.No 8 (58) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב תהק* *ר 1 ד>ו jrn^hv111)11v ןו 11(1 ו 1 ו ח (חנ) ן ו י ם 'ל צ " ר ת ןכותה תאז תא :עובש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download ".No 8 (58) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב תהק* *ר 1 ד>ו jrn^hv111)11v ןו 11(1 ו 1 ו ח (חנ) ן ו י ם 'ל צ " ר ת ןכותה תאז תא :עובש"

תמליל

1 .No 8 (58) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב תהק* *ר 1 ד>ו jrn^hv111)11v ןו 11(1 ו 1 ו ח (חנ) ן ו י ם 'ל צ " ר ת ןכותה תאז תא :עובשה ןיביימי אל רזתאז תא :עובשה ןיביימי אל.א רז ןמליס.י.ק רופס טדנב.ב H ןמליש.י.ק טדנכ רופס םילבוקמה םילשוריבןכשמ םילבוקמה ןכשמ "לא"תיב".ג ןויצךבQ, לאירא ]!ילג ר"ד 'לא-תיב. ןויצךב לאירא ר"ד םילשוריב םולש ריש.ש ריש...ינא הבםולש.ר.ש...ינא הכ תילולפאב ןגוע קחצי ריש תילולפאב.ה ןגוע קחצי 'ד והיכרב.מ... תילאודיבידניאה 'ד היגולוכיספה תילאודיבידניאה היגולוכיספה ודיכרב.ו.מ.ז :ונינותעב ך"נתה ך"נתה דומל דומל לע לע קילאיב.נ קילאיב.ח.נ.א.ח.א ונתורפסב םיגדתו םיגדהו רוקמ רוקמ תלאשל.ב תלאשל.ב תירבעה תירבעה הניגנה הניגנה ג תלאשל :םירפס :םירפס תרוקב תרוקב.ח.איחמק אלרוב לש.דשדחה ינמוד אלרוב לש שדחה ונמור יחמק.ד.א. ילאומש... "םיתנשל".ב ילאומש.ב "םיתנשל' ןב.ה י הבהאה ישנא.ג.ג הבהאה ישנא זב.ה.דןה ישוכה... לאיתיא ישוכה לאיתיא.ד :ןוילגה :ןוילגה ילושב.ט ילושב קביפס.י לארשי ץרא תפמל.א ב,ב א. l, ת.א לארשי ץרא תפמל סביפס.י ב לקד.... הנידמו הרבח יעדמל ב.ב 'ר ח לגעמב :ןוטיליפ.י הנידמו הרבח יעדמל.להד ח לגעמב :ןוטילי.ב 'ר Tel-Aviv June 26 המיתחה ריחמ :לארשי-ץראב י"אמ 500 הנש יצחל זי"אל 1 הנשל :ץראל-ץוחב םירלוד 3 הנש יצחל!םירלוד 6 הנשל דדוב ןוילג ריחמ טנס 12 ל"חב ;י"אמ 20 לארשי-ץראב תועדומה ריחמ - דומע יצח!י"אל - 5 םלש דומע!ייאל דומע עבר!י"אל י"אמ 500 -דומע ">- ;.מ 800 -דומע 'י םיריחמהמ החנה תועובק תועדומל.הלהנהה םע םכסהה יפל ל"נה ןנונגסו תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה לארשי-ץרא,ביבא-לת,50.ד.ת,םינזאמ :תבותכה MOZNAYIM, P. O. B. 50, TEL-AVIV, Palestine תומרנלטל; moznayim yavnehst. tel-aviv H יולה הדוהי 'חר :הלהנהה!19 הנבי'חר,א"ת :תכרעמה תיב 37 This content downloaded from on Sat, 18 Jun :15:22 UTC

2 מ"עב,ביבא-לת * א * W* א" תידדה הרבח אירב ןושיע בשו רבוע ןובשחב תונודקפ תלבקב.םיחונ םיאנתב םיעובק םינמזלו,אניבוגל םירחא םיטנמוקודו תורטש תועבטמו םיקיש לש הריכמו הינק ץוחבו ץראב םיפסכ תרבעה,תורז.קנב יקסע רתיו ץראל תוירגיסב קר ןימסי ורפסמ םיתב ןינב םשל ןוכסחל תוצובק.יתישעת טידרקל תדחוימ הקלחמ י"אמ 30 -ב תוירגיס 20 רתויב השידחהו הנורחאה תרצותה,ביבא-לת -יארשא. קנב,ןיעמ" וחכותו.ונשעת 563 ןופלת דאד-תבית רואל אצי רעונה--קד הינודרוג ינינעל תילארשי-ץראה הצעומהת אצוה םיאיצומה תאמ ןודרוג.ד.א - - םייחו הרכה תוילאיצוסהו ןודרוג ןמגרב וגוה - תונויצהו רעונה תעונת קנבדנז.י - ךקינאיבול.פ הינודרוג תעונת ךונח.ג תויולשלתשה גנילרטמש.ד-םיבתכה תובקעב ןודרוג לעי - (תונורכז) ךנחמה :ןכותה :הצובקה לע חוכיו ךותמ (ריש) הינגדב "חצנ"ה יתמא ןב יול רגניז םירמ - - (ריש) ימלוע (תומישר) תדלומב עבט ג-ש.ד - - (תומישר) ונלש יוהה ןמ.א.ב.ל (תומישר) םינושארה םימיה.וו לאומש.גנילרטמש.דו רלינאיבול.פ,בולדרבס.ד,רנזיר.א,רדב.מ סדיתב.א - דבועה רעונה תעונתמ.א.ע - ץראב הינודרוג תוצובקב.הלוגב העונתב.ייאמ 80 ץבוקה ריחמ /מע 150 ליכמ ץבוקה "הירומ" ם"מיבבו םידבועה 'תסה לש תוברתה-תדעו לצא תישארה הריכמה הינלופב "םינזאמ// ימתוחל םרפ ץבוקה תא םינתונ ונא ןכותה בר ןיוצמה יתורפסה ןינעה אלמו "ת ס נ כ" חבושמ רינ לע םילודג םידומע 432 בוהז ילמרינה וריחמש םיבוהז - 10 םייתנש יצח םימתוחל ירמגל 0211 םייתנש םימתוחלו המיתחה ימד תא ומלשיש,הלאל קר ןתינ הזה סרפה ישדח ךשמב (בוהז 60 -הנשל,בוהז 30 -הנש יצחל).ז.ש ילוי _ ינוי :הינלופל תישארה תונכוסה אשרוו "רבע " םירפס רחסמ תיב נ This content downloaded from on Sat, 18 Jun :15:22 UTC

3 ידי-לע אצוי לארשי-ץראב םידבעה םירפוסה תדוגא ןימינב 'ר :ךרועה םובנטכיל.י :תכרעמה רבח *imp יו 1 ו>ו ]יוו$נ>,החסונל ן 113(11 ו (ח"נ)'ח ןוילג ץ"רת,ןויסב,ל,ביבא-לת - םילשורי הינש הנש חאז חא ןיבי אל רז עובשה ימי םישמ ילב םינופ "התדובע" תלחתה םעו לתוכה-תדעו אוב םע ןפוריצבש,םימיה יקיתע םיכבדנה תורוש ןתוא לא בלה ישחד.יברעמה לתוכה לש יטסימה גשומה תא ונליבשב תווהמה ןה ןה בלה שחרש המ לכ הקיתעה ונתורפס יליוגב רמשנ אל דוא" העוזהו ןברוחה ימיב היה אוה.לתוכה הארמל ילארשיה,תוחולבש 'סו 'מ תויתוא ןתואל המוד היה אוה."שאמ לצומ רכז" ילוא היה אוה חצנמה יאמורה יניעב.תודמוע ויה סנבש ררועתנ ילואו ובל והכה ילואו.ונוחצנ תראפתל רכז,"ןברוחל לש ושדקמ תראפתל המ-תיראש תתל,ונופצמ לש ןורחא קיז םא?וצרא תוריח דעב תורסמתהבו הרובגב וייח תא ןתנש םע דעב םיזמר-בר למסל דימ השענ הזה טעמה רוישהו הכ םאו הכ לש השודקה יצוצינ לכ וליאכ,םהל היה המדנ.לארשי תיראש םינבאל,ןהל דבא.הזה לתוכה ךותב ושבגחנ-וזכרתג רחבנה םוקמה תועמשמ ולבקו תישממה,תידמחה,הטושפה ןתועמשמ.הלאה ושחל,"ברעמב הניכש"...תיתניכש,תיהלא תימימש :תרחא יתפש םהירחא ושחל "ברעמב הניכש".וירואמו םעה יבוט יתפש עברא,לוחה תומיב םימעפ שלש.תוריעצו םיריעצ,תונקזו םינקז לש םהישאר הדיק-ווחהו ווחתשה דעומ-ימיו תותבשב םימעפ,םישאר לש םי.הזה םוקמה לא םהירוזפ תוצרא לכמ לארשי שחלב-הלפתבו הימודב הנופ,םייאו תונידמ יגפ לע םירזופמ...םלענה לתוכה יפלכ,אל,"םלענה לייחה" יפלכ שדוק-תרדהבו םעפ תושחהל וטילחהשכ,םלועה תומוא ינבל היה לודג שורח אוהש,םע יח הפו םלועה ןברוח רכזל םיעגר ינש הנשב הוחתשמ אוהשכ םויב םימעפ שלש ם וי*םוי השחמו השחה וניניע הניזחתו" :תושחול-תוענ ויתפשבו הדיקיהוחמו ללפמו..."םימחר ב ןויצל ךבושב ונתורפס לש םירקי םיליוגב דמשנ אלו ןסחנ אלו רצאנ אל לא סחיב ילארשיה בלה שחרש המ לכו הגהש המ לכ הקיתעה רודכ לע רתויב שדוקמה םוקמל ול השענ אוה.הזה לתוכה לד לע ומש תא תאשל הברה אלו ובלב וילע םתח אוה.ץראה םהש,םירמא םשו,רפ םיצרופש שי דודה יקמעממ ךא.ויתפש םלועמ :אחא בר רמא".בלה תושגר תא קרבה רואב ומכ םיריאמ ינפל דוע דמאנש רמאמ בושו."יברעמה לתוכה ןמ הניכש הזז אל אלש יברעמה לתוכל ה"בקה עבשנ" :וז הנידמל ברע-יגב אוב...וז הרצק הרמאב ןופס יאובנ חכ הזיא..."םלועל ברחי המצע יברעמה לתוכה תשודק יכ,שיגדהל ךרוצ שי םאהו םע '?תופידרה תוקזחתה םע,רוזיפה יובר םע,תולגה םצוע םע חיסהל,ותדלומ תא חוכשל ליגר וצראמ דרטומו לטלוטמו הלוג וסמ תא םלש לארשי םע םג.וידפכו וירע,וירהנו וידהמ ותעד םימלוע-רהוז יפוטע םיבר תומוקמ.החכשה רשלו הישנה-פיל תומוקמה ןיב םלואו.םימיה תוברב ונודכזמ וחכשנ ותדלומ ץראב תורודה תלשלשב ורסמו ודפס הדכנל אתבסו ןבל בא רשא יקיתע םיכבדנה תרוש וז,יברעמה לתוכה הז שארב םוקמ ספת לא הנושארל הלעו המילשורי הלוגה ןמ ידוהי תולעב.םימיה לש םימיבו שושמ לש םימיב.חיש ךופשלו ללפתהל הזה םוקמה ונדעב וללפתה".הנה תויוטנ םיניעה ויה דימת,דימת -,ןוסא ינבל הלוגה ינבמ תרזוח השקב,דתיה וז-"יברעמה לתוכה לצא.הזה םויה דע תכשמנו תכלוה תאזה השקבהו.ץראה םישמחו הלודגה הינטירב תרהצה לש םימי ועיגה הנהו לארשי םע לש תירוטסיהה ותוכז לע תורחא תוכלממ םיתשו הלאה םימיב אקודו.ותרוכמ ץראב ימואלה ותיב תא ול תונבל םדוקה בצמה ירחא רבד שדחל האבש-הדהצהה ןתמ ירחא אקודו סוטטסה ינפלמ לארשי תוכז לע ףיסוהל האבש,היכרות ימיב אקוד - םיתעבש וריבגהל אלו ירוטסיה תוועמ ןקתל האבש,אווק סיהה ותוכז לע קפס ררועתנ וליאכ וליא החטבהו תלחות ימיב תקפקופמ התיה אלש תוכז,הזה לתוכה ינפל לארשי םע לש תירוט "הדועת" םושל הקוקז,דתיה אלשו,היכרות ימיב אל ףא,םלועמ לע תבשוי איה הנהו לתוכ-תדעו האב הנהו...הרהצה םושלו ינע םע יחילש הינפל םיעיפומ,רנהו תדבוע איה הנהו הכודמה!תולכו תואור וניניע-הנהו,הידנמ-היאנשמ םע דחיב דרח ונבל טקש ונבל.תולכו תואוד ןניא וניניע,אל -,הנש ם-פלא ועז אלו וענ אל רשא הלאה םינבאה טקשו םא.לתוכה-תדעו טפשמ תא עומשל תולוכי ןה.תוטקש ןה םג ליבשב וז הלאשב שיש יגרטה קמועל רודחת אל וז הדעו םג הנה - תאז תא ןיבי אל רז - בקעיו קחצי,םהרבא לש םהינב ינב ןתנ לש ןויזחה תא ןיבהל ידכ,רתויב הלקה הנבהה הקיפסמ העפוה ינפל תמאב םידמוע ונא ןאכ ירהש."שרה תשבכ" לע איבנה עשר קר תמאב שי ירה ןאכ."רסח אל הזו-הנהנ,רז" לש,בוש םידמוע ונא ידה ןאכ.ונידנמו וניניטשמ דצמ לסכ תרשה-יכאלמכ םיקדוצ ונא הבש,העפוה ינפל,"םד-תלילע"ב ומכ תריש התואבש אהיו,טילחתש המ הדעוה טילחתו...ןכ-יפ-לע-ףאו רשא הדעו ילעי" הגונ זורח ףיסוהל ךרטצנ ונלש ףדיצ-ילא"...הז לע םג רבגתנ לתוכה םגו ונא םג הנה-"הרקח This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:18 UTC

4 (m) ח ןוילג םינזאמ טדנב ןמליס.י.ק תאמ א השקו ןתיא. ןינב,םימר ומכ יוגב םילשוריב םילוחה תיב ךכ לכ ןתיא תיב :תיהמב המאתה יא לע הבשחמ הלוע.דבכו הלאכ םידבכ םיעלסמ ץורק ןינב המל!םייוודו םילוח םישנאל תפדונה וז הדבכ הממד המל?רמוחמ.ץורק שולח םדא ףוגל?םהיבואכמב םיחפיתמו םיכפהתמה םיבאוכ םילוח לצא םינבאה ןמ.םדאמ קקושה,בוחרה דצל קר תמאב איה תונתיאה םלואו םהיפלכ.תופסאלו תוארטאיתל םירזוחו םיכלוהמ,םילייטממ המוהה.םעוזו רדוק דמעומה,המוחכ ץצוחה,דבכה,קזחה לתוכה םמורתמ תולעמו תותלד המכו המכ,רצחל הניפה,ינשה רבעב לבא םישנא המכו המכ,םירגסנו םיחתפנ םירעש המכו.דמכ,תי חותפ םינפ תורוח תויחא,דרשמהו הכשלה ישנא :וצצורתי םישנו םילבח לע םייולת ןבל ידגב.רמכו המכו,םינבל תושובחו תושובלו םגו,לארשי ץרא שמש תוהוגנב שביתהל םיבלושמו םיחותמ תורדגה ידצב (םילשוריב עקרקה רקוי םושמ) תונטק תוגורע.םש םיחרפ תולותש לכה סמת דמוע םילוחה תיב וליאכ -.רזה דצה ןמ םוי.תורדקב,דבוכב,ישוקב םישיגרמ ןיא.הפ לזונכו עעונתמ םהב,תויליעה תוגרדמה דצמ םישדח םילוח הנה םיאבומ םוי םישנ םהבו,םינורחאה ןהימי תא תורפוסה,חכ תושושת תונקז ףיסוהל םימוי וא םוי ךשמב תונווכתמה,תלל תורה,תוריעצ ימורממ תאזה הרצה רצחה ללחב העופ אהתש,תוישונאל שפנ.תונולחה םיאבומה םילוחה לש םתאיצי ךכ םתאיבכ דימת אל םלואו םידעוסה םיבוט םישנא לש םתרזעב וא ליבומב וא הלגעב ןאכל םלואו,תויליעה תוגרדמה דצמ דימת האיבה.םתועורז תא תוגרדמה לש רעשה ךרדב אצויו רזוחש ימ ידשא - האיציה זא תאשנ היוגה :הזה תיבב ושפנ חפונש ימל ול יואו,תויליעה.רחא,רחא דעש לא,תויתחתה תוגרדמה ךרדב תואקנולאב לגעמב ח וייצנונאיד לע גורטק - תוילידיאו תבהלש - תורפשמ םישנ - ןסביא הנשוש ןסרדנא ןונגסו ףלרגל המלש איהש ומכ,דשא 'הגרדמל הגרדממ» םידוהיה לע םינונמיה ןוסנריב תומד "גרבלסילש ירחא" - אסיג ךדיאמ הקירמא "תבהלש-ימי» סילאאכימ ןירק_לש ןורחאה הרפס תא ידיב ורסמש הלא ןושארה קלחה תא ושפנל בוזעלו ישילשהו ינשה קלחה תא קר אורקל ינוצעי יוצר היה אל ידלי,םיאושנ,השא :םינימה תורבח" ומש רשא הזה קלחה םג םיקלחה תשלש תא תאז לכב יתארק ינא.םהיניעב ןח אצמ אל וא םהל ינש קלחב אלו ןושאר קלחב א,ל יתאצמ אל תבהלשה דוסי ןמ םנמא.דחי םא.("ם-מחולו תומחלמ») ישילשה קלחב אל םג טעמכו ("םישנ תויומד») '"וי'צנונאיד םע יתמחלמ" עזעזמה רמאמה תא ישילשה קלחה ןמ איצונ רבכ אוה וב# ירישעה קלחה קר תמא םאשו טהולו ץרמנ טנמרפמטב בותכש תרושב ודימעהלו יקלטיאה ןטייפה לש ומש לע לודג םתכ ליטהל קיפסמ לש תונומתהו םירפסה,הליוה "תשיכר» אוה ןודנה) םיעובצהו םינסמחה ראשה לכ ירה הזה רמאמה תא איצונ םא - Thode) עודיה ןוירוטסיהה ןושארה קלחה ףא.ללכה ןמ תאצוי תבהלש ןאכ ןיא.ישפנ טקשב טעמכ בותכ תוירוקמו תושדח ןניא הזה קלחב תועבומה תועדה.בלבש הרעס ילב ארקנ שמשה,ט דג ב דימת בשוי הז דצמ םילוחה תיב חתפב יתלבהו םירוחשה וידגב לע שובלה,בברושמה ןקזה םודא,ןמאנה ארוקו,ומלוה וניאש קולח,רדוסמ יתלב ןבל קולח םירדוסמ.םילהת רפסב ונינבב םילוחה תיב דוע תויהב תיבה שמש היה טדנב תודלוי :ןשיה רדסה יפל היה לכהשכ,"הקיתעה דיע"ב ןשיה.גהנ וגהנמכ םלועהו,תדכו ןידכ,ותמ תונקז םישנו ודלי תוריעצ םוחתו,"שידק,. דיגהל ואב הלאו "תירב"ב חומשל ואב הלא,חתפ ותואבו רעש ותואב ואציו וסנכנ םיתמהו םייחה.עגנ םוחתב,-?:ינפ,"תודהי"ה ךותב,תחא החפשמ לש התרבחב ומכ היה לכהו,ךורא,בחר,קזח,םר,שדח תיב.םלוע ירדס ונתשנ-התע םירדחו,תוישאר אלו תוישאר,תויחא בר,תונולח בר,תולעמ בר לכב "תוסיבכ"ו םימוהז ןבל ידגבלו םירוהט ןבל ידגבל םידחוימ דימת תויחאהו.םיתמלו םייחל םינוש םירעשהו,דימת םוי תיסור ןושלב תופצפצמו תולעמב תודרויו תולוע,תוצצורתמ,הנבושת םירחא תומלועלו ואב םירחא תומלועמ ומכ ןהו,תינמרגו העונתה למסכ רשא,םיפנכה תודימ,ןבלה דבה תוריס ;היארהו.ןשאר לע,הגלפההו.ךכ יהי.ותוא םג ושיבלה ןבל קולח.שדח רוד.אלימ.שוטי אל "ידוהיה ובבל" תאו בוזעי אל םילהתה דפס תא לבא.העוערה תלדה די לע ותבשב םילהתה רפס ודיב היה םש המ חיש רוב" ךרדב הילא ודרי רשא.הדומקהו המוקעה אטמיסב תלדה די לע התע ותבשב,ודיב םילהתה ןאכ ףא,"הדעמו איהו,ןבל העובצה.תומוטאהו תופוקשה תויגוגזה תבר,הבחרה.ףאב חיר םינתונה,םיפוצחה,םיחרפה תוגורע לומ,השדח ומכ דימת היהיש ליבשב אלא םייונשה לכ ואב אל רבדה םצעב ןה הפצרה תחדה,ןכ אלמלאש.שאר באכ וא,שאר לובלב תצק,אלימ?האב המל -!תוקלקלחב שיש לש הפצרו - םוי לכב רידת ףושפש היהי.ןיא אוה םג קזנ - וזי תלעות ןיא םא רפסב תועבומה תופקשהה ןמ וליפא תורעוס תוחפ ןה.תובר הצאב ונעמש.''רעונה דרמ«:י ז ד נ י צ לש,רזה רפסה צש בוטה ןממסה איה תלכואה שאה 'תבהלשה אצ,אל סיצאאכימ ץרק.תבתוכה.דשאה צש תוישפנה אהוד א-,וסה בצ תא תכשומ איה.רכג-יצכ היצע המש הניא איה.התצהת וזו - השאכ אטבתהצ תעדוי םותפ ותואב וציפא העיפומ הניא איה.תונמאב אלו ןויגהב אצ תרדנגתמ הניא סמוי השובכ 'תזכורמ 'שדוק-שא לש האצות בורצ אוהש,רבגה לש יתמא לכ תא תעדוי הניא סיצאאכימ ץרק.יצכוא אצו לכלכ יתיאלנ» לש,הלילו.היבו-הינמ תאטבתמ איה.רציב תמחלנ הניא איה.השא איה.הלאה סירבדה רשקתהב.היתותפש לע הלק םירפצ-תנרו החמשו הזילע איה שמשה תורזב היפ.הרשי,תיעצמא-יתלב איה.היפב הגונ ץגנו הבוצע איה םיבעב םימשה ךל ןיא.תמטוש וא תבהוא איה רשא תא ךל דיגת למע יצב.םיוש הבלו תונמאה תא הדמל איה.ןיפיקעב היצע אובל,השפנ ישרש לע תוקחתהל ךרוצ.הבלצ יוטב סומלוקה תא תושעל הלודגה הב שקבת לא.תוקמע הב שקבת לא.התביתכ לע יורשה םסקה והזו,הטושפ,הרשי,רשא תכלהתמ רדחבש ךל המדנ הב ארוק התאשכ.םיניע-חוקפ,םיפיעצ ןאכ ץא.השפנ םע רשא לככ ךל תרפסמ איהו בל-תיולגו ןיע-תיולג תובכשל תרדוח הניא איה םג םא,וז תויעבט,וז תוטשפו.תושפחתה ןאכ ךיא םיבוטו םילודגש םושמ?המ םושמ.הלודג הגרדמ תאז לכב איה ירה.תוקומע םישנא תרוצ,קצומ ןולבש יפ לע,עובק חסונ יפ לע םירבדמ םהש שי הנממ This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:35 UTC

5 ם י נ ז א מ (ח"נ) ח ןוילג.םימב אלא,םולשו סח םיטושפ םימב אלו תוקעמבו תולעמב אכוח - דובכב דובכה יתב תא וקיזחי,ףירח לוזילב םילוהמ תספ לכ ולטי,שיבכע ידוקו םישפשפה ינפמ ורמשי - ואלולטו לכ תטמ י דיל תודחוימ תויקור ודימעי,הפצרה לע תלפונה רינ עבטמ.וידעלב רשפא יאש רבד והז שאר לובלב.אלימ.הלוח.'ה םחרי.אוה םינינעה :ויפמ םיטלפנ םילחת יקוספו.ב...ויתובא רוד דע אובת...ומל ל?כ םכרד הז.ומדנ תומהבכ לטימנ - ןיבי אלו רקיב םדא J I T J IT TT - - : * J,דרשמה ןמ האבה הדוקפ לכל עמשהל ריהז טדנב ןכא םירקבמ תסנכה לע םש ורזג.הל םמוקתמ "ידוהיה ובבל"ש.ףא ןיאש,עדוי אוהש יפ לע ףא,הרזגה תא רמוש אוהו,םילוחל לכב אובל םיבורקל תתל אל ןכתיה.הב דומעל לוכי רובצה בור ןכתיה?יח והוארי אל טעמ דוע רשא ססוגה הלוחה לא העש אובב הילבחב הכפהתהב תדלויה תא תוארל םיבורקל תתל אל תאו םויה תא קוידב םירקבמה ועדיש ןכתיה?רבשמ דע ןב!אל?םהיבורק-טהילוח תא רקבל םהל "רתומ"ש העשה.םנוקתכ םניא וישכע לש םירדסהש,ובלב טילחמ טדנב,םיישפנה םימחרה ןמ,בוטה שגדה ןמ וב היה םינפל היהש המ,םיאירבה,םילוחה :דחי זא ויה לכה.תידוהיה המשנה תוהממ.ןוסאב וא ןוששב,תופתושב ויח םישנאה.תודלויה,תוססוגה ותחמשמ הוכנ אל שיאו,םיננוקמ ויה דחי,םיננורתמ ויה דחי,המימחה תויתחפשמה.ורבח לש ונוסאמ קוזינ אל שיאו ורבח לש,םייח ויה זא!תודהיה לש הכותבו הביבסב,המינפ םדוק התיהש וננר,תדלויה תא םיריכמ םניאש וליפא,םייחה לכ!תומ היה זא םיריכמ םניאש וליפא,לכה!ואבש םישדחה- םייחה לע דחי וזלעו תועמד וגלזו,וכלהש םינשי םייח לע דחי וננוקו ודפס,תמה תא םימיהו,הסינכה תושרל תואקתפהו "םירדס"ה הלאו.תורשכ!זא ויה אל םיעובקה תועשהו ודחיתגו תומלועה ודחיתנ - תאז לבוס וניא חומה - התע -- 1 תודחוימ תולעמ - הגוהו טדנב ןנובתמ - התע.תומלואה םג.תודלוי לא,לשמל,םילועל תודחוימ תולעמו םילוח לא םילועל,םימוחת.הלאמש םינופ תודלויה לא,הנימי םינופ םילוחה לא.תחא החפשמ ינב ןיב,םידוהי ןיב,םישנא ןיב ומחתנ,לוכיבכ לע הומתל קר שי!הזה שדחה רודה שפנ ברקב םיערק ינימ תויחאה םע םה םג.ךכל וספתנ ןשיה רודה ןמ םיאפורה םג רשא.םשפנ אובת ןדוסבו תחא הצעב הלאה תויחאה לש ןתישותבו ן תצעב םא,טדנב אוה המת התיה אל םולכ.ךפיהל םולשו םחש,ארבס.תומה ירקמ וטעמתנ ויהש העופו הרפש לש ןגוסמ,תחא-תדלימ "אתבס", הבוט ודלי העופו הרפש?תושדחה תומכחה תודלימה לכמ,םירצמב םירצמב תדלוי התמש ונעמש אלו,דחא סרכמ השש.רקוד םיחקלמה.םולשב דימת רובעיו יאולה...םויה וליאו.הדילה תחדקמ דימת תודיערמ לודג םוזמז לוקב לודגה סומירפה לע תולשבתמה,?םיחקלמ השא ןטבל וחקויה.ובש ידוהיה בלה תא,ובל תא העופ,ומא םחרמ ותאצב, דלונה העופ ךכ ןיבו ךכ ןיב - ללכבו?ןתנקתב תומכח וליעוה המו,ול הלגתמה םלועה לכ לע חווצו םילודגו ויתורגסממ םלועה גרח.וניאש אוה היהש המ,ההא.'ה םחרי.ויעוזעז םיאפורה םיבוט יכ,רמול םדא לש ותעד לע הלעי אמש.הלוח אלו אפור אל ולאשי לא - זא לש םיאפורהמ םויה לש םישלשמ רתוי הז םילוחו םיאפור שמשמה,טדנב תא ולאשי חצחוצמ ךכ לכ םנמא היה אל םינפל.שדוקה ריע םילשוריב הנש.םהה םימיב רחא שיא אפורה היה תאז תחת לבא,תוקלקלחו וילע ההוש היה,הלוחל רוסמ היה אוה.ול היה ידוהי בל הל הלעמלמו ונטבב,ויעדצבו ובגב וקדובו ונחוב,המכו המכ אל לוכא םג םימעפו»יורז שרע לע וכפוה שממו,הל הטמלמו ןשי אל ןושי םימעפו,הלוח לש ויטעב ותדועס תא אפורה לכא בזוע היה םימעפו,ומוקבו ובכשב,הלוחב,וב רהרהו ותנש תא.הלוחה תא רקבל הלילה יצחב אבו ותטמ תא הלוחב אפורה יניעמ לכ םויה םגש תעדה לע הלעי אמש רבד ףלסל ונושלב טדנב אטחי אל?וילע ושפנ תא רסומ אוהו לע,אפורה םויה ךלוה יפש יפש!היהש המ הז אל :תמא רבדלו חסונה ישיבכמ ץרפתהל חילצמ םדא טחס םא,אוה גנוע ןכלו.הדמולמ.ול רשא דובדה-ךותח תא התוא התאר אלש יפ לע ףא ףלרגל המלס תא,לשמל 'תבהוא איה תא הושמ איה,האנ םולח הילע םולחל ידכ דע התוא תבהוא איה!םלועמ רשא תועצקוהמה-יתלב םינבאה ןיב הלדג ותפש") ןסררנא ןושלל הנושל אלו םידבכנה תפש תאז ןיא.בוחרה ירענ םע בבותסה הבש,הרייעה שיבכב םאה תרבדמ הבש הפשה יהוז ךא!םינותעה תפש אלו ותשרדב ןהכה תפש הפש.םירבק ןיב ולשכב שישיה למלממ הבש 'דליה םע הטושפה,הנכסמה דע היסורב םירבא ירענ לעו םינטק םישוכ לע 'םיניסה ידלי לע לודג החכש דיקפתה תא רמוח ומכ תשרוד איה תינטייפל הצרעה ךותמ.("הזה םויה תדמ תאו (רפכב הרומ םדוקמ,דתיה ףלרגל המלס) הרומה לע יכונחה.(םלועה ןמ הלדב טעמכ איה ףלרגל) תודידבה םעפ.ןוסנריבו ןסביא לש םהישנ לע הרבדב תבהלתמ איה רתוי דוע תועש יתש התרבחב תולבלו ןסביא הנשוש השישיה תיבב לבקתהל התכז איה.ןסביא לש ויתוריצי לע התעפשה תא ןיבהל היניע תא החקפ וז השיגפו הנילודקו ן-סנריבל הנשוש האשינ וליא יכ,הנושמה הבשחמה תא תבשוח הרוצ תולבקמ הלא ינש לש םהיתוריצי ויה זא יכ,ןסביאל (ןוסנריב תשא) ירה.תיעצמא-יתי-ב,הרשי העפשה לע תבשוח איה ןיא ןסביאל רשא.תרחא רשא דע ונבלו ותשאל ןתוארהל אלש ליגר ןסביא היה תונורחאה ויתוריציב תוישיאל שיש העפשהה לע אוה ןווכמה םלואו.ארימג דע יקנ בתכב ןקיתעה םירהב םעפ שגפנ ןסביא יכ רשפא" : תרמוא סילאאבימ ןירק.םישמ-ילב הקזח ידלטנרט הרונ תא ןגהנפוקב םינילקרטה דחאב האר יכו לגנו. הדליה וזיא םע הגותה תא ךא 'רלבג הדה יפמ יריטסיה םגתפ םש עמש וא תדקור איהשכ רפכל הקבר לש הקזחה הכישמה תא,סנלוס תרמ לש הטקשה-אלל תמלאה תא - גניולא תרמ לש תישפנה הרובגה תא 'עשפה תא בר-השעמ ידי לע ר"ד ירבד יכ 'יל היה המדנ םדוקמ דוע)."אוה ותיב ךותמ עדי הלא לכ ןינע--תאלמ רתוי דוע.(ןסביא תרמל םינווכמ ותשא תופקשה לע ןמקוטש הימשר ןכלו תסנכנו תאצוי.דתיה םש.ןוסנריב.דנילורק לע המישרה איה.רתוי םיקזח םה דרויו רקובב םק אוהשכ ןוסנריב תא תוארל" :דחא ןטק עטק הנה גח.ונלכל גח היה הז - 'שדח םוי תארקל 'הילעה רדח לש תוגרדמה ןמ םיגחה גח ךא.םויה תכאלמ תא ותולב ירחא ברע תעל ותוארל היה לופכ,העיקשה ימודמד תועשב בורל היה הז.החישה חור וילע החנ רשאכ היה ןוגנכ זא לצלצ ולוק.הלילה רוחשל ךפהנ םויה לש ןורחאה הגונה רשאכ ועיפוה תונומתו זא ורצונ םילמו תצרפתמה הלפאב הנאו הנא ודעצב יטסימ ןוסנריב תא זא עומשל תחא םעפ קר וליפא הכזש ימ.תונויזחב ונלכל וארנש העשב םידוהיה ןיב בצנ אוה וליאכ,ול המדנ,העיקשה םודמדב."ודיב ויתוחולו רהה ןמ דרוי השמש הבגשנ הנומת ראתל הצור סילאאכימ ןירקשכ יכ 'אוה הרקמ אל ילוא עומשל יל ןמדזנ אל בר ןמז הז.םתוא תבהוא איה,םידוהיכ תרכזנ איה This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:35 UTC

6 (ח"נ) ח ןוילג םינזאמ הלוחב םיננובתמ.תויחאה תוכלוהו תופפוט וירחאו,וילגר תונוהב,קפודב,םירמוא םהש ומכ,םיששממ,ויניעב םיגיע םיצעונ,קוחרמ,תויחטשב לבא,ןטבה תא םיצחולו הכימשה. תא םיריסמ םימעפו ושחלי שחלב,ודומעי הממדב,וכלהי הממדב."ועגת לא" תניחב דימת.תומישר םימשור םהש,רקיעה.המ עדוי ימ,ןירימט.יוכו םיפטנה דפסמ,םוחה תדמ,עגרה,העשה,םויה :םימשור?ויבואכמב,וינעב הלוחל עישות איהה?איה המל וז "הקיטסיטטס" םא יכו?האב המל תוטמו םילוח יבגל הינמו הריפס ללכבו טדנב אטחי לא?םקיר הלוח ינפ בישהל שי תוטמ תיבה אלמי,וילע טילש ןיאש בלה לבא,הלגי אל ויפל ובל.וגיגהב וגיהנה אל וניתובא :תרחא רמואש אוה,ומצעמ םמוקתמש םעה תא דוד רפס םא לבא.הפגמ םב התיה אלו "הקיטסיטטס" םיאפורה וליאו.םעב הפגמ הצרפ,םיאלטב אלו םילקשב אל,שממ הנא.תומה ןוטלש תא טיעמהל םידמוא תואקיטסיטטסב םויה לש?םעד הנפ הנא?םלכש ךלה :םילהתב העש התואב דמוע טדנבו ג...ן 1 י?אן ריט*ע דח:,ט'יא ינ? םנ,םךא ינ? םנ.,.תונובת י?ל תוגהו תומ?ח רבדי יפ.,.שיא הדפי הלפ אל חא ןבלה קולחה דבלמ.היהש ומכ ראשנ,ול המדנ,טדנב קר תחתמש ובלו קולחה תחתמש וידגב הנה,ךכל והוחירכהש,די העגנ אל בברושמה ונקזב ףא.םה ויהש ומכ - וידגבל.הברדא.םימשה ןמ אוהו,וב הקרזנש הביש לש יוגשה דבלמ.הלועו רבגתמ ידוהיה ובלבש םימחרה שגר לע ורבעו םילוחל םיסנכנ םמצע םירקבמה ויה םינפל םינונחתו וילע םיאבוצ םה םויהו,תושר תליטנ לכ ילב וינפ,הקוחרל-תאזו,בורקל לאוש הז,הכב תאזו הכב הז,םהינפ לע תא.םיבר םימי תב,הכובס ותלחמש ימל תאזו לק הלוחל הז םימחרה שגרו,טדנב עמוש םהיתושקב לכ תא,טדנב האור םלכ המו,וילע םיאבוצה םיברה םישנאב ויניע.הלועו רבגתמ ובלב המ תעדל הלכת םשפנ םגש,םינומהה תרזעל אובל ושפנ הלכת.לאמשבו ןימיב םהיתוטמב םיכפהתמה םהיבורק לע תסינכ ריתהלו דרשמה דובכ יניע תורמל לוכי וניא טדנב לע תלגלגתמ וימחר תדמו השעי המ לבא,הנמזב אלש םירקבמ הלועו סטו חתפה לצא ותדימעמ עגר םימעפל בנוג אוה?םישנא הכרב וא,הלאש וא,הפ רובד דסומ,לאמשל וא ןימיל תולעמב איבמו רזוחו,הלעמל רשא םילוחה לא הטמל דשא םירקבמה לש הלאשמ,הדות :המ-תבושת הטמל רשא םירקבמה לא הלעמלמ טפשמב,ץרמנ רוצקב,הנומאב ותוחילש תא דסומ אוהו,הנטק :רמואכ,ריואב תובושתה תא קרוז אוה וליאכו,דחא רובדב,דחא הלילח אלו,דיואה ןמ הבושתה תא לבקל ךירצש ימ לבקי.םילוחה תיב ירדסו הדוקפ רפמכ הזחי אלש,ונממ רוקבה ןיאש םימי.הלאה םירדסל םירקבמה ולגרתנ דבכו,םילודג םידובצב הרצה רצחה לא םירקבמה םיאב םהב רתומ םילוחל שרודה הנחמה :תונחמ ינשל,םהילאמ ומכ,םיקלחתמ םהו תועידיל הכחמה הנחמהו,ןימיב רצחב ומוקמ אצומ םישושתו םינקז םינחמה םידמוע הכורא העש.לאמשב רצחב ומוקמ אצומ הדיל :לוק םיננחמו?לטיג הרש הנקזה םולש המ,טדנב 'ד -?השלש רפסמ הטמב תדלויה םולש המ,טדנב 'ר -!דומאו םחר,טדנב 'ר -!וננע,תחא הלמ אנ וננע.אנ סוח 'אנ למח,טדנב 'ר -!ונל רשבת בוט אלה!ךבלב םיהלא אלה,טדנב 'ר - הלע!ךימי 'ה ךיראי!ךל ידוהי בל אלה,טדנב 'ר -.םיתעש רבכ םיכחמ ונחנא.הליתבש 'ר לש ומולש המ,הארו תולוקה לא,לאמשלו ןימיל,ןאכלו ןאכל ושאר הנפמ טדנבו העס טלוקו דמיע,וילא תושורפה םיפכה לא,וילא םיעקובה ישקו ירמ שבול ומכ אוהו,תושקבה תאו תונחתה תא הכורא לא דיחיה לוק,ורבד לוק אשי םילוחה תיב תלד חתפמו,יפוא םיאפורה םשבו דרשמה םשבו קוחה םשב רבדמ אוה.םיברה :תויחאה םשבו!אלו אל -!העש לכבו םוי לכב םילוחה תא דירטהל רוסא - החעו."תוידוהי" לע התמישרב ומכ םידוהיה לע תוחבשתו סוליק ירבד קדיחה תא תולגל םיטונ ונאש העשב 'ינידמה בצמה תאפמ יוד ונבלש העשב אורקל דחוימ ןינע שי ילוא התע -,תירב-ןב ונניאש םדא לכב ימשיטנאה,הלכי אלש תרעטצמ איהש דע םידוהיה תא תבהוא ךכ לכ איה.הלאכ םירבד תובאו היתובאב םידוהי לש דחא םד-ףטנ ףא תולגל,הלמע לכ תירמל.אניתא אק לארשיד אערזמ :דיגהל הלכי וליא הרשואמ,רתיה איה.היתובא,תוטילשה למס םלכ םהש,ךל המדנ םידוהיה ייחמ הירואית תא ארוק התאשכ יכאלמ.םגפ םוש ילב,אוהש-לכ בבר ילב,תוסג ץמש ילב,בוטהו תונידעה?תויחל ץופחי אל ימ הלאכ םידוהי ךותב...תרשה םירצונה דצמ הל ומרגנש םירמ תונורכז ףלא ךותב :םידחא םיוק הנה תיבב דוע.םהיניב הכלהתה תוברש יפ לע ףא,םידוהיה דצמ דחא םג ןיא וא,הבג ירוחאמ התוער תונגב רבדתש תידוהי הדלי האצמנ אל רפסה ףא,הרייעה ידוהי לע םדא לבק אל םלועמ.םידומלב התחלצהב ראפתתש אל םלועמו םיבצקו םיסוס-ילחוס םהיניב ויה.הרכשל התש אל םהמ דחא םיביבח תויה? םילוכיש םישנא שיש 'יל עדונ הנושארה םעפב»...הדמחנ."םיינעלו םירישעל,רוש,דדמב.ךרעב הנטק אל הלהק הב,רתיהש,הינדב התדלומ ריעב היה הז לכ - "הרשכ«הדעסמב הרקמב הרג איה ןגהנפוקל ךכ רחא האב איהשכ תוגהנתה לע תואלפנ תרפסמ איה.םיקזחתמו םיכלוה םיבוטה םימשרהו תונולח לא תותבוע ילילב יתפקשנ ירדח תונולחל דעבמ" :בושו.םש םידוהיה החפשמהו ןחלושה לע םיצצונ תבשה תורנ תא יתיארו ביבסמ רשא םיתבה םילמל בשק-בר,רבישהמו ןחלושל ביבסמ שדוק-תרדהבו הימודב תבשוי דצמ םידוהיה הל ולגתנ ןגהנפוקב םשו."שודק רפס ךותמ הארנכ וארקנש לדבה ילב לשוכו הכדנ לכל רוזעל דימת םינושארה הקדצ-ילעב רותב :דחא תעייסמ איה,דאנה התמישר תא.חור-ישנאלו םינמאל עייסל םינושארה,תד םידוגנה תא הניבה ףאו התאר תובר,לבת תוצראב העסנ תוברש,הרעהב ילעב רעצ תא :ןיבהל הנממ ורצבנ םירבד ינש ךא.םימעהו תודמעמה ןיבש.םידוהיל האנשה חאו םייח,דדובע-סוקמ דימת ושפח תוירצונה תותרשמה.סייח-לעב רעצ םדצמ התאר לכואהו-תינרטנק תוחפ השאה,רתוי ישונא ןוטה היה םש יכ,םידוהיה לצא ויה החפשמה ייח.םיללוזה ןיב םידוהיה ויה אל ןכ יפ לע ףא.רתוי עיבשמ...תצקמב תנבג,דתיה הלכהו ןכדש י"ע,דוהתנ ךמש,רש םירקמב םג,םייתפומ,תוריעצ יתש םע רשקב שישיה ברה תשרד תסנכה תיכב םעפ העמש איה תמאב איהו ןורכזה יפ לע השרדה תא תרסומ איה,הינע תחאו הרישע תחא ןווגה םג והז,איה היתובשחמבו היתושגרב,איהש ומכ השאה תאצוה) Anna Meyenbcrg תאמ "הגרדמל הגרדממ" רפסה לש ידוסיה 304 דומע לע!לבסב,ןוטב,קיתב יונשה בר המ ךא.(םידומע 387,קילמ בחר הדשל םימוד םייחה :הקירמאב רפס תיב להנמ לש םואנ ןכות רפוסמ קלח.םלוסה לא םיקחדנ םישנאה לכ.הובג-הובג םלוס דמוע עצמאב.םידי This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:35 UTC

7 םינזאמ (ח"נ) ח ןוילג?םכיתונבבו םכינבבו םכינקזב םכלכ םויה ינפל םיבצנ םתא המל -!תוקלקלחה תפצרו םילוחה תיב תולעמ סומרל רוסא -!לוק עימשהל,ףחדהל,קוריל רוסא - םוי לבב אל - הדוקפה תדמוא ךכ - םילוח ירוקב -!םנמז העש לכב אלו,וכלי יפש-יפש תרתומה העשב המינפ םיאבה םירקבמהו -!םנורגב וגהי אל השעמ,לוקב טדנב רוזחי ומצע לע רתוסמ געל ךותמ ומכו,םירומחה םירוסאה לעו םירוקב תוכלה לע םוי לכב,יכות תא עמוש להקה לכו,םירומאו םיווצמ הפ לע רשאו םיבותכה לכ לע רעצ רצועמ ץמחתמה בוטה ובלל האורו טדנב לש לוקה,טעמ דוע הנה יכ,ופצי םתיפצבו,הנניאו םולש תכרבל םיכחמה לע ףעיב תולעל רשוכה עגר תא אצמי טדנב ידו,טעמ דוע."םולש"ב בושלו םולש רוסמל תולעמה אוהו,הלעמל טדנב סוטב שיא ןנובתה אל דוע םנמאו :ריואב ויתובושת טילפמו רזוח רבכ!םולש ינולפל -.בוט רתוי תינולפל -.האירקל דפס תשקבמ תינומלא -.ןותע שקבמ ינומלפ -.רשפא םא םיחרפ,תינומלפ - ד 'ה םחריו,םימחרל הקוקז השלש דפסמ הטמב תדלויה - :הנשב םישדח ינשב תובורמ תודלויהש טדנבל ול אמיקו ריש תניחבב אוהש,חספה גח לש האצות רותב,ולסכ שדוחב,"יל ידודו ידודל ינא" :הדוד לע היערה תקפדתמ ובש,םירישה רוקה ליחתמ ובש,ולסכ שדוח לש האצות רותב,בא שדוחבו תא עדוי טדנב.השאו שיא ןיב וב היוצמ הקיזו י"אב רבגתהל האבה ןתעש תאו תוהמאה תא רבכ ריכמ אוהו הלאה תונובשחה יכרבא,םילעבה תאו,םיתנשב םעפ וא הנשב םעפ,הבוטל ןהילע שיא שיא,וב שורדל העש העש םיאבה,"םידעש האמ"מ ישמה םימדאתמכ דוע םהו,תודלויה תקלחמב "הבכתשנ"ש ותגוז םולשל תולסלתסמ םהיתואפו םיטהול םהינזא תוצקו םהינפו,תשובמ םירפמ,הלא לטב יכלוה,םיכרבאה.תונבלה,תוגונעה םהידיב 'המב תעדל רבכ םיצור םהש םושמ,"תושעל תע" םושמ םתרות,"שידק,/ו שרוי,"ויבא לגד" היהיש,רכז ןבב םא,םיהלא םננח םידיכה תדובעב המאל רוזעתש הבקנ תבב םאו 'תלשלשה ךישממ לע םתעונת תעשב החונמ תעדוי הניא םשפנו םחור הרצק תכלל חורה םפחוד וליאכו "השודקה הבישיה לכיה"ב תורמגה.םילוחה תיב לא העש לכ היריצב דשאה תכפהתמ תודלויה תקלחמב,הלעמל,םש םע,התליבט תעש תאו הליל תאו המוי תא תללקמו הילבחבו חצחוצמה ישמ ךרבאה,לעבה דמוע,רצחב הטמל,הפו,דחי הלעב העשבו,םורמל םיניע שטולו םיפכ' שרופכ אוהו,בהלושמהו אוהו הטמל אוה דערנ הלעמל תדלל השקמה תוחירצ תורבגתמש,שודק :ויתחת הדיקדב תוכשמנ וילגרו םודמ יפלכ ומצע חיתממ,באכ לש גנוע תדרחב םצוע אוה ויניע תאו!שודק,שודק םיארונ םידומיל םרוג ותויה לע,םולשו סח,ההות אוה וליאכו.וילע לבקו רבסש הנושאר,דוצמ תמחמ,הלאכ הז בא שדוחב טדנב הארש הזכ תודלוי לש עפש,ןכא."וברו ודפ" שממ.םיבר םי"בא"ו םיבר םימי אוה םג האר אל ופסונ דועו הקלחמב תוטמה לכ תוסופת.הער ןיע ילב "וגדיו" רבוס - הברדא.ואלמ ןורדסמה תא םגו,תובר תושדח תוטמ הלפתל ףסונ ןינמ - םויל םידולי הרשע.יתית יכיהמ.טדנב,לארשי לש םהיאנוש תא סיעכהל רבדה יאדכ םגו.אובל דיתעל אלו לארשי ינב םילשוריב וברי.רידאהלו בושי לידגהל ידכ ליחתמ אוה תעד תחידב בגאו.לאעמשי לש ותולגב דוע היהנ :תבש לש החנמ תלפתמ לוחה ימי םצעב רמזמ,ןנרי קוך?ן,לע טהרלא...וינבו ב(לןע חוחזה םחור בצמל וילע חוחזה וחור בצמ תא ףרצמ אוהו שרוד - בא שדוח.םהומכ - לוכיבכ.םישודקה תובאה לש לארשימ ישמ ךרבא השענ וב שדוחה אוה - רמוח ןימכ טדנב םיטעמ קר 'תוינוניבה תוגרדמב לשכנ קלח 'תונושארה תוגרדמב רבכ לשכנ ןוילעה בלשה דע תולעלו ספטל הכוז דחא קרו 'תונוילעה תוגרדמה דע םילוע ורצא 'םייחה קוש לא םויה םיאצוי םתאש 'םיביבח םידימלת,התעו".ןורחאה.הכלהכ ינקירמא םואנ."ןוילעה בלשה לא עיגהל םבלכ וסנו םכיתוחכ לכ תא :ירמגל רחא ןיממ ןה הזה רפסה ךותב רפוסמ ןהילע רשא תוגרדמה ךא תתמב 'חור-ראשב 'יפויב הננוח רשא,דשא.הקוצמהו לבסה תוגרדמ ןה וללה ךכ-רחאו הינמרגב התדלומ ץראב הליחתב 'תעלותב הסמרנ איהו הרישה 'המצעל ומכ םא יכ םירחא ינזאב אל הייח תא תרפסמ איהו.הקירמאב רואה יוק תא םג המילעמ הניא איה.ערואמ לכ,הגרדמ לכ תראתמ איה ראשה לכ 'ראשה...םיטעמ,םיטעמ הכ ויה הלא ךא.הילע והגנ רשא.תאכדמו המויא תישונא הדועת ראותמ ובש דחא דומע שי,רמאל."תידוהי הדוקנ" שי הז רפסב םגו םא,רתויב םיעזעזמה ןמ אוה הז דומע אקודש אלא,תידוהי הריעצ לש לרוג...םתס םא יכ 'תידוהי איה דשאב אל תידוהיה הריעצל הפ השענ עשרה יכ םילוח-תיבב בצמה תא תראתמ תרפסמה.*אקירמאכ אסיג ךדיאמ" ןמ דומע,תור הבכש התברקב.השונא הלוחכ םש האצמנ איהש םוקמב 'קרויונב יללכ הל עידוה הנתח.זילע חור-בצמב םויב וב האצמנ איה.הריעצה הידוהיה האור העש התואב.בר ןמז רבכ ושגפנ אל רשא ירחא 'הרקבל םויה אובי יכ הריעמ איהשכ ךא.תור יבגל הרומח האיגש תושוע "תויחאה" יכ,תרפסמה Ah, shut up! Mind your :תושק הב ת ו פ ז ו נ ןה תאז לע ןתוא רבדה לש רפוס.(!תא ךינינעב יקסעתה!ךיפ תא ימלב) own business אל רבכ,הריעצה תור תא רקבל ןתחה אובב רפסמ תועש דועב יכ,אוה וירוחאמ וזחאנ וידי,ורוח וינפו ובחר ויניע ךיא יתיאר".בייחב,דתיה,הזילעה תור רפסמ תועש ינפל דוע הבכש הילע רשא,הטמה ידומעב הזכ ךא "."הימודב אציו ויתפשב ךשנ,ויניע תא עגרל םצע אוה...ולש תור המיהדמו הרוחש הדועת אוה אוהה קרפה לכ.דסומ ותואב ללכב סחיה אוה קרויונב םילוח-תיבב הרקש המ ןיבהל רשפא הזה ןופה לע קר.התוסגב...םידוהי םיאפורל רפסמ םינש ינפל הלאה םימיב ויתארק רשאו השא ידיב בותכה דחא רפס לע דועו והו םג.רנגיפ הריו תאמ "גרבלסילש ירחא" :טעמ רבדל הצור יתייה אקוד הבורמ הז םע דחיב.הלודג תוטשפב םיבתכנש,םירפסה םתוא גוסמ ליכמ היפורטנליפה תורצ תא ראתמה קרפ ותוא.יתונמאה דוסיה הזה רפסב ירבעה ארוקל עודי יאדוב הז רפסש ינא בשוחש אלא ונליבשב םג בר חקל.ל"מכאו.תועט י גו ק ת "?הילגנא לע ותתוהת המ" תויהל ךירצ ףוסב 'ד קרפ "לגעמ"ב.("ונתוקת המ" םוקמב) טמשנ,ינפל היה אל "רבד" ןוילג ותואש העשב בתכנש,יו קרסב םריכזמ "רבד"ב בתוכהש םירפוסה תומשמ ןדמל קחצי לש ומש ינובאדל.הז לע ינוריעהש הלאל הדותו.םיעוגעגב This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:35 UTC

8 (ח"נ) n ןוילג םינוא» חישמהו לארשי ינב וב וברתי שדקמה תיב ןברוח ףא לעו,באל.םינומדקה תובאה תחמשל,וב דלוי וצרפ.טדגב לש וחוד הדבענו באב םימי ואב םלואו םישנא.םילוחה תיבל ואבוה םיבר םיעוצפו םילשוריב תוערפ תשיבח,םד תריצע,הלצה,הרזע ושקב,םהיבואכמב וקעז םישנו לע תוטמ ןימיבש םלואה לכ םג אלמתנ.הכמ תירז,תשובחת.ןתוא אלמ ןורדסמה םגו,תוטמ,םידרפס םינבר :ןורבח יעוצפ הז םילוח תיבל ופסוא דוחיב םילוחה תיבל ואבוה ןהו,השק ועצפנש תוינקדצ תוינבר,םישישי ןורבח לש הבישיה ירוחב,ןשפנ תא וב תחפל,םיטעומ םימיל םיבז םהינפו,תועבצא ימודגו םינזא יעוטק םהו,םיגונעהו םיכרה.המיאמ דעור דוע םפוג לכו,םיעצפ תלגומו םד ךלוהה םדאה חורבו לעממ םימשה לע תורדק הטשפתנ לכו,ליג תבש,ןושש שיבוה.ץראה יבשוי לכ וגומנ.תומדא ילע ןינע הלוע םיקיתע רבע ימי יקחרממ.הדרחב תברואכ ןיע הלגתנו רזח וליאכ,הלפכמה תרעמב םש.ריעה ןורבחב.הדקעה תא חק :ול רמאו :המואה יבאל,םהרבאל אוה ךורב שודקה...הלועל םש והלעהו,קחצי תא,תבהא רשא,ךדיחי תא,ךנב.םהיתובאל םידיחי םינב המכ םא יכ,דחא קחצי אלו...עמדמ םימיה לכ תובוטר טדנב לש ויניע אל םוקמ םושב...תלכאמב םיקחצי וחבטנו וטחשנו ורקדנ.ךדי חלשת לא :דיגהל הארנ אל ךאלמו,קחצי תחת ליא אב ובבלמ םיגלפמ ומע לע םימחר יפטש.ןוגימ גגומתמ ובלו התע תויחאהו םיאפורה םע ערו חא ומכ אוה.רבושמהו ץווכמה.םלכ םע ןוסאה ריואב לבוטכו םיבאוכהו םילוחה לכ.טדנב לש ויוואמ ואלמתנ וליאכ,התע םילולבו,הזל הז םימוחתה ובדקתנ.תחא החפשמל ויה תיבבש,םיססוגה תקלחממו תודלויה תקלחממ,הזמו הזמ תולוקה םילוע.ועגנ םימדב םימד טעמכו הממד תעמשנ םינורבחה ןמ תוצרפתמה םיבואכמה תוקעזמ תודידבו תומתי תממד,הלפכמה תרעממ תובאה תממד,השודק?ןולדחי אל םימוטאה םהיתולוקו הישנב ודבאש תורוד לש,ןהיתובואכמ ןתוא בוזעב,םלא תורפרפמה תוריעצה םישנה^תימודבו תדרח ךותמ ךדד ול ץרופה יחה דה,הקעזה דה דמוע דוע.תווהתהה באכו הדיל ה.םהינשב באכהו.וצצורתה בא לש ונוששו בא לש ונוסא.שטשוטמ ולכ אוהו םילוחה תיב חתפב טדנב דמועו ומכ ץראה.םה אל וליאכ םילשורי לש םיפיהו םיטקשה םימשה וב רשא לכו,הזה ןתיאה תיבה םג ענ עונ ומכ.הטטומתה טומ םיאפורה לע ותעד םג העזעדזנ.הלילו םמוי תועמדב םמוה.שפנ תוריסמ םיארמ םהו,בורל הלאה םימיב וסיוג םה.תויחאהו תוננאשו שפנ תחונמ ךותמ אל,רתע םילוחב לופטהו הגאדה.תיבה גג לע שדוק שאב דעוב םדאה לרוגל הדרחה תוא.םישענ רועש לכב הזה תיבב התע םידמוע םייחה ךאלמו תומה ךאלמ חכב,םינוא זוזעב הזב הז םירחתמ.הדובעה לע םידמוע,םתמוק.הרצמ םישפח םיצוצר חלשל,הרורצ ריתהל,םנימי תלודג ועבצא.רקובה זאמ תיבה חתפב עגיו ףיע טדנב דמועו ןימימ םינומה.וב ארוק וניאו,ודיבש רוגסה םילהתה רפסב.המינפ ןורדסמבו תיבב םיבאוכה תובר יפל רצחב ובר לאמשמו תריסמ םשל לאמשלו ןימיל תולעמב תולעל וילגר ואלנ רבכ םגו,ובושב חתפה אוצמל האלנ טעמכו.קוחרלו בורקל םולש ורמחוהש,םירקבמל תורהזאה לע ןונש ךותמ ויפב דדטצנ ורובד תוסירע,דו תוטמה ןיב התע קחדהל לוכי וניא אוה םג.רתוי התע אל םאה :ולוכ שת וחכו אכדנ םג אוהו,םוקמ ספא דע וגצוהש לש ותלחתה ןכיה?תומהו םייחה ימוחת ללכב דבכ וברעתנ ןינעמ םולכו?הממ ףידע המו?םדאה לש ופוס ןכיהו םדאה?םהיניבש לדבהה לכ :םינונחת םלכ הינפו ןימיבש ןומהה ךותמ.דשא וילא הברקתנ?היח הנדועה?םינולס הקבר הכרב םע המ,טדנב 'ר -?היניע תא המצע אל דועה.שוטשט ךותמו,לוק יצחב,הפיטחב טדנב בישמ -!אל דוע - העברא ינפל דוע אלה -,דשאה תממותשמ -?דציכ -.הצחמל תומוצע רבכ ויה היניעו,יודו המע יתרמא רבכ םימי לודג םייח חכ - תודורצ טדנב ןעוט -?השעא המו - הטמה.הל חרפת הלקנ לע אלו,םיקמעמב המשנה.םינקזב.הסופת דוע לע היה תומה ות - השאה תשקעתמ - רשפא יא -?התוא תיאר יתמ.יודוה תעשב המטח.לומתא -...תעדל רשפא יא...םילוחה תיבב המוהמ התע לבא -.העטת לא.םינולס הקבר הכרב לא.הילא,טדנב 'ר,אנ הלע ינאו,החפשמב הל ינא הבורק...רשפא יא.אנ האר,אנ קודב.טדנב 'ר,אנ הלע...םיתיזה דהל התוולל הכירצ ךשומ טדנבו,עמדב תחפיתמו םילודשב תכפתשמ השאהו :הפרה ולוקב הנועו רזוחו תולעמב הלועו וילגד תא...יונש ילב...עידוהל המ ןיא ןיידע - ןמ.לאמש דצל תופיעה וינזא תא רתוי טדנב הטמ התע,דקי ךרבא,קיציבולוס סחנפ 'ר וילא ברקתמו םמורתמ ןומהה,ויתואפב לסלוסמו וינפב בהלושמו חצחוצמ,םינפ תרדה לעב גהונכ אוהו,תודלויה תקלחמב דימת הנש לכב תחרוא ותשאש.ול דשא הרוחשה הבינעבו ןבלה ונשח ןודאוצב ומצעב רודנג :ןטור אוהו,םירוחשה,םילדוגמה ונקזו ומפש ןיב אצמנ ויפ?הדלי אל דועה?לילמ המ?יתשאב,טדנב 'ר,עמשנ המ -.הדירצבו הפיטחב טדנב בישמ -!אל דוע -.הלילו םימי ינש הז - לעבה םמותשמ -?דציכ - אוהו,תדלל השקמ איה?סחנפ 'ר.ךל השעא המו -.לפשה םלועל דרת הלקנ לע אלו םימורמב המשנה.דלוהל השקמ וננמזב.הדיל ילבחו הסיסג ילבח,ונל ולפנ םילבח,סחנפ 'ר ילוא,עדוי ימ,רשפאו...םיאדכ ךכ לכ אלו םייחה םישק.ךתשא דלת הכרבל םימואת,המחנו 'רוקת עיבמ ךויח רבוע תופיעה טדנב יתפש לע וינפ,הרוחשה הבינעהו ןבלה ןוראוצה לעב,ךרבאה סחנפ רו (...המ רבד הלוע.ונודכזב) םינורחאה טדנב 'ד ירבדמ םימכרכתמ.דרחו םלכנ,ולוק ןנחמ אוהו?טדנב 'ר,בצמה תא עדוי,רתא יתמיאמ - י.לומתאמ - אלה,הלילה הדלי רשפא.ןיע ףרהכ 'ה תעושי לבא - םחד דבכ ילוא.תעדל רשפא יא...םילוחה תיבב התע המוהמ הלע חור רצוקמ שרדמה תיב תא יתבזע.טדנב 'ר,אנ הלע.'ה.דוע הדלי אלש רשפא יא...רוקחו קודב,טדנב ד,אנ לומ לא ויתועבצא ןתונ,תוצע דבואכ וידיב השוע טדנב.ביבסמ רשא תולוקה תמוהמב הנשרחת ןפ ששוחכ,וינזא This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:35 UTC

9 םינזאמ (ח"נ) ח ןוילג :םילודיש ריתעהל ףיסומו.דפרמ וניא ךרבאה םלואו...ךל בשחי הוצמל?אנ הלע,טדנב 'ד - רזוחו תולעמב הלועו תואלחנה וילגר תא ךשומ טדנבו הבושתכ הרומג הדירצו תואל ךותמ בישמו םיטעומ םיעגר ירחא :תמדוקה...יונש ילב...עידוהל המ ןיא ןיידע - ינש ןיב המחלמה הקזחב השוטנ החיה םימיה םתוא תורצק תועידי קר עידוה טדנבו,םילוחה תיב ךותב םיכאלמה.הזמו הזמ תולעמב ותולעב גישהש יפכ,תוקיודמו "לא-תיב" םילשוריב םילבוקמה ןכשמ ןויצךב לאירא ר"ד תאמ א םילשורי ןוכשת,םלוע תומימ היתומוח ירמוש,םירה תפקומ דוהלו העפיל םיעדוי אלב הב חרפו גשגש דשא לכו - הקיתעה םילעתו תואנק ךותמכ הקיח לא ץמאת,םיבורמה התונמלא ימיב.תונויזחה-ידמוח לש קתעה-טבממו,הל דונל םיאבה,םידכנה ןיעמ הרזה שאה תא ןהירחאמ תורמושה,םהל הלגת ןבא-תומוח קר םיאשנתמ ןהילדגמש,תומוחה ןתוא - תוניועה תונומאל רשא,םימיא-תויומדו - ונבאתנו הלפתל ושרופש םידיכ םימשל תופצמ םולה ואבו וטיגה יארומב ונוגתנש,ןקוזמ תופופכו תויווד.םיתיזב םירבק תוברהל,תומה תלואגל שאמ קיז ובבלב ריתוה הלאה םירהה יהלאש שיאה םלואו דעבמ טיבי.םיררושמו םיאיבנו םינהכ הוללוח,הרעובה שדוקה 5 םיחצנ ייח לרוגל דשא תראפתה תא הממדהו תומה לש וז היוהל רשא,םימחולה םינבה הארמל השדקנש וז תוכלמ-תממדל ןיזאי הירקה םעמ הוקתב וטבמ תא הנפי לאגנ בלבו - הלוגל ובחסנ לוקל םויכ ןיזאמ אוה היריגדגבש,םילותבה לוח קמע לא הלבאה לש תואמ תונשל םימולש - השדח הריצי תווהתה לש רסנמה.הממשו היאש תווהתה דעו רבעה ןברוח ןמלש,ול רפסי רשא,אוה ימ יכ םייח,ןברוחה לש הז יעמ ךותמ קרפל קרפמ ודלונו ומק,דיתעה והיגה דשא,םירואטמ - ומלענו הלוגב ודסונש,תוכלממ :םיכפמ תודידבה תונשל אפרמו םחונ - תולגה ליל תכורפ תא עגרל ן תונמלאהו דוסה יסומע םיימינפה םייחה לע רפסי דשא,אוה ימ םנואמצ תוורל ואב םיריעצו םינקזש םוקמב,הקיתעה םילשוריבש דע אוב ןעמל,שפנב תוסנכתהה תרות תא דומללו םלוע-תוניעממ תולגל ץקה תא ץיקהל ואב רשא,הלא לכ?ימינפה רשועה יכבנ?תיהלאה תראפתה תא תינש ןנוכלו הקיתעה וז םילשורי תא בטיה יתעדי ירוענ ימיב ינאו תוניגגל תובושק ויה ינזא הירוענ ימי תא יתייח ירוענ ימיב יניעו,תאזה הירקה תא הטע דשא,חודה םלוע ותוא לש םלאה תומלענה היתודיפס יפיב ןנובתהל תוחוקפ ויה םילשורי תובוחרב אבא לש ונימיל הלוע ינאו,יתייה דלי םתלוכרמ לע םיכדבה-ילפוקמ םירגתה ינפ לע רובעו הולע,הקיתעה לא ונאוב דע,הוהקה יתבבש תונרקה יבשוי ינפ לעו תויונחב לקמבכ יאליטרעה חורה םלוע ךפהנ ובש,אוהה שודקה תיבה לש לבה תונוימד םידחא םידליל.שממבש רבדל היהו םימסק םילשוריבש ידוהיה רענל,הידבה-ץראמ דוס-תודגא,ןילילו םידיש אוהש,םישישיה םתוא דצל םיהלא-תיבב תואיצמ לש בשומ םותו םימכח תניב קרש,בגשה ותוא לא דחי םתא הלועו הלעתמ.והוגישי םידלי ינפ לע ובשי םשו,ןוילעה רודמה לא ונילע תולעמב,שמשה-ץרא ישממ תומוקר,תונבל תומילג יטוע םינקז תופסה יוטמ םיכר-רמצ ידגב ישבול וא,םהיתופוג לע תוכפתשמכ ויהש לע,םהינפל.סרפ תמקרמ תופנצב םיפונצ םהישארו,רימשק קמע ןשהךבל ףלקה יבג לעו,םיחותפ םירפס,םינטק תונחלוש יבג תובורמה םהיתורוצ תופילחב ןידותסמה-יפורצ םתוא םירייוצמ םהו 'ץק-ןיא תבהאבו תונומא םידיב ונקתנש.היוהה םשל רשא ףסכ תורונמ.קרומו רזחו קרומש,םיגבה-ץעכ םיהכ םיקיהבמ תוניבלמה תויומדה ינפ לע תוענצומ ובהבה אילפהל תבשחמ-,רשעמ,אוה םתקיתש תא םעפל םעפמ םמה םהל לעמו תוקתושהו,בבלנהו ךרה ולוק תופילחב,"דיסחה ברה" םשב ול ארוק רשא ךפתשתו - םינווגה-תקומע ותמיענב וא.ןיגודסל םמורתמו הלעתמה ךותל גדאהב,ךכ רחאו.הלפתבש תובהלתהל,דתיהו הקיתשה וקלתסנו םירעשה וחתפנו,םיללפתמה לש "תונווכ"ה ברה לש ולוק ופחר וניתומשנו,חצנה ירעש יגפ לע קפדתנ לוקה.םיננעה.הלפתה-תניגנמ ףחר םע הלעו ףחר םיליחבמה תוריקה תא תעקושה שמשה ךכ רחא ףטעהבו "םינווכמ"ה םע ברה םבשוממ ואשנתהו,ןמגרא הטעמב םיניבלמה התלעתנ,רעש התוא."הבית''ה תא ופיקהו תותילט-לגעמב וסנכתנו תולוק,הלבקה תולוק,הניחת תולוק :הלכל הרישה םיבר יפמ םוי ינפ תא םמדקב הקד החמש תולוק,הכלמה אובל ןוחטב.אבה שדוקה גח ינפ תא הדעה ליבק,דב החמשה תולוק -.החונמה רוא.תוכומנה תופסה לע םלוכ תינש םיבשוי םה הנהו תושמשממה שמשה ינרק תא שרגמ,הכשחה ךותמ עיצפמ הדונמה ינפ לע םיפופכה,רבסה ידבכ םהיתוחצמ תא ריאמו תונורחאה םשפנ ן וילכב םלוכ םיקבאנו םידמוע םה הגהו,הלפתה-ירפס.ורבשנש תוריפסה ןוקתל.הממדה תגראנ םהישארל לעמו םיכלהמ,תבשה םוי לש הנורחאה תרומשאב דוע םלואו שמש,שישיה יסאי 'גאח לש דעורה תיששע,ד-רוא רחא וננה ץוחרב,הליבטל ךרדה תא ונל ריאהל אבש,לא-תיב לש תבשה תואובמב ונגה םידדונ םיכרד ילותפנב.תוככדזהה ימב ונפוג בהבהמ "יוג"ה לש יתבשה ירבעה ורובד לוקו,הנשיה הירקה.וסנפ רואב החונמ-אלל ימודמד ךותב "םינווכמ,ד"ה םיסנכתמ המחה תעיקש רחאלו םיססהמהמ.אתכלמ-תבשמ דר פ,דל רדחה ללח לש תושמשה ןיב תא הלילה רוחש ךכ-רחא שדגבו!הדירפה תרישב רמזה תולוק,הניבלמה תומדה תפקדזמ,םיברעה תעש לש םימודמדה תיראש םוקמב,"הבית"ה לא תברקתמו "דיסחה ברה" לש םיללצה תיוטע וללפתהבו.הלדבהל םימשבהו ןייה-עיבג דבכ םינכומ םידמוע םש תואירק םע דכלתמ אוהו,הכשחה ילג ינפ לע אצויו ולוק עקוב This content downloaded from on Sat, 18 Jun :18:35 UTC

10 (ח"נ) ח ןוילג b י נ ז א מ לילצב עקושו-,תוימשג אלל ללכ דהל םימודה - להקה לש יאולה שמשה קילדמ ןהבש,םיקיז תורזמו תוככחתמה,שימלחה ינבא יתש.םיאבה השעמה ימי לש ןושארה רואה תא.לא-תיבל וכרדב המחה ץנה ינפל אבא לא הולנ יתייה תחא אל ודי לע ןילפת תרטועמו תילט הפוטעה ותומד די לע יתכלה יטאל םימשל ולוכ ושידקהל ןוכנ,יתכלה אבה םויה תארקל.ושאר לעו.הרוחשה הלילה-תלמש השורפ דוע,רתיה םיקירה תובוחרה ינפ לע תוריתסמכ תוריפאמ תויומד ורבע ופלח םיממוד םירעש די לע תוכרואמ תויומד הליטהש,המותי תיששע הקלד םש-יא.ןמע ןדוס םיבלכ תדע לש תורוחש תומרע - הרוא דונדנב תוהלב-תוחודכ.המיא תמחמ הנפב ופנצנש יתב םתואב אוה םיקיתוה שחל-ןזואל עמשנ םומע שחל ירעשל דע םיכשמנו ונילגרל ם-רעתשמה,המדאל תחתמש תסנכה ךפש ובש,הלפתה תיב ותואב ילגר תודמוע ינוימדבו לא-תיב יאכז ןב ןנחוי ןבר הנש םיפלאכ ינפל דוע ושחל ןוקצ תא,והילא לש תסנכה-תיב ינפ לע םירבוע ונא.רבוגו ךלוה שחלהו םירופסו.איבנה הלגנ,רבש,איהה הניפב דימתה רנ דיאמ םשש המדאל תחתמש הלא תורעמ ךותל.יבל לע םילוע םינוש םירופסמ םהב וזחאי ובש,עגרל וניתמה ןאכו,םימש-יארי תואמ ופסאנ בלצה ישרפ ידי לע שדוק םתרותו םה ולעוה ןהבש,תובהלה ךותמ אציו עקב ןאכמ םלואו."תוחילסהו םימחרה יהלא" םשל הבכת אלו התבכ אל דשא,תיחצנה תובהלתהה שא התוא תוקבד לש ןוחצנ תרישב 'ילארשי עמש" האירקה לוק,םלועל.השודק,ידצל רשא ההובגה תומדה לש הדיב בטיה הזחאנ ידי.שדוק תמדא לע ךלהמכ יתועבצא ישאר לע יתכלה ינאו אובמה תולעמ לא.לא-תיב דעש דמע םירוא לש םי ףצומ ךותל וסנכתנ תותילט תופוטע תויומד,הלעו ךולה,ונילע ךישחמה,םהה םיללצה הגהו,עתפו.וילע הפוכ הלוגעה גגה תפכש,םלואה חתפ להקה.ביבסמ הטלש הממד.ינממ וסנ,תובוחרב ינורתכש גגה לע ץוחב םש התע דמוע שמשהש,יתעדי ינאו.הלפתב לש םינושארה םימודמדל ןתמהו דומע,הדוהי ירהל ףיקשמו חוטשה לע שמשה תקיפדל הלכ בלב הפצמו דמוע ינאו.רחשהךמגרא עגרה תא-המחה תאצ תא ונל רשבמ אוה הבש,הפכה תיגוגז לכל דעבמ םרוזה רואה תא זא האראו."הדימע"ה תלפתל ןוכנה,היה ילו,"דיסחה-בדה" לש ונקז זא קיהבה-ףיסכה - תונולחה םולש 'ד ברה דוסה-לדג קידצה ותוא עתפל ינפל דמע וליאכ.ירוענ ימימ ךכ-לכ תובר יתעדי ויתודוא לעש,יבערש לא-תיב םשה,ונתחמש ןמז,תוכוסה גח סורפב םלואו ופסאנ שדוקה ןורא תורצואו םיטישכתהו תומקרה.וראפמ ןקורתנו רצחה ינפ לע המקוהש,הכוסה תא םהב טשקל ודחי וררצנו תואליוו,תופסה תא וסכ תוקיתע ירקי םיחיטש.תינוציחה תוריקה ינפ לע ולתנ,םינוג תרתעב חרזמ-תמקד תומוקר,הפיטק 'םינומרה"ו "הבית,,ה ודמע,םינשוש יאלמ םיאשנ םילכ םיפקומ,בהז-תוגודא ךותב וריהצה םישודק םיליוג.תובוטה םהינבא קדבב.שדוקה-ילכ ירורהזב תוצוצינל ורבתשנ ףסכה-תודונמל רשא תורואהו הכוסה ךכסל דעבמ םרהזב םיבכוכה וצמצמ הז תוהוגנ-ויזל לעמו חוחינ םע תוחירה זא ודכלתהו.בוטה חירה ינתונ הברעה יפנעמ,קותמ ביבא חירל היהו םיגורתאה ירפו םילקדה יפנע םע,םינשושה.היתולולכ ימיב םלשורי דסח תא בל לע הלעהש םיסונרובב "םינווכמ".האלמתנ םידיה-תבחרו הלודגה הכוסה םידיסחו,םיכרה םילפקה ישימג,תופנצמבו ימורד םינועבצ-ישממ אלש,תוינופצ רוע-תועבגמ םישובח,דבכ םימסמ םינווגמ םינתפכב וסנכתנ םידקבמ.הכוסל רשא יביבאה קדבה תא רקיע לכ ומלה דעבמ ןהיתוקונית תא והיבגה תוהמאו,םיכמסנה םירדחה לא ואבו.הזחמה תראפתב םהיניע תא ןיזהל תונולחל,רלילמ הנשנו ךלהש,לוחמה ליחתה הלדבהה רחאל דימו םהיתורונכ לע וטרפו ואב םינגנמ.דעומה ימי תעבשב הלילל.הלעמב ול ינשה םע "דיסחה ברה,, םהב חתפש,םינשה-תולוחמל 'סומתירב ךכ התלעתנש,תאז ה היה הלפת - הלא ויה תולוחמ אל ךא.םיכייחמה םימשה-יבכוכל תחתמ לא תועונת-לש דיסחה ולומלו ךותב הכוסב ומוקמ לע בצנ "דיסחה ברה".םיקלודו םילודג הועש-תודנ םיללוחמה וקיזחה תוחולש םידיב.ורבח,תרגסמבכ םופיקה םיכוראה םהילוורש םינפ ךותמ ישמה יהורהזש תנכרהב,רוחאלו םינפל םילגר ידעצמב עעונתהו ןחה-לוחמ זא ענו םלוק ונתנ םירמזמהש העשב,םולהו הנה םתוממורתהבו םיפוג :רישב,'הכ רידא ןיא",םרמע ןבכ ךורב ןיאו,הרותכ הלודג ןיאו "!לארשיכ השרוד ןיאו תובהלתהה-דוקידבש תלוברעמל.הזחפו הרישה הרבגו הכלהו םהילגר לע ודדונתה םיללוחמה.הניגנה התטאתנ רחאו לוחמה היה ללחב ופרפר םלוכ תופוגש העשב,הצחמל תומוצע םיניעב ודבכש.ןירותסמה תנומאל רשא בבל-ןוילכו ההימכ לש תודחא ךותל,חורה-ימולה תונליאה תוחנא ריואב ולתנ,ןורחאה זורחה עוגבו.הקותמה תובהלתהה ךותמ םטאל ורועינ "םינווכמה"ו ינכשמ,שדוקה תומיבו לוחה תומיב,דעומ ימיבו תבש ימיב יל ךופהיו ינמיסקיו - ומסק-תועורז ךותב ינקבחיו וילא לא-תיב תחא אלו.םיארנ יתלב,םיפחרמ תומלוע ךותל ינלטניו רחא בל תא הגהמ "דיסחה בדה"ו,ןוילעה רודמב םש יתבשב,יתימד ךותב ועקש "םינווכמ"הש העשב,ישירח רמז תומיענב ויתובשחמ הזיאל,דתיהו תאזה הקיתשה הכפהנ הנהש,הממדבש תולכתסהה תודבכה היפנכב הצחלו הבביה זא התלע הקיתשה ךותמו.יח םצע תחנא הברעתנ הבאוכה המיענה שחלבו.תימוגעה וניתומשנ לע ןוילכמ רבשהל רבכ ובשח וניתובלו,םילשורי ירה יגפ לעש חורה םלש םלוע תוחמש-רישל היהו רמזה ךפהו םואתפו.ןוגיו םיעוגעג התלגנ הלגנ.תוהמתה וניניע ינפל זא הלגתנ הרכהו יפוי לש ויה רעצהו באכהו,תומה תלעות םע םייחה תילכת עתפל ונל םייחהו הבהאה םע םידחאל שא -,ירוענ ימיב םיהלאה שא יתמשנ ךותל החפונ ךכו תאו החמשה תא הרואב יל התלג דשאו הכעד אל רשא וז.התילכתו האירבה תודוסי,הינומרהה ףד - תידרפסה תודיסחה לש הז זכרמ,"לא-תיב" תודלות!הקיתעה םילשורי לש היתודלותב אוה רדהנ ב.תידיסחה העונתה התוא הארמל המת דמע יברעמה םלועה הבהלכ הזחאנו הפוריא חרזמב לארשי-תונכשמ ינפ לע לגכ הרבעש בלהךואמצ ךותמ הללוחתנש וז העונת - םינימאמ תובבר בלב ומקש,וידימלתו םש-לעבה תלודג.םנובדחבו וטיגה ייח תממשב והוריאהו גוחה ותואב ויהש,הלא ידי-לע םיברב המסרפתנ,וירחא,םיעדויה הלא םה םיטעמ םלואו.םיתפומהו תואלפנה רואב ךכ-רחא תוחא,הינפל םינש המכ דועו.םימיה םתואב המק וז העונתלש היח וז העונתו!הלבקהו רהוזה,םמצע תובא םתואל תב,הבורק This content downloaded from on Sat, 18 Jun :19:00 UTC

11 םינזאמ 0 ו*נ)ח ןוילג תרשעהל התכז אל םא ףאו - םלשודיב תורוד המכו המכ ךשמב.תינומה,תיממע העונתל,םירחבנ חור-ישנא לש ןטק גוח קר הפיקה וז העונת,הקיתשה התוא ןויבחב םיסנוכמ ויח םהיתוחמשו םהירוהסמש יניעמ היובח.היעיקר העבשבכ םינשב תואמ ךשמב םתוא הפפאש הזיתניסה תא הל אצמתו,אשנה לא הכרדב וז הדע הפאש ןומהה םולשב תויחל המכסהב ודחאתנ הירבח.השעמהו הראהה ןיבש םייח יבר ירפסב וחנוהש,הלבקה תודוסי םתוא יפ-לע הרהטבו רבחתהל ושקבש,הלאמו תפצבש םילבוקמה תעיס גיהנמ.לאטיו לש שיה-תולטבתהו םכחה לש תעדה השרדנ,תאזה הרובחה לגסל.היללוחמו העונתה ןמ םיצקומ וראשנ םינומההו - שודקה תא ם'"א ואשנו םיחילש ואב היציזיוקניאה ידקוממ םיטלמנ זא וחלוש םהילעמש,לילגה ידה לא רהוזה לש שדוקה שא םילבוקמה תרובח הקלדנ וז שאבו.ףסוי ןב חישמל היפצב םידיה לאטיו םייח 'ד ידי-לע וידחי וסנוכ הייולגו התרותש,תפצבש םהילעו,י"ראה ובר יפמ םלבקש יפכ,"םידעש הנומש" וירפסב קר ספא םלשורי דע עיגה הז דואו."םייח ץע" ורפס תא ףיסוה.רתיהש,"לא-תיב"בש הנטקה וז.ירובח - הרושבל וניבה םיטעמ לש ירקעה ןיערגל,יבערש םולש 'ד ותשודקב הב ןהכב,ךכ-רחא.םידרפסה םידיסחה תודע,הפוריאב לארשי תוצופת ינפ לע דעוסה העסמ ךרדב.לכשה תמועל שגרה ןורתי תא תיזנכשאה תודיסחה המיעטה המלוע-ןויזחל ולוכ היה המוד,יטסיאיתנפה.ילבקה המלוע-ןויזח,הרוצה םע דחי,הייולג םלואו."לא-תיב"ב תוחאה-הדעה התוא לש תסנכה-תיב ייחב יוטב ללכל תיזנכשאה תודיסחה העיגה הבש וראפ םיזנכשאה םידיסחהש העשב.םרקיעמ ויה םינוש,תיבבו וקסע?תואלפנה השוע,יברה תא השודק ידיל דע וממורו תודיסחה השרד,רכו תונוידפב,תועימקב,םיסנב,תישעמ הלבקב םדאהש,הרכהה תא,הינומרהבשו הרהמבש םייחה תא קר תידרפסה םרוהש יפכ,ןנורתפו תונווכה ןווכ תאו םלועה אטחב אוה ףתוש.וירפסב לאטיו םייח 'ר ונל םדא הדי לעש,החמשה אוה תודיסחה לש תודוסיה דוסי אלא-החמשה תא ורצי םנמא ט"שעבה ידיסחו.יחצנה תא ריכמ תואירק ידי-לע!חמש התא ךחרכ לע ןיעמ?.רורצי םיריבש ןתוא תמגוד,םיפכ-תואיחמו ףוג-תועונת,םידוקר ידי-לע.הקעצ (םיגלדמה) "םידפמוג"ה ןוגכ,םהה םימיב וחרפש,תויטסימה תותכה.תירבה תוצראב,ענענתמה) "סרקייש"הו סלייווב דוע וחיכוה םלשוריבש םילבוקמה גוח ותוא ירבח םלואו החונ םתעד ןיאש ט"שעבהו יבערש םולש 'ר אוב ינפל הנש האמ גישהל םלשוריל םהה םימיב יבצ יתבש אבשכ.הלאכ םישעממ,םהה םיגהנמב גהנתהו תויחישמה ויתורטמל הימכח תמכסה תא תובהלתהה,םדאל יהולאה ןחלופה - ולגדל םינומהה תא וכשמש,םייטוריאה-טייטסימה םירישה,םיינוציח םיעצמאב תיתוכאלמה - תינחור הרוצב תיטנככבה - הפיה ותשא לש ארפה ידוקר םלשודי ילבוקמ והוקיחרה - תויגרואבש תוללוהל ךרדה תא התארהש.ויתועדלו ול הפיקת תודגנתה ךותמ לע חכב החמשה הגשוה אל םלשוריבש "לא-תיב"ב ןכש,הקיתשבש ימינפה שובכה ותוא ידי-לע אלא,םייתוכאלמ םיעצמא ידי ויה הבש וז הריפסומטא ךותב,שפנה םלועב תולכתסהה ידי-לע םיניעהו עקש ינוציחה םלועהש העשב - תחאל הבשחמהו הניגנה.םלוע לש ושפנ תא ואצמ ובש,שפנה ןיעמ ךותל,המינפ ונפנ הגרדמה התואל םה ועיגה,םילודגה עפשה תורצוא יולג לע םיהמת,הריציל דשא םיקומעה תודוסה לא םיברקתמ הבש,תובהלתהבש שפנה ךילהת הבש 'תאזה הקיתשה ךותבו!החמשה תוכלמ לא סהילאמכ םינבנ- תובגשנה תרה וז הקיתש - 'םיהלאה תארקל יפש עפשה-תוכלמ ךותב וידחי םידכלתמו םיסור,דה תומלועה םתוא.,.תונווכה דוס אוה!תיחצנה אהת ךכ - התקימעמו הלמל תיולנה,וז הניגנמ ךותב הניגנמה התואב - םילילצ תמקר לש ךשמהל הינופמיסבש הקספהה,הלפתה תולוק.םלועל הלמה הלגת אל רשא לכ הלגתמ,םילמ-אלל םנוקת תא ןאכ םיאצומ,לארשי לכ לש םנורגמ וז העשב םילועה םיעוקשו,"דיסחה ברה" בשי ותפס לע :"לא-תיב" תקיתשב העשב,הקיתשב "םינווכמ"ה ויביבס לע םיסנכתמ םהיתובשחמב האצמש,הימודה ינפ תא ליבקהל םלא-תקיתשב דנו ךלהמ ולוקש.הטלקמ-םוקמ תא ןאכ הל םתיבו םמלוע םולש היה,לא-תיב ינפ לע ףחדש,םולשה תורבגתהה!ותשאל לעבה דובכו לעבל השאה דובכ!"םינווכמ"ה לש,תקולחמה התוא.םינכשה םע םולשה ייחו םירציה תוגויסנ לע אל המייתסנש,"טידגנתמ"ה ןיבו םיזנכשאה םידיסחה ןיב המקש ידיסח ןיב רקיע לכ העודי התיה אל,שממ םיחא"בירב תחא,םידגנתמל םגו םידיסחל םג םיחותפ ויה לא-תיב ידעש.לא-תיב םלוסב םידמועה,הלעמ ישנא לעכ תכה ישנא לע וטיבה םג םאו םתואל וארק לא-תיב יחרפו,םירחאה ןמ הגרדמב םיהובג הנובתה םיאור סה ןיאש הזב ןייצל םשקבב,"םינטשפ" םשב "םידגנתמ"ה ןיידע דמועה םדאה תא אלא,םחולה תא,דגנתמה תא דגנתמכ הגרדמה לא,הילעל םתומכ ףאושה,ןטשפ,הנורחאה הגרדמב תותכ לש וז םישעמ-תודחאו.הכז אלש אלא,דוסה,תיעיברה האצי.ויתוצופת לכב לארשי ייחב טעמכ התארנ אלש,תונוש חאש םוקמב,םלשוריב םילבוקמה ןכשמ,לא-תיבב תולועפל.ויחא ינפ לע דבכתנ תיבמ האציש,העפשהה הרבגו הכלה תאזה תודחאה ידי-לעו תודהיה לכ הדמע םהבש,םימי ויהו.היתומוחל דבעמ לא םג,לא לש ודי תחתו לא-תיב לש ונוטלש םוחת ךותב לאדשי-ץרא לש ץראלו םלשוריל ישאר בר שמשש,"דיסחה ברה",ואישנ.הלוכ לארשי :תחא תירוטסיה הדועת ההיתעה םלשודיב רקוחה אצמי תעכ,םילבוקמהו םינברה ילודג ידי-לע זא רבחתנש,תורשקתה-בתכ,וז.דדועת.םדי לע םתחנו.יבערשו א"דיח,יזאגלא ברה ןונכ הברקהה םע,ורבחל דחאה לש הבהאה,לארשי תבהא האלמה םג אלא.רזב קר אלו -,ינשה ןעמל הל ןוכנ דחא לכש,תימצעה םלוכ בלב ומעפש,םיעוגעגה לדוג לע איה הנמאנ החכוה - אבב.תובבלה תולעתהבש המלשה תודחאתהה התוא לע,םירפסה.םלועמ לא-תיב התלגתנ אל "ינולוח"ל םלואו שפנה-ןוילכ תא ךא םיאלמ,הנטקה הדעה ירבח ידי-לע ובתכנש םירפסה םה הלאכ תמאה תנבהל ליבשה תא דבלב םהל ריאהל.םידחא םיבר דועו "םולש ירבד","ןושש ןמש»,"םולש רהג» דוע הדמע לא-תיבשכ,םהה םימיב רקבמה יניע ודמע תוהמת.התוא ם-פפואכ םימוד ויהש,הקיתשה-תודוס הארמל,הרהז אולמב ףסונ דירשו - םניאו וקלתסנ.רישיא םגו,היתומוח וסרהנ םויכ.הגשיה םלשודי לש תוברוחה ידירשל לא-תיב אוה,םלשוריל הלע יבערש םולש 'רו,רבדה היה ח"יה האמב הרובחל האשעו תכה תא לידגהו לא-תיב תדע תא שדחמ ןנוכו ייח לע תורוד המכ ךשמב העיפשהש,רהוזו חוכ האלמ הלודג הבהאה ידי-לע תומחולה תותכה לכ תא הב.רדחאו םלשורי.הברקמ העפשו הכותב המעפש,םלא-תבהא,הקומעה This content downloaded from on Sat, 18 Jun :19:00 UTC

12 (ח"נ) ח ןוילג b י נ 8 t מ lö ינא הכ םולש.ש תאמ תילאודיבידניאה היגולוכיספה והיכרב יכדרמ תאמ :ינא ה ינ.תולילב ידוע םע דעונ ןרב עבוט...תולבא םייחב יכרד לכן :ינא הב,ואלמו םלוע עדוי - יח לב טטך דיס,ואב!? עדא אל ינוגי קרו...עדא אל תילולפאב ןגוע קחצי תאמ תיעישתה,ינא :השלש ונא.ריקה לע עזה ילצו דום-לבךע םשונ םיללצב דמנמ.ריכה אלל ירךח הנש תיננוכן הפס העבוט הסוחך תילולפאב םירפ!? תרדא ריקל הקבדנ גימצ םתכ ומבו םיפוחב םיללצב אילטת לילו...תןסונה ינידב-תינונבל ובנגו ץוחמ םילילצ עונ לוחמ דהב.םיכסבכ ולשלשש תוריקל דעבמ הממד התבול יתוא תיבח םיקושח ףופלכ.םיבסמנ םיטהל יב רמשמ ןימו וז תילולפא יכ,ןיע,ך םוצע בוט זא תטהול.בלל םרךןת תק.ק,ז?י ןנסת,תטטור תיאלפ תוריהב יב יניע םוצעא תע...ברק קחרמ קשמו,םיכז,םיאלנ םידעך תויתרבחה שגר.ד לבא.ונישעמ תא ןווכמה,עינמה חוכה אוה תותיחנה שגר תישפנה הפיאשה םג םדאה היחי דבלכ ילילשה שגרה לע אל םלוא.יטסיאוגא דוסי אלא ףוס ףוס הניא לע לא תידימתה.ןוקיטילופ ץאוצ סופורטנא,ועבטמ תינידמ היח אוה םדאה לש הרבחב דימת ויח םה יכ,םיעדוי ונא םדאה ינב תודלותמ ינינע םשל קד אל תודדוב תוחפשמ ודחאתה דימת,םנימ ינב םייתרבח םיקומנו םיכרצ לש םמשל םג אלא הפקתהו הנגה,תודבועמ שא ינבאו םייח ילעב תומצע לש םילודגה םיפסואה וניתובא תובאש םוקמב,תוירוטסיהירפה תונחתב םיפלאל םיאצומש תופוקתב רבכש,ךכל םינמאנ םידע םה,םמויק לע ומחלו ויח.תוצובקב םירדוסמ םדאה ינב ויה דאמ תומודקה רשאמ םיבוד דוצל תאצל םידחא םיצימא םירבגל היה חונ םידליה לע רימשל ותשא תא ריאשהל חרכומ היהש,דיחיל אל :רחא םעטמ םג הרבחב תויחל םדא ינבל היה חונו.הרעמב זירז היה דחאה םהיתולוגסו םחוכ,םהימעט יפל םיוש ויה םלכ,ןיק לבות ןימל הנמתנ אוהו םינבא יתשב שא תיצהל רתוי הליא",םילגר לקו זראכ יונב היה ינשה!ןייזה ילכ ןמאל תויהל ול האגו האי ידהו - 'תואר תוקיחרמ םיניע לעב,"החולש תא טשק םייתונמא תונורשכ לעב,ישילשה!דיצ רובגל,דורמנל.תויומדו םירויצב הרעמה ילתכ םדאה לוכי אל ידיחיש םושמ,דמצב תויחל םהל היה חונ םיעצמאה םתואב ןיוזמ וניאו ידמ רתוי אוה שלח.םלועב םייקתהל וז,הפשה םג.םירחא םייח ילעבל עבטה קינעהש םיפירחה חתפתהל הל היה ענמנה ןמ,םניפס ומוהל תיניפואה הנוכתה אל וינזא םא רבדל ויפ חתפי אל דלי.םיירובצ םייחל ץוחמ,וחכונ.ןכ לע רתי.ותביבסב םדא ינב תוחישו םילמ הנטולקת ונאש הז לכ רמולכ,תואידיאה ירושק,ללכב םדאה חור יכ ידעלב חתפתהל הלולע התיה אל 'תימינפה הפשה םשב םינכמ תוחתפתה ךשמב םדאה ול שכרש םינינקה לכ.תינוציחה הפשה תויצסנפמוק םה - שאב,םירישכמב שומש,ןושל - תוברתה אל םלועמ רשא,תויצסנפמוק,םירחאל סחיב ונויפרל תויחרכה ידי לעו רובצב ורצונ ןה םלוא.רוסחמה אלמלא תורצונ ויה,הפשל הרושקה הבישחלו הפשל סחיב קר אל רבדה ןבומ.רובצה תרוסמ הצוחנ םהל עגונב םג.םיינכט םינינעל סחיב םג אלא.רובצב אלא תרוסמ ןיאו שגד יכ - התרות דוסיל תאז החינמ א.פ,רו - ןאכמ הנוכת אלא,ךונחה ירפ אוה ןיא הדילמ אוה םדאב יתרבחה שגרה תא שוכרל דחא לכ לע המוש התיה ילמלא תיגולואיב םייחל היה רשפא יא,הליחתכלמ וילא היטנ ילב,שדחמ הזה םייקתהל םייתרבח יתרבחה שגדה תא ותא איבמ דליה םא :לואשל רשפא לצא ויוטב תא תוארל םיכוז ונניא עודמ ומא םחרמ ותאצב ריעזב לדוגמ וניאש,דליה לש ועבט אוה ךכ לבא -?טועפה טקניטסניאה ומכ,השוריב אוה איבמ תולוגסו תונוכת הברה.ץפנא תיאב ןניאו תוחתפתה תונועט ולא תולוגס םלוא,המודכו ינימה הליחת.יתרבחה שגרה םג ןכ.ןכרצ לכ ולשבשכ אלא יולג ידיל הרזע ילב אוה ויתוחכב םייקתהל לגוסמ וניאו דאמ דליה שלח חקול אוה,םנובשח לע סנרפתמו יח אוה,םירחא דצמ תידימת This content downloaded from on Sat, 18 Jun :19:28 UTC

13 11 םינ ז א מ (ח-"ג)ח ןוילג ןבומ ךכיפל.רומג טיזרפ אוה,םלשמ וניאו לבקמ,ןתונ וניאו עבצב הלגתמ אוה תיכיספה (הרוטקורטס) ה;נבה תניחבמ םגש ילב ןומט ראשנ יתרבחה שגרהו,אדירג סומזיטיזרפ לש דחא דומעל תצק דמלו קזחתה,לדג דליהש העשב קר.חתפתהל תלוכי לע,ןיעבש ותשלוח לע רבגתה אוהשכ רמולכ,ומצע תושרב רבח תויהל ותעש םג העיגמ זא קר,תיביטקיבואה ךרעה תותיחפ ןילמוג ייח תויחל,לבקלו תתל,הרבחב וזיאבו תויתרבחה תיוח לש םינצנה ינושאר םילגתמ יתמיא שי םוקמ לכמ.תואדוב תונעל השק ולא תולאש לע?הרוצ.ומאל דליה ןיבש םיסחיב יוטב ול אצומ הז שגר יכ,רעשל דדוב ונניא יכ,הפקשה טועפה חומב תרצונ דחא ריהב םויב אוה.ולרוגב ףתתשמו ןינעתמה והשימ שי יכ,הזה םלועב ומויקש,םאה ליבשב ךרע שי ותוישיאל יכ,שיגדמ ליחתמ לע.םייח-ןכותו רשוא הל ליחנמ,הבורמ האנה הל םדוג דבלב,דדועתמ אוה!ומצע יניעב וכרע תרכה תקזחתמ וז השגרה ידי איצממו אצומ אוהו,הלוע תונהיל ןובאיתה,רבגתמ ובל ץמוא םישעמ ידי-לע םאה ןמ הבהא קיפהלו ףיסוהל ידכ,תולובחת רבד ותושעב וז הבהא לידגהלו ריבגהל םכחתמ אוה,םייביטקא.ןויפיצנידפב,הכלהל ןילמוג-לש-סחי רצונ ךכ ךותמ."הליבשב" המ,עירכמו טילש ןיידע,ופקתב ןיידע סומזיטיזדפה רצבמ יכ םא.הנושארה הצרפה וב הצרפנ רבכ ירה רודל םילוכי םניא תויתרבחה שגרו תותיחנה שגד הגהו ןובשח לע חתפתמו ינשה ילגר תא קחוד דחאה.תחא הפיפכב,ומצע תוחכב ןימאהל טיעממו לזלזל הברמ םדא-קש לככ.ינשה וינינע תפקשהמ םלועה לע טיבהו,ומצע ךותל סנכתהל ףיסוי ןכ רתוי שחור אוהש לככ,ךפיהלו.רתוי ירטנצוגא תויהל 'אוה,ךמע ךיחא יחו ללכה תא םייקל ותלכי לדגת ןכ,ומצעב ןומא וינינעב רתוי בשחתהלו רובצב רבח ומצע שיגרהל רתוי לכוי ןכ,אברדאש,שעממ ינע וניאש שיגרמה שיאה קר יכ.תלוזה לש.ןתיל ןכומ םג אוה הזכ שיא קד,ותימעל המ רבד ןתיל ותלכיב אשמ לש סיסב לע תדסוימ ידה הרבח לכ לש התוהמ םלואו.ןילמוג סחי לע,ידדה ןתמו הזשכ סומזילאודיבידניאל דוגנב םג אוה תויתרבחה שגד.םיאירב הרבח ייחל םיצוחנ םהינשש י"פעא,ךלוהו חתפתמ,הלאה תודוסיה ינש תא גווזלו דחאל דציכ,איה ךונחה תלאש,תחא הגיזמל,תישיאה,תיטרפה הרטמה תאו תיללכה הרטמה תא דיתעל ריש והז יאדוב תוירובצ לש,םייחה ןסח,אירב שגרל ךרד לא דיחיה ליבשמ הליבומה,הכורא,הכורא ךרד,אובל ךרד.םיאלמהו םיפיקמה 'םיבחרה םייתרבחה םייחה לא - ךלמה.הצקל עיגת אל םלועל "ונחנא" לא "ינאה"מ הליבומה וז הכורא תיחפנ ןכ,וילא ברקתנש לככו וילא ףואשל ונילע ןכ יפ לע ףא ןיבו וניגיבשו ונכותבש םיטקילפנוקה תאו תישפנה תוחיתמה תא תוריצי ידיל םדאה תא איבמ תותיחנה שגר יכ הביבסה.הי-מלוע ונממ תוריתסמו ינאה לע תוליפאמה תוריצי,תויביטקיפ רסוח ללגב החרכומ,רפרפל ךפהת םרט,ישמה תעלותש םשכו יטוח הביבס הכרכב,רצבמ הל תונבל הייח לע ןגהל תלוכי ינאה םג דדח ךכ -,המוחה ךותב תבשוי איהו המוח ןיעמ ישמ תוללוסו תודוצמ ןוחטב םשל וביבס רצויו תותיחנה שגר ךותמ...רצימה ןמ ינאה עושמ הנהו 'ידמ רתוי תורצמ,ידמ רתוי תוהובג קוזחו דודע י"ע 'םדאב תויתרבח לש שגרה חותפ י"ע םלואו,יובשה ינאה ולאה תודוצמה תא ונא םיסדהמ ומצעב ןומאה רשיה רשקה תא אוצמלו שפוחל תאצל לוכי רגוסמו רוגסה.ינוציחה םלועה םע (עמשמ יתרת) תונורחאה םילמה תא םישיגדמ ונא,יתרבחה שגרה תבחרה הנשמ ינאה רורחש י"ע םנמא יכ,ינוציחה םלועה םע רשקה לע דבר לכל אלא םירחא םדא ינב לא והחי תא קר אל םדאה.רהבתמו קמעתמ ולש תואיצמה שגר."האולמו לבתל",ול הצוחמש שיגרמה,בל ץמוא יד ול שיש,ירטנצוגא וניאש שיאה קר יכ,תיעצמא יתלב תיטרפ הסדטניאמ ררחושמה,ןתיאו חוטב ומצע םירבדה תא םהש ומכ תוארל רשכומו לולע הזכ שיא קר לפרעמ,תומדה תא שטשטמ דחפה.םהיניבש םיסחיהו םהיתואצותו ןניאש תונכס הדובו תומיקה תונכסה לע זירפמ,הרוצה תא ונל הערמ וניאו היאיה-הדש תא םצמצמ בלה ךרומ.תואיצמב תיביטקיבוס זא איה םלועה תנומת לכ.םתיוהכ םירבדה תא תוארל.םוגפו יוקל אוה תואיצמה שגר לכ,ידמ רתוי קמחתי ןדחפה.הבישחלו ןויגהל עגונב ןידה אוהו זיעי בלה ץימא קרו,איהש ומכ תיביטקיבואה תמאב דיגהלמ ויתובשחמ טוח תא תווטלו הנורחאהו הנוכנה הנקסמה תא קיסהל.רבגתת תוירחאה תדמ,הלעי השעמה ןורשכ םג.ףוסה דע הבחר רתוי הברה תועמשמ לבקמ תויתרבחה שגר :רוצקב.היתונוכת לכ לע תחכתשמו הלעתמ הלכ תוישיאה ךרדב הוש ןפואב םימדקתמ םדאה ינב לכ אל הגהו םיבר אירב יתרבח שגרל הליבומה,תוחתפתה לש תאזה הכוראה שגר,תודליה ימיב םיצוענה ןיידע םיבר,םילשחנהו םירגפמה יתרבחה שגרה חותפ ידי לע םהב תחפ אלו קספ אל תותיחנה םימרוגל תודוה ןכ לע רתי.ומצע תוחכב ןומאה קוזח ידיי לעו תיחשמ והירהו גשגש,םבלב שרש תותיחנה שגד הכה םיעודי,הביבסה ישנאל םהיסחי תא שבשמ אוה הבוט הקלח לכ םהב םהיתונורשכ לע וליפא ליפאמ םימעפלו הריהבה םתיאר תא שטשטמ דחאה עודמ?הלאה םימרוגה םהמ.םייתונמאהו םיילאוטקלטניאה ינשהו,תודיחל תודבעמ אציו תויתודליה תונוכתהמ לטרעתה,הכז וניאו תותיחנה שגר לש תודבכ לזרב תואלשלשב רוסא ראשנ חתפתמ אלא תילאירה תומדקתהה לש ךרדב ברקתהל לגוסמ ז רובצל תלעות ייח לש ינשה דבעב,ןיפיקע יליבשב ךלוהו השוריב םתוא אוה איבמה,םדאה לש ופוגב םימרוגה םה םיננקמה שיה?ךונחה ירפ הביבסה תעפשה םה ילוא וא ויתובא תובאמ,ותוועש המ.ןקתל,םימרוגה לש םקזיה חכ תא שילחהל ונידיב ז,הליחתכלמ םצקוע תא םימרוגהמ לוטילו האופרה תא םידקהל יואר הז לכ - זונתעפשה תולובג םהמו,ךכל םיעצמאה םהמ.דחוימ רקחמל ונינותעב ך"נתה דומל לע קילאיב.נ.ח.א ירומ ינפל קילאיב לש ותאצרה המסרפתנ ג"י ןוילנ ךונתה דה"ב ;הלאה םיעטקה תא ןאכ םירפומ וננה וז האצרה ךותמ.ביבא-לת ףינס לכלו ליג לכל,שפנ לכל הוושה רפכ,יתעדל,אוה ך-נתה רפס יתורפס לעכ םהילע רבדל ןיא - ק"התכ ירופם לע םירבדמ םא.ןמז אלמלא».לארשי לש םייחה רפס אוה - ובש םירופסה דוהיב,ך"נתה -פס רפסו הרות אלא םהל ונתינ אל - ל"זח רמאמ אצמנ - לארשי ואטח!ועשב לארשיל ונתינש,תפסות םה םירפסה.ראש לכ."דבלב עשוהי,עשוהי) עשוהיו שמוחב םיקפתסמ ויה,ואטח אלול.ואטחש ךותמ,קחדה *>ובי היה לארשי םע.<י'יא לש היפרגואיגה,י"א ךרע וב שיש ינפמ יאש,ואר,עשוהיו הרות,הלא תא.םירפסה ראש לע רתוול ישוקב This content downloaded from on Sat, 18 Jun :19:41 UTC

14 (ח"נ) ח ןוילג םינזאמ 12.םהב םייולת לארשי םע לש ומויקו וייח ;םהידעלב םייקתהל רשפא ךירצ אוהש,דוסיה רפסכ דוהיב הרותה ירופס תא האור ייא ךכ ךותמ הלכשההו דומלה לכ לש זכרמב,קספה ילב,תידימת הדימע דומעל,פ"עב וחוא םיננשמו ותוא םידמולש,רפס הז ןיא.ידוהיה ךונתה לש.רחא ןינעל םירבועו הזב םיקפתסמו קהבומ ןינק ותוא םינוק וליפאו קר אל קספה ילבו ףדה ילב וילע רוזחל דימת ךירצש,רפס והז ארקמ םינש השרפה לע רובעל תבש לכב םיגהונ ויה םאו.ם''היב ילתכב הזירפק וא,הילידיא אל-הנש לכב הרותה לכ לע רוזחלו םוגרת דחאו טקניטסניא לעפ ןאכ.יתד לוע הז ןיא.רבדה היה,ךורעךחלש הזיא לש לש םידימלת םגש,בל יתמשו יתשגרה.םעה םויק לש ימינפ ידוהי םידומל םיסומע םהש,אלתמא ךותמו ס"היב תא םירמוג םיינוכית ם"יתב םניאו שמוחב תמאב םיאיקב םניא-שמוחל היונפ םתעש ןיאו ידמ רתוי םיכומנה רפס יתבב ך"נתה לע רבדל אב ינאש דע,כ"או.ותוא םיעדוי,ידוהיש,ןיבהל וליכשה אלש,ונלש םירומה לע הלודג הקעצ קועצל שי שמוחה תא עדוי ונניאו,תומכח םיעבשו תונושל םיעבש אוה עדוי םג םא תונבהל הכירצ וילעש,דוסיה אוה רפח - הרות ילב.אוה קראה םע ךירצ דימת -...וב תיגהו...הדותה רפס שומי אל".תירבעה הלכשהה אל םא,דודמלו רפסה יפלכ וינפ תא ךופהל,וילע רוזחל ידוהיה םע לודגו ךלוה אוה - רפ 0 ה לש ועבט :ןכ לע רתי.ונממ קחרתנ ידוהיהש.דדמב.ידוהיה רש ינחורה 'ולודיג תא דדומה אוה.רפסה,שיאה ותלכשה תממורתמו תקמעתמ וז,דדמב,וב ותעידי תא קימעמו חתפתמ רפסה תנבה.ידוהי, לכ לש ותלכשה-דמ תויהל ךירצ הזה רפסה.ותנבהו תורצואה לכ תא ובנ לע אשנ הזה רפסה םא.דחא םוקמב תדמוע הניא םינוניב תורוד,םינטק תורוד םימלש תורוד וכותב ודיקפהש,םיינחורה רפסהש ירה - יונש תילכת הלאמ הלא םינוש תורוד,םילודג תורודו.תורפס אלו םתס רפס הז ןיא.חודה תונודקפ לכ לש רצואל ךפהנ הזה.תורודה לב לש ינחורה שוכרה לש יתיצמתה ןכותה והז תומלוע ליכהל לוכי,תומכב הזכ ןטק רפס ךיא,לודג דוס והז ךל הילע בכוש התאש,קראה" קוספה לע הדגאה תא ריכזא.םיאלמ בקעי.יוכו "םקנפכ בקעי תחת קראה לכ תא ה"בקה לפק - "הננתא לכ הלפקתנ,הזכ םנ ךרדב,הזה ןטקה רפסבו - י"א לכ לע בכש תא םג,ונתוא הולמ - ךינחה לש םיסנה תורמל.י"א לכו הלוכ תודהיה םה - םיסנה.הרומג תוילאיר לש תידימת השגרה,ןקזה תא םגו דליה םידמוע ונינפל.תוערואמה תוחתפתהמ ינגרוא קלח וא םיוסמ יוטב תרוצ םהידעצו םהיטוחי,םהייח לכ.תורומג תוילאיר תורוצב ך"נ"רה ידובג רתי.הרומנ תילאיר תולשלתשה םילשלתשמו םיחתפתמ םה.םימנה לע תוכמוס ןניא תולעופה תושפנהש,השגרה שי :ןכ לע םדא-ינבכ םמויקל םיגאוד,עבטה יפ לע השוע םדאש המ לכ,םישוע,טעמכ,וניא הרותב םנה :תאז דועו.םנה אב םימעפלו םיליגר,םעה תבוטלו םעה לש ירוטסיה םרוג אוה אלא,יטרפ םנ שי ןוילננויאבש םיסנל.םיוסמ ךרע ילעב םיטנמומ תבוטל וא דיקפת אל םנו המלש המוא לש אלו דיחיה יכרצ תא אלמל דיקפת.ךרע-בר ירוטסיה ערואמ םע דימת רושק םנה,ך"נתב,ןאכ.ירוטסיה העונת טעמכ ןיא.יה 'םע הלאה םידובגל דחוימה רשקה ותוא :דועו אוהו ןושארה עגרהמ וניבא םהרבא תא הולמ טיהלא.יה ידעלב תישענה,ב"יפעאו.יה תוצמ יפ לע לעופו ךלוה,םיהלא םע וייח לכ תא יח תאירק ןמז לכב ונתוא בזוע תוילאירה שוח ןיא,הזה רשקה תורמל,םירבדה לש םתויעבט דעב העירפמ הניא טיהלא תוברעתה.רופסה.תוערואמה תביפמ ךותל הרז תוצרפתה םישיגרמ לדוגמה אלו דליה אלו יפא לש סונכ הז ןיא,תימינפ תודחא םהב שי הרותה ירופס,ינגרוא,םלש רפס והז - דחא םוקמל הרקמב ואבש,תוליבונ,תודוז רפס והז.הפומ דעו השארמ תנווכמ איהש,תיזכרמ הדוקנ וב שיו לארשי םע שבגתנו היה ךיא.לארשי םע לש םויקהו תווהתהה.תורודה לכל ולש םיפיטוטורפה ךותב וייח תודוסי ווהתה ךיאו יוגל ארבנ ךיא ונל רפסל האב אל םלועה תאירב םנש,ל"ז ונימכח וריכה הפי םתוא ורחבנ ךכיפל.לארשיל טוחה תא ךושמל-,איה הנווכהו,םלועה,חנ דע תודוד הרשע :תירבעה המואה תווהתהל רשי םיליבומה םיוקה,רתוימה לכ תא.ואיצוה.המואה תובא דע,םהרבא דע תורוד הרשע לש,הרירבו הריחב לש חוכ הזיא לעפ לבא,םי-יופס ןומה יאדוב ויה.המואה תובא לא תוליבומה,תורשיה תודוקנה ןתוא ורחבנו,ףורצו קוקז תא ואצמש דע לוחב ושפח."יוכו הנינפו ךלמל לשמ" :הדגאה העודי.לארשילש הירוטסיהה הליחתמ ןאכמ - םהרבא דע ועינהש ןויכ.הנינפה תאירבב וליחתה) י"א םע םלועה תאירב רופס תא ורשק ונלש תודגאב,("יוכו ץראה תא םתשבכש,םתא םיטסל" :םייוגה ורמאי אלש,םלועה לב תא לקלקל אלש,תחא הילוח וליפא טימשהל ןיאו,הרירב ןאכ שי.תרשרשה לב תורמל,שדוק תדרח ךותמ המואב רמשנש המש,רעשל שי,ץע ןמש םשכי.רתויב שודקהו רתויב יתיצמתה והז יאדו - תוינערופה,ולוכ ץעה תא ריזחמ אוהו דחא ריגרג ראשנ םא יד,ולוכ דמשנש ךותמ םה םיניערג,םינש יפלא ירחא וראשנש,תוטעמה תודגאה םג ןכ.דבאש םלועה תא ןהמ חתפל רשפא העודי ךרדבו 'וחכתשנש תודגא יפלא תב אתרמ,אצמק רבו אצמק :רתוי רחואמ ןמזמ תודגא הנה חמק תונקל הדבע תא החלשש רחאל :הז רופסב ראותמ בערה.םותיב,בערה.תוצוח לכ שארב התמ המצע איהו הפסכ תא הכילשה,יוכו - הברה ךכ לכ םויולפ בתכ וילעש,םילשוריב ןברוחה ימיב ךשמנש ןיערגהמ אקוד לבא,הרצק הדוזיפא,דחא ןיערג קר הדגאה וילע הרמש וירופס לשמ רתוי הקזח,דדמב ילוא בער תומיא ונילע ורבע הזה ךרד טיבהל ךרוצ ןיא םילודג םיחטש תוארל ידב.םויולפ לש םיכוראה תבב תסנכה ידכ,ןטק קדס ךרד טיבהל םדאל יד.םיחטש,הנטק הדגא ךרד,הז ןיערג ךדד.םילודג םיחטש תוארלו,ןיע תיתמאו הבוט רתוי הירוטסיה םלועב ךל ןיא.הירוטסיהה לכ תא םיאור.םולכ םיאור ןיאש יאדו,יאר-תרצק איה ןיעה םא םלוא.תאזה הדגאה ןמ תורוצ הברה,הברה ורמתשנ ך"נתה ךותב :רמוא ינא ןכ לע וללה םירופסה ךרדו םינומדקה וניתובא לש םינש יפלא. תונב םייח ןטקה,םלוכו - שפנה ךותל םיסנכנו םימרוז םה םינש יפלא ךשמב הבכו.אוה ומעט תא םהב םעוט דחא לכ,םילודגבש לודגהו םינטקבש,וללה םימוצעה םיחטשה תא דליל ונקי אל םירופס םוש.דומלל ךירצ רודמ םינתשמ םירחא םירופסבש םירבדה.וללה םינטקה םירופסה ומכ,קזח דוסי והז,שמוחה י"ע דליל םינקמ ונאש,ןינקה ותוא םלואו,דודל טלוקה,ןטק ילכ והז.הראהה דצמ קר ותוהמ י"פע תונתשהל ןתינ וניאש ליחתאו גלדא.תורודה לב ףוס דע,תורואו םיעבצ דוע - היהיש המ םנ תיבה.םהרבא :בא-תיבמ םעל לארשי תווהתה תא םיחתופ.םהרבאמ הדיריה ןכ-ירחא.שפנ םיעבשו בקעי ןכ-ירחא,ושעו קחצי בייחא - בחרתמ,םירצמ יאצוי לש אובר םישש דע בייחאו,תואקתפרהה לכ םע,םירצמל חטש ינפ לע השענ הז לכו.םירצמ תאיצי לש תיזוידנרגה הנומתה םע ןמז לש השגרהה הולמ,לודגה חא םנו,דליה תאו,ןטק רפס לש ןטק לודיג,דחא בא -ת יב לש לודיג :ןבומ-יתלב דחא םסק שי ןאכ.ךורא חטשה לכ םע,םילודג םיגיהנמ םע םירצממ אצויה םע תווהתה,יטא תאזה השגרההו תאזה היפופאה האצי וילעש,םוקמהו ןמזה לש לודגה ירופס רתיב םנ רבדה ךבו.עברא ןב ותויהב וליפא,דליה תא הולמ שי,ורמאתש המ ורמא,הלאכ תואלפנ הארמ אוהש,הזב רפסו.ך"נתה דצב תואיצמ יהוז,רפס וניא הז.הריצי,יתורפס חכ רשאמ רתוי וב עבט - "םירפסמ םימשה" :םילהתב קרפה תא אמגודל חקנ.תואיצמ.הרותה לש - הנוילע רתוי הינש תואיצמ - עבט,ך תואיצמ דצב ;הרותו ול ןיאש,ןינע והז.דליה שפנל סינכהל םיחרכומ רתוי הנוילע תואיצמו השגרה תא דליה בלב סינכהל ךירצ.ל א :יחצנה םשה אלא רחא םש םחיב רתויב םכחתהל ךרוצ ןיאש,דמוא יתייה ןכ םאו.הליחתמ וז,היהיש המ עדמה דצמ םכפחי היהי.ףויז ינפמ ושוחת לא.הז דומלל This content downloaded from on Sat, 18 Jun :19:41 UTC

15 13 םינזאמ (ח"נ)ח ןוילג טא לבא - תרוקב אל וא תרוקב 'תרחא וא וז הרוצב רפמה תא וניבת 'לארשי טע לש תיצמתה רפס,טייחה רפס והזש 'השגרהה םכב שי סינכהל ולדתשת לאו אוהש ומכ רפסה תא דליל ונת - המואה ןואג םידליל הרותה תא ונתו ומכחתת לא,תוילנויצר םושו םירבסה םוש המואה לש הריצי,ד-רה ימורממ,יניס-דהמ הנתינש ומכ,התוטשפב גלדלו חוספל דליה לש ותנבהל םניאש םיקלח שיש,ןבומ.תירבעה,וטימשת לאו ששח לכ ילבמ ונת,דליל ןבומש המ לכ לבא ;םהילע ונתורפסב םוגרתו רוקמ תלאשל.ב לאינד םיבותכ" לש א"ל ןוילגב םיחכותמ וז הלאש לע.םימוגרתה לע תובהלתהב ןיגמ יקסרפ.ן מ נ יט ש.או יק םרפ :רמוא אוה.תירבעה הפשה ןוטלש תלאש י"אב התע איה םוגרתה תלאש.תירבע דבלמ תרחא הפש ול היהת אל י"אב דלונה דודה יכ,שורד שיא לכש,תורפסה ירואמ לכ תא תירבעל םגרתל חרכהה ןמ הז םשל ותמאל.םוגרת לש לובמ לע תוניצרב רבדל ןיא.םהל קקזנ ליכשמ הרבח" דעו "לביטש תאצוה" דוסי ןמ.ןויסנ אלא ןאכ ןוא רבד לש םדאל םיקיפסמ םניא ףלא וליפא.םירפס תואמ שלשכ,-"םב ומגרת םוסרפ.ןיטולחל הרטה עדמו הלכשה תורפס.תורפס בבוחו ליכשמ גיבדול לימא םא.וברעב קפוסמ אוה םא םנ,ותוכז איה יזעולה רפסה ואובי".אברדא?ירבעה ארוקה םג ותוא ארקי אל המל,םסרופמ אוה ורמאת."הזב םנ םייוגה לככ היהנ.דנוש ינימ לכו םישלב ירופס םנ שורד,דז ןברק!ןכ יהי?ירוקמה רפסה ח"ע רצונ םגרותמה רפסה תירבעה תא ירבעה ארוקה בוזעי ואל םא.תינושלה הכפהמה םשל.ירוקמה רפסה ;מ ףידע םגרותמה רזה דפסה.תויזעול תופשב קבדו תמסרופמו תלבוקמו הנשיו הסונמ הרוחס דימת רכבל םדא ינב גהנמ" השענ םגרותמה רזה רפסה."תקפוסמו העונצו השדח הרוחס ינפ לע בושח רפס םלועב אצמיש םילשהל רשפא םאהו.םוגרתה י"ע ידבע?תירבעל קדוה אלש דחא :הלאה.םירבדכ ךרעב ןמניטש.א,דנוע הלאה םירבדה לע עגונב םא יכ וגלפיא אל.גילפד ןאמ תיל םלוע ירואמ לע.אורקל.םיברמ.ןיא ןלת תאו.טסוד תא.הברתמו תכלודש,תירוביזל דבכ רפס לכמ םיקחרתמו- "ערואמ" רדגב םהש םירפס קר םיארוק תורשל םידמוע םניא םוסרפה-יעצמא.ודצב,דמלקיר ןיא םא,ןכות םתס האירק.הלקולקה תויניטנבילה וקב איה תוחתפתהה.ירוקמה רפסה תוינעוצ תנכס שי.םדאה לש תוינחורה ויתולוגס תא תחתפמ הניא חא תאז לכב בוזעל ופוס.ץראב ירבעה רעונל תברוא איהו,תינחור םע "תויצנס"ל עגונב - תורחתהל. לכות אל רשאב ',תירבעה ןושלה הבישיה םנ ךא?תירבעה לע הלוע תיזעולה תורפסה :ורמאת.תויזעולה הרוכמ לש הנטק ףכ םירכבמ ונא ז"כב.י"אבש וז לע הלוע הפוריאב.תירוקמ תירבע הריציל הבושח םידפס-תאצוה?הנקתה המו.רכנה לע תירבעה הניגנה תלאשל.ג,ויכרועמ דחא הפנמ ללה" שדחה ןוחריה לש.א תרבוחב תלאש לע הזה גוחה לש תידוסיה הפקשהה תא ריבסהל,ידו ש נ.ש.מ :הזה עטקה תא וירבדמ םירסומ וננה.תירוקמ תירבע הניגנ חרזמה ץראב הדוסיש המודקה תירבעה הניגנהש קפס לכ ןיא םחה םילקאה תעפשהבש,רמול,תיחרזמה הניגנה תודוסי לע הססבתה תניגנו טרפב ירבעה םע תניגנ השבל חרזמה תוצראבש ךזה דיואהו,ברעמה ימע לש וזמ תרחא הרוצ ללכב חרזמה ימע.ד"פרת.בינא חרזמה תוצראב דאמ ךזה רדאהש (* ורפסב רמוא ןוזלדיא.צ.א לת,ידיבר, תאצוה /ןוזלדיא.צ.א,ח רבעה הניגנה תודלות ( יחרזמה לש עמשה שוח ךכ םושמו רתויב עמשה שוח תא חתפמ י שיו 'םינוטה ןיב תונטקו תוקד תוגרדמ לידבהל ידכ דע חתופמ יפכ,דאמ םיקדו בינטקל ןוטל ןוט ןיבש םיחודה חא לצפל ותלכיב יביטקניטסניא ןפואבו.'םינוט יעבר" הפוריאב םג ןורחאה ןמזב םיארקנש ותעבהל הלא םיקד םיחוייב שמתשהל ךרוצה תא יחרזמה םדאה שיגרמ תומלוסה יובר ןאכמו.תיחרזמה הפוריאב ןכ ןיאש המ,תיתרמזה.תיחרזמה הניגנב רבד תא ןיבהל ולכי אל - זודבמא םהיניבו - םיבר םירקוח תומלוסה ינש ףויז אלא םניא םהש ורעש םהו,םיבורמה תומלוסה םינגנמהו.(רונימ) ךרהו (דוימ) קזחה 'תיפוריאה הניגנבש םיירקעה.,םיפוריאה םינגנמה לש יוקל"ה עמשה שוחל םדצמ וגעל םייחרזמה השענש יעדמה ןויסנה לכא.תוקדה תוגרדמב ןיחבהל םילוכי םניאש וקדצש הארה תויחרזמ תוניגנמב ןוטו ןוט לכ לש לוקה ילג תדידמב הניגנב תוגרדמהמ ירמגל תונוש תיחרזמה הניגנב תוגרדמהש,חרזמה ינב.תיפוריאה י ןבל רשאמ רתוי קיקדו רישע ילוק שוכר שי חרזמה ןבל תניגנבש הזמ ירמגל הנוש חרזמה תניגנב יתטישה דוסיהו,ברעמה ידוס 'רפס-תיבב םיברעה םידימלתהש,קשמדב השעמ היהו.ברעמה יברע הרומ.םהל ודמלש תיפוריאה הרמזה תא טולקל ולכי אל ירצונ ונננב לבא,יפוריאה הרמזה בתכ ופל םייברע םידיש םשר הקיסומל תקיודמ המישרל קיפסמ הזה בתכה ןיא יכ,אצמ בותכה יפל ךכ רחא ל>מימ םיאתה תמדוקה האמה תנשב דוע.תיהדזמ הניגנו הדיש לש רכזנה רפסב.(**תיברעה הניגנל ןוטה עבר תטיש תא קשמדמ הק_שמ לש תוגרדמה עבראו םירשע תומש תא הנומו ןוזלדיא ךלוה ליעל.םירצמבו הירוסב םיברעה לצא םיגוהנ םהש יפכ,הבטקואה הניגנה לש דהוימה,ריפוא לע דומעל- אופיא ועדי םיברעה םיחיסמ.השגרההו העימשה יחתופמ,םידוהיה,ונאש דועב,תיחרזמה הל םיסחימ ןיאו תירבעה הניגנה לש דחוימה,ריפואמ ונתעד תא הנקסמ איה םיברעה ייע ןוטה עבר חטיש תגהנה.תדחוימ תובישה םינשל קר הבטקואה השלחנ ברעמבש םוקמבו,הילאמ תנבומה תיבקע העבראו םירשעל ןוטה עבר תטיש יפל הקלחנ איה,םיחור רשע.םיקד םיחת תחא אל םינש ינפל רבכ דגוהש המ - ןאכ דיגהל םוקמ שיו םידוהיה תניגנש קר אלש גרבדנז רידה י"ע םירמאמבו תואצרהב - "ברעממ חרזמ קוחרכ" הקוחר תויחרזמה תודעהו םינמיתה,םידרפסה הלוכי הניא תויזנכשאה תודעה לכ תניגנ םגש אלא,ברעמה תניגנמ תניגנב "ידוהיה טמק"ל םגו.תופוריאה הניגנה ימעט יפל יוארכ בתבהל ות אצמנ אל ברעמה ידוהי תניגנב ידוהיה יפואל ללכבו םידיסחה - היה םאצומש םיטסינופמוקה ןיב ויהו.יפוריאה םיותה בתכב דחוימ וריכהש,םירחאו ןיטשניבור ןוטנא,רלהמ בטסוג ומכ ידוהיה עזנמ בתכהש - םירומג םידמושמ םגו םיללובתמ םתויה תורמל - םנמא.םהיתוריציו םחור תעבהל קיפסמ וניא הניגנה יוח לש םייקה םירפס תרוקב אלרוב לש שדחה ונמור."ןולשכ", - ינש רפס t "רצמב" - ןושאר דפס!"ןויצ-תב" א"ת,"הפצמ» תאצוה חטא וינמורבו םינושארה וירופסב תמאו בוט תיהש לב :קפס ןיא םוקמבו.םינווגה' םתוא םה םינווגה לבא,הלדג תכסמה קד.ןאב םג בוטו דפסמ ותוא לש ירקיעה וחוכ זאמב שגרומ םש,םילועו םילעתמ םירבדהש.רפסל 1922 ןכגימ 22, דומע Musikw,,,Sammelb, f. vergl,1 :האר **) This content downloaded from on Sat, 18 Jun :19:41 UTC

16 (ח"נ) n ןוילג םינזאמ - -1* תיאזורפה ונתורפסב םיטעמה דחא אוה אלרוב :קפס ןיא הזב ףאו :הטג רמאמכ וא רופסה םצעש רמולכ,רפסל םיהולאה וננחש,השדחה לש,ותמשנ לש םירקיעה תוחוכה דחא אוה fabulieren» «die Lust zu סשה-יבוקנ םירפסמה םת 1 א לככ.אוה ףאו.ותריציבש ירקיעה עינמה ז ינורשב.םדאה לרו ג :דחא אשונ,רחא ןכות קד עדוי,סימעה לכבש םע ויתוחכב קבאנ םדאה,תוקבאתהה אוה רקיעב ותוא!ינעמש המ ול ערל םדאב םדאה יללעמ םע,םירציה סע,וילע םימקש,םירחאה תוהכה חוכה ןמ,םיתש אלו תחא אל,ןאכ שיש אלא.ומצע םע דוהיב.ומצע םעו אורש,תוקבאתה התואל הזה סחיה לכב,יאנגל םגו חבשל סג,יביטימירפה הלא לכ האורש.ןושארה אוה היה וליאכ וידיפס-תולגמב ונינפל הללוגמ.הלאכ םינכת לא ברקל *אתורפסד אתטיא// לכ ול ןיא.הלא לכ לע רפסמו הרודהמה. הארמל ויניעב האילפ לכ ןיאו /םלועבש תויורפסה לכב רבכ ושודנש...יוכו טסואפל וא טלמהל ולש "השדהה ורופס ןכות.ירקיעה וחבש אצומ התא ןאכ.הכה םג חזב םלואו םלועמ רשא םירפסמה ילודג לכ ירופס לש ןכותה סה ויאשונל ולש השיגהו שיו,הארו ערב לכתכה אוה.רפסל ץפח אוה.השיג התוא איה השיגה םגו.ונממ ינרדומ רתוי אוה ילדנמ וליפא.האר רשא תא רוסמל ך רוצה ול אוה אלרובו רופסת-תונמאב,"תפי/» תורפסב םיקסוע,וירחא ונלוכו,ילדנמ םיתפרצהו םילגנאה םירפסמה ינושארב קר.רפסמש,ונתורפסב דחאה אוצמל שי,רקיע םהל היה רופסה םצעש,רקיעה םהל התיה הלובאפהש,"ותומימתב" אלרוב םויכ ונל ונתמש יפכ,ףקיהה-ןמורל רשא םיטנמלאה םתוא םירבדה-תיכירא ןייעמ,םומעשה םע ןאכ אוצמל שי סירבר-תוכירא התוא םג ףאו ףקותש,םומעשל ותמרל שיש,םומעשה ותי-א םירחאו קאזלאב לש םומעשהו הארמל ךב רחא עיגה ןעמל אשינ רה לא ספטל םיכיראמ וגאש העשב ונילע.םיקפוא-יבחרמו ףונ םיקפוא- יבחרמו ףונ-הארמ שי אלרוב לצא סג :רקיע-לכ ססהל ןיאו תדרל םיליחתמ םירבדהש העשב אקודו.םירבדה-תובירא רחאלו םומעשה רחאל וליפא םימעפל העיגמ הניאש,חוילאנאב ידיל םג ףאו *תוילוקוטורפ. ידכ דע לפשה ותואמ הילעה דימת טעמכ הליחתמ תימוי תיאנותע הביתב תגרדמל טבמה-סות ותוא לש,הרוהט תוישונא לש הבוג ידיל דימתיטעמכ םילעתמ םירבדהו לש הנוילעה תילכתה אוה למסה לשו,יתמאה רפסמה תלחנ אוה אוהש תבב^ש םיבוטה םיפדהו "םדא ילותפנב"ש םיבוטה םיפדה.תיתונטאה הריציה העיבתה יפכ) 'חצנה-ייעש" לע םג תחא אל םיקפדתמ,קפס ןיא,"ןויצ סג שי וירובגמ םיבר לש םהיתועורז יקובחבו (סירקבדה דחא לש ת גתונעה...םלוע תועורז קובחמ רפסמהש,םשורה תחא אל שיש,הזב ןאכ אוה "ביטימירפה"ש אלא,"אימשד אחעייס"ב קר.ותדירי איה ןכיהו ותילע איה ןכיה עדוי וניא ומצע קר,ולש רמוחה תא חצנמו הלועו עיגמ אוה,םימתה,ימינפה ןורשכה חוכב,יטוסכאה,יטקפאה,ןקירה רופסה לש םוהתה הנהו רוחאל הנטק תחא העיספ הבהאה לכ םע דחי,הזור לש יברעה בהאמה,הז "קיפוח".יוכו ילטניירואה ררופתהל היה לובי הזה ןינבה לכ "תומכ תילאנאב" איה םצעבש,תאזה םתרגסמ ךותלש,סיקפאה-יבחרמ םתוא,הלודגה הילעה התוא אלולא,ספאל.רקיעה הוו.רפס הילע ב תכיש ךכל היואר הזורו.םירבדה ונתינ ןאכ דע עודי היה אלש,רחא םירפסמ גוסל ךייש אל ווב ןכא ב ךייש אלרובו.סהירבהו ןיסנג,ןמפוש : תחא אמגוד זאמ השמש ונלצא.ונכותב ןמ םמצעב ונהנו תוילגרמו תיבוט םינבא שוטלב וקסע וירבחו ןמפוש,ופאמל םדיב התיהש העשב םגו ןהמ וניקתהש,"םיעוצעצ"ה' ןמו םיאנה "םישיבגה" היה אל הז,רמוח-יתב,בשומ-יתב םיקהל וצפח אל םה לבא.תותסל ןבא ךא ןבאשכ ףא.אלרובב סכופהו.תוילגרמו תובוט םינבא ושטל ךא םה.םנינעמ תותס-ילכב םימעפלו,תוזסה^ילכב הילא שגנ אוה,תחא תילגרמ,ודיב הבוט..."םישיבגה"-תבאלמ תא ר.יע לכ עדוי וניאו םיסג ונל שי רבכ,סויכ ונייחבו ונרודב םינפ-לכ-לע.וחבשו ותונג ןאכ ףאו.ךכ.לע -ונל היהי ךורבו.תותס-ינבאבו רמיח-יתבכ ונתורפסב םג ךרוצה םידרפסה,היתוחפשממ.םילשורי תדילי הרענ איה ץיבודור הזור ךותמו,הלש השפנ-תנוכת התווהתנ,סינקוה הירוה תונוכתמ,סיונכשאהו התורענ ימימ הייח תכסמ לכ.הרובג,השא תויהל ידכ דע הלדג הייח תקוצמ םייחךינג םק וניניעלו,העונתב,תוזחמב,םיכורא רופס-יקרפב ונינפל ןאכ תרכוע קלחה.ונינפל דוע םלשנ אל רופסה.בוט סייח-רפס לכבכ,ויתומוק לכ לע ןמאנ הוורו.הרובג הנתינ רבכ ןתינ רשאב םג לבא.אצי אל דוע ישילשה לש םילודגה םיכרכה ינשב.הלילח,"יתפרצ ןמוד» לש הרובג הניא ץיבודה תלפונ,ידרפסה םכחהו יזנכשאה אפורה תדכנ,תאזה הידוהיה הרענה ןיא רפסה ךותל ;אטחה 0 וה.ר ךותל "יברעה" םע היתושיגפב וליפאו- תחא םעפ ףא הרענהו דבלב םיפנכ םיחימצמ ךא םה לבא,םיקרממ םירוסיה.סייחה-תאמוט לא :אקוד חורה תומלוע ךותל,הל וחמצש,הלא היפנכב הריבאמ תימלשוריה תיבמ הבוהא םע תחרוב איהשכ,הלש הכהאה טנמומב.רקחה לאו רפכה.דפס תבתוכו,יברעה ךיישה תיכב הל ונפש,הררחב חדחיתמ איה,הירוה "טקניטסניאה"ו,איה לארשי-תב.תולגמב תלפקתמ,ללכב ונייח תמיאכ,הייח-תמיא םתדכנ,תידוהיה הרענה תא ךופהל אלש ךכ לע רמש ןורשכה-לעב רפסמה לש ת ב ינפל תדמועו םיברע ידגב תשבול איהשכ וליפאו הצורפל,םישודק לש לארשי-תב ןיידע איה ןאכ םג.תד הל ןיאש.העידומו םילשוריב ןידה...םימחרה םילודגו,םיאמטו םירוהט,סיסופט לש המלש הצובק הנתינ "ןויצ תבל» ביבסמו לש היבא :הנומתה תמלשה םשלו ךרוצה-תעשב רופסב םוקמ דהיתנ םלוכלו הרענהו יברעה קיפות םה רתויב םייוקל.יוכו יברעה ךיישה,הינקז,המא,הזור רבחמהש,הרקיו תמלא שפנ.הידעלב רופסל ללכב היה רשפאש,הדלוג המתה תממעשמה הדלוג םוקמב.ףרוטמה,"הארנכ םייח» אוה,טעמ ךא התוא "לצנ«היה,הזור תא,הרובגה תא הב שרפל י,"ךרוצה ת;שמב הב עייתסמ רבחמהש' לש הזה "םקועמה יארב» הרובגה לש הפוצרפ תא תתל רתוי הברה "ןינעמ«האורו תיבב תמלא תולכתסהב ךלהמה הלוח ותוא אוה רקי סופט.חורה-הלוח.הנומתה תא,הגותה תא םילשמ אוה.ףאו.אובל דיתעל הכיסנ,הזורב,הב יתש.טדוא תוחאה,תיתפרצה הריזנה לש התומד הנמאנו המלש ותומכו םירציה ייולג לכ לע,רזנמה רצחב תומלועה ינשמ םישנה יתש לש תושיגפה.תונמא השעמ םה,םירשכהו תוכרעמ גולאידה תריסמבו תוניצסה הזירחב אלר ב לש וחוכ לודגו,!תויתמרדב תומלש,הילעה תומוקמב,דימת טעמכ ןה רופסבש תושגנתהה.תא "לצנל» דימת עדוי אוה ןיא,ליעל רומא רבכש יפכ,אלא,ןתוחיתסב,ץיבודור ילתפנ,הזור לש היבא,באה,ורופס תא םדי לע ריאהלו ויבובג ונוצרב לוכיו ךירצ,רואיתה תומלשב טעמכ םנמא ןתנש,תחשומהו לקלוקמה,םירציה םתואב קבאנלו םחולל ןמורה לש ינשה קלחב ךפהיל רפסמה לש קיפות םע םחלהל יבייח היה אוה.ונולדח יקמעממ םתוא הלעה ומצע אוהש םה םדוסיבש) וייח לעו ותחפשמ לע,ותב לע,ומצע םע םחלהל רמולכ,ידנפא.הנהכו הנהכ רועו...סיה-תונירמ לא רבחמה וחלשמ הז םוקמבו (ול םירקי "םיכייש,,ו "םימכח«ןיפ איה החישהש םוקמב ןיוצמ אוהש גולאידל רשאו לע חומוקמ המכב אוה םוגפ ירה הנושל-רוציקבו הבש "המכהה, בורב גולאידבש הלאש לכ לעש,ומותל בשוח רבחמה :וז-הרתי תומימת ידי ךרוצל אלש תוחישהו תובושתה ןתואו שי ךכיפלו הבושתה םג אובל תחרכומ רתוי תובורק םימעפל הזה ןמורבו) םימעפל דרוי גולאידהו,דאמ תוילאנאב ןה די התיה ןאכ.ירופס-יתורפס ןווג םוש אלל לוקוטורפבש החיש תגרדמל (ידמ.המתוה עיבטהל תבייח ךרועה לפשת רופסה לש ותולפשב.הנונגסו הנושל םג ןכ,הלוכ הריציה לככו םעטו ןכ-יפ-לע-ףא הבי שי הגיזמ לבא.םמורתת ותוממורתהבו,ןושלה םג םיבוטה הילעה תומוקמב.הב םועטל שי םישודק םירפסו םימכח ןושלו םימכח היפורצב תירוקמ,םעפ אל,סגו םינווג-תבוו הרישע םג איה,המימתה היפוסוליפה ןוכנ רתוי ; האידיאה איה וירופסבש רקיעה םלואו תבכשמ םילוע םה םא ףאו,םלוכ וירובג.ה ימ תב הרוקמש,תינושארה,תופקשההו תועדה תא,םהלשמ תויאדיאה תא םיאלמ,רתויב הכומנה םייחה "(ויצ תכ» וירפס ינשב םג ךכו.םתיוז-חק ךותמ םהל ןתוא ולעה םהייח םצעש This content downloaded from on Sat, 18 Jun :20:05 UTC

17 15 םינזאמ (ורינ) ח ןוילג,ןאכ ןהל םילפטנ ןמורה ירובגש,"תואידיאה" ןתוא לכ הרואכל :הארו יפ-לע-ףאו,חחאו םימעפ ףלאמ רתוי רבכ שודנש הממ,ןה "תולבוקמ,,ה ןמ,תדחוימ הריוא-".דחוימ רוא ךותב םייתה-תולאש ןתוא לכ ןאכ ודמעוה ןכ תולילש ןה היתולילש,"תישארב«ירוהרה תרהרהמ הוור.םוקמכ-וב ןהל ןתוכזו לכ תא שדחמ הל הלגמ איה הייח תירלקפסא ךותמש אלא,תונשונ תונשי,תולאשהש רחאמו רקיעה הזו ןתוא הזחת הרשבמו ןהה "תושדחה-תונשונה",םיהלאה עברא וא שולש,ללכ ךרדב ןה תוטעמ,םלוע לש ונושבכ ןהש ןמאה-ררושמהו,יחצנה,הז לגעמב לכה בבותסמ ירה תומהו םייחה,השאה םדאה יכ.םדאה ץצורתמ ובש,לגעמה ותיא לע ורואב ףילצמ קר לכתסמה קר קסוע רפסמה אלרוב םגו.דבלכ םדאה ךא.תמא רופס לכב רקיעה אוה 'חצנה-תניגנממ והשמ הזל ביבסמו,זכרמה-תדוקנ יהוז.ולרוגבו םדאב לכ ךותבו,םהישוריפ-ישוריפו םהישוריפ לכ םע,חומהו םייחה,םיהולאה ותוא לש וחור-ינכתו ושפנ-יטמק,שישה-ןבא ךותבש םילוחכה םידיגכ,הלא.היתושלוח לעו הירציטו היבחרמ לע ומלוע תאובבו ומצע רפסמ-ןגנמ יא לע אלפו המית וויא רקיעב ןאכ שיו.רפסב תובר "תושלוחהו» לש םהירפסב "םודק טפשמ" אלב ןייעמש לכ לבא.הברה תלוכיבש תליכיה לצא וליפאו,תושלוחהו םייוקלה םתוא טעמכ םש אצמי,םירפסמה ילודג.תיבנידנאקסהו תיסורה תורפסבש םירמנהו תויראה הריתחו הקמעה י"ע,דובעו יופנ ידי-לעש,ריעהל שי ןכ-יפ-לע-ףאו יאול ןניאש,"תושלוח«המכמ רדהת שמ הזה ןמורה היה,םוצמצלו לולכשל הקנתמ היהו,ותלכי-רסוחו ותייכימ,רפסמה לש ונורשכ תודוסימ ןניאו חרכהבש ידיל הריציה תא איבהלו םקיחרהל היה רשפא הלק דיבש,םירחי םיגיס המכמ.תומלש.ןורתי יחמק.ד.לביטש יצוח 'גרבנגיפ.ר תאמ "םיתנשל"',סתהל אבהמ םיבזוכמ תרוצ,רפסה לש תפרפרמה הלקה הרוצל דעבמ וצרא ריהב ןופ ינפ-לע...הניבל וניבש חוצפ-תשק המילבורפ יוק םינמתסמ,הרופצ,בד ונל תורכומ יד תויומד לש םיפוקשו םירורב םיטאוליס םיפהרמ לכ ץבקל גרננגיפ.ר החילצה הנמאנ,הלק דיב י.אטיל-תב הלויירו יאצילגה םירתוח,םיסחיב תישארב-יאת םימקור,םיוהתמ םייחל רשא םיללצהץ תורואה םיבוימ םיטבלהו "םיזוחא האטב ידוהי* לש השקנ תרסמ-תפלקמ ררחתשהל םניא םירבדה.ףוקש לפרע םיפוטע רפסב תוערואמה תולשלתשה התעבגמל דעבמ טמשנש הרממ לתלת ןיעכ,םיזמרמ םא יכ,םיתורח םיעובק חורב ףנפנתטו השאה לש ןמינהו לסיוה תודגו רואיה ץראל למרנה ןמ םירבוע ונא תחא הציפקב םירבדהתאצרה תצורמבו...שפנה תבובמו תיעתה הבר המ.ולאה םיחטשה לכבו תנומת לש ןמאנ ר את לע,תובורק םיתעלו,ןיעה חונת תשגרנה,תפטושה חרפ טקלמה הדשב ףלהכ,םיפרטצמ םיררוב םיוק טוקל ךותמ הרזתשנש יוה ביהרמ רורצל םתויה דע םש חרפ הפ בוטה רומוהה ףחרמ *ביתנשל/, רפסה לש םיריהבה םיפדה ינפ לע הרועמ תיתואיצמ םייח-תעיוייונינפל ללוגמ "םיתנשל" רפסה ןיא םנמי םיחתפתמ הנממש תיוכרט אצומ יתדוקנ וב סג הרכהו םיעובקה הימוהתב םייחה יעוזעזו העונתה הבר המ םלוא םישעמו תוערואמ יבולש בגא םירבדה ןיב ם-בתכמ תפלחה בגא. בבלמה לקה רואתה יצורעב םיכפמ םירבדה.וב רשא דע םישרש תלוטנ הרה ילג ינפ לע תאשנה תיגיגחה אטיל-תבו יאצילגה הריעב לביל לש וחיכ תרוק לצב טלקמ אצמת _ ףות ילא לטלוטת ףוסבל הז ותבהא הל רמשש -ינשגרד קותמה ךויחה לעב" רוחבה הז הנטקה םיתנשל קר םלוא רשקה רשקנ.איימ בל ןימא ךותמ תובר םינש ילאומש Karl Noetzel: Menschen der Liebe. Verlag H. Harder, -.'ע Wernigerode 287 הרשע שלש :רפסה ןכות.הלעמלמ תטשומ הוזע-די :רפסה רעש לע '.תוירבה יבהוא 'הלמה לש ןושארה ןבומכ םילודג ם-פורטנליפ לש תויפרגויב.הדרו הדליתמ 'סאה ךירדירפ 'ירפ תבזילא :רהוסה יתב ןוקת לש םיחילשה םמות.םיריעצ ' םיעשופ"ל הגאדל הייח תא הנתנ רשא אציור הנורדנסלא ריעצה לעו חנזומה רעונה לע םיניגמה 'זדהניל טפושה,רנרו בטסוג.ודרנרב רופסה ןאכ םגרות יקסביוטסוד לש ו-יפס ךותמ.ול היופצ לוקלקה תנכסש תידוהי 'דשא תאמ יקסביוטסוד לכק רשא בתכמ.גרובנדניה רוטקוד ייח לע יופרל םיכוראה וייח תא שידקהש,הז םידסח-למוג אפור לש וחומ ירחא אצמי,ירבעה ארוקה בל דע עגונה,הז רופסל ךומס.םיינע םידוהי םילוח ןיב םיללמואל גואדל םינושארה ויה רשא םישנאה לש םהייח תודלות תא םג.םידועה ןיב חור-ילוחל,םיקיטפליפאל 'םיטוידהל :םילוחה הרוצק תורמל דאמ הקומע תיפוסוליפ הסמכ רפסה תא םייסמ רבחמה _הבהאל תוהזה הנשי םלצב ארבנ לכל םדאל םדא תבהא לע :ץרמנה תא וינפ לע אשונ ונדוע.שפרב עקשו לוקלקה םוהת דע דרי םא וליפאו ךרעו.דובכה תארילו הבהאל :תאז תיחצנ תוכז לעב ונדועו,טיהלא םלצ השעמב,דסח-תולימגב םצמטצמ ונניא הלאה םישנאל הטשוה רשא הרזעה בוש האור,בהואה-טבמב ותדירי יקמעמב ץיצה רשא םדאה.דבלב העושת ךכ י"ע,ותוא בהא רשא דחא אצמנש ינפמ הבהאל יואר אשונכ ומצע תא.ומצע יניעב םדא-ןבל השענו ומצעל-זובמו ומצע-תאנשמ הז ללמוא ררחוש ליבשב בתכ רשא תיסורה תוברתה לע וירפס ידי לע עודי רבחמה.תיסורה תוברתבש יתדה דוסיה חא דוחיב וטילבה רשא םירפס,םינמרג םיישפנה תותכה לע דיעמ אוהו תיתד הפקשה ךותמ בתכנ הז רפס םג רמוח ףוסאל היה יוארה ןמ הזה םויכ דוע תדה ייחב םינומטה םילודגה דחא רותב ריכזנ.תונוש תופשב רזופמ אצמנ אוהש,םידוהיה ייחמ םג הזכ אציש ןורכזה רפסב.קורב ר"דה תא :םוסרפל תצקמב הכזש.םינורחאה הז ןודנב שי בושח רמוח.ויתולועפמ םינוש םיטרפ ופסאנ לארשי ץראב.תידיאב '"תוידוהי תומשנ" רפסב.ב.ה ךבסה לע,תולפא חונפ ינפ לע םימחרה רואמ ליצאמו תורירמה תא גיפמש הז םדוע תאז םע דחיו תונוילעה תוריפסב םיפחרמה,םישולתה סירובגה לש יגרטה "תיגיגחה הלזיר בלב...םיבר תורוד תחופט תרסמה-עלס לא םרובטב םירושק..עבשה חרזאה תאנק תופוכת םיתעל תטלתשמ תואירממה םיפנכה תלעב םיסומנה-לעב חרזאה תבוח לועמ ררחתשהל ול השק המ "םכוחמה, יאצילגהו יוהה ירורהז לומ הז תמועל הזו."םיזוחאה האמב ידוהיה» םיעובקה תויגרטבו ןתיב םידצרמה,השאהו רבגה ןיבש םיסחיב רקיעב,ץראב שדחה ךרדה ןמ הלזיר יבתכמ םיפןשמ -- יאצילגה לש םינתכמד תרושב הלחתהה.םדוסיב ןווגו תינקיר תמש החפשמה ייחבש לפתהו סומעש,ר לכ תא הלוגב רשא יתבב קרו" םרועב לכב דבלב השאהו רבגה ינונזת קר וראשנו טטומתה לכה לש תויגיגחה רוע הרמשנ תוחדנה הרשה ירעב רשא תובא תשורי יתבב,ץעה.""ןיאושנהו הבהאה,ןוסניקלס ע י םוגרת,ריפסכש.ו,היצניומ ישוכה,ול ת וא ץ"רת,תורוקמ תאצוה ביבא לת ספדנ הנש ם שמזומ -תוי ינפל.ם.ע.י סגרתש ישוכה לאיתיא",רוקמה יפל ו לי תוא פשב (אנהכ םהרבא יד) :"תורוקמ* תאצוה י"ע תינש התע התע סג הזה אלפומה םוגרתה לש וחל סנ אלו והכ לזא אלש,תודוהל ךירצו,םירקבל םישדחה םימוגיתה לע ןוסאה ונמעט תצק הנתשנ,הרואכלש,רחאל סומתיר תרגסמב הנותנ,םיאיבנהמ הבוצח,שדוקה יבתכב התדוסי םוגרתה ןושל תנשב ןיקסנלומס לש ותולעפתה.ןכא,רשעמ איהו,לקשמבו בצקב,יעבט גת םויכ יבע תפשבריפסבשל ןושארה ןורחה תעפוה פ ו-" תא בשחש,ר"לרת ו יתנויוחל,תידוסי,ה.שד,ארקמ ןושל. -אנ!-ימכ.ךומפל תמ לע הל ז תיה 'ףוחצנו This content downloaded from on Sat, 18 Jun :20:05 UTC

18 (חיינ) ח ןוילג םינזאמ הילע דוצל" ומכ,תימתס הצילמ לא םנרתמה ךשמנ םיתעל קר!ריפסכש לש ירפ ההא!יתב,יתב :וארקב ויטנברב יפב רבגה וטב סג רזומ.דועו "זרה חול.(20 דומע)...!ינטב קרו.תוריאמו תופי תויתואבו בוט ריינ לע הספדנ השדחה האצוהה.(28 ימע) אושב דקונמ סחיה סמ שי) דימת קיודמ וניא דוקנהש לבח ינפל ךטח דקונמ (157) ונרצעי,(55) הנברעי,(3 י) חתפ ךטחב דוקנ "יתולתה.(דועו.אוש לש ינשה םוגרתה לעו הז השעמ לע האצוהה תא ךרכל קר שי,ללכב.תשדוחמ הרודהמב איצוהל תשגנ איהש "לעיו םר".ם.ע.י,וננושלב תיתמרד הירפס דוסיל דוהיב בל בסהל היה יואר ילואו תמכ לש סוננ ידי לע םנו םישדחו םינשי תונויזח ימוגרת םוסרפ ידי לע םג ןהכ,יקסבוחינרשט דעו ל"חמרמ לחה,תירבעב וספדנש םיירוקמ תונויזח המכו ןיאש רשפאו.םידבעה תוארטאיתל םג ליעומ יארוב היה הזכ סוניכ.םהושו ונלש יתמרדה רמוחה תויהב,הנושאר הפקשהב הארנש יפכ,ךכ לכ םיינע ונא.דרופמו רזופמ,סביתככו םתאירקב ןאכ םינותנ תויהל םיכירצ םיזעולה תומשה ןומע תבר,סילופוטיקס ןאש תיב ומכ,חומש ינשב םיעודיה תומוקמהו.ןייעמה לע לקהל,תומשה ינשב םימושר תויהל םיכירצ הלאב אצויכו היפלדליפ 'היב הז סיכותפו םירווח ויהי אל הפמה יעבצש" רהזהל האצוהה לע.העבגל רה ןיב ןיחבהל לק םדי לע.םיטלובו םיריהב םיעבצל הבר תובישח הבלה ימרז תא,תוציבהו תולוחה תא ןמסל םילובי םתרזעב,הלפשו איג ןיב.םימחה תוניעמה וא םייובכה שעגה ירהו רוזא לכ,תויקלח,תונטק תופמב שגרימ לודג 'ךרוצ,תחא הרעה דועו תוכידצ ולא תופמ.ןדריה ר-.עו הדוהי,ןורמשה,קמעה,לילגה תפמ דוחל 1: ןתדמ הנקו,רתויב תואלמ לבא,דחא עבצ תונב,תוטושפ תויהל יתב ידימלת לכ.םיפלאל ושמתשי ולא תופמב.הזמ ןטק דוע ילוא וא ךרעב.םירוזאה דחא דותל אצישכ לייטמו ריית לכ.יחב רמוגו 'ד הקלחממ לחה רפסה ןטק תויהל ךירצ וז הפמ לש הריחמ.וז העשב ול השורדה הפמה ודיב הקי ץראה תעידי תא לידגהל םילולע הלאכ רזע יעצמא.שפנ לכל הוש יהתש,דאמ "םעה יגוח לכ ןיב קביפס קחצי םילשורי ן - ןוילגה יליו #3 לארשי-ץרא תפמל.הנקותמו הללכושמ ריק חפמ,י"א תפמ שויב ונל ןיא ינ וריעה רככ הב ץורפהו,קושה ןמ ידמנל הלזא,הנש םירשע ינפל האציש,ריפס.א תפמ,ןילק ש 'פורפה לש ותכירעב האציש הפמל ףאו.דמועה לע הבורמ היה.תוטמשהו םישונש,ןהב םשא וניא יאדוב ךרועהש,תונוש תובסמ ובברתשנ.השדח הפמ איצוהל ושנע השננש ק"הקה לש תישארה הכשלל הל יתיתו,ןיסירתה ילעבמ םידחא םג ואובי ילואו תורחא תורעה ןאכ ריעהל ינא הצורו הפמה לש התעפוהל רביע םהיתורעה תא םה םנ וריעיו,הז עוצקמב םיחמומה.שורדה לככ תנקותמו תללכושמ. תפמ תעאב אצת זאו םיכרועה וטקנ תונורחאה םינשב ואציש תופמב.דחא ט-פ לע הנושארב הנקות וז ךרדב.דחוימ עבצב ונידי לע ולאגנש המדאה יתטש תא ןמסל גהנמב א"פרת תנש 'ףוסב בצמה יפל ןיילק.ש 'םורפה לש ותכירעב האציש הפמה יעקרקה ונשוכר לש בצמה יפל ותפמ תא ןקתו רוארב רידה םג אצי וירחאו יפל 14 הפמה הנקות ןמלרפו יקפניטובז לש סלטאב סגו.ה"פרת תנש ףוסב תנווכ.אבהל הכישמהל ןיאו,יתעדל,תיעטומ וז ךרד ךא.דיפרה תנשל בצמה תמדאב יעקרקה ונשוכר והמ ןמזל ןמזמ טילבהל היוצר יאדוב םיכרועה _,םילודגו םיריהמ ויהי הז חטשב םייונשהש םיצור ירה ונא לבא תדלומה םייונשה לכה תורמל יכ םיוקמו,סיניע ןו לכב הלא םייונשל םיבצמ ונאו ףקשת אל הפמה לש התעפוהל עודי ןמז רובעכ ןכ סאו,תופוכת ואובי בטומ תיפרגואיג הפמו? םתנקתב םימכח וליעוה המו,םייקה בצמה תא רתוי וז ןמזמ תונתשהלו ףלחתהל םילולעה םידחוימ םיעבצבו םינמיסב הברת אלש הל םינמיס איבתש הפמל היד.לובלב ידיל לכתכמה ןיע תא םיאיבמ וללה.ןמזל תא) ונימיב תונתשהל םייושע םניא םהינש,םיירוטסיה םינויצו םייפרגופוט.(רחא ןפואב קפפל ק"הקה הלוכי עקרקה תלואגב ונגישה א טילבהל ךרוצה הניחבמ םג תנקותמו המלש תויהל הכירצ,איה תיפרגואיג םנמא םא וז הפמ יכ םינושה תומשה לכ הב סינכהל ךרועה לע המוש ןכלו,תיעדמ תירוטסיה 'לת לש וא רפכ לש םש דקפי לא.ונצרא תודלותבו ונמע ימי ירבדב ושדחתנש םג אלא,ןייעמ םתס ליבשב קר הנניא הפמה ןה,הברח-לש וא בושי לש ימי תפוקת,דומלתה,ארקמה :תופיקתה לכמ תומשה לכו.רפסה שיא ליבשב הזיא לש םש רשא שי.חדנ םהמ חרי לא םיבושח םלכ בלצה יעסמ,םיניכה ישודחל אב אוה הז דוסי לעו רקוחה ןיע תא ריאת הקיתע הברוח וא.לח.P..E F ייע ואציש תופמה שמשל הנלכות וז הניחבמ הפי אמגוד.תוכלה.ונמע ירקוח לש םשרדמ תיבב שדחתנש המ לכמ ףיסוהל דוע רשפאו אלא 1: אל היהי וז הפמ לש התדמ הנקש יוצר הזסשל.םישטשוטמו םיבבוגמ ויהי אל םינויצהו תוטשה לכש ידכב 1: הנידמהו הרבחה תורפסל המטהמ«דפסה לע "םינזאמ«לש 'ה ןוילגב האבש תרוקבה םע רשקב :רוצקב ונכת והזש,לקד רמ תאמ ךורא בתנמ לבקתנ "הרבח" י"ע אציש "ירנג רקיעב תנווכמ איה,תופונת התע תעמשנה,תירוקמ תורפסל השירדה השדח ללכב ירה הנידמהו הרבחה עוצקמב תיעדמ תורפס.הפי תורפסל שי םולכ.דוחיבו עבקבש הנווכבו הטישב "הרבח» הסינכהש,ונתא איה ל"ומה ןיאש,הנידמהו הרבחה יעדמב םיילנויסיפורפו םיקהבומ םירפוס ץראב?סופדל ןמוזמו ןכומ אוה הנהו תירבעב רפס םלצא "ןימזהל«אלא רסח תירבעל ומוגרת,הזה םויה דע וכרעב ידיחי אוה ידנג לע ןאלת לש ו-פס תאצוה לע התעפוה שארמ הזירכה "הרבח«.אמרג ןמזהש ןינע התע היה תורע םג ןאכ שיש ןמיס.וז הנשב יללכה ינידמה עדמה חטשב םיירוקמ םירפס רבגתת האצוהה יכ הוקת שי אליממו.תול"ומבש "רצויה ןוימדה ןמ טעמ» םגו.רז עדמב םיירוקמה םירפוסה חא םג ילוא אצמתו דאמ םיבורכה םיישקה לע הרעה יתעיריב אלשו הנבה-יא ךותמ םסרפתנ "םינואמ«לש 'ד ןויל.ב לאירבג -ן נ רפוסה לש ודובכב םיעגופה םייוטנ וב שיש "היצמרופניא" עטק -..רעטצמ ינא הז לעו אג-לוקש םינזאמב ףידע יאמ חפותו?ףידע יאמ - הרוהט תירבע תרצות.ב 'ר חמצ.ש יארחאה ךרועה תוירגיסה "בידנ"-"לילג. This content downloaded from on Sat, 18 Jun :20:35 UTC

19 תוצופתב,,םינזאמ, תונכוס הטיל הינלופ תירבה תוצרא ("הרזע") תוברת Tiomackie ף 8 "ר ב- ע" 46- str.canal,"הירומ" 8 Lukslo g-ve השרן.קרוי-וינ הנבוק תימורדה הקירפא הדנק הינמור 37 Simmonds str. ןיבור.ל Hyman's Book St Art Shop Antini 54 "םיקרפ" g גרובסינהוי טשרקוב av. 412 Spadina וטנורוט הילננא הינמרנ הניטננרא רקיתפא.מ ןיבור קילרוג.ל.י 42 Beanmout Square mil end 1 Kantstr. 46 Del-Buen Orden U. F 60 Caballito 3546 ןודנול גרובנטולרש-קלרב 1014 סירייא-סינאוב jjlllllllillhihiiiiiitllllllllllllimilllimillh MIIIMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllUHIIIIItlllllllllllllllllli) IlltlllllVlllltliiniilllllllll :" י - תיחיא 'י-במעי ןורכזו ןויצל-זושאר יבהי 900! יירפ 1897 גרובמה י-' * ''"- 1 1 י "- ' )"יחרזמ למרכ" 1926 ביבא-לת ופי רקילו קרא,קאינוק,ןיי 'ןודנול - 178'9 שטידדוש "ןיולפ" תרבח הילגנאב ;הפוריא < י ץ ך ף ץ* *ך דרשמה היקנלסוכ'צנ ןילרב-חינמרגב.ףנ'ג - הירציושב יי.גיצנדב.השרו הינלופב.הניו הירטסואב.סקורב לארשי-ץרא,ןויצל-ןושאר.םדרטשמא-דנלוהב.ןגהנפוק "'למרכ" תרבח-הינדב.סריא-סניוב - הניטנגראב.קדוי-וינ-תירבה תוצראב :הק רמא ]ךןיו^ 3 ו 0 ו וריניז-יד"ויר היליזדבב 'ם, 1,שוףי _ "יןךרזמ למרכ" תרבח לארשי-ץראב :,דיסא.הירדנסכלא.וריזת "יחרזמ למרכ" תרבח םירצמב :הקירפא,תוירבעה תובשומה לכו תפצ 'הפיח 'ופי.ביבא-לת.גרובסינהוי.לוסנרט הרוהנמ 'ץאוס.דיעס-סרופ a1,n.,קשמד,תוריב "יחרומ למרכ" תרבח - הירוסב.ןרובלמ :הילרטסוא.ייבמוב _ ודוהב,סגניטסה.דנלקוא :דנלז ויג.יאהגנש - "יחרזמ למרכ" תרבח קוחרה חרזמב 1*. This content downloaded from on Sat, 18 Jun :20:50 UTC

20 jjjiiji Ik ן 11!ן ימתוח m ת,'םי ו ביבא-לת 111// u תאצוה 142.ד.ת I g "םינזאמ" "תייריב רואל אצי g הלוגב םינושמק יריש באר רתסא תאמ wm חולשמב זרדזהל םישקבתמ המיתחה ימד הנשל g "הינשה ל-מ 80 ריחמה IIIIIIIIIIIIIII ^ חולשמה םע טנס 50 ל"וחב p ו וווו!3 55 5' X 1 a _Ja -י דכ ם -J ן- w * -I J י-' i jj,י j' 3.ט!- נ 0 ss a - OJ 14 J a H a J" " ^ ל צ דa U a 19,- ^ mm m j <D a a 00 li t 5 *s HM:i! 3i -J I t Lf מ ן M v *--" T\ מ u בנ ב " 5 S 2 d צ - 1 ={_, U Vx-U.-י-{- a :xr s# J a a => J U a J ןד ^ ב U lj KOu" U -J -1 ל Jל f I I j * Ui 1 ^ בו 0 _J J J - צ ^ *-* u 2 " " I 2 i =J 8 J. י in a u J, u a צ -י - J j H - 3-1_j n -1 1-J j -J 9S ^ u J ו י -1 l 1 1 בin1 B V V: 1*1 פ "5eu ^ J 2 "2 a 3 a יד י ^ pj Tj.r צ י -j j ^ -!י!ך. J Cf u 13 ^ יש m ב 'ך --י i- י ע- zi a S ק 00 י"* ^ g ' בו! u 9 ב o f 5 3 י. I " I, 2 <-< י 3 a ~J j I 5 ו ד 1 X ב 1 ופ a o Zi \T ו 3 y# 5c "בנ צ 3 -י יי- ל?" a -ד ^ i 2! " x a ^ז- 2 0 w * 9 כ 1 9 פ יי 1 'ג t ^ H ם j m.j. זב j u J ל - v. 3 M D ZI CI -I -g 5$ "5 I -צ- vt ן " S5l0JUCflC-^I ".. " S \l 'צ!- -1 י 19 vl*rf a 3 11 a a 5* J NT D u 3 ro j Lf V - - י III u III 1i <11 x. Ill j I I [ב _r in It I U 'In III ן- * ' ",' III 11! a 0 J 11/ a th a III a III X ill צ ו!! zi III III ביבא-לת-ןילרב לביטש י א םירפס תאצוה תמגרותמה הירפסה לש יעיבשה רפסה :רואל ואצ תירוקמה הירפסה לש יעישתה רפסה ינש די-!ל ו ר ב נ ד ו ב תיב ןיקמט.מ םגרת,ןס סמות תאמ.לימ 125 הידפסה ימתוחל 'לימ 250 וריחמ ןושאר ךרכ רעי לש בושיב זזה ח תאמ ןושאר רפס.לימ 125 הירפסה ימתוחל,לימ 220 וריחמ -.."" הוקת-חתפ,הפיח,םילשורי,ביבא-לת "הילומ" מ"מיב םיישארה םינכוסה לצא םגישהל ץראבש םירפס ירכומו םינכוסה לכ לצא כ"כ!הלופעו This content downloaded from on Sat, 18 Jun :20:50 UTC