mrem caq: uartu z aiutu cl am i* cu cu i auw iteuu / uolu un«u IOMU MttMXCUtUj nmt ft mam mha cnou uuuna4a «A «iu-eu «au. cl-oc naif iidflitadfict *Aw

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "mrem caq: uartu z aiutu cl am i* cu cu i auw iteuu / uolu un«u IOMU MttMXCUtUj nmt ft mam mha cnou uuuna4a «A «iu-eu «au. cl-oc naif iidflitadfict *Aw"

תמליל

1 mrem caq: uartu z aiutu cl am i* cu cu i auw iteuu / uolu un«u IOMU MttMXCUtUj nmt ft mam mha cnou uuuna4a «A «iu-eu «au. cl-oc naif iidflitadfict *Aw uau. 1auh anou 110(hud1-Uk adiot 4 ו.*ף t»»-buacaau.cl-oc uicr.u is&a cwui i.mvtnrti-dtiml W-N4««Bau.1u 1c not uuuad (! nutl uau. uaib tnou Muuadfd nud cirwil tt aau.a--ar d ttfail flgx talu aaaauuum aa!u1ertu aauguida/iiuw awu ucutda/uiku. unuu am uuffiua uuck fiiaa! ajduiiul.c'ei (Kir! uctaolu aciiraulcflutfr acdi iuh aaaiai cd d a t LOEUHCUhC utucucia % Ll CWK auccl (Rift tout UUQUk auldiuuu; acted j _ 5 ff UMii/OSCE זה? 2 aauu0t0> a t u i u c iu. n a 04.: lz ~ l\ q i d n u l l u<fcu! ucutu e/tx /: 1 oucuau; uuiumu( no ofui aacu.u- daurfu lio iu Unitu 1ac«o 4c*ru( nctuu ita u. t a it il c 68BB J0 I n

2 tiia ru u? ע יגתיבי gm ^ז w סJץ^^ nan^y>^^lptoיי tזi ^ ^ ק?מ nwvp an הטחנבים h«י די nvn i «b u w,wm^wfi n w n upwr» f f i i ו מיןfan imrm nm >ף*י rm m t n tvn x n m לם&ד 0 לתקן ממאועור ע י ומדרגת m H1ra וחולכי

3 i i f f i?2: w d atwב S

4 mustpufl pt!h. tu«ri P[ur.7 tews*rtlt,ujnwmi* fence Dmutict orrcm ItRJPA עירית איני' רחמני y רשות תמרור 1 # ^ תז עי תג ם מ - ט \< w n j דזי. יד «הרכבת חקלחש> שראי 1 P.u מערכו! להסעת חסונים בםםרו 3 ולי\ ת א Tel Aviv Metropolitan Area Mass Tranalt 9 רמ מ י ל ר ס s u b j e c t RED LINE QTTtffl 1JWI dpob b n ei-brak Ban Gurlen Station!THU בן luim Temp Traffic Air. SL 2 לביצ 0-01 לב notul TTOT Oaa^n (aui ForComlrucli ו מז תמת! תכנון מפורט «נ המון: לביצוע nra Tranm1 מ 1 דתזנסדכים npanpעלהתעבורה מחוז ת א וחמרכו 13 -flz- m I V b T I i r o I ע* 0»כי ח*ו»ד, ^.1 ]0 ^ :S O P י ^ V rimumi * *, RL BRT Ofl-FC GN 00500v05_02-T04200 TD4215 ו וערבי חג 22 TD עז 18 :יע*י*ש אזור קנס סדגדל טניייוד קבין nrpon ]תע 1 : BAR-TAL EHG.lb. f J M W S f i l S a nrr TTT,1f LlUfcr anr!n T«tn Royal H astening DHV

5 ^ n K tven m a n n 7 מממדהז 3 יםלית tw o ה תוזבח ה מזבטיוזזת בדרכים מדינת ישראל B ill סימוכין:! לכבוד עירית רחמני מנהלת אגף רשות תמרור חברת נת ע ג נ. הנדון: אישור לשינויים זמניים בהסדרי תח צ. במסגרת שלב ביציע 2 לבניית nann תת סרמעית גו גוריוו של המו האדום. בגבול בגי גרמ-רממ גו סימוכין: מכתבך אלינו, מתאריך בצירוף: א. תכנית הסדרי תטעה)בקנ מ 1:500( טס TD 4215 מעודכנות לתאריך ;עודכן ידנית בכחול לתאריך עדכון חדש 2.3,17(. ב. פרוטוקול התייעצות עם קצין משטרה מס מאושר מתאריך סיכום דיון בועדה מטרופולינית, מתאריך התכנית שבסימוכין אושרה על-ידכם, ברשות תמרור מקומית, ולאחר התייעצות עם קצין משטרה * בהתאם לפרוטוקול שבסימוכין. בהמשך לסימוכין וכתוקף סמכותי לפי תקנה 18 לתקנות התעבורה, הריני מסכימה ומאשרת את השיטיים הזמניים המוצגים בתכנית המתייחסים לתחבורה ציבורית בכפוף ל: הוספת סימוני מעויין בהתאם לסימון 503 ומחיקת חוצים שסומנו אתרי הצומת)כפי שמסומן באדום בתכניו(: בקטע בין רחוב בן-גוריון לבין רחוב רבי עקיבא)בשני ביווני הנסיעה( החלפת סימוני החיציס במסלול הדרומי ברת זיבוטינסקי, ממזרח לצומת עם רה רבי עקיבא בסימוני מעויינים של סימון 503 ומחיקת החיצים הכתומים בנתיב ליד. ה מעויינים שסומנו בהתאם לסעיפים לעיל סומנו ללא קנה מידה. יש לסמנם במרווחים התואמים להנחיות להצבת תמרורים תמרורי 501 המסומנים בתבנית יסומנו בהתאם לפרט 1 המופיע על גבי התכנית. התכנית כוללת הסטת אזור העמדות בקטע בין רחוב בן גוריון לרחוב רבי עקיבא לחלק הצפוני של רחוב ז בוטינסקי. וכתוצאה מכך נתיבי הנסיעה הוסטו לחלק הדרומי של חתך הרחוב בקטע זה. פי שהוצג בדיון בועדה המטרופולינית שבסימוכין. כתוצאה מכך השינויים הכלולים בנוגע לתח צ הם: הסדרת נת צ ימני רציף בתחום התכנית בתוואי הנסיעה החדש בהתאם לתחום אזור העבודה. רח המלאכה 8, ת.ד תל אביב טלפון : פקס:

6 משרד ת תחבורה והבטיחו ה בדרפמז מדינת ישראל ר רשזתהאחמת לתממדהזמבנד ת^ מקבץ תחנות האוטובוס חקיים היום במסלול לכוון מערב מיד לאחר צומת רבי עקיבא, יפוצל ע פ התכנית לשלושה מקבצים חדשים : ברחוב ו בוטינסקי, לפני צומת עם רחוב חשמונאים יוצבו שני תמרורי 505 ויסומן על אבני השפה סימון 511 באורך 40 מי. התחנה היא על נתיב לפניה ימינה. ברחוב זיבוטינסקי אחרי צומת בן גוריון יוצבו שלושה תמרורי 505 ויסומן על אבני השפה סימון 511 באורך 46 מ. התחנה היא על מפרץ חניה, המשמש לפריקה וטעינה. כתוצאה מההסדר צומצם שטח הפריקה והטעינה. ברחוב בן גוריון במסלול לכוון צפון, 600 מ אחרי הצומת עם רחוב ז בוטינסקי יוצב תמרור 505 ויסומן על אבני השפה סימון 511 באורך 18 מי. העדכונים הנדרשים בתכניות הרמזור שבתחום התכנית יאושרו בסמכות רשות תמרור מקומית. כאמור, אישורנו זה מתייחס רק לחסדרי תח צ. יתד הסדרי התטעה המופיעים בתכנית המם בסמכות רשות תמרור מסומית על פי תלונה 18 ה לתסנות התעבורה ולא נברסו על-ידינו. טרם סיום שלב 2 יש לאשר את ההסדרים הנדרשים לשלב העבודה הבא ו*ז* ךו ו ו 1 * חן כהן מהנדסת המחוז מחוזות ת א והמרכז רשות התימרור המרכזית העתסיס; - אימי טופז פלד - המפקחת על התעבורה, כאן - מר חנוך זייכרט - ראש העירייה בני ברק אדרי י. קשטן מהנדס העיר בני ברק - מר יהודה בר-און - מנכ ל חב נת ע חנוך זיידמן - מנהל אגף תשתיות ופיתוח, עיריית בני ברק)+תכנית( מר רונן כהן - an נת ע ק. את ג מחוז ת א, משטרת ישראל, רחי אמץ 2, ת א - רפ ק שתר ישראלי - מפקד זרוע מבצעית הרכבת הקלה, משטרת ישראל, מרחב ירקון,ת א)+תכנית( - דפ ק מירי קול מהנדסת, מינהלת הרכבת הקלח, משטרת ישראל מחוז ת א, המסגר 12, ת א איע, טליה יהודאי, איגג ז אן בר-טל )Bl an }+תכנית( מר גבי נבון, מר ניר משה - אגף תח צ, משהת ח, כאן - אינני יובל בלום, ד ר יורם בן יעקב- יועצים למשהת ח, כאן. - תיוק: הסדרי תנועה קו אדום)+תכנית( רח המלאכה 8, ת.ד, ת ל א בי ב ט ל פון: פקס: