No 7 (57) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב נוונןנ* *ינולו ] 1 וו $1 >;וח<){ן> ןו 11(1 ו 1 ו ןכותה I (זנ) ביבא-לת ןויס ג"כ ר ת.א הל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "No 7 (57) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב נוונןנ* *ינולו ] 1 וו $1 >;וח<){ן> ןו 11(1 ו 1 ו ןכותה I (זנ) ביבא-לת ןויס ג"כ ר ת.א הל"

תמליל

1 No 7 (57) הינש הנש ידי-לע אצוי םירבעה םירפוסה תדוגא לארשי-ץראב נוונןנ* *ינולו ] 1 וו $1 >;וח<){ן> ןו 11(1 ו 1 ו ןכותה I (זנ) ביבא-לת ןויס ג"כ ר ת.א הלוגו :עובשה תדלומימי :עמשה הלוגוימי.א תדלומ לחר. ריש הקיתש.ב הקיתש ריש לחר קוילפק.מ רופס.ג...להואה לופנב.ג I!יילג.ד יקסבופלו ז.מ ריש םירעש.ד ^ B...להואה לופנב רופס הוילפק.מ םירעש ריש יקסבופלו ז.מ.ה ףוס םיילארשי-קרא.(תואשילק םע) םירייצ.ה?יבילפוקT B בקעי קיבילפוק בקעי ףוס.(תואשילק םע) םיילארשי-קרא םירייצ ןיטשנרב,ש תינאירולהר'יד הלכסה לש תינאירולה ןורחאה הלבמה לש ררושמהןורחאה ןיטשנרב.ש ררושמה.ו ר'יד.ז לארטסימ ;םימומל קירדידפ לארטסימ :םיפוקל.ז קירדידפ דלפרגנוא.מ שוברבליז והיעשי שוברבליזדוד והיעשי דוד :תומישר דלפרגנוא.ח.מ.ח :תומישר.י.ט םיאושנ ייח.נ.נ.י :םירפס תרוקב םיאושנ ייח :םירפס תרוקב.ט '... :ןוילת ילושב אפייסו ארפס :ןוילת ילוטיב.י.אי תועידי.אי ן"אפ "אפ בולק בולמ תועידי די..תוברתהו תונמאה 'תורפסה 'תורפסה םלועב םלועב.בי.גי :שדחה :שדחה רפסה.גי רפשה יזנגמ - הירוטסיהה לש רופלבהמעט סמיג רותרא רופלב - סמ'ג רותדא הירוטסיהה - לש המעט יזנגמ םלוע םילשורי ימי םלוע ירבד - ימי ירבד םילשורי - 'ר..י ז לגעמב :ןוטיליפ.די.ב המיתחה ריחמ :לארשיךראב י"אמ 500 הנש יצחל :י"אל 1 הנשל :ץראל-ץוחב םירלוד 3 הנש יצחל :םירלוד 6 הנשל דדוב ןוילג ריחמ טנס 12 ל"חב ;י"אמ 20 לארשי-ץראב תועדומה ריחמ דומע יצח :י"אל - 5 םלש דומע ;י"אל דומע עבר :י"אל י"אמ 500 דומע '','-!.מ 800 -דומע '/" םיריחמהמ החנה תועובק תועדומל.הלהנהה םע םכסהה יפל ל"נה ןנונגסו תועדומה ןכותל תיארחא הניא תכרעמה Tel-Aviv J u n e 19 לארשי-ץרא 'ביבא-לת,50.ד.ת,םינזאמ :תבותכה ffii MOZNAYIM, P. O. B. 50, TEL-AVIV, Palestine moznayim yavnehst, tel-aviv ;תומרנלטל 37 יולה הדוהי'חר :הלהנהה :19 הנבי'חר'א"ת :תכרעמה תיב BH This content downloaded from on Sat, 18 Jun :57:02 UTC

2 אירב ןושיע תוירגיסב קר ורפסמ הינלופב "םינזאמ/' ימתוחל םרפ ץבוקה תא םינתונ ונא ןכותה בר ןיוצמה יתורפסה ןינעה אלמו "ת ס נ כ" ןימסי י"אמ 30 -ב תוירגיס 20 רתויב השידחהו הנורחאה תרצותה וחכותו ונשעת. חבושמ רינ לע םילודג םידומע 432 בוהז ילמרונה וריחמש םיבוהז - 10 םייתנש יצח םימתוחל ירמגל 0 נ!ד םייתנש םימתוחלו המיתחה ימד תא ומלשיש,הלאל קר ןתינ הזה סרפה ישדח ךשמב (בוהז 60 -הנשל,בוהז 30 -הנש יצחל).ז.ש יזקוי_ינוי :הינלופל תישארה תונכוסה אשרוו "רבע " םירפס רחסמ תיב - םילשוריב וננכוס אוה ביבא-לתב ונחכ אב ןייטשטור א 'ה רפיצנצ ל 'ה - הפיחבו רטנרלג 'ה " י נ ז א מ'/ ליבשב תועדומו םבייונמ,םיפסכ לבקל חכ יפוימ םהו רהמל םימתוחה םישקבתמ הלהנהה תדובע לע לקהל ידכ י.וז הנשל המיתחה ימד קוליסבו תונובשחה רודיסב "םינזאמ" תלהנה הינש המוק,37 יולה הדוהי בוחר,ביבא-לת :הלהנהה תבותכ This content downloaded from on Sat, 18 Jun :57:02 UTC

3 ידי-לע אצוי לארשי-ץדאב םידבעה הירפוס,ד תדוגא ןימינב 'ד :ךרועה םובנטכיל.י :תכרעמה רבח הווק«יו 1 ולוןחז(}) 1 לגחי)ג> « j (ז"נ)'ז ןוילג ץ"רת,ןדיסב ג"כ,בינא-לת - םילשורי הינש הנש הלוגו תדלומ עובשה ימי שגרומ "םינזאמ"ל הינשה הנשה לש יעיבשה ןוילגה םע טעל-טידבה לא םידחא םירבד רבדל תוכז םג תשגדומו ךרוצ.הלוגב דשא הריציל םג שי ןכ pאב דשא תוינחורה וגיתוריצי לכ ומכ לש חודה-יכרצ תא תקפסמ איה :הנשמ-תדועת הפ תיתורפסה ינפ לע החולש איה הז םע דחיבו,ףאושהו יחה,ימוקמה בושיה דיחי לכ םעו ץובק לכ םע הפ דכלתהל הצור איה.םיבר םימ ינפ לע דשא םילודגו םינטק םירובצ לא ביתנ תשפחמ םג איהו תיתורפסה הריציה הפ תקנוי וז הגשמ-תדועתמ.הלודגה הלוגה אל וז תירבע הלמ יכ,השגדהה התוא היחמ.היתוחכ בטימ תא תובשומ האמו תודחא םירע לש םימצמוצמה תולובגב דאשת תויחאו םיחא יפלאל הכרד תא השעת איה םא יכ םיבשומו רשאו ןאכ ונתא תויהל םיצור.םה דשאו ןאכ דוע םניא רשא ונתריציב ונל םיפתוש תוחפל תויהל םה םיצור םולחו רבעמ-ימיב.תינחורה הריציה תאו ןאכ ונבושי תא השועש,אפוג דוסי ותואמ ךא אפוג הז דיסימ -,םיבורמ ףקיה-יוקל זכרמ-תודוקנל הב רשא תודוקנה תא ורחשי ףקיהה-יוקב רשא םיינחורה תוחכה יכ,שורד ץראכ םחורב חרזאתהל םיאורק םה.םחור ידפ בטיממ תויזכרמה תולעהל םיאורק םה.תינפוגה תוחרזאתהה רות אוב ינפל דוע תורפסה תמב לע הנשב םימעפ וא םעפ תוחפל חורה-ירוכב.םהלש היארה תבוח יהוז ^אב הנקורתנ הלוגה יכ,תונורחאה םינשב איה הרוגש ארמימ תצקמ הזב שי תועודי תונידמ יבגלש רשפא.םייתורפסה היתוחכמ דחתמש העשב,תוחכ תעפשב רוסחמה הלגתמ דוחיב.תמאה ןמ.תונידמה ןתואב תושדח תויתורפס תומב םיקהל תונויסנה םיש הלוגב םיאצמנ ןיידע.המזגהה ןמ וז ארמימב םג שי תאז-לכבו ןודנולב ימו זירפב ימו אשרוב ימ.םיררושמהו םירפוסה יבוטמ םיזכרמה די לע.תורייעהו םירעה ראשב ימו קרוי-וינב ימו םירפוסה טרמ תא ריכזהל יד.םישדח םיזכרמ ווהתנ םינשיה ונתורפס תא רישעה רבכש,תירבה תוצראב רשא םידבעה.בר רשוע לב לאו הלאה םיזכרמה לב לא,אופיא,תאצוי האירק המבה לא,חודה-תמודת,םכתמורת תא ואיבה :םידדובה םירפוסה ףקיהה-יוקמ תקנוי אהתש,תיזכרמ המבל תמאב הושע,תאזה יפ-טרס"ב וגא םירושק תימשג הילע לכב םא.םהילע העיפשמו תינחורה הקילבופירב הנה,ץוחה ןמ םיאנתב,תולבגהב,"םימק ונלוכ ןאכ.תולובגב םיריכמ ונא ןיא ןאכ!ןירוח-ינב וננה ונלש -!םכיתויוכזב אנ ושמתשה.תויוכז-יוש ךותמ םיאב הלאה םירבדה ןיא.ורושאל רבדה אנ ןבויו ץראה ירפוס ידיב שיו שי!רבדה ןכ אל.יתורפס רמוחב רוסחמ 'וררועתי אל םא םלואו עבוש ידכ ינחור ןוזמב וז המב סנרפל תוקל אליממ.דוהתת ונתא םמצע ףתשל הלוגב טעל-טירבחה הוהתת,הלוגהו ץראה ןיבש ימינפה רשקה אליממ שלחי,תרכנ ונל' שורד.הכרבל היהת אל רשא תורז וזיא.תוינוטונומ וזיא רידת ףושחל שורד,םישדח םיסלופמיא ונל םישורד.םינווג יובד.ותושעל הלוגב דשא םירבחה ידיב אוה הז רבדו.רתוי בחר קפוא ונל ונת!לגעמה ךותל וסנכה!םכלש תונינגטציא ךותמ ואצ תוצראב דשא תוריציה לע ונל ורפס.תוירוקמה םכיתוריצימ גוחב,תירבעה תורפסה גוחב שחרתמה לכ לע ועידוה.םכירוגמ וניניב ץימא רשק ורשק,הנרת ןכ יקזחמו ונתוברת ירצוי םירבחמ הפ תאצויה השקבה-השירדה איה תאזב -,םכיניבו.םירבחל םיכלוה םהו םויה דע םג םירשקה ירמגל ורסח אל,הרקמבש רבד טעמכ דוע אוה הז לכ םלואו.ןמזל ןמזמ םיקזחתמו תאו הקוחל הרקמה תא ךופהל העשה העיגה ךא.יטרפ טעמכ וניתודמע רוצבל םעב המקש הלודגה תוררועתהה םע.ללכל טרפה רוצבל אליעלד אתורעתיא םג אובל הכירצ ץראב תוירמחה.חודה-תכלממב דחא םע ונתושעל -,םיינחורה וגיליתש This content downloaded from on Sat, 18 Jun :58:14 UTC

4 (ז*נ)ז ןוילב םינזאמ הקיתע 1 11J *,HyiJ /MJJ 1M / ן.'>י '-'i «?*ל"ע r.יבבל תא רזוג הקיתקיה ףיס הז ינדוע הניתממו הפ ינךוע ינא.יביבסמ דוע םידאמ טולפ ידיט' םךן ונלכ םודנ ןכא ;םמוד אוה תומה ;רצקה הראה.םויה אובב,םת? ונלן,פסל בינן לוק ט'י. םץחל ךא.רעו לולצ דהו הזה בינל הימה "ז ז : V v - - t : רבקה תמיא המע.יתוא האיפקמ איה,קה ילקל תרעופ םקע,ך היפ תא.,.רבעמ...היפ ינדוע.המ ינדוע ינא!קתקית לא,אנ לא ךא!םילמק ינכה "להאה לופנב קוירפמ.מ תאמ א לחר הדובע לש ץיק - pxv הק'מהרבא םנכנ ובש ץיק ותוא יתבב טעמ ךא םיבכעתמ ויה זא ואבש םיל-זא*.הי» הבורמ רומגלו םיכשומה תוארמב םהיניע ןיזהל וקיפסהש םרטבו םילועה.תפטלמה םתלכתו םיחצהו םיקומעה םימשה ןמ םתולעפתה תא םתוביטרב םיקבדה.םילקה םהלש הדובעה ידגבב רבכ םיעיזמ ויה תברוצו תטהולה שמשה ינרק תונותיק תחת,בגה לא הגופסה.םימחר אלל 'הקומעה ולש הלעתב רמע הק'מהרבא.זא היה ץיק ףוס "תחנא"בו תושודג חוחת רפעב ותא תא םעפב םעפ ידמ אלמ ינשמ הלעתה תפשב לפנש הפעה תא ץרמב ךילשה תוצמאתה לש הקמע ינפמ.תוליבקמ תוחופת תוללוס יתש,דוהו הידבע יפנכ.ךלוהו ההכה סימש,ד לוחכ םא יתלב הארנ אל הלעתה...תוחונו תודידק בישהל וליחתה אבו שמשממה ברעה רפעה תא וקינו הצובקל וירבח ודמע רטמ המכ קחרמב לטינה רפעה תקירש הממדה ךותמ עמשנ תובוצק.הלעתה ךותמ.טקשה תליפנ רודרדו ריואב.הרובחה ןמ דחא עיצמ-םיעגר השמחל הקספה - המדאהמ הנפתנש םוקמה לא םירוחבה ושגנ המכסה תקיתשב.הדבוכמו הקלח תיב-תפצרכ,דתיה ותפצרו הרופחה...ךכ דחאו-טיעובשל הדובע דוע!הרבח -.בותככ,הדובע רסוח - ינשה "םייסמ" - ךכ רחאו -.ישילשה ןקתמ-בותכ אל רשא - לש גולגל ךותמ םיקיתעה והונכ ךכ) "ץולח"ה הק'מהרבא הבש תדחוימה המיענה התואלו הרצקה החישל בישקה (הביח ופוצרפב לכתסמ היה."הדובעה רסוח" םילמה תא םירוחבה ואטב...םהב םיקחשמ הגאד יללצש ויניעבו תוניצר הסוכש אטבמה לש ינפ ולבק ולא םילמ יתש וחרפוהשמ יכ האר אוה ופקשנ געלו תוזע עפשש ףוג-ןוסח דחאו.תרחא הרוצ הביסמה :תיניצרה הביסמה ךותל טילפה תורופאה ויניע ךותמ.םיפ-צ-פ-פ--צמ - לגעמב ז לע 'ברעמהו חרזמה תוהמ לע םינשו םימי ינפל ונחבותה אל םאה ונא :רצק ןמז ינפל דוע רגיוש.יבתכ אל םאה ז םהיניבש םילדבהה ךוז ר יק םג?הז ןודנב תומיוסמ תואחסונ חסנל וניסנ אל םאה זברעמל רוריבל םידחא םידומע 'יד קרפב יתרבד וילע רשא 'ורפסב שידקמ ל י הטרק,ודוהל רקיעב ןיוכתמ אוה חרזמה לע אוה ורבדב.הלאה םיגשומה וננייב הנימאמה וז דוחיב,תותד,םיעזג ןומה ליכמה הז לודג טנניטנוקל :רמוא ליהטרק-ןוזריק.דמחומ תרותב הנימאמה וזו הבי*ו היונב איה.הלשמ םירקיע הלו.תד ןימ ןכ םג איה ברעמה תוברת טיהלא לע תדחוימ הפקשה הפיקמ איה.םילשורי,אנותא 'אמור תודוסי לע יח חכ אלא טשפומ גשומ וניא אוה ז םיהלאה.תחתמ םדאה לעו םימשב שיש םשכ,םדאה יפלכ תובוח ול שי.וינבל בא ומכ םדאל וסחי.לשומו,אוש םסהמ הניא האירבה.ץירע לשומ אוה ןיא.טיהלא יפלכ תויוכז םדאל איה.טיהלא ןועמ איה.הרצי תבשל,הארב והותל אל *תואיצמ איה.היזוליא םדאהש ידכ ילוא.הדיח?המל.הקוצ ףועמו ךשוח םג שי.רשואו יפוי האלמ.ערה לע הלוע בוטהו.ערב םוחללו בוטב רוחבל ןירוחךב היהי יתלב ןויסג ןיעכ ךשוממה "םיפצפצמ"ב הק'מהדבא שיגרה החיש אוה-ומצע לע הליטהש הערה חודה תא שרגל חלצומ תומתיב םייולתו םיפרפרמ 'םיפצפצמ"ה דועבו.וז הדבכו הרצק,התוא האלמ םיבדעה-ןיב תילולפאש הקומעה הלעתה ללח ךותב :"ימשר" ןוסב אוהש ימ רמא.הצקל העיגה הקספהה יכ,יתובד,עודי יוהל - דדוב דמע דחא לכו ויחא לעמ שיא וקחרתה םעפ בושו דפעה יתא תא די-קזוחב ףיעהו ךלה הנשמ-תוניצרבו ותנפב הקלח הפצרל הכפהנ הכרא אולמל הריפחה עקרקש דע םישודגה.תעצקוהמו תעפושמ הלעת לש הרשיו,הלעתה ןמ אציו ץפק ותקלח תא הק'מהרבא םייסשכו דצל תוכלוהו תולתפתמה תולעתה תשר לע ןיע ףיעהו דדומתה ךא.ץראב ןוטלש םג םש אוה.םדאלו עבטל םיקוח םש םיהלא.חרזאה יפלכ תובוח שי ןוטלשל עיקדד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ תויהל הכירצ איה.ןוטלשה תרוצ תא עובקל לוכי חרזאה.הרוסא תוצירע תבוח.םיוש םיחרזאה לכ.תדמתמ תומדקתה שי.עובק לדוג ןיא.תיטרקומד.רחאל קיזהל רוסא ךא םייחה ימענממ תונהיל תושר.החטבה םייקל אוה ודי לע,םדאל הבוח אוה יעדמה רקחמה.יפויה תא תמשגמ תונמאה וילא סחיתהל ךירצש,אלפנ רוצי איה.יפויה למס איה השאה.עבטב טלוש הדיחיה הרוצה איה הימגונומה.רבגה תויוכזל תומוד היתויוכז.דובכ תשגרהב.םימגפ ילב הניא איהש יפ לע ףא ז חרזמהו םיהלאה,חרזמב םה הלאה םירקיעה יפולח :רמוא ליהטרקךוזריק םהל קא.םידבעב ומב םדא ינבב הדור אוה.ץירע וא יסיפטימ גשומ וא אוה םלוכ דירוהל,ושפנ-תואכ םהב תושעל לוכי אוה,הפ-ןוחתפו תויוכז םוש םיניע-תזיחא אלא הניא הלוכ האירבה ז השעת המ ול רמאי ימו 'תחש ראבל.דחא לכה המרה,םדאה.בכוכה.םדא ינבל םיהלא ןתנ רשא *יער ןינע וא ריזנה לכ.םהמ תונהיל םייחה ימענמ ונתינ ןכ יפ לע ףא,םלועב טלושה אוה ערה אוה םדאה.אוה קידצ םלועה ילבהמ ירמגל שרופה ךא.אטוח ארקנ םהמ םדאל ןיא,שארמ עובק לרוג,םוטפ שי.חרכהה דבע אוה.הריחבה ללושמ חור.חכו דחפ ירואת תראתמ תונמאה.ןוטלשה ינינעב ברעתהל תושרה This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:04 UTC

5 םינזאמ (ז*נ)ז ןזילג תובנגתמ ןה וליאכ המדנ ןהמ תודחא לש ןתולקלקע ילותפב,םיה...םיה ימ דצל שרח "הדובע רסוח" םילמה.וחומב דבע ףלח-הדובעה דמג ילג ןואש םע דחי ברעתהש,דירטמ ילפרע לילצב וינזאב וללצ םיגד לש בוחט חיר ותוא םע דחיב וידע אשינש םימומעה םיה.םהרבא לש ופאל ךכ לכ ברעש םי יחמצו ב,קרפתהו ךלה,םוקמב וב ודבעש םילעופה הנחמ,הנחמה.םילהואה רפסמ ךלהו תחפ ומויב םוי ידמ םויל םוימ טעמו ךלה לוגיעל ביבסמ לזרבו ץע תודתי :םידירש וראשנ םהירחא ונעשנ וילעש דומעל רכז,הרופח הלודג הדוקנ וזכרמבש ץירחה דינ-קיתרנ - רבעשל להואה תפצר,לוגיעה ךותב.תועידיה וחתמנו יגופס,םימהוזמו םיעורק םיברג,םינותע יערק,חוליג ןיכס לש.העיז המדנו בצע הק'מהרבא לש ובל תא אלימ הז ןיעכ האדמ םירזכא םידעצ,הדובעה רסוח ידעצ תא אוה עמוש יכ ול רשא םוקמה ןמ ותוא םילגלגו וילא םישגנ,םחד םיעדוי םניאש.ךכ לכ תוקזח םימינב וילא רשקנו ול ןיכסה הכ םישדח המכ ךשמב ולהאל ךומס העבגה לע דמוע םהרבא היה ברע םע ךותל טאל טאל חנוצו ךלוהה לודגה המחה-דודבב לכתסהו ול המדנ היה םיה יבחרמ קפואב דשא עגורהו רדוקה לוחכה החרכ לעב יכ,תלחוזה המחה לש היתועונת תא ובקעב,םהרבאל...םשל תחנוצ איה ןשע תודמת הטלפב ףוחה ריעל הכרדב תדבוע היגא םיסמסמתמו ריואב טק עגרל םירשחתמש,םיחיופמו םירוחש...ויה אלכ םיגומנו תועורת.םילהואה דחאמ העקב הגונ-תלהוצ הקינומרה תרמז תא ןהמ ףרצל ץמאתמה,הנחמה ינכושמ דחא לש הרצוצחה תא ומרצ תוקוסרו תומוגפ ואציש,"לנויצנרטניאה» תניגנמ.ןזואה הנה-הק'מהרבא לש ובלב םתס-רוהרה ףלח-!ןכסמ - תא דומלל ויתויוצמאתה לכו םוקמה תא אוה סג 'בוזעי טעמ דוע.והותב ולע ץיקה ישדח לכ ךשמב הניגנמה דמוע הרצוצחב ותפנב הז דציכ,םהרבא יניעל רייטצנ - תצרפתמ םיגיע תשיטל ידכ דע וייחל חפנמו השעמ תעשב.ויתפש לע רבע ךויחו ףוס לש ברעה תכשחש םילהוא ידירש ןיב בבותסה אוה.םתוממוש תונקיר לע םתוא העלב שדוח.םידמועו םייוטנ ןיידעש םילהואה דפסמ ךותב םהרבא ץיצה - ונחלוש יבג לע ףיפכ בשוי תירולב-לדג רוחב האד םהמ דחאב הזב הז םיקבדה םינוש םיזגרא ינב םישרק תוחול לש ףוריצ וינפב םהרבא לכתסה.להואה ןעשמ - דומעה ךותל םיבלושמו.םיבוצע תויהל ול ומדנו הז לש ידירש קרו תיבה ברחי.ןאכ ריאי אל וז תעב תרחמל, רינ תוסיפש,הממושה הפצרה יבג לע תודתי לעמ ולדלדי לבח "וב וללוגתי םימהוזמו םיאולט םידגב יערקו תואספוק ירבשו.ולהא לא ךרדב דהדה ךכ ןורחאה עבטמב שיגרהו ץוחבמ וסיכב הק'מהרבא ששימשכ אלש דבלבו איהש הדובע לכל תכלל טילחה תומתיב לטלטמה דמג םע הילא דבעש ריעה לש הלטבה - תובוחרב בוש טטושל,ךוראה ץיקה ירחא.ליחבמו לפת םומעש וילע וכלה הדובעה קר ומךנ הנשהו החונמה רשא,הדובעב העוקש התיה ותיוה לכש,ןיבה אל.דבכ אשמל הלטבה ימי ול ויה,הל תפסות ןיעכ הגאד רסוחב םיטטושמה םירבחה תרשע לש םחורל הק'מהרבא.הז לכ םהל תפכיא אל וליאכו םיליגרו םינקזכ ובלב תרח ןמזמ אל עבוטש ןורחאה עבטמה לש קרבה רקובבו.טעז רובע דע םיאנתה לכב דובעל תכלל הטלחהה תא דימ שיח«םויהו,ותטמג דדומתה הק'מהדבאש העשב,ריהב»י הכימשב בוש הסכתהו,תולפתהו תוכוראה ויתועש םע,וינפב הז עגרב-תועשו תועש התילולפא-ןויבחב ןושיל ןנוכתהו הפי קיתוה ורבח לואש לש וידעצ,םידודמו םיקזח םידעצ לוק עמשנ תולוחה חטשב ריעה ןמ עודי קחרמב יכ,ול רפסו םנכנ הלה.רעצמ רכשב םלוא,הלשממה לצא הדובע גישהל רשפא הכחו וילא טיבה,תורצק הז ולאש-?יאדכ?א -.הבושתל הארבנ אל,דשאה.הקיסיפסימה יקמעל רדוחו עבטה ילבה לעמ םמורתמ םדאה -.הקיזמו תכחוגמ איה הימגונומה 'תויוכז םוש הל ןיא.הלעב ליבשב אלא ןה המכ דע תוארלו ןתוא קודבל וא תופקשהה תא חתנל ןינע ןיא.תוטלוב תוריתס יאדוב שי םשו הפ.ברעמה תאו חרזמה תא תמאב תומלוה םילודג םיהלח וראשי דימת.הלאכ םילודג םיחטש לייכל ללכב רשפא יא הקיטסירטקרכה םג יכ 'חינהל אופיא רשפא.הרדגה לכב "ןפוד יאבוי» םהש חרזמה םגו ברעמה םג ךא.רבעב ויהש יפכ,חרזמלו ברעמל המיאתמ.ק לש תומלועו םילוע תומלוע.םייונש שי.דעו םלועל דחא בצמב םיראשנ םניא ןהילא תוכשומש ןה ןה הלאה תורומתה 'שדחה םג ןשיה די לע,םיעקוש.ןנובתמה ןיע תא יפד לע רכזנ רבכש,*ודוה'» לע לצ טילק צ.ח לש שדחה ורפסב םירקחמ םוש ןיא.ירוטסיהה ןמ,ןשיה ןמ םולכ טעמכ ןיא,"םינזאמ" םיישעמהו םיינחורה תוחכה תא,השדחה ודוה תא תוארל הצר אוה.םייסיפטימ הרשע םיתשה העשב טעמכ ודוהל אב אוה.השדחל הנשיה ודוה תא םיכפוהה אל,יעדמ רקוחכ אל,דמולמכ אל אב אוהו.רורחשה תמחלמל הסינכה ברע אקוד תוארל תויוטנ ויניע רשא,ןותעה-שיאכ םא יכ,תוקצומ תועד לעבכ םירחאו ןוזריק לש תימידקאה הרדגהה איה האנ המכ.ןורחאה םויה ידלי תא םימעפ ףלא.התונשל רשפא יאש,המודה הרזגב ןימאמה חרזמה. שיא לע - יבמוב לא לצטילק אוב שויב ךא.םירחא לצא םג וז הרדגה ונארק.םייליטסקסה תוזורחה יתבב םילעופ ףלא.דאמ לש התיבש םש תצרפתמ קר אוה.רבדמו עמוש 'האור קר אוה,ןטייפ אלו ףוסוליפ אל וניא לצטילק איהה הרדגהה יכ ךל המדנ הזה רואתה רואל ךא.התיבשה ינינע תא ראתמ הצור וניא חרזמה שיא!ןוזריק,ךרומח הכלה.גלשה ומכ הגומנו הכלה דפשל,ולרוג לע עיפשהל הצור אוה.המודק הריזגכ ולרוג תא דוע לבקל.ולרוג תא ןקתלו םופדה-יתב ילעופ לש הנטקה התיבשה הלוע ינורכזב!התיבש,םילעופ תורשע קר ןבומכ הפיקה איה,הנש םירשע ינפלמ םילשוריב זחא ליח.וקו גת לכ לע םידרח םידוהי.לארשי ינומא ימולשמ םלכ טעמכ הפוקת וזיא הליחתמ וז העפוה םע יב בטיה ושיגרה םה.אתרק-ירוטנ תא המו הנש םירשעכ קר ורבע זאמ.םיזורכ וזירכה םה,הצע וסכט םה.השדח,הברה בטוה אל םילשוריב םופדה לעופ לש ובצמ אקוד םנמא!םייונשה ובר,דחא סופד תיב.יתמאה הדובעה ןתונ אוה אוהש,להקה דצמ - לוצנה בר,םינעב םיקמנ סופדה יתב" ראש.חילצמ,ןילופונומ-דמעמ ןיעמ ול שיש אצומ ןיאו הפורת ןיאו.הז רחא הז םיסרהנ וא 'דחיב םילעופה םע םילעבה תחא ריעב :הפ ונל תרפוסמה וז אדבועב הגוה ינא בושו.הז עגרב תוחפל םיתבוש,(סרדמ,התוכלכ,יבמוב) תולודגה םירעה שלשמ תחא םנמא,ודוהב התיבשל אלה זרבדה בשחי אלפל אל םאה!ילא 'ילא םילעופ ךלא האמ דחא םויב ימ?הלא דלי ימו,ררכה-ילעב םינגראמ םיפלאו תואמ תוחפל םישורד תאזכ This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:04 UTC

6 (זינ)ז ןוילג םינזאמ לומתאש ןורחאה גנילישה קרב ץנצנ הק'מהדבא יניעל תטלחומה ותמכסה תא ןתנו עגר בשח,תוטורפ המבל ול וטרפ בגאו ץדמ-תוריהמב שבלתה,הפירחו הליגר הללק ןוניס בגא זראו,הז לא הז םברק,םיטעמה ויצפח תא ףסא ורדחב הבילה.ךרדל ולש םילטלטמה טעמ תא הריהמ הזירא ד הנבלה הברעה.דתיה.תולוחה חטש ןיבלה קוחר קוחד... תודועק תוחושו תורומהמ,םילת,םילופק םילופק תטטרושמ םיחטש וצבצב ןאובחמבש תוהובג לוח תועבג וממורתה םשו הפ וליאכ םימדנ ויה הלמח ררועמהו לדלודמה םארמב רשא,םיבולעו םילד...םילעב תושד ילב אבחהב םיחמוצו ןאבל ובנגתה םש-יא יכ,רפיס םיקחרמ ללחמ עיגהש םומע ןואש תא םיכחלמו םהילג םעזב םיפיצקמה םילוחב םילזונ םילגלגתמ.הבחרה לוחה תברע תופש הפ.ףרוחה ישדח תא תולבל הק'מהדבא לע היה ןאכ םיקומע אל םיצירח םיצרוח לעופ רשע השמח דועו אוה היה םיהובג םיבשע,ףוסה-ילבש תא תורוש תורוש םיעטונו לוחב םוסחמ שמשתש,הקורי רדג-תמוחל ויהיו וגשגשיש ידכב םישקו קספה אלל םישבוכו המידק החטבבו טאל םילחוזה לוחה ילגל.םישקנו םירוחש תועקרק יחטש ינפ םיחלפ תורשע המכ ודבע םילעופה יצחו רסירת םע דחיב יות םיעובט ויה ולא לש םהינפב.םיכומסה םירפכהמ תויחלפו,םינטלוש תורוד לש םיכורא דובעש ימי םהילע ותרחש הענמ םהילע הוצ הללא רשא הלא לכו תיברב יולמ םיכישו םירי««אל,ויה םינקתש הלאמ םבור,ןוטלשהו רשועה,החלצהה תא ןמזב םגו.הדובעה תועש לכ ךשמב הגה ואיצוה אלו הפ וחתפ לטנש היה המוד.רובדה םהילע השק יכ,היה הארנ,החונמה םהמ לטנ םהירפכבש ךדכדמהו סרודה ינועה םע השקה םייחה...רובידה יחוכמ ןוגה קלח תורשי תוכלהמו תופוקז,תוריעצ תורענ ויה תויחלפה ןיב...קוחרמ םש םילקדה תשרוחב טלבתמה,אשנה דמתה ותואכ וג,דתיה הרגמה תורגבתהה תישארש,םיכרה םיילותבה םינפה,םיציצ לש עקעק תובתכב םימותכו םיתורח ויה,םהב תקחשמ ןנערה םינפה האלמ תא וריעבהש תוקסברע ילוסלס וא תויח.הק'מהרבא תא המ םושמ ורעצו םיחלפל 'םירבגל תחא :הדובעה רכשב ויה תוגרד יתש ולא.תוריעצה רפכה תונבלו תויחלפל,םישנל הינשו,םילעופלו תרוכשממ יצח,םויל םישודג השש דע עיגה ןרכש תונורחאה םיתעבש ןתדובע.דתיה הלקה ןתרוכשמל דוגנב.םירבגה לש םמוי ברע-תונב תוקחרתמ ויה תורובח תורובח.םירבגה תדובעמ השק ןהיתופוגו לוחב תוהובגהו תוקדה ןהילגד תא תוכרשמ ןהשכ רובעב תובש ויה...ןבולה קחרמ ךותב תומלענ ויהו תורישימ לע תולודג בשע-ינק תוליבח תוסומע ןהו יצחו םיתעש-מיתעש םיטמק תטמקמה השק תוצמאתה יות ונמתסה ןהינפבו ןהישאר םומעה לש םימחר תעבה תיולב חצמו ןיע,הפ תיוזב...הפיעל אשמ,םירופחה םיצירחה ינפל תוליבחה תא טקשב וחינה ואבשכל ויה תוכוראה ןהיתולמש תא ןדשיבו!לוחה תא ןהילעמ ורעג דחא היהשכו...ןידדצל ןתוא תועתמ וא ןהיניע תא תוליפשמ הרענה התיה,ןהמ תחאל דמוח ינפצוח טבמ חלוש םירוחבה רוגרג לש קוחצבו היתורבחל םיריהמ םידעצב תרהממו תעתרנ דבעל תזמרמ איהשכל,המ רבד תרפסמ התיה ךחו ןורג.האילפמ תוריהמב,םירוחבה ה ליהאמו ףפוא היה דורוח-ןבל עבצ...לוח לש היוה.דתיה,תולשכנ,לוחב וב תועקושו תוצעננ םילגרה ויה...םוקמה לע.הקצומו השקונ המדא ינפ לע םייקו ביצי דעצל םיעוגעגה ולדגו םילהאהמ תצק קחדומ דצב דמע הק'מהרבא לש ולהא להואה תודתיש יפ-לע-ףאו.לוחה רבדמב םייוטנ ויהש םידדובה תוטמקתמ תועידיהו םיפורט םירתיה ויה עקרקב קומע תוצוענ ויה יוטנ היה להואה ןעשנ וילעש דומעהו לושיר-ילופיק תולפקתמו להואה לבס תא וילע אשי ישוקב וליאב,ךלוהו לשכנכ ןוסכלאב רכזנ הז ולהא לש הלדה ותדימע לע הק'מהדבא טבה ידמ ףותה דועכ תושורפה תועיריהו רונכ ירתימכ םיחותמה םירתיב "םש" ול,דא תא תולקב אשונה.ןתיא דמועו רמתמה דומעה תאו.השקה המדאה לע תרבוע 'תגהנומ 'תרדוסמ 'תפתושמ הלועפל הזה יקנעה ןומהה תא ךנח 'לשורמה חרזמה לע רבודמה ןיא םאה?תוחוצ ילב 'תויוצרפתה ילב 'רדסב?יהיו רמא ימ?םילעופ דמעמ םש רצונ ללכב ךיאו?יססילטפה התיבשה תאז ןיאש 'ךל עדונ לצטילק לש ורפסב ארוק התאשכ ןמו םירפסה ראש ןמו תונותעה ןמש העשב 'דב.ודוה תמדא לע הדיחיה לעו הביש לעו ונשיו לע רקיעב התא עמוש 'הרבח" תאצוה ןמו םימרגלטה ןתינ הפ 'דנה 'ידנג המטהמ לעו םיריזנ לעו םיפוסוליפ לעו םירחא םילילא תעונת תא 'םילעופה תעונת תא 'יד נ ג ידחא רשא תא תוארל רבכ ךל.ודוה לש הישעתל םישדקומ הז רפסב םיקרפ ינש.השאה ךרד תא,רעדנה שאה-ידבוע) םיזדפהש 'וז הישעת לש התחימצ תישאר לע אורקל ןינע שיו (ןושש תיב רקיעב) םידוהי 'םילגנא ףוריצב רקיעב הוחתפ (סרפמ םתעשב ושרוגש ריעב ןוחצנ-עבשו םימי-עבש תמשו 1839 תנשב דלונש Tata<,ותוא.םידוהו ודוה-ייחב םיירקעה םייונשה תא ללוחש אוה אוהשו 'הינמרגב רשא םיהיונ ודוהל םוקמ היה אל וידעלבש דיגהל ילוא רשפא.םיזרפה ןמ אוה 'םיילכלכה הירוטקיו הכלמה הלבק ובש םוי ותוא,1877 ראוניל ןושאר םויב.השיחה תיב חתפנ םויב וב *ודוה י תירסיק» ראותה תא ילעארזיד ןימינב?וצעב תיב תא ארק אוהש למסה ןמ הזב שיו.יאמט» לש שדחה ןושארה תשורחה יכ,החטבב דיגהל רשפא" :רמוא לצטילק Empress-Mill. 0 עב תשורחה םא יכ 'ודוה לש םיעדמה םייחב קר אל השדח הפוקת הליחתה םוי ותואב הילגנא לש ינידמה הכה יכ,היה המדנש העשב הב.םיילכלכה הייחב םג איהש.ודוה לש תילכלכה המוקתה הליחתה.הבוגה-תדוקנל ודוהב עיגה.*ביתנה תא הל תסלפמה איהו תינידמה המוקתה ינפל אובל המידקמ Swadeshi-Mili. ארקנ ינשה תשורחה-תיבש,למסה ןמ שי בושו תמחה היה ןושארה םשה םא" כ.*ץראה תרצות» ושוריפ ירה *ישידבס» רינויצולובירהש ינשה םשה הארמ הנה.ץראב דשא ןוטלשה חכ ינפל הדיק יתב.*רורחשה תעונת לש התחימצ לא ברקתה ודוהב םיילכלכה םייחה לש דבע אוה.הזב קפתסה אל *אטס» ךא.םייליטסקט םה הלאה תשורחה.הז םשל איצוה תופעות ףסכ.לזרב תורכמ ודוהב שפח אוהו.למשחל ןודנולב אסרוכב אוצמל הסנמ אוהו ןוהה ירידאמ רבכ אוהו אצמו עגי רשאכו.הובגמ זמר פ*ע יאדוב.תתל םיברסמ -,לוצנה םשל םישורדה םיפסכה תא.תימואל העונת ארקנש רבד ןימ ודוהב שיש בוש רכזנ אוה זאטט השע המ ודוה ינב לש יטוירטפה שגדה לא הנפ אוהו םינש המכ ינפל היה הז בהלנ ןומהמ ףקומ יבמובב אטט-תיב היה ברעה דעו רקובה ןמ».חילצהו םלוכ 'םישנו םירבג,םיינעו םירישע 'םיריעצו םינקז ואב,תוינמה לע םתחש יכ רדבתנ תועובש השלש רובעכ םהיתונוכסח תא,םהל רשא תא ואיבה שורדש,הלגתנשכ,ךכ דחאל.ש"יל 1,630,000 לע ומתח םידוה 8000 ךרעב.*דואילבגמ ךיסנה,ודוהמ דחא דלישטור וילע םתח,לודג םוכס דוע ץאש תועפוה ינפל דמוע בוש ינא.השאה - הלכלכה שיא' די לעו This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:04 UTC

7 םינזאמ (זינ)ז זיילג עקש היערכמ ןוגה קלחש,לזרבה תטמב.לוחה טלש לכב יריגרג וצצונ הכימשבו ןידסבו רכה תויפצב.להואה "תפצר"ב תחא הנוק היהש םירומיש-תוספוקו הבלחו "תותפ»-לכואה.לוחה תועימשמ םינשהשכ םעלג היה-הכומטה תיברעה ריעב םימויל...לוחה יריגרג לש תוליחבמה,תוקדה תוקירחה ןתוא המכ קחרמב רפחנש קומע אל רובמ םיבאשנ ויהש םימה ויהש תובורמהו תונטקה תודוקנב םיאלמ ויה םילהואהמ םידעצ םימ םגא ךותב םיקד םירוציכ לפסב תולברעתמו תוררחתסמ רובעכו וללטציש ידכב םימה תא דימעמ הק'מרדבא היה.דמוע ההכו הבע עקשמ ילכה תיעקרק הסכתמ התיה םיעגר המכ...לוח לש עצמאב ותחורא תא בזוע היהו שי םינושארה םימיב וליאכ םימיה תוברב םלוא - לעוג-יעוזעז וב וררועש תוקירחה הק'מהרבא היה םימה תא םג!הזב חיגשה אל בושו לגתסה.לפסה ךותב םתניתנל דימ אמוג רענל ובל תא ןתונ היה ןאכל ואובל םינושארה םימיב.ותטממ ומוקל דימ לוח תודוקנמ תוצצונ ויהש ושאר תורעש תא ךשמב.וילאמ ומכ לטוב וילע דרח היהש הז גהנמ םג םלוא.לוחה תיוהל ךלהו לגתסה ןמזה...בוצעו השק היה תאז לכב קוחר,היצ םוקמל,הריזג ץראל הלג וליאכ השגרה וברקב.דתיה בושלו םוקמה תא בוזעל םימעפ המכ רמא ףא.םישנאו בושימ הדובעה ירסוחמ תנומת וחור-יניע דגנל הבצנשמ םלוא ז הריעה הבש ריעב םש םיזיגרמהו םילפתה םהיטוטשו הצחמל םיבערה."םעז רובע דע, הז םוקמב תוהשל הטלחהה וברקב הלשחתנו ותטמ לע דקרפתמ היה הדובעה ירחאלש יאנפה תועשב ול שמישש זגרא ול ףסונ ךכ דחא) ןחלושו אסכ םג ול השמשש היחמ היה להואה חתפ ךרד ןנתסהש ההכה ןבולה דואו (ןחלוש.הצקה לא הצקה ןמ םיגלשמ ףרוח ימי תכתוח תוריהבב ונורכזב תוקדה תותפה תא וסעל ינפל דוע םימעפל םדרנ היה ךכו םיינחירו םיבוט בהז יחופתב תתפולמה הקותמו הנבל הבלח םע ויהש תולקה תוחורה תוכישנמ חש ולהאשכ ץיקמ היה.תועידיה תאו םירתיה תא רתויו רתוי תופרמו ותוא תוענענמ.חשהו טמה להואה תא קזחמו חתממ ןוצר ילבו אצוי.דיה...ששואתהו חודה-בצמ קזחתה ןתיא יוטנהו חותמה להואה הארמל "םיכלוהו םיפדמ להאה תורתי וליחתה םיעגר.דמב רובעכ םלוא ידכב הנודז תוינטשב רערעמו רתוח םלענ אוהש ימ וליאכ םילבחה תא ויניעב האוד אוה ירהו להואה תודתי תא טינקהל,תועקושו תודרוי,תוחפנתמ תועיריהו םיפדו םיכלוהו טא טא םיזזה,םצמוצמו ןטק וללח תא אצומ והירה המינפ להואה ךותל וסנכהבו.להואה ןעשמ,דומעהו.הטמה יבג לע הטונ תימינפה העידיה...דוסיה-ידסח לוחה ירגרגמ ןאכ ואיצוהל םימחר שקבמו דעומכ הטונ היה לק רדעמב.םומעש הליטמו הדובעה.רתיה תינוגדח םיהובגה םיבשעה תעיטנ ליבשב,םיצירח םיצירח לוחה תא ףרוג היצח תיסכתמ.דתיה הרמגנ ץידחה-תלעתו ףדגשמ םלוא.םישקהו.והקנו והפדג,וילע םעפ בוש רובעו ךל התאו - חורה תכישנמ.בלב הרמ תוזגרתה הליטמו ןויגה תרסח וז הדובע התיה םילודגה םיבגרב רכזנ,לוחב ",רריפח"ה תדובעב ןאכ ולפט ידמ.עקרקה ןמ ואיצוה,וב קומע ץעננש,שוכמה תוכמש םישבוגמהו תונורבז...תוסכתהלו בושל ןפוא םושב זיעה אל םש רפחנש המ תופיפדש לוחה עקרקב טוטיחה תא רתויו רתוי וילע וסיאמה ולא המרעה תא לוחה תליחזב האוד היה.וב תוחצנמ ויה הליחזו...השלוח ךותמ האבה םנמא.יברעה חיגשמה היה הדובעל דחוימ םעט ןתונכ השק אל."ץרא ךרד"ב םחיתה "תא'גוח"ה רתילו הקימהרבאל דחא לש וניע טבמ היה.וזיגדמ הז רבד המכ דע,תוארל היה הקיתשמ חיגשמה דצמ הצאה וא החגשה-תרעה לע םירוחבה היה הז ףלח.ולוק תא ךכרמ הפונח לש ןותמ קוחצבו,ותוא םג םיתעלו האנה םשל םתס םזרזמו םללקמ,םיחלפב ללעתמ הענכהב שאר םידירומ ויה םיחלפהו.ודי תא םהילע םידמ םילעחמו םיפופכ' םהשכ "םיעיזמ, ץדמ-הנשמבו דחפב תברועמ הז סחיב היה.םיצירחהו תולעתה תא םהיתופרגמבו םהירדעמב ןיעכ םיחלפה יפלכ חיגשמה דצמ השק הלפשהו תורמעתה לש."תא'גוח"ה לע תוטלתשהו תלוכיה רסוחל םימוליש תירקפהה לוחה תברעב תובשנמ תודקו תוקזח תוחוד וליחתה ויה.לובג -אלל תוללוהתמ ויהו םידבעה לכל הצורפו החותפה ךיאו 'הריחבה תוכזל ונצראב השאה תמחלמ תא םירכוז ונלוכ ןתוא ץבמ ינא לכל הריחבה תוכז תא ישוק םוש ילב ןתונ ודוהב סרגנוקה יכ.ץבהל רשפא רימזה«תא םעפו טנדיב אנא תא םעפ האישנל רחוב סרגנוקה "ותואש זהשא יכ,הז ןודנב הרושכ םניא דוע םירבדה םנמא יכ ז ודינ תרמ תא,"ודוהמ לע השדחה ודוה דוע תמחלנ הריחבה תוכז' תלבק םע תחא הנועבו תעב ןיידע.לעשו דעצ לכ לע בוש הלגתמ הז,השאה ייחב םינושאר םינוקת קוח תאצוה :ןינעמ וק בוש ןאכו.םימדקומ םיאושנ דגנ המחלמב ךרוצ שי םיליכשמה ייע המכ הז השרדנ םינש ר"ימ הטמל הלאכ םיאושנ דגנ.הזה קוחה תא ורשא םיקקוחמה תודסומה לכ םגו ידוהה סרגנוקה.םיימואלה המ.תדב העיגפו בר לוקלק וב וארש,םירמשמה דצמ תודגנתה שגפ קוחה ךא הזה קוחה בכענ ךכו.אנלבוקל עמשנ זלהו יטירבה ןוטלשה ינפל ולבק זושע.הערפה ילב הזה קוחה תא רשאל ךרד ואצמ ןורחאה ןמזב קר.םינש רפסמ השע 1893 תנשב.םישנה תלכשה ןינעו תונמלאה ןינע בושו אל רשא השעמ (יבמובמ קוחר אל) אנופ ריעב רשא יורק ידוהה רוסיפורפה.שדוקה-לולח היה הז.תחא הנמלא,רשאל אשנ אוהו ותשא וילע התמ :השעי. םילוגלגב םג םא) השאה ןוועבש עודי ירהש,ודוהב לבוקמה לכ דגנ היה הז םהב שיש םייחו םירוסי י"ע ותומ תא תוצרל הילעו לעבה תמ (םימודק רפכב הדונמו' םרחומ יורק היה הלאה םיאושנה רבד עדונשכ.ןוממשו רעצ ויחא.ומא תא תוארל הלילב אובל זיעהל היה לוכי םינש ירחא קר.ותדלומ."יחד לא יחדמ" ךלה אוה.לעפתנ אל יורק ךא.דחא ןחלוש לע ותא דעס אל ובש.תונמלאל ןועמ דסי אוה.וייח תלאשל התייהנ הנמלאה.דשאה תלאש.ןהיבורקב תויולת הנייהת אלש ידכ,ןמחל תא חיורהל ךיא הכרדה ולבק אסיסרבינ וא םג דסי אוה ז ךיראא המל.השאה תלכשהל גואדל ליחתה אוהו לבק אל הלאה םירבדה לכל.םישנ 1500 הב תודמול םויכש,םישנל םימוכסה לכ תא ובדנ םידוה.ןומישה תפוקמ ה'טור!פ לגה!ל היצר אילו -,ת וי פ דר יצחו ןוילימ לש האנה םוכסה תא ןתנ םהמ דחא.םישורדה וק בושו.תאוכ דיחי-תמורת ולבקש םלועב םישנל ךונחה-תודסומ םה םיבר אל ר&ח-תיב דמוע ראשנ אטיסרבינואה ינינב לש סכלפמוקה עצמאב :ןינעמ תדוקנ היה אוהשו הנושארל יורק הנבש לדה תונמלאלךועמ ותוא ןטק רפסב.הזה אלפומה שיאה אוה הדגא אלו.השאה דעב ותדובע לכל אצומ.ןויזגשניא םע דחיב םלוצמ אוהשכ (KarvS) יורק תנומת םג שי.ק.ידוהי ח"ת ינפ וינפ.(ןייטשניא תא ןילרבב רקבו ןקיסמיתמ אוה.ק) בתכ.ג מ יכ,אוה אלפ םאה ז הלאה םירבדה לכמ ונא ונעדי המ ז ודוהב תימואל העונת תואיצמב קפס ליטהל שיש,םישדח רפסמ ינפל דוע תעונת תוצרפתה י"ע ;ןורחאה ןמזב ועתפוה ןודנולב יכ,אוה אלפ םאה ודוהב םילגנאה םגש 'ךל המדנ לצטילק לש ורפס תא ארוק התאשכ זירמה הדוגא הנשי אגופ ריע ותואב :ןינעמ טרפ רפסמ אוה.ודוה תא םיריכמ םניא הז ןודנב םהלש הירפסה *הלכלכה תולאשב דוחיב םיקסועש םידוה ח"ת לש This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:04 UTC

8 (ז"נ)ו ןוילג םינזאמ תוכפהמ,גלשיתפוסכ,ללחב ותוא תורזפמו לוח יננע תוממורמ,םילעופה םיתוש ויה הנממ,ראבה תא תומתוסו םיבשעה תועיטנ תא,םילהואה םע ןקחשמב רזכאתהל תוחורה וברה דוהיב םלוא םיניע ךותמ איה קזח םיניע באכ.לוחה תברעב םילעופה-ןכשמ.םיחלפהו םילעופה הנחמב רבע לוח יאלמ תועש םג ורהז הלפת תורדק םיאלמה םישקה םימיה ךותב "סיאר"ה ילעל הולנ הק'מהרבא היה ןהב,תועשה ויה ולאו.הרוא.דיצה לא ותאצב,לוחה תוברעב םידבועה םיחלפה לש (שאר) ןח םיקיפמ םימוחש םינפ לעב,המוק ףוקזו קד,הובג ילע היה,הפי יושעה רוחשה ומפש םע דחיב הז והארמ.ץימא ירבג םיגילפמ ויהו."סיאר" שמשל ותירב תליחתמ אוה רצונ יכ,ודיעה תשרוחל דע םיעיגמו לוחה תברעב דיצל הכילה תעשב םהינש.לוחה תולובגל רבעמ םירמתה.ובלב הסנכנ תווקתו תודדועתה האלמ השדח חור ןיעכ וילגרשכ הנושמ גונעת שח היה קצומה עקרקה יבג לע ודעצ םע הרוי ילע היה םשל םעיגהב.הנבלה תכופשתה ךותב ועקש אל ולאו םש וסטו וננקש תובורמה םירפצכ ולש דיצה הבור ךותמ חופת ץע לש םילשבה ויתוריפכ,דירי לכ רחאל תולפונ ויה.םיעונענ המכב ועזג תא םיענענמשכל םהמ רישמה עגפ הפרשה קבאש םושמ אל תולפונ םירפצה!האר - אוה ןידעו שלח רוצי -!הידיה קזוחמ,טושפ,תומהדנ ןה,ןהב.םיללחה תא ופסאב ותיול ןבל ריבסמ ילע היה - היגוח,דופצה םסאב» וכרבבו,ונדנמ ץצונהו דחה ונויגפ תא איצוה רוביד בגאו ריבעה (םוחרהו ןמחרה לאה םשב) "םיחד-לא ןמחר-לא הללא טק אפוק קדסש,טועפה רוציה לש ןטנטקה ראוצה ינפ לע לזונה םדה היהשכו..,תורוגסה ויניע ךותמ טבינ הלמח ררועמ לשפומה שארה לש תוהכה תוצונה חא ביטרמ ךתחה ךותמ ךותל הטוחשה דופצה תא םינכמ ילע היה,דוהאל לדלודמו :דמוא היהו ותחתלמ."םארח" ו הטיחש ילב,ונלצא (רתומ) "לאלח" הז,היגוח,ושכע - הזמ--יא ופקת םיקזח תוחור םישקו םירדוק םימי ואבו ושגרתה לוח קבא-יננע וממורתה,קספה-אלל תולילו םימי לוחה תברע תא,תוחושו תורוב וריעקה םירחאבו תועבגו םילת םידחא תומוקמב ומירעה ןברקמ ושירפהש םירוחש ןנע ישוג ולתנ רדוקה ללחה ינפ לע םימש תספ לכ הסיט-תוריהמב ושבכש.רעונתה-תולק תורוחש תוננע "םיזירז הלבח יכאלמכ,תופיקשו תולק תננעמ וא הכז םע ואצי ךא תירשפא יתלב הדובעה התיה הלא םימיב הסכו חודה אב - לועתלו רופחל וליחתהו םכשה לע הדובעה ילכ לוח ואלמתנ םיניעהו שארה תורעש,םינפה.לעותמהו ףוייגה לע ףעוזו בולע הארמ תובאוכה הק'מהרבא יניעב םלועל היה בושל וננוכתהו םילכה תא םירוחבה וחקל.ףטפטמ ליחתה םשג לדתשה הז השעמ לע ול הרחשמ רתוי,יברעה חיגשמה.םהילהאל ןישובכ ירבדב םחיכוהלו תא'גוחה ינפב למלמל הסינו ףצקתהל ןודא,.ה לע *אידבח"ה ןיב היחו הלק תוצצולתה האב הזל הבושתכ,םיחלפה לא שגנו,וב רבודי תובוט אלש הלה שיגרה."ךדקפב םיססהמ וליחתה,םהילהאל םהימעפ םימשה,םירוחבה הארמלש ילב םתוא ףרחו ללק,ףצק-ףצשבםהילע לפנתה,אל וא דובעל םא רודהה וטבשב בג תופילצב דבכ טהבש םישלחה תאו רוצעמ לע ולוק תא דחא דוחב םידה -? םימלוגכ םידמוע םתא המ - המ םיעדוי םניאש םיכובנה םיחלפב תננובתמו תדמועה הרבחה םועטל םיצור םכניא םא,םידעצ ושיחה-לודחל וא דובעל,תושעל.םכתא וחלקי םימשהש הקזחה תחלקמהמ תצק טלבתהו ךלה םילהואה לא ךרדב תרהממ "אידבח"ה דועבו דריו ךלה,ריחשהו הבעתה,ועבצבו ותוחיפתב,ולדגב רוחשה שוג.ופטשו ודרי קזח רטמ ימרזו - הטמל רתויו רתוי הלתנו ועיגהשכו םילגרה תא לבוכ רוראה לוחה םלוא,םיצר םירוחבה שאר דעש דעו לגר ףכמ םיבטודמו םיבוטר ויה םשל...םימ םלוכ. םילזונו םילכה תא םיחקול,םוק םימיכשמ.םיעובשכ ךשמנ ךכו.ףטפטל קד םשג ליחתה ךרדה עצמאבו הדובעה םוקמל םיאצויו ויה םיחלפה!התיבה,הללי!םשג :קועצלו רשבל תויפה וליחתה (להנמה) 'רידומ"ה יפלכ םינפ ביהרמה זעונה "בוקסמ"ה לע םיטיבמ םיחכותמו םידמוע םירוחבהש דועבו רבד לופי המ םיפצמו,ידנפאה וא הז אוה םשג םא,ןורחאה ןמזב ףלחוהש,ידוהיה חיגשמה םע םיעיפומש םישדחה םירפסה צכ תא תפסוא איהו תורישע יכה ןמ איה בשויה,יטירב ריציפואב.ק שגפנ הנהו.הקירמאבו הפוריאב הז עוצקמב ק ינפצ ןנואתהו הז עוצקמב ב'"ג ןינעתמ זצה.ריע התואב םינש עברא רבכ ףיצחהצ השק רשאב.םישדחה םירפסה תא אורקל וצ רשפא יא רשא צע הדוגאה תואיצממ צצכ עדי אצש,ררבתנ החישב.יבמובב הירפסה ייע םירפס...ובשומ ריעב צ'נה הירפסהו.ק תרעה רתוי דוע ההימתמ ידה,ומצע דצמ הימתמ הזה רבדה םאו העידיה ןמ תצעות קיסה רבודמה דציפואה םא קפס ציטמ אוה :וז אדבועצ םישגפנ ונא!םידוה צש הירפסצ סנכהצ וצ האנ אצ יצוא רשאב,וצ רסמש צש קר אצו,וניבהצ השק ךכ לכ אוהש.םיעזגה ןיב ץצוחה ץיחב הפ אוה ידה ודוהב יצגנא רפס תיבב רקבו ודוהב דלונ יצגנא םדא םא.םיעזג םירחא םש ישנאו גניצפיק יכ,עודי הרואכצש י"פעא אגרד-תוחנ בוש וינבצ גאודש ןוגה םדא.ליעומ וניא הז לכ.ודוהב םצודיגו םתדיצו םתרוה תדירפ ויצע השק םא וציפאו,היצגנאב רפסה-יתבצ םתוא חוצשצ ביוחמ.וסיכמ הצעמצ הז םא וצישאו,םאהו םינבה םיריכזמש םיוק אצומ התא,ודוהצ םידחוימ םהש,הצאכ םיוק בגאו יונמ צשב ןיסצשה םע תמחצנ יבמובב היריעה רשאכ.ונצראב בצמה תא ךצ תיארחא הרשמ ציבשבש ורמאב,ורשאצ ברסמ זצהו סדנהמ הנממ וז :סדנהמ םג תורושקה,תובושח תוינכט תוינכת רשאצ ךירצ ישארה סדנהמה) תאזכ ךל המדנ ידה,אקוד ילגנא סדנהמ שורד (הפוריאמ תולודג תונמזהב הרהבה ארוק התאשכ וא.הפיחב יא םילשוריב םג הזכ רבד ןיעמ תארקש תלבוסו טעמ-אל תלפרועמ איה הרהבההו 'ודוה יכיסנ לש ןוטלשה חכ יבגל הנומתה היהת אל בושו...הזל המוד ןויזח רכזנ התא בוש-סינוש םישוריפ דבל ורבע,טנדיב אנא תמגודכ,רשא םילגנאה םתוא רוכזנ אל םא,המלש םג םיעייסמה םה םהו,רורחשה תמחלמב םהל םירזועה םה םהו םידוהה!הז תמועל הז.ודוה דעב םיבהלנה םירפסה תא םיבתוכה םהו תותיבש ינינעב השלש שיש.הלאה םימיב יתארק "השיסופ"ה לש ישאר רמאמב דיב טולשתו,דיטרקומידה תא םש לטבת הילגנאש וא :ודוה תלאשל םינורתפ ךיסנהש - וא,תחא-תבב ודוה תא ירמגל ררחשתש וא '"רמאנש ומכ' הקזח וברעתי ותא דחיו ודוהל רוגל רובעי,ודוה יכיסנ תונבמ השא אשי סלומ רמוא,בורקמ ודוה תא ריכמש,רמאמה לעב.ודוה ימעב םילגנאה םידיקפה רמאמה לעב.הלא שלשמ תחא השעת הילגנא יכ ןימאמ וניאש 'ומבעב הפ ונל.לודג "ןויע ךירב"ב ודוה לש ינידמה םלבורפה תא אופיא ר-אשמ ומכ ודוהב בבמה ןמ גשומ לבקל קר םיצפח ונא,ינידמה םלבורפב ןינע ןיא יביטקורטסניא רפס והז.ק לש טושפה ורפס הברה ליעומ הז ןבומבו אוהש.ותלעמ יהוזו.ב 'ר This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:04 UTC

9 םינזאמ (זינ)ז ןוילג ויפ לע רותפלו פוקסורקמ איבהל הרובחבש ןצילה ץעי - אל שארה לע הלמח ילב םיפטוש םימ תונוליס ויה - הלאשה תא.ן תללוהה הימהה.וקספ אל תוחודהו םשגהש םימי המכ הז םומעה םיה ןואש תא ועלב םשגה תחיפט שערו תוחודה לש ןמזה לכ םיקוסע ויה םירוחבה דוע עמשנ אלו קוחרמ עיגמ היהש תוכמוס ינימ לכ םיאיצממ,הקזחב םיעזעדזמ ויהש םהילהא קוזיחב הקזחה חודה ינפב דומע לכויש להואל תונעשמו לעש רכב שובכ ושאר,םימלש םימי בכוש היה הק'מהרבא,תומוצע ויניעשכ,בישקהו לוחה ךותב הקלחב העוקשה ותטמ..תועוצרב ףילצמל המוד ויה להואה יבג לע ותדרבש םשגה תשיקנל העידיה...תינוסכלאה ותדימעב רצבתהו ומוקממ חסנ דומעה.םצמטצנ להואה ללחו הדריו הלדלדנ,תינוציחהמ הדרפתנ תימינפה ושוכמב הכמ,םילבחה תא חתממו אצוי היה םעפב םעפ ידמ רזח הק'מהרבאו תוחתמתמ ויה תועידיה.ןקזחמו תודתיה לע םיפדו םיכלוה םילבחה יכ שיגדה ותביכש ךותמ םלוא.ותטמל העיריה ילושמ דחאו ותוא העזעז הקזח הבישנ לכ חש להואהו.בכושה הקימהרבא לע חפטמ היה תימינפה םילאידיאו תונויער.ובל תא ואלמ תוירירגסו תורוכע תיבשחמ םיפוצר,דורוו ןידע ידע ותואב םייודעו םיטשוקמ ויה םתעשבש רקיה תוצלחמ יטושפ וינפל ודמע וישכעמ,תויטנמור יעוגעגב םתוא קדבו ןחב םהימורעמ רואלו.םילאידיאו תופיאש לע גועללו קוחצל והפקת זע ןוצר ףוצרו ךחוגמה,געלנה תא ואצמב לפטמ היה תדחוימ האנה ןימב להואה ללח ךותל חלוש היה האגה קוחצ.הלא לכבש תוריתסה קדה ישמה ןוטא תא הבשחמ לכמ טישפהל ודיב הלעשכ םצמוצמה.דאפ-ינווגו םיעבצ לוטנ טושפהו הבעה שובלה תא אוצמלו * * *,הקדה ותכימשב ףוטע אוהשכ בכוש הק'מהרבא.הליל בכושה לע ובבגתהש םינוש םיליעמו תורדא לש רה הל לעממו תא תואמטמה םהיתובהלב םעפ ידמ םיקילדמו םיעקוב םיקרב תובכהב הב םיללוהתמ םירעוס תוחורש,דבעה הברעה תכשח יצופנב םיצפנתמו חכב םימעורה םירידא םימער םיצרפתמ קרבה םשג ינוליס...הז ידחא הז תוריהמב םיפכוחה םיזעו םירצק םער.להואה תועירי לע םינגורו םיחפוט םיבע יא לש השק השגדהו ערו ךבוסמ םולח ךותמ ץיקה אוה רוק ךותמ ץוכתה.בלבש היובח הנפב תופירחב הססת החונמ םיעוזעזב עזעוז להואה.תכלוהו תמעוזה חורה תימהל ובישקהב הטלחהב םלוכ וקעזנ הברעבש רקפהה תוחור יכ ול המדנ.םישק.ורזפלו וכפהל הבורב הדרפנש תימינפה העידיה.הכלהו הקזח חודה תימה ץחלנ אוה ותטמ לע החפטו תלטוטמכ העעונתה תינוציחה לעמ םשג-תפוס לילב ותודידב תומתיב טלפמ הב שפיח וליאכ הילא.רוחש תלפאו ףחוס ליחתה םשגה.הכלהו הרבג ץוחב תוללוהתהה...םישדח תוחכ תחא תבב ופרטצנו וחלשנ וליאכ,זוע רתיב הסכו לפנ להואה!חר-ר-דט - םואתפו...וכלהו ופכת להואה יעוזעז ילב בכש אוה...הטמב ףטועמו ץווכמ בכושה הק'מהרבא לע הביכש לש הז בצמ ךוחמ תאצל וב ררועתמ וניא ןוצר םוש עונ.תומימח ול ףיסוה וילע ומרענש תועירי ץחל.תלופמל תחתמ.זוע דתיב וינזא לע חפטו קפד םשגה.ורשבל תחתמ ךלוהו לחוז רק pש ןיעכ שיגדה עתפלו...עזעדזהו ררועתנ אוה...ופוגל הסנכנו הבנגתה םימ תילולש ץמק וידי תא.זע ףצק קודיהב הכשנו העידיה תא וינישב ספת הקנחנש ויפמ םעז תלליב הצרפתה הזעו הפירח הללקו,םיפורגאל וקיעהש םילבחהו תודתיה לילבו דומעה,תועיריה תלופמל תחתמ לוחה תברע בלב םינוא ןיא םעזב תדפרפמה תמעוזה שפנה לע...םיפחוס םימשגו תוחודמ תרעוסו המוהה הלילה תכשחב הממושה.ץ''רת תבט-ולסכ םירעש םיפטחנ 'םיקיחרמ םירעזע,רעט'מ םינ?ל רע# םילפמה אובמל ץק ןיא םיפקונ תורוד לא תורודו.רעצ?.ףסב?,רכזב רוחמ'-ידמ? קנע? בך.ע םע - עדגמו םירעמ'ה קרופ,רחמ ןיא,לומתא ןיא רוד ילא דודמי.ערתזעמ רועפ לפא ללח יקפבופלו.ז.מ םיילאךזעי-ץךא םיריצ (ףוס) בושל 'המודמכ,דוע דיתע,דזה רייצה ףא-.נרבםקילנ.ח (ה הז-(שכר שדחה םע ותוא גזמל תנמ לע) ורבע לא העודי,דדמב,םייתפרצה םיטסינויסרפמיאה ןמ קנויה,-ינרדומ,-ד-ימדקאה,יסורה רבעה איהה הפוקתה -!ישפנ יח -,ער אל רבע היה הז.בוריסמ,ןאטיולמ ואובב.םיינחורו םירשי תויהל הבוחל םינמאה םהל ובשח הב רשא תועפשה תחתו,ירויצה ומלוע גרבסקילג לע סג ךשח לארשי-ק-אל אל םידעצב הליחת,תכללו שדחמ וינממס תא שולל ליחתה תונוש ובל תא הנק דוהיב) םירשעה האמה לש םיתפרצה יכרדב,םיחוטב קאנ דלונ אלש ימ לכל ליעומ ללכ-יבר ךל השע"!אלימ.(ןי די ך תויסאלק שקבמה,חכופמה ןמאה ןיריד עיפשיש בטומ ריעצ רייצ לע תאמ העפשה ירפ) לשמל,אוססור וילעעיפשישמ,םיינרדומ םיעצמאב לש טיינלמנה םירביאהש) ו סקיפ וא,(ןבואר לש ויתונומתב וניאר אלו "תועפוה" םהש.(ט דימש לש ונורשכ תא ולבלב ויתופוקתמ י תחא ומיאתהב 'הנוכנ הקיני-ךרדב אופא'ךלה גרבסקילנ.תונמאב 'םיכרד" טורטורפ.הנטק העיספ,וקל-וק.איהש,תימצעה ותנוכתל ובר תרירב תא אוהש-לכ לושכמל ול,דתיה ןאכ.עבצב-רקיעב :ףועמ-רסח ילבא ןמאנ ול הכפהנ ולש עבצה-לוכלכב נ ת ועד י ה-רתויב תיבויחה ותלוגס אקוד תובורק םיתעל אוה ולש ןוטהו,תותיפכלו םוסיהל - הרימחמה ותוריהז ללכב םה ךרד-דחפו י ךרד-תומימת.הנועמו ספסוחמ,אופכו םנואמ,תיעוצקמ הניחבמ ירויצה ויפא עבטה ןהילעש,תוירקיעה תונוכתה רקיעהו,היצקורטסנוקבו חטשה תקולחב ותלכי לע תוארהל שי לבא,ימינפ זוכירבו תולכתסהבש טקש,ויתונומת לע ךוסנה ט ק ש ה לע ילב 5 ותוחתפתה ךלהמב םג םיאור ונא -,הדמ-קיושו תוניתמ-,הז טקש This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:04 UTC

10 (ז ינ)ז ןוילג םינזאמ תאמ הז הכב ןנוח אלש ימל יכ םפא.תומסרופמה ןמ והז.םיישחומ לש הקינרטה ןמ לצנהל ידכ רבדה תרכה וליפא ליעות אל עבטה,ותפטושו וב תטלוש יקצירז לש היצומאה.ויעצמאמ לודג ונוצרש ןמא ילעב רעצ - רעצ תוררועמ ויתודובע...רויצה תלעותל הב טלוש אוה ןיאו ךינפל האור התא.;יאליטרע ןילזאד תומשנ רעצ,םייח ואצמ אלש ןוזח גוזימו םיעבצה יפורצב קד םעט לעב,עבצה םלועמ איה ותמשנש ןמא ינפל אוה דמוע םלאב,עדי אל ראותהו וקה ןושל תא אוהו,םינממסה הרזעל םהל אורקל תלוכי ילבמ,םייטרקנוקה וייולנו יטסלפה עבטה תופוס,עבצ-תונבו. םיעבצ לש חורננסנ תוינופמוס.ונוזחו ושגר תעבהל דבל קוחמ תוראשנ םה לבא,וחטב תוללוחתמ,םייטפוא םימשר לש הלוע הניא ישממ ראות תלעב תמייוסמ הידולימ םוש :ריינל וא ךלוה ילנויצומיאה רשועה לכ.הזה ןוונמה והוכהו י והותה ןמ ונינזאב ןוזח רויש וא םשור לדב אלא י ליצהל םילוכי ונחנא- ןיאו,דוביאל...העתנ ויזב הלובטו ענר-יתבנצ היפרפמיא תטילפ,םש ריעז םש ריעז (1927) יקסנשיל תלספה טרטרופ גרבסקילג.ח תולוגס ול שכור אוה,קפסב תלטומ הניאש תומדקתהב ךא,תוציפק יוטבו ןוט לש ךור רבכ שי תונורחאה ויתודובעבו,תופסונ רויצ עבצה-סופסח ותוא ידי לע עדפומ-יתלבו ישפח רתוי ילאנויצומא,לכתסמה האורש המ ןיבו רייצה האורש המ ןיב הנה דע ץצוח היהש תא,םיענר המכ ךשמב,הליחת ליגרהל ךירצ היה ןורחאה הזש דע דוהיב...הזה עבצה תורמלו חולדה עבצל תחתמ הניארתש ידכ ויניע!תעבה תא רוסמל עדוי אוה נ ם ינ יעה,ולש םיטרטרופב,תונךעמ לש דחא ןימ דימת ןכותל םינבמ אוה הז םע דחיבו,הרשיה תישפנה דאמו ידוהי יוטב,דחפב הלוהמ,הכרו הבוצע הדדת לש יוטב-יוטב תא אטבל הפיאשה וב שי,הלודנ תוימצע גרבסקילנב שישמ רתוי.ינחור ךרדב!הב לזלזל ןיאש הלעמ יהוזו,ינחור יוטב וינפל ןותנה תא הרידגמה תידוסי הנוכתס גדבסקילג תא דוחיב ןייצמש המ,ללכ וקכו,(יתרכזהש תיעוצקמה הנוכתה תמועל) תישפנה ותוהמ אוה :ולש ידוהיה יפואה-טלצ והז ולש םיטרטרופה לבב ינייפא (!םינורחאה הלאל חבש הז!יאו) ונצראב םירייצה לכ ןיב רתויב יידוהיה,םיידוהיה םינמאה תרושב דיתעב ודימעהל לכונ יכ תווקל רשפאו.יעוצקמה םייפא יפ לע םא יכ םהיאשונ יפ לע אל םיידוהיה לארשי-ץדאש (יקסבוניוטיל דבלמ) דיחיה טעמכ אוה -.יקצירז (ו ונורשכ.ורויצ לש יפואה לע העיפשה אלו המואמב וילע הלעפ אל יחרכהה,יטסילאירה דוסיה!הדירג ילאנויצומא אוה יטרקנוק ונניא לש ונומא.ירמגל,הארנס,ול רסח,תישממו האירב הריצי לכל ולש היצומיאה ןיב יתואיצמו רשי רמח ןיאש אוה הזה ןטסיל-ראוקאה.תיחונמאה הרוצה,ףום-ףום,הדבל איהש.תילאירה הרוצה ןיבו קקוש םרזכ.המצעל לכה תשבוכ,הזע,הקזח איה ולש היצומיאהו רושנל לגוסמ הז ידדצ-דח ןורשכש םיעוערד םירשנה לכ תא איה תפחוס תשיבכ ירמגל ול הרסח.ירויצה לעפמה ןיכו 'תונמאה ןוצרד ןיב ילב היצומיא.הריצי לכ ןכתת אל הידעלבש 'וז,רצויה לש רציה ידכבו.םויק-דסחו הרוצ-רסח רבד,ףלוח ןנע תראשנ יתואיצמ סופד הטילש חכ שורד,ישחומה לש וסופד ךותל היצומיאה תא םינסהל ידעלב-,טקייבואל תעמשמו ימצע ןוסיר חכ,תוקפאתה הכ,ומצעב םייח םילבקמ םניאו םיימינפ םייח םיראשנ םיימינפה םייחה הז,שפנ לש ןטסינויסרפמיא ךא,ןטסינויסרפמיא אוה יקצירז רבדה םצעב םיטקייבוא רוסמל הרטמל ול םש וליאש,רמול ינוצר :עבטה לש אלו ןפוא יפ לע,ןטסינויסרפמיא היה זא יב,תואיצמבש םימצע,עבטבש ראשנ אוה ןכ לעי,תאזכ הרטמ ול םש וניא אוה לבא ;יתדובע,אוהש םושמ,ונילא עיגמ וניא 'ורויצ ;ומצע,ליבשב קר ןטסינויסרפמיא להקה ליבשב.(עבטה יעצמאב) הניתנ רשאמ (עבטה ןמ) החיקל רתוי יעדוי,םיניבמ-יקיתו לבא.םותחה רפסכ ןה יקצירז לש ויתודובע בחרה וז-.תרדונהו העורקה הרוצה לש רתב-יוגחב תמלעתמה הריציה ןח - תואיצמבש ויכרעמו םלוע לש ובושימ תקחורמה,תירבדמה הריציה רדיק ילהאב תנכושה,תיארפה הריציה ןמ םנ תוגהל םיעדויש םיניבמה תמורת,שפנ לכל הושה תונמאה לש התלחנכ חפתסהמ השרוגש וז) תלחנל,ןמזה ךשמהב םימעפל,תישענה,תויטלקה יזנגל רודו רוד לש םיפורטהו םיקדה םילראוקאה ןמ ולךי וללה םיניבמה - (לכה,בר ןינע ךא,קופיס אל םנמא,ולש םירובשה ןמשה-יעבצמו יקצירז עשי-רסח הריצי-דופ לש וירופרפ,םינבאה לעש םירופרפל היאר-ידעכ.תרזכאתמה הרוצה חבזמ לע לוכיבכ,םד-הזמו,טוחש,ללונתמה םילשוריב הנורחאה הלודגה ותכורעת תא -.י ק ם ב ו נ י ב ט י ל (ז תגרדמ לע ןודל לכוא אל ןכ לע,תואדל תונמדזה יל,דתיה אל וקידה ןמ תושדחה ויתודובעב ררחתשה המב דעו הנורחאה ותוחתפתה השיפתה תולדמו עבצבו תומדבש תויללכה ןמ 'הרקעה תויביטר,רמאל,הרצק הרעהב קר ןאכ קפתסא ךכיפל.וב וקבד רשא תיביטקייבוסה,אבהל' םנ קפס ילב ראשי וחכ רקיע הנה,הז ןודינב שדח ול שכר םאש ירויצ םנ.האלפנ םימעפל איה ולש וקה-תוקד.טוטרשב,רבעב ומכ איה ולש היצקורטסנוקה.רששב םיאלוממ םיטוטרש םה ולש ןמשה תווקל רשפא רקיעב יב יל המדנ.ידמ רתוי תחכופמ לבא החוטב יראיניל ןמא אוה.םיאנ םיטוטרשל ונממ םדוק וקה ולצא םנ.ןמטונ םוחנ םנ אוה יראניל ןמא (ח ויתונומת תא הנוב אוה.ירויצה ומלוע לש דוסיה אוה טוטרשהו,עבצל תושביה לכ םעש רבדה ןינעמ לבא.ןתוא דייצמ אוהשמ בוט רתוי רבד ךותמ עבונ הז והשמ :בל חקול והשמ וב שי,ולש תויטמיבסהו תורפסמ ןמטונ לש ויתונומת :םירייצ לצא תואיצמה-דקי והנהש םיתעל אוה ורויצ!ןהבש תויטטסה תורמל הזו המ-רבד דימת רותב רתויב אוה ןייטצמ ךכ םושמ ילוא.אפקש השעמה-דופס ןימב וא לקשמה תבושת ןיעכ תשמשמה הינש הנובת.טטרשמ-רוטרטסוליא אוה הבש הבורמה תונרשיה איה - ולש עבצה-תושבי דננב לומנח לוסיפב וחכ תא חסנ ןמטוג.ירויצ קודקדו טרפ לבב קמעתמו לפטמ.יביטרטסוליא טוטרשב,העש יפל,חילצה לבמ רתוי ךא,ןמש-יעבצבו רתוי ןדימעהו לבקש תונוש תועפשה םע דחיב,ןייצל שי ולצא ףא יוטיבלו עבטה ןמ הרשי הביאשל הפיאש םג,ומלוע זכרמב ידמ םדקומ דועש ןכתי.תיעזגה תוימצעהו ילארשי-קראה ףונה לש ינייפא This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:36 UTC

11 םינזאמ (ןינ)ז ןוילג והזש רורב ךא,ןמטונ לש ונורשכ לדוג לע ןורחא טפשמ איצוהל םאו.חיעזנה-תיצראה הניחבה ןמ יטמוטפמיס,ילארשי"ירא ןורשכ תילאודיבידניאה ותמשא אל תאז ירה,דאמב בויח-תבר הנניא ותודע ףאוש ןמטוג.עזנבש המועזה תלוכיה-תדמ לש םא יב,הזה רייצה לש.טעמ היהי הזש שא-מ אבנל ןיאו,ומצע לכ תא תתל לא םיעינמה הלא גוסמ.םידי לפשו הפ-דבכ רצוי םנמא,רייצל השענ תוארל יד ךא.תועונת-דבכו ךשוממ.שופה רחאלו בצ-ידעצב קר םמצע תויומדב העבהה תא תוארל יד,ולש םיטרטרופה יניעב טבמה תא האב אלש תוימצע הנשי ןאכש המוהל ידבב,ויטוטרש לש ןקוידה ידכ ןיידע םיקיפסמ םניא ינבא לש םיעצמאה.יוטב ללכל ןיידע ידכ קר םיקיפסמ םה העש יפל ;הזה יוטבה תא ותוימצעל תתל שובלה תורמלו םעמועמה שובלל דעבמ רודחלו ץבצבל תוימצעל תתל ןיב רויצב דירפהל רשפא יאש רוכזל הזה רייצה לע יכ םפא.הזה תא אצמל תעדל והז ןורשס לעב תויהל :ןורשכה םצע ןיבו םיעצמאה רצוי ילוא והירה תמיוסמו הרורב הרוצל עינה אלש ןמז לכו.םיעצמאה המשנה הארמל יכ רבדה יעבט ךא.ונניא לעופב רייצ לבא הכב ררועתת,םכותמ תולגתהל הלוכי הניאו תפאוש.וידויטא לע תקפדתמה המלשה הגיזמה לא עינמ הזה ריעצה רייצה תא תוארל הלאשמה ונב.לעופבש המו הכבש המ!יבש אל םיילארשי-ץרא םירייצ לע רמאמבש -יבדה הימתי ילוא הניחבה ןמ רתויב םלשומלו םהיניבש רתויב םסרופמל אל םוקמ יתיצקה וכשמ רבכש םיליחתמ המכל אלו,דחא דצמ,ןבואר ל תינכטה אוה םעטה,דועו יגונוסוק,יקצמיטס,יקפבוקניס ןונכ,בל-תמושת םהילע ץראה רויצב גשוה רשא תא קר ןייצל יתנווכתה וז יתמישרב יכ הז המ יכ.עבטה לע חוקפדתההו ימצעה שופיחה תניחבמ ילארשי ותוא רוסמלו אוה ויניעב עבטה תא תוארל עדויה שיא אל םא רייצ ןמ קיפסמ-יתלבו םוגפ אוה וליפאו הזכ רייצ קר? אוה ויעצמאב וא,תודע םנ שמשל לוכיו הריציה םוחתב דמוע - תינכטה הניחבה םושר ינבא "דסמ"ב רבכ אל הז וגיצהש "םיריעצה" ןיב -.י נ ב א (ט ינשקע העונת-דבכ אקוד הדחוימ בל-תמושתל,יתעד תוינע יפל,יואר םיםכמ םיינכטה וימגפש,בצ-ידעצ דעוצהו,רעשב עדונ אלש,הז רמוא יבל לבא.רייצ ןיידע ונניא ינבא.הסומכה ותוהמ לע ןיידע תפוקתב םג םרב."הלעמו ומכשמ הובג" רייצ היהי אוה יכ יל יאנת לש םיטעב,ידמ רתוי בר ןמז ילוא ולצא תכשמנש,וז ליחתמ יב רשא תא ונמזב דומלל תישעמה תורשפאה רסוחו םיער תוחתפתה םה המ ומצעל ררבלו הקינכט ומצעל שוכרל-דומלל חרכומ ןמא יספה תניחבמ ןינעמ ןויזח והנה וז ליחתמ-תפוקתב םנ-ולש םיעצמאה תולחתהה.הינשה םעפה וז "ליחתמ" והנה אוה ףא.תיתריציה היגולוכ בר םעט לע ם-נפ לכ לע תודיעמ,תצקמב תוימדקאה,תונושארה דויטא ללכמ םלוא.ליראוקאב דוהיב,קד ןונ-שוח לעו םיעבצה ףורצב.(ןמש-יעבצב תונורחאה ויתודובע אל םגוי הלא ויתודובע ואצי אל תא...תינרוחא בש םנו.האלה וכרד תא ששנל לחה לארשי-קראב,רייצ לעכ וילע רבדל,הז יפל,יתנוכ ןיא םנו,ןיידע אצמ אל וכרד היהי ונילעו םוי-אובי יכ חוטב ינא וללגבש רבדה תא ןייצל םא יכ המשנה אוה הז רבד.ןורשכ לעכ-ירמגל םירחא םירבד וילע רבדל תולד ויתודובעב רשא (תיארנ-יתלב ןיידע איה העש יפלש) האורה תא לאושו ולש םיע-ה םיטרטרופה דחא לע טיבמ התא ן םיעצמאה,ךינפלש םיקיפפמ-יתלבו םימוגפה םיעצמאה לכ ךותמ,המ :ךמצע,ילקיסומה שפנה ךלהל,הקומעה היצומיאל יוטבה תא ןאכ ןתונ ויטרפ לכ ףא לע,רויצה-ללכמ שיגרמ התאש הפיפתה-תויתמאל וקבה? דוסה ןומט ןכיה? (םייוקל םלוכ טעמכ םהו) םייוקלה םימצעה לובנ תא ןאכ רוסמל ןיידע חילצמ' וניא עבצה לבא? חלצומה,חולדו רוכע ולוכ ןיידע אוה עבצה לבא?עבצב אמש.דקה םראתו איהש םוקמב שולקו לקו,בכרומ אוהש העשב םנ ינוטונומ ידמ רתוי אל ןיידעש רצוי אוה ינבא יכ אוה רצויה דוס.יתודחא תויהל ןוכתמ ואובבש דייצ םלואו.רובצ וא ץרא וזיאבש הריציה-חכ תדמל,םרונ,רבדה םצעב.רסומ אוה,(םדא-ףוצרפ וא הרפ,ץע) עבטה תא רוסמל הלוכסאמ לבקש רויצה-ימשרו דויצה-תעידי םוכס תא,םישמ ילב,ךא,ןיוצמ עוצקמ-לעב תויהל'לוכי הזכ רייצ -,תינומלא וא תינולפ,לשמל,ןבואר הנהו.ונניא יעזנה הריציה-חכ ליבשב יטמוטפמיס יאדכשו ול תוריהנ רויצה יכרד לכש,קהבומ רייצ קפס םוש ילכ אוה לבא.ולש תילאודיבידניאה העפותה תניחבמ תדחוימ הסמ ול שידקהל וב ןיא,עזגב הלגתמה הריציה-חכל םוטפמיסכ,תיצובקה הניחבה ןמ ץרא תא,םירבוס םיברש יפכ,ללכ םינכמ וניא אוה יכ,דחוימ ןינע - ךפיהל םא יכ,תימלועה תונמאה ךותל,יעזג-ידוהי דוסי וא,לארשי ןמ,הזירז תולגתסהבו הבחר לובק-תלוכיב,לבקמ אוהש תועפשהה תא לארשי-ץראל ןתונ אוהש תומדל םינכמ אוה ןתוא-תימלועה תונמאה םירייצה ראש לכ םג,גרבסקילנמ ץוח,םנמא.ויתונומתב םידוהיל בואשל הפיאשה לבא,דחוימ ידוהי יפוא ירמגל םירדענ םיילארשי-ץראהו איה,םלוכ תא טעמכ,ןורחאה ןמזב דוהיב,תנייצמה,עבטה ןמ רשי המ תא םג,בנא ךרד,אטבל חורשפא-חתפ םהינפל תחתופ רבכ המצע תשיגפמ דימת תדלונ תימואלה תונמאה יכ :יעזגה חכה ןמ םהב שיש םע (תיללב-תישונא תונמא רוציל םנמא שקבמה) דיחיבש יעזגה דוסיה אל אצומ ינא ןיא ןבואר לש םיילארשי-ץראה ףונה-ידויצב.עבטה גזמה תא וא תידוהיה השיפתה תא אלו ילארשי-ץראה עבטה תא,רצוי רויצ אל תויעצמא-יתלב תועפשה ירפ,יתפרצ רויצ והז.יעזגה,רויצ יפ לע רויצ םא יכ,םייעזנו םיישפנ םיקמעממ בואש,שדחמ.םירחא לש תונומת ודגנל תופחרמ עבטה ינפל ודמעבש,לואש רויצ "דסמ" יחרפלו ןבוארל אוה ףתושמ (ודבל אוהז הזה ןורחאה רבדהו אוה ףא,דחא קר ילוא שי ללכה ןמ איצוהל.םלוכו יקסבוקניס ןונכ.ןונבל תא :תיעוצקמה תלוכיה תניחבמ םלוכמ רתוי םוגפה אקוד ףויה-ידויטא.יעבצה ןוטה תא וליפא ןיידע םנמא אצמ אל הז ליחתמ ריהבה,םהלש ןוטה תניחבמ םג,יוטיבה תניחבמ םנ םירוח םה ולש ןיעמ ולצא שיגרהל יתימד הז ןויפרל תחתמ לבא.ילולבתה,ידמ רתוי This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:36 UTC

12 (ז"נ)ז ןוילג םינזאמ 10.רשוא-אמצו יפא,ריהב עבטךוזח,ויניע דגנל ףחדמה םיוסמ ןוזח דוע אב אלש,הזה םומכהו ימצעה ןוזחה יל רקי תאז יתמישר תניחבמו הלואשה העידיה.רשאמ,הריציה םע קבאנה ער רייצ לצא,יוליג ידיל,שומשל החוקלה תינכטה תלוכיה רשאמו רצוי-יתלבו בוט רייצ לש ךותמ אבה שושנה,רוע שושגו ימצע שופה המע ןיאש,לוכיבכ.עבטה ךרד ומצע לא ןכומה ןמ וניאש המ לא עינהל הפיאש תלופכ המילבורפ,םצעב,הנה ילארשי-קראה רויצה תמילבורפ םידוהיה תריצימ קלח םנ אוה ילאךשי-ץראה רויצה ירהש,הניחב תונוכת תלעב תירויצ היצניבורפ םגו םלועה-תונמא ךותב תיללכה םילודגה םידוהיה םינמאהש חכשנ אנ לא.תוילילש וא תויבויח,תודחוימ,דשמ אל,!יקדצ אלו בולרוא הנח אל,םיקנמ אלו לגש אלו ןוטנורא רנה,קורטש ןמרה וליפאו.ונתא ןאכ םניא דנב םקמ אלו ננילפיק שי הז לעו) לארשי-קראב ויתוריצי תא גיצמ וניא,ונכותב בשותו."(!דאמ רעטצהל 5 הברה לארשי-קרא הנתנ אל תיללכה תידוהיה הניחבה ןמ הנהו ןמ ףא.ןיאבו םפאב םה ילארשי-קראה רויצב "םיידוהיה" תודוסיה םיילאישי-ץראה םירייצה ונתנ אל תלבגומה תילארשי-קראה הניחבה לכה-ךםה.תתל ילוא ולבי רשאכו ויה םיבייוחמ רשאכ םישדח ןיכרע "ןובשח" ןאכ ונל שי,םינפ לכ לע,לבא.ערו לד,העש יפל,אוה,וניניעל ןאב םידעתמה םייעזגה הריציה-תוחכ ונתוכזל ופקזי המ.דחוימ.ודיגי םימי אל,ןייטשפא בקעי אלו ןייטשנצילג אל.לארשי-ן-ראב םייח םניא רתויב תיבאיררלה הלבקה לזע ןורחאה ררועמה ןייטשנרב,ש ריד תאמ.דמלש - ונלומ דוד ןב.דמלש 'ר לבוקמהו רדושמה לע הנומשה האמה לש ינשה יצחב רימזיא תלהקב יחש - ינשה ונלומ ץרפנ ןויזח.הקיתשב תילארשיה היפרגוירוטסיהה הדבע,הרשע םישיא,םיברה יקידצממו רודה יבוטמ.רמנש,ונמע-ימי תורוקב אוה תורודה -,בתונמ םימלענ םיראשנ,םנמזב בר םוסרפ םהל ונקש יפ לע קר הישנה םוהתמ םימעפל םילצינ םהו תומושרה-ישרודו ילודג תודלות, עודיה דפסה לש ורבחמ.ידנוריג אלול.הדקמ היה ללנב םא עדוי ימ,תורוש שמח הז םשל שידקהש,"הילטיאב לארשי.הזה ןידעה ןטייפהו לצאנה לבוקמה לש ומשל רכזו ןויצ ראשנ הלבו חרזמה דילי האדננ היה אוה,יקלטיא היה אל המלש יבד תושעל ידנוריגל ול היה הפי גהנמ לבא,רימזיאב וימי תא םירג ויהש םילודגו םימנה המנ םע תמא לש דסח םימעפל םע םיינחיר םירשקב םידמוע ויהש אלא,הילטיא תולובגל ץוחמ הזה ררושמהו לבוקמה לש ומש.הילטיאב תובושחה תולהקה ירפס ינש םשרש,בקעי ןב לש "םירפסה רצוא"ב םג דנזנ יקינולסב וספדנש."ךז תיז ןמש"ו "שדק תחשמ ןמש,,ולש הלבקה הליצמ התיה אל וז תיפרגוילביב המישר לבא,טילקת תנשב הרצקה תיפרגויבה ותמישר ילב החנשה-דש לש וידימ ונלומ תא ךב לש "םירפסה רצוא,ב ורנזנש םירפסה םג יפ ידנוריג לש ןמ יומסה רבדל רצק ןמזב ויהו האילפמ תוריהמב ומלענ בקעי קושל הלאה םירפסה וסנננ ללנב םא תעדל רשפא יא ןיעה אלב ויהו קושה ןמ וספא,רדהמ דעש,אוה רודב לבא םירפסה יב דע הלאה םירפסה לש תומשה תעידי וליפא המלענ ךנ לכ ויה יקינולס יסופד לש םינקייד םימשור המכ לש תנחובה םניע םג ונלומ המלש יבר לש םירישה ףסוא.םתואיצמב השיגרה אל ןמש" ורובח ףוסב "ךלמה תנשוש, םשב דחוימ סרטנוקב ספדנ יטירבה ןואיזומב םירישה םג ומלענ רפסה םלענשכו "שדק-תחשמ תימשה הקלחמה שאר,טינראב ר"דהו הזה םלענה דפסה אצמנ י סרטנוקמ תיפרגוטופ הקתעה ובוטב יל איצמה,ןואיזומה לש לארשי תורפסב רכזו ןויצ ביצהל תורשפאה תא יל ןתנו םירישה.חכשנהו םלענה בבלנ ןטייפל קר.שיאה לש ויתולועפו וייח רבד-לע תועידי ונל ןיא שקבל ילוא שי תינחורה ותנומת לש לצו וייחמ םימושיר וזיא אצמנה "ךז תיז ןמש" ינשה ורפסב וספדנש "תומכסה"ב אוצמלו הדעה ילודגמ המכ".קרויוינב םינברל שרדמה-תיב לש הירפסב ותוא םינייצמו ללהה תא וילע םירמוג רימזיא ינבר םהיניבו דע שמש חרזממ, םימכח יניע ריאמש "אשידק אניצוב" רותב בתוכ בובלמ ם"במרה לע "הנשמה תבכרמ" לעב םכחה!"ואובמ עדוותה השודקה ץראל רימזיא ק"ק הפ ידבע ידמ" :ותמכסהב הברמו "א"טילש וכלומ המלש 'ר ללוהמהו םלשה םכחה יל וחבשב רפסל ת י נ א י ד ו ל ה הלבקה לש קיתו ץירעמ היה וכלומ המלש יבר דוסי.לארשי חור לש םלשה ויוטבו תודהיה דוסי תא הב הארו אעראו אוה-ך-ירב-אשדוקו לארשי :שדוקה תישילש והירה תודהיה היהיש ןויער םוש ומלוע ייחבו לארשי תרותב ןיאו לארשיד תלבקה.י"ראה תרות ומכ הזה שלושמה תא ףיקמו רתוי ללוכ.ותנומאו לארשי תרותל םלשהו ןוכנה שוריפה איה תינאירולה.םילודגה וירפס ינש תא רבחמה שידקה הז רבד לש ונובלו ורורבלו י"ראה יחבש לע שדח שוריפ רבחל דחא ןויסנ דוע קר ןאכ ןיאו,רבחמה לש ינחורה ומלוע לא תרדוח ןיעב ןנובתנשכ.הזל המודכו ונינפלש הארנו ריכנ זא,ותרטמו ונווכ.וחור-ךלהו ותפיאש לא ירובחב,ךרע תבר תירוטסיה-תיתוברת הנומת ןאכ תללוגתמ ינחורה הנוטלש דעב הנורחאה המחלמה תפקתשמ וכלומ לש המחה-תעיקש תעש,דתיה וז.תינאירולה הלבקה לש היקיזחמ יבוטמ דחאו תאזה הדיבכהו הלודגה הלבקה תרות.ליצהל יזוע שיש המ ליצהל ןויסנה תא השע ןורחאה "הריבא"ו םירערעמ,רדסוה ימי תישארמ דוע ויה תינאירולה הלבקל וטיבהש םישנא ויה המינפ,ריקיזחמ הנחמ ךותב וליפא,םירקבמו הל תרחוב איהש "תולקלקע תוחרא"ה לע ןוצר-יאו דשח יניעב,תודוסהו ןירותסמה םלוע לא תכלל איה הקימעמש,הילע וננואתה תחתמ הטימשמו "רהז"ר לש םייפום-ןיא'ד ןירימטהו ןיזרה לא ודחפ תידומלתה תרוסמה לש םייחה-הדש תא טאל טאל הילגר ינש תריצי ידיל ףוסב איבת אמש,הלבקה תולשלתשה ינפמ.תינאירולה תודהיהו תיתרוסמה תודהיה,הזל,דז םידגנתמ תוחכ,וימי ימדב ףטקנש,י"דאה לש ותומו.אוש דחפ היה אל הזו םיפורצלו תוריפסל תורכמתההו תירותסימה תוקמעתהה תא ריבגה דוע שדוקה-תולהקב םיננרמ ויה םידחא תורוד רובעכ םיפורצ,ר-יפודצלו יתבשה העונתל ךרדה תא התנפש איה איה תינאירולה הלבקהש This content downloaded from on Sat, 18 Jun :59:36 UTC

13 11 םינזאמ (ז*ג> ז ןוילג תולפט תונומאו תויזה ינימ לכל תובבלה תא הרישכהו תייבצ םידהל י"ראה ידיסח בדקב הפיאשהו ןוצרה ויה םיקזח המכ דע רשפא השדח הרוסמ וא תודהי תגרדמל םבד לש ותרות תא,יוארכ בל הילא ומש אל ןיידעש,תנינעמה הדבועהמ םג תוארל 'ר יקלטיאה ןטייפהו לבוקמה אב ח'ייה האמה תלחתהב דועש רדסמה רפס-"פידיסח תנשמ» ורפס תא איצוהו י ק יד יח לאונמע הנשמה ןושלב םיבותכה םיקרפב י"ראה לש הלבקה תרות תא םימי הנהו.תיתרוסמה הנשמה םע,היולג תורחתה שממ,הנונגסו ח"יה האמה לש ןורחאה עברב תינאירולה הלבקל ואב םיער תפצ."הל ןיא שרוד"ו םייחה תמיב לעמ טעמכ תפחדנו וז תכלוה ראשנ הזה זועה לדגממ.םלועה ןמ הלטבו הרבע רבכ תינאירולה,הלבקה לש דיחיה חוטבה "רצבמ"ה הז,הילטיא."ללוכ" הזיא הדירי לש חור הזיא,םירופס הימי.ינחורה ןבומב תברחנו תכלוה שדוקה תולהק ךות לא האושכ ץרפתה תינחור התימו "תימואל"."ובושי אל םשמ"ש םוקמל םיכלוה רחה-ינבש רבדה הארנו,"הטילפה תיראש"מ דוע שי תודדוב תולהקב,םשו הפ,םנמא רמשמה ישנא םה הלא לבא.הכרעמה תא בוזעל םיצור םניאש תומדב השדח העפוה הזל ףסונו.םיינאירולה לש ןורחאה ועזעדזה האוב תא רשבל הלחהש,תיט"שעבה תודיסחה.חרזמה תוצראבו הילטיאב י"ראה יקיתומ םידירשה םידיחיה תפצ ןיב םיכרדה-תשדפ לע,וז תושמשה-ןיב תעשב ןב המלש יבר המיבה ינפ לע הארנ הירוטסיהה לש 'זובי זד מ ו,םילודג םירפס ינש הז ירחא הזב דואל איצוה אוה.רימזיאמ וכלומ דוד תינאירולה הלבקה לע שדח רוא ץיפהל םיפאושה,םישודגו םיאלמ יכ,הז לע וירפסב דמוע אוה.השדח הפקשה-תדוקנמ הראבלו תיי"דאה הפקשהה ןיב דירפמ םוהת שיש,בושחל אוה תועט!רחאל האב תיי"דאה,ךפהל.תיתרוסמה תידומלתה תודהיה ןיבו הישודח לכב תינאירולה הלבקה.לארשי תיב תא קזחלו דחאלו.ך"נתה קר אוה הלש הקיניה רוקמו התדוסי שדוק יררהב היכרדו התולקו התוטשפ לכ תא ןיבהל רשפא תאזה הלבקה דואב קר תודוס?'אלמ איה ןיאש קר אל י"ראה תרות.השמ תרות לש רשפא ןויגהבו תוטשפב קד.ךפיהל אלא,םתלותח לפרעש םיזמרו הבהאה יהוזו,אוה דחא ירה הרותה לש דוסיה.התוא ןיבהלו ריכהל לש דוסיה םג והז וצראו ומעו לארשי י,דלא ןיבש תיחצנה חצנה רפס הז,"םירישה ריש,,לשמל,הנר.תינאירולה הלבקה הזה רפסה תנבהל הדיחיה ךרדהו,תילארשיה חצנה יתבהא לש םג אוה ךכו.תינאירולה העדה קד יהירה ותוטשפו ויפי לכב תיפוסה תילכתה.הלפתבו תדב,לארשי ייחב וז העד לש השומש הלפת ידי-לע האבה,הלואגה איה אלה ןוילע תרות לש רקיע יהוז הלואגהו.ארובה לש ויתודמבו וישעמב תוקבדתהו.תינאירולה הלבקה תינבנ וילעש םירקיעה הלבקה לש השלחנה העפשהה תא ססבלו קזחל ידכ אל תידוהיה הבשחמה םלועב התומדקל הבישהלו תינאירולה לע תושרד רובחו םישוריפ תביתכב רימזיאמ לבוקמה קפתסה תגשה םשל ובלל הבורקה העונתה לש הייח-רוקמו החור-לדג הלבקה^יקיזחמ ןיב לבוקמו גוהנ היהש,רחא יעצמאב םג זחא ותרטמ לש יעצמאה,שדוקה תולהקב העונתה תצפהל הבורמ.דדמב רזעו הליבקמ הטישכ הרישה ולצא.דתיה הז ןבומב.הרמזו הריש ץיפהו רזח הזורפב וישוריפב בתכש המ.תינשרפה ותדובעל תא חיכוהל תלוכיה ול התיה הז עוצקמבו.טויפו הריש ירבדב תולקהו תויחונה,תוטשפה -הרכהו תוריהב רתיב וטפשמ תקדצ.הזורפב רשאמ הדישב תולגתהלו יוטבל ונתינ תוי"ראב אצמש אטבמו עיבמ אוה,תיכ"נת הלוכש הפשב,םיענו חצ ןונגסב ונאו.תינאירולה הלבקה לש "םילפרועמ"ה תודוסיה לכ תא 'ץופנהו ליגרה ןימהמ ןזרחו ןטייפכ קר אל וכלומ ברה תא םיאצומ ולט אוה.לצאנו ןידע ןטייפכ,שגרו םעט לעב ררושמכ םג אלא ריזחמ אוה "םיקוספ"ה תולובגל ץוחמ אצוי תאז לכב ונונגסו יכ"נת הרישה תא הביבס רצויו הנושארה הינסכאל הלבקה תא וז ךרדב הבבלגה הפשה התואב טעמכו,יתפצה חורה ותואב טעמכ טויפהו,הרא'גנ לארשי 'ר וינפל ךדעב הגש םיתאמ דשו רצי הבש י"ראה לש ותעפוה תישארב לארטסימ,רירדידפ (אובי ףוס) םיטוהל תונותעהו תורפסה ןמ שידקמ לארטסימ לש ותדלו,ד טויל הנש,דאמ תואלמ לנרל הנורחאה תרבוחה תא La Noüvelle Revue Francaise יתפרצה.ןוחריה לע םינפל הלגנ לארטסימ.תיפנבורפה תורפסה לש הרצוי רכזל ולש.הרבעש האמה לש הלודגה הרישה תלחנל השענ זאמו ןיטרמל ידי םירבדכ לארטסימ תדמע לע ןוממש ירדנא בתוכ וז ןורכז תרבוחב : הלאה יד טושפה הכרע לע לארטפימ לש ותלודג תא דימעהל ודכ" ןמ והשמ םג ומעו תוברת גשומה תא ונחורב הניש ותריציב יכ,ןייצל.םלועה לש תואיצמה ןיעמ,םיילאיצוסה םייחה לש הרוטקטיכראה קר,דחיה תוברתה לארטסימ לש ותריציב ;תויחל.ונילע המוש הב,הרואפת,ריע תינכת ונתושי יקמעמב.הרועמה,חכה ותואל,ונלש רימטה חכל התייהנ אל היתוערואמו המדאה תוחכ לכ רשא,דעל דמועו םייקה חכה.והועלבי תוישיא לש השדח הרבסה,ותריש רואב,ותריצי לש ןוכנ שוריפ.תאזה תוברתה לש שדחה הכרע תא לילעב וחיכוי ויתורובגו וירובנ ורוקמ לא האמה ותדלוה םויב ונתוא ריזחמח,ןמזה לש יגיגחה בצקה רשפא התע.תאזה הרבסהל רקחמ לכמ רתוי לגוסמ,ותל,דח לאו וב ודחאתה רשא.תוחכה לכ תאו ותלהת תא,ותריצי תא דחי לולבל תודוסי תא תוריהב רתיב ךכ ידי לע תולגלו רבקה דעו ותסירעמ...םדא תונויסנ לש םובסכ התוארלו ותלודג,תימואל תורפס תלמסמ המצעלשכ איה לארטסימ לש ותריצי עויסב ךרוצ הל ןיא,םייקתהל לכות תאזה תורפסהש ידכ םלוא.תרצובמו תנסוחמ,תניוזמ המוא לש תואיצמב,ירמח רבעמ,הירוטסיהל ץוחמ םלוע תרצוי לארטסימ לש ותבשחמ םדאה חא טעמ טעמ ונב הלנמ איה ודי לעש,םלוע,תוערואמל הזה םלועה תא ספת אוה.תיחצנ ילואו תדמתמ תואיצמכ,ויתועיגיו תועפות אלא ןניאש,תופילחה לכש,ךכ לכ רדהנ רואבו הנוכנ הסיפת,הכלמל המוד העורה :וידחי ולצא תוקשנתמ,םייחה לש תויעגר המדי רשא,חור ול תולגמ,סרהנו ךלוה לכה וליאכ ןהבש,תופוקתהו ןהילע 'דקפי םדאה ןוטלשש.תופוקתה ןתוא חורל לארטסימ תריצי לש התמצע תא ריבסהל תוסנל קר יתדמא תא אלא ררושמ לש ותריציל םיפיסומ ןיא.םיסנ טעמכ.םיטושפ םיוקב וב שיש.חכ ונל עפוש לארטסימ תריצימ ןכא.הנממ ונל עפושה,חבה םלועב.םתולכל םהילע םקש,המ לכ דגנכ םייחהו חורה תוממוקתה» חכ תרצוע איה,ונתוא םיצחולה,תוערואמה ךותב,ונל ןתינ רשא.*תמאה לא םאתהב המדאה םע םדאה תודחא לע רומשל This content downloaded from on Sat, 18 Jun :00:29 UTC

14 (זינ)זןוילג םינזאמ 12 תומישר שוברבליז והיעשי דוד (שמחו םיעבשה לבויל) םיולמה םיבוטה םיכאלמה ינש םה הלא,תוזילעהו יפויה תבהא ותוא םישועו ויתוריצי בור לע םמתוח תא םיעיבטמו שוברבליז חא האורו תוחקפב םהב לכתסמה הסונמ םייחךמאל,שיניעה-יולג רפסמל לש הקיריטסה םג יכ אצוי ךכ םושמו.םהב ערה תא םגו בוטה תא אוה ןיא.הביאכמ איהשמ רתוי תפטיזמ אלא תרקוד הניא שוברבליז תפקשהש ינפמ,ללכ ןדפק וניא אוה םירבדה תוימינפבש ינפמ,רקוד וירופסב.םדא אוה רשאב םדאב הנומאו ןוחטב,תוימיטפואה איה ומלוע תולשלתשהבש תילטאפה תוירקמה תא אצמת אל שוברבליז לש לצא אוצמל שיש תטלובהו תינקעצה תיבונחה המגמה תאו תוערואמה לצ ןכ לע הליטמהו,יוכו םדיורב,ןיקסנלומסכ ורוד ינב םירפסמה ילודג ךותמ רוקעל.ז לש וכרד.םהיתוריציבש יתונמאה ךרעה לע לודג בגא,הלודג תונמאנב ונינפל הריבעהלו םייח-תכיתח תיתמאה תואיצמה למזיאב קד חותנ בגאו םינוונ-הבורמ לוחכמב תיתונמא הראהו דובע בורלו,םיניעל תיארנ יתלב טעמכ איה ןאכ המגמה.דח יגולוכיספ ורופסב וליפאו.הלודגו תיבויח ןכ לע איה תיכונחה תלעותהו,תילמינימ עיקוהל,ידמל הרואכל וב תטלוב המגמהש,"םיקושע תועמד" לודגה תומימת לע םנ רגת אורקלו דחא דצמ םינמורה-חעשר תא שמשה ןיעל אוה לכה תורמלש,הנושמה ינמורה טוירטפה,ינש דצמ ידוהיה יכדרמ הז רופסב וליפא -,בהלנה ינמורה טוירטפה ותוא אבהל םג ראשנ יוצ-ה םשורה חא תושעל ידכב םירבדה רואתב הזרפהל היטנ ןיא "ויתוחידב"ב םנ.תיעבטה תוערואמה תולשלתשה עקרקב קוענ ובורו לזמ" /הטובח הברע".יפד הקקרש המבי" ףוס םהל ןיאש םימ"),ירטטשדנארבה לוטבה-קוחצ ותוא ןיא (יוכו "ןקזו רענ" םיש-וקךאצ" "םיגד אלא,המודכו לטבל,ןולקה-דומעל דימעהל,עיקוהל אוה ותמגמש וילאמ טלבתמו ךלוה םהבש ימוקה דצהו,םתיוהב םירבדה-תריסמ.רפסמה ןוצר ילבמ טעמכ אוה.תיאצילגה תודהיה ררושמ לכ תישאר אוה שוברבליז תורשע ינפלמש תיאצילגה הריעל יחצנ ירוטסיה ןויצ וירופסב דימעה ךא.בוחרבו שרדמה תיבב,תיבב םידחוימה היגהנמו הייח לע םינש "םיקושע תועמד" לודגה ורופסל בר יתוברת-ירוטמיהו ירוטסיה ךרע רבליז.ירוטסיה דמוח הברה וכותמ באשי הינמור ידוהי תודלות בתוכו היתואקתפרה לב לע,םלועה-תמחלמש,ןושארה ירבעה רפוסה היה שוב :ורופסב - ויתוריציב דה האצמ,תודהיה-שאר לע הטימהש ןוסאה לעו תונמא הארה ןאכ.שידיאב םינטקה וירופס ץבוקבו תחא,דשאב השעמ. םירופסבש תולעפנהו תולעופה תושפנה רואחב,קד יתולכתסה שוחו ךותל שוברבליזב ןיידע רדח אל ירבע רפוס סוש יב,המוד.הלא תעמשנה,בבלה-תכזו חושנדה-תנידע הירבעה,דשאה תמשנ-יקמעמ הידליו הלעב ליבשב קרו ךא היחו הילותבב הנדועב הירוה תוצמל,םייטרפה,דויואמ לכ לש ירזכאה יוכדהךובשח לעו היאושנ ירחא הירבע-שפנ תא ("תחא השאב,דשעמ.ב).ז ונינפל חתנ םינמא-למזיאב יטבל לכ תא ונינפל ריבעהו (יוכו הזת" המלעה,"לטינ,דליב.) וז.הלבס לכ תאו האנה ימינפה המאנ תא,םיכזה היתושגר תא,התמשנ ךזו ולעפב םימתה,יאצילגה ירפכה ידוהיל םג ןויצ דמעה הז רופסב ורסומב הלועהו ויפכ עיגימ יחה,ידימתה ןוחטב,ד-לעב,ויתודמב פרא" תא ןכ ומכ,הריעה-ידוהי לע תיטסימיטפואה ומלוע-תפקשהבו וינבו ותשא תבהא לע ויקסע תא ףידעמו,ףסכה ידחא טוהלה ריוא,ד.חרוק-תורצוא רובצל הפיאשה םא יכ םלועב רבד ול ןיאו ילבופ םירמאמו םינוטיליפ,תוחידב,םירופס,תוליבונ בתכ.ז תינושל העפש לשי תרתע יכ םא,רורבו שטולמ אוה ונונגס.םייטסיצ הרישע ונושל.וכותמ תעבונ הצילמ םתסו ןושל-תוליפכ םנ םימעפלו תפש ינמכמב םג אוה טלושו ארקמה-תפשב אוה ןמא.םינוונ-תבורמו םימיה ךשמב.הזה םויה דע תופוקהה לכ לשו םישרדמהו םידומלתה ונתוא אילפהו 'שדחבש שדחה ךלהמה-ילעב" םרזב םנ שוברבליז ףחסנ ורופס חא לשמל ארקש ימו.ינרדומבש ינרדומה ונונגסבו ונושלב תא םנ בתכ הז ורבחמ יכ ןפוא םושב ןימאי אל םיקושע תועמד" ראודה"ב וספדנש םינורחאה וירופיס רתי תא וא "תחא השאב השעמ" םנ טלוק אוה.םיטונחה ןמ וניא,ריעצה-שישיה שוברבליז,אוה.יוכו.ומעטו רודה ןונגס תא יריעצ תציחמב םויה דמועו ןיקסנלומס תציחמב דמע הז םדא.תואיצמה-רקי ןויזח יאדוב אוה.דז ןבומב.טיריעצה,ומצע ינפב קרפ והז ךא.תונורבזה לעב שוברבליז דוע שיו י ויתונורכז ומצעי דועו ויתוריצי וברי :ונח םויל הכרב ונלו דלפדגנוא.מ ץ"רת ןסינ,הניו םירפס תרוקב.ץ"רת "הפצמ, תאצוה.לגופ דוד תאמ ןמור,םיאושנ ייח יתלב,"והשמ" ותוא רוחתמ לבוס דוד לש "]יאושנ ייח" תאירק םע :אוהו ןמשל תויוארה תוריציה תרושב הוה ןמורה תא דימעמה,הרואכל שגדומ :ומשו םיברמ דחא אוה הרובגש הלילעב רבועה,קסופ יתלבו רימט םייח-טטר םילעמה םהו ןטורל אשונה םה שיאה ותוא לש ןיאושנה ייח.ליודדוג 8 ןלודור ןמוב שיאה יח ריעה הניוב.וב וכרמה-שיאל-רוכג תגרדמל ליודרוג תא תו רבל הלמחו הבהא ובלב אשונה,ררושמ,הזוה ועבטמ.המחלמה ירחאלש םלועה תא אוה האור ץיקהב םלוח.הי-ימש תחת ריוא םשונה רחא רוצי לכלו תולכתסהל הטונ,תצקמב תלפר עמ ותוהמ יכ םא,הריהב הירלקפסא ךותמ.טוטחו תימינפ םייוצמ יאדו םינוילימה ריעב."ללכה ןמ אצוי" םושמ הוב ןיא הרואכל הרקמה אלמלא םייח-תכסמכ זניסכ ונינפל עיפומ ילוא היה אלו,והומכ םיבר תחאב ליודרוג וחוא שגופ דחא ברע :חרכהה ןמ וליאכ וב היהש ותואבו,האית השאה תא,הרטפ אלל וכרד ךרשמ אוהשכ,תולפאה ויתויעתמ המלעה,האית תא הנושארב ריכה וב,הפקה תיב ןחלוש דיל.ולדוג ךתחנ עגרה,העותהו הזוהה יבל תא ריס תדיוצמהו הל ןבתה ןיעכ תודיחב תורעשש הפוקוה ךלוהה רובג והנה אוה,ףלא ינמ דחא רתוי וניא ליודרוג.וניד קשפ ץרחנ ףכב עלקנ,»תופכ* אוה.ומלוע תא דביא עגרה ותואמ יכ םא,ולדוג םע תורשל,איהש לכ הזיחא ילב םיטוטח לש םלועב ההות ושפנו רזומו דז לרוג לש עלקה חכ.יחד לא יחדמ»תופנ"ה שיאה ךלוה וביבסמ רשא תא בשקהו תואר ילב עטשהל והצלאמהו,אצומ אלל םימסק לגעמ ןיעמ וביבסמ הותהש,ינוציח ףוחד תומודמ תווקת האלמ,הלא»ןיאושנ ייח» םה תחא תואלת תשדפ.וחרב לעב ול This content downloaded from on Sat, 18 Jun :00:53 UTC

15 13 םינזאמ (ז"ג)ז ןוילג הנורחאל וחוא תופחודו,ותעד ייע ותוא תוריבעמה,ןהיתובקעב תואבה תובוכאו.לרוגה תותהש לובגה ףוס תא ןמסמה השעמה ותואל םייחה תכסמ.תישונא הדמבו תונמאב לגופ דוד ראת הז לכ תא הנה :תיתונמא הריציב םוגפל הלולעה,איהש לכ תפסותמ תויקנ תוביסמהו 'רקיע לכ הבושח הניאו תטלוב הניא ותודהי לבא,אוה םידוהיה עדומ ליודדוג רסומל המגוד ונניא ףא,האית לש החורצנ הרתי השגדה ידיל האב אלש םשכ םפוס לרוגה די םהילע דככת םאבש,הלאמ דחא.ולרוג םע שיא :אלא לכשה,חצנה ילושב לקתנ ליודרוג.םייומסו םישרח,םידבעושמ,םיתופכ תויהל םילועה םימלענ תותכ םע ותמחלמב,וירופרפב ותוא םיאור וננהו םהירחא ררגנ ז הזכ ןברק תויהל לולעה שיאה והנה,ליודרוג,אוה.אוה ויתוחוכ לע וילעו וביתנב ץאה םיבכוכה דחאכ תליפנל וחור ןוויכו ותוהמ יפל»הטינ«.תוריהבב ןמורב ראות ותוימינפב והשמ לפרועמה ליוררוג לע-ימשמ לופנלו רדרדהל דואתב תומוקמ שי.הילאמ תנבומו תיעבט איה ותעיקשו ויתונולשכב הגרדהה :דוהיב הלאמ.העבהה ןורשכ תא תאש רת ב םיטילבמה ליודרוג לש שפנה יר םי ינשב "ןוירהה«,ןושארה רפסב "ףוהניטש» :סה ןמורב םילועמה םיקרפה.היעבמ אלל השובכ תוילאירב ראותמ םיינעל הסחמה תיב סג.ישילשב "דליה תומ"ו םיאכלחה הנחמ תיפצ.ארוקה בלב תוטירש ריאשמו ןוגו תפסות לכ ותואב אבה ליודרוג לש ונכש רופס.ידטל תשגר 1 מ הסחמלו לישבתה טעמל םוצמצ אקוד לבא,"אבל וליאכ אב אוה,םשורה תא תצקמב שילחמ קרפה.הזה קרפב יניפיאה אוה רואיתה ליודרוג ייונע תשרפ,ןיטרמ לש ותומ קפס ילב אוה ןמויב המרה תרוקנ.אוהה טנמומה תמרל העיגמ הניא הירואת תונמאנ לכ לע דליה תומ ירחא,םיקלחה ראשב ןכ ןיאש המ,ןונגסה תוביצי-יאנ םיקרפל םילקתנ ןושארה קלחב.רתויב םלש םנונגסש,ישילשה םגו ינשה יתונמאה םכרעש תוריצי הברהל וניכז אל ןיסנג לש -»לצא"ב ןויסנה זאמ.תיתמאה,הרוהטה הריציה ינצנמ דחא םעשה ןיוצי.רכנ אהי.ג.י דע.טלקמ אלל וידודנ-תולילו תמה ונב ןורא די לע םיתמה רדחב ויתושגדה.ליודרוג תשרפ ןאכ תומלשב הלדגו הלוע תטהול םייח חור םיהלא וב חפנש עלס קוצכ ןיעמ האית השאה ליודרוג לש ולרוג תחילש,תרחא תומד האילפמ אלל םירצי.ימדו טקש אלל ומד רעסש,םילפא תוניעממ קנייה «Erdgeist» ייח תא םינוכמ.דאטל שגרומ ה ש ו ד י - ל ט נ תפסותב,לובג אללו עבוש םיטרפב לבוגה ילאיר רואתב,החור תמישנמ תבהלושמ תויטסלפב.תאזה השאה םג התויה דע וז תומד הבצע םילפא םוקי יכבנמ המ-דה הז םע דחי הוולמהו ירחאלש תוכפהמהש,תנונתמ םיליצא תחפשמל תב.תיזכרמ תוישיאל איה תורוד ןווינו.םהייח לש תינוציחה תרגסמה תא םג וקרפ תימלועה המחלמה םייסרורפו םיפאב םיירזכאה לצב יכלוה היחא.ויוטב תא הב אצמ וליאכ םיבר ןוילע םידוגנ-קוח ןיעמ,תאזה השאה ייח יכרד לע רוא םיציפמ םתוגהנתהב עמשנ האית ילולעתב,ןודבאל םתוא ףחודו האית-ליוררוג םיכפהה ינש תא ברק ןופצמה לוק.תוגונעתו תכ,שובכ :הייח ןוויכ אלה ןכ יכ,רידאה םדה לוק ידגנ תכ תארקל וכרדב רתוח הז םד--רעסש םשורה שי םימעפל האלהו הנכמ ול דומעי אל וחכש אלא,םימעפל ליוררוג םג רהרהמ ןכ אלה,והענכשיש.ליודרוגב עגפש רעסה :האית איה תאזכ ועסב ףחסנ אוהו שגרה תלעב םייהנדוב יטול רואיתב המףורוח ןיעכ ןיצל שי הז דגנכ תדבואו תעקוש איהו ותליפנב התוא תישקמ ליוריוגל התבהאש בלה-תוקדו םימעפל תשגדומ ליודרוגל התבהא.הטלש הניא יטול תומד.לרוגה ותוא ןמיפב וליאכ םשורה לבקתמ.הילאמ תעבונו תשגרומ קרו ךא תויהל םוקמב ןמורב תובצוחטה האית-ליודרוג תויומדל ומכ הרמה התואב בל-תמושת הל שדקוה אל וליאכ ולאה תויומדה יתש תא רבועה רוהטה יתונמאה וקה האילפמ תומלשב םוקמבו,טקפא םיתעל אב תיגולוכיספ תומשרתה םוקמב.יטול תומדב רבתשמ.םירתי םירובד ןור תכבש הממדה' היארו הנבהב,הלק ןמא דיב םיראותמ ןמויב םירבועה םישיאה ראש תא םיוהמ םה.םייממעה םיסופטה תוריהבו תוטשפ םיעפוש רותיב.הנמאנ הראומ םתעפוה.הלילעה לע,טושפה,לקה םמתוח תא םיעיבטמו הריואה לעמ ףופכ ושארו םיבחר םייח יקפאל ףיקשמה,רלדנסה קציבורו.תומימחב יצנרפ סנ והומכ.טקש ןוגיב הלוהמ םייח תודחו החונמ עפושה,תטפורמ לענל המותב הגצוה םידחא םימחו םיטושפ םיוקבש המימתה שפנה וז,דפרודלטימ ןמורה יפדב רפרפ-תסיטב םירבועה לטסונ ותשאו רנרבלדיה לצנרפ.אילפמה לדניירק' ד"ד םג.ליודרוג ייח לדוגב ילספ דועי,לצנדפל דוחיב,םהל רשאו עודיה םיטנגילטניאה גוס ותוא לש תישפנה ותוהממ וב שי אפטפ טלוב.דודל רודמ תישונאה חורה תיבעהב ךוותמ שמשמה,תאזה ריעה.הב תשגרומ דיעה תמשנו הניוב רומאכ איה ןמורה תכסמ וליפא.תובסמהו עבטה,םייחה םיראותמ הבחב.רפוסה שפנל הבורק,המוד ןיב תינומרח המאתה תרכנ.(תשרגמ הרמב םימעפל) םיטרופמ תובוחרמ תוטש חוגומתההו םירוזש םירואתה.תולעופה תושפנה חור ךלתו עבטה,הביבסה ןוילגה ילוש! ארפסו אפייס םיתעל,אוה ירה-עססק ךירא רמוא-םינבאה לע בשוי רפוסהשכ רשאכ ךא.הזה םלועה ייח םע ול ןיא רבדו םינוילע תומלועב ףחרמ 'תובורק תעדל ול בטומ זא-ל"ומה לא ורפס תא רוסמל וילעו ותכאלמ תא רמג רקי רידתו רימת היה רבחמה תבוט לע דקושה ל"ומה.וינפל רשא תא סייר ךירא תאצוה.הזכ ליומל הכז קדרה.הזכ ל"ומל הכז אלוז.תואיצמה תינמרגה תיולומב ןמוסמ הז רבד.הסנכהה לש םיזוחא 50 קדרהל ול המלש אוה.קסעה דצמ םג וינפל רשא תא עדוי ןמ סמות.ונימב ידיחי הרקמכ תא *סיקורבנדוביה לש תיממעה האצוהה דעב קרו ךא רשיפ תאמ לבק םינשב ול סינכה דבלב *םימסקה רה".קרמ ףלא האמ לש האנה םוכסה עדוי גיודול לימא ףא.קרמ ךרעב הנשב הנש ידמ תונושארה םוגרתה תוכז תא ומצעל,לשמל,ריאשמ אוה וירפסמ תיפסכ תלעות קיפהל המ 'םהיתויוכז לע ץנהל םיעדויש.הלאה םיטעמה תמועל ךא.תורז תונושלל תואור םהיניעו - םנובשח לע םירשעתמ סיילומהש,םירפוסה רפסמ בר.תולכו ךבתסנ אוהו תצקמב ךבוסמ קסע םלועמו זאמ היה תיולומה ןינע יכ אוה ל"ומה.ללכ היב אסיפת רפוסה תבשחמ תילו ןורחאה ןמזב רתוי דוע ןשייבו םת בורל אוה,הפוריא תונושלבש הז םג,רפוסהו החמומו הסונמ םותחל וילעש העשב.ותערל ותומימתב שמתשהל ל"ומל לקנהו הסונמ" יתלבו וידי תא ןהב אצומ אוה ןיאש,תולאש המכ וינפל תודמוע ל"ומה םע הזוח,ךרוכמ וניאש רפסה ןמ 0/0 15 דע,לשמל 'ול עיצמ ליומה.וילגר תאו ךרוכמה רפסה תא ריקומו הכירכה לע קרמ יצח איצומו ל"ומה ךלוה רחמל רפוסל עיצמ ל"ומה.וסיכל קר תמרוז תאזה הריתיה הסנכהה לכו קרמ המכב ןתונ אוהש הלודגה החנהה תא ןובשחב סינכהל ילב,אוה ותריכממ םיזוחא שמתשהל תוכזה,םינותעב שארמ סיפדהל תוכזה,םוגרתה תוכז.סיומל קסעה יפוג םה הלא לכ-יוכו וידרה,לוק-עמשה.םליפה ליבשב רפסב אוהש העשב ליומה תוכז אוה ונימב דחוימ קרפ.רבחמל ללכ םיריהנ םניאש.ושאר לע וידי רבחמהו םיעבותה לא ותוכז תרבוע זא.לגרה תא טשופ תודוגאל תונוש תונידמב םירפוסה ודחאתה הלאה םיעגפה לכמ לצנהל ידכ.ןיד-יכרוע ןמצעל תודימעמ ןה,םירבחה תכוס לע תודקוש וללהו תויעוצקמ םיטרפה ןמ.ותמיתח ינפל דוע ל"ומהו רפוסה ןיבש הזוחה תא םינחוב םהש ל"ומה תובייחתה :הלא תא םג ןייצל שי םדוקמ דוע הניחב םישרודש םימיוסמ םימוכס איצוהל ל"ומה [!תובייחתה.עובק דעומב רפסה תא איצוהל המודכו םוסרפה לע This content downloaded from on Sat, 18 Jun :00:53 UTC

16 (ז"נ) ז ןוילג םינזאמ 1* ץאפ בולק תועידי ןודנולב תישארה תוריכזמה ידי לע י"אכ ןייאש בולק רושא ירחא םירפוסה תודגאתה"מו "תובדת*ם :םיבתכמ ינש אי'תב ירבעה זכרמה לבק תירבעה תחלשמה רושא רבד לע םיעידומה,"הינלופב םייבעה םיאנותעהו ןמ םיעטק הזב םיאיבמ וננה.אשדוב ן"אפ יבולק לש תימלועה היסנכל :הלאה םיבתכמה.ביבא-לת,לארשי ץראב ירבעה זכרמה ן"אפ בולק לא* 'םידבכנ םירבח ן"אפ בולק לש תחלשמה רודס ןינעב םכבתכמ תא ונלבק גחה ברעב דחיב יכ הזב םכעידוהל וננהו,אשרוב ן"אש יבולק לש תימלועה היסנכה לא היסנכה ןוגראל הדעוה םע םירבדב ונאב אשרוב םירבעה םירפוסה תדוגא םע תירבעה תחלשמה הרשאתנ רבכו תימלועה.ונלש המרגלטה תא טיתניב םתלבק קפס ילבו םויה םכל ונפרגלט הז!ינעב ביבא-לתב ן"אפ בולק דיבכל*.םירקי םירבח הכרבבו בר דובכב.הינלופב "תוברת* תורדתסה לש יזכרמה דעוה רבד לע העידיל דאמ ונחמשו רייא ב"כ םוימ םכבתכמ תא ונלבק.בורקב ונלצא סנכתמה,ן"אשה יבולק סרגנוקב םכתוכאלמ בכרהו םכתופתתשה והונעדוה ובו ינלופה ן"אש בולק דעו לא בתכמ ונוצירה םכבתכמ תלבקל ךומס ונירבח לש תוכאלמ םג רקבת םויה.סרגנוקב םכתופתתשהו םכתוננוכתה רבד לע רדסל ונרמאש רפסה תכורעת ןינעב דויב רבד םג ערנ זאו.בולקה שאר תא תוברת םע דחי םירבח תכרבבו דובכב דעוה םשב גרבניו.ז.צ :ר"ויה.שלזיימ מ :ריכזמה ינלופה ן"אפ בולק תאמ הבושת הלבקתנ בתכמה תמיתח ירחא.ב.נ :הבושחה ןושל וזו םכתופתתשה רבדב וילא ונחלשש,ונבתכמ לע םוי 611/3.מ",הינלופב םירבעה םיאנותעהו םירפוסה תודגאתה לא!דאמ םידבכנ םינודא םידבכתמ וננה.ז.ח 30 -ה םוימ בתכמה תלבק תא םירשאמ וננה תודסיתה רבד לע ןודנולב זכרמהמ הלבקתנש,העידיה דוסי לע יכ,םכעידוהל העדוה שרב רשא 'ה ישארה ריכזמה ידיל ונחלש,ביבא-לתב ירבע ן"אפ בולק.םיריצ חולשמל הנמזהו היסנכה ךיראת רבד לע דובכ ישגרב."ישארה ריכזמה תא,'הרשאתנ חכ תאיב» המרגלט םכל ונחלש הזה בתכמה דוסי לע."לטייג דננידרפ 'ה,ינלופה בולקה שאר םע ונתשיגפ תעשב עידונ תיריצה תומש :ולא תוטלחה ולבקתנ "ןאש בולק» ירבעה זכרמה לש דעוה תבישיב יזכרמבו ץראב םיפינס דסיל (ב.בולקל םיפסונ םירבח ןימזהל (א םירבחה ליבשב ךורע ןחלוש לע הבסמ ןויפ 'רב ךורעל (ג.הלוגב תודהיה.לוריבג ןב המלש לע קילאיב.נ.ח 'ה בולקה אישנ חחושי הבש,םיחרואו תירבעה תורפסה תוריצי ליבשב עובק יתנש סרפל תורוקמה חא שקבל (ד.תירוקמה.הנאובת הכסמה לע תופסונ תועידי תוברתהו תונמאה 'תורפסה םלועב ירחא היחש,םסרופמה ינלופה ןטייפה,ןקרוא בלסידלו תמ בוקרקב םזילאיר תורודח ויתוריצי לכ,תינלופה תורפסב רפכה יררושמבש קזחה טנומיר תלוח ןקרוא בלסידלו היה תונורחאה םינשב.םיירפכה םייחה לש טושפו אירב ריעה לש יתורפסה סרפה תא לבק שדוח ינפל קר.הלודג תוקחרב יחו שונא ותומב היה 54 ןב.השרו תדהוימ הקלחמ הנשי דירדמב תיממעה הירפסב.סטנורס תאצוה תואצוה 650 לש יללכה םוכסה ןמ.תונוש תופשב םטנורכ תאצוהל תשדקומה הירחא,(286) תידרפסה הפשה לש הקלחב לודג יכה ריסמה,ןבומכ,הלוע.יוכו (58) תינמרגה,(121) תילגנאה '(129) תיתפיצה הפשה האב םוימ הנש האמ ואלמ וז הנש לירפאב.*רוחשו םודא"ל הנש האמ ולש ןמורה תאצוהל ר י סול יתפרצה ל"וטה ןיבו לדנמ ס ןיב הזוחה םתחנש.(קבק.א.א לש ומוגיתב "הפצמ» תאצוהב תירבעב עיפוה) *רוחשהו סוראה» העבראב תחאו םיכרכ ינשב תחא :'כא 750 -ב תואצוה יתש בייחמ הזוחה שילש,דיה בתכ תריסמ םע שילש הומ,קנרפ 1500 ל עבקנ םיש.םיכוכ.הנש יצח רובעכ ראשהו םישדח השלש רובעכ םלועה לכב תיתורפסה תונותעה.רבולפ תומל הנש םישמה רבולפ בטסוג לודגה יתפרצה ןקיאזורפל םירמאמ הברה ןורחאה ןמזב השידקמ.ותומל הנש םישמה תואלמ לגרל התע ועיפוה,הכ דע ומסרפתנ אלש,הבונזק לש םיבתכמ האמ.ונלימב דחוימ ץבוקב החינה,יבב אל הז התמש,סנרפ לוטנא תנמלא.סנרפ לוטנא תשורי.סירפ תיריעל,תיתורפסה ותשוריו הלעב תירפס םע דחי,הנוה לכ תא ךרע םירפב םילודגה םייתפרצה םילנרו'זה דחא.עזגה תריקח,תאזה הטיקנאה רבחמ.דאמ תוניגעמ תואצותל הנממ תופצל שיש,הטיקנא םירפוסה לש םאצומ םד תבורעת וזיאמ עובקל שקבמ,ןמרונ 'זרו'ז רקבמה תורפסה תודלות ליבשב רמוח ונחי יכ,הצור אוה ;םימסרופמה םייתפרצה.םנורשכ לש תיגולויזיפה תוהמה תריקחל ןניר,וגוה רוטקיו.םילודג םירפוס המכ דבכ הז וקסע וז המילבודפב םה םהיתוריצימ המכב םנמאו.וז הלאשב ולפט ינרדומה די'ג ירדנא ךאו,הקיכיספל עגונב תוחנה המכ יריל םיאבו םהלש םדה תבורעת לע םירבדמ.םדירוה לש םדה-תבורעתמ םיעבונה,םהלש תונוכתלו גזמל םירפוס המכ לצא.תיסורה תורפסה וז המילבורפל השידקמ בר םוקמ.תורוד ירודמ ואצומש ינעוצהו ירטטה,יטאיזאה דוסיה אצמנ םימסרופמ םיסור יפואה תא ןייצשכ,תונינעמ תועד הברה הז אשונ לע עיבה יקרוג םיסקמ.תיסורה הריציה לש יטאיזאה תכרעמ ירבד יפל,ןנהש,תונושארה תובושתה הנמסרפתת בורקה ןמזב.דאמ דע תונינעט,יתפרצה ןותעה תודוא לע הטיקנא ךרע ינש יתפרצ לנדו'ז.די'ג ירדנא לע הטיקנא תפרצב ראפ בורב םיגגוחש,םיששה ותדלוה םוי תגיגח םע רשקב,די'ג ירדנא ת!רחא תוצראבו רמואה,סויטרוק טרבור טסנראמ הטטיצ תכרעמה האיבמ הטיקנאל אובמב תואב ךוסבל,המשנה לש השדח ץראו שדח םדא הלג,השצינ ומכ,די'ג יכ :הסיקנאה לש תולאשה?רייג לש ותוישיא לע ךתעד המ (1 ך אפוג ךילע די'ג עיפשהש,העפשהה יהמ (2 ןובשחב איבהל אל םא,די'ז לש ילסרבינואה יפואה אטבתמ המב (3?ולש תוילותקה תא? דיתעה שיא תא רוציל די'ג לש וחכב שי יכ תתא ןימאמה (4 "םינזאמ"? םימתוח ף?א דוע ושכר This content downloaded from on Sat, 18 Jun :01:41 UTC

17 15 םינזאמ (זינ)ז ןוילג התע םיברמ תינמרגה תורפסב,ןילבד דירפלא לש שדחה ןמורה."רדנסכלא רככ-ןילרב«:ןילבד ררפלא לש שדחה ןמורה לע בותכל רפסה ןכות.פוקרביב ץנרפ בותרה-לכור ןומהה ךותכ טושפ שיא אוה ןמורה רובג םוי ייח תופילח ךותב שחרתמ לכה.םייחה ןמ איצומ אוהש השקה חקלה אוה תיתונמא תוילאירב.סיטושפו םיחיכש :ה תוערואמה,לודגה ךרכב רשא םוי רבדמו רתס תונפ הלגמ,םיחדנה ךרכה ירברפמ הנומת ןילבד רצוי הקזח הלא םדא ינב לש םנושלב תובר םינש ךשמב ךפא,תיחרזמה ןילרבב םילוח-תפוק אפורכ,ןילבד..יתיונמא שובל םהל ןתנ התעו םיחדנה םירברפה ייחמ םימשר היליא התע םייסש,שדחה ןמורה םש אוה,'םיליבומוטואה ייח«םינושה םילוגלגה לכ תאו ליבומוטואה תווהתה תא ראתמ הזה ןמורה.גרובנרא ילאיצוס עצמ ןמורל.תשויחה-תיב לא הרזח בש אוה רשא דע,וילע םירבועה תריצי םשל וב םישמתשמש,לוצנה לש םומזינכימה לכ תא ראתמי^אוהו,ןיידע הגוהנש םוקמב,ליזרבב גו'צואוקה יעטמ רואת דאמ ןינעמ.ליבזמ#ואה.םידבעה תטיש,ח 5 לתב ולש תולעופה תושפנהש,הזחמ רבח קרדלו לדש יתפרצה ררושמה.הזה ץיקכ זירפב גצוי הזחמה.םירבג קר םה ףירש ילגנאה רפוסה לש "םידודנה ץק«הזחמה הזחמ תחלצה ןמ תאצל היה דיתע הזחמה.ןודנולב םעפ תואמ שמחמ הלעמל רבכ גצוה הפוקה לע רעחשה 'להקל רבדה עדוהב ךא.ז.ש לירפא ףוסב ראוטרפרה וגיצה "םידודנה ץק" תא.הזחמה תגצהב ךישמהל וחרכוהש דע,םע בורב,דרפס,תפרצ,היבנידנקס,הירגנוה,היקבולסוכ'צ,תירבה תוצראב,זנכשאב תוצראב הזחמה תא וגיצה ןכ ומכ.הינימורו הירגלוב,היסור,ןפי,הירטסוא,זנכשאב,הקירמאבו הילגנאב סופדב רוא האר הזחמה.תידוהיה הפשב תירבה דחאב םיכשמהב הנושאר ספדנ הזחמה.תויבנידנקסה תוצראבו תפרצ.הדשה ירעב םינותע המכו המכ ידי לע ספדנו רזחו םיינודנולה םינותעה רתויה םוגרתה דעב סרפה תא וז הנשב ןתנ ינלופה ן"אפ בולק םוגרתה דעב.ןיזאק לופ יתפרצה רפוסל--תרחא הפשל ינלופ רפס לש בוט.ףוהנזיו ףסוי ררושמל "המלעהו לבצה" רופסה לש ןיוצמה La stampa יקלטיאה ןועובשה.רתויב לודגה יקלטיאה םרפה הריציה דעב תויקלטיא תוריל םוכסב יתורפס סרפ עבק ונירוטב עיפומה רתויב לודגה יתורפסה סרפה והז.תנשה בתכתש רתויב הבוטה תיקלטיאה.הלוכ הפוריא לכב רתויב לודגה לבונ סרפ ירחאו,הילטיאב 10 ריחמב םילוז םירפס האיצומה,תמסרופמה םלקיר תאצוה תוריצי המכ םהיניב,רפס םיפלא תעבשמ הלעמל האיצוה רבכ,דחא לכ םיגינפ םלועה תורפסמ תובושח אל הז םסרפ ולוכ םלועה לכב תוירפסה לע תנינעמ הקיטסיטטס,תוירובצ תוירפס 1038 תואצמנ םלועה רודכ לכב.סירפב יתפרצ ןותע רבכ 100 לש רפסמב הינמרג תדמוע הנושארה הרושב.םיכרכ ןוילימ 181 תוליכמה ןוילימ 19,8 -ב תפרצ תספות ינשה םוקמה תא.םירפס ןוילימ 29,6 ו ת.ירפס םלועה לכב רתויב הלודגה הירפסה.הילגנא תספות ישילשה םוקמה תא.םיכרכ הירפסה.םיכרכ ןוילימ יצחו העברא םיאצמנ הבש,סירפב "תימואלה הירפסה«איה.ךרכ ןוילימ 4 הליכמה,דרגנינייב איה הינשה םסרופמה הזחמה תגצה תא הרסא תיטיבוסה הרוזנצה.תודגנתמ תועד.תינו-צולוביר-רטנוק הריציכ ותוא הנייצב,"םיעשופה«רנקירב רדנסכלא לש תינלופה תונותעה ידי לע ןייוצ,'חולבו השרוב גצוהש,הזחמ ותוא יכ ]ינעמ.ינלופה רובצה לש םיינגרובה םיגוחב הרעס ליטהו יטסינומוקל.א ןלק תטיסרבינואב תונמאה תודלותל.פורפה.גיודול לימא דגנ רשא םיפוריסה תא חיכוהו גיודול לימא דגנ הפירח תרוקבב אצי ןמקנירב.ולש תוירוטסיהה תויפרגונומב הבכשהה ןוירטסינימב הובגה דיקפה,וקניפסק.יניטלה בתכה תלומעת.היסו-יב יניטלה בתנה תא גיהנהל ןויערה תבוטל הבר הלומעת להנמ,הבקסומב ברקל ידכ וב שיו רתוי טושפו לק אוה וקניטסק ןעוט יניטלה בתכה ןוחצנב בושח םרוג שמשל יניטלה בתכה לולע הזמ ץוח.ברעמה לא היסור תא.תימלועה הכפהמה.ריע ייקי םירפסו םיחותפ ובנגנ דירדמב תיממעה הירפסה ןמ רתויו סקול לש 5,רריד לש 5,טדנרבמר לש תשוחנ-יחותפ 57 םהיניב אל הז האצמ תינמרגה תשלובה.הרשע שמחה האמהמ םילבנוקניא םישלשמ דחא אוה בנגה יכ,חכוה.ןילרבב דחא תוקיתע רכממ תינב הבנגה תא רבכ תיממעה הירפסה להנמ וירוטפ תא שיגה הז םע רשקב.הירפסה יריקפמ.ןידאמ.ר.פ,ללוהמה גולטנורסה תוערואמו םירפס,םישיא.ץיבונועמש.ד ינתכ לש יעיברה ךרכה סופדל רסמנ,יריבד" תאצותב."םישחנה תיבב" המיאופה תאו ירבדמל רבדממ עסמה יריש תא ללוכ הוה ךרכה תודלות» לש ישילשה קלחה תא סופדל הרסמ "ריבד» תאצוה.םירפס ינשב אצי הז קלח.רבוחל.פ תאמ 'השדחה תירבעה תורפסה תורפסב ימואלה ןויערה תחימצ תישארמ הפוקתה תא ללוכ ןושארה רפסה 'ןאמשירפל רפסב םישדקומ םילודג םיקרפ."הריעצה ונתריש» דע השדחה.קילאיבו םעה-דחא.ילדנמ "תומהבה רפס» לש ינשה קלחה עיפוה,ביבא-רת,»תונמא» תאצוהב.יקסבטס השמ תאמ ילעופ תגלפמ ןוחרי,»הדובעה תודחא» לש 'א תרבוח דואל האצי.א הריקחה תדעו לש ןובשחו ןידה,בורוזולרא.ח :הנכתמ.לארשי ץרא ץראב תועקרקה!ינקב תורומתה,יקסבונרג.א ריד םייולתה םינגה,ינויצ תכובסתה,טוג.ט.ג םלועה תואלקחב םידוהיה,ןיפור,א ר"ד לארשי םיברעה ןוטלש תפוקת,ףסא.ם - ודוהב לעופה,לגנטרופ רדרש תידוהה ץיבונועמש.ד המחלמה רחאל םינימראה,דווש.מ לארשי ץראב,.תוריקסו תופקשה טילפה.גייווצ ןאפטס (תיטסרד המיאופ) המלש תבהא ץבוק עיפוה *תינודרוג«ינינעל תילארשי-ץואה הצעומה תאצוהב,ןודרוג.ד.א תאמ םירישו תומישר,םירמאמ ואב ץבוקב,'רעונה ךרד» םשב (א),גנילרטמש.ד,ריפוא.ד,ךונח.ג,רקינאיבול.פ,קנבדנז.י,ןמגרב וגוה.דועו םדורב.א,רגניז םירמ,יתמא ןב יול.ןודרוג לעי ןוסלנצכ ךורב תאמ םיריש רפס עיפוה קרוי-וינ "ןגוע, תאצוהב.בולוביר םחנמ תאמ המדקה םע "רנה רוא"ל םשב םעסמ ול ךרענ סירפב יקסבוחינרשט לואש ילש ורוקב םע בר להק.ותרישל שדקומה ףשנ םירבעה םירומה תורדתסהו י"אה ןודעומה,קינשיוו ואשנ םימואנ.זזה.ח היה שאר בשויה.ףשנב ףתתשה ןווגמו ארק תורעוס תואושתב לבקתנש ררושמה.יקציבוכויזו ןייטשרוב,יקסנולש םוגרת ךותמ םיעטק םג,"ןורושיב יהיו»,"יקחש»."הניגנמ" ויריש תא."םיליא» טוטיטסניאב רוסיפודפ היהש יס.ןוראב םולש ר"ד ירבעה דפוסה "היבמולוק«תטיסרבינואב תירבעה הרדתקה רוסיפורפל הנמתנ,זייו ר"ד לש.ל"ז רלימ ןתנ חינהש ןרקב הדסונ וו הרדתק.קרוי-וינ שרדמה תיבב ריכזמל הנמהנ ןומיסקמ.ב.ש ירבעה רפוסה -.יסנסניסבש םיימרופירה םינברל םיאנותעהו םירפוסה תדוגא תא הרשיא תינלופה הלשממה השמו ןמטפה ףסוי,גרבניו.ז.צ םה הדוגאה ידסימ.ןילופב םיירבעה וב שיש םוקמ לכב םיפינס חותפל הדוגאל תושר שי ןונקתה יפל.ןייטשדלפ.םיירבע םירפוס הרשע תפסכנה המרה לע וותעה תא דימעהל ידכ This content downloaded from on Sat, 18 Jun :01:41 UTC

18 י (ז"נ)ז ןוילג םינזאמ 16 שדחה רפסה ץ"דת יא קלח.הירוטסיהה לש המעט.יודדונ סכמ םוגרת,"הפצמ" םירפס תאצוה,'ד םירחבנ םיבתכ,יודדונ).חבוחל.פ תכירעב,ןייטשבולב.י ר"ד לש ןושארה קלחה ונינפל.תירבע תומדב לארשי רצואל בש יודרונ *םימכסומה םירקשה«לעמ טולה תא ןונשה רקבמה ריסהש ירחא.וינוקז רפס *םיסכודדפ"ב הפוריא ילילא ןיב חדנה חרזמה ןב לש וגהל תא ךפשו ןומדקה ירבעה רסומה לש טפשמה סכ ינפל עבות אוהשכ '"תונונתה"בו 'רקבמ לש תונקפסבו יאנק לש המזגהב הילכיה תא םרוהו הרוהטה תונמאה תא הירוטסיהה ןיא'אל?עדמ איה םאה?יהמ הירוטסיהה.הירוטסיהה חותנל שגנ אוה ובל ירוהרהמ האורה ןוירוטסיהה חורב םיפהתשמה *םירקמ לש בר ברע«אלא יודרונ הברמ רפסה לש םינושארה ם-קרפה תשולשב.םוקמהו ןמזה יאנת יפל ןהש ומכ רבעה תודבוע תכרעה ידיל עיגהל תורשפא ןיא יכ 'תוחכוהב וידיב תררופתמ הירוטסיהה.*עדמה«לש רדהנה םשל הכוזה תונקידה תדמב תורגסמב תונתינה ןהיתויתמא לע םייקלחה היגולויצוסה יעדמ רפסמל ןיב עלבנו ותואג אסכמ דרוה *דוע יספאו ינאה«תיזה זוחאה םדא עוצקמה תשרומ םדאל' שי תחא הלוגס קר תרכינ תילכת ןיאלו רפסמו ףוס ןיאל םירוציה ודבעשמו עבטה תא שבוכה אוה הב םיכורכה םירוסיה לכ לע תעדה ץע ירפ רכינה םעטה השעמל איה וז תולגתסה תדובע".וילא ולגתסהב וייח יכרצל.*המודק העד ילב הירוטסיהה לש יללכה ךלהמב תולגל רשפאש ידיחיה הרבחה תורוצ חותנל ונינפל חנומה קלחה לש םינורחאה םיקרפב רבוע יודרונ םדוק האור אוה הב םג הנידמב - רקיעבו,הירוטסיהב תוטלבתמה תישונאה וא 'ךלמ הז היהי םורעהו קזחה ןוחצנ תאו ןוטלשל םירציה קחשמ תא לכ.םימימח םינומה גיהנמו חדה רצוי ןואג וא רוטטקיד תאמ תונומת 14 ףוריצב,ותרהצהו וייח,רופלב סמיג רותדא תאצוה,ןמנייטש א י"ע ךרענו ןקתוה,ןיקסלופ-ירעי.י.ץ"רת,ביבא-לת,"םימחולו םימלוח" ףיסאל לקו רשפאש המ לכ ה-המ דע ףוסאל הזכ רפס לש ודיקפתמ ז''יבו המדקהב.ונינפל דשא רפסה אלממ הזה דיקפתה תאו ןודנה אשונה לע לש ויתודלות תא םידומע 154 לע ונינשל רפסה ריבעמ תונומת ד"יבו םיקרפ ץילמו הזרכהה לעב רופ 1 ב תא רקיעבו תועדה הגוה תאו יאנידמה תא,רופלב אוה) םידרולה תיבב שא םיירוטסיה םימואנ םאונה תא,תונויצה לש הרשי.ולא ויעמוש לש הנבההו הלכשהה-תדמ תא ידמ רתוי ךירעה אל ומצעב :החישב רופי-ב אטבתה הזה תיבב תינויציטנא הטלהה םעפ הלבקתנ רשאכ רישע ןכ ומכ,סיפוצה-רה לע וא םימואלה רבחב םאו lords)...the foolish לארשיב ותומ רחאל רופלב לע הכרעה ירבדו רופלב תזרכה דה לע רמוחה אוה הפ עלבומ אוהש,רושלב לא ינרק.י לש וריש ומצעל הכרב עבוק.םימעב :רפסה שארב סג ילואו ומצע ינשב ןינעכ אובל ךירצ היהש םוקמב,רמוחה ראשב הרידאה היז;טין? ם# תווןטור רשאו םימעל סנ זהמו?ור# 1 מ? 'ךלעפמ ןואג?.הךיש,ך ןואגב ריפסק# טקליו תורה-ליצאו ששנה-ליצא רופלב :תוירקיע תומינ יתש רפסב תומוה תיגרט הבהא התואמ תצקמ וו ןומיא-תרמוש הבהאב שי...לארשי-בה-א ר שלבו לרוג יהיו.הימי ימדב התומ ירחא ושפנ-תשוריאל וייח ימי לכ רמשש זרהא ףקומ וננורכזב דימת ראשי הזרכהה לעב היהיש המ הזרכהה לש הדונתה,הלאה םיטושפה םיפדב טבלתמ הז לכמ המ-ץמשו,שא הגונו דובכ יננעב " ריעי ןיקתהש הול הדות ריכהל יארוב שי םהמ שגפ לכ תרסה לעש יבתכמ,תוקיתע תובותכ,תוירוטסיה תודועת ללוכ,םילשורי יזנגמ.ץ"רת םילשורי,'ז תרבוח.יק םבייא ר ג סחנפ תאמ 'וכו םש-ישנא ךוו-ב ןינע-בר רמוחב רתויב הרישעה ייו,א איה וו הנורחא תרבוח יזנגמ) םינוש תומשבו תונורחאה םינשב.ג איצוהש תורבוח תורשע-תורשע ייח,םילשוריו ןויצ תונב,ןורכז ינבא,םינושאר םיבבוחל ןורנז,םילשורי אל םאה?הזה רוזפה המל :איה.הלאשה.(יוכו רבעה יזנגמ,םילשוריב םיארקה,עובק ידוירפ ןפואבו דחא םש תחת ויתורבחמ הא איצוה וליא רתה ןוכנ היה לש ויתומישר ןמצעל הכרב תועבוק וז תרבוחב ן ןועבר וא ןוחרי תרוצב םא רבעה רודב םילשורי ישיא רואת םהב שיש,םילשוריב םיקיתוה םירפוסה דחא 'ר ןמלז 'ר«לש סופט ותוא רכזי) םילשוריב הלכשהה ימודמד ת שאר םגו תוררוב ימד לבקל טלחהב ברכמ,ם-יפ-לבקל-תנמ-לע אלש ןקסע,*סיטוחנ סיכב בחות אוה «החפה לא ארקנ אוהשכו,עובשמ הלעמל וב למעש טפשמב.(הרומח איגוסב ןורדסמב םיתניב ןייעמו 'תיאוואשראוו הנטק הרנג» ודגב וילא בינינעמ םיבתכמ םימסרפתמ ןובנ קחצי 'ר ידרפסה ןטייפה לע המישרב f^;.v וקלחבש,תרבוחבש ירוטסיהה רכוחה רקיעב בושח.בולוקוסו הדוהי-ןב תאמ.הנושארה םעפב הפ םסרפתמ אוה H. G. Wells: Die Weltgeschichte in 580 Bilder. Paul Zsolnay vertag. קרו ךא,תונומתב תיללכ הירוטסיה איצוהל :הפי ןויער בוש והז ח"י ןב יודרונ תלבוקמה הירוטסיהה לש יעדמה ךרעה תלילשבש תונקפסה לכ םע ומב 'הירוטסיהה בויח םושמ ןהב שיש תונקסמל םג תאז-לכב יודרונ עיגמ םג ףוסב יודרונ אצמ ןכא.יבויח דוסי דימת שי תוילילשה ויתופקשה לכלש "!הירוטסיהה לש המעט" תא ןייעמ היצקודורפה.הבר הנבהב תונומתה ורחבנ תמאבש אצוי.טסקט ילב «תונומתב דע םיקלח הנומשב רבועו םדאה תויה ינפלמ וכרדכ ליחתמ סלו.דאמ הבוט ליכמ רפכה ףוג רפסה ףוסב ןינעמ רואב שי הנומת לכל טעמכ.הלא ונימי.רפוסלו ןוירוטסיהל,הרומל הבוט הנתמ יהוז,111 םירואבהו םידומע 575.ב חמצ.ש יארחאה ךרועה This content downloaded from on Sat, 18 Jun :02:11 UTC

19 תוצופתב "םינזאמ" תונכוס המיל הינלופ תירבה תוצרא "הירומ", str. Canal ן 8 "ר ב ע" 46 י 6 Tiomackie ("הרזע") תוברת השרן Lukslo g-ve 8.קרוי-וינ הנבוק תימורדה הסירפא הדנה הינמור "םיקרפ" Haymatfs Book Art Shop Antini 54 ןיבור.ל str. 37 Jimmohds טשרקוב av. 412 Spadina וטנורוט גרובסינדוי הילגנא הינמרג הניטנגרא רקיתפא.מ ןיבור קילרוג.ל.י 42BeanmoutSouaremilend1 Kantstr. 46 Del-Buen Orden U. T;60 Cabalhto 3546 jp ןודנול גרובנטולרש-ןילרב 014! סירייא-סונאוב j IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIIIHIIIIMIIIIHIIII!III1 IIIM ןבסעי ןורכזו ןויצלךושאר יבהי ]"יחרזמ למרכ" :תוניטצהו דובכ תותוא 1900 זירפ 1897 גרובמה 1911 ונירוט ]906 הניו הבקסומ ןודנול ילבמוו 1926 ביבא-לת ופי רקילו קרא,קאינוק,ןיי j ןודנול שטידרוש "ןיולפ" תרבח הילגנאב :הפוריא לןררריד דרשמ?! היקבלסוכ'צב ןילרב-הינמרגב.ףניג - הירציושב י "IJ lu י " lw lmj.גיצנדב.השרו - הינלופב.הניו - הירטסואב.סקורב לארשי"ץרא,ןויצל-ןושאר.םורטשמא-דנלוהב.ןגהנפוק '"למרכ" תרבח-הינדב *-י"-ייי- =.סריא-סניוב - הניטנגראב.קרוי-וינ-תירבה תוצראב P~ -א f ilr ijdldl D 3 JU וריניז-יד-ויר - היליזרבב ^,םילשורי - "יחרזמ למרכ" תרבח - לארשי-ץראב :היסא,הירדנסכלא,וריהק "יחרזמ למרכ" תרבח םירצמב.ה^י!פ.תוירבעה תובשומה לכו תפצ 'הפיח 'ופי 'ביבא-לת.גרובסינהוי.לוסנרט הרוסנמ 'ץאוס 'ריעס-טרופ,ב^ת,-,שמד,תוריב_"יזןףזמ למרכ, תרבח - הירוסב.ןרובלמ ]הילרטסוא.ייבמוב _ ודוהב.סגניטסה.דנלקוא :דנלז "נ.יאהגנש - "יחרזמ למרכ- תרבח - קוחרה חרזמב!וןןןןןןןןןןןןןןןןחןןןןןיןןןןיןיץ"י"וווזווווווווווווווווווווווו/וווווווווווווווו""וו" ^limtuhhlhiiiuihiiuminuinawlimillf This content downloaded from on Sat, 18 Jun :02:40 UTC

20 :רואל ואצי יודרונ סכמ n'k הירוטסיהה ;המעט ןיטשבולב בקעי ד"ד םגרת II :םינינעה ןכת הירוטסיהה תיפוסוליפ התביתכו הירוטסיה תדוקנמ הירוטסיהב תולכתסה תלבוקמה הרבחהו דיחיה עבטב םדאה ודבל םדאה תואר :י"אמ 240 ךרוכמ,םימתוחל רפסה ריחמ =; ןודנול קיג " " חריה תעקב ןמסורג ןבואר םוגרת,ןמור אבה שדוחב עיפוי ב"ח י"אמ 155 ךרוכמ,םימתוחל רפסה ריחמ ווו ווו תירבעב רואל ואצי ~ $ "הילעה תכרב".ק"פא לש ישארה להנמ יןיפ 1 ה T תאמ י",.. '11 "' - תופתתשה ץראל ירבעה ןוהה תמירז ךך ({{ /// תואצוה הלשממה תוסנכהב םידוהיה ^ ש םהיתוסנכהו םיסמה תטיש הלשממה / לימ 100 ריחמה ; '} ווו ווו "הלפהו תירבעה תובשיתהה" ן יקסבלימס השמ תאמ :התחבשהל ךרדהו י"אב תואלקחה בצמ 11/ III לודג - בושיה תופיפצ - עקרקה תולעב - דבועמה חטשה /) { תואלקחה בצמ -- תיברעה החלפה - םייברעה לצא תוריפה.. / המילבורפה ןורתפ - תיאלקחה תולשחנה תובס י"אב ללכב III ill.חלפה ייח לע תירבעה תובשיתהה תעפשה - חלפה לש ןןן :תירבעה תובשיתהה התשעו הלעפ המ {J{ -וקנב הרשכהו הארבה תודובע -- תונשיה תובשומה תוחתפתה III * בושיה תולועפ הלשממה תוטנכהב תופתתשה - תושדח תוד III III ", III ן)ו חותפב ירבעה בושיה תולועפ תונסדרפה חותפב ירבעה Ct ןןן {{{ -תהה - םירפסמה רואל "לושנ-ה תלילע ללכב ייאב תואלקחה III םינשה רשעב תומדק.תונורחאה III }}I לימ 100 ריחמה ) '{{.37 יבנלא בוחר ביבא-לת "רפשה ןכמל" הרשמנ תישארה הריכמה " ווו ^111 הלוגב "םינזאמ" ימתוח חולשמב זרדזהל םישהבתמ הינשה הנשל המיתחה ימד "ף תירוטסיהה הדעוה תאצוהב "תוילג v ו ב ק" תירב לש הריכמל אצמנו רואל אצי תופידר תונש רשע העונתה לע תורזגה תלגמ תיטיבוטה היסורב תינויצה רפיצנצ ל תא- :םיקרפה תומש תכפהמ ירחא תימואלה תוררועתהה.1 תימואלה הקיטילופה תודוסי.2,ראורבפ קואב יביטרטסינימדאה ןודזה. 3,תיטיבוסה תופידרה תישאר תנשב' הניאר.6,תרתחמה ףס לע.5,הלודגה היסורב היצקסבי.7.תיטיבוסה היטמולפידה תולובחת...םירסאמ,םירסאמ,םירסאמ.8,תגרטקמ םשב".10,תרתחמה ןמ החיגמ תונויצה.9 ירוסיו ףוגה ייונע.11,'תיטיבוסה תויקוחה םיניע תזיחא :13,הרזג ץראב.12,שפנה ;תופסוה.ערפנ אלש בוח.14,תעדה תבינגו.תורזה םילמה שוריפ.לימ 250 דב תכירכב ריחמה :םוליע ד ח א ו ם י ש מ ח ובו םידומע 276 ליכמ רפסה.םירפסה ינכוסו ירכומ לכ לצאו "הירומ" ס"ימב םיישארה םינכוסה לצא גישהל v A This content downloaded from on Sat, 18 Jun :02:40 UTC