Microsoft Word - mekorot-hezkat karka 1.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - mekorot-hezkat karka 1.doc"

תמליל

1 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כח עמוד א Page 1 of 9 YIJE 5770 Set 2 /מתני'/. חזקת הבתים, והבורות, והשיחין, והמערות, והשובכות, והמרחצאות, ובית הבדין, ובית השלחין, והעבדים, וכל שהוא עושה פירות תדיר - חזקתן שלש שנים מיום ליום, שדה הבעל - חזקתה שלש שנים ואינן מיום ליום; ר' ישמעאל אומר: ג' חדשים בראשונה, ג' באחרונה, ושנים עשר חדש באמצע - הרי י"ח חדש; ר"ע אומר: חדש בראשונה, וחדש באחרונה, וי"ב חדש באמצע - הרי י"ד חדש. א"ר ישמעאל: בד"א - בשדה לבן, אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו ומסק את זיתיו כנס את קייצו - הרי אלו ג' שנים. גמ'. אמר ר' יוחנן, שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים: מנין לחזקה ג' שנים? משור המועד, מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות - נפק לי' מחזקת תם וקם ליה בחזקת מועד, ה"נ כיון דאכלה תלת שנין - נפק לה מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח. אי מה שור המועד עד נגיחה רביעית לא מיחייב, ה"נ עד שנה רביעית לא קיימא ברשותיה! הכי השתא, התם מכי נגח שלש נגיחות הוי מועד, תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כח עמוד ב ואידך, כי לא נגח מאי לשלם? הכא כיון דאכלה תלת שני קיימא לה ברשותיה. אלא מעתה, חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה, אלמה תנן: כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה! טעמא מאי? דאמרינן: דלמא כדקאמר, השתא איהו לא טעין, אנן ליטעון ליה? מתקיף לה רב עוירא: אלא מעתה, מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה, דומיא דשור מועד, מה שור המועד - בפניו בעינן, אף הכא נמי - בפניו בעינן! התם +שמות כ"א+ והועד בבעליו כתיב, הכא חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה. ולר"מ דאמר: ריחק נגיחותיו חייב, קירב נגיחותיו לא כ"ש, אכלה תלתא פירי בחד יומא, כגון תאנה, ליהוי חזקה! דומיא דשור המועד, מה שור המועד - בעידנא דאית ליה הא נגיחה ליתא להא נגיחה, הכא נמי - בעידנא דאיתא להאי פירא ליתא להאי פירא. אכלה תלתא פרי (בתלתא יומי) +מסורת הש"ס: [ביום אחד]+, כגון צלף, ליהוי חזקה! התם פירא מיהא איתיה, ומגמר הוא דקא גמר ואזיל. אכלה תלתא פירי בתלתין יומי, כגון אספסתא, ליהוי חזקה! היכי דמי? דקדיח ואכלה דקדיח ואכלה, התם משמט הוא דקא שמיט ואכיל. אכלה תלתא פירי בתלתא ירחי, כגון אספסתא, ליהוי חזקה! מאן הולכי אושא? ר' ישמעאל, לר' ישמעאל הכי נמי; דתנן, רבי ישמעאל אומר: בד"א - בשדה הלבן, אבל בשדה אילן, כנס את תבואתו ומסק את זיתיו וכנס את קייצו - הרי אלו ג' שנים. לרבנן מאי? אמר רב יוסף, קרא כתיב: +ירמיהו ל"ב+ שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום, שהרי נביא עומד בעשר ומזהיר על אחת עשרה. א"ל אביי: דלמא התם עצה טובה קמ"ל! תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף כט עמוד א דאי לא תימא הכי, +ירמיהו כ"ט+ בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פרין מאי קאמר? אלא עצה טובה קמ"ל, הכא נמי עצה טובה קמ"ל; תדע, דכתיב: +ירמיהו ל"ב+ ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים! אלא אמר רבא: שתא קמייתא מחיל איניש, תרתי מחיל, תלת לא מחיל. אמר ליה אביי: אלא מעתה, כי הדרא ארעא, תיהדר לבר מפירי, אלמה אמר רב נחמן: הדרא ארעא והדרי פירי! אלא אמר רבא: שתא קמייתא לא קפיד איניש, תרתי לא קפיד, תלת קפיד. א"ל אביי: אלא מעתה, כגון הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא דידהו, הכי נמי דלאלתר הוי חזקה! וכי תימא הכי נמי, אם כן, נתת דבריך לשיעורין! אלא אמר רבא: שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטריה, תרתי ותלת מיזדהר, טפי לא מיזדהר. אמר ליה אביי: אלא מעתה, מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה, דאמר ליה: אי מחית באפאי הוה מיזדהרנא בשטראי! דאמר ליה: חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לה עמוד ב חזקתן שלש שנים מיום ליום וכו'. א"ר אבא: אי דלי ליה איהו גופיה צנא דפירי - לאלתר הוי חזקה. אמר רב זביד: ואם טען ואמר לפירות הורדתיו - נאמן. וה"מ בתוך שלש, אבל לאחר שלש לא. א"ל רב אשי לרב כהנא: אי לפירא אחתיה, מאי הוה ליה למעבד? א"ל: איבעי ליה למחויי.

2 Page 2 of 9 YIJE 5770 Set 2 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף לו עמוד א העבדים וכו'. עבדים יש להם חזקה? והאמר ר"ל: הגודרות אין להן חזקה! אמר רבא: אין להן חזקה לאלתר, אבל יש להן חזקה לאחר ג' שנים. אמר רבא: אם היה קטן מוטל בעריסה - יש לו חזקה לאלתר. פשיטא! לא צריכא דאית ליה אימא, מהו דתימא: ניחוש דלמא אימיה עיילתיה להתם, קמ"ל: אימא לא מנשיא ברא. הנהו עיזי דאכלו חושלא בנהרדעא, אתא מרי חושלא תפסינהו והוה קא טעין טובא; אמר אבוה דשמואל: יכול לטעון עד כדי דמיהן, דאי בעי אמר: לקוחות הן בידי. והאמר ר"ל: הגודרות אין להן חזקה! שאני עיזי, דמסירה לרועה. והא איכא צפרא ופניא! בנהרדעא טייעי שכיחי, ומידא לידא משלמי. תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מא עמוד א מתני'. כל חזקה שאין עמה טענה - אינה חזקה. כיצד? אמר לו: מה אתה עושה בתוך שלי? והוא אמר לו: שלא אמר לי אדם דבר מעולם - אינה חזקה; שמכרת לי, שנתת לי במתנה, אביך מכרה לי, אביך נתנה לי במתנה - הרי זו חזקה. והבא משום ירושה - אינו צריך טענה. גמ'. פשיטא! מהו דתימא: האי גברא מיזבן זבנה ליה האי ארעא, ושטרא הוה ליה ואירכס, והאי דקאמר הכי, סבר: אי אמינא מיזבן זבנה לי האי ארעא, אמרי לי אחוי שטרך, הלכך לימא ליה אנן: דלמא שטרא הוה לך ואירכס, כגון זה +משלי ל"א+ פתח פיך לאלם הוא, קמ"ל. (ענ"ב סימן) רב ענן שקל בידקא בארעיה, אזל הדר גודא בארעיה דחבריה; אתא לקמיה דרב נחמן, א"ל: זיל הדר. והא אחזיקי לי! אמר ליה: כמאן? כר' יהודה ור' ישמעאל דאמרי: כל בפניו לאלתר הוי חזקה, לית הלכתא כוותייהו. א"ל: והא אחיל, דאתא וסייע בגודא בהדאי! אמר ליה: מחילה בטעות היא, את גופך אי הוה ידעת לא עבדת, כי היכי דאת לא הוה ידעת, הוא נמי לא הוה ידע תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף מב עמוד א מתני'. האומנין, והשותפין, והאריסין, והאפוטרופין - אין להם חזקה. לא לאיש חזקה בנכסי אשתו, ולא לאשה חזקה בנכסי בעלה; ולא לאב בנכסי הבן, ולא לבן בנכסי האב. במה דברים אמורים - במחזיק, אבל בנותן מתנה, והאחין שחלקו, והמחזיק בנכסי הגר - נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה. חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף כח עמוד א חזקת הבתים. פי' כל החזקות הנזכרות בכאן הם חזקה של ראיה דאוקמוה במקום שטר ועדים, ואין זו חזקה דקנין הנזכרת בנכסים שיש להם אחריות ואינן דומות זו לזו כלל, דאילו חזקת קנין הוא תיקון בגופה של קרקע כדתנן (לקמן מ"ב א') נעל גדר וכו' הרי זו חזקה ואכילת פירות אינה קונה וכדבעינן למימר בפירקין, ואילו חזקת ראיה היא בהפך דתיקון אינה ראיה וכדאמרינן לקמן (ל"ו ב') מימר אמר כל שיבי דכרבא לעייל ביה, ואין חזקה אלא אכילת פירות בשופי כדרך שהבעלים אוכלים. חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף כט עמוד א אלא אמר רבא טעמא משום דשתא קמייתא וכו' תלת שנין לא מיזדהר וכו'. כך היא הגירסא בספרים הישנים, והכי פירושה שתא קמייתא או תרתי דאחזיק ביה אכתי מיזדהר בשטריה וכי אחזיק בה תלת גמורות תו לא מיזדהר, ובודאי דלפום הני טעמי דאביי ורבא רבנן לא גמרי משור המועד, ותרתי ותלת דאמרי דלא מזדהר זהו כשאכלתן בשופי כדרך שהבעלים עושין, והיינו דבעינן חזקה באכילת שלש שנים בכל מילתא כדרך תשמישם כדתנן במתני', והיינו נמי דמחאה בסוף כל שלש ושלש מבטלה חזקה, ומיהו צריך תלמוד מה ענין שיפסיד הלה קרקעו מפני שזה אין לו להזדהר בשטריה כיון דלית לן השתא לא טעמא דקפידא ולא טעמא דמחילה, והנכון דשורת הדין כיון שזה מחזיק בקרקע ואוכל בשופי גמור ויודעים הבעלים ואינן מוחין דין הוא שתהא ראייה

3 Page 3 of 9 YIJE 5770 Set 2 אפילו באכילה אחת כעין שהתפיסה ראייה במטלטלין, אלא דכיון דקרקעות ועבדים בני שטרא נינהו כי לא מחזי שטרא ריעא חזקתו, וכאומרת לבעלה עכשיו גירשתני שאינה נאמנת דאמרינן אחוי גיטך, אלא כיון דעברו שלש שנים לית ליה להזדהורי בשטריה איקיימת חזקתיה, וכן אמרו לפנינו (ל"ג ב') אי הכי ארעא נמי ומהדרינן ארעא א"ל אחוי וכו' כנ"ל, וכן פי' לפני מורי הרא"ה נר"ו. חידושי הרשב"א מסכת בבא בתרא דף כט עמוד א אלא אמר רבא תלת שנין מזדהר איניש בשטריה טפי לא מיזדהר, כלומר שזה יודע דטפי לא מיזדהר כי לא מיחה תוך שלש מיחזי כמערים לשתוק עד שיאבד זה ראיותיו, ובהכי סלקא שמעתא דטעמא דשלש שנים משום דתלת מזדהר טפי לא מזדהר, ואלא מיהו האי טעמא מיגד אגיד נמי באכילת פירות דהא ניר לא הוי חזקה וכן אפיק כורא ועייל כורא, וטעמא דמילתא משום דהאי טעמא דתלת מזדהר טפי לא מזדהר לאו כהלכתא בלא טעמא נקטינן ליה אלא בטעמא תליא, והוא משום דכיון דרובן של בני אדם מקפידין באכילת פירות של ג' שנים כאידך טעמא דרבא ובפחות מכאן לא קפדי אף לוקח זה חושש ונזהר בראיותיו כל שלש דמימר אמר שמא יבא היום או מחר ויערער עלי אבל לאחר שראה זה שותק כל ג' בוטח שלא יערער עוד ושוב אינו נזהר בשטרו, והילכך כל שאכל אותו שלא כדרך הבעלים כתפתיחא וא"נ לא אכל פירות שלש כניר ואי נמי לא נשכר באכילתה כגון אפיק ועייל כורא עדיין הלוקחין נזהרין דחוששין שמא לא חששו הבעלים לערער כיון שלא אכלו שלש פירות או שלא נשכרו באכילתה, והיינו נמי טעמיה דשמואל דאמר דדקל נערה אפי' בפחות מג' הויא חזקה דכיון שאכל פירות הראויין לאכול אותן בין שלש שנים בוטח דלא ימחה עוד, ומזה הטעם ג"כ הוא מה שאמר רבא בעצמו לקמן (נ' ב') גבי הא דאמר רב אשת איש צריכה למחות ואקשינן עלה ממתני' דקתני ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו, לעולם בבעל וכגון שחפר בה בורות שיחין ומערות דכיון שהזיק בקרקע לפניה והיא לא מיחתה שוב לא נזהר הבעל בשטרו, ואע"ג דאפי' דבי בר אלישיב דקפדי טובא לא הויא חזקה בפחות משלש שנים כשאר אנשים דעלמא, משום דכיון דרובן של בני אדם אין דרכן להקפיד כולי האי אכתי נזהר זה בשטרו שמא יטעון עליו שלא הקפיד כמו שאין דרכן של שאר בני אדם להקפיד אבל בחופר בורות שיתין ומערות אין שום אדם סובל כך שאין אדם רואה שמקלקלין קרקעו כולי האי ושותק: אמר רב חמא ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי, פי' שאע"פ שאכלן מפוזרות הויא חזקה, אבל שנת ההוברה לא סלקא ליה וכדאמרי' לקמן דלכו"ע ניר לא הוי חזקה: תוספות מסכת בבא בתרא דף כח עמוד א אי מה שור המועד עד נגיחה רביעית כו' - מכאן חזר בו רש"י ממה שהיה מפרש בב"ק (דף כג: ושם ד"ה ולא) גבי דפליגי אביי ורבא דאמר אביי תמול חד מתמול תרי שלשום תלת ולא ישמרנו בעליו אתאן לנגיחה רביעית ורבא אמר תמול מתמול חד הוא כו' דאביי סבר דעד נגיחה רביעית לא מיחייב ורבא סבר דחייב בנגיחה שלישית דא"כ הוה מסיק הכא גמרא דלא כהלכתא דקי"ל כרבא לגבי אביי וחזר רש"י ופירש דמשמעות דורשין איכא בינייהו וה"ר עזרא מפרש דודאי לכ"ע לא מיחייב עד רביעית אבל בהא פליגי דלאביי דמפיק נגיחה רביעית מקרא דלא ישמרנו אם נגח נגיחה רביעית ביום ג' לא מיחייב עד שיגח ביום רביעי דלא ישמרנו קאי אימים דומיא דתמול שלשום אבל לרבא דנגיחה רביעית לא כתיבא בהדיא אפילו ביום שלישי אם נגח נגיחה רביעית מיחייב. עד נגיחה רביעית לא מיחייב - תימה לר"י דמאי פריך הא הכי יליף משור המועד מה התם הוחזק נגחן שלש פעמים ה"נ הוחזק שתקן בשלש שנים א"כ משלש שנים ואילך קמה ליה ברשותיה ואומר ר"י דס"ד דמקשה דהכי יליף מה התם מכי נגח ג' פעמים נפק ליה מחצי נזק לנזק שלם ה"נ כיון שאכלה שלש שנים ולא מיחה נפקא ליה מרשות מוכר לרשות לוקח אע"ג דמילתא בלא טעמא הוא. תוספות מסכת בבא בתרא דף כח עמוד ב אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה כו' - תימה מאי ס"ד דמקשה דהיכי מצי לאוקמי בידיה כיון דלא טעין מידי וי"ל דהכי פריך כיון דילפת משור המועד מה התם בשלש נגיחות הוי בחזקת נגחן הכא נמי כיון דאכלה

4 Page 4 of 9 YIJE 5770 Set 2 שלש שנים ולא מיחה הויא בחזקת שלא ימחה עוד ובלא טענה נמי תהא שלו דאית לן למימר שמחל לו אי נמי הא דקא פריך למימרא דחזקה שלא בטענה תהא חזקה היינו כגון דאמר ליה מפלניא זבנתה דזבנה מינך אע"ג דלא אמר קמי דידי זבנה ולא דר בה אפי' חד יומא ולא ידע אי זבנה מיניה אי לא אלא דהכי א"ל תימה לרשב"א הא דמיבעיא לן בפ' כיצד הרגל (ב"ק כד. ושם) אי לאיעודי תורא אי לאיעודי גברא תפשוט מהכא דלאיעודי תורא הוא דקאמרי הולכי אושא מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות נפקא ליה כו' ואי לאיעודי גברא לא מייעד עד נגיחה רביעית דאז הוא מועד לעבור בהתראות דכשנגח נגיחה שלישית והתרו בו עדיין לא עבר על שלש התראות עד שיגח פעם רביעית וי"ל דסוגיא דהכא כמאן דאמר לאיעודי תורא והולכי אושא לא אמרו אלא דגמרינן משור המועד ולא יותר וילפינן משלש התראות דגברא ולא משלש נגיחות דתורא ועוד דלמאן דאמר לאיעודי גברא אין צריך שיהו מוחזקות לעבור בהתראות דאם כן עד נגיחה חמישית לא יחייב אלא צריך שיודיעוהו בכל פעם כשיגח כדי שישמור שורו ומכל מקום חיובא דשור תליא במה שהוחזק ליגח. אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהא מחאה - פירש ר"י כי היכי דילפת משור המועד דהוי חזקה בשלשה זימני הכי נמי נילף מה שור צריך העדאה בפניו ולא אמר קלא אית ליה ותועיל הכי נמי מחאה שלא בפניו אית לן למימר דלית ליה קלא ולא תהא חזקה אף על פי ששמע החזקה כיון דאין קול למחאה מה היה מועיל אם מוחה כיון שלא תגיע למחזיק מחאתו ואע"ג שמחאה באה לבטל החזקה וההעדאה באה לקיים מ"מ פריך שפיר והא דנקט מחאה ולא נקט חזקה משום דחזקה נשמעת טפי מהעדאה אבל מחאה אינה נשמעת יותר ובלא שור המועד הוי מצי למיפרך דלא תהא מחאה כדפריך אליבא דרבנן אלא כיון דיליף משור המועד ניחא ליה למפרך מיניה ומשני חברך חברא אית ליה ויש קול בין למחאה בין להעדאה אבל בהעדאה גרידא גזירת הכתוב הוא דאין נעשה מועד אלא אם כן מעידים בפניו אפילו יתברר לו באלף עדים שהעידו על שורו בבית דין. חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף כח עמוד א משור המועד. לא נתחוור לי מאי ענין זו לזו, אבל נראה שלכך הקישום לומר כשם ששור המועד כיון שנגח שלש נגיחות יצא מאותה חזקה של תמות אף כאן יצאה שדה זו מחזקה של מוכר וכיון שיצאת מחזקת המוכר עליו להביא ראיה שלא מכרה שהרי זה מוחזק ועומד. והיינו דאקשינן אי מה שור המועד עד נגיחה רביעית וכו', כלומר אע"פ שיצא מחזקה של תמות לא נכנס לחזקה של מועדות עד פעם רביעית, ה"נ לא נכנס שדה זו בחזקת הלוקחו עד שנה רביעית אע"פ שיצאת מרשות המוכר והיאך הוא נאמן לגמרי. והיינו נמי דאקשינן אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה תהוי חזקה, כלומר מאחר שיצאת מרשותו של מוכר למה צריך זה לטענה, הא ודאי אינו צריך לטענה אלא כשיש לו למערער עדים או הודאה שהיא שלו, וזו כבר יצאת מרשותו, ומפרקינן טעמא מאי וכו', כלומר אם לא לקחה זה ודאי מאיליה לא יצאתה מרשותו לפיכך צריך לטענה, שאם לא טען, לא לקחה, נמצאת ברשותו של ראשון. ותו אקשינן אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה. כלומר בשלמא אי לאו משור המועד גמרינן דלמא טעמא משום דטפי מתלת שנים קפיד אינש וכיון דלא קפיד ודאי מכרה והאי הא קפיד. אלא אי משור המועד מה התם בפניו בעינן דליעודי גברא אתי וכל שלא בפניו לא מיעד מימר אמר אי אמריתו לי הוה מזדהרנא ביה, הכא נמי נימא אי מחית בי הוה מזדהרנא בשטרי, ואיכא דקשיא ליה הכא מכדי הא קיימא לן דחזקה שלא בפניו הויא חזקה אמאי לא אקשינן חזקה שלא בפניו לא תהוי חזקה דהיא היא דומיא דשור המועד, ואיכא למימר בשלמא חזקה שלא בפניו דהויא חזקה לא קשיא ליה דמילתא דעבידא לאגלויי היא דעביד איניש לשאול לעוברין ושבין מי מחזיק בשלו, אבל מחאה דמיא לשור המועד וכל שלא בפניו לאו כלום הוא דאמר לא ידענא דנגח דאינטריה והכא נמי לא שנא הואיל ומשור המועד גמרת לה, וכן כתב רש"י ז"ל דמחאה דומיא דהעדה היא, דהתראה לשמור שורו ואף המחאה להתראה היא להזהר בשטרו, ואי קשיא והא השתא לא קס"ד ההוא טעמא עד דאתא רבא ואמר הכי לקמן, לא ס"ד, דאם כן מחאה למאי מהניא, אלא הכי קס"ד השתא דלא מהימן משום טעמא דלא עביד איניש למזדהר טפי משלש שנים אלא משור המועד הוא דגמרינן, ומיהו כל אימת שמיחה בתוך שלש קודם שיצאת מרשותו של מוכר היה לו לזה ליזהר בשטרו, והיינו דמפרקינן דאמרינן חברך חברא אית ליה וכו', כלומר בשלמא התם בפניו בעינן כדי שיוכל לטעון ולהכחיש העדים או להביא אחרים להזימן ואי לא מייתי סהדי מימר אמר לאו כלום הוא מדלא תבעי מינאי, אבל טעמא דמחאה להתרות

5 Page 5 of 9 YIJE 5770 Set 2 בו ולהיות זהיר בזכיותיו הוא שזה טוען שגזלה היא בידו, הלכך אפילו שלא בפניו איתה דאמרינן חברך חברא אית ליה. חידושי הרמב"ן מסכת בבא בתרא דף מב עמוד א הא דתניא אכלה האב שנה והבן שתים וכו'. יש מפרשים דוקא בבנו גדול אבל קטן לאו בר מחויי ביה הוא, והילכך לאו בר חזקה הוא, דכיון דכי מחי לאו בר אזדהורי בשטריה הוא איהו נמי לא מחי, וכי היכי דאידך תניא אכלה בפני הבן, בבנו גדול הא נמי בבנו גדול, ואין אני מוחזק בטעם זה, דטעמא דחזקה לאו משום איזדהורי דידיה בלחוד, אלא כיון דהאי שתיק רגלים לדבר, אלא שבתוך שלש אמרינן ליה למחזיק אחוי שטרך ולאחר שלש כיון דלא מזדהר בה טפי אתרע ליה האי טענה ואמרינן לא לחנם שתק, וקטן נמי לאו בר איזדהורי טפי הוא, והכי מוכחא סוגיא דריש פירקין כדאמרן. והא דאמרינן במיחה בפני בני אדם שאינן יכולין לומר לו דלא הויא מחאה, משום דאמרינן נמי רגלים לדבר שמכרה לו ובוש הימנו, ובמקום חרום דאי נמי מחי לא ידע ביה הוה ליה לאזדהורי בשטריה לעולם, ומיהו בתוך שלש לא מהניא ליה לקטן למימר לא אזדהר בשטריה, דא"כ מי שאין לו דעת הרויח, לא מצינו אותו אלא מפסיד. ואי סלקא דעתך דלוקח אית ליה קלא אין לך מחאה גדולה מזו. בדין הוא דהוה ליה למימר בלוקח בלא שטר, אלא משום דהנך תרתי מתניאתא גבי אהדדי תניא, ולי נראה דגבי מחאה לא בעינן קלא דשטרא אלא אפי' לוקח בעדים כיון דמחאה היא מפקי עדים קלא ומייתו לה למחזיק לאזדהורי בשטריה. רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק ח הלכה א כל המטלטלין בחזקת זה שהן תחת ידו, אע"פ שהביא התובע עדים שהמטלטלין הללו ידועין לו, כיצד בגד זה או כלי זה שבידך או שבתוך ביתך שלי הוא, או הפקדתיהו אצלך, או השאלתיהו לך, והרי העדים שהן יודעין אותו מקודם ברשותי, והנתבע אומר לא כי אלא אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה הרי זה הנתבע נשבע היסת ונפטר. רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק ח הלכה ג במה דברים אמורים בדברים שאינן עשויין להשאיל ולהשכיר, כגון בגדים ופירות וכלי תשמיש הבית ודברים של סחורה וכיוצא בהן, אבל דברים העשויין להשאיל ולהשכיר אף על פי שהן תחת ידו של זה ואע"פ שלא השאילו כלי זה ולא א השכירו לו בעדים הרי הן בחזקת בעליהן, כיצד ראובן שהיה לו כלי העשוי להשאיל ולהשכיר ויש לו עדים שהוא ידוע לו והרי אותו הכלי תחת יד שמעון וראובן טוען שהוא שאול או שכור, ושמעון טוען אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה אתה משכנתו בידי אינו נאמן, אלא ראובן נוטל כליו ונשבע היסת על טענת שמעון, ואפילו מת שמעון ב הרי ראובן נוטל כליו, והורו הגאונים שישבע היסת שטוענין ליורש. רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק י הלכה א בהמה או חיה שאינה שמורה אלא מהלכת בכל מקום א ורועה, אינה בחזקת זה שתפסה מאחר שהיא ידועה לבעלים, כיצד הביא התובע עדים שהבהמה הזאת ידועה לו ב וזה התופס טוען אתה נתתה לי אתה מכרתה לי אינו נאמן, שאין היותה תחת ידו ראיה שהרי היא הלכה מעצמה ונכנסה ברשותו, לפיכך אם לא הביא ראיה תחזור הבהמה לבעליה וישבע היסת על טענה זו.

6 רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק י Page 6 of 9 YIJE 5770 Set 2 הלכה ד וכן העבדים שיכולין להלך אינן בחזקת זה שהן תחת ידו אלא כיון שהביא הטוען עדים שזה ידוע שהוא עבדו והלה טוען אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה אינו נאמן ויחזור העבד לבעליו וישבע הטוען שלא מכר ולא נתן, הביא זה הנטען שתפס העבד עדים שיש לזה העבד אצלו שלש שנים רצופות מיום ליום והוא משתמש בו כדרך שהעבדים משמשין את רבן הואיל ולא מיחה בו בכל אלו השנים הרי זה נאמן ומעמידין אותו בידו אחר שישבע היסת שלקחו ממנו או נתנו לו במתנה, אבל עבד קטן שאינו יכול להלך על רגליו מפני קטנותו הרי הוא כשאר המטלטלין וכל מי שיהיה ברשותו הרי הוא בחזקתו והמוציא מחבירו עליו הראיה. רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק יא הלכה א כל הקרקעות הידועות לבעליהן אע"פ שהן עתה תחת יד אחרים הרי הן בחזקת בעליהן, כיצד ראובן שהיה משתמש בחצר כדרך שהעם משתמשין בחצרותיהן, דר בה ומשכירה לאחרים ובונה וסותר, ואחר זמן בא שמעון וטען עליו ואמר לו חצר זו שתחת ידך שלי היא ושכורה היא בידך או שאולה, והשיבו ראובן שלך היתה ואתה מכרתה לי או נתתה לי במתנה, אם אין עדים לשמעון שהיתה ידועה לו נשבע ראובן היסת ויעמוד במקומו, אבל אם הביא שמעון עדים שחצר זו שלו היתה הרי היא בחזקת שמעון ואומרין לראובן הבא ראיה שמכרה לך או נתנה לך, ואם לא הביא ראיה מסלקין אותו ממנה ומחזיקין אותה לשמעון אע"פ שאין ראובן מודה לשמעון שהיא היתה שלו שהרי יש עדים לשמעון. הלכה ב במה דברים אמורים שמצריכין ראובן להביא ראיה או יסתלק בשלא נשתמש בה זמן מרובה, אבל אם הביא עדים שאכל פירות קרקע שלש שנים רצופות ונהנה בכולה כדרך שנהנין כל אדם באותה קרקע, והוא שיהיה אפשר לבעלים הראשונים שידעו בזה שהחזיק ולא מיחו בו, מעמידין אותה ביד ראובן וישבע ראובן היסת שמכרה לו שמעון או נתנה לו ויפטר, מפני שאומרים לו לשמעון אם אמת אתה טוען שלא מכרת ולא נתת למה היה זה משתמש שנה אחר שנה בקרקעך ואין לך עליו לא שטר שכירות ולא שטר משכונה ולא מחית בו, טען ואמר מפני שלא הגיע אלי הדבר שהרי הייתי במדינה רחוקה אומרים אי אפשר שלא יגיע לידך הדבר בשלש שנים וכיון שהגיע לך היה לך למחות בפני עדים ותודיע אותם שפלוני גזל אותי למחר אתבענו בדין הואיל ולא מחית אתה הפסדת על עצמך, לפיכך אם היתה מלחמה ושבוש דרכים בין המקום שהיה בו ראובן ובין המקום שהיה בו שמעון אפילו אכלה ראובן עשר שנים מוציאין אותה תחת ידו וחוזרת לשמעון מפני שיכול לומר לא ידעתי שזה משתמש בקרקעי. הלכה ג הביא ראובן עדים שהיה שמעון בא בכל שנה ועומד במקום זה שלשים יום או פחות, אומרים לשמעון מפני מה לא מחית כשבאת אבדת זכותך, טען שמעון ואמר טרוד הייתי בשוק א ולא ידעתי שזה בתוך חצרי הרי זו טענה, שכל ב שלשים יום יהיה אדם טרוד בשוק, ואם עמד יותר משלשים יום ולא מיחה אבד את זכותו, ויראה לי שהדין זה אינו אלא בכפרים שהעם טרודין בשווקים שלהן. הלכה ד ומפני מה אין אומרין לראובן אם אמת הדבר שמכר לך או נתן לך במתנה למה לא נזהרת בשטר שלך, מפני שאין אדם נזהר בשטרו והולך כל ימיו וחזקה שאין אדם נזהר בשטר אלא עד שלש שנים, וכיון שרואה שאין אדם ממחה בו שוב אינו נזהר.

7 ב( רמב"ם הלכות טוען ונטען פרק יא Page 7 of 9 YIJE 5770 Set 2 הלכה ט הביא ראובן עדים שזה שמעון בעל השדה קבץ פירות שדה ט זו ונתנם לי תעמוד השדה ביד ראובן ואפילו טען ששמעון מכרה לו או נתן לו היום שאילו לא מכר או נתן לא היה משמש את ראובן בשדה זו ונותן לו פירותיה. הלכה י טען שמעון ואמר אמת היה הדבר ולפירות הורדתיו ושלו היו הפירות אבל הגוף לא מכרתי נאמן וחוזר לשמעון אלא אם כן אכלה ראובן בפניו שלש שנים ולא מיחה בו כמו שביארנו. רמב"ם הלכות מכירה פרק א הלכה טו היתה הקרקע צחיח סלע שאין בה לא גדר ולא פרצה, ואינה בת זריעה, הרי החזקה שקונה אותה שטיחת פירות או העמדת בהמה שם וכיוצא בזה משאר התשמיש. +/השגת הראב"ד/ היתה הקרקע צחיח וכו'. א"א הא מילתא לא מיחוורא דהא חזקה אכילת פירות היא ואכילת פירות לא מהני אלא כנגד טענה אבל למיקנא בה ארעא לא קני אלא מידי דמהניא לארעא כעין נעל וגדר עכ"ל.+ הלכה טז המוכר שדה לחבירו ונכנס בה הלוקח וזרעה או נרה, או שאסף פירות האילן או זמרו וכל כיוצא בדברים אלו הרי זה קנה שהרי החזיק ואין אחד מהן יכול לחזור בו, וכן אם אסף המוכר סל של פירות ונתן ללוקח, קנה לוקח מיד בחזקה, שהרי גילה דעתו שהקנה לו שדה זו קניין גמור ונעשו פירותיה שלו. +/השגת הראב"ד/ בו וכו'. א"א כל זה הולך על הדרך שכתב עכ"ל.+ רמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ב יכול לחזור הלכה א נכסי גר שאין לו יורשים, ונכסי ההפקר ושדה שמכרה העכו"ם לישראל ועדיין לא החזיק בה, כולם דינם שוה, כל המחזיק א בהם בדרך מדרכי החזקה כמו שביארנו בהלכות מכירה קנה חוץ מאכילת הפירות. הלכה ב כיצד הלוקח קרקע מחבירו והחזיק בה באכילת פירותיה קנה כמו שביארנו, אבל בנכסי הפקר או נכסי הגר אפילו אכל פירות האילן כמה שנים לא קנה גוף האילן ולא גוף הקרקע עד שיעשה מעשה בגוף הארץ או יעבוד עבודה באילן, ומעשה באשה אחת שאכלה פירות דקל שלש עשרה שנה ובא אחד והחזיק באילן בעבודה שעבד בגוף האילן ובא מעשה לפני חכמים ואמרו זה האחרון קנה. +/השגת הראב"ד/ כמו שביארנו וכו'. א"א כל זה הולך על דרך שכתב למעלה בהל' מכירה פ"א ואינו נכון בעיני עכ"ל.+ הלכה ג יש דברים רבים שאם החזיק בהן הלוקח לא קנה עדיין, ואם החזיק באחד מהן בנכסי הגר או בנכסי הפקר קנה, כיצד המוצא פלטרים גדולים בנויין בנכסי הגר או בנכסי הפקר וסייד בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד, כגון אמה או יותר כנגד הפתח קנה. קצות החושן חושן משפט סימן קמ ס"ק ב ( כיצד היא החזקה. בריש פרק חזקת הבתים (ב"ב כט, א) מסיק בגמרא טעמא דחזקה משום דעד תלת שנין מזדהר אינש בשטריה טפי לא מזדהר. ואכתי צריך טעמא נהי דזה לאו ריעותא במה דלית ליה שטרא ומשום דטפי לא מזדהר, אבל סוף סוף אין לו ראיה והיכי מוציאין ממרא קמא בלא ראיה. והנה בחידושי הרמב"ן בפרק חזקת הבתים (מב, א ד"ה הא דתניא) כתב גבי אכלה האב שנה והבן שנתים ז"ל, יש מפרשים דוקא בבנו גדול אבל קטן לאו בר מחויי ביה הוא והלכך לאו בר חזקה הוא, דכיון דכי מחי לאו בר אזדהורי

8 ב( Page 8 of 9 YIJE 5770 Set 2 בשטרא הוא איהו נמי לא מחי וכו'. ואין אני מוחזק בטעם זה דטעמא דחזקה לאו משום אזדהורי דידיה בלחוד אלא כיון דהאי שתק רגלים לדבר, אלא שתוך שלש אמרינן ליה למחזיק אחוי שטרך ולאחר שלש כיון דלא מזדהר ביה טפי איתרע ליה האי טענה ואמרינן לא לחנם שתק, וקטן נמי לאו בר אזדהורי טפי הוא, עכ"ל ע"ש. ומבואר מדבריו דעיקר טעמא דחזקה משום דשתק רגלים לדבר דמסתמא מכרו לו, אלא דתוך שלש איתרע משום דאמרינן ליה אחוי שטרך, ולבתר שלש דלאו ריעותא הוא משום דטפי לא מזדהר אמרינן חזקה מדשתק ודאי מכרו לו, וכ"כ בספר תורת חיים ר"פ חזקת (כט, א ד"ה תרתי) ע"ש. ולענ"ד עיקר חזקה דשלש שנים אינו אלא תקנת חכמים משום תיקון העולם דלא רגילי להזהר בשטר טפי משלש, דסובר המחזיק כיון דיושב בתוכו משך שלש שנים ואין עורר עירעור, שוב לא יתעורר עוד עירעור ולא מזדהר טפי, וימשך מזה פסידא דלקוחות, לכן ראו חכמים לתקן שיהיה נאמן בחזקת שלש שנים, והמערער שהאמת אתו יעשה מחאה תוך שלש ואחר המחאה גם המחזיק יזדהר בשטרו, ואם אינו מוחה תוך שלש יפסיד המערער. וכן נראה מלשון הנמוק"י ר"פ חזקת (יד, א בדפי הרי"ף) ז"ל, טפי לא מזדהר כי סבר לא יערער עוד וכו', ולפי שדעת העולם כן לא תיקנו חכמים אלא שלש שנים עכ"ל. ומשמע דתקנת חכמים הוא, ונתקנו שניהם המחזיק והמערער וכמ"ש. וז"ל הרמב"ם פי"א מטוען (ה"ב), הואיל ולא מחית אתה הפסדת על עצמך ע"ש. וזה נראה כדברינו דהתקנה היה לשניהם, המחזיק יחזיק בשלו אחרי חזקתו שלש, והמערער אם האמת אתו היה לו למחות ומדלא מיחה הפסיד, ואילו לפי טעמא דהרמב"ן אמרינן הואיל ולא מיחה רגלים לדבר שמכרו לו ולא שייך הפסדת על עצמך. ועיין תוס' פרק חזקת הבתים דף ל"ה (ע"ב) ד"ה ואי לפירא אחתיה ז"ל, אין לפרש דרב אשי סובר דלעולם נאמן לומר לפירות הורדתיך, דא"כ קשה מאי טעמא דרבנן דבעי שלש שנים מיום ליום, דהא לדידיה ליכא למימר כדמפרש רבא ר"פ חזקת דעד שלש שנים מזדהר אינש בשטרו טפי לא מזדהר דהא לעולם צריך לשומרו פן יאמר לפירות הורדתיך. וכן הקשו בפרק המקבל (ב"מ) דף ק"י (ע"א ד"ה א"ל רבינא) ע"ש. ודבריהם נראין תמוהין, וכי הא דלא מזדהרי אינשי בשטרא טפי משלש היינו משום דסמכי בראיית חזקה שלש שנים, דא"כ החזקה סיבה שלא יזדהרו טפי משלש שנים, ואדרבה הא דלא מזדהרו טפי משלש הוא סיבה לחזקה והיינו משום דסברי כיון שיושבין בהשקט ושופי שלש שנים שוב לא יבא עוד עורר ומש"ה לא מזדהרי, ומזה בא דינא דחזקה שהאמינו בחזקת שלש, ובין לשיטת הרמב"ן ובין לפי מ"ש דהוא משום תקנה הא דלא מזדהרי טפי משלש היא קודמת לדינא דחזקה שלש שנים, וא"כ אפילו נימא דאין חזקה שלש שנים ראיה אפ"ה לא מזדהרי טפי משלש ומשום דסברי שלא יבא עוד ערעור, וא"כ מה קשיא להו דצריך ליזהר בשטרו שלא יאמר לפירות הורדתיך, כיון דסברי שלא יצאו עוד שום עירעור ועורר על שדהו. ולכן נראה בביאור דבריהם, דתוס' סברי טעמא דחזקה כמ"ש משום תקנת חכמים שלא יפסיד המחזיק כיון דאינו נזהר בשטרו טפי משלש, וכיון דאכתי מצי אמר לפירות הורדתיך א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם הא לעולם צריך שמירת השטר שלא יאמר לפירות הורדתיך וכיון דלא הועילו בתקנתן למה מהני חזקה. אבל לפי שיטת הרמב"ן לא הוי מקשי תוס' מידי וכמ"ש ודו"ק. וכן נראה מוכח דעיקר חזקה משום תקנת חכמים, דלפי מ"ש הרמב"ן טעמא דחזקה מדשתק מסתמא מכר, א"כ תיקשי הא דקי"ל בדלי ליה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה ואם טען לפירות הורדתיו נאמן כדאיתא פרק חזקת הבתים דף ל"ה (ע"ב), ואילו גבי חזקה שלש שנים אפילו טען לפירות הורדתיו אינו נאמן ואמרינן היה לו למחויי שירד לפירות, ואם אינו אלא משום שתיקה רגלים לדבר שמכר, א"כ לא עדיפא מדלי ליה צנא דפירי דעושה מעשה ונאמן לומר לפירות הורדתיו ומכ"ש בשתיקה. אלא ודאי נראה טעמא דחזקה משום תקנה, והיינו משום דראו חכמים דלא נזהרו העולם בשטרות יותר משלש דסברי שלא יבא ערעור כלל, ותיקנו שיהיה נאמן אם לא ימחה המערער, והפסיד על עצמו כשלא מיחה וכמ"ש הרמב"ם, ואפילו הורידו לפירות צריך למחות שהורידו לפירות, ועיין מ"ש בסימן קנ"ד (סק"ו) [סק"ה]: קצות החושן חושן משפט סימן קלה ס"ק ב ( ואם הוא קטן. בפרק חזקת הבתים (ב"ב) דף ל"ו (ע"א) אמר רבא אם היה קטן מוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר, פשיטא, לא צריכא דאית ליה אימא וכו'. ואיכא למידק כיון דעבדים בני שטרא נימא ליה אחוי שטרך, דהא לפי מ"ש הרמב"ן פרק חזקת הבתים (שם מב, א ד"ה הא דתניא) בטעמא דחזקה שלש שנים בקרקע היינו משום דראוי להיות חזקתו לאלתר כיון דשתק רגלים לדבר, אלא דתוך שלש אמרינן ליה אחוי שטרך והובא דבריו בסימן ק"מ סק"ב ע"ש, וא"כ ה"נ לימא אחוי שטרך כיון דבני שטר נינהו. ואפשר כיון

9 א[ ע( א( Page 9 of 9 YIJE 5770 Set 2 דהיכא דדלי ליה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה ולא אמרינן אחוי שטרך וכדאיתא פרק חזקת הבתים דף ל"ה "ב), ומשום דהיכא דאיכא ראיה גדולה לא אמרינן אחוי שטרך, ודוקא היכא דליכא ראיה ברורה כל כך הוא דאמרו אחוי, וא"כ בקטן המוטל בעריסה הו"ל חזקה יותר: קצות החושן חושן משפט סימן קלג ( שהוא ביד האדם. ונראה דאם היה ביד קטן מוציאין ממנו כל שיש עדים שהיה שלו אפילו בדברים שאין עשוין להשאיל ולהשכיר, וכמ"ש הרמב"ם פי"ג מטוען (ה"ב) חש"ו אין אכילתן ראיה מפני שאין להם טענה כדי שתעמוד הקרקע בידם, וע"ש שכתב הרב המגיד שאין דעתו לומר שאין להם צד קנין דהא ודאי יש להם, ואפילו שוטה יש לו זכיה אם זיכה לו וכו', אלא לפי שאין טענתן כשאר בני אדם ואין מקחן מקח דבר תורה כתב רבינו שאין חזקתן ראיה ע"ש. וכ"כ בשו"ע סימן קמ"ט (סעיף י"ח) דחש"ו אין אכילתן ראיה. ומזה נראה דה"ה במטלטלין, דמטלטלין נמי טענה בעי והו"ל כמו חזקה שאין עמה טענה, ועיין מ"ש בסימן קמ"ט סק"ה. מיהו בא בטענת אביו אפילו לדעת הפוסקים סימן קמ"ט דלא מהני, היינו משום דחש"ו לאו בני מחאה נינהו ע"ש בטור (סעיף כ"ב), משא"כ במטלטלין כל שהיו אצל אביהן טענינן להו טענתיה דאבוה, ועיין בשו"ע סימן ק"י סעיף ה': נתיבות המשפט ביאורים סימן קלג [א] שהוא ביד האדם. בספר קצוה"ח [סק"א] כתב, דמיד קטן מוציאין, דלא שייך גבי קטן חזקה דכל מה שתחת ידו הוא שלו, והוכיח זה ממ"ש המגיד פי"ג מטוען דחרש שוטה וקטן אין אכילתם ראיה, וז"ל המגיד משנה, לפי שאין טענתן כשאר בני אדם ואין מקחן מקח דבר תורה כו', ומזה הוכיח הקצוה"ח דאף במטלטלין אין להם חזקה, ע"ש. וישתקע הדבר, דלא דמי קרקע למטלטלין, דבקרקע אין לו קנין כלל במקח, והקטן יכול לחזור בו תמיד, כמבואר בסימן רל"ה בסמ"ע ס"ק כ"ט, ולכך אינו נאמן בטענה זו, ומתנה לא שכיח שנטעון כן. ועוד, דגבי קרקע חזקה מכח שטרא קאתי וקטנים לאו בני שטרא נינהו כמבואר בסימן רל"ה סעיף ה', וגם לאו בני מחאה נינהו, משא"כ במטלטלין דבני קנין מדרבנן נינהו, והוי קנין דאורייתא במקום שדעת אחרת מקנה להן, דהפקר בית דין מדאורייתא הפקר כמבואר באה"ע [ראה סימן מ"ב סעיף א'], ודאי יש להן חזקה. ואפילו אם תאמר דלאו בני טענה נינהו, מ"מ לא גרע מגדול שלא בפניו דאנן טענינן להו להחזיק מה שנמצא תחת ידו, ופשוט. ועיין מה שכתבתי בזה בסימן קמ"ט סעיף י"ח [סק"ו]. נתיבות המשפט ביאורים סימן קלה [ החזיק בה ג' שנים. היינו באכילת פירות. ומחאה שלא בפניו ג"כ מהני כיון דחזינן דהקפיד, ואי לא מיחה אף דהחזקה היתה שלא בפניו מהני. אף דבש"ס [ב"ב כ"ט ע"א] תלי טעמא משום דחברך חברא אית ליה והו"ל למחויי כדי לאזדהורי בשטר, ומטלטלין לאו בני שטרא נינהו, מ"מ כיון דבש"ס [שם ל"ו ע"א] מדמה גודרות לעבדים, ובעבדים דין קרקע ממש יש להן, הכי נמי בגודרות. ועיין בחידושי לסוגיא. ואם טוען בגודרות גנבת או גזלת מביתי אינו נאמן במיגו שהיה טוען שמשוק בשעה שהלכה מעצמה תפסת, דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן אפילו במיגו. והא שכתבו התוס' בשבועות מ"ו [ע"ב] ד"ה בקונטרס גרסינן, דבגודרות אפילו טוען גנובים נאמן. נראה דהיינו דוקא כשאומר נגנבו, וכן כונת התוס' שם בדברים העשויין להשאיל, אבל בטוען אתה גנבת לא מהימן, דאלת"ה יסתרו דבריהם מה שכתבו שם בדיבור הסמוך [ד"ה וספרא] דלכו"ע אינו נאמן בטוען אתה גנבת. והא דבב"ב דף קכ"ח [ע"א] גבי עבדי גנבת רצונך השבע וטול, שפירש הרשב"ם [ד"ה אתה] דמיירי אחר ג' שנים, משמע דבפחות מג' שנים המערער נאמן מדינא אף שטוען גנבת. י"ל ג"כ דמיירי שאומר גנבתו מהשוק, אבל כשטוען גנבת או גזלת מביתי אינו נאמן.

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

‏חױׁו

‏חױׁו קובץ חודשי ב ה קובץ חודשי הערות, חידושים וביאורים בנגלה, חסידות ובתורת כ ק אדמו ר זצוקללה ה נבג מ זי ע מערכת הערות התמימים ואנ ש ת.ד. 28 כפר חב ד 72915 טלפקס: 03-9607370 הודפס בדפוס יד החמישה כפר חב ד

קרא עוד

הרב אלעד גרובמן

הרב אלעד גרובמן ראשי פרקים א. הקדמה ב. שיטת המהרי"ט ג. שיטת נתיבות המשפט ד. מחלוקת רשב"א ור"י ה. שיטת קצות החושן ו. הסבר רבי ראובן גרוזובסקי ז. הסבר ר' שמואל ח. פסיקת ההלכה במחלוקת רשב"א ור"י א. הקדמה כלל ידוע הוא, שטענינן

קרא עוד

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס

משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר וחכמים אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוס משנה נדרים ט:א ה רבי אליעזר אומר אמר רבי [תוס': אלעזר בר] צדוק מודים חכמים לר' אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו אוסרין עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו, יפתחו לו בכבוד המקום?!

קרא עוד

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט.

... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: מ י ש ה י ה - צט. ... 1 כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט 7201702200 מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי סדורה גמרא... מסכת פסחים פרק: ט' דפים: צב: "מ י ש ה י ה" - צט. מהדורה מנוקדת, מפוסקת, מחולקת לסוגיות ולפסקאות עם לימוד

קרא עוד

חזסה שאיו עמה טענה נעם ודשנר וגלעד ליבר חזקה שאץ עמה טענה א. שתי הבנות של תפקיד הטענה ב. ג. ד. הבנת הצורך בטענה שתי הבנות של חזקת ג שנים טענ

חזסה שאיו עמה טענה נעם ודשנר וגלעד ליבר חזקה שאץ עמה טענה א. שתי הבנות של תפקיד הטענה ב. ג. ד. הבנת הצורך בטענה שתי הבנות של חזקת ג שנים טענ חזסה שאיו עמה טענה נעם ודשנר וגלעד ליבר חזקה שאץ עמה טענה.1.2.3.4.5 א. שתי הבנות של תפקיד הטענה ב. ג. ד. הבנת הצורך בטענה שתי הבנות של חזקת ג שנים טענת קניתי מפלוני שקנה ממך ה. השלכות של הבנת הצורך בטענה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מנחות עז פג 106

מנחות עז פג 106 בס"ד, יום ראשון כא' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות עז פג (106) א. 1) מה הם המינים של לחמי התודה, ומנלן? ומה הוא השיעור של כל חלה וחלה של לחמי התודה לפי מידות מדבריות ולפי מדות ירושלמיות? 2)

קרא עוד

בבלי ב"מ מד ע"ב - סינופסיס של כל עדי נוסח - נערך על ידי הרב נח בנימין בן דוד ביקרט Escorial G-I-3 תנן התם בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב

בבלי במ מד עב - סינופסיס של כל עדי נוסח - נערך על ידי הרב נח בנימין בן דוד ביקרט Escorial G-I-3 תנן התם בית שמאי אומרים לא יעשה אדם סלעים דינרי זהב בבלי ב"מ מד ע"ב - סינופסיס של כל עדי נוסח - נערך על ידי הרב נח בנימין בן דוד ביקרט אומרים לא אדם סלעים דינרי זהב ובית הלל אומ' ור' יוחנן ור' שמעון בן לקיש חד אמ' [] בסלעים על דינרי' אומ' לא אדם סילעין

קרא עוד

עלון 398

עלון 398 398 בס"ד, כא אייר התשע"א. מסכת מנחות פגג דףף עזז דףף דף עז ע"א א) מתני', ושלש חלות לעשרון. כתב המקדש דוד (סימן ל סק"ג), דאף על גב דליכא מידה של שליש עשרון, נראה דמחלקן בטורטני, דדוקא גבי חביתי כהן גדול

קרא עוד

1

1 גמ'[ אבות ותולדות www.ybm.org.il הרב אליהו ליפשיץ רקע סוגייתנו עוסקת בהגדרת אבות ותולדות, ובמשמעות הגדרות אלו. מקורות א. שבת צו: "מיהו הוצאה אב הכנסה תולדה... דלא כתיבא קרי תולדה" תוס' ד"ה ולרבי ב. שבת

קרא עוד

א

א הקדימו נעשה לנשמע.רמב"ם הלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ג' וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו, ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם, מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, וכן

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlit"a

Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav Shamaryahu Meltzer shlita Touro College and University System Touro Scholar Hebrew Theological College Publications and Research Hebrew Theological College 2018 Pri Shamaryahu: A Torah Journal in Honor of my Rebbe, Hagaon Harav

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA>

<4D F736F F D20EEF0E7E5FA20F1E3E5F8E4202D20E9E120E7F9E5E5EF20E4EEE4E3E5F8E420E4EEFAF2E3EBF0FA> מסכתמנחותפרקא' כּ ל ה מּ נ חוֹת 1 )))) גמרא סדורה מנחות מסכת פרק ח' - ה תּוֹד ה ה י ת ה בּ א ה לימוד פרק זה פרק התודה מוקדש לאבי מורי ר' יעקב משה ווינט לרגל הגעתו לגבורות שיזכה מור אבי יחד עם אמי מורתי להמשך

קרא עוד

תמורה ז יג 145

תמורה ז יג 145 בס"ד, יום ראשון כט' כסליו תשע"ב שם: זמן: מבחן שבועי מסכת תמורה ז - יג (145) א. 1) מה ילפינן מ"לא תקריבו" דכתיב גבי "מעוך וכתות ונתוק", ומה ילפינן מדכתיב "לא תקריבו" גבי "מיד בן נכר"? והאם האי קרא יכול

קרא עוד

ר] ר] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an ea

ר] ר] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an ea ר] ר] תניא, אמר רבן יוחנן בן זכאי: מה תשובה השיבתו בת קול לאותו רשע, בשעה שאמר )ישעיהו י"ד( אעלה על במתי עב אדמה לעליון יצתה בת קול ואמרה לו: רשע בן רשע, בן בנו של נמרוד הרשע, שהמריד כל העולם כולו עליו

קרא עוד

hemdat Haaretz 4 13

hemdat Haaretz 4 13 נתינה, כריתותוהקנאה בגט 203 הרב יצחק שטינברג ר"מ בישיבת "לב התורה", בית שמש כריתות והקנאה בגט נתינה, הקדמה.1.2.3 התורה מגדירה את מעשה הגירושין בפסוק אחד (דברים כד, א): כי יקח איש אשה ובעלה, והיה אם לא

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן י.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן י.rtf סימן י פסק בוררות שבטל מקצתו ראשי פרקים א.דין "את וחמור" בפסק דין. ב.את וחמור קנה מחצה. ג.גילוי מילתא. ד.החילוק בין מקנה בדיבור אחד למקנה בשני דיבורים. ה.קנס לגרושין. ו.בדברי קצוה"ח. נידוננו באשה שהגישה

קרא עוד

בעהי"ת יגעת ומצאת מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות מדף כא ע"א עד דף כד ע"ב 2658 א' אייר תשע"ו )9.5.16( חוברת עבודה לתלמיד חיים אפרתי

בעהית יגעת ומצאת מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות מדף כא עא עד דף כד עב 2658 א' אייר תשעו )9.5.16( חוברת עבודה לתלמיד חיים אפרתי בעהי"ת יגעת ומצאת מסכת בבא מציעא פרק אלו מציאות מדף כא ע"א עד דף כד ע"ב 2658 א' אייר תשע"ו )9.5.16( חוברת עבודה לתלמיד חיים אפרתי כל הזכויות שמורות להוצאת "יגעת ומצאת" נדפס בישראל ה'תשע"ו אין להעתיק ספר

קרא עוד

מנחות פד צ 107

מנחות פד צ 107 בס"ד, יום ראשון כח' אדר ב' תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת מנחות פד צ (107) א. 1) "כל קרבנות הציבור והיחיד באים מן הארץ וכו'", מאי נינהו כל הקרבנות, ומנלן? 2) עומר ושתי הלחם שבאו מן הישן או מחוץ לארץ, מה

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה ע"פ שיטת ר"ת

Shabbat Sunset According to Rabbeinu Tam שבת לד-לה שקיעת החמה עפ שיטת רת פסחים דף צד. הרקיע זריחה מזרח כמה מהלך אדם בינוני ביום - עשר פרסאות, יום = 12 שעות = 720 דקות = 40 מיל = 10 פרסאות 1 מיל = 18 דקות ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

בגדר הפטור של מתה מחמת מלאכה

בגדר הפטור של מתה מחמת מלאכה רפ הרב הלל גריינימן שאלה: בגדר הפטור של מתה מחמת מלאכה א. ב. ג. ראובן השאיל לשמעון את רכבו על מנת שיסע למערת המכפלה, בהיותו בדרך תקפוהו ישמעאלים באבנים וכדומה ונתנפצו שמשות המכונית, ותובע ראובן את שמעון

קרא עוד

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות

ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות ותולדות אבות גלעד אנגלהרד תוכן: א. מבוא ב. מנין אבות המלאכות ולימודם מהמשכן. ג. מהיכן התרבו התולדות והאם יש תולדות בשאר התורה. 1. שיטת התוס' - התולדות התרבו מפס'. 2. שיטת המהר"י כ"ץ - התולדות התרבו מסברא.

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

TEMP

TEMP חוק לישראל עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל בעריכת נחום רקובר עניינים שונים במחילה ברוך כהנא מורשת המשפט בישראל ירושלים 2016 יוצא לאור בסיוע משרד החינוך

קרא עוד

א אמרי נעם 3 פרק ראשון 1 "בפני נכתב ובפני המביא גט ממדינת הים - צריך שיאמר נחתם"; רבן גמליאל אומר: אף המביא מ ר קם ומן ה ה גר; ר' אליעזר אומר: אפילו מ

א אמרי נעם 3 פרק ראשון 1 בפני נכתב ובפני המביא גט ממדינת הים - צריך שיאמר נחתם; רבן גמליאל אומר: אף המביא מ ר קם ומן ה ה גר; ר' אליעזר אומר: אפילו מ א אמרי נעם 3 פרק ראשון 1 "בפני נכתב ובפני המביא גט ממדינת הים - צריך שיאמר נחתם"; רבן גמליאל אומר: אף המביא מ ר קם ומן ה ה גר; ר' אליעזר אומר: אפילו מכפר לודים ללוד; וחכמים אומרין: אין צריך שיאמר 2 ממדינת

קרא עוד

ת] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earli

ת] :מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earli ת] ביצה-המביא לד: מר זוטרא בריה דרב נחמן: אף אנן נמי תנינא: לד: ]תנינא[ ועוד אמר רבי אליעזר: עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית וכו'. לד: טעמא דשביעית, דלאו בר עשורי הוא, הא בשאר שני שבוע הכי נמי דאסור.

קרא עוד

בכורות ב ח 131

בכורות ב ח 131 בס"ד, יום ראשון יט' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת בכורות ב ח (131) א. 1) הלוקח עובר חמורו של גוי, או חמורה מבכרת של גוי בלא עוברה, האם יש חיוב בכורה על העובר, ומנלן? והאם אפשר ללמוד מדין זה אף לענין

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

TEMP

TEMP חוק לישראל עריכה שיטתית ועדכנית של המשפט העברי כיסוד לחקיקה ולפסיקה על פי סדר חוקי מדינת ישראל בעריכת נחום רקובר יצירת המחילה ברוך כהנא מורשת המשפט בישראל ירושלים 2016 יוצא לאור בסיוע משרד החינוך והתרבות

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

קובץ

קובץ קובץ הערות התמימים ואנ"ש - מעלבורן גליון קכ"ג שבועות ה'תשע"ב עיון שנת "תהי שנת בלימודים"- - שנת חמשת אלפים שבע מאות שבעים ושתים לבריאה מאה ועשר שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו שנת שישים ושתים לנשיאות

קרא עוד

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf

Microsoft Word - חלק א סימן לט.rtf סימן לט גדר איסור מלאכה באבל, ובדין מלאכת אשתו. ראשי פרקים א.איסור מלאכה באבל- שלושה או שבעה? ב.איסור מלאכת בניו ועבדיו. ג.בגדר איסור "מלאכתו". ד.גדר האיסור בחנות של שותפים אליבא דהראב"ד. ה.בגדר הנ"ל לשיטת

קרא עוד

Microsoft Word - Tal

Microsoft Word - Tal לפני עיוור בדבר הנתון במחלוקת הפוסקים ה מאת: שמואל טל א. ראיות האחרונים שאין לפני עיוור כשהמוכשל סומך על המתירים והקשיים שבהן ראובן שנוקט שיש איסור בדבר האם יכול לתתו לשמעון שסומך על המקילים יש לדון אם

קרא עוד

ka2

ka2 מו"ר הגאון רבי משה חיים דימנטמן שליט"א ראש הכולל קנינים בגט איתא במס' גיטין (עז,ב): קנין אגב (בממון ובגט) ההוא שכיב מרע דכתב לה גיטא לדביתהו בהדי פניא דמעלי שבתא, ולא הספיק למיתבא לה, למחר תקף ליה עלמא,

קרא עוד

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל

אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו בד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם בד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושל אמרו לו אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו ב"ד: אמר רב הונא ל. ועם בית דין מאי ועם ב"ד בפני בית דין לאפוקי שלא בפני בית דין דלא מתיב רבא ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה וכו' מאי ועוד זאת אילימא כדקתני זאת

קרא עוד

. ' ' ' : [ " :' ( [ " ( : ' [ ( [ : ' " ' ( ) [ " [ ( " ( : [ ( ) " ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. :

. ' ' ' : [ :' ( [ ( : ' [ ( [ : ' ' ( ) [ [ ( ( : [ ( ) ( ' : ' ( ( ( ( [ [ [ (. :'. :. :.. ' : [. :. ) (. :.. [ :. ' ( ' [ [ ' : '. :. : . ' : :' " : ' : ' ) " : ) : '. :. :. :.. :. :. ) (. :.. [ :. ' [ [ ' : '. :. :. :. : [. :. : '. ) :. :. [ :. :. :. : '. ) (. :. [ :. ] [ [ [ :.. :.. : :. : '. :. :. :. :. :. :. : [. :. :. :. :. ) (. :.

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

עלון המשפט ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע

עלון המשפט ביהד נתיבות חיים שעי מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליטא פנים מאירות 1 י-ם טל: פסקי דינים שכירות פוע ביה"ד "נתיבות חיים" שע"י מוסדות מענה שמחה י-ם בנשיאות הגאון הרב נפתלי נוסבוים שליט"א פנים מאירות 1 י-ם טל: 02-5023637 פסקי דינים שכירות פועלים ב - חזרת המעסיק אחרי התחלת המלאכה הרב יוסף פליישמן שליט"א

קרא עוד

Microsoft Word - חלק ג סימן לב.rtf

Microsoft Word - חלק ג סימן לב.rtf לב סימן הודאה במכשיר הקלטה ראשי פרקים א. טביעות עינא דקלא בסומא שהביא גט ב. נאמנות בטביעות עין ג. הודאה בטביעות עינא דקלא ד. טענת משטה, ואם טענינן ליה ה. כשרק שני דיינים מזהים את קול המודה במהלך ד"ת התעוררה

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

ááà ÷îà ÷á òã ááà îöéòà éã

ááà ÷îà ÷á òã ááà îöéòà éã סיכום דברי הגמ' הנלמדת בדף היומי תמצית הש"ס 26 גליון מס' אלול התשע"ו מחולק חינם לזיכוי הרבים בבא קמא ק"ב: - בבא מציעא (כולל רש"י ותוס') י"ד: אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו (פסחים נ. ). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

קרא עוד

חולין קכט קלה 129

חולין קכט קלה 129 בס"ד, יום ראשון ה' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קכט קלה (129) א. 1) החותך כביצה בשר מאבר מן החי, האם צריך הוא הכשר משקין ושרץ כדי לטמא טומאת אוכלין (פרט), ומדוע? 2) מה דין טומאתה של קופת שאור

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

82 יקאו" מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם" ע"ד. ע"ד שא' חייט אהד הלך באמצע ש"ת על אהע"ז תק"ע 5 ף שצמה וה"ה רובן ל"ת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופ

82 יקאו מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם עד. עד שא' חייט אהד הלך באמצע שת על אהעז תקע 5 ף שצמה והה רובן לת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופ 82 יקאו" מהני ומצטרףבהדיהיתרים שלו : כם" ע"ד. ע"ד שא' חייט אהד הלך באמצע ש"ת על אהע"ז תק"ע 5 ף שצמה וה"ה רובן ל"ת לשאלה גם בלא זה נראהכיון דהי' כל גופו שלם ולא הי' לו חבורותבפניו ולאחר שהלך הניפוח הכירוהו

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מסכת דף פרק מהרש"א ב. בבא בתרא השותפין טז : עד דף יח' אלול תשע"ד Yecheskel Folger 2014 1 מפתח... 4 דף ב. 4...תד"ה השותפין... 5 תד"ה בגויל 6...תד"ה לפיכך וא"ד אפילו נפל וא"ד אבל בבקעה... 11 דף ב

קרא עוד

זבחים כא כז 81

זבחים כא כז 81 בס"ד, יום שני כו' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים כא כז (81) א. 1) באר הנידון האם אפשר לקדש בתוך הכיור, ומהיכן רצו להוכיח, וכיצד דחו? 2) למאן דאמר מי כיור נפסלים בלינה, אימתי הוא הזמן בו נפסלים?

קרא עוד

Microsoft Word - Document36

Microsoft Word - Document36 הרב מאיר טברסקי ראש ישיבה בעניני פסח שני ודרך רחוקה א. פסח שני (הל' א') מי שהיה טמא בשעת שחיטת הפסח שאין שוחטין עליו או שהיה בדרך רחוקה או נאנס באונס אחר או ששגג ולא הקריב בראשון הרי זה מביא פסח בארבעה

קרא עוד

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier מן דמר בב קמ-שור שנגח ת הפרה מימר מז. מ הקדר שהכניס קדרותיו לחצר בעל הבית של ברשות, ושברה בהמתו של בעל הבית פטור, ום הוזקה בהן בעל הקדרות חייב, ום הכניס ברשות בעל החצר חייב. מז. הכניס פירותיו לחצר בעה"ב

קרא עוד

"שא אצת יכ" חיה ברמה "כי תצא אש" עיון פיגורטיבי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש * בסוגיית אשו משום חציו או משום ממונו " כ י ת צ א א ש ומ צ א ה ק צ ים ו נ

שא אצת יכ חיה ברמה כי תצא אש עיון פיגורטיבי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש * בסוגיית אשו משום חציו או משום ממונו כ י ת צ א א ש ומ צ א ה ק צ ים ו נ חיה ברמה "כי תצא אש" עיון פיגורטיבי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש * בסוגיית אשו משום חציו או משום ממונו " כ י ת צ א א ש ומ צ א ה ק צ ים ו נ א כ ל ג ד י ש א ו ה ק מ ה א ו ה ש ד ה ש ל ם י ש ל ם ה מ ב ע ר א

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

ת"ר אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו ואימתי משיאין לאור עיבורו למימרא דאחסר עבדינן אמלא לא עבדינן מ"ט צ"ע מאחר דאפשר בא' מהן, למה יטרחו

תר אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו ואימתי משיאין לאור עיבורו למימרא דאחסר עבדינן אמלא לא עבדינן מט צע מאחר דאפשר בא' מהן, למה יטרחו ת"ר אין משיאין משואות אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו ואימתי משיאין לאור עיבורו למימרא דאחסר עבדינן אמלא לא עבדינן מ"ט צ"ע מאחר דאפשר בא' מהן, למה יטרחו לעשות על שניהם. פני יהושע י"ל דאז כ"ע יכולים למנות

קרא עוד

î÷åøåú ìòáåãú øùåú áîùôè òáøé

î÷åøåú ìòáåãú øùåú áîùôè òáøé מקורות עבודת רשות במשפט עברי להגשה עד 7.9.09 נושא 1: הציד במקורות המשפט העברי... 2 נושא 2 ה: הפלה במקורות המשפט העברי... 6 נושא 3: הגנת הפרטיות במקורות המשפט העברי... 14 נושא 4: גירות למטרת נישואים במקורות

קרא עוד

חולין קלו קמא 130

חולין קלו קמא 130 בס"ד, יום ראשון יב' אלול תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת חולין קלו קמא (130) א. 1) אמאי כתבה תורה "ארצך" ו"ארצם" גבי ביכורים (באר היטב!)? 2) מה דעתו של רבי אלעאי למסקנת הסוגיא בעינן שותפות בבכורה ובראשית

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מהרש"א מסכת בבא בתרא פרק בית כור קב. קח. יב' תמוז תשע"ו Yecheskel Folger 2016 1 מפתח... 3 דף קב : 3...רשב"ם ד"ה האומר 3...בא"ד והוא בריבוע... 4 תד"ה המקדיש 4...דף קג. 4...סוגיא דאין נמדדין עמה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

הוריות יג יד זבחים ב ו 78

הוריות יג יד זבחים ב ו 78 בס"ד, יום שני ה' תשרי תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת הוריות יג - יד, זבחים ב - ו (78) א. 1) מה הם סדר הקדימות המבוארות במתניתין, ומאי טעמא מקדימים להו? 2) שעיר נשיא ושעירת יחיד ושעיר עבודת כוכבים, מי קודם

קרא עוד

זבחים צא צז 91

זבחים צא צז 91 בס"ד, יום ראשון ה' טבת תשע"א שם: זמן: מבחן שבועי מסכת זבחים צא - צז (91) א. 1) מה הוא האופן שעליו הסתפקה הגמ' בתדיר ומקודש איזה מהן קודם? והאם אפשר לפשוט ספק זה מדין הקדמת מוסף שבת לחטאת ועולה דמוסף ראש

קרא עוד

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier מן דמר גיטין-מי שחזו מימר לחזזית ליתי שב חיטי רזניית וניקלינהו מר חדת, ונפיק משח מינייהו ונישוף. רב שימי בר שי עבד ליה לההו עובד כוכבים לדבר חר, ויתסי. שמול: הי מן דמחו ליה בלונכי דפרסי מיחיי ל חיי, דהכי

קרא עוד

הרב צבי יניר 3.rtf

הרב צבי יניר 3.rtf הרב צבי יניר ההלכה ה לפסיקת לימוד הירושלמי חשיבות (עיון בסוגיית תפילת ערבית מוקדמת) א. ב. 1 בשנים האחרונות ישנה התעוררות ללימוד התלמוד הירושלמי. דומני שההתעוררות היא אך ורק במישור של 2 'לעסוק בדברי תורה'

קרא עוד

erch-009

erch-009 ערכין דף ט. לתירוץ רב הונא שעושים שמונה חדשים מלאים ו"כגון שהיתה שנה מעוברת", מתי חל מולד תשרי של שנה שעברה ומתי בשנה זו? [תוד"ה מאי]. מולד תשרי שנה זו מולד תשרי שנה שעברה ברביעי כ"א תקפ"ט שבת שעה י"ב

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il רמב"ם הלכות איסורי ביאה כב פרק תנחום גולד הלכה א איסור ייחוד עם העריות אסור להתייחד עם ערוה מן העריות בין זקנה בין ילדה שדבר זה גורם לגלות ערוה, חוץ מהאם עם בנה והאב עם בתו והוא הדין לכל

קרא עוד

ד ניסן תשע"ה נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: גליון מספר 16 על הסבר הנעשה בשטר מכירת חמץ כח ורשות: כותב ההרשאה ממנה באופן י

ד ניסן תשעה נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: גליון מספר 16 על הסבר הנעשה בשטר מכירת חמץ כח ורשות: כותב ההרשאה ממנה באופן י ד ניסן תשע"ה נשלח חינם מידי שבועיים, להצטרפות: meorothamishpat@gmail.com גליון מספר 16 על הסבר הנעשה בשטר מכירת חמץ כח ורשות: כותב ההרשאה ממנה באופן ישיר את מו"ר רב העיר הרב שליט"א לשליח, ויש בידו כח ובעלות

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי The Civil Legal Aid Clinic in Jewish Law Tribunals ממון ודין פסקי דין של בתי

הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי The Civil Legal Aid Clinic in Jewish Law Tribunals ממון ודין פסקי דין של בתי הפקולטה למשפטים אוניברסיטת בר אילן הקליניקה לסיוע אזרחי על פי המשפט העברי The Civil Legal Aid Clinic in Jewish Law Tribunals ממון ודין פסקי דין של בתי דין לממונות Law and commerce: Jewish Law Tribunals

קרא עוד

Hebrew - Drinking alcohol with non-Jews

Hebrew - Drinking alcohol with non-Jews 1 Drinking alcoholic beverages with non-jews Business meetings, social events, bars, happy hours, etc. איסורי שתיית שכר עכו"ם ושתייה במסיבת עכו"ם שאלות לענין שתיית שכר של עובדי כוכבים: מהו מקור וטעם האיסור

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הדר עם העכו"ם בחצר הגזירה א. משנה עירובין ו:א הדר עם הנכרי בחצר או עם מי שאינו מודה בערוב, הרי זה אוסר עליו, דברי ר' מאיר. ר' אליעזר בן יעקב אומר לעול

הדר עם העכום בחצר הגזירה א. משנה עירובין ו:א הדר עם הנכרי בחצר או עם מי שאינו מודה בערוב, הרי זה אוסר עליו, דברי ר' מאיר. ר' אליעזר בן יעקב אומר לעול הדר עם העכו"ם בחצר הגזירה א. משנה עירובין ו:א הדר עם הנכרי בחצר או עם מי שאינו מודה בערוב, הרי זה אוסר עליו, דברי ר' מאיר. ר' אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים אוסרין זה על זה: ב.

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\367\345\370\345\372 \366\345\360\357.docx)

(Microsoft Word - \356\367\345\370\345\372 \366\345\360\357.docx) 1 צונן אנחנו עוברים לנושא של בשר וחלב שבאו במגע זה עם זה באופנים שונים. בדרך כלל יהיה לנו דיון מקביל בשאלה מה היה קורה אילו אותה סיטואציה הייתה באוכל כשר שבא במגע עם אוכל לא כשר? אנו נשתדל לסדר את הדברים

קרא עוד

פרשת כי תבא לאו שאין בו מעשה ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי:

פרשת כי תבא לאו שאין בו מעשה ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי: פרשת כי תבא לאו שאין בו מעשה ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי: (דברים כו, יג) הקדמת תרומה לביכורים פרש"י שלא הקדמתי

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

1

1 www.ybm.org.il האם מכריע הרמב"ם תמיד במחלוקות שבתלמוד? הרב איתמר ורהפטיג הרמב"ם בהקדמתו למשנה תורה כותב שהוא מכנס את התורה שבעל-פה, ונמצא שאדם קורא 1 אולם הרמב"ם לא גילה לנו את מקורותיו, וכידוע יש בתורה

קרא עוד

Masechet Ketubot Taking Pay for Melechet Shamayim כתובות קה-קו תשלום בעבור מלאכת שמים

Masechet Ketubot Taking Pay for Melechet Shamayim כתובות קה-קו תשלום בעבור מלאכת שמים קבלת שכר בעבור מלאכת שמים תלמוד בבלי מסכת בכורות דף כט עמוד א מתני'. הנוטל שכרו לדון - דיניו בטילים, להעיד - עדותיו בטילין, להזות ולקדש - מימיו מי מערה אפרו אפר מקלה. אם היה כהן מטמאהו מתרומתו - מאכילו

קרא עוד

ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנש

ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנש ציצית בלילה ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קטו קטו( ויאמר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית, אף הנשים במשמע. רבי שמעון פוטר את הנשים מן הציצית מפני שמצות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות

קרא עוד

מו"ר הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליט"א ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של

מור הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליטא ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד עש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של מו"ר הרב מיכאל שמשון רוזנצוייג שליט"א ראש ישיבה וראש המכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן בענין טיבו של איסור ריבית דאורייתא: הקדמה לפרק איזהו נשך א. החידוש של איסור ריבית האיסור להלוות ממון בריבית, שמופיע בתורה

קרא עוד

"מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה מאבות מלאכות שבת בורר ביד ומיד שיעור מספר 61 )שיעור 11( בשיעור 59, הראשון בסדרת מלאכת בור

מורנו להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה מאבות מלאכות שבת בורר ביד ומיד שיעור מספר 61 )שיעור 11( בשיעור 59, הראשון בסדרת מלאכת בור "מורנו" להחזיר עטרה ליושנה סמיכה לרבנות ללא היתר הוראה 13621 מאבות מלאכות שבת בורר ביד ומיד שיעור מספר 61 )שיעור 11( בשיעור 59, הראשון בסדרת מלאכת בורר, הגדרנו את מלאכת בורר. בתחילת השיעור הובאה הסוגיה

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

"כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו" על פתיחת הדלת וראיית פני האחר דרשת שבת הגדול, בית כנסת הרמב"ן תשע"ד "כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו" על פתיחת

כל דכפין או אינו נאכל אלא למנויו על פתיחת הדלת וראיית פני האחר דרשת שבת הגדול, בית כנסת הרמבן תשעד כל דכפין או אינו נאכל אלא למנויו על פתיחת "כל דכפין" או "אינו נאכל אלא למנויו" על פתיחת הדלת וראיית פני האחר 1. סדר רב עמרם גאון סדר פסח ומוזגין כוס שני ועוקרין את השולחן ואומר הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא בארעא דמצרים. כל דכפין ייתי ויכל כל דצריך

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה סיכומי סוגיות לעילוי נשמת מרת רוזה (שושנה זיסל) ע"ה בת הר"ר שמעון ז"ל מסכת בבא בתרא פרק ראשון בקיצור נלב"ע ו' בשבט תשס

לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה סיכומי סוגיות לעילוי נשמת מרת רוזה (שושנה זיסל) עה בת הרר שמעון זל מסכת בבא בתרא פרק ראשון בקיצור נלבע ו' בשבט תשס קובץ בבא בתרא 1 עמוד 1 מתוך 25 בתרא בבא פרק ראשון השותפין דף ב' מסכת בבא בתרא פותחת בפרק "השותפין", משום שמסכת בבא מציעא מסתיימת בדיני שותפים, [בית ועליה של שנים שנפלו חולקים כו']. דיני המשנה יתבארו בעזה"י

קרא עוד

דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא

דף השבוע ה.-ה: נסדר עי אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריא דף השבוע ה.-ה: נסדר ע"י אשר יעקב מילמן א( בענין עשרה בטלנין ב( בענין התשלומין של הקרבן חגיגה ז( בענין אם הלכה כרב או רב אסי ח( בענין יחיד לברך על קריאת מגילתו ט( בענין היוצא בשיירא להקדים קריאתו ביתר עיון

קרא עוד

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier

:מקרא- key חולקים- disputants נקודה מרכזית לסיכום וחזרה- review central point for summary and > מובאה של פיסקה קודמת- segment insertion of an earlier מן דמר מימר מ עז. הזורק ט לשתו, והי בתוך ביתה ו בתוך חצרה הרי זו מורשת עז. זרקו לה בתוך ביתו ו בתוך חצרו, פילו הו עמה במטה ינה מורשת עז. לתוך חיקה ו לתוך קלתה הרי זו מורשת. עז. מנ הני מילי? עז. דתנו רבנן:

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - ‏‏שבועות - עותק

Microsoft Word - ‏‏שבועות - עותק תמצית מסכת שבועות 1 2 תמצית מסכת שבועות סיכום של דברי הגמ', בצורה מסודרת וברורה, מועיל לחזרה ולבהירות הסוגיות. טבת התשע"ח מודיעין עילית 3 ניתן להשיג חוברות "תמצית" גם על מסכתות- ברכות, מסכתות סדר מועד,

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

משיב דבר חלק א-ב

משיב דבר חלק א-ב שר דממצוא אינו אוראלאעניני מחר בל שבת מיוש וישרי ומשום חפצ בר שלא יאמר בלשון קנין אלא צור ו משוסגמירהשמאיכתובוא"כ בלוןמתנהאוהאדאורבלוןקנין צרי שמחת י י י ו ג יו אינואלא שבות רנן ושרי במוםמצוהשל עי לעשו

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד