קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ"

תמליל

1 קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013

2 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאי, אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור, ובכלל זה דוחותיה התקופתיים והרבעוניים. כן יודגש, כי הערכות החברה בנוגע ל: א. מס' הקומות שייבנו בפרויקט הארבעה, במתחם רסיטל ובפרויקט שד"ל והאפשרות להגדלתן, בין היתר בדרך של ניוד זכויות, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים )כמפורט בשקפים 24 19, 18, 12, ו- 25 (; ב. כמות החניות שתיוותר בידי החברה וחברת הבת בפרויקט הארבעה, לצורך השכרה על ידן בעתיד )כמפורט בשקפים 14, 12, 15 ו- 26 (; ג. מועדי קבלת ההיתרים הנדרשים לפרויקט הארבעה ומועד השלמת בנית החניות והפרויקט )כמפורט בשקפים 15 13, ו- 17 (; ד. אפשרות השלמת רכישת הקרקע במתחם סומייל על ידי החברה )כמפורט בשקפים 16 ו- 25 (; ה. רכישת יתרת הזכויות במקרקעי הפרויקט ברמת אביב ג' )לפרטים ראו שקף 23( ורכישת יתרת הזכויות במקרקעי הגוש הגדול )לפרטים ראה שקף 21(, על ידי חברי קבוצות הרכישה אותן מארגנת רג'נסי )לרבות עם שותף(. ו. ועלות הקרקע כולל פיתוח של פרוייקט סומייל )שקף 16(. מהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטה של החברה ו/או תאגידים בשליטתה )להלן: "הקבוצה"( בלבד. המידע האמור מתבסס על ההסכמים עליהם חתמה הקבוצה נכון למועד זה; על התוכניות וההיתרים הקיימים נכון למועד זה ; על ההערכה כי ניתן יהיה לנייד את זכויות הבניה שהקבוצה רכשה ותרכוש לטובת הפרויקטים הקיימים ו/או להגדילם בקומות נוספות בכל דרך אחרת; על ההערכה כי יעלה בידי חברי הקבוצות אותן מארגנת רג'נסי להשלים רכישת יתרת הזכויות בפרוייקט רמת אביב ג' ובפרוייקט הגוש הגדול; ועל הערכת החברה, המבוססת על ניסיונה בלבד, בדבר המועדים לקבלת ההיתרים הנדרשים לפרויקטים השונים, ואודות תקופת הזמן בה צפויה להיערך הבניה בפרויקט הארבעה הארבעה. 1

3 להערכת החברה, הגורמים )לפי העניין( כדלקמן: העיקריים העשויים לגרום שהנתונים המובאים שונים יהיו ו/או יתממשו לא להלן מהמתואר הינם לעיל א. בניית הפרויקטים היזמיים של החברה לא תתאפשר או תתעכב מסיבות שונות כגון: תמורות בכלכלה המקומית; אי עמידת רוכשים בהתחייבויותיהם; אי קבלת היתרי בניה או קבלת היתרי בניה שונים מהתוכנית הקיימת ובמועדים השונים מאלו המוערכים על ידי החברה; היקלעות הקבלן המבצע לקשיים כלכליים ו/או אי עמידת הספקים )לרבות הקבלן המבצע( עימם תתקשר הקבוצה בהתחייבויותיהם, בשלמותן ובמועדן; פגיעה בזמינותם של הפרויקטים, לרבות בהיבט של גילוי עתיקות; ועיכוב בהתקשרות בהסכם מימון עם בנק שיעמיד מימון לטובת הפרוייקטים ופיתוחם; ב. ייווצרו קשיים בשיתוף פעולה בין חברי קבוצת הרכישה על פי הסכם השיתוף שנחתם ביניהם )וכן בהתחייבויותיהם בפרויקט הארבעה ו/או חברי הקבוצה לא על פי הסכם המימון עם הבנק המלווה(; במלוא יעמדו התחייבויותיהם ג. לא יתקבלו כלל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע ניוד זכויות כאמור ו/או לצורך הגבהת הפרויקטים שצוינו לעיל; ד. לא יעלה בידי בגוש הגדול; חברי הקבוצות רג'נסי ידי על שאורגנו מלוא רכישת את להשלים הזכויות במקרקעי הפרויקט ו/או ג' אביב ברמת ה. החברה וחברת הבת תבחרנה למכור חלק מהחניות המיועדות כיום להשכרה, לרוכשי יחידות במגדל הצפוני; ו. עלויות המקרקעין במתחם סומייל ועלויות הבניה הצפויות לא יהיו ששונים מהותית מהערכת החברה. כמו כן יודגש כי אין כל במשולש הגדול ברמת גן כתוצאה מפעילותה זו. וודאות ש- 2 קבוצות הרכישה ובנתניה, תתגבשנה בסופו של שרג'נסי פועלת לגיבושן או להשלמת רכישת המקרקעין על ידם, דבר וכפועל יוצא מכך אין כל ודאות כי ינבעו לרג'נסי הכנסות כלשהן 2

4 פועלת בתחומי ייזום נדל"ן, ניהול וארגון קבוצות רכישה, תמ"א 38 ונדל"ן להשקעה בישראל הקבוצה מתמחה בפרויקטיי יוקרה למגורים ומשרדים ופרויקטים מורכבים במיקומי פריים לוקשיין בעיקר בת"א כחלק מהתניות אג"ח ג' התחייבה החברה לפעול בישראל בלבד )אולם תהא רשאית להשקיע בתאגידים בעלי במדינות אחרות ובלבד שעיקר פעילותם בישראל( פעילות בשליטת והובלת האחים צחי ועדו חג'ג': בעלי כ- 10 שנות ניסיון בנדל"ן ורקורד של כ- 40 פרויקטים במסגרת פרטית בהיקף אלפי יח"ד פרוייקטי הדגל בתחום הפעילות הפרטית: מגדלי הצעירים ומגדל מאייר רוטשילד מגדלי ת"א, צוקי ארסוף ו- TLV בשנת 2011: השלמת קבוצת רכישה למגדל הדרומי של פרויקט הארבעה ושיווק המגדל הצפוני של פרויקט הארבעה בייזום בשנת 2012: גיבוש 6 קבוצות רכישה תמ"א 38: התקשרות בהסכם עם שותף המחזיק ב- 50 פרויקטים בתחום )טרם הושלמה בחירת הפרויקטיים( מתחם סומייל: התקשרות )בהסכם רכש ובהסכם אופציה( לגבי מגרש ברחוב אבן גבירול בת"א לכ- 200 יח"ד פורטפוליו ברובו באזור פריים לוקיישן: 7 פרויקטים בתחום קבוצות הרכישה 2 פרויקטים בתחום הייזום פרויקט בתחום נדל"ן להשקעה 3

5 מובילה בתחום קבוצות הרכישה ובייזום פרויקטיי פרימיום מורכבים במיקומים אסטרטגיים בישראל ייזום נדל"ן: מגורים משרדים מסחר קבוצות רכישה: ארגון וניהול מגורים, משרדים ומסחר נדל"ן להשקעה: מגורים משרדים מסחר מודל עסקי משולב של קבוצות רכישה וייזום נדל"ן )תוך שילוב נדל"ן מניב(: מקנה יתרון שיווקי, תפעולי ופיננסי: צורך בהון עצמי נמוך יחסית בשלב האופציה, החזר מהיר על ההשקעה ורווחיות גבוהה בטווח יחסית למול הפעילות היזמית קצר 4

6 קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ 90% 100% קבוצת חג'ג' סומייל בע"מ קבוצת חג'ג' תמ"א 38 בע"מ קבוצת חג'ג' מגדלי הארבעה בע"מ )יזמית המגדל הצפוני בפרויקט הארבעה( מלון רג'נסי ירושלים )רג'נסי( 100% 100% 50% הד מאסטר 5

7 o o עו"ד צחי חג'ג' - בעל שליטה ויו"ר הדירקטוריון, דירקטור ברג'נסי כעשר שנות ניסיון בתחום הנדל"ן: ייזום נדל"ן וקבוצות רכישה בעל תואר ראשון )LL.B.( במשפטים ומנהל עסקים,)B.A.( תואר שני )LL.M.( במשפטים עדו חג'ג' - בעל שליטה, דירקטור ומנכ"ל הקבוצה, מנכ"ל ריג'נסי כעשר שנות ניסיון בתחום הנדל"ן: ייזום נדל"ן וקבוצות רכישה o בעל תואר ראשון )B.A( במדעי המדינה והתמחות בניהול o צבי גרינוולד - דירקטור בחג'ג', יו"ר דירקטוריון פעיל בריג'נסי לשעבר מנהל סקטור בניה ונדל"ן בנק מזרחי טפחות o לשעבר סמנכ"ל, מנהל החטיבה העסקית ומנהל קופות הגמל בנק טפחות למשכנתאות o בעל תואר ראשון )B.A( בכלכלה וסטטיסטיקה, לימודים לתואר שני )M.B.A( במנהל עסקים o רו"ח נתי פריד - סמנכ"ל כספים בחג'ג' ובריג'נסי ותק של למעלה מ- 20 שנה בשוק ההון בייעוץ וליווי לחברות ציבוריות, הנפקות ועוד o רו"ח תואר ראשון )B.A.( בכלכלה וחשבונאות ותואר שני (M.A.) במשפטים o 6

8 נמל תל אביב מגדלי תל אביב מגדל הצעירים געש - ארסוף מגדל מאייר 7

9 הסתמכות על ניסיונם של האחים חג'ג' )למעלה מ- 10 שנים במסגרת פעילות פרטית עד שנת 2010( וניהול קבוצות רכישה: בארגון איתור קרקעות מתאימות וארגון קבוצות רכישה חברי קבוצת הרכישה נושאים בעלויות וקבלן מבצע לצורך בנייה עצמית רכישת הקרקע ומתקשרים מלווה בנק עם להשגת בנקאי, מימון אדריכל קבוצת חג'ג' סיחור לדמי זכאית וארגון המשולמים לה ע"י חברי הקבוצה יתרון תפעולי ופיננסי: סיכון ורווחיות גבוהה בטווח הקצר נמוך בשל השקעת הון עצמי יחסית למול הפעילות היזמית בשלב נמוך האופציה, על מהיר החזר ההשקעה לקבוצת חג'ג' 7 פרויקטים בתחום זה )מתוכם 6 החלו בשנת 2012(: 2 פרויקטי נדל"ן למשרדים בשטח כולל של כ- 60 אלף מ"ר 5 פרויקטי נדל"ן למגורים בהיקף כולל )חלק הקבוצה ללא חלק השותפים( של כ- 270 יח"ד 8

10 שיתוף פעולה עם חברת קריגר נדל"ן הפועלת מספר שנים זה בתחום איתור פרויקטים במרכז וצפון ת"א )בעיקר( מלאי פוטנציאלי של כ- 50 מבנים וכ- 290 )טרם דיור יחידות נבחרו הפרויקטים( איתור המשך פרויקטים להגדלת הפורטפוליו הפרויקטים הרלוונטיים לתמ"א בפריים לוקיישן, בעיקר בתל אביב. פרויקט אביבים: נווה בטאגור 38 מצויים אר לפני אחרי 9

11 10 אודות הפרויקטים

12 11

13 הפרויקט: 2 מגדלי משרדים שטח כולל: כ- 78 אלף מ"ר מסחר: כ- 3,750 מ"ר שטחי חניות: כ- 850 מסחר ושירות מגדל דרומי )קבוצת רכישה(: קומות: 34 )צפוי להיות בן 38 משרדים: 32 קומות מסחר: 2 קומות מגדל צפוני )יזמות(: קומות: 30 )צפוי להיות משרדים: 28 קומות מסחר: 2 קומות קומות סה"כ, כולל ניוד זכויות שאושרו בוועדה וטרם אושרו סופית( בן 35 קומות סה"כ, כולל ניוד זכויות שאושרו בוועדה וטרם אושרו סופית( קבוצת חג'ג' וחב' הבת יוותרו חלק משטחי המסחר כ- 400 חניות נדל"ן עם להשקעה הכולל: *לפני ניוד זכויות שאושרו בוועדה וטרם אושרו סופית 12

14 רכישת הקרקע: יולי 2011 קבלן מבצע: א. דורי שלב ביצוע: עבודות חפירה ודיפון בנייה אקולוגית בדגש על חיסכון באנרגיה תחת תקנים מתקדמים ביותר מועד אוגוסט 2011 Q **Q1-Q **Q **Q שלב היתר חפירה ודיפון החלטת ועדה על היתר בניה למגדלים בתנאים קבלת היתר בניה למגדלים השלמת בניית החניות השלמת בניית הפרויקט ואכלוסו ** משוער, על פי הערכת החברה בלבד 13

15 נמכרו לחברי קבוצת רכישה זכויות ל: שטחי המשרדים )למעט מחצית קומת משרדים(, שטחי המסחר בקומת הכניסה וכ- 200 חניות )באלפי ש"ח( כולל בגין דמי סיחור בגין מכירת זכויות כחברה בק.רכישה 16,800 16,800 85,300 48,500 40, ,100 65,300 רווח )לפני מס ) רווח מצטבר עד Q312 )לפני מס( סכומים ששוחררו ע"י הבנק מדמי הסיחור ברשות החברה נותר נדל"ן להשקעה הכולל: שטחי מסחר )טרקלין עסקים( כ- 200 חניות להשכרה 14

16 425 חניות( נמכרו כ- 21 קומות משרדים וזכויות לכ- 200 חניות )מתוך מועד השלמת הבנייה הצפוי - אוגוסט 2015 בחברת הבת: נדל"ן להשקעה כולל שטחי המסחר במגדל הצפוני )מסחר וגלריה בקומת הלובי וטרקלין עסקים( כ- 200 חניות להשכרה חוזים חתומים: כ- 335 מיליון ש"ח. מתוכם התקבל כ- 150 מיליון ש"ח 15

17 הפרויקט: מגדל מגורים בן 50 קומות יח"ד: 200 מסחר: 400 מ"ר תל מיקום: אבן גבירול פינת ארלוזרוב אביב עלות הקרקע כולל פיתוח: 300 מיליון ש"ח )הערכה( החברה התקשרה בהסכם רכש לגבי כ- 50% מהמקרקעין ובהסכם אופציה לגבי יתרת ה- 50% של המקרקעין 16

18 פרויקטים בחברת רג'נסי 16

19 17

20 רכישת 50% מחברה המחזיקה - פברואר 2012 בזכויות עלות: 18 מיליון ש"ח הפרויקט )הנתונים עפ"י התב"ע הנוכחית(: o מגדל בן 30 קומות o ייעוד: משרדים או מלונאות: 75% מגורים: 25% o שטח בנוי: כ- 12 אלף מ"ר o חניון: 9 קומות 18.2 אלף מ"ר מיקום: שד"ל פינת רוטשילד תל אביב עלות הקרקע בהד מאסטר: כ- 30 מיליון ש"ח הד מאסטר פועלת להגדלה משמעותית של אחוזי הבניה במגדל )ההגדלה טרם אושרה( 18

21 הסכם אופציה חברה בת: 2 מיליון ש"ח פברואר 2012 התמורה: אופציה לרכישת 75% מהזכויות במתחם רסיטל גובשה קבוצת רכישה לכ- 90% מהאופציה. רג'נסי פועלת להשלמת הקבוצה. זכאית לדמי סיחור בגין חלק זה לסך של כ- 21 מיליון ש"ח )כולל החזר אופציה בסך של כ- 2 מיליון ש"ח( חלקה של רג'נסי בקבוצת הרכישה: 2( זכויות לכ שטח המסחר כ- 150 חניות קומות משרדים קומות פנטהאוז( הפרויקט שבנייתו החלה בתקופה האחרונה: מגדל משרדים יוקרתי בן כ- 21 קומות שטח כולל: כ- 25 אלף מ"ר מרתפים: כ- 16 אלף מ"ר רג'נסי פועלת לשינוי תב"ע להוספת 10 קומות משרדים, אשר יהיו בבעלותה התוספת אושרה ע"י הועדה המקומית והועברה לוועדה המחוזית סוכם עם המוכר כי רג'נסי תפעל להשלים את סיחור ה- 10% הנותרים מהממכר עד ל

22 הסכם אופציה 4 מיליון ש"ח מאי 2012 חלק רג'נסי באופציה: 50% עלות המימוש: 108 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ הפרויקט: מגדל מגורים בן 25 קומות יח"ד: 120 תל לביה"ח צפונית עמית, מאיר אלוף ברובע ממוקם וממזרח אונו ולקריית קריניצי לקריית מערבית השומר, לכפר אז"ר. האזור מאופיין ברובו במגורים צמודי קרקע במסגרת האופציה פועלים רג'נסי והשותפים לגיבוש קבוצת רכישה אליה תסוחר ותוסב האופציה, אשר חבריה ירכשו יחדיו חלק מהזכויות במתחם רג'נסי זכאית למחצית מדמי השיווק שיתקבלו תשלומים שונים לרג'נסי ובכלל זה הוצאות ניהול בסך של כ- 1.5 מיליון ש"ח ותשלומים למתווכים( )לאחר השיווק 20

23 הפרויקט )חלק רג'נסי ) 50% : שני בנייני מגורים: 11 ו- 6 קומות יח"ד בקבוצת הרכישה: 26 יח"ד בכלל המתחם: )58 48 יח"ד אם וככל שתאושר הקלה בהתאם לתקנת שב"ס( בחודש אוגוסט 2012 מימשו קבוצת רכישה בהובלת רג'נסי והסכם )כולל מהמגרש תמורת סך של כ- 30 מיליון לרכישת כ- 55% מע"מ( קבוצת הרכישה, בהובלת רג'נסי והשותף, פועלים לרכישת יתרת הזכויות )20% ) במגרש מאת בעלי זכויות אחרים, לצורך הקמת הפרויקט השותף ישתתף עם רג'נסי בהליך שיווק יח"ד בפרויקט שיוקם בקרקע ויהיה זכאי למחצית מדמי השיווק שיתקבלו במסגרת הפרויקט 21

24 זכייה במכרז ע"י קבוצת רכישה שאורגנה ע"י רג'נסי והיא חברה בה פברואר 2013 בתוספת ש"ח מיליון הקבוצה: לחברי הכוללת הקרקע עלות מע"מ מע"מ בתוספת ש"ח מיליון 12.5 רג'נסי: ע"י הזכויות רכישת עלות והצמדה, עלות כוללת מוערכת לרג'נסי )עלויות בניה, מס רכישה, מימון(: 30 מיליון ש"ח הפרויקט: שני בנייני מגורים בני 74 יח"ד סה"כ שטחי מסחר: 950 מ"ר עיקרי ושטחי 3 קומות מרתף מרתפים ושירות הצמודים לו. חלקה של רג'נסי בקבוצת הרכישה: מינימום 650 מ"ר מסחר )עיקרי( + שטחי שירות )סה"כ כ- 1,800 מ"ר( התקבל אישור בימ"ש לפירוק שיתוף במקרקעין ולהכרזת הקבוצה שאורגנה ע"י החברה כזוכה 22

25 רמת אביב ג': ברמת לזכויות רכישה קבוצת מהפרויקט הפרויקט: בניין מגורים בן 9 קומות יח"ד: 29 שרכשה ג' אביב כ- 60% חברי קבוצת הרכישה פועלים, בהובלת רג'נסי, לרכישת יתרת הזכויות במקרקעין )כ- 40%( במסגרת הליך פירוק שיתוף נת/ 600 היוקרתי בנתניה - קו הראשון לים: קבוצת גיבוש בשלבי רכישה הפרויקט: מגדל מגורי יוקרה בן 19 נתניה - קו הראשון לים יח"ד: 68 קומות 23

26 24 פרויקט הארבעה מגדל דרומי תל אביב מתחם רסיטל תל אביב המשולש הגדול קריית קריניצי רמת גן רמת אביב ג' תל אביב חלק החב'/ חב' בת בפרויקט קבוצת חג'ג' )100%( ייעוד משרדים ומסחר תכנית הפרויקט קומות: 34* משרדים: כ- 36 אלף מ"ר מסחר: כאלף מ"ר קומות: 21 משרדים: 25 אלף מ"ר חניה: 16 אלף מ"ר רג'נסי )75%( רג'נסי )50%( משרדים ומסחר מגורים קומות: 24 יח"ד: 120 רג'נסי )100%( מגורים קומות: 9 יח"ד: 29 נת 600 נתניה הגוש הגדול תל אביב איינשטיין 33 תל אביב רג'נסי )100%( רג'נסי )50%( מגורים מגורים קומות: 19 יח"ד: 68 2 בניינים 48 יח"ד רג'נסי )100%( מגורים ומסחר יח"ד: 74 מסחר: 950 מ"ר )עיקרי( מומש במלואו * לא כולל ניוד זכויות שטרם הושלמו הליכי האישור לגביהן ואם יושלמו ימנה המגדל הדרומי 38 קומות סטטוס מומשה 90% מהיקף האופציה של החברה. רג'נסי פועלת לקבלת האישורים הנדרשים להגבהת המגדל ב- 10 קומות נוספות הסכם אופציה והליכי גיבוש קבוצת רכישה גובשה קבוצת רכישה שרכשה למעלה ממחצית הזכויות במקרקעין ורג'נסי פועלת להשלמתה ולהשלמת רכישת יתרת הזכויות במקרקעין, לרבות בדרך של פירוק שיתוף הליכי גיבוש קבוצת רכישה מרבית הקרקע נרכשה ע"י חברי הקבוצה והקבוצה פועלת להשלמת הרכישה קבוצת רכישה שאורגנה ע"י רג'נסי זכתה בהתמחרות. רג'נסי חברת קבוצה, חלק מינימלי 650 מ"ר מסחר )עיקרי( + שטחי שירותי )1800 מ"ר סה"כ(

27 פרויקט הארבעה מגדל צפוני תל אביב ייעוד משרדים ומסחר תכנית הפרויקט ה סטטוס נמכרו כ- 21 קומות משרדים ו- 200 חניות קומות: 30* משרדים: 36 אלף מ"ר קומת טרקלין עסקים: 1,200 מ"ר חניות: 425* מתחם סומייל תל אביב מגדל שד"ל - רוטשילד תל אביב חלק החב'/ חב' בת בפרויקט קבוצת חג'ג' מגדלי הארבעה )100%( 100% בפרויקט )לצד ג' יש זכאות ל- 24% מהרווחים( הד מאסטר )80%( מגורים )שטח קטן למסחר( משרדים ומסחר )75%( מגורים )25%( קומות: 50 יח"ד: 200 מסחר: 400 מ"ר קומות: 30 מגדל: 12 אלף מ"ר חנייה: 18.2 אלף מ"ר החברה התקשרה בהסכם רכש עם מחזיק ב- 50% מהמגרש ובהסכם אופציה עם המחזיק ביתרת הזכויות בקרקע, שנכון למועד זה טרם מומשה עיצוב תוכנית אדריכלית של המגדל ואישור תיקי תיעוד למבני השימור שבמתחם. החברה פועלת להגדלת היקף הזכויות 25 *לא כולל ניוד זכויות שהליך אישורן טרם הושלם, ואם יושלם יימנה המגדל הצפוני 35 קומות ו- 450 חניות

28 פרויקט הארבעה מגדל דרומי וצפוני, ת"א חניון פעיל ברח' יבנה ת"א חלק החב'/ חב' בת בפרויקט קבוצת חג'ג' וחג'ג' מגדלי הארבעה )100%( הד מאסטר )100%( ייעוד מסחר וחניות חניה תכנית הפרויקט מסחר: קומות מסחר בלובי המגדל הצפוני, קומות טרקלין העסקים במגדל הצפוני והדרומי חניות: כ- 400 חניות:כ- 100 סטטוס היתר חפירה ודיפון והיתר מרתפים. בשלב החפירה. התקבל אישור ועדה להיתר בניה למגדל בתנאים פעיל מניב הכנסות של כמיליון ש"ח בשנה 26

29 מקורות מימון ונתונים פיננסיים 27

30 135 מיליון ש"ח )לא כולל ליווי בניית המגדל הצפוני, שטרם לקבוצה שלושה מקורות מימון עיקריים: ליווי בנקאי לפרויקט מגדלי הארבעה בהיקף של כ- הועמד( אג"ח )סדרה ג'( בהיקף של כ- 101 מיליון ש"ח ע.נ. הונפק בפברואר 2011 שימש כהון עצמי למגדל הארבעה הצפוני: 40% מהקרן משולמים בארבעה תשלומים שווים מפברואר 2014 ועד אוגוסט % מהקרן ישולמו בתשלום אחד בפברואר 2016 שעבוד הלוואת חברת האם לחברת הבת )קרן האג"ח( ומניות חברת הבת למחזיקי תשלומים מחברת הבת לחברת האם התחייבות לפעול בישראל בלבד )בכפוף לאמור בשקף 3 לעיל( האג"ח על ומגבלות אוריגו: קרן עם הסכם אשראי בהיקף של 90 מיליון ש"ח. בסוף פירעון בתשלום 2016 אחד 28

31 מיליוני מיליוני נכסים התחייבויות מזומנים מזומנים מוגבלים ומיועדים לקוחות וחייבים אשראי מבנקים )ז"ק( חלויות שוטפות של אג"ח ספקים וזכאים מלאי מקרקעין הלוואה מבעל שליטה מלאי בניינים בהקמה מקדמות מרוכשים והכנסות מראש 55.1 )ז"א ) אופציה לרכישת זכות במקרקעין 0.6 הלוואות מבנקים 66.2 )ז"א ) 49.9 נדל"ן להשקעה בהקמה אג"ח מסים נדחים חייבים בגין מכירת נדל"ן להשקעה תשלומים על חשבון השקעה בזכויות עתידיות במקרקעין רכוש קבוע השקעה בחברה בשליטה משותפת סה"כ הון עצמי סה "כ * תזמ"ז מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של 2012: 44.6 מיליון ש"ח 29

32 2011 Q Q רווח והפסד )אלפי ש"ח( 56,544 35,710 5,072 סך הכנסות* 47,314 32,404 5,072 רווח גולמי 84% 91% 100% % רווח גולמי **39,869 26,979 )3,894( רווח )הפסד( תפעולי לפני הוצ' חד פעמיות 70.5% 75.6% (76.8%( % רווח תפעולי לפני הוצ' חד פעמיות 27,469 22,078 רווח תפעולי כולל הוצ' חד פעמיות 16, % 386.6% 323.1% % רווח תפעולי כולל הוצ' חד"פ 21,988 17,428 16,311 רווח לפני מס ***37% % מס הכנסה 13,714 11,638 13,796 רווח נקי לתקופה *כולל ההכנסות מדמי סיחור ב בסך כ מיליון ש"ח )מתוך סך כולל של כ מיליון ש"ח בגין סיחור לחברי קב' הרכישה במגדל הארבעה הדרומי( ** בשנת 2011 כולל הוצ' חד"פ, חלקן חשבונאיות בעיקר בגין רכישת ריג'נסי בסך כ מיליון ש"ח )ב- 4Q : כ- 6.8 מיליון ש"ח( *** שיעור גבוה משמעותית משיעור מס של 24%, בשנת בעיקר עקב הפסד בגין ירידת ערך נדל"ן להשקעה וההוצאות האחרות, נטו, בסך כולל של כ מיליון ש"ח שאינן מוכרות לצרכי מס 30

33 ניסיון עשיר של האחים חג'ג' להם פורטפוליו 40 גבוה בהיקף כולל של אלפי יח"ד ומשרדים כ- של פרויקטים באזורי יוקרה וביקוש נגישות לקהל של לקוחות אלפי ולקוחות חוזרים בפרויקטים של הקבוצה יכולת ייזום מוכחת פעילות בהתאם משולבת בתחום ארגון קבוצות רכישה וייזום: להערכות החברה ושינויים במצב שוק הנדל"ן מבנה על שמירה פעילות גמיש 38 גדול של מאגר פרויקטיים לבחירה בפריים לוקשיין באמצעות תמ"א 31

34 תודה

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עוד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד שיעור 3 11.91.92 עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגודי מקרקעין. המטרה למנוע העברת מקרקעין בדרך כזו או אחרת. נושא איגודי מקרקעין מתחלק

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן ע

השפעת אגח צמודי מחירי נדלן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדלן ע השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ 50 אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן עבור התמיכה הכספית במחקר. . רקע. מדינת ישראל מעונינת בירידה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד