+23. To TO יתעונת ףוג זוכירבש רתויב חוטב יוכיסו,יתעונת-יכוניח :וידדצ ינש לע ונחנאט ךרד *הוזס ןימאמ ינאו הטעמב אלא"הרדגהב אל דחואמ ימלוע והטמל עיגנ ךכ,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "+23. To TO יתעונת ףוג זוכירבש רתויב חוטב יוכיסו,יתעונת-יכוניח :וידדצ ינש לע ונחנאט ךרד *הוזס ןימאמ ינאו הטעמב אלא"הרדגהב אל דחואמ ימלוע והטמל עיגנ ךכ,"

תמליל

1 +23. To TO יתעונת ףוג זוכירבש רתויב חוטב יוכיסו,יתעונת-יכוניח :וידדצ ינש לע ונחנאט ךרד *הוזס ןימאמ ינאו הטעמב אלא"הרדגהב אל דחואמ ימלוע והטמל עיגנ ךכ,תפתוטמ.הב תכלל םיבייח םיניערג לע ליטהל םירטעאמ סניא ץראב םזוכירו םתילע תרוצ,טיניערגה תילע בצק תמדוק זכרמ תביסיב םהישטרשס סינוידב הרוקמ זכרמ תביטיל םויה ונאבהש העצהה,הירבחלו העונתל ףסונ רגתא תתל ילבמ תומלסה קר היהת תיכוניח העונתש ןכתי אל,הפ דימת אלו תונוט תויצרא תועונת שי.םייתעונת טישגרהו תופס תניחבמ לבב לדגמ םיקהל רוסא תוירחא רוצית תפתושטמ תודחא רסאכ היהי ל"וח ימיטגמ ןיב תמא דוחא.ףתוטמ הנכמ רוציל רספא בוט דומעיט.לסכיהל למיטגמ לא תונעומה תועיבתו תומישמ ןנסי,ןכיהו הפיא לש םיבצמה לכל רבעמ,םויה :םידדצ ינס לש היצץנופ איה לעפמב ןיערג תטילק,הילע ונעי םרטב ורבסי טה ןכש הלודג לולע היתויעב טע דדומתהל ךרטציו הלודג המיסשמ לבקיט ןטק ףוג.טלקנה דצהו טלוקה דצה ל; הילע ינלערג לש תובשלתהו הילע תוינידמ :אטשונב.םינובה דוחא ינא,תיטאר םג הלוע התיה וז העצה:הקירפא םורדמ חלסטנט בתכמה חטונל הרעה כייח ינא,ףוסבל :רוצח לאומש םוימ תימלוע תוריכזמו זכרמ תבישי לכיטרפ ונהנא םא,הע היהנ טיקידצ,תוירטפאה םיכרד ה לכס דפרוטיס רבד טילחהל רשאמ טילחהל אל!אל רמאנ -ואל םא,עצבל םיבייח םיטילחמט המט טילחנ םירס* טילחהל בטומ.עיפומ אוהש יפכ ןינעה לע ןודל ךירצ רינה ירוחאמ תוכשחמ יטופלח אלל בטומ טלכל ףתוטמ ןינע אל הז םא.העוציבב עייסי אל טיאט הטלחה טילחהל םינווכתמ םא אל אל.וז הרעהמ עגפנ ינא.לאערזיל ךלוה אוהש םוטמ אלו,ךןורב ןיעמל ךלוה היה ןיערגה,ןומא אלל הלועפל םוקמ לכ ןיא.ןומא יא תעבה תרוצב איה קבעמל הבוטה ךרדה דימת שי הלא םירוזא ינסב.(תידרפס ירבוד רוזאו תילגנא ירבוד רוזא)רבדל יוכיט טלס בוסחל.טםיפסונ םיטנא ןינעה ביבס קיבדהל םג חילצנש ןפתי הזכ רבדב אצנ שא,לועפל תורספא ינפב דומענ דציכ עדוי ינניא םויה תאז השענ אל םא,תירפסמ הניחבמ ריבס,יתעונתו םינתונ תירעסמ הניחבמש םיניערג םיזכרתמ םויה.הז רבד טיטגהל תונטינו תורזוה תועיבת רתוי וא 2 -מ בכרומה לודג יתעונת ףוג זכרל.ףסונה רבדה תארקל תכלל העונתה תוריכזמ לע = תיתרבהח תודכלתהל תלכי לעב רמולכ,ינויגה,יתעונת-ינויגה תויהל ךירצ ףורצהו םיניערג ליטהל טיבייח ונחנא ךכ,םימייק םייתעונת םילעפמ לט םתוביציו םדיתע,םתוגל תוירחאב תאטל טיט םירוזאמ,דחא לעפמל םינובה דוחא ימיסגמ לש "ניצר חכ זכרל רשפא הב העס יחוז.לטותש המיטמ לכב תיטעמ תופתוסו תיתרבח תודכלתה רתוי וא תוהחפ החיטבמה הברק םהירבח ןיב תדעוב ומייקתהש םינויד רואל םירבחה תשולש תעד לע אוה בתכנט רמוהה.,ןוידל עיגתש.תימלועה תוריכזמב ועבוהט יפכ םירבחה תועדב בסחתהבו ם"ניערג תכמסומ הנלא תוריכזמהו רחאמ העבצהל הדמע אל העצהה טלוא תימלועה תוריכזמה תבישיב העצהה תא ומכסי םירבח 3 -שט זא םכוס.הלועפ לש הבוחו תוירחא תיוותה לש הלאסב טילחהל.םתרבח תבחרהל ואיבה םינובה תומלשהו ץראב העונתה םע אטונב ןויד םייקתה.םיניערג תדעו תעד לע איה ןוידל טויה העיגמס וז העצה וז םא ןיב ;םייק בוטיל חכ תפסות לש המיטמב דומעל לוכי טינובה דוחא לט ןיערג לכ.הסדח רטקה תא ודביאש םיבוטי וא,תילארשיה העונתב םתישארש םיבוטיל המלטה,םינובה יבוטיל המלסה ןיערג ףא ןיא,לודגה ירעצל.תאז הסננס העצה העונתה תודטומ ינפב איבחל ונתבוחמ,רתוי תובטיתה לט המישמ וילע ליטהל היהי רשפאש הזכ רפסמב זכרתהל לוכיט איהס ץרא לכמ *תעונת :ןמצלז השמ.. 7% o : novo ןינעל הבוסת תתל םילוכי ונחנא הב העש שי םאט הנקסמל ונעגה,ל"וחמ תיצולחה העונתה PITA םיבילח ונחנאט הדימ התואב :ךכ םכטל םיבייה ונע בסוח ינא םיניערג תדעוב רבחכ 3% a UR

2 , לעפמ לכבט רמוא יניא,ןוכיס טי ימואלניב לעפמ ןינעבש ואר תימינפה הרכהה ץרא לכב ירה,םינש רפסמ ינפל הדחאתה העונתהש תורמל,ףסונ רבד.חילצנ אל םינלערג עייסל לוכי ימואלניב ןיערגו תוילקול תסגרה סי.תימלוע העונתכ לאו ץרא התוא לש העונתכ תראטנ.תוטעל שיש םירבדה לכ דע הילעה תרוצ,רוזעל לוכיש והסמ תוסעל ןויסנ והז.אלפ תפורת הניא הפ האבוהש העצהה המ :לואשל לדכ םויה םיסנכתמ ונא ןיאש לבחו,יכוניח רבשמ רצי תז לכ,תויעבה םע דדומתהל ךסמ דחא יעצמא קר איה התלעוהש העצהה.םירבדה ינפ תא תונשל לדכ תיכוניחה ךרדב תוסעל סי ונלא התוא בבוסה לכל תימיטניא,הנטק תרגטמ יהוזש איה השגרההו הנתשה דאמ טעמ,םילוע לש םגו ודמל אל ל"וחב טירבחו התנתשה ל"וחב העונתה לש התביבס םג.םירבד ונתשה ץראב קר אל.הל עגונ.ואיבהש הממ תונוש תובוגתל ואיבי ץראה תוערואמס וניפצשכ מירבח לס םג.םיהז םה םירפסמה.ונתשה אל ל"והב העונתב טירבדה תונורחאה םינשה ךטמב ל"והב העונתה לש הבצמל דאמ תיניצר הגאד ץועיה תדעו ירבח לועפל העונתה תוריכזמ ךרטצת,בויחב טלחוי םאו,יללכ ןפואב העצהב ןודל ךירצ דוחא לש ךוופל הכילה אלל,הסטדחיתובסלתה וא רזג ומכ תומישמ לבקל לכויסש חכ זפהנ :וכרד תישארמ םינש רבכ.סיחילשה לש טיוסמ ךוניח טרודה ךורא ךילהת לט ןינע הז יתעונת לעפמ תמקה ךכ תארקל ךנחל טי השדח תובסיתה ליחתי ןיערגהש םיצור םאו,יתעונת לעפמ תמלטה לע םידבוע םה ןיאו תידיימ הטלחה טרוד הקירפא םורדב ןיערגה יכ וז הדוקנב דימ טילחהל סי.םייקה.תרחא הטלחה לבקל םינכומ אל םג םה,הז בלשב,םירבדה תא רתוי בוהסל םינכומ ללגב יתעונת לעפמ םילשהל טילחהט ןיערגל רקיעב ןכוסמ הז רבד ךא,תחטבומ החלצהה רחא תא ץזחל םג רשפא.טדח והטמב הלחתה השוריפ ןיא תויצולח.הקירפא םורדב העונתל וסחי הריבעה רפסמ טיסדוח ינפל,יתעונת לעפמ עילטהל ץראב העונתה לטו םיחילטה לש םיוסמ-דחוימ תילע ינפל הנט יצח האב טדח לעפמ לע העצהה.יתעונת לעפמ םילטהל הצלמה תימלועה תוריכזמה םילטשהל "דוה" ןיערג תטלחה תא לבקל טלחוה הנורחאל המייקתהש הקירפא םורד ץועי תדעוב ןויכ לע םיססובמ ויה שטינוידה.טייתנש ךשמב ודיתע לע ןד ןיערגה.לאערזי,יתעונת לעפמ :ןמדירפ יניא.תירבה תוצראב ןיערג שי ןכ,ליזרבמ תזכורמ הילע תצסשה % ףתוס ויהי םה.(תילגנא ירבוד רוזאמו הקירמא םורד רוזאמ)טיטנדוטסה תיבב םירבח תצובק.םנינעב בלתסשרש הטלחה לכל ילאיצנטופ 6.םיפסונ חרסכה תונשטמ םירבח 30 -כ - וקיסבכמ. 1975/74 -ב הילע רמג ;1971 ץיקב םירבח 20 לט שנשאר הצובק.םירבח 60 דע - הילגנאמ ןיערג + 5 םלרבח 39 הנומ,ץראב ובורב היהי םינס 3 ךותו ב תולעל דמוע - "דוה" ןיערג,םיניערג לש םלמייק םינותנ יבגל םייטרקנוק םיטרפ סקבמ :ןמצלז הקמ :לנולצע יכרהמ,הז ןוידב הרורב הרוצב אובל םיכירצ םירבדה,תויטרקנוק תועצהב תעגל אלא ינורקע טקפסאל םמצע גייסל אל םירבחל עיצמ ינא,תומס ריכזי אלו ןינעה םצעל ןווכ* אל ןוידה םא ילבמ העונתל בוט המ לע תיאליטרע רבדנסא אטחנ,לאומש לש ותעד לע קולחל יל הסרוי טארמ העודי יתלב הפוקתל תוחדיהל יושע וז הנובנ העצה סומימ.םייטרקנוק טירבדל סחייתנש (ר"וי):ןרוג והילא לש תיכוניח-תינורקעה הלאשטב ןוידב זכרתנש עיצמ יתייה,םיחילטהו העונתה ברקב תיכוניח הניחבמ לש ודיקפת והז םא קפוסמ ינא יכ רחא וא הז ןיערג לע יפיצפס ןוידל סנכנ אלו טירבדה ןוויכ הלעי,טירבח 40 הנומ אוה סא טג,ןיערגט םוקמבס העצה התלע,ןכל.םיניערג דוחאו הילעה תרוצ לש לעו,םינש 4-3 ךטמב ולעיש םינוש םיניערג דוחא לט ןויער זכרמהמ םוזינו דדוענ םינס 7 ךסמב לונלט תבייחמ הישע לכ,רגתאכ התוארל וא הב תואגתהל רשפאש תיניצר הלשע לכ העונתהמ הענמ.זכרמה העונתה תבוגתל הלודג הבזכא ךותמ רקיעבו העצהה רבכ)התלעוהט ינעל (םייתנט האב lo vino וניעטט ןכתי,םימיה תשט תמחלמב הפ היהש? no ma Goa.תחא העונת סויקב Dam.ףסונ עוזעז לבקל לכוי ובס בצמב וניא ןיערגה הז בלסבו ןיערגה DA

3 תארקל תכלל םינכומ טלוכ תינורקע יכ ינורקעה ה"לצכ יפמ םירבד עומסל הכזנט ןכתי.רזגל ותכילה לע ועיבצה ילגנאה ןיערגה יבגל לתש תא תורשפכ האור הילגנא ץועי תדעו תטלחה,םינובהל רזג תודימצ ריהבהל לכויט םינורחאה םינונכיתה,הנורחאל הסנכתה הילגנא ץועי תדעו שינפ ריכזמ(ה"לעכ)ץכ םהרבא.המלטהה ןויער היהי דיתעב םיניערג לש ןוויכה םא םג יתעונה לעפמ תמלסה לס ןויער ףיקתהל דאמ ןכוסמ,םהמ תא לטבל ןיא ךא שטדח ןויער דיתעב ילוא טיגדהל שי.בוט בצמב טויה םלכ אל העונת ילעפמ,רחא תויתובטלתהה תועונתב ץראב ןויסנה.ידמ רחואמ הז תישעמ יכ קץרפהמ דרוי הז רבדס בסוח ינא םלעתהל ןיאו םהלט דחוימה הנבמה ללגב וחילצה ונט םילעפמה בור.ימואלניב ןיערג קידצה אל ןיערגה,םיחילש 4 םאט הדבועב ריכהל ךירצ "דוה" ןינעב.ןיערגה העד תא ולבק ףוסבלו דגטמ.הז לכ תא לטבלו יארחא יתלב תויהל לוכי אל זכרמה,יתעונת לעפמ תמלטהל היה יכוניחה ןווכהו טא יל רורב אל םויה דעו אטונב תיתרבסה הלועפ טוט ונמייק אל העונתב,הסעמל.םיסדח םירגתא.םיישדוח ינפל?משר אסונכ הלעוהו שטדח אוה הז רבד,תויוזחאיהב ןינועמ דוחאה לע קר רבדל רספא יאש "ל הארנ :(יגופ)גלפ הדוהי 2 :םיצובקהו לעפמל ךליס ןיערגה תא ענכטל יתסקבתנ הרצק הפוקתל הקירפא שורדל יתאצישכ טייתנש ינפל לש בצמל עיגה הלט ןיערג לכש העונתב רבודמסכ יתדבוע בצממ סלעתהל טילוכי אל ונחנא,יתעונת.הזכ לעפמל תכלל חכ ונל ןיא.תרוקיב לכל תחתמ איה,תיטעמ.הבוט העצהה,תינורקע.אשונל תבשטק.םימייק םילעטמ קזחלו םייתעונתה םילעעמהו תוריכזמה ןיב רטקב זכרתהל טי לכ תא ךכל םותרל לכונ טאו הזל תוחוכ ונל טיס טגרנ םא בר ךרע לעב אוה טדח לעפמ ןזוא אצמנ אלט בטוח ינא םייתעונת םיקטמל םויה עיגת וז העצה םא ךא.םייתעונתה םילעעמה ןייצל יתטקבתנ :טולפ רימא :ןרדג והילא \,טדוח ךות לופית תושדחה תודוקנה car.תופידעה הביטיב הדגוה שא עדוי יניא.םימייק םייתעונת םילעפמ תמלטה :םיכרדה הדוקנ nom de tan Time mapa ילדי לע ורחבנש םיגיצנ שה הלאש יל רמאנ.יחכונה טורופה בכרה קוידב יל רורב אל ךא תוהמה יבגל טילחהל המ עדוי ינניא.דמולהו דבועה רעונב ומכ םילעפמ סנכ אלו הדיעו רזג :תיסעמ.טדח דעיל ודעי בסוי רזגב בטויט (ילארטיה יסילסה ןיערגה)יחכונה ןיערגהט הלפנס הטלהההו ןינעה הלעוה דוחאה תוריכזמ תוביסי 3 -בו םינוידב ןותנ היה אסונהש תוריכזמב הטלחה הלבקתנ.רזגל תכלל ילגנאה ןיעבגה לט ולדוגו ותמכסהב היולת טעמב אל התיה ם*רבחה תעידימ טלענ אל :רזגל רטקב תונרקסה תא קפסל ידכ,יללמכ סנכ לאכ הטכילא סחייתא.טיא ראסנ אל סימדוק טיניערג ינטמ ;טצלעי טדוח חקת יחכונה ןיערגה תרבעה.היבשוימ הנפתמ!רזג אל - ילגנאה ןיערגה תויוריכזמב היולת דוחאה תוריכזמו.טלועב טיפינסב היולת יד תוריכזמה.,םייוניס סיס יד םיהדזמ העונת יכינחו רעונה תונוצר.םינובהלו םיפוצל,דבועה רעונל הנוכנ איהו תרחא.דעבה תומיטמב םיהדזמ טעמו תוטעל םיצור ויה אלט המב - יטנאב הברה טי*רבחה לכ אל םא,םיבלט תרבועו ךונחל הרוטק רבד לט ופוסב איה תולתה.רעונה תועונת לכונחה אטונה םע טימלט,תוטלחהה תא לבקמה,העונתה זכרמ דעו ךינחהמ,םייניב יבלט םיווהמה םיאור ומצע רעונל םיעיגמשכו החותפ רתוי הטיגה טיימוקמ םיניערגל רטקב ץראב םימייקתמה םלוהמה דבועה רעונה ירגובל ץראב דבועה רעונה תוסחייתהט חינמ ינא,יטנא לע רבדמ ינאטכ םינולדב.םיבתכמב אוה דיהיה רשקה.ומצע רעונה ידה תא םיעמוט ןיאש לבה יד.םירבדה תא םינווכמו םהיקטמב םיבשוישט םינובה ירגובל םינובה רעונ לש וזל ההז םילעפמה תצעומ תא תינכותל העצה זכרמה ינפב האיבמ דוחאה תוריכזמס ןייצל בוטח ןכל.ךרדב תולבח הנייהת.רורב ןפואב הנידמה ידי לע וטבוגו ונמוטס ןוחטב תולובגל הסירדה חכונ תיתובטיתה רבודמ.םינט 5 ךות בוטי תודוקנ 4 לע ונבייחתה תיבויח המכסה ןתי דוחאה זכרמו הדימב יבגל תילמרופה הערכהה,טיפסונסיבוסטי ינסל וגאדי אבה טמוחבט ןכתי,ם?שטוגל אלא תודדומב תודוקנל ךלנ אל,הברעבט הרוטקב הדוקנו החספ ןיעל בורק הדוקנ ןלוגב תודוקנ יתס לע.הלדח תובטיתה טגו טיקקזנל תומלסה :טירמוא-אלא תאז טירמוא ןיא הקידב רחאל,תומייק יבגל,רמולכ.טהילע טלחוה אל דועט טיסדח םידעיל בסות דמולהו דבועה רעונה ל; הדותעה דעי וא וצ העונתל תיפיצפס תניא ל"וחבו ץראב רעוצלתעונת לש היעבהט רמול רטשפא תיללכ תודוקנ םיחינזמ השדח תובשיתה ידי לע טאה הגהבו הקדב דוחאה לש טדא תכ תדעו Da

4 הנומא רסוח ל?,ןוהטב :(םינובה לש םיטנדוטסה תיב גיצנ)רלדנס שהובא תא לבקל הכירצ העונתה.םהלט ןוויכה תא תונשל תוסנל הנוטאר הגרדממ יכוניח חגשמ הז.תבכרה תא ונרחא "דוה" יבגל ךא,ימואלניב ןיערגל םיניערג תדעו תעצה לש בצמב ויה עהו העונתה תא םצעב הוהמ ןיערגה.ץובקל הילעב םייתנס לס הקספה רחאל היהי.טדח בוסל לש רגתא טפחמ ןיערגהט םויה בשוח אל שיא.םדעי והמ ועדי אלסכ השלוח רצונ דוה ןיערג."דוה" רחאהו לאימרכל דעוימה "לעס" דחא םיניערג ם*למייק םיני*ערג ענכטלו בייחל ןיא םייקה בצמה דומיל ךותמט תרמואה הקסיפ ףרצל טי הזלו &.םדעי תא תונסל,םייתעונת םידעל םילשהל םלפאושה םדוק *םכ תאז תוטעל שי,םיסנאב םימעפל הלוע הזו,וק תונסל טרוד יתעונת ךלחמ יתטגרה םימי טדוח "נפל דוחאה תוריכזמתהישיב םג קי :הקירפא םירדגומ םניא סלרבחה תונוצר.תחא תורטפא הירבח ינפב ביצהל הכירצ העונתה ןיא -םורדב העונתה יבגל.טרובע ץיעסמ רגתא םיוהמ ץובקב סייחה םצעט סיו ם*רגתאל םיכסמנש סל יכדרמ,,טעמ תונשל לכונ ןאכסגו תחא,טדח בוטי תמקה םג תויכוניחה תורטמהשןותב לולכלו טיגדהל טי :ךכ תויהל ךירצ סוכיסה בוסחל רתוי תלוכי םהל ןיאו תויוטבלתה לט םייתנט רחאל הילע ברע םידמוע םה.םילק אל וז המלטמל ץוכיר ןלא,הזכ לודג דוע הירחאו םירבח 15 הנומ הנוטאר הילע תצובק,סדחמ טבלתהלו ;םתוקסעתה *חטסב םלרבד טממל טיצור סה תויצולחה תומישמה "ולימ ךותו םייטפוח תועוצקמ "ילעב הצובק יבגל יותיעה ;םיי ק יתעונת לעפמב תובסיתהל הכילחל םתוא ןוויכט קזח ךונה ולבק םה!תונקתפרהל סנכהל אלו חילצהל םיצור סה ;סתעונתל המוצע תיתעונת עתוירחא םהל טי,תישאר - םהמ לודג זוחא ;סרובע רגתאו יוניש הווהמ ץראב ץובקב םשייחל הקירפא םורדב םייחמ רבעמה םצע םירבד רפסמ סי הקלרפא םורדב טירבחה יבגל.ולבקס תוצלמהל דוגנב וטילחה סה ןכס דסמלמב :םיבוסח לע םירבדמטכ,םירבדמ ונחנא ימ טע תוארל ךירצ הפ,םילכה תא ןוחבל טי,הז םע דחל.הטסדח הדירמ איה "דוה" ןיערג תטלחה טצעט הארנ יל,דסמיממב דרמבסט ךרוצה לע תונעל ם*צור שדח בוסל.תידעלב םורתי אל ךא,תובר םורתל לוכי הטדח תובשיתה לש אשונ.העסשה ךרוצל הנועה תובסטלתה לט ןינע טג תויתעונתה תומיסמה ראס לכ ןיב לולכל שיש הטלחהב תאצל ךירצ זכרמה 6 םניא תועדה יקולח,ןויערה םצע יבגל,ךדיאמ ןיערה שומימל םימייקה םילכה תנלהבו,דחמ תערכמה הבוטתה א*ה תחא אמסיסש הטגרהל טפתיהלמ ריחמ לכב ענמהל סי ךא,םייתוהמ וא טליניצר,ךכ םע.תלרטונמ דימת תויהל לכות אל תוסחייתההו םיבוטי יגיצנמ בכרומ הז סורופ יתעונת יכוניחה דצה :ןאכ תאבומה העצהל םירוסטימ ינט.,הזככ וילא סחילתאו יהעונת ףוג והז (לאערזי ץובק ריכזמ):טסלט ןועדג.רחא ט* הז גוסמ ךלהמ,םיימואל טיכרצל תונעיהלו תובוטת תתל םויה הצור דוחאה - לכה ךסב וא הז קטמ וא רחא וא הז ןיערג תבוטל אוה םא תוארל ילבמ ופוגל ותוא לוקקל הקדצה טלחהב אל םיניערג דעי לע תקולחמ,םידעי תונשלו וילע סילחהל,יכוניחה וקה תא עובקל ךירצ.וקוזיחל,ךפיהל אלא ןיערגה תוררופתהל םלועמ האיבה ךא,קסמ לט םלניערגלו תוצובקל עיגהל שתה טייוניש לוקטל טי,םייאמצע םילעפמ תוסעל תלגוסמ םלנובה תעונת ל"וחבו ץראב םירוק טימוד םירבדו הנוכנ איה יתכרעה םא.היצמרופניאה תא םהמ בואסלו סמצע רמוא הז ןיא ךא,ןכתי,תוטעל טילוכי ונייחלט המ םיטוע אל ונחנאט תונעט ועמטנ.*מצע חכב,טלסשאח םלרבד רוציל חילצנ תוספ יוניס ידי לעו םירחא טינוויכבס ןכתי,רבד הסענ אלט תומיטמ תבצה ידי לע רהוי ט"לודג טויה םלסדה םירבה תוטלקיהל םייוכיסה,ץובקב םיד"תע.טימייק םיאת תמלשה ידי לע רטאמ תושדח ץובק ה*הי אלו,טדא-חכב רוסחמ לט הניא םויה םימייקה םיצובקב היעבה,ונתכרעה "לפ לע ם*רבח לאכ אלו טדא חכ לאפכ םיניערגל תוסחיתה לש איה היעבה.השדח תרגטמ םקות טא קזניט הלאס העט,םיצולח תויהל םיצולח םניאש הלאמ טורדל הסק דאמ.רחא ןוויכל ונתוא ענכטל Am nora dom Yo וא ןיערג לס תיטנטרטניא תקולחמל סנכהל הצור ינלא.תיבויח איה סינובה תוריכזמ תמגמ ירה DR e co VIP ללוכ,תונויערל םיחותפ תויהל םיכירצ ונחנא.הנעמ ןיידע םרובע ןיא ךכב םינינועמה םיסגמו םיאב התעו קסמ שופיתב םיסדוח 5-4 לש הדובע ונעקטה.ותונשל ם"צור םואתפס וקב.םלרחא םירבדב םג טלנינעתמה םירבח טי ךא.תאז םיסטרודט םיטנא טי "כ טדח ץובק תוריהב רסוח ללגב רקיעב תואיגש לע רוזחל םלסנמ.ןאכ ךלוה המ יל רורב אל דאמ (דעי קסמ טופיחל תורטפא הקדב םיסדוח רפסמ ךטמב רשאו םיטנדוטסה תיבב ההושה וקיסכממ םירבח תצובקל וירבדב סחייהמ םהרבא)

5 רבד לט ודוסיב יכ םהלש קטמה יסרטניא לע קר םילכתסמה טירבח םע ההדזמ ינאט לבח אוה השדח תובטיתה םוי; שצע לע סילחי אל הז זכרמ.םיבוטיהו םילעפמה יגיצנ תולוק תא אלא םיכינחה לוק תא ןאכ םיעמוס ןיאט אוה ןוכנ :ץלוג בללל.וז הרבסה תבוחב קלח תויהל ךירצ ונלו ךוניחה תוינכות הניא תיאלקה תויצולח.הנוט אוה הילעה גוס 22 לק ןורתפ וניט טדה ץובק.ךכ תארקל וכנחי לע ל"וחב הטענה לע רתוי הרורב הנומת סי,ץראב םיאצמנה םיכינחכ,ונל,םויה ןורתפ הווהמ.םיסרטניאל ףועכ תויחל הצור יניא הטדח הדוקנ תמקה לע טילחנ םאש ענכושמ ינא.והשמ ןובטח לע אובי הזס רורב ןויערה תא טממל םיקטמל וכלי םיטנא טתוא םאט טויה יל חיטע אל שיא.הטלחהל ףרטצי "דוה" ןיערגמ לודג קלח :(םיטנדוטסה תיב תגיצנ):קלופ זניא ןיערג בירקהל הז המ עדוי יניא.ןיערג בירקהל טי וקה יוניש טטל ךא,םויכ תינורקע הטלחהב טרגיס םוצעה ץזנל ףסונ םינש 5 לש הדובע בירקהל הז ל"וחב העונתב ךא תילארטיה העונתב :ןיקיידוי ינל תיטעמ הניחבמ בצמה לש הקידב.ותוא ףוחדל רוזעל סי םויה ןויערב ליחתהל ךירצ אל סויה.הסדח ןיערגה תא ףרצל וילאו םיטנדוטסה תיב לש ןיערגה תא ףרצל רטפא וילא ילגנא ןיערג טיט הארמ OR יניא.יוניסט ךירצמ הזו תונסוימ ךוניח תוינכות ךא.לוספ הסענ המ עדוי יניאו םייתנט ינפלוקיסכמ תא יתבזע םנמא.ךוניחה תרוצ תא ןנערל טי לעו םירבח לש םיכרצ לע הנוע הז ןאכמ םיעדוי המ השענ.םש סויה DD 1297? VTV DNS JR ox טדח ץובקל תכלל סיניערג ענכטל תוכז טי תוריכזמל amy םלטנא התעמ amo ליחתהל רספא יא עודמ.םיכינח ץראב שי םויה,םהיתויעב םיבטויה טיסנאב אלו םיכינחב אוה ןויערה רוקמ הטעמל.רחא ןויער ףיסומ ינא הזל ךא המלשהה תובטלתהל האיצי לס תורטפא קודבל וסקב הקירעא םסורדב טגו הילגנאב העונתב עצוה רבדה.הפ וקל דגנתמ יניא,המלטה לט אוה וקהש םהל םירמוא ונחנא טיכינחה לוק תא םיעמוססכ שג 9K טלחוי םא.ןויערה תא סויה טממל הטעמל רטפא יא הקירפא סורדמ ןיערגה ילב.הקירפא טורדמ &,םירבד רפטמ ןובשח לע ןויערה תא טממל רשפא.השדח תובשטיתב רשאמ רתוי חילצת םתטילק טירחא.ןיערגה תא ענכסיט חילש חולטל רטפא ךרוצה תדימב,עובקל הז יפלו דספהה והמו חורה והמ לוקטל & ונחנא.הלועעה ףותיש תאו המזיה תא תחקל טילוכי ונחנא אקודט םיבטוח ונאו ימואלניב.הקירפא םורדל והסימ חולסל תוטס תאז.ןויערה דעב לועפל םינכומ ונחנ\.תעבוק תוידסמימה אל ןינועמ טהמ רכינ קלחס תענפווקמ ינא.לאערזי םטל ולגרתה הקירטא םורדבס תויהל לוכי.ץחל טינינועמ דאמ ב"םראו הילגנאב,ענכסל אלו רבדל הסננ ונחנא,ץראב םירבח הברה סי יכ םיבוט,תלרבה תוצראב םירבחה טעו ילגנאה ןיערגה םע תובתכתה ונל טיו,שחרתמה לע בוט רתוי םיעדוי םליוכיס טיו,הלעמלמ תוגיהנמה אלו לעפנ ונחנאס יאדכ רתוי,דעב הפ טילחנ םא.הסדח הדוקנב ויהיט תורטפא לסופ אל הז ךא וז הדוקנב טילחהל םירבחה לע,םייוסמ ןיערג םע ךלי םיוסמ ןיקרגט טילחהל הלוכי אל םינובה,תורחאה תנעובקה לכ לע רתול ןיא הטלהה םילבקמ טא,הזמ ץוח ליעפי ץובקהש ילבמ טילחהל םהילע ךכ תארקל תכלל םיצור םניאסק טירבח סי טא.עונכט לש אלו טילחהל םיכירצ העצהה תא טממל טיצור םא.םלמייק םייתעונת םילעפמל תכלל וצריס םיניערג e.תויטנסרטניאה לכ תא חוכטלו ושכע הלועפ ףותיט לש ןינע הז םיניערג דוחא.הלועפ ףתסל םילוכי ונחנא.ענכשל רספאט ןינע אל הז.דסיממהמ אובי אל הז ךא םתיא רבדנ םלשטנא"המכ ואובי,בותכל רטפא הקירפא םורדל םגו ןיערג שי םינובה לס םיטנדוטסה תיבב.התוא שממל םינכומ אל טא הטלחהל טעט ןיא.תקפטמה תוביטחה תא ול םיסחילמ ןיאט הז ירוחאמ בוטחו לודג והטמ שי ךא,תויטעמ לע טירבדמ,םיוסמ ןיערגו עולכ ןיא.הכ דע הז ןויער ונקנח ונחנא.טדח וניא הסדח תובשיתה לט ןויער םלוסמ בצמ םע תאז רטוקו ינכפהמ יד ןויער לע ןודל אב העונתה זכרמ :תועט הפ תיטענ לע תאז תוטעל ןיא ךא,דעב ינא דעיה תא תונטל הצרי ותרכהמ דוה ןיערג סא.אבהדרדל.הובגמ היפכ ידי לע אל ךא,םמצע סיניערגה םע הלועפ ףותיס ידי לע םתעד ונטיו יטולה,ידיצמ.םיצחל תלעפה ידי.ילארטי ןיערג םע בולס לש תורשפא קודבל טיו הטדח תובטיתה לט תוינידמ דעב ax aves ןויער דימעהל הזל ףסונו וב טינינועמש העונהב הביטחו ןיערג'לכ ינפל הטלחה דימעהל ףסונ ירבדל המלט טתוא ינא לבקמ ךירצ דימעהל טהינפב לוקטל.ונתטלחה.יביטנרטלא רגתאכ ל"מואלניב בוסי לש

6 :ןרוג והילא בוסח אוה לולסמה,טתוא גורהל וא םתוא רובשל םינווכתמ ונניא.וכל* אל - ואל םא.הז תארקל תכלל טיניעתכה לכ תאו טלועה לכ תא בייחל ךלנ אלו "םינובה דוחא" לש שדח בו-י תמקהב. עבקס ןיערגב תעגלמ וענמנט ויה.טיא "די לע ןיטולמל ללשנ אל וקה יתעונתו יכוניח רגתאל טיניערגה תדעו תעצוה תא :הטלחהל תועעה יתש אירקמ :ןמצלז השמ.יבויח ןווכב לועפל חתפ הריאסמו הצור העונתהש המ לע העיבצמ העונתה תרדגה.יבויח ןווכב לועפל תורטפאה תא העונתל תתל רשפא לבא לט ותעצה לבא.ילגנאה ןיערגה + "דוה" ןיערג לט הכילה דגנ תיטיא ינא??דבל טילחי,ותוא וחירכי אל,םיכס" אל אוה א ןיערגה תא ענכטל תורשפא תנתונו ןינעה תא הסכמ הטמ ןיערגהט תרמוא ךלש העצהה.ןיערגהו םינובה לש םיניערג תדעוו דוחאהלש טדא חכ תדעו אוהס לבא ךלי ןאל רמול המ טי ןיערגל.תיארחא יתלב הטלחה היהת תא,.,תכלל ןאל טילחי לבקל םילוכי ונניא תיארחא העונת רותב ונחנא.ודיתע לע טילחמ ןיערגס תלנורקע הניחבמ ןיב הלועפ ףותיסב תוסעיחל ךירצ הז.ודעי לע טילחי ןיערגט ןורקעכ אלו הדבועכ אל םילנלערג דוחא - ונאבהט ןויערה םצע תא תאטבמ הניאו,תקפסמ יתלב אלה יגופ תעצה לבקל תורטפא לכ ןיאו הקירפא סורדל קר תסחייתמ איה,הילעה בצקו תוינידמ יוניטו. :תרחא תחסונמה העצה איבהל הצור.תלבקתמ לאומה תעצה :רוצה לאומט תוכז םהל תתל רטפא.ןינעה ירוחאמט בלסב אוה הקירעא טורדב ןיערגהט בטוח "נא,הקירפא םורדל תוחלסמ תחילש דגנ ינא ךא,ימואלניב ןיערגל ףרטצהל.השדח תוב:יתהל תכלל העונתה תנווכ לע ודי ךמוט זכרמה.תיפוטה הטלחהה תא ןיערגה ידיב ריאשמ זכרמה :גלפ הדוהל ותוא תוטעל םעט ןיא,יצחו הנש ינפל הנורחא זכרמ תביסיב הז סלואב הלבקתה הינש העצה.הנוסארה העצהל סחייתהלו התוא דירוהל טי ןכל ליגרת :רוצח לאומש םייתעונת טיניערג 2-3 ףורצל תורקפטה תא ץודבל תימלועה תוריכזמה לע ליטמ זכרמה,טיניערג תדעוב ןויד רחאל,ףסונ רויאל תיעמה העצהה תא איבהלו הטלחהה עוצבל יתעונת בוטי תמקהל םיניערג תדעו תעצה גו הכרבב טדץמ "םינובה דוחא" זכרמ :הינט העצה.תיצולחה תובשיתהה תועיבתו,הנידמה יכרעל תונעיה ךות,"טינובה דוהא" לש שחח לדי לע,םיניערגהו תויצראה תוגהנהה םע שואיתב ועבקיי עוציבה יטרפו טינוידה.טיניערגה תדעוו תוריכזמה םימייקה םיניערגה ןיבמ שייתעונת טיניערג השולק-םינו" ףורצ ידי לע "טינובה דוזוא".דועו םיטנדוטסה תיבב העונתה ירבח ןיבמ טיעסונ טירבח ףורצ ךותו,הילעה ףס לע שלדמועהו.תיצולחה תובקיתההו הנידמה יכרצל תונעיה ךות לש שדח בושי םיקחל הטלחהו עוציבל לועפל תימלועה תוריכזמה לע ליטמ זכרמה האציל ןויערב ודדיצ טלכו שירבחה ןיב םיפירח תועד יקולה ויה אלט יל הארנ הוקמ ינא,ןהמ תחא ביבסו ןאכ וחסונט הטלחהל תועצה יתט אורקל ןמצלז הטממ טקבא,ודעי.דכלתהל לכונס יתובשלתה לעפמל העונתהט וזכ תורשטפא טי תויורשפאה ראש לכל ףסונ ושכעט "דוה"ל םירמואסא ;:וכלי - בויחב וטילחי םא.הזב ער לכ האור יניא,הב םכתופהתתטה הצורו הילע הצללממ :(ידיפס)קביפט ואיל van im תויצראה תוגהנהל ריבעהל הימלועה תוריכזמה לע ל"טמ "קינובה דוחא" זכרמ :הנוטשאר העצה

7 :"דיפס םיכלוה,תאז תוטעל לאערזי ץובקל הדימ התואב רתומ הקירפא סורדל טיטנא חולסל!םתטלחה תארקל וכליסט,ןינע רחאל םהו,וטילחה סה םא? ךלט דחפה לכ המ.טילחמה אוה ןיערגה רבד לט ופוסב?ענכטל תכלל לאערזי יטנאל סי תוכז וזיא?לאערזי יטנא :(יגופ)גלפ הדוהי.דגנתמ ינא ךכלו תויוחילטו טיחילט ךרד אלא טויה הפ ונלט הטלתהה תא עצבל תרהא ךרד האור יניא.םויח טילחהל דמוע התא המ דגנ וכניחו טיחילט ונחלש סינש 3 יכ תוחילט דגנ "נא??ענבטל וטכע ליתתהל ךא, לכיסרפ חולשל רטפא,טדח ןווכל הכלוה העונתט םהל רפטל רטפא :קטלט ןועדג.תיביטנרטלא הטלחה דגנכ הטלהה דימעהל אל עיצמ יתייה.הקירפא שורד ץועי תדעו ירבח וא לאערזי תונוצר הטלחה העבצהל דימעהל אל ךא הטלחהל הקסיע ףיסוהל רטפא,תחא הטלחהב זכרתהל ןתינ הא אלא,טיחילט תחילט דגנ ינא.אטונה תקידבל ואיביט תוינוגראה סיכרדה ויהי המ טיטרפ "טרפל תנכסמ הניאו תקפטמ וז הטלחה.רטק רוציל םיניערג תדעולו תוריכזמל תוכמס תתל רטפא ךא."דוה" ןינעב תוסימג תנתונ השמ תעצהב המולג תורטפאה.הפירח יגוע לש ותעצה סנכהל ךירצ זכרמהש בטוח ינניא,ותיא םימלש םניאש לעפמל ףרטצהל ןיערגה לע תופכל ןיא :ןרוג והילא םינלוה ימ טטב - זכרמה עיצחי וק ענכסל תוסנל םירחא סיניערג וא ם"נובה דוחאמ םיטנא OR העונתל רתומ שאט רמוא אוה וכ ןורחאה וטפטמ אלול יב ופ ירבד תא יתלבק טעמכ :הטלההל הקסיפ ףיסוהל ע"צמ,תלפרועמ הטמ תעצה.הרורב הבוסת הצור ןיערגה לע,טיניערגהו תויעראה תוגהנהה שע טואיתב ועבקיי עועבה יטרעו םינוידה.םיניערגה תדעוו תוריכזמה ידי םיטנדוטסה תיבב העונתה ירבה ןיבמ םיפסונ םירבה ףורע ךותו,הילעה ףס לע םידמועהו.דועו טםימייקה טיניערגה ןיבמ שייוועונת היניערג השולכ-טינ ףורצ ידי לע "םינוב ה דוחא" זכרמה ליטמ לע תוריכזמה ןוימלועה לועפל עוצלב הטלחהה םטיקוול בוטי שדח לש.תיצולחה הוב:יתההו הנידמה יכרצל תונעיה ךות תויצראה תוגהנהל ריבעהל תימלועה תוריכזמה לע ליטמ "טינובה דוחא" זכרמ,"םינובה דוחא" לש שדח בוקי תמקהב שדח יתעונתו יכוניח רגתאל םיניקרגה תדעו תעצה תא ןועדג ל; ותקטיפ תפסוה אלל הטמ לט,ונוטארה העצהה הלבקתה 8 תמועל 17 לק בורב :תרמואה ןועדג לי הקסיפה תפסוה > ןמצלז השמ לל הנולארה ותעצה:העבצהל הדמעוה ןועדג לק הקסיפה תלבק אלל הנוטארה העצהה?ןיערגה תא ענכטל תורשפא עובשל ךא חירכהל תינוגרא תוכמס סוס ןיא,תוחותפ תויורספא הריאסמו תללוכ איה ותעצהש אוה תועצהה ראטל הסמ תעצה ןיב לדבהה."דוה" ןיערג ןינע תא סארמ האיצומ יגופו ן%עדג לס הרטפה.אל- אלו ענכטלו ךנחל רספא :רוצח לאומש םילעפמ תמלטחל םיפאוטה םימייק םיניערג בייחל רצק חווטב ןיא םייקה בצמה דומיל ךותמ,םדעי תונסל םייתעונת SE Jos ot imo

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה " נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב ם"ואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש ם"ואה תלאשל ל

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב םואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש םואה תלאשל ל רזעי רבט התמדרת נרלתמשמה " נ הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב רבמבונ 947 םיימוי רח םוסרפ תונקסמ תו הריקחה תדחוימה תשל טא50ע ( הבישיב תיעובשה ישאר תוקלחמה דמב ץוחה ידנקה ריכזה שאר הקלחמה תיטילופה הנושארה ירג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

אה ץ ב ר : ינא,בשוח העצההש אל עובקל הלמ תירבע שי עיבצהל.הילע יתעצה םיחינמש. היצזילאיצפס 162 תובישי האילמה הבישיה םישימחה הנומשו םויב,יעיברה ה כ וילסכב

אה ץ ב ר : ינא,בשוח העצההש אל עובקל הלמ תירבע שי עיבצהל.הילע יתעצה םיחינמש. היצזילאיצפס 162 תובישי האילמה הבישיה םישימחה הנומשו םויב,יעיברה ה כ וילסכב ץ ב ר,בשוח ש הלמ תירבע עיבצהל.הי יתעצה םיחינמש. היצזילאיצפס 62 תובי יה םימחה הנומשו םויב,יעיברה ה כ וילסכב,ד כשת תועשב 5 דע 7 צ החא תיבב םיוריב םיחכונה יבכ.ז נ ר ויה[ ]. רדס.א ךשמה ןוידה יחנומב להנמה ירוביצה.ב

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה הצעה לביטוח extra לבתי לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*: מכה אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ושרה בכתב על המבטח. אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי ולהקטין את תגמולי הביטוח,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו הביה םיימה םיעבש תחאו )אער( םויב כ ראב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנר השמ,רזא עשוהי,וב בקעי,הלילוטךב םהרבא,לט השמ רשא רב,)ר וי( בקעי,סוז םירפא,ןזח

קרא עוד

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0

פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: 2x+ y= 4 x+ y= 3 x y = 0 2x+ y = 3 x+ 10y= 11 א. 2x 2y= 0 פתרון וחקירת מערכות של משוואות לינאריות שאלות: 1( מצא אילו מהמערכות הבאות הן מערכות שקולות: x+ y= x+ y= 3 x y = 0 x+ y = 3 x+ 10y= 11 x y= 0 x y= 7 x y= 1 ד x = 3 x+ y = z+ t = 8 רשום את המטריצות המתאימות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים

. שאלה 1: ה אי x] T : R 4[ x] R 4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי T( ax bx cx d) bx ax cx c )13 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים, המרחבים העצמיים שאלה : ה אי x] : R4[ x] R4[ אופרטור ליניארי מוגדר על-ידי ( ax bx cx d) bx ax cx c )3 נק'( א( מצאו את הערכים העצמיים המרחבים העצמיים והפולינום המורכב מוקטורים עצמיים של R [ [x האופייני של מצאו בסיס של 4

קרא עוד

בג"צ 02/

בגצ 02/ תיבב ןויה טפשמה םיוריב ותבשב תיבכ טפשמ הובג סדצל ץ גב 577/1.1 ז ת,השור ג. דקומה ל טרפה הדוסימ הטול ).ר.ע(רגרבצלז תועצמאב ד וע לאכימ דרפס /ו ילימא רפש /ו ימו הירכז /ו רשיבא בל /ו למרכ ץנרמופ /ו רדא יקסביירג

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד