ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים"

תמליל

1 ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

2 העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו של ישראל ייבין רשימת הפרסומים של פרופ' ישראל ייבין י יא יג יז אילן אלדר חנן אריאל מרדכי ברויאר (ז"ל) יוחנן ברויאר גדעון גולדנברג רפאל יצחק (זינגר) ז ר לובה רחל חרל"פ רחל חיטין משיח יוסף עופר יצחק ש' פנקובר יוסי פרץ שמחה קוגוט א' ג'ון רוול רונית שושני עוזי אורנן משה בר אשר לאה הימלפרב עמנואל טוב וטעמים ניקוד מסורה, ראשון: שער מן המסורה אל הדקדוק: כללי הניקוד של ספר "הוריית הקורא" הגעיה וקביעת סוג הקמץ מחלוקת מדקדקי ספרד מסורה ודקדוק ושוב למקראות שאין להם הכרע הניקודים הסוריים ושיטותיהם כיוונים ומגמות בחקר המסורה ענייני מסורה אצל הקרא הביזנטי אהרן בן יוסף: לבחינת עמדתו בסוגיית הכתיב והקרי פיסוק טעמים בהקדמת האגרון לרב סעדיה גאון כתב יד עתיק של ספרי כתובים בניקוד בבלי כתב יד של התורה מבוכרה מסוף המאה הט"ו (עם נספח על כ"י ז'נבה, גניזה 99) מסורות הכתיבה של שירת הים בכתבי יד אשכנזיים מקראיים מימי הביניים פיסוק טעמים המשתבש בקריאה המנוגנת הרווחת: דיסהרמוניה בין הכוונה לבין הביצוע והשלכות פרשניות צורות ה פ ס ק בטעמים משרתים בחינה מחודשת של המ תאם בהתפתחות מערכות הניקוד וטעמי המקרא במסורת הבבלית המקרא ונוסחו לשון שני: שער האם המחזורת איננה תופעה עברית? ק ט ן וק ט ן במקרא ובמשנה ובחיבורים שביניהם בזמן לבירור דרכו הפרשנית של רש"י בביאור הביטוי "ויחלטו הממנו" (מלכים א כ 33) התרגומים הארמיים, הפשיטתא, והוולגטה למקרא למול נוסח המסורה

3 יאן יוסטן נועם מזרחי אלכסנדר רופא שולמית אליצור יוסף יהלום חיים א' כהן מיכאל ריז'יק מיכאל רנד על ניקוד הצורה ת ע ב ד ם בעשרת הדיברות "מכנף הארץ ז מ ר ת שמענו": מסורות מתנגשות בלשון המקרא בראי הבלשנות ההיסטורית ו ה כל בית ישראל אחרי ה' (שמואל א ז 2): האגרון המקראי לאור הביקורת הספרותית ההיסטורית הפיוט לשון שלישי: שער פעלים דנומנטיביים: מן הפיוט הקדום לשירה העברית בספרד מהלכים בתפיסת השורש גזרות הפועל בפיוטי שמואל השלישי בר הושענא ענייני דקדוק בפיוטי הושענא על פי סידור ר' שבתי סופר דרכי חידושי לשון אצל הפייטנים מדרום איטליה כמה קווי יסוד בתורת הצורות של לשון הפיוט הקלסי ix xi xvii xxxiv ע ם הספר (באנגלית) תולדות חייו של ישראל ייבין (באנגלית) תקצירים (באנגלית) קיצורים כלליים

4 ושוב למקראות שאין להם הכרע יוחנן ברויאר במאמר זה אני מבקש להציע פירוש למאמר ידוע המצוי בספרות חז"ל ומונה חמישה או שישה מקראות שאין להם הכרע. בשני מקראות אני הולך בעקבות אבי מורי, הרב מרדכי ברויאר ז"ל, ואני מציע להרחיב את גישתו גם ליתר המקראות. אבי ז"ל עמד בקשרים הדוקים של מחקר וידידות עם פרופ' ישראל ייבין המנוח. שני האישים הוקירו זה את זה ולמדו זה מזה שנים רבות. יהי מאמר זה, העוסק במקראות ובפיסוקם, זכר לשני אנשים דגולים שהקדישו את חייהם לפענוח צפונות המקרא ומסורתו. בכמה מקומות בספרות חז"ל הובא מאמר ובו נמנו חמישה מקראות שאין להם הכרע: איסי בן יהוד' אומ', חמשה דברים בתורה שאין להם הכרע, שאת ארור אם לא שאת אם תטיב שאת, או: הלא מחר משוקדים וקם. שאת, שנ' באפם הרגו איש וברצונם עקרו שור ארור. כי אפם כי עז, או: ארור תטיב. משוקדים בעמלק מחר. והלחם צא אנכי נצב על ראש הגבעה, או: מחר העם הזה וקם ארבעה גביעים משוקדים. במנורה ופרחיה, או: כפתוריה שוכב עם אבותיך וקם. אילו חמשה דברים שבתורה שאין הנך וזנה, או: 1 להם מכרע [צ"ל הכרע] (מכילתא, הוצאת הורוביץ, עמ' 179). מאמר זה הובא גם במקורות אלו: מכילתא דרשב"י יז, ט; בבלי יומא נב ע"א ע"ב; ירושלמי עבודה זרה מא ע"ג ע"ד; בראשית רבה פ, ו (מהדורת תאודור אלבק, עמ' 957); שיר השירים רבה א, ב, ו; ברייתא דמלאכת המשכן י; אבות דרבי נתן, נוסח ב, פרק מד (מהדורת שכטר סב ע"א); תנחומא בשלח, כו; מדרש לקח טוב שמות יז; מדרש שכל טוב (בובר) בראשית לד; שמות יז; ברייתא דמלאכת המשכן י; Jacob Mann, The Bible as Read and Preached Ohio, 1940,in the Old Synagogue, II, Cincinnati, עמ' רסד. בירושלמי, בבראשית רבה, בשיר השירים רבה, במדרש שכל טוב, וכן במדרש לקח טוב בבראשית נוסף גם בראשית לד 7 שיידון בהמשך. נוסח המובאות מן הספרות העתיקה הוצג לפי "מאגרים" (בהשמטת 1 [ישראל: מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין, ירושלים תשע"א, 53 63]

5 א( ב( יוחנן ברויאר (1) בכל אחד מחמשת המקראות הללו יש מילה שהיא סיום המשפט שלפניה או פתיחת המשפט שלאחריה. לדוגמה: ו יּ אמ ר מ שׁ ה א ל י הוֹשׁ ע בּ ח ר ל נוּ א נ שׁ ים ו צ א ה לּ ח ם בּ ע מ ל ק מ ח ר א נ כ י נ צּ ב ע ל ר אשׁ ה גּ ב ע ה וּמ טּ ה ה א לה ים בּ י ד י (שמות יז 9). בפסוק זה יש שתי אפשרויות קריאה: ( ו צ א ה לּ ח ם בּע מ ל ק, מ ח ר א נ כ י נ צּ ב ע ל ר אשׁ ה גּ ב ע ה. ( ו צ א ה לּ ח ם בּ ע מ ל ק מ ח ר, א נ כ י נ צּ ב ע ל ר אשׁ ה גּ ב ע ה. כיוון שבכל אחד ממקראות אלו יש שתי אפשרויות קריאה, ושתיהן כל כך שקולות עד שאין להכריע ביניהן, נראה שכל אפשרות יכולה לעמוד לעצמה באופן מוצק, הן מצד התחביר הן מצד הפרשנות, ולא נותר לנו אלא לבאר כל 2 אחת מהן בפני עצמה. זו הגישה המקובלת בפירוש מאמר זה, ואולם ספק בעיניי אם זה פירושו הנכון. עשויה לעמוד במקרא בראש מחר אפתח בפסוק שנזכר זה עתה. המילה 3 המשפט או בסופו. פסוק זה הוא היחיד במקרא שהיא עומדת בו בין שני משפטים, ומכאן עלו שתי אפשרויות הפיסוק. ואולם לפי העניין שתי 4 מחר. נמצא האפשרויות אינן מוציאות זו את זו, שהרי שתי הפעולות יתקיימו סימני ההתקנה): מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, האקדמיה ללשון העברית (מוצג באתר האינטרנט שכתובתו.( נוסח המובאות של פרשני ימי הביניים מובא לפי תכנית "הכתר". ההנחה שיש כאן ספק בין אפשרויות עולה מדיונו של התלמוד ביומא נב ע"א ע"ב, וכורך זאת עם ספקות אחרים, ובעקבות כן הבינו כך כל הראשונים מספקא המשתמש במילה על אתר, וכן למשל רש"י שמות כה 34: "שאין ידוע אם גביעים משוקדים או משוקדים כפתוריה ופרחיה". מן החוקרים החדשים, שאף הם הבינו כולם כך, נציין את דיונם של שמחה קוגוט, המקרא בין טעמים לפרשנות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 33 36; מרדכי ברויאר, "מקראות שאין להם הכרע", לשוננו נח (תשנ"ה), עמ' ; לובה רחל חרל"פ, "הברייתא של איסי בן יהודה על מקראות ש'אין להן הכרע': עיון פרשני לשוני מתודולוגי", מים מדליו 13 (תשס"ב), עמ' י ע שׂ ה ה' ה דּ ב ר ה זּ ה ח ר מ (שמות ח 25) כנגד ח ר מ כגון ו ס ר ה ע ר ב מ פּ ר ע ה מ ע ב ד יו וּמ ע מּ וֹ בּ א ר ץ (שמות ט 5). בתוספות יומא נב ע"ב ד"ה שאת הסבירו: "אי קאי אמלחמה, ואנכי נצב על ראש הגבעה היום, להתפלל קודם המלחמה", אבל יש בכך דוחק גדול, שהרי בסיפור המעשה עצמו מפורש [54]

6 ושוב למקראות שאין להם הכרע מצטרפת לכאן או לכאן, אבל מצד הפירוש אין מחר שמצד הפיסוק יש ספק אם 5 ספק שהיא מכוונת גם לכאן וגם לכאן. לפי השיטה הדיכוטומית של פיסוק הטעמים כל מאמר מתחלק לשניים, ובכל משפט יש לקבוע נקודת חלוקה אחת בלבד. מצד הפיסוק ומצד התחביר המילה יכולה להיות שייכת רק למשפט אחד, וכשהיא מצויה בין משפטים עלול להתעורר ספק לאיזה משפט היא שייכת. המפ סק יכול לפסוק או להניח בספק, אך אין הוא רשאי לקשרה לשני המשפטים. אבל הפרשן שאינו עוסק בפיסוק אינו חייב להתעניין בנקודת החלוקה. רשאי הוא לקבוע שמילה השייכת למשפט אחד מכוונת גם למשפט השני, לא רק כשהיא עומדת בין משפטים אלא גם ל ד ר כּ כ ם ו ה ל כ תּ ח ר מ כשהיא מופיעה באמצע משפט. למשל במשפט ו ה שׁ כּ מ תּ ם שייכת רק למשפט הראשון, מחר ל א ה ל ך (שופטים יט 9) לפי התחביר והפיסוק אבל הפרשן רשאי לומר שהדובר נתכוון גם למשפט השני, ולא רק ההשכמה אלא גם ההליכה תהיה מחר. השאלה העומדת לפנינו עתה היא אם מאמר זה מכוון לפיסוק או לפירוש. כיוון שבמאמר גופו אין כל רמז לפיסוק, אפשר שהוא עוסק בפירוש. אם זו כוונתו, נראה שאין הוא משקף התלבטות בין דרכי פיסוק אלא קביעה פרשנית מכוונת לשני המשפטים. ואכן כך בדיוק פירש ראב"ע: מחר ברורה שהמילה דבק עם הלחם ועם אנכי נצב". אילו היה ראב"ע עוסק בפיסוק היה "מחר אנוס על פי השיטה לצרף את המילה למעלה או למטה. אלא שהוא פרשן ולא בעל טעמים, ולכן רשאי הוא לבור לו דרך שלישית ולקבוע שהמילה מכוונת הן למעלה הן למטה. הבחירה לכלול כאן מקרה כזה, שבו ברור לגמרי שהמילה מכוונת אל שני צדדיה, ולא מקרים שיש בהם ספק אמתי בין אפשרויות נוגדות, מאירה את כוונת מאמר זה: לפנינו מאמר פרשני המונה מקראות שיש בהם מילה הניצבת בין משפטים ומכוונת לשניהם גם יחד. לפי הצעה זו המאמר מתפרש להפך מן שהדברים נעשו ביום אחד: ו ח וּר ע ל וּ ר אשׁ ה גּ ב ע ה (שמות יז 10). ו יּ ע שׂ י הוֹשׁ ע כּ א שׁ ר א מ ר לוֹ מ שׁ ה ל ה לּ ח ם בּ ע מ ל ק וּמ שׁ ה א ה ר ן יוער כאן שבכוונה לא הוזכר כאן התחביר, משום שעיסוקנו כאן הוא בפירוש מאמר חז"ל. הקדמונים לא עסקו בניתוח תחבירי אלא בפיסוק או בפירוש. ומכל מקום, בדרך כלל התחביר עולה בקנה אחד עם הפיסוק, ומילה השייכת למשפט לפי הפיסוק תהיה שייכת לו גם לפי התחביר. 5 [55]

7 (2) יוחנן ברויאר המקובל: לפי המקובל המאמר מציע ספק בין שתי דרכים, ואילו לפי הצעתי 6 המאמר מציע דרך ודאית אחת. הצעה זו תלויה גם בהוראת הביטוי "אין להם הכרע". לפי המקובל ההוראה היא "החלטה", ואם כן "אין להם הכרע" פירושו "יש ספק הכרע המושאלת של 7 ואי אפשר להחליט בו". ואכן, זה שימוש הביטוי בספרות ימי הביניים. אלא שהביטוי "אין להם הכרע" אינו מצוי בספרות חז"ל מחוץ למאמר חז"ל זה. השימוש בביטוי בספרות ימי הביניים נובע מאופן הבנת המאמר, ושינוי בהבנת לקוח מן המאזניים הכרע המאמר יגרור שינוי גם בהגדרת הביטוי. המונח 8 ופירושו שכף המאזניים נוטה לאחד הצדדים. כשהמאזניים אינם מוכרעים אין לפנינו ספק איזו כף כבדה יותר אלא יש ודאות שמשקל שתיהן שווה. אף הביטוי שלפנינו, לדעתי, אינו מביע ספק אלא ודאות: המילה אינה נוטה לצד אחד אלא לשני הצדדים במידה שווה. וזו ההגדרה המילונית לפי הבנה זו: "הכרע" = "זיקה רק לאחד הצדדים"; "אין להם הכרע" = "אין למילה זיקה רק לאחד הצדדים 9 (אלא לשניהם במידה שווה)". הדברים ברורים עוד יותר בפסוק הזה: ו יּ אמ ר ה ' א ל מ שׁ ה ה נּ ך שׁ כ ב ע ם א ב ת י ך ו ק ם ה ע ם ה זּ ה ו ז נ ה א ח ר י א לה י נ כ ר ה א ר ץ א שׁ ר ה וּא ב א שׁ מּ ה בּ ק ר בּ וֹ ו ע ז ב נ י ו ה פ ר א ת בּ ר ית י א שׁ ר כּ ר תּ י א תּ וֹ (דברים לא 16). לפי הגישה המקובלת שתי דרכי הקריאה חלוקות בין פשוטו של הפסוק למדרשו: גם אם נסבור שהמאמר מכוון לפיסוק, כפי שאולי משתמע מניסוח המאמר "מחר אנכי נצב על ראש הגבעה או צא והלחם בעמלק מחר", קיומן של שתי דרכי הפיסוק בפסוקים אלו נובע לא משתי אפשרויות שקולות בערכן אלא דווקא מן העובדה שהמילה מכוונת לשני המשפטים במידה שווה ולכן אין כל חשיבות לשאלה איך יפוסק המשפט. כגון "הנח להם לצבור לנהוג בהלכה זו שהיא הלכה שאין לה הכרע והיא רופפת ומרופה בידנו" (שו"ת הרמב"ן סימן מא); "דכל מלתא דספק' דדינא היא שאין לה הכרע מן הגמ' או מגדולי הפוסקים הראשונים אלא אתמר הכי ואתמר הכי הקבלה תכריע" (שו"ת מכתם לדוד יורה דעה סימן מ). כגון "כשהוא שוקל בהכרע הוא שוקל או עין בעין הוא שוקל" (כריתות ה ע"א). (=פסוקים) הכוונה היא שאלו מקראות שיש בהם מילה לא מוכרעת, כניסוח מקראות במילה המופיע בתנחומא (בשלח כו): "חמשה פיסוקי' בתורה ויש בהם חמש תיבות ואין להם הכרע" [56]

8 א( ב( א( ב( ושוב למקראות שאין להם הכרע ( הפשט: ה נּ ך שׁ כ ב ע ם א ב ת י ך, ו ק ם ה ע ם ה זּ ה ו ז נ ה. ( הדרש: ה נּ ך שׁ כ ב ע ם א ב ת י ך ו ק ם, ה ע ם ה זּ ה ו ז נ ה (ומכאן רמז לתחיית המתים). כאמור, אם בפיסוק עסקינן עלינו לקבוע איפה הפסוק מתחלק. אבל אם בפרשנות עסקינן, דרך (ב) כפי שהיא אינה מספקת, שהרי ייחוס הפועל קםםםם למשה הופך את המשפט הבא למשפט קטוע, כדברי ראב"ע: "לא יתכן היותו [של ם ם] דבק עם אשר לפניו, כי מה טעם ה ע ם ה ה ו ז נ ה". נמצא שלפי הדרשן ו ק אל המשפט הראשון אינו גורע אותו מן המשפט השני, והוא ם ו ק צירופו של בהכרח שייך לשניהם גם יחד, כדברי בעל תורה תמימה (דברים לא, אות יט) שהקשה כקושיית ראב"ע ותירץ כהצעתי: ונראה דאין הכונה לסבב כל המלה וקם לשוכב עם אבותיך, דא"כ אין המשך לענין הבא אחריו אלא הכונה שנשדי המלה וקם לפניו ולאחריו, הנך שוכב עם אבותיך וקם, וקם העם הזה וזנה. גם בפסוק זה המאמר אינו מכוון לשתי דרכים, אחת פשט ואחת דרש, אלא רק לדרך אחת והיא הדרש, ולפיה הפועל מכוון הן למעלה הן למטה. גישה זו משתקפת בפירושו של אבי מורי לשני הפסוקים שיידונו עתה (3 10 4). הואיל וכבר דן בהם אקצר ורק אסכם את פירושו לשני הפסוקים הללו. (3) ה ל וֹא א ם תּ יט יב שׂ א ת ו א ם ל א ת יט יב ל פּ ת ח ח טּ את ר ב ץ ו א ל י ך תּ שׁ וּק ת וֹ ו א תּ ה תּ מ שׁ ל בּ וֹ (בראשית ד 7). לכאורה אלו הן שתי אפשרויות הפיסוק: 11 ( ה לוֹא א ם תּ יט יב שׂ א ת, ו א ם ל א ת יט יב ל פּ ת ח ח טּ את ר ב ץ. ( ה לוֹא א ם תּ יט יב [ניחא], שׂ א ת ו א ם ל א ת יט יב ל פּ ת ח ח טּ את ר ב ץ. 10 ברויאר, מקראות (לעיל הע' 2). 11 הפסוק ו ע תּ ה א ם תּ שּׂ א ח טּ את ם [ניחא]; ו א ם א י ן מ ח נ י נ א מ סּ פ ר ך א שׁ ר כּ ת ב תּ (שמות לב 32) בנוי גם הוא במבנה זה, של "תנאי רטורי" (בלשונו של קוגוט שם) ללא סיפה, והוא נזכר בדברי החוקרים שנזכרו בהע' 2 לעיל. עליו יש להוסיף גם את שני אלו: כּ ע ן ה ן א ית יכ וֹן ע ת יד ין דּ י ב ע דּ נ א דּ י ת שׁ מ ע וּן ק ל ק ר נ א... ו כ ל ז נ י ז מ ר א תּ פּ ל וּן ו ת ס גּ דוּן ל צ ל מ א ד י ע ב ד ת [ניחא]; ו ה ן ל א ת ס גּ ד וּן בּ הּ שׁ ע ת א ת ת ר מ וֹן ל ג וֹא א תּ וּן נוּר א י ק ד תּ א (דניאל ג 15); א ם בּ ר ך תּ ב ר כ נ י ו ה ר בּ ית א ת גּ בוּל י ו ה י ת ה י ד ך ע מּ י ו ע שׂ ית מּ ר ע ה ל ב ל תּ י ע צ בּ י [ניחא]; ו יּ ב א א לה ים א ת א שׁ ר שׁ א ל (דברי הימים א ד 10). [57]

9 א( ב( (4) יוחנן ברויאר 12 אלא שהצירוף שׂ א ת ו א ם ל א ת יט יב העולה מאפשרות (ב) איננו קביל. לפיכך צריך להניח שהפירוש שלפנינו מציב דרך שלישית, ולפיה שני חלקי המשפט יש להשלים גם בחלק השני: א ת שׂ מכילים את הצירוף תּ יט יב שׂ א ת, ואת המילה ה לוֹא א ם תּ יט יב שׂ א ת [ניחא], ו א ם ל א ת יט יב [שׂ א ת] ל פּ ת ח ח טּ את ר ב ץ. והנה ניסוח זה אינו רק משוער אלא מופיע בפירוש במדרשי חז"ל: ברכה וקללה. הברכה אם תשמעו והקללה אם לא תשמעו. כיו'[צא] בדבר א'[תה] א'[ומר], הלא אם תיטיב שאת ברכה, ואם לא תיטיב שאת 13 קללה. נמצא שאף כאן הכוונה אינה לפיסוק אלא לפרשנות, ואף כאן אין התלבטות אלא הכרעה ברורה שהמילה עולה למעלה וגם למטה. בּ ס ד ם א ל תּ ב א נ פ שׁ י בּ ק ה ל ם א ל תּ ח ד כּ ב ד י כּ י ב א פּ ם ה ר גוּ א ישׁ וּב ר צ נ ם ע קּ רוּ שׁ וֹר. א ר וּר א פּ ם כּ י ע ז ו ע ב ר ת ם כּ י ק שׁ ת ה א ח לּ ק ם בּ י ע ק ב ו א פ יצ ם בּ י שׂ ר א ל (בראשית מט 6 7). ואלו הן שתי האפשרויות: ( כּ י ב א פּ ם ה ר גוּ א ישׁ וּב ר צ נ ם ע קּ רוּ שׁוֹר. א רוּר א פּ ם כּ י ע ז ו ע ב ר ת ם כּ י ק שׁ ת ה. ( כּ י ב א פּ ם ה ר גוּ א ישׁ וּב ר צ נ ם ע קּ רוּ שׁוֹר א רוּר. א פּ ם כּ י ע ז ו ע ב ר ת ם כּ י ק שׁ ת ה. 14 דרך (ב), ולפיה הפסוק השני פותח בצירוף א פּ ם כּ י ע ז, אמנם אפשרית. אלא מן הפסוק השני. מסתבר יותר ארור שלא סביר שהדרשן נתכוון להפקיע את שמטרתו הייתה להוסיפה גם אל החלק הראשון כדי להוסיף על קללת שמעון 12 העיר על כך בעל שפת אמת, יומא נב ע"ב ד"ה בגמ' שאת משוקדים: "דאי קאי אלמטה אם מיבעי' לי' למיכתב". 13 ספרי דברים, מהד' פינקלשטיין, עמ' 121; ובדומה בראשית רבה, מהד' תאודור אלבק עמ' ברויאר, מקראות (לעיל, הערה 2), לא הביא את המובאות הללו, ויש בהן ראיה גדולה לשיטתו, שפירוש כזה היה מהלך בתקופת חז"ל. 14 ברויאר, מקראות (לעיל הע' 2), עמ' 190, כתב "המשפט הזה ניתן להתבאר רק בדוחק רב", אבל ביטויים כאלה מצויים, כגון "זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" (בראשית יח 20). [58]

10 א( ב( (5) ושוב למקראות שאין להם הכרע 15 ולוי גם קללה לאנשי שכם, שעשו נבלה בישראל. ואכן, הצעה זו מתועדת בפירוש בתרגום אונקלוס: ב ר ע ת ה ן ר ע ר ס נ ה. ל יט ר ג ז ה ן א ר י יף. נ ה, ט ל ל ל ל יטטט ס בתרגום זה המילה נכפלה ואף תורגמה בשתי דרכים שונות 16 ולפנינו ר יה מפורשת לכך שהיו שצירפו את המילה אל שני המשפטים. אעבור עתה לפסוק החמישי: וּב מּ נ ר ה א ר בּ ע ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח יה ואלו הן שתי אפשרויות הפיסוק: ( וּב מּ נ ר ה א ר בּ ע ה ג ב ע ים, מ שׁ קּ ד ים כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח יה. ( וּב מּ נ ר ה א ר בּ ע ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים, כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח יה. (שמות כה 34; לז 20). לפי דרך (א) הכפתורים והפרחים משוקדים ולפי דרך (ב) הגביעים משוקדים. פ תּ ר יה וּפ ר ח י ה תלויות באוויר. כּ אלא שדרך (ב) קשה, משום שלפיה המילים ההצעה היחידה שיש בכוחה לפתור את הבעיה הזאת היא הצעתו של שמחה קוגוט, ולפיה ש ם בצירוף כינוי קניין חבור עשוי להעמיד פרדיקציה המציינת 17 ר ח י יה ה = ויש לה פרחים. והנה וּפ פ תּ ר י יה ה = יש לה כפתורים, כּ קיום; הווי אומר: אמת נכון שמבנה כזה נתפרש כך במקומות אחרים כבר בידי הראשונים. לדוגמה: וּד מ וּת פּ נ יה ם פּ נ י א ד ם וּפ נ י א ר י ה א ל ה יּ מ ין ל א ר בּ ע תּ ם וּפ נ י שׁ וֹר מ ה שּׂ מ אול ל א ר בּ ע תּ ן וּפ נ י נ שׁ ר ל א ר בּ ע תּ ן. וּפ נ יה ם ו כ נ פ יה ם פּ ר ד וֹת מ ל מ ע ל ה ל א ישׁ שׁ תּ י ם ח ב ר וֹת א ישׁ וּשׁ תּ י ם מ כ סּ וֹת א ת גּ ו יּ ת יה נ ה (יחזקאל א, 10 11). 15 גם יהושע בלאו, "מחקר על מעמדם של טעמי המקרא בפרשנות המסורתית", לשוננו נח (תשנ"ד תשנ"ה), עמ' 261, העלה את הנימוק התאולוגי, אלא שמדבריו משתמע שלפי ר ר הועברה אל הפסוק הראשון כליל. האפשרות השנייה המילה ר 16 ברויאר, מקראות, לא הביא את תרגום אונקלוס, ויש בכך ר יה לדבריו שבתקופת חז"ל היו שצירפו את המילה לשני המשפטים. קוגוט (לעיל, הערה 2) עמ' הביא תרגום זה והסיק ממנו שאונקלוס "נרתע כאן מלהכריע במקום שחז"ל לא הכריעו" ו"יצא ידי חובתן של שתי המסורות". לדידי תרגום זה מכוון בדיוק למסורת חז"ל המשתקפת במאמר זה. 17 על פסוק זה ועל יתר הפסוקים הנידונים בסמוך ראו ש' קוגוט, "שימושים חליפיים בכינויים פרודים ובכינויים חבורים להבעת קניין בעברית המקראית", עיוני מקרא ופרשנות, ג: ספר זיכרון למשה גושן גוטשטיין, רמת גן תשנ"ג, עמ' ; קוגוט, טעמים (לעיל הע' 2), עמ' 35 36; 46 47; 143. קוגוט, "שימושים חליפיים", הביא שורה של צירופים שאפשר לראות בהם מבנה זה, ולא כאן המקום לעסוק בכולם. אדון כאן רק בכמה דוגמות בולטות. [59]

11 יוחנן ברויאר העומדת בראש הפסוק השני כתב רש"י: "הניקוד [הזקף הגדול נ יה ם וּפ על המילה נ י הם בפני עצמה, וכן וּפ שעל המילה] לימדני להבדילם זו מזו ולהעמיד תיבת פירושו: ופניהם להם, וכנפיהם היו פרושות למעלה מפניהם ומכסות אותן". אלא שפירוש זה נראה לי מוקשה, שהרי עצם קיום הפנים כבר נקבע עוד קודם (פסוק 6): ו א ר בּ ע ה פ נ ים ל א ח ת, ולא זו בלבד אלא שבפסוק הקודם לפסוקנו (10) תוארו באריכות כל פני החיות. הקורא כבר יודע לא רק שיש להן פנים אלא גם מה דמות הפנים, ומה טעם לחזור ולקבוע שוב שיש להן פנים? נראה לי אפוא שפירוש נוסחה זו היא מעין "אשר ל ": לאחר התיאור המפורט של פני החיות נאמר "אשר לפניהן [שעסקנו בהם זה עתה] הרי כנפיהן פרודות מלמעלה" (ומכסות את פניהן, כפירוש רש"י). בהמשך דבריו הצביע רש"י על עוד היקרות של מבנה זה בפרשה זו: "ודוגמת לשון מקרא זה יש עוד בפרשה זו: ו ג בּ יה ן ו ג ב הּ ל ה ם ו י ר א ה ל ה ם (פסוק 18) עומדת לעצמה". ואכן, כך פירש רש"י ועמו עוד פרשנים בפסוק וגביהם תיבת 18: "וגביהן וגב יש להם" (רש"י); "וגביהם נקוד בזקף קטן, לפי שהיא עומדת בעצמה, לומר אותן החיות היו להם גבות" (ר' יוסף קרא). אלא שגם כאן פירוש זה מוקשה, שהרי כבר נקבע בראש תיאור החיות (פסוק 5) דּ מוּת א ד ם ל ה נּ ה, והמשך התיאור בא רק לפרט את המיוחד בהן שאינו כלול ב דּ מוּת א ד ם. יתרה מזו, המילה גבבבב מציינת את חלקו האחורי או החיצוני לא רק של כל יצור חי אלא אף של כלים (כגון גּ ב ה מּ ז בּ ח [יחזקאל מג 13]). לפיכך העובדה שיש לחיות גב מובנת מאליה וידועה מעצם העובדה שהן קיימות, ולא בא הכתוב כאן אלא לתאר את חלקן האחורי או החיצוני של החיות. לפיכך נראה גם כאן שקיום 18 הגבים הוא נתון שיש להוסיף עליו: "אשר לגביהם גובה להם", כפירושו של ר' ישעיהו מטראני: "וגביהן וגובה להם הו"ו של גובה י תר, וזה פירושו: וגביהן 19 שלאופנים גובה להם". 18 וכך תורגם בתרגום האנגלי As for their rings, they were so :King James Version.high that they were dreadful 19 ר' ישעיהו מטראני היטיב לראות את ייחודו של מבנה זה, שאינו אלא בתוספת האות ו' בראש המשפט העיקרי. מבנה זה מקביל למבנה הקיים בערבית أما... ف (=אשר ל... הרי), כגון أ م ا صديقه فا نهمات (=אשר לידידו [ו]הרי הוא מת). כידוע, ה רבה ראב"ע להשוות את ו' החיבור שנראתה לו יתרה ל"פ"א רפה בלשון ישמעאל", כגון "וממחרת והנותר ממנו יאכל" (ויקרא ז 16) "כפ"א רפה בלשון ישמעאל". [60]

12 ושוב למקראות שאין להם הכרע אחת הר יות החזקות לכאורה לקיומו של מבנה זה הובאה מן הפסוקים האלה: פּ ה ל ה ם ו ל א י ד בּ רוּ ע ינ י ם ל ה ם ו ל א י ר א וּ. א ז נ י ם ל ה ם ו ל א י שׁ מ עוּ א ף ל ה ם ו ל א י ר יח וּן. י ד יה ם ו ל א י מ ישׁ וּן ר ג ל יה ם ו ל א י ה לּ כוּ ל א י ה גּ וּ בּ ג רוֹנ ם (תהילים קטו 5 7). הקבלת פּה ל ה ם אל י ד יה ם מוכיחה לכאורה שגם י ד יה ם = ידיים להם. מסקנה זו בנויה על ההנחה שרשימה זו אמורה להיות אחידה לכל אורכה. אלא שהנחה זו אינה נכונה, שהרי הביטוי האחרון ל א יה גּוּ בּ ג רוֹנ ם ודאי שונה בניסוחו: בניגוד לביטוי פּ ה לה ם ו ל א י ד בּ רוּ, הפותח בקביעה שיש להם פה ומוסיף שאין הם מדברים, בביטוי ל א יה גּוּ בּ ג רוֹנ ם לא נאמר בפירוש שיש להם גרון אלא רק שאין הם הוגים בו. מעתה נראה שגם בביטויים י ד יה ם ו ר ג ל יה ם אין הכותב טורח לציין שיש להם ידיים ורגליים אלא רק מציין: "אשר לידיהם הרי לא 20 ימישון". ספק אפוא אם מבנה זה קיים במקרא, וגם אם נודה בקיומו ספק גדול עוד יותר אם בעל המאמר שלפנינו (או המסורת המשתקפת בו) הכיר בקיומו של מבנה כזה עד שיגזור כאן חלוקה המתאימה למבנה כל כך נדיר. לפיכך נראה לי שדווקא חוסר הכרת מבנה כזה הוא שהביא את הפרשן למצוקה. שהרי בפסוק הקודם לפסוק הנידון נאמר כך: שׁ לשׁ ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים בּ קּ נ ה ה א ח ד כּ פ תּ ר ו פ ר ח וּשׁ לשׁ ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים בּ קּ נ ה ה א ח ד כּ פ תּ ר ו פ ר ח (שמות כה 33). הצירוף שׁ לשׁ ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים מורה בבירור שגם בפסוקנו יש לקרוא א ר בּ ע ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים. אלא שקריאה כזאת מותירה את המילים כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח י ה תלויות גם אל כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח י ה. שיעור הכתוב שׁ קּ ד ים מ באוויר, ואין מנוס מלשייך את הוא אפוא וּב מּ נ ר ה א ר בּ ע ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים [הם וגם] כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח יה. נראה שלכך כיוון רס"ג בתרגומו "ופי אלמנארה ארבע גאמאת מלווזאת ותפאפיחהא 21 וסואסנהא", היינו "ובמנורה ארבעה גביעים משוקדים ו כ פ ת ו ר י ה ופרחיה". 20 כך תרגם טור סיני: Füssen Mit ihren Händen sie greifen nicht! Mit ihren nicht! ;sie gehen ראו מקרא ותרגומו: תורה נביאים וכתובים עם תרגום לגרמנית מאת נ"ה טור סיני, ירושלים זאת בניגוד לתרגומו של לותר, המתרגם כמקובל: sie haben.hände und greifen nicht, Füsse haben sie und gehen nicht 21 לפי קוגוט, טעמים (לעיל הע' 2), עמ' 143, תרגום זה מכוון למסורת שנדחתה, היינו לקריאת וּב מּ נ ר ה א ר בּ ע ה ג ב ע ים מ שׁ קּ ד ים, כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח יה, והכוונה היא שיש במנורה גביעים, כפתורים ופרחים. לפי זה תוספת ה ו' באה לקשור את "כפתריה ופרחיה" אל "גביעים". אבל [61]

13 א( ב( (6) יוחנן ברויאר ואולי כך הבין גם רמב"ם, שפסק "ובכל קנה וקנה מהן שלשה גביעים וכפתור 22 ופרח, והכל משוקדים" (משנה תורה, הלכות בית הבחירה ג, ב). עומדות עמידה עצמאית לא נוצר פ תּ ר יה וּפ ר ח י ה כּ הצורך לפרש איך המילים אלא מחמת הסברה שלכל אפשרות יש קיום עצמאי. אם נסבור שהמאמר מכוון את המילה לשני צדדיה, כמוצע כאן, אין עוד צורך לסבור שמילים אלו יכולות לעמוד לבדן. על חמשת המקראות שאין בהם הכרע נוסף בכמה מקורות עוד פסוק: וּב נ י י ע ק ב בּ אוּ מ ן ה שּׂ ד ה כּ שׁ מ ע ם ו יּ ת ע צּ בוּ ה א נ שׁ ים ו יּ ח ר ל ה ם מ א ד כּ י נ ב ל ה ע שׂ ה ב י שׂ ר א ל ל שׁ כּ ב א ת בּ ת י ע ק ב ו כ ן ל א י ע שׂ ה (בראשית לד.(7 ואלו שתי אפשרויות הפיסוק: ( וּב נ י י ע ק ב בּ אוּ מ ן ה שּׂ ד ה כּ שׁ מ ע ם, ו יּ ת ע צּ בוּ ה א נ שׁ ים. ( וּב נ י י ע ק ב בּ אוּ מ ן ה שּׂ ד ה, כּ שׁ מ ע ם ו יּ ת ע צּ בוּ ה א נ שׁ ים. שׁ מ ע ם ם. אפשרות (ב) מסתברת מצד העניין כּ אף כאן נוצרה בעיה לאן לקשור את אבל מוקשה מצד התחביר. מצד העניין היא מציגה סדר אירועים סביר: בני יעקב באו מן השדה כדרכם, ורק כשבאו לביתם נודע להם מה שנודע ולכן התעצבו. אבל מבנה כמו כּ שׁ מ ע ם ו יּ ת ע צּ בוּ ה א נ שׁ ים אינו רגיל, שהרי בדרך כלל (כגון ו י ה י כּ שׁ מ ע ם א ת כּ ל ויהי לפני צורת מקור המציינת זמן יבוא הפועל ה דּ ב ר ים פּ ח דוּ א ישׁ א ל ר ע הוּ [ירמיה לו 16]). לעומת זאת אפשרות (א) מסתברת מצד התחביר אבל אינה סבירה מצד העניין: לפיה נראה שהם שמעו ולכן באו מן 23 השדה, אך רק בשלב זה התעצבו והלוא מסתבר שהם התעצבו ברגע דומני שאם כן היה רס"ג, שתרגומו חופשי למדיי, משמיט את כינוי הקניין בשני השמות האחרונים. ואכן, בפשיטתא נוספה ו' אבל גם הושמטו כינויי הקניין: "ובמנרתא נהוון ארבעא קביעין] וחזורא ושושנא". אבל בתרגומו של רס"ג נראה לי אסקפין [בפרק לז 20 נוסף כאן: שתוספת האות ו' באה לקשור את כּ פ תּ ר יה וּפ ר ח י ה אל מ שׁ קּ ד ים, ואם כן כוונת תרגומו היא "גביעים משוקדים ו[גם] כפתוריה ופרחיה [משוקדים]". 22 כך פירש אותו מלבי"ם בפירושו, שהסיק מכאן ש"יש לפרש ארבעה גביעים משוקדים וכן כפתורים ופרחים יהיו משוקדים... ולפ"ז משוקדים מוסב למעלה ולמטה". לפי זה אין צורך לדברי הר"י קורקוס (שהובאו בכסף משנה שם), שכתב ש"מספקא לן אי קאי אגביעים או אכפתוריה ופרחיה, ולכך מפרש אתרווייהו, דמספיקא עבדינן כולהו משוקדים". 23 כדברי חזקוני: "כשמעם מהרו ביאתם". [62]

14 ושוב למקראות שאין להם הכרע 24 ששמעו. אין ברירה אלא לקשור את המילה לשני המשפטים גם יחד: השמועה הרעה שהגיעה אליהם היא שהביאתם הן להתעצב הן לבוא מן השדה. לסיכום: לפי הגישה המקובלת הביטוי "אין להם הכרע" מכוון לדרך הפיסוק. כיוון שאפשר לחלק את הפסוק רק בדרך אחת, בא המאמר לומר שאין להכריע בין שתי דרכים של פיסוק. לפי הצעתי הביטוי אינו מכוון לפיסוק אלא לפירוש, ומצד הפירוש לא זו בלבד שהמילה יכולה להיות מכוונת הן למעלה הן למטה, 25 אלא שבכל הפסוקים זה אף הפירוש הסביר ביותר. ר יה לדבר, שבכל חמשת הפסוקים מצינו פירוש כזה כבר בין הקדמונים. והנה כך בדיוק נתפרש אף המאמר עצמו במקור קדום: ובמנורה ארבעה גביעים, אמ' ר' אלעזר, ה' דברים מן התורה שאין להם הכריע ואלו הן, שאת ארור מחר משקדים וקם, תיבה אחת בין שתי 26 תיבות והיא משמשת לפניה ולאחריה. 27 לפי הצעת פירוש זו המאמר אינו מביע ספק אלא ודאות. פירוש הביטוי "אין להם הכרע" לפי זה הוא שכף המאזניים שווה ואינה נוטה לא לכאן ולא לכאן, ולכן המילה שבתווך מכוונת הן לצד זה הן לצד זה. אל המשפט הבא, כגון כשמעם 24 ובאמת קושי זה הוא שגרם לתרגומים רבים לצרף את בפשיטתא: "ובני יעקוב אתו מן חקלא, וכד שמעו כרית להון לגברא". וכך בשבעים ועוד הרבה. 25 אין כוונתי שזה הפשט. שניים מן הפסוקים (2, 4) מציגים פירושי דרש מובהקים, ובהם קריאת המילה לשני הצדדים הולמת את ההיגיון הפנימי של הדרש. 26 "מדרש חדש על התורה", Mann, The Bible (לעיל הע' 1). 27 לאמתו של דבר, האפשרות לסבור שכל המילים הללו מוסבות לשני הצדדים כבר מובלעת בקושייתם של בעלי התוספות ביומא נב ע"ב ד"ה שאת "אמאי לא דרשינהו להו לפניהם ולאחריהם". אך את האפשרות הזאת בעלי התוספות לא יכלו לשקול משום שכבר בסוגיית התלמוד שם נתפס המאמר מכוון לספק. ה עתי כאן אפוא אינה אומרת אלא שאכן לכך נתכוון מחבר המאמר. [63]

15 Masora and Grammar Mordechai Breuer A typical feature of the Masora is that while dealing with details of spelling and reading traditions, the meaning is ignored. As a result, even words very far in meaning are combined in the same list, e.g., the three occurrences of ה ב ל are enumerated in the same list, even though one of them is a proper name. This method has its own advantages, since it makes possible a wide spectrum of interpretations, some of which may be unexpected. For example, the combination of ל מ ( spoke [Gen 21:7]) with יל מ+ ליל=) מ from night [Isa 21:11]) fits an interpretation proposed in the Palestinian Talmud, according to which even the second means spoke. There are also semantic-based lists, but such lists, too, may be affected by the non-semantic-based system. For example, a list which enumerates various forms that are derived from the root בו "א ( come ) and spelled ה ב י without the aleph is a semantic-based list, so the inclusion of ( give, from the root "ב (יה in this list is surprising. It seems that it was influenced by another list, which enumerates the occurrences of the form ב יא.ה Since this is a non-semantic-based list, and the meaning is ignored, the inclusion of ה ב י in this list is justified. A Reconsideration of the Saying In Five Verses There Is No הכרע Yochanan Breuer A saying quoted in some rabbinic sources enumerates five (in some.הכרע sources six) biblical verses that contain a word which has no The common explanation for הכרע is decision, and the saying is understood as meaning that in these verses no decision can be taken as to whether the word in question is related to the preceding or the following sentence. According to this interpretation, this saying pertains to the syntactical structure of the text. This led scholars to try to explain each of the possibilities independently. I suggest that this saying does not deal with syntax but with interpretation. It can be shown that in all the enumerated verses the word in question refers to both the preceding and ensuing verses. Accordingly, this saying does not reflect a wavering between two possibilities, but rather a decision that in these five (or six) verses a word refers to two sentences. According to this interpretation, the word הכרע means a connection with only one sentence, and when we say that a word has no,הכרע it means that it has a connection with both sentences. [xviii]

16 ISRAEL LINGUISTIC STUDIES IN THE MEMORY OF ISRAEL YEIVIN Edited by Rafael I. (Singer) Zer Yosef Ofer JERUSALEM 2011

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי

מלכים א י: קרא מלכים א י, א. ולא היה בה עוד רוח ( פסוק 5( דפי עבודה - תנך מחצית שלישית קיץ 2016 ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עי מלכים א י: 1-13 1.קרא מלכים א י, 1-13. א. "ולא היה בה עוד רוח" ( פסוק 5( דפי עבודה - תנ"ך מחצית שלישית קיץ 2016 "ולא האמנתי לדברים אשר באתי ותראינה עיני" ( פסוק 7( ציין שלושה דברים המוזכרים בקטע, שגרמו

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

משלב מא - סופי1

משלב מא - סופי1 התלויים בשערה הררים מסכת שבת: מבנה רזיאל קרצ'מררר----ר יואל משל לאדם שהלך בבקעה וראה הררים לפניו. פנה ועלה לו אל ראש ההר הראשון. כיוון שעלה ראה הררים הררים מרצדים לפניו ולא ידע באיזו דרך ילך לו אל ההר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון  מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה

ב ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים עפ חזל הדר הורן/ ישיבת ברכת משה מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' וה ב "ה Uהכהנים הגדולים Uרשימות הכהנים הגדולים ע"פ חז"ל הדר הורן/ ישיבת "ברכת משה" מעלה אדומים הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון- שיטת התוס' והמשך חכמה. הכהנים הגדולים מהקמת המשכן עד סוף בית ראשון-

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

Microsoft Word - GuttmannHebrew

Microsoft Word - GuttmannHebrew הקדמת רבי יעקב אנטולי לספר מלמד התלמידים לה ההדיר עם הערות וציונים: יעקב דוד גוטמן 1 בפתיחה תמצא פירוש הפסוק דברי חכמים כדרבונות וכוונתו בזה על שם הספר שנקרא "מלמד" וע"י פסוק זה נתגלגל לפרש מאמר חז"ל:

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד