אוניברסיטת חיפה UNIVERSITY OF HAIFA היחידה לתלמידי חו"ל Department of Overseas Studies Program for Overseas Students Hebrew Language Placement Exam Th

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אוניברסיטת חיפה UNIVERSITY OF HAIFA היחידה לתלמידי חו"ל Department of Overseas Studies Program for Overseas Students Hebrew Language Placement Exam Th"

תמליל

1 אוניברסיטת חיפה UNIVERSITY OF HAIFA היחידה לתלמידי חו"ל Department of Overseas Studies Program for Overseas Students Hebrew Language Placement Exam This placement exam is designed to allow us to place you in the Hebrew class that is most appropriate for your level. In order to do so, we need to test your knowledge of the Hebrew language. There is no chance of failing this exam. However, we do expect that you will make the effort so that this test accurately reflects your knowledge and abilities in the language. Therefore, we request that you do not ask others for assistance, that you do not use a dictionary, and that you do not guess. If you choose not to follow these guidelines, you will be placed in a class that is inappropriate for you and will then lose valuable class time while we find you an appropriate class. On the first day of the Ulpan you will complete the second portion of this placement test, which is an oral interview. The oral interview will allow us to also consider your level of speaking and oral comprehension. Do not complete this exam before May 1 st, so that this test reflects the level of knowledge you will be bringing with you to the Ulpan. If you are currently studying Hebrew, please wait until you finish your course before completing and submitting this exam. If you have no knowledge of the Hebrew language and the Ulpan will be your first experience learning Hebrew, there is no need to return this exam. Please info@mail.uhaifa.org to let us know that you need to be in a beginning level Hebrew course. On the following page you will find detailed instructions for how to complete the exam. You will see that a part of the exam you will need to complete on the test itself while the rest of your answers for the exam you will mark on the answer sheet.

2 אוניברסיטת חיפה UNIVERSITY OF HAIFA היחידה לתלמידי חו"ל Department of Overseas Studies Program for Overseas Students Instructions 1. The duration of the exam is 3 hours. 2. You do not need to use vowels. 3. The difficulty of the questions increases as you progress through the exam. If a specific question is difficult for you, skip that question and attempt the following questions. 4. In parts A (page 1) and B (pages 2-3), write the answers on the exam itself according to the instructions given at the top of each exercise. 5. From part C (page 5) and on, you will need to write your answers on the answer sheet only (page 4), by marking an X in the correct answer. When necessary, examples are given for some of the exercises. When you have completed the exam, please return the answer packet (pages 1-4) to us. Be sure to observe the following procedures: 1. Be sure that you have written your name on the exam. 2. Be sure that you have written the essay (page 1) and that you have completed the verb exercises (pages 2 and 3). 3. Photocopy your answer packet (pages 1-4). Bring the photocopies with you when you arrive to the first day of the Ulpan. 4. Send your original answer packet by mail to: Admissions Coordinator Department of Overseas Studies University of Haifa Haifa Israel Please Note: Exams sent by fax will not be accepted. Thank you, and see you this summer!

3 Student's Name (Hebrew) Student's Name (English) שם הסטודנט (בעברית) שם הסטודנט (באנגלית) Part A: Write a short essay (12-15 lines) on ONE of the following topics: חלק א חיבור כתוב חיבור ( שורות) על אחד הנושאים הבאים: 1. ה מ שׁ פּ ח ה שׁ ל י. 2. ט יוּל י פ ה שׁ ע שׂ ית י. 3. י שר א ל ה יא "א מ ר יק ה ק ט נ ה". 4. ה בּ ע ל / הא ישה הא יד אַל י/ת. 5. א נ י בּ ע ד / נ ג ד ר פוּאָה אַל ט ר נ ט יב ית. 6. שׁ ירוּת בּ צ ב א- ז כוּת אוֹ חוֹב ה. 1

4 Part B: Write the verb in present tense: חלק ב 1. כתוב את הפעלים בהווה: דוגמה: הוא לוֹמ ד עברית. גם היא לומדת עברית. 1. אתה יוֹד ע אנגלית. דני ו דליה אנגלית. 2. מי רוֹצ ה ספר חדש? אנחנו ס פ ר ח ד ש. 3.ה י לדיםבּ א ים מ בּ ית ה ס פ ר ה בּ ית ה.ה י לדה ה בּ ית ה. 4. רחלמ ד בּ ר ת בּ טלפון עם דבורה. גם אתה בטלפון כּל היום? Write the verb in the infinitive: בּ בּוֹק ר. 2. כתוב את שם הפועל: דוגמה : היא ג ר ה בתל-אבי היא רוצה לגור באילת. 1. דויד עוֹב גם יורם וחנן רוֹצים. 2. אניק ם ב- 6:00 בּ בּוֹק ר. אני לא אוֹה ב 3. את לוֹמ ד ת מוסיקה. גם אני רוצ ה מוסיקה. 4. אנימ ב קר בבית של החברים. אני אוֹה ב בבית שלהם. Write the verb in the past and future tenses: 3. כתוב בעבר ובעתיד: דוגמה:ט ל י ק מ ה בּ בּוֹקר ושוֹת ה קפה. עבר: טלי קמה בבוקר ושתתה קפה. עתיד: טלי תקום בבוקר ותשתה קפה. 1.ה ס טוּד נ ט ים ג ר ים בּ מ עוֹנוֹת, כיא ין ל ה ם כּ ס ף ל שכּוֹר דירה. עבר: הסטודנטים במעונות, כי להם כסף לשכור דירה. עתיד: הסטודנטים במעונות, כי להם כסף לשכור דירה. 2. אתהמ ב שׁ ל מ ר ק אַח ר י שׁ אַת ה קוֹנ ה ירקות. אתה עבר: מרק אחרי שאתה ירקות. עתיד: אתה מרק אחרי שאתה ירקות. 3.ה יוֹם אנחנו בספרייה.א נ ח נוּ לוֹמ ד ים וכוֹת ב ים. עבר: אתמול אנחנו בספרייה. אנחנו ו. עתיד: מחר אנחנו בספרייה. אנחנו ו. 2

5 4.כּ שׁ אַתמ ח כּ הבּ תוֹר, אַתמ ס ת כּ ל ת בּ א נ שׁ ים שׁ מ ס ב יבך. עבר: כשאת בתור, את באנשים שמסביבך. עתיד: כשאת בתור, את באנשים שמסביבך. 5.ה ס טוּד נ ט יוֹת יוֹשׁ בוֹת באולם וּמ ק שׁ יבוֹת לקוֹנ צ ר ט. עבר: הסטודנטיות באולם ו לקונצרט. עתיד: הסטודנטיות באולם ו לקונצרט. 6.כּ שׁ י שראליםמ ט ל פ נ ים א ל יי, אני לאמ ב ין אוֹת ם. עבר: כשישראלים אליי, אני לא אותם. עתיד: כשישראלים אליי, אני לא אותם. 7.כּ שׁ אַת ם נוֹס ע ים לכפרים ערביים, אתם אוֹכ ל ים אוֹכ ל ערבי. עבר: כשאתם לכפרים ערביים, אתם אוכל ערבי. עתיד: כשאתם לכפרים ערביים, אתם אוכל ערבי. 8.ה מ ד ר יכ ה נוֹת נ ת ה ס בּ ר ים ל כל מי שׁנ כ נ ס למוזיאון. עבר: המדריכה הסברים לכל מי ש למוזיאון. עתיד: המדריכה הסברים לכל מי ש למוזיאון. 4. כתוב את הפעלים הבאים בצורת הסביל (פסיבי) בזמן הנתון במשפט: Write the verbs in the passive form in the appropriate tense: דוגמה: פעל: האישס ג ר את הדלת. נפעל: הדלת נסגרה. 1. פעל: הילדכּ ת ב מכתב להוריוו של ח אותו בדואר. נפעל: המכתב ו. 2. פיעל: המדריכהמ אַר ג נ ת את הטיול. הטיול פועל:. 3. הפעיל: אני אַז מ ין כרטיסים להצגה. הופעל: הכרטיסים. 4. פיעל: המורה בּי ט ל את השיעור. פועל: השיעור. 5. הפעיל: הסטודנטה ב ין את ההרצאה. הופעל:. ההרצאה 3

6 Hebrew Placement Exam Answer Sheet µ±

7 Part C: Read the dialogue: חלק ג קרא את הדיאלוג: דני : אנה: דני : אנה: דני : אנה: דני: שׁ לוֹם אנה.מ ה שׁ לוֹמ ך? טוֹב, תוֹד ה. ו אַת ה? א נ י בּ סדר.מ ה אַת עוֹשׁ ה ה יוֹם? א נ י כּוֹת ב ת מ כ ת ב ים ל מ שׁ פּ ח ה, קוֹר את ע יתוֹן ו לוֹמ ד ת ע ב ר ית. אַת ת ל מ יד ה טוֹב ה? כן, אני תלמידה טובה.א נ י לומדת עברית, כי א נ י רוֹצ ה ל ד בּ ר ע ברית כּ מו י שראל ים. וּמ ה אַת עוֹשה בע ר ב? בשעה אנה: 8:00 בערב א נ י הוֹל כ ת ע ם ח ב ר ים ל ס ר ט. אתה רוצה ל בוֹא? דני : אנה: דני: אנה: דני: א ין לי ז מ ן ל ל כ ת ל ס ר ט.א נ י עוֹב א יפ ה אַת ה עוֹב ד? אני עוֹב ד בּ קפ ט ר י ה באוּנ יב ר ס יט ה. אַת ה עוֹב ד ו ג ם לוֹמ ד? כן. אני לומד בּבּוֹקר ו עובד בער אני צ ריך כסף, כי אני רוצה ל גוּר בּ ד יר ת סטודנטים, ו ל א ע ם ההוֹר ים. אנה: דני: טוב,ל ה ת ר אוֹת! ל ה ת ר אוֹת, אנה. Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות על-פי הדיאלוג: 4. בשמונה בּערב אנה 1. דני מ ד בּ ר עם לומדת עברית. אנה. הולכת לסרט. המורה לעברית. עובדת בקפטריה. המשפחה. קוראת עיתון. סטודנטית ישראלית. 2. אנה כּוֹת ב ת מ כ ת ב ים ל אוניברסיטה. דני. חברים. אמא ואב 5. דני עוֹב ד ב סופרמרקט. בית. שוק. קפטריה..3 אנה לוֹמ ד ת ע ב ר ית,כּ י היא יודעת עברית. היא מישראל. היא רוצה לדעת עברית. היא לא תלמידה טובה. 6. דני עוֹב ד,כּ י יש לו כסף. הוא לא צריך כסף. אין לו כסף. אין לו עבודה. 5

8 Read the text: חלק ד קרא את הקטע: א מ א ו אַבּ א י ק ר ים, מ ה שׁ לוֹמ כ ם? מה נ שׁ מ ע בּ בּ י ת?מ ה ה מ צ ב?! א נ י בּ ס ד ר.א נ י כל כּ ך שׁ מ ח! כּ מ ה טוֹב ל ל מוֹד בּ ח יפ ה י ש כאן מ ז ג א וויר י פ ה.ה שׁ מ ש זוֹר ח ת כּל ה יוֹם. א יך מ ז ג הא ו ויר בּ בּ י ת בּ א ירוֹפּ ה? ה ל ימוּד ים באוּנ יב ר ס יט ה מ ע נ יינ ים, בּ מ יוּח ד ה שׁ יעוּר ים בּ ע ב ר ית.א נ י ג ר בּ מ עוֹנוֹת י ח ד ע ם ס טוּד נ ט אמ ר יק אי, ו כל ע ר ב א נ ח נוּ מ ד בּ ר ים ע ם ס טוּד נ ט ים י שׁ ראל י ים שׁ ג ר ים א ית נוּ. ל פ ע מ ים א נ ח נוּ ל א הוֹל כ ים ל ישוֹן ע ד א מ צ ע ה ליל ה. בּ סוֹף ה שׁ בוּע א נ ח נוּ מ ט י יל ים ה ר בּ ה.ה י ינוּ בּ מ צ ד ה,בּ ג ל יל וב רמ ת ה גוֹל ן. נ ס ע נוּ ג ם ל ירוּשׁ ל י ם וּב יק ר נוּ בּ ע יר הע ת יק ה.א יזוֹ ע יר מ יוּח ד ת! מת י ת ב ק רוּ אוֹת י פּ ה בּ י שׂ ר א ל? א נ י אוֹה ב א ת כ ם! שׁ ל כ ם, פול. Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות על-פי הקטע: 10. הסטודנטים הישראליים 7. פול אוהב להיות בישראל, מפני ש לומדים עם פול עברית. מזג האוויר לא טו מדברים עם פול בער הוא לא רוצה ללמוד עברית. כותבים מכתב להורים שלו. הוא לא מטייל. לא גרים עם פול. הוא שמח פה. 8. פול כותב להורים ש טוב להיות בחיפה. קל לדבר אנגלית. החיים בישראל קשים. משעמם לגור בחיפה. 9. במעונות גרים סבא וסבתא של פול. רק סטודנטים ישראליים. גם סטודנטים ישראליים. המורים לעברית. 11. בסוף השבוע פול טייל בארץ. ישב בספרייה. ביקר את ההורים. נסע לפירמידות. 12. פול רוצה שההורים שלו ילמדו איתו באוניברסיטה. יבואו לישראל. ידברו רק עברית. יגורו עם סטודנטים ישראליים. 6

9 Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: חלק ה סמן את התשובה הנכונה בדף בתשובות: 20.א נ ח נוּ הוֹל כ ים ל ק נוֹת קוֹל נוֹע. 13. הח ב ר שׁ ל י. א.כּ ר ט יס ים א.ה ז ה ב.ה כּ ר ט יס ים ז ה ג.כּ ר ט יס י ז את ד.ה כּ ר ט יס ד.א ל ה 21.א נ י מ ד בּ ר מ א יל ת. אַת ה שׁוֹמ ע? 14. בחד ר שׁוּל ח ן. א.בּ שׁ ב יל י י שׁ א ת י ב.ל ה יוֹת אוֹת י שׁ ל ד.ל י ד.ה י ת ה 22.א מ א רוֹצ ה ק פ ה.ת ן ק פ ה! 15. אַת ם שׁוֹקוֹל ל ה אוֹה ב ל אוֹה ב ת ל י אוֹה ב ים שׁ ל ה אוֹה בוֹת 16.א נ י קוֹר א ה ס פ ר. 23.בּ שּׁוּק ל ק נוֹת י ר קוֹת בּ זוֹל. אָסוּר 0 י כ ול ב.א ת ג.א פ שׁ ר ד.כּ ד י ג.שׁ ל ב יוֹר ד גּ שׁ ם. 17. ה י ל ד ים הוֹל כ ים ע ם אַבּ 24.כּ ד אי ל ל בּוֹשׁ מ ע יל א.מ ת י א.ק ט נ ים ל פ נ י ב.ק ט ן אַח ר-כּ ך ג.ה ק ט נ ים ד.כּ א שׁ ר ד.ה ק ט נוֹת 25 א ין לוֹ כּ ס ף; הוּא מ ח פּ שׂ ע בוֹד ה. 18.ד ינ ה רוֹצ ה ע ב ר ית בּ אוּנ יב ר ס יט ה. א.כּ י לוֹמ ד ת ב.בּ ג ל ל ב.ל ל מוֹד ג.ל כ ן ג.ל מ ד ה ד.מ פּ נ י ש לוֹמ ד 19.ה ם אוֹכ ל ים ע כ שׁ יו בּוֹק ר. א רוּח ה ב. א רוּח ת ג. הארוּחה ד. ה א רוּחוֹת 7

10 28. ה דוֹד ים שׁ ל י ג ר ים בּ ירוּשׁ ל י ם. כּ שׁ א נ י בּ א ל ירוּשׁ ל י ם,א נ י ג ר. 26. כּ שׁ הוּא י מ צ א ע בוֹד ה, כּ ס ף. אוֹת ם י ה י ה לוֹ ב.א צ ל ם ב.ת ה י ה לוֹ מ ה ם הוּא י ה י ה ד.שׁ ל ה ם י שׁ 27.א ם י ר ד ג שׁ ם מ ח ר,א נ ח נוּ ל א ל ט יוּל. י ע בוֹד י צ אנוּ ב.ע ב ד נ צ א עוֹב ד ד.ת ע בוֹד ג.ל צ את ד.ת צ אוּ 29. י צ ח ק,א ם אַת ה ע י יף, אַל כּ ל-כּ ך ק שׁ ה! חלק ו בחר במשפט הקרוב ביותר במשמעותו למשפט הנתון, וסמן את מספרו בדף התשובות: דוגמה: ה ח ב ר ים שׁ ל רוני ה ז מ ינוּ אוֹתוֹ לדיס קוֹט ק. ה ח ב ר ים שׁ ל רוני ל א אוֹה ב ים ל ר קוֹ לרוני י שׁ ח ב ר ים שׁ רוֹצ ים ל ר ק וד ל ב החברים של רוני רוצים שהוא יבוא איתם לרקו ה ח ב ר ים שׁ ל רוני רוֹצ ים ל ל כ ת איתו ה בּ י ת ה. 30.מ צ את י ד יר ה אַח ר י שׁ ח יפּ שׂ ת י ה ר בּ ה ז מ ן. קוד ם ח יפּ שׂ תּ י ד יר ה; אַח ר-כּ ך מ צ את י. אַף פּ ע ם ל א ח יפּ שׂ ת י ו ל א מ צ את י ד יר ה. לפ נ י שׁ ח יפּ שׂ ת י ד יר ה,מ צ את י. ג ר ת י בּ ד יר ה שׁ מ צ את י ה ר בּ ה ז מ ן. 31.ה ל כ ת ל מ שׁ ט ר ה מ פּ נ י שׁ א יבּ ד ת את האַר נ ק. בּ ג ל ל המשׁ ט ר ה א יבּ ד ת את הארנק. הלכת ל מ שׁ ט ר ה לפנ י שׁ א יבּ ד ת את הארנק. א יבּ ד ת את הארנק כי הלכת למשׁטרה. א יבּ ד ת את הארנק;ל כ ן הלכת למשטרה. 32.א ם רוֹצ ים ל נ ה וג, אָסוּר ל שׁ תוֹת בּ יר ה. א ם שותים בירה, ל א נוֹה ג ים. מוּת ר ל נ הוֹג רק אם שותים. אָסוּר לך לשתות אם אתה לא נוֹה בּ ז מ ן ה נ ה יג ה צ ר יך ל שים ל ב ל ד ר ך. Choose the sentence that is closest to the given sentence and mark the answer on your answer sheet: 8

11 ה" 33. ה מוֹר ה אָמ ר ל ת ל מ יד:" אַל ת שׁ אַל כל שׁ א ל ה פּ ע מ יי ם!" ה מוֹר ה אָמ ר לתלמיד אף פעם לא לענות על שאלות. המורה אָמ ר לתלמידשׁ י שׁ אַל אותו את כּ ל השאלות. המורה לא י ד ע את התשובה פּ ע מ יי ם. המורה אָמ ר לתלמיד ל שׁ אוֹל כל שא לה רק פעם אחת. חלק ז קרא את הקטע: ח יפ ה היא אחת מ שׁ לוֹשׁ הע ר ים הגדולות בּאָרץ. יש בחיפה נ מ ל גדול, אוניברסיטה,ט כ נ יוֹן, מוּז אוֹנ ים ו ג נים י פ ים. בּחיפה ח יּ ים כּ שׁ לוֹשׁ מ אוֹת א ל ף תושׁ בים. חיפה כּ יוֹם היא עיר מ עוֹר ב ת,שׁ בה ג ר ים בּ י ח ד א נ שׁ ים מ ד תוֹת שׁוֹנוֹת: יהודים, ערבים (מוסלמים ונוצרים), בּה אים ועו העיר יושבת על ה ר ה כּ ר מ ל ולחוֹף הים. יש בה שׁ כונות יפוֹת,ח ד שׁוֹת וישׁ נוֹת.בּ א זוֹר שׁ מ צ פוֹן ומ ד רום ל עיר יש מ ר כּ ז י ק ניות ומ פ על י ת ע שייה. ט ב ע בּ פּ אר ק הכרמל או לב לות על חוף הי ם. בסוף השבוע אוה בים אנשׁ י ח יפה ל צ את לט יול י קצת היסטוריה של העיר:בּ שׁ נת 1156 באו לחיפה הנוצרים ה כּ ר מ ל ית ים,שׁ ה ת יישׁ בו על הר הכרמל, וּמ כּ אן שׁ מ ם. עד היום א פ שׁ ר ל ראוֹת בּ ר אשׁ ההר את בּ ית ה ת פ יל ה הג דול שלהם. בּ מּ אָה ה- 19 הג יעו ל עיר מ ת י ישׁב ים ג ר מנים. הם היו הר אשונים,שׁ בּ נוּ שׁ כוּנ ה מוֹד ר נ ית, ו ק ר אוּ לה מוֹשׁ בה הגרמנית". בּ שׁ נת 1905, כּ שׁ ה י ת ה ארץ ישראל בידי התור כּים, הם בּ נוּ את הר כּ ב ת,שׁ בה א פ שׁ ר היה ל נ סוֹע מח יפה ל י ר ד ן וּל סוּר י ה.בּ ז מ ן ה מ נ ד ט ה קימו הבּ ריטים בּ חוֹף ה י ם של חיפה נ מ ל גדול,שׁ הוא מן הח שוּבים בּ מ ז ר ח ה ת יכוֹן. מי שׁ עומד על הר הכרמל וּמ בּ יט ל מ ט ה ל כ יווּן ה מ פ ר ץ, רואה את ח לקיה השונים של העיר, מן ה מ ק ד ש ה בּ הא י ל מ על ה, דרך ה מוֹשׁ ב ה ה ג רמנית עד ה נ מ ל. סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות על- פי הקטע : 34. בחיפה גרים 37. השם "כרמליתים" - מדוע? מפני שהכרמליתים נתנו להר הכרמל את שמו. רק יהודים כי הכרמליתים קיבלו את שמם מהר הכרמל. רק ערבים. כי הם לא גרו על ההר. אנשים מדתות שונות. מפני שהם היו מוסלמים. רק על ההר. Read the text: Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: 35. השכונות של חיפה נמצאות רק מחוץ לעיר. במפעלי תעשייה. במרכזי קניות. על הר הכרמל ולחוף הים. 36. בסוף השבוע כדאי בחיפה לבנות רכבת. לצאת לטייל בטבע. לגור "במושבה הגרמנית". לנסוע לסוריה. 38. הבריטים בנו את הנמל של חיפה. "המושבה הגרמנית". הרכבת. מקום התפילה של הכרמליתים. 39. הנמל של חיפה אינו פועל היום. הוא נמל חשוב במזרח התיכון. נמצא בראש ההר. התורכים בנו אותו. 9

12 Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: חלק ח סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות: 47. האיש הזה אינו משתכר מעבודה, 40. אתמול בערב הלכנו מרוויח כסף בקזינו. לראות סרט. אבל ישראל גם ישראלי אלא ישראלית אלה ישראליים 48. מתי תחזירו לנו את הכסאות 41. כש בחורף שלקחתם? כדאי ללבוש בגדים חמים. איתנו מטיילים אותנו אחד מטייל אלינו טיול מאיתנו טיילנו 49. לא תבואו לחתונה, אם לא 42. אם אתם גרים בדירה שכורה, תקבלו את ה בזמן. אסור לגדל כלב או חתול. הזמנה אליכם הזמינה אל יזמינו אתם הזמנת לכם 50. אני מבשל הרבה; אני חושב 43. כשאתה מבקר בבית שלי, שאפשר ללמוד רק מניסיון. אתה להשתמש בטלפון. התבשלות יכול בישול כדאי יבשל מותר הבשלה אפשר 51. ג'יין באה לישראל שני 44. שכרנו דירה ואנחנו מחפשים שותף סמסטרים. שיגור. 0 אצל ל עם מ אותנו כאשר איתנו 52. הסטודנט הסתכל בלוח המודעות 45. רותי אוכלת הרבה, לכן היא יותר למצוא עבודה. שמנה רחל. רוצה איך אפשר כמו כדאי ש כדי מ 53. יש אנשים שנוהגים, כאילו אף פעם 46. ג'ון מתגעגע אל ההורים שלו. הוא לא למדו. חושב הרבה. נהיגת אליהם ינהגו עליהם נהגת להם נהיגה על 10

13 54. אם אתה יהודי שומר מסורת, אתה לא אוכל ביום כיפור. סוגרים מישהו סגורים שום דבר סגורות אף אחד סוגרות כולם 55. קיבוץ צורת חיים מיוחדת. ניגנתי אין אנגן זאת הייתי מנגנת היא מנגנת הוא 56. הישראלים רוצים ש שלום. כדי ש יש כדי ל להיות כדאי יהיה כדאי ל יהיו 57. אתמול בערב ישבנו במסעדה שלוש שעות. בזמן מ ל 0 חלק ט 58. יש אנשים הפוחדים להימצא במקומות. 59. אילו ידעתי לנגן יפה, בתזמורת הסימפונית. 60. הסברנו לכם איפה אנחנו גרים תוכלו להגיע בקלות.. 61 דני כועס עליי, הוא הסכים להיפגש איתי. אף-על-פי-כן למרות בגלל אף-על-פי-ש בחר במשפט הקרוב ביותר במשמעותו למשפט הנתון, וסמן את מספרו בדף התשובות: Choose the sentence that is closest to the 62. הבחור נסע למזרח הרחוק לחצי שנה, אבל נשאר שם שנתיים. given sentence and הבחור נסע למזרח הרחוק חצי שנה. mark the answer on הבחור חזר לארץ אחרי שנה. your answer sheet: הבחור היה במזרח הרחוק 24 חודשים. התוכנית שלו היתה לנסוע למזרח הרחוק לשנתיים. 63. ההורים רוצים שילדיהם יקבלו חינוך דתי, לכן הם מעדיפים לגור בשכונה דתית. ההורים מקבלים חינוך דתי. בשכונה דתית אפשר לקבל חינוך דתי. לא כדאי לילדים לגור בשכונה דתית. כדי לקבל חינוך דתי אסור לגור בשכונה דתית. 11

14 64. שפת הדרוזים היא ערבית כשפת המוסלמים; אף-על-פי-כן דתם שונה מדת האיסלאם. הדת הדרוזית היא האיסלאם. דת האיסלאם והדת הדרוזית הן דתות שונות בגלל השפה. הדרוזים מדברים ערבית מפני שהם מוסלמים. למרות דתם השונה, הדרוזים מדברים ערבית, כמו המוסלמים. 65. רותי האמינה ב"ארץ ישראל השלמה", ואילו רוני הסכים להחזיר שטחים בעד שלום. היה הבדל בין הדיעות של רוני ורותי. רותי ורוני הסכימו בעניינים פוליטיים. רוני היה מוכן לוותר על שטחים, כמו רותי. רותי תמכה ברעיונות הפוליטיים של רוני. 12

15 Read the text: חלק י קרא את הקטע: פסיכולוגית מאוניברסיטת תל-אביב חקרה את מצב המשפחה בתקופה המודרנית. לפי המחקר, המשפחה בימינו שונה מאוד מן המשפחה בעבר. בעבר היה לכל הורה, אב או אם, תפקיד קבוע. האב עבד מחוץ לבית ודאג לצרכיה הכספיים של המשפחה, ואילו האם נשארה בבית, כדי לטפל בילדים ולמלא את חובותיה כעקרת בית. כיום המצב שונה מאו אנשים מתחתנים בגיל מאוחר יותר מאשר בעבר, והופכים להורים בגיל מאוחר יותר. כמו כן, יש במשפחה המודרנית מספר קטן יותר של ילדים מכפי שהיה בעבר. במקרים רבים האישה, שהיא בעלת מקצוע, עובדת מחוץ לבית, כדי להתקדם במקצועה ולהשתכר. האישה רוצה לקבל הזדמנות שווה לזו של הגבר; לכן לפעמים היא בוחרת לא להיות אם, או שהיא יולדת בגיל מאוחר. מחקרים אחרים מלמדים אותנו על הקשר בין המצב הכלכלי של המשפחה לבין מספר הילדים בה. נראה שבמשפחה החילונית המודרנית, יש קשר חזק בין המצב הכלכלי וגודל המשפחה; אף-על-פי-כן, לפי מחקרים אלה, המצב במשפחות הדתיות לא השתנה. Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות על-פי הקטע: 69. במשפחה המודרנית 66. הפסיכולוגית בדקה זוגות מתחתנים בגיל צעיר. את מצב האוניברסיטה. זוגות מתחתנים בגיל מאוחר. את המצב הפסיכולוגי שלה. להורים צעירים יש יותר ילדים. רק את המשפחה הדתית. לא מתחתנים בכלל. את מצב המשפחה בזמננו. 67. בעבר היה נהוג ש האם עבדה מחוץ לבית. האב עבד רק בבית. רק האב דאג לפרנסה של המשפחה. האם לא טיפלה בילדים. 68. עקרת בית היא אישה שעובדת רק מחוץ לבית. אישה שעובדת רק בעבודות הבית. אישה שאינה עובדת. אישה חילונית. 70. האישה יוצאת לעבוד כדי להיות שווה לגבר. כדי להיות עקרת בית. כי אין לה מקצוע. כי יש לה מספיק כסף. 71. במשפחה הדתית אין קשר בין מצב כלכלי ומספר ילדים. יש קשר בין מצב כלכלי ומספר הילדים. יש מעט ילדים. יש רק אנשים חילוניים. 13

16 Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: חלק י"א סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות: 72. יש אנשים המעדיפים את ספורט ה על הליכה. משום כך לרוץ מכיוון ש ריצה בגלל רצייה כי רוצה 73. בערב ה של חג החנוכה מדליקים את כל הנרות בחנוכייה. מפני ש שמיני אף על פי כן שמונה למרות שמונים למרות ש שמינית 74. הלימוד באוניברסיטה פרטית הוא גבוה. לעומת זאת שכור לעומת משכורת משום כך השכר זאת אומרת שכר 75. בזמן המלחמה החיילים עזרו. חוסר זה לזה חסר זה את זה מחסור אחד לאחד חיסרון כלום 76. הילד ה מכאבים ברגליו, אינו משתתף בשיעורי ספורט. כמו כן סבל אך ורק סובל אבל גם יסבול אלא גם סבלני 79. מנהלי המפעל קיבלו את דרישות הפועלים; הפועלים היו מרוצים. 80. הספורטאי נכשל בתחרות אימוניו הרבים. 81. דימיטרי עלה לארץ מסיבות ציוניות; אלכס הגיע לכאן בגלל רצון משפחתו. 82. לא רצוי שאדם אחריות ימלא תפקיד בכיר בצב 83. דנה היא זמרת מצליחה. היא מופיעה לא רק במסיבות פרטיות באולמות ציבוריים. 84. בעיות התחבורה בישראל 77. מתנדבים, הנמצאים בקיבוץ, אמורים חמורות, אבל ישראלים רבים התנגדו לסלילת להתנהג הקיבוץ כביש "חוצה ישראל". מצפה מהם. למרות כמו בגלל כפי אומנם כפי ש אילו כאילו 78. אם אתה שוטף כל יום את הרצפה, שאתה בחור נקי. ממילא אומר לולא זאת אומרת לו זה עושה אם זאת 85. עורך דינו, היה הנאשם נידון למאסר עולם. 14

17 86. דני ביקש להשתחרר מצה"ל, אחיו שהתנדב ליחידה לוחמת. מכיוון ש כפי למרות בניגוד ל עקב לעומת זאת מאחר ש נגד 87. בהישגיו הגבוהים הגשים הילד את שאיפתו ו את ציפיות הוריו. עולם אך..... אך אולם כמו..... כמו לעולם הן..... הן אכן כן..... כן חלק י"ב 88. השר נעדר מישיבת הממשלה מחלתו. 89. החוקר סיים את איסוף ממצאי המחקר, אינו מסוגל לעבד אותם. בחר במשפט הקרוב ביותר במשמעותו למשפט הנתון, וסמן את מספרו בדף התשובות: Choose the sentence that is closest to the 90. העלייה להר במזג אוויר חורפי היא בלתי אפשרית. given sentence and mark the answer on אפשר לעלות להר בכל מזג אוויר. your answer sheet: אי-אפשר לעלות להר בגלל מזג האוויר החורפי. בחורף נעים לטייל על ההר. אי-אפשר לדעת מה מזג האוויר למעלה. אל תדברו תוך כדי אכילה! אם תאכלו, תדברו. כדאי לכם לדבר בזמן האכילה. אחרי שתדברו, תאכלו. אסור לכם לדבר כשאתם אוכלים. יש המאמינים, כי מותר להמית אדם מתוך רחמים. כולם מאמינים בהמתה מתוך רחמים. אין אנשים, המאמינים בהמתה מתוך רחמים. יש אנשים, שמאמינים בהמתה מתוך רחמים. אסור אף פעם להמית אדם מתוך רחמים. אין לעלות על הדש מותר ללכת על הדש אסור לעלות על הדש העלייה על הדשא נעימה. אין דש

18 עליכם להחליט השבוע באיזה חוג ברצונכם ללמו מותר לכם להחליט השבוע בקשר לחוג שלכם. אסור לכם להחליט השבוע בקשר לחוג שלכם. עליכם ללמוד בכל החוגים השבוע. אתם חייבים להחליט השבוע בקשר לחוג שלכם. מי שמתעניין בארכיאולוגיה, מבקר בחפירות. אם אתה מבקר בחפירות, אתה ארכיאולו לא ידוע מי מתעניין בארכיאולוגיה. מי שמתעניין בארכיאולוגיה, אף פעם אינו חופר. האנשים, שארכיאולוגיה מעניינת אותם, מבקרים בחפירות יש בעלי-חיים כל כך חכמים, עד כי הם מסוגלים לתקשר עם בני-אדם. בעלי-חיים מסויימים יוצרים קשר עם בני-אדם, כי הם חכמים. כל בעלי-החיים יכולים לתקשר עם אנשים. אין צורך שבעל-חיים יהיה חכם, כדי שיוכל לתקשר עם האדם. אם אתה אדם חכם, אתה יכול לתקשר עם בעלי-החיים

19 Read the text: חלק י"ג קרא את הקטע: מדינת ישראל תעניק השנה פרסים כספיים לסטודנטים מארצות הסובלות ממחסור במים ובמזון. כך מסרה רעיית נשיא המדינה בטקס לציון " יום המזון הבין-לאומי", שנערך ב"משכן נשיאי ישראל". על העזרה הישראלית אמרה אשת הנשיא: "במשך עשרים השנים האחרונות הדריכה ישראל בתחום החקלאות, למעלה מ- 50 אלף צעירים מארצות הזקוקות לעזרה בתחום זה." הישגים אלה של מדינת ישראל, בתחום סיוע החוץ, התפרסמו כבר בשנות השישים, כאשר מדינת ישראל היתה מקור תמיכה למדינות המתפתחות. עם זאת, טוען מנהל המחלקה לשיתוף פעולה בין-לאומי במשרד החוץ, שהיום, על אף הפירסום, שיש עדיין למומחים הישראליים בנושא סיוע החוץ, הישגי המדינה אינם רבים כבעבר. הוא ממשיך ואומר כי, גם כאשר מדינות מסויימות יודעות, שרק מומחה ישראלי יכול לפתור את בעיותיהן, הן חוששות מפנייה לארגון ישראלי זה או אחר, משום שקיימים גורמים המכשילים זאת. למרות קשיים אלה ואחרים, ממשיכה ישראל גם כיום במתן הסיוע למדינות "העולם השלישי". Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות על-פי הקטע: 97. אשת נשיא המדינה אמרה ש פרסים כספיים יינתנו השנה ע"י ישראל. מדינת ישראל תקבל פרסים כספיים ממדינות ערביות. מדינת ישראל סובלת מחוסר מזון. מדינת ישראל לא נותנת עזרה למדינות "העולם השלישי". 98. טקס "יום המזון הבין-לאומי" התקיים בחוץ-לארץ. במעונות הסטודנטים. בבית ראש הממשלה. בביתו של נשיא המדינה. 99. בשנות השישים התפרסמה ישראל בזכות העזרה למדינות עניות. עזרת המדינות העניות. מתן הפרסים לסטודנטים. ההתנגדות של גורמים פוליטיים ישראל עוסקת בהדרכת צעירים בפוליטיקה. בעברית. בחקלאות. בספורט יש מדינות, שאינן מזמינות מומחים ישראליים, משום ש הן אינן זקוקות להם. הם אינם מפורסמים. הישגי ישראל בחקלאות מעטים. יש מי שמתנגד לכך על אף הקשיים ממשיכה ישראל להגיש עזרה למדינות המתפתחות. לקבל ידע טכנולוגי ממדינות אחרות. להכשיל את המאמצים. לקבל סיוע כספי. 17

20 Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: חלק י"ד סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות: 110. המרצה הציג בפני הסטודנטים השביתה נמשכת, יישארו 103. חומר הלימו משרדי הממשלה סגורים. 0 עד ש את כל עוד עם לפני ש על בזמן 111. של המנהיגים 104. דני השתתף הושמעו באמצעי התקשורת. בהפגנה. נאומי מעולם לא נאומיו לעולם לא נאומם בעולם נאומיהם כל זמן ש 112. הטיפול בתרופה זו מועיל, 105. קבוצות מיעוטים נוטות אם לא מתמידים בו לאורך זמן. להתגורר בשכונות נפרדות. אינה אשתקד היה לעיתים קרובות אינו אמש אין למרות 113. הבחור הגיש את ההמלצות שבידיו 106. הגעת לגיל 18, יש לך לזכות במישרה. הזכות להצביע בבחירות. על מנת לפני כן כדי ש בגלל למען לאחר מפני ש לפיכך 114. פניה של האישה שזופות, 107.עליך לקרוא מאמר זה מעבודתה הממושכת בשדה. הרחבת השכלתך. למרות כי כיוון ש על מנת כתוצאה כדי לעיתים לשם 115. כאשר מסכמים נושא, 108. היא חיה איתו באושר להבחין בין עיקר וטפל. יחסו אליה. עלול על אף זקוק אף על פי ש אסור אף על פי כן רצוי מפני ש 109 ה. שארתי את כוסית היין על השולחן. ריק ריקים ריקות הריקה 18

21 חלק ט"ו Choose the sentence that is closest to the given sentence and mark the answer on your answer sheet: בחר במשפט הקרוב ביותר במשמעותו למשפט הנתון, וסמן את מספרו בדף התשובות: 116. התפשטותה של המחלה נבלמה הודות לחיסונים שניתנו לילדים. התפשטות הילדים נעצרה. מכיוון שהילדים קיבלו חיסונים, המחלה לא התפשטה. המחלה נעצרה למרות החיסונים. המחלה התפשטה עקב החיסונים יהודי אתיופיה הובאו לארץ בשנות התשעים במבצע סודי, כפי שהובאו יהודי תימן בשנות החמישים. יהודי אתיופיה הובאו לארץ עם יהודי תימן. היהודים מתימן ואתיופיה הגיעו לארץ באותה תקופה. הבאת יהודי תימן ואתיופיה בוצעה בדרכים דומות. ניתן פירסום רב למבצעים של הבאת יהודי אתיופיה ותימן כשם שנשים יהודיות מקפידות לשמור על צניעותן, כך גם נשים מוסלמיות. נשים מוסלמיות שומרות על צניעותן בדומה לנשים יהודיות דתיות. נשים מוסלמיות שומרות על צניעותן יותר מאשר נשים יהודיות. רק נשים יהודיות הן צנועות. נשים יהודיות אינן דתיות בעבר פירנסו רק הגברים את משפחותיהם, ואילו כיום עובדים שני בני הזוג לפרנסת המשפחה. אין הבדל בין מקורות הפרנסה של משפחה בעבר ובהווה. המשפחה כיום אינה מתפרנסת. כיום תורמים הן הבעל והן האישה לפרנסת המשפחה. בעבר עבדו רק הנשים לפרנסת המשפחה תחושת אי-הביטחון בחייו נובעת מקשיי הסתגלותו למצבים חדשים. הוא מרגיש ביטחון, כי קשה לו להסתגל למצבים חדשים. קשיי הסתגלות תורמים לביטחון. אין לו תחושת ביטחון, כי הוא מסתגל בקלות למצבים חדשים. קשה לו להתרגל למצבים חדשים; משום כך הוא מרגיש חוסר ביטחון כתוצאה מרעידת האדמה נפגעו רבים מתושבי האיזור. תושבי האיזור גרמו לרעידת האדמה. עקב רעידת האדמה היו פגיעות רבות באנשים. תושבי האיזור נפגעו; אי לכך התרחשה רעידת אדמה. למרות רעידת האדמה לא נפגע איש. 19

22 Read the text: חלק ט"ז קרא את הקטע: לא קל ליחיד לחיות בחברה ולא קל לו למלא את הדרישות שהחברה דורשת ממנו. לעיתים קרובות, הוא נאלץ לוותר על רצונותיו, ובכך משלם מחיר יקר מדי. הצורך החברתי אינו יצר, הטבוע בנו מלידה. הילד לומד להיות יצור חברתי; הוא לומד לוותר על האנוכיות שבו, ולדחות את סיפוקיו. לפיכך, אין לצפות שיהיה זה תהליך פשוט וקל. למעשה, התנהגותו של האדם במהלך חייו היא פשרה בין רצונותיו האישיים לבין המציאות החברתית. תופעת הסטייה החברתית היא, איפוא, מצב של קונפליקט תמידי. יש לבחון מדוע דווקא אדם מסויים סוטה מן המקובל, וכן באילו דרכים מטפלת החברה בסטיות. ברור, שיש הבדלים בין דרכי הטיפול של חברות שונות. חברה, שדרישותיה מהאדם רבות ונוקשות, תיצור יותר מצבים של התנגשות בין רצונות הפרט לבין הצורך להסתגל לסביבה, מאשר חברה, שדרישותיה מעטות יותר וגמישות יותר. ככל שרבים יותר מצבי ההתנגשות בין רצון הפרט לבין הצורך להסתגל, כך רבים יותר הסיכויים לסטייה. לעיתים, סטייתו של נער אינה אלא דרך לעורר תשומת לב, ולא אחת מהוות הסטייה או העבירה עצמן מקור להנאה. אנשים ומוסדות, המטפלים בעבריינות נוער, למשל, משתדלים להבין את המניעים השונים לביצוע העבירה, כדי לדעת אילו אמצעים יהיו יעילים למניעת עבירות בעתי (1) (5) (10) (15) Choose the correct answer and mark it on your answer sheet: סמן את התשובה הנכונה בדף התשובות על-פי הקטע: 125. כל חברה מטפלת בסטיות 122. היחיד משלם מחיר יקר עקב באופן זהה. דרישותיו מן החברה. בקלות רבה. תביעות החברה ממנו. באופן שונה. תביעותיו מעצמו. בהנאה. המחירים הגבוהים "אין לצפות שיהיה זה תהליך פשוט 126. כאשר דרישות החברה מן האדם וקל" (שורות 5-4). "זה" מתייחס ל: הן מעטות, פוחתים הסיכויים להתנגשות בין רצון היחיד לצורכי החברה. ויתור על הצד האנוכי בנפש האדם. יש התנגשות בין רצון היחיד חוסר רצון לוותר על הצד האנוכי לצורכי החברה. בנפש האדם. גם דרישות האדם מן החברה מעטות. לידה. החברה מרבה לדרוש מן היחי סטיות חברתיות לעיתים האדם מבצע סטייה, כיוון ש סטייה אינה גורמת הנאה. הוא שואף להיות אזרח טו האחרים נהנים מן הסטייה. ברצונו למשוך תשומת ל 124. "סטייה חברתית" היא: פשרה במסגרת החוק. תופעה של איזון פנימי. תופעה של סכסוך פנימי. 20

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל

ט ט ט ט ט ט ט ל ל ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ל ה קט ל ת קט ל ת קט ל Strong Verbs Diagnostics P 3ms P 3fs P 2ms P 2fs P 1cs P 3cp P 2mp P 2fp P 1cp Qal (G) simple active קט ק ט ה קט ת קט ת קט ת י ק ט ו ק ט ת ם ק ט ת ן קט נו Niphal (N) simple passive נ ק ט נ ק ט ה נ ק ת

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual

VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual VOCABULARY SYMBOLS AND ABBREVIATIONS Table of Contents: Chapter Four Abbreviations for Hebrew parts of speech present tense noun, masculine noun, dual, masculine noun, masculine or feminine noun, masculine

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה

Disclaimer מסמך זה הינו סיכום און-ליין של השיעור ולא עבר עריכה כלל. מצאת טעות? שלח/י לי מייל ואתקן: 07/05/2009 קורס: מערכות ה הרעיון: דפדוף paging וזכרון וירטואלי.1.2.3 לחלק את מרחב הכתובות לדפים בגודל קבוע )למשל )4KB את הדפים ממפים לזכרון פיסי a. לא רציף b. לא כולם העברה מזכרון לדיסק לפי הצורך מספר הדף: page = addr 4K המיקום

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשעג, משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מועד א' סמסטר ב', תשע"ג,.6.013 משך המבחן: שעתיים וחצי חומר עזר: אסור הנחיות: וודאו כי יש בידיכם 8 עמודי שאלון )כולל עמוד זה(. עליכם לכתוב את התשובות על

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד