מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים"

תמליל

1 דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

2 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין.)REIT( החברה נתאגדה ונרשמה בישראל ביום 11 באוקטובר החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס ההכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 1191 )"הפקודה"(. בחודש אפריל 2112 השלימה החברה הנפקה של מניות ואגרות חוב )סדרה א'( לציבור ובהתאם החלו ניירות הערך של החברה להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(. קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית היא החזקה וניהול של נדל"ן מניב, לרבות משרדים, תעשיה, לוגיסטיקה, מסחר, חניונים, בתי אבות סיעודיים ומלונאות וכן דיור להשכרה. בכך מתאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה ישירה בנכס מניב מסוים וניצול הטבות המס המוענקות למשקיעים בקרן השקעות במקרקעין. קרן להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מיסוי ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים המפורטים בפקודה. בעלי המניות בקרן להשקעות במקרקעין נהנים אף הם מהטבות מס מסוימות. בחודש אפריל 2119 פורסם תיקון 222 לפקודת מס הכנסה הכולל תיקונים לפרק שני 1 בפקודת מס הכנסה, העוסק במיסוי לעניין קרן להשקעות במקרקעין )"קרנות ריט"(. התיקון כולל הוראות אשר מטרתן לעודד קרנות ריט לפעול בתחום המגורים וכן הוראות אשר להערכת הרשויות יעודדו הקמת קרנות ריט חדשות נוספות )בעיקר בנושא שליטה ואפשרות העברת נכסים לקרנות ריט בשלב הקמתן(. בנוסף, התיקון כולל מנגנון של דחיית מס שבח במכירת נכסים לקרנות ריט כנגד מניות, וכן הקלות בנוגע לאפשרות לרכוש, להחזיק ולנהל איגודי מקרקעין. להערכת החברה, תיקון החוק פותח בפניה אפשרויות לסוגי עסקאות אשר לא היו אפשריות קודם לתיקון. הסביבה העסקית 1 שנת 2112 התאפיינה בהמשך הצמיחה הכלכלית והתוצר המקומי הגולמי צמח בשיעור של. 4.3% עלפי תחזית חטיבת המחקר של בנק ישראל, התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בשיעור של 2 4.3% ו 4.2% בשנים 2112 ו 2111 בהתאמה. בשנת 2112 נמשך ייזום הפרויקטים החדשים בתחומי המשרדים, תעשיה, לוגיסטיקה ומסחר, אך במספר מרכזי מסחר מובילים בביקושים לשטחים אלה ברחבי הארץ, היציבות ונמשכה בין השאר בשל עליית חלקו של המסחר 2112, בשנת ואיכותיים נרשמו ירידות בפדיונות האלקטרוני בענף. הרבעון הראשון של שנת 2112 התאפיין ביציבות מחירים ושמירה על תפוסות גבוהות, בעיקר בתחומי המשרדים, התעשיה והלוגיסטיקה, בהמשך למגמה שאפיינה את שנת החברה מעריכה, כי איתנותה הפיננסית, שיעור המינוף הנמוך בו היא פועלת ומצב נכסיה יאפשרו לה להמשיך לממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויותיה..1 החשבונות הלאומיים לישראל לשנת 2112, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,. זמין בקישור: התחזית המקרוכלכלית של חטיבת המחקר, בנק ישראל, אפריל 2112, זמין בקישור: t/forcast0418h.pdf 1 2

3 4 פרטים על פעילות החברה ליום 41 במרץ 2112, לחברה 2 נכסים מניבים בשטח כולל של כ 21 אלף מ"ר וכן כ 21 אלף מ"ר שטחי חנייה. שוויים ההוגן הכולל של הנכסים ליום 41 במרץ 2112 מסתכם לסך של כ 292 מליון 3 ש"ח. שיעור התפוסה בנכסים הינו כ 11%. תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים של החברה NOI )באלפי ש"ח( נדל"ן להשקעה )באלפי ש"ח( הון עצמי , , ,211 4, , , ,134 2,231 FFO ריאלי להלן נתונים עיקריים אודות התפתחויות שחלו בעסקי החברה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2112 ועד לפרסום הדוח רכישת זכויות בבנין באזור התעשייה ברמלה ביום 1 בפברואר 2112 השלימה החברה עסקה לרכישת זכויות חכירה במקרקעין המצויים באזור התעשייה רמלה מצד ג' בלתי קשור )"המוכר"( בשטח של כ 1 דונם והבנין הבנוי בתחומם, המשמש לתעשיה, אחסנה ומשרדים הכולל 4 קומות בשטח בנוי של כ 12,111 מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ 2,311 מ"ר )להלן: "הנכס"( ולרבות הסבה מלאה של כל זכויות המוכר לקבלת כל הכנסה מהנכס החל ממועד תשלום התמורה למוכר. בתמורה לרכישת הנכס, שילמה החברה למוכר סך כולל של 22.2 מליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין, שהופקדו בנאמנות במעמד החתימה על חוזה המכר, ביום ה 41 בינואר 2112, בין היתר, עד לרישומם של הערת אזהרה ומשכנתא לטובת החברה על זכויות המוכר בנכס, ופירעון חוב המשכנתא הרובצת על הנכס. ביום 1 לפברואר 2112 נרשמו לטובת החברה הערת אזהרה ומשכנתא על זכויות המוכר בנכס, והמשכנתא שרבצה על זכויות המוכר בנכס סולקה. חלק מיתרת התמורה הופקד בנאמנות וישוחרר למוכר כנגד המצאת אישורי המיסים והמסמכים הנדרשים לצורך העברת זכות החכירה המהוונות בנכס על שם החברה כמקובל בעסקאות מסוג זה. כמו כן, בגין רכישת הנכס שילמה החברה מיסים והוצאות עסקה בסכום של כ 2.2 מליון ש"ח. נכון למועד זה, הנכס מושכר במלואו )ברובו לממשלת ישראל באמצעות מינהל הדיור הממשלתי עבור משטרת ישראל( ה. NOI השנתי הצפוי לחברה מהנכס יעמוד על סך של כ 2.3 מליון ש"ח. רכישת מחסן לוגיסטי באזור התעשייה אלון תבור ביום 2 בפברואר 2112 השלימה החברה עסקה לרכישת זכויות חכירה במקרקעין המצויים באזור התעשייה אלון תבור מצד ג' בלתי קשור )"המוכר"( בשטח של כ 3.3 דונם והבנין הבנוי בתחומם, המשמש לאחסנה והכולל מחסן קירור בשטח של כ 2,211 מ"ר )להלן: "הנכס"(, וכן הסבה מלאה של כל זכויות המוכר לקבלת כל ההכנסות מהנכס החל ממועד תשלום התמורה למוכר. בתמורה לרכישת הנכס, שילמה החברה למוכר סך כולל של 22 מליון ש"ח, בתוספת מע"מ כדין, שהופקדו בנאמנות במועד החתימה על חוזה המכר, ביום ה 1 לפברואר 2112, בין היתר, עד לרישומה של התחייבות לרישום משכנתא לטובת החברה על זכויות המוכר בנכס, ופירעון חוב המשכנתא הרובצת על הנכס. ביום 2 לפברואר 2112 נרשמה לטובת החברה התחייבות לרישום משכנתא ברשות מקרקעי ישראל על זכויות החכירה של המוכר בנכס וסולקה ההתחייבות לרישום משכנתא שהיתה רשומה על זכויות המוכר בנכס. חלק מיתרת בניטרול הנכס ברחובות לגביו קיימת התחייבות מטעם המוכרים לשכירות שנתית מינימלית בסך של 2 מיליון ש"ח לשנה עד נובמבר שיעור התפוסה בנכסים אלו ליום פרסום הדוח כולל תפוסה בפועל נוכחית בנכס ברחובות 14%. 3

4 ב) 3 התמורה הופקד בנאמנות וישוחרר למוכר כנגד המצאת אישורי המיסים והמסמכים הנדרשים לצורך העברת זכות החכירה המהוונת בנכס על שם החברה כמקובל בעסקאות מסוג זה. בנוסף, קיבלה החברה ערבות אישית ופיקדון שהופקדו בנאמנות להבטחת קיום התחייבות המוכר בקשר עם תקופת שכירות מינימאלית של 1 שנים החל ממועד חתימת חוזה המכר. כמו כן, בגין רכישת הנכס שילמה החברה מיסים והוצאות עסקה בסכום של כ 2 מליון ש"ח. נכון למועד זה, הנכס מושכר במלואו לשוכר אחד. ה NOI השנתי הצפוי לחברה מהנכס יעמוד על סך של כ 2.3 מליון ש"ח. התקשרות לרכישת שתי קומות משרדים במגדל משה אביב ברמת גן ביום 21 בפברואר 2112 התקשרה החברה עם צד ג' בלתי קשור )להלן: "המוכר"(, בהסכם מכר לרכישת זכויות בעלות בשתי קומות משרדים במגדל משה אביב במתחם הבורסה ברמת גן בשטח של כ 2,121 מ"ר ו 21 חניות תת קרקעיות )להלן: "הנכס"( ולרבות הסבה מלאה של כל זכויות המוכרת לקבלת כל הכנסה מהנכס החל ממועד השלמת ההתקשרות. בתמורה לרכישת הנכס, תשלם החברה למוכר סך כולל של 34 מליון ש"ח, בתוספת מע"מ באופן הבא: 11% מהתמורה שולמה במעמד חתימת ההסכם כנגד רישומה של הערת אזהרה לטובת החברה על זכויות המוכר בנכס, ויתרת התמורה תשולם למוכרת במועד השלמת העסקה, עד 9 חודשים ממועד חתימת ההסכם, ותשמש בין היתר לפירעון חוב המשכנתא הרובצת על הנכס. חלק מיתרת התמורה יוותר בנאמנות וישוחרר למוכר כנגד המצאת אישורי המיסים והמסמכים הנדרשים לצורך העברת זכות הבעלות בנכס על שם החברה כמקובל בעסקאות מסוג זה. כמו כן, בגין רכישת הנכס שילמה החברה לאחר תאריך המאזן מיסים והוצאות עסקה בסכום של כ 4.2 מליון ש"ח. נכון למועד זה הנכס פנוי. החברה פועלת להשכרתו של הנכס, וה NOI השנתי הצפוי לחברה מהנכס לאחר השכרתו המלאה יעמוד על כ 44.2 מליון ש"ח. המידע בדבר ה NOI השנתי הצפוי הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 3692, המבוסס על הערכותיה של החברה ביחס לגובה דמי השכירות בנכסים מסוג זה 1 הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, לרבות כתוצאה ממצב שוק ההשכרה באזור הרלוונטי 1 חלוקת דיבידנד בחודש פברואר 2112 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 11,221 אלפי ש"ח לבעלי מניות החברה. החלוקה האמורה בוצעה בהתאם לסעיף 93 א 1 ()1( לפקודה. הדיבידנד שולם בחודש מרץ פרסום דוח הצעת מדף בחודש מרץ 2112 פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה של אגרות חוב )סדרה א'( בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב. בהתאם לתוצאות ההנפקה, הנפיקה החברה לציבור 21,111,111 ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה א'( בתמורה כוללת ברוטו בסך של כ 21.2 מליון ש"ח. התמורה נטו הסתכמה בכ 21.2 מליון ש"ח, המשקפת ריבית אפקטיבית בשיעור כ 1.29%. נכסי החברה התפלגות לפי שימושים ליום 13 במרץ 8132: שימושים תעשייה ולוגיסטיקה משרדים מסחר סה"כ עילי חנייה סה"כ שטח במ"ר NOI באלפי ש"ח 4,229 44,233 שיעור מה NOI 49% שיעור תפוסה 111% שווי הוגן באלפי ש"ח 211,131 שיעור מהשווי ההוגן 49% 34% 13% 14% 2% 111% 233,211 22, ,131 31, ,431 ]1[12.2% ]2[22.4% ]4[11.2% 31% 19% 12% 2% 111% 4,921 1,393 2, ,112 21,413 9,292 91,214 11,929 21,421

5 ]1[ בנטרול הנכס ברחובות לגביו קיימת התחייבות המוכרים לשכירות שנתית מינימלית בסך של 2 מליון ש"ח לשנה למשך תקופה בת 12 חודשים ממועד השלמת העסקה. ליום וליום פרסום הדוח שיעור התפוסה בנכסים אלו כולל תפוסה בפועל בנכס ברחובות 21.9%. ]2[ בנטרול הנכס ברחובות לגביו קיימת התחייבות המוכרים לשכירות שנתית מינימלית בסך של 2 מליון ש"ח לשנה למשך תקופה בת 12 חודשים ממועד השלמת העסקה. ליום וליום פרסום הדוח שיעור התפוסה בנכסים אלו כולל תפוסה בפועל בנכס ברחובות 24.2%. ]4[ בנטרול הנכס ברחובות לגביו קיימת התחייבות המוכרים לשכירות שנתית מינימלית בסך של 2 מליון ש"ח לשנה למשך תקופה בת 12 חודשים ממועד השלמת העסקה. ליום וליום פרסום הדוח, שיעור התפוסה בנכסים אלו כולל תפוסה בפועל בנכס ברחובות 14.1%. שיעור התשואה המשוקלל להלן תחשיב של שיעור התשואה המשוקלל Rate( )Cap הנגזר מהנדל"ן להשקעה של החברה ליום 41 במרץ 2112 )אלפי ש"ח(: 292,431 נדל"ן להשקעה ליום 13 במרץ 8132 )34,221( בניכוי שווי מיוחס לשטחים פנויים ליום 13 במרץ ,111 נדל"ן להשקעה המיוחס לשטחים להשכרה 1,112 NOI ברבעון הראשון של שנת 8132 תוספת NOI בגין התאמות ונכסים שנרכשו במהלך הרבעון הראשון של שנת ,321 NOI מייצג )ללא שטחים פנויים( ברבעון * 42,921 NOI מייצג )ללא שטחים פנויים( בקצב שנתי * 2.22% שיעור תשואה משוקלל הנגזר מנדל"ן להשקעה Rate( )Cap * האמור בסעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד 1 מידע זה בלתי ודאי והוא מבוסס, בין היתר, על המידע אשר בידיעת החברה במועד הדוח בדבר ההתקשרויות החוזיות עם שוכריה, ועל מידע בדבר הפרמטרים המשמשים בחישוב השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה 1 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות המפורטות לעיל והמשתמע מהן, מסיבות שונות, וביניהן ביטול מוקדם של חוזי השכירות או משבר עסקי של מי מהשוכרים, או שינוי בפרמטרים המשמשים בקביעת השווי ההוגן. הערות 2, הקיטון ברכוש השוטף נובע בעיקר מהקיטון במזומנים כתוצאה מתשלום בגין רכישת הנכסים החדשים ברמלה ובאלון תבור ותשלום הדיבידנד, בקיזוז המזומנים שנתקבלו במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה. הגידול נובע מרכישת הנכסים ברמלה ובאלון תבור. מקדמה על חשבון עסקת רכישת שתי קומות במגדל משה אביב. 13 בדצמבר במרץ 8132 במליון ש"ח 914, , ,129 22, , ,431, 3, ,222 24,122 מצב כספי סך הנכסים רכוש שוטף נדל"ן להשקעה מקדמה על חשבון נדל"ן להשקעה הון חוזר הלוואה לזמן ארוך אגרות חוב הון עצמי הקיטון נובע בעיקר מהקיטון במזומנים כמוסבר לעיל. הקיטון נובע מפירעון שוטף ומהפרשי הצמדה עקב ירידת המדד )הידוע( ברבעון בשיעור של 1.4%. הגידול נובע בעיקר מהרחבת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה בחודש מרץ 2112, במסגרתה הונפקו 21,111,111 ש"ח ע.נ אגרות החוב נוספות בתמורה ברוטו של כ 21.2 מליון ש"ח )נטו 21.2 מליון ש"ח(. הקיטון בהון העצמי נובע מהדיבידנד ששולם )11.22 מליון ש"ח( וההפסד בתקופה )עקב הוצאות רכישת הנכסים(. 49,221 49, , , , ,

6 כ) תוצאות הפעולות ה NOI של החברה מנכסיה גדל ברבעון הנוכחי בהשוואה לרבעון הקודם ולתקופה המקבילה אשתקד, וזאת בעיקר עקב תוספת הנכסים החדשים. עם זאת, תוצאות הרבעון הנוכחי כללו זקיפה חד פעמית של הוצאות הרכישה של הנכסים ברמלה ובאלון תבור )בסך של כ 2.2 מליון ש"ח( לדוח רווח והפסד, אשר גרמה לרישום הפסד ברבעון. הכנסות שכירות מדמי שלושת החודשים שהסתיימו במרץ 13 ביום ,213 1,112 NOI הוצאות בגין נכסים עסקה רכישת התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות ה) כנסות ) מימון, נטו סך הכל רווח )הפסד( כולל במליון ש"ח 2,241 שלושת החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ ,211 הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהגידול במצבת הנכסים של החברה. ברבעון המקביל נכללו תוצאות הנכסים בראש העין, ירושלים והרטוב בלבד, ואילו ברבעון הנוכחי נוספו הנכסים ברחובות וכפר סבא באופן מלא, והנכסים החדשים ברמלה ובאלון תבור באופן חלקי )החל מתחילת חודש פברואר(. הגידול ב NOI נובע בעיקר מהגידול במצבת הנכסים כמתואר לעיל. הוצאות הרכישה, הכוללות בעיקר מס רכישה, נבעו מרכישת הנכסים ברמלה 2.2 מליון ש"ח( ואלון תבור )כ 2 מליון ש"ח(. ראה לעיל., ,232 )2,291( )2,291( 1, )1,122( הערות 9, הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקר מגידול בעלויות הניהול כתוצאה מהגידול במצבת הנכסים של החברה. הגידול נובע בעיקר מהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה בחודש אפריל 2112, לרבות ההרחבה שבוצעה ברבעון הנוכחי. הוצאות המימון בגין אגרות החוב כאמור כללו ריבית בסך של כ 1.3 מליון ש"ח, בקיזוז הפרשי ההצמדה בגין ירידת המדד )הידוע( ברבעון הנוכחי בשיעור של כ 1.4% בסך של כ 1.9 מליון ש"ח. כפי שהוסבר לעיל, למרות הגידול ב NOI של החברה, הרי שהזקיפה החד פעמית של הוצאות הרכישה של הנכסים החדשים ברמלה ובאלון תבור גרמה לרישום הפסד בתקופה. 1.2

7 2 נזילות יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום 41 במרץ 2112 עומדת על כ 92.2 מליון ש"ח. תזרים שנבע שוטפת תזרים ששימש השקעה תזרים ששימש מימון מזומנים מפעילות מזומנים לפעילות מזומנים לפעילות שלושת החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ ,132 במליון ש"ח שלושת החודשים שהסתיימו ביום 13 במרץ ,224 )3,111( )3,212( )112,122( 42,114 FFO הערות הגידול בתזרים מפעילות שוטפת נובע בעיקר מהגידול במצבת הנכסים של החברה וב NOI כאמור לעיל. תזרים המזומנים שימש בעיקר לרכישת הנכסים החדשים ברמלה, באלון תבור והמקדמה לנכס במגדל משה אביב )כולל הוצאות רכישה(, ותשלום מס רכישה בגין הנכס בכפר סבא שנרכש בשנה קודמת. מנגד, נתקבל החזר מע"מ בגין רכישת הנכס בכפר סבא בשנה קודמת. תזרים המזומנים נבע בעיקר מהרחבת אגרות החוב )סדרה א'( כאמור לעיל, בקיזוז הדיבידנד ששולם וקרן וריבית שנפרעו. ה FFO הינו מדד המקובל בארה"ב ובמדינות אחרות, שאינו נדרש עפ"י כללי החשבונאות, למתן מידע נוסף על תוצאות הפעילות של חברת נדל"ן מניב, המעניק בסיס נאות להשוואה בין חברות נדל"ן מניב. ה FFO מבטא רווח נקי, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות, לרבות רווחים )או הפסדים( ממכירת נכסים, בנטרול שינויים בשווי ההוגן של נכסי נדל"ן להשקעה ובנטרול מיסים נדחים והכנסות או הוצאות אחרות נוספות אשר אינן תזרימיות באופיין. החברה סבורה כי מדידת תוצאות הפעילות על פי נתוני ה FFO וה FFO למניה עשויה לתת לקוראי הדוח מידע בעל ערך מוסף, ותאפשר השוואה טובה יותר של תוצאות הפעילות של החברה עם חברות שהינן קרן להשקעות במקרקעין )REIT( בארץ ובעולם. יש להדגיש כי ה FFO : א. לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים. ב. לא משקף מזומנים שבידי החברה, ואת יכולתה לבצע חלוקת כספים. ג. אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של החברה

8 , , )1,122( רווח נקי )הפסד( 9,313, 2,291 התאמת שווי הוגן של נכסי נדל"ן להשקעה, נטו )21( )21(, הכנסות אחרות חד פעמיות 9,324 )21( 2,291 סך התאמות לרווח הנקי 12, ,912, 4,222, (FFO) Fund From Operation נומינלי לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף מבנה וצורה(, תשכ"ט 1191 ( תשלום מבוסס מניות 14,229 4,222 9,912 FFO נומינלי לפי גישת ההנהלה 1,291 )22( )229( הפרשי הצמדה 13,212 4,912 2,231 FFO ריאלי לפי גישת ההנהלה מקורות מימון החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי שמקורו מהשקעת בעלי מניותיה, באמצעות גיוס הון וחוב במסגרת הנפקה לציבור וכן באמצעות הלוואה צמודת מדד לזמן ארוך ממוסד בנקאי. החברה מתעתדת לממן את המשך פעילותה באמצעות גיוסי הון נוספים, וכן מהנפקת אגרות חוב בשוק ההון והלוואות מגופים מוסדיים וממוסדות בנקאיים. בהתאם לכללים החלים על קרן השקעות במקרקעין, סך ההלוואות של החברה לא יעלה על 91% משווי נכסיה המניבים, בתוספת 21% משווי נכסיה שהם מקרקעין מניבים לצורכי דיור להשכרה )החברה אינה מחזיקה כיום מקרקעין לצורכי דיור להשכרה( ובתוספת 21% משווי נכסיה האחרים. תחזית NOI ו FFO לשנת 8132 אומדן ה NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים בשנת 2112 הינו כ 4242 מליון ש"ח. אומדן ה FFO הצפוי מהפעלת אותם נכסים בשנת 2112 הינו כ 2322 מליון ש"ח. הנתונים לעיל כוללים את מלוא עלויות הריבית הצפויות כתוצאה מגיוס אגרות החוב )סדרה א'( של החברה מחודש אפריל 2112 וההרחבה מחודש מרץ 2112, ואינם כוללים רכישה אפשרית של נכסים נוספים באמצעות יתרת כספי תמורת ההנפקות ליום הדיווח. כמוכן צופה החברה, כי תחלק דיבידנד בסך של כ 1212 מליון ש"ח בגין שנת יצוין, כי במסגרת החלטה של דירקטוריון החברה נקבע, כי החברה תפעל לחלק דיבידנד פעמיים בשנה, בחודשים מרץ ואוגוסט. החלטה זו זאת כפופה להוראות הדין ובכלל זה להוראות חוק החברות, התשנ"ט 1111 ולדרישות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ כקרן השקעות במקרקעין ותבוצע באופן אשר ישמר את מעמדה של החברה כקרן השקעות במקרקעין. יובהר, כי אין בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון לשנותה, כפי שיימצא לנכון מעת לעת ואין בהצהרה זו כל התחייבות כלפי בעלי מניות החברה ו/או צד ג' כלשהו, ובכפוף לכל דין, לרבות לענין מועדי תשלום הדיבידנד. המידע ביחס ל FFO הצפוי הינו מידע צופה פני עתיד 1 מידע זה עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר, בשל סיום חוזי השכירות מכל סיבה שהיא וכן בשל עניינים אחרים שאינם בהכרח בשליטת החברה 1 1.2

9 ד) 1 גילוי ייעודי בקשר עם אשראי בר דיווח הלוואה ממוסד בנקאי: אמת המידה הפיננסית היחס בין הסכום המצטבר של ההכנסה התפעולית נטו של הנכס )NOI( בתקופה של 3 רבעונים לפני מועד הבדיקה, לבין הסכום המצטבר של החלויות השוטפות של האשראי )קרן וריבית( בתקופה של 3 רבעונים לאחר מועד הבדיקה, בחישוב שנתי, לא יפחת בכל עת מיחס של 1.2. היחס בין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי לבין סך ה NOI של הנכס ב 3 הרבעונים של לפני מועד הבדיקה, בחישוב שנתי, לא יעלה בכל עת על יחס של 2. במידה והחברה תמצא בהפרה, ניתנה לה תקופה של שני רבעונים לתיקון ההפרה. היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של כל חובותיהם והתחייבויותיהם של החברה לבנקים, מוסדות פיננסים ומחזיקי אגרות חוב, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים לבין הסכום המצטבר של ההכנסה התפעולית של החברה, בחישוב שנתי, לא יעלה בכל עת על יחס של 11. יחס LTV שווי היתרה הבלתי מסולקת של האשראי, לא יעלה על 21% משווי הנכס כפי שישתקף בדוחות שמאי שיומצאו לבנק ו/או מדוחות כספיים של החברה ו/או מכל דוח אחר )ללא הפחתה למימוש מהיר. במידה והחברה תמצא בהפרה, ניתנה לה תקופה של שני רבעונים לתיקון ההפרה. ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של 211 מליון ש"ח. היחס שבין היתרה הבלתי מסולקת של כל חובות והתחייבויות החברה לבנקים, מוסדות פיננסיים ומחזיקי אגרות חוב, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, לבין שווי נכסי הנדל"ן שלחברה זכויות בהם )ללא הפחתה למימוש מהיר( לא יעלה בכל עת על 91%. אגרות חוב )סדרה א'(: אמת המידה הפיננסית ההון העצמי של החברה לא יפחת בכל עת מסך של 122 מליון ש"ח. יחס חוב פיננסי נטו ל CAP נטו לא יעלה על 21% יחס חוב פיננסי נטו ל NOI מתואם לא יעלה על 14 תוצאות חישובה ליום % 412 מליון ש"ח 33% תוצאות חישובה ליום מליון ש"ח 33% 9.2 למועד הדוח החברה עומדת בתנאים הקבועים בפקודה החלים עליה כקרן השקעות במקרקעין. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה אירועים לאחר תאריך המאזן ביום 9 במאי 2112 התקבלה בחברה הודעה מאת מלם מערכות בע"מ )"מלם"( שהינה שוכר עיקרי של החברה בנכס בירושלים, על סיום תקופת השכירות בגין משרדים בשטח של כ 3,111 מ"ר ושטחי חניה, החל מחודש מאי 2111, וזאת מתוך שטח כולל של כ 2,911 מ"ר וחניונים אותם שוכרת מלם בנכס. ההודעה האמורה הינה בהתאם להוראות הסכם השכירות על פיו לשוכר קיימת נקודת יציאה בהודעה מוקדמת בת 12 חודשים החל מיום ביחס לשטחי המשרדים שהוא ) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2112 שפורסם ביום 22 שוכר בנכס לפרטים ראה סעיף 2.1 החברה החלה בשיווק שטחים אלו לשוכרים (. )אסמכתא 2112 בפברואר חלופיים במאי 2112 שרון שוופי, יו"ר עופר אברם, מנכ"ל

10 11 נספח א' גילוי בדבר נכסים מהותיים מאוד מבנה לוגיסטי בהרטוב שווי הנכס )באלפי ש"ח( NOI בתקופה )באלפי ש"ח( רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח( * שיעור תפוסה ממוצע בתקופה שיעור תשואה בפועל מתואם שנתית דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח( דמי שכירות ממוצעים לחוזים שנחתמו בתקופה למ"ר לחודש )בש"ח( מבנה משרדים בירושלים שווי הנכס )באלפי ש"ח( NOI בתקופה )באלפי ש"ח( רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(* שיעור תפוסה ממוצע בתקופה שיעור תשואה בפועל מתואם שנתית דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח( דמי שכירות ממוצעים לחוזים שנחתמו בתקופה למ"ר לחודש )בש"ח( ,111 2, % , ,221 2, % 2.2% ,111 1,442, 111% 9.2% 41, ,221 1,221, 111% 2.3% ,341 22,341 9,113 1,931 3,112, 12% 111% 2.2% 2.2% ,221 91, )3,392(, 12% 12% 9.2% 24 24, , )2,221( 111% 9.1% 42, מבנה לוגיסטיקה ומשרדים בראש העין שווי הנכס )באלפי ש"ח( NOI בתקופה )באלפי ש"ח( רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח( שיעור תפוסה ממוצע בתקופה שיעור תשואה בפועל מתואם שנתית דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח( דמי שכירות ממוצעים לחוזים שנחתמו בתקופה למ"ר לחודש )בש"ח( מבנה משרדים ומסחר בכפר סבא שווי הנכס )באלפי ש"ח( NOI בתקופה )באלפי ש"ח(* רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח(** שיעור תפוסה ממוצע בתקופה שיעור תשואה בפועל מתואם שנתית דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח( דמי שכירות ממוצעים לחוזים שנחתמו בתקופה למ"ר לחודש )בש"ח( *הנכס נרכש בחודש דצמבר **הסעיף נובע מעלויות רכישה )בעיקר מס רכישה(. מבנה תעשיה, אחסנה ומשרדים ברמלה שווי הנכס )באלפי ש"ח( NOI בתקופה )באלפי ש"ח( * רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח( ** שיעור תפוסה ממוצע בתקופה שיעור תשואה בפועל מתואם שנתית דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח( דמי שכירות ממוצעים לחוזים שנחתמו בתקופה למ"ר לחודש )בש"ח( *הנכס נרכש בסוף חודש ינואר **הסעיף נובע מעלויות רכישה )בעיקר מס רכישה(.

11 ,111 3,212 )2,392( 21% 9.1% ,111 1,112, 91% 9.1% מבנה מסחר ומשרדים ברחובות שווי הנכס )באלפי ש"ח( NOI בתקופה )באלפי ש"ח( רווחי )הפסדי( שערוך בתקופה )באלפי ש"ח( שיעור תפוסה ממוצע בתקופה שיעור תשואה בפועל מתואם שנתית דמי שכירות ממוצעים למ"ר לחודש )בש"ח( דמי שכירות ממוצעים לחוזים שנחתמו בתקופה למ"ר לחודש )בש"ח(

12 תאריך: 23 במאי, 2018 לכבוד (להלן: "החברה") באמצעות עופר אברם שרון שוופי מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון הנדון: מכתב התקשרות למתן הסכמה להכללת דוחות רואה חשבון המבקר של החברה בקשר לתשקיף מדף (להלן: "מסמך ההצעה") ג.א.נ., ביקשתם מאיתנו לבצע נהלים לצורך מתן הסכמתנו להכללת הדוחות שלנו המפורטים להלן במסמך ההצעה שבנדון:.1 א) דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום 23 במאי 2018 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 31 במרץ 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. מסמך ההצעה, על כל חלקיו, הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. מסמך ההצעה יוכן וייערך על ידי הדירקטוריון וההנהלה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ ח 1968, והתקנות שהותקנו מכוחו. הנהלים אשר יבוצעו על ידינו יהיו בהתאם לתקן ביקורת 124 בדבר "הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות שלו במסמך הצעה" של לשכת רואי חשבון בישראל (להלן: "תקן הביקורת"). למונחים שונים המופיעים במכתב זה תהיה אותה משמעות המיוחסת להם בתקן הביקורת. ביצוע הנהלים האמורים ומתן ההסכמה על ידינו אינם מפחיתים מאחריות הדירקטוריון וההנהלה לגבי מסמך ההצעה ואינם באים במקום חובות הדירקטוריון וההנהלה להבטיח את נאותות ושלמות המידע במסמך ההצעה. התקשרות זאת למתן הסכמה אינה מהווה התקשרות לביקורת, סקירה או הבטחת מהימנות אחרת (Assurance) לגבי מידע הנכלל במסמך ההצעה, לרבות בקשר למידע הנכלל בדוח האירועים. התקשרות זו אינה מהווה חתימה מחדש על דוחות רואה החשבון המבקר או על דוחות סקירה של רואה החשבון המבקר האמורים בסעיף 1 לעיל

13 לצורך ביצוע הנהלים האמורים תמציאו לנו את המצגים הבסיסיים, לרבות המפורטים להלן, אשר בהעדרם לא נוכל לתת הסכמה:.6 א. ב. ג. ד. ה. ו. דוח אירועים של החברה אשר לגביו קוימו כל הליכי הדיון והאישור המתקיימים לגבי הדוחות הכספיים של החברה והחתום לתאריך אישור מסמך ההצעה בידי יו"ר הדירקטוריון, המנהל הכללי או מי שממלא בתאגיד תפקיד כאמור אף אם תוארו שונה, ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים כמפורט בתקנה 56 א(ב 1 ) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף מבנה וצורה), התשע"ו 2016 ; דוח אירועים של כל ישות 15 שוליים מוחזקת (למעט הישויות המקיימות את הוראות הערת בתקן הביקורת) אשר לגביו קוימו כל הליכי הדיון והאישור המתקיימים לגבי הדוחות הכספיים של אותה ישות והחתום לתאריך אישור מסמך ההצעה (או סמוך לו) בידי מי שחותמים על הדוחות הכספיים של אותה ישות; הסכמה של רואה החשבון המבקר שמכהן בכל ישות המקיימות את הוראות הערת שוליים מסמך ההצעה (או סמוך לו); 15 בתקן הביקורת) מוחזקת החתומה מסמך ההצעה שבנדון המאושר על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה. מצגים לעניין נאותות הנחת ה"עסק החי". מצגים נוספים אחרים ככל שיידרש. (למעט הישויות לתאריך אישור לצורך ביצוע הנהלים האמורים תוודאו כי תהיה לנו נגישות מלאה לכל אדם בחברה, לכל נכס ולכל רישום, תיעוד ומידע אחר שיהיה דרוש לדעתנו בקשר עם ביצוע אותם נהלים..7 כמו כן, תתנו לנו הצהרות בכתב למצגים (לרבות תיאורי מצבים או נסיבות, הנחות, הערכות, אומדנים וכיוצ"ב) שנקבל מכם במסגרת ביצוע הנהלים. 8. לצורך ביצוע הנהלים האמורים תזמינו אותנו לישיבות של הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים (כאשר יש בחברה ועדה כזו) ושל הדירקטוריון אשר בהן נדון דוח האירועים או מסמך ההצעה. 9. לא נוכל לתת את הסכמה במקרים הבאים: אם לא קיבלנו מספיק זמן מראש את כל המידע והמצגים הדרושים או לא ביצענו את כל הנהלים הדרושים לדעתנו בהתאם לנסיבות, בין מחמת הגבלה על ידי החברה ובין מסיבות אחרות, או אם החברה לא ביצעה את התיקונים הנדרשים לדעתנו (בדוחות הכספיים, במידע הכספי לתקופות ביניים, בדוח האירועים או במידע האחר). 10. תיעוד העבודה שתבוצע על ידינו לפי תקן הביקורת הינו בבעלותנו ובקנייננו ושום חלק ממנו אינו מהווה תחליף לרשומות ולתיעוד שעל החברה לקיים. 2

14 11. ההסכמה שניתן תהיה ערוכה במתכונת המובאת בתקן הביקורת. בהתאם לכך, ההסכמה: א. ב. ג. ד. תופנה אל דירקטוריון החברה; תזהה את מסמך ההצעה הספציפי שבקשר אליו ניתנת ההסכמה; תזהה כל דוח שלנו שלגביו ניתנת ההסכמה (אנו לא ניתן הסכמה עקרונית או הסכמה מראש לגבי דוח שלנו שטרם נחתם); תביע הסכמה שלנו להכללת אותם דוחות שלנו במסמך ההצעה; וכן ה. תכלול פיסקת הפניית תשומת לב לעניינים מסוימים בדוח האירועים, כנדרש הביקורת. בתקן 12. מכתב התקשרות זה חל גם על הסכמה שתיחתם בד בבד עם פרסום הדוח העיתי בקשר למסמך הצעה זה. 13. נבקשכם להחזיר אלינו עותק של מכתב זה אשר בשוליו תאשרו בחתימותיכם את הסכמת החברה לאמור לעיל. בכבוד רב, זיו האפט רואי חשבון אנו מאשרים את הסכמת לאמור לעיל: עופר אברם מנכ"ל חתימה 23 במאי, 2018 שרון שוופי יו"ר הדירקטוריון חתימה 23 במאי,

15 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018

16 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 (בלתי מבוקר) תוכן העניינים ע מ ו ד דוח סקירה של רואה החשבון המבקר דוחות כספיים תמציתיים על המצב הכספי דוחות כספיים תמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר דוחות כספיים תמציתיים על השינויים בהון (גרעון בהון) דוחות כספיים תמציתיים על תזרימי המזומנים ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים

17 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של (להלן: "החברה"), הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 31 במרץ 2018 ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים, התש"ל 1970 ). אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. ה י ק ף ה ס ק י ר ה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מ ס ק נ ה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי.IAS 34 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל בכבוד רב, תלאביב, 23 במאי 2018 זיו האפט רואי חשבון 2

18 דוחות תמציתיים על המצב הכספי (באלפי ש"ח) מבוקר 131, בלתי מבוקר 46, בלתי מבוקר 67,153 נכסים נכסים שוטפים: מזומנים ושווי מזומנים 12, , ,483 4,998 72,151 חייבים ויתרות חובה סה"כ נכסים שוטפים נכסים לא שוטפים: 459, , , ,455 4, , ,221 מקדמות על חשבון נדל"ן להשקעה נדל"ן להשקעה סה"כ נכסים לא שוטפים 603, , ,372 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 3

19 דוחות תמציתיים על המצב הכספי (באלפי ש"ח) מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר התחייבויות והון: התחייבויות שוטפות: 6,913 2, ,337 17,168 1, ,658 4,269 8,395 2, ,416 19,094 חלויות שוטפות של אגרות חוב חלות שוטפת של הלוואה מתאגיד בנקאי התחייבויות לספקים ולנותני שירותים זכאים ויתרות זכות סה"כ התחייבויות שוטפות התחייבויות לא שוטפות: 36, , ,680 38,450 38,450 36, , ,135 הלוואה מתאגיד בנקאי אגרות חוב סה"כ התחייבויות לא שוטפות 274,848 42, ,229 סה"כ התחייבויות הון: 326, , , ,000 (781) 266, , (9,998) 317,143 הון מניות וכתבי אופציה קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות יתרת רווח (הפסד) סה"כ הון 603, , ,372 שרון שוופי יו"ר הדירקטוריון עופר אברם מנכ"ל אילן ניסן כהן סמנכ"ל הכספים 23 במאי, 2018 תאריך אישור הדוחות הכספיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 4

20 דוחות תמציתיים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר (באלפי ש"ח) לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום בלתי מבוקר בלתי מבוקר לשנה שהסתיימה ביום מבוקר 28,989 (5,206) 23,783 7,935 (14,429) (6,494) 17,289 (4,610) 71 12,750 (6,408) 194 6,536 5,830 (1,121) 4,709 4,709 (756) 71 4,024 (267) 91 3,848 10,814 (1,712) 9,102 (7,760) (7,760) 1,342 (1,597) (255) (918) 18 (1,155) הכנסות מדמי שכירות וניהול עלות השכרת נכסים והפעלתם רווח מהשכרת נכסים והפעלתם שערוך נדל"ן להשקעה הוצאות עסקה בגין רכישת נכסים התאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו הוצאות הנהלה וכלליות הכנסות אחרות, נטו רווח (הפסד) מפעולות רגילות הוצאות מימון הכנסות מימון סך הכל רווח (הפסד) נקי לתקופה (0.01) רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למניה (בש"ח): הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 5

21 דוחות תמציתיים על השינויים בהון (באלפי ש"ח) לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018 יתרה ליום 1 בינואר 2018 הון המניות ותקבולים בגין כתבי אופציה בלתי מבוקר קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות יתרת רווח (הפסד) סךהכל 329,048 1, ,544 שינויים בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018: (10,750) (1,155) 317,143 (10,750) (1,155) (9,998) ,544 חלוקת דיבידנד הפסד לתקופה יתרה ליום 31 במרץ 2018 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017 יתרה ליום 1 בינואר 2017 הון המניות ותקבולים בגין כתבי אופציה בלתי מבוקר יתרת רווח (הפסד) סךהכל 267, ,000 שינויים בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017: (4,700) 3, ,219 (4,700) 3,848 (781) 267,000 חלוקת דיבידנד רווח לתקופה יתרה ליום 31 במרץ 2017 לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 יתרה ליום 1 בינואר 2017 הון המניות, פרמיה ותקבולים בגין כתבי אופציה קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות מבוקר יתרת רווח סךהכל 267, ,000 59, (4,700) 6, ,048 (4,700) 6,536 1,907 שינויים בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017: הנפקת מניות תשלום מבוסס מניות חלוקת דיבידנד רווח לתקופה יתרה ליום 31 בדצמבר , ,544 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 6

22 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום בלתי מבוקר בלתי מבוקר לשנה שהסתיימה ביום מבוקר 6,536 6, ,953 1, ,841 (2,601) ,847 3, ,024 (354) ,223 (1,155) 7,760 1,656 (639) (117) 7,505 (2,350) 372 5,515 11,042 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים (באלפי ש"ח) תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: רווח (הפסד) נקי לתקופה התאמות בגין: התאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה עלות תשלום מבוסס מניות הוצאות מימון, נטו שערוך אגרות חוב שערוך הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: גידול בחייבים ויתרות חובה גידול בספקים ונותני שירותים גידול בזכאים ויתרות זכות מזומנים נטו, מפעילות שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה: 194 (10,333) (204,532) (214,671) 9 (4,920) (4,911) 18 10,333 (122,408) (112,057) ריבית שהתקבלה תשלום (תקבול) למוסדות בגין רכישת נדל"ן השקעה בנדל"ן להשקעה מזומנים נטו, מפעילות השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון: 59,544 (602) (4,700) (3,478) 226,148 (3,955) (262) (596) (10,750) (2,751) 51,190 תמורה מהנפקת מניות פירעון הלוואה לזמן ארוך מתאגיד בנקאי דיבידנד ששולם ריבית ששולמה תמורה מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה 276,912 (4,217) 37,093 מזומנים נטו, מפעילות מימון 80,088 50, ,075 (4,905) 50,987 46,082 (63,922) 131,075 67,153 עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 7

23 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים (באלפי ש"ח) לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום בלתי מבוקר בלתי מבוקר לשנה שהסתיימה ביום מבוקר נספח א' עסקאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים: 745 דיבידנד שהוכרז וטרם שולם 4,267 עלויות ראשוניות לשלם בגין נדל"ן להשקעה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 8

24 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 ביאור 1 כללי: א. החברה נתאגדה ונרשמה בישראל ביום 19 באוקטובר 2015 כחברה פרטית בעירבון מוגבל, בהתאם לחוק החברות התשנ"ט 1999 והחלה בפעילותה העסקית באוקטובר החברה הינה קרן להשקעות במקרקעין בהתאם להוראות חלק ד' פרק שני לפקודת מס ההכנסה [נוסח חדש], התשכ"א 1961 ("הפקודה"). קרן להשקעות במקרקעין הינה גוף שמטרתו העיקרית היא החזקה וניהול של נדל"ן מניב, לרבות משרדים, תעשיה, לוגיסטיקה, מסחר, חניונים, בתי אבות סיעודיים ומלונאות וכן דיור להשכרה, לצרכי רווח ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף, באופן לא ישיר, בפרויקטים מניבים בהם משקיעה הקרן, תוך פיזור הסיכונים הכרוכים בהשקעה ישירה בנכסים מניבים וניצול הטבות המס המוענקות למשקיעים בקרן השקעות במקרקעין. קרן להשקעות במקרקעין זכאית להטבות מיסוי ייחודיות בתנאי שהיא עומדת בתנאים המפורטים בפקודה. בעלי המניות בקרן להשקעות במקרקעין נהנים אף הם מהטבות מס מסוימות. לעניין מדיניות חלוקת דיבידנד החלה על החברה כקרן השקעות למקרקעין והמגבלות החוקיות החלות על החברה כקרן להשקעות במקרקעין. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, דהיינו רכישת נכסי נדל"ן מניבים בתחומי המשרדים, הייטק, תעשייה, לוגיסטיקה ומסחר בישראל לצורך ניהולם והשכרתם. כתובת המשרד הרשום של החברה הינו רח' האשל 2, קיסריה. יש לעיין בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים של החברה יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 והביאורים המצורפים להם. לכן, לא הובאו במסגרת דוחות כספיים תמציתיים ביניים אלה ביאורים בדבר עדכונים בלתי משמעותיים יחסית למידע שכבר דווח בביאורים לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה. ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית: א. עקרונות עריכת הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים: הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 34 בדבר דיווח כספי לתקופות ביניים. כמו כן, הדוחות התמציתיים ביניים מקיימים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותה מדיניות חשבונאית ושיטות החישוב שיושמו בדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017, למעט האמור להלן. 9

25 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): ב. יישום לראשונה של תקנים חדשים: להלן מידע לגבי תקני דיווח כספי בינלאומיים, תיקונים לתקנים ופרשנויות, שהחברה יישמה לראשונה החל מיום 1 בינואר תקן דיווח כספי בינלאומי 9 "מכשירים פיננסיים" (להלן: "9 :("IFRS,IFRS 9 שפורסם ביולי 2014, משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים עיקריים: סיווג ומדידה, ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור (הטיפול החשבונאי בהכרה ובגריעה נותר ללא שינוי). IFRS 9 מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי IAS 39 "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" והוא חל על כל המכשירים הפיננסיים שבתחולת.IAS 39 נכסים פיננסיים: נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות מיידית לרווח או הפסד. במועד זה נקבע סיווגם של הנכסים הפיננסיים לצורך מדידה בתקופות עוקבות. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים שהינם מכשירי חוב מסווגים ונמדדים בהתאם לסיווגם לאחת משלוש הקבוצות הבאות: נכסים פיננסיים בעלות מופחתת, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. נכסים פיננסיים שהינם מכשירי חוב מסווגים בדוחות הכספיים לקבוצה הרלבנטית בהתבסס על הקריטריונים להלן: (א) המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן (ב) מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. נכסים פיננסיים שהינם מכשירי חוב מסווגים לקבוצת נכסים פיננסיים בעלות מופחתת רק כאשר הם מוחזקים בהתאם למודל עסקי שמטרתו החזקה על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים בלבד, וכן שהתנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם תשלומי קרן וריבית בלבד. לקבוצה נכסים כאלה הנמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה המיוחסות במישרין, למעט חייבים שנמדדים לראשונה במחיר העסקה שלהם. לאחר ההכרה לראשונה, נכסים אלה נמדדים בעלות מופחתת. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על הנכסים הפיננסיים בדוחות הכספיים של החברה. 10

26 ג. ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית יישום לראשונה של תקנים חדשים התחייבויות פיננסיות: (המשך): (המשך): התחייבויות פיננסיות בתחולת התקן נמדדות במועד ההכרה לראשונה בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות מסווגות ונמדדות בהתאם לסיווגן לאחת משתי הקבוצות הבאות: התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת והתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. לקבוצה אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים המוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה המיוחסות ישירות, במידה שקיימות (לדוגמה, עלויות גיוס הלוואה). לאחר ההכרה הראשונית, התחייבויות פיננסיות אלה מוצגות על פי תנאיהן לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את עלויות העסקה המיוחסות ישירות. אשראי לזמן קצר (כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים) מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים מוכרים ברווח או הפסד (בסעיף המימון) כתוצאה מההפחתה השיטתית. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על ההתחייבויות הפיננסיות בדוחות הכספיים של החברה. ירידת ערך נכסים פיננסיים: א) ב) החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד: מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי חזויים בתקופה של 12 חודשים לאחר מועד הדיווח, או; מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר. לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות, כגון חייבים אחרים, בגינם בחרה הקבוצה ליישם את ההקלה שנקבעה במודל, לפיה ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר, מאחר ומתקיימת ההנחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה ובכל מועד דיווח עוקב הנכס הפיננסי הינו בעל סיכון אשראי נמוך. ירידת הערך נזקפת לרווח או הפסד כנגד הפרשה המקוזזת מהנכס הפיננסי. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על ירידת הערך של הנכסים הפיננסיים בעלות מופחתת בדוחות הכספיים של החברה. 11

27 ג. ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 ביאור 2 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך): יישום לראשונה של תקנים חדשים (המשך): גריעת מכשירים פיננסיים: התחייבויות פיננסיות: התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. ליישום התקן לראשונה לא היתה השפעה מהותית על גריעת מכשירים פיננסיים בדוחות הכספיים של החברה. ביאור 3 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח: א. ב. ג. רכישת הזכויות בבניין באזור התעשייה ברמלה: ביום 31 בינואר 2018 התקשרה החברה עם צד ג' בלתי קשור (להלן: "המוכר"), בהסכם מכר לרכישת זכויות חכירה במקרקעין המצויים באזור התעשייה רמלה בשטח של כ 9 דונם והבניין הבנוי בתחומם, המשמש לתעשייה, אחסנה ומשרדים הכולל 3 קומות בשטח של כ 12,000 מ"ר מעל מרתף חניה בשטח של כ 2,400 מ"ר. בתמורה לרכישת הנכס, שלמה החברה למוכר סך כולל של 78.5 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ (כ 84.3 מיליון ש"ח כולל הוצאות רכישה אשר נזקפו לדוח רווח והפסד). נכון למועד זה, הנכס מושכר במלואו (ברובו לממשלת ישראל באמצעות מינהל הדיור הממשלתי). רכישת מחסן לוגיסטי באזור התעשייה אלון תבור: ביום 1 בפברואר 2018 התקשרה החברה עם צד ג' בלתי קשור (להלן: "המוכר"), בהסכם מכר לרכישת זכויות החכירה המהוונות במקרקעין המצויים באזור התעשייה אלון תבור בשטח של כ 4.4 דונם והבניין הבנוי בתחומם, המשמש לאחסנה והכולל מחסן קירור בשטח של כ 2,800 מ"ר (להלן: "הנכס"). בתמורה לרכישת הנכס, שלמה החברה למוכר סך כולל של 27 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ (כ 29 מיליון ש"ח כולל הוצאות רכישה אשר נזקפו לדוח רווח והפסד). נכון למועד זה, הנכס מושכר במלואו לשוכר אחד. התקשרות לרכישת שתי קומות משרדים במגדל משה אביב ברמת גן: ביום 21 בפברואר 2018 התקשרה החברה עם צד ג' בלתי קשור (להלן: "המוכר"), בהסכם מכר לרכישת זכויות בעלות בשתי קומות משרדים במגדל משה אביב במתחם הבורסה ברמת גן בשטח של כ 2,950 מ"ר ו 29 חניות תת קרקעיות (להלן: "הנכס"). בתמורה לרכישת הנכס, תשלם החברה למוכר סך כולל של 43 מיליון ש"ח, בתוספת מע"מ. בגין רכישת הנכס צפויה החברה לשאת בתשלום מיסים והוצאות עסקה בסכום מוערך של כ 3.2 מיליון ש"ח (מתוכם כ 580 אלפי ש"ח שולמו עד לתאריך המאזן). נכון למועד זה הנכס מושכר במלואו וצפוי להתפנות במהלך השבועות הקרובים. ד. הרחבת סדרה א' של אג"ח: ביום 11 במרץ 2018 הנפיקה החברה לציבור 50,000,000 ע.נ אג"ח סדרה א, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א'), בתמורה כוללת ברוטו בסך של 51.8 מיליון ש"ח. התמורה נטו הסתכמה לסך 51.2 מיליון ש"ח ומשקפת ריבית אפקטיבית בשיעור שנתי של כ 1.56%. באשר לתנאים של אג"ח סדרה א' ראה ביאור 8 לדוחות הכספיים לשנת

28 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים ליום 31 במרץ 2018 ביאור 3 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח (המשך): ה. חלוקת דיבידנד: בחודש פברואר 2018 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך 10,750 אלפי ש"ח לבעלי מניות החברה. החלוקה האמורה בוצעה בהתאם לסעיף 64 א 9 (ב)( 1 ) לפקודה. הדיבידנד האמור שולם בחודש מרץ ביאור 4 מכשירים פיננסיים שווי הוגן וניהול סיכונים: שווי הוגן של מכשירים פיננסיים: המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, חייבים, התחייבויות מתאגידים בנקאיים, התחייבות לספקים, זכאים ויתרות זכות (כולל בגין נדל"ן להשקעה). בשל אופיים, השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים זהה או דומה לערכם בספרים. הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים המוצגות בדוחות הכספיים שלא על פי שווין ההוגן ולגביהן קיים הבדל בין הערך בספרים לשווי הוגן: ערך בספרים שווי הוגן מבוקר (**) (*) 238, , ערך בספרים שווי הוגן בלתי מבוקר (**) (*) 287, ,386 אגרות חוב (סדרה א') (*) כולל ריבית לשלם. (**) השווי ההוגן מבוסס על שווי בורסה לתאריך הדוח. 13

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד