איתוראן איתור ושליטה מציגה את תוצאות שנת 2014 ורבעון רביעי 2014 מחזור הכנסות שנתי של כ מיליון דולר, EBITDA של 58.1 מיליון דולר 2015, איתוראן אית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "איתוראן איתור ושליטה מציגה את תוצאות שנת 2014 ורבעון רביעי 2014 מחזור הכנסות שנתי של כ מיליון דולר, EBITDA של 58.1 מיליון דולר 2015, איתוראן אית"

תמליל

1 איתוראן איתור ושליטה מציגה את תוצאות שנת 2014 ורבעון רביעי 2014 מחזור הכנסות שנתי של כ מיליון דולר, EBITDA של 58.1 מיליון דולר 2015, איתוראן איתור ושליטה בע"מ ITRN( )NASDAQ: ITRN, TASE: בפברואר 17 אזור, ישראל, וכן תוצאות של כל שנת מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת שהסתיימו ביום 31 בדצמבר נקודות עיקריות לשנת 2014: גידול שיא במספר מינויים חדשים במהלך 2014 המסתכמים לכ 76 אלף מינויים, ובסה"כ סיימנו את השנה עם 817 אלף מינויים. מחזור הכנסות שנתי של 182 מיליון דולר. שיעורי רווח גולמי ורווח התפעולי של 53.3% ו- 25.2%, בהתאמה. תוצאת שיא ב - EBITADA של כ 58.1 מיליון דולר או 31.9% מסך ההכנסות. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ 37.7 מיליון דולר. דיבידנדים כוללים בסך של 19.5 מיליון דולר הוכרזו במהלך שנת שנת 2014 הסתיימה עם כ מיליון דולר במזומנים ושווי מזומנים, נטו )כולל ניירות ערך(. נקודות עיקריות לרבעון רביעי של שנת 2014: גידול שיא במספר מינויים חדשים במהלך הרבעון הרביעי של שנת מינויים. מחזור הכנסות של 43.5 מיליון דולר. שיעורי רווח גולמי ורווח התפעולי של 54.4% ו- 22.9%, בהתאמה. EBITADA של כ 14.1 מיליון דולר או 32.3% מסך ההכנסות. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של כ 7.2 מיליון דולר. דיבידנד בסך של 7 מיליון דולר הוכרז לרבעון המסתכמים לכ 22 אלף השקמה 3, א.ת. אזור מען למכתבים: ת.ד אזור טל' /46 פקס

2 תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2014: הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו לכ מיליון דולר, המשקפים ירידה של כ 0.2% לעומת הכנסות של כ 43.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההחלשות המשמעותית של הריאל הברזילאי, השקל הישראלי והפזו הארגנטינאי אל מול הדולר במהלך התקופה הקטינו את רמת ההכנסות המוצגת בדולר. בנטרול השפעות השער כאמור, סך מחזור ההכנסות היה גדל בכ 11% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. 76% ממחזור ההכנסות נבעו מהכנסות מדמי מנוי ו 24% מהמחזור נבעו מהכנסות ממגזר המוצרים. הכנסות מדמי המנוי ברבעון הרביעי של שנת 2014 גדלו בכ 2% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. העלייה בהכנסות מדמי מנוי נבעה בעיקר מעליה בבסיס המינויים אשר גדל מכ 741,000 מינויים ב 31 בדצמבר 2013 לכ- 817,000 מינויים ב 31 בדצמבר בנטרול השפעות השער ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, ההכנסות משירותים היו גדלים בכ 15% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. ההכנסות ממכירות קטנו בכ 7% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. בעיקר נובע מהחלשות המשמעותית של הריאל הברזילאי, השקל הישראלי והפזו הארגנטינאי אל מול הדולר. במטבעות מקומיים, ההכנסות ממכירות מוצרים היו ברמה זהה לרמת הכנסות ברבעון רביעי של שנת הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם לכ 23.7 מיליון דולר )כ- 54.4% מההכנסות(, עליה של כ 3% בהשוואה לרווח של כ 23.1 מיליון דולר )כ 52.9% מההכנסות( ברבעון מקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם לכ 10 מיליון דולר )כ- 22.9% מההכנסות(, גידול של כ 24% בהשוואה לרווח תפעולי של 8 מיליון )18.4% מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעות השער ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, הרווח התפעולי היה גדל בכ 44% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. ה- EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם לכ מיליון דולר )32.3% מההכנסות(, קיטון של כ 4% בהשוואה ל EBITDA של כ מיליון דולר )33.5% מההכנסות( ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעות השער ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, ה EBIDTA היה גדל בכ 4% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. השקמה 3, א.ת. אזור מען למכתבים: ת.ד אזור טל' /46 פקס

3 הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם לכ- 7.0 מיליון דולר )16.1% מההכנסות(, או רווח למניה בדילול מלא של 0.33 דולר, זאת בהשוואה לרווח נקי של כ- 4 מיליון דולר )9.3% מההכנסות( או רווח למניה בדילול מלא של 0.19 דולר ברבעון המקביל אשתקד. במהלך רבעון רביעי של שנת 2014 יצרה החברה כ 7.2 מיליון דולר תזרים מזומנים מפעילות שוטפת. במהלך הרבעון, החברה שילמה כ 4.5 מיליון דולר שכר טרחה הוצאות משפטיות בקשר לדחיית הערעור על ידי רשות ההכנסות של סאו פאולו כנגד חברת הבת בברזיל. תוצאות שנת 2014: הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו לכ מיליון דולר, המשקפים עליה של כ 7% לעומת הכנסות של כ מיליון דולר בשנת מספר המינויים גדל בכמות שיא של 76,000 מינויים נטו במהלך שנת בנטרול השפעות השער כאמור, סך מחזור ההכנסות היה גדל בכ 14% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בשנת 2014 הסתכם לכ 97.1 מיליון דולר )כ- 53.3% 89.3 מיליון דולר )כ 52.5% מההכנסות( בשנת מההכנסות( בהשוואה לרווח של כ הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם לכ 45.9 מיליון דולר )כ- 25.2% מההכנסות( בהשוואה לכ מיליון דולר )כ 22.5% מההכנסות( בשנת בנטרול השפעות השער ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, הרווח התפעולי היה גדל בכ 29% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. ה- EBITDA בשנת 2014 הסתכם לכ מיליון דולר )31.9% מההכנסות( בהשוואה ל EBITDA של כ מיליון דולר )31.9% מההכנסות( בשנת 2013, המשקף עליה של כ 7%. בנטרול השפעות השער ביחס לתקופה מקבילה אשתקד, ה EBIDTA היה גדל בכ 13% לעומת תקופה מקבילה אשתקד. הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם לכ 30.4 מיליון דולר )16.7% מההכנסות( או רווח נקי למניה בדילול מלא של 1.45 דולר, בהשוואה לרווח נקי בשנת 2013 של 23.8 מיליון דולר )14% מההכנסות( או רווח נקי למניה בדילול מלא של 1.13 דולר. השקמה 3, א.ת. אזור מען למכתבים: ת.ד אזור טל' /46 פקס

4 בשנת 2014 יצרה החברה תזרים שיא מפעילות שוטפת של כ 37.7 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2014, לחברה מזומנים ושווי מזומנים, כולל ניירות ערך בסך של 40.8 מיליון דולר או 1.94 דולר למניה. זאת בהשוואה לסך של 46.6 מיליון דולר או 2.22 דולר למניה ליום 31 בדצמבר מיליון דולר העומד במדיניות החברה הקובעת 7 דיבידנד בגין רבעון רביעי 2014 הוכרז דיבידנד בסך כולל של כ לחלק לפחות 50% מהרווח הנקי מידי רבעון. עבור כל שנת 2014 כולל הדיבידנד עבור רבעון רביעי 2013 סך הדיבידנד היה 19.5 מיליון דולר המהווה כ 64% מהרווח הנקי השנתי. אייל שרצקי, מנכ"ל משותף של איתוראן מסר: "2014 הייתה שנה פנטסטית לאיתוראן. אנו פועלים כבר 20 שנה והגידול בבסיס המינויים שלנו ברבעון הרביעי, היה הגבוה ביותר בהיסטוריה שלנו. בו בזמן, עסקי הליבה שלנו ממשיכים לצמוח היטב בכל האזורים הגאוגרפיים בהם אנו פועלים. בשל המינוף התפעולי הגלום במודל העיסקי שלנו, אנחנו מסוגלים להציג שיפור מתמיד בשיעורי הרווח הגולמי במהלך השנה. בעוד ההתחזקות המשמעותית של הדולר של ארה"ב סיפקה רוח נגדית אשר הפחיתה את ההכנסות והרווח במונחי דולר, במונחי מטבעות מקומיים הצגנו צמיחה חזקה באזורים העיקריים בהם אנו פועלים. במבט קדימה אנו מצפים להמשך צמיחה חזקה ב 2015". השקמה 3, א.ת. אזור מען למכתבים: ת.ד אזור טל' /46 פקס

5 אודות החברה איתוראן מספקת שירותים מונחי איתור, הכוללים מניעת גניבות של כלי רכב, שירותי איתור ומעקב אחרי כלי רכב גנובים, כמו גם מוצרי תקשורת אלחוטית המקושרים לשירותי איתור נייחים ויישומים נוספים. איתוראן מציעה איתור נכסים ניידים, שירותי ניהול ושליטה לרכבים, מטען ואבטחת אישים. בסיס 817,000 המינויים של החברה ממשיך לגדול משמעותית מיום הקמת החברה ועומד על יותר מ מנויים בעולם. החברה נוסדה ב- 1995, מעסיקה כ- 1,300 עובדים ברחבי העולם ומספקת את שירותי האיתור שלה בישראל, ברזיל, ארגנטינה וארה"ב ומוכרת את מוצריה בארצות אלו. מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה לעיתונות באנגלית שפורסמה בארה"ב, המחייבת מבחינת החברה. Certain statements in this press release are "forward-looking statements" within the meaning of the Securities Act of 1933, as amended. These forward-looking statements include, but are not limited to, our plans, objectives, expectations and intentions and other statements contained in this report that are not historical facts as well as statements identified by words such as "expects", "anticipates", "intends", "plans", "believes", "seeks", "estimates" or words of similar meaning. These statements are based on our current beliefs or expectations and are inherently subject to significant uncertainties and changes in circumstances, many of which are beyond our control. The proposed IPO is subject to a number of conditions and approvals and there can be no assurance that an offering will be completed as described or within the time periods outlined above. Actual results may differ materially from these expectations due to changes in global political, economic, business, competitive, market and regulatory factors. השקמה 3, א.ת. אזור מען למכתבים: ת.ד אזור טל' /46 פקס

6 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. AND ITS SUBSIDIARIES ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. PRESENTS RESULTS FOR THE FULL YEAR & FOURTH QUARTER 2014 Full Year Revenue of $182.1m; EBITDA of $58.1 AZOUR, Israel February 17, 2015 Ituran Location and Control Ltd. (NASDAQ: ITRN, TASE: ITRN), today announced its consolidated financial results for the fourth quarter and full year ended December 31, Highlights of 2014 Record net subscribers adds during 2014 amounted to 76 thousand, ending the year with 817 thousand subscribers; Full year revenue reached $182 million; Gross and operating margins of 53.3% and 25.2%, respectively; Record EBITDA of $58.1 million or 31.9% of revenues; Generated $37.7 million in operating cash flow; Total dividends of $19.5 million issued to shareholders for 2014; Ended 2014 with $40.8 million in net cash (including marketable securities); Highlights of the Fourth Quarter Record net subscribers adds in the quarter amounting to 22 thousand; Revenue of $43.5 million; Gross margins of 54.4% and operating margins at 22.9%; EBITDA of $14.1 million or 32.3% of revenues; Generated $7.2 million in operating cash flow; Dividend of $7 million declared for the quarter; Fourth Quarter 2014 Results Revenues for the fourth quarter of 2014 were $43.5 million, representing a decline of 0.2% from revenues of $43.6 million in the fourth quarter of The significant weakening of the Brazilian Real, Israeli Shekel and Argentinean Peso versus the US Dollar over the period reduced the revenue level in US Dollars. Excluding the exchange rate impact, the increase in revenues would have been 11% over the fourth quarter of last year. 76% of revenues were from location based service subscription fees and 24% from product revenues. Revenues from subscription fees increased 2% over the same period last year. The increase in subscription fees was primarily due to the growth in the subscriber base, which expanded from 741,000 as of December 31, 2013, to 817,000 as of December 31, Excluding the impact of changes in the exchange rates over the period, the increase in revenues from services would have been 15% over the fourth quarter of last year. Product revenues decreased by 7% compared with the same period last year. This was due to the significant weakening of the Brazilian Real, Israeli Shekel and Argentinean Peso versus the US Dollar. In local currencies, product revenues were at similar levels to those of the fourth quarter in Gross profit for the fourth quarter of 2014 was $23.7 million (54.4% of revenues), an increase of 3% compared with $23.1 million (52.9% of revenues) in the fourth quarter of

7 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. AND ITS SUBSIDIARIES Operating profit for the fourth quarter of 2014 was $10.0 million (22.9% of revenues), an increase of 24% compared with an operating profit of $8.0 million (18.4% of revenues) in the fourth quarter of Excluding the impact of the change in exchange rates over the period, the operating profit would have increased 44% over the fourth quarter of last year. EBITDA for the quarter was $14.1 million (32.3% of revenues), a decrease of 4% compared to an EBITDA of $14.6 million (33.5% of revenues) in the fourth quarter of Excluding the impact of the change in exchange rates over the period, the EBITDA would have increased 4% over the fourth quarter of last year. Net profit was US$7.0 million in the fourth quarter of 2014 (16.1% of revenues) or fully diluted EPS of US$0.33. This is compared with a net profit of US$4.0 million (9.3% of revenues) or fully diluted EPS of US$0.19 in the fourth quarter of Cash flow from operations during the quarter was $7.2 million. During the fourth quarter, the Company paid $4.5 million in legal fees related to the dismissal of the appeal by the State Revenue Services of São Paulo against Ituran's Brazilian Subsidiary. Full Year Results Revenues for 2014 reached $182.1 million, an increase of 7% over revenues of $170.2 million in The subscriber base grew by a record 76,000 net during Excluding the impact of the change in exchange rates over the past year, the revenues would have increased 14% over last year. Gross profit for 2014 was $97.1 million (53.3% of revenues), compared with $89.3 million (52.5% of revenues) in Operating profit for 2014 was $45.9 million (25.2% of revenues) compared with an operating profit of $38.3 million (22.5% of revenues) in Excluding the impact of the change in exchange rates over the period, the operating profit would have increased 29% over last year. EBITDA for the year was $58.1 million (31.9% of revenues) compared to an EBITDA of $54.3 million (31.9% of revenues) in 2013, an increase of 7%. Excluding the impact of the change in exchange rates over the past year, the EBITDA would have increased 13% over last year. Net income in 2014 was $30.4 million (16.7% of revenues) or fully diluted earnings per share of $1.45. This is compared with a net income in 2013 of $23.8 million (14.0% of revenues) or fully diluted earnings per share of $1.13. Cash flow from operations for 2014 was $37.7 million. As of December 31, 2014, the Company had net cash, including marketable securities, of $40.8 million or $1.94 per share. This is compared with $46.6 million or $2.22 per share as at December 31,

8 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. AND ITS SUBSIDIARIES Dividend For the fourth quarter of 2014, a dividend of $7 million was declared in line with the Company s stated policy of issuing at least 50% of net profits in a dividend, on a quarterly basis. For the full year of 2014, the dividend issued including that of the fourth quarter of 2014, was $19.5 million, representing 64% of the full year net income. Eyal Sheratzky, Co-CEO of Ituran said, 2014 caps a fantastic year for Ituran. We have been operating for 20 years and our growth in subscriber base in the fourth quarter, was the fastest in our history. At the same time, our core business continues to grow very well in all our geographies. Because of the operational leverage inherent to our business model, we have also been able to demonstrate continuously improving gross margins throughout the year. While the significant strengthening of the US Dollar has provided a headwind which has diminished our revenues and profits in Dollar terms, in local currency terms we have shown strong growth in the main territories in which we operate. Looking ahead, we look forward to continuing our strong growth into Conference Call Information The Company will also be hosting a conference call later today, February 17, 2015 at 9am Eastern Time. On the call, management will review and discuss the results, and will be available to answer investor questions. To participate, please call one of the following teleconferencing numbers. Please begin placing your calls a few minutes before the conference call commences. If you are unable to connect using the toll-free numbers, please try the international dial-in number. US Dial-in Number: ISRAEL Dial-in Number: CANADA Dial-in Number: INTERNATIONAL Dial-in Number: At: 9:00am Eastern Time, 6:00am Pacific Time, 4:00pm Israel Time For those unable to listen to the live call, a replay of the call will be available from the day after the call in the investor relations section of Ituran s website. Certain statements in this press release are "forward-looking statements" within the meaning of the Securities Act of 1933, as amended. These forward-looking statements include, but are not limited to, our plans, objectives, expectations and intentions and other statements contained in this report that are not historical facts as well as statements identified by words such as "expects", "anticipates", "intends", "plans", "believes", "seeks", "estimates" or words of similar meaning. These statements are based on our current beliefs or expectations and are inherently subject to significant uncertainties and changes in circumstances, many of which are beyond our control. Actual results may differ materially from these expectations due to changes in global political, economic, business, competitive, market and regulatory factors. 3

9 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. AND ITS SUBSIDIARIES About Ituran Ituran provides location-based services, consisting predominantly of stolen vehicle recovery and tracking services, as well as wireless communications products used in connection with its locationbased services and various other applications. Ituran offers mobile asset location, Stolen Vehicle Recovery, management & control services for vehicles, cargo and personal security. Ituran s subscriber base has been growing significantly since the Company s inception to over 817,000 subscribers distributed globally. Established in 1995, Ituran has over 1,300 employees worldwide, provides its location based services and has a market leading position in Israel, Brazil, Argentina and the United States. Company Contact Udi Mizrahi udi_m@ituran.com VP Finance, Ituran (Israel) International Investor Relations Ehud Helft & Kenny Green ituran@gkir.com GK Investor Relations (US)

10 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. AND ITS SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statements as of December 31, 2014

11 ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD. AND ITS SUBSIDIARIES Consolidated Financial Statements as of December 31, 2014 Table of Contents Page Consolidated Financial Statements: Balance Sheets 2 3 Statements of Income 4 Statements of Cash Flows 5 ======================= =============

12 CONSOLIDATED BALANCE SHEETS US dollars December 31, (in thousands) Current assets Cash and cash equivalents 38,418 41,697 Deposit in escrow - 4,982 Investment in marketable securities 2,362 - Accounts receivable (net of allowance for doubtful accounts) 27,960 29,239 Other current assets 22,318 18,437 Inventories 12,164 14, , ,861 Long-term investments and debit balances Investments in affiliated company 1,016 1,423 Investments in other company Other non-current assets 2,091 1,022 Deferred income taxes 2,886 3,781 Funds in respect of employee rights upon retirement 6,642 6,649 12,714 12,963 Property and equipment, net 31,908 32,546 Intangible assets, net Goodwill 4,041 5,433 Total assets 152, ,

13 CONSOLIDATED BALANCE SHEETS US dollars December 31, (in thousands) Current liabilities Credit from banking institutions - 38 Accounts payable 11,658 11,436 Deferred revenues 9,401 9,852 Other current liabilities 25,253 30,276 46,312 51,602 Long-term liabilities Liability for employee rights upon retirement 10,229 9,607 Provision for contingencies - 2,599 Deferred revenues 1,063 1,033 Deferred income taxes ,442 13,455 Equity: Stockholders' equity 90,696 90,918 Non - controlling interest 3,887 4,567 Total equity 94,583 95,485 Total liabilities and shareholders equity 152, ,

14 CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME US dollars US dollars (in thousands Year ended December 31, Three months period ended December 31, except per share data) Revenues: Location-based services 133, ,951 32,955 32,197 Wireless communications products 48,435 43,216 10,592 11, , ,167 43,547 43,626 Cost of revenues: Location-based services 46,852 44,850 11,325 11,156 Wireless communications products 38,142 36,015 8,531 9,388 84,994 80,865 19,856 20,544 Gross profit 97,133 89,302 23,691 23,082 Research and development expenses 2,526 2, Selling and marketing expenses 9,264 9,715 2,481 2,357 General and administrative expenses 38,617 34,483 9,667 8,568 Other expenses, net 856 4, ,847 Operating income 45,870 37,930 9,993 7,687 Other expenses - (166) - (166) Financing income, net 1, Income before income taxes 47,574 38,002 10,482 7,615 Income tax expenses (14,246) (12,447) (2,873) (3,041) Share in losses of affiliated company, net (421) (1) (113) - Net income for the period 32,907 25,554 7,496 4,574 Less: Net income attributable to non-controlling interest (2,478) (1,792) (482) (526) Net income attributable to the company 30,429 23,762 7,014 4,048 Basic and diluted earnings per Share of attributable to company s Stockholders Basic and diluted weighted average Number of shares outstanding 20,968 20,968 20,968 20,

15 CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS US dollars US dollars Year ended December 31, Three months period ended December 31, (in thousands) Cash flows from operating activities Net income for the period 32,907 25,554 7,496 4,574 Adjustments to reconcile net income to net cash from operating activities: Depreciation, amortization and impairment of goodwill 12,219 16,196 4,088 6,724 Loss of sale of affiliated company Exchange differences on principal of deposit and loans, net (23) Loss (gains) in respect of trading marketable securities (133) Increase in liability for employee rights upon retirement 1,655 1, Share in losses of affiliated company, net Deferred income taxes (737) (1,812) 472 (1,818) Capital (gain) losses on sale of property and equipment, net (270) 19 (251) 12 Decrease (increase) in accounts receivable (1,864) (609) 1,004 1,891 Decrease (increase) in other current and non-current assets ) 4,749( 580 ) 3,979( 1,295 Decrease (increase) in inventories 783 1,354 (1,454) (1,706) Increase (decrease) in accounts payable 927 1,446 1,839 (113) Increase (decrease) in deferred revenues 749 (227) 961 (189) Increase (decrease) in other current and non-current liabilities ) 4,154( 2,617 ) 3,601( 1,520 Net cash provided by operating activities 37,731 46,697 7,187 12,618 Cash flows from investment activities Increase in funds in respect of employee rights upon retirement, Net of withdrawals (708) (718) (168) (236) Capital expenditures (14,976) (14,216) (5,611) (1,176) Investment in marketable securities (2,771) - Investments in affiliated company - (1,400) - (1,400) Deposit in escrow 5,005 - Sale of (investment in) deposit (283) 217 (160) (100) Proceeds from sale of property and equipment Net cash used in investment activities (13,244) (15,466) (5,576) (2,746) Cash flows from financing activities Short term credit from banking institutions, net (38) (7) (2) (496) Repayment of long term loans - (182) - (68) Acquisition of non-controlling interests (500) - - Dividend payment (19,324) (16,072) (3,843) (3,593) Dividend payment to non-controlling interest (2,564) (1,286) (502) (53) Net cash used in financing activities (22,426) (17,547) (4,347) (4,210) Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (5,340) (1,440) (1,850) (585) Net Increase(decrease) in cash and cash equivalents (3,279) 12,244 (4,586) 5,077 Balance of cash and cash equivalents at beginning of period 41,697 29,453 43,004 36,620 Balance of cash and cash equivalents at end of period 38,418 41,697 38,418 41,697 ================== - 5 -

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 25 בפברואר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2013 אירועים מרכזיים לשנת 2013: מצבת מזומנים חזקה של מעל ל- 34 מיליון דולר נכון לפברואר 2014, לאחר שתי

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201

Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו (החברה) דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 201 Skyline International Development Inc. חברה המאוגדת לפי דיני אונטריו ("החברה") דוח רבעוני ליום 31 במרץ, 2015 פרק א'- דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ, 2015. פרק ב' דוחות כספיים מאוחדים בדולר קנדי (בשפה באנגלית),

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות תאריך: 10 בנובמבר, 2014 רדהיל ביופארמה מדווחת את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2014 אירועים מרכזיים: מצבת מזומנים חזקה, עם כ- 29 מיליון דולר בסוף הרבעון השלישי לשנת 2014, אשר מאפשרת

קרא עוד

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc E Q U I T Y R E S E A R C H I S R A E L 16 במרץ 2011 PERFORM Cellcom Israel LTD. Communications Services CEL-NYSE $31.06 PRICE TARGET N/A 52-WEEK RANGE $24.51-$35.35 MARKET CAPITALIZATION $3,087.4mm SHARES

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew

RedHill Announces FDA Acceptance for Review of RHB-103 (Migraine) NDA and PDUFA - Hebrew הודעה לעיתונות טופס K-6 מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם ההשקעה תאריך: 30 בדצמבר, 2013 רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנרס

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

כיוונים עיקריים באסטרטגיה של בזק אוגוסט 2018

כיוונים עיקריים באסטרטגיה של בזק אוגוסט 2018 כיוונים עיקריים באסטרטגיה של בזק אוגוסט 2018 הגבלת אחריות )Disclaimer( מצגת זו עשויה להכיל נתונים כלליים ומידע כמו גם תחזיות אודות בזק והשוק בו היא פועלת. בזק מאמינה כי התחזיות שלה מבוססות על הערכות הגיוניות,

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ

י( חברת פרטנר תקשורת בעמ (החברה או פרטנר) תשקיף מדף (התשקיף או תשקיף המדף) מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנ י( חברת פרטנר תקשורת בע"מ ("החברה" או "פרטנר") תשקיף מדף ("התשקיף" או תשקיף המדף") מכוח תשקיף מדף זה, תוכל החברה להנפיק מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה (להלן: "המניות")

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת אסיפת מחזיקי אגרות חוב פברואר 214 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - ezch2q12post

Microsoft Word - ezch2q12post 1 9/8/2012 איזיצ'יפ תוצאות רבעון 2012 2, תשואת יתר, $35 האטה משמעותית בהוצ' הוניות של מפעילות תקשורת, מובילה להורדת מחיר היעד ל- $35 איזיצ'יפ דיווחה על תוצאות טובות מהצפי לרבעון השני של 2012, אך באותה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 פלאזה סנטרס אן.וי. מצגת החברה ארגון מחדש של החוב נובמבר 213 הצהרה המידע המופיע במצגת זו כפוף להערות הכלליות שלהלן ולגורמי הסיכון כמפורט בסופה. 2 מצגת זו איננה מהווה הצעה ו/או הזמנה לרכישת ו/או להקצאת ניירות

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE9E9E1F4F8F1E5EF>

<4D F736F F D20ECE9E9E1F4F8F1E5EF> 1 26.3.2012 לייבפרסון תחילת סיקור, תשואת יתר מחיר יעד $19 הצ'אט העסקי והאפליקציות החדשות ימשיכו את מגמת הצמיחה בשנתיים הקרובות תוך שמירה על מומנטום הרווחיות אנו מתחילים לסקר את מניית לייבפרסון בהמלצת תשואת

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

הערכת שווי חברות

הערכת שווי חברות 16 יוני )c( ערן בן חורין וניר יוסף ה א ו נ י ב ר ס י ט ה ה ע ב ר י ת ב י ר ו ש ל י ם בית הספר למנהל עסקים מיסודם של דניאל ורפאל רקאנטי הערכת שווי חברות ערן בן חורין וניר יוסף מצגת מס' 3 מבוא לניתוח דוחות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018

1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 1 מצגת למשקיעים - נובמבר 2018 הבהרה משפטית מצגת זו הוכנה על-ידי Moinain Limited )להלן: "החברה"( לצורך הצגה עקרונית ושיווקית של החברה ופעילותה. המידע הכלול במצגת זו )להלן: "המידע"( אינו מהווה בסיס לקבלת

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט

רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגט רשומות הסכם בדבר מצרכים חסלאיים בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ל י חלק א לחוקי פיתוחו וסייעו של הסחר החקלאי, כפי שתוקן נחתם בוושינגטון ביום 22 בדצמבר, 1964 נכנס לתוקפו ביום 22 בדצמבר,

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדלן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Portal 6

Portal 6 איילת ביגר,Collaboration- מנהלת תחום פורטל ו ayelet@il.ibm.com, ישראל IBM, קבוצת התוכנה Collaborate Growth Connect Experts The rapid pace of 24/7 global business is making real-time communication a key

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - CE_Candidates_2011.ppt [Compatibility Mode] תשע"בב פתוח ו וירטואלי לקראת שנת הלמוד הלימודים יום ראשון ב- תואר מחשבים הנדסת הלימודים שנת לקראת הוירטואלי הפתוח ליום הבאים ברוכים מחשבים הנדסת עלל מקצוע פרטים מספר זוו תמצאו תשס"בב. במצגת וי שיש שינויים

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training

Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training Real Time College Course: Networking Duration: 90 Hours Hands-On-Training אנחנו? קבוצת Real Time Group הוקמה בשנת 2007, החברה מספקת פתרונות עסקיים וטכנולוגיים בתחומי התוכנה, החומרה והתקשורת, פיתוח ותמיכה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

Addressee Name

Addressee Name י"ז באייר תשע"ו 25 במאי 2016 סימוכין: # 941320 מכרז פומבי מס' 0052/2016 למתן שירותי ניהול עבור פרויקט הקמת המנת"ב - המרכז לניהול ובקרת התנועה במטרופולין תל- אביב )TAMACC( )"המכרז"( מכתב הבהרות מס' 2 בהמשך

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

כלכלה שיתופית

כלכלה שיתופית כלכלה שיתופית הזדמנויות לפיתוח כלכלי מקומי ירון יעקב אחד הדברים היפים בכלכלה שיתופית הוא - שזה חלק מחיי היומיום שלנו, מבלי שנדע שיש לתופעה הזאת שם רשמי. מגדירה כלכלה שיתופית, או צרכנות שיתופית Rachel Botsman

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

LTEY leaflet

LTEY leaflet Index 2 3 5 7 Letter from Rav Noam Rationale and Goals Global Activities Ideas for Programs The night of Torat Eretz Yisrael 1 בעזרתו יתברך ובהשתדלותנו יז שב"ט תשע"ג שליחינו סביב הגלובוס שלומות! לאחר הפסגות

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

Customer Engagement Optimisation

Customer Engagement Optimisation ניהול הלקוח הדיגיטלי: OMNICHANNEL, BIG DATA, ANALYTICS כנס מנהלי שירות ופניות המרכז הבינלאומי נובמבר 2015 לכנסים חברת הייעוץ ד"ר גיא יוגב, מנכ"ל YCG CUSTOMER STRATEGIES 1 מומחה לשיווק ושירות ומרצה למנהל

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי

הפניקס אחזקות בעמ )החברה( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעמ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלי 8118811.81 הפניקס אחזקות בע"מ )"החברה"( לכבוד: לכבוד: הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך רח' אחד העם 15 רח' כנפי נשרים 11 תל-אביב ירושלים הנדון: הועדה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא לשפת C תירגול 3: טיפוסים והמרות 1 מה היה שבוע שעבר? משתנים קלט/פלט scanf( ו- printf ( Redirection The Input Buffer 2 תוכנייה טיפוסי משתנים קלט/פלט מעוצב המרה בין טיפוסים קבועים 3 חישוב ממוצע בין שני

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog

1 מצלמים מהלב קטלוג צילומים Photographing from the Heart Catalog 1 "מצלמים מהלב" קטלוג צילומים "Photographing from the Heart" Catalog "Photographing from the Heart" "מצלמים מהלב" - כפר יונה 3 "Photographing from the Heart" is a social enterprise of photographers with

קרא עוד

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר

התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר התאחדות המלונות בישראל ת ע ש י י ת המלונאות ב י ש ר א ל תמונת מצב ומבט קדימה ס פ ט מ ב ר 2 0 1 3 נתוני תפעול מלונות בשנת 2012 מקור הנתונים: "רבעון סטטיסטי לתיירות ושירותי הארחה" )כרך 41(- ל.מ.ס, "מלונות

קרא עוד

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc

Microsoft Word - c_SimA_MoedB2005.doc מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: עזרא דאיה. מבוא למדעי המחשב בחינת מועד ב', סמסטר א' תשס"ה,.2.2005 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות:. ודאו כי בטופס שבידיכם עמודים. יש לכתוב

קרא עוד