עיצהל דחא לכ לוכי גחונה יפלשט תורמל.עודי םויה :יבומלא ינרובט,זכרמה הביעי ינפל םימוי קר,םויה רדסל העצה.טויה רדסל העצה עיצהל רטנ ץרפ רבחל ללכה ןמ אצוי ן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "עיצהל דחא לכ לוכי גחונה יפלשט תורמל.עודי םויה :יבומלא ינרובט,זכרמה הביעי ינפל םימוי קר,םויה רדסל העצה.טויה רדסל העצה עיצהל רטנ ץרפ רבחל ללכה ןמ אצוי ן"

תמליל

1 עיצהל דחא לכ לוכי גחונה יפלשט תורמל.עודי םויה :יבומלא ינרובט,זכרמה הביעי ינפל םימוי קר,םויה רדסל העצה.טויה רדסל העצה עיצהל רטנ ץרפ רבחל ללכה ןמ אצוי ןפואב רעאפנט השרפב הלופיט ןפוא ללגב הגלפמה תוריכזמב ףזונ זכרמהל.,םויה וז העבצהל ונעבה,הז לופיסמ האצותכש,תרמואה הטלהה לבקי זכרמה/ עיאמ ינא, 7223 זכרמ :רטנ ץרפ י"אפמס בצמל ונתוא האיבהק איה תוריכזמה,"םיטטינוירוג-ןב-יטנאל" םואתפ וכפה - ןוירוג-ןב רובע םינטב תורעע ךשמב םטפנ תא ןנתנ רשא םירבחש ךכל האיבהש איה תוריכזמה.ןוירוג ןב וא ןובל - הדמעוה הלאה( ךכ ידיל האיבהש איה תוריכזמה.ןינעה תא הכביס תוריכזמהש בשוח ינא.רוביצב םירומח םיקוג הלבס לש הנולאר הידסס הנה וז טפיזנט.ודי םירי - רונ ץרפ העצה דעב ימ :יגומלא,י ר"זיה = דגנ תובשוממ תובישי רחאל :הרודצורפה ןינעמ ליחתמ ינא.דגנ תולוק 11 -ו דעב תולוק 28 תאזה הטלחהה תא הלבק תוריכזמה זכרמהמ שקבל,דחא הפ הטלחה תוריכזמה הלבק ןכמ רחאל תא דילגהל ךירצו,םירבה םלוכ - תרחא העד וקיבהע הלא,תאז העד ועיבה 798 הלא,הלא תוחישב,הלא תוערכהב,הלא םיקבאמב ופתתשהש םירבחה.ץוחב קבאמלו םינפבמ הלודג הפונתל עדחמ דכלתהל רחמ הגלעמה תבייח,סויה הערבהה היהת אלש המ :יזכרמ דחא קומינב שמתשה וז העצה עיצהש ימ היהי אלש ךירצ,הז חלכיול דירע ראי אלש ךירצ,תירקפאה חוריהמב טיעצפה וקבאנש םירבח םלוכ - תועדה יתטד אבילא.תרהא העד לעבל וז העד לעב ןיב לדבה 0 AM.* mo שיגדהל הצור ינאו תוריכזמב ףוזנל זכרמה תא,;קבמ יגא NIVA,להכטא רבחה י"ע השכרהש העצה תוריכזמה האיבמ,תועירכמו תועבוק,תועגימו ביעי רשא רבחו תרש השמ היהי הז רבחו העצהה דגנ רבדל דחא רבחל רשפאל,.תרט! יש 1.העבצהל שגינ כ"חא.לוכשא רבחה היהי אוהו תוריכזמה 95 Dos,םיעצפה לע חלמ תורזל ףיסוה םויה תוחפל ךיטמנ אלש דאמ בועח.םהיתועד ןעמ עבמת חוכיו תחיתפו טיבהלוטמ ןיידע םי + 4 o

2 םייקל אל ומכיס רצא,תוריפזמה ירבח לע אלפתמ ינניא :תילגרמ בקעי (!ףיסוי הז המ :הא*רק) טירבח 300 דוע תוחפונב םירבדה לע רוזחל ךרוצ םהל ןיא יאדול דע ברעו יתש הברה ךכ לכ םמצע תא ועמש םה.חוכיו עירבהל המ לע תעדל םיצור ונא - ךכ םאו עירפהל ןאכל ונארקנט בשוח ינא לט םנותע,דבלב דחא ןותע ארוקה רוביצל ךייח ינא דגנהמ ינאש,ילע טידבוכמו םינמאנ ןכ. ומכו םהל םיכסמ ינאק,ילע םידבכנו טינמאנה םירבחו וז העקדל םידגנתמה םירבח תעד,תרדגומו הרורב העד יל שיו,עומשל ינא הצור ברה ירעצל,לארשי ילעופ.םינותעל תובנגומה תועומשמ ןוזינ תויהל לוכי יניאו דע 4 -מ ךשמייש יביי)קלס חוכיו תוחפל םייקל שי,ןכלו ףוס ילב דע ךטמייש תוכיוב חותפל רשפא יאש ןיבמ ינא.םהירבחל םידגנתמ םהש,י"אפ מ לק המדו המצעמ םצע םהק םירבח המכ עומשל ינוצרב..חוכיוה ףיסוי המ םילאושו,ךרדה ףיסוי המ םילאושו ךרדה טהל הצאש הלא.יל םידגנתמכ,ברה ירעצל, םתוא בשוח ינאש הלא עומטל הצור ינא. יתערכהו ילוק תקדצב טלחומ ןוחטב יל שלש תורמל,ידי םירהל לוכי יניא.ריעהלו רמול המ םהל שיש םירבחה תא עומטל ךירצ.תועט 6,םירבח בלב הגאד היהת.הנחישטי - שיא-בלב הגאד :רמאמ שיו.ונייחב רבד לופי וא לפנ יכ,תרחא וא וז הרוצ ב אטבתהל םיבר םירבח קיצת חורה - קפס ילב,"יחור ינתקיצה" - רמוא דחגה :םיקוספ ינש הז לע יל טי ינלא,וז העצהב יכמותב,ינא.הגלפמה ריכזמ י"ע םכינפל האבוהש יעכ,תוריכזמה תעצהב ךומגל הצור י,טירבח.חוכיול ץק םשוי - הפ זכרמב לופתש הערפכהה םע יכ הוקתב ימצע תא הלשמ ינניא,םדוסיב םתוא בייחמ םגו םתוא ךירעמ,דבכמ ינג יכ םא,םיקומינה לפב םלע בלב ךומתל לופכי הרבטצהש תורירמל יד (...עודמ עדוי ינניא,םיקוספ רבדמ םויה ינאש וחלסה).הנעלו שור הרופ שרוע ועמשי םמצעלשב םהט םירבד ורמאיו תרגסמ לכ וצרפי ז+ םירבדה יכ,העונתה דספהב אצי,זכרמל רכש היהי םא םג,זכרטה רכש.ודספהב אצי ורכט - זכרמב םימאונ - 2 תילגרמ רבחה עיצהש תרגסמ התואב וליפא וא,ישפח,ךשעוממ חוכיוט רובס ינא ןכ יפ לע ףא.תרהא וא וז הרוצב התוא וחישיו אלל,בחרנ הוכיו היהי עטא לבא.ירקפא הז םא,התוא קיספהל םינינועמ ונאו הבצמ ךשמהל טלחמ ער ומרגיו םירצי תובלל ופיסוי,הרודמל ןמש ופיסוי םה,םירבח בלב םיפסונ טירורמת ורזי םמצעלקכ םהש םירבד ורמאיי קפס לכ,הליחת העצהה תא קמנל הזה חוכיוה יכ,תוריכזמה תעצהב םלש בלב,התוא םיאיבמו העצה הנשי םא,וילע רומשל ךירצו ירטנמלרפ ןויגה לי לבא,ךכ רחאו הליחת רבדיש ימ םירבחה,לע עיפסטי יכ רובס לנאש אל,ףסוי רבחק עיצהט םירבדה רדס ינא םרוג ירמגל אל להגנה תניחבמ יכ,רמול הצור ינא,רבכ רבדמ ינאט ןויכ,תאז םע דתי \.רשפא קרט המכ דע םצמוצי ינא ןכל.דיתעל הגלפמה לש ימינפה ךכ רחא אוה - הנממ גייתסהל והעימל טי םא,תימלג העצה איבהל ףלפא א ( DN הכרעמב mono ir םהל הצאש הלאל םימיכסמ אלש הלא תא ועמשיש ךכב םהל ףיסוי אוה join po

3 2 תא םירי,חוכיו םייקל תילגרמ רבחה תעצהל ימ,בור - %חוכיו סייקל אל תוריכזמה תעצהל ימ.םיינט םלינע ורבדיק :םלואהמ האירק?םיינש םיינש ורבדיט העצהל ףרטצמ ינא םג,םיכסמ :ר"ויה. "לטפסוי ארויג רבחה וירחאו ךיירטענטור רבחה ןכ ירחא,תרע רבחה וירחאו לוכשא.בוה?דעב 8 רבחה :םיינט טיינש!רבדיו העגפנ אל היטרקומדה.לוכשא רבחל רובידה תושר DIS.וז העצה עוצהל הנקסמל יתעגה עודמ,הרבסהל םיקוספ העדי הגלפמה םג.המעב תורדתסהה ל/ הריכזמ תויהל :העונתב רתויב םימרה ותלוכיב קפס לכו הלאט םוא התיה אל הליבשב.םינש שט-עמח ינפל הרק המ יכו ןוחטבה רש ותויהב,רבעב,רחאה ודיקפתב ותא היהא המל רקב קבאיהל המ.דיקפתל לואר ותויהבו ותמאתה ו ותונוכנבו.ןימאמו האור אוהש המ יפל,ותקדצ רואל איצוהלו קבא"הל וילע.החקלההש הבהלהו הרעבתה דקומל יתוא הסינכהו ןינעב לפטל (הברה ינא ןועק בורב אלש,טיניבמ םתא יכ,ונחוטב,םירבח :לוכש דמועה יל %ונתאמ םיבר לו הגלפמ ירבח םהט םילנאב םג,םילעפמב,םיפרעב לע ןגהל ול היה ץוחנ> העצב,ךרוצ אלל היה הזש ץןמזה לכ היה המדנ,םכינפל לביחו,תוקק םיבר תעד יפל עגפ אוה,ותא התיהו ותוא הקידצה הגלפמה לכ ילואו.והוא ריבסהל וא ולע ןינעה.הגלפמל דאמ םיניועו םישק םיבירי הב םיפתתקמ רשא המב לעו תרגסמב,םיברה תושרב םא יכ,תירבח תרגסמב אל (יטללופה ןבומב קר זא,סיאנוש דיבא םא לבא,ם?אנוט הלימה הא בהוא אל ינא) יתאב הז ינפל דוע םלוא.העבע-תדעו לע העצהה ביבס ינויסנ להנתה הנול/ארה הפוקתב.תאזה הבהלה תא תובכל,הבירמה תא רשפאק המכ דע רתאל,םירבח הברה תרזעבו.אלמקו,ץוחה רשו הלשממ,/אר היה אוה ונמזבק,תרט רבחהטש :רתוי תמצמוצמ העצהב ולר תא הווחי הנושארה הריקחב ונמזב לתחמשל אל בושו) םימיה ןמ םויב ילע הליטה הגלפמה תוריכזמ המכ עימשא.עיצא רשא תא םכינפל עיצהל םויה דמוע םידיקפתה דחא לע ןובל רבחה תא ונמזב הדיקפה הגלפמה לע ול שיט,ובלב בשח,ויפלכ הנעט לכ יל ןיא ו:ןובל ןכ,ףתושמה תיבה תרגפמב אל,הגלפמ תרגסמב אל הטענ הז לכ תעד לע,יתלוכי רשא לכ יתיטע םידהא תועוב; ךעמב ונתאמ םיברט,הרטמה תגטהלו קבאמל וכרדבש mp :ןינעה רמגי mira

4 .תהגומ יתלב הטויט לבא,תאז ררבל הדיקפתמ ללכ הז ןיא ילואש ררבתה ךכ רחא תורמל,ןוחטבהו ץוהה תדעומ תאז איצוהל תור/פא לכ התארנ אלו,י"אפמ םע דאמ הבר הדימב םעה יניעב ההוזמ הל,ממ טארו ןוחטבה רק ירהו ןי"אפמ לש םיק י א םיכבסמה,םידבכ םינינע םפינפב איבמ ןובל ומכ יזכרמ רבו ג דבכתהל היוארה ה כי תח הל הנתנ ירהש,ץק ןיא דע הזב ךיימהל הננוכתה ןוחטבהו ץוחה תדעוו,ובחורו.רחואמ רבדב לעטת איהש,םירט העבט תדעו לע העצה דעב,תוריכזמה ירבח הברה העד לע,יתייה,םירט העבט תדעו הלטממב ףחבתט העצהה האב זאו.היתועצהו היתונקסמ איבתו ןוירוג-ןב לט ותעדל דוגינבו ונוצרל דוגינב,הללקממב ונעבק האצוהכ.םיטפקמה רע יפמ אלא רעי האב אל תאזה העצהה רלאכ דוחיב,םירלה תדעוב םייתסהל לוכי הזה רבדש ךכ לע יתקבאנ םאו.ןועטל היה העק תצק הז - יטשונא ל וא ירבח אל וא יטרקומד אל הזט ןויגהב וא ףקותב תמאב ןועטל לבא,תרחא העצה תויהל הלוכי עודמ םיקומינ אוצמלו תרחא העצה וא תאז העצה עיצהל,םימיוסמ םיבצמב,רעפא.תיטפנמ הריקח תדעו דגנ הנעטב תינויפיצנירפ הדמ דמוע ינניאט ןמזה לכ יתטגרה ינא,ןפוא לכב.ותא ויקומינו ומעט,היטפקמ הריקה תדעו לש רורב לכ וא טיינלב רודחפ לכ דגנ הית ןוירוג-ןב,הלשממה ירט םירצח העבע לש ה ב לפטלו תוי ונוליחהו,העבש תדעו ןידה תא ןתי ןובל,לופי רטאכ רבדה לופי :יבלב יתרמא ינאו ) ונבלב ונלחלהתה ונלוכ םינותעב אורקל ונוליחה רקאכו.םינותעהמ קר עיגה - ונילא עיגהט המו.ל"וחב התיה הדלוג םג,ל"וחב יתייה,ררבתהל תאזה הטרפה הלחה רקאבע ךכ הרק.ל"וחב יתייה רקאכ דוע תאז תא יתרמאל יל ונימאה םבלוב לפ,םלרבח,חוטב ינאו) יבלב יתרמאיינאו.םירבדו םינינע המכב,ךרוצ אלל,העק העיגפ ןובל עגפ ןוחטבהו ץוחה תדעוב ויתועפוהבע,םדוק יהרמא.הזכ םורופב ותעפוה תרוצו ןפוא דעב ותדירי םויב היה הז םא עדוי ינניאו,ל"וחמ ןובל רזח רטאכק (ל"וחב ןיידק זא יתייה,בוצו) עזעזמ םעור ילע הטע דוחיב לבא.תרחא וא תאזכ השק הפ תטילפ עמוט ינא םימעפל.הילא יתעגה דציפכו העצהה תא ריבסמ ינאע אלא,רוגיטקכ הפ עיפומ ינניאש,תאז תא ורכזי טירבחהו,דיגהל הצור ינא המכ דיגהל יל דוע" (קרוי-וינב,ןותעה ךרד ילא עיגה הז םגו) רמא אוה,כ"הא רצק ןמז וא,ןוריואה ל? תוגרדגה םלוס לעמ,ןוריואה לע תוגרדמה טבבמ יוגרעטצהש הלאפ םינימרטב רבדמ ינאו.יתבאכ,יתרעטצה?י"אפמ לע הדימ בשוח ינא.תודימה לע ירמאבו) תודימה לע הרבעהה לכ םעו השקה ונונגס לכ םעו תורצה לכ םע ןובל סחנפל דידיו רבחכ רהמו םויהו לומתא ימצע תא האור ונא לבא,יל ונימאי וא ועדי וא םיעדוי םירבחה לכ םא ץדוי ינניא דכ."םימיענ יתלב" םירבד דיגהל?ל היהי דוע,(,"םבילפ ךלוה ינא הנה" ("סארו אנ רדקא" "הסל תאז תא תומדל לוכי אוה תיסור עדויק ימ) רמוא אוהו ןוריואהמ דרי קר,הנה ו.תאז תא עדוי ינא.הארבהל קוקז היה אוה.הנ.םישדח הזיא ל"וחב ו ןובל סחנפ םג?ןאכ הרק המ,יחדערנ.יפוגב הרבע הלחלחקע,יל ונימאה!םירבח."םימיענ יתלב םירבד TR AD nm ty mono טוש הזיא?תויהל "הפ ךלוה" המ :י תבשח,(רטומ לק הודימ אלו הב םידדומל

5 תיהו יל רורב ולאל אל ;םילימ אל תטילפ ;הפ יכ םא הזיא עונמל םג תא םצע.הטרפה הלעי םדיב,עונמל ינאו דוע בקוח לוכיל תויהל ונחנאש ונייה םיחילצמ ילוא הקיטא תירבח איהש תמייק לבב תוגלפמה דוחיבו הגלפמב ומכ,י"אפמ איהש הלודג םוש קפס הז היה,החנהב טעיאע םכח והומכ עדי רומ/ל לע תולובג,םירתומ לע,הרירב התא עבות..,תאז הגלפמה םנמא הניא דעב,תאז לבא..."הטקבב" ךא ןיא ירסוה הרירב ןיאו,אצומ ינא עדוי ךיא םירקמב הלאכ :םימילעמ ןיא,סונמ ןיא דובכהו אלמה םודופל הז - ךלה תמכסהב,תוריכזמה וא רתוי ןוכנ - המללהב לש םירמוא ןובלט ךלה תדעול ץוה ןוחטבו םעו לכ הכרעהה תאזב םילטומו הילע םידיקפת םייתכלממ הגרדממ.הנוטאר יגמוד "כ רבניא זירפמ,תאזב םא,רמוא וזש ותלגרה וליפא לש רבח רקי תילגרמכ עיפוהש הפ ינפל עבר.העש 1 ךופהל םט ןבאל תבאוש לכל ינייוע.י"אפמ הז היה יאדוב אוהש חמע לע,ךכ לבא םימלענ ירקה,בל םא יכ ינניא הצור בוטחל - אוה הכז ותעפוהב וז אוה הכז - סנייטע"מ טגאזעג - ינניא חוטב ןינע תונינעתהל ךפה ןבאל,תבאוט וזכרתהו וביבס לכ שרוד ער.י"אפמל תמא וא אל תמא - בייחש הויהל ןמאנ לע ןרוביצה וזו אל תנוגלפמ.י"אפמ.וז תאזבו ינא טמתשמ,"טנמטיטסרדנאכ" הדבועה איה - תאז; רמאנ י"ע שיא יזכרמ - םיטטיצ,תסנכב,ינמודו לכלל ירבה תסנכה ירבח י"אפמ אל היה םיענ עומטל,תאז תרזעבו תודעה הנהלק שיא,הרואכל הלחה הרודמה ביבס,ןוירוג-ןב לבא לכ דחא ונתאמ התיה תרזעב ןובל-ירבד תרזעבו רמוחה אוהל ןיבמ ןבק,ןוירוג ותויהב ודיקפתב יזכרמה ךלטמב 123 תונט,הנידמה םעב,הגלפמבו םוטמ ךכ יתרמא םדוק אוהש ךפה ןבא תבאוט ונידיגנתמל תא.הרעבתה ןיעדויב וא אלש ןיעדויב - ךפה םג לקמל םילבוח,ונדגנ לככו רבדהס טשטפתה שיג תא.היתונקסמ יתעדי טגש ןב ןוירוג םגו םירבח םירחא םיאור תא הז ןיעב ה יפל ינופצמ - רובס,יתייה יכ תדיעו העבשה לפטת ןינעב יפל הנופצמ היהתש תדעו הריקח,תיטפטמ לבא ןויכ יתסנכנט םלתב הזה לא תדעו,העבשה יתבשחו יפכ םע קלח יניצר לש ירבה ה תוריכז רובעכשע ןמז רצק וליחתה,בועהל בסומש קבאמב יניצר השקו ךעמב הברה.ןמז ינא הצור היהיש ןרורב אל קר םע שיא,דחא לש,וטפסמ וא תובקסמ לט המ,םיארוקא תטרפ" " יתדמע םע דוע םירבח קרפב,ןו"לאר ה הידטסב,הנוצארה ןינעב האצוהה רואל - יפכ םתאק םיעדוי השרפה ו Boal Su span דועו אל יהעדי המל,הז יתלוכי קר ףווקל לוביל תויהל,םירבחל,םידידי Da לש,םידידי שיו י"אפמל הברה דאמ םידידי ץראב םניאט ירבח,הגלפמה לבא אוה E הזכ רמא הז הזו עקעקל תא לכ רטצמה.הנידמב קר ינפל עובש םימי ונעמטש quam הנווכה התיה ילוא קר ערפהל םדוק לכ םא רטפא ןבמ ןןוירוג לבא הרטמה תיפוסה ךפ ולחה םג םירבח םגו םידידי סופתל","תודמע הזו ךלה בחרתהו ךלה לידגהו E

6 ,ל"דחב "יתויהב דוע ינשה רבדה :ל ןיגעה הז דיקפתבט םדאהו ןךנתמ ד,רובעי הזש רתומ םאה, בדה זרט.הלאכ םיכנחמ ךכ לכ ררועמה אל,הע?ה תדעו ו השרפה.תאז םיאנה ביתכהלו ברעתהל תורחא תוגל תורדתסהה ריכזמ הז,םיחא בירו ברעתהל ולחה,תזכרמ הד ו ן תורדתסהה רי תא - קתנל תא תאזכ אתהנהא הי.יב,ןורחאה עוב תעדל הכונל."להקה העד תא ןיכהל" יהוז ירה יכ.ותעפוה תרוצ :תהל טילדתשמ,ןיבהל ךירצ םנוקיתל םייחה ה ררועתהל דיגא הריקחה ונווכתה ינעה ררועתה ובה לבא,ץוחב םא תמאל אטחא םידחא םיטנא תאצננ רטא,י"אפמל ביתכהלו הלטממה שאר הזו י"אפמל ה הז,הז למ ע ה ןינעב :יתרמאו ידע,תויטשרפה ןיאט םינורחאה םייעוב לבל םל עגר הזיא ה ;אר הורטפתה ה בושחל יתלהתה.ירמגל המייהסה,םירבחהו בתכמה,תוריכזמל עיגמ הזל ינפלו הרוגסו רטפתה ןוירוג ןב ףוס ףוס םימ ועיגהע יתבטה וא.הקרפב לפסל לכונו הקספהכ תידוס ד הפטעמב תוריכזמה ירבחל לע ןידה חא תתל יזכרמ תוברעתהל ןווכהמ - הבופל הרק הפ םלוא.רוריב היהי, 1 יתייה םעפ לפב, arma yana אוהש,הזה קלחב אקוד יאדובש םיטנא - רכוז ינאו ימינפ 1 1 תדעו לע חוכיוה היה הדימב.הגלפמ הב מגל ןינעה ליחתהו הרמגנ רו אקוד ו א - התיה איה.התנגרואמ היה לוכי ןםמצעמ ומקש םירבד םג ויהק יאדוב יכ םג התתיה לבא :ץראב הנשיט העפות לע "םיבורקה",םידדצה לכמ "םיברוקמה" קרפל ןינעה תא וקתני םאע,םירמוא ןללה,הרעס,החא השרפ הרמג "ןויטרפה קותינ" ןיעמ הז הרקיש המ הרקי,רמגנ הזה ןינ בתוכ ןובלע בתכמ הז םא.ךלוה אל הזט יתואר םל

7 .הזה גונעתה תא הגלפמל לש ותבושת כ"חאו זכרמה תביעיב.ןוירוג ןב לש םירבדהמ הז םאו,"סמייט םידחא םימי,חוכווה קספיט ידפב,"ןינעה תא םירגוס" ונא> ונטלחה זאו ;ןובל קינעהל ולכי אל םיבירי םינותע לבא ןזגראב רוגסה ןינעה תא קיזחהל ונחלצה קרוי-וינ" לש בתכ םע החיש ידי לע הז םאו ןטינותעה תוכרעמ לכב אצמנ רבב המ תעדל הכירצ איה.והטמ לאטיתו ןמזות י"אפמ םגש חינהל ךירצ,הלטממ.התוא יתיאר אל תוחפל תוריכזמב - תרחא תורטפא האור ינניא ינא.רמול בור םע םיברעו תוליל יתילב אלא,יתכלה קר אלו,רבח לא רבחמ טעמכ יתכלה םקותט תנמ לע תוגלפמה םע עגפ םיצמאמ הנידמה אישנ הטעי - ךכ חינהל עי 9 המ :הלאשה לע םירוריבו םיחוכיו ץתולאעמב םלוכ םע ילואו,תוריכזמה ירבח הישומו הצע אובת זפכרמב ילוא.העצה ת וריכזמב יתעמש אל? גהננ ךיא,היהי,הנידמלו םעל,העונתל התור? ןעמל דיתעב הגלפמה גהנת ךיא - םימי המכ דועב,דאמ ינ'צר ןחבמב ויטכע תדסוע הגלפמה :ןינעה לכמ םיאצוו ונא :ורמא םה.םילדוח 5 -ל ןינעה תא קיספא ועקיב טעמב םהו,תועט לש החיט םתא יתמייק.יתורדתסה אל לודג ןותע לע םיטשלוח םה לבא וניאר יכ ןינעל ונסנכנ ונא ;י"אפמ לט ימיגפה הינינע אוה,ונקסע ונניא אוה.ןינע הזמ התשע אל הגלפמהש דועב,לודג רבד הזב וניארו,ותקדצ לע קבאנע םדא.,הגלפמ ירבח םניאט םיטנא לע תומט ריכזהל הצו ינניא לכל ויגיצנב רחביט ידכ זכרמל אורקל תועצה ויה,וליעוי אל - קותינ לכ וא יתלוכי,תודסומה לכב היגיצנ תא לדחמ רחבתש הדיעול אורקל וא,;דחמ תורדסומה תומכחתה לכש,ךכל תוחכוהו םינמיס יל ויהו,תוטב טעמב יתייה - הזמ רתוי ערפהל םיצור םתא : ךכ טרפתי הז לכע - סויה ןוכנכ ןוכנ הזו - חוטב הויהל םיצור םתא.ותקדצ לבקלו ותקדצ לע קבאיהלו םחלהל זיעה רשאב,ערפהלו,ןובלמ הצור ינניא.ונתדובע תלוכי שובשו וניית טובעב םלשל יאדכ הדעבש תינ"צר ךרה יהוז» יתלדה,תרחא ךרד םתאצמו ןובלמ ערפהלו לינעהל לבא.תורדהסהה לע תוריכזמב והשמ ונעמל,תטבתשמ הדובעה ךיא רמולו םיטרפל.הזב עוגנל הצור ינניא.יניצר דיקפת ילצא אלמל לדח,ןמזב קותינ לע הז ןינע לבקל םכמ לקבמ ינאו,םוקפ הזיאב דבוע ןכ ( DIDI var va."םייח ילעב רעצ" תדוגא לש הדובע הנניא וזו,תעבתקמ הדובעהע,ףודע יגממ םיארחא וננהו,םייארחאהו םייזכרמה תומוקמב םיבטוי היגיצנע הגלפמ ונא.רתויב םייזכרמה םידיקפתל :יל דיגהל םילובי; םירבח םתוא םע חכותמ ינאו,םכתוחכונבו םכתא תכותמ ינא יתאב :רמוא ינא?תמכסה םואתפ המ,םי/דוח המב ל ונצמאתה,ונקבאנ,תובבלהמ ןינעה תא םירקוע; טילחהל 7?פא וליא.ךרע הזל ןיאל הנקסמל - הז בצמבש הנקסמל יתעגה ינא ךכ ןםנובלע תא םיעבות םהו םייח תודטומו םייח םיטנא 03:7 לכ,תובבלהמ ןינעה הא םירקוע ןיא לבא,בוט היה - ןינעה רמגנ הזבו,.ימעפ לש בח רפסמו בה ןץמז ךסמב יתיסנ ינא.תרחא הצע ןיא - םילבוה לקמל ךפה אוה רשאכו - ןובל לש תוסטיצו םיטפטמ לע ופמתםה ונתא חוכיובע,י"אפמ דגנ,ימצע םע חכותמ דוע ינא הזה עגרה עבו = םירבחל יתרמו / םיביריה לכ זוכרו nando ןבאל ךפה אוהע,ןובלל ךכ ול הרק dora

8 .יתחלצה וב דיחיה רבדה היה הז.דיגי,רבד הזיא דיגהל תורשפא הארי אוה סא,זאד הלשממה שארש ךכ ידי לע רזענ ול יתעצהו ןובלל יתאב ךלאכ,הנועארה :י םעפב קר יתחלצה ינא.ונתלצה אלו,תורירמה תא ביפהל לכויש םייניב הטעמ.הזיא,םייתניב-יעצמא הזיא שפחל וניסנ ןםוחלטמ י"ע,םירבח הקולט לגש דע םע,רבח דוע םע,ימצעב האז יתיעע ;ןנחתהל,לקבל,ןובל םע םירכדב,תורדתטהה ריבזמ תויהל י"אפמ רבחכ לוכי וניג ןובלט,יביטקיבוא בצמ רצוג - ךכב ןימאמ יבלב ינאו - בצמ רצונט הנקסמל יתעגה.הרחא םירבדה וחתפתה ךכ רחא לבא ןובל; תור,עא מנ אלש,איה ףויהל ךירצ היהש יפכ ליעפ תויהל ארקנ םעפש דסומ ם עפ וגל היה.תטבתטמ הדובעה> יתרמא וצונ יביטקיבוא ןעואב לבא.הווהתנ / בצמה תמלאב וא,ותמעאב קר םא הז עגרב.הזה דיקפתה תא ויטבע אלמל לכוי אל אוהע בצמ דיגהל רתומ.םיחמ ןוראב הכלומ,החמ,העצפנ,המגפנ/ היסרקומדה,היטרקומדה לע "דלאווג" תקעצ םעטפ רוע םוקת יאדוו,ךכ טילחנ םא.ונב םג יולת רבדה +, ךכ בשח אוה םושלש דע,ויברוקמ ןיב ימצע תא האור ינא לבא,ול וכעלל.ויברוקמו ןובלב יולת אוה,הלוכ העונתבו זכרמה ירבחב,ונב הברהב יולת ךבדה.םילק אל םימי ויהי וז העצה לבקנ םא םג/ עדוי ינא לוכי ינביאש המסיס הזב האור ינאע,הפ דיגהל ץוחנ םא קפוסמ ינא דכ םא.רתויב בוצע,רחויב יברט,רתויב השק ןורתפ אוה הלא םימיבל בטוח התאשע רבד עיצהל ךירצ אל התא,תיטרקומד אל איה י"אפמ לע ועיגיט עונמל ידכב.הב בטחתהל,הזמ רתוי םה םייחה ףוס ףוס לבא אלש הלוכ הגלפמה תאו הלוכ העונתה תא ריהזמ ינא.תורטפו תונורתפ ינגימ לב לע הלא תועוב /ב ונקבאנ םיריעצה םע דחי.ולא תועובעב םג התוא יתרבה.י"אפמ התא ריכמ תצק ינא.ךכ לע רובידה ביחרא אל,םיריעצו םיקיתו ןיב קבאמ םצעב והזט,תובר תוטיחל ןנעי יכ םירבחל דיגהל הצור ינא.קבאמה לש ויפוא לע,ץוחהמ םיגקומ ונל סינפהל םילדתעמ - גישכע.ונלוכ תוחיל: תא האור ינא ךכ.ןינעה רמגנ הזבו,'ב הינגדל רזוחו םיפגמ גוז הנוק יתייה,יאלקחה זכרמב םיעק םייח ויהשכ.םינעה לכ ךשמב יעבט הזש דלפצרה רבחה דיליו הז ינפמ שחהה ינגניא יעבטב ינגא.רחא רחמ הז םויה םישאר תפירע"ו "ךרד-יוניפ" ל: המלל "תינכת" הפ שי יכ,םידידיו םירבח ורמא יל םג.המלט "תינכת" לוכיבכ שי הפע,ונדבנ םימיקמ/ רורטלו,הז ץחלל ןתנהל ךל הארנש פוריכזמה ירבה וא הל:ממ ירבח םע,םירבח וא רבח םע ץעיהמ התא.תוצובקב הצק ונדדוגתה וללה תועובעב רמואו םייסא ירעצל.וסחי המו רבה ב-וח המ תעדל הצור הת ו.הבוט םתעצהש 8 לדח ה דסומט תויניגרה וא תויזכרמה תוביסה תחא וצל 7,ךפ ירחאר pari רמוא ינניא.,.נתא תבשל לכוי - הירעמיא ךותב הירפמיא וזו - תורדתסהה RAS Da om E A Pando am DK

9 ."חרבי ינומכ עיא אל" :רתוי ההובג הגרדב םדא לע,יל ע אל קוספב הנעא לובשא הרובצ יול,התא המ :יל ורמא םיבר םירבח לכט בשוח ינאו.ןינעה זכרמל יהוא םתסנכה לבא.עיבצהל אל וא תיאעח העבצהב עיבצהלו,רחא רבח לכ ומפ תויהל יתלוכי.,הצע התיה אל דל ףאו,הצע הל התיה אל?דיגהל ילע המו תושעל ילע המ :החוא יתלאעו הילא יתסנכנ יתעיסנ םתסנכה םתאל םוטמ ןינעל יתסנכנ :רמואו רזוח.ןינעב תלפט התא,לוכטא םעפב.סנכתה זכרמה רעאכ,ןינעה תא יתיחד םיימעפ,לובשא בשעות המ תעדל םירבחה.רטפחהל ךירצ ןובל :ימצע תאו וחוא הנעמ יתייה רשאכ,יל רמא אלש תוריכזמה ירבח ברקב רבח טעמכ ןיא יב,רמולו ףיסוהל הצור ינא"י.,רטפתהל וילע תירסומ הבוח :רמא אוה,ונלוכ לע בוהא רבח תאז רמא םושלט קר ךלנ,רטפתהל וילעש בקות התא םא :םירבח ולקבו,"יתוא ורטפת םתא,רטפתא אל ינא אקוד"דיגהל ול רוסא.העונתה הנעתמ םייונע הזיאב האור אוה.רספחתהל ןילע תירסומ הבוח וז :ןאכ ונילק בוהא דאמ רבח רמא םוטלט קר."רטפתהל ךירצ ןובל" :םהואו יפצע תא הנעפ,"דגדנמ" יתייה רשאכ,יל ורמא אלע םידחא םירבח ןיב וא,תוריכזמה ירבח ןיב,םדא ןיאש טעמב.תאז ול רמאנו עבתנו אתוצב והטימ דועו התא ינא אלהש,העונתה לע - הובג רתוי ןופצמו רסומל תאז דבעשל עי ןרסומו ןופצמ לט תרגסמב התוא סינבהל רעפא םא וליפא,תירבח וא תיקיא תויחונ תצק דבעקלל טיט,םלטק םיבצמו,םיבצמ סיס,יהמכסה ידועמו.הגלפמ רבח,העונת רבח ינא לבא,םיינזאמה תופב לע הזק עדוי ינא.תונעט יל ןיא ךא,םעה תא תרטל התלוכיבו םעה תא תחרקמ הגלפמה םטב ןהבל ןובל סחנפ לכוי אל,הנידמבו העונהב תומייקה תוביסמב יב,טילחהל זפרמל עיצהל" :תוריכזמב הלבקתנ/ העצהה הנהו ו,"הורדתסהה ריכזמב ההגומ יתלב הטונט ao בא הז לע!ךליק ומכ ךליצ ןינעל ןת ןתאזכ העצה ע יצהלו הרעבתל רודחליךירצ ja ינפל,ריאמ הדלוג הרבחה,הדע יל טי,ל"וחב ראלהל יתלוכי,ןינעל יתוא PAR :יתוא לואשל יאטר אוה לבא.סילחהל הצור אוהק יפכ,טילהיו העד ול עי זכרמה san " םיבייח ךכ םוטמ,םלוכ יפכ לע יתאשנ זאו,ךרד ונאצמ ילואט,יתבטח הנורחאה

10 תהגומ יתלב הטויט,וילע תוירחאה תעיבקל,רבשמה לש הדבועה תעיבקל רסי ץופקל תשקבמ אלא ויתוביסו וביט,רבשמה רוריב לש ךרדב אל תכלל תשקבמ הגלפמהש ילע המוד ךא.ונתוא הפקתס הרוקהה הלחמה תא אפרלו וילע רבגתהל תורשפאה תערכמו הבר הדימב היולת וביט רוריבב ילוא.הז רבשמ לח וביט לע חכותהל רשפאש יאדו ךא.היאר הכירצ הניא,רומח רבשמב םייוצמ רוביצה הללגבו המעו הגלפמה יכ העיבקה.הב יתורבח לע םג אלא,הגלפמה לע קר אל התא קב,נ ינאש,ךכב םג איה הז חוכיוב תופתתשהב יתולצנתה :ךיירטשנטור ןתנ.השקה ילוחל הפורתכ,םיעיצמה ל" םהיניעב הארנה שנועה תעיבקל ןאכמו אוה יאדו ךא.תאזכ ךרדב תפלל רשפא ללכב םא קפס.םד ור עולש הארבה דומעל הכירצש םוקמב'דומעי אל חותינ לש אפרמש הוב םוליהבו ןוזפחב/ דהומכ,ןוכסת אל וז הטיטש םוקמב חותינ תטיטב טקונה.הרואכל חילצי חותינה םא,סרהי ףאו עגפיי הלוחהש הנכסה ול תברואו איה,התוא שסשסל רשפא יאש,וז הע הטוטפה תועמשמה.רוריבה םייקתנש םדוק דוע הטלחה לט האכרע היהת הגלפמהט ןחוב תדעו ינפב רוריבה לש ומויק תא ועיצהש הלא התע םיעיצמ - ךכל הרשכה העסב םייקתיש רוריבל ול חינהל םוקמב.הז רוריב םייקל וז העטב רשפא יא יכ עתש חרבכהה ןמ - לעופל האצוה אל זכרמה תטלחהש וז הדבוע?זכרמה לש תימשר הטלתה יפ לע ומייקל הכמסוהש הדעו ינפב רוריב םייקתנ אל יכ הדבועה ןמ קיסהל התע םיעיצמש הנקסמה המו.טדנמה תא ךכב קוסעל וטקבתנש םירבחה וריזחה רבד לש ותימאל.תילצה אל הז רבד.הב רוריב םייקלו וז הדעו םיקהל םינוס תונויסנ ויה.וירבדב וז תינויפיצנירפ הדבוע ריכזה אל לוכשאו,זכרמה תטלחה יפ לע ןחוב תדעו הז ךרוצל המיקהו וז איגוס ררבל הטילחה הגלפמה ונל עודי םולכ?עיבצהל ונא םיסרדנ המ לע?ספוסה היהת יטילופ דסומכ הגלפמהו %וז תוכמס היהתש ידכ הערכה לז תוכמס תליטנ הקיפסמו הטלחה היהתש לדכ הטלחהל העיבת וב הקיפסמט,ךכ ןינעה היה וליאכ גהננ רחא רושימבו תויוטר לש הדרפה םטב רבשמ ךותל ונפלוה דחא רוסשיכב יכ רבדה רבסויו ראותי םולכ?רדסל םתוא ארוקל םיכירצט הלא לסט רדסל האירק אלו תרוקב אל?תוקנפשוג ינתונ לט רוביצ היהנס ונחנא ונדרי הכ םאה,הגלפמב ינוממ טוספ רבח,ימצע תא לאוש ינא?ךכ ק תא ןתינ םאה.לעופל איצומו ןייד,עבות תחא תויהל הגלפמל םיעיצמש ללכב סיה?םרגנש קזנה לע ךמסומה ןסרפה ימ גוהנלו הז רבד לע טופסל ונל ןתינ םולכ?קזנ םרג רמאס המ וא,קזנ.קזנ םרגנש,םמוה רובידבו תיללכ הריוא תריציבו תיללכ הזימרבו וקדבנ אלס םירבד יעטקב יד אל.עירכהל ונידיב היהיש ידכ תעדל ונא םיבייח תולוקסו תוקודב תוישממ תודבוע אלה?ונא םיטפוט המ לע תעדל ילב תטפוש היצנטסניאכ שי יכו תאזכ הבוט שי יכ הנעטה םצע ל?הלאב אצויכו ומאה ביט לט,ןוחטב לס,הנידמהו תבוט לס ןוסשאר לכשומ,הילאמ תנבומ,תיעמסמ דח תיללב VA mana רמאט הדבועה םצעש רורב םולכו,רמאס םוקמב ןובל סחנפ רמא המ ךמסומ ןפואב maio

11 איה,תאזה הנעטה םצע,תאז עובקל תכמסומה תוכמס י יכו דחא סוריפ הל תינויער הניחבו ןאכמ תיגסטומ הניהב וב שיש,קימעמו רומח רוריבל אשונ?תאזכ תוכמס היהתס ונא םיצור םאה.ןאכמ תמייוסמ העטב תוחעל סי המ הנחבא רדעהב,תעד לוקיס רדעהב וסרוש,ונתוא דקפש ןופאהמ טעמ אל יכ רורב'הז ןיא םולכ.הערכהה ךותל רטי ץורלו הלאה םירוריבה לכ ינפ לע גלדל ונינפל עצומ התעו לםיטועה לע תלטומה תוירחאהו הבוחה המו טרדיהל ץמואהו חכה הב דמע \.לש,ונלט תאז הגלפמ.ןחובה תדעו תא ליעפהל החילצה אל איה,וררבל החילצה אלו וררבל התסנ אלס ןינעב,תמא לס רורב אלל התע עירפהל האב תאז הגלפמ,המצעמ ותוא התחדו?תיטארב הז ןינעל ליחתהל השטקש הדיעמ הזה רורבה ךטמנ םיטדחש הדבועהו,ךכב ליחתהל השק.ןובוסיי אל היאב לפסתעדל םיבייהח תאז ךרד לע םילועה ירה,תויטילופ - ץוח תודמעו םיטנמרפמט ןיב תוטגנתה םוסמ.לא,תיסיליפ וא תינויער הדמע םו%מ אל קוליס לט וז ךרד לע םילוע רסאכו,תאזה הכרעמב ופתתסה ס הלא לכ לע חלה תותתפתהה לע תוירחאה,ךכיפל.רגתאל םיטענ םירבדה ויה אל = התיהס יפכ וז תונעיה התיה אלוליא.תבאוס ןבא תויהל התוא םיפחוד אל םא ף,הכותל םיביאטמ אל א תבאוס ןבא ןיא,לוכטא לט הלאסהה ןוסלב רבדל יל רתומ םא לבא.רגתאל רגתאה תא הסוע תונעיה קרו,ול תונעיה ילב רגתא ןיא,םירבח,ךא.היריחב תדמע לעו הנידמה ירדיס לע,ןוחטבה תכרעמ לע,הגלפמהלט רגתא היה ןובל טחנפ תדמעב יכ םירמוא.הזה רבדכ הרקיו בושיס תדמתמ הדרחב םיסנכנ ונא,ךיסמהל לק ךא,ךכב דבלב תעד לוקס.קינחמ היהיט רספא ריואו ריוא לט ןימ איה הריוא.הריוא לע תעדה לוקט חפב רובגלו הלח העדה לוקט תא ליעפהל הגלפמל הנופ ינו..תעד לוקש ךוהמ גהננ אל טא רשויב לעפנ אל ךכיפל.םיפחד ואב םמוקמבו וסבתטה.טיליבומה םיטקניטסני<ה ךא.ונתוא ליבוטה חוטב טקניטסניש לס לרפ תירטנמלא הלועפ תויהל הל רטפא רשוי יפ לע הלועפ עדוי וניא טיאט םילאנידראק ליי האולקנוקב,םירדח ירדהב םיבשוי ונא ןיא.היתומגמו תואיצמה ירדס םע םהל ןיא רבדס טינינעב,םיטספומ םינינעב וארי אל" חרכהה ןמ הלא - תעד לוקס לטו רשוי ל םעטה.הז ריואב םירוגס ונתויהמ ונאיצוהל לכוי הצור אוהו הגלפמהלט הישעמל רע אוה,הגלפמהש הזב טייבתהל וכרטצי אלסו הפוקז המוק ילעב םיטנאכ םיריעצ 5 ינפב דומעל תורטפא םהל היהתש םיצור,םיריעצ םיטנא דמלל םיכירצ טהס ךכב םתוא דימעה לרוגהס ונתאמ הלאו,רוביצ ייחב טוי-םוי ייחב םיקסוע ונניאש ונתאמ הלאו.רוביצל ח"וד תבייח איה ירה,היתומגמו רובצה ייח לש רוטזילאטאקהו סבגמה ןיערגה רמולכ,הנורקע יפל תויהל הסקבס המו לעופב הבר הדימב התיהש המ איה הגלפמה םא,ךכ השעייסש ןידבו הדעו נע / Pap הטענ,הטענה לכ.תמיקו הרירס אהה הילע טלחוי רסא האצותהו וניטעמ תא נצ ץוחמש הז רוביצ,תעד לוקשו רטוי יפ לע הטקנ אל,רבסמ תעסב

12 רבד הרקי תחגומ ית םל םינומש התפתתו ןומאל היואר איה םא םיבוטו םיבר ל םתורכנתה רטאמ רתויב רומח המו רובצה ייחמ תורכנתהל ותויה ךיבל בסוחהו יחה םדאה ןיב ףוצרה רסקה מרוג ורסח אל 3,לוע תקירפ ךא.תירובצה העיבתל לוגנב וא תיגרוריח האופר לח יותפל תורגתטה,תוטידא,תויניצל םיניזמ םי תודמועכו רובצה ייחל ץוחמ: תויסגכ םגיצהל היה רשפא וללה ato הנידמה ייחב תוירחא ןדד לע תופתק,ךכ הגלפמה גהנת אלו הרקי הלילח םא לוע קורפת הגלפמה BR בהונ,שטאר דבופב סא םיבר םיריעצ םיטב םי%עמל תירובצ אקנפסוג ןתנת זא.הייטנה רבגת.הגלפמה ן.הרבתה ינפ בוצעב ליעפ AML qa רשאכ?תונורקע רשויו תעד לו לש היטנ,תומא לדחי.רו בצהו dy da -.םיירובציסטנא תוירוטסיה תואתכמסא םוז.סהל רמאל רבד וניפב תיהי אל,ונל ורמאויו ומוקי,תוירחא םהמ עבתנו vma 1 התע תוסעל םיטרדנ ונאס המ לע הנרפכת אלו הניפהת אל ונתלודגו וניעצבמ תא ררגו רבוסטקואב תינופ לוטינ.התירגביצה טיגהונ.ןאכו א לומ דומענ דציב ךיניע ןיבמ הרוק לוט תאז עונמל.יה ונידיבס ונל םירידא תוהכ ר לע וניעצבמ e q םייוארה םיסנאכ בהננו ונמצעל םינמאנ ונלעפמו - העסק ייח יח וניאס.תוירחא לח ווצה "פ המרב דיספהלו תירובצ הריזב תוכזל רש השפא!םירבח הזיא עדי - העש תמישטנ לע יונב היה ל הז היהנ זא וא,ונלוכ לע תוירחאה תא ונמצע הריזב דיספהלו ירסומ ןוחצנב תוכזל םמצע םהט םוטמ תוירחאבש.תיתימא תירטומ אתכמסא ול למ לכ.תירסו ןיאסכ,ירוביצ 1 ו הי ;תונמאנ שי,"ץוזה סי" לופשא םייהה רופב הסנתמ דימהמ סצורפ הז.רוצבו ןונער,תופט ןועט לפה.תורבח,םרמאט בירבדל אוה ןמאנ םא לוכשא תא לאוש ינא."הדיקפל הדיקפמ טדחתמו התע םרמאס טירבדה םאו תנבומ הי ל ע הבוסתה יב מ המלידמ ץלחהל ידב לוכסאס הה "ןימאמ ינא"הו ונוכנ דוע.ונלוכ הנולת תאטל לכוי םטה.םלועהו ץראה לס תונפל רוסכמל רבחו םדא הסעטסיא לעב ןוירוג-ןב ב םיטגפנ הבס הפטב ןותנ ןוירוג-ןב תא לא,הביט םוטמו המצע חכב.בלהקמועמ טיאצויה םיטעומ םירבד ול רמאל הלועפ לט תובר םינשט לובסאל ול םיינחורה םינינעה תצק ןוסאל התסענ רחא תקוללחמב המרד איה רסאב קר,רוביצ לש המרד איה תאז המרד שאה - םתוטעל ונל עיצמו רמאיי םא היהי יובא.רמאהל הכירצ הניאו הילאמ תינהלו תאזה הלאמה לע בוסחל אלס לוכי לווב תא ץתנ וא הב ןותנ היה ןוירוג-ןב,אוהש םוא המרדל התטענ איה mm סקבמ ינאו בל תמוז ןופצמ דגנ הערכהל עלקנ םג שיו תובצנתה יז תוריסמ To תוארל דאמ יל רצ ילשו ול אל ירוטסיה ןוסאל ילואו וילע ועיבצי רסאכ וז הארונ איהה המרגורגפה חורב םה ןמדזהל אוה דיתע דועו ינא ךכיפל.רוביצ ל יול רמא ןפ רבדא סא יל רפובי דודמ םינפ תרבסה

13 ; P םע תקולחמו תורודה ך מב תידוהיה צוה + םע תקולחמ,תידוהיה תמאה ךא.הלא תוקולחמב ל וניניעב סי.תונויצה הירופסיהה טע תקולחמ :ןוירוג-ןבל ל ןותנ תויהל ומצע הא העדהיכ רמאהל תנתינ,תירקיעה ותעדב איה תסרטומו הצוענ הלא תוקולחמב ןוירוג-ןב ppa,ןנמע ל. הפוקתה לט יאנבלר הזה רודה גיהנמ r T הדשכ קר אל ונמע תמוקת תו הזז מעמ ךותמ אצי ןוירוג-ןב הלא תוקולחמ.םהיבגל לקט ג אלא טילמדוקה תורודה טגפמ - ותיארמ וקני ןוירוג כל הקומעה הביסה וז.ונמע לט הזה ירוטס!ה תא ןוירוג-ןב האורש היארלו ןוירוג-ןב ל ירוטסיהה ודמעמל תכייו ; %,:ינאש וז תקולחמ ךא תוקולחמה חכב הלעתנ רטאב תאזה תקולח וניא ןוירוג-ןבס.ילוגסה ודמעמ תא הקיפעה ותאיגס הגט רסאכ ם Grs " q הסקב.ןוירוג-ןבמ ןוירוג-ןב לע תו קהל תורז ל היהתש םיצור 1189 ךרדכ ול תיארנה הפותל עלקנט םיכרדה תנואת לע מעמ ךותמ וילע אלא הניאו 2 ל ש ותלוסל א" :תודמה תרותל.דובעו מה ןמ ה דל תללפ הפופכ אהתס תלעפתמה ספנל א הע ןוט ונדמלהז רבד תחא גה לו ותושרב, 1 ניא ויתולעפהל ףופכה לש תוריחל תולעפתה ל קן (לצוז Ny Ds האיצי תלוז ךןרדה לא יובמה ןמ א םדאל ול תוטפנ :םילודג עיברה קלחל המדקהה טב הנכמ ינא por DTM האורס יפ לע ףא ערה ירחא תובורק (' על מנ אוה וחרב ל?עבש דע,וב לסומה."בוטה תא וינפל איהש,האנסה לוי רציה» אל שה ןמו הזה טויסה ןמ וונירוענ םולח תא טורהי :םקד רובקי הע םויהי רדפל לעמ. : Ra DE WD ;nvazy לבו טיבנ הירבל :ה מ םעזה "לתסי הזה!רציל הנפיב

14 םדא-ןבל תובר תושפנש ריעמ ךיירטסנסור 'חה,םירבח :לטפסוי.ג.השרפ םויה םיארוקש המ לש. אצולה תלאש איהס הלאטה תא ררבל ךירצ ימ,הפיא,ךיא - רוריבה יכרדבצ הברעתה אל איהשב בוט התשע אל איה ;הדוקפה תא ןתנ צל ימ וטח,הדוקפה תא ןתנ ימ ןינעב םיברעתמ ונא ןיא יכ הרמא איהש בוט התשע הגלפמהש בשוח ינא.תורחא וא הלא תודבוע ןאכ טיעבוק ונא ןיא,ןיד-תיבב ןאכ טיבשוי ונא ןיא,ונלופ.וניניב חוכוהמ םתוא איצונ.רסומ וא ןופצמ וסכ,חוכוול םינתינ םניאש,הלאה םיבשומה תא \יעונש הצור דאמ יתייהו,רחא בצמב וא הד בצמב ירסומ אוה רחא םירבד רבדש,שיגרמ דחא לב לב.,רסומ ילוקישמ םיישפוח םניא םייתעונתה דותיבו לע טופשל םיבירצו ןאחכ םיבטוי ונאשכ,חויהו.ןוירוג-ןב םג,םתוא איצוי דחא לכש הצור ינא,תוחפ לבגומ יטרפ שיא,תיסיאה ותמחלמב םג םיקצמאב לבגומ רוביצשא.םיירוביצה ונייחב יזכרמ הכ םוקמב הגלפמה גיצנ םויכ תויהל לוכי וניא אוה הז ללגבו.םילוספ ותמחלמ יכרדמ קלחו,תולוספ ותמחלמ תורטממ קלחש הנקסמל *תעגה ינאו,םירוסא וא םירתומ םירבד קטע אוה םאה :תהא הניחבמ וילע םינד ונחנא יתהעד יזל,תורדתסהה ריכזמכ הגלפמה גיצנ תויהל לוכי ןובל םא - הנושארו שארב אוהו,יתעונת *טילופ לוקישל םיארקנ ונחנא.ורמשנ אל הלאה תולבגההש בטוח ינאו ןיב קר א יאדו- תמייק איה.העבוק אלה אל לבא תמייק איה - םיטנמרפמט לש תושקנתה לע ןאכ רבודמה ןיא,טיבר ןיב אלא,םיטנא.ונתוא גצייל לוכד וניא איבה אוה וד המחלמבו,ישיא ןפכואב ותא םירוסקש אל וא תירקמ,הינש המחלמ םהל אוה לבא ןותא התיה בחרה רוביצהו הגלפמה תדהא וז המחלמ םתלט דוע לכ,ויז המח מ םחל רחארו,ולט היצסללביהרה תמחלמ תא םחל אוה ןתחא אלו תומחלמ יתק םחל ןובל דבלב םילמ המכ.ונא םייח יצפח םא ונל ץוחנ תילארטיה הרבחה. *תוא האיבה :רמא אוה וב,רבוטקואל 17 -ב "רבד"ל ןתג אוהש ןויארהמ אי יה איבמ ינאש הטס"צ יכ ןתחא קר,תוטסיצ איבא אל ינא > יחרזא לכל ונתניו,דוע ררזחי אל qua םישיגרמש המ אטבמ אוה הזב יכ,עדוי ינאו,תחא ספג אלו םייטילופה םילוקישה לכש עדוי ינא.יט*לופ-יתעונת ףוגכ םיבשוי ונחנא - IM * dy וא ונתוא גציילילוכי רבח טא,םיסנמרפמס לש תוסקנתהה יפל םינד ונא ןיאו לכ לש ןומיאה םהבט טירבדב הגלפמל ק אל,איבה קזנ הזיא - הז רבד לע םינינעה לובגמ הברהב הגרחש המחלמ שחל אוה - ךכ לע טופשל ילע אל - תירקמ pro» Fam הטטיצה,יזכרמ םוקמב ונתוא גצי*ל ךירצ אל ןובלס הנקסמל ד ףוסב,זא DRT Rs אצומ ינא,ןובל לש היצסיל"בהיר םיארוקק המב ןינעתמ %ל רבכ ינא םויה" הלועפ תוטיטו םירדס ועבקיי ונממ האצותפק,תיללכ הניחבמ רוריבב 955=a a

15 ,"לארסי תנידמ ןוחטבל הגאדה - תחאה ל דול ןינפל דחא תאזכ הזוכיספ רצי ןובל הארגכ,"תודקירב לע המחלמ" םיארוקט המ.היבלבב הז"סא ונדמל םינורחאה תודוסיחמ תחא איה,תיטרקומד הנידמ.תאזה האטב דוע החילצמ הני*א תונוט תויונמדזהב תאז וגחכוה.תגסל,חאז ונחכוה ןנתנידמ תאז - הלטס ןמיסב הדמע אל םעפ ףאו איבהט תודסההמ דחא אוה הזה דסחה יכ,ץעובקל הצור ינא.תיטילופ תוברעתה ןטילחה םייחרזאה תודסומה,תגסל לב לעמ הדמעו לש התיה הכ דעש הנומת ןובל רייצ תאז תמועל.תורחא םילמב רחמו םיטס*צופ םויה אוה - ךכ לע רביד אוהסט עגרה והואב יב יתשגרה ינא,תסנגכ - יולג ךוטלס ןליאכ תודסה רזפל ליחתה אוה ;רלס היצטיליבהירל.ול םינתונ.תוריחבה תמחלמב םיליעפ,יל המדנ,ונלוב.הבופה תמאה יכ םיעדוי טג,םיצעדוי ונא וליאו.םהל טימוד םיגוחו "הזה בלועה" תלחנ התע דע התיה וז היצטנמוגרא : VINI GRU o תתיה אל םייחרזא תונוטלסל אבצה לו תופיפכהט,יאמצע חוכ םייק אבצה ךותבס וא תויהל החרכומ וז הדוקנב תוויבר.תחטבומ הניא ריטפצ 2 *לוא,ההטלוב,יאמצע חוכ לוביבכ אוה אבצהט הזוכיספה תא רצי אוה.התוא רוציל חילצה הירוטסיההמ םיעדוי ובחנאו aa o? papiro qn? תועובסה ךסמבס יל המדנ,תאזונעדי אל םאו.קשנה םהידיבפ הלא ידיב אלא ןוטלס תסיפתו הכפהמ לט חוכ םויה ןיא.תויאבצ תוכפהמ ויה,חמנידמה תרגסמל ץוחמ תוהוכ י"ע,ץוחבמ וכרדוה אלט םלועב תוכפהמה לכט תונוראטאה םינזה לט "תחטבומ םירחבנה םייחרזאה תונוטלסל אבצה לש תופיפכה הבס,הנירמ תמייק םאט וצר אבצה יטנא אל יכ לודיו,יניסב הגיסנב םג האז ונחכוה.םעפ אל ילהמדנ,עובקל 13% רתומ לבא,הנכסב לוביבכ היטרקולדהס,הל םידע ונחנאס הירטסהל DD וא הלומעת ידי-לע אבצ יטנאל םיריסי העפשה תורונצ ןיאס ונחכוה.תורחא NEM םהל םיארוקס,םיניערג לופיבכ םימייק ונכותבס הנומתה הרצונ.הלשממ לט,תסנכ לט תירובצ תרוקב אלל לועפל הצורס ימ,עירכהל טג אלא עיפסהל קר אל הצורס ימ שי ןוהטבה תכרעמבו אבצב וליאכס הנומת הרצונ :דבלב םינייוע םיגוח nona? vo הרוטק הניאס המחלמב ליחתה אוה,תודטחהב ליחתה אוה.רתומה לובג תא רבע םס הזיא בוטה אלו,ןוחטבה תכרעמ ךוחב רתסב ןוטלס םג םייץ וליאכו ה מיוסמ תוצראב ול םיארוקס סיסבה והז."תמאה תא ךל םילגמ ונא,ןוכנ וניא רךל,ונל ןתינ אל רבדה.םיתורסה תוינכת לע,תילאיצוסו תילכלכ תוינידמ לע םירפסמ המ,ןימאת לא" לס סיסב לע םחלהל םיחרכומ םה,ונב םחלהל םילגוסמ aa לאמסמו ןימימ םיינוציקה אלו ם"פמו הדובעה תורדחא ומחל אל הז םיסב לע יכ,,ץוח תוינידמ לע רבדל ;תוריחבה תמחלמל יגולואידיא סיסב אוצמל ונגוצרב היה

16 תה גו יתלב אטויט יש,תורחא עוצב-תועורזל ודגינב דומעל.ןכתמ קיר ונל ןתינק.הרטפ ;תוסחה-ירענ,רצחה יל רצו" ינא הי דלי,.ב.שה :ןוגכ תצלפמ "ןומד" ךל רצוי ינא ן"היגולונומדה לש סיסבה".הזה ןומדה דגנ תוחור סייגמו,"ןומד'.יפכ ומב "תרציס לילחדה דגנ םחלא ינאו לילחד רצוי MK ינניא.עגפנ ל"הצ םא עדוי ינניא.םיחתטבומ היטרקומידה תתתשומ םהילעק,םוי-םוי ןוחטבה ייחת תא יח ינניא,הזמ רתוי.ךכ לע סטפוס ינניאטו ל"הצ ךותב וליחתה ףאש עדוי ינא לבא.טירהא םירבח וא ןוירוג-ןב יח הב) תושיגר התוא,לופיל ביכירצ ויה אל ילוא,ולפנט תונברק" "תואטבוד" לוכיבכ תאבה ךות,טפספל ידוסי ךרע איה ףץו,אבצל הבח התיה לבו,תקדצומ םיקרפל איהו תרוקב טי,ךפיהל,םירחא תואבצב םיסחיה תמועל,רחא אוה שיליי)והו םיניצקה ןיב והירה ל"הצו,ת"ד תולמ וליאכ!ילעופ םיימינפ ןוטלס יכרדב הדשחהב וליחתה,תרוקב ןיאל םושמ אל,הלודג חב ויפלכ תוסיגרה ךכ פולקמ,םיחרז לס אבצ םיסחיה ל"הצ ךותבו,םלועב רטאפ רחא אוה ל"הצ ןיבו וניניב םיסחיה ;לדבהה תא ריכהל םטיעדוי,יטירבה אבצב ויה : טיברו *נומכ רחא אבצב םעפ חיהש ימ.וניי(לז םיידוסיהו םיירקיעה םירדסהש ןומאב vas אוה.ןומאב עגפ ןובל גצייל דוע לוכי %ל - םיינידמהו םייתרבחה ונייח לש דוסי יכרע הדטתה "די-לע ולש היצטיליבהירה לע םחולש רוביצ חילש MINIS, י לעופ תעונת יסנאכ,ונל הבולה תוהפ אל תפסונ הדחקהה-תמחלמ הליחתה םג אלא,הלשממה :תועצבמה תועורזה ןיבי םוטיתב אוה ןוטלשה יכרדב הג/כפה דיקפת,םיילאיצוסהו,םיי ללכה םייחב - ץוחה תוינידמל ץוחמ - ונייחב חטס טעמכ ןיא.םוי-םוי תוטבפנ ןניא הנידמהו תורדתסההש,ץראהו הרבחה ןיוב,חותיפ ינינע.הנידמב תלהוביצה הלועפה תלהנתמ םכרדש,תוימוקמה תוי ושרהו תורדתסהה,הללממהו אבצה יסחי ןינע ב וא חרזאהו אבצה יסחי ןינעבו היטרקומדה תודוסי לש האצות אוה םיבר םיחטטב םואית ;תופיפכ ונניא םואית :טלחהב עבוק ינאו דגנ הדטחה-תלועפ קר אל התיה :תחא הלמ דוע ךאכ ףיסוהל חרכומ ינאו,דחי םוי-םויתויחל םיכירצ ונא,תודרפנ תורגסמ תווהמ ןניצ םכ הנידמב תורהאה תועוריהט! שכ, תדרפנ תרגסמב הנניא תורדתסהה לבש.דאמ תובוט תולועפ הע וליפא אוהט בשוח "נא לבא טופסל האלמ תוכז יל טיט,ךכ ידכ דע תורדתסהה תויהל ןוצר ךותמ %לא,תומודמ וא תויתימא תויצטנמוגרוו חופ ירצבמ ךותמ אל טדנמה - הז ילבו - םינורחאה םטישדחב קר אל עגפנ אוהו - עגפנ הז ןוצר.תווג ינינקע ךותב יה "ננ"יא.בוט תורדתסה ריפזמ הלה ןו בסשוח *'נא אורקל הצור ינא, מחלמ הליחתהו.ךירדהלו םאתל,ןווכל לוכי י"אפמ".הז גסומ טורפל וישכע סנכפ %ל."םזיטטא" לע םירובדב ולחה.ןמאנ תוחפ רחאו,םילעופ יפרעו תורדתסה ל רתוי ןמאנ והטימ וליאכ,תידמעמ הדסחה הזל תלוז רחא והטימ ןיא לטו בור וננהו תורדתסהב בור ונגה ונא האצותה.לובג הזיא דע קר א הלאשה."טסיטסא" טי ונתאמ דחא לכ ךותב החרכומ וליאכש הדמעל תכפהנ תורדתס המ קלח וא תורדתסהה " הלוס םירובדמ

17 תהגומ יתלב אטויס םינינעב עירכהל הגלפמה לש התוכזס דבלב וד אלל בסוח ינא!םירבח וגז הריהאב.תאד תוטעל לוכיט הנממ ץוח םרוג ןיא.התבוח ףא וז אלא,הלא, םיפרדהו ם*כרעה לע רמוס וניא ימו רמוטש ימ טי וליאכ,תודשחה לש הריואב תויחל םילגוסמ ונא ןיא לבא,םוי-ם" תילכלכהו תיתרבחה םתלעותו טכרע,םפוגל טירבד לע.םיפלוה ונא םהבח.ונידיקפת אלמל םילוכי ונניא,ךןינעה םצע לע טילחמס תווצ תריציו ידדה ןומא ל עיגנ ש ילב,ונא.םהינימל םינועובסבו, םונותעב םיעיפומע הלא יאדובו,ם"פמ ומכ רתוי םיקוחרו,ההובעה תודחא גמכ רתני םיבורק,ונילע םילפנתמ ךיא טוי-םוי האור עוןהט הל המחנ יב,תאז חארי אוה םגק ךיירטשנעורמ ט;בל הצור ינאו.םרגנסט קזנה תא תוארל אלש לוכ* ינניא לבא.תאז הלגע לע ולעט תוג לפמה דגנ תונעט יל ןיא,םירבח רתוי הפשב רבדי *חו הצור יתייה םימעפל הצור יתייהו,הדימל לעמו,םיסיאב עגפ אוהש ןכתי.םילעופה רוביצ ךותבו דמעמה ךותב ונכרדב ןומא-יא היטרקומד לש םינינעב ןומא-יא,ןומאה-יא תא ררוע אוה אל,הזמ רתהי.דוסי-יכרעב עגפ אוהל? דיגהל לוכי ינניא לבא.שמתשה אוה םהב [ייוטיב הברה לע ע אוהש םידעצ הברה.תאזכ הנומת הרצונ אל דוע.תורשי תורטמ ןעמל אלו ר יה יפל אל תלעופה,תינססכט,תילובאיד העונת ש ןליאכ ונאט,הריוצש הנומתה םע,ןאכ םרגנש קזנה םע תורחתהל היה לוכי,לאמסמ אלו ןימימ אל,חוכ םוט התע דע.וז הלגע לע בטיל,תלוזה לוטב לט םייוטיבב ףירחו ןונ,הזכ ןולגע היה אל דוע.ןוצ לש הלגעה לע ולע,ןומא-יא לש לג ידי -לע קר םייסילופ םיחוורב תוכזל טילוכיה,םיגות םתואט הרקמ הז ןיאו,ןומא-יא לט לג רצי אוה.םיידוסי םינינעב עגפ ןובל םלוא.הלודג רתוי תוקפאתהבו הכר,וב הצור איה םא,דיגהל תוכזה העונתל.רטפתהל תוכז ןוירוג-ןבל הני דיגהל תוכז העונתל טי.ךל תתל ילוכי ונא ןיא,לועפל לכותש בשוח התא םהבס,םיאנתה תא לבא,ראטהל ךירצ התא :ךכ ךרעב ןוירוג-ןבל דיגהל תוכז הל ןיא,דיבהל תוכז הקונתל הל ןיא דחא רבד לבא.אל וא וב הצור העונתה םא הלאלב עגונ ינניאו.וב הצור אל וא,דובעל לוכי חוהט בלוח אוה הב םיאנתב.ןוירוג-ןב לש הדובעה יאנת תא תלבקמ ונל ןיא.הצוחנ הערפההש,הנק סמל םלרוכ ועיגה,תועד לקוליח םהיניב טיס,הירבחש חמס ינאו.הבוטת תתלאל ילו כי ונא ןיא.היתולועפו תזכרמה הדעוה םויק ךט מה ל,היתולועפו הלטממה םויק ךטמהל םיארחא היהנ רחמ.יטילופ םורופ ןאכ ונא.תירובצה המבה לעמ תדרל םיצור ונניא ונו םא,אתחנתא לט תורטפא רבכ - 7,ןהל"ט ץולגעה אוה ןובלז תולגעה לע תולוע לאמשו הגל: הנושארהי םעפב הרק ןודל הלוכי,םאתל הלגכי הגלפו.תורדתסהה יכרעו םילעופה דמעמ םסב וליאבכ e לע רעטצמ ינא.רטפתהל תוכזה ןוירוג-ןבל.הנורחא סעמכ הרעה ריעאו,

18 םע הלטממ ל םילוכ ונא :הנורחא הרעה ריע תהגומיתי ל לנרצרב התקו התלו כיב,"רינ תיצילאוק" ןימאמה ןורחאה ינצ.והובו והותל -םינוב" לש הרבח ונניא םא - ונכותב ןאכ.וז תוירחאמ הורבל םילופי ונא ןיא.הלסטממ םיקהלו הנידמ להנל תלגוסמיהנניא אלה ;דגנ לועפ "דפ קר םוקל ןכתי אל.הערכה-לא לש בצמ ונכותב "ירטור" לש וא "םיספח,שאר ה תא ומצעל רובשטי רחא והסטימס דיג :ע"רכהל "נס לע ליטנש המכ דע עירכנ :דיגהל הצור ינאו.ולא תורירב ןיב עירכהל ונילע - הנידמב רחמ שחרתיסט המל יארחאה, לופ םורופ ונא םאו.הגלפמל הביטנרסלא ןיא - תוריחבה תואצות ועבק ךכו - תואיצמה וזי אלא,ךכב םיצור ונאש םוש מ אל תויחל םיכירצ ונא,םיבאוכה םיחותנה תורמל,רחמו.םינפ יפלכ םג ונל ןתינס תונוט תועדב טהש היבר ןיב תויהל ךירצ ףותיט ותואו םוטית ותוא רחמש עדיו עירכה ל עדי זכרמה םאו ץבורה תוירחאה=וצ הזט םיעדוי ונא,םיעצפל םורגל אל םטילוכי וננ לבא.םיטעמ תועובש ךשמ ודילגי אל הלאכ םיעצפ.דחי טארב.תורדתפהה שארב םגו» רדרדתהל םילוכי ונא ןןוירוג-ןב ילב הלט טיקה ל םילרכי רנא ;ןוירוג-ןב nam OR DX ונתויה הקידצמ איה,וז תוירחאל הלעתנ דא,וילע םינד ונפש

19 תהגומ יתלב הטויט ירבדב ירבד תא םייפל לכוא םא דאמ קפוסמ ינגא,םירב ח.המחנ םהב שיש הדימב,המחנ ירבדב ליחתא ילוא.המחנ ןוירוטסההש,הווקמ ינא םינפ לכ לע,חוטב תויהחל הצור ינא תאזה הנידמהש אלא תאז ןיא יכ,רמאי אוה אלא,הילותיפו הילוקיע לכל תמאה תא תולגלו ןינע לש וקמעל תדרלמישסאוויי לכ םדוק אוהי,םויא הכ רבשמ ידילו ללמוא הכ ימינפ ךופכם ידיל לארשי ץרא ילעופ תגלפמ תא איבהש םצעב הרק המ ןיבה ל,תאזה השרפה לכ תמולעת תא חנעפל הדועהה תא ומצע לע לבקי רשאכ,דיתעלס רתוי םהש םישנא יסחיב םג ;תוגהנתהל תועובק תודימ רדעהב ;םירצי תמחלמל הריהתי תוריח ןתמב ןתוס תועשב תונסרתה ידיל םישנא תכנחמה תרוסמ רסוחב ;תירוביצו תיתכלממ תוירחא המשש היגוסב תקפסמ תוקמעתה רסוחב ;םימוגפ תעמשמ ירודיסב הת קל איה ןםימעבל יתימא אל חווידב חת ק ל איהש ןםיתואנו ןיירעס,ריעצה הליג דעב דאמ רקי ריחמ הז.,רקי הכ ריחמ תמלט איה הלא לכיבקעו אלא,תינרוחא םיפיקשמה םיגוירוטסיהכ,הירוטסהה תייסעל המ-תדימב םיפתול מ קלתסג ונאש הצע הנניא,םיירסומ לש ותונכב ןימאמ ה ל רט פל תאז הסוע דחא לכ לבא.ונכותב הלפנש הללמואה הקולחמה תא בטוק לומ בטוק םיגציימ ונאסכ הגלפמה זכרמ ןכוד לע הז לומ הז דומענ הגלפמה ףוגב תומשנה יתש ןיב ושכע תללוחתמה תוצצורתה התואבס ולו לל לליפ ימ םנמא,םעפה ןכו,םינסה תורשסע לכ מב,דימת וירב תונכב יתנמאה.םירגוב רבכ ונייה ונינס.הנושאר םעפב ונשגפנ רשאכ םידלי ונייה אל.םינט לוכשא יול תא ריכמ ינא.תאז רמוא ינאס לע החילס סקבמ ינאו,וילאמ ןבומ הז הרואכל.לטפסוי ארויגו לובכשא יול יפמ ונעמ:ט םירבדה תונכב 1 0 מ "נא יכ רמול ימצעל הבוח האור ינא לבא - של כ רמוא רטא תא,ירבד םיסחייממ םהילא רטא,םירבחה ינס אג ו תאז תוסעל ינא םא עדוי ינניא :והשמ םידקא לבא,ארויג י פ ל כ הרעה רמול הצור ינאו.רסומ לש הדימ תמא הל םיארוק,קייודמ רתוי יעדמ חנומ רסוחמ ילוא,ונחנאש הדימה תמא התוא ונדימ טימשהל םילוכי 339%,ונלוכ ונא יכ חינהל הצור ינאו אוה ירוביצ חרזכז :םיירוביצה םייחב םלמעפל רבדה ךכ,שיישיאה םייחב חרוכ אוהס רבד טיס םסכ. 7 ןשי ',ירוביצ-ינידמ דסומ ונחנא.,ןיד תיב אל ונחנא.ןתנ יפלכ רומא,,ילס רסומל תוכזה יל חרוכ לבא.עירכהל ןיאש הערכה טה קב ל = הרורב הערכה טוקנל הגלפמל וסכע םיניקת רוביצ ייחו ןוטלש יכילה הב וססבתנ אלו ושבגת נ אל הפוקת התואב t e.םהב הכורכה התימואלהו תיתכלממה תוירתאה תרכה םירודח יד אלו םיישיאח ידמ 728 K UND,ימצעלשכ ינא,הרורב הערכה ידיל עיגהל םיבייחו וז הכודמ לע םיבסשוי ונחנא URI n םיחנומב + תשנ א לש ; ינאו,הפ רמא אוהס םירבדב ארויג B רסומ,םייוסמ רסומ דוסי לע ורמאנס םירבדב ןירבד לכ שרפל לוכי א.םיירסומ voo q,ןכומ ינניח תאזל - החנמ וקכ רסומהמ קלתסהל לבא

20 תהגומ יתלב הטויט רוריב אלל ןיד קספל זכרמה תא ץיפקמ ומצעלשטכ הז רבד ןיאו ןיד תיבל וכרמה תא ךפוה ומצעלשכ הז רבד ןיא.ותנבהו והעידי יפל עגרה תא ללוגלמ ענמהל דחאו דחא לכל רספא יאו.םינינעה עקר תא ללוגל אלש רספא יא הז רוריבב ירה,המ תדימב ורצי הא שובכל לגוסמו ומצע לע טילש דחאו דךחא לכס הדימב,רוצע וליפאו םצמוצמ וליפאו,רוריב בייחמ אוהו הזב חרוכ שי םא,יאדו.הרורב הטלחה ידיל םירבדה תא איבהל אוה *רוביצ.םויב הזמ סובמ ןיא.םיבלשה לכ לש קיפסמ דחואמ לופיט הזיאל אצומ הב היהיט,תדחואמ הגקסמ וזיאל איבהל ידכ,המ תדימב ינופצמ םע םג תורספ יתיטע הז חוסינבו ןחוב תדעול עצמה חוסינב ךי יל התיהו.ןחוב תדעו וסרגס םירבח םתוא םע היה יקלח יא לבא.והסימ אב אלו,עייתסנ אל הזה רבדה,תוסעל המ.היעבב.ותוכמס ףקותב הערכה תטיקנלו המכ דעו יסיא תוחפ רטפאס המכ דע תויהל לדתסא ירבדב,דלונה תייאר,בר יחרזא בל ץמוא,ההובג תילאוטקלטניא המר תורדתסהה תורזכזמל ותא איבה אוה.ןובכנה סוקמב ןובנה סיאה אוה תורדתסהה ריכזמכ,ןובל סחנפ יכ ובסחש הלא םע היה יקלח,העונתה תא ותורטלו ןובל סחנפ לס אל ינא לבא.רטפתה אוה רסאכ,ןוחסבה רש דיקפתמ ותורטפתה לע וסכע םנכא אל,דאמ רומחו רעצמ דאמ,בזכאמ דאמ יסיא ךבס לח.ןוחטב רש היה אוהו הלסממ שאר יתייה ינא רטאב,ןובל סחנפ ןיבו יניב םיסחיב רומח ישלא ךבס לח יכ,םיברל דוס אוה רבדה 6 בסוח יבביא,יסיא והסממ ליחתהל הצור *נא לבא.םהב יתיקל,ינובאדל,ינאס םימייוסמ םייסיא םיסחי יכבס בקע,תאזה השרפה לכב ידמ רתוי יטיא תויהל דחוימ יסוק יל סיס וניב* םירבח המכ "לוא.יתנבה יפל יביטקיבוא - בו:,יביסקיבוא רתוי רטפאש אל ןפואו םינפ,הלילשה לע רבג ןובלבש בויחה יכ רובס ינא םוקמ לכמ.ול ןתונ יתייה אל = ך יי ו צ מ לש ןויצה תא לבא,תורדתסהה לש לוגד ריכזמ אוה,תורדתסהה לש בושח ריכזמ אוהש רמוא יתייה.תורדהסהה לש ןייוצמ ריכזמ אוה ךר'בל יכ רמוא יתייה אל לשמל ינא.והשמ דוע ילואו םירבח יסחיו םיסיא יסח* לש רטשמ לע תומוערת,רוביד ןפוא לע תומוערה,ולש תומייוסמ תועפוה לש ןיפוא לע תומוערת ;דאמ תויניצר תומוערתו ןילע תומוערת יל שי.תורדתסהה תגהנהב ותלועפ תשרפ לכ לע ללהה תא םירמוגש הלא םע אל יקלחו.דאמ םייניצר תונורסח םג הליג אוהט,תאז םע,רובס ינא.םויה דע וב ומייקתנ הלא תודימ יכ רובס ינא.הנידמה יפלכ תוירחא לש,הסודג הדימ,הבר הדימו תוגיהנמ לס המוק רועיש,תויעבו םינינ ק לע הפקשה לס בחר ףקלה :רתא רהרהל,,ונכותב הררועתה וליא.,העיבתמ עתרנ ךיספהל יואר אל וא יואר אוה םא עובקל ידכ,םתוא רהבל,ןובל לש וישעמ תלועפ תשרפ ךותמ תאז העיבת הררועתה 1998.תורדתסהה ריכזמב, ודיקפתב = העונתה תגהנהל תוירחאמ זכרמה תא תרטופ הניא הזה ךילהה לש תועייתסהה nor העפסה ונממ הערגנ אל הז ישיא ךבסו.הדבועה תא עבוק קר ינא.ויטרפל םיירוביצה וייח ךרדל קוספ ףוס הטוריפ וז ותורספהה יכ םינפ םוסב יתסרג Ye qa? ontem םוסבו.תרחא סרוגה רבח קודצל לוכיייכ רובס "נא תאז סע.הבה הדימב רבג

21 210 יתלב הטויט תונמאנ ןיאו,הסודקבס םירבד ונלצא ןיא הז רוסימב יכ.הידיל איבמ היה הזכ רוריבשס הנקסמ לכמ עתרנ יתייה אל שארמ לבא,רחא דצל וא הז דצל הדמע טוקנל יתלוכי,וב יתפתתשה וללא,הזכ רוריבב.הזכ רוריב לש ךותמ,םינוכנ אל וא םינוכנ,טקנש םידעצ ךותמ,תורדתסהה ריכזמכ,ותוביטח לכ םע,רבחל תרווע "וסכע אוהו הווחה ףותל שלפ הרקס המ?הרק המ אלא.םירבדה ולשלהשה ךכ אל וכ,םיעדוי;ונלוכו,ם ירבח,רבדה היה ןכ אל לבא,עתרהל ןפוא םוסב ןיא:הדכ רוריבמ 1 ןתקדצה תא ללוש יתייה אל ןפואו םינפ םוטב,ןפכותל סנכנש תויוכבתסה? pan a *לנפמ :הרק הז עודמ יבחל שיו.רבדה הרק ב תוסעל המ.דיתעה תא רכוע Nasa,שטדחמ ררועתה הזה רבהה - רבע.תלחנ ןנתאמ םיבר יניעב היהס,ןוחסבה רשכ ןובל לש ותורטפתה ברע,םינס ינפל, וזיא הרייתסנש ףיסוא ינאו) ןובל לש ותרכה יפל,הזה ןוצהה הנהו יוכיזל,יופיזל,רוק לע דיעהל ידכ םהב היהסש םיעוריא לש הרושב ולקתנ הריתחה תרטאמ ילש תישיאה.תומלעתהל,הייטנ לע םינפ לכ לע קימעמו ידוסי רוריבל אשונ.היה אל הזה םינפ אוסשמ,םינפ אוסשמ - ותאצותבו לופיח לש ןויסנ ןאכ תוארל תוסר התיה הז יפל.דאמ רומחו השק םסור אוהו,הזה שרוסל הסעב הזו,םיוסמ.תולובג הצרפ.תורירמהו,ת ורלרמ הרופ תפכיא אל וליאכ ךכ עיפוהל,רצי שובכל תיספנה תלוכיה רסוח תא םינפ םוסב יתקדצה אל ינא,םסרוש תא יתעדי ינא לבא.םינוגמ ויה יב םהילע רמואס םירבד ויה.תילכתב םיעורג יניעב ויהט,םירבד ויפמ ואצי.יתוא העזעז - ןרחטבו ץוהה תדעו ינפל ןובל סחנפ לט ותעפוה.תואצותה הנייהת המו ךכ רחא היהי המ הבוגתה.הסרדנ אל איה.האב אל תאזה היזיברה.ןוחטב ץ וח תדעוב ןובל לש ותעפוה ןפוא לע תורמרמתה הררועתה הגלפמב םא,תאז הטלחה לע היזיבר ףורעל היה רספא,ן ינעב ברעתהל אל - הס י לחה בלש ןתואב לבא,הקדצ אל ןוחטבו ץוח תדעו ינ פ ל עיפוה ןובל יכ,ךמאל.הרבומ לבא אל םיבר יניעב ילילשה הייפאלו ןובל לס ות ותל הגלפמה לס תיעצמא לתלבה.ותא קדצ ןובסח תכירעלוי רדסל ןובל תאירקלוי איהה הדמעה תרוקבל הליע הפמש.היה אל הזה רבדת רשא םירחא םירבח המכו ןובל רפא ןווק תהכזמ ASR ADO תקדצומ הריתחו קדצומ ןוצר היחוי,אוש המשאכ תהרא.וסרג-,ןיגעב. ואצמתה לס וק לע דיעהל ידכ םהב היה רסשא,םיעורא רפסמב לקתנ (ימשב והסמ pay santa,הזה ןוצרה :רזוח ינא לבא,הבר תוריהזב ירבד תא רחוב ינא.תומלעתה 247 תומשרתהה - ךפיהה חכוה אל דוע לכ יכ רמול הצור י נא DRT» םסורל ףרטצהל תוכזה תא יל עבות ינא - ךפיהה חכוה אל דוע לכ לבא,ויד? qui וא חק דצ - הטילחה הגלפמהו,םינפ לכ לע,הגלפמה תעידיבו,הגלפמה תעד לע IM

22 ,ןובל יכ,םסרפתה ךיא רכוז ינא -.זמסרפתה םה י כ,.סרופמב םירבדה התא רמול ששוח אל ינא הז טרפבו - בטיה רכוז "נא הז תמועל רחאל דימ ותוא יתבתכ ינאשו "הסרפה ילוטב" תרתוכב "רבד"ב עיפוהס רמאמה והזו,הז ןינעב יתמסרפט דיחיו דחא רמאמב *כ,םירבח המ כ ורכזל ילוא.תיטפשמ הריקח וא הריקח תדעו ןינע - תחא השיגר הדוקנב,תוכופהת הב ולח וליאכש,יתדמע תא ריהבהל הצור ינא,רגסומ רמאמב :,הפ.דומעא דוע וילע רשא,והשמ לח אלוליא םויה דע םיררועתמ ויה םא קפסו,ןיד ךורעל זא וררועתה אל,ןינעה תא םיסרט םהש יפכ,םדיב םתקדצו,ןובל תא םיעיסרמו ושכע םיעיקומש םירבחה לכ!רבדה היה ךכ אל ןה,םירבח,בוסש לבא.הזה הנפימבסש הקדצהה לע קולחל ןורחאה יתייה -,ןינעב תברעתמ הניא הגלפמהט :ונומיקהש גייסה לע תרבוג התיה ןידה יוצימלו םירבדה רוריבל הטירדהו,תאזה העפוהה דגנ הגלפמב תורמרמתה לש לושחנ האגו םירבדה ולגלגתה ךכ וללא,רמול הצור ינא,בוסו.ם הב תוכופ ויהש,םימעפל תורומחה,תוינידמה תואצותה לב לעו שפנה תודיבא לכ לע לומגת-יסטעמ -,הלא םילוקיס ךותמ וסעיי לומגת-ישעמשו ודיקפת תא ךכ םורגי ןוחטב רסס הזכ רבד ןכתיש הדבועה תא הטילבהב - הלש ןוחטבה עורז תאו הנ"דמה תא השיאבה איה.השיאבה איה ימ תא רורב אלה,ןובל תא טיאבהל תנמ לע הרסמנס תאזה העידיהו.םתוא םפרפו םירבדה תא בתכס שיאל והשימ ידי לע הרסמנ תאזה העידיח לבא.ןובל דגנ ינלטק גורטק היה ולוכ םוסרפה.ןובלמ אב אל אוה לבא,םיוסמ והסימב הז רלוק תולתל םינותנ םוס יל ןיא.ןובלמ אל הזה םוסרפה אב.תרחתא תצק התוא ךידעהל ידכ דע תכל קיחרהל החרכומה התיה אל הנקסמה יכ רובס טלתהב ינא.תונכה ונל ושגוהש םיחוסי'נ,ארויג יפמ םויה ונעמטסש םיחוס"נ ה ידכ דע הקיהתרמ התיה אל - העפוהבש הלילשה תא התעיבק לכ םע הזה רוריבה חנקסמ *כ תורשפאה תא תעדה לע הלעמ ינא,םצמוצמ ףוגב,תיננ,יארתא רוריבל אסונ הסמיט היטרפל ןובל לש ותעפוה וליאסש,תורספא תעדה לע הלעמ ינא יכ,דיגהל חרכומ ינא.ןותטבה תוהחוכב,ל"הצב ]וסא-יא וא ןומא :רתויב הרומחה הניחבה תאזט םיכסמ ינאו,תחא הניחבמ ןוחטבו ץוח תדעוב ןובל לש ותעפוה םע ןידה תא הפ הצימ ארויגס,רמול הצור ינא.ימואל-ןיבהו ימואלה,יתפלממה - בחרה ןפקיהב תואצותב.,תואצותב תובשחתה לכ רסוח,תיתכלממ תוירחא לש ךאמ הדודר השגרה,ןוסיר רסוח הזב יתיאר ינא,בוש,םעפ ירחא םעפ,תויונמדזה המכב,לארשל תלשממ תוסאר ומש רסא דסומה ןרק תא ודירוהש,תויוצרפתה,םייוטיב,תועפוה ןהב ויה,יתרכה תופיהח לכ יפל ילוא,יתרפה קמוע יפל רסא,הלאכ ויה תובוגתה ןיב.תובוגת ואב םייהניבו היה,רשפא,ךכ תהגומ יתלב הטויס voa DA ןמזב" הנהש,יאבצ,יארחא,םצמוצמ גוחב םעפ רמא וחטב רש ותויה ןמזב,,,,.תוראפתה לס המיענב וליאכ םיבר הכ לומגת ישעמ ויה,ןוחטב רס יתויה n

23 .סילתהל k תעמשמ וא דוקפ-ירדסב ל היהש והשמ ןוחטבו ץוח תדעוב ררבתי תמועל.הזמ רתוי אל לבא.ןוחטבו ץוח תדעול.ןינע הז - ןוחטבה תכרעמב רומאל יאשר ימצע תא *תיארו,ןוחטבו ץוח תדעוב יתועפוה תא יתמייסש שלש והשמ שי םא,הז סם*עלנמה לפה רש ל ותורטפתה ןינעל רשאו.ךמסומ יטפשמ רורבל ןינע הז 7 ותורטפתה תא לבקל הלטממ או הלשממ ר תאו הטפתהל ותוא ואיבהס תויהל לוכי אל הזו,לארסי לש תינידמה הירוטסיה,הירוטסיהל ךייש הז הזכ רבד םלועבט 435 תואמגודו ןיכומס יתאבהו.דסומ הזיאב רוריבל ןינע םא :יתרמא ינא.[ינעה ל% םידדצ השולש ןיב יתנחבה ינא,יבמופב והש הריקח דעב יתעד תא יתעבה,תרמוא תאז.הזב רוריבל אסונ סמשמ וננליא.תמייוסמ הדוקנב תיטפסמ לתדערנו,יתדערב ינא הזמ.?וכו "!המולעתהי לב תא ףוסחתש הריקה",יתעד יפל,היה הזו.רדג לכ ץורפל ןי * היה הזס ינפמ,תישאר.תוביס תאו. םפק*ה חא רעשל ללכ ןיא רסא םיירוביצו םויס א םיכוביסל םרוג ץוח תדעו לס ריאממה ןויסנה תכונשט פמ - תי'נס.תיסאר תאז.םהיתואצוהת היהי תאזה הריקחה תרגסמב? המ יוכיסה *נפמ יתלחלחתה ינא תוידוסהש,ןוחטבו םיסחיה תריוא תא ליערלו.ולב רוביצה תא ףיצי - הנעלג סור הרופ שרוס.םיהלא תדרחל הנידמה לכ תא ךופהיו תא דחיל ל 4 תמצמוצמ. רתוי המסיס עמ ךכ רחא לבא "!םות דע תמאה יוליג" :תואמסיס ועמטנ ךכ החא = תילילפ החוקנל שטשח וא תילילפ הדוקנ,רוביצה תלחנל הטעב הב רבודשמ לפ ו VIA x 1 ק «av mapa תיטפשטמק הריקחה םיעדוי םתאו העבסה תדעוו, יטפסמה ץעויה תסינב YR :םלרחא םירבדיויה םיתניב לפא םירבדה YR x.ומייתסנ עודיו,העונתה תוחתילסב לעופ ש'אכ ןובל םע תונובטחה ץוליס לע העיבתה דחא רבח,דחא שיא ו ב ותוביסח יהתו,דחא סיא :הרק המ *דיל אב,ונכותב דיחיו דחא לש לודגה תאה יה"ו,ונכותב סמהל לוכל וניא ןובל יב הנקסמ םואתפ האב וז תולשטלתט ל,האב ךכ ךותמ אל לבא אל םאו ;תורדתסהה p הזיא א ע ינאו,תונקסמ הזמ קיסי אוהה רבחה יזא,ץלוסי אצומה תדוקנ יהוו,ס"*א תאז שיחכי לאו.הליעה התיה וז קרו וז.תונקסמ תנמ לע,ו ז זכרמ תביסיב,הפ םיבסוי ונא ןכל קרו ךבסב שדחה בלסה לש ןומיאה לב יל סי יכ,שגדומ ןפואב תאז יתרמא לרהו.,רפול אב ל לטפסוי וא לוכשאס רמוא ינניא עמטוהס םירב E ויסשכע םירבדמ ויהו וז םתעד תא שובפל ב פרוג לנא ףכ = סילגוסמ ויה םה לבא.תיתמאה דעומ אובב לןטלב הל ם"נתונ ויה ךיא עדולי אוצמ תעל התוא םירמוש םתעד תא הפ ועיבה םה -,ךכ רמוא אוהה רבחהז ינפמ PITA

24 תהגומ יתלב אטויט ררועו םתוא עינהט המ.םידבר-םידבריוב טלו רתויב בכרומ רבד אוה םדא לש ונופצמ ירהו.םנופצמ יפל הל יוטיבה תניתנ יא תא םיצרתמ ויה דציב וא.םתוא עינהס המיוהז,סדחה שרוטה היה הז - וב רתלאל הערכה שורדלו הז ןינע םה םאו ;ןינע לש ופוגל םתעסב ורמאנ אלש. *ינפמ,םילספנ םה - יניעב םינכ םה הפ יתעמשש םירבדהו,ם ינכ םירבדה םא ירה,ךכס ןויכ.תילכתב לוספכ האור ינא הזה ךלהמה תא תרפרסב תלבגומ יתלבו תרערועמ יתלב תוכמס סי תיסרקומד ןיא - תכל קיחרא דועו,תורטפתהל רס האיבמה הדמע טוקנל םינפ לכ לע וא,רש לס ותורטפתה סורדל הלסממ סארל ןוירוג-ןב לש תונוסארה ויתולטממב ץוח רט יתייהשכ יתסרגו הלשממה סאר יתייהטב יתסרג ינאש ינפמ,תורטפתהה לע הנעט םוש יפב התיה אל.השולטמ דחא ינא יב יל המדנ הגלפמה ךותב,דיחיה אל -,םדיקפתמ ורטפתהש םירשה דחא *ינא,הנידמה לס הרצקה הירוטסיהב יכ בטיה םיעדוי םירבח יכ דימת סורגא רמגנ הזב - ותלועפ ךרד תא סרוג אוה ןיא והפלכ רס ידיב רוסמה םוחתב םא םינינע תלהנהל יארחא תויהל דוע לוכי וניאט הלסממה סאר בלב הרכהה חלמג, םאו,רועיס םהל ןיאט םירבד הלא - ותלועפ וקב וא,רס.לס ותויסיאב םא,ןומיא יא וא ןומיא ;הקמנהב בייח.גיידס לכ אלל סרוג.יגאי תאז.רטפתהל חרכומ רשהו ןינעה יבגל הלסממה שארל וז תוכמס קינעהל ןכומ ינאט םסכ לבא :הלאה םירקמב'רמול יאשר %נאי,םילשוריב הלש התלהנה ט יבגל וןא תינויצה תורדתסהה אישג יבגל אלו,הלט היריעה שאר יבגל א"ז,ץראב השארה ריעה יבגל תאז רמאל לוכייאל אוה.הנקסמ הזמ סי - ראשיל אוה םאו,ןל;יוצר וניא ונתעונת ןותע אוהש ץראב יזכרמ ןותע ךרוע יכ רמול לוכי הלסממ סארס רובס ינניא,רטפתמ ינא - הנמתמ אוה םאו,הז הנידמ רקבמ החוד ינא :רומאל לוכי תלשממה סאר *כ רובס יננ"א - הלשממה שארל יוצר וניאש הנידמ רקבמ הנממ,הולוק בורב,תסנכהש חיננו,הנידמ רקבמ הנממה איה תסנכה לבא,הנידמה רקבמ יונימ רבדב הלשממ שאר םע ץעיתהל רתומ יכ חינמ ינא לבא עדוי ינניא,לל בה ןמ אצוי לכ אלל בוסו.,ללכ יתכלממ וניאס אוחהשט דסומ הזיא שארב דומע"' אל למ וא דומעי ימ עובקל תופכמס ומצעל לטונ,עמהטמב וא שרופמב,תרחא וא וז הרוצב היהי הלשממ סארש ףקות לכב דגנתמ ינא ךכ - הלסממב וירבח תבילח יתעדל זא תאז רמוא ןא -ינולפ לש ותויה יא וא ותויה יבגל רוריב היהיס שורדל יאשר אוהש ןבומ,הכרד לעו התוהמ לע המויק תישארב דמע םיקבאמ הברהבו הייפא בוצעל סרת טעמ אלו תורדתסהה ינוב ןיב ןוטארו שאר היה.ונלט םילעופה תעונת תגהנהב ןוירוג ןב לס ומוקמל תונוכנה תורדגהה סטופיחב םכנמז תא לוזגל ךדרצ ינניאו הילוחכ םמוקמס ינפמ םילספנ תויהל אל םהל תדמוע הניא םתונכ,וישכע םירמאנ RIM espa) mk יאדובו התע סרוג ינאו,הלשממה סארב יתדמעט רחאל ןוירוג-ןב לס הלסממבו aa mario RIM ןניא יתעדל,תורדתסהה ריכזמ ל לוכי וניא ןכו תואמגוד ןתונ IS EN x 7,ןיטעמב שפשפל רספא יאו,סדוקמיטיאה יכ רמוא הז ןיא לנ אל ג, א ל :ול רמול העונתה יאסר וניא ומצע הלסממה סאר R.העונתה גיהנמכ/,הלשממ שארכ תאז הסוע אוה םא ןיב,וקוליס תא TINTA

25 אל הז.עבוקה המ עבוקס ידידל ירה וז הדבועה םלרבחט םיענכוסמ יכ לבא םוסב.ןפוא שי יל דוסי קיפסמ חינהל אוהס אל ןכומ טוקנל סרופמב הדמע.תאזכ ילו סי הפ ןיד ויסכעו ינא רמוא והסמ 'לואט עיתפי תא.םירבחה ימצעלשכ הטויסט יתלב תהגומ,ןופצמ םנמאה אוה יאשר סונאל םנופצמ לס?םירחא םנמאה וז תלאט ןופצמ ליבטב א תויטי ומכ ןב?ןוירוג לבא וזיםא תלאס לבא לכ לזלזמה דובכב,ומצע חטבומ,ול לע לכ,םינפ אוהס לחונ יא.דובכ,יאדו לכ ףדורה רחא דובכה - דובכה חרוב.ונממ הז.עודי ינא עיבמ תא יתעד יתכרעהו אולמב קמועה ינאס לגוסמ.ול ינוצר,רמול ינאו רמוא תאז ןובאדב בל קומע - הז רבכמ ונלצא אל ונכתיי.םיביתכת.םירבדה הלא םה םירבד יד םיטבוגמ יתרכהב םהו ירפ תולכתסה תבר םינש תוחתפת הב בילעמ (?ונתוא עונמ זא,תונבה רסאכ התא רמוא דחפ" ("ןובסחו האירק) :םלואהמ המל התא אלו ליחני חוכ הגלפמל.ז) :ןרא התא חרבומ רידגהל תא יתס םילמה ןעמל קדצהו םיטמסמ רנ,ונילגרל יכ םא דחפה.ןוב%חהו וק הז אל ליחני רובכ ינא האור ונפותב -,ונילוקישב,וניתובוגתב וניתוערכהב = יכ אל דובכה ביהל הדוקנב :וז םירבדו אל םע ןב ןוירוג יכ דימעהל תא ומצע םואתפ הגרדב הווס גיצהלו.םוטמיטלוא ינניא חוטב הזב םא ןב ןוירוג ןכומ תמאב חסנל ךכ תא ותדמע ןגהלו,הילע :רומאל וא -.וןא ינניא,חוטב,ךפיהל סי יל דוסי קיפסמ ליטהל קפס רבדב - ינניא חוטב ךתויחרכה וז אלס,הכלהכ יעצמאכ לש.ץחל היהתו,הנקסמ וזו,לבקתת תחא איה המ.היהתס ינומלא יואר אלמל דליקפת.הז לבא ילב םויא ילבו.םןטמיטלוא אוה *?אשר י םוזיל,רוריב סורדל,ותוא םאו טלחוי לע רוריב - היהי רוריב וספת טאר הלשסממ וגיא זאסר תופבל ןינעב הזכ תא ותעד הזיאב הרוצ,איהס אוה לוכי תויהל יחרכה הגידמל יחרכהו הגלפמל שארכ הלשממ יניעב ;ם*בר אוה וניא 'לוכי חוכב ותויחרכה וז תוסנל תופכל תא.ותדמע *נא רכוז דמעמ דחאב םיסרגנוקה םיינויצה םינו%ארה ירחא תמחלמ םלועה,הנוסארה המדנ יל םדגנוקב ןוסארה יתפתתסהש,וב,דבסלרקב ינא רכוז תא ירבד ןיטרמ רבוב לא םייח ןמציו.חונמה אוה רביד זא תינמרג :המאו é התא" יחרכה,ונל א"ז ונניא םילוכי,ךידעלב אוהו :ףיסוה לא" לצנת תא e הדמעה.תאזה םה םניא םיממוקתמ,הדגנ םה םילעופ יהוז ותדמע ודוסיב לש רבד,הסעמלו הדבועהו יכ םה םילבקמ תא ןידה לש ירבח זכרמ,הגלפמה םתאו ינא אצוי? emo ay OK

26 יניעב קדצת אל איה םא,הנידמב ירוססיהה ה דמ עמב דמעמ קיזחה אל הגלפמה.קאמ תיניצר הנכס.דובכ לש רבשמו ןומא לס רבשמ - רבשמ לש תינ"צר הנכס אוה ץוח יפלכ וב םינותנ ונאב בצמה יכ רובס דנא.רוביצה םא עדוי ינניא תיתילכת הניחבמ םג יכ רמול הצור ינא לבא תביס דעב ינאו תאז.הלטממה תוסארל ןוירוג ןב תביט תא הגלפמל החתיטבמ לוכסא תעצה תלבק םא עדוי ינניא ינא,עדוי יבנביא,לוכסא לס ותעצהל תואצות הנממס תיתילכתה תוארה תדוקנ התואמ,ונינפלס ךרוה תא תוריהבב םיאור ונא ןוסלב תוריכזמב יתרמא,הלשממה תוסארל ןוירוג חינהל םילבוקמ אל םהש הרקמב םא עדוי ינניא,תמהוקה היצילאוקב תורחא תועיס לע םילבוקמ םירחאה םיאנתה םא עדוי ינניא.ולס הלסממה תוסארל םימייוסמ םיאנת דימעהל יאסר אוהש ידיב קפס לכ ןיאו - םירחא םיאנח ןוירוג ןבל ךיא םא עדוי ינבניא.ונירס לכ לע רתול ןכומ ןוירוג ןב םא עדוי ינניא,ירסומה לוקיסה - אוה החנמה טוחה.ןופצמה - אוה יתעדל.ןפצמה :תוטספב רמוא יגאו.ןפצמ ונל יחרכה,הלפאב ונתוא תפפואה הרעסהו הפוסה ךותב.החנמ טוח וגל יחרכה,הז ךובמ ךותב,זא לבא.תאז תוסעל התלוכיב של יכ חוטב ינא.םולסב םהמ תאצלו םירב%מה לכ לע רבגתהלו םיכוביסה תא ריתהל הגלפמה לש החוכב ןימאהל הצור ינא.םיסשק םיפסונ םירבש םג הל םייופצ ילוא,םייניצר םיכובס הגלפמל דוע'םייופצ וחוכמ יתסאונ אל.ןיידע ינאו.עיצא תאז תא.םויה רדסל רובעלו וק חותמל ינא לוכסא תעצה החדית יכ,העדוהב םדיסל הצור "נא.,י"אפמ זכרמ לש ירסומה תדעוב ןינעה תא םייפל ךירצט,ורמא םירחא םגו תרפ םג םללגבס תויטרפל שדחמ םירזוח ונייה,ןחובה תדעו תא םיקיסעמ ונייה םיטעמ םיסדוח ךשטמב וליפא וא הלא תועובסש ךסמב וליאש,תמייק הניא ןחובה תדעו= רחאל,הסעמ רחאל,הנקסמל יתעגה ינא.אל ןא יתבוסל היהי הז םא עדוי ינניאש,הבד דוק הלגא ינא לבא.ןח ובה תדעול וגצוהס םיאנח םוס ויה אל.תעדה תא אל ינאש,רמאו ןחובה-תדעו ריכזה ךיי רטשנטוא :לובשא,ל,םירחא ידי לעו "םיברוקמ" ; : - DA DRT ja.חוטב ינניא,תועובס המכ ינפל תוריכזמב תאז יתרמא ינא,עדול 'ננלא ".הלשממל זא םירזוח ונירס לכ םא עדוי ינניא,םינפ יתשל תעמתשמ הניאש PD חרכומ ינא הלאה םימלעגה לכ תכונ.תרחא היצילאוקל םינכומ ונא היהנ ;הלסממה תוסארל בוסל ונממ סורדיו ןוירוג ןבל,הנפי זכרמה יכ דימ עיצא os ana DR תינהל לוכיט רבד הנע הרס רבחהש יל המדנ.הילע יתבכעתה ידי לע,ץוחבו םינפב ביבסמ המקוהט הריפסומטאה ללגב,בוש.העב 6 ה תוריכזמהט רחאל עצמאב םתרצע אל המל :הגעטב אב הרס רבתה ey? ',ןוחטבו ץוח תדעול ףכלל הצור התא" :ןובלל הרמא. É ge

27 תהגומ יתלב אטויט הז ןינעב םייח,םכותב תרט רבההו,תוריכזמה ירבח ונגחנא.באוכו "ביצר רבד הז,םירבח.(םלואב קוחצ) תעדל יחרכה לכ םדוק.םירבד המכ יבגל תאז רמא אוה..,. ללב עדדק הבנ?א,.,.םא ללכ עדרי יגנזא :רמאו ןייצ תרט רבחה.דחפה ןינע ריבסה תרס רבחה,תיסילש הרעה.בטיה תאז עדוי החאו-.אצ* רבדה,תיחשמל די הנתינגס ןריכ,תאז תוסעל היה רטפא יא אל.ןינעב לפסי אל ומצעב זכרמה.תישילסה םעפב זברמה תא ונסנכ ונא?ךלי הז ךיא,ונ.הלשממה שאר היהיש?ב.םא,דיסח ינניא ינאו.,דאמ קד אוה לובגהש עדוי יגא העונתל -ןב לש ווחיקפתי לע ךיירטסנטור רמאש םירבדב סמתשהל יל קיספמ לבא.הטוס דיסה יננ?אש רמול "מצעל הסרמ ינא םוקמ לכמו,םידיסה תחפשמל ךייס ינא הפי הרוטק"רק התיה לומתא.תורטפתה לט הדימ תמא םיוי,ויפלכ תרחא הדלמ תמאב גוהנל תיאכזו הבייחו תצלאנ א*הס םיתעל שם",הזכ."תורטפתה" טלשסהו,קירה אסכהו דועב היהיס המ.ויסכע טילחנ.רזגב - רדגנ םא.םואתפ עתפל םלעהל הלוכי הניא י"אפמו.אצומ ןיאס הנקסמל יתעגה ינא :זכרמל רמוא <נא.תומשאה תאו יתורבסה תא יתצבקו יתמצמצ ךכ םוסמ,.הנקפמ ינממ לואסל יאסר י"אפמ זכרמש יתבסתו.םכותב יתלכואו,יכותב תוקיפסהו תולאקה תא יתלכע.ינא.םירבח הברה תוחיל<=בו ךת ותילסב וב יהלפטו,רתוי ןינפב יתלפסט יכ,רתוי תצק עדוי "גאז ינוסא.תוסעל וילע המ זכרמל ץעילו אובל בייח אוה לבא.םייקובט ל הערכהה החדת.וב ךומהל ןכומ ינא,ויסכע ןכומ אל אוה םא זכרמל דיגהל בייח תהטו,תבייח הגלפמה.ןיסבע.היהי םישדח ןיב ל ידבהל לוכי ךנ*א.תורדתפהה סאר דחאו הלסמ סטאר דחא םא,תויזכרמה תודמעב הגלפמה ירבח ןיב תידדה תולת חרכהב תמייק וגתעונתב :רמוא ינא לבא.הלטממב םמע דחי דובעיט םירבחה תא ול רוחבל יאסר הלשטממה סארס - הלסממב אוה ותלאסח הררועתה רשאכ םג - םימעפ המכ תרט רבחהמ יתעמס ןא "ןנדרמ דסומה: יתרכזה םניחל אלו.טוספ ךכ לכ הז ןיא.םירבדה תלוכי הקספש הז ללג ב טעמ אל הז ירה,לועפל לדח אוה םא,"וגירבח".תורדתסהה ארב דמעסט םיאה םע תורבדיהה ךסמב ויה ןהט,יתונקסמ תא זכרמל יתאבה ינא.יתורעה ןה ולא,תרחא ךרד םפחל יתיצרו יתקבאנ ינא,םירחא םיר בח לט תונקסמ תועובש הברה,יתאצמ אל ךא חזימרבו ןיע תצירקב ןיבמו עדוי ונתאמ דחא לכס םירבד טי.םידחא םלסדח da ןוירוג ןבמ םיעבות ונאש טילחהל זכרמל עיצמ התא.ןינעב לפטל ךלי' רבת לכ סיס לרובה ידי לע ונסנענ.םא,ונימי ירפדבו ונתפוקתב,ונימיב ןוירוג Das לודגה רוטטקידה,דיגנה,הווצמה :רמול הצוה ינאט המ תאטבמה,"רבד"ב

28 תהגומ,תונוסה תונפסל ותוסיגר קמוע 238.הז ןיגעב,העצהה תא הלילסה R תילכת י,יתנווכ המל הצור ינאו,הל יתוא לאס לוכ%א םיאצמנ םגיא םה םא - םירבח םתואל יתינפה ינא 38 ןהפ ילאדו.דיתעהמ דוחפל ןיאש רמול ינוצר ןיא,דחפ יזוחא,םייהרחמ ;,ןובסח ךרואל הגלפמה ספנב םיבי ומ םהס תעדל םהילע - אל וא ק דוצ רבדה םא לוקיסה יפל אלו הז תואר-רצק דחפ יפל םיטילחמה םירבח ;י םא,רומח רתוי :תואירק) תסנכב ונתעיס,תורדתסהה תא תוסעל םיכירצ ונאו חווטב,ירסומה ןירפלה םייחל רובי תוסר.םיר בח 0, לע םירבדמ ונאש,ןובסחב ןאיבה,תיטרקומיד הערכה היהת,הגלפמה זכרמ ורבה םלעי א.רצק חווסלו ךורא חווטל ; ןוב% :יגומלא.י רינת.ךוראה חווסל וננובשח» >.הזכ רעפ ןיא,ךור* רשאכש,גהונ רצונ :ןירפלה םייח ;\ זכרמ ותואב זכרמה לט,זכרמב היהי אלט טלתוה ונמזבט גוח ותואל אקוד ךייס הז ךכ,ל> טלחויו זכרמל ףרטצהל םינינעה לבב,ןכרטצי.העיסה אלש הוקמ ינא,ול םידקח היה אל -.םויה םינד וב רבדח :יגומלא.י מולה.עיבצהל םיכירצ םניא םה.ןויגהה תא ןליא.הזכ לוקיסח היה זכרמה תוריכזמב,..אבהל הבסיי ם ע ו,הל דגנתמ ינא< העצה עיצהל והוא ואיבהש PPA ןלופט לכב לוכחא לס לובג ילב תונלבסה חא ץירעמ ינא vpap :רמוא יגא.הזמ םידחופ ונא?ראשנ ךיא ול ךורע ןיאס הזה סכנה 'תא,תאזה הדפעה תא דבאנ ונא,הז המ :ךכ םיבטוהה, = החילס aa היהי המו רחמ היהי המ ןובסחה תא םיסו םירבתל!דחפ לא לכ םדוק ony תרחא הדימ תמא טוקנל =י לבא,דימת דחפמ םדא ירטא,דיתעהמ דוחפל סיצ הברה תויהל ךירצ רוביצה רסומב דוסי תונורקעל תושטחכתה ינפמ דחפה.דחפל : o לש, לוקיסמ םלעתהל םה יל ע ןיא.רבדה תואצוהמ דוחפל םיבייח םהו.סימי p R A טילחהל ךירצ דבלב זכרמה :ןירפלת םיית) רמה תוריכזמ תטלחה (!אל ןיחילס,ויגיצנ,וירבח,רחא qraga אוה הז ןינע.העבצהל םיפתושט םה - זכרמב a תוריכזמב הגלפמה לס הגיצנ,זפרמה לש וגיצנ לע רבודמה.הזב תסנכה ירבח תא ףתשל הבוח התיה יאדוו - םיפסכה תדעול וא ןוחסבו ץוח תדעול עבונה ןינעב םירבדמ םא.(יטילופ ןינע אוה :תואירק) ץז מ יתגלפמ יתורדתספה ןינע הז הרקמב.ןויגה הב שי - וזכ הטלחה הנסי מא.לסחו - דימתל תחא םעפ,לעופה דעוה E DR sam TR 4972 עבוק רפסמה אל - דחא רבחב וליפא רבודמה היה".רבדה ןוכנ אלו ךרוסבא לעוב וגתקיס קר ו דבלב יתורדתסה טקפסא ךותמ תוהדתסהה ריכזמ לעיונד

29 תהגומ לתלב הטויט םייתעונת אלא םייתורדתסה םניא םיטקפסאה.םיעיבצמ ןיה םה קר (תרש מ לש ומואנ ךכל תודע) הגלפמה תוריכזמ רותב,תזכרמה הדעוב ונירבח קרו לעופה.ואל וא תסנכב ונתעיס תא העבצהב ףתסל םא ועיבצי זכרמה לרבח.דבלב זפכרמה ירבח םיעיבצמ.זכרמה עיבצי - הז ןינעל ונסנכנו תויה לבא.ם?ליטילופ.בור - עיבצהל תסנכב וגירבחל תורשפא תניתנ דעב ונתעיסו תורדתסהה לש לעופה דעוב ונתעיס העבצהב ופתתסי העבצהה תא ונגרא.תויפלק 4 הנייהת :העבצהה רדסל רסא לאמס דצב תויפלק 2 -ו ןימי דצב הנייהת תויפלק 2 :תאזכ הרוצב תיאטחה "א תויתואה "א יפלקל.תומסה לש ב"א יפ לע ועיבצי יפלק,םלואה "ד יפלקב ן'פ-'ל תויתואה - "ג יפלקב ;"כ-"ד תויתואה - 'ב יפלקב.*ת-"צ תויתואה ןתואל םימיאתמה ולבקתי יפלק תדעו לכב.יפלקה לע תונמוסמה תויתואה יפלקב.םלרבח 5 הדעו לכבו יפלק תודעו 4 םיעיצמ ונא ".רמזיבאו קינזר עפסוהי - הדעוה ירבח ינסו ןוירוקנא רבח ר"ויה היה ןיסח לתפ הדעוה ירבחו תשע רודגיבא.רסנ ץרפו. לליל הדעוה ירבחו רנזייר ר"ולה ה*הי "ד יפלקב.גרברבליזו םחנמ.הז רודיסל םיכסמ זכרמה םא תעדל ינא הצור הנומארו סא ר ב תופטעמה לכ תוכפטנ.יפלקה תחיתפ יגפל= םאה :בוגרא,מ?ןתוא םיחתופ כ"הא קרו דחא ל ב ק ת מ,תיללכה יפלקה תדעו תא תווהמ הלא תודעו 4 לכ העבצהה רחאל.העצהה תא לבקמ ינא - תאז עיצמ בוגרא רבחה םא :יגומלא," ר"ו"ה.רנזייר םירפא אוה הדעוה ירבח 12 לכ ר"ויה,םירהצה רחא 3.00 העסטב בוש ןאכ סגפנ הלועג הביסיה E o - x הדעוה ירבח ינסו םולט לאירוא - ר"ויה היהי 'ב יפלקב IDE» יפל ול המיאתמה יפלקל הנופ דחא לכ אלא,םירזפתמ ונניא :הזכ בצמה עגרב Rs vip

30 ר"וי.יפמ העבצהה + 0 ; - םיענמב 96 לובי ה דגג 9 א תקצה דעב םהמ / זחכנ העבצה תוכז וה תועבצה לכ ויה אל,תויעלקה "נפל אל לכ אלל רבעט הזה עוזעזה.העונתה- םינפ יפ לכוהחש ידכ,דכלתהל התלוכיבש לכ תא חיתומיטמל תונמאנ ךותמ,ץוח יפלכוםירב 1 > אלמלו ךיטמהל.םקפמואמו םימלע ר.טם*דקה אלל טעמכ אוה ונילע.,רתויב יר ונתאמ דחא אה םדקהב וילע רבגתהל ידכ ותלוכי בטיל לכ,וגשי אוהו הדימב,ילפנה רב,ונכוהב ערק היהי אל ג היה nm תיטרקומדהו תיטעפוחה הרו ap Dop VITYT O JINA 1 BRR תודמע ילעב ויהו ונכות ב תונול תועד ויה ;ונקבאב :צע הא חארנ התע םלוא.ףונוק םאו ;חופטל לדתשנ,ונתורבחב םילדחואמ -,תרחא וא וז העד ילקב - ונלוכ תא תוצרפתה התיה םאו והעמ והטימ ירה,תרחא וא תאזכ רחאמו,דבלב העד תעבה ם/ל הז היה,יתרכה בסימ י םירבה ונלוכלט,אעהו,ה דחמ דכלתנ - ערפוה מ ערכוה םויהק.י"אפמב תובוחו תויוכז יווש ךותמו,תורבח ךותמ הדובעל רוזהל ונא - הערכהה,יביטקלוק דחא לכ,תויוטבלתה רחאל הערכה - לז החלצה לש הלאש וז ןיא זז לולמ ךעמהל התע תינפתמ הדכולמהו ת לארעי ץרא ילעופ תגלפמ יכ הוקת יננה.היתומיש o? ans q

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע  ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי ןתנ גשומ תוה ומצעכ התיצמת הפקשהה תינויצה ותועמשמ תינושארה תלג ידו ה תינוביר ץראב השיגה חתיפש דוד ןב ןוירוג ןויסנ קינעהל דמימ ףסונ שודיחל תוה תידו דע ףסכנ א תונורקע תכרעמכ תוגהנתה תיטילופ הרשקהב תו היגולידיא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת  * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה " נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב ם"ואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש ם"ואה תלאשל ל

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה  נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב םואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש םואה תלאשל ל רזעי רבט התמדרת נרלתמשמה " נ הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב רבמבונ 947 םיימוי רח םוסרפ תונקסמ תו הריקחה תדחוימה תשל טא50ע ( הבישיב תיעובשה ישאר תוקלחמה דמב ץוחה ידנקה ריכזה שאר הקלחמה תיטילופה הנושארה ירג

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

Microsoft Word - Rashab horaos

Microsoft Word - Rashab horaos דברי ימי תומכי תמימים אג"ק ריי"צ ח"י ע' שס"ו לקו"ד ח"א ע' 404 מטרת הישיבה אג"ק ריי"צ ח"א ע' תפד אג"ק רש"ב ח"א ע' ריט אג"ק רש"ב ח"ד ע' סז אג"ק רש"ב ח"א ע' שיט אג"ק רש"ב ח"ג ע' רעג להתחזק לבלי לקבל עוד בחורים,

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד