אגרות צפון

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אגרות צפון"

תמליל

1 ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון הצדיק זקן החכמה והתושיה י' בר' רפ הירש זצ*ל רב דת ישרון בפראנל^ורט עגם ונעתקו לשפת עבר גם הברה תולדת הסהבר מאתי משה זלמן ברהי שמו הלל יל אהרנזאהן ם פ א ו ו נ א i לאוד יוצא ברשיון להעתיק ולהדפיש שנתן אהרנזאהן ולש-תתי הרה ג יעקב הרחב :צ' בחייו הלוי דפשיץ 6 י המעתיק ט ו בדפוש עי-י * -O a ווילנא המנה והא :ים ת ר נ ר א ם לפ ק

2 תמכסה ןרכ ר וכדא ברה ןואת לודגה ןבר לש לארשי ראפ רודה ה ע זועכ בגשכו וכעל י קחצי ןנחלא א טילש ד בא ק קד א ק וו א נ כ היה הארמל יניע רפסה רקיה תורגא ןופצ חלה המה ש יה סתכמ םירקיה סיאנפנהו ד ע תדועת תודהיה הנפו הרקי הרוהה הוצימו ב מ מ ןיאגה קידצה םסרופמה כ החה ר ןוש סש לאפר טיריה ל צז ד בא ק קד פ פ מ ד לאייב לודג ומפ ויפמב םישודקה דוסיבו אילפה לידגה תושעל ורובחב הנה הזה בישהל תולהקב לארשי זנכשאכ הא ת ד נע תדה הנשויל וב דמל םיעיה הניב רואמהו ובש ריזחה בעומל תובבר יפלא נארשי המש ברקיו םבל סהיב םימשבש הבהו ק הות ו וירבד םוקממ שודק וכלהי םיפורצ םיקקזמו םיתעבש רוכב הנובתה הנמאנה תעדהו *ןלירשיה ד ותמכח הלודגה הבועה וי י " הנהו דוע ייחב ג הרה רבחמה ל צז ליאוה תוכזל םיברה סג ונצראב תיר!ראבו וימי ןתנ תוכזה ןוישרהו ידידיל םירקיה סיבוע םינשה ב^הל ש החה ר הש פ ןמלז ןהאזגרהא יל ברהלו םכחה רקיה ה ומ בקעי יולה ץישפיל יל קיתעהל סיפדהלו רפסה רקיה הזה תירבע תיזנכשאו ןוישרהו הזה י כב ג הרה רבחמה ללז עודיה יל בעיה יתיאר יניעב ה מ ו םיענ יל התע היארל ד רפסה הזה קתענ הפשל ונשדק מ ברה וכו 'ר השמ ןמלז ןהאזנרהא יל רבכ יסמ ארבג םינינעב הלאכ סגו ואר םימכח ילידג םיניבמה ויו הקתעהה זה דע אילפהל ןכל אנימא אפל אבע רשיי רשייו לנפהאו םשהל תי םצפח בועה לש ל ומה םירקיה לליה חילצי םדיב ןנוכל םפ טריו םהישעמ תוכזל םיברה ^ כו ההיה הניעפ רפסה הזה הלודג ברקב ילחא זיא כ [זנכשא ןכ אנשי ופ ורדהו ינב לארשי ונצראב רבדי ותעב המ בוע כו ידדי הלא ו^מג רמוא תשגל לא הספדהה ת ישהזעב ^ יננה ןתט םהל יתכרב ברקמ בלו יימ ע שפנבי הצפח יננה ןכומ ה יא נל ב - תחתל

3 לקחת מאהבי הדת רשיון והננור ובזה ספר יאבו ותוה ק אחד והנני השותפים הוא בא אני להביא והכנית עפ י עה ה את הסכמה נפי המהיר אשר ישיתו עליו וכן אקום כי רבים וכן שלמים מזהיר הנ ל ישר הספר לבל על יזיד היקר כיהרת שים והנפלא הזה ברכה תוך בתיהם להזיק הקדש ר\ש תוה ק ני משעם מלבד שהיא הסנת ננד נבול להדפיס הוקי ושארית הלילה הקיר ה ישר את ס א לא הס' אסור יעשו הזה בלי גמיר עילה בברכת שלום רב על ישר ואוהבי תוה ק הנני הכו ת ב והמעתיר כבוד למען קדו שת תור תנו יום ההתום על ובי כ ג א' מרהשון ו ו נ א ק ר ן ם י צ ח ק א ל ח נ ן ה הופ ק הנ ל

4 התפ רבד ת ס נ כ ^ל א ר ש י יפל ירבד ונימכה ל ז הלשמנ הנויל רטיא גת השפנ הייחו דיב היפנכ יפנכ הנוי ו המוטררב הינרפצו םאו הבאנ םילשהל לשמה T * הזה םע ףוס בותכה הפחנ ףסכב ונ ףיסוהל דוע ח כ ינש ןיבמה ןיבי םימעפל םג הז הבוטל לי-צהל הלוטימה הנויל תורצמ תובר תוערו לבא הכה ןורחאה הזה םיבד ו םימלש ומדי רותפל ודי : הלאשה המב ת כ לטי םע לארשי לודג תויהל רטיפא םיקתהל דע םלוע ל רוצעי הכ תויהל ר ב ל ש ו ה ע י ו ךפה:םעפ ץעורל תנכסלו תסנכ לארשי יע יב םיפנכ ' יפנכ הנוי הפחנ ףסכב וע ד רהזהל כו בשחנ סהיניעב : רמאמה האי אתוינע ^ ר ש יל תוסכ ןיע -פיניע הער ןיעו הרצ לשב םירדא המה ואיבי הער הבר הנויהל תומוקמב םיטעמ אצמת דוע הונמ ףכל הילגר םלשבו רעסה לש האנק האנשו ו הדמ הנוכנ ןכל בוט הפיו אוה הכה ןושארה יפנכב הנוי וא ^*א יתפש לדה רורב : וללמ המ הנוי היפנכ תוניגמ הי ףא לארשי תוצמ תוניגמ וי םנמא החגשהה הנויה התולה תסנכל לא ישי התדועת תיתו התמוקת ישעמב שונא ויתולובחתו קיזדת המויק קר הכב היפנכ ימינפה המש דל זע תזמוצעתו ןגמ הנצו ינפמ םימקה הי ילבמ םרקל ינפ ביואה תמרלמב הפונת םוטרדב ןרופצבו הישעמו הובךכי וא הוקדרי איבדל הי תופילה הכרב הללקו רבדו : וניהלא ינאו ז יתירב םוקי דעל ןכל תסנכה זה הלודגה וא הנטקה יפ הישעמ הפנ איה תנמב הלרוג תויהל המוא הלושמ רפעל םיבככלו ןהשכ ןידרוי ןידרוי דע רפע ןהשכו ןילוע ןילוע דע םיבככל ה^יגב

5 באחיות הימ^ם ותחדנה וצבא יחדלו חליפות אשר (»ילה ס ז) עד הפלאות - קץ עינינו רק ישר נמשלה לא כנסת נאמד: נ שנה אם לא אף א מתי תיז ה יה בן ליונה גש כי כנפים בעלת ליונ ה דדם ו ה מה מלפניה -לברוח קדם עמו אשר מטעמו ונמוקו ועם מלאכותו תעודת את למלאות הביאוהו בחזקה והדג בבל ה צדיק בי דעת ויפהו למלין קנצי הקיקיק שם ה דק הוא אפו -שבט וגם ידחם ירחם איטר את דרביו הקורות מבל - הרחמים בעל ד!' לשש מוסר שבט כנםת נאמן בעד ומשל הגיוךס ^ה לנו הנביא -יונה יצא את תג מר כ א ש העליונה ההשגחה בי דעת למען ישר איזה תעודה ותבלית אי ^ פלוני או עם פלוני למלאות עי אומר האיש תצי א לפועל את שעלתה במחשבתהתחלהע י נעלה כי מצד רען יחדלו או יאבו אם בהם שבחרה והעם למלאות לבלי א\ למלאות בידם הבחירה העם או האיש הבחירה אשר בעלי את להבריח והלילה ל פ קוד ת ה כונה מפני (הנביא ה מלפני -לברוח גם בידם הרשות מפני : :צר לב האדם העם ובני עמו כופר לתת נפשו נעלה ה להיות רע מנעוריו) אף כי ניטתומם על מדת -ארך אפים של rף אך מטמרים אר* דבמו ועדנין עין במה עדן סובל ומעלים המה ימלאו לברוח מלפני ה א י ^ ידמו א ל ה ו ר ק סוף א לה העליון משלחם רוח ולנתת לאשרם ומלאבותם תעודתם את שלוחים אחרים ולא והמה להם ואף אם יתמהמהו יחכה ה אך תחת אשר :כלו למלאות תפקידם באמונה למקום קצרה לות מעשיהם במהרה ובדרך ה בר ת מלפני לא לו את המה ימלאו מדרכי נועם אשר סלל ה לציר נאמן ל שולת רבות וצמת נפשות סכנות ותלאה עמל רוב אדרי כל ה ע ס ק י שלהתטגחההעליונה תקוה באפס ולבל לו ורעות מרעיתם בבל פעם נסים ונפלאות ולהצילם שות אתם עמהם אשר באחרונה יעיסו את המוטל עליהם ושברם הרבה מאד עד שלנו: הכל במשל יראה חזות לא מי הזה ההגיון אחרי אמתי הן ת ע ד ה רמה ילךה ללנה בן -כנסת ישר נמשלה נסי

6 תסנכל לארשי ^ יא התעב איצות התוא ופל ~ הדועתה זה לש תודהיה היולג הנ^דדר רסי קימעי ןרח יפבו) רטיא ורוי תעדל טיה םיבתכמ המ<^י התע ידיב (ארוקה יל^לו םדק לארשי המכ םימעפ חורבל ינפלמ ה יב התע ןוזח ןב :ץומא היה1 תירחאב םימיה רגו הדד ץוענ ותלחתבופוס םירוטפו ונייה רמ כ : םוי ףאו םא המהמתי הכחא ול תדויעת לארשי הלוכי תומהל הז ר*בכ תעב ןוצר לש חלשמה חילשהו םג דחי נעב ןמזבו בירק לבא ךתחש לארשי םעפ ו םיתש תמדק חויבל ינפלמ ה ןכל וכרא םימיה תכוראו תב ימע דוע ןמ אוה ההו ו תורוקה תואצומהו איבנה הנוי ןמותכ דחי ורבע םע לארשי 'מיב םינה (רעטלאטט'מ) תע ךשחה הסכ ץרא לפרעו םימו דע המכ םימעפ עמשנ לוק :האירקה והואש והוליטהו לא ךות םדד םג ומ ירחא םרבד המכ םימעפ ליטה ה חור הרעס הינאהו רסיא הב ודרי חורבל ינפלמ) (ה ש יסירת ה רתסל) ץראה רובצלו ףסכ (ןומהב ה ב ^ רש א)רבש הל םג הזב הארנ רבד פ תנוכתמ חור (גוצרעטקאראחנ םיטעמ י בהאמ תעב הנכסה רתויה הלודג תינאו תסנכ לארשי הבשח יבשהל םידרוי לא יתכרי הניפסה בכשל (םדרהלו וליפיו רופ תחתמ םדימסיהל ימש ה - המכ םימעפ ואב דימ שפנ לארשי ירבשמ םי וילגו וי ורבע םוהתו והבבוסי ךא ךורב : רמאש רובעת םימב ך ינא רסיאו ול ם ת ןמי ול גד לודג עולבל ימיב)ותוא שורג ינפמ דרפס נש תדה ואצמ טלפמ םידוהיה ומל ןעילאטיאב םנ םיקיזחמה שאר בשומ טושמב תדה רויפיפאה ישארו םינהכה תומp מב טינוש השעמבו םיסנ יה ויעמב דע יעמ הגדה ולחה קיצהל ול דאמב וללפחדבו לא ה יעטמ הגדה איקיו ותוא גדה לא השביה תוארל דוע םעפה רוא םייחו ןכ דתיה תגמ לרוג ונמע יגפמ םדק תופילח חורבל ינפלמ ה בוסילו לא ^ תעב רצ קוצמו האר : וינפל הינא הכשח רכשךל םי םילגו גד הגד השביו םיסנ תופנו הרימשו הלועמ םירזת הלילח לבל םתי ימועוגל עדוי דע יתמ דוע - םג

7 םנ קדה ןויקיקה ומנ ת בציתי ונינפל לי^צ^מהל ול ךלה שפנ לארשי וחורו יב כ בשי לארמיי תפרצב) אינטירב זנבשא המודבו תורודב (תבע םאו םג רעצמל תחת לצ ןויקיקה לש ש פת המודמ חמש החמש הלודג בישחר דימת יב לצב ןויקיקה הזה היחי ךר ם'מי ףא בוטב ול דאמ הממי יפל ותעד ריסה וימ ותרדא ורמאב יב אדד ותוסכ ורועל קר ותויהב ענ דנו ךא חבמיי יב םנמיי םלועב תוירב 'םיעלותוהלאב םמש רטיא ולבוי תוכהל ןויקיקה תויהל ןיב הליל היה ןיבו הליל דבא מלאו הארומ למי למ דסח ונרודב ^ י א ובמימי םדסד םג םידוהיל םתויהב םינב םידבעו םינמאנ הנידמב ןיראבו םהירוגמ יב התע םיעלותה הלאה ויטלמתי יציבמ ינויעפצ ו נ ה םרח לב ףנע שרומר טיפתמ ייחו םידוהיה םיאולתה תחגשהב ה דסהבו יטילש ץרא הקדצב ןוני םאסב ףא תומוקמב םדהא הר!רש הלאב בטיה הרח לארשיל הקלנ ןויקיקה ונמ מ ףא םיטעמ ויה רישא הרצק םשפנ : ורמאיו בוט יתומ! ייהמ ןויקיקהו רטיא הקלנ מ םישאר םאיבה לב ידיל ש וא ד א ל ש תעדמ ולאכ די ה הרצק במ תהל יח1 זע זועמ הסחמו רחא תחת ןויקיקה ש למע ו לדג ותוא קר ה ןתנ הו הקל לבדו יפל השעמה והברקיש וא והקחרי ותדוביעמ דע לדחי חורבלמ ינפלמ ה היהו ךא בוט -לארשיל ךא לארשי דוע עדי ימע ןנובתי יב קר החרט הריתי השעי ההגשההל הנויה קסעתהל ומע איבהל וי הלאה הבותכה הרותב בו ז ורמשל ןוטייאכ תב ןיע ב והקיבדה הערה ושפנבו איה ימ ןתי תקפנו ויניע תוארל החוכנ רמו גדה ןרק^קה םגו תעלותה ןמיד ה כ וי ןימאהל הנומאב המלש לב הרצ ש אובת ה ד ליטה חור הרעס ינו לב הלא והואיבי רהל ריקוהלו ותדועת המרה ותעב הנשיחי תומל הבו עשוי תעזשת םימלוע - הנהו םא הבאנ לדאשל : המ איה תודהיה וא קימענ

8 הלאש : המ איה תדועת ילארשי רמואה יב תולאש תוטושפ הנה ימו עדי ו ןיבי ז [ה ירפס ךנת דומלתהו םיחותפ ונינפל ונלבו םימבח ונלב : םיעדוי המ איה תודהיה תדועתו לארשיי רמ\אה ז וניא א ל א העוט תולאשה הלאה הנה תולאשה רתויה תודבבנ ללגבו רבדה וצפחש םג םילודג םיבוטו תתל ןהי תובושת ילבמ קמעה רקח ולשבנ םג ולישבה םיבר םנמא ם ירגמ ה םיחיתפ ונינפל ךא םימה םייחה םהבש ובפהל םימל םיערה םא ולגי םינפ םהב ש הכלהב ימ עדי יקראב זנבשא יקרא ויהש הב םינואג תורואמו םילודגה ו םעה ויה ם םישודק ומיו ירחא תוצמ ה הרותב הבותכה הרוםמהו הנהו רודב רבעה הפיקת השדח התיהנ המש הפוקת ול הכיראה םימי םיבר התע תרכנ הלילח ר ב א ם ל ש ףוגמ לארש י ןעי רבאה אוהה לובי דוב ותתדשל תויהלו ותדשימ וב םומ וב הצר דוע תודהיהל ןעי ןעיבו ומק המש ישנא םש הרותב ודמלש) חתנקל ימכחו רודה זמ הרותה הזו דומלתה ואיציה םהל םיגשומ םירז רבדב תודהיה תדועתו לארש י ויהיו םירומ םיעתמ םעל קורפל םהימ לוע הרות תוצמו ןימאהלו תדועתב לארשי ודבש םבלמ דע הירורעש התיהנ תיבב לארשי המש ינפמ הלא םינב יה םיפיטמהו וארק םהישעמ רז םהישעמ םשב םינןרת תדב (םראפער) ילולו םינואגה םימכחהו םידירשה המש ודמע ץרפב ו ונתנ םיסרהמהל תמוח תדה עצבל םהישעמ התע וספ םינומא ינבמ ונמע תודהיהו הלבק המש הרוצ זכ הרב יב לארשיל איה - ןייע) תודלוח ברד ןיאגה 'ר ןושמש לאפר שרדר i (h'^t יא זל םילודג ירקח בל תמאב בישהל הבושת הכלהב תולאשה : דמ איה תודהיה הזיאו איה תדועת לארשי הנובנה ונרמאש לשמב ונירבד החגשהה הנויה ץמאתת האיצוהל ופל י ע םע וז רצי ומשל יוג רמוש םינומא ןכומה ןמוזמו תוכמל ותדועת הבושתה

9 10 הבושתה הנוכער יתש תולאשה הלאה דועו תולאש תובר םיגינעב םידמועה םורב תדה תודהיהו בישי ןתיו ךל ארוק ןובנ רפשה תורגא ךופצ העשתה רשע םיבתבמ רבד תודהיה יתברעש ךינפל הקתעהב תירבע דהי םע לאניגיראה יזנכשאה ומצעב םינפ לא םינפ םא הגהת םהב םושב ב ל הארת תרה נו ףא םעני ךל דאמ ןיבהל לשהלו תנפב תרקי ז דובכ לארשי ומויק וחצנ ותלחותו םיאולת הי תעדלו םירשי רד ה ךלוהו םות ךלי -חטב

10 רבד רפסה רפסה תורגא ךופצ טיה םיבתכמ רבד תודהיה גהרהמ ר שר שריה לצז אצי רו םעפב הנושארה תנשב ו צקת ( 1836) שעיו ם ש ור לודג ןיב םידוהיה ץראב זנכשא ןכ דצמ םיאריה םימלשו ואר רבחמהב לודגה הרותב המבהבו הזה תמכה םיהלא וברקב הו עישומ תדהל תודהיהו הנמאנה ןבו דצמ םינברה םירמיתמה ינקתמל תדה םלוההו םהיתובקעב רפמהמ הזה ותמשכ הנה ךרדבו שרקה לל5 ודי וחכונ תעדל ןכ ושעי ו וז ךרדה ורחב תדועתל תודהיה התמוקתו ו הז חוי גהרה רבחמה ורפסב הבושב תחנו םיבתכמב הלאה ו עגפי םדא קר ץיפי תורוא לפאב וסוניו םיללצה םידאהו םחפב ורמא הלא םינורחאה גיצהל יניעל םעה ןויזח ללש םיעכצ»צא5) (אנאגראס םסקמ בזכ ילבמ קיזחי דמעמ בצמו טעמכו הכז רפס דחא ילודגמ ימכה ןמזה לועפל ותלועפ ביטיהל ליעוהלו רפסכ הזה הז רתוי םישמחמ הנש תעמ וצ רו דע םויה ולדה רבדל וח^שב ןעי בוטה תמאכ רובעי תהת ןמזה םשכו היהש רפסה הזה בוט הפיו ותעב ןכ וחכ ותלועפו שדה ומע ו דבאי ןיח וכרע םנ ירחא תואמ םינשב דועב אשונ וינינע דסוימ תדה תודהיהו יפלא ןהיתונש וערג קר ופיסוה ןיה ןכרע דעו חצנ םוקי חצנ לארזעי ץיקב ט מרת (1889) רחא תריטפ ןואגה רבחמה לצז אצי רפסה הזה רונ ןושלב זנכשא האצוהב הינש פ פב מ נע ל ומהו ותמדקהב :רמוא רפסה הזה ספדנ התע ילב)טרעדנארעפנוא (יונש תלוז הזיא םינוקת םיטעמ ידיב רבהמה םינוקתהו הלאה כ יתכרע דהי ןעגפיואה הנושארה הינישהו יצמ קר הזיא הלמ וא םיתש בתכמב דחא ןונגסבו ןוש^ה המכבו םיבתכמ םיפוצר ןיא םנ הלמ הנקתמ הזמ הארנ גיהרה רבחמה ליצז סב הזה היהש ישא ר ת י ונוא ןימאתה לשל ותטש תומלשב הנ זכ דע אצמ ןוכנל םנ תעל ותנקז ףיסוהל הי וא עורגל הנממ תות רפסה ות תויהל הבר הלודגו תוצרב ה דוהיבו הקתעהב תירבע וי ליעוהל דאמב דעב י בהא ונצראב ראשו תוצרא םג תלוז

11 12* זנכשא ןגר תפוקת ןמזה עגונב לא תודהיה התיהש ינפל ם שמח ה:ש ץראב זנכשא טעמכ הארנ םג לצא יבהא ונצראב תונדמנו תורהא דוהיבו לצא ינב םירוענה רודמ שדהה לקנה םהדדב טיבהל תדה תודהיהו תולקב תעד םג האנשב השובכ ףא פ בר םהמ תדוקפב םהירוה וגהי ידומלב שדק ךא םבל לב םמע ןיאו םהל דוסי דסומ ןויערו ןוכנ ךומסל וי שיו הוקת רפסה הזה דקפי םהיניע תוארל החכנ בושל לא רוצ םתידשי ומכ ןכ יתגצה ףד ףד םג לאניגיראה יזנכשאה תויתואב תוירבע ) גהרה רבהמה לצז ןתנ ונל ןוימדה שקבו סיפדהל לאניגיראה ןפואב הזכ םג ענמ תושרהל וסיפדהל תויתואב תויזנכשא ךא ילבל חולשל תוצראב זנכישא ילבל דיספה לומה םה המש האצוהב הינש יתרהבו ןפואב (ןושארה דעב הלא םיניבמש ןרוש יתש תופשה םגו לאניגיראה ביבה םהיניעב המו םג תקתעהב םיבותכה ירפסמ שדקה וזחי תופנ ומוגרתמ ואיצויו ומל רואב רקי דבכנו תומוקמב יסיק הנבהה דרהיבו היהי לאניגיראה תותל הלודג דעב תונב לארשי ונצראב ראשבו תומוקמ הנהש ה תוהמאהנייהת םינבל תונבו םלדגל םבנהלו בורלו הארנ קר תונב יב בצמה לפשה ינוניבהו וניחאב יב ןדוע תוקיזהמ ןתמותב םירבדב םיעגונה תדהל תודהיהו לבא תונב יב בצמה הובגה תלוז םידירשה יתכ רפסמ ריעב ינפמ ינ הנשובת אורקל ירפסב ןאגראז םיגינעב הלאב הנראשת ילבמ העידי תירקע םהב תוקפתסמו וא ערת ןניע םיש תב ישי ל א ר ארוקה ןהל הלא ןעדיב רעניבבארה שריה פפמ אוה ורבחמ בתכנו תפשב שיאפארייא םאו תובבוה הנה דע דאמל םויזאגמינה טאטיזרעווינואהו ורקביש םתוא ןחיחא ןהינתחו עידונו ןהל ישארמ םג רעניבבארה שריה רקב םויזאנמיגה םילשהו טאטיזרעווינואה ותויהב ןב אכ םינש בו ז היהנ ברל הנידמה גרובנעדלאב ערויהב ןב ב כ םיניש םאו ףיסונ דוע יב גאצרעהצרעה גרובנעדלאמ ודובכב ומצעבו הלש ול לארענעגה ןעיטנאטוידא ולש תתל ול הדות דעב רפס רחא רבהש המודכו םירבד םידחא תודלותמ וייח היגב מ ישב ה ה הנארקת םנ הנה רפסה הזה ךלהו ןשפנ הנתישי בוטל םגו וז הבוט הלופכ תנפוכמו איה - הגהו נא יתויהב ק ית ע מ רפסה הוזרא יתעד ותגדא ףא רובדב לק קר איבא הזב תווה תעד םילודג םידבכנו ישנא םשה ימכחו רודה זנכישאב ) ונצראב ואר רפסה הזה דע הכ ןעי היה רקי תואיצמה םיברו ינברמ ונצרא ילוא ודיגה םתעד ינפמ יב היה בותכ ןוסדב זנכשא תלוז התע םעפב הנושארה הקתעהה ינדבכ ותמכסהב

12 13 ר ומדא ותמכטהב ןואגה ברה לודגה ק ר יש הרמ קחצי א טילש ןנחלא ד בא (אנוואקד ךא דע התע תווח תעד ילודג ימנהו זנבשא תורקי תודבכנו דאמ ןעי םיתש הנה םיקדחמהמ תלהנב תובא תשודקבו תדה תודהיהו הרימשב הבר ברה) ןואגה קידצה ר ריאמ הנוכמה רד ןאמהעל א טילש ל ומ ע כמה טיארזיא ברהו םנהה ראפמה שרוד בוט ומעל וב ה ומ יבצ הנובמה רד רעמייהטעדליה א טילש לרמ ע כמה עשידיי (עהסערפ םיתשהו תונורהאה ילודגמ רעמראפערה רודב רבעה םימכחה) ןרעטש שאר ידסימ םינוקתה ןילרעבב ברהו םנהה םהרבא רעגייג שאר רעמראפערה תומוקמב (םינוש רותב דוה ב ךיד ות םג תודעה הנורהאה תתל תיגל ןה תןכיל רפסה הזה ירהא סנ הלא םינורהאה ו םתהל ומישיו דובכ ומשל והוללהיו רעשב תב םיבר ןעי וי דומעל ינפב טשק תדו תמאו התמ י וכותב רפסה הזה ונעיו םג םה ול הואנ הלהת ל זו ג הרה מר ןאמהעל ינ עכמב טי\ארזיא תגש : אד ראוו רעניבבאר שריה רעד ן\א ןענייז 19 ןעפעירב ןאפ ןב לאיזוע םוצ ןעטסרע עלאמ ןעזעיד געוו טארטעב ןיא רעדנעגייצרעביא גייא רעכילגנירד עזייוו טגייצ רע ךוו ןענייא ךילדנענוא ןעראבטסאק ץטאש לארשי ןיא רעניד ןעגילייה הרות טצטיזעכ איד 19 עפעירב םיגאדייזפ ןעגעישרע ןעטגעררע ןרעייהעגנוא ןעהעזפיוא ןאמ טיה טסרע ןעד ןעטמהירעכ םכה םיאנרעב לד ריפ ןעד רעםסאפרעפ דע) עדונ ורפדמ (ןמאנה עדנעזיוט ןאפ ןעננילגניי ןעבאה ךיז ןאראד טגיטפארקעג דגוא דניז ךרודאד םעד ןעטכע םוהטנעדוי יירט ךעבעילבענ ןוילגבו 1 תנש 1889 טיארזיאזדמ גארקענהב רמאי ג הרה ןאמהעל וזב ןושלה איד 19 עפעירב ןאפ ק לאיזוע ןעטקריוו איוו ןייא סעדגענינייר רעטטיוועג איוו ןייא ןאקרא רעד ןיא רעד עראהפסאמהטא עטפי\דעגנא עליופ ןעמזאימ טגעפגעווניה וכו ברה ל ומה עשידייזד עססערפ 'ונב 1 תנש 1889 ותהקכ םירבד תודלותב ג הרה ר שר שריה לצז ד ע 19 עפעירב תובהלתהב וחור לדוג םתמ ןיהו םכרע רמאי םירבדכ הלאה : אד ןעישרע רעד עכילדנעגוי רעניבבארדנ ןאפ גרובנעדלא ףיוא ןעד ןפ ורובחב ןהעצניינ עפעירב דגוא םאוו איז ןעבעירש סאד גנק איוו ןייא סעדנעזרע איוו ןייא םעדנערעטטעמשרעדעינ טראקו םיואניה ןיא איד עדנעכראהפיוא טוו איד עכלאז ענאט ךאנ טכיג ןעממאנרעפ עטטאה טימ םעד רעייפ רעד גגורעטבייגעב איד רוג איד עטכערענ עכאז ןעבעגוצנייא גאמרעפ טימ רעד ןעדנעסיירניה טלאוועג רעד רעביא גנונייצ

13 u ננוגייצ עכוו רעד פמעטש רער טייהרהאוו ןיא ךיז טהנז טגארט טימ םענייא דא רענייא טייקגינניא רער ננוגניזענ עכוו ךיוא ןעד ןעדנעבתטשרעדיוו ןיא ערהיא עזיירק טהעיצ עקרעפ עטעד ברה ר ןושטש לאפר שריה איד טייקכילנירברעפנוא םעד סגיטטאנ סעצטעזעג םאד איד גנושראפ טבינ וצ ןעייש עניורב ןרעדנאז ןעגנאגעגסיוא ןאפ םעד ווקרוא רעללא טייהרהאוו גיווע רהאוו עבייל ב איוו ןייז רעכילטטאג רעבעהרוא ךיילנ א י םעני ןעכייצרעייפ עטעטכייל איד גנוגידניקרעפ םיואניה ןיא עללא עדנ םלא רעזייוועדאפפ ןעד ןעיירטסנעביולנ ךיילג םענייא להארטשצטילב רהופ איז ןיא ןעד ןעהייר רעד רעטריטשסנעביולג ןערעד םעגיניישנעדאפ ועג בעו ע ז אי ןיא ןעצטעפ צ םיררע - םוצ ןעטסרע עלאמ עדרואוו סאד םוהטנעדע ןעד ןעטעדליבעג םוצ ןייזטטואוועב טבארבענ עדרואוו ןעזעיוועגכאנ םסאד עדארנ ערעהאה גנודליב ערעפעיט טו סינטננעןלנעשנעמ ןייא טטימ ייז סאד םוהטנעדוי ןיא רענייז ןערהאוו גנוטיידעב וצ ןעננעקרע ענייז עכילהעיצרע רוצ -נעננאז עהאה סעד ןעלאעדיא דגוא ןעכילטטאג עדנעבעהראפטע טפארק וצ ךעגידריוו ל כע לדו םכחה רענייג עכטב טפירשטייצ ריפ עשידיי 'עיגאעהט 2 דגאב דצ 351 תנש 1830 ורבדב תודא ט*יה : םיבתכמ ןעטננאק ריוו זנוא ףיוא ןעזעיד טקנופדנאטש ןעבעהרע ןעדריוו ריוו ןענייא קקילבנעגיוא ןעהעטשנא ןרעזנוא רעססאפרעפ - דנעטעבנא אמ טכאמללא איד ןיא טייקגיטכערעג עדלימ עדנעטלאוו ננוהעז יאפ ףעיט ןעפפירגרע ןאפ רעד עטיג איד םעד ןעשנעמ ןייא אז טעה^ה ןייזטטואוועב ן<ז םענעבאהרע ןעבערטש ץא איד טסורב טקנעזעג םלא ם ת רערהיפ ףיוא םעד ןענאש עגעוו טטרעוופיוא טננואיורטרעפ ללאפ איד דגאה ןעכיירוצראד גוא ןנעוו ריוו אז ךאנ רעד ענרעפ ןיה גידיירפ איד דנאה ןעטכייר םוא איז םעד ןעלדע ןעטעטבאענכאה עננאמ וצ ןעקקירד אז ןעלהיפ ריוו זנוא ךיוא ךיילגוצ אז לדניירפ ך ןעגאצענניה ריוו ןעטננאקרע ןיא םענייא ןעדעי עגוצ ןיא רעד רק טייה עפראש ונ רכ ןענייא ןעטעטכאעגכאה ןעבעיל דניירפ רעד טייז רעד ןעטשרע טייצ אד רעזנוא קקי^ב ןייז םערענעא ףארט ערעזנוא עצנאג גנורהערעפ טפאשדניירפ ןעננאווענ עבזעד טטעטש ןעטלאהרע רעוו עטכאמ להאוו אד ךאנ רעטטניפ ןעקקילב ןנעוו ךימ ןייא ןדעמש טקקץצכרוד רעביא א'ד טייהנעדעישרעפ רעד ןעגנוטכיר איד ןונ טכט טב איד עניימענללא עטסינטלאהרעפ טסייררעצ

14 15 טסייררעצ ןרעדנאז ךיוא גינעא עכילגאזרעפ? ןעגנורהירעב רעוו דריוו םע רימ ןעגרארעפ ןנעוו ךיא ןעזעיד ץרעמש רע יה עכערפשסיוא ראפעב ךיא ןהיא םלא ץעוורעביא דגייצ? ע ןייעו) תודלות נהרה שריה לצז םתבהאמ שיא והער םקחרתהמו כ חא תנשמ 1833 ההו ינפמ יונש םהיתועד תדב ישדקו (לארשי םכחה ןרעטש :ורפסב עמכישעג םעד סמוהמנעדוי ןאפ קאזדנעמ םיב ףיוא איד טראוונעגעג בתוכ םירבדכ : הלאה ךאנ עטייה דריוו דנאמעינ רעד טימ רעד ןעמראוו גנודניפפמע םענייז םנעצרעה םעד םוהטנעדוי טראהעננא איד ןהעצניינ עפעירב ןב םלאיזוע וצ ןעזעל םיא עדנאטש טזיא ענהא ךיז ןאפ םעד עכיוה םענייא םעהטימענ טנעהעגנא וצ ןעלהיפ ןיא ןעפסעד ןעפעיט ןעגיטכאמ ננורעטסייגעב ריפ איד ענעבאהרע עםם^רג םעד םמוהטנעדוי טבעל דנאמעינ ןיא םעד עגנאננעקנאדעג רעד ןעזעיד סכעוופעירב טשרעהעב םאד ןעטלאוו םענייא םעטסיינ ןעננעקרעפ רעד ןעד גנאג רעד ןעשנעמ -רעקל^פ עטכישעג טיט םעדנעגנירדכררד עקקילב וצ ןעישראפרע טכוז וכו סאד ןעטערטפיוא ןושמש שריה עטפסומ להאוו םלא ענייא עמאזטיידעב גנוניישרע טססירגעב ןעדרעוו דועו הברה חבשב םיבתכמה ורבהמו הנורחאבו :רמאי דניירפ דגוא דנייפ ןעראוו ןאפ רעד ןעדנעריפארפ טייקכילמיהטנעגייא טשאררעביא ןיא רעכיילנ עזייוו ןעטעהאהרע ןעד הטומ םעד ןענהיק םרעפפמאק רעד ךיז םעד םארטש רעד טייצ ןעגעגטנע וצ ןעפרעוו עטנאוו ע מ הלא הארי ארוקה ןיה ךרע טיה םיבתכמ ינאו המ תנעא? והירתבא ילב הנופת תווח תעד ילודג ימכח רודה הנבורעת הבורע ארוקהל קירל הי ונמז ירקב רפסה הזה תותהו היהת הבורמ םא ארקי םהב םושב בל שהב תעדו ןעמל ואצמי תונויערה םינה םירוצאה רפסב הזה תולסמ ובבלב רהל תעדלו הרוש תודהיה הנמאנה תרועתו לארשי ה^רעה איה המל םג דבכל ריקוהלו הרותה בתכבש פ עבשו םנ דהי דועב ץע ןיעב הארי המה םירוקמה םינמאנה ל ןויער הנ תובג אשנו דאמ ףוסב ירבד רבד רפסה ריעא ארוקה רבד ריעה רבכ לומה 'םה האצוהב הנושארה ןוישלב זנכשא אוהו לבל ארקי םיבתכמה ןינורסל הנושארב הזיא בתכמ רמאיש יצפח וב גלדלו ראשה קר ארקי םתוא םרדסכ םתויהב םידומצ םיזוחאו דחי תוילוחכ תלשלשה ןושארמ לא ינשה ההו םנ לדחא דיגהל יתצע לבל רמאי יד האירקב לש םעפ תחא רפסה דע ומות תמו בוט

15 16 בוט היהי םא הבאי חירשהל ושצע אורקל ותוא תינש ילואו םנ תישילשב םינינעה םיאבה וב םירצ דומל ןויעו ו האירק אמב חטבו ערת וניע הדברהה יתסמעהש וי יתצעב ז יננהו ןתונ הזב ינפל םיארוקה תודלות נהרה רבחמה לצז הבותכ הכוראב (ךילרהיפסי\א) יפל ךרע תומכו ראש תודלות י*שנא םש לארשיב א יפל תוכיא ישעמ נהרה ויפמו יתלוכיש ףיטהל םילמ ךיראהלו התוא יפ םינש הוקאו םעני ארוקהל תעדל יפע הדלתה ת^ זה המ פ שיאה םרה הזה דע ועינה תורובנל ךשמב תונש וייח םימה תולועפ קידצ םייחל ו דע הנקז הבישו םנ וחל וזו והכ הול לועפל תועושי דעב ונמע תדו ונשדק הדלות זב לש גהרה ל צז האצמנ דע התע רדסב רטשמו הזכ םושכ רפס עבמו םנ ןושלב זנכשא נא יתרבח התוא י פע םירוקמ םינוש יתטקלו ןעטקאפה תומוקממ םירזופמ ע כמב םירפסבו םיתנצהו רדסב םינשה תופוקתו וייח טעמכו דחא יס*ארמ ויפמ רדענ םג רמאמה : רבד תודהיה תידומלתה הסיההו תילה ףוסב םיאולמה תודבכנ רבדמ וב קוזהל תדה תודהיהו כ הארי וב ארוקה הבושת ישנאב ןוא בוטב םעמ שהב תעדו הו ןנוכי יפ ינרזעיו תתל ינפל םיארוקה הקתעהב תירבע םנ רתי וירפס םירק'ה םימה םברקב ירמא רפש ירבד םימכח תורמסמכ םיעוטנ ורוסי בלמ ידוהיה ןיפחה םייח םחונו ושפנל תדב ושדק תמכחו וימכח דע םלוע רבד הקתעהה הנה יניעל ארוקה הקתעהה תירבעה לאניניראהו םנ דהי ו זערדנ ול םוש החרט שקבל רפכה ןייעלו םא הקתעהה הנוכנ וא ךא לא היהי להבנ ןיפהה םושל תןדב הי איצוהלו וטפשמ כ הלועה והור הפקשהב הנושארה ןיבמה ןיבי לקנב התשענ הרמננו תכמ הקתעהה זה ו תעבשהב סומלוקה לוכי צלי תחתמ ידי רבד ןקותמ סעפב הנושארה יתשנבו ^א הכמה יתעדי םנ יתעדי שרדנ יל ןויע תוננובתה הבר תוריהזו הריתי לבל ל ש ^ ןויערב רבחמה בורל רצק וירבדב תגגשו הנוכה הלוע אוש ןויער לפתו יתעדמר ז יתרמג רמוא םרטב איצוא רו יל תויה ןד ידיחי יתקתעה ןפ ילואו יתלשכנ יונשב תנוכ רבחמה וא יתייה דהושדב הזיאב םירמאמ םיאצומה ןח יניעב ינפמ בוט םמעט תירבעב ו ןכ אייה תדזמת הנוכה י פע ןונגסה

16 17 ןוננסה יזנכשאה יא זל יננה קדהמ הבוט ידידיל ינכשו דורקה רה ר קחצי ר ב ןבואר ץיוואניבאר י נ ם לקמ שיא עדוי ןינמו ןרומי תירבע תיזנכשאו ב ש רשי ןובנו רבד ליאוה שידקהל המכ תוליל ונתויהב) םידורט (םויב ץיקב רבעה תבשלו יתיבב י דחי תועש תופוצר רקבל הקתעהה י פע לאניגיראה ץעיתנו דהי תומוקמב םינוש הזיא םיאטבמ םיתואנ רתוי תירבעב יפע הנמה הקדה ןמ הקדה לש רבהמה דע הרק תובר םימעפ יתקהמ םירמאמ םימלש םיבוט םיפיו ןוננסב ןושלה ו םמןרמ יתתנ םירבד םיטושפ דאמ קר ןעמל רמתשה ףולהמ יונשו הנופה םינינעב םימר הלאכ ןיא ןורתי בל ןושלה תוארהל היצילמ בוטו םעט יפויו י הפשה רקיע קר הנובה ןבומהו ןוכנה רישאכו הארי ארוקה ירהא ןויעה ןמאנה לב הקתעהה איה הנוכנ הנווכמו יפל ןונגס ןושלה לש רבהמה י ית^מא ךיראהל םוקמב רצקש תלוז תומוקמב םיטעמ דאמ םגו ז תוריהזב הבר קרו רומשל ארוקה תננשמ הנוכה םאו ואצמי םיארוק םיניבמ םירקבמו םממאנ הזיאב תומוקמ הקתעהה הלוכי תויהל *יתע הנקותמ הבוטו וא האצמנ הזיא הננש ע תויה וקדצ םהירבדב ךא הל םישפחמה תואינש לקנהו םהיניעב ליפישהל ךרע תכמ םתלוז םצב רקבל הקתעהה תולקב תעד שו ןגוהכ דיגא שארמ : ירה תציב םובמולאק םכינפל ודמל בטיה לאניגיראה ועש ודגנל הקתעהה בלב ןיבמ קדצבו וטפשת םכתימע - הבשחמכ הלחת יתרמא תתל הזיא רמאמ ףוסב רפסה רותב םיאולמ םינינעהל םידבכנה םיאבה טיב םיבתכמה רבחמהו לצז רצק םהב ךמסו םהילאמ וניבי םיארוקה תירחא רבד ותישארמ כ) יתבתכ העדומהב הפסוהב הריפצהל 24 הנש (הרבעה ךא כ חא יתמחנ הזמ ימ נא אובל ירחא גהרה רעניבבאר שריה לצז תווהל יתעד הדוה דועו וכו םירבדב םידמועה םורב תדה תודהיהו ו רוצאה ינויערב היהי רומש י תוצרב ה דועב ןוזח דעומל םנ יתיישרה יל תוישעל םוש הרעה הלק רפסהו ומ כ אוהש ךינפל ארוק ןובנ אוהו ודבל בר םינוא לועפל ותלועפ המרה רישאכ פ והנעמל ךא בוט תוצראב זנכשא םינפל םויהו - אנוואק ןי ח אכ ןרה :קיתעמה המימ ןמלז זהאזנרהא (צג«) 2

17 תודלות בדד ןואגה קידצה ראפ ןורשי שאר ימכחל רודה י ןושמש יב לאפר שריה ליצז בר) תדעל ןורשי מדו קנארפב (ס נע ( 'ר ןושםש 'רב לאפר שריה דלונ ויב ר לאפר םויב ד כ ןויה תנש חהקת ( 1&06) ריעב גרובמאה ויבא היה רחוס דבנ עבק םיתע הרותל הנהיו הב ב תע אוצמ הדיקשב המוצע ויבא ןקזה ברה 'ר םהנס לידנעמ רעטרופקנארפ ל ז היה לודנ הרותב המכהבו םנ בר םיפ אוה דסן ןנוכיו ריעב גרובמאה דומלת הרות םירדסב םינוכנ תעלו ותנקז היה בר ןידו ריעב אנומלא ילבמ סרפ דעב תרשמ ותנוהכ ףא ושפנ תושפנו בב למעב ןיהלו יחא ר :םחגמ 'ר אדוהי ביל רעמרופקנארפ לד היה ח מהעב ירפס םיסכרה העקבל לוקיו הדוהי דועו ילודג הרות המכהו ישנא םש םיעדונו בגשמל ויה תחפשמב שריה ירוה ןושמש ולדג וכנחו םנב ותודליב תויהל רהוס קראב ךא וילמב רכנתה רענ הרותה המכחהו שודכ וכרד םייחב והורו הלועה איה המל ות תדרל הממ לא הישעמ שונא ויתולובהתו הנקמכ ןינקו ורש^ל הנמנ זא קאגה םכחה ללוכה 'ר קחצי םיאנרעב ל צז תבשל אפכ תונברה ריעב גרובמאה תנשב בפקת ( 1822) רענהו שריה ךלה וילא עומשל חקל ויפמ םג וסיפנ הרישקנ שפנב ורומ ופולאו הז ןתנ הוקת ובלב וחכב וליחו אתירו וי תויהל לודג תרותב המכחבו (* םידוקטה א ר05 ויה יגפל יבתכב הדלוהה זה המה : ענמה שירעארזיא ןורשד עשידוי- עססערפ דועו עיכמ תרבו^ד עמד^זז אייב ףיולבא רעד שישלש ונבמ לש ג'הרה צז :ל בהר םנחה ראצרעריד ר ר 'ר םח:ט שריה נ י תמ^רה תרבוחה םפירשסגנודנייא# וצ רעד כירט:ע?א גנו6ירפ רעד עלוש^אער ריד ןעשיטיארזיא מ אשר עזעכם^ץיגיר פ פכ 'וכנע דועו םירוקמ םיש קיתעמה בתוכו הדלותה

18 ID המכהבו לאויו שריה עומשל תצעל הרומה הקדצל הז ששיו לא דומלה וינפ בוזעיו תיב רהממה דבע וב הנשכ רומגיו רמוא ןהל ושפנ לא ותדועת םימיל ואיבי תויהל ב ר לארשיב יפבו גוהנה המש תדוקפב הלשממה בר לארשיב שמתשי אנתב דע םח אירקתי םנכנ שריה תיבל םויזאנמיגה דומלתו דמל לצא ג-הרה םיאנרעב ליצאה וחורמ וי חטבומו יה ודימלתב הז היהי בר הרומו הארוה לארשיב ןהכ ל ןוי םנ ב ר עישוהל תדהל תודהיהו לאו הז זומרי ןואגה שריה ובתכמב ינשה העשתהמ רשע םיבתכמ :לזו ה תעדי םינינעה הלאה דוע ימיב ירוענ וחקל יבבל ו ינעמ יתמש םהב יתלדנ תיבב םירוה םירואנ םיקיזחמ זועמב תד ונשדק דועו רחשב לט יתודלי דוה לוק ירפמ ך נתה םהירבדו םיבצוחה תובהל תד שא העמש ינזא בישקאו בר בשק המהו ינוכילוה ינואיבה תע ולמנ יתונורשכ לא ירדח דומלתה יאשונו וי ןה תעדי םנ תעדי תובממ םירקמו םינוצ^ה ינוררוע רוחבל תרשמב תונברה ןהכלו הב קר ץפח ימינפ הרטמו םייהב ירחא ןכ זחא וכרד הריע םייהננאמ תקצל םימ ידי ברה ריעצה םימיל זא ןואגה ר בקעי רעגנילטע לצז שמש ב חא רתכב תונברה אנוטלאב םגו ותורחשב עדונ םשל לארמייבו לודנ ומש שריהו דמל ולצא הדיקשב המוצע ם ש םיקםופו םנ וצפח חילצה ודיב םשמ ךלה תנשב ט פקת (1829) ךנבל תיב שרדמ המכחה (טאטיזרעווינוא) ריעב ןנאב םג םילשה המש קוח ודומל ותויהב ןב א כ םינש - טאטיזרעווינואהב היה שריה בוהא יוצרו יניעב וירבה םידימלתה והובהא והודבכו ללגב ויתונורשכ םינה ויתועידיו תומרה ב תועצקמ המכחה דוחיבו דעב תמות וחור ובל בוטה ושפנו הנידעה המש טעטיזרעווינואהב אצמ םנ םכחה םהרבא רענייג דעו תנש גצקת (1833) ודמע דהי תופילחב תורגא ךא ינמ זא ודיפנ םהיתועדב ןמ הצקה לא הצקה המו םג כ איצוה ברה שריה רו ורפם ילותפנ ילתפנ דגנ רעגיינ רתיו םינקתמה תדב (רעמראפער) הלא הזמ ומימתשה דומ^ב הריתה יתנקל הברהו תוזהקמ זנכשא ודמל םת\א םיפולא םשארל םושמ בש לאו השעת ףידע דע םבורכ טעמכ ודכנ קורפל םהימ לוע הרות תוצמו ברהו שריה ך ר ד הנומא רחב ול רובנמ לשמ רזאנ תורובגב יתרות ותמכחו םחלנ םע םירומה םדתמה םנ וי םהל ינפמו ומש תחנ ערה ביוא שדקב בו ז םג הז שיאה רעתיג ךשה הלחת שריחמ הלאו וירבד ק^חב ישימחה ודפסמ ענעססאנכאנ ןעטפירש דצ 18 ריוו ןעטטאה ןענייא רהעז ןעגנ טיירטש םע) (שריה ןיא םעכוו ךיא ענייז עכילטנעדרארעפיוא טייקמאזדערעב

19 20 טיייקזכאזדערעב ןעניד ןניזפיאש ן^יז העיק ד:וא סעלנש ןעטהאפרע ןעננעק ןרערועב עטנרעל ך\א עטעטכא עעיז עכילגיצראפ ^ ןעבאנטעטסייג ענייז עגנערטש דנעגוט ד:וא עטבעיל ןייז העטוג ןירעה ךשמב םינש תוטעמ התלצ שריהל שוכיל ול תועידיה תיט ורדה ברל הרומו הארוה לארשיב שעיו ול םש ותרותב ותמ:חו ותויהבו ןב בכ םינש הנמנ שריה ברל הנידמה גרובנעד^יאב זעיו תבשל יע אםכ תונברה תנשב צלת ( 1630) םשמו ךרד בבוכ ותדלצה ימש תודהיה הזו וחכ הול קידצ המ פ הארה ינינעב הדעה דוהיבו וירפסב םילוגדה בתכ זא רודל תורודלו םיאבה תוציאב זנכשא ברקב י בהא הררש תעב איהה ה ור ר ע ב דגנ הרוהה תדהו ןמל תעה ונימאה וניהא המש רבג דסה םימו תתל י נבל שפיה רואו םתובשומב םתוארבו קיהרמ קרב רחש >הזכ ורהתה ברקל ה נ א ה ל ו ידי ה ר ו מ ת ה יגהנמב לארשי םג בורב ירקיע תדה ןעמל ויהי כ םיונה תיב לארשי תשהו ןילרעב רישא האב םיעב החור ןיצקל תועיטנב ןפ רצת הידעצ ךרד יווש תוזה (ןאיצאפיצנאמע) רישא הבישח הימיב היניעלו ס^ופת הל ביתנ ו האמה עשתה הרשע עיצת תהת תופכ ילנר בהא י ךרדב הישובבה זה םינישויש םיהרפו הכמת זא םדיב איבהל תונברק רחישה תלי ז חתנ בוט יישדקמ לארישי ו הקלה הבוט הנומאמ תדו וביאכה תתל רינ תרומזל רז רמיא ועטנ םרכב תיב לארישי טג ומיקה םהל םיפימ םינברו הלאכ רישא רז םתיישעמ וארק םישב טינוקת תדב (םראפער) ו הברמה טעמל תומד תדה תודהיהו היה הכוישמ םהיניעב ילולו םידירישה רישא ודמע ןירפב דמלל םיעות הניב זא ההכתישנ המיש הליחזה הרות לארישימ תעדו הרד וצפח ןעמלו תת גישומ ןמאנ תפוקתמ תעה איהה לדהא אהמ הזב האצות הלק תמדקהמ רפס רעש 'םינקזה ברהמ ןואגה קידצה ר לאומיש רענרובמאה ליצז ר מ אדרויפב רפסה הזה ספדנ תנישב צקר 1&30) ( הב הנישב רישא הנמתנ ברה שריה ברל גרוכנערלאב : לזו רארו- תוישעל ב םוי דפסמ ישדח רכיש תב ונמע י טאישב שפנ ובירחה עדקה שדקמהו וברו יזע םינפ ותיהמיה וביעתה הלי ע וצרו ינישרנל תיבמ םישרדמ וחבישו י^יעמ לגר יריהב ינב לאר שי םיבהאנה טימיענהו םיגוהה הריתב ידרקפבו ה םיר שיה םימימתהו דע וריאישה r r I -' k דע דהא וראשיו ינש םישנא הנחמב תהא והקהו ויניש הנכסבו ץךלורג ויה ישממו ילבה התימ ופפא םתוא דע י אישנ יל דימ^ית -דהא קיתעהל םיבתכמ םיעגונה אנידל וניניעו ודרי םימ ןיאמ תוניפה ליע יבישה

20 21 רבשה לודגה ינבב ונמע םוימו ברהש תייב שדקמה התשענ הער זב וניניב ואבו בקב ןיפורח תופרה םהיתותפשב תוזבל ילודג לארשי ידימלתו םימכה דע םיבר ורהנ תומ םייחמ יוא ישפנל יתיאר הערה הלודגה זה התיה ןידע תולהקמב ירעו לארשי שאו רוצע יתומצעב יתינ דע םוי יאוב םוקמל רהא ינמחנל ןוגצעמ ונידי ןמו המדאה וררוע ישנא םשה יוב תודנ יריפמו תירב רשב םיליפנהו ויה ץראב יוא רשב רדהה ץרשהו ןדרפל ךרד תוב ץרופה ןופצמו אב ץרקה הרותהו תחנומ ןרקב ההוש הקומע וב ו נ ל כע הזמ הארי ארוקה תנכס ןדבא תדה תודהיהו הלילה הפהר זא ץראב איהה םלועמ ויה הב ירידא הרותה ךיאו וצמאתה היפדור םימיב הלאה םיעצמאב םינוגמ תקזהבו דיה ריסהל דומל הרותה קפתסהלו קר יתבב רפס ידליל ינב לארשי רביא הדסי^ םתוא הלשממה המש החירכהו רקבל םתוא דמלל םידליה קר ישאר םירבד ירקיעמ תדה םירפסמו הלאכ ורבח םינברה םינקתמה תצקמהו זה הקיפסה תתל ינבל לארשי ףא גשומ רק תדהמ תודהיהו תפוקתב תע זכ רמנ ברה שריה רמוא צל הכרעמה ריזחהל תרטע תודהיה הנמאנה הנשויל ושפנו םילהג הזבמל תוארהל יולג : ל המ איה תודהיה לועפלו ובושי לא ^ לא רוצ םתעושי לא הריתה הוצמהו ןמויקו ופב ה ש עמ בו יהתו תישאר והשעמ ב םוקמ תרש תרשמב תונברה תחקל ול םגתפל םוקמב ע ש רה המש טפשמה ןנוכל המש יתב רפה תרהט תדה תודהיהו ם*שש ודמלי ירענ ינב לארשי ידומל שדק םרוש םיקלו תוצמ 'ה תדכ הרותה לבו בישהל םיבר ןועמ ע י ויתושרד ורבדמו הנמאנה ריב ידש תמדוקה תמכחל םדא ריאת וינפ ךא ותלועפ הנומא ז הי ןייפהל רואמה הבש קר להקב ותדע תולהקבו תודמועה תהת ותהגשה ןעמלו ץיפה ויתוניעמ ויתועדו הצוה רבח וירפס םילוגדה ואצמ תולפמ תובלב ינב םעה ופיו םתלועפ ןפואב דאמ הנ ירחא שש םינש ותבשל אסכ תונברה גרובנעדלאב איצוה רו תנשב וצקת (1836) רפסה תורגא ןופצ י העש ת רשע םיבתכמ רבד תודהיה ) יתקתעה התע (תירבע ביט רפסה הזה תווחו תעד ילודג ימכחו רודה זאמכ ןכ התע ריבכא םילמ רבכ האר ארוקה תודע ילודג הרות המכהו חתפב ונירבד קר ףיסוא הזב כ וספדנ טיה םיבתכמ הלאה ימכח רודה ואר ןכ והמת תוארל ברה שריה ללס ורפסב הז ךרד השדח ימולשל ינומא לארשי םנ יריעצל רודה יב העד שהו םישישיבו המכח רמא ויה

21 22 ויה םהל דע ז1כ תודוהי םינמאנ תנומ םתור תדב תודהיו םלועמו ואר לולסמ ךרדו שהקה הזכ ךלה הב ברה רכהמה הטשב המלש ןיאש המל הנמיה ןכותו םיבתכמה הלאה אוה דוסי דסומ תינכ^רו (אממארנארפ) רתיל וירפס םינה רישא רבה ךשמכ ןמזה האצוהב הנומיארה םיה רבחמה ומש ) רעש 'סה ספדנ אצוי רו יע (לאיזוע ןב םיברו ובישה רבחמ םיבתכמה אוה ןואגה םכחה סיאנרעב ליצז גרובמאהמ דע עדונ רבדה ברה ינרובנעדלאה ר ןושמיש לאפי שריה אוה ורבחמ ןמאנה ו תמכח םיקלא»וברקב םידירשהו םעב יבבוה הרות המכהו ואר ורחנו םק לאוג קזח הודהיהל הנמאנה הליצהל דימ וניסחימ וניבירחמו ונממ ואצי תנשב ח צקת (1808) איצוה רו *ברוחורפס י תופקשה תונויערו םינ דע תובוה ילארשיה ויהל ותרותלו דוהיבו בישהל רבד דגנ רפסה רישא ואיצוה זא רו חה ססאפ 'ההו רעדיינשנייטש םשב הנוברח רובעכ הנש לחה ברה שריה תוארהל וחכ תורפסב תיהובוה ידי רפסה ילותפנ ילתפנ הנישב הנויחאה ותבשל גרובנעדלאב איצוה רו ותרבחמ ילבמ עידוה ומש (םינאנא) עשידיי ןעגנוקרעמנא וצ ןעד ןעגנוקרעמעב סענייא ןעטנאטסעטארפ רעביא איד ןאיססעפנ^ק רעד 22 ןעשימערב ןעראטסאפ תנשב (1841) כו ספדנ רפסה הזה חלש גאצרעהססארגה גרובנעדלאמ שאר וישילש נאטוידארענעג) (ןעט ברהל שריה תתל ול הדות תרבחמה הןליה זה דיגהלו ול עבש ןוצר אוה תערל בר הנידמה והנה םכה םכוחמ לשמ רבד ורוש ףאו יבור ויתותע שידקה תדובעל תורפסה ^בב ז חינה ודי קזחמ השעמה פיו ךא בוט ינינעב הדעה תודעהו לארשיב ודמע תחת ןוטליש ותתסישה תחא הרשע הנש ןהכ ברה שריה תרשמב תונברה גרובנעדלאב הנהו תוזוחמ ךידוא קירבאנסאו ונפ לא ברה שריה ושקבל ןוכשי דובכ םכותב והורחביו הפ דחא םויב 15 יאמ תנש א רת (1841) םרל לילגה המש ובשומו ריעב ןעדמע םגו המש דסי ברה שריה תונקת תודבכנ ינינעב הדעה תנשב איצוה גרת רו :ורפס עטייווצ ןעגנולייהטטימ סיוא סכעוופעירבםענייא רעביא איד עטסעיינ רוטארעטיל ךרע ותוא דוחיב דגנ שאר רעמראפערה סייהדל^ ה תכו היליד שמח םינש בשי ברה ךעדמע ריעב להקו ותדע תולהקהרתיו ווק םבר םרומו הז ףיסוי לועפל תועושי םתדעב ךר םימי ךא םתוקת המנ תדע גרובסלקינ ןערהאמב הרמנ רמוא רוחבל ברהב

22 23 ברהב שריה היה זא ק כ םיעברא הנש ^והבישוהלו אסכ תונברה המש - ריעה גרובסלקינ התיה הירק הנמאנ ריע םאו לארשיב םימימ המימי הב ונת ושמשו תונברב םינואגה תורואמה :םילודגה 'ר דרמ טענב 'רו םוחנ שיווערט ליצז ו אסכ תונברה הובגה אשנהו הזה וטילחה ה6 דהא בישוהל ברה יזנכשאה ועדי שארמ קר אוהי רוצעי הכ תושעל םולש ןיב תוגלפמ םעה תדעו לארשי ריעב איהה תולהקו לילגה הנחרפת ודי ובריו ןמולש ןתבוטו םויב 30 רעבמעצעד תנש (Y (1846רת התיה הריחבה י ע השש םינבר ןערהאממ הזו אוה ןגשתפ תוח םתעד ויתקתעהש תירבע : שארל ןושארו אמירפ) (אק םיעיצמ ונחנא תונמל ברה ר ןושמש לאפר שריה בר הנידמה ןעדמעב דנזירפטסא ברל תדע גרובסלקינ םימעטהמ םיראובמה הזב (א דבלמ עדונ אוה בגשמל שי םת רשיו ארי םיקלא דמולמו לודנ השע ול םש םלוע דוהיב י ע וירפס םירקיה םימה תעד הנובתו תמכחב תדה תילארשיה (עיגאעהט) ריו ידש אוה לודנ הרותב דומלתבו ותמכחו הבר דאמ דע טעמכ לצא םידוהיה אפארייאב עדונ םשל הלהתלו (ב ןכ ועדונ ל תנוכת וחור הבידנה ובל בוטה ךלהו ושפנ הנידעה הלא םיאור ונחנא תודועתהמ תוכורעה ונלצא ןה ךשמב שש הרשע הנש רבכ שמש יתשב תונבר לילגה להניו ינינע תודעה םולשב רושימבו (ג דבל הדעה הדבכנה גרובסלקינב הונ ותריחבל טעמכ ל םידוהיה תוזוחמב זעירהאמ - שיזש ם ורמאי ונצפח וב ןויבו םיניע וכחי עומשל תואנ אוה לבקל תרשמ תונברה דע קדצב ונ תווקל םג םימיב םיאבה ומישי דובכ ומשל צוודבכיו ללגב ויתולועפ רותב בר הנידמה טנעירא) ^J ( פנ אוה תוארל ןונגס יבתכמ םירפוסה םיאבה זא עבמב טנעירא : הלא הזמ רבד וצ ריעמ ןעדמע הלאו םתמועל דע ואוב הנרובסלקינ רבעמ הזמ ועיבי ןוינות בבל הדעה דוע טעמ דרפי הנממ הפולא הרומו רבעמו ינשה תעורת החמש הלהצו דוע טעמ עיפוי םהילא םבר םרומו שדהה ןעיו ם דחאכ ועיבי ןיח ךרע ברה שריה ןכל גיצא הזב הקתעהב תירבע ירבד םירפוס םידחא : ןעדמע 18 ראונאי םנמא ןכ ב וע דימת ופסכי תוולהל דחי רמה לא קותמה הנותה לא החמשה דע דימת חכבי םדאח החמשב ינפמ הגותה וא ןחיתשמ תחאכ לא ובשחת ונתדע תלהק ןורשי הדבל שוחת תרמ ונתדבא םג םיבשותה םירצונה וריקוי ודבכיו בר הנידמה ופתתשי ונמע ןובצעב ונבל תנלפמ םירחוסה םירצונה

23 24 םירצונה החלש וילא הרובח לגק לועפל וגר ראשי ונלצא ךא ברה רקיה הנהו ןילאנ בישהל םהינפ םקיר בו a s! המ הדבכ ול םרטב טילהה 1 זכ וי התע בוזעל יעטנה םינמענ לתש הפ והכב והורב ופוגבו תע והרפ והו ןייצ!ירפו ברה ונלש ביטיה קתו תיב רפסה ירענל ינב לארשי אוה דסי תיב רפס תורענל תוירבע וב הרזע ודי ותרבה תשאו ותירב השא המכה ריו םיקלא תעש ותדירפ השק וני דאמב דאמ : ךא והור דוע היה היהי ירפב וילמ יעטנו םיעושעש עטנ ונכותב םוקממו ךלי התע ןוכשל דובכ אצמנ ודי םחונ הארוהו ךל ךל ןהכ לודג לש תדה תיחצנה!הנמאנה ךל ךל לא ןיראה רסא ךארה 'ה וברבנו ךב טנעירא)ךרבמ (X ןנירב 30 רעבמעצעד ימ ןתי עיפויו ונילא ברה שריה ןמזב רתויה בורק ונהנא םדקנ תעורתב הדמש וינפ םלועמ ונה םמצע תתל רקי הלודגו ברל הנידמה כ ושעי התע ןנירב 31 רעבמעצעד : המה ורהב םהל ברה יוארה רסטומהו דאמ לא הרשמה הדובכה זה דועב והכונ תעדל תנומאמ והור תרשי ובבל ועינצהו תכל םנ רידא וצפח ביטיהל ליעוהלו לבבו בל שפנו ודמלי ותוא ףולא םשארל ןיינסארפ 6 ראונאי 1847 ההמשב הלהצו ועירה הפ רקל הרושבה הבוטה רחבנ ברה שריה שארל ןושארו תרשמב בר הנידמה קירהאממ 7 ראונאי ןוילבב םיניע וכחי ברה שריה ןג והאמב ןויזח רקי יפו אוה תוארל םישלש ףלא םידוהי מ הנידמה םינכומ והלבקל ברל תועורזב תוחותפ תמא רבדה אוה שכר ול תנומא חור יבשות הנידמה םנ הלשממה הממורה ההטב עכמב)וב (םש תושקבה תודעהמ לארשיב ןערהאימכ ות תופוכת דהי הבאי ברה שריה שיחהל a s ואוב ןהילא ןתותב תוחוטב דהא ינבמ תודעה עדוי לא ןוכנ ודי עיגת ןהל עיפותו הפוקת השדח םג יבתכמב הצילמ רישר ועירה ורקל עכמבו טנעירא 17) X ( ספדנ ריש לודג דחאמ םישלשו םיזורה םיירבע ריעמ גניללתטרעסםאוו ןייוואקסאבב איבנו הזב זורה דחא : ועירה ינב ןורשי תב ימע! יליגת הנה ךכלמ אובי ול יש יליבוה ואש םכ יש הרומל הישותל שאר םג בר ןקז אושנו םינפ םירוהב תולותבו יעטנ םינמענ I ושיש חר^ הטמ! הינעה םויב

24 25 םויב 25 לירפא שרד ברה שריה תשרד הדירפה ןעדמעב ויניעו וגלז תועמד ההגשהה הנויה הקיהרה ברה שריה ץראמ זנבשא ךשמ עברא םינש ןעמל ובישה דוע םעפה לא םוקמה םשש דעונ ול גוה ותלועפ הרמב הבורמ ןיאש התמל הנמיה ינפלו וצ ןעדמעמ ביןרה ול ברה ם:הה רפוס ירבד םימיה ה צר ןיטארג י נ תרכזמל םלוע ורפס ספדנה ןישאטארקב םשב םומזיצאמסאנג םוהטנעדוי ו הה ןושארה בתכ ] טארג םירבדה הלאה : םער ןררעה רעניבבאירדנ ןומימש לאפר שריה םער ןעללאפטסייג רעפפמאק ריפ םאר עכילטכישעג םוהטנעדוי םער ןעכילססעגרעפנוא רערהעל םער ןעכילרעטאפ דניירפ ןיא עבעיל טייקראבקנאד טעננייאעגוצ ךשמב ותבש גרובסלקינב תוגלפמ םידוהיה ןערהאמב ויה םיעבש ןוצר ברהמ לודגה לוגדהו הזה מ ודיקפת הנומאב תמאבו קר בר שריהב לוכי דומעל עלסכ ןתיא ילבמ טומי ו תוהורה תובשונה וב וי זוזל ותוא ויפמ המש ירדסב תונברה ינינעב הדעה יתבב הלפתה!דומלהו ודסןב הבישי הלודג ] יברהל הרו^ תואמו םידימלת תודעהמ תובורקה תוקוחרהו ןעמהאב ןראגנואו ורהנ וילא םג יתבב רפס םיעדונ בגשמל בו הגפ ו השע ) פח 'ה חילצה ודיב ףא םש ובל לא וידגנתמ ללגב ויתולועפ תומרה קוזחל תדה דומלו הרותה ו םעפ ארק עכמב תחונמב בבל תומשה לש יאנג ונכ ותוא םהב ומכ : םאד עשירהאמ קארא לארענעגסנעדר^ רעשירהאמ 'טסבאפ שריה ענה^ רענר^ה המודכו דע הרהמ ומלאנ הימוד ו םירחנה וב ושוב םג ומנ ינפמ םור ודובכ תנש 1848 העיגה תורעסו ירבד םימיה תורוקהו הנשב איהה והיגה םג ברה טיריה תבשל קובחב םידי םשיו םג לא ירבד הנידמה תוכילהו םלוע וינפ דעוב םירחבנה (גאטסכייר) יירטסאה ריעב ריזמערק ורהב םג ותוא תויהל רבח דעוה ה\דיו ותעד המש םינינעב םידמועה ומורב לש םלוע םג איצוה לוק ארוק לא ויהא ינב ומע שהב תעדו ררועיו םבל םג תעב וגישי שפצוה רורדהו וראשי םידוהי םינמאנ םתדל ףוסבו לוקה ארוק רמאי : ןנעד ךילרהאוו עניימ רעדירב סאוו ןעטטאה רירו ןעגנוררע ןנעוו ריוו ןונ אוו ריוו אז טטאג לל*וו דלאב עיירפ ןעדוי ןייז ןעטננאק ןעראהפיוא ןעטללאוו ןעדוי וצ!ךייז תיבב דעוה ריזמערקב בשי ברה שריה דע ורגסה ירחא שלש םינש תנשב אירת (1851) הנהו ריעב טרופקנארפ םא ןיאמ ריעה שש םינש יגפל הז וצבקנ ואבו דעו_ הב ינבר זנכשא ורמגיו רמוא לטבל תפש רבע םג ת^פתמ לארשי ריסהלו ןהמ ^פת

25 2c הלפת לבו הנהת רבד הלואגה תבישו ןויצ תוהמל ב^מ תנומא הישמה ריבעהלו לב יגהבמ םידוהיה ישדקו לארשי ומיאתי יפל םתעד םע ןמזה רצו םייחה וצפחיו ןקתל תדה םצפהכ ריעה טעמכ ינב הדעה וכשמנ ירחא םינברה םינקתמה הלאה רפהל תירב ללהלו שדק ריעב איהה וררועתה ד ה א ר ש ע םיש נא ולדגיו להקמ םתדע וטילחיו ןנוכל הדע הדחוימ ימולשמ ינומא לארשי יקיזחמ תדה תלחנו תובא תמאב הנומאו ורמגיו דמוא אורקל םהל ב ר הרומו קדצ להני םתדע חורב הרותה הוצמהו ית מ רפסמ הלא וביהרה םשפנב זע תונפל לא בר תנידמ ןערהאמ לא יבר ןושמש לאפר שריה םתשקבב אובל םהילא ןהכל תרשמב בר םתדעל ןעי ועדי לא ןוכנ וספ םינומא ריעב איהה ו בר הרומו לודג הרותב המכחבו רוצעי הכ בישהל םבל םהיב םימשבש ו דע הרהמ ובזעי תורובה ולי םכותב םימ םייה רוקממ הרותה תודהיהו הרוהטה םג ברה שריה םכחכ האורה דלונה זב לוקל האירקה ו ברס םהל ןעי ןעיבו לידגהל אסכ תונברח ולש היה וצפה שמתשהל אנתב ינפמ דובכה המודמה קר םש ועעמ תוברהל לידגהלו ויפמ טרו^רנארפבו האר וינפל רכ בחרנ לועפל ךא בומ עשיו לידגהל אילפהלו וישעמ אויבלו תושפנ הרותל הדועתלו לו הדמ הדומה םיואר המה דחאה רשע םישגא טרופקנארפב רוכזל םתוא תודלותב ג הרה שריה ל צז ןכל יננה םושרל םתוא םתומשב תרכזמל םלוע הלאו :םה (א פיליהפ םהרבא ןהכ (ב ר השמ ב ץניאמ (נ גיז דלישצראווש (ד ןאמגיז דלישצראווש (ה מ ם פפאר (ו ראז ןעזאפ (ז ןאמאס ןעזאפ ותוא) רה דוע ברה שריה גרובמאהמ אוהו ףיסוה לדתשהל תודא (ותונמתה (ח םוראצ וו רעכאבבאווש (ט ףלאדא ןנאד (י ימ ביל ןדימ (אי דלאפאעל פפאר הלא םינורחאה השילשה םדוע םייחב םתיח הכ ויחי םיראשנהו וכלה ןנולתהל לצב ידש לאו תולומג םלשי םהל םפב ברה שריה בזע תורשמה תודובכה ןערהאמב םטאיו ונזא תושקבל ינבר תולהקה ידימלתו םימכח וריצפה וב ראשהל םלצא ןכות תובל ה ןוצרו ויארי השעי החגשההו הנויה איה התותח וינפל שארמ וכרד חחמו וצפד גוחל ויתולועפ לבוי ץיפהל המש רואמה ובש רואב םיתעבש ןעמלו ועשוי ודי םיבר ןכר םימלש תעושת םימלוע - כ עיפוה ברה שריה טרופןלנארפ הריע אריו תישאר ול רדהב ותלודג לדגכ ותניב ותמכחבו הבר דוהיבו ויתושרדב םירבדו שיבצדוה תורהל

26 27 תובהל תד שא פ הברה ינבמ ותדע בושל לא ה לאו תד ושדק ו ודי י עו יתמ ודוס הננובתה המש הדעה הדבכנה םשב עשיטיארזיאד טפאשלזעגסנאיגיר ידמו תע וולנ הילא םירבה םישדה ולהה תויהל ךנחלו םהינב תרהט הרותה הוצמהו חורב ונימכח לד הנהו םא יתרמא הרפסא הכוראב תולועפמ ברה 'גה שריה טרופקנארפב ךשמב עבשה םישלשו הנש היהש המש בר תדעל ןורשי דע תירחא ודלה ךראי קלה הדלותה הזה ודבל רפסל םלש ןעיו וא ביחרהל הדלותה דאמב דאמ דוחיבו יתעדמ םנ וניחא ונציאב ועדי וא דגה םהל תדעמ טרופקנארפ הדבכנה בור הדעה התע םנה םיארי םימלשו םימכה םירהוס ישנאו םש לקנכו וני קידצ המ פ המש תישארמ ואוב םהילא ייפע תשקב א יה םישנא םירכזנה דע הת ותמשנ םורמל הנשב הרבעה המכ למע עניו גהרה שריה ויפמב וירפסב ויתושרדבו דע האיבה המל המר זכ דע התיהנ הדעל הלודג םיקל תו תפומלו לארשיב ןכל קפתסא רפסל הזב קר ישאר ויפמ ראשהו וניבי להק םיארוקה וא ועדי מ ואר םהיניעב וא מ רפס םהל תנשב גירת (1853) דסי ברה שריה פפב תיב רפסה בוקנה םשב עלושלאער תיב רפסה הזה עדונ םשל הלהתלו הלאו וניחאמ ריעב איהה ישנא םש ישנאו השעמ כ המכח יפנעו רחסמה ירמוש הרות הוצמו ם ובישקה חקל תיבב רפסה אוהה זאמו דעו התע תיב רפסה הזה ךלוה לודגו בוטו רפסמו םידימלתה ןויברי ידמ הנש הנשב תנשב) 1887 ויה המש 485 םידימלת תנשבו 1888 ו רפסמל (506 המש ודמלי : ךנת ארמג םיקסופו דבלמ ירומל המכחה ורוי המש טעמכ רתיב ש ראשמ יתב רפס הלאכ כו ודינה תלהת פיפהב הזה ירש דומלה יברו הכולמה םיאבה תותעל הניחבה שאר רפסה תיב אוה ונב לש ברה 'גה לצז : ראטקערידה ברה םכחה ללוכה 'ר םחנמ לידנעמ ר ד שריה ינ ומעו םירומ ילודג הרות המכהו םיעדונ םשל תנשב 1853 תלהתב דסוה תיב רפסה הזה אצי םש ילב בתוכ עכמב רעטרופקנארפ לאנרוז ףרהל תיב רפסה ודסומו ותויהב יפל ותעד קודא תודהיב תידומלתה יתלבה תמאתמ םע קזה ךא ברה שריה הנע שהב תעדו רמאמב דבכנ ספדנה עיבמב טטבצנעגיטניא םותסיו תויפ ירבוד רקש תדה תודהיהו תידומלתה לב ו פיסהב טרפב ) רמאמה הזה יףרתעה תירבע אוביו ףוסב (הדלותה םג דסי תיב רפס םעל רובע ידלי לארשי תישאר המכח המש רי ידש דומל הרותה תרימשו תוצמה תיבו רפס ןוי דעב תונב לארשי יתבמו רפס הלא ואצי םינח תוכינחו םנהש התע תובא תוהמאו םינבל תונבר

27 28 ולדגי םתוא הרותל םישעמלו םיבוט ו רוד ךלוה רודו אב םיאבהו םהירחא הארתי ופ ורדהו וישעמו ראפתהל - גהרה ישריה ףא יב היה םומע הדובע הבר ינינעב הדעה יתבבו רפסה לבב ז ישידקה ת^י ונמז םנ קסעל תורפסה ןנוכיו תעד להקה וחורב הורבו םינמאנה תירבב תד ונסדק תנשבו דירת ( 1804) להה איצוהל רו יבמ ע םישב ןורישי טפירשסטאנאמ רוצ גנורעדראפ עשידיי םעמסיינ ןעשידיי סנעבעל ןיא זיוה עדניימענ ע^ויש רישא דבלמ וירמאמ םילוגדה ואב וב םירמאמ םילודג םיניטקו וינבמ ונתהו גהרה םכהה הנה רד רעמייהנעגוג י^נ ןלאקב ןעננוטבאריטעבטאנאמ ו ופ םתלועפ הבו טל הכרבלו םינברה םירומהו דעו תניש 1870 פ תולודג עכמב הזה ביחאו לחה עבמה ןורישי עיפוהל י ע רנב גדדרה קחצי *שריה רבונאהב הריטמה רישא ןנוכ הילא נ הרה שריה תדועת וייה עדוי דעו דהא רישא עדי ויתולועפ ו ארק וירפסכ םינה שיאו ברחב שריה רתו ףא המואמב םוקמב שיש לולה םשה ותוארבו לקנה אוה יניעב הזיא ילודג ימכחו רודה עיסהל םינבא תודוסימ ןינבה ל הרותה פ*עבש תלבקו ונימכח לז וא םיקימעמה הצע רובעל הקיתשב תישודק דומלתה תוכלהו ולבקתניש הכלה השמל יניסמ םה םיארנ םיבהואכ לזה ונתיו םוקמ לשכזדל םהירבדב בודרל הישעמ שונא ויתולובחתו המה ו חור ה ףפת םהי ןכל כ איצוה ברה םכחה 'ר ירכז ליקנארפ ליז ורפס רד הנשמה אצי גהרה שריה עכמב ךורשי תוארהל רפסה הזה ש ורקיע ררבל תמו יצמ הלבקה תטלההו תומדקו פעבישותה אצי ידי ותבוח עגונב תלבקל לזה תישודקו הכלה מל ךופהנו אוה תומוקממ םידחא הארנ המש הנמאנ וחור םע הלא גהרהו שריה אצי יבמופב אורקל רנת רפסה הזה ומעו דוע םינבר םילודגו ומכ ברה ןואגה םבהה ללוכה ר המלש באז :יילק לד ראמלאקמ ורפסב ינפמ טשק ןיאגה 'ר לאומיש דניירפ לצז גארפמ דועו ףאו ואצי םירהא קידצהל קנאיפ ומכ ןואגה םכחה ר יש לד ברהו ןעדזערדמ דועו זככ ורכנ הנורחאב ירבד תמא קדצ גהרה שריה ובירב םע םה רד הנממה םגו ברה ריש ליטה בהא קפס רבדב םערתהו קנארפ ש ראב ררבו וירבד חינה! םותס םותחו הזו ןואגה ריש ותרבחמב ירבד םולש תמא רישא ט ההרתי קידצהל קנארפ ב ז קולהי דובכ גהרהל שריה לזו : לא דובכ תראפת גישמה ינא רמוא ידהס קחשב תרקי יניעב תדבכנ יתעדיו ךירעהל בור ךהכ הצילמב חוהל רושימב םעל לארשי יתרכהו

28 29 ךתניב דומלתב תזנבהבו תדת םיעדםנו םג יתוזנה יתיאר רוא תד שאב רעובה ךברקב ל'בע םיצפחה תעדל תקול מ ברה שריה םע ב יזד קנארפ מפהו םהי או יקל םירפסב ילודגמ ימבהו רודה תודא הז רותבו בתוכ הדלות לבוא ביהרהל םירבדב קר ריבזהל ז תוארל דע המכ ה^נדג ונק ^ל תשודקו ותרות תעב רבודיש ןגהל דובכ לזה תויקלאר תוכלהה תורוסמה שיא יפמ שיא דע השמ יניסמ ןעמלו הוה ינבה הרותה בתכבש פעבשו הקובה הקובדו תומימתו הנה םג דהי ו גו^פ להה גיהרה שריה דובעל תדובע שדקה ןיא המל הנמיה תויהל םגיתמ ראבמו הרותה ותכמו ז ןיא יד ראב המ הלדג המרו איה ףא ןיפה 'ה חילצה ודיב ןפואב םר זונו דאמ תנשב ז כרת ( 1sg7) איצוה רו רפס תימיארב תנישב טכרת (1809) רפס תומש תנשב גלרת יז3) ( 1 רפס ארקיו תנשב לרת ו (ivs7g) רפס רבדמב תנישבו הילרת (1S78) רפס םירבד ומוגיתו ורואבו רפה םילהת ספדנ תנישב ב מרת (1862) ע במב ןורשי אצי רי כ הא ייע ונב גהרה ינ וספדנ ומוגרת ורואבו ^ע ילשמ יקרפו תובא םג תי האב וימי רנה רואב ^ע רדס הלפתה וירואבבו הלא הארי תולודג תורוצנו קוזהל הריתה בתכבש פ עבשו ויתולועפ לדבהל)ןימיעזעגימימירטסיואה ד ע (הדעהמ רשואמה םויב 28 ילוי 1870 ועדונ ידמל אוה ךרע השקב יהב םינמאנה ותירבב לא זיוהנעמענדראעגבאה רישא הפ התלועפ הבוזבל דגנ בתכ הנימיש לש הטארצימסויה רעויאקאמ איצוה ותרכהמ סאד פיצנייפ רעד עג יטייהיירפסנעססיוו יתשו םיניש ירחא ןכ ( 1870) ותרבחמ רעביא ןעד טטירטסיוא סיוא רעד עדגיימעג ו וירפסב דבל קפתסה ומצעב עסנ המכ םימעפ ןילרעבל רבדל םע ילודג יברו הנידמה תודא הז דוהיבו םע רהבנה עדונה בגשמל דע רעקס םג ותלהמ תנישב םיעבשה רישא הלהה ןיומל דישל ותיה הרצע ותוא דובעמ תדובע ישדקה דעב ותלהק דעבו ל י בהא הכב םיזיו תנישב דמרת (1884) רבה ברה ישריה תרבחמ תהא ןגהל דומלתה תפשב זנכשא ו תרבחמה זה הלש דה םירשה םילודגה רישא יתרתע וניחא תיב ןעי עמיש םוקמב הובג וצפה דוישהל דומלתה אוה רוקמ תחישמ םידוהיהל עגונב ייחל הרבהה המו לדנ ןיה ךרע תרביהה זה עדג הזמ כ ופסאנ ינפל הזיא םיניש יישנא םשה זנכשאב ראססעפארפהו סמאצ םישארב וצפהיו עובקל סרפ (עימערפ) רישא ישי רבחי יפס ןגהל דומלתה תברמ םייטימעסיטנאה זא ודיגה םידהא ירבחמ הפסאה יייהא רישא רבכ ונשי רפס הזכ

29 30 ברהמ שריה רתומל אוה ץבקל תובדנ תתלו םרפ דעב רובח רפס הזכ םג ואב לל העד ת קפתסהל ורפסב לש ברה שריה ויפמ דעב ומע יע ויתורכה םע םירש םילודג םידבכנו םהמ ועדונ םהמו ומנ ץפה םסרפל םיעודיו המה קר ידיהיל הלוגס היה םהל קסע ומע תודא הז בו הנפ ונתנ ה ןהל דסהלו יהיו שיא חילצמ ב ורד - ומכ ןכ עדונ ל איצוה תירחאכ וימי לוק ארוק תודח תולהק ןודמי םיקיזחמה תולחנב תובא ףוסב ותדלות לדחא רזהל הזב ותיער הדובכה תשא ליה האר םייח המע םישמה הנש עבשו םינש ינפל ותריטפ הכלה תוחונמל הרזע ודי ב רבד בוט ליעומו ו וינב ויתונבו וינתח ויתוו המה ערז ורב הי םיעדונ םשל לדוגכ םתרות םתמכחו םהיתודמו תוניוצמה םלבו םיקיזחמ לבב בל שפנו תדב םשדק תמכחבו םדא םנ דחי םנהו תפומל לארשיב תוארל םהמ תעידי תד ןידו (ץנעדורפסירוי) תמכח האופרה (ןיצידעמ) רקח ןושלה (עיניהפ) ירמאו רפש (קיטסירטעלב) ועירפי המואמב תויהל םג דהי ירמוש םינומא םימיקמו תוצמ הרותה הבותכה הרוסמהו כ םיאריה רבדלסידרהו ה תראפת םינב םתובא יהי 'ה םמע לועפל ךא בוט לארשיל תירחאב וימי הרבנ וי ותלחמ בו ז ק ת דוע ומצעב ןעטקעראקה ורפסמ בר\ד ספדנה שדחמ 'פב בשיו שרד ותשרד הנורחאה םויבו ב ז כ תבט ט מרת הת ותמשנ לא םיהלאה תנשב א פה תונשל וייח רנ לארשי הבכנ ךא וחור שדח ונמע י*ע ויתולועפ וירפסו המהש ולחי התע רתויב טשפתהל םלועב רואו םתרות םתמכחו ךעדי םלועל - דובכ לודג ושע ול ותומב םינברו ילודגו ימכח רודה םירעמ תובורק תוקוהרו וצבקנ ואבו תתל ול דובכה ןורחאה וארקיו בל דפסמו םנו םירעב תורחא ושע לבא לודנ יתבבו תויסנכ ודיפסה ^רוא םעהו וררמ בב םבר םרומו הז ונניא ו חקל תודהיהמ תרטע השאר הבצנת רכזלו םלוע היהי קידצ -

30 םיאולמ הדלותהל רותב םיאולמ תודלותל ג הרה לצז איבא הזב תורכזא תודחא תרבותרמ עטראוו אייב ףיולבא רעד םישלש ונבמ לדבי םיתל ברה םכחה ראטקערידה ר ד םחנמ שריה ינ ןב דבכי ב א ודבסהב ור^דמבו הואנה תצורמב וירבד ותרבחמב ז לאשי דימת ןגוהכ : המ רמוא המו רבדא המו רפסא? הנושאר תרבוחב זה ףא רזי דיפסמה רבד רוצקב ץרמנ ןושלבו לש הלאש לנכ םמותשי ארוקה תלודג ג הרה לצז ףא חמשי ובלב הכז לארשי שי םר הנו הזכ וב ודחאתה תומה תולוכיש תויהל תואיצמב קר הברהב םישנא םידחוימ םיניוצמו תומכ תולוגד הלאכ תרבוחהמ זה וא םושרל הזב קר תואצות תודהא לולו רבד רוצקב ץרמנ ייח גהרה שריה םייטרפה ויתוכולהתו ויה תרהט תישונאה תשודקו תודהיה אוה םיק בכ ותש הארש םייח המע םישמח הנש רמואה הלס : תשדוקמ יל ןפוא וכונח וינב עדוי דחא םנק : ןעמל הוצי וינב וגו גהרה שריה דבלמ היהש בר דסה לשמו לא לד היה ןיעוי ןמאנ דבו תויצע ו לאש ותצעב השעו ורבדכ עשונ ודי ישת ת ע ו םימלוע ותנובת התיה הקומע דאמ וצפחו היה רידא קזהו דע רבד רמנ רמוא ואיצוהל ופל קיזחה וב ו ףרה ונממ דע ןיפה ה חילצה ודיב חכב םסקו וניע רדח תוי בלו טעמכו ארק םותסה םותחהו תושמב בבל שיאה ץפחה יתבןר ותרבח התיה המיענ דאמ תהישו ןילוה ולש התיה הכירצ דומל םג הצלה צויה ויפמ קרבכ ןוגמדד תלהצ וחור וינפו והתבזע דע ומוי ץרחאה ישודחב ותרות ותמכחו היה ןיעמכ רבגתמה תחונמב ושפנ תולשו וחור ןיטצה רדגתהו דימת ו ןהיפ רצע הכ קוסעל הרותב דע קספ פ מ ו י מ ם ר ג א ב תע דיטת ןכ םיתעב הערל ןכ םיתעב הבוטל הלא ועירפי םיבר תרובעמ םדומל ןכ היה ר ןושמש סע תדיקש ודומל תויהב הז ידד וחור לבו ונ רמ וי םג וייחב םייטרפה טעמכ המשגתה תישונאה רתויה הנידע תוו תפומלו היה לארשיב םדאו - וישעמב

31 32 וישעמב םילונדה תודעב 'יארשיל היה תזנאב יניע הדעה סנ לש לבב םוקמ תרשש תרמ*מב תונביה תסילש םידומעה הרות הדובע תולימגו םידסה ידעלב ז היה הרומ ליעוהל ךנחמו ן\אמ והומכ יתבב רפסה רישא דסי םנ ןשרד ףיטמו פנ היה דיגמ םירשימ וירבדב םיבצדדה תובהל תד-שא חקל תוכבל לבו יעמוש וירבד ועדי ירדה םבבל ומנ הרואב וז הרות תעדב רסומו שה וירפסמ וירבדממו עדוי דחא היה דמולמ לודג םכה םכוהמ ףוסו^פו ןירענ שדקב רמ*א עדי רבד ורויש תומכהמ ינב םדק דע תואצמה שה ינויעה לש ימכה יפוסו^פו ונרוד אוהו ומצעב היה ארוב הטש המלש תומלישב הנ איפוסולפב הדסונה תרות תודהיה תמכחו לארשי אוה רדה לא ךות וקמוע ליש תוכלהה אישו םחור םנ הלד םינינפ תומוקממ םימוה םה םישודהכו הלאכ ו בל דע ז1כ והכ וובנו םיב ס^יש דומלתה םיקסופו םי*וישארהמ דע םינורחאה עדונ ידמל ותויהב בר הנידמה השלישב תומוקמ גרובנעדלא ןעדמע גרובסלקינו דוחיבו ריעב הנויהאה בשי אסכ הארוהה י-יהא םינואגה םילודגה ירידא הרותה ר דרמ טענכ רו םוהנ שיווערט צז ל יגפל ואוב ןוכישל דובכ טרופקנא פב ףסונ הזל היה ןוישרה רקוה הפשהו ןיא המוד ול רפוס ריהמ ןיויצמו ארובו תושפנ תורפסב תודהיה דס:מו תעד להקה י ע יבתכ םיתע (קיטסילאנרוז) דע אצי דימת רותב חצנמ םע וידנעו6 ןינע הנ םויב רבודיש קוזחל תדה תודהיהו וירפסב וירמאמבו רובנכ לשמ ףינה ויטע רויו תופנ ונימי בו הנפ חילצה לבב ז עגפ םדא ו ל^ה דובכ שיא םש וניעמ קר אשונב!ינעה ו וכתוכב דע ךשמב המכ תויריישע םיניש והוחצנ וידגנמ : םימכחה ךאנעציירק ^עססאפ ביוא קקירב דועו ססעה קנארפ ןדנארנ רעוואקאמו אוה עלסכ ןתיא דמע קיזחהו ןגיו דעכ ויתועד םג תובר םימעפ רמ ול רמ היה תויהל יטעמכ דיחי הוצמ תמחלמב ז ךא תמועל הז להנ םג דובכ םימכח לוגדיו ויתונוהיצנב םילודגה רותב דמוע -הנמאנהתודהיהישארב ב רישא הנפ תבוטל לה יטרפהו ןיפה ה הי^צה וד םג ןיוהמ תולובגל זנכשא הייה בר עיישוהל ויה םידוהיה םיבמקה םיבוהרהו - - ומ: ןכ םיאור ונהנא ותוא רותב ראבמ ירפכ רישא םר והומכ יאבמ רקבמו בוטב םעט תרדהבו ישדק ריסינו תושקה תו יזחו הפקישהב הנוישא ה וירואבו םיריהזמ םיריפסכ רישא יאיבי ועיפויי ב^ב ארוקה רוא ^ודג ^בהו ןפואב יטושפ ןבומו דע יב ^כ א וק םמיתשי ובלב

32 I 33 ובלב :אןריו עודמ ימצעב יתוניבה? הנכ םג רפ!:ויואבב םילהת הזחנ תופנ אוה יודחי חורב םיענ תורמז לארשי תפועתב חור תולב מיפאקה ו בותכב דהא וא ינשב םיביתכ םדבל ףא רמתשה ילבל ראבל הזיא רבד ןיתלב קחדבו םעפ עמש ונב הז ינ יפמ ויבא ל צז : הז רבדה םנ ינממ וניבא!ורוש יננהו איבהל הזב הזיא םירואב םירכזנה ךרדב ב נ א תרבוחהב הרכזנה לשמל ורואב בותכה : םשמו דרפי היהו העבר םישאר תישארב) ב (י םיראבמה וניבה תלמב םישאר ןיעכ תועורז רהנה אצויה ןדעמ ירקוח עבטה ולמע אוצמל רהנ ב תועורז הלאב ו ואצמ לבב ימפא לבת רהנ הזכ תומדב גלזמ םג וקימעה רקח יקיפאב םילחנה תונשמ םדק ושפחיו ו ואצמ זכ דע וטילחה הרותה האיבה רבד ש היה םלועב ו ןגה ןדע לבו רפוסמה וי ךא הדגה היודב איה ראבמה חונמה לז ורואבב הרותה י הארי ונל לא ןובנ יב רוה הלמה םישאר הנניא הנבומב ועורז ת קר תולחתה תוקלוחמ ו ןבומ בותכה אוה : רהנה ירחא ותוקמיה ןגה ןדעב דרפנ עלבנו קמועב המדאה ירחאו ןכ הצוחמ ןגהל הלגנ דוע םעפה תנובתב העברא םירוקמ םיש אר םיב^מ ינ^פ םימ העבר תורהנ יעו רואבה הזה לצכ ופלחי ירבד םיגעולה הרותה הירופסו ומכ ןכ לשה ראבל רוה םש 'ה םשו םיקלא ןייע) בתכמה יעיבשה העשתהמ רשע d j(םיבתכמ תומש בקעי לארשי ו םשה בקעי הרומ הונעה העננ»דחו םש^^ לארשי ץמא בלה עשיב ה אוה חוי ז בותכהמ ה ^ א ר ב ) ומ (ה ואשיו ינב לארשי בקג?י םהיבא באה תוארמב הלילה םשבו בקעי בקעי והאר^ ''ה עדי שארמ תנמ לרוג וינב ץראב םירצמ ןכל בצענ ליא ותדרב^ מל המירצמ ךא וינב ועדי דוע רבד ה לא םהיבא 'המה ץמאב בל תלהצבו שפנ חורו רותב ב נ י לארשי ועסנ םע םהיבא ^בקעי עדויה תרמ ושפנ המירצמ לא םהיהא קילשה םבשחב קלחי ודובכמ םהי ו םערז רודל תורודלו םיאבה ןכ בותכה תומש) בי (מ בשומו ינב לארשי רפסמ םינשה 430 םיאתי עדונב םע בשומ ינב לארשי ץראב םירצמ תמאב וניו בומדדל ז תירבהמ ןיב םירתבה םויהו הלג ה םהרב בצמ תורגה תודבעהו וינבל םיברו ולבי אובל ידיל ןורתפ ןמאנ רבד קוספה הזה הנהו ראבמה ונארי תעדל רוה הלמה מ> ש ו ב הנניא הנבומב ךשמה ןמזה קר בשומ םוקמה ןפוא תוררוגתהה וא הבישיה המצעב ומכו ורוה בותכב בשומ וידבע םלמ) 'א (ח'י ןבומ הלמה בשומ המש תנובת ןפואו הבישיה ו

33 3 i או ההתבוררות ובזה באר דדננין והמיר כל הזרות בכתוב בהיותו הונך ל תכלית בדבר הוקי ה נם סעמיק בכל סוניות והות התלמוד נובל לאנזר עליו בי תמיד היתה בזה י ראתו קודמת לחכמתו הוא כעמוד ברז: עמד להנן על התורה שבכתב ושבעל פה גם יחד ונאזר בנבורת תי עיון : <בי ייסר הנהו ממיינת נהנים בין לאומים רבים בי דבר ה' שיבבתב ושיבעל פה המה כללי החיים וחוקי צדק בעד הפרט גם בעד כלל האנרכית בתעודה רמה יעודה למשפחת א ב ר ה ם השביל למצוא את עומק הרעיון והריה בהם בהי^^פותו ובבקיאותו בשי התומודים ובספרי הראשונים והאחרונים עד כי הגדיל והפז^ימיד להוציא לו חזיון הרוח הנאמן הזה ההופף בבללות כל ענין ועני הוא חדר להבין ולהשכיל את הרעיון האצור בבל ה בה והה בדת קדשינו והכתוב הדר: מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך שוה לנגד עיניו תמיד וישם לבו ונפיגיו ככל אשיר תוכל בינת בן אדם שאת להשכיל די בינה בהם לפי דעתו הנכונה מאמר חזל לא ד ר ש י נ ן ט ע מ א דק ר א' איננו סותר במאומה לחפקי הנעלה לחקור את הרעיון בשום שכל על מה אדני החוק והמצוה הטביעו (דברים כד יץ) כי המאמר לא דרשינן טעמא דקרא- הוא רק אם נאבה לצרף את הטעם א^ המעשה ועל פיהו למוד את כמות ואות המלואים שיל החוקים והמצות אבל החפין האהד לבד להבין הרעיון מבלי לנגוע בחלק המעשה אר עלינו לאשיי ולקיים כמשפט וכמצדוה עלינו הוא דבר אשיר גם התלמוד והמדרשי עשו כזאת הן גם תינוקות של בית רבן יודעים השות והתשובות: מצה זו שיאנו אוכלים על שום מה? מרור זה וכוי נאמר בעולת בהמה : אשה ריח ניחוח וגו לאמר לך : אהד המרבה ואחד הממעיט ובקדושין בדבר האזן ששמעה על הר סיני: עבדי הם ולא עבדים בדים ועוד רבות בה כי בכל דבי ובכל הה נובל להקור ולהבין הטעם האפיטיי בדיעת מדבר ה רק לבל גהייט בברור ני כן הוא במעשיה המצות ו'יך בו עוד כונה אהית ומה טיב ריפה ונעים לנפשנו להכניס בלבנו ציור היייגיון הנעלה בהה ובמצוה וביהוד בחלק העדות ולהביט כתורת ה הכמה נפ: אה מ כמוה בדרך הזאת ה: ך הרב הג זל רמכיל בינה בדבי* טומיאה וטהיה הלק הקרבנות סוכה וכדומה וביחיד בבאורו על פישת משפטים והלקה טיב מהפסוק והמת יהיה לו בבוי למעט שור פסולי המוקדשין גם כטור להוציא את הלמוד בעלים מטפלים בגבייה י^א להפך או אך השביי ל ב א ר מהפסוק כי הוא זה מודה במקצת הכיענה גם את אשיי הטייף

34 OO קרו ינש םירבד רזא הזב ישא הפקשהב הנושאר ומכ רז רזומו המה ונל ןה םיממותשמ ונהנא תוארל תלהתב תשרפ םיטפשמ םש השמ תדוקפב ה ינפל םע לארשי םע הז טעמ אצי לועמ תודבע םירצמ הנהו ןידה ןושארה דיני םהל שיאמ הנקי דבע ירבע ינשהו באמ רוכמי הנטקה ותב המ םיטפשמ הלאכ תינקמ םידבע תוחפשו הועזל המה םישנ ד ב ע ה ש ת ו המהז םתיח טעמכ ופאש ח ור שפוחה הנהו יניד דבע המאו תודבעהו םישי םהינפל השמ םבר תדוקפב ה ה ומכ רז בשחי םהיניעב המו םנ ענונב תרימשל דובכ םישנה ילבל ללוהי םיאור ונחנא האירקה הנושארה לא םעה וי תויהל םינהכ תלשממ התיה שארמ םישנה לא ירחאו ןכ לא םירכנה הכ ) רמאת תיבל בקעי דינתו ינבל 'לארשי תיבל בקעי ולא םישנה רמאת ןהל ןושלב הכר ((אתלמ) ראבמה רקיה הזה הארמ ונל תשרפב םיטפשמ הנושאר תולמה םישת םהינפל ןרוה רבד ה בתכבש רצק דע דאמל ו שרדנ הנכה רואבו י יע הרות בש הפ ) םישת (םהינפל ךכ ו איה הרות לש הכרד רוהבל בודל םירבדב םיאצויה רדנמ לנרהה דמלל הזב רתיב ףקות זעו דומלה גוהנה ליגרהו שורדהו ונצפחל לשמל : הצפהב דמלל ונתוא תבוה תרכה הבוט הרמא : בעתת ירצמ ףאו יד רתוהו לבס לארשי המש ץראב םירצמ ב ז ה המכ םינש תורשואמ ויה המש אציו ונל הזמ טפשמ קדצ : המ הער העורגו איה תדמ תיפכ הבוטה דננ הלא ונלבק םהמ ךא בוט טפשמ ה ןדפחי ונדמלל תבוה תישונאה תלועפ דטהה תבדנו בלה דננ רבג ונתימע ןכל רהבי הזכ שיאב השע ןוע לודג טפשמהו והביהי לבקל וי שנוע ת א השק ג ה ב נ שיא הזכ והוכיהי םיטפושה םלשל דעב םיצפחה בננש ןיאבו ודי תנשמ והרכמי תיב טפשמה דבעל ךשמ ש ש םינש כו ז הוצת הרותה וכלהתי ומע םעונב ו זגורב לו הוש וייה הושב םע ייה : ונודא ונוזמב וישובלמב ונועמבו בוטו ול ךמע הרמא הרותה ךמע אמב ךמע התשמב רכו הנוק דבע ירבע הנוק ןודא ומצעל ןישודק) (בכ הזמ אצי ונל טפשמ רתיב קדצ ש ךיא וני גהנתהל תבהאב םדא (טאטינאמוה) םע רכנ ונתימע המודה ונל ומכ ןכ םע טפשמה :ינשה טפשמ ה ןדפהי תוארהל ונל םרה בצמה תבל תוכזהו לארישי הב תיבב ןכל רהב רבד םעפה דוע אצויה ןמ לה הרקמ הזכ י וכותב רפומ שה אוה תעדו הקי לשמל הדלי זכ איהש תב ינע םיינעבש רזחמה םיהתפה

35 3G עדי ךרד תתחא המב ליצהל ותב הנטקה תפיחמ בער יב) קר באמ הזכ רבדת ה ייתה יפל ירבד ונימכה (לד קר רוכמל ותב המ תבה זה האב תיבב שיא ריימ ע בצמב לפש דאמ תויהל המא תתרשמו ךא ףוס רבד היהי ןב רימיעה הנהקי ול הש ונתרות טפשמ רמוא טפשמכ: ב ה נ ת ו ה ש ע י ה ל ןעי יפל קה ונתרות ראובמה ירהא ןכ דומלתב : השאה הלוע שע הכ וילא האוישהה תמב ש תויהל ה ו ומע ב רבד : םיירבעה םירבגה בוה םהיישנ םשפנכ ןדבכלו יתוי : םשפנמ תופקשהב הלאכ דועו תולמנ הואמ תודבכנו ןנובתי יאבמה הנה תוצמה תוכלההו ו תודהיה ותדועתו לב טרפו ו הלא הרוי ונל הקומע הנובתב וייפסב : העסיתה רשע םיבתכמ ויפסו 'ברוה ויואבו םימוהה יתיו וירפס דבע םהב ימי וייה דע ומוי ןו האה וייפס ויבה דעב דיתעה םימיבו ואובי ופיסוי איצוהל ירפ הכרב וייפסמ םינה הלאה רטיא האירקב הדבל וי ארוקה צל ידי ותבוח אובלו דע רקה ןויער רבהמה קר םייצ דומל ןויגהו בר םהב םינופס תורצוא םינומטמו תונויער םיהובג םינו םידסינה העידי תירקיע דומלתב תמכה איפוסולפה רתיו תומכה ינב םדא הו ןויעב םר הינו ז איה תיצמת תרבוחה לש ןב נ*ה*ה לצז - ונב הז ברה םכהה ללוהמה ראטקעריד ר ד םחנמ לידנעמ שריה ינ ואיצוהב רו הנשב זה ירהא תריטפ ויבא -סננודנייאה טפירש וצ רעד גנופירפ ןעכילטנעפפא עלויש^יאער רעד עארזיאהל עטי טיל סנאיניר טפאישלזענ *טריפקנארפב מינע סיפדה התפב תיבוחה רמאמ דבכנ רקיו ויבאמ גהרה לצז רישא בישוה ינא יאדכ ןוגהו והנה ןכ סחיב תודלות ייח יבחמה ויפמו ןבו תוארהל הזב םנ רותב חתפ רבד ךלה והור הנה וסיפדהל ףוסב הדלותה הקתעהב תירבע הנמאנ רמאמה הזה השע זא םשור למנ פיו ותלועפ הנמאנה ת^יעותל הבר הזו רבדה : וב םויב רטיא חתפנ י ע ברה גה ר ןוסימיש לאפר םיריה לצז תיב יפסה ילאערה ירהא םיק טאנעסה פ פב אממאינאיפה המיש םידימ הל דהא בתוכ הנהו - י^ב םיש - אצי הינמב הפע עכמב יעטיופקנא יפ *לאנ ייז רישא יפל וייבד אב םישב ב ור הדעה חקפ^ יניע םייצינה םידוהיהו םיהרזאה םנ דחי תעדי יישא ה ישייה הישיע ןנ^ תיב יפס דיסי דסימ דגנ ה^כישהה תי ^סה ייחי ה-בחה הינמב ה ירנת זה ןייחי בתוכה

36 3 7 לשונו ויהרף וינדף כל קדשי הדת באולת ורעה רבה הוא לקט מאסרים מפוזרים כלי כל המשך מהפר חורב ומפר הישלחן ערוך ויעמידם על הנס להראות גלוי ל כי האיים אשר יוקיר ובד דכרים כה כמו שמירת שבת ומאכלות אסורות לא יוכל לחנך ילדים בטעם הזמן וצרכי החנוך ויזהיר את ההורים בשם ההשכלה ומשות הדור וטובת בניהם לבל יפקידו את בני הנעורים ביד מורה כזה לשלהם בבית הספר אשר למהבר ספר הורב והדהג המנוה השיב את תשובתו במאמד מיוהד הנדפס במכע אינטעלליגענצבלאטט בהוספה הראשונה 83 מהמכע הזה מיום 8 טען אפריל 53»1 וזה הוא המאמר של הרה ג זצל שהעתקתיו עברית : היהדות המלה התלמודית הראשונה וההשכלה וראהרונה להבין הכללית דבר גילה אהד הנלוה המכתב העתי פראנקפורטער זורנ 78?ג מצא לו ענין נות בו את ההודעה מבית הספר אשר להאיזדאעליטישע רעליגיאנסגעזעללשאפט כותב המאמד יביע רוהו על דבר היהדות התלמודית וההשכלה הכללית באופן כזה עד כי כל המגלה העפה שלו לא פעלה למענהו רק להראות לדיעת-הקהל למדי כי נעלמו ממנו ראשיי היסודות כן מההשכלה הכללית וכן מהיהדות התלמודית וכספר החתום המה לו אף ריאה על ידה עד כמה ילמו בדור ההוה כי כבוד היהדות התלמודית ידד פלאים עד כי הכותב ידהיב בנפשו עז להאמין כי דברים המלאים מושגי תהפוכות רעיוני תהו הסרי כל מעם ונוסדים על קלו-ת הדעת כי גם המדז יוכלו למצוא מסלות בלבב דעת- הקהל דק יען וביען כי כוננו הצייהם ננד היהדות התלמודית מבלי שים לב כי בזה איב לבות פי אהינו אשיר המה עוד נאמנים לדת קדשים ומחזיקים בבתת נחלת אבות באמת ובאמונה לא למען בטל בזה את דברי הכותב בלי שם הנאותים רק לתלמיד טועה שהמה בטלים ומבוטלים מיהם יצאתי להשיב דבר רק לבלי נאשיר זדים בשתיקתנו לבלי תתראה זאת כהודאה לדבדי הטוען שלא מדעת אי^ בשיקד יסודם ההשכלה הכללית? דעת והיי החברה? ^רת הרוח למען ידעו להכיר ולהוקיר באמת הץ ערך תנאי היי החברה הכלליים ויהוסיהם על יסוד התפתחות העבר וכשירון המעשה בה 1 ה בטיבע ובתולדות בני אדם - רוה נדבה ולב טרב כי יתעורר לנץם על נדיבות ולהוציא ל פו ע ל

37 3 8 ופל רבד תמאב קדצו גוחב תבהא םדא הדםכ הבוימ םג תו הל ןכומ ןמוזמו ב תע העש בו לבבו םוקמ ההממיב הבר שיחהל עשי יזעו םישנ הנורחאבו תוחתפתה תוהכה תונורשכהו ןעמל הולי ןפדה לא ןוצרהו םג ןורמיבה ןמאנה תלוכיהו יועפל תועושי תבוטל ינב םדא םיחרזאהו ז ונחנא רותב םידוהי םיטושפ םיקיזחמה תודהיב תידומלתה ונבשה דע הכ םותב ונבבל םתוחל תינכת השהה תילה הנמאנה הבו םיטושפ ונייה ןימאהל תראה חורה תוליצא תובידנו בלה תוצמאתהו ת^רכה ה יש הה תילה הנמאנה זה םיאתת *יתיב ש םע תלהנ תובא תמיודקו תדה ו תואצותה תוליעומה תודומחהו לש השהה תילה ןדימ איה ונל ןהידי ךת הלבישהה היישריש הטמל מיעתו ייפ ה עמל ונייה הכ םיטושפ ןימאהל יב ת^אה חורה תבדנו בלה וליעוי ו וחילצי המיאמב םא ונדיב תחאה טיישונ ינבל םירוענה יפס הרותה רותב רבד 'ה ונדיבו תינשה ןתנ םהל י תיחשמ למי תעדה תולק תוזעו חצמ לבהל לבנלו ירבד םיקלא םייח הלא רפהל ויקוח ויתוצמו םיישודקה םעטמ ןמזה רצ םייחהו תוגונעתו ינב :םדא ונייה הכ םיטושפ ןימאהל תולייצא תוינחורו םייחה תואצויה תודהיהמ : תידומלתה םהיל הל לב תולי תולועפו םייהה הלדגכ הניטקב קר הנה הנכורעת הבורע החוטב הנמאנו דעב תעדה תילה תרשיו בלה דע ונבישה טפשמל קדצ ידוהיה ידומלתה לשמה ןמאנהו ותדל אוה אוה חרזאה תמאב ןמאנה הנידמב בר םיפ ביטיהל ליעוהלו לב הלא ונאה תוטישפב תידומלתה ונלש ונצפהבו עונמל םירוענה ינב אובמ תתהישהב תודמח תתלו םהל השה תיל הנמאנ המימתו דחי םע תעד תד ינמדק ונדס תיב רפסה ונחקל ונל םגתפל דומיל דסומ רמאמ ל זה םא ןיא הארי ןיא המכח םאו ןיא המכה ןיא הא-י רצ ונל בתוכה ילב םמי אוה רחא דעומה רפמה ת ונלמי יבכ חתפנ רפסמו טעמ יפל חלהתחה תיבאמ םידוהי ודיקפה ונידיב םהידלי - יצ וני םנמא רחא דעומה ונדמלל ת^ד תרחא רחא דעומה חוהל ינל ונתמותב תידומ^יתה ונלחנה ונל גשומ ןוכנ השההמ תילה יפל תעד בתוכה ילב םש קר ישיאה הזה םישב למימ א יקי ^לחי תביש איסהרפב ימיב דעומ גהי ענמי ידי הכממ תשו יחמ השעמה רחסממו ייעצמד רבדל *יבד אעצמ^י םחמ ןיפה למ יפל תעד בתוכה ילב םמי וי^ע תייחל והומכ ריב רמחוי תעד םנ יפמב תרות השמ דע בומדי תוצמ -ר ' '

38 3i) רועוב ץמח חספב רוסא תלא םדלות םד בלח הנ הפרטי הנה קר תוצמ דומלתה ילבמ םיש ןיע אורקל רפסב הרותה כ הלא תוצמ ה רבד 'ה א ד רו י ימ שיאה אי םי^מנ ימיב ץיקה - טילחי כתוכה ילב םש רמיא קיחרי ומיפנ לאנתהמ תאב הלבנ הפרטו םד בלהו שיאה םג ןוענזנ ב גהני ןיוהרל וידי ינפל החוראה תעגו הלאה רמתישי עוגנמ יקלחב ףונה םיסוכמה אוה אובי להקב םילישמה ו דהי םהמע ודובכ המ השענ ךל בתוכ ילב םש הביישה ךשפנ ךתחונמל ונ רוזעל ךל המואמב ךנה הנומי תומולהב תודליה ןמזה בושי דוע רטיא ריחמכ ^ק ונלוכי תונקל ונל םיש לשמ ןיב םידוהיה יישא העידי יא תורעבו תרותב ה ףורה ףודנו ץאנו שדק קוהיש געלו תלחנמ תובא יגהנמו לארשי תרוטק ע^אגיצה םויב תבישה ןהלשו ךורע אממ הפ יט ההא ויה םינמיס םיקהבומ שיאה הככש אוה השוע לשמ והנה ןמזה אוהה בושי דוע ןעי הכמה ה^קה זה ומי תעב תיחכונה יתיבו ש םנ םיסה םירעובהו ינב ןומהה וני עוטנל תוב^ב ינב םירוענה םיגשומ םירחא תרחא הנוכתו : תשה חורה בלהו ןפואב יחא ררועל חיפהלו םבלב הבהאה הנמאנה תלהנל לארשי תיחצנה רואבו חור ה תמבהו ונימכח לד ןנוכל םבל תויהל םימת דהי םע תדה תודהיהו חוקפל םיניע תכלל רואב דומע תד שא ןימ םבל רבדב ה ןעמל ויהי םתובאכ יב דסח חורו הבידנ םוקל תובידנ תו תפומו לארשיב טיבהל םיניעב תוהוקפ תבהאבו םדא הרוהט 'ה לבתה תישונאהו תוארל תימיונאהב תדועת תוכמו םמע םמעבו ןיבהל לשהלו ךרע םתומצע ץמאתהלו תומל ההמישב םהיתובוח רותב : םדא ןב ידוהי חרזאו םלתשהל תמכחב ה ותרותב םיעדמבו םימררדה חורל םדאה רמה וכרע ןור ת י םד אה םאו ומי רבד דבכנ רקיו בוטו תמאב םירבדב תיישונאהל םיענונה םיקלאהלו ושעיו ז טיפנב הצפה זא וריקוי ודבכיו םתוא : ףא םידוהי המה קר יובעב הז ללגב םידוהי המה ובישחי םתוא המה יב םישנא םינמאנ יב םיישעמ םיבוט םישרודו םוליש םדא םיחא המה עגונב תישונאהל םירבחו םירקי הנידמב ףא ואי ימיב ץיקה םילמנ ו^זאגתי אמב הפרט םד ב^חו וללחי תבישה ידעומו ה והמישיו םתוא תדב םימיה ו תדובע םהיישעמ וניידי זא ןברד 'הל ומוצי םויב םירופבה תעו ובפישי םשפנ

39 4 0 םש&נ שהל ןוקצ םולש ושת םניב ןיבו םהיבא םימשבש ו ינב םדא םג דחי םנמא שיאה בתוכהכ ילב םש דמועה ןרהמ תודהיל ןויערבו רז רזומו הל לב טיבי הי ויניעב תודהיה איה תמאב רפםכ םותחה עבשב תומתוח אוה הב האור תותוא לבא עדי םנוייתפ עדי ו רי ךרע ןיה תופתה שפנה רישואהו ןמאנה רמ*א ליהנת תודהיה םיקיזהמהל התירכב - ןב הארי ינומהה ימעמ ץראה ירבדב רעמאה קר חיש לפת ילשמו רפא ו עדי ו ןיבי ו שוחי תופתה שיפנה תוממורתהו ןויערה ומי תויבמדב בל ארוקה ינויה תעבו תרדהב שדק שגרו הנ קשני ןב דבבי בא הנבלה היצווקה הבאשנש ול תרבזמל םלוע תלהנ בא שיא הביש ךלהש ומלועל דומעי זא בל רסח םמותשיו והישעמ ותוארב קב ו ה זה איה קר רורצ תורעש תונבל ו ייתוי ןכ ךילשי דגנמ זביו שיא ערופ רסומ תעבט ןישררקה שיא רשי רומשי התוא השודקב תרהטבו הבהאה ותרבחל תשאו ותירב אוהו תרקב חור הנרדמי לא הולמה תרב הננתיו ןוברעב ןעמל גיישה תורוגא תודחא תומל ונורג ןיי ללבבו ןיח ךרע תותואה םינויצהו אוה קר דעב הז שיאה רישא םניבי םרוש ריו עדיו םור םתמ ץא המס הכ תוס ימו הומכ תריבכ הכ!לבהתעדויו ןבא םיהק ארקמ ייח ידוהיה שרעמ ותודלי דע לבוי תורבקל : תובצמ שהק ידומע ןורכז הושי דגנל ויניע דימת תותוא םימיודק ובציתי ודגנל תודע הנמאנ תירבב ה והנבבוסת והננובת לבב תע דימת בו אוה םש ב ענר עגרו וי תוארהל ופב ותבהא וריו ה לבבו ובבל ושפנו מי ונוצר שודקה : חורה רודהי קומע קומע תושמ ובבל ןנוכל וייה והיפ ם^פ ו ול ביתנ תוכילהב םלוע חורה ריבבה רואנו הזה אוה םסקה הכ רוצעי ךופהל ידוהיה ינעה רישעל ללמואה הכדנהו המשל בוטו בל אוה ואיצוי רובמ רצ בחרמל דע שלחה רמאי רובנ ינא ןיו םינוא המצע הברי ןעמל דדועתי ל תוערה דומעיו הסמב רותפל ול תולאש ותדועת רתויה תויגיק וכילשה ידוהיה דהא יפחמ םי לבתה תויהל דדוב וTומב דומלג בזענו םייאב םיקוחר תוברעב רבדמ היצו והודירוה רוב כה אתב ודבל ךרדמ ףכ ולנר רישאב אוה םש : שדקמ ויה^א ומע ןהכ ותדובעב חבזמו ה ברקב תוישמ :*ובבל ולהא יוטנה - תיב ושד^ ונחלש חבזמ רבשנה ושדק םתל החנמ ןברק םימו סוכו תועושי r

40 ישועות והוא בהן ל עליון 4 1 תמיד ברכת דז בבא ישיג אמת ושלום מקום ובבל עת תמיד הפרה אשר העלמה העבריה תהדל מקטוף אותו ביום היטבת ההביל (קאפער) שלא יצודנו הנער העברי כל עבודת מלאכה והרושת המעשה שימנע ידו מהם איש ישר שומר שבת מהללו ביום הקדוש ההוא כל א^ה המה מה אה גלויה (פראטעסט) נגד הכפירה במציאות ה' בטבע הן המה עדים נאמנים כי אכן יש ה' בורא עולם תבל ומלואה כאיש ישר כאשה עבריה אשר בכל יום השבת ישבתו ויעצרו ידיהם מבלי לפרוש ממשלתם על כל יצור נברא מבלי השתמש אתו למטתתם ולתועלתם לשנות את פניו כהפצם יעידו ויגידו בזה כי את התבל הזאת הארץ הנתנה לבני אדם והמון בריות אשר עליה יביאו קיבן על מזבח ה' ירו וידעו ויודיעו כי אכן יש לתבל הזאת בורא אדון תוצר וכי לו בל יציר נברא וכל כה הנהו עבד ה ונם המה משרתי עוכדים ופועלים בהמק הכהות הנתנים להם רק לפי רצון ה והפצו הני^ה פתותי החט [ אשר יבער היהודי מביתו לפני חג הפסה המת מה אה גלויה (פראטעטט) נגד הכפירה במציאת ה והשנהתו בתולדות בני אדם (געשטע) והודאה גלויה עבור האנושיתתהת *הנהגת ה' אשר בעיניו לא ינבה כם מלוכה מושלי ארץ כפרעה ולא ישפל עד דכא עבד נקלה כי הצדק והאהבה יחנו על דגלו תמיד להביא בכל עת מצוא גאולה להאנושית והפוכה אשר יבנה היהודי היבנה ותכונן את הידיעה וההכרה הנאמנה כי כבוד ה' מלא עולם לא רק בתקופות הדורות נוראי עלילות אשר באו רוץ תבל ומלואה ולשנות אותם כחפצם רק השגחת ה תלוה בכל עת תמיד את האדם על כל מדרך כף רגלו ה' ילמדהו לבנות אהל משכנו תחת שמי השגחתו בעמוד ענן ועמוד אש ינחהו במדבר וישימון דרך אף ינצור וישמור אותו הלה ה יר וידע כל אהל וכל ין מזון ונפש נפש ובעד כל בתוכו נפש אשר קים מן שמי םמתת כל ה המה רק צלצלי קולות אחדים מההללויה הגדול אשר בהיי היהודי ואשר אחדים מהם במרא^הם ההיצוני לרף הכותב בלי שם מהפרון דעת בלי פדר ומשטר בלי כונה ורעיון ויציגםעל הנם לפני בעיניה אותם דעת הקהל להבזות כי נאמנים אנחנו לא לבד עם ה נב ע אמר נגדה נא ל העם את כל היי היהודי המלאים פעולות כי כבד נכבד זה לפני השבנו אשר רמות

41 42 תווכי תודבכנו םלבו םישודק םא חוכה היחי כ ויח ועתיבא ויתובאו םנו ונינב ךנהנ הככ ןעמל םינב ויהי םוקבל םנמא ןב ןפואב הזכ ונחנא ונינבו קלאנ רן:«ישהל [ והמ הנהמל השהה בתוכה הויב דועב םיקנ לבקנו וני יבתכ ירבד שדקה תמאב הטומ* פ דבכנו בותבה םהב רותב ירבד םיהלא םייה םנמא זא ךילונ לא ונינב השמ םיאיבנהו ןעמל וריבי ועדיו ימ המו ויה הלא ונל וחכוי תעדל םמצעמ השמ םיאיבנהו ועדי ורהו קר תודהי זכ הארנ םהל איבנה והיע שי ויניעב הבשחנ תישודק תבטיה התע איהיש געלל םיקלו איה תומלש תנ הובג האישנו דאמ םיקיזחמה יו התירבב יעשי) חנ ג*י (די םהיניעבו וארי קומא ןב הז קיזחה הברה זועמב תשה וננמז דועב לוכי ביה הל זע ושפנב אבנלו םש) yd (זי םתלפמב ליש םידוהיה יוא רשב ריזחה ןיקשה רבכעהו עימשנ םהל לוק והימרי איבנה תעב ןביח תיבה חיטבה ליצהל תלשממ לארשי שדקמו ה םא ורמשי תבישה ןללחמ הימרי) הי (זכ גיצנ םהינפל לאינד וירבהו המכ דע ויה םיקוחר תשהמ וננמז דע וי ףרהל םשפנ קדההלו זועמב תד םישדק ילבל לאנתה גבתפב ךלמה בו ז ימ דיגי ז ב יפנע םיעדמה ויה םיניוצמ םילודגו מ ימכה םנמז לאינד) (א תו תפומלו םהינפל ריבענ ירובנ המבחה היישותו ימכהמ דומלתה ירידא הרותה ם דהאכ ויח ייחב הלאכ תודהי דע םמוי ןורחאה ו תובטיחמכ בתוכה םש ילב ויח ייח םיריזנ ולביו םהימי ילהאב םטלקמ ער ויה םש ישנא ישנאו השעמ יבר םיפ םנ גוחב םייחה םיילה ו דהא םהמ היה הילי לדג וישעיו םש םהל ופיו ךא בוט תוכילהב םלוע ירבדו םימיה המה ןיעב החוקפ הפקשהבו הרורב וטיבה תואצומה תורוקהו םהיתורודב וניביו םתירח םתלועפו דעב תורוד םיאבה לבו ועדי ךי יעהל ןיה ךרע הרותה יאשונו הלגד הארנ םהל םג וניבר הידעס ןואג םבמרה ןבמרה קחצי אמרע לוריבג ןב לנברבאה 'ר הדוהי יולה אבלא ינבר ימכחו ררפס ביעו ויה םינרות םימכח םיפוסוליפו םנ דהי ו הבהאב הבר תכהאו םלוע ומחלנ תמחלמ הבוח הויצמו דגנ ללא יפרהמ יזוב הרות הוצמו םיבכככו םיריהזמ םלועל וססונתי ימשב דומלתה המכחהו לו ייבדכ בתוכה ילב םש רישא ליופטי *יקש ומחלנ דגנ תודהיה תידומלתה הל א האינ ונינבל ןעמל ופ^אי םתוחרא ןעמללו ויהי םג המה םיללודג םיליגדו הריתב השהבו םנ דחי חכ ויצעיי הל דגנ יעותעת לבה םכקמו בזב תויעב תעד יאר דבא

42 43 לבא הלבגהה הרבהה יTמ הקהיההו הנאי בתוכה םש ילב? ה ונרמא המל ונהנא םידד תרהיל השה םירמ םייל םירהא םינוש ייהמ הרבה הלאכ ודהאי םתוא קר התשמ םינמש ןחלשו ךורע םא וצפחי תונכל ז םשב הלדבה הקחרהו םנמא וניבי ז םצפחכ הלדבהה הלבגההו זה וי ידוהיה ריסהל וימ הלדבהה זה הנתנ ול שארב ןושארו 'המ ישאו ע י יתרות הרוה ונל תואמה תורוסאה תורתומהו ונל ונוציו רומשל ןתוא תומלו ןהירחא ארקיו) 'כ ה כ (וכ ז ונ תונשל רובעיו וני המ - ךא םירמ ונחנא ייח הרבח םייקי םינמש התשממ םידבכנו ןחלשו ךורע םא ווי םידוהי םירצונו לוכ תותשלו וידחי ה ווי דחי לועפל תושעלו שיא תבומל והער ה ווי דה את ה ל דהי ןויערב םר הנו תחלצהל הנידמה רובדב השעמבו תבוטל לה ןה ווי גואדל לועפל תושעלו דחי ווי איבהל תונביק ןוצר יחבז חבזמ רבד קי בוט דבכנו םהיתוהכ ו םיעצמאה םינותנה ומל ןעמל םיקה ןנוכלו תבהא םדאה תבוטו לה תודסומ םינמאנ םנמא ימ עדי ימו שוחי הלא וקזחי וצמאיו דאמב דאמ רשקה ילה ךר םימי ו הדוגאה תחא זה תדחאמה תובבל לועפל תושעלו ךא בוט םשל הרטמ המר הובג האשנו הכהאב הוהאו תיל הדבכנ ה קד תוערהמ תודידיהו ופי רשב יגונעת םנעמל מ ןחלש ןשד הקרה ןייו - ידוהיה ירצונהו ימימת םיעד ירשיו בל וכלי הל דגנמ םויבעיו הקיתשב ונהנא הנ ונירבד ףא דוע תובר יאשנ ונבלב עיבהל רמא ז איה הלמה הנושארה ונלש ונשפנו לאשת ות תויהל םנ הנורחאה ונחנא שקבנ הקזחב עיבהל לחקב רעמ ונכל לבא ונניא םיחרוב אבההב תעב הא ינ וללועי יפעב תשודק ונתד וללחיו הדובכ םע בתוכה ייב םש ונמש הזב ןיקה ונייבדל ךא בדב דהא אנקנ וב ךיא לישה םישל ףיעצ הט ומש ותוסכלו ןואישמב דע ונ םושב ןפוא והרהל ימ אוה הז ימלו אוה : ונ ותשקבל בןדב להק םילשמה ז הא^ה ונל התפב וייבד גשומה ליש ןוישארה תילה הישהה ומכ ^ז אוח ול ןיב םידוהיה והישקבנ ה^גמה הפע ולש הארת ונל תויעב תעד יאו םג רפסב שמוחה ןעמלו והישקבג םג ןיב םירצונה חוי ףיסב וי^בד םנ

43 H םג תעידי מפס תד תייצינח ןיא יל סאו ןכ אצמנ םחנ ונשפנל ונשגפ קר צ_ י ע בו 'י ןב י^יב םש ילבו םצע - ךא י^בחל חע:*ם דחא וע^ע תחקל הז'א םירבד ףוסב ונרמאמ םש ייזב לצה ":אתי אוח אב םשב ותלגמב חנבו בור חדעה דגנ ז ביישנ 'א י - א ^ו העידיב הנמאנ תבהא דויחא הדרי התלודגמ תויהל י צ נ רבוע םנ תשודק תדה תלהנו תובא דוע הלפשה דע פע א^ו הדבאנ להקמ ה ונחנא ונעדי בטיה תול הדעה עדנ לידבהל הלאמ ורמאתי המה יאב הנ תעד בורה ונהנא עדנ רורב םג הלא רביא וניתובישהמ םהיתונישהמ םנ םתעד הנניא תמכסמ םע בתוכה םיש ילב םעו הלגמה הפע ולש םיחכונו וננה תעדל בורה רמאתי ןבה ילב םש ז אוה אב והכב ול התנע התרמא זא ונעמש רבד תלוז הבהא תרבהו הבויג דעב הלועפ זכ ןיא הל הריטמ תיהא קר ןנוכל תדה תודהיהו הרו ןמאנה ךלנ הטב ב^בו שפנו קיזחנ תדב ונשדק הנעמל ויח םג ובירקה םהיתובא םהייח תחמשב בבל ) ףוג רמאמה (םותה * רעניבבאר שריה טרופקנאר לירפא

44 H ס פ ר אגרות צפון תשעה ל ע שר מבתייש דבי על ה י ה ד ו ת ניינצעהן בריעפע איבער יודענטהום

45 4G תבן המבתבים צד 48 JIrfLwwJ i - N l^1««n ^ א) 5G ה מגי :דןדת המצב בערבת n u 04 תבל ff דדמל צי ה c U1 n ^ ת^«דב 7d ד) הרב 'צי תדב *ך 88 ff ה! 00 אדם בגי תולדות הת צי ו) ff ה מביעי יר 112 ז) ff ה*ממתי -fs U (^( i «ן ה) 124 ^ י ( i ff מ) 142 ןק'^*^וך^ ^ ל ' pו'^ המ* 2 ית ff r האת ע*מר 4k Uj '*1 ^ L Wmw f f יא) וו«-י_^ < ר מצות 154 <f יב) Wר -11 f f ^ יג) n ו אי-^ס ( t יד) סו) II-מ!lit ff ע»ר 1 J1 ij 1 1 1(0 *«%»»«יבווי זביות דמא:צ פאציאן) 188 מז) ikm y 1l» W1) n K V--11 ff ^ " תקוגים בדת ^רעבא ם) 10G יז) Wy 1WMl M11 ft 204 יה) ^ '5 < מw * ר תת 5** n ינ 1 )

46 ך ה נ י א 4 7? 1: ט ל א די ט ע ^ 1 ע ר כ ט ע ר ב רי ע ף אנקל אגע 49 ש ט אנ ד פונ ק ט פ ע ט ה א ד ע 57 II 2 % ג א ט ט וועלט 65 II T ^! II 4 כ ענ ש 79 II 5 ע ר צי ע הונג ^ 89 גע שיב טע 09 II 6 7 II ייטר II א בו ת מ צרי ם פ ד ב ר ב א ר ץ 117 * 115 i li J II 9 0 II 1 איינ טהיילונג פ צו ת 143 תו רו ת פ ע פ טי ם 149 : 11 II חקים II כ צו ת 155 U ע דו ת II ע בוד ה II ערוויד ערונג ) ענ טוו אורף) ' II ע פ אנ צי פ א צי אן II ר ע פ א ר ם II 13 II פ ע רזונ ע

47 4 8 בתכמה ןושארה יעי יבוהא!ילתפנ ב התפש ונל תעה הז ירחיבכ ונדרפת םינש תובר עשעתשהל דהי העש הלק ךרבעב ךרד ריע יבשומ תללפ זא ילתפנ יריק' אשונ ןינעה ויש ונפמה םילמ הקי יבבל ךר ם*מי יבו היהי דיע לב יב ינעמ התג ה - ידידי ונצמ יתכפהנ שי יהא יתופקשהב תדה יתובולהתב רתייבי יתנהנהו ר ב ך י הנרמא דע תלוכי םוישל רוצעמ ךהורל טקשה לוגדהו תדמב תונלבבה תולאישהו : יתמיאמ?? עודמ וצרפתה ךבלמ יעה בישהל רבד יתכרע ךילא ןומה תונולת ירבדו הנטש דגנ תדה תודהיהו ןמל תעה יתקחרה דודנ תיבמ יבא ץ יאמו יתדלומ יחקפנ יניע תיאיל החוכנ להתהב םישנא יניבמ רבד אןלבו י יפכב המכח תעדו תעפש ירבד הלא תעמש תחונמב בבל קרו הנויהאב ינתלאש : ןימאתה רהל תעדלו בטיה םצע רבדה יצה ךתנולת ותחנ רב? םאה םיניעב תוהוקפ תרוקבו הרשי הנמאנו תבטיה תוארל ןיבהלו דע הכ ררבתנ ךל רבדה אוהיש ריקמ ונייה רעצמלו ונ רובעל וי ילבב םישמ וחקיהרהלו תולקב תעד? יד ראב ינתחכוה תעדל םירוקמה יתבאשש םהמ יתועידי ינינעב תדה המה דצמ דחא : לגרהה ךונחה רדסו דומל םינלופה הרותב דומלתבו םעיטב לפת ילבב שגר ילבו םוש ש דצמו םירפוס : ינישה םירצונ םינקתמו (ןעראטאמ יאפער) םישרח ם ו ןיפהה ןוצרהו םיאתהל ינויגה בלה םיימינפה םע רצ םייחה םינוציחה ביהרהלו גוח גנעה םיעושעישהו כ שורדי ןמזה שדהה םעטהו ומב יפ יתידוה םנמא הלא וקיפסי םד תונקל גשומ ןמאנ רבדב הנומאה תדהו ךיתשקבו תורוהל יתוא העד שהו ינניבהלו רבד ורויש הנהו לוק בכרה ארוק : ו :הבכרמה ינפלו ךדרהה ימ תלוכי דיגהל ידידי קריל הלמה הניטקה : םיבותכב! םנמא ילתפנ יריקי הכובמב ינתואיבה ילבמ וא דוע ןעישהל יתועידי יתופקישהו ינינעב תדה ויהש יל דע הכ : א דיע תרקע ןתוא ש ישמ ו תלטב יתינעט יתואונתי המו םג תלהנה יל יע ןיגוקמ תועד חיפקשהו תויחא תובוט תונמאנו היאמ יא זל ןעשנ ^ע בוט ךבב^ ךנוישיי ביהיא יישפנב זיע תונישל ךינפל ת כ ב ב י ם י ןומה *תונעט יתינולתו קידצה ןעמל ךיניעב יניד ייח יתגחנחו קי בלמ יחט יצפחו ימאגה יניות יבד תמא ' ' שא^ - ]

48 4 9 ערשטער בריעף מיין ליעבער נפתלי! ם דו רנ רייז ע א הנ ט ען זיא נ עג ענ ש ט אנ ד ה א ב ע מ ע הר זיא אונז איינ ע וואהל נ א ך אונז ע ר ע ר פ לינ טיג ע ני ב ט ל אנגי א הרער טר עננונג יינג ס ט ענ ס מיין ע טונ ד ע דאמינען לי ע ב ע ר ווי ע ד ע ח ע הנ ס נ פ ת לי וועעם אונ ט ער ה א ל טונג נ א ך ביי ג עג אננ ט אינ ט ע ר ע פ ס ע אי מ מער אי ה ר ע ר וואר פיר דיא ט א ל ע ר אנ ט ען צור געגען זיא פר אג ען מיינ ער ערוויעדערונג ר א ם פ אנדען וייט פיך רעליגי אזען וואנן ד ענ קונג ס א ר ט ה א ט ט ע יודענ טהום? מיינ ער ל ע ב ענ ס א ר ט אונ ד אונס אגליך איך איינ ע רעליגיאזען זא ווארום? ד ענ קווייזע פ ע ר א נ ט ביי א אונ טערדריקקען ג אנ צ ע ריי ה ע אי הרער ק אננ ט ען פאן פי ך נ א ך ד א ס ס ז אנ פ ט אי ב ע ר ד א ם פי ר זייט ע ר ס ט אנקל אגען איך ר פאטערליגן הויזע פערן בין דור ך ל ע ק טי ר ע אונ ד או מנ אנג דיא אויגען נ ע - א פ פנ ע ט ענ טנ עג ענ ט ען וו א ר ד ק ווארען זיא ה א ר ט ען ענ ד ע א ם נו ר : נלויבען זיא דען זיא אנקל אג ען? ה א ב ק זיא זיך ד ענן פ אר שונג די א ם ז ע ל ב פ ט הייליגפ טע אי ב ע ר איי נ ק אנג ע ל עג ענ היי ט פיינ ע ר ענן ג עג ענ ש ט אנ ד אונז ע ר ני ב ט ליי 5 טזינניג ב עזיי טיג ט ווערדען דיר פ ט ע דען מי ט אייגנען אינ ם טיר אדען אונ ד אן רו היג ג עג ענ ש ט אנ ד צו ק אננ ען אויגען אונ ד ר ע ד לי כ ע ר ק ^ א ר ע ל ע ב ענ ס ר א ך אונ ד וויעזען ג עז ע ט צ ט פי ר מינ ד ע ס ט ענ ם נ א ך וויא די א קוו ע ל ל ק מיינ ער ק עננ טני ס ס איינ ע רזיי ט ס נור די א ע ל ט ע ר לי ב ע ע ר צי ע הונגפגעוואהנונג אונ ר אייניג עס אונ ט ע ר פ א לני ש ע ד ליי טונג פ ע ר ש ט אנ ד אונ ד בעגריפפל אזע שרי פ ט ש ט ע ל ל ער נור ר ו נ ג ק צור ב ענ פ אנזי ב ט בי ב ע ל א ב פינ דונג ניי ע ר ע אונ ר ב ע קוועפלי ב קיי ט ת ל מו ד ש טו דיו ם ר ע פ א ר פ א ט א ר ען אינג ער ען ש טי פ מ ע ציי ט ווארען פי ט זיך אונ ד רען אנ זיי ט ס פ א ר נ ע בי ל ד ע ט א וי פ פ ע ר ק ם ק רי ס ט לי כ ע די א ~ אי ך איינגע ש טעהען ב א ט אום פו פ ט ע אי ה ר ע אי הנען רי א בע הרונג אונצולאנגלקיי ט רי ע ף ד א אנ פ א ר ד ע ה א ב ענ ד ע ל ע ז ע ל ב ק פ א ס טי ל לאן אונר זיא ק א ג נ ט ק פי ר ביי ם בעוו א הל-נור ר א ם ווארטבען שרי פ ט- ליך! נ א ך צו רו פ ק פי פ ט רוי אי ש ה א ב ק לי ע ב ע ר ג ע ג ק נ פ ת לי פיינ ע 4 פי ך זיא בי פ ה ע רי ג ק אנזיב טען א ב ע ר זא ג ע מ א 5 ט פיין נ א ך זיא קיינ ^ ד עג ם ווידערג ט נ א ך וועניגער פי ר ב ע פ ס ע ר ע אן אי ה ר ע ש טעל נ ע ג ע ב ק אי ך

49 I י' 50 על כל דת לפי דעתי ^קיב את האדם יותר תעודתו והתעודה הזאת התוכל להיות אהדת אם לא והשתלמות? והנה אם נקה את פנות ההש*קפה הזאת לקנה הבודה כנוגע היהדות לדאכון נפשנו תוצאות משפטנו רק זועה : א^ א'זד! תנהל ותכיא היהדות את המהדקים בכריתה? מראש מקדם מנת גורלה רק עוני ועבדות מודע ומכיר לישר בלאומים או לנבזה והדל אישים יהשב בעיניהם ובעוד אשר יתר העמים העפילו ע: תו על ראש הפסגה של מעשי אנוש ותהנויותיו וקו טור) מרום ההצההה והאינזר הנה היהודים על עמדם יעמדו תמיד עדים והכרי כל דבר אשר יוכל להרים את האדם לרום המע^ה וישית להייו לוית הן ויפי התורה בעצמה תסגור עיינו את דרך ההנאה והתענוג ותתיצב כצר נגד שמהות הה'ים : זה א<פים שנה הננו ככדור משהק בידי העמים האחרים ונם בעת הנובתת עודם מרחיקים אותנו מדרך ההצייהה והא מר ו הה ם* תלמ ו ת?' איזה שלמות בכשרון המעשה ובהשכלה? איזה גדולות עימתה היהדות בשדה המדעים והמצאות החכמה וביהוד איזה גדולות ונצורות עשתה* היהדות אם נציג אותה בשורה אהת עם המצריים הצורים היונים הרומאים האיטלקים הצרפתים הבריטאנים והאש כנזים? ואף כי שדדנו כבל דבר הנוגע ללאומיותנו בב^ כעם זאת נהימבנו בעיניהם וירתקו הבל אותנו מולדתנו שלשלת כל אסון ופגע למען יוכלו לטפול עלינו עונות והטאים ה ט לאומים! והתורה? הלא היא ב ר א ש אשמה בכל א^ה! ע י החקים המבדילים אותנו מכל העמים למצער תעורר השד בלבות שכנינו והפיה מדון ושנאה כבושה עלינו היא תכניע את רוהנו לשאת ולסבול במנוחה כל עמל ות^אה ון היינו ם י ומאום גם שחוק לרבים היא סור עלינו ההתחרות ביצרי מעללי איש ומלאכת מהשבת ע י עיקרי האמונה והדת תמנע אותנו מ ה ע מ י ק דבר בעיון ובחקירה הפשית : ומפני ההבדל אשר תבדילנו לא נראה שבר טוב בעמדנו ולא נשבע פרי הלולים מ ע ן הדעת ועל שדד חכמת היהודים ע^ו כלו קמשונים וחכמת הדת בעצמה? היבלבל את המוה ותעורר את הרוה להעמיק הקר בדברים אשר להם שחר ולמצוא הפין בענינים קטיני ערך עד כי לא נוכל עוד להגות דעה בהגיון ישר ונפלאת היא בעיני תמיד עליך ידידי ע^יך אשר הוננת בטוב טעם ודעת ולבך נמשך אהרי כל נועם ויפי איש כמוך אשר טעמת מצוף דבש הגיוני ווירני^ טאסכא -ושאקכפער באת עד חקר מעלת רוה לייבנייץ וקאנט והחלטות דעותיהם ביסוד מוסד איבכה תוכל אתה הפין למצוא בדברים הטפלים אשיר בבתבי הקדשי וספרי התלמוד

50 אי ך אי הנ ען אוי ג ק ב ענו ט צ ע שריפ טליך כיינ ע אויפרינ טיגען יעד ע ד ארו ם איינ ע י ע ט צ טיג ע וואונ ש נ א ך ר ע לי גי א ן ז א איררע ריי ה ע ני טיג ע 5 1 מיינער בעגסווייזע ע ר לוי בני ס ס אנקלאגען צו אונד וועגיגער פער טהיידיגען ב ע ס ס ע ר ע ר בע הרונג גלוי ב ע אי ך אום ם וויעדער ה א אויס איהרען ז א ל ל ד ען כענ שען זיינ ער י ע ש טי כ פונ ג נ א ה ע ר ברינג ען די עז ע ב ע ש טי פ פונג וואם ק אננ ט ע זיא אנ ע ס זיין ם גליקקזעליגקיי ט א: ס מ א ס ס ש ט א ב אונד פ א^ל ק א מ מ ענ היי ט? פיר ם יודענ טהום נע ה מען וועע וויר דור ב אוי ס א ב ע ר די עז ע פריגציפיען ני ע ש ל אג ענ ד ע ר עזול ט א טע ער ה ט ען וויר י צו וו ע לנ ע ר גליק זעליגקיי ט פי הר ט ד ענן ד א ם יודענ טהום זיינ ע ב ע ק עננ ע ר? פאן י ע ה ע ר וואר ע ל ענ ד אוגד אי הר לאאז ני כ ט ג ע ק אננ ט א פ ע ר א כ ט ע ט פאן דען איבריג ען אוגד וו א הר ענד וואהל שטאגדעם איין וויר די א אוגד איבריגען ד ע ס נ א צי אג ען דען גיפפעל גליקקעם ער ש טי עג ען ב לי ע ב ען שקל אפעריי פקערן קולטור זיינ ע ד ע ס ב ע ק עננ ע ר ש ט ע ט ם א ר ם אן ם וואס פעג שען ג ר א כ ס אוגד עדעל ר א כ ט אוגד ד א ס ל ע ב ען פ ע ר ש אג ט די א ל ע ה ר ע ז ע ל ב כ ט פ ערז אג ט ג עגי פ ס ע ה ע פ פ שו ה איין ר ש פיעלבל ל עבעגספריידען! ר איבריג ען אוגד נ א ך גון 2 זייט היי טיגער יאהר טויזעגדען ציי ט איז ט זיגד צורי ק קג ע וויעזען פאן ן ב א הגען גליקקם אוגר פ ע ר פ א^ ק א פ פגוגג? וועלבע קולטור? וו ע לנ ע ער אבערוגגען אים פ ע ל ד ע וויפפעג שאפ ט ע ר פיג דוגג אי ב ע ר הוי פ ט וו ע לנ ע ג ר א פ פ ע ה א ט ד א פ יודעג טהום קוגכ ט ע ר צייג ט פ ערג לינ ען פי ט אג טערן פ ה אגיציערן גרי ע 5 ען ר א פ ערן אי טיעגערן פר אג צ אז ען ר אוגד עגגל אנד ערן פקס טהיפלקיי ט ווערדען דור ך וו יד ג ע בור ט דייט שען ב ע רוי ב ט? י ע דיג ק ט אן אוגד פאן די עז ע זא אוגו דע ט! אוגד די א ל ע הר ע? צו ער פ ט שולד אן ם ג ע ב א ט עג ע זעליגעפ אוגד דען ד א דו ר ך קיגפטען א בז אגדערוגג פ טרויען פיגדעכ ט עג ם ארגוואהן ביז אויפפ גלייבוואהל אוגגליקקפקעט טע דיעזען פ ע ר אג ל א פ פ עג ד ל ע ט צ ט ע דו ר ך אוגד פק איינל אדעגד דען גיעדער בייג עג ד האהן קולאצקן פיר דורך דורך יעג ע ב ע ש ט ר ע בוג ג ק ער צייג ט אוגד פ ערליי ט ע ט צו איהן גלויבעגפזאטצוגגען ג ע ב א ט עג ע דיא וויפפעג שאפט אייגעג ע גריבעלייען אוגד צו גייפט ד ק רו היגער ג ע ש פי די א פייג ד ער טראגוגג פערז אגעגד בע ש טרעבוגגען בי ל ר ע ג ש פ ע ר ד עג ד אבז אגדערונג אוגד וויפפעג שאפט אויך דען קוגכ ט? וועג ג עג א פ פ ען אוגד פ ע ר ד ר ע ה ט פריי ע ר זיא י ע ד ער דען קלייגלינקייטפ שקרוטאטק^גען דרו ם אוגפאהיג ש פ ע לאהן גינ ט גיי פ ט ע ר ד א פ ס

51 02 דושלתה ןבות םהינינע םיאתי םע ^בשה רשיה אירבהו הזיאו פת הלועפ הרותה בלה?םייחהו הארי דערו םויה בלב ידוהיה ןפ מ רבד אוהש ינטקש ךרע ת ד כ הרותה דע בלה גומי לדי שבייו איה הרות ונל דובעל 'ה הארימ םהיל רבד ףא ןטקה םינטקבש ייחב ונתמדא קר הל ודבל םייההו םמצעב היפ המה ייה םיריזנ םיידימת ייה הלפת תדובעו םיק^א דובבו רדהו וושי ידוהיהל גוטי רוהא ןואשמ לבתה תעדו הרד ןרפהי - ףא איה והת םהל - אוהו הלבי וימי ויתונשו םוצב הלפתו ירקו םירפט ירטה םעט םושו ש םיש אנ ךבל ידידי רפטה בוקנה וממיב חרוא םייח ןתנ ונל הרומל ךרד לבלבמה וברקב תובוח תודהיה המו הרוי ונל? קד תוכלה ה^פת ירבד תומוצה םיגחהו?! םאה אצמנ וב ףא הלמ ת רבד תובוחה רצו םייהה ^דפב? הלא ונימיב טעמכ ענמנ רבדה תומל תוצמה םיקוחהו ילב הנופת וקקוח ונתנו תע דעב תרחא המ תולדבהה ודבכ תולבגההו ונרד וניעטמו המ ובר ינבא ףגנה ירוצו לשכמ יע תדה ונאובב ירשקב אממה ןתמו םע םניא םידוהי המו ומצע תועינמה הליגב ןורשכב השעמה! םנמא הלילח ךל ךתבומיתב רזהל ינפל תולדתשה תעה השדהה הרחתת ןקתל (ןערימראפער) ביטיהלו רבד החורב ר שאו תירכת *טעמ טעמ היפ ףדועה ריטתו רבד םיאתי םע נ*שומ תדועת םדאה םעו תוישירד ןמזה םאה ב*שחת ז דע*צל יקוהמ? תודהיל המלו ןנוכנ ונחנא ונמצעב םיגשומה הלאה רדסב רטמדבו ןעשהמ םירבדה םירתוטה םמצע ו ףוט ףוט וראשי םימלוגכ לב רמ*א שיא רשיה ויניעב השעי םהב לבא זל ורטהי ונל ד ה א ה ת ו יתב תודיקפ ימינאו םש םהיזע ךומסניש תולדתשההו זה ראישת ןיב הכ קר תושרב םידיחי םידדוב םדעומב תועיד תועדמ תוררויש תונויש ןיב םינברה םיפיטמהו תעב רישא םידחא םהמ םעטמ הישהה םירתומ ןינב הנומאה תדהו םי קועו המכ םיקוה םשרמימ וקיזחי םירחא דע דאמל זועמב תדה וריצביו ןינבה הטונה לופנל דע יב םינוכנ המה רכטהל תדת תואוישמ ותלפמ יניעב יתיאר הז ייבכ בר דחא ריעצ םימיל רישא םג ויעטמ הארימ דהפו ןפ ^אנתי םיאמכ םירישכ קפתטה ןוזמב לד הזרו ב םעפ והורקב ואצמ ותוא בשו י הגוהו דימת ירפטב דומלתה םילודגה ברה הזה דירי והיישב וישפנו לבאת ^ע םידחא ינבמ ותדע הכ ומתה ה^וכשההל השדחה דע ימיב דעומ תבישו ורגטי יתב םרחטמ המ יהת ונתירחא ילדהו

52 אונפא היג ני כ ט איינ וועניג יעד ע פיר ווירד פערוו אונדער ט ווירגילם ט א ס פ א ס 5 3 ג ר א ד ע אנזי 5 ט זא ה א ב ע וויא ש א ק ע ס פ ע א ר ס זיא צו ד א ס ס זיא ש טעקקען ד א ך איך דיא מיך אי פ פ ע ר ש אנ היי טען פער ש ט ע ה ען זיא איינצוגעהען וויססען ד*א ק אנז ע קוו ענ ט ען ישלוססבויטען איינ לייבני טץ אונ ד ק אנ ט ש מאקקל אזען ריגען ש רי פ ט ק זיא וויא שרי פ ט ען געפן פי נ ד ק ק אננ ט ען דען אן טען ט ע ב ט א מ ענ ט ם אוגד דען פ א ר ט אונ ד ג ע ב עגרי פ פ סוויד- ר ת ל פו ד ם אוגד וועע ווירקונג ה א ט זיא אויף ה ע ר ץ אוגד בען? צו איינ ער אנג פ ט לינ ען שקרופולאזיטא ט אום ני ב ט פ ב ע דיי ט ענ ד ע קלייגיגקייטען ווירד ר א פ ה ע ר ץ פ ער שרו פ פ פ ט ווירד נור ג א ט ט פירכ ט ען ג ע ל ע הר ט ג א ט ט פאן פ ב ע צ אג ען ר א פ ביז אויף די א קליינכ ט ען קלייגיגקייטען ר ע פ בען זעל ב ס ט איין פ א ר טג עו ע ט צ ט ע פ ל ע ב ענ פ אויף פ אגנ ט הו ם איין ב ע ט אונ ד צ ע ר ע פ אני ענ די ענ פ ט אוגד ר א פ ג ע פיי ע ר ט ע פ ט ע יודע וועלט ל א פ פ ט ז ע ל ב פ ט צוריקקגעצ אנען א ב ע ר גינ ט זיא ק עננ ט אונ טער פאפ טען אוגד ב ע ט ען שרי פ ט ען זיין בען פערגייד ע ט זעהען זיא גור פאן אוגד זעל ב פ ט זיך אי הר גא הרען זען זיננ ל אז ע ר בוך ר א פ ר א ם אונז פ וועג ר ע פ ל ע ב ענ פ ה אנדען ג עג ע ב ען אי פ ט אוגד יידי שען פפליצטען ענ ט ה א ל ט וואם ל ע הר ט פאפטען אוגד פ ע פ ט ט אג ע טהא טיגען ווירקענדען ל ע ב ענ פ? נ אנ ץ יא זיא אי פ ט אוג פ אגליך פייערען? ווא אונו איין אנ ס וואר ט אונז ער ע ר צו ערפילן מי ט פאן ם רען ב ע ט ען פ פל ט ען אוגד ר ציי ט נון ג א ר פ א ל ענ! אי הרען פיר אייג ע ג אנ ץ אנ ע ציי ט ב ער עכג ע ט ען געזע טצען וועלבע ב ע ש ר אנ קונג אויף רייזען וועלבער אג ש ט א פ פ אים פערקע הר פי ט יעג ם ג עווערבע! ד א ווייזען אויף הין ווירקליך רונגען אויפפער ב עגריפפע אנ הגען די א ב עגרי פ ף לפ יג ר וויל קירלינעפ אויך לויטער אן ר ע פ א ר פי ר ענ ד ען ציי ט פ ב ע ש טי פ פונג פ א פ פ ט יודעג טהופע ז ע ל ב פ ט ש ט אנ דיג אן נ טיודען פי ך זיא גור בע ש טרעבונגען וועגגע שגיטטען ר ע פ פענ שען וועלבע יא ווערד ע אוגד ני כ ט? אי כ ט אוגד ר א פ קאגזעקוועגט ווי ע ש ט ר ע ב ענ ד ע פ שטיקר!ווערק אייניג קיי ט אן צו איינצעלבע ש טרעבוגגען ווארום דעגן דעגן ני ב ט הינ ני פ פ צור ציי ט וויא פי ט ני ב ט דו ריג ע פי ה ר ט וואס עבען ווערדען ב ע ה אר ד ען אן דיא ר א פ פ ער פ אג ר א ך אוי ט ארי ט א ט די פ ע רג ענ ט ע פ ט ען ני ב ט פ דאצו רען ענ טג עגגונג ני ב ט איין לי ע ב ע ר פ בלייבען אגזינ ט ען ד א יא פי ט אנ פ א ר ד ע פ פעהל טפ אונ טער שרי ט ט דיעזע ז בעפ ע פ גור י א יא ה ע ר ר ש ען

53 0 t ילתפנ יבוהא? נא דמוע קרפה תהקל יל השא ךא ןך y עדוי הט'א הנשה תלפונ י ינשהב יב ילוא הרהי לטוב תומל תובוה בא םינבל התפ יל ידידי יבוהאו יתוגכ*^ רוצעמ יחורל יב^ םויע ךדגנ דינהל ךל יברעמ ינל י םזעה יבד ףא יתעדי ךי ריקוהל דבבלו ^-^-ימדה רישא םישא םהב יפוד והמו ב י ךנה םדבכל םעטמ תרממימ _^רהכ ריתב בר לארשיב םלוא ךומם יבל חוטבו לדונ ונתבהא ^*ר זפילב ונירוענ ךבתכב ילא ךתביישת יבתכמ הז חכישת ךבצמ יחכונה ^ישא הרוי בצמ הזכ עדוי נא יד -תוהו היה בוטב >00 S0<X ך ע ר ן י ט י נ ב

54 0 0 רעטנוא קד ןרעניבבאר ןרעגידערפ דגערהאוו איד ןענייא גיילרע טעט ןעסםייררעדעינ קט^אה איד ןרעדנא ךאנ טסעפ ןא םעד קשראפ יוב דגוא קללאוו ךר רעבעיל רעטנוראד קבארגעב קסס עבאה ךיא ךאד ךאנ ךילצריק ןענייא קעוי יבבאר קהעזעג רעד ךאנ ףיוא קזייד סיוא רעגיט^אפנייא טייקג טפאהנעססיוועג ךיז טימ געגנאפעג טסאק עטגינגעב קד ןנעוו ןאמ ןהיא טנוזעי ןאמ ךאנ רעפמיא רעביא ןעטנאילאפדומלת קדניפ דגוא רעד ךאנ ךי^טסגדע ןיא רעד עעז רעביראד קרעיורט ללאז םסאד עגיגייא ןיא רענייז עדניימעג ןאש אז קטטירשעגטראפ דניז ןיא רעד גנורקפיוא םא תבש דהיא טפאשעג טבינ וצ קססעילש סאוו לאז סיוא זגוא ןעדרעוו רעבעיל ילתפנ? ךיא עהעטש םיא ףפירגעב ךימ וצ ןעזוטארייהרעפ רעבא טטאג םסידו םע ךיא ערעטטיצ ןנעוו ךיא ןאדאד עקנעד טצייליפ טנילפפרעטאפ ןא ןרעדניק וצ ןעביא ןעססיפ טנע קנידלוש איז רעבעיל דגיירפ םסאד ךיא אז יידפ ןעבארפשעג ךיילגבא ךיא סייוו ססאד איז סעיד סעללא רעהעז קרהערעפ ךרא להאוו םלא דעניבבאד קססימ סעדגאטש רעבלאה עיורט ךאד ךיא ןענהיא סיוא ןערעהירפ ןעטייצ יפ אז!ענענעבעיל ךיפ וצ םסאד איז ןיא רערהיא טראווטנא סערהיא סעדנאטש קססעגרעפ קדרעוו ןנעד סאמ רע ד טרהעל רוצךיא םסייוו עגינעג קבעל איז להאוו רתיא זימינב * 011C*i י^ן>

55 50 בתכמה ינשה לא בומהי ךבל י ןימינב יריקי יאובב בישהל ךל הנעמ ש יה רהמ ירחא ילבק ךבתבמ יב יתרקח יתשרדו בטיה תודא!ינעה דבכנה יש ביטהל רבד ה תעדי םינינעה הלאה דוע ימיב ירוענ הקל יבבל ו ינעמ יתמש םהב יתלדג תיבב םירוה םירואנ םיקיזחמ זועמב תד ונשדק דועו רחשב לט יתודלי דוה לוק ירפס ךדתה םהירבדו םיבצוחה תובהל תד-שא העמש ינזא בישקאו בר בשק המהו ינוכילוה ינואיבה תע ולמנ יתונורשב יבלו האר המבה תעדו לא ירדה דומלתה יאשונו וי ןה תעדי םנ תעדי תובטמ םירקמו םינוציה ינוררוע רהבל תרשמב תונברה ןהכלו הב קר ן*פח ימינפ הרטמו םייהב יאו זל א פ רתויב ךי דחפת ןפ השעא ףנוה הלילה ללגב הרשמה ימכש יפא הרה ךי ו יתלוכי חולס ךל ול תייה ידידי יערו ולו יתייה ךבהוא ןמאנה םנמא ז איה תללק ןמזה תצבורה תעב תיהכונה תופמ ב ה י הרשמ עירפהל םתוא צמ רו םלוע רבדה ויש תויהל הבוט תיל היהנ קר ןינק יב בצמה הרשמהו ירדסו םייחה םישורדה תויהל םיצורמ ל ורמאי םהי המהש ןינע ץפחו תגלפמ םישנא םידחוימ םתלמו דימת םנושל : םנמא ןכ ה ז ר בג ה וי תושעל הככ וי ףיטהל םילמ ןונגסב הזכ ןעי ןעיבו הכ שורדי ובצמ ו תפ םחל ןנוכי ינו\וה והור ההא הגלפשל ה^באה תעה!! היוזבהו םישת הרטשמ רדסל םויה שיא םישנאב וי רוכמל יתרוכב דעב דיזנ םישדע ךלהו ושפנ דעב יתותפ םחל ףא הלסת ל ה^ועפ ףא םא תואת םד ה^עמה םא ךא היהת היב תתל ול םהל םהל לוכ! וא ילוא חמשת ידידי ןימינב יפ^או םישנא םהיתובטדדמש ךיתובשחמכ זב ה^א ואצמ םתדמע קר ברקב גוה תגלפמ יב הישמ יבו שי הוקת יפנ איה ו הקוחד דוע טעמ ושרגי םג םשמ םייחה תינכתו הינדאש ועבטה תודסומ רט\אה 'תומלתשההו תפחרמה ןיב םימשה ןדאהו ות להתו ןעשהל קר המצע לבא הלס יל יריקי בטיה הרה יל הז םנ ןיפה ינא חוכשל ךיפ אוה רבדמה ילא רבד בצע המ ףא - יננהו תשגל תונעל ךל ךבתכמ ירא ו שרדנ יל לבל הרחי ךפא יב ךחיטבהל דרע םעפה יב עירכא ףכה המואמב םעטמ יבצמ הרשמהו המושה י - ה דומת תודהיה יפל דוסי תדועת םדאה זו איה

56 נור זיא 57 צווייטער בריעף ווענן איך איהנק זא בד אנטווארטע ליעבער בנימין זא גלויבען ניבט 0!טטע איך ניבט רייפליך דאריבער נאבגעדאבט זיא וויססק וויא בערייטם פריהער יונענד דיעזע געגענשטאנדע מייגע זעע בעשאפטיגט וויא פאן ערלייבטעט הנ ךס טאנע צו מיינעס געמיטהע שאן גערייפטערעם רעליגיאזען גערעדעט פערשטאגד תנ ך זעלבסט סיך עלטערן ערצאנען פרית אונד אויס פרייער לוסט מיט צו גמרא געפיהרט: וויא קיין אויססערעס בעדירפניפם מיך רען ראבבינערשטאנד האבע וואהן לאם סען זאנדערן איננערער בענספלאן אום זא מעהר שטוינע איך דאסם זיא שטאנדעפהייבעליי פאן מיר בעפירכטען צירנען ווארען זיא ניבט מיין ראם איסט עבען רער פלוך רער ^ננען דעפווירקענס דאפס דאס וואס ווירדע איך איהנען פריינר ווארע איך ניבט רער איהריגע אבער צייט אונד רער העממשוה ס שטאג געמייננוט זיין זל שטאנדעס איינענטהום געוואררען אונד דיא בענפרענעל פיר פאן צור ארדענפרענעל צו פאנען נעניינט איפט אנד שפרינט : זא פופס רער יא זיין פופס זא שפרעבען ראם פארדערט זיין שטאנד זיין בראד טרויריגע ניע דריגקייט רער צייט! דיא עם גאנץ פיר זיין טהייערפטעס זעלבפט פיר געוואהנליך זיינע ערפאקעלט אונד דיא ם ענטשולרבאר איננערע פינדעט דאפס איין פאנן פיגדעט גיעבט בראד! ראך זיא פרייען זיך פיעליינט איבערציינונג זיך בראד עם ווענן נור בראד בנימין אונד טויזענדע פיט איהנען דאסס זיך דיעם ם בערייטס נור רען קרייז איינעם שטאנ רעם נאך געפליבטעט אט יא זט ~ בד אויך פאן דא פערשיינט בענפבוי אויף גליקקזעלינקייט אונד זא האפפגונג דאםם עם צווישען היפרעל אונד ערדע אויף זיך זעלבער נע ווערדע אונד פלקאפמענהייטםפרינציפ ראך פערצייהען ווילל אויך צור רעבט צו ו^צו יא אוים רער קאנזעקווענטע שוועבענד געשטיטצט בעניננען קאג זיא פיר דיעזע אויפרענונג ליעבער פריינד איך פערגעםםען דאפס זיא זא געשפראבק איך שרייטע זא בעאנטווארטונג איהרעם בריעפעם אוגד דארף נון וואהל אהנע זיא פיט ערצירנען ניבט ערפט דיא פערזערונג געבען ראם כיין שטאנד קיינען איינפלופס אויף מיינע ערוויעדערונג האבען ווערדע זיא פעפסען זא יודענטהום אן רעם פרינציפ רער סענשענבעשטיפ מנג אוגד דיעם איפט איהנען גליקקזעליגקייט איך קאננטעפראגען : איזט עם אוגד פלקאפפענהייט דענן^ געוויפם דאפם גליקקזעליגקייט אונד פלקאפפענהייט

57 GO לובמה (עמיינאיפילודעמנא) תריציו ינפ המדאה (עשיטפאנגאעג) ו ןעמל איצוה הנממ המבה תומות ןמ המל עבטה תודוסו האירבה קר ארקנ התוא םידוהמ ה אעו ןתנה רפסכ ונל מ ה רהל ודי ונמצע המ ונא י תומדא המו ונל הפ ארקנ ותוא םמיל היות תעדו הרד היתוצמו רסומ ריו ידש םלועב ה תובוחו תוישונאה רוקמו םייה ונשפנב המיגפ םנמא םיצפה ונהנא תעדל רינה ו תודהיה ןכל וני רייצל ונשפנב הב הנהנ דימת איהו וניניעמ הלס לאשנו : הזיאב הנוכת ויהי םישנאה וניבי ןיה ךרע רפסה הזה וריו ותוא רותב רוקמ ה י ם י ילו םויקה םינתנה תולגתהב מ ה ומכ ןכ וני רהל ריקוהלו ךרע תוצמה רותב םידוהי ה אוה ןיבהל ףקיה ןכתו ןתמ יפ הרותה הבותכה הרוסמהו ז לבא ה תדוקנמ הפקשהה תריטמ היא התושעל תרותל םייה קרו זא רישאכ רת תודהיה תומצעמ התנובת הנרת בטיה רמיאכ איה המצעב ךרות תעדל זאו קר זא םא אצמת קיזהת דמעמ בצמו ו התרשמ הב םומ הב םא הצרת ות ךילשהל נ הי הלטבלו *שרהכ רבשנה םג וני אורקל התוא תפשב רבע אוהו יפל חור הפשה זה איה גיצת ונינפל םינינע םינ םילמב תוטעומ ידי ןיה ךרע ישרש היתולמ רייצת ונינפל ה למ ב א געה I אושנבו רמאמה ה נ א *שו םיאתת טפשמ םע טפשמ ןויגהב הנ ןפיאבו הזכ ררועת שפנה ומכ תויתואכ תומחמ (טפירשלאבמיז) רישכתו תניב םדא דע ראשה ןיבת הילאמ ןיעב החוקפ ןזאב תבשק שפנבו תשגרתמ תפתמו וני^ע אוייקל בותכה הב י רייצלו וננויערב ולאכ רפכ ונל הנממ המואמ ו^זאכ וני אורבל האירב הישדה ינויגהכ ונבבל ונעמישכ ינייער ייבדמה ונילא ךולה תוגהו וירבדב ילו^ו ז דבאנ ןבומה ןויערהו רוצאה וב ומכ ןכ תנבהב תוצמה רישא ןנוכת םירבדה דעב םיעדונה רדס ונל רטשמו וא הוצת וני הזיא הלועפ םוישל ת וא ל ר כ ז ו ן םש וני רקבל שורדלו ירחא סהי רבדה יא ותדועת הפו ןויערה רוצאה הלועפב זכ ונמיסיב בל הנוכה סהיו תורישקתהה ןיב םירבדה נא הארמ ךל רוצקב ךרדה יתכלה ינא ןו ךל הזב קר תואצות (עטאטלוזער) םגו הלא תעל התע קר םירוייצב םייל ירחא ןב םא ןיופהת ראבא ה הבוראב היטישב הנוכנ הריקהבו הנמאנ התע הבה ארקנ לבא ךי וכשל תומיענ יאה רישא היה ר^י ל^גב האירקה דימלהו הב ךתודליב הכיש אנ *ר

58 6 1 ני 5 ט פיר פ ה ל א ל אגי ש ע אונד אנ טי קוו ארי ש ע אונ טערזוכוגגעןניב ט או ם אנ טעדי : לו פי אני שע טונג אונ ד ג ע אגנ א ס טי ש ע הי פ א ט ה עז ען צו שטי טצען ני ב ט ערוו אר- אויפגע של אפסענער אי ב ע ר אי ר די ש ע ר גע היי מניססע ס יודען וו וויר ויא ל עז ק ר א ם היי ס ט ם איין בוך אונז פאן ג א ט ט ג ע רי ט ד ארוים אונז ז ע ל ב ע ר צו ע ר ק עננ ען וואם וויר אונז ע ר אירדי שען היערזיין זינד אוגד זן ג א ט ט ם וועלט תו ר ה ם אונ טערווייזונג אוגד ט עג ש היי ט ם אוגד אייגע אוגז ער ם אי ג ג ע ק וויר וון יא יודעג טהום איגם די א יודעג טהום דען איג ה א^ ט פערזע טצען די עז אוגד אוגז בונ ם פראגען : איהגען צורעכ טווייזונג ערצייג ערין ערקעגג ען וואם פאן ד ע ס וועדדען ג א ט ט פיר מיפםען אוגז ל ע ב ענ ס א'ן אוגז דרו ם פעג שען זיין ג ע א פ פ עג ב א ר ט ען בעגסב אדען אוגד ר עג ע ל ער ק עגג ען עבען זא אויך ע ר ק עגנ טגי פ ם ט ם יודען ע ר ש ט ר ע ב ען ד א ם הייפ ט איהרען אופפ אגג אוגד אינ ה א ל ט ו ת אוים מינ ד לינ ע ר אוגד שריפ ט ^ינער ל ע ה ר ע צו גרוג ד ע גען ם א ב ע ר אוים נ עזי ב ט פ פוגק ט א בזי כ ט די עזעד ג אג צ ען פער אג ש ט א ל טוגג בעגפ הרע צו זיין גור ע ר פ ט וועגן זיא זא ד א ס יודעג ט הו ם אוים זיך ער ק אגג ט ע ר ק אגג ט ה א ב ען וויא זיך ז ע ל ב ע ר גי ע ב ט אוג דאגן זיך אוג ה א ל ט ב א ר איג ד פערווערפליך געפוגדען דאגן מאגען זיא ווענן זיא ווערפען די עז ער אויך ש פ ר אנ ע דיי טוגגפריינען וון דען שטיין ד ארויף ה ע ב ר איי ש מיספען וויר זען ד א ם היי פ ט גיי פ ט ע ג ע כ א פ ם זיא וואר טוואורצעלן ב ע ש ריי ב ט אוגז אוגז זיא מ ט וועגיג אים ש טעלל ט אוגז גור פר א דו ק א ט צו ם זוביעק ט ז א ט ץ צו א ב ע ר וו אר ט ע ז א ט ץ דור ך די א אי ה ר ע ב ע ז א פ ע זיא אוגד ז ע ט צ ט דיא ה ארעגדע זעע זא וואך פ אר אוי ם ד א פ ם זיא ד א ם אי בריג ע אוים ז ע ל ב פ ט ט ה א טיגער אנ שויאוגג ערג אג צ ע זא גלייבזאם ה א ל ב זי מ ב א ל שרי פ ט מי ט וו אנ אויגע אוגד א ה ר א\גד פי ט צו ר ז ע ל ב פ ט ט ה א טיג קיי ט ערוועקק טער זעעל ע מיפסען זא פען פיר אי ם וויר מיפסען דרו ם וואכען וויר זען טרוי ם גינ ט ם ווירד אויפצוגעהמען ש פ ר ענ ע ר ם אוגז פ א ר ע ר צ א הל ט ד א פ ס וויר גור הא טטען ג ע ד אג ק ען' ז ע ל ב כ ט ט ה א טיג אי הם ג א ב ד עג ק ען גאכער ש א פ אדעד עג טג ע ה ט אונז זיגן עבען זא צור ערפ אפפוגג דעד מ צוו ת וועגן זיא ער ק אגג ט ען ג עג עג ש ט אגד ה אגדלוגג א ג א ר ד ג ק ד א ר ט מיפפען וויר ב ע ש טי מ כוגג זע טצען א אגי טי ש אייגע זי מבי ש ע דען צווא מפעגה אגג ג עג עג ש ט אג מיט ב ע ש טי מ מוגג ער פ אר ש ען הי ער דען ג א טיר לינ ען אוי ם דרו ק ק ז כער ה אגדלוגג ער שפאהען י - איך דיי ט ע פי ט דיקקזי 5 ט איהגען גור אויף א בזינ ט אוגגעפ א הר דען אוגד וועג צוז א פ כ עג ה אגג אן ג ע מ אנ ט איך רען

59 G2 ירבד *זפתה הנממ הו דגנ 'בתנה שדק רצ*א הז\אמ דצ ואצמ םהל תולבמ ךבלב הבה אךרנ ויאב א^ דיע ונאדק התוא ונדועמ ולאבו ונעמש ^עבדעמ המואמ התודא ונמ פנבריענ תו^אש םייהה יבה תודבכנ : המ א*ה לבתה? י ב ביבבמו יל? יב? המ ינא? המו ינא ה^? המ ינא המו יל רותב מ"א לארשי? חורב לאוש ןינעכ הזכ r הבה ארקנ ו הבומיתה בישקנ םידוה יפמ מ ודק לארשי רישא ול ויגנ כ תימי^עת םיה^ו םינורתפ ה ת ב וב נ

60 G3 געפאנט האבע איהנען ווערדעאיך גור רעוולטאטע געבען אוגד דיעזע פארלויפיג היער אוכריססען : שפאטער וועגן זיא עם ווינשען אויפפיהרליך אוגד אויך פעטד^דע אוגד פארשוגג בעגריגדען יעצט וולק וויר זען פאגען זיאפערגעססען דיא אוגאג נעהפלינקייטען דיא דאס זען דיעזער שריפטען איהגען איהרער יוגעגד געבראכט פערגעכסען פאראורטהיי דיא פאן כאגנער זייטע געגען דיעזע שריפטען ביי איהנען פאגען אייגגאגג געפוגדען האבען זען וון וויר ם האטטען וויר עם גאך גימפער געוען ניפפער דאפאן געהארט ערוועקקען וויר אוגזערער זעע דיא רייגען בעגכפראגען : וואם איםט דיא וועלט פיר אוגד אום פיך פיר? וואם בין וואם זל איך איהר? בין וואס זל איך ם וון וואם פעגש ישר? פיט זכעם פראגעגדען געפיטהע וויר זען אוגד דיא אנטווארט ם יודען אוים דעם פוגדע דער ליין ארפשלוםם צו געבען פערפאגעגדען גאטטהייט פערגעהטען f בען זיא וואהל

61 64 בתכמה ישילשה ^ דרתנ תבורא ךל ןמז דע ינתב בתנמה הזה ןעמי הנאצמת תולאש םייחה תודבבנה תיבורעה ילוטיב בתבמה רבעה תו''טמ ^ךבבלב י יואו תהקל ה ךדבל ךגיגהכ םב יפט םייהה ךדיב הנה ונחתפנ ונארקנו דחי םנמא ןימינב ידידי ה ריבהל המ אוה לארשי ונצפח? דומלל תעדלו ךרע םשה הזה וב רמיתנ הדלמ ןימבמו המ ונא יאשונ םשה הזה המו ונל תויהל והיפ לבא לארשי אוה ןויזה הד ותה עבי^יטביישענ) (ננוניייט רע בותכב םימע ןבל איצת ונ^ הלאיבה : המ איה רוה תודלות ינב םדא ועיגביישעג)? ם^וא תודלות םדאה הזיא ןפוא ריבסנש התוא איה ךרדה לולסמהו יישא הנממ וא?ע הדי איצונ רי תדועת םדאה תוללבב תישונאה םאו ןכ איצת היאשה ונל : המ אוה םדאה המו וי^ע תויהל? לבא םדאה ונניא דדוב ודעומב אוה רוצי ןיב רתי םירוציה פנ םהמ ופו םהי ו ^םדי םאו ןכ : המ איה לבתה? לבא יט י לא י תודלות ינב םדא תישונא לבת ה וני גיישהל דימ דד המה הלועפב צויה תנוכמ ןמואה הארמלו וניניע קר םהב תוינתה ה 'ה^סמב זה ליבות ונתוא םנ *הרותה איה וננהנת יא תרבה ךיע לארשי ויתובוחו יע תעד 'ה תעד לבתה תעד תדועת םדאה תעדו ותדלית הכלנ אנ ךרדב הרותה (א כ ןנובתנ ינפ םימשה הרותה ןייאהו רוק ונילא תרמואו : ןמ םימשה ןיר ןיראהמו דע םימש^ יישא ריבת עדתו ךתויהב לבתב הצרא תלהתב ותויה : תישאיב ארב 1םיקלא ותישיארב יה 'ה ^רפה רותב ארוב! - ךטיבהב המימשה ךתוארבו תובילה םלוע ומל תולשב רדס *טקשה יטשמו םילבלבמה םברקב רואה םוההו יאנת לבו םייהה ישא ונצר יאשונ לבתה האולמו ךנה האור םתוא םע יפלא םיפלא אבצ םיבבובה תומלוע ןיא רפסמ וא רואב הנונ רודכ ישמשה ףאויש חרוז הי-בהימב וא ךיניע הניזחת ן יאה רודכ בבוס בבוס הצורמב הפנ חרוא הלולסמ התפוקתו היתויצק םע לב ןומה תופיחדה תורומתהו תויזוחה הלי^ה היוהב דספהו דירפ הילבו םייח תומו : יבו דספהה היולבה תומה ו '* י ^*** ודרי^ד ד ינוירה *יו ירי זו I w 11 11_ i 11 I ^ li)!_ I H i -( i1_ y i i l l F1 fn J םי-שדה ךנה האור ןייאה םע יפ^א םיפייא םינימ םיניממ םינוש םינבא םיהמצ י^עב םידד ישא םלב איצות רו ם^וע ם^בלבת ם^יטנת (א - סיארב 'א 'א

62 G5 רעטטירד ףעירב עכאה ךיא קנהיא סיב וצ םעזעיד עפעירב טייצ קספאג ףיוא שסאד ענעי םא עססולש סעד ןעגיראפ ןעטרהירעב ןעגארפפנעבעל םיור ןענניוועג ן יטנאמ ןיא םערהיא ךרענניא איז טנייליפ רעבז ןאש ןיא רעזעיד גגיגניועג סאד ךוב סעד םנעבעל רוצ דגאה ןעמשאנעג ןעבאה ריוו ןעללאוו םע ןונ ךי^טפאשגיימעג ןענפפא טבינ רהאוו ןיימ ןיטינב לארשי ןעללאוו ריוו ןעננעק ןעגרעל ןעגרעל ט אהגיא דגוא גנוטיידעב סעזעיד סגעמאנ ןער ריוו ךרוד טרובעג ןעגארט סאוו סלא ענלאז ריוו דניז דגוא ןעללאז? רעבא לארשי טסיא עגייא ענילטנישעג גנוניישרע רעטנוא ןער ןעגירביא אזלא איד : עגארפ סאוו גגוטיידעב רעד? עטבישעג - רעבא עג עטביש איוו ךיוא רעממיא ךעפפירגעב טויא םללאפגעדעי געוו ןאפ רעדא רוצ גנוכילקריוורעפ רער ןיא גנוממיטשעבגעשגעמ אזלא ^טייהשנעמטממאזעג איד :עגא~פ טויא סאוו סאוו ל^אז רער? שגעמ -- רעבא רער שנעמ רעבז טזיא טרילאזיא טבינ טזיא ףפאשעג רעטנוא ןעגירביא ןעפפאשעג ןאפ ןעגהיא דנעדייל ףיוא איז דגוא ךרוד איז דגעקריוו :אז^א סאוו טויא איד טוו? רעבא לארשי עטבישעג טייהשגעכ טוו רונ םיוא טטאג איוו סאד קרעוו סיוא ט יזב א םער וצ סרעטכיימ ןעפיירגעב דגוא ריפ רעזגוא עגיוא טטאג רוג ןיא ןענהיא טראבנעפפא טרהיפ אז זנוא ןנער ךיוא איד הרות םוצ ףפירנענטסבז ם לארשי טעטייל ןעטכילפפ רענייז איז איד רעביא ספיגטגגעקרע סעטטאג רער טוו סעד ספורעבגעשגעמ רער עטבישעג ןעגלאפ ריוו םעזעיד געוו רער ערהעל ( 1 ןיא ןער קקילבגא םער םטמיה דגוא רער עדרע טפור איד הרות סנוא ןיה :ט5ירפש דגוא םאפ מסיה רוצ עררע ןאפ רער עררע םוצ מסיה דנעייזאדאודסאווםעללא טפעגגעקרע םלא דראווםע : תישארב ארב ל א ה!ם י ןיא םעניד גגאפגא ראוו טטאג םלא רעפפאש!דנעקריוו טפהעיז אוד ןער ןיא ממיה םעגייז גיווע ןעל^יטש ןעפיילג גנאג רעבאהגיא םער דגוא סטביל רער עמראוו דגוא רעללא בעהפגעבעל רערעזנוא עררע רעגא ט רער טיעווגעדרע ןהיאטפהעיז ט ןענייז ןענאיללימ ןעטוונרעטש רעדא םיא עצגא^ג סעד ךילררעה ןעדנעלהארטשגיהאד םללאבנעגגאז רעדא איד עררע איד ןרעפיול טימ םערהיא ןעגיווע גגאגויירק םער םגעדרעוו רגוא סנעהעגרעפ םער םנעהילב דגוא םגעקוו םער סגעבעל דגוא רעטש םגעב דגוא ןעהעגרעפ דגוא ןעקוו דגוא דאט םטעטש וצ םעיינ ןייזאד רעיינ עהטילב םעיינ ןעבעל ךיז :דגעגגיר איזטפהעיז ןערהיאטימ איללימ ןענ ןרעטבעלשעג ןעגייטש ןעצגפפ ןערעיהט איד איז עללא טנייצרע על^א טרהאנ דגוא עללא רעדעיוו טממיגפיוא ןיא ןערהיא ספאאש טפהעיז אוד םאד טפיל ןער ןעטאב םער סממיה רוצ עדרע רער טעקק^סעללא ^םוצ i ( ד עארב 'יא 'א 0

63 GG תנ ט ^ ם ו תנ ש א ם ו ת א ט פ ם עי ד ת פ ע ה אי* הי ק ה - ב ר או ת ך ה או ר W«k ע ה א ר! ה נ י ע ו ר והניי טך ה ב^ ר היי ב וי ע ר ד ד הו ns* ציר ו היים בןי ועותיר ו ת י בו ותינזנוה ים יה ייאה א W1 ע י ידו ניגידןיף ו- J I- 1 - b--1 י או ת 1' ניציאים עוניי k> י Li ^ w ונ פי ד u j ^ Ho 1 u דיף מיו א יו ה ב ב דוי ה א רין אי בי >ka«> ^ ' 'י ן ' 1 i :ו קין ה א וי ייבינן אי ת ה («^ ^ J t 11 ת ב' #)» 1 ^1 ייי*%י- > i o י» י^ k - ד י נ ו ליניתי ת ויה נידות האד n מ ^ ד פ * ה א ד ם יב*ב*און פני יניאך ^ :זבור דביי ם עי ם ה אדנז ה ו ת ב בי " צנז א ם : י הבק וי ה פ בי א*םי או ת ך עפ ית הנ ך ת ב י י-יאה א* י*:ה 'ם לאנבוים וב^ רנ^י ך א*נו עיני די ת י ך : ניעי:* הי ם ם*ב ובתי ות : א ם הנ ה ת גיניה ע ^י ה ה : י ^ א *' ת גי ב ע א :"* יז^ו רצון ב ה נז ק ט נ א ו ת ד*גיא l b I t > I L 1 I ^ bb L t I ^ ' י היגיו ננוי ם ובאויי' היבגיים יפרו וי בי פני ע עני ך ה א'! עיני ך ^ י א ו ת היג םיגי היייח ה בי ב בי ם א*גי^ נוניעל : לך ( U I y ' I ' j - I ' 11 H I L- I 1 1^ w > -ks I I - I L- i ^ 7 1 ו ע ת הם^ ^ דת *בדי הצנירים יהבובבים : נייי א ניע גיי ך עת הדנים הוא ) נI r i j ^ i >1 y i 111 i ^ >1 j י^פ^וה ה : י דיו גימים העייפות אנור ועת תדן א נבי^ ך יארין יו הת-ייעת התלייה פני הא ין בניאני ' א:ן : אדין עי ם ה ייני האיי האויר הים והיב צה ויהי! -- i- ו הנ הנו ת אם ת תביני פעילתו : ה גינויגי אי ג י בל עי נ בי א י ו הירה ופי טי <**י ' ו^ ד **י * ' דוי ך * 4 <והד»<-י bbb> _ b < «! >1 I _ ו b - I I ו-ן J I 1 b«>b1 _ - _ ו ו 11 1> י י י» ן «b - -1 ib - וb «_ Vf b^ ^ י ^ bbb^ «bbb b j ^ 1-1 I ^ - I I - 111i> i i i i ' ^ 1 י ת י ^ י ת י יייי^ו ^י הן יהן י בויו תיו יהב^יתו ^י*נן ו^יייך JU ך> - : ייי יז י ^vb -^b<b«b^s י י^סייי -- *י י» 1-1- b J ז 1 I I ן ^ I I ^ U - - I I ו > * I - ן י י י ה קג ן נ י צ י י איננר בה I ««^יי * ם ה י א י י ' י ה י י ^ ת י י י י צ י א bb«bb ^bb^«t ^ b b ונ די ר ע י ינו ד ה בנו צי או ת ם הי א ^ > 1^ 11 j W א ניי ה : בנו אניי ה ויהי א I!ו-!ל ^ בנ*י הי ה יבן בן : *נוה א ב י - פי ה ם ה ב הו ת י פ ע ו א נוי בי עיני ך ני ה ב ה ו ה הי ד אינני הנ ך איננר ידם ע י רו א ה ת הז ה ת פ י י ה' ב ד בי פי עיי ם ע ה א בן בי ני ע דו ב בי אינני ינוגי ה א ה ד ב א צ ב ע וב^ ת ת פ י א ע י א ג י אידי ם ההדים לניי א ה י ד ם :ראיג ך

64 G םוצ ןעבע^י טערהיפ סאפ ןעבע^ ךרוד ןעד אוד סע^^א טסהעיז טויא סאוו ד:יא ריד ךיו סע^ א ןיא דיי^קנעבראפ טעל^יה רעדא איד ונוננידטפול םוא איד עדרע אידט::אפשעג ןער לדארטשטכיר טפפאש נואןהיאטג:אפפיוא םוצ ספינפרידעב רעד עדרע ןא רעד איד ןעקלאוו ןעהעיצניה ןעקנירט ד:וא ןעקנארט עדנעצבעל ערדע עדנעטש יד רעזארג ערעיהט דגוא ןעשנעכ טכערעיז אור םאר רעעפט" טיפ םעדנעססאפטו^א געהטו^יפ ם יא א'ד ערדע דנע^יפ גיפוא רעדא איד ןעלווק א'ד ןיא ןעטפי^קז^יעפ =ט:ע ןעעירפש דפא םלא ענאב ם^א עםםי^פ ם^א עפארטש ןעםםעי^פטראפ טבעיירפ ךידאוד םנעדאבדרעמעד ןא ןעד אוד רעפי ךיד טםענהעל טיפ םער ןענייד טביירפ ךיד רענייז רו^פרעוארנ רענייז רעטבעלשעגפיוב דגוא רעד ערעיהט רעל^א איד דעטנופ ךיז ןענער ןיא ןרעסבאוו ןיא ןעטפיי דגוא טיפ ריד ףיוא רעד : עדרע טבעהעיז אוד א ד ענגאז ןעד דגאפ דגיא איד עגרעטש איד רעביא ריד ןגער איד ןעטייצ םעד סעגאט סעד םטאגאפ םעד סערהאי דגוא ןעגייצדע ןעגייר ןעד ןאפ ןענאוו דגוא ןעפא^-ש ן^יפ ןענייטש דגוא ןעל^אפ ןאפ ןעזוירב דגוא ןעק^עוו ףיוא רעד עדרע ןייא טטאג טזיא םע ייא רעגיטפא -יי א רעפפאש טפור ריד איד הדוה וצ ךייד ןעבבעד טיאוו דראוו םעל^יא םאוו טביא ןייז קיעוו פפיה דגוא עדרע ןייז םאד טני^ דגוא איד טפיל דגוא םאד רעעפ דגייא םאד ענעקקאדט ןייז איד עצגפפ דגוא דעד שיפ דגוא רעד גאפ דגיא דעד םיואוי דגוא םאד רעיהט ןייז ףפאשעג עגגאז דגאפ דגוא איד עג עטש רע ךארפיש Iיהיו דגוא םע דגוא!דראוו טסהעיז אוד ןוג ן^יצנייא םעדעי ףפאשעג ןאפ םעד םלאההאדטיש םויב ללאבגעגגאז םעפילגעי עדעדנאזעב ט יטשעב ג:ופ דגעגאדט םעיי געי וצ דעועיד גופפיט ג עב ךאג ףפאטש דגוא םראפ םרעדגאזעב טעדליבעג ןעביעזרעד טפאפללא טיי זייוו םטזיא איד סעדעי םרעדגאזעב עטעד^יב דגוא (* עטפפיטשעב איז ףעיר םעיד טפיל וצ עגעיד םעד עגאט : םעד :קגוד עגעיד דעד :טפאג דעד גגוגגידטפול עדרעוי פפיה דעד עדרע דעד גגו^פפאזרעבםאוו : ערעעפ! םעד : ןעגעקקאדט עדרעוו! עדרעפגגיקקיווטגע ןעד : ןענריטשעג טעייז -גער דעל רעד :ןעטייצ איז עטפפייטישעב דגוא גאוו ריפ איד גגופפישעב -ילגעי ףפאיטש וצ םעפ דגוא םראפ דגוא טפארק דגוא םבאפ איז!ךארפיפ יהיו! ןכ דגוא םע דראי איוו םע טפיא - םעטםגיי ןד דגוא םעטבםארג ךרוד םעטטאג טראוו םיא ןייזאד ךרוד םעטטאג טראוו טפפיטשעב ךרוד םעטטאג רעגגיפ טעדליפעג עללא איד עטפארק איד אוד ןיא םעדעי ןעקריוו טפהעיז דגוא על^א איד עצטעזעג ךאג ןעגעד איז דגוא ןעקריוו איד אוד טפעהאפשרע דגוא :טפדעדגואויעב ןאפ טפארק דגוא ןיטעזעג ךאג ןעגעד רעד ןייטיש טללאפ ךאנ ןע:עד ןייא ןרא טאאז ךיז ט עקקיויטנע זיב ןאגיה דוצ טפארק םוצ דגוא ןיטעזעג ךאג ןעגעד איד ןעגהאבגרעטש ךיו ןגער דגוא ןייד טכייג ךיז טעט^אפטגע ( ט - טיארנ ה

65 א י (8 פ^הם ה:רבבים על איםר וםהיק הבה עד דגדל יתפתה הד ע גרגיר הבה מה' הל יתנשא ^ע^ י^והך רמשטי בטדי במט^ותט ירוצו ה בבל ימשול דבר והוק היק ובבל בה לבל והמשביר השיי יט הוא אהד נ י אשי הארה היצוייט שי הבבד המהנה ויאה הביטה וצמידים מדישייים זאת ובני ותעודתו תנליתו בצויתי ינבדי שונה ^ sי ו ע ת ^י ע הי ה א י פ על ה ד ט ע י נ ת ע ל ונ ה פו ך פי ה א ה ד ו ת מ ד ת הו א ה מ תנ ג די ם ה א ו ר ה או ר בין ר ה ב ת א^ קי ם ע י ך ו מי זה ו ב י ן ובין הו מ ר נ בול רזה הו א ו שיר: ה הו מרי ם כל זה אש ר וי ה ב ר ם ה ה שי ך! ההשיך ו ב ה ת ני י ת בין ה היי ם ל פ עו ל ה ו מ ד ה א ה ד הקציובה יעשיה י נ ו י י ם ה בו ר א ובין שיי מ ה ע ישיא לו שייום י ה ד? הי הי ד ה מי ת נ ן ו ש ה א ה ד ה נ י הו א ת י א ה בין נ ם ייבדל ונ מו ש ל ו ם ו א טד א ה ד ו ה נ י' הי א - ה י נ י י ם א ה ב ת מ ת נ צ ב ישיא א ל הי ט ה מ תו ך ה צ ד ק תי שימו : נ צ י י ה נ ה י ת ת ת ן י נ י בין ה עו מ ד ביד ב א צ ב ע א שיי ב י א ציר ו ת קן ויברך חים! ב ב ר כ ת ה קיו ם ו ה ה ת פ ת הי ת ב י ך הכל - ל א לבד כי על ידו נ ע ש ה ה כ ל כי גם כ^ ד ב י יז -' על י די הי ד ונ מ צ א! ב ר כ ת ו כל ו פ ר ה ב ר כ ת ו כי ז י ע ובל פיי ב ר כ תי ה עולל ו היונ ק אימר ת ה ב ק הו ללבך ב א ה ב ה ר ב ה ו הו א ב ר א וי צי הנוי ה ו מנ ל ב ל רי א ה ו בר ך הו א או ת ם ו מ פ ת ה רינפשי ה ל א ה מ ט ת ת ר ב) ו ה ל א ה הו א נ מ ו עין ט מיי ה נ פ ש ל א ונ ע ^ ם ר ה ו נ מ ו ב ה ביין ש מ ה ה מ ב ר ך רו א ה ו ^ ה ת פ ^ ל גידל ו א ב לו ע ל א ב ל י צוריו א ו ת ו ו מ ש תו מ ם ו תן ל אר הי ה מן הנ ך ה עיי ם הי הי ר כ בי ד ה בו ה בי ג) מ ש תו מ ם הוקיר ת ה קו ר - ה בו ר א ה יו צ ר את הנפ שי ב רי אי תו פ עוי'י תיו ב ב ר כ ת ו ב תי ך י פ י ע י הנ ך הנ ך ה מ ע י* ך - צו פ ה לשימו ה בו ת ו א ו ו מ בי ט ו ה מיו ה ד לא ת י א ה : י ע י ^ ם ש מ ה ו מ ת ענג - ל ה' נ י בני הו א נ ל א ^י ם ב י א יבול t ^ ה ל ה' ה שיתהיו ן כ בו ד כ בו ד ל ה ועז ש'מו ב ה ד י ת I ר ק ש י צ ר נ ל י י לנן ע ^י ך ע י ך ה ה נ מ ה ב ע ת ^ נ י ו ע ו בר ך אי הנ ך ב י ך ה ב ה א ^ * r

66 Gl)! דין קראפטע זינד לקראפט דער גאטטעס ענטפטעט גראכפע שאאר דיעוע נון זיעה יעדעם געזעטץ אונד העררע*ט ווארט וויא דורך אייגענטהיטלינע בילדונג או: ד בעשטכונג נעע 1 יעדען פאן וועזען נור אן יעדעס פערבוגדען פריעדענסארדנונג גראפסען איינער וויעדער צו פאן צוגעוויעזעגען באפס דעם איהם פיט צייט זייגער ^:טעל זיינער פיעלפעהר יעג- פטאפפען ווירקענד קיינם דאפ אנדערע בעאיינט אנטיגענד טראגעגד איין י ע ד ע פ: א ל ^ ראפ אונד א ל ל דאפ טראנענד ליבעפ געגענזאטצע פערכיטטעי^ט אוגד דאם צאהל^אוע איזטפ דער זא ווער ה ח צ 5 ך! דערזעלבע ובין ה אור הים בין ויבדל איינעטצום ל? דאיעטעהט צווישען לט אונד דונ^ א ל ל א י י נ ע איזטם דער פערכיטטעלנד שטאפף או:ד שפענדעט ליעבע זיינע וויא טאד אונד צווישען בען קעל אונד שראנקע גערענטינקייט פינגער זיינער ווייזעט זא ווירקען קראפט צום איזט זיין נאמיג! פערפיטטר ר געגענזאטצע מאפם ציעל אונד כיט הי ם! וי ברך געארדנעט געשאפפען געבילדעט ער אונד וואם ער זעגנעטע ענטוויקרלונג פארט אונד פארטעיהטונג דעם זעגען ד ער אויך א ל ל אט א ל ל ע ס דורך א י הן ווארד נור ניבט ם קיים יעדער זיין זעגען בליטהע יעדע קנאפפע אונד דורך א י הן! זיין זעגען זיין שיטצעט כוטטער דאפם דיא דאם יונגע אוגד יעדע פרונט זיין זעגען זענעז דער זויגלינג דען דוא דריקקעפט אן ליעבענדע ברופט! אוגד ער דער געשאפפען געיילדעט געארדנעט געזעגנעט 2) וינפש! אונזט אונד צוריקק זיך ער צאג ~ אים קארפער דיר זעע באר וויא דיא ערה שאפפונג אונד ווירקעט זיינע היללטע וויא זעע זיך איין ווערק דעהעפט דוא ווייטער זיין אונזינטבאר ב 1 ענד אונד ענטוויקקענד געזעטצע ערשפאהעפט דוא זיינעם זיינע דוא אן זיינע בילדוננען שטוינעפט בילדנער איהןדעןשאפפער זעגענם פרייעפט דוא דיך אבער ניפטער! דוא זיעהפט וועלטאיהן דער ארדנערזעגנער זיעהעפט אוגד שטוינעפט ערשפאהעפט אונד דיך פרייעסט דוא דרום ווענן אונד בילדעטע שוף לאיינען דער איהן אן דען בעטע אונד זינקע הין אונד פינרעהרע איהן פ אנט לווייוהייט זעגנעטע ארדנעטע אונד ^ליעבע! אוגד לגערעבטינקייט קראפטע דער געבורטען צו גאטט שרייבעט 3) כאכט אוגד עהרע צו גאטט שרייבעט T נאפעגם זיינעם אפפענבארונג גאטט צו שרייבעט T T געוואגד! אייך איהם היילינטהוכם בייגעט וואפפער איבער דיא גאטטעס שטיפפע דאננערט לפאנטיגע שאפפונג דער ( 2 יערות ל א י ז לקיט תהלים ( 3 ת נז תהלים כ ט נאטם

67 ה ה ב ני ד ע: ה קול בי ם ב ב ה ר ז י ד ם ר בי ם שי ב ר ה קול א רזי ם וי שבי 7 ' א י ז י הל בנון -- 1 i בן כ מו א בי ם היצ: ה ל ה בו ת אינז ק ^ יהיל ה קול ב ד ב ר : מ ד ב ר ה יהיל ק ד ש אי לו ת יהולל ה קול י ע רו ת וי ה שו ף וב הלו כלו או ב ר : כבוד! לז א ף ד) י ה י ד וי ת ר לבי מ מ קו מו יממעו ש ב ו ע ברגז קולו ו הג ה מ פיו י צ א! בל ת ה ת ה ש מי ם י ש ר הו ו אורו ע: בנ פו ת ה ארין י יו י ש אג קול י ר בקול ג אונו ול א י ע ק ב ם כי י ש מ ע קרי^ו י ר בקולו נ פ ל או ת עו ש ה ג דו לו ת נ ד ע ולא! : לשי ^ג כי י א מ ר הו א ארק* ונ ש ם יג ש ם מ טי מ ט רו ת עזו א ם כל כי ד י ר תו ם ל ד ע ת ד) איוב לז

68 71 כאט ט אי ב ע ר כ א ב טיג ע פלוטרען *כטומע ג א ט ט ע ס יינדער קי אפט ינ טי מ מ ע ג א ט ט ע ס י ע ש אנ ע ש טי פ פ ע ג א ט ט ב רי ב ט דיא צעדעי ן נ א ט ט צ ע ר ב רי כ ט ל בגונ ס ווד ל א כ ס ע ט זיא היפפען גלייך פיל^ען לבנון א\:יון וויא ר א פ ס יונגע ע טי ט מ ע ג א ט ט ש ל אג ט פ ל א ט מ ענ ד ע ס פיי ער ש טי מ מ ע ג א ט ט ע ס ש ר ע ק ק ט די א וויפ טע ג א ט ט ע ר ש ר ע ק ק ט די א וויס טעניי! ש טי מ מ ע ג א ט ט ל א פ ס ע ט ג ע ב א ר ק די א הינדין ומא זיא די א וו דער ענ ט ב ל א ט ט ע ר ט אונד זייגער פ ע ר ע ה רונג טע טפעל ש פ רינ ט זיין א ל ל : א פ פ ענ ב א רונג: 4) אויך דעם ציטטערט טיין הערץ ענטנעגען אונד וויינט פאן זייגער שטעל הארעט איהר הארט: אים דראהען זיינע שטפע אונד דאס וה^^רט וויא עם זיינעם מוגדע ענטפאהרט! אונטערעם גאגצען היממעל זיעהעט מאן איהן זיין ליפט אן דען שווינגען דער ערדע הינטערדריין גרלט דער דאננער ער דאננערט זיינער האהייט טאן אונד ער פגט ניבט רער שפור ווענן אויך זיינע שטיממע מאן הארעט זא דאננערט דיא א ל ל פ א 5 ט איהרער שטימפע וואונדער איבט אויך גראססעם ווא וויר ניבט עס פערקען שפרט אויך צום שנעע: ווערדע דער ערדע! אונד אויך רעגען הפעלבגעזאנדטער אונד רעגעןזענדונג זיינער פאנט : אן יעדעס מענשענהאנר גט ער דורך איהן זיין ויעגעל בעדענקט דורך איהן זיינער שאפפונג יעגליך גליעד אינד (4 איוב לז

69 תעדל ישנא ירשעמ אובתו היה ומב ב~א היתונועלבבו ןוכשת : ןכ רדהה אובת הפ שירז בו הרק תככ גכ לא - ןתי הרק בחורו ם קצוכב ףא ירב הי י בע ן*יפי ןנע "א אוהי! תיבככ ךפ~תכ I!יית'^ובהתב כ^עפ^ םוצי ^ע ינפ רבת הצרא םא טבשל r םא וצר םא דטהל :והאצמי ןכל אוה אוה! ארובה ארוב ה ב ל רישא ךנה רמ האור עדויו הכה וירוצי ה ת נ ל ו ת ה ה כ י ה ו : ד ה ו:מכ אוהו לשוכה! ב ה השעג ודי ודי םנה םיוה ודי םגה!םי^יעופ ' לבתהו זה הכ איה? תמדא שדק הנדעצת ונייגר ןינב יריקי םלועב ה םייה ונחנא ביבסמ ונל ריצי ש ד י - דבעו ה חכ : ריצ ןוי י רכוה : הדכ הנותנ ול הכ לועפל תושעלו וי וכותב ו ודי פ ל י ה ו ק י ה ה ידבע!ה דהא ומוקמ ונמזב הדכב בצקבו תוהכבו םיעצמאו םינותנה ודיב מל רבד ה לשל יועה ןינב םלש ידבע ה מ ל כ!ו (ה הטוע רוא המדישכ היגונ םימש העיר הןרמה םימב ויתוי םשה םיבע ובוכר ך^יהכה יפנכ הור השוע ומ תוהור ויתרשמ ישא טהול םידבע הכה : רעסה קרבה םשגה גלשה דבע 'ה : תעלותה תיהוזה תרת ךילגר תלובש הגקה דמועה די ךרדה םערה רישא םערי םישב זוזעב ויוק חורו םויה *ישא בישי ךפאב תבישמל *שפנ ל ב ה םידבע :הכה I r (ה םילהת ד ק ב ד

70 t 0 ( 3 אונד זאכמעלט זיך געווילד דיא לויער אינד רוהעט זיינען שט אטטען אינד קאטכט אוים פערבארנענעם *טטורם אונד אויס יאהרעסגאנג דיא קאיטע פאן גאטטעס הייך ער גיעבט דען פראכט איגד יוייטע ראססערבאהן ווירד פעפט אייך ווענן דינר גיאנין דען דונסט צעררייסיט איסט ער עם דער צעריביטרייט געווק פיר זיין לינט ער! ר אורזאבען העבעל! זיינער יגיאפפוגגווייזהייט וואנדנ^ט ער זיא זיך איהרער ווירקונג ענטשפרענענד א^ס איזט וויא ער עם איהנען אויפטראגט פיר זיינע מעגשעגוועלט f י צור ערדע זיי עם צור צובט זיי עם צור ערדעגענטוויקקלונג זיי עם צור ליעבע כאן פינדעט איהן :] זא : איין שאפפער! ם אייריגע א^ס וואם דוא קעננסט געיגיאפף אפפעגבארונג דיעזעס א ל ל א י י נ ען: ס ^ ן א י ה ם היןאוגד א י ה ם אונטערגעארדנעט! ס געווארדען דורך א י ה ן זייענד דורך א י הן ווירקעגד דורך א י ה ן! אוגד דיעזע וועלט וואם ווארע זיא נין? אויף הייליגען באדען טרעטיג! יויר כיין בגיבין אייגער גאטטעס וועלט בען די ר גאטטעם געשאפף אוגד ד י ע נ ע ר איין יעגלינעם רינגנם אום אינז! יעדע קראפט : גאטטעס בא טע יעדער שיטאפף : איהר פאן גאטט צוערטהיילטעס כאסם אויף איהן אוגד איהם אוגד דורך אידן צו ווירקען גאך גאטטעס לפאנטיגעם געזעטץ גאטטעס דיעגער א ל ל : יעדעס אן זייגער שיטעל זיינער צייט כיט דעם אידם צוגעטהיייטען כאסס פאן קראפטען אוגד כיטטע^ן גאטטעם ווארט ער פיי^גד בייטראג ליעפערעגד וייגע האגד דען ער דאגן פיגעט צום בוי דעס גאנצען גאטטעס דיענער ס! 5) ער דינר ליבט אוכהיללט וויא געוואגד דיא היממעל שפאגנט וויא טעפפיך דער וובט וואססערן וייגע האהען ווא^קען זיך צו פים סען גיעבט אייגהערוואגדע^ט א:יף פיטטיגען דעס וויגדעם ער פאפט אויך שטירפע וייגע באטק זיינע קד תהלים נ ד

71 (ו כ דרי םשנה ג^ש ו ןב םיזנזניה הבשי בושי 'ב םא המה ץ יאה ינ אצ י ב הדילוהו ה :בצהו ןתנו ערז ערוזל לו ןכ היהי ייבד בושי ילא םקיר : םא השע תצפה הילצהו >_u וית ה םידבע ביבס סכ! הי ךנה האור ורבא ונימכח לד (ו הרישעב תורבאב ארבנ םלועה הו רזבאבב דחא לוכי תוארבהל ה ב ב א ב ר ה א ד לוכי ה אורבל ל כ ה ו אצבנ ודבל ךא ול התיה זכ זא ונייה םיבשיה יב ל ב ה לב ו םצע ודבל ותואיצמב והכב ויתולועפבו יולת י ש ר רמאמב ה ה אישנ ה ב ודבל ו דהא אישונ אושנו ותלוזב א הרשעב תורבאב לש תוחתפתה א^ק ה האירבה לא תואיצמה אוה ארב ןומה תותכה וציו ורדהי שיא והערב ופיו דהי יפל ורבד ונוצרו זאו םלידבה םדירפיו עבקיו םתוא דהא ותרמשמ ןפואב הזכ א ה ד אשי והער ןיאו םנ דהא י וב יקב זאמ יאנת תואיצמה הלועפהו ול ודבל קר וי םלבקל והערם ריצי והומכ רובעב ליצאה דוע םעפה והכמ וליחו יאנת ה ה י ם י הלועפהו ותימעל ןעמל לב דהא דהאו םיאצמנהמ תדמב ויתוהכ א'בי דימת םא ב י וא טעמ תות הישורדה קיזחהל לה רישאכו דבאי תיהישיו ריצי ארבנ הזיא ר ב ד האירבב דדישי דבאיו הזב יאנת ותומצע-ייה ערפהל) םיעישרהמ םידבאמש םלועה ארבנש הרישעב (תורמאמ ןכ םנ םימה ירהא ומי םתדועת תדרל קומע ןטבב המדאה ובושי והיפ ווקיו םדבל םיבעב םיבו ןכ םג רואה ירחא רישא רודת: המדאב דילוהו םיחמצה תודלות ^ רואה רשקתי ישמישה לא חרןה םיבככהו ןכ םנ ערזה ירחא רישא המדאה הדילוה החימצהו הקלנ הנממ ןתנו הל תינבתב ירפ השוע ירפ ןעמל םנ המדאה זאמ הא^הו ןילאת ל ה ק ת ןעמל ת ת ירהא ןכ הלובי םאו ןכ רישק הבהא הבר דהאי רבחיו ^כ םוסיה ל כ ב ל ל ו ת ת ןיא אצמנ רישא >' ה: א ' (ז "בא ה ם א N

72 io ענייז רענעיד דנעמטפ רעייפ רענעיד רעד דניווכרוטש רעד ןיטי^ב רעד ןעגער עענש רעגעיד רעד םרואוו רעד וצ ןענייד קספיפ טניילש רעד םלאהזארג רעד ריד םא עגעוו טקקינ רעד רעננאד רעד ריד ש'טאטסע'אמ ניד טללאר רנוא רעד גוצטפול רעד עזייל גנולהיק ריד טכאפ ד י ע ב רע! םעללא (0 ןנער איוו רעד ןעגער רעד עע:ש טעגייטש םאפ ממיה דגוא ןיהטראד טבינ טרהעקקירוצ רע עבאה ןנער טעקנארטענ איד עדרע רוצ טרובעג איז טרהיפעג רהיא ןעצנפפ טקקטגע ןעבעגעג ןעמפאז םער ןנאויאז דארב םער רעססע אז טסיא ךילגעי ןיימ טראוו םאר םעניימ עדנוכ טערדאפטנע םע טרהעק טבינ רעעל וצ רימ רערעיוו : ןרעדנאז םע טערהיפ םיוא םאוו ךיא טללאוועג טעדנעללאפ ךילקקילג וצאוו ךיא םע טעדנעזעג ל ל א ס ע םוא רענעיד סעטטאג!ןארהט ןנער טסעהעיז אוד?טבינ ןעבערפש איד ןעזייוו (7 טבינ טיט םעגייא ףורסגנופפאש ףעיר רעד עגיטבאמללא םעללא םאר עצנאנ סאד ענצנייא םניא ןייזאד ססאד סעדעי םאר עצנאג ענצנייא רונ ראבטטימגוא ןא סעטטאג דנומ טימ עגנאה!ייואד ןעבעל ןעקריוו סעללא רונ ראבטטיטנוא ןאפ טטאג ןענארטעג עדריוו דגוא טבינ א י י נ ס םאר א נ ע ד ע ר געגירט ט ע ר א ןע ג עדרעוו ןא פ א ם ד י ןרעדנאז ןהעצןיא ןעגנוקקיווטנע ףעיר רע ענייז טוו םניא ןייזאד ףוש איד ןאפ עלליפ ןעטפארק ססעיל איז Tעדנאנייא 5רוד ןעגנירד גינניא ^ןעקריוו םעגייז עטראוו ססאמעג עטרעדנאז איז ןנאד ז אזלא ססאד סנייא םאר ערעדנא עגארט סנייק איד ןעננוננידעב םענייז םנייזאד םנעקריוו ןאטראפ ןיא ךיז עססאפ ןרעדנאז םאפ ףפאישעגרעדורי וצ ןעגנאפפטע עבאה םוא רעדעיווניה פ^עגרעדורב ןעפ וצ ןעדנעפש איד ןעננוגנידעב סעד םנעבעל סנעקריוו ףיוא םסאד םעדעי ענצנייא טימ רענייז עטפארק ססאמ איוו יפ רעדא נינעוו ךיוא רעטמיא ב י ט י ר א ג ןעדרעוו ענג^ר רוצ גנוטלאהרע ד ע ס א ג נ ן ע צ םאוו ןייא ףפאשעגרעדורב עטכינרעפ ךיז רעבז עביור ענייא גנוגנידעב םער ןענעגייא םנעבעל ^ םאר רעססאוו םעדבאנ םע איד עדרע ןעננורדברוד סרעדנאזעב טטמאזעג ןיא עקלאוו רעעט או םאר טביל םעדבאנ םע איד עדרע ןענגורד5רוד דגוא ^ ןעצנפפ ( 6 ה-עב-י ה נ י א 7 ( תיבא ה'ם א

73 7G א*טר יהיה ויהיה רק ל מ ע נ ו ו ל ב ד ו כ^מ כאהד יפע^ו א ש ביעדזו על ידו ולטענוהפרט כעד הכלל והכלל בעכ^ר הפרט נם אהד אשר יהדק הכה והאטצעי רק לו ל ב ד ו רק י ק ב ל ם לטע ת ת יתן ויקבל כנתינתו שייטות תעודת טצייאוהו י ה> -ה הוא האהבה ונשואה היכנית הבריאה אוטריט הכט נו דל אהבה נושאת א הבה: יביע לך כל היק ם> ם ב ב ר ה)

74 '1 1 ןעצנפפ איד רעדניק סעד ^>טביל > v טגייצרע ןא עננאז דניא דגאמ ענרעטטי ןעדנובעג : או רעד םייק םעדנאנ איד עדרע טעגייצעג ןעטכאגעג רעד עדרע רעד ענארקטכורפ טקנעשעג ספאד ךיוא איד עדרע ןאטראפ טפרע קגנאפפמע עסכימ םוא וצ ןעבעג אז ןייא סעססארג דנאנסעבעיל ןאפ ןעגנאפפמע ןעבעג איד ןעזעוו עגייארעפ םענייק ךרוד ךיז ריפ ךיז ייזאד םעללא ןייא רעדנאנייאגיא ^רעדנאנייאברוד רעדנאנייאריפ ןעקריוו םער ןענ^עצגייא סריפ עצנאג סעד ןעצנאג םריפ :ענצנייא םענייק טפארק טטימ רונ ריפ ךד עט^אהרע ןרעדנאד עגנאפפפע םוא וצ ןעבעג עבעג ד:וא עגנאפפמע םיא ןעבעג גנודנעללאפ רענייו גנומטיטעעבסנייזאד (8 ה ןענערפש עבעיל איד ןעוייוו עדנעגארט -עג ןעגארט עדנעדרעוו עבעיל טזיא סופיט רעד ר ע ו פ פ א ש ד נ ג! עבעיל טביוה רח סעבילגעי וצ (S רב 6

75 ה מוני ם תו ר תנו מביגירך ינז די נעעזו הכל כ מו הו 7 s המכתב הרביעי א ( י צו רי ה א ד י ם מ מנו ת הז ה ע ב ד הו א כאיר פו ע^ הו א מ ה ה א ד ם ב עו ^ ם ה מ ל א ב נ ו ד? ' r ^? ה א ם ב תו ך יגי ד ל א מקהלת מ ר א ה לך ) ק א ה י ( פני ע ב די ה ב רי א ה ה? די גם ני^ה ה ' כוננ ם ל ו^ ה ש ת מי ם ב ה ם י הו א ש די ב ע צ מו ה א ם הנהו? ל א כל בל ע צ מו תי ך א ב רי א ף י צ ר ם מידו י צי ר וערביה עליון בעוי^ם ע צ ה קג ץ ו הל קי ה כ ה ת א מ ר נ ה נו פ ך למו מ ו ת ך זיק י ענו נ ם נ י וי א מ רו ב י ן ה מ י נ י ה הייי מ ה ה א ם ה א ד ם כי מיד ל א י צי ר ' n - רי ה ך א י י ה עוים ה יר לו ב ת ב ל ה א ר צי _ ל ר כ ר בי או ת ה לו ב תו ר חלק ו ב ה ת בוננ ך א לו ה מ ר א ה על ת ק ר א בר מנזי קר שי בי ש ם בקגין בגדול בה ש ^ו ה ה' מ מ ע ל' ה תי מי ם ת עי ד ת ך מ מ ע ל ה י א ו י וב הוג ק בו ע ל פ עו ל ו ל ע שו ת תת ה א ם הבר והא:^ין הנ כ ב ד ו הוקיר הו א ע ^ על חמושי הו קי פי עו ^ ם ה כ הו ת ה רו ה ה ב ד תי נ ר א ה הנו ו ה כ ה א מ צ ע י ל תו ע ל תו מי א ה עבד ב א מ צ עי ם - י ה ע ר כ ך מ ק ה ת ה: ב תו ר א ם ע ב די י צי ר ה ה כ ל ה דיו שיי ם ב מ קו ם לקהת ר ק ^ מ ע ן נו ל ד לפעול? ה א ם יוכל ה א ד ם מ ב^י ה א ד ם ר ק ל מ ח או ת לקהת לבדו - ל היי ת נ ב ד ל ל ה תענג או ויו צ א מ היג ל ה ת ענו ת ה היי ם ה ז ה V איז ה ה^י מ קי ם? ק ר בו ל ב ^י ע ר ק אתהנל?הב^ התבל ועבדי ה אשיר ב ה ו ה א ד ם י ע בי ד * *\^*י ר צמו? לא: ה כ ר ת ע צ מ ו ת ך תגי ד ל ך י ה תו ר ה בצלם ו ב צ ד ק : וי כ בו ל כי ו ר ק - ^ I ו י כל מב^י ו ל ה ת ם רד או מי א ד ם : י ב צ י ם אייקי ם י הי ה ה א ד ם : ידי מ S ^ * i P יI i_ 1 רי ~יר ה ב א ה ב ה 1' י ה ת ענג r הנ ך ק רי א הי י ם : י^א ר י לך : רוח גוף א נ שי ם U בי ו א י ם - ~ ^ י - I I וב^ א ה ד ' ב^ כשירון ולשמרה: א ל נ תון מי צו רי ה י מ מ ר תו נ ב י א ה ב רי א ה י ת א ב ^ כל ה וב^ א ך האד מה כי צי ר ל פי מי ת רי ה כ הו ת ו^ קי^ ר צון ב ה א ה ב ה שידי ה ה מ ה א ך ל ע ב ד ה כ א הי ך צ ד ק : ל ה ו קי ר ה למשי ה ה א מ צ עי ם ל א ^ א הו ב ^ ב ב ך יתרג שיו וי ת פ ע לו שיושינה ב^י מ צ ה לו ת ה ב ה הי צו ר נו ב ל ת מ ור צין הז ל ך כ א ד מ ת ול ב: ב ק ר ב ך תג ב שימהתו : ת ה ת ה י י ב י ם ו ה הו ק ^ ה בנ ע ל פ עו ל נ ת נ ה קר שי וי ע בי ד ה אי ן ^ מנז ה ת ב ^ י י ת י ו יר ה בי או ל ת ב י ע י ת ה ע ^י ת אש*ר ת ה תיי ע ^י ך ר ה כג ע ג ם ב ד ע ת ת ה פ ש י ובבחירה בדעת א ך ת ח תיו it -^H***?>*- W א) ברא ' א : ז נש ב ^ו הך ת מ ו נ ת ת ש מ ה כ ^ ב צי ן י צי ר - I י צי רי י פ ר ה י ב ב היי ה

76 71) פיערטער בריעף I) דער פענש וואס ^ ר ע ער נון דיעוער גאטטערפילי^טד וועלט? אונטער דיעזער שאאר פאן גאטטעם געשאפפען^? דיעועם קאר פאן גאטטעמדיענערן "שוויגע דיורה פארטאן זאגט עם איהנען גינט דער אננליקק דער שאפפונג ואנט עם איהנען נוג מעהר ניבט דיא איינענע ברוסט? דער מענש ניבט אויך געשאפף נאטטעם? ניבט דיענער נאטטעס אויך? יעדע פיבער איהרעס קארפערס נעשאפף אוים גאטטעס האנד פאן איהם געבילרעט פאן איהם נע ארדנעט פאן איהם פיט קראפט בעשענקט איהר גייפט דיעזע וועלט^ פאן קראפטען נאטטעם שאפפונג דורך אונד דורך : דער גאטטליבע פונקע איהרע פערזאנליבקייט דער אונזיבטבאר וויא גאטט דיעזער קליינע^ וועלט וועבעט אונר ווירקעט אונד דעפסען איוט נייפט אונד קארפער אונר קראפט דיא גאנצע ערדענוועלט ם זיינע פיטטעל קינפטליך זיך אנצואייננען זעלבער אויספלוסם דער גאטט- הייט לינרנען זיא ויך הייליג אבטען ם געשאפף גאטטעם אינד שפרעבען זיא אים אנבליקק רעם היטפעלס אונד דער ערדע אים אנבליקק דעס נראפסען קארס פאן גאטטעס דיענערן ווייהענד איבער זיך אויס רען פריידיגערנפטען נאפען אויך איהרער בעשטיפפונג : נאטטעם דיענער! ווענן ס קליינסטעם אונד גראססטעם גאטטגעזאנדטע קראפט איזט פיט נעגעבעגען פיטטעלן אן אנגעוויעוענער שטעל אנגעוויעזענעם קרייוע נאך גאטטעס נעזעטצען ווירקזאם צו זיין י צו נעהפען נור אום צו גענען דא ווארע דער פענש ליין אויפגעש אפפען אוים דיעזעם בענפקרייז? נור צו נ ע ה ם ען נעבארען? צו שוועלגען אדער צו דארבען? ניבט צו ווירקען? קיינע שטעל אויסצופילן? פיעלפעהר ס זיך ענדען צו לאפסען? ם וועלט אונד דארין נאטטעס דיענער אונד נור דער פענש זיך דיענענד זיך? ניין : איהר בעוואופטויין שפריבטם אונד עם שפריבטם דיא הורה צלם הי ם 1 זל ער זיין עבענבילד גאטטעם! פעדד ם פיר א^ זייענד נור ווירקענד קעננכט דוא נאטט ליעבע אונד גערעבטינקייט נור צור ווירקואפקייט נערעכטיגקייט אונד ליעבע ביזט דוא בערופען ניבט נור צו געניעפפען אונד צו דולדען ם וואם דיר ווירד גיט קארפער פעגשען נ'טער נעשאפפע אונד יעדע פאהיגקייט אונד יעדע קראפט כיטטעל צו ווירקען! ל ע ב ד ה ו ל ש פ ר ה 1 צו פאררערן אונד צו היטען ם ליעבע אונד נערעבטינקייט: ניבט דיר איזט דיא ערדע דער ערדע ביזט דוא געשענקט זיא ם נאטטעפבאדען צו אבטען אונד יעדעס איהרער געשאפפע נראיצית א נ ז ^עיגד ב ( J

77 80!תי*שפה הז אוה םש הד עת םדאה הדבבנה הז איה ןודדי םדאה (ב לב תיהכה םידמוע םד דשמו ינפל סכ הי בצמ םתדועת םהינפו םיסוכמ ימ יא יי וניו תהטמ ל מ כ א ו ם ת לבא ומייגרי ושוהיו הכה המצעהו ^יעפל דובעלו ףא ופי יפכ!םתדועת הו! םדא ןב ךינפ םייילג הצחמכ ימעמכ הצחמב יולג עודיו ךל ךבצמ ה ות ני*שהל ךתומצע ךנה ריצי ידש ות שדקתהל רותב ד ב ע ה לבית גישהל ןיבהלו ל ש ו ח י ך ת םנ הרכ ךל ןזא עומשל ןיבהלו ז ךנה האור ךמצע יתכומ ףקומו ידכעמ ה םיופ םידבועו שיגית שוהתו ךב יקב הכה לועפל תוישעלו הככיאו הנאת זלצפל הנ ברקב תלהקמ ידבע ה אורקלו :הכב נ ה ישע ':עמישנו ןיער ינא לועפל תוישעלו יתושעבו ןיבהל לשהלו ןויער תוכמה הדועתהו יי ו הלא ע ד נ ת הריחבבו שפה י ת ןכל ךנה דבעה ןושארה רוכבה תלהקמב ידבע!ה ז איה ונתדועת תיתו ונדיבב ןימינב יביהא ךירעהל ונמצע פע םירבדה םינתנה ונל יפל לדוג וניתורצוא םיינוציחה םיימינפהו רובצנ יפל בור הבוטה ונפסא יתבב םסוא םיינוציחה יא םיימינפה דומנ ונייה קר יפל תסכמ תולועפה תואצויה ונמ יפל ךרע תוברו הנוכתה ידי שוכתד ינישכ יש ונהכב יניסכנו םיניציהה םימינפהו ינמ הזב ןוצר ה - ו תנתמ ה הלודנכ הניבקב ןה^י התוא האיבהלו ידיל הישעמ ישינא תריבעל םיק^א - ^ ע םהיפ דומנ :ונמצע קרו רותב תנישה םיעצמא לא הלועפ תיתית זכ ךרע תולדתשהה ישוכרל ונל םינינקה םימינפה םינוציחהו מ הכ הו יה יתויה לק מ רתימ בצעו רישא ותרשי התוא דע הכ םצועו ךדי רישא וב הנישת האירבה דובעתו ^בתה יציאה ו םצע סנכנה גוחב ךיתולועפ ^ב ה^יא םיעצמא יש יא ם יל ךל יישא תי יהאב םימיה ויהי םידעל םינמאנ ךדעב וא ךדגנ רישא ודיעי ינפל הי סכ םא תישמתשה םהב ייארכ וא תיפרתה םהב בהו םדי הכרב וא הללק - ןפואבו הזכ ה הנשי הדמ תינוציה תלועפל םדאה איהו םא םיאתת םע ןוצר 'ה םג הנישי הדמ תימינפ ךיעל םדאה תומכ רועישו םיעצמאה םילואישה ול תומכ רועישו הלועפה קר למ ןוצר ה יפל סהי םיעיצמאה םיננוחמה הזל םאו!כ הא םא ותנוכ היוצר זכב אטהי יתרמ םייחב םא הלועפה יתלב היוצר םנו םע הלועפ הנטק ונ תוארל םייח םיר שואמ םא ה מ א עצ םי ם י פ י ק ו תושעל תולודג הלאמ ןכל םג ה ישא ר ה ו ש ה ו מ ל ת ת המה (כ לי 'ר: זער

78 81 עפפאשעג םלא ףפאשענסעטטאג ס א ןענייד רעדורב סלא םענלאז םע וצ ןגיטנא ס א םעכלאז םע וצ ןעבעיל סע W גיטארט ןרעד אפ םענייז עיצ וצ ךאנ םעטטאג ןעלליוו וצאד טרעפעיל םענייד עטמייג םעדעי ןעזעוו דליבבא ןאפ ךיז וצאד ןענאט סענייד סנעצרעה ןעטייאז דנעלהיפטיט טיט טיט םעדעי יירש סעד םנעצרעטש רעד אוודנענדיא ןיא רעד גנופפאש ט:אט טיט םעדעי ן^עדיירפ רעד םענייא -ארפ ןג ה עפפאשעג טלליווקטנע וצאד טכעיירפ אוד ךיד טיט רעד עטו^ב עתטילב רנוא וצאד טםרעיויט אוד טיט רעד ןעדגעק ו םעד ץטג זעג םעד עללא עטפארק טסואוועב זנעלליוו ןענעיד ןניססיט םער טסללאז ךייא אוד רעבא טיט ןיי טסואוועב יירפ ךיד =רעטגוא ןעגד א טיט ןייזטםואוועב רנוא :טייהיירפ טאד טסיא סעד ןעשנעט רעהאה ףור םאר טסיא סד ןעשנעמ רעהאה גוצ^אפ עלי א!1 ( עטפארק ןעהעטש דנענעיד םוא םעטטאג ןארהט ןענהיא טסיא ר יא דנאטש טלליהרעפ טלליהרעפ רהיא טביזעגנא וצ ןעיוש ןעד ףפירגעב רערהיא גגודנעז רעבא איז ק^דיפ עטגילפעג טפארק םוצ ןעקריוו ~ ןעקריוו רערהיא גנוטטיטשעב!סבאטעג אוד!שנעט ריד טסיא בלאה טלליהטנע ץטי^טנאסאד ב^אה טלליהטנע ןייד דגאטש טפננאק ךיד ןעפיירגעב םלא םעטטאג ףפאשענ ךיד טכננאק םלא ןעהייוו םעטטאג רענעיד טכננאק ןעד ןע:הא ףפירגעב רעד עודנעז איד וצ ןעטהענרעפ רהא םאד דע ריד טענפפאעג אוד טסעטללאוו ךיד םגניד ןעבעגטוא ןעהעז ןאפ םעטטאג ןעדנעקדיוו ןרענעיד "י טסעטללוו דעבז ןעלהיפ טפארק םוצ ןעקריו^ו טבנטו אוו ךיד טבינ ןעצביוינייאניה ןיא ןעד ןעססארג -רענעיד ראק טיט בעד עפור הש ענ ע מ ש נו לליוו ןעקריוו דגוא םורד ןעבראהפיוא ז לליוו ןעקריוו דגעלליפרע וצ ןעססאפרע ןעבערטש םעד סגארטפיוא!ןניז ט ימ ןייזטסואוועב!יירפ ןיראד דעטמדע עיד רענ םיא ט ב ינ !ראק רענעיד םורד ןיימ ןימינב םאוו זנוא דריוו טזיא רעזנוא ףורעב טבינ ךאנ גנאפטוא רעד ןרעספיוא דניא ןרענניא רעטיג איד ריוו ןיא ןרעספיוא רעדא ןרענניא ןרעמטאקצטאש ןטטאז ןעללאוו ריוו רעזנוא ןעבעל ןעספעט םאוו ןאפ זנוא דריוו םאוו ןאפ זנוא טעהעדפיוא םאד טזיא רעזנוא ףורעב ךאנ םעד איוו ריוו טיט ןעטגנרע ןרעפפיוא ןרענניא ןרעטיג םעטטאג ןעלליוו ןעל^יפרע עדעי עטפניילק עטספארנ עבאג ןעפפאשטוא וצ רענייא ןעבילשנעט טטאג ןעדנענעיד טאהט - ' ךאנאד ןעננאק ריוו זנוא!ןעפפעט רונ םלא גנוגנרע ןאפ ןטטימ וצ םעזעיד ןעקריוו ןעבאה ןעננובערטשרע רעד ןרעפפיוא ןרענניא רעטיג ךיוא ןערהיא הטרעוו ןאפ רעד =פעו'יל ןעט טפארקפעטפייג םעד ןעבנראקפרענ םאד רהיא טבייליפ -עיד טענ זיב רוצ טפארקטאהט רערהיא דנאה טיט רעד איז _איר גנופפאש י ןעלדנאווטוא (ס טוקלי ורתי ער ז <ר

79 82 הבה קר עפש בר לש םיגינק םיגיציה ם"בי:פו שומשה םהב יפל ןוצר ה ךאו זא וגתי לדוג םד םו ו ודובכ וגימבה ליז םירמוא : וג ךמה הנובמה ןוירהה הקי תפמ ערזה הנאיביו ינפל היבקה : לאושו הפמ וז המ יהת הי^ע? םייחב קזחה וא הפרה? םנה וא ליסכ ריישע וא?ינע ךא םא קידצ וא עישר ז לאשי * לבה ידיב םימש ןדה 'םימיש רימ ןדה ייאולממ תבוח םדאה ויקל הנומאב םירבדב םינותנה רל המלו ונל ךירעהל ןיה ךרע םדאה יפ םינינקה ימעמכ ןיא תלוכיה ודיב שוב^ל ^ךא טעמנ ה בומ רתוי והכייעהל יפ^ המה ישא יבמ ול ה ודיב תומ^ישב י קרו איה הדבל ) רי!םימש ות תויהל ^דוג םדאה תיתב ותומלש תדועת םדאה - גשומב הזב לקנ ^בל דהא הגישהל ^בב תע בו ןמז ב תודמ תוהכה םיעצמאהו יבבו םיבצמה שיאה אימי ןיצר 'ה ה הפי ותעב םע תדמ ויהוהב םיעצמאהו םיניתנה ול ובצמב םירוציב םיבנבנה תהת גיה ויתודעפ השע םהל הער קרו ןימאתה םאיבהל םתיתל ^בה רישאכ ר יפכ ןוצר ה הז רבגה היה שיא םיישנאב ז אוה מ םייהב ותיה יקיה קדצה הבהאהו הפ!יבתב ^ב וייה ול וינויער ייתושגיהו ^כ וייבד ויתויועפו םג ושובי ישא שבר ול ויגונעתו ^ישא בהי^עגנעתי ^כ ה^א ויה תדובע 1ה םייהו הלאכ המה ביהובנ םייעגו ^עמ ^ב ישש היי בתו םאו הנהי וא לובסי גנעתי בר בומ וא והקיצי רוסהמה הבב הבבי תועמד ליש םירוסי הבהא וא ליש ההמיש ךא א ה ש ונ י ת התומצעב ראשה וברקב המליש ומכ לוביבכ ה ילב יונש איה שיבת ב הנתמ השדה לבקתיש וא םייהב - םאו ןב דבבנ םדאה םג ונכשב יתבב דבוה יתואיצמי לבתב דאמ ה^ענ ומבו לב ^בה - הפ ייע תומדא תלוביש שותיו םוי ןב ןטקה םינטקבש איבנ םנהל ןעי הירב םגו הלקה תו^קביש ר שא כ הבשהנ וניניעב איה םג איה הילוה תלישלישמ תהא האירבה ר שא והתל הארב ו ידי התואיצמ תת זע המיצעו תמכחל ה ןינבכ םלועה םלישה ןכ האנה ןויער הלועפו לקה םילקביש םנהל איו קירל המה םיבוטהו םהבש ובשהי השעמל הדובעו רישא ויסיני דיב 'ה לישל םדי םדחו יא ןינב םלועה ותולב ימ ןוצר ה ןינקב האנהו *שפנב הצפה ןויערב רובדב הלועפבו - ז איה תינבת ינייה - ונייעו יוס^ תעמשמי ןוצרה הזה קר הז אוה ^-יג י םדא ודבל רעו ע רבדמ רתי םירוציה וא

80 X 83 ןעלדנאוומוא רעד איד טוונעדגע טנעיד סעדעי ןעזעוו סאד לאמנייא ןיא ןערהיא זיירק ןעממאקעג ןענהיא סעללא ענהעיג טטיפ איד טסנייא םלא ןעגייצ ריפ רעדא ןעגעג איז םוא םעטטאג ןארהט ןעגייצ ןעדרעוו איוו איז טגיסנאנרעפ רעדא טעדנעוורעפ \נוא ןעגעז רערא ךולפ טימאד טעיובעג םע טבעיג אזלא ןייא םערעפפייא םפאמ ריפ איד טאהטנעשנעמ םע ~ טפיא גגומכיטשנייארעניא טיפ םעטטאג ןעלליוו םע טיעיג ןייא םערענגיא ריפ םער ןעשנעט עםפארנ םע טויא טבינ רעד גנאפפוא רעד ןענהעילרעפ טטיפ םע טזיא טבינ רעד גנאפרוא םער ןעטקריוועג ןרערנאו םע טויא איד רע גנולליפ ןעבילטטאג םנעלליוו ךאנ םםינטלאהרעפ םער ןענהעילרעפ אזלא טיפ רעטפעב גנונניוענ ןייא םעטלהעפרעפ ןעבעל ןנעוו איד טאהט טבינ איד עטבער טזיא אזלא םעטפניילק טיפ ןעקריוו ןייא םארנ םעפ ןעבעל ןנעוו איד טטימ וצ רהעפ טבינ ןעטביייסיוא אזלא ךיוא טייקניזקקילג טייהנעמפאקללאפ רונ עטססארג עלליפ ןאפ -םיוא ןרעפ רנוא ןרענניא ןרעטינ ןערעד עללאפ גנודנעוורעפ ךאנ םעטטאג ןעלליוו טפרע םער ןעשנעפ עפפארנ טבאפ (3 רער םוינעג רער גנורליבנעשנעפ טבירפש ןייא רעזייוו טפפינ ןער ןעדנעדרעוו סעשנעט םייק רנוא טרהיפ ןהיא ראפ ןער ןעגילייה ןעפפעד עלליוו עללא ןעזעוו ןרערראפ טגארפ : רעזעיד םייק םאוו ללאז םהיא ןעדרעוו םיא ןעבעל? ללאז קראטש רעדא ךאווש גולק רעדא גיטלאפנייא ךייר רעדא םרא רע? ןעדרעיו בא רעבא טוג רעדא זאב סאד טעגארפ רע טבינ ןנער םעללא דריוו ךרוד םעטטאנ עדנאה רוג טבינ איד טברופפעטטאג רונ טבינ איד עיירט גנולליפרע רער טבילפפ טיפ םער ףענעבענעג ןעל^אוו ריוו םורד ןער ןעשנעפ ךאנאד ןעפפעפ םאוו םיוק בלאה ןיא ןענייז ןעדנאה טזיא טבינ רהעפיפ ךאנאד םאוו טטאנ ןינאג ןייללא ןיא עגייו עדנאה טגעג םאר םוראד ץנאנ ןייללא ענייז עפפארג וצ ןייז גאפרעפ? גנופפיטשעבנעשנעטאיד אז ןעפפירגעב טזיא ןנאד ךיוא ןאפ םעדעי ןיא רערעי טייצ טיפ םעדעי םפאמ ןאפ ןעטפארק ןטטיפ ןיא רערעי עג ראבבייררע רעוו ןיא רענייז טייצ טיפ םענייז םאאפ ןאפ ןעטפארק ךטטימ ןיא רענייז ^ ענ ןא ןער ןעפפאשעג איד ןיא ןענייז זיירק טרהיפענ םעטטאנ ןעלליוו טלליפרע םענייק טגיט5ארטנייאעב ןיא םענייז עזיירק םעדעי ךאנ ןענייז ןעטכארק טרעדראפעג וצאוו טטאנ םע טרעדראפעג ןעבאה לליוו רער ראוו! שנעמ רע טאה טייקניטבערענ עבעיל טלליפרע ןיא םענייז ןייורעיה! ןייז םעצנאג ןעבעל ןייז םעצנאג ןייז ןעקנעד ןעלהיפ ןייז ןעדער ןדנאה ךיוא ןייז ןעברעוורע עג ןעםפעיג ראוו טכנעידפעטטאג! ןייא םעבלאז ןעבעל טזיא ^ ןעבאהרע (ן! הדנ ז ט

81 V א על ידם ביחוסם א^ ה אז ם ק י א יו לקבל אי ת ם בי צון הפינוי י הי ו ת י ו יי י' י י צי ל פ עול ת הייו - - לך נ א בני מין א הי ן את ^ג בך נב :ה ע צ מ ך במי אה ש בו ^ ת הדגל ב קול 1 ו א ם ל בו ש ול ב ^ ם גם מ - בי ת נ כ סי ך ' I J - _ 1 יו 1 1 צינ' ם N ^ש ר רב ימת י ך ננ ד מ ע ^ ת הי צור נ כו ה ונ ש א מיז t בי ב 1 * 1U י*ך u^ -'* נג ד ם ו א ם גם אז נפש ך ל ע ל ה א ב ר בי כ הי תי ך בי ח^:קי ה מ צי אי ת ש ב ך לה ת רו מ ם ו ל קנו ת לך ד ע ת ודזברה ר מ ה כז אז עז^יך ל ה ת א בל ע י ת ע תו עי הז מן ב ר כי נ פ שי ה י שם את קרבי ובל ה את גפיטי ברבי גמוליו כל תשב י ואו עונבי לבל הסולח תה^ואיבי לבל הי ופא חייבי משחת הגוא^ ורחמים הסד המענדבי עדיך בטוב המשביע נעורי בנשיר תתחדש n אגי ש כ ציין ולא והסד ב ח צי ר - ת ש ד ת י כי רנו ה כן עו ד מ עו ל ם בו f י מיו ע: י ר אי' ו צ ד ק תו י צי ' ו איננו מקומו ו ע ד ל בני עול ם בני ם ולזוכרי פ קודיו ל עי מו ת ם ה בי מ מים הבי ב ס א ו ו מ ל כו תי ב כ ל משילה בר בו חדלים ד) רג א ו כ'נ =' -

82 S o ןעבאהרע רעביא םעללא ם5עוו בא ןעססעיגעג רעדא קבראד בא עיליפ רעדא ^עגנאט בא איד ענארהט רעד גנובעגרע רעדא רעד עדיירפ טנייוועג ~ איד טייקנילנאזרעפנעשנעמ רעבז ךילרעדנארעפנוא טפאפ איוו טטאג טעהעיז ןיא רערעי ץעיינ עבאג ןיא םעדעי ןעיינ ^ טכו^ירעפ רונ ףהפיוא וצ רעיינ גנוז ןעבזרער עבאגפיוא אז טזיא רעד שנעכ ןיא רענייז ןעשידריא עלליה רעד עררע גיראהעגנא ךיוא ןייז ןייזרעיה ללאפסגנוטיידעב איוו ןייק רעזייל ךיח ןייק נ-יעיודגאט רעד םלאה סנעבעגרעפ^רעפאק אד טויא רערעי איוו ראבניישנוא ךירא רעממיא ןענייא גארטייב טרעפעיל ןנער םעטטאנ טייהוייוו םוצ יוב םער ןעצנאנ טניפ אז ךיוא ןייק ססונעג ןייק עקנאדענ ענייק טאהט איוו זייל ךיוא רעטטיא רעע^ םנעבענרעפ איר ןעטכער רניז ןיא םעטטאנ דנאה עטרעפעינ טייברא רעד איז טגיפ םוצ יוב סעד ןעצנאג גנו^ליפרע ןעכילטטאג םנעלליוו טיפ ןיטיועב רנוא ססונענ טיט עקנארענ טראוו טאהט םאר טזיא סערעזנוא םנעבעל טראהעג ןעזעיר ןעלליוו ןעםסיט ריוו ןעפהענרעפ ןנער םאר טזיא איד עגיניילא עסםארג םער ןעשנעמ ססאר רנערהאוו סעטטאג עטטיטש ןיא ןעללא ןענירביא רעדא רהעפיפ ךרור עללא עגירביא עפפאשעג טנירפש איז ןיא גוצעב ףיוא ןער ןעשנעמ וצ םהיא טנירפש ססאד רע איז יירפ עמהענפיוא םלא בעה רענייז טאהטכנעבעל ןעהענ איז ןונ ןיה ןיימ ןימינב ןעפירפ איז ךיז ןעפירפ איו ךיז םיא קקילבנא םענייא םמלאהזארג םענייא ןעדנעללארניה םרעננאד : הנוא ןנעח איז ךיז טבינ טיט ללא רערהיא םעצטיזעב הנוא עםסארגסעססונענ רערעססייא רערענניא רעטיג הטארמאש ןעלליהרעפ ראפ ןעבלאז םעפפאשענ עססארנסגנע ןיא רערהיא ןעניטכיזטסבז טייהניילק ןנעוו איז ךיז טבינ ןעבעהרע ט רעללא טפארק טימ םעדעי ןעבקניפ םנייזאד ךלאז ןייזטסואוועבננע ךיז וצ ןענניררע ןנאד ןעהענ איז ןיה ןרעממאי איו רעביא גנוטראטנע איד איד טייצ ןענהיא טבארבעג (4 ענגעז ענייב עיעז ןעד ןררעה ללא ןיימ םערענניא ענייז עגילייה! גנוננעקרענא ענגעז עניימ עעז ןעד ןררעה םפיגרעפ טבינ סעללא סאוו רע ריד ןעפיירטכב איוו רע טעהייצרעפ ןעללא ןענייד ןעממירק איוו רע טלייה עללא ענייד ןעדייל איוו רע טעזרע םאפ עבארנ ןייד ןעבעל אימ רע ךיד טענארק ט עבעיל ןעמראברע איוו רע טניטטאז טיפ ןדעטיג סאוו ךיד טערעיצ םפאד ( 4 םילהת א ו ב כודנ

83 86 ברכו ה' מלאכיו גבורי כח עושי דביו לשמוע בקול דברו ברכו \ז' כל צבאיו! משיתיו עושי רצונו! ברכו ה כל מעשיו: בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את ה

84 8 7 סמאד את איוו רעלרא ענייד דנעגוי טסעייגרע רעד ענעקנוזעג שנעמ איוו זארג דניז ענייז עגאט איוו םעדפ עמולב טעהילב רע : טרהאפ רניוו םהיא רעביא אז טזיא רע טבינ רהעפ ןהיא טננעקרע טנינ רהעמ ענייז עטטאטש רעבא איר עבעיל סער ןררעה טעטלאוו ןאפ טייקגיווע וצ טייקגיווע רעביא איד איר ןהיא ןערהערעפ רנוא ענייז עראנג רריוו ןער ןרערנוקסערניק ןענעד איד ןעטנא סענייז סעססינרניב רגוא ןעקנעד רענייז עגארטפיוא איו וצ ןעלליפרע ןנער רע איוו רע םיא ממיה ןער ןארהט ךיז טערנירגעג אז טעטלאוו ענייז טפאשרעה ךרוד םעללא טענגעז םורד ןהיא רהיא ענייז! ןעטאב איד טעטכירעגטפארק ןערהיפפיוא ןייז טראוו דגעבראה רעד עטמיטש סענייז סעטראוו טענגעז ןהיא רהיא עללא ענייז! ןעראאש ^ ענייו רענעיד ךדיא רעלליפרע םעגייז סנעלליוו! טענגעז ןהיא ךדיא ענייז עפפאשעג עללא I ןא רערעי עטטאטש םענייו סעכייר ענגעז ךיוא אוד ענייפ עעו קד! ןררעה f i

85 ss בתכמה שיזנחה I Iwf>- 1 1 j j LW'-0 Jl I ^ ךבתכמ רקיה דדנב ךער^ םג תרהא נמ*ה יבל ך'^ע ינ ימ אוה הז ס^עה ןגיתמה בלב הנהמ טיפננו תפהמ וטיבהב הארמ יגפ םיממ ה ן*ראהו ו םהיאבצ וקימעהבו רוקהל ףא דהאה ןמ םירוציה ןיבה^ לשהלו רבד ותדועת ותירכהו א^ו ךי^שי וימ י^י^א ופכב י^י^או ובהז דוהיבו ת^יילא םילי^אה האנהה (םבונענ) א ד הטעי וינפ הישוב המלבו יע י^יבה ויעיתעת : יבא אי תופ והה תודדובתהו איה תרטמ הרכה זכ ךופהנו אוה הרכהה הנינאנה זה איבת ידיל תויששואתה תוררועתהו זוה יאב ה ^בא דוע םישל ב ת י י ת קר םישל יעצזבא לי רישא ^ךיטדר ההגמיהה ךננהי תונתמב םיסכנו םיימינפ םיינויציהו םהיפל ישורדי ה ךממ תומל ונוצי וצפחו םהיפל ולדגי תובוהה םייטומה ךי ןה תקדצ ךירבדב םא קר םישנ בל ןנובתהל תונורשכ םדאה ןיבנ םהיפ ותדועת איה לועפל- ל ו יש ע ו ת נאו וא ףיסוהל ךתפקשה םגדוע ז םא ןנובתנ יע ר א ש םדאה אישנה תויממוק r ןעמל לבוי טיבהל ביבסמ ממו ול ו ד י הננמה םיקרפמ םירבאו הבורע ב הדובעל הבא^ימלו הב והור ו י ןורשכה רה ' םירבדה סהיב םיעצמא ויהוהעפי ךא םהמ יו המ ךרדה הלועה לא תעדה הדבכ הנכוסמו קיו םיטעמ וליפעה תו הי תוהתפתה הכ תשה תו םדאה ומצעב הנרוע הרוישק הזוהאו םיעצמאב םיאיבמה ידיל הלועפ עידוהל ייזל ית ייע רובדה תמועי הז בלה רוקמ השעמ הלועפו קר אוה ודבל רוצעי הכ דבכל רהל ףיקהלו םוק'ה הבהאב קר אוה לגוסמ רהנה תול המ המ ןיאב עירפמ - םנ זב ץרדצ י פע גישומ הזב תולגתה ןוצר 'ה השורד הצוהנו דאמב יגתה תו (גנויאבנעפפא) תינרציה וא תימינפ וא ןהיתש תהאכ - ןה יתעדי שארמ יב ות ידידי הנדע דועצל ינומכ תכללו ירהא ךרדב הרותה ךא תע^ התע לבק אנ ה צ ע ו ת י הלא קר רותב ש ה ע ר ר ת (ןעזעהטאפיה ) 1 הסנ אנ תמאה תימינפה הקוציה ןהב ךבר זנובתהל ןויערה הזה :לאשו? ךיא םא הז אוה תמאב ןכת? הרותה ההינהו יר חוהל ךל דועב ןוזח דעומל םנמא ןכ אוה ךא הבה הכלנ הא יה : (א יב שתכ הכ הריאב ה יוAד ונאצמ רוכעב םדאה רבצמ (א "דארר ג ה

86 1 8:j i רעטפניפ ףעירב ךיא עיאה איז טב-נ סרעדנא טעהטומרעפ רעבעיל ןימינב ס^א רודיא רעטכגניי ףעירב איז רימ עטבארב רעבוו ךאנ ריפ םעלדע =פמע עבילגנאפ גנילגניי עטננאק םיא קקילבנא סממיה רעד עדרע רערהיא ןעיאאמ םיא קקיי בגא ךיוא רונ סענייא םעפפאשעג ענייז עב ננ*ממיטמ אז א ןעטייד ןעיאה ע:הא ןעפרעוווצבא עללא ןעצטאג סרעבליז דניא סעדלאג דגוא ןער ןעצטאגליא ססונעג ךיו דטארמאש וצ רעפ Iןעלליה רעבא טבינ גנופפא^זשרע טזיא יצ רענלאז םסינטננעקרע ןעבלאז סנעגאומ ןרעדנאז רהעמיפ ננוננאמרע ןעפיירנרע םעללא ןעספעד רניבא טבינ רהעמ םלא קקעווצ ןרעדנאז ם^ א טטימ עי רענייר איו רעד ממיה ןעררעוו טסס ןא קרענניא ןערעסמייא ןרעטיג ענייא םוא אז ערערנעסמאפמוא גנולליפרע םענייז סנעלליוו =ראפ טרעד רע ןאפ ןענהיא םוא אז רעדנעססאפמוא ערהיא טבילפפ איז ןענאה טבער ססאד ךיוא רונ איד ןעטייקניהאפ סעד ןעשנעמ טעטבארטעב ןייז ףורעב וצ ןעקריוו ךיז טלטמיסיוארעה ןעמהענ איז וצ םער ןאפ ןענהיא ןעטקרעמעב ךאנ וצניה ןייז רוצ טביזמוא טביופיוא פיוא םענענארטעגטבער טפייה ענייז םוצ ןעדליב עטרערעילנענ דנאה ענייז טפארקפעטפיינ דנעביירפיוא איד ענניד וצ ןעננעקרע ןיא אז ןרעפ איז םהיא םלא טטימ םוצ ןעקריוו ןענעיד רעבא רעביראד םיואניה רעד געוו רעד ססינטננעקרע רעווש ללאפרהאפענ רונ ןאפ ןעגינעוו ירע ןעממק איד גנוקקיווטנע רענייז טפארקקנעד טפבז ןא טטימעקריוו ןא טראוופננולייהטטימ טפפינקעג ןעגעגאד םאר ץרעה רעד לווק רעללא טאהט דנעביירפיוא רוצ נגוטבא םוצ םפולשמולא רעללא ןעזעוו ןיא עבעיל ןייללא רעד ןעטכבאה גנורענייטש ןעטצנארנעבנוא טראפ סעטטירש גיהאפ ךיוא ןיראד ןעבאה איז טבער םסאד אז יפירגעב ןעפ ננוראבנעפפא םער ןעבילטטאנ םנעלליוו ראבזייוובאנוא טרעדראפעג!עדרעוו ייז םע ןונ ערעפפייא רעדא ערענניא רעדא עדייב טנייארעפ םפאד איז ריפ ןיא רעד ט5ירש טבינ וצ ןענלאפ ןענאמרעפ טזיא ריפ טבינ טעטראוורענוא ןעמהענ איז ןעלייווטכנייא עניימ ןעצציקש םלא עזעהטאפ ןיה ןעפירפ איז ערהיא ערענניא טייהרהאוו ןענאט איז ךיז טיט םער ןעקנאדעג : טיורטרעפ איוו? ןנעוו ןונ סעיד ךילקריוו רעד הרות גיא ט^אה עראוו? ןעםםרעביא איז םע רימ רעטאפש ןעזייוווצבאנ ססאד רע םע ךילקריוו ייז ןערהאפ ריוו טראפ Cl ריוו ןעבאה אזלא ןאפ רעד הרוה טעטיינ ריפ ןער ןעשנעמ ןעדנופעגפיוא ענייז עלטש ןיא רעד ננ-פפאש רעדעוו טטאג ךאנ עפקש אז (: ת ג ארב ו

87 90 ו דבע : םיקלא תולב האירבה דהי! דבוע םע ם קר א ח הא והנה ו ןכוס לבתה ףקיהי ותדובע אוה יפל בת ותותל יפכ ןוצי 'ה קר 'המ רט*א ליצאה וי והכמ הנתנ ול םנ הקדצה תוכזהו (ב שוכרל ול יצראה-לבת ךא יפי טפשמה קדצ הזה וי רומשל םג בורה לימומה וי תהקל קר רתומה ול שמתשהלו וב קר יפל ןוצר ןתונה ןכל ט ו ב ב*כ*הי ויניעב קר ז םיאתת םע ןוצר ה הדועתהו הותה ל ריצי ארבג ערו קר רבדה אוהש תרומל ^דור לבא בוט- ערו אצומה ןח יניעב םדאה וא ץוקת ושפנ וב הז אוה ה- ט ו <ב רישא םיאתי קר םע ויתויטנ ויתוואתו רהו ע ומכ רז ביבדרנ ול ^פ*י^וא ןוצר ומצע ילבמ טכהJ ןוצר 'ה ילבמו בל_םי*ש_ םיאז^^:א תימה םע רבדה םא הואתה למו ק שהה האנההו הררשה הריהבהו תוריריש תב בלה ןנה תרטמ םדאה ץראב -- קר רבד םג ויתוואת םג רצ ופיג וי איבהל ידיל ןורשכ תחת תדוקפ 'ה ונוצרו טיבהלו םהי כ םיעצמא ותדועתל ןכא םע ותריחב ש פ ה ה י ת ןתנ ומל ריתב תורשפא דהי םנ יעותעת רציה ויו ענכהל הריחבב ח פ ש י ת חדת קוחה םמורמה הנהו םירוציה ורוסי ותעמשמל חרכהב ותויצרב וי רזנהל ונממ י^ע ק^הה ימהבה וב רצו ופיג ובל ךשמנ הקושתב ל- האנה גונעתו דהוישמ והנה הואתמ הדמחו שגר ידי םעונה תבהא 'ה ןתנ רזעל יצל םייחה אוהו לומעי גישהל האנהה- םשל יעצמא דבל קר רותב ת- ל כ י ת יע תלישממ חויה תפחרמ תנכס ה- א נ ו ה ןעי יב תכב רהל תית םייבדה תונשלו םתוא וצפהכ לושמלו םהי המדי וב^ב יב אוה םנודא אוה טילשה ודבל ה חבשי חכשי ןינקרבד ה דעונ הדועתל תיתו ונממו םה םילואיש ול ךרבתיו ובבלב קר ול טפזעמה עינכהל םתוא תחת ןוצר ומצע טח מ ו י :י םא ותוצמאתה ותו^ידתישהו הנה קר תוואת תוימהב חורהו ק ת הולא ממ הכ לפישי דע ^דת תויה לשומ ל יב םייחה היהי ע ד ב ומל שקבל קר םירבדה יב םייחה וש ידי תומל םקשח זא דומעי םדאה ונינפל תנוכתב היה תפרוט תנכוסמו ןיא המוד הל ןעי שומח והנה ב ר ח ו םלועהו ונניא חוטב ינפמ ת ו יי ר ש ב ( תיעארב א >חכ

88 91 ל^יאז רע ןייז רענייז טוונעדרע ןרעדנאז רעדורב רעדגענעידטימ רעדורב רעבא רענעראבעגטשרע ךאנ טרא גנאפמוא סענייז ם:עיד םעט רעטלאוורעפ רעד ןעצנאג טוונעדרע וצ ןעטנא וצ ראפ ןרעד סעדעי ךאנ םעטטאג קלליוו רונ םיוא טטאג ןאפ םער איד ט^ארק טבבאטש םהיא ךיוא טנער (2 איד טוונעדרע ךיז ןענגייאוצנא רעבא טימ םעועיד טנער ךיוא טנילפפ רונ םאד עטעטטאטשעג ךיז גייאוצנא ןענ רנוא םע רונ ךאנ סרעבעג ןעלליוו וצ ןעניורבעג טוג ללאז םהיא םורעד רוג סאד ןייז סאוו םעזעיד סעטטאג ןעלליוו דגוא ןעד ןאפ טטאג ןעטצטעזעג ןעגנוטמיטשעב רעד ןעזעוו טבירפשטנע זאב רוג סאד םאוו םעד ןעגעגטנע טבינ רעבא טוג דגוא זאב סאוו ןהיא ןעד געט ןעש רעדא ןא םהיא טכירפשרעדעיוו סאוו ןענייז ןעבעירט טגאזוצ רעדא דמערפ טזיא רעדא סאוו םעגייא ךיז ךילר יק ל ^ טבינ ןיא ט כיז^יר ףיוא ןעלליוו _םעטטאג עןיגז_4 עטצטעזעג םסאמעג רעדא טבינ םסאמעג ןנעד טבינ אי בעירט גנוגידנ^פנמססונעג טביג טסבז גנורעססארתעפ רעדא ריקלליוו טזיא םעד ןעשגעס עבאגפיוא ןרעדגאז סעללא ךיוא עגייז עבעירט דגוא ןעגנורעדראפנארעפראק ללאז רע אי ןדא רעטנוא םעד ןעלליוו סעטטאג איז רונ םלא טטימ וצ רענייז גנומטיטשעב ןעטבא רעבא טימ רענייז טייהיירפ טזיא ךיוא ריאבא גנור םלא ךילגאב ןעבעגעג םעד עצטעזעג םעד עללא ןעזעוו ןענעיד ןעססימ ללאז רע יירפ ךיז ןענדרארעטנוא רע ןנאק ךיז םהיא אזלא ךיוא ןעהעיצטנע ךרוד ןענייז ןעשירעיהט לייהט איד ןעגגורעדראפנא םענייז םרעפראק טהארד טבוזססוגעג ססאד ןאפ םעד ץייר סעד עגנא ןעסהענ ןעד םעטטאג עבעיל דעדעי גנוגידעירפעב םעד סעססינפדידעב טלזעגוצ ןעבאטשעב םסוגעג םהיא קקעווצ עדדעוו דגוא דע ססוגעג טבינ דונ םלא טטימ עבערטשדע ךרוד טפאשדדעהסעטסייג אדד טעה ץלאטש םסאד ןיא רעד טפארק ךאנ םעטננאקרע קקעווצ איד עגניד ןדנאוווצטוא וצ ןעשררעהעב רע ךיז טםבז םלא ןרדעה עטבא סעטטאג עםםעגרעפ עסםעגרעפ םםאד םעללא רונ וצ ןעטפמיטשעב ןעקקעווצ םענהעיג םוהטנענייאםעטטאג ייז דגוא רע םאד טבער ךיז עריפרוזוא רונ םענענייא ןעלליוו ךיז ןענדראוצרעטנוא עטםבאה גגוטראטנע ןגאד ןנעוו ןייז סעצנאג ןעבערטש רוג עשירעיהט ט5וזםםונעג דריוו רעד טםייג םאפ רעשררעה ךיז םוצ עפקש םעד םערעיהט רעה טסםבא ץגאנ ןייללא גגובייררע םעד םאפ רעיהמ ןעטרעדראפעג וצ ןטטיטרע ןנאד טעהעטש ךעד שנעמ םלא םבילרהאפעג םעט רעיהטביור אד ןנעד רע טזיא טיפ טםייג טענפפאוועג דגוא את ט^יעוו טזיא טבינ רעביז ןעגעג ענייז ריקלליוו איד ('2 חכ א חיעא נ

89 1)2 שרירות לגו ג) תורתנו לזכיר התניות רצון ה לבן אדס עגור האנושית בנל^ה יען התגלות כזאת נתנה רק ב מיו ד ותורת האדם נבל^ה בה נזהדש י מציה אהת בשב מ ת ההנוך הופיעה ועל ידה נלנזוד לדעת נזה הוא האדם והנובו עפיי ה ושעת אשר נתן ה לאדם את האי ין לנהלה וידבר תהת רגליו את ה ה נ א ה נאסרה עליו הנאה א ה ת נזבלי גלות הטעם והסבה לזה רק יען כי כן הו א רצון ה כי הלא על האדם להכנע תהתיו ולהבטה תהשב לו לטמאות רצון ה רצון א ל ק י ו ואם נעשיה ונשטע רק אז יען בי נבין את זאת יען בי גם אנהנו ב שי ב ל נ ו נטצא אותו נבול וי לפנינו הזאת תקרא סו ר ל ט ש ט ע ת לבד הו א? ה ם הת שיוקה ים ת נובל ב ק ש ת ו ק ה פ שי הו א ה ^ א ה הנ א הי ו ת אי ה ב א מ ר ה : ב ע צ מנו ל ד ע ת ב או פן ט עו ר ד ת ל עיני ם הז ה ה ^ א גם ת או ה לנו ה טו ב ג או ת נ סו ר רו ה ו ה טד ה ו ההי ה ה ב מ ה ל ט ש ט ע ת ה ר ע א טנ ם ת ש ^ ה ו ד ע ת! ה ל א : ר נ נ ו ה ^ א נ עי ם רטן וכבני נ ק ^? הלא כה מ ת ו ק* הוא האם לא ט ו ב' ה ו א?! הלא התבל ומלואה לנו היא : ט ו ב הוא לאדם ה מ ת ו ק ורע רק את אשיר ימר לר! אבי' זאת היא אם בל הטיאת : ה' יתגלה ויופיע בתור שופט צידק אבל גם בתור אב רהמן ומהנך שי ו פ ט האם לא לו היא התבל ומלואה? האם לא מידו ורק מידו לנו הבה והמשיפט לרכוש ולהנות? ואם גם פ א ה ת נשתמיט עם הכה הזה שילא כדת אםאך פעם נשילה ידנו הדבר הנאסר לנו האם לא נאבד בזה ה ז ב ו ת להיות ולהיות בתבל? ביום אכלך ממנו מות תמור^ הזהיר ה שי ו פ ט צ ד ק את האדם מראש אך את העונש במלואו לא הביא ה על האדם בעקב ההטא אשר על ידו ירד פלאים רק הפין ל ה נ ב ו כאב רחמן הדרך המוביל ההנאה הכביד עייו( בזעת אפיך כל לחס) לבל יוסיף לרוות וותיו הבהמיות ולמען השפיל את גאותו ולהשייב את האדם ה בלבו ובפעוייתיו בדעתו בי גבול וקצב לבהו ויבלתו ובי אחרת היעודתו וגדלו ממע^ להדברים היבולים להיות נתונים לו או לה^קה ממנו כבה מתהנך ג) זכר השבע מצוה בני נח נשאר ^נו ועיקר הן דרשה : דעה א ( ה ני הוא יה ד ב) צדק אשר תשיג הההגיוה הפדמיה ג) הכנעה ההא-ות הא ה אני הוכוה האהכה דכה הבהשיות ישכ!רת (סנו :דר-ן נ 'ו א} י

90 (3 איד טפירט טעהעגרעביא גנוראנינעפפא ןעני^טטאג סנע^ליוו ןא ןעד ןעטינעמ ריפ איד טיירשגעכ לייוו עזעיד רעטאפש ריפ קד זיייק סעגייא סעק^אפ טגניירעפ טניישרע דניא סעל^א ערהירפ רונ ןיהאד טעיהיפ - ןייא טאבעגסגנוהיצרע טניישרע ןאראד דריוו זנוא רעד שנעמ עגייז גגוהעיצרע ךרח טטאג טרהע^עג ~ םער קשנעמ עגייא טוו טוצ ןיטדעב דגוא שפונעג וצ קסכיפ דריוו ןייא ספונעג טגאזרעטנוא עגהא ןעטראבגעפפא דגורג סא ב םיוא םעטטאג ןעלליוו ןגעד םהיא ללאז אי רעד שגע*י ךיז ןעגדרארעטגרא דגוא עטספאה טפגיגרעפ טזיא סע םהיא אי סעטטאג ןעלליוו ס^א סעגייז םעטטאג ק^ליוו וצ ןעלליפרע י ןהיא רעבא רוג ןגאד דגוא רוג םוראד קרהיפללאפ ןעללאוו ןגאוו דגוא לייוו ךיוא ריוו ןריא םלא טנער דגוא עזייוו דגוא טוג ןעהעזגייא עפפעיה טאד ךאג טטאג ןעפראהעג? עראוו םע טניג םאזראהעג רוג קגעג ךיז טהניעז טבווססוגעג :טצייר ךאד םע טויא אז דגעפערפשגא אז בעיל ךיל אז!ספיז ץ^אטשפעטכייג טספ קג אפ םעד עצייר ןעבאה ריוו אי ךירא טפייג דגוא טניזגייא רגוא! דגאטשרעפ ןעגגאק אי ךיילגרעטטאג טפביניז קפפיוו טאוו טוג טזיא דגוא!זאב טויא אי פט5יג רעטבייל! טזיא פע אי אז : פפיז ~ דגוא עראוו טביג! 'טוג דגוא טזיא רעזנוא אי איד עדרע דגוא סאוו איז :טע^^יפ דגוא טוג דריוו םעד ןעשגעמ סאד עפטיז זאב רוג סאד םהיא ערעטטיב! עטגישעג רעללא!ןעדגיז - טטאג טראבגעפפא ךיז פלא רעטפיר רעבא ךיוא סלא רעטאפ דגוא! רעהעיצרע רעטביר טזיא ןייז טכיג איד עדרע דגוא םאוו איז טלליפ? קבאה ריוז טביג פיוא םהיא דגוא רוג סיוא םהיא טפארק דגוא טנער וצ ןעברעוורע וצ ןעספיגעג? דגוא ךיוא רוג לאפגייא טביורבפ עזעיד טפא ק ךיוא רוג לאכגייא איד דגאה טקקערטשעגפיוא ךאג םעד ןעגעטאברעפ דגוא ריוו קטטאה טבינ טקריוורעפ ןעל^א ךורפשגא םפיוא םא?ןייזרעיה עגאט אד אוד פעד םעטאברעפ טניג טפעטבא =טאה טסעט אוד ןייזרעיה טקריוורעפ ראוו םוראד םוצ םיואראפ רעדגעגראוו ךורפשרעטניר רעבא ןהיא טניג טערהיפ טטאג פיוא ןא םעגייז גוועג קגעק עדגיק ןרעדגאז ללוז םע ךילרעטאפ קהעיצרע רעד געוו םוצ םפוגעג דריוי םהיא טערעוושיע עגייז טייהרעיהט טניג וצ קרהאג דגוא ןעגייז ן*לאטש וצ ןעגייב דגוא ןעד קשגעפ ןיא ךיז דגוא סטראוופיוא וצ ~ טטאג T (ר ןאפ רענייא קעטאפע ןא איד ענראז ם-הנ טזיא זנוא "א ^ אהכאנ ןיא ןעד ענע 'תוצמ טיהאווענפיוא ןעבעי ייעג םיוא ןענעד ריוו איד עגיצדנורג : <א גנוננעק יענא סעטטאג ם ^ סעד ןעניילא (ב טייקגיטכערעג אז טייוו איד ערעננ א גנו אננעפפא טכייר (ו גנוט ר עתעב רעד ןעעירעיהט עבעירט דגוא ץודיטכנ עז יאפ גגו עידטרעפ ןעמהענטנע ןעגואק איד גגורעדראפנא רעד ענעיל א איג ןייד ינכ) ונ ('א

91 r ם ת ד נ ה לב דהא ונמ דוע םנ התע ידי ת:ם ונלרוג דומלנ תעדל ינ ונבעדי ה באב םהר בת דיעיו אובי לי דהא ונרא= םלועב רבועה יואר יטדוונו תוייעל הגרדמל ההובג מ «וווננ דוגב םדאה יב תדר: העב ב זב םוקמב הזכ תדתו תלבבמ -ד^אב הלאבו ם'*ייהמ ת יבהבו םדרא המהב םע תדמ תוהב הו^ה ףר-דו םיעצמאו םייגיציה אצמת ךל םירומ םיריבמ םיבהואו ה^אב ךי רייצל ךגויערב ןוימד בגטמ הז אוה םג ךל ה ע ד ן רע*א ךמזע ה וב ^בא -םיב ה ך^ ןפ םורי ךבבל הבצתי ריצ ךדלי קבדתו ה^יאב ייתב ב ו ט נ צ ה י ישא ומגה תמאב קר םיעצמא םייבוע : םאו הבב תיישע תויצ תובר תוע ו ךיגייב י ךייהב יישא בה ךל ךדבל הגהו הגייבת ךל ןזא עומשל י:ה ריאכ :^בל םירוה םיהא תייהאו םיבהיא םיייבמי ףסב יגיוברו ףוג ויו ונתנ ךל קר הש -המ ך^יגר ויש : ךי^עו תוויש^ דגנל ךיניע "ימת הזה בוטה המה םילואיש םיעצמא ךדיב תואחמל ןוצר ה לבא מ פוהה דומעי ןיטישל דגנ תלועפ ח ה ונ ך ^ הדונעב אצמת הואנה ןק הל ילישו איקי םדאה המדאהל יישא ליבזי שורחי ערזיו התוא תעזב ופא (ןיק) הגאדה הרתיה יצב היוגה רישא חקת הל יבוי יתותע םייהה איה םירת לב^ ישארל ישפנה תימהבה םדאב - םד-:ה דאיי יבצענ ק י הקו שתה תימהבה הדבל *שמתישיו םע יהור רותב יעצמא עיבשהל תווריו היצפח וב תישונאה םדאב דרת לופתו יוימדב) (םילפנה : רבדה י א היה לובי ת ולהל דוע םעפה ןב םדאה ^א ותמ א ה אוה ד ע ת א ק י ם יב איה ןודא דיהי דחוימו באו ^כו םיא צמנה המה םיאורב ידבעו ומצע םג אוה ב ע ד ו ןכ היבהה זה יבב*הז? ^ ו ה בב^ב םדאה ןעי ןעיבו םדאה רישאב לודהי בו*שהמ קזה לבתב וציא הנכוסלו r דוע *יישא ותמגמ שמתשהל םע " יה^ דגנו ה קר תואחמל ןוצר ומצע י לו תיא ט^ ו-ר ל- תויהמ דוע ע הדר וא זא הרהמב לחי טיבהל S- S םי יוציהמ תוהכהו םיפיקמה והוא יב ע דדב קר םירבד םימצע תוהכו םיענכנ תהת מדאד יי ו '^':! 1 " תוs^מיי קר וקפש לדגהל וטיונר ונהו והכ םצועו ודי הישע ול ^יהה הזה א^א וה יייי דוע קוה זד ילה ^שא והוא ודבעי -ב םי-ציה ל י ^ ו י ' * ' ' ' ץצי-יי םי^י^ יי-ר תיהבה בי-עו ה יד א האיי ב

92 95 טטאג וצ ןערהיפ ם5רוד ענניא ןעדרעוו רעד ןעקנארש רעגייז טנאמ ד:וא ססאד סערעדנא ןייו ףורעב ענייז עססארנ ןייז עססיפ ס^א םאוו םהיא רונ אז ןעבעגעג ןעממאנענ ןעדרעוו עננאק אז דריוו ךיוא רעדעי ןאפ זנוא ךאג עטייה ןענאצרע ךרוד רעזנוא קקישעג טבירפש םעטטאג ענילרעטטאפ גנוהעיצרע וצ ונוא ןייר טטירט רעדעי ןיא איד טייקבילטייצ ןייא רעד ןעטסנאה פפאטש רעניישנעמ עססארג גיהאפ ספאד איו ן\א רעועיד עדנוטש ןא םער עטרא רעטנוא ןענלאז ינוא ןעגנובעג ןאפ ןער ןרעט וצ ןענלאז רעטמיוושעג ט םער ססאכ ןאפ סעטסייג ןעטפארקרעפראק ריוא ןרעספייא ןטטיפ ןעראבעג ןעדרעוו םסאד איז עכלאז רערהעל עטננאקעב עדניירפ ןעדגיפ סאד טויא םאד ןדע ןיא סאד טטאג איז טצטעז רעבא ףיוא םסאד איז טנינ גיהטיפרעביא ןייו ןעסטעגרעפ ךיז םעד ס^א םעגיווע עטוג נא ןרעפפק סאד ןענהיא רונ סעבילטייצ טטיפ ןייו ללאז דגוא ןנעוו איז םע ןהאטעג ןעטערט תורצ ןעדייל ןייא ןיא םערהיא סנעבעל עטטיה אוד איו ףיוא ךיו רעב^עז עקנארשעב איד ןענהיא ןעפורוצ סעללא ןרעט^יע דניא יעטפיוישעג עדניירפ עטננאקעב דג טונ רעפיאק דניא טסייג עדרעוו ןענהיא ןעבענעג ןאפ טטאג ןעבעגעג דגיא סאד םעללא ןעייו איו טבינ רעב^ד ףייא ססאד איו םעבילגעי טינ רונ ם^ א םענעהעייעג ^עטטיפ ןעגארט ןיא ןעדנאה טיפאד גנולליפרע ןעבי טטאג םנעלליוו וצ ןע^עיצרע רעבא איר טייהיירפ טבעישרעפ ךיוא גלאפרע רעד גנוהעיצרע ןיא רעד טייברא דריוו רעד ןילאטש טרהאנעג דגוא ןייז טננענ רעד שנעפ ןעד ןעדאב ןעד רע טיפ םענייו סכייווש אי טגנידעג (ןיק) גנונראזרעפ רעבילרעפראק ןעגגורעדראפנא רהעפנונ ןערעסבארג לייהטסנעבעל ץא ךורפשנא דנעפהנ טעבעה סאד עשירעיהט םיא ןעשגעמ ראפרעה רע טעהעיז ןיא ךיז רוג םאד רעיהט ןעגייו טסייג םלא טטיפ ^ רוצ ןרעבםעב גנוגידעירפעב ןעבזרעד סאד עבילשנעפ ןיא שנעפ טעניו! (םילפנ םאר סאוו ןעד ןעשנעפ ךאנ ןעבעה עטננאק איד גנוגנעקרענא םעטטאנ םלא ןעגיניייא ןעררעה רעטאפ טיפאז סעל^יא ןעגירביא םלא ףפאשעג דגוא רענעיד דגוא םיוראד רענייז טםבז םלא רענעיד דגוא דניק איד גנוננעקרענא ראוו טבגנ ןאש טבירטעג ןנעד דלאבאו רעד שנעפ טבינ רהעפ םלא רעגיטפארק ארט רעג רעטלאוורעפ רענייו טוונעדרע ךיו טעלהיפ דלאבאו רע טיט םעללא ןענעג םעל^א טבינ ררעפ םעטטאג ןרעדנאז ןענייו ןעלליוו ןערהיפוצסיוא טבערטשעב טזיא טראהפיוא רענעיד םעטטאג וצ ןייז אז טקקילברע רע דלאב ךיוא ןיא םעדעי ןהיא יק דנעבעגפוא ןעועווטפאןר טבינ ןעד רענעידפעטטאנ רהעפ ןרעדנאז ךיז עדנעבראהעג ןיטיזעב םפונעג גנורעספייאטפארק ערנעבערטשרע טפארק רע טאה ןייק עגייא רדעב ריפ םאד ן טעזעג םעד ןעניילא םעד איז

93 9 6 לא יר בגלנל לא איר לו הברק ל כ ס ה ה א ד מ ה מנ ש ה ד ש א t לא י ס ער לו השער לא ידבקו וית חברו יהד כ הו ת הנ מ צ אי ם ול א יולידו בד מיתס מ ל ל כי מוכרחים ל ע שו ת כז - ר ק י ען כי כ ה יחפצו! יען כי מלבו כליל ח^ף החוק ו אי נ נו ו הו א ב היו ת אדיר חפצו וה שתדלותו רק לרכו ש ו ל הנו ת י ת ה פ ך מן הו א והלאה בד הנ מצאים א שר מידם יקכל בר כ ת הקגין ו ההנא ה ר ע ברך היצורים (אנוש) ה מ ש פי עי ם לו א ך הטוב בעיניו עד כי כדע תו עוז ו ת עצו מו ת ה שקו ונ טיו ת לבבו בד גם אותם כבני א לי ם ויען כי כ ה ש ק פ תו ז י תכונן על כל היצורי ם מסביב לו כי אינ ם עוד ע ב די ם לתכ?!ית ח ו ק כללי ב תבל רק הות העו מדי ם ברשות עצמם א שר מיד ם לו ה של טוך הקנין ו ההנ א ה הוא מצ א לו עד מהר ה כי ב ק שו ת ה שלטון ו ה הנ א ה אינן עוד נטיות בה מיות העו מדו ת מ ת ח ת ל מדרג ת ה אד ם ר ק קיו ת הנה ב תור תכלית האדם ומטרתו ב חיי ם לו נ ה מ על ה ר ע ה לו שב ^על כי אז ד ע ת ה' הי חיד ול ל הרי מ הו שני ת מעל ת האד ם ו שלמות ת עו ד תו אך רו ב ה ילי ם ה בי או ה אד ם לידי אבדן מ צי אותו הכרו קבר ל אנו שיותו מבלי יו סי ף קום ע ו ד הדור ה הוא היה דור א שר ^י שחתו בו מום בו לא ירצה עו ד כליון חרוץ הי ה חלקו ב חיים לה שמידו מ ת ח ת ש מי ה אך ר א ש בי ת א ב אהד א שר ה ת הלך ההים ה הי חיד למד גם פעל צ ד ק וני ע בקרבו א ח ה תכונ ה ה ב ה מי ת וי מ שול עליה הו א מ צ א חן ב עיני ה הוא ומ שפחתו נ צ ל ו למען ה קי ם מחדש זר ע ל ה אד ם ו ה אנו שי ת בכללה ~ (נח)

94 9 7 וועלט דיא זיך איהם צער שפליטטערט עם אוגד דיענען שיינ ט איהם זיעהע ט ווירקענד קר^פ טע ער ם ג^מ טער פיע זא נ ט לי טע ט איהם ד אננ ע ר ד ער ני 5 ט רלט איהם ז אננ ע דיא ני ב ט ד ער ני כ ט רוי ש ט איהם ע ר ד ע די א ני ב ט גרינ ע ט איהם ב לי ט ץ ד ער טעהר וו עז ק אוגד קראפטע ניב ט צייגען אוגד גאטטען איהם ש טור ם איוט איהם רענן ו ו א ל ל ע ן! זיא ווייל זאנדערן ט י ם ם ע ן זיא ווייל נו ר ער אונד ברופ ט אייגנ ער אוים געזע טץ ר א ם גע שוואונדען יא אוים וועזען ד ער שקלאף ווירד ער שטרעבעגד גענוס ם אוגד בעוי טץ בייג ט אוגד גענופ ם אוגד בעזי ט ץ זיעהע ט קאטטען זיך ער ^ןנ ד ען דערען ט רי ע זייגער לטא 5 ט דיא ער ביו ) אנו ש) גע ש^פפען רען קני ע זיין וועוען ד א אוגד 5 ערג א ט טער ט דיעז ע זעלבס ט געוואהרעגד ב ע ם זאנד ערן וועלטפלאגס גראםםען אייגעם דיענ ער ם ג ט איהן אום געגוםם אוגר געווט גור 1 איהם אנגע שויט קרא 5 טע זעלבסט שטאנדיגע אוגד געוו ט ב ד ער אנד - - טוסכטען ער שייגען ער ש טר עג עג ד זאגדערן מענ שען ר אונ ט ער זא פי ע הי ש גי 5 ט גענוססע שטרעבען א ל ל ר אג ער קעננונג דיא ציעל ווירדיגעם טענ שען ר ם גאטטליך זיינ וו ארד פיעלגז^טטעריי א ב ער געהאבען וויעדער איהן האט טע איינען אונ פ ער ב ע ס ס ערליך ער שיען גע שצט ר א ם גר א ב מענ שטדץפעם רייגען ר א ם ד 1 יפט פאטיליע אייגער גור לאאז זיין וו ארד פ ערני צ טונג אוגד ע ר גערעכ טיגקיי ט ב עגרי צ ף לל איינען ר פ אר וואנדעל זייגען נ א ך 5 ערעדעל טע בעהערר שענד זיך ט הי ער אויך ^דאם אוגד ש טרעב ט ע טי ט ווארד גע שכטעם ר אונ ט ערג אנג דיעו טר אפ ט בא ט טעג ש היי ט ד ער בויעם גייען גריגדונג צור גערע ט טע ט פאטיליע זיינ ער - (נח) 7

95 9 8 בתכמה יששה (א רודה שדחה וי היה ריבהל תעדלו ןנט ^דלו תדרחב ק שi ה אוה ןודא טפוש עישומו חכש דוע טעמ ת א דומלה הזה המדאה הנתנ ול הנמל שדחמ ץפח םדאה אשנתהל ותואגב דוע םעפה ןוד לשומו הי דדכב עינכה וב עבטה ןימאה םג ידעלבמ ה וי ןנוכל ומויק ינמ זא לחת ת ל ו ד ו ת ב נ י א ם ד (עטכישענ) 'ה הצר דוע תוכהל יח תוחמלו םדאה מ ינפ המדאה קר ולדגל וכנחלו דמלל תוחפשמ םדאה תעד םיקלא תעדו ומצע יע ןויסנה (גנורהאפרע) - לא תגרדמ יתחשמ רודה ערה וללגב איבה ה לובמ ץראה ועיני דוע םלועל תוחפשמ םדאה דחי ןעי ה רזג רמוא ינב םדאה ויהי םירזופמ םידרופמו לבתב קרו ט טשפתי םדאה ינפ ץראה ו היהי החפשמ ת קר תוחפשמ המדאה זא תחשהב תחאה הצקב ץראה דחאה ענת הרהמב הערל התוערב הבוטה הנממ והצקב ינשה ו תיחשת תול םדאה רזופמ דרופמו היהי ןעמל שדחי םדאה רשנכ וירוענ י ע ומצע טבשו םישנאה שלחנ ותצורממ יי ינוימד יעותעתו םדאה והנהו ב ער הנפי םוקמ טבשל קזחה ונממ ו וחכ שדה ודמע רזופמ דרופמו היהי בו םוקמ הנפי ובל ןנוכל המש ך^ה ושפנ קמ ל ונחבי תונורשכ חור םדאה ל כ ב םינפואה ןנוכל ובצמ לומ ינפ עבטה זל ושדחתה ינפ המדאה ירחא ןויה ץורחה וכרענו לא תינכת ךונח הזכ -יצרע) (ןפסננצד הנוש איה תנובת ץראה יפל םימילקאה יקלחו המדאה יהירב ץרא םימי תורהנו םירה תועקבו רבדמ הברעו דע כ רש אםוקמ המדי םדא ה המש והנה ןודאה הנה תקלח המדאה זה איה והפלאת תעד ךירעתו ול רד וייח תומל ודי הדובעב תושעלו רבד יפל םילקאה תנוכתו םוקמה אערו פי הנשיו םג תנוכת םדאה תימינפה ותיונ ויתופקשה ךלה ושפנ ויתויטנו קרו ודי ןנוכל ותפש י פע ויתועידי ויתונויסנו םיברה דע תנוכת םוקמה לושמת וב יע ןויסנה ךנחתי ןיבהל ךרע ומצע ךרעו תעד ה דומלי ה אוה לא דיחי לשומ ב עבטה ו ייח םדאה דומלי הדועת םדאה הובג האשנו שוכרלמ ו ל ה נ ו ת ינמ זא םע םעו ובציתי ועיפויו (א תישארב איי'ם

96 99 זעכסטער בריעף ( 1 דאם ניי ע גע שכט דאס שוי ערנד גאט ט ם ר ט ער אונד העררן אונד רע ט טער עררג ט האבען זלטע פ ערנ א ס ס ב ד דיעזע ל ע ה ר ע אויף ניי גע שענקטער ערד ע וויל עם ד ך שטץ ם העררן ב עגרינדען ד ער קראפט כי ט ד ער עם די א גא טור ב ע ה ערר ש ט גלויבט עם גאטטעם צור ל ע ב ענ סגרינדו ע אוגד ער ה טונג ענ טבע הרען צו ^ ג נ ע ן ד א ב עגיננ ט גע שטע! ני 5 ט טעהר פערנ טען ודלל גאט ט ויין מענ שענגע שכט ^נ ן ערציע הען ד א ם ג אנ צ ע מענ שעג געשכ ט צום גאטטעם אונד זעלבםטבעוואום ט זיין ווילל ער ערציע הען ת ר ך ע ר פ א הרונג רען גר אד ר ער פערוו ארפעג היי ט ד אונ ט ע רג ע גאנגעגען גע שכטם זל עם ני מ טער אים גאנצען מ ערד ערריען צ ע ר ש טריי ט מוםם עם ד ארום ווערדען דאםם ני ב ט טר לטיג זיך ער בריי טענד אי ב ער דיא ערד ע איינ ע פאטיליע ר א ם מענשענג ע ש נ ט בליי ב ע אונד די א געזונקענ היי ט ר איינען ענ ד ער ע ר ד ע זיך ר א ש אנ שטעקקענד ר ג אנ צ ק מיטטהיי צער שטרייט מוםם עם וו ע ר דען אויף דאםם פארטאן ר א ם טענ שענגע שכט אוים זיך ז על ב ער ד ך פעריינג ע אוגר איין שטאריען ר טענ שענוואהנס דורכלוי פענ ער ענ טנ ער פ ט ער טעג שענ ש טא ם איינ קר^ פ טיג ערן ר א הערן וויינען מיספע ד ער ניי בען ב עגיננ ע צ ער ש טריי * פוםם ווערדען מוםם איבערל פער שיעדעגע רי כ טו ע 5 ינדען אויף ד אםם זיך די א 2 ע ר שי ע דענפ טען זייטען דעם טענ שענגייפטעם ערפר אבען זעלבפ ט כ עג ר ע דונג ד ער נ א טור ג עג עג אי ב ער אונד לזייטיג די א ערפ א הרונג וו ערד ע דאצו רי א ער ד ע אוים ד ער פערני 3 טונג ניי גע שטטעט פיר דיעזען ע ר צי ר 1 נגםפלאן ה ע ר ^ ר ג עג אנ ג ען פער שידען גע שטטעט נ א ך קלימא אונד ב אדען אונד פיעל 5 אך דורכ שניטטען דורך ט ע ער ע אונר פליספע אונ ד ב ערג ע אוגד וויפטען ^ דאפם אי ב ער ל ר טעג שען ד ער ד ך ה ערר ר ב אדענ ם וואדגע ט דיעזער באדען זעלבער ר טונג 0 אר שרייבע ל ע בענ פ אר ט אונד בע שאפטיגונג אונד איהן דורך קליטא אונד איי גענ היי ט ביו דין איננ ער זיינען ק^ר פ ער זיינ ע אנז טען ד ענ ק ווייזען אונד טרי ע ב ע בעהערר שע אונד ר א ם פ ^ דו ק ט פאן ן ר זיינ ע ש פר אכ ע אונד w די א פיעלוייטיגקייט ד ער ער פ א הרונג ב עגרינ ד ע דורך די ש ע ער פ א הרונג ול ער צו גאט ט אונד צו ויך ערצ אגען וו ע ר דען ול רנען דאסם איין גאטט ווטע אי ב ער נ א טור אוגד טענ שעג בען ול רנען דאפם ^ ה ע ר דעם טענ שען ב ערו ף ויי ם בעויטצען אוגד געגיעפפען ויי טדעם טרי ט ט פק נ א ך ק איין דיא ריי הען ד ער ג ע שי כ ט ע יעדעם ברינג ט ניי ע קראפט אוגד ניי ע ויי טע 1) נראש*ת ם-' א

97 ע ל ח ד ש ה פ נ י ו ה נ א ה כ ב ש ו נ ש א ה ת פ י ל מ ג ד לי ם י ו צ י א כ י ו נ ר ו ת ב מ ת מ רו ח ו ה ה נ א ה ב ע צ מ ה ח ד ש א ל ה ב ט פ ר י ד ה ת ו ל ד ה ה א ד ם ב מ ל ח מ ת ו ו ה תנ ח ל ה' ל מ ש ו א ו ת ב ש מ י ם ו י פ ת ח ו א ם ו ע ל ל ה ב י א ה נ ס י ו נ ו ת כ ח נ ו א ח ד כ ל too ו ה ט ב ע לו י קו ם ו ת פ ר ו רו ח ה י א ע ב ר ה מ ה ד ב ר ה ק ט ן ד ו ר ו כ מ ו ת ו ל ד ו ת א ה ד ר מי ם י ד ה י ר ד א ו ת ו ג ם ת ב י א נ ה כ ל ב נ י לי די ש נ י ה ם ב כ ל בי ד ו ו א ח ד י א מ ן ל נ ח ל ת מ ש ל ה מ ח ש ב ת ם ב ה ם י ע פ י ל!ז א ד ם מ ה ם ו י נ ס ה י ב י א ל כ ב ו ש י ר ד ע ו ל מ י ם ו ת נ ה ל ע מ ו לו י ת א מ ץ כ ח ו א י נ ם ש ב ק ט נ י ם י ב נ ה פ ל א י ם נ סיו ן ה ד ו ר ו כ ל כ י ל ע ל ו ת - ה ב ל ג ד ו ל ת ו ו י כ ה ד א ל ל ע י נ י מ ר ו ם מ ע ר כ ת י ז מ ו ו ל ע י נ י ה ם ה נ ה מ ה ע ו ל ם ה א ד ם י ב ו א ו ה ו א ע ל ל י ד י ע ל פ י גו ד ל י ד י ה פ ס ג ה מ פ נ י ה נ ה ג ת י ד א ך פ ע ו ל ת ל ב נ ו ת י ר א ה ו ת כ ו נ ה רכו ש כ ל כיי ג ב ו ה ה ה א ד ם ל עו ל ם נ פ ל א ו ת ה מ ש ת א ה ג ד ו ל ו ת ו י פ נ ה ה ' < ^ ז ר ו כי עו ל ם י ת מ ו ב ר ק ל ח שו ב מ ל כ ו ת י ק ו ם ז ה י פ ל ו ב צ ד ק כ י ל ר י ק י ע מ ו ד כ ל ה נ ו ס ד י ח ל פ ו ו י ש א ה נ ע ל ה ה ק נ י ן י ת א ח ד י ח ד ר ו י ת ב ש ל ע ו ד t ג ם ל גו ד ל ע ו ד ב כ ל מ ה מ א ו ש ר י ם לנ ו כ ל ל ע ש ו ת כ ח ם ת ה ת י ה ם ל ע ד ו א ה ב ה י ל מ ו ד ה ב ר ו א י ם ע ל ע י נ י ו ה א ד ם ה ה נ א ה ה פ א פ ס י צ ר כ ו ח י י ל כונן ם ל נ צ ח ע ל ש ל ה ג ד ו ל ה ה ה ד ר ך ת ו צ א ו ת ק נ י ן ה ז ל ד ו ר כ ל ה כ ר ה נ א מ נ ה ו א ח ר י ע ל י ת ו ה א ד ם ו כ י י ד י ו י ר י ד ת ו ה ר כ ו ש מ ג ד לי ה ה מ ם ה ק נ י ן ו ה נ א ה י ז מ ו ב נ ו ה א נ ש י ם ב כ ח ם גוי כ ת ב ו א ד ם ו ה ג ד ו ל ה ל ע ש ו ת ל א ל ו ה ל ד ע ת ל מ ר ו ם ו ט מ ע ל ו ב א ח ר ו נ ה ה א ד ם ה א מ ת י ר ק ל ה י ו ת אר *ן ל ה י ו ת כ י א ל ב ת ו ר ת מ י ם ל ה י ו ת מ ה כ ל ה א ל י ת ע ו ר ר ל ח ר ב ו ת ג ם א מ צ ע י י ח ד ה א ד ם כ א ל ק י ם ה מ ה ה מ ם א ד ם ג ם יו כ ל ד ו ר י ח ד ל ש ב ת ו ד מי ו ן א ח ר ו ן ע ל ע ל ו ה א ל י ל י ם ב נ י ן כ ו ז ב א ם כ ע פ ר כ ל י ל ה י ה י ד ו מ י ו ח ד ה ר ג ש ו ה ת ש ו ק ה ע ו ד ה פ ר א ו י ו ע ל ו מ ו כ ש ר מ ש ו א ו ת א ל מ י ן ו ה נ ס י ו ן ה ז מ ן ה ש א ל ה ה א ד ם ו ה ר ג ש ה ע ב ר לנ ו ל ע ש ו ת ב ע ו ד י ש ה ב ר כ ה ל מ ע ן כ ל לנ ו ה ז נ ה י ה? ב ע ו ד מ א ו ש ר י ם? ש פ ע ר ק ה ב ר כ ה ו א ז כ ה ו ג ן ל ה ש י ג ה מ פ ו ז ר ג ם ה נ ע ל ה מ י ן מ ב ל י ל ש א ו ל : ב ע ו ד ב י ד י נ ו ה ו א ו מ פ ר ד ה ז ה ה א נ ו ש י י ש א ל א נ ח נ ו מ ה ו ה י ה ב א ח ר י ת ה י מ י ם נ כ ו ן ה ב י ת ה ר י ה י ה ב ר א ש ה ה ר י ם ב \ ו נ ש א מ ג ב ע ו ת ו נ ה ר ו כ ל א ל י ו ה נ ו י ם ו ה ל כ ו ב ( ב

98 זיי ט ע פ-אן ד ע ס ב ע ז י ט ץ ^ י י ג א ג ד ע ך ה א ה ר ע ה א ג ד ט ע נ ש ע נ ג י י ם ט ש ט י ר צ ט וו א ם הוי ך פ א ר איי ג צוז א מ ט ע ן ר ע ן ד א ג ן ש ט י ע ג ע ן ז ע ל ב ע ר פ ע ר ז ו ב ע א ל ל ע ר וו או ס ט ז ו נ ע טי ג קיי ט א ר ג ע ן ר ע ן ד י ע ו ע ר זיין ג ע ש י ב ט ע ז ע לי ג קיי ט ש ט י ר צ ט א י ב ע ר ר י א ג ע ה ע ט ג ר ו ג ד ע ג ע נ ו ס ם ווי ל ל ב א ק י א פ י ר ר א ם ר י א טי ט אי ם 101 ק א ט פ 5 ע ע ר ר ו נ ג ע נ ע ב ע ד י נ ג ו נ ג ע ן עווי ג קיי ט ז י ך ע ר פ ר א ב ט מי ט א ל ל ע ס ב י י ד ע ר ע ר ר י נ ג ו נ ג נ א ט ו ר מ י ט _ 0 ע ר עו וי ג ע ן ב ר ע ן א י ה ר פ ע ר ט י י נ ע ן ו וי ר ק ע נ ם א ב ע ר ד ו ר ך אי י ג ע ל יי ט ע ט לייז ען ע נ טוו י ק ק ע ל ט ג ר א ד ע אוי ס ר א ו נ ב ע א ב ט ע ט ע ן ק ליינ ע ן ש ט ו י ג ע ג גי פ פ ע ל ט ע ג ש ה י י ט ב ע ז י ט צ ע ס ד י ע ז ע ר ר י י פ ט גר >^ס ם ע ג יי ר א ם ג ר א ס ס ט ע ג ע ש ל ע כ ט ע ג ע ג ו ס ס ד ו ר ך פ ע ר ז ו כ ע ג ע ב ר א כ ט י ע א ל ל ע ^ ד ו ר ך א ל ל ע ר ע נ ג ע ג ד ע ן או ג ד ב ע ז י ט ץ ב וי ט ען 6 א ל ק ק לו ג היי ט פ אן ר ד ו ר ך ס ע ג ש ל י כ ע ג ע ש י י ט ע ר ט ג א ט ט ש פ א ט ע ר ן זיין וו ענן זי ג ד ג ע ל יי ט ע ט ש טיי ג ע ן ג ר א ס ס ע ג ר א ס ס ע ג ע ו ו א ל ט א ל ל ע צו וו ע ר ד ע ן ג ע ש ל ע כ ט ע ג ק די א ד י ע ז ע ג ר ^ ס ס ע ג יי א ל לז יי טי ג ד ו ר כ ג ע מ א ב ט פ א ל ל ע ן א י י ג ג ע ש ר י ע ב ע ן פ ע ר ז ו כ ע ז י ך ז י כ ע ר ן ו ו א ר וו א ם וו א א י ט ט ע ר גו ד ט י ג ק י י ט ס ט ר י ט ט ע ר ן ג ע ש ל ע ב ט ס ע ג ש ז ע ט צ ט ל ע ר ג ט אוי ף ל י ע ב ט ע ג ש ל י כ ע ר ג ו ר מ ע ג ש ע ן ש ט ר ע ב ע ן ד א ס פ י ר ג ע ב ו י ט ב ע ז י ט ץ ג א ט ט ד ע ן ו ו י ע ד י ע ז ע רי י ף ווי ר ת ל י ג וו א ס ז ע ל ב פ ט ג א כ ריי ג ע ו ו א ל ט א ל ל ע ט ע ג ש ע ג ל ע ב ע ן נ י נ ט י ג ק י י ט ר א ם ב ע ז י ט ץ וו י ר ד ד א ם ג ע פי ה ל ג ע ש א פ פ ע א ל ל ע ר ט ע ג ש ל י כ ע ן ב ע ג ר י ג ד ע ג ד ע ן אוי ג ע ע ר ו ו א צ ט ג ע ג ו ם ס ד י ע ז ע ר ם ג ו ר פ י ר וו עגן ע ר ג ר א ם ס ע ג ליי כ ע ן ע ר ג ע ב ג י ס ס ע צו ם ד י ע ז ע הבל! א י ג ם ב ו ך ד ו י ע ר ג ד ע עווי ג קיי ט ב ע פ ע ר גיב= ג ל י ק ק ז א מ מ ע ג ג ע ג ע גו ס ם 2 ע ר ע ה ד ע ג וו ענן וו א ה ג ע ס ל ע ט צ ט ט ה ר א ן ג א ט ט ע ר ו ו ע ז ע ן הי ג או י פ ב לי ק ק ו ו א ה ר ע ט י ט ט ע ל ד א ג ן ד א ם ז י ך ב ע ג ע ג ר י ג ד ע ט א י ב ע ר ג ע ר ע ס ד ע ן ש פ ^ ט ע ר ע ז ע ל ב ס ט פ ע ר ג א ט ט ע ר ע ג ד ם ש ו י ע ר ג ד ג ע ע ר א ל ל איי ג ע ן ט ע ג ש ע ג ג ר א ס ס ע ב ע ג ר י י פ ט _ ד א ם ע ר פ א ה ר ו ג ג א י ב ע ד ו ר ד ד ג לי ק ק ל י ך זי ג ד ה א ב ק 5 י ר צ ע ר ש ט ר י י ט ע ד ע ן וו עגן וויד ד י ע ז ט רי מ ט ע ד ן ווי ר ד א ג ן פ ר א ג ע ז ע לי ג ט ע ג ש ע ג ג ע ש ל ע 5 ט ג ע פי ה ל ל א ל ל ע וו י ע ד ע ד פ ע ר ג א ג ג ע ג ה י י ט ע ר ד ע ג ע ג ד ע ן קי ג ם ט ל י ך ד א ם 5 ע ר א י י ג ט ד ו ר 5 ד ר י ג ג ט ג י כ ט וו ע ר ד ען פי ל ל ע ט הון וו א ם ה א ב ע ן וזי ר מ ע ג ש ע ג ג ע ש ל ע כ ט ז א ג ד ע ק וו ענן ווי ר טי ט ד ע ס ד י ע ז ז ע ג ע ג ם ז ע ג ע ן? ה א ג ד ע ן ט הון ג לי ק ק ל י ך ט ר א ג ע ן ד א ט י ט ד א ג ן ד י ע ז ע ג ד ע ט א ג ע ש ט ע ה ע ט ה ע ר ר ן אן ג ע ג ר י ג ד ע ט ד ע ד ב ע ר ג ד ע ס ש פ י ט צ ע ב ע ר ג ע ( ^ ( 2 ישעיה ב

99 * i * 102 : ו ה ל כ ו ע מ י ם ר ב י ם ו א מ ח לבו ו נ ע ל ה ב י ת א ל ה ה ר א ל א ל ה' ו ע כן ב ויו רנו מ ד ר כ י ו ו נ ל כ ה ב א ו ר ח ו ת י ו כי מ צי ו ן ת צ ו ר ה ו ד ב ר ה ' סיי ר ו ש לי ם ו ש פ ם כ י ן ה ג ו י ם ו ה ו כי ח ל ע מ י ם ר כ י ם ו כ ת ת ו ח ר ב ו ת ם ל י ם ו ח נ י ת ו ת י ה ם ל מ ז מ ר ו ת ל א י ש א גוי א ל נ וי ח ר ב ו ל א י ל מ ד ו ע ו ד מ ל ח מ ה -! בי ת י ע ק ב! ל כו ו נ ל כ ה ה ב א ו ר נ מ ש ת ה ע מ ך ב י ת י ע ק ב - כי כי מ ל א ו מ ק ד ם ו עו נני ם ו בי ל די כ פ ל ש ת י ם נ כ ר י ם י ש פי ר ץ ו ת מ ל א א ר כ ס ף ו ז ה ב ו אי ן ק צ ה ל א ו צ ר ו ת י ו ו ת מ ל א א ר ס ו ס י ם ו אי ן ק צ ה ל מ ר כ ב ו ת י ו ו ת מ ל א א ר א ל י ל י ם ל מ ע ש ה י די ו י ש ת ח ו ו ל ע ש ו א צ ב ע ו ת י ו וי ש ח א ד ם ו י ש פ ל א י ש ו א ל ת ש א י ל ה ם בו א ב ר ו ה ט מ ן ב ע פ ר מ פני ה ' פ ח ד ו מ ה ד ר נ א נ ו ע י נ י נ כ ה ו ת א ד ם ש פ ל ו ש ח ר ו ם א נ ש י ם ו נ ש ג ב ל כ ד ו ה ב י ו ם ה ה ו א ל ה ' יו ם כ י צ ב א ו ת ו ר ם ג א ה כ ל ע ל כ ל ו ע ל נ ש א ו ש פ ל! i א ר ז י כ ל ו ע ל ה ל ב נ ו ן ה ר מ י ם ו ה נ ש א י ם א ל ו נ י כ ל ו ע ל ה ב ש כ ל ו ע ל ה ה ר י ם ה ר מ י ם כ ל ו ע ל ה ג ב ע ו ת ה נ ש א \ ת ' מ ג ד ל כ ל ו ע ל ג ב ה כ ל ו ע ל ח ו מ ה ב ר ה כ ל ו ע ל א נ י ו ת ת ר ש י ש כ ל ו ע ל ש כ י ו ת ה ח מ ד ה ו ש ח ג ב ה ו ת ה א ד ם ו ש פ ל ר ו ם א ג ש י ם ונע ג ב

100 ג ע ט ר א ג ע ן ק א מ מ ע ט ד א ם ם ד ענן ד א ם ם ד א ם ם פ אן ג ע ה ק ד ק פ אן הי ג ע לן ^ ד א נ ן ל א ס ם ע ט אונז ציון ל ע ה ר ע ג ע ה ע ט ג ר א ס ס ע א ונ ו פ אן נ א צ י א נ ע ן הי נ א וי פ צי ע ה ע ן צו ס זיינ ען ל ע ה ר ע ד \ י ז ע וו עג ען אוי ם צו ם אי ה ם פ א ל ק ע ר ש ט ר ^ מ ע ן צו ד א נ ן ש פ ר ע 5 ק : ב ע ר ג ע ג א ט ט אוי ך זייג ען י ע ק ב ם ווי ר ה ע ד ר ן ^ ע ר ר י כ ט ע צ ע ר ש ט י ק ק ק צווי ש ען א י ה ר ע נ א צ י א נ ע ן ^ ש ו ו ע ר ט ע ר פ אן ל ע ה ר ע ז ענז ע ן וו א ג ד ע לן פ פ א ד ע ן ה ע ד ר ן י ר ו ש ל י ם פ א ל ק ע ר וו א ר ט מ א צ ט י ג ע ^ אונד או ג ד או ג ד הויו ד עגן ד א ס ם א י ה ר ע א ל ק נ י כ ט י ע ק ב ם! ש פ ע ע ר ע ני 5 ט ט ע ה ר ל ע ר נ ע ן ג ע ה ע ט ד א ך ו ףג צ ע רג ע ר»!ן ט ה ט ר א ג ע מ ע ה ר ג ע ג ע ן ק ר י ע ג 6 א ר א ן n ד ו א ווא ר ד ע ן או ג ד או ג ד או ג ר ו א וייג עו ד א ג ג ה ע ט פ א ר ז א ד ע ג ן ה א ם ט זי ך א ונ ו פי ל ל ט ע ן צ י י ט ע ט ו ^ ה ל ע ר מו ם ם ט ע ן ווי א ווי א פ י ל ל ט ע ווי ר ד א י ב ע ר ז י ך וי ך ה א ג ד ע ב י י ג ט ע איין גר^^ ם ס איין ד א ד א ויי ג ע ו י ך א ץ זי ך וו ע ר ק ש ר ע ק ק ע ן ג ע ב י ע ט וי ג ק ט ט א ג א ל ל ג י ט פי ל ל ט ע 6 י ל ל ט ע ע ר ד ע דיין אן ט ע ג ש היי ט פ ע לו ע ן ד א ם ש ט ע ה ע ט א מ ט ווי א פ א ל ק ד א ס ס ס א ר ג ע נ ל א נ ד ג ע ב ו ר ט ע ן ט י ט וי י ג ע ויי ג ע בי י ג ט ע ן פ ל ש ת י ם ע ר ד ע קיין ע ר ד ע ג א ט ט ע ר ן וי א א ל ק אוי ך ד א ם ווי ר לי 5 ט ע 5 ע ר ל א ס ס ע ן ה ע ר ר ע מ ד ען ב י ט ע ג ד ע וי ך טי ט ו י ך ז י ל ב ע ר וו א ר ר א ם ם ע ן וו א ר אן ש ו ו ע ר ד ט ד ע ס ח י ו ו ו א נ ד ע ל ן ב ע ג ני ג ע ן ד י ע ו ע ר ה ע ר ר ן ז י ע ק ב ם! א י ם וו א ם ג א ל ד ש א ט צ ע קיין ע ג ד ע ג ע ש פ א ג ן ויי ג ע ג ע ב י ל ד ע ט פ י ג ג ע ר ש ט א ל צ ע ד א ב ע ר ג ט ה ע ר ר ן א ו ע ע ש ט א ל ץ ג א ט ט א לליין ה ע ר ר ן ו א ג ק א י י ך ט ע ג ש ע ר ה א ב ט פ אר הא 5 פ ו ט ה ם ט ע נ ש ע ן ד א צ ב א ו ת אן ה א ה ע ש ט ו י ב דו א < וי א גר >ןסםע ה א ה י י ט! ג י כ ט! ט ע ג ש ה י י ט וי י ג ע ר ^ ^ ט ר א ג ע ג ד ע י ע נ א י ב ע ר ט א ג ע א ל ל ~ ד א ס ם א י ב ע ר ה א נ ו י 5* וי ג ק ע ז

101 r ו נ ש ג ב ל ב ד ו ה ב י ו ם ה ה ו א י ה א ל י ל י ם ב לי ל י ח לו ף ו ב א ו ב מ ע ר ו ת ר י ם ו ב מ ח לו ת ע פ ר ג א ו נ ו ו מ ה ד ר ה פ ח ד מ פ נ י ה א ר ץ ל ע ר ץ ב ק ו מ ו א לי ל י ו כ ס פ ו א לי לי ה א ד ם י ש ל י ך ה ה ו א ב י ו ם ע ש ו לו ל ה ש ת ח ו ת ל ה פ ר פ ר ו ת ו ל ע מ ל פ י ם ז ה ב ו ל בו א ב נ ק ר ו ת ה ר י ם ו ב ס ע פ י ה ס ל ע י ם מ פ נ י ה פ ח ד ו מ ה ד ר ג א ו נ ו ב ק ו מ ו ל ע ר ץ ה א ר ץ ו כ ה ש ל מ ת ל ק ר ו א ב ע ל י ה ס פ ר מ ת ו ל ד ו ת א ד ם ב נ י ו ה ת ב ו נ נ ת ב י נ ה ד י ב ה ם ל ע ת י ם ק ר א א ז ד ב ר י ב ק ו ל ה ק ה ל ת : ה ב ל ה ב ל י ם! ה כ ל ה ב ל! ג (!? מ ה י ת ר ו ן ל א ד ם ב כ ל ע מ ל ו ש י ע מ ו ל ת ח ת ה ש מ ש ד ו ר ה ו ל ך ו ד ו ר ב א ו ה א ר ץ ל עו ל ם ע ו מ ד ת וז ר ח ה ש מ ש ו ב א ה ש מ ש ו א ל מ ק ו מ ו ש ו א ף זו ר ח ה ו א ש ם - ד ר ו ם א ל ה ו ל ך ו ס ו ב ב צ פ ו ן א ל ס ו ב ב ס ו ב ב ה ו ל ך ה ר ו ח ו ע ל ס ב י ב ו ת י ו ש ב ה ר ו ח כ ל ה נ ה ל י ם ה ו ל כ י ם א ל ה י ם ו ה י ם א י נ נ ו מ ל א א ל מ ק ו ם ש ה נ ח ל י ם ה ו ל כ י ם ה ם ש ם ש ב י ם ל ל כ ת כ ל ה ד ב ר י ם י ג ע י ם י ו כ ל ל א א י ש ל ד ב ר ל א ת ש ב ע ע י ן ל ר א ו ת ו ל א ת מ ל א > iזן מ ש מ ע 4 י מ ה ש ה י ה ה ו א ש י ה י ה ו מ ה ש נ ע ש ה ה ו ^ ש י ע ש ה ח ד ש כ ל ו אי ן ת ח ת ה ש מ ש ד ב ר י ש ש י א מ ר ר א ה ח ד ש ז ה ה י ה כ ב ר! ה ו א ל ע ו ל מ י ם ה י ה מ ל פ נ י נ ו א י ן ז כ רו ן ל ר א ש ו נ י ם ו ג ם ל א ח ר ו נ י ם ש י ה י ו ל א י ה י ה ל ה ם ז כ רו ץ ב א' קחי^ת ג) י ג י ב נם מיו

102 א י ב ע ר א י ב ע ר א י ב ע ר או ג ד ד א ס ס או ג ד או ג ד פ א ר י וו ענן אן די א צו פ א ר א ^ ל ע א ל ל ע י ע ד ען א י ב ע ר זי ך ג ר א ס ס די א מ אן ע ר י ע נ ד א הי ן איי ל ען צ ע ן ל ב נ ו נ ם ב ע ר ג ע ב י י ג ע ה א ה ען א ל ל ע א ל ליין ג א ט ט ע ר איי ל ט ש ר ע ק ק ע ן ט הו ר ם ד א א וי פ נ ט ע ה ע ט ט א ג ע אי הן ווי ר פ ט ש ר ע ק ק ע ן ש י פ פ ע ה א ה ע ן ה א פ מו ט ר ל א ס ס ט ש ט ע ה ע ע ר או ג ד ת ר ש י ש ה א ה ע ן א י ב ע ר שו וי נ ד ען א י ב ע ר א ל ל ע א י ב ע ר י ע ד ע מ ע ג ש היי ט א י ב ע ר ש ט א ל ץ ה ע ר ר אי ם ק לי פ ט ע פ ע לז ע ן ד ע ס ה ע ר ר ן פ א ר אן ר ו י ך ה א 5 ז י כ ט ר א ג ע נ ד ק> אי י כ ע ן א ל ל ע ב ש נ ס ה י ג ע ל ה א צ ג ע ט ר א ג ע נ ע ן פ ע ס ט ע א ל ל ע ד ע ס י ע נ מוי ע ר לו ס ט ז י נ ק ע מ ע נ ש ק ג ע ב י י ד ע ט א ג ע או ג ד ג ר א ס ס ע ה א ה ל ע ן ש ט ו י ב ע ס ה א יי ט ז י י נ ע ר א ב ג ע ב ר א נ ט ט ה י ע ר ע ר ד ע נ ט וי ק ק ע ^ונ ג מ ע נ ש ר י א ג א ט צ ע ן ג א ט צ ע ן צו ז י י נ ע ס מי י פ ט ע ר ן ז י י נ ע ס ג א ל ד ע ס ז י ל ב ע ר ם ^ וו ענן וו ענן מ י ס ס ק ע ר פ י ט א ו י פ ש ט ע ה ע ט ד אי ו ם ש פ א ל ט ע ן ד ע ס ד א ס ם ה ע ר ר ן ע ר פ ע לז ען 5 ל ע ט וי ז פ א ר פ ר ו כ ט פ ע ר ב ע נ ד ק ד ע ס ז י ך ב י י ג ט ע א ב ה א ג ג ע ג ע ש ט י י נ ע ס ג ר א ס ס ע ה א היי ט ז י י נ ע ר ד ו ר כ ג ע ג א נ ג ע ן א ^ ל ע ר ד ע נ ט ו ו י ק ק ע ל ו נ ג זי ג ד ז א מ מ ע ל ע נ ד ע ן ב ל א ט ט ע ר ש טי מ מ ע טיי ס ט ע ר ן [ אוי ס רו פ ען : ( 3 מ א ס ] נ י נ ט י ג ק י י ט א י ו ט ג ע ש ל ע צ ט ע ר ק ע לונ ג א ו נ ט ע ר ה ^ נ ר ה א ר ר ט ג ע ה ע ט ד ע נ ן צי ע ל ג ע ה ע ן א י פ פ ע ר או י ף ני כ טי ג קיי ט ע ן! א ל ל איז ט אי י ט ע ל! ג ע ש י צ ט ע פ ע נ ש ה י י ט פ י ט א ל ל א י ה ר מי ה ע א ו נ ט ע ר ג ע ש ל ע כ ט ע ר ניי ד ע ס 5 ע ר ה י ל ל ע ט ע ר ג לי ק ק ע ס ק א ט מ ע ן צו קו נ פ ט ז א נ ג ע ז א נ נ ע!? ע ר ד ע נ ט ו ו י ק ע נ ט ג ע ג ע ן ^ ג ע ה ע ט צו ר צו א י ה ר מ י ט ט א ג ס ה א ה ע פ' אונד ב 3) nvtp א א ו נ ט ע ר נ א ג ג ס א ר ט ^ ו ו ע נ ד ע ט ד א ר ט ש ט ר ע ב ט ה ע נ ד ר ' י ב י ו ש א ן ג ע ה ע ט ז י א א ף ג ע הין פ י ט ט ע ר נ א נ ט י ר ז א

103 106 ש י ה י ו ל א ח ר ו נ ה י נ ת ת י ל ב י ל ד ר ו ש ו ל ת ו ר ב ח כ מ ה ע ל כ ל נ ע ש ה ת ח ת ה ש מ י ם ה ו א ע נ י ן ר ע נ ת ן א ל ק י ם ל ב נ י ה א ד ם ל ע נ ו ת ב ו ר א י ת י כ ל ה מ ע ש י ם ש נ ע ש ו ת ח ת ה ש מ ש ו ה נ ה ה כ ל ה ב ל ו ר ע ו ת רו ח! מ ע ו ת! יו כ ל ל א ל ת ק ן - ו ח ס רו ן! יו כ ל ל א ל ה מ נ ו ת ד ב ר ס ו ף ה כ ל נ ש מ ע ה א ל ק י ם י ר א ו א ^ מ ת י ו ש מ ו ר כ ל *זה כ י ה א ד ם! ה! מ ע ו ן ה ה י י ת ב ד ו ר לנ ו ו ד ו ר ד ( ב ט ר ם ה ר י ם י ל ד ו ו ת ח ו ל ל א ר ץ ו ת ב ל! ו מ ע ו ל ם ע ו ל ם ע ד ה א ל! ת ש ב א נ ו ש ד כ א ע ד! ו ת א מ ר : ש ו ב ו ב נ י א ד ם א ל ף כ י ש נ י ם ב ע י נ י ך כ י ו ם מ ו ל כ י י ע ב ו ר ו א ש מ ו ר ה ב ל י ל ה ז ר מ ת ם ש נ ה י ה י ו ב ב ק ר כ ח צ י ר י ח ל ו ף ב ב ק ר י צ י ץ ו ח ל ף ל ע ר ב י מ ו ל ל ו י ב ש ק'ם ) ר^הליה 5 א t

104 ז א א ל ל ע ם ז א ד א ם ז ו א ס ג ע ה ע ט א ר ט ק ר י י ז ע נ ד פ ^ ל ק ע ר ש ט ר א ס ע ע ר מ י ד ק אוי ג ע וו א ר ז א ד א הין די א מ א ג ש ט ר ^ ט ע ן ש ט ר א ט ע רי ק ק א ל ל ע ו ו א ר ט ע קיין ווי ר ד ני א ג עז ^ ן ט טי ג ט ק ע ה ר ע ט ם ד א ך ו ו א ל ל ק או ם ט ע נ ש א ם מ ע ע ר ע די ק ק נ י מ מ ע ר זיינ ען ז י ך ק רייז ען ד א ם ט א ג פ י ל ל ע ט מ ע ע ר ד א ר ט נ י י ע ר ד י נ ג ם ק אנ ן שוי ען ק ע ה ר ק ע ט וו א ס ד א ס ז י א ש ט ר א ט ע ן נ ו ר א וי ס ש פ ר ע כ ע ן א ה ר 5 א ם נ י א ה א ר ע ן פ א ל ל ^ ד א ס ז א ל ל ע ר ס ט וו ע ר ד ע ן וו א ם ג ע ש ע ה ע ן מ א נ צ ע ס ט ר י ט ם ו ו א ^ ן נ י מ מ ע ר דו א ג א נ ץ נ י י ע ס או י ף ש פ ר י כ ס ט : ז י ע ת ע ע ר ש ט א ו נ ט ע ר ד א ס ג ע ש ע ה ע ן איז ט ד ע ו ד א ך ז א ל ל עם וו א ר ט אן ש אן ^ ^ ג ע ד ע נ ק ט צו קו נ פ ט ע ר ס ט ע ר ן ג ע ש ט ע ל ל ט גי 5 ט מ ע ח צ י י ט ק א ו י ך ז א נ נ ע ^ ^ צ א ר ג עוו עז ען ד ע ן ניי! א ונ ז ש פ א ט ע ר ן ווי ר ד א נ ד ע נ ק ע ן נ י כ ט טי ט ד א ס ל ע ט צ ט וו י ר ר א ו י פ ט ר ע ט ק ג ע ב ע ז א א י ך ווייז היי ט ע ר ש י י נ ט טיין א י ב ע ר ה ע ר ץ נון א ל ל ע ס איין הין וו א ס צו פ א ר ש ע ן ג ע ש י ה ע ט ב ר ו כ צ ע ר ה ^ ל ט נ י ס ס א ו נ ט ע ר ^ ד ע ן ץ ע ה ע ט ע נ ש ע נ ז ^ ה ג ע ן א י ך ד א ר ו ם א ל ל ע פ ר י י ד א ס ם ג ע שי כ ט ע ן ד א רי ן וי ך ד ע ו ג א ט ט ש פ א ה ע ן ^ נ נ ע ג א ב א ו י ס ש פ ר ע כ ע ן ג ע ש ע ה ע ן או ג ד ד ע ה ע t א ל ל ני כ טי ג קי י ט ג י י ס ט ע ס ב ר ו ך! ז ע ל ב ע ר ז ע ל ב ע ר איז ט ז א 8 ע ר ק ר י ט ט ט! איין צ י ע ל ט א נ ג ע ל! ד ע ס ק אנ ן ק אנ ן ו ו א ר ט ס ד א ר ו ם ד א ר ו ם נ י כ ט ס פ ע ר ב ע ס ס ע ר ן ה י נ ג ע צ א ה ל ע ט ד ען א ו נ ט ע ר ז א נ נ ע נ י כ ט ד א ס ס ז י י נ ע ד א ס ם ג ע ב א ט ע ד א ס ג א ט ט ט י ט ע ר פ י ל ל ען ע ר ד ע ג ד א כ ס שיי א ל ל ע ס אוי פ שוי ען א פ פ ע נ ב א ר ט נ א כ ט ע ן א ל ל ט ענ ש ט הו ם ויי א ו ו ע ר ד ע ו י ע ר פ ע ר r שטאטטע דוא! דוא בלייבכט אינו ווענן נעשכטער (4 הערר! אן ג ע ש ל ע צ ט ע ר זי ך ריי ה ען ע ה ע (4 תהלים X אז

105 ?ן! י 108 א ל הי ם! י ח נ נ ו ל ד ע ת ב א p וי ב ר כ נ ו י א ר פ נ י ו נ ו סלדן! ד ר כ ך ב כ ל ג ו י ס י ש ו ע ת ך ה ( I יו דו ך ע מ י ם א ל ה י ם י ו ד ו ך ע מ י ם כ ל ם י ש מ חו וי רננו ל א מי ם כ י ת ש פ ו ט ע מ י ם מ י ש ו ר ו ל א מ י ם ב א ר ץ ת נ ח ם ס ל ה יו דו ך ע מ י ם א ל קי ם י ו ד ו ך ע מ י ם כ ל ם א ר ץ נ ת נ ה י ב ו ל ה י ב ר כ נ ו א ל ה י ם א ל ח י נ ו י ב ר כנ ו א ל ח י ס ו יי ר א ו כ ל א ו ת ו א פ ס י א רי ץ י ש י בן ד ו ד נ א ם ו נ א ם ה ג ב ר ע ל ה ק ם ו ( מ שי ח א ל הי י ע ק ב ו נ ע י ם ז מ ר ו ת י ש ר א ל ב י ד ב ר ה רו ח ו מ ל ת ו ע ל ל ש ו נ י : א מ ר א ל חי י ש ר א ל ר ד ב ר לי י ש ר א ל מ ו ש ל ב א ד ם צ ד י ק מ ו ש ל י ר א ל ה י ם ו כ א ו ר ב ק ר י ז ר ח ש מ ש ל א ב ק ר ע ב ו ת מ נ ג ה מ מ ט ר ד ש א מ א ר ץ א ל ב י ת י כ ן ל א כ י ב י ב ר י ת ע ו ל ם לי ש ם ע ר ו כ ה ב כ ל ו ש מ ו ר ה כ ל כ י י ש ע י ו כ ל ה פ ץ ל א כ י י צ מ י ח ^ ו ב לי ע ל כ ק ו ץ מ ו נ ד כ ל ח ם ב י ד ל א כ י י ק ח ו ואיש ח) תהלים ם'ז י) שמו ג נ נ או

106 ע ה ע ב ע ר ג ע אן ל א ס ס ע ס ט ד ע נ ן ז י נ ד ש פ ר י כ ס ט ג ע ב א ר ע ן ע ר ד ע 6 ע ר ה י ל ל ט ע ר ג ע ז ו ג ק ע ג ע ד א ג ן וו או ר ד ען צ י י ט מ ע נ ש ה י י ט א ו נ י ב י ז בי ו ר ל י ע ס ס ע ס ט פ ע ר ה י ל ל ט ע ר דו א 3 ע ר נ י כ ט ו נ ג ק רייז ע ן מ ע נ ש ע נ ו ו ע ל ט! צ י י ט א ל ל ק ר א פ ט! ק ע ה ר ע ן ט ו י ז ע נ ה ר 5 אן נ ו ר א פ ט א י י נ ע ק ע ה ו ע ט ד י ר ר י ג ע נ א כ ט ו ו א כ ע וו י ע א י ב ע ר ש ו י ע ט ט א ג וו ענן ע ר ד נ ד ד א הי ן נ א 5 ט ו ו י ר ד ע ע ווי א נון ב י ו ט מ ע נ ש ע ג ז א ה ג ע! ש וו י ג ד ע ט ג ע ס ט דו א ל א ס ס ע ס ט ה י נ ש ט ר א מ ע ן ש ל א ף ו ו ע ר ד ק וי א א ב ע ר י א וו א ם א ם א ם א ם מ א ר ג ע ן א ב ע נ ד מ א ר ג ע ן ^ ש ט ע ה ע ט ווי א ע ס ק ר ו י ט ק ר א פ ט פ ר י ש ע ר ~ ט ר י י ב ע ט ב ל י ט ה ע פ ר י ש ע ר ק ר א פ ט - - צ ע ר ק נ י ק ק ט ו ו א ר ד ד א ר ר ט ע ( 5 נ א ט ט! זיי א ונ ו יי ד א ם ם מ אן ע ר ק ע נ נ ע ג ע נ א ד י ג או י ף ע ר ד ע ן ז ע ג נ ע א ונ ז וו א ל טונ ג דיינ ען ל א ם ס ע ש ט ע ט ם ו ו ע ג ליי כ ט ע ן א ונ ז א ו ם ד י י נ ע! ד א ם ם ד י ר הו ל די ג ען פ >ןלקער ג א ט ט ד א ם ם ד י ר ד י ר פ א ל ק ע ר ן א ו נ ט ע ר דיין הו ל די ג ען ז י ך פ ריי ע ן יוי כ צ ען נ א צ י א נ ע ן ד א ם ם פ א ל ק ע ר וו ענן ד א נ ן הו ל די ג ען ע ר ם ט ר י כ ט ט ז ע ג נ ע ט א י י נ ם ט א ונ ו נ א צ י א נ ע ן ^ ל ק ע ר או י ף ע ר ד ק ד ו א היי ל א ל ל ען פ ^ ^ ל ק ע ר א ל ל ע פ י ה ר ט ג ר א ד ה י י ט ע ר ד ע נ ט ו ו י ק ק ע ל ו נ ג ג א ט ט ג א ט ט א י ה ר ע ד י ר הו ל די ג ען א י י נ ם ט ק ע ר א ל ל ע פ ר ו כ ט ג ע ט ר א ג ע ן ז ע ג ג ע ט ו א ג א ט ט א ו נ ז א ו נ ו ע ר ג א ט ט פ ע ר ע ה ר ע ן א ל ל ע ע ר ד ע [ פ ^ ל ד א נ ן ע נ ד ע ן ( 6 ג ע ז א ל ב ט ע ר ש פ ר י 5 ט ד ו ד י ש י ם ג א ט ט ז א הן ש פ ר י 5 ט מ אנ ן ה א כ ג ע ש ט ע ל ל ט ^ י ע ק ב ם ל י ע ב ל י ך אן ג ע ז א נ ג ע ן י ש ר א ל ס : ג א ט ט תהלים 5) ס ז 6) שסו ב כ נ אז

107 110 r? ו א י ש י מ ל א י ג ע ב ר ז ל ב ה ם ו ע ץ ח נ י ת ו ב א ש ש ר ף י ש ר פ ו ב ש ב ת -^ר 1 ר * ו ^ 0 ר ו י

108 ג א ט ט וו ענן וויי ל ד ע נ ן ד ע נ ן ד ע נ ן א ב ע ר ווי א ו ר ר ד ש פ ר א ך זי ע ג ט זי ע ג ט ג יי ס ט א י י נ ס ט 111 ש פ ר א ך מ י ר זיין ו ו א ר ט וו א ר אוי ף מ יי נ ע ר נ ג ע ג א ט ט איי ג ם ט ^ ר ג ע ן ש א ן נ י 5 ט פ א ם י ש ד ג א ט ט ע ס ^ ו ר כ ט ט א ר ג ע ן מי ד ם ע נ ש ר \ י ט ש פ ר א ך ד א ם י ש ר ג ע ר ע כ ט ע ל יי כ ט ע ט ו ו א ^ ק ע נ ל ע ע ר ש ט ר א ה ל פ א ם ^ ^ 2 ע ר ה י ל ל ע ט ע ר א ל ל ב ל י ה ע ט איז ט א ו ט פ א ם ס ע ג ד או י ך ג עו ו א ל ט ז א ט 6 ע ר ש י י כ ט ע ר פ ריי ל י ך ע ר ז א ווי ר ר ט י ס ס ט ע א ב ע ר ג ליי ך ט י ם ם ט ע זי ך ר א ר ן נ י כ ט מיין ק ו נ פ ט מיין נ א ך ד \ י ו ר ע ג ק טי ט ב י נ ד נ י ם ם היי ל גי כ ט ג ע א ר ד נ ע ט א ל ל ה ע ר פ א ר ש ט ר א ה ל ט ק ר וי ט ג א ט ט ג ר ע ד ע ט ע ה א ר ט 5 ע ר ד ע ז א נ נ ע ש פ ר א ס ם ק ע ר א ו ט פ א ס ם ע נ ד ט י ר אי ם ב ע ו ו א ה ר ע ט ד א ם ענ ט - יל W איז ט טי ט ט ע נ ש ר י פ ט ע ן טי ט ג א נ ץ ז י צ ט ב א ר ע ר א נ נ ר י י פ ע ן אייו ען ה א נ ר ' פ א ר ט נ ע נ א מ מ ק או ג ד I ש פ ע ע ר אי ם א ו נ ב ע ט ע ר ק ט אונזי 5 ט ב א ר ע ר פ י י ע ר פ ע ר ב ר א נ נ ט - וו א ל טונ ג [

109 המכתב m השביעי ב מ כ ת בי * ה ב י י ש ע י ה ו ה נ ב י א p m ה כ ת ו ב מ ת ח ל ת ב ר ת פ ת ח ו ת י ש ר א ל ל ו ש ע ד ה נ א מ ן ה מ צ ב ל ד ע ת ה ר א י ת ה ע ב ר ה א נ ו ש י מ י ן ב ע ו ד א ה ו ב י ב ני מי ן ש ג י ת ל א ג ם ה ע מ י ם ה ו ל ד ע ת ו ל ל מ ו ד ל ה כ י ר ה נ פ י ו ן ידי על ה ח נ ו ך א ל נ מ ס ר ו ל כ ו נ ן ל פ ו ע ל ל ה ו צ י א ה ה ו א י ל ג ו ר ל ו ת מ נ ע י ע צ מ ו ת ו ו ה ס י ר ר א ח ר י ל ת כ ל י ת ו מ י ו ח ד מו ס ד י ס ו ד ע י ה ז ה ח נ ו ך מ ט ר ת ר ק ה ה י י ם מ ק ו ר ו י מ צ א ו ו ה ט ב ע ה ה י י ם כ נ ח ל ת מ ה ס ת פ ח ה ת א ו ו ת ת ו צ א ו ת ר ב ו י ה מ ה ה ח י י ם כ י ב ח ש ב ם ה א ה נ»ב ק נ י ן ו מ ט ר ת ו ב י ו פ י ע א ז ר ב י ם א ל י ל י ם ת ו צ ה י א ו ה ט ב ע ו נ ט י ו ת י ו ה א ד ם ה ו כ י ח ו חיי ו גו ר ל ו מ נ ת ע י ל א ו מ י ם ב ר ן ב א ח ד ג ו י ב ע ו ל ם מ ל ו כ י ה א ח ד ה ח י י ם מ ק ו ר ה ו א ה י ח י ד ה ' כ י ב ל ל ע י נ י ה ז ה ה ר ן ו ג לוי ז ו ל ת ה א י ן ה ה ח י י ם ת כ ל י ת ה י א ר נ ו נ ד ר ש ל ז ה א ח ד ו ת ל מ ר כ ז לו ל ה י ו ת ה ה ו א ה ב ל ן ב ה ת ח ד ש ה א נ ש י ם י ת ר ה ק נ י נ י ם ו ח ס ר ב ח י י ם ח ל קו ד ל כ ז ה ה י ה ב ח י י ם ת פ א ר ת ם ו חו סן ע ו ז ם ב גו ד ל מ ע ל ה ע ל ו ת י ד ם ע ל ה ע פ י ל ו ל א ו מ י ם ב י ן ח לי ל ה ו נ פ ס ד 5 ל ה כ א ל ו ה ז ה ה ר א י נ ו ע י ן ל מ ר א י ת ו ב ג צ ח ו נ ו ת י ו ל ב ח א ל ק י ו מ ה ' נ ש א ו ר ק מ מ נ ו ו ע מ י ם ג ד ו ל י ם ר ב י ם ש ו פ ט ב ו ר א ב ת ו ר א מ צ ע י ב ל י ה ' ה ת ג ל ה ע ל י ו ה ק מ י ם כ ל ע ל ב ה ת ג ל ו ת ו ה ' ה ו א י ל ה ש נ י ו מ צ ד א ד ם ב נ י ו ב ת ו ל ד ו ת ב ט ב ע ו א ד ו ן ה ד ר ו ש י ם ה א מ צ ע י ם כ ל מ י ד ו ש נ י ת ע מ מ ו ת ו ב ת ו ל ד ת י ק ב ל ה ז ה ה כ י א ל א מ צ ע י ם כ ת ו ר ר ק ל ה ח ז י ק א ל ה ו ה א ר ץ ו גויי ה א ד ם ל ק י ו ם מ ל ו א א ל ל ה ם ג ל ה ה ז ה ה ר ן ה * ר ן ל מ ל א ו ת ה א ח ת : ת ע ו ד ת ו ב ע י נ י ה נ ח ש ב י ם ש ל ה ם ו ה א ס ו ן ר ש א ה נ ק ש ר י ם י ה י ו ה ז ה ה ר ן ו מ פ ע ל י ו ה ז ה ה נ ו ר ל מ ג ת י ד י ע ל כ ן ו א ם א ס ו ן א ו ל ה ע מ י ם ת ח ת ה א ד ם ת ע ו ד ת ו ה כ ר ת ה ' י ד י ע ת א מ צ ע י : ב ל י י! תו ד עו ה א ד ם ב נ י ב ת ו ל ד ו ת ו ן ם י נ ה ש ל מ מ ו צ ע י ד י ע ל ו ר ק א ח ר ת ב ד ר ך ש ו פ ט מ ח ו ק ק ה י ר י ם כ ל ב ו ר א ה ה א נ ו ש י ל מי ן א ל ה כ ל י ו ד ע נ ם ד י ו ב ע נ י ו ב ה נ ב ר א י ם כ ל א ב ח י י ם מ כ ל כ ל ע ל י ל ו ת ת ו כ ן ר ק נ ו ע ד ו ל כ ל כ ו ה כ ל לו כ ל ה ו מ י ד ו לו ד ב ע ו ב ן ה א ד ם ב ת ו ר ה ' י ת ן ו ה ש א ר ה ח י י ם ל ש כ ל ל ד י ל ב ד ז ר נ ו ל מ ל א ו ת ה ו א ה ה ו א ל כ ן ה ז א ^ ה ת ע ו ד ה ל מ ל א ו ת א מ צ ע י ה א נ ו ש י מ ץ ל כ ל ה ב ה א ב ה ק ו ר א ה ' ה ו א : ה ל א לו ם י ה ל א ה ז מ נ י ם ח ל י פ ו ת ב כ ל ה א נ ו ש י מי ן ה מ ח נ ך ה ' ל ע ב ו ד ת ו ל ב ד ו ה ו א כ י ל ב ד ו ה י ה א ל ה ו א ה ' כ י ו י ד ע י כ י ר ו ה ע ת י ם מ י ס ד

110 י ז ו ע ל כ ע אוי ם ש ט ע ל ל ע ע נ ט ו וי ק ק ע ל ו נ נ ע ן ו ו א ה ר ע נ ד ב ק צ י ע ל ז א זיעבענטער בריעף א נ 5 א נ ג ע נון י ש ר א ל ה א ב ק ס ע נ ש ה י י ט י ש עי ה ו א י י נ נ ע ה ש ע נ י ב ט ש ט ע ל ל ע נ ע א י ר ר ט ע ר צ י ע ה ו נ נ ה א ב ע ן ר י י ה ע ע ר א ה נ ע ט ד ו ר ך ל י ע ב ע ר ע ר פ א ה ר ו נ נ ב ני מי ן פ א ל ק ע רי ג א ט ט ד י ע ו ע ר א י י נ ע נ ט ה י מ ל י צ ע אוי ם פ ר א ד ו ק ט 5 י ה ר ט ד ע ן ז י י נ ע ס פ א ל ק ע ס נ א ט ו ר אוי ם ז י ך ע ר צ י ע ה ו ע ל ע ב ע נ ם צ י ע ל פ ר א ד ו ק ט ו ו ע ר ד ק א ל ל אייני ג ען ווי ל ל ענ ם ד ק פ ע ר א י י נ י נ ו נ ג רו א ר אוי ף ב ע נ ם ב א ו י אי ה ר ע ן נ ע ז י כ ע ר ט 6 ע ר א נ ש ט א ל ט ו נ נ צו ר י ק ק ג עו וי עז ען פי ע ל היי ט נ א ט ט א ו י ס ש פ ר ו ך פ ע ר י י נ ג ט אי ם נ ע נ ו ס ם ש י ק ק ו א ל ק ה א ט ט ע ד ע ס מ א ן ג ע פ ו נ ד ק מ ע נ ש ע נ ט ר י ע ב ע ע ר ל ע ר נ ק ז א ל ל ט ע נ ע פ א ר ט ו ו ע ר ד ק נ א ט ט ל ע ב ע נ ם א לז א וו א ר ד אוי ם נ ר ו נ ד א י ם ד א ס ס צ י ע ל נ ^ ט ט ע ד ד א ש ט א נ ד ז א ל ל ט ע איין 5 >«לקער רי י ה ע ן ד א ם ד י ע ז ל ע ב ע נ ס ד ו ר כ ט ר א ג ק ו וי ל ל ענ ס ל ע ב ע נ ס א י י נ צ י נ ד ו ר ך א י י נ צ י נ ק צ י ע ל ווי א נ ע ש י ק ק נ ר ו נ ד ה י נ נ ע נ ע ^ ז א ל ל ט ע ד ו ר ך ל ע ב ק י א ב עז י ט ץ ד א ם פ א ל ק ^ ^ ן פ י ר ד א א י ב ר י ג ע א ו י צ פ י ה ר ע ט ש ט א נ ד י נ ג ע ר י ם ט ע ט ע אויף ד א ס ם א ל ל איי ג י נ ע ן א ו נ ט י ט ט ע ל ב א ר ב א ר ו ע א ל ל ע א ל ל ל ו נ נ ל ו נ נ ד י ע ז מ י ט ט ע ל נ ו ר ב ע ד ו ר פ ט ע מ ע נ ש ה י י ט א י ם פ * ^ ל ק ע ר א י ב ע ר ו ו י ג ד ו נ ג ש א ^ ע ר נ א ט ט ל י צ ע ן ת ע ז וו עד ט ה א ט ייי א א נ ש ו י א ו נ נ ד ו ר ך איין ק ע ר א י 7 א ל ל ר י נ ט ע ר א פ פ ע נ ב א ר ע צ א ל ק ם מ י ט ט ע ל ווי ל ל ענ ם ווי ל ל ענ ם נ ע ק נ י פ צ ט ל ע ד ר ע נ ע ב ר א כ ט זיין ג ע ש י כ ט ל י ך א יי ם ם ע ר ן א י י נ א י ה ר ע א ו נ מ י ט ט ע ל ב א ר מ ע נ ש ק אוי ך א י ב ע ר ד י ע ז ע ר ו ו ע ר ד ק נ ע ש י 5 ט ם ע ר צ א ה ר ו נ נ נ א ט ט א י ה ר נ א ט ט א ל ל א י י נ י נ ק פ א ל ק ג ר ^ ^ ס מ ע א ו נ ט ע ר נ ע ה ע נ ד צ א ן נ ו ר ד א ר ש ט ע ל ל ע ן ק ריי ז ע נ ט ג ע ג ע ג ש ט ע ה ע נ ד ע ן ה ע ר ר ק א ג ע ר ז י י ט ם ם ט ר א נ ק ז א ווי ל ל ע צ א ן ד ו ר ך ז א ל ל ט ע ו י י ט ע נ מ א ל ע פ א ל ק ע ר ד א זיי ן פ י ר ד ק ד ע ן א י ה נ ק א י י נ ע ס מ י ט ט ע ל פ ו נ ק ט נ א ט ו ר א ר ם אן א ו נ ט ע ר נ א ט ט אוי ם א י י נ צ י נ ק ג א ט ט ל ע ב ק נ א ט ו ר א י י ג נ ע ל ע ב ק ע ר פ י ל ל ו נ ג א י ה ר ק נ ל י י כ ע ר ג א ט ט ע ר ה א ל ט ק ז א ל ל ט ע ז א ל כ ע ן ז י י נ ע ר א ל ל ל ע ז ע ל ב ם ט נ ע ט ר א נ ע ן ז י ך א ל ל ע ר וו עז ען ע ר ה א ל ט ע ר צ א ט ע ר מ ע נ ש ש ט י מ פ ט ד י ע ז א י ה ם ד י ע ז א ליין מ ע נ ש ה י י ט ב ע ר ו ף : א צ צ ע נ ב א ר ט פ ^ ל ק ע ר ן ד י ע ז ס ע נ ש ע נ ב ע ר ו ף או י ף צ א ל ק א נ ה ע ר א נ ע ר צ א נ ק ש א פ צ ע ר נ ע ז ע ט צ נ ע ב ע ר ק י נ ד א ל ל נ ע נ י נ ע 8 נ ו ר א ל ל ע וו עז ען ח ע נ ע ר ז י י נ ע א ר ם ע ר צ י ל ל ו ע אן נ ע א נ ט ע ט נ ע ש י ק ק א ו נ מ י ט ט ע ל ב א ר ו ו ע נ ע ר י כ ט ע ר ק י נ ו י י נ ק ד י נ וו ע ר ד ע ן ג ע ש י כ ט ע א פ ם ע נ» ה א נ ד ק ד י ע ז ע ר פ י ל ע ר פי ל * ו ו א ה ל ר מ י ט ט ע ל ב א ר ז י י נ ע ה א נ ד ק ו וי ל ל ענ ם ז א ל ל ל ע נ ד י ע נ ע ר אי ר ם ב ע ם ל ע ב ע נ ם ב ו י א ל ל א י ב ר י נ ע ג ע ב ע נ א ט ם I

111 l U מ י ס ד מ נ ח ל ו מ נ י ע ר ע י ו נ י ו ר ג ש ו ת י ו ד ב ר י ו ו פ ע ו ל ו ת י ו כ י א ך מ י ד ו ה כ ל ל ו א ל י ו ו כ ל ם י ח ד י ת ר ו מ ם ^ על ע ל י ד י ה ה ז ה ה ו ש ת ה א ב ן ה פ נ ה ל ב נ י ן ה א נ ו ש י מ ח ד ש ב ו נ ו ס ד ה ה כ ר ת ה ו ת ע ו ד ת ה א ד ם ו ע י י מ נ ת גו ר ל ו ו קי ו מו ה ת נ ל ה ה ל ה י ו ת ל א ו ת ו ל מ ו פ ת ל א ז ה ר ה ו ל ח נ ו ך א ך כ ע ב ו ר ז ה ע ל י ו ל ה י ו ת נ ב ד ל ו נ פ ר ד מ כ ל ם ל ב ל י ת ע ר ב כ ג ו י ם ו ב מ ע ל ל י ה ם ל מ ען ל א י א ב ד י ת ר ו כ ו ו ל כ ל י צ ל ה כ מ ו ה ם ב א ל י ל י ה ר כ ו ש ו ה ה נ א ה ע ד כ י ב א ח ר י ת ה י מ י ם ע י ל מ ו ד ה נ ס י ו ן ג ה מ ו פ ת ה ז ה כ ל מ ש פ ח ו ת ה א ד מ ה ש כ ם א ה ד ת פ נ י נ ה י ה ד א ל ה ' ה מ י ו ח ד ב ת ו ר מ ק ו ר ח י י ה ם ו ת ק ו מ ת ם ו א ז י ה י ה ה ' א ה ד ו ש מ ו א ח ד א ז - מ צי ון ת צ ו ר ה ו ד ב ר ה מי ר ו ש לי ם א ( ה מ ס י נ י ב א וז ר ח מ ש ע י ר ל מ ו ה ו פ י ע מ ה ר פ א ר ן ו ה מ ר ב ב ו ת ק ד ש מי מי נ ו - א ש ד ת ל מו א ף ה ו ב ב ע מ י ם כ ל ק ח ש י ו ב י ד ך ו ה ם ת כ ו ל ר נ ל ך י ש א מ ד ב ר ו ת י ך ת ו ר ה ה ל נ ו מ ש ה מ ו ר ש ה ק ה ל ת י ע ק ב ג ל ג דברים א)

112 ם מי ט ט ע ל א ל ל איי ני ג ען זי י נ ווי ק ק ע לונ ג א י ק א לליין ג ע פ י ה ל ע פ י ר ח ע נ ס ט ע ד א הי ן ו ו א ר ט ע א ב ט ע צו א י ה ם א י י נ ט ב א ר ט א ב ע ר ניי ען צו ם א י י ע ע ה ע ן ע ב ע ן א ו נ ט ע ר ג ע ה ע ע ר פ א ה ר ו נ ג איי גי ג זי ך ב וי אי ג ם ד י ע ז ע ב ע ר ו 5 ם ע ר 2 י ל לונ ג א ל ה י ם ה א ב ע ד א ם ל י ע ב ע ע ר צ י ע ה ע נ ד ע ן ב ע ג ר י נ טי ט א ל ל ט ה א ט ע ן ט ע נ ש ה י י ט ט ע ג ש ע ג ב ע ר ו פ ם ב י י ש פ י ע ל ד א ר ו ם ה י י ס ט ב ע ר ו 5 ע נ ד ע ן ג א ט ט לי י ט ע ר א ליין ה א ב ע פ אן ה י נ א ו י פ ל ע ב ע אי ה ם ד ו ר ך א לז א איין פ א ל ק ד א ס ד ע ן א ל ^ ע זיינ ען ה ע ב ע ל אי ה ם ד ו ר ך ג א ט ט ז י י נ ע ר א ל ל ע א ל ל ה ד א ס מ ע ג ש ה י י ט צ י י ט ע נ ט א נ ע ר ק ע נ נ ע ג ע ד א ג ק ע ן ~ ט ר י י ב ע ן ב ע ד ט ץ ד ו ר ך ר פ ו ם ם ט ע א נ נ ד ד י ע ז וו א ר גו ג ג א י ב ר י ג ע ן ם ג ע ו א ג ט מ י ט א י ה ם ג ע 5 ל י כ ט ע ט ג ע ש י ק ק א ל ז א ע ר ק ע נ נ ו נ ג ל ע ב ע ן ע ט פ פ א נ ג ע ן ש טיין ג א ט א פ פ ע ג ט ו ם ט ע ר ר ע ר צ י ע ה ו נ ג ^ 5 ל ק ע ר ב לי י ב ע ן ג ע גו ם ם פ ע ר ג >ן ט ט ע רונ ג ב י י ש פ י ע ל ב ע ל ע ה ר ט ד א ט י ט ג א ט ט ו ו ע ג ד ע ד ע ן א ל ל איי גי ג ען ג א ט ט טי ט ב ע ג ר י ג א י ה ר איי גי ג א י ז ט א ו י ך זיי ג ע ל ע ה ר ע א וי ם ג ע ה ע ] ( 1 ה ע ר ר ל ע ב ע ג ם א ג ע ר ק ע ג ג ו ג ג ג א ט ט פ אן ^ םיגי ק א ם ו ו א ר ט ע ר ק ע ג ג ע איי גי ג פ אן ע ר ש י ק פ א ם ג ע ב י ר ג ע פ א ר ן ט ר א ט איין פ א ן וו ענן וו עגן ט ר ^ ג ט די א ז י י ג ^ אוי ך י ע ג ע ת ו ר ה איז ט ר ע כ ט ע ן א ל ל ע ז י ך זיי י ר ו ש לי ם ש ט ר א ה ל ט ע אוי ם ב י ז ד ו ר ט ע א י ה ם ג י כ ט איי ג ם ט נ י כ ט א ו י ך ד ו ר ך א ל ל ט ע נ ש ה י י ט פ ע ר א י י ג י ג ט ד א גן ווי א ג א ט ט ד א ג ן פ א ן ט י רי א ד ע ן פ אן ש ע י ר ציון אי ה ם?^לקער וו ע ר ד ע ן ו ו א ר ד אי ה ם ל י ע ב ע ג ד ג ע פ י ה ר ט וו או ר ד ען ד ו ר ך ג ע ז ע ט צ ד י י נ ע זי י ג ע היי לי ג ען ד י י ג ע ר ט ה א ט ע ן הי י לי ג ט ה ו ט ם פ י י ע ר ו ו ע ר ק צ יי ג ה א ג ד 5 אן ר א ם ד י י נ ק א ו נ ז ו ו א ר ט ע ן ט ש ה פ ע ר ע ר ב ע ג ד ע פ ע ר פ 5 ל י נ ט ע ט גו ט י ע ק ב ם ג ע מ י י נ ע! [ א י י נ ט ר י ט ט 1) דכייש ל'נ ב' ד

113 א ( ל א ב ה ה ת ע ת ו ע י א ב מ ו ל ד ת ו ו י ל ך ו נ כ ר כ ו א ל ה ז ה ה ת כ ל י ת מ ח ל צ י ו ה א ל י ל י ם ה מ ו ן נ ו י ם ש ל IIG המכתב השמיני ה נ ע ל ה א ב ר ה ם י צ א ה ק נ א ל י ו נ ם ו ה ק ו ר ו ת י ן ה ז ב ח י י ו א ו ת ו ו ה ה נ א ה ג ת ח ל ת ה פ ר ט י ם א ח ר י ו מ ש פ ח ת ו ב ו מ מ נ ו נ ו י י כ ל ק ב ל ב י ת ה א ר ץ א ב י ו ו ל מ ע ן ו כ ל ה ת ע ו ד ה ו נ ו ה כ י ר ו א ה ב ת ו ו ש מ ר ו ד ב ר ל ה י ו ת ה ת ש י ל ד ה ע ז ב ה י ק ר א ב ה ו א ה י ה ה מ י ו ח ד ל ד ע ת א ב ר ה ם ו א ה ו ב ל נ ב ח ר א ל א י ש א ח ד ח ו ת מ ר ז כ נ י ת ה מו ן בי ן ש ד י ז ה ק ר א ב ע י נ י ד ר ך ה ' ל ע ש ו ת צ ד ק ה א ר ע ל י ו ה א ד ם נ א מ ר : ו מ ש פ ט כ ( ל ב נ י ו ב ד ר כ ו ה ל ך ז ה ל ה א נ ש י ם א ב ר ה ם כ א ח י ם ל א ל י ד ו ו י ת פ ל ל ב ע ד ם ל מגן מ י ד ו ג ם ו נ ש ג ב ב ת ו מ ת ו ט ו ב ל ה ש י ב מי ד ו ב נ ו א מ ונ ה ל מ ע נ ו ע ז ב ו מ ה ס ה ב ע ד ו ל מ ע ן האמונה א ב ר ה ם ע ל ה ש ת מ ש ב א מ ו נ ת ו ל מ ל א ו ת ב ע מ ל ו ב ל י ה ו א ו ל י ע ק ב כ ל לו כ ל ב מ ו לו א ל ו י ו צ י א ו י כ ל כ ל ה ה כ ל ל פ ו ע ל ש ו פ ט ו ה ל ך ו י צ י ל כ ל מ מ ע י ו ו י ב ר כ ה ו ר ק ל א ח ר י ו א ה ב ת ו ו י ו ר ה ה א ר ץ כ י ה ע ו ל ם א ל כ ל א ל ל ה ב כ ל א ר ץ ה ט ו ב ה מ י ו ח ד מ ק ו ם ו ה ו א ה א ה ב ה נ כ ר י ה ב א ה ב ת ו א ל ה ו א שדי ה י ה ה י ה ו ה ב ר כ ה י ק ב ל ר ק ה ז נ ל ו ת ה ה ב ט ח ו ן ה ז ה כ ס ל ע א י ת ן ל א י מ ו ט ל ע ו ל ם ו כ ו צ ד י ק י ה י ה ח ו קי ו ג ם י ר א ה ת ל ו נ ה נ כ ד ו כ ל כ י ו מ ש פ ט י ו ל א ל י ר ע ל י ו ן א ם ו ה נ ש מ ה ג ם ה י ק ר ב א פ ו נ ש א מ ב ח י י ב ג ל ל ה לו א ד מ ו ת ב ת ב ל ב כ ל י ש ) א כ ן ה ד ע ת ה א ח ד ה) ו ה ה כ ר ה ה צ ט י ן ב ב ח י נ ת ו ת ע ו ד ת י ר א ה ה ח י י ם ה ז ) ע ק ד ה ( ל א ר ג ע ב ד ע ת ו ה י ר א ה ה נ ח י ל ו ה ש נ י נ כ ו ן ו י ח ז י ק כ י ש כ ר ה ו א א ך ל י צ ח ק ב ב ח י נ ת ו י ת ה ל כ ו ג וי א ל מ ג ו י מ מ מ ל כ ה א ח ר א ל ג ( ה ג י ח ל א א ד ם ל ע ש ק ם ו י ו כ ח ע ל י ה ם מ ל כ י ם : א ל ת ג ע ו ב מ ש י ח י! ו ל נ ב י א י א ל ת ר ע ו כ ה ה נ פ ת ר ת נ ג ל ה כ י ע ד י ש ר א ל א כ ל א) בראשית ה י ב ב א ל ג ד ל ו מ ז ר ע ש ד י ו י ה י ו ק ד ש והלאה ב) שם ייב ב' ג י ח יט ג) תהלים לה יג טו א ל ה א ב ו ת ב ח י י ה ם ה פ ר ט י י ם ע י י ה ה ש ג ח ה ל מ ש פ ח ת א ל ה י חגדל ש ב ע י ם ו י ת ח נ ך נפש ה ה ם ה ז ה ה י ו ל ה י ו ת ר א ש ל ת ע ו ד ת ו פ נ ת מ ו כ ש ר

114 1 1 7 אכטער בריעף פ אנ ן י י נ ד א ( 1 ע רו ו א ה ל ט ווי ר ק לי כ ע ג ד ו ו א ר ד ם א י י נ צ ע ל ל ע ב ע ן ע ר ש ט ר ע ב ע נ ר ע ן א ו נ ר אי ה ן פ א מ ל י ע ל י ע ב א י ז ט ב ע ש ט י מ פ ו נ ג ( 2 ד א ר י ן ב עו ו א ה p n א י ב ע ף א ל ל איינ ען פי ר ר צ י י ט ש ט א מ כ & א ט ע ר' ר א ם א י ר ע א ל י ע נ ר ד י ע ז א נ ב ע ג י נ נ ם פ א ל ק ע ס א י י נ ס ט י ג ע ן א ל ליין ע ל ט ע ר נ ת י ז א ל ל א י י נ ע פ י ^ ג ^ ^ ט ט ע ר ן ל י ע ב ע נ ר ו ו א ר ף א לליין א ל ל ע ר ר ע ן א ו נ ט ע ר ע ר ק א נ נ ט ע א ב ר ה ם הין פ א ל ק ע ס ב ע ז י ט ץ א ל ל א י י נ ע ג ע שי 5 ט ע א ב ר ה ם ש א ן איין 5 ע ר ג ע נ ו ס ם ~ ר י ע ף א ו נ ר 5 א ל ג ט ע אי ה ם ז ע ג ע ן ו ו ע ר ד ע ש ט א ט פ פ א ט ע ר וו ע ר ד ע ן ר ע ן ז א ל ל ט ע ו ו ש א י י נ ר א ל ל ק וו א ם ה ע ר ר ן פ א ט ע ר ל א נ ר ג ע ב ו ר ט ס א ר ט ר א ל ק ע ס אי ה ן ^ 5 ל ק ע ר ן מ ע ג ש ע ן ר י ע ף ט ה י י ע ר ע מ פ 5 י נ ג וו ע ר ר ע ן ע ר ד ע ם 5 א ל ג ט ע ל י ע ב ע א י ה ם זיינ ען ב ע ט ^ ט י ג ט ע ק י נ ן מ י ל ר ע ד י ע ז ע ר ע ן ר א ס ם ר י א ר א ם ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ל י ע ב ע ר מ ע נ ש ע נ ב ר י ר ע ר ן פ פ ל ע ג ט ע ר ע ט ט ע ט ע ב ע ל ע ה ר ט ע ז וו א ע ר פ ע ר מ א כ ט ע פ ל ע ה ע ט ע ז י י נ ע ר ז ע ג ען ד י נ א ל ל רי 5 ט ע ר ר ו ף ו ו א נ א ו נ ג ט ר פ ע ר ו ו ע נ ד ע ט ע א מ ו נ ה זי ע ה ט אוי ם ז י י נ ק פ א ל ג ט ע א ו נ ר ז ע ג נ ע ט ע ה א נ ר ע ן ט ר ו ג או ם ע ר פ ר ע מ ר ע א י ה ן ר ע ן ר א ם ד י ע ז ע ר ע לז ענ 6 ע ס ט ע א ה ב ה פ ע ר ט ר ו י ע ן 6 אן היי כ סונ ג ען מ א ג ע ב ע ר י י ט ר י ק ק ג ע ב ק ט ר <!ג ט פ ע ר ע ר ב ט ע י ע נ ע ר א פונ ה ר א י ז ט א ל ל א י י ג ק ווי א % ר א ה ו ו ע ני ג או י ך י ע נ ע ד א ר ו ם אי ה ג ע ן ד א ס ם נ ו ר ד י ע ו ע ר ר א ם פ ע פ ט ר י א ג א ט ט פ ו ר כ ט ~ ו י ך ר א ם וויי ל או י ף ט ה י י ע ר פ ט ע ד י ע ו ע וי א י צ ח ק א י ם ג ר ו ג ר צ א ר א ק ט ע ר ג ע ז י נ נ ו נ ג ^ ש ט ע ט ם זייג ען ע ר ע ר ם ע ר א ל ל ש י ט צ ט ע ה י י ל ע ל י ע ב ע א ל ל ^ ל ט פ ע ר ל י ם אי ה ן ע ר ה א ל ט ו ג ג ז י י נ ע ר ג ע ז ע ל ל ט ע ל ע ב ע ן אן ג ע ג ע נ ו ו א ר ט די א א ל ל ע ר ד ^ כ פ ט ע ן ז א ק נ ו ר ד י ע ו ע או י ף י ע ר ע ן א ה נ ע זיינ ען או י ף א ו נ ר וו ע ל ט ז י ך ג ע ט ר א ג ע ן פ ע ר ע נ ט ש פ ר ע 5 ען א וי ג ע נ ב לי ק ק פ ו ר ר ע ן ג א ט ט א י י ג ע נ ט ד 1 ם ל ע ב ע נ ס ע ר פ י ל ל ו נ ג י ע ק ב י ר א ה ה ע ר פ א ר ט ר א נ ע נ ד ו י י נ ק ע נ ק ע ל - - ( 3 ] ז י א ע ר ל ע ג ט ל י ם ו ו א נ ר ע ר ט ק נ י ב ט נ י ב ט ה א נ ר א ל ל ע מ ע נ ש ע ן אן פ י ר אן פ א ל ק ר י י ך נ ע ו ויי ה ט ע! פ א ל ק א נ ע ר ד רי ק ק ע ן א ב א י ה ר ע ר ט ר י ב ע ט מ י י נ ע ד י ע ז ע ר פ א ן נ א צי א ן פ י ר ש ט ע ן א י י נ W א 5 ט ע פ ר א פ ע ט ק נ י כ ט! [ ( 1 בראשית י ב אינדפיידנער ( 2 «ם י ב ב ג י ח י ח י ם ז א ( 3 תהלו ק חייג ם'ו

115 -' *> 'י 118 ה א ח ר י ם ה ע מ י ם מ כ ל ה ו א ו נ ה פ ו ך י ו צ ר ו ל י מ י ם ה נ ע ל ה ל ת ע ו ד ת ו ה ס פ ר כ ב י ת ה ח נ ו ך ע י ל או מיו תו א ל ל ה ת ע ת ד ה י ה ע ל י ו כ י כ ל מ ע ל י ו ב ת ח ל ה ל ה ת נ צ ל ה י ה ע ל י ו ו ת ל א ה ע מ ל ש ל י ע ש ו ל ל א ו מ י ם ל א ו מ י ם י ע ש ו ה ח י נ י ם ה ק נ י נ י ם ג ם ה כ ל י א כ ד כ י ע ד ב א נ ש י ם ל א י ש ה א ד ם ב ן r n ו ל ב ט ו ח ה ' ו מ ת ה ט ו ב ו ת ה מ ד ו ת ל ש מ ו ר ע ל י ו ר ק ה חו פ ש מ צ ר י ם מ ח ד ש דבר- כ ל ה ' מ י ד ל ק ב ל ואז כ ו ו ת ח ב ו ל ו ת י ו א נ ו ש מ ע ש י ש ל ה ש ל מ ו ת מ ע ל ת ר ו ם ע ל א ז ע מ ד א ד מ ת ו ח ש ב מ צ ר י ם כ ב ו ד ו ו ה ד ר ע ו ז ו ר ו ם ע ל ג י ל א ל י ו י ש מ ח א ל ו ל ח נ ט ל צ ר פ ו ע ו נ י ט ר לו ה י ת ה ה ז ה א ר ץ ל א ל ה י ו ו נ ה ר ו ת י ו נ ע ש ה ט ו ב ה ו ה כ ר ת ג מ ו ל מ ל ל י ו צ ר ו ב י מ י ם ת ע ו ד ת ו ב א ר ץ נ א ח ז ו א ו ר ח י ם ב ת ו ר ש מ ה נ ק ר א ו י ד ם ע ל ה ז ל א ר ץ ו קנין ל ר כ ו ש ר ק א ל ק י ם כ ב ו ד נ ת נ ה מ צ ר י ם א ר ץ א ב ל כ ל ם ה א נ ו ש י ה מ י ן כ י ל ד ע ת ה כ י ר ה ל א ה^ י ד ע ה ל א ה י א ה א ד ם ו מ ש פ ט או ר ח לזכו ת בז ו ו ג א ו נ ם מ א ו ת ם ח י א ל ב נ י ו י ג ד ל ו ו ר ב ו פ ר ו י ש ר א ל - ל ע ב ד י ם י ש ר א ל ו י ב נ י ע ו חי ל ע ת ק ו ג ם ג ב ר ו ה מ צ ר י ם ו ל ע ו מ ת ם פ ל א י ם י ר ד ב מ א ד ה ה ו פ י ע א ז נ ק י י ם ל מ ס ת ו י ל ע ג ו ו כ ב ו ד ם ה ו ד ם ע ל ו י ת ג א ו מ צ ר י ם א ל י ל י ו נ ע ו ו ג ו ק ל ע ב ע ל ר כ ב ה ה נ ה י ש ר א ל א ל ק י מ פ נ י ו ב שו ה כ כ ב ר כ י א ף ה ט ב ע כ א ד ו ן ו מ י ו ח ד י ח י ד כ ב ו ר א נ ג ל ה ה ו א כ כ ו ד ר מ י ם ו ש ו פ ט ו מ צ י ל פ ו ד ה כ א ל ה ע מ י ם ב ה י י כ א ל ה י ם א ד ם י ד י ע ט ו א ל ה י ו ה כ ב ו ד ר ו ם מ פ נ י ו י ח ת ו ע פ ר ע ד ה ש פ י ל מ צ ר י ם מ י ד ב כ ו ש ר ו ת ע מ ו ו י ו צ י א - נ ג ד ע ו מ צ ר י ם ב ר י ח י ד ב ר א ל ה י י ש ר א ל ה ' כ ע ד ר נ ו ה ת ג ל ו ת ז כ ל ו ל ת כ ל י ת ה ל א ו מ י ת ה ח ו פ ש ק ב ל ה ה ח נ ו ך י ר י ו ע ל ב מ צ ר י ם ע ו נ י ה ט ר י ד י ע ל התורה ה א ד ם ה י י ל ה ש ל י ך ה נ א מ נ ה ה א מונ ה ה ז ה ה ר ו ח ב ק ר ב ה ש ת ל מ ה ב מ ד ב ר במדבר י ח נ ו פ י ו ו ע ל י ם ע ו פ י ו ע ל י פ נ ו כ ל א ל ה ע ל י ה כ ם ו י ש י מ ץ ב מ ד ב ר נ ח ל ה א ח ו ז ת ב ל י א ר ץ ב ל י י ד ה ו ע ל ה ת ו ר ה ק ב ל ה נ ה ו י ד ה ע ל התורה ה י א נ ש מ ת ו גוי - ם נ ה י ה ה מין כ י ן ה ו א כ ן ה ב י ן כ מ ו ה כ ה ן כ הני ם מ מ ל כ ת קדוש נוי מ ת י ו ה ו א ו ש ו מ ר ע מ ו א ל ה י ו ת ו ר ת ה א נ ו ש י ה א נ ו ש י ת ק ד ו ש ת ב ח י י ו ל ש מ ו ר מ ע ש י ה ם ו ל ל מ ו ד בגיוי ם ה ת ע ר ב מ ב ל י - ב ח י י ם ו מ ט ר ה נ ח ל ה א ח ו ז ת לו ה י ת ה ה ר ן מ ל ה תו ר ה ע ו מ ד ת א י נ נ ה ו ה ח ל ו ף ה ע ו ב ר ב ד ב ר נ ק ש ר ה א י נ נ ה ל א ו מ י ו ת ו ל כ ן כ רו ח ל ע ד ת ע מ ו ד נ צ ח ר ק ה מ ק ר י י ם ה ד ב ר י ם כ ל י ת נ א י ב י ח ס "בר

116 ז א א 5 ע ג ב א ר ט ע א ו נ ז י צ ט ב א ר ו ו א ל ט ע נ ד ע ה ע ר א נ ו ו א ו נ ס ע ן ארי ם ד י ע ז ט י כ ט י ג קיי ט רי ג ע ן א ל ל ע ס ש ק 2 י ר ^ ל ק ע ר ן ש ו ל ע ל י ע ר ע ן וו א ס ר מ ע נ ש ע ן ט ר ב ע ו ו א ה ר ע ן ע גי פ ט ע ן פ ר י י ע נ ד ע ג ^ ט ט ע ר א י י נ ס ט י ג ע ק ע ר ן זיינ ען מ ו ס ס ט ע ז י ך ^ ר ז ע ה ו ע ד י ע ז ק ט ו ס פ ט ע ע ל ע נ ד ם פ א ל ק ע ר ז י ט ט ע ם א 5 ט ע ר ס ט i i a אי רו ר ב י ז ק ע ר ן ר א ם ד איינ צ ע ל ל ע ב ק צו 5 ק איינ ע ר איי ג ס טי ג ען ע ר צ א ג ע ן איי נ ס טי ג ע ן ב ע ר ו ף אים ג ע ג ע ט א ט ץ ד ק מ א 5 ק פ ^ ל ק ע ר ן ר ב י ו וו ע ג 2 ע ר ה י י ס ם ו נ ג צו ר א ב ג ע ש ט ר י 5 ט י א 5 רייריי ט אונ ד ג א ט ט 6 א מי ל י ע 5 א ל ק H n א ל ס 5 אן 7 0 ו ו ע ר ר ק 5 א ל ק ם ט הי ם לי 5 קיי ט ם ז א ל ל ט ע וו א ם ז א ל ל ט ע א י ה ם ד ע ן א י י ס ס ע ר ל י ך הינאוי 6 ב ל י ק ק א ל ל צו ב j ט ר א ב ע ר ר אי ב ו ו ע ר ד ע ן ס ע ג 5 ע ר * ר א ם ש ט א ט ט ע נ ד ק ו ו א ו ר ד ק ע ג י פ ט ק ד א נ ן ד א ט אוי ם ד ^ כ ס ט ע ר זייג ען ^ ן נ ד ק פ א ל ל ענ דונג א ל ל א ל ל א י י נ ק נ י י ע ט פ פ א נ ג ק ע ר ב ל י ק ק ט ע ר א ם ב ע ש מ י ט ט ו ע פ ע ר ג ^ ט ט ע ר נ ד ע א ל ל ק ג א ס ט ט ע נ ש ע ן וו א ה ל ט ה א ט ע נ י פ ט ע ן וו ע ר ד ען א י י ג ג ע ב י ר ג ע ר ט ע ג י פ ט ק ז י י נ ע ט ע נ ש ע נ ר ע כ ט ז י י נ וו או ר ד ען ו ^ ל ל ט ע ב א ד ען ר דיא אונ ד ב ע ^ ר י ט נ ג איינ ג ע ל א ד ען מ ע נ ש ע נ ק ו ל ט ו ר ז י י נ ע ל ע נ ד ט ו ד ע ג ע א י י נ ע ך לו ם ם 5 י ר ^ א ב ע ר ע גי פ ט ק ק י נ ק א ג נ ט ע p n א ל ל איינ ק נ י ב ט ר א ם א י ב ע ר ט י ט הי ג זיינ ע ר ק נ ע כ ט ע ט ע י ש ר א ל ט א כ ט זיי ג נ ו ר ז א ה ז י ך ז י י נ ע ד י נ ע אי ה נ ע ן ג >ן ס ט ע ב ש י ט ץ נ י ב ט ה ^ ה נ ע ט ע ש ק ל א 5 ק ט י ע פ ם ט ע ה ע ר א ט ע ו ו א ב ם ע נ ע ב ל י ט ה ע ו י י נ ע ר ש ט ו פ ע מ א כ ט י ש ר א ל ד ר י ק ק ט ק ד א ע ר ש י י נ ט איין ט ע נ ש ל י כ ע ן איין ש ט א ל ץ ד אזיי נ ם א ר ף ^ א ל ל א י י נ ע! אי ה ם ויי ג ע ] אוי ף נ א ה ם ר א ם ג ע ג ע נ א י ב ע ר ג ר ^ ס ס ע ל י י נ ט ע ר ר מ צ ר י ם ^ ה נ ע נ ד וו א ל ק ע פ א ל ק ם צ א ה ל ט ר י ט ט ג ע ש ג א ט ו ר ע ר ו ו א נ ק ט ק א 5 5 ע נ ב א ר ט א ו י ך פ ן ^ ל ק ע ר ל ע ב ק א י ב ע ר מ י ט ה י ג ק ג א ט ט די א פ ר יי ב א ר ו נ ג וו ענן ש א ן ז י ך מ צ ר י ם ם מ ע נ ש ע נ ה א נ ד ג ^ ט ט ע ר א ל ל א י י נ ע ק וי א [! ש א פ פ ע ר ע ר ג רי 5 ק ד א ב ע נ ד ע ן טוי ע ר ן אוי ם ר א ם ר א נ נ ע ה ט ע ר ט צ ר י ם ם פ א ל ק ט צ ר י ם פ א ל ק פ א ל ק ס ט ה י נ ל י כ ק י י ט זייג ע?ז ט צ ח מ ם ש ו ל ע ויי ג ע ר ק א ע ט ק ^ ל א ס ם ען ו וי ל ל ענ ם א ר ם ג ר ו נ ד ^ 5 א ק ט ע ר ו ר ם ט ע ג י י ו ו ע ר ד ע א ל ל איי ג ע ן ט*>ןםםע ד י ע ז ע ר ק ע ר ק ע ר ם ג א ט ט ב ע ד ר ^ ^ נ ג ט ק ד נ ק ט פ א ר ש פ ר י כ ט - - י ר אוי ם א ו ג ר ר ע ר ג א ט ט א ו י ם ב י ל ד ק פ י ר ווי ם ט עניי מ ע נ ש ע נ ל ע ב ק א ל ל ע ד ^ ג ד ק ו וי ם ט ע נ בי ל דו ג ג ג א נ ג ע ו י י נ ק צי ע ל י ד י ע ו י ע נ א ה נ ע ל א ג ד א י ג ד ע ר ה י ע ל ט ב א י ק ע ס ^ ה י י ט ע ר ה י ע ל ט ז א ל ל ט ע פ ^ ו ע ג ט ר י י ע ת ו ר ה ס א ל ק וי י ג ע ה ע ר ר ן ג א ט ט ר י 5 ט ע ר עם פ ם ע ל ן א ל ל ק ת ו ר ה ז י ך ר א י ם ט ר ז י ג ק ק צ י ע ה ט ריי היי ט א עג» א ו י ם ו י י נ ע ר אמונה ה א נ ג ק ליי ט ו נ ג איין ו ו א ר ד אן ^ ר פ ע ר ם ע ן ר טו ע ן ד א ד ו ר ך

117 < 120 ו ד ב ר כ י א ם ג ם א ב ל ~ ה ב ת ו ר ע ל י ו ל ב ו א ו ל ה ת י צ ב ב ת כ ו נ ת י ר א ה ל ל א ו מ י ם כ י ה ה ו א ה ט ו ב ו מ ט י ב ש פ ע נ ק ד ש ה ב ר כ ה נ פ ש נ ו ל מ ל א ו ת ה ח ש ו ב ה ה ח י י ם ע ל מ ו ס ד ו ת נ א מ נ י ם נ ם ס ד ר ו מ ש ט ר ו י כ ו ל ת א ח ו ז ת ו ה ע מ י ם ת ו ע ה ה קנין כ י ת ע ו ד ת ו! א ח י ם ל ב ד ה ש פ ע כ מ ל מ ל א ו ת ה י ת ה נ ם ה מ ה ר ק ב ע ת ו ת י ה צ ל ד ת ו ד י נ ה ר נ ו ^ ו ה י ר ן ה ב ע י נ י נ ק ב ל ה מ י ד ה א ד ם כ י ל כן נ ת נ ה ל ה ז ה ב ת ו ר כ ל מ ק ו ר א ר ץ י ז ב י ן כ ל ה ע מ י ם ה ב ר כ ו ת א מ צ ע י ם ג ם ת ס פ י ק ל כ ו נ ן ר ו ש א ב ל ל א ל ש ם ת כ ל י ת ו מ ט ר ה ר ק ב ת ו ר ה ת ו ר ה ו ל כן ש מ י ר ת ה י א ו ה ה נ א ה ה ג ד ו ל ת ו ב ר כ ת ו ה מ י ו ח ד א ל ב נ י ו ב ע ק ב ה ה תו ר ה ו ה ה צ ל ח ה ה ת נ א י ע ל י ו ה א ח ד ל מ ע ן ל ה י ו ת ל א ת ל ה צ ל ח ת י ש ר א ל ש ו נ ה י ל מ ו ד מ ט ר ת חיי ו ו ל ב ל י כ ל ה ו י א ב ד כ מ ו ה ם ר ק מ ה ח י ה ו א ה פ ע ו ל ה נ ה ד ר ל ב ד ו ו ל מ ל א ו ת ה ז מ ר א ה כ ז ה ב ה ג י ע ו א ל ו נ ב ד ל מ ה ם נ ח ל ה א מ צ ע י כ א ר ץ מ י ת ר ל ה ש ו ב ב א ל ק י ו ת ר ו ם א ד ו נ ו ו א ב י ו ו ב נ י ה כ ל ם ר ן י ק ב ל ו ה ב ת ו ר ב צ ד ק א מ צ ע י ו א ה ב ה מ י ד ו מ ע ל ת כ א ח ד ה י א ט ו ב ו מ ה א ה ל י ך י ע ק ב ד ( מ ש כ נ ו ת י ך י ש ר א ל כ נ ח ל י ם כ ג נ ו ת נטיו ע ל י נ ה ר כ א ה ל י ם ה נ ט ע כ א ר ז י ם ע ל י מ י ם מ י ם יז ל מ ד ל י ו ו ז ר ע ו ב מ י ם ר ב י ם וי ר ם מ א ג ג מ ל כ ו ו ת נ ש א מ ל כ ו ת ו ל א ה ב י ט א ו ן ב י ע ק ב ה ( ו ל א ר א ה ע מ ל ב י ש ר א ל א ל ק י ו ע מ ו ה ' ו ת ר ו ע ת ב ו מ ל ך א ל מ ו צ י א ם מ מ צ ר י ם ד) גטדבר כ ד ה ה) כ ת ו ע פ י ת ז' ברדבר כ'נ כא מ

118 tf ד ע ס ס ק רי ט ע ר ל ע ה ר ע ה ע נ ד 5 א ל ק ע ר ע ר פ י ^ ו נ ג או ג ד ני 5 ט ר א ם ק ע רן ר א ס ם או ם מ ע לן צו ר ר ז ע ע ל ע אי ם ב עו ו א ה ר ע נ ד נ י כ ט ד א ה ע ר ח ר ך ו ו א ר ט היי לי ג ע ס תו ר ה 6 א ל ק ע א י י נ ג ע ה ע נ ד ג א ט ט לי 5 ען ויי ג ע ז א!גויי ד א ד ו ר ך 5 א ל ק א י נ ם מ ע נ ש ט ה ו ם 5 ע ר ג ^ נ ג ל י נ ר פ י ט ט ע ווי ל ל ענ ס ק ח ש אי ם ט ר י י ב ע ן א י ה ם פ א ל ק ס ט ה י ט לי כ קיי ט עוויג ען ב ע ר י נ ג ט א י י ג ע נ ק מ מ ל כ ת ע ר פ י ל ל ע נ ד ג ר ו נ ר אן נ י 5 ט עווי ג ווי א ל ע ב ק כ ה ב י ם מ ע נ ש ה י י ט פ >^לק ער א ב ע ר ז א ל ל ט ע ז א ל ל ט ע ש ט ר ע ב ע ן היי ליג ווי א ב ע ו ו א ה ר ע נ ד ב א ר ע ן פ ע ת א נ ג ל י כ ג יי פ ט פ א ל ק א ל ק צייג ען ג א ט ט ד א ש ט ע א י ב ר י ג ק ת ו ר ה צ י ע ל ג ע ק נ י פ פ ט ה ע ר ץ א י י נ ט ר ע ט ע ן ר ע ן ^ 5 ל ד א ם ם אוי ך א י י ג צ י נ ע אי ם ד י ע ס נ ע ן בי ל ד אוי ם ג ע גי ג ע א ל ל ען ג א ט ט ג א ט ט ג ר י נ ד ו נ ג ^ א י נ ה א ב ע ר ר ע ר ע ר פ י ל ל ו נ ג ש פ ע נ ^ ^ ל זי י נ ווי ל ל ענ ם ו י ך ז ע ג ע נ ם זיי וויי הען ^ 3 ן מ ע נ ש ע ן ה א נ ד ע ן ל ע ב ע נ ם - ש ט א א ט ס א י י נ ר י כ ט ו ג ג א ב ע ר ע ר פ י ל ל ו נ ג ג ל י ק ק ע זיין ר ע ר ב ע ר י נ ג ו נ ג פ אן ג ל י ק ^ א ו נ ט ע ר ג ע ה ע די ע ו א ל ל איי נ ע ג ליי כ ע ב ר י ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט די עז ווי ר ק ען ה י נ ג ע נ א מ מ ע ן ת ו ר ה ג ע ק נ י פ פ ט ר ע ן פ א ל ק א י ד ר ע ר א ו נ ט ע ר צ י ע ל א ו ג ר ג ע ש א ט צ ט ע ן פ א ל ק ע ר ן ב ע ז י ט ץ וו ענן א ל ל ע ר זיי ג פ א נ ג ע ן א י ה ם ויין נ י כ ט ר א ר ו ם ווי ר ד ר א ם ם ל ע ב ע נ ם א ל ל א י י נ י ג ע ר אן ז ע ג ע ן ד א ם ם ד א ה ע ר צי ע ל ג ע ו א נ ר ע ר ט ד י ע ז ע פי ל ל ע ב א ד ע ן ז א נ ן ע ר פ י ל ל ו נ ג ג י כ ט 6 ע ר ע ה ר ע ן מ ו ם ס ט ע פ אן וויי ה ע פ אן ז ע ל ב ע ן ג ענו ם ם ע רגן! ^ ט ט ע רונג א י ד ע א ל ה ע ר ר ע ר ר י י כ ט! איין ד י ע ו א ל ל איי ג ע ן ע ר פ י ל ל ו נ ג לי ע ב וו י ר ק ע ן א י ה ר ע א י י נ צ י ג ע אי ה נ ע ן ( 4 ד י י נ ע ווי א ווי א ווי א ווי א ר א ם ויי ג ע [ווי א ד א ר ו ם ש ^ ן 5 י ל ל ע ר ז ע ג ע נ ם י ד י י נ ע ה י ט ט ען י ע ק ב ו ו א ה נ ו נ ג ם ש ט א ט ט ע ן ב ^ ב ע ג ^ ר ט ע ן א ל א ע צ ע ן ו ו א ם ם ע ר ו א א ט ווי ר ד ז י נ ד אן אן וי א ר ר ע ר ג ע נ י י נ ע ט ש ט ר א ם ה ע ר ר ג ע ו ו ^ ם ם ע ר ר י ע ז ע ל ט אי ו ט ם ה א ה ע ר אן אוי ם י ש ר א ל י ג ע פ פ ל א נ צ ט ג א ט ט ו ו א ם ם ^ פ י ל ל ע ויין א ג ג טי ט ט ע ל אי י מ ע ר ק ^ ג י ג מ אן ( 5 ע ר מ ן ב ע ט וי ע ה ט ( 4 ביזדנר ב ד ח קיין זיין א ו ג ר ע כ ט ר י י ך י ע ק ב (5 נמדבר כ ג כ א-כ נ ג ליי ך ג א ט ט פ א ט ע ר וי י נ ג ר א ם ם ע אוי ם ו וי ל ל ענ ם ויינ ען מ י ט ג ע נ י ג ע ז ע ג ען מ י ט ט ע ל ב ל י י ב ע ן ל ע ר ג ע א י ה וו ע ל כ ד א ר ו ם ר ע ר א ל ל ע פ י ר ה ^ ג ד ע ן

119 כ ת ו ע פ ו ת כ י ו ל א ל א ק ס ם נ ח ע ז ר א ם 122 לו! ב י ע ק ב ב י ש ר א ל ~ כ ע ת י א מ ר מ ה פ ע ל א ל ל י ע ק ב ו ל י ש ר א ל

120 1 2 3 ד א ר ו ם וויי ל ווי א ר ע נ ן ני 5 ט וו א ם זי ע ה ט ה ע ר ר זיי ג ד י ע ז ע ר ר א מ ס כ א ן זיין ק ^ נ י ג ס ג א ט ט נ י ב ט ג א ט ט א ו ג ג לי ק ק איז ט א נ ע ר ק ע נ נ ו נ ג ה א צ ש ט ר ע ב ע נ ד ע איז ט נ י ב ט י ב ע ר ו ו י ר פ ע ל ק א מ מ ט די א א ל ל מ א ב ט צ י י ט א ו י ס מי ט ג ע ו ו א ל ט א ה נ ו נ ג ס ק ו ג ס ט איז ט איהיש א י ה ם מ צ ר י ם י ש ר א ל י ש ר א ל א י ז ט א י ו ט י ע ק ב י ה ר ט ע א י ה ם! ה א ט ד א נ ן ג ע ו ו י ר ק ט פ א ר ש ט ב י י י ע ק ב מ אן י ש ר א ל [ II V

121 י ו ה ה צ ל ה ה א ד ו ן ע ל כ י ה ב ר כ ה ב ם ה ת א ו נ ן ^ כ נ י ת א ר כ ה ה נ ב י א י ם א ד מ ת ו י ש כ ח ו ב ח ז ק ת ו ה ה צ ל ח ה ה צ י ל ו ה ל א ו י ק ש ר ם י ע ן ל א כ י ה י א ל ב ם מ ר ה ה י ת ה ה ר ע י ץ ה ד&כתב הת שיעי p נ ב א י ה י ה ז ק ג ם י ש כ ח ו ת ע ו ד ת ם ה ז ת נ פ ת ה מ צ ע ר ה נ י ד ל מ ל א ו ת ה ת ע ה ל ע מ ו ר ל ל כ ת מ ח ו ל ל ם א ח ר י ה נ א מ ן ת ע ו ד ת ו ל ע ד ת ו י כ ך ה ו ב ע ת ו ת י מ ש ה ב י מ י ם ד ^ ש ר ר ב נ ו י ו צ ר ו ה ר ו מ מ ה : ה י ד ל מ ו מ ס פ ר ש פ ע ל א ב ן ע ר י ך ה ב ר כ ה נ ג ף הי ו ה ה ו ן ו י ג ר ש ו ו כ י ת ע ת ו ע י נ ת ב ו א א ל ה י ך ו ה נ ח ל ה מ א ר ץ ע י ו ת ג י ע י ה ו ד ה נ ם ה ק נ י ן! א ח ו ז ת ם ה ב ל י ה ע ת ל כ ן ח ל ק ת מ כ ל א ב ד ה י ח ד א מ צ ע י ם ה פ ך ו ה א נ ו ש י ת ר ם י ק ח מ ו ד ו ת י ה ם #התורה ר ו ח ר ק # ה ל ב ב ם ו ל א ה מ ה כ ה ה ל ה ת ע ו ד ה ע ל י ה ם ש ה י ו א ל ה י ו ו י ת ר ח ק ו ה י ה ת ע ו ד ת ו ע ז ה ה ז ה ו א ה ' י ם ו ד ל ה ם ל ה ם מ ת ע ו ד ת ם ר ק מ א ז ו ת ע ו ד ת ו י ע ן י ש ר א ל ו ב י ע ן ו נ ה פ ו ך מו מ ד א ח ר י כ י ה ו א ל ב נ י ן ב ג ו ל ה ר ו ח ש ו ם ח ר ב ן א פ ם ד ב ר י ש א ר ו ה ק נ י נ י ם ה ח ר ב ן מ נ ת א ר ג ו ר ל ו ה ג ו י ם ו ה ה נ א ה נ ל ק ח ו א ר ץ ו ש פ ע ו י א ח ז ו ה נ ב י א מ מ נ ו ה א ד מ ה ה ל כ ו ח ל ק ם ל ע ו ל מ י ווזיי ה ה ם ב ע צ מ ו ה «^ ש ר ו ל א כ ח י י ם י א ח ד ם ע ד ה מ ד י נ ה ה י ו ל ה ת ג ל ו ת ר ק ו ה ג ל נ ר ה ' הזאת ע ל א ד מ ת ו מ ו ש ב ו ת ם ר ק ר ק א י ן ו ב ג ל ו ת ו א ש ם ב כ ל ב י ש ר א ל ל ה י ו ת היו! כ מ ו ' ל ת ע ו ד ת ו ע ט י ם ע ו ד ב י ו ת ר י ע ק ב ו א ז מ מ נ ו ע ב ו ד ת ג ד ו ל ת ר ב י ם ה פ ת ם ח ט א ז ב ם ל י ס ר ה ו ו י ש ר ו ע ו ן י ח ל א ם ב א ו פ ן ה ק ש ה ו ל ה ש ת מ ר ל א ע ש ה ס ב ל י ע ן מ כ ל א ח ר ע ש ו ל מ ל א ו ת י ש ר א ל ו ה ע ל י ם כ מ ו ה ו ל י ש ר א ל ה ת ע ת ו ע י ם ע ץ ב ה י ו ת ו ע מ י ם א י ן ח ו ב ו ת ב ח י י א ח ר י ם מ ם ו ר ר י ם ה א ל ה כ ל ה ל א ח ץ א ל ב ט ר ם ל מ ע ן ו ש מ ו ל כ ן ו ו ב ז מ נ י ם ע ל א ל י ל י ם ע ר ך א ח ו ז ת ע ז ב מ א ז י פ ע ל מ פ ל ת ו ה צ ל ח ת ו ה ט ו ב א ד מ ת ש ו נ י ם נ ח ל ת ם ו ה ל א ה י ש ר א ל ל כ ן י ש ר א ל ב ט ר ם נ ק ב נ ח ל ת ם ז ב ג ל ו ת ו ע ו ד ע ל ה ר ו ח נ י ת ר ק א ד מ ת ו ב ע ד י ו ש ב י ר ב י ם ה א ד ם ו ר ו ם ח מ ס א ד ם ג ד ו ל ת ו ה י א צ ע ד ה ה פ ז מן ל ב ד ה ת כ ל כ ל נ פ ת ח ר ג ל ם ז ו מ מ ש ל ת ו ת ב ל ע ל מ צ ע ר ת ש א ה ש ק ו ע י ם ו ה ש ח ת ת כ י ל מ ד ו ב ק ר ב ה ל פ נ י ו ב ג ו ל ה ז ק כ ר ל ה י ו ת ק צ ר ל מ ע ן ה ת ו ו י ה ה ^ ^ ר ג ם ב י ו ן ח מ ד ו ת ל ד ע ת ע נ ף ת ע ו ד ה ל ק ח ב ב י ת ה ת ע ו ד ה מ מ ש ל ת ו ב ב מ ך מ ו ת ח ר ה #ה נ ר ח ב נ ו ד ד י ם י קןןזרו מו ר ש ד! ת ס ב ו ל מ ל ת ה מ ו ר T י ם א פ ו א ח ר ת ה ו א ט ו ב ח ד ש ב י ן א ב י ה ם נ פ ש ם ק ה ל ת א ו ת ם ה ת ר ח ק ה ה ט ל ה כ י ר ה א ח ד ל א ר ן ה א ל

122 '\ V '» &' «^י *^ * W י י : A-^'V ^? ' 25 ניינטער ו 1 ף דיעם אידע דיעזע בערו 6 עם אים עם האט עם נור אויף קורצע ציים ן! שאן זיין ער ס ט ^ י' רער טשה שפראך עם פראפעטיש ו^אויף גאטטעס באדען גאט f! י ע טעם פערגעםסען וויא זיא^דורך פ>}לקז«ז דטץ אונד גענוםם זיך אנקלאממערגד ווירדע! רופם אונד עם קאם דיא ציי^ ^ ן!^ ישר י עי ^ י קלאגען ^ננ ט ע : [ דיא צאהל דיינעריס טע וואורדען זייזר גאטטער יהודה!] דא טוםסטע איהם געטנן ווערדען דיא פיל דע ריטהום דערבאדק דער זיא פערפיהח-עם מוססטע^ 5 ארט 5 אן דעם באדען דעס גליקקס דער עם איבערמיטהו»ןיינעם בערו 5 ע ענט 5 ערגטע נטם טיט הינאויםרעטטען ם ךא ןן זייגעם בענם י תורה קיין אגדערעם אייניגונגם באנד ^ 6 ארטאן ם גאטט אוגד זייגען בערוף דאם אונפערוויםטליך- 1 לו גייסט רענן נט אדפ= געהאבק וואר טיט דעם אונטערגאנג די 5 שטאאטענבענס^דץר בע ריף" דעם יא אויך יענעם גור ם מימטלדוענען זלטע 5 יעל מעהר תעזער אונטערגאע זעלבער בעשטאנדטהל זיינעס גאטט אונד טענש טהום אפפענבארענדען געשיקקס אוגד וער צערשטרייאונג זעלבער נור אגדעו ע זייטע דער זעלבען בערןטעיויללונג בעגיגנענד קייגע אנדערע זינדע יואר ישרם שטאאטע^ןנק בעגאעען ^ ר ד ען י ם דיא דיא אייך אים בען ר איבויגק 5 ן לקער הער 5 ארטריטט אבער ווענן נירגענדס זא מוססטע זיא י?}ר געריגט מערדען דענן עם האטשע יא קיינע אנדערע בעשמיטט^ ץזך ר^ן ען הטען פאן דיעזער פעראיררונג ה וואר יא זיין נאטט ן דיעזער אונטע= גאגג דארום זא הררייך וויא זיין גליקק >ןן[ך איין גייעס גראססעם לפערברייטעטעם פעלד פיר וייגע בערופסנעעטיסטוגג ^ 5 ^געט איהם זיינע צערשטרייאוע דארום עהע זיא אנגעטרעטען דיא גח)םסע וואגדעפט דורך צייטען אוגד 5 ^לקער נאך קורצער ןוא נאך אייגט אים 5 אטערהויזע נאך אייגט פערזאמטעלט אדף הייטישעם באדען אום דארט נאך 5 ע( 0 ער ערםט צו שליעען דאס גייסטיגע תורדבאגד דאס זיא פארטא^ל"! טי**^עז י?ללטע ^ **י^י P נאכדעם עם נאך אם פאר אבענך דיינער וואנדערוע אייגק שפיאססלינג אבגעזעטצט דער איהם זיך בד עגטפר^גטדק טוםםטע אום אן ^ון^^ג^טטעריי ג ע ווטטהאטיגקייט אונזיטטלקייט עעגשעגעגטזוירדיגונג ^ערזוגקענע דועלט פאן דעם לאיינען אוגד ביימר שאפט ר טענשען אוגד ^*'^עי דעם טהיערע באטשא^ט צו פאן ערהאבעגהייט בריעען אוגד לאםואטגג פאן בעזיטז נעגוס&ערגאטטערוגג צו ה^ ךען^ גלייך ג י ג ^גתרייפק דעיזעלבק ם מיטטעל צום דיעגסטע דעם ^ ^

123 126 דחאה הד א ה וח ןיב ינב םדא םנ ןורתי םדאה יכה ם ייח ףיטיו רסומ לדבהל מ תויהלא ןינקה האנההו ףא וזח11י_ םחב םשל םיעצמא תדובעל 'ה תורודכו םיאבה תרטמ תודלות ינכ םדא לארשיו ץופנ יבחרב לבת ן םימע םיבר םימילקאו םינוש ןעמל מי הנומאב הלונב ת א ותדועת הממחה דוע םעפה! רבדמב לוק איבנה ארוק : ^ (א ל ^ א ר ^!רבדמכ ונפ ךרד!'ה ורשי הברעב הלסמ! וניהל איג אש ני ו רה העבגו ולפשי היהו בקעה רושימל םיסכרהו העקבל הלגנו דובכ ה וארו רשכ ודחי יפ 'ה רבד רתויו ימיבמ ו ותחלצהו מ ודיקפת ימיב וינע ודורמו ותויהכ הלוגב ידי תולגה רמה ביטיי הלחתב ומצע f ה ויניעב האר רבשנ ןואג וזע יבצ ותראפת ורדהו המה וליעוה ותוהל םהירחאו התפנ ובל םדבכל ינבכ םילא תכללו ירחא וזותה הככיאו לוכי דוע ינמ זא בושחל ה ק נ י ן האנההו תושו זדדמחה םי דלא םייח? המה ילב הלשממ ילב ןואג ילב ךכי הדמחו ילב השעמ שונא ויתולובחתו הנומאה לאב דיחי התיה וטבש ותנעשמו הלס איהו הלטנ האשנו ותוא חורהו למו יקוח הרותה תרות םייח רצוא הלוגס איהש הראשנ ול הטילפל ואשנ ותוא םתרבא ורמשל מ ער הרצ הקוצו ןדול למע התו לבס ןואשמ םימו םחלשכ ןסר םנוימד ישפח תונידמ תוכלממו ביבסמ ול ןחבב!תרובגו אישו ןתראפת ושע ןהל םש םלועב ודמשנ תחתמ ימש 'ה לארשיו םע ןטק לדו ילב ןואג הבוגו ראשנ יח םיקו לבתב הצרא יע ותנומא 'הב ותרותו יחיו דוע חצנל הככיאו דבכי ויהלא יהלא לארשי ארובה דיחיה לשומ םימוב ו ותרות איהש תדועת ומויק וחצנ?ותלחותו םג חוה תעדל ןויסנה יע תולגה ךונחהו זרזה היה ק ירל יפלא םימעפ חכב םסקו ןוימד העות םסקמו אוש (א 'ית מ 'ם ח ג

124 א ל ל א י י נ ק מי ט זי י נ ש פ ^ ט ע ר ן ^ 5 ר ו נ ג ד ע ס צ י ע ל ם א ל ל ע ר ג ע ש י כ ט ע ט ן ו ו ע ל ט ש ט ריי או ג ג ט>ןנט א ו נ ט ע ר ז יי נ ע א ל ל ע ז ע נ ד ו נ ג פ ר א 2 ע ט ע נ ש ט י מ מ ע פ ^ ל ק ע ר צ א נ ע ן 6 א ל ל ב ר י ט ע ן ויי ג ע ג ר א ס ס ע ר ה י נ א ו י ס ג ע ש ט ר י י ט א ו ם ^ ^ ד א ר ט ( 1 ] די א ווי פ ט ע ווי ע! ב א ה נ ע ט ד א ר ט ד ע ן געל^^ז ט ע ב ע נ ע ט ד א ס ם וו עגן או ג ד ד אגן או ג ד או ג ד א ל ל ע זי ך א ל ל ב ע כ ס ע ר א ב ע נ ד ל י כ ע ר ק ר י מ מ ע א י י נ ס ט א פ פ ע ג ב א ר ע פ לי י ש 5 ל א כ ע ד א גן אי ם מי ש ו נ ג י ע ג א ט ט ו ו י ר ד ז ע ה ע ג ל י ק ק ע אי י ג ע ט ה א ל ב א הן זי ך ד א ס ה ע ר ר ל י כ ק י י ט ד א ס ס ה א ט פי ר ווי ס ט ע וו ע ג ש ר י ט ט אונז רן ע ר ה ע ב ע ט ה י ג ע ל ה י ג ע ל י כ ט ע ו ו י ע ר א ל ל ע צ ע ר! ה ע ר ר ן! ג א ט ט! ב ע ר ג ג י ע ע ב ע ן ג לו ת ז א ה ע א ל ל ע ווי ע ה א היי ט ז יי נ ע פ ע ר ע ה ר ע ן ג ע ב ע ס ס ע ר ט י א ג א ט ט ע ר ב ע ז י ט ץ פ א ר א ל ל ען ז א ל ל ט ע זייג ען ג ל א ג ץ פ ע ר ע ה ר ע ן פ א כ ט אויג ען די א ע ר ס ט ג א ט ט ^ י י נ ע א ו נ ט ע ר ג ע ה ע ן ב ע ג א ג ג ע ן ג ל א ג ץ ז ע ל ב ס ט מו ג ד ג ע ב ל ע ג ד ע ט א ה ג ע? לי כ ען פ ע ג ש ע נ ב ו י ה א ט או ג ד צ או י ס ט ען ה א היי ט זיי ג ע קוו א ל ווי ט הי ג ען וי ג ד א ה ג ע ג י י ס ט ת ו ר ה פ א ב ט א ה ג ע זי י ג ע ^"טרייע ה א ב ק ד ר א ג ג ז א ל ו ו א ד ג ם ר י נ ג ם גר >^ם םע ט ר י י ע אוגד ד ו ר ך א ל ל א י י ג י ג ק פ ע ר ע ה ר ק ה א ט ס פ א ל ג ע ציי ג ט ה א ט ג ע ש י ט צ ט ע ג א ט ט פ י ט א ו ם ד י ע ו ע זיי ג ע ע ר ^ י ל ל ו נ ג אוי ם ה א היי ט ג ע ג ק ג ע ט ר א ג ע ן רו ד ע ן זיי ג או ג ד א ה ג ע א ו י פ ג א ב ע א ל ל ע ג א ט ט ע ר ג ל א ג ץ א ל ל איינ ע ן א י י נ צ י ג א ל ל ען פ י ר ם ג ע ש פ ר א 5 ע ן [ וו ע ר ד ע ן ע ס אי ם ס א כ ט ז א ל ל ט ע א ה ג ע ג ע ר ע ט ט ע ט ע ן ל ע ב ק ש ל ^ ג ע ן ג ל ו ת ד ו ר כ ם י ע ל ע ב ע ג ס ק י ג ם ט ג ע ט ר א ג ע ן ש ט א א ט ע ן ד א ם ז ע ל ב ע ה א היי ט ג ע שו ו ע ן איז ט ג א ט ט ע ס ל ע ה ר ע איי ג צי ג ע ן ת ו ר ה ג ^ ט ט א י ד 5 אן ג ע ב ל י ע ב ע ן פ ע ג ש ע ג פ א כ ט ד ו ר ך ש א ט * ע ד ר ע ט ט ע ט ע ג ט פ ע ס ם ע ל ע ר ד ע ד י ע ו ע ג ע א פ פ ג ע ט ור ענן ד א ם ם ג ע ו ו א ל ט ל י י ד ע ג ש א פ ט ג ו ר ג י כ ט ג א נ ץ ג עוו א 5 פ ג ע ט ע ר י ש ר א ל א פ ט א ^ א י י נ ע ן ז י ע ע א ו נ ט ר י י ע ג ע ג ק ה א ט ה א ט זיינ ען פ ע ר ש ם * ^ ה ט ש ט ע מ ם ג א ק ק ק ד ע ן פ י ט זיי ג ע פ א ר ט ג ^ י י ט ה י ג ג ע ר י י כ ט ב ע ז י ט צ ק ^ ר ג ל י כ ע ס ג לי ק ק די א ט ה י י ע ר ם ט ע ן זיי ג ע ס ל ע ב ע נ ם ז א ל ל ט ע 6 י ר נ י כ ט או ג ד ג א ט ט א י מ מ ע ר די עז ע ן נ ק זייג ען א י י נ צ י ג ע ן ב ע ר ו ף? א ו ג פ ע ר ג ע ב ע ג ם ו ו ע ג א י י נ ת ו ר ה די עז ען צו ם ו ו א ק ר ד י ע ז ע פי ל ל ע ו ו א ר ט ע ע ר צ י ע ד 1 נ ג ד ו ר ך א ו י ס ש פ ר ע כ ע ן ז א י א ליי כ ט ען ה י נ א פ 5 ע ר ע נ ד ע ן ג ע נ ו ס ם ע ס ר י י צ ע ג י ט ע ר ה א ט ע ר ד ע ג ל ע ב ע נ ם די עז ע ן ט ו י ז ע ג ד וו א קן ע ר ד ע נ ג ל י ק ק ס פ ע ר ק ע נ ג ו נ ג ו ו א ל ל ט ע א ב ע ר ש לי פ פ ע ל ש ל א ג זי ק ק י נ ה א ט א י י ג ע נ ע ס ו ו יי ב ע ר ^ I) מהנמז ם נ ה

125 128 ש ו א ה פ ו ת ח ש ע ר ל כ ל ת א י ה ו ח מ ד ת ה ח י י ם נ פ ת ח ל י ש ר א ל ה ד ר ך ל ש פ ע ה צ ל ח ת ת ב ל א ר צ ה א ם ר ק ב א ו מ ר א ח ד י ת כ ח ש ב ר י ש ו ע ת ו ו י ס י ר ל ב ו מ א ל ה י ח י ד ו מ א ח ר י ת ו ר ת ו א כ ל ב כ ל ע ת ת מ י ד ה ש ל י ך א ר צ ה a s ה מ פ ת ח ה פ ו ת ח ש ע ר ב נ ק ל ל ה ש י ג ל מ כ ב י ר ה ק נ י נ י ם ב ע פ ר י ס ו ד ם ו י ט ש כ מ ו ל ס ב ו ל צ ר ו ת ר ב ו ת ו ר ע ו ת ו י ב ז כ ל ב ו ה ר כ ו ש ו ה ה נ א ה י ת ו ר ל ב ח א ד ם ו י ז נ ח א ח ר י ה ם ו נ ק ד ש ל ה ' כ ל כ ח ו ו חי ל ו ג ם ה צ ל ר מ ו ה מ ע ט ה כ ל ק נ י נ י ו ו ה נ פ ש ו ת ה י ק ר ו ת לו ב ח י י ם א ש ה ו ב נ י ם ה ר רי ם א ח י ם ו א ח י ו ת ו כ ל ש מ ח ו ת ה ח י י ם ג ם נ פ ש ו נ ת ן כ פ ר ד ת ו ו א מ ו נ ת ו ה ו א כ ת ב ב ד מ י ל ב ב ו ע ל כ ל ^ ע^ ה מ ת ו ל ד ו ת ב נ י א ד ם a s ה ת ו ר ה ה ז : כ י י א ה ב ו י כ ב ד ר ק ה א ל ה א ח ד ו מ י ו ח ד כ י י כ י ר ו י ד ע ע ר ך ה א ד ם ו נ ד ל ו כ י נ ע ל י ם ה מ ה מ ה ר כ ו ש ו מ ה נ א ה! ה ו א ח ת ם ב ד ם ב ר י ת א מ ו נ ת ו ב ה ' ו ת ו ר ת ו ג ם ב י ס ו ר י ם ק ש י ם ו מ ר י ם מ מ ו ת כ ל ק ו ר ו ת ג ל ו ת ו ה ג ם מ ז ב ח ד ^ * י כ ע ל י ו כ ל מ ש כ י ו ת ל ב ב א נ ו ש ו כ ל ח מ ד ת ע י ן י ז נ ו א ח ר י ה ם ה מ ק א ד ם ר ב ה ו א ה ק ר י ב כ ל ל ו כ ע ד ד ת א ל ה י ם ו ת ו ר ת ו ו ב י ן כ ל ה ע מ י ם ו כ ל מ ש פ ח ו ת ה א ד מ ד ז ב א פ ס י א ר ץ ה ק י מ ו מ ז ב ח ו ת כ א ל ה ל ה ע ל ו ת ע ל י ה ם ז ב חי ר ן ב ד ם ו א ש ו ת מ ר ו ת עשן ו מ כ ל א ל ה ה א ם ל א י ל מ ד ו ל ד ע ת ה ה מ כ ל כ ל ם ה מ נ ט ל ם ו ה מ נ ש א ם ב צ ר ו ת ת כ ו פ ו ת כ א ל ה? ה א ם ל א י ל מ ד ו ב א מ ו נ ה כ ז ת ע ו ד ת ה א ד ם? י ש ר א ל ו י ת נ ו א ם ו א ם י נ ו ח ו נ ם י ה ד ל ו מ ע ט ל ה ם ז כ ו ת י ש ר א ל י מ ל א מ ז ב ח ו ת מ ע מ ל ם א ז ר ח א ח ר י ו ב כ ל מ ד י נ ה ו מ ד י נ ה י ד ר ש ו א נ ש י ב ש ל ו ת פ ל א י ם ב נ י ו י ו ש ר ב ג י ת ב ל ה ש ק ט ל ל כ ת ו ב נ ו ת ה מ ב ק ש י ם ב צ ד ק א ר ח ו ת ל ה ם ו מ ש פ ט י ש ר א ל כ א ל ה ו מ ר ג ז ם ל פ ת ח ד ב ר י ר ק ע ק ל ק ל ו ת ש ל ו ם ב ש ו ב ה ה ה ו ז ה ה א ר כ ו ש ו a s ב ת י נ ו כ ב ו ל ב ק ש ל ה ע ל ו ת ו ה ע מ י ם ו נ ח ת ב ד ב ר ע ש ן י ל ק ח ו ם ח ו ב ת ו נ ה ל א ם ל ח ס ו ת ל א ח יי ג ם כ צ ל ם נ ד ח י p p ו ה ע י ר א ד ם לוז ם כ מ ד ו ת ו ה ה נ א ה ר ק ו א ם ט ו ב ו ת ת א ו ת נ ם נ א ח ז ו ו מ ו ס ר י ש ר א ל מ צ ב ל ב ב ב ה י ש ר א ל י ב ל ה מ ו ל ד ת ו ה א ד ם ו ח מ ד ת ה ש כ ל א ל א ם ח י כ ל כ כ ל ב ת י ב י ת א ב ו ת א ב י ח ד ל ו ל י ש ר א ל מ ל ט ע ת ו ^ ה נ ט ע י ה י כ ל נ ע מ נ י ם ל י ר ש ד י ז ר ע ה ' ו ב ט ח ו ן א ם ב ו ת מ צ א נ ה ק ל מ ו ל ה י ו ת א ך ב צ ד ק כ כ ל י דזו די ו א ה ב ה ב כ ל מ ק ו ם א ה ב ת ה ב צ ע ב ר די ו ט ס ב ו ת ל ה נ י ע ה ש א נ נ י ם א ם ה י ה ו ד י ם נ ר א ה ב ג ל ו ת ם פ ע ו ל ו ת מ ש ל ה ה נ a s ה א ד ם נ א מ ן י ת י צ ב ו ו א ה ב ת ו ת י ן ו ל ק ה ל פ נ י נ ו ה ש ק ט ו ב ק ר ב י מ י ו י ר ד ע י ן ת ו ם ק ה ש א ה ב ת ע צ מ ו ע ל י ל ו ת י ו ט ו ב ב ש ל ו ת

126 1 2 9 קיינ ע ל ט ע ר ן ג ע שו וי ם ט ע ר ד א ס א י י ג ע נ ע ל ע ב ק ט ט א ל ל ע 6 רי י ד ע ן ד ע ס ל ע ב ע נ ם נ א ך זיין הי נ ג ע א פ 5 ע ר ט ה א ט טי ט זי י נ ה ע ר צ ב ל ו ט אי י ף א ל ל ע ב ל > ט ט ע ר ג ע ש כ ט ע ה י נ ג ע ש ר י ע ב ע ן די א ל ע ה ר ע : ד א ם ם ג ו ר א י י נ ק ג א ט ט ע ה ר ע ל י ע ב ע ד א ם ם ה א ה ר ע ב ע ז י ט ץ או ג ד ג ע ט ם ם! ה א ט ויי ג ע ט ר י י ע אן ג א ג צ ע ט ע ג ש ע ן ציי ג גי ם ם וייג עו ל ע ה ר ע ז א ל כ ע ז א ל ל ט ע ן ז א ל כ ו א ל כ ע ר וי א פ י ר ג ל ו ת ג ע ש י כ ט ע ג ע ל י פ ט ע ט א ל ט א ר ע ג י נ ט ם טי ט א מ ט ג ע א פ 6 ע ר ט מ ע ה ר וי א איין א ל ט א ר ל י ע ב ע ן ויי ג ב ל ו ט ע ם ע ג ש ע נ ג ר ^ ם ם ע ק ע נ ג ע ג א ט ט ב ע ו י ע ג ע ל ט ת ו ר ה אוי ף א ג ע ר ק ע נ ג ו ג ג א ל ל ג א ט ט ויי ג ע וו א ם א ו ג ט ע ר א ל ל ע ן פ א ל ק ע ר ן או ג ד צ א ג ע ן ה א ב ע ן ג ע ר ו י ב ט ל ע ר ג ע ן ג ע ש י ק ק ם ג א ג ג ט ר י י ע ד ע ג ג א ך ד א ר וי ם ג נ ט? ע ר ה א ^ ט ע ג ד ע ן ד י ע ו ע ל ע ר ג ע ן ה א ה ע ר ן ה א ט ט ע ן " ד ק ט ע ג ש ע נ ב ע ר ו ף ? ^ וי א וו עגן נון פ ע ר ד א ט פ פ ע ן ד י ע ו ע א ל ט ^ ר ע ~ ד ע ן וו עגן ד י ע ו ע א ו נ ט ע ר א ל ל איי ג ע ן? י ש ר צ ע ר ש ט ר י י ט ע נון ג ע ד ו ל ר ע ט ג ע ש י ט צ ט א נ ג ע ב י ר ג ע ר ט ווי א פ א ל ק ע ר ג ע ש ט א ט ט ע ן ת ה י ג א ל ל ע ג ר א ם ם ע א י ה ר י ש ר א ל ל ע ב ע ג ם וו ענן ע ר ^ ו וי א ו י י נ ע ר פ ר א פ ע ט ע ן ו ו א ר ט אי ה ם אנ ג ע ש ל א כ ם ען ו ^ ה ל הי י ל 6 ע ת א ט ט ע ר ע נ ד ע ן ר ע 5 טי ג קיי ט ו א ל ל ט ע ד א ם ט א ב ט ע ר ש ט א א ט ע ע נ ט פ א ל ט ע ט ע ן וו עגן וו ע ל ט ל י ע ב ע ג ע ש ל ע נ ט ב לי ה ע ט ע ן א ו ג שו ל ד וו ענן פ ^ ל א ג צ ש ו ל ע א ק ר י י נ ע ר נ ק ל ע ב ט ע אוי ך א ם ג א ט ט ר ו הי ג טי ט ט ע ן וו ענן ויננ לי 5 ק*י ט ק ר א פ טי ג ע ן א י ב ע ר א ל ל פ פ לי 5 ט פ ע ר ק י נ ד ע ט א י ב ע ר א ל ל א 1 י פ ג ע ג א ט ט ע ן א ו י ך אי^יגער ש טי ל ל ד ץ א י ב ע ר א ל ל פ א ר ט ב ע ו י ט ץ ל ע ב ע ן א ב ו ו א ר ט ס ע נ ט א ר ט ו נ ג י ש ר י ו ג ע נ ד ש ט ו ק ק ד ו ר צ ד ר ו ג ג ע ג ע ר י ע י ש ר א ל ד 1 יז ע ז 7 ד א ך איי ן ט ע ט פ ע ל ז ^ ל ל ט ע ן ביי ש פי ע ל וו עגן ג א ט ט ל י ע ב ע נ ע ג ו פ ם וו כ ט ה י י ו ע ר א ו י פ ה א ר ק ט ע נ ש ע נ ש פ ר א ס ם ל י ע ע ע ר ה י ב ע ג א ט ט פ ע ר ט ר וי ע ן וו עגן ז ע ל ב ס ט ו ו ב ט ה ע ג ע ל ד ע ד פ י ר אי ב ע ר א ל ל ^ ה א נ ד ל ו נ ג ק ם ע ן ג ע גו ס ם ג ע איי ל ען ו א ה נ ע ז י ט ט ע ג ר י י ג ה י י ט ז א ל ל ט ען ויין א ב ע ר איין א ץ ל ע ה ר ע ר י ע ד א י ו ד ק ש ט ^ ג ד ע ד א ך א ל ל ג ע ר ע כ ט י ג קיי ט א י ם שטילן ג א ט ט פ ו ר כ ט ג ע ו ד נ נ ו ו כ ם א ל ל ל י ע ב ע ו ו ע ר ד ע ן ל ע ב ע נ ם m פ ר י ע ס ט ע ר ו ו א ר ק ל ע ב ק ט י ג ע ר ל ע ר א ו נ ז ע ר א ץ נ ד י ש ר ג א ^ ט צ ע ר ש ט ר י י ט ק ריינ ען א י ב ע ר א ל ל ט ע נ ש ט ד 1 כ ס ש טי ל ל וו ענן ~ ווי ר פ א ל ל ע נ ד ע ט ה ע ב ע ל ד א ם פ י ר ווי ר ד ען א ב ב י ל ד א ל ל צי ע ל וו א ם זי ץ ו ד ר א ו נ ז ע ר ע ר ל ע ה ר ע א ל ל ע ר טי ק ז א ל ל ט ק! ו ו ^ ר ע! אוי 5 ב ל י ה ט ק ב ני טי ן! י ע נ ק א ב ע ר ג א ט ט ע ר ר י י ב ב א ר ה א ה ע ר י א ה ר ט וי ו ע ג ד ע ן ט ע נ ש ט ה ו ם ט א כ ט י ג ע ר ל יי ד ע ג ם נ א ך וו ענן וו ע ל ך וו עגן ט ע נ ש ה יי ט ם ע ר צ י ע ד צ נ ג!! או ג ד א פ פ ע ג ב א ר ע נ ט י ע פ ע ר ו וי ר ק ע נ ד ו ד ר א ו ג ו ע ר א ל ל ט א ב ל י י ד ע נ ם ג ע ש י ק ק! ^ ה ג ם ש ט י ל א ב ע ר 9 וו ענן ציי ט ען טי ל ד ע א ו נ פ א ל ל ^ ט ט ע ן א ו נ ו רי ע פ ע ן ד א הי ן

127 1 3 0 ' ה ש ק ט ב ת ו ר - כ ה ני ה כ מ ק ד ש ה א נ ו ש י ת ה ט ה ו ר ה א הו בי * ב ג י מ ק י מ י י ת ן ו ה י י נ ו ע ל י נ ו ל ה י ו ת י! א ם ח י י נ ו י ה י ר ד מ ו ת ו ת כ נ י ת ת ו ר ת נ ו מ ה ר ב כ ח נ ו ל פ ע ו ל י ש ו ע ו ת כ ע ד ה ת כ ל י ת ה כ ל ל י ת ל ח נ ו ך ה א נ ו ש י ת!! ב ה ש ק ט א ב ל ג ב ו ה ו נ ש א מ א ד מ פ ע ו ל ת נ ו כ ע ד ה ת ע ו ד ה ה ז ע י צ ר ו ת ו ת ל א ו ת ה ג ל ו ת נ ו כ ל ל פ ע ו ל א ז ב י ת ר ע ז ל ה כ ר ת ה ת נ ל ו ת ה ' ו ה א נ ו ש י ת! כ ש נ ו ת ר א י נ ו ר ע ה ע מ ל ו ת ל א ה ו ל ע ג ה ש א נ נ י ם ל א ה י ת ה ל א ל י ת ו ל ה ש י ר ז כ ע צ ם ש ל מ ו ת ה א ך א ם ה ע ת י ם י ש ת נ ו ל ט ו ב ת ק ר א נ ה ל נ ו כ י כ ל י ה ו ד י ו כ ל י ה ו ד י ת ע ל י ד י ח י י ה ם ה פ ר ט י י ם ו ה ש א נ נ י ם י ה י ו כ ה נ י ם ו כ חנו ת כ מ ק ד ש ה ' ו ה א נ ו ש י ת ה ט ה ו ר ה א ם ע ת י ד י ם א נ ח נ ו ל ת ע ו ד ת ר ע י ו ן נ ע ל ה ו ל ק ח ט ו ב כ ז ה ה א ם נ ו כ ל עוד ב נ י מ י ן י ק י ר י! ל ה ת א ו נ ן ע ל מ נ ת ג ו ר ל נ ו?!! ה ' ה ב ר ו נ ת ז א י כ ל י ב ( ל א כ י ב ח פ ז ו ן ת צ א ו ו כ מ נ ו ס ה ל א ת ל כ ו ן ה ל ך כ י ל פ נ י כ ם ה ו מ א ם פ כ ס א ל ה י י ש ר א ל ה נ ה י ש כ י ל ע כ ד י י ר ו ם ו נ ש א ו נ כ ה מ א ד - כן : כ ש מ מ ו עז^י ך ר ב י ם ט ש ה ת מ א י ש ט ר א ה ר ו ת א י ו מ ב נ ' א ד ם רכים נ ו י ם י ז ה כן ע ל י ו י ק פ מ ל כ י ם פ י ה ם כ י ל א ס פ ר ל ה ם ר א ו י ל א ש מ ע י ה ת ב ו נ נ ו ה א מ י ן ל ש מ ע ת נ ו! ו ז ר ו ע מ י ע ל ה נ ג ל ת ה! - מי ו י ע ל כ י ו נ ק ל פ נ י ו ו כ ש ר ש מ א ר ץ צ י ה ל א ו ל א לו ת א ר ה ד ר ו נ ר א ה ו ו ל א מ ר א ה ו נ ח מ ד ה ו נ ב ז ה ו ח ד ל א י ש י ם א י ש מ כ א ב ו ת ו י ד ו ע ה ^ י ו כ מ ס ת ר פ נ י ם מ מ נ ו נ ב ז ה ו ל א ה ש ב נ ה ו א ב ן ח ל י נ ו ה ו א נ ש א ו מ נ א ב י נ ו ס ב ל ם י ו א נ ו ע ו ה ש ק ה ו נ ג ו ע מ כ ה א ד ה י ם ו מ ע נ ה! ו ה ו א מ ה ^ ל מ פ י מ ע י נ ו מ ד כ א מ ע ו נ ו ת י נ ו מ ו ס ר ד- ב) יעע*ה גב יז: נ י - ז

128 ר י ע 5 ען ש טי ל ל ד א הין ב ע ש י י ד ע נ ע מ ע ג ש ט ה ו ט ם! וו ן וריר וו ענן י ע פ ר י ע ס ט ע ר ד א ם נ א ך מיין י ו ד ע א י ד ע א ל ב ני מ י ן ט ר ו י ר ק י ע ד ע יי דינן פ ר י ע ס ט ע ר י נ נ ע ן די א א ו י פ ג א ב ע א י ב ע ר ח ר ך ג א ט ט ע ס א ו נ ז ע ר א י י ג ע נ ע ס ל ע ג ק רייג ען ו ו א ר ט ע ט - - א ו נ ז ע ר ג ע ש י ק ק?? ה ק ( 2 ר ע נ ן ר ע נ ן ] ה א ל ט ע ט נ י ב ט ע ס פ י ט זיעהע נ ו ר ו א א ל ל ע ס ז א ד ע נ ן ווי א ווי ר ד די א פ א נ נ ל י ב ע וו א ס אי י ך ו ו א נ ר ע ל ט ריין ל י י נ ט ז י נ ן וו ענן פ י ע ל ק א ו נ ט ע ר אי ה ג ע ן פ א ר ווייז ע א י ב ע ר פ ע ר ל א ר ע ן פ א ל ק ע ר ן נ י פ פ ע ר ט ר א ג ע ר ז א ל ל ט אי י ך א י ה ר ה א נ ד ע ל ט נ ע ט ר א ג ע ן ד י ך נ א ט ט לינ ע ן א וי כ צי ע ה ע ן טי ג קיי ט ה ע ר ר כיין ש טוינ ט ע ן : ז יי נ ע וו ע ר ק ציי ג ע ס! נ י כ ט פ ל י ב וו א נ ד ע ל ן א ו י פ נ י פ ב ט י ש ר א ל ס ד י ע נ ע ר וו י ר ד ע ר ה א ב ע ן ג ע ש ט א ל ט ה א ם ג א ר ד א ך נ א ט ט ע ר ז ע ה ר זיין מ ע נ ש ל י ב ע ס י ע ט צ ט פ א ר ב ר ע כ ע ן פ י ר ש ט ק ע ר צ א ה ל ט ג י פ פ ע ר ס ען שוי ען ג ע ה א ר ט ד ע ן פ ו נ ד י ע ט צ ט ב ע ג ר י י פ ע ן א י י ך ה א ך ^ וו ע ר ווי א א י ץ ה א ט ט ע וו א ר ה א ט ט ע ר י י ז ק י י נ ע א ו ג ז ע ר ע ר ש ט י ע ג פ ע ר א כ ט ע ט ר א ך ע ר פ א ה ר ו ג ג ג ע ג ל וי ב ע ט! א נ ז ע א ל ל! ש ל י א ב ר ה ע ר ר ן אן וו א פ פ ע נ ב א ר ט ע ע ר ג ע ש ט א ל ט ג א ט ט זיין גו ר פ אן י ליי ד ען קיין פ א ר אי ה ם אוי ף יוי א קי י ג ע ש א ג ע ד א ס ווי ר א נ ז ע ה ע ן ד א פ ס ווי ר פ ע נ ש ע ן א ר פ ג ע ג ע ב ע ן א נ ג ע ז י ב ט פ אן או גז פ י ט פ א ר ט רו ג ליי ד ען א י ה ם וו א ה ל ב א ר ג א כ ט ע ט ק ש פ ע ר צ ע ן ד י ר ר ע ס ו ו א ו ר צ ע ל וו א ם נ ו ן ו י ך! ל א נ ד ע א ר ם או י ס א נ ב ל י ק ק ט ע ן ג ע לי ס ס ט ע ט ע ן ש פ ע ר צ ע ן ב ע ק א נ נ ט פ ע ר א כ ט ע ט ק פ אן נ י ב ט א ונ ז פ ריין ^ ^ ^ וויד ד א ך ווי ר ה י ע ל ט ק פ אן ע ס ג א ט ט פ אן ג א ט ט ע ס ג ע ש ל א ג ע ן ט ע ט ק פ י ג ג ע ר אוי ף אי ה ם ווי ר ל א ס ב ע ר י ה ר ט ג ע ד ר י ק ק ט! ע ר ש ל א ג ע ן א ו נ ז ע ר ע ס ז י י נ ע ר ד ו ר ך פ ר י ע ד ע נ ס א ו נ ז ע ר ע פ ע ר ג ע ה ע ן א י י נ י ג ו נ ג ס ב א נ ד זינ ד ע ץ או י ף ד ו ר ך א ו נ ז ע ד ע ג ע ד ר י ק ק ט - א י ה ם א ( ג ע פ י י נ ש א פ ט ז א ל ל ט ע או גז היי לונג ו ו ע ר ד ק ) ישעי ג ג יאנו ז א) וואונדע הייסט ח ב ו ר ה ניצט ח ר ר ה T* : T יי וו א ר ען

129 1 3 2 רסומ ונמולש יי ות ר יב ו אפרנ ונל ונ ןאצכ יניעת שיא וכרדל ונינפ 'הו עיגפה וב ןוע ונ זעננ אוהו הנענ ו חתפי ויפ השכ חבטל לבוי לחרבו ינפל הדזג המ לאנ ו חתפי ויפ! רצעמ טפשממו חקל ורוד ו ימ!חחושי רזננ ץראמ םייח עשפמ ימע עננ ומל ןתיו םיעשר ורבק ו רישע ויתמב םמח השע ו המרמ ויפב הו ץפח ואכד ילחה םא םישת םשא ושפנ הארי ערז ךיראי םימי ץפחו 'ה ודיב חלצי למעמ ושפנ הארי עבשי ותעדב קידצי קידצ ידבע םיברל םתונועו אוה לובסי ןכל קלחא ול םיברב ו םימוצע קלחי ללש תחת הרעה תומל ושפנ ו םיעשפ הנמנ אוהו אטח םיבר אשנ םיעשפלו עינפי ינר הרקע הדלי יחצפ הנר ילהצו הלח 1 םיבר ינב הממוש ינבמ ה ל ומ רמא 'ה יביחרה םוהמ ךלהא תועיריו ךיתונכשמ וטי - לא! שחת יראה ךירתימ ךיתדתיו! יקזח ןימי לואמשו יצרפת ךערזו םיוג שריי םירעו תומשנ ובישוי לא יארית ישובת י לאו יסת יריפחת!

130 וו א ר ען א ו נ ר ווי א ווי ר ג א ט ט וו א ר ד ש א א ף ב ל י ע ב ר ע נ ן א ו נ ר א ו נ ר א ב ע ר וו ענן ד ו ר ך טי ט וו י ר ד ד א ר ו ם וויי ל ד א ך א ל ל ע ווי א י ע ר ע ר ש א פ פ ע נ ו ר ז י י נ 6 ע ר א י ר ר ט ו ו ע ג ע ה א ט ט ע ן ג ע ו ו ע נ ד ע ט א ו נ ז ~ ז ו כ ט ע ג ע ד ר י ק ק ט ר ה ע ר ר ש א פ ט ל י ם וו א ר ד נ ו ר ש ל א כ ט ב א נ ק פ ע ר ש ט ו מ מ ט זיין ב י י ו ו א ר ר א י ה ם וו א ר ד היי ם ג ע פ י י נ י ג ט ר א ך א ל ל ע ז י נ ד ע ז ע ל ב ס טוו א ל טו ג ג ג ע שי ק ק ג ע ש י ע ד ע ן פ ^ ל ק ע ר אוי ם מ ע ר א ו נ ר נ י כ ט ג ע ט ה י י ל ט ^ פ 5 נ ע ט ע זיינ ען מ ו נ ד ווי ר ר א ך ג ע פ י ה ר ט ווי א ל א מ ם א פ פ נ ע ט ע ר 6 ע ר א י ר ר ו נ ג ל י י ד ע נ ש א פ ט ג ע ט ר י ע ב ע נ ע ט א כ ט ש ט א ל צ ע ה א ט ט ע וו א ר ג א ט ט ג ו ר ג א ט ט זי י ג ע ר סיי ן ג ע ב ע יוי 5 ט צ ע ד ע ג ן זיין וו א ג ג ע פ ע ה ר נ י ב ט ע ר ז א ה ז ע ל ב ע ר איי ג ע נ ע ן צו ו ע ק ק וו ע ר ק צ יי ג ^ ט רוג זייג ען ג ע ו ו א ל ט ווי ר ד ליי ד ען ע ר ק ע נ נ ט ג י ס ם ד י ע נ ע ר א י ך ל ע ב ע ן ד א ך אן אי ה ם נ ו ר צו ו ע ק ק ז י י נ ע ר וו א ר ק א נ נ ט ם זיין נ י מ מ ע ר זי י נ א פ פ ע ר ^ א נ ד ע ו ו א ר ד פ א ר ר א ך ג ר א ב זיינ ען גי 5 ט ש ע ע ר ע ר ן י זיינ ען ע נ ט נ א מ מ ע ן א ו י ס ש פ ר ע כ ע ן מ ו נ ד! ג א נ ץ! ר ל ע ב ע נ ם פ אן ר א ם זיין מו מ ענ ד פ < ^ ל טי ג ען פ ו נ ד ג ע א י ב ט ז י י נ ע ר ז י ך ליי ד ען א י ה ם ט א ר ע ל י י ד ע נ ם צ ע ר ט א ל מ ו נ ג ו ו י י ה ע ט 5 רו 5 ט - ד ו ר ך ו ו י ר ד ז א ל ל ד ו י ע ר ט ד א ס ז ע ל ב ע ע ד ם ט ד א ג ן ציי ט ע ן ג ע פ א ר ט ז ע ל ב ע ר ג ע ר ע כ ט ז י ע ה ע ט ד ו ר ך ע ר ל י י כ ט ע ט ג ע נ ^ ה ר ט ם' ע ס ' 5 י ע ל ע א נ ט ה י י ל פ ר י י ז ג א ב ז י נ ד ע 2 ע ר ק י נ ד ע ן ג ע ר ע כ ט ע ן ^ ע ר ג ע ה ע ן ט ר ו ג א ו נ ט ע ר ט ע נ ג ע ט י ט ש ט א ר ק ע ן מ ע נ ג ע ט א ד ע ו ו י ר ד זיין ל ^ ז ^ ג ע ט ר א ג ע ן פ י ט צ ^ ה ל ע ן ^ אוג רו 5 ט ב א ר ע ז י ג ד גיויי ט ע ר ג ו ר ר ר ם ד י י נ ע ר פ ע ר א ^ ג ג ע ר ע ל א ם ם ד י י נ ע י ר 3 צ ע ז א ה ג ע לוי ט ד ו א פ ר י י ד י ג ה י ט ט ע ג א ך ג ע ו ז ע נ ד ע פ ע ר ב ר ע כ ע ר ן ל י ם ~ ז י ך ט ר א ף ו י ך 5 ע ר ג י כ ט ג ע ב א ר ע ן ב ר י ך א ר ם ד ו א פ ר י ה ע ר ג א ך ג ע פ ר י י ע ט ע ן ג י מ ט ע ר 6 ע ר ^ ^ ד ע ט ע ן ש פ ר י 5 ט ג ע ק דיי ז ע ט ד ע נ ן ג א ט ט ט ע פ פ י כ ע ד י י ג ע ר ז י ך ד ע ה ג ע ן - - ה א ל ט ע נ י כ ט זיי ל ע וו א ה גו ג ג ר ק! ד י י ג ע פ פ ל א ק ק ע מ א כ ע פ ע כ ט! ד ע גן

131 ' r תשכ ךימו יחכשת תפרחו ךיתונמלא ירכזת דוע ךיב ךישע ה תואבצ ומש ךלן^גו שודק לארשי יהלא ץראה ארקי השאב הביזע תבוצעו חור ךארק ה תשאו םירוענ סאמת רמא ךיהלא ע ת כ ןטק ךיתבזע ם ימהרבו םילודג ךצבקא ףצשב ףצק יתרתסה ינפ עגר ךממ דסחבו םלוע ך י ת מ ח ר רמא ךלאג ה ימ חנ ז יל יתעבשנ רובעמ 'מ חנ דוע ץ ר א ה ןכ יתעבשנ ףצקמ ךי רענמו ךב םירהה וש ומ י תועבגהו הניטומת ידסחו ךמ שומי תירבו ימולש טורת יט א ךמזתט ה הינע הרעס המחנ! הנה נא ץיברמ ךופב ךינבא ךיתדסיו םיריפסב יתמשו דכדכ ךיתשמש ךירעשו ינב חדקא ו ךלובנ ינב ץפח ו ךינב ידומל ה ברו םולש ךינב הקדצב יננוכת r יקחר קשעמ יארית התחממו בךכת ךילא ןח רוג רוגי ספא יתואמ ימ רג ך ךי לופי? ןה נא ירב שרה חפנ שאב םחפ איצומו י והשעמל נאו ירב תיחשמ לבהל! י רצוי ךי ' חלצי ו

132 ד ע נ ן א י נ ד פ י ר כ ט ע ד ע נ ן ד ע נ ן ^אונד ד ע נ ן ר ע ב ט ס ל י נ ק ס כ מ נ ש ע נ פ י 1 ר א ד ט ע די א דיין דיין ווי א ג א ט טין א י ן א י ם ד י ך נ י ב ט ב ר י י ט ע כ ט ש ט א ד ט ע ע ל י ע ס ס ק ח א וו ע ר ד ע ן ד י י נ ק ד י ך אוי ס ק י נ ן ב ע ו ו א ה נ ט זי ך פ א ל ק ע ר אן ר ע נ ן נ י ב ט ד ע נ ן ש א נ ד ע ש פ א ך ה ע ר ר ד י י ג א י נ ד ע ר ל א ז ע ר ק ליי ג ^ ש פ רי 5 ט ד ענן ז א או טוי ל ל ען ד י י נ ע ר פ ע ר ל א פ פ ע נ ע ד י ר נ ח - ם ה א ב ע דיין י ו ג ע נ ד דיין א וי ג ע ג ב ל י ק ק ב א ר ג פ י ט ע ר ל ^ ז ע ר לו ט ה א י ך פ ל ו מ ה א י ז ט דו א ח א י ו ג ע נ ד וו י ר פ ט ה א ס ט ווי ר פ ט נ י כ ט גי 5 ט ו ו י ט ט ו ו ע נ ד ט א נ ד ע ס ^ פ פ ע ר היי לי ג ע ג א ט טי ן ד א פ ם ע ר ד ע דו א פ ע ר ל י ע ר ב א ר פ ע ן א י ך נ י ב ט ע ווי ג ע ר פ י ר א י י נ ק ד ו א נ י ע ש א נ ד ע ן! ע ר ב לי י כ ע ן I 5 ע ר ג ע ס ס ע ן פ ע ה ר פ ע ד כ י ט ט ל ע ר ו א מ צ ע י ש ר א ל ס א 11 ד ויי ר ד נ ו ר ט ע ר ט א י ך נ ע ה ט ע ל י ע ג ע ה ע ר ר ד י פ ע ה ר ג ע ש וו א ר ען ע ר איז ט ע ר ר א ט ה ע י ג ע ד ע נ ק ע ן א ל ל ע ר זיין נ א מ ע ג ע : ע נ ג א ט ט נ ו נ מ ע ה ר נ ע ב י ט ה ס ב ע ט ר י ב ט ע ז ע ל ב ע ר ד י ך א י ך א ו י ג ע נ ב ל י ק ק ש פ ר י כ ט ד י ך ע ר ב א ר ט ע ד י ך דיין ג א ג צ ע ן ג ע נ א נ נ ט! נ י 5 ט מי ט וו י ע מי ץ א י ך ר ו פ ט ה ע ר ר ג א ט ט ד י ך פ ע ר א ב ג ר א פ פ אוי ף א ג ג ע זי 5 ט דיין פ י ך פ א ר תי א ^ פ פ ע נ י ב ט א י ך ג ע ש ו ו א ר ק ד א ס ס נ ח - ם ד י ר א י ב ע ר פ ע ה ר ח א צו ע ר ד ע צ י ר נ ע ן ^ ^ -!וענן אי ך נ ו ר א ו י ך פ י י נ א ר פ ע כ ע ר ג ע פ ר י ע ד ע נ ס ד י ר א ו נ ו ו י ל ל ק צייג ען וויי 5 ק ב ו נ ד ש ט ו ר פ נ ע ט ר י ע ב ע נ ע ל י ע ב ע א ו ג ר ו ו א נ ק ע ט ו ד י כ ט ה י ג ע ל נ י ב ט נ י ב ט ב א ר פ ע ר וו אנ ק ען - פ אן ד י ר פ י י ג ע ש פ ר י כ ט דיין ה ע ר ר נ י פ פ ע ר נ ע ט ר א ס ט ע ט ע! ד ע ה ע ה א ב ע כ א כ ע ש ט י י נ ע ן א ל ל ד ו ר ך ה א ל ט ע ז א ל ל כ א ן ד י ך כ ד ב ד ד י י נ ע ז א פ פ י ר ד י י ג ע א ל ל ק י נ נ ע ר ע 5 ט ע ק י י ט י א פ ע ר ן ד י ך ז א ג ג ע ן דיין י י ע ע ר ק א נ נ מ 1 ז ע ט צ ע נ ע נ ר י נ ד ע ט נ ע ב י ע ט ד ע ס דו א אן א ו נ ר ע 5 ט ד ע נ ן ט ע ן פ י ר ב ט ע ן ד י י נ ע כ א ר ט ע ל ה ע ר ר ן פ ר י ע ד ע ט ^ ר ע ש ט י י נ ע ן ד י י נ ע ר ד י י נ ע ש ט י י נ ע ע ר א י ך ליי 5 ט ע נ ד ע ן א נ פ ו ט ה נ ר א פ ס ק י נ ד א ר ו ם ^ >ך ד ו א ^ ן א נ נ פ ט ד ע נ ן גי ב ט ם א ו י פ פ ע ר ג ר י נ ד ק פ י ר! ה א פ ט ^ פ פ ע ט ח ע ר גי ב ט ם ד י ר ד א ר ו ם נ י ב ט ביי א פ י ר 5 י ' פ י ר ב ט ע ט

133 1 3 6 ו ןושל םוקת ך פפשםל 1 יעיש רת ז תלחנ ידבע ה םתקדצו ימ םאנ 'ה יוה אמצ וכל םימ ל ו ןיא ול ףסכ וכל ורבש ולבאו וכל ורבש או ףסכ אוו ריחמ ןיי בלחו! המל ולקשת ףסכ אולב םחל םכעיגיו אולב העבשל? ועמש עומש ילא ולבאו בוט גנעתתו ןשדב םכשפנ וטה םכנזא וכלו ילא ועמש יחתו *םכשפנ התרכאו םכל תירב םלוע ידסח דוד םינמאנה 5 ןה דע םימו ויתתנ Tג נ הוצמו םימ ןה יט עדת ארקת יטו ךועדי ךילא וצורי ןעמל 'ה ךיהלא שודקלו לארשי ךראפ ושרד 'ה ואצמהב והארק ותויהב בוןר בזעי עשר וכרד שיאו ןוא ויתבשחמ בשיו לא 'ה והמחריו 'י לאו טיהלא ד וברי חולסל יתובשחמ םכיתובשחמ ו םכרד רד םאנ ה והבג םימש ץראמ ןכ והבנ רד םכרדמ ייתובשחמו םכיתובשתוממ כ דרי םשגה גלשהו ןמ םימשה המשו בושי םא הורה ץראה הדילוהו החימצהו ןתנו ערז ערזל םחלו לוכ ןכ היהי ירבד אצי יפמ בושי ילא םקיר םא השע יתצפח ^ חילצהו ויתחלש

134 1 3 7 ב י י א ה א ב ע ה א ב ע ד י ר ד א ס ס י א א י ך י ע ד ע ן א י ב ע ר ק י נ ס ט ל ע ר ד י ך די א ק א ה ל ע פ א ר ט י א א י ך ג ע ש א פ פ ע ן? פ א ל ל ע ג ע ש א פ פ ע ן ד א ס אי 7 י ע ג ע ר א ט ה ב ל א ז ט ז י י נ אי ם וו ע ר ק יי ע ר פ ע ר ב ע ן ד א ס ם ע ס ר ג ע ב ו ר ט ל א ס ס ע ק רייז ען! י ע ד ע ס ג ע ר א ט ה ד א ס ווי ד י ך מ אן ש מ י ע ד ע ט וו י ר ד נ י כ ט ג ע ל י נ ג ק י ע ד ע נ ג ע מי ט ד י ר צו ד י ע ס י ע ק א מ ט ע ט ד ע ן ב ע ל ע ב ע ג ד ע ן וו א ס ה ^ ר ע ט נ י י ג ע ט ד ק וו א ג ט א נ ט ה י י ל טי ג קיי ט ד י ר ס ט ע ט קוי פ ע ט ד י ע נ ע ר ג ע ר י כ ט ג ע ה ט וו י ר ס ט 2 אן ד ע ס ה ע ד ר ן ד ע ס דו א ע ן א ו נ ר ע צ ט ס ציי ה ען ג ע ר ע כ מ י ר ש ט א מ פ ט ש פ ר י כ ט ג א ט ט ע ר נ א ה ר ט ק א ט ט ע י א י י ך ם ו ו א ס ס ע ר א ו י ך ו ו ק א ט ט ע ט נ י ב ט ז י ל ב ע ר אי ג ד א י ך א י ך ז י ע ה ע מי ר א י י ע ר י א וויין א י ה ר אי י ך פ א ל ק גו ר א י י ע ר א ה ר ג א ה ר ע ג ד ע ז י ל ב ע ר פ ע ר מ א ג ע ן ד א ם צו ם ד א ם ג ע גי ע ס ם ג ט עווי ג ע צ י י ג ק פ פ ל י כ ט ד ו א ק ^ ט מ ט א ה נ ע מי ל ך! ז י ל ב ע ר ע ר ה א ל ט ע ט ע ר ה א ל ט ע ט א י ג ד ג י כ ט גי כ ט ע נ ט ג ע ל ט ב ר א ד ז א ט טי גו ג ג ד א ם ג 1 ט ע א ו ג וו א ג ג ע צו ב י ג ד ג י ם ם מ י ר פי ל ל ע ג ע ל ע ב ע ע ר ר י כ ט ע ד ו י ד ם א י י ר ע ז ע ע ל ע ה ^ ר ע ט ד א ם ם א י י ע ר ע ק ו י פ ע ט א י י ע ר? t 5 פ ^ ל ק ע ר ה י נ א ו י ס ט ר א ג ע נ ד ג ע ג ע ב ע ן אן ג י כ ט ק ע ג ג ט רו ם ט עווי ג ו ע ע ל ע ז י ך ז י ך ל י ע ב ע ט ר י י ע 5 ע ר ט י ט ט ל ע ר ג א צ י א נ ע ן ד ו א ה ע ר ב י י ^ ^ וו ע ג ע 5 א ל ק ע ר ד י ך ג י כ ט ק ע ג ג ע ן אי י ל ע ן ד י ר או ם ה ע ר ר ן דיי ג ג א ט ט ווי ל ל ען או ם י ש ר א ל - ם ה י י ל י ג ק פ א ר ש ע ט ד ע ן ה ע ר ר ן ד י ך ש מ י ק ע ט ^ או ג ד פ ע ר ל א ס ם ע ע ר ע ר ד א א י ב ע ר א ל ל אן ל י י ד ע ג ש א פ ט ל י צ ע ד א ע ר זיינ ען פי ג ד ע ן ר ו פ ע ט א י ב ע ר א ל ל נ א ה ע ו ו א ג ד ע ל א י ק * ד ע ג ן ^ ג י נ ט ד ע נ ן א י ב ע ר ווי א ק ע ה ר ע ה א ך א י י ע ר ע מי י ג ע ד ג ד הין מ א גן ג ע ו ו א ל ט ם ה ע ד ר ן ע ר ע ר ב א ר מ ע ט ו ע ר ם ג א ט ט ע הין ד ע ג ן ג ע ד א ג ק ע ן וו ע ג ע וו ע ג ע ז י ג ד ג י כ ט הי ט ט ע ל מ י י ג ע א י י ע ר ע מי י ג ע א י ב ע ר ע ר זיי *נ ע פ ל א ג ע ז י ך ויין ' צו א ו ג פ ע ר צ י י ה ע ט 5 י ע ל ג ע ד א ג ק ע ן א י י ע ו ^ וו ע ג ע ג ע ד א ג ק ע ן ש פ ר י כ ט ע ר ד ע א י ב ע ר ז א ג א ט ט ה א ך מיינע ר ע נ ן א י י ר י ג ק

135 1 3 8 נ*ל'' I " V ^ תובלון תצאווב שלום בשמחה כי לנה לפנם יפצחו והגבעות ההרים כ ף ימחאו השדה עצי וכל ברו ש יעלה הנעצוין תחת הדס יעלה הסרפד ותחת עולם לאות ל ש ם לה דהיה רת לא צדהה! ועשו משפט! שמרו ה': אמר כה להנרות וצדקתי לבוא ישועתי קרובה כי כה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש לאשרי ג) מחללו שכת ^ 2 זמר רע כל מעשות ידו ו^מר ה הנלוה הנכר בן יאמר ו עמי'! מעל ה יבדילני הבדל לאמר : יבש! עץ אני הן ד) הסרים יאמר ו ישמרו אימר לסריסים ה אמר כה כי שבתותי את בבריתי ומחזיקים חפצתי באשר ובחרו ושם יד ובחומתי בביתי להם ונתתי ומבנות מבנים טוב רת לא אשר לו אתן עולם ישם ה' על הנלוים הנכר ' ובני להיות ה' שם את ולאהבה לשרתו בדים לו <) עד רנ ת יוש העבת ךועתו ע ת במכתב השה עעד והחשעה *ער ד) ב שפות כריס ^ועקרה' יר הנביא את י ער א ער טשעליו כתולדות אדם לא ירראו בכה לפראית עין כפו פשעלות שאר ה ע פינ ד ^ הערת הפול ב שם'א

136 ^ ד ע נ ן ע ר w ווי א ה א ב ע איז ט ז א נ ר ע ר ן ש טיייג ט ר ע נ ן י ע ג ל י ך ג ע ט ^ ג ק ט מי ק פ י ה ר ע ט ר ע ג ק פ י ה ר ט ^ ר ט ^ ^ ד ע נ ן ב ע ר ג ע א ו נ ט ע ר או ג ד ווי ר ד ז א ז א היי ל ה א ט איז ט 5 ר י T ע הי ג ע ל ב ל י י ב ע ט נ י פ ט ע ר ר א לז א נ א ד צ י ה ע ט ר א ם ק ע ה ר ט אוי ס וו א ם ב ר ע כ ק א ל ל ע ד א ר נ ש ט מ י ך ד א ר ט הי ן ע ר ד ע א י ה ר מ י י נ ני ב ט ש נ ע ע נ י ב ט ר פ א ם פ פ ל א נ צ ק ה י פ ט ע ^ ו ו י ע ק ע ה ר ט ג ע ב ו ר ט ד א ע נ ט א ^ ק ק ט ג ע פ ו נ ד ע ע נ ט פ < ך ד ע ט פ י ר צו ל ע ע ר ווי ע א י ך ג עוו א ל ל ט פ א ל ל ע ג ד ע ט ג לי ק ק לי ך וו א צו א י ך א י ה ר אוי ס אוי ם ע נ ט ג ע ג ע ן פ ע ל ד ע ס ב י י מ ע ש ט י י ג ט ד י ס ט ע ל ה ע ר ר ן א וי פ ג ע וו או ר צ ע ל ט ג א ט ט מיין פ ע נ ש ע ן הי י ל ג ע ש פ ת ^ כ ק ש א ן ש ט י י ג ט ר פ ע ה ר אי י ך ש ל א ג ע ן ת א ש א ן א נ ע ר ק ע נ ט ע ג ע ז ע ג ד ע ט פ ר י ע ר ע ן א ק א י ה ר פ ר י ר י א ק א מ מ ע ט היי ם T ע ה א נ ד צ ע א ו נ ט ע ר מ י ר ט ה ע ם א ל ל פ ע ר ה י ל ל ע ט ע ר ד ע נ ק מ א ל צ י י ט : ( S ר ע ן הי ט ע ט ש ב ת ו י י נ ע ש פ ר ע כ ע א כ ט ע ט ר ר ע כ ט! א י ב ע ט! מ י ל ד ע ז י ך ט י ל ד ע מ י ע ע ^ מ ט ע ן א 5 פ ענ ב א ר ק א ד א פ פ ו א ק ר א י ב ט ז א ל כ ע ס ה י ט ע ט ד א פ ס ע ר ה א נ ר גי 5 ט י א ווי ר ד פ י ך י א ז א נ ן או ג ד ר ע נ ן א ל ז א ש פ ר ע כ ע ש פ ר י כ ט ד א ס ם ר ה ע ר ר ד א א י ק נ י ב ט פ ר ע מ ד ע ן פ אן ק י נ ר ע ר ל א ו ע ה ע ר ר ר ע ן ז י י נ ( 4 ^ - נ י ב ט ד א ס ב ^ ז ע ס ע ת ר י י פ ט! ע נ טו ויי ה ע ט פ א ל ל פי ה ר ע ט : ז י ך פ א ל ק ע! נ י כ ט ב י ן ד י ר ר ע ס ק י נ ל א ז ע ש ב ת ו ת ( 3 8 ערגליי 5 ע דיא ה ' ד קוגג קינדערל^זע ( 4 חגד ווירקען דעפסען גע טרע טק דער ם אידעע 15 אזנד 13 אים שג ת דעם וויא ^ג ען אונצרוצטבארע בעצייצנעט גע שיצטע גי 5 ט ז«^ דעם זיננליצען אדג ע אי בריג ק 6 >ןלקער בריעף א נ ש ל י ע ס מ! ה ע ר ר ן א י ך י א ף ריי ז ב ע א צ ט ע ן וו»ןדא זיצטנאר אנכמנרקומ רעם הערזיסגעבערס איין פ י י נ ע»נם ער- ישר הערמאר-

137 כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריחי t והביאותים הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולתיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלח ירךא ל ח ע מי ם ~ t t

138 I I א י ה נ ק ע ח ת ^ ח ל ק וו א ט ג ע ב ע עווי ג קיי ט א י ך ג א ס ק נ א מ ע ן פ י ד ס י י נ ג ע ^ ל ל ט ת י ז ע ה א ל ט ק מ י י נ ק אן ב ו נ ד : ם ו י ע ק מ י י ג ג ע ב ב ע ס ס ע ר א י ך א י ה ם ז א ה נ ע מ א צ מ ע ר נ י פ ט ע ר א ר ט 5 ע ר ש ו ד נ ד ע ט או ג ד די א ז>«הנע פ ר ע מ ד ע ן ז 7 א נ ש ל י ע ס ס ע ן ה ע ד ר ן אי ה ם וו ע ר א 7 א י ה ר ע ר ע נ ן ט ר ב ר י נ ג ע מיין ח ע נ ק ד ע ס נ א ב ק ה ר י ו ש ב ת א ל ל ע א כ ט ע ט א פ פ ע ר לי ע ב ע ן מיי ג א ל ל ע ד ע ן אי ה ם א י ק נ א ט ק נ י כ ט ד י ע נ ע ר ע ר ג ר י י 3 ט היי לי ג ען פ י י נ וו א ה ל ג ע ^ 5 ל ל י ג ב ע ר ג ע ה וי ו ע א ד ף צו ה ע ר ר ן ענ טו וי י ה ע ן מ י י נ ק מיי ג וויי ה ען מ נ ד ע ר רי י ע ג ע ב ע ט ם ז י ך א ל ט א ר ד א ר עיו איין ר ג ע ב ע ט ס ו ו י ר ד א ל ל ע ג ע נ א נ נ ט א ל ק ע ר ] פ י ר

139 142 ו ב ק ה נ ך?נ ר ב ה מ נ ת ש מ ה א ג ר ו ת י נ ו ת ע ו ד ת ך p ר כ ה נ ו ר ל ל נ פ ש י ב ע צ ם ע מ ך ב י ע נ י ו מכתב ב ד ב ר י א מ נ ם ה נ ך ו ד ל ו ת ו ה מ ע ט י ם העשירי ש מ ח צל חד! ב ז ה ב י ד י מ ב ל י ל ע ש ו ת ע ל ה ב ט ש ל ו ם ע נ י ו ב י נ ך - ב נ י מ י ן ו מ ש מ ה ת כ נ י ת א ה ו ב י! ת ב י ט ה ר ע י ק ע ל ה ז ה א ו ל ם י א ח ז ו ך כ ז ז ש ב ך כ י ז ה ה ו א ר ן נ ק ר א ך ר ג ל י ך ו נ ו ס ף ה י ש ר ר ב ו ת ה ת ו ר ה ו ז ר ה נ ט ו! ו ה מ ק ו מ ו ז ר א ב ל ה א ח ר ו נ ה ע צ מ ו ב ח ו ק י א י ז ה ש ל ל ש ת פ ל ה ל ז ה צ ק ו ן ב ה ת ו ר ה ל ח ש א כ ן ב פ ו ע ל ה ' מ ת ו ח ו ב ו ת כ א ל ה ו א י ך? א ה ו ב י ה י ה ל מ א ו ש ר ה ת ל א ו ת ה ר ו ח ל א ה ח י י ם ש ג י א ו ת ה ע י ט צ ר ה מ ע ל ו ק ה ו ל ס ב ו ל ל א ל א א ם ה ו ע י ל ו מ צ א א י נ ך ו חיי ה ל ח ץ מ ק ו ם ל ת ב ל ה ש ק פ ו ת י ו ה ב י א כ ז ה ג ר ש כ י ו י ה פ כ ם פ ג ר י ם ע נ י ע ו ד ה צ י ל ד ב ר ר ק ל ח נ ו ט י ה ר ו ח מ ת י ם ו ל ח ץ ל א י ש ו ע ב י ה ש ע ל י נ ו ו ה נ ה ש כ ר ת ח ך ל מ א ת א ה נ ם ו ה ד ^ ל פ ע ו ל ת ע ל מ ת ל א ה! ה ת ב ו נ נ ו ת א י ן ב א ח ר ו נ ה ע ל נ כ ב ד ע מ ד ת ו? ה ח י י ם כ ה ב נ ת ב ה ם מ ר ב ה ר ק א ם ו ה ת ב ל ח י נ י ו ת ה? מ צ ר י ם ה פ ר ה ף ה נ א ה ב י ם נ ת נ ו מ ק י ם מ ו ש ג י מ פ ה ד פ ן ע ל ו ה נ ע י מ י ם כ ל כ ה מ ר ו ם חי ל ה מ פ ע ל ל ה כ י ל ל ה צ י ל י ש ר א ל א ם ה ח ו ק י ם ל פ ע ו ל ל ו? ע ל ר ו ח כ ל א ה ת ו ר ה ת ב י א כ י כ ל ו נ ג ד כ ש נ ו ת ח ל י פ ו ת ר ע י ו ן ת כ ל כ ל ו ר ע ד ה ש ל מ ע נ ו מ צ ע ד י ה ש כ ל מ א ו ת ח י נ י ו ת נ ג ר ש ת ח כ א ם ו ל ע ש ו ת ה י ו ב ה ת ב ו נ נ ו ת כ ח י י ם ע ד מ ע ר כ ה ב ל ת י מ ו ב נ ה ו ל מ א כ י נ א ל ע ל ה ת ר ו מ מ ו ת פ י ה ל ב ו א ל י ד י ה נ פ ש ת כ ו נ ה כ ת פ ל ה כ ז? ת ו ע ה ת ע ו פ ת י ש ב ש נ ו ת ר ק ו נ ו ח ם מ ה ח י י ם ו ב ע ת ו י ח ש ו ב א ח ז ה ר ו ח א י ש מ א ו ת ק ר א ו ה ו א ם נ ו ס ף ל ז ה י ש פ ל ה ח ת ו ע ו ד י ת ג ש ם ע ל י ד ה ו כ ל ה נ ק ר א ב ש ם פ ע ו ל ו ת ה א ד ם ח י נ י ו ת ו פ נ י מ י ו ת ת ש י ג ב ת ו ר מ ו כ נ י ו ת ) מ ע כ א ג י ש ( ה ב י ן ל ה י ו ת כ י ת נ ו ע ו ת ע ל י ה ן ב ת ו ר ה ו מ ח ו ת ) ח נ א מ י ש ( ל ה י ו ת נ ס י ו נ ו ת ק מ י ע ו ת ו ל ח ש י ם ל ב נ ק ע ו ל ם ב ס ו ד ו ת נ ע ל מ י ם מ ב ל י ח נ ו ך ה ר ו ח ו מ ו ל י ד י ה ח י י ם ו ל פ ע מ י ם ה ש פ ל ו - ו ה ב נ י מ י ן ת ש י ג מ מ נ ה י ה ח ת כ ל ת י מ ו ב נ ה ו ב מ ו ש ג י ם ז ר י ם ו ר ק ש ב ר י י ד י ע ו ת? א ב ל ה ת א ו ש ש י ד י ח ש כ ח י ד ע ת מ ז ה ו ש מ ע כ מ ו ל א ה ק ש י ב ה א ז נ ך מ ז מ ע ו ל ם ו א ז מ ל ב ד כ י ש ל ו ם ת ע ש ה ל ך ו נ פ ש ר ק ה ת ו ר ה ו כ ל י ס ו ד ו ת ה ש מ ו ת ה נ א מ נ י ם ר ק ב ת ו ר ה ז ה י י ך ע ו ד י ה י ו ו ה ש ק פ ו ת ל ב ד ם ל ז ה ה ש ע ר ו ת ו א ב א ר ת ר א ה ת כ נ י ת כ ל ל י ו ת מ ו ש ג י ה ם ל ך י א ל ) ה י ^ ^ ט ע ז ע ן ( ו נ ה ר ת ה ת ו ר ה מ ה ל כ ן נ כ ו ן א ב ל ו י ת ר ב י מ י ם ל ה ש כ י ל א ף ה ז ה ל מ ו ד י ם ב א מ ת ה ד ב ר י ם ה ב א י ם ל א ל ד ב ו ק ב ה א נ כ י ה ש ו נ י ם ב א ר ו כ ה ק ר א ה ש ע ח ת ל ך ב א ה ב ה נ ו ת ן ל ך כ מ ע ט א ו ת ם ר ק ב ל ב ב ז ה ו ה מ ו ס ד ו ת ה פ ת ק ר א בהם כל

140 1 4 3 צעהנטער בריעף ז א ה נ ק ז י י נ ע ר טיינ ען מי ט א ר פ ו ט ה ו ו ע ק ס ע ל ס פיין א י ה ר ע ר ה א ל ט ע ן ו ו ע ה ע ט זיין ז א נ ן ו וי ד ר י ג ע וו ענן היי 5 ט ע ן פ לי 5 טי ג ע ן א י ה ר ע ס פ י נ ז ע ל ע ט י י ב ע ן פ א ל ק ע ס ג ע ש י ק ק י א איז ט פ ר יי ע ן ג ע ל ו נ ג ק ז י ך א ק זי י : ע ר א ר פ ו ט ה בני בין! ב ע ר ו פ ס א י ד ע ע ז א ל ל ז א ל ל ע א י ה נ ע ן ג ו ר א ב ע ר וו ענן פ ע ר ו וי ר ק לי 5 ו נ ג ז ע ה ק א נ ג ס ט ב ע ט ע ן פ א ר ו נ ג ע ן או י ך א ן נ י 5 ט' ב לי ק ק ע ן ד י ע ז ע ר וו ענן די א ז י א ד א נ ן ב ע ע ו י ע נ גיי ם ט ל א ז ע א ו י ס ט ר א ט ץ ש א נ ס ט ע ר ל א הן א ו נ ו ע ר ב ד י ע ד א א י ד ע ע ד ע נ ק ע ן ד ך פי ה ל ען א ו י ף אוי ף ל ע ה ר ע נון ו וי ר ק ו א פ קיי ט ל ע ב ע ן ד א ס ם אי בו ג ג ע ן! פי ה ל ען צו ד א ם ווי א ק ל ו פ ט ג א ט ט ע ס ז^יא ד א? p j ש ט א ט ט ע ט י ש ר א ל פ ר ע פ ד ע ט ל ע ה ר ע ה א ב ע ן א י ב ע ר פ א ס ס י ג ע ר ל א ס ם אוי ם ל ע ט צ ט ע ר - ל ע ט צ ט א ב ע ר ר א נ ש ו י א ו נ ג ל ע ב ע ן צ י י ט נ י ב ט זי ך ג ו ר ג לי ק ק ל י ך ד ר ו ק ק גיי ס ט ר ע ט ט ו נ ג קייג ען פ ע ר ב א ג ג ט מ ע ל ט י א ה ר ה ו נ ט ע ד ע ס ר ו י ם ר א י י ס ס ע ר ע ן פיי ן ה ^ ה ע ע נ ט מי ל ל ע ב ע ר ו פ ע ן ז ב ע ג ר י פ פ ס ל י ע ב ע ר א י ה ר ע ר ל ע ה ר ע פ ע ה ר נ ע פ ו נ ד ע ן? ו ו ענ ן ו ו ע ל ט ל ע ב ע נ ס ר פ ע ר ל א ר ק ל ע ב ע ן ג ע ג ע נ ו ן ע נ ט ז י א פי ט הי ג מ ע ה ר ב ר א ב ט ע ר ע ר פ א ם ם ו ג ג ד י ע ז ע ר פ ר י ע ז? ע ר פ א ס ס ט פ ע ר א י ר ר ו נ ג ט ע או ג ד ר ע ן ר ר פ א ר ק ע ה ת מ וו י ע ווי ר ק ען נ י ש די א א פ ט ז א וו ענן ה א ט ג יי ס ט איין נון ג י י ס ט ל א ו ע ר ר ג יי ס ט פ ו פ י ע ג י י ם ט ע ס ב ע ש ט ר ע ב ו נ ג ע ן פ א ם ע ל ע ג ד ם ט ה י י ע ר ק ל י י נ ג א ם גו ר ר א ם ע ר ש ט י י נ ע ר ט נ ע ש ר ע ק ק ט? ע ר נ ע ב ו נ ג ב ע ש ו י א ו נ ג כ ו פ כ ט ע ן איי ג ע ג מ ל י ך צו ם ר ו פ ע נ ד ר ו ו י ר ק ק ל ע ב ע נ ם קייג ען וו ענן ר וי ם ע ר ה ע ב ו נ ג ט ר א פ ט א י י ס ס ע ר ע ל ע ב ע נ פ פ ^ ל ל ס ט ע ן ווי א י א ה ר ה ו נ ט ע ב י ע ט ע נ ד ד א אי ם ג ע ר א ד ע? פ ע ר ק א ר פ ע ר ט ע ב ע צ י י נ נ ע ט ו ו ע ל ט ע נ ב וי ע ן ע ר צ י ע ו צ נ ג צו גו ר ר וו עגן ד א נ י ע נ ע ל ע נ ט א פ ^ ל ע ט ע נ ו ו ע הp א ו י ס ס ע ר ע ס כ י פ פ ע ר ש ט א ג ד ע ג פ ע ר נ ס ק נ י פ מ ע ר פ ע ח א ה נ ט אי ה ר ד א וו א ס ג ע ה א ר ט נ א ג צ ע ס א י י ג ע ג ע ר ע ט ט ע ט ר ו י ב פ א נ ע ל ט ר ר ג ע ב ע ט ע ד י ע ז ע א ו ג פ ע ר ש ט א נ ד ע נ ע נ י י ס ט וו א ם א י נ נ ע ר ב ע נ ר י פ ף נ י י ב ט איין ד י ע ז ע ן ז י י ט ע נ י י ס ט א ו י ם ס ע ר ג ע ו ע ט צ ע פ א נ כ ע ר ש י י ב ד ר ו ק ק ם ד ו ל ד ע ן פ י נ ד ע נ ד ה ע ר די ם צי פ לי ן פ ע כ א נ י ש ד י ג א מ י ש ז ע ל ב פ פ i פ ע נ ש ע ג ע ר נ י ע ד ר י ג ט י ו ד ע נ ט ה ו ם י ו ד ע נ ט ה ו ם א לז א ע ר צ י י ט נ ג נ ו ר ד א פ א ן ו ו א ו ר ר ע ן ווי ם ם ען א ו נ פ ע ר ש ט א ג ד ק ר ל ע ב ע נ ם כ א א י ב ו נ נ ע ן ^ p n מ ל ל פ p n ~ א ו ג ע ר ק א נ נ ט ב ר ו 5 ש ט י ק ק פ אן ה א ר ע ן ז י א פ י ץ ב נ י ט י ן א ו נ ב ע ג ר י פ פ ע ג א י ד ט ק ע נ נ ק?? ניץ פ י ט ל ע ב ע ן ד א א י נ נ י ג ע ר ט ר א ב ד ר ו ק ק ו ו ע ר ד ק ל י ע ב ע ד י ע ז ע ר או י ך וו ע ר ד ע ן פ י ט ל ע ה ר ע ד א א ב די ן ד א ל ע ה ר ע ד א ע ר א ם ם ען ל א ם ם ע ן נ ע ב ע נ י 5 ט נ א ך נ ו ר א י ך c

141 י -י* ' י י לב הפקשה איה יל צות ןוייגה דומלו בר ךשמב המכ םיינש ך גתב םש שרדמו טרפ ו לב דעצ שי דעס ךמסו הזל ארמ נב םא ןיבנ קר רבד ורוש ו דעצ : לאשנ המ יתעמש? הזב המ אווד גשומ רבדה? המ איה?ותדועת הזיא הלועפ םשל ת ו א הכרענ? המ אוה גשומ ןויערה טושפה סח הנובבו? םע הלדבהה תוריהזכ הבר ץב אתירואד ץכו ןנברד ןיבהל ןושארה םצעמ רבדה ינשהו עבטמ הכלהה האיבמה ידיל ה ש עמ דוחו תתל בל םירוקמה םידהוימה רש א םמעטמ םקומנו ונתנ בתקהל קר םירבד םידחוימה דעבו קלח שומש השעמה ךא תול רבדה הרסמנ חורהל רותכ הרות בש הפ וא ןיבהל רבד ךותמ רבד ירחא לב הלא המ לאשת ךשפנ אוצמל הרותב ילב קפס 'תולגתה ךיא תומל ןוצר 'ה םינינקה סע םינותנה ךל הנמל דננו הלא ביבסמ ךל וא רמואב רחא ךיא לועפת תדמכ קדצה הבהאהו םע םלב דגנו ם ןנובתה בטיה הלא ףרצו לא הז גשומה המ אוה לארשי דכל ותדועת איצוהל ןויערה הזה הלועפל םייחב וי םג רומשל ץיערה (עעTא) הזה יבלב ןנשלו ותוא ויפב ויתפשבו ךנהל הזכ ומצע ו םירחא הנורחאבו םישת ךכל ןנובתהל רבד עבונה רץלממ ייח הנידמה ולש ימ םדק הלא ןבומב םתויהב םיקותר םצראמ שרדנ םתומל אציו ךל הזמ ןבוח הרותה הוצ וגל השמ השרומ תלזדק בקעי (א תורות תועידיה ולגתנ ידי םוסרפ הדלוחד רבד יצזג 'ה םלועה םדאה תוימוו לארשי םהיתואצותו רהל רותב םתוא יטפשמ הנומאה עדמהו יךניעכקר םייחה םימיץרמה םירשואמו יע חורה בלהו (ב םיטפשמ ירמא קדצ דגנ םימצע םימודה ךל יפ דוסיה לש קוח יוושה ךילא אוהו קדצה דגנ םישנאה ~ (נ םיקוח יקוח קדצה דגנ םימצע םיענכנה ךיתחת יפ דוסיה ןינק ה המה ה : אצד יקוח קדצה דגנ המדאה םיחמצה יבו םייחה םתשלשו דח ^ םיאבה לובנב ךתומצע דננ ךיניגק ךפוג ךתנוכת ךשפנ ךחורו (ד תוצמ תוצמ הבהאה ל םוקיה ילבמ םהי םתוא לא ןינק ךתומצע םעטמ קר ה תדוקפ ךתדועת גשומו ת ד וע ת (ה -ל א ר ש יש יא תודע ידומ ע ןורכז לש תויתמא תומייקמ דעב םדאה לארשד םיראותמה תודעב רובדח : תותואו תולועפה דעב דהא ד ע לארשי ולהצוחמו (ו הדובע שדקל אשנלו םייחה םיימינפה ןעמל תומ ותדועת םייחב םיינוציחה ידי תרהט ןויערה תותואב תולועפה רובדהו ןכלו הל תודוסיה םיישארה : הקדצ הבהא םג ךונח (א דבבלהקדצ םצע רותב ריש 'ה לב ןינק הדועתב תיהלא לב רדס רותב קוח ה ו םהיפ תומל

142 י_ -''?H ג ע ב ע ש י ע ד ע נ ע ן א י ה נ ק ו ו י ע ו ם ל ע ה ר ט ה י י ל ע ד ו נ ג ווי א ב ע ג ר י נ ד ו נ ג מי ר ווי ע ו ם איז ט מ ד ר ש מי ר נ ו ר ע ר ג ע ב נ י ס ם נ ו ר פ א ס ט ג ר ו נ ד צ י ג ע א ל ל ג ע מ י י נ ע פ י ר ה י פ א ט ה ע ז ע נ ו ר ט ע ה ר י א ד די ג ע ן ט י ט ע ל ק ו נ פ ט א ב ע ר ש ט ו די ו מ ס א נ ז י כ ט ק ב ע ג ר י פ פ ס נ ע נ נ ו ג ג פ א ר ב ע ה א ל ט ע נ ד ל עז ע ן פ א ן ק י י נ ע ת נ ך י ע ד ע ס ד א פי ר וו ענן ג ע פ ר א ג ט : ו ר א ם ג ע ג ע נ ש ט א ג ד ע ס א נ ג ע א ר ד נ ע ט א ב זי 5 ט ד ר ב נ ן נ א ט ו ר ד א ג ו ר ד ע ט א י ל אי ם ה א ב ע ב ע ג ר י פ ף 7 ^ י ע ר ע ר ה י ע ד ע ר פ א ס ס ט ש ר י ט ט פ ע ר נ א מ מ ע ן?? ו ו ע ל כ ע ר ב ע ש ט י מ ס ו ע? וו א ם? ע ר פ א ס ס ט? ט י ט פ י ר י ע נ אוי ם א י ה ר מי ט פ ר א ק ט י ש ע ן ג ע ה א ר י ג ע ר ר נ א ט י ר ל י כ ע ר ז א ר ג פ א ל ט י ג ע ר וו עז ען ר פ ע ר וו י ר ק לי כ ו נ ג ר י ק ק ז י כ ט או י ף א י ם זינן ש י י ד ו נ ג ג מ ר א ש ר י ט ט ו ו ע ל כ ע ר י ו ע ל כ ע י ע ד ע פ ע ר א ו י ס פ י ה ל עז ע ן ש ם ז י א א נ ז י כ ט ב ע ש ט א ט י ג ו נ ג פ א ר ב ע ג ר י ף ש ר י ט ט ד ע ס ז י מ ב א ל ה א נ ד ל ו נ ג צוז א ט מ ענ ה א נ ג ^ ^ או נ ד ר ג ע ג ע נ ש ט א ג ד ע ס ג ע ז ע ט צ מ י ט ד א ו ר י ה א ד י ע ז ע ס א י י ג ע נ ט ה י ם ל י כ ק י י ט א ו י ס ע ר פ א ס ס ע ן ק ו ו ע ל ן ר נ י ע ש ר י י ב ע ן אוי ם ג ר ו נ ד ז א ט ץ פ י י נ ד גו ר ר א ם ב ע ז א נ ע א גו ו ע ג דונ ג ג ע ב ע ן ד א ס א ל ל ג ע מ יי נ ע ר ע ן גיי פ ט ב ע ל ע ה ר ו נ ג א ז ע ל ב ס ט ט ה א ט י ג ע ר א נ א ל י ז ע א י ב ע ר ל א ס ס ע ן מ י נ ד ל י כ ע ר נ א ך א ל ל בי ז ה ע רי ג ע ן וו א ם ע רו ו א ר ט ע ן ת ו ר ה? נ י ב ט ו ו א ה ר א פ פ ע נ ב א ר ו נ ג א ו מ ג ע ב ע נ ד ע ג ע ר ע ב ט י ג ק י י ט נ ע ה ט ע ן ד י ע ס ב ע ן ה ו ע א ל ל ע ס ד י ע ס ב ע ו ו א ה ר ע ן ווי א א י ם ג ^ ט ט ע נ ד ל י ך ש ט א א ט ע ג ל ע ב ע ג ס ל א נ ד ע א י נ ה א ל ט וו ע ל ט ש ט א א ט ע ל י ע ב ע נ א ך טי ט גון ווי ל ל ען א י ב ע ן ד א א ל ל אי ה נ ע ן ג ע ג ע ב ע נ ע ן ג ע ג ע ן א ל ל ע ס ע ר פ י ל ל ע ן ט י ט א נ ם ו ו א ר ט ע ווי א ז י א ז א ל ל ען ת ג ן ל ע ב ע ן י פ ע ר ו ו י ר ק ל י כ ע ן ט י ט ב ע ג ר י פ ף ז א נ ן א ו י ס ש פ ר ע כ ע ן ז א ל ל ז י ך א ל ל פ ל י ע ס ס ט ק י י נ ע פ ע ר פ פ ל י כ ט ע ט ע ן וו א ם ו ו ע ל כ ע ס אוי ם א נ ו ו ע נ ד ו ג ג ת ו ר ה א ל ל י ש ר א ל ס ל ע ט צ ט ע ר ע אי 7 ב ע ג ר י פ ף ת א א נ ק נ א ט י ר ל י ך ג ע ג ק ר א ם א ל ל נ י 5 ט? פ י ג ד ע ט נ ו ר א י ד ע ע ד ע ס ז ע ל זיי ג וי א ר ע ר צ י ע איי נ ס טי ג ע ן א ו י ס ס ע ר ר האבען ד ע ן א ( ת ו ר ו ת : מ ע ג ש ג ע ש י נ ט ל י ך י ש ר א ל ט ה ו ם טי ט א ווי ס ם ענ םז א ט צ ע ז א נ ן ה ע ר ץ ש פ ר י ב ע א ו י פ נ ע ה מ ע נ ד ע ג ר ו נ ד ז א ט צ ע ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ד י ע ז ע ר פ ר י ג צ י פ י ק ג ע ג ען ג ליי 5 ה י י ט א לז א א פ פ ע ג ב א ר ט ק אי ה ר ע ן פ א ל ג ען א נ ע ר ק ע נ נ ע ג ד ע אי ה נ ע ן ל ע ב ע נ ם אי ד ע ע ן נ י כ ט א י ב ע ר ט י ט ג א ט ט ב ( ג ל י י כ ג ע א ר ת ע ט ע ג ל ו י ב ע נ ס ג י י ס ט מ ש פ ט י ם : וו עז ען אוי ם א ו י ם ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ג ע ג ען מ ע נ ש ע ן ג ( ו ו ע ז ק ג ע ג ען ה ק י ם : א וי ם ע ר ד ע ^ נ ל י ב ק י י ט א ד ם ש פ רי 5 ע ד ע ו ג ר ו נ ד ז א ט צ ע ג ע ר ע ב ט י ג ק י י ט פ פ ל א ג צ ע מ ה י ע ר א ^ ^ * ^ ג א נ ג ע ן ג ע ג ען אי ה נ ע ן ג א ט ט ע ^ ר י ג ק י י ט א ל ל ע ג ע ג ע ן א י ה ר ע ן 1 0 ד ר י י א ב ע ז י ט ץ ש א ן א ו נ ט ע ר נ ע א ר ד נ ע ט ע א לז א ג ע ג ע ן ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט א י ה ר ע א י ה ר ק פ ע ר ק א ר פ ע ר א י ה ר ג ע מ י ט ה אי ה ר ע ן גייפט ד ( מ ת : ג ע ב א ט ע ל י ע ב ע ג ע נ ק

143 י 1 * 'y- 146 ' V ל מ ל א ו ת כ ל ד ב ר ה נ ד ר ש להם כ ( א ה ב ה ה י א ד ו ר ש ת ל ה ת ב ו נ ן ע ל כ ל י ר כ ע ל י ל ד ה כ א ח ל ך ו ל פ ע ו ל ע ל י ו ו ע ל כ ח ו ת י ו ל ה ב י א א ו ת ו ל ת כ ו נ ת ו ה י ע ו ד ה מ ז ד מ ב ל י א ה ב ה ע צ מ י ת ו ל מ ע ן ת ה י ה כ ז ה ת ם ו י ש ר כ ר ן ה ו ל מ ל א ו ת פ ק ו ד ת ו נ ( ה ח נ ו ך ל ח נ ך ע צ מ ו ו א ח ר י ם ל פ ע ו ל ו ת כ א ל ה ל ה כ י ר ו ל ה ו ק י ר ה א מ ת י ו ת ל מ ע ן ת ה י י נ ה ל י ס ו ד ו ת ה ח י י ם ל ד ב ר ב ם ב ע ד ע צ מ ו ו ב ע ד א ח ר י ם ו ל ש ו ב ו ל ד ב ו ק ב ה ם א ם ה ר ח ק נ ו א ו ת ן ט מ נ ו ע י י ה ח י י ם - נ ע ב ר נ א ע ל פ נ י כ ל א ח ד מ א ל ה י ס ו ד ה ר ע י ו ן ה מ ו ס ד ל מ ו ו נ ש ק י ף ע ל י ה ם ב ל ב מ ב י ן

144 1 4 7 ג ע ג ען ט ר א ג א ל ל ע וו עז ען ה ( ע ד ו ת ד ע נ ק ט א ל ע ה י ט ען ד ו ר ך צ ע ל נ ע ן פ י ר י ש ר א ל ס ע ר ע ן א לז א וויי ה ע ל ע ב ע ן א ה נ ע ב ע ג רי פ ע פ י ר ד א ר ע ט ע ל ל ו ג ג ע ן ד ע ס ד ו ר ך ג ר ו נ ד ב ע ג ר י פ ע א נ ש פ ר ו ך מ ע ג ש א י ה ר ע ר ז ע ל ב ק ריין ו ו א ר ט ט ע נ ש י ש ר א ל ט ה ו ם אוי ם ג א ט ט י ש ר א ל ב ע ש ט י מ מ ו נ ג ט ה א ט ז י ט ב א ל ב ע ג ר י נ ד ע נ ד ע ד ע ן פ י ר א ו י פ א י ב ע ר י ש ר א ל הי ג אוי ם ו ( אי ג נ ע ר ע ן ל ע ב ע נ ם א ו ר ט ה יי ל ס לי י ט ע ר ו ג ג ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט פי ר ע ב ו ד ה : ב ע ר ו פ ס ע ר פ י ל ל ו נ ג ז י ט ב א ל ה א נ ד ל ו נ ג ל י ע ב ע ו ו א ה ר א י י ג ע ר ה ע ב ו נ ג אי ם א ו י ם ו ו א ר ט ע ר צ י ע ה ו נ ג י ד א ( 1 ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ד א ס א י ז ט א צ ט ו נ ג י ע ו ו ע ז ע נ ס ג א ט ט ג ע ש ^ פ ף ס י ע א י י נ א י י ג ע נ ט ה ו מ ם ג א ט ט ע ס ג ע ו ע ט צ א י י נ ע ר ג א ט ט ע ס ב ע ש ט י ט ט ו נ ג י ע ר ע ר א ר ד נ ו נ ג א ו נ % ג ע ני ג ע ן א ל ל ען אי ה ר ע ן א נ ש פ ר י כ ע ן ( 2 ל י ע ב ע ^ ד א ם א י ז ט או י פ ג א ה ט ע י ע ד ע ס ו ו ע ז ענ ם א י י נ ג א ט ט ע ס ק י נ ד ם ז י י נ ע ר ב ר ו ם א י ה ם 5 אן ^ 5 ר ו נ ג ג א ט ט ג ע ז ע ט צ ט ע ן ז ע ל ב ע ן ב ע ש ט י מ מ ו נ ג ג א ט ט ו וי ל ל ע ע ר פ י ל ל ו נ ג ג א ט ט ל י כ ע ן א וי פ ט ר א ג ם או ג ד או ג ד א נ ע ר ל ע ב ע ג ם פ ר י ג צ י פ ע ו ו י ע ע ר ר י נ ג ו נ ג ז א ל ב ל ע ב ע ן א י י ג ג ע ב י ם ם ט צו ם ר ע ן טי ט ג ר ו נ ד ע ד ו ר ך ווי ר ק ען ג ע ה ע ן לי ע ג ע ג ד ע ן ד ו ר ך א וי ם ש פ ר ו ך ב ע ה ע ר צ י ג ו נ ג ווי ר א י ד ע ע ן ז י י נ ע ר פ ע ר ה א ל ט נ י ס מ ע א ה ג ע א נ ש פ ר ו ך ריין ( 3 ע ר צ י ע ה ו נ ג ב ע ה ע ר צ י ג ו ך ג ז ע ל ב ע ן גון ר פ י ר ז ע ל ב ע ן ד ו ר ך א י ב ע ר ז י כ ט זי ך וו עגן ה ע ב ע ן ז י י נ ע ר ז ע ל ב ס ט ו ו א ה ר היי ט ע ן ה ע ר ו י ם ד ו ר ך א ג ע ר א ם א י י ג צ ע ל נ r

145 י י ז * ' ' ^ i-'v V5 ' V *\!*י "Ov I * י ב פ ר ס ו ם ה מ ט נ ן מ ע ג ל א פ נ י ת ו ר ו ת ה ת ו ל ד ה חי י ך ח י י ך ר ע י ו ג י ך המכתב ל ה ו ק י ר ל י ס ו דו ת ו ל כ ב ד ה ח י י ם ז ר ג ש ו ת י ך העשתי כ י ה ' עשר ה א מ ת י ו ת ה ו א ה ב א ו ת א ל ה י ך ע י ה ל א ה ת ג ל ו ת ה ו א מ ד ב ר ו ת י ך ו פ ע ו ל ו ת י ך א ( א ח ד ו ת ו ו ל א ח ד כ ל ת ו ק י ר כ ח ו ת י ך א ל ה א ל ה י ח י ד ו ה מיו ח ד ל ד ע ת כ י ו ת כ ב ד כ מ ו ו א מ צ ע י ך מ י ד ו י ד ו ו ע ל ת כ ך א ך ו מ ס ב ו ת ה מ ה ל ה ש כ י ל תי ך ל ך כ ( ל ה כ י ר ו ל ה ו קי ר ג ם ע צ מ ך ל ך ג ל ה ה ת נ ו ך מ ט ו ב ו ו ל ט ה ר ר נ ו ג ם כ י ל כ ל פ ע ו ל ו ת ה ע ת ה נ ך ת מ י ד ה ע ט ד ה ל כ ל י צ י ר ה ו א ר ת ח ת ו ל ה ב י ן ל י ח ס ה מ פ ל ס כ ל א ו ת ם ה ש ג ח ת ו נ ב ר א ו ל ה כ י ר ע ב ד פ ו ע ל כ מ ו ה ם ו ע מ ה ם יחד נ ( ו ל ז ד ( ע י ח ( ו ה ב ט חו ן ת ע ו ד ת ך כ צ ע ר ז) ו ב ש מ ח ת ה ה כ ר ו ת ה א ל ה ב ה ט א מ י ת ת ו מ ח ש ב ו ת י ך ה ס ר כ ל מ מ ך מ כ ל ג או ן ל ל מ ו ד ל ה ו צ י א י ר מ מ נ ת ה ' מ ך ל ו ג ו ר ל ך א ה ב ת ו ת ו ר ת ו ( ד ב ר ל ה ס י ר ו ג ו ב ה ו א ה ב ת מ ל ב ך י ש פ י ל כ ל ר ע י ו ן ד ^ ע נ ו ג י ם ע ר כ ך ח ( ה י ר י ם ל נ ק י ם ב נ י א ל ה י ך ט ( י ו ר ו כ א ל ה ו י ר א ו פ ק ו ד ה א ל ה כ ע ו ל ם י ש נ ח ז י ק ה י-הצדק! ת ב י ט ע פ י ו ל ח ש ו ב ע ל מ ר ת מ י ל ק ר ו א כ ל לנ ו ה א מ ת י ו ת ל ה ם ה א י ש ב כ ח ו ת כ י כ ל ה צ ד ק א ו ת ו א ד ם ע ר כ ם ת כ ב ד מ ת י ו ה ח פ ץ ה מ ה ב ש ם כ י ע ל י ך כ ל א י ן א מ ת ו ב ת ב ו נ ת לו י ר כ י ל ה נ י ח ש ל ד ה ו א ד ו מ ה ו ל ה ת ה ל ך ד ב ר מ פ ע ו ל ו ת ב ת ו ר א ם ק ח נ ה א י ש מ ס ב י ב מ ת נ ת ז א ל ל ך ז ו ל ת ם ש מ ו ש ב א ה ב ה ו ש נ ו ן ש ו א ו ת פ ל ב ה י ו ת ם ה מ א מ ר י ם ו ק ד ו ש ת ל ה ש ת ת ף ב נ י ם ה ת ג ל ו ת ה ש ם ר ק ב ת ו ר י ס ו ד ו ת מ ו ש ג ת ח י ה כ ת ו ר ה ת ג ל ו ת ו ל א לו! מ ש פ ט י ם ב א מ ת י ש ר א ל ל ך ה ב י ד ו ת ב י א ו ל כ ב ד ו ב ך ה מ ה פ י ע ל ח ו ב ת ך לו ו ל ת ת לו ק ל ל ה ב ת ו ר א ו כ ל ב ע ו ל ם! י צ י ר כ ל ד ב ר ע צ מ ו ת ו מ ו ש נ י ך א ב ל ב ת ו ר ה כ ל ה ר א ש ו נ ה : ה ר א ש י ת ה נ ס ת ר ת א ל ה י ך ר כ ש א) ששות כ ב דברים יח ינ ויקרא יש כ ו נ ב) דברים ו ד ד ל ם ששות כ ג) דברים ד י ם כ ד) דברים ד ס ה י ם ה) דברים ח ב' ו) דבייש ו יב י ג שש ד ש שש ו ם ז ז י ם ו ב ח י י ו לו ה צ ד ק ח ו ב ת ך ב ג ו פ ו ז) דברים יו ד י ב ם 1 ויקיא י א שד ב ז דברים ח) ח י א שם ה יח מ) דברים םו ז ויקרא י ש יח

146 י' *יי ליי ט ע ר ם ה ע ב ע ל ם ר ו פ ע נ ד ת ו ר ו ת ב ע ה ע ר צ ע ו ע ל ע ב ע נ ם פ ר י נ צ י פ ע ד י י ג ע ר ד י י נ ד י י נ ע ק ר א פ ט ע איינ ען ה ען ן ג ע ד א נ ק ע ן! ג א נ צ ע ן ב ע ג רי י פ ע ן מ י ט ט ^ עלפטער בריעף ג א ט ט ל ע ב ע נ ם א ל ל ע ג ע שי 5 ט ל י ך ג ע פ י ה ל ע זיי ט ע ן ג ע א פ פ ע נ ב א ר ט ע ן ו ו א ה ר היי ט ע ן ד י י נ ע ס ג א ט ט ר א ם ה י י ס ס ט וו א ר ט ע ^ או נ ד ט ה א ט ק א ( ב ( ז א ל כ ע ן ו וי ר ק ע נ ד ע ן ו וי ר ק ע נ ד ע ן ד י ע נ ע ר ד י י נ 5 ע ר ה א ל ט נ י ם ם ע ד י ע נ ע ר ש א פ ט ב ע ג רי י פ ע ן ז י י נ ע ר ל ע ב ע נ ם אוי ם א ל ל ע ר איי ג היי ט ד י ך איי ני ג ע ן א ו י פ א ל ל ע א ו ג ט ע ר צו ד י ע ז וו עז ען א י ה נ ע ן ג ( ע ר צ י ע ת נ ג ק ע נ נ ט נ י ם ם ע ן ד א פ י ר ד י ר ד א הין צו ג א ט ט ל י ע ב ע ו ו א ה ר היי ט ו) ד י ר דיין זיין ע ר צ י י ג ע ן אוי ם ווי ל ל ע ג ע שי ק ק ז י י נ ע ר פ י ר א ל ל ע ב ע נ ו ט צ ע ן ציי ט ע ן ד י ך א פ פ ע נ ב א ר ע ט ד י ך ז ע ל ב ע ר א י י נ ר י י ד ( ה ( ג א ט ט ו ר 5 ט ג י ט ע אוי ם א וי ם ז י י נ ע ר ד א ם ג א ט ט פ ע ר ט ר ו י ע ן די עז ע ן ג ר א ם ם ע א ד ם ע ר דיין - א י נ נ ע ר פ ע ר ע ד ע ל ן 5 אן א ב ל ע ג ע ש ט ע ר ץ ג א ט ט א ל ל טו ל א צי א ן ו ו א ם ש ט א ל ץ טי ט פ ר י י ד ע ל י ע ב ע ע ^ ל י ם ע נ ד ע ן ב ע ג ר י פ ף נ ו ר נ ע ה ט ע ל ע ב ם ט ט ע ג ש ד י ך פ אן א ל ל ע ר ד י י נ ג ענ ו ם ם זו כ ט א ו ם 6 א נ ג ע וו עז ען וואהרד יי טען ז א ט צ ע א פ פ ע נ ב א ר ט אוי ף I נ ו ר היי לי ג ען ב ע ר ו פ ע ד א ס ם ריין ה ע ר א ב צ א ג ע ז י י נ ע ר ו ו ע ר ד ע ז ( ח) ט ( ט ש פ ט י ם א ב ע ר א ל ל ו ו י א ד ו א י ש ר א ל ב ע ג ר י פ ^ ע ן א י ן ע ר ם ט ע נ י 5 ט אוי ם ד י א י י נ ע ר פ א ר ו נ ג נ י כ ט ם ד ע ן ז א ל כ ע ב ע פ א ה ל ע ן ה א ט מ י ט פ י ה ל ע נ ד א ל ל ע כ י ט ט א נ ע ק י ג טי ט ד י י נ ע ס א נ ו ו ע נ ד ע ג ע ק א פ י ט ה א ט א ם ע ג ב א ר ו נ ג ע ן נ ו ר פ ר י נ צ י פ ע וו ע ד וו ע ר ט ה ג א ט ט וו ע ל ט ג ע ר ע 5 ט י ג קיי ט! י ע וו עז ען או ם ד י ך ד י ר ד י י נ ג א ט ט א י ה ם א ע ע א י י ג נ ע ט נ ע נ נ ע ן איין אן \ ר ע כ ט ג א ט ט ע ר ט ה י י ל ט א נ א ך אן א י ה ם ה א ט ל א ם ם ט נ י 5 ט ג א ט ט ש פ ע נ ט 2 לו ך ב ר י ג ג ט! זיין ג ע ב א ט ו ו א ה ר היי ט וו ענן ד ו א ^ ט ט ו ד ל ל ווי ר ק לי ך ט י ט ג א ט ט ע ^ א פ ט ע ן ד א ם ם ד ו א א כ ט ט ג ע ^ פ ף א ל ל ז י י נ ע ע ר ט ה י י ל ט וו א ם א) עמז ת ב ב ב) דברים ו ד ר' ל ם שפות כ ג דברים יח יג מקרא ים כ ו ג) דברים ד י ם ב ד) דבדים ד ם ה י ם ח) דברים ח* ב ו) דברים ד יב י נ שם ד ם שס ו ם*ז ז יים ז) דברים יו ד י ב ם ז ויקרא י א ם ד כ' ז ח) דברים ח י א שם ח י ח ם) דברים םו ן ויקרא י ם י ח ר ע כ ט ע ד א ם ז י י נ ע ט ע נ ש ע ן י ע ד ע ן ד י י ג

147 ו ב ח י י ו י א ( י ב ( ל ו 1r>0 י ( ב ז כ י ו ת י ו ב מ ר ה ב ג ו פ ו ט ו ( ע ל ה ש ל ו ם י ז ( י ה ( ע ל י ו J ל ע ו ל ם מ ה א ד מ ה ו כ ה ו ת ה ל א ה י ו צ א פ ה ת ח ת ך י ע ן נ כ ו ן י ט ( ב ג ו פ ו כ י ו ב מ נ י ן א ו ק נ י נ י ך ה מ ת פ ש ט י ע ב ר ו ו ב מ ש ו ר ה ב מ מ ו נ ו ה ח ו פ ש ל ע ו ל ם א ל א ל ע י ב ר ש ו ת ו מ ע ש ה ו ש ל ו א נ ו ש ו ת ח ב ו ל ו ת י ו ב ק נ י נ ו ת ה י י נ ה פ ע ו ל ו ת ב ה ו ת י ך ו ה ח ו ק י ם : ה ו א א ש ך נ פ ש ך ש מ ח ת ת ש ת מ ש ת ש א כ מ ו האני * י ד ( ת ו צ י א ה כ ל ש ל ך ד ^ י י ם י נ ( ל כ ב ד ו ל ך ל ה ר ע ל מ ל א ו ת ו מ נ ו ח ת ת ו ע ל ת ה א ד ם כ ן ע ד ה צ מ ח י ם ב ה י ו ת ל ו ה נ פ ש ה ח ט ר ו ן ה ז ב ו ת ע ל ט ז ( ב ע ל ה כ ב ו ד ה ז י ק ה א מ ת ו ע ל מ מ ו ם ו ר פ י ו ן ג ו פ ו ר ו ח ו ו ל כ ו ה ש ל ט ו ן ת ת נ ה ג י ו ת ר ו מ פ ל ג ת מ כ ל ם ו ה מ ש פ ט כ ל ת ב נ ה י ר ה ב ע ל י כ ש ם ל ך י ש מ מ ך ו ל מ ט ה ח י י ם -שלי ג ו פ ך ש ם מ מ ו ש ג ע פ י ו ל ה ר ג י ש נ ו פ ך ה י ו ה י ר י ם ל מ ו 1 מ י צ ר ו ר ו ח ך ב ר ו ר י ם א ל ק י ו ם ה ב ר ו א י ם ל פ ע ו ל מ מ ו ש ג ה ק נ י ן נ נ ד ם ה ש ו ו י ב מ ד ת ש ל ה צ ד ק כ מ ו ה ע צ מ י ם נ נ ד ה א ד ם ה ד ו מ י ם ל ב ב ך ה ר ו ב ר ג ש ו ת כ כ ה ו ת נ א י ב ה י ו ת ם ת ע ש ב ד ב ר י ם ו מ ו ב נ י ם ב ם ה מ י נ י ם ב ה י ו ת ם ק נ י ן ע ל י ך ח ' א ח י ך ה פ ע ו ל ה ל ך ח ו ב ו ת ר ק ה נ ו ג ע י ם ה כ ל ה! ב ה י ו ת ם ע ב ד י ם ה ו א ה מ ש פ ט י ם ל ה כ י ר ה א ד ם ל כ ל ל מ ג ן ג ב ר י ר י פ ע ל ו כ ה מ ש פ ט י ם א ל ה ש ת מ ש ס ד ר ת ש ח י ת ב ב ל ד ב ר ו מ ו ט ה מ ו ב נ י ם ע צ מ ו ת ך ע מ י ת ך א ח ר י ח ד ד ב ר ה מ ה מ ה ם! כ י ב ע ד ו ב ר ו ר י ם ל ך י צ א כ ל ל ך ה מ ש פ ט ל נ ו ה נ כ נ ע י ם י ו ת ר ל ו א ב ה ש כ ל ל מ ע ן ל ו א א ז י ד ר ש ו א ל ה כ ר ת ג ם ת ר ע ת ר ג י ש י כ ו ל ת ו ד ע ת כ כ ה א ל ל ח ו ש ה ח ו ק י ם מ מ ך : ו א ל כ ( ה ' כ מ ע ר כ ת א ל ה ב ר י א ה ת ע ר כ ם כ ב ( כ ל א י ם כ ב ד ב א ( ר ג ש ו ת ה ב ע ל י י) שפות כ י ג דגרים כה א' שם כ ז כ ד י ד ח ם יא) ו ^ א י ם י א י ג שטות כ בא ויקרא ה' ב א דברים ב י י ד ד ד ם יב) ויקרא כה י ר שםות כב ו' ם' י ג ח ם יג) וי^ א י ם ל ה דברים כ ר ינ ח מ יד) שפות כ ב ד' ה' כא ל ה ל נ דברים כ ב^ ח סו) שמות כ נ ז וינךא י ם י א איה ח כ מז) שמות כ ב כ ויקרא ים ל r שם כ ה ם«שם י ם יז) ויקרא י פ-פ ז דברים י ז ה' י י ד יח) ויקרא י םי ד דברים כ ז י ח שפית כ אי ח יח ח ם ח ם w י ג י ר ח כ א ח ים) שמות כ י ד ויקרא י ם ס ו ש»ת ב נ א ו ח דברים א פ ז ח ם כ) דברים כ כ ב ד י ם ויקיא בב ב ד הל מלבים י ח ט ז על הי ד שבת ס ז ע ב בא) ויקרא י ם י ם דברים כ ב בב) דברים ב ב ו ויקרא ב ב כ ח י ר ם-י א שמות כ ג י ם י ו ד כ ב ו ד ת צ ר כ ב ד ו נ ט י ו ת א ה

148 \ ד י י נ ע ס ז יי נ ע ר ג ליי צ ען ע ר ו ו י י ט ע ר ט ק אן ג ען טי ט פ א ן י ב ( א נ ש פ ר ו ך ד י ר ע ר ס ט ק ^ ר פ ע ר ה י ל ל ע ק ^ ר פ ע ר א י ה ן ש פ ע נ ד ע נ ד ע ז י י נ ע א ו נ ז י 5 ט ב א ר ע ז י י נ זי י נ ב ע ז י ט ץ ל ע ב ק י ( פ ע ר ז א נ ל י כ ק י י ט י א ( ק א ר פ ע ר ג ע ט י ט ה ם ר ו ה ע א ו ^ א מ א ס ס ב ע ז י ט ץ ו ו א ה ר היי ט ב ע ז י ט צ א י ב ע ר ט ר א ט נ ג ע ן צ א ה ל ג ע ש א ד ע ט ע ן טו) יג) י ד ( ט ז ( אוי ף ע ה ר ע אוי ף אי ה ן 5 ר י י ה י י ט פ ר י ע ד ע ן א ץ זיי ג זייג ען ע ר ג ^ נ ע יז) א כ ט ע ס ט א ב ט ע ס ט ק י נ ס ט 5 י ך א נ ש פ ר י כ ע ן ק ר א 5 ט ל י י ם ט ו נ ד ע ס ל ע ב ע נ ס פ ר י י ח ג ב ר ו י כ ע ס ט ז י י נ ע ק ^ ר פ ע ר ג י י כ ט ה ע ר צ ע נ ס ש ו ו א כ ע מ י ס ס ב ר וי כ ע מ ט דו א ווי א חו קי ם ד י י נ ע ג ע ז ע ט צ לי כ ע ג ע ו ו א ל ט א י ב ע ר אי הן נ י ם ט ע ד יח) י ט ( t ווי א ע ר ר ע א ל ל ד ע ן ט ר?^ג ט ט ע נ ש ע ן ז א י ע ד ע ס וו עזען א י ה ם ז י י נ ט י ס ס נ י מ מ ע ר א ב ו ו א ר ט ם 5 אן בי ו ר פ פ ל א ג צ ע ן איי ג ע נ ע ן ק א ר פ ע ר ד י י נ ע איי ג ענ ע ן ז ע ע ל ע נ ק ר ^ ט ע דיין א י י ג ע נ ט ע ה ר ג ע ג ען ל י נ ק י י ט ט י ע נ ע ט היי ל ם איז ט א ל ל ט ע נ ש ע ן פ ל י ם ט ג ו ר א ל ל ד י ר ב ר ו מ ע נ ש ע ן א נ ע ז א ק ל א ר וו עו ען ד י ך ה י ע ר ד י ר ^ דיין נ ע נ נ ס ט א י ז ט וו א ם אי ה ר ע ן ו ע ל ב ע ר ד א ר ט אוי ם אוי ם א ו נ ט ע ר ג ע ב ע נ ע ב ע ג ר י פ ף א נ פ א ר ו נ ג ע ן ה י נ א י י נ פ י ה ל ק דינ איינ 2 י ה ל ען " ק ע נ נ ק ג ע ג ען נ>ןטדיג ב ע ג ר י פ ף ט הי דו ו ע ל ט דיינ ען א י ך ד א ס ד י ע ז ע ל ב ע ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ג ליי 5 ק פ ע רז ^ ג * ג א ט ט ה ^ ר י ג ק י י ט ג א ט ד י י נ ע ווילל קיר ק ל א ר ע ר 5 ע ר ט ר י ט ט ה א ם ט ווייל ק * ^ ג ג ק ו וי ד ד ע ס ט ע ב ע ן ד ו א ו א ד י ך ד י י נ ק ד ו א או ם ע ב ע נ ז א ^ ר פ ע ר ג ר א ם ם ט ע ג ד י ך ד ע ן י ע ג י י ס ט ב ע ד י נ ג ו נ ג ע ן א י ה ר ו א ט ט ע ג וו י ר ק ע ג ם ק ע גנ ע ן ד י ר וו >ץען ח ו קי ם ג א ט ט ט ש פ טי ם איי ג ע נ ט ה ו ט ם וי א פ א ר ן ד י ר פ אן 5 ע ר נ י 5 ט ע קי י נ! א י ט ו נ ג מ י ם ם ב ר וי 5 ע וו עו ען ק י י נ! ע ר ג י י ד ע נ י כ ט ם! ב ע נ ו ט צ ע א ל ל ווייו ע כ)! ג א ט ט ו נ ג ק ג א ט ט א ר ד ג ו ע ט י ש ע וי א נ י 5 ט כא) ג ע ש ^ פ פ ע ד י ע נ ע ר א י ם י) שטות כ י נ דברים בה א שם כ ז כ ד י ד ח ם ה וי ו ה א ל ט ע יא) ויקרא י ם י א * נ שטות כב א ויקרא ה' כ א דברים נ י י ד I ח ם יב) ויקי א ב ה יY שטית כ ב ו ם י ם מקרא ע) י ג ל ה י דברים כ ר יג ח ט ח ט t) שטות כ ב ד ה כא ל ה ל נ דברים כ ב ח סו) שמות ב ג ז ויקרא י ם י א ח ט א ח שטית כ אי ח סז) שמות כ ב כ ויקרא י ם ל ד שם בה פ ן שם י ם י ח ח ם יז) ויקרא י םם ז דברים י ז ח י ד יח) ויקרא י טי ד דברים J{!bי ח שם י ג יב א ח ח ט י ד ים) שטות כ י ^ ויק א י ם סיו שפות בזג א' ר ח דברים א ם ז ח ט כ) דברים כ' י ם ויקרא כיב ב ד הל' טים י ח פ דו גום י ד בא) ויקרא י ם י ם דברים ב ב ח ט שבת ם «עב א ה םי א שנגת ב נ י ם י ד

149 ' *i ^ ה ב ע ^ י ו ה ח ז ק ת ו ח י י ם ו ל ה כ נ י ע ה נ ה ג ם ה ק ד ו ש ה ב מזון ב ז ה ה ע ו ל ם מ ל ח מ ת ש ל ך כ ה י ו ת ו ג ם ת ה י י נ ה כ ב ד כ ג ( ח ו מ ר נ ט י ו ת ק ד ו ש ו ת ג ו ף ה א ד ם ל ב ב ך ר ק צ י ר ע ל ו כ ל י ג ם ו פ ע ו ל ו ת י ך ^ ן ך ת י ו צ ר כ צ נ פ ש ו ל ר ו ח ך ה א ר צ י ו ת ה א נ ו ש י ו ת ו כ ל כ ל ת א ל ל א ו א ל ה ר ו ח ט פ ו ה ח ו ש י ם ל ב לי ה ה ת נ ג ד ו ת ל ת ש ו ק ת כ ד ב ו ר ך ת ש פ ל ש ה נ ה ו י ש ב י ת ה ו ת פ ר י ז י ב ו א ו א ד ם ו מ ו צ א ו ב ע ד כ ך כ ז ( ה מ ע ל ה ש פ ת י ך ל מ ד ר נ ת ב ל י מ ט ה ר ו ה ר ו ח ל כ ן ל ה ע ר י ך ע מ ק א ל ב ט ו ב ב ה מ ה ל מ ע ש ה ו א ל ע ל י ך ל מ ע ן ה ש ו ה ט ה ע ו ל ם ל כ ס ו ת ע ר כ ו י ו ב ל ב ו ( ו ב י ו ל א ב ב ד ת ב י א ל ה י ו ת י ב ו א ו ל ה כ ש י ר ו ל כ ב ד ו כט) ו ג ם ו ד ע ת ר ^ ש ו ק ה ב ח ( ת ח ת כ ב נ י ן ע ד ב ד ( כ ה ( ח ו ק ר ו ח ך א ל צ י ר ל י ד י כ י ו ב א ח ר ו נ ה כ ב ד נ ו פ ך ל ה ג ב י ל ה ת כ ל י ת ת ו כ ו ח ל ק ר ק א מ ו נ י ם ה ת ר פ ו ת ח ל ק ה ב ה מ י ת ב ל כ ב ד ל מ ע ן ה א ד ם א ל ק י מ ז ק כ ע ד א ו ה ב ה מ י צ ד ד י ת ת ה פ ך נ פ ש ך כג) שמיו! ח דברים ב ה ד א ח ח ם כד) דברים בא -י ב י ד כה) בראשית ם ה' דברים דם ו ד ט י ד! דברים י ד א' ויקרא י ם ב דיז י ד כי) דברים כז) וץא נגיו ד ויקרא י א ל כיב שמות סראשית ם ד י ד כח) וךא כ נ י ח דכיד דברים כ ב בבבג פי י ר א*ה דברים י ד ויקרא 1 כ נ שם ככ ה דברים י ב כ ג ויקרא ג דברים יד כ שם י בכ א rm» ל ד כ ו דברים יר כ א * יו ר במדבר ל א כ א ויקרא י ס כ ז דברים כב פם) במדבר לב' דברים כ גכ ב י ד הערה : מגי חשם לפניך רק את התחלות הכווובים «ה א ד ז י ד

150 <'ייין ' t s t : i ' הויווז א ל ט ע ב ע ט ה י ע ר ע פ ע דז אנ לי צ קיי ט ע ד ה א ל ט ו ע גיי ס ט או נ ד ק נ ו ר ט היי ל ם ז א ל כ ע ש א פ ונ ג כ ג ( ע ג ט ^ ה ע ן ד ע ס ז ע ל ב ע ן כ ב ( א ב מ ו ע ג ע פ י ה ל ם ס ע נ ש ע נ ק ^ ר פ ע ר ס וו ענן אידז ם כ ד ( כ ה ( ד י י נ ע ר ג ע פי גי ג ען ריין ג א ה ר ונ ג נ י כ ט טהי^גסג שען מ ע ג ש ל י ך ד ו א נ א ה ר ו נ ג ב א ט ע ן ב ע ש ר א נ ק ו נ ג הי ל ל ע ה א ג ד ל ונ ג ע ן היי ליג נ י כ ט זי י נ פ י ה ר ע ס ט ש טו מ פ פ היי ט וו ע ל ט ^ ד ע ד ם זיין א 5 ט ו ע ב א ט ק א ו נ ט ע ר א ר ד ג ו נ ג איי ג ענ ע ן או י ך ע א ן ק ^ ר פ ע ר ם ו ו ע ר ק ציי ג ם ד י י נ ע ר ט ר י ע ד' א ט ר י ע כ ע א ו נ ט ע ר א ט ט ג ע ז ע ט ץ ד א ס ם או י ך בוי ע ר ט ה י ע ר ט ד ע ס ^ הי י לי ג ע ן כ י ( ק א ר פ ע ר ו ו ע ר ק צי י ג ם די א ד ען אן ק א מ פ ף אי הן טי כ טי ג גיי ם ט ד ע ס זיין א כ ט ו ע ד א ס ם מ ע נ ש היי ט ס צו ו ע ק דיי ג ד ו א ל א ם ס ט גי י ם ט זי נ נ לי כ קיי ט אן ג י י ם ט י ג ק ד י ע ז צו ם ע ר צ י י ג ט די א גו ר רייג ען וו ע ל ט כ ז ( ד א ר ו ם 3 ע ר הי ל ל ט פ ע ר ע ר ע ל ם ט נ י כ ט א י ב ע ר ש א ט צ ע ס ט א ב ט ט די י נ ג ע ג ע נ ז א ט ץ כ ח ( ל ע ט ה י ע ר י ש ק א ו י ס ד ר ו ק ק ע דיר ע נ ד ל י ך ט היי ל ם ד י י נ או ג ד א כ ט ו נ ג ד א ם ם אוי ך וו א ר ט ע ד י י נ ע ר ד א ם כט) ע נ ד ל י ך ט ה י ע ר אוי ם ג ע ג לי כ ע ן נ ו ר פ ע ר ו ^ נ ל י כ ק י י ט ו ו ע ר ד ע ר י י נ מ ע נ ש ל י כ א י ה ר א ל ל ע ר ו ו א ל ר יי ג ס ט ע ן יז שמות כב) דבריש נ ב ו וי^ א כ ג כ חי ד מ) שמות ב ג ח' דברים ב ה ד א ח ח ם בב כד) דברים כאכב י ד כה) בראשית ט - ה דברים ד - ם ח פ י ד דברים יד א ויקרא י ם ב חי ד- בו) דברים כ גמיד ויקרא י ח דנ ד דברינו כ ב כ בכ ג ם* י ד ח*ט א ה נז) ויקרא י א דברים י ד ויגךא זב ג שם ככ ח דברים י ב כג ויקרא 0 בראשית םד י ד כח) ויקרא ב נ ל דברים י ד ב שם י בכא שמות ל ד נ ו דברים ייד כ א יו ד במדבר ל א כ א מקרא ים כ ז דברים כ ב ח א ח י ד י בם) כמדבר לב דברים בגכ ב«י ד אנמער^נג איך בימיוע איתען אק דער רעגעל נור דק אנפאע דער שטעל

151 f k ד- ^ המכתב השנים ע שר ד י ב ד ר כ י ל ך ל ך ל ך -כ כ ל ו י ק ר א ל ה י ם מ ת ל א ה ' ה פ ו ע ל ת ב י א ה כ ל א ב ל ק ל ל ה ה ה ל ק ב א ה ב ה ה ש נ י ל ע צ מ ך א ( ל ע צ מ ך ל מ ע ן ת ו כ ל מ כ ת ת ו א ז ו ה א מ צ ע י ם ת מ ס ו ר ל ב ר כ ה ע צ מ ך פ ע ו ל ת ל ע ש ו ת כ ל י ל ה י ו ת נ ם א ל ה ב ר כ ה ש ל ו חי ע ל י ו ן ה א נ ו ש י ת וי ש ר א ל ה מ ה ה ח כ מ ה ת מ צ א ו ל ר א ו ת ל ט ו ל ל ד ^ ר ו מ ם ה א ד מ ה ה ז ק נ ה א ו ת ם א ו ר ל מ ע ן ו כ ל א ל ב ח כ מ ת ה י ו ת ו ה מ י ש ר י ם כ ש ל מ ו ת ע ל ט ו ב ה חיי ם ו ל ש ו ב ע ל י ה ו ש ל מ ו ת ו מ ס ב י ב ו ה י ה חי ל ה ע ו ל ם ת ה ל ה ה י י ם ל ך ב ר כ ה ל ז ו ל ת ך ו ת ר כ ו ש ב ך ל ך מ ס ב י ב : פ ע ו ל ת ם כ מ ו ה ו א ל ל מ ו ש ב ל ה י ו ת ר ק ה י א ל ך ה א ה ב ה! ת ת א מ ץ ו ל ב ר א ש ו נ ה ב ש פ ע ל ך כ ב ו ד י כ נ י ס ו א ו ת ך ל ך ב ת כ ו נ ת כ ת ו ר ה ל מ ו ר ה ה א ד ם ד ר ך ר ב ב ש ל מ ו ת ה ו ר י ם ל א ל ל כ ת מ ס ב י ב ת ת א ט ץ כ ל ש ה מ ה ט ו ב ע ב ו ד ת ל ך ב ב ר י ת ם ב ( כ ב ו ד ג ( ה ( ה ' ה א ד ם ו ל נ ס ל ה ש כ י ל ב כ ל ע צ מ ך ד ( ל ה ת ר ח ק מ ח ב ר ר ע ו ל ה ת ח ב ר ו ל ת ע ו ד ת ך ב ה ש ת ל מ ו ת ו ל א ח ו ז ת ו ( נ ח ל ת ו פ נ י מ י ת ל צ ר ך ת מ י ד י ת ל ה פ ו ך א ל a s ר כ ו ש ק נ י נ י ך ה פ נ י ט י ם גם ק נ י נ י ם ח י נ י י ם ל א מ צ ע י ם ב ע ד ת ע ו ד ת ב ר כ ת ך ו ל כונ ן ל ך י ש ר א ל ת ק ח פ ע ו ל ת ל ך ב מ ד ד ג ת ו ל מ ק ח י י ך ג ם י ה י ו ר ק מ ח ו ץ מ צ ב ז) ל כ ו נ ן א ה ב ה ל ב ד ב מ כ ה ו ת י ך ה מ ה א י ת ן : ב י ת ב מ ו ב ן ש ה י א ל ה י ו ת נ א מ ן בית ה כ ל כ ז ה כזה ה ר א ש ו נ ה ה י כ ל ה ח נ ו ך ל ה ב י א ת ק ר י ב ח) ל ך ו ה ש ל מ ה ל צ א צ א י 3 נ ת ו מ נ י : ב י ת ך א ז ^ a s ש ל א ת ו כ ל ה כ ל ל ה י ו ת ה א ד ם ת ח ל ת י ע ^ ר 1 ך ^ ל ג ב ^ ב י ת ך ו ב כ ל מ ק ו ם ל ח נ ך ע ל י ך ה ב נ י ם ל צ ת ו כ ל ל ה י ו ת ל י ש ע ל ה צ י ל אי ע ז ג ב ר ח יי ל ה י ו ת ה א ש ה ח ו ב ת ך י ט ל ת ב נ ל ל ו ה י ש ר א ל ע מ י ת ך ה א ד ם כ ן ת א ר י ך א י ש כ ב ר כ ת א ד ם ב נ י ם פז) א כ ל ר ט ע ז ו כ כ ל ח ל ק ו ו י ( ל ח ס ו ת ה ב ע ח ו ל ב ל י ל צ ע ר ם י א ( ל ע ז ו ר ו ב ר כ ו ש כ כ ה א) דברים כ חם שם י נד שם ו' ר ב) שמזת כי ב רברים ה'ם'ז ויקרא ים ג דברים כו ם ו ד ג) ויקיא י ט ל*ב י ד ד) דברים חא שם ד - ה וו שם לי א י ד ה) דברים י גה שם י נ - ח ו) דברים יודם'ז וךא ייאםד שם כ ז בטרכר ה - ה ויקרא ח' ה ב ם'ז שם נ ולם דברים ל א א*ח ' ז ח) בראשית א-ב ח דברים ל ד - א ש 8 ב ה - ה שם ו-נ' אי ה י ר ה) דברים לג ד שם ד ם שם י - ו שם י אי ט א ת י ך א * ה י) דקרא יםם ז דביים ב ב א דקרא ח - א ח ם יא) שמות כג ר א ח ח ם שם

152 בריעף צוופטער ר י נ ג ס א ו ם ב ע ס ט מ ת א ב ע ר ד א ס צוויי ט ע ל י ע ב ע! א ( ז ע ל ב ע ר א ו י ס ש ט א ט ט ע ס ט א ל ל ע ן ק ע ס ט גו ט ען ד א ס ם ז א נ ן מי ט ד ו א ד עג ען גו ר נ י ב ט ל י ע ב ע ו ו ע ר ד ע ס ט או נ ד ני ב ט די א פ לו ך פ א ל ל ע נ ד ו נ ג א ל לוו י ר ק ענ די ר ז ע ל ב ע ר ב ר י נ ג ע ס ט ד י ר ג א ט ט היי ט ל ע ב ע נ ם ז ע ל ב ע ר ר י נ ג ס א ו ם א י ז ט נ א כ ש ט ר ע * ד י ר א ו י ף ד א ס ם דו א א נ ן צו וו ע ר ד ע ן פ ש מ א ג ע ס ט ד י ך ע ר ס ט א ל ל ען ע ד ע ל ע ן פ א ל ל ע ג ד ע ט אן ד י ר ז ע ל ב ע ר ב ע ג י ג ג ט ט א ץ ד ע ן ווי ר ק לי כ ט זייא א ר ף י ש א פ פ ק ב ו ג ד ל י י ט ע ר ט ע ג ש ה י י ט ק ר א 5 ט ען ד י ך או ג ד או ג ד מי ט ט ע ל ן ד י ך ר י י ך ד א גן ג א ג ץ ז ע ג ע ג ג א ט ט ע ס ד י ע ג ס ט טי ט פ ע ר ע ד ר ו נ ג י ש ר א ל ם אן ד י ך - ב ( פ א ר ב י ל ע ג ט ג ע ג ע ג ט ר ע ט ע ן ל ע ב ע ג םו וייז היי ט ב א ז ע ן ש ט ע ט ו ריז היי ט ג ( ת ו ר ה וו א ד ( טי ט ד י ר ע ל ט ע דן ג ע ה ט ען א ל ט ע ר ס ע ר ל יי 5 טו ג ג ט י ט וו ע ל ט ד י ע ז ד י ך או ם ט א כ ע ס ט ד י ך א 1 ש ע ג ז ע ג ע ג סווי ר ק ע ן ב א ט ע ן או י ף ט ע ג ש ע ג 5 א ר א ק ט ע ר פ לי ע ה ען ד י י ג ע ר ז ע ל ב ם ט ד י ך א ג ש ל י ע ס ס ע ן גו ט ען ז ע ל ב ע ר גו ט וו ע ר ד ען א י ג נ ע ר ע ן ר י ק ק ק ע ה ר ע ר ד ע פ א ר ט ב י ל ד ע ן ג א ט ט א י ד ר ע ר ג ע ש א פ פ ע ד י י ג ו ו י ע ם ב ע ר ו פ ע ע ר ה ע ב ע ן 3 י ר נ א ט ט ו ג ע נ ד פ ע ר ד ו ר ך ב י י ש פ י ע ל ע ס ה) איין ו ( טי ט ם ע נ ש ע נ ו ^ ה נ פ ל א ט ץ א ו ט ט ע ג ש ע ג ג י ט ע ר ן ד א ם ם דו א צו י ע ג ען אי ג ג ע ר ן גי ט ע ר ן א ו 7 איי ם ם ע ר ן ע ר ו ו ע ר ב ע ס ט ש ט א ג ד י ג ק ש פ ר א ם ם ע ן ת י ו נון ג ר י ג דו ג ג א ג ג ע א י י ג ג ע ט ד ע ט ם ט ע : ו ו ע ר ד ע ן ו ו ע ר ד ק ע ר ס ט ע מ ע נ ש פ י ט ט ע ל איי ג פי ר ר \ י ז י ש ר א לי ט ע ן ג א ט ט ץ א ו י פ ג א ב ע א ג ש פ ר ו 5 ם דייג ען ז ( ל י ע ב ע ג ד ע ן ז ע ג ע ג ס ב ע ר ו ף ע ר צ י ע ה ו ג ג ם ט ע ט פ ע ל ס א ץ ג ע פ י ה ר ע ט ע נ ט ב ע ד ד ע ג ד ק ז א ל כ ז ע ג ע ג ס ו ו י ר ק ע ג ס ד א ס י ר ז י ג ג ע ד \י ז ר ם ע ג ש ע ג ש פ ר ^ ם ם ע ן ז ע ל ב ס ט ט ע ג ש ה י י ט ם 5 י ר ח ( ז א ל כ ע ס ^ * ' אוי א פ פ ע רו ג ג ט ע נ ש י ש ר א ל ג ו ר ד ו א ד י י ג א י ה ג ק ג א ג צ ע ן ז ^ ם ט ם א ר ט ל ע ב ט א ר ף פ א ל ל ע ג א ל ל ד א ס ם ק י נ ע ר צ י ע ה ו ג ג ט י ט הי ג א ו י ס ר י י ט ע די י ג ע ס ^ ה ו י ז א י ב ע ר או י ך א ב ע ר ט ( י ע א) דברים כ ח ם שם י ד שם וי ד ב) שמות כי ב דברים ג) ויקרא י ום ל*ב י ד ד) דברים חא שם ה) דבדים י נ - ה שם הםז ויקרא י ם ג דברים כ ז 0 t י ד ד ה י ג - ח ו ו שם לי א י ר ו) דבריםיו דמ ז ויקרא יא מ ד שם כז במדבר ה ה ויקרא ח ה כ ן שם ם«שם כ ו-ג-לט דברים ל א א ח ז ח) בראשית אכ ח דירים ם) דברים לג ד שם ד - ם לי א שם כה ה שם שם ז ג א ה י ד י - ו שם י א -יי ם א ח י ד א ה

153 1^ K' ו ב ר כ ו ש נ ו י ת ך ל ה ו צ י א ל פ ו ע ל פ ע ו ל ו ת יב) א ד ם ל ה ש ב י ע ל ת ת ה מ ר י ב י ם ל כ ד ר ק ו ע ל כ ז ה א ח ד א ו ת ך א ו פ ן ל ה י ו ת י ר א ו ל נ ו ג ה ל כ ב ד ו ו א ה ב ה ע צ ה כ י ב ר ו ח ך ו ד ב ו ר ך ר ע ב י ם ל נ ח ם ל א ו ב ד ב כ ל ע ת ע ת א ב ל י ם ת מ י ד ל ת מ ו ך ד ל י ם א ו ל ה ל ב י ש כ ר כ ו ש ך ע ר ו מ י ם ב כ ת ל ה ו ר ו ת ל ר פ א ד ע ת ח ו ל י ם ל ל א ת מ ל א ל ה ב י א ב פ ר ט י ם כ ל ת ה י ה כ ז ה ה ל א ר ק ב ע ד ב נ י ע ל ל ה ח ס ו ת ע ד ה ו א כ ר כ ה ב ע צ מ ך ד ו ר ך ה ע ד ה נ א מ ן א ח י ך ז ר ח ך ת ו כ ל ו ל א ה ב ה ו כ פ י א ח ד י ם חזו ב כ ל ח ו ב ו ת ו כ נ י ק כ י י ד ו ת ו כ ל ל פ ע ו ל א ו פ ן כ א ל ה ג ם ה ד ו ר ו ת ת ח ז י ק ו כ כ ל ה ב א י ם ה ת ו ר ה ב כ מ ו ת ל ה י ו ת ל מ ו ד מ נ ך ם ל א ל י ד ( מ ר ו ב ה י ד ך ה מ ק ו ר י ם ל ש א ו ב כ י ו ל ע ו ל מ י מ ה ם ה ל ע ש ו ת ת ו כ ל ל ע ש ו ת א ו ר ת ^ ו ה ו כ ח ע ד ל א ב י ו נ י ם ש ל ו ם י נ ( מ ש ם א ל ט ו ( ב צ ל ה ב ת ג ו ע מ ו ד כ נ י י ל מ ד ו ר נ ו ש ה י א ב כ ל ב ר י ת ל ד ע ת ו א ם ת ע ו ד ת ט ז ( ק ט ן ו ג ד ו ל ז כ ר ו ן ל ב ב ם כ ן ו מ צ ד ה ש נ י ~ ב ע ד ו ש א י נ ם ה א ל ו ב כ ל ה ע מ ך ו כ ן ק ד ו ש כ נ י ב כ ל מ מ ש ל ת ב ע ד ח י י ך ה מ ד י נ ה ה ' כ ר י ת ה מ י ו ח ד נ פ ש ם ב ח ו ג ב ה י ק ף ת ה י ה ב כ ל מ ק ו ם מ ט ר ת ך ה ' ו ב כ ל ה ק ט ן כ ו ל ק ב ל ו ת ע ו ד ת ה א ו ר מ> i ד ם ל ל י ע ל י ה ם ל ך י ז ( ה א ד ם כ י ע ו ל ו ל ח י ו ת כ ח י י ך ט ו ב ב ץ ו ל א ל ב ד ך ע ל י ך ל פ ע ו ל ה ה כ ל ל מ צ ד ת ק ב ל ו כ כ ל ע ל י ך ל מ ע ן ל ל כ ת מ ל כ ו ת ו ח י י צ ד ק ה פ ר ט י י ם ^ יב) דברים כ בד שמות נגח שם כבכד ויקרא כ הלח דברים כנ שם כד ו יז י י ^ ח ם י ד יג) דברים ב חטם ו«ויקרא יםי ז דברים י י ח וינךא י ם דברים כ :גח שם לגד י ה ח ם יד) דברים ל אי ם א ח ' T טו) שטות י חכ א א ח ' T ח ם מז) ידמיח כ םח ת) ^ א כבל א י ד ר ד ם

154 י ע ש ע נ ל ע ב ע ן ה ע ל פ ע ן ט ^ ג ע ן טי ט ט הי י ל כ ע ן ד י י נ ע ר ק ר א פ ט ע ב י י ש פ ר י נ ג ע ן וו א גי ל ט א י י ג ע נ ט ה ו ם ג לי ק ק ר ע ט ט ע ן י ( ~ י א ( פ א ר ן ק ר א פ ט א ו נ ט ע ר נ ע ה מ ו ג ג ע ן י ב ( ד י י נ א ווי א ק ^ ר פ ע ר ם א י י ג ע ס א י ט ט ע ר מ ע ג ש ע ן ג י י ס ט טי ט ט י ט ד י י נ ו ו א ר ט ל י י ד ע נ ק ר א פ ט א י י נ ע ס פ ע ר מ ^ ג ע ן א ר ט ע מ ע ג י ט ה י ע ר ע פ ע ר א ו ג ט ע ר ש טי ט צ ע ן נ א ק ק ט ע ק ליי ד ען ה ו נ ג ר י ג ע ש פייז ע ן ל י י ד ע נ ד ע ט ר א ס ט ע ן ק ר א נ ק ע היי ל ען א ו נ פ ע ר ז א ר ג ט ק פ ע ר ז א ר ג ו נ ג א ו נ ב ע ר א ט ה ע נ ע ן ב ע ל ע ה ר ט ע ן ווי א ע ר פ י ל ל ע ס ט פ ע ר ט א ג ע ס ט א ל ל ע ט י ט ז א ל 5 וו א ב ע ל ע ה ר ו נ ג ד ו א ז א ל 5 ע ש פ ע נ ד ע ן ק א נ נ ס ט י ג ( א נ פ א ר ו נ ג ע ן ע נ ו י י ט ע פ ע ר א י י נ ע ן ז ע ג ען ר א ט ה ו ו ע ר ד ע ן אוג י - א נ ש ל י ע ס ס ע ס ט עווי ג קיי ט ז א נ ן ו ו י ר ק ק ג עווי ר ק ט ד ו ר ך נ א ב ו ו ע ל ט ת ו ר ה וו ע ר ד ען ד א ס ם ד ו א א ו נ ט י ט ט ע ל ב א ר נ י ב ט נ ו ר א י י נ צ ע ל נ ע קוו ע ל ל ען ע ר ה א ל ט ע ס ט א ו י ס ד ע נ ק א לליין ע ר ל י י 5 ט ו נ ג ע ר ה א ל ט ו נ ג ק אנ ן א י ם י ד ( א ו ט פ א נ ג א י י ג ע ר ז י י ט ס ק ר א פ ט ד י ך ג עוו י ר ק ט א נ ז י י ט ם ש ט א א ט ע ד י ך א ו י פ ני ט ט ט ש י ט צ ט ש א פ פ ע ן דו א ז ע ל ב פ ט ד א ז א ל ל ע ן ג ע ז א מ כ ט ה י י ט ג ע מ י י נ ד ע ט ז ( פ י ר טו) טי ט ז א ח י ג ג א נ צ ע ן ל ע ב ע ן וו א ד ו א ווי א ק א נ נ פ ט אי ם ק ליינ ע ן ג ר א פ פ ע ן ק ר י י ז ע הי י לי גונ ג ד ע פ ג א ט ט ל י כ ק ג א ט ע נ ם ע ר ש ט ר ע ב פ ט ד ע נ ק מ א ל צ י י ג ע ו ו ע ר ד ע פ ט פי ר ג א ט ט ע פ ו ו א ל טונ ג פ י ר מ ע נ ש ע ג ב ע ר ו ף אוי ף ד א ס ם ד א ר א ן ד י י נ ע י ש ר א ל ב ר י פ א ר א ל ל ד י י נ ע נ י כ ט י ש ר א ל י ט י ש ע ן ב ר י ז י ך ע ר ל י י כ ט ע ן ע ר ו ו א ר מ ע ן ל ע ר ג ע ן ד ע ן א ל ל א י י נ ע ע ן ג א ט ט א ו י ך א י ה ר ע ן ג א ט ט פ ע ר ע ה ר ע ן ל י ע ב ע ן ט י ט ג א נ צ ה ע ר צ ע ן טי ט ג א נ צ ע ר ז ע ע ל ^ ג א ג צ פ ע ר מ א ג ע ן נ א ך א לז א זיי ג ד ו א ז ו ע ר ד ע ס ט ווילל ען וו א ט ד י י נ א י ם איין ל ע ב ע ן ג ע ר ע ג ט י ג ק י י ט ל י ע ב ע ל ע ב ק ק ליינ ע ן ק ר י י ז ע טי ט ת י ג א י י נ צ ע ל ל ע ב ע ן ד א ס ג ר א פ ם ע ן ד י י ג פ א ל ק ב ע ש ט י ט ט ו ג ג איז ט יז) י) ויקרא ים ם ז דברים כ ב א וינךא ח א ח ט י שם יב) דברים כ ב ד שטות כד י יז יו ד ח ט י ד בג ה עם כב כד ויקרא ב ה ל ה דברים כ א יא) שמות מ - ה א ח ח ט ע) דברים כ ח ם ם'ו ז ויקרא ים י ז דברים דברים בג ה שם לנ ד י ר ח ם יד) דברים ל א י ם א ח י ד יח ו' וי^ א ים י ח ל ד t פו) שמות י ח ב א י ד א ח ח ם ירמיה פז) כ ם ה ח) ויקרא כ ב-לאy י Y הם

155 r r c y ז ה ח י י ם ד נ ל ע ד ו ת כ פ ה ת ו ר ה ע ל א ב ל המכתב א ח ת ל פ ע ו ל ה א י נ נ ה כ ז ד ב ר ה א ל ה י ם ו ה א ד ם ב ס ב נ ה ח י י ך ל ב ד ע ל י ס ו ד י ה א מ ת י ו ת ע ל י ך ל ח ר ו ת ו ת ו צ א ו ת י ה ם ב מ ע ו ז ם ל ה ו ל י ד ש ה ר ע י ו ן ה סו כ ן ב ע ד ך ת ה י ע מ ו ק י ד י ע ל ו ב ע ד ה ח י י ם י ד ל כ ו נ נ ה ה ע י ר ן י : ע ל י ה ם ה י כ ו ל ת ב ע ד ו ת ל פ י ע מ ו ק א ח ר י ם ד ר ו ש ה ה ה ו א ר ן ה ז ע ל י ד י ה ע ד ו ת : א ל ה ו א א ד מ ת ה ב ו ר א ש כ ו ע ו ת ח נ כ ה ו ה ח ו פ ש ה ג ל ו ת ל ק ד ש ג ם י ש ר א ל : ו ה מ כ ל כ ל ס כ ו ת ו פ ו ר י ם ע ל ה מ י ל ה י ד י ע ל ו נ ע ל ם ב ע ד ע י נ י נ ו י ד י ב ל ב ב ך ה ד ב ו ר ז ה ל ה י ו ת ל ה צ י ג ה ה מ ע ש ה ה ב ו ר א השלשה ע שר ב צ ד ק ו א ה ב ה י ה כ ר ת י ס ו ד ו ת מ ס פ ק ת ת ע ו ד ת ך ב ע ד ה ה ם כ מ ה ו א ו ת ו ת ה ו א מ ו ש ג מ ל ו מ ח ת כ ח י י ם עי ו א ד ו ן ל פ נ י ב ת ו ר ה א נ ו ש י ת ב ג ל ל פ ע מ י ם א י ש ל א ה מ ט ר ה ה מ ע ש ה העדות ו ש נ ו נ ה א ו ת ו ת כ ל ה ר ו ח ה כ ל י ש ר א ל נ מ ל א ה ה ת ע י ק ר י ו ע ל ה א מ ת ו ב א ו פ ן ו ה נ פ ש ו פ ע ו ל ו ת ה ' ק נ י ן ה ' י ו ב ל ש ב ת ג ו ף ו י ש ר א ל ש מ ט ה ו ר ו ח ה ו א ח ד ש ח ל ה ה א ו מ ה ו ש מ י נ י ע צ ר ת נ ו ש א ע ר ל ה ב כ ך ב ה ת ו ר ה ת ר ו מ ה י ש ר א ל ו י ד ם א מ ת י ו ת ו נ ו ש א ע ד נ ה ו ה ש נ י ה ה ר ע י ו נ ו ת ב ו ל ט ל כ ן ב א ו פ ן ה א ד ם ל ת ע ו ד ת ח ל ה ב כ ו ר ת ח ז י ק ע ל י ה כ כ ל י ת ר כ ז ה ה נ ה ו ה א ד ם ו ב י ח ס ב כ ו ר י ם ה ' ע ל י ד י ה ח ו ק ה א ז ה ר ה ה ג ו ף ל ש ע ב ד ת פ ל י ן ו ה ת ג ל ו ת ו ה ש כ ל ל ע ב ו ד ת ב ת ע ו ד ת ל מ ע ן מ צ ה מ מ נ ו ה י ו ת י ש ר א ל ע ל ש ם ו ג י ד ה נ ק נ ה י ד י ו ל ה ש ת מ ש ה ה כ ר ה על ידי ל ב ל י ו ה ז ה י ר ו ת כ ח ו ת ל ש ו ו ת ז ה ר ו ה ה ג ו ף כ י ס פ י ר ה ה ב ש ל ל ב ל י ל ג נ ד ה ל ב ב ע ו ן ה ש ק ע ע י נ י נ ו י ק ב ל ו ה ג ו ף ב י מ י ק ד ם ל צ י י ר ב ר ע י ו נ י נ ו ע י ה ח ו ש י ם צ י צ י ת א ל ה י ם ע ל י ד י על י ש ר א ל ה ל א ל ה ג ן ק ד ש מ ז ו ז ה ה ו א : ב ע ד נ ו ע נ י ל ש י ם נ ל ו ת ו ב ג ו ל ה ע ר כ ו ב ת א ו ו ת א ל ת מ י ד ל כ ל ב י ת ך ר ק ל ב ע ל ע י ע ל נ ם י ד י ה ס ב ו ת פ ס ח י ד ע ל ה ר ו ח ו מ ט ר ת ה ת ע נ י ו ת ה ב ה מ י ו ת ע ב ו ד ת ה ג ב ו ל נ ת ו ר ל ה י כ ל ה א ל א ח ר י ה ' י ד י ע ל ה א ל ה מ י ו ח ד : ה י ח י ד ג ב ל ו ל ב ב נ ו ה כ ר ת ו ר פ י ו ן מ צ ב ב ב ח ו ע ו צ ם י ע ק ב ו ח י י ך ה ט מ י ר ע ל י נ ו ו א ח ר י ב ו א ב י נ ו י ד ו ה ע צ מ י מ ו כ ש ר א ל ת ע ו ד ת י ש ר א ל ה ר ו ח נ י ת ה ב א ה ב ה ת ג ל ו ת ה ' ע ל י ד י ה נ ש ה ב ו ידי ב ה ש כ ל ל ה ש מ ר ו ד ע ת : מ ע ש ר ו ת מ א ל ק י ו ת ה ק נ ץ ע י ל ו ל ב ו ב א ח ר ו נ ה ו ב כ ל ו ס ו כ ה ז ב ח י נ ת ו ב י ח ס ל ב ל י א ל ה ח י י ם ה ת ר ח ק ע ל א ר ץ פ י ה ר ע י ק : א ל ה י ם ו מ ל ך ש ו פ ט ו א ב ו ה י ד י ע ה ו ה ה כ ר ר כ י נ א ב ד ז כ ו ת ה מ צ י א ו ת ו ה ח י י ם ב ת ש ו ב ה ל א א ם ש ל מ ה נ מ ל א ל ה י ט י ב ת ע ו ד ת ד ר כ נ ו ח י י ג ו ל י מ י ם ב מ ל ו א ה ה ב א י ם : ע ל ג ם י ד י ל פ נ ו ת ר ח ש ו פ ר א ל ע ל ת ר

156 - ז ' " " '' *' י וד ' -? v- AT ע ד ו ת דרייצעהנטער א ב ע ר ג ע נ י ג ט ד א ם איי נ מ א ל י ג ע דיין ב ע ר ו ף מ ע נ ש ט ה ו ם א ד פ ב וי אן ד י י נ ד י ע ז ע ס ז א ל ל ס ט ו ו א ר ט א נ ן ו ו א ה ר היי ט ל ע ב ע ן פ י ה ר ט די א ז א ו ו ע ר ד ע ן ה א נ ד ל ו נ ג ע ן א ל ל י ש ר א ל ע ר ל ה זיין ז א ט ר א ג ע ר י ש ר א ל די א ז א ל נ א נ ע ר ק ע נ נ ע ן מ ע נ ש ה י י ט ווי ר ק ען ט ר א ג ע ר איז ט בריעף נ ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ל ע ב ע נ ס ג ר ו נ ד ו ו א ה ר ה י י ט ק נ י כ ט ל ע ה ר ע ע ר פ י ל ל ט א י ב ע ר ד ו ר ך ג א ט ט ל ע ב ע נ ם אוי ף י ע נ ע ג ר ו נ ד ו ו א ה ר היי ט ע ן פ י ר י ע נ ד ו א י ע ג ע ט ה א ט ז י מ ב א ל ג ר ו נ ד א י ד ע ע ן פ ע ס ט ה א ל ט ע ן ל ע ב ע ן פ ר א ג נ א נ ט ד א ה ע ר א יי ג ע נ ט ה ו ם ח ד ש ש מ ט ה ע ר ה א ל ט ע ר ש ב ו ע ו ת ח נ ו כ ה פ ריי היי ט צי גונ ג ג ו ר ח ל ג ע ב א ר ע ן פ א ר צ י ג ל י ך ג ר ו נ ד א י ד ע ע : ש ב ת ל ע ה ר ע ה ת ד י מ א ג ל י ך מ ע נ ש ד י ע ז ע ס ר ו מ ה פ א ל ק ס ק א ר פ ע ר ם ס כ ו ת פ ו ר י ם ש מ י נ י ד ו ר ך ג ע ז ע ט ץ ווי ער ט ה א ו רז א כ ע ן ג ל ו ת ז י נ ד ע ן : ד ו ר ך פ א ר פ ע ר ט ה י ע ר ו ע : ק א ר פ ע ר ע ר ג ע ג ענ וו ^ ר טי ג ע ן ת ע ק ר % ט ע ג י ו ד ו ר ך 6 ע ר ג א נ נ ע נ ה י י ט פ ע ר ש ט א נ צ י צ י ת ב ע נ ס ך א ר י ן ם ז א ל ל ג א ט ט ז ע ע ל ע א י ת ר ע א י נ ב ע ג ר י פ ף ' מ ו ס ס ג י י ס ט ע פ ר א ג ע ן ט ה א ט ז י מ ב א ל ש א פ ע ר 6 ע ר ו ו א ל ט ע ר פ א ל ג ען ל י ע ב ע נ י 5 ט ב ל א ס ס ע ן פ י ר ו ו י ע ה א ל ט עדות ו ו י ע ה א ל ט ג ע ט י ט ה ד ו ר ך ה ע ר ר נ א ך מ ע נ ש ע נ ב ע ר ו פ ס : ד ו ר ך ב ע ג אוי ף ב כ ו ר י ם ג י י ס ט ע ס ע צ ר ת י ש ר א ל ם ד א ד ו ר ך צי י כ ע ן ד י ר א י ם פ א ר ג ע א ל ל ם ז י י נ ווי ל ל ען ג א ט ט י ש ר א ל ב כ ו ר ב א ד ע ן : : א ו י ך א י ם ש ^ פ פ ע ר ד ו ר ך ג ל ו ת : חל ה י ו ב ל פ ס ח ד ו ר ך א נ ע ר ק ע נ ג ו ג ג ד א ס ס ק >ן ר פ ע ר ג ו ר ד ו ר ך ג י י ס ט ע ר ה א ל ט ע : א ו י פ ג א ב ע ד ע ס ד ו ר ך ג לו ת ס פ י ר ה ב ע ה ע ר! ו ו א ר ג ונ ג פ א ר ת היי ליגונג א ו י ך ק א ר פ ע ר ם וו א ר גו ג ג ם ש ו ט צ ע מ י ל ה ד י ע נ ס ט ע ר י ס ט ע ן אונ זי 5 ט ב א ר א י י נ ע ן פ ע ר ג ע ג ע נ ו ו ^ ר ט י ג ע ן ק א מ פ 5 ע א ל ל ע ר א ל ל איינ ען : מ י ט ז י י ג ע ר ש ר א ג ק ע ן ג י י ס ט ד ו ר ך ה ע ר צ ע נ ס ת פ ל י ן א פ פ ע נ ב א ר ו נ ג ד ע ס ז י נ נ ל י כ ק י י ט ז י נ נ ל י כ ע ן : וויי ה ע י ע ק ב ש ט א נ ד ע ס ז ע ל ב ס ט א י י ג נ ע ר צו זילן ד ע ס ג י ד ד י י ג הויז ם צו ם ג א ט ט ע ס ד י ע ג ס ט : ד ו ר ך אים א י י ס ס ע ר ע ר גי י ס טי ג ע ן ה נ ש ב ע נ ו ט נ ג ד ע ס ג א ט ט י ש ר א ל ב ע ר ו ף מ א 5 ט א פ פ ע נ ב א ר ע נ ד ע ן ג א ט ט ע כ ט ע פ פ ע ל מ ז ו ז ה ה י ש ר א ל ל א נ ד : ד ו ר ך ד א נ ק ע ן : ק ע נ ג ט נ י ס ם ^ ד ע ס ב ע ז י ט צ : ג א ט ט ^ ק א נ י ג גי 5 ט פ ע ר ג א ט ט ע ר ו נ ג ד ו ר ך מ ע ש ר ו ת ל ו ל ב פ ע ר ל א ר ג ע ן ר י כ ט ע ר א נ ש פ ר ו כ ם ד א ם ה י י ס ט ז ע ל ב ס ט ש ט א נ ד י ג ק י י ט ע נ ד ל י ך פ א ט ע ר אוי ף ד י י נ ע ס א נ ע ר ק ע ג ג ו נ ג ד ו ר ך ל ע ד ע ס א ר מ ו ט ה א ן או ם פ>}היג י ש ר א ל ב ע ר ו פ ס : ד ו ר ך ם צ ה נ י כ ט פ ע ר א כ ט ו ג ג ס ו כ ה ל ע ב ע נ ס פ ר י פ ו נ ג נ א ך ד אזיין ע ר ק ע נ נ ט נ י ס ם ל ע ב ע ן ב ע ג ד ו ר ך פ א ל ל ע ווייז ע או י ף ג ע ב ע נ י כ ט

157 5 ך' י 3 ^ :«'Xh tr v'k ' * י י'":' ץ-' ^ 1 f ' \ H' -'^ ג * ^ * 1 -- ^י ' ' V I '? V '? - V ' V V TrC '?* l e o ש ו פ ר ו י ו ם ה כ פ ו ר י ם א ( כ ל א ל ה י ח ד י ב י ע ו ר ע י ו נ ו ת א ב ל נ ש ת מ ר ל ב לי ל פ ו צ ץ ה ח ל ט ת ל ש ם ה ח ל ט ה ה נ ה ו כ ש ם ב נ ק ל ה ר ע י ו ן ב מ ל ה ה ד ע ת ל ב ן א ו ת י ד י מ ת פ ע ל ת ע ד ו ת : א ף מ ח ו ץ כ ת ב ר ש ו מ ו ז ה ר ק נ ם מ א ח ד ו ת י ה י ה ל ה י ה ד ו ת ל א ח ד ם מ א מ ר נ כ ר כ ל ל י ת כ מ ו ב נ פ ש ה מ כ ל כ ל א פ ש ר ה ר ע י ו ן נ ב ה ו א א י ז ה ב ע צ מ ו ב א ח ד ו ת ר ע י ו ן ל ה ק מ ע ש ע ל י ו ע י ה א ו צ ר ב י ^ ( ~ מ ל ה ב ל ו ד ב ו ר פ ע ו ל ה ז כ ר ו ן ו מ ע ש ה ה ו א פ ר ט ^ 5 ח ל ק ל נ פ ש א ו נ ם ל ה ו ל י ד פ ע ו ל ה ב ק ר ב ו מ ו ב ן ה נ ק ר א מ א מ ר ב מ ח ש ב ה ת ח ל ה ע י ש פ ת ה פ ע ו ל ה ה נ כ ב ד ה ה ז ע ד ה ד ב ר ה י ו ת ר ק ט ן ש נ ה י ה ש ח ו ק כל ה מ ה א ל ה נ י ב ל מ ש ל בו ה ל ר ב י ם : מ א מ ר ל א י ח ש ב ו ש פ ת י ם ב ר א ש ה י ו ם ל ן ב ר ו ר ש ל א ה ע ד ו ת ל ד ב ר י ם ח מ ד ו ו ר א ש ו ן - ל מ מ ש ל ת ה א ד ם ה י ו ם מ ס ב י ב ו ה צ ר ק ל ו ל ה ם מ ל ל ו ב פ ה ה ו א נ א כ ל ו ה ז ה י ר ו ת ט פ ל י ם י ו ם ב ל ת י ו ל ה ד ר ב י צ ה ה י ת ר ה ח ס ר י ג ר ו ע ה ה ש ב ת ה ר א ש ו נ ה א ח ר י ט עם כ ש נ ו ל ד ה כ ד ב ר י ם ו מ ע ו ר ר י ם מ ה ז ה י ר ו ת כ ת ב ט ו ב כ י ו ט ה נ ר א י ם צ ח ו ק ה י ת ר ה ו י פ ה ה מ ל א כ ו ת נ ש ל מ ה ב ר י כ י ו ש ב ת נ ם ל ב ר ו א ל מ ש ו ל ל ה ב ה ם ב ע ו ד ע ל י ו ל ד ע ת ר ן ע ל י ד ו ה ה א ד ם י ש ת מ ש ו א ם ו י כ י ר לו ב ש ו ם כן ל ע ש ו ת א ד ו ן ב ו ל ע ר דבר ע ל י ו ת מ י ד )! «נ ש ה כ י העולם ל ה פ כ ו ב י ו ם ה ם ק נ י ן י ה י ה לו ה ב ו ר א ב י ו ם ל ה ש י ב כ י ו כ י - ל פ ר ו ש ב כ ח ו ה ת ב ל ה ש ב ת כ ד ע ת ה כ ל ל ה ' ח ל י ל ה ו ל מ ע ן ה ה ו א ו ע צ ם ר ק ס נ ה ב כ ו נ ה ק נ י ן לו י כ ו נ ן ל ז ב ר ו ן ר ק ו כ י ל ה ת ג א ו ת ה כ ח מ מ ש ל ת ו י ד ו ה ת ב ל ש אול ה ב י ה ו ד ע ו ל ם ע ל מ י ד כ ה וכי הוא רק ו י צ י י ר מ מ ש ל ת ו כ מ ו ע ל ח י ח ה כ ל ב י נ ת ן ק ט נ י ם כ ע י נ י ל נ ו ק ה ל ך ה א ס ו ר ו ת ה א ר ץ ו נ ת נ ה כ ל כ ל ל א ד ם ה מ מ ש ל ה ס ו כ ן ה י ר י ם ה ת ב ל ה ר ע י ו ן א ל ה כ ח ה ז כ פ י הזה י ש ל ח מ מ ש ל ת ה א ד ם ע ל י ו ו ו צ א א ל ל ת כ ל י ת ה ד ר ו ש ה ה ש או ל ה ה י א מ ל א כ ת ל כ ן לו לו מ ח ש ב ת ו ב א מ צ ע י ם ה ד ר ו ש י ם ו נ ו ד ל ל ח פ ץ מיח עלי א) גיהקדים ה מ ל א כ ו ת ו ה י א ה פ ע ו ל ה ה א ד ם ל מ ע ן י ד ע ה א ס ו ר ו ת ל ו מ ל א כ ה ה נ א ו ת ה כי כל* ההשקפה השטחית הזאת עד המצות וביחוד עד העדות והעבודה נודעה לך בחלקם החיצוני בידיעה קדומה עי החיים והגוחך מאז נתנ ך ובנמדא וגם אחרי כל ה יבבי אצל רבות מהן לקבוע את ידיעותיך ה חחת המושגים אשר אתן לך פה אבל לא זאת כונתי בזה הנני נותן לך רק את המושגים כפי א שי אציגן ואשוה אותן ברעיוני אני בחור כתובת חב נ י ה ן למען עורר בקרבך מצד אחד כפי הולת את ד»פץ להכיר את תכניהן בשלימות ומצד השני ביחוד לתת בידך ארוכת זמן עד אשר בהכרוז עצמית תוכל לשאול ג איך? אם זה הוא באמת מושג השצוה? ולתכיח ל ך כי אמנם כן הוא הדבר באמת את זאת כמו עוד רבות כה כאשר זכרתי במה פעמים אשמור אותם לימים הבאים למען תדע ובחנת כי דברים כנים המה י

158 5?*ע צו קו נ פ ט י ו ה ע ר 5 י ל לונ ג 161 ח ר ך : ל ע ב ע נ ס ב ע ר ו 5 ס ר א ש ח ד ש ר א ש ו ו י ע ע ר ה ע מ נ ג ה ש ג ה כ פ ( 1 ש פ ל י ט ט ע ר ט ז ע ל ב ע ר ווי א או י פ ר ו ף א ל ל ע ז א ט מ ט ר ע ן ג ע ד א נ ק ע ן אי ד ע ע ן ו ו א ר ט ע ע נ ט ש ל ו ס ס ר ע ן ע ר ש ו פ ר א ו י ס ש פ ר ע כ ע נ ד א ב ע ר נ י נ ט ה י נ ע ר ע ר צ ע ר ז א נ ן א י י נ י ג ווי א ג ע ד א נ ק ע ג ע ב א ר ע ן ז א ל ל א י י נ י ג א לז א ד א אן די א ז ע ע ל ע ד ו ר ך ז י מ ב א ל ט ה א ט ^ א ד ו ר ך א ו י ך א י י ג ע ר פ אן איי ג ג ע ד א נ ק ע ן ד ו ר כ ד ר ו נ ג ע נ ע ן פ אן א י י נ ע נ ט ש ל ו ס ם ז ע ע ל ט ע ן ג ע ז א מ מ ט היי ט ס א ג ל י ^ ו ( ד א ד ו ר ך א ו י ך א י ב ע ר י ש ר א ל 5 ע ר ש ט < }נ ד לי ך ג ע ו ע ט צ ט ה י י ל א ר ע י ש פ ר א כ ע י ו ם ל ע ב ע נ ד י ג ט ו ב ו א ר ג 5 א ל ט ו ו ע נ י ג ע ר ש פ ר א נ ע ד א ס ע ר ס ט ב י ו י ע ע ד ו ת : ש ר י פ ט או ם ה י נ א ב פ ע ר נ י נ פ ט י ג א י י נ ^ ל נ ע א ו י ס ג ע ד ר י ק ק ט ע צו ם גי מ מ ע ר ש ב ת ג ע ב א ר נ ע ן ז א ג ע נ א נ נ ט ע ל ע ז ע ר ל י ך ע ר ס ט ע ש ב ת טי ט פ א ל ל ע נ ד ע ט ע ד א ל א ג ע ר ז א ל ל ט ע א י ה ם א ו ם ג א ט ט אי ה ן ג א ט ט ק ר א פ ט ד י ע ז ע ר וו א ל ט ע ו ו א ר ט ש פ ע צ י ע ל ל ע ט הון ר ע ד ע ע ר א י נ נ ע ר ו נ ג ג ע ז י נ נ ו ג ג ג ענו ג א יי ק לייני ג קיי ט ען ד י י נ ע צ י ע ר ל י כ ע ז י י נ ד ו ר ך ב ע ל א נ ע ל ט ע ן נ י 5 ט ז א ר ג 5 א ל ט ש ר י פ ט ע ר ד ש א פ פ ו נ ג ש ט ע ט ם ש א פ ע ר ם ר ע ב ט זיי ה ע ר ר ש ע ר ק ר א פ ט ג א ט ט ע ס א י י ג ע נ ט ה ו ם ג א ך נ י ב ט א ו י ס ד ר ו ק ק ל א ס ס ע ן 5 י ר ב ע ר י י ט ו ע ס פ א ל ל ע נ י כ ט ג ע נ ו ס ם ז י ס ב א ל א ו י ס ד ר ו ק ק א ו ם ט ע ה ר ק ל א ר ע נ ע ה ס ע ן מ ל א כ ה פ ע ר ב א ט ר מ ע נ ש ע ן ל ^ כ ע ר ל י ך ר ד ע ג ק מ א ל ב לי י ב ע ן ד א ס ס ר א י י ג ע נ ט ה ו ם ויי ב ע ה ע ר ר ש ע ן א י ב ע ר מ י ט ה י ג ו ו ע ר ד ע א י ה ם ד י ע ז ע ט ע ג ש ע נ ה ע ר ר ש ע ר ק ר א פ ט אן א י ר ג ע נ ד אייג ען א י ד ע ע א י ב ע ר ג ע ג ע ג ש ט א נ ד ב ע ה י נ א ו י ס א י ם ז ע ע ל ע ט ה א ט ר א ם נ י ב ט פ ע ר ש ט ן ^ נ ד ל י כ ע ם ט א ג ב י י ש פ י ע ל ר אן ב ע ה ע ר ר ש ו נ ג א ל ל ע ס א ו י ף א ו י ך ר י נ ג ס ג ו ר אוי ם ד א ס ם א ל ל ע ס ווי ל ל ען ג א ט ט ר ה ע ד ר ן ב ע ל ע ב ע ן ז א ל ל ד י נ ג ע ל ע ג ען נ י 5 ט אי הן אן ע ר א י ב ע ן ט ע נ ש ל י ך ד י ע ז ז א ל ל ט א ג ע ק י י נ ע ש נ ו ר פ ע ר ז י י נ ע ה א ג ד ב ע ה ע ר ר ש ע ן גאנצען דיעזעם בייא מוסס איך ( 1 פאראוים עבודה אונד עדוח בייא כעז^נדערם ר א ם אונד ג ע ש^ 6 - מצות פריהערען דער איר%ער איבערבליקק ארים 6 לי 5 טיגק אוגד נאך בייא מצות איו ע ק דיא ווירד איועען דאגן דאסס אויף זעטצען אונד

159 15 - f «- S לו פ ע ו ל ה ב כ ו נ ח מקל קל ל ג ו פ ה ב כ ל כ ה ו ד א ה ב י מ י ג ע ת ב ר ו ח ר ג ע ת ע ו ד ת ך מ ב י א ה ו ב כ ה לי די מ ת ע ס ק כ ל א ח ר ג לוי ה ב י ו ם ל ה י ו ת ת ש מ ו ר כ י ה ש ב ת ת ו צ א ה ה א ד ם יד י ד ך ת א מ י ן ע ב ד ה י א 162 א ב ל ש א י נ ו ו ב ת ו ך מ ע ש ו ת בה מ ל א כ ה כ ן ל א ה מ ו צ י א ה מ ת כ ו י ך ה ש ע ו ר מ ל א כ ה ה מ ל א כ ו ת ב י ו ם ב ב ו ר א ה? ה א י נ ך ל ע ל ו ת ו ל ש ב ת ע ל כ ם י ה ו כ י ז ה י א אות ל א י ש ז י ש ר א ל? כ ר ו ך ברי ה י ח י ד ו א ד ו ן ד ב ר ל פ ו ע ל ה נ ר ץ ב ו ת ש א י נ ה ה א י נ ך ה ש ב ת ה ע ו ל ם ר ו א ה ת ו כ י ח ו ת ז כ ו ר ב ר ע י ו ן ב ש מ ו ת צ ר י כ ה כ י ל ד ע ת ב ז ה ר ו א ה כ י ג ם מ ל א כ ה ק ל ה ו ב ל ת י כ פ י ר ה ב ה ב א ד ו ן ע ו ל ם ו ב ו ר א ה א י נ ך ת ל ה מ ע ש ה ה ב א י ם? ו ל א מ נ ו ח ה ו ב פ ר ט כ י ן כ ל ה ד ב ר י ם ד א ו ר י ת א ו ב י ן ה ב א י ם ת ח ת ד ר ב נ ן כ י ר ו א ה מ ע מ ל ג ד ר ה ו א י מ י כ פ י ר ה י ו ם כ י ק ד ש ה ש ב ו ע ו ה כ ח ש ה ח ש ב ת ל ה ה ע ב ר 1 מ ה ח ל ל ק ד ש ה ע ד ו ת ר ק ע ל י נ ו ה ת ב ל ו ת ע פ י ל ב כ ל ה ת ע ו ד ה ו ע ד ו כ ן ה ו א כ ל ה ש ש ת י מ י ה ו א ל ה ב ד י ל כ כ ל ל כ ר א ו י

160 1 י y - ' " ד א ם ה י י ס ס ט צו ר י ק ק ג ע ב ע ן נ ו ר ב ע נ ד ע ג ע לי ע ה ען מ ל א כ ה ב עוו או ס טזיין ג ר ^ ס ס ע אי ה ן זיי א א י י נ ג ע ל י ע ה ע נ ע ו ו ע ז ע נ ט ל י ך א ב ז י כ ט א ו י ס ג ע פ י ה ר ט ע ט ה א טי ג קיי ט א לז א ד ע ו ו י י ז ע ט ע נ ש ע נ ו ע ק ק ו ו ע ל ט א י ה ם ד א ה ע ר מ ל א כ ת ע נ ט ש פ ר ע כ ע נ ד ע ן ד א ס ס ע ס א י ז ט א ו ט ו ו א נ ד ע ל ן ש ט ע ט ם ט ח ש ב ת א ם ד א ם טי ט ט ע ל ן א וי ם ג ע 6 י ה ר ט ע ק ל קו ל נ י כ ט מ ת ע ס ק נ י ב ט ר ה א ל ט ע ן ק ו נ ד ע ן נ י כ ט ליי ג גו ג ג כ ל א ח ר י ד ד א ס אי י ג ע או י ף נ י 3 ט אי ם א י ד ע ע פ ר א ד ו ק ט מ ע נ ש ע נ ג י י ס ט ש א י נ ו אן שי עו ר א י י ג מ ת ב ו ץ א ו י ג ע נ ב ל י ק ק ווי א א י י נ ז ע ט צ ק ג א נ צ ע ן ד ו ר ך ט הו ם טי ה ען ז י ך א ו י ך ג א ט ט ט ע נ ש א י ז ט ג א ט ט אן איז ט או י ף ד א ר ע ן א ם ש ב ת א לז א ג ליי 5 ז א ם א י ה ט א י נ נ ע ב ל י י ב ע ז ש ב ת ה י י ס ס ט ב ע ו ע ק ק ע ג ד ע ז ע ה ע ן א י ה ר ע א ל ל איי גי ג ע ן ק ר א פ ט ג ע ג ע נ ש ט א נ ד גי 5 ט ה א ג ד ש א פ 5 ע ר ש א י נ ה צו נ י 5 ט א י י נ ע א י טי ט ע נ ט ש פ ר ע צ ע נ פ ר א ד ו צ י ר ע נ ד ע ב ע א ו ר ק ו נ ד ע נ נ י ב ט צ ר י כ ה נ י כ ט ווי א פ אן ^ א כ ה ה ע ר ר ן א ב ע ר ל גו פ ה י ע ר י ק ק ב ע א ו ר א י ה ר ק ב ע ר ו ף ט א ה נ ע ן ד י ע נ ע ר זיין? ז ע ה ען ל י י ז ע ס ט ע ה ע ד ר ן ג א ט ט ע ס י ש ר א ל ב ע ר ו פ ס ט י ה ע ל א ז ע ס ט ע ט ה ר א ן ש ^ פ ע ר ם פ ר ^ ד ו ק צ י א ן וו עג לייננונג ז ע ה ע ן? גי 5 ט פ י ר א ו ת ז כ י ו ן פ ע ר ג א ג ג ע ג ע ר א ב ש ג י ט ט ע ד ו ת ד ר ב נ ן ב ר י ת ק א מ מ ע נ ד ע ן א י ו ט? ווי א ו ו א כ ע! ט א ג ע ר ק ו ד ש ע ר ו ו ע ר ק ם ווי א איזט ג י כ ט? א ם וו ע ל ט ש ב ת פ ע ר ק ע נ נ ו ע ש ב ת וויי ה ע ג אוי ס ר ו ה ע ן ו ו ע ג זי 5 ו ע ל ב ס ט ד ו ר ך ה י י ל י ג 3 אן ~ ט י ט ג ע ה ^ ר י ג ע ר א י ז ט ז א א ו נ ט ע ר ש י י ד ו ג ג א ל ל ד ע ס י ע ד א ו ר י ת א ר ע ן א י ם

161 נ -יי- r י < S י' מ ה ח י י ם ה ח י י ם ה י צ ר ב פ נ י מ י ו ת ה ש ג ת המכתב ה נ ה נ ש א ר ל נ ו ה ח ל ק ה ב ו ע ל י ם ע ת ח מ ד ה נ פ ס ד ו נ פ ש נ ו מ ש פ פ ז ו ת ש ו ק ו ת ה ע ב ו ד ה ו נ א ב ד ו ה א ח ר ו ן מ נ ו ה ח י י ם הארבעה ה ז ע בו ד ה ע י ל נ ו ד מ י ו ן עשר ל ה ת ב ו נ ן ל ש ו ב כוזב ו ל ה ש י ג עליו - - צ ד ק ה ל א ע ל ה י א ד ב ר ה כ ר ת ל ת מ ם ע ב ו ד ה ה אני ה נ פ ש ש כ ל ב ש ל נ ו ת ע ת ו ע י ם ו ל צ ר פ ה מ ל ב כ ל ל ו ת ה ב צ נ ו א מ ת י ו ת מ ל ח מ ת ר ן ת פ ל ה ב י ח ס ה ה ' ה ע ו ל ם ו ה א נ ו ש י ת ל פ נ י ם א ו ת ב צ י ו ר ם ו ב ע ב ו ד ת ם א י נ ם ר ק מ ש כ ן מ ה ' ה ר ח ק ת ה ע ד ו ת מ ר כ ז י ש ר א ל ו ק ד ו ש ת י ד י ע ל ב ב ח י נ ת ה ח י י ם ע ב ו ד ת ה ו א א ו ת ה ק ר י צ י י ר ב נ ו ת א ל ל ש ם ה מ ק ד ש א ( ו ל מ ע ן ה ת ש ו ק ה נ מ ל א ו ה ה נ א ה א ו ת ה ג ו ף ל נ ו ה נ ת ן ו ר ו ח - ב ( לנו : ק ר ב נ ו ת ה ת ו ר ה ג ( ע ז י ב ת ה א ה ב ה ה ע צ מ י ת ד ( ק ד ו ש ת ה ח י י ם ה ( ק ד ו ש ת ה ר ו ח ו ( ה ל א ע צ מ נ ו ה ר ח ק ת יי) ה ה נ א ה ה מ ה ל ה' ה י ס ו ד ו ת ע ל ה ה נ א ה ה כ ר ת ש ל ו ם ה ת ק ר ו ב ת י ד י ה ח י י ם כזה ר ק כ ל ה פ ש ו ט י ם ה ת ו ר ה ו א ה ב ת ה ו א כ י ל א י ך ק ד ו ש ת ע צ מ ו ת נ ו ל ה ' ל ה ה ח ל ט ה ב מ ל א נ ו ב ע ד מ ת ה ה ש ת ד ל ו ת ד ^ ו ר ה ז ( (* ח ( י ( ע צ מ ו ה מ ו ש ך י מ י ם כ ל ה ש ב ת ה ל א א י ז ה ה ק נ י נ י ם ה א ב ד ה ה י א ח ס ד ו ה ר ח ק ת כ ל ו מ ת נ ו ת ש ל ד «ש ו כ ה ר ב ע ר ך ר ע י ו ן $ ז ה ר ת א ל ב ח י י ם א ה ב ת ה ח י י ם ל ק ד ש ה ת ו ר ה א ו ע צ מ ו ע ל י ד י ט ( ה ' ה ' ב ת ו ר ה ש פ ת י נ ו ש י ח _ ש ע ל ה ת פ ל ל ה א מ ת י ( ) ע י י ן ש פ ת י נ ו כ ל א ל ר מ ב ם W מ ל א ו ר J ה ח ס ר ו ן ל א ה ש ת פ כ ו ת ה ת ר ג ש ו ת ד מ ע ו ת ע ד ל מ כ ב י ר ר ק ה נ א מ ן ו ב צ ך ת ש י ג ע ל ע ר ך ו ל ה כ י ר ו ל ש ו ב ד ב ר ע ל מ ש א ו ן א ל ה כ ל א ל ה ה ל כ ו ת פ ע ו ל ו ת ת מ י ד י ם ה א ו ת ו ת פ ר ק ו') נ ש א ר לנו ו ע ו ד_ ב י ת ר ש ל מ ל א ו ת נ צ ט ו י נ ו ע ל ל צ ר ף ג ם ה מ ק ד ש מ פ ע ו ל ו ת ה מ כ ל כ ל ו א ה ב ת י ד ם ר ן ח ר ב - ה נ פ ש ) ו נ ש ל מ ה ו ה ת ל ה ב ו ת ה א ר ת כ צ ל פ ר י ם ה ש כ ל ע ו ב ר ת ש פ ת י נ ו ( ה ' ה ח י י ם ע ו ד ה ת ר ו מ מ ו ת ר ג ש י ת כ ל י ת פ נ י מ י ת ה ד מ י ו ן ש י ח א ך ה א ו ת ו ת ה ת פ ל ה ^ ל ה כ ר ת ו ש פ י כ ת ט ה ר ת ה ר ע י ו ן ו ה ל ב : ה ח י י ם י ש ד ד ו מ נ ו ה מ ש פ ט ה ע ו ל ם כ ה א ד ם י ת ר ו מ ם ו י ש ר א ל א ל ר ו ח ך ו נ פ ש נ ו א ל ^על ב ח ו ג מצבנו ה ' ה פ ל מ ט ר ה ה ז : מ פ ע ל ו ת ה ' ב ט ב ע ב ת ב ל ה א נ ו ש י ת ו ב י ש ר א ל ע צ מ נ ו כ י ו ה כ ר ת ו כ ל ב ת ש ו ב ה ז מ ן ע י ש ל מ ה ה ע ת י ד ה מ ו ש ג י ם כ ל ע ל הוא ה א ל ה ח ט א ה' ביד ו ע ו ן ת וכל ו ד ו ת ע י ת ה ל ו ת ת פ ל ו ת ה ע ב ר ת ח נו ת ו ב ק ש ו ת מ י ד ו ה ת פ ל ה ה ת ב ו נ נ ו ת א) ארון ב) שריחן ומנורה ג) הקטרת כבד וכויות הדם ו) קטורת ז) עולה ח) עוליה ט) חטאת ואשם י) תודה ושלימים ה ת ב ו נ נ ו ת ה ו א ה ת ר ו מ מ ו ת ל ד ע ת ל נ ו ה נ פ ש ו ע ז י ב ת ה) זדיקת isn הק«רת ד) '

162 בריעף פיערצעהנטער מ ר א 5 טונ ג צו ר ע ר וי ענן ^ ק א ט פ פ ע ג א ט ט לי כ ען ב ען או גו ע ר ד א צו לונ ג ד א ת ו ר ה ג א נ צ ען אן אונ ד ב ל י י ב ט א י ב ר י ג א ונ ו ו ו י ע ע ר ר י נ ג ו נ ג א ונ ו ג א נ צ פ רי ה ע ר ני ב ט ם י ש ר א ל ם גיי ם ט א ר ם פ ע ר ל א ר ע ן ר י י צ ע ווי ל ל ענ ם אן ליי ט ע ר ונ ג אי ך נ א ך הי נ א וי ס ט ר י ט ט צו ג ע ג אנ ג ען א ו ג ז ע ר בענם ל ע ט צ ט ע ט היי ל עבוןגיור ב ע אוי ם ב ע ה ע ר צ י ג ע נ ד ע ן ז י נ ד ד ו ר ך ווי ר ק ענ חן( ג ען א י ז ט ל ע ב ע ג מז היי ט ען טיי שו נ ג ע ן ^ו ונ ג ען ת פ ל ה ב ע ג א י נ ג ע ר ן אוי ף ע ר ר י ע ו ע ג א ט ט ע ב ו ד ה ר א ם א י ו ט ר י 5 טי ג ע ן וו ע ל ט ש ב ל נ ז ע י ל ל ו נ ג - ע ר הזן מנו ע סז ע ל אןרטןזע א י ב ע ר מעןהייט זי פ ב א לי ש ע א פ פ ע ר ה א נ ד ל ו נ ג ד אר ש טעללונג «!ד ז ע ל ב ס טזו כ ט ז י פ ב א ל מי ט ט ע ל פו נ ק ט נ א ט ט ( 1 פ ע ר ל י ע ה ק או ג ד צו ט ע מ פ ע ל ל ע ב ע נ ס ה י י ל י נ ט ה ו ם ע ן ע ר 5 י ל לונ ג ו ו א הנ ונ ג חו ת ו 5 אן ( 2 א פ פ ע ר א ב ל ע ג ו נ ג ה א נ ד ר די דאןי} 8 ל ל עג ד י גאטפק}ןרפער געטספווכט ( 3 ( 4 פ ע רז אנ לי כ קיי ט וויי ה ע דעס^" ל ע ב ע נ ס ( 5 ג א ט ט אן ( 7 איינ פ א ב ע ע ל ע ט ע נ ט ע צו ם אוי ס ד רו ק ק ג א ט ט ריינ היי ט ר אי ר ג ע נ ד ד ו ר ך ד ו ר ך ת ו ר ה ה א ל ט ע ר ם י ע וויי ה ע ת ו ר א ב ל ע ג ו נ ג ה 8 ( ב) ( 9 ג ( א י י נ ע ר ג ע נ ו ם ס ז י נ טי ג ע ן א ל ל ג ^ ט ט ל י נ ע ן ב ע ג ליי ט ע ט ה ל איו ט ד ( ע ר 5 י ל לוג ג 5 י ר ם ש ט ר ע ב ע ן ז י י נ ע ר ג ע טי ט ה פ 6) תורה ד י ע ס א ( ת^נסטוויי הע ו ו י ע ע ר ר י נ ג ו נ ג 5 ער ל אונ עו ^ ע ב ע נ ס ג ע נ ו ס ס ה ע ר פ א ר ר א ג ע נ ד ע ן א ו נ נ ע ט ר י ב ט ע ן ג ע ו ו ^ ה ר ט ע ן ווי ל ל ענ ם ת ו ר ה א נ ע ר ק ע נ נ ו נ ג ז ע ל ב כ ט ו ו כ ט ג א ט ט ל ע ב ע נ ם ו ו א ה ל ט ה א ט ל ע ב ע נ ס פ ר י ע ד ע נ ם ז ע ל ב פ ט וי כ טי ג ע ן ע ר ה א ל ט ע ג ע ן ג ע ד א נ ק ע ן ג א נ ץ א לז אוי ק ק ק ע הר ס עפענדער ם אדער א ל ס ע ר לאוזאגונג 5 אן ( 1 0 א ל ל ע ד י ע ז ע ד ו ר ך ד א ם ל ע ב ע ג ד י ג ע ו ו א ר ט ) ז י ע ה ע א ו נ ט ע ר ת מ י ד י ם פ ו) א ונ ו וי ט ב א ל ה א נ ד ל ו נ ג ג ע ב ל י ע ב ע ן ט י ט ע ר ו ע ט צ ע ן ט ע ט פ ע ל א י ז ט א ל ליין ד א כיי : פי ע ל מ ע ה ר דער זי טבהאנדלוגגען ג עזו ג ק ע ן אנד ערן ע ר ^י ל לונ ג וו א ר ען ר ט ב ם א ב ע ר דאס ו ו א ר ט ^ ^ ^ ט א נ ד י נ ^ כ ^ ל ^ ן ו י ך איו ט ^ ל ^ ע ר ^ ע נ ע ת פ ^ ה ת פ ל 5 ז ליי ט ע ר ו נ ג ע ר ל יי כ ט ו נ ג ו ו י ע ע ר ה ע ב ו נ ג א י נ נ ע ר ן ר א נ ע ר ק ע נ נ ט נ י ס ס ו ו א ה ד היי ט 5 י ה ל ם ש וו א ר מ ע ריי רייניגונגדאם ו ו ע ל ט - נ י כ ט ל ע ב ע ן מ ע ג ש י ש ר א ל 1 )!) ( רי ה ר ו ג ג 6 ע ר פ ל י ע נ ע נ ד ע ט ה ר א נ ע נ ע ר ג ו ס ם ז א נ ן ר ו י ב ט 9! " י א ונ ו א י ב ע ר ד א ס א ו נ ו <י?ל (6 קם 1 י ז ( לי ' ו ס ן ( מודדי * אונר ו ו א ה ר ע W - ו ע ל ב ס ט? י ג ע ד אנ ק ען = א ו ר ט הי י ל י א נ ד א כ ט א י נ י א י ב ע ר ג ע ה ע ד צ ע נ ס ג א ט ט קרייז ען אוי ס מיי ' V ) *ן ית ח^ג

163 h- ו ע ז י ב ת ה נ א מ ן פ ר י ש י ם ח י ה 166 ה ח י י ם ה ל א ט ה ו ר י ם ל מ ו ש ג ה ח י י ם ו כ ל ח כ מ ת ם ה י א : ל ת י ט י ב ד ר כ נ ו ו ל כ ל ק ר י א ל ה ה ת ו ר ה כ ת ו ר ח מ ק ו ר ו כ צ י ץ ו ת כ ל י ת כ ל ז ע ל ל ב ך ו י ל \ ו א ל ה ח י י ם ה נ ה ה ב ר כ ו ת ה ח ל ט ת ה ד ע ת ל ה ו צ י א ל פ ו ע ל ב ל ה ד ר ו ש ל ר ן ה ' ב ח י י ם ע ל י ד י פ ע ו ל ה ומעשה ) כ ת י ת פ ל ו ת י נ ו ל ך ה ל י כ ו ת ת ק ר א נ ו ס פ ר ( ת ע ו ד ת נ ו ע ו ל ם ה ר ע י ו נ ו ת ו כ ל ע ב ו ד ת ב ת י ה ק צ ר י ם א ל ה י נ ו ה ת פ ל ו ת ו ב א מ ת ע ל י ה ם ל ה י ו ת ל ה כ ר ת ל מ ו ב ח י י ם ה ' ת ר א ה ב ת ב ל ל נ ו ו כ כ ל נ מ צ א ו כ כ ל א ד ם ת ר א נ ו ח י י ג ו כ ל ו ל ק ב ו ע כ ז א ם ל ע ב ו ד ת ת ו כ ל א מ ת י ו ת ל ה י ו ת ת ו ר ה כ י כ י א ל ה י ם ה ח י י ם ה א ל ה ש ל נ ו א ו ל י ו ה ת כ ו נ ן נ ק ר א ת ח ר ו ץ כ ת י ם פ ר ו א ם כ ן כ נ י מ י ן ו ב א נ ו ש י ת ה ה ו א א ב י ה ו א א ה י נ ו כ ל ב ל ש ו ן מ נ ק ו ד ת נ ד 2 ז פ ט ב ע ד ידידי ל מ ל א ו ת ה ה ש ק פ ה י ש ר א ש כ נ ז א נ ש י ם ה נ מ צ א י ם ת ו ר ה כ ז ת ו ר ה א ב י ו ט ו ב כ ש ם מ ג ו ד ל י ם כ ז ר נ ו כ ל ה ז מ ש ו ל ע ך ב ת ו ר ה א נ ש י ם ת ע ש ע ל י ד י פ ע ו ל ו ת ה צ ד ק ו ה א ה ב ה ל כ ל ה י ק ו ם ה א ל ה ת כ ה ה ב ע ב ו ר נ ו ה ר ו ח ו ב ע ד אחרים ה א ם ת ו ר ה ו ה ל ב ו ת פ ר י ע ש מ ת ת ה ח י י ם ו ת ע ש ה א ד ם ל נ ז י ר ב ע ו ל ם? ה א ם י ו כ ל ה ע ס ק ב ת ו ר ה ה ז ב ל ב? א מ ת נ ה נ ה א ו ב ה ה א ם ב א מ ת ל א ל א מ ת ה ו ב ת ב ו נ ה א ( ה ש מ י ם כ ב ו ד ו מ ע ש ה מ ג י ד יו ם א ו מ ר ו ל י ל ה ד ע ת א י ן ו א י ן בלי ב כ ל ו ב ק צ ה ל ש מ ש ו ה ו א ל ה ע כ י ר ה ר ו ח ו ל ה מ י ת ו ו ל ה ב י א ע צ כ ד מ י ו ן ת ו ז ו ו מ ק ס ם כ ז ב ל ח ש ו ב כ ז א מ ת ח ו א ה ד ב ר ש י ש י ר א ל ל נ ו מ ס פ ר י ם ידיו ה ר ק י ע י ל י ו ם י ב י ע ל ל י ל ה א ו מ ר ד ב ר י ם נ ש מ ע ה א ר ץ ת ב ל ש ם כ ח ת ן י ה ו ה ר ץ ל ם י צ א מ ל י ה ם א ה ל י צ א נ ע י ם קום ב ה ם מ ח פ ת ו ז מ ר ו ת י ש ר א ל : י ש י ש תהלים ד) י ט

164 אוי ה ז ק פי נ ד ע ן ל ע ב ע ן ה י נ א ו י ס ט ר ע ט ע נ ד ת פ ל ה ד א ה ע ר ת ג א ט ט ת : ר^ל ו הי ג אן ז א ל ל ס ט אנ שוי או ג ג ע ן ע ס ד ו א ג א ט ט ע ס ווי ע י נ א ט ו ר מ ע נ ש ע נ ו ו ע ל ט י ש ר א ל ת פ ל ו ת ז ע ל ב ס ט א נ ש ו י א ו נ ג ע ן אוי ם די ע ב ע ג ר י פ פ ק ג א ט ט ע ר ק ע נ נ ט נ י ס ם ת ו ד ו ת ה ^ נ ד ע ן ו ו י ע ע מ פ א ר ר י נ ט נ ג קוו ע ל ל ע ה ת ו ר ה ד ר ו ם ט ה א טי ג ע ן ב ע ן א ל ל א ל ל ע ר ר י ק ק ג ע ל ע ג ט ק אוי ם ב ק ש ו ת פ ע ר ג א נ ג ע נ ה י י ט ל ע ב ע נ ס פ ע ר ע ה ל ט ל ע ב ע נ ס ב ע ג ר י פ פ ס וו א א נ ע ר ק ע נ נ ו נ ג א ו י ס ל ע ב ע ן א ל ל ע ר ע ס ג א ט ט 5 י ר א ל ל ע ר פ ע ר פ ע ה ל ט א ל ל ע ס ל ע ב ע נ ס ו וי י ז הי י ט ק ו נ פ ט ד א נ ד ע ן ד י ת ח נ ו ת - א ו י ך טי ט פ א ר ו נ ג א י ם ב ל י ט ה ע ל ע ב ק ג א ט ט ל י כ ע ן 5 ר ו 5 ט ב ע ג ל י י ט ע נ ד : ווי ל ל ענ ם אי ם צ י ע ל 5 אן א וי ם פ ע ר פ א ל ג ע ן ד י ע ז ג א ט ט ד י ע נ ם ט ד א ר י ב ע ר ד א ם ב ק ז א ל ל ען ן ש ט ע ה ע נ ד ע ע ר ק ע נ נ ט נ י ם ם ד י ע ז ע ג ע זי 5 ט ם פ ו נ ק ט ע א ו י ך שו ל ען זיין וו ע ר ד ע ן שו ל ען ש ק י צ צ י ר ט ע ן א ו נ ז ע ר ע נ ע נ נ ק 5 י ר פי ע ל ל יי כ ט א ל ל ק ר י די ע ז ע ן ב ר כ ו ת ^ ע נ ט ש ל י ם ם ע ר ט ה ^ ט י ג ע ן ג ע ד א ג ק ע ן ת פ ל ו ת ווי ר איין א ו נ ז ע ר ע ע ר ו ו א ק ס ע ג ע נ א ט ט מיין נון וו ע ל ט ב ני מי ן אי י ג ע ט ע נ ש ה י י ט ו וי ר ק ע נ ד ע ן א ו נ ז ע ר ע ן ו ו י ר ד י ג ע ר ל ע ב ע ט ר א 5 ט ע ן ג א נ צ ע ן א ו ר ט הי י ל ב ע ט ה י י ז ע ר אונ ד ב ע ר י י ט ם ל ע ה ר ע ל א ד ע ט ו וי ל ל ענ ם א ו נ ז ע ר ב ע ר ו פ ם א ו נ ז אי ה ש א ל ל ע ר ט ע נ ש ע ן ווייז ט ם א ט ע ר א י ן א י י ג ע י ע וו עז ען י ע מ ע נ ש ע ן א י ם א ונ ז ל ע ר ז י י נ וו עז ען א ל ל ע ר א ו נ ז ע ר ן ב ר ו ל ע ד % ע א ו נ ז ע ר ג א נ צ ל ע ב ע ן ג א ט ט ד י ע נ ם ט זיין ל ^ ם ם ט ד ו ר ך ו וי ר ק ז א מ קיי ט ג ע ר ע כ ט י נ ק י י ט ל י ע ב ע ג^ענען א ל ל ע ד א ר ש ט ע ל ל ו נ ג ק א נ ן אי י ג ע ל ע ב ע ג ם 5 ר י י ד ע ק א נ ן ש ט א נ ח ג ד ע ן א ל ל ע וו עז ען ד י ע ו ע ר ל ע ב ע נ ס ו ו א ה ר היי ט ע ן פי ר או גז א נ ע ל ע ה ר ע זיין גי י ם ט ה ע מ מ ט ד ע ן מ ע נ ש ע ן ב ע ^ ט י ג ו נ ג גי י ם ט פ ע ר ש ר ו מ פ פ ע ן מי ט ד י ע ז ע ר 6 ע ר ש ר ו י ב ק ם ה ע ר ץ ג ר י ב ע ל ג ד ע ן ל ע ה ר ע וו ענן ט א ד ט ע ן פ ע ר ק ר י פ פ ע ל ט ג ו ר ד א ם? א א י ז ט י ע ד ע מ ^ נ ך ט א ב ט? ו ו א ה ר ה ע ס פ ע ר * פ ע ר ק י מ מ ע ר ן נ י 5 ט שוו^^ר מ עריי וו א הן א י ז ט ם ו ו א ה ר היי ט ל ע ב ה א פ ט ג ע פי ה ל ט ע ו ו א ה ר היי ט וו א ם י ש ר זי ג ג ט ( 1 ד א ם ם ו ו א ה ל ש פ ר י כ ט ט א ג ד א ם ם ג א ב ט פ ע ר ק י נ ד ע ט א פ פ ע נ ב א ר ו נ ג ש ^ פ פ ע ר ם אוי ף איין אוי ף ד י נ נ ט א ג ו ו ע ר ק נ ע ו ^ ל ב ע מ א 5 ט הי מ מ ע ל א ל ל מ א 5 ט זיי ש א ן ג א ט ט א ו י ם ש פ ר ו ך נ א 5 ט א רז ע ה ו ג ג ם ג ע ד א נ ק ע ן ב ע ל ע ב ט ד י ר ק ו ג ד ז י ך ל ו פ ט ( L תחלים י ם ש א ן ה ע ר ר ש ע ט ב ע ד א ר ף ז א נ ג ע ר

165 res r י ש י ש מ ק צ ה ו ת ק ו פ ת ו ו אי ן ת ו ר ת מ ש י ב ת ע ד ו ת כ נ ב ו ר ה ש מ י ם נ ס ת ר מ ח כ י מ ת פ ק ו ד י מ ש מ ה י מ ת מ א י ר ת י ר ע ו מ ד ת מ ש פ ט י צ ד ק ו ה ה ע ל נ פ ש ל ר ו ץ מוצאו ק ת ם מ ח מ ת ו ת מ י מ ה א ו ר ח נ א מ נ ה פ ת י ה ' ה ה ה נ ח מ ד י ם ו מ ת ו ק י ם ג ם ב ש מ ר ם ל ב י ש ר י ם ב ר ה ע י נ י ם 5 ל ע ד ה י ה ד ו ע ב ד ך ט ה ו ר ה א מ ת מ ז ה ב מ ד ב ש ע ק ב נ ז ה ר ו מ פ ז ו נ פ ת ב ה ם 1 ר ב פ י ם ר ב!

166 ב ע ד א ר ף ב ע ד א ר ף א ה נ ע ד ו ר ך ה א ט די א וו א ע ר נ י כ ט נ י 5 ט 5 ע ר נ ע ה מ ע ן ג א נ צ ע מ ע נ ש ע נ ו ו ע ל ט אי ה נ ע ן ר ע ד ע ו ו א ר ט ע ש ט י מ ט ע ע ר ד ע נ ט ו ו י ק ק ע ל ו ע א ו י פ ה א ר ט ז א נ נ ע נ ב א ל ל ווי ר ט א נ ע ט ד ע נ נ א ך א י ה ר 6 ע ר נ ע ה ט ל י ך י א צ ע ל ט ד א ס ם ע ר ווי א איין ב ר יי טי ג א ם ט ר ע ט ע אוי ס ז י י נ ע ר 5 ר י י ע זיך ו ^ ר ע ע ר א ב ע ר ל ע ה ר ע ו י י נ ק ו א ג י ע ב ט ציי ג ני ס ם ג י ב ט ט ר אוי ט ר א ג ע ג ע ב ע ן ג ע ב א ט ג י ב ט 6 ע ר ע ה ר ו נ ג ב ע ש ט י ט מ ט ע ר פ א ר ג א ט ט ק רייז לוי ף א נ ט ו ו א ר ט ג א ט ט ע ס ווייו היי ט ע ר ג א ט ט ע ס א י ו ט ג א ט ט ע ס פ ר י י ד ע ג א ט ט ל^יהט ב ע ש ט ע ד ט ר א לליין ר ר ג א ט ט ק ל א ר ד א ר ו ם א ו י ס ש פ ר י כ ק ג א ט ט ע ס ג ע ר ע 5 ט י ג ק י י ט א ל ל א ל ל מ ^ 5 ט י ג ע הי מ ט ע ל ס ט הי י ל א ו ם ו א נ נ ע וי ך ב ע ש ט י ט ט ט ע איו ט א ו ם 5 א ם ם ע נ ד 3 א ר ש ע נ ד ע ן ויין צו ט א ן א י ה ר ו ו א ר ט ג ע ג ר י נ ד ^ לוי פ ען א ו י ס ג א נ ג ג ר ע נ צ ע ן א ר ו ו א ל ק ע נ הי ל ל ע ב ל י י ב ע ק ר י י ז ע ק י ץ באהן ד ו ר כ ח י ע ר ע נ ד ט ר י י ל ע ה ר ב ע ד י ר פ ט י ג ע ן ג ע ר א ד ע ה ע ר צ ע ן ז ע ע ל ע ב י ר ג ט ו ו ע ו ק ' אוי ג ע ע ר ש ט ר ע ב ו נ ג ס ו ו י ר ד י ג ע ר ו י ס ם ע ר א וו ענן ד א ס ס ע ר ר ע נ ן ר ^ נ י ג ריין א ו י ך ^ ד י י נ או י ך עוויג ו ו א ה ר ה י י ט ^ ל ו א ט כ ט ר ע נ ן וו א ם ד י ע ג ע ר וי א 5 ע ר א ל ג ט ווי א ג א ל ד פ אן איין ג ר א ס ס ע ג ע ש ם י T ע וי ס ס ע ן ש ט ר א ^ 5 אן ט ר י י פ ט פ י ע ל אי ה נ ע ן ו וי ר ד ע! ד ך י ל ע ב ע נ ס ש פ ו ר I

167 המכתב החמשה עשר ח ע י מ י ן י ק י ר י ל ק ח ת ל ך ל פ ת ם ח י י ך ו ה ל י כ ו ת ע ו ל מ ך ה כ ת ו ב ה ד ר מ נ ע י ם ז מ ר ו ת י ש ר א ל : ג ם ע ב ד ך ו גו' ג ם נ ד ר ת ג ל ב ך ל ב ל ת ש ק ו ט ו ל ב ל ת נ ו ח ע ד ת ק נ ה ל ך ה ש ל מ ו ת ו הז ד ד ה ז ה ג מ ר ת א ו מ ר ל ב ל ת כ ו נ ן ל ך ב י ת גבון ב ט ר ם ת ר כ ו ש ל ך ש פ ע ה צ ל ח ת ך ב ק ג י נ י ם ה ח י נ י י ם נ ם ה ק נ י נ י ם ה פ נ י מ י י ם ם ם ) ץ ר ה ת ו ר ה ל מ ע ן ת ש ת מ ש ב ה ם כ ה ש כ ל ו ד ע ת ל פ י ר ן ה ' ו ת ע ר כ ה ע ל י ד ם ל כ ו נ ן ב י ת ך ל ה י ו ת נ ו ה ש א נ ן ב ר ו ח ה ת ו ר ה ב ע ד א י ש י ש ר א ל א ו ת ו מ ו פ ת ל י כ י ל א ב ל י ת י ל ר י ק ד ב ר י כ כ ת ו ב י ם - ב ו א נ א י ידידי כ ג מ ר ת ב ד ע ת ך ל מ ע ן א ו כ ל פ ה א ל פ ה ל ה ש ל י ם ל ך ה ג י ו נ י ר ו חי ו מ ע ר כ י ל ב ב י ב י ס ו ד - מו ס ד ע ד תומם ע ד כ ה ה כ ר ת ל ד ע ת ר ק ב ה כ נ ה ש ט ח י ת ו ב ר א ש י מ ל י ם י א ב ל א ל ת ח ש ו ב ידידי כ י ע י נ י ך ה ר ו א ו ת א ז י מ ו ר ך ת ח ז י נ ה ב ו א י ש ה ב ל ת י ע ל ו ל ל מ ש ג ה ) א ו נ פ ע ח ל ב א ר ( ב ת ו ם ל ב ב י א ר א ך ה ע נ י נ י ם ש נ ע ל מ ו ג ם מ מ נ י ו ח ש כ ת ה ס פ ק י ע י ב ש כ ל י ו א ר ך א ך כ י ב כ ה ב י נ ת ך כ ע צ מ ך ת ו ס י ף ל ח ק ו ר א ו ת ם כ מ ו כ ן ה ס ר מ ע ל י ה ע מ ל ו ה י ג י ע ה ל ס ת ו ר כ ל ד ב ר י מ כ ת ב ך ה ר א ש ץ א ח ד א ח ד ה ן ה ל ב ד ך ב ח נ ת ו ו מ צ ע ל י ו ת ש ו ב ר ז כ ה ל כ ה א ף י ש מ ח ל ב י מ א ד כ י כ ה עשית ב כ ל ז ה ת ש ו ב ה ע ל ה מ כ ת ב ה ה ו א ע ר ו כ ה ו ש מ ו ר ה י כ ת ו ר ה צ ע ה ) ע נ ט ו ו א ו ר ף ( ג ם א ש ו ה א ו ת ה ל נ ג ד ע י נ י ך ב א ו פ ן כ ז ה ר ק ל ה ש ו ו ת ה ו ל ה ת א י מ ה ר ע י ו נ י ל ב ב ך ל כ ן א ל ה ק ו ה מ מ נ י ל ק ב ל בז ה רק ש ב ר י ר ע י ו נ ו ת מ ט ב ע ה ע נ י ן ע ל י ך ה י ה ל מ א א ז כ י ה י ה ד ו ת ש ל ך מ ת נ ג ד ת א ל מ ו ש ג ך ע * ד ת ע ו ד ת ה א ד ם מ ו ש ג כ ז ה ב א מ ת ל כ י ר ה י ה ד ו ת ל ט ו ב ז נ ג ד פ ע ו ל ו ת ה מ ו ש ג ה ז ה ה ש פ ל ו ת : ב ק ש ת ה ה נ א ה ז א ל ק י ו ת ה ק נ י נ י ם מ ל ח מ ה ל ה מ ד ו ר דור פ ע ו ל ו ת כ א ל ה א נ ש י ה מ ע ל ה י ב ק ש ו ל ה כ ש י ר ו ל ע ד ן ט ב ע ן א ב ל ל א י סי ר ו ן מ כ ל וכל ה מ ו ש ג ה ה ו א נ מ צ א ל ך ב ה ש ר פ ת ך ע ל ה ת ב ל מ ב ל י ש י ם ל ב ע ל ה ה פ ו ע ל ו ב ד ת ב ו ג נ ך ע ל ה ' מ ב ל י ש י ם ל ב ע ל ה ת ב ל ש ב ר א ל כ ב ו ד ו ובודתו ה י ה ד ו ת ת ד ע ו ת כ י ר מ ע ל ה א ח ר ת ג ב ו ה ה ו נ ש א ה מ ז ה ז ה מ ע ל ה ה ר מ ה ה ז ת כ ו נ ן ל ה ל ש ם א מ צ ע י ל ת כ ל י ת ה ה נ ב ו ה ' מ ע ל נ כ ו ה ה א ס ו ן ה ל א ו מ י י ת ב א ר ל ך מ צ ד אחד כ י ל א ו מ י י ם ת ע ת ו ע י ם כ א ל ה ע ל T ם י ש ר א ל א ו פ ן מ י ת ר ה ע מ י ם כ י י ש ר א ל ל א ח ט א ה ו א ב ס ב ת ת ע ת ו ע י ם ל א נ ו פ ל ה ו א ב ש ו ם ע ו ד ה נ א כ ז ה לאוניה

168 בריעף פונפצעהנטער ר ע ה ע ר איין ד עו וי ז ע הויז גי ט ע רן איין גון פ י ה ר ע הויז איז ט גו ר ה א ב ע ן ר ו ה ע ן ד א א ו י ך א ו מ רי ס ם ע ן ר ע ד ל י ך אי ם ו ו א ל ל ק ז י ך מי ר ווי א ווי ל ל דו ג ק ע ל מ י ך א י ה ר ז י ך ג ר י נ ד ע ן או י ך וו י ר די ג ג ר י נ ד ע ן ב י ר ג ע זי ך ב ע ג ר י נ ד ע ק ע נ נ ע ן מיין בגי טין ד ע ן ז ^ נ ג ע ר ש פ ר ו ך ל ע ב ע ג ס ג ע נ א מ מ ע ן ה א ב ע ן ז י ך בי ז ד י ע ז ע ביז א י נ ג ע ר ע ן פ ע ר ו ו ע נ ד ע ן 5 ע ר ם ^ ג ע ן ד א ס ס א י ך א י ם צו אוי ם ד י ע ז ע גי ב ט ע ר ל י י כ ט ו נ ג ת ו ר ה פ א ר ג ע נ א מ ט ע ן ג י ט ע ר זי ך ו ו א ה ל ש ט א נ ד ג ם ע ב ד ך ג ע ל א ב ט ע ר ר ו ג ג ע ן ^ נ י כ ט אן ת ו ר ה ג ע ש ^ פ פ ט או י ף ג י י ס ט א ו מ ז א נ ס ט ד א ס ם וו א ם ^ בי ז י ע ט צ ט גו ר ד א ך ע ר ו ו א ר ט ק ז י א ק י י נ ק נ א ך פ י ר ג א ט ט ע ס ווי ל ל ען וגו ג י כ ט ע ה ע ר א י י ס ס ע ר ע ן י ש ר א ל ט ע ג ש ט ה ו ם ג ע ש ר י ע ב ע ן א י ך ז א א י ך אי ה ג ע ן ציי ג ע ן וו א א י ך נ א ך ז ע ל ב ס ט בין וו י ל ע ג ע ן ט ה א ן ג ק ג ליי ך נון ב ע א נ ט ו ^ ר ט ע ט איי ג ענ ע ן א י ך ש פ ל י ט ט ע ר טי ט גי 5 ט ה א ב ע ל ע ג ע א י ה ן ג ע ד א נ ק ע ן ה א ב ק י ע ד א ך ד א ר ו ם ר מו ס ס ז י י נ ע ע ר ו ו א ר ט ק מי ה ע אי ה ן ז ע ל ב ם ט ה א טי ג ע ן מ י ך ז א מי ט נון א י ב ע ר ה ע ב ע ן ש א ן א י ב ע ר א ו י ם ב ע א נ ט ו ו א ר ט ו ג ג א ן ד א ר ו ם ב ל א ט ז ע ל ב מ ט א י ה ג ק אי ם ד א ס ם ק א מ ט ען מ י ג ד ל י ך ^ א ו י ס 5 לו ג ע א ו נ פ ע ה ל ב א ר ק א י ם 5 א ר ש ו ג ג א י ה ר ק ג ע פ ר י פ ט פ ריי ע ן ד א ם ר נ י כ ט ם ש א ן א י ם פ ע ר ג ל י י כ ו ע מ ע ה ר צוויי פ ע ל ל א ד ק ע ר ס ט ע ן מ י י ס ט ע ר א י ם נ א ט י ר ל י ך א י ה ר א נ ע ר ק ע ע ט מי ס ס ט ע ן ב ע ג ר י פ פ ע א י ה ר י ו ד ע נ ט ה ו ם א י ם ע נ ט ו ו א ו ר ף טי ט ו ו י ש פ ר ו ך ןו א ב ר י ע ף אי ה ן ג ע ל י ע א י ה ר ק ג ע ד א נ ק ע ג 5 אן מ ע נ ש ע נ ב ע ש ט י מ מ ו ע ב ע זי ט צ פ ע ר ג ^ ^ ט ט ע ר זנ ג נ א ט ו ר ב ע ג ר י 5 ף ג א ט ט די א ו ו א ר ד ^ ה ע ר ע ן ג ע ג ען ג ע 5 ו נ ד ע ן ג א ט ט א נ ס ס ק ג ע ר א ד ע וו א ה ל א ק א ה נ ע נ י ע ע 5 ע ת י י ם ט י ג ע ן ב ע ט ר א צ ט ו נ ג אי ה ם * ד ע ן פ א ט ע נ צ ק א נ ^ ט פ פ ט ד י ע נ ע נ ד ע ד א ך נ י כ ט ו ו ע ל ט ו ו ע ל ט א נ ה < ^ ה ע ר ד א ד ט ד א ס ה א נ כ ט ע ז ע ל ב פ ט ז ע ט צ ע נ ד ד ו ר ך י ש ר א ל 3 א ל ק ד א ם ז י י נ נ א צ י א ג א ל ע נ א צ י א נ א ל ע ^ קיינ ע סוו ע ג ם י ש ר א ל ה א ט ה א ה ע ר ע ן צו ו ע ק ק או נ ג לי ק ק פ ע ר א י ר ר ו נ ג ע ן א ו נ ט ע ר קי י ג ע ו ו י ר ד א י ת ע ן ד א ש ט ע ה ע ן אי ב רי ג ע ן ז י ג ד ע ב ע ג א נ ג ק נ ץ ד א ם ג ע נ ו ם ס ז ו כ ט פ א ט ע נ צ ק א ב ל ע ג ע ן ^ ה נ ע י ו ד ע נ ט ד \ ם ג ו ר א י ע ע ח י י ט ם 3 ע ר א י ר ר ו נ ג ק פ ^ ל ק ע ר ן זי נ ק ט נ י 5 ט א ו י ך 3 י נ ד ע ן י ו ד ע נ ט ה ו ם ע ן י ע נ ע ד ו וי ר ק ע נ ד ע ן ק ע נ נ ט טי ט ט ע ל ^ ט י ו ו י ר ט ד ו ר ך ד ע נ ן 5 אן ד א ם א ל ל ק אי ב רי ג ע ן פ >ןלקערן ע ר ר ע ב ע ג א נ ג ק וו^רע א ב ע ר ד א ס ם ב י י א אי ה ם א לליין צ ע ר ר י ט ט ו נ ג אי י ס ם ע ר ע ן ש ט א א ט ע נ ג ל י ק ק ס א ו י ף ד י ע ז ע פ ע ר א י ר ר ו ג ג ע ן א ו נ ט י ט ט ע ל ב אר פ א ל ג ען ] ג א ט ט ט ו ס ס ט ע ז ו כ ט ע ב י י ד א ם ז ע ל ב ס ט איז ט ט י ט ט הי י ל ו י י נ ב ע ש ט י ט מ ו ע ס פ ל א נ ם א י ה ם היי ם ג ו ר ז י נ ד ע ד א ך ווי ר ג ע ט ה יי ל ט א ל ל ע

169 1 7 2 ב ה ד ב ר א ב ל כ מ ו ה ו ה מ ה ג ם ח ט א ו ל א א ח ר י ם ל א ו מ י ם ת י נ ף ה ח י ן ה מ ד י נ י ח ר ב ן ל ה ב י א ה י ה נ ד ר ש ל ב ד ה ז ח ) פ ל א ן ( מ ו כ נ י ת ח ל ק ה נ ה ו ב ע צ מ ו ה ד ב ר ז ה ה א ל ה ד ^ ע ת ו ע י ם ב ע ק ב כלנד] ע ו ן ב ו ה פ נ י ע - נ -ו ה ה נ ע ל ה ת ע ו ד ת ו מ ו ה ש ד ו ד ה ש ל י ל ה כ י ל ד ע ת ע ת ה י ד י ד י נ ו כ ח ת ה ש נ י מ צ ד מ ר א ש ה מ ו ת כ ל י ת ב ב ו נ ה ה י ת ד ה ח י נ ד נ ד ו ל ת ו י ש ר א ל ת פ ר י ע ל א ז ו כ ל נ ו ר ל ו ו מ נ ת ב ח י י ם ח ל נ ץ ל ע מ ו נ ל ד ב ס ת ר ל א א ח ר ת נ ד ו ל ה לו י כ י ר י ע ן ג ד ו ל ת ו ת ש פ י ל ו ל ע ו ד ת ו ל כ ב ו ד ה נ ד ר ש כ ל ל מ ל א ו ת נ ר ח ב כ ר ל פ נ י ו נ פ ת ח ב ג ו ל ה ב ד יו תו ג ם ת ע ו ד ת ו ש ם נ ש מ ח ל כ ל י ב ע ד נ ו ו ת ע ר כ צ ר ת ת י צ ב ה ד י א ה ז ו ד תו ר ד ו ל מ ד צ א ש ב ע ו ל ם? ה ג א ה כ ל ע ל י נ ו ת א ס ו ר א ף ה ח י י ם ב ש מ ח ו ת ש ו א ל ת ו א ם ע ל י נ ו ת א ס ו ר ט ב ע י ת ה נ א ד איז ד ו ר א ה ה ז ב חו ר ד ה א ם? ר י ד ו ת ש ו ק ד ט ב ע י ת נ ט י ה כ ל ב נ ך ב נ ו ל ד מי ת מ נ ו ה י א ל ד ש ת מ ש ז ב ל ו ו ק ד ש ט ב ע י ת ה נ א ד ב ל ת כ ש י ר ו ל ע ד ן ל א ח ו ת ם ה ו א ה צ ד ק ע ו ל ם? מ א ד ו ן ה י ע ו ד ד ל מ ט ר ד ו ד ע ת ב ה ש כ ל כ ד ר ו ח ד ל פ י מ ע ו ל ם דיו ל א ה ח ש ק ו מ ל א ד ו ד ה ג ד ת ו ר ד ^ ב נ י ת ז ח ו מ פ נ י נ כ ו ה ח ו ק ת ח ת ה נ ד נ כ נ ע ו ת ו ל כן ו מ ט ר ה ת כ ל י ת א ך ו ק צ ב נ ט ל לדן נ ת נ ו ז ח כ מ ת ו מ ט ר ת ו ל פי ה ' כ ח כ מ ת ל ש ם ו ת ק ד ש נ ד ג ט ה ח ו ק ת ח ת ת כ נ ע י נ ד א מ צ ע י ו ב ת ו ר ה ן א מ צ ע י מ מ ל ו א י א ח ד כ ל ב מ ו ב א נ ו ש י ו ת ו ט ד צ ד ו ת ק ד ו ש ו ת ל ה י ו ת מ ט ר ת ן א ל ק י ו ת נ ג ד ר ק לד תורד מ ל ח מ ד ת ע ו ד ת ם ל ת כ ל י ת ה א ד ם ח ו ט ת א ב ל ה ם ח י י נ ו ת כ ל י ת כ י א ו ת ם ב ח ש ב נ ו ו ד נ א ה ה ק נ י ן נ כ ל ד ו ט ב ו ל א מ צ ע י כ ת ו ר כ ד ם ו ל ה ש ת מ ש ל ד נ י ע א ל י ד ם ל ה ש ג ת ם ח ד ת ח ר ו ת ל נ ו ת ר ש ה כ י ל כ ד ל א ה ה כ מ ת א ו ת ם ה ח ו ב ו ת ב י ת ר ק ד ו ש ח ו ב א ל ה כ ל פ י ה ע ל ע ו ד כ י בהם ו ש מ ו ש נ ו ל ס ג ף א ( י ח ש ב ו ע ו ן ל ח ט א ג ם ה א ד ם ב ת ע ו ד ת ל מ ל א ו ת ש ע ל י נ ו ה מ ו ח ד ו ת - ו א י כ כ ד ה ה נ א ו ת מ נ פ ש נ ו ו ל ח ס ד מ ט ר ה כ ל כ ל י ע צ מ נ ו ע י ו א י כ כ ד ל ז ה ה כ נ ה ב ל ך כ נ ו ה '! א ח ר ת ה י ו ת יו ב ל א ל ה י ם ע ט ד ת! כ ל ח 1 ל ה כ ח י ד ה ב א ף א ו ד כ א ו ת ה י ר ד ו ף ה ח ו ק ה פ נ י כ ש מ ח ר ל ח דו ת היא : ה ז ה ת ו ד ה פ י ע ל נ ע ל ד ה י ו ת ר ל ד ר נ י ש ל ח ש ו ב ל ח י ו ת ה ט ו ר ה : מ די די ע ד ל נ ו ה ח י י ם ה ב א ד ח ד ו ת א ו ת ה ו ב מ ל א נ ו ו ה ש ג ח ת ו! ה ע י ן ת ד A ו ל ס ב ו ל ל ה נ ו ת ו ל פ ע ו ל ל ד ט ה ח י י ם ו ת כ ל י ת ט ו ב ל ק ח ה כ ל נ ש ת ו ו 1 י ח ד ו ש מ ח ד ע צ ב כ ד ת!! ו ש מ ח ה צ ד ל ה ט ו ח א ו ת ו ל פ ת ו ר : ה א ח ת ה נ צ ח י ת תענית א) ו ה כב יא

170 ג ע ט היי ל ט [ א י י ס ס ע ר ע ן ד א ב י י ד א איין י א א נ ע א נ ע ר ז י י ט ם ז ע ל ב ע ר נ י ב ט א י י ג ע נ ע ס ט י ט ש ט א ר ע נ ד ג ר א ס ס ע פ ע ל ד ח ע ו ע ז י י נ ע ר ל ע ה ר ע פ ל אן ע ר ש י י נ ט ד י נ ק ע ר ק א נ נ ט ז י י נ אי ה נ ע ן ב ע ר ו ף ג א ט ט ב ע ר ו פ ס ע ר פ י ל ל ו ג ג ה ע מ מ ש ו ה א ל ל ע ג ע נ י ס ס ע? ג ע ה ע ן כ ק ג ע נ ו ס ם ע ר ט א ד ט ו נ ג וו ע ל כ ע ן ש א פ 5 ע ר ג ע נ ו ס ס ז ע ט ץ ז י י נ ע ר ז א ל 5 ע ס נ ו ר פי ל ל ונ ג ט ע ר ו נ ג זיי ג מ י ט ט ע ל 5 ע ר ל א נ ג ט נ א ט י ר ל י כ ע ן ב ע ש ט י מ מ ט ע ן א ו י ס ש מ ע ר צ ע ן ו ד ל ל ד ו ר ך א ל ל ע ר פ א ן נ י ב ט ד י ע ז ע י ע ט צ ט ד י ע ז ע א פ פ ע נ ב א ר ע נ ד ע ן ד י ע ז ע ר ש מ א ל ע ר נ ד ב ע ר ו י ב ו נ ג ז י י נ ע צ ע ר ש ט ר י י א ו נ ג ג ע א נ ע ט ל ע ב ע נ ס 5 ר י י ד ע ן וו ע ל כ ל ע ה ר ע ו ו ^ כ ק נ א טי ר ל י כ ע ן ג ע שיי ק ק ם אי ם? ט ר י ע ב וו ע ל כ ען צו ו ע ק ק ט ר י ע ב ב ע פ ר י ע ד י נ ו ג ג א ו נ ט ע ר ג ע א ר ד ג ע ט ווייו היי ט ו ע ק ק מ ע נ ש ל י כ ע ן ע ר ש ט ר ע ב ע ן א י ב ר י ג ק צו ו ע ק ק ה א ה ע ר ע ן צ י ע ל נ י כ ט היי לי ג ט נ א ט י ר ל י 5 ען נ י ע ווייז ער נ ע ג ו ס ם ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט צי ע ל א נ ו ו ע נ ד ו ע ד א ר ו ם א י ו ט נ י ב ט א ד ף א י ה ר ג ר ^ ס ס ע ז ע ל ב ע ר 2 ע ר ז א ג ע נ ד נ א ט י ^ י ט ר י ע ב ה א ה ע ר א ד ע ל ט ג עוו יי ד ט ד ר ו ם ב ע ש ר ^ נ ק ט ג ע ז ע ט ץ ב ע ר ו פ ס א ו נ ז ע ר ד ען פ אן ז י ך היי ליג נ ו ר ל ע ב ע נ ם ג א ט ט ע ס פ א ן א ב ע ר ד ע ס ש א פ פ ע ר ס ו וי י ז היי ט מ י ט ט ע ל א ו נ ט ע ר א ר ד ג ע נ ד ג ע ג ע ן ריין ק א ט פ פ ט ווייז היי ט מ ע נ ש ל י ך ב ע ז י ט ץ אן ה י י ל י ג ע ע ר ל ו י ב ט נ י כ ט מ ע נ ש ע נ ב ע ר ו ף ט ר ע ר פ י ל ל ע נ ד ע ז א נ ן נ ע ז ע ט צ ט ע ן א י ז ט פ 5 לי 5 ט ווי א וו ענן ד ע ן פ א ם י ע ד ע ט י פ ו ס ג ע נ א ך ז א ל 5 ע ס ע ר ג ע נ ו ס ס פ ע ר ג א ט א י ה ר א ב ע ר ש ר א נ ק ע ן ג ליי ך ד ע ן ( 1 ז י נ ד ע ש ט ע מ פ ע ל ט ו ע ק ק ל אז ו ד ל ל קי ר לי כ ע ס ז י ך 6 ע ר ז א ג ע ן ע ר ל ו י ב ט ע ר ג ע נ י ס ס ע ג ע ב ע נ ד ה ^ ס ס ט ע ר ווי א א נ ג ע ז י כ ט! ט ק ען או י ג ע ו ו ^ ר ע נ א כ ה ע ר ג א ט ט ע ס ד י ע נ ס ט 5 ר א ה ע ג ע ג י ע ס ם ע ן ^ ל ע ב ען ד ו ר ב ם או^יך א י ז ט א ג ס ג ע ז ע ט ץ נ א ך ל ע ב ע נ ס ה י י ט ע ר ק י י ט ב י ז ד י ע ז ע ר מו ^ג לי ך! ר ד ו ר כ ם ג א ט ט 3 ע ר גי כ ט ו ג ג ל ע ד ד ע פ ריי ד ע ב עוו או ס טזיי ן א י ר ג ע נ ד 5 ע ר א ל ג ע נ ד 2 א ר א ג ל א ג ע!! א ו נ ט ע ר נ א ט ט ג א ט צו ד ע נ ק ע ן פי ה ל ען צו ר ע ד ק ו ו י ר ד ו ל ד ען! ס ט ע ן ע ר פ י ל ל ו נ ג ש ט ע ר ץ 5 ר י י ד ע צ י ג ע ס א ל ל ע ר נ י כ ט נ א ט ט ו ו א ה ל ע ו ו י נ מ ע נ ש ה י י ט טי ט א ס ט ל ע ב ע נ ס צ י ע ל : ד י ע ז ע ס ה י י ט ע ר ע ~ א ו י ס ג ע ז א ה נ ט א ל ל ל א ז ו נ ג א ו י פ ג א ב ע ז ע ל ב ע ן!! א י ה ר ע ר ה א ב אייג * ^ 5 ל ק א י ך? ב עוו או ם טזיי ן א ל ל ע ה א נ ד נ י ב ט א ב ע ר 5 ר א נ ע ן א ל ל ע ווי ל ל ד ע ן נ ו ר ק י י נ ק נ י ב ט 5 ר א ג ע ן נ י ב ט א ב ש טיי ן ז י ך ב י י ט ר א ג ר א ג ען וו א א ב ג ע ל י ע פ ע ר ט ע ר ש ט ר ע ב ט ד ע נ ן י ש ר א ל אוי ך טי ט ג ע ל י ע פ ע ר ט ד ע נ ן א ל ל נ י ב ט א י י נ ם ם ד י ע ז ע ר פ ר א נ ק ב ו י ש ט י י נ ע ו ע נ ק ב עוו או ס טויין ג ר א ס ס ק ב וי פ ^ ^ ל ק ע ר א ב ו ו מ ד ע נ ן ג ע ב ר א כ ט - - א פ פ ע ר ו ג ג ז י י נ ע ר ז ע ל ב ס ט ד א ם א י י נ צ י ג ע פ א ל ל א ו ם אוי ס צ י י ט ק ד ע ט ט ע ט ד ו ר ך טי ט אוי 6 שי 5 פ ב ר ו ך ד א ס א לליין א י י נ ט א ל א י ה ם ט י ט ט ע ל ו י ך א ו נ ט ע ר א ד ד ג ע נ ד 1) תמית י א אונד ב ב

171 ל א א ב ן כ ל ם א ל ה ^ ו ה א ח פ ו ץ ה פ נ ה ר ק ה ב י א ו כ ה כ ר ה ה ס ג ו ל ה מ ת ח ת ה ז ה ל ש א ו ל לז ה ע מ ל ו ב ר כ ה ל א ה א ם א ו ת ך : ב ה כ ר ה כ ז ה נ א מ נ ה ה א ד ת ל מ ד ר ג ת ה ה מ ע ש ה ו ה ה מ צ א ו ת ה ו א נ ו ד ל ה מ כ י ן א נ ו ש י ת ב א מ ת ג ב ו ה ל ע ו ל ם פ ע ל מ י ו ב ד ע ת ו א ב נ י מ א ו מ ה ה ו א ה ע צ מ ו? ה ב נ י ן ה י ו ל ב נ י ן מ כ ל ל א כ י ד ע ו ל ם ה ג ד ו ל ה ע מ י ם א ש א ל ה -? ו ב ת ק ר ו ב ו ת ו ה י ח י ד ה י כ נ י ע ל ה י ו ת א ב נ י ו נ ש א ב ת ו ר ה ב נ י ן מז ה א כ ן מ מ ש ב ר י ה מ ד ע י ם ח י י ו ז ו ע צ מ ו ת ו ג לי ל א אש : א מ צ ע י ם ל ת ו ע ל ת ל ה י ו ת ת ק י ן ה ז מ נ י ם ע ו ל ם ש ל ה א ם ע ו מ ד י ה א נ ו ש י ת? ל א ה נ י ח א ש א ל ה א ם ו מ צ י ל ו ה ת מ ו ר ו ת ה ט ב ע ה ' ע ו ד א ל ה כ י שמו ט ה ר ת ה א ם א ל ה י ה ן ו ת ע ו ד ת ג ב ו ה י ש ר ת ו ל ו ל א ו ה ת ו ר ה ה ב ט ה א ד ם ו נ ש א ז ה לו נ א ה י ה ד ו ת ה ה ב ד ל ה כ ל ל י ש ר א ל ב ש ר א ץ ר ק ה ז מ ק נ י ן ו ל ה ו ר ו ת ב ת ו ר י ש ר א ל ו ר א ה כ ק ר ב ה ז ה א ם ו ה נ א ה ז ה מ נ ת ע י ו ל י ש ו ע ת נ ו ש א ג ו ר ל ו ה א ם ד ג ל ו ח ל ק ו נ ו כ ל ל א ה ע ו ל ם? ד ת ו ר ה ב ח י י ם א מ צ ע י ם ה י א כ ב ר מ מ ד ע י ם ת ב ד י ל נ ו ל א ו ת ק ו ן ה ט ב ע!? מ י ת ר ה י ה ה ע מ י ם ע ו ד? י ש ר א ל כ מ ע ט ה ב כ ל י ש ר א ל ו ח ר ו ש ת ל ח ש ו ב ה א ם ד ע ת כ י כ ע ו ד א מ נ ם כ י י ש נ ו י ש נ ו כ ן כ ל כ ק ו ר א י \ מ ה ^ י ש ר א ל ה י א כ ב ד ג ם מ פ נ י ה ו א כ ה י ו ת? ש נ א ה ה ד ב ר י ש ר א ל מ נ א ו ה ל ה ח ז י ק? ו ל כ ל כ ל נ ב ד ל ה ' ה א ם ה א ם ב ל ל א ת ע ו ד ה א ל א ח ר ת א ח ד? ב ר א נ ו ה ' ה י ח י ד ו ל ה פ י ץ ה ל א ה ש ם ה ק ו ר א ל כ ל ה י ד י ע ה ל סגול ה א ד ם ה מ א ד ל ה כ י ר ו נ ע ל ה ב ה ו ר ה א ל ה י א ח ר ר ק כ י י ש ר א ל א י ע ו ע ל י ו ת כ ל י ת ו ב ב ל כ ב נ י ן ב א ר ב ע כ ל י ו ם ו ב ה ע ל מ ו כ ע ל י ת ו עליו ע ו ל ם נ מ צ א ו ת ע ו ד ת ו כ נ פ ו ת א ה ר ב ת פ ל ו ת י ג ו מ ע ל י א ב ד ר ם ב א ו ץ ת ו נ ש א ב ע ו ל ם ה א נ ו ש י ת ל א ע ל א ל ה ו ת ר ק ו ל ע ב ד ו ה ז ם ת ב י ע ל ה כ י ר ע י ע י א ל ה י ם מ ש נ ה ו ל ד ע ת ה נ ם מ נ ת א ו מ ר א י ו ם א ל ה י ו י ו ן נ ו ר ל ו א ב ל א י נ נ ו ו נ ו ר א ז ו ה ח נ ו ך ו ח י י ו! ב ( ה כ ל ל י ת? ה א ר ץ : פ נ י ב מ ע ש י ב מ ת כ י נ ע ב ו ד מ ז ר ח צ ד ק ו ת י ו י נ י ע נ ו כלנו ו י ם ד מ ו ל ד ה ה ל ת כ ל י ת ה א ם ה א ם ב י א ח ר י ם ל א ל א ה נ ע ל ה כ י י מ צ א ה ל א נ ש פ ו ך ה ז א י ע ו י כ י ר י ש ר א ל? ש י ח - כ ל ת י מ ן ה ע מ י ם ו צ פ ו ן ש ה י ו כ ל ו ש ה נ ם א ח ד ע ת ה ו ב ח ט י ו ב ב ל נ ( עיין ו ב י ר י ד ת ו מובן ב ק השם פז ו ב ס כ ו ם סגולה ה מ צ י א ו ת קנין ועא עומד ד ב ר ב ח כ מ ת ו וקים י נ ח י ל אשר י ר כ ו ש ו ב ה ב ל י ןןין ל נ ח ל ה ב ה ו פ י ע ו ו כ כ ל ל ו ת ע ת ו ע י ו ה ב א י ם כל?*זד ל ד ו ר ו ת זנו ת

172 1 7 5 א ו נ ט ע ר א ר ד ג ע נ ד ו ד ם ם ע ג ש א ט ז ע ג ע נ ס ב ו י ש ט י י נ ע כ ע ר ע רו ף ה ^ ה ע ר ט ו ר ג ר ^ ס ס ע זיין ג ע ב ע א ל ל ע ד י ע ז ע וו ע ר ד ען ד ו ר ך ד י ע ז ע ם ט ר א ג ע ר ג ע שי ק ק ב ע ז י ט ץ ל ע ה ר ע היי ל ע ק ו ל ט ו ר ל ע ה ר ע טי ט ט ע ל ק ו נ ס ט ו ו ע ל ט? ל ע ב ק ג ע נ ו ס ם די ע נ ע ן א ב ז א ג נ ד א י ב ע ר? ג א ט ט ע ר פ י נ ד ו נ ג ג י ב ט ווי ר ק לי ך ט ענ ש לי * ט ע נ ש ע נ ב ע ל ע ה ר ע ן : ד א ס ס נ א ך ז א ל ל ען? ו ו י ס ס ע נ ש א פ ט א ל ל ע ר ד י נ ג ם! ז א נ ם ט ק ו ל ו ו א ר ע ל א ט ש א ן י ש ר א ל י ש ר א ל נ י כ ט ט ע ה ר ז ע ה ע ן נור ו ו ע ל כ ע ק >^פפפע ר י י נ ה א ל ט ו נ ג י ש ר א ל ט ה ו מ ם י ש ר א ל ד י ע ז ע ר ג א ט ט א ב ז א נ ו נ ג! נ י כ ט א ל ל ע ר וועזען א ב ע ר אוי ם פ י י נ ד ש א פ ט? א ל ל ע ר ט ע נ ש ע ן ג א ט ט ב ע ש ט ע ה ע ן? ה א ט ט ר א ט ץ אוי ם ש ט א ל ץ? ^^*אב א ו נ ז ע ל י ג מ י כ פ ע ר ש ט אנ דני ם ם! ה א ט י א ג ע ר א ד ע י ש ר א ל ק י י נ ע א נ ע ב ע ש ט י ט ט ו נ ג ר ע ן א ל ל ע ט ע נ ש ע ן ז י י נ ד י ע נ ם ט ע ב ע ר ו 5 ע נ ד ע ן ע ר צ י ע ה ע ג ד ע ן א ל ל איינ ע ן זיינ ען ג א ט ט א נ ע ר ק ע נ נ ע ן א י ק ז א ל 5 ען ח ר ך ג ע שי ק ק ל ע ב ע ן פ ע ר קי נ ד ע ן! היי פ ם ט י א ם גו ל ה ד א ם ם ד י נ י 5 ט ד א ם ם ג א ט ט ק י י נ א נ ן פ א ל ק ע ז א נ ן פ א ל ק ק י י נ א נ ן ג א ט ט ע אנ ג ע ה >ן ר ען קיי ן א נ ו ו ^ ע ן א ל ס ו י י נ ק ג א ט ט א נ ע ר ק ע נ נ ק ז א ל ל ע ב ר י ו נ ג ט ע נ ש ה י י ט? וו י ר ד ( 2! ^ פי נ ד ע ט י ש ר א ל ג י כ ט זיין ני 5 ט פ א ם ט אוי ף י ע ר ע ר צ י ע ל א ל ל פ ע ר ^ ז יי ט ע ז ע ל ב ם ט א ו נ ז ע ^ ר ע ר היי טינ ע ן ג ע ב ע ט ע או ם פ ^ ר ו נ ג ד י ע ז צ י ע ל ג ע פ ל ע ה ע ט? אן א י י נ ג ר א ם ם ע ן ב ר א א ^ א ם ט א ר ב י י ט ע ן ווי ר א ל ל ע א ל ל ע 5 א ל ק ע ר ו ו ט ז י ד נ א ר ד י ע ח א טי ט ז י נ ד ז י י נ ד אזיין שווי ג ד ען 5 אן ב י ה נ ע ג ע ש י כ ט ע טי ט וו א ם ע ר ר י נ ג ט 6 ע ר ל י ע ר ט טי ט ו י י נ ק ט ו ג ע נ ד ע ן ו ו א ק וו ט ט ע א י י נ טי ט ו י י נ מ י א ד י נ ד א ד י נ ם ש ט י י נ ע ן ט ע נ ש ה י י ט נ א מ ו ע ל ט א ל ל ע 5 א ל ל ען פ ע ה ל ע ר ן 5 ע ר מ א 5 ט : זי י ג ע ר ה י נ א ו י פ ע ר צ א נ ק ווייז היי ט ט י ט וו א ם א ל ל א י י נ ב י י ט ר א נ נ א ט ט ז י י נ צ 1 I ( 3 סיר סגילח ( 2 ד א י ר הייססט איין איינעס 8 ערבלייגענדעם אייגענטהום וואראן קיין 3) חסידי ארה ע ה יש להם חלק ה אנדערעי' איזט איין רע 5 ם האם 8 ערגליי 5 ע ב ק ס ז אויסשפרוך אונזערש ווייזק אונד וויא היי 8 יג אויך ם דאם געשי 5 טלי 5 ע ציעל ר מענשהייטםענטוויקקעלזנג בעגריפ 6 ק וזירדע עם הייססען : דיא גוטען ר 8 ^לקער האבק אנטהייל אן ערריי 5 ונג יענעם ציעלם זיעהע אויך אונטער אנדעק (ת ב אם י ג י ב) םעT אני עלי את השמים ואת הארץ וכיf הימטעל אונד ערדע רופע איך «נו צייג ק אן שפריצט אן אנדערע שטעל דערי ו דיז ק איינעך הימטעל אונד ערדע רופע צו עייג ק אן עם זייא ניצטיודע ^ןדער יורע מאנן ^דער ווייב קנעצט אדער מאגד נאך רעם ווירקען יעדעם מ ענ ש ק רוהעט הייליגע ג«>טטעםבעגייםטערונג אוין* איהם (ילקוט נ ר רמז מב) איך ציסירע אידגק דיעזק זאטץ אוים דיעזער שטעל עי מוםם יע^ןך נ«ןך אן אנדערער^ יעטצט ענטפנק פ^ללשם)ןנדיגער פזץ קאטסק

173 1 7 6 r^ f< י ה ב א י ם ה כ ל ד \ מ ר ו ל ב נ י ם ל כ נ י ן ה א נ ו ש י ת כ ל ם כ א ח ד ע ו ל י ם 1 ב מ ע ל ו ת ה ' ג ( א ל א ח ד ב נ ל ל ה ד ב ר ה ז ה ה י ו ו ח י ו ^ ח ס י ד י א י מ ו ת ה ע ו ל ם ה י ו ל א ו ת ו ל מ ו פ ת ב צ ד כ ן ז ם ב ל י ת ו ע ל ת ע צ מ ם ו ב כ ב ו ד ה א ד ם ה א מ ת י ל ז י פ ע ל ו ה נ א ו ר י ם מ כ ל ה ע מ י ם ב א ו מ ר ו ב פ ו ע ל ה ע ל ו א ד \ ה ם ל מ ע ל ת ה כ ר ת ה א ל ה י ח י ד ו ל ש ו ם כ ב ו ד ל צ ד ק ו מ ש פ ט ו ל ר ו מ ם מ ו ת ר ה א ד ם ע ל ה ב ה מ ה ל ז ה ע ל ו ה י ו נ י ם ר ו ח ה א ד ם ב כ ש ר ו ן ה מ ע ש ה ה נ ע ש ה ב ט ה ר ה ב א מ ת י ו ת ה נ מ צ א ו ת ב ח ב מ ת ם ה א י ר ו ה נ פ ש ו ת ל א ח ד ו ת ה ע מ י ם ה ו נ פ ה ח ר ב ה ר ו מ א י ם ב ש ל ו ם ו ב מ י ש ו ר פ ע ל ל מ ע נ ה ו מ ס ה ר ה א י ר ו פ י י ם ל א ח ד ל א ו מ י ם ו ל ה ת ח ב ר כ א ח י ם י ח ד נ ם ו ל ז נ ם י ש ר א ל י פ ת ו ר מ ת נ ת ח ל ק ו כ פ י ת ע ו ד ת ו י ה ב א מ ת ל ^ נ ע ו י ש פ ל ה ר ו ח ע י מ ס י ר ת נ פ ש ת ד ר ו ש? מ נ ו ה ת ו ר ה אמנם ה נ י ד ה מ י לי ת כ ב ד ב י ו ת ר ו מי? ה ו א ה ח ז ק ב א מ ת א ם ה י ה ו ד י ה ש פ ל ו ה נ ב ז ה ג ם ב ע פ ר ש פ ל ו ת ו כ ח ו ח ד ש ע מ ו ו ר ו ח ו ל א י ע ז ב ה ו ע ל מ ת נ ג ד ו י ר ח ם ח ר פ ת מ ח ר פ י ו י ק ב ל ב א ה ב ה ב ח ש ב ו מ ה כ י ל ג ס ה א ו ת ו ה ו כ י ז ה ר ^ א ח ל ק מ מ נ ת נ י ר ל עמו א ו ה כ ל ת ל ב ג ו ד ל ג א ו ת ו י כ נ י ע ה ח ל ש ו י ת א מ ר כ י צ ד ק ה נ פ ש ו כ ה ש ל י כ ו ד ל ע ל נ ע ל ו ב ל ע נ ו מ ס ת ע ל נקיים ו ר ש ע מ כ ת י ר ה צ ד י ק י ת ב ר ך? ב ל ב ב ו ז ה כ י כ ב ו ד ו ו ר ו ם ת פ א ר ת ו : ג ם ח לי ל ה ל ך ל א מ ר כ י ה ת ו ר ה ה ז : ת ו ר ת א ל ה י ם ת ו ר ת ה ע ו ל ם ו ת ו ר ת ה א נ ו ש י ת ת פ ר י ע ה ה ש כ ל ה! מ ל א כ ת מ ח ש ב ת? מ ע ש ה א נ ו ש ל ע ש ו ת פ ס ל ל ו ו ת מ ו נ ה א מ נ ם כ ן! ל מ ן ה ע ת ב נ י א ד ם ש כ ח ו א ד ו ן ה ע ו ל ם ה י ח י ד ו ה מ י ו ח ד ו י ע ב ד ו ו י ש ת ח ו ו ה ' ל ה נ ב ר א י ם ע ב ד י ו י ח ש ב ו ם ל א ל י ל י ם ו י ת נ ו כ ב ו ד א ל ה י ם ג ם ל נ ט י ו ת י ה ם ה ב ה מ י ו ת ב ה ד ג י ש ם כ ח ן ו מ מ ש ל ת ן ע ל י ה ם ו י כ ב ד ו א ו ת ן ב פ ס י ל י א ב ן פ ס ל כ ל א ז מ נ י ו ת מ ו נ ת א ל י ל מ ז כ ר ת ד ר א ץ ע ו ל ם ל ה א נ ו ש י ת י ר ד דז פ ל א י ם מ ג ד ו ל ת ה א מ נ ם כ ן! ל ק ה ע ת ה ה י א ה ר ח י ק ה ג) חסידי אומות העולש יש לחש חלק ה אומרים חזל והמלות»ע ה נוכל וון ג ב תעודת ותכלית התולדה בהתפתחות האנושית בכללותה ולפי המובן הזה נוכל לבאר את ד&אמד ג כ חסידי אומות העולם יש לחש חלק בהשגת התכלית ההיא (ת כ אמ י כ י ג) מעיר אני עלי שמים וארץ נכו יאמר אחד מחכמינו ז ל במקום אחר י אינו יהודי או יהודי איש או אשה עבד או אמה לפי פעולת כל איש תנוח עליו רוח ה (ילקוט ניר רמז מב) אנכי מביא אח המאמר רק ממקום אהד אך בטח נמצאים מאמרים כה במקומות אחרים ביתר באור ושלמות אך נעלמו כעת ממגי - -

174 ד א 5 י ר ד א ס ו ו ע ר ד ק ב י י ש פ י ^ ש ע נ ו ו י ר ד ע פ ^ ל ק ע ר ר צו פ ע נ ש ע ן ריין א ל ל ע ג א ב ע ן ד א י ר פ י ט א ל ל איינ ע ן א י ב ק ג ו ט ק א ו נ ט ע ר ג י י ס ט ע ר ני ג ט א ל ל ק א ו ג א י י ג ע נ ג י ט צ ע ע ר ו ו ע ר ד ק ו ו א ר ט ר ג ש ו י ר ק ט פ י ט א נ ט ו נ ג פ א ל ק ע ר ן ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט ה א ב ק ט ה א ט ד ע ס ת א א י ה ר ע ר ע 5 ט ם ר א ם ט ה י ע ר ד א ו ו י ר ר אוי ך ג ע פ י ט ה ע ר ע ר ל י י 5 ט ע ט פ ר י ע ד ל י כ ע ר פ ע ר ע ד ע ל ט א י ה ר ע ד א אייראפ >^ער ר א פ ע ר ה א נ ד ע ל ווי מ היי ט ש ו ו ע ר ד ט ד א ג ע ל ע ב ט ה א ב ע ן ו ו א ה ר ע ר ע ר ליי 5 ט ע ט ק ב ר י ר מ ע ג א ל ל ע ר הי ג א וי פ ה א ב ע ן ע ר ה ע ב ו נ ג ד ע ס ג ר י ע כ ע ן ק ו נ ס ט וו ענן א ל ל ע וו ענן נ א צ י א ג ע ן וו א ה ר פ ^ ל ק ע ר פ ע ר א י י פ ע ר ב ר י ט ה א ב ק ד א וו י ר ר אוי ך י ש ר א ל זיין ט הי י ל אוי ף זי י ג ע ווייז ע ל א ז ק י ל ע ה ר ע ג י י ס ט ד ען ט הי י ל נ י ע ר ע ר ג ע ב י י ג ט פ א ר ר ע ר ט ש ^ ר ק ע ר ע? ה א ה ן זי י נ א י ב ע ר פ ו ט ה גיי פ ט ר ו ר ך די א ע ר ג ע ב ו נ ג - -? ו ו ק ג ע פ י ט ה ס ק ר א פ ט פ אן ג א ט ט פ א ל ק ס ג ע ש י ק ק ס שו ו א פ ע א ב ט ק נ י ע ג ע ט ר ע ט ע נ ע ב ע ה א ל ט ג ע ש י ק ק ט ע ד ^ ה ע ר וו ע ר א י ז ט ד ק פ ר י פ ו ע יורע ג ע ג נ ע ר ה י נ נ ע ה פ ע ן די א אי ם ד י ע ז ע ו ו א ה ר ה א פ ט ש ט ו י ב ע ב ע פ י ט ל י י ד ק א פ י ם ב ר ו י 5 ט זי ך ג ל יי 5 ז א ם ב ו ב ע ב ע ר ו פ ק פ י ה ל ט ז י י נ ר? ^ ת ו ג ג ר ש ו ו א נ ע ן ויי ג ע ג ר א ^ ס ס ע ד א רי ן ע ר ק ע נ נ ט ק ו נ ס ט? ד י ע ג ע ג ד ע ן ט ה י ע ר י ש ק ז א ג ק ר א ך ד א א ל ל פ ע ג ש ה י י ט ס ל ^ ע פ ריי ל י ך! ג ע ש א פ פ ע ט ר י ע ב ע ז י פ ב א ל פ ע ר ע ה ר ט ק ג ע ז ו נ ק ע נ ע ר ב י ל ד ו נ ג א י ב ע ר ק י נ ס ט ל ע ר ^ ג ס ט פ ע נ ש ה י י ט ב עזי טי ן ז יי ט נ י 5 ט ד א ס ם ו ד ם ם ע נ ש א 5 ט פ ע נ ש ק ר 5 ע ר ג א ט ט ע ר ט ק ק נון א י ז ט ז א ל כ ע ר א י י ג ע ז ^ ל כ ע ג א ט ט ע מ י ה ע פ פ ע! ק ו נ ס ט א ל ל א י י נ ק פ ע ר ג א ט ט ע ר ט ק פ ע ר ג א מ מ ק ו ע ל ב ס ט א ל ל פ א נ ט פ י ה ל ט ק י ע ר ע ר m פ י י ס ס ע ל ק ו נ כ ט נ ע ב י ל ד ע ט ה י ע ר י ש! ו ו י ר ^ י ך נ י ב ט ק י י נ ע י ע ל ע אי ם ו וי ר ד ע ר א ם פ ע נ ש ע ן ד ט ט ל י כ ק י י ט א ו נ ז ע ר ע ר א ו י ך א ו נ ר י י נ ע ג ^ ט ט ע ר ש ט א ט ו ע 5 ר י י ל י ך! ק ו נ פ ט ג ע ב י ל ד ע קיין פ י נ ז ע ל נ א ה ר ק ר י י ג ט ד ט א טיג קיי טינן פ א ם פ א נ ט א ו י ע ג י י ס ט פ ע ר פ א ג פ ע נ ש ט ד צ ם פ אן ז י י ט ר ע נ ן ט ר ו י ר י ג ע ס א ו נ ט ע ר ו א ג ט א י ה ם ג ע ה ט ו ו ע ל ט ב י ל ד ע נ ד ע א ץ ד י נ ע א י ה ר ע ש ט י י ג ד ע נ ק פ א ל י ו ד ע נ ט ת ם ו ו א ה ר היי ט ר י ו ד ע נ ט ה ו פ ס ע ר 5 י ל ל ט ע ר ש ר י י ב ג ר י פ 6 ע ל ג ע ב א ר ק א י ה נ ק ג ו ר א ל ע ע ר ע ר ג ע ליי ט ע ט ר י ה ר ק ר א ם ^ ל ל ק ש א ל ל ו ת ר ד ק גו ר א ונ ז די ן? א י י נ ד א ס ר ע נ ן ז א ט נ ג ע ן? ג ל ד ב ע נ ס ז א ט נ ג ק? פ פ ל י כ ט ק ק ע נ נ ט ר א ם י ו ד ע נ ט ה ו ם א פ פ ע נ ב א ר ט ה א ט פוגג ען גי ^ ו י ב ע נ פ ג ע ב א ט ע ו ו א ה ר איין צו פ ע ל ד א ^ ס ו ו א ה ר ה י י ט ק ם ג ר ו נ ד ע ו ו א ה ר היי ט פ ע ר ג ע ה פ ק א ל ל וויי ט ע ר ש פ ר י כ ט א פ פ נ ע ט פ א ר ש ו נ ג ם אוי ם ע ב ק 5 י ר ד ו ר ך א י י נ ד ר י ע ע! ז א מ ב ע ג ה א ג ג פ א ג ע ש א פ ף וו ע ל ט פ ע נ ש פ ע נ ש ה י י ט כ ע נ ש ע נ ג ע ש י נ ט ע א י ם 12 ג א ט ט י פ ל אן כ י ט ל ע ג ט ד ק אר ר ען ז י י נ ע א י ה ר וו עז ען ב ע ש ט י ם ע נ ט ו ו י ק ק ע ל ו נ ג פ י ר א ל ל ע ס תק

175 1 7 8 ה ר ח י ק ה ה י ה ד ו ת מ מ נ ה מ ע ש י ח ר ש י ם כ ל ם ל ה מ ח ר ו ש ת מ ל א כ ת מ ח ש ב ת כ ז! ל כ ן ח ר ש ר ו ח ד ע ת ו ת ב ו נ ה ל א ע ר ב ל ב ו ל ק ה ת מ ח ו ג ה יען א מ ן ח ר ט י ק ר ת ה א מ ת ה מ ל א מ י ש ר א ל ל ע ש ו ת ו ש ש ר ו ל ת א ר ו ל צ י י ר פ ס ל ו ת מ ו נ ה ה ו ל י ד א ו ת ם כ ח ה ד מ י ו ן ה ל א ט ה ו ר ו ע ל י ד ם י ע ו ר ר ו ב ק ר ב ה א ד ם נ ט י ו ת י ו ה ב ה מ י ו ת ל כ ל כ ל ן ו ל ה דזזי קן א ו ה א ם ה מ ד ו ת ה ד ט ל ו ת ו ט ה ר ת ה א נ ו ש י ת כ ק ל י פ ו ת ה ש ו ם ו כ ל ח ש ב נ ה ב ע י נ י ט ה א ם ל א ט כ ל ל נ ה ל פ ע ו ל ת ט ר ק ע ל פ י ה ן? ע י ל ן י ם? ע י ק ר י א מ ו נ ה? ל א ח ו קי א מ ו נ ה ה א מ ת י ו מ ו ס ד ת נ ל ה ו ת ו ר י ע ב ת ו ר א מ ת י כ ר ה א ז ן ל ה ק ש י ב ד ב ר אמת ת ר י ג מ ת ת כ י ר ה י ה ד ו ת ת ה י ה ד ו ת ת ש י ם ל ה ל י ס ו ד ל א מ ת ה ג ם ת ב י ע א ו מ ר ל ו ע י י ת ע ו ד ו ת י ה ת פ ת ח כ ר נ ר ח ב ל ה ע מ י ק נ מ ר א * ו ל ח ד ו ר ע ו ל ם ב ה כ ר ת א ד ם ה ' ג ס ע ל י ו ן י ד ה ) 6 א ק ט ו ם ( כ ע י נ י ם ו ע כ ו ר ו ת ו ר ה ו ה ו כ ח ה ו כ א ע י ם ה כ ל ו ב כ ל כ ל א נ ו ש י ת נ מ צ א ל ק ט ת ד ב ר ב ה ת פ ת ח ו ת נ כ ן ו מ ו ש ג ל נ ו ה י ח ס נ א מ ן ו ה א ח ד ו ת ת ו ל ד ו ת ע י ה ת ו ר ה ב נ י ש ל א ד ם י ר כ ל ו ב כ ו נ ת ה י ת כ ו נ נ ו ת ל י ס ו ד ס ג ו ר ו ת ל א כ י מ ב ל י ז ר ע ת ה י א א ו ת ה ח ק י ר ה ו ר ק א פ ת י ת ב צ י ו ר ל כ ו נ ן ה ש כ ל מ ו ס ד ת ב ל ה ע י ו נ י ה פ נ י מ י י ה ח ק י ר ה ה א מ ת י ת ת ק ח ל ה הטבע את האדם ה ת ו ל ד ה ל מ ע ש י ם מ ה ם ה כ ר ה נ כ ו נ ה ש ה ם ) פ א ק ט א ( ו ת ח ק ו ר ב ה ם ע ד ת ו צ י א ל ה ו ה י ה ד ו ת ת צ ר ף ל ה ם ה ת ו ר ה ש ה י א ג כ י ס ו ד מ ו ס ד ^ א ק מ ו ם ( כ מ ו ה ש מ י ם ו ה א ר ץ א ב ל ה י א ל ח ש ו ב כ ל ח ק י ר ת ה ש כ ל ו ה ת ב ו נ ה ל א ע ו ד כ ל ת כ ו נ ן ת כ ל י ת ה ו מ ט ר ת ה א ל ח י י ע ב ו ד ה ו פ ע ו ל ה ה י א ת ר א ה ל נ ו נ ב ו ל כ ח מ ו ש ע ו ו ת ז ה י ר א ו ת נ ו ל ה ש ת מ ר מ ח ק י ר ה ב ל י י ס ו ד ובסיס ב ע צ מ ה כ י ת ד ע ל א א ז ל ת כ ח ה ח ק י ר ה ה נ ר א י ת כ מ ו ת ע ר כ ח ל כ ו נ ן מ ע ל ת ע ל ר ו ח ה א י ז ה יסוד א ב ל ס ו פ ה מ ק ס ם כזב מ ב ל י כ י ד ע ת ה נ ב ו ל ה ו צ ב ל ה ע ל י ה ל ש ו ם א ל ה ש כ ל ה נ ו ב ע מ מ ק ו ר ה ח ו ש י ם פ נ י ה ל מ א ב ו מ נ ו ח ה ו מ ר ג ו ע א מ ת ה ד ב ר ר ו ח כ י ה ז מ ן ה ח ד ש נ ה י ה ל ר ו ח בו ח ן ו ב ו ד ק א ב ל ה ש ק פ ה ע ל ה י ה ה ת ב ל ו מ ל ו א ה לו ח ס ר ה ל א ה מ ה י ל מ ד ו ב ע ד ה ח י י ם ע ב ו ר י ד י ע ת ה ת ב ל ו ה כ ר ת ח ו ב ו ת ה א ד ם ה ח ק י ר ה נ ה י ת ה ל ת כ ל י ת ולא ל א מ צ ע י ע צ ם ה ע נ י ן ש ל ה ח ק י ר ה י ש ו ו ל נ ג ד ע י נ י ה ם ר ק מ ת י מ ס פ ר א מ נ ם י ח ק ר ו ת ו ר ת ה י ה ד ו ת א ך ש כ ה ו ל כ ף ו ת ל ה ם מ ו ש ג ה י ה ד ו ת מ מ ק ו ר # ה ת ג ך ל א א ך ז ה י א ד ר ך ד ד ה ד ו ת ה ט ה ו ר ה נ נ ד ה ח ק י ר ה ה ז ה ת ק ו מ מ ו ת מ י ד ה כ מ י ט ד ל

176 ד ע ן א ל ל וו א ה ל ב ע ג ר י 5 ף נ ו ר נ י כ ט א ה ר ש ט ר ו א י ר ע ן הין ת ו ר ה צו ת ו ר ה ע ר ש ט ר ע ב ט אוי ם א נ שו י אונ ג ע ר פ א ה ר ו נ ג וו א ה ר ע אוי ם די א פ א ר ש ט ע ב ע ן ט י ט ר פ א ק טו ם ש פ ע קו ל א צי אן וו א ה ר ע ו א ש ע ט א אי ה ג ען פ א ק טו ם גי ט מ ט צו ר איי ג וויא ה י נ ג ע ג א פ מ ע ן טי ט ג א טו ר ד ע % וו ע ל ט אי ג ג ע רן ט ע ג ש ע ר ק ע ג נ ט ג י ס ם הי ט ט ע ל קי י ג ע ש פ ע קו ל א צי א ן ע ן צי ע ל גי כ ט ב י י ט ר א ג ט 5 א ר ק א ט ב י ג י ר ט ו וי ט צ י ג ע ר ב א ד ע ג ל א ז ע ר זי י ג ע ר ל ע ב ע ג ד י ג ע ל ע ב ע ן פ י ט ט ע ל פ א ר ש ט ע ט ה ו ט ס ווייז ע ד א ג ע ג ע ן אוי ם זי ך ציי ג ט ז י י נ ע ר ב ע ר ו ה י ט ג ג ר די א שי ל ל ע ר ג ד ג ר ע נ צ ע איי ג ע ג ע צו ם א ו נ ז ע ר ע ר ק ר א פ ט ק א גז ע קוו ענ ט ש ר אנ ק ען " גי כ ט ב ע ד י ר פ ע ן מאג אי ך ס ד ע ג ן ת ו ר ה ד א ם פ ע ר ש ל א ס ס ע נ אי ב ע ר איז ט ר א ך אויגע אי י ג ע ^וו ע ל ט צו ק א ג ג ע שי 5 ט ע אי ה ג ען ע ר ד ע ט ה א טי ג ע ן ג עז ע ל ל ט א ב ע ר פ א ם ס ו נ ג ם ק ר א פ ט פ ע ר ק ע ג נ ע נ א ו י ך א י ט ט ע ר ב ע ו ו א ו ס ס ט ע ר א ל ס ו וי ר ק ע ג ד ע ן 5 אקטא יו ד עג ט הו ם פ א ר ש ו ג ג ז י ג לי כ ע ר ריי לי ך איז ט יי ג ג ם ט ע גיי ס ט פ א ר ה ע ר ר ש ע ג ד ג רי ב ע ל גי י ם ט אוי ם ד ע ס ר א ג ש וי או ג ג ל ע ה ר ע וועלט אוגד ג ע ג ע ג ש ט א ג ד ר ת ג ך א י ו ד ע ג ט ה ו מ ס לי ע ג ען איי ג צי ג ע ן ט ו ם ט ע ר וועל ט פ ע ה ל ט ע מ אן פ פ לי 5 ט ע ר ק ע נ נ ט ג י ם ם י ו ד ע נ ט ח ט ם ה א ל ען ד א ג ע ג ע ן ג ע ז י כ ט ם פ א ר ש ו נ ג פ ע ו ג ע ס ס ק ה א ב ק 2 ר י ה ע ר ע ן פוג ק ט ע ה א ט ט ע ז י ך א י ה ר ע ר 5 א ר ל ע ר נ ט ע פ א ר ש ו ג ג ש ו ו ע ב ט ע א ב ע ר ד ק ש ט ע ט ם ג י כ ט וו א ר וו עגיג ען ב ע ג ר י פ ף ר א ם איז ט ט י י ס ט ע ר ת נ ך ב ע ש ט י מ פ ו ג ג פ י ר ג ו ר א ב ט ע ט ל עבען וו ארנ ט וויא א ב ע ר פ ע ר ש ט א נ ד געוו ארדען ד א ם פ י ר צ י ע ל ג י 5 ט פ א ר ד ע ס ג י כ ט מ אן יו ד ע ג ריי ג ע ע ר ^ ב ע ן ש ס ר א ם ל ע ב ען ג ע ל ע ר ג ט ללמוד ו ל ל מ ד ל ש מ ו ר ו ל ע ש ו ת! י ע ר ע ר ד ו ר ר ס ג עז ע ט ץ א ג ש וי או ג ג מ י ם ס ע ג ש א פ ט גיי פ ט א מ ו ג ה ב ע ג רי פ פ ע ן פ אן ג ע ר א ד ע ל א ר ע ש ט א ג ד אן גו ר פ י ר ב ע ה א ג ד ע ל ט ע ז י ך ע נ ט וו י ק ק ע ל ט איגג ען אוי ם ג ע ג ע ג ש ט א נ ד ג ע ר א ד ע ע ר ם ט ו וי ם ם ע ג ש א פ ט ק א ג ו ע ק ו ו ע נ ט ע ר ל ע ב ע ג ד י ג ג ע ה א ל ט ר ז י א ג ה ג ד ש ט י י ג ע ה ע ת י ם ד א ם ר ד ע ן ד א ם ם די א ז ע ט צ ט גיי ס ט ו ו ע ר ד ע 5 ריי ען ה א ב ק מ י ם ע ר ש ט א ג ד ע ג ע ר מ י ם ב ע ג ר י פ פ ג ע ר ל י ע ב ע ה י ג ג י ב ט ו ו ע ל ט ^ ג ב ק ג א ג ץ ז י ך גי כ ט ג י כ ט ס ג א ט ע ל ע ה ר ע נ י ב ט ד א ם אוי פ ג ע ג א מ מ ע ן גי כ ט ע נ ט פ א ל ט ו ג ג ש אן ח ר ך ד ו ר ך אי ץ ה ע ר ץ י ר א ה ש ע מ א ט י ז י ר ט ע ר אגוו ע ג דו ג ג א י ה ר ק א ג ש ל ו ם ם א ג ג ע ש ו י ט א ל ל או מ זי כ ט א ג י ב ט קיי ג ע א ה ב ה ע ר ק ר י פ פ ע ל ן ע ר 5 י ל לוג ג איין ו ע ר ג א ל ל ע ר ב ע א ו ר ק ו ג ד ע ט ר ען ל ע ב ק או ג ד קרן^ ט ע 5 אן חסיד! אוי פ ם ען א י ה ר זי ך ג י נ ט ז ע ל ב ס ט פ ע ר ט ר י ט ט אי ם א ל ז א - ג א ג ץ זי ך א ל ל טי ט די א פי ר גו ר ר י ק ק צ י ע ה ט ^ אי ה ר א ב ע ר פי ר וו ע ל ט יר זיי ג ע א י י ג ג ע ש ו ו א ר צ ט ק ח פ י ד א י ז ט אן ד ע ד ט י פ פ ע ר ג א ג ץ ז ק זיי ג ע א ג ש פ ר י כ ע א וי פ גי ב ט א י ה ר ו ו ע ל ט לי ע ב ע סוו י ר ק ען ל ע ב ט ד א ה ע ר ז א ג ן ח ס י ד ד ו י ד מאגן ט מ 1 ט י ג ג ע ר א ד ע א י י ט דער

177 "It?"'יי' ז ל 180 ו ש ם נ ג ד ו ל ל מ ד ה ש ק י פ ו מ ה מ ר ע ה ר ו ח ת ש י ם ל ה ע כ י ר ז ה מ נ ק ו ד ת ע ל י ו ל נ ו י ש ה ה ש ק פ ה ל ש מ ו ר א ץ ב ז ש ק פ ה מ ר א ש מ ד ע מ ק פ ת מ ו פ ת י ם ה א ח ת מ ח כ מ י ש ל ו ל ע ש ו ת '! כ מ ו ב ע ו ל ם ו כ ל ל י ת ח י כ מ ו ה קד ם ת ע ו ד ת ם ו כ ל א ו ו ב י ס ו ד ד ב ר ל ק ח ו י ו כ ל מ ו ס ד ב ע ר י ו ת ר ב ר ו ח נ ו ו א י נ נ ה ע ו ד ל ה ת פ ת ח ו ת נ ם ה א י ש א ז י ה כ י ה ב ד ז מי ו ת ל ח ע ת ר ק ע צ מ ו ל כן ו ע ש ה? ע ד ה פ ק י ד ש ל ך י ח י ה ט ע ו ת ו כ ל ו ל פ ע ו ל כ ל א ד ו ד ר ק ה ר ע ה ב י ד ש ל ך ה ת ב ו נ נ ו ת ה י ה ד ו ת מ ע ש ה! כ ל ב ח י י ם א ב ל ו ה ש ק פ ה ע ל ל ע ת א ך ה נ א מ ן ה ע ת י ם נ נ ס ה י ר א ה ה ל ב מ ל ח פ ש י ת א מ ת כ פ ו ל ה ב י ה ו ד י כ ו נ ן ה ש כ ל ו ב ק נ ו ת נ ו ה ת ו ר ה ו ל ש מ ש נ כ ו ן ב א ה ב ה ה א ה ב ה ה ע י ו נ י ו מ כ ו פ ל ת א ר ח ו ת ל ו ב ה ך ב הוא ו ה כ ל ב ע ד ה מ ל ך ה : ש ל י ח י י ם ת ו ע ל ת ו ג מ ל ה ו א ש ל ך ש ל ה ו א ב כ ל ל נ ו הדבר 8 י ק ר י ב ב ע ד ל ו נ ק ר א ע ד ח י י ו ה ת ב ל ה נ ה ו ב ע ד ה ת ב ל ח י ה ח י נ י ת ש א ו ל ח ס י ד פ ר י ש ו ת ו ה א מ ו נ ה מ ו ש ג ת ו צ א ו ת ו נ ה פ ו ך ה כ ת ת מ ו ש ג ב א ה ב ה ע ט ה ב ע ד ר ק ל א ב נ י נ א מ ן ה ו א ח י י ם ה ש ם ה ת ב ל ה ו א מ נ ע ו ר י ו ל א ו ב ע ד ה ה ת ב ל ב ע ד ו ה פ נ י מ י ת ו ב כ ל ל ב ש ם ח ס T כ ל ה ל א ה ם ל מ ד ו ה ח י י ם ח ק ר ו ע פ י ה ה ש ק פ ה מ מ נ ה כ י מ מ נ ה ה י א ה י ס ו ד ז ח ס י ד ל א ו ה כ ל י ר ח י ק ע מ ו ת ג ך ל ל מו ד ל פ ת ח ה ת ו ר ה ו ת ך מ ב פ נ י ם ר ק ל א ה י א ה ו כ ה ת י ת ג א ל ר ק ע צ מ ו ח ס י ד ה ח ו ק ה ז ת ו ב ל ש ר ש י ה ה ח ו צ ה ת ק ר א ל ד ע ת ה ו א ב ת א ו ו ת ב ע ב ו ר י ו כ ל מ מ נ ה ו ל ע ו מ ת י מ ש כ נ ה חסיד ו ב לי ז ה ה נ ו נ ע ל ט ו ב ת י ד ע ת מ א מ ר ב ע ד ח ס ד? ת ל מ ו ד ת פ ל ו ת י נ ו א י ך א ב ל מ ס ע י נ ו ת ו ר ה ה נ ה ב פי- ר ן ע ל עתה ה ב ה ש ל ב א ו ג ד ו ל ה ח י י ם ה ה כ ב ד ו ת י ת ר ה ו ע ב ו ד ה ש מ ב י א ה ב ר כ ו ת ה ז ל ב ד ה ש ג ג ו ת ו ב ה ת ה ל כ נ ו כ י נ ת ב ו נ ן ב צ ד ק ע ל ת ע ו ד ת ה ו ה ז מ נ י ם ו ע ל ל מ ל א ו ת ל י ד י ה י א ו ה ת ע ת ו ע י ם ז י ת ל ו נ נ ו מ ש א ל ו ת ו א י נ ם א ב ל ר ק ח י י ם ת פ ל ה ה נ ה מ ע ש ה 1 ה ח ל ט ת נ ד ב ר ב נ י מ ת ה ח י י ם נ ב ד ל י ם ו ם ה ד ע ת א מ ר ו ה ד ר ך א י נ ם חז ל ב כ ל ע ת ו ב כ ל מ ק ו ם ה א ל ה א ו ל י י ה ו ד י ם ה ז מ ן אשר ע ל י נ ו ה י ה ד ו ת ב ת ו ר כ מ ו ה ת ו ר ה ב ע ת ב ש ד ה ה ר ך ל ה י ט י ב מ נ ת מ ה ע ו ל ם ח י י ם ה מ ב י א ה ו ה ה ש ת ד ל ו ת א ח ר ת ב י מ י נ ו ה ו צ י ץ פ ע ל לו נ ו ר ל ו ה א ב ו ת : ח י י ב ר ו ח ל י ד י ו פ ר י ל פ עו ל ת כ ל י ת ה ח כ מ ה ע ל ב כ ש ר ו ן ה ח כ ב ד ו ת ש ה ם ל ש ה ו ק י ו ע ל ו ל ס ב ו ל ה ה יי ס א ל ה ה מ ע ש ה ו ס ב ל ה י ה ד ו ת ב כ ל ש ל ו ה מ ד ע ה ה ג ב ל ו ת? ה א ד! נ נ י ח ה ח ו ק י ם ב מ ו ש ג ה מ ס ב ו ת ח ו ב ו ת

178 181 מאגן פ א ן ז י י נ ע ר רי ה ט ע ן י ו ג ע נ ר ג ו ר פ י ר ז י י נ ע ס פ א ל ק א י י ס ס ע ר א י נ נ ע ר וו א ה ל ו וי ע ר ע ר ה ע ר ש ט ע ל ל ו נ ג א י ב ע ר ה ו י פ ט א נ הי י מ ג א ב ז י א וו ע ל ט נ י כ ט ר א ך ת ל מ ו ד י ו י י ז ק - - ש ל ך ר ע ר א ו נ א ו י פ ג ע ז ע ט צ ט ר אי ה ם פ א ל ל ע נ ר ו נ ג ט אנ ן ש ל ך ר י ק ק ג ע צ א ג ע נ י ו ד ע נ ט ד ^ ם ע נ ט ש ל י פ פ ע א ל ליין א לו א ג ד ו ל ב לי ט ו ד ג ו וי פ פ ע נ ש א פ ט ט ע ר ה א ל ט ע ן ציי ט א ב ע ר ת ו ר ה וו י ר ר ש ל י ב ל א ז ש מ ב י א א י י נ פ אן זי י נ ש א ו ל ח פ י ר ש ל ך ט ה א טי ג ב ע ש ו י ע נ ע ב ו ד ה וו א ר ג ע פ י ג ט ע ן איי ג ע נ ע ן ג ע נ א נ נ ט ח פ י ר? א ו ג ר זי ג ד א ו ג ר ר א ג ע ג ע ן א ו נ ר ע 5 ט ם ג ע שי ק ק א ב ע ר ר ק ב ע ט ע נ ר ו ו ע ג גו ר גו ר ש פ ר ו ך איין ם 5 אן ו א ל ע ב ע ן ווי א ג א ט ט ק ע נ נ ע ן א י ז ט מי ר ק ע ן! ל י ד י מ ע ש ה! א י ז ט א ו י פ ש פ ר ו ך א ו ג ז ע ר ע ר פ ר ו נ ט א ל ל ע ר ג א ט ט ד ו ר 5 ד ר ו נ ג ע נ ע ן א ו נ ז ע ר ע ר ט ה א טי ג ע ן ת פ ל ו ת א י ב ע ר א ל ל צי על^ ו ו י ^ א ב ע ר ד י ע ז ע פ ע ר א י ר ר ו נ ג ע ן ווי ר א ונ ו שו וי רי ג קיי ט םי ע ל ליי 5 ט ל ע ב ע נ פ א נ ו י כ ט ש פ א ט ע ר ע ר 5 י ללוגג ג ע ק א מ מ ק א י י נ מ א ל ד י ע ז ע ר ב ע ש ר א נ ק ו ע אוי ף ג ע ו ו ע ר ב ע? ג ע ב ע ן ווי ר ע ר נ פ ט צ י י ט 2 א ן ת ר כ ט ר א ג ק ל ע ב ע ג פ ר ע ג ע ל ש ו ו ע ר ע גי 5 ט ווי ר ג ע נ א מ מ ע ן א י י ג ע ע ר פ י ל ל ו נ ג ר ע ן ג א ר ל ע ט צ ט יי א ד א ם ם ז א ק שווי ע רי ג קיי ט ע ן ה א ב ק י ו ד ע נ ט ה ו ם ת ר ך ר ע ר נ & לי כ ט פ פ לי כ ט ז א ל כ ע ר ב ע ש ו ו ע ר ד ק א ו י ך ג >ןהער רייו ען א י י נ מ א ל א י ם פ א ר ליי פי ג פ ע ר ק ע ר ר ב ע ש ו ו ע ר ד ע ן ר ע ן צ י י ט ע ג ג א ע ב ע ג ר י 6 ק ר ע ר פ פ ל י כ ט א י ג ם א ו ם א ל ל א ו י פ ט ר א ג ל ע ה ר ע מי ט ק ל א ג ען 5 א ה ר נ י ם ם ז י נ ד ל ע ב ע ן ב ר מ ת ד י א י ם ג ע ב י ע ט ע ד א ר י ב ע ר א ו ג א ו נ ז ע ר ע ר נ י ב טי ו ד ע ן א י ם וו א ם פ פ ל י כ ט ז א אוי ג ע שווי ג p n א י ם ג י י ס ט ע ע ר פ ט : ג ע ו ו ע ר ב ע מ י י ג ע ר צ י י ט! ד ו א ר ק א ג נ ע פ ט ק א נ ן ע נ ט ה ע ב ק? ט ה י י ע ר ע ר א ב י ו ד ע ג ט ה ו מ ם ב ע ג ר י 5 ע ן ז א ה נ ע ר ל ע ב ע נ ס ר ע ן י ו ד ע נ ט ד צ ם ש ו וי ע רי ג קיי ט ז א ל ל ט ע מ א ב ק? א ב ע ר גי 5 ט V 7 ד א ד ו ר ך ת א ר ע כ ט ד י י ג ע ר ת ך אי י ג ע ג ט הו ם ד א ד ו ר ך צ י י ט ש ט י ל ל ש ט א ג ד ב ע א ו ר ק ו ג ט : ד י י ג 5 אן ג ו ר V 7 גי 5 ט ד י י ג ע ר ג י י פ ט צו ם י ש ר א ל ר א ג א י י ג ט ע ר י ם ט ט ג ו ר פ רי פו ג ג וויי ה ע אוגד ג א ט ט ר ע ן ו ו י י ט ע ר ש פ י ג ג ק ב ע ש ט י מ מ ו ג ג ת י ג ע ו ד א ז א ה ן ק ל א ג ע? ד י ך פ ריי ל י ך! א ב ט ע פ ט וו עגן ז י י ג ע ר ו ו י י ה ט זי ג ג ע א י ב ר י ג ק דיי ג ע ר פי ל לו ג ג ט י י נ ע ר וו ענן ת א ד ו א צ י י ט! גו ר ג ר ^ פ פ ע וו ע ל ט ז ג ו ר זייג ען ל ע ב ע ג ם ר אי ם צו ל ע ה ר ע ג ע ו ו ע ר ב ע ג א ט ט אן ז ע ג ק 2 ע ר ו ו א ל ט ע ן 5 י ע ל ליי 5 ט ג ע ה מ ע ן ווי ר ווי ר ר א ם א ו נ ז ז ע ה ק ג א ג ץ א י ה ר ג י כ ט ע ר פ י ל ל ק וויי ל ש ט א מ מ ע א י ה ם ג ע ב י ע ט ע ט ת ר ד א ם ם ב ר י נ ג ע ו ו י י ל ז י א ג א ך ג י י ס ט י ג ק ל ע ב ע ן ע ר ר ^ ט ה ע פ ט ב ע ז י ט צ ק א ז א ג ן ל ^ ז ו ג ג ת א צו^ם ר צו ג י כ ט ד י ר ו ע נ ק היי לי ג 6 א לז א או י ף ק ר א פ ט ג א ט ט ד י ע ו * A א ר ט ה י ג ב ל י ק ק ז ע ל ב ק ^ ק ליי ג היי ט ד י י ג או י ף ו ו י ע ע ר ה ע ב ו ג ג א י ב ע ר ז א ל 5 ע ג ע ג י ע פ פ ק ג ע ב א ר ע ן ב ע ו י ט צ ג ע נ ו פ פ אוגד

179 182 ח א ד ם ה ח ו ב ח ו ב כזד? ת ח ל פ נ ה ע בו ד ה מ מ ך ב ן : ו נ ש א ל ב ע צ מ ו? א ך ב ר ו ח ל ש ב ו ת ו מ ל א כ ה ו ה צ ד ק ז ה ק נ ץ י ד ר ו ש ת ק ד ש ה ה ח י י ם ש א ל ת ו מ ל א כ ה ז מ נ נ ו! ל ר כ ו ש ה ר ו ח מ מ ך ר ק ק י ו מ ו א ם ח ל ק ל ך ו ת ש פ ר ר ק א ל י ה ב ז ל פ י ח א ם ה י ה ד ו ת כ פ י ה א ם נ ת ב ו נ ן כ ו ב ד ל א ה י ט ב א י ז ח ח ו ב ה כ ב ד ו ת ע ל ל מ ל א ו ת ו ת ג ד י ל ה ה כ ב ד ו ת ב ע י נ י נ ו ה א ל ה י ו כ ל ל ב ט ל ע ר ך a s נ א נ פ ן ב ר א ש ו נ ה א ל ט ע נ ת ך ל א א ם מ ל ו א ה א ח ר ו נ ה כ צ ל : ל א ה ה ש ב י ע י א מ נ ם ד ב ר ר ו ח ו ו ה ק ד ו ש ה ה ח ל ק ל ה ת ב ו נ ן ה ר ו ח נ י ב ן כ ז ה מ ה מ ע ש י ך ת ו כ ל מ ע ת ו ת י ך מ ר א ה ב ע ו ל מ ו ו ח פ ל י ת ר ה ש ב י ע י ב ח ל ק ו ז י י ך ל מ ל א ו ת ל מ ש ו ל ע ל י ל ד ע ת ה ל א ה ש ש ה ל מ נ ו ע ז ה מ י ד ו א ד מ ו ת ל ך כ י ו ל ה ש ת מ ש ז ה ה ח ל ק ה ח ל ק י ם ע ד י ד ך ת ע ו ד ת ה ת ו ר ה י ע ן כ י ר ק ז ו ל ה ד ו ל מ ה ' ב ה ל ב ד ו ה ב ר כ ה ב ה ם ה ש ב י ע י מ ע ת ו ת מ ע ב ו ד ה י ש ר א ל כ ת ו ר מ ז מ נ ך ח י י ך ת ד ר ו ש מ ע ב ו ד ה ל ך ו ע ל ס ו כ ן ז מ נ נ ו ל ב חו ן!? גו ד ל ל ת כ ל י ת ת ר ד םו ב ה א ב ר ו ג ש ם כ י ך ו מ פ נ י כ ח ך ק ד ו ש ת א מ נ ם א מ נ ם! א ו מ ע ו ט נ ח ש ב ה ב ע ב ו ד ת ך נ ד ב ו ת י פ ז ר א ם ת ח ש ו ב ק נ י נ י ך ו ל א ו מ ל א כ ת ך ו י פ ק י ד א ם ה א ם מ ל ע צ מ ך ו ה נ ך ל א כ י ע ר ך ל א מ צ ע י ה ז ר ע ל ה ו ס י ף ב ח י ק ח ו ב ו ת י ך חי ל ת ב ו ש נ ו ל ד ת א ז ע ר כ ך ב ח י י ם ו ל א ר ק צ ד ק ת ו ל ר כ ו ע ן ה א ד מ ה ת כ ל ם ל ר כ ו ש ע ל י ך ו ע ו צ ם ל מ ע ל ה ה ה ת ח ר ו ת א כ ל י ו ם ה י ט ב כ י ה ש ב ת ה א ז ב ר כ ת י ד ך ר א ש ה ' ע ש ו ו ל א י ג ד ל ל ך ה ח י ל ל ה צ י ץ ה ז ה צ י ץ ר ב ל מ ע ן ופרי ו מ ל א כ ה ו ל ש ו ב א מ נ ם ה ' ו ה ה ש ת ד ל ו ת - י פ ו ג ו ו כ י ר ז א ח ו ר ו ר ק כ ל ה מ ה ר ק ה ח ו ב ו ת ו ל פ ת ו ר ה כ ה י ד י ע ל י ב י א י ע ן כ ע ד ו ל ה ת ר ו מ ם ע ל ו ל ח נ ו ת א ם י ו ת ר י ב נ ו ה ק ר נ י א ם ה כ ל כ ן ת ל ו נ ה א ם ל ך א ם מ מ ע ש ה ה ש מ ש ת ח ש ו ב ל ב ד ך ה י י ם ב נ י ן 1 I כ ר ו ח ה ש ב ת ה י ו ס ה י ה ד ו ת! ה ה ו א ר ק א ם ה ו א ר ק א ם ת ר א ה י ס ו ד ת ש י ג מ ו ס ד ו ת ש כ י ל ו ת ב י ן ל ת ע ו ד ת ך א ל א ל ה ב ע ב ו ד כ ד ת א ל כ ר ו ח י ח י ד נ כ ו ן ו מ י ו ח ד ה נ ך נ ו ע ד ו ה א ד ם ל ה י ו ת נ ק ר א ע ד ר ק א מ ו נ י ם : ל ע ב ו ד ת ו נ כ ו ן ל פ נ י ך ו ב ש מ י ר ת! a s ה ' א ר א ה א ם ב ר כ ת ת ת ב ו נ ן ע ב ו ד ה ה ל א מ ה ב י ת י כ י ב ז ה ה י ט ב ע ל ו מ ל א כ ה! ו ל ה כ י ן ל א א ו מ ר מ י ד ל י : ה כ י נ ת נ ו מ ^ ן ז ב ת ל כ ל כ ל ה א מ צ ע י ם ה ' א י ן ה ח י י ם א ו ן ו פ נ ו ל נפ שי ל מ ל א ו ת ו ב ר כ ת לו ל ח ל ל ל ה ג ד י ל ה ח י י ם ד ת ב ל א כ ן כ י ו א ח ר י ח ו ב ו ת י ע ר ך ו ת ב י ן י ו ם י פז כ ל ה ע ז כ ת ו ל ה ת ה י ב ו מ ל ו א ה נ נ ד א ו מ ר ה ה נ י י כ י :

180 > ענו ם ס ע ס נ י ב ט ט ה ק ז א א ט ה א נ ד דו א ד י ך מי ט ט ע ל ק ן ^ נ נ ק ש ט ריי ע ן ג ר א ס ס ד א ם ג ר א ס ם א י ז ט מ א נ ט א ר ע ד ק לי ץ ו ו י י כ ק > ד ק ד י י נ מו ם ס א ב ע ר ש ב ת ד ע ס ז ע ל ב ע ן איין ג א ט ט ג א נ צ ע ן פ ע ר מ י י נ ט צ י ע ה ע ג ע ב י י ד ע דו א פ רי י ל 7 ע ר ד ע אוי ף וו ענן א ל ליין! ד י י נ פ ריי ל י ך ג לי ק ק ם ו ר ענן ב ל א ס ד א ס ם ד י ע ז ד י י נ ע בי ז ד ו א וו ענן ג א ט ט ע ס ק ר א 5 ט ם c y r j n אי ם וו ענן פ ריי ל י ך גיי ם ט ע ד ו א ב ע ר ו פ ם ד א ש ט ע ה ט א י ו ט ג ע ג ע נ א י ב ע ר ח ר כ ד ע נ ק ע ס ט : ע ר נ א ה ר ע ן מ י ד ע ר פ י ל ל ע ן ס ע ן ד א פ ס ל ע ב ע ן ג ו ר נ י כ ט או ם מי ט ט ע ל זיי א ד א נ ן נ ו ר צ י י נ ע! ד א ם נ א ג צ ע ע ר ו ו ע ר ב 3 אן ד ק ש פ ר ע נ ע ז ע ג ען וו ע ל ט א י ה ם י ו ד ע נ ט ה ו ט ס! ז י ע ה ט צוג לי 7 א מ ע נ ש זיין נ ו ר ווי א גי פ פ ע ל וו ענן ד י ר ש א נ כ ט ע ד א ם ם ד י ר ד י י נ ד י ל א נ ד מ א נ נ ע ז ע ג ע נ ס ז א נ נ ע פ י ה ר ט ד ט ר ע ב ע ן איי ן ד ו א ז י י נ ו ו א ה נ ז י נ נ י ג ג ר ^ ס ס ל י צ ע ה א ל ב ע ר פ י י נ פ ע ר ש א פ פ ע ן א י ך ש ט א מ מ ט וו א ם ש ב ת הויז מי י ג ע אוי ם א ל ל מ י ט אי הן א ל ל ג ע ו ו ע ר ב ע נ ל י י ך ס א ב ט נ י ב ט א ל ל גו ר א י ד ט ג יי ם ט י ג ס ט ע נ א ט ט איז ט ד י ע נ פ ט ע ענ טו די ה ען! פ פ לי כ ט ע ן ד א ם ם פי ל ל ט ל ע ב ק צ י ע ל מ ע ה ר ר ע ג ק ד י י נ ע ר ג א ט ט א י ב ר י ג ע ב ע ג ר י י 5 ם ט ג ר ו נ ד ל א ג ע ע ר פ י ל ל ו נ ג ג ע ד א נ ק ע נ ם >אום פ ע ר ג ר א ם ם ע ר ן ג ע ג קייגעץ ש פ ר ע כ ע ע ן ג א ט ט א י ך א ל ל ע ר נ ו ר ב ע ר ו פ ע ן! מ י ך ג ץ ט ט ז ע ג ען ש פ ר ע צ ע א י ך אוי ם ד א ם ס ב ע ז י ט ץ ג ע נ ו ס ס מיין ב ע ר ו ף ע ר פ י ל ל ו נ ג ג א ה ר ע ן - ס י י ג ו ו ע ר ד ע ו וי ל ל ענ ם א י ך ל יי ג נ ע ר מ י ד צ י ע ל אן ג א ט ט - ^ א ה א^ הנוגג א י י נ צ י ג ע ד א ם ש ט ר ע ב ע ן או ג ד ג י כ ט ם ש ב ת ב ע ט ר א 5 ט ו נ ג א ם ש ב ת ג י י ם ט ע א י י נ פ א ל ל ע ה ר ע ט א ץ א ל ז א ד ו ר כ ד ו ר ך ג ע ל י י ט ע ט ש ב ת דיין א ו ג ט ע ר וו ענן ל ע ב ע ן ד י ר א ו ם ל ע ב ק וו ענ י ג ע ר ע ר ו ו ע ד ב ע ס ז ע נ ק ע ן ג ע ה א ב ק V ג א ט ט ד ו א א ו י ך ד א ם או ם ווי ל ל ען ה א ג ד מ י ך ק א ר פ ע ר ל י ך פ ע נ ש ע נ ב ע ר ו ף! א ו י פ ש פ ר י ב פ ט י א ב ע ט ו א כ ט ע ט ג ו ר ג א ט ט ע ר פ י ל ל ט ע ר 5 י ה ל ט ע ס ט א ל ל איינ ע ן 3 י ה ל ט ט דיין י ע ד ע דו א א ל ל איינ ען ק ר א 5 ט ד א ד י ך זי י ג ע פ א ט ע ר ם ג א ב ע ב ע ג ר י פ פ ע פ ט ג א נ צ י ע ד ע ן פ י ט או י ג ע וו ענן ~ ד ו א ו ו ענן ב ע ג ר י י 2 ע כ ט א י י נ פ א ל וו ע ל ט פ י ה ל ט ע כ ט זיין ה ע ד ר ן ג ג א מ ט ע פ ד י ע נ ע ר! דיין ג א נ צ ווי ר פ ט ז ע ה ע ן : ד ו א ד א פ ם ד א א ו ק נ א ך דיין ב ע ג רי י פ ע ן ד י י נ ד י י נ ע ל ע ב ק י ע ד ע ן ב ע ז י ט צ ע פ ש ט ר ע ב ע ן ד י י נ ד י ך פ י ט ד י ך ג ר א כ ם ק ד ו א וו י ר ד ג ו ר ת א ו ו י א נ י כ ט ג א נ ץ א ו ם געבע אוי ם צו ם וד> 1 י ע ד י ע ז ע ע ר ו ו ע ר ב א י י נ מ א ל ד י ך ג א ט ט ב ע ל ע ב ט ד ו ר 5 ד ו ר ך ק י נ ד ל ע ב ע ן א ט ה ע פ ג ל ע ב ע ן ע ר פ י ל ל ונ ג י ע ט צ ט י ג ע נ ו ר ה א נ ג ע נ ד ז י י נ ע וי י ג ע א ו י ך ש ב ת פ אן ד י ע נ ע ר יגונג ק ליינ ע ן ז כעץ ק ל א ג ע? אי י ג ע ר ו א פ פ ל י כ ט א ם א ו ם ג ו ר ד י ך ו ו ע ו ע ן ג א ט ט פ ו ג ד ע ש פ ע נ ד ע ז ע ג ע ן ר ו ף ם ו ד ר ד ע ס ט א י ז ט א ל ל ע ו ד א

181 ה ק נ י ן כ ל כ ל ת ז ו ה ה נ א ה נ ו י ת ב י ע ה ה ת ב ו ע ו ת ע ב ו ד ה כ ר ו ח ע ו מ ד ב ש ב ת ת ה ת ת ת ב ו נ ן כ י ו ב ח י י ם כ ו פ ר א ם ה א ח ת ת ע ו ד ת י ה נ נ י ת ח ל ל ה ז ב ה ' ו ת כ ל י ת י ר ק ו ב ת ע ו ד ת ה ש ב ת ת ו ר י ד מ פ ג י מ ל ה א ד ם י ד ך!! ע ב ו ד ה ר נ י! - - א מ נ ם ו מ ל א כ ה ו ל מ ע ן כ ^? ה ש ב ת נ ה ו ג י ם ה ש נ ד ת ה נ ך ר ק א כ ל א ם ה י ר מידו א ם ה י ר ק ר ק כ פ פ ב ע ו ל ם י ו ר ך א ח ת א ח ת י ו ם ה מ ל א ת ת ב ו נ ן ת ב י ט ע ל ה ש ב ת מ פ ה א ל ה ר י מ ו ת ה ו ת ש ק י ף ע צ מ ך פ ה א ם ה א ם ל> 1 ע ל כ י א ך כ ב ו ד ל ע ב ו ד ה י י ך ה נ ך פ ה ' ה ' ו א ד ו ן מ פ ע ל ב ב ר כ ו ת ה ת ע ו ד ה ה ר כ ו ש ע ר כ ם ת ר כ ו ש ס ו כ ן ה ע ו ל ם ו מ ע ש ה ה ת ר ג י ש כ ל ב ח י י ך ה ג ד ו ל ו ת ה ז! ו ה ק נ י ן ל פ י ל ך ע ל י ו 1 ל ת ע ו ד ת ך כ י כ י כ ל ה י ק ף כ ל ה ו ב ז ה ת ר א ה כ ל כ י נ ש מ ת א ז ת ר ג י ש מ צ י א ו ת ך א פ ך נ ד ב ת ו ב ע צ מ ך ו חי י ך כ י ת ל ו י י ם כ ה כ ל ה נ ך כ פ י ב ן ה א ב מ ת נ ת ו ו ע ב ד ה ת ש י ם ה ש ג ח ת ו ו ה ק ט נ ו ת ה ו א ה ק נ י ן כ י ו א ז ש ל ב ך כ כ ל ע ו ד ש ר כ ש ת ש ע ל י ך ת כ י ו א ם ה ג ך ל ת ל ו נ ת ך? ש א ר ת ש כ י ל ע ב ד ח ו ב ו ת י ך ה נ פ ש ך ה ' ל פ י ר ק ר ן י מ י ם י ת נ ו ל פ י ג ם מ ל ו כ ל ת ר א ה ל א ר ן ב א ו פ ן ה י י ך כ י ת ע ר י ך ה ' ה ' פ ע ל ויו ם פ ע ל ת ה ש ב י ע י ו ש מ ו ש ך - ב ו ק ד ו ש ת ע ל י ך ל ע ש ו ת ל ך ת ע ו ד ת ך ב ר ו ח ל ה ש ת מ ש ה א מ צ ע י ם ה ' ה ' ת ר א ה ה י מ י כ י ל ח ד ו ל ל א ל ש ע ד ה ו א כ י ל ב ד ו ל א ה נ ו ת ן ק צ ר ה י ד כ ח ל ך ל ע ב ו ד ו י ש ל ח ב ר כ ה ב ו ת ע מ ו ת ה כ מ ע ש ה ה י ח י ד כ ל כ ז ה מ ל ו א י ב ק ש ת ב ע ת ו ל ה י ו ת ה ד ד נ י ם ר ו ה ך ת ר א ה י ד ך ה ' עד ם ב ע ב ו ר מ ה י ו ת ע ל א ב ל ני ש פ ת י ך ה מ ש א ז ה ל א י ע ן ל ת ת ת ר ע ב י כ ו ל ת ל ך ב י ו ם ל ה ו צ י א מן כ א ה ל ך ה ש ב י ע י מ פ י ך ת ל ו נ ה ל כ ל כ ל ך י ה ו די ת ל ו נ ה ו מ ת ן י ע ן ר ק כ ז א י נ ם כ י י ה ו ד י ם I ה ד ל ת ה י ה ו ד י מ ה י ו ת כ ה ה כזאת י ה ו ד י נ כ ר ב ש ש ת ת ר א ה ו נ ב ד ל ע ל י ך ת ו כ ל כי ת ת כ ח ש ל מ ל א ו ת ו א ה ב ה ה גי ד י ה ו ד י ח י י ך ב מ א ו מ ה ל ך : ב ק ר ב מ י ד כ י י כ י ר ו ה ו ד ע ך ת ע ו ד ת ל מ ע ן ו ה פ ץ ע ל א כ ל א ף א ח י ך ה י ה ד ו ת מ ע ל ת י ה ו ד י ר ע י ו ן י כ ב ד ו ך כ י כ י? ה מ ו ש ג ה א י נ ם י ה ו ד י י ה ו ד י ה י ה ב ע ב ו ר ה נ ך שלך ה ר ע ו ת ה ז ה י ה ו ד י ם נ א מ ן ה נ ה ו י ה ו ד י ז ה יהודי! ע ל ל א ו ה א ה ו ה י ד י י ב מ ל ו א י ע ן - ב ן ה י ה ד ע ד ב ר י ך ו א ז ת ו כ ל ל א ז מ נ נ ו! י ה ו ד י ה ת ו ר ה מ י כ י י ח ו ד י ר ק ו ב י ו ת ר י א מ ר נ א מ ן ה נ ו מ ד ה ע צ מ ך א ז ע ל ל א ל ה ת נ כ ר י - ת ו ב ל ל ה ש י ג ל ך ע ל הנך ב ת ו ר י ד י ת ונן למצער כ י ל ך ה ת א מ ץ צ ד ק מ ב ל י א י ש ת ה ל ו כ ו ת א ם ע ו ד ל א

182 1 8 5 א ל ל ע ד י ע ע ע ר ר ו נ ג ע נ ק ע ר ר י נ ג ע ן א י ב ר י ג ק ט ע פ ס ק ד א נ ן ו ד ר ס ט ז א נ ן נ א ך אוי ך נ א ך ד י נ ע ן ב ע א כ ט ו נ ג וו ע ר ט ד ב ע א ב ט ו נ ג ג א ט ט ל י כ ק נ י ב ט נ א ך ג א ט ט ל י ב ע ן ו וי ל ל ענ ם א ו כ 5 א נ ג ווי ל ל עג ם אי ם א י ם ע ר וו א ל ט p א ז ג ד א נ ו ו ע נ ד ע ן! ז ע ה ען ווי א וו ענן ז ע ק ם ט א ג ע ד י ר א י י ס ס ע ר ע ן פ י ט ט ^ 3 י ר ד י י ג ק ב ע ר ו ף אי נ ג ע ר ע ן ג יי ס ט וויי ה ע י ע נ ד ו א ם א ץ דו א נ י כ ט י ו ד ע א נ ו ו ע נ ד ע ן ד א ס ם ע ר ר י נ ג ק ו ע ק ם ד ע ן א וויי ל ט א ג ק ו ד א אוי ך י א ז י ע ב ע נ ט ע ן ד ו א א ץ ג א ט ט ז ע ג ק ב רי ג ג ע ן ש פ ע נ ד ע ן ג א ט ט ל י כ א ל לי ק א י ם ^ ל ל ק ע ר ר י ע ק ז א ל ל ו י נ ג ע א י ז ט ע ר ד א ס ס ז י ע ב ע נ ט ע י ע נ ע ס ג ע ש ע ה ע י א ד י ר או י ך w פי ע ל מ ן ד י י נ ע ר ה י ט ט ע 5 א ל ל ען י ע נ ע ני 5 ט ק ל א ג ע ד א ר ב ע ס ט ויין ו אנ ד ע ו ץ ו ע ה ק פי ה ר ע ן ^ נ נ ע ס ט ח א ד ו א א ו י פ ג ע ^ ר ט זיין א ו ם י ע נ ע ק ל א ג ע פי ה ר ען ק ^ נ נ ע ן י ז א ג ליי ך ד א ס ם ה א פ ט ב י ו ם א ב ע ר ח א א ל ס פ ע ר ק ע ה ר י ו ד ע ע ר י נ ט ר ע ב ע ג ע ר ע כ ט י ג ק י י ט נ י ב ט ב ע ג ר י פ פ ק פ ע ה ר ו וי ר כ ט נ י 5 ט ד ו ר ך ד י ך א י נ ק א ג נ י ט א א ב ע ר מ י ט ע ד ק א נ נ ט! פ ע ר ל י י ג נ ק ד א ם א ב ג ל י י ך 6 ע ר ב ר י י ט ע נ י 5 טיו ד ע ן! פ א ן ז א ל ל ס ט א י ד ע א ל ל י ע ב ע ד ו א ד ק ד ק ל ע ב ק א ו נ ט ע ר ו ו א ד ר ל י ך ד ק נ ר א ד נ י כ ט ד י י ו ק ז א הן ^ י ו ד ע א י י נ י ו ד ע מי י ג ע ר ה א ב ק ציי 5 נ ע ט צ י י ט! צו ויין? ו ו א ה ר ע ן זיי ד י ר ט א ג ע ר ר י נ ג ע ן ז ע ה ען ש פ ע נ ד ע ט ר י י ך ו וי ד ד ע פ ט יו ד ען אוי פ ה א ר ע ן ג ע נו ג ל א ס ס ק כ ו פ ס ט ע כ ט וו ע ר וי ך י ו ד ע א ץ ז א ז א ג ט דו א : זיי ת ו ר ה ו ד ר ד ע ס ט ק ר א פ ט איז ט ד א ס ם ד א ס ם מ י ס ס ע פ ט א י ו ד ע אוי ם ו ד ר ^ ד י ר ע ס ד ע נ ן ו ו א ה ר ע ד פ י ל ל ו נ ג ד א ס ם כ א ן ד י ך א ב ט ע ווייל דו א י ו ד ע ב י ו ט ב ע ג ר י פ ף ח י נ ע פ ע ד פ א ג ב ע ק ל א ג ע ן ה א ב ע ד א 6 אן נ י כ ט י י ד י ש ע ן ה א ב ק ד י ך ח ר ך ז ע ל ב ם ט דיין ב ר י ו ו א ר ט פ ע ר ט ר ו י ל י כ ק י י ט ל א ע ק וו עגן ה א נ י ב ט פ י נ ד ע כ ט ע ג ם ^ ל ע ר ן א י פ ם ע ס ט ל י ע ב ע ו 1 י א ר י י נ ע ט ר י נ ק ע כ ט ת ו ר ה ה ך ~? ל ע ה ר ט ד א מ ם פ ע ר כ א ג כ ט ה ט וו י ע ו ם! - - ה א ד י י נ ע י ד ען נ י 5 ט נ א ך ד ו א י ו ד ע נ ה י י ט ע ר צו א י ה נ ק א ן א י ד ר ק ג א ד ט א י ב ע ג ע ר ע כ ט ג ע ר ע כ ט - ג קיי ט ט ה א ט זיי א ו ו א ד ד א י ם ו ^ ר ט ט ר א ג ע ל י ע ב ע א י ם ה ע ר צ ק ג ע ג ק דיינ ען נ י ב ט י י ד י ש ק ב ר ו ק ל י י ר ע ד י נ ע ווי א ד ען ב ע ר א ט ה ע או ג ד י ל ל ע ט ה א ט ה י נ ד י י נ ע ג א ק ק ט ק ד י ג ע ב ק? א ו נ ווי ר ד ל ען ד ע ן ה י ן ג א ט ה ת ו ר ה ד י ך ע ר ק וו י ק ק ע ל ע ה ר ט ו י י ג ע א ו נ ב ע ר א ט ה ע נ ע ן י ש ר א ל ט ה ו כ ם ל ע ב ק ז י ך פ ל י ע נ ג ל י ע ד? ז י ע ה ם ט א ל ל פ ע ר ב ר י ו נ ג נ י ב ט פ א ר ר נ י ם ם ק ר א נ ק ק ש פ ר י נ ג ע ש פ י י ז ע ז י י נ ע ד צנג רי ג ץ גי 5 ט ט ר א ג ק ד ו א א ו ג ר ע ר ג ר א ר פ ע ר פ א ג? ד ע נ ן ו א ל ל כ ט ג י כ ט ווי ר ד ט ר ^ ס ט ע א י ה ם ע נ ט פ א ל ל ט ע ו ד א נ י ב ט ד י ך ב י י ה א א נ ט ק פ ע ר ט ר (י לי כ קיי ט א ב ע ר בעהר : ז י י נ ע ש י ט ג א ג צ ע ה א דאס ב י ו צו ל י י ד ע ג ד א ט ה ע ך ל ע ל י ע ה ע ר ש ט ע ל פ א ווי א י ע נ ע ר נ י כ ט ז א ל ל ען ק א נ נ ס ט? נ י ב ט אוי ם פ י י ג ד ש א פ ט ^ נ ן ה י ג י ש ר א ל ב ע ר ו פ ם ה א ל בי כ ר! ד ו א צ י ר נ ע ס ט נ ע ז ע ט צ ע : ' : ט ^ 1

183 '' ti - < s 186 ^ מ «נ ר א ם ל ו כ ל ל א כ ו ל ם ב מ ש ת ה י ח ד ו ל ש ת ו ת מ י י ן מ ס כ ו ל ך? ע ו ד ה פ א ו מ ר ל ך : ה י ה פ ו ע ל צ ד ק ו א ה ב ה כ ת ו ר ך ה ת ו ר ה ה י ה צ ד י ק ב מ ע ש י ך נ א מ ן ב ד ב ו ר ך ש מ ו ר א ה ב ה ב ל ב ך ג ג ד א ח י ך ה א י נ ם י ה ו ד י ם ב ת ו ר ך ד ת ו ר ה פ ר ו ם ל ר ע ב י ם מ ה ם ל ח מ ך ה ל ב ש ע ר ו מ י ה ם ה ש י ב ה נ פ ש ח ו ל י ה ם ב ח ם א ב ל י ה ם ע ו ץ נ א ע צ ה ל א ו ב ד י ע ת ה י ה ע ו ז ר ב צ ר ל ה ם ב ע צ ה ו ב מ פ ע ל ש פ ך ע ל י ה ם נ ד ב ת ר ו ח ך נ ד ב ת ר ו ח י ש ר א ל ו א ז ה א ם ל א י כ ב ד ו ך ו ל א י א ה ב ו ך? ו א ם ל ג י ע א ז א ל מ ע ל ת ה ר ע ו ת ו ה ת ק ש ר ו ת כ פ י ת ו כ ל ש ב ח י י ך? א ב ל י ו ת ר מ ז ה! ל ה י ו ת ח ב ר מ ש פ ח ה? ה א ם א י נ ך ר ו א ה כ י ע ד ה מ ד ר ג ה ה ה י א ל א ת ג י ע ו ל ו כ ל ל ב ו א ל א מ א י ב ה ר ק מ ט ת ע ו ד ת ך ל ה י ו ת» י ש י ש ר א ל 1 ה ל ק ף ע ל ה ח ו ק ת א ס ו ר ע ל י ך ה ה ת ח ת נ ו ת א י נ ם י ה ו ד י ם י ע ן כ י ע ל י ך ל ח נ ך ב נ י ך פ ר י א ה ב ת ה ר ק ע ל פ י ת ו ר ת נ ו ו ת ר ח י ק א ו ת ם מ ה ת ו ר ה א ם ל א י ה י ה ל ה ם א ב י ש ר א ל א ו א ם י ש ר א ל י ת ו ה ה א ם ל ח ז י ק ט ו ב ה ו ת ו ר ה לה!חוק י ח פ ו ץ ל ש מ ו ר ב י ב ג י י ש ר א ל ל א י ת א ו ו ת א ו ה ל ק ח ת נ ש י ם מ ב נ ו ת א י נ ם י ה ו ד י ם ו ב נ י א י נ ם י ה ו ד י ם ל א י ת א ו ו ל ק ח ת ל ה ם ל נ ש י ם מ ב נ ו ת י ש ר א ל?! ש י ם ל ב ך ע ל מ ט ר ת הייך ה ת ב ו נ ן ע ל ח ו ב ה י ת ר ו ת ו ח י ש ת ח ל ו פ נ ה כ ל ה ה כ ב ד ו ת ה ח ל ו ל ה ר ג י ש ב י מ י נ ו א ל ה י ע ן ו ב י ע ן כ י ת פ פ ה ר ו ח ה י ה ד ו ת ו א ח ד ו ת מ ה נ ה ב א מ ת ה כ ב י ד ו א כ פ ן ע ל ב נ י ישר י ע ן כ י ב נ י י ש ר א ל ל א י כ י ר ו ע ו ד ע צ מ ם י ע ן כ י ב נ י י ש ר א ל ל א י ד ע ו ע ו ד ל ה ו ק י ר ע צ מ ם וי ע ן כ י א ח ד י ם מ כ נ י י ש ר א ל י ד ר ש ו ו י ה פ ל פ ר ו ק מ ע ל י ה ם ע ו ל ה ת ו ר ה ו ה מ ה

184 1 8 7 נ י 5 ט וו ענן ד י י נ ע 5 ע ר ש ו ו א ג ע ר ו ע א ו י ם ם ע ר י ש ר א ל נ י ב ט גו ט דו א ד י י נ ע ק י נ ט ה י י ע ר ס ט ע ן פ פ >ןנ ג א ט ט ל י כ ע ר תו ר ד ע ר צ י ע ה ע ן ז א ל ל ס ט ד ו א ז י א ע נ ט צ י ע ה ע ס ט ני ב ט ג י ב ס ט צ ק טי ש ע ן י ש ר א ל י טי ש ע ן ווי ל ל י ש ר א ל - ם?! ד א ם ט א ב ט ע ר ן ב ע ג ר י י 6 ע ש ו ו י נ ד ע ט ג ע וו א ר ד ען ווי ר ק לי ך ד ו א נ י 5 ט צי ע ל פ א ט ע ר וו ענן ד א נ ק ע ס ט ד ו א ע ס י ש ר א ל ס ז א ה נ ע ד י י נ נ י ב ט נ י ב ט י ש ר א ל י ט י ש ע ל י ע ב ע ה י י ס ס ט ווייל נ ו ר ז י י נ ע ר ת ו ר ה וו ענן דו א פ ו ט ט ע ר נ ע ו ע ט צ ע וו ענן ע ס ל י י ד ע נ ש א פ ט נ י ב ט י ש ר א ל י ט י ש ע ל ע ב ע נ ם א ל ל ע ב ע ש ו ו ע ר ד ע י א פ א ס ס ע ן ז א ה נ ע ק ע נ נ ע ן ווייל ט היי ל פ א ר ן ווייל ש ו ו ע ר ע ר או י ך או י ך י ש ר א ל ג י י כ ט ו ו א ר ד ק ב ע ג ר י י 2 ע נ ע ש ו ו ק וויי ל או י ך אי ה ג ע ן ש י ט נ י ב טי ש ר א לי * י ש ר א ל ס פ פ ל י 5 ט ט א ב ט ע ר ן א ו נ ז ע ר ע ר צ י י ט נ ו ר 5 י ה ל ב א ר ע ר י ש ר א ל ם י ש ר ז א דנ ע ז א ה נ ע זי ך י ש ר א ל ם ני 5 ט מ ע ה ר 2 ע ר ל ע ט ע י א ז א ה נ ע צו ם ז י ך א ב ט ק פ אן ט הי י ל נ י ב ט ע ר ס ט מ ע ה ר ווייל ם י ש ר א ל פ פ ל י כ ט ק

185 188 המכתב הששה ע שר ה ש א ל ה ה ז כ י ו ת א פ ש ר י ה ו א ב נ י מ י ן ה נ ך ש ו א ל א ו ת י מ צ א ה י ד י ד י פ ס ל ו ת ) ע מ א נ צ י פ א צ י א ן ( ו ל ה ו ב מ ו ט ל ע ל י נ ו ב ל ב ו ת א ם ל ה ג י ד ל ה ת א מ ץ ב נ י א ח ש ו ב ס 1 ת ל ך הדור ל ה ג י ע א ו ת ה ע ד י ו ד ע ת י ה ל א ב ר ו ח לנו י ק י ר י ו ה ה ש ת ד ל ו ת ה י ה ד ו ת י ו כ ל י ו כ ל א ח ר י נ ב ו ך ל ה ש י ג ה מ ו ש י ם ה נ ך ב ז ה ש ו ו י ה ח ד ש י ם ס פ ק ה ז כ י ו ת ד ב ר ע ל ע ל ה מ ת א י מ ו ת ה י ה ד ו ת ב ל ב ך ה י א ה י ו ת ת ת ר ו פ ף ד א ג ת ך דעתי : לגו ר ה י ו ת ב ח ש ב ך א ם כ י ת א ח ז ב א ר ץ ל ך ל א ה נ ה ו ה ש ק פ ת י ש א ל ת ה י ה ד ו ת ו א ם ו כ א ז ר ח א ם י ה ד כ ד א י ק נ י ת ע T שווי ל ד ב ר ו ה נ ו ן ל ך ה ד ת ה ר ו ת ת ח ש ב ב ה ר ו ח כ י ת ת ר ח ק מ מ נ ת ג ו ר ל י ש ר א ל א ם כ ד א י ו ה נ ו ן כ י ה ת כ ו נ ה ז ה ו א א ם פ ן ב נ ק ל ה ע צ מ י ת י צ א כ ר ו ח נ ז ק ע *י ש ל ה י ה ד ו ת? ה ה ת ק ר ב ו ת ל ל א ו מ י ו ת י ש ר א ל ה ג ד ו ל ה ^ ו ה ו לי ד ו ו ת ל ד נ ה ל כ ם ה ו א א ו ת נ ו ב ק ר ב א ( ה ע מ י ם כנו כ נ י ם ב נ י ם ה ג ל י ת י ש ל ו ם ה ר ד י פ ה ב ת י ם ו ב נ ו ת ו ב נ ו ת כ ם ג ל ה ו ה ה ג ב ל ה ה ל ו ו ש ב ו ו ק ח ו ו ר ב ו ש מ ה ב ד ר ך ו נ ט ע ו ל נ נ י כ ם ש ם ת ע ו ד ת ו א ל ו ה ת פ ל ל ו ה ת י ם י ש ר א ל כ ג נ ו ת נ ש י ם ה ו ב ת ו ו א כ ל ו ו ת מ ע ט ו כ ע ד ה א י נ ן י ש ר א ל א ל ב ע צ ם א מ נ ם ע י ו ה נ נ י כ ב ד ב ג ו ל ה ז כ ו ת ל ה ג י ד א כ ב ד ך ה ל ך ל ך ב ע ו ד א ז ר ח ע ל ה ו ת ו י ב ו א ש מ ה ע י י ר מ י ה ו ה נ ב י א פ ר י ן ב נ ו ת י כ ם ו ד ר ש ו ה ' ו ב ד ר ש נ ו ה ו ב ל ג ו ר ה ה ת נ ח ל ו ת מ ו ט ל ב ה כ כ ל ל א ת ז י ק ל ר ו ח א ל ג ם ל פ ו ע ל ' מ מ ש ל ת ו א ז ו א ה ד ו ת ז ה א י עצם נ ש א ר ה ל ז י ש ר א ל ט ו ב ת ע ל י נ ו ל פ י ל ה ש ת ד ל ל ה ו צ י א מ ק ו ם ה י ה ד ו ת ה מ ד נ י ת ו ת כ ל י ת ת ע ו ד ת ו ל א ו מ י ת ו ע צ מ נ ו ש ה ו א ע ל י נ ו ה י כ ו ל ת ל פ ו ע ל ל ד ר ו ש ב מ ד י נ ו ת ל ה א ה ז ג ם מ ט ר ת ו ב א ר ת ת נ א י כ י ב מ ד י נ ה ת נ ו ק ח ו ש ל ו ם ב ש ל ו מ ה נ ש י ם ל א נ ש י ם ה ע י ר י ה י ה ה ג ל ו ת ו נ ה פ ו ך ה מ ד י נ ה ש ל ו מ ה א פ ש ר י ת ת ק ב ל ו ת ו ע ל ת ה ו ט ו ב ת ה ה י א - י ע ן ע ת ל ל א ו מ י ו ת ה ר ו ה נ י ת ו ב י ע ן י ש ב כ י י ש ר א ל ה ה ע מ ד ה י ש ר א ל ו ר ק ע ל ב ת ו ר ב ר ש ו ת א ד מ ת י ה א ק ד ו ת ה א ח ד ו ת ו ב ה א ח ז ם רק שמה ה ז ה ה ת א ח ד ו ת ה נ א מ נ ה ב ת ו מ ה מ ע ו ל ם ג ם ת ש א ר ה א ה ד ו ת ל א ה כ ל ל י ת ב ה י ו ת ש ר י ר ה ה ז ה י ו ע ל י נ ו ש ל י ש ר א ל ו ק י מ ה א ר ץ ע צ מ ו א מ צ ע י ל א ו א ד מ ה ה ת ו ר ה ל ק ר ו א ר ח ו ק כ כ ל נ ם כ י ב נ ו ג ע ה י ת ה ל ד \ צ י א מ א ר ב ש פ ת ק ש ר ו מ פ נ י ת פ ו ת ע ב ר ה ב ט ירמיה א) זי

186 זעכצעהנטער בריעף זיא פר אג ען מי ך או ם מייג ע אנזי 5 טען אי ב ע ר די א פ ר אג ע די א י ע ט צ ט mיעלפאך 3 די א ג ע מי ט ה ע ר ב עוו עג ט אי ב ע ר ע מ אג צי פ א צי אן א ב אי ך אים גייס טע יוד עג ט הו מ ם 5 י ר מאגל 7 פיר פםלי 5 ט דאהין צו ש ט ר ע כ ק פיר ווינ ש עג סווער ט ה זיא א נ ט ע נ א ך נייג עוו אננ ענ ען ב ע י גרי פ פ ע ד ע ס יוד עג ט הו מ ם זיא זינ ד לי ע ב ע ר בני מין אי ר ר ע ד אר אן ג ע ווארדען זיג ד אי הגען צווייפעל געקא ממען א ב ד א ס ש ט ר ע ב ען ד אג א ך אויך גיים טע יו ד ענ ט הו ט ם ג ^ ם ם זייא ד א איינ ער א ג בי ר ג ע ר ו ע אן אנ אוג ד לאזז אגונג פ א ם י ש ר א ל ג ע שי ק ק ע נ א ה ע קז^מע א ב ווינ שענסווער טה ד א ליי 5 ט דור ך די א ג ר א ם ס ע אננ א ה ע רוגג י ש ר א ל ם אייג עני ט הי מלקיי ט פ ערווי ש ט ווערדען טהיי איהגען מייג ע אנזי כ ט 8 טהו מ ם? ם י ש ר א ל די א ^ 5 ל ק ע ר א נ ט ר א ט וו אר ד אי ה ם ק ^ גנ ט ע איך א : ט ע אי ה ר ע ש קרו פ ע ל אוג ד m מי ט אב אי ם גייס טע ד ע ס יו ד עג ג ר א ם ס ע וו אנ ש א פ ט דו ר ך ציי טען אוגד דור ך יר מיהו ם פפלי 5 ט פ ע ר קינ ד ע ט : ( 1 בויע ט הייזער אוג ד ל א פ ס ע ט איי ך גי ע פ פ ל אנ צ ע ט נ א ר ט ען אוגד ג עני ם ע ט אי ה ר ע פרוכ ט נ ע ה מ ע ט 5 רויען אוגד צייג ע ט ז א הנ ע אוג ד ט א ב ט ע ר אוגד נ ע ה מ ע ט פי ר איי ע ר ע ז א הנ ע פרויען אונ ד איי ע ר ע ט ^ ב ט ע ר ג ע ב ע ט מ אננ ערן ד א ס ס זיא געב ארען די ה ג ע ט א כ ט ע ר אונ ד פ ע ר מ ע הר ט אי 7 ד ^ ר ט אוג ד מיג ט איי ך ני כ ט אוג ד ש ט ר ע כ ע ט פיר ר א ם זואהל ש ט א ד ט דאייי! אי ר אי 5 7 ע ר ט רי ב ען אוג ד ב ע ט ע ט פי ר זיא צו ם ה ע ררן ר ענן אי ה ר הייל ע ווירד איי ך הייל [ י עג ע ס צו רי ק ק ש ט א ס ס ען אוגד ב ע ש ר א נ ק ק ד ק ב א הנ ען ל ע ד ע ס ב ע נ ס זא ני ב ט וועז ענ ט ב ע דיננוגג גלות פי ע ל מ ע ה ר פפלי 5 ט ז א פי על גור אי מ מ ע ד מז^גליך ז ק ש ט א א ט ע א ג צו בי ר ג ע רן - אוגז אוי גענאמםען ש ט א א ט צוו ע ק ק ע צו פ ^ן ר ד ע ק אוג ד ד א ס איינ ענ ע וואהל ני ב ט ג ע ט ר ענג ט פאן ש ט א א ט וואהל צו א כ ט ק די עז אנ שליעםםען אי ב ע ר א ל ל אן^ די א ש ט א א ט ען י א א וי ך גיים טע יו ד עג טהו מם אונ ב ע ש א ד ע ט כ»ןגליך ש ט א א ט ענ ל ע ב ען ני 5 ט אוי ך יא וו אר דעגן י עג וועזען אוגד טהימלי בקיי ט י ש ר א ל ם וואר יא אויך גור מי ט ט ע ל טיגען ב ע ר ו פ ם גי ע וואר ל אג ד אוג ד ב א ד ען זיין פ רי ה ע ר ע ז ע ל ב ס ט ש ט אנ דיג ע גיב ט צוו ע ק ק ^ ל ק ס צו ר ל אזוצגיזיינ^ ם' גיי ם אייני גונ ג ס ב א ג ר ^ ג ן די א ג ע מייגז א מ ע אוי פג א ב ע תו ר ה ד א רו ם י א אויך אייג ע אייניהייט גאך זוענן א ו ק פ ערן פ א ם ל אנ ד ע אוגד ד רו ם נ א ך אייג היי ט ווענן אוי ך אי ב ע ר ל צ ע ר ש טריי אוגג אגג ע בי רג ע ר ט \( ג ע ג ג ע מאן די עז ע אייג היי ט ה ע ב ר אוגד גוי ני ב ט דיי ט ש פק וועגן מאן אן די עז דיי ט ש ען וו אר ט ע ד א ס מערק מ ג ע מייגז א מ ק ב א ד עג ם גינ ט צו ט ר ע ג ג ק פ ע ר כ = י ליה ( I ד ז מאג 5 י ' U

187 ' ' V <5* <?ג» # כ י ש ב ה ב ת ו ר א ץ ה מ ד י נ י ת ל ב ו א יהי ר ק נ י ט י ב ע ת י ד נ ק ו ה גוי פ א ל ק י ר ח ם ה א נ ו ש י ת ב י ה נ ה ו נ ב ד ל ו ת ע ו ד ת ל ר ם ל מ ל א ו ת ב ר ע י ו נ ך ש ל ו ם נ ה ד ר פ ו ע ל ז ה ו א לו לי ש ה ו א א ב ל ה ל א ב ל א ו ה ת ו ר ה ל ה י ו ת ל א ו נ ח כ ה ל ד גו ל ל ב ו א ל א ו מ י ו ת ל ס ד ב ק א ו לי ו נ ע ל ה ל ח י ו ת ל ג ם ת כ ל י ת נ ו כ ל ב ש ם ל ה י ש ר א ל ב ז ה ה מ ד י נ ה ח פ ש ה ו א צ ד ק א ס ו ר ה י כ ו ל ע ל ב נ ק ל כ מ ו ב ן א ר ץ ע מ ו ת ה י ה ה ש ם ו מ מ ל כ ה ( ו ג ם ל ה ם ו ל ה ת ג ל ו ת ה ג ל ו ת ב פ ו ו י- פ ק ע ד ב מ צ ב ם ל י ס ו ד ש ם ו מ ו ס ד ה ב ל ש ו ן ה ח י ן מ ו ב ט ח י ם ל כ ו נ ן ו ת ע ו ד ת א ש כ נ ז ת ב ו א ה ע ת י ו ש י ב ם ע ל פ י ה א נ ח נ ו האדם כ י ) ע ל כ ן ע h ו ב ת ע ו ד ת י ל ך ב א ה ו ה ה י א ב מ א ד ת מ ו נ ת י ד ם ו ד ר ו ר מ ר א ה ו א ה ב ה לו ל ה י ו ת נ ו ס ד ה ב ב ל ב ע ו ד א ם י ד י ם א ל י ה ש ל ו ב י ת ח ת ע ל מ ק ו ם ל ה ב ט י ח ם ה נ ה א ף ב נ י י ש ר א ל כ ז ה! ת ע ו ד ת מ ת א מ ץ כ ל נ ת ג ד ל י ש ר א ל י ד ה ש ג ח ת ת ק ו ה א ח ר י ם ב ל ב ב ר ש ו ת י ש ר א ל ה א ד ם ה מ ת ג ו ר ר ב ן ה נ ה ו ל ה ב י א ו נ ת ח נ ך ב י ו ת ר ה ר ו ח נ י ת ש ל ם א ו ל י ב ע ל י ה ם י ח ש ב ו ה ע ת א ז ו כי מ ב פ ה ה ת ר ו מ מ ו ת ה י ח י ד א ל י ח ש ב ו ב ט ה ר ה א ר ץ ה ד ג ו ל ה ב א ש י ו ה מ י ו ח ד ב מ ו ב נ ו ה מ א ו ש ר ה א ד מ ת ם א ח ד ו ת ם י ק ו ם ע ת י ד ו כ ן ה ז מ צ ב נ ו ה ר א ש ו נ ה ה כ ל ל י ת ל כ ן מ ו ש כ ו ה ק נ י ג י ם ש ל ו מ פ נ י מ ו כ ש ר ב י ן ל ה ג י ע י ש ר א ל א ו ת ם ה ע מ י ם ל ר ע י ו ן ע ו מ ד ש ו ה ל נ ס ר ק ה ק נ י ן ג א ו מ ת ע נ ג ת ע ו ד ת ו ב ת ו ר ר ק ו ה ה נ א ה ל א מ צ ע י ם א ך ע ל כ ה ן מ פ י ץ ה נ ה ו כ י ן ה ע מ י ם ד ת ל א י ש ר א ל ר ק מ נ י ע מ ר ח י ב ו מ ס ב ב ה ו א א נ ו ש י ת פ ע ו ל ו ת ט ה ו ר ה ו נ ק י ה ת נ ו ך ה א נ ו ש י ת ב י נ י ה ם י כ ו ל פ ר ו ב מ ה צ ד ק כ י ה י ה ל ה י ו ת מ ט ה ע ו ז ו מ א י ר נ ת י ב ב י מ י ה ב י נ י ם כ א ל ה י מ י א פ ל ה כ ח ש כ ת מ צ ר י ם ה ג ל ו ת מ ג מ ת ו כ ב ו ד א ז י ש ק י פ ו צ ד ק ו ח כ מ ה ח ט ה ז ה י ת ה א ל ה י ם א נ ש י ם ע ל ו א ה ב ה ו ב פ ע ו ל ת ם א ך י ש ר א ל נ ת מ ג ן כ פ י ה נ ח י ל י ש ר א ל ב מ ו ש ג ה ל ה ג ד י ל ו ה א נ ו ש י ת כ א ל ה ש מ ו ה ק נ י ן ל כ ל ה נ ר א ה ל ה ג י ע ע ל ה ג ל ו ת ו ת ע ת ו ע י ה נ א מ נ ה ו ל ה ר ח י ב ב מ נ ו ח ה ו ה נ א ה ה ע ו ל ם מ ו ש ג י ם א ו ת ו ת י ה ם ר ק ו ל ה ת ח נ ך ע י ב מ ו ב ן ה ת מ כ ר ה א ל כ י ש א נ נ ה ה ע מ י ם א ם מ מ ש ל ת ו ר ק ל פ ע מ י ם לו לי ב ק ר ב ו ג לוי ע ו מ מ ו מ י ן ב ח מ ס נ ם א מ צ ע י ם א ל ל כ ל א נ ו ש י א ל ה א ז ד מי ו ן ה ר א ו ו ל ת ת כ ו ז ב ל ק נ י ן ל ד ע ת המה ו י פ ע ל ו א ך ת ע ו ד ת כ ל ו ה נ א ה ל ו א כ י ט ו ב ח י ו ה מ ה נ א מ נ י ם א ו ת ו ת ק ו ש י ו ר ו ח ם מ ע ל ת ה נ א מ ן ה נ ע ל ה כ א נ ו ש י ת ב ע ד ם ה ש ע ב ו ד ה ז ה ה מ צ ב ו ב ע ד ו מ צ ב כ נ ד ר ש ה מ ל א א ו ר ה ט ו ב מ ל א י ם א ח ר י ם ה ג ל ו ת ו ה נ ע י ם ד ע ה ל ז כ ר ת ו ר ה ה מ ר ה ז ה ו ה ש כ ל ע ו ל ם! י כ ו ל א מ ת א ם ב ע ת ו ת י ק י מ ו ה י ה א ם ה צ ר ו ת

188 1 9 1 אג) ב א ר ק איי ג ע ס כיי פ ער אייניג ען ש ט א א ט איינ מ אונ ד ג א ט ט די א ד א ש ט ע ה ען אוי ך ל ע ה ר ע וו ע ר ד ע אי י ס ס ע ר ל י ך ם ב ^ ו נ ג ג א ט ט אונ ד ד ע ס ט ע נ ש ע נ ב ע ר ו פ ם צי ע ל ר פ א 1 _אוגז ע ר צ א ג ען ש ט ע ל ל ען ד א נ ד אי! א ו נ ט ע ר ג לו ת ג ע פ א ר 2 ער_ט וו ע ר ד ען' כ א ג ק ג ע ה ע ט ג א ט ט ג ע ש ט ע ק ק ט מי ט ת ו ר ה וו ע ר ד ען ד א ס ס ו ו י ר ר א ם ע ר ה ע ב ו נ ג א ל ל איינ ען! 2 ע ר היי ס ם ען ד א ר ף ד אנ ן ע ר ס ט ע אי ם ע ב ע ן נו ר כ א ל א י ו ט? ל ס מו ס ט ע ר פ א ל ק ו ו י ע ד ^ אוי ף א ל ס צו ר איי נ ע צו p נ פ ט די א א ב ע ר ע ר ה א פ פ ט ג ל י ק ק י ^ ב ע ס ס ע ר י א נ י ב ט צו י ש ר א ל איינ פ רי נ צי פ ^ פ פ ע ג ט ה א טי ג ווי ר ד א ר אי י ג ע צו קו נ פ ט די א י א ה א נ ד א ל ל מ ע נ ש היי ט ד י ע ז ע ר ם א ל ק ס ט הי ם לי 5 קיי ט י ש ר א ל - ס ה א ל ב ע ר איז ט אינניג ען אג שלוסס אן ד א ס ם וו א ה ר עג ד אנ ע ד כ ע ד ט א 5 ט ען ד ע ס ש ט א א ט ען ב ע ו י ט ץ ג ע נ ו ס ם מ א 5 ט ע ן מ ענ ש ענ ב ע רו פ ם ע טוו א ז ע ל ב ע ר ב ע ט ר א נ ט ע ן 5 א היג ריין ד א רו ם ר א ל ל 6 ע ר ב רי ו ג ג גיי ס טי ג ען או י ך נ א ט ו ר אי ב ע ר א ל ל ם גו ר ד א רי ן זי ך פי ע ל ליי כ ט ש י י ד ע נ ד ג י ט ע ר ו ויי ט ע ס ט ע ר ש ט ע ט ס קא^נגע גו ר ב ע ד י י ט ו נ ג מי ט ט ע ל ש ט א א ט ס ו ע ק ק ד א ס ר ה א 5 פ ט ע ע ר פי ל לו ג ג ד ע נ ק ע ן זי ך א י י ג כ א ל ד א ס בי ל ר ז א ל כ ע ס אונ ט ע ר פ א ל ק ע ר ן פ ריי ו ו א ה נ ע נ ד ע ן ויין א י ד ע א ל ע ר ש ט ר ע ב ע נ ד ע ן י ש ר א ל ם! ביי ש פי ע ל פ פ רי ע פ ט ע ר ט הו ם 5 א ל ק ע רן י ע ר ע ר י ש ר א ל ס ו א ה ן ^ ג ע א ב ט ע ט ע ר ג ע ר ע כ טי ג קיי ט ל י ע ב ע ~ וו א ם ע ר צ י ע ת נ ג אי ה ם ע ר ב ריי ט ענ ד! וו על 5 ע 5 ע ר ב א ט ק ליי כ ט ע וו ע ^ צ ע ר טי ג ען ט אג ען וו ענן י ש ר א ל ס ז י נ ד ע ד ע ס או נ 1 ז ע ל ט ען ג לו ת ג ע ל ע ב ט ב ע זי ט ץ ני כ ט רי ק ק ג ע ר ר אנ ג ט ג ענו ס ם א ב ע ר ה ע ב ע ל 6 אן ר ע כ טי ג קיי ט ל ע ה ר ע 2 ע ר נ י ג 2 טי ג ע די א ז א ל ל וו א הן ה א ט ט ען א נ ע ה ע ר ב ע או ט דונ ק ע ל ט ען די א לי ע ב ע וו א ה ר היי ט אנ זי 5 ט ען 5 ע ר ע ווי ג ט ויי ט ע ש ט א ב או ג ד וו ענן ע ר ש ט ר ע ב ע נ ד ע ן ג ע ג ען ג ע ה ע ג ט ב ע ז י ט ץ ה א ט ט ע! ר י י נ מ ע נ ש ט ה ו ם ו וי י ט ו ו י ר ק ע נ ני ב ט א ו נ ט ע ר י ש ר א ל ד ק צו ם 2 א ר ט ש ר י ט ט מ ע נ ש ד ד י ט ם ד י מי ט ט ע ל א ל ט ע ר ס נ>}כ פ ^ ל ק ע ר וו א הן די ע ו מ ע נ ש היי ט א ל ל ע ווייו היי ט ג לו ת י ש ר א ל או ג ד ג ע נ ו ס ם מ י ט ט ע א י י נ ע ר גו ר ע ר ג < ^ ט ט ע ר ענ ד ען ש טי ל ל גו ר מ י ט ט ע ל א פ פ ען ז א ה ען! ב י ל ד ג ע ו ו א ל ט נ י ב ט ט ע נ ש ע ן ג ע וו ע ל ט א י ב ע ן ע ן גיי ס ט 5 א ן ע ר 5 י ל ל ט נ ו ר ל ע ב ע נ ד י ג ע ן מ ע ג ש ל י ך ט ה א ט ז י מ ב א ל ג ע ר א ד ע ןא^^^ז * ל ע ב ע ג ם ןן ענן א וי ר וו ענן ג ע 5 א ם ם ט אי ם א ל ר ע ך ע ר ם ט לייד ען ג לו ת ע ל ע נ ר ג א ט ט א י ם ם ע ר \ ו א ג א ט ט ^ א יי ם ם ע ר ע א ב ע ר ד י ע ז ע ר או י פ ג ע פ א ם ם ט ג ע ד י ע נ ט פ א ם ת ו ר ה 5 י ל ל ע ט ר שיי ג ט ס י ל ן ד א ס ס ע ר צ א ג ע ן ה י נ ג ע נ א פ מ ע ן א ל ל א יינ י ג ע מי ט ט ע ל 5 י ר ז י ך ע ר ^ ד ו ר ך ו ו ע ר ד ען ווי א אוי 5 ג א ב ע ד ע ס ג ע ש א ט צ ט ד א ג ן ש ט א ג ד פ ו ג ק ט ^ «^ א ם _ ש ט ^ ד פ ו נ ק ט י ו ד ע נ ט ה ו מ ם ד א ג ן s י > ז ל ^ 5 ט ר S ף ^ ^ ר ~ נ א ך ג ר א ם ם ע ר ע פ רי פו נ ג שו ל ע ג לי ק ק ס ^ י ל ר ע צ ע ר ש ט ר י י א ו נ ג ד א ה ע ר או י ך ק י י נ ע פ ר א ג ע ווי א א ו נ ז *

189 1 9 2 וטיק ולבקו 0 יה ותדו?[ ז איה םתדועת תחאח םייחב עפש ו החלצהה הנוציחה ובשח רותב יעצמא םגו ימיב הרצ הקוצו ודבע ה תמאב הנומאו זא בצמה_תדוקגמכ תידימתה לש _- 1ע םימJ ומכ תדוקנמ בצמה לש תודהיה tזא ילוא לומג רשכומו ת יב ל ^ יה נ רפס ןויסנה לש דשאה החלצההו רתויה הובג הלוגכ ןכלי תלאש יווש# תוזה לדהת תויהמ דוע הלאש םשכ וניוטצנש שוכרל ונל םיעצמאה םינוציחה רותב יא נת םויקה םייההו ןכ חטב בוח אוה דחא ילבל קיחרה וימ םעונה ןחה דסחהו יוברו םיעצמאה הלאה תויהב ל ודי םגישהל לקנב ךרדב קדצה *י הי ןעי יפל תוכר תסכמ םיעצמאה ןכ הברת תירשפאה ביחרהל לידגהלו יאולמ ותדועת תומכב הבורמ ףא תבוה לה אוה חטב תעב הפקשנ ול תלוכיה שוכרל הלא ךרדכ הרשי ןכא םא השורד איה ונצפחל? ומב יפ ךרבא יווש תוזה (ןאיצאפיצנאמע) יתוארכ ץחלה קחדהו וקיצי לארשיל הברמ להל םיקיתעמו לארשי לובגמ םייחה ההו 'וחור ואכדי לבל וי היבגהל המ המכב תומ תובוט וליבגי שפוח תוחתפתהה לש תנוכת וחור הנידעה ינפמו תקזחה םויק םתומצע וצלאנ םידחא ינבמ לארשי תושעל םישעמ!הלאכ םידוהי םינמאנ חורב תודהיה ושעי זכ ףא םתויהב םיסונא ינפמ חרכה הלאו םישנאה םיטעמה ושיאבי חיר לארשי םשו ודובכ ךא ווי דומעל ןייסנכ ושעיו םישעמ ושעי יננה ךרבמ יווש תוזה יתוארכ יב תעכ תיחכונה דוע דומעי הדגנ ןטשל דוסי ינחור ףא ןוימדב ודוסי ומכ םינפלמ קרו תואת עצבה ןינקהו בלוי ער םיליפשמה דובכ םדאה קר המה דוע וממוקתי הדגנ ו םנמא יוושב תוזה הארנ תרקי קדצה טפשמ םדא תויהל בשחנ שי ןיב םישנא ןוטלשו הפקשהה לבתה 'הל איה ו אשי וי םלי םיהלא והנה ןב לא יח ויו תויהל חאכ ל םדאה ץראב ו טפשמ קדצ הזה הבשחמהו הבוטה זה ושרדי ילב םנוא קר חכב םתתימא תימינפה דבל איבהל ןברק ^ םחבזמ תוואAד תוזבמנה לש עצבה הבהאהו תיתומצעה החמשב הדהא ינפ םוקמה אוהה המש ואיבי תונברק הלאכ ונרושא קרבכ רחשה לש תוררועתה םישנאה קיזחהל זועמב תיש ונאה - איה הגרדמה ה-ושארה הליבומה לא ת יב ה ה אוה ןודא באו יבו םישנאה ינב לא יח םאו ןכ םיחא המה ץיאהו הנתנ המ ל םישנאה דחיב תויהל ם^נבוכ

190 » ו נ ז ד א ז י י נ ם אוי ף ד י ע ז ע ר ג ע ב א ט ע ן ר ע כ ט ל י כ מ^^גלקיי ט ג עווי ס ם אוי ס וי ב ט מ י ט ט ע ל פ י ר ת ר ע ר ו ו ע ר ב ו נ ג ל ע ב ע נ ם וו ע ג ע נ י כ ט ג ע א פ פ נ ע ט א ב ע ר ו ו י נ ש ע נ ס ו ו ע ר ט ה? ווי א ר א ס ד ר ^ נ ג ט ז א א ו י ך א י י ס ס ע ר ק ג עווי ס ם א פ פ ע נ ש ט ע ה ע נ ד ע צו רי ק ק צוווייז ען ב ע ר ו פ ס ע ר פ י ל ל ו נ ג א י ב ע ר ט א ס ם פ פ ל ע ג ע ג ע ז א מ כ ט ה י י ט זיי נ ע אוי ף וי א פ 5 ל י נ ט ד ע נ ן ר ע צ ט ל י כ י ע כ י ט ט ע ל א י י נ צ ע ל נ ע ן ע ר ל י י 5 ט ע ר ו נ ג י ע ו וי י ט ע ר ורענן וו ע ג ע מ ע ה ר כ י ט ט ע ל או מ 5 א נ ג ע אוי ף ב ע ד י ג ג ו נ ג פ פ לי כ ט ת ם י ע ת 5 ע ר ט ע ה ר ו נ ג ר ע כ ט ל י 5 ע ר ש ט ר ע ב ע ן י ע ז א וו ע ג ע א י ך ז ע ג נ ע ר י א ע כ א נ צ י פ א צ י א ן ורענן ר נ י י ס ט ע ס ד ר ו ק ק ם ' י ש ר א ל א רי ם אי ה ם ר 2 ע ר ק י ם ט ע ר ט ל ע ב ע ן 5 ר י י ע א י ך מ ע ה ר או י ך א ב ז ע ת ר י ק ק נ ע ע נ ט פ א ל ט ו נ ג זיינ ע ר ל ע ן כ א ר א ק ט ע ר ם ב ע ע ר א נ ק ט א ו נ ר ר ז ע ל ב כ ט ע ר ה א ל ט ו נ ג כ א נ ב ע ז י י נ ע ר ר אי נ ריווי רו ע ן אוי ף ו ו ע נ ע ה י נ נ ע ו א ו נ נ ע ן ר י א פ ר יי ל י ך י ו ר ע נ ט ה ו ט ם ע ר פ י ל ל ט ע ט ^ נ נ ע ר א רי ך ז א ל צ ע ר נ א ט ה נ י ע ה א ט ט ע ן א ו נ ר ר י א פ ר י פ ו נ ג א ב ע ר פאציאן וו ענן א י ה ר ע פ ר י נ צ י פ ורענן אוי ך ן ר ע ן נ ו ר ע נ ג הי ע ר צינ קיי ט ר ע 5 ט ס ט פ רי י רי ג ר ע כ ט ר י א א י נ נ ע ר ע ן זו כ ט פ ע נ ש ע ר ר ע אי ה ר ע ן א י ך נ ו ר מ ע נ ש ע ן שוו א 5 ע ז ע ה ע איין פ א ם ב ע ר ו ף ט י ע ף פ ע ר ל ע ט צ ע ן ^אן ו ו ע ל כ ע ר ג ע ש י י ט ע ר ט א ו נ ט ע ר זיי א א ו נ ר ווי א א י ה ר היי טי ג ען ו ו א ה נ ג ע ב א ר ע נ ע ר נ י ע ד ר י נ ע נ ר ע ווי א מ ע נ ש ק ה י ע ר זיין א ו נ ר ו ו ע ר נ ו ר ר ע ן א י ך ב ע ז י ט צ ז ו כ ט א כ ט ו נ ג ת ם ז ע ג נ ע ט א ג ר י א קיין ע נ ט ג ע נ ע נ ש ט ע ת ט ש ט ע ט פ ע ל א ו נ ר ר ע ב ט ם א נ ז י 5 ט זיין ג י י כ ט ע ב ע ט ר ל ט ע ן ה א ה ע ן ע כ א נ צ י נ י י ס ט י ג ז א ג ז ע ל ב ם ט זי 5 ט י ג ע ר ע ס 5 אן א ל ל ען ב ר ו ר ע ר נ ע א 5 ט ע ט ו ו ע ר ר ע ן ז א ל ל ק י נ ד ט ע נ ש ע נ ר א ס ם נאט ווי א ט ר א ג ט ר י ע ז ע ס ר י ע ז ע נ ע ז י נ נ ו נ ג א ה נ ע ג עוו א ל ט ב ל א ם ר ו ר ך רי א ק ר א פ ט א י ה ר ע ר ו ו א ה ר היי ט פ א ר ט וו י ר ר ^ ר ע ר א י י נ ע ט ע נ ש ה י י ט א ל ל איי ני ג ע ן ק י נ ר ע ר ט ט נ א ב ע ר א ו נ ר ה ע ר ר ן ז א מי ט פ ע ר ל י ע ה ע נ ע ן ר א ם א פ פ ע ר ב ע ג ר י ם ם ע כ א ר ג ע נ ר א ט ת א י י נ ע א ו נ ר ב ר י ר ע ר ב נ ם פ א ר ש ט ו פ ע פ א ט ע ר ס א ו נ ר ר ר ע ר פ ר י י ר י ג ו ו י ע ר ע ר ר א ל ל ע ר ר ע ר נ י ע ד ר י נ ע ן וו א ז ע ל ב כ ט א ו נ ר ר י ע ז ע ר ו ו א 5 ע נ ר ע ן א נ ע ר ק ע נ נ ו נ נ ע י ת פ ע ר ו ו א ל ט ו נ ג ט ע נ ש ע ן נ א ך א ל ל ען א פ פ ע ר ב ע ז י ט צ ג ע ב ר א כ ט כ ע נ ש ע נ ט ה ו ט ס נ א ט ט ע ס נ י \ ט ט ע ס ר נ ע ט י י נ ז א ם ר א ל ל איינ ען ווי ל ל ען פ אן נ לי י כ צ יי טי ג פ י ר ע ט א נ צ י פ א צ י א ן ר ו פ ס ר ע ן ר ע ר י ש ר א ל ו ו א ה ר ע ר ה י נ א ר ב י י ט ע ט י ו ר ע נ ט ה ו ם ז א ל י ע ט א נ צ י פ א צ י א ן ז יי ט ע ז י י נ ע ר ש ו ו ע ר ע ר ע נ י י ס ט ע נ י ב ט ז ע ג נ ע א י ך וי א נ ו ר ור ענן פ א ר א ל ל י ש ר א ל גיי ס ט ע ר ו ו א 5 ט נ י 5 ט ע ט א נ צ י פ א צ י א ן איז ט אוי ף ר ע ר א ו י פ נ א ב ע ר י א א ל ט או י ף א ו נ ז ע ר ע ע ר ר י י 5 ו נ ג ז ע ל ב כ ט ^ פ ע ר ע ר ל ו נ ג א ו נ א ב ה א נ נ י ג ת ס ר ע ן פ אן י ש ר א ל ב ע ג י י ס ט א רי ס ג ע ט י ט ה ע ר פ פ ל א נ צ ע ן אוי ף ד א ס ם ע ר איין ל ע ב ע ן ג ע ב א ^ ר ע ע נ ר ע א י ך ז י י נ ע ס ז ע נ נ ע ב ע ר ו פ ם ת ם א י י נ ע ר ר ו ק ק ס נ י י ע פ ר י פ ו נ נ נ ו ר ז א נ ר ע ר ן ע נ ט נ ע ג ע נ נ י כ ט ט א ו נ ר 13 ורענן א ב ע ר י שי ר א ל א י י נ ע א י י נ ע א י ך ערטע ר י א גי י ע פי ע ל ט ר ו י

191 1 9 4 *ft ל נ ט ו ע ר ק י ש ר א ל ס ו כ נ י ם ר ק ה ר ו ח ה ז כ י ו ת ב כ ה ב א ו פ ן ע ל י ה ה נ א מ ן כ ז ה כ ר ן ה ה ו א א ם ה ב ר א ש א ב ל ב ע ד ו ר א ש ו ן י ש ר א ל י ת ע ו ר ר ב ר ו ח ם י ק ב ל ל פ ר ק ר א ה ע צ מ ו ל ע ו מ ת מ ע ל ה ק נ י ן רו ח ת א ב ל ב ע ד ו ל ח ץ י י ק ר כ פ ר ם ו ר ו ח ה י ה ד ו ת ו ס ל ו ל ה ר ו ח ל פ ע ו ל ו ל נ ס י ו ן ר ע ה כ ז ה ו ל ע ב ו ד ח ד ש ש ו ו י מ ב ל י ה ת ל ו ת ב ק ר ב כ ש ו ו י א ך ט ו ב ל מ ע ן ה נ י ע ל ת ע ו ד ת ת כ ו נ ת ר ו ח ה ז כ י ו ת ל ת ע ו ד ת ו א ב ר ך י ש ר א ל ה נ ע ל ה ל א א ^ ר ך ו ל כ ו נ ן י ש ר א ל ה ז כ י ו ת י ש ר א ל ה ע מ א נ צ י פ א צ י ^ ן ב ת ו ר ת כ ל י ת ש ו ו י ב ע ת א ו ו לי מ ד ה ז כ י ו ת ה ה י א א י ש ו ו י ה נ כ ו נ ה ר ק א ז ת ע ו ד ת ו - ה י ט ב נ כ ו ה ש ו ו י ו ה נ א ה ה ת ו ר ה א ך נ פ ש י א ם נ ס ע ה ז כ י ו ת כ מ נ ת נ ו ר ל ו ש י כ ב ד ו ע ל י י ת ר ו ו י ח ש ב ם ב ו נ ס י ו ן ת א ב ל כ י ו ת ו ל ד ת ו א ו ת ם ו ר ו ח ו ב ת ו ר ה מ ה כ ב ד - א ב ד ס ו ף כ ה ר ח ב ת ב נ י א ם י ו ת ר חי ן ו ק ץ ה ח י י ם א ל י ם מ י מ י י ש ר א ל ע ר כ ו נ ל ו ת ו ו ד ר ך א ם ה נ ע ת ו ח ט לו כ ל ה ת ו ר ה ת ק ב ל ו מ ט ר ת ה י ש ר א ל א ל ל א ו מ י ם ש ו ו י מ ב ל י כ ה ה ו צ י א ה ת נ כ ר ה ז כ י ו ת לו כ ד ע ת ו ע מ ו מ ה נ ל ו ת א ל ע צ מ ו ת ו ל ק ח ה ח פ ש ב ע ו ד ל א ע ד ע ו נ י י כ י ר כ י ו ל ת כ ל י ת ס ל ו ל ה ל א טוב ע ד מ כ ל כ י צ ר ה י ב י ן נ פ ש י נ כו ן מ ח י ר ו נ כ ו ן נ פ ש ל מ ל א ו ת ת כ נ י ת ת מ ל א ח י י נ ו ב א ה ב ה ע ל ה ח י י ם פ י ה ל ב נ ו ל ר כ ו ש ה ו א לו ב י ח ו ד ל נ ת ח כ ל כ ל נ ת ח ק נ י ן ו ה נ א ה ט ו ב ב ע צ ם ע ל י נ ו ל ה כ י ר ה פ נ י ח ו ב ת ו ת ו מ ם ש ו ו י ל ה י ו ת ו ת ע ו ד ת ו כ מ ק ו ר ה ז כ י ו ת י ה ו ד י ם ה ש ו מ ו ת ה י י נ ו ב מ ל ו א ע ד מ ה ת ו ר ה מ ו ב ן ה ח י י ם א ם ר ק ו ש נ ו ת י צ ה י ל נ כ ו ה ל ה ש נ ת כ י ע ל י ו צ א ע ו נ י ל א ו ל ת ר המלה ב ח ש ב ו ע ל י ו א ו ת ו ג ם א ז ל ד ר ך ל ה ו צ י א ר ו ח י ש ר ה ל פ ו ע ל '

192 ע ר ט ע וו ענן ז א וו עניג נ י י ס ט מ ע ה ר ב ע ג ר י ם ס ט ע ה א ט ט ע ל ע ב ע נ ם ע ר מ א ב ל י נ ו ע נו ס ם 5 י ל ל ע נ ו ר ת ו ר ה אי ך ני 5 ט ט ר ו י ע ר ט ע י ש ר א ל ב ע ג ר י פ 5 ען ד א ס ס ה ^ 5 ס ט צי ע ל וו ע ג ז י ך ז ע ל ב ע ר ע ט א נ צ י פ א צ י א ן ז י י נ ע ס ב ע ג ר י פ 6 ע א ^ ם ג ע ש י 5 ט לי 5 ען ג ר א ם ם ע ר ע ר 5 ע ר ג ^ ט ט ע ר ג ד צ י י ג ט ע ד א ס ם ו ו ע ה טי ט הי ג אוי ם ר ג לו ת ני 5 ט ם ז א ע נ ד ע ^ ז י י נ ב ע ר ו פ ם וו עניג זיינ ען ב ע ז י ט צ ד ע ן ג ע ל ע ר נ ט גיי ם ט וו ענן י ש ר א ל ט ע ע ס א ג צ י פ א צ י ^ ן פ>)ן א ו ג נ ע ר ע כ ט ב ע ז י ט צ ג לוי ב ען לי ב ד ען ז ^ ל ל ט ע א וי פ ג ע ב ע ן א י ם קוו ע ל ל ע י ו ד ע נ ט ה ו ט ם ב א הן ר א י ה ר וו א ה ר ען ג ע ט ס ס ש ט ר ע ב ע ן ד ו ר ך ווי ל ל קי ר לי 3 א ו נ ז ע ר ע ר ז י ג נ ע נ י ב ט ז א צו ב ע ש ג י י ד ע ן ל ע ב ע נ ם ז ע ע ל ע יו ד ען פ אן וויי ט ד ר ו ק ק ע ת ו ר ה ט ה י י ע ר זי ך פ ע ר ק ע נ נ ע ן ב ע פ ר י י ע ט ק ת ו ר ה יו ד ען גיי ס ט ע ר ק וי פ ט ד ו ר ך מי ם ס ע ן צו ר ו י ם ג ל ו ת א ל ס ג ע זי י ג ע ך א ב ע ר זל * פ י ר ה א ב ען ו ו י ל ל ק י ר ווי ר ד ו ר נ ד ר ו נ ג ע ן ו ו ע ר - ל ע ב ע נ ס אוי 6 נ ע ד מ ען ד א גן ווי ר ד או י ך גיי ס ט ר ע ט א נ צ י פ א צ י א ן ע ר פי ל לו ג ג ל ע ב ע נ ם ב י ל א י ה ר ע ר 5 ר י י ד י ג ב ע ג ר י ס ם ע ן א ג 5 א ר ו נ ג אי י ג ע גון ג ר א ס ם ע ר ע ר 5 ע ר ו וי ר ק לי 5 ו ע

193 a 1 U 6 י בתכמה העבשה רשע תקדצ ךירבדב תלאש יווש תוזה (ןאיצאפיצנאמע) התויהב תעגונ רתויב תנמל ונלרוג הנוציהה ןכל איה הקת התדמע תודהיב רותב ןינע דמועה תהתמ התגרדמל םימעה ןמזב םדקומ וא רחואמ וצרהי םטפשמ וטילחיו תדכ המ תושעל רבדכ הלאשה ז ן קדצ ןיבו לוע ןיב תיש ונא תישונא-יאו ו תוררועתהה הנושארה לא תעדה הרכההו הנמאנה הנשי םד הדועת ההובג האשנו ןינקהמ האנההו יולגה תעד ןושארה לש הרכהה היחה המיקהו איהה ה אוה ןודא באו ץראהו ודימ הנתנ םדאהל תמדאב שהק ל םישנאה ןעמל ורישכי וחתפיו הדי תדועת םדאה יולגה תעד הזה אצמי ןק ול ב םוקמ יוושב תוזה לש יקושע טפשמ הארתיו ופ ורדהו םג יווש תוז םידוהיה י לבא ומכ רבד עגונה תנמל ונלרוג הנוציחה לב איה קר הנתמ הנותנ ונל םנמא ונדצמ ץימאתהל הנגישנ ךא אוהשכ ומצעל ןיטקי ו לידגי ונכרע הרטמ תרחא ונינפל ונידיב הגישהל דימת איהו רישכהל ונמצע איצוהל ופל ת א תודהיה יT םידוהי זו גהנת ונתוא לא הלאשה םשב םינוקת (םראפער) תדב הנכת םנמא ןכ ידידי ןימינב ונחנא ונעגה הנדע הגרדמה וניש תול הוש אנ דגנל ךיניע קר םעפ תחא תנומת םייחה םעטמ הרותה וניש תומל הידדא םנ יפ םירויצה םיילה םיטעמהו יתרבעה ךינפל יבתכמב הגיצהו זדתוא לומ ינפ םייחה ונלש ופב טרפב לבו ךנה אצומ דוע קחרמה ברה וני תכלל ךרדב םייחה םרטב ליפענ תול םורמ הגספה זלו םישורד תמאב םינוקת (ןעמראפער) דובעל לועפלו ב ונחכ בו וניתונורשכ ב בוט ליעומו תול עיגהלו דע םור המה I םינוקת ךא םתרטמ ות תויהל תרחא קר איצוהל ופל תודהיה ונימיב הלא ידי םידוהי איצוהל ופל ןויערה יחצנה ךותב ו ידי תובסמ ןמזה ךונח תמרהו ןמזה לא הרותה לבא ןקתל הרותה יפל ח ור ןמזה ה אוה ריסהל שאר רהה ודירוהלו לא תעקב ונייח הובגה!הלפשך! ונל םידוהיה םישורד םינץרתה ידי תודהי הנבומ הגשומו חורב האצומו ופל כ ונחכ לבא ןקתל ןוקתה ילה ןתנה ונל המ תולגתהב דעב םינמזה תונשל התרוצ יפל רצ ינב וננמז םעשי םצפחו םיטיחב תודהיה תוהל

194 בריעף זיעבענצעהנטער או גז ע ר ט ת ם ד ען ד א ם ב ע ר ו 5 ם וי א נ ו ר 5 ר י ה ה א ב ע ן א י י ס ס ע ר איין א א ו נ ר ע נ ט ע ר ס ט ע ר ע כ ט ג ע ש י ק ק די א ג א נ צ ע פ ר א ג ע ע פ א ג צ י פ א צ י א ן ב ל א ס נ א נ ס ט א ו נ ט ע ר ג ע א ר ד נ ע ט ע ס ש פ א ט צווי ש ען ע ר וו א ב ען זי ך ע נ ט ש י י ד ע ן מ ע נ ש ל י נ ק י י ט ב ע ר י ה ר ע נ ד א י נ ט ע ר ע ס ס ע א י ב ע ר ב ע ו ו א ו כ ט ו י י נ ם י- ב ע ר י ה ר ט פ ר א ג ע א ו נ מ ע ג ש ל י נ ק י י ט א י י ג אי ם פ ^ ל ק ע ר צווי ש ע ן ה א ב ען ג ע נ י ע ס ס ע ן ע ד ל ע ר ע ן ע ר ס ט ע ל ע ב ע נ ד י ג ע ר ע ר א נ ע ר ק ע נ נ ו נ ג ג א ט ט א ל ל אייני ג ען ה ע ר ר ע ן ע ר ד ע צו ר ד רו ק ק ע נ ט פ א ל ט ו נ ג פ י נ ד ע ן פ אן א י ה ר א י ה ס א ל ל ע ן מ ע נ ש ע נ ב ע ר ו פ ם כ ע ג ש ע ן ~ ע מ א נ צ י פ א צ י א ן א י ב ע ר ה ו י פ ט מ ר א ג ע ן ד א איז ט ע מ א נ צ י פ א צ י א ן א ל ל ע ר יו ד ען - - א ב ע ר מ ע ה ר איין ג ע ג ע ב ע נ ג ע וו א ה ר ט ע ן ווי ר ד היי לינ ען א י ב ע ר א ל ל א ו נ ט ע ר ד ר י ק ק ט ק ד א ם ווי א א י י ם ם ע ר ע י ו ד ע ג וו עריי ר ע כ ט או נ ד ה א ה ע ר ע ן א י י ס ס ע ר ו נ ג פ א ט ע ר ם ב א ד ע נ ם ז י י נ ק ^ א ו י ם ז י ך פי ר אן א ב ע ר מ א ב ט וו א ה ל מא^גען ווי ר א ונ ז נ י ב ט ני ב ט ק ל י י נ ע ר איין א נ צי ע ל איז ט א ונ ז פ א ר ג ע ש ט ע ק ק ט ע ר ר י י נ ו נ ג ז ע ל ב ס ט פ י ה ר ט א ו נ ו ג א נ ץ א ו נ ז ע ר ע ן ה א נ ד ע ן ג עווי ם ם ז ן פ ע ר ו וי ר ק לי 5 ען די א ל ע ב ע ן די א א י ך ווי ר א י ם אי ה נ ע ן נ א ך ר א ם פ ע ר ו ו י ר ק ל י נ ו נ ג 5 ר א ג ע ר ס י ט ר א ם י ו ד ע נ ט ה ו כ ם ר ע א ר ם פ ע ר ע ד ל ו נ ג ד ו ר ך ב ע צ י י כ נ ע ן אוי ך ג ע שי ק ק ב י י ג ר א ם ם ע ר יו ד ען מיין פ ע ר ג לי י ב ע ן ב ני מי ן אוי 5 ש ט ע ל ל ט א י י נ מ א ל א י י נ צ ע ל נ ע ן ע ר ק לי מ מ ע ן ^ א ו נ ז ה י נ א נ ג ע א ר ב י י ט ע ט ט הון נ א ך טי ט ווי ר ר א ם אוי ך ז י נ ד נ א ך ל ע ב ע נ ם ב י ל ד נ ו ר ב ר י ע ^ ע ן איי נ מ א ל ל א נ ג ע נ א ך ג ע צ יי 5 נ ע ט ג א נ צ ע ן 2 י נ ד ע ן ה א ב ע ן ר ע ן ב ע פ א ר ש ט ע ר ע ט א ל ל ען א ו נ ז ע ר ן ר א ם ר ע ן טי ט די א א ב ש ט א נ ד ר ע ן נ י ב ט א ונ ז וו א ם די א ם ע ן א ו נ ז ע ר ע ר ווי ר תו ר ד ד י ע ס ויין ם ד י ר ר ע ן א ו מ רי ם ם ען א ו נ ז ע ר ם ג ר א ם ם ע ן ר בי ז ווי ר ק לי 5 ען ש ר י ט ט ע ה א ד ע ק ר ^ פ ט ע ן ד א ה ע ר פ י ט ני ט ע ן ע ד ל ע ן ה י נ א נ ג ע א ר ב י י ט ע ט ד י ע ו ע ר ה א ה ע! א ב ע ר א י ה ר י ו ד ע נ ט ה ו מ ם א י ד ע ני ם ס ע ן ניו ו ע ל לי רונ ג צ י ע ל ד ו ר ך ד ע ן ע ר צ י ע ד 1 נ נ ק א נ ן יו ד ען נ י נ ט ם טי ט א נ א ו נ ז ע ר ע ר פ אן ד ע ן צ י י ט זיין אוי 5 ג ע ב א ט 5 ע ר ו וי ר ק לי 5 ו נ נ צ י י ט צו ר ע פ א ר ם! ר ע פ א ר ם! פ ע ר ו ו י ר ק לי כ ו נ ג נ ע ש ט ע ל ל ט ע ן י ע נ א ל ל ת ו ר ה ע ר ה ע ב ו נ ג נ א ך צ י י ט צ י י ט ר א ב ט ר א נ ו נ ג ת ו ר ה! ר פ ל א צ היי ט א ו נ ז ע ר ל ע ב ע נ ם ווי ר יו ד ען ב ע ד י ר פ ע ן ו ו י ע ע ר ק א נ נ ט ע וזי ר ק ל י כ ט ע ציי ט ע ן ד ו ר ך פ י ר א ו נ ז ע ר ע י ו ד ע נ ט ה ו ם א ל ל ע צ י י ט נ י י ם ט י נ א ונ ז ע ר פ א ם ם ט ע א ב ע ר ל ע ב ע נ ם ע ר כ א 5 לי 5 ו נ נ ני 5 ט טי ט י ע נ א ו י פ נ ע ש ט ע ק ק ט ע ע ר ש ט ר ע ב ע נ ד ע ן א ל ל ע ר עווי ג ע עווינ ען פ ע ר ה א ל ט נ י כ ט גי פ פ ע ל ם ר ע 5 א ר ם מ ה א ט ק ר א פ ט פ א ם פ א ר ב י ל ד ז א ה נ ע נ א ט ט א ב ע ר ד ו ר 5 ם 5 ע ר א ל ל ע ר ר ע פ א ר ם צ י י ט \ ז א ל ל

195 ימ V תוהל ונתוא הילא חמ ונחנאו? םאה ונחנא ךושמנ התוא תטמל!? ונילא הטה אנ הארו ת א תוכופהת ןמזה הרכה יא תרכהו אוש תודה ףסונ הזל תורחתהה ןמ ץוחה הצרפ םג ונילהאב לא האנהה התושעל רותב ת ית!םייחה יא יתעד היא התע ידוהיה עדויה רמו a s ותומצע רמה בטיה ןכת ןיחו ךרע תנמ ולרוג ןכת ךרעו םש ותדועת? םא המה ינכ לארשי ירתימ םהבל ומיעני לוקב אצויה רונכמ דוד ךלמ לארשי ירבדו יזוח הי חורו רואנ רידאו היהי םקלח םייחב ךא שירחא רבדמ חורה אול ועדי קר יל תובוח?ילארשיה - תרכה אוש שארב הנושארו י ו ועדיש רבד המ ותוינוציחב המ הטעמ איה םתרכה תוימינפב רבדה דצמ דהא םיעדוי המה תובוח תודעה ךא םימעפל וגישי םתוא קר רותב תוצמ םישנא הדמולמ וא ומכ תועימק םישחלו קיחרהל תוערה תוינפוגה תונבלו תומלוע י*פע תודוס םימנ! דצמ רחא ובשחי תוכוח קדצה הבהאהו םנה םילפטנ לא תודהיה םמוקמו ךותכ!תודה%ד ופיקשי יקוח תודהיה םמעטש םקומנו ית עדונ םהל המה קר ג נ ע י ב נ י א ם ד תובוח תודהיה המחלמ םהל םע רצ םישוחה הבקה תיטנו בלה םע תשקב םיגונעתה תומיענו םייח ה הככיאו וחצוני המחלמב זכ דועב קר חורה רוצעי חכ רבגל םיליח חצנלו תוקוש פו תולפשה הלאה חורהו!ונניא הרכהה תימינפה גישהל a s תודהיה יפ תנמ הלרוג התרותו ןהיפלו םג הבהאה ןהילא רסחת - לוקש תעדה דגנ תוואת תוימינפ תוינוציחו רוםלו תעמשמל ונחור ימינפה אוה ונתרטמ ונו הו ע אנ ז םע תולדתשה םינוקתד ונימיב!הלא לא ףוצקת לאו עגפת!םדא דבכ -! ם ל כ ןעי ם דחאכ ושיגרי רוסחמה דחאה ה וצפחי בוטה יפכ וני ותוא ה וכשחי לידגהל םהיחא םאו ורי בוטה תמאב םא םצפחב שקבל תמאה ועת ינמ ךרד יפ בור םה םימשא הזב ןמז רכעה ם דחי אשי םנוע ןכל דבכ םתנוכ היוצרה ךא ךי לבאתהל םג הככ הכבת כ איבת רוכב ןזובמה תולדתשהה זה הזה אוה ןוקתד שורדה ונל תחקל תדוקנ הפקשהה ץוהמ תודהיהל םיגשומכ םיחוקל םוקממ רחא ד ע תדועת םדאה וא יווש תוזה םהיפלו ותרכי תודהיהמ הקלח זדבוט הוכיאכיו? הזה t י

196 ז א ל ל ז ז ע ר א ב ט נ י ס ם א ונ ז צי ע ה ע ן ז ע ה ען זי ך הינ אוי ע ר צי ע ה ע ן ווי ר? ד ע ן י ו ד ע נ ט ה ו פ ם א ו נ ז ש א ד ע ן :? ציי ט ווי ר א ו נ ק ע נ נ ט נ י ס ס ז א ל ל ט ען מ י ס ק ע נ נ ד א ב י י א איין 5 אן אוי ס ס ען אי 7 א ו נ ז ע ר ע ה י ט ט ק א י י נ ד ר י נ ג ע נ ד ע ס ש ט ר ע ב ע ן נ א ך ג ע נ ו ס ס א ל ס ל ע ב ע נ ס צ י ע ל! ק ע נ נ ט נ י ס ם! אי נ ה א ל ט זיינ ע ן א י ב ע ר פ א ר וו א ב ע ר ו 6 ם? ע ר ק א נ נ ט ג י י ס ט ד ק א ל ל! פ לי כ ט ען נ א ך איז ט ב ע ח י ט ו ג ג י ע ט צ ט יו ד ע זי ך זי י נ ע ס ג ע ש י ק ק ם ז ע ל ב ע ר ק ע ג נ ט א ו ג ז ע ד ו ^ ד ו י ד ס ד א ר 6 ע ע ר ל י י כ ט ע ט א ו מ פ א נ ג א י ד ווןיןרע ז א ה נ ע ד ע ס י ש ר א ל ס אי ג ה א ל ט פ ר א 5 ע ט ע נ ו ו א ר ט ם ק ט א ג ע ט ע ן ק ע נ נ ט ב ע ד י י ט ו נ ג ב ר ו ס ט א י ך י ש ר א ל ס פ פ ל י כ ט שוויי ג ע 5 א ם ג י י ס ט? וו א ס ז י י נ ג ע ק א נ נ ט ד א פ א ן א י נ נ ע ר ן? - - ז י י נ א פ ט פ אן א י י ס ס ע ר ע ן א י י נ ע ר ז י י ט ע - - ^ נ א ך גי י ס ט ל א ז ע ס ג ע ק א נ נ ט א ו י ך מ ר ט י ס ס ק ע נ נ ט נ י ם ם ווי א ע ר צ י ע ה ע נ ד ע ן opus o p e ra tu m וו עניג ע ח ת ב ע ג ר י פ פ ק א ר ע ר 5 א ם ט א מ ו ל ע ט ע נ ק ר א ם ר א ב ו ו ע ה ר ו נ ג פ י ז י ש ע ר א י ב ע ל א גי כ ט ם אוי פ בוי א ג ע ר ע 5 טי ג קיי ט א י ם י ו ד ע נ ט ה ו מ ע ט ע נ ש ע נ ק ו ו א ל ע ר יי ק א פ פ פ ע ט ר י ע ב ע ווי א ד ו ר ך אן ט י ט ז א ל ל ען גיי ם ט ד י ע ז ג ע ש י ק ק א יי גי ג ג ע ו ו ^ ה רו ג ג היי ל ט י ט מ י ם ט י ש ע ר ל י ע ב ע לי ע ג ע ג ד! ב ע ג רי פ פ ע ג ע ן א נ 6 א ר ו נ ג ק א נ א ר ו ג ג ק גי 5 ט א י ב ע ר ו ו א ג ק אי ג ג ע ר ע ן ל ע ה ר ע ג ע ג ע נ ג ע ו וי כ ט ד י ע ז ע ר ל י ע ג ען פ ע ה ל ט ו ו ע ר ד ק ו ו ע ל ט ק! א י י נ ע גון 5 אן ר ו ב ר י ק א ג פ א ר ו ג ג ע ן ז י ג נ ל י כ ע ר ל ו ס ט ג ע ^ כ ל י כ ק י י ט ק ^ ^ ג ג ק ד י ע ז א נ ע ר נ ע ב ק זיי ט ע א ו ג ע ר ק א נ נ ט ע ן ד ע ס ק א ט פ פ ע פ 5 לי כ ט ע ן י ו ד ע נ ט ה ו מ ע גו ר י ו ד ע ג ט ה ו ט ס פ א ג ע נ ס וויי צ לי כ קיי ט א י ם - - נ ע ג ע ן אי ג ג ע ר ע ן א ם ד א ר ו י ם ר י י צ ע א ו ג ז ע ר אן אן צ י ע ל ב ע ג ר י פ ף איגג ען ל י ע ב ע ד א ג י נ ט ד י ע ז ע ד א י ו ד ע נ ט ה ו ט ם א י ה ג ק - - אוי ם ם ען צ י י ט! ז י א אייג ען ק א נ נ ט ד א ם ז א ל ל ט ק פ ע ר ג לי י כ ע ן צ י ר ג ק ש א ד ע ן ד א ט י ט קיי ג! א כ ט ע ן ר ע 5 א ר מ י ר ע ג ד ע ן א ל ל ע! א ל ל ע ו ו א ל ל ק ד א ם נ ו ט ע א ל ל ע טייג ען ד א ם היי ל מ ט ע ג י כ ט ע ר ק א ג ג ט א י ם ע ר ג ר י י ק ב ר י פ ע ר ג א ג ג ע ג ה י י ט א ב ע ר ב ע ד וי ע ר ן ש ט ר ע ב ו ג ג ע ן א י ו ט ש ט א ג ד פ ו נ ק ט <ו>ןרטם גי 5 ט ט ר א ג ע ט ט ר א ג ע ן ט י ט טיי ס ט ע ג ם ו ו א ה ר ק ש ו ל ד א ו ג ז ע ר מ ר א י ז ט 1 ג א ך א ל ל א ל ל איי גי ג ב ע ש ט ר ע ב ו נ ג ע ן ד ע ג ן ווי א א ל ל ע וו עגן ג ע פ ע ה ל ט ~ ד א ר ו ם א כ ט ע ן אי י ג ע ג עוי ג גונ ג! פ י ה ל ק ע ר ה א ב ק ג א ג צ ע ו ו י ע ק ^ } ג ע ן א ו י ם ס ע ר ג ע ש א פ פ ט ע ן ר ע 6 א ר ם ב ע ג ר י פ ף יו ד ע ג ט הו ם אוגז וו עגן נ א ט ה ג ע ה ט ע ן ט ה ו ט א י ר ג ע ג ד ט ע ג ש ע ג ב ע ש ט י מ מ ו ע פ ר י פ ק ד י ע ז ע א י ר ג ע ג ד א י י ג ק א פ א צ י ^ ן ב ע א י י ג ק א ג ע ט א ג צ י

197 '200 הזה אוה ןךכתה ותרח בנ דומעל ךותב תודהי ךותב תודתי יתלב הנבומ הגשומו דימעהלו םנה קר ןויזח דחא ינוציח קלחמ תודהיה ש והוניבי ע# ב ו ד ת ה ל א ה ם י הוכרעיו יפל רצ ןמזה םעטהו שדחה? ריסהל תדהמ יתלבה ןבומ םחל זוחו הקזחב םג ןכ רבדב יתלב ןבומ טעמכ ןיא ול דוסי חורב!?תודהיה הנהו רבד יתב!רפסה ה םה יקיזחמ הכרבה הוקתהו םימיל!םיאבה המה ודסונ קר רותכ יתב רפס יפל חור ןמזה אוצמל םדי םימיל ואובי : מ ש ע ן ל ח ם תכמב די רחסמב תשורחב השעמה םיעדמבו ינבו םירוענה םנמא וכנחי וחתפיו םהב םש לבא םנ הזב ונמאי חכ ה ר כ ז ו ן רתוי חכמ הנובתה!ןויעהו לבא לשהל ביטיהלו בלה דמלל תודהיה ןנוכלו הטש חור תודהיה ןעמל רוT ^י ירחא ןכ םנ םייחב תוכילהבו םלוע אורבלו םישנא ורי םמצע םייח המה םלועכ 'ה ת ת כב םינותנ םהל 'המ תומל ונוצר וחטשי הדועתה זה הבהאבו הבר ויהי םיקובח םיקובדו םשב ידוהי םשה ארוקה םתוא םייחל הלאכ קיזחהל זועמב הרותה כ תע בו ןמז של לובסלו רובעי םהי ףסונו הזל רהל לבתה רהל תעדלו םמצע תעדל הדלותה גישהל רצ הותה הרכהו תימצעה המה ינבא ןינבה לש דיתעה הלא םהמ! ההו חק אנ דחא ירפסמ דומל תדה ךדיב - הארתו וב תודוסי םייחה םיחוקל ץוחמ תודהיל םהמעו השלש רשע םירקע םהי ילוא הנבנ תודהיה לבא םדי דבל םיקתת תודהיה םינויצ םידחא יגשוממ רסומה תרשעכ תורבדה םיקוח תודעו ורכזנ המש המואמ וא קר ךרדב בגא וא רותכ הפסוה ומכ םיגהנמה םיעובקה תרדהל שהק םירדוסמו המה ברב וא טעמב רותב םירויצ םורע הלאשב הבושתו (םומזעטאק) םיחוקלו םיקממ רחא תויתלו תורח א דצמ ינשה ודמלי קר שוריפ רואבו תולמה הריתב ילבמ הנוכ םנו וז! הבוטל ךיאו תומל תובוחה י ע םירפס םירזמה םתוא רוצקב רעב השעמה לבא ילב גשומ ילבו חור וא חורב תוצמה קיזחי דמעמ ו וי הולהל לא ייה השעמה יא!םימש ןיאמ ואצי ונל םידוהי!? םידוהי ח תב יח םיקו מ תרכה 'ה סתדועתו םירזאנ חכב םוחלל דננ תוואת רשב ו הגשמ דגנ תודבכה ןמזה ויעותעתו? הטיבה אנ הארו ךא המל רא ךינפל תומד בצעה הגותהו! התומלשב בוט ונל רתוי חומשל דוע ירענ יליצא ינב לארשי םניא םילפונ ס ח ור כ I

198 פ א צ י א ן א אי ם שי י נ ו נ ג ד י ע נ ס ט ע ס פ א ר ע ל ן פ ע נ א וי ס מ ע ר ג ע לן? א ו נ ב ע ג ר י פ פ ע נ ע ן א י י נ נ ק - - ד א נ א ך פי ל ל ע א י ו ט די א ר ע פ א ר ם י ו ד ע נ ט ה ו ם א ו נ ב ע ג ר י פ פ ע נ ע ן? פ ע ס ט ג ע ש ט ע ל ל ט! ה א פ פ נ ו נ ג ק צו ם פ י ר נ א ך ד ע ן א י ב ע ר א ל ל ג ע ה א ל ט ע ן ט היי ל ם א נ פ א ר ו נ ג ע ן ש ט ע ה ע ן א ו נ ב ע ג ר י פ פ ע נ ע ס א י י נ ע ר י ו ד ע נ ט ה ו מ ם אי ם יו ד ע נ ט ה ו ם נ ו ר יו ד ענ ט ד»ו ם ם נ ו ר א ב ג ע ש א פ פ ט ב ע ש נ י י ר ק א י י ס ס ע ר ע פי ה ל ע נ ד ע ן איי נ ש טי ג ע ן ו וי פ ס ע נ ש א פ ט ע נ טיו י ק ק ע ל ט א י ב ט! יי רי ש ען נ ה ק ו נ פ ט וו עניג ש ו ל ק! אוי ם? ב ר א ו ו ע ר ב ווי ר ד א ב ע ר די א או י ך י ו ג ע נ ד ד א ד ו ר ך ד נ ד ווי א ה א נ ד ו ו ע ר ק ע ר ט י ב ט י ג ט ט ע ה ר א י ג נ ע ר א י נ ה א ב ע ר שו ל ען ב ע ג ר י פ ף א ל ל ע ר א ב ע ר ע ר ג א ט ט ע ס צ י י ט א ו נ ב ע ג ר י פ ה ע ר א ו נ ז ע ר ע ר צ י י ט I ג ע ד ^ כ ט נ י ס ם ה א נ ד ע ל פ ע ר ש ט א נ ד ק ו נ ס ט גיי ס ט ד ו ר 5 ד ר י נ ג ע ט ע סו ו ע ל ט פי ל ל ען א ם טי ט א ב ע ר די א ר א ם שו ל ע ה ע ר ץ ד ו ר 5 ד ר ו נ ג ע ן ג ע ב י ל ד ע ט ד א ט י ט י ו ד ע נ ט ה ו ם ע ר מ ע נ ש ע ן ג ע ב י ל ד ע ט די א ז י ך ע ר ק ע נ נ ע ן ג א ט ט ג ע ה ^ ר ע נ ד ע ן ק ר א פ ט ע ן נ א ט ע ן ז א ל כ ע ר ד א ג ע נ ו ו א ר ט קו נ פ ט ה א נ ד וי ך די א יו ד ע ל ע ה ר ע וו ע ל ט ד ו ר ך ב ע ג ר י פ פ ע ן פ ר יי ע ן ציי ט ע ד ק א נ נ ט ר י ע ו ע ס ב ע ר ו פ ם ר ו פ ט פ א ה ר נ י ס ס טי ט ז א ל כ א יי ג ס ט ג א ט ט ע ס פ י י ע ר ל ע ב ע ן א י נ ר דו ל ד ען צו ם ט ה י י ל ד ע נ ק ק ר א פ ט ג ע ^ ע ה ר ט ר א ם א י י נ ע ר ווי ל ל ען ר ל י ע ב ע ג ע פ אן ל ע ב ע ן ג א ט ע ר ה א נ ג ע ן ד ו ר כ ט ר א ג ו נ ג ע נ ט ב ע ה ר ו ג ג ז י ך ע ר ק א נ נ ט ג ע ש י כ ט ע ע ר פ א ד ר ע ן ק לו פ ט! ב ע נ ס פ ד י נ צ י ם א י ר ג ע נ ד פ א ד א ן איין 1 3 נ ע ה ט ע ן ז י ך א ו י ס ס ע ד ה א ל ב ב ע ג ר י פ ^ ע ן נ ו ר א י י נ ס ו ו א ד ט ע ד ע ס ג ל ו י ב ע נ ם א ל ס י ו ד ע נ ט ה ו מ ם אוי ף אוי ם ד ע ג ע ן א ב ע ר נ י מ ט ע ר ד א ס י ו ד ע נ ט ה ו ם ב ע ש ט ע ה ע ט ב ע ג די פ ע נ י ב ט אי ם ג א נ ץ ד ע ן אוי ם צ ע ת ג ע ב א ט ע ן ד ע ד ו צ י ר ט ב ו י ש ט י י נ ע ד ע ל י ג י א נ ס ב י כ ע ר ג ע ש א פ פ ט ע ס ג ע ר ל ע ד ע נ ע ן פי ע ל ליי 5 ט א ד ע ד א נ ה א נ ג א נ ק א ט ע ב י ו ט ו ם נ ו ר נ ו ר ד י ר ד ג ע נ א נ נ ט א ל ל ב א ד ע ן פ אן ו ו א ר ט פ ע ר ש ט א ג ד! ^ פ ע נ די ע ן ג ליי ט ען וו א פ י ר גי י ם ט ז א ל ל ען ק א נ ן ג א ט ט ע ס ד ע ן ק א ט פ ף ד א אי ם א י ר ד ו נ ג?! ט ע ה ד א ג ע ר ז ע ל ב ע ן פ פ לי 5 ט ע ן פ ר א ק ס י ם יו ד ען ט ת פ ר א ק טי ש ע ן נ ו ר ג א נ ץ א ב ע ר ה ע ר קי ^ ט ט ע ן זיי ט ע א ^ מ י נ א נ ע ן ג ע ל ע ה ר ט ר א ב ע ר א ה נ ע ח ו קי ם א י י נ י ג ע מ א ד א ל ע ד ו ת צ ע ר ע ט א נ י א ל ג ע ז ע ט ץ ש א ט ט י ר ו נ ג ע ן צוו ע ק ק ען ו ו א ר ט פ ע ר ש ט א נ ד פ ר א ק ט י ש ק טי ט ב ע ג ר י פ ף ני כ ט ע ן ל ע ב ע ן א ו ם ג לי ק ק לי ך ע ר פ י ל ל ונ ג ש ט י ך גיי ס ט!? ב ע ר ו פ ס ע ר ק ע ר ק ע ג ג ט ג י ס ס ג ע ג ען ז ע ה ע ן זי נ נ ל י צ קי י ט יו ד ען טי ט טי ט א י ר ר ט ה ו ם ד א ך וו א צו ד א ם א י י נ נ א ר נ ו ר או י ף ע נ ט ש ט א נ ח נ נ ע ן ה א ל ט הי ט ט ע ל ם ל ע ב ע נ ר י ג ק ר א פ ט ג ע ג ע ן ט ר וי ד י ג ע ת ו ר ה אוי ם וו ענן א ג י י ס ט ג ע ר י ס ט ע ט נ ד נ ו ר ק א ם ט י ט ב ע ווי ל ל ען I פ י ר צ י י ט ע נ ל א ס ט ב י ל ד בי הר ען א ו י ם

199 202 םחורב תרשיבו םבבל םירהאמ ףא םייקוהר המה תובוחמ תודהיה חמשנ תוררועתהה האב רבדב ןינב תודהיה םאו םג םימעפל וצפחי עיסהל םינבא ברקמ ןינבה וא חיטהל ןתוא לפת ב ז תוררועתהה המצעב הבורע הנמאנ תעל תרחא הבוט הנממ ןכלו הסע אנ תתל םירויצ םידהא ןומהמ תובסמה הנות איבהל ידיל בצמ הזכ שקבנו םיעצמאה םיניקתל הלאכ םינמאנה תמאב \

200 5 י ה ר ע ן! י ו ג ע נ ד ג ליי ך א ו נ ז ט היי ל ~ ק י י נ ע ר וויי ט ש י י נ ט ז ו כ ק ווי ר ש ט א ל ט ו נ ג ר ע 5 א ר ם אונז א ב 5 ריי ע ן א נ ן פ אן ר ע ג ז א מ קי י ט ד ען ווי ר א ונ ז נ א כ ש ט ע ה ע ט אי ם ל י ע ב ע ר אן פ א ר ו נ ג ע ן ב ו י א ג י י ס ט ד א ס ם נ א ך י ו ד ע נ ט ה ו מ ס י ו ד ע נ ט ה ו פ ס א י פ פ ע ר זי ט ט לי 5 ק י י ט י ש ר א ל - ם - - ע ס נ י ע ר י י ס ס ע ן ל י ע ב ע ר א י ז ט ב י ר ג ש א פ ט א א י י נ ע ר א י ב ע ר ט י נ כ ע ן ב ע ס ס ע ר ע ן וו ענן מ א ר ש ע ר צ י י ט! ~ א יי נ י ג ע ש קי צ צ ע ן ט י ט ט ע ל פ ע ר א ג ל א ס ס ו נ ג א ו נ ז ו ו א ד ד ע ס פ ר י י ק אוי ך ז א ל 5 ע ר וו ענן ווי ר ם ש ט ע ל ל ע ן 2 ע ר ג ע ש י י נ ע נ ד ק

201 2 0 4 בתכמה הנומשה רשע תומצע לארשי הדסוימ הרותה אייה םיס^ה ולש ותיתו רשלו םייחה ויקרועב וידינו םא איה האירב המלשו לבוי לארשי תולחהל ךא םא התלהנ איה וי לארשי בושל אפרהלו ןכל ןיא תוערפ לארשיב םרוקמ ונניא אטחב תגשה הרותה הנבומבו ש המשל וא רעצמל אטחה םרג תביר ןמז תוערפה ונימכח לד וקימעה רוקחל רבד הז רבכ ואצמ הבסה הנושארה ןברוחל תיבה ןושארה הזב : ש וכרכ הרותב הלחת (א םת נמ ו איה ודמל הרות לבא ילבכ הטלחה תומל הירחא ילבמ תוש ע התוא תרותל םייח דעבו םייחה םייחה וקתענ דומלהמ עדמהו ןכל םג עדמה לוכי דוע רודחל םייחב ריאהל םמחלו תובבלה תמאב םאו שקבת רוקמ הלחמה ונימיב הלא אצמת םנ ןכ הזכ ה ^ ת כ היה קלח עדמה לש לארשי לו קר יןליעכ תדה לש הרותה בתכבש לבא קלח השעמה ךיא איצוהל הלא ופל ו םלוכ חורה אוהש רוקמ םייח ה וי היה אוצמל ול דמעמ בצמו קר הפב *ללמש הרותב בש הפ קוצ םיתעה םינמזהו תולגהו ואיבה תנכס ןודבאה עדמהל דומלהו זא ובתכ רפסב הנשמה וחינהו ה ל ח ור םוקמ רדנמדל וב רובדב בש הפ קוצ םיתעה םינמזהו ושרד דוע רתוי םיבותכבו וריאשה ןורכזל רפםב םג חור הנשמה לבא קר קלח תוכלהה בוקנה םשב ארמג ו חור ארמגה וקיזחה הרותכ בש הפ קוצ םיתעה םינמזהו ושרד דוע רתוי ובתכיו חור יבתכ שדקה ארמגהו קלחב תודגאה לבא וטילה תונויערה הטעמב דוםה םההו ןעמל ודמעי ןויעה הריקחהו חנעפל תומנ רזעל לא חורה אבה תרוסמב םימכחה ית ש ב תובישי ואצמ הרותה חורהו ןק ומל לבא דוע טעמ ידי םיעותעת תובסמו תונוש ודרי םיפ ולפיו תואושמל הרותה הכלה הלוגב תויתוא בתכה קלחו השעמה ןוציחה ולוצנ חורה רוצאה תותואב השעמה תויתואו בתכה חורה הזה חרב אבחהב תויתואמו בתכה תותואו השעמה םיסוכמה הטב םע םירבדה םידחאה ולצנ וני 'י (א םירדנ א ם ם ג הם

202 K V בריעף אכטצעהנטער זיין י ש ר א ל צ י ע ל י ש ר א ל ם ג א נ צ וו עז ען ל ע ב ע נ ס ז א פ ט נ י 5 ט ק ר א נ ק ע ן ג ע זו נ ד ען ג י ב ט ד א ר ו ם ד ע ן פ י ר ש אן ב ע ר ו ה ע ט א י ן ז י י נ ע ן אוי ף א ן ת ו ר ה איז ט א י ז ט ר א א ב ע ר ק ר א נ ק ע ס ד א זיין ג עזו נ ד " ב א ד ע ן ק אנ ן ק א נ ן י ש ר א ל נ י ט ט ע ר ק י י נ ע ט י ס ג ע ש ט א ל ט ו נ ג נ י כ ט ד ו ר ך ז י נ ד ע ת ו ר ה ע ר פ א ס ס ו נ ג ע ר צ י י ג ט ו ו ע ר ד ע א ר ע ר מ י נ ר ע ס ט ע נ ם ד ו י ע ר ע ר ה א ל ט ע ק ע נ ד ע ן! ת ח ל ה פי ל לונ ג ווייז ען ג ע ט רי ע ב ע ן ד א ם א לז א ו וי ס ס ע נ ש א פ ט ל י י נ ט ע ן ק ר א נ ק היי ט ר א ם ע ר ס ט ע ן ד ע ן ל ע ט צ ט ע ן היי ס ס ט ד א ם ם אוי ך ני 5 ט טי ט ל ע ב ע ן ר א ם נ א צ י א נ א ל ק ג ר ו נ ד ר י ק ק ז י כ ט פ ל א ה ל ע ב ע ן אוי ה נ י ב ט פ ע ר פ א ל ל ד א ר י ן ת ו ר ה אוי ף ר ע ר נ י ב ט ר א ם ג א ך ווייז ען א ו נ ז ע ר ע ( 1 : ע ר ו ו ^ ר ט ע ן זו 5 ען פי נ ד ע ן א ו נ ר וו ענן ט י ט ל ע ב ע ן ש ל א ע נ ט ש ל ו ס ס ווי ם ם ענ ש א ט ד ו ר 5 ד רי ג ג ע ן ר ע ן ו וי ע א ו ם נ י ב ט ז א א ו ר ש פ ר ו נ ג נ י ר ג ע נ ר ם פ י ר ט י ע פ ב ל י ק ב ר כ ו ב ת ו ר ה ד א ס ז ע ל ב ע ק א נ נ ט ע ו ו א ה ר ה א פ ט ר י א ע ר היי טי ג ען ד א ר ט א ו ר ש פ ר י נ ג ל י ך ו ו א ר ר י ש ר א ל ם ו ו י ס ס ע נ ש א פ ט נ ו ר א י ה ר ע ן ג ר ו נ ר נ א ר ט ע ן ש ר י פ ט ל י ך ציי ט ען ש א ט פ א ר פ ע ס ט ג ע ה א ל ט ע ן א ל ל ל ע ב ע נ ר י ג ר ע ר ו ו א ר ט ת ו ר ה גיי ס ט זי ך ש ב כ ת ב ווי א ע ר ה א ל ט ע ן צ ע ר ש ט ר י י א ו ג ג ע ר א ב ע ר ז ע ל ב ע ר א וי ם פ י ה ר ו נ ג ל ע ב ע ן א י ז ט ז ע ל ב ע ן ת ו ר ה ש ב ע ל פ ה מ אן םינ ד לי 5 ק ו ו א ר ט ג מ ר א ט ע נ ד פ אן אוי ף ב ע נ ד ע ן ז י ך א י נ ם וו א ר מ ש נ ה ג י ע ת ר ג י י כ ט ש ר י ע ב - - ת נ ך ד א ם ם ל ע ה ר ע גו ר גיי ם ט ע פ ע ר א י ר ר ו ג ג ע ק פ י ל ג ע ר ע ט ט ע ט ב ו כ ש ט א ב ע ן ש ט א ב ע ן וו א ם זי ך ה א ך צו ר ע ן מ ש נ ה ד ר ^ ה ע ט ע ר ע ר ד ר א ע ציי ט ע ן א ב ע ר ג יי כ ט ד ר א ג ג ג מ ר א או י ך ר ע ר גו ר ג כ ר א ציי ט ע ן א ג ד ו ת ז ע ל ב ם ט ט ה א טי ג ה י ל פ ע ג י י פ ט ק א מ ע ז י י נ א ו ג ט ע ר ג א ע א י ב ע ר ל י ע ט ם 5 א ר ט ע פ ר א ר! טי ש ען ' מ י ג ד ל י כ ע ן פ א ר ט ע נ י ע א י י נ ד ר י ג ג ע ן א ב ע ר מ ע ה ר ר ר ע ר ד ע ן ר ע ר מ ע ה ר ל ע ה ר ע ו ו י ע ז א ל ל ט ע ר ר א ג ג ג י י ס ט נ ו ר ר ע ר ו ו י ס ם ע ג ר ט אן ש ר י ע ב א ו י ם ד ר ו ק ק ט אן נ ו ר מ י נ ד ל י ך אי ן ^ א ר ב ע ה א ל ש ר י ע ב גי י ם ט פ ע ר ה י ל ל ט ז י ך א ב ע ר א ו נ ט ע ר ג ר א ב ע ן - ב א ל ד ר ע ר ב ו כ ש ט א ב ע צו ויי א וו או ר ד ע ן א ו י פ ג ע ה א ב ע ן א י י ס פ ע ר ע א ק א ד ע מ י ע ן - א וי ם ר ע ר ר א י י נ צ ע ל ג ק נ ל א ג צ ע ן ד א רי ן ג י י כ ט גיי ס ט ב י ז וו א ר 5 ע ר הי ל ל ע ג ד ע ן ג ע ר ע ט ט ע ט א י י נ צ ע ל ג ע אוי ף זי מ ב א ל? ש ע נ ט פ ל א ה ע ן זי מ ב א ל ע ר כ ו ס ם ה ע ר פ א ר ד ו ר ך פ ע ר ע ר 5 ל י כ ט ע ט ע ל י י ד ע ג ש א פ ט ל ע ה ן ע גינ ג פ ר א ק ט י ש ע ע ר פ י ל ל ו נ ג אי ה ן אוי ם פ ע ר ב ו נ ד ע ן ע ר ש ל א פ פ ע ן א ב ע ר נ י כ ט ע ר הי ל ל ע ג ד ען ר מ י ט וו ע ר ד ע ן א ל ל ע ב ו כ י ר ה א ט ט ע ן ר ע ן פ א! פה ב ס I) נדרים

203 P»1 206 וני אוצמל תולגלו הורה רוצאה םהב רבדבו הזה וססונתי םידחא ונימכחמ לד תומב םחור א ם ואב תגשהל חורזד^ יתבכ רפס םני םידוהי וכנחתה יגב םירוענה ומלתשיו םחורב הכשמ םתוא ירחא איפוסולפה יפל תיטנ םש המה ובאש םהל ךד תמבח- תוראבמ ברע המה ודמל רותכ הדועתה רתויה הנ תומלתשה םתומצע תרכהב תטאה י םחור ררועתמה שח ושפנב תודגנתה לא תודהיה הב ודמל ו ורה תעדל תמ החור םתפקשה םייחה התיה תררוצ לא תפקשה םייחה שארכ ןושארו הדסונ השעמ הלועפו ו תעדה המצעב בשחת קר יעצמ הלועפל זכ הנהו תעב איהה עיפוה שיא לונד הנו ב חור ריבכ ךנחתה תודהיב ית הנכומ הרוש תמכחבו ברע םג דחי אוה *מאתה וניב ןיבל ומצע תושעל הרשפ ןיב תווצקה תודגנתמה ןפואו הרשפה הש ע עידוה רעשכ תב םיבר יהיו הרומ להנמו הל ויה םובנ םידמועה םג ןכ תמחלמכ תועדה שיאה לוגדה םרהו הזה הדונ ול קר ול ופמ ריבכה קיזחהל בוטב םעט תעדו לו תודהיה הדסונה קלח השעמה דע ונימי הלא יע הרשפה האושההו השע קר רצמ יחא רותב ארוב הטש הדי תודהיה הנבת ןנוכתו התומצע ןפואכ האושהה דילוה םג בוט םגו ער ךלה ושפנ וחורו הנה וננוכ דוחיב לא תמכח ןוי ברעו ןכו חתיה םנ ותןשה רכד םייחה אוה רדח ןמ ץוחה לא תודהיה איביו ומע תופקשה הלאכ אצמ ןתוא תונוכנ םוקממ רח א הלאבו השע האושהה יפל ותעד םג ןכ תומלתשהה ידי תרכה תמאה איה תיתה ההובגה מ הובג קלחו השעמה דמוע תחתמ התגרדמל תעד 'ה איה ת יל כת ו יעצמא ןכל אצי הזמ קסעה שב ינויעה הריקחהו רבד תואיצמ 'ה רושקיו תודהיה לא תואצות הריקחה תינויעה רותב ירקיע ת ע ד ה תדה ה נומ א ה ו תוצמה יפל ותעד הנה רותב םילהנמ לבא םילהנמ םיצוחנ לא תעדה ןגהלו מ הגשמ קלחהו םהמ קר רוצעל דעב יעותעת תדובע םילילאה םתעב םנמזבו ועתנ אושב םהירחא ויניעב םיטפשמה המה יל המכחה ןכו םנ תוצמה םיקוח בושחי המה יל תואירבה יררועמ שגר הסחמו דעב יעותעת ןוימד ןמזה תודע ןהמ תונכה םיעדמל םייש תויתלו תורחא ךא ה ודסונ םצעב םירבדה םיבצגה דעל ה םחיב ימלי»

204 ' aj ד ק ג י י ס ט א ק נ י 5 טי' די ש ע ן שו ל ען ב י ל ד ע ט ע גיי ס ט ז ע ל ב ס ט ש טז }נ דיג ע ר פ ה י ל א ז א ^ י ש ע ר פ ע מ ע א וי פ ג א ב ע א י ה ר ש פ ר ו ך ווי ר ק ען ווי ר ק ען צ א ג ע ן ע ר י ש ר א ל * ס י ו ג ע נ ד אי ה ר ע ן ר י כ ט ו ע ג ר י ע כ י ש ע 5 י ל אז א * ש א פ ט ען אוי ם א ר א ב י ש ^ ם ו נ נ ק ז י א ע ר ל ע ר נ ט ע ן ה ץ נ ס ט ע ע ר ו ו א נ ט ע ר טי ט ז ע ל ב ס ט פ ע ר פ א ל ל ק א מ ט נ ו נ ג קיינ ען א י י נ ע ר ה י נ ד ר א נ ג ט א ב ט ע ט י גיי ס ט ג י י ס ט פי ה ל ט ע זי ך ע ר ל ע ר נ ט : ל ע ב ע נ ס א ג ז י כ ט ע ר ק ע נ נ ט נ י ש ט די א ע ר ק ע נ נ ט נ י ס ס ו ו י ש פ ר ו ך א י ה ר ע ז ע ל ב ס ט פ ^ ר פ י ט ל ע ב ע נ ס א נ ז י כ ט נ ו ר א ל ל א ו י ף טי ט ט ע ל וו א ה ר ר יי ט י ו ד ע נ ט ד 1 ם ט ה א ט א ו נ ב ע ג ר י פ 5 ע נ אי הן ג ליי צ נ ו ר א ו נ ז ע ר ע א נ ע ר ד א ע ר צ י י ג ט ע י ו ד ע נ ט ה ו ם צ י י ט א י י נ ק א ר א ב י ש ע ר ג י י ס ט זי ך א וי ס ג לי ך ק א ט ף אי ה ם צ י י ט זיי ט ע ז ע ל ב ע ר ד ע ן א ו י ס ש פ ר א ך ב ע ג ר י 5 פ ע ג ע וי ע ש פ א ל ט ד י ע ז ע ר ד א ט י ט ג ר א ס ס ע אוי ס ג ליי כ ע ן פ י ה ר ע ר ט אנ ן ו ו י א ו י ף ז א ל 5 ג לי י כ צ יי טי ג ו ו י ם ס ע נ ש א 6 ט וו א ר ד ווי א ה א ט ט 3 י ר ווי ר א ל ל ע א י ה ם ע ר ווי א ע ר ה א ל ט ו נ ג 6 ע ר ר א נ ק ע ן נ ו ר ז ע ל ב ס ט ע נ ט ו וי ק ק ע ל ט ע ב א ז ע ג ר י ע נ י ש ד א ם ג ע ב א ר ק אוי ך י ו ד ע נ ט ה ו ם 6 ט ש ט א נ ד ע ן זיין ה א ט א וי ס ג לי ך נ י כ ט ע ר ווי א ג ע ר א ד ע פ ר א ק ט י ש ע ן ד א רי ן ש א פ פ ע ר י ש ע ס א ו י ס ג ל י ך ר א ם י ו ד ע נ ט ה ו ט ם זיי נ ע ל ע ב ע נ ס ב ע ג ר י פ ף ב ר א כ מ ע א י י ג ע נ ט ה י ט ל י כ ע וו א ר א נ ז י כ ט ק ג י י פ ט ע ס ר י כ ט ו נ ג ט י ט ז ע ל ב ם ט 6 ע ר א ל ל ק ^ ט פ ג ו נ ג פ ר א ק ט י ש ע מי ט ט ע ל י ו ד ע נ ט ה ו ם נ ו ר ג ל י ך ד ו ר ך צ נ ט ע ר ג ע א ר ד נ ע ט ד א ה ע ר אן ש פ ע ק ו ל א צי א נ ע ן ר ע ז ו ל ט א ט ע ד א ט י ט אוי ם ע ר ק ע נ נ ט נ י ם ם \ ^ ל כ ע ר ע ר ק ע נ נ ט נ י ס ם א י ב ע ר ע ר ד ר א נ ג ה א כ ם ט ג א ט ט ג א ט ט ש פ ע ק ו ל א טי וו ע ר ד א ס ס יו ד ענ ט ד ד ם א ל ל פ אן א י ה ם צ י ע ל וו א ר ו ו א ה ר היי ט בי ז ע ר אוי ם ט ט ע א ו י ף א ו י ף ז י ך א ר א ב י ש א וי ס ס ע ן א נ ו ו י י ט י ג א ו י ר צ י ע ל ו ו ע ז ע נ היי ט 6 א ר ש ו נ ג ע ן ווי ם ם ע נ ם * א ג לוי ב עג םז < ^ ט צ ע ק א נ ש ט י ט ו א י ר ע נ ד ג ע ב ו ג ד ע ן ט ת פ א ר ל י י ט ע ר א י ה ר א י ה ם : ר א ם ני 5 ט - - א ב ע ר אי ר ר ט ד צ ם ם פ א ל י ט הייז מו ם ו ו א ו ר ד ען ^ מ ש פ ט י ם ר ע ג ע ל ן ט היי ל גי כ ט א י ה ר ג ע 6 י ה ל 5 ע ר א ג ש ט א ל ט ו נ ג ע ן פ ל י ע ס ם ע נ ד ד א ב י י או ג ד ט א ט ע ע ר טי ט עוויג ען נ א ט ה ו ו ע נ ד י ג ע ^ טהייל ז ע ל ב ם ט ד א ש ט ע ה ע נ ד ע ן ק לו ג היי ט ס ר ע ג ע ל ן לי י ט ע ר ע ר צ י ע ל ע ג ר א ב ו ו ע ה ר עוויג ען א ל ל נ י כ ט ע ן א נ ש פ ר ו ך צו וו עז ען ני 5 ט אן נ ו ר ש פ ע ק ו ל א ט י ו ו ק מ י ך ר 5 א ר פ א ר טי ע ל ל ע ן ע ב ע נ ז א מ ת ד י נ ג ע ט ע מ פ א ר ע ל ל ע ן ג ע ג ר י נ ד ע ט ע ר ק ע נ נ ט ג י ם ם ט ע ט פ א ר ע ל ל א נ ן א י ם א י ר ר ט ה י מ ע ר ן חו קי ם ו ו א הנ ם א ן א י ה ם ש ו ט ץ ג ע ב י ע ט ע פ ע ר עו וי ג ונ ג ט א ט א ל י ט א ט אוי ם מ י י נ ע ר א י ד ע ע מ ת ד ו ר ך ז א ג ע ז ו נ ר ה י י ט ם צוו ע ק ק ען א ל ל עוויג ען זי ט ב א ל ג ר ו נ ד ע ע ד ו ת נ י כ ט ם א ל ל אוי ם ב ע ש ט י ט מ ו נ ג ל י ע ג ע נ ד ת ל ט ו ד ם ג ר א ם ם ע ז י ס ט ע ט א ט י ש ע ל ע ג ט ע א י ם ל ע ט צ ט ע ן א ר ד נ ע ר ט היי ל ע פ ר א ק טי ש ע ן זיי ד : ם ר עזו ל * פ י ל א ו א פ י ש ע ן וו ע ר ק ^

205 208 ימלוע לא ינא ה ונניאו עבונ רךהממ ותדועת תיחצנה ה רותב תויחצנ ןויערה ידי תואה הזלו ןיא רבד היהי דוס^ דסומ תולל תוצמה ברהו הרומה לודגה ךירעמה רדסמהו הטשב המלש תוכלה דומלתה טילחה קלחב ןורחאה רפסמ איפוסולפה ולש תופקשה רבד תוצמה ןנה חורה היחה ןבךכב בורה ןהמ םא חקנ ןתוא רותב תואצות קלחב השעמה הפרי ןחכ ו הנקזחת דמעמ ו הניציפת רואמה ןהכזנ^ דע הנות תויהל יריאמ ביתנ השעמכ םייהב ת ע ד ב ו תופקשהה הלאה וראשנ הלחנל דע ונימי הלא דוחיב דעב םישקבמה ימעט תוצמה לבא םאוכב ףרצל הלא קלחל השעמה ורשקתי דחי ויו םפאב חור םנ זוב וזוכי ^ ל ךנה האור תחת תוארל םמצע ברקב תודהיה המינפ לואשלו *םשפנ ירחא תודהיה שורדת ונמ תובוח הלאכ הזיא הפקשה האצמנ םהב רבד תדועת םדאה? תחתו גישהל ןיבהלו תושירד תוצמה ןתולב ירוקממ ך נתה םשהו לואשלו םמצע : המ ווי תמאב תויהל גשומ ןויערו תובוחה?הלאה התיה םחל תדוקנ בצמה ץוחמ תודהיהל וכשמיו הת וא םהילא ומדיו שארב ןושארו ונק םחל תופקשה תונמאנ זרמ הנה תוצמה ילבמ םיש בל ןויזה תוצמה ןמאנה יפל תול ןהיתוקלחמ המ ויה תואצות? םירכדה כ ורדח תופקשה הלאכ ם ייח ב ואיבה תכרעמ תונויזח הלאכ םיאבה עבטב ןינעה םישנאה ונימאה יב םנה יב ת ע ד ובשח הוצמה איהש םהיניעב רותב להנמ השרדנ ומל דוע רתויבד היה םהל רתומל תעד תרכהו רש וצ מ ה יפל םתעד ןיא ח ור ןהב ןכל ישנא םש וקימעה גישהל ןיבהלו תודהיה וכפהנ םיביו חורל איפוסולפה זה םהירחא ואב הלא רש א ויהנ יביו חורה לב יאנושו איפוסולפה טרפכ ושמתשיז תומוקמב יתלב םינבומ םהל ןגהל םתטש ז קיחרהל הגשה תינחור מ דומלתה (ב ו ולידבה הזב ן הלאשה : ה מ רמאנ?הזב ןיבל הלאשה : עודמ הרמאנ?זכ םגו (ב הרעה S0OS רב ך*? ד'ם תרות םיערכ רומא גי דועו דועו רסאסה ןנישרד אמעט ארקד תובר םיטעם ינוריעה זע ונכוס ןסאעד ונחנא םניא םיאשר שסרשהל םעטכ בותכה אוהש ד י חרעשר לא

206 ז ו ע ר ק ע ס אי נ ה א ל ט ט ען פ י ר ה וי פ ט ר א ם א נ ז י כ ט ע ן ג ר ^ ס פ ט ע ן א י ב ע ר ט היי ל ע מ ה נ א ך ג ע נ א מ מ ע ן ט ת 209 ג י י ס ט ז ע ל ב ע ן נ י ע ע ב ק נ י ב ט י ע נ ע ש ט י ך פ ר א ק ט י ש ע ן ה א ל ט ק ר ע ז ו ל ט א ט ע נ י כ ט ערלייב א לז א ד א ם ז ע ל ב ע פ ר א ק ם י ם א י ם ל ע ב ע ן נ י 5 ט ב ע ג ל י י ט ע ר זיין ק ^ נ נ ע ן ד י ע ז ע א נ ז י 5 ט ע ן ו וי ם ם ע ג ש א פ ט ז י נ ד זי ך ביז אוי ף ד ע ן היי טי ג ען ט א ג ב י י א ד ע נ ע ן ה ע ר א ב נ ע ע ר ב ט א י ב ע ר ^ גיי ס ט 5 י ר ט ה פ ר א ק ס י ם ה א ב ע ן ג ע ל ט ע נ ד ע וו ן ג א ג ץ מ ו ם ם ט ע ד א ה ע ר גי י ס ט ל א ז זי נ ק ען י א ש ט א ט ט ר א ם זי ך י ו ד ע נ ט ה ו ם ר א ם ד י ע ז ע מ ע נ ש ע נ ב ע ש ט י מ כ ו נ ג ר ו נ ג זי ך ע ר ס ט ד אגן א נ 6 א ר ו נ ג י ו ד ע נ ט ה ו ם ה ע ריי ן ו וי ר ק לי כ ע די א ש י י נ ו נ ג א י ה ר ע ר 5 ר א ג ע ן : זיין א נ ז י נ ט ע ן פ ^ ל ג ע? י ו ד ע נ ט ד ^ ם פ א ר ו נ ג ע ן כ ו ס ם ה א ב ע ן ט א ט א לי ט >ן ט וו א ם ק אנ ן א ב ע ר ע ב ע ן א ו י ס ס ע ר מי ט אי ה ג ע ן ז א כ מ ע נ ה א ע 2 ע ר א 5 ט ע ט וו ע ר ד ע ן ש ט ע ל ל ען אן א לז א אונז א ו ג ר ס א 5 ט זי ך וו ע ל 5 ע ש ט ע ה ע ט?? צ ^ ג ה א ט ט ע זי ך צו כ א ן נ א ך נון ת נ ך זיינ ען ה ע ר א י ב ע ר וו א ה ל א ו ג ר ש ט א ט ט ש ם ב ע ג ר י פ ף ש ט א נ ד פ ו נ ק ט ב י ל ד ע ט ע 5 ר א ג ע ן : י ע ר ע כ א ן ז ע ה ען א נ ז י 5 ט נ א כ א י ב ע ר א נ פ א ר ר ע * פ א ם ם ק זינן א וי ם ם ע ר 5 אן זי ך ע ר ש י י נ ו נ ג וו א ם ט ה ט ת נ א ך זיין א ל ל ען ק א ו ט ע ן אי ה ר ע ן א ו נ ב ע ק י ט ט ע ר ט ט היי ל ע ן ע ר צ י י ג ט ע ן זיין ג ל וי ב ט ע ן צו די א ט הו ם ב ע ד י ר פ ע ן אי ה נ ע ן ש פ א ט ע ר ע ש ען ש פ ר י כ ע ע ר א ם ם ונ ג פ ר א ג ע ט י ע 2 ע ר ט י י נ ט ע ן ני י ס ט ל א ז וו או ר ד ע ן פ א ם ם ט ע ן א י ג ם ב ע ז א נ ע נון ד י ע ז ע א ג זי כ ט ע ן א י ם ל ע ב ע ן ד א ס ם נון ם >^ננער א י נ ה א ב ע ר ד ע ד ט ה נ א ך די א ג ע ב לי ע ב ע ן י א ו ו ע נ י ג ע ר ג ו ר א ו ם ג א ט י ר ל י כ ע ר י ע ז ע ר 5 א ר ן וו א ם וו א ר ע ר ע ר ק ע נ נ ט ג י כ ם לי י ט ע ר זיין ז א ל ל ט ע נ י כ ט מ ע ה ר ו ו י ס ס ע נ ש א פ ט ד י ע ז ע ר ט ת וו או ר ד ען ט ^ נ נ ע ר 5 י י נ ד ע יינ ד ע ד י ע ז ג יי ס ט 2 י ל אז א י ש ען א י ב ע ר ה ו י פ ט ד א ם גי י ם ט י ו ד ע נ י ( 2 וו א ם וו או ר ד ען ת ל ט ו ד ם א י ז ט ש ו ט ו ע ה ר ה י ע ר ו ו א ביי א ר ט ע ה ר ע ר ע ט אן א ו י ס ג ע ש פ ר א כ ק א וי ס ג ע ש פ ר א כ ע ן? או ג ד ג י כ ט א י י נ מ א ל רי ק קו וייז ונ ג נ ^ ך? מי ם ם 6 ע ר ש ט א ג ד ע נ ע ד א 2 אן גי 5 ט : - א ל ל ע ר 2 י ל א ז א פ י א ו י ם גיי ס ט פ א ל ל ע ן א ו נ ט ע ר ש י ע ד ^וו א רו ם א י ז ט ק א ט ע ג ^ ר י ע ע דו ת " אוי ם ג י י ם ט ב א נ ן דערגליי 5 ען אונד טי אם^ יג ת'כ מ ד לך לך בר נייאשפיעל «ום 2) ניבט סיר דער דקרא טעטא דרשינן דאסם נט! אויסשפרוך f דער סעהרערע רער ם ווייטער ניבטם ^הנעהין יא הייססט וואורדע ענטגעגנעט זעלטען דעס אנזיצט געשאפ 8 טען מוטהםאםסליך דער דירפע מאן זאטץ רי 5 טיגע זעדד ווייל ע ב ק געבען פז^לגע קיינע ענטשיידונג פראקטישער מצוה איינער גרונדעם קדושים אנדערע אונד תורה צור רמכ ן אויך זיעהע מוטהמאכסונג איזט נור עס י י ט י'ט 1A

207 י י w 210 ו נ ם ח ל ק ה ע ד ו ת הו ציי או מ כ ל ל ה ר ו ח ב א מ ת ב ל ע צ מ ו ת ן ט ם ד ח ר ק ל ה י ו ת מ ו ל י ד י ה ר ו ח כ מ ו ב ן כ א ח ר ו נ ה ע ל פ י מ א מ ר א ח ד ש ל א ה ב י נ ו ב ה ו נ ן ) ס נ ה ד ר י ן ב ד א ת ו ס פ ו ת ב ד ה ב ל ו ל ה ( א ס ר ו ג ם ל מ ו ד ה ת נ ך מ ש ג ה מ ה ב ת ו ר נ ב ו ח כ מ י ם ה ז ה י ר ו מ מ נ ו ) מ ס ' ס ו פ ר י ם פ ' ט ו ה ל ט ( ע ד כ י מ פ נ י ה צ ר ו ת ו ה ר ד י פ ו ת ש ח נ ה ש ד ד ו ב י ה ו ד ה ה ש ק פ ו ת ה ה י ו ת ע ל ה ת ב ל ו ע ל ה ח י י ם ו ת ו צ א ו ת ה ה ל כ ו ת ש ל ה ת ל מ ו ד ל א ע צ ר ו כ ה ב ע ד פ ע ו ל ו ת ה ח י י ם ל כ ן ה ר ו ח ה פ *ן ל ה י ו ת ע ו מ ד ו פ ו ע ל ב ר ש ו ת ע צ מ ו ת ע ה מ נ י ד ר ך ל מ א ל ו ע ס ק ב פ ל פ ו ל י ו ח ד ו ד י ה ש כ ל ר ק מ ע ט י ם ע מ ד ו ב מ ש ך כ ל ה ז מ ן ה ה י א ב ה ק י ר ו ת ה ר ו ח ע ל ט ה ר ת ה י ה ד ו ת ו י כ נ ו א ו ת ה ב ר ו ח נ ש ע נ ה ע ל ע צ מ ו ת ה בין א ל ה י ת נ ו ס ט ו ל ת פ א ר ה כ א ב נ י נ ז ר מ ח ב ר ס פ ר ה כ ו ז ר י ו ה ר מ ב י ן כ א ר ץ א ש כ נ ז ב י ת ד ב ע ת י ם ל ר ע ה ו ה צ ר ו ת ה ת כ ו פ ו ת ה ג ר ו ש ו ר ד י פ ו ת ה כ נ י ע ו ג ם ב ל ע ד י ז ה ה ר ו ח ל ב ל י ת נ ש א ^על ש ל ט ש מ ה מ צ ב י ה ד ו ת ב ל ת י מ ו ב נ ה ל א ש ו ר ה א ך ה ה ש ק פ ה ה כ ו ל ל ת ו ה ע י כ ך י ת ה ל א ה י א : ה ' ת א א ל י ה י ד ו מ י ו ה ד ו ה ת ו ר ה ר נ ו ו מ ל א ו ת ה ב י ר ה ' ב א ה ב ת ה ' ו ב ט ת ן ב ה נ ש א ר ה ב כ ל מ ק ו ם ב ע צ ם ת ק פ ה ו ג ב ו ר ת ה ו ל מ ע נ ה ה ר ן י ב ו ב ש מ ח ה ח י י ה ם כ ל ה ק נ י נ י ם ו ה נ כ ס י ם ו ש מ ח ו ת ה ח י י ם ג ם יחד ו ה נ ה ב א ל ס ד ר ה י ו ם מ ע ר ב ה ב ז א י ש כ מ ו נ י ה ב ל ת י ב א ע ד ח כ ך ת כ ו נ ת ר ז ל א א ר ח י ב ב נ פ ש י ע ח ל ש פ ו ט ע ל א ו ד ו ת ה ו א א מ י ן ל ה ב י ן ב ה ת א כ ל י מ ת י ק ב ר כ ה ב ע ד ר ו ח ה ת מ ך ו ה ש ס א ב ל ל ד א ב ו ן ל ב ב נ ו ג ם א ו ת ה ל א ה י ט י ב ו ל ה ב י ן ו ה ד ב ר ה נ ה ו ב א מ ת ת נ ו ע ה ע ו ל מ י ת ו ה ת פ ת ח ו ת נ ה י ת ה ל מ כ ו נ ה ג צ ב ה ו ק י מ ה ב ל י נ ו ע ו ש ה נ ה ו חזון ו מ ו ש ג פ נ י מ י ה ש י ג ו ו ה ב י נ ו כ מ ו ע ו ל מ ו ת ח י נ י י ם ב ד מ י ו ן ו ח לו ם ה מ ע ר כ ה ה ז ת פ י ע ה כ ע ו ל ם ו ה ר ו ה פ נ ה ל ו א ם א ל ה ח ד ו ד י ם ו ה פ ל פ ו ל י ם ה ח י נ י י ם ש ל ה ת ל מ ו ד א ו נ ט דז א ה ר י ה ל ב ה ר ג ש ב מ ע ר כ ה ה ש נ י ה - ה י ה ד ו ת ה נ ו ס ד ד ז ע ל ח ל ק ה מ ע ש ה ל ו א ה ש י ג ו א ו ת ה ב ע צ ם ט ה ר ת ה כ י א ז א ו ל י י כ ו ל ה ר ו ח ל ח ד ו ר ב ה ע ו ד ה פ א ך י ע ן ל א ה ב י נ ו א ו ת ה כ ה ו ג ן נ ח י ת ה ר ק מ כ ו נ ה ל ח ז י ו נ י ה ד מ י ו ן פ ע ו ל ה א ו מ ח ס ה ב ע ד ע ו ל מ ו ת ו ש ב ר י ע ו ל מ ו ת ב ח כ מ ת א צ י ל ו ת א ל ה ו ת ב י ן כ ה ו כ ה ב א ב י ד י ה ה ל ק א ח ד העבודה קדושים לחלק המעשה י ם יט השערה רק דץא בעוד בעלמא סתורת על רמכץ עיין

208 ג י י כ ט ע ס ב א נ ן א נ ע ס ג י כ פ ע ר ש ט א נ ד ע נ ע ת נ ך ם ש טו דיו ם א ו י ס ש ל ^ ס ס ג י י כ ט ג ע ב א ר ע ן 211 ד א ך ז א ל ל א י ה ר ע ב ע ן ז א ג א נ צ ע ן ווי א ש ט ע ל ל ע ) ס נ ה ד ר י ן כ ד ו ס פ ו ת ב ד ה ג א נ ץ הי ג אוי סווי ע ז אי י ג ע פ ע ר א י ר ר ו נ ג וו עז ען נ א ך ש פ ^ ט ע ר ה י ן פ א ר ב ל ו ל ה ( נ י כ ט ס א י י נ ע ז ע ל ב ס ט ש א ן ) מ ם ' ט ( ט פ ר י ם ה ל טו ם ווי א פ ר א פ ע ט י ש א וי פ ד רי ק ק ל י ך ' ג ע ו ו א ר נ ט ( ו א ר א לו א א ג שו י אונ ג ד א פ ם וו ע ל ט גון ד ר ו ק ק ר ל ע ב ע נ ס פ ע ר פ א ל ג ו ג ג ר ו י ב ט ע א י ב ע ר ת י פ ט ד א ב י י ל ע ב ע נ ד י ג ע ר ע ז ו ל ט א ט ע ן פי ר ציי ט ד א ם פ ר א ק ט י ש ע ל ע ב ק ת ל מ ד פ א כ ט ע ר ש א פ פ ט וו א ר מ ו ס ס ט ע ר ע ד ז ע ל ב ם ט ט ה >ן טי ג ד ץ ו ^ ל ל ע נ ד ע גיי ס ט א ב י ר ר ע ן ש פ י ט צ פ י ג דינ קיי ט ויי ג ע ב ע ^ 5 ט י ג ו ג ג פ י נ ד ע ן - ג ו ר וו ע גי ג ע אי ם ג א ג צ ק לוי פ ע ד י ע ז ע ר בוי ט ען ש ט א נ ד ע ן א ו ג ט ע ר פ י ט גי י ס טי ג א ל ל ע ן אוי ף אי ה ר ען אוי ם ג ל א ג צ ע ן גיי כ ט ע ס פ א ר ש ו ג ג ע ן ז י ך ז ע ל ב ע ר ה ע ר פ א ר אי ם ריין ד ע ו פ ע ר פ א ס ס ע ר ד ע ס p w ד ע ס ג ח מן פ>)ר א ל ל ד י י ט ש ל א ג ד וו א ח א י ו ד ע ג ט ד \ ם ציי ט ע ן כו ז רי ד ע ס ד ר ו ק ק ס או ג ד פ ע ר פ א ל ט ג ג א ה ג ע הין י ע ד ע ן פ ר י י ע ר ן גיי פ ט ע ס אוי פ שוו או ג ג א ו נ ט ע ר ד ר י ק ק טען וו א ר ד י ע ג ע ר ש ט א נ ד ד ע ס או ג ב ע ג רי פ פ ע ג ען י ו ד ע ג ט ה ו פ ס פ א ר ה ע ר ר ש ע נ ד א ל ל ג ע מ י י ג ע ג ר ז נ ד א נ ז י כ ט י ע ד א ך : ויין ווי ל ל ע או ג ד די א ע ר פי ל לו ג ג ג א ט ט ז ע ל ב ע ן טי ט א ל ל א י י ג ע ג א ט ט ע ס פ ו ר כ ט ל י ע ב ע ג א ט ט פ ע ר ט ר וי ע ן ב ל י ע ב א י ב ע ר א ל ל ל ע נ ע ג ד י ג ע ר 5 רי י ד ע ן א י ה ר מ ר א ט ו ו א ר ד ד א ס ל ע ב ע ן א ל ל ע וי י ג ע ג י ט ע ר ד י ו ר ה ג א ט ט ע ס ק ר א 5 ט א ל ל ע אי י ג ע ג ל ^ נ צ ע ג די ס צי פ לין ה י נ ג ע ב ו נ ג פ ר י י ת ג ד א ם ל ע ב ע ן פ אן ם א פ 5 ע ר ג ע ב ר א 5 ט איין ד י ג ע או ג איי ג ג עווי י ה ע ט ע ר א ו ר ט הי י ל ע ן פ י ר א י ך ג י כ ט וו א ג ע א ב ע ר וו עגן א י ך ד א ם וו א ס א י ך או ג ש ^ ^ ט צ ב א ר ש ם וו א ס א י י פ ס ע ר ע ד א ס א ב ע ר עו וי ג ע ס ד א ג ן מ ע כ א גיז מ ו ס ל ע ב ע ן פ אן צו א י ה ר ר ע פ ^ ז י ט א ר י ו ם א ו י ך 5 ע ר ש ט ע ה ע ן א י ו ט א ונ ג לי ק ק ל 7 פ א ר ט ש ר י י ט ע ג ד ע ס ט ר וי סו ו ע ל ט ע ן וו א ס א י נ נ ע ר ע ב ע ג ר י פ פ ע ן ע ב ע ן ג ל ו י ג ע י ע נ פ י ס ס פ ע ר ש ט א ג ד ע ן פ א ר ט ע נ טו וי ק ק ע ל ן ע ר ש י י ג ו נ ג ו ו א ר ד ע ן ר ע כ ט ג יי ס ט איז ט ש א ר 6 ו י ג ג י ג ק פ י ט וי א ענ ט וו י ק ק ע ל ונ ג ג י י כ ט ו ו א ג ד ט ע ת ל ט ד ס ו י ך א ג ש פ ר ע כ ע ג ד ע ן די ס צי פ לין ד א ם פ ר א ק ט י ש ע ריין ה >ן ט ט ע פ א ג י ש ע ר ט ק איין ט הי י ל ע ר פ א ס ס ט ו ו א ר ד וו א ר ד ען ח ^ ר ע 2 י ע ל ליי 5 ט ד י ע ו ע ע נ ט ו ו ע א 6 א ן פ ע ר ש ט ע ה ע פ אן ת ג ך וו א ר ד ע ן איו ט ב ע ג ר י פ ף א י ו ט די ס צי פ לין ד י ע ו ע ר י ו ד ע נ ט ת ם ג יי ס ט י ע ג ע ר ז י ך ד א פ ע כ א ג י ו פ ו ס או גוו ע ל ט ען איי ג וי א אי ק פ י ס ס 5 ע ר ש ט א ג ד ע ן ווי ר ק ען א ו ו א ר ד ק א ב ו ו ע ה ר ע ן וו ע ר ק א ל ל מ א לי ג ^ ק א ם ד א ס א ו ר ש פ ר י ג ג ל י ך גו ר ד א ם ש ט ע ה ע ג * ט ר א ט א י ן א י י ס ס ע ר ע ן ד א ס ג ע ט י ט ה וו עגן ד ו ר נ ד ר ו ג ג ע ן א י ה ר איין ט ה ע א ו א 6 י ש ש וו ע ל הן ^נ ד ע 6 י ר ד ע ס ר ע פ ע ט י צ י א ן פ א ל ק ג ע ל ע ד ד ט ע ן ב ע ש ט פ כ ט ל ע ט צ ט ע ן ר ע ו ו ל ט א ט ע ת ל פ ו ד י ש ע ן ווי ס ס ע ג ^

209 A ז??- 5 ז ^ T : - - : - ^ ^ '* ^ :- ' * y י ' t - w ' ' * Ji-( א ח ד ה ל מ ו ד מ ס פ ר ה א ח ר ו נ ו ת ת ו צ א ה ו ה ג ל ו ת ה ג ד ו ל א ח ד ) ר ע פ ע ט י צ י א ן ( ה ו א ה ו א ה א ר ו ך ה ז ה ה ע ד ו ת ה י ש ר א ל י ה ל ו מ ד י ם ט ה ו ר ה א ב ל מ ה ת ל מ ו ד מ ס פ ר ב א מ ת ב ר א ש ר ק ב ע ד 212 ו ה מ ר ב א ת ו צ א ו ת ה ר ט ב ם ב י ד י ו ה ע ב ו ד ה ב א ו ו ל א ב י ת ר כ ע ד ה מ ח ז י ק א ב ל ה ע ב ו ד ת ח ל ק י ה ו ר א ש ו ן ה ל ו מ ד י ס ה ה ל כ ו ת ה ע ר ו ך ה נ א מ ן ל ד א ב ו ן ל ב ב נ ו ח ב ר ל ש נ ו ת ר ק ב ש ט ה ו נ ו ע ד ע ל ב ח ל ק ה י ה ד ו ת י ד ו נ כ ו נ ה ב ת ו ר ה מ ע ש ה ר ק ה מ ע ש י ת מ ש נ ה ה ת ו צ א ו ת - ה ה ש ק פ ו ת ה י ה ד ו ת כ ן כ י ה ח י י ם ע צ מ ו ת ה ש ו נ ו ת ל פ נ י ל א ע ר ך ה י ה ד ו ת ה כ י ר ו ה א ל ה ש מ ו נ י ם ה ס פ ר ר ק א ל ה י ם ו ל כ ן א י נ נ ה ז ה ו י ק ב ע ו ל א ט ר ק ו ה ל כ ו ת ר ק ה מ כ ל כ ל ל א ט ת פ ל ה א ו ת ו ה ח ל ק ה ח ג י ם ב א ה ו ל חו ג ב ק ר ב ו ה א ח ד ב ס ד ר ו ש א ר ל ת כ ל י ת ו ו ב י ת ד א ח ר ב ע ת ו ת י ה ה ש ק פ ה ה ח ג י ם מ ה ס פ ר ח ל ק ח ו ב ו ת ל ת ו ע ל ת ה ל א - ת ו כ ל ש נ ה ו ה נ ה ל ה ב י א ה ת נ ו ע ע ה כ ב ו ד ה ה י ה ד ו ת ק נ ו ה ל ש ו ן ^נזם ל ש מ ו כ י ל מ ע ל ה כ ל י ו ת י ו כ ל ו ל ע מ ו ד ב ^ ק י ה ו ד י ש ם ל א ח פ ש י מ ע י נ ו כ ס ל ע ה נ ה ו ה א י ש מ ן ו ל ב ו ב נ ה כ ע ת מ ע ט ע ל ה ז ה ב ע צ מ ו ה ט ב ע ל ל חו ם א י ת ן ה מ ע ש ה ה ר א ה ת מ י ם נ כ ב ד נ א מ ן פ ל א ט א ה ו ק ל ה ו פ י ע י ד ו ה י ה מ ע ט ע ו ד ה ת נ ה ל ה ק נ ה ג ד ל א ם ו ג ם כ ו ב ד ה פ ל ו ד ע ה ) מ ע ט ה א פ י ז י ק ( ה ת א מ ץ נ ג ד ה י ה ד ו ת ב א מ ו נ ת ו ל ד ת ו ל א ח י ו ל ב א ר א י ד ע ת ו מ מ ל א ה א ש כ נ ז י ב ל ב ך ת ק ב ץ י ח ד צ י ו ר ת ו צ א ו ת ה ע ו ל א י ש ה ת פ ת ח ו ת ה ש ת ל מ ו ת ג ם ב מ ע ר כ ת ח כ מ ת ה ת ג ך ב ת ו ר ד ע ת ה נ ו ס ד ה ו ד ת ו ו ל ת ב ל : מ ד י נ י ת ו ב ה י ו ת ו כ י ח ו ב ו ת י ו ה י כ ו ל ת ו ל ה י ו ת ר ם ו פ ת ו י י ב ע צ מ ו מ ן כ ל ו נ ע ל ה ה י ה ד ו ת ג כ ר ו ח ו נ א מ ן א ל ה ה ח ו ץ ה פ ל ו ס ו פ י א ה י ו פ י ר ק ע ל ב י ד ב כ ל ע ד ל א פ ע ו ל ו ת מ ר ב ר א ח ר י ו ה ר ו ח ש מ ו י מ י נ ו מ ע צ ם ו ח כ מ ה ) א ס ט ה ע ט י ק ( ב י ו פ י ע צ מ ו ת ה נ ו צ ר י ם י ה ו ד י נ א מ ן י ש ר א ל י ז ו צ ח ו ת ג (! ה מ ל ו ת ב כ ל ז פ ע ל ו ר ק א ד ו ק י ם ל ד ת ו ל ה י ו ת ב ע ל פ ע ו ל ת ן תחשוב תועה עלי כי אדבר בזה רק בתור השקפה כי*ן*'ת h v ג ( דבר פעולותיו בעד היהדות ואף בי בספרו ירושלים אשר בו יגן בעד חופש הדעות והאמונה בדדאותו בי זאת יצא מטקור הידדות ובהפך מספר המורה יחן עז ותעצומות ביותר עצם חלק המעשה של היהדות ועל דבר העדות יחוה דעתו והשקפתו באופן בזה אשר אם מצדו או מצד התלבים בעקבותיו הוציאו בפרטות אחד אחד לפועל וינסו להבין ולהשיג אותם בהשגה רוחנית כי אז יוכל -היות אשר עצר בח לתת לדורות הבאים תכונה ודרך ארדה אבל לא האחת זלא

210 ש א פ ט 2 י ר ריין א י י ס ס ע ר ע פ ר א ק ס י ם ד א ר ש ט ע ל ל ט פ א ר צו ג סוויי ז ע נ ו ד א נ ס ג ע א ר ד נ ע ט ע ר או י ס צו ג אוי ס ר ז י ס ט ע מ א ט י ש ק ו ו ע ר ק ע ד ע ס ר מ ב ט ם וו א דו ר ך טי ש ען ע ר ש י י נ ט וו ע ר ק ע ב ו ד ה אי ב רי ג ע ן צוו א ר ד א א נ ד ד י ע ז ע ר א ונ ז י ו ד ע נ ט ה ו ט ם א ב ע ר די א ע נ ט ה א ל ט ם 5 לי כ ט ע ן ג ע ר א ד ע ד ען א ו נ ג ל י ק ק לי כ ע ר ה ^ נ ד ע וו ע ר ד ען ציי ט ע ן ווייז ע ל יי ט ע ג ר א ס ס ע ק א ם ג א ט ט ע ס ד י ע נ ס ט נ ס ד ע ן א נ ד ע ד ן ע ר ה א ל ט ע ר ^ א י ב ע ר ג ר א ס ס ע ן פ א ם ט ג ו ר די א א ו י ך זיי ג צוו ע ק ק ע ג ע ^ ^ ס ם 5 י ר ג ע ל ע ה ר ט ע ע ר צ י י ג ט ע א ב נ ע ה ט ע ן זי ך י א ך ד א ס ז י ך פ ע ס ט ט א ג ע זי ך ד י ע ז ע ע ר ש י י נ ו נ ג נ א ך א י י ג ע נ ט ה י ט ל י כ ע פיי ע רן איין ט ר ג לו ת א ב ש נ י ט ט ע ט היי ל ען נ א ך או ג ג לי ק ק ז ע ל י ג ע י ו ר ע נ ט ה ו ט ם נ י 5 ט פ י ר נ י נ ט ם ט הי י ל פ ר א ק ד ר ו ק ק ע ד ו ת פ ע ס ט ט א ג ע ע ג ט וו י ק ק ע ל ט א נ ז י כ ט ויי א ד י ע ז ד א ס פק 6 ע ר ש י ע ד ע נ ע ן ר א ב ע ר י ו ד ע נ ט ה ו ט ם ד א ם אי י נ פ לי ם ע פ א י ל ע ב ע ן ב ל י ע ב ז א ט ט ען א ו נ ג ע פ ^ ה ר ה י ע א י נ ע ר ק א נ נ ט ד א ב ע ט ע ן 6 0 ז א י א ו ^ ע ן וו ע ר ד ען ע ר ק ל א ר ע ן ק א נ נ ע ן אוי ך א ל ל וו א ם פ א ל ג ט ר ע נ ן נון ד א ם א י י ם ם ע ר ע ט ר א ט לי כ קיי ט ר ע ן אוי ף וו י ע אוי ף ע ג טווי ק ק ע לו ג ג איי ג ע ג ט ל י ך לי פ ט ע ן א י י ג ע ב ע ג א נ ן גיי ם ט ה א ב ה ע ר פ א ר ג ל ^ ג צ ע נ ד ע זי ך ה א כ ס ט פ ר י י ע ר ר ע ג ע א ב ט ב א ר ע 5 י ה ל ט ע פ ע ר ז א ג די א ווי ע ד ו ר ך א י ה ר ע פ ע ר ז א ג לי כ קי י ט די א ענ טוו י ק ק ע לונ ג ב י ז ה י י ט י ג ק ט א ג א ו י ך ג ר א ם ם ג ע ל י י ט ע ט נ י 5 ט אוי ם ז ע ל ב ס ט ר פי ל א ז א ^י ש ע ן י ו ד ע נ ט ה ו ם די ם צי פ לי ג ע ן א י ה ר ע פ ר י י ע ר ע ג ע ש א פ פ ט ט ע מ א 5 י ז י ק ג י י ס ט ע ס ה א ב ע נ ד א ס ט ה ע ט י ק ת ג ך ג ו ר פ י ל א ל א ג י ש א ס ט ה ע ט ש ע ג ט ו וי ק ק ע ל ג ד ר א ם י ו ד ע נ ט ה ו ם פ א לי טי ש ען ד י ג ע נ ד אי ה ר ען זיין ו וי ס ס ע ג ש א פ ט גי 5 ט א י ג פ ע ר ש ט א ג ד ד א ב י י ב ר י ן ד א ך אוי ם פ ע ר ז ^ ג ל י ך ה א כ ג ע א כ ט ע ט ז י ך איין וו ע ל ט ז ע ל ב ע ר ע ר ב ו י ע ג ד פ ר א ט ט ק ר י ם ט ל י כ ע פ ר א ק ט י ש ט אן : ה ע ר פ א ר ג ל א נ צ ע ן ק א ג ג ע ז א ג ן ט ו ט הונ ג ען ר ע ל י ג י ^ ז ע ר ש ט ר ע ג ג ד י י ט ש ע ר י ו ד ע ג ו ר ר ע ל י ג י א ז ע ר פ ל א ט א ג ע ג ע ן 5 ע ר ט ד י י צ י י ג ט ע ( 3 י י ו ד ע ^ ( 3 ד י סיססםערשטעהק זיא מיך ני 5 ט עס קאנן היער נור נאך דעם טאטאנבליקק זיינעם ווירקענס פיר יודענטועם געשפרן^כען ווערדען אונד ווענן אייך רעם דענק^ אונד גלויבענספרייהייט פערטהיידיגענדען אוגד זיא אויך אוים דעם יודענטהום ווינדיצי רענדען ירושלים אים געגעגזאטץ צום מורה דיא סראקטישע וועזענהייט דעם יודעג מהוסס הערפe ^רגעה>ןבען אונד איבער _עדות איינע אנזי 5 ט אויסגעשפראנען וויררf דיא ווענן זיא פאן איהם 1# רער זיינען נאכפגערן נור אים איינצעלנק דורנגעפיהרט אונד דאטיט איינע גייסטיגע ערפאססונג דערזעלבען פערזו 5 ט ווארדען ווארע פיעלליי 5 ט דער גאנצען פגעצייט איינע אנדערע ריצטונג געגעבען האטטע זא איזט דאר וועדער ראם איינע נאך דאס אנדערע געשעהען דיא וויססענשאפט דעס יודענטהומם ווארד דורך איהן ניצט ווייטער געפידדם אונד זיינע נאכפאןגער דיא זיך ניצטf

211 2 U פ ע ו ל ת ן ת ל מ י ד י ו ה ס ת פ ק ו ל ב א ר ה ת נ ך ר ק ב ח ל ק ש מ ו ש ה ל ש ו ך ל ב ד ל ל מ ו ד ה י ט ב ב ס פ ר ה מ ו ר ה ו ב כ ל ז ל כ ו נ ן ו ל ה ר ח י ב ל מ ו ד י ח כ מ ת א ד ם ב ת ב ל א ר צ ה א ב ל ה י ה ד ו ת ת נ ך ו ש * ס נ ש א ר ו כ ש ד ה ל א ^ ע ב ד ב ם ג ם ה ל מ ו ד ב ע צ מ ו ש ל ה ת נ ך ב ש ק י ד ה % ב ה ם ל א י כ ו ל ל נ ה ל א ל ת כ ל י ת ב ז י ע ן ל א ע ש ו ז ל מ ו ד ב ע ב ו ר ה ר ג ש ו ה מ ו ש ג ר ק ב ח זי ו ן י פ ה כ ע ד ב ח ה ד מ י ו ן כ ע י ע ז י ב ת ל מ ו ד ה ת ל מ ו ה י ה ד ו ת ה מ ע ש י ת ל א ב ת ו ר ו א ם ה ב י נ ו א ו ת ה ל א ש ו ר ה א ל ה כ ל ה ב י א ו א ל ה ש ק פ ו ת כ א ל ה ש ש כ ח ו ן ו חז ר ו ו י ס ד ו ן כ ח ו פ ש ו ג ל וי ל כ ל ו מ ו ב י ל ו ת א ל ת ו צ א ו ת ש ל ב ט ו ל ה י ה ד ו ת א ם ה ש ק פ ת ה ח י י ם מ א ז נ א מ נ ה ה י א כ י ת ע ו ד ת ה א ד ם ה י ו ת ר ג ב ו ה ה ב ע ו ד כ ז ה י א כ ה כ ר ת ה א מ ת ו מ י ה ח ל י ט ה ר מ ב ם! ר א ש י ת י כ ו ל ל ה ט י ל ס פ ק ב ד ב ר ב ל ד ב ר ל פ י ד ע ת ם ה ה ש ק פ ו ת ה ה ן ד ב ר ע ל חו קי ו מ ת ה ת ו ר ה נ א מ נ ו ת י כ ו ל ז ה ו מ י ל ה ט י ל ס פ ק ב ד ב ר כ ע ו ד ה ר מ ב ם מ י כ מ ו ה ו י ו ד ע ה ת ל מ ו ד ל א ש ו ר ו ג ם _ ה י ה י ה ו ד י נ א מ ן ב ב ר י ת מ ע ש ה ה מ ת ה ו א י ס ד ן ו י כ ו נ ג ן א מ ת י ו ת ל א נ ח ש ב י כ ל כ ל ו ה נ ה ה ח ל ק ב ת ו כ ם ל כ ן ה מ ע ש ה ר ק י צ א ל פ י ש ל ה ד ו ד י ם ה י ה ד ו ת ד ע ת ם כ י ו פ ל פ ו ל י ם ר ק ל ס ב ל ה כ ר כ י ם ל ל א ו ל ח ץ ה ו ע י ל ה ג ד ו ל י ם מ ב ל י ל ב ן כ ל ש ל ר ו ח ה ת ל מ ו ד ב ע י נ י ה ם ו מ י ל א י ס כ י ם ל ז ה! כ ן ו א ם ל מ ש ל מ ו ב ן ה מ ל א כ ו ת ה א ס ו ר ו ת ב י ו ם ה ש ב ת ו מ י י ב ו ל ל ה ט י ל ס פ ק בזה ה ל א ש נ י ה מ א ו ר ו ת ב ש מ ו ת ם מ ש ה ה ב י נ ו כ כ ה י ו ם ו ג ם ה ר א ש ו ן ש ל ה א ז ר ח י ם ב י ז ה ע ל י ו ר ה ש ב י ת ת ה ש ב ת דבר א י ן ר ק מ נ ו ח ה ל ה ח ל י ף כ ח א ח ר י ע מ ל י מ י ה מ ע ש ה ש ב י ת ת ה ג ו ף ל מ ע ן ה ר ו ח נ ם י ו כ ל פ א ח ת ל פ ע ו ל פ ע ו ל ת ו ו מ י י ל א י ר א ה א ח ר י א ל ה כ ל ר ק כ י ע נ י נ י ם ע ר ך ק ל י ו ה ד ר י ם ה ת ל ו י ם ב ש ע ר ה נ מ ל א ה מ ס כ ת ג ד ו ל ה ב ח ק י ר ו ת א י ז ה ה נ ה מ ל א כ ו ת ה א ס ו ר ו ת ב י ו ם ה ש ב ת ו מ ה מ ו ז ר ה ד ב ר לפי ד ע ת ם כ י כ ת י ב ת ש ת י א ו ת י ו ת ג ם א ו ל י ה ר ו ח י ק ח ח ל ק ו ב פ ע ו ל ה כ ז ו ל ח עזו ב ז ל^עון פ ל י ל י ו ח י ו ב מ י ת ה א ב ל ל ע ו מ ת ז ה א י ז ה מ ל א כ ו ת ו י ג י ע ו ת ה ג ו ף ג ד ו ל ו ת ו כ ב ד ו ת מו ג ם ק ל ק ו ל א י ז ה ד ב ר ח ש ב ו מ ז ה ק ל ל ע רן א ף השנית נעשה בזה > ידיעת היהדות kv התרחבה ידו ותיסידיו אשר לא מחשבות טורם מחשבותיהם להיות תטיטי רוח עם הדת ובמוהו לא ד^ליטו כי החקים המה חובות בה אשר יתקיימו ולטים כרצון ה ודברו הנצב ד המה לא ידעו א חר ת רק שות השואה ופשרה כשמת דיסבם בנוגע הדעת והדת I

212 > f K k זיך ב עגני ע 1 ען נ א 55 גער זיינ ע ענט שיעד! ד אך *אונד די צו מורה ד ק ענטוויקקעלן צו פי^^^גי ש^^םטה טי ש תנ ץ איי 5 ריג צו אונד אג צו בוי ק שטודיען הוסאניסטי שע ד אך אונ ד שטודיערן ס ש ם אונ ד תנ ך יודענטהום ד א ם א ב ער פערבריי טק איי פריג ע ר א ם זעלבס ט י א פערוואהרלאזט כ לי ע ב ויססענ שאפט ם גי 5 ט ע ב ק ע ס מאן ווייל פי ה ר ק דאצו ני 5 ט ק אננ ט ע תנ ך שטודיום ד טונג ש^נ זאגדערן ב ע א ר ביי ט ע ט ע בעגריפף רען פיר הרע שטודיום תל מוד 6 ערוו א הרלאז ט ק ד נון אונ ד ~ 3 אנ ט אזי ע דיא פיר זי ך מוסס טע ג ע ג ענ אי ב ע ר יודענט הום פראק טי שען אונ ב עגרי ם ענ ק ד ביז אנזי 5 ט 5 רייג עג ע כענ ע יע טצ ט א ב ער אונ ם ער בר א 3 ענ ע פרי הער י ענ ע הינ אויסי קאגזעקווענץ ערנ טענדען יודענ טו ם אייססערס טען צור ה>ןכסטען מענ שען ד ע ס די א וואדד בענםאנזי 5 ט י ענ ע איזט בען ד אראן ו ^ ל ל ט ע ווער אוגד ו ע ט צ ט וואדדהייטס ש קעננטניםם די א ב ערו ף ם פ אר גע שטעללט! אויף זיא ט אי מאגירעס י א ד א צוויי עלן אונ ד וו א ה ר תור ה ד ער אנ ארדערונגען די א אי ב ער אנזי כ ט ק י ענ ע זינד קענג ער ד ער גר א ס ס ע מאי טאניד יא ד א צווייפעלן דיר טע דאראן ווער זיגד זיא אוי גע שטעללט יודע פראקטי שער זעלבס ט אונד תלמודם דעם תל מוד בןןנדעריע ד ער ודרקלקייט ד אך איזט זא איי - - וואהר זיא ד א ם ווירקליך יא איזט שפיטצפינדיגקייטען זא מיל בענ קלוי בענ נינ ט ס מי םכ ט ע ווער דענן קומןריי גיי ס ט ^ז ני צ ט ם יודענ ט הו ם פראק טי שע א ם ווערק ערבאטם ב ע דיי טו ע איוט צום ביי שפיעל אייג שטימסען! נ ט זא מ שה ביי ד ע י א עם ד א צווייפעלן דאראן ק אנג ט ע אונד ווער - ש ב ת איוט ב עדיי ט ע ט דאם זאננ טאג ד ער קרים טלינע אי 7 יא א וני נע אםםט מיהען דען אן אויםרוהען ם אנ ד ער נ ט ס ביי שפיעל צום זיא בעש>ן טיגען איינ ט גייס ט ד ער אויך דאטי ט קןן)רםער ייער וו א כ ע אוגד קליינלקיי טםקר א טעריי וועע ני ב ט זיעה ט ווער קאגנע אוג טי ט אויםצו לן פ י א ב אנד גאנצען איינען נון האאר שפטונג ז אנד ער ב אר קיי ט וועלצע ע ר ב א ט ק נון אר ביי טען וועע ט ערזוכוננען גיים טיגע איינ ע ד אך יעלליט בוצ שטאבען צוויי ער שרייבען ד א ם נון ד אג עג ק א ב ער שטעמפעלן צו ט אדזינ - בע שאפטיגונג! צער שט^רוגג י עד ע אוגד אנ ש טרעננוגג ק ארפערליצע גראססטע מ אנ צ ע ד א ס אייער* ה עננ ע ד ער זעלבםט נ א ך גאו נון צו' אסםען! ' אונ ד ג עלינד ער גע* אנ ד ערן איינ ביי שפיעל צום וואר ערביעטען! צו ל ענ ק ד אר בריגגען פיעללייצט ם אנד ער ם ניב ט ם אפ ער דאס וואר בי ע ט ע פאן ^ עוויגען הערויס שטע^נג דער רער טיט געטיטה וויא איהרעס טייסטערם רעליג ^^זעס בעגניגpns f אויסשםרו 5 ס ג^טט^יצק ס געזעטצעס דעס פערפפ?*יצםונגסקרא 6 ט טאיםאנידישןק רער גייסטיגע ערפאססונג דעסזעלבען ניצטם א^ם דך דיא פיר האטטען ווערפען צו דיא הזןנדע אויסגלייצוגג

213 ?T י 't m?י 4 ^ if V V' I זו א ף א ח ר ל ה ר א ו ת ה ע ב ו ד ה א ש ד א ר ב ע ח ל ק י ם ל ע ג ם ל מ ש ל ב ז ה ה ב י א ו ה רו ח?! ח ש ב ו ח ד ל כ י ח ש ב ו א מ ר ו ע ל ה ק ר 216 ב ן ה ת ר נ ג ו ל ת ל ה מ ל י ט ב י צ י ו ז! כ נ י מ ס כ ת ו ת מ מ י לבן ה ש א ל ה ) ה ר מ ב מ ן ( ה ס ת י ר ה א י נ נ ה ח ל ו ם ר ק וז מו ר ה ח ל ק מ צ ב ה מ ת פ ה כ י ן ב י ו מ ת י ה נ ם ב ל כ י ה ו א ה ד ו ר א ל ה ר ק ז ה ה ' מ י ד ל ע ו מ ת ב י נ ת ן זה א ו ל י למו נ נ ד ה ו א ה מ ל א ו ת? - ה ז : ה א מ ת י ת ה ת ו ר ה ה ו א כ ע צ מ ו ה מ ע ש ה כ ז ה ל א ה מ ו ש ג ב ד מ י ו ן ה א ם א ב ל ב א מ ת ה ה ש ק פ ה ש י ח כ י כ י ש ב כ ת ב ש ם ה כ ל ל י ה ג י ד ה א ם ח ק י ר ו ת ל א ה ל א ו א ם מ ש ה מ ש ה ו ב י ן א י נ נ ה ו ש י ג י ס ו ד ו? ל ב ו ש ל כ ד ב ר ל נ ק ו ד ת ב ע צ מ ו א ל ה א ם ע ל בן ת ר א ו י כ ל ו ב ן בן ה מ ה ה ב א נ ו ס ד ה מן ה מ ש פ ט כ י ה מ צ ב ל א ת ע ו ר ת ה מ ה ל א ו כ י ה ל א ד ב ר כ ל כ י ל ש א ו ל א ו ל ת ס ד ר א ל ה מ י מ ו ן ) ה ר מ ב ם ( ע מ ר ם?! ב פ ו ע ל י נ י ד ע ל ה ח ו ץ מ נ ה ג י ב ת ו ר ו ב י ה ו ד ה י א ה ה ק ר ב ה מ ע ש י ע צ מ ם ה א ם ה ה ו כ ח ה ה מ ו ש ג א ו כ י ה כ ל ל י ה ק ר ב ת ק ר ב נ ו ת ל כ ת ו ב ב ח ל ק ה ז : ה כ ו מ ר י ם ל א ר ק מ ש ה ו ב מ ק צ ע ק נ י נ ו פ ר ט י ה א ל י ל י ם א ו ש ל ש א י ז ה מ מ י ת י פ * א ח ת ב ן נ מ צ א ה ה ש ק פ ה ש ל מ נ ח ם ב ע צ ם ה ז המצוה? נ כ ו נ ה ח ל ק י ה ן ה נ ה נ ק ו ד ת ה ו א ח ר ץ ה א ם ה י א כ ע צ מ ו ע י ק ר י ע ל ל א ה מ צ ב ר ק? ו ב י ח ו ד ר ו ח ם נ נ ס ה ב ע ד ו ת ל ה ג י ע ל כ ל ה ר ע ב נ י נ ב ל ו נ פ ל ה ) מ ו ר ה ב א ל ה ה ל א ל ע ש ו ת ל ז ה ק 1 ש ה ז ה א ד ם ל ה ם ב ז כ ר ו ן ה מ ה כ ז נ ב ו כ י ם נ ו ע ד ו ג ' ה נ ק ר א י ם א ם ו ב א ו ת? נ ש י ג כ ו ב ע ד ב ש מ ו ת א ו ת ן מ א ( ה ח נ ו ך ע דו ת פ ב כ ל ע ל י נ ו מ ה י א מ ר ה מ ת ו א ם כ י ב ה ק ב צ ן ו י ס ו ד י ל ב ו א ז כ רון א ח ת א ב ל ל א ל ז ה ה ג י ע ו י ע ן ו י ש מ ח ג ל ו ת ה ו י ש מ ח ו ל ה י ו ת ת ח ת י ה ד ( מ א ר ת ג י ל א ל י ה ה ת א מ ת כ י ח פ ש י ם ה מ ע ר ב כ י ב נ ק ל י ו כ ל ל ר ד ו ף י ס י ר ו ל נ פ ש ם פ ר ץ ר ו ח ל ה ש ל י ך ו כ ן א ח ר י מ ע ל י ה ם ה צ י ת ו כ ז ע ל ש ק ו צ י ם ת א ו ו ת ו מ ה כ ן ד ז ל ק ח ב י ח ס כ מ ש פ ט ו י ח ד ה ת ו ר ה י ש ע ד ח ק ר א ו ת ' ג ם פ י ו א י ך? ה ר ע י ו ן ר ב י ם ע לי ו ה ח ו ש י ם ע ו ל ח ו מ ת ש ח ק ג ם לו א ל נ ק ו ד ת ע ל י כ ו נ נ ו ש נ ע ל ר ע י ו ן מ ע ל ת א ם ה א ר ל א ' ח פ ו א ל ה ה ג ב ל ו ת ה ד ת ל ע ג ג ם ה ר ו ח ת ע נ ו ג ו ת ע ד כ י ו דזנ ה ד) מSה אחת עh דבר סערכת חקירת ההורה : שתי ד^ג^ות (א 68 ענבארונגק) נצבות י*םניך הטבע והתורה בעד שתיהן תכונת החקירה א ח ת היא בסו בטבע החזיונות חפה עומדים לנגד עיניך כתור דברים הנסצאים בבועל (באקטא) ואתה תמץ מהמאוחר המוקדם להשקיף על החוק של כל אח* והיחס והההקשרות אשר ^ם י ומובת האמת או ביותר הקרוב -A cr V

214 :-גי : ל? T ^ 5 ן י 5 א ר צי ג ל ג ע ג ע נ ז א ט ץ וו ע ל 5 ע ר נון אי ה ר ד א ר ו ם ז ^ ל ל ען ר ע נ ן ד י ע ז ע זייניג ען 7 גי כ ט אונזינ ן מ א ל ציי ט ל י ך ר א ג ע ר ק ע נ נ ו נ ג זיינ ען ה ע ר ר ש ע נ ד א ס ס איינ צ ע ל ג ע ן פ ^ ן ט ה י י ל ק פ א ל י ט ה י י ם ט י ש ע ר ג ^ ט ט נ י כ ט ס ש ט א ט ט ט א פ פ ע ר ג ע ב ר י י כ ע ב ל א ס ע ר 3 4 ד א ר ב ר י נ ג ו נ ג ד א ס ם ר א ם פ א לי א ב»)נ ד ע וו ע ל 5 ע א ל ל ט ה י י ל ע גו ר 5 ילל ען 3 אן טי ט ו ו : א ב ע ר א י ו ט ווי ר ק לי ך ו ו י ש פ ר ^ ב עווייו ד א ס ם ט ^ ט א ל ב ע ג ר י 2 ף ט רי י מ ט ד א ם ם ש ט א נ ד ע ר פ ר א ק סי ם א לו א ז ע ל ב ס ט י ע נ ע איז ט ר פ ו נ ק ט ו א מי ט ט אן ר ע נ ן מ ש ה צווי ש ע ן ה >ן ט ט ע ב ן נ י ב ט מ ש ה מ צו ר ב ן ע מ ר ם די א ר א ך זי ך מי מון!? א נ ז י 5 ט ז י ך ג י י ס ט ט א ד ט ע נ ד ע ג ו ר ל י ע נ ט ר י 5 ט י ג ע ג ר י נ ר ע א זיי א א יי נ מ א ל ד ע נ ן ט ש ה א ו נ ט ע ר זו צונ ג ען ווי א אונ דוו אנן? בן נ י 5 ט וו י ר ק לי כ קיי ט ד א ם ם ז א נ ן 5 אן? ז ע ל ב ם ט ש פ ר י צ ט י 7 ב ע א ו ר ט ת יי ל ו נ ג ג ע נ א מ ט ע ן ר ע ן נ י 5 ט מ ת מ ו ר ה ג ו ר ז ע ל ב ם ט ת ו ר ה פ פ ^ 5 5 ע ר י י 5 ר א ג ע ט ע נ ד ע ל ע ב ע ן גי 5 ט אוי ס ם ען ד א ר י ב ע ר ש ב כ ת ב ז ע ה ע ט א י ז ט! ש ט ע ל ל ע ן ז י ג ר מ צו ד או י ף ז י א ד י ע ז ר ע ר ד ע ן - ע ר אוי ם איינ ען א ו נ ר י נ ט י ג ק ש ט א ג ד פ ו נ ק ט ע ר ק ל א ר ט ר ע ן ה א ב ע ן י א ע ר ו ו י ר ר ע פ י ר ד א ר י ב ע ר איי ן אוים ט ר די ל ב ע ש טי מ מו ג ג ען צ ז ז א מ ט ע נ ג ע נ א מ מ ע ן ג ע ר א ר ע ר ע ן 5 א ר ה ע ר ר ש ע נ ו ו א ה נ ש ט א נ ר פ ו נ ק ט ד א ס ס א ו י ס ס ע ר ) מ ו ר ה נ ב ו כ י ם ג כ ו ט א ( 0 א ר קי נ די ג ע ן ז ע ל ב ם ט ווי ר זו ענן ז י ט ב א ל? ג ע ל א נ נ ע ן ל א צ ט ע ק א נ נ ע ן א ל ל ען א י ה ר צ י ע נ י ם ם ביי א ע ר אוי ג ע ט ^ ט א ל ב ע ג ר י 6 ף ב ע ש ט א ג ד ט ה י י ל? א י ו ט ב ע א ו ר ט ה י י ל ו נ ג ג ע ל א ס ס ע ן מ ה ש פ ר י כ ט האבע תו ר ה' ע ר ג ע ב ע ן ש ב ע ל מ ת נ י ב ט י א א ו ג ר פ ה ז י י נ ז 7 ע ב ע ן ע ר ס ט ד ג ד? זינן מו ס ם לי ע ג ען א ל ל ען מ ת 3 אן גיי ס ט א י י נ מ א ל ד ע נ ע ן טו ם ם ד ע נ ק מ א ל ז י ך זי ך די א ע ר ש ל י ם ע ן ז י ט ב א ל איי 2 י א ם ם ט ע ן ד א ר ע נ ן א ל ל ז א וו ^ ה ל פיי ל ען מ אן ר ע נ ן נ ע ל א נ נ ט ע היי לינ ען ו ו א ר מ אן 5 א ם ניב ט וו ע ס ט ען זי ך 5 ר י י ט ע ז ע ל ב ס ט ל א ם ם ע ן ו ו י א צ י י ג נ י ם ם ט א נ 5 ע איין ו ו ע ק ו ו י ר וו א ל ל ט ען גיי ס ט ע ר צ י ע ד ע נ ד נ ע נ נ ע ן ז י ך א ג י א 5 ע רז ו 5 ט ע ן? ד ע נ ק מ א ל א ו י ך נ י ב ט אי י ג נ ע ד ר ו ג ג ע ן ל >ןכערליך צייג ען ד א מ י ט א י ו ש איין ש ט ר ע ב ע ן נ א ך ז י נ נ ל י כ ק י י ט ר א ם ז י ך פ ר י י ע ט ע קוי 5 ם ל >ן ם טינ ע ר נ י ע ש ר א נ ק ע ן ל א ו ו ו ע ר ד ע ן ק ^ נ נ ע ן - ד א מ י ט פ ל א ך ע ב ע ן ו ו ע ר ד ע ( 4 ר י ס ס נון ה יי ט ע? נ א כ גון אי י ג ע ו י י ט ע ד י ע ז ג י י כ ט ע ס זי ך או 7 ש א ן ה י ג א ו י ס ג ע ל ע ב ט ) איין וו^רט אער מעטהאדע דער תורה פארשונג : צווייא א 88 ענבארונגק ליעגק דיר נאטור אונד תורה 8 יר ביידע גיבט עם נור איינע מעט- ^ ד ע דער פז^רשונג וויא דער נאטור דיא ערשיינונגען דיר ם מאקטא דאשטעדען אונד דוא נור ריקקיו^ טם געזעטצט יעדער איינצעלנק אונד צו זאפםענדאגג ר צו ערשפוןהען שטרעבםט בעווייז דער וואהרהייט ז^דער מיעל'

215 ו ב ט ל נ ם ו מ ב ל י י ע י ר ו י ב ק ש ו ב ל י ב ו נ צ ב ו ו ל ה ו ע י ל ו ה נ ה ע ת ה ה י ה ד ו ת כ ל ע ת ה ב י מ י נ ו ר ו ח ו י ע ו ר ר ו ב ח ש ק ר ו ח ו ב מ ע ש י ה ם ב ק ר ב ה ב א ל פ י ש נ י ה ם י ש ר א ל א ח ר י ה ב ל ת י א ל ה ב ק י ב ה ל ב ב ו כ ד ב ר ה מ ה י ב ק ש ו ל י ה ו ד י ם ה ב ל ת י א ח ר י ש ת י 218 : מ ו ב נ ה ה ר ו ח ט ו ב י ש א ו ה ה א ח ת ל ה ם ט ו ב ת ו י פ ה ה ר ו ח ר ק ה נ ם ר י ם ב ס כ נ ה ה ח ל ק מ פ ל ג ו ת ב ת ו ר ב י ד י ה ם ה מ פ ל ג ה ה י ה ו ד י ם ב ע ת ו ו ל א ל כ ר ו ת ג ד ו ל ה ת ק י ם ה א ה ד ה א ח ת ו ת ק ב ל # מ ת כ ג ו ל מ י ם מ ה ר ו ח ה ז ה ל ע ו מ ת ע ל י ה א נ ש י ם ק ד ו ש י ם ו מ ז נ י ת א ב ל ו ב ז מ נ ו י מ צ א ו ה - ת כ ו נ ו ת מ א י ד ע ת! ו מ ז ה ו ע ת ה א ם ) ר ע פ א ר מ י ר ע ן ( ה פ נ י מ י ם י ד י י ה י ה ש ם נ ש י נ ם ה ב ר ק ר ק י ח ס ר ע ת ה נ כ ו נ ן ד ר ך ה מ ש פ ט ה נ ח ל נ ו ^ מ ד ר ש נ ב י נ ם # ה א נ ו ש י ת ו ה כ ר ה ל נ ו לנו ע ל? א י ז ה ד ר ך י ס ו ד ע ב ו ד ת פ ר ו ד ג ו ב ה ה מ ו ב י ל ה ד ע ו ת ה א ל ה י ם ל ד ע ת א ל? ה ז ה ו כ ד ר כ ם ב ע ו ד א ב ל ה מ י ת ר כ י ו ת ר ה י ה ד ו ת מ י ט ב י ת ק ר ב ו # ה א ק ן ר? ה ר ו ח ב ת י ע ת ה א י ז ה כ ב ר ה ש נ י ת כ י ר ו ש ת ע כ ר ק מ ו נ ח ל ה מ ל ו מ ד ה מ י ר ם מ ה ם י ח ש כ ו א י ן כ ו נ ת ם ) נ ע ר ף ( כ י א ל ה ה י ס פ י ק ש ה ו א ה ס פ ר ב ח ר ו כ ל ה ס ש נ ה פ ן א ו ל י כ חזיון ח פ ץ ל ה י ט י ב ל ה ם ה א ח ר ו ן ה ק ו ת ' ל ת ש ו ע ת ו א ם w ת מ ר ט ו א ח ת ו ה ד ר ך ע ל ב ו ת ו כ ל ד ב ר ו ה א ח ת ה ר ו ח ה י ה ד ו ת ל ה ו ב י ל נ ו ה י א ה י ה ד ו ת ה ז ה א ל ל א מ ע ב ר # ה ת ב ר א ו ה ח י ן # ב מ קו ם ב ש ו ם נ ק ר א א ו ת ם ל מ ע ן נ ל ף ל ש כ ו ח ל נ ו ה ש ת מ ש ב ה ם ה ה ש ק פ ו ת מ ק ר י א ו פ ן ה ר ש ע ה י ה ד ו ת ב ח י י ם נ ת ק ן ה ח י י ם ע ל ש מ ה ו ה ש ג י ו נ ו ת ת נ ך נ ל מ ד ם מ ה ם ו י ש ר א ל ע צ מ ו ת י ת # ה ת ג ך! ל נ ו נ ק ה ה ש ק פ ת ה י ה ד ו ת ד ב ר ע ל ה ' ל פ י ו ל ה ע ל ו ת י ד י ע ת מ נ ת א ו ת ה ג ו ר ל ו ה ש פ ה א ל ו ת ו ר ת ו ג ר ם ב ת ה ל ה ו מ ע ל ת ה י ה ד ו ת ע ל י ד י ה ת ב ל ה ^ נ ה ד ע ת ה ח י י ם נ ח ל מ ר ו ח ה ש פ ה נ כ י ר I של לודא החלםותיך תוכל ר ו ח להיות עוד ריפעס»ה ם ב ע בעצמה לבחון את ועחותיך והחלטותיך עטי חזיונותיה והמדרגה הגבוהה אשר תכונן יה בדבר הנחשב לר לודאי היא רק את שתוכל להגיד כל דבר נמצא כמצב כזה כו החלמתך היחח אמת ויציב הלא הוא כי כל החזיונות הנגליס יניך יוכלו להתבאר על סי הנחחך יחות דעתך וכי באופן אם חזיון אחד עומד לשטן להחלמתך ולזאת עליך ראשונה שות נסיון ובחינה בחקירה ודרישה על דבד החזיון הדעא למען יהיה ערוך לפניך f כפי הולת בכללותו ובאחרונה ני גם במקום ובל עוד לוכל לחדור בחוק ו א ח דו ת כל הזיון הנמצא בפועל בכל זאת ישאר החזיון בעצמו בתור מעשה שהוא

216 2 1 9 V ' חינ או י ס ג ע ל ע ב ט ה י י ט ע ג ע ג ע נ א י ב ע ר : א נ שי ם ד ק צו ם מ לו מ ד ה ט ר א ג ע נ ד ט היי ל יו ד ע ג טו צ ם ג ע ג א נ ג ע נ ק גו ר צ י י ט א י י ג ע ע ר ע ר ב ט ם י ר כ ט ע נ ד ע ד ל נ א 5 5 י י ע ר גיי ס ט ל א ז ע אנ ג ע ה ^ ר ^י ג ^ ה ג ע ד ע ן ד א ס נ ק ד ע ן צו ויי א א ו ג ב ע ג ר י ם 6 ע נ ע ג י י ם ט ג לי ה ע ג ד ע ר ש י ע ו ע א ב ט ע נ ד ג י י ס ט 6 י ר צו ג ע נ ע ר א צ י א נ ע ן א ל ס ו ו ע ק ק ען ד ע ן ז י ך י ו ד ע נ ט ה ו ם היי ל י ג ע י ו ד ק מ ו ט י ע וו א ה ל א י י נ א נ מ ת ^ נ א ג ע א ב ע ר פ י נ ד ע ג ד א י ם ב ע ס ט ק ש ט ר ע ב ע ן ה ע ל פ ק צו ד ו ר צ ש נ י י ד ע ן ט וי ז ע ג ד ב ע ציי ג ע ן צו ם היי ל ע? א ו נ ז ע ג י י ם ט אן או י ף - - ש א ט ט י ר ו ע ק ד א ם ם שו ל p ג ע ג י ג ט וו ע ג ע ד א ה י ן ד ע ס ד ק ג ע 2 א ה ר ד א ם א י י ג ע ר ל ^ ט ג ר א ב ע גיי ם ט זו 5 ע נ ד לוי 5 ע נ ד י ו ד ע נ ט ה ו מ ם ד ק ל ע ט צ ט ק אוי ם א ו ג ק ע ג ג ט גי ם ם! י ע ט צ ט ב י י ד ע ז י ך ם ג ר י נ ד ע ן א י ג נ ע ק אייג ען א י ם א נ נ ^ ה ע ר נ ד היי ל ע ד ע ן ד י ע ז ע א י ר ר ט ה ו מ ע ג ע ג ע נ ז א ט צ ע ע ב ק י ו ד ען - ~ א ו י ף ד י ע ז ק נ א ט ט ע ס ד י ע נ ם ם ל ע ב ע נ ם פ ר י ג צ י ם י ע ט צ ט? פ ע ה ל ט וו ע ל 5 ע ר ו י ע ש ^ ל מ י ג ע ן ר ע פ ^ מ י ר ק? גי 5 ט ג ע ר ף ווז^ ד א ר ץ ו ו ע ג ג ר ו נ ד אן סעת* איזט דער אן זואדרשיינ^יצקייט רוגרען ער שיינונגק דיינער דוא אננאזזטען דיינע נור אננאהסק וויעדער אויף דיא ש א ם 2 ע ט פר^ןנע נאסור צו ד ק זעלגער נער&ען האסט! אונד דיר דער האצסטע פא דיר צו ערציעגדע גראד פאן געוויססהייט ^בלייבט! זאגען צו קאננען t עם סערהם ייך ם זא ם דיעע אג- נאהטע וואהר ווארע ראם הייססט : בעאבאצטעטק ער שיינוגגק לאססען זיך נאך דייגער אננאהמע ערקלארען וויא דארום אויך נור איינע ווידערשטרעז* בענדע ערשיינונג דיינע אננאהטע אונהטבאר דוא אונד םא 5 ם דעסוזב צופאר דיר נור סאגליצע עו פאהרוגג איבער דיא דיינער פארשונג פארליעגענדע ערשיינונג צו מאצען האסם דאטיט זיא דיר! ווא סאגליך איהרער טאטא- ^ליטאט פארליעגע י וויא עניי* 7 אויך ווא אונד זא לאנגע דוא נאך ני 5 ם ג ע זעטץ אוגד צוזאטטענהאנג אירגענר איינער ם פאקטום פארליעגענדען ערשיינוטג ערשמאהען קאננטעסט דיא ערשייגוגג זעלבער דאך ס שאקטום בלייבט גאנץ זא דיא שארשונג דער תורה פאקטום איזט זיא אונז וויא היטמעל אונד ש דע ם פאקטא ליעגען איהרע פעשטיממונגען פאר אזנז דער תורה וויא דער נאסור טצטער גרונד : גאטט וויא דער נאטור אויך דער תורה קיין פאקטום וועגצולייגנען ווענן אויר גרונד אונד צויזאםטעגהאנג ניצם ערש אהעט אנער וויא דער נאטור זא אזיך דער תורה גאטטעם ווייז- תייט נאצצושפירען איהרע בעשטיסטונגק דארום צופאר איהרעם גאגצען אום- פאנג ערשיינונג אויפצונעהמען אוגד נאך איהנען איתרען צוזאטטענהאנג אוגטער אייגאנדער אוגד מים דעם פאן איו ע ק בעשטיממטען געגענשטאנדע צו ער- מיטטעלן דיינע אננאהטק וויעדעראום אן איהרען בעשטיסמונגען צו פריפק אוגר דיינע האצסטע געוויםסהייט אויר היער : עם פערהט זיך ם זא ם אב דיינע אננאהטע וואהר ווארע י וויא אבער דער נאטור ריר דיא ערשיינונג

217 220 ל f ר ו ח ה מ ד ב ר כ ן א ח ר י נ ק ר א ה ת נ ך ב ע ד ל א ח ק י ר ו ת ה ש פ ה ח י ד ו ת מ נ י א ו ק ד ם ל ט ו ד י ה ט ה ט ו ב ו ח ש ע ש ו ע י ם ר ק נ ל מ ו ד א ו ת ם ו נ ה ג ה ב ם ל ב נ ו ת י ד ם ע ל ו ל כ ו נ ן י ד י ע ה ש ל מ ח ב ר ו ח ו ב ר ע י ו ן דו ד ה מ ל ך נ ש ק י ף ע ל ה ט ב ע ב»^זן י ש ע י ה ו ה נ ב י א נ ק ש י ב ת ו ל ד ו ת ב נ י א ד ם כ ע י ן ו א ז פ ק ו ח ה כ ^ ז ן ק ש ב ת נ ק נ ה ל נ ו ה ל מ ו ד י ם ה א ל ה ע ל ד ב ר ה א ל ה י ם ד ^ ב ל ה א ד ם י ש ר א ל ו ת ו ר ה מ מי קי ר ה ת נ ך ל ה ב י ן ו ל ד ע ת ב מ ו ש ג נ א מ ן ו א ז ב ר ו ח ו מ ו ש ג ב ז ה נ ל מ ו ד ש ם ו ל ה כ י ן ה ר ו ח ב י ח ז ה י מ ל א כ ל ה ה ל כ ו ת א ך ב י ד י ע ה ק ד ו מ ה א ל ה כ ל כ י ל ק ו ח י ם מ ס פ ר י ה ת נ ך ו ב ה ג ד ו ת ל א נ ר א ה ר ק א מ ר ו ת ה ר ו ח ה ז ה ה ע ט ו פ ו ת ב ת מ ו נ ו ת ו ב צ י ו ר י ם מ כ ו ס י ם ט ב ל י ו א ז ה ב ט י ח ש ו ב ה א ח ד א ו ח ש נ י ל מ ו ד ך ז ח מ ב ל י ח ב ט ל א א ם ת ו כ ל ב ר ו ח ך ה פ ש ו ט ל ה ת נ ו צ ץ כ ג ד ו לי ה מ פ ל פ ל י ם ל א כ א מ ת ו ב ח י י ם י ס ו ד ם מ ב ל י ה ב ט ל א א ם ת ו כ ל ל ח ד ו ר ב ת ו ך ה מ ע ר ב ו ת ש ה נ ה ל ה י ה ד ו ת ר ק י ד י ע ו ת ע ו ז ר ו ת ל ח ק י ר ה ע צ מ ו ת י ת מ ב ל י ה ב ט ל א א ם ת ו כ ל ו ל נ ח ו ל כ ב ו ד מ ד ו מ ה ל מ ד ו ח י ט ב ל א ו ר מ ת א ח כ א ו ר ל ח ח ם ח ל ב ב ו ת ו ל ע ל ו ת ב מ ע ל ת ה ח י י ם ו כ ת ג י ע ו א ל ה מ ע ל ה א ז ה ז ת ש י ג ו ו ת כ י נ ו מ נ ת י ש ר א ל ו ת ו ר ת ו ו ה ח י י ם ב ת ו ר ח ו ת ם ת כ נ י ת ת ו ר ה כ ז ה מ ל א כ ל ע ל ר ו ח ג ד ו ת י ה! ר ו ח א ח ד כ כ ל! ט ב נ י ן ה ל ש ץ ו ה ש פ ה - ב נ י ן ע ד פ ע ו ל ו ת ה ח י י ם ר ו ח א ח ד ש פ ע ר ו ח א ל ה י ממעל! ז ה י א ה פ ע ו ל ה ה נ א מ נ ה ב ע ד ת ל מ י ד י ה כ מ י ם! א ב ל ת ו צ א ו ת ד ע ת (פאקטום) כמו כן בחקירת ההורה : היא נמצאהבסוע^ כמו השמים והארץ בתור מעשים שהם (פאקטען) מונחים לפנינו חקיה ומשפטיה בתורה כמו בטבע הסבה הראשונה: ה' כמו בטבע כן בתורה לא נוכל פור בדבר שהוא בפועל אף כי לא נוכל לדעת ולהבין את הסבה והיחס אבל כמו במבע כן בתורה עלינו לחקור חכמת ה' להשיג ולקבל את משפטיה כתחלה בהקיפם הכללי בתור חזיון ולפיהם נ^יעד את היחס והקשר האחד עם השני ועם הענין הניעד על פיהם לבחון את החלטוחיך עוד הפעם על פי המשפטים הה והתוצאה דצדאית שלך חנאמנה ביותר גם בזח : הכל דצא כו החלטתןי היתה אמיתית אכן כמו בטבע ישאר החזיון בתור מעשה שהוא (פאקטום) אם גם לבין ותכיר אוחו היטב לסי יסודו ויחוסו יען מציאותו איננה תלויה בחקירתך רק בהןך * כן גם לפניך משפטי התורה בתור חוק גם אם לא חקרת ודרשת ומצאת יסוד ויחם להם ומלאת הוצק איננה תלויה בתנאי ד^קירה רק החוקים תחת חלק העדות אשר תכליתם הכרח וחיי רדגש המה ישארו בעצם בלי שלימות אס יהיו כלי חקירה והתבוננות כזאת

218 221 'll - ' ר מ '1 1 - \» - A י - יי ^ ' ' - ' " 7 ש א פ פ ע ט מו כ ס די א ג ע ה ט ען ל ע ב ען ש >ןפפ ט ל ע ה ר ע אוי ם תג ך איינ ען די א אי ה ר וו ע ג ז י ה נ ע נ י מ ט ע ר ה ע ר א ב ג ע ע ר ב ט ע ן ז י ך ש פ ר א כ ע 5 י ר ש ט ו ד י ר ט א ה ד טי ט או ג ד ת נ ך ג ע ל עז ע ן א י ב ע ר קוו ע ל ל ען ג י ב ט ב ע ג י נ נ ע ן ד ו ר ך ם פ ^ ל י ר ע ן היי ל ע אי י ס ס ע ר ע ן ר א ה ט ע נ ם א ג זי כ ט ע ן ש ט ו ד י ר ט ג א ט ט ד א ם אי י ג ע ר ב ע ג א ג ג ע ן! ש פ ר א ך א מ ו ז ע ט ע נ ט גיי ס ט ד י ע ז ע ר וו א אי י ג ע גי 5 ט א נ ז י 5 ט ע ן י ו ד ע ג ט ה ו ט ם ש ס ת ג ך ב ע ג ר י 15 פ ען ד א ר וי ם ג ע ז י נ ד י ג ט א י ז ט א י ב ע ר מ ד ר ש י ו ד ע ג ט ה ו מ ם ווארד ד א 5 ע ר ג ם ע ן י ו ד ע נ ט ה ו ם 2 י ר א ג זי 5 ט ו ו ע ל ט י ו ד ע נ ט ה ו ם ו וי ם ס ע נ ש א 5 ט טי ט אוי ם מ ע ג ש ה י י ט זי ך ש פ ר א 5 ק ע נ ג ט ג י ם ם א ל ט ע ר ט ה ו ט ס ג ע ל עז ע ן ש פ ר ע 5 ע ג ד ע ן 5 א ר ש ו נ ג ע ן י ש ר א ל ע ר ק א ג נ ט ל ע ב ע נ ס ו ו י י ז ה י י ט ע ר ס ט 1 או י ס א ו י ם ג א ך ז י ך ג ע ש י ק ק ע ר ה א ב ע ן ד א ם ג ע ב ע ג ר י פ פ ע ן געש>^פ 5 ט ג ע שי 5 ט ע א לז א ת ו ר ה ד א גן א וי ס ש פ ר ו ך וו א ם טי ט ד ו ד י ש 3 ע ר ג א מ מ ע ן ג ע א 2 5 ג ע ט אוי ם ת ג ך א ה ר ע א ש ט ו ד י ר ט ם א וי פ ב וי ז י ג נ ע ל ע ה ר ע ג א ט ו ר דאגן א י ב ע ר א ג ג ע ש ו י ט טי ט ג א ט ט ג ע ש ^ פ פ ט צו ם א ל ז א וו ע ל ט ת ג ך ג יי פ ט ד א ג ן טי ט נ י ב ט ג ע ש ט א ק ק ס ט ה ע א ר י ע ן א י י ג ע ר טי ט ג ע ו ו ע ק ק ט ב ע ג ר י פ ף ווי ם ס ע ג ש א ט י ש ע י א י ט י ש ע י ט ע ג ש ג ע ב ר א כ ט אוי ג ע י ש ר א ל ה ל כ ה טי ט אוי ם ת ם פו!^ר אויםזע טצעגד א י י ע ר ז א ל כ ען א ו ג נ ע ק י מ ט ע ר ט ט ע ה ר ט א צ י א ג ע ן צי פ ל ע ע ן ש טו דיו ם ג ל א ג צ ע ן ו ו א ה ר היי ט ג י י ס ט ע ז א ל כ ע ן איי ג א ג ל ע ג ו ג ג ג י י ס ט א י ד ד א ג ד ה אייג ען גון 6 ע ר מ ^ ג ע ט ב ע ג ר י פ פ ע ס די ע ז ג י כ ט ם דאגן ב ע ג ר י פ פ ם א ו ג ט ע ר ל ע ב ע ן י ר א י י ע ר ם ד ע ן גי 5 ט וו א ם גיי ס ט ע ש ם ש ט ו ד י ר ט ג י ב ט ס ב י ל ד א ב ע ר אי הן א ו י ס פ ע ר ה י ל ל ט ע ר א ו נ ב ע ק י מ מ ע ר ט א ג ן א י י ג פ א כ ה י י ט ה א ל ט ע ן פ י ר א ו ג ב ע ק י מ ט ע ר ט ד ו ר 5 א ר ש ט או נ ט וי ג לי ך א י ה ר צו ו ו ע ר ד ע ט צו ם ל י כ ט ע גו ר ג ל א ג צ ען פי ר c h t א ב גון א י ד ר ג י ^ ה ע ר א ע ן ש פ י ט צ י ג ד י ג ע ר א ב ע ר ג י כ ט צ י ע ל א ץ הי ל םווי ם ם ע ג ש א פ ט ען 5 ע ר מ א ג ע ט ש יי ג 5 א ל ל ע ו ו א ה ר היי ט ^צור ד צ ל די ג ע ג ד ע ן 6 י ר איי ג צ ע ל ג ע ן א י י ע ר ע ד י ס פ ו ח ם אי י ג ע ג ע א ו ג ב ע ק י מ ט ע ר ט א ב א י ה ר ג ץ פ ר ^ ^ ז ע נ ט א צי ^ן ו ו א ר מ ע ה א ה ע א י ה ר ל ע ר ג ע ט א י י ך ל ע ב ע ג ם j א^ם 8 אקטום ר א שס ע ה ט ווענן יי א זיף אזיך נאך ני 5 ט נאך ג רונ ד אונד צו- ז א ט ט ענ ה אנג ע ע ר ק אננ ט האס ם איהרע עקסיס טענץ ני 5 ט דיי ד דיינ ע פאר שונג בעדיגגט איזט ז^נדערן או מגעקעדר ט זא שטעהען דיר אויך די א ב ע ש טי מ טונגען ד ער תורה ם ג עז ע ט ץ ד א ראטטעס ט דוא אויף נ ^ ך קייג עד ג רונ ד אונ ד צוז א מ מ ענ ה אנג ערפאר ש ט אונד דיינ ע ער פיללונג איזט גי 5 ט רורף דיינ ע פ אר שונג ב ע דינג ט נו ר דיא ג עז ע ט צ ע דעו* קא טעג^ריע ע דו ת ם ער ק עגנ טני ס ם אונ ד גע פי הל םגען ער צי על ענ ד < ב ליי ב ק וועזענ טליך אוגפ^ללקאמ מען או ע ע ז צע פז ץ שינ ג

219 222 %עת כזאת בחיים אם נטעינה על יד' בחי ספר! בת' ספר כעד יהודים! לחנך את ילדי בני ישר להיות י חי די ם בני ובנית היהדות כפי אשר למדתם להשיג אותה בדה ולאהבה כחיי חים י שפת התנ ך כמו שפת ארץ מולדתכם להכיר אותן לא שורן ללמק להגות כשתי השפות נם יחד לאמן לבם הרגש ואת רוחם לחשוב ולהתבונן לתת להם כתבי הקדש לתורת החיים ולהכשיר או ת ם כי יקשיבו דבריהם ויקימו ויקבלו אותם לשמור ושות לפקוח את עינם להביט על התבל ומלואה מסביב למו כי היבל ה' ואת עצמם כתור עבדי ה! רות לטו אזן לשמוע כתולדה כי היורת החנוך של כל האנ שים בודת הים כזאת ו ל ד ^ ת אותם אז מדתורה והש ס למען יקהו את התוצאות מהם ונן את החיים עי עבודת הים הרוחנית הזאת ולהשיג ובד ולאהוב או ת ם עד כי ישמחו על שם יהודי ועל החיים הנוסדים על ש ם כזה מבלי הבט על הג והטחסור אשר יסבלו על ידו _ Q3 ילמדו בבית ספר החיים כזה למודים כה אשר בקרב הימים יהיו משען ל ח מם כמו ל פני ם אשר כל ה היו רק אמצעים בעד החיים ולא התכלית ~ לל מדם כי ערך החיים איננו לא לפי המצב העושר הזוהר החיצון רק לפי ערכם הפנימי לשם תעודתם להיות עובדי הים ולא להכניע את הובות שם תעודתם תחת דרישות התשוקה החמדה הוה והשעשועים אך נהפוך הוא ואז עד אשר בתי בני ישר יבנו מבני ובנות ישר כה לבקש ולהפציר כבתי הוריהם לבל יפריעו את פעולות בתי ה ס פ ר לבל יקטפו ולבל ימיתו כלן ת רוח או ברוח בער את הנטיעים הרכים ברוח בני ה ם להפיח נם כן רוח נדיבה בלב ההורים ובמלץם אשר נמנע הוא לפעול השנה נאמנה למצער להשתדל כי יוקירו ובדו הדבר האם על t' זה לא ישתנה ישר לטוב? אחרת תהיה בישר את זאת יוכיח לנו זמננו באותות ובמופתים תבי ט כה כעצבון ת ה ידידי ורעי - הן אמנם הזמן יפיל אימתה ופהד כהפחד של ש ע ת חבלי לדה אבל הפחד הזה כבית א ש ה יולדת טוב משלות ה ש ק ט אבל בלי שמחה ובלי תקוה בבית א ש ה עקרה ולוא נם יארך זמן חבלי לדה בדורנו ובדור כנינו ואולי נם בתקופת חיי נכדינו הלא דור רביעי ישמח על ד^ילד יןלד לנו אשר יראה אור וחיים נאמנים שם הילד הזה יהדות מכרת את עצמותה! הזמן ישא בנךבו?ידי

220 2 2 3 ל ע ה ר ע או ג ד ב וי ד א ר ט ה י ן ב ע ג ריי ען ד ו ר ך א ג ג עוו ע ה ט ד א ס ר ע ז ו ל ט א ט ע פ י ט ש פ ר א 5 ע גיי ס ט ג ע ל א נ ג ט ב י ז ד א ם ל ע ב ע ן ע ר 6 י ל ל ט! ם ו ו ע ר ד ע ט ט ה א ט ע נ ב ו י איין א י ה ר א ב ד ר ו ק ק ג י י ס ט! ד ע ס ל ע ב ע ג ם י ש ר א ל ם ז א ל 5 ע ר א ל ל! ג ע ש י ק ק ל ע ה ר ע 6 אן ד ו ר ך ד ע ט איין ג י י ס ט ^ 5 ם ווז^רע ז ^ ל כ ע ר ג י י ס ט ע וו ע ר ק 5 י ר א ל ל א י י נ ק! ו וי ם ס ע ג ש א 5 ט 5 ע ר פ ם ל א נ צ ט I שו ל ען 5 י ר יו ד ען 1 ק ו ו י ס ס ע ג ש א פ ט ד א גן די א יוגג ען ע ר צ ^ ג ע ן יו ד ען ז א ה ג ען ווי א א י ה ר ע ר ק א ג ג ט ד א ם ש פ ר א 5 ע ל ע ה ר ט גען אי ה ר די א ל ע ב ע ן אי ה ר א י ה ר ב ע ג רי פ ען ר א ם יי ג ג ע ר! ל ע ב ע ן ש פ ר >ן ס ס לי ג ג ע טן^ 5 ט ע ר ן ד ע ס א ב ע ר די> 1 ג ק א י י ע ר ל ע ב ע ג ם ל א ג ה ע ר ץ ש ר י 5 ט ען 5 א דיג א ו י ג ע ג א ט ט ו ו ע ל ט ג א ט ט ע ס ד י ע ג ע ר! ר 1 גג אוי ם א ל ל ע ר ת ו ר ה ד ו ר ך ד א ם ג ע ^5 ג ע ט א י ר ד מ ע נ ש ע ן ש ם ת ג ץ ם ל ע ב ע ן ר א י ה ר ע ר א ה ר א י ה ג ק 6 י ה ל ע ן א י ה ג ע ן ה י ג ד ו ר ך א ג ש ו י א ו ע ז ע ל ב ם ט צ ^ ז א ל נ ג י י ם ט ע ר 2 י ל ל ט ע ר ב ע ג ר י י ^ ע ן א כ ט ע ן ל י ע ב ע ן יו ד ע א ל ל ע ר א י י נ ג ע ר י י ה ע ט ד א ם ע נ ט ב ע ה ר ו נ ג ל ע ב ק ע ^ ט צ ע ן ג א ט ט ד ען ז א נ ן ל ע ב ע ג ם נ ע ל ע ה ר ט ד י ע נ ע נ ד ע ן א נ פ א ר ו נ ג ע ן ל ע ב ע ג ס אייג ען א י ה ר מ ך ד ו ר ך א י י ע ר ש ו ל ען? י ו ד ע ג ט ה ו מ ס א כ ט ע ן לי ע ב ע ן ג ע ל ש נ ט ש פ ר א 5 ע גי י ם ט א י ה ר א ק ג ע ש י צ ט ע ר ע ז ו ל ט א ט ק בי י ד ע ן ל ע ה ר ע ו ו א ר ט ו ו ע ל ט ז ^ ל כ ע ר ג ע א ^ פ פג ע ט ג א ט ט ע ס ד י ע ג ס ט א י ה ר ל ע ב ק א ו ם ת ג ך ם ד ע ג ק ע ן 6 י ר ווי א ד ע ג ק ע ן ד א ם 6 ע ר ג ע ה ם ע ן זי ך ג א ט ט ע ס ו ו ע ל ט ג ע י ע ר צ א ל ע ב ע ן 1 - זןן ל 5 ע פ י ט ט ע ל ו ו ע ר ט ה ב ע ר ו פ ם א ו מ ג ע ק ע ה ר ט ו א ל ב ען י ש ר א ל ם ז * ן הנ ע ן ט ע ל ט ה ע ר ק מ ר ט ן ן ד ט ק ד ע ן ש ל ו פ פ ע ר ע נ מ ב ע ג רי י פ ע ן ט י ם ם ט ע שו גי 5 ט נ י נ ט היי ו ע ר ן ע ד ל ע נון אי ה ג ען י^^ל^ א י י ג ע ר ע ר צ י ע ד א נ ן ד ו ר ך ג א ט ט ד י ע ג ם ט א וי ם א י י ג א נ ג ע ל ע ג ט ג ע ל ע ה ר ט אוי ם ז ^ ל כ א י ה ר ד א ם ם ל ע ב ע ג ש ו ל ע ווי א ז א ג ן נ י ב ט י ו ע ע ן פ ע ה ר גי 5 ט נ א ך נ א פ ע ן זי ך פ י ט א ו ג ט ע ר ר י כ ט א י י נ ס ט ל ע ב ע נ ם ע ר 6 י ל ל ו ע נ א ך ש ט א נ ד א י נ נ ע ר נ א ך 5 ריי ען א ל ל ם נ י 5 ט ה א ה ן נ א פ ע נ ס ב ר ^ ו ו ע ר ב ב ר א ו ו ע ר ב ר י י כ ט ד 1 ם ל ע ב ע ג ם ג ע ה א ל ט ציעל אי ן - - ג י כ ט פ א ר ו נ ג ע ן א י ה ר ג ל א ג ץ ע ר 2 י ל ל ט ק ב ש ו פ ם זי ג ג לי כ קיי ט ג ע מ < ^ כ לינ קיי ט א ו נ ט ע ר ג ע א ר ד נ ע ט דאגן ט < ן כ ט ע ר ן ע ר מ י ע ט אוי ך א נ ם א י ה ר ע ר פ י ט ע ל ט ע ר ן איי זי ג ש פ ר א פ פ ק פ ^ ג ל י ך א ץ ו ו ע ר ד ע ן - ^ ע ל ט ע ר ן ^ ך ב י ו י ש ר א ל ם ה י י ו ע ר א ו י ס ר נ ד ג ע ^ ל ע ה ע ט ג ע ב ע ט ד א ם ם א י ה ר ע ר דו מ פ 6 ען ב ר ו פ ט א כ ט ו נ ג י ש ר א ל? גי 5 ט ש ט א ר ע ן ד א ם גיי ס ט * צ ע ד ק נ י ק ק ע ן ק י נ ג ע פ י ט ה א ג ג ע 5 א 5 ט ד א ס וו א ע ר צ י ע ל ט ד ם

221 ייז- י יהלייין - ב ק ר ב ו מ ח ש ב ו ת י כ י ר י כי ר ק ה א מ ת י ה ו ד י? מ כ ס א י כי רו י ק ט י נ ו א ז רגע מ ש ו א ו ת צ ד ד י ו ת מ ע מ ד ה ע ר ו ב ה ל ה ש י ג ה ר ו ח כ י ש ו א א ם ב ט ו ח ה מ ע ש ה ו י ק נ ה ה פ נ י מ י ת ה י א מ ה ה ה ו ר א ה ת נ ך הי ה דו ת ה ז ו יומין ו י כ נ י ע ו מ פ ל ת ה ב ז מ נ נ ו ו מ צ ב ו ל ק ל ו ט ב ע ד ב ר ו ח ה ש ת ד ל ו ת ו ל ו ל כ ב ד ה י ד י ע ה י ה ד ו ת ו מ ס פ ר י ה י ה ד ו ת ה ל ק א ז? זה כ י ו ל ה ו ק י ר י ת ע ו ר ר ה ח כ מ י ם ב ע צ ם ה ת ו ר ה כ י ו פ ת ר ו ן א ל הל א ה ד ב ר ה י א ה א י נ ם ת כ ו נ ת ה ע ד ע ל י ו הי א ב ל י ה ה ש ת ד ל ו ת : ש ע ל י נ ו י ס ו ד ל מ ו ת ר ל ב נ ו ת ה ש א ל ה : ה ש א ל ה י ה ו ד י ם ה ז ב ר ו ח י ב נ ו מ ה ל כ ב ד ו ב ל י ל א י א מ י נ ו ה ח י י ם ז ה מ ח ו ץ ו ה ש ם ו ל ה ש י ג ל פ ו ע ל י ס ו ד ל מ ו ל א ג ם ו ל א ל י ה ד ו ת מ ס פ ר י מ ס פ ר י - ת נ ה ל ב ח י י ם ר ק ו ה ה ש ת ד ל ו ת ה י ה ד ו ת א ו ת נ ו כ י ל ח נ ו ך א מ ת מ ת ק נ י א ל ה כ מ י י ל כ ו ה ז ה ד ת ה י ה ו ד י ם א ל ה ח י י ם ה ב ה! ת כ ל י ת א נ י מ ש א ל ו ת י ק ח ו ל א ת ו ר ת ) ר ע פ א ר מ ע ר ( מ ק ו ר ה א ח ת : ה מ ט ר ה ו חיי ם כ י ר ק ב ת ו ר ל מ ו י ד ע ו ב ז ה ע צ מ ם כ ע ד ב ה ר ו ה י ה ד ו ת מו ש ג ו כ ה מ צ י א נ ו ה מ ה א ב ל ו ל ע ש ו ת! ל כ ם ל ב נ י כ ם י ד י ו ם ד ב ר כ ל ל ד א ב ו ן - ה מ ח ז י ק י ם א ח ר י כ ם ה ר ו ח ו ל ב נ ו ת י כ ם ע ד ו ם כ י ה י ה ד ו ת ל ע ז ו ר ת פ א ר ה ה נ פ ת ם ב ת ו כ ו מ א ו ת ע ל י ו - לי ה ר ו ח נ ד י ב י כ י מ י ל פ א ר ל ה ר ו ס ל ב ב נ ו ע ו ד מ ה ה ר ג ל ת ו כ ל ו מ י ה ס פ ר י ם ה א ר י ת ן י ס י ר ו ק ד ו ש ה ל א גרזן א נ ש י י ת ן כ ב ר כ ב ר י ת ו ל ה נ ח י ל ה ב ה ם ו ת ש י מ ו מ י ד ו ל נ ת ו ץ נצ ח ס פ ר ל ב ו ר ג ל מ ר א י ה ם נ ש כ ח ע ל ו ת פ ק ח נ ה ה י ה ד ו ת י ד י ל ל מ ו ד ע י נ י כ ם ו ה ח פ צ י ם ה ה ר ג ל ו ת כ י ר ו ל ה ר א ו ת ל פ י ו ל ל מ ד ב י ק ר ה ת ח ש ב ו ל ד ע ת ה ח י י ם א ל ל ח ש ו ב א ם א ם ל ב ב ב מ ו ש ג א י ש ע ו ד ו ל א ע ל פ נ י ו ת ל י ה ד ו ת ס פ ר י מ מ ק ו ר ה ה ש ת ד ל ו ת ה כ ל ל ל ה נ ח י ל ה י ה י ה ל ב כ י ן ר ק ו כ י ה ת ו ר ה ל ה ם ד! ל ד ע ת ב ח ו ץ מ י ע ל י כ ם מ א י ר כ י ל מ צ ע ר ה נ ב י א י ם נ ת י ב ל א ה כ ב ל י ם י ת ן י ד מ ו ז ו מ ט ה ל ה ו ש י ט כ י ה א מ ת ה ע ת י ק ל ש ט ו ר ה נ ח ל ת ם ר ק ג ב ע ל ל ב נ י כ ם ו ה כ ת ו ב י ם ע ו ז ל פ ע ו ל ה י א ו ל ש ו ם ו ת ע צ ר ו ל ח י י ם ל ו י ת ב ח י י ם ב ע ד חן י ד כ ם ח י י ם ו ת ב ח נ ו ו א מ ת מ ר א ש כ י נ 5 ר מ י ה פ כ ת ם לו י ע ן ו ב י ע ן מ ר א ה ו י ת ן ו ת פ נ ו עורף כ י נ ו ש א י ה נ א ק ע ו ד מ ב ט י כ ם ה א ם ד ג ל ו א ש ם ב ה י ו ת ם י ע ן ת ח ש ב ו א ל י ו ה ו א א ם ע ו ד ה כני! כ י ה ד ב ר מ כ ו ס י ם ל א ה ז ה א י ן ה פ י כ ל כ ל ש 1 ח ה א ם ב א ב ק ו ת ב ח נ ו ש ד י מ פ נ י ה ב ג י ן ס א כ ק ר ק ת ו צ א ו ת ב ב ג ד י ה ז ה ש נ ו ת ל ה נ י ף ה ד כ ר ז ה י ב ו ל ע ה מ ע י כ ד ז ל ל חו ם

222 א ו נ ז ע ר ע א י ז ט ווי ר ד צ י י ט א נ ם ^^נגס טל 7 ז ע ה ען ווי א וו ע ר ד ען די א ' ב ם ע ר ד י ע ז ע א ט ר ת י ז ע א ב ע ר מ א ג וו ענן די א א ו י ך א י מ מ ע ר הי ן 3 ריי ר ע * וון א ו ר ע נ ק ע ל ג ע ר ו נ ג ע נ ע ן י ו ד ע נ ט ה ו ם ד א ם מ א ם לי 5 ע ט י ט! ד י ע ז ע ז י ך ק י נ צ י י ט א ו נ ז ע ר ע ר 2 ר י י ק א ץ נ י 5 ט י ש ר א ל ז א ק ר י י ו ע נ ס ש ט ו נ ד ע א י י ג ע ר ה א 2 פ נ ו נ ג ם ל א ז ע ר ר ע נ ק ע ל ז י ך ק ר י י ו ע נ ם ל ע ב ק אן ד א ד י ס ט ע ר אן א י י נ ע ר ג ע ב ^ ן ר ע רי ן ת י ו אונזער 3 י ה ר ט מיין א ו נ א ב ו ו י י ז ב א ר 5 ר י י נ ד ג ע ב ^ ר ע ר י ן א ב ע ר ר א ם א ע ס ט א ו נ 3 ר ו 5 ט ב א ר ע ן א ו נ ז ע ר ע ר ק י נ זיין נ א מ ע א י ז ט נ א ך א י ב ע ר ד ו י ע ר ן ז א ו ו ע ר ד ע ן ר א ם ^ לי כ ט : ש ט ר ע ב ע ן : מ אן ק א נ נ ט א ו י ף מ י ר ד א י ו ט ^ ל ע ן ט ה ו ם ם א ו ם זיי ג א כ ט ע ן ג רו ג דיי אי י ג ע ד ע נ ק ע ן ז ^ ל א י ב ע ר ש ע ט צ ט ע ן ב י ר ג ש א 5 ט ב ע ג ריי ע ן ט ר ^ן ג ט טי ט ז י ך ג י י ס ט וו ^ ה ל א ן! וו ענן ע ר ם ט צי ע ל ל ^ ז ע ן א נ פ ^ ר ו נ ג ע ן ש ט ר ע ב ע נ ם ר איגג ען ע ר א י י נ ג ע ג א ע ע ן ע ר 5 א ס ם ט ע ע ר ו ו א 3 ען י ו ד ע נ ט ה ו ם ד ע ן פ אן? איז ט ו ו א ה ר היי ט ז ע ל ב ס ט צ י י ט ר א ם אן ל ע ב ק ב ע ג ר י י פ ע נ ד א 2 י ר ע ר פ א ס ס ע ן ר 5 לי כ טי ג ע ן ג יי ס ט א י נ ם ב עוו או ס טזיי ן גו ר א ו י ף זיי א ד א ם ל ע ב ע ן ר א ם איו ט ו ו ^ ל ל ק 6 ע ר ג ע ב א ו נ ט ע ר ה א נ ד ע ל ג ם א ו י ג ע נ ב ל י ק ק ם ב ע ג ר י 3 ף ע ר ב ו י ע ן ד ע ד 3 ר א ג ע : וו א ם בין א י ך ד ע נ ן י ו ד ע? ^ 3 ט ט הי י ל ז י ך ר י ק ק ז י כ ט ע ן ד א ם ג ו ר תו ר ד מ י ר ד ל>}זוגג ד י ע ז ע ר 5 ר א ג ע ל ע ה ר ש טי ה ל ע ן ת ר ך א י י ג ע נ ע א י ץ י ו ד ע נ ט ו צ ם א ר ב י י ט ע נ צ ע ר ר ג ל א ז אי ם ע ר ב ו י ע ן ש ר י 3 ט ע ן נ י ב ט נ י 5 ט י י ד י ש ע ר ק ע נ נ ע נ ג ע ל ע ה ר ט ע ן ג י י ס ט ע נ י 5 ט ר ע פ א ר מ א ט ^ ר ע ן אוי ם 5 ע ר נ י כ ט ק ד ע ן ש ר י 5 ט ע ן ט ע ה ר ד א ס ע ר י ד א ג ן ו ו א ס ז י ך יוד עג י מי ם ם ע ן ג לוי ב ע ן 5 י ר צ י י ט נ י ב ט א י י ס ם ע ר ע אוי ם ד ע ן ש רי ט ען א י ת ר ע ן ש ט א ג ד פ ו נ ק ט א וי ם ם ע ר י ו ד ע נ ט ו ע ט ע ר ו ו ^ ה ל ע נ י י ד י ש ע ר ווייז ען ז ^ נ ן ז י א ת נ ך ל ע ב ע נ ם ד א ם ו ו י ר ד דיי ט א ו י ם ל ע ב ע ן 5 י ה ר ע ן ג ס ע ג ק ש ם ם ל ע ב ע ן ד ע ג ע ל מ ע ר ח ג ן י ו ד ע נ ט ו ע ר 3 א ס ס ע ן צ י ע ל ע וו א נ ד ע לן ד י ע ז ד י ע ז ד א ם ע ר ציי ג ע ן ג א ך ר א י י נ צ י ג ע ד א ם א י י ג צ י ג ע ו ו א ה ר ע או ר קו ו ע ל ל ע ש ט ר ע ב ע ן י ו ד ע נ ט ד 1 ם ש ט ר ע ב ע ן ג ו ר א ו ר א ל ט ע ן : ל ע ב ע נ ה א ל ט י ג ע י ו ר ע נ ט ת מ ם ב ע ג ר י פ ף א י נ ש ט י ט ו ט מ י ט ג ע ב ר א 5 ט פ י ר : ל ל מ ו ד ^ ל מ ד ל ש מ ו ר ו ל ע שו ת א ב ע ד ל י י וו א ה ר 3 ע ר ד א ס ם א י י ך א ל ל ע ן די א א י ד נ א ך ט ר י י מ י ט י ו ד ע נ ט ו צ מ ע מיינ ט^ ד א ם א י ד ד א ו י ם ג עוו א דנ דיי ט ע ר ע ר ב ע ט ד ו ר ך ג ע מ א דג דיי ט ו ו י ע ע ר ב ע ן ג ע ד ע נ ק ע ט ד א ס ם אי י ך אויג ען ט ר ד ו ד ך ד ע ן ג י י פ ט ק >ןננ ט אי ד ר ז ^ ^ ד ג ע ן ט>ן 5 ט ע ר ן מ י ג ט ע ג ם ר י י כ ט 3 ע ר 1 אוי 6 גי ג ג ע ן א י ד ע ר ק ע נ נ ע ט ע ט 6 ע ר ע ר ב ע ן ד א ם ם אי ד ר א י י ע ר ק ש ר י פ ט ע ן ש ד י פ ט ע ן תו ר ה ד ע ד נ ב י א י ם כ ת ו ב י ם ד א ם ם א י ה ג ע ן גיי ם ט ד א ו ו ע ה ע ט ל י י כ ט ע ש ט א ב ו ו ע ר ד ע אי ם ל ע ב ע ן ^ 1 6 ד א ם ם אי ר ר ע ד ע ל ן ד ע נ ע ן א ו נ ט ע ר

223 ^ H ^ - V יי ^ - **? -^- יי ' י *^ " ' - ג י * ^ "^ ' * י V r ג ל ל ח ו ם ב ע ת ל ה ו ק י ר ל נ ו ו ע ל נ נ ד ה ט ו ר ח מ ה ה מ כ ו ס ה ל ה ש ל י ך ח י י ם ע ו נ י ב ח ס ד י ו ל כ ב ד ז ה ו צ ר ה ל ט ה ר ל ח מ ו כ א ב ק ר כ ו ש א ך א ם כ מ כ ס ה ה ז מ ן נ ת נ ה ל נ ו ה ת ע ו ד ה ה ע מ ל א ל ה ה ס נ ו ל ה ח ו פ ש ו ד A ל א ד ה ס נ ו ל ה ב ע ד ה ב כ ל י מ פ נ י ו ש מ ח ת א י ן כ י א ב ק י ב ל ו ל נ ק ו ת ו ה מ ל ח מ ה ב ע ד נ ו ו ל ב חון מ ע ל י נ ו ל פ נ י ם ל ה צ י ל ו ל ה ח ז י ק מ כ ו ס ה ח פ ץ ב ו ה חיי ם?? כ ה ו ע א א ם א ו ת ה כ י ו ת ר כ א ב ק ל מ ע נ ה ע ד ר ק ה א ם ה א ב ק כ י ל ד ע ת ב מ ר א ה ל ח ש ל י כ ה ו ה ק ר י ב ו נ ח פ ו ץ ל כ ל י כ ל א _י ח ש ב ע ל מ ה ז ה ה ח י ן 5 ל ה א ך ב נ י מ י ן א ב ו ת י נ ו א ה ו ב י : - ל ^ ה נ נ י ה נ ל י ו ן שו כ ח ה ז ה ב י י ר א ה ר ק א ו ת ן ה ש מ י ם ו א ז נ י ך י ש מ ע ו ת ש מ ע נ ה מ ש א ל ו ת ק ו ל ן ל ב ב י א ל ה ש ו כ ח כ י א נ י ר ק כ י כ ו ת ב א נ י ה נ ס י ו ן ת כ ב ד ע מ ך ר ק ב א ו פ ן ה ל א ע י ן א י ן ב ל ה ת ו ך ב י ע ד ינועו ג ם מ צ א י ש י ג כ ז ה ה ז ה ה ו א א ל י ך ע ל א ח ר ע ל ז ע צ ה ו ת ו ח ל ת ) א וי ט >4 ר י ט ע ט ( ב ה ת א מ ת נ ה פ כ ה א ו ת ה ב ר ו ר ה ה ש ק פ ו ת ל ס ל ו ל ב י ח ו ד י ו פ י ע ח ב ל י מ צ ד ו י ע ר י ה ו א ב ר ם ל ו ב י ע ת ה ל י ב כ ל ל ש ל ל ה ט ו ב ה י ה ד ו ת ד ר ך ה מ צ ב ת ו כ ל א מ נ ם ה ד ב ר ש ל ל ס מ ו ך א ו ר ה ע נ י נ י ם א מ ת ו ח י י ם י ד י ר י היקר ואז נ ם ב ע ת ל ה ב ל י ב ת י פ ק י ד ו ת ה ר ו ח נ י י ם א ח ר ת בעמנו ש נ ו כ ל ל ס מ ו ך עליו ו ב י ה כ ל ר ק ה ת ק ו נ י ם ע ד ה ה ד ב ר ל כ ל ה ^ ר צ ב ע י ם ו ע ד ה כ י כ ט ה ר ת ה ב א י ן א חד ח י י ם א נ ח נ ו ב ז ק ג א ו ן ה י ו ל ד ה א ח ד ל ע ו ל מ י ם ב ה ג י ע ו ה נ ה ו ו נ ש א ה ר מ כ ם ה מ ע ש ה ה ד ו ר י פ ר י ז ו ר ק ל ת כ ל י ת ו ע ת ה ב ו ב י ת ב ע ב ו ד ת א י ן ע ד ב ת כ ו נ ה א ל ה י ם כ י ה י ה ו ד י א ח ר ת? א י ש ו ב א מ ת ת ה ה ב א ו ת ס פ ר ח ב ל י מ ה ח י י ם כ ט ב ע ל ד ה י צ א ו ד ^ א ו נ נ ת י ה נ ם מ ז מ ן כ ב ד א נ י ל מ ר א ה ב ל י א י ש ר ם ה מ ע ל ה ע מ ו ד ש נ ר ה ה נ ו ס ע מ ר ע ו ת ה הענין י ח ו נ ך נ ו ה ב י ט ה י א ר כ ו נ ח כ ד ז ע ל ח צ י ל י ס ד י ב י א ל ו ע ד י א י ז ה ה מ ד ה ד ב ר ל נ ו י ו ל י ד ל א ל ה פ ר י ע נ ד ר ש ה י ת ה ה ש ת ד ל ו ת ע ד! ש מ י ר ה ש ל ד ב ר ו א ם ו י ע צ ר ו מ י ם א ף ה ז מ ן ב ח ש ב י ע ל ו א ם ב ן ר ק ל י ס ו ד א ם ה ש ת ד ל ו ת י ח י ד י ם כ צ י ר ב מ ח ו ז ו ת ה א ם ב ל נ ו נ א ב ע ו ד פ י ה ו ר א ה כ ל ל א ס ו ן מ ו ס ד י ע ן י ב ח ר ו כ ל ו ל י ם ב ע ד מ ע ו ל ה ד ^ נ ג ד ו ת ז ר ם ח י י ם א ו ת ו ל ד ע ת י א נ ש י ם ח ד א י נ ך ה י ו ם לזה ר ב ע ל י ו א ש כ נ ז ר ו א ה ש נ ו י י ח פ ו ץ ז כ ר י ח ש ב ב א ו פ ן לזה ח ל א ה ה ת פ ת ח ו ת א ב ל י מ ת ח ל ה ח ז י ק ה ק ץ ו ו ת ל ו א ^ א ם ו י נ י ח כ י י ע ז א ר ב ז מ ן מ ק ו ם ה י ה ד ו ת א ז ל פ נ י ז ה נ א א ם ב ז ה א ם י כ ב ד ו ר ק ה ד ב ר ל כ נ ץ ש א ח ר י כ ח ל ק ב כ ר '

224 2 2 7 ד ע ג ע ן י ע ט צ ט ד א ס ס א י ה ר ה א ג ד א ז נ ד ק ליי ד ונ ג ם היי לי ג ג ע ב י י ד ע ^ ר ד ק ט ^ ט ע ב ע ד א 3 ט ע ט 5 ו ם ס ט ר ע ר ש י י נ ו ע ג י ע ר י י ס ם ק ב י ר ג ט אי י ך ח י ט ו ע ג ד ע ט ע ט ב י ם ם ק ש ו י ג ע ס ט ר ד ק ד א ס פ ע ס ס ע ל ן א י ם זי ק ד א ס ס ע ר ^ ב ע נ ע טייג ען ל ^ ז ק א יי ס ס ע ר ן ל ע ב ק ש ט ו י ב ה א ג ד פי ר ני 3 ט ד ע ו א ק ס ט ש ט ר י י כ א ב ג ע ו ו א נ ד ע ט ק ב לי ק ק ד ע ס ל ע ב ק ה ע ל פ ק צ י ע ר ק א י ה ר אי י ך ו ו ע נ ד ע ט א י ז ט ע ר ס ט י ו ד ע ג ט ה ו כ ם הייל ^ ע ר צ י י ג ק ד א ס ם ו ו א ה ר היי ט י א ה ר ד ן נ ט ע ו ו ע ר ט ה ד א ם ם א י ה ר ע ט ר ^ ג ע ר ז ע ל ב ע ר פ א ם ג א ך ^*ערפט ז א 3 ע שו ל ד ש ט ו י ב ע ד ק ה י י ס ס ט ש מו ק ק פז^ן א י ד ד א נ ח י ע ל ט ע ט פ ר י 6 ע ט ע ט א ב ה א ל ט ע ג א ו נ ק ע נ נ ט ל י ך ש י י נ ט ז ^ ל ל ד א ס ס פ ר & ע ט ע ט ני 3 ט ד א ס ג ע א י ה ר ז א כ ע ק א מ ם 6 פ ע ל ד ע ס ג ע ג ען ד ר ו ק ק ע ל ע ג ד ב ע ד ע ק ק ט ג ו ר ש ט ו י ב ב ע ד ע ק ק ט ר ע ט ט ע ן ק ^ נ נ ט ק? ו ^ ל ל ק א ב צוווי ש ע ן ווי ר ד ק ד א ם ו ד ר צו ד י ב ע ר ן ד ע ג ק ש ט ו י ב ציי ט ע ן ^ וו עגיג ס י ל ד ע א 3 ט ק אוי ג א ב ע י ע נ ע ר פ י ה ע ן ז ע ט צ ע ן ^ ל ל ט ע ק א מ פ 6 ע גי 3 ט אי י ג מ א ל ס י ה ע ו ו ע ר ט ה ה א ל ט ק 5 י ר א רגו ד א ם ק ל י י ג ^ ד פ רי 6 ק ו ו ^ פ י ר י ע ג ע ג ע קו ^ מ פ 1 ט אן ד א ם א י י ם ם ע ר ע ה א ל ט ע ג ד < - ש ט ד ב ב ע ד ע ק ק ט 3 י ע ל מ ע ה ר אוגז נ ו ד ~ ווייל ש ט ד ב * ב ע ד ע ק ק ט איז ט ו ו ע ג ו ו ע ר פ ק ווי א וו ע ר ט ה לן ^ז פ י ר ד א ם ם ח ע ט ג ו ר ד א ם ל ע ב ע ג ם ג ו ר 5 ן ן ט ע ר ל ע ב ק ג ^ ם 6 ע ר ט?? הי מ מ ע ל ד י ע ז ע ^ ל ל גו ט ווי ג ש ע ד ^ ך א י ה ג ק ע ר צ י י ג ק 6 ר י ע ד אוי ך ט י ט ג י י ם ט י ג ק אוי ם ט ר ש ר י י ב ע אי ה ג ע ן אוי טז ^ רי טז ^ ט ז א ל ל ל א ג ד ם ז ע ה ק י ע ט צ ט ז י א ז י א ד י ע ז ק ד א גן ^ ר ק וו ע ר ד ע ן ה ז ^ ר ט וו עגוו ע ר 2 ען פ ר י י ה י י ט מ י ק ג ו ר א י ך ל י 3 ט ו ו א ה ר היי ט ב ג י ם ץ א י ך ד י ד א ם א ל ל ע פ א פ י ע ר 2 ע ר ג ם ע ל ע ב ע ן צ י י ט פ ר י ו ע ד א ר א ן ה א ל ט ע ן ו ו ע ר ד ק ב ע ד ו י ע ר ט ע א ע ע ל ע ג ע ג ה י י ט א ל ל ג ו ר ר ע >) ר פ א צי ^ ג ס ש ט ר ע ב ע ן ג ד ק ד א א ם ם ט א י ך נ א ט י ר ל י ך מו ם ם מי ד ד ר ע ה ק ר י י ז ע ג ד נ י 3 ט בין ל ע ב ק ע ר ס ס נ ע ח מ ע ן א י ז ט ש י י ג ט ז א ו ד א ד א ם וי א ב א ל ד א ו י ך או י ך ד ק א ו ג ז ע ר ב ע ש ט ר ע ב ו ג ג ב א ל ד א ג ם ש י י ג ב א ר ^ 6 ל ק ווי ר די ג ע ן ר א ט ה ל א ז ק ^ ן ב ו ג ט ש ע ק קי ג ד א ם א י ב ע ר צ י י ג ט י ו ד ע ג ט ה ו ם ד א ב י י י ע זיין ד א ם ם ג ע מ י י ג ד ע ט ט זי י ג ע ד ע י נ ע א י י ג צ ע ל נ ק ג א ט ט ד י ע ג ס ט קי י ג ע ר ד י ו ו ע ר ג ע ג ץ ד א ם ם ה א ט אי ה ן פ אן איין ו ו א ס ק ל י י ג ^ ד 5 רי י ד ע ן 6 ע ר ג ם ע וי א ד א ם ם ווי ר ד ט א י ך ש ט א ג ד זיע< א י ך ז י ך מיין ^ ג ם ט ד י ע ז ע ר ב ע ה א ר ד ע ק י י ג ע י ו ד ע א נ ם א ו ם ד ו ר ך א ץ ד ע ן י נ ד ע ט די עי ז י ך ד יי ט ש? קי י ג ע ד א ש ו ל ע 5 א ם ט צ י י ט אי הן י ע ל יי ט ע ט ק רי י ז ע ג ם ר א ב ב י ג ע ר י י ג היי ט ד ך ג ע ד ע ג ק ק ז א ד ג ד אוגז ז ע ל ב ם ט ד א א ל ל ען א ג ד כ מ ע ן ו ו א ה ר היי ט וו ע ג ד ע ן א י ב ע ר ה ו י פ ט ו ו א ר ע ע ס י א ז ע לי ג ו וי ר ערי* א ו 7 ב א ר ע ע ן ד א ס ס או ג ג לי ק ק * I

225 I ' ^ ^ > ^ 'if יי > ' ' - ' י r '''^ ^ * ' v * -י^ו ' >י %'י ל גוני ו א נ ח נ ו א ח ר י נ ו י ד ו ר ק ה מ ש ק ל ת נ ו ע ת ם ש נ ע מ ו ד ש נ ו ת כ ב ר ל ב ן ה ב ה ם מ א ו ת ה י י נ ו א ב ר ך ת ח ז י ק ם ו א י ן ע ל ע ת ה כ ל י ד י ז כ י ו ר ק ש ל ט ו ן 228 ה ק ל ק ו ל י ם מ א ז נ י ה ש ת ד ל ו ת נ ו ב ל ו ת ק י פ ו ת ב א ו ל ה י ו ת ה מ ש ק ל ה ר ו ח ל י ד י ר ק ע ת ה ת ו כ ל ה ב נ ה א ח ר י ת ל ו י ם ל ה ב י א - י ו כ ל ו ל ה כ ר י ע ו ה ב ח נ ה ש נ ו ת ע ו ד ו ל ה פ ר י ע א נ ח נ ו! ח מ פ י ל ^ א י מ ת ה ל ה י ו ת א מ ת ת ^ י ם ל ו א ו ח י י ם ה מ א ז נ י ם ע ו ד מ נ ת ח י י ם ו ב א ו ר ג ו ר ל ו כ א ל ה ו ב מ ל ח מ ת ו מ ב ט ם ו ה מ ד ו ת ו ל ה ע כ י ר ל מ ו ד ו ח פ ש י נ פ ר י ע ה ת נ ו ע ה ^ אן _ ג פ ח ד ו פ ח ד? 1 ב ח ו פ ש ~ נ ו ג ה ו ת ו ר ת ו מ ח ו י ב ו א ם י ו פ י ע ו כ ל ל ה י ו ת ב א ח ר י ת ה ר ו ח ב ע ד ם י ת נ ו ע ע ו כ י ה י מ י ם ב י מ א ז נ י י ו כ ל ו ע ת ה ב י ל א א ז נ כ ד י ט י ו כ ל ו ה מ ש ק ל! ל ש ק ו ל ב י ו ^ ר ת ח ד ו ל נ ה ב י ש ר א ל ת ע ל י נ ה ב ד י ו ק ע מ ו ד כ ל י ע מ ד ו ר ב ב פ נ י ו ת ר ד נ ה מ א ו ת ח פ ש י שו וי ב מ צ ב ה ז ם ] י ו סי פ ו ב א ח ר ו נ ה כ פ ו ת כ פ ו ת ה מ א ז ניי ם ל ה ת נ ו ע ע י ש י ג ע צ מ ו ת ו י פ ע ל א ל ש ת נ ב ר נ ה י ח ד ו ר ו א ז ת כ ו נ ה ה א ל ח י ל י ם ו ק ר נ י ם כ מ ב ט ם ו ל ר ו פ ף ב כ ל א ח ר ת ה י ה י ד ע ל מ י ד ו י ש ל י ם כ ל ב ח ו ג לו נ ם ל ח ד ו ר ה א ח י ם ו ה י ד י ע ה כ ח ם ה ר ו ח ו ת ה מ פ ר י ע י ם ה ע נ ף א ב ר י מ ע ץ ה א י נ ם ו ה ה כ ר ה ואז ג ם ק מ ו ג ו פ ו י ש ר א ל י ה ו ד י ם מ ע צ מ ת ס פ ר ג ם ו י ו צ י א ל פ ו ע ל מ ל א ט ת ו ו ש ם י כ ו נ נ ו כ ח נ צ ב ו ה ת ו ל ד ה ה מ ו ס ר ל ה ח ש י ך ס ו ף J '' V -'f %5 ה ב ה נ ש י נ ו נ ב י ן ז מ נ נ ו ב נ י מ י ן י ק י ר י ו כ ל א ח ד כ ב ה ה ר ו ח ה נ ת ן ל ו י ס ל ו ל לו ד ר ך ה מ ו ב י ל א ל ה מ ט ר ה כ ח ו ג ג ד ו ל א ו ק ט ן ו א ם נ ם א ל פ י א נ ש י ם י ת י א ש ו מ ד ב ר ה ח י י ם ו ה א ו ר א ם נ ם א ל פ י א ח י נ ו י ב ד ל ו מ מ נ ת ג ו ר ל ו ש ם י ש ר א ל ז ה ב ב ר ד A נ צ ל ו מ ח י י ם כ א ל ה ד ב ר ה א מ ת 1 לא י ס פ ו ר מ ס פ ר נ ו ש א י ו ו ג ם א ם א ח ר ק ע ל ע פ ר י ^ ם י ה ו ח ד ו ס פ ר ה ת ו ר ה ב י ד ו - ת ו ר ת י ש ר א ל ב ל ב ו ו א ו ר י ש ר א ל ב ר ו ח ו ג ם ז ה ה א ח ד ב י נ ו - ת ק ו ת י ש ר א ל ל א ב ד ל ע ו ל ם כ י ש ר א ל נ ז ר ל ט ש ת ו י א ב ד ד ר ך ת ע ו ד ת ו ח פ ץ ה ' ה א ל ה מ י ו ח ד ל מ ס ו ר מ נ ת נ ו ר ל י ש ר א ל ו ת ו ר ת ו א ל מ ש ה ע ב ד ו ו ג ם א ל י נ ו ק ו ר א ח ו ז ה ידז א ם נ י ר א ו א ם נ ח ת : ה ב י ט ו ר א ל ח צ ב ת ם ה ( ו א ל מ ק ב ת ט ר נ ק ר ת ם : ישעיה ה) נא אב

226 ז ע לי ג ג ו ר זיי טיג וו ע ה ען אי י ג ע ה ע מ ט ע ן וו א ס ס ע ר וו ע פן י ע ט צ ט ע ר עווי ג ען! וו ע ר ד ע ן ה א ל ב ה י י ט ב ר י נ ג ע ן נ ו ר א י י נ ע וו ענן ד ע נ ן א י י ג ע ווי ר ד ו א א ו י ^ ר י ט ^ ^ ט ווי א 6 ע ר עו וי ג ע ן ב י ו אוי ך ע ט ו ו א ם ע ק ס ט ר א ו ו א נ א נ ץ א ב ע ר זיי ג וו א ם צ י י ט פ ע ר ו וי ש ע ן ש ט ע ט ם ר ו י ם ב לי י ב ע ן א ו נ ז ע ר ו ו א ר ט ע ט ד ע נ ק ע א י ך פ >ןני ר ע ס נ י 5 ט א י י ס ס ע ר ע ר ב ע ש ט ר ע ב ו נ ג ע ן גיי ס ט ד ו ר ך די א פ ר א ק ס י ם ע ר נ ס ט ע ה ע מ ט ע ן ז י כ אוי ס ל ע ב ע ן ש ^ ן וו^ןר ען ו ו ^ ווי ר ע ס ^ן ג ו ר י א ג א ט ט ע ר רי ג ג ע ן ו ע ג נ ע ן ע ר ס ט ס י ר ד ע ן צ י ע ל ע ב ע ג ר י נ ד ע ט ע ו וי ר ד ע מ א נ נ ע ר ג ע ו ו ^ ה ל ט וו ענן א י י ג פ י ר וו ענן ג ע מ י ש ט ש ט ר ^ ם ג ע ל א ע ט צ י י ט ר ע ן ג ע ב ^ ר ע ן וו ע ר ד ען ע נ ט ו ו י ק ק ע ל ו נ ג ר י י נ ו א ר ג א ל ט נ א ט ה ו ו ע נ ד י ג ו ו י א א ו ם ה ^ ה ע ר ע ן ל ע ב ע נ ס י וו י ר ד ב וי וו ענן ר ע ן ציי ט ע ן נ א ך מ א י ע ר ה א ל ט ו נ ג ג ע מ א כ ט ^ ט ט ע ד ע ס ר "ווי א ד א גן ^ ן ^ 5 ר ג ע ה א ל ט ע ן וו ע ר ד ען ד א ס ם ג ו ר קי י ג ע י ע ט צ ט ב ע ז א ג ג ע נ הי י ט ^ י א ו ^ ה ו ג ט ע ן ו ו א א ג ע ג ע ק א ט ט ע ן זיין ג י י ס ט ע ס ב ע ש ט ר ע ב ו נ ג ע ן ג ע ו ו א ל ט א י ה ר ג א נ ץ ש ו ו ע ר ד ט י ו ד ע נ ט ת ט ם ג ע ג ע נ ז י י ט י ג ע י א ה ר ה ו נ ט ע ן וו ע ר ד ע ן ז י ך 5 ר י י ר א ם ד א ר י ן ווי ר י ע ט צ ט ז א טו ט ם א י ך ה >)נגט נ ו ר ג ליי 5 ג עווי 5 ט וו ע ר 2 ען ק א נ ן ה ע ט ט ע ן שווינ גו ג ג ו ו י ר ד ע ז י א וו י ע ג ע ה ע ט ט ט א ו נ ז ע ר ע א ו ר ע נ ק ע ל ה י ע ל ט ען ב א נ נ י ג ס י י ט ^ ר י י ש ל ע ב ע ן נ י ע ע ד א ו ו ^ ג ק ווי ר וו א צ ^ ב ע ש ט ע ה ע ן ה א נ ג ט י ע ט צ ט א ו י ס ג ע ש ו ו א ו נ ג ק גיי ס ט א ל ל ע ש א 5 ט ו ו י ר ד ח א או ם ו ^ ל ל ט ע ן? י ע ש א א ל ע ווי ר ל א ס ט ע ן א ו נ ו ג ע ל י י ט ע ר ט ע ר ז י א אוי 5 א ל ל ע ג ז י ך שוויגג ען - - וי י ג ע ד א ג ן נ י כ ט י י ד י ש ע ן דינ אוי 6 ב ל י ק ק ו י ע ג ר י י ך ק ע לן ר א ם ב ו ך א ו י ך ז י ך ג ל י ע 5 א ל ל ב ר א 5 ט ב ר י ם ש א א ל ע זיין ג ע ש י ק ק ח ר 5 ד ר י נ ג ט לי 5 ט י ג ש י י ן ^ א ם ט ו ס ם 5 י ך 1 ג א צ י י ט ד ע ך שוויגנ ען ע נ ד ע כ א ל ד וו ענן ד א ש ט ע ה ע ט ו י י ג ע ז א ל כ ל ע ה ר ע ל ע ב ע ן ש א ל ע י ז ו ו א ה ר היי ט מ!^הע נון י ש ר א ל ב ע ג ריי ט ע ר צ י י ג ט י ע א י י נ ס ט ^ 6 ן א י ק י ש ר א ל ק א ט פ ף אוי פ ג ע ק ^ ( ט פ 5 ט א ל ל איי ג ע ן נ י ע ג ע ק ^ ט פ ט ק ד א פ ט ג ע ש י כ ט ע ד ר י ע ט וו ע ג וו עגן ב ע ג ר י י 5 ען ק ר א ט ם א ו י ך ל י נ ט צ י ע ל ע ווי ר ט ו י ז ע ג ד ע וו ענן א ו י ך ה א ב ע ן ט י ט א ו י ס ג ע ג א נ נ ע ג ע א נ ע ר ויין ד א ס ע ר גי 5 ט ע ן וי י ג ע ר ו ו י ר ד ו ו י ר ד א ר ט ש פ ר ^ ^ ס ס לינ ג א י ם כ עוו או ס ט ויי ן וו א ם ג ע ד ר א ה ע ט ש ל ו ס ס ל ע ה ר ע ר ע ן ק ר י י ו ע ד ^ ר ט וי י ג ע ו י ט ט ל י כ ע ר ב ל י ק ק ^ א ו ג ו ע ר ע ג י י ס ט ע ס ז י א ז א ^ י י נ ע ר צ י י ט אוי 5 ג ע ב ע ן ט ו י ז ע נ ד ע ו י ך פי ע ל טיין אי ה ם בגי טין א ל ל ע 5 ע ר לי ע ה ע ן נ ר א ם ס ע ר ז א כ ע ל ^ ז ז א ג ע ן ד ע ס 5 א ם ק ר י י ז ע ל ע ב ע נ ס ג ע ש י ק ק ע ב ^ ט א ו ג ו ע ר ע ר ד א ג ן ג י י ס ט ע ר י ע 5 >ן ר ע נ א ט ע ז 5 ר י י ע ק ר א 5 ט א ו ט ד ו ג א ו י ך ד ו ר 5» ט י ט ד ע ן ד ע ס ^ ם

227 J^IT^ K V lllllu jljw i ו ט י ב ה ל א ם ח ר ב א ם כ ל ב א ל א ו י ב ה ר ש ד ה א ם כ ל ל ו ח ת ו י ת א ר ק - ו ה כ ר ב א ו! ו ה ב ר א ו ה י ח ב ו ט כ ן י מ י נ ב י ב ו ה א ך נ ח ת ה ת ו י ה ל ת ל ע מ כ ש י א ה ז ב ה י ח ב ו ט כ

228 נ א מ ע ן ז א 5 ע ל י כ ט ב ל י י ב ט זיינ ען אוי ף א ו נ ז ' ע ט י ש ר א ל וו ענן ל ע ה ר ע א י ם ד ע ס ס ע ן ו ו א ה ר היי ט אוי ך א ץ ט ר ג י י ס ט ע א ו ג פ ע ר ל א ר ק ב ע ר ו ף ר ו 6 ט צו ל ע ב ע ן צ ^ ה ל ט א י י נ ע ר ה א נ ד 231 נ י כ ט ב ל י י ב ט לן ^נ ג ס ט צ א ה ל p א ב ג ע וו ו ן ר פ ען א י ה ר ע ר ט ר ^ ג ע ר י י ש ר א ל י ם א י ק ל ע ה ר ע י ו ד ע א י ם טי ט ה ע ר צ ע ן א ו י ך א י י נ ע ג ע נ י ג ט - - ו ו ^ ל ל ט ע א ל ל א י י ג ע ק מ ש ה י ש ר א ל א ל ל איי נ ע ד ו ר כ ג ע ט ר א ג ע ן א ו נ פ < ן ה י ג ג ע ו ו א ר ד ק י ש ר א ל י ם זיין ג ע ש י ק ק ל א ס ס ען י ש ר א ל י ם - - וו עגן ווי ר ע טוו א צ א ג ע ן סן ^ כ ט ע ן ( 5 אוי ף ש ו י ע ט אוי ף א י י נ ע ר ד א ל ע ב ע ן ש ר ע ט ד ע ן הין ש ר ה נ ז ר ז ע ע ע ט ע דץ ב ^ ר ע ן או י ף וו א ר א י ך אוי ף וו ^ ה ל ד ק ה א ל ע נ ד ק א ב ר ה ם אי י ך ע ר א י ק ע לז אוי ם ה א ט ט ע ר א י י ע ר ק ג ע ב ^ ר ק א י ך א י ק טי ט 6 א ט ע ר ^ ל ל ט ע א י ה ר בו 3 ע י ש ר א ל ם וו א ר ג ע הוי ען א י ה ר ר י ע ף מיין ב נ י מ ץ ט א כ ט ע אי הן ע ר צ י ע ה ק י על! ז י ך ז א כ ע 6 י ר ל ע ה ר ע אי 7 פ ר ^ ג ע ג ר א ב ק t ז ^ ל ך א י י נ ל ע ב ע ן וו ^ ה ל m s r ג א אב (6

229 1 T' המכתב התשעה עשר נ צ ח ת ב נ י מ י ן א י ן ן ב י ב י ו ם ת 5 ן ד ש ל ך א ש ת ב ר י ת ך ל ב נ ו ת ל כ ם י ח ד ב י ת ב י ש ר א ל א ו ש י ט ל ך מ נ ח ת י מנ ח ד! מ ז כ ר ת א ח ב ח ןו 1 א ל ה נ פ ש ך מ מ נ י כ מ ח ז ח ו ר כ ו ת פ ע מ י ם ה ' ב ק ש ת נ י ל מ ל א ו ת ז ח פ ץ א נ כ י כ י ^זנגי כ ר י ח ו ח י י ם ל ה ק ר י ב ע ל מ ז ב ח ע מ י מ נ ת ת י ח ד ל ה כ ת ה י ה ל א ל י ד י י ע ן ל א ו ב י ע ן כ י ת קו ד ז ר מ ה ו מ א ד נ ע ל ה מ ש ד ז ק ת ל ^ נ י כ ה ו א ל ת ל ק ד ם ב ת ר ו ע ת ש מ ח ה פ נ י ה ח ל ט ת י ז י ע ן ל א ו ב י ע ן ה כ י י ד י ד י ה ח ז ק ת כ ה כ א מ ו נ ת ל ב ב ל ק ש ט ו א מ ת ה א ו צ ר ה ט מ ו ן ז ה ב ל ב י כ ב ר a s ה צ ע ת י ל פ נ י ך ב כ ת ו ב י ם פ ה א ל ו פ ה ח ו ש ב א נ י כ י כ ל ם י כ י ר ו ז כ ת ו ר ד ב ר א מ ת ל א מ ת ו ו ב כ ל ל ל ד מ ו ת ה נ ה ו ז ה כ ל כ י ק ש ט ד ב ר א מ ת כ ס פ י ר ל ט י ז ר י ה ן י ד ע ת י ה י ט ב ק ש ר ד ע ת י ו ה ז מ ן א י ן כ י ע ד ב ו ח י א נ י ד ב ר י מ ש כ נ י א ח ר י ו ל ל כ ת ב ד ר ך כ ס ל ו ת י כ כ ל ל י ו ב ע ת כ ז ש ב ה ג ד ו ל י ם ח ק ר י ל א ח ש ו ב \ ל ח ו ב ה ל כ ל א ח ד ל ג ל ו ת ה ד ב ר ז ב ת ו ם ל ב ב ב פ ו מ ב י ו א ם ה נ ח ש ב לי י צ ל ח ב ע י נ י נ ו ל א מ ת ו ב ר ו ר ל ה ו ד י ע ר ק ז ל ה ר א ו ת ו ל ה ו כ י ח כ י ת ח ק ר ו ל א ע ו ד ה י ט ב ה ד ב ר מ צ די צ ד ד י ם כ י א ו ל י י ש נ ה ח ר א ר ך ד ע ו ד י ד ו ז ע ל נ ו כ ל ל ב ו א ל י ד י ת ו צ א ו ת א ח ר ו ת ח ש ק פ ה כ ז ע ל י ד ה י ת ר א ה ל ע י נ י נ ו ד ב ר כ ל ב א ו פ ן א ח ר מ ה ס כ י נ ו ל ה ב י ט ע ל י ו ע ד כ ה י ר ק ל י י צ ל ח ג ם ו א ם ל ע ר ו ל ה פ ר י ע ה י ד ה נ ט ו י ה ל ה ר ו ס ו ל כ נ ו ת ע ד י ב ח נ ו י צ ר פ ו ו י ל ב נ ו ה ד ב ר ה י ט ב ל י י צ ל ח ג ם ו א ם ל ה ג י ע א ל ה מ ט ר ה ת א ר ת י פ ל ך ב מ כ ת ב י ל ה ו ע י ל כ י כזה ר ק א י ש א ח ר ד ע ה ג ד ל מ מ נ י ו ב ע ל ש כ ל כ ב י ר ו נ א ו ר נ א ז ר כ כ ח ו ר ו ח י ו ת ר ר ב מ מ נ י י ל ך ב ד ר ך ה ס ל ו ל ה ה ז ו י י ס ד ב נ י ן ה י ה ד ו ת ל ת ל פ י ו ת ע ל מ ו ס ד ו ת נ א מ נ י ם ח י י ם ו ק י מ י ם כ י ע ד ה נ ס י ו נ ו ת ל מ ב ח ן ה ד ל י ם ש ל י - כ ל א י ח ש ב ו א ף י ש כ ח ם ו י ס י ר ם מ ל ב י ד י ד י! ר ב ש כ ר א ז נ ם ל פ ע ו ל ת י ג ם ב ז ל א ת ש ג ה כ ח ש ב ך מ ר ך כ י ל ב ב י ע צ ר נ י כ ה ע ד כ י ה ר ע י ו ן ה ז ה ב ע צ מ ו כ ב י ר ז ה ב ט ח מ ל א מ ש כ י ו ת לבבי א מ נ ם כ י כ ן ה ו א ז ה a ע ו ר ר ד כ ב ר ב ק ר ב י ה ר ע י ו ן ה ז ה * ת ו כ ל ל ה ו כ י ח ל ך ה מ נ ל ת ה ל ו ט ה

230 זירי ו י ך ע ר ב וי ע ן ד א א פ ט ו א נעוונ^ד היי ט ש פ ע נ ד ע ה א ב ק ג א ט טי ן ' ניינצעהנטער אי ב ע ר ו ו ע ן ה י י ל י נ ק מיין בריעף ב נ י מ י ן נ ע ט י י נ ש א 5 ט ל י ך איין אן הויז ט א ג ע - - ר י י ב ע ע ר ב ע ט ע ן א ב ד י ע ז ק ד א ס וו א ס א י ך א י נ נ י ג קיי ט ג ע ג ק א י ך א י ת ע ן ג ע ו ו ^ ה ר ו נ ג ד א ס א ג ג ע ב י נ ד ע ב י ט ט ע ד א ם מ י ך א ו י ס ג ע ש פ ר א כ ק א י ך ווי ל ל וו ענן פ ע ר ל י י ה ע ט א י ך א י ך ד א פ א ן ע נ ט ש ל ו ם ס א י ך א י ת ק ל ע נ ק מ י י נ ע ר >ציף מי י נ ש ו ו א כ היי ט ז א נ ג ו א י נ י ש ק ב ע ג ר י ס ם ק מי י נ ש ר י פ ט ל י ך ו ו א ה ר היי ט א י נ נ ע ר ק נ י ב ט פ א ל ק ל ע נ ק ה א 5 5 נ ו נ ג ק א י י נ ע נ ס ט ק מ י נ ד ל י ך ע ר ג ר י פ 6 ען ש א ן ג ^ ט ט א ל ט א ר ז 7 י ש ר א ל ל >ןננ ם ט 5 ע ר מ א נ ה ע ג ט ע ג י י ס ט ד א א י י נ צ י ג א י י נ צ י ג ע א י ך ^ ב ש א ט ץ מ י ט נ ע ט ה י י ל ט ט י ם ס ע נון ו ו א ה נ ט ע מי ט ל ^ נ ג ם ט א ו י ך טי ט פ א ן ו ו י ל נ י ב ט ד ע נ ע ן ז י א נ ע ה ע נ ט ה י י ם ם ע ר א ל ל ע ן ו ו א ה ר היי ט ע ר ק א נ נ ט ו ו ע ר ד ק - - ט י ם ם ע א י ב ע ר ה ו י פ ט ש ^ ן ל ו י ט ע ר נ א ל ד ו ו א ה ר היי ט ב ע ש ר א נ ק ט ה י י ט נ ו ט ז א כ ע ב א ה ן ד א ם ו ו א ם פ ע נ ב א ר ע ן ל א ע ע א י י נ ק א יי נ ע מ אן צו נ י 5 ט ו ו ע ג א ונ ו א י ה ם א ב ע ר זיין א ץ מ י י נ ע א ל ל ע א נ ז י 5 ט נ ע ה מ ק ר א ש ם ה ע מ מ ע ן צ י ע ל ע ב י י ט ר י ג ע ר א ם א י י נ ע ר ד א צ י י ט צ י י ט ק ע נ נ ע ז א א י ך ד א ם ם ו ל דנ ם ט ע ר צו ד א ם נ ו ט ט י ך היי לי נ ס ט ע ני ל ט ה א ל ט ע א י ך י ע ד ע ן ו ו א ה ר היי ט ע ר ש י ע ג ע ן ן ^ פ פ ק ט י י נ ע ל א ק ק ט ע ב ע ד י י ט ו נ ג פ י ר א י י ג ע נ ע א ו י ף א י י נ ע ם ע ר ם 2 ל י כ ט ע ט ר ע ד ל י ך ^ פ ג ע ל ^ן נ ג ע מ י ר א ו י ך נ ו ר צ י י ג ק ד א ם ם מ אן נ א ך זיי ט ען נ ע ב ע א ו י ף א ל ל ג ע ו ו א ו ע ט נ י ע ר י י ס ם ע ן או ם א י ך ד א ם ם ע ר ס ט א י ה נ ע ן איין ז א כ ע א י ו ט א ו נ ר נ א נ ץ ב ע ו ^ נ נ ע נ ע ר א יי נ מ א ל א נ ע ר ע ר פ ^ ר ש ט א י ן א י י נ א נ ן א נ ק ד א ס ם ר ע ז ו ל ט א ט ק לי 5 ט ע 5 י עלליי 5 ט מ אן ע ר ש י י נ ע געל >ןנגע מ י ר א ו י ך ם נון א ו י ^ ב ו י פ ר י 5 ען ב ר י ע 5 ען ב ע ג א ב ט ע ר ש ט >ן ר ק ע ר נ ע ר י ס ט ע ט ט י ט איין ר ע 5 י ע ל ו ו א ה ר ע ר י ו ד ע נ ט ה ו מ ם ד א ר ש ט ע ל ל ט ע ב ע מ י ט ל י י ד ע ט ע ל א הן מ י י נ ע ר ב א ה ן לי 5 ט ז י ך ב ע ש ט י מ ט ע נ ד ע א ו נ י וועג! א ך ג ע ש י ל ט א ו י ך ב ע ט ר ע ט ע א י ץ נ ^ ך ג ע ל א נ נ ע נ ו ר א י י נ ע נ ו ר ה א נ ד ר א ם ר י י כ ע ר ק ר א פ ט נון הז!^רערעס לי 5 ט י נ ע ר ל ע ב ע נ ע ר 5 י ל ל ט ע ר נ ע ב י י 2 ע ר נ א ם ם ע ד א ם ם א ר ב י י ט שי 5 ט ע ר נ ה י י ט ה ן ן ט ט ע מ י ם ם ע ד י ע ו ע ר ^ ל ל ע ל ^ נ נ ם ט ש ^ ן אוי 5 נ א ב ע ל ^ ^ ט פ אן ע רזו 5 ען אוי ך ל א נ ג ע מ י ך א י ן מ י י נ א י ר ר ע ן ש ^ ן נ ע פ י ה ל ט א י ב ע ר מ אן ריי נ ד! נ י כ ט מ י י נ ע ש ו ו א כ ק ע רוו 5 ע א י ך ה ן ן ט ט ע א י ב ע ר ר י י כ ע ן וו ענן רי ק ק ג ע ה א ל ט ע ן א י נ נ ע ר ן נ ע ש פ ר ^ כ ק י ש ר א ל ד א ^ 5 ן ה א ב ק מ י י נ ק נ ו ר אוי 5 ג א ב ע ז ע ל ב ם ט ד א ס ם א י ך א י ב ע ר צ י י נ ע ב י י פ ^ ל נ ע נ ד ע ז י י נ ע פ פ ל י כ ט ק א מ ע ר ד 2 יעיל

231 -יד r r ל ו ט ח ב ז ח ע ל י ם ל מ ב ח ן ד ב ר ע ל י ש ר א ל ו ח ו ב ו ת י י ו א ו ב י ח ו ד ע ל ד ב ר ח ו ב ו ת י ו ל ב ד ד ב ר ע ל כ י י ש ר א ל ר ק י י ש ב ת ו ר ח צ ע ח ו ב ר ו ח י ר א א ב ל ו ח ר ד ה י י ת י ו ח נ נ י ג ם ע ח ח ל א ל נ פ ש י ר ק ל מ ע ן ה ד ב ר א נ ה ה ל ע מ ו ד ע ל י מ י נ ו כ ע ת ה ק ^ ו ת ע ו מ ד י ם ב מ ע ר כ ה א י ש מ ו ל ר ע ד ^ ו ה א מ ת נ ע ד ר ת ע ל ה א י ש ה ב ל ת י מ ת י ה ם א ל א ח ת ה מ פ ל ג ו ת ע ל י ו ל ש ו ו ת ל נ ג ד ע י נ י ו p ה ד ב ר כ ע צ מ ו ו ר ק ל ע מ ו ד ב ע ד ו ל ^ ג כ דו ו ל ש מ ר ו א ם ה ו א א י נ נ ו ה מ ו ר ח ה א ל ה י י ש י ג ה א מ ת ח י ת א ל ה כ ע צ ם ה ' מ ה ר ה ו י ו כ ל ל ה ר א ו ת א ו ת ה ב ר ו ר כ ש מ ש כ א ו ר נ ו ג ה כ ל כ י ע ד ר ו ח ו ת א ד ם ב ג י ש כ ם א ח ד י כ י ר ו ו י כ ב ד ו א ו ת ה י ו כ ל ל א ה ו א ל ח ש ו ב ב ש ו ם א ו פ ן ל ק כ ל ה ס כ מ ה כ ל ל י ת ז י ד ע ת י ו א ד ע ג ם ע ת ה י ד ע ת י ו ב י ד י ע ה ה ק ר ו מ ה ה ז ל ק ח ת י ע ט י ל ר ש ו ם ה נ ס י ו נ ו ת ה א ל ה ה י ה ד ל מ כ ח ן ה מ ש פ ט ה ז ק ל א ד ו ר ש ל מ ע ן י ח ר ץ א ר כ ו ש ל י כ ב ו ד ו ת ה ל ה א ע ש ה ז ה ה מ ק ע ל ס פ ר י : ז ה ל א י כ י ר מ מ נ ו 1 ל א ה ש ת ד ל ו ת כ ז ה י ט ב כ י א ז נ א מ ן ה ת כ ל ח פ צ י ו ר נ י א כ ל ק ו ל פ נ י מ י א ח ר י א ל פ י ב ח י נ ו ת י ש י ב א מ ר י ם לי ת מ י ד : י ש נ ו ב ה ש ק פ ת ך א י ז ה ד ב ר א מ ת ת ח ש י ב ע ל א ד ו ת ו כ י ב א ח ר ו נ ה י נ צ ח ו י צ א ל א ו ר ה ד ר ך א ו ל י א ם ל ך ס ל ו ת ה נ ח ו ע ו ד מ ש ע ו ל צ ר א ב ל ה ל א ד ר ך ה ו א ה מ ו ב י ל ל מ ח ו ז ח פ צ נ ו! ו א ם א ו ל י כ ר ב ו ת ה י מ י ם י צ ע ד ע ל י ה א י ש נ ע ל ה מ מ ך כ כ ש ר ו ט ת י ו ד ב ר ה א מ ת י מ נ ר ח י ל י ם ה ק ו ל ר ק ה ז ה י נ ח נ י ד ר כ י ע ל כ ן א ם א י פ ו א י ד י ד י א ם א ך ג ר ע י ן א מ ת ל א ה א ם ב נ פ ש י ה ו א ג ם ו א ם א ל פ י פ ע מ י ם א ק ר י ב ה ה א ם א י נ נ ה ש 1 ה ל ע ש ו ת כ ז? ה ד א ג ה ה ז ל א ה ב י א ה מ ר ך ב ל ב י א ך ד א ג ו ת א ח ר ו ת א ו ל י א ר ע ח לי ל ה ת ח ת ל ה י ט י ב? ה ד ר ך ל ב נ י ן ה י ה ד ו ת ב ת ו ר מ ד ע ל י ס ל ו ת י ל ב ד י ב ק ר ב ל ב ב י ר ק ב ח צ י ה ד ר ך ה ק צ ר ו ה נ ק ל ב י ו ת ר נ ל ו ה ע מ ד י א ח ד מ י ד י ד י ו ר ע י ^ ז ב ר ו ר ק ל י כ ו כ ב א ח ד הגי דז ל י מ מ ע ל ב ת ח ל ו ז ל נ ח נ י ה ד ר ך ו א נ כ י ע מ ל ת י ע ד ה ג י ע י ע ד ה מ ק ו ם ש מ צ נ י ה ל י ד י מ י א ב ל י 1 ^ ק ע ה ד ר ך ע ל ב י ה ז ה ה מ ל א ק מ ש ו נ י ם ע ל י ה י ה צ ע ד כ ל ע ל ל ה ס י ר ק ו צ י ם ו ח ר ו ל י ם ו ב כ ח ו ת י ה מ ג ב ל י ם ע ל י ל ב ד י ה י ה ל ל חו ם נ ג ד ה ע ב ר ו ה ה ו ח ו ל ע ב ו ד ל א ט ל א ט ג ל מ ו ד ב י ל א א ם ב א ל פ י מ ע ק ש י ם ו א ו ל י ה ש ג ת י א ל פ י ש נ י א ו ת

232 -~'= '> r f - ^ ~ '- יי- י T - מ ע ה ר ע נ ט ו ו א ו ר ף א י ך בין א י ב ע ר זיי ג ע א י ך נ א ך א וי 5 ט ר ע ט ע ן א ק ש ט ע ה ע ן ט ר א י ז ט ק י י נ ע ר א י ה ר א י י ג ע ר וו א א ד ף פ א י ט ה י י ת ע נ ע נ ד פ פ לי 5 ט ע ן ר ע נ ן אי ם נ י ב ט ג י י ס ט ע 5 י ר 5 ע ר ז ו כ ע ~ ם י ך ו ^ ה ל א ב ע ר א י ב ע ר א ב ע ר ש י כ ט ע ר ן 3 י ר י ש ר א ל ר י א ^ צ י י ט ח א זי ך קי י ג ע ר זיי ט ע א נ ג ע ה ^ ר י ג א ד 8 ט ר י ט ט ~ ג ^ ט ט ל י צ ע ן א ל ל ע אוי ף י א ג ל א נ צ ע ג ע מ י ט ח ע ר ש ט י מ מ ו נ ג ג ^ ט ט ל י צ ע א לז א ר ע 3 נ ע ן ג ע ג ע נ ז ^ ט צ ע די א נ ו ר וו ענן ו ו א ה ר היי ט ש ט ר א ח ל ע נ ד ג י י ס ט ע ר ר א ם ט י ט ר ב ע ו ו א ו ס ס ט ז י ק ו ו א ה ר היי ט ע ר ריי ן ז א 5 ע גי 3 ט א י י נ א נ א י ז ט ד א א י ם ע ר פ א ס ס ט צייג ען אי ב ע ר ו ו ע ן ו ו א ו ס ס ט ע ח א ב ע א י ך א י ך או י ג ע ג א ך נ ו ר ז ע ד וו א ר א 7 ז א כ ע 5 י ר ג ע ג ענ אי ב ע ר * ד א ר ף ה א ב ע ג ד ג ^ ט ט ל י 5 ע 6 ע ר ט א 5 ט ע א ק דער מ י י ס ט ע ר א י ח ר ד א ס ם א י ח ר ע ח ו ל ד י ג ק ק י י נ ע ח י י ט ס 5 ע ר ז ו צ ע ג ע ז ע ט צ ט ג י כ ט או ם ר ו ח ם פ ע ר ז ^ נ ל י צ ע מי ר ט >ןג ט \ ט חון ש ^ ן * 5 א ר ט! ב י י א ר ע נ ן ק ע ג נ ט גי צ ט ד א גן א ו ר ט הי י ל ו א ל צ ש ל ע צ ט ט ו י ז ע ג ד פ ^ ל ט י ג ע ר ה א ט ט ע אי י ג ע ר ש ט ר ע ב ע ן פ ר י נ ג מ ע נ ג ע וו ע ל ט ו ו א ח ר ל י ך וו ^ ח ל א י מ ט ע ר א י ב ע ר ע טו ו א ם צ א ן מ א ח ר ח י י ט א ץ ד י י נ ע ר א נ ד צ ט ד ו א ט יי ג ס ט ז י א מ י ס ס ע ד ך ע ג ד ל י ך ז י ע ג ע נ ד וו ע ג ר ע ן ד ו א וו ע ג וויי ס ם ע ר ס ט ע ז י י נ ע א ב ע ר 3 ע א נ ע ר ק ע ג נ ו נ ג א ו י ס ש פ ר ו ך ו ו א ו ס פ ט ע אן ד י ע ו ע איז ט ר ע כ ט מ י ר ^ ך א י מ מ ע ר מיין ו ז ע ר ק ח ע ר א י ב ע ר צ י י ט א י ע ע ר ע מי ר ו ו י ע ק ע ה ר ט* וו א ם ש ט י מ מ ע ^ א י ז ט צ אן וז אז ד חיי ט ^ ן 1- ל י צ ט ר י ג ג ק ד א ס אן ב ע ט ר ע ט ק א י ז ט צי ע ל ל יי צ ט זיי או י ך ג ו ר א י ץ ג ע ב ע ג וו ע ג איין ד א הי ן וו עגן אי חן פי ע ל ל יי צ ט ג א ך ד י ר איין ^ ח י ג ע ר ע ר ב ע ט ר ^ ט ע ז א ו ד ר ד ע ו ו א ח ר היי ט ז א צ ע ג ו ר ג ע ו ו י ג ג ק ד י ע ו ע א י י ג צ ע ע א י ז ט א פ צ ע ר ן ג ע מ א צ ט ש א ד ע ן ד ע ס ט א צ ט ט י ך ט י ר ש ט י ט ט ע ם וו א ל י י ט ע ט ע ט י ך ד ע ג ן צ ר י י ג ד א י ק ^ ר ג צ ק ו ו א ח ר ח י י ט ג י צ ט מ י ע ע פ ע ר ^ ג ל י צ ק י י ט מ י ס ס ט ע א י ך ד א ט וי ו ע ג ד פן ( ל טי ג א פ צ ע ר ו ו ע ר ט ח? ו ו? ^ א י ך י ו ד ע נ ט ח ו ט ם איין ט ר א נ צ א ג ג ם ט ה י י ע ר ע ר א ב ע ר ז ^ ^ ר ג ק ד י ע ז ע א ג ע ר גי ט צ ע ן פ ע ר ט י י ג ע?? א י ך מ י ס ס ע ג ש א צ ט ק ל י י ג ע ר ע ל י י ט ע ג ד צ ר י י ג ד ל י י צ ט ע ר ע ג ע ג א ס ס ע י א 7 ח א ב ע ^ ר ג ע מ י י ג ט י ך א ר ט ח א ב ע ח א ט ד ק אי ג ג ע ר ן ל י צ ט י ג ע ר ע ט ר ג י ע מ י ך ו ו ע ר ד ע וו ע ג צ א ס ט ^ ן ל צ ט ע איין ש ט ע ר ן ד ו ר צ ג ע א ר ב י י ט ע ט ם ש ט ו ט צ ע ן א י ך א לליין ג י צ ט א ו י צ ב ד געש ג ע לי י ט ע ט ע ב י ו ש ו ו ע ב ט ע ד א הי ן וו א ט י ך צ א ג ד ע ן ו ו ע ר ד ע א י ך א ב ע ר גי צ ט או י ף ד י ע ז וו ע ג ע י ע ש ר י ט ט ד ן ץ ג ע ן ש ו ט ט ו ו ע ג ר י י ט ק וו א ר ^ ב י י וו א y t t ט י ט ט י י ג ק ב ע ש ו ^ ן ג ק ט ע ן ק ר ^ 5 ט ע ן א ל ליין אי י ג ע ג א ג צ ע צ ע ר ג א ג ג ע ג ה י י ט אי י ג ע ג א נ צ ע ג ע ג ע ט ו א ר ט א ב צוו ו ע ח ר ע ן ח א ט מ ע אי ם ש ט י ל ל ק ט י ך צ ^ ר ט א ר ב י י ט ע ן ט ו ס ס ט ע ו ו ע ר ד ע א 7 ד א גי צ ט ט ד ז ע נ ד נ ך י ט מ ו נ ג ע ן א י י ג ג ע ג א נ ג ע ן די ן ט וי ז ע ג ד

233 t ב מ ע ר ב י ל ב ב י ו ח י ב מ ו ח נ ב נ ח ח ב ג ץ ח א ם י ו ב ל א מ ת י ו ת? ב ת ו ר ש ג י א ו ת ו א ם מ ש ג י א ו ת? ח פ ש י ל ה י ו ת י כ ו ל ח א ם א ח י ל פ ג י ל ה צ י ג ה ו ב ל ת ת נ פ ש י נ פ ש י ה ע נ י ן - כ י ה ח פ צ י ם א ל ה ה א ם - ל י? י צ ל ח ל א ה ז ה ה נ ם י ו ן ל א צ ל ח ו ו ע ס י ו ג ו ת י ש ת מ ש ו ל א ה ח י י ם מ ס פ ר י ^ ח ה ב ו ק ש ו ר ה ו ר א ו - ה ב י ט ו ג א ו י א מ ר ו : ה א ח ר ו נ ה ה י ה ד ו ת ג ח ל ת ע מ ה ם ל כ ב ו ת ב י ד י ב מ או מ ה!!?? ו ל א צ ל ח ו ל מ ב ח ן ח ד ש י ם נ ס י ו ג ו ת ע מ ו ה ב י א ה ז ה ה א י ש מ ח ש ב ת י ר ב ו ת ח יי ב כ ל י מ י מ ה י ר ס ו פ ר ל ה י ו ת ל א נ ^ י א ג ב י כ ע ד ל כ ת ו ב כ ח א ע ר ה א ם כ ת ב ת י מ ד ב ר ת י ו ר ב ו ת ד ב ר ת י tv 1 V:> ' \ 6 I V^?? ה א מ ר ב ס ג נ ו ן כ ז ה צ ח י מ ש ו ך א ח ר י ו ה ר ו ת ת ו י ק נ ה ל כ ב ו ת נ א ל ץ א נ כ י ב ע ו ד ע ל י ל ק ח ת ד ב ר י ם כ נ י ז מ נ נ ו ל ד ב ר ע מ ה ם כ ל ש ו ן ו כ כ ת ב - א ש כ נ ז ו כ י ד ע ת י נ א מ נ ה כ י ה י ה ד ו ת נ ש י ג א ם א ו ת ה ב ע צ ם - א מ ת ת ה ו נ צ י ע א ו ת ה ל ר ב י ם כ א מ ת ת ק ש ו ר כ ל ה י ק ו ם כ א ה ב ה ו צ ד ק כ ן י ד ע ת י ג ם י ד ע ת י כ י ה ה ת ח ר ו ת ל ה ר ע ת ש ת מ ש כ פ ר ט י ם א ח ד י ם כ ל י י ח ס ו ק ש ר מ ב ל י ה ש י ג א ו ת ם פ י ע ל מ ע ל ת ר ו ח ם ו ב ל י ה ת כ ו נ ן ע ל י ה ם כ י ה מ ה ח ל ק מ כ ל ל ו ת ה ב נ י ן ל ה י ו ת ל ה ם ל ח צ י ם ש נ ו נ י ם ו כ ל י מ פ ץ ל ה צ י ק - ו ל ה כ א י ב ל ב ב ו ת נ ח ש ל י ם ה א ם י ה י ה ג ו ר ל ע ל י ם ל מ ב ח ן ט ו ב ש ל י מ א ל ה? ה א ם א ל ה ה ר ו ח ו ת נ א ו ת ם ל א ת כ נ ע ה נ פ ג ע י ם ב כ ב ו ד ם א ף א ש ם ל א כ י ב ז ה א נ י ל ה ר א ו ת א נ כ י כ י עלי ה ס ב ו ת י ב כ ל א ל ה? ו ע ו ד ד א ג ו ת ר ב ו ת כ א ל ה : ו ה נ ה ש ו מ ע א נ כ י א ו ת ך ש ו א ל : א י ז ה מ ע נ ה מ צ א ח ר י ג מ ר ת א ו מ ר ל ע ש ו ת כ ן? י ע ן ו ב י ע ן א נ כ י כ י ל ב ד י ה ע פ ל ת י ע ל ע ל ו ת מ ר ו ם פ ס ג ה כ ז ח פ ץ א נ כ י ב ע ו ד ע י נ י ר ו א ו ת ל פ ג י כ ר נ ר ח ב ל ) ך ו א ג ם ל ר ע י ל ר ד ת ו ל ש ו ב ו ל ע ל ו ת ע ו ד ה פ א ר ז ם י ח ד מ ץ א נ כ י ל ה ו ש י ט ר ק ל ה ם ז ע ת ה ע ד כ י ד י י ש ל ת ת ל ה ם ב רז ו ר ל א ד ב ר ש ל ם ב ר ז כ ל י ת ו ל נ ז ל מ ו ת א ם כ י ב א מ ת ב ת ו ר - ע ל י ם ל מ ב ו ק ו א י ז ה נ ז ק י ס ו ב ב ל ה ד ב ר ב ע י נ י ה ח כ מ י ם א ם ת ל מ י ד ש ל א ש מ ש צ ר כ ו כ ל א ו ל י ח ל ם ח ל ו מ ו ת ב ה ק י ץ? א ך י ע ב ו ר ע ל י י מ ה א נ צ י ר ו א ה י ל ד ב ל ב ת א ש ו ה א נ ש י ם מ ס ב י ב ע ו מ ד י ם ב א י מ ה ו פ ה ד מ ש ת א י ם ו מ ח ר ^ א ו י ב ק ש ו ר ק ל ה צ י ל ה ב נ י ן א נ כ י ר ו א ה א ח ה י ל ד א ק פ ו ץ ^ ' ת ו ך הלהבה ה א ם ע ל י א ^ ( \ ס ל ש א ו ל ה א י ש ה ע ו מ ר א צ ל י ה ו א ר ו א ה ה י ל ד ה א ם ע ל י ו א מ 1 > ' ' ל ש ו ם א ם ל ב ב מ ר ו צ ת י א ג ו ף א י ז ה א י ש מ ה ע ו מ ד י ם ש מ ה ה א ם

234 ך ד א ס ג ע ביי ד ע קאנן א ל^וו א ה ר היי ט ה עג ק? 5 יעלליט אירר ט הי טער טדזענ ד ברי ד ערן דען גערן עם איך אונזי וויא ל ע ב ט איננ ערן מיינ ע ס נ ץ עם וויא טיר ווענן אוגד זיין? פעהרן פאן 5 ריי שאן עם קאנן מ?) 5 ט ע מיטטהיין די א פיר די א די א ז א בע די א ני 5 ט וזערדען 5 ערזוך ד ער מי םסליע ט נ ץ ווערדען בו כ ע ד ע ס ל ע ב ענ ס ז א ה ק אוי ם איסגע שטרען נ ערן ל ע ב ע איך ער שטיקקוגגסמיט ם מיטגעברויצען צערזוכע מיםסלוננענען ני צ ט מיינ ע זיא אוגד יו ד ענ ט ת ם ר א ם אום צערזובע ניי ע ג אנ ץ ד א זעהעט מ על: נינ ט צום שריפט שטעלר גע טאכ ט בין אי ך י - ג^^נצליך מיסםגליקקט!!?? ג ע מע הר נע שפר^כען ם געד אכ ט טעהר לאגג בען טיין ה א ב ע איך 5 ע ר צו שריי בען גע שריעבען ווערדע איך 5 יר ר א ם וואהרע שפר^כען ם ד ער קר א 5 ט ר גייס טער טיט דיא קלארהיי ט ד ער ר טיט ט>^נען ציי ם רע«הערצען געוויננ ט?? איך מוםס ווילל איך צו רען ז א הנען ד ער די א אוגד ר עדען שריפ ט דייט שער אוגד שפר אכע דייט שער דען דאר וואהר אוגד געפאסס ט וואהר ד א ם יודענטהום דאםם געוויםם איך וויים א ל ל עוו ע ש ל^ג ט או ם אוגד נ ער ע צ טיג קיי ט ליעב ע גע שטעללט איין באגד ד ער אייגצעלנ ב>}זווילליגעס ש טרעבען דאסם איך אויך ווייםם זא געוויםם וען אוגד ערפ אסם ט גיים טע נ א ך זייגעם נערי ם םען ני כ ט צ ת א ט טענ ה אנג אויס םער פפייל אוגד צו ש פי ט צ בעגרי 55 ען טהיילדעםגעזא טט טגעביידעם גי צ ט 3 ע ר פרייזג עג ע בענ ע צו אהנ מ אכ טיגע הא ט ג ע ברו ט קבען פלוכפעם צו 6 ערזו 5 ען ב ס ער ערג ע הען? W מיינען מירד צו דריקקען אוגד מאוגדען אוגד בעליידיגטעם גע צוריקקגעדר^ע ט איבערטוטד מירד קיין ^ 5 ם ר אה ק אנגען ם אויף מענן גלייך אוג שולדיגע מיך היגווייזען אויף מיטה איך ה ^ ר ע אוגד נון? 5 יעל! ד ער זארגען נאך אנל א ם םונג?? אוגד ד א ח^ ך ז 7 בע אנטוו אר טע ט ם די זיא זיך ה אג ען וויא 5 ראגען איך מילל געקא טטען ה>ןהע צו אייגעו ע ב ען מייל איך ליין עגמ שלאםםען? געוו ארדק גענ אססען ה ערביי רו 5 ען הינ אב ש טייגען אוגד דא טיר אוי םז ט גון גור י א אי ך מילל בעגיגנען פ ארנ ע 5 אן וועג איהגען דען טי ט געטיינ שאפטליך ם פג ג ט צו געבען 5 ער טאג יע טצ ט שאן ביז דא ם געבען וואם איך אויגען דען וויר 5 ערנ ע ר וו א הר הייט גור צערזוכע דונג ז אנ ד ערן אוג טינדיגער איינ צ עלג ער ד א פ ם איין שאחגן ז אכע ד ער 2 ערנינפ טיגען טריי טע אום ג עטריי פ ט? אוגד ג>ןנצליך טיםסגליקקטע יינג ע ר פיעללייצ ט 5 לאפטען די א אוטשטעהעגדען שטעהען אי ם אי ברינ ען? איין קינד ז ע ה ע איך ז ע הע א 7 צו רעט טען ג עבייד ע דאם גור א ד ^ ז ו כ ע ן אונ ט ה א טיג אעם טליך 5 ר אג ען ער ס ט נ א כ ב אר ד א ר ף אי ך ד ען 5 ש טיר צ ע קי ג ד דאם אי ם אי ך קי מטערן אב ד ארו ם פיך איך ז ע ^ ^ ד א ר ף קינ ד דא ם אויך ער א ב ד ארף איך ד אנ א ך ב ^ ^ ן ל ל ^ בלו טענד ש טאס םע הינ אנ ד ר אנג פ אנכען נ א 5 די א ר ע ט טו ע 2 י ר ד א ם קיג ד דור ך טיינעךד* i י ג ^ ^ מ ץ ץ א ב איך 5 ראגען ע ר ^ 2 2«צו טוינד נייען 2 יי ער ד פ ע ר צ א ג ע ד ע ^ ד ^ 5 יעלליי 5 ט ג ע ביי ג ע '* '

235 '8' יחזיק אשר לדבר וסמך במעוזו ואחרי אשר ישליך מעליו את היהדות יחרד ויגסה ראשוגח את הדבר אשר יאמר להשליך ארצה והשולח יד י' 1 לי ב טנ ה רצויה קור או לבנות מחדש י טג אחור וישכיל כינה לדעת את פנימיות הדבר אשר יעקור או את אשר יחשוב לנטוע על מקומו אז בעוד כךואים אנחנו בוד י ש ר כחיים החובה על כעלי החכמה ל ט ק את היהדות בדע ת ובתור דעת זה הוא הדרך אשר חפץ אני לת בו לי יתן ה רוח חיים ושלום וכה אעשה : בחלק הראשון אנסה לדבר מהשקפות היהדות על ח' התבל אדם ישר ותורה בחלק השני : לבאר את המצות אשר עלינו למלאותן אף כי דתרחקנו מעל אד מ תנובבל מקום אצין בראש את המקומות ט^ורה ואז ארשום אש אולי על ידי התפרצי לחציל את חילד אאחר את חמועד לחציל את הבנין או על ידי שטף מרוצתי אשיב רוח לחגדיל המדורח ז -אך אם אסרת לראות ובטרם תבוא שמה יפול ה מין על הילד ויחיח למאכלת א ש? ואם אכןבר אנ כי אתו י חד תחת משואות מפלתו הלא ע שיתי את חובתי אמנם מי מין א הו בי הדרך הבטוח ול היות רק דרך ה טבע בוד בראש עכור חטדע ואת אשר נוכחנו לדעת אחרי מלחמת הרוחות בי אמת נבון הדבר ויעמוד בנסיון נקחהו ונביאהו החיים בחשקט ובטחה הדרך הזאת אמנם היתה היותר שלוה והיותר בטוחה אך אחרת דורש הזמן הנוכחי כימי חרמבמ ן בעת אשר החלה דAעוררות הרוחות החדשה והחיים עמדו אז עוד על ע מד ם אז לו לטגן את היהדות בתור מ ד ע אשר יביא כחיים השקטים הה אור וחום של הרו חלו חבוגה אחרת עמדה כעת לנגדנו אך לא כן עתה בחיים באו השקפות כה אשר מוצאן לא ממקור הי חתת הנאמנה אף תעטדנ ח כשגאה כבו ש ח להאכידה ולה שמידה ן עלינו לדAגךםם גגק כחיים בלי אמצעי למען ישיג האיש אשר יחזיק עוד במושג היהדות סעד את ההשקסות^^ן אשר הנהלתי לי בתור תוצאות הלמוד של כמה שנים ולהיות תמימות וקשז!א 1 ^ ן ז ח ל ק ה מ ע ש ה תוצאות מהארבעה -שלחן עתך והכל ערוך וםם 1 ^ ר ישר בעד ההיים ולהראות את היסודות בחכמת היהדות עוד חזק למועד בימים הבאים כאשר יהיה בידך החלק מ ש נ י

236 ז - r > ' : ^ *: *'> V נ ע 2 3 a? א ב ע ר ה י נ א נ נ ע ל א נ נ ט צוז א מ מ ע ן? מי ד וו א ם וו ענן ש ט י ר צ ט ד א ם נון ג ע ב י י ד ע שפ >ןט א י ב ע ר ג עז ע ה ען ד א ם ק י נ ד זי» ע ה ע פ ם לי 5 ט ב ע נ ר י ב ע פ י ך פ ר א ס ס ע ל נ ד טי ט א י ך ה א ט ט ע ג ע ט ה א ן ג ע ו ר ס ס מיין ב ני מי ן ו ו ^ ר ע נון נ א ט י ר ל י כ ע וו עג ע ר ס ט 5 יר די א וויססענ שאפ ט צו ארביי טען אונד וואם זיך ד אר ט דאנן אים קא טפף דער ניי ס ט ער ם וואהר אונד פר אבעה טיג ערוויעזען רוהיג זיך דאס בען דדנ איבערבען צו לאםסען עס וו^ר ע ד ער רו היגער ע ויצערער ע ד ער ער 6 ריילי 5 ער ע וועג אנד ער א ב ער פ ארדער ט די א ציי ט טענ ד ע ל םז ם טאגען ד א ם די א ניי ע בעוו ע טנג דער גייס טער בענ אגן אונד אונאנגע ט אס טע ט רא ם בען נ א ך וואר ד א ה^ ט ט ע מאן רא ם יודענ ט הו ם ם וויססעג שאפט ערבויען אונד ר איבער* ל בע שטעהענדען ל ע ב ק ר א ם ליצט אונר דיא ווארטע ר גייס טעם ברינגען זן אונד אנ ד ער ם ש טינרע עם יע טצ ט אום אונז W אבער ניצ ט י ע ט צ ט ר א ם בען זינ ד שאן דיא ר יואהרען יודענ ט הו ם ני צ ט ענט שפרזנגעגען אנזיצ טען געטרעטען אזנד אר ביי טען ציינד ליך אן אונ טערנר אבונג דעסזעלבען אונ טי ט טעלבאר אים בען מוסס איהנען ענ טג עג ע ע ע ט ר ע ט ק ווערדען אויף דאסם טאנצער ד ער נ א ך הט רען בעגריפ ף בעק^ ט ט ע צו ר פאן איהם נע ה טענען מאג צער ד ער 6 ערווירם ט ש טו טצינ זו ער ד ע אונד ער ס ט פריפע וואס ע ר 6 ערווער 6 ע אויצגע ה ט ק ווערדע מ אנצע ציעללייצט אץ גו טעם איי 6 ער צום ני ע ריי ם ם ק א ד ער ניי שא 66 ען נ ע ה א בענ ע ה אנ ד ער ס ט ב עז אננ ק צו פרי 6 ען ר א ם איננ ער ע ם ק ר א ם ני ע ד ע ת ערי ם מ ץ צו ד ניי ע ס הינצוגע שאצצען ווערדען ז א ל ל ט ע ד אנן וואצו פאן אונ טי ט טעלב אר אים בען אויצגערוצען וו ארע דאנן 6 י ר די א פ אננער ד ער וויפפענ שאפט ד ער וויםםענשא 6 ט אונד ם וויםסענ שאפ ט צו ב עגרינדען רא ם איזט דער ו ו ענ רען איך צו בע טרע טען נעד אנקע ני ב ט ד ער היפטעל גיי ס ט אוגד נעזונד היי ט זא ווערדע איך איינ ערס טען ט הי ל ע אוי פ צו שפרעצען 6 ערזו צ ק דיא אנזיצ טען ר יודענ טד\ פם אי ב ער ג א ט ט וו ע ל ט פענ ש ישר תור ה אים צווייטען דיא פצו ת צו ענטיויקקעלן ז א ווייט אונז אויך ר ב ארענ ם ב ערוי ב ט צור ערציללונג אבליעגען^ איבערל די א ש טעללק ד ער תור ה צופאר ראנן די א אנזי צ ט ק דיא פי ר ע ב ק ערג ע בגי פ ם פ ע הרי א הריג ק שטוריופם זינ ד אונ ד ציר די א פ ר א ק םי ^ אנגע שלאםםען אויםציגע אוים רען 4 שלחן ערוך- ס «י^ונםיטטועל ב אר ציר ר א ם בען דארנע שטעללט אונד ד ) 4 ^זגייניינג אץ יידי שער וויםסענ שאצ ט ש פ^ ט ער ער נ אצוריזונג צ ארכעוז 45 & ק וויא ד א די עז ק צוויי* טען טהייל פי ט געגענווארטיגעם יעטצט האנדען האבען «א 7 צרייע פיך דעם ה ב נון דאםם פיר די א ער ס טע אנרע טנג צו דיעזען שריצטליצען צ ערזו צ ק 4

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

הרדח 126 ריפוא ןממ המייקקהש השיגפב לש ודרשמב ךוניחה רש ןויצ- ןב רוניד 14-ב רבמבונב 1952 ומכוס ן ן תיפוס םיאנתה תאלעהל תוגצה ינפב םילוע םישדח תנשב ג"יש

הרדח 126 ריפוא ןממ המייקקהש השיגפב לש ודרשמב ךוניחה רש ןויצ- ןב רוניד 14-ב רבמבונב 1952 ומכוס ן ן תיפוס םיאנתה תאלעהל תוגצה ינפב םילוע םישדח תנשב גיש רדח 26 רפוא ממ מקקש שגפב ודרשמב ךונח רש וצ ב רונד 4ב רבמבונב 952 ומכוס תפוס םאנת תוגצ נפב םוע םשדח תנשב גשת עבקנו פוא וממ פמ שגפב נ וגרא ם ת ורטאת תורבעמ וגרא ח ותועפב ראונב 953 פו דע תנש 966 תונש רשעשוב

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע" "הלכשהה.(ת

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע הלכשהה.(ת 82 ז ת בתכ ריצ תידי די ץ ררסיפררפ רבח תרפסל תירבע טיסרבינאביב רינב קרי ררפס : ןרחא ןדיע" "ש תגנא : תירבעב " : ןסלדנמ בכב "תרסמ רפס שדח יקבאמב" "ררמת םיניע שב תירבע דמע עיפל ברקב תדבע ירקחמ םימסרפתמ יבתכב

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

Microsoft Word - Rashab horaos

Microsoft Word - Rashab horaos דברי ימי תומכי תמימים אג"ק ריי"צ ח"י ע' שס"ו לקו"ד ח"א ע' 404 מטרת הישיבה אג"ק ריי"צ ח"א ע' תפד אג"ק רש"ב ח"א ע' ריט אג"ק רש"ב ח"ד ע' סז אג"ק רש"ב ח"א ע' שיט אג"ק רש"ב ח"ג ע' רעג להתחזק לבלי לקבל עוד בחורים,

קרא עוד