מצגת שוק ההון, מרץ 2020

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת שוק ההון, מרץ 2020"

תמליל

1 מצגת שוק ההון, מרץ 2020

2 מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של החברה לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. המצגת מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה. המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת )להלן: "המידע"( אינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס. המידע הינו מידע תמציתי בלבד. השקעה בניירות ערך בכלל ובחברה נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד. רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם על ידי החברה וניתוח משפטי, חשבונאי, מיסויי וכלכלי שלו. - הנתונים לגבי (i) :ריכוז מס' מלונות ומס' חדרים לפי בעלות/שכירות/ניהול בפילוח מגזרי (ii) ;הכנסה יומית ממוצעת לחדר ושיעורי תפוסה ממוצעים במלונות הרשת ביוון וקפריסין (iii) ;הצגה גרפית של תרומת מלונות באזורים גיאוגרפים שונים ל EBITDAשל החברה בשנת ; 209 (iv) -ניתוח רבעוני של נתונים כספיים לנכסים זהים; ו-) v ( פילוח מחזור הכנסות, פילוח EBITDA ופילוח EBITDAR בשנת ;209 - שניתנו בשקפים מס' 2,20,9,6,2,,9,8 ו- 22 ניתנים במצגת זו לראשונה כמידע נוסף למשקיעים. 2

3 כרטיס ביקור קבוצת פתאל 9 43,023 החברה נוסדה ב- 998 דוד פתאל על ידי מר חדרים מדינות רשת מלונות הגדולה והמובילה בישראל FFO-543 מ) ' ש"ח( 222 הרשת צומחת בחו ל. מעל 00 יעדים ברחבי אירופה לקבוצה תזרים תפעולי איתן מלונות תזרים חזק נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים 3

4 שנת שיא נוספת : 209 הכנסות EBITDAR EBITDA 868 מיליון ש"ח,84 מיליון ש"ח 5,446 מיליון ש"ח % % + 7% נתונים כולל מלונות מוחזקים בשיעור 50%. 4

5 אירועים עיקריים בתקופת הדוח מרץ בתי מלון בלונדון,3 חדרים עיסקת Apollo 3 בתי מלון בהולנד שנת פעילות מלאה אפריל 209 נפתח מלון Leonardo 490( Royal Amsterdam חדרים(. עלות הקמתו הסתכמה בכ- 56 מ' אירו. המלון מוערך בשווי של כ- 5 מ' אירו. שנת פעילות מלאה עיסקת Jurys 36 בתי מלון בבריטניה ינואר 209 כניסת תקן חשבונאי IFRS6 בנוגע להשפעות יישום IFRS6 ראה שקף 26 להלן. 5

6 4 LONDON HOTELS ב 3/9 חתמה הקבוצה על הסכם שכירות 4 בתי מלון במרכז לונדון, אנגליה ),3 חדרים( לתקופה של 30 שנה )כולל תקופת האופציה(. שכירות שנתית של כ- 55 מיליון ליש"ט. 6

7 תיירות בארץ ובעולם כמות תיירים בינלאומיים )מיליונים( % חדרים במלונות ישראל )אלפים( % נתוני ארגון התיירות הבינלאומי )UNWTO( נתוני למ"ס 2 7

8 בריטניה אירופה ישראל מספר מלונות- קבוצת פתאל +2.82% +6.67% -25% מלונות אחר ואירלנד ניהול שכירות בעלות נכון ליום כולל 8 מלונות עתידי ים בישראל ) 906 חדרים(, 2 מלונות עתידיים באירופה ) 5,283 חדרים(, 3 מלונות עתידיים בבריטניה ) 650 חדרים( ו- 4 מלונות עתידיים ביוון וקפריסין ) 702 חדרים(. 8

9 אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל מספר חדרי מלון-קבוצת פתאל +7.9% מספר חדרים +7.7% -32.9%, , ,205 22, ,757 8,55, , ,773, , ,502 6, , ,272 6, ,35,392 2,042 4, , ,08 6, ,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ניהול שכירות בעלות נכון ליום כולל 8 מלונות עתידי ים בישראל מלונות עתידיים ביוון וקפריסין ) 702 חדרים(. ) 906 חדרים(, 2 מלונות עתידיים באירופה ) 5,283 חדרים(, 3 מלונות עתידיים בבריטניה ) 650 חדרים( ו- 4 9

10 פריסה בינלאומית הולנד גרמניה בלגיה בריטניה, ווילס וסקטולנד 6 אירלנד פולין 9 מדינות 2 0 פורטוגל ספרד 3 שוויץ צ כ יה 5 איטליה אוסטריה 2 הונגריה 222 מלונות 3 יוון 6 קפריסין 48 ישראל נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים. כולל מלונות עתידיים. 0

11 67% 73% 72% 77% 74% 78% 79% 76% 8% 89% 83% 83% שיעורי תפוסה ממוצעים ברשת אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל מלונות מוחזקים בשיעור 50%.

12 (9 ) 488 (4 ) 445 (20 ) 488 (25 ) 529 (2 ) 52 (36 ) 579 (24 ) 494 (34 ) 533 (32 ) )ADR 2 ( הכנסה יומית ממוצעת לחדר )בש"ח( אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל מלונות מוחזקים בשיעור 50%. 2 היחס שבין ההכנסות הכוללות של המלון לבין מספר כל החדרים התפוסים במלון. הנתון אינו כולל מלונות בניהול. 2

13 (22 ) 90 (6 ) 65 (46 ) 67 (23 ) 96 (34 ) 37 (36 ),284,306,527 (384 ),63,709 (476 ),899 (426 ),70 הכנסות רשת פתאל -2 )מיליוני ש"ח( 5,446 3,87 2,745 עליה של 4% מול שנה קודמת מט"ח שע"ח ממוצע לתקופה שינוי -5.93% -5.09% אירו ליש"ט הירידה בשע"ח הממוצע של אירו וליש"ט פגעה במחזור ההכנסות בכ- 02 מיליון ש"ח, ואת EBITDA בכ- 24 מיליון ש"ח. אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל Jurys לאחר מועד זה מכירה החברה במלא הכנסות מלונות כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50% יצוין כי עד 08/208 הכנסות מגזר בריטניה כוללות הכנסות דמי ניהול בלבד בגין עסקת 2.Jurys בעיסקת 3

14 (7 ) 29 (6 ) 25 (63 ) 267 (0 ) 4 (3 ) (23 ) (5 ) 640 (56 ) 623 (84 ) 735 EBITDAR )מיליוני ש"ח(,84, עלייה של 36% מול שנה קודמת אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50% 4

15 (4 ) 5 (4 ) 6 (33 ) 39 (6 ) 27 (33 ) 32 (5 ) (74 ) (88 ) (03 ) EBITDA )מיליוני ש"ח( לפני השפעת תקן IFRS % 7% עלייה של 7% מול שנה קודמת אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50% 5

16 התפלגות הכנסות התפלגות -EBITDA 209 אחר אחר 8% 7% 3% הולנד 0% 8% 35% ישראל ישראל הולנד 23% 3% גרמניה 3% 5% בריטניה ואירנלד גרמניה בריטניה ואירנלד לחברה מלונות ב- 9 מדינות מתוך 22 יעדים הטובים בעולם לפגישות עסקים לפי סקר CVENT הנתונים כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50%. 6

17 (3 ) 29 (23 ) 96 (32 ) 28 (27 ) 07,484 (344 ),459 (353 ),409,543 הכנסות מנכסים זהים רשת פתאל -3 )מיליוני ש"ח(,800,600 3,68 3,87,400,200, עלייה למרות התחזקות השקל אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50%. 2 נתונים בדבר הכנסות של כלל המלונות שהיו פעילים באופן מלא )קרי שלא בוצעו בהם שינויים פיזיים מהותיים( בתקופות החתך הרלוונטיות, בנטרול מלונות שנרכשו במהלך אותה תקופה. 3 לא כולל מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול. 7

18 (8 ) 36 4 (9 ) 37 (0 ) 4 (3 ) 23 (6 ) 27 (32 ) 23 (7 ) (35 ) 573 (40 ) (80 ) 340 (83 ) 329 EBITDAR )מיליוני ש"ח( -3,035,029-3 EBITDA )מיליוני ש"ח( לפני השפעת תקן IFRS התחזקות השקל פגעה ב- EBITDA בכ- 24 מ' ש"ח אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50%. נתונים בדבר EBITDAו- EBITDAR של כלל המלונות שהיו פעילים באופן מלא )קרי שלא בוצעו בהם שינויים פיזיים מהותיים( בתקופות החתך הרלוונטיות, בנטרול מלונות שנרכשו במהלך אותה תקופה. 2 3 לא כולל מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול. 8

19 הכנסות לפי רבעונים- 209 )מיליוני ש"ח( Q Q2 Q3 Q4 7 אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50%. נתונים בדבר EBITDAו- EBITDAR של כלל המלונות שהיו פעילים באופן מלא )קרי שלא בוצעו בהם שינויים פיזיים מהותיים( 2 בתקופות החתך הרלוונטיות, בנטרול מלונות שנרכשו במהלך אותה תקופה. 3 לא כולל מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול. 9

20 EBITDAR נתונים לרבעון EBITDA נתונים לרבעון -3 )מיליוני ש"ח( )מיליוני ש"ח( Q -3 Q2 Q3 Q Q -5 Q2 Q3 Q4 4 אחר בריטניה ואירלנד אירופה ישראל כולל חלק יחסי של מלונות מוחזקים בשיעור 50%. נתונים בדבר EBITDAו- EBITDAR של כלל המלונות שהיו פעילים באופן מלא )קרי שלא בוצעו בהם שינויים פיזיים מהותיים( בתקופות החתך הרלוונטיות, בנטרול מלונות שנרכשו במהלך אותה תקופה. 2 3 לא כולל מלונות בניהול שהכנסות החברה מהן נובעות מדמי הניהול. 20

21 פילוח מחזור הכנסות 209 5,446 הכנסות 209,556 הכנסות הכנסות מנכסים מנכסים חדשים חדשים -02 השפעת השינוי בשע ח כ- 02 מ' ש ח נובעים מירידה בשער החליפין 2 הכנסות הכנסות מנכסים מנכסים זהים חדשים גידול הכנסות מנכסים זהים בנטרול השפעת החליפישןער 3,87 הכנסות 208 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000,500,000 2

22 פילוח - EBITDAR 209 פילוח - EBITDA , נכסים הכנסותחדשים מנכסים 539 חדשים נכסים הכנסותחדשים מנכסים 65 חדשים השפעת השינוי בשע ח על נכסים זהים כ- 40 מ' ש ח נובעים מירידה בשער החליפין השפעת השינוי בשע ח על נכסים זהים כ- 24 מ' ש ח נובעים מירידה בשער החליפין הכנסות מנכסים נכסים זהים 33 חדשים גידול EBITDAR מנכסים זהים בנטרול השפעת שער החליפין גידול EBITDA מנכסים זהים בנטרול השפעת שער החליפין הכנסות מנכסים נכסים זהים 4 חדשים ,

23 מלונות חדשים פעילים החל מינואר 208 Hotel Name Country Rooms Date Portfolio Jurys Inn - 36 hotels Leonardo Hotel Negev Leonardo Hotel Bad Kreuznach Leonardo Royal Hotel Ulm NYX Munich NYX Mannheim Portfolio Apollo - 4 hotels Portfolio Apollo - 9 hotels The Midland Hotel Leonardo Royal Southampton Venetia Palace Hotel Rome NYX Herzliya London- 4 hotels U Coral Beach Club Eilat NYX Hotel Bilbao Leonardo Royal Amsterdam Leonardo Crystal Cove Hotel & Spa Leonardo Hotel Venice Mestre Leonardo Kolymbia Beach Hotel California Total (69 Hotels) England, Ireland, Scotland Israel Germany Germany Germany Germany Netherlands Netherlands England (Manchester) England Italy Israel England Israel Spain Netherlands Cyprus (Protaras) Italy Greece (Rhodes) Germany (Berlin) Owned Managed Owned Owned Owned Owned (33.3%) Owned Owned Managed Owned (50%) 8, , , ,622 ינו- 8 מאי- 8 יונ- 8 יול- 8 אוג- 8 אוג- 8 אוג- 8 אוג- 8 אוק- 8 נוב- 8 פבר- 9 פבר- 9 מרץ- 9 ינו- 9 אפר- 9 אפר- 9 מאי- 9 יונ- 9 יונ- 9 אוק- 9 23

24 מלונות עם תאריך פתיחה עתידי Location Nicosia, Cyprus Barcelona, Spain Porto, Portugal Dublin, Ireland Owned (50%) Owned (50%) Owned (33%) Owned (50%) Rooms Date Expected Costs (M.EURO) Eilat, Israel 2 Owned (5%) Manchester, England Owned Hamburg, Germany Dortmund, Germany Tel Aviv, Israel Athens, Greece Liverpool, England Tsaloniki, Greece Limassol, Cyprus Dead sea, Israel Barcelona, Spain Budapest, Hungary Lisbon, Portugal Total ( 7 Hotels ) Owned Owned Owned Owned Owned (50%) Owned (50%) Owned Owned Owned Owned , מלונות ו- 5,402 חדרים הצטרפו לפורטפוליו של החברה ב Location Offenbach Germany Zurich, Switzerland Bristol, England Nürnberg, Germany Eschborn, Germany Warsaw, Poland Frankfurt, Germany Augsburg, Germany Jerusalem, Israel Tel Aviv, Israel Tel Aviv, Israel Koln, Germany Hamburg, Germany Jerusalem, Israel Koln, Germany Jerusalem, Israel Leipzig, Germany Kibbutz Tzuba, Israel Koln, Germany Hamburg, Germany Berlin, Germany Düsseldorf, Germany Hamburg, Germany Nürnberg, Germany Jerusalem, Israel Total ( 25 Hotels ) Managed Rooms Date ,075 עסקאות עתידיות אשר נחתמו עד ליום אישור הדוחות הכספיים 2 המלון בניהול החברה טרום עסקת הרכישה. העלות הצפויה לחברה לרכישת ושיפוץ המלון הינה כ- 60 מיליון ש"ח. 24

25 מאזן מאוחד )במיליוני ( נתונים לפני יישום IFRS6,945 דצמ- 9 כמוצג בדוחות הכספיים דצמ- 8,672,823 השפעות IFRS6 )22( רכוש שוטף שינויים בשערי חליפין רלוונטיים לדוחות % % 2,066 5,5 8,889 4,63 5,752 2,738,882 -,760 2,33 5,752 0,028 השקעות ורכוש אחר לזמן ארוך רכוש קבוע סה"כ נכסים דולר יום נוכחי יום בסיס 3.34% 2.38% -9.63% -4.88% 464, , ,078 אשראי לזמן קצר התחייבויות שוטפות אחרות אירו ליש"ט 3, ,669 3,220 4, ,35 8,670 3,8 - -,926 2,83 )423( 4, ,487 3,54 הלוואות ואגרות חוב - זמן ארוך מסים נדחים אחרות סה"כ התחייבויות הון עצמי השפעת שער החליפין לחברה אשראי במט"ח המשפיע על הוצאות המימון. לחברה פעילות רחבה במטבע זר המשפיע על הונה העצמי ותוצאות הפעילות שלה. החברה מממנת את חלק מפעילותה באירופה באשראי 8,889 2,788,760 0,028 סה"כ התחייבויות והון )במט"ח או בש"ח שאותו היא מגדרת(. לגידור זה קיימת השפעה על הונה העצמי של החברה. 25

26 דוח רווח והפסד )במיליוני ( עלייה של 6% מול שנה קודמת 209 השפעות IFRS6 נתונים לפני יישום IFRS6 כמוצג בדוחות הכספיים 3,766 2,446 5,342 3, ,342 3,532 הכנסות משירותי אירוח ואחרות סך הוצאות תפעוליות, , )920(,80,035 רווח תפעולי לפני שכירות, פחת והפחתות )EBITDAR( סך שכירות 6% )44( , )36( )36( רווח תפעולי לפני פחת והפחתות )EBITDA( פחת הוצאות אחרות, נטו רווח לפני מימון הוצאות מימון, נטו )82( )87( )2( חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות הוצאות מיסים )הטבת מס( רווח נקי בנות )87( 225 רווח נקי מיוחס לבעלי מניות החברה רווח נקי מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה FFO ריאלי )מיליוני ש"ח( FFO ריאלי 26

27 דוח תזרים מזומנים )במיליוני ( (,22) (,64), ),037( 304 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת תזרימי מזומנים לפעילות השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון יחסים פיננסיים עיקריים 2/207 2/208 2/209 33% 36.2% יחס הון למאזן 35.3% % יחס חוב פיננסי נטו ל- 2 EBITDA יחסו חוב פיננסי נטו ל- 2 CAP נטו ל.ר. ל.ר. 5.3 בדוח הדירקטוריון של החברה ליום נכון ליום החברה עומדות בכל אמות המידה. 2 להגדרת המונחים "חוב פיננסי נטו", "EBITDA" ו- CAP נטו, ראו אשר נכלל בדוח השנתי של החברה לאותו מועד. סעיף 27

28 תרומה לקהילה הקמת מלונית "לב פתאל" לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם בחיפה )רמב"ם( חברה מאמצת עמותות כגון: הקו המאחד, גדולים מהחיים, עזרה למרפא. לקט ישראל, בכוונת החברה להקים 5 מלוניות לילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם במרכזים רפואיים ברחבי הארץ במהלך 0 שנים. החברה מעסיקה כ- 00 עובדים עם מוגבלויות בתפקידים מגוונים. תרומות כספיות בשנת 209 הסתכמו לסך של כ-.7 מיליון ש"ח. 28

29 אסטרטגיה של החברה ישראל המשך השבחת המלונות וחיזוק מותגי הקבוצה בישראל. ניצול הזדמנויות עסקיות לשיפור הרווחיות לצד הפחתת הסיכון. אגן הים התיכון בכוונת החברה להמשיך להתפתח במלונות נופש באזור אגן הים התיכון. אירופה )כולל בריטניה ואירלנד( המשך השבחת המלונות וחיזוק מותגי הקבוצה בישראל. מלונות עסקיים ברמה של 3 עד 4 כוכבים דה לקס בערים ראשיות. חיזוק הפעילות באזורי ביקוש בישראל ובאירופה, תוך שמירה על שיעורי תשואה גבוהים. שמירה על מינוף יציב של החברה לאורך זמן תוך דגש על תזרים מזומנים חזק. ההתרחבות במערב ומרכז אירופה מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה בשנים האחרונות והקרובות. חיזוק המותגים,NYX, APOLLO לאונרדו ו- JURYS ותחילה של איחוד מותגים. שתופי פעולה על מנת לצמצם סיכון ולהגדיל אפשרויות להתרחבות. לאור התפשטות מגפת הקורונה, החברה תאט בצורה משמעותית את ההתרחבות ותמתין להזדמנויות חדשות 29

30 אסטרטגיה של החברה הרחבת פעילות החברה לתחומים משיקים למלונאות חללי עבודה משותפים המציעים עמדות עבודה, משרדים פרטיים וחדרי ישיבות להשכרה. )9 מתחמים, כ- 43 אלף מ"ר( טרקלין נוסעים יוקרתי הכולל חדרי אירוח פרטיים, חדר ישיבות, מתחם דיוטי פרי ועוד. )נפתח ב 5/9 - אירח כ - 25 אלף אנשים( קרן השקעות בחברות טכנולוגיות בתחום ה"טראוול טק" בתעשיית התיירות והמלונאות) סך 8 פרויקטים( מציעה חווית אירוח ייחודית של דירות יוקרתיות עם שירות של בית מלון )3 פרוייקטים פעילים(. 30

31 התפשטות מגפת הקורונה והשפעתה על החברה התפרצות נגיף ה"קורונה" וההתפשטות הגלובלית של המגיפה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 ומשרים אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם. מהווים סיכון מאקרו כלכלי גלובלי החברה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בישראל ובעולם ובוחנת את ההשלכות על פעילותה העסקית בישראל ובאירופה. על רקע המגבלות שהוטלו על התנועה וההתכנסות בישראל ובאירופה וכן הוצאות צווי סגירה למלונות בחלק למועד אישור הדוחות הכספיים סגרה החברה את מרבית המלונות המתופעלים על ידה הן בישראל והן באירופה. ממדינות הפעילות, נכון כתוצאה מכך, החברה המהותית הצפויה בהכנסות: ביצעה ומבצעת, בין היתר, את הפעולות הבאות וזאת לצורך התאמת הוצאותיה התזרימיות לירידה צמצומים והתייעלות של כוח אדם -הן בכמות עובדים והן בכמות שעות העבודה. הוצאות עובדים לחל"ת וצמצום תפקידים. /לחופשות יזומות צמצום כל פעילות הרווחה והדרכה בקבוצה הפחתת או ביטול ריטיינרים לנותני שירותים חיצוניים וקבלת הנחות מספקים עצירת מרבית ההשקעות ושיפוצים במלונות הקבוצה בכל המלונות תוצב שמירה 24 שעות ביממה פעילות לקבלת הנחות ודחיות תשלום מרשויות מדינה שונות עצירת פרויקטי מיתוג ופרויקטים בתחום הדיגיטל השהיית תשלומי שכירות בגין חלק מהמלונות שנסגרו בשל סיכול וכוח עליון בחינת אפשרות להכנסת שותפים למלונות באירופה בחינת אפשרות למכירת מלונות באירופה מימון מחדש בחלק מהמלונות בחלק מהמדינות הכריזה הממשלה על הלוואות בערבות מדינה בסכומים משמעותיים 3

32 התפשטות מגפת הקורונה והשפעתה על החברה )המשך( החברה מעריכה שביצוע הפעולות כמתואר לעיל )וכן פעולות נוספות שהחברה עשויה לנקוט בהן( עשוי להביא לקיטון משמעותי בתזרים ההוצאות השוטפות של הקבוצה בחודשים הקרובים, על מנת להתאימן, ככל האפשר, לקיטון המהותי מאוד שצפוי בהכנסותיה בחודשים הקרובים וכן להביא לתוספת מקורות כספיים לחברה. להערכת ההנהלה והדירקטוריון, פעולות אלו, יחד עם בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, יאפשרו לחברה מזומנים בסך של כ- מיליארד ש"ח אשר לעמוד בכל מחויבויותיה בשנה הקרובה. ברשות הקבוצה יצוין כי יכולתה של החברה להשלים חלק מהפעולות האמורות תלוי בהחלטות רגולטוריות שיתקבלו השונות, במידת שיתוף הפעולה והנכונות של צדדי ג' )כגון מלווים ובעלי מלונות המושכרים לקבוצה(. במדינות 32

33 תודה על ההקשבה!