אשוגה : םדדומל םיהובג - הרשכה -,המשגה הדעוה הגיכמה הדיפול היגשה תוריכזמה תימלרעה רמוח עקר םיקרפ-ישארו ןוידל,העוגתב הרבחה [/) הצרבק ייח הרשכהבש עייסמ ש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אשוגה : םדדומל םיהובג - הרשכה -,המשגה הדעוה הגיכמה הדיפול היגשה תוריכזמה תימלרעה רמוח עקר םיקרפ-ישארו ןוידל,העוגתב הרבחה [/) הצרבק ייח הרשכהבש עייסמ ש"

תמליל

1 אשוגה : םדדומל םיהובג - הרשכה -,המשגה הדעוה הגיכמה הדיפול היגשה תוריכזמה תימלרעה רמוח עקר םיקרפ-ישארו ןוידל,העוגתב הרבחה [/) הצרבק ייח הרשכהבש עייסמ שרוביגל 1971 תימצעה תיברויערהו לש ליפעמה תארקל ותטלחה לע המשגה,תימצפ,.5 הרשכהה ץראל-ץוחב שמשת זכרמכ תולועפל תויכוגיח תוברש לש הערבתה פבגמהר ךיב ם"ליפעמה ךיבל ירגרב העפרובתה היכירדמר.4 הרשכהה הווהמ אמגוד היח תיסעמו לש תמשגה תוגורקע העובתה תקזחפה תא המשכהל ררב"חה.הפרבתב ותיילעל לש רגובה ץראל הליקמר וילע תא תמשגה תובורקפ.העובתה הרשכהב לכב.םפקיה.( הרשכהה הווהמ בלש רבעמ םייחהמ תיבב םירוהה רפסה-תיבו ריעב,הרפכהב הפרק תפתרשמ תרדסרמר הרבח 7 דמלל ל?גרהלר ףא ירגרב העפהגתה םיגשרמל םיררפאר לס הדובפ,תיבפר>כ תדרבפע תראלקחה.הפרדתר,א דדקפת הרשכהה,ץראל-ץותב םיאגת םיגרירסר םיידרסי המריקל לש הרשכהה,ץראל-ץרחב יפכרד ברלדש לש רדסה םיהרמילה םיההבגה תרליעפהה,הערבתב תדגכבת ההלרעפה הבפכשב תרגרבה - רךות םואדת םע תריעבה,ל" 6 שה DI TRIO e 2 ליכרהל תא "רגכרב הפרגתה?"חל הרבח ףרתישר SL no VAN 1 הרשכה ץראב,'וכר DURAN,םידחררמ אמה םרקה םרתצעל תרגסמ הלרבקמ - פרשקררד i םאה לע העדגתה תויהל ףתרש ןווכב לש רבתה - ולחא,תרערפקמ ןבהה רחמ SE DD

2 a.תידרהיה תרגפרסלהר ת"בריצה היצרדפל תכלהש הרשבהה ה ירבח םברה ברר םהשיםלרבח 0 ןפ ה- 18 : הרפב ים אצמהייהצ רבקב הערב תרשפה.ריפצה רמושה לע יארחא םגש ץולחה י"ע הרשכהה לוהב יםדדברפ ללפ דךרדב.הרבהב םירבח ה.םוקמב םירבחה לכ לש תיאלקחה הרשכהה רובע םגו קשמהרובפ ץולחהל יארחא רשא,ידוהי אל,ערבק להבמ םוקמב אצמב,יאלקחה הטשל רשא.םידיקפתה יגשב רל תרזרעפ ;תילשה לש רתשא ךברמכ.תרברתהר הרבתה יחטשב הרשכהה תרבחל רזוע םג אוה.העובתה יל?עפמנ תחא :יהש הכירדמ י"צש רדפבר רערבה תהררשכהל ךירדמר הרהמפף\דברע הילשה - הרשבהב חילשה.4.םרי "צח םידמרלר ברד הב היביהברפ םלרבחה,ןפ,הרשכה תרבחל )070999( וא,ל"ות יכירדמל ןוכמל םיחלשב ןכלו סרוקה ירחא דימ העפוגתב הדובעל םיסייגתמ קלח,הטיסרביבראל הכ"לה יבפלו רפסה -ת"יבב םהידרמיל ףרס?רחא סרוקב םיפתתשמ םלרבחהמ קלח.המשגה לע רטילחה םרמש םירבח םב םיפתתשמש א"ז,המשגה תבייחמ הביא רעוב תרשכהל הכילה.דועפו תורדתסהה,ץובקה,לארשי תבידמ,תידרהי היררטסה,תירבפ :םיללרכ דרמילה "אשרב סרוק - םישדח 9 לש הפוקתל - הבש לכ םייקתמ םרוקמב - רעוב תרשכה 3.תררצק.רתה"י.תרפהקת "רחאםלמעפלר הבש ירחא העובתב הדובעל םיסייגתמ םירבחהמ קלח ךא,םישדח - 18 הרשכהה תפוקת.ץרח תהובפבר םיתררשב רךתלהה קסמב 5. = 6 = 15,ךרפב םיאצנב -יההשכהה ירבה 2 Gunma mino MD TR ROA ando nan APP ID de.(םידדרב םגכ םיפררצמ םימפפל) הפרבתה el O

3 ללח תארקל די לע ירביסס זכרמ םיקהל טלחוהו - העוגתל ץוחמ ידוהי רעוב ןיבל הרשכהה ןיב םירשק רושקל רשפא םגש ררבתה תוגורחאה םיבשב.רחא ןבומ לכב העונתה זכרמב תדמרוע איה - רתויב ילאידיא םוקמב אל איה תיפרגואיג הביחבמש תורמל,הרשכהה.םירבח הברה תכשומו הערבגתב ירלופופ לעפמל הכפהנ רעונה תרשכה.םיליפעמה תבכשל רקיעפב הערונתה ןיבל הרשפהה ןיב קודה רשק םוהק,וזה הבשה ךות הלועפב היהי אוהש תווקל שיו ותוא תוגבל וליחתה,הרשכהה,םיבווכה יבשב לופפל הסבמ העפונתה.םייאטיסרביבוא תופרטצה י"ע השעב הד.םהידומיל תא קיספהל ילב תורשפא םידמולה םירבחל תנתיב ךא,םייוסמ ליגב המשגהל הזרכה לע תדמוע הביא העובתה,ובומכ לש זךק םייקש ןכיה,ריפב תאצמבה הטיסרביבראל התפלל םירבחה.תומייוסמ םירפב "םיטבדרמס - יתב"ידי לע הלועפה תא ביחרהל םיסבמו תמייוסמ החלצה הנשי יבש ןוויכב.המשגה לע וטילחה םרט םירבחה םירקמה בורבש,ליגב םריאשרבה לע םיטילהמ םירבחה יכ רקיעב החילצמ אל העובתה ןושארה ןוויכב ; עהידרמל תרגש 7093 הפרבתה ןיבל דמרלה רבחה ןיב רסקה לע ררמשל רוז הררצבר העפרבתה רע רג.ןיערגל רפסמ יבפל דוע,םיגש 4 -ב םעפ,תובררהאה םיבשב העובתב םק שדח ןיעפרג ויה םקלחש םירבח תצובק י"ע םקוה (יצחו הרפכהב תיתואיצמ תורשפא ובתי רשא םיכרד אוצמל איה הבורכה,ךהילעפ רבגתהל םיכרד שרפיחב תמבלתמ דוע העוגתהו תויעב המכו המכל תמהרכ הד הרוחתפהה זברמכ,הרשכהל ףרטצהלו םהידומיל תא םייסל םייוסמ ךיראת דע.הרשכהב םירבח דל לפי ךיפהלכיירבחי תויהל םיטבדוסטסל תררהל םכה IO =odbo rc ooaeps Ao fao MIR NOA DNA.הפרב הב ברדה לש לודג קלחש הדבועה םע םילשהל הטילחה העוגתהש זאס תובר םיבפס 1110 AD DTD VI a.ץובקה ייחל םימיאתמ םגו םהל ם"מיאתמ םיאסרובב ררחביש םירבחה לע פיפשהל.1 2, DR ( Y יבפל) םקוהש ןורחאה ןיערגה AM,הרשכה רחאל העובתב הדובעבו הרשכהב םיאצמבפ םירבח י"פ םקוה ןיערגה םיבש mao ובייחתההלא םירבחה,םיטבדוטס ןיה רתוי לרדפ קלחר הרפהב תרשכהב als

4 רפסמ ךישמהל תורשפא ול תגבתובה תרגסמ אצומ ןיערגבו הרשכהה םע קודה רשקב דמוע,ולש ישפוחה ןמזב רשפאש הפפ דפ העפרובתב,דמול כרבחה דבליז ויגו הילרטסואב רמושהו םיגובה דוחאל תפתושמ הרשכה - קשמה.1.הפרבתה לש תרברחו תהירכז אלמ רבהכישיגרהלר תפרל הערמ.יצהח,םיפממ "צח - הקא פס לש הררח ורמ 40 כ ךתרב.ץע פת לשריפצ פממר םיסכגא קר רראשב םרדכ= 8% :תוליממ,הבשל ירפ תפרקת םיבי"ח רשא ץראה ידיליו שדוח 12 קר םישוע רשא ל"רת יפירדסלורוכמ ירגוב םה ללכה ןמ םיאצוי.,שדוח 18 איה הרשכהה תפוקת,םידדוב המכו רמושהמ םידחא םיגןבהמ ברה - הגש לכ הרשכה םישוע 2 6 ך 00 ךיב כ.הרבהה 2,םיסבכבה םירבחל םידיקפתה לש תרדוסמ הריסמ חיטבהל.א :ןה שדח 18 ל תוביסה.(םישדוח 9 כ) תילמס הרשכה TINA לר ל a» OOO.רוקעה עטמה ןובשח לע חתפתמ ףבעה,שאר 50 הב - ת פ ר B (השיש לש םומיבימ) םיביקת הרבח ייחל םירבח רפסמ חיטבהל.2./,םייררובצ תרדסרמל ץוח >פלכ םיארתאפר הרבחה ידכלמכ.תירבעה הפשב שומשו תארוה םיגחל דחוימב הרבחה ייחל ץראה תריוא םיסיבכמ םהידליו םהיבש ןשחמ הסבכמ,החבטמ - םיתורשה ידבועל הכירדמו "תיב םא"כ חילשה תשא.יאלקה.הרפתמו חילשה.הרשכהב בושח םרוג םיווהמ ותשאו חילשה - רותחפשמו חילשה da va

5 הרשכהה,העוגתה לש םיגיהבמהו םיכירדמה םה הרשכהה ירבחו תויה - העונתה תרסמל יח למס שיש הזב תילעלןברדסכהרשכהה דחיב םיבשיתמו דחא ןיערג ירבח ללכ ךרדב םה תופוצר םיבש המכמ הי לע תוצרבק לש םירבהה.תפתושמ הפוק דסיימו תירשפאה הדימב הילע יכיראת עבוק,הרשכה יכיראת ןגראל הסנמ הזכ ןיערג,םלידכרמהלכמ םיכיבח םע םיליפעמ תבכש הבחמב ללכ ךרדב םיבש המכ לכ ןגראתמ ןיערג תרשפאמ דימת אל,הרשכה רחאל תפסוב הפוקת ראשהל הערנתה תשקבל םתרב -צה רא הרשכה רחאל תמייוסמ הפוקת ריעב דובעל דחא לב לש יךרבההה םירשכתמה לש םיגטקה םירפסמה ןבומכ לבא - הצרא ףרדב םילייטמו םיעסוב תצובקכו הילע תצובקכ תירשפא הדימב םיבגראתמ הרשכהה להבגהב תורגוב תובכש לש םיברה תוגחמל םהיכירדמכ ם*שמשמו הרשכהל םתאצ ירחא ריעב םהיכיבח םע רשק םימייקמ,הצובק תרגסמב הילע,הרשכהב הבשה ךשמב םימייקתמ רשא םיהובג םידומל.ץראב דחא קשמב - הרשכה רחאל םידומילה תא םילפה לו רוחחל הרטמב,הרשכה תפוקת רובפלו םהידומל תא קיספה ל ושקבתבש הלאכ ויה תוגורחאה םיבשב םידדרב םירקמב,םידומלה תפוקת ךשמב העובתה תרגסמב םתוא קיזחהל דאמ השקו םהידומיל םרת'םפ הרשכה תושעל םתגווכ,םיהובג םידומל םע םיכישממ 80; : 90% םיבבהמ,דרבעל תוליחתמ רתיהו הטיסרביברא ב;: דרמלל תוכישממ תוגבה יצחכ ןכמ רחאל,תורגבה ליג דע םידמול םה העובתה ירבחמ 90% כ.ץראב וא הילרטסואב וא רפסמו,הלעמו 21 ל הלע תונורחאה םיבשב הרשכה ירבח לש עצוממה ליגה ןכל ברגש הלעי אוהש םיווקמ ובא.דרי הרשכהב תויללכ תררפה -הרשכהה לש לועה תא םמצע לע םיחקולתאז הטלחהמ האצותכ תימצע המשגה לע םיסילחמ רשא העונתה ירגוב לש אמגודה.הערבתל םהש יררבחה לכ ךיב יהרתריב ברשחה ילכהו,הילרטסואמ הילעל ירקעה ןברדמה םרוגה איה הרשכההש םימיכסמ הילרטסואב םיארחאה םימרורגה,ןטקה םרפסמי ללגב המצע הרבחל םיישקה לע ףסוג,חילש ארצמפל םיישקהו,רקויה - הרשכהה תא קיזחהל םיישקה יפ לע ףא.ףילחת אלל איה וזה אמגודה 4. איה םירבחל תנתב רשא תיאלקחה/דבלמ הרשכהה לש הלוד גה התובישח.א on Dana dito

6 וא תמייק התיהש תודגנתהה ללגב םא,וז הדמעב םייוביש ולח תובורחאה םיבשב,םייאסיסרבינוא םידומילל תיגורקע תודגבתה העובתב תמייק התיה הז לל?גב תהלעפל םירבחה תא תבייח 20 ללגב "תפרצה אבצל סה?גה 20 םרדאמ הרקלת.היריליגלאמ רברר "ההיגה" םידומילה תיעב,הירי גלאב ותרש. םיסייוגמה רשאכ תנשב העיגהש הלודגה הילעה ריבסמ הז בצמ.(םייתבש התיה הפוקתה הירי'גלא תמחלמ רמג דע) םישדוח 18 תעכ איהש תורשה תפוקת לכ יתפרצה 0 אבצב תרשל הייחד לבקמה לע םידומלה רמגב הא םידרמל תביסמ תורשה תייחד לש תרגרשפא הבשי +20 יליג יבפל ל"האב רותרורש ליחפהל רתרא הבליחמ הז הרהצה.לארשיב יאבצה ותורש אלממ אוהש ריהצהל 318 ליגב 9197? יתפרצ ) %.,רחרואמ הילעה ליג.םיבש 4 ךשמב םימישגמ 80-0 לש רפסמל םיעיגמ רבייה אל הירל'כלאב תוערואמה אלולו תמצמוצמ תפרצמ הילעה השעמל.היגלבר תפרצמ (םירבח [)הברשאר הצרבק "שררפ" ( התיגחליפיגה הבממ קלח קר, 0 רדאמ 20 התיבה םרדאה ןעהג 35«דאקירפא ךןופצ - דפפרצה רוזאה לכמ""םלתב" ךץיעהג.םילאצ יעפ?ברתה התיבחל םהמ השלש,היגיערג 4 תילע אוה 1959 מ לחה הילעה ףקיה isa nato var N בפל םיהובג םידומל ודמל אל העונתהמ םימישגמה תורחא תוביס ללגב,דומלל תורשפאה אלו יאבפה אל םהל ויה אל אליממש ם*ליעפ תווצ וויה וראשבש םיטעמה,םימשגמ תבכשל םיליפעפ תבכשמ רבעמת תא התוזלשהלודגה הריטנגה ידי לע תרבסומ תויהל הלוכי וז הפפות,העונתב םיאלמ םיליעפ ויה (20 ל לעמ) רגובמ ליגב ועיגהש הלא DA.,םתילע eia

7 םידהמ>לב.ךישפהל ןרבר חה תודגב תבוח) תורשה (יאבצה ןהו תובסמ תורושקה העוגתב רפסמ) ןסק לש םירגוב םבור ירגוב ןוכמ יאש ר שפא רתוול םהילע ב תוליעפ העוגתב וביאשו ךירצמ תרגסמ תדחוימ ןיעמ יתב םיטבדוסס תוטלחהמ,('וכו הצעומה הבורחאה לש ההטיסרב,גהאב אהה,.עבהרא דצמ "בש ליג הילפה ליעבקב,20 סד ןבומכ דוגיב ןיב יתש תומלחהה םרט) לבקתה תסוגה.ימשרה לש תוטלחהה אלו ןהיב ארפיא דחאל יא.(הבבהה היה כ היר הרשכהה תיתפרצה תאצמב 850 מ"ק זוכירהמ יתעוגתה ןק)לודגה (זירפ הביחבמ תאז איה הניא םרוגיהווהמ יכונגיח ךשמב הגשה התויהב הבורק תויוחל םיכיבחה,םיריעצה רשקה ןיב העונתה תיכוגיחה (םימישגמהמלידבהל) םייקפמ קר ץיקב תרגספב תהבחמ הההבפע רבלפס,םריקר,יתעפונת ןיב תוצובק הילעה תונורחאה קר (הבושארה)תחא התשע הרשכה האלמ לש 6,םישדח היבשה םלתב) ב התהפ -"' 3.קה 2,םישדח רתי תוצרבקה בקע הז אלש רלע,זחיב תוארל תווחב הרשכהה םרוג יתעובת -.יכובח הילעפה הפרצמ 8374 ךשמא ףקיהב לש ם"רבח,הנסל ליבקמב הילפה, VAND,אופיא תיעבש םידומלה - וא מא אטבל תא הז ןפואב קייודמ A TARA רתו* תרשכבתהכ ךןיב םהדאפכ ערבה םיפיבח 1 הבעל ריראת הילפה ללכ.ךרדב ףוסל'פבקב,ץרדקה ךא םרדאמ.םירבחה םיליהתמ פיגהל רבב "שדרחב -,יברד,ילרי שד אופיא ךרוצ םוקמב זוכיר רובע םירבחה תפוקתבוי,םודאמ תורכה תובגראתהו ל"וחב לש םיביכרמהיבש םיירקיפה םירבח) תפרצמ םירבחו,(םודאמ םוקמה םיאתמה רתויב הז תווח הרשכהה םאב םאתות ךכל תגיח במ םויקה.םיאבתהו תלאשב הלאשה לש תפוקת םייביבה ןיב י תאיצ הצובק תחא חעיגהו לש הצוכקה,האבה בצמה םודאב העובנתה רשפאל םהל תאז de הנביא תמייק ןה תוביסמ ןנביאש תויולת העובתב העונתה תיתפרצה,רבתסמ דצמ,דחא רפסמש תוגש םידומילה ךיגבחש לוכי? CUA 'םיאבהתב םימייקה לש העוגתה לשו הרשכהה אל הרשכהה השמיש םהל םוקמ שגפמ דע תווהתהל הצובק הלודג הרשכהל,ץראב םודאב תיעב םידהסלה ךשיגר דואמ בקע םיאבתה.םידחרימה םיהובגה םרפסמ עיגמ הגשה 170 ל הגבשבו האבה םיבשוח עיגהל ל 300 םיכיבה y ליגמ 16 הלעמו. ques TEO, 1 לכ םיכיגבחה ובלש םיאצמב םיבלשב םימדקתמה תארקל תלחתה םידומלה AA Es ל 1 alas

8 תצרבק זכרל העצה התלעוה,תיתעובת תרגסמ םוש אלל תפרצב םיכיבחה רוזיפ עובמל תבמ לע,םודא לש תואטיסרבינואב םיירשפא םה םידומילה לכ אל 52,שקבמ לפל םיההובג םידומילל תוידבפטס תבתוב הלשממה.5,יאבצ תורש לש היעב לכ ןיא תיתעובתה הישעה אוה םתוא רשוקה םרוגה,לודג ףתושמ יתעונת רבער םיטבדוטס יתב אל ךא תילגבאה העונתה לש זררתפל עיגהל הזנב םיצרה -הלל?ע היראה םהל עבקבו הילעלו ןיפרגל םמצפ ורידגה םא קר העונתל םיכייתשמ םרדא לש תואטיסרביגואב דומלל םיכלוהה םירבחה,העונתה איה הדיחיה תרגסמה תעכ ידי לע םגו,רפוי רחואמ ףסוב ןוידל? התחדגב וז העצה,ןיערגהו יתעובנתה קשמה םע םירשקה קתנל ילב ךא דומלל תכלוהו ןיערגה תרגסמב ץראל הלוע התדה רז ךיפפ הצרבק.םדההבכ.םידופיל דךפמלל םילרפיר םלצררה,םוקמב םיחילשה.ץראה לש םידחוימה םיאב תב תימוי-םויה.,םיחרבב םיהומילר םיליפפעפמ הו..80% 9 לע הלוע הזה זרחאה םילודגה םייבוריעה םיזוכירבש ומ 07.הטיסרביבואב דמול הז ליב ידוהיה רעונהמ % 9 בש םיפכירעמ.ב"הראב הטיסרביבואב םידמרל ליג % הבורחאה הקיטסיטססה יפל םיאצוי ןבומכ שי,הטיסרביבוא אוה - םיזכרמו זכרמ ירבה,העובתה יריכזמ ללוכ - םלוכ לש וקה.,הזה ךילהתל דגנתהל והשימ תעד לע הלוע היה אלו תאז הדבוע לע חוכיו ןיא,דמול ליפעמ לכ טעמכש ךכל בצמה עיגה תובורחאה םיבשה רשעב,הטיסרבינואל ךלוה תרגובה הבכשה לש בירבהה בורש הדבועה םע )18-21 םבור) יבבמ תבכרומ הדנקו ב"הראב םיליפעמה תבכש הדובעב סגברפתהל ךרוצהמ םתוא ררחשל תגמ לע חתפמ ישגאו םיזכרמל הלשל םג וליחתה,הלדגו הכלה היטבה הבורחאלו םידרמיל םע הפוגבתב תוליפפ רבלש מא םירבח ויה דימת,דבלב םידדרב םירקמ םה הלא לבא - ךכל תלוכי םהל זןיאש הלא וא םהידומיל תא ךישמהל אל וטילחה תוגוש תוביסמ רשא,העובתב הדובעו םידומילל ףסוב םרקמ תא תוגשל רבח עבכשל החילצמ העובתה הימייוסמ םירקמבש תופמל ו 2. ao ONIS Ds 1-7 המילשה העונגתה - רורחשה תמחלמ ןמזב הלעש רודה תילע רחאל - םישימחה תובש xo TO BITS IO

9 לע פיבצמ העובתה לוהלב לש חיקפתה תא אלמל םיחילשב ךרוצה,ךרוצה יארהבצמה ייכייםא,םדבפו לכ לע.םידרמלה םאה הבביא ןאכ הלאשה.תמלעב התייה העוגתהש "רה -'הערבתל םאתהב תויהל םיתרכופ םידרופלהשע רוליפא דא - הפילסרבינואב םידומיל םישרמ אלש הזירפכמ הפיה יד התילצמ איה ןיא,העוגתה יכרצל וידומיל תא םיאתהל וא וידומיל,םידמול ףמדהש הווקתב אוהת הזיא סררוקל חיסבכב םה.תאז תושעל םהמ םישרהגד.םדרקה ררדב היה הדש רמכ 18 לככב תפקיתספ הביא סבגל,רגבתמה לש היעבה,תיסחי השדח תוחתפתה םידומלה לבא - הילע להב ה ןלב תלאשב קר הרושק הגיא,העובתב תוגיהבמ לש תיללכה היעבה.םיבשה ךשמב פוסקרווב %פתתמה םיכיבח ץראב תעכ אצמב הרסע שרלשה פושקרווה,פושקרווה לש תוהתפתההו היררוססהה לש טרופמ רואת הזה עקרה 20 םיללוכ ובא,תיאקיר -מאה העובתה לש האצמה אוה (ץראב תלכרבפט הרשכה) "פושקרוג"הש ןויכ,רייח ררד לש ליגב קר מ*לחמ רגרבמ ליגל תרחדב םייה תרטלתהש הכל םררכבר י"וערבב תיללכ העפפות איה תורגבתה לש הכראה.שבגפתי רבכ והשמ - דפש תא תיברמב םריה,רוהפמל הבכהרו הרשכה ררתב שמתשה תמאבכ הרבכ ךרביה,חא.הז ליבב םליה תרטסלהה לע זירכהל,םיבברמרד,םילרפכיריה הפהב תי יהב רב בלשל רשפא יאש וא הילע םיללרש םידומילהש ךץרכב הדר - תרלפל סיב גרכתמשכ הללפא הילע תארקל םיבררכמ םביא םידומילה םירקמה תיברמבש שיחכהל ןיא,היחתל םק ךןש" וא (יגולוכיספ-ויצוסה הובגכה רדרביחה (תורחהא תריברפמ תרצראבר) "הרא דדהל םיאצמב רב דמעמב,דבלב תיעוצקמ הרשכה םישמשמ םביא םיהובגה ם"ידדמלה םויה,תבהה.הילפ רשאמ םירחא םימררב י"ע םיעבקב bp Ta» TR ןמזה ךשמב תוליתפב םירבח קיזחהל ךיא אלא,םידומל תושרהל ךכל הסרג תמיירסמ ריעב דמרל nan 20 ותרחכרבש םירקמ שדרש ךייצל שי Dao TVD DPI UTM Tuna DAN TP TIN o más on3x 00 du ךילהת לע ךאכ רברדמ)" תררגבפהה לש הכראה.תררכבתה תפדקת ןיפב אהה DRT NINO הרבחהר םיררהה.הללפמב תרדגרמ-.הרפמ"לב םדאצמב ררבלש םיסבדרמסהי םירקמה? no PANDORA UN

10 /- ןריזעה תא רשסב רשא םיהחא םירבח תביזפה רחתפב ץראה "רפשספכ םירבחהמ קלח תילע י"ע םירפסמה םש,הברה יכה ולבס תורשכהה,ןהירבח לש םדוקה רפסמה לע ורמש ישרקב תויגויצה רעובה תועובנת.תויצולחל האירקל הבפנ אל הקירמאב,,"הההיה רערבה,התדבהה הךןד היפצ,רנבהובאדל הגכהכ תורשכהל ומרזי ץראב ושחרתה ןמזמ אל רשא תוירוטסהה תוערואמה תארשהב רשא רעובה יגב תואמל הטילק תומוקמ חיטבהל ידכב!היחילשו תרצושה תופרונתה לש ןתמזי ללגב,הירחאו הגידמה תמקה יגפל הפוקפתב ץולחה 29 ושכרב תרוחה בור,תולודג.תוצפסכ תוידיסבוס לע וססבתה ןלוכש רמאל.ךרוצ ןיאר ;םיחתופמ םייאלקה מיפבע ויה תורשכההמ המכבי קה.,תיב "ערה תיאלקח הכרדה קפסל חילפ,ןבומכ,םפ םירבח השלשמ רתוי אל םע תורשכה ויה פ,םידדמלת העשת:לש ךס םע יאלקח ס"היבכ הלהוג רבכ זאש ד"בח לש תיעישת הרשכה םג התיה. חדגקו ב"הרא ב הרשכה תווח הבומש ויה ץולחה לש שוכרב,תוליהק שמחו סירשעב תרזרופמ ם"בובה העובת,םלופב רתוידב הקיתוה םיריעצ םירבח ידיב העונתה לוהב תא ריאשה הז תתלחתהמ הערבתה תוגיהבמ תא וויה רשא םירבח הברה לש התילע ללגב רמחוה הז בצמ םיבובה לש הרקמב.םייבויצה םה"רגרגראב םירבחה רפסמב תרכיב הדיריל איבה הזה הבשחמה ךלהמ,לארשי-יסבא היה הקירמא תודהי לש חאמ ולעזפ תעוגתה קרש הדבועה תורמל:,.תדבועה תובשיתהה חותפ,הילע תטילק,תרבגומ הילע = תויבויצה תורטמה תמשגה תא םילשהל הלוכי הגידמהש רמאב,תויבויצ 2 תועוגת לש ןמויקל ךרוצב רהרהל וליחתה,לארךשי תגידמ תמקה מע הגשוה תובויצה לש תירקיעה הרטמהש ןוויכ.רורחפה תמהלמ רחאל תויצולחה תופובתב רקיעבו תויבויצה תועובתב ולחש תורומתה לע הברה בתכב.וגל הארב זאש יפכ ותמגמר 1951 תבשב פושקרווה ואיבהש םימרוגה תא רוקסל איה הז רמאמ תרסמ.וילפ לסוהש דיקפת תא אלממ ארה םא עובקל ידכב פוסקרווה לש םיגשהו הירוטסהה תא זוחבל ןמדה פרבה וז ההלצה ףא לע,הפונגתה לש ךרגיחה תהרצ לש ינריח,קלתל רפהל,יסהי ןפואב,םיבש םעמ ךשמ חילצה פושקרווה,היתומגמו היתורטמ תא גישהל רתוי םיליעומ םיעצמא ןיא םא טםילחהל ידכב חלש ךוניחה תוטישו ךוגיחה תודסומ תא ןוחבל םעפל םעפמ תבייח תימביד העובנת,הילעל זוחא "פרטקררר "ה ף מ קה 10p pus לש רעונב הד בפ לש הכורא הירוססה ושירוה הלאה ףיריעצל,ןויסב ירסוחמ

11 תערבתב םדוקפ ךבחתה רשא רעוב קר הגכשמת תורשכהש רהב,הילעה וכפהב תורשכהה םיילאיצבטופ םיצולח ךושמל םוקמב. הרשכהל תלדלודמה תוגיהבמהמ םירבח וחלש,חינובה ללוכ,תועונתה,תורשכה מידקל ץמאמב.תופעובתה לע לועל ידעלב סםעמכה רוקמה,(ומייקתה אלש סעמכ ץולחה יפיבספ הדבועה תורמל) ולש םירודמו תולועפה לכ תא חפסל לדגומ ביצקתו ףסוב םדא חכ ךירצה,ד"בח דבלמ תויצולחה תועוגתה לכ לש היצרדפכ,ץולחה,הרסכהה תוקרפתה תא הענמ םוקמב חילשה תוחכונ קר םירקמ הברהב,ליעי ןפואב לועפל םדא חכ קיפסמ היה אל תחא ףאל יכ הלע תווחה ביצקת ןמזה ותואב התי*ה האצרותה,תידוהיהתובכוסה היה תורשכההו ד"בה ק(ולחה יביצקתל.ןהלש תולועפל ףסכ תוחפ ראש ב תובכוסל תורושקה רעונבה תועובתלש םיג יהגבמ המכ בוסה הרקמב,תורשכהל בל ומש אל ללכבש תוליהקה לפירבדליאל תויבויצה תועונתה לש האלמה הכימתה התיה אל העפפ ףא תורשכהל הקירמאבש איה תמאה,ב"הראב המוד דיקפת ןהל הי הי אלש הביס 81<1 תויצרלחו תויגויצה תועוגתה לש םיזכרמה ויה,תאז הפוקתב דוע תמייוסמ הדימבו,רבעב תורשכהה הפוריאב תוידוהיה תוליהקב ובעט הרשכהה תווח ידדצמ,םיהפשע סמ ומלש םייברויצ ריחמ לכב הלש תורשכהה > תא קיזההל - הרירבה הדמע םיבובה 2397.ןהלש תורשכההמ ורפפתה תוגסק ה תויצרולחה תרועובתהמ המכ ריב יר ברב לש תרחבומ הצובקל ץובקב תססובמ,ץראב םידומילו הדובע לש תיגכת 5 פושקרווה ןויער חתפתה ךכ,תויצולחל ךובחל רתויב הבוטה ךרדה איה המצע לארשיש הבקסמל ועיגהו ץראב םיכירדמל םיסרוק המכ לש ןויסב.הילעל יבויח סחי םהל שי רבכ ש םיבובה דרבח רקיעב,ןוכית ס"היב.תרשכהל קיודמ ףילחת היהי פושקרווהש הבווכ התיה אלש ןייצל שי.תינכתה לש ת"זכרמ הרסמכ הכרדהל הגכה שיגדהל אל לבא ידוסי ךובח םע העובתל הגהנה ןיכהל.5,הרשכה לש תודסי תמייוסמ הדימב קפסל.2.תויצולתל ןווכלה ךצהל 1 : פושקרווה לש תוירקפה תורסמה ויה ולא n A םיבובהל 297 רבכ זא,תויצולחל ךרונבזזב ןורחאה בלשל תרחא הרוצ אוצמל Nx bes

12 ןיערגהש ירחאו ו רצוב ץראב הגשה רחאל,םיפתתשמה לכל רגבימש תמייקמ העובתה,לארשי" 9013 פושקרווהש יבפל,פושקרוול םהלש תואצוהה תא ךוסחלו חיורהל ךיא היבבכתמ,ץובקהו לארשי לש תריעבה לע םיחחושמ,תירבע םידמול םה.ץראב ולביש הגשל םיבבוכתמ םיכיבח רלאה תוצובקב,פוסקרוול הנכה תוצובקל םיפרטצמ מירבח ליגב.העובתב תוריעצה תובכשב תיכוגחה הדובעה לע תססובמ תאזה ךונחה תרוצ עצוב לודגה וקלחבו,ןנכותמכ,בשומו זובקב רקיעב ץראב עקתשהל סילחהל םיפתתשמה תא איביש ךוגח תרוצמ קלחכ פושקרווה תא ואר,ץובקב תישטעמ הרשכה םילבקמ הצרא הלוע הלאה םייובישה,םיגובהל ךייתשמ וביאש רעוב לש םתופרטצה תוחפ םישיגדמ.םיצובקב האישב תיאלקחה הדובעהשכ םסוגוא ילוי ךשמב ץראב הראשב הצובקה.תיגכתל םייסדח ופיסוה רחראמ רתוי.ץובקב םורדרמ"ללר הדרבעל ןמז רתוי רשפאל ידכב תיבכתה תא וגיש,ןושארה פושקרווה ירחא העונגתהש תויצולחל ךוגיהל תידוסיה הרוצה תא וביש אל,םתובישסח תורמל,דסרב פושקרווהו הקירמאב תורשכהה תא ולסחשכ הלבק םרלב רפכ.,ךרשס.קאדח* 1960 תובייחתה לע םותחיש ףתתשמש דהא לכמ שורדל טילחהו פושקרווה תורטמ לע הרהצה ןיכה 1961 ב םיבובה זכרמ הזה רמאמה תביתפ זאמ : הרהצהה לש הבוסל רז,הפרגפתל תיכונחה תיבכתה לש ילרגסגיא קלחכ פושקרווה תא הארר םיברבה דרחא הטלחהל עיגהל לכוי העוגתב ולש םדוקה ןוויסגה םע דחדש ךכ תדבועה י % תובשיתהה דחוימבו לארשי תא ריכהל תוגמדזה רבחל רשפאל 1 : תרירקיע תורסמ יתש תאזה תיבכתל דימעהו העפונתה לש.תויצרלחו םיבקה דחאב ליעפ ןפואב דובעל תובייחתה לע םרותחל שקבתי העובת רבח לכ פושקרוול לבקתיש יגפל,הקירמאב העובתל הליעפ תרגוב תוגיהבמ ןיכהל.2,לארשימ יתרזח רחאל םייתבשל תוחפל הקירמאב םיבגובה דוחא לש he.

13 ,העהבתל תרגרב תוגיהבמ) ןיכהלה לארשה.תא/ריכהל? MANN רשפאל ידכב פושקרורה תא םיקה םיבובה דוחאש ןיבמ יבא רחאל םלבש פברא-שרלש ארה רבחהילש הילפ רךיראת ללכירךרדב דכ פושקרוו לכמ םילועה רפסמ לע תקייודמ הקיטסיטטס ףוסאל השק,לארשימ ירזחב תובוע יתשל תוחפל םיגובה לש ץייק הגחמב ךירדמיתויהלה םי"תגשל.הרחפל :תיקלח הגלמ לבקמ.ותילע יגפל נטישגמה לש העובתב ןורחאה בלשה איהש %,העונתל בוש ח יכוניח ךרע שי הנימבגראב הרשכהל,פהשקררהה,ירכרב ד ,54739 פושקרורוה.ירגובמ רקיעגב םיבכרומ םויה העונתב םיבגיערגה.( 71% )הובג ץובקב םיראשבנה הלא לש זוחאהו ( 61% )ץובקל םיכלוה םילועה לש הובג זוחא.(85%) ץראב םיראשב םילהעה פרר.40%% םפיבר.האהבכר 33% תוחפל אוה פושקרווה יפתתשמ ןיב הילפעה זוחאש רמאל רשפא 1962 ב השעבש רקתמ סיסב לע םיבקה דחאב הערובתה תא תרשל בייחתמ יבבה,פושקרווהיתורטמ תא ןיבפה םיברבה,דרהא הבחפכר ל"לעלוברתבה,לפל םאפתהב היהאשכ פושקרווה תלהנה. לש תורמה תא לבקל בייחתמ ינא.לארשיב IR ןכלו תידוהיה תוגכוסה י"ע ךמתב 'פושקרווהש ןיבמ יבא À רשא( )ןושארה פושקרווה ימייסמ שי) פושקרווה תא ומייס 199 (1963 à ns98

14 ארה תובורחאה םיגבשה ךשמב הרשכהב םירבח לש עצוממה רפסמ,תיצראה הגהנבהב הרשכהה גילצב ,תויתעובתה תולרפפב רפתתשה הרשכהה :רבח,העובתהו הרשכהה ןיב קרדה רשק היה תובורחאה םיגסב תדלרעפ תוסייקתמ.ם"יביקתיתוברתה יהרבח,הכהבהה לרבחר,הילש יי"פ פרדהרימ יהב םירקבמו ללכב ידוהיה רעונל הכישמ םררוג תשמשמ הרשכהה 20 Se pao anna DA - הערבה תיזח - הקיארבה ומכ ם"ללללכ 'ם"בגרבראליםלפ"לישה רעהב רבב $ םיאטיסרביבואה םידומילה ;ץ+ץרחבמ העפשהה הבשחמבר םיבוידברו,םייבמז תרבררתפיהכ דע ראצמב.העובתה לש תוכבוסמו תובידעה תויעבה תחא הווהמ םיאטיסרביבואה םלדהמללה,.תימיבפה.ב ומוקמ תא הבפ רלטיה יבפלש הפרריאמ םירגהמו שריה ןררב ירכא לש הררהה,רמויק זאמ םיירגש רבע יאביסבגראה ידוהיה בושיה - ץרחבמ העפפשה.א תרפררתלש ןוהגיכ.הערבתה לש הירפירפב וראשבש רערב יבב לש הבחר הבכש הרצרבר,םרלהרהי םיכרעל תוברקתהה ליכשמה ידוהיה רעפרבה ברקב תוררועתה הלח,תוימש-יטסנגאה תוירשחרתהה זמזב.םיהובכ היתהברת הסרלר םייח תמרל ףארושה ידוהי אל רעוגמ העפשה לבקה, כ, 5.+ תועובתל םקלחב ונפ,הלא םיסבא םולקל תררספא התייה אל תויצולחה ידוהיה רעובה לע עיפשהל הכישממ תידוהי אלה הביבסה יגש דצמ.,תוילאמש,םיהובג םידומיל תארקל הריתחב תא רדפעל רבכש)תיבהמו בוחרהמ העפשה לבקמ העונתה רבח - תימיגפ תוחתפתה אצרי,רתוי הרצק הפוקתל םידומיל ןביא הביטבגראבש.ןוויכ העוגתה תא ישעמ ןפואב בוזעל ץלאנ 'היהי אוה ינשה הרקמב,ךרעב 24 ליג דע םידומילב ךישמהל וא הרשכהל תכללו העפונתב תוליעפל רסמתהלו םידומילה תביזפ הא]יב םילחהל ךירצ אוה,(ד 9 ) הרשכה,ןמזה ךשמב העוגתהמ ירמגל קחרתי טטב דוטסהש do troitamanto OINT DON ça SY גוזכרתה,הז ןייבעל ביבסמ SANOS ANSIA Pta VANDN OIPTA a העובגתה תשירד לדמ דמוע אוה,(ללכ ךרדב,תידוהי תרוסמ לע רמרש וביא O Ra

15 4 תשיכרל יפצמא רוה םידומלה :תהררחא ם"למב םפפב,םיסוסיהר םירוהרה לש םיבש המכ ירחא,0 ףוסב יללכה ןררתפה, הז ך>א,פבא,תלפבסהיררדכ אוהש הפוקתב םידומילה תביזע תא הארי רבחהש ונחלצה התע דע,תיתעובת תוליעפ םוש םירשפאמ אל םיאטיסרבינואה םידרומילה.הביטרבראבש ךררהפכ".,רבלותיארב הביא היפבה ךהרתפל תרחא ההרצ,םישדח םישבא טולקל תורשפא התיהו םידומילה ןכר בפי ללבב תרבכדע ערבמליםיקהכל, הבריקה ףאז הרכרצבי 4,ותוא הלרביאל,דפלי" הערבנתהש.הררב ן יפהמא הארנו הד ךלעה.אלמ ךפראב דהמלל רברסאה אל ןמ קחרתהל אלו הלכשה שוכרל םירגרובה םירבחל רשפאל ךכ הדוולפר.,וברלא בררק רחא דסהמ דד לע הא העונתהיידד לע םידרמילל זכהמ תמקה לש. ןויפר הלעוה,הד רואל.הביזפע לש תורשפא חכרוב דשיא ךותפבכ אלא,ץרובקה ייחל ןווכמ אל,עוצקמ ןרחסב -יאל "רסיבכ.,הלצה שרק" ךלעכ אלא םיכרברלה תרבררקפע ירא םיברפ ךותמ אל,םידומילל השיג תרגרבה הבכשה קיחב החתפתה,הז לפכמ האצותכו,היורש התיה רבכ העפובתה ובש רבשמה תקמעפהל הברה המרת מג" רצ הדברע.,תריתערבתה תורגספל.הדסמסצה ילברו הגהנהה לש הברהכה ילב,םיהובג םידומילל העונתה יר גובמ הברה ואצי ינזיפרא פ ה פהא ב ידמל תוער ויה תואצותה,ומוקמב העונתל וק עובקל ילבמ,"יסאלקה וקה" לש תודוסיה ת א רערע ל"בה ןוידה םייתביב (1962 ראררבפב קר הפרעב ההיפהה) לדמ רחואמ.דערמל? התחדב רשא האבה הדיערב דפרס ןריד םילקל דא מםלחרה,רררב רךק תעיבקל רא אש%יספמ תופצהל עיגהל.ילבמ,לגולראידיא ררקעב היה חוכוה רז פונמדזהב,תרגובה הבכסה לש הבחר תרגסמל אבוה םל"דומיל לע ןוידה הנושארה,תעכ תיאביטבגראה העהבתל שורדה ךבהפכפמ DIMIA Te DUDA pidas Mito? no1pad 13108

16 ףפלכ תיפרבתה תרדנוצלק עקר לע הרארבש םרהתה םלדרמללה תיופב רכה תראלקקה ךרבקמה,לדגר ףלרהה שרפלתה.: תדצרבלקה הרבחב תוערבתה ךמ קחרתה רללבב רעובהש הדבועה הנגורחאל רלחמפ תכל תרק*חרמה תדררמתה ךרבשהחב תחקרל העונתה : תרררמסתה,ןכ דמכר,"ברדרמה םלועב עדמהר הקלגכפה "חמשב לש ןובגלסה תחת תהלשפבנ רש% ץתראסיסרבלבנ."תורפעתהל יעצמא"כ פ צקמה תיארה "ת"ערצקמ ה"'זיטסרפ".םהידרמילב רערנה לש פ"רסרמ *תלבהיהצירל הפלרה תררוקב הל"טמ הפרבתה הית רמישמר םידהרבב םיררמיליז"ב דוכני האהדה רפכישמ"* העפרנבתה "רגרבש תרורשפמה תלבקמ ךכלר תדלגולואלדיאה : : רזכ-הת"ה הטלחהה,םרכסב.םידומילה תיעבל רק העבק רשא,הדלעוה המייקתה 1962 ראררבפב MI הערגפה 8% TA e : םידומללל הכילהל םיברילרטירקכ תעפבוק הערגתה הבכשה לס לביפטקלדקה ררשלאה הכונ,רברבה לש הבכה ךרצרהי 1 לדכ הררבלצ ההרכ הלה לש לרדג.קלח תבלזפיה?ה הזה רללההה ףרס.תפצמשסמר תרלבקפ ה*רכהל קלח,ילללס ררפדרכ אלא,לברדח גשהכ אל לבקתה עבקנש רקה,תהנ"הבה תררמל םה"דומלל תא רול"התהר הטרלסרבלבראב רלה רבכ דא םלרלרבה לש לדג ךאי רלעפש ם"חללשה ל"ע רקיפב רבררכברהש,הל% תרמלחה ךיב קרמפ לכמ קומפ רבשמב היורש התיהש,תרגובההבכשה לש תואיצמהר,הפונתב ערק הלהפ תרדרהל רגללע לבא,הדיסרה תוסלחה םרךכ"סב דלה הלא פכובלח יעצמא םהב הארר:!יכ *"םלפרותיש"ה תילחתל גאדת העונפה תרוליעפב תרכורכה תהגיפבה ךןורתפל ליעל תוליפפלי תרגדכבה לפ-תלשאריארה םלדרמ 7 לל הכילהל.לאצתה.המשגהלר הפרבתל ת"מצפ הרדגהר תדלאמ"סקמה.תיצראה התהבההה 2..התלה,החערבתה,הפרבהה ההדברפכ) קל הא יםלל הירכרב הבהה nnna MMA TE pr TIA QD DINDA ena ANAan manda NIDA DM TR RIO Ada NONEns nanacan ןובהל שלי,םידומ"לה תיפב "פלבכ ךרהמה הקה תררפל,תרגכרבה הבכשה םשל םילאקידר םיעצמא תסלקבל הבשה ףרסב ונעג ה תרגרובה הבכשה םע תורגסמ שדחמ ררצלל 1287 לבראק ןוימל. ךרהצ הל"ה" הבכשה הארכה תלביסבמביא הלועפ.הז יבצמב הזוזת הלח 1963 תבשב קר.ירקיעה תיפבש םידרמ"ילה אל e םררגה אלר,הערבתב רבשמה תופעפותמ תחא אלא? an j SNK הסרבת שדחמ תרבגבל זפ הלבכלכהבמשהצרבקולש ana INDI PTDmd תרשבגתהל רנעגה תרונורחאה םיבשב הבושארה םעפפב,השפג ךכו,תובי"חס תרריעצה תרבכשל תא םלבררכמ םיימרוקמה םיפ]תישה.,תוליעפה תיעבר תוישלאה תוזדעבה ;!רכה הקדהה תגיפב,םיפינסב תלמרה םהלה. תרלל עפה ללרכ ךרבכת:לפל לבא,הטלסרבילנראב םלדמרל הלאה ם"רכרבה.בוהי.הבתשה םירע הזיאב עפבקנ,הטלסרבלבואל הסיגבכל תונ"לחבה 2199,הבכשה לש ןברמכ בצפה.םלדרמדלל ל,הפערובתב תוליפפל תופוצקמב ורחב,םידמולש הלא לש לודגה קלחהש ןייצל של תרגרבה הבכשה םרלכ לבא,םרסבמב לפלב תרביזע ךברמפכ תילכלכ הביחבמ תידדה הרחעל תרגובה הבכשה לש תיגוגראה תרגסמה ףףותש,תיתפרבת תרליעפל תהרהסקה תרלעבה הר בח תריעבב עדרכמ דסרמבה,עלרכמה םררבה תויהל רפפה העוגתה. לש ם"כרצה,ךכבהר).הבשפקת פפלכ תוערכהל "םרררפ" הורהמש,תדגובה הבכשה לש "צרא ףרותש םקוה אמגוד םיווהמר,העונתה םפע ירמגל םלהדזמ רשא םירבחמ תבכרומ אלה antena nom :797 29% 3 Dn 0401,האופרר הסדנה ומכ תועוצקמ אקרד ראלו,תיללכ הלפשהו םייטסיבמוה דואמ העירפמ התיה רשא,םלח םרוי לס םידרמילב תוקסעפתה ם"סררד רשא é * tia

17 :ןה תיתפונת הביפקפסרפ יפלכ תוירקעה תואצרותהש םג )49 20.םוקמב) ל המסגהה ליכ תירפה שררח לש תויעב הביהתו רתוי תרגובמ היהת הערונתהש תרמוא תחיתפ,(העוגתב הילעה הקספ העוגתב רבשמה זאמ) הילעה 322% םידרפלה ךיב דרוגבה הבחר לכות הפובתה,תאד תמסרועל.,הערבבתב םיליפפ + : הברקהה דגבנכ.ולקש הלאה םיכרעהש םלפעגכרשמ ריה אל.הרשכה לש םליבריחה הרשכהל תכלל םלירבח קיפסמ ויה "יאלי,הרשכהל הכילהב הכררכ התיהש תישליאה בשא ףי רבח קיפסמ ויה אל יכ התיה הרשכהה תריגסל תירקעה הבסה -2 םדכרפב דוה רשא ךיפרב ירבח ספרא רליפא,יבריח רפהרמ הרעכהב/ראר 2399 ATT DRT אל רבכ רשאו םידמול אלש םירגרובה תגווכהו שדחמ הרסכהה ו,פואטיסרביגואב םיטבדוטסה תוצובק רךותב הלועפל םיאבת ריהיו,רתרוי תרגובמ הבכש.םפ דהבעל DTD פשיפכר mon nando? N3D ידי לפ קר.הערגתב התרליעפל קצב רמרגי םידהמ?ל ה;קפס הלב :.יבגרוא ןפואב ובורתפ תא,הצהא רלפה החדה ןמדה ךשמב םפרשכה רלבק ם"ירבח הצתר םל"תבש המל"קתהש "רתאיהבש.הרגסב ריעצה רמרושהו לש תדחואמה הרשכהה a תי רחאמ.הרסכהה ןורסח שגרוה אל =י*חה לש ילרגפביאו ערבק קלחל ךפהל רחילצה אלר ררגסבר םגר הרשכהה תא קיזחהל תוירחא תשגרה התיה אל ןכל,העובנתה,ריפעביה ןבפל הופרדפה תכלפ רחתפב.התררשכה,הרשכה לפ הקרומפ תרוסס ךיא הקירפא.םררדב דרחאר ערצקמ?ילפב רדה ךיפרב לרבחיברה תא תרהדל רצלאנר הדימב %הרשכהב הבס ידופ תרלבלי הצרו>אל.(םהלש.תרפרצקמב רדבעלש ךכ י"פ +ץראה -יגכות.תא ושבג אל ןיידעיםה."םיישפרחה תוערוצקמה ילפב"'לש םררתלו ח%תפ דוזיאב עקתשהל 'אוה יזכרמה ןויערהךא םהיתו,ןכמ רחאל הגש תמייק הגגיא תחא הגשב הרשכהה םרויק לש הילע תצרבק"תמייק הקירפא םורדב העונתבש ןייצל ןאכ יאדכ) םדיתע תא ראר אל םה הצרא תולעל וגגוכתה םירבח הברהש תררמל תצבשפאהו ביצי:וציא ןיערג?רבח לש יתבשה רפסמה.'.,ץרבקב Rr quado ala

18 םיצרלח,תויצרלה לש היח אמכר ד תויהל םוקמבש ךכ ידכ דפ הגתסה,הב רשייבתה םכלתימא ךאבוה,הרשכהה תא קיזמהל ךיערב ירבח קיפסמ הרסכהה יפואו,יתערבה עקר היה אל הלא םידדובל לבא.וזיהרטמל םידדרב הכילהה.דמרולה ךיררמה תאצרה לע הגד אל ףאר הפפיףא האל+רה אל,לבוקס רבד התמיה המיסרביבראל יפרא הל שיש ןויכו תידוהי םיפרצ תףערבתמ החפתפפתה רשא,הערובתה (הירבה ךיב םימבדהמסה "רבלריללכב האב תאווה תריללכה םמכירכסק הביחבמ) תעייסמ םידמול םהש הפוקתב הערבתב םיראשב םירבחש הדבועה םיחילש?""ע םירפעג רשא םיכ"רדמ לש תרכרבמ הצהבק תתפל תפפשה תתחופ םב ןכ. תחופ םיפתתשמה םיבבה רפסמ הק"לרפא םורדב.בררקב תויביצה תרי פב,יגפב.ץרמפת הערב תה,הערביתה ילע (ךןרכסה -םר ה יהלאכ של..,תלבדס ההצהבהתב םתדליעפ ליבה םצ רתרויב קרדהה רסקה ההפרבתל סמש הפכ.דפ לירח יכלההמל ךהכמה 9 אבצדצב ןפזמ אל ליהחתהפ הבההה.תררשל תרדרוה,ץרבקה סע רקרעבריץראה,םש.הרדוסמ פיאלקח הרשכה 0,םהידרהי םימגדופס. לש לרדגה.הערב ההילש תוילילש תואצות 1 םידוהיה ךכב רקרפבר,,ללכ ררדב!ברפמב,הימרה פרבק לב תמה ארהש דכב רךירדמל םיצרחב > (תיספכב ההרכבתהל.ןכותו ת"ביצר תרכיהבמהפעדרבהליתתל לפהי בלבואה "םיא תררגבתהה ךילהתה הכומב ךהבלחה תמרש ץראב ןמזו תילאוטלקטביא תוחתפתה ךשמהל הריורא תקפסמ הטיסרב.,םיילאיר פרערצקמ דמרל ךמק חרחא יתבה םיררמל שרדמ "תב,הטיסרבכבראב םרידמרל םירדכהרבהמ 80%.ו קרור רחסמ.,הארפר רא םייבמרה תרעהרצקמ םידמרל םברר " ? E o opa AU מ ללכבר הרסבהה יפראב ירנגסה ללבב 54 אל םיהב חה MO Most Om nad םיבכקת קפ םל רא WO ,הערב ףב תמי יק הדב רפי רק - הסל סרביבהאב םל דמההומל כירדמ 2 gia ei na תוילילש תואצותל םג םרוג העוגתב לש הרבגה זוחאה 59 IE NRO DERRR CNMATAM NSMO A ) תא םלרהל לרכי,הברכב.הררצב רב שמ תשב תא ההרבכה ףהרבכלה ה VR VR.רפיהל אלו תיבריצה הקידה תא םיבתדב הסיסרביג ראב תפרבהה A ntn MAS TO REMDE הררצב םריקלרחמ םתהרריסמריםבמד,הלרפכה תרבמאבי שפי םלרבחל )1,תקפסמ הטיסרביבואה רסא תרברה תולועפל ירמגל םיכש

19 ץחנל תחת דמוע הערגתב דוסי תולאש םע מידדומתמ םביא םירבחו תוירסומ תויעבל תיאמדקאה השיגה תא ריבעהל םיתעל רב,ל"בה םידיקפתה תא אלמל רזוע וביא םיסנדוטס לש בר רפסמ,םתרוכשמ הבממ םילבקמו העונתב םידבוע סר םהש הערבתב םיליעפ לש לרדכ תורצ שרהד ץראה לדהכה ףסוב העונתה תוגיהנמ לש תרלדלדתה,דוסלל ידכב םירחא תומוקמל םירבוע םה יכ םיילאיצנטופה םיכיר םייבויהתה םיטקפאה תא ריבגהל אלה הערבתה יבפב תית"מאה היעבה,םיילילשה תא ןיטקהלו 2) ץרבקה דיקפת םייאפדקא תרצוי הטיסרביגואהס ןווככ..ןש לדגמ ןיעכנ םיית םה.הדימעמ הערבתהש םייאמהקאפ ץובקב םמוקמ,תיבפוג הדובע לס DM -דמהמ תרמצה תא תדבאמ הגס לכ העובתה םיגטקה םיזכרמב ho ןוריפרה תא לבקל םלרבח לפ a

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedA2006.doc מבוא למדעי המחשב בחינת מועד א', סמסטר א' תשס"ו,..006 מרצה: מתרגלת: גב' יעל כהן-סיגל. גב' ליאת לוונטל. משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. יש לענות על כל השאלות.. קראו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב ק ש בעלי מקצועות חופים משכילים בערי ארץ- ישר בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופים בארץ -ישר י מהם לרבים כפי משכילים בוד סופיסטיים ועורכי-דין בחברה הנוכרית שנראה השכלה של משותף רקע

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד