<4D F736F F D20E4F0E7E9E5FA20EEF8E7E1E9E5FA >

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20E4F0E7E9E5FA20EEF8E7E1E9E5FA >"

תמליל

1 ה חיות מרחביות הוועדה המקומית לתכ ון וב יה קריית שמו ה הה חיות אושרו בישיבת ועדת המש ה לתכ ון וב יה מס' 2 : מתאריך _: הה חיות פורסמו בעיתון מתאריך : הה חיות מפורסמות באתר האי טר ט של הועדה המקומית בקישור :

2 תוכן העappleייappleים מבוא והappleחיות כלליות סעיף 145 אלחוקהתכappleוןוהבappleיה הappleחיותכלליות מרפסות רקע גודלהמרפסת חישובשטחיהמרפסת בליטותהמרפסתמקוויבappleיין תקappleותתכappleוןובappleיה (סטייהappleכרת)ישappleןבליטותאפשריותבהליךהקלה חומריגמר הappleחיותלהגשתבקשהלהיתר אזור תעשייה הצפוappleי ביappleויופיתוח בחזיתות appleספחappleופי גגות מערכותמיםוביוב גז חשמל תappleועהוחappleיהבמגרש אזוריפריקהוטעיappleה מתקappleיאשפהוחצרותאשפה שילוט מיappleגר הappleחיותלתקופתהבappleיה קירות וגדרות חזיתותוחומריגמר גדרותקדמייםומרכיביהם גדרותביןשכappleים מצללות (פרגולות) חappleייה גודלהחappleיה צורתמבappleהחappleיה ריצוףהחappleיהבשטחציבורי מיקוםחappleיהבמגרש הappleחיותכappleיסהלחappleיה שערכappleיסהלחappleיה חappleייתappleכים חappleיהלרכבכבד גגות וכרכובים

3 אופיהגגות חומריגמר כרכוביהגג מרזביםוארגזירוחבגגותרעפים מערכותסולריותלייצור חשמלודודישמש חצרמשק מזגappleים סוככים (גגוappleים) פיתוח שטח מפלסהכappleיסהלבappleיין ריצוףהחצר appleגישות צוברגז פילרים פיתוחהמרחבהפappleימי - 7 בappleיה appleלווית מחסappleים אappleטappleותוצלחותלוויין מתקappleיבישול (במסעדות) מתקappleימשחקיםבמרחבהציבורי מתקappleיתאורהומצלמותאבטחה מתקappleיעזר שילוטוכרזות בריכותשחיה שכוappleת יובלים

4 1. מבוא סעיף 145 א לחוק התכappleון והבappleיה קובע כי: ה ועדהמקומיתרשאיתלקבוע הappleחיות מרחביות למרחב התכappleוןשלהבעappleייappleיםהמפורטיםבסעיף קטן (ב)ובלבדשאיןבהןסתירה להוראותתכappleיתאולהוראותלפיחוקזה. הappleחיות מרחביותככולשיתייחסולחזותוולמראהוהחיצוappleישלבappleיין,למפלסיהכappleיסהלבappleיין, להשתלבותהבappleייןבסביבתו,לחיבור תשתיותולעappleייappleיםappleוספיםכפישקבעשרהאוצר. הappleחיותמרחביותיכול שייקבעולכלמרחבהתכappleוןאולחלקממappleו,לסוגימגרשיםאולמגרש מסוים,לסוגיבappleייappleיםאולבappleייןמסוים. ועדה מקומיתרשאיתלקבועבמסגרתההappleחיות המרחביותכיבשלמאפייappleיהםהמיוחדיםשל מגרשיםמסוימיםאושלסוגימגרשים,ובכללזהמיקומם, צורתם,גודלםאוייעודם,ייקבעולגבי כלמגרשכאמור הappleחיותמרחביותפרטappleיותבידירשותהרישוי המקומיתבשלבמסירתהמידע להיתרכאמורבסעיף 145 (א 1 )הappleחיותמרחביות פרטappleיותיעמדובתוקפןעדתוםתקופתתוקפושל המידעלהיתר. לאתקבעועדהמקומיתהappleחיה מרחביתהכוללתחובתאישור,תיאוםאוהתייעצות. הappleחיותמרחביותשקבעה ועדהמקומיתיפורסמו באתרהאיappleטרappleטשלהוהודעהעלקביעתן תפורסםבעיתון; הappleחיותמרחביותכאמורייכappleסו לתוקףבתוםשלושיםימיםממועדהפרסום האחרוןבעיתוןלפיסעיף 1 אאובמועד מאוחריותרשקבעההוועדההמקומית. הרואהאתעצמוappleפגעעלידיהappleחיותמרחביותשקבעה ועדהמקומית,רשאילערורלוועדתהערר בתוךשלושיםימיםמיוםפרסומן. עלבקשה להיתריחולוההappleחיות המרחביותשבתוקףבמועדמסירת המידעלהיתר,ואםלאappleמסר מידעלהיתרכאמורבסעיף 145 (א 1 ) הappleחיותהמרחביות שבתוקףבמועדהגשתהבקשה. רשותהרישוי המקומיתלאתהיהרשאית לתתהappleחיותאולקבועתappleאיםלמתןהיתרבעappleייappleים האמוריםבסעיףקטן (ב),אלאאם כןappleקבעובהappleחיות המרחביות,ובהתאםלקבועבהן. החלמיום רשותהרישויהמקומיתלאתהיהרשאית לתתהappleחיותאולקבועתappleאיםלמתן היתרבעappleייappleיםהאמוריםבסעיףקטן (ב,)אלאאםכןappleקבעובהappleחיותהמרחביות,ובהתאםלקבוע בהן. הappleחיות כלליות: יש למקם את המבappleה על פי תכappleית ביappleוי מאושרת. בהעדר תכappleית ביappleוי מספר המבappleים המותר במגרש הוא אחד. המבappleה ימוקם בהתאמה למבappleים המבappleים במגרשים הסמוכים ולהשתלב בביappleוי הכולל באזור. בתוספות למבappleה הקיים יש להקפיד על שמירת פרטיות היחידות הקיימות בבappleיין. יש לדאוג למרווחים בין המבappleים שיבטיחו אור טבעי ואוורור לחלקי הבappleיין הקיימים והמוצעים. בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך הappleחיות זה לתקappleות, תקappleים, ותכappleיות סטטוטוריות יקבעו התקappleות, תקappleים והתכappleיות הסטטוטוריות, בהתאמה קובץ הappleחיות זה חל על כל מרחב התכappleון קריית שמוappleה בלבד ויעודכן מעת לעת בהחלטות הוועדה המקומית קריית שמוappleה. התappleאים המרחביים שappleקבעו לעבודות הפטורות מהיתר, יפוגו בסוף יוappleי 2020 וממועד זה תחייבappleה ההappleחיות המרחביות המפורטות במסמך זה.

5 מ. 2 רפסות רקע: הועדה המקומית פועלת בappleושא שיappleוי חזיתות בתים ע"פי מדיappleיות של תכappleון אחיד לפיו השיappleוי חייב להיות תואם את כלל המבappleה תוך שמירה על סימטריות ומראה ארכיטקטוappleי אחיד ושמירה על אסטטיות. עמדה זו אומצה ע"י ועדת הערר במספר החלטות בפרט כשהמדובר בבית משותף. הועדה המקומית תappleחה את המבקשת ככל שתתבקש בעקרוappleות אותה תכappleית (גודל המרפסות האפשרי, חומרי הגמר, אלמappleטים השומרים על הפרטיות ושיקולים תכappleוappleיים appleוספים ככל שתמצא לappleכון). appleיתן למקם גזוזטרה ולהצמיד אותה לפאות החיצוappleיים של הבappleיין ובלבד שהכappleיסה והיציאה מהדירה לגזוזטרה תעשה מפאה אחת של קיר הבappleיין. חישוב שטחי המרפסת: ככלל שטח המרפסת יחושב כשטח עיקרי. עם זאת, תקappleות התכappleון והבappleיה (חישוב שטחים ואחוזי בappleיה בתכappleיות ובהיתרים 1992) קובעות החרגה לעappleיין גזוזטרה כמקרה פרטappleי של מרפסת (להלן appleוסח התקappleות): תחילהוהוראותמעבר: א. תחילתןשלתקappleותאלה 30 ימיםמיוםפרסומן (להלן יוםהתחילה.) ב. בבappleיהלפיהיתרשappleיתןאושהוחלטלתתולפappleייום התחילה,ובבappleיהעלפיהיתרמכוחתכappleית שהופקדהאותופקדעדיוםכ"דבטבתהתשע"ט (1 ביappleואר 2019), יחולועלמרפסות הבולטותמקירותיו החיצוappleייםשלהבappleיין (בתקappleתמשappleהזו גזוזטרה),הוראותמיוחדותאלה : 1. גזוזטרהששטחה עד 14 מטריםרבועיםלאתבוא במappleייןהשטחהמותרלבappleיה,ובלבדששטחן הכוללשלכלהגזוזטרותבבappleייןלאיעלה על 12 מטריםרבועיםכפולמספרהדירותבבappleיין. 2.עלהשטחןשל גזוזטרותכלשהןעלהאמורבפסקה (1), יבוא השטחהעודףבמappleייןהשטחהעיקרי המותרלבappleיה. 3. גג בלתימקורהשלקומהבביתמדורגאומרפסת בלתימקורהבחצרשאליהםישגישהישירה מדירה,לא ייראוכמרפסתאוגזוזטרהלעappleייןתקappleהזו. 4.לעappleייןתקappleתמשappleהזו, "דירה" כמשמעותהבסעיף 145 (א)( 2 )לחוק. ג. עלאףהאמורבתקappleתמשappleה (ב), appleקבעהבתכappleית הוראהמיוחדתבעappleייןחישובשטחהשלגזוזטרה, יחולוהוראותהתכappleית. בליטת המרפסת מקווי בappleיין: תקappleות בתכappleון והבappleיה חלק ד' (בappleיה במרווחים) קובעות כי ועדה מקומית רשאית להתיר בליטה של עד 1.2 מ' מקו בappleיין קדמי בכפוף לתappleאים הכתובים בתקappleות. תקappleות תכappleון ובappleיה (סטייה appleכרת) ישappleן בליטות אפשריות בהליך הקלה: א. בליטה עד 40% מן הקוהקדמי המותר של הבappleיין כפי שappleקבע בתכappleית או 2 מ', לפי הappleמוך שבהם( ובגובה של 2.5 מ'לפחותמפappleיהקרקעהסופיים. ב. בappleיית גזוזטרותבחריגהשל %10 אופחותמןהמרווחשappleקבע בתכappleיתבצדהמגרשובהשארתמרחק של 2.7 מ'לפחותמן הגבולהצדדישלהמגרש. ג. בappleייתגזוזטרותבגובהשל 2.5 מ'לפחותמעלפappleי הקרקעהסופיים,והחורגותב- 2 מ'או 40% לפי הappleמוךשבהם,מןהמרווחבצדהאחורישלהמגרש. ד. סגירת גזוזטרהאשרלאבאהבמappleייןשטחיהבappleייה,בכלסוגשל חומריבappleייה,היappleהסטייהappleיכרת. ה. כלהאמורלעילבכפוף לתappleאיםהכתוביםבתקappleות. חומרי גמר: יש לתכappleן מעקות בהתאם להוראות ת"י 1142

6 חומרי הגמר יהיו עמידים וקשיחים ותואמים לעיצוב הבappleיין הקיים.הקירות העוטפות את רצפת המרפסת יטויחו ויצבעו בגוון הבappleיין או בגוון המשתלב בגווappleי הבappleיין הקיים. הappleחיות להגשת בקשה להיתר: מלבד ההוראות התקappleות וההappleחיות הכלליות הקיימות להגשת בקשה להיתר, להלן הappleחיות פרטappleיות ודגשים כאשר הבקשה להיתר היappleה למרפסות למבappleה קיים: א. תרשיםסכמתישלשטחי המרפסותוהוכחהבחישוב, ששטחןהכוללשלכלהגזוזטרות בבappleייןלאיעלהעל 12 מ"ר, כפולמס'הדירותושטחכל גזוזטרהלאיעלהעל 14 מ'ר.ככל שמדוברעלמרפסתהappleדרשתבשטחים עיקריים-ישלהוכיחכי קיימתיתרהאפשריתשלזכויות בappleיהלappleיצולשל כלבעליהזכויות במקרקעיןבאופןשווה. ב. תappleוחות קומות רלווappleטיות )להוספת הגזוזטרה( ובהן סימון גבולות המגרש, קווי בappleיין ומרחק הגזוזטרה מהם. ג. חתךדרךהגזוזטרותובויפורט גובההמעקה,עיצובו האדריכלי,פירוטחומריהגמרוכו'.יש לצרףפרט 1:20 מקיר הבappleייןועדהמעקהכולל הצגתפתרוןappleיקוזהמרפסת. ד. יותרקירוי בקומההעליוappleהמחומריגמרשלהמרפסת המבוappleה.במידהוהקירוילאבקומה העליוappleהשלהבappleיין, ייappleתןהתחייבות לוועדהלפירוקהגגבמידהוהשכן מגישבקשהלבappleיהדומה (יבappleה תעלהצמודהלמבappleה ובגווappleיהמבappleה)-לא תותרשפיכהחופשית ה. חזית של הבappleיין המוכיחה השתלבות בחזית הרחוב מבחיappleת פרופורציות, חומרי גמר וכו'.

7 ו. ישלהוכיחכיהקמתמרפסתאיappleהמביאהלמצבשל הפרתפרטיותביןדייריהבappleיין. ז. appleיקוזהמרפסתבמערכתappleיקוזסמויה- appleיקוזהמרפסותוגזוזטרהיהיהבמערכתסגורה משולבתוappleסתרתולאתותר appleזילהשלמיםבאופןחופשי מקומותעליוappleותשלהמבappleה. ח. רצפתהמרפסת והקורההיקפית תהיהבכלמקרה אטומהבאופןמלא. ט. ישלהציגהמחשהתלתממדית. י. הוספת מרפסות וגזוזטראות למבappleים קיימים תותר בתappleאי שהמרפסות / גזוזטראות יבappleו בעת ובעוappleה אחת לכל הדירות באותו אגף / חזית של הבappleיין, או לפחות מרפסות בappleויות באופן עוקב (כלומר זו מעל זו) מהקרקע עד הקומה העליוappleה. יא. מעקההמרפסת בפרטאחידלכלהבappleיין. יב. תוספתמרפסתבודדתתתאפשררק בחזיתותצדדיותאואחריות ושאיappleןפוappleותלרחובאו לשטחציבורי.מרפסתבודדת תתוכappleןבהתאםלהappleחיותהמפורטות בסעיפיםלעיל.רשותהרישוי תכריעלעתההחלטה אםלהתיראתהמרפסתהבודדתבהתייחסות להשתלבותהמרפסתבחזית המבappleהוסביבתהמבappleה. יג. הגשתתכappleיותוחזיתות צלהמציגותפתרוןאדריכלי כולללכלדירותהבappleיין.

8 3. אזור תעשייה הצפוappleי ביappleוי ופיתוח: כל בקשה להיתר תכלול תכappleית ביappleוי ופיתוח על כל שטח המגרש, התכappleית תכלול העמדת המבappleים והמתקappleים, גובהם, מפלסי השטח, המרווחים בין הבappleייappleים ובין הבappleייappleים לבין גבולות המגרש. פתרון appleיקוז, מיקום ומפלס הכappleיסה לבappleייappleים ולמתקappleים, דרכי גישה לבappleייappleים ולחappleיוappleים, שטחי חappleייה, אזורי פריקה וטעיappleה, שטחי ופרטי גיappleון, פרטי שילוט, תאורה וגדרות וכן פירוט חומרי הגמר והגווappleים של כל המבappleים, המתקappleים ורכיבי פיתוח השטח. חזיתות: חזיתות המבappleיםיהיומחומריםקשיחים,הקירותיצופואבןappleסורה, גרappleוליטאוחומראיכותיאחר,באישור מappleהלתהאתר.לאיורשהשימושבפח, אסבסטוכו'בקירותובכרכובים. תappleאילמתןהיתרבappleיהיהיההצגתפתרון ארכיטקטוappleיהמוappleעממתקappleיהגגלהפוך למפגעחזותי,להappleחתדעת מappleהלתהאתר יותרלעappleיין זהכיסויי הגגלהסתרתמתקappleיםשטח גגמכוסהכאמורלאיכללבמappleייןשטח הבappleיה המרביויותרמעלגובההבappleיההמרביהקובע לעיל.חומרהכיסוייהיהלוחות פוליקרבוappleט,קורות בטון,פלדהאועץ. לאיותרשימושבאסבסטאובד. מפעליםאשרימוקמו בצידיהציריםהמרכזייםהראשיים יהיו מחויבים לפחות 20% מהחזיתהפוappleהלרחוב בקירותמסךשקופיםהמאפשריםצפייהמן החוץאלתוךחלליהייצוראוהתצוגה. appleספח appleופי: שטח הגיappleון לא יפחת מ- 20% משטח המגרש. בחזית המגרש הקדמית יש לגappleן ולappleטוע רצועה ברוחב 3 מ' לכל אורך החזית, בין גדר המפעל וגבול המגרש ולפי רשימת עצים מצורפת.את הappleטיעות יש לתאם עם הappleטיעות ברחוב. הרצועה תגוappleן על חשבון בעל המגרש. 30% לפחות מאותםהעציםבחזיתיהיוappleשיריםופורחים. מדיappleיות הועדה המקומית תומכת במתן הקלות לעappleיין הוראות התוכappleית המתייחסת לappleספח הappleופי. גגות: במידהוישappleםשיפועיםבגג (גמלוappleים),שפתהגגתוסתרעל ידיכרכובים/מעקותשיהיועשוייםמחומריגמר ומגווappleיםהזהיםלחזית. גובההכרכוב/מעקהיגיעלפחותעדגובה O.K גמלוןו/אוהמערכותהטכappleיות הגבוהותביותרשאיappleןמוסתרות הגובהמבappleיהם. ככלשהחלקים האחורייםשלהפappleליםיהיוגלוייםישלוודאהסתרתם. אזורי פריקה וטעיappleה: א. ב. אזוריהפריקה/טעיappleהיהיובתוךשטחי המגרשיםויהיומוסתריםמהחזיתלרחוב. אחסappleתחומריםוציודתתבצערקבצדוהפappleימישל המגרשותהיהמוסתרתמחזיתהרחוב.

9 4. קירות וגדרות חזיתות וחומרי גמר: אין להפappleות חזיתות אטומות אל הרחוב. החזיתות תהייappleה appleקיות מצappleרות, חווטים, וכל אלמappleט שקשור למערכות טכappleיות של הבappleיין. גדרות קדמיים ומרכביהם: חומרי גמר 1) גדרקלהתהיהממתכת,עץ,זכוכיתאוגדרחיהמגוappleappleת. לאיותר שימושבגדרבד,פלסטיק,במבוק דקוכלחומרשאיappleועמיד. שערים להולכי רגל שעריכappleיסהלמגרשיהיו ממתכת,זכוכית,עץאושילובשלהם. ישלוודאכיהקמתהגדרלאתפגע בתשתיותתתקרקעיותאובזרימתהappleיקוז. גדרות בין שכappleים גדרבappleויהביןשכappleים הגדרתחופהמשappleיצידיהבגמרטיחוצבעאוחיפויאבן. במידהומדוברבגדרקלהתהיה ממתכת,עץ,זכוכיתאוגדרחיהמגוappleappleת. לאיותר שימושבגדרבד,פלסטיק,במבוק דקוכלחומרשאיappleועמיד. מצללות (פרגולות) המצללהתתוכappleןבאופןשישתלבבעיצובהבappleיין ובסביבתו. המצללהתהיהללאקירות.המרווחיםביןהחלקים האטומיםבמצללהיחולקובאופןשווה ויהוולפחות 40% משטחה. appleיתןלבappleותאתהמצללהמעברלקויבappleייןעם עמודיםובלבדשהיאבappleויהמחומריםקליםכגון עץאומתכת. (2 (3 (4 מצללה בבappleיה צמודת קרקע: חומרי גמר לפרגולות יהיובטוןעץ ומתכת / אלומיappleיום בלבד בגוון לבן, שמappleת, אפור בהיר אובגוון שישתלב בבappleיין הקיים. מצללהבבappleיהרוויה: המצללהתהיהמחוברת למבappleהלפחותבצידההאחד קובappleייןלמצללה יהיה 1 מטרבappleסיגהמקוהמעקה. מצללהתהווהמשטחאופקי ישר,ללאשיפועים. 3. אופן תמיכתהמצללהתעשהבאחדמהאופappleיםהבאים: 4. תמיכהעלעמודים תלויהבכבל מוטותמעלהמצללה עיגוןקוappleזולילקיר

10 .5.6 חומריהמצללהיהיוברזלאואלומיappleיוםבגווןבהיר,יש לבחורפרטאחידלכלהבappleיין.הפרטישמור עלאחידותםשלכלמרכיביו. התקappleתהמצללהתתאפשררק עלגגותהמהוויםמרפסת גגהמוצמדתלדירתמגורים. 5. חappleיה צורת מבappleה החappleיה:.1.2 חומריגמרוצורהכללית -יהיומכלחומר ובתappleאישיהיובגווןהמבappleההראשיבמגרש. הappleחיותמיוחדות : שערהחappleיהלא יפתחלרחובויהיהבתחוםהמגרשבלבד. החappleיה לאתפגעבכלמקרהבמרחבהציבורי. ריצוף החappleיה בשטח ציבורי: חומריגמר אבןמשתלבת+ שילוב עםappleטיעתעצים בפרויקטים ציבורייםומסחרייםיappleטעלפחותעץאחדלכל 10 חappleיות. הappleחיותמיוחדות: ישלהקפידעלappleיקוז לכיווןכביש/שצ"פ באזורמסחרישולבוappleטיעותעציםגבוהיםכל 3-5 חappleיות. שער כappleיסה לחappleיה:.1.2 חומריגמר (פתוח) אופןפתיחתהשערים: השעריםיבappleובתחומיהמגרשבלבד. השעריםיהיובעלי פתיחהבהזזההצידהאוכלפימעלה. בכלמקרהלאיפתחוולאיבלטו גםבזמןהפתיחהלשטחציבורי.

11 6. גגות וכרכובים אופי הגגות: חומרי גמר: כרכובי הגג: צורה מגוריםא' גגות שטוחיםוגגותרעפיםדואוארבעשיפועים. הappleחיות למעקההגג כאשרמעקההגגהיappleומעקהבappleוי חובהלהתקיןבסיומתקופיappleגלפחות 3 ס"מ. הappleחיותמיוחדות: מעקההגגיבappleהכך שיסתיראתמערכותהסולריות ותשתיותappleוספותוכלמתקןטכappleיאחרעל הגג. הגג יappleוקזאלהקרקעשלהמגרש. סוגיתגמריםלגגות גגמשופעברעפים.גג שטוחappleיתןלחפותבחלוקיappleחל,חיפוישבביעץאוריצוף תקappleי. צורהואופי גגשטוחמרוצףאוגגמשופעברעפיחרס. הappleחיותמיוחדות בכלהאזוריםיושםדגשמיוחדלמבט עלהגגותהשטוחיםבאזוריםאלותוך שימושבחומריםמתאימים. 1. צורה ואופי בצמוד לגג הרעפים, עדלגובה 50 ס"מ ללא הגבלה בגוון..1 מערכות סולריות לייצור חשמל ודודי שמש: מזגappleים: מיקוםהדודיםוהקולטיםעלהגג: מיקוםבצמודלפירהיציאה לגג,אובמרכזהגג,ככלהאפשר. בכלמקרה -לאיוצבודודיםוקולטיםבצורהשappleיתן לראותאותםממפלסהקרקעבמגרש. בגגותרעפים,המתקן הפוטוולטאייוצמדככלהappleיתןלשיפועהגג. אופיוצורתהמתקappleים ייappleתappleופתרוappleות להסתרת/השתלבותכלהמתקappleים. חיבורצappleרת לאתותרצappleרת ותשתיתגלויה. הappleחיותמיוחדות: המערכות יוסתרובאופןמושלםע"ימעקותגגבappleוייםבגובהמתאים. בגגותמשופעיםישולבוקולטיהשמשבשיפועהגגוהדודים ימוקמואךורקבחללהגג. יש להציג פתרון להסתרת מתקappleי מיזוג אוויר והצappleרות המחוברות להם. appleיתןלהציבמappleועי המזגappleיםבמקוםמוסתרבגג. במידהוהמזגappleיםיוצבובמקוםאחר: א. ישלוודאהסתרתם. ב. לא יוצבובחזיתהפוappleהלרחוב. ג. לא יוצבובאופןשעלוללהוותמטרדרעשלשכן. סוככים (גגוappleים): הappleחיות כלליות: סוכך וגגון יוקמו כקירוי קל, אפשר מאריג מתוח או מתקפל (מרקיזה).

12 לא יותרו סוככים שאיappleם עומדים בתקן הישראלי. 7. פיתוח שטח 1. מפלס הכappleיסה לבappleיין: הappleחיות לגובההחצרביחסלמדרכה -מפלסה 0.00 יקבע בהתאםלappleספחביappleויתב"ע.במידהולא קיים appleספח ביappleוי,קו 0.00 יקבע באופן שהמבappleהיתוכappleןבהצמדותככלהאפשר למפלסיהקרקעהטבעייםוללאהגבהות appleוספותשלהמגרש. 2. פילרים: צורהוגודל -מסתוריאשפה/שעוappleימים/פילריםבתוך המגרשמוסתריםואappleכיםלחappleייתהרחובאובappleישות בגדרהקדמיתבהתאם לתכappleיתביappleוי.מדימיםימוקמובappleיצבלרחובבאחת מדפappleותהמגרשאובצמודלשביל הכappleיסה. חומריגמר -דלתותפילריםיהיומפחמגולווןבצבעהגדר. הפילריחופהבאבןבגווןהבappleייןהראשי. פחיאשפה -פתרוןאשפה יבוצעבאמצעותפחיםמוטמappleיםבלבד ולאבחזיתהביתרקבפיappleותהמגרשבלבד. appleיתןלהקיםעמדהלפחאשפה בתחומיהמגרשבגודלשלעד 50 ליטר. הפחיהיהעלפיתקן,עםמכסהלמappleיעת ריחותוגישהשלבעליחיים. הappleחיותמיוחדות -הפילריםיוקמובappleישהסגורהעםדלת. הappleישהתשולבבקירתומך,בappleיצבלרחובתוך הבטחתappleגישותלאappleשי שירותאובמבואהלמבappleה.במידה וימוקמולכיווןהשצ"פ,הםיוקמובappleסיגהשל לפחות 24 ס"מ. פחיאשפהיהיועם גישהמלאהוחופשיתלרחוב. 8. בappleיה appleלוות.1 אappleטappleות וצלחות לוויין: מיקום לאעלגביקירות חיצוappleיים.רקעלהגגבאופןשיוסתרמהרחוב. הappleחיותלגודל צלחותוגובההאappleטappleות לאתותר התקappleתאappleטappleותו/אוצלחות לקליטהבלווייןע"גקירות חיצוappleיים,התקappleהבכלמקרהתהיהעלהגג וappleסתרתלמפלסהרחוב. בריכות שחיה: א. בריכת השחייה תבappleהבהתאם להוראותשלתקappleותהתכappleוןוהבappleיה (בקשהלהיתר,תappleאיו ואגרות)(תיקוןמס 2 (,'התשס"ח-, 2008 סעיף בריכהשחיהפרטית. ב. אחסוןהחומריםיהיה בחדרסגורומקורהאולחילופיןבארוןסגורשהתappleאיםבויהיו כדלקמן:מקוםיבש,קרירומאוורר.איןלאחסןבחדרזהחומרים appleוספים,כגון:חומרים אורגappleים, חומריםדליקים.ג'ריקappleיםשלחומצתמלחבחדר המכוappleותיאוחסappleובמאצרה appleפרדתמהיפוכלוריט. ג. בריכהלא מקורהappleיתןלהקיםגםבמרווחיקוהבappleייןעד למרחק 1 מ'מגבולותהמגרשהצדדייםו/או אחוריו/אוקדמי. ד. מסביבלבריכה (אובהיקףהמגרש)תוקםגדרושער הappleיתןלappleעילהמטעמיבטיחות. ה. היתרבappleיהייappleתן בתappleאיאישורהגורמיםהמוסמכים. מתקappleי הסקה: א. לאיותקן מתקןהסקהבדירהאלאעלפיהיתר. ג. יותרקמין בבתיםחד/דומשפחתייםצמודיקרקע. ד. לאתוצאארובהשלמתקןהסקה בדירהדרךקירהחיצוןשלהדירההפוappleהאלהרחוב. ה. גובההארובהיתוכןלפיתקןישראלי 838. תappleאיםלתכן: א. יצורףתצהיר שמתקןהסקההותקןלפית"י 838. ב. הפעלתהקמיןתתאפשררק לאחרקבלתאישורממכוןהתקappleיםלמכשיר ולהתקappleתו..2.3

13 9. שכוappleת יובלים הappleחיות כלליות לביappleוי ופיתוח בהתאם לסעיף להוראות תכappleית ג/ כללי:.1.1 קובץ הappleחיות זה היappleו מסמך משלים לתשריטי תוכappleית הביappleוי ולרשימת פרטי פיתוח, בהתאם לappleדרש בסעיף בהוראות תוכappleית ג/ ההappleחיות המרחביות הן עדכון למסמך מדיappleיות שאושר בוועדה המקומית מיום 19/7/2016 ומיום 22/11/16. בכל מקרה של סתירה בין מסמך המדיappleיות להappleחיות תגברappleה ההappleחיות המרחביות העדכappleיות. מפלסי כappleיסה:.2.1 מגורים א': מפלס 0.00 של הכappleיסה הקובעת היappleו מחייב. ככל שעולה הצורך לשappleות את גובה מפלס 0.00 רשות הרישוי תכריע לעת הדיון ותחליט האם להתיר את השיappleוי במסגרת הגשה להיתרוזאת לאחרשתבחןאתהדבריםבהתייחס לשיקוליםהבאים:.1.2 א. ב. ג. ד. ה. ההשפעה על רצף קירות הפיתוח בחזיתות המגרשים. מידת הפגיעה בגישה הרכובה ובגישה של הולכי רגל למגרש. מappleיעת חריגה מגובה קצה הגג העליון ביחס לרחוב כולו. לאישוappleומיקומימתקappleיהתשתיתהגיappleוןברחוב.בכלמקרה יידרש לתאםאתהשיappleוייםמול המשב"ש וגורמי התכappleון. מיקוםהכappleיסהלחappleייה,מיקוםחצרהשירותוגובה קירותמחייבים,בהתאםלתכappleיתהביappleויולרשימת פרטי הפיתוח..2.2 א. ב. ג. ד. ה. מגורים א', ב' וג': מפלס 0.00 של הכappleיסה הקובעת היappleו מחייב. ככל שעולה הצורך לשappleות את גובה מפלס 0.00 רשות הרישוי תכריע לעת הדיון ותחליט האם להתיר את השיappleוי במסגרת הגשה להיתר וזאת לאחר שתבחן את הדברים בהתייחס לשיקולים הבאים: ההשפעה על רצף קירות הפיתוח בחזיתות המגרשים. מידת הפגיעה בגישה הרכובה ובגישה של הולכי רגל למגרש. מappleיעת חריגה מגובה קצה הגג העליון ביחס לרחוב כולו. לא ישוappleו מיקומי מתקappleי התשתית הגיappleון ברחוב. בכל מקרה יידרש לתאם את השיappleויים מול המשב"ש וגורמי התכappleון. מיקום הכappleיסה לחappleייה, מיקום חצר השירות וגובה קירות מחייבים, בהתאם לתכappleית הביappleוי ולרשימת פרטי הפיתוח..2.3 ככל שתוגש ותאושר בוועדה המקומית תוכappleית ביappleוי למגרש בשלמותו, appleיתן יהיה לבחון שיappleוי במפלס 0.00 ושיappleוימפלספappleיגובהגדרותבתappleאיהשתלבותעםהמגרשיםהגובלים.שיappleוימיקום חצר שירות ושיappleוי מיקום הכappleיסה לחappleיות יישקלו רק בתappleאים הבאים: לא ייפגע המרחב הציבורי בחזית הרחוב או בשטח הציבורי הגובל במגרש; לא יופחתו מספר מקומות החappleייה הציבורית; לא ייפגעו appleטיעות עצים; לא ישוappleו מיקומי עמודי תאורה וכל תשתית ציבורית מאושרת בהתאם לappleספח הביappleוי. יש לקבל אישור ממשרד הביappleוי והשיכון ומגורמי התכappleון והתשתית של התוכappleית.

14 הappleחיות לבappleיין דו-משפחתי (איור מס' 2): 3.1. מבappleה דו-משפחתייהיהבהיתראחדלשתייחידותהדיורבמגרש.טופסאכלוס ) טופס 4 )ותעודת גמרייappleתappleועלהיתרבשלמותו היתרהבappleייהיוגשעלידיעורךבקשהאחד. גובה המבappleים: 4.1. גובה הבappleיין מתייחס לשappleי מפלסים: 1) רום הגג הרעפים; 2) מפלס פappleי המעקה הבappleוי בחזיתות המבappleהבחלקהשטוחשלהגג.כלהגבהיםימדדוממפלס בהתאםלתכappleיתהביappleוי במבappleה בו תהיה יציאה למרפסת גג בקומה החלקית. השלמת הגובה התקappleי למעקה תהיה ממעקהקל מגוריםא'+ב': בappleייappleיםבappleישתיקומות עד 9.0 מ' רוםגגרעפים.מפלספappleימעקהבappleויעד 8 מ' בappleייappleיםבappleישתיקומותבתוספתקומה חלקית עד 12.0 מ'רוםגגרעפים 4.4. מגוריםג': בappleייappleיםבappleישלושקומות עד 13.0 מ'רום גגרעפים.עדמפלספappleימעקהבappleויעד 11.0 מ' בappleייappleיםבappleישלושקומות בתוספתקומהחלקית עד 15.0 מ'רוםגגרעפים 4.5. מפלסי גובה מסתורי המערכות (סעיף 7.2 להלן), ככל וappleמצאים בחלק הפappleימי של הגג ולא בחזיתותהמבappleה, לאappleכלליםבהגדרותהגובהבסעיףזה למען הסר ספק, לא תותר הקמתו של מסתור שירות מעל הקומה החלקית הappleוספת (סעיף 7.2 להלן)..3.4 חומרי גמר לקירות חוץ של הבappleייappleים: יותר שימוש בחומרי הגמר הבאים: אבן, זכוכית, אלומיappleיום, עץ, טיח מגוון טיחמגווןמותרעלפיסקלת צבעיםבגווappleיםבהירים.יותרוגווappleיםש"עמappleיפתהצבעים " appleדיר": קיר בappleוי אטום בקו בappleיין אפס חייב בגמר טיח מגוון (מסומן בקו מקווקוו באיור מס' 1 ) חומריהגמרוהגווappleים יצויappleו בבקשה להיתר ע"ג החזיתות..5 הappleחיות לחזית חמישית (גגות): החלקהשטוחבגג יחופהאוירוצף. הגגותיהיוappleקייםומטופלים. מתקappleים טכappleיים יוסתרו בחצר מערכות או בתוך גג הרעפים (פירוט בסעיף 7) צבעהגגותיהיה בגווappleיחרסטבעיים אדום,חום,אפור..6

15 מתקappleים טכappleיים: לא יותרו מתקappleים טכappleיים ע"ג קירות הבappleיין (כגון: מappleועי מזגappleים, מתקappleי כביסה, צלחות לוין דודי מים, צappleרת, תשתית, מים, תקשורת, חשמל, ביוב וכד'), אלא במגרעות/ appleישות מוסתרות או בתוך מסתור מערכות ע"ג הגג או בחלל גג הרעפים. מתקappleים טכappleיים יותקappleו בתוך מסתור מערכות. מסתור המערכות יבappleה מקיר בלוקים/בטון/ רפפותמתכת/חומרקלבאופן שמסתיראתהמערכות.החיפוי יהיה תואם לקירות המבappleה ע"ג החלק השטוח של הגג. המסתור יעוצב כחלק מעיצוב המבappleה וימוקם בחלקו הפappleימי של הגג. לא תותר הקמתו של מסתור שירות מעל הקומה החלקית הappleוספת. במבappleה בו כל הגג מחופה רעפים, כל המתקappleים יוכappleסו לחלל הגג למעט קולטי שמש. לא יותרו דודי שמש ע"ג גגות רעפים. מתקappleים פוטו וולטאים (פappleלים סולאריים) יותרו ע"ג שיפוע גג הרעפים בצמוד לרעפים ועפ"י שיפוע הגג. בגגות שטוחים לא תותר הגבהה מעבר לגובה פappleי מפלס מעקה בappleוי. הappleחיותלמתקappleי גז: מגורים א'+ב'+ג': הקמת מתקappleי גז תהיה בחצר שירות בהתאם לחוברת הפרטים. במקומות בהם קיימת אי התאמה, מיקום מתקappleי הגז ייקבע בתיאום ובאישור מהappleדס העיר מגורים ג': תותר הקמת צובר גז לשירות המבappleה. רישוי הצובר בהתאם לתקappleות. מיקום הצובר בתאום עם מהappleדס העיר עפ"י תוכappleית הביappleוי. קירות מפרידים בין מגרשים: הקירות הבappleויים כלפי חזית הרחוב וכלפי שטחים ציבוריים וכן כלפי מגרשים גובלים בחזיתות האחוריות ייבappleו עפ"י הפרטים בחוברת "רשימת פרטי פיתוח" קירות בין מגרשים גובלים, באותו רחוב, ייבappleו בהתאם להappleחיות הבאות:.7.8 איור מס' 3 חזית הרחוב קיר מפריד במרווח קדמי קיר מפריד במרווח אחורי

16 8.2.1.בקיר המפריד במרווח הקדמי ובמרווח האחורי (מסומappleים באיור מס' 3 ), יותרו קירות תומכים בגמר טיח מגוון בגוון הבית הקיר ייבappleה מבטון בהתאם להappleחיות מהappleדס המבappleה גובהקירבappleוילאיעלהעל 2.0 מ'מפappleיהקרקעהappleמוכהכפישקבועהבתוכappleיותהביappleויוהפיתוח, ולאיותרגבוהמ- 5.0 מ'מפappleיהקרקעהגבוהה,הappleמוך מביappleיהן.תותרבappleייהשלמעקהקל/בטון כדוגמת המעקות הקלים במגרש עפ"י חוברת הפרטים, על מappleת לאפשר גובה בטיחותי על פי תקן במגרש בהיתר הבappleיה תוצג פריסת הקירות בין המגרשים וכן חתכים הכוללים את המגרשים הגובלים רעפים: תוך הצגת פappleי הקרקע המתוכappleappleת בהתאם למפלסי הביappleוי. קירוי גג הרעפים יהיה לפחות 50% משטח הגג ולא פחות מ 40 מ"ר. כמו כן יש לוודא שהגג יהיה משופע בחלקו לכיוון הרחוב וappleצפה קווי בappleיין במגורים א': א. ב. ג. קוויהבappleייןבצדדיםיהיו 3 לכיווןאחדו 0 לכיווןשappleי,בהתאםלתכappleיתביappleוי. ככל שמדובר בappleסיגה שהיא בין הקירות החיצוappleיים (פטיו,פיר אוורור וכ'ו) של הבית (ראה איור א') אז ידרש לבappleות בקו אפס קיר בגובה קומות המבappleה. ככל שמדובר בappleסיגה בקירות חיצוappleיים שאיappleם appleצמדים לקו אפס (ראה איור ב') תהיה אורך הappleסיגה 1/3 מאורך הבית בכיוון קו מגרש אפס ועומק הappleסיגה לא תפחת מ 3 מטרים. תותר appleסיגה הקטappleה ב 3 מ', ובלבד שיוקם קיר בגובה קומות המבappleה. הערות כלליות: א. ב. ג. בבappleייהצמודתקרקעישלתכappleן 2 חappleיות. בבקשהכוללתיחידותאירוח ישלקבלתכappleוןשלחappleיותלפיתקן. מחסן יחשב כשטח שירות כשהוא מתוכappleן עם דלת יציאה לחצר/מרפסת (תיappleתן אפשרותלפתיחהappleוספתלתוךהבית)

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשעט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשעטשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' 20190005 בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו"ר הועדה - יו"ר הועדה אדר' appleעה אוירבך - אבן - מהappleדסת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word עקרוappleות שומה לטבלאות הקצאה ואיזון לתכappleית רצ/מק/ 1/1000/1 חלקות של חדשה לחלוקה 228,227 בגוש 3946 מתחם ב' "תכappleית האלף" ראשוןלציון הוכן עבור: הועדה המקומית ראשוןלציון על ידי : יובל ואוהד דappleוס

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: -

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 יחבאב תשעושעה 18:00 - יורועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' 2016007 בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - חברה אקסappleובסופיה - חבר עודהחביב - חבר ברוןסמיון

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשעו שעה 14:30 - יורוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 2016009 בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכסappleדר - מהappleדסתהוועדה סבטלappleהגרמן - היועצתהמשפטית

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :06/02/2019 א' באדראתשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :06/02/2019 א' באדראתשעט - יורועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' 20190013 בתאריך :06/02/2019 א' באדראתשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל: רומאיכה סיבאappleי - בודקת בקשות להיתר תאריך: 06/02/2019

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

קובץ החלטות רשות רישוי מקומית מס' בתאריך :10/08/2016 ו' באב תשע"ושעה 14:30 תאריך: 16/08/2016 ת. עברי: י"ב באב תשע"ו אישור פרוטוקולים: אושר פרו

קובץ החלטות רשות רישוי מקומית מס' בתאריך :10/08/2016 ו' באב תשעושעה 14:30 תאריך: 16/08/2016 ת. עברי: יב באב תשעו אישור פרוטוקולים: אושר פרו קובץ החלטות רשות רישוי מקומית מס' 2016009 בתאריך :10/08/2016 ו' באב תשע"ושעה 14:30 תאריך: 16/08/2016 ת עברי: י"ב באב תשע"ו אישור פרוטוקולים: אושר פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2016008 מיום 10/07/2016

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשעט - יורועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' 20190003 בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל: סמאח זועבי - בודקת בקשות להיתר תאריך: 15/01/2019

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

IFRS 3

IFRS 3 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

IAS 36

IAS 36 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז חוזה מועצה דתית פרדס חappleה כרכור (להלן : "המועצה") בין : מצד אחד: מצד שappleי: ) להלן : " הקבלן") לבין :,43 הואיל: והמועצה מעוappleייappleת בביצוע עבודות שיפוץ למקווה appleשים ברחוב חappleה כרכור (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378>

<4D F736F F D20F0E5E4EC20F9FAF420EBE1E42DF7F7EC2DF8E8E2205B52335D2E646F6378> והצלה כבאות [R3] appleציבותכבאותוהצלה / אגף המבצעים / עappleף תורתלחימה וappleהלים סיווג: בלמ"ס מספר תו"ל: 000 עמוד 1 מתוך עדכון: פברואר 2014 18 [R3] appleוהל שיתוףפעולה:כבאותוהצלה קרןקיימתלישראל רשותהטבע

קרא עוד

Microsoft Word - 02_0001_ docx

Microsoft Word - 02_0001_ docx תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F1956-0 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, 317 146, 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה- 1995

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

appleכחו: קובץ החלטות ועדה מקומית לתכappleון ולבappleיה מס' בתאריך : 21/02/2018 ו' באדר תשע"ח שעה 10:00 - יו"ר הוועדה פרץ משה חברים: - ראש מוע

appleכחו: קובץ החלטות ועדה מקומית לתכappleון ולבappleיה מס' בתאריך : 21/02/2018 ו' באדר תשעח שעה 10:00 - יור הוועדה פרץ משה חברים: - ראש מוע appleכחו: קובץ החלטות ועדה מקומית לתכappleון ולבappleיה מס' 2018002 בתאריך : 21/02/2018 ו' באדר תשע"ח שעה 10:00 - יו"ר הוועדה פרץ משה חברים: - ראש מועצה מקומית סביון מוטי לappleדאו - ראש מועצה מקומית בית

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

IAS 40

IAS 40 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 appleדל"ן להשקעה International Accounting Standard 40 Investment Property גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

תאריך: 23/11/2016 ת. עברי: כ"ב בחשון תשע"ז appleכחו: פרוטוקול מליאת הועדה מס' בתאריך :20/09/2016 י"זבאלול תשע"ושעה 19:30 - יו"רמליאתהועדה רוap

תאריך: 23/11/2016 ת. עברי: כב בחשון תשעז appleכחו: פרוטוקול מליאת הועדה מס' בתאריך :20/09/2016 יזבאלול תשעושעה 19:30 - יורמליאתהועדה רוap תאריך: 23/11/2016 ת. עברי: כ"ב בחשון תשע"ז appleכחו: פרוטוקול מליאת הועדה מס' 2016004 בתאריך :20/09/2016 י"זבאלול תשע"ושעה 19:30 - יו"רמליאתהועדה רוappleןפלוט חברים: - חבר גדלקיןאלכסappleדר - חבר גופמןאלכסappleדר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word א' בתמוז התשע"ו 7 ביולי 2016 חת. 2016-7379 אל: מיכל פליגלר ועדת המשappleה לעררים של המועצה הארצית שלום רב, הappleדון: תכappleיתש/ 1402 א' ביה"סהחקלאיפרדסחappleה -תשובתלשכתהתכappleוןהמחוזיתלעררים שהוגשועלידי

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

Microsoft Word _INTERNET.doc

Microsoft Word _INTERNET.doc מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל תוכן עינינים.1 כללי... 2 2. קרבה למבנים... 2.3 קרבה לחצרות... 3. 4 מרחקים למתקנים כגון: עמודי תאורה, אנטנות, קולטי ברקים, שלטים, דגלים,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת).doc

Microsoft Word - תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת).doc תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג- 2003 בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אנימתקיןתקנותאלה:.1 בתקנותאלה "אנטנה אנכית

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf)

(Microsoft Word - \341\370\340\354\351 \364\361\367 \343\351\357.rtf) בפני תובעים כב' השופטת חנה לפין הראל 1.עמירם בראלי 2.ויולטה בראלי נגד נתבעות צד ג' 1.אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 2.שיכון עובדים בע"מ 1. ניצן ענבר ניהול פרוייקטים (1992) בע"מ פסק דין (חלקי) הצדדים הסכימו,

קרא עוד