ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1"

תמליל

1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט,

2 - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון, י' בכסלו תשס"ח, בשעה - ראש העירייה - סגן ומ"מ ראש העיר - סגנית ראש העיר - חברת מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה - חבר מועצה משתתפ ים: יצחק רוכברגר מאיר דורון גב' שירה אבין גב' שירלי ברנדס גיא קלנר טל עזגד אורן ברעוז משה אורי לוין שרגא קירשנר עידן למדן ד"ר יונה ברגור אבירם גרובר שמואל גריידי יעקב קורצקי חיים חשטא נוכחי ם: גב' פרח מלך דוד מנשה הרצל נחום גב' אורית פפר גב' טלי שמחה מיכאל בלום, עו"ד גב' איילת שושני ג'ינו, - ע. ראש העירייה וסמנכ"ל העירייה - סמנכ"ל תקשורת - מנכ"ל - גזבר - מהנדסת - יועץ משפטי עו"ד ממ"ח נכסים 2

3 על סד ר ה יום: אומן החצוצרה אריק דוידוב. דבר ראש העירייה. הצגת חברי מועצת העירייה החדשים. טקס חתימה אני מתחייב. בחירת סגנים ומ"מ לראש העירייה. אישור ומ"מ ועדות רשות, חובה וועדות תכנון ובנייה. דיווח והצגת הסכמים קואליציוניים. קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. * ראש העירייה. * מ"מ ראש העירייה. * גזבר. * עוזרת ראש העירייה וסמנכ"ל תפעול. * מהנדסת. * יועץ משפטי. אישור מועצת נשים הגב' עדנה חרותי. פרידה מחברי מועצה היוצאים וחלוקת תשורה

4 תושבי ם ו אורח ים יקר ים, ב עלי תפ קידי ם ב עיריי ה, סמנכ"לי ה עיר ייה, מ נכ"ל העיר ייה, חב רי המוע צה הי וצא ת, ח ברי המ ועצ ה הנכנס ת, ב ני המ שפח ו ת, ראש העי רייה היו צא ונכ נס, קהל נ כבד, ערב ט וב. הערב 7/12/08, אנ חנו מ תכנס ים כאן לע רב היס טור י וא ני גאה ו שמח על ה זכות לפתוח את הע רב הז ה, המו קדש ל ישיב ת הפתיח ה החג יגית של המו עצה הנבחר ת הח דשה של ע יריית רמת השר ון. בס דר הי ום ש לנו יהיה ה ערב מ יוחד, וכמוב ן שונ ה מהא ופי הרגיל של יש יבות מ וע צת העי ר. יהי ו כאל ה שיא ו רק לטובה, ב הכיר ם י שיבו ת מוע צת עיר מן ה עב ר, רק הרח וק, לא הק רוב. אבל מי יודע, לא ור ה הרכ ב הנ פלא ש ל ח ברות וח ברי מועצ ת ה עיר החדש ה, אין לי ספק שאנו צפו יים לישי בו ת מוע צה נ עימ ות ו בר וח טו בה, כראו י לה לרמת השרו ן, עירנו הד גול ה. במהל ך הע רב א זמי ן ל כאן את חברו ת ו חבר י מועצת הע יר החדשה ל הגי ע א ליי כ אן א ל הדו כן, כד י לח תום על כת ב ה אמנ ה שהפך אצ לנו למסור ת, וב ו הם מת ח ייבים למלא א ת שלי ח ותם הצי בור ית באמ ונ ה, במסי רות ונאמנ ות. לאחר מכן, יתפסו איש-איש, איש ה-אישה א ת מקומ ם ליד שול חן המועצ ה, ראש הע ירי יה י נהל את היש יבה שבמ הלכה יו באו לא ישור שמו ת סגניו ומ מלא מק ומו. לאח ר מכ ן, תקר יא מזכיר מו עצת הע יריי ה, פרח ה גב' מלך, את רש ימת יו שב י הר אש וממ לאי מק ו מם ש ל הוו עדות ועדו ת ה רשו ת, ועדות ה חובה, וכמ ובן הו ועדה ל תכנו ן ובנ יי ה ש ל ר מת הש רון. כ מו כן, יו צגו בפני המ ליאה ו ידוו ח ו לה הה סכמ ים הקו אליצי וני ים שנח תמו בין סיע ות המועצ ה, ו ייקב עו ב על י זכות החת ימה ע ל מ סמכי ה רשו ת. לק ראת סיום ה ערב תתבקש ה מלי אה לא שר את הגב' עדנ ה ח רותי לת פקי ד מועצת נ שים יישוב ית. כ ן, יש דב ר כזה, וא ני מני ח שבהמ שך י ינת נו גם הס ברים לג בי מהו ת התפקי ד הח שוב הזה, שאות ו תמ לא ה גב' חרותי קדנ ציה שלי שי ת ברצ יפות לאחר איש ורה הער ב. נסי ים א ת ה ערב הח גיגי הזה בפ ריד ה מח ברי וחבר ות מועצת הע ירי יה ה יוצ את. 4

5 אומן החצ וצרה אריק דויד וב..1 אם כ ך, אנו י וצא ים לדרך. א נו פות חים א ת הע רב הגש הזה, כמו ש ראוי, בנגי נת חצ וצר ה. אבל ל הבד יל מת ר ועת חצ וצרה בנוסח צה"ל, שמ בשר הסתער ות, אנחנ ו לא מסתער ים ע ל שום ד בר, למ רות שיש בזה ג ם כן משה ו הע רב, או לי הסת ערו ת ע ל ה מלא כה הצי בו רית שכולכם, חברי מוע צת ה עיר ה חדשה וגם הוו תיק ים מתחי לים בה, אב ל הערב תרו עת החצוצ רה היא אמ נות בדרגה הג בוה ה ב יות ר והיא עו לה מחצו צרת הפלאי ם של אריק דוי דוב, וא ני מ בטיח לכם שתר ועה ש כזו ל א ב אה א ל א וזנ יכם מ עול ם. קבלו אות ו במ חיא ות כפיים סו ערו ת. א ריק דוידו ב. - - קטעי ח צוצ רה ע"י אמן ה חצו צרה אריק דויד וב אריק ד וידו ב הגד ול. מחיאו ת כפי ים, ה ו א יחזו ר לעוד קטע קט ן. תודה רבה. ה ערו ת לקט עים האל ה ש שמענו, ב רשות כם. א חת, מ תברר 3 שהחצו צרה ל א נתב יי שה, כמ או של בי א ליק, ו דבר ש ני הייתם מצ פים לראות אי זשהו חצ וצר ן עם לחי ים נפוחו ת. רק הק טע ה אחר ון, ש הוא ה תאמ ץ עם ה נשי מה, הז כיר מ שהו כמו ל ואיס א רמ סטרונ ג, אב ל ז ה היה כיף ל ראות את זה גם כן. הה ערה השליש ית, רא יתם את הקלי דן? אנ י אפ ילו ל א יוד ע א יך קוראי ם לו, ממש לא נעים. איך? שחר. אין לו גם שם משפ חה, אתי לכם. אבל ז ה הי ה נח מד ל ה סתכל עליו. כ וכב ה ער ב קיב ל את מחי אות הכפיי ם, א ת הערצת הקה ל, לקליד ן ש חר. והקל י דן לא היה פחו ת טו ב מאשר החצ וצרן. מח יאות כפיי ם 5

6 2. דבר ר אש העיר ייה. כעת לא ירוע ש באמ ת לכבוד ו התכ נסנו כ אן הע רב. תודה גם, דרך א גב, ל אלי שג יא על הב חיר ה המ ופל אה שלו, אני רוצה כתמ י ד. להזמי ן כ עת את ר אש העיר, אי ציק רוכ ב רגר, לשא ת א ת דב ריו. ערב ט וב. לר גע ח שבת י שהוא שת וי או מ שהו. זה המ צב הטבע י ש לי. ערב טוב לא ורחי ם, לב אי ה אולם, למשת תפי ם, ח ברי המועצ ה החד שים, ח ברי המו עצה ה יוצא ת, בני מ שפחה, תו שבים, עובד י העירי יה לא גפי ה. חב רים, אנ חנו ס יימ נו שנ ים, 5 ז ה עבר מה ר וא נחנו כ בר עומדי ם בפת חן של שנים נו ספו ת. אני מ ו דה שאני נ כנס לת פקי ד, שי ש הגם 5 כאילו רו טינה של ה עניין, א בל א ני נ כנ ס בחר דת ק ודש ובה תרגשו ת, כי תוצאו ת ה בחי רות שה יו כ אן ברמת הש רון הן מ סוג תוצ אות הב חירות שא ני, כמי שנו לד בע יר הז א ת, ואחר ים שנ ולד ו פ ה, לא מכ ירים, לא זו כרים, כ י לא היו ת וצא ות כאלה. ל כן זה מח ייב אות י ו א ת חבר יי לקו אליצ יה, למוע צה, את עובדי המ ועצ ה, את כולנו למ עשה, ל עשו ת הכ ל ע ל מ נת לא לרדת ממת ן השירו ת ש נתנו ב- 5 שנ ים ש זה עתה סיימנ ו. זה לא רק מילים, א לא א יך מתרגמ ים את זה ג ם ל מעשים. חתמתי, ח תמנו הס כמ ים קו אלי ציו ניים עם בית הס יעות שנ כנ סו ל מועצ ה, ואני או גם בער ב הזה, של בי, יד יי מוש טות לכו לם בלי הב דל ובל י ר איי ה של סי עה כז את א ו סי עה אחר ת, א לא מ תוך מטרה א חת לעשות ל מען רמת השרון. אנ חנו ח ייבי ם לזכור כול נו שא נחנ ו ב עיר הז את כו לנו תושב ים. יכ ולי ם להיות הבד לי גישו ת כאלה והבד לי גישו ת אחרי ם, א בל ת וצא ו ת הבח ירות הראו שרמ ת ה שרו ן ר וצה כיוו ן ש דיב רנו ע ליו, שד יברת י ע ליו י חד ע ם ח בריי 6

7 ועם אל ה שמצט רפי ם גם. לכן א ני מצ יע ו רוצה שכ ל מי של א ה צטרף עד יין לקואל יצי ה, שייש ב ע ד ה- 14 לחוד ש, לראו ת א ו תו שו תף ובפ נים. אני רו צה לו ש אני מנהל ש יחו ת איש יות עם חבר י ושו תפי לדר ך ארוכ ה של שני ם למ עשה, שמו ליק גר ייד י, ע ל מנת ש שמולי ק ימ צא את הת פקיד ה ראו י 10 לו ו יצטר ף ל קוא ליצי ה. שמ וליק תר ם ל עיר הזאת יחד אי תי ועם חבריי הר בה ואני מק ווה שנגיע לעמק הש ווה בקר וב ונו דיע שש מול יק מצטרף ג ם לקואל יצי ה. ע צם הע ו בדה שי צרנ ו מצב, או נוצר מ צב ש הקוא ליצ י ה היא כ ל כך רחבה, א ה שא נשי ם רוצי ם לת רום לטו בת העיר, לע שות למע ן ה עיר ו יש ל נו מה לע שות כא ן וה רבה. הרב ה מ אוד אפי לו. המצב היום הכל ל עו למי ה וא מ צב ק שה. המצב הזה אינ נו ע ו זב את רמת השרון ו את מדי נת י שראל, א לא פו קד גם את רמ ת השרו ן וגם את מד ינת ישראל, וא נחנ ו חיי בי ם להיע רך ב התאם בי מים הא לה, בחוד שים האלה, תוך כדי שמ ירה על מ סגר ת התקצ יב, על מ נת להמשי ך לפ תח א ת ה עיר ה זאת, ואנחנ ו נ מצא ים עם תו כניות עב ודה מס ודרו ת. אנ חנו יוד עים מה אנ חנו הולכ ים לעשו ת ב- 5 ה שנים הק רובו ת, י ודעים בו ודא ות, יכו ל ה להי ות סטי יה כ זאת או אחרת, אבל ב גדו ל י ש לי כו ונה ו יש לנ ו כוונה להמש יך את ת הליך ה פיתו ח המואץ ש עשי נו בעי ר, תהליך מ ואץ שא ני לא מכי ר ולא זו כר או ל א יו דע, ל א מכיר עיר אחר ת ש במ קבץ ש ל שנ ים ע שתה את מ ה ש אנחנ ו ע שינו ב- 5 הש נים 5 שחלפו. נש ארו ל נו ב ע רך משה ו כז ה, של המש ך הפי תוח של תשתיו ת. זה,30 % או הח לפת מ ים, צ נ רת, חשמ ל, גי נון ו כל מיני מק ומו ת אחרי ם. אנחנו נ סיי ם את ז ה ב מהל ך ה תקו פ ה הק רובה ע ל מ נת ש העיר הז ו ת קבל את מ לוא הפי תוח ואת מלוא המ שאב ים כפי שא נחנו ר וצים. הרכ בנו את הסי עות על בסי ס המפתח ות, כפי ש כל אחד בי קש, כ ל אח ד יחזיק לו ת יק כז ה א ו תיק א חר, מתוך חשיב ות ר בה ל מערכת החי נוך ברמת השרו ן, ש נחשב ת הי ום למ ערכת חינוך מ ובי לה במד ינת יש ראל, ו אנחנ ו אוט ו טו א מור ים, וא ני גם מאמין ש זה 7

8 יקרה, אבל גם א ם ל א יקרה בימ ים ה קרו בים א ז יקר ה בע וד ח ודש-חודש יים או מ שהו. אנ חנו אמו רים לקבל את פר ס החינו ך ה ארצי וא ני אכהן כ ומחזי ק תי ק החי נוך בעיר, מתו ך החש יבות והמעו רבות שלי ב מה לך 5 הש נים את מע רכת ה חינ וך. א ני לא רואה את ע צמי מוריד, מק צץ, א לא הה פך פוג ע, מערכת הח ינוך הי א ש ל כול נו, ול כן ד יבר תי עליה כבר בהת חלה. כמובן יש את נוש א חז ות הע יר, והכ י ח שוב ז ה שמי רת הצבי ון. עם כל הפ יתו ח, עם כל ה תנו פה וע ם כ ל העשי יה ש אנחנ ו מת כווני ם לע שות ב עיר ה זאת, א נחנ ו חייבי ם לשמ ור על רמ ת ה שרון ע ם צבי ון, ש היא תיש אר עם צ ביון של מ ושבה. נאו כל מי ני א מיר ות במס גרת ה בחירות, נא ו והפ ריכ ו סי סמאות מפה להודע ה חדש ה. אנ חנ ו צ ירפ נו את הח ברי ם, אם זה מ סיע ת צ וסי עת הירוק ים, ומה סיעה ש לנו כ מובן, וא ת חי ים חשטא מש"ס. כ ולם היו ת מימי דעים שאנ חנו צרי כים בנוש א ש ל המ שך הפ יתוח בעי ר, ל ראו ת ב צורה רחבה ובצור ה ששומ רת על ה עיר עם הצ ביון ש ל מ ו שבה. הד בר הזה כל כ ך חש וב, כי אין לנ ו שו ם כוו נה, כ פי שרא יתי ב מער כת הבחיר ות, להפו ך את רמת הש רון לעיר ש ל מגד לים. הה פך לש אות ה ככל ש ניתן, לעש ות או תה כ כל שני תן עיר ע ם הצ ביון שאמ רתי, אבל, תמי ד אמ רתי, במעט פת א נחנ ו כן נפ תח. המעטפ ת, הו וה או מאזור של פ י גלי לו ת והאז ור של מ רכז ה טניס. אני ל א איש ש ל פנ טזי ות ו לא של סי פור ים, אני ל א הול ך לה ביא בעוד 40 שנ ה את האולי מפי אדה ל רמת הש רון, לכ ז הטנ יס. אי ן סיכו י שזה יק רה. א בל בהחלט אנ י ח ושב שפ ארק של 2,500 ד ונם ב תקופה של הש נתי ים הקרוב ות אכן יקום ב מקום ה זה, ב א זור כז הטנ יס. י הי ה ל נו פא רק של 2,500 דונם ב מקום הזה, וזה חש וב ל נו מ אוד. חברים, אנ י מב קש, רו צה, ד ורש מכל ה חבר י ם שנט לו ח לק ב מערכ ת הבחי רות, בין א ם בס יעה שלי ו בין א ם בס יעות אחר ו ת. אנ י מב קש, רוצה אתכם לידי. רוצה את כם ליד י מ תוך מטר ה ש תשת לב ו בת וך הוו עדו ת, ת שתלבו ב תוך 8

9 הפעי לות. כ ל אחד יכ ו ל ל תרום א ת ת רומ תו הוא, על מ נת שבא מת בסיום ה- 5 שנים הקהי לה ה זאת תהיה קהיל ה עו ד יו ת ר איכ ותית ועו ד יו תר טובה ממה שהיא ה יום, ור מת ה שרון ב אמת מתבר כת באנשי ם טו בים מא וד, טו בים- טובים, ש יכו לים לתת, לעש ות ו לתר ום ב מהל ך היו מיו ם וב מהל ך ה שנה. חברים, א ני לא א לא ה בדי בור. אנ חנו פו תחים היו ם א ת יש י בת המ ועצ ה הראשו נה, שבה דוד דיבר על ס דר ה יום. אני ר וצה להת ייחס ל משפט שדו ד א. היום, ל שם ש י נוי, אני ביקש תי למנ ות את הגב' עד נה ח רותי, שהי א מנכ"ל ית מו עצת נ שי ם. דוד, כשא תה א ת בחצי ה ומור כזה "כן, י ש דבר כזה" יש דב ר כז ה ו בגד ול. יש לנו מו עצת נשי ם כאן ברמ ת ה שרון, ש עושה פעיל ויות מ דהימ ות ב תחום של ה עצמ ת ה נש ים, מעמ ד האי שה, כל העניי נים ש ל הצפת הנ ושא של אל י מות כנג ד נ שים, ו לא רק. מעו רבות ש ל ה עי ר עם ע רים אחרות באר ץ, תמיכ ה, הוב לה של ה חתמו ת, בכל פר מטר. אנ י חי יב לו פה משהו. ה רגשת י צור ך וחש יבו ת ד ווק א ה יו ם, ב ישי בה הרא שונה, לה ציע א ת עדנה כמ ועמ דת ל מו עצת נש ים נו כח ה עיסוק ים הה תנדב ותי י ם ש לה יחד עם החב רות, דווק א ב יום הז ה שהו א יום כ ל כך חשו ב, כי א ני נו תן חשי בות לנושא מעמ ד הא ישה, וא תי ל כם, גם ל ות מה שק רה ל פנ י הבח ירות, אינני מ צטער ע ל מה שקרה אב ל א ני בהח ל ט חו שב שאת ן תמשכ נ ה לפ עול י חד איתי על מ נת ש מעמ ד האיש ה בר מת ה שרון יהיה גבו ה ככ ל שנ י תן, ו שאנח נו נהיה אור למק ומו ת א חרים במד ינת ישר אל. אני רוצ ה שוב ל הוד ו ת ל עוב די המו עצה, ו אני אומ ר עוב די המ ו עצה, מ אגפי ה לעובד יה. ת מיד אצ לי זה מועצ ה, לא י שתנה, למ רות שאני רא ש הע יר. האמ ינו לי, א ם הי יתי נבחר לראש המוע צה, לא ה יה עו שה ל י רע. זה היסטו רי. אז אתם תסל חו לי בט עו יות האל ה, ואנ י מ וכן לטע ות הרב ה בעני ין. אנ י רוצה להודו ת ל עובד י הע ירי יה, ל מנה לי ה אגפי ם, מנהלי המח לקו ת, מ נכ"ל הע ירי יה, עובדי הע ירי יה. לכו ל ם אני רו צה להוד ות על הע שייה הר בה, על התרומ ה ו על 9

10 השותפ ות במה לך ה- 5 ש נים. אב ל, אני רוצה שתד עו, שאנ י מתכוו ן ב ימי ם הקרוב ים, נ וכח ה מצב החדש שק ורה ב עול ם ו במדינ ה, לה יער ך מחד ש ו להת אים את ה מערכ ת ל תנא ים החדשי ם, כדי שר מת השרון תק בל את רמת השי רותי ם הגבוה ה ביו תר, ה טו בה ביו תר, ה אופט ימ לית בי ותר, עם שמ י רת מסג רת התקצי ב. זה מחיי ב א תכם, אתם הע ובדי ם, ומי ש לא נמצ א פה, מ חייב אתכ ם גם ל היער ך נ כון, וב יח ד, כ פי ש א תי, נמש יך, כ י ז ו ל מעש ה המ טרה ה גדו לה שלנו כעי ריי ה, ל תת א ת השי רות הטו ב ב יות ר לתו שבי ם ב עיר הזא ת. חברים, אנח נו מסת כל ים קדימ ה. אנח נו מס תכלים ל קרא ת ה- 5 שנים ה באו ת. אין לי ספק שנ עשה ע בודה יפה, ב הרמ וניה, בחב רות ככל שנ יתן. אני מק ווה שלא נח ווה את ה חווי ות, הי ו מק רים בקדנ ציה הק ודמ ת שאנ שים רצו ל תפוס כותרת כז את או אח רת, והכל מו תר, הכ ל מו סכם והכ ל א פש רי. אני חיי ב לו, ל ות שא נחנ ו נמצ אים בער ב ח גיג י, הפ עם אני לא אא פ שר א ת ז ה. הפעם מי שיל כלך, מי שיפ גע ב עוב די ה עיר י יה, ב י א ו ב משפח תי, יקבל תבי עה באותו ר גע. א ני או את זה בע רב הזה. באו תו רגע. מי שחו שב לע שות סיב וב, לתפוס כ ותר ות על ג ב ם ש ל עובד י העי רייה, חב רי המו עצה א ו על גב ם של בני ביתי לא י לך הפע ם. אני מוריד א ת הכפפו ת, ל א יל ך ה פעם. ו יחד ע ם זא ת, אני מוש יט יד לכו לם, קו רא לכו לם לה יות מה שנ קרא מק שה אחת, למ ען ולמטר ה אחת לעשות את ר מת ה שרון ה מקום ה כי טו ב שיכול ל היו ת, וא ני רוצה להו דות לכו לם. 3. הצגת חבר י מו עצת הע ירייה הח דשים. 4. טקס חתימה אני מתחייב. 10

11 תודה ל ראש ה עיר א י ציק רו כברג ר. אנ חנו צריכי ם לבצע כעת משה ו שה ו א רשמ י לח לוט ין הצהרת אמונ ים ש ל חבר י מו עצת העיר, בתו כם רא ש ה עיר, עפ"י תיק ון מש נ ת תשס"ד לפ קוד ת ה עיריו ת. ר אש העיר יהי ה הר אשו ן שי קרא א ת ה התחי יבו ת הזו. אתה א ת שחב רי המ ועצה היו צאים מק בלי ם שי? לא, רצית י ל שמור את השי למי שי ישאר עד הסוף. ראש ה עיר יאמ ר כ עת: "אני מת חייב לש מור אמוני ם-" רגע, ת ן לי להגי ד. מאחר ש אין ל י כו ונ ה להגי ע לכנסת ו לא להי ות שר, ואנ י תמי ד א ו את זה, לא מא מיני ם לי, אז א ני אג יד. אני מתח ייב ל שמו ר אמוני ם למד ינת י שר אל ולמ לא באמ ונה את שלי חותי במועצ ה. יפה מאוד. ד רך א גב, לא ח שבנו אח רת. הת חייבו ת נוספת שר אש העיר יק רא. א תה יודע מה, א ת זה א ני אקרא, א תה ר ק תחת ום. בסדר. הערה מהק הל: ראש ה עיר ייה, לא רא ש העי ר. יש מחלו קת באק דמי ה, אבל לא נ יכנס ל ז ה כר גע. אין מחל וקו ת ה ערב. "אני, ח בר מו עצת הע יר, מתח ייב בז את לש רת את עיר י רמת השר ון בנאמ נות, יוש ר, ולל א משוא פ ני ם, ו בהת אם לחו קי מד ינת ישר אל. אני מתח ייב ל פעו ל ב כל מעוד י לקי דום ר מ ת ה שרון ב כל הת חומ ים חינו ך, חברה, קה ילה, א יכו ת החי ים ושמ ירה על צ ביונה ש ל ר מת השר ון, הכ ל ת וך גילוי ס ובלנ ות ופת יח ות ל זרמ ים השונ ים ו לקבוצ ות השו נות המ רכיבו ת א ת הקהיל ה, ומתו ך מ חו יבות לשר תם ו בהת א ם לצר כיה ם". ראש העיר, את ה מתבקש לת פוס את מ קומך ליד השו לחן. אני מ תכבד לה זמין א ת מאיר דור ון, סג ן ומ"מ רא ש הע ירי יה, לקרו א את הצהרת הא מוני ם ו לא חר מכ ן ג ם כן לח תום על הנ וסח שהק ראת י קודם לכן. 11

12 מא יר דור ון: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ת ה עיר. לא במ ו עצה, במו עצת העי ר. ודאי, אין מו עצה א ח רת כאן. בבקש ה, את ה מ וזמ ן לחתום. א ני מ תכבד להזמי ן א ת הג ב' ש יר ה אבי ן, ח ברת המוע צה הי וצאת, ומיד בעו ד כמ ה ד קות, הפתע ה, נאמ ר מש הו אחר כ ך. גב' שירה אב ין: אני מת חייב ת לשמ ו ר אמונ ים למ דינת ישראל ולמלא בא מונה את של יחותי במ ועצת הע יר. קבלו את חברת מו עצ ת העי ר ה חדשה שי רלי ברנד ס. גב' שירל י ב רנדס: אני מת חייב ת לשמ ו ר אמונ ים למ דינת ישראל ולמלא בא מונה את של יחותי במ ועצה. גיא ק לנר, ח בר מ ועצ ת העיר הח דש. גי א ק לנר: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. חבר מ ועצ ת הע יר החד ש, טל עז גד. טל עז גד: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. או רן ברעו ז, חבר מועצת הע יר ה חדש. או רן ברע וז: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. חבר המ ועצ ה היו צא וחבר ה מוע צה הנ כנ סת, אורי לוי ן. אורי לוין: דוד מנשה: אורי לוין: יצחק רוכברגר: אני לא זוכר שזה היה פעם שעברה. לא נורא. זה לא היה פעם שעברה. היה. 12

13 או רי לוי ן: לא ה יה. אני מת חי יב ל שמור אמ וני ם למדינ ת ישראל ול מלא באמ ונה את ש ליח ותי במו עצה. תודה לך. אנ י מ זמין את שרגא קי רש נר, חבר מועצת הע יר. שר גא קירש נר: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ת ה עיר. כן י הי ר צון. ע ידן ל מדן, חבר מו עצת העי ר, י עלה ויבוא. עי דן למד ן: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. ד"ר י ונה ברג ור, חבר המועצ ה ה חדש. בר וך הבא. ד"ר י ונה בר גור: אני יו נה בר גור, אבי הם של אי ילת, תיב ד ה לחיי ם ארוכי ם, וז יו זכר ו ל ברכה, מ תחיי ב לשמ ו ר אמ וני ם למדי נת י שראל ול מלא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. המועצ ה ה בא. שמו אל גר ייד י, חבר המ ועצה היוצ א וחבר שמ ואל גר יידי: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. ברוך הבא. יעק ב קו רצקי, חב ר מועצ ת רמ ת השר ון החדש. יע קב קורצ קי: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. החדש. אני מזמ ין כעת א ת מ ר חי ים חש טא, חב ר המועצ ה 13

14 חי ים חשטא: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ת ה עיר. ואחרו ן חב יב, מ ר אב י רם גרו בר, חבר מועצ ת העיר הנכנס. ב רוך הבא. אב ירם גר ובר: אני מ תחי יב לשמו ר א מונים למ דינ ת יש ראל ולמ לא באמונ ה א ת של יחו תי במועצ ה. תודה לכל חבר י מ ועצ ת העי ר ה חדשי ם. 5. בחירת סג נים ומ"מ ל ראש ה עיר ייה. אנחנו עובר ים ל פתיח ת הישי בה הר שמית. שרביט ניהול היש יבה עובר ל ראש ה עירי יה מ ר איצ יק רוכ ברג ר, ו על ס דר יומו כרגע בחירת מי נוי סגנ י רא ש העי ר ו ממל א מק ומו. חברים, ערב טוב. אנ י מתכב ד לפת וח את ישיבת.2008 מועצת הע יר ש מן ה מנ יין ש מספ רה 1 לשנ ת הנ ושא הרא שון הוא בחיר ת סגנים ומ"מ לר אש ה עיריי ה. א ני מב קש מ חברי ה מוע צה לא שר את מ איר דורון לת פקי ד סג ן ו מ מלא מ קום רא ש הע יר. מי ב עד? פה אחד. ת ו דה רב ה. ד"ר י ונה בר גור: לא פה אח ד. אז ל מה א תם מטעי ם אותי? הערה מהק הל: אבירם, ע וד לא ה תחל נו, כ בר אתה נגד? אב ירם גר ובר: לא נג ד, נמנ ע. חברים, ק הל. יש לי ב קשה, סלי חה ר גע. אנ י מבק ש מהקהל, ל א נ הוג להע יר ה ערות. א תה, נכו ן, בקדנ ציה הק ודמת א צלך זה ה יה נהוג, היית ב א, עו שה בל גאן. טוב, חברי ם, די. אני מ צטע ר, אנ י פש וט יו שב בזווי ת ה זאת ולא רא י תי. א תה נמנ ע? אז א וקי י. 14 בעד, 1 נמנע. 14

15 הוחל ט ב רוב ק ו לות לאשר (ב עד 1) את מ ינוי,14 :1 חבר ה מוע צה מא יר ד ורו ן כ סגן ומ"מ רא ש הע ירי יה. אני מב קש לא שר את הגב' ש ירה א בין ל סגנ ית ראש העירי יה. מי בעד? 14 ב עד, 1. 1 נמנ ע. גרו בר. ת ודה ר בה. הוחל ט ב רוב ק ו לות לאשר (ב עד 1) את מ ינוי,14 :2 חברת המו עצה גב' ש ירה אבי ן כ סג נית ר אש העיר ייה. אני מב קש לב רך את מאיר ד ורון כמי ש הי ה שותפ י לדרך במה לך ה- 5 ש נים הקו דמו ת ל עשייה, א ני חוש ב ש ה יתה שותפ ות דרך מאוד מוצ לחת. א ני ח ושב שמ ומי ניס יונ ו וממ רומי גי לו אנחנ ו גם חברי ם וההתי יחס ות הי א של משפחה, וב יחד מ איר, אין לי ספק ש נמש יך להצעי ד את העיר הזאת קדי מה. י ש הרבה מה ל עשו ת, אתה מכ יר א ת הר אש, את הכ יוון, שיהיה בה צלחה מכ ל הלב. אוה ב או תך, את ה יוד ע א ת ז ה. מא יר דור ון: תודה ר בה. אנ י שמח לשתף פ עול ה עם אי צ יק, אנ י חושב שהיו שנ ים טובות ואנ י בט וח ש תהיינ ה 5 ש נים עוד יותר טובו ת. 5 הצלחה של ו תה יה הצ לחה ש ל כ ולנ ו. ת ודה. אני ר וצה לבר ך את שירה כסג נית ראש ה עיריי ה. לכול ם ידו ע או לרוב ם ידוע, שיר ה הית ה חב רת מוע צה, היו ה רבה אבל אנ חנו מדברי ם על יה, ש ירה היתה ח ברת מ ועצה נאמנה, לו יאלי ת מא ו ד. בבח ירות 15

16 הקודמ ות שי רה רצה י חד עם מאי ר דורו ן. ת ראו, נפ לאו ת הן דרכ י הפולי טיק ה, שירה החלי טה ש היא הולכת לבד. בש לב מ סוים, ממש בדק ה ה- 90, לא ה יה מתוכנ ן, ש ירה חברה לרשימ ה של נו, עשת ה עבודה מדה ימה, בדי ו ק כפי שהי א עשתה במהל ך ה- 5 שנ ים כ חברת המו עצה. אני שמח, אני ג אה שש ירה ת כהן כסגני ת ר אש ה עיר ייה. מגיע לך מכ ל הל ב. אישור ומ"מ וע דו ת רשו ת, חובה וו עדו ת תכנו ן ו בניי ה..6 חברים, הנו שא הב א ה וא איש ור יוש בי הר א ש ו מ"מ בוועד ות רשו ת, ו עדו ת חוב ה ו הוו עדה לת כנון ובנ ייה. אנ י ר ו צה לה תחי ל בבקשה ע ם הוו עדה ל תכנון ו בני יה. ה וועד ה לת כנו ן ובני יה, אפי לו לא ל מעש ה, צריך להקר יא א ת הש מות כ י הי א מו רכבת כולה מכל חברי המו ע צה. ה וועד ה הראשי ת, ו עדה לתכ נ ון וב נייה, מו רכב ת מכל ח ברי ה מוע צה. אני מ בקש מהחבר ים גם לאשר א ת הוו עדה הז את, הגם שמד ובר בכו לנו, וע וד שני ים ש הם נציגי ם של קיב וץ גלי ל ים. אני מבק ש לא שר א ת ה רכב הו ועד ה כפ י ש אני אתי שני נ ציגי ם ש ל ג ליל ים ו- 15 חבר י המ ועצ ה. מי בעד? פה אח ד. פה אח ד. פה אח ד את מ ינוי 15 ח ברי המו עצה ו- 2 :3 נציג י קי בוץ גל יל י ם כ חברי הוו עדה המק ומי ת לתכ נון וב ניי ה. עכשיו נלך לו ועדו ת. ברשו תכם, לענ יין הוועד ות כמה מי לים. הוו עדות שניתנ ו לחב רי המ ועצ ה עפ"י המפת ח הסי ע תי הן וע דות 16

17 שיוקר או תיכ ף. אנ חנו עוד מ עט גם נצ יג את ההס כמי ם ה קוא ליצ י וניים. עדי ין יש ועד ות שאמ ורו ת ל הינתן ל חבר ים שי רצו להצטר ף לקו אלי ציה ו גם לחבר ים שנמצא ים ב תוך הקו א ליציה כבר ואנ חנו נו כל גם לתת תפק ידי ם וועד ות. אני מבקש לאש ר את הוו עדות החש ובות הרג ע, קודם כל את ו עדו ת החוב ה. ר ק תזכרו שח לק מהוו עדו ת אינ ן מ אויש ות ע"י נציגי צי בור ועד ה- 14 לחוד ש א ני מבקש להג יש לנו, לה גיש ל פרח רשי מה של נציג י צ יבור שמ עונ י ינים להי ות בתוך הוו עדו ת. ח שוב שיהיו נצ יגי צי בור בת וך ה וועד ות ולכ ן אנ ח נו נ חכה עם התוספ ת הזאת ש ל נ צ יגי הצי בור. ה וועד ה ה ראשונ ה היא ועד ת חו בה, זו ועד ה של קי דום מ עמד היל ד. הו ועד ה שירה אב ין וה מ"מ גיא ק לנר. אני מבקש לאש ר א ת הו וע דה הז את. מי בעד? מ י נגד? מי נמ נע? גרו בר נמנע.,14 4: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לק י דום מ עמד הי לד כ להל ן: הוו עדה גב' ש ירה אבי ן. ממלא מקו ם גי א קל נר. הוועד ה ה שני יה הי א הו ועדה לש ימו ר אתר ים. הוועד ה הז את ה יא ע פ"י ח וק, שבה א ני חייב להיו ת ה וו עדה. ממלא מקומי או רן ב רעו ז. מי בעד? מי נג ד? מ י? תוד ה. : הערה: עז ב א ת הי שיב ה ח בר המוע צה שמו אל גר ייד י. 5: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לש י מור א תרי ם כ להלן: הוו עדה יצחק רוכברגר. 17

18 ממלא מקו ם או רן ב רעו ז. ועדת מ ל"ח ופס"ח. גם פה לפי ה חוק אנ י צריך להיות ה ווע דה. מ מלא מ קום יו נה ב רגו ר. מי בעד? מ י נג ד? מי? 6: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לוועד ת מל"ח ופס"ח כלה לן: הוו עדה יצ חק ר וכב רגר. ממלא מקו ם ד"ר י ונה ברג ור. יונה, כנר אה ב יקש ו ב שבילך. מה זה משנ ה? תהיה. אתה ר וצה לא להי ות בזה? נשנ ה אחר כ ך, ב- 14. נית ן ל שינ וי. ד"ר י ונה בר גור: אין ל י ב עיה. הכ ל ה פת עות כ אן היו ם. יצחק רוכברגר: ד"ר יונה ברגור: יצחק רוכברגר: ד"ר יונה ברגור: איזה הפתעה? אנחנו לא קיבלנו את הרשימה אש. של מה? של הצעות המינויים האלה. טל עז גד: אנחנו יש בנו בפגישה, מה זא ת א ות? ד"ר י ונה בר גור: קיבלנ ו ש מית את השמ ות? א ני שוא ל. חברים, דק ה. יש ה סכם קו אלי ציונ י, י ש הסכם פתוח לקה ל. ד"ר י ונה בר גור: אני מ ציע ש נאש ר קודם את ה הסכמי ם הקואל יצי וניי ם ו אחר כך את הו ועדו ת. 18

19 לא משנ ה. אנ י לא צ ר יך לאש ר את הה סכמ ים, אנ י רק מצ יג אות ם. ד"ר י ונה בר גור: אבל אנ חנו לא ק יבלנ ו את רש ימת ה שמו ת ש ל יוש בי ראש הו ועדו ת. אף אח ד מאתנ ו לא קי בל את זה. לכן אנחנ ו מאש ר ים את זה, אני ל א מ דבר על הסי ע ות- שאתם רצי תם להיו ת? אתה קיבל ת א ת ה ווע דה? אתה יוד ע מ ה ה וועדו ת ד"ר י ונה בר גור: כן, אבל א נחנו ל א יו דעים מה ה וועד ות ה אחרות. אנחנו צריכ ים לא שר ואנחנ ו רצי נו לק בל א ת ההסכמ ים הק ואל י ציוני ים לפ ני ישיבת המ ועצה. הקואל יצי וני עכש יו, לא קשו ר להסכ ם ק ואליצ יונ י. ז ה יעז ור לך משהו? קח א ת ההסכם טל עז גד: ראש ה עיר, אף אח ד ל א קיב ל א ת הו ועד ות. לא ק יבל ו א ת זה. יש כאן ועד ות חוב ה ו ועד ו ת רש ות שאנחנ ו ממני ם אותן ע ל בס יס מה שסי כמנ ו. אנחנו ס יכמנ ו א ת הדב רים האל ה, אני ל א צ ריך להת דיי ן אתכם לפנ י ז ה מה אנ י נותן, א יזה תפק יד או מה. ד"ר י ונה בר גור: נכון. אז אנ י מו ותר. אב ירם גר ובר: כלום. אני אמ ור לד עת על מ ה אני מצ ביע. אני ל א קיבלת י טל עז גד: אתה מצ ביע על ועדת מל"ח שזה איציק רוכבר גר וזהו. ל מה לע שות ע ניי ן? לא צ ריך לק בל. יש לכם עד שב וע הב א לה גיש שמות, תקבל ו, א תם תדעו כב ר מי ח ברי המועצ ה. יו נה, א ת ה מוות ר על הממלא מק ום של ה וו עדה? ד"ר י ונה בר גור: לא, אני תמיד ממלא מקום שלך ברצון. 19

20 לכבוד לי. הוועד ה החקל אית הי א וע דת חוב ה. חבר א ורי לוי ן ב ווע דה. מי ב עד? מי נגד? נמנע? 7: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד מ ינוי את או רי לוי ן כח בר הו ועדה החק לאית. הוועד ה לב טיחו ת בד ר כים, י ו"ר מאיר דור ו ן, מ"מ גיא ק לנר. מ י בע ד? מי נגד? נמ נע. 8: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועדה לב ט יחות בדר כים כלה לן: הוו עדה ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. גי א קל נר. שוב, ח ברי ם, א תם ת צטרכו לצר ף אחר כך חברים שלכם לתו ך ה וועד ות, אז ל כן א ני נותן גם א ת הזמ ן. זה רק י ו"ר ו עדה. הלאה, וע דת ב יטחו ן. לפי החוק אני צרי ך להיו ת ה ווע דה. מ"מ גיא קלנר. מי בע ד? מי נ גד? נמנ ע ג רוב ר. 9: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לועדת ביט חון כלהל ן: הוו עדה יצ חק ר וכב רגר. ממלא מקום גיא קלנר. 20

21 ועדת ביק ורת אני שו ל חבר האו פוזי ציה, נר אה מה יקר ה, כי א ני מק ווה שש מולי ק ייכ נס לקואל יצי ה, אז אתם תחליט ו, יש לכם זמ ן עד ש בוע ה ב א לקבל החלט ות מי י היה, ת תנו ל י את ה ש ם, א ז יאו שר. אני מ בקש לא שר ח בר אופו זיצי ה ל וועד ת ב י קורת. מי בע ד? פ ה א ח ד. עי דן למד ן: לא, אני נמנ ע. מאה א חוז. עי דן למד ן: מה זה חב ר או פוז יצי ה? שי גידו מי ואז נא שר. ד"ר י ונה בר גור: מאה א חוז. ואם ל א י היה אופ וזי צ יה? עי דן למד ן: אם לא יה יה א ז ל א י ה יה. ל כן אני נמנ ע. 10: הוחל ט לא שר ב רוב ק ולות (בע ד נמ נע מי נ וי חבר א ופו זיצ יה כ ועדת ביק ורת, בכ פוף לאיש ור מ ועצ ת הע יר. ועדת מ כרז ים ל כוח א דם מא יר דו רון, מ"מ אורן ברעו ז. מי ב עד? ישר אנ י ה ולך, מי נמ נע? תודה רבה. א ין נג ד. 11: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לוועד ת מכ ר זים לכוח אד ם כל הלן: הוו עדה ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. או רן ב רעו ז. אבי ג רוב ר: שיהיה לך מעניין 5 שנים. 21

22 תלך 'מי נמנ ע? מ י נ גד? ' תאמינ ו לי, עבר תי א ו פוזי ציה פ י מי ליון יות ר ממך ו אני ל א מת רג ש. אז מ עני ין אני לא בטו ח שיה יה לי. אנ י מס תכל על הע בודה ו לא ע ל אופ וזי צ יה. אל תית ן לי לענ ות לך, כי א תה הוזמנ ת לקו אלי ציה אבל בח רת לה יות ב ו בה של נ עמי זהר ו לא להצ טרף, חב ל. ועדת ה נחות לאר נונה. חיים חשט א, מ"מ אורן ברע וז. מ י בע ד? מי.1 נגד? מי נמנ ע?.2 :??? 2. ו אחר כך י ש צ וות מ קצועי. בר וב ק ולות (ב עד נמ נעים 2) את,12 :12 המינ ויים לוועד ת הנ ח ות ל ארנו נה כלה לן: הוו עדה ממלא מקו ם חי ים ח שטא. או רן ב רעו ז. ועדת מכרז ים. מאיר ד ורון, מ"מ שירה אבין. אב ל ל וועד ת מ כ רזים יש לנו כאן הר כ ב, נכ ון? אב ירם גר ובר: היה מ כרז ים. זה מ כרז ים לכו ח אד ם ו זה מכר זים לפ רו יקטים. עידן, את ם צ ריכי ם ל ת ת שם לוו עדת מכר זים, אחד מש ניכם. עי דן למד ן: אני. 22

23 מאה א חוז. א ז חב רי הוועד ה ה ם ככ ה: מאי ר דור ון, שיר ה מ"מ, עידן למ דן חבר בוו עדה, חיי ם ח שטא ח בר בו ועד ה, אורי ל וין חבר בווע דה, ונשמ ר מקום גם ל נציג מ האופו זיצ יה, י וחל ט מי שיוחל ט. אחר כך יש גם צ וות מקצ ועי שנ מ צא. אני מבק ש ל אשר את ה וועד ה. מי בע ד? פה אחד. 13: הוחל ט לאש ר אחד פה את הר כב ועדת מכ רזי ם לפרו יקטי ם כ להל ן: הוו עדה מא יר ד ורו ן. ממלאת מק ום גב' ש ירה אבי ן. חברי ועד ה עי דן למד ן, ח ים חשטא, מ ר או רי לוי ן ו נצי ג מהאופ וזי ציה בכפ וף ל אישור מו עצת העי ר. ועדת קניו ת. י ו"ר שירה, מ"מ גיא קלנר. חבר נוסף הוא אור ן ב רעו ז וחבר מ"צ. עידן למד ן: יונה. יונה ברג ור. ונצ יג או פוזי ציה, מי שיה יה, תתנו לי את השם אח ר כך. מ י בע ד? מי נג ד? מי נ מנ ע? אתה יכ ול לה יות בפנים א בל, אתה י ודע? ב וועד ת ק נ יות. אתה נמנ ע? בעד. :??? אוקיי, פ ה א חד, תוד ה רבה. 14: הוחל ט לא שר פה א חד את ה רכב ועד ת ק ניו ת כלהל ן: הוו עדה גב' שירה אבין. 23

24 ממלא מקו ם גי א קל נר. חברי ו עדה אורן בר עוז, ד"ר יונ ה ברג ור ונ צי ג מהאו פוז יציה בכפו ף לאיש ור מ ועצ ת הע יר. ועדות רש ות. ד"ר י ונה בר גור: רגע, מה עם ועדת כס פ ים? נכון? ד"ר י ונה בר גור: איפה וע דת כספ ים? נכון. ו עדת כספ ים זה ועד ת חוב ה, דילגת י. ווא לה, אתה צודק. יו נה, תוד ה. ועדת כספי ם: י ו"ר מ"מ אני. יונה ב רגור, חבר מאיר ד ורון, חבר ה שירה אבי ן, חבר אורן ברע וז, חבר טל ע זגד וחב ר א ופו זי ציה שיהי ה ג ם כ ן חבר ב פנים. הש אר ז ה אנש ים מ קצוע יים בתוך העיר ייה. מי ב עד? פ ה אח ד, תודה רבה. הוחל ט לא שר פה א חד את ה רכב ועד ת כ ספי ם כלה לן: :15 הוו עדה ממלא מקו ם יצ חק ר וכב רגר. ד"ר י ונה ברג ור. חברי ועד ה מאי ר ד ורו ן, ג ב' שיר ה א בין, אור ן ברע וז, טל עזג ד ונצי ג מה אופ וזי ציה ב כפוף לאי שור מוע צת העיר. לגבי ו עדות רשות, בב קשה. ה וועד ה להנ צח ת זכרם של נ רצחי טר ור, טל ע זגד. מי בע ד? זו ועד ה ח דשה שמו כתב ת לנ ו, זו לא המצאה. 24

25 16: הוחל ט לאש ר פה א חד את מינו י ט ל עזג ד כי ו"ר הווע דה ל הנצ חת ז כרם של נרצח י ט רור. הוועד ה למ אבק ב סמ ים. שירה אבי ן. מ י בעד? פה אחד. 17: הוחל ט לא שר פה א ח ד את מינ וי גב' שיר ה אבי ן כ הווע דה ל מאב ק בס מי ם. יש ו עדה חד שה שהק מ נו, זה על בס יס הסכ ם, ו עדה לתכנו ן עת ידי ש ל רמ ת השרו ן. שרגא קיר שנר ו מ"מ מאיר דורו ן. מי בעד? אב ירם גר ובר: איזו ועד ה ז את? מה ה ולך ל היו ת ש ם? 1 נמנע. אני א סבי ר לך אח רי ז ה. מי נג ד? מי? 18: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לת כ נון עתיד י ש ל רמ ת ה שרון כלה לן: שר גא ק ירש נר. ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. ועדה ל איכ ות הס ביב ה. אורי לו ין, מ"מ אורן ברעו ז. מ י בע ד? איכות הסב יבה, טע ות, היא ועד ת חוב ה, ס ל יחה. יש ל נו הרכב או ש עוד לא? אוקיי, הה רכב יוש לם בשלב הבא. וע דת ח ו בה, ז ו וע דה לאיכו ת ה סבי בה, כפי שאת י, אורי לוי ן, מ"מ א ורן ברעו ז. מי בעד? מי נמ נע? יש ר, נגד אין. תודה. 25

26 19: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לא י כות ה סבי בה כלהל ן: או רי ל וין. ממלא מקו ם או רן ב רעו ז. ועדת ברי אות. פרופ' ק מימ וני ומ"מ פרופ' אב רהם אדו נסק י. מי בע ד? נציג י צ יבו ר. מי נג ד? מי? 2 נמנעי ם..2,12 הצבעה: הצבעה בנ ושא מינ ויי ם לוועדת בר יאות: ב ע ד ים יצ חק רוכב רגר: יונה, מה קרה? א תה שיכור? ד"ר יונה ברגור: יצחק רוכברגר: ד"ר יונה ברגור: יצחק רוכברגר: ד"ר יונה ברגור: יצחק רוכברגר: אנחנו לא יודעים מי זה. אתה לא צריך לדעת. למה? אתה רוצה שאני אגיד לך מי? כן. אני אגיד לך מי. ד"ר י ונה בר גור: תגיד לי. אי ן לי שו ם ד בר נג דם. פרופ' ק מי מונ י הי ה עד ינוא ר ה אחרו ן מ נהל ב ית החולי ם שנ ייד ר לי לדי ם בפת ח תקו וה ו היו ם מנה ל מחל קת ה ילד ים בש נייד ר. פרופס ור יד וע מא וד בתחום הרפו אה, השרון וב ארץ מכי רים אותו. ר פו את היל דים. הרבה מ תושבי רמת ד"ר יונה בר גור: הוא ת ושב רמת הש רון? 26

27 תושב רמ ת ה שרו ן ו אפיל ו נ מצא פה ה ער ב. מ רק, תקום שירא ו א ותך. אנחנו גם עשי נו א פיל ו סיו ר בש ניי דר, זה פשוט מדהי ם מה שה איש הזה עש ה. ד"ר י ונה בר גור: לכבוד לנ ו ש ק הוא י ל להי ות הו ועד ה. אני מ שנה את הצב עתי. יצ חק רוכב רגר: ידעתי. ממ לא מקו מו הוא פר ופ' א ברהם א דונסק י, שהוא פ רופ סור ל מחל ות גרי אטרי ות, מנהל הכז הרפו אי הג ר יאטרי בתל השו, תו שב ר מת ה שרון, איש מוכ ר מא ו ד. אנ י שמ ח שש יני ת את הצ בעתך. גרובר? מ י ב עד? תוד ה רבה, פה אחד. מג יע ל הם, ב אמת. הוחל ט לאש ר פה א חד את המ ינו יים ל ו ועדת ב ריאו ת :20 כלהל ן: פרופ' ק מי מונ י. ממלא מקו ם פרופ' אבר הם אדו נ סקי. וע דת ג מלאי ם יונה ב רגור. מי ב עד? פ ה אחד. הוחל ט לאש ר פה אח ד את מ ינוי ד"ר יונ ה ברגו ר כ :21 ועדת גמל אים. יצחק רוכב רגר: ועד ת ה לוו אות. חבר'ה, ז ה ל א ה לוו א ות ל נו התושב ים, ז ה הלוו או ת ב תוך הע יריי ה. הי ו"ר מאיר ד ורון. מי בעד? מ י נ גד? מי נמ נע? 27

28 22: הוחל ט לאש ר פה א ח ד את מי נוי מא י ר דורו ן כי ו"ר ועדת הלו ואו ת. הוועד ה ל חזו ת ה עיר. בש לב זה ה ווע דה הזא ת נמצאת אצ לי, ביד יי. מי בע ד? מי נגד? מי? תוד ה. 23: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי יצ חק רוכב רגר כי ו"ר הו ועד ה ל חזות הע י ר. גרובר, אתה יוד ע שאנ י עושה עיר י פה, מ ה א כפת לך להצבי ע ב עד? ואנ חנו נ פגשי ם גם בג ן הק וצר. תצביע בע ד, ניתן לך ק רדיט. אב ירם גר ובר: אתה ל א ב א מס פיק. עכשיו אני לא ב א כי הייתי עסו ק בבח ירו ת. מחזיק תיק החי נוך ו ו ע דת חינו ך, שו ב, זה א ני מחזי ק את זה. זה גם נתון כ אן לתוספ ת בה משך, אבל כרגע א ני מח זיק א ת התיק ה זה וא ני אמ שיך לה חזי ק אותו. מי בע ד? מ י נ גד? החו ק ג ם מ חייב או ת י. מי נמ נע? החוק מחי יב ר אש עיר או סג ן א ו מ מלא מקו ם. :??? פה אח ד, תודה. 24: הוחל ט לאש ר פה א חד את מינו י י צחק ר וכבר גר כמחזי ק ת יק ה חינ וך ו ועד ת ח ינוך. ועדה ל יקיר י רמת ה ש רון. י ו"ר טל עז גד. מ"מ 1, אבי. מאיר דור ון. מי בעד? מי נג ד? נמנ ע? 28

29 25: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לי ק ירי ר מת השר ון כ להל ן: טל עזג ד. ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. ועדת מ קלט ים. מאיר דו רון. מ"מ שירה אבין. מי בע ד? ת גיד ו, כל הו ועד ות ה אלה אנ י חייב לה גיד אות ן ע כ שיו? אתה כ בר את. :???.1 מי בע ד? נמנ ע 26: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינויים לו ועד ת מק ל טים כ להל ן: מא יר ד ורו ן. ממלא מקו ם גב' ש ירה אבי ן. ועדת ערר לפ רישה. מאיר דורו ן, מ"מ.1 שירה אבי ן. מ י ב עד? אבי? 27: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ת ער ר לפרי שה כלה לן: מא יר ד ורו ן. ממלא מקו ם גב' שירה אבין. 29

30 ועדה חדשה, וע דה למתן פתרו נות דיו ר והנח ות לזוג ות צעי רים ומ תן קריטר יונ ים. עידן ל מדן, מ"מ שירה אב ין. אנ י רוצה לה סביר רג ע ל גבי הוו עדה הזא ת. אנחנו מ תכוו נים במ הלך התק ופה הקרוב ה, הקרוב ה, ואני מק ווה מאוד שא נחנו נה יה אנשי בשו רות כבר ב מהלך השנ ה שאנח נו נצ א עם פרו יקט לזו ג ות צע ירי ם שי יבנ ה באזו ר ש ל אלכסנ דרו ני, ש ם אמ רתי את ז ה כל ה זמן, כ- 325 י חיד ות די ור. ז ה מצרי ך אותנו ל קדם א ת הנו שא הזה בי תר שא ת, ואני שמ ח שעי דן ביק ש ל קחת את הנושא ו להרי ם ו עדה שכזאת ע ל מ נת לקב ו ע קר יטר יוני ם ו לקד ם את הענ יין. אז קוד ם כל, בא מת הנושא הזה כל כ ך ח שוב ל נו, א ז נס ייע כ אן בענ יין הזה ככל ש רק ניתן. מ י ב ע ד? פה אח ד, תודה רבה. פ ה אחד את המ ינוי ים לו ועדה ל מתן :28 פתרונ ות דיו ר ו הנחו ת לזוג ות צ עיר ים ומתן קריטר יונ ים, כל הלן: עי דן ל מדן. ממלאת מק ום גב' ש ירה אבי ן. ועדת ר כב. מאיר דו רון. מי ב עד? גרובר. כ בר א וטו מט א ני. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) את מ ינוי :29 מא יר דור ון כ ועדת רכב. ועדת שמות. אורן בר עוז. מי בע ד? נמ נע אבי. 30

31 30: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי או רן ברע וז כ ועדת שמו ת. ועדת תח בורה ות נוע ה. מאיר דו רון. מ י ב עד? נמנע אבי. 31: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי מא יר דור ון כ ועדת תחב ורה ותנ ועה. ועדת תרבו ת. ג יא ק ל נר, א חר כ ך נצר ף את החברי ם. מי ב עד? נמ נ ע אבי. 32: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי גי א ק לנר כ וע דת תר בות. הוועד ה ל פני ות הציב ו ר נמ צאת בשל ב ז ה ב י דיי. מי בעד? מי נמנ ע? א בי. ת ודה ר בה. 33: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי יצ חק רוכב רגר כ הוועדה לפניות הציבור. 31

32 מחזיק תיק הספו רט יהיה ט ל עז גד. מ י ב עד? מי נמנע? אב י. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) את מ ינוי :34 טל עז גד כמחז יק תיק ה ספו רט. קיבלת י פה הער ה, בר שותכם, אני חי יב כאן לאש ר. שי רה את כמחז יקת ת יק המ תנ"סים, נו ער ו התנדב ות לצור כי שכר. הוחל ט לאשר פה אחד את מ ינו י גב' ש ירה אבין כ מחזי קת :35 תיק מ תנ"סים, נ וער ו התנדב ות. בזאת א ני גם צריך ל האציל סמכו יות לסגנ ים. מי בעד? תוד ה רב ה. מי ב עד? מי נ גד? מי נמנ ע? 1 נמנ ע. תוד ה. הוחל ט לאשר ברוב ק ולות (בעד 1) הא צ לת :36 סמכו יות לסג ני ראש העיר. חברים, אנ י עוד פעם או. אני מבקש, תו כלו מח ר לקבל את הר שימו ת ש ל כל הו ועד ות, הן המ אוישו ת והן הלא מ אוי שות, על מנ ת לצרף נצ יגי ם, נצי גי צי בור או אחר ים, או ל ע שות שינ וי כזה או א ח ר בה רכב של הוועד ות על מנת שנב י א את זה ליש יבת המו עצה ה באה, ונ יתן לע ש ות שי נוי ים. 7. דיווח וה צגת הסכ מים קואלי ציו ניי ם. 32

33 הנושא ה בא דיוו ח ו הצג ת ההס כמי ם 3 הקואל יצי וניי ם. ח ברי ם, נחת מו פ ה ה סכמ ים. הה סכם הראש ון שנחתם היה עם סיע ת היר וקים. ההסכם נ מצא פ ה, מח ר הוא יעל ה באת ר האי נטרנט שלנו, של העי ריי ה. כ ל מי ש רוצה י כול לעיי ן בה ס כם, הה סכם נמצא פה, יכול לבו א למשרד מ חר בבוק ר, לרא ות אות ו ג לוי ל עין, אי ן ס ודות, אין שום כל ום, ובמיו חד כאשר אנח נו סורקי ם א ותו לאת ר. אז זה הה סכם, אנ י יכ ול רק לו אותו בגד ול. לא צרי ך, זה ב ערך על בסי ס ה ת פקידי ם ג ם ש האנש ים קיבלו. ההסכם ה שני הו א ה סכם עם סי עת ש"ס, עם ח יים חש טא. ה ה סכם הזה גם נמצא פה, מו צג, יוצ ג באופן חו פשי למי שר ו צה, כ פי שאמ רתי. ההסכם הש ליש י ה וא הסכ ם ע ם ס יעת מ ר"צ. גם הה סכם הז ה נמ צא פה. למעשה ה תפקי דים שנ יתנו הם על בס יס הה סכם הקוא ליצ יונ י. מי שרו צה יכו ל מחר בבוק ר לבוא ו לר אות את זה או להק יש באת ר ו לרא ות, וג ם ל ראות את זה פיזי ת בב ניי ן הע ירי יה. זה לעני ין הדיו וח. אב ירם גר ובר: כשהמח וקק בא וא שצר יך להצ יג את ה הסכמי ם הוא ל א ה תכוו ן ל עשו ת ככה. אני מ סביר לך, עבר ית. אני צרי ך להצ יג, את ה יכו ל לראות את ההסכ ם, ע כשיו לקר וא א ותו, לר אות א ותו, את ה יכ ול להיכנ ס מח ר לאינט רנט. המ חוק ק לא או ש אני צרי ך עכשיו לע בור ככה. א בל גם עכש יו אני א תן לך. הוא מד ב ר רק לאש ר. אב ירם גר ובר: הצגה זה להג יד מ ה ז ה. אין ש ום בעיה. א תה יכול לב וא מ חר, לר אות א ת ההסכם מת י שא תה רו צה, תקבל גם כוס קפה, מבטיח לך. 33

34 ד"ר י ונה בר גור: אני רק רוצ ה ל הב יא ל תשו מת לבנו את ז ה שההסכ מים, רק תפ קיד ים, אנ י לא י ודע ש אר ה הסכמ ים, אלא גם תפיס ות עול ם. אבל ח לק מ ההסכ מים כולל ים ל א נכון, חד משמ עית. א ג ב, זה כמ עט אצל כול ם. טל עז גד: הבסיס של ההס כמי ם זה קו דם כל תפיס ת ע ו למנו. חברים, ההסכ מים ג לו יים אז אי ן שום בע יה. הם גם נעשו בר וח טו בה ובר ו ח ח יובי ת בין כ ל ה ח ברים כמ עט. ל א כמע ט, אין בע יה איתם, יש רק רוח של שיתוף פע ולה. קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. * ראש העירייה. * מ"מ ראש העירייה. * גזבר. * עוזרת ראש העירייה וסמנכ"ל תפעול. * מהנדסת. * יועץ משפטי..8 אני מבק ש לקבו ע א ת ב עלי זכ ות החת י מה, כי העירי יה צריכ ה ל המ שיך להתנ הל ולהת ק דם. אז ב עלי זכ ות החתימ ה ע ל מסמכי הר שות, א ני מ בקש לאש ר ו זה מתו ק ף הת פקי דים שהא נשי ם נמ צאי ם, לקבוע ראש ה עיר ייה יצחק רו כבר גר,מ"מ ראש הע ירי יה מא י ר דורו ן ואת הגזבר ית או רית פפ ר, חתימה ע ל מסמכ ים כ ספיים א ת פרח מל ך עוזרת ר אש העיר וסמ נכ"ל תפ עול חותמת על תשל ומי ם במקום רא ש הע ירי יה יחד ע ם ג זבר העירי יה, א ת המהנ ד סת שלנו ט לי שמ חה על מ סמכי ה ועדה ואת היו עץ המשפט י מ יכה בלו ם כיועץ משפטי של הרשות. כל אחד כמובן חותם במקומו 34

35 הוא וב עניי נים, זה ע נייני ם טכנ יים, אני מבקש א בל לה צביע על זה כד י שהעיר ייה תמש יך ותת נהל ב אופ ן ש וטף. מי ב עד בב קשה? פ ה אח ד, תודה רבה. 37: הוחל ט לאש ר פה אח ד את בעל י זכ ות חת י מה על מ סמכי הרשות כל הלן: ר אש העירי יה יצ חק ר וכב רגר, מ"מ ר אש העי רייה מאיר ד ורו ן, ג זבר ית העירי יה גב' אור ית פ פר, עוזרת ראש העי רייה וסמנ כ"ל תפע ול גב' פ רח מ לך, מה נדסת העי רייה טל י אד ר' ש מחה אליקי ם והיו עץ ה משפ טי עו"ד מיכה בל ום. אב ירם גר ובר: את ה קריט ריו נים מי חותם עד אי זה סכו ם, דבר ים כאלה, אפ שר לקרו א? יש. אב ירם גר ובר: זה ל פי ח וק? הכל לפי חו ק, בווד אי. אנ י מ ניח שא תה ת היה גם ועד ת ב יקור ת, א תה תד ע א ת זה יש ר. אבל ב אמת, ז ה לפ י ח ו ק. אישור מועצ ת נ ש ים הג ב' עדנה חר ותי..9 חברים, אנ י מבק ש ל אשר את הגב' עדנה חרותי כ מ ועצ ת נשים. אני בחר תי בכו ונה ב ע רב הזה לע שות א ת ז ה ו לא לחכ ות לערב הב א, כי אנ י רו אה ח שיב ות רבה. עדנ ה, תקומ י רק שיר או אותך. כ פי שאת י ל ך ב שיח ות איש יות, כפ י ש א תי ל חברו ת, כפי שא ני א ו גם עכשיו אני גאה בפ עיל ות, אני רוצ ה את הפ עיל ות הזא ת, הפ עיל ות הזאת חשובה לר מת ה שרון, היא ח שובה לת דמית ה, למעמדתה של האישה. חשוב לנו 35

36 להמשי ך לח זק אח ד את השנ י, נמ שיך לפ עול בי תר שא ת וב פעילות מ אוד הדוקה. א ני ק ודם כל אצביע וא חר כ ך א ני א ברך א ותך. מי בע ד בב קשה? אב ירם גר ובר: אפשר כמה מי לים עלי ה? אתי. ע דנה חרו ת י הית ה במ הלך ה- 5 שנ ים האחרו נות מנכ"לית מועצ ת נש ים, עש תה את זה ב התנ דב ות. ה פעי לות התמקד ה בעי קר בנו ש א ש ל העצ מת מעמד ה אישה, מ ניע ת אלי מות כנ גד נשי ם, הצפת הענ יין, פ עיל ויו ת תר בותי ות, פע ולו ת של קור סים ופ עולו ת תרב ותיו ת, מגוון רח ב של פע ילו ת עם קשר ים מ חוץ לרמת השר ון ו בתו ך. התפקי ד ל א בשכר. ה תפק יד הוא תפקיד ה תנד בותי. יש בע יר הזא ת גם אנ ש ים שעוש ים תפקיד ים התנ דבו תיים. הנ ה, בבק שה. לכ ן א נ י מב רך, אנ י ר וצה לה צביע עב ורה כדי ש באמ ת פ עילו ת ה נשים ברמ ת הש רון תל ך ותת עצם. ד"ר י ונה בר גור: איציק, ע וד שאלה. ת ה יה גם מנ כ"ל ית? מה שה יא מתכנ נת. זה הם מ חלי טים. ד"ר י ונה בר גור: לא, מפני שא ת שה יא הי תה מנכ"לית. ה יה לפני זה? יצ חק רוכב רגר: אני לא מתער ב. כן. היה, הי תה נורי ת א בנ ר. א בל הם יחלי טו אם ה ם רוצים מ נכ"לית א ו ל א, זה כבר ע ניי ן של הם, אני ל א מתערב בזה. אני פש וט רצי תי ל הכני ס ככ ה אמיר ה מא וד חש ו בה, שא נחנ ו ממשיכ ים את ה פעי לו ת של המו עצה. מי בע ד? אב ירם גר ובר: במועצ ה י ש מ עט מ די נ שים. מי בע ד? תודה רב ה, פ ה אחד. ע דנה, בר כות. הוחל ט לאש ר פה אח ד את מ ינוי גב' עדנ ה חרות י כ :38 מועצת נש ים ברמת ה שרון. 36

37 אני רוצ ה ר ק ל צ יין, פש וט לצו רך הסד ר, שמההצ בעה הש לישי ת בוועד ות שמו ליק גר יי די ל א נ כח. כדי ש יהיה ברו ר, שלא נכלול או תו יחד. 10. פרידה מח ברי מוע צה היוצא ים וחלו קת תשו רה. חברים, הנ ושא ה בא הוא פר ידה מחבר י ה מועצה היוצא ים ו חלוק ת תש ורה צנ ועה לחבר ים ש עשו במ הלך ה- 5 שני ם, ו אני חייב כמה מ ילים. קו דם כ ל, אנ י רו צה לה ודו ת לחבר ים שה ואי לו ו הגיעו. אנ חנו הזמנו את כו לם. נמצ אים א תנו כאן אה ר'ל ה גלי ל, נמצ א את נו כ אן יצ חק דוד, נמצאת את נו עליז ה תי, נמ צאת אתנ ו נ ירה פ ולק מן, נמצ את אתנו אור נה 5 אוסטפ לד ו נמצא אתנ ו ישראל טל ו רעיי תו. אני רו צה ב אמת ל הוד ות לכם על 5 שנים. ל א תמיד ה יו ש נים נפ לאות ב יני נ ו, ה יו אמ ירות, היו ו יכוחי ם, אב ל אני שמ ח שלפח ות בק רב הקהל שנמצ א פה נ מצאים דווק א אות ם חברי מו עצה, שאני או את ז ה ע פ"י תפי סת עו למי א נ י ו על דעת י אני ו על בסיס אי שי בלבד, היות ר הו גנים שהיו. באמת היו תר ה וגנים שהי ו. הז מנו, ש וב אני א ו, את כ ולם. א ני רו צה לומ ר לכם, ח בריי חברי המ ועצה, גם א ם הי ו ביני נו אמירו ת כאל ה או מי ל ים כאל ה שלא ת מיד תאמו, דיבור ים ש לא תמ יד היו או לי נ ראים אחד לשני, והיו ויכו חים ו היו לפ עמים בסך הכל א ני יודע ש כול נו, כולכם, באנ ו מ תוך רצ ון לעשו ת. תוך כ די עב ודה, תו ך כדי עש ייה ו באופי ש לי ראיתי שמ י ש לא ש ות ף או תפי סת העול ם ה יתה ש לא רוצ ים, או שאני חשב תי שכאלה שר וצים לש ים מקלו ת ב גלג לים, אז אני ב חרת י של א ל שת ף פעו לה, כי אני רצ יתי ל שתף פעול ה רק עם אנשי ם שתו ר מים לת וך הק היל ה. א בל עם ה זמן גם למ דנו להכי ר אח ד את הש ני ו למדנ ו גם לעבוד ביח ד, ו אני רוצ ה לומ ר לכם שלכל אחד ו אחד מכם באמת היתה תרומה. אני רק מסתכל על אהר'לה גליל, 37

38 שהובי ל א ת ה נוש א ש ל אמ נת שירו ת, ויצ ח ק דו ד את הנ ושא של המק לטים והנוש א של המח זור של הפסו לת, שותפה נ אמנה בק ואל י ציה ואחר ים. ו נירה שהתחי לה וא חר כך היתה חב רה הי ו כ אל ה שב חרו לל כת לכי וונ ים א חרי ם, לכיוו נים של שנ אה, לכיוונ ים ש ל הגש ת תלו נות סד רתי ות למ שטר ה. זו ל א דרך שלי, זו ג ם ה יום לא ה דרך שלי. א ני מוח ל ל כולם, א ני מסת כל קד ימה, אנ י ל א מסתכל א חורה, אני מ סתכל לכ יוון ה- 5 ש נים וא ני רוצ ה לה ודות לכ ם, כל אחד בתחומ ו, על הע שיי ה ו על ש ותפ ות הדר ך. ככ ל שא תם תצט רכו או תרצו לה יות שותפים ג ם ע כשיו, א נ י אשמ ח ל ראות את כם לידי לט ובת העי ר ר מ ת השר ון. אני רק רוצ ה לע דכן ש הצבענ ו על בעל י זכו ת החתימ ה, א ז פרח מלך תחתום על תשלומ ים במ קום רא ש הע ירי יה פלו ס גזב ר הע ירי יה. הי א מ ור שית חתי מה. ועל מ סמכי ם כס פיי ם ראש העי ר או מ מלא מ קומו פל וס ג ז בר הע יריי ה. מהנדס ת ח ותמ ת ע ל כ ל מי ני עני יני ם י חד ע ם מס מכי הו ועדה ל ת כנון וב נייה, מהנדס ת פ לוס ראש ה עיר, ומי כה ב לום כי וע ץ המש פטי. א ז זה רק עדכון. חברים, אנ י רוצ ה בר שותכם להע ניק ת שור ה לחבר י המו עצה ה י וצאים ואנ י אבקש מה חבר ים לע ל ות על הב מה. א ורנה או סטפ לד. א ני חיי ב כמ ה מיל ים לגבי אור נה. אור נה ג ם כמא מנת קב וצת ה כדורס ל נ שים וגם כח ברת ה מוע צה לשעבר, א ורנ ה פע לה בתחום נו שא ה גמל אי ם, וא ני רוצה לו לכם, בני גוד אולי לתפ יסה של כ א לה או אחר ים מעולם אורנ ה ל א הפעי לה ע ליי לחץ כחברת המו עצה ל קבל ת תקצי בים כאלה או אחרים. אנ י מוק יר, מ עריך ו אנח נו נמשיך לש תף פעול ה ו י ש לנו כב ר פ גישה או ט וטו ל קיד ום הספו רט. גב' א ורנ ה א וסטפ לד: תודה רבה. בה צלח ה. גב' עלי זה ת י. ע ליז ה הי תה ב קוא ליצי ה, אחר כך אופו זיצי ה, ה תפתח ה בינינ ו חב רות י פה מ א וד. אנ י גם אפי לו קי ו ויתי ש תהי י חברת מוע צה ע וד פעם. 38

39 נירה. ש ותפה לדרך. עם כ ל זה שהי א שות פה ל דרך ומ כיר ה א ו תי מ אז שאנ י נער צ עיר, עו ד כש היי תי מנ הל א לי כ הן לא 'יס מני ת', לא בובה, לא כלו ם. עשתה את ה עבוד ה כ מו שצ ריך, כשה יתה צריכה לבק ר בי קרה. את הת קופה האחרו נה עשת ה א יתי יחד בק ואל יציה. א נ י רו צה להו דות לך, נ ירה, על כל התמיכ ה ל אורך כל הד רך. גב' נירה פו לקמ ן: תודה רבה. אהר'ל ה גלי ל. על א הר'לה צ יינת י, חב ר מוע צה בדבקו ת, אתנ ו הובי ל את אמ נת השי רות ו גם ה ובי ל, והצ לחנ ו ל יישם או תה. אני מבטי ח ל ך, אהר'לה, שנמש יך לעש ות ה כל ש האמנ ה ה זאת ת היה מ דוי קת ככל ש נית ן. זה ח שוב. אה רון גל יל: אני א בדו ק או תך. ישראל טל. ויתר על מקומו במ ועצ ת ה עיר, כי היה לו מקו ם אצל י מוב ט ח. ישר אל טל ה יה מ חזיק ת יק חז ות הע יר ו ו עדת שמות. ז ה נ שמע כא יל ו וע דת שמו ת ז ה כ לו ם, א בל יש לו תר ומה מאוד חשו בה לעיצ וב ר מת השרו ן ב תחום חזו ת ה עיר, גנ ים שע שינו. י שרא ל חב ר. י שראל, א ני רוצה להו דות לך על ה כל. ב אמת מכ ל הל ב. אחרון חב יב מחבר י ה מועצה הי וצא ת ש נמצ אים פה יצחק דוד. ל ו מ שהו לגבי יצח ק דו ד, יצח ק דוד חב ר סי עת בי ת, הי ו ע ם שנ י מ נדט ים, ה וא נכנס באמצע הקד נציה. בת חילת ה קדנ ציה א ו ל פניה י צחק דוד ה יה אחד מע מוד י התווך ש פעל לב חיר תי, בא מת מכל ה לב. א ני ח ושב שא יש ציב ור ישר, הגון, מסור, אמי תי, ואני רוצה ל ו לך ש בא מת אני באי זשה ו מ קום מצ טער שבחרת של א ל היכנ ס עוד פעם, כי גם הלכ ת למק ום ב סיעת בי ת, אב ל ה יה 8 אפיל ו של ב ש אני הצ ע תי ל ך לה יות בר שימ ה של י. ואין לי ספק שאנ י א ש תף אי תך עוד פעו לה. אז א ני רוצ ה להו דות לך, 39

40 דו ד י צחק: קודם כל, ב שם כל הפ ורשים, אמנם הם לא הסמיכ ו אותי, א ני רו צה להו דו ת ע ל אלה שע שו את ה- 5 שני ם ו אלה ש עשו א ת ה שנתי ים וחצי ע ל האיר וע המ סעיר ה זה שהת נהל ל אורך ש נים. 5 בשבי ל י ז ו השכ לה ממקום שלא הכרת י אותו, ואני מאח ל לח דשים ש נכנ סו שב סופ ו של דבר גם ייהנו מ מה שהם ע ו שים. מי לה כלל ית דמוק רטיה ב לי א ופוז יציה ז ו דיקטט ורה, ואו פוז יצי ה שאינ ה נוש כת הי א לא אופ וזי ציה. אני מ אחל לת ושב י רמת ה שרו ן שת היה לנ ו קוא ליצ יה ח זקה, א ב ל או פוזי ציה שנו שכת. אני ח ולק עלי ו, כ י אופו זיצי ה לא חיי בת להיו ת נושכת, ה יות והי א י כ ולה להיו ת ג ם א ופוז י ציה מ שתפ ת פ עול ה. כי בס ך ה כל התושב ים הם כ אחד. גי א ק לנר: עניינ ית היא יכו לה לה יות. ד"ר י ונה בר גור: עניינ ית זה מצוי ן. קונסט רוק טיבי ת. קיב לתי. חברים, אנחנ ו למ עשה סיי מנו את הישיב ה הראשו נה. אנ י רו צה להודו ת ל כל החבר ים שנשאר ו, לכל החב רי ם שנ מצאי ם. אני רוצ ה ל ברך את ח ברי המו עצה החד שים בבר כת עשי יה רבה ו אנחנו נ עשה הרבה. תו דה ר בה, ער ב טוב. יצחק רוכברגר ראש העירייה פרח מלך עוזרת ראש העירייה וסמנכ"ל העירייה 40

41 קובץ החלטות 5. בחירת סג נים ומ"מ ל ראש ה עיר ייה.,14 1: הוחל ט ב רוב ק ו לות לאשר (ב עד את מ ינוי חבר ה מוע צה מא יר ד ורו ן כ סגן ומ"מ רא ש הע ירי יה. 2: הוחל ט לא שר ב רוב קולו ת ( את מינ וי חבר ת המועצ ה גב' ש ירה אבי ן כ סג נית ר אש העיר ייה. אישור ומ"מ וע דו ת רשו ת, חובה וו עדו ת תכנו ן ו בניי ה : פה אח ד את מ ינוי ח ברי המו עצה ו- 2 נציג י קי בוץ גל יל י ם כ חברי הוו עדה המק ומי ת לתכ נון וב ניי ה.,14 4: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לק י דום מ עמד הי לד כ להל ן: הוו עדה גב' ש ירה אבי ן. ממלא מקו ם גי א קל נר. 5: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לש י מור א תרי ם כ להלן: הוו עדה יצ חק ר וכב רגר. ממלא מקום אורן ברעוז. 41

42 ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע 1) א ת :6 המינ ויים לו ועד ת מל"ח ופס"ח כלה לן: הוו עדה ממלא מקו ם יצ חק ר וכב רגר. ד"ר י ונה ברג ור. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) את מ ינוי :7 או רי לוי ן כ הו ועדה החק לאית. ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע 1) א ת :8 המינ ויים לו ועד ה לב ט יחות בדר כים כלה לן: הוו עדה ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. גי א קל נר. ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע 1) א ת :9 המינ ויים לו עדת ביט חון כלהל ן: הוו עדה ממלא מקו ם יצ חק ר וכב רגר. גי א קל נר. הוחל ט לא שר ב רוב ק ולות (בע ד נמ נע 1) מי נ וי :10 חבר א ופו זיצ יה כ ועדת ביק ורת, בכ פוף לאיש ור מ ועצ ת הע יר. ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע 1) א ת :11 המינ ויים לו ועד ת מכ ר זים לכוח אד ם כל הלן: 42

43 הוו עדה ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. או רן ב רעו ז. (2,12 12: בר וב ק ולות (ב עד נמ נעים את המינ ויים לו ועד ת הנ ח ות ל ארנו נה כלה לן: הוו עדה ממלא מקו ם חי ים ח שטא. או רן ב רעו ז. 13: הוחל ט לאש ר אחד פה את הר כב ועדת מכ רזי ם לפרו יקטי ם כ להל ן: הוו עדה מא יר ד ורו ן. ממלאת מק ום גב' ש ירה אבי ן. חברי ועד ה עי דן למד ן, ח ים חשטא, מ ר או רי לוי ן ו נצי ג מהאופ וזי ציה בכפ וף ל אישור מו עצת העי ר. 14: הוחל ט לא שר פה אחד את ה רכב ועד ת ק ניו ת כלהל ן: הוו עדה גב' ש ירה אבי ן. ממלא מקו ם גי א קל נר. חברי ו עדה אורן בר עוז, ד"ר יונ ה ברג ור ונ צי ג מהאו פוז יציה בכפו ף לאיש ור מ ועצ ת הע יר. 15: הוחל ט לא שר פה א חד את ה רכב ועד ת כ ספי ם כלה לן: הוו עדה יצ חק ר וכב רגר. ממלא מקום ד"ר יונה ברגור. 43

44 חברי ועד ה מאי ר ד ורו ן, ג ב' שיר ה א בין, אור ן ברע וז, טל עזג ד ונצי ג מה אופ וזי ציה ב כפוף לאי שור מוע צת העיר. 16: הוחל ט לאש ר פה א חד את מינו י ט ל עזג ד כי ו"ר הווע דה ל הנצ חת ז כרם של נרצח י ט רור. 17: הוחל ט לא שר פה א ח ד את מינ וי גב' שיר ה אבי ן כ הווע דה ל מאב ק בס מי ם. 18: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לת כ נון עתיד י ש ל רמ ת ה שרון כלה לן: שר גא ק ירש נר. ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. 19: הוחל ט ל אשר ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לא י כות ה סבי בה כלהל ן: או רי ל וין. ממלא מקו ם מא ורן ברע וז. 20: הוחל ט לאש ר פה א חד את המ ינו יים ל ו ועדת ב ריאו ת כלהל ן: פרופ' ק מי מונ י. ממלא מקו ם פרופ' אברהם אדונסקי. 44

45 21: הוחל ט לאש ר פה אח ד את מ ינוי ד"ר יונ ה ברגו ר כ ועדת גמל אים. 22: הוחל ט לאש ר פה א ח ד את מי נוי מא י ר דורו ן כי ו"ר ועדת הלו ואו ת. 23: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי יצ חק רוכב רגר כי ו"ר הו ועד ה ל חזות הע י ר. 24: הוחל ט לאש ר פה א חד את מינו י י צחק ר וכבר גר כמחזי ק ת יק ה חינ וך ו ועד ת ח ינוך. 25: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ה לי ק ירי ר מת השר ון כ להל ן: טל עזג ד. ממלא מקו ם מא יר ד ורו ן. 26: ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע א ת המינ ויים לו ועד ת מק ל טים כ להל ן: מא יר ד ורו ן. ממלא מקו ם גב' שירה אבין. 45

46 ברו ב קולו ת (בעד נמנ ע 1) א ת :27 המינ ויים לו ועד ת ער ר לפרי שה כלה לן: מא יר ד ורו ן. ממלא מקו ם גב' ש ירה אבי ן. פ ה אחד את המ ינוי ים לו ועדה ל מתן :28 פתרונ ות דיו ר ו הנחו ת לזוג ות צ עיר ים ומתן קריטר יונ ים, כל הלן: עי דן ל מדן. ממלאת מק ום גב' ש ירה אבי ן. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) מ ינוי את :29 מא יר דור ון כ ועדת רכב. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) את מ ינוי :30 או רן ברע וז כ ועדת שמו ת. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) את מ ינוי :31 מא יר דור ון כ ועדת תחב ורה ותנ ועה. הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד 1) את מ ינוי :32 גי א ק לנר כ וע דת תר בות. 46

47 33: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי יצ חק רוכב רגר כי ו"ר הו ועד ה ל פני ות ה צ יבור. 34: הוחל ט לאשר ב רוב ק ו לות (ב עד את מ ינוי טל עז גד כמחז יק תיק ה ספו רט. 35: הוחל ט לאשר פה אחד את מ ינו י גב' ש ירה אבין כ מחזי קת תיק מ תנ"סים, נ וער ו התנדב ות. 36: הוחל ט לאשר ברוב ק ולות (בעד הא צ לת סמכו יות לסג ני ראש העיר. קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. * ראש העירייה. * מ"מ ראש העירייה. * גזבר. * עוזרת ראש העירייה וסמנכ"ל תפעול. * מהנדסת. * יועץ משפטי..8 37: הוחל ט לאש ר פה אח ד את בעל י זכ ות חת י מה על מ סמכי הרשות כל הלן: ר אש העירי יה יצ חק ר וכב רגר, מ"מ ר אש העי רייה מאיר ד ורו ן, ג זבר ית העירי יה גב' אור ית פ פר, עוזרת ראש העי רייה וסמנ כ"ל תפע ול גב' פ רח מ לך, מה נדסת העי רייה אד ר' טל י ש מחה אליקים והיועץ המשפטי עו"ד מיכה בלום. 47

48 אישור מועצ ת נ ש ים הג ב' עדנה חר ותי..9 הוחל ט לאש ר פה אח ד את מ ינוי גב' עדנ ה חרות י כ :38 מועצת נש ים ברמת ה שרון. 48

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר

- דר יזהר אופלטקה - שילוב טכנולוגיה בבית הספר שילוב ט כנולוגי ה בב ית הספר שחיקה וה תחדשות של ה מורה לחץ, בת קופתנו עדיף על הקיים" "החדש האדרת ה שינויים והחידושים בחינוך שינויים מבניים שינויים ניהוליים שינויים ארגוניים שינויים טכנולוגיים שינויים פדגוגיים

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

yomshishi.dgs

yomshishi.dgs יום שישי בישראל בישראל סוף שבוע הוא יום שישי ושבת. הרבה ישראלים עובדים חמישה ימים בשבוע ולא עובדים ביום שישי. הם הולכים, לשוק או לקניון. בקניון יש מסעדות, בתי קפה, והרבה חנויות. האנשים אוהבים לטייל בקניון

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד