חברה ורווחה, מ', 3-2 )יוני-ספטמבר 2020( "אל תדברו עלינו בלעדינו": על חשיבות מעורבותם של בני משפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש ענת שליו רקע: ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "חברה ורווחה, מ', 3-2 )יוני-ספטמבר 2020( "אל תדברו עלינו בלעדינו": על חשיבות מעורבותם של בני משפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש ענת שליו רקע: ה"

תמליל

1 חברה ורווחה, מ', 3-2 )יוני-ספטמבר 2020( "אל תדברו עלינו בלעדינו": על חשיבות מעורבותם של בני משפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש רקע: החיים עם מחלת נפש מורכבים, הן לאדם המתמודד עימה והן לבני המשפחה המלווים אותו. בעקבות מגמות האל-מיסוד, קיצור האשפוזים הפסיכיאטריים והעברת מוקדי הטיפול אל הקהילה, שהחלו בשנות ה- 60 של המאה ה- 20, גברה מעורבותם של בני המשפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש. מטרת המאמר: להציג ולבחון את תפקידיה וחשיבותה של המשפחה המתמודדת עם קרוב החולה במחלת נפש, לצד הקשיים שעימם היא מתמודדת. ממצאים: יש שלוש נקודות מבט על התפקידים ועל הצרכים של משפחה המתמודדת עם קרוב החולה במחלת נפש: מעורבות המשפחה לצורך החלמת בן המשפחה נמצאה ירידה בהחרפת מצב החולה ובמספר האשפוזים הפסיכיאטריים, בעקבות התערבות טיפולית הכוללת את המטופל ומשפחתו בהשוואה למטופלים שמשפחותיהם לא נכללו בהתערבות. הממצא מעיד על חשיבות המשפחה כמשאב וכשותף משמעותי בהחלמה; המשפחה כשותפה אפשרית בקשר הטיפולי חולה איש מקצוע משפחה, לצד הקשיים בבניית שותפות זו עם אנשי מערכת הסיוע; המשפחה כנתמכת עם פרוץ מחלת הקרוב חווים בני המשפחה נטל כבד, תסמינים פסיכולוגיים וגופניים, ביקורים חוזרים מרובים ברפואה הראשונית, והם זקוקים לקבלת תמיכה וסיוע. מסקנות והמלצות: הסטיגמה הנלווית למחלות נפש משפיעה על עמדות אנשי צוות ויוצרת קושי בבניית קשר שיתופי ומיטיב עם בני המשפחה. מומלץ לאפשר לבני המשפחה לקבל ייצוג רב יותר בצמתי ההחלטה עבור קרובם ועבור עצמם. מילות מפתח: משפחה, מחלת נפש, סטיגמה, מעורבות בתהליך החלמה התקבל במערכת: ; אושר לפרסום: ; נוסח סופי:

2 מבוא 272 למחלות נפש קשות יש השפעות נרחבות על הפרט ועל סביבתו הקרובה, בין השאר בהיבטים הקשורים למצב הרוח ולתהליכי חשיבה, להתנהגות, ולתפקוד של החולה בחיי היומיום. השפעות אלה משיתות על משפחות המטפלות בחולים פסיכיאטריים התמודדות מאתגרת עם רמות גבוהות של דחק, העלולה להביא לפגיעה בתחומי חיים רבים. החולה במחלת נפש ומשפחתו היקף התופעה מחלות נפש נחשבות לאחד מעשרת הגורמים העיקריים המובילים לנכות בעולם )2001 Organization,.)World Health העלויות החברתיות גבוהות ביותר ברמת הפרט והמשפחה וכוללות הוצאות בריאות, תפקוד לקוי )המוביל לאובדן ימי עבודה( ותוחלת חיים מופחתת. הנטל של מחלות נפש פוגע ביכולת של משפחות לקיים פעילות יומיומית רגילה, בתפקידים יצרניים )עבודה, לימודים, ניהול משק בית( ובתפקידים חברתיים. יש צורך בהסתכלות גם על בני המשפחה של החולים הפסיכיאטריים, בשל העול הפיזי, הנפשי, הבריאותי והכלכלי הכרוכים בטיפול בבן המשפחה החולה.)World Health Organization, 2003( כיום יש הכרה בחשיבותן הרבה של מערכות יחסים חיוביות ותמיכה חברתית לקידום החלמה. בפרט, חשובה ההכרה בנחיצות המשפחה והדמויות הקרובות ביותר למתמודד להצלחת תהליך השיקום וההחלמה שלו, וראיית המשפחה כשותפה הכרחית לתהליכי שיקום בבריאות הנפש )שליו, 2017 א(. מודל נש"ם )משפחה נתמכת-שותפה- מלווה( שפותח בארץ )שליו, 2017 ב(, מבחין בשלוש נקודות מבט על המשפחה המאירות את צורכי משפחות המתמודדים, ובהתאם את ביסוס תפקיד מערכות הסיוע לעומת זוויות אלה. כך, ראיית "המשפחה כמלווה ומעורבת" מאירה את הצורך לסייע למשפחות בתפקידן כמלוות עיקריות של מתמודד, בייחוד בזמני משבר או נסיגה. "המשפחה כשותפה" משמעה כי משפחות הן שותפות לטיפול במתמודד, ולכן יש לחלוק עימן מידע, לקבל מהן מידע, לשתפן בקבלת החלטות ולהיעזר במומחיותן הייחודית. ראיית "המשפחה כנתמכת" מכירה במשפחות מתמודדים כקהל יעד העשוי להזדקק לתמיכה בפני עצמו. 1. חשיבות המשפחה כמלווה ומעורבת עבור האדם החולה במחלת נפש המשפחה היא היחידה המשמעותית ביותר, המלווה על פי רוב את האדם מלידתו ועד מותו. לעיתים זו משפחת המקור, לעיתים המשפחה הגרעינית שאדם הקים ולעיתים שתיהן. לרוב, המשפחה היא שנושאת בעיקר עול ההתמודדות עם הדאגה

3 חשיבות מעורבות המשפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש לצרכיו של החולה, האחריות לשלומו וקבלת הטיפול הדרוש לו. במחצית השנייה של המאה ה- 20 הלכה וגברה המעורבות של המשפחה בטיפול בחולה הפסיכיאטרי הממושך, בעקבות מגמת האל-מיסוד והטמעת תפיסות חדשות לגבי המבנה ושיטות הטיפול, כגון העברת מוקדי הטיפול אל הקהילה )אבירם, 2019(. התערבות עם משפחות של נפגעי נפש נמצאה כגורם שיכול לקדם החלמה קלינית ולתרום להפחתת תסמינים שליליים וחיוביים, למיתון מצבי נסיגה והחרפה של המחלה, להפחתת אשפוזים חוזרים ולצמצום ימי אשפוז עד ל- 20% Falloon,( 2003(. בנוסף, למשפחה יש השפעה על ההיענות לטיפול, על העלאת רמת התפקוד, ועל השלכות על השיקום החברתי, התעסוקתי והבין-אישי של מתמודדים et( Bird.)al., 2010 הדבר עומד בהלימה לאמנה הבין-לאומית לזכויות אנשים עם מוגבלויות,)CRPD( כי לאור תפקידן החשוב של המשפחות, צריכות המדינות להתחייב לספק למשפחה המלווה מידע מוקדם ומקיף כדי שיבצעו את תפקידן General( UN.)Assembly CRPD, חשיבות ראיית המשפחה כשותפה עבור האדם החולה במחלת נפש הבנת חשיבות המשפחה בתפקידיה כמלווה וכשותפה בתהליכי העזרה מובילה להכללתה במסע להחלמת קרובם החולה. להחלטות טיפוליות עשויות להיות השלכות משמעותיות, עכשוויות ועתידיות, על מצבו של המתמודד ועל חיי המשפחה, ומכאן חשיבות מעורבותה של המשפחה כצד בעל משקל הן בתהליכי קבלת החלטות טיפוליות, והן בתהליכי עיצוב מדיניות ושירותים )קלהא, קרישנהמורטי ופאטארה, ; CRPD,.)UN General Assemmbly לצד זאת, ספרות המחקר מלמדת שמפגש המשפחות עם מערכות העזרה אינו נחווה כך תמיד, ויתרה מזאת, הוא עלול להוות גם מוקד נוסף של קושי Hummelvoll,( Nordby, Kjønsberg, & 2010(. בנוסף, עולה כי אשפוז פסיכיאטרי מהווה גורם לחץ בפני עצמו למשפחות המתאשפזים 2015( Shalev,.)Shor & בני המשפחה המטפלים באדם המאושפז בבית חולים פסיכיאטרי חווים התנסויות שונות מהתנסויותיהם של בני משפחה המטפלים באנשים עם מוגבלויות אחרות בפסיכיאטריה. החולה מופרד ממשפחתו, ויש הגבלה לזמן ממושך של שהות עימו בזמן האשפוז, כך שמצטמצמת האפשרות לחוות את האשפוז כהתנסות משותפת 2012( al.,.)wood et אפשטיין-לובואו ועמיתיה et( Epstein-Lubow )al., 2012 מצאו כי בני משפחה של מטופלים עם דמנציה שאושפזו בבית חולים פסיכיאטרי, חוו רמה גבוהה יותר של דיכאון, תחושת נטל ואובדן, לעומת בני משפחה של חולים פסיכיאטריים בקהילה. בני משפחה חשו ותיארו מצוקה נוספת כנובעת מתחושת הדרה בבית החולים במהלך השלבים השונים של האשפוז. הם 273

4 דיווחו כי הצוותים המקצועיים אינם משתפים אותם בתהליכים. בנוסף, חוקרים הצביעו על קושי הנובע מתחושות של ניכור, חוסר כוח, וחוויה של חוסר ידע או חוסר שליטה מול המערכת הרפואית, ותסכול לנוכח קטיעת הרצף הטיפולי עקב אשפוז 2010( al.,.)nordby et 3. חשיבות ראיית משפחתו של האדם החולה במחלת נפש כזקוקה לתמך וסיוע בעבור עצמה הופעתה של מחלת נפש במשפחה נחווית בדרך כלל כחוויה קיצונית ומטלטלת. במצב זה מתהפכות היוצרות ומשתנים סדרי החיים לבלי הכר. כיוון שמחלת נפש קשה מאגדת בתוכה אפיונים של מחלה כרונית ולפרקים אקוטית, היא נושאת איתה תחושת איום לשלמות הפרט והמשפחה. חוויה זו יכולה לעורר תגובות ותחושות שונות כגון מצוקה, פחד, חרדה, אשמה, חוסר אונים, בדידות, תיוג חברתי ובושה; ובהיבט החיובי צמיחה והתחזקות של הפרטים ושל היחידה המשפחתית כולה. כאשר בני משפחה מבחינים בשינויים אצל המתמודד בעקבות המחלה, רואים את סבלו ואת הנסיגה ביכולותיו התפקודיות, וחשים כי הוא אינו עוד מי שהיה בעבר, עולה עצב כה עמוק שיש המשווים אותו לתהליכי אבל Lefley,( Jones, ;2004.)1996 עוצמת המצוקה נקשרת לשילוב בו-זמני של מצוקה פסיכולוגית, ושל התמודדות עם קשיים אובייקטיביים, כגון אובדן שעות עבודה וימי עבודה, מצוקה כלכלית, הגבלות על פעילויות פנאי, קושי בשמירת קשרים חברתיים ואובדן תמיכה חברתית, ומתחים בתוך המשפחה )2005 Solomon,.)Barak & הנטל על בן המשפחה יכול לקבל ביטוי בבעיות גופניות, המובילות לשיעורים גבוהים של פניות לשירותי רפואה ראשונית. בנוסף, נמצאו השלכות בולטות על מערכות יחסים במשפחה, כגון קשיים ניכרים בתקשורת הזוגית והמשפחתית, והשלכות על חוויית הלכידות המשפחתית )שליו, לא פורסם(. מחקרים מצאו גם תסמינים של פסיכופתולוגיה בקרב משפחות מתמודדים, בפרט תסמיני הפרעת דחק פוסט-טראומטית )PTSD( ותגובת טראומה משנית trauma(.)secondary סיכון מוגבר לתחלואה נפשית נמצא בקרב משפחות של חולים באשפוז ראשון 2003( Addington,.)Addington, Jones, Ko, & ממצאים דומים עלו במחקר בישראל: נמצא כי קרובי משפחה מפתחים תסמינים בשיעור גבוה )63%(, ואף תסמינים של טראומה מורכבת, כתגובה לפריצת המחלה של קרובם )שליו, לא פורסם(. מממצאים אלה עולה, שבני משפחה קרובים, המשמשים מטפלים עיקריים באדם המתמודד עם מחלת נפש, מהווים בפני עצמם קבוצת סיכון להתפתחות של תחלואה 274

5 חשיבות מעורבות המשפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש נפשית וגופנית, כך שיש לתמוך לא רק באדם עם המוגבלות, אלא גם במשפחתו )קלהא ועמיתים, 2020; 2007.)UN, לצד זה חשוב להוסיף כי כיום מצטברים מחקרים שלפיהם אירוע טראומטי יכול גם להוביל לצמיחה אישית ולהתפתחות חיובית מתוך הטראומה )שליו, לא פורסם;.)Tedeschi, 1999 דיון מתוך המובא במאמר עולה כי תפקידם של קרובי משפחה לאדם החולה במחלת נפש הוא חיוני לתהליך ההחלמה של האדם החולה. עם זאת, הם חווים את עצמם כמודרים מ מוקדי ההחלטה וההחלמה שלו. בנוסף, בני המשפחה מהווים אוכלוסייה בסיכון לפיתוח פגיעות נפשיות, בריאותיות, כלכליות ומשפחתיות. גם אם הם יכולים לצמוח באופן פרטני וכמשפחה ממחלת קרובם, יש חשיבות רבה לקבלת סיוע ותמיכה עבורם מרגע פרוץ המחלה, כדי לצמצם את הפגיעה ולהגביר תהליכי התפתחות חיוביים מהמשבר. גורמי המתח הייחודיים למשפחות של מתמודדים עם מחלת נפש בהשוואה למתמודדים עם מחלות גופניות, כוללים את עוצמת פגיעת המחלה בכל היבטי החיים של המתמודד עצמו, ובהמשך לכך גם של משפחתו, מתחים הנובעים מחוויות האשפוז ומסטיגמה חברתית, ומתח ייחודי הנובע מכשל בקשר עם מערכת הסיוע של הקרוב. הנתונים הקשים האלה מעידים על הצורך להמשיך וללמוד על עוצמת ההשלכה של מחלת נפש על המשפחה, ולהמשיך לדאוג למתן ליווי ומענה לכל אחד מתפקידיה. בנוסף, חשוב לדון בסיבות לקיבעונה של מערכת הסיוע, בייחוד בקושי לקדם שותפות במסע ההחלמה של קרוב המשפחה. ראשית, ניתן לטעון כי אי אפשר לעסוק במחלת נפש במנותק מההקשר החברתי. לפי זיו )2002(, "טראומה עיקשת" היא תוצאה של תנאי דיכוי מתמשכים בהווה, תוצר של מציאות חברתית טראומטית מתמשכת. מחקרים רבים מצאו סטיגמה והדרה חברתית כלפי אנשים עם מחלת נפש, ונמצא כי "סניזם" )התנהגות על פי דעות קדומות כלפי מטופלים המוגבלים בנפשם, באורח דומה לדעות קדומות על רקע דת, גזע וכדומה( שכיחה בקרב החברה הכללית אך גם בקרב אנשי מקצוע או אנשי משפט בתחום הפסיכיאטריה )מרק, 2011(. הסטיגמה החברתית, המתייחסת למחלת נפש באופן סטריאוטיפי ומרחיק, מובילה פעמים רבות לתיוג עצמי, כלומר: קרובי המתמודד מפנימים אמונות שליליות וחווים בושה ואשמה. המונח 'סטיגמה מקושרת' stigma( )courtesy עוסק בהשלכת עמדות סטיגמטיות על אנשים המקושרים למתמודד עם מחלת נפש. סטיגמה זו מופנית כלפי בני משפחה, בעיקר הורים, באופן שגורם לייחוס עמדות שליליות כלפיהם, בדומה לייחוסן למתמודד )ימין, רועה 275

6 וקרניאלי-מילר, 2017(, ומשליכות על אופן הקשר ובניית השירותים עבור המשפחות )2007 CRPD,.)UN General Assembly, התיוג החברתי והתיוג העצמי בעקבותיו תורמים להחרפת המצוקה הנפשית. דוגמה להמשך דיכוי והדרת קרובי המשפחה כקבוצה בתוך קבוצת מיעוט מוחלשת, באה לידי ביטוי ביישומו של חוק זכויות החולה תשנ"ו 1996 שהוא חוק מתקדם אשר בא להגן על החולה וזכויותיו. עם זאת, החוק ערער על החזקה שהייתה מקובלת ביחס למשפחה, כי המשפחה רוצה בטובתו של החולה ולייצגו, בנוסף לחולה עצמו, וכי החולה עצמו מעוניין שמשפחתו תגן עליו ותדאג לו ותתמוך בו, כשיבחר בכך. החוק התעלם מהתפקיד שיש למשפחה בעיתות משבר ומהציפייה שהמשפחה תגן על החולה, תרכך את מהלומת המחלה ותהווה עבורו גורם תמך )וייל ושליו, 2011; פינצ'י וטיאנו, 2002(. סיכום אין להתעלם מההשלכות החמורות של מחלת נפש קשה על קרובי המשפחה של החולה, הנוגעות בכל תחומי החיים, ובכללם בהקשר החברתי ובמעמד החוקי של בני המשפחה. עם זאת, לאור חיוניותה עבור הקרוב החולה, והיותה נזקקת לסיוע בעצמה, חובה עלינו לקדם שינוי בהקשר החברתי הקיים. יש להבנות באופן ממוסד ייצוג לקולם, לצרכיהם ולמומחיותם של קרובי המשפחה. כמו במודל שהוצג במאמר מיוחד בחוברת זו )קלהא ועמיתים, 2020(, הן ברמת מדיניות והן ברמת השטח, בכל מסגרת ומסגרת חשוב שיוכלו לתת ייצוג לחוויותיהם הייחודיות: Don't talk.about us without us כך חשוב גם שקרובי משפחתו של האדם החולה במחלת נפש ישמיעו את קולם וישפיעו על עמדות אנשי הצוות במערכות הסיוע, ואולי בכך יפחיתו סטיגמה ויסייעו בהבניית שירותים ומענים עבור קרוביהם ועבור עצמם. נקודות מפתח 276 למשפחות של אנשים המתמודדים עם מחלת נפש יש תפקידים משמעותיים בסיוע, טיפול ובליווי קרובם. עם חשיבותה ותפקידיה של המשפחה, יש לזכור את הנטל והקשיים שעימם היא מתמודדת, ולספק עבורה מענים הולמים במערכות השונות. בשל חיוניות תפקיד המשפחות, ועל רקע סטיגמה חברתית וקשיים מול מערכות הסיוע, חשוב כי יינתן מקום וייצוג רבים יותר למשפחות בהבניית שירותים עבור קרובם ועבור עצמם.

7 חשיבות מעורבות המשפחה בטיפול במתמודדים עם מחלת נפש מקורות אבירם, א. )2019(. מדיניות ושירותים בבריאות הנפש בישראל. ישראל: רסלינג. וייל, ג. ושליו, ע. )2011(. מבוי סתום: על מגבלות החוק לטיפול בחולי נפש. רפואה ומשפט 44,.8-1 זיו, א. )2012(. טראומה עיקשת. מפתח, כתב עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, מאי ימין, ע., רועה, ד., וקרניאלי-מילר, א. )2017(. הסתכלות מחודשת פנימה והחוצה תהליכים שעוברים הורים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה NECT(.)Family בתוך: ע. שליו ונ. הדס לידור )עורכות(. מאי נראות לשותפות: נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה. הוצאת הקריה האקדמית אונו, עמ' )ב'(. מרק, מ. )2011(. מבט מבעד לעדשה של תורת המשפט הטיפולי על אשפוז פסיכיאטרי בכפייה בישראל. קרית המשפט ט )תשע"א( פינצ'י, ר. וטיאנו, ש. )2002(. חוק זכויות החולה והפסיכיאטריה. הרפואה 141 )א(, קלהא, ג', קרישנהמורטי, ס., ופאטארה, ס. )2020(. פיתוח מסוגלותם של אנשי מקצוע בבריאות הנפש: התנסויות עם מתודולוגיית הזכויות-לאיכות. חברה ורווחה מ' )3-2(, שליו, ע. )לא פורסם(. טראומה וצמיחה בקרב משפחות של אנשים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות מחקר נרטיבי. שליו ע. ) 2017 א(. עיצוב מודל התערבות למשפחות בבריאות הנפש: רקע תיאורטי ואמפירי. בתוך: שליו, ע. והדס לידור, נ. מאי נראות לשותפות: נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית. )כרך א(. הקריה האקדמית אונו, עמ' שליו, ע. ) 2017 ב(. מית"ל מרכז ייעוץ ותמיכה למשפחות: מסגרת חשיבה ומודל התערבות חדשני. בתוך: שליו, ע. והדס לידור, נ. מאי נראות לשותפות: נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית. )כרך ב(. הקריה האקדמית אונו, עמ' Addington, J., Coldham, E., Jones, B., Ko, T., & Addington, D. (2003). The first episode of psychosis: The experience of relatives. Acta Psychiatrica Scandinavica, 108, doi: /j x. Barak, D., & Solomon, Z. (2005). In the shadow of schizophrenia: A study of siblings' perceptions. The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 42(4), Bird, V., Premkumar, P., Kendall, T., Whittington, C., Mitchell, J., & Kuipers, E. (2010). Early intervention services, cognitive-behavioural therapy and family intervention in early psychosis: Systematic review. The British Journal of Psychiatry: The Journal of Mental Science, 197(5), doi: / bjp.bp

8 Epstein-Lubow, G., Gaudiano, B., Darling, E., Hinckley, M., Tremont, G., Kohn, R., Marino, L. J., Jr, Salloway, S., Grinnell, R., & Miller, I. W. (2012). Differences in depression severity in family caregivers of hospitalized individuals with dementia and family caregivers of outpatients with dementia. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 20, doi: / JGP.0b013e318235b62f Falloon, I. R. H. (2003). Family interventions for mental disorders: Efficacy and effectiveness. World Psychiatry, 2, Jones, D. W. (2004). Families and serious mental illness: Working with loss and ambivalence. British Journal of Social Work, 34, doi: / bjsw/bch123 Lefley, H. P. (1996). Family caregiver applications series, Vol. 7. Family caregiving in mental illness. Thousand Oaks, CA: Sage. Nordby, K., Kjønsberg, K. & Hummelvoll, J. K. (2010). Relatives of persons with recently discovered serious mental illness: In need of support to become resource persons in treatment and recovery. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17(4), doi: /j x Shor, R., & Shalev, A. (2015). The significance of services in a psychiatric hospital for family members of persons with mental illness. Families, Systems & Health: The Journal of Collaborative Family Healthcare, 33, doi: / fsh Tedeschi, R. G. (1999). Violence transformed: Posttraumatic growth in survivors and their societies. Aggression and Violent Behavior, 4, doi: / S (98) UN General Assembly, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2007). Resolution adopted by the General Assembly, 24 January 2007, A/RES/61/106. Retrieved from html Wood, V. J., Curtis, S. E., Gesler, W., Spencer, I. H., Close, H. J., Mason, J., & Reilly, J. G. (2012). Creating therapeutic landscapes for mental health careers in inpatient setting: A dynamic perspective on permeability and inclusivity. Social Science & Medicine, 91, doi.org./ /j. socscimed World Health Organization (2001). World health report: Mental health: New understanding, new hope. Geneva, Switzerland: Author World Health Organization (2003). Advocacy for mental health (mental health policy and service guidance package). Geneva, Switzerland: Author. 278

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E

<4D F736F F F696E74202D20E5F2E3E5FA20F4F1E9EBE9E0E8F8E9E5FA20EEE7E5E6E9E5FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D205BEEF6E ראזק חואלד, עו"ד המצב המשפטי: החוק לטיפול בחולי נפש תשט"ו- 1955 : 1. נתן סמכויות לפסיכיאטר המחוזי לאשפז חולים כאשר מצבם לא סבל דיחוי אך היתה חסרה בחוק התייחסות לתקופת האשפוז. 2. הסמכות לשחרר את החולה הנמצא

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס פיתוח שליטה עצמית בקרב ילדים בחינוך המיוחד - 37844 תאריך עדכון אחרון 01-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy

תכנית מוסמך בפסיכולוגיה קלינית MA in Clinical Psychology שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy שם הקורס: מבוא לטיפול קוגניטיבי - התנהגותי )CBT( Introduction to Cognitive Behavioral Therapy סמסטר ב' שנה א', תשע"ו מס' קורס : 474447 שם המרצה : ד"ר מירית שני סלע דוא"ל : miritsh1@gmail.com שעת קבלה :

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: 09/04/18 שם ומספר הקורס: שנת לימודים: תשע"ט גישות ישנות וחדשות בפסיכותרפיה מרצה: סמסטר: 47-966-01 פרופ' אהוד בודנר סוג הקורס: שיעור א אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il היקף שעות: 2

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי

ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי ביטאון החברה הישראלית לבריאות הנפש בקהילה, נובמבר 7102 חברות וחברים, אנחנו שמחים לחדש את ביטאון החברה כדי לעדכן בענייני בריאות הנפש בקהילה ובעיקר כדי לקשר ביננו וליצור רשת של אנשי מקצוע בתחומי הפסיכיאטריה,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ועידת המאמנים נובמבר 2009 דליה נקר טל' 0522493073 אירועי חיים ותחומים משמעותיים במחצית השנייה של החיים: הקן המתרוקן סבאות טיפול בהורים זקנים ו/או סיעודיים מחלות, מוות ואובדן חברים וקרובים ירידה בתפקודי

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

עבודת תזה מועדונים תעסוקתיים

עבודת תזה מועדונים תעסוקתיים בס"ד האוניברסיטה העברית בירושלים בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברואלד הקשר בין "שיקום" ל"יצרנות" כפי שמשתקף בעיני מנהלי מועדונים תעסוקתיים לאנשים הסובלים ממוגבלות נפשית, במסגרת סל שיקום.

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

סטיגמה ואפליה כלפי אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית בשוק העבודה: עדויות מהספרות ודיון בדרכים לשיפור המצב אמיר טל, עדי וינר, יעקב סינגר, גליה מורן תקציר מקום

סטיגמה ואפליה כלפי אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית בשוק העבודה: עדויות מהספרות ודיון בדרכים לשיפור המצב אמיר טל, עדי וינר, יעקב סינגר, גליה מורן תקציר מקום סטיגמה ואפליה כלפי אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית בשוק העבודה: עדויות מהספרות ודיון בדרכים לשיפור המצב אמיר טל, עדי וינר, יעקב סינגר, גליה מורן תקציר מקום העבודה מהווה מדד מרכזי למעמד חברתי ולסיפוק צרכים חברתיים.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס התערבות פסיכולוגית במסגרת המשפחה - 34952 תאריך עדכון אחרון 01-12-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc)

(Microsoft Word - \350\345\351\341.doc) המצב "הקליני" כקריטריון המרכזי לקבלת הכרעות בשאלות מתחום בריאות הנפש בישראל מאת המאמר מכוון להציג את הבעייתיות בגישתו האמורה של החוק ובפרשנותו של בית המשפט להגדרות הקליניות / משפטיות המופיעות בחקיקה בנוגע

קרא עוד

ברוכים הבאים להולנד לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת

ברוכים הבאים להולנד  לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת רביבים ייעוץ והנחייה בע"מ מכון לטיוב ההון האנושי בארגון לעיתים קרובות אני מתבקשת לתאר את החוויה של גידול ילד עם צרכים מיוחדים, כדי לנסות לעזור לאנשים רגילים שלא מכירים חוויה יחודית זאת להבין, לנסות ולדעת

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

יספר"א האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי ISPRA Israel Psychiatric Rehabilitation Association עלון מס' 7 מרס 2012 דברי היו"ר ISPRA Israel Psychiatric R

יספרא האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי ISPRA Israel Psychiatric Rehabilitation Association עלון מס' 7 מרס 2012 דברי היור ISPRA Israel Psychiatric R יספר"א האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי Israel Psychiatric Rehabilitation Association עלון מס' 7 מרס 2012 דברי היו"ר Israel Psychiatric Rehabilitation Association יספר"א, האגודה הישראלית לשיקום הפסיכיאטרי

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד

טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים ד טיפים להגשת תביעה לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה לילד המצוי על הספקטרום האוטיסטי המצב ההיסטורי שהוביל להכרת הרצף האוטיסטי לצורך גמלת ילד נכה במהלך השנים דחה המוסד לביטוח לאומי בקשות רבות לגמלת ילד נכה אשר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F >

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA5FECEEF9F7E9F2E9ED5FE0F4F8E9EC5F > מצגת זו הוכנה על ידי בריינסוויי בע"מ ("החברה") ואינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד, המידע אשר ישמש להצגת המצגת ("המידע") מוצג

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה

המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב עי: דר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה המדריך המעשי לטיפול בדיכאון ו/או בחרדה נכתב ע"י: ד"ר ירדן לוינסקי - פסיכיאטר מומחה בחסות חברת לונדבק המובילה בתחום הטיפול בדיכאון ובחרדה תוכן עניינים 3 4 5 7 8 10 13 15 16 הקדמה פרק 1 למי פונים כשמרגישים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

1

1 1 עובדים, לקוחות ושותפים יקרים, Compassion is not religious business, it is human business, it is not luxury, it is essential for our own peace and mental stability, it is essential for human survival.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

"חזרה הביתה" התמודדות ראשונית של אנשים עם מוגבלות המתרחשת במהלך חייהם הבוגרים )נכים חדשים( מחקר מוכוון פעולה: ד"ח סיכום הוכן על ידי: רנדי גרבר וד"ר עד

חזרה הביתה התמודדות ראשונית של אנשים עם מוגבלות המתרחשת במהלך חייהם הבוגרים )נכים חדשים( מחקר מוכוון פעולה: דח סיכום הוכן על ידי: רנדי גרבר ודר עד "חזרה הביתה" התמודדות ראשונית של אנשים עם מוגבלות המתרחשת במהלך חייהם הבוגרים )נכים חדשים( מחקר מוכוון פעולה: ד"ח סיכום הוכן על ידי: רנדי גרבר וד"ר עדי פינקלשטיין www.jdc.org.il כל הכתוב בחוברת זו בלשון

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 חידושים בקהיון הטיפול התרופתי בתסמינים נפשיים והתנהגותיים של דמנציה דר' דפנה שפט מנהלת היחידה הפסיכו-גריאטרית מרכז ברה"נ "שלוותה" האם חצי מג' ריספרדל למשך שבוע יכול לגרום לאירוע טרומבוטי?)VTE( MHRA (Medicines

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 12 במרץ 2009 המכללה למדע וטכנולוגיה עמל טייבה בחינה בעברית לכיתות י"א שאלון: 014203 הבנה והבעה 2 יח"ל הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי ב. מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות 4 עמית ימין, מ.א., 2 1, פרופ' דיויד רועה, 1 פרופ' פיליפ ט. יאנוס, 3 פרו

התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות 4 עמית ימין, מ.א., 2 1, פרופ' דיויד רועה, 1 פרופ' פיליפ ט. יאנוס, 3 פרו התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית בקרב אנשים המתמודדים עם הפרעות נפשיות קשות 4 עמית ימין, מ.א., 2 1, פרופ' דיויד רועה, 1 פרופ' פיליפ ט. יאנוס, 3 פרופ' פול ה. ליסאקר מחלת נפש טומנת בחובה את הסכנה שתגדיר

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד