Microsoft Word - 1.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - 1.doc"

תמליל

1 ד- ט- בע"ה כ"ה בסיוון תשע"ו 01/07/2016 גליון מס' 2954 פרשת קרח "ויקח קרח.. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל.. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אליהם.." (במדבר ט"ז, א'.(' לקרח אינטרס אישי לפגוע במנהיגות ולכבוש אותה לעצמו. הוא בוחר בטקטיקה מתוחכמת, מסתתר היטב מאחורי ציבור עושי דברו ומשתדל להישאר 'נקי' 'ויקומו', 'ויקהלו', 'ויאמרו'. כנגד טקטיקה זו, מקפיד משה לבודד את קורח ולפנות אליו ישירות- "וידבר אל קרח ואל כל עדתו..ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי..ויקרב א תך ואת כל אחיך בני לוי.. לכן אתה וכל עדתך..ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך.." (ט"ז, ד' "ז). (עיון בפרשת השבוע) שבת מברכין מברכין ראש חודש תמוז בימים ד' ו ה', "אין אומרים אב הרחמים". המולד ליל ג' שעה עם 28 דקות ו 1 חלק. (לוח א"י הרב טוקצינסקי) פרשת שבוע הרב ארי שבת פרשת קרח י מ י ה ח ו ל 04:43 04:40 19:31 הדלקת נרות זמן תפילין /טלית 06:00 19:40 מנחה 14:00 שחרית א' 06:45 06:45 שחרית א' שחרית ב' (בביה"כ) 08:00 08:30 שחרית ב' שחרית ג' (בצריף) 09:15 09:13 17:40 מנחה 13:30 סוף זמן ק"ש 13:15 מנחה (בני-עקיבא) 14:15 מנחה א' (בחד"א) 19:40 לימוד "מדור לדור" 17:10 מנחה וערבית 19:50 19:50 שיעור-הרב ארי 18:00 שקיעה 20:10 20:28 צאת השבת ערבית אחות תורנית: הילרי יום טוב

2 2 פרשת קרח לזכרה של סבינה קויפמן, ז"ל יש שבכתובים עצמם מופיעים קשיים המחייבים הסברים הלקוחים מעולם הדמיון. אחד הקשיים הללו נובע מן הכתוב בפרשתנו "ו יּ ר דוּ ה ם ו כ ל-א שׁ ר ל ה ם ח יּ ים שׁ א ל ה ו תּ כ ס ע ל יה ם ה אָר ץ" (ט"ז 33) ואם ירדו חיים שאולה הייתכן שעודם חיים? וכתוב אחר בהערת אגב תמוהה בפרק כ"ו בפסוק 10 מסיים במילים "ו תּ פ תּ ח ה אָר ץ א ת-פּ יה ו תּ ב ל ע א ת ם ו א ת-ק ר ח בּ מוֹת ה ע ד ה, בּ א כ ל ה א שׁ א ת ח מ שּׁ ים וּמ את י ם א ישׁ ו יּ ה יוּ ל נ ס": מהו אותו נס שהיה באותם אנשים? אחד מן הפתרונות הפרשניים 1 המקוריים ביותר משתקף בסיפור הציורי ממעשיות רבה בר בר חנה אָמ ר ל י [מורה הדרך הישמעאלי לרבה בר בר חנה]: בּ א ו אַר א ך בּ לוּע י ק ר ח. ה ל כ תּ י ו ר א ית י שׁ נ י ס ד ק ים בּ קּ ר ק ע ו ע שׁ ן עוֹל ה מ ה ם. ל ק ח גּ זּ ת צ מ ר, ה ר ט יב הּ בּ מ י ם, נ ע ץ אוֹת הּ בּ ר אשׁ ה ר מ ח, ו ה כ נ יס הּ ל תוֹך ה בּ ק ע. ו כ א שׁ ר הוֹצ יאָהּ, ה י ת ה גּ זּ ת ה צּ מ ר ח רוּכ ה. אָמ ר ל י: תּ ן אָז נ ך, מ ה אַתּ ה שׁוֹמ ע? ו שׁ מ ע תּ י שׁ ה יוּ צוֹו ח ים: "מ שׁ ה ו תוֹר תוֹ א מ ת ו א נ ח נוּ ב דּ א ים!" אָמ ר ל י [ה יּ שׁ מ ע אל י]: "כּ ל שׁ לוֹשׁ ים יוֹם מ ח ז יר ם ה גּ יה נּ ם ל כ אן כּ ב שׂ ר בּ ק לּ ח ת [כדי שיתבשל היטב], ו ה ם צוֹו ח ים "מ שׁ ה ו תוֹר תוֹ א מ ת ו א נ ח נוּ ב דּ א ים!". (בבא בתרא עד ע"א) למעשה לא תמה מחלוקת המנהיגות בעם ישראל, והיא ממשיכה ורוחשת תחת פני הקרקע. ניצחונם-לשעה של משה ואהרן לא כיבה את אש המרד ואת לחישת גחלי המריבה. אבל מצד שני, אומר לנו המס פּר, שהסיבה שבעטיה נותרו בלועי קרח בחיים בלב האדמה היא כדי להעיד לנצח-נצחים על מנהיגותו הצודקת והמוצדקת של משה ואמיתות תורתו. כלומר: אש המחלוקת וערעור על מנהיגות היו ויהיו תמיד בעם ישראל, אולם רק יחידי סגולה, בדרכם במדבר המרוחק מכל מקום יישוב ובהדרכת מומחה מיוחד, יכולים אולי לשמוע את הקול האמתי מן השמים או מתחת לארץ קורא ומעיד על המנהיגות האמתית, הנכונה והנבחרת. כל האחרים יפתרו את מחלוקות בני האדם בינם לבין עצמם, בלי התערבות א-לוהית. *** אמא שלנו, סבינה קויפמן ז"ל, היתה מתרחקת מן המחלוקת כל ימיה, ולא דרשה לעצמה מעולם כתר של מנהיגות או כהונה. רק דּ ר שׁ ה צ מ ר וּפ שׁ תּ ים, ו תּ ע שׂ בּ ח פ ץ כּ פּ יה ; ה ל א-ח כ מ ה ת ק ר א וּת בוּנ ה תּ תּ ן קוֹל הּ: בחכמת ידיה ובתבונה תפרה לאבינו ז"ל עטרת-תפארת של משכיות כסף על טלית של פסים ולובן, ולא כולה תכלת; דרשה צמר ופשתים ותעש תמונות וקישוטים, עיטורים לסוכה. את חיי הטבע, מעשי הבריאה ועונות השנה הפליאה לרקום, לתפור ולטוות, ולהעניק מתנות לילדים, למבוגרים ולמוסדות הציבור. מאז ומתמיד הצטיינה סבינה ז"ל ביכולתה לספר סיפורים, אם מתולדות חייה המרתקים והנפתלים, ואם מן הדמיון הצרוף. וסיפורי החלומות המופלאים שלה, עם סיפורי האימה והבריחה באירופה של שנות הארבעים, משתרגים ומשתלבים כמו מנגינות של שיר ערש ושירת עלילה, כמו ההלך שהגיע מארץ הנהרות השופעים דרך המדבר אל ארץ הנגב, ובפיו סיפורי נפלאות מן הדרך הארוכה של חייו. א נ י עוֹשׂ ה ל י מ נ גּ ינוֹת מ ח לוֹמוֹת. מ ח לוֹמוֹת וּנ שׁ מוֹת א שׁ ר כּ מוֹ יוֹנ ים הוֹמוֹת ט סוֹת בּ ין צ חוֹק ו יגוֹנוֹת. א נ י עוֹשׂ ה ל י מ נ גּ ינוֹת מ ח לוֹמוֹת. זאב קינן בנם של נתן וסבינה קאופמן ז"ל 1 מעשיות רבה בר בר חנה: אוסף סיפורים של אמורא בשם זה, שהיה מביא שמועה מא"י לבבל וחזרה, וחמישה-עשר מסיפוריו הנשמעים מוגזמים מובאים בגמרא ברצף. רבו הפירושים על מעשיות אלו: אגדות וגוזמאות, אלגוריה, רמז, או סיפורי הומור.

3 3 חודש תמוז אלה אזכרה.. ב' בתמוז- יום נפילתו של בננו יהודה וייס ז"ל ב' בתמוז- יום פטירתה של חברתנו איטה סימקין ז"ל ג' בתמוז- יום נפילתו של בננו יואב בן נון ז"ל ח' בתמוז- יום פטירתו של אברהם גולדפדן ז"ל (אבא גרט) ט' בתמוז- יום פטירתו של חברנו שמואל גולד ז"ל י"ב בתמוז- יום פטירתה של חברתנו יעל קסלר ז"ל י"ז בתמוז- יום נפילתו של בננו יאיר פרוכטר ז"ל י"ח בתמוז- יום פטירתה של חברתנו אסתר רון ז"ל כ"ד בתמוז- יום פטירתו של חברנו אריה קרול ז"ל כ"ו בתמוז יום פטירתו של חברנו ידידיה כהן ז"ל כ"ז בתמוז- יום נפילתו של חברנו אליעזר ענבי ז"ל כ"ז בתמוז- יום פטירתו של חברנו אלימלך אריאל (לייבל) ז"ל (תשמ"ב) (תשנ"א) (תשנ"ו) (תשכ"ו) (תשכ"א) (תשס"ז) (תשמ"ה) (תשע"א) (תשס"ח) (תשמ"ד) (תש"ח) (תשנ"ד) אזכרה במלאת שלושים לפטירתה של סבינה קאופמן, ז"ל ביום שני, כ"ח בסיון (4.7.16) עלייה לקברה. התכנסות במועדון לחבר ותפילת מנחה. 18:00 19:00 דברים לזכרה. הרצאתו של ד"ר דורון לוריא, מוזיאון ת"א לאמנות: "זיופים באמנות" ציבור החברים מוזמן

4 4 מתוך דבריו של הבן יצחק בהלוויה של סבינה קאופמן ז"ל אמא יקרה שלנו, סבינשיין, אנחנו נפרדים היום באופן סופי ומוחלט, אבל למעשה אנחנו נפרדים כבר הרבה מאוד זמן, מעט בכל מפגש, קצת בכל יום. פרידה ארוכה, הדרגתית, מרוככת, כשבכל שלב נפרדים מעוד חלק קטן ממך וממה שהיית. עד ימייך האחרונים ממש נשאר גם החיוך האופייני שלך- כהבהוב אחרון של נר נשמתך הטובה, שהאיר אלינו מתוך החושך הגדול בו היית שרויה ונתן לנו להרגיש שאת עדיין קצת איתנו. אותו חיוך שהיה בו הכל: קבלת הדין והשלמה, וגם שובבות, הומור וסקרנות גדולה, כי כזאת היית: אישה קטנה גדולה, צנועה וטובת לב, יחידה ומיוחדת במינה, שלא עשתה אף פעם עניין גדול משום דבר, שביקשה לעצמה מעט מאוד אבל היתה נכונה לתת הרבה כל כך לאחרים, שלא גבה ליבה ולא רמו עיניה ולא הלכה בגדולות, שידעה לקבל את הדברים כפשוטם, ולראות בפשטות הזאת את כל היופי. מסע חייך הארוך התחיל בהבטחה גדולה, בברלין התוססת של תחילת שנות העשרים במאה הקודמת. בת יחידה להורים מהגרים מפולין בעיר תוססת, עשירה, מגוונת ומסקרנת. החיים נראו יפים ומבטיחים. כל זה השתנה באחת עם בוא האפלה הגדולה על גרמניה. פתאום כבר אי אפשר היה ללכת לאן שרוצים ומתי שרוצים. לאט לאט החלה טבעת החנק להתהדק עד שאי אפשר היה להישאר יותר. וכך מצאת את עצמך, נערה בת 15, פליטה, יוצאת חלוצה לפני הורייך, לבד, באישון לילה בבריחה מבוהלת ברכבת לבלגיה, מצטמקת במושב, מנסה להיות בלתי נראית. חייך התהפכו עלייך ולא בפעם האחרונה. הורייך הגיעו מיד אחרייך, וכך עברתם את המלחמה במסתור. שלוש שנים וחצי, במרתף הצר של תרז מוכרת הסרטנים, אי אפשר לצאת, אין מה לעשות, מעט מאוד אוכל, נערה בת 17 בשיא פריחתה עם שני הוריה בחדר קטן וצפוף. שישה צעדים קטנים אל הקיר שממול, נגיעה, סיבוב ושישה צעדים קטנים חזרה, וכך שעות על גבי שעות, יום אחרי יום, במשך שלוש שנים וחצי. רגשות של כעס ותסכול גואים והשאלה: מה עשיתי שזה מגיע לי, חוזרת ומנקרת ומגבירה את הזעם, ומעל לכול מרחף הפחד מפני הדפיקה בדלת, כשכל חריקת צמיגים מקרית ברחוב למעלה, מהפכת את הבטן והראש - אולי זה נגמר? הרבה פעמים שאלתי את עצמי איך יצאת מתוך על זה לא רק שלמה בנפשך, אלא אוהבת אדם, סבלנית ואמפטית כפי שהיית, ועדיין לא מצאתי תשובה. ואז הגיע הצבא האמריקני המשחרר. אנחת רווחה גדולה של יציאה לחופשי. נשארת עם הורייך לגור בבריסל, ועזרת להם בניהול העסק. חמש-עשרה שנים כמעט. ואז הכרת את אבא, הוא היה בשליחות באירופה וקרוב משפחה רחוק החליט שזה יהיה רעיון טוב להכיר ביניכם. החלטת ללכת אחריו לישראל, לקיבוץ בנגב- טלטלה נוספת בחייך. האור החיוור והרך של אירופה התחלף בלבן הקשה והמסמא של ארץ ישראל, ואת תמיד סיפרת שראית הילה של קדושה באור הגדול והחזק הזה. הגעת לארץ, בהתחלה כתיירת ואח"כ לתמיד, הורייך זכו עוד להגשים את חלומם והגיעו הנה מיד בעקבותייך. החודשים הראשונים בקיבוץ לא היו קלים לך. השפה שלא הכרת, המנהגים הקיבוציים שנראו לך זרים ומוזרים, מלפפונים צפים במי קרח במטבח והכורח לחלוק מקלחת עם עוד שותפות. אבא, מתוך רצון כן ואמתי להקל על חבלי קליטתך, עבר לפני בואך בין כל החברים דוברי היידיש והגרמנית והתרה בהם לבל ידברו איתך בשפה אחרת זולת עברית. וכך במשך שלושה חודשים דיברת רק עם הדשאים, העצים, הציפורים והחרדונים... אבל בתום התקופה הזאת כבר הצטרפה העברית לשאר שש או שבע השפות שכבר ידעת.

5 5 לאחר שהגענו אנחנו לעולם- בתא המשפחתי הקטן שהקמתם- היית תמיד גורם מאחד ומפשר, מכיל, מנחם ומרגיע. קיבלת אותנו כמו שאנחנו, מעולם לא הרמת את קולך ולא גערת בנו. לא ניסית להוביל ולהתוות דרך, לא אמרת לנו צריך לעשות כך ולא כך ולא ניסית לחנך במרכאות או שלא במרכאות. את כל אלה השארת לאבא. אבל בשקט שלך, בקבלה שלך כל אדם, בנתינה, בחיוך שלך, ובטוב ליבך, בכל אלה, השפעת עלינו ועל מי שאנחנו לא פחות ממנו. "הווי דן את כל האדם לכף זכות" היה נר לרגלייך. מעולם לא שמענו ממך מילה רעה על איש, ואם עלה שמו של זה או אחר בעת דיון משפחתי, וכולנו שילחנו בו את חיצי הביקורת- היית זו את שעמדת וניסית למצוא ולומר דברים לזכותו שיסבירו התנהגות או מעשה לא נאותים בעינינו. בקיבוץ, תרמת את תרומתך בצנעה ובשקט, רוב השנים במחסן בגדים ותמיד בעזרה ובסיוע לכל נזקק ונצרך, מתגייסת לעזור ולתמוך ולסעוד כפי יכולתך, ותמיד במאור פנים ובחיוך, ותמיד מקיימת את ההוראה "הווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות". בשנים האחרונות נזקקת בעצמך ללא מעט עזרה וסיוע. בעקבות כך נחשפנו לשמחתנו להרבה גילויים של חברות ותמיכה. אנחנו מבקשים להודות לכל אחד ואחת מחברי קהילת סעד. לכל מי שעצר לרגע בשביל לשאול אותך לשלומך. תודה על כל לחיצת יד, ליטוף ראש, חיבוק וחיוך. ובנפשכם אתם מקיימים יום יום את הפסוק: "אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי על תעזבני". בגופכם תודה גדולה לכל צוות המרפאה על עבודה מקצועית ומסורה, ולכל צוות הסיעוד הנפלא של סעד. לדרורה ז"ל ומשפחתה על שליוותה אותנו בתחילת הדרך, ושברוחה הטובה גרמה להכל להיות יותר פשוט וקל. לכל צוות בית שקמה, על הטיפול, הליווי המתמיד, העצה והחיוך, לאמא ז"ל וגם לנו, הבנים. ותודה גדולה לחנוש שמנצחת על כל המערך הזה ברגישות ובמקצועיות, מתוך ראייה כוללת, ומתוך הבנה של איזון בין צורך ליכולת, בין מטפל/ת למטופל/ת, ובין הקיבוץ לבני המשפחה. לסיום אנחנו רוצים לומר תודה גדולה ומיוחדת לרג'ינה. לפני שש שנים, אחרי לכתו של אבינו ז"ל, זוג חדש הפציע בשבילי הקיבוץ - סבינה ורג'ינה. מהר מאוד נפש נקשרה בנפש, והאישה המיוחדת הזו, רג'ינה, לימדה את כולנו פרקים רבים ביחסי אנוש, בכבוד לזולת, ובקיום מצוות "והדרת פני זקן". ותודה לך אמא על זה שתמיד קיבלת אותנו כמו שאנחנו. תודה על ההומור הנפלא והמיוחד, על החיוך התמידי. תודה על כל סיפור וכל שיר. נוחי לך בשלום על משכבך באדמת סעד האהובה הודעה את העלון בשבוע הבא פרשת "חקת", תערוך מרב לוי. לפרסום מאמרים ומודעות, ניתן לפנות אליה בטלפון ולתאם מראש.

6 6 השבוע שחלף- ביום חמישי שעבר יצא המחזור השני לתל אביב לסייר בעקבותיו של אריק איינשטיין ז"ל. במהלכו השמיע המדריך מלהיטיו של אריק שכל אחד מהם הוא יחיד ומיוחד, ליוצרו ולשומעיו. גיבורנו ישב על הגדר "רגל פה רגל שם", השקיף על העולם והקפיד להיות בסדר עם כולם - אוהד "הפועל" עממי שאוכל במסעדת פועלים ביום, ובלילה, איש רוח המתחכך עם האינטלקטואלים והאליטות שבבית הקפה הנודע - "כּ ס ית". לאלו שביקשו לעצמם הפוגה מההסברים, נכונה חוויה מעניינת לא פחות "נופה האנושי של מדינת תל אביב" הרחוקה מאתנו שנות אור ומצדיקה סיור בפני עצמו... לקראת סיום, נפרדה הקבוצהבהתרגשותמהמדריך צפריר המוליך אותנו בשנים האחרונות ברחובותיה של תל אביב בעקבות יוצרים ומשוררים ונפשנו נקשרה בנפשו. בשבת עסקנו בשיעורה של שרה עברון על פרשת השבוע בענייני המרגלים והתמקדנו בכלב בן יפונה כמתואר בספר יהושע (י"ג). כלב ויהושע אחים אידאולוגיים, נפגשים שוב ארבעים שנה לאחר השליחות הגורלית המשותפת. שניהם אמנם זקנים, אולם בניגוד ליהושע המתואר: "..זקן בא בימים.." העומד לסיים את תפקידו ומשימות רבות טרם הושלמו: "..והארץ נשארה הרבה מאד לרשתה", אצל כלב בן השמונים וחמש הזקנה אינה ניכרת - כוחו במתניו והוא רעב למשימות וכיבושים נוספים: "עודני היום חזק.. ככחי אז וככחי עתה למלחמה לצאת ולבוא". ייתכן וסוד הנעורים של כלב היא האופטימיות בה דבק לאורך כל הדרך עוד בצעירותו במדבר. בשעה ששותפיו למשימה ראו את חצי הכוס הריקה והוציאו את דיבת הארץ רעה, השתיק אותם כלב והצהיר: "טובה הארץ מאד מאד"... אחה"צ המשכנו בסדרת השיעורים על "שילובם של סיפורים ואגדות בסוגיות הלכתיות". עסקנו בסיפור מהתלמוד במסכת יומא, המתייחס לרבי ישמעאל בן חרסום כהן גדול בבית המקדש השני שנולד למשפחה עשירה, השתחרר מטרדות הפרנסה והתפנה לעסוק בקודש. לקראת עבודתו ביום הכיפורים הכינה לו אמו כתונת יקרה באופן יוצא דופן, שלא עברה את 'וועדת ביקורת החברים' מפאת צניעותה... ונעבור לשאלה המרכזית, מדוע מופיע הסיפור במסכת יומא ומה חשיבותו ותפקידו של הסיפור במכלול השלם?... תפקידם של האגדה והסיפור במסגרת התלמוד ה'שכלתני' הוא לעורר ולחדד בנו את ענייני המוסר והרגש. במקום בו החוק והשכל היבש מצטמצמים, מתחילה לשלוט האינטליגנציה הרגשית מה מתאים ומה לא מתאים. כתונת מכובדת לעבודת בית המקדש מתאים. כתונת דקיקה שיצאה תחת ידו של מעצב על ושוויה עשרות אלפים ממש לא מתאים! לקראת סיום עלתה ההשוואה ליוסף וכותנותיו זו עם הפסים שעוררה קנאה, וזו שעזב אצל אשת פוטיפר שהעידה על צינעה. ואם בענייני 'מתאים' ו'לא מתאים' עסקינן נעבור לאקטואליה פנימית. מדי שבת, אנו מוצפים בעלונים המחולקים/מפוזרים בבית הכנסת אשר לצד ענייני קודש סמליים מכילים: מודעות פרסום לנדל"ן "לגור עם אנשים כמוך", נופשים כשרים ומהודרים ביבשה ובים הכוללים: בית כנסת, חזנים מהשורה הראשונה, שיעורי תורה, ספא וקזינו. ש(ט)ו"תים - סלולריים ל 'שאלות רב' המעלים בצורה חדה את מוראל המתפללים על חשבונם של השואל והמשיב, עד כאן המצב עוד נסבל... לאחרונה החלו להגיע בנוסף לעלונים הנ"ל, מוספי מקובלים, צדיקים וישועות מזרמים שונים ומאחוריהם עומדת תעשיית 'ניצול מצוקות באמצעות כשפים' מתוחכמת ומשומנת היטב. האם לנו זה מתאים?.. האם כקהילה, ניתן לכל מפרסם להניח את מרכולתו אצלנו - כאן בבית הכנסת בסעד, באין מפריע??.. בהמשך לסוגיה ההלכתית בה דנו בשבוע שעבר בענייני תפילה וסיפורי חז"ל שבעקבותיה, מעניין איזו אגדה היה עולה אצל חכמי התלמוד כרמז לפתרון הדילמה... יורם קימלמן

7 7 רישום על נסיעות וחיובן לאחרונה פנו אלי מספר חברים בטענה, שהחיוב המופיע בדף התקציב, אינו תואם לדו"ח הנסיעות המחולק לתאים בתחילת כל חודש. מצב זה קורה לעיתים, כשיש חיוב שגוי (טעות בהקלדה); כשיש דף רכב שמגיע באיחור, כתוצאה מכך שהנהג השאיר דף מלא ברכב; כשדף הלך לאיבוד ויש צורך לשחזרו; כשחבר/ה יצא לנסיעה של כמה ימים, שהחלה בסוף חודש והסתיימה בחודש שלאחריו, ולא הביא את דף רישום הנסיעות לפני צאתו לנסיעה. (דוגמא מהימים האחרונים: מאחד הרכבים חסר חיוב מה- 13 בחודש ואילך. הרכב חוזר מחופשה רק באמצעהשבוע הבא. יתכן ונשאר דף ברכב, יתכן ויהיה צורך לשחזר הנסיעות. היות ואין בכוונתי לעכב הוצאת הדו"ח החודשי, ברור לי מראש, שמספר חברים יחויבו רק כשהדף יגיע לרישום, ועקב כך לא תהיה להם התאמה בין הדו"ח שיקבלו בתחילת החודש, לבין החיוב שיקבלו בפועל). לצערי, עדיין יש חברים/חברות שלא הפנימו/הבינו שיש לכתוב את שם הנהג במקום המיועד לכך, ולא לקשקש חתימה (זו לא המחאה). בנסיעה עם מספר רב של נוסעים, מותר ורצוי לכתוב את השמות לחיוב אפילו בשתי שורות ולא בשורה אחת בכתיבה צפופה וקשה לקריאה. גם את הספרות מותר לכתוב באופן קריא, כדי למנוע טעויות. מומלץ לכל חבר לעיין בדף רישום הנסיעות אם הנהג/ת לפניו לא שכח לרשום נסיעתו. בסוף הנסיעה כדאי לבדוק שמספר הק"מ שנרשם, אכן הגיוני (קרו מקרים שחברים רשמו בסיום נסיעתם ק"מ נמוך יותר מזה שהופיע בתחילת הנסיעה (כלומר, את כל הנסיעה עשו בנסיעה לאחור...?). אמנם, כפתורי ה"רוזמן" מדווחים למחשב בפריקת גם אך נסיעה, כל על רבים פרטים הנתונים יש למחשב לפעמים תקלות, מה שהופך את מלאכת השחזור לקשה יותר. "שעות יקרות" עלותן רשומה על דלת ארון המפתחות, וכן באתר השרות לחבר. צר לי לאכזב את אלה העורכים לי חידון טלפוני... העברת החיוב לחשבון החבר נעשית בכל 10 בחודש. בהתאם לכך, כל מי שיש לו ערעור, נא לעשות זאת לפני ה- 9 בחודש. ותודה לזוכרים להוציא את דף רישום הנסיעות בעת חזרתם מנסיעה ביום האחרון של החודש, בשעה שהעייפות לא תמיד עוזרת לזכור את הבאת הדף לארון. איתן הימן שבוע הספר בספריית הילדים שבוע הספר נחגג בשבוע שעבר בספריית הילדים. הנושא היה: ספרים בנושא מאכלים. ברצוני להודות לצוות החינוך, לילדים המקסימים שהציגו, למאיישות את פינות היצירה ושוק הספרים, למספרות הסיפורים ולקהל ההורים והילדים שהגיעו בשמחה וניכר היה שנהנו. בזכות כולכם זכינו לקיים אירוע צנוע, לא יומרני ומקסים. קסט מלי

8 8 מהנעשה בענף המזון עבר זמן רב מאז הדיווח המסודר האחרון, ונכון שנדווח פעם נוספת על המתרחש בענף המזון. כל בו: בשעה טובה סיימנו הטמעה של חומרה ותוכנה חדשים. החידוש הזה מאפשר לנו לנהל את כל הדרוש ניהול, מלאי, רכש ועוד בעזרת כלי משוכלל ועדכני יותר. הכלי החדש הוא אמצעי מצוין שמאפשר לעוסקים במלאכה, בקרה הרבה יותר מדויקת ועדכנית על כלל פעולות הכל בו. החידוש חייב אותנו להטמיע קודי פריט חדשים, וכמובן דרש זמן של הסתגלות מהעובדים בעזרת תוכנה זו, וכעת ניתן לומר שהעסק עובד לשביעות רצוננו, אם כי כמובן שנשתפר ככל שנכיר את הכלי. תודה רבה לציבור שגילה סבלנות, סובלנות ופרגון, בתקופת המעבר, אין לכם מושג כמה זה היה חשוב לנו. חזרנו לאחרונה לפתוח את הכל בו גם במוצאי השבתות הארוכות, בשל התחשבות בחיילים ועוד, שנזקקים לשירות הזה במוצאי השבת. סוכם שהכל בו ייפתח לחצי שעה במוצ"ש, ומחלקת הפירות והירקות לא תפעל במוצ"ש. אנחנו מקווים שהזמן יוכיח שחצי שעה, מספקיה לחיילים, סטודנטים, וילדי התיכון, שעבורם אנחנו מבצעים את השירות הזה. אני מבקשת לנצל את ההזדמנות, ולפרסם שוב כי אנחנו מחפשים עובד/ת קבוע/ה, לעבודה בכל בו בימי שישי, וערבי חגים, וכמו כן עובד/ת לשעות אחר הצהריים ) במקום הנוער שאסור להעסיקו על פי חוק ). חדר האוכל: בשבוע שעבר הגיעו אלינו עגלות החימום וההגשה החדשות, ואנחנו עדיין חסרים מתקן אחד חדש למנות העיקריות, שאמור להגיע בחודש הבא, נדמה שכבר במבט ראשון ניתן להבחין בשיפור החזות של מערך ההגשה. כמו כן, הוספנו מקרר חלבי חדש המיועד אך ורק לשרת את חדר האוכל. במסגרת תוכנית ההשקעות של הקהילה שאושרה לאחרונה, ניגש במהלך הקיץ, לחידוש חלונות חדרי האוכל, כולל הוספת רשתות שיאפשרו לפתוח חלונות בתקופות המתאימות, תוך הנאה ממזג האוויר בחוץ, וחיסכון בהפעלת המיזוג. "על טעם..." - הופנו אלינו לאחרונה טענות, בדבר מליחות יתר של חלק מהמנות, עודף בפלפל גרוס בסלטים ועוד, כל הפניות וההערות הללו, הועברו לצוות המטבח, ואי"ה נצליח להשתפר מהר ככל שניתן. לאור איסור משרד הבריאות, על הכנסת ביצי לול עם קליפה למטבח, עברנו להגיש אותן במערך ההגשה מקולפות ומבוקרות. קייטרינג: בסוף החודש, אנחנו מסיימים שנת פעילות נוספת (הסובבת סביב חודשי הפעילות של בתי הספר) בחודשים האחרונים הפצנו בכל יום כ 7,000 מנות בעיקר לבתי ספר וגנים, ובמהלך חודשי הקיץ, הכמות תרד לכדי 2,000 מנות ליום (ובאוגוסט אפילו לפחות מכך), שעיקרן גני ילדים, וקייטנות. רובו של הצוות מנצל את חודשי הרגיעה בפעילות לחופשות שנתיות, ואילו אנחנו מנצלים את התקופה לשדרוג ותחזוקה נוספת של המטבח. שוק שישי עם שוק איכרים: הפתיחה הראשונה תתקיים ביום שישי ה 15.7 והציבור מוזמן לבחון וליהנות. שמנו לעצמנו כאתגר, להגדיל את כמות הלקוחות של השוק הנפלא הזה, תוך ניצול המשאבים שממילא אנחנו משקיעים. כחלק מהניסיון, יגיע אלינו אחת לחודש בצמוד ל "שוק שישי" שוק איכרים של מוצרי מזון, שימוקם בפטיו שבין חדרי האוכל. הפעלת "שוק האיכרים" נעשית על ידי גורם חיצוני, והאחריות שלנו היא האכסניה בלבד מחד, והרצון לבחון האם זה יגדיל את הרכש שמציע " שוק השישי" שלנו. לאחר תקופת ניסיון נבחן את הרעיון, ונוכל לסכם האם הוא מצדיק את עצמו או לאו. אירית ברט

9 9 טורניר כדורעף חוזר! אנו שמחים לבשר לכם שטורניר סעד חוזר! מתי?? בט"ז בתמוז, 22.7 בשטח הבריכה. למי הוא מיועד? לכל אוכלוסיית סעד ולכל בניה באשר הם, מגיל חטיבה ומעלה. אתם מוזמנים להצטוות לקבוצה כלשהיא לפי בחירתכם. ענף/שכונה/קבוצת גיל/בני משק הגרים בחוץ/חיילים/תיכון ועוד. מוזמנים להירשם במייל, בהודעה אישית או טלפונית אצל הצוות המארגן הרשום מטה. יש לרשום את שם הקבוצה, שמות חברי הקבוצה ואת ראש הקבוצה. אפשר להירשם עד לתאריך 13/7, ו' בתמוז בכדי שנוכל להתארגן בזמןבהזמנת חולצות. להרשמה ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל: נגה לנדסמן: אמתי וידס: הראל לייכטר: פרטים יפורסמו בהמשך! - לאביב לבקוביץ' לבת טוב מזל המצווה לעדי ולאריאל סאסי ולכל המשפחה לעדי ולאוהד ולכל המשפחה טוב מזל להולדת הבת - חושן שתזכו לאושר ונחת קהילת סעד שתזכו לשמחה ונחת קהילת סעד לשרה רבלין טוב מזל להולדת הנינה נכדה ורותי ז"ל לאסף תבדל"א רבלין להדס בת ולמשה רבלין ליוכבד גולד ולכל המשפחה, טוב מזל להולדת הנינה נכדה למרב וליוסי בת גולד, למוריה ולאסף גולד

10 10 דיווח קצר מהנעשה בתחום הבחירות לבעלי תפקידים לפני למעלה מחודשיים, אישרה האסיפה חלופה נבחרת למבנה ארגוני ניהולי בסעד, לקראת תהליך ארוך ועמוק של חילופי מנהלים/ות בסעד. מיד לאחר האסיפה החלה עבודה, על ידי צוותים וגופי ניהול, להתארגנות לקראת מינויים חדשים באסיפה. בשורות שלהלן, אני מבקש לעדכן, היכן הדברים עומדים ברגע זה: מזכיר - כזכור פרסמנו כמה פעמים, שצוות איתור שמונה על ידי המזכירות, לאיתור ומינוי מזכיר חדש, פועל כבר מזה כחודש וחצי. מאחר ואינני חבר בצוות בכוונה תחילה, אינני יכול לעדכן מעבר לכך, שהצוות פועל במרץ, וברור שאני מתפלל, שניתן יהיה להגיע לאישור מועמד/ת באסיפה מהר ככל שניתן. באופן אישי הצבתי בפני הצוות בקשה נמרצת, שלא יאוחר מתחילת ספטמבר הקרוב, ניתן יהיה לגשת לחפיפה מסודרת, עם המועמד/ת שייבחר..1 מנהל קהילה ומנהל אגודה - נחום עומד לסיים בתקופה הקרובה שלוש שנים ראשונות לכהונתו. בכוונתנו להציג לאסיפה לאישור בתקופה הקרובה, את הארכת כהונתו של נחום בשנתיים נוספות. כחלק מהנושא הזה מתבצעת עבודת הגדרה עמוקה לתכולת תפקיד מנהל הקהילה ומנהל אגודה, שהשתנתה בשנים האחרונות, בעיקר סביב תוספת האגודה הקהילתית ותהליכי צמ"ד, שמרחיבים את עיסוקי מנהל הקהילה והאגודה, הן בנושאי הניהול, והן באתגרים המתלווים לכך. אם מי מהחברים/ות, מבקש לקבל הגדרת התפקיד המעודכנת, על מנת לשקול להציג את מועמדותו לתפקיד זה, הוא מוזמן/נת לפנות למש"א עד ה- 15 ליולי. יו"ר כלכלי - כחלק מיישום המבנה הניהולי שהוחלט עליו, אנחנו נדרשים לאתר ולבחור יו"ר כלכלי, שישמש כיו"ר "מועצת המנהלים של תאגיד האחזקות של סעד", ) בעבר קראנו לכך וועדת משק/ הנהלה כלכלית ועוד ( שתחתיו פועלים כל הארגונים הכלכליים של סעד. המזכירות נדרשה לנושא במשך שתי ישיבות, כאשר המוטיב העיקרי, היה רצון חברי המזכירות, לאתר לתפקיד זה, מועמד מסעד, ועדיף כמובן בעל ניסיון והיכרות של המערכת הכלכלית בסעד. נראה היה לחברי המזכירות, שלאור החילופים הרבים הצפויים לנו ) מזכיר, יו"ר כלכלי, ולאחר מכן מרכז משק ( חשוב מאד שנאתר אדם מתאים שיכול להוות עוגן, "בהעברות המקל" בתקופה הרגישה הזו, גם במחיר של ויתור על הליך מכרז מסודר כפי שנהגנו עד היום. לאור החלטת המזכירות הזו, אנחנו נמצאים בתהליך מתקדם, למציאת מועמד מתאים. תקוותנו לסיים גם את התהליך הזה בהקדם, ולהביאו לאישור האסיפה. חשוב להדגיש כי היו"ר הכלכלי יידרש לעסוק מיד עם כניסתו לתפקיד, בניהול תהליך לאיתור מרכז משק חדש, אחרי למעלה מעשר שנות פעילות מבורכות של חלופ..2.3 אסיפת חברים - ביום רביעי יד' בתמוז, נקיים אסיפת חברים ובה מספר נושאים שהעיקרי בהם הוא, אישור המלצת ההנהלה הכלכלית, להוסיף תחום פעילות חדש תחת כנפי "סעד אסף", מדובר במיזם משותף של "סעד אסף", עם קרן בוברובסקי שעיקרו כניסה לגידול פטריות מאכל..4 בוקי ברט

11 11 שעות פתיחת הבריכה לחודשי יולי-אוגוסט שימו לב לשינויים ולתוספות!!! מומלץ לשמור על דף זה למשך עונת הרחצה שעות הפתיחה 6:30-7:30 7:30-8:45 10:30-12:30 14:00-16:00 16:00-18:00 18:00-19:30 ימים א, ג, ה שחיינים מעורב שחייניות נשים נשים גברים שעות הפתיחה 6:30-7:30 7:30-8:45 10:30-12:30 14:00-15:30 15:30-17:30 17:30-19:00 ימים ב, ד שחיינים מעורב שחייניות נשים גברים נשים 19:00-20:00 שחיינים מעורב א.ערב על הדשא שעות הפתיחה יום ו 6:30-7:30 שחיינים מעורב 7:30-8:45 שחייניות נשים 10:00-12:00 נשים 13:00-14:30 גברים 14:30-16:00 16:00-18:00 שחייה לילית לשחיינים/שחייניות בלבד: יום ב', 21:00-22:00 שחיינים גברים. יום ד', 21:00-22:00 שחיינות נשים. הוא מתקרב... שימו לב! חג המשק מתקרב. ביום שני י"ב תמוז נחגוג יחד את חג המשק. אנא שמרו את התאריך ורשמו ביומנים! פרטים נוספים ישלחו בהמשך. תרבות ו.

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

עבודת סיום - מוזיטק

עבודת סיום - מוזיטק יולי 2007 בס"ד עבודת סיום מוזיטק מגישה: הדר חדד שנה ב'. יחידת לימוד: סתיו נושא: מאפייני הסתיו תת נושא: חילזון-העבודה מתבססת על השיר עמיר. "חילזון"/אנדה הנושא א. פעילויות באחריות הגננת לימוד נושא הסתיו

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד