לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו מאת שמעון פוגל ואורי ארליך א. על לשון הברכה בספרות התלמודית בפרק הראשון של מסכת ברכות מתארת המשנה את ברכות קריאת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו מאת שמעון פוגל ואורי ארליך א. על לשון הברכה בספרות התלמודית בפרק הראשון של מסכת ברכות מתארת המשנה את ברכות קריאת"

תמליל

1 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו מאת א. על לשון הברכה בספרות התלמודית בפרק הראשון של מסכת ברכות מתארת המשנה את ברכות קריאת שמע: בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך אינו רשיי לקצר, לקצר אינו רשיי להאריך, לחתום אינו רשיי שלא לחתום ושלא לחתום אינו רשיי לחתום. 1 על פי פשוטם של דברים המשפט 'אחת ארוכה ואחת קצרה' מתאר את שתי הברכות שלאחר קריאת שמע של ערבית; ברכת הגאולה היא הארוכה, וברכת השכיבנו 2 היא הקצרה. ואכן כך פירשו כמה מחכמי ימי הביניים 3 ובראשם רש"י. 4 אולם הרמב"ם 5 ואחרים הניחו כי 'אחת' ו'אחת' מכוונות לשתי הברכות שלפני קריאת שמע של שחרית ושל ערבית, והסבירו ש'ארוכה' ו'קצרה' מכוונות לפתיחת הברכה ולחתימתה בלשון 'ברוך אתה ]...['. מסתבר כי הסבת הדיון על ברכות אלו, ולא על ברכות גאולה והשכיבנו של ערבית, נבעה מהקושי של המפרשים להלום את הגדרתה של ברכת השכיבנו 'קצרה'. אמנם הברכה קצרה מברכת הגאולה, אבל בנוסחי רוב * מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע, מענק 52/12. תודתנו לד"ר אבי שמידמן על הערותיו. 1 משנה, ברכות א, ד, על פי כ"י בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן A בדיון בברכה כולה ננקוט את הכינוי השגור השכיבנו )בלא מירכאות(. לעומת זאת בדיון בנוסחים נבדיל בין נוסחים הפותחים בלשון 'השכיבנו' ובין נוסחים המתחילים בלשון 'נשכבה' )במירכאות(. 3 לסקירת הפרשנויות למשנה זו ועל השפעתה ההלכתית )במיוחד על שאלת אמירת הפיוטים( ראו: ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה: ברכות, ניו יורק תשט"ו, עמ' 5 7; י"מ תא שמע, התפילה האשכנזית הקדומה: פרקים באופייה ובתולדותיה, ירושלים תשס"ג, עמ' 84 91; ש' אליצור, 'שרשרות הפסוקים בקדושתא והברכה הקדומה', תרביץ, עז )תשס"ח(, עמ' י, ברכות יא ע"א, ד"ה 'אחת ארוכה'. 5 בפירוש המשנה על אתר. רבינוביץ הציע כי הרמב"ם התבסס על דברי רבי יודן בירושלמי, ברכות א, ה )ג ע"ד; טור 11(. ראו: נ"א רבינוביץ, יד פשוטה על הרמב"ם: ספר אהבה, מעלה אדומים תשמ"ד, עמ' כח. ]תרביץ רבעון למדעי היהדות, שנה פד, חוברת א ב )תשע"ו(, עמ' [

2 2[ 78 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו הסידורים היא כוללת עשרות מילים. קושי זה בוטא במפורש בדברי בעלי התוספות, 6 שהקשו על פירוש רש"י: 'ותימה דהשכיבנו נמי ארוכה הרבה'. 7 לאור פשט המשנה המגדירה את הברכות לפי אורכן הסיק עזרא פליישר, באחד ממאמריו האחרונים, שלפני התנאים היה נוסח מגובש של ברכות קריאת שמע שברכת השכיבנו הייתה בו קצרה, 8 אם כי הוא עצמו לא הציע נוסח שמאשש את הקריאה הפשוטה הזו. הספרות התלמודית חושפת מידע מועט על פתיחת הברכה וחתימתה. בתלמוד הי מכונה הברכה 'השכיבנו', 9 וסביר להסיק מכך שמילה זו הייתה פתיחתה של הברכה כבר בתקופה קדומה זו, בדומה לנוסחים המוכרים לנו. בנוסח חתימת הברכה דנו בפירוט בבמה אחרת, 10 וכאן יובא רק עיקרם של דברים. בכמה מדרשים 11 מובאת החתימה בלשון ' סוכת שלום', ואילו התלמוד הירושלמי 12 מעיד על חתימת הברכה בלשון ארוכה: ' סוכת שלום על עמו ישראל מנחם ציון ובונה ירושלים'. 13 כל המקורות האלו שותפים לקביעה שלשון חתימת הברכה הייתה קבועה בכל ימות השנה, לכל הפחות במנהג תפילתם של בני ארץ ישראל. הם שותפים גם לקביעה שתחילת חתימת הברכה היא ' סוכת שלום', אך נוסח הירושלמי ארוך פי שלושה מן הנוסח הקצר שבמדרש. באותו מאמר הצענו שהנוסח הקצר הוא הקדום, ואילו הנוסח שנוספו בו המוטיבים של עם ישראל וירושלים הוא נוסח מורחב ומשני. 14 בתקופה התלמודית כבר שימשו שני הנוסחים זה בצד זה, אך הנוסח הארוך הוא שמשל בכיפה, והנוסח הקצר נבלע בתוכו י, ברכות יא ע"א, ד"ה 'אחת ארוכה'. ובאריכות הובאו דברי רבנו תם בשיבולי הלקט, תפילה, סימן כח )מהדורת מירסקי, ניו יורק תשכ"ו, עמ' 216(. לדחיית הטענה שרבנו תם שינה את טעמו באשר לפירוש זה והודה לדברי רש"י ראו דברי ליברמן, תוספתא כפשוטה )לעיל הערה 3(. 7 הגדרת הברכה 'קצרה' קשה במיוחד אם משווים את ברכת השכיבנו לברכות הנמנות בתוספתא כברכות 'שמקצרין בהן' ברכות המצות, ברכות ה פ רות, ברכת הזימון וברכה אחרונה של ברכת המזון )ברכות א, ו ]מהדורת ליברמן, עמ' 3[(. 8 ע' פליישר, 'קריאת שמע של ערבית כמנהג ארץ ישראל: בין ההלכה הקדומה למנהג המאוחר', הנ"ל, תפילות ה בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן, בעריכת ש' אליצור וט' בארי, ירושלים תשע"ב, עמ' י, ברכות ד ע"ב; ט ע"א בפי רבי זירא וסתם התלמוד. 10 ש' פוגל וא' ארליך, ' סוכת שלום: מבט נוסף על חתימת ברכת השכיבנו', פעמים )בדפוס(. 11 ויקרא רבה ט, ט )מהדורת מרגליות, עמ' קצד(, בשם רבי לוי; וכן: תנחומא פנחס ו; מדרש תהלים ו, א )מהדורת בובר, דף כט ע"א(. 12 ירושלמי, ברכות ד, ה )ח ע"ג; טור 40(. 13 כך הנוסח בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית,ebr. 133 וכך מצוי בכל הסידורים על פי מנהג ארץ ישראל. בכ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה Or Cod. )סקליגר 3( הנוסח הוא 'ה סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים' כפי שקיים בסידורים על פי מנהג בערבית של ות וימים טובים. על היחס בין שתי הגרסאות האלה והנימוקים להעדפת הגרסה שבכ"י וטיקן ראו: פוגל וארליך, סוכת שלום )לעיל הערה 10(. 14 על משניות עניין ירושלים בחתימת הברכה ראו גם: מ' קיסטר, 'עיונים במגילת מקצת מעשי התורה ועולמה: הלכה, תאולוגיה, לשון ולוח', תרביץ, סח )תשנ"ט(, עמ' 354, הערה החתימה הרווחת ' עמו ישראל לעד' אינה נזכרת בספרות חז"ל והיא מופיעה לראשונה בספרות הגאונים

3 79 ]3 חרף המרחק הגאוגרפי והכרונולוגי המשמעותי, ניתן להציע על סמך כתבי יד של סידורים העולים מהגניזה הקהירית שחזור של נוסח קדום של ברכת השכיבנו שאכן הולם את התיאור המשנאי 'ברכה קצרה'. בתוך כך יוצגו קבוצות הנוסח העיקריות שרווחו בסידורים מן הגניזה והמסלול המשוער שבו התפתחה הברכה מן הנוסח הקדום הקצר אל הצורות המאוחרות והרחבות. ב. לשון הברכה בסידורים הקדומים מן הגניזה הקהירית את נוסחי ה של ברכת השכיבנו ניתן לחלק לשני אבות נוסח: נוסחים המתחילים בלשון 'השכיבנו' ונוסחים המתחילים בלשון 'נשכבה'. שני נוסחי האב האלו מצויים הן במנהג התפילה הי הן במנהג התפילה הארץ ישראלי. מן המאה התשיעית כחתימה של ברכת השכיבנו ב. ואולם חוקרים שונים כבר הצביעו על המזמור הנספח לספר בן סירא )נא 21 35( שמובא בו הפסוק: 'הודו ל ישראל כי לעולם חסדו' )שם 23(. במזמור באים פסוקים נוספים הכוללים כינויים לאל, וחלקם מופיעים בתפילות ה, כגון 'גואל ישראל' ו'מגן אברהם'. סגל אף טען שאחדים מפסוקי המזמור מסודרים בהתאם לסדר תפילות ה. ראו: מ"צ סגל, ספר בן סירא השלם, ירושלים תשל"ב, עמ' שנה שנז. והסכים עמו מ' קיסטר, 'מצמיח קרן ישועה: עיונים בגוניו של מטבע ברכה במזמור יהודי שנשתקע באבנגליון', מחקרי ירושלים במח ישראל, ד )תשמ"ה(, עמ' ובייחוד הערה 23. לדעתם שני הפסוקים הראשונים 'הודו לאל התשבחות כי לעולם חסדו' )שם 22( ו'הודו ליוצר הכל ]...[' )שם 24( מקבילים לברכות שלפני קריאת שמע בשחרית )ברכת ישתבח ולאחריה ברכת היוצר(, ושני הפסוקים שלאחר מכן 'הודו ל ישראל' )שם 23( 'הודו לגואל ישראל' )שם 25( מקבילים לשתי הברכות שאחרי קריאת שמע של ערבית )ברכת הגאולה וברכת השכיבנו(. לפיכך הוצע לייחס קדמות מופלגת לתפילות אלה ובכלל זה ללשון ברכת השכיבנו הית 'ברוך אתה יי עמו ישראל לעד'. וראו גם: י' היינימן, 'על דפוס פיוטי קדום', הנ"ל, עיוני תפילה, בעריכת א' שנאן, ירושלים תשמ"א, עמ' ובייחוד הערה 12. כנגד גישה זו יש לפקפק אם המזמור בבן סירא מתייחס לעולם תפילה )קבוע( הקרוב בתוכנו ובלשונו לתפילות ה המוכרות לנו, או שמא ייחוס זה הוא פרי השלכה של עולם התפילה המוכר על המזמור הקדום. כמה קשיים כרוכים בייחוס הדוק מדי של המזמור לתפילות ה. ראשית, על מנת שסדר הפסוקים יתאים לסדר המקבילות בתפילות ה יש לשנות את מקומו של הפסוק 'הודו ליוצר הכל' )שם 24( ולהקדימו לפסוק 23. שנית, לא פשוט כלל לזהות את כינוי האל כ'יוצר הכל' עם ברכת יוצר המאורות, שבה האל משתבח בעיקר במאורות. ועוד, קשה שסדר הברכות בתפילת ה של ערבית הפוך מן הסדר המדומה במזמור. יש לציין שכינויי האל במזמור זה רובם לקוחים מן המקרא למשל ' ישראל' )תה' קכא 4(, 'יוצר הכל' )יר' י 16(, 'גואל ישראל' )יש' מט 7( וקרבתם הלשונית למקרא רבה מזיקתם ללשון החתימות של תפילות ה, ולפיכך סביר יותר שהם נשאלו ישירות מן המקרא. עדיפה בעינינו הצעתו של פליישר לראות בדמיון הלשוני השפעה בכיוון הפוך מזמור נא בספר בן סירא הוא עדות למגוון המצאי הליטורגי ששימש בידי מעצבי לשונות ה של התפילה. ראו: ע' פליישר, 'לקדמוניות תפילות החובה בישראל', הנ"ל, תפילות ה בישראל )לעיל הערה 8(, עמ' ושם הערה 91. לאור הנתונים שבידינו רק לחתימת השכיבנו בלשון ' סוכת שלום' יש תיעוד קדום, וסביר שלשון החתימה ' עמו ישראל' נוצרה ב בנסיבות שאין אנו יכולים לעמוד עליהן )ראו גם בסיכום המאמר( ובזמן שיש בידינו לתחום אותו רק בגבול העליון, כלומר לא אחרי המאה השמינית.

4 4[ 80 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו 1. נוסחים הפותחים בלשון 'השכיבנו' יותר מ 50 קטעי סידורים מן הגניזה הקהירית המכילים היקף משמעותי 16 מנוסח הברכה הרביעית של קריאת שמע בערבית מתחילים ב'השכיבנו'. 17 כתבי יד אלה סווגו לארבע קבוצות נוסח, ונרשמו בטבלה סינופטית, כדי להבליט את המרכיבים המשותפים בנוסחים השונים ואת המרכיבים המבדילים אותם זה מזה. ההבחנה בין מנהג ארץ ישראל לבין מנהג נעשתה, ככל שהדבר אפשרי, על סמך מכלול הסידור ולא רק על פי לשון הברכה עצמה. בהערות השוליים של הטבלה מובאים חילופי נוסח עיקריים בלבד. מנהג ארץ ישראל מנהג )7 כתבי יד( נוסח א 1 )27 כתבי יד( נוסח א 2 )8 כתבי יד( נוסח א 3 )11 כתבי יד( השכיבנו יי אלהינו בשלום והעמידנו מלכנו 18 לשלום ופרוס 19 עלינו סוכת שלומך מזה היום ועד העולם השכיבנו יי אלהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום ופרוש עלינו סוכת שלום 20 השכיבנו יי אלהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום ופרוש עלינו סוכת שלומך השכיבנו יי אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום ופרוש עלינו סוכת שלומך והגן בעדינו והצילנו ותקננו בעצה טובה מלפניך והושיענו 21 למען שמך והגן בעדינו ותקננו בעצה טובה מלפניך והגן בעדינו שמרינו והצילנו 16 על מספר זה אפשר להוסיף כ 20 קטעי גניזה שמפאת היקף נוסחם המועט לא ניתן היה לברר לאיזו מקבוצות הנוסח היות הם שייכים: כ"י לונדון, הספרייה הבריטית Or L )נוסח ליום כיפור(; Or O 40 )בכתב יד זה שילוב של ברכת הפסוקים בתוך ברכת השכיבנו(; קיימברידג', ספריית האוניברסיטה Or )ליום (; Misc T-S )(; T-S NS )(; T-S NS T-S NS ;T-S NS ;T-S NS ;T-S NS ;T-S NS ; )חלק מברכות מפויטות ל(; T-S AS ;T-S AS ;T-S AS ;T-S NS ; T-S AS ;T-S AS )(;.T-S AS ;T-S AS לא נכללו במניין זה כתבי יד שבהם בא רק אזכור של הברכה, בדרך כלל במילת הפתיחה שלה. 17 הנתונים על כתבי היד לקוחים מהקטלוג ומההעתקות שנעשו במפעל התפילה במחלקה למח ישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כתבי היד שעליהם מבוססת הצגת הנוסחים כאן מקיפים את הרוב הגדול של עדי הנוסח הידועים לברכה זו. מספור כתבי היד כאן ולהלן הוא על פי טבלת עדי הנוסח שבנספח. 18 בארבעה מכתבי היד חסרה מילה זו. בשלושה נוסף 'לחיים' ונוספה האות 'ו' למילה 'לשלום'. 19 בשלושה מן הקטעים 'ופרוש'. 20 על משפט זה )'ופרוש'( ראו להלן הערה בכמחצית מכתבי היד נוסף 'מהרה'.

5 81 ]5 מנהג ארץ ישראל מנהג )7 כתבי יד( נוסח א 1 )27 כתבי יד( נוסח א 2 )8 כתבי יד( נוסח א 3 )11 כתבי יד( מכל צרה ומשחית 23 יי אלוהינו מכל 22 נו 24 מכל דבר רע ומפחד לילה דבר רע מיצר רע מפחד לילה ושבור השטן 25 מלפנינו ומאחרינו כי נו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו 26 והסר מעלינו אויב דבר חרב צרה רעב יגון ומשחית שבור שטן מלפנינו ומאחרינו ושמור צאתינו ובואינו מעתה ועד עולם כי שמרינו ומצילנו אתה ושבור השטן מלפנינו ומאחרינו ושמור צאתינו ובואינו מעתה ועד עולם כי ינו ומצילינו אתה ובצל כנפי רחמיך הרבים תסתירנו כדבר שנאמר 'הנה לא ינום ולא יישן ישראל" ככתוב בתורתך ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם. אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתיך. אני שכבתי ואישנה בכשליש מכתבי היד נוסף כאן 'צרה ומשחית ומכל'. 22 המילים 'מכל צרה ומשחית' חסרות בכרבע מכתבי היד. 23 בכשליש מכתבי היד נוסף 'והצילנו'. 24 בכשליש מכתבי היד 'שטן'. 25 כמחצית מהקטעים אינם כוללים את המילים 'ובצל כנפיך תסתירנו'. 26

6 6[ 82 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו מנהג ארץ ישראל מנהג )7 כתבי יד( נוסח א 1 )27 כתבי יד( נוסח א 2 )8 כתבי יד( נוסח א 3 )11 כתבי יד( הקיצותי כי יי יסמכני. 27 הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם. 28 באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו. נשכבה בשלום ונקיצה בשלום ופחד בלילות אל 29 ימשול בנו. 30 ברוך אתה יי ברוך אתה יי 31 עמו ישראל לעד ברוך אתה יי עמו ישראל לעד ברוך אתה יי עמו ישראל לעד ה סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל מנחם ציון ובונה 32 ירושלם כפי שאפשר להיווכח כל קבוצות הנוסח דומות לא רק בפתיחתן במילה 'השכיבנו' אלא במכלול החטיבה הראשונה, הזהה כמעט במילותיה: 'השכיבנו יי אלהינו ל/בשלום והעמידנו מלכנו )לחיים ו(לשלום ופרוש עלינו סוכת שלומך/שלום'. 33 חטיבה זו אינה רק מוצקה בלשונה אלא היא גם בעלת סגנון ומקצב מוקפדים, ומודגשות בה הבקשות הממוקדות בלילה ובשינה. 34 מנקודה זו מתפצלים המנהגים הארץ ישראלי והי. מנהג ארץ ישראל נמשך בשרשרת פסוקים בענייני לילה ושינה, ולעומת זאת שלוש קבוצות הנוסח במנהג נמשכות בסגנון פרוזאי בבקשות להגנה כלליות מפני צרות שונות. במנהג ארץ ישראל נחתמת הברכה בלשון 'ברוך אתה יי בשני כתבי יד חסר פסוק זה. בשני כתבי יד נוסף 'בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יי לבדד לבטח תושיבני' 27 )תה' ד 9(. בשני כתבי יד חסר פסוק זה. 28 במחצית מן הקטעים נרשם 'בל'. 29 המשפט 'נשכבה' וכו' חסר בשני כתבי יד. 30 בשלושה קטעים החתימה ללא שם ה', כנראה על מנת לחבר את הברכה לברכת הפסוקים שלאחריה. ראו: 31 נ' וידר, התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב, ירושלים תשנ"ח עמ' ; ובעקבותיו: ד' גרינברגר, 'סידור רס"ג: עיונים בנוסח, מבנה והוראות', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע"ג, עמ' 241. במחצית מן הקטעים נוסף 'את'. 32 למעט חמישה כתבי יד שאינם גורסים את המרכיב 'ופרוס עלינו סוכת שלום' )קטעים 30(. 28, 25, 18, 8, 33 ברם יש לשים לב כי שלושה מכתבי היד הם העתקות של סידור רס"ג. מרכיב זה חסר גם במהדורה הנדפסת של סידור רס"ג, וכנראה זהו נוסח שתוקן בידי הגאון, שחש בזרותו של מרכיב זה במנהג של השכיבנו. על הסגנון המוגבה של פסקת השכיבנו ראו: פליישר, קריאת שמע של ערבית )לעיל הערה 8(, עמ'

7 83 ]7 הפורש סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל מנחם ציון ובונה ירושלים', שהיא החתימה הארץ ישראלית הקבועה, ובמנהג לשון החתימה היא ' עמו ישראל לעד', שהיא החתימה הית השגורה. 35 כאמור לשון הברכה במנהג אחידה בחטיבת הפתיחה ובחתימת הברכה. אולם בחלק הרחב והפרוזאי של הברכה ניכרים כמה שינויים, ועל פיהם קה לשון הברכה לשלוש קבוצות. עם זאת גם בחלק זה ניכרת קרבה לשונית ברורה בין הגרסאות השונות של מנהג, וניתן לשער שמקורן משותף. הבקשה רחבת המשמעות 'והגן בעדנו' 36 קיימת בשלוש קבוצות הנוסח, וכן הבקשה 'ושבור השטן מלפנינו ומאחרינו', בעלת הממד הדמוני. 37 גם בלשון הנימוק הכללי 'כי נו ומצילנו אתה' יש אחידות כמעט מלאה בין קטעי הברכה על פי מנהג. מרכיבים קבועים אלה הם עיקרה של קבוצת נוסח א 1, בעלת התפוצה הגדולה ביותר. נוספו בה עוד בקשות הצלה 'מכל צרה ומשחית' 38 ושמירה 'מכל דבר רע ומפחד לילה', המקיפות כמעט את כל הפגעים האפשריים, ובקשה נוספת 'ובצל כנפיך תסתירנו', 39 שמשניותה ניכרת מחסרונה בכמחצית כתבי היד של קבוצת נוסח זו ומהיותה תחובה בין הנימוק, שהוא מעין החתימה, ובין החתימה גופה. קבוצת נוסח א 2, בעלת התפוצה הנמוכה ביותר במנהג, אינה כוללת את הבקשות להצלה ושמירה ואת הבקשה 'ובצל כנפיך תסתירנו'. נראה כי נוסח זה הוא הכללי ביותר, וענייני הלילה הספציפיים מעטים בו באופן יחסי. לעומת זאת יש בקבוצה זו כמה בקשות כלליות אחרות, 35 על המנהג הי להחליף בות ובימים טובים את הלשון הזו במטבע 'הפורש סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים' ראו בקצרה: פוגל וארליך, סוכת שלום )לעיל הערה 10(. וראו גם: י' גרטנר, 'ה סוכת שלום', סיני, צד )תשמ"ג(, עמ' רנב רסה; גרסה נוספת, בשינויים קלים, ראו: הנ"ל, גלגולי מנהג בעולם ההלכה, ירושלים תשנ"ה, עמ' ; י"מ תא שמע, מנהג אשכנז הקדמון, ירושלים תשנ"ט, עמ' לאחרונה שב לעסוק בנושא א' בר אשר, 'קבלה ומנהג: תשובות הגאונים ומדרשות ה"קדמונים" בפולמוס המנהגים ב"זוהר" ובסביבתו הספרותית', תרביץ, פד )תשע"ו(, עמ' בהשראת תה' ג גם בקשות ההגנה מפני 'משחית' ו'פחד לילה' עשויות לבטא חששות מפני שדים. על 'משחית' כשד ראו למשל: מדרש תהלים ז, ו )מהדורת בובר, דף לג ע"ב(, ושורשי הפירוש הזה הם בוודאי במקרא )למשל שמ"ב כד 16(. הביטוי 'פחד לילה' נובע משני מקראות )תה' צא 5 6; שה"ש ג 7 8(, ופרשנות תלמודית קשרה את הכינוי הזה דווקא לחששות מפני סיוטים וביעותים וכן לחשש מפני מזיקים, שדים ורוחות. ראו למשל: פסיקתא דרב כהנא, הח דש ג )מהדורת מנדלבוים, עמ' 84(; י, ג טין סח ע"ב; שיר השירים רבה ג, ז )א(. על האפשרות ששדים הם מקורם של חלומות קשים ראו: ח' וייס, 'ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה': קריאה במסכת החלומות למוד הי, אור יהודה ובאר שבע 2011, עמ' הקשר בין בקשות הגנה פנימיות לבקשות הגנה חיצוניות עומד במרכז דיונו של מ' קיסטר, '''יצר לב האדם" הגוף והטיהור מן הרע: מטבעות תפילה ותפיסות עולם בספרות בית שני ובקומראן וזיקתם לספרות חז"ל ולתפילות מאוחרות', מגילות ח ט )תש"ע(, עמ' , וברכת השכיבנו מוזכרת שם בקצרה, עמ' בהשראת תה' נד 9. יש לציין בהקשר זה שהמילה 'ומשחית' חסרה ממחצית מכתבי היד. 39 על פי תה' יז 8.

8 8[ 84 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו לתיקון 'בעצה טובה', 40 לישועה ולשמירה 41 וכן הבקשה המגובבת 'והסר מעלינו אויב דבר חרב צרה רעב יגון ומשחית', שמרכיביה משתנים מעט בין כתבי היד. קבוצת נוסח א 3 היא הארכנית ביותר וכוללת כמעט את כל הבקשות שנזכרו עד כה. ריבוי הבקשות וגיוונן ובמיוחד מידה של הק בלה וחזרתיות בתוכן מעידים על האופי המלוקט של הנוסח הזה. קבוצה זו מתייחדת גם בהבאת הפסוק 'הנה לא ינום ולא יישן ישראל', 42 שלא רק שיש בו מעין החתימה אלא שהוא כנראה מקור ההשראה לחתימה שבה מכונה האל ' עמו ישראל לעד'. לסיכום, לשון ברכת השכיבנו במנהג התפילה הי מורכבת משני חלקים ברורים ומוגדרים. החלק הראשון, 'השכיבנו ]...[ והעמידנו ]...[ ופרוש עלינו', ממוקד בבקשות הקשורות ללילה ולשינה, לשונו מוצקה למדי, וסגנונו מוגבה ומוקפד. החלק השני לשונו נזילה, פרוזאית ומקיפה בקשות אקלקטיות להגנה בהיבטים רחבים בהרבה. ראוי לציין שבחלק השני של הברכה חוזרות מילים משורש שמ"ר, מעין החתימה ' עמו ישראל לעד', שקיימת רק במנהג, ולעומתו החלק הראשון מכיל רמיזה ברורה לחתימת 'ה', בלשון 'ופרוס עלינו סוכת שלומיך'. חלוקה ברורה למרכיבים מובחנים קיימת גם בברכת השכיבנו על פי מנהג ארץ ישראל, אך באופן אחר. החלק הראשון, 'השכיבנו ]...[', זהה בכל מאפייניו לחלק הראשון שבמנהג, אך נוספה עליו תוספת מרחיבה ומכלילה, 'מזה היום ועד העולם'. 43 החלק השני הוא שרשרת פסוקי מקרא. הפסוק הראשון )וי' כו 6( משתרשר בבירור מן הסיומת של החלק הראשון ב'שלום' ואף רומז לפעולת השכיבה. גם שני הפסוקים הבאים )מש' ג 24; תה' ג 6( רומזים לשכיבה בלילה, ואילו הפסוקים האחרונים )תה' ס 13 14; קח 13 14( מתייחסים לסיוע של האל כנגד אויבים אנושיים. לאחר הפסוקים באה הלשון 'נשכבה בשלום ונקיצה בשלום ופחד בלילות אל ימשול בנו'. תוספת זו חסרה בכמה מן הקטעים, 44 וכפי שיפורט לקמן, היא הנוסח הארץ ישראלי של ברכת השכיבנו בנוסח 'נשכבה'. קשה להבין מה הוביל לשילובה במקום הזה בברכה, ואולי היו שרצו לחזור ללשון תפילה מעין הפתיחה. מניתוח זה של ברכת השכיבנו במנהגי ארץ ישראל ו עולה ההצעה שהמרכיב הראשון של הברכה, זה הקבוע והמוצק בשני המנהגים, היה נוסח הברכה כולה בשלב היסטורי קדום, לפני ל'תיקון בעצה' יכולים להיות שני מובנים עיקריים: זכייה בחכמה )ואולי ביכולת להשיא עצות( או העמדת 40 האדם בהתאם לחכמתו של האל. ללשון 'ושמור צאתינו ובואינו מעתה ועד עולם' ראו: תה' קכא תה' קכא על תוספות מרחיבות ומכלילות בלשונות של תפילה ראו: א' ארליך, תפילת העמידה של ימות ה: נוסחי 43 הסידורים בגניזה הקהירית, שורשיהם ותולדותיהם, ירושלים תשע"ג, עמ' 15. על התוספת 'מזה היום ועד העולם' ראו להלן הערה 46. קטעים 4. 1, קטע 6 חסר בחלק זה. 44

9 85 ]9 שהוספו עליו החלקים המשניים המרחיבים את בקשת ההגנה של הברכה או הפסוקים. לשון קצרה זו נחתמה כמשוער בחתימת 'ה סוכת שלום', שאליה הובילה הבקשה 'ופרוס עלינו סוכת שלומיך/שלום': השכיבנו יי אלהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום ופרוס עלינו סוכת שלום/שלומיך ברוך אתה יי ה סוכת שלום. ניתן לחזק את ההשערה הזאת בסיוע שלושה קטעי גניזה שנרשם בהם נוסח קצר מעין זה. אמנם בכל אחד מכתבי היד יש ייחוד שפוגם משהו בוודאות שבממצא, אך בצירופם יחד הם מהווים עדות נחרצת. קטע 56 קטע 55 קטע 54 מה גדלו חנוניך אל / שיחינו תקשיב בבניין אריאל / מרום בשרינו בביאת גואל/ כנואם הנה לא ינום ולא יישן ישראל השכיבנו יי אלהינו בשלום והעמידנו מלכינו לחיים ולשלום ופרוס עלינו סוכת שלום ברוך א' יי סוכת שלום עלינו ועל עדת ירושלים השכי]בנו יי אלהינו[ לחיים ולשלום ופרוש ]עלינו סוכת[ שלומך ועל ירושלים עיר]ך[ ב' א' יי הפרש סוכת ש]לום[ עלינו ועל כל עדת ע]מו ישראל[ ועל ירושלים בר]חמים[ עלינו סוכת שלומך ב' א' יי הפורש סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ובונה ירושלם כל כתבי היד האלו שייכים באופן מובהק למנהג התפילה הי ומשתקף בהם מנהג החלפת החתימה, שבימות ה היא ' עמו ישראל לעד', בחתימת 'ה' בות ובימים טובים. 45 קטע 54 הוא בן דף אחד. בעמוד הראשון מועתקות ברכות מעריב מפויטות לליל, ובעמוד השני ברכות מעריב מפויטות למוצאי. הפיוטים לליל הם בנוסח הי הנפוץ 45 על המנהג הזה, שאינו תלוי בנוסחים מסוימים, ראו המצוין לעיל הערה 35.

10 10[ 86 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו המתחיל 'אשר כלה מעשיו ביום השביעי', 46 פיוטים שהביא גם רב סעדיה גאון בסידורו. 47 אולם בנוסח שלפנינו יש שילוב יוצא דופן של הפיוטים עם קטעי וקטעי פיוט נוספים. בברכה הרביעית בא הפיוט 'מה גדלו חנוניך' 48 כאשר הוא מורכב עם נוסח, 49 אלא שנוסח ה הזה קצר מאוד. לרוב בנוסחים משולבים של פיוט ונוסח בא הפיוט בשלמותו, ונוסח ה רק נרמז באזכור המילה הראשונה. אולם כאן באה יחידת הפתיחה והחתימה במלואה, ומסתבר שאין זה קיצור אלא נוסח שלם בהקשר זה יש לציין כי בכ"י אוקספורד, בודליאנה,Hunt. 448 שמשמש לנוסח הפנים במהדורת סידור רס"ג וכן בסידור נוסח פרס מצוי בתפילת ליל נוסח ייחודי שבו המסגרת הזו מושלמת בפסוק )יש' לב 18(: 'השכיבנו יי אלוהינו לשלום, והעמידנו לחיים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלום, כדבר שנאמר "וישב עמי בנווה שלום ובמנוחות שאננות", ברוך אתה יי הפורש סוכת שלום על עמו ישראל' )סדור רב סעדיה גאון, מהדורת י' דוידזון, י' יואל וש' אסף, ירושלים תש"א, עמ' קיא; ש' טל, נוסח התפילה של יהודי פרס, ירושלים תשמ"א, עמ' 9(. גם בנוסח זה פסקת הפתיחה מתאימה לנוסחים האחרים, ואילו המשך הברכה הוא בגרסה ייחודית, הקרובה דווקא לנוסח 'נשכבה' )א 1 ( שיובא לקמן. אמנם קטעי הגניזה של סידור רס"ג אינם כוללים נוסח זה כלל ומשתקפת בהם ההנחה שנוסח השכיבנו ב זהה לנוסח בימי ה )כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה.)T-S NS ;T-S NS ;T-S NS זו דוגמה נוספת לנטייתו של הנוסח הנדפס אחר מנהג מקומי מסוים הקרוב למנהג פרס. ראו על כך: ארליך, תפילת העמידה )לעיל הערה 43(, עמ' 7, הערה 32. שימוש דומה בפסוק הזה יש בחלק מכתבי היד של נוסח מפויט נפוץ )בעיקר למוצאי (: 'תנהג בשלום זרע השלום, תשכנם בשלום ותושיבם בנווה שלום, כדבר שנאמר "וישב עמי בנווה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחות שאננות", ובצל כנפיך תסתירנו כי נו ומצילנו אתה, כי אל חנון ורחום אתה' )כ"י לונדון, הספרייה הבריטית ;Or A כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS ; כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים.)ENA נוסח כלאיים נוסף, אף הוא מסידור פרסי, מצוי בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה :T-S NS 'השכיבנו יי אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכינו לחיים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומיך מזה היום ועד העולם, הפר וקלקל אויבנו ובצל כנפיך תסתירנו, ינו ומצילנו אתה, ושלומך תשים עלינו, ברוך אתה יי עמו ישראל לעד'. החלק הראשון, 'השכיבנו ]...[ העולם', שייך למסגרת הברכה על פי נוסח ארץ ישראל, ואילו ההמשך כולל חתימת הברכה הוא י. עם זאת שתיים מארבע הבקשות בולטות בשונותן מהבקשות הרגילות בנוסחי 'השכיבנו' היים: 'הפר וקלקל אויבנו' ו'שלומך תשים עלינו'. הראשונה כנראה מבוססת על הי )ברכות יז ע"א(, והשנייה נראית כתוספת בהשראת תפילת העמידה. מכל מקום הנוסח הזה מדגים פעם נוספת את היציבות של פתיחת הברכה למול הנזילות של בקשות ההגנה של ההמשך. 47 ראו: סידור רס"ג )שם(, עמ' קי קיא והערותיו של אסף שם. רב נטרונאי ורב עמרם הכירו את הפיוטים השגורים האלו אך התנגדו לאמירתם. ראו: סדר רב עמרם גאון, מהדורת ד' גולדשמידט, ירושלים תשל"ב, עמ' סא סב. 48 ראו גם: כ"י לונדון, הספרייה הבריטית ;Or כ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS ראו להלן הערה על שיטת הקיצור של מעתיק זה ניתן ללמוד מברכת השכיבנו למוצאי שבעמוד השני של כתב היד עצמו: 'נשכבה בחסדך ונקיצה ונספרה באמונתך, ופחד וצרה ושטן אל ימשל בנו כדבר שנ' אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתיך שמרינו והצילנו יי מכל צרה ומשחית כול' זהו נוסח 'נשכבה' ב, שיידון בהמשך, והמעתיק רשם את כל היחידה ששונה מהנוסח הרגיל וקיצר רק את החתימה הקבועה.

11 87 ]11 קטע 55 לקוי מאוד ונכתב ברישול. מתפילת ערבית ל שרדו בו חלקים מקריאת שמע, השכיבנו ופסוקי 'ושמרו'. המשפט הרגיל 'והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום' חסר, אך יש לשער כי הכותב הלחים כאן את שני חלקי התקבולת 'השכיבנו ]...[ לשלום, והעמידנו ]...[ לחיים ולשלום' ויצר 'השכיבנו ]...[ לחיים ולשלום'. הכותב גם השגיר את המשפט 'ועל ירושלים עירך' כהמשך ל'סוכת שלומך'. על כל פנים משתקף בתעודה לקויה זו הנוסח הקצר ששוחזר לעיל. קטע 56 כולל גיליון אחד ומועתקים בו חלקים מקריאת שמע וברכותיה לערבית לאחד מן הרגלים וכן הוראות לאמירת העמידה. לאחר מכן באות ברכת היוצר הקצרה 51 ותחילת ברכת האהבה. ברכת השכיבנו קטועה ברובה, וראש העמוד מתחיל במילים 'עלינו סוכת שלומך' ולאחריו החתימה, וגם זו עדות כמעט בטוחה לנוסח הקצר, דוגמת שני כתבי היד האחרים, אלא שתחילתו חסרה. 52 לסיכום, למכלול הנוסחים המפותחים והארוכים של השכיבנו יש מכנה משותף ברור הפתיחה הקצרה. פתיחה זו היא יחידה עצמאית ולכידה, שמורכבות עליה תוספות ממינים שונים. אנו משערים כי היחידה הזו הייתה במקורה נוסח קדום וקצר של הברכה. קיומו של נוסח קצר לברכת השכיבנו מפורש במשנה, ומסתבר שהנוסח שמשוחזר כאן אינו רחוק מאוד ממנו. כאמור אנו מציעים כי הן הפסוקים שמופיעים בנוסח הארץ ישראלי של השכיבנו, הן בקשות ההגנה הכלליות שבנוסחים היים, הם תוספות מאוחרות על הנוסח הקצר והגרעיני של הברכה. 53 כאן מתחייבת התייחסות קצרה לשתי גישות שעשויות לעלות מהן עמדות הסותרות את המשניות של המחצית השנייה של הברכה. במאמר ארוך ומפורט העלתה שולמית אליצור את ההשערה שבלשון הקדומה של כל ברכות ה הובאו פסוקים אחדים או רבים לפני חתימת הברכות. 54 אין כאן המקום לדיון מפורט בהשערה זו, אך יש לתת את הדעת שעולה ממנה האפשרות שהפסוקים של 'השכיבנו' במנהג ארץ ישראל שייכים דווקא לחלק הקדום וה'אותנטי' של הברכה ואינם מרכיב משני בה. לדעתנו אפילו אם נקבל עקרונית את ההשערה שהתפילה הקדומה יוסדה על פסוקי המקרא, הרי אין ספק 51 ללא הקדושה ופסקאות ההרחבה, כפי שמצוי בתפילת היחיד בסידור רס"ג )לעיל הערה 46(, עמ' יג. 52 האפשרות שמדובר בנוסח ארוך אשר יש בו חזרה נוספת על הבקשה 'ופרוס עלינו סוכת שלומיך' כדוגמת המקובל במנהגים מאוחרים יותר, אינה סבירה. הנוהגים לשנות את חתימת הברכה בות ובימים טובים לחתימת 'ה' במנהג המזרחי הקדום, לא חזרו ושנו משפט זה לפני חתימת ה. דוגמאות לחסרון משפט זה לפני חתימת 'ה' ראו בקטעים , 9, והשוו לעומת זאת לקטעי סידורים מאוחרים שאינם מזרחיים, ושמובא בהם בתפילת ה רק המשפט 'ופרוס', ואחריו באה חתימת 'ה', לציון החלפת החתימה בהשכיבנו של ות וימים טובים. כך הוא למשל בקטעים 40, 37, 35, שכוללים גם את תפילות ה וגם את, ובכתבי יד נוספים, כגון כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA )מצטרף אל.)ENA על סופי ברכות כמקום שנפוצה בו הצטברות תוספות והרחבות ראו: ארליך, תפילת העמידה )לעיל הערה 43(, עמ' אליצור, שרשרות הפסוקים )לעיל הערה 3(, עמ'

12 12[ 88 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו שגם בברכה על פי מנהג ארץ ישראל נוספו תוספות משניות בסופה, כפי שאירע ללשון הפיוטית 'נשכבה' שבאה לאחר הפסוקים ולפני מטבע הברכה. כפי שיוצג לקמן, נוסח 'נשכבה' מובא כלשון הברכה במקביל ללשון 'השכיבנו', ואנו סבורים שנוסח זה הוא עיבוד מפויט של הנוסח הקצר של 'השכיבנו'. כמו כן יש לפקפק אם כל הפסוקים הם מן הגוף העיקרי של הברכה, וזאת בשל השינויים הרבים ביניהם ובשל התרחקותם של הפסוקים האחרונים ברצף מן הרעיון המרכזי של השכיבה. קושי נוסף הוא שהשערת קדמות הפסוקים מחייבת לשער תהליך נוסף של השלת הפסוקים במנהג, טרם הרחבת הברכה בבקשות הגנה כלליות. באופן נקודתי ניתן לציין במיוחד את התאמתו של הפסוק הראשון לברכה, כיוון שיש בו הזכרה של השכיבה וגם של נושא השלום. ואולם גם לאפשרות שהברכה כללה במקורה פסוק אחד או שניים אין בידינו תיעוד, והיא נשענת על השערה כללית בלבד. משום כך יש להעדיף את ההשערה בדבר קדמות הנוסח הקצר של 'השכיבנו', המגובה בניתוח ספרותי ולשוני של הברכה עצמה ובתיעוד בכמה קטעי סידורים. מנחם קיסטר התייחס בכמה ממאמריו לברכת השכיבנו בנוסחה הי והצביע על לשונות ומוטיבים מקבילים בברכה זו 55 ובתפילות אפוטרופאיות קדומות בחיבורים מימי הבית השני ספר היובלים, תפילת לוי ומקצת מעשי התורה. 56 קווי דמיון אלו כוללים התייחסויות לשטן, לעצה ולתיקונה ולחסייה בצל האל. 57 לכאורה ניתן היה להסיק כי הבקשות שבנוסחים היים הן חלק מנוסח הברכה הקדום, וכי לנוסח זה שורשים עמוקים, המגיעים אולי אפילו לתפילה בתקופת הבית. אולם לדעתנו קשרים לשוניים אינם עדות לקיומו של נוסח קדום אלא רק לנוכחותם של טקסטים במרחב שבו נוצר והוטמע חלקה השני של הברכה. הדעת נותנת כי בצד פסוקי המקרא, שמהם שאובים מרבית הלשונות בלקט בקשות ההגנה, 58 שימשו לעיצוב הברכה גם טקסטים שאינם ידועים לנו במלואם, ואשר הייתה להם חשיבות בעולמם של המתפללים. ייתכן כי מדובר בחומרים ליטורגיים או אפוטרופאיים, אולם אין הכרח להסיק מכאן כי היו אלו נוסחים קדומים 59 של ברכת השכיבנו שהשתמרו רק במנהג הי. 60 מנגד האופי המחודש של 55 כפי שנ ראה להלן, נוסחים אלו חדרו גם לנוסח הי של 'נשכבה'. 56 קיסטר, עיונים במקצת מעשי התורה )לעיל הערה 14(, עמ' ; הנ"ל, יצר לב האדם )לעיל הערה 37(, עמ' 263. לעניין החתימה הית ' עמו ישראל' ראו לעיל הערה 15. על שיטתו העקרונית של קיסטר בעניין התפתחות התפילה ראו: מ' קיסטר, 'נוסחי ברכה ותפילה לאור קטעים ליטורגיים ממדבר יהודה', תרביץ, עז )תשס"ח(, בעיקר עמ' קיסטר השווה בין 'סוכת שלומך' שב'השכיבנו' ובין 'חומת שלומך' פילת לוי; את 'ותקננו בעצה טובה מלפניך' קשר לביטויים 'עצה ]...[ תן לי לעשות היפה והטוב לפניך' ו']...[ שיתקן עצתך ]...[ והטוב לפניו' פילת לוי ובמקצת מעשי התורה )בהתאמה(; את הבקשות 'והגן ]...[ והסר ]...[ ושבור שטן' הקביל לאמור בתפילת לוי 'אל תשלט בי כל שטן' ולבקשות להרחקת רוח רעה שבשני החיבורים העתיקים; ואת 'בצל כנפיך תסתירנו' השווה ל'בצל גבורתך' פילת לוי. 58 ראו לעיל ליד הערות ראו ניסוחו הזהיר של קיסטר: 'יסודות אלו, בין אם הם "מקוריים" בברכת "השכיבנו" ובין אם לאו, נובעים ממקורות קדומים' )קיסטר, עיונים במקצת מעשי התורה ]לעיל הערה 14[, עמ' 354(. 60 גם באשר לתוכנן של ההשוואות המילוליות, קשה להסיק מהן כי היחידה כולה התגלגלה אל התפילה ממקור

13 89 ]13 בקשות ההגנה היות האלו יכול להילמד גם מהשימוש המרובה שלהם בשורש שמ"ר. לשימוש הזה בשמ"ר אין מקבילות בטקסטים הקדומים שנקשרו לאוצר המילים של השכיבנו, אולם הוא הולם מאוד את החתימה הית ' עמו ישראל' 61 ואת הנטייה לשילוב לשונות מעין החתימה בגוף הברכה. סוף דבר, מסתבר בעינינו כי הפסוקים מחד גיסא ובקשות ההגנה מאידך גיסא הצטרפו לנוסח קדום, יציב וקצר המשותף למנהגי ארץ ישראל ו כאחד. בעוד שב הורחבה הברכה בבקשות הגנה, השאובות אולי ממסורות קדומות, המנהג הארץ ישראלי זיווג אל הברכה פסוקים העוסקים בשינה ובהגנת האל. 2. נוסחים הפותחים בלשון 'נשכבה' כאמור במקביל לגרסת הברכה הפותחת בלשון 'השכיבנו' מצויים קטעי סידורים בגרסה אחרת, הפותחת בלשון 'נשכבה'. למעלה מ 30 קטעי גניזה מכילים היקף משמעותי של הברכה בנוסח זה. בטבלה נרשמו קבוצות הנוסח השונות של הברכה והובלטו השונה והדומה בין הנוסחים. בטור הימני נרשם הנוסח המצוי בסידורים על פי מנהג ארץ ישראל. בטורים האחרים נרשמו קבוצות הנוסח הרווחות במנהג התפילה של בני, והן קו לשלושה טורים על פי רכיבי הנוסח הקיימים בקבוצה אחת ואינם ברעותה. ההבחנה בין שני המנהגים בולטת מאוד בחתימת הברכה. במנהג ארץ ישראל אנו מוצאים את חתימת 'ה', ולעומת זאת במנהג באה חתימת '', להוציא כמה קטעי סידורים לות ולמועדים שהמירו בהם את החתימה לחתימת 'ה' בניסוח הגאוני הי האופייני. עם זאת ההבחנה מתאשרת גם ממאפיינים נוספים המבדילים בין המנהגים בחלקים אחרים של שרידי הסידורים. מנהג ארץ ישראל מנהג נוסח א )5 כתבי יד( נוסח א )4 כתבי יד( נוסח ב 1 )15 כתבי יד( נוסח ב 2 )12 כתבי יד( נשכבה בשלום ונקיצה בשלום 62 ופחד בלילות נשכבה בשלום ונקיצה בשלום נשכבה בחסדך ונקיצה ונשבעה באמונתך ופחד וצרה ושטן בלילות נשכבה בחסדך ונקיצה ונשבעה באמונתך ופחד וצרה ושטן בלילות 63 קדום. כך למשל המשפט 'ובצל כנפיך תסתירנו', שקיסטר שיער את מקבילתו בצוואת לוי, חסר ברוב בכתבי היד של הברכה כפי שהוצג לעיל, ונראה סביר יותר שמקורו מקראי )תה' יז 8(. 61 ראו לעיל הערה כתבי היד מתחלקים בשווה בין הגורסים 'לשלום' ובין הגורסים 'בשלום'. 63 מילה זו חסרה בכשליש מכתבי היד.

14 14[ 90 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו מנהג ארץ ישראל מנהג נוסח א )5 כתבי יד( נוסח א )4 כתבי יד( נוסח ב 1 )15 כתבי יד( נוסח ב 2 )12 כתבי יד( אל ימשול בנו אל ימשול בנו אל ימשול 64 בנו כנם אל השלום וישב עמי בנוה שלום כאמור אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתיך נו והצילנו מכל דבר רע כי נו ומצילנו אתה 66 כדבר שנאמר 65 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתיך ינו והצילנו מכל דבר רע ומפחד לילה ושבור השטן מלפנינו ומאחרינו כי ינו ומצילנו אתה ובצל כנפיך תסתירנו 67 ברוך אתה יי עמו ישראל לעד ברוך אתה יי ברוך אתה יי עמו ישראל לעד ברוך אתה יי עמו ישראל לעד ה סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל מנחם ציון ובונה ירושלים בצד ההבדלים ניכרים קשרים לשוניים וספרותיים ברורים בין קבוצות הנוסח. בשני הטורים הימניים זה המייצג את מנהג ארץ ישראל )א( וזה המייצג קבוצה קטנה של סידורים המשקפים כנראה נוסח מקומי של מנהג )א( 68 יש פתיחה אחידה: 'נשכבה בשלום ונקיצה בשלום'. לשון זו מעוצבת בחגיגיות מה, אך נראה שלשון קבוצה א של מנהג היא פיתוח פיוטי מלא יותר: כל אחד מן הטורים מסתיים במילה 'שלום', וגם הסיומת המקראית מסתיימת במילה 'בשלום'. על פי סיומת זו סביר לשער שלשון הברכה נחתמה בעת יצירתה בחתימה הארץ ישראלית 'ה', אך עם העברתה למנהג התפילה הי הוחלפה בה החתימה ללשון '' הית. 69 כשליש מכתבי היד גורסים 'ימשלו'. 64 בכשליש מכתבי היד 'כאמור'. 65 בכמחצית מכתבי היד נוסף 'כי אל חנון ורחום אתה'. 66 מרכיב זה חסר בשליש מכתבי היד. 67 שלושה מתוך ארבעת כתבי היד יצאו מתחת ידו של סופר אחד )קטע 64 נכתב בידי סופר אחר(. תודתנו לורד 68 רזיאל קרצ'מר, שהפנתה את תשומת לבנו לעובדה זו. תופעה זו בולטת יותר בקטע 64, שאינו כולל את הפסוק 'וישב עמי בנווה שלום', אלא את הביטוי המוכר 69 מהנוסח הארץ ישראלי 'ופחד בלילות אל ימשול בנו' ואת הפסוק המוכר מנוסחי 'השכיבנו' היים 'הנה לא

15 91 ]15 נוסחי ב היים גם הם פיתוח והרחבה של נוסח ארץ ישראל והכלאה שלו עם מוטיבים מרכזיים המצויים גם בחלק השני של נוסחי 'השכיבנו' היים. פתיחתם הקצבית בלשון 'נשכבה' ו'נקיצה' זהה לנוסח ארץ ישראל, אך במקום הפתיחה ב'שלום', שהיא מעין חתימת הברכה בשלום, הם מוטים לנושא החסד והאמונה. 70 ההמשך גם הוא זהה לנוסח ארץ ישראל, אך נלוו למילה 'פחד', על דרך הגיבוב, המילים 'צרה ושטן'. 71 על בסיס לשון זו נוספו שתי הרחבות. האחת היא פסוק ראיה העוסק בשכיבה ובשינה, והמובא גם בנוסח 'השכיבנו' הארץ ישראלי )מש' ג 24(. ההרחבה השנייה היא אוסף של בקשות הגנה כלליות, המצויות גם בגרסאות היות של 'השכיבנו'. עיקר ההבדל בין נוסח ב 2 לנוסח ב 1 מצוי בהרחבה זו. נראה אפוא שכל נוסחי 'נשכבה' חוזרים לנוסח אחד קדום מהם, הקרוב בלשונו או אפילו זהה ללשון 'נשכבה' הקצר בנוסח ארץ ישראל. הנוסחים היים נטלו לשון קצרה זו או עיבוד שלה והרחיבוה בהשראה חלקית של נוסחי 'השכיבנו' שהיו שגורים בתפילתם. 72 הלשון הקצרה הזו מתאימה בוודאי לקביעתה של המשנה שברכה זו קצרה. זאת ועוד, לשון זו אינה רחוקה מלשון ברכת השכיבנו הקדומה כפי ששחזרנו אותה לעיל. קרבה זו בולטת בייחוד בחלקיה הראשונים של הברכה. נוסח 'השכיבנו' הגרעיני שחזור השכיבנו יי אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לשלום ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה יי ה ]...[ נוסח 'נשכבה' מנהג ארץ ישראל נשכבה לשלום ונקיצה לשלום ופחד בלילות אל ימשול בנו ברוך אתה יי ה ]...[ אף על פי שאין לשלול לחלוטין את האפשרות שלפנינו שני נוסחים שהתפתחו במקביל, סביר להניח כי נוסח 'השכיבנו' הוא הקדום מבין השניים, ונוסח 'נשכבה' הוא עיבוד פייטני. יש לראות סימן קדמות בעצם הופעת הפתיחה 'השכיבנו' בתלמוד הי, למול שתיקת המקורות הקדומים באשר ל'נשכבה'. כאמור לשון 'נשכבה' מופיעה ב רק מאוחר יותר ובהקשר פייטני. הדעת ינום ]...['. כלומר לפנינו מקרה של נוסח ארץ ישראלי, אולי מורחב מעט, ששימש בהקשר י ברור, כפי שמעידה החתימה ''. 70 הטיה זו נשענת על הפסוק 'להגיד ב ב קר חסדך ואמונתך בלילות' )תה' צב 3(, אלא שהיא כנראה מעין דרשה שמהפכת את המבנה המקורי של הפסוק טרם השכיבה עדיין מצוי המתפלל 'בבוקר', ולכן הוא מתייחס לחסדו של האל, ואילו כשהוא קם הוא מספר על 'אמונתך', שהתממשה בעת שמירת הלילה. 71 על הרחבות של גיבוב ראו: ארליך, תפילת העמידה )לעיל הערה 43(, עמ' הבחנה דומה הציע מאן. ראו: Service, J. Mann, Genizah Fragments of the Palestinian Order of.p 304.HUCA, 2,(1925) באופן כללי צירוף של נוסחי יים לנוסחים פיוטיים מצוי לעתים בברכות קריאת שמע לערבית, והוא נפוץ יותר בברכת השכיבנו. כך למשל בקטע 54 וכן בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה ;T-S NS ;T-S ;T-S ;T-S H כ"י לונדון, הספרייה הבריטית כ"י ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים.ENA ;Or A 22-23

16 16[ 92 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו נותנת כי הפייטנים שהחדירו את נוסח 'נשכבה' למעריב המפויט למוצאי, עיבדו נוסח )ארץ ישראלי?( שכבר היה מוכר כפייטני, ולא 'החיו' נוסח קדום. גם מתוך ניתוח הנוסחים עצמם ניתן לשער כי נוסח 'נשכבה' הוא עיבוד של 'השכיבנו'. הבקשה בלשון ציווי שבנוסח 'השכיבנו' היא האופיינית ללשון תפילות ה הקדומות. לעומת זאת בנוסח 'נשכבה' יש בקשה בלשון יי, ואפשר שזהו עיבוד מודע ומאופק של נוסח קודם, אולי בזיקה לשימוש פיוטי. נוסף על כך יחידת 'נשכבה', הנפוצה הרבה יותר בנוסחים מפויטים, נראית כבעלת מבנה שקול ו'פייטני' יותר שתי יחידות קצובות, שכל אחת מתחלקת לשתי יחידות משנה בנות שתי מילים, 73 מבנה המאפיין את הפיוט הקדום. 74 חשוב להדגיש שבני, ובמידה רבה גם בני ארץ ישראל, עשו שימוש בנוסחי 'נשכבה' דווקא בנוסחים מפויטים של ברכות קריאת שמע. בנוסחי א ב היים הם השתמשו כמעט 75 רק במעריב המפויט שנהגו רבים מבני לומר כחלופה ללשון ה של הברכות בלילי הות ובמוצאי הות. הלשון אף נרשמה בסידור רב סעדיה גאון כמותרת לאמירה, 76 וייתכן שקבלתה בידי רס"ג הגבירה את תפוצתה. גם במנהג ארץ ישראל השתמשו בלשון 'נשכבה', לפי ממצאינו, בעיקר כחלק מנוסחים מפויטים של מעריב. אף שפייטנים רבים כללו במעריב שלהם גם נוסח מפויט לברכת השכיבנו, אחדים מן הפייטנים לא יצרו לברכה זו פיוט מיוחד, ולעתים השתמשו המעתיקים לצורך זה בברכה בנוסח 'נשכבה', 77 גם אם הדבר יצר צרימה בין נושאי הפיוטים ובין התמקדותה של ברכת 'נשכבה' בלילה. מסתבר אפוא שהמתפללים או המעתיקים ראו לשון ברכה זו כפיוט קדום. 73 הצלע הראשונה: 'נשכבה לשלום / ונקיצה לשלום', והשנייה 'ופחד בלילות / אל ימשול בנו'. תודתנו לפרופ' שולמית אליצור על תובנה זו. 74 על המשקל המרובע של הפיוט הקדום ראו: ע' פליישר, שירת הקודש העברית בימי הביניים, 2 ירושלים תשס"ח, עמ' רק בשני קטעי סידור באה הברכה בנוסח 'נשכבה' במערכות שאינן פיוט, בקטעים , קטע 80 מסופק שכן אין בו אלא חלקה האחרון של ברכת הגאולה, ונראה שהמעתיק ביקש להתחיל 'השכיבנו' ומשם המשיך בנוסח 'נשכבה'. קטע 86 הוא עותק של סידור ר' שלמה בן נתן )רשב"ן( מן הגניזה. עם זאת חשוב לציין שספק אם זו שיטתו של רשב"ן עצמו, שכן בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 497 הלשון היא כמקובל 'השכיבנו'. ראו: סידור רשב"ן, מהדורת ש' חגי, ירושלים תשנ"ה, עמ' לא. על בעיית הנוסחים בסידור רשב"ן ראו: U. Ehrlich, The Contribution of Genizah Texts to the Study of Siddur Rabbi Solomon Ben Nathan, B. Outhwaite and S. Bhayro (eds.), From a Sacred Source: Genizah Studies in Honour pp ;of Professor Stefan C. Reif, Leiden 2010, א' ארליך, 'נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור', כנישתא, 4 )תש"ע(, עמ' ט כו. 76 סידור רס"ג )לעיל הערה 46(, עמ' קי קיא, קכג קכד. 77 ייתכן שיצרו את פיוטיהם כבבואה של מערכות היוצר שכללו רק שלוש ברכות. ראו על כך: ע' פליישר, היוצרות בהתהוותם והתפתחותם, ירושלים תשמ"ד, עמ'

17 93 ]17 ג. סיכום על פי פשט המשנה בברכות לשונה של ברכת השכיבנו הייתה קצרה, ואכן ניתן להציע שחזור של נוסח קצר של הברכה. ניתוח הברכה בסידורים שבהם היא מתחילה בלשון 'השכיבנו' מלמד שהיא מורכבת משתי חטיבות ברורות, המצטרפות אחת לאחר השנייה. חלקה הראשון של הברכה מוצק למדי ואחיד כמעט בלשונו, הן במנהג הי הן במנהג הארץ ישראלי. לחטיבת פתיחה זו יש ייחוד סגנוני, ותוכנה ממוקד בעיקרו בשכיבה ובקימה. הצעתנו היא שיחידה קצרה זו עמדה בראשיתה לבדה בלשון מוצקה וקצרה, כדברי המשנה, ושרק בשלב שני התארכה ונוסף לה רובד שני. במנהג ארץ ישראל הורכב הרובד הנוסף מסדרת פסוקים בענייני הגנה, לילה ושינה; ובמנהג הוא כלל לקט של בקשות הגנה שונות ורחבות משמעות בלשון פרוזאית ומוצקה פחות. תוספות אלה הן בניגוד להוראתה המפורשת של המשנה, דבר המעיד על כוחה של התפילה, שפרתה ורבתה גם לנוכח הוראת הקיצור ההלכתית המפורשת. על פי שחזור זה יש לשער שהחתימה הראשונית הייתה בלשון 'ה' וכנראה בצורתה הקצרה 'ה סוכת שלום' שנזכרה כאמור בספרות התלמודית, ולא בלשון ''. עדות לכך היא החטיבה הראשונה של נוסח 'השכיבנו' שרומזת לחתימת 'ה', ואילו לשונות רמיזה לחתימת '' מצויות רק בלשונות הרובד השני במנהג. במקביל ללשון הברכה בגרסת 'השכיבנו' עומדת בבסיס גרסת הברכה הפותחת במילה 'נשכבה' לשון קדומה קצרה, זו הרשומה בסידורים הארץ ישראליים, וכאמור דעתנו נוטה שגרסת 'נשכבה' היא משנית לגרסת 'השכיבנו'. לא ניתן לציין תחנות מוגדרות להתפתחות לשון הברכה המשורטטת כאן, עם זאת ניתן להציע מסגרת היסטורית וליטורגית לתהליך זה. ברכת השכיבנו הקצרה, ששוחזרה כאן, מתאימה לתקופה קדומה, טרם אמירת הברכה לפני העמידה ובסמיכות לה. 78 כך היא הייתה למעשה חטיבת סיום לסדר היום הליטורגי והקדמה ללילה ולשינה. תוכן הברכה, הממוקד בשינה, וחתימתה בשלום עשויים בהחלט להעיד על תפקיד זה. עם הזמן התבסס המנהג לסמוך גאולה גם לתפילה של ערבית, בייחוד ב, 79 וברכת השכיבנו התרחקה מייעודה המקורי. 80 ב התרחקה הברכה עוד יותר מתפקידה כיחידת סיום עם התבססות המנהג של אמירת ברכת הפסוקים. במעמד חדש 78 על סמיכת גאולה לתפילה בראשית תולדות התפילה ראו: תא שמע, התפילה האשכנזית הקדומה )לעיל הערה 3(, עמ' פליישר הצביע על סידורים ארץ ישראליים שמשקפים עוד בזמנם את המנהג שלא לסמוך את תפילת העמידה של ערבית לאחר קריאת שמע וברכותיה. ראו: ע' פליישר, '"סידור" השם המפורש: לנוסחי התפילה של בני ארץ ישראל בות ובות ראש חודש', הנ"ל, תפילות ה בישראל )לעיל הערה 8(, עמ' ; הנ"ל, קריאת שמע של ערבית )לעיל הערה 8(, עמ' 775, הערה על האפשרות שבארץ ישראל בימי האמוראים אמרו את קריאת שמע שעל המיטה בברכותיה וראו בה עיקר ראו: ד' מרקס, בעת אישן ואעירה: על תפילות שבין יום ובין לילה, תל אביב 2010, עמ'

18 18[ 94 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו זה ב ספחה אליה הברכה בקשות הגנה רחבות משמעות בהרבה, והודגש בה היסוד ההגנתי הכללי. במסגרת זו יש להבין את הסבת חתימת ' סוכת שלום' לחתימת ' עמו ישראל'. ד"ר שמעון פוגל, המחלקה למח ישראל ע"ש גולדשטיין גורן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע , והמכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, ת.ד. 7660, ירושלים פרופ' אורי ארליך, המחלקה למח ישראל ע"ש גולדשטיין גורן, אוניברסיטת בןגוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע

19 95 ]19 סימן כתב היד מספר לשון החתימה עיתוי /פיוט 81 מנהג 'השכיבנו' מנהג ארץ ישראל נספח טבלת כתבי היד ומאפייניהם 1 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ;ENA קיימברידג', ספריית ארץ ישראל האוניברסיטה T-S 10 H ארץ ישראל 2 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה add מוצאי מעורב 3 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 8 H ארץ ישראל מוצאי 4 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 8 H 24.5 ארץ ישראל 5 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S K 27.17; T-S 8 H חסר ארץ ישראל 6 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS ארץ ישראל 7 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS עמודה זו מתארת את מכלול ברכות קריאת שמע בכתב היד. 82 עיקר ברכות קריאת שמע רשומות בכ"י קיימברידג', ספריית האוניברסיטה,T-S NS J 502 המצטרף לכתב היד הנדון, ורק ברכת האהבה אינה מוכרת כלשון של. לדיון נרחב בקטע הסידור כולו ראו: פליישר, קריאת שמע של ערבית )לעיל הערה 8(, עמ' ם לראשונה על ידי מאן, קטעי גניזה )לעיל הערה 72(, עמ' ם על ידי מאן, קטעי גניזה )שם(, עמ' 306.

20 20[ 96 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו חסר לשון החתימה מפויט מפויט מפויט מפויט /פיוט עיתוי 'השכיבנו' מנהג קבוצת נוסח א 1 סימן כתב היד מנהג אוקספורד, בודליאנה d Heb. )רס"ג( אוקספורד, בודליאנה f Heb. ז'נווה, ספרייה ציבורית ואוניברסיטאית 48 ירושלים, הספרייה הלאומית Heb קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S H )רס"ג( פילדלפיה, אוניברסיטת פנסיליווניה, קטע גניזה 180 סינסינטי, היברו יוניון קולג' Acc )רשב"ן( ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA קיימברדיג', ספריית האוניברסיטה T-S K 27.8 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 8 H קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S Arabic 36.6 )רשב"ן( קיימברידג', ספריית האוניברסיטה A T-S Misc. קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מספר

21 97 ]21 חסר חסר חסר לשון החתימה מפויט למחצה מפויט /פיוט עיתוי )ספרד( )ספרד( )אשכנז( 'השכיבנו' מנהג קבוצת נוסח א 2 )רס"ג( מנהג סימן כתב היד קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS אוקספורד, בודליאנה d Heb. אוקספורד, בודליאנה f Heb. קיימברידג', ספריית האוניברסיטה Or קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 8 H 11.4 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 10 H 1.7 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS J מספר

22 22[ 98 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו 'השכיבנו' מנהג קבוצת נוסח א 3 /פיוט לשון החתימה עיתוי מנהג סימן כתב היד מספר מוצאי 43 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA חסר 46 ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS חסר 50 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS חסר 51 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS מוצאי מפויט 53 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS 'השכיבנו' מנהג נוסח קצר 85 מפויט 54 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S 13 H קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS רגלים 56 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 86 T-S K 27.33a 84 נראה כי בנוסחי ה משולבים שרידי פיוט. 85 כתב היד כולל גם נוסח 'נשכבה' ב למוצאי. 86 כתב יד זה ם בדילוגים על ידי שכטר p. 654 S. Schechter, Genizah Specimens, JQR, 10 (1898),

23 99 ]23 מפויט ארץ ישראל 57 אוקספורד, בודליאנה e Heb. מפויט 89 ארץ ישראל 58 פריז, כי"ח IV.A.1 90 נוסח ייחודי ארץ ישראל 59 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה Add 'נשכבה' מנהג ארץ ישראל /פיוט לשון החתימה עיתוי מנהג סימן כתב היד מספר מפויט סוכות מעורב 60 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה Add קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 91 T-S 8 H 17.6 ארץ ישראל 'נשכבה' מנהג קבוצת נוסח א מפויט 62 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מפויט 63 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מפויט 64 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS 'נשכבה' מנהג קבוצת נוסח ב 1 )רס"ג( מוצאי מפויט 66 אוקספורד, בודליאנה d Heb. 87 הברכה מופיעה בכתב היד פעמיים, ללא שינויים משמעותיים. 88 כתב היד הוא קובץ של נוסחים מפויטים לות שונות. במרבית המעריבים יש נוסח מפויט לברכה הרביעית, ונוסח 'נשכבה' מופיע במערכות שמפויטות בהן רק שלוש הברכות הראשונות. 89 ראו: פליישר, היוצרות )לעיל הערה 77(, עמ' 46. ברכת 'המעריב ערבים' רשומה בלשון של. 90 ם על ידי מאן, קטעי גניזה )לעיל הערה 72(, עמ' כתב היד חסר מאוד, ואפשר כי זוהי יחידה המסיימת את הנוסח הארץ ישראלי של 'השכיבנו'.

24 24[ 100 לתולדות נוסח ה הקדום של ברכת השכיבנו /פיוט לשון החתימה עיתוי מנהג סימן כתב היד מספר )רס"ג( מוצאי 67 בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן, גניזה 258 מוצאי מפויט )רס"ג( ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים ENA מפויט 69 סנקט פטרבורג, ספרייה לאומית רוסית, אנטונין Evr. III B פריז, כי"ח IV.A.228 )רס"ג( מוצאי מפויט 71 פריז, כי"ח IV.A.83 מוצאי מפויט 72 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה Add )רס"ג( מוצאי מפויט 73 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S H )רס"ג( מוצאי מפויט 74 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S H )רס"ג( מוצאי מפויט 75 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט 76 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט 77 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS )רס"ג( מוצאי מפויט 78 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS חסר 93 מוצאי מפויט 79 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה 94 T-S NS קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S AS ;T-S AS )רס"ג( מוצאי מפויט 92 אולי עיבוד של סידור רס"ג. 93 הנוסח מקוצר, ייתכן שהכוונה הייתה שלא לחתום אלא לצרף לברכת הפסוקים. 94 הברכה מתחילה, כנראה בטעות, 'השכיבנו'.

25 101 ]25 'נשכבה' מנהג ב קבוצת נוסח ב 2 /פיוט לשון החתימה עיתוי מנהג סימן כתב היד מספר מוצאי מפויט 82 אוקספורד, בודליאנה e Heb. מפויט )רשב"ן( 83 בודפשט, ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן, גניזה 154 חסר מוצאי מפויט 84 פילדלפיה, אוניברסיטת פנסיליווניה, קטע גניזה 181 מוצאי מפויט 85 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S H 8.95 )רשב"ן( קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S Arabic 36.2 מוצאי מפויט 87 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט 90 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט 91 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט 92 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS מוצאי מפויט 93 קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S NS ראו לעיל הערה אולי עיבוד של סידור רס"ג. 97 אולי עיבוד של סידור רס"ג.

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח פעמים 128 חיי משפחה בימי הביניים העורך: אבריאל ברלבב עורך משנה: מיכאל גלצר מזכיר המערכת: יאיר עדיאל מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח . הפעם בפעמים............... 5. טובה בארי. שני שירים חדשים לר' יצחק

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

קיצור שולחן ערוך סימן קכח

קיצור שולחן ערוך סימן קכח הלכה יומית הלכות שבת ומועד הלכות ברכות ונטילת ידיים עיון ת פילה - ביאור תפילת שמונה עשר ה מושגים ביהד ות - בנושא תפילה ובית כנסת "נמשלה התורה למים מה מים יורדים טיפין טיפין עד שנעשים נחלים כך האדם לומד

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד