Full page fax print

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Full page fax print"

תמליל

1

2 1 תוספת לשטר נאמנות מיום 26 בנובמבר, 2009 שנערכה ונחתמה בתל אביב ביום 1 במרץ, 2010 בין וילאר אינטרנשיונל בע"מ מרחוב האשל, פארק תעשייה קיסריה ("החברה") מצד אחד; לבין כלל פיננסים נאמנויות 2007 בע"מ דרך מנחם בגין 37, תל אביב ("הנאמן") מצד שני; הואיל: והואיל: והואיל: והואיל והחברה פרסמה ביום 27 בנובמבר 2009 תשקיף מדף על פיו היא רשאית להנפיק, בין היתר, סדרות אגרות חוב; והנאמן הסכים לשמש כנאמן של מחזיקי אגרות החוב, על פי הוראות שטר נאמנות שנחתם בין הנאמן לבין החברה; והחברה מעוניינת להנפיק, באמצעות דוח הצעת מדף, בין היתר, סדרה של אגרות חוב (סדרה ו') אשר תובטח בנכסים משועבדים, כהגדרתם להלן. והחברה והנאמן מעוניינים להסדיר את שעבוד הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן: 1. פרשנות והגדרות הוראות תוספת זו באות להוסיף על האמור בשטר הנאמנות ולא לגרוע ממנו. למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם, או אם צוין מפורשות אחרת: "התוספת" תוספת זו לשטר הנאמנות. "שטר הנאמנות" - שטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן ביום 26 בנובמבר 2009 לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק בלתי נפרד הימנו ולרבות תוספת זו; "התשקיף" או "תשקיף המדף" תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 27 בנובמבר 2009; "אגרת החוב" או "סדרת אגרות החוב" אגרות חוב (סדרה ו') שתונפקנה על פי תשקיף המדף. "הנאמן" - הנאמן המוגדר במבוא להסכם זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה; "וילאר נכסים" וילאר נכסים (1985) בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה. "חברה בת משעבדת" תאגיד בשליטת החברה (במישרין או בעקיפין), לרבות וילאר נכסים.

3 ש" 3.1 "הבטוחות" המשכנתאות כמפורט בסעיף 3.3 להלן. והמשכונים כאמור בסעיפים להלן, ו- 3.2 או כל בטוחה חלופית "הנכסים המשועבדים", משמעם, כל אחד מאלה א. ב. ג. "נכסי המקרקעין המשועבדים" זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה לדורות ו/או זכויות חוזיות, של החברה ו/או של חברה בת משעבדת, בקשר עם נכסי מקרקעין בישראל, אשר ישועבדו, מעת לעת, על-פי תוספת זו והסכמי השעבוד מכוחה לרבות על-פי סעיפים , ו- 3.3 להלן; "הפיקדונות הכספיים" פיקדונות כספיים אשר יופקדו בחשבונות אשר תפתח החברה על שמה ובעבורה, ואשר בתנאיהם ייקבע כי כל הוראה שתינתן בהם תהיה כפופה לאישור בכתב ומראש של הנאמן, ואשר ישועבדו, מעת לעת, על-פי שטר זה; ניירות ערך ממשלתיים ומלווים קצרי מועד; והכל כל עוד הנכסים המשועבדים כאמור משועבדים להבטחת אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות. "ערבויות בנקאיות" ערבויות בנקאיות אשר יועמדו מעת לעת (אם בכלל) לטובת הנאמן על-ידי החברה, על-פי תנאי שטר זה; ווי בטוחתי" שווי הנכסים המשועבדים לצרכי שטר זה, אשר יחושב בהתאם לאמור בסעיף 3.5 להלן. לכל מונח או ביטוי בתוספת זו, למעט אלה המוגדרים מפורשות בתוספות זו (לרבות אלה המוגדרים בסעיף 1.2 לעיל), תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם. בכל מקום בתוספת זו בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך; וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך; וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע; והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת הנפקת אגרות החוב החברה תנפיק על פי שטר הנאמנות ותשקיף מדף ובאמצעות דוח הצעת מדף אגרות חוב (סדרה ו'), רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) בשמונה תשלומים רצופים שווים, אשר ישולמו ביום [_] בספטמבר של כל אחת מהשנים 2015 עד 2022 (כולל). אגרות החוב (סדרה ו') נושאות ריבית שנתית שייקבע במכרז שלא יעלה 3.64% הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו') תשולם פעמיים בשנה בימים [_] במרץ וב- [_] בספטמבר של כל של כל אחת מהשנים 2010 עד 2022 (כולל), כאשר התשלום הראשון של הריבית ישולם ביום [_] בספטמבר 2010 והתשלום האחרון ישולם עם פירעון הקרן ביום [_] בספטמבר אגרות החוב (סדרה ו') צמודות (קרן וריבית) לעלייה במדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר הבטחת אגרות החוב 3.1. ההצעה הראשונה.2.3 הנכסים הראשונים אשר ישועבדו במועד האמור בסעיף להלן על-פי תוספת זו ועל-פי הסכמי השעבוד הראשוניים (כהגדרת מונח זה להלן), לצורך הבטחת פירעון כל תשלומי הקרן והריבית והפרשי ההצמדה שהחברה מתחייבת בזה לשלם למחזיקי אגרות החוב, על-פי דו"ח הצעת המדף הראשון (להלן: "ההצעה הראשונה") (והצעות נוספות כאמור בסעיף להלן) בסך של עד 89,440,000 ש"ח ע.נ. (להלן: "הכמות המקסימלית.3.1.1

4 א( א( ג( ב( הראשונית"), ולהבטחת הקיום המלא והמדוייק של כל יתר תנאי אגרות החוב "הנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה"), הינם כדלקמן: (להלן: ( זכות חוזית להירשם כבעלים, המוקנית לוילאר נכסים, בקשר עם המקרקעין הידועים כגוש 6353 חלקה 12, המצויים באזור התעשיה סגולה בפתח תקוה, אשר עליהם בנויים שישה מבני תעשייה חד-קומתיים (מהם שניים במגרש הצפוני וארבעה במגרש הדרומי), ולרבות גלריות, ממדי"ם, שטחי חניה, חצרות, מעברים ודרכי גישה בין המבנים (להלן: "הנכס בפתח-תקוה"); ( זכות לקבלת פירות הנכסים בפתח-תקוה, לרבות דמי השכירות מאת השוכרים הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכסים על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יבואו במקומם; ( זכות לקבלת תגמולי ביטוח רכוש בגין מבני וילאר נכסים הקיימים על מקרקעין אלו, כמפורט בסעיף להלן להגבלות על הזכות החוזית המפורטת לעיל ראה בסעיף 4 להלן. על-פי שומת הנכס הנ"ל מיום 16 בפברואר 2010 שנמסרה לנאמן אשר נערכה על ידי שמאי המקרקעין גלעד יצחקי, ואשר הנה ליום 16 בפברואר 2010, שווי הנכס הינו 63,200,000 ש"ח ללא מע"מ. ( זכות חוזית להירשם כחוכרים, המוקנית לוילאר נכסים בקשר עם המקרקעין הידועים כגוש 3990 חלקה 50 תתי חלקות,11,10,9,8,4,3,2,1 26,25,22,21,20,19,18,17,14,12 ו- 28, המצויים ברחוב אליעזר בן הורקנוס מספר 5 באזור התעשיה הצפוני של לוד, עליהם בנוי מבנה בן 4 אגפים ו- 4 קומות (להלן: "הנכס בלוד") ב) זכות לקבלת פירות הנכס בלוד, לרבות דמי השכירות מאת השוכרים הקיימים על פי הסכמי השכירות החלים כיום על הנכסים על שינוייהם מעת לעת ולרבות הסכמי שכירות עתידיים שיווספו על ההסכמים הקיימים ו/או יבואו במקומם; (ג) זכות לקבלת תגמולי ביטוח רכוש בגין מבני וילאר נכסים הקיימים על מקרקעין אלו, כמפורט בסעיף להלן להגבלות על הזכות החוזית המפורטת לעיל ראה בסעיף 4 להלן. על-פי שומת הנכס הנ"ל מיום 14 בפברואר 2010 (שהינה עדכון שומה מיום 26 למרס 2009) שנמסרה לנאמן אשר נערכה על ידי שמאי המקרקעין מר גלעד יצחקי, ואשר הנה ליום 31 בדצמבר 2009, שווי הנכס כשהוא נקי מכל חוב או שעבוד לטובת צד ג', הינו בגבולות של כ- 48,600,000 ש"ח ללא מע"מ. בכל מקום בו משועבדות לנאמן זכות לקבלת תגמולי ביטוח רכוש, יחולו ההוראות הבאות: החברה מתחייבת לדאוג לכך שוילאר נכסים תרכוש בעצמה, או באמצעות מי מטעמה ותחזיק בתוקף תוך חידוש הביטוח מעת לעת, עד לפירעון אגרות החוב (סדרה ו') ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" המבטח את מבני הנכס המשועבד. במקרה של אבדן או נזק למבני הנכס המשועבד ישולמו תגמולי הביטוח לידי הנאמן או לפקודתו עד לשיעור טובת הנאתו ברכוש המבוטח. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך של 5,000,000 בעקבות מקרה ביטוח אחד ישולמו במישרין לידי וילאר נכסים ו/או לפקודתם, ללא צורך באישור מוקדם של הנאמן, למעט במקרה בו מומש השעבוד והנאמן הודיע על כך בכתב ומראש למבטח. תגמולי ביטוח שהנאמן יקבל כאמור בגין בגין נזקים שיגרמו למבני הנכס הממושכן (העולים על הסך של ) 5,000,000 ואשר ישולמו במלואם לידי הנאמן, ישמשו לשם קימום האבדן או הנזק למבני הנכס הממושכן

5 באופן שיבטיח את ביצוע הקימום כאמור בנכס (ולהסרת ספק תגמולי ביטוח בגין אבדן תוצאתי בקשר עם הפוליסה, לא ייכללו בשעבוד האמור לטובת הנאמן). החברה ו/או וילאר נכסים ירכשו ויחזיקו בתוקף, כל עוד רשום השעבוד על הנכס הרלבנטי, ביטוח רכוש של הנכס הממושכן בביטוח שיהיה בתוקף בכל עת עד למועד פירעון הסכומים המובטחים. מובהר כי החברה תהיה זכאית לדרוש מהנאמן להעביר לידיה את סכומי הביטוח שיתקבלו כנגד שעבוד נכס ששווי הבטוחתי שווה לתגמולי הביטוח, באופן המפורט בסעיף 3.3 להלן בעניין החלפת נכסים משועבדים. החברה מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו פקעה הפוליסה או במקרה בו הודיע לה המבטח על פקיעת הפוליסה או ביטולה. כמו כן מתחייבת החברה להמציא לנאמן אישור בכל 31 בדצמבר או 1 ביולי בדבר תוקף הפוליסה. החברה מתחייבת להמציא לנאמן, תוך שישים (60) יום ממועד העברת כספי תמורת ההנפקה, אישור שעבוד מאת החברה המבטחת את מבני הנכסים המשועבדים, על-פיו מאשרת החברה המבטחת כי ידוע לה כי וילאר נכסים שעבדה את התגמולים המגיעים ו/או שיגיעו לה בהתאם לפוליסת הביטוח, כמפורט ובתנאים המצוינים בסעיף זה לעיל. להבטחת קיומן המלא והמדוייק של כל התחייבויותיה של החברה על פי תנאי אגרות החוב אשר תונפקנה על-פי ההצעה הראשונה של אגרות החוב (והצעות נוספות כאמור בסעיף להלן), מתחייבת בזה החברה ליצור ולרשום ו/או לגרום שיווצרו וירשמו לטובת הנאמן, במועדים המפורטים להלן, משכנתאות ו/או משכונים ו/או שעבודים קבועים מדרגה ראשונה, על הנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה, כשהם נקיים מכל שעבוד עדיף אחר, אשר ייחתמו על-ידי וילאר נכסים ועל-ידי הנאמן (לעיל ולהלן: "הסכמי השעבוד הראשוניים"). רישום משכנתא ו/או משכון ו/או שעבוד על הנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה, כאמור בסעיף לעיל, יבוצע כדלקמן: לגבי כל הנכסים והזכויות המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה יירשם לטובת הנאמן שעבוד במרשם רשם החברות ביחס לוילאר נכסים לגבי הנכסים המפורטים בסעיפים ו שלגביהם לוילאר נכסים מוקנית זכות חוזית, תרשמנה לטובת הנאמן הערות אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין. כמו כן, החברה מתחייבת לדאוג לכך כי וילאר נכסים ובעל זכויות הבעלות או החכירה בנכס, לפי העניין, יתחייבו כלפי הנאמן כי וילאר נכסים לא תרשם כבעלים או כחוכרת, בהתאמה, בנכסים הנ"ל, אלא אם באותו מעמד תרשם לטובת הנאמן משכנתא בדרגה ראשונה על זכויות הבעלות או החכירה, בהתאמה, של וילאר נכסים. כמו כן, עד לרישום וילאר כבעלים או כחוכרים בנכסים המפורטים בסעיפים ו לעיל, תירשם לטובת הנאמן גם משכנתא בלשכת רישום המקרקעין על זכויות הבעלים ו/או החוכרים של נכסים אלו, והמשכנתא הרשומה על שם וילאר נכסים תורד לדרגה שניה. החברה מתחייבת לגרום לכך כי שטר המשכנתא לטובת וילאר נכסים יתוקן באופן שמשכנתא מדרגה ראשונה תירשם לטובת הנאמן תוך 60 ימים מיום ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ו'), אולם מובהר, כי ימי שביתה בלשכת רישום המקרקעין לא יובאו במנין הימים הנ"ל, באופן שאי רישומה של המשכנתא לעת ההיא יהיה כפוף להוראות סעיף להלן. החברה תודיע לנאמן מראש על החלטתה לפעול למימוש המשכנתא השניה הרשומה לטובתה ותאפשר לו להצטרף להליך.

6 מובהר כי המשכנתא שתרשם לטובת הנאמן כפופה לזכויות כדלקמן: בלשכת רישום המקרקעין, תהא ביחס לנכס בפ"ת- בכפוף לשתי הערות אזהרה בגין הפקעה, המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה. לטובת הועדה להסרת ספק מובהר, כי לא תהיה על החברה או חברת הבת המשעבדת החובה לרשום משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה על הנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה בכל מרשם אחר (או לנקוט בכל פעולה דומה), זולת כמפורט לעיל לגבי המרשמים המנויים בסעיף לעיל. מובהר כי הבטחת אגרות החוב שתונפקנה בהצעה הראשונה תבוצע בהתאם לסך הע.נ. של אגרות החוב (סדרה ו') שתונפקנה בפועל, ובהתאם ליחס שווי בטוחתי, כהגדרת מונח זה בסעיף 3.5, כמפורט להלן: בגין הנפקת אגרות חוב (סדרה ו') בהצעה הראשונה בע.נ. של עד 50,560,000 יובטחו אגרות החוב בשעבוד על הנכס בפתח תקוה המפורט בסעיף , והכל כמפורט בסעיף בגין הנפקת אגרות חוב (סדרה ו') בהצעה הראשונה בע.נ. של בין 50,560,001 לבין, 89,440,000 יובטחו אגרות החוב בשעבוד על הנכס בפתח תקוה המפורט בסעיף ועל הנכס בלוד המפורט בסעיף , והכל כמפורט בסעיפים ו -, בהתאמה ביום 23 בפברואר 2010 הודיעה Standard & Poor's Maalot (להלן: "מעלות") כי ועדת הדירוג של מעלות קבעה דרוג של ilaa-/stable לאגרות חוב שהחברה תנפיק (סדרות ה' ו- ו') בהיקף כולל של עד 150 מליון הרחבת סדרה החברה תהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב על-פי סעיף 2.3 לשטר הנאמנות באמצעות דוחות הצעת מדף נוספים ו/או הצעה פרטית ו/או תשקיף ו/או בכל דרך אחרת (להלן: "הרחבת הסדרה" ו-"אגרות החוב הנוספות", בהתאמה), כאשר: הרחבה שתבוצע עד ליום 31 במרץ 2010 בהיקף כולל שאינו עולה על הכמות המקסימלית הראשונית, לא תדרוש העמדת בטוחות נוספות (ובלבד שהחברה שעבדה בגין ההצעה הראשונה את כל הנכסים המשועבדים המפורטים בסעיפים ו ולא הסירה קודם לכן שעבודים בהתאם לזכותה על פי סעיף 3.4, שאז יחולו הוראות סעיף להלן, בשינויים המחוייבים). במקרה של הרחבת הסדרה מעבר לכמות המקסימלית הראשונית או לאחר ה 31 במרץ 2010, תנאי להרחבה הוא ששוויים הבטוחתי העדכני של הנכסים המשועבדים באותה עת (קרי: כאשר מועד התוקף של הערכת השווי אינו קודם לשלושה חודשים לפני מועד ההרחבה) לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הרלוונטי (כולל ההרחבה המוצעת) בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית הצבורה בגינה על פי תנאי אגרות החוב; במקרה שהשווי הבטוחתי העדכני של הנכסים המשועבדים אותה עת אינו עומד בתנאי האמור, תנאי להרחבת הסדרה יהיה שהחברה תתחייב להעמיד בטוחות נוספות, באופן ששוויים הבטוחתי העדכני של כל הנכסים המשועבדים (כולל אלה

7 שיתווספו כאמור), לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הרלוונטי (כולל ההרחבה המוצעת) בתוספת הפרשי ההצמדה בגינה על פי תנאי אגרות החוב. הוספת בטוחות נוספות כאמור תתבצע על ידי כך שהחברה תיצור ותרשום לטובת הנאמן, בתוך 60 ימים מיום הרחבת הסדרה, או תקופה אחרת שתיקבע בהסכמה בין החברה לבין הנאמן ערב הרחבת הסדרה, משכנתאות ו/או משכונים, ראשונים בדרגה, על נכסי מקרקעין מניבים בישראל (שאינם בגדר הנכסים המשועבדים לעיל לצורך ההצעה הראשונה) ו/או פקדונות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד ו/או ערבויות בנקאיות (להלן: "הנכסים המשועבדים הנוספים"), ובלבד שבכל הנוגע לנכסים שאינם מזומן, ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד ו/או ערבויות בנקאיות) המדובר בנכסים בישראל בעלי אופי דומה לאילו מהנכסים הכלולים בנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה; מובהר כי החברה תוכל לבצע הרחבת סדרה ובלבד שלא יהיה בהרחבת הסדרה כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב (סדרה ו'), כפי שהיה ערב הרחבת הסדרה; רישום משכנתא ו/או משכון על הנכסים המשועבדים הנוספים אם וככל שישועבדו, כאמור בסעיף לעיל, יבוצע כדלקמן: לגבי כל הנכסים המשועבדים הנוספים אם וככל שישועבדו יירשם לטובת הנאמן שעבוד במרשם רשם החברות ביחס לחברה ו/או לחברת הבת המשעבדת. לגבי נכסים מתוך הנכסים המשועבדים הנוספים, אם וככל שישועבדו, אשר אינם רשומים בבעלותה של החברה ו/או חברת הבת המשעבדת בלשכת רישום המקרקעין, אך רשומים על שמה זכויות חכירה (לרבות חכירה מהוונת) ברישומי מינהל מקרקעי ישראל, תירשם גם במירשמים אלה התחייבות לרישום משכנתא לטובת הנאמן. לגבי נכסים מתוך הנכסים המשועבדים הנוספים, אם וככל שישועבדו, אשר רשומים בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או חברת הבת המשעבדת בלשכת רישום המקרקעין תירשם לטובת הנאמן גם משכנתא בלשכת רישום המקרקעין. לגבי נכסים מתוך הנכסים המשועבדים הנוספים, אם וככל שישועבדו, אשר בגינם רשומה לטובת החברה ו/או חברת הבת המשעבדת הערת אזהרה בלשכת תירשם רישום המקרקעין או הערה במירשמי מינהל מקרקעי ישראל, בגין (לפי העניין) במירשמים אלה לטובת הנאמן הערת אזהרה או הערה התחייבות לרישום משכנתא. לגבי כל הנכסים המשועבדים הנוספים ישועבדו זכויות החברה המשעבדת לקבלת תגמולי ביטוח מכח פוליסה לביטוח רכוש כמפורט בתוספת זו בסעיף לעיל וכן זכויות החברה המשעבדת לקבלת פירות אותם נכסים, ככל שיהיו להסרת ספק מובהר, כי לא תהיה על החברה ו/או חברת הבת המשעבדת החובה לרשום משכנתא ו/או משכון ו/או הערת אזהרה על הנכסים המשועבדים הנוספים כאמור בכל מרשם אחר (או לנקוט בכל פעולה דומה), זולת כמפורט לעיל לגבי המרשמים המנויים בסעיף לעיל

8 במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב כאמור בסעיף לעיל, ייחתמו בגין המשכנתאות ו/או המשכונים של הנכסים המשועבדים אשר יועמדו לצורך הבטחת אגרות החוב הנוספות, הסכמי שעבוד חדשים בתנאים זהים להסכמי השעבוד הראשוניים, בשינויים המחוייבים החלפת נכסים משועבדים החברה תהיה זכאית, מעת לעת, להחליף את הנכסים המשועבדים ו/או הנכסים המשועבדים הנוספים, כולם או חלקם (להלן: "הנכס המוחלף"), בנכס חלופי בו לחברה ו/או לחברת הבת המשעבדת קיימות זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה לדורות (לרבות מהוונות) ו/או זכויות חוזיות של נכס מקרקעין אחר בישראל ו/או של פיקדון כספי ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד ו/או ערבויות בנקאיות (להלן: "הנכס המחליף"), ובלבד שיתקיימו בקשר עם הנכס המחליף התנאים המפורטים להלן במצטבר: ששוויו של הנכס המחליף, אשר ייקבע על-פי סעיף 3.5 להלן, יהיה שווה לפחות לשוויו של הנכס המוחלף, אשר ייקבע אף הוא על-פי הערכת שווי שתבוצע על-פי סעיף 3.5 להלן מובהר להסרת ספק, כי מועד התוקף של הערכות השווי, הן של הנכס המוחלף והן של הנכס המחליף, יהא לא לפני 3 חודשים ממועד ההחלפה (להלן: "הערכות שווי עדכניות"); שלפחות 5 ימים טרם ביצוע כל החלפה של נכס מהנכסים המשועבדים בפועל, תפרסם החברה דו"ח מיידי בדבר כוונתה להחליף נכסים כאמור, במסגרתו יינתן מידע אודות הנכס המחליף בדומה לנתונים שניתנו אודות הנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה בדו"ח מיידי של החברה מיום 22 בפברואר 2010, לרבות, טיב זכויותיה המשפטיות של החברה או חברת הבת המשעבדת בנכס המחליף והשוויאשר יוחס לנכס המחליף בדו"ח הכספי האחרון של החברה, כפי שיהיה במועד הרלוונטי. כמו כן, החברה תידרש לפרסם הערכות שווי עדכניות לנכס המחליף ולנכס המוחלף בדו"ח מיידי, קודם לביצוע ההחלפה בפועל; שסוג הזכויות המשפטיות של החברה או חברת הבת המשעבדת (בעלות, חכירה, זכויות חוזיות גרידא) בנכס המחליף, יהיה מדרגה שאינה נופלת מסוג הזכויות בנכס המוחלף. לעניין זה מובהר, כי זכויות חכירה במנהל מקרקעי ישראל ו/או זכויות חכירה מהוונות לתקופה בת 49 שנים לפחות, אף אם החכירה אינה ממנהל מקרקעי ישראל, תיחשבנה בדרגה זהה לזכות בעלות. מובהר כי זכות של החברה או חברת הבת המשעבדת בחלק מהנכס תחשב כשווה לזכות במלוא הנכס אם מכפלת שווי הנכס בחלק הנכס לגביו לחברה או לחברת הבת המשעבדת יש זכות שווה לשווי הנכס המוחלף, ובלבד שחלקה של החברה או חברת הבת המשעבדת בנכס, לפי העניין, הינו 50% או יותר. במקרה כאמור תעביר החברה לנאמן אישור ממנהל כספים או מרו"ח של החברה על חישוב מכפלת שווי הנכס בחלק הנכס לגביו לחברה או לחברת הבת המשעבדת קיימת הזכות האמורה. כמו כן, החברה תעביר לנאמן אישור חתום על ידי עו"ד כי אין מגבלה לממש את הנכס מן הטעם שהינו נכס בו זכות החברה או החברה הבת הינה משותפת עם צד ג'. במקרה בו הנכס המחליף הינה נכס מקרקעין הרי שתנאי להחלפה הינו כי הינם מקרקעין מניבים

9 דין הנכס המחליף והמשכנתא/המשכון עליו יהיה כדין הנכס המוחלף, כאילו נכלל הנכס המוחלף מלכתחילה בהוראות שטר הנאמנות, לרבות זכותה של החברה לשוב ולהחליפו מעת לעת בהתאם לאמור לעיל. למען הסר ספק, החלפת נכסים מהנכסים המשועבדים בהתאם לסעיפים ו דלעיל (ובכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים בו) אינה טעונה כל אישור ו/או הסכמה ו/או היתר, בעל פה או בכתב, מאת הנאמן ו/או מאת מחזיקי אגרות החוב למעט לגבי זהות מעריך השווי כאמור בסעיף להלן, והנאמן יהיה חייב לחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים לביצועה של ההחלפה הסרת שעבודים החברה תהא רשאית אחת לרבעון, בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים, ובכפוף לאמור בסעיף זה להלן, לדרוש מהנאמן להסיר שעבודים מחלק מהנכסים המשועבדים, כפי שיהיו במועד הרלוונטי, והנאמן מתחייב בזאת לפעול בהתאם לדרישת החברה כאמור ולחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים להסרת השעבודים, ובלבד ששוויים הבטוחתי העדכני של הנכסים המשועבדים לצורכי שטר הנאמנות כפי שיהיו באותה עת, אשר יוותרו כבטוחה, לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הרלוונטי בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית הצבורה בגינה על פי תנאי אגרות החוב. מובהר כי אגרות חוב שירכשו על ידי החברה יימחקו מהמסחר ולא יובאו בחשבון בחישוב יתרת הערך הנקוב. מובהר כי השווי הבטוחתי העדכני ייבדק בהתאם להוראות סעיף 3.5 להלן. מובהר כי החברה תהיה רשאית להסיר שעבודים בהתאם להוראות סעיף 3.4 זה בכל עת, ולא רק בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים, במקרה בו הסרת השעבודים דרושה לשם מימוש נכס משועבד. במקרה בו החברה רשאית לצמצם את היקף הבטחונות לאור צמצום בהיקף סדרת אגרות החוב כאמור בסעיף 3.4.1, היא תהיה רשאית לעשות זאת גם באמצעות החלפת נכסים משועבדים, ובמקרה כאמור לא יחולו הוראות סעיף לעיל בעניין שווי הנכס המחליף ושווי הנכס המוחלף, אלא הוראות סעיף לעיל בדבר כך ששוויים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים אשר יוותרו כבטוחה (לרבות הנכס המחליף), לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הרלוונטי (בתוספת הפרשי הצמדה למדד והריבית הצבורה כאמור לעיל) שוויים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים באותם מקרים בהם נדרש לבחון את השווי הבטוחתי של הנכסים המשועבדים, הכללים הבאים: יחולו שוויים הבטוחתי של נכסי המקרקעין המשועבדים (כהגדרת מונח זה בסעיף 1.2 לתוספת זו), יהא שוויים כפי שיהא על-פי הערכת שווי (שומה), אשר ייקבע בהתאם לתנאים המתוארים בסעיף 3.5 זה, כשהוא מוכפל ב (להלן: "מקדם הבטוחה"). שוויים הבטוחתי של הפיקדונות המשועבדים ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד יהא שווה לסכום הפיקדונות או לערך הנקוב של ניירות הערך או המלווים, לפי העניין, לרבות פירות שנצברו בגינם, אם וככל שנצברו; שוויים הבטוחתי של הערבויות הבנקאיות יהא שווה לגובה הערבויות הבנקאיות. לצרכי תוספת זו, השווי של כל נכס מקרקעין משועבד, ולרבות במסגרת החלפת בטוחות ו/או הרחבת הסדרה ו/או הסרת שעבודים (להלן: "אירוע קביעת השווי"), ייקבע על-פי הערכת שווי של נכס המקרקעין האמור, אשר תעמוד בכל התנאים הבאים:

10 א( הערכת השווי תיערך על-ידי מעריך שווי בלתי תלוי אשר ייבחר על ידי החברה, ובלבד שיהיה בעל ניסיון בביצוע שומות נדל"ן לחברות ציבוריות בהתאם לדרישות חוק ניירות ערך ותקנותיו וזהותו תוסכם על-ידי הנאמן מראש ובכתב; כמו כן, מוסכם כי השמאי מר גלעד יצחקי הינו שמאי מוסכם על הנאמן לצורך סעיף זה. יובהר, כי בהסכמתו לזהות המעריך, נסמך הנאמן לחלוטין על מצגי החברה ואישוריה לגבי ניסיונו של המעריך והיותו בלתי תלוי ואישורה של החברה כי היא מסתמכת על הערכת השווי האמורה לצורך עריכת דוחותיה הכספיים ולא חלה על הנאמן חובה לערוך בחינה נוספת מעבר לכך. מובהר כי אין בסעיף כדי ליצור מגבלה כלשהי על החברה בבחירת מעריכי שווי לכל צורך אחר שאיננו מפורט בסעיף זה. תאריך התוקף של הערכת השווי יהיה לא לפני 3 חודשים קודם למועד בחינת השווי; הערכת שווי של נכסי מקרקעין מניבים אשר יועמדו כבטוחה על-פי תוספת זו תבוצע על בסיס שיטת היוון ההכנסות; הערכת שווי של נכסי מקרקעין אחרים אשר יועמדו כבטוחה על-פי שטר הנאמנות תבוצע על בסיס שיטה שמאית מקובלת, כפי שיקבע מעריך השווי לפי שיקול דעתו המקצועי. בהערכות השווי כאמור לא תילקח בחשבון הפחתת שווי בגין צורך במימוש מהיר להסרת ספק, הערכת שווי אשר שימשה לצורך דוחותיהם הכספיים המבוקרים או הסקורים הרלוונטיים של החברה ו/או חברת הבת המשעבדת, לפי העניין, תוכל לשמש גם לצורכי תוספת זו, ובלבד שעמדה בכל התנאים המפורטים בסעיף לעיל העברת התמורה לחברה ההוראות הבאות יחולו בכל הקשור להעברת תמורת ההנפקה, נטו, לרבות פירותיה ובניכוי מס על פי דין בגין הפירות: תמורת ההנפקה שתתקבל בידי רכז ההנפקה בגין ההצעה הראשונה, נטו, לאחר שרכז ההנפקה שילם מתוכה את העמלות וההוצאות שעליו לשלמם על פי ההוראות שנכללו בדוח הצעת המדף תועבר על ידו, מיד לאחר הנפקת אגרות החוב, לחשבון נאמנות, כהגדרתו להלן, עליו יורו החברה והנאמן בכתב. לעניין זה, "חשבון נאמנות" משמע אחד מאלה (לבחירת החברה): (א) חשבון אשר תפתח החברה על שמה ובעבורה, ואשר בתנאי פתיחת החשבון שייחתמו לגביו ייקבע כי כל הוראה שתינתן בו תהיה כפופה לאישור בכתב, מראש, של הנאמן, ואשר כל הזכויות בו ובפיקדון שייכלל בו, על פירותיו, ישועבדו על-ידי החברה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת הנאמן; או (ב) חשבון אשר יפתח הנאמן על שמו, בנאמנות משותפת עבור החברה ועבור מחזיקי אגרות החוב ואשר כל זכויות החברה בו ובפיקדון שייכלל בו, על פירותיו, ישועבדו על-ידי החברה בשעבוד קבוע ראשון בדרגה לטובת הנאמן. הנאמן יעביר את תמורת ההנפקה, נטו, שהתקבלה בחשבון הנאמנות (או יאשר את העברתה, לפי העניין), לחשבון על שם החברה עליו תורה החברה, בצירוף פירות ובניכוי מס כדין בגין הפירות, תוך 2 ימי עסקים לאחר שיקבל את המסמכים כלדקמן: ( עותק נאמן למקור של תעודות רישום השעבוד אצל רשם החברות לטובת הנאמן בספרי וילאר נכסים, בנוסח שסוכם עם הנאמן ערב חתימה על תוספת זו, כאמור בסעיף לעיל;

11 ג( ו( א ) ב( ( אישור על ביצוע פעולה ונסח רישום מלשכת רישום המקרקעין, המעיד על רישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא, בגין כל אחד מנכסי המקרקעין הרלבנטיים. לבקשה לרישום הערת האזהרה כאמור, יצורף מסמך החתום ע"י וילאר נכסים וע"י בעל זכויות הבעלות או החכירה בנכס, בהתאמה, לפיו יתחייבו החתומים על המסמך הנ"ל כלפי הנאמן כדלקמן: (1) כי הם ימנעו מלעשות עסקה נוגדת במקרקעין נשוא המסמך, אלא בהסכמת הנאמן בכתב; וכן (2) כי במועד בו וילאר נכסים תרשם כבעלים או כחוכרת, בהתאמה, בנכסי המקרקעין הרלבנטיים, תרשם לטובת הנאמן משכנתא בדרגה ראשונה על זכויות הבעלות או החכירה, בהתאמה, של וילאר נכסים. הערת האזהרה או המשכנתא הנ"ל תהינה כפופות למגבלות המפורטות בסעיף 4 להלן, ביחס לכל אחד מהנכסים המשועבדים. ( אישור מאת עוה"ד של וילאר נכסים, בנוסח שהנאמן יאשר כי הוא להנחת דעתו, כי וילאר נכסים רשאית ליצור את השעבודים האמורים וכי לא חלה עליה כל מגבלה מכח הסכם ו/או הדין בעניין זה שלא פורטה במסמכי ההנפקה וכי נתקבלו לשם כך במוסדותיה כל ההחלטות הנדרשות מובהר כי אישור כאמור שינתן בגין חלק מהמקרקעין המשמשים כבטוחות, יאפשר שחרור חלקי של תמורת ההנפקה, בהתאם לשווי הבטוחתי של אותו נכס (היינו, מכפלת שווי הנכס, כמשתקף מחוות הדעת ב ) החברה תעביר לנאמן אישור מנהל הכספים או רו"ח של החברה בדבר תוצאת הכפלת שווי הנכסים ב למען הסדר הטוב מובהר שעל אף האמור לעיל בס' ובהתאם לאמור בס' , לעניין רישום המשכנתאות לטובת הנאמן לגבי הנכסים בפ"ת ובלוד, יתאפשר שחרור כספים מחשבון הנאמנות לאחר קבלת האישור שבס' ( וטרם רישום משכנתא בפועל. היה והחברה קיבלה את תמורת ההנפקה מחשבון הנאמנות כאמור בסעיף לעיל, והמשכנתאות לא נרשמו כדין בלשכת רישום המקרקעין לגבי כל נכס בנפרד (והעיכוב אינו נובע מסיבה שאינה תלויה בחברה או בחברת הבת המשעבדת, אלא בצדדים שלישיים, לרבות שביתות במרשמים הרלוונטיים), תוך תקופת הזמן הנקובות בסעיף לגבי כל נכס בנפרד, החברה תעביר לידי הנאמן את כספי תמורת ההנפקה המיוחסים לנכס זה, שהמשכנתא בגינו לא נרשמה כדין, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בגובה הריבית הנקובה (היינו, שווי של הנכס כפי שהוא משתקף מהערכת השווי שלו, כשהוא מוכפל במקדם הבטוחתי או חלק יחסי, ככל שגובה ההנפקה יהיה נמוך מ- ) 89,440,000 /או ערבות בנקאית ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד חלף תמורת ההנפקה היחסית האמורה או כל חלק ממנה), והנאמן יחזיק את כל הכספים (או הערבויות ו/או ניירות ערך ו/או מלווים כאמור) שיתקבלו כאמור, בפיקדון בחשבון הנאמנות, וזאת עד לביצוע האמור בסעיף שלהלן. הנאמן ישקיע את כספי הפיקדון בבנק/ים שדרוגם אינו נמוך מדרוג (A), בשמו או בפקודתו, בפקדונות בנקאיים ו/או באגרות חוב של מדינת ישראל. במקרה כאמור בסעיף לעיל, לא יאוחר מאשר 2 ימי עסקים לאחר שתרשם המשכנתא כדין בלשכת רישום המקרקעין, בגין הנכס הרלבנטי, ולאחר שנתקבלה לכך דרישה בכתב מן החברה, יעביר הנאמן לחברה או לפקודתה מתוך כספי חשבון הנאמנות כאמור לעיל, את הסכום האמור בסעיף לעיל, וזאת בצירוף החלק היחסי של הפירות שנצברו בגין הסכום המועבר. עם סיום העברת כל כספי התמורה מחשבון הנאמנות, על פירותיהם, לחברה, יבוטל השעבוד על הפיקדון האמור, וזאת בתנאי שלא אירע עד למועד זה אירוע המזכה את הנאמן בהעמדת איגרת החוב לפירעון מידי על פי תנאי שטר הנאמנות והחברה לא הודיעה לנאמן על החלפת נכס מגבה

12 3.7. שונות מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי החברה ו/או כל חברת בת משעבדת אשר תעמיד בטוחות כלשהן, על-פי תנאי תוספת זו, על נכסי מקרקעין מכל סוג שהוא להבטחת אגרות החוב, תהינה רשאיות לבצע כל פעולה (משפטית או אחרת) בנכסי המקרקעין המשועבדים כאמור, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהנאמן או מחזיקי איגרות החוב (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פעילויות השבחה, תכנון, ייזום, בנייה, פיתוח, השכרה בשכירות חופשית (קרי, שכירות שאינה כפופה לחוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב ), ניהול והקניית זכויות שונות, לרבות זיקת הנאה ו/או ביטולן של השכרות ו/או של זכויות אלו), והכל מעת לעת, במהלך העסקים הרגיל של החברה ו/או חברת הבת המשעבדת ביחס לנכסי המקרקעין המשועבדים, במלואם או בחלקם) (כל אלה ייקראו להלן: "הפעולות המותרות"), והכל למעט מכירת נכס מקרקעין משועבד או כל חלק ממנו (למעט מכירה שאיננה פוגעת בזכות המשכון של הנאמן בגין הנכס האמור) ו/או משכון איזה מהנכסים המשועבדים, שלגביהם לא תדרש הסכמת הנאמן. להסרת ספק מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כי המונח "הפעולות המותרות" יכלול בין היתר מתן זכות שכירות חופשית ו/או רשות שימוש ו/או זכות חזקה לתקופות קצובות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנאמן מצהיר בזאת כי ידוע לו כי נכסי המקרקעין אשר ישועבדו על פי תנאי תוספת זו, מושכרים ו/או יושכרו מעת לעת לצדדים שלישיים ו/או כי הוקנו ביחס אליהם ו/או יוקנו ביחס אליהם זכויות הנכנסות לגדר הפעולות המותרות, והכל בהתאם לתנאי הסכמי שכירות או כל הסכם או מסמך אחר, שנחתמו ו/או שייחתמו בין החברה ו/או כל חברת בת משעבדת, ו/או הסכמים שהוסבו ו/או הומחו לטובת החברה ו/או חברת הבת המשעבדת, לפי העניין, לבין צדדים שלישיים שונים וכי המשכנתאות ו/או המשכונים ו/או הערות האזהרה אשר יירשמו לטובת הנאמן בהתאם לתנאי תוספת זו, יהיו כפופים לזכויות שוכרים ו/או לזכויות צדדים שלישיים להם הוקנו ו/או יוקנו זכויות הנכנסות לגדר הפועלת המותרות וכן למגבלות המפורטות בסעיף 4 להלן, בהתאמה, ביחס לכל אחד מהנכסים המשועבדים לצורך ההצעה הראשונה (להלן יחדיו: "הצדדים השלישיים"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנאמן מתחייב בזאת, כי בכל מקרה בו יבקשו זאת החברה ו/או חברת הבת המשעבדת ימציא (תוך חמישה ימי עסקים ממועד הבקשה) מכתב המופנה לחברה ו/או לחברת הבת המשעבדת ו/או למי מהצדדים השלישיים עליו יורו החברה ו/או חברת הבת המשעבדת ואשר מציין את הסכמת הנאמן כאמור לעיל. השעבוד לטובת הנאמן של נכס משועבד בהתאם לתוספת זו, לא יחול לגבי מיטלטלין ו/או לגבי כל ציוד ו/או מתקן הקיים בנכס המשועבד ואשר אינו בגדר מחוברים של קבע, בין שאלה בבעלות חברת הבת המשעבדת ו/או בבעלות כל צד ג', לרבות שוכר של יחידה בנכס המשועבד ו/או ספק של חברת הבת המשעבדת, ו/או מחוברים של קבע אשר בהתאם להסכם השכירות הרלוונטי רשאי השוכר לפרקם בתום תקופת השכירות (כל אלה ייקראו להלן יחדיו - "המיטלטלין"). ככל שהנאמן יתבקש לעשות כן, על ידי החברה, הוא יחתום על מכתב כלפי חברת הבת המשעבדת או כלפי מי שהיא תורה לגביו, לפיו הוא יאשר, באופן בלתי מסויג, כי השעבוד לטובתו אינו חל בקשר עם המיטלטלין. בכל הנוגע לפירות נכס אשר ישועבד לפי הוראות תוספת זו מכל מין וסוג (לרבות תשלומים כספיים הנובעים ממנו, כגון דמי שכירות ודמי ניהול), או כל זכות אחרת הנובעת ממנו או שתתקבל חלף הנכס המשועבד ו/או בגינו, למעט בקשר עם זכויות הביטוח כאמור בסעיף זה להלן ("הפירות"), הרי שהחברה ו/או חברת הבת המשעבדת יהיו רשאים לקבלם לידיהם, להעבירם לכל צד שלישי לפי שיקול דעתם, לערוך שינויים בתנאים לקבלתם, ולעשות בהם כל פעולה שהיא, ללא צורך בכל אישור של הנאמן, וזאת, עד לזימון אסיפת מחזיקים לצורך העמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי, אם וככל שתזומן אסיפה כאמור בהתאם להוראות שטר הנאמנות או במועד בו פנה הנאמן לביהמ"ש בבקשה לממש

13 ג( ב( א( את השעבוד על הנכס המשועבד, לפי המוקדם (להלן: "מועד מימוש"). מבלי לגרוע מכלליות האמור, מודגש כי, עד למועד מימוש כאמור, ( לא תחול על החברה ו/או חברת הבת המשעבדת כל מגבלה בקשר לפירות; ( לא תחול על החברה ו/או חברת הבת המשעבדת כל מגבלה לגבי התקשרות עם צדדים שלישיים שמכוחם קמה הזכות לפירות, לרבות על שינוי ההסכמים עמם, ביטולם, התקשרות בהסכמים אחרים עם אותם צדדים שלישיים או עם צדדים שלישיים אחרים; ( לא תהיה על החברה ו/או חברת הבת המשעבדת כל חובה להודיע לשוכרים או לצד שלישי כלשהו על שעבוד נכס על פי שטר הנאמנות. השעבוד לטובת הנאמן יחול גם על תגמולי ביטוח (ככל שיתקבלו) בגין קימום הנכס במקרה של נזק המכוסה בביטוח כאמור (ולהסרת ספק תגמולי ביטוח בגין אובדן הכנסות, לא ייכללו בשעבוד האמור לטובת הנאמן), כמפורט בסעיף לעיל. מובהר כי ככל שיהיו בידי הנאמן כספים מזומנים שיהוו כבטוחה או הנובעים מתמורת ההנפקה שלא שוחררה, ישמשו כספים אלו לתשלומי קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו'), ככל שיגיע מועד תשלומם. מובהר כי לא יהיה בחתימת חברת בת משעבדת על שטר משכון ו/או משכנתא על פי תנאי תוספת זו, משום יצירת ערבות או התחייבות מצידה של חברת הבת המשעבדת בקשר לחוב כלשהו מכוח שטר זה, וכי הסעדים הבלעדיים כלפי כל חברת בת משעבדת יהיו במימוש הנכס המשועבד על ידה ופירעון החוב מתוכו בלבד. עוד מובהר כי תוספת זו איננה יוצרת, ולא תפורש כיוצרת, מגבלה כלשהי על עריכת שינויים בהחזקותיה של החברה או כל חברה בת שלה בחברת בת משעבדת אשר העמידה בטוחות על-פי תוספת זו (לרבות מכירת כל או חלק ממניותיה בכל חברת בת משעבדת), בכפוף לכך שלא תהיה בכך פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי החברה תהיה רשאית לשעבד כל חלק מרכושה שאינו משועבד אותה שעה לטובת הנאמן או שקיימת התחייבות לשעבדו לטובת הנאמן, כולו או מקצתו, בכל שעבוד ובכל דרך שהיא לטובת צד שלישי כלשהו, ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב. מובהר בזאת, כי החברה אינה נדרשת לבצע הערכות שווי נוספות ו/או לעדכן את הערכות השווי הקיימות לנכסים המשועבדים המפורטים בהסכמי השעבוד הראשוניים, ו/או לכל נכס אחר אשר ישועבד לצורך הבטחת אגרות החוב הנוספות, וזאת בין אם קיימות אינדיקציות לשינוי בשוויים של הנכסים ובין אם לאו, והכל בכפוף להוראות כל דין כפי שתהיינה מעת לעת. על אף האמור לעיל, החברה מתחייבת כי, אחת לשנה, בסמוך לאחר פרסום הדוחות התקופתיים השנתיים, החל מהדיווח התקופתי לשנת 2010, היא תפרסם דוח מיידי בו יפורט מקדם הבטוחה של כלל הנכסים המשועבדים לנאמן. היה ומקדם הבטוחה שיפורסם כאמור יהיה שווה או גדול מ- 0.90, תדאג החברה להשלים בטוחות אלו תוך 90 ימים בהתאם לעקרונות המפורטות בסעיף 3.3. לעלי, כך שהשווי הבטוחתי לא יעלה על כמו כן, מובהר כי החברה לא תידרש להעמיד בטוחות נוספות ולא תהא רשאית לשחרר נכסים משועבדים, כתוצאה משינוי בשווי הנכסים המשועבדים (לרבות במקרה בו על-פי הערכות שווי חדשות ו/או מעודכנות של הנכסים המשועבדים חלה ירידה או עלייה בשוויים). להסרת ספק מובהר, כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות תוספת זו בדבר בחינת השווי הבטוחתי של נכסים המשועבדים במקרים בהם נדרשת בחינה כאמור (קרי: במסגרת הרחבת סדרה מעבר לכמות המקסימאלית הראשונית או לאחר ה- 31 במרץ 2010 ובמסגרת החלפת בטוחות) או מזכויות החברה לשחרר נכסים משועבדים כאמור בסעיף 3.4 לעיל

14 אגרות החוב מסדרה זו (לרבות כאלה שתונפקנה במסגרת הרחבת סדרה כאמור בסעיף 2.3 לעיל) תעמודנה בדרגת בטחון שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת. למען הסר ספק מובהר, כי האמור בסעיפים יחול, בשינויים המחויבים, גם על אגרות החוב הנוספות (כהגדרתן בסעיף לעיל). בכל מקום בו תוספת זו מתייחסת לבטוחה בדרך של פיקדון כספי, תהא החברה רשאית להעמיד חלף הפיקדון הכספי או כל חלק ממנו, ערבות בנקאית בבנק בישראל ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד (מק"מ), והוראות תוספת זו תחולנה גם על הערבויות הבנקאיות, ניירות הערך, או המלווים כאמור, בשינויים המחוייבים. למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הביטחונות אשר הועמדו ו/או יועמדו להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. עוד מובהר, כי לנאמן תהא הסמכות להסכים לכל שינוי בנוסח הסכמי השעבוד, באותם התנאים בהם רשאי הנאמן להסכים לשינויים בשטר הנאמנות גופו, כמפורט בסעיף 23 לשטר הנאמנות, בשינויים המחויבים. למען הסר ספק מובהר, כי באותם מקרים בהם נדרש לבחון על-פי תוספת זו את היחס בין יתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור (בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית הצבורה בגינה) לבין שוויים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים, כפי שיהיו במועד הרלוונטי, תבוצע הבחינה בהנחה של מימוש מלוא כתבי האופציה לאגרות חוב (סדרה ו') שיהיו במחזור במועד הרלוונטי, אם וככל שיהיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי ירידה בשווי של נכסי החברה (לרבות הנכסים המשועבדים כמפורט בסעיף 3 לתוספת זו), לא תהווה כשלעצמה עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי והנאמן נדרש לבחון את שווי הנכסים המשועבדים רק בקרות האירועים המפורטים בסעיפים 3.2., 3.3 ו- 3.4 לעיל ובכל מועד אחר בו יצורפו הערכות שווי לדוחותיה הכספיים של החברה. יובהר כי ככל שיוטל עיקול או ימונה כונס נכסים על אחד הנכסים המשועבדים ו/או על כלל נכסי החברה הבת המשעבדת ו/או ימונה לה מפרק והלה לא הוסר ו/או המינוי לא בוטל, לפי העניין בתוך 30 ימי עסקים, תמציא החברה ביטחון חלופי בתוך 14 ימי עסקים בטחון חלופי בשווי שלא יפחת מהשווי הבטוחתי של הנכס האמור, או של הנכסים המשועבדים על ידי החברה הבת המשעבדת באותה עת, לפי העניין. אחת לשנה, במהלך חודש אפריל, תעביר החברה לנאמן טבלת שכירויות עדכנית לגבי הנכסים המשועבדים או אישורה כי לא חל שינוי ברשימת השוכרים ו/או בתמורה המשולמת על ידם מאז האישור האחרון מגבלות מוסכם וברור כי זכויות הנאמן ביחס לכל אחד מהנכסים תרשמנה בכפוף לזכויות הקיימות בנכסים טרם חתימה על תוספת זו, כמפורט להלן: ביחס לנכס בפתח-תקוה: הזכות החוזית המפורטת בסעיף לתכנון ולבניה פתח תקוה, בגין הפקעה. כפופה לשתי הערות אזהרה לטובת הועדה המקומית 4.2. עוד מובהר כדלקמן:

15 ביחס לנכס בפתח-תקוה: הזכות החוזית המפורטת בסעיף כפופה למשכנתא בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום לטובת וילאר נכסים; החברה מתחייבת לדאוג לכך שהמשכנתא שתרשם לטובת הנאמן תהא עדיפה בדרגה על המשכנתא לטובת וילאר נכסים. כמו כן, החברה מתחייבת לגרום לכך כי וילאר נכסים לא תרשם כבעלים בנכס הנ"ל, אלא אם באותו מעמד תרשם לטובת הנאמן משכנתא בדרגה ראשונה על זכויות הבעלות של וילאר נכסים. עם רישום הבעלות בנכס על שם וילאר נכסים ורישום משכנתא ע"ש הנאמן, תדאג החברה שוילאר נכסים תבטל את המשכנתא הרשומה לטובתה על הנכס ביחס לנכס בלוד: הזכות החוזית האמורה בסעיף כפופה למשכנתאות בדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום לטובת וילאר נכסים, הרשומות ביחס לכל אחת מתתי החלקות המפורטות לעיל, והכל כמפורט בהסכם השעבוד. החברה מתחייבת לדאוג לכך שהמשכנתא שתרשם לטובת הנאמן תהא עדיפה בדרגה על המשכנתאות לטובת וילאר נכסים. כמו כן, החברה מתחייבת לגרום לכך כי וילאר נכסים לא תרשם כחוכרת של כל תתי החלקות הנ"ל, אלא אם באותו מעמד תרשם לטובת הנאמן משכנתא בדרגה ראשונה על זכויות החכירה של וילאר נכסים. עם רישום וילאר נכסים כחוכרת ורישום משכנתא ע"ש הנאמן, תדאג החברה שוילאר נכסים תבטל את המשכנתא הרשומה לטובתה על הנכס. 5. ריבית פיגורים מובהר כי כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ו'), אשר ישולם באיחור העולה על 5 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי שטר הנאמנות, וזאת מסיבות התלויות בחברה, ישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לענין זה, ריבית פיגורים פירושה שיעור הריבית המירבי שיהיה נהוג באותה עת בבנק לאומי בע"מ בגין יתרות חובה בחשבונות חוזרים דביטוריים או בחשבונות עו"ש במטבע ישראלי, שלא קיימת בהם מסגרת אשראי בתוקף, הגבוה מביניהם. החברה תודיע בדיווח מיידי 2 ימי מסחר לפני התשלום בפועל של הקרן והריבית שלא שולמו את שיעור הריבית המדוייק שישולם אשר יכלול את הריבית בתוספת ריבית הפיגורים. 6. העמדת איגרות החוב (סדרה ו') לפירעון מיידי על ידי הנאמן לסעיף 6.1 לתוספת הראשונה לשטר הנאמנות, בעניין העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי על ידי הנאמן, יתווספו סעיפי המשנה הבאים: אם רואי החשבון המבקר של החברה, בחוות דעת או בדוח סקירה שצורפו לדוח הכספי או לדוח הכספי (ביניים) של החברה, לפי העניין, הפנה את תשומת הלב לביאורים בדוחות הכספיים בדבר ספקות משמעותיים הקיימים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי; אם אגרות החוב מסדרה אחרת שהנפיקה החברה תועמדנה לפירעון מיידי; אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח; אם דירוג אגרות החוב יירד אל מתחת לדירוג.BBB הפסקת דירוג של אגרות תלויה בחברה; החוב לתקופה העולה על ימי עסקים, למעט מסיבה שאיננה

16 במקרה בו החברה לא תפרסם דוחות כספיים עד תום 45 ימים מהמועד הקבוע לכך בחוק ניירות ערך ובתקנות על פיו (ואם קיבלה החברה ארכה מרשות מוסמכת תוך 45 יום מתום תקופת הארכה); בקרות כל אירוע אחר אשר מהווה פגיעה מהותית ומשמעותית במחזיקי אגרות החוב; התחייבות החברה כלפי הנאמן לסעיף 15 לשטר הנאמנות, בעניין התחייבות החברה כלפי הנאמן, יתווסף סעיף המשנה הבא: לתת ולהורות לרואי החשבון שלה לתת לנאמן ו/או לאנשים שיצווה, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, לעסקיה ו/או נכסיה של החברה שיהיה דרוש באופן סביר, על פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם בדיקות שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב; תיקונים לשטר הנאמנות.7.8 בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות, לעניין רכישת אגרות חוב על ידי החברה או חברה בשליטתה, להגדרת "תאגיד קשור" יתווסף גם "תאגיד בשליטת בעל השליטה". בסעיף 8.3 לאחר המילים "סכומי הקרן" בשורה הראשונה והשלישית תתווסף המילה "והריבית" תיקון טעות סופר בשטר הנאמנות הצדדים מסכימים כי טעות הסופר בסעיף 6 לשטר הנאמנות תתוקן, כך שההפניה תהיה לסעיף 6 בתנאים שמעבר לדף בתעודת אגרת החוב ולא לסעיף 16, כפי שנכתב בטעות. מובהר כי ביתר סעיפי שטר הנאמנות, שלא פורטו לעיל, לא יחול שינוי. שכר הנאמן על אף האמור בסעיף 18.1 עד 18.2 לשטר הנאמנות, היות ומדובר בסדרה מגובת נכסים משועבדים, שכר הנאמן יהיה כדלקמן:.9.10 בגין כל שנת נאמנות ישולם לנאמן סך של. 21,000 למען הסר ספק יובהר כי פעולות הנאמן הנדרשות לצורך החלפת הנכסים המשועבדים ו/או הרחבת סדרה ו/או שחרור נכסים משועבדים כמתואר בתוספת זו, אינן כלולות בפעילות השוטפת של הנאמן והנאמן יהיה זכאי לשכר מיוחד כמפורט בסעיף 18.5 לשטר הנאמנות בגין כל שעת פעולה במקרים אלו. במקרה של הרחבת הסדרה מעבר לסך של 500,000,000 יגדל שכר הנאמן באופן יחסי להרחבת הסדרה. אם יחולו שינויים בהוראות החוק לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שייגרמו לנאמן בשל כך, לרבות שכ"ט סביר בגין פעולות אלו. ביתר סעיפי המשנה של סעיף 18 לא יחול כל שינוי; הסמכה למגנ"א הנאמן מסמיך בחתימתו על תוספת זו את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בתוספת זו וחתימתו עליה..11

17 ולראיה באו הצדדים על החתום: וילאר אינטרנשיונל בע "מ כלל פיננסים נאמנויות 2007 בע"מ אני הח"מ ורד מניס אבני, עו"ד, מאשר/ת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי וילאר אינטרנשיונל בע"מ באמצעות ה"ה שלמה טיסר וחתימתם מחייבת את החברה בכל הקשור בתוספת זו. ורד מניס אבני, עו"ד

18 1 שטר נאמנות שנערך ונחתם בתל אביב ביום 26 בנובמבר, 2009 בין וילאר אינטרנשיונל בע"מ מרחוב האשל, פארק תעשייה קיסריה ("החברה") מצד אחד; לבין כלל פיננסים נאמנויות 2007 בע"מ דרך מנחם בגין 37, תל אביב ("הנאמן") מצד שני; והחברה החליטה לפרסם תשקיף מדף (כהגדרתו להלן) על פיו היא עשויה להנפיק בעתיד, בין הואיל: זה ובתשקיף נאמנות בדרך המתוארת בשטר (כהגדרתן להלן) סדרות אגרות חוב היתר, המדף; והנאמן הצהיר כי אין מניעה על-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ("החוק"), או כל דין והואיל: להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי אחר, הכשירות הקבועים בחוק לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב; והחברה מצהירה בזה כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם הנאמן בשטר והואיל: נאמנות זה; זה נאמנות הוראות שטר על פי כנאמן של מחזיקי אגרות החוב, לשמש והנאמן הסכים והואיל: המפורטים להלן; והוראות שטר נאמנות זה יחולו, בנפרד, על כל אחת מסדרות אגרות החוב הכלולות בתשקיף והואיל: המדף ויראו שטר זה כאילו נחתם בנפרד עבור כל סדרה מסדרות אגרות החוב הכלולות בתשקיף המדף. לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן: פרשנות והגדרות 1. המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות..1.2 למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם, משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם, או אם צוין מפורשות אחרת להלן: אלא אם.1.3 "שטר זה" או "שטר הנאמנות" בלתי נפרד הימנו; - שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק

19 א" 2 "התשקיף" החוב; או "תשקיף המדף" תשקיף מדף של החברה העומד להתפרסם בגין אגרות גרת החוב" או "סדרת אגרות החוב" סדרות אגרות חוב (ה' עד ט') וסדרות אגרות חוב להמרה (3 עד 7), רשומות על שם, שתוצענה בהתאם לתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף (כהגדרתו להלן). "מחזיקי אגרות החוב" או "בעלי אגרות החוב" או "מחזיקים" או "זכאי" המחזיק/ םי באגרות החוב בהחזקה כמשמעותה בחוק, אך בכל עניין המחייב את זיהויו של אדם כמחזיק באגרות החוב, תכלול ההגדרה רק מחזיק רשום ומחזיק לא רשום; "מחזיק לא רשום באגרות החוב" אדם אשר אגרות החוב (בגינן הוא מוגדר בזה כמחזיק לא רשום) רשומות על שמו בחשבון אצל חבר בורסה ואותן אגרות חוב רשומות על שמה של חברת רישומים בפנקס אגרות החוב של החברה, ואשר הוא עצמו או אדם אחר לבקשתו קיבל ייפוי כוח אוטונומי מחברת רישומים, בגין מספר מסוים של אגרות החוב הרשומות על שמה בפנקס אגרות החוב של החברה כאמור (לפיו מיופה הכוח של חברת הרישומים אינו מנוע מלהפעיל לגביו את שיקול דעתו); "מחזיק רשום באגרות החוב" אדם ששמו רשום בזמן הרלוונטי בפנקס אגרות החוב, ובמקרה בו רשומים בפנקס אגרות החוב מספר מחזיקים במשותף, המחזיק המשותף הרשום ראשונה בפנקס אגרות החוב, להוציא חברת רישומים; חזקה היא, כי אדם ששמו רשום כמיופה כוח בייפוי כוח שהוציאה חברת רישומים, בגין אגרות חוב, הנו מחזיק לא רשום כהגדרתו לעיל, או שהנו שלוח או בא כוח של המחזיק הלא רשום, אשר שמו נרשם בייפוי הכוח כאמור, וזאת לפי בקשתו של המחזיק הלא רשום. מובהר, כי שלוח או בא כוח כאמור, ייחשב ככזה על אף שחברת הרישומים חתומה על כתב ייפוי הכוח לפיו מונה השלוח או בא כוח ולא המחזיק הלא רשום. "תעודת אגרת החוב" - תעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זה ואשר תונפק כאמור בסעיף 2 לשטר זה. "דו"ח הצעה" - דו"ח הצעת מדף של אגרות החוב הכלולות בתשקיף, אשר ייעשה בהתאם להוראות סעיף 23 א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך, כפי שיהיו באותה העת. "הנאמן" - הנאמן המוגדר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה; לכל מונח או ביטוי בשטר זה, למעט אלה המוגדרים מפורשות בשטר זה (לרבות אלה המוגדרים בסעיף 1.3 לעיל), תהא המשמעות שניתנה לו בתעודת אגרת החוב (אשר נוסחה מצורף, כאמור לעיל, בתוספת הראשונה לשטר זה), אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת

20 3 הנפקת אגרות החוב 2.1. עד 5 סדרות של אגרות חוב (סדרות ה' עד ט') כאשר כל אחת מסדרות אגרות החוב תהיה בערך נקוב כולל של עד 500,000,000 ש"ח ע.נ., רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) במספר תשלומים אשר לא יפחת מתשלום אחד ולא יעלה על עשרים (20) תשלומים שנתיים, או שלא יפחת מתשלום אחד ולא יעלה על ארבעים (40) תשלומים חצי שנתיים, או שלא יפחת מתשלום אחד ולא יעלה על שמונים (80) תשלומים רבעוניים, הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות האמורות (בסעיף זה "אגרות החוב"). בסיס ההצמדה (או העדר הצמדה) וסוג הריבית אותה תישא קרן אגרות החוב מכל אחת מהסדרות האמורות שתונפקנה יפורטו בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות האמורות (לפירוט בסיסי ההצמדה האפשריים על-פי תשקיף המדף ולפירוט סוגי הריבית האפשריים על-פי תשקיף המדף, ראה סעיפים 5 ו- 6 לתוספת ראשונה לשטר נאמנות זה, בהתאמה). שיעור הריבית אותו תישא קרן אגרות החוב מכל אחת מהסדרות האמורות שתונפקנה בהתאם לתשקיף המדף, או המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס אותו תישא קרן אגרות החוב מכל אחת מהסדרות האמורות, לפי העניין, יפורטו בדוח ההצעה או יקבעו במכרז אשר על-פיו תיערך הצעתן לראשונה של אגרות החוב מאותה סדרה. הריבית בגין אגרות החוב מכל אחת מהסדרות האמורות תשולם במועדים שיקבעו בדוח ההצעה בתשלום אחד שנתי או בשני תשלומים חצי שנתיים או בארבעה תשלומים רבעוניים, הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות האמורות. מועדי ומספר תשלומי הקרן, בסיס ההצמדה (או העדר הצמדה), סוג הריבית, שיעור הריבית או אופן קביעתו ומועדי תשלום הריבית של אגרות החוב מכל אחת מהסדרות האמורות, כפי שיפורטו בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל סדרה כאמור, ייקבעו על-ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית ("ההצעה הראשונה של אגרות החוב")..2 עד 5 סדרות של אגרות חוב להמרה (סדרות 3 עד 7) כאשר כל אחת מסדרות אגרות החוב תהיה בערך נקוב כולל של עד 500,000,000 ש"ח, 1 רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) במספר תשלומים אשר לא יפחת מתשלום אחד ולא יעלה על עשרים (20) תשלומים שנתיים, או שלא יפחת מתשלום אחד ולא יעלה על ארבעים (40) תשלומים חצי שנתיים, או שלא יפחת מתשלום אחד ולא יעלה על שמונים (80) תשלומים רבעוניים, הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה, על-פיו תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות האמורות (בסעיף זה "אגרות החוב להמרה"). בסיס ההצמדה (או העדר הצמדה) וסוג הריבית אותה תישא הקרן של כל אחת מסדרות אגרות החוב להמרה שתונפקנה, יפורטו בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל אחת מסדרות אגרות החוב להמרה (לפירוט בסיסי ההצמדה האפשריים על-פי תשקיף המדף ולפירוט סוגי הריבית האפשריים על-פי תשקיף המדף, ר' סעיפים 5 ו- 6 בתוספת ראשונה לשטר נאמנות זה, בהתאמה). שיעור הריבית אותו תישא קרן כל אחת מסדרות אגרות החוב להמרה שתונפקנה בהתאם לתשקיף המדף, או המרווח מעל או מתחת לריבית הבסיס אותו תישא קרן אגרות החוב מכל אחת מסדרות אגרות החוב להמרה, לפי העניין, יפורטו בדוח ההצעה או ייקבעו במכרז אשר על-פיו תיערך הצעתן לראשונה של אגרות החוב להמרה מאותה סדרה. הריבית בגין אגרות החוב להמרה מכל אחת מהסדרות האמורות תשולם במועדים שיקבעו בדוח ההצעה בתשלום אחד שנתי או בשני תשלומים חצי שנתיים או בארבעה תשלומים רבעוניים, הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות האמורות. מועדי ומספר תשלומי הקרן, בסיס ההצמדה (או העדר הצמדה), סוג הריבית, שיעור הריבית או אופן קביעתו ומועדי תשלום הריבית של אגרות החוב להמרה מכל אחת מהסדרות האמורות, כפי שיפורטו בדוח ההצעה על-פיו תוצע לראשונה כל סדרה כאמור, ייקבעו על-ידי החברה ערב הצעתם לראשונה של אגרות החוב להמרה מהסדרה הרלוונטית.2.2 במידת הצורך, ההצעה תהא כפופה להגדלת הונה הרשום של החברה בהתאם, כך שהון המניות הרשום של החברה במועד הצעה על-פי דוח הצעת מדף לא יפחת מסך כל המניות העשויות לנבוע מהמרת כל ניירות הערך ההמירים למניות ככל שיוצעו על-פי אותו דוח הצעת מדף. 1

21 4 ("ההצעה הראשונה של אגרות החוב להמרה"). אגרות החוב להמרה מכל אחת מהסדרות הנ"ל תהיינה ניתנות להמרה למניות יסוד רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב של החברה, בכל יום מסחר החל מיום רישומן למסחר בבורסה ועד למספר ימים לפני תום תקופת אגרות החוב להמרה מאותה סדרה למעט מספר ימים שלפני התאריך הקובע לפדיון חלקי (קרי: תשלום קרן) ועד לתאריך ביצוע הפדיון החלקי בהתאם להנחיות הבורסה, וזאת, לפי שער המרה אשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות היסוד במועד דוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב להמרה מאותה סדרה, כפוף להתאמות כאמור בתוספת הראשונה לשטר נאמנות זה, באופן ובתנאים, הכל כפי שיפורט בדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב להמרה מאותה סדרה, בהתאם לקביעת פרטים אלה על-ידי החברה ערב הצעתן לראשונה של אגרות החוב להמרה מהסדרה הרלוונטית. החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות לחברה בת של החברה, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או הנאמן, בכפוף להוראות כל דין, איגרות חוב נוספות מסדרות איגרות החוב הכלולות בתשקיף, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי איגרות החוב שיוצעו לציבור בדוחות ההצעה שיפורסמו על פי התשקיף, בכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה..2.3 במקרה בו תנפיק החברה אגרות חוב נוספות מסדרה שהונפקה קודם לכן, במסגרת הרחבת הסדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה (לרבות העדר ניכיון), תפנה החברה בסמוך להרחבת הסדרה הרלוונטית (קרי, עד למועד ההקצאה בפועל של אגרות החוב הנוספות), לרשות המסים על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב ייקבע לאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שהיו ("שיעור הניכיון המשוקלל"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לאחר הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לאותו האישור, ולאחר הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה ותנכה מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, תנכה החברה מס במקור מדמי הניכיון של סדרת אגרות החוב הרלוונטית בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע את שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. החברה תנכה מס במקור בעת פדיון הסדרה הרלוונטית, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. מובהר כי בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות העדר ניכיון), ייתכנו מקרים בהם החברה תנכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרת החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה ("דמי הניכיון העודפים"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה הרלוונטית ובין אם לאו. נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרת החוב המוחזקת על-ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב, בין בהנפקה לציבור ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של אגרות חוב (להלן: "אגרות חוב אחרות") או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, דרגת פירעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם..2.4

22 5 3. רכישת אגרות חוב על ידי החברה או חברה בשליטתה החברה שומרת לעצמה את הזכות לקנות בכל עת איגרות חוב מסדרת איגרות החוב בכל מחיר ובתנאים שיראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות החוב שתוחזקנה על ידי אחרים זולת החברה. במקרה של קניה כזו על ידי החברה, תיתן החברה הודעה על כך לנאמן. איגרות החוב שתרכשנה על ידי החברה תתבטלנה, תימחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאגרות החוב תירכשנה במהלך המסחר בבורסה, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת התעודות. חברה בת של החברה ו/או תאגיד בשליטתה ו/או בעלי השליטה של החברה (במישרין או בעקיפין) ("תאגיד קשור") יהיו רשאים לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה, איגרות חוב מסדרת איגרות החוב. איגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי תאגיד קשור תיחשבנה כנכס של התאגיד הקשור, הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב. כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות תאגיד קשור, הן לא תקנינה לו (כאמור לתאגיד הקשור) זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב והן לא תילקחנה בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפות אלה. אין באמור בסעיפים 3.1 עד 3.3 לעיל כשלעצמם כדי לחייב את החברה או את מחזיקי איגרות החוב לקנות איגרות חוב או למכור את איגרות החוב שבידיהם התחייבויות החברה החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי איגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות. הבטחת אגרות החוב 5.1. איגרות החוב יכול שתהיינה ויכול שלא תהיינה מובטחות בבטוחה, בשעבוד כלשהו או בכל אופן אחר..4.5 החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכל שיעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי איגרות החוב. אגרות החוב המונפקות תחת סדרה מסוימת תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני השנייה. למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי דין או על פי שטר הנאמנות, לרבות אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההתקשרות בשטר זה ואילך, ככל שיש בהם להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב זכות להעמדה לפירעון מיידי הנאמן יהיה רשאי להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה, ויהיה חייב לעשות כן אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה מיוחדת (כהגדרתה בסעיף 24.2) שנתקבלה.6

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב (להלן: "צו הבנקא ות") נוס

לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס ב (להלן: צו הבנקא ות) נוס לקוחות נכב דים, דף הסבר - עמלות פרעון מוקדם נגיד בנק ישר אל קבע בצו הבנקאות ) פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), הת שס "ב - 2002 (להלן: "צו הבנקא ות") נוסח ה לחישו ב עמלת פרעון מ וקדם ה מבי אה ליד י בי טוי

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד