Leningrad Codex

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Leningrad Codex"

תמליל

1 וגייויק ^ין^צ!* תימי 9 י* 1 יי וןיייי ;* : 0!'סייי ייבךיי סייייפ ** רמיינכ &מימיי $+ג*זור 1 ידפ* *ידיייי ןוד 0 ו?*י>י ז ייעיי ; *; * 1 יי*ף**י ויייבויו וע יוע^גי א >ם* *ו *ו*ץ\ ז*י**ייייי ו זייץ י יימאגי**.**"* 1*! >ד 6 י*>* 9 י* יגגז אי 'יי* זי>יי*י*י*ייי ו 3 > ןי 1 *צ יימ^יש סךי*פצ* ןיגי לג ועיג* 1 גז *** י * ;ד\עי 3 ו 6 *ז ^ך ל/זחא גחנ^בי ^עיתולכלט ופללמ ך^זוזמינחי.יפמזףלי ןק 1^13 ^גר אז#וי ^כ$*^ 1 ץדכעי 1 ןן 1 פ בתנגיגבסגייגרוכלמ ^ 1 יפי^% י^ כ. ילעד^איליטימ^ה, ^\עדייב תיבלת סגד י סבב* ימ םלודויב^>א יי ו# ייוידא י היריצק.ר#א / טל^ו ייי *'ר 1 /יי ו - ^ופימיפתא ן^דוי^זר^ * 4 ד % אוז^יאד^י י.רלא * זמ^דיבד^סיו^זי >ה^גיס^^איפרשא ל>וזוי\? תיב אזויש אל זמזלדורםינזרכזדוז ימי לר^זנימלאהריע^כל י חאגלנםל>ידעל וחוד ^יוריפד^ איגוזייתיכ * םקוח ^ץח^לט^כו בלזבףפנילנבפלידי^ { ^^ויח^בנוש וקדפ' י> - פיזגתווהכ ע*יבך,י^ דוכףלטייו זיי" ל^ייתיצילפתאאיעולי רגלדכולנ א יגןיהי&א 1 מיבבי סנגיירס ^י?יפ ו^יוכ ם^יג וחיויהלא" ן גדלרעומלילע סרפודמ רעכ^^לסדטסיוד^ד^ה דילא ייהדוהידא י^ גה ג בורז.ילטרגאפרפ-סיג ^ ^סלילטרגא זע ^ל;^ זרע^מסיפלחפ^א יררפכ "*סד^ע! ידרפכ טיט*ד\ בל 1 י 40 יד 3 * * הר^עוגרואמ לי )דיאטייחא" גרראפעביאוסז פלא 1 1 רג>בז # ה^.ןוי 3 ז יצכפז\ר\גזות?ןיעזרםע; יבבזולאי זזי^ר^אזולטחיכ^מ ;ל^זק^ר^נמלוצג סד^ורליבו^יודבלד וייעד^י# ל חזוין יב 3 רן*פעואבר^'א י 4? יוי^,י/ י 7 _' ןי.-! י.:, ז ןזי^פפוחרי^ברפסמ הערפמכ ן סי^בז^פאט םיפלא זויטפ^מב סינ^ו םיעבש גז^מ#ד\^ ז 6 א$? י : סיג^ ו '~'זוז^טחתואמעל^ חתפמב סיעכהו.באוי עו^מ^באים ערואמ לנלכן 2 פיפדא :'^םמ^ו ** ' םדחאמ *}יא סל יע ז^ראוטישמח עך^ןיאוח!יגב זז^מחוסיג^בראועוואמ הפויגרב-ישוכר^ :.. אי :-; ג*ח ( ייסייי&ו ב. *י^ *י 1 > 5 ^ו^יני - נ 1 *?ד : :י^י^^יי^י גןח זימייגי י מע^יואמיךעי י איייייזייטי ץ ויייייי ייי^ יייייי גלבל 1 פחנמ 1 י > *; 1; ג^**דג*^ ; ;רמ 1 מ 1 זלעלוום>ויי *י^*יליפ*ול*יועי#יגג ה^נב ^פי^^ייעירנפ.^^ נעאיי כייישל^בג יךיבב לגימיח

2

3 י 4 ץי**י* 4 >* *9 ** רמ ריימי י י** ייימערימאומ ר עיגת ונימי וגן יי ריי ימיונו ר*ץ ןיי יימ*!^וויימיררויייימ ימסיי^מי #י*יוי * רייימיד מייייי<ד זיסיייערג זיייי ח.*.*זיטמורמייא יי*"* *חו*ל#ד#ז**ץ זייעמח ך " *ןי י ) 0 ו 1 ז 8 ^וו 1 די יפ דינ?? ח י י זי?גח ודי א ט" י זליסיי^נזו חזשטזזמנ ^ < רינאיו ויייו?*#י$ י ~י 5 פ " ז > < ןיזי 'י, 4 * :, פפיג^פ י י י? "_י* וויג י 4 ע יי 5 ^* י י הולדר * *י# ^ טפט 1 דוגטפ יטח לייט ואפו 1 פןגט 1 פיכ^גי ןתלפ לע חזויאוו ^למי 5 > 1 אלורפא 0 רחלתאילב "זיממ אמ י, רוחרח אליחינ אימה (9 ןיי אדפיפ.< י 1 ינה רמ ןמ ינב 9 ינב **א הא הערה התמא ^א^זיניגבזפגוטיגפ!ן^וסי^יכח 3 י 1 אל^ט> טפסיגזטחפניגו ^מו^מי^ ןלזדב פכפח^ךלו א ^אר^ייזר^י^על^ 4 לזואכךןמיזחיכ סיפזילי, ד^^א&רעכרא ; טי^^מו^מ תגררט^וטיר^פזנורלו ג 1# ומקייייש*$ זוו#טף* סי^ ^מוי^פ / י!יריפ י זו#ימ 1 פיו^תץ<פ עבשסי^^פ^זג לפח י. ' ^^אי ו^ן^ר!מ*ווזחי>ע? ז ":הזזו,',רנוכ^ךעיךימג יא יגי רנראךונ^ספככ נגינ^ינ^די 3 אלי?יי. מיאימואפ^ש *4 1 יניי* א^ירי\*ו **>ד מי*ו?י 0 ן> * י יאל ;!א*זי 9 ר* חי >זיס,ו* ץח ןי יו*ו י* *י *יו"*\^ממיניי יייר 1 מ ז*יי ומוי *** ימי'"* יוי י י * 2 צע! 2?12!^ רחוסמיאקמיס^^יי יי^ייוי א )ושומייי^ייי^ייייי^ יי^ *"^^ גייי-גמתי : < -.'ייגייו-ענחר

4 יןזפוח&יס יי טעזעייפ ;*.^ ^חוז^יז^ב^יכוע^ובעדיטימטונו^יזגותמ^ח/טיףוח^ :*ז^רבנדוד^ץיגש^בידיגעייוזדזיירי זיייו יי ימיומזו ו וגב * ייבויזיי ויא יג וןיועגאייאואיייי ו^ייו :י ; <ץימ יניבזער^^א ןעיוייאיוע ךויו ן י ז - י \+י יי גישפחםצ??ף^ת, 1 זץהילהןדגבד^ריכלכל ו י ( י ךזידדי = ' ד יי 1 וו^רם 5 זי;כמעוכום^רי *י 7 -יד :ד 1 י ה ז -ך - #ם?מ*למ'יהמקימי " 0 ןממיי 9 י?יי 1 י^יבשמשלחדלחאמ 1 ייכ. י )וקעתןלע.ז^א 1 יזוונדרשי^םג^מןמ!זיייו זגממסימחוומומ^דיזןי 1 סחירענעדארש^יצו /יי * יד % ד : י :ג*ו*ב 1 ג#ךחדוע$*, 1 זיי* זיי* 1;!י גןלחזיע^י.! 1 יויאדזוקימיזחי ח^י ד^טיב.ץחלףסצרנמי 1 זו^^ארוזמ^וזאי ^לאר^? 3?ייעיבשזידי* ^זמלצ לולבי ^דזלכ^! י&איג - זגייג ב *דלסימאש^&יצןח חישרכאו^ין^א>ונ 3 יןו זכדויל^זמפדליכשרל ג זיקו^ 3?למווגגממי ן ס^וכלתמשןוז^כוץ!]דרריי^ 1 ^ברןומיבז ^^ברזימיב^כזל ו^. 1 *ויזראץלאיזזדא^ ךליזעלא חתיכחלאי^נגיבי!^ףילסירלאיח וילאזיאיזזי/ תיבלא חל?זרינשרשרחבלארשי יזאאחבדמ עי מי *,: -שיאזי^ינ^ &יבב^יןפ ^",לחט^סידיאיו' * 1 יטיא^יב,וו 1 וני^זט ד 5 ג*ושיויאי;ילאשוב ^' >טזויחאראשרןל%^ יסיא^^זמזןהוסןנזזכח 3 וזונ\ הזחיתיפתצאליב ;כדנ/יורןל^תץי'ע ונגאד'! ו ד ן " ז 1 ': י^^נגן?חגחנואז^ג/ין. י^ל^וי^>וג$מ ויחאו וי^בג מ&ידיזטןיו. יוךורזכברעכולאילךן? 1 טומ?יט^ב%-ז *חשיע ",*דע ה ת*ו אכיי ייי ן^לע ןכירחאן ףסישמירבזיכאךיפווי^נלוטישדחל 4 * ובי^אדי *ךד. <!סיולזי לזייחא 1 םהימ יזווזמרכיזסו^סינכחיחסיו ה^כדינסיניחכוי וחייגנ>יו,, ^ 3 ונמי.ייי,נ ורע> חב 4' ןו 1 תית^ךידאזממדג.ט 3, ירארשיךיט?יוי 1 יףיל^י 1 ]יזת 3 ז 4 **. >מזיויז#מאל 3 בו^י? חוזוידללווגזורגיג %ןיה * חןהילייכרטודולע *יו *טלחהמ&טי^ו" 1 ' גחו 3 אדו" ישארו ליזידוו *ך *ד* ירז + *ערא ואררשאסינוקזזץיי * ותז:ולסיב^ט^רהכריבזו דןיגסילבסמיגיעכ^ ח י^ךוךנ/ורתבטפיאוך 4 / בירי ואו ^יודזמל הלהחלשב 0 1 י \ ^ורתלו.ןי>היכלסנ>די 11 זג^זו יכ 4 לון?ל תוריכשה * *חג רדניליעירל טעחיכ ג רע עלשנליוזידוו דולולג 1 1 'י ןלרחרי^י י *. ז^בוז^ןריירנ^^ לשיו לצית:טיג 1 בלמגזוכטי 3 ו&יו דארשי יזחא רוווילי ו&גיו לארשי יזוייא טיי^ארתיבבורכאךיפדר רזזזול יןייר ן*ן- זץ 5 ןיי-י *ז* ד; ' ן.י י. * י ץ ^ ז ^ וי'>ג* וי<ךץי וימ יייייג ^עו*זימ/ר רייייייי יבכ.ייע*ןיוילךבוי מג*יי ןווי*>יויו ו 'סי^יאי" ו* י* *זיי יי 'ץ 0 חי 6 גייגעט*יגל ץויו זויי*יי*ויי *ןייזיו סיב בי*י***לכו. * טנ;י \ וו* ו*ימיג*ןיי ח חוז י!עו ריומי ךייר יג יו *,יומ יי וקימיבוי* :* עי*יויוןיי *, ימחייי^ייעכ יגו גייךדיי,.וזיטחןייינועיייי טויגודיייי*'!

5 ^'י יזי *י 4 ייי :יןיליילא 1 דו ^^יי דא^^וגתפ ^^^ייזעיי>^^י^י *יגיייד'יי> יוע,י 1 ^ימ *י'מ!* ימ^ג^יאמ ^יאיי ^יגיסאמ* יי*ד**י דש^א^יי^ י יי י י : זרדי** 1 ייץי* *י ^ס^ית^גרי פרא 5 טוב^ס^רמ^יגרידרא 5 ^!נ ^י^אך^א 1 יצבךן 1 א איגנבאכרל י כ לק ^ר " ו י פ, * 1 : *- י.14 ' רייגךב^בןלןיחדונך ^י^^חגיתי^^ש^זורדוגי^ י" ^ <. לל^א^רוט ןןי 5 ביייד י ^ר^ו^ד מןמ;ו % עיץיונ כ יטיחי^ו אני^חנזי^עוגסינב *דמ^י^מוימי?אן 3!חמ,*#^א$ *ז ^?היצומיןן)^ ^ג<^יי^)*ן 1^1 ^ץ^א-חן^\^ "יין^ויץץוי^,י^יי)>(,ו,,?י 1 ין>ןי,ו^דנ 1.מ ף,ודונוןמ>,יייי(,, י>< זייי*יויע 1 מ*די 1 מזדמןך* 1 ו ^ 4 זייוייייצייי וזיייי* 1.י.ן" > ך > י"",, י *.' *'!יז י - י! ייי ידג-ימץ^^ייגעמ חץזיי^ו^ י^ףאועומ 1 יזמידוןאו ןע^^ועדגדמן^יגבמגזיבימ י^-יןיבויד " ויי^זיי 9 ץ*י 2 ד*^וןזייי ו :1

6 , חיסיכימו פיומ. 1 ןייו> 6 וייא*^.ג ץ*זא 4!"*י זי*ימ.ראמי זיי^ ןי^כצ ^יונפ-וי זאט. ^^,חי יימ^ב חיי\ <1 1 יז^יזןגוע יפץ^^ ז ייז-אגיייויב 4 *יי יויי * יצווכ ייכיי ו!כודיי יזי^ יייכיו יוי ילצ דמו ודזזמיו^י^ילו וו * 1 זידעיממי ^"" י יאיומ ןמיימ ו זיי גמ נייי <ו דינניויגייי'וף^יי ודי* יייי זיייוייו (יייו י ^זיזמש^מו^ךנייקיךזי י י ןןחבזי יחא^בנוצננחזח ^וה 4 יע אמירזייהיחב^הוורשכי אייגג ךדע * * א^:ילצ א^יעדב דס^-וךנ ודורויבךדא^-וווי הזוילערארש;ןולאלו ן *'(*** גלכברתמו זילאב ' די ץ ה^כג^זג רובשאו \ל 4 ' 4 - יעד. ז :אל 4 " ^^'-' י ידי ו ' 1 {-לי.ו 1 ייג דשמלאיג^אדבעוש יו א^י^היא?ידל/<וזיר ^ 3 ^ "והממ&ז^י אשדב 4 * ב _י^\ 1 ^יבי^גידרבדויחיל < ^י 4?אדירודי ר^זיויל.ר > 0 נ 1 ליכאזחואצר;אז?לא יז"":.. ס^יבאזחואלרזאזילאל^וללש-ףיבידאזולא * ^ו.^לימיייג 53 רצ> ^ס^לע^ולל^ונא ר^יישז^זוזולצוזיהמ *ץול^אייל^ילא^^ *ידפיש^זוןך 3 ^ ' זידל, זידיל 1 יךךאלדיבעו י /יטד^אלטכלס^טא ןלנרככ \ א&ר^אל^כבל 'ס^.ט ך^^דיצענא-ילינחלב 7 ו 0 0 \ "ר יו ; )יעש י 4 -:! \ י ייו ך " אליחא^יחלדיא * ןרלילעאעלא אני^זיחב. ^ ^אלבע^פאנרפסא "אמנדגיגמרנ ^ומב.יייי י^ וירוטדצ^חפיגת^ ^ ן םהדיבחלעפו * ' 1 לצאליגגכ ףלאאיבש ל * ^ אגפלךנךאליבסנ>ט 15 **^גדולאלכחאגשי, ^ם^סזילאבר^א י דללכשלדומאגרשאו "יילןל 3 וידאןיעללב < וד^מי.ןזוךאןי^ס^ט ;; אצמייו. י 5 דזל%מ^י 3 *ר* * הללכשל זוגיאגרשאו לפ ע ןגנאדמ הזילאבךפאא 5 ליב'אגיששחתרא 1 אמאש^יכ^ש^אי ^ הגליד א*רבגת'הלשיש^שו סרחדסרךלילן* ך^צ>יהדל 1 ועדר^ו.רזזי * *יומה&זזי^ו \סבא 3 סצ וךמ * ץז 1 וממליאכפס ^ סזזישאדציד איד 0# מ אדואיררדדי יצשלע *יו חי^יע '^ישוךילוללדזכ כ אל^רפאמבפו. יי ^/זזגעשלע ויפזי ולטבערד^ב^ ץדטביאלוודי 4 א גזטא רי זל אגסיתזן ^ ויצדויןילאו^ 1 דישוילדל ; ןימאכ '. ןדיוו 1 ייג יי הלאילליהלגנ/ 1 מזד ^יב^אעראואימש י 1 דרגדדפך^פ דרע אן!י (לגדד^לבל^באיזויד ;י?זיגמפמ^י^ סיפףלפשוירד ךאיבןח א להוגלונגמב 1 י ג^מללמויזאיגש ןיבש ךמו חל הללכשו ידינבכל חג ווג יייאי ^ ףיו^יייייד^יחיף^וגיי וי יצי^סעייייייויזייגזי ו *יומו זיו***יי 1 " זיעי ייי ו אמייסד^ ויג. ייי וייי 5 *>:* *יה >* יוג אנייב.;* יד>ויו> 7 ><ויאו *ץ ניי יימ^-ג (יעז *י יוי ו יזייכ 7 י ויווכ #9*10* יצימי וזגזיוי ו 1 מ*יצ*ו 0 רי*^ 1 וסיייויי ייייזמ.דיוייי * יססומדווזיגגגיפ ז* ימכו וייויייי ךו ייכי יו א

7 55 רלי 3 דג נד 3 וגנ?ןיגימגובואמסנ י ד" דאי 5 ^ו 3 אז*ת^כו ילאאספי ינוס* '*..!בץניי*יח<<,ח 8 ו*_^.ו :י* ךך.א]רי/<ירי^אבבל^י י גרי^אע^רס^לבו *ג אכלפסאחרד^רכ^ -אזייולאא^מל יג^וז* 5 ז 4 זיזו 5 ו א'^?י 1?אדהאו א^יייו^כרעיזיי ^זיונ^ז*{ הייגזמיסדייכזיימר ^^ג^ 5 ו^ימ?! 4?ג 5? * 5!; ' ' - ט מ רו *ד"*"אי**.,יי".*.^ * יי *,ייגו י

8

9

10 * * ו**י 1 י סנ*. 2 'ג&ינגמ סשיי ינ& מ גאריינ*ין וזמט נא 1 י>מחפ חסכוע יגגי סויגיס יג** זטמלגיויו פיוק 4 ף ז 80 ו**י-י," דגזעיי ימ ג ייףןחוס*י* 1 י ראיזזזי ןנ*י 1 יי.ג יייזיייו ג*ץ*ג י ןזיוניגיולו זיי ףי*,.^טנ $ו ז>נ/ו ;.יפ! :!*סט**.) י!* *חיחויטיי י 1 ג ו י^י סזאייטזי י 9 41 ודטיי > :>.ג**זי>"ויטוי *ג ו יטינגוב 1 סי^ץתפיתאפו^עו * י- וגועכש י^עו*זוביולי ייי י '1!פיר 5 ןפז /סתלזונזזלאפע^! זב ^יזלאו * ^ תו^^ל^^עוי^זיזחי /^דזו^וד-ו הלא ץיעימפופילביזי ז^יז^תגח-נואויוןאלא ^^)עבדונאאודו^ל^ ז> 9 חו^גנ/ו^זטרך^י^,זץי^^חי ץ^. 4; ןמי עוממו*' 1 סילכחוונ!תמ^יז יאזויווי^ן 9 ן ^יול^^זפדינבה ופעו^מ^הגחבוויג^י± י* ^ב!יב)^יפז 1 טר^א 1 ; 11% ד^יראל רזעילאל ' %י^ןמ^ *" זזמזי^ר# יך^ ; זויז^^י^יפו #" 4 י^ 1 ן#ד^ודיב*#א זויז 5 ו#יגצדסו 1 ^ייגעול^כיפובדריךלז ^ ^^!גפלןוסזי השזז ר;לפג>רלאציהזבדרידרבז * וו ^יא^יבפלמסלזזטזו * 1$ ך^זזיר^^ורןע^ ויו * 1 ימוקזח^ינ^וסייר^ "1 1 וו^ מ^עי^^בן?^. 4 זו 4 ^ סעיתב^י^יזץי^ו$. יונעפילנ^ו זג^זן^ הו. 1 ן? אמ^ו?נ 5 דא 1 מיממ^ 1 ז $גפ :* ל^פללפזז :, ' 1 מ* ןזנ^עחגי^ * יגבפיגפפ לאיינדירימדיא לאינדידיכתיא י 9 ןגבוה ;ו ו\גחליוך ז ^יידז/נ זו^פ" פייסזל^ןויגות *חפיגצפ!סישפחו וקןךזן^ינ?עו^ילאצ^ופ יסיר^ויסיצפ^ חדצ^כאייעבפיי פימאפו^עיר^יחזןב,סממויר^^ הגיפהו תיפילח ינכי# ^וזיי^ייוב ;זגירבןודוע^שן ירגיני ^מ^יז^>*ו^עו^ב %עיגגפו ;םדכיזי האפו^ווט^זיוגוג# 'י זעיפוחח^עו ^ז^ופ^זולאוספרחא זדיעפ^ודא^ז^^ידא ךזג^סומ^וקזמעו ^יןי^!ימכפכפו''י אדבדדסי^בדסליפב מצכ&^ חזיחאולא^סננ רבילחפונ^לכ^יא \ זץצר^דלארי^יוב^ *ד^עז^^ויחאוויגצו ן^^י ^ווימ^תאו סיויגצוץחאיררפ ינכפ סלימנלזפי" ר וקירוי כ 5 ג^לליר^זח 1 'וךן^ < י סיגואפס^יגגנפ דוי ז*יגונט^\** ימטח^בט ט 0 זלש^ץעט\בט כי*^ייי ץייו ןייי** * 9 *סדזיו וי גינד ייל* יטי*גיי^ומי וזביוזיוטיייזו*ז*ז!ייו זמ^^ ^>ד<ו(>^וי 0 ימט 1,ד ויט *יג;* ^ד זיט- יגגי גינ ^ 30 3 * ט סיגי ל ייייץיטגלפייוי.!* :ונייע חעמדווגיז^ארינומז י :גי&ייומיגיידעיירכו 'סזטיס-ייגינ סט י* ןב

11 ._111*111/^ *,^***יי אע ינייד# דממ יניייי יייע זיייניי ייי ליימו*- 6 #ד 4 ימיייא 1 ל>ד*יא *יייי#ויי 9 *ן.*יליייי ייזיי ייזניי ןייי י י י ג יעיעיייי א..-ר *ומ".יייי י י" *.*"י*י יז-ייי*\">,**נ* יי י\* תי?^?זמיג 4?סר^ רז^^סוי ימקאו *?*נר$* 3 מ+לא$זיא :ר^ף^גגי^א י יו, ונ$ו?יווגלזו ו#י ^ר^ציבןוני^ת גי 1 יז*גזך * 7 ז ד ח- י "י 5 'ין* 1 י*אל^#י*א יג דרר! 1 ד''יי 1 ^ל זןלבזנד^יעיטיזזיא, ונ^^וט^פנוו ויג 1 זולמל^י סקא הוולא ''י, י** *הדיחו ו^ד זל *סיררתו ^זועוילזוב?גצח 4 תו ורלנשוויןי\ץייזנציזוכא < יל^יינעין^וי^תדנ^ מג ^^,ת^מףןליי. ר*?ע 0 ו^ל$ך^ן^ 'ז)ידיא>אר 5 { ^דמי 4 * דזי^??זי^ שרסי^ ת. * _, _ -ז..4*4..***!. 44'.* 44^ 4* י$א#י#>ד זו^זל^דו^נו ויליע רמ^ווא&ע ונידולאד י- ';דיל^ל^לא 1 ונל 4/ < ר^עזמג^^ינדופדו פדד^ו; %גשחן^ 7 ^^ןזדש ג/הודיחאמ \ץ\^ןכימ*חוזנילווגנךו,.. ץ ז ן-י '\ י 4-4 ל ל, *וגמיו. " יזחרן^סיגי( :זיןזי.^ה^פמיח^חא^ <%גויד 5 ןחר^.!?וד ןמ" '% ; יכצדיא^כווזסלפנל י^סי% עב^ס 4? ***לצו אלאסימרראי : ןי. *י י,! -י * * י 1 מו נאוייאדדוןינדי^סגח. יוו^יוג^ ןחילו"*, וליזוזלע ב ^ז ^סייכמנראו ד\^ס 1 אוכגו 1 ךד^;ויברזידווניידיאי 3 ^נוו?ד ן וו^^פי ^ ל: ^ל^ 7?ו^ווי^ףצ,י ' %זיוף^פךול 1 ן?^ג ז" *מ 3 סר! 8 ^נזיי דעוול^או דמאעיפת **י לג?טי ד<תי? 3 ס כדוו תימזמלכדרוגדויאמש^יסבכ ^בוילפךיאזצמולךיןי '; פחניפובךנג לאריגעו ךמ+יזו יוג 3 וכיף?וע^וי ייויד סגי ויידנחנל 1 ז^*ן 0^^1 מ^זו)!א יי "ומדועז^יארועייזגעוו * " יי *'ימגע יוזיכיל ח גזי ^ י גרו^ראויין 3 עב\צ #וי -* ^ ^סיג^ומר^דו^מ * י : 1 דמ^ארומדוד^ב 1 מ ^ '' 1*, ג עי 1 א 1!יטיומיינ * ****ייייליי ויייןימגץפעי איייזיי יי^זיזיסייא עו יניימ,ז^אייו ייי^ימוויר ריזו נימד 4 ויינ*יזגויףןז 1 <יייי*וי \ ^ #י 1 י 9 י!^עיי*י לזיייינ יו? ו*י.ח^*ל^\#י! *יו*!^*,י*"*"* זע 1 ו^וינ 4 אי *ייייג דואימעדויןיייי ןא

12 1 $ 1 ; 1! *?י $ן!ן 11 (י וי* ^* ו 1^151 - ן 1 1 מ * #ייא ^ ומיויח ך** ויזןידן>,,ץףי*ין ךז,מ,ויייייד^ 4 ו*י*י.^יי**יי וגא"" וגא יי ג י**י ;* י 3 >ד*י**>י*?י*י *?**'ייסיסי פו יזגי זיע* ג^<*יי^י*<יימ^^י*,יי^גי" 1 'ייי י זז* י'י יג' 9 י^ייג <9 גי י*** 4 ר^להממ# וי^ מ מדט :!ו 6 ויויי 4 **יי*ז ^ 4 י> י>,;#?דן 1 צ *0*?!* / ** 5 מ $ י 6 זי^טיפ^ר^יינאע *$, 4 ייפעמ^ייחד^כויבגיא $58$ - י* * 44 י _ ומוו)ם יו י#י*ו 9 *י* 90% ומעו ומייאי. ו*ייאו.ויזץ#ו* *י*אג ",יפז^ד^ועימ^מי " יי 1, יי^י^מ 4 ' יוננוי?עבט^ ינףיחןק י.!! < ': לי ח^ " ^ ד * ' יז * * ^ארזזיע: { ^ די דד ' >"!לי ^ד<לךי> ^ ץנזוגאונונגכאיומינ וני?ו?'^'^ 3 י י 5 י 4 געו( 9 ןיוגראיי, 0 ^כסונפמ?^וז כגו ; ע^דטעימזינ^יד זי 4, * 8 8 >ז די יז יי *יז ף 1 יחאון^י?* נייי#פ ז #3 דעיט( 3 ז ^א^, * ווטיל^יקא^ז^ד <ז\*י' *, - ן ** *? 1. ^ו^לג^נךז^אל ז^ יייבווו ןגוי^ # ץי^אל^יפ^.וי 1 זרי * ת ר 9 אגזויני$ע 1 לז^^נרא#י? 1 ד^ ץ.ייויד*הור 1 י 141 י" יכגואמרח# *ר$ 'ףי 1 ווץמ ונ? > ז\ו^לכי אסדיימ^ותב צ * י", מ ^יז^ שיסוי^טי " ^ בוזמואיסעיגאי^זזזת טיג>^נ%עפ 5 יניי^ 96^8^4 8 ת^למד^מ^ 1 ^ ^*^אתייגע^^א^.י" *ו%^ומסףזדאוי יאיעעיןנ&יי^ר^ -יפ ס^יסיעפויזגי^ נא,י ו#י 3 רז!^י 1 ו* רלאמ^ועצב רראיחי ^'וצל^נח^א^נח י** סי^נכ^גי וגי^ץיאצ" ^יעלאדז^יל *חווקמו^י ^רב לרר^ז^עו נראן ואהי^אוומיי י יי --- * רזלז*

13 ***^*יג ב^דודיגשלוו זי^עי יו יייייייו^יג וייו ייו ייי יימ<\ י 1 * זמיייייי * 1 י> 1 בייי<ימז 4 ו^ייוימ 1 * זייייי י 9 ^וב'דיפ'י ד יייגוייייי יי י י יניי י ייעינ- רייייבזו וסויייי "(** זייייייי י יי """ ימ 'יייי יי ייייז י ^ י ' ;*.ךיזסידייג ^"ו^לא^מ^^ ףי יייייין * ץ* 1 1!ר**י*וישיא ז**י יייי לי וזי י י 1 * י #^>.. ן י 4 ^ני,^^^יפ%^נו 4 לא י,י וג^יער^זמ#יאזן 1 ייב י מ^דידמימדו^ב 4* י ^^ זמן^יןלזי 1 ול י^ב 1!דןלח ^ גיזה^גסז^נדכי^מו *". ** 5^3 י 4 " )1 8 * י>* 83. גו^לסאסויכק^:י 1 "^ 5 י^תע^סודי 7 י. ליאיע^מאריג>ו;י?* 1 * ^ #^ 1 ^ךשי * ^דמזהזזי&^ימ? ^ 1 0 ד!*מ#*אןןי^י.*.,^-- ןגד -. > *^מ^תןאאו ןמיד י < ר^( 5 פוי 4 ג 5 ד^רשי. י 6 ן^חלןזמ#/ךי' 3 ג א^ו^יעל^י^ י לי 11 לי^הצוו^מנ 4 ץ# די*"* % ^גד^זזדצ^ ^ו,. ס? ג ץ^ם^י 4 ^נ 3 ר 4 ז^ליצ^ץיזו&ררמנ^ ל 1$ יךי 3 ג * י \ ; * ז^ל^יוףחא 1 תי^לקצל הי^ךי 1 " ז^ב *? ^ן^ 1 ^ל- 1 ג^ %1 ךי;ץב^ל*ו^ ;ז$$?אי 4 י 3 י $3 ^^ ועד^א 1 זו^ 1 מ^^/^ט^.דז^לבו ץ וגדעגר^^פא%זז 1 י ^'פיי^זו^ע.פ 1 ע 1 ממ.ץ ן> ו^ו 5 דז 73 םי^^ 4?י 1 מ ^ ןגןד^עו ט^זפ 1 ^?>ד * -ף^דקו^ץיבי^ווין ^ מ%^דיג? 1 י^ןלז י^>^ 5 ^נ^יו... ^ ףאייכיי^וידז^, ז*^וי^ 4 ^^וןי, דסמדמי^יימחא י אוון'ומגנ #1 ימ^ד יי 1 ץ י ;ן&יח יעז^תוי ^דאח^זגז^מי י וע^זזווגי&ניאיפצולכמ. 1 ח>זמן%^ר%סי^ *י י #4 י זו^חוו^דזזל #80 חמ. ^גיכי^ז >;43 י>. ע_ש י ייונ^רימאוגבימ._ סרס לכימ 1 ' % זי ו 5 נ מ^^ימאו^ ג ה ןרמו^פ ^ו 1 *יןזי 1 י^י^^?גצ 7 ילא :</ 1 דזעילאוזוךמו 1 ויחת 3 * י ויז? ז ןדי ן-. יי י זךןי סיזרמ*ו 1 מ*ר*ד 3 4 י*יייוף עכןז?188 עזף 1 י 8 יו ץר* ץחנייד י*יוי* 8 ף ל 98 וי 8 ורע *.ולזוכייינ ו ייעע ז" *רו^ 4 רשיי 1 ס 9 יד^ 9 :*!רו^ר^ר?^%<ז^ 1 רו\? 84?י^*\ 34 י *זישזייי 4 ^י 9 *לו 4 ריבא^מח ויו 9 ייליעל 1 נוי?ריו.>יל< ץירג ימ*.ג, ידו סג*. >!ןו 9 **ורוימדיי יאמארכונל*וז*י מ*? 1 וו 6 רזיב.צי*גשיי

14 *די י ד סןיד ו דמדו^^ץןי י^תיפי^יסיאייימ יגיזץ^ יו א ע כו י י $'סייא זיימיייזיייייי _. *:וג י>< ב*יייו ייז גגדזי^ג יכעאויחייייי'דיגיי^רימ י \ דיימ וד יי יאממ דויווייזייגו דנייויי* 1 ^א דיינ סי ןי ססידידידל ייהגינייסר ג *מ< ייש 'ינו,":דזיונרשע יצימיג ו ויוי םייסקסו יע 1. * סיוג$י?ז! 1 מ!נך?ןלא דויאימימ##(^ *מ 9 ליאל#^ גוז^יוזי^וג עד יי וומיזמודזנ^אוז^ י*$*ממ '.<$יויךי * יאיחיוויייגזזממימ #אונוו^ייג! ו א טייינ 3 *ןו 1 וימ>מגד*.1 לא יזא- *-יי; 4 ו'.ו < 3 ד 4## *^יממ ייי יייפי חן^יוינמוגלויגתמ, ^דו^וי^יטצי 14 י^י^ז^^ זןיל^! וריימ^וזו^ל^ילארוע: יזי "י זן 1 <ז$י*ו 1. יא *לאיגמוצןינצמ 1 ו יי* ^^ן^מז %2 ^ג!ימ * * ^גד^ינ>*^ל^יו *י 1 1 יע^כי^יו^^צונרעג י^יז^קמיוסו^ ^^ז 0 כא^ 1 הגכא 1 < י^ דלן^פעיןןא ו #י אי"טין 3 ^?^' ל^יחטיט^ייייאדיותל >וךפןוךפ^א^גדו^דןזז ירל\?ךוריצ]יאר דסחו " יןי?ר 5 ה גגםי^ םטכולג^^וזמ^כא " -זר -\ י *} 1 * % * *די *ז*!. * י *ן י 0 5 זמטשמפי. ימי?#.*די ןענב^א עצא 1 מ 1 ראלג בוימממיחי^ג ין ו יזוז# מרנ 5 י רז^ילאטךזמגצו' ' :!מץל^י^פוי^ י ^ציזהיע ןו^יגו? - 5 מי " י, זיקמו? *ילזוופהיזממילמח ^ווזממימדי* סביגצה " * ה^חו^זומסנליכי, ג.חצט דדספואיחבי חי! יילי גז 5 ישכדיייוייגאימיד 4 *>',', רחא יגגחאב& וויופדיי ^"זגי^נאיעהא^ 1 ידע" סיא^איזולודוילג י רו^אוו^יד$ז!ז(י 5 וווזם ץייעויכ ^זזופולא^נ נ ג '' ל דודאיו זל^וי^ייף ירא ^נרע אסילאט נדו.^ ךידי$ </ ו^יד^כז^^דזזלמ 11 ץפצ ^ז^ ^ינממ *" דיצ זמי*מומע 5 ו^.י?ויי," ^לארשייגבכדר^זזלע ^גופאתלטאטהי^א י?ומכ^יכחוטאטחי 5 א ^הנואטד^ש אלוףל ^^!סואייטףלזרדמואו ךדגנ/ז^^אמיונז" י* דטא ישתוטואיאבלכי ^ ^ורו^צנואמייע ילא ולכ>^תזנתאי^אל ^זמ^פומוא ץיצא ^^י^^יייאט^צ^ו דנאטןיאט^ט^ויג&עט '^ויוונ ןלבז^חדנויידי - י" *ויינזךויצי * כו^יוו*>יו^י 0 ד 9 *ש 1 ימו^י* 1 )ףי ס וו 3 י>*ז י 38 * וידדי>ע ד**ו^ '. 'ךיומבחיימי,( 1,'ר^ויאשו^ו 31 ו יעש 1 עדיילו דןיו 31 *יב 4 א* י עשי ע 1 מ 1 י >** *ג עיפח^י יויז *כ ייייייי^ *ץ 1 *יייויו 4 לו*רשי*ד!" רמייידדוויזייע!ז*י וזייינ יו שס יי יייייי *וגי יו ויוו ידאובו* ר די יבינמ "* ;"!דממיפ ינצינ

15 רעילג יאדיייוו זעיידזל^ וייציייזי*ייי י 9 י* 1 יי 1 * מו זעיייי^* יןי*%יז <יתןימ!י* גייא^וזיייייל" <*^ ו*\ע^מואחי*ת^י^^^י" ^ג 1 'א'יי^ו ;*!^ווזי^^יו^יי יייייי י יייייי *% * 4 יי",*!*.> ^ע-^ס^ ועי^^ ייו^^ילייייי^זידימיי^י נ>זגג גייי יי ווןוומוומנ^ך^י יזיז^ יייוומי^אילדזמןיומ ;*זיי גדי 1 י י*יד<יו זין 4 י>.#ו#. 1 ^ ^?^יז&אידימ' י 'סימאי^י 0.סג(* 3 פאטט מ ד * ג ^פ#י#ג*זן$ ^ 7 ףן^בטייס#וב*ש *ם 1 י ז&חי^א ינחך 10 ת רשא, > * * *י ייעךנ-

16 ו*ז*ו 1 ***דעד ג*גי*ד ך^ 4 *ף*י ייי* 4 י** יץ*י ד 9 ^*יייי< 4 ע-ויי\^ 4,!**ו*" ***** :*י\עויי*ו 6 וךייייי י*י* ייי*** ".^-מזי^ימ י יייו ךב חועי^יייייאיג יייייי 3 יויג.< 0 די^עו 9 ;וזייידמעי וי^זיג קטמןיייי א וניןחדןזמ,ל פוניימ\%?געב 4 תז^דמ * ז* 3 ח!מו : " ^ תומזיו זו^י^א ^סמדקדיויז י ךסנזור^ע^חפא^ע? * זחמיזאגדי י *זלי*?וזו 1 די*?ע ו " ^ וי$ח 1 ודימנ יו דואדו^^/^ז^ני י שי 1 ווו^זג י 1 זמזוזי ווזןב יןמנאינבתמג וליא ' דריד^מ^זמ^ו^כ^^ד * 7 'ו*ח^ז$חו 1 ך> ומזזו&ול^עווחדי,יזמן ו מי*מ!ן 8 חמי^ ^יזזרו^איוזי^ריגוא # *מזי י*י 3 *עמןימיה ה!ו, 12 *יזטהף^ו וימיזיז^סי^נ ו ',, ו^ידידייגגמחווור^ *י{ ר^ברגנו?ענורזזוכ רי!ויקי וץ^ג מי ' יל?,ומטמץווזהנ דךזיג ו קיזחת,י סג$לנ 1 *ןייייימזנגנ^יעו,, וג <-_1?-< ~ גועב * 1^4 ויד 1 וי*ו> 01 ^ל^^<* 1 ו^י!ללידר ימב^ריאוכ^ו^?^ייזזזסמ * 1 חתפ 5 *נ ו 1 דזייזה^ז^ 83381^ תדקזוינ < 1 געו* חופרזזזכזןיכך'? ^ ן '"ל 1 ןינחאוג^וןינוחפ, * 1?ממזיי יומ* *מ י *"וו^ייח^*"^ ' "וי גייוריפעיו.זיתנ 3 רנ^ נואןי' רג שנואו!וימטייא :וימטימ יוגמגאגי^^טיךדכ לפתואב* א 1 יוניז 1 ה-*.. ^יממי*!* ^^מיי 0 ל 94 מ 8. ר^ #1 זייגזמ$$מ מ 123,שיןימי 3 יאי-י^ וריבווךפוו חןיךגיו *זייי ידיטל^קי '*'יימע יופגביאותמ ןת *ר ממ.!^יימעף\יו כ> דיגמט!ך וי** ' - <ו ,מיבז&ך 4 < ^> 41 ** 4 - יס; 0 י ומישגרימי דימ-שמינ ק^ךי גיי מייבףיגבדיזישירגתדודמג בד/נזזיבי זיסנזניד^ג ימ זני^יימירחיל^יו 9 חד$יען 3 ח*ייי חיפי י יחן*י :ס, *דחו קמזגדי^בייויו חירע-^דיידע שו יוועיתליצ יימיייח 4 ייביח ; י מיג

17 יריע ^*ווי ***** דס&דיי יח ןן*יי 1 זגייינ ימיי^יז^ד ך^ 9 דט 1 >ידי ^וי 3 זן ו^ייו^ וייא עדייזייייוגיייע. ך\יי*עיי ן 4 ^ ץווח 110 ^ומממ^'יזנ^דוח*י^ 1^*7^ 5 ] 1 זי> 1 ^ו 1 ח>סעל 2 גיןז?קי^יק^ייעתל,וי^זיינ/^גיאו ^ י^^[?א 5 ו^^ןך^ וי^זולי ^למ ינץי^פי י* יח$ות$דךל^וי^ך: ^^ 1 לך^^ד^.למותע ייבזדא., דידיחיעו ^^ועךצוזימחבליזחז ^רי^דחייגיןלןיץחר^ ח 5 רב^יך?יךןר?ו 7.ד 8 י * יזייגעיו : 1 ץ^ע^אזב^הד?? ^פ^^^יג^זור^כ וירחאו בישילא ^י^אהננוטרוץיזח ח י^זלוזחתוילחא רככזו *ז^יב^נצו^חה^גפ 1 זו 1 ר 1 נ 'ליי 1 דוווידחא ^ועג מצףי^ג>י?דצ ^זז^דו^תי^ " ^{יוג גרי^ " ^ב^ג^ד^ ו הי^ב^גרינדי/וז^ע ןר גדל^ ^זזרעו ^ וולוזחוווירחא ןי 1 ואוצךל^^זחעו ^ ^ניג חד^ןזיצ^זייזח! זינלצלזוייען לזןזיאוץ ז 1 ו^'יחא ^ 3 יע\י.י^ד ^ןזן^י 3 : ^זיו^ז^מ^ י& יי' ךך^ןו^%ןק)<> 1 ילד * * ר^סלר^א 1 י?לג:^ ךצ זיי 3 ^רחא זויבטלכ;^ ^ הציתנו " '*" ^דפ גהנ ביבי קתאזנ,י ^ וזמוז ^וו בר א*< ^יוזלדחוו.ויז: * 1!וווד^געדידרמו דגי *חמיכורבי^י עדממה ש ב 6% זיוי$ייי "יף^או^אמחווו י זמצויפוניוןיייזזח >^חו* 1x1*0* < <*91 יי*ג ימ^ יייי,ו ^דיייזוי - ייי! ^* רא ייסימיג י*. 0,דייזייסיי ר 'זזיי^זיעזבייימיי יייייי יי 1 "* 1 <ו>*<ע {?***^ *** ^ )וי****** גי^ד^כ^ךייייי יזע ח* 6 ד 1 > *9*91 יע )יך ץוייעי קרטיוג ו ;*^ *ס^דיייימיייזמיוג יגף^^גג יניזזייזבייי 0 *י זגמ ו ; ו סגיי

18 ^ןמי/ועי 5 ייז>^ןדדע י*ייט'*ו ייי^יי י^יע י יי יבג^מימזי^ ןע*י \>יד>יוריי>וח 1-0 ינר 3 י 1 ד^נח ויייעב יייב יביעיי סיבלינ' סע-ץס^ ^יזג*ר* 8 יו? 1.4 ממ 6# יו*;#זעמשאו*#* '.%ז ויי'יי*' 1 ייייי גיי ייייגי ח ^ער^וןיחימבדיי מיייבי 14 יייעו ל. 'םוייייבייי' ןסגמחיאמאמע חי 31% יימ%! 1 *^ וממ^הימייהוע# ^' זח 4 מנא.זנממ>יח; י" י>א^מיוץר>>#ש *זואא! ו>וי *שימ שיו * '. *י' { יייאיע^י? 1 >י 4 " ^ אז^מ^מוז^ י י!סנמסש^י'! "*ד&מממ ' י# " ז ^מ 5 וי 22 >. 1 - ^^"ן^וומיס < '^ילרשולדיו 1 וינ 1 זוזי ע ו>וןטא וייז^^ממו^ וב מימו^ #" 'ף/יז זי,-,'זי ללדית^ ~ ג%* -* " י *ט^יעחי י" ויגזימ^פטיו^?^ ^תמאו^אל^זו^ע $זמןמ ^ן^ף 1 פאובףח^ ^ כי* 3?י ז, ":יש 2?3.ן-,*/ * ןעזמסילדעמוז#^, 1 י^טידו^ווו ^ -1^- _ יי זגמטמלהיערפ 13 ףח*זזיפ יי-ו ל^הטוריירםי! א^זמימ 5 _,ף!וופ *^אלל^רנ!:*? רן^י%מממ י -ד ן ץ- ^ י *" " ^ 4 ן...*^, י*# וו י 5, ביב מ!*יוגב לא!ושגו ז ךזפיוווובאי^^לתי ^י*זד^טח^רד^ר 1 ^ סיןלויח*^^ 1 ור^ טרזל^^ ויזיאי? טמג^^^מ-רניי לא, ט#תוזי 5 א?פבטי^ע ^יסיזופר#ן?יז.חיפ ס^פזוגיא^לג^ רחז^ה.^גיוו^לא 1 *יז^לאאןיס>זלאו **ןי-ביףאיי דאז^ו מיזייזומ^די* במזעיישסמזייזנ : סיבי* 'ז^**ן^י *יו^ז<מד? '>*יייךיי ו-\נ^^ייה 0 *לארץ ימ 3 >מ>^ב*^*יץ י<ז *ביןמב *ויו>לא ןיי לאלזבפ ***ן %*****,.,*י ש ג איו ימיי ח זייי בייויזזיוג^זיזסידליויאריי איזרי ייבויייץט גמייוי ^^ מ 1 י*י*# יי רייגוייי. ;נדישג ד-געדבייי ח ו

19 י"!* הג* י>י^י ז***>מ<י 4 'סייעז <י ייאו ' ומייזס י ** ' יייינ' ץיי*^ 1 ב" ןויטייוייו ו *י זיייייינ ז^ךי 1 ;*;ך זודוו/ג ץיוגיזימ'* 74^1 מן חי*יי ייי ויז *ייייי *ייי ^י יי ג,,,.,;!,י, מ* 1 ^ו 9 *י# ייא אי אינא סגו ^יייציכ^. יו וו^או^יענטעח י 5 ז #ס^ונמחן^א ייויכאלדמויוגתפשע א ל^ס^תי רגפיזמפ ^יאא^נ^תיי?או. ^.ייעגייחאן^מ^ < מ&ייו^מ^י^,לא "*סזילתר*א^ור 4 ג זמ^יו^י שיאינימב " \,#^^!>נאיומרו *> יען^זגוא^וגוונא זגןמת! 8 גמ*י% י זי^א^ימ^ ^ 'ס^יסמגיעיוסי^זו מ םמי 0 אךא#^ז^? * אד^ארימ י& יימממסמ# " טיכוגביונלוסיר^א. וזמז 3 ומ#*י^ א יי מ^דעןסיר^ע ד\נ\ 5 ל ""י ארר 4 >אי\ י יכד ר^א^מייזממ,י\מאגו א^ן*##^ימ 7 *םמ 4 חשאיביזי*וק *י^וג^מץו 9 י^וא /$%$*$$! 1 ל ן. ג אאז^^יו;יי 4 *ד^?י 4 ז ממ * ן דשא * אן 1 ס!ש 3 כונח 4 אדי 4 חוונפפ ז&^ו^ם&ת *^א^מ^זימ פזא 3 סלןמוייז^רס^.זי 1.?זמיירע^&ומ ביא ;ואמי-מק^יס^ ^?/- 3 זיימביו$*יז. 1,יגי$נ 57 >אייג 35 מ$ ^היניזי^יויויי^יזי $^3 $ צ $98$ " יממממ* ג $8#% ימ.זיי יייזגייזועילייחיוס^יע,ניגיויו 1 יחאיי ^ביזייסזיו דמניייגד בעדיי&ביע זיעי* * 6."סי **יי י*'

20 ו<ו 1 ףיוייידת דועו 4 זיעי יייצגו ויגייידןי 4 יי 8.ד 4 ;" שוייל יזשעג וזיא דמא* 'זוי&אר יזוו דייועוצא ממי^ייור י^פו יפייגעדי*^ נ 1 י* 1 ץ זזוי^ג די^י ח ' וףףמיוייז {ץ זמפי * ייון-ג. יי^י יי פ" ך^ > 1 א*ויויאן ימ^י 9 אמ מ^^רמיייא^^ ' 0 '-^^ויייו -''ג ור ^* וינ 1 זיוי'זי'<ז 1 י(מ ב ןדי: : :ןל לייימע איי <5*1 יועייי ** > זואמסי 4 ^דנדור סילדדוידנו סיאבתו^סי^ מזו! ר< 0 אזמ 4 *ותוגש!מ* עחלש^וניתביבס סו^ז^עגז^ד^אר. ^ זאג*די 5 ארו^דחאןיו ספ ^ * ^יי געות^ככ 4 צ>ן^ ^גו^סלוידי^גמ זו זפעווסדהלזיאככ ל ג ץיי^יוו יהשזלבאלידוחפזוסז א ך^עהלצ^תת^קיכ * יז^י>כ^ד>ז. חסג^זי י זי ^ז&ע ד^אלכ * ץ ד י.*.ן לזלו 4. גב ןל,זחןךתעוח^נ/גזואךו ר^ ינא 4 יוב 5 יו 3 א^ זוא^יו זיי?ל ניירליפואאלו גריביגחא^יגאי י 35 גרא., *< *י 7*^4 * * -* - -4 ^ ד 1 * ידבזוילימנדויג^^רשאכפכאל$ןן^שה ךווע^אוורוךא טיזודך 1 ;סל'ילאי^ןךריןוד^ךא דזזוורכיבילאוחלז^ר בישאו;סילכעפעברא -לאו^'דיד 1 יי^רךךווף^ו 7 א *" י*יאב. זללר^סנחוא,^ביפלציזזדו^לק ^זמא^דחידול&רזול י ":^;- ייי^י. י טיבנסילאל^שיו שי^ ח זוראאו)י^רזזל 1,4 ^ ידבחוס^ווזןור^יפ דוזןומפגריגאו 1 ךעגבו^ < טיוגב חבבו^פ וךיג אל יח 1 ל^חהלאאו?י זותאבלאולכש^ו^משג -איוונזווזוררלאן אובא דת^דטלשחסי מזויהד ג. וול 1 חזווונולדי^אזבל^ ^ןל^סזח^ודוהמאו ס^^זאא הסדלךכ ^^^לגיד^ז) ףל^רילבאלוכל^וריב ^ע^שי^וללותיב ל זזלאזוסילבךפלד^ד ובזלד^עגמדוצידו^עו * -^א 1 נול 5 יימחצכי^בכ אול^כשזג^רלנש ^די^תג/יכל זכל^ראדיאזעלל 1 - *דו*ש 1 מ*ר < - 1 <\ פ -1. * *" -!7, גו^יקבכסירי&מבויחי 11 ל' יסיל^רן*י?'זיו 1 נוא 4,.1 * יפאי^יבאל^כזולץ 4 ^1 1 טל^*ודוק 1 טלוןאאז\לכז ווזשטיה^ו ללאויושנמכ םיאיבנל רתי לוזואיכונזז * 1 נ ' י ' י ~ ס ). ן י" יט י 1 ידירוי'^= " ( =?.*י ידל'י \, םישלזאלאאל השלחו ^ ריכוא ל אר\ אליאל 1 'י ' " 'טו^גשו * י^סאלובלןנא#י 5 יכ לכ ^עטשישאכיזוו 1 * ר^לם!ח 1 אזניאךמזל 5!^ 1 לכואדיוונמיו^ לכאל^לויכפליךיי^רי. ו ב. יט גב עו*ד 6^* ב. יא * 1 *יי *י זי דאו סח >יג 1 עו^ד דילו 'ץיאופגייו 4! ל ^1. *ז סיי #י.^בואא^ן 1 ג\כיצייא 1 מ ימ& דצוץעיעאיציצייוי* בייי מו ;יצו*ד^מ י>ז^ך>וחד*רנמי 8 י^י(יחר'ידי' 5 נז'ץח^^יי<?,זי>יו<יי'יגץ,ייייייי' זזמיויו ד ףן 1 * ומייא ב.* 8 **דייג ;ךףי> 5 ב.דמ^י>דמ.י^^רי 0 ^ לונ^>י^לזלי מומ.1 ךגדאיי ; :ודיצריאיייפפיר*או ייאימפח עייי י זימיציייעדו* 0 ועעיו עמומ.4 *ייאמ ' ז י י.0, וי זי-יועי*

21 ^,יייאע מיטו^ויי וזיזי* " ב.ך יז*י יביסר ^מ ייניי ד^יייטנ :גלד יי מ;** זיג^יצדי** ו 0 ר#י פי ^ בירמ גימיי *ו עמאל ***, *4* 1,.(^!^^יויייעדיוידאיאיויו י זיו ;סוס,רסיו^^ו מי^רמיב-רמדדךטמלדמדיידגמ^^וד^ל^חומיס ייו 4 ו^גיי. ער 4 >ץסיפיי

22 1 יומ* 1 א*ר] י**** יד 1 >י>יאי*#א!מ*יןישב^ ו 3 מ רעיגייי 1 ןי -; ;י ;וגידעייגיייץ** *.ויידע'*י ף ימ ;ומממ^מממו^^יומומע ל^ויי #! 1 ^^י^* 1 אדדזי 0 ל#י^>איי" ג יג* 4 ^ - ;,. ^ייה #0.*ז*זיא 11 נז> 4 ג ייייי' *1 י. <י *. י 1 יףג ז ד*/. 5 ; : " - י יל 414 -ז 5 ד -ז זי.ך? *:. ***" ו#'" : יץידזן^ו ך^ רוו^ח^^ןלח ימ. ; אריחפיגב^ 7 נ? 5 ב#א < יע 8# יג**^ 5 מ 4 ^ ןי- 3 עכ^זיימ 1 וי^א ; ; / י" "!' >ז.:י 1 \י ^,.. ה^ס^ני^; ^ י 1 1 ךיו^וך**^^ * ע ותמ 0 יסי^ *".י ז\^א^סיר^וואמ " י#^ א כ 8 רחעפליעל?. 1 :, >יסי^*?זזז!^?זמ י ט>ך^ 1!*ורייגנ 1 יז * **4 * ' וו^לנחופיעעו^ 1 *ןל? *.י > /* * י ' ן > ** ג. ךל וייד ו בג. ^1 ז י~ 'י < י. י י ו "י ן* י'. ^ י ^1 י "לא שיח יגב 1 'י" 1 'י%נ חעצ.^ * ל?ין!רןמעו^? 3 ם# צ '"ע^ייה"?# " היררהמו?זןן^מ ביג בראיזוא ^ףבאמפ *" ןגיבי&מ ^קו?י גג.יליג אפשזחמאקגינ? 1> ^יזממ^גל^ט "יבי#^יג$ז- 0?תצ 5 ורי$מ? * ןנחדנכי%ו?ט 3 ד* 4 ח 4 וימדן>? יסן#י 3 ^ ג; %א^י#זמח 3$ רמי 06689^^1 <ל'* ינב-ובן>יעימגנ 1 יןלצ -יג? ןיונ^^זגיו^נ מ א& טחמב. י. - י י -י 45 -* יאטמ^יאא 5? ^ בצי ;' 1 י%?ומ טזירר יג, $*י ן 4 י 0 שמי$ן 8? * ' ינב ג*י 4 *יי*..? ; מ..'םיימדינזוכיפ 5 ז?ןמ. ייי 4 ' 7 / ' * <* ^ 1 * *יזי'י ע >.סח >ןךשי 3 ^ה 1 רזן >*<נב 6 ו 0 ט 3 וי^דצב * ך) 13 ז$$!ן 9 ו _ סמן^י * ארן^ו^^^ז(! 2 ן.ד? ז^^ן&חיא מי^לע ל ^^יגגאלי^^זומ^ ר^ףנזובחו^^יג. זיייג^ער^ י* 1 'י 0 בי* ו*'* י יי י* "*^ ייו?ף*יי"^ י.ס!וילןלי ו*דייצבר 8 ג רייא ראמימ דעך יייייי *יייימי ד*ח\י*ו םיריממ ודביאיו רי'יזע'ז רייזכיי ;ס. 4 י?ב>ייבי

23 יגמו 1 י^ 94 *ר 8<9 מייר תידיימו. 4 -, <>.><>זמיי 1 ***י**ו*עי( י* * *!י* 8,יו** ** 11*9 99***) ג. ו*י*ו %ו*יר 91 * ** * יי# 1 חוטיגדלבחי^ ^?ףחסזזונ^ י זניז^יכת תי!כ.. ן* 9! דרג. י 1 4*< /ל? 1 ר וגישהו *ג^י^מי א *או 3 דימ^ינפ^*תי ייחער* 0 יוי$**י!*דיעדמרעיוע תו מ*מי*>מי י>ויייבזיו םימס*"י!*")ייגמידף }**ועי* " *סייט יי" יט וממיימזשר יס^ומ ימויייי ג שיג * 1)101 ד* י 1* וי#יין**ייו גלי*י *זד* 6 עגזימ?זי לא ד*"*** '.דז^לב קוודבח בגנ סייליירס^וח *.^יט^יי ייפימדמו^^גמיי

24 1 * ג* :! 1 ^ תוהי?רותר^מוארןייו >ז#ץ^ג י)יי ^ ג ד 1 וזוי^רותר^ואךן?יי וננמ?ש 3 זננ>י^י 3 ^יכיצ ןמ יזייהינ צרזגזזיזקא? ס 1 יזי '?ויעצךםוויזאא ^למ]ל^רזן ^, "?"ומטיו* ע 3 די. ג ^ סי 3 טמ?>ייעצדו משנ למנ^ #^!. לא ^ :זיוי^אזייזו^חתשמו ך> ;סחו יאזיוזוייונייחת^מי - "ן 1 > ז 8 מדוח יע, 1 זיעס#ו-* ז 8 ץ יז י^,^סן^ו- *י 3 ^ז^י 2 מ 1 י ^^אילבימ^כועו^י **! 5 ג^ד/חצו סו^דץחבו ^ *י ^.ילכי^ללכוע^י זי^י^דיכ-וכ^עתקאו ג ^בתיקרשמ-חינב^רע^צויזהביטי^דעויב 1 ' יו#י.ייןן^ג 5 /זיז' י לז^קב^ז^ממן^ר^צ^דגיסי 1# מ*^י^סי וו*> יי ^י 1!סןמתאויגזי 31 יא 4 *מ#$נ^ז*חי 5 = וזמ^מאי^מי?!^ ^%ילד^ע^יסףךור 1 תופ^יכ^זחלזמכ^ור מעת^כוכיי 1 ופגן^ת י^דיגיהי^^י ו\^ 7 יבתוכז)בוכשי 1 יצב יזפז^וגנ^ויזמל^ *זו^יתי^ נמותשה *דיח 1^81 י 1 מעמתו 8 י 3 אודןו 1 וניזחד^דאךע יזיירדיב 116 זייכו^ו 1 ג דאיג 1^1 *ז 31 ת 1 יי^ייניי סמליעירומר^א ל 1 אזיניכנתר^סכאלןיי 1 ^(קאנ#ז\זת^ו זיז^ריניסייותלפ^זנ^יוגנ זיח^יתנצ^יי^ר ג 1 ז 3 וש 1 יי 1 ויחחא 1 ז 31 יוודעאךז*אס 1 מ,דוו 1 כינדםזו יניפ חזז ביזמיעמ^ב" '^יי^עדיר 1 היי 1 י עו^ע^ת^מזיזזת י לן- ז ע ד ן * ז א-וו?זימ^וו^^ "?דיודוי ז ך ^סי^וו*יל^לילמ 4?זו * 1 י ר^ 5 יץר^ויס 45 ץ ~ ידינ^ראיסילשנ ^יוו 1 ל ר^זיר 1 תב:מ 5 יב ^רנבו^סאנדון^שרזז 7 -< * ל^די^פיי^יומי י!פ * זמ^שבוס^עדא נו^י?ווב^נר^ר^ףנבטו.?' *, יו>י^דו^י זחי 11 חיג. ז 1 * /.: < '" * 5 - ג : 3 ^ יז 'י י* זו^^^מ^יס יןיצא, ^י הייודח^ץ ו ויגיא 4!1,ו ^ 1 1 ס יי : 4# ^ 5 י? 9 יי ן? 1^ רמיתאתאעפו ס חיגא ץ-יאייי ס י** **^** * ף* ך-יייימ^יי <. * ייי * ג ^זו* יממג ליבירממנזלנג." י זומיר ר זימ יו רב-*איג*י>ינ יי^ יב ^* במלןיי 34 זמג 3 מי-י^^לזד ע^ ^-מוימיי ו *ייויע אנדוז הי*" נ.ףייבב ; י *ומיז ךי יצ ציי י <^א 9 י 3 ן אייייי&יאךייייימ!לרזי י נוי ייי*י'* 3,ך'יי י.";ריי ייפיל יי

25 ו 9 יבו^יג^גוד^-יווומ*,* יוי 'יייגגזד 4 ז'ד ץיי יייי יינזי*

26 !** * *!*ץזעיויזזיייא מ*י * ^ ריאימ ביייי 11!;י:ו>*יי* זי** *זיבחוי***וןועג *י 1 *עי 1 ע 7 ו לחוזל דןייי 1 יךזגמ *י: *וד^ 9 י 1 ויחמ^ י 1 *חמח י*!נ#ו 1 יויייר",* "ס* אלו י :יגיוייאיימעו םכ יי אךוןי י+יפ צ *** ו^!^וי )י:וממ זעימ> 19 מ*יי * לו^יר! '*'4* > 4 ע ג^ זיו 3 ו\ יהה. ע ו 1 ב-ס 4 ז^ףן 1>, ^יןסייגתרינס ייי^ס&זזו&ג ; ^תהיןעךבי

27 יחו סץיזי יממ 6 ח ייירמב^ימסיי ^ומע יי יייוויייי* י$*בע 1 ו*ף*גויייי 1 * יייימ " 5 י רי^י יי^ימיד ייייוע^" *,וזך^וזיד^ייי^^^יי^ר^דגגל י^^יי^י^^ * ר?יףק %1 י. *.וגיד^י^ייייעי י^ויו יימי דוי*ו י ז^גס **'**!*י לפיז^ דוגשהתאש טיץ^למזמל^ס 14 ^מ^ 5 יכןומימןזו תוניימ י ז^זמויי^נזמ^זזי ;זי^מו/דוילכזמויזויו^ו ז" 0 י י** ן ך י ז; '"?.ך '<* *י ^ *-גיז 1 לזיאכסו^צוובהידיד^ 4!*יז^ו ^תתיג^דז^^^ דבע.דז\עימךמ י "יי רמאנ^דיי^^ גוני^זסדזי^ומ? **הסמ ץ " י ך* ך יפזממ^סואוץר^נ רתאסיאיכיכויו?גיזמרשג ^זי י מ^וזרימהויתל- ועדי ^ טןץ! 5 ע םי ךעןויפל וני^רהלו * י וגינ%ןו 5 ף.ידמו זעימ^ ייי דסיי' * 1 "ץחו ד^רמרמ דיייאוי^פימוי-זיבדוובר מיימיק.יייי #'ו ז!>ו 8 ףיי מ מ* *!*יייייידזימ^ןמזיו יב *ימ 1 י*ד*י**יייו*י> *י 1* ** 'י*יו**יי 1 >*ייג(> ו סוימיויייןיוונדידמ.!

28 *י.:**ייייזגזימ יי _ גיומעי > * ג יוימנעי * סינויסיי זיג יי "טזייויסייבאחיפמיךיי יו.י נינ יוויי 1 י ניז 9 * 9 ירמ* 0 י דינ(^ 9 יי*נ 6 מ יאן^זאדיטויטיי וייי ןיי דמ יי^ע נ 1 ז^וסמיי 5 'ז יי*י* ש*י 0 י'ז^גד' *אי טי זא גי י רי^איו* יד 0 * 3<1 ייי ייא -אץ-יגזו ימ ניכיבג עייגי 4 יץי# טיט# א הלגיסו יגיי ז^וליו 9 מ 4 מב" ג. 3* \ 9 רין/ו&^רי^)^'? תוליזיעש^וש^גוו * ייננ ונו^עי 4!וג 9 ^'" ' * 'עזואטסזדצוודוזימ 4 ומ^ןמזמ&גאזיד ג זמ^<<ל 5 יד[י^עיחול ^עשנו^סובנוי מאו " "- \י? ווינגי^בו מ דלדוישארל > זו^-יזמרשענחואר ף^י^\ 1 ןבזולי^ 1 צמזזיד;^- י *- *ת$יחי; 'הלזעוורו^אדן. זזג^מוייי ' "' זיגשטריג וו', משיייכמ^! " *-י?,י *? + יזזס * 3 י,שאוכשגהךוזחולנ^וו ^ 8 ו* 5 ו? ^^ ;ד^ד^רדגעיגבו 1 י ממי^מ* ידז יי -,!; _ י י ז עדוןא דביכ^בזיי ט לצ #3 ^ידשדזןב 1 זול 5 יי סזשיריבסי 3 ט ד 5 ץר 9 י סיששמ^פעכל^ :ן 1 'ליחי^נאזטיכז^ו ג ^?ז?מ # >! ^? ינ ייוגזהג לו? -ן 3 תישג,יבן 3 ןי^ו 1 יו 5 ^;ין^!יכ י(?ותוא - ^ ךכ *דןיעדיטינדוכזחה 4 ךבדזיר^ * ןיכינלהמי ^^לזןיזיריעט! סיולי^דפ%%מ?זי?קלו 1 ז^כדארסיגטז^ןביתאינ. י * י ג 1 ; \י 1 ; ןו 1 יט 5 יןט לורעו^זוו ",!ז **. י ' ךיז יןו*-" יי ".? יו^%יי)^עזמטחא 1 ^רואטזינלכי^תיעל ' ןכיסשטנ* םינשי י ש^ך 3 יז'זץזז 3 דארוע ^ן!רינאמ^*ו^ סיר^חאלדי 6 יד 1 יבנ *ומילע שוע^סילינשזזסזייחא! 'םטשוזמ^כשוו^ד 1 י * *. סןנייגה^לשיר^שו 4 וולוזויירנ יכבלמךיו סינו 5 וןזף!וןולונ 3 שו 1 י{ "אחיגרי^ כהי?^ ' טץנט^אפג^ו גז 0 ^שיויכ^יזייהיי^ו ד^זימשחוצלכזגייע ינכיניאגיילוםזזממינ 4 -^ * - -4 *'- -* 4 4 י סגין^חסאי, /< י 1 -יז ^ ^ י/י.יי^י סומנ ודטיזחמליכ. ד 3 'ס^דזעד 3 כישוזןכ %יילש 4 מיןזמ^או % י^בשויצממ^יעשח, ז<מספי יי^ס^זרכ י '"םפ,ש:יגזיקעדכז 1 יו,- *י 4*1 חע 8 * ן*" ^ מ י או 1 *זא,'#*^י*י ^יאועי יינ. 4 זזזו דמי 4 דזא י* 4 י^י* 11 או>!י**. ;ז**א 3 י #י!י- "לי^!^י^ 1 ^ח^^י^,*^^^יןא*^י *יזו^'^יציןיי*אזי"**י'< *י*,<*! '...:'1.41. * ',י'?" ט 1 *ז*ז זמימ*דמ * ייי * שי 34 ייי יגע ;^,* ו** זג-י^סשו *ט** 3

29 ץמונ*י י *יי 3.

30 .ו י 9 י *קמסיאו זי**ייייי 1 4 -ד 0 ג* 1..$ יי\*דיו ;.ונייזי X31^83 * 8 םי 4 י**> אב. 4 ייט דלןאיוייי^בו* **! ;ץסמיריי 1 * ס י ייי # ךייייר ;ומיייייא*זיי 1 י 1 י'יי*יי גז**גיב*ז\*ויערז'י* 1 '<יןמ* *גיייגבו 'סי^יינ ;*:דיי^דווו^ויגו^דגעייגי ^ יייז^ " ךז-, * 4 ו 4 \ י יר^ויו* 1 #.ו^רי}ו^חנר^ח 5 ו * * י ק 5 יק ועז>איו^ 1 לנ 3 גוסי^ ד^ 2$ י $>$ע 5 ינממומ^תי^מימ 2 ^ודל^ידמדאך!> ו וזיהויו-ייייו^ח^ילזמ?ןמ^וי* #8# > 1 אזוו*סויצ י 4 סימי^ווי ג י^ ייוררו^ נימ 6 ^ מ!מ 1 י 4 %מזין#* *גמד ורגזוח^ש^נח^ * *סד^ווי^רעשךעו!שימלדיזייומ^ה ^יע>ולג$ךנ^ 11 ב, 1 *ב 53 י 1- ^ ^ה^י^וזמלוגממ- > 1 -י *! * 4,>י-ו י*י *1 < >י 1 *.*!חמזיי דיח -יי^יגח^יי*^ ו>ו< 1 ויזיי%^< 1?4 יי יז^ח?ןאןזי^ ^' : נ? * * *{* ימד -. 1 *י,!יגג 'וייוו&סצר^ולזוי חלאי *ז$ו*ל 3 ממ*ע!ו.י *ללמממ*. "* * זמלג ^יסוסיס ישג!"ו^ ו.ן^ 5 *ש י-ימ *. י רנ שיךימוחיילגו ^ 1 נ 6 יזממשייי 13 מגץיו,? יימ 5 ב 5 מ!זול(?^זירנ שפייוממ^יאמ!^*^ ו#רףזאודי 11 יזמביכ ד י ^' *^מילז^יש י ' ו^ייודשר^יימ-יינשי^יי ג 1 -דישומרר^ישאר ךח 5$ ו^ 1 יצאגסי$%יי " ) וימש!מארןנ;זימ 5 1 ] ז^ת^מייזווו.ךזיע ' טך 5 *יאסצך!ג 1 ין.ף?ג ימד 9 י^ו* 8 מ*יינמון.י ^דזי^ארש^כו ^,יוי&נד^עיכ ג י^מו ךיהדיו צ*נ 9 ם^יי^י 0 י ז מ*מיי^ז^% י ז^**$> #8**8 ר 3 -זי 0 ירעשהוםךך( 4 ישזז זילשעינויציחגצ חב -ףב לו^ ^מ^ויוצ ו זמ גיב 1 1 *" חהיזנ^ 7 י*יגזומו*>יייי 1 י*עיפ יבןס *יגי'יא פי*א 1 '*'י 0 ^זי'יןי 1 זממ<ףמ'ל* ורז^ו זג.ך *ךייייי ריסי* ח -יייחי ^גי^ידויזויוי וי**? )* זי^ייץ ו^דראיז^סי {י* 6 י**י יז יחייוד* *.גזסייי ^ו^^וגנג ** > *ב^זו* *חגימב.ג ג<נ]ןי*יו,!דיס י^יגעייג^י'*חייחניייו ג^עזא^נ יומיא'

31 >*ץזויוו#יי 1 *!ין$יו ויקיויייייו* * ד*י*יע 0'%^^*1 יף* ו י 8 ו> ה ודזך^חיועייייניימגי^זמו ג^יייייימ י וי ינ י**ןיין! 1 **ו#ז**' מיייויייי ב- *,.^ ^ךיי ייי י יי ז^ר^ ח^דטיבא\ ימץ#י^ןי לי מזי יל או יזלנץיייז \חי 3 יט י *$ 27, זנכל^ו 8198 ייזריכ"" 3# אי זמיפמל^ורו^יב^ו ^ז^די^תבשוו ^מי>ייולה?ז ינו^זגי^ל 1 3 מו /%ועחזד 1 י / 1 >דנ ימ! זסמאגמימייח ;וימנמס &סיויה 14 ז>^#ףףי ימי#מ

32 #\ 'סיי י גמ*וינ י*רז^ זייימיייי ז, וג י**י אגיי יי *מומנרמניייגדס ייויאז!***1* 4 :*י<+וו %1 טיב י*עי *ד*וג* ******** 1 א^הסס^ג ו^זייי. וני'^ 1,^ זנ 6 וי 4 א 1 י!לל 9 יל? ונג^ ניזערז ווירוחזיד גנסמל < נון ןןזיג%ז# ^'ו?. י 'י פ\?בוא^יא% סי זאיו מנ** ^'סמזישפויוייי ץא ופיד^^סרר^ ףממג# ותאי^זמיונ %5% 1. ג *^ג 1 ב^ת^ףוזוץה * -' י ' * 8 * 11 ^*** אי 2 סוי^אמת, 1 י^ 2.או?ףללי ^יומאילברתפליגבו י ת^זו^גיד^זן ח^לח ב^^ונ^?יג^י,זי^ תירכי זובזיבזי _-יד^ונד?ך 8 ^>ז) 5 זי 5 ו -חרידולשא ^י א'#קןס? #5 י 'ע 0 '##ןי 9 וין #9 ובך^וניבאייי ו^אטידוין אי$מ> ^תי^הירב\ייפדזע 3, כוראו. וגבמפעורשלכו > זמיההו?נמיז)אזמתדמ יז>$נעיזמוומ*מ> י^לא^ר^דיפמו ח 3 *כל * רפוס^לחיקי אחייסוםס וי^ו ממפאיינזויאיצו* ^ *ימיו וי יי וגךדמעחרפממ זזסןא סיפיייידבד םיבנניכ^ש '** ץימדז כיור 1 יא^יויג*חו ווכםיידסו לץכ עיאדןייו אי גרשזעדאב. ךוגלואמבוידזיו 4 ויגבגחדואו 1 * ו ם^ייץזזו&גו ח *זודךליו א דו^ותתנוןלוח } יו^אייךודב ע ייששחדאיפעולוטווומע *" ל* דועפונאזזעח אידזנזשיזאדב- יי* * י ד?חש^ביו 4 יורביאלו וי בשוענפדמו לי סיאיפפזמוו וי י ם&רםאיו די^פוחפשיו ל גיאואיעויו טי לגטןישלוו לכ וותעיגכאכ יונפאודז י דל דשיזגש ג יו 4 ל 3 ויו<רפאיו דס 6 זווטחשו י ם^יזטי 1 * ןמ^וזמימתגיואזגשמחו םשלא דימאזםו 'י שפוק ה^שמופנעבראו *חאכ ט$ םידדמו ל ייןלידע יפ א ידשא *1 ו!^ל# יי 4 ושישדמיי יו יומאי יךח! ל דמההפוש^ו א םיפשווישי י ץיחעשפגס י גומפמו^ל ול ןוי זמאונעסי מ 1 זל*ויייל*%יגזו יי^* עיי!.... * *אייייינמי טטי* ייייימ ** ו$מ**יי **מ * "ט*יא <ד*מט# זי ו#ו*ויי ימ.'יי*זזיי'י *יא.י 3 ט'יי*י> ג זא י^ייייי >*יטי** 1 <י * ןיזמייימן*^יוטוו 1 ןרףממח 1 ייףמ 0 ימי^^ד זי 8 *וט.^*י 6 **^יד>^^*<י^^*ו>*>*י>י י*ןו^י* יי-** *י 1 *^,*<** ודדי 1 * ' < * יוי :.ומישייימצ^ימע*

33 #\ 'סיי י גמ*וינ י*רז^ זייימיייי ז, וג י**י אגיי יי *מומנרמניייגדס ייויאז!***1* 4 :*י<+וו %1 טיב י*עי *ד*וג* ******** 1 א^הסס^ג ו^זייי. וני'^ 1,^ זנ 6 וי 4 א 1 י!לל 9 יל? ונג^ ניזערז ווירוחזיד גנסמל < נון ןןזיג%ז# ^'ו?. י 'י פ\?בוא^יא% סי זאיו מנ** ^'סמזישפויוייי ץא ופיד^^סרר^ 1. ףממג# ותאי^זמיונ %5% ג *^ג 1 ב^ת^ףוזוץה *-' י ' * 8 * 11 ^*** אי 2 סוי^אמת, 1 י^ 2.או?ףללי ^יומאילברתפליגבו י ת^זו^גיד^זן ח^לח ב^^ונ^?יג^י,זי^ תירכי זובזיבזי _-יד^ונד?ך 8 ^>ז) 5 זי 5 ו -חרידולשא ^י א'#קןס? #5 י 'ע 0 '##ןי 9 וין #9 ובך^וניבאייי ו^אטידוין אי$מ> ^תי^הירב\ייפדזע 3, כוראו. וגבמפעורשלכו > זמיההו?נמיז)אזמתדמ יז>$נעיזמוומ*מ> י^לא^ר^דיפמו ח 3 *כל * רפוס^לחיקי אחייסוםס וי^ו ממפאיינזויאיצו* ^ *ימיו וי יי וגךדמעחרפממ זזסןא סיפיייידבד םיבנניכ^ש '** ץימדז כיור 1 יא^יויג*חו ווכםיידסו לץכ עיאדןייו אי גרשזעדאב. ךוגלואמבוידזיו 4 ויגבגחדואו 1 * ו ם^ייץזזו&גו ח *זודךליו א דו^ותתנוןלוח } יו^אייךודב ע ייששחדאיפעולוטווומע *" ל* דועפונאזזעח אידזנזשיזאדב- יי* * י ד?חש^ביו 4 יורביאלו וי בשוענפדמו לי סיאיפפזמוו וי י ם&רםאיו די^פוחפשיו ל גיאואיעויו טי לגטןישלוו לכ וותעיגכאכ יונפאודז י דל דשיזגש ג יו 4 ל 3 ויו<רפאיו דס 6 זווטחשו י ם^יזטי 1 * ןמ^וזמימתגיואזגשמחו םשלא דימאזםו 'י שפוק ה^שמופנעבראו *חאכ ט$ םידדמו ל ייןלידע יפ א ידשא *1 ו!^ל# יי 4 ושישדמיי יו יומאי יךח! ל דמההפוש^ו א םיפשווישי י ץיחעשפגס י גומפמו^ל ול ןוי זמאונעסי מ 1 זל*ויייל*%יגזו יי^* עיי!.... * *אייייינמי טטי* ייייימ ** ו$מ**יי **מ * "ט*יא <ד*מט# זי ו#ו*ויי ימ.'יי*זזיי'י *יא.י 3 ט'יי*י> ג זא י^ייייי >*יטי** 1 <י זי 8 *וט.^*י 6 **^יד>^^*<י^^*ו>*>*י>י י*ןו^י* יי-** *י 1 *^,*<** :.ומישייימצ^ימע* ודדי 1 * ' < * יוי * ןיזמייימן*^יוטוו 1 ןרףממח 1 ייףמ 0 ימי^^ד

34 ,1 1 ל 5 נ 4 ד לא *יניב זמואזמבירץחוגגוסובוןוץח.^ך^ידבודודדעיו זעזב ב י&ת סזדיחאיפדדפע ו סיגשפדו אי ומחראיזזו ג* סנפיזויי ןו 1 ***!* * ייי **-% וי גזיניא^איי *וי - ס&ביזארי בויא. ן ימא אי*כ* יי לי דומזפיודד יחי ; ירובעב. וו תרוגי "ל עט טיונךלירעךא יעי ישא ויעחו עא סימט ר *ילא ח סיר-.ע צ יחגואודוגור א עבס*יי 1 שיא דץירעיזחאיו ג זיאיתנשביו ויכ^יז יע. *י ףלגיאטלבי א ויא ופא א רבידד עגד!.,ז *לשיג ח ורדיהו ן ב ךרוץפידוי א *לשפ לע^דאזיאב 4 וברי יביב ו וירוזיח ץ, ן ןעל אפ סנ &ך יס דנ^ ז?לעגרניגב 1 י גיא תיכאיוגר ת זירבאתו וימי ב *סירר הי צ ע^ייו^י א יפיביסי ו ^ בירי יעד^רלוע י זיסגןיודוגקבברבי.דדוייעחר צ ישיררשו ירגשיייא א עדי ריש ג מזז ןיןי ^י ב סבשי יפירשבר ו 3 ומאי ;עךןג!מו*ויןושזי! 8 וי& חי ז ך סיררומו צמאמלבסע א כ 1 זיזץיר 3 ד ד *שבלבאך? צ טשבוט רנץציוגףי ן י דראו ריזח י,תרמ *גדל ץליחו י \בץ רניו 5 אג ל 4 י 3 -יא ריפאמו רתסא זב כיי וימי." > י א ו 3 **ירדי 3.ידוזוישיא..<י *איסיביזויו יד ז ונדי חץ יי -ג אלוסיחרפאיו ת טיידודויל ]ונשדאועי י ךרא אירבגץדאוב רו יז סירדפי. ב ךףזזידאב שמשגוגשב *ךזיקףזיבץדב 4 אעדפןיראב ן רדדללבמאו זי עזייירכלאיגזיו > ךלדי זאלבא אדיע >חי זזשפחו עיגייג עו **יאמשש גיילעזיגו ר וניררזיו צ&מעדוחאו* א גוהאתנעבי רינגשוימוכיאבדו 4 איגחבופיץוימ ן תא רוכבו ח יתמייאנא א וגזמרפאיו ז זופיח חסלשתו יתימחגיוגנהבו ט גיאויבכו איביתבראתץספ שבזנסיפוודירבר יי שדשבפרא שע לדאמחרוונבוי חמ ירונבח םובבזזשיש לנ אדו בץירוע סיגבווששדל יאדו ףויברו 1 ףזמיבאוידינאר סודכ סיהדאוזחיזעיו זומיחשות ןיוע &בצךאדפ ןיגב פירפסע?ברל 1 יזרבו פן&ש-זודרפאיו לירגיו לאמפובדו^פש זמממו זת^המדלאדשי עי ימו עבלפיצדאוורמאר ובצ "פרשגזחשרזא ועישמיח דוא דודלינץיו זפולסיו ; ןןועעחיח&דהבו בדוהו 4 זילדגדומףק אוענגיקווי ך^וגתגאסי^ג יבלמ נ' י 3 \פיבפזודי$ז*ו,סיטח ^נוזמפירן?ב גוופדו דשע פינשלע וב צ וקמצ נמבצ^ן ו 3 מבךקב יאמרןל אליכדאריעויבו ובישיו לארשיידש וגפביו זויוונ גפבגמ יי תוארבו שארבונפעוהברו שארב וגישסזואלזז וסישובח סששוזרדפאר וזייתאגש ומלעאצירשא בידלבו

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מוםר ~ J; ס אתר דעת - מכללת הרצוג Q רכעוי מוצגז לגזור על 'ד' יצחק של פועל' גאודת 'שראל נרייער כרן בו גליין ',:-", בתוכן: & I I I ~ נ ו nדב.' י. יירב.י

מוםר ~ J; ס אתר דעת - מכללת הרצוג Q רכעוי מוצגז לגזור על 'ד' יצחק של פועל' גאודת 'שראל נרייער כרן בו גליין ',:-, בתוכן: & I I I ~ נ ו nדב.' י. יירב.י מום J; ס דעת מכת צוג Q כעוי מוצגז גזו ד יצחק פו גאודת שא נייע כן ו גיין תוכן & נ ו ד י יי יי ויו P1 יייווג pמן כאנ ד פחנס ווף ם מינק ווח ייידע כאיו זס p סיו וזםק C שוננת ןכתדומ חקו כוווי ג t וויםי םותוNt

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו

30 ממ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקו 30 מ"מ U L P A N הוא קורס שלם ללימוד השפה העברית המיועד הן ללומד המתחיל בכיתת האולפן, והן ללומד העצמאי המעוניין להרחיב אופקיו ולהתקדם באופן עצמאי. הקורס כולל 36 שיעורים המקיפים את יסודות הדקדוק והתחביר

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

prolog-POLphrase-finalFIX.indd

prolog-POLphrase-finalFIX.indd פ ש יי אצ 'י אל ה, ל ו ד ז 'י ה א י ב יז נ ס ז פ ו ז נ נ י ה פ ר ו ש ה פ ו ז נ ץ ' פ נ ה [פ נ יו ם] מ יאו ו מ י פ נ ה [פ נ יו ם] פ ו ז נ ץ ' צו או פ נ ה [פ נ י] ס או י כ ץ ' ד ז 'י אנ ק ו י ה ד ו ב ז 'ה

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר שילוב ט כנולוגי ה בב ית הספר שחיקה וה תחדשות של ה מורה לחץ, בת קופתנו עדיף על הקיים" "החדש האדרת ה שינויים והחידושים בחינוך שינויים מבניים שינויים ניהוליים שינויים ארגוניים שינויים טכנולוגיים שינויים פדגוגיים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד