אל' ריוצ,לואשל אל ריוצ :'תונעל לע תולאש ירישב לחר ידוא דרג ד"דל הדע,דלטסניק תמייקמה תוקידאב תא הווצמה ודימעה' םידימלת.'הברה המדקה רישה ונממש החרקל תרת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אל' ריוצ,לואשל אל ריוצ :'תונעל לע תולאש ירישב לחר ידוא דרג ד"דל הדע,דלטסניק תמייקמה תוקידאב תא הווצמה ודימעה' םידימלת.'הברה המדקה רישה ונממש החרקל תרת"

תמליל

1 ריוצ,לשל ריוצ :תונעל יד דרג ד"דל הדע,דלטסניק תמייקמה תוקידאב הווצמה ודימעה םידימלת הברה המדקה ונממש החרקל תרתוכ,רמאמה א\ק 1,רלקו דיש אצוי ןפוד ויב הידיש, ו תניחבב אצוי ללכה דיעמה :ללכה א w,w יל תילת לוחה שמש,חתור : נ, : ל>ג תילר;נ ח jj לi ~~י ר,הו;נtt בל~י א ד~i קו י~~כי,םיע?~ י~~כי,תוק ריר~ ל,ל"א1) ריר~ תונעל ~ט v קv בw ד~,עiJ ךר~ ל>ג ךי:י תp ירןגקi בל~ דש"א ו נ ייר~ * יתדות הנותנ ר"דל רמת סה התייחנה 1 לכ תוינפהה ירישל ךותמ ר,ןייטשבב תריש, ביבאלת 1951 רמאמב םירכזומ םהיתומש ןכו םיטוטיצ םהמ םשל,תוריהבה וניוצי תומש םי תכדמב תודיחי יאו תבומ מ בוי תכדמב תופכ תכסמ *יתרבוח 2010 א"עשת 129

2 130 הנומתה, ג םיבה קובח תילת,לוח הנומת המ,הווו הרידנה דמ תניחבמ בצמה :הב ז םוקמו םהבש ג םיבהה דחמ ו ד,רפנ ו תניחבמ היתושוחת, תומלוהה תוביסנ :א רש,ו ע~ור תשוחתו התויה הבוהא וישכעו 2 בוהאה חכונ,ןיזאמו ףונה יוטע הוו תילז;ז") חiJ לi שנ;וקו (הסךר ותויקלחו יאצח) םיעבצ (תוקו הניא,תמייאמ א ףיקמ םיבהה גנו םהל הלימה ~רי הדיעמ ומויק עצפ דירצמה יופיר םייוטיבה םיירקיעה בצמ ינומרה םיבהה ש ךירצ לשל תונעל וב,םלו ותב ללכ ש ה אצוי ונממ םייקתמ בצמה ךופהה ןכש הבושתהו םייוטיבה םיקהבומה הבצמ ישפנה ב ירישמ בצמ לוכי תויהל,הש~ר ז,םינןיא תחמש,םתפ,לוכסת,הייפיצ י רמ,הווקת לכמו םוקמ וניא,הוו ו לכ ןכש רש נו תיארמ ןיע הוו תרכינ טעמכ ו ם םיאטבמה תושוחת י,המהו יהו הוו הרמ מל) ם קד~iJ ת~ ןידiJ ~!;!!ה(, מ הו כש מל) " הרימאה א~יהtt וpק\)ה", ירנודיד1:;t ד~iJ לה( i רמאמב ןחבא םי ללכב התריש םייונבה םיכרדב תונוש הבושתו םיתעל ה תועיפומ תליחתב ירחאו,הבושתה םיתעלו חתופ הרימאב ריתב בצמ ביצמו םתמועל,תבקונ הייהת רוהרה רא ןפ םתיינב םי ךלהמכ יטקיד האראו דציכ םה םיגציימ הדמע תישפנ תינורקע תחא ךותמ המכ תודמע תומייקה ת 2 ילט, הרמאמב א רבנו הא רבנו :הל הקיתש תכלוה תכשמנו,תררושמ תראתמ הקיטאופה ךרדה ףסהו םסרפתה :ךרתב מ,הליש ר ק גר ןזח םקור,(תוכרוע) תוירבעה תושדחה םישנ בויב תונויצבו יארב,רדגמה םיורי,ב"סשת מע ,ןכאו ם םירחא םיריתה םהבש בחרמה רא זה םידירפמ,םיבהה האראש ןלהל יתנעטל הקיטאופב זה רpו"א!)לו אצוי ;ןפוד טעמ הירישמ םימרז ךכב מל) f ילf,בי~ נ ג,כ, i רא גןך~ה(, ר םהב ןיא תשוחת הוו המ ש ה 3 הנד,טרמלרא הרמאמב תריש םישנה תונשב,םירשעה :תנעוט ] [ שפנ,תרעוס תמ םיטבל,תוריתסו תירזכא ףאו המי םיתעל )ד,טרמלרא ותבשה,קחדומה ירקחמ םיורי תורפסב,תירבע ] כ 2006 [, 363 מע (

3 יד ררג 131 ומכ,ןכ הארא דציכ םיפקשמ א ןונגסה דחוימה שבו ביטומה ה ביטומה יטקידה הבושתו לכב תשומ םיצבקה תריש :,חיפס דגנמ רבנו,ןבומכ ויא יתנווכב ןוחבל קמועל םייפ ללוכה םיצבקה א עיצהל הנחבה תיללכ םהיניב ויינעל ודיקפת ביטומ לכב םהמ תשו םיצבקה דקמ המסרפש, ד,גנמ דוחייבו וג לוע~ א חיפס ם,חיפס ןושארה המסרפש, תללכנ, רשפאו ןיחבהל השוב םיגוס ם :ה ש עבונ,מ תועש ךותמ יוויח תליחתב וכשמהו שקבמ תונעל י תוחפל דדומתהל,ע ףוסבלו ש ופוסב ליבומ י המגוד ל גוסהמ,ןושארה תועיפומה תליחתב, היוצמ, חתופה ב הכגt:זס" "?ץקס תדמועה דוגינב תנומתל הווהה, הנומת תמ תויח החירפו ךשמה ויעמ ןויסינ המה ףוסה "~ :יופצה :;ו,ל p תזt,ןידס ויזז ה~ו;r :;ןל~:;גי" הנומתה הנומת המ הבושתו המגוד תפסונ ךכל היוצמ ליחתמה ב ל" לו:ירP י,ע~!;1 ij ~~ש יךןJזו Q "; ןושארה גיצמ, ו בישמ :ףקותב!" " גוסהמ, תויוצמה עצמאב, תוצופנ, תחאו תמגודה תופיה ךכל תיל~ וp~ת תליחת הרימאב ה)ז" tל בלס ", הנממו הלוע :תימויק חלptס" יד~ קו:rכל,טוחס / קו:rכל טוחס "?ל"די:ילר בישמ ך,כ ו ןפב,ינמז :הליב " חלpt ד~ס קו:rכל / טוחס דוע }?גוט,,ין;:ל דוע }?)?ט!",ןכ ה הנומתה המ תבכרומו,הרימאמ מ הבושתמו המגוד תפסונ ליחתמה טפשמב " ה~i) וה~i) ך)י!", ij ו הלועה טבמה תלה לבוסה רp ה~לר" ij ~~ט ה~ל בלס,דזז / ה~ל ~~ג;,ר חזזס דכי? ~ג;,רך?" הבושתה " תזז הנ"ד!הרדל הפר לבס / ירכנ תונעמ לבוסה,המד,;ג והעינהמ "; דונל בס םדא 1 Y Y y I ו" וניא קזח ויד עינהל ותל ורבעל,בוש הנומתה המ ו,תינענ הבושתב ויא המה בצמה ראותמה

4 132 גוסה יה,ה ה תועיפומה יפוסב,םי ץופנ,ה אבו ידיל יוטיב מל ם ןיז:ז :;~ל:;~י,ךילץ )~ם דךiiJ ~ךם, הלז:זf ~~:;~יב,ותומ~ ~יב, ןאf ל?ג ~~י ך~ס ה, 9 לס םi הלג ת, i םילוףנ~ג תזזו יל~ יו:נר~כ;ז ד?ג ם"ףנ,ןבומכ הדבועה ש היוצמ םוקמב המוד לכב םי הה הניא השוע םת םימודל ראשב,םהינייפאמ לכבו ז ו הנכמ ףתושמ בושח תניחבמ הנבמה ירוטרה םי תמועל,וימדוק גוסה,יה ריש םייתסמה,ב ךרדה היופצה רתויב רוציל הנומת המ הניחבמ,תירוטר,ןכאו רשפא רמ ש םי םייונבה תינבתב םינמנ בור םי םיחותפה הניחבמ תירוטר, מל ובש הנופ,בוהאה היהתש הבוהא תרחא,הירחא םייתסמה :ב " ארבכנ ~זp~ה 1,ילז:ז לל ףw תi ג~,ע תזז יר?ז חרס / קi רpךס :;t ת?גלi? ~ "?יכי \1> תכס~ס) (זס ומכ,ןכ רשפא תופצל ש םימייתסמה ב תינפומה תל ינוציח ישממו ויהי םיחותפ רתוי םיירוטרו תוחפ מ םהבש הנפמ המצע םלועה 4,הנהו םיטעמ םי םינפמה םפוסב תל,חיפס בורבו םי תמתוחה תנווכמ המצע םלועה המגוד רישל ופוסבש הנפמ המצע :םילוףנ~ג האור דציכ הבל ךשמנ םילימ,תוהובג ~" תi,ןכיןו;:זזf תוופה הי טעמכ ב,החרוכ דע ש תדבאמ התלוכי ןיחבהל רב רחשה בישקהלו לוקל הממד הקד ופוסב תוש :המצע ינאה",,"ז םי~ומ~ ~ יו:נץג1) / םיל~ל תוטוש~ ~~ץi?!" יל ידכב ףרוצמ יס האירק רח יס, ירהש רורב,תרבודל ו,ארוקל ש הניא התייהש לחשו הב יוניש יתוהמ הגדמ קחרמה הניב ו המ התייהש רבעב,ךכ,ה בורבו וימוד,חיפס,תירוטר,הסכמה ךכבו,תזמרמ ה ןניאש נ : דציכ הרק ש התנתשה ךכ הו לכות בושל תויהלו התייהשכ 4 רכל םיאצוי דמ ללכה :ה ם~נ;ו~ס" ~~~ר I ל"גל תז:~ ~:ז?ז v י~נ;ו ס;~~ר?" כ זאf לכcג יג~ הל~f,, ;C הנrד!זv ~~:;~יב זתומ~ ;~ך~ה איו:i "?הללi? כ הל~f ~~:;~יב (זתומ~

5 יד רוג 133 כ ןדיקפת ה תומתוחה םיפסונ תונפומו ינאה,םלועה ףאו :תלה ינאו",םנמאה םנמאה / היה "!?רבד ) 1 ~ז : ילf דp יו:rר~וt ת"ם(; 5,תי::נלר" קכ,תי::נל ם? י?" J ויזt) ל~ י:;t " ;(ךיל?ג ל~o הf ל:;~ג ד ל~ןאo ל I כו_כ1> י:י דv "דםירןע~ ):;כ~כת(; ריזtר" י:ד? הz דםךזז נ [ ויזt~ קיס / םזtQ לP ר?ז נi i ת?" ך) דo ~ךם( ה לה ןניא תוירוטר,ןיטחל ב היוצמ תדוקנ דבוכה א,תוגדמ יעצמאכ,ירוטר קשמ המ ראותש ינפל ןכ תאוש רבד הבושתהש וי,הרורב ילו תב םוקמב,תרחא המומע רתוי המכ תמגוד תורחא ך,כל תחאו תוניינעמה בש יטאופסראה ~יב, ובש הכישממ תחתפמו המ םדקש הל דע ש ךפוה הדיחיל הניאש המ :הידעלב בי~ י ךi תp ~~י יכ?ז~ נ יi לו;נ?:;ניר, ציל?י תi יל~;,ףוס רהo תרכ7 ךרלv,ףרפי\ך ו_;נ;\י 1 ויח~ ר~ ינ;:ל בי~ל םינ;וו;נo ניר:ג~ י~,ער ~ע, ר9 ~ )?r:וי J םילנ;ו וי~ ר~,;זנ;ו ליl ןו;: זt~ת"ק טל:גס ך~זtז ף~ תנ;ו ךi הןiיר:ג\1) תtז ~י:;~י זחwo והכ~~ר:גס ~כlי, ~זtח, ~~ם ;~ר::~יקה? ה םייתסמ היינפב תיתימא ןעמנ,ירישםינפ ש בורק דמ ארוקל,עמתשמה יהו תשקבתמש הי הבושת, תנייפאמה המצע תררושמכ ךרד הסחי הפשל תראתמו התריחב בינב םימתה,וינעהו הנופ ות ןעמנ טעמכ הניחתב ותבושת היהת העירכמ ויינעל התריחב דציכ 5 הבתכ םשב ; יתנווכ כ רישל,ןושארה ךותמ חיפס ךשמהב רמאמה ריכזא, ךותמ רבנ

6 134,בותכל ירהש םילימה ילכ,תרושקתל ו ןניא תועיגמ ןנעמנ ןניאו תשונ וי רדשה יובחה,ב טעמכ תורסח ךרע תעבשנ,קותשל ומצע וניא,הקיתש ירהש ןויסינ תרושקתל ארוקתל ןיזאמ םיתבה םינושארה םיראתמ יתש תויורשפא הפש הביתכו א ףא םימלגמ ןת הכלה השעמל לכ םהמ בותכ הפשב,תרחא הארהש כימ זג 6 התובישח תרכינ ךכב ש תסרפתמ ינפ תיב,ם יהו השעמל הלופכ :תוש ה לכות ןיחבהל יתפשב,הוונעה הניאש הפוקז,תינתוגו דעבמ יתקיתשל ירהש) הריחבה בינב םימתה הכורכ רותיווב תוצילמה ירמאו?(יונה ו ןיחבת,הב ה עדת ךירעהל?הת הי תרזוח שב :רבגתמ,ער,חא הפוס יטמרדה ריהבמ לדוג הייפיצה ןעמנה :ארוקהןיזאמה וי רומשל םתה חפטלו ות ומכ תחפטמה הקונית תניחבמ, ןעמנ יוצמ הברקב תימיטניא הבר רתויב,הי מו רורב המכ יזכרמ ות ןעמנ המכו תילרוג ותבושת זה,החותפ הנעמנו לוכי תויהל ארוקה ישממה, ןכאש בותכ תוטשפב תיסחי התדמע םנמא תצרחנ התריחבו,הנתשת הלרוג ית,הנעמנב ו התש דמוע לכ חתמה ו יה המגוד רישל,חותפ ריתומה ארוקה הייהתב יבגל הבושתה,רומאכ הדבועה וש ריש יטאופסרא החממ רתיב ש תתה תררושמה ו),הריש ףאו רתי (היריש ותוגרב הנעמנ 6 מ,זג תריש םישנ :םזינרדומב רקל היפרגוירוטסיה,תיטסינימפ ז תרופןב,(תכרוע) תרדא,ןימינבל,ב ביבאלת 2001, מע ילט הארמ דציכ גיצמ הקיטאופ וק,רפתה,הירבדל הת הפש תיצילמ ו ;הקיתש :ר,ליעל) הרעה 2 (, מע בינ הלוע הנקב התסמ תמסרופמה, ת ;זה :ר,זג,םש 136 מע 7 ןיינעמ תוושהל היינפ היינפ תרחמ,רתוי :רבנ עגי)!ו:נם" ת~ ינ,rל~ / הס ~::t ר ת~ יר~;:ך "!סץגיקו )~ת יל? ר!JI? יIl די:ג תם( הממדה תיתימא,תטלחומו ירהש הירבד עמש ןעמנה לדבהה יתש תוינפה תחא תרתונ הכחמ,הנעמל תרחאהו הרימא טעמכ,תירוטר הבו יס האירק ףילחמה יס הלוע הנקב לדבהה םיצבקה םהבש םייוצמ,םי ןעטאש ןלהל

7 יד ררג 135,ללככ יגוס ה חיפס םימאות ויפ ו ץבוק ב יפ רוגס יטלחהו,רתוי עבומש וב ןוחטיב יסחי,תיצמב תשוחתו תויחה,וב הרידנה תיסחי ה, הקזח רתוי מ םיצבקב וירחאש 8 ןיא ושוריפ רבד ש העיפומ וב תומד,תרסוימה תבאוכה תמו,תוקפסה םי םיגיצמה הת םיטעמ םיעיבמה ןסוח ךרו חור תות םייחה 9 ב רבכ תניחבמ חתמה תדו קפסל שפנבש, המינה תיללכה הלועה הירישמ םירחמה, וצבוקש רח התומ ץבוקנ י םשב,רבנ המוד ל,חיפסבש עה ךכל יפ בור ךופה חיפסב םייוצמ םיאטבמה הווקת תשגרנ תויווחו,םירוענ יאו וננב רתוי םי םיאטבמה י המהו התלחמ השונאה ו הרכהה הייחש וחקלנ הנממ ורתונו הל תונורכיז ילט, הירבדב ץבוקה,ה תראתמ המינ תו/ /תופייעו הלועה,ונממ היושעש שרפתהל המהכ הענכהכו הניחבמ דוגינב ומש,ץבוקה,רבנ ו םש ץבוקה םדקש, ד,גנמ דוגינ טלובה אקווד םושמ םהש םיעגונ ותו דמעמ וייחב השמ,ונבר דמועה רה רבנ ףיקשמו ץראה הי :אובי תרתוכב /דגנמ/ זמר הנומתל םירבע י תצמיה ב םהמ תוננובתהו רבעל דעיה ףסכנה תרתוכב רבנ תעמשנ תעבה י םצעמ רתויה דצב ד,יחיו ונמ הרוקתהמ עיגהל ץר דגנמש ףאו םחל הי רבנ ב ןורחא ;טלחהב תוסנכתה םדאה ךרתב ומצע הנתמהו תרומל ףוסאיש רת שדחמ רסהמד 8 תויחה תטלוב דוחייב ם הה ) :(םהב רל 1:! ~ ש, 9 קד~ ij ת t;:t ןידוr,?!;נין::ו, ץע ~~ס, ~ני, ש \1) תi נi,םיריעז ל?רעל יע~פ ij ~ ש9 ינךנ;וו Q, i ~מ,םירQ גל~ ירךכי,שךי;רi) ב רכ3 יניא וi הלבi הרומת J J I J I 9 ר מל חותינה רצקה ןד ןורימ ןיאה תשוחת תורדקה תלבקל ןידה חתופה,ץבוקה רל 1:! ~ ש: 9 ד,ןורימ תוהמא,תודסיימ תויחא,תוגרוח ביבאלת מע IO,ליעל) הרעה (, 2 מע 356 םיייגה םיטלובה רת יוניש ובכ ץך~ה, רבש ףלחתמ קבאמה קיתעה ינלטקהו רבג,ה רעסש ם, םיסחיל חא,תרח זאו הנבל ןטקה

8 136 םימרוגה םירצויה השוחת תיללכ םטועימ רכינה המח) דבלב ךותמ םישו העבשו ( םיגיצמה ש תעלבומ,םהב לכו ןכש םימייתסמה יסב הרתי,זמ ם םיטעמה לה קלח ה,שממ ןיאו םהב ו תחא הנופה ןעמנ ישממ רבכ יתיארה ליעל יפה ירוטרה תינפומה רבודה ילכ יתרפס דע ם"ת 11 ו ימ" יל ינומכ "?רצ ) ינעישרת V ; ) ו י י~ ס (יו:נאv תירוטר קהבומב שו ה תורחאה תונפומ םינעמנ ןוגכ יפוח,פ תור םיקוחר ינ;ו~P לp קכ),(יו:זץכz ר~ל שחר בלה רוהטה )כה יו:ני~~ ~ל םi י~רiך P ( אצויכו הב םינעמנ םניאש םילוכי םירומא בישהל, ךכיפלו יממ זכרמ דבוכה ךלהמה ירוטרה יוצמ ב תינפומה םהי,ןבומכ ןיא ךכב ידכ רמ רבד םביט א א עיבצהל ודיקפת מה ביטומ םהב,רומאכ ביטומ רושק ךלהל שפנ,םיוסמ ךלהו שפנ קזח דחוימב ם םימתחנה ב םיריתומו ארוקה ודבל תודדומתהב המע שכ תינפומ ןעמנ,ישממ תוריבס הבר רתוי ש היהת תירוטר א אטבת ההימכ ותוחכונל תל ןיזאמ,בישמו ש וב םושמ המחנ תות םייחה תמיאו תוומה 12 ןרדעיה גוסמ םי ש רחמה,רבנ ובתכנש םבורב תנשב הייח הנורחאה, םרות םייפו רדוקה סנוכמהו קזחמו תשוחת תודידבה הלועה ףא םיימיטפראה,םהבש מל,רסש ת~ילכי הל?ל,~~ט,חיפס תמרעל,ז טלוב ןרדעיה תוחותפ גוסה יתרכזהש אקווד ללגב יוביר םי םיליכמה, תוצרפנו רב תוירוטר רא אכ תונענה ךרתב דע הכ,יתיארה רוציקב יאדוובו ןפב,הצממ שומישה ביטומב ןושארה ו ןורחאה יריש ינוצרב גדהל יכ המודה םיצבקה רקיעב השרחתה תיללכה הלרעש םהמ יבגל חתמה תדו ר קפס םירשקהב :םינוש ב םיצבקה תשגרומ תת הטעמ בבוסב 11 הנווכה רישל םשב :ה עמשתה" ימ הר/_ ירבד "!תעמש 12 רמנ ההימכה תקעה ט;שמ~ ל;;תמה ;,~י~י לךכ ךל;ה _ / ס;~ ~א ט;; ~ל;"

9 יד רוג 137 הת עגונב תעיבקל הסחי,המצעל התלל םלועלו,ז רורב לכבש םיצבקהמ השוחת תרצונ ןפב רחא,ירמגל תוחפל לכב עגונה,ונניינעל שומישה ביטומב חיפסב נ, תובר מ ןניא,שממ ו דשא תלבקתמ םהמ הנומת הרוגס תיסחי יבגל תכרעמ תוקיזה םלועל וננב תלבקתמ השוחת,המוד םושמ ןטועימ ה וב םטועימו םיבצמ םיחותפ הניחבמ,תירוטר ךכו ססבתמ ויפ רגוסמה סנוכמהו םי,חיפסב תמועל,ז םיימניד דמ,םיססותו םייפו דיעמ הבוגת תשגרנ בבוסל הת רשפא יל ליבקהל לדבהה םיצבקה לדבהל םדא ושש וניאו בישקמ הבושתל ו םדא וניאש וש ;ללכ םה םירתונ השעמל םמלועב ימינפה םניאו םיית םתקיזב בבוסל םת ןכתיי תורימאש א תטוח ל ףאו ןוויגל יוצמה לכב,ץבוק ל תובישח רקיעב חכונל האוושהה םיצבקה לה ץבוקל תריש, דגנמ ג דגכמ ץבוקה ד,גנמ וירישש ובתכנ םב , ץבוקה ןורחאהו התכזש תרל,הייחב ןכש,רבנ ובש ופסאנ םי הבתכש תנשב הייח הנורחאה (, 1930/1 ) םסרופ רח התומ םילימה תוחתופה,ןושארה קי ר9 יבי \1> חיר~" תi יו:rי:זב~ק\ נ ~וpת, i כ ] ~:;;~ת i [" תונוש דמ ותחיתפמ,חיפס תועו מ תושוחת תומיעה ףירחה קוחירהו,בכה תונייפאמה רפסה,וכ םלועל בבוסה הת ש אטבתמ,ףונב ינבב,םדאה הב המצע רגהיתונורכיזבו,,ץיס דמלמ תליחתש התדבכ דבכ ליגב :תוקניה,י~י:נבוכז" ע יךi /,תק"ניר:נ י~~ל ב~ץ ] ~ז;ו~ר; [ זיז,ע ח ץ;,li / ץ?סiJ :;~י~י ל ר~P נ [" יה יליארכ ייv םיר~דo ( ראתמ קחרמה תונורכיזמ םירוענה תפוקתמ,תרנכ םייתסמו ב :תמסרופמה 13 ןורימ סחייתמ חתמל רוצאה,ה ותעדל חתמה ביתמ ףוסב ןכותב םירבדה ו ;לצמב :ר ןורימ,ליעל) הרעה 9 (, מע 18 ינא קלוח הנעט, יתעדל ףשוח החירצה הרוצאה רפסב ןבלה רתוי שמ ןזאמ,הת םויסהו ריתומ ארוקה תשוחתב תונציצמ,הדירטמ תצק המודב ורישל קייב יתיכז רב,רקפהה ל המשאהה הוילגה קייבש הנפמ ויארוק

10 138,תייחה" א i יתמלח לח i ם?" וירחא גצומ עוגעג,תרנכל וצ :לרוגה "I ז 1 "~ם ו~ גi] / לJi יו; תi חר הi7i ] ך?לןב~~ [" םיפסונ םיאטבמ תשוחת קוחיר רוכינו םירבדמ םייושעש קינעהל המחנ :חוכו םדא רחא )~ן,לוע~!)נריi, ~~י,הס~ך ~~~ד,,(הכונ ריעה ),(ריעf תמיאה )~ ה(, Ji? ה )~ל~לה(, והי איבנה )~ל:הו(, ר שמשה ) דi tיצ"tיר( יפאו רופיסה הגונה ) ך:;ןית( p ריש רצק, ~!)ע ילi ד~iJ תi ן!):;ןילים, חממ בטיה השוחת תורושב :א "~ך יג;ו~ דןר)$iJ / םיWi;iJ יעד! ~:;~י:;~ים דס םיw I ףי,;,והך ם~ור?ז םןג:גv I ס ונדירQ ~זt;~ן "םיחי:rס,רמכ םות תפוקת דוריפה וניא איבמ ומע הברק תשדוחמ ךכ הלוע מ ~~י :הס~ר "~ם ~~י ם~ הכנ~ i ~:;~ין ם~,הw "ןונ~, ףא ןיאש םהב ינמיס, םימייתסמ המינב,הרוגס תבשוימ,הבכו ו םירקמב םהבש הבושת הרכל תחתופה, דימת הדיעמ המה,תישפנ ומכ תעבומה קלחב ירישמ חיפס,מל י ~סן: i ךיל:גך" תל י ~3כן? i הנ;ו ] / םוגןג לp [ ונל~ ריו:דנ;ון;: םייחה / ם~של טעמ שבדה "םןעטה 1, 1 1 ז ות םרפסמ םי םיליכמה ויפ ץבוקה רתוי מ!םי הרתי,זמ א ןניא תוירוטר א,שממ ש הנפמ ןת ןעמנ :םיוסמ ",תי?vv יו:ננ;כי "?םדלס יליארו ייס םיר~דס (, ו ש תונפומ :םלועה ם~נ;ו~ס" וגס לJ א I הי,זס~ל ניtך סi דp הס~ו:נ ת"ם?" סר~ץi) ) ד2 J (, :תלה ךנס" חנ,rip ל י?" V) ו י( w הי :המצע "ס~~י םיל?~ תtז ד:ס i ופוס ת?יw יל,"?םרלק ו~:;~יב( םי, ןתנ,ומש עיבמ קחרמה םדאה םלועל הרופטמב :המישרמ ~!~י בושp בלס אס וt :ת;iwP?אבה?אוביה 1 זז לבנ היפצ ; בצע בנ i V V 1 חה םיפi ם V V 1

11 יד רוג 139 לpו לס~ דו;ו~ דוצ :הרזגה : דוגל םיקוחר שרפ םיפנ האך זגפמ נ, ה~pו זי~,אי# ~ וב~ו ל>ג ץך~ הי#כ ליחתמ,ב הלועה השעמל הבשקהה הבשקהה תורשפ ותעפוה בוהאה העיגמ דע בלה,שממ ו הלועה הנממ הניא תיגהנ לוקב א קד הוותמ ללח הפצמש מתהל הטושפה זה ה תוידוסיה םדאהש הנפמ,םלועה הווהב דיתעבו הייפיצב,זה יפ, ןומט שארמ בצעה ב ההימכה רבד ש ןתנית תושדה אובל,וי רסאש ה השמ אובל ץראה הארהש דהמ,רבנ ראותמכ ףוסב דפס םידבד 14 יונב ביבס הרופטמ,תרחא תרזגנ חוכמ ןוי עבוקה םתוהמ תיחצנה :םירבדה םיבהה דשא םיקלוח םהיניב רבד המ ףתושמ םינודינ תדל רתוויהל םיקוחד יה בישמ נש תיבב,ןושארה םנמא ןושלב הווה )"~יד #יא"(, ו הווה ךשמתמ םדאה רתונ,רבנ,הייפיצה דהש רבנ למסה ה ו ובצמומוקמ םדאה ןיתממה הווקתב הייצח,ה ס","?אובz ריתומה ות זיתממ דה רבנ,ו תודגש לחנה תורתונ דימת ינוצרב טיבהל תעכ בורקמ ד,גנמ ש יל חתופמה שבוגמהו רתויב שומישב ןווגמה ש השוע ביטומב יתנווכ רישל ~ן לוע~ 14 ילט הרה ןפב ענכשמ תוקיזה ה ותומדל ;השמ :ר ליעל) (, 2 הרעה מע

12 140 ןג ל~עכ רזל ימ?ה עמ די תטשומ ; :! תpו~ופ 1?תרח~ םיגיער י~ ח~רנ?)כנ ך עJ חנהו פש רבנ תוכובנ : : : : ן~ לוע~ לין;:\1),ויל~ ךךך ןג לוענ םדא ךל~iJ?יל ~~ה ~ על9 דע ב?םו תליחת רישת יתשב, תונושה מ ןניאו תונפומ ות ןעמנ,הנושארה ימ","?ה,תיטרקנוק תשנ הווהב תינפומו םד,חכונ הארנכ ות רז שדקומ ו עגר ליבקמ התו הבשקה בלה ~~ד Q "ס~א?" ו ןויסינ עיגהל תל ךשמהב רוטה הליחתמ,הי המויס יוצמ רוטב,אבה ךכ קלחהש,ןושארה ץודגן" י: pוומ ת", 9 עיפומ ןפב יפרג דיכ תטשומ שממ זמרה דיחיה רוטב ןושארה הבזכ אובתש רח הלימה ץווגן בב תימדנ הבסנכ תטשוה דיה המצע עודמ ללכב תטשומ?די ורדעיה יס ףוסב רוטה רצויש הלגה רוטל, ובש :תמנ דיה הטשוה ןויסינב עיגהל תלה רזה תרתונ ל הנעמ הניאו תשגופ די","תוחא ש הימינוטמ הברקל םישנא הי רבכ הניא תינפומ הווהב ןעמנה םדוקה א תחסנמ בצמ :ימויק רבודמ דיב תחא הטשוהש א לכב די תטשומ ךשמה בותכ ותב סודומ קוח,ללוכ ו ראתמ וכשמה עגרה :םדוקה רוטב יה םייניעה,תוניתממ דיהו תטשומ עגרל יוכיס תוברקתהה ץמחוה,פה לידבהל בצמהמ ~~ד, Q הארנ ש וניא רוצ","הךז~iJ א הצמחה תישונא תחא תויומדהמ תוגצומה ילו יתש התמצע הי תעבונ התויהמ תערכומ םמלועב ינב םדא ו ידי םהישעמ תמועל רה,רבנ הניתממ הבושק הניא הטישומ ד,י השענ השעמ

13 יד רוג 141 נו,הצימא םרטש התנענ רs רוטב יעיברה םייניעה תפשומ,הכובמב ךכבו םייתסמ עגרה יטמרדה ללוחתהש תיבב,ןושארה ה ורתונ ל הנעמ ליחתמ ןיעמב הבושת כג~" ד~ ומ ת9w פ;;\ דz תw "ןת;ח~ א ש הניא הבושת שממ א רית,ףסונ קימעמ רתוי התשוחת 16 יכ תדמוע ןג,לוענ ןיאש וי ליבש ו ךרד הלפכה) הגדמה רסוח תלוכיה עיגהל ןגה דבלב ש,לוענ ןיא ךרד הכיה (וי רוטב,תרצונ,ףקמב הלבקהה :תירופטמה ןג לוענ,םדא ומכו םויסב,ןושארה הנווכה לכל,םדא ו רבגל הא םימיוסמ ךיה ירופטמה ותרתוכו םיזמרמ קוספל רישמ םי ),ד :(בי ~ן לוע~ ית"ח~ הל~ ל~ לוע~ ן~ץ~,םותס השוע וב שומיש :בכרומ הבהאה יארקמה בוהאה הנכמ הבוהאה ןג,לוענ המ שגדומש הרופטמב טרופמו הירחא ןגה עפושה ו לוענמה הלימה לוענ,תסחייתמ,יל היתודומחל,הבוהאה םירומשה בוה ש,ותלכ זמורש ךשמה :עטקה ידוע ן;פ~ יז:t;בו דבזיכנ יו:זי~ס ~~י זי ~ וינזw אב~ יד;ד ;פ~ל ל~איך יד~ ויד~ג;ו קוספ) (זט 17 הריש, תמועל,ז שמתשמ הרימאב ות,לקשמ ףאו זמרנ וב םדאהש,ןג רמכ ש וב םירבד,םיפומ שגדה ותויהב לוענ יתלבו גשומ ראותש,ליעל הירישמ םכלהמש המוד םימייתסמ הדוקנב זה,ה,םתמועל אצוי הנקסמה ל,תי תזעונ :תוחפ הנבהה םדאהש וניא גשומ הניא הליבומ חרכהב הנקסמל תצרחנ, הטישוהש די םדוק,ןכל יבגל דעצה אבה " ןל~ ij לי?", יה תורשפאה תגסל,רתוו סנכתהל,ימצעה תורשפא הבש תרחוב ם,םירחא 15 רשקהב ןייצא ברהש ךבילרק האר ב ימ?ה הנובה,םלועה ןווינ ש האור םדאה םלועכ תונזב,ומצע תמועל תרחאה רשפאש לשל :םדא המ,?ה תסחייתמה וי ןפב,ילנויצקנופ ו ןכ הבירחמ םלועה 16 השעמל רשפא וש רבוד _,רמכ לכ םדא תנמסמ המצע ינאנ עגרמ ש הנופ תלה כ ה 17 םנמא רשפא עיצהל תונשרפ תבכרומ רתוי עטקל ה םי ןווינ ש רורב גוויזה ןכא,שחרתמ ירהש פה אבה קסוע הצמחהב תמסרופמה ויב :םיבהה ירנו;דיt~ ~~י ידודל דך יךi קנ,rו;י ץ: רf )ה, ו(

14 142 רוטה ןשמנ :עיצמו " ~;>ה ~זp" תורשפאה :תדגונמה ראהל ועמשמ תוכהל עלסב,םדאה לוענמה רגוסה,ות תעכ,עלסכ ןויסינהו לחהש ב דיבו תטשומה ךשמיי הכמב השק תבאוכו תזמרמ סנ םימה איצוהש השמ עלסה פב כ רפסב :רבדמב םר:ב מ הw ת~ יד! ר!ב ת~ עלpזiJ ~ן;ז~ ~עו,;נ?ם ןא~!ב ם?ן;ז םי~כ ו;זpוו:r:ב הךעס םריכג~;:ן קוספ) (אי רבכ רוקמב םיטרפ םיירה תמושתל :בל,תישאר השמ הכמ עלסב,םיימעפ רמכ פב הנושארה יל התנענ ;ותכמ,ת םצע האכהה עלסב האבש) םוקמב (רובידה טח רומחה השמ יניעב ה, ןכש הדיעמ רסוח ןומאה השמ ןרהאו,וב ו ןכ שנענ השמ ו אב ץראה 18 תנומתב, תדמועה רופיסה,יארקמה צמנ םלועב ל,םיהא ןיאו הל ימ רמאיש הל המ הי תושעל 19 תויה הרבידש ו,התנענ רתונ הל תוכהל,עלסב ןא דע ציש ונממ,םימ,א ך,שמהב ררבתמש דע ב םד המד הכמה עלסב תלה ילו) ומד םדאה ויש (התנפ ך,פשנה ו םימה עלסה,הלבקה תכמתנה ןוימדב ילצמה ך~ע תיבב ןושארה עלpזל םוקמב ליבקמה תיבב : רבעמה רוטב יה יעיברהו ןושארה עגר הווקת עגרל יה עיפומ בוש תיבב, ןוויכ םייניעהש ןניא תונענ שממ עלסהש בינמ םימ תמועל,ז דועב ןושארה חתופ ב םייסמו,העיבקב יונב רדסב ך,ופה ומויסו ב תישממ ש הנפמ המצע ופוס וניא עירכמ תויורשפאה א ראתמ ריחמה ךורכה :ב תחאה העמשמ,תודידב תרחאה האכה תשאונ,עלס הניאש תוראה דבל א תצמיה ותב בצמ לכסתמ קוחירהברק,תלמ ש בורק ויד לשל ות "~י ~נ;וה"? תוכהל),(עלסב ןא יתלב גנ ריתומו תושה ל הנעמ רזה רתונ,רז יפל העש 18 רובידה םידקמ אקווד האכהה,עלסב ןיינעמ קודבל רשפא ליבקהל רופיסה וכ תכומתל םלועה : םדאה הכיש עלסב ו קפתסי רובידב,וי רזגיי רוג רתוויהל רה,ובכ רמכ עיגהל ידע ובוהא 19 הריחבב בוציעב םוקמ םדאה ה ןתינ תרל העפשה םרזה,יטסיאמקאה רו וירבד כ בימוג ורמאמב תשורי םזילובמיסה ] םזיאמקאהו 1913 [: המו וסחי יתלבה,רכומ זכ בי םזיאמקאה,תישאר ש יתלבה רכומ יפל תועמשמ הלימה הפוג יא רשפא ] ריכהל :ךותב;[ ב בשוה,(ךרוע) םיטספיכאמ,םזינרדומ םיורי 2001, 3128 מע

15 יד רוג 143 ןויסינה וכה עיגהל תלה וניא םתרח, רמכ,םיארוקה תרתונ תמרצ םיכרד ו תינפומה,המצע ףאו יפ ןכ יה תישממ הבושתהו הי היושע ץורחל הלרוג ןיינעמ תורשהל םריס ומויסל ריש המרד : לו;פ י?ס קעס תw,תק~רז תק~רז ג:)ל רו:גpו ;לוע~ ררעה,טפר נ ף,;וi ג:)ל תרפ? לוע~~ס המד טעמה : ןיt:ז,הגרע ןיt:ז לוק רב שw רערשס?~חד?~חד ע~ר ~~ ף9 ג:)ל ס ף9 היזן;ו לפtז הנרמת הא תקפודה רעש,לוענ םלו רפוסב ררבתמ ש תקפודה המד טעומה ףטונ תרפכ לוענמה ימר) רישל םי,ה ה(, ר םדא רחא דקפומה רעשה לוכי עישרהל גצומ רוריבב לרוגה,ץרחנה דמועה דוגינב תורשפ הריחבה ן~ב :לוע~ לו:ג" ; ףo הסנ;ו ~פ ל" םתחנ ןפב,טלחומ ןיאו םד קפדתמה םרש תורשפא לודחל ויתונויסינמ ר םרש ירניס תרנעיהל 20 המ גצומש ב לךר ;1 ןפב יעמשמדח רתונ י~דר יתו ן~ב,לוע~ ו תרצויה החממו לדבהה ךלהמה ירוטרה ~ן לוע~,,יתיארהש נרשת ר הנבמ רידנ התריציב, תמרעל תויורשפאה :תורחאה,הבושת,רימא הבושתרימא אצויכו הב לכ היריש, ~ן לוע~ השענ יתעדל שומישה יביסנטניאה םישרמהו רתויב תקינכטב לכבו יגרס,ה ךכר רצונ ברמ 20 יכ ר ינפל ןכ היהשהה הפנה ותב רזג,ןיד תלפכהב הלימה :~חד, החממה הנתמהה

16 144 חתמה ירשפאה םיסחיה םדא,ותלל םלועל ומצעלו הריחבה חותפל םייסלו ב תבצעמ ות רישכ חותפ,קעו ו טשומ דיכ,ארוקה,לוכי יתיארהש ליעל ) ~יב(, שמשל תל לרוגהרה רובע תררושמה,ףוסבל ןפה יטאופסראה ה סמ ארוקה הת לכ ונמ ןעמנכ ירשפא ל ימ,?ה מו תביתכ םי האכהכ עלס ןויסינב עיגהל וידע

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

SKM_

SKM_ Celebrating Medinat Yisrael's 7 th Anniversary Rabbi Azarya Berzon 1 חש ע I קלח חר מO מ תמע כר עקש ר םל גח תמ לר ץר לר? ( םחספ (זק ת ר מ לרל ם ת קרפ קרפ כ ת ם םלגשכל ם ת םתלג תכ תכל תלג ל לל ף ל :(עס כרע

קרא עוד

Movian - Bug #516

Movian - Bug #516 Movian - Bug #516 Hebrew subtitles appears reversed left to right instead right to left 05/18/2011 04:27 AM - joni C Status: Accepted Start date: 05/19/2011 Priority: Low Due date: Assignee: Andreas Smas

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה תומארפה ןרהא תובמה ןנותנ תודוסי םיירופיס םייטאמארד םייררגיר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה םוחתב הרישה תירבעה דדומתהל תריעב דוסיה ייח המואה ונררדכ העבקנ הבורב לודגה םיסופדב םיקהבומ

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע  ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Emor .indd

Emor  .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מוםר ~ J; ס אתר דעת - מכללת הרצוג Q רכעוי מוצגז לגזור על 'ד' יצחק של פועל' גאודת 'שראל נרייער כרן בו גליין ',:-", בתוכן: & I I I ~ נ ו nדב.' י. יירב.י

מוםר ~ J; ס אתר דעת - מכללת הרצוג Q רכעוי מוצגז לגזור על 'ד' יצחק של פועל' גאודת 'שראל נרייער כרן בו גליין ',:-, בתוכן: & I I I ~ נ ו nדב.' י. יירב.י מום J; ס דעת מכת צוג Q כעוי מוצגז גזו ד יצחק פו גאודת שא נייע כן ו גיין תוכן & נ ו ד י יי יי ויו P1 יייווג pמן כאנ ד פחנס ווף ם מינק ווח ייידע כאיו זס p סיו וזםק C שוננת ןכתדומ חקו כוווי ג t וויםי םותוNt

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis  .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד