A ONE-MAN NEWSPAPER: AVIGDOR HAMEIRI'S "HA-MAHAR" / "המחר" של אביגדור המאירי: עתון של איש אחד

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "A ONE-MAN NEWSPAPER: AVIGDOR HAMEIRI'S "HA-MAHAR" / "המחר" של אביגדור המאירי: עתון של איש אחד"

תמליל

1 לש "ותמח" יויאמה וודגיבא דחא שיא לש ןותע ןונרא ןנתמ יריאמה רודגיבא ( ) ן"רת לולאב יבב דלונ (ןייטשריופ) יריאמה רודגיבא םילשוריל רובעל הדוהי ןב רזעילא ידי לע ןמזוה ב"פרת תנשב יתדה וירוה תיבב.(תוצעומה-תירב םויה) היסור-וטפרקבש הזאהדיודב הדוהי ןב רמתיא תכירעב זא) "םויה ראוד"ב עובק ןפואב ףתתשהלו םות םע.םייתלשממה רפסה יתבב רקיב ןכ ומכו,שדוק ידומיל דמל ןותעב דסי אוה.רומג יוטיב שפוח ול חטבוה הזוחב.(חילמלא םהרבאו דילש ןוכיתבו גרובסרפ תבישיב דומלל ךישמה םייממעה וידומילםיריעצ םיררושמו םירפוס לש םטע ירפמ וב םסרפו עונצ יתורפס רודמ הז היהו תינויצה העונתב ליעפ היה אוה.טספדובב םינברל שרדמה-תיביריאמהל ןייטשריופמ ומש תא הניש הפוקת התואב.(ומצעב לשמ םגו) Mult es Jövö עדונה ינויצה ןועובשה ךרוע,יאטפ ףסוי ר"ד לש וירזועמ.("הריחבה תיב" לעב יריאמה םחנמ ןואגה,ויתובא תובאמ דחא םש לע) םע.הניווב א"יה ינויצה סרגנוקה תא רקסל חלשנ ב.(דיתעו רבע)רודגיבא ירישמ",ןושארה)"םא בלח" ינשה ויריש רפס עיפוה ה"פרתב ןיצקכ תריש,ירגנוהה אבצל בדנתה הנושארה םלועה תמחלמ קרפ אל תרעוסה וחורל ךא,(טשפדובב ב"ערת תנשב דוע עיפוה,ךייטשריופ םייובש הנחמל חלשנו ( ב) הבשנ,םיימעפ עצפנ,תיסורה תיזחבגרבנירג יבצ ירואל המודבו,ימוי ןותעב העובקה ותופתתשה המיאתה.רמוחה בור תא,ג"צא ומכ,בתכ הב,ולשמ תיטרפ המב ומצעל דסי.ריביסב רחאל.בייקל ריביסמ רזח,היסורב הכפהמה קרפ ירחא,1918 תנשב תומבב דוע קפתסה אל ג"צאש רחאל םייתנשכ ( 1927 )ז"פרתב תכירעב "יאקרב") תירבעה תונותעב ףתתשהל לחהו הסדואל רבע ןכמןדס" תא דסיו,"ץראה"ו "ריעצה לעופה","סרטנוק" ןוגכ תועובקה רזעילאו חמצ המלש תכירעב יתורפס ץבוק,"ץוא" :רנזולק ףסויתמחלמל ןכוד רחמה" תא יריאמה םיקה,"יוטיבל-תונוילג תוססבתה םע.(ןוסקילג השמ תכירעב ץבוק,"תואושמ" ;ןמנייטש."תואידיאה תנשב היסורמ תאצל חילצה תירבעה תוברתה תפידרו יטייבוסה ןוטלשה בתכ לש תונויליג 16 רואל איצוהו ךרע,בתכ תואבה םינשה 13 ךלהמב (דועו בונאיורד,יקסבוחינרשט,קילאיב) םירפוס תצובק םע,1921 ורעש לע.ז"פרת רייאב עיפוה "רחמה" לש ןושארה ןויליגה.הז ישיא תע ץראל הלעו ןינל לצא יקרוג םיסקמ לש תישיאה ותולדתשה ול תובקעבהיה הב,ביבא לתב יחש רייצ,יש-ריע.פ תאמ יטסינרדומ רויצ עיפוה ייחב הרעתה הרהמ דעו ביבא לתב בשייתה ץראל ועיגהב תא.לארשיוויל וירויא.םיטיהרו תורואפת,םימוסרפ,תועדומל הכאלמ תיב (םוגרתו הזורפ,הריש),תורפס :םימוחת רפסמב בושייה לש תוברתה עקר לע ודיב ותצונו רפוסה הארנ וב,הז רעש רויצ.ויתונש לכב "רחמה".תול"ומו תואנותע,("םוקמוקה" תא םיקה אוה)ןורטאית לכ לע עיפוה,ביבא לת לשו ופי לש םיטנמלא הב שיש תינוימד תימי ריע רמל יולג בתכמ" םשב יסומלופ רמאמב ולוק תא עימשה הנושארל שפוח" :וטומה עיפוה רויצל תחתמ.תעה בתכ לש ויתונויליגמ דחא יאנתב,עובק ןפואב ןותעב ףתתשהל ןמזוה ןכמ רחאל."קאה"ב "לפש,ימינפה רעשב עיפוה הצונה לעב רפוסה."הבוח אלא תושר וניא רובדה הקיפסה אל תרתפוכמהו תדבוכמה המבה ךא.וטע שא תא תצק לש ןסרישתואידיאה תמחלמל ןכוד רחמה" :תרתוכה ודילו,ביטגנב םעפה םיפיקתהו םיפירחה וירמאמ תא םסרפל לחה אוהו,תרעוסה לש וחורלףוריצ)ז"פרת יאמ :ןויצה אב וז תרתוכ תחתמ."יריאמה רודגיבא ביצנל יולג בתכמ" םסרפ ןהמ תחאב."שדח בל" םשב תודחוימ תורבוחב.(ג"צא לצא םיריש ךוראיתב םיתעל גוהנ היהש,תיזעולו תירבע תא יטירבה ןוטלשה םירחה ויתובקעבש,(לאומס טרברה) "ןוילעהלגנא לאוי תאמ "הדובעה ןונמיה"מ,ורקיעב,בכרוה הז ימינפ רעש היה.יברעה םעה תבלעהו התסה ןיגב טפשמל יריאמה תא עבתו תרבוחה הזה רישה תא" :םיוותל תחתמו.רישה לש םיוותה אלא,םילמה אל האמל ותוא ונודיש ךכל איבהש,ויטפושמ דחא,יברע 'חיש אקווד לעהזהנויזחב 'להא' םידבועה תורדתסה לש תיטמרדה הידוטסה הלימסה אל הז רבד ".לארשי חאב הדובעה ןונמיהל ותלעהו 'םיגייד' סנמרייה יפ.רסאמל אלו םנק תוריל 88

2 1989 רבמבונ,6 'סמ ושק א ר" 25 ופרת תונויליגב רבג תועדומב שומישהש,רמול ןתינ.תועדומ ידומע 12 ויה.םינורחאה ל"ומה :"תודחא" ביטרפואוק :סופדה :יריאמה רודגיבא היה יארחאה תונכוסה ןכמ רחאלו,(יריאמה לש)"שדח בל" תאצוה א"י ןויליג דע היה ימד.קינוג רואינש וא,ומצע יריאמה,יקצמיטס לאקזחי םירפסו תונותעל מ"ג 35 -ו ץראב (ירצמ שורג) מ"ג 20,ד ןויליג דע,ויה הנשל המיתחה 20 המיתחה ימד ויה ךליאו 'ח ןויליגמ.מ"ג 2 היה ןויליגה ריחמ.ל"וחב.דדוב ןויליגל ל"וחב טנס 15 -ו ץראב (ילארשי ץרא לימ)י"אמ םיטספינמ ינש :"שפוחל ןכוד" :החיתפ טספינמ עיפוה ןושארה ןויליגה שארב שוטשט ידכ דע,ןמגמגו ןטפטפ לכל ול שי רובד.רובדה שפוחל אל.הז אלב םג תלפרועמה,ונתומצע אקווד :וצרת םאו :תעד בנוג לכל ול שי תועד.תועדה שפוחל אל.תינויגהו הנוגה העד.םילאידיאהו תואידיאה ליבשב ןכוד.המחלמל הינסכא ונוטלשו ותביק דעב ול שי המחלמ שנרב לכ.םישנא תמחלמל אל.ונממ שלחה לע תמחמ רעיה תא האור וניא הגלפמ לעב.תוגלפמ תמחלמל אל.תוגלפמה תמחמ המואה תא.םיצעה.תואידיאה תמחלמל הינסכא התוא הארש יפכ תירבעה הנידמה :איה ונלש תואידיאה תאידיאו.םולבניליל :ורבחו לצרה י.ן t. t י" ""f י י yv" ^: MefaftaWT' ;: 1 'י הבוח 25 ל 2 מ םושר וז 25 רובדה שפח- םיעובקה וטומהו וגולה ןותעה תא וארק" :ןושלה וזב העדומ 6 דומעב םסרפל יריאמהל עירפה,יקסניטוב'ז.ז תופתתשהב אצוי :לארשי pאב ידיחיה יטסינויזיוורה תועדומב םאו ".לשכייו.או ןיטשפג.ם,לזייו-ןופ ר"ד,יריאמה רודגיבא,םלש דומע לע ועיפוהש תועדומ "וטשיק" קשארה ןויליגה תא,ןניקסע הרבחה")"הדוהי" חוטיבה תרבח תאמ,ועצמאב וליפא וא דומעה ילושב 'חר,הנגה ירגנוהה הפקה :("מ"עב ןוחטבו תוירחאל תירבעה בוחר,ןימ תולחמלו םישנ תולחמל אפור,'ץאבוק ר"ד : 46 ןימינב-תלחנ,(!)תונסחמ,סכמהמ תורוחס רורחש 'תושו זוה קחצי :72 יבנלא.נו י'גבוט.ע תלהנהב "ןתיב" ענ יאר :לבת יקלח לכל תוינא יסיטרכ :"הכרעמב" םעפה.טספינמ דוע לוממש דומעב אבחנ תויהל וילע.אבחהב לארשיב ררושמ לש וכרד :ינא עדוי הרושמב אקוד ואל םימ תותשל,הברח תפ לוכאל :ולש םילכה ירוחאמ אוה לוכי םיקיתוה םיארוקה וינבו םימשבש וניהלא והננוחי םאו קפוא לש תלכתה ךירכתב לכתסהלו םיה ףוח לע לייטל,זוזג תותשל םינזא םוטאל,םיניע םוצעל הלא לכמ ץוחו.זפה תעיקשב םימשה םע ברעתהל אל :שוריפ,ויריש יארוק יניעב רשיהו בוטה תושעלו אל םיתעלו םיקרפל םילוספהו םיינוליחה םהיקסע םעו תוירבה.תוקוחר ינא ןיא :הללמואו הרמ הדבועב יתררוא ינאו תושעל ילע המ ךא הז וא הז ידוהיש ינא עדוי םא דחא תיב וליפא וא ריש בותכל עדוי תסק ךות לא יל סנכנו אב לועה.ול השע ידוהיה ויחאש לועה ןמ חנאנ.לעוג ידכ דע זורחה תא יל לקלקמו וידה תא יל חילדמו ילש רפוסה תא שופתיש.הז לועל הרוכבה תוכז תא תתל :תחא הפורת קר שי הזלו תא לכב ךא.הלחמ איה תאזש,ינא עדוי.םינושארה םיזורחה םוקמ יתלחממ יתוא אפרל וסני אנ לא :םידבכנה םיאפורה תאמ ינא שקבמ ייח תא תולבל :הינשה יתלחממ יתוא אפרל תוסנל םהל ןיאש םשכ.תאז...םיזורחב,למשח ירמח ינימ לכ.י"אב aeg חכ-יאב,'תושו חקור.ש :יקסנישלא בותכל עדוי ינא ןיא" םנמא.הגאד לא ךא.דואמ ןכ,יתמחלמ,יניצר עמשנ לכב הווש היה אל תועדומה ףקיה.דועו :תושרבנ,םירוטליטנו,םירוטומ טספינמה ךא רכו "...הז ידוהיש ינא עדוי םא - דחא תיב וליפא וא ריש ג"י ןויליגב,םתמועל.תוטעמ תועדומ ועיפוה םהב תונויליג ויה.ןויליג :האבה תמוסרפה ידי לע ועצמאב ךותח יניצרה 89

3 1989 ובמבונ,6 'סמ ושק.ןורחאה וראשנ "הנגה" יראגנוהה הפקה לש ויחרוא קרו "בזוכ םדא לכ" תלחנ בוחר.הזה םויה דעו ןושארה עגרה ןמ םהלש הפקל םינמאנ. 46 ןימינב...ךפיהל.חאל pחב תויולתה תוישעמה תווצמה לש יאנקה תא וב ונויליג דע "רחמה" לש וכרד היהת ךכו.תצרוק ןיעב ךא,יניצר :עמשמ תואידיאה תמחלמל ב 1 ד ידיאמה 'iwvaiv'hlii- "תואידיאה תמחלמל ןכוד" - "רחמה" לש הנשמה תרתונ םייניבה ימי המורת ץראב שא םולש לש ורוקיב לע הבוגת :ןושארה ןויליגב,התוא דועוקודבל וליפא םינכומ ויה אל לארשי חאב.דואמ הליעומ האצמנו תע יבתכו "םיבותכ" יפד לעמ זא חקלתהש חוכיוול תירוקמו תישיא שידקה יריאמה.הדי לע אפרתנש הלוח הל חלשש,הפי ללה ר"דמ ץוח ג"צא,קילאיב םהיניב)שידייה רפוס לש וינפ ילבקמ ןיב םירחא םינותעו!םידומע השימח הז ןיינעל,יקסנולש,שרב)ול הכרענש םינפה תלבק ינגמו וידגנתמ ןיבל םע (ןמכיפו,םידומע השימח יבג לע,ףירח ןוטב יריאמה סמלפתה 'ד ןויליגב םעפ הז ןיינעל שרדנ,ז"פרת ןוויס שדוחמ,'ב ןויליגב ;(דועו ןמנייטש :תבחרומה תידוהיה תונכוסה תמקהב התכימתו תורדתסהה תדיעו םע החיש לע יריאמה רפיס,ךיריע תרזגב",תרחא המישרב.תפסונ לארשי תוכלמ אסכ לע תבשויה,תוררונשה תררשב םיכמות ונא אוה התוא) 1919 תנשב הסדואב "יתפרצה ראוולוב"ב לויט תעב קילאיב ךשמבש ונייואמ לש לכה ךס,ונינויער לכ טלפמ תא ונל הצילפמו הנייה לע הבסנ החישה".תדל קילאיב לש וסחי לעו ("החיש לויט" הנכמ...םידוהיה תנידמ ןויער תא :תיחישמ הוקתו םירוסי תונש םייפלא לארשי ץראל ריבעהל ךירצ הנייה תומצע תאש,אצמ קילאיבו ;הזוניפשו ינפלו,השודקה הדעהו םינברה להק תמכסהב,ךלמ תרדהב,ראפ בורב םירסימוק" המישרב "םוקמוקה"ו "רחמה" ירקבמ םע חכוותה 'ה ןויליגב רתומ,ךל רתומ :זירכהל ךירצ הב םיבותכה תווצמ ג"ירת םע הרות ירפס.יצחו םידומע השימח שידקה הל,"לארשיב ".ךל רתומ,ךל :יריאמה ךישמהו.תאז םיעדוי םתא.סופדב איבהל רשפא קילאיב לש ותחיש לכ תא אל םדאה לש םינתיא חכב םימעפל היוטיב תא תאצומ תיחרזאה ותואירב התניפש לע רמאש המ ךא."ףוג-לעב הירא 'ר" לש ודוסימ טושפה אל.המלש הכובמב יתוא דימעה החישה תוחתפתהבו ללכב ףס לע ומצעב דמוע "שרדמה תיב ףס לע" לש ורבחמש,טושפ יתרעיש אוה ןכומ םייניבה ימי לש תילותק האנקבו ימדרטסמאה תסנכה תיב התניפש הד ךורב תחת הפ-הד-וטואה תרודמ תא קילדהל דמועו.רשפא יא חכותהל קילאיב םעש,יתשגרה.יתחכוותה אל.ררואמה וירוחאמ ול תעעונתמו תדמוע וטיגה יקבחמ יפלא לש םידיסח תעיס יל עירפמ וניא הזו...תומוצע םיניעב שודק-שודק-שודק ול תדקורו,העד לכו,השודקה ותנומא,תאז איה ותעד.ותוא בוהאל וליפא ויניעב איה השודקש,ינא שיגרמ קר םא,ותלוז יניעב השודקה הפורטסטקל וז החיש התיה יליבשב :תאז לכבו...יניעב איה תדבוכמ...תיתמא יתיאר אל.המחנ תצק יתאצמ קילאיב לש םיימצעה םייטרפה וייחב תדוגא' תא הפ יתיארו...יתובא חא לא התיבה יתאבשכ" :ןיינע ותואבו םיחלוגמה וינפ לע םימש תאריב ךלהמה םדא םשארבו 'לארשי דחיו םר לוקב ןוזמה תכרב תא ךרבמ,ושאר לע הקלומריב,םיצהוגמהו וכשח תופיזנו תומרחל ויערמ-םינברה תאו םייברה תא דדועמ הז םע לא ימיטניאה וסחי :הזה שיאה ותואב יתאצמש ידיחיה יתדה רבדה.יניע "...םייניבה ימי.תילותקה אמור "תולאש" םיעובקה םירודמה עיפוהל םיליחתמ 'ב ןויליג ףוסב הלכו תירבעה תורפסהמ לחה אמויד יניינעמ םהבו,"תובושת"ו.יבנלא בוחרב תוכרדמב תהוונשה תווש תונויליג ז"ט לש םנכות תא רוקסל לכונ אל הז רמאמ תרגסמבש רורב םיטלוב םירמאמו תומישר רפסמ לע עיבצהל ןתינ רתויה לכל."רחמה" איבה 'ב ןויליגב.דחוימ ןיינע וררועש הלאכ םהיניב,םימוחת המכב האיצמהש,היסורמ הלוע,הבוצימולוק הכלמ לש הרופיס תא יריאמה הסדוא תטיסרבינוא ידי לע הקדבנ וז החשמ.רוע תלחמ דגנ החשמ לש ףרוחה תנוע ליחתת בורקב urn1!.* 3 j ו!הילע קזוצנ - התעמ 'וניתורצ לפ וניכב הנה דפ יריאמה רודגיבא לש לעפמ אוה ףא - "םוקמוקה" 90

4 1989 רבמבונ,6 'סמ ושק ידוהיה םדאה רמשמ לע הדימע.היסדרפב חחה ןמ םילעופ תקסעהל י"אל תובבר הוקת חתפמ תואצומ "רחמה"ב ותביתכב םיבר םינמיס שי םירקבממ יריאמה עבשש תחנה יאל,תאז תואטבמה תורוש םיאצומ ונא 'ה ןויליג ףוסב.םירחא תומוקמבו בער תקנא יהוז.תעד יוליג אל הז" :יריאמה בתוכ תעדה יוליג ילושב :םעפ ידמ הכז םהל,דודיע ירבד דצב ליבשב םילשוריב תאכנה תיבב זונגל םיעיצמ ונירה הזה תעדה יוליג ברקמ הזב הדומ יננה יביבסמ המוהה הזה לערהו םנחה תאנש םיב תפוקת לע תודגא ינונמיה ורישיש.תורודה םתוא ליבשב.םיאבה תורודה שמח תאלמ ילגרל ינוכרבש,םישנאהו תודסומה הלא לכל שפנו בל רוחשה ונלגד תא ומירה.ריפחמו שאימ,ליהבמ.תרדאנה ונלש היחתה הדידיל הקומע הדות ינא ריכמ דוחיבו.תיתורפסה יתדובעל הנש הרשע ".םיאיבנה pאב ידוהיה בלה תומ לע רבע" ךרוע יאטפ ףסוי ררושמה,ינואגה המגרתמו תירבעה תורפסה לש םינומהה ביבח,דבכנה ונוחרימ דחא ןויליג יתוריציל שידקהש,"דיתעו יתרעב יואר תויהל יחוכ יפכ ץמאתא.תיראגנואה הלוגב םידוהיה ילע רבועה לג לכל ישארב ענענלו םיניע םוצעל חוכ יל ןתונה,הז דובכל דחא ןוזח" ג"צא לש הלודגה המאופה העיפוה ח"פרת לולאב.םיאיבנה ץראב הפ םיצולחה תא ללוש הכילוהש הגהנהה דגנכ ויתומשאה הבו,"תונויגלה יקסניטובד באז לש ורמאמ םסרפתה ח"פרת ירשת שדוחמ 'ו ןויליגב לש ןויווש דוע אל.הדובעה דודג והז תונויגלה.םיחדוקהו םיבערה יטירבה שוביכה חטש לש,תילגנאב,תובית ישאר הלא)"ונלש "o.e.t.a אלא,הממשה ישבוכו תוצובק ימיקמ םיצולח לש "הדובעה אבצ" ירבוד דגנ ףקותב אצי וב,(הנושארה םלועה תמחלמ ירחא לארשי חאב,םימאונו םיעסונ םה.חמצש "שדח דמעמ",םיקנב ילהנמ,ההובג תודיקפ בתכ יזכרמה עטקב.לזבב ו"טה ינויצה סרגנוקב תינויצה הלהנהה הלהנהה ןיבל בושייה ןיבש ףירחהו קומעה דוריפה" :יקסניטוב'ז רובעכ הזה בצמה תא חתינ יריאמה.םיחדוקו םיבער םיצולחה םהיחאש וליאכ.ןכ םג שגרו הדהא לש םא יכ,העד לש קר אל דוריפ,תינויצה דצמ ןנואתמו לבוס ןומה :ינפל המק הנשונה היסור ימימ תיסופיט הנומת וזיעה לע ןומה ותוא לע 'תסעוכ'ה היטרקוריב ודגנכש דצהמו,דחא ".תוחמל תאידיא" םשב המישר יקסניטוב'ז לש ורמאמל םידקה יריאמה דצמ 'רחמה' תכרעמ תא תודירטמה תולאשה"ש,עבקו "היזיוורה 'רחמה'ב יקסניטוב'ז באז לש הדבכנה ותופתתשה :ינשה דצמו,דחא וזש יפכ,וננוחרי לש ותומד תא עיבקהלו עובקל ונתוא תועינמ :"שארמ העבקוה תילאנויסיפורפה ותרוצב תיטילופ הדועת הניא "רחמה" לש ותדועת םייללכ םיאנת אורבל התדועת הקיטילופה.הז גשומ לש תינוליחהו וליאו.תינידמהו תיתרבחה ותוחתפתהלו םעה ייחל תיללכ תלוכיו לע דומעל תנכוסמהו הביצעמה הדועתה תא ומצע לע חקל "רחמה" תמשנ יהוזו...ידוהי אוה רשאבו םדא אוה רשאב ידוהיה םדאה רמשמ םוחה ותואב תרבדמה,תימינפ היזיוור :ונלש היזיוורה לש התמשנ תירבעה ריעב ןיכפושה יוקינ לעו "הסדה"ב הטימ דוע לע יגרטה,(1927 לירפאב 1,"רבד") "םהה םימיה תלגממ" ורמאמב,רבס ג"צא םעה דחא לש ינחורה זכרמה לע תרבדמ איה ובש,םוחה ותואב שממהמשגהה סצורפ" רחאל דע יתגלפמה םזילרולפה תא תוחדל ןתינש...שממ.ץומא ןב והיעשי איבנה לש םלועה םולש לעו העש התואבו,הדובעב ותפלחהלו עויסה לוטבל םישורדה םימוכסה תא.תומוטא םיינזאב :הארנכו בקעי ינב ינזאב בקעי ינב יפמ תעזעזמ דומח םושיא בתכ העש,הלילב בטיה םינשיו דרש ינוניג םיניגפמ,םירקי ןולמ יתבב םירג :ךוחכפה ףס לע" ורמאמב םישדוח השולש ונא הבש תדחוימה תילאיצוסה תכובסתה תשרפ םצע הליחתמ ןאכו ינש לרוג תא ובלש םיעודי םיירוטסיה םימרוג.לארשי ץראב םינותנ ושפנ דבלמ,לכ רסוחמ ץראל אבש,םיצולחה דמעמ.דיב די תודמעמה העונתה ךותבש ינשוכרה דמעמה ידיב ולרוג תא רסמ,ריבכה וצרמו בחרנ רכ וינפל אצמש,בשח ץראה לא ואובב הזה דמעמה.תינויצה תחא םד תפט ףא דבאל ךרטציש ילבמ,ולש ןויצ תבחלו ותוחתפתהל...תידמעמ המחלמ לע :ותנקסמו ישעמ ןובשח רסוח לשו תוירסומ רסוח לש תינויצ תודחא םוקמב תונשגר ילבו האנש ילב המחלמ.היולגה המחלמה אובל הכירצ רובצל זורכ תויהל אופא הכירצ הנושארה ונתדובע...תונבצעו תעונת לש ןושארה סרגנוקה :ותמסיסו םלועה לכב םידוהיה םידבועה.תדבועה י"א ןינבו םלועה לכב םידוהיה םילעופה.תודמעמ תמחלמל יולגב יריאמה ארק ותומכ אלש."תירבעה תיצולחה ;םזינויזיוורה לא תיבושייהו תינויצה הגהנהה ןמ ושואי ףחד ג"צא תא ילעופ לש תעד יוליג" ןושארה דומעב עיפוה,ח"פרת ןוושחמ 'ז ןויליגב :אקווד "ינמי" היה אל יריאמה יכ חיכומה,"הוקת-חתפ הנחמה תא בוזעיו,ךופהה ןוויכב תינפת םימיל השעי יריאמה וייח לכ ראשנ ג"צאש,רמול ןתינ תאז םע דחי.יטסינויזיוורה,הלטבמ םינווגתמו בערמ םילדלודמ םירבע םילעופ יפלאשכ,וז העשב 1."סונא טסילאיצוס" םייברעה ירפכמ,בורקמו קוחרמ הוקת חתפ תירבעה הבשומה הסינכמ באז לש ורמאמ תנגהל,ןויליג ותואב,יריאמה אצי העש יפל,הלש ףיטקה תודובעל םילעופ יפלא,םהלש םיקשמ לע םימייקתמה לע ערתשה,"ףכואמה רומחה",ולש ורמאמ."ץחלה תרות" יקסניטוב'ז,חאב הדובעה רסוח תלקהל קר אל תגאוד איה ןיאו הלוח איה ןיאו אוה.סורוקיפא :תועמשמה בר יוניכב םתח וילעו,יצחו םידומע העברא הבשומה ךותב הדובעה ירסוחמ לש תודחאה תואמה תקסעהל םג אלא לכ תא טרפל ידכ וקיפסי אל "רחמה" לש תונויליג הרשע םגש,םש רמוא עויסל התע םיאצומ חאה ןינבל םידעונה םעה יפסכמ תובבר.המצע.וקיתב תואצמנה תודובעה ןיאב תוחדנ הירופ תיבושי הדובע לש תוינכת,קירל םיזבזבתמו 91

5 .יריאפה רודגיבא ת 4 זחה ריש ז.i sf יר ה א rf.tf.if/tf tt. tf.tf.1f *f. < */. <r. if <!fr tf/f, if. tf,'./י fnrtfir tftftftf <rtfrf tf if..*י < י> < ך ד 5 J,Ii nij,? י -M J' -4/ - ן/ * ו ת 11 j מ >' א />/ f-f-'b - כ_ hjil-4-}) 4?-J) i יר 2 ) { מג-י 2 / - 1 ייע / * " - " " '< it f!ז cf 4/ s/ it /> /.' /4 5> :. P'llt }' JljZ " j/'sv 91 nf EE.הפמ ךלנ אל,ה&מ וכל: םלכ וניאנוש לכ.וניביוא לכ רחמה ''םוקמוקה. ייאב יריטאסה ןורטאיתה תינכתמ ן ה 6 מ ךא 3 אל ונחנאו,ונחנאו 32 'ץראה לכב ירבעה ןומהה לש 'הרוה-ל היה רישה "רחמה"ב 'רחמה"} הנושארל עיפוה,ץראהמ הדיריה דגנ ריש :ביבא לתב תיזחה התיהו 927 -ב ו 927 ~

6 1989 רבמבונ,6 'סמ ושק 22x15 לש תינבתב אלו,מ"ס 26x18 לש תינבתב עיפוה אוה."תירובצ תיריבצ תרקבל ןועובע יריאמ,ר רודגיבא ךרועה ב י ב א - ל n I שית.בא א" ריחמה לימ <5 -א ןויל*,תושר וניא רובידה שפוח" :היהשכ רתונ וטומה.םדוקה ןותעה ומכ מ"ס םג םש שי ךא.תורכומ תודוקנ אצמנ החיתפה טספינמב םג."הבוח אלא ישעמ,ישממ ןילמוג-סולש ילבש,םינימאמ ונא ןיא" :ןוגכ םיטפשמ ןיאש םשכ...דחא אירב ירוטסיה עגר ףא הפ םייקתנ ונינכש םע יתלעותו לכל ישממ ךרע הזיא שי הלודגה הינטירב ידעלבש,םינימאמ ונא ".ללכב ישעמ ירמת ךרע אלו ירסומ ךרע אל.ונלש הקיטילופה הקיפרגה םג ךכו!ןאכ ףא ועיפוה םיעובקה םירודמהמ קלח םאו ומשב םא,רמוחה בור תא ומצעב יריאמה בתכ בוש.תועדומהו ךרועה.לימ 15 שדחה ןויליגה ריחמ.םינוש םייוניכ וא טע תומשב םוי לכב םיניינעתמו םיארוק לביקש,יריאמה רודגיבא רתונ יארחאה תאפמ.15 ןיקנייש בוחרבש תכרעמב,םיירהצב 1-12 תועשב,ןושאר.ש"ת תנשב תונויליגה ינש לש םנכות תא טרפל לכונ אל העיריה רצוק.הריטסו סומלופ,הריש םע ונל ןיינע ןאכ םגש,קר ריכזנ לגרל" :בתכנ ןורחאה ודומע ילושב.עובשרובעכ עיפוה ינשה ןויליגה אלא."!ןויליגה י"אמ 10 -ל ריחמה תא ונדרוה,'רחמה' תחלצה יכ,יוצמה רשאמ יוצרה םוחתב רתוי הארנה יפכ המייקתה החלצההש.שדוחמה "רחמה" לש ןורחאה ונויליג םג היה 'ב ןויליג הויטסו וומוה,תירוטסיה תוחילש תינוציק תימואל השיג "רחמה"ב טקנ יריאמהש,הלוע ליעל רומאה רואל םע רתוי תבשחתמה השיג ןכמ רחאלו,היינשה םלועה תמחלמל דע ידמל היה אוה יתרבחה םוחתב.רלטיה דגנ התמחלמב הינטירב לש היתויעב וא דסומ,םדא לכ דגנ ץצוח אצי אוה.תרשפתמ יתלב תישונא השיג לעב יתורפסה תעה בתכב ןכל םדוקו 2 "ןדס"ב ג"צא ומכ.דסממ ןמזב וב ךא :קהבומ יטסינויסרפסקא ןונגסב םיתעל בתכ 3,"סארטאבלא" לש השוחת ךותמ ישיא באכו תוניצר לש הבר הדימב בתכ ג"צאש.הבוח אלא,תושר וניא רובדה שפח רומוהב ויתונויליג תא לבתל יריאמה ססיה אל,תירוטסיה תוחילש ושעש יפכ) םירחא םירצומו תואקשמל תמוסרפ ירישב ףאו הריטסו 1940 תנשמ,שדוחמה "רחמה"לש רעש יתבל תועדומ רומאכ םסרפו (ןמרתלאו גרבדלוג האל,יקסנולש תאז,ץמוא אוה םהינשל ףתושמה.םירחא רודיב תומוקמו עוניאר יתב,הפק " וב שי.תוהז תורודהמ יתשל הכז,ט"פרת לולאמ,ב"י ןויליג הרישה םוחתב רקיעב יטסינויסרפסקא ןונגסו הרטמב תוקבד ןתונ לא היינפ ובו,םידומע השיש לע ערתשמה,"רופלב דרולל 4.תיאנותעה הביתכב םג תמיוסמ הדימב ךא,טספינמהו רת תוערואמב)םידוהי דגנ pאב עצובש גרהה עקר לע העודיה כ.תודבכ תומשאה הפוצרה,רולסנ'צ ןוילעה ביצנל תפסונ היינפ ע ערתשמה "םיטסינויזיוורה" ורמאמב,יקסניטוב'ז תא יריאמה םע תודדומתהל ר"תיכ ירבח תא ןיכה אלש לע,יצחו םידומע רבוטקוא-רבמטפס,81-80 'לג,77 ןותע,"טסילאיצוסה ג"צא" ירמאמ האר.1 לכ דגנ רומח םושיא בתכ ןויליגה לכ הווהמ השעמל.םיברעה , ימע 1986, ה תנקסמו.תונקסמ םג שיו.םידוהיהו םייטירבה,תודסומה לכו ימע,1987 רבמבונ,2 רשק,"גרבנירג יבצ ירוא לש 'ןדסה'" ירמאמ האר.2 שיא 'ילארשיצרא חרזא ןיא הנגה ןיא םא'!וחרזאתת לא" ,ו-א,גל תיזג."גרבנירג יבצ ירואל 'סארטאבלא'",ריפלט לאירבג :האר.3 "!לארשי לירפאב 7,רבד,"ג"צאל 'סארטאבלא'" :ירמאמ :92-91 ימע,ו"לשת לולאךסינ םינשה לש תונויליגה ףצר תא םתח,א"צרת זומתמ ד"י ןויליג יווק (תידייהו תירבעה)גרבנירג יבצ ירוא תריש,םואבנדניל םולש : 1978 רקיעב יריאמה רסמתה ןהב,םינש עשת ופלח ןכמ רחאל.א"צרת-ז"פרת ימע,1984 ביבא לת,ראתימ 15) ש"ת בא א"יב,הנהו.ןמורהו תרופיסה,הרישה ימוחתב,1976 וירפסל ביבא לת.המחלמה תורפסו יריאמה רודגיבא,ןמצלוה רנבא.4 תרוקבל ןועובש רחמה" לש שדח ןויליג עתפל עיפוה (1940 טסוגואב ימע 93

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

םרכופ לאינד גח גא " " ורובלחו לע הודלוה הורמלכה הודוהיאהלברעה היסינותב 939- ך862 ך לכלמ ףרש א. אובמ םתורפס לש ידוהי הקירפא- ןופצ אל התכז דע הכ דועיתל

םרכופ לאינד גח גא  ורובלחו לע הודלוה הורמלכה הודוהיאהלברעה היסינותב 939- ך862 ך לכלמ ףרש א. אובמ םתורפס לש ידוהי הקירפא- ןופצ אל התכז דע הכ דועיתל םרכופ א ורובלחו הודלוה הורמלכה הודוהיאהלברעה 939 ך862 ך לכלמ א אובמ ם ידוהי הקירפא ופצ התכז הכ דועיתל יפארוילביב מ יוארו ומשל יפלא תוי ובתכנ ךשמב תורודה םינוש םימוחתב תונוש תופשבו ךא הפקיה הריצי עודי ונל

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי ןתנ גשומ תוה ומצעכ התיצמת הפקשהה תינויצה ותועמשמ תינושארה תלג ידו ה תינוביר ץראב השיגה חתיפש דוד ןב ןוירוג ןויסנ קינעהל דמימ ףסונ שודיחל תוה תידו דע ףסכנ א תונורקע תכרעמכ תוגהנתה תיטילופ הרשקהב תו היגולידיא

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

בס"ד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א'

בסד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' פניני שדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' כל הזכויות שמורות למכון 'שדה' הוצאה לאור של שיעורים, מאמרים וביאורים בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחומר נוסף ניתן לבקר באתר www.mota.breslev.org להארות והערות עידו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

Alterman and the Press / אלתרמן והעתונות

Alterman and the Press / אלתרמן והעתונות תונותעהו ןמותלא עוגלג החונמ הביסמה" איה וייח ףוסב ןמרתלא ןתנ לש הבושחה "ץראה"ב ותריצי ךשמה,1934 תנשב "תויביבא לת תוציקס" תא םסריפ :רפסה תא ןמרתלא חתופ ךכו 1."הנורחאה,"בירעמ"ל ןמרתלא רבע 1967 לירפאב 7 -ב.םיבר

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה תומארפה ןרהא תובמה ןנותנ תודוסי םיירופיס םייטאמארד םייררגיר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה םוחתב הרישה תירבעה דדומתהל תריעב דוסיה ייח המואה ונררדכ העבקנ הבורב לודגה םיסופדב םיקהבומ

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73>

<E2ECE9EC20E2E5ECEF E786C73> מחירון מומלץ לענבי יין בציר 203 אזור גליל עליון וצפון הגולן התוכן: קברנהסובניון,פטיטוורדו,קברנהפרנק,פינוטאג' מרלו, מלבק, מורברד סירהושיראז סנג'ובזה,פרימיטיבו,טמפרניו פטיטסירה זינפנדל רוביקברנה,טינטהמדירה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

8 רוד ח"שת ןיב תורדר' 'ץראב -,ותוהז וסחי תודהיל םיברעלו תורדגהו 'רדד'ה לבוי רורד ןד,ץיבורוה תלכת קבאו : רוד ח"סת - ןקויד ימעע,,רתכ םילשורי 1993, 150 '

8 רוד חשת ןיב תורדר' 'ץראב -,ותוהז וסחי תודהיל םיברעלו תורדגהו 'רדד'ה לבוי רורד ןד,ץיבורוה תלכת קבאו : רוד חסת - ןקויד ימעע,,רתכ םילשורי 1993, 150 ' 8 תורדר ותו וסחי תודהיל םירעלו תורדגהו רדדה לוי רורד תת קו חסת קויד יע רתכ םיורי 1993 150 תעפוה ויתונורכיז יתלה םירומג חונמה רוספורפ היגולויצוסל עדמלו הטיסרינ ונו דוד מ םידסיימה ומסרופ שו תוריקס תוטלו

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

לבוי תעפוהל רקבה 'קשמ 'בלחהו 1952 תכרעמ 'קשמ רקבה 'בלחהו הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב תאז לש ןויצ 50 הנש תעפוהל תר

לבוי תעפוהל רקבה 'קשמ 'בלחהו 1952 תכרעמ 'קשמ רקבה 'בלחהו הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב תאז לש ןויצ 50 הנש תעפוהל תר לבוי תעפוהל 1952 תכרעמ הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב ז ןויצ 50 הנש תעפוהל תרבוחה הנושארה ןמ ירה רוכזנש תמורת יכרוע ןטבה תצורמב לבוי םינשה ופלחש :זאמ בקעי ןומצע 1111 10.52(

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ר9ש ירוטסיה לש וטעמ 'ר הידעמ הרוצנמ הדוהי יבהצר תיצחמה היינשה לש האמה ט"יה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב לש.ןמית םתסינכ לש םיכרותה הנידמל ה

ר9ש ירוטסיה לש וטעמ 'ר הידעמ הרוצנמ הדוהי יבהצר תיצחמה היינשה לש האמה טיה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב לש.ןמית םתסינכ לש םיכרותה הנידמל ה ר9ש ירוטסיה וטעמ הידעמ יבהצר תיצחמה היינשה האמה ט"יה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב ית םתסינכ םיכרותה הנידמל המרג םיעוזעזל םישק תקולחמ םינדמו תרמצב וטה ביבס אסכ הכולמה אכמ הסיסתו היכרנאו ברקב

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

פתרונות לדף מס' 5

פתרונות לדף מס' 5 X הוכיחו כי קבוצה X סגורה אמ"מ פתוחה P נקודה כלשהי עלינו למצוא כך ש- X P X פתרון: תהא X קבוצה סגורה ניקח נניח בשלילה כי לא קיים כזה, ז"א לכל קיימת כך ש- X מכיוון ש- P P נסיק כי d P, P סגורה מתקיים P B

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד