מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל"

תמליל

1 מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח. ינואר 2102

2 הקדמה: לאחר מהלכים רבים של המועצה, שר הפנים החליט לאשר את הקמת הועדה המקומית שתפעל רק בתחום בני שמעון. אנו נערכנו לתחילת פעילותה של הועדה המקומית מתוך רצון ומטרה ליתן לתושבים וליזמים שירות ציבורי מקצועי, ענייני ומהיר בתחום התכנון והבניה. הליך קבלת היתר בניה הינו תהליך תכנוני חשוב ומרכזי בעבודת הועדה המקומית, הכרוך תיאום עם גורמים שונים, ובהתאמה לחוקים, בקבלת אישורים, בתיאום עם גורמים שונים,ובהתאמה להוראות תכנוניות. חוברת זו נועדה לתת למבקש היתר בניה הבנה כללית בדבר הפעולות הנדרשות בכל השלבים הנחוצים, החל משלב הכנת הבקשה להיתר, שלב קבלת ההיתר, כל הדיווחים הנדרשים במהלך הבנייה ועד לקבלת טופס 4 ותעודת הגמר לבנייה. במהלך הבנייה הינכם נדרשים להחתים טפסים שונים על ידי המתכננים הבנייה ולהעבירם לפיקוח בוועדה המקומית עם חתימתם. והיועצים בהתאם לשלבי יחד עם זאת, בשל מורכבותם של הליכי הבקשה להיתר והליכי הבנייה, חוברת זו אינה כוללת את כל המידע ואת כל המתחייב לפי הוראות חוק התכנון והבנייה. היועצים והמתכננים שיפעלו מטעמכם לצורך התכנון וביצוע העבודות, אמורים להיות בקיאים בתחום ולפעול בהתאם לנדרש. יודגש כי כל עבודת בנייה מכל סוג ובכל היקף, טעונה היתר בנייה, ואין להתחיל בעבודות אלו, אלא לאחר קבלת היתר בנייה כדין. צוות הועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון ישמח לעמוד לרשותכם לצורך מתן מידע, והכוונה. בהצלחה, סיגל מורן ולדמיר פיצ'קר מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני שמעון ומהנדס המועצה האזורית בני שמעון וראש המועצה האזורית בני שמעון

3 בקשה להיתר בנייה א. מהו היתר בנייה: היתר בנייה הוא הרישיון שנותנת הוועדה המקומית לתכנון לביצוע עבודות בניה - בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו, ותקנים ישראלים מחייבים, בהתאם לזכויות הבנייה שנקבעו בתכנית החלה במקום. היתר הבנייה הוא מסמך שאליו מצורפים תכניות של הבניה, פירוט שטחי בניה, אישורים מפת מדידה והוא כולל את פרטיהם של האחראים לתכנון, לבנייה ולפיקוח על הבנייה. לתשומת ליבכם: בנייה או שימוש ללא היתר, או בסטיה מהיתר, היא עבירה פלילית. ב. מתי נדרש היתר הבנייה: סעיף 041 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה- 0691, ותקנות התכנון והבנייה )עבודה ושימוש הטעונים היתר(, התשכ"ז קובעים מהם המקרים שבהם יש להגיש בקשה להיתר, ביניהם: הקמת בניין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש. כל תוספת לבניין קיים. לדוגמה: חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה, לרבות קירוי מרפסת קיימת, גם אם הוא מחומרים קלים שונים. כל שינוי בקירות חיצוניים. בשינוי פנימי אין צורך בהיתר בנייה, למעט במקרים בהם השינוי משנה את שטח הדירה, פוגע בשלד הבניין, במבנה משותף, בצנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף. התווית דרך, סלילתה וסגירתה. חפירה ומילוי המשנים את פני הקרקע, את יציבותה או את בטיחותה, הנחת תשתיות או קירות תומכים. הקמה או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, וכן העמדת מחסן, מכולה ומבנים ניידים. כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה. יש מקרים שהבנייה מתאימה להגשה בדרך של עבודה מצומצמת, למשל: פרגולה, גדר, מחסן וכדומה

4 עבודה מצומצמת : במקרים מסוימים וספציפיים בקשה לעבודה מצומצמת. אשר מפורטים בתקנות מיוחדות ניתן להגיש לוועדה המקומית הבקשה תוגש על גבי תשריט ב 3 עותקים צבועים כנדרש שיכללו: טופס בקשה להיתר, תרשים סביבה, תכניות מבט על בקנה מידה 0:011, הנחוצים להבהרת הבקשה. חתכים וחזיתות. הגשת בקשה להיתר בנייה וקליטתה 1 ג. עריכת בקשה להיתר הבניה הנחיות אלו נועדו כדי להבהיר, באופן כללי את הדרישות לצורך הכנת בקשה להיתר בניה עמידה בתנאים דלהלן תאפשר לזרז את קליטת הבקשה, בדיקת הבקשה ולאשרה. הבקשה תוגש בהתאם לנדרש בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 0691, ותקנות תכנון הבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( התש"ל- 0611, ותכלולנה, בין השאר, את המפורט להלן : 1( תכניות הגשה - תנאי סף לפתיחת בקשה בוועדה המקומית: א. המבקש יגיש בקשה להיתר )"גרמושקה"( ב 2- עותקים )תיק ורוד יירכש בוועדה(.. ב. ג. ד. ה. ו. תכנית הגשה בקובץ PDF ערוכה על גבי דיסק /באמצעות מייל ליורי: מפת מדידה מקורית, עדכנית )שישה חודשים( וחתומה על ידי מודד מוסמך. מפת מדידה בקובץ DWG על גבי דיסק/באמצעות מייל ליורי: אישור עדכני על רישום זכויות בנכס ממינהל מקרקעי ישראל. צילום תעודת זהות של המבקשים )תעודת התאגדות במקרה ש תאגיד(. ז. אישור / פטור מהג"א. )ראה פרק 2 שלבי הטיפול בבקשה להיתר סעיף ו' 2(

5 ח. ט. י. יא. צילום רישיון בתוקף של עורך הבקשה ומתכנן השלד. תשלום פיקדון: עם הגשת הבקשה יש לשלם במחלקת הגביה פיקדון בשיעור% 21 מגובה אגרת הבניה או אגרת מינימום. עם אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית ינוכה תשלום הפיקדון מאגרת הבניה הנדרשת לתשלום על פי חוק. למבנים חקלאיים יש להגיש אישור משרד החקלאות. למבנים באזור תעשיה "עידן הנגב" חתימת המנהלת. 1( התכנית תכלול: א. ב. ג. ד. עריכת טופס 0 )תקנה 2 א( במלואו. השלמת חתימות כל בעלי העניין כנדרש בחוק )מבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין וכו'(. תרשים הסביבה בקנה מידה 0:2111 הלקוח מתשריט התכנית החלה במקום )התב"ע התקפה(, כולל סימון המגרש המבוקש בצבע אדום. תרשים מגרש בקנה מידה 0:211 על גבי תוכנית מדידה ללא תכנון, ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך ( בתוקף לשישה חודשים(. ה. ו. ז. ח. תכנית העמדת המבנה בקנה מידה 0:211 על רקע מפת מדידה כוללת סימון קונטור המבנה בצבע אדום, גבולות המגרש קווי בניין וסימון מבנים להריסה בצבע צהוב. חישוב שטחים מלווה בתשריט סכמטי של שטחי הבניה המוצעים והקיימים. תכנית פיתוח בקנה מידה 0:011, הכוללת: ציון מפלס 1.11 של המבנה, גבהים אבסולוטיים של הקרקע, פתרון ביוב, פתרון ניקוז המגרש, מיקום מערכות מים, חשמל, תקשורת, בלוני גז ואשפה, סימון מקומות חנייה, קירות תומכים, משטחים מרוצפים, דרכי גישה, שערים וכו' תכניות כל הקומות בקנה מידה 0:011 הכוללות סימון קווי בניין וגבולות מגרש, סימון המפלסים, תוכנית הגג בציון שיפועים לניקוז סימון מערכת סולרית ומסתור )קולט/ דוד שמש(, ציון ייעוד החללים השונים, הפתחים ומידותיהם וכו'.

6 2 חתכים )לפחות( לאורך ולרוחב הבניין בין גבולות המגרש, במקרה של תוספת בניה חתכים דרך החלק המוצע והקיים. ט. י. יא. יב. יג. יד. חזיתות בין גבולות המגרש הכוללות ציון מפלסי הבניין והקרקע קיים ומתוכנן, ציון חומרי הגמר וחיפוי, גדרות וגובה מגרשים גובלים. פרטים: חניה מקורה, מחסן, פריסת גדרות, מסתור כביסה ופרטי פיתוח על פי תכנית בינוי מאושרת. גדרות לסמן בתחום מגרש המבקשים או חתימת שכנים ע"ג התוכניות. תוכנית המרחב המוגן תצורף לתוכנית ההגשה בקנה מידה 0:11. חתך ופרט קונסטרוקטיבי לקירות חזית ולקיר תומך. 2( אישורים נדרשים : א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. אישור מ.מ.י. אישור כיבוי אש לבניה חדשה למגורים. התייחסות ועד הישוב/קיבוץ ע"ג הבקשה להיתר. אישור מחלקת ההנדסה. אישור מחלקת הגביה מועצה אזורית בני שמעון. חישובים סטטיים - ערוכים על ידי מתכנן שלד הבניין על פי התקנות. תצהיר מתכנן שלד )טופס 6 תקנה 2 )ה((. הסכם התקשרות עם מעבדה מוסמכת הכוללת בדיקות עפ"י התקן )מערכות אינסטלציה, בטונים וממ"ד(. הסכם התקשרות עם אתר פסולת מורשה. טופס חישוב כמויות פסולת. אישורים נוספים ידרשו בהתאם למהות הבקשה. 3( הוכחת בעלות לזכויות: א. נסח טאבו: "נסח טאבו " מלשכת רישום המקרקעין יכלול את כל שמות בעלי החלקה. הנסח יהיה מעודכן לתאריך הסמוך ככל האפשר למועד ההגשה )ולא יאוחר מחצי שנה לפני מועד ההגשה (. את הנסח ניתן להזמין בלשכת רישום המקרקעין או באמצעות הדפסה מאתר האינטרנט. קרקע בבעלות מ.מ.י יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/או הסכם פיתוח בנוסף לנסח טאבו.

7 ב. אישור בר רשות: בנחלות חקלאיות יש להציג אישור מאת מינהל מקרקעי ישראל ו/או האגודה החקלאית )כאשר אין זכויות רשומות במינהל(. ג. בקשה להיתר ע"י תאגידים: במידה והמבקש או בעלי הקרקע הינם תאגיד, יש להגיש את הבקשה ע"י מיופה כוח מטעם התאגיד בצירוף תעודת התאגדות מאושרת. יש להגיש ייפוי כוח חתום ע"י עו"ד או רו"ח למבקש בשם החברה בציון שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון ופקס. כאשר המבקש הינו תאגיד ובעלי הקרקע הינם אחר יש להמציא ייפוי כוח מאושר כחוק מטעם בעלי הקרקע לגבי התאגיד. ד. בקשה להיתר במקרקעין משותפים: יש להחתים את כל בעלי הזכות בנכס על גבי הבקשה להיתר. אם בעלי שאר ה זכויות לא חתמו על הבקשה - על המבקש להגיש לוועדה את המקומית את שמות המסרבים לחתום וכתובותיהם ומס' טלפון. כמו-כן יש לצרף צילומים מלאים מתכנית ההגשה במספר עותקים מתאים אשר ישלחו ע"י הועדה המקומית ע"ח המבקש לכל אחד מבעלי הזכויות במקרקעין אשר לא חתם על הבקשה.. שלבי הטיפול בבקשה להיתר: 2 א. בדיקות הבקשה: לאחר הגשת הבקשה תיערך בדיקה על ידי מח' הרישוי. ב. העברת הערות למבקש ההיתר: הועדה תעביר למבקש ולעורך הבקשה גיליון דרישות והערות בדיקה הנחוצים לצורך קידום הליכי הבקשה. ג. בקשה למתן הקלה או שימוש חורג: הוועדה המקומית רשאית לאשר במקרים מסוימים סטייה מהוראות תכנית המתאר - במסגרת הליכים של הקלה או שימוש חורג. יש לציין שהבקשה להקלה כרוכה בהליך מורכב )פרסומים, התנגדויות, בעלות כספית וכיו"ב ) מומלץ לשקול כדאיות הגשת בקשה להקלה/שימוש חורג. שימוש חורג בקרקע חקלאית מוכרזת טעון אישור של הועדה המחוזית ושל הועדה לשמירת קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )ולקחש"פ (. אישור הקלה או שימוש חורג כרוך בתשלום היטל השבחה. )1 )2 )3 )4

8 ד. הנחיות לפרסום בקשה למתן הקלה או שימוש חורג. לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה על ידי מח' הרישוי ובטרם דיון בבקשה יינתן נוסח לפרסום חתום על ידי יו"ר הועדה. 0( את ההודעה יש לפרסם ב -3 עיתונים: עיתון נפוץ כגון: ידיעות אחרונות, מעריב והארץ. מקומון המופיע לפחות אחת לשבוע כגון ידיעות נגב, כלבי, שבע וכו'. עיתון בשפה הערבית. יש לתלות ההודעה במקום בולט בחזית המקרקעין או הבניין שעליהם חלה הבקשה למשך 04 ימים. יש לתלות ההודעה בלוח מודעות בישוב. )2 )3 המבקש ישלח הודעה לגבי הבקשה לכל הגובלים במגרשו, הבעלים והמחזיקים בקרקע ההודעה תישלח בדואר רשום ועל חשבונו. )4 יש להעביר לוועדה המקומית תצהיר חתום בדבר ביצוע פרסום בהתאם להנחיות - בקשה להקלה/שימוש חורג הכולל את כל המסמכים הנלווים )ראה טפסים א' 1, א 2 ( 1( הועדה המקומית תאפשר להגיש התנגדות לבקשה בתוך 04 ההודעות או הפרסום. יום מהתאריך האחרון למשלוח במידה ותוגשנה התנגדויות הן תצורפנה לבקשה לקראת הדיון בוועדה המקומית. המבקש או המתנגד רשאים יהיו לערור על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת ערר תוך 31 ימים מיום קבלת החלטת הועדה המקומית בתקופה זו לא יוצא היתר בנייה. 9( טיפול בבקשה להיתר במקרקעין משותפים אשר לא נחתמה ע"י כל השותפים בנכס במקרה של הגשת בקשה להיתר בנכס הרשום במקרקעין משותפים אשר לא חתמו על הבקשה, תשלח הועדה המקומית בדואר רשום על חשבון המבקש עותק הבקשה אל כל אחד מהשותפים אשר לא חתם עליה. הועדה המקומית תאפשר לשותפים להגיש התנגדות בכתב תוך 04 ימים מיום משלוח ההודעה.

9 במידה ואחד השותפים או יותר הגישו התנגדותם לבקשה, ההתנגדויות יובאו לדיון בפני הועדה המקומית וכמו כן יזומן המתנגד והמבקש לדיון. למתנגד ולמבקש תינתן ארכה של 31 יוצא היתר בנייה. ימים לפנות לועדת ערר או לערכאות שפטיות. בתקופה זו לא ה. דיון בוועדה המקומית 0( דיון בוועדה המקומית/רשות רישוי לתכנון ולבנייה א. כאשר הבקשה תואמת את דרישות החוק, התקנות והתב"ע החלה, תובא הבקשה לדיון ברשות רישוי. ב. כאשר הבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות התב"ע ודרישות הועדה המקומית )הקלות, שימוש חורג וכו' ) או במקרים מיוחדים תובא הבקשה לדיון בפני חברי ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה. 2( אישור הבקשה להיתר ע"י הועדה המקומית לאחר אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, או על ידי רשות הרישוי, תישלח למבקש הודעה על החלטת הועדה ועל הדרישות שיש להשלים לצורך קבלת ההיתר. 3( דחיית הבקשה להיתר ע"י הועדה במידה ודחתה הועדה המקומית או רשות הרישוי את הבקשה להיתר בניה, ראשי כל צד הרואה עצמו נפגע ע"י הדחייה, לערור על כך בפני ועדת ערר מחוזית תוך 31 ימים מיום קבלת החלטת הועדה/רשות הרישוי.

10 ו. פירוט אישורים להיתר בניה 0( מרחב מוגן - כל בקשה להיתר למבנה חדש או לתוספת בנייה טעונה אישור פיקוד העורף למרחב מוגן. תכניות ההגשה יכללו הוראות ותכנון לממ"ק )מרחב מוגן קומתי( או לממ"ד )מרחב מוגן דירתי( הכול בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית )מפרטים לבניית מקלטים( התשנ"ד המתכנן יפנה ישירות למפקדת המחוז של פיקוד העורף, לשם קבלת אישור לתקינות התכניות למרחב מוגן. 2( בקשה לתוספת כאשר קיים מקלט או מרחב מוגן בנכס במקרה של תוספת בנייה כאשר כבר קיים מקלט או מרחב מוגן בבית, ניתן להגיש בקשה לפטור לפיקוד העורף. הבקשה תוגש על גבי טופס מתאים )ראה טופס ב'(. המבקש יפקיד בוועדה המקומית ערבות בנקאית לשם הבטחת ביצוע המרחב המוגן. פיקוד העורף באר שבע דרך מצדה 9 דירה 32 בנין מרכז הנגב טלפון ( אישור מינהל מקרקעי ישראל: בכל בקשה להיתר בקרקע שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל יש להחתים את המנהל על גבי הבקשה )אלא אם כן ניתן אישור מינהל בדבר פטור מקבלת אישור לבניה(. מינהל מקרקעי ישראל באר שבע המחלקה החקלאית רחוב התקווה 4 טלפון

11 בקרקע פרטית - יש להחתים את בעל הזכות בנכס על גבי הבקשה כאמור לעיל. 4( חישובים סטטיים: לכל בקשה להיתר יצורפו חישובים סטטיים והתחיבות אשר נערכו ע"י מתכנן השלד. קירות תמך או סלעיות בתחום המגרש - יש להגיש לגביהם חישובים סטטיים. החישובים הסטטיים ייחתמו ויוגשו על ידי המתכנן שלד בטופס מיוחד )ראה טופס ג'(. אם נושא הבקשה היא תוספת הבניין, יש להגיש תצהיר מתכנן השלד ליציבות מבנה קיים )ראה טופס ד'(. יש להגיש לוועדה המקומית, עם גמר הקמת השלד, חישובים סטטיים חדשים אם במהלך הקמת השלד חלו בו שינויים. 1( אישור שירות כיבוי אש: בבקשה לבניה חדשה למגורים ולכל בקשה להיתר שאינה למגורים יש לצרף אישור שירותי כיבוי אש. כיבוי אש באר שבע ת.ד 060 באר שבע טלפון ( התייחסות לשכת הבריאות המחוזית לכל בקשה להיתר שאינה למגורים יש לצרף התייחסות לשכת הבריאות. לשכת הבריאות באר שבע רח' התקווה 4 קריית ממשלה טלפון ( אישור איכות הסביבה / יחידה סביבתית נגב מערבי לכל בקשה להיתר שאינה למגורים יש לצרף אישור איכות הסביבה / יחידה סביבתית נגב מערבי

12 שחר יסינובסקי ת.ד 0 נתיבות טלפון ( התייחסות חברת החשמל לחדרי טרנספורמציה: יש לצרף אישור חברת החשמל לגבי הקמת חדר טרנספורמציה לגבי כל בניה קבלנית חדשה תעשיה מסחר וכו'. חברת חשמל באר שבע ת.ד 921 מיקוד טלפון ( במידת הצורך ובהתאם למהות הבקשה יתבקשו אישורים נוספים. 01( תשלום אגרות והיטלים: לפני הוצאת היתר הבנייה יש לשלם את אגרות הבניה והיטל ההשבחה המוטלים מכוח חוק התכנון והבנייה, וכן חובות של תשלומי חובה לרבות היטלי פיתוח למועצה. א. היטל השבחה: היטל ההשבחה משולם על פי חוק התכנון והבנייה בגין השבחת שווי המקרקעין הליך תכנוני. ההיטל ישולם גם במקרה שתאשר הועדה המקומית הקלה או שימוש חורג. בכל מקרה מומלץ לברר בוועדה מקומית אם צפוי להיות מוטל היטל השבחה על הבנייה המבוקשת. הואיל ושיעור היטל ההשבחה עשוי במקרים מסוימים להיות גבוה יחסית, מומלץ לבדוק הנושא לפני התחלת הליכי הרישוי. שיעור היטל ההשבחה יקבע על ידי שמאי מקרקעין בכל מקרה לגופו, לפיכך לא יוכלו עובדי הועדה למסור אומדן לגבי גובה היטל ההשבחה.

13 ב. נוהלי תשלום היטל השבחה: הועדה תעשה ככל האפשר לקצר את זמן טיפולו של שמאי המקרקעין בבקשה. עם קבלת ההערכה השמאית תשלח הועדה המקומית הודעה ובה יפורט שיעור היטל ההשבחה שיש לשלם בגין קבלת ההיתר. בהתאם לחוק ניתנת האפשרות למבקש לנקוט בהליכים ביחס לדרישות התשלום או ביחס לשומה. ג. תשלומי חובה, היטלי ביוב ופיתוח: תשלומי חובה לרבות היטלי ביוב ופיתוח נגבים ע"י המועצה ומבקש ההיתר חייב לקבל את אישור המועצה להיעדר חובות מסוג זה. ד. כתב שיפוי: בבקשות לפל"ח )פעילות לא חקלאית בנחלות( יש להמציא לוועדה כתב שיפוי חתום בידי עו"ד בנוסח שיינתן ע"י הועדה. כתב שיפוי/התחייבות יכול להידרש לפי החלטת הועדה גם במקרים אחרים, לפי הנסיבות.. הפקת היתר בנייה 3 א. לאחר השלמת כל הסעיפים והתיקונים שנדרשו ע"י הועדה המקומית, תשלום אגרת בניה והיטל השבחה במידת הצורך,יופק היתר בנייה. ב. במקרים של בקשות שהיו בהם התנגדויות, ההיתר יופק רק בתום 31 ימים מיום משלוח ההחלטה למתנגדים. ג. על המבקש להשלים את פרטי הקבלן והאחראי, לביצוע על טופס הבקשה להיתר או לחתום על התחייבות להעסקת קבלן רשום )ראה טופס ה'(. ד. ההיתר ייחתם ע"י מהנדס הועדה ויו"ר הועדה )עותק הכולל את טופס ההיתר והבקשה להיתר עם תכנית ההגשה יימסר למבקש(.

14 . הנחיות למקבל היתר הבנייה 4 א. ביקורת במקום העבודה: היתר בנייה יחד עם התכנית המצורפת אליו, ימצאו באתר הבנייה בקביעות, במשך מהלך ביצוע עבודות הבנייה, ויש להציגם על פי דרישתו של מהנדס הועדה או מפקח הבנייה. ב. הפרעות לתנועה: יש להימנע מכל מעשה העלול להפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל. אין להניח חומרי בניין, כלי עבודה, פסולת או חומרים אחרים על המגרשים הסמוכים לאתר הבנייה או בשטח המדרכה או רחוב לפניו, חומרים אלו יונחו בתחומי המגרש המיועד לבנייה בלבד. אם יימצאו חומרים או כלים בשטחים האסורים, בסמכותו של מפקח הבנייה להטיל קנסות ואף לנקוט בצעדים משפטיים. ג. סידורי בטיחות: באחריות בעל ההיתר, המתכננים מטעמו וקבלן עבודות הבנייה לנקוט בכל אמצעי הבטיחות המתחייבים מהוראות כל דין, כדי להבטיח כי בני אדם המצויים בשטח העבודה או בסביבתו הקרובה, לא יהיו חשופים לפגיעה כתוצאה מחומרי הבנייה, חפירות ועבודות הנעשות בשטח הבנייה. ד. קבלני בניה רשומים: עבודות הבנייה יבוצעו אך ורק על ידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים לפי לעבודות הנדסה בנאיות". "חוק רישום קבלנים יש להעביר את טופס הודעה על מינוי קבלן רשום לפני התחלת עבודת הבנייה חפירות: ה. אין לחפור תעלה או בור במדרכה או בכביש או בכל מקום אחר שמחוץ לשטח הבנייה, אלא לאחר אישור בכתב של מהנדס המועצה. ו. יציבות הבניין: יש להבטיח את יציבותו של הבניין תוך כדי בנייתו. ניקיון המגרש: יש לנקות מיד עם גמר עבודות הבנייה את מגרש הבנייה וסביבתו הסמוכה מכל פסולת ושיירי בנייה.

15 א. חיבור חשמל לצורך ביצוע עבודות בנייה לאחר קבלת היתר הבנייה, רשאי בעל ההיתר לבקש אישור לחיבור חשמל לצורך ביצוע עבודות הבנייה יש לפנות לחברת החשמל עם היתר בניה או לבקש חיבור חשמל ע"ג טופס 0 תקנה. 2 בבניה ציבורית יתווספו הדרישות הנ"ל: א. שילוט : יוצב שלט בגודל של לא פחות מ 0*0 - מ' ועליו מצוינים בין היתר שמותיהם של מתכנן שלד הבניין וקבלן הבניין. השלט יוצג במקום בולט באתר הבנייה. ב. גדר זמנית: על הבונה חלה החובה להקים גדר היקפית בגובה 2 מ' לפחות, לשביעות רצונו של מפקח הבנייה, לשם הפרדת אתר העבודה מהרחוב וממגרשים סמוכים.. הנחיות לביצוע עבודות הבנייה 5 תנאים לביצוע עבודות הבנייה: לא יוחל בעבודות בנייה שעליה ניתן היתר ולא ימשיכו בה אלא אם כן נתקיימו התנאים: א. היתר בנייה ותוכניות מאושרות: בידי מנהל העבודה באתר יימצאו היתר הבנייה, תוכניות מאושרות ותוכניות עבודה לביצוע בקנ"מ שלא יפחת מ - 0:11 וכן כל המסמכים הרלוונטיים לביצוע העבודה. ב. מינוי אחראים לביקורת על עבודות הבנייה: לא יוחל בבנייה אלא לאחר שנתמנו אחראים לביקורת עבודות הבנייה. מינוי של אחראי לביקורת על עבודות הבנייה יעשה על גבי טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת על עבודות בנייה. ג. הודעה על התחלת עבודות הבנייה: על התחלת עבודות הבנייה ומועדה תינתן הודעה מראש לוועדה המקומית ומחלקת על הבנייה באמצעות טופס הודעה על התחלת עבודות הבניה. הפיקוח

16 ד. אישור מדידה: לא תבוצע יציקת יסודות של המבנה שעל בנייתו ניתן ההיתר, אלא אם נמצא בידי מנהל העבודה באתר אישור בכתב של מודד מוסמך, שמיקום החפירות הנועדות ליציקת היסודות מתאים למיקום בניין כפי שאושר בהיתר. ה. עריכת ביקורת באתר בנייה: מתפקידם של האחראים לביקורת, כל אחד בתחום אחריותו, לוודא שעבודות הבנייה מבוצעות בהתאם לתנאי ההיתר, ולתקנות שהותקנו על פי חוק. הביקורת תיערך על ידי האחראים לביקורת לסוגיהם על פי המפורט להלן: 0( סימון קווי בניין / סימון מקום היסודות. 2( גמר יסודות ו/או גמר מקלט ומרתף ו/או גמר קורות יסוד. 3( גמר השלד. 4( גמר הבניין. ו. הנחיות כלליות: 0( האחראים לביקורת ימסרו דיווח לוועדה המקומית, כל אחד בתחומו, מיד עם תחילת הבניה אחר מועד עריכת הביקורת בשטח הדיווח יכלול מועד עריכת הביקורת ותוצאותיה עם העתק לבעל ההיתר ולעורך הבקשה. 2( אחראי לביקורת רשאי להתפטר מתפקידו על ידי מתן הודעה בכתב למהנדס הוועדה ולבעל ההיתר, בצירוף דיווח על הביקורת באתר הבנייה שנערכה לא יותר מ 9- ימים לפני מתן הודעת ההתפטרות, תחילתה של הודעת ההתפטרות היא שבוע לאחר מסירתה לידי מהנדס הוועדה. 3( אין להמשיך בעבודות הבניה לאחר הודעת התפטרות כאמור! כל עוד לא נתמנה אחראי חדש, רואים את העבודות שבוצעו אחר תחילת ההתפטרות כעבודות שבוצעו שלא בהתאם להיתר. 4( אין לבנות בסטייה מהיתר הבנייה או ללא היתר כחוק. 1( במידה ומתעורר צורך לבצע שינויים בבנייה על ידי בעל ההיתר חובה להגיש בקשה להיתר התואמת את השינויים ולקבל אישור לכך בטרם תחילת ביצוע השינויים. כל המבצע שינויים בבנייה או תוספות בנייה בסטייה או בחריגה מהיתר בנייה מאושר, עלול להיחשף לתביעה משפטית פלילית, על פי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה , וצפוי לעונשים הקבועים בחוק, ובכלל זה קנסות כספיים, צווי הריסה וכו'

17 הנחיות לקראת קבלת "טופס " אישור לחיבור חשמל, מים, טלפון וכבלים לקראת הגשת הבקשה לקבלת "טופס 4 תקנה 1", אשר עם אישורה יתאפשר, אכלוס הבניין וחיבור הבית לחשמל, מים, טלפון וכבלים, יש למלא אחר התנאים דלהלן: 0( השלמת עבודות הבנייה ועבודות הפיתוח: א. ב. ג. ד. ה. לוודא כי הבנייה בוצעה על פי היתר הבנייה, וככל שבפועל בוצעו שינויים יש לקבל מעודכן התואם מצב קיים. התקנת כלים סניטריים, ומטבח. התקנת מעקות בתוך הבית ובמרפסות, ומערכות סולריות. התקנת אמצעי מיגון בממ"ד בהתאם להוראות הג"א / פיקוד העורף. התקנת שלט מואר הכולל שם הרחוב ומספר הבית. היתר בנייה ו. ז. ח. השלמת עבודות הפיתוח בחצר ובכללם: שבילים, גינון, תאורה, חניה/ חניות, קירות גדר מחופים, שערים, גומחות אשפה, מים, ועוד. פינוי פסולת בנייה מתחומי המגרש. ניקיון קווי ביוב פנימיים עד לחיבורם לקווי הביוב הראשיים. 2( אישורים: א. לצורך קבלת אישור חיבור לתשתיות ב"טופס 4 תקנה 1" לאכלוס בבניה פרטית למגורים יש להגיש את רשימת האישורים לפי הפירוט ברשימת התיוג. )רשימת תיוג ואישורים נדרשים לטופס 4 תקנה 5 לחיבור חשמל ניתן למצוא באתר האינטרנט של הוועדה תחת כותרת טפסים והנחיות לטופס ) 4

18 ב. אישורים לאכלוס מבנים שאינם למגורים - תעשייה, מסחר, משרדים, מבני ציבור. יש להגיש את כל האישורים אשר בסעיף א', כמו כן ידרשו אישורים נוספים בהתאם למהות הבקשה והדרישות להיתר הבניה, אישורים לדוגמא: אישור ביקורת כיבוי אש. בטיחות מעלית )אם יש(. אישור משרד הבריאות. אישור המשרד להגנת הסביבה. אישור יועץ בטיחות. אישור בודק חשמל. אישור על קיום נגישות לנכים ג. אישורים לאכלוס מבנה חקלאי יש להגיש את כל האישורים אשר בסעיף א', כמו כן ידרשו אישורים נוספים בהתאם למהות הבקשה והדרישות להיתר הבניה, אישורים לדוגמא: אישור ביקורת כיבוי אש. אישור פיקוד העורף )למבנה שנדרש ובוצע מיגון(. אישור משרד הבריאות. אישור משרד להגנת הסביבה

19 לכבוד: הועדה לתכנון ובניה "שם הועדה" תאריך: טופס ב' טופס הצהרה על כמות פסולת בנין, התקשרות עם אס"פ ופינוי הפסולת )ימולא בשני עותקים( פרטי מגיש הבקשה להיתר: שם המבקש/ת בקשה להיתר מספר מהות הבקשה ישוב גוש טל+נייד: חלקה/מגרש ידוע לנו כי עפ"י תקנות התכנון והבניה בקשה להיתר, תנאיו ואגרות,תיקון מס' אנו נדרשים להתקשרות עם אס"פ )אתר סילוק פסולת( כתנאי לקבלת היתר בניה. וכן לאישור מהאס"פ על סילוק הפסולת אליו לצורך קבלת טופס 4 )אכלוס(. טבלה לחישוב כמויות הפסולת סוג המבנה: בניה רגילה למגורים )01 טון ל 011 מ"ר בנוי( בנייה טרומית למגורים )9 טון ל 011 מ"ר בנוי( מסחר ותעשייה )3 טון ל 011 מ"ר בנוי( מרתפים )9 טון ל 011 מ"ר בנוי( הריסה )11 טון ל 011 מ"ר בנוי( עודפי חפירה חישוב בפועל. ) 0 קוב' = 0.1 טון( שטח במ"ר נפח = סה"כ כמות פסולת )בטון( מהנדס/הנדסאי/אדריכל רשום ת.ז. הצהרת עורך החישוב אני הח"מ מס מצהיר שבדקתי את תכנית ההגשה להיתר וחישבתי את כמות פסולת הבניין שתיווצר בתהליך הבניה, על פי התכנית. כמות הפסולת המוערכת על ידי הינה טון. חתימה וחותמת: תאריך: אישור התקשרות עם מטמנה. )תנאי להוצאת היתר( אנו מאשרים כי המבקש/ים הרשומ/ים בטופס זה התקשר עמנו להטמנת פסולת הבניה. חתימה וחותמת המטמנה: מטמנת. תאריך: אישור המטמנה על ביצוע הטמנה )תנאי לקבלת טופס 4( אנו מאשרים כי המבקש/ים הרשומ/ים בטופס זה הטמינו בפועל במטמנה סה"כ טון פסולת בניין. מטמנת. תאריך: חתימה וחותמת המטמנה:

20 נספח )סעיף 01.10( טופס להגשת חישובים סטטיים טופס ג' שם מתכנן שלד הבניין או תוספת לבנין קיים ומספר זהותו מענו,התואר המקצועי ומספר הרישיון תאריך מס' התיק לכבוד הועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון הנדון: בקשה להיתר בניה מתאריך מקום הבניה: גוש חלקה רחוב מס' בית מהות הבניה: שם עורך/י הבקשה שם המבקש/ים במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש חתומים בידי. ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון, ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לעניין. )למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים( בדקתי בתאריך את הבניין הקיים באתר הנדון, ועל סמך בדיקה זו,אני מצהיר)ה( שהבניה, נושא ההיתר המבוקש, לא תיפגע ביציבותו של הבניין הקיים,לא בשעת ביצועה של בנית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע. ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מוטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 204 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 0691, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה המקצועית האמורה או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם. חתימת מתכנן שלד הבניין

21 טופס ד' טופס 6 )תקנה 2 )ה(( תצהיר של מתכנן שלד הבניין/תוספת לבניין קיים אני החתום)ה( מטה ת"ז בעל רשיון מס' הגר)ה( ב- אחראי לביצוע שלד הבניין הנבנה ב- גוש: חלקה: מגרש: ועל פי בקשה מס' מצהיר בזה לאמור: 0. אני אחראי לתכנון שלד הבניין הנזכר לעיל ו/או התוספת המבוקשת בבקשה. התכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד, בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבניין בחלק ה' בתוספת השנייה )להלן חלק ה'( וכמפורט להלן: )א( העומסים האופייניים בבניין חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 402 והעומסים האופייניים השימושיים בבניין הם. )ב( עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 404; )ג( תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי, ת"י 403; )ד( הקרקע שבה הוקם הבניין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י 641; )ה( שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י 499 על חלקיו;

22 )ו( שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי, ת"י 0221 חלק 0; )ז( גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי, ת"י 0221; )ח( כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבניין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה'; )ט( אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבניין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השנייה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע השלד, ככל שיידרש. )י( מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות תקן ישראלי, ת"י 499 חלק תכננתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 1.13 בתוספת השנייה. 3. במקרה של תוספת לבניין קיים תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבניין הקיים יוכל לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו כתוצאה של התוספת לבניין, וכי ההצהרות לעיל נכונות הן לתוספת המבוקשת והן למבנה הקיים. ולראיה באתי על החתום תאריך חתימת המצהיר

23 טופס ה' תאריך: לכבוד, הועדה המקומית לתכנון ובניה בני שמעון הצהרה והתחייבות בדבר העסקת קבלן רשום אני/ו הח"מ ת.ז חלקה גוש מבקש/י היתר בניה מס' מצהיר/ים בזאת, כי ידוע לי/נו, כי על פי האמור בישוב, מגרש בחוק רישום קבלנים עלי/נו להעסיק קבלן רשום בעל רישיון בענף המשנה לעבודות הנדסה ובניה התשכ"ט לעבודות מסוג העבודה נושא עבודה זו לביצועה של העבודה הנדונה וכי תנאי זה הוא תנאי ההיתר. טרם מסרתי/נו את ביצועה של העבודה לקבלן בעל רישיון כאמור. ידוע לי/נו, כי עלי/נו לבצע את עבודות הבניה לפי ההיתר שניתן על סמך בקשה זו ולקיים כל תנאי שיותנה בהיתר לרבות העסקת קבלן רשום וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה אני מתחייב למסור לוועדה המקומית הודעה בכתב בתוך ימים ממועד מינוי הקבלן המבצע, בצרוף עותק מרישיון הקבלן לפי החוק. חתימת המצהיר /ים חתימת המצהיר /ים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מספר נוהל: 2

מספר נוהל: 2 דף 1 0Bנוהל הטיפול בהודעה על שינוי שם פרטי ומשפחה לקטין 1Bכללי סעיף 4 לחוק השמות: 1.1 שם פרטי ניתן לילד על ידי הוריו סמוך לאחר לידתו. באין הסכמה בין ההורים, רשאי כל אחד מהם ליתן לילד שם פרטי אחד. סעיף

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשעז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כטבאייר תשעזשעה 13:30 - יורועדתהמשנה אביעזר (אביק) תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' 201705 בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)ריכב חברים: - ממלאמקוםיו"רועדתהמשנה יוסףשוספי - חבר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדלן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח אהוד המאירי, שמאי

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב-

עמוד 2 מתוך 21 שם הנוהל; פתיחת תיקי תובענות מס' הנוהל; עדכון; דצמבר 3124 סיווג; פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- עמוד 2 פתיחת תיקים מסוג תביעה על סכום קצוב הגדרה: תביעה על סכום קצוב- תביעה הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים שיש עליה ראיה בכתב ו/או תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד