יקסדימ ןרהא יאמש-ןב ללה ריאמ רכזל אל,היה עונצ יכ,יאמש-ןב ר''ד לע רמאנ םא תועינצ יכ,תאז ותדיממ טעמ אלא ונרמא וייח יכרדש דבלמ.וב התיה תועינצ ךותב,ומוי י

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יקסדימ ןרהא יאמש-ןב ללה ריאמ רכזל אל,היה עונצ יכ,יאמש-ןב ר''ד לע רמאנ םא תועינצ יכ,תאז ותדיממ טעמ אלא ונרמא וייח יכרדש דבלמ.וב התיה תועינצ ךותב,ומוי י"

תמליל

1 יקסדימ ןרהא יאמש-ןב ללה ריאמ רכזל אל,היה עונצ יכ,יאמש-ןב ר''ד לע רמאנ םא תועינצ יכ,תאז ותדיממ טעמ אלא ונרמא וייח יכרדש דבלמ.וב התיה תועינצ ךותב,ומוי יכרצ תא עינצה יכ,תילכתב ויה םיטושפ הנה,ובל תובשחמב הנטק הניפ םהל הצקהו ורטיעש המכח רתכ יכ,םיעדויה םיבר אל םג,והורטיע הימיכה ידומיל לע - וירומ וה.זנכשאב רשא ןסיגב הטיסרבינואב שי!הארמהה ךילהת יוצמ הימיכה עוצקמב םה,םיקצומ םהש דעו,םה םיקצומו םירמוח רופ םה םיממחתמ םהש ןוויכ,םכרד םינשמ המוד.הלעמל םילועו םיאירממו םייפנכ םיש ירהש.ובל לא יאמשיןב ר"ד ןתנ הז ןויזח יכ,איה תויעבטה תומכחה ןמ הימיכה תמכח פוגה םישוחלש,שממ לש םירמחב תקסועו אירמה יאמש-ןב ר''דה לבא.םהב הסיפת םיינ.תוינויעה תומכחה לא ומצע לטנו,םהמ הלעו ומצע הנפה ופוג הימיכה עוצקמב הליחת םג המכו,הרבסההו הביתכה לא,ינויעה דצה לא לש רודמב תירבעה הידפולקיצנאב השע םינש תומכח ראש לא ךלהו הנפ הז רחאלו.הימיכה.תוינויע יכו.הארוהב התיה ץראב ותדובע תישאר תא האר דימ,וז הכאלמב ודי העגנש ןוו בתכ הייאר התוא חוכמו,תינויעה התניחב תא ןמט ובו.רוביחה תביתכ תודוא לע רמאמ הביתכה יכרדב ויתוגשהו ותסיפת יניערג.ולש ותביתכב רואל ולגתנש עדמהו הרותה לע ףיקשהל םיאב ונא םא דחאכ ונל האריי,יאמש-ןב ר"דב ונכשש רועיש ןיא.רודבש םילודגה םיטסינאמוהה כחמו לארשי תמכחמ,לגיסש תעדלו המכחל היהו,הרותה תעדב התיה אלמ.םימעה תמ יתוכלהבו םהיתודימבו תובא ישעמב שרוד םישעמה ירופיס ינופצ לא ללוצ היה.םה לש םתביתכ יסומינב לכתשמו,הרותבש תא הצממו,םהיתולילעו םיקוספהו תוישרפה לש ןשחלל ונזא הטמו,םירויצה תאו םיענעה ןמ רזוחו,םיבותכבש תונושלהו םילמה משו םירורב םישדח תונויער ןועט םיקמעמה יגהנמ תמכחבו תווצמה לש ןתנבהב,םיח ןוילעה קמועב שרודו ךלוה אוהו,םהייח יפלכ ויניע אשיל ךירצ ארוקהש דע,םהבש טעמ ולא.םהבוג תא גישהל ליבשב הלעמ הכלהה" ורוביחבש חבשהו הבוטה תודיממ ףיסוא ןכ לע."תובאה ירופיסבש המודקה,םישדח םירואיב הז ורוביחב ללכ יכ רפסאו תויתורפסה תוניחבב,ןיע םתעבש אלש סילובג קקוחו ךלוה אוהשכ,הרותה תולילעבש תויטתסאהו תוישעמהו תוינויעה תודימה ןיב יעבטו םיביטומ לש םירדג ביצמו,םירופיסבש ליבשב,דימעהל ארקמה לש וכרדש םיסופיט רתוי התע םגו.םירסומו םידומיל םהב ךורכל הלעמה תודימב יתרייש יתפסוהש הממ.הז ורוביחבש 288

2 לש ויריש עבט חבשב רואיבש ןמלז רמא,ויריש ידגנתמ לש םירישה עבטבו קילאיב תויהל םיארנ םניא םיקומעה םימה :רמא ךכו.םילולצ תויהל םיארי םידודרה םימה,םילולצ םה םיבכרומ יאמשךב םהב קסעש םימנעה ורא העירי לע םבתוכ היהו,םיקדו םיכובסו ינפל סנכנו,וידדצ ידצמ רבד לכב ןדו,הכ ןבלל ותעד ןתנ לבא.אשונ לכ לש םינפלו,םירבא םירבא םתוא גליפו,םררבלו וירבד לכו,ורוביחבש תואקסיפל רפסמ הנמ יכ דע לוכ ללכהש,ללוכ ןמיסב םיפיעסב תואקסיפה לא רובחה,ומצע ינפב וינע ףיעס לכו,םל ץנעה אהיש ידכ אוהו,ונממ דרפנו קרפה שאר רופמו הכורע ותוגרתסהו,ארוקה ינפל רודס.הש ומצעל הציחמ היה יאמשיןב ללה ריאמ 'ר יתבב תונוח תומכחה םויהש.רודה ימכחב תוימינפה תוילכתב ןניא ןתילכתו,אנפלואה קדצ,לכשה רסומ תחקל" :ןמצע תומכחה לש תוכורע ןמצע לכ אלא."םירשימו טפשמו וליפא.לכשה תסנרפ ןתילכתו םילכ תנקתהל התוא םידמול ןיא םירסומהו תודימה תמכח העידי םשל אלא,םהיתווצמ תא םייקל ליבשב אלש :הל וארק ונימכחש דומיל ךרד וז.דבלב דצל הטונ ללה ריאמ 'ר היה הז רבדב.המשל.וללה תועד םע ותעד הברעתנ אלו,ומצע שפנה ןובשחו רסומהו הנומאה התיה ויניעב אר ויניעב ויה הלא - חורהו בלה תובידנו הבשחמו ןויער לכ.התילכתו המכח לכ תיש רקחו,וב ףיקשה,וילא אבש תונמא-השעמו תא ונממ איצוהו,ןייעו,וב הנשו,שרדו וב הקזחל,שפנ לכוא ךרוצל םהב שיש םידומילה הזב הל בוטל עוגרמ הל איבהלו,החוכ רשיילו ותנומאב הדוסי הביתכו ןויע לש וז ךרד.אבבו וביח לכב התוארל לוכי םדא ןכ לע,ותעדבו תנשב רואל אציש ורוביחב רתויבו.ויר חורה" ומשו,קילאיב דסומ תאצוהב ט"שת הובגו ונוימדב ישפח אוהש רפסה הז."הבוטה ארה קרפה.ןונגסבו ןויערב לודגו,ולכשומב רויצב וב שרוד אוה.ותטישל המגוד ובש ןוש תא הלגמ ללה ריאמ 'רו,ןמא השעמ הילידיא תפקשנ הילידיאהש יפכ,הלעמ לש האובבה.הילמסבו היתונומתב שרודו,ןויערה םורב תרוסאמב רסומו הקיטתסאו שרדמ רסואו דסח תושעל תידיסח תילכת התוא םשל,תחא.ארוקה שפנ םע הבוטו 'ר היה ןונגסבו הבשחמב חוכה ירוביגמ ומצעל ואנק עדיו דמלש רבד לכ.ללה ריאמ תא הנק 'הכישמ ןונקב אל.רומג ן;נקב היהש ותרוצו ותייווה יפכ ןויערהש,ויתונויגה ןיאו,וטקלש ימ ידיב אוה ךכ ולודיג םוקמב אלא וחןקלש ימ ןיבל םינושארה וילעב ןיב 'ר לש ותדימ התיה ךכ אל.דבלב תושר יוניש יונישב ותמכחו ותרות תא הנק אוה.ללה ריאמ,המגמ יונישו םינפ יוניש ןהל ןתנ אוה.השעמ דומלל ותומצעמ םצע ויהו וב ועלבנש דע קנויה הז ןליאכ.םהמ םרומה תא דמללו,םהמ תוריפ איצומו,שמש ינרק התושו ץעמ ימ למע םדאש ןוויכ,הרות ן!נק ךרד ךכ 'והנימל.ותרות תויהל הרותה ןתונמ האנק,הנויגהב םיטעמו,ויבתכב תורעה ןיא טעמכ ןכ לע יכ רמוא אוהש םירבדהש יפ לע ףאו.ןיטטיצה ולשמ םמצע םירבדה,בא תיב םהל שי םלועל.וחור למעו ועיגי ן!נק,םה וז - איה השקו,תורפסב שי הביתכ ךרד,הבושתו הלאש הב שיש,ןתמהו אשמה ךרד ךרדה וז,םיבושייו תוגשהו,הקוריפו הישוקו התיה וז ךרד.חיש-וד :הל םיארוק ונאש ארקמה ךכ :רמול יצמת םא,תובא ימיב הבוהא םיארומאהו םיאנתה ךכו,וירופיס תא רפסמ.ןויערו טפשמ,ןינע לכב םהירבד תא םיצרמ תא ובתכ ןווי ימכח םג וזל המוד ךרדבו *ןבא המלש 'ר בתכ ךכו,היפוסוליפה ירוביח תא יולה הדוהי 'רו,"םייח רוקמ" תא לוריבג ךכ ובתכ תורוד המכ ינפל דועו."ירזוכה",םירומח םיענע ריבסהל ליבשב,תעדה ילודג םייח השמ 'ר ומכ,הלבקה תטיש תא ןוגכ וקמו רקוח" ורפס תא וז ךרדב בתכ וטאצול ומא רמוש" ורפס תא סגריא ףסוי 'רו,"לב הליחת הברה תגהונ התיהש וז ךרדו."םינ ריאמ 'ר רחב וז ךרדב לבא.ונימיב התחדנ ןפואב.וינויער תא תוצרהל םיכרד ראשמ ללה תא ויניע דגנל גיצמ רבחמה הביתכ לש הז,ויתוגשהו ויתולאש תא עמושכ אוהו,ארוקה.רומג רוריבב וירבד ררבל בייח ומצע האורו תעדה תברק הזה ןפואב הביתכב שי ףא בתכ וז ךרדב.ארוקל רבחמה ןיב בלה תברקו נוקה תא בתכ ךכ :ויבתכ יבור תא יאמש-ןב םיחבשה רשא,"םלוע ןודא רעשב" סרט.םינומדק תצילמב,והוגישי אלו וירחא ופדרי תויווהב תוסיפת לע הלגמ אוה הזה רוביחב וניע רשא,םלועה תייווהו םימש תוכלמ ןונמיה לש רוביד לכב האור תומלענ-תנחובה רדסש,ןמזה אשונב שרוד אוה.הז יהולא לש ושובל אלא וניא ארבנ ריצי לכ לש םיתעה ינפה וידוריפ לש וא,תימינפה ותוינש רדס לש ותייווה תא םיגלפמ םינמזה רדסו םיימ אוהו.היהיו הווהו היה לש םיגוליפב רוציה רישב הרומאה הןדוהה לש הביט תא ראבמ אוהו.וב םיספות הלא םיגוליפ ןיאש,ה"בקהל דע,רישה תוזורחמ הזורח לכ ררבמו ןדו ךלוה *תפכ ארוקה ינפל חתפנ "םלוע ןודא רעש"ש 289

3 ןופצה לכ תא תוארלו וב אובל,םלוא לש וח.יהלאה ןיינעב העד תשקבמה שפנל וב לש ךרדב בותכ אוה יכ הז רוביח לע יתרמא עפש :וזמ הרתי לבא.םיינש ןיב גישו חיש.ןאכ םיקוצי תורפסו בתכמו בתכ לש תויפוי הלילע תוארמל תשמשמה המארדה תרוצ הנה ןאכ הב שמתשהל יאמש-ןב לטנ התוא - תא שרפ אוה.ויתונויער תא תוצרהל ליבשב םיינשל ןויזח איג האשעו,םילשורי לש הפונ להק יניעל םיאצוי םהו.חושל וידחי םידעונה רפא םבל םישועו םיפוצה תולעמב םיבשויה תוהבג ייניינעב םחישב םהיפ אצומל תסכ םהרבא הלא - םיינשהו.ןוילע תעדו הדוה אה לש םלצו,ונבו בא,םישולש ןבכ קחציו םוקמל ךומס המדאה לע ןאכ םיכלהמה תוב,הלא תויומד יתש לע יוטנ םלצ,הדיקעה חותפל :םהל הפיאש תחאש,םירוהטו םישודק םיוואתמה לכ וב אובל "םלוע ןודא" רעש םיארוק ונאש המ,תודמעמה לש חתפב.וילא יחהש םוקמה לש הארמייקוספ בתכ,תוכרעמ,םימשה תלכתכ םיכז םירבדהו.וב ערואמ ןויז תשודקבו הנווכ בורב ותילטב ליטהש תלכתכו ומת רייצ ולוחכמב תוחיש? המכב ותודיסח איבא.הזה םלועה ןמ אלש ףונ הפי לש תונ המדמ ךכ,רעשה תחיתפמ וילמ ירהט תא ןאכ הזחמה םוקמ תא ארוקה ינפל ללה ריאמ 'ר להק לא ארוק הלענ לוק.ךסמה לפקתהב - הלאה םירבדב םיפוצה םיפוצה תולעמב םיבשויה ינועמש :ארוק לוק אצומלו,וידחי םיכלוהה םיינשה ילגרל םיפצמו הלילה.גישהו חישה דוסב דחא בלב םידעונה יפ שורי ירה לע הסרפנ ויבכוכו וימורמ תכוסו אב,חורה תחנ ברו םולשה רוא לודגו,ריעה םיל.הסמ יריצי לע הלעמ יריצימ םידרויו םיעפושה םידעונו ונב קחציו םהרבא םיאצוי תאזכ תעל בלב םלוע תוולשב טיבהלו הדשב חושל ודחי,דומע,םהרבא דומע,דומע.הלולצ העדבו ןיבמ וחתפו םינמוזמהו םיבהאנה ודמע,קחצי דומע ול םילחיימה וב ואוביו,םלוע ןודא רעש תא.בבל תגרעב םהירבדו תודמעמה תעשת םיאב ןאכו לש ויזה תוארמו.תוממורהו שדוקה תונויגהו תולעופה תושפנה לש םתחישב םיבלשנ ףונה ובל לבא.םימש יקסעב הריש קרפ תודמולו לע,רשבה ןיע,ןיעה תוארמל וניא רבחמה לש דמעמה ףוסב,םדומיל הצקל עיגהש ןוויכ ןכ ןותחתה יפויה ןמ רבחמה םקתנמ,יעישתה.ותוארל םהיניע וחקפנש ןוילעה יפויה ינפמ :והזחמ ףוסב רבחמה בתכ ךכו תא תספת האנש,ינב,ןב ינא האור :םהיבא.ן;נעה חתפש,וישקבמ לא וניעש ןוילעה ךורב :קחצי.המכחב הרומו בא ירבדל יבל תא ךממ השקי אל התעמ,ינב,המודו :םתדבא םיריהבה תלכתה ימש לש יונה תוארממ דרפיהל םייולתו וז ריע לע םייוטנה םהיבכוכ יכרעממו.הקומע תחנבו הוולשב םהילעמ םה אל,רורב התעמ ירהש!אבא,אל :קחצי םהל חתפנ רוקמ אלא,הוולשהו הראפתה רוקמ רומשה ןמ,םיריזחמ םה ורואמו ונחורבו ונשפנב וניא ותיב לא רזוחש ימו,המינפ ונתיבב ונתא.הלצא אבו ךלוה אוה תמאב אלא,הנממ רספנ ררושמ וגרוהש ךרדה הזו :ינב,ןה :םהדבא,אוב.תמא תליפת לכ לש הכרד הז,םלוע ןודא.ונתיבל רוזחנו,ינב.הכלנו הכל,אבא,בוט :קחצי דצל םמוד םיעסופו םמצע םילטונ קחציו םהרבא םיעלבנ םהש דע ריעה הצקבש הנוכשה הלעמ הוולמ ארוקה לוק.הליל לש ועקר תילולפאב דעו ותליחתמ םלוע ןודא רישב םתכילה תא וצה להק ףא.לבוקמ ןחלב ומיענמ אוהו,ופוס דע רמזל םיפרטצמו םהילגר לע םידמוע םיפ."דרוי ךסמה.ומות ללה ריאמ 'ר לש ויפא הלגתנ הזה רוביחב תולעופה תושפנהש ןוויכ.ותעדמ אלש,וילאמ בייחתמ,םה ונבו בא,תאזה המארדב הז יפלו.דימלתה ונבו,הרומה היהי באה יכ מהו לאושה ונב קחציו,הצרמה םהרבא היהי ךרדב םיכורעה םירוביחה לש םעבט ךכ.לבק התא,ךכ יושעה חיש-ודב.םיינש ןיב חישה תא האור התאו,הרומה לש ותרות תא ריכמ הרשע ךכ אל לבא.תעגמ איה ןכיה דע הלובג תא הצרמה."םלוע ןודא רעשב" המארדה.חקל ארוקה עמוש ויפמו,קחצי הז,תונויערה,ונב קחצי תא ךירדמה אלא וניא םהרבאו ףיסוהל ודדועמו וררועמ,וכרד רשיימו ונווכמ םג הוונע םג.וב ןד אוהש ןרעב תוקמעו רקח,ודמעמ הרומה עינצהש - הוונעה.ןאכ הלודג אשיל ודימלתל חינהו,םידדצל ומצע לטנו ויד - אוהו.וקרפ שורדלו,ויתורבדימ וקיחרהל,הצעו הכרדה לש םירצק םירובידב הלודגהו.הב ךלי ךרדה ותוטהלו תועטה ןמ ןיא ןאכש - הזחמה תביתכ ךרדב תרתוסמה ברה לש ותמכח ןכיה דע ללכ םיעדוי ונא תובשחמ קמועל רקח המו לובג המו,תעגמ לכו,שירחמכ ןאכ דמוע הז םכח ירהש.ובל.ודימלת תא םיכחמ ומצע יפל והארמו ותרוצ תא ול רחובה ירפכ 'ר לש וינויער ורחב ךכ,ומעטו ונימו ועבט 290

4 ,ארוקה ינפל תולגתהל ונונגס תא ללה ריאמ רבח תקחוד הלמ ןיא.םימכח ירבדכ,תחנב ותגירא יטוח.תורישע לעב ונונגס ןכ ונויערבלכ.ורבח תא ץחולו ןעשנ טפשמ ןיאו,הת הפ לעבש הרותמו בתכבש הרותמ םיכושמתירבע בתכנש בתככ,ללכומו םלשומ רוביד לש האצרהה יסומינמו םיפוסוליפה תמכחמוףוקשו ריהב ןונגסהש יפ לע ףאו.ותליחתמ לש םינומדקה םיפוסוליפה ןמל,תומואה ימכחתארי תמחמ,וב רהמל ארוקה לכוי אל,ךזו םלוכ.םינורחאה םיפוסוליפה דעו ןווי ימכח,םימכחו םינקז ןושל,ןושלה ינפמ דובכה ןונגס רואל איצוהו,תחא הפי-וצב םיפרצנהלמ לכ לבקל ךנזא תוטהל ךירצ התאש לכ.ושרש ירפו ושירח הדשמ,ולש ולוכש.הילופיקו תחת תודכלתמ ןהיבצחממ תואבה ןושלה ינבא םלשה םדאה תא יתאצמ קילאיב דסומב ןונגס לש השדח הרוצ לבקל ול תועמשנו,ודי היפוסוליפב םדוסיש םישדח םיגשומו.המכח דח םיירבע םיעבט םהל עבוט אוה תיללכה םתויהל ונונגס ללכ םע םיעלבנו םיגזמנה םיש ולוכש ןונגס הז.תחא המלש ןושל תכסמ אוהו,תוינרדומ תובשחמ תונותנ ובו,ירבע,ול ךירצ ונרודש ינויע ןונגסל באו המגוד.וילא עיגהל האלנו לש םהיתועד תרבסהב קסע אל ויבתכב לע בתכ וינויערו ותמכח תא יכ,םירחא םימכח רהו תעדהו,היה רפוס הז תועד הגוהו.רפס םתונכשמ ירדחו,ושפנב ונכש םיחאכ שג ירבד ןכ לע יכ.הז ךותל הז ויה םישלופמ.בל םיחקול יונ יחותיפב םיחתופמ ותוגה,הבישיב בשויה ןקזכ הארנ אוה וירוביחב תא עדיש אוהו.ןותמב ותמכח ירבד רמואו לש תווצממ תעבנ אוה לק?ש,םדאה שפנ וינפ ריבסמ ונונגסו,ולוק תא ךכיר,רסומ םקורו,םימוחינ םירבדב ופטלמו.ארוקל דחאכ,בלו ןיע תוארמו שפנ ירויצ וירבדב.ארוקה שפנ תא בבושל,םיטסירטלבה יאמש-ןב השע הלעמו םינש שמחו םירשעכ ןתונ היהו,הכירעה תכאלמב קילאיב דסומב,הז דבוכמ האצוה תיב יכרוע ראשכ,ונורשכמ בשל,ונחלוש לע םיאב ויהש םירפסה ךותב פסה ןושל תא קר אל.םתואנלו םבייטל,םח יפ לע םירומא ויהיש,קדובו ןחוב היה םיר בעה ןושלה לש תוחוכנה םיכרדהו םיללכה אלש הרימאה ןפוא תא ןחוב היה םג אלא,תיר םיאצוי ויה םירפסהו.ןויערה ןמ דרפנ היהי.רתוי םיינויגהו םימכח םגו,רתוי םיפי םג היה ןכ לעו,ימורו ןווי תמכחב היה יקב םג לבא.תונושלה הלאמ םימוגרתה תא ךרוע יולה.א.א םגרית םבורו,קילאיב דסומב רואל שולש לש םוגרת םילולכ םש,םימי ךיראי 'גונומה ולא,יאמשיןב השעש תויפארגונומ.םידאיביקלאו םילקוטסימית,ןולוס לע תויפאר חבשי רפסבש תויפארגונומה לש םגרתמ לכ ךב לש ומוגרתו.ותכאלמ תולעמו ותטיש ךשמנ ולש קוצינהש,בוטה ןמשכ ונושל יאמש הפ רביד וימי לכ.ויכרד לכב קידצ היהש,הזה תא תולעהל ידכ םהב שיש םינדעב הז שודק ירבד.השעמה דוחייו רסומה תולעמב תוירבה עייסל :םהל התיה תחא תילכת - ויבתכב ויפ,ויעגפו םלועה הזמ םתעד חיסהל תוירבה םע.עגורו אפרמ הל איבהל ליבשב םשפנ ךכזלו,םהב רסומו תודימו הנומאש,וירפס םיפיו הבשחאו."תובבלה תובוח" רפס דיל ודמעיש תולדג לש תוארמה תא יתיאר יכ הקדצ יל.הזה שיאב חורה חא וארש המ יתיאר,קילאיב דסומב,םש תועוצקממ המכב,םירפס ירבחמ,םימכח :םיר וא היגולויצוסב םאו היפוסוליפב םא,עדמה םאו,תורפסבו,ארקמב וא,םימיה תודלותב ודיח ול םירפסמו םיאב ויה,םדק ינב תמכחב ירבדל בישקמ יאמש-ןב ר"דה היהו.םהיש שרח ותוא היה ויפמ רובידה הלכזקמו,םכחה םינפ וב הלגמ,ןדעה ותואב ישרודו חתופ.תואשינו תוהובג י תוריפסל והלעמו תושדח,וינפמ רוביד לכ רגסנ דימ רבדל חתפשמו בישקמו ודגנכ בשוי םכחהו,ךלוהו שרוד היהו.ברה ינפל דימלתכ.ךכ וכרד התיה המכח יניינעב קר אל לבא,רמוחהו השעמה ייח יניינעמ ןדע לכב םג וחיש שיא תא עיסמ היה,ול םיחישמ ויהש טאלב והלעמו,םייחה לש העקבב ודמע םוקממ,ומוי תגאדמ והרענמו,הלעמ יפלכ תחנבו אלש,הביחו המכח ינויערב והצרמו וסייפמו.םחוכ ינפב דומעל רשפא היה,םילייח רבגמ היה תונורחאה ויתונשב תכב דבוע היהש,הנתמה תדובעב קזחתמו,רפס תספדהב חרט הנורחאל.וירוביח תבי,תוסמ רפס אוהו,"יבל תוזוזמ לע" :ומשו ורה ןמו תינוויה ןמ םגרתמ היה ומצע אוה ותביתכ תלוגס רוריבב :תחא.רפסמב שולש ואציש,ןווי ישנא לע סוכראטולפ יבתכב.תימ יאמש-ןב.הכרבל קידצ רכז,קוק ברה לש םדא ןיאש המ הארו ולש םיפוצ לדגמל הלע ברה לש ותביתכ ךרד יכ,תוארל לוכי רחא :תרחאה הסמהו.היה תוסמ בתוכ לש,קוק ילשה הסמהו.הקיתשהו רובידה לש וביטב וללה תוסמה ירבדו.הנומאה ןפוא ביטב :תיש.םימורממ דרויה ףסכ ילבנע לוקכ םילולצ ארוקה שפנ םהמ לעפתהל ךכוזמו ךז לכה 291

5 אצי רפסה.םתרימא יפימו תונויערה תוקמעמ םשפנל ביטיהל ליבשב,םהימגפמ תוירבה תא ישגרב ותאצוהב קסעו,"םלש" ימכ תאצוהב יאמש-ןב ר"דה יל הארנ םימיה לכ.םהלו אציו ריאמרב יבצ ונרבח דובכ תרדהו הביח תולעל תומלוס השועו גגה תיילעב דמועש ןב יגח ר"דה ונב תולדתשהב רואל רפסה,הגרדל הגרדמ םתוא הלעמ אוהו,םהב םירחא.ותריטפל םישולש תואלמב יאמש.תולעל ולכוי רשא לככ אל.היה הפר הזה םלועה יניינק לא ועגמ ריאמ ונילעמ קלתסנ,וננעב ףוטע,ענצהב גיהנה םג,דובכלו תירמח הלודגל ויניע אשנ אלה.םלועל חינה ויתומלוס ךא,יאמשיןב ללה ידכמ רתי םלועה יסכנמ לוטיל אלש ומצע וקלחו וסוכ היה הז.וירפסב םיבותכ םה ןקתל דבעישו דחיי ויתוחוכ לכו,וייח יכרצ.וב לדתשהש וצפח היה הזו,םייחב יוקל וי 292

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - Rashab horaos

Microsoft Word - Rashab horaos דברי ימי תומכי תמימים אג"ק ריי"צ ח"י ע' שס"ו לקו"ד ח"א ע' 404 מטרת הישיבה אג"ק ריי"צ ח"א ע' תפד אג"ק רש"ב ח"א ע' ריט אג"ק רש"ב ח"ד ע' סז אג"ק רש"ב ח"א ע' שיט אג"ק רש"ב ח"ג ע' רעג להתחזק לבלי לקבל עוד בחורים,

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

ר9ש ירוטסיה לש וטעמ 'ר הידעמ הרוצנמ הדוהי יבהצר תיצחמה היינשה לש האמה ט"יה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב לש.ןמית םתסינכ לש םיכרותה הנידמל ה

ר9ש ירוטסיה לש וטעמ 'ר הידעמ הרוצנמ הדוהי יבהצר תיצחמה היינשה לש האמה טיה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב לש.ןמית םתסינכ לש םיכרותה הנידמל ה ר9ש ירוטסיה וטעמ הידעמ יבהצר תיצחמה היינשה האמה ט"יה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב ית םתסינכ םיכרותה הנידמל המרג םיעוזעזל םישק תקולחמ םינדמו תרמצב וטה ביבס אסכ הכולמה אכמ הסיסתו היכרנאו ברקב

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

Movian - Bug #516

Movian - Bug #516 Movian - Bug #516 Hebrew subtitles appears reversed left to right instead right to left 05/18/2011 04:27 AM - joni C Status: Accepted Start date: 05/19/2011 Priority: Low Due date: Assignee: Andreas Smas

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc

Microsoft Word - Chacham_Tzvi_77[1].doc שו"ת חכם צבי סימן עז זה כתבתי שנית על ענין הנזכר אצבי"א סבור הייתי שלא יסתפק אדם אשר בשם חכם ונה בחיי כל בעל חי גשמי שהם תלויים ו ושבהעדרו יעדרו בעליו ע"כ באתי בקצרה בתשתי הראשונה ועתה רה אני שמקצת מחכמי

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

בס"ד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א'

בסד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' פניני שדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' כל הזכויות שמורות למכון 'שדה' הוצאה לאור של שיעורים, מאמרים וביאורים בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחומר נוסף ניתן לבקר באתר www.mota.breslev.org להארות והערות עידו

קרא עוד

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן התפתחות ש מיעתית ו אנטומיה ש ל האוזן מרצה: אלנה רזניק אפרכסת, אוזן ח יצ ו נ ית: עור תוף, אוזן תי כ ונה: תעלת שמע חיצו ני תת. חלל מלא אוו יר המכיל בת וכ ו שלוש עצמות שמ עע. חצוצרה אוסטיכי וס (צינור) ע ע"שש

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ק. ע( מקוואות מעמדות של טהרה וכתות בישראל שני בית בימי רגב איל מבוא בשנים ברכת למרות האחרונות מים היות קטנה גובר המקווה החצובה העיסוק מבנה בסלע הארכאו

ק. ע( מקוואות מעמדות של טהרה וכתות בישראל שני בית בימי רגב איל מבוא בשנים ברכת למרות האחרונות מים היות קטנה גובר המקווה החצובה העיסוק מבנה בסלע הארכאו ק ע( מקוות מדות של טהרה וכתות בישר שני בית בי רגב יל מב בשנים ברכת למרות החרונות מים היות קטנה גובר המקווה החצובה העיסוק מבנה בס כולוגי דרלי ומטויחת קטן במקוות שר ופשוט הגישה לבנייה וההיסטורי טבילה במקורות

קרא עוד

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר בקעי יקס ץלטגמ רוטיא זביקץב תורוקמ ה.1 תויגוס ארמגה!ילטבמ רבע טיבו.2 תוסד םינושאר ה אתיירד.1 אתיירדמ.2 מ םוכיס הכלהו השסמל ארבס ב.ג ב סהימ הריתס ב.ד בוי הריתסה ;א ב רוקמ םהימ ךלהמ היגוסה תועד םינושארה

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו

2011 תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובחר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החבר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיו תק ציבים להשב ה לקרגות הפיתוח בשג ת שגת 2010 מס ובח"ר מקורוח מימוו חאור סכום להסבה שם החב"ר קרנוח ה ר שו ת חיצוני מספורטוטו שוון לתi7 ציב איצטדיון 5,000-5,000- ספורטק עיר ימים 1519 עירוני 1346 הקמת איצטדיון

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד