א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית"

תמליל

1 א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א], מ) צ"ל אתה יכול כו'. ועיין רש"א, נ) בד' מיתות ב"ד פשיטא חייבי מיתות. מהר"ם, ס) רש"ל מ"ז, ע) רש"ל הוא כפירוש הקונט', 1. ו ע שׂ ית ם לוֹ כּ א שׁ ר ז מ ם ל ע שׂוֹת ל א ח יו וּב ע ר תּ ה ר ע מ קּ ר בּ ך : תוס' ד"ה מעידין כו' וי"ל כיון דלוקין. עי' שיטה מקובצת ב"ק דף עה ע"ב ד"ה עדות שאי אתה יכול להזימה: בא"ד ועי"ל דגבי עדות דב"ג. קשה לי בזה מסוגיא דכתובות דף לג ע"א רא"א עדים זוממין ממונא משלם מלקי לא לקי משום דלאו בני התראה נינהו. משמע דאי בני התראה ראוי לומר יותר דמלקי לקי והא אם יהיה הדין דממונא לא משלם בטלה כל העדות דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה דבזה אין דומה לב"ג דהא קרא דהזמה קאי על הממון דהא משכחת בלא אתרו. וא"כ אדרבה אם ל"צ התראה אפשר לומר יותר דמלקי לקי ולא יהיה בממון כלל דין הזמה ולא קאי עלה ועשיתם כאשר זמם. עכ"פ אם צריכין התראה א"כ משכחת בממון כאשר זמם בלא אתרו. ובאתרו אם לא ישלמו ממון יהיה בכלל עדות שאי אתה יכול להזימה: ד"ה בעינן כו' וי"ל דמ"מ אשתו נפסלת. לכאורה עדיין קשה לר"י ביבמות דף סט. דמצרי שני אינו פוסל את אשתו: (א) ד"ה מעידין וכו' בן גרושה דהכי: (ב) גרושה ולא: (ג) כל כו' שהיו מחייבין את הנידון, כלומר וכל הבועלים נידונין כמיתת הנבעלת חוץ מבועל בת כהן. תוס' שאנץ שטמ"ק ב"ק עה: ריטב"א. (ולהכי שייך בזה הזמה) שם. תוס' ישנים. תוס' שאנץ. ריטב"א. תוס' ישנים. ריטב"א. שם. שם. שם שם. במיתה אפ"ה נמיתם: (ד) ואמאי הוי: (ה) זוממי כו' לאחיו לאחיו: (ו) מן אבל כיון דכתיב וכו' אבל קשה כיון דכתיב וכו' וי"ל דאי הוה: (ז) ולא למעוטי: (ח) וזוממי והשתא למה ליה זוממי וכו' זוממי בחנק: (ט) אמו ו)קודם שנולד והרי הוא חלל ופסול: אין אומרים. אם הוזמו והן כהנים יעשה זה בן גרושה וחלוצה לקיים בו ז)כאשר זמם אלא סופג את הארבעים ובגמרא מפרש טעמא: שחייב גלות. שהרג את הנפש בשוגג: גמ' ה"ג האי כיצד אין העדים נעשין זוממין מיבעי ליה ועוד דקתני לקמן (דף ה.) אבל אמרו בהו כאשר זמם: ועוד. מאי קא בעי תנא כיצד נעשין זוממין הא קתני לה לקמן כיצד דין זוממין דקתני במתני' אבל אמרו להם המזימים היאך אתם מעידים עדות זה והלא הייתם עמנו אותו היום במקום פלוני כו': התם קאי. מסנהדרין סליק דתנן בשילהי אלו הן הנחנקין דהוא סיומא דסנהדרין דיש זוממין שנשתנו במקצת מדין הזמה כדקתני כל הזוממין מקדימים לאותה מיתה כלומר אין להם לצפות מיתה אחרת אלא משכימין לאותה מיתה שנגמר לשריפה על פיהם הם בחנק כדילפינן התם (דף צ.) היא בשריפה ואין בועלה בשריפה אלא בחנק כשאר אשת איש והזוממין משכימין למיתה וקאמר הכא עוד יש זוממין אחרים שאין מקיימין בהן דין הזמה כלל אלא מלקות ועלה מפרש כיצד אותן העדים שאין מקיימין בהן דין הזמה דהכי הוא האמת ואמאי הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה ואין זה עדות וי"ל כיון דלוקין הוי כאשר זמם והוי שפיר אתה יכול להזימה וקשה דא"כ מאי קאמר פרק היו בודקין (סנהדרין דף מא.) גבי עדי נערה המאורסה דאיהי לא מיקטלא דכיון דאינהו לא מיקטלי משום שיכולין לומר לאסרה על בעלה באנו והויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה ומאי קאמר והא מ"מ לוקין וי"ל דהתם כיון שבאין לחייבה מיתה וזממו להרוג את הנפש לא מיקיים כאשר זמם במלקות דהא בהדיא כתיב נפש בנפש גבי הזמה דעדות נפשות ולא חשיב יכול להזימה במלקות אבל הכא שלא כוון אלא לשווייה בן גרושה ובן חלוצה דליכא כיון שלקו חשיב שפיר עדות שאתה יכול להזימה ועי"ל דגבי עדות דבן גרושה וחלוצה לא חיישינן כלל באתה יכול להזימה דמהיכא נפקא לן דבעינן עדות שאתה יכול להזימה מכאשר זמם והא מוכח בגמרא דכאשר זמם לא נכתב לגבי עדות דבן גרושה (ב) ולא קאי כלל אבל התם גבי נערה המאורסה ודאי כאשר זמם קאי נמי עליהן ח)דאם התרו בה מיקטלי אינהו בשהוזמו ואילו איהי בלא הוזמו ט) (והתם מיירי בלא התרו וכיון דכאשר זמם קאי עלייהו) לכך בעינן אתה יכול להזימה ויש לדקדק אמאי לא נקט מעידין אנו באיש פלוני שהוא ממזר כו' דזה הוה שייך בין בישראל בין בכהנים ובן גרושה לא פסיל אלא בכהנים ויש ליישב דנקטיה משום דקאי אזוממי בת כהן כדאיתא כהן הנושא את הגרושה שמחלל את זרעו אין הוא עצמו מתחלל מן הכהונה: הבא לחלל ולא חילל. עד זומם שרצה לחלל ולא חיללו אינו דין כו': אם כן. אם באת לדרוש ק"ו זה בעדים זוממים בטלת תורת הזמתם: ומה דף ט:) דשונא אינו גולה לאו כי האי גוונא דומיא דאוהב גולה ואמאי אינו גולה כיון דראו דהוי רגלים לדבר וי"ל דשאני שונא דיש לנו לומר בודאי אבל ודאי אם אינו יכול אפ"ה נמיתם בכל מיתה שנוכל כדתניא ל) הכה תכה (ב"מ דף לא:) וקשה דאמרינן פרק נגמר הדין (סנהדרין דף מה:) דרוצח וגואל הדם הוו ב' כתובין הבאין כאחד וכן קשה דבתוספתא (פי"ב דסנהדרין) תניא מ) אבל הזוממין שאין אתה יכול להמיתן במיתה הכתובה בהן אתה ממיתם בכל מיתה ודריש ליה מן קרא דובערת הרע מקרבך ואמאי (ד) הוי רוצח וגואל הדם ב' כתובין הבאים כאחד ותירץ ה"ר יוסף דרוצח וגואל הדם הוו ב' כתובים הבאין כאחד לענין שלא נלמוד שאר מומתין מהם להמיתם אף במיתה שאינה מד' מיתות ב"ד אבל נ)מד' מיתות ב"ד פשיטא נמיתם ככל חייבי מיתות: זוממי בת כהן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא למיתה אחרת. בועלה וא"ת למה לי דרשא דלאחיו ולא לאחותו תיפוק ליה מהיא דנפקא לן דדרשינן (סנהדרין נא.) את אביה היא מחללת היא ולא בועלה היא ולא זוממיה וי"ל הואיל וזוממיה באו לחייבה שריפה לא יבא לאוקומי מיעוטא דהיא אלא בבועלה ולא ממעטינן זוממין ס) (אלא מן (ו) אחיו) אבל כיון דכתיב אחיו דרשינן נמי מהיא למעוטי זוממיה אבל קשה כיון דכתיב אחיו אמאי איצטריך למעוטי זוממין מהיא וי"ל דאי מאחיו הוה אמינא דה"מ כשהבועל או שלא הכירו הבועל לא א א מיי' פ"כ מהל' עדות הלכה ח סמג עשין קי טוח"מ סי' לח: ב ב מיי' שם פי"ח הל' א סמג שם: ג ג מיי' שם פ"כ הל' י סמג שם: תיפוק ליה דאיכא שתי מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא בחנק אלא שמע מינה דאיירי כגון דליכא דין מיתה בבועלה כגון ועוד וכו' קתני לקמן: כיצד ועוד יש לפרש ועוד כלומר ואם תמצא לומר דלשון הזמה הוא זה אינו : בעינן כאשר זמם וליכא. קשיא היכא שמעידין שהוא מצרי שני דאינן : דמ"מ אשתו נפסלת דפסלה בביאתו וכתיב ועשיתם לו כאשר זמם לו ולא לאשתו כי אם לפסלו א"כ נפסול וי"ל ומה א) א) עי' רש"י ורבינו נקט לה בכ"ג דכתיב להדיא בקרא ועי' קידושין עז ב' סוטה כג ב': 3 KEITZAD HA EIDIM CHAPTER ONE MAKKOS 2a ב. 2a פרק ראשון מ ע יד ין א נוּ בּ א ישׁ פּ לוֹנ י שׁ הוּא בּ ן גּ רוּשׁ ה אוֹ בּ ן ח לוּצ ה א ין אוֹמ ר ים כו. Chapter One ד ה מ ע יד ין מ ע יד ין א נוּ בּ א ישׁ פּ לוֹנ י שׁ הוּא בּ ן גּ רוּשׁ ה אוֹ בּ ן ח לוּצ ה א ין אוֹמ ר ים כו If witnesses say, WE TESTIFY ABOUT THIS-AND-THIS PERSON (who was thought to be a valid Kohen) THAT HE IS THE SON OF A GERUSHAH, OR THE SON OF A CHALUTZAH, [1] and then the witnesses were found to be zomemin, WE DO NOT SAY that these witnesses become disqualified as ben gerushah (son of a gerushah) or ben chalutzah (son of a chalutzah) in the Kohen s place; rather, they receive malkus for the false testimony they gave. [2] מסורת הש"ס תורה אור השלם גליון הש"ס הגהות הב"ח כיצד העדים פרק ראשון מכות ב. כיצד העדים נעשין זוממין כו'. בגמרא מפרש מאי קאמר: מעידין אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה אין את איש פלוני. כהן: שהוא בן גרושה. בפנינו נתגרשה אומרים כו'. תימה כיון דאם הוזמו אינן נעשין בן גרושה וחלוצה א"כ גם בשלא יוזמו איך יעשה על פיהם בן גרושה (א) להם כו': כיצד אין העדים נעשין זוממין מיבעי ליה. דהא לא מקיימת בה דינו של נדון: חוץ מזוממי בת כהן. נשואה שאע"פ שנגמר דינה שחייבו את הבועל דכתיב כאשר זמם לעשות לאחיו ולא לאחותו (שם) נעשין זוממין מעידים אנו כו': ולא לזרעו. ואם תעשהו חלל והוא כהן פסלת את זרעו לעולם: בעינן כאשר זמם. והוא זמם לפסול את הנדון ואת זרעו: המחלל אינו מתחלל. כיצד גמ' ב) א) ג) ד) ה) Introduction כי אם לאו בעלמא עליה בשום צד שבעולם בגמרא ולכך נקט מידי דשייך בכהונה: מעידין אנו באיש פלוני שחייב גלות. וא"ת היאך הם יכולים לחייבו גלות בעדותן והא יכול לומר מזיד הייתי כדאמר גבי אכלת חלב בפ"ק דבבא מציעא (דף ג:) וי"ל דמיירי כשראו בו רגלים לדבר שנשמט הברזל מקתו ואיכא למימר דלא נתכוין אבל קשה מהא דתנן פרק אלו הן הגולין (לקמן טפי דבשנאה הכהו ועוד י"ל דמיירי שפיר דליכא רגלים לדבר והשתא ניחא משונא ומ"מ אוהב גולה כגון דשתיק כשאמרו לו העדים אי הוה אמר לא הרגתיו יכול לתרץ ולומר לא הרגתיו שוגג אלא מזיד כמו י) בלא אכלתי חלב אבל כיון דשתק כהודאה דמיא: כל הזוממין מקדימין לאותה מיתה. פי' הקונטרס שאין להם נס והמלטה וקשה דמאי קמ"ל פשיטא ובכתובותכ) פירש שרוצה לומר מקדימין שלא יענו הדין וגם זה קשה דמאי קמ"ל פשיטא לכך פירש ר"י מקדימין הכי פירושו ודאי אתה צריך להמיתן במיתה (ג) שהמיתו דדרשינן היא ולא בועלה וזוממי בת כהן דכתיב לאחיו (ה) דדרשינן לאחיו ולא לאחותו היה נדון קרינן ביה לאחיו אבל אם לא היה נדון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט' שנים ויום אחד קרינן ביה לאחיו קמ"ל היא ולא (ז) זוממין למעוטי זוממין בכל ענין ומתחלה היה ר"י מסופק בהאי מילתא ושוב פשטה מפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מו.) דקאמר מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן וזוממי (ח) זוממין והשתא למה ליה זוממי זוממין שהוא קטן כדפירשתי ואפ"ה קאמרי זוממי זוממין בחנק אלמא דהוה זוממין בחנק אע"פ דליכא דין מיתה בבועל: ועוד מדקתני לקמן. ע) פיר' הקונטרס דמאי בעי כיצד וכו' הא קתני (ט) לקמן וכו' דעל כרחך דין הזמה קאמר כדקתני ולאלומי קושייתא קמייתא באין לפסול זרעו עין משפט נר מצוה מוסף רש"י מוסף רבינו חננאל Hazamah/The Punishment of Zomemin: Hazamah is a process of disqualifying witnesses. A set of witnesses testifies against a person, and then another set of witnesses disproves the first set by saying to them, You were with us on that day in a different place, so you could not have seen what you claim to have seen at that time (Mishnah 5a). The first set of witnesses, who were proven false through hazamah, are called zomemin (plotters), since they plotted to make someone liable to a penalty he did not deserve. Zomemin witnesses receive the same punishment they tried to give to the person against,ו ע שׂ ית ם לוֹ כּ א שׁ ר ז מ ם ל ע שׁוֹת ל א ח יו :(19:19 whom they testified. This is taught by the verse (Devarim You shall do to him as he plotted to do to his brother. Thus, this punishment is known as ka asher zamam ם] מ שׁ ר ז,[כּ א which means, as he plotted. The Mishnah s Ruling discusses a case of witnesses who testify that a Kohen is the son of a gerushah or a chalutzah (and thus disqualified from the Kehunah), and the witnesses are then found to be zomemin. The Mishnah rules that even if the witnesses are Kohanim, we do not disqualify them from the Kehunah, as ka asher zamam would seem to require; rather, they receive malkus for violating the prohibition of (Shemos,(20:13 ר ק ע ד שׁ נ ה ב ר ע ך ע ת,ל א Do not bear false testimony against your fellow (see Gemara below, 2b, and Tosafos 4b ורבנן.(ד ה See below, note 20, for the reason they are not given the ka asher zamam punishment. Disqualification of Ben Gerushah and Ben Chalutzah: A woman who was divorced (a gerushah) or who received chalitzah (a chalutzah) may not marry a Kohen (Mishnah 13a). If she does 1. They claim that they witnessed this Kohen s mother being divorced from a previous husband (Rashi), or receive chalitzah from a previous husband s brother. If their testimony is accepted, the Kohen becomes disqualified from the Kehunah, because he was born from a forbidden marriage between his Kohen father and his mother, a gerushah or chalutzah. 2. Usually, zomemin receive the ka asher zamam punishment, which is the punishment they tried to inflict on the person they testified about. These zomemin, however, despite having tried to disqualify their victim from the Kehunah, are not punished with disqualification (even though they are Kohanim). Instead, they are given malkus for violating the prohibition against giving false testimony. See note 20 for why these zomemin do not receive the punishment they tried to impose.

2 4 כיצד העדים פרק ראשון מכות ב. ד ה מעידין [א ] יך י ע שׂ ה ע ל פּ יה ם בּ ן גּ רוּשׁ ה? דּ ה כ י הוּא תּ ימ הּ כּ יו ן דּ א ם הוּז מּוּ א ינ ן נ ע שׂ ין בּ ן גּ רוּשׁ ה ו ח לוּצ ה, א כ גּ ם בּ שׁ לּ א יוּז מּוּ א marry a Kohen and has a son (a ben gerushah or ben chalutzah), the son is a chalal; meaning, he is disqualified from the Kehunah, and is therefore prohibited to do avodah or eat terumah. His sons, and all further generations, are disqualified as well. Chalitzah: A married woman whose husband dies without having fathered children must marry her husband s brother. This marriage is called yibum. If the brother does not wish to marry her, he releases her through a ceremony called chalitzah. A woman who receives chalitzah is a chalutzah. The Objective of Tosafos: Tosafos has two objectives. In his main discussion, Tosafos seeks to explain why witnesses who testify that a certain Kohen is disqualified as a ben gerushah or ben chalutzah are believed despite not being disqualified themselves from the Kehunah upon being ע דוּת שׁ א י א תּ ה י כוֹל ל ה זּ ימ הּ ל א שׁ מ הּ found zomemin, which seems to contradict the Talmudic rule of testimony that is not subject to the law of hazamah is not called testimony (see following,ע דוּת Background box). Tosafos will give two answers to this question. In Tosafos second discussion, he aims to explain why the Mishnah discusses testimony that a Kohen is a ben gerushah or ben chalutzah, and not testimony that an ordinary Jew is a mamzer. Q. The Mishnah rules that if witnesses testified that a certain Kohen is a ben gerushah or ben chalutzah, and they were found to be zomemin, they receive malkus for violating the prohibition against giving false testimony. The fact that the zomemin receive malkus indicates that their statement in court was initially considered valid testimony, which means that if they had not been shown to be lying, the court would have accepted the testimony and would have disqualified the Kohen against whom they testified. [3] Tosafos finds it difficult to understand why such testimony should be accepted: Background To Tosafos Question Testimony That Is Not Subject to the Law of Hazamah: The rule is that we accept testimony from witnesses only if: (a) it will be possible to disprove them through hazamah, and (b) it will be possible to give them the punishment of ka asher zamam should they be disproved. If, for some reason, the witnesses cannot become zomemin, or cannot be given the punishment they planned to impose on their victim, their testimony is not accepted in the first place. As the Gemara says (Sanhedrin :(41a ע דוּת הּ ל א שׁ מ הּ זּ ימּ ל ה י כוֹל ה תּ דוּת שׁ א י א,ע testimony that is not subject to the law of hazamah is not called testimony. It is astonishing that testimony which identifies a Kohen as a ben gerushah or ben chalutzah תּ ימ הּ would be accepted! לוּצ ה שׂ ין בּ ן גּ רוּשׁ ה ו ח ע א ינ ן נ מּוּ כּ יו ן דּ א ם הוּז Since [these witnesses], if proven to be zomemin, do not receive the hazamah punishment, and thus do not become disqualified as a ben gerushah or ben chalutzah themselves, מּוּ בּ שׁ לּ א יוּז ם א ם כּ ן גּ if so, then even when [these witnesses] are not shown to be zomemin, פּ יה ם בּ ן גּ רוּשׁ ה ל א יך י ע שׂ ה ע how can a] Kohen] become disqualified as a ben gerushah or ben chalutzah through their testimony? דּ ה כ י הוּא ה א מ ת For it is surely true that if these witnesses are not shown to be zomemin, then the Kohen against whom 3. One does not receive malkus for simply saying a lie; malkus is the punishment for false testimony. If beis din would never have accepted the testimony, then the zomemin could not receive malkus for their lie, since it would be as if they said the lie outside of court. Since they do receive malkus, it is obvious that beis din originally accepted their testimony and would have disqualified their victim on its basis. When they are found to be zomemin, they are punished for testifying falsely (Nimukei Yosef, Tzlach). [For additional proofs that the testimony would have been accepted, see Aruch LaNer and Otzar Mefarshei HaTalmud.]

3 5 KEITZAD HA EIDIM CHAPTER ONE MAKKOS 2a ה א מ ת. ו א מּ אי? ה א ה ו י א ל הּ ע דוּת שׁ א י א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ, ו א ין ז ה ע דוּת. ו י ל כּ יו ן דּ לוֹק ין ה ו י כּ א שׁ ר ז מ ם, ו ה ו י שׁ פּ יר א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ. they testified will be disqualified through their testimony! [4] אי מּ ו א But why should a Kohen ever lineage? become disqualified based on such testimony of faulty ה א ה ו י א ל הּ ע דוּת שׁ א י א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ This is testimony that is not subject to the punishment of hazamah, ו א ין ז ה ע דוּת and therefore, it is not considered to be valid testimony! [5] A. Tosafos gives two answers to this question. The first answer maintains that although these zomemin are not disqualified from the Kehunah, their testimony is still considered to be subject to the hazamah punishment: Since [the zomemin] who testified כּ יו ן דּ לוֹק ין ה ו י כּ א שׁ ר ז מ ם follows: We can answer as ו י שׁ לוֹמ ר that the Kohen is a ben gerushah receive malkus for their false testimony, it is considered as if they receive the punishment of ka asher zamam. That is to say, the malkus they are given is a substitute for the usual hazamah punishment. ז ימּ הּ ה ה י כוֹל ל תּ יר א פּ ו ה ו י שׁ Therefore, although we cannot punish them by disqualifying them from the Kehunah, [their testimony] can properly be considered [a testimony] that is subject to hazamah, because of the malkus they incur if it is refuted. Therefore, the testimony is valid. [6] Q. Tosafos challenges his above answer that malkus can take the place of the usual hazamah punishment. The challenge is based on a Gemara in Sanhedrin, which discusses a case of zomemin witnesses who testified that a naarah hameorasah committed adultery: Background To Tosafos Question From Sanhedrin Naarah Hameorasah ( betrothed naarah ): A naarah hameorasah is a girl between 12 and years old (a naarah) who has gone through the first stage of marriage called erusin (betrothal) but has not yet completed her marriage by undergoing nisuin. She is a married woman in almost all respects; therefore, if she commits adultery, she becomes permanently forbidden to her husband, and he must divorce her. Additionally, if the act was witnessed and she was warned beforehand, she is subject to the death penalty. Punishment Requires Warning: As a rule, a person cannot be punished for a sin unless he or she was warned about the punishment beforehand. Accordingly, if witnesses testify that a naarah hameorasah (or any married woman) committed adultery, but they do not testify that they warned her about this punishment before she committed the sin, the woman becomes prohibited to her husband, since she betrayed him with another man, but she does not receive the death penalty, since she received no warning. 4. In other words, do not try to dismiss the question by suggesting that the testimony would not have been accepted to disqualify the Kohen, because it is clear that the testimony would have been accepted to disqualify him, as explained in note 3 (Tzlach, Aruch LaNer; cf. Maharam). 5. As explained in the Background to Tosafos Question, any testimony that is not subject to the law of hazamah is not called testimony. In our case, since the witnesses can never receive the hazamah punishment (meaning, they cannot be disqualified from the Kehunah, which is what they plotted to do to their victim), their testimony that he is a ben gerushah or ben chalutzah should not be accepted in the first place! And yet we see that it is accepted, unless it is proven that they lied. How is this possible? 6. Since the Torah says that zomemin witnesses who cannot be punished with the same punishment that they plotted to give the victim are given malkus instead, it follows that the malkus stands in place of the usual hazamah punishment. Thus, their testimony is in fact punishable through hazamah not with the usual hazamah punishment, but with the punishment of malkus, which is also considered a hazamah punishment. Therefore, beis din can accept testimony that a Kohen is disqualified, and can actually declare him unfit for the Kehunah on the basis of that testimony [unless, of course, the testimony is proven to be untrue] (see Rosh cited in Shitah Mekubetzes to Bava Kamma.(ד ה עדות שאי אתה יכול להזימה 75b

4 6 כיצד העדים פרק ראשון מכות ב. ד ה מעידין [א ] ו ק שׁ ה דּ א כ מ אי ק א מ ר פּ ר ק ה יוּ בּוֹד ק ין (ס נ ה ד ר ין דּ ף מא.) גּ בּ י ע ד י נ ע ר ה ה מ אוֹר ס ה דּ א יה י ל א מ יקּ ט ל א, דּ כ יו ן דּ א ינ הוּ ל א מ יקּ ט ל י מ שּׁוּם שׁ יּ כוֹל ין לוֹמ ר ל א ס ר הּ ע ל בּ ע ל הּ בּ אנוּ, ו ה ו י א ל הּ ע דוּת שׁ א י א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ. The Law of a Learned Person: According to one Tanna (R Yose the son of R Yehudah), a learned person (a chaver) is an exception to this rule that punishment requires a warning. Such a person can be executed for his sin even if he was not warned about the punishment beforehand, since we can assume that he knew the law on his own. The same applies to a learned woman (a chaveirah). Accordingly, if witnesses testify that a learned woman committed adultery, she should be liable to execution even if she was not warned about the penalty in advance. However, a Gemara in Sanhedrin teaches otherwise, as follows: The Gemara in Sanhedrin (41a) says that if witnesses to the adultery of a naarah hameorasah (or any married woman) did not warn her beforehand that she would receive the death penalty, then even if they are later found to be zomemin, they cannot be executed, since they can claim, We were not plotting to have her killed, but only to make her forbidden to her husband. Even if she is a learned woman who would be given the death penalty without a warning, we cannot punish these witnesses with ka asher zamam, since we cannot prove that they were actually plotting to have her killed. On the basis of this ruling, the Gemara then says that the adulteress herself is exempt from the death penalty, even though she is learned. The Gemara reasons as follows: Since these witnesses cannot be executed if they are found to be zomemin, their testimony is הּ ז ימּ ל ה י כוֹל ה תּ דוּת שׁ א י א,ע a testimony that is not subject to [the punishment of] hazamah. Therefore, even if the testimony is true, beis din cannot accept it as a basis to execute this woman! In other words, even if a woman is learned and knows the punishment on her own, she is not executed for adultery unless the witnesses say that they warned her. Otherwise, their testimony is rejected as testimony that is not subject to hazamah, since if they are shown to be zomemin, they will be able to avoid execution. Based on this Gemara, Tosafos attempts to show that malkus is actually not a substitute for the hazamah punishment. accept. This answer, that malkus stands in place of the hazamah punishment, is difficult to ו ק שׁ ה מ אי ק א מ ר פּ ר ק punishment, Because if it is so, that malkus is a fulfillment of the hazamah דּ א ם כּ ן then what is the meaning of [the Gemara s] statement in Chapter ה יוּ בּוֹד ק ין גּ בּ י ע ד י נ ע ר ה ה מ אוֹר ס ה Hayu Bodkin (Sanhedrin 41a) about witnesses who testified that a naarah hameorasah who was a learned woman committed adultery, but who failed to warn her beforehand that adultery is punished by דּ כ יו ן דּ א ינ הוּ executed, In that case, the Gemara rules that she is not דּ א יה י ל א מ יקּ ט ל א [7] death? and explains that since these [witnesses] cannot be executed if they are found to be ל א מ יקּ ט ל י zomemin, ל הּ בּ אנו ע בּ ל ל א ס ר הּ ע ר מ שּׁוּם שׁ יּ כוֹל ין לוֹמ because they can claim that they only came to forbid her to her husband and not to have her killed, [8] ז ימּ הּ ה ה י כוֹל ל תּ ו ה ו י א ל הּ ע דוּת שׁ א י א it 7. As explained in the Background above, a naarah hameorasah is a married woman. If she commits adultery, she is prohibited to her husband, and can be executed. [Although the Gemara speaks of a naarah hameorasah, the law about to be taught would be true for any married woman. As far as our discussion is concerned, naarah hameorasah is simply an example of a married woman who is accused of adultery. See the Gemara there for why it specifies the case of a naarah hameorasah.] 8. Since they did not warn her, they can make this claim, and we have no way to disprove them. If they would have warned her, though, they would not be able to make this claim. Ordinarily, witnesses who failed to warn an adulteress about the death penalty, and then were found to be zomemin, would automatically be exempt from the death penalty, even without claiming that they had not intended to have her killed. Having received no warning, she never could have become liable to the death penalty. Obviously, then, the zomemin are not put to death, since there was never a chance that they would have caused her to be executed. The Gemara in Sanhedrin, however, discusses the case of a learned woman, and follows the view of the Tanna who holds that a learned person is punished even without a warning, because he or she is assumed to know about the punishment on their own. In this case, if the witnesses could not make the claim that they never intended for her to be executed, they would be given the death penalty, since the woman, being learned, would

5 7 KEITZAD HA EIDIM CHAPTER ONE MAKKOS 2a וּמ אי ק א מ ר, ו ה א מ כּ ל מ קוֹם לוֹק ין. is a testimony that is not subject to the hazamah punishment, and therefore, their testimony is not accepted to sentence the woman to death. [9] However, if, as Tosafos suggested above, malkus is considered a hazamah punishment, then this ruling is incorrect! Tosafos explains the difficulty: But if malkus stands in place of ka asher zamam, what is [this Gemara] saying?! Should וּמ אי ק א מ ר the fact that these witnesses cannot be executed if they become zomemin mean that we cannot accept their testimony? ו ה א מ כּ ל מ קוֹם לוֹק ין But in fact, [such zomemin] will still receive malkus for testifying falsely that the woman is prohibited to her husband. [10] And since we said that malkus is considered a hazamah punishment, their testimony is subject to the law of hazamah. Accordingly, their testimony should be accepted! [11] Yet, the Gemara says that their testimony is not accepted because it is not punishable by hazamah. Clearly, the malkus given for testifying falsely is not considered a hazamah punishment. This contradicts the answer Tosafos gave above! [12] Tosafos responds to this challenge. Indeed, malkus is able to take the place of the usual hazamah A. punishment, as we said above but not in every case. Malkus can substitute for the hazamah punishment of witnesses who testified falsely that a Kohen is a ben gerushah or ben chalutzah. But malkus cannot substitute for the hazamah punishment of witnesses who testified falsely that a naarah hameorasah committed adultery. Tosafos explains the difference between these two cases: Background To Tosafos Differentiation Between Ben Gerushah And Naarah Hameorasah Prohibitions of Ben Gerushah and Ben Chalutzah: The offspring of a prohibited marriage between a Kohen and a divorced woman (a ben gerushah) is disqualified from the Kehunah (Vayikra 21:15). Such a person is a chalal one who is unconsecrated. The Sages decreed chalal status upon the offspring of a Kohen and a chalutzah (a ben chalutzah) as well. have been liable to execution even without having been warned. But in fact, the witnesses are able to make this claim, and therefore, if they are proven to be zomemin, they do not receive the death penalty. 9. Since the witnesses cannot receive the hazamah punishment, the court cannot sentence her to death on the basis of their testimony, because it is testimony that is not subject to the hazamah punishment. Therefore, even if the naarah hameorasah is learned, and knows the penalty without being warned, she in fact cannot be given the death penalty unless she received a warning. 10. Although their testimony is not accepted to execute the adulteress, it is accepted to prohibit her to her husband (see Gemara there, וחזרה וזינתה,(כשזינתה because with respect to this aspect of their testimony, the witnesses are subject to hazamah. However, when these witnesses become zomemin, they cannot be punished by being prohibited to their wives (which would be equivalent to the punishment they tried to impose upon the naarah hameorasah), because this punishment would adversely affect their wives as well, and the Torah writes, you shall do to him as he plotted to do, which implies: to him, but not to his wife (see Tosafos below below, with Aruch LaNer and Gevuros Ari; see,ד ה בעינן note 20). Since they cannot be given the usual hazamah punishment, they are given malkus, like other zomemin witnesses who cannot be punished in the usual way (see Marcheshes, Kuntres Hazamah 4:3). 11. Granted, the witnesses cannot be executed, because they did not warn the woman about the death penalty, and therefore, they can claim that they intended only to forbid her to her husband. But they can receive malkus for their false testimony. If it is true, as Tosafos claimed above, that malkus serves as a substitute for the usual hazamah punishment, then the witnesses testimony is subject to the law of hazamah. Accordingly, let the court accept the testimony, and let them execute the adulteress! The fact that the testimony is not accepted would seem to indicate that malkus does not take the place of the hazamah penalty, contrary to Tosafos answer above. 12. And since that answer is refuted, Tosafos question returns: Why are witnesses believed to testify that a Kohen is a ben gerushah if they would not become disqualified as ben gerushah themselves upon being found zomemin? Their testimony should be invalidated as testimony that is not subject to the law of hazamah! Tosafos answered that malkus takes the place of the ka asher zamam punishment. But if malkus is not a substitute for ka asher zamam, then the question has not been answered.

6 8 כיצד העדים פרק ראשון מכות ב. ד ה מעידין [א ] ו י שׁ לוֹמ ר דּ ה ת ם כּ יו ן שׁ בּ א ין ל ח יּ יב הּ מ ית ה ו ז מ מוּ ל ה רוֹג א ת ה נּ פ שׁ, ל א מ יקּ יּ ים כּ א שׁ ר ז מ ם בּ מ ל קוֹת, דּ ה א בּ ה ד י א כּ ת יב נ פ שׁ בּ נ פ שׁ גּ בּ י ה ז מּ ה דּ ע דוּת נ פ שׁוֹת, ו ל א ח שׁ יב י כוֹל ל ה ז ימּ הּ בּ מ ל קוֹת. א ב ל ה כ א שׁ לּ א כּ וּ ון א לּ א ל שׁ וּוּי יהּ בּ ן גּ רוּשׁ ה וּב ן ח לוּצ ה, דּ ל יכּ א כּ י א ם ל או בּ ע ל מ א, כּ יו ן שׁ לּ קוּ ח שׁ יב שׁ פּ יר ע דוּת שׁ א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ. A chalal shares the law of a non-kohen (zar) in every respect (Rambam, Hil. Terumos 6:7; Rashi, Pesachim 72b בן גרושה.(ד ה A non-kohen is prohibited to do avodah in the Beis HaMikdash (see Bamidbar 18:4); likewise a chalal (Aruch LaNer here). A non-kohen is prohibited to eat terumah (see Vayikra 22:10); so too a chalal (Rambam ibid. 5,7). If a chalal violates these Torah prohibitions, he receives malkus, just as a non-kohen would (see Rambam, Hil. Sanhedrin 19:2,4). A ben chalutzah who does these things violates a Rabbinic law only. He receives Rabbinically imposed malkus, known as דּוּת ר מ ת כּ,מ lashes for rebelliousness. We can answer that the zomemin of naarah hameorasah have a different law than the ו י שׁ לוֹמ ר zomemin of ben gerushah and ben chalutzah: דּ ה ת ם There, in the case of the naarah hameorasah, since [the witnesses] came to court to make her liable כּ יו ן שׁ בּ א ין ל ח יּ יב הּ מ ית ה ו ז מ מוּ ל ה רוֹג א ת ה נּ פ שׁ ל א מ יקּ יּ ים כּ א שׁ ר ז מ ם [13] testimony, to the death penalty, and they plotted to kill a person with their plot- the requirement that we must be able to punish the witnesses ka asher zamam ( as he בּ מ ל קוֹת דּ ה א בּ ה ד י א כּ ת יב נ פ שׁ בּ נ פ שׁ גּ בּ י falsely. ted ) cannot be fulfilled by giving them malkus for testifying This is because [the Torah] clearly writes a life for a life (Devarim 19:21) when ה ז מּ ה דּ ע דוּת נ פ שׁוֹת describing the hazamah punishment of witnesses who testified falsely in a death-penalty case. [14] This teaches that fulfilling the ka asher zamam requirement for zomemin who tried to take a person s life requires that the zomemin lose their lives instead. This requirement cannot be fulfilled through malkus, קוֹת ל ז ימּ הּ בּ מ ה ו ל א ח שׁ יב י כוֹל ל and therefore, this testimony of the naarah hameorasah cannot be considered testimony that is subject to the law of hazamah simply because the zomemin would receive malkus. Since malkus is not a fitting substitute for these witnesses hazamah punishment (i.e., death), the Gemara in Sanhedrin describes their testimony as not subject to the law of hazamah, and therefore rules that the naarah hameorasah is not executed. [15] In our Mishnah s case, by contrast, malkus can take the place of the hazamah punishment! where [the שׁ לּ א כּ וּ ון א לּ א ל שׁ וּוּי יהּ בּ ן גּ רוּשׁ ה וּב ן ח לוּצ ה Mishnah, But here, in our א ב ל ה כ א דּ ל יכּ א chalutzah, witnesses] intended only to disqualify [the Kohen] as a ben gerushah or ben prohibi- which would result in nothing more than the victim violating a Torah כּ י א ם ל או בּ ע ל מ א tion punishable by malkus, [16] ז ימּ הּ ה ה י כוֹל ל תּ יר ע דוּת שׁ א פּ כּ יו ן שׁ לּ קוּ ח שׁ יב שׁ if they receive malkus 13. If the testimony of these witnesses would be accepted as testimony that is subject to the law of hazamah, and if they would not be proven zomemin, the woman they are testifying about would be executed. Since she was a learned woman who could be executed without a warning, the result of the witnesses testimony would have been her death..14 After saying, יו ח שׁוֹת ל א ע ל ם שׁ ר ז מ א שׂ ית ם לוֹ כּ ע,ו You shall do to him as he plotted to do to his brother (Devarim 19:19), the Torah continues with a verse that teaches various hazamah-related laws (ibid. v. 21): Your eye shall not take,ו ל א ת חוֹס ע ינ ך נ פ שׁ בּ נ פ שׁ ע י ן בּ ע י ן pity, a life for a life, an eye for an eye (see Mishnah below, 5b). 15. From the verse of ka asher zamam ( as he plotted ) we learn that the punishment for zomemin witnesses must be equivalent to what the zomemin had plotted to do. When the zomemin plotted to kill a person, the only way to achieve the equivalence demanded by ka asher zamam is to execute the zomemin (as we learn from the verse, a life for a life). The penalty of malkus is not enough. This is why we cannot accept the testimony of the witnesses who testify about the adultery of the naarah hameorasah. Since their testimony, if accepted, would have sentenced her to death (regardless of what they say they intended), the only way to fulfill the law of ka asher zamam if they are proven to be zomemin is by executing them. Although they would receive malkus for their false testimony, it is not a fitting substitute for the hazamah punishment. Accordingly, the Gemara in Sanhedrin rules that since they cannot be executed (for the reason explained above), their testimony is not accepted to execute the naarah hameorasah, because it is testimony that is not subject to the hazamah punishment. 16. A disqualified Kohen (chalal) is forbidden to eat terumah or do avodah in the Beis HaMikdash. If he does these things, he is punished with malkus, not

7 9 KEITZAD HA EIDIM CHAPTER ONE MAKKOS 2a for their false testimony when they become zomemin, it can properly be considered testimony punishable by hazamah. Since the zomemin did not plot to make him liable to the death penalty, the malkus they receive can take the place of the usual hazamah punishment. Therefore, the testimony is valid. [17] Tosafos has concluded his first answer to the original question, which was: How can beis din accept testimony to disqualify a Kohen as a ben gerushah or ben chalutzah? Since the witnesses cannot be given the punishment of ka asher zamam, it should be considered testimony that is not subject to the hazamah punishment! According to this answer, the malkus that the zomemin will receive for their false testimony is a substitute for the punishment of ka asher zamam; therefore, the testimony is considered to be subject to the law of hazamah. A. ו עוֹד י שׁ לוֹמ ר דּ ג בּ י ע דוּת דּ ב ן גּ רוּשׁ ה ו ח לוּצ ה ל א ח י ישׁ ינ ן כּ ל ל בּ א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ. Tosafos offers a second answer to this question. In this new approach, Tosafos assumes that malkus is not a fitting substitute for the hazamah punishment, and therefore, testimony of ben gerushah is indeed testimony that is not subject to the hazamah punishment. Nevertheless, such testimony is accepted, because unlike most testimonies, it is valid even if not subject to hazamah: Background to Tosafos Second Answer Source of the rule of ע דוּת הּ ל א שׁ מ הּ זּ ימּ ל ה י כוֹל ה תּ דוּת שׁ א י א,ע testimony that is not subject to the law of hazamah is not called testimony: This rule of testimony is learned from the Torah passage of ka asher zamam ( as he plotted ), which describes the hazamah process. ו ד ר שׁוּ ה שּׁ פ ט ים ה יט ב ו ה נּ ה ע ד שׁ ק ר ה ע ד שׁ ק ר ע נ ה ב א ח יו ו ע שׂ ית ם לוֹ :(19:18-19 The verses read (Devarim The judges shall examine thoroughly, and behold, [they,כּ א שׁ ר ז מ ם ל ע שׂוֹת ל א ח יו וּב ע ר תּ ה ר ע מ קּ ר בּ ך find that] the witness was a false witness; he testified falsely against his brother! You shall do to him as he plotted to do to his brother. By teaching the law of hazamah in the passage of examining witnesses, the Torah implies that judges cannot accept the testimony of witnesses unless it is possible for the witnesses to become zomemin and receive the ka asher zamam punishment, should their testimony prove false. If witnesses are not subject to this punishment for lying, beis din cannot accept their testimony in the first place (Rashi, Sanhedrin 41a ד ה לא שמה עדות and Pesachim 12a דהויא ליה עדות.(ד ה This source is essential to Tosafos second answer. We can also answer the question of why ben gerushah testimony is valid by saying ו עוֹד י שׁ לוֹמ ר that in the case of testimony that a Kohen is a ben gerushah or ben דּ ג בּ י ע דוּת דּ ב ן גּ רוּשׁ ה ו ח לוּצ ה chalutzah, ז ימּ הּ ה ה י כוֹל ל תּ ל א ח י ישׁ ינ ן כּ ל ל בּ א we are not concerned at all about the rule that says that [testimony] is accepted only if it can be punished with hazamah. This rule simply does not apply to testimony that disqualifies a Kohen for being a ben gerushah. [18] The reason the rule does not apply is as follows: death (Rashash; Aruch LaNer). [When Tosafos says that the malkus is for a Torah prohibition, he refers to the case of ben gerushah. A ben chalutzah, however, receives Rabbinic malkus only.] See Background to Tosafos Differentiation. 17. The only punishment the witnesses were plotting to impose upon their victim through their ben gerushah testimony is malkus. Since the zomemin plotted nothing more than malkus, the malkus they receive for false testimony is an equivalent and satisfactory substitute for the hazamah punishment, and fulfills the requirement of ka asher zamam. Since the testimony is subject to the law of hazamah, it is accepted (as long as the witnesses are not found to be zomemin). 18. In Tosafos previous approach, he agreed that testimony disqualifying a Kohen must be subject to the hazamah punishment, but maintained that since the zomemin are punished with malkus, this testimony meets that requirement. In this approach, Tosafos argues that such testimony does not need to be subject to the hazamah punishment; it is excluded from the requirement. Even though the zomemin are not punished by becoming ben gerushah or ben chalutzah themselves, and even though their malkus does not take the place of the hazamah punishment, nevertheless, their testimony is accepted.

8 10 כיצד העדים פרק ראשון מכות ב. ד ה מעידין [א ] דּ מ ה יכ א נ פ ק א ל ן דּ ב ע ינ ן ע דוּת שׁ א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ, מ כּ א שׁ ר ז מ ם. ו ה א מוּכ ח בּ גּ מ ר א דּ כ א שׁ ר ז מ ם ל א נ כ תּ ב ל ג בּ י ע דוּת דּ ב ן גּ רוּשׁ ה, ו ל א ק א י כּ ל ל ע ל יהּ בּ שׁוּם צ ד שׁ בּ עוֹל ם. א ב ל ה ת ם גּ בּ י נ ע ר ה ה מ אוֹר ס ה, ו דּ אי כּ א שׁ ר ז מ ם ק א י נ מ י ע ל יה ן, דּ א ם ה ת רוּ בּ הּ, מ יקּ ט ל י א ינ הוּ בּ שׁ הוּז מּוּ, Because, from where do we learn that for testimony דּ מ ה יכ א נ פ ק א ל ן דּ ב ע ינ ן ע דוּת שׁ א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ to be accepted, it must be subject to the hazamah punishment? ם שׁ ר ז מ א מ כּ This rule is learned from the verse that says that we punish a false witness ka asher zamam ( as he plotted to do ). This follows another verse that commands judges to examine the witnesses carefully; the link between the verses teaches that judges may not accept testimony unless the examination can lead to hazamah. Since the source of this rule is the verse of ka asher zamam, it stands to reason that the rule applies only to ו ה א מוּכ ח בּ גּ מ ר א דּ כ א שׁ ר [19] zamam. the type of testimony that is included in the basic law of ka asher Now, it is clear from the Gemara below (on this amud) that the ז מ ם ל א נ כ תּ ב ל ג בּ י ע דוּת דּ ב ן גּ רוּשׁ ה verse ka asher zamam was never written about testimony concerning a ben gerushah (as the Gemara will explain) שׁ בּ עוֹל ם ד ו ל א ק א י כּ ל ל ע ל יהּ בּ שׁוּם צ and it does not refer to [such testimony] in any way whatsoever, which is why witnesses who gave this testimony and were then found to be zomemin are not themselves disqualified from the Kehunah. [20] Since the law of ka asher zamam does not include testimony disqualifying a Kohen as a ben gerushah, it follows that the other law we learn from the ka asher zamam verse that testimony is not valid unless it is subject to hazamah was also never meant to include testimony of ben gerushah. For this reason, the court can accept testimony to disqualify a Kohen even though such testimony cannot earn the hazamah punishment. This answers Tosafos original question. [21] Having explained that when testimony is not included in the law of ka asher zamam, it is valid despite not being subject to the hazamah punishment, Tosafos is troubled by the case of a learned naarah hameorasah discussed above. In that case, the witnesses cannot be punished with the death penalty as they plotted (ka asher zamam), because they can claim that they never meant to give the naarah that punishment (but intended only to prohibit her to her husband). Since it is never possible to give these witnesses the punishment they plotted for their victim, it would seem that their testimony is not included in the law of ka asher zamam. Yet, the Gemara in Sanhedrin (41a) rules that since these witnesses are not subject to the hazamah punishment, their testimony is not accepted in the first place. Seemingly, this contradicts what Tosafos just said that when testimony is not included in the law of ka asher zamam, it is valid even though the witnesses are not subject to the hazamah punishment! Tosafos explains why the case of naarah hameorasah is different from our Mishnah s case, and why the rule of testimony that is not subject to hazamah still does apply there: hameo- But there, in the case of witnesses who testified that a naarah א ב ל ה ת ם גּ בּ י נ ע ר ה ה מ אוֹר ס ה rasah committed adultery, ק א י נ מ י ע ל יה ן ם שׁ ר ז מ א כּ אי דּ ו the verse of ka asher zamam ( as he plotted ) certainly does apply also to them, because there are cases of witnesses who testify about adultery who can be given the hazamah punishment (i.e., the death penalty). דּ א ם ה ת רוּ בּ הּ For example, the law is that if [the witnesses] say that they explicitly warned [the naarah hameorasah] that if she sins she will be killed, מּוּ ל י א ינ הוּ בּ שׁ הוּז ט מ יקּ then they too are killed if they are found 19. That is to say, only to the type of testimony whose witnesses, if found to be zomemin, will be liable to the exact same punishment they plotted to give the person about whom they testified, as per the law of ka asher zamam ( as he plotted ). ו ע שׂ ית ם 20. The Gemara (below) explains that the verse you shall do to him as he plotted to do,לוֹ כּ א שׁ ר ז מ ם (ka asher zamam), implies: to him, but not to his children. Since disqualifying the zomemin from the Kehunah would disqualify their children as well, the ka asher zamam punishment is not given. We see that the verse of ka asher zamam was altogether not written about testimony to disqualify a Kohen, because there is never a situation in which those who give such testimony can be punished as he plotted to do. In other words, testimony about ben gerushah is an exception to the law of ka asher zamam. 21. Tosafos is saying that when the Torah excludes ben gerushah testimony from the punishment of ka asher zamam, it is also excluding such testimony from the requirement of being subject to ka asher zamam. Accordingly, testimony to disqualify a Kohen as a ben gerushah does not need to be punishable by hazamah in order to be accepted. Thus, Tosafos question is answered.

9 11 KEITZAD HA EIDIM CHAPTER ONE MAKKOS 2a ך בּ ע ינ ן א תּ ה י כוֹל ל ה ז ימּ הּ. ו א ילּוּ א יה י בּ ל א הוּז מּוּ (ו ה ת ם מ י יר י בּ ל א ה ת רוּ ו כ יו ן דּ כ א שׁ ר ז מ ם ק א י ע ל י יהוּ), ל כ ו א ילּוּ א יה י [22] executed; to be zomemin, because it is clear in that case that they planned to have her zomemin, and thus, [the naarah] too is executed if [the witnesses] are not found to be בּ ל א הוּז מּוּ since the witnesses are subject to the hazamah punishment. [23] Since there does exist a case in which witnesses who testified to adultery and were found to be zomemin receive the hazamah punishment (i.e., when they warned the adulterer about the death penalty), it is clear that such testimony is included in the basic law of ka asher zamam. It is for this reason that when these witnesses cannot be given the hazamah punishment (i.e., when they failed to warn the adulterer), their testimony is rejected as testimony that is not subject to the law of hazamah. By contrast, in the case of testimony disqualifying a Kohen, the Torah completely excludes such testimony from the hazamah punishment. Witnesses who give such testimony are never subject to the punishment of becoming a ben gerushah or ben chalutzah. Since the verse of ka asher zamam is never applicable to such testimony, the rule that testimony must be punishable with ka asher zamam also does not apply to it. Therefore, the testimony is accepted. Tosafos continues, explaining why in the specific case of naarah hameorasah discussed in Sanhedrin, the testimony is not valid: The Gemara s case there, however, is where the witnesses did not warn the ו ה ת ם מ י יר י בּ ל א ה ת רוּ naarah hameorasah that adultery is punished with death. Since in that particular case, they can claim that they never intended to have her killed, we are not able to impose the ka asher zamam punishment upon them. That, however, is an isolated case of testimony about adultery in which the witnesses just happen to be immune to the ka asher zamam punishment. In general, though, the law of ka asher za- ו כ יו ן דּ כ א שׁ ר ז מ ם ק א י ע ל י יהוּ above. mam does apply to witnesses who testify about adultery, as we said And since the verse of ka asher zamam is referring also to them (i.e., to witnesses testifying about adultery), ז ימּ הּ ה ה י כוֹל ל תּ ל כ ך בּ ע ינ ן א therefore, any testimony about adultery has to be punishable with hazamah in order for it to be accepted. [24] Summary of Tosafos Main Discussion Tosafos points out that when witnesses testify that a Kohen is a ben gerushah, and they are not found to be zomemin, their testimony is accepted to disqualify the Kohen from the Kehunah. Tosafos questions this ruling on the basis of the law that states that testimony that is not subject to the law of hazamah is not called testimony. Since these zomemin are not punished by being disqualified from the Kehunah themselves, they are not subject to the hazamah punishment, and thus, their testimony should not be accepted! Tosafos answers that the malkus given to these zomemin substitutes for the hazamah punishment. Thus, the witnesses are considered to be subject to the law of hazamah, and therefore, their testimony is accepted. This answer is questioned on the basis of a Gemara (Sanhedrin 41a) that rules that if witnesses testified that a naarah hameorasah who is learned committed adultery, but they did not warn her about the death penalty, their testimony is not accepted. Since they can avoid the punishment of ka asher zamam by saying that they never intended to have her killed (but only to make her 22. They cannot claim that they meant only to prohibit the woman to her husband and not to have her executed, since they themselves testified that they warned her about the death penalty. Thus, if they are proven to be zomemin, we can carry out the punishment of ka asher zamam and execute them (see Hagahos HaBach to the Gemara there). 23. Since their testimony is subject to the hazamah punishment, beis din accepts the testimony and, if no one refutes it, will carry out the woman s punishment for adultery. 24. [In the text of Tosafos, part of this paragraph appears in parentheses. Some commentators omit those words; however, the essential explanation is the same with them or without them.]

10 12 כיצד העדים פרק ראשון מכות ב. ד ה מעידין [א ] יך בּ ין בּ י שׂ ר א ל בּ ין בּ כ ה נ ים, וּב ן ו י שׁ ל ד ק דּ ק א מּ אי ל א נ ק ט מ ע יד ין א נוּ בּ א ישׁ פּ לוֹנ י שׁ הוּא מ מ ז ר כו, דּ ז ה ה ו ה שׁ יּ גּ רוּשׁ ה ל א פּ ס יל א לּ א בּ כ ה נ ים. forbidden to her husband), their testimony is considered to be not subject to the punishment of hazamah, and therefore, it is not accepted. Tosafos asks that if indeed malkus stands in place of the ka asher zamam punishment, their testimony should be accepted, since they too receive malkus! Tosafos responds that although malkus substitutes for the ka asher zamam punishment that would be given to zomemin who tried to disqualify a Kohen as a ben gerushah or ben chalutzah, it does not substitute when the ka asher zamam punishment is execution, as in the case of zomemin who testified that a naarah hameorasah committed adultery. Tosafos then gives a second answer to the original question of why testimony disqualifying a Kohen is accepted even though the zomemin are not punished with ka asher zamam. Tosafos explains that since the Torah completely excludes this kind of testimony from the law of ka asher zamam, it is also excluded from the requirement of being subject to the punishment of ka asher zamam. Tosafos clarifies the difference between the case of ben gerushah testimony and that of testimony against a naarah hameorasah. The testimony of ben gerushah, since it never receives the punishment of ka asher zamam, is excluded from the law of ka asher zamam. Therefore, such testimony is valid even though it is not subject to the hazamah punishment. The testimony that a naarah hameorasah committed adultery, by contrast, does sometimes receive the ka asher zamam punishment (i.e., when the witnesses warned the woman about the death penalty), and is therefore included in the law of ka asher zamam. Accordingly, when the witnesses are able to avoid the hazamah punishment (i.e., they did not warn the woman), their testimony is invalid, since it does not fulfill the condition of being subject to the hazamah punishment. Q. Having completed his primary discussion, Tosafos turns to another matter, the Mishnah s choice of cases: Background to Tosafos Discussion of the Mishnah s Choice of Cases Mamzer: A mamzer is a child born from an act of adultery (i.e., when a man has relations with someone else s wife), or from parents who are prohibited to each other because they are close relatives, and whose prohibited act is punished with kares or the death penalty. A mamzer is forbidden to marry a Jew of proper descent. The child of a mamzer is also a mamzer. Let us analyze why the Mishnah chose the cases of witnesses who testified that a Kohen ו י שׁ ל ד ק דּ ק is a ben gerushah or a ben chalutzah. ז ר כו מ מ ע יד ין א נוּ בּ א ישׁ פּ לוֹנ י שׁ הוּא מ ט ל א נ ק אי מּ א Why did [the Mishnah] not choose the case of witnesses who say, We testify about this-and-this person that he is a mamzer? The law in this case, too, would be like that of ben gerushah and ben chalutzah, in that if the witnesses were found to be zomemin, we would not say that they become mamzerim themselves, but rather, they would receive malkus instead, [25] יך בּ ין בּ י שׂ ר א ל בּ ין בּ כ ה נ ים יּ דּ ז ה ה ו ה שׁ and it is a וּב ן גּ רוּשׁ ה ל א פּ ס יל alike, better case to use, because this law applies to both Yisraelim and Kohanim Kohanim. whereas an accusation of ben gerushah or ben chalutzah disqualifies only א לּ א בּ כ ה נ ים Why did the Mishnah choose an example that applies only to some people, when it could have chosen an example that applies to everyone? 25. We cannot declare the witnesses mamzerim, because that would automatically make their children mamzerim as well. In the case of ben gerushah testimony, the Gemara (below) teaches that we do not declare zomemin to be ben gerushah or ben chalutzah, because such a declaration would also affect their offspring. Instead, we give them malkus. The same applies to witnesses who testify about a mamzer. Tosafos points out that the Mishnah could have chosen this case as an example of witnesses who receive malkus instead of ka asher zamam, rather than the case of ben gerushah.

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מסכת דף פרק מהרש"א ב. בבא בתרא השותפין טז : עד דף יח' אלול תשע"ד Yecheskel Folger 2014 1 מפתח... 4 דף ב. 4...תד"ה השותפין... 5 תד"ה בגויל 6...תד"ה לפיכך וא"ד אפילו נפל וא"ד אבל בבקעה... 11 דף ב

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממ

Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממ Genetic testing in Halacha Show# 154 January 20 th 2018 Rabbi Hershel Shachter שולחן ערוך אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ב סעיף ז לא ישא אדם אשה לא ממשפחת מצורעין ולא ממשפחת נכפין והוא שהוחזק ג' פעמים

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho

Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psycho Guide For Examinees Inter-University Psychometric Entrance Test HEBREW PROFICIENCY TEST (YAEL) This test is intended for examinees who take the Psychometric Entrance Test in a language other than Hebrew.

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org

Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org Is There a Mitzvah to Eat Matzah for All Eight Days? Rabbi Efrem Goldberg rabbiefremgoldberg.org I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו

Eruvin Daf 41 9 Av in Bayit Sheni and Today עירובין מא ט' באב בזמן בית שני ובימינו זכריה פרק ז (א) ו י ה י בּ שׁ נ ת אַר בּ ע ל ד ר י ו שׁ ה מּ ל ך ה י ה ד ב ר י ק ו ק א ל ז כ ר י ה בּ אַר בּ ע ה ל ח ד שׁ ה תּ שׁ ע י בּ כ ס ל ו: (ב) ו יּ שׁ ל ח בּ ית א ל שׂ ר א צ ר ו ר ג ם מ ל ך ו א נ שׁ יו ל ח לּוֹת א

קרא עוד