טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת 2016

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת 2016"

תמליל

1 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת

2 תוכן העניינים חלק א' חלק ב' חלק ג' חלק ד' חלק ה' תאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

3 חלק א' תאור עסקי התאגיד

4 ת תוכן עניינים חלק א' תיאור עסקי החברה ופעילותה פרק 1 מבוא...עמ' פרק 2 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו...עמ' פרק 3 פרק 4 שנת התאגדות התאגיד וצורת התאגדות...עמ' שינויים בעסקי התאגיד...עמ' פרק 5 תרשים החזקות...עמ' פרק 6 תחומי פעילות...עמ' פרק 7 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו...עמ' פרק 8 חלוקת דיבידנדים...עמ' פרק 9 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד...עמ' פרק 10 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה...עמ' פרק 11 תחום המשקאות האלכוהוליים...עמ' פרק 12 חום פעילות ברקן...עמ' פרק 13 תחום המשקאות הלא אלכוהוליים...עמ' פרק 14 לקוחות...עמ' פרק 15 שיווק, קידום מכירות ופרסום...עמ' פרק 16 צבר הזמנות...עמ' פרק 17 מכירות והפצה...עמ' פרק 18 עונתיות...עמ' פרק 19 כושר ייצור...עמ'

5 פרק 20 רכוש קבוע ומתקנים...עמ' פרק 21 הון אנושי...עמ' פרק 22 הון חוזר...עמ' פרק 23 מדיניות אשראי...עמ' פרק 24 השקעה בחברות מוחזקות...עמ' פרק 25 מימון...עמ' פרק 26 מיסוי...עמ' פרק 27 איכות הסביבה...עמ' פרק 28 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד...עמ' פרק 29 הסכמים מהותיים...עמ' פרק 30 ביטוח...עמ' פרק 31 הליכים משפטיים...עמ' פרק 32 יעדים ואסטרטגיה עסקית...עמ' פרק 33 דיון בגורמי סיכון...עמ'

6 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 1. מבוא 1.1. דירקטוריון טמפו משקאות בע"מ מתכבד להגיש בזאת את תיאור עסקי התאגיד ליום 31 בדצמבר, הסוקר את תיאור התאגיד והתפתחות עסקיו, כפי שחלו בשנת )"תקופת הדו"ח"(. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( )תיקון(, התשע"ד 2014 )להלן בס"ק זה: "התקנות" ו"התיקון", בהתאמה( שפורסמו ברשומות ביום 10 במרץ 2014 ובהתאם להודעה לתאגידים שפורסמה על ידי הרשות ביום 27 בינואר 2014, החליט דירקטוריון החברה ביום , כי החברה עומדת בקריטריונים של המונח "תאגיד קטן" כהגדרתו בתיקון. כמוכן, במועד האמור החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות הבאות, הנכללות בתיקון: )א( ביטול הפרסום של דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )ב( הפסקת יישום הוראות התוספת השנייה לתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, "דוח גלאי"(. בדוח תקופתי זה יושם התיקון, כמפורט לעיל. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום )אסמכתא מספר.) המידע הניתן בדו"ח תקופתי זה הינו נכון ליום 31 בדצמבר, למעט אם צוין במפורש אחרת. מהותיות המידע הכלול בדוח תקופתי זה ובכלל זה תיאור עסקאות מהותיות, נבחנה מנקודת ראותה של החברה, כאשר בחלק מהמקרים הורחב התיאור על מנת ליתן תמונה מקיפה של הנושא המתואר. את פרק זה 'תיאור עסקי התאגיד' של דוח זה, יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים של הדוח התקופתי, לרבות הביאורים לדוחות הכספיים. תאור עסקי התאגיד הכלול בחלק זה נערך, בין היתר, בשים לב לעמדת רשות ניירות ערך בנושא קיצור הדוחות כפי שפורסמה על ידה בחודש ינואר 2013 וכפי שעודכנה בחודש דצמבר א 1

7 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 1.2. למען הנוחות, בדוח תקופתי זה תהיינה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם: אדיר ברקן ברקן שיווק דולר דוח תקופתי 2013 דוח תקופתי 2014 דוח תקופתי 2015 אדיר ר.י. סחר בע"מ יקבי ברקן בע"מ וחברות בשליטתה; יקבי ברקן שיווק והפצה בע"מ; דולר ארה"ב; הדוח התקופתי של החברה ליום אשר פורסם ביום 27 במרץ, 2014 )אסמכתא מספר (; הדוח התקופתי של החברה ליום אשר פורסם ביום 30 במרץ, 2015 )אסמכתא מספר (; הדוח התקופתי של החברה ליום אשר פורסם ביום 31 במרץ, )אסמכתא מספר (; התאגיד / החברה / טמפו / טמפו משקאות טמפו משקאות אחרת; בע"מ וחברות בנות שלה, אלא אם צוין החברה האם / טמפו תעשיות החברות הבנות של ברקן הרשות הבורסה היינקן הקבוצה חברת אקסל חוק החברות חוק ניירות ערך חוק ההגבלים העסקיים חולדה נדל"ן טמפו קפריסין טמפו שיווק יינות אשקלון טמפו תעשיות בירה בע"מ; החברות הבנות הפעילות של ברקן, אשר נכון למועד דוח זה הנן חולדה נדל"ן, ברקן שיווק ויינות סגל, וכן החברות הנכדות ישראל ויין ויינות אשקלון )כהגדרתן להלן(; רשות ניירות ערך; הבורסה לניירות ערך בתלאביב בע"מ; Heineken International B.V חלק מקבוצת השליטה בטמפו משקאות; החברה האם וחברות בשליטתה; ;XL Energy International חוק החברות, התשנ"ט 1999 ; חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 ; חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988; ב.ח. נדל"ן בע"מ; Tempo Beverages Cyprus Ltd. טמפו שיווק )1981( בע"מ; יינות אשקלון כרמי ציון בע"מ; א 2

8 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד יינות סגל ישראל ווין נני סן בנדטו סטורנקסט פפסיקו פרנו ריקארד פקודת מס הכנסה פריפורם קבוצת היינקן רמ"י /ש"ח שטוק תקנות דוחות כספיים תקנות ההקלות כרמי צבי אחים סגל בע"מ; ישראל ווין סרוויסס מרקטינג 2001 בע"מ; נני בע"מ ;Acqua Minerale San Benedetto S.p.a חברה העוסקת במידע עסקי ושיווקי, המתבסס על נתוני מכר כפי שנרשמו בקופות מבתי עסק מהשוק המבורקד; ;PepsiCo Inc. ;Pernod Ricard Europe S.A. פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א 1961 ; פריפורם משקאות בע"מ; היינקן והחברות שבשליטתה; רשות מקרקעי ישראל; שקל חדש; ;Stock International S.R.O תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 2010; תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס ; פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו החברה הוקמה בשנת 2005 במסגרת שינוי מבני שביצעה טמפו תעשיות, ואשר עיקרו העברת כל פעילות טמפו תעשיות בתחום המשקאות לחברה, והקצאה להיינקן של 40% מהונה המונפק של החברה )להלן: "הפיצול"(. במשך השנים הרחיבה החברה האם את מגוון מוצרי המשקאות המיוצרים, מיובאים ומשווקים על ידה, הן בדרך של רכישת מבשלת בירה בנתניה, המקום בו נמצא כיום מפעל החברה, הן בדרך של פיתוח עצמי של מוצרים והן באמצעות התקשרות עם יצרני משקאות בינלאומיים, אשר את מותגי המשקאות מתוצרתם משווקת, מוכרת ומפיצה החברה. 3. שנת התאגדות התאגיד וצורת התאגדות החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה פרטית בשנת 2005, במסגרת הפיצול המתואר לעיל. א 3

9 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 4. שינויים בעסקי התאגיד בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בעסקי החברה המשפיעים על פעילותה. 5. תרשים החזקות להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד פרסום הדוח : 1 1 לחברה החזקות במספר חברות ושותפויות לא פעילות או בעלות לא מהותית. א 4

10 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 6. תחומי פעילות 6.1. כללי החברה פועלת בשוק המשקאות, שהינו חלק מענף המזון, אחד הענפים המפותחים והתחרותיים בכלכלה הישראלית. שוק המשקאות נחלק לשלוש קטגוריות עיקריות: משקאות קלים, משקאות חמים ומשקאות אלכוהוליים. משווקת ומפיצה משקאות שונים ללקוחותיה תוך מייצרת, מייבאת, החברה עיקריים, אשר מדווחים כמגזרים בדוחותיה תחומי פעילות התמקדות בשלושה הכספיים:.6.2 תחום המשקאות האלכוהוליים הכולל מוצרי בירה ומשקאות אלכוהוליים קלים מוכנים לשתייה Drink( )Ready To וכן משקאות חריפים מיובאים. תחום פעילות ברקן באמצעות ברקן, חברה בבעלות מלאה של החברה, העוסקת בעיקר בענפי היין ומשקאות חריפים המיוצרים על ידי ברקן. תחום המשקאות הלאאלכוהוליים הכולל משקאות מוגזים, מיצים ומשקאות קלים, מים מבוקבקים, משקאות אנרגיה ומשקאות מאלט. החל משנת עוסקת החברה במכירה והפצה של מוצרי קפה ותה להכנה. 7. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו במהלך השנתיים האחרונות לא בוצעו עסקאות מהותיות במניות החברה על ידי בעלי עניין בחברה ועל ידי החברה בעצמה. א 5

11 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 8. חלוקת דיבידנדים במהלך השנתיים האחרונות חילקה החברה דיבידנד כמפורט להלן: סכום הדיבידנד )במיליוני ש"ח( 40 מועד אישור הדירקטוריון 30 במרס 2017 מועד החלוקה 25 באפריל במאי 30 באפריל במרס 30 במרס אסמכתא לפרטים, ראו בהכללה על דרך ההפניה דיווח מיידי מיום 30 במרס 2017 )אסמכתא מספר 2017 ) לפרטים, ראו בהכללה על דרך ההפניה דיווח מיידי מיום 31 במרס )אסמכתא מספר ) לפרטים, ראו בהכללה על דרך ההפניה דיווח מיידי מיום 30 במרס 2015 )אסמכתא מספר 2015 ) ליום 31 בדצמבר, יתרת רווחי החברה הניתנים לחלוקה כדיבידנד עמדו על סך של כ 301 מליוני ש"ח. בתקנון החברה נקבע כי, דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד ובכפוף לעמידת החברה בכללי החלוקה שנקבעו בחוק החברות. בכפוף לכך ולכל מגבלה על פי דין ועל פי שטרי הנאמנות לאגרות החוב שהנפיקה החברה כאמור להלן בסעיף 25.7, מדיניות חלוקת הדיבידנד בחברה הינה חלוקת 50% מסך הרווחים של החברה יחולקו כדיבידנד. לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד המפורטות בשטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה כמפורט בסעיף להלן, ראו ביאור 15 ג' לדוחות הכספיים חלק ג' לדוח תקופתי זה. 9. מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד להלן פירוט מידע כספי ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות של החברה, השנים, שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2015, ו 2014 )ב(: לכל אחת משלוש )לניתוח תוצאות פעילותה של החברה ראו דוח הדירקטוריון, חלק ב' לדוח תקופתי זה להלן(. א 6

12 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 2014 משקאות אלכוהוליים 2015 ברקן 2015 משקאות לא אלכוהוליים לא מיוחס 2015 סה"כ ,081,011 1,137,057 1,240, , , , , , , , , ,357 הכנסות מחיצוניים 194, , ,596 10,626 10,990 10, , , ,319 עלויות קבועות מיוחסות 268, , , , , , , , ,807 עלויות משתנות מיוחסות 983,645 1,014,476 1,103,214 69,756 72,080 80, , , , , , , , ,732 סך הכל עלויות 355,126 97, , ,348 )69,756( )72,080( )80,262( 29,843 38,258 59,276 35,616 40,530 39, , , ,231 רווח מפעולות רגילות 29,843 38,258 59,276 35,543 40,457 39, , , ,231 רווח מפעולות רגילות המיוחס לבעלי המניות בחברה האם רווח מפעולות רגילות המיוחס למיעוט 1,138,969 1,139,837 1,175, , , , , , , , , , , ,516 סך הנכסים 276, , , , , , ,120 53,650 60,483 80, , , ,750 68,856 79,973 79,636 סך התחייבויות א 7

13 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 10. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לחברה החברה פועלת בשוק המשקאות. עלפי נתוני סטורנקסט, בשנת הדוח גדל שוק המשקאות בישראל, בכ 0.3% במונחים כמותיים ובכ 2% במונחים כספיים. 10%, ואת בין הקטגוריות הצומחות בשנה החולפת, ניתן למנות את הבירה, עם גידול של כ המשקאות החריפים, שצמחו בכ 13%. 2 בנוסף, על פי נתוני סטורנקסט, ניכר גידול משמעותי בקטגוריות שנתפסות כבריאותיות יחסית, כגון מים מוגזים )גידול של כ 15.7% ( וקולה דיאטטי )גידול של כ 8% (, וזאת לעומת קיטון בקטגוריות משמעותיות בעלות תדמית בריאה פחות, כגון משקאות מוגזים בטעמי פירות )ירידה של כ 8.7% ( ומשקאות מוגזים בטעמי למון ליים )ירידה של כ 10.4%(. 11. תחום המשקאות האלכוהוליים מבנה תחום המשקאות האלכוהוליים ושינויים החלים בו התאפיין בשנים האחרונות בהשקעה בשיווק ובבנייה של המשקאות האלכוהוליים שוק נקודות המכירה עם מותגים חזקים. שיווק המוצרים בתחום זה מאופיין בשיתוף פעולה התדמיתיות )מקומות בילוי ומסעדות( )להלן: "השוק הקר"( ועם חנויות היין. שיתוף פעולה אשר מסייע לחברה בחיזוק המותגים המוצעים לצרכנים באמצעות אותן נקודות מכירה. זאת של מוצרי מפעולות שיווק ופרסום, המקובלות בתחומים השונים במקביל ומבלי למעט, הצריכה. הקטגוריה הגדולה ביותר בתחום המשקאות האלכוהוליים, )עלפי נתוני סטורנקסט(, היא קטגוריית הבירה. עלפי נתוני סטורנקסט, היקף מכירות מוצרי בירה בישראל בשוק המבורקד לשנת הדוח עמד על כ 557 מיליוני שקלים. בהשוואה לכך, יצויין כי היקף מכירות המשקאות החריפים )בשוק המבורקד, ללא מוצרי אלכוהול מוכנים לשתייה(, עמד על כ 339 מיליוני שקלים. והכלכלי משפיע על הביקוש למשקאות אלכוהוליים, מסוגיהם השונים. המצב הביטחוני בתקופות בהן חלה הידרדרות במצב הביטחוני ו/או הכלכלי, ניכרת ירידה בצריכת משקאות אלכוהוליים, הן כתוצאה מצמצום בתיירות הנכנסת לישראל, שהינה צרכנית משמעותית של 2 כולל מוצרי אלכוהול מוכנים לשתייה )RTD( א 8

14 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד מוצרי אלכוהול, הן כתוצאה מצמצום בתיירות הפנים והן כתוצאה מירידה בצריכת מוצרי תרבות הפנאי, כולל בירה, יין ומשקאות חריפים, על ידי ישראלים. תחום המשקאות האלכוהוליים מושפע משמעותית משינויים במס הקניה. באוגוסט 2012 הועלה מס הקניה על בירה מ 2.18 ש"ח לליטר ל 4.19 ש"ח לליטר. בספטמבר 2015 בוצעה הקטנה של מס הקניה, באופן שתוספת המס שהושתה על מוצרי בירה באוגוסט 2012 בוטלה ושיעור מס הקניה על הבירה נקבע ל 2.33 ש"ח לליטר. לשתי הרפורמות הללו הייתה השפעה על מבנה קטגוריית הבירה, כפי שיפורט בהמשך. בקטגוריית המשקאות החריפים, בחודש יולי 2013 נכנסה לתוקף רפורמה שקבעה סכום מס קניה קבוע לכל ליטר כוהל ללא תלות במחיר המוצר. רפורמה זו שינתה את מס הקניה על המשקאות החריפים באופן שמוצרי משקאות חריפים יקרים הוזלו באופן יחסי, ואילו מוצרי משקאות חריפים זולים התייקרו באופן יחסי. תוצאתה המיידית של הרפורמה הייתה קיטון חד במכר של מוצרים זולים יחסית, כגון ערק ווודקה זולה, וזינוק במכירות מוצרים יקרים יחסית כגון וויסקי וודקה סופר פרימיום. בספטמבר 2015, שונה מס הקניה על המשקאות החריפים כך שמחיר מס הקניה קטן מ ש"ח ל 85 ש"ח לכל ליטר כוהל. על אף האמור, עדיין ניכר גידול במכירות של מוצרי חריפים פרימיום, על חשבון מוצרים זולים יותר. החברה, אשר הינה מזה שנים שחקנית מרכזית בתחום המשקאות האלכוהוליים, הגדילה במהלך השנים את מגוון המוצרים המוצעים על ידה וביססה את מעמדה בתחום. החברה מייצרת, מייבאת, משווקת, מוכרת ומפיצה מוצרי בירה ומשקאות אלכוהוליים מוכנים לשתייה Drink"RTD"(,)Ready To תחת המותגים כמפורט להלן: בירות לאגר בהירות: "היינקן", "מכבי" ו"מכבי 7.9%"; בירת לאגר כהה: "גולדסטאר"; "גולדסטאר ;"UNFILTERED בירת סטאוט: "מרפי'ס"; בירות "מיוחדות": "פאולנר", "סמואל אדמ'ס", "ניוקאסל" ו"סטאראופרמן"; בירות זולות: "איגל", ו"נשר" ; משקאות אלכוהוליים מוכנים לשתיה :)RTD( "בקרדי בריזר" בטעמים שונים וסיידר אלכוהולי: "סטרונגבואו". בנוסף מציעה החברה סל רחב של משקאות חריפים בכל תתי הקטגוריות, לרבות מוצרי תאגיד האלכוהול פרנו ריקארד אשר עיקרם מותג הוודקה,"Absolut" מותגי הוויסקי "Chivas",,"Jameson" "The Glenlivet" ו" Ballantines ", מותג הרום Club","Havana מותגי הג'ין "Beefeater" ו"פלימות", משקאות מבוססי אניס "ריקארד", "פרנו" ו"פסטיס 51", ליקר "קלואה", "מליבו" ו"וודרנה", טקילה "אולמקה", ועוד מספר מותגים, הנמכרים בהיקף קטן. לפרטים בדבר הסכם ההתקשרות עם פרנו ריקארד, ראו להלן בסעיף א 9

15 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד במהלך שנת החלה החברה לשווק ולמכור את מותג הוודקה סופר פרימיום."Beluga" מוצרי הבירה הנמכרים תחת שמות המותג "גולדסטאר", "מכבי", "היינקן" ומותגי בירה נוספים, מיוצרים במפעל החברה בנתניה. לפרטים בדבר מבשלת הבירה של החברה, ראו סעיף 20.4 להלן. מיעוט מוצרי בירה היינקן, בירות נוספות מקבוצת היינקן, בירות מספקים אחרים ומוצרי בקרדי בריזר, סטרונגבאו וכל מוצרי פרנו ריקארד מיובאים על ידי החברה מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום המשקאות האלכוהוליים המשקאות האלכוהוליים המיוצרים ומיובאים על ידי החברה מחוייבים בתשלום מס קניה. לפירוט בדבר משטר מס הקנייה החל על מוצריה השונים של החברה ובדבר השינויים בשנים האחרונות במיסוי משקאות חריפים ראו סעיפים 10 לעיל ו 26 להלן. בנוסף, קיים איסור מכירה של משקאות אלכוהוליים למי שטרם מלאו לו 18 שנים. כמו כן, פרסום משקאות אלכוהוליים בשידורי הטלוויזיה המסחרית כפוף למגבלת שעות שידור לשם הקטנת החשיפה של קטינים למוצרים אלו. חוק המאבק בתופעת השכרות )תיקוני חקיקה(, התשע"ג 2013 )להלן: "החוק למאבק בשכרות"(, קובע בעיקרו, איסור מכירה של מוצרי אלכוהול החל מהשעה 23:00 והקניית סמכויות אכיפה שונות לשוטרים ופקחים, שמטרתן שמירה על הסדר הציבורי. להערכת החברה, החוק למאבק בשכרות אינו משפיע באופן מהותי על תוצאות החברה. ביום 21 במאי 2014 נכנס לתוקפו חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב 2012 )להלן: "חוק הגבלת הפרסום"(. חוק הגבלת הפרסום כולל הגבלות על שיווק ופרסום של מותגים אלכוהוליים ובכלל זאת הוראות בדבר הגבלת הפרטים שניתן לכלול בפרסומת למשקה משכר וחובת הכללת אזהרת צריכה, הן בפרסומת למשקאות משכרים והן על גבי מיכל המשקה עצמו. בנוסף, ייצור משקאות אלכוהוליים כפוף לקיומו של רישיון ייצור שינויים בהיקף הפעילות בתחום המשקאות האלכוהוליים וברווחיותו לפרטים בדבר שינויים בהיקף שוק המשקאות האלכוהוליים, ראו סעיף 10 לעיל. לרפורמת המיסוי על מוצרי אלכוהול, ולהשפעתה האפשרית המשקאות האלכוהוליים ראו סעיפים 10 לעיל ו 26 להלן. על תוצאות הפעילות של תחום א 10

16 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד התפתחויות בשווקים של תחום המשקאות האלכוהוליים אחד השינויים שהשפיעו על תוצאות פעילות החברה בתחום המשקאות האלכוהוליים בשנת הדוח, הוא השינוי שחל במיסוי בספטמבר 2015, במסגרתו הופחת שיעור מס הקניה על מוצרי אלכוהול. לפרטים ראו סעיף 11.1 לעיל. הדבר הביא לירידה משמעותית במחירי מוצרי הבירה. השינוי מיתן את הגידול של הבירות הזולות מופחתות האלכוהול שנבע מרפורמה קודמת משנת בתחום המשקאות החריפים, השינוי לא בלם את הגידול של מוצרים יקרים, ובראשם הוויסקי והוודקה סופר פרימיום. על פי נתוני סטורנקסט, בשנת צמחו מכירות הוויסקי בשוק המבורקד ב 124% וזאת לעומת שיעור צמיחת כלל מוצרי המשקאות החריפים )ללא מוצרי אלכוהול מוכנים לשתייה(, אשר עלה בכ 9.2% גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום המשקאות האלכוהוליים והשינויים החלים בהם לפירוט ראו סעיף 11.5 לדוח תקופתי שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום המשקאות האלכוהוליים לפירוט ראו סעיף 11.6 לדוח תקופתי מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום המשקאות האלכוהוליים ושינויים החלים בהם לפירוט ראו סעיף 11.7 לדוח תקופתי תחליפים למוצרי תחום המשקאות האלכוהוליים לפירוט ראו סעיף 11.8 לדוח תקופתי א 11

17 ש) טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד מבנה התחרות בתחום המשקאות האלכוהוליים ושינויים החלים בו החברה היא בעלת נתח השוק הגדול ביותר במוצרי המשקאות האלכוהוליים בישראל, הכוללים בירה, משקאות חריפים, מוצרי RTD ומוצרי יין, והיא שמרה על מעמד זה גם בשנת הדוח. החברה הינה היצרנית המובילה של מוצרי בירה במדינת ישראל. כמו כן מייבאת החברה בירות מקבוצת היינקן ומוצרי אלכוהול נוספים. בתחום המשקאות החריפים, כולל מגוון המוצרים המוצע על ידי טמפו הן את פעילותה בתחום המשקאות החריפים המיובאים, והן את הפעילות בתחום המשקאות החריפים מייצור מקומי, בו פועלת החברה באמצעות ברקן. המתחרה העיקרית של החברה בקטגוריית הבירה, הינה מבשלות בירה ישראל בע"מ, בשליטת החברה המרכזית(, יצרנית ומשווקת הבירות "קרלסברג", "טובורג" ו"סטלה ארטואה" ויבואנית ומשווקת הבירות "גינס", "לף", "ווינשטפן" והמשקה המוכן לשתייה "סמירנוף אייס". בין המתחרים הבולטים של החברה בשוק המשקאות החריפים ניתן למנות את החברות: "מ. אקרמן", המשווקת בין היתר, את וודקה פינלנדיה וגריי גוס וויסקי ג'ק דניאלס; "הכרם", המשווקת בין היתר את וודקה סטוליצ'ניה, וויסקי גרנטס ועוד; ו"אי.בי.בי.אל.ספיריט", בשליטת החברה המרכזית, המשווקת בין היתר את מותג הוויסקי ג'וני ווקר ואת מותג הוודקה סמירנוף. על פי נתוני סטורנקסט, עמד נתח השוק הכמותי של החברה בשנת הדוח במכירות מוצרים אלכוהוליים )לרבות היין(, על כ 32.6%. 3 בקטגוריית הבירה, עמד נתחה של החברה בשוק המבורקד בשנת הדוח על כ 45.1%, לעומת כ 29.2% של החברה המרכזית. נתח השוק שבו החזיקה החברה במכירות מוצרי וודקה בשנת הדוח היה כ 19.2% ואילו נתח השוק של מותגי הויסקי שמציעה החברה עמד על כ 18.3%. לשם התמודדות בתחרות העזה פועלת החברה ומשקיעה סכומים משמעותיים בחדשנות, במיתוג, בין היתר באמצעות שיווק ופרסום, עריכת מבצעים, אירועי תדמית, פעילויות בחנויות יין ועוד. כמו כן, משקיעה החברה מאמצים להתאמת מערכי המכירות וההפצה שלה, לצרכי ודרישות השוק המשתנים ובמתן שירות איכותי ומהיר ללקוחותיה בהתאם לצרכיהם. מגוון מוצרי האלכוהול מתוצרת תאגיד האלכוהול הבינלאומי פרנו ריקארד, מאפשר לחברה להציע לפחות מוצר אחד בכל אחת מהקטגוריות העיקריות של שוק המשקאות החריפים הממותגים. 3 כולל כל סוגי המשקאות שנזכרו, כולל יין תירוש וקידוש. א 12

18 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד בעקבות השינוי במס הקנייה על בירה מאוגוסט 2012 )ראו סעיף 11.1 לעיל(, צמחה קטגוריית הבירות המכילות שיעור אלכוהול נמוך או שווה ל 3.8% הנמכרות בבקבוק המיועד לשימוש חוזר בנפח 480 מ"ל ומעלה. היתרון הגלום במכר של מוצרים אלו, הפטורים מתשלום מס קניה, הביא לכניסתם של מותגים חדשים לקטגורייה ולזירה תחרותית חדשה, עם התייקרות מוצרי הבירה האחרים בעקבות עליית המס על הבירה ולצמיחה של הקטגוריה האמורה. ירידת שיעור מס הקניה מסוף שנת 2015, הביאה לירידה מסוימת מופחתות האלכוהול הללו בשנת, בשוק המבורקד. במכירות הבירות הזולות המוצרים לפרטים ראו סעיף 11.1 לעיל תחרות בתחום המשקאות האלכוהוליים לפירוט בדבר תחרות בתחום המשקאות האלכוהוליים ראו סעיף 11.9 לעיל נכסים לא מוחשיים בתחום המשקאות האלכוהוליים לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי א 13

19 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד חומרי גלם וספקים בתחום המשקאות האלכוהוליים חומרי גלם לייצור בירה לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי תלות בספקי חומרי הגלם לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי הסכם זיכיון היינקן החברה היא היצרנית, המשווקת והמפיצה הבלעדית של בירה מתוצרת חברה בשליטת היינקן בשטחי מדינת ישראל )למעט בחנויות פטורות ממכס(, תחת המותג "היינקן". לפרטים בדבר הסכם הזכיון לייצור מקומי של בירה "היינקן" אשר נחתם ביום 15 ביוני 2005 בין החברה ובין חברה מקבוצת היינקן, ראו סעיף לדוח תקופתי 2013 וכן, תקנה 22 בחלק ד' לדוח תקופתי זה )להלן: "הסכם היינקן"(. ביום 27 באוגוסט, 2015 עודכן הסכם היינקן באופן שבו שיעור התמלוגים השנתיים אותם משלמת החברה להיינקן בגין מכירות מוצרי בירה היינקן )להלן: "המוצר" או "המוצרים"(, אשר נע בטווח השיעורים של 6% 9% ממחיר המכירה של המוצר ללקוחות בהתאם לסוג המיכל בו נמכר המוצר, עודכן לשיעור אחיד וקבוע המצוי בטווח האמור. כמוכן, נקבע שיעור הוצאות השיווק בכל שנה קלנדרית מתקבולי המכירות נטו )כהגדרת המונח בהסכם המעודכן( של החברה בגין מכירות המוצרים באותה שנה קלנדרית וכן מנגנון השתתפות היינקן בהוצאות השיווק כאמור. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום )אסמכתא מספר ) ביום 26 בנובמבר, 2015, אישר דירקטוריון החברה, את הרחבת תחולת "הטריטוריה" בהסכם היינקן, באופן שתכלול גם את קפריסין. )לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום )אסמכתא מספר (. לפירוט היקף הרכישות שביצעה החברה מהיינקן ראה סעיף להלן. לחברה תלות בהיינקן ופעילותה, עשויה להיות מושפעת לרעה באופן מהותי, אם תופסק ההתקשרות עם היינקן. א 14

20 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד הסכם זיכיון עם היינקן בקשר למותג ניו קאסל לפרטים ראו סעיף לדוח תקופתי הסכמות עם היינקן )נדרלנד( בקשר למותג מרפי'ס לפרטים ראו סעיף לדוח תקופתי בקרדי בריזר החברה משמשת מפיצה בלעדית בישראל של משקאות אלכוהוליים מוכנים לשתייה על בסיס רום מתוצרת Bacardi International Limited תחת המותג בקרדי בריזר, וזאת מכוח הסכם הפצה וזיכיון לשימוש בשמות המותג. לפרטים נוספים ראו סעיף לדוח תקופתי ביום 20 באוקטובר, נחתם הסכם שיווק והפצה חדש עם בקרדי בריזר, אשר הינם דומים במהותם לתנאי ההסכם המפורטים בסעיף האמור הסכם שיווק מכירה והפצה של מוצרי פרנו ריקארד החברה הינה המשווקת, המוכרת והמפיצה הבלעדית של משקאות אלכוהוליים, המיוצרים ומשווקים על ידי חברת פרנו ריקארד ובהם מותג הוודקה "Absolut" ומותגי הוויסקי,"Chivas" "The Glenlivet","Ballantines","Jameson" זאת בהתאם להסכם מחודש יולי לפרטים נוספים, ראו סעיף לדוח תקופתי לחברה תלות בפרנו ריקארד כבעלת הזכויות במותגי פרנו ריקארד, ופעילותה, עשויה להיות מושפעת לרעה באופן מהותי, אם תופסק ההתקשרות עם פרנו ריקארד רכישות מספקים עיקריים בתחום המשקאות האלכוהוליים להלן פירוט שיעורי הרכישות מכל אחד מהספקים העיקריים של החברה בתחום המשקאות האלכוהוליים, ביחס לכלל רכישות החברה בתקופות המפורטות: ספק 2.7% 2.8% 1.8% היינקן 8.3% 14.0% 9.1% פרנו לחברה תלות בהיינקן ובפרנו. לפרטים נוספים ראו סעיף ו לעיל. א 15

21 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 12. תחום פעילות ברקן מבנה תחום פעילות ברקן והשינויים שחלו בו לפרטים ראו סעיף 12.1 לדוח מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום פעילות ברקן לפירוט בדבר משטר מס הקנייה החל על מוצריה השונים של החברה ובדבר הרפורמה במיסוי משקאות חריפים ראו סעיף 26 להלן. למגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים נוספים החלים אף על תחום פעילות ברקן, ראו פירוט בסעיף 11.2 לעיל שינויים בהיקף הפעילות בתחום פעילות ברקן בשנת הדוח קטנה קטגוריית היין בכ 4.2% ובמונחים כספיים קטנה הקטגוריה בכ 1.7%, על פי נתוני סטורנקסט. 4 קטגוריית היין השולחני 5 קטנה בכ 0.1% בלבד, קטגורית היין המבעבע צמחה בכ 9.5% ואילו קטגוריות התירוש והקידוש ירדו בכ 9.1%. יצוא היין מישראל, שרשם גידול משמעותי בשנים האחרונות, צמח בשיעור מתון יחסית של כ 1.8% בחודשים ינואר נובמבר, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ועמד על 33.9 מיליוני דולרים בתקופה זו. 6 קטגוריית הערק קטנה בשנת בכ 6.1% ואילו קטגוריית הברנדי צמחה בכ 24.6% התפתחויות בשווקים של תחום פעילות ברקן החל מסוף שנת 1990 עוסקת ברקן בייצור יינות ומשקאות חריפים ביקב שבבעלותה. היינות המיוצרים על ידי ברקן מיועדים למכירה הן בשוק המקומי והן לייצוא ואילו המשקאות החריפים מתוצרתה מיועדים למכירה בעיקר בישראל. 4 כולל את כל סוגי היין אדום, לבן, רוזה, מבעבע, קידוש ותירוש. 5 כולל יין אדום לבן ורוזה בלבד. 6 בהתבסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. א 16

22 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד להערכת החברה, בשנים האחרונות, פונה הצרכן הישראלי לרכישת יין איכותי מקומי, המתחרה במוצרי הייבוא הן במחיר והן באיכות, וזאת כחלק ממגמה של מודעות והתעניינות גבוהות יותר ביין בכלל וביין ישראלי בפרט. להערכת החברה הרפורמה במיסוי על משקאות אלכוהוליים מספטמבר 2015, במסגרתה ירד המס על מוצרים אלכוהוליים, הביאה למיתון הירידה במכירות של מוצרי אלכוהול זולים יחסית כגון ערק וודקה זולה, ומוצרים נוספים מייצור מקומי, לרבות אלו המיוצרים על ידי החברה גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילות ברקן והשינויים החלים בהם לפירוט ראו סעיף 12.5 לדוח תקופתי שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום פעילות ברקן לפרטים בדבר מערך הספקים וחומרי הגלם, ראו להלן בסעיף חסמי כניסה ויציאה עיקריים של תחום פעילות ברקן ושינויים החלים בהם לפירוט ראו סעיף 12.7 לדוח תקופתי תחליפים למוצרי תחום פעילות ברקן לפירוט ראו סעיף 12.8 לדוח תקופתי המוצרים לפרטים ראו סעיף 12.9 לדוח תקופתי מבנה התחרות בתחום פעילות ברקן ושינויים שחלו בו ברקן הנה אחת מיצרניות היין המובילות במדינת ישראל והינה בוצרת הענבים הגדולה בישראל. השחקנים המובילים בקטגוריית היין השולחני 7 לשנת הם יקבי כרמל והחברה, המחזיקות כל אחת בכ 23.5% מנתח השוק, זאת לאחר התחזקות עקבית בנתח השוק של החברה בשנים האחרונות. בין השחקנים הנוספים ניתן למנות את היכל היין שקד גולן, המחזיקה בנתח שוק של כ 17.4% ויקבי טפרברג המחזיקה בנתח שוק של כ 8.7%, זאת עלפי נתוני סטורנקסט. 7 כולל יין לבן, אדום ורוזה א 17

23 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד בקטגוריית משקה התירוש יקבי כרמל הוא השחקן המוביל, עם נתח שוק של כ 29.1%. יקבי טפרברג הוא השחקן השני בגודלו, בעל נתח שוק של כ 15.2% מהקטגוריה, ואחריו יקבי ארזה והחברה, המחזיקות, כל אחת בכ 10.5% מנתח השוק בקטגוריה זו. בנוסף, קיימים בשוק היין מספר יקבים בסדר גודל בינוני וכן מספר רב של יקבי "בוטיק" )יקבים שהיקף הייצור בהם נמוך מ 100 אלפי בקבוקים לשנה(, הפועלים בעיקר בייצור יינות איכותיים )פרימיום(. בייצור היין השולחני הסטנדרטי המתחרה העיקרית של ברקן היא יקבי כרמל. בתחום ייצור היין האיכותי )הפרימיום( ניתן למנות בין מתחרותיה העיקריות של ברקן את יקבי רמת הגולן, כרמל מזרחי, תבור, דלתון רקנאטי ויקבי בוטיק. בענף המשקאות החריפים הזולים בישראל קיימים מתחרים רבים. המותגים הבולטים שבהם הנם: וודקה נמירוף, וודקה אלכסנדרוב ווודקה גולד. כמו כן יש לציין את ערק עלית, המותג המוביל בקטגוריית הערק. נתחי השוק של מותגי ברקן העיקריים בענף המשקאות החריפים הנם כדלקמן: מותג וודקה "קגלביץ" האוחז בנתח שוק כמותי של כ 3.8% מקטגוריית הוודקה, מותג הברנדי "שטוק", האוחז בנתח של כ 41% מקטגוריית הברנדי ומותג הערק "ערק אשקלון" האוחז בנתח שוק של כ 30% מקטגוריית הערק, כל אלה עלפי נתוני סטורנקסט לשנת הדוח. לשם התמודדות עם התחרות, מבצעת ברקן פעולות לחיזוק מותגיה באמצעות פרסום, השתתפות בתערוכות, ייצור מוצרים איכותיים וחדשניים, מבצעי מכירות, ויצירת קשרים עם רשתות בתי מלון ומסעדות מובילות. בנוסף, התקשרות ברקן בהסכם ההפצה עם טמפו שיווק, מקנה לברקן פריסה רחבה ונראות בנקודות מכירה רבות נכסים לא מוחשיים בתחום פעילות ברקן לפירוט בדבר סימני המסחר המרכזיים הרשומים על שם ברקן או חברות בבעלותה או שלברקן זכות שימוש בהם מכח הסכמים עם בעלי המותג, ראו סעיף לדוח תקופתי הסכם שטוק ביום 24 במרס 2011 נחתמו הסכמים בין ברקן לבין שטוק בעלת הזכויות הנוכחית בשמות המותג של מוצרי שטוק, שעניינם ייצור, שיווק, מכירה והפצה של "שטוק" ו"קגלביץ", תחת שמות מותג, שבבעלותה של חברה זו, ואשר פורטו בהסכם. לפרטים אודות ההסכם, ראו סעיף לדוח תקופתי ביום 25 באוקטובר, נחתם הסכם שיווק והפצה חדש עם שטוק, אשר הינו דומה במהותו לתנאי ההסכם המפורטים בסעיף האמור. א 18

24 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד כושר ייצור תחום פעילות ברקן מגבלות הייצור של ברקן בענף היין הן כמות חומר הגלם )ענבים( העומדת לרשותה וכושר האיגום של חומרי הגלם, העומד על כ 16.7 מיליון ליטר במיכלי נירוסטה ועץ. להלן פרטים בדבר ניצול כושר האיגום של חומרי הגלם המיועדים לייצור בענף היין וכושר מילוי משקאות חריפים המיוצרים על ידי ברקן: % 82% 73% שיעור ניצול כושר האיגום על ידי ברקן קיבולת האיגום )במיליוני ליטרים( 95% 95% כושר מילוי ביחס למשקאות חריפים המיוצרים על 95% ידי ברקן במהלך תקופת הבציר ומספר חודשים אחריה משתמשת החברה בכל מיכלי האיגום המצויים ברשותה, בחלקם בתפוסה חלקית, בשל העובדה, שתהליך יצור היין אינו מאפשר מילוי המיכל ומחייב הפרדה בין זני הענבים ומקורם. שיעור ניצול כושר האיגום בטבלה דלעיל אינו מתייחס לתקופה זו, כי אם לתקופה המתחילה לאחר מכן. ביקב ברקן קיימות תשתיות אחסנה, צנרת וקווי מילוי, המאפשרות הגדלת כושר הייצור שלה לכ 15,000 טון ענבים בשנה ולשם כך בכוונת החברה להשקיע בשנת 2017 סך כולל של כ 9 מיליון ש"ח בהגדלת כושר האיגום, במיכלי תסיסה, מכלי איגום וחביות עץ. הערכת החברה לגבי הגדלת כושר הייצור והסכומים הנדרשים לשם כך, הינה מידע צופה פני עתיד, ומבוססת על תכניות ותקציבים עתידיים ועשויה להשתנות מהותית ככל שיחולו שינויים מהותיים במחיר התשומות הרלבנטיות. הגדלת כמות חומר הגלם דורשת תכנון נטיעות מוקדם מאחר שכרם מניב בציר רק בחלוף 3 עד 4 שנים ממועד נטיעתו )בין היתר בשל מגבלות כשרות(, לפרטים ראו סעיף להלן חומרי גלם וספקים חומר הגלם העיקרי של ברקן בענף היין הוא ענבים. החברה רוכשת זנים שונים של ענבי יין בהתאם לנדרש לשם ייצור היינות. להלן פרטים בדבר שיעור עלויות בגין ענבים מסך עלויות חומרי הגלם והאריזה אותם רכשה ברקן: % 71% 73% שיעור עלויות ואריזה ענבים מסך עלויות חומרי גלם אספקת ענבי היין לחברה מתבצעת בהתאם להתקשרות החברה עם כורמים שונים. א 19

25 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד התקשרויות עם כורמים ככלל, ברקן מתקשרת בשלושה סוגי הסכמים ארוכי טווח )10 שנים ומעלה( לרכישת תנובת הענבים של הכרם. סוגי ההתקשרויות כוללים, )1( הסכם רגיל לרכישת כל תנובת הענבים של הכרם בתקופת ההסכם. במרבית הסכמים אלו נקבע כי, המחיר יקבע על פי המחיר שנקבע עם רוב ספקי הענבים מהם רוכשת החברה ענבים באיזור הרלונטי; )2( הסכם פעילות משותפת במסגרתו נקבע מנגנון חלוקת הוצאות והכנסות בין ברקן ובין הכורם; )3( הסכם עבוד הכרם במסגרתו ברקן מספקת שירותי עיבוד בתמורה לתנובת הכרם. להלן פירוט בדבר היקף שטחי הכרמים נשוא ההסכמים האמורים: סוג ההסכם הסכם רגיל הסכם פעילות משותפת הסכם עבוד הכרם 4,861 2,604 היקף שטחי הכרמים 2,562 )בדונם( הנתונים ביחס לשטח הכרמים, כוללים רק כרמים מניבים לרבות כרמים שהניבו בשנת. החל ממועד נטיעת כרם ועד הבציר הראשון שבו ניתן לעשות שימוש חולפות בממוצע בין 3 ל 4 שנים. להלן מפורטים הכורמים, אשר סיפקו לחברה ענבים בשיעור של למעלה מ 10% הענבים )בטונות( בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח: מכמות שם הכורם )*( 19% 13% 15% קיבוץ חולדה )*( הסכם רגיל ופעילות משותפת. להערכת ברקן, מאחר שהכורמים המגדלים ענבים לצורך ייצור יין בארץ, נוהגים להתקשר בהסכם ארוך טווח עם יקב ולספק ענבים לאותו יקב בלבד, עלולה ברקן להיתקל בקשיים במציאת חלופה זמינה לכורמים אלו. ברקן מעריכה, כי יש לה תלות בקיבוץ חולדה, אשר הינו ספק הענבים הגדול של ברקן חומרי הגלם העיקריים בהם עושה ברקן שימוש בתחום המשקאות החריפים, הנם: כהל ענבים לצורך ייצור ברנדי משתמשת ברקן בכהל מזיקוק יין כשר מחו"ל. בשנת הדוח, החלה ברקן לזקק יין מייצור עצמי. שיובא א 20

26 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד כוהל לייצור משקאות חריפים בנוסף לכוהל הענבים, רוכשת ברקן כוהל לייצור משקאות חריפים משני ספקים בחו"ל. מחיר הכוהל הנרכש על ידי ברקן נגזר ממחירי הכוהל בשווקי העולם. ברקן שומרת על מלאי כוהל המספיק לחודשיים עד שלושה חודשי ייצור בהתאם לתכנית הייצור השנתית. להלן פרטים בדבר שיעור רכישות הכוהל מסך רכישות חומרי הגלם של ברקן: % 1% שיעור רכישות הכוהל מסך 0.7% הגלם עלויות חומרי הסכם הפצה עם טמפו שיווק החל מתחילת 2005, טמפו שיווק הינה המפיצה הבלעדית המשווקים על ידי ברקן. של המוצרים בישראל היקב והמפעל בחולדה יקב ברקן ומשרדיה הראשיים מצויים בקיבוץ גורדוניהחולדה, על שטח של כ 45 דונם. לפרטים בדבר הסכם לרכישת זכויות חכירה מהוונות לדורות מקיבוץ גורדוניהחולדה, ראו סעיף לדוח תקופתי א 21

27 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 13. תחום המשקאות הלא אלכוהוליים מידע כללי על תחום הפעילות החברה מייצרת, מייבאת, משווקת, מוכרת ומפיצה משקאות קלים שונים, ביניהם משקאות קלים מוגזים, משקאות מאלט, מים מבוקבקים, מיצים ומשקאות אנרגיה. המותגים המרכזיים של החברה בתחום המשקאות הקלים הם פפסי מקס, פפסי קולה, סבן אפ, מירינדה, נשר מאלט, מאלט סטאר, ג'אמפ, טמפרי, סודה טמפו, אקווה נובה, סן בנדטו, סן פלגרינו, פרייה, סיידר הגליל ו XL. החברה גם מוכרת את המוצרים המיובאים על ידי אדיר סחר, וכוללים מספר מותגי משקאות קלים פרימיום. במפעל החברה בנתניה מיוצרים מרבית המשקאות הקלים, לרבות משקאות האנרגיה תחת המותג.XL המים המינרליים מתוצרת סן בנדטו, סאן פלגרינו ופרייה ומוצרי אדיר מיובאים מאירופה מבנה תחום המשקאות הלא אלכוהוליים ושינויים החלים בו עלפי נתוני סטורנקסט, תחום המשקאות הלא אלכוהוליים גדל בשנת הדוח בכ 0.05% ובמונחים כספיים בכ 1.7%. מנועי הצמיחה העיקריים של התחום היו בעיקר קטגורית הנתפסות כבריאות יחסית, כגון מים מוגזים קטגוריה שצמחה בשיעור הגבוה ביותר של כ 15.8%, קולה דיאט )8%(, מיקסרים )6.5%(, משקאות בגיזוז עדין )6.2%( וקטגוריית המים פרימיום, אשר צמחה בכ 5.8% בהשוואה לשנה הקודמת. מנגד, קטגוריית הקולה המשיכה במגמת הקיטון וירדה בכ 5.5%, וכך גם המשקאות המוגזים בטעמי פירות ובטעמי למון ליים, אשר ירדו בלמעלה מ 3% בשנת. קטגוריות המשקאות הלא אלכוהוליים הגדולות ביותר הן המים בבקבוק )לא מוגזים ולא בטעמים(, משקאות בטעם קולה לא דיאטטי, משקאות קלים, קולה דיאטטי, סודה ותה קר, המהווים יחדיו למעלה מ 80% מהמכר הכמותי של משקאות לא אלכוהוליים בשוק המבורקד בשנת, על פי נתוני סטורנקסט שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו לא חלו שינויים מהותיים התפתחויות בשווקים של תחום המשקאות הלא אלכוהוליים לא חלו שינויים מהותיים. א 22

28 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים לפרטים בדבר גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים ראו סעיף 13.5 לדוח תקופתי שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים לפרטים ראו סעיף להלן מחסומי הכניסה העיקריים של תחום המשקאות הלא אלכוהוליים לפרטים בדבר מחסומי הכניסה העיקריים של תחום המשקאות הלא אלכוהוליים ראו סעיף 13.7 לדוח תקופתי תחליפים למוצרי תחום המשקאות הלא אלכוהוליים לתחליפים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים, ראו סעיף 13.8 לדוח תקופתי מבנה התחרות בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים ושינויים החלים בו אחד השינויים הניכרים בשוק בשנים האחרונות הוא מעבר לצריכה של משקאות בעלי תדמית בריאה יחסית, על חשבון קטגוריות גדולות מסורתית, ובראשן קטגוריית הקולה הרגיל. כפי שנזכר, הקולה הרגילה )הסוכרית( קטנה השנת בכ 5.5%, לעומת גידול בקטגוריות הנתפסות כבריאות יותר, כגון מים מוגזים )15.8%(. המגמה ניכרת באופן ברור גם בראייה רב שנתית עלפי נתוני השוק המבורקד של סטורנקסט, נתחה של קטגוריית הקולה הרגילה ירד מכ 20% בשנת 2015 לנתח של כ 13.4% בשנת, מתוך סך כל המשקאות הלא אלכוהוליים. לעומת זאת, כאמור, קטגוריות בעלות תפיסה בריאותית הגדילו משמעותית את נתחן באותה התקופה קטגוריית המים בטעמים שהיוותה 0.04% בשנת 2015 היוותה בשנת הדוח 2.4% מתחום המשקאות הלא אלכוהוליים, התה הקר שהיווה 0.9% בשנת 2015 היווה בשנת הדוח 5.3%, והסודה הגדילה את נתחה מכ 3.3% בשנת 2015 לכ 6.6% בשנת המוצרים מגוון המותגים המוצע על ידי החברה כולל מוצרים תחת שמות המותג: "פפסי", "פפסי מקס", "7UP" ו"מירינדה" בקטגוריית המשקאות המוגזים, "XL" בקטגוריית משקאות האנרגיה, "ג'אמפ" ו"סיידר הגליל" בקטגוריית המשקאות המיץ הקלים עם פרי, "סן בנדטו", "אקווה נובה", "סן פלגרינו" ו"אקווה פנה" בקטגוריית המים לרבות המים המוגזים, "נשר מאלט" ו"מאלט סטאר" בקטגוריית משקאות המאלט, ו"סודה טמפו" בקטגוריית הסודה. א 23

29 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד בתחילת החלה החברה למכור את מותג המים פרימיום "פרייה" ואת מוצרי המשקאות הקלים המיובאים על ידי סחר אדיר, הכוללים בין היתר את מותג המיץ "ג'ומקס", מותג המים עם אלוורה "סאפי", הנקטר "איילנד", מותג הקפה RTD "מאסטר קפה", מותג התה הקר "אריזונה", ועוד )לעיל ולהלן בדוח זה: "מוצרי אדיר"(. בנוסף, בשנת החלה החברה לעסוק בשיווק והפצה של קפה, תה ומוצרים נלווים ומתן שירותים טכניים והדרכה בתחומים אלה, בעצמה ובאמצעות החברה הבת נני בע"מ )להלן: "נני"(. במסגרת פעילות זו, משווקת החברה את מוצרי הקפה "קימבו", "מאורו" "קוסטה דורו" ו"מואק" וכן את מותג התה "אלטהאוס". לפירוט בדבר עסקאות שביצעה החברה עם אדיר סחר ועם נני, ראו דיווחים מיידיים מימים 7.1. )אסמכתא מספר (, )אסמכתא מספר ( ו )אסמכתא מספר ( וכן ביאורים 8 ג' ו 8 ד' לדוחות הכספיים, חלק ג' לדוח תקופתי זה תחרות בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים החברה מייצרת, משווקת ומפיצה משקאות לא אלכוהוליים מוגזים ולא מוגזים. ענף זה מאופיין בצורך להשקיע אמצעים רבים בשיווק, בזמינות בנקודות המכירה ובקידום מכירות וזאת נוכח התחרות הקשה. בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים קיימת תחרות עזה בין מספר גורמים ובהם החברה. המתחרים העיקריים של החברה בתחום המשקאות הקלים הם: החברה המרכזית, יצרנית ומפיצה מותגי "קוקה קולה", "דיאט קוקה קולה", "קוקה קולה זירו", "פנטה" ו"ספרייט" במוגזים, "פריגת" במשקאות קלים לא מוגזים, בנקטרים ובמיצים הסחוטים, "נביעות" במים המינרלים, "פיוז טי" בתה הקר ו"מאלטי" במשקאות המאלט. מתחרה נוספת היא יפאורה תבורי בע"מ יצרנית ומפיצה מותגי RC" קולה" ו"שוופס" במוגזים, "ספרינג", "תפוזינה", "מיץ פז" ו"קריסטל" במשקאות הקלים הלא מוגזים; "ספרינג" בקטגוריית הנקטרים והתה הקר ו"מי עדן" ו"עין גדי" בקטגוריית המים המינרלים. המתחרה העקרית של החברה בתחום משקאות האנרגיה הינה חברת בני פאוזי שמשמום בע"מ, המייבאת, משווקת, מוכרת ומפיצה את משקה האנרגיה.BLU על פי נתוני סטורנקסט, בשנת הדוח החזיקה החברה ב כ 16.1% מ 8 נתח שוק המשקאות הלא אלכוהוליים. מתחרותיה העיקריות של החברה בתחום זה הינן החברה המרכזית, עם נתח שוק של כ 42.8% משוק המשקאות הלא אלכוהוליים, יפאורה תבורי, עם נתח שוק של כ 37.6% 8 כולל 1.5% של החברה ו 0.6% של אדיר סחר א 24

30 95% טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד משוק המשקאות הלא אלכוהוליים. החברה ושתי המתחרות העיקריות האמורות מהוות מעל משוק המשקאות הלא אלכוהוליים בישראל. לפירוט לגבי המוצרים למיטב ידיעת החברה הנמכרים על ידי כל אחד מן המתחרים ראו סעיף 13.9 לעיל. העיקריים אשר נכסים לא מוחשיים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים לפירוט בדבר סימני המסחר המרכזיים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים, בבעלות החברה או חברות בשליטתה, ראו סעיף לדוח תקופתי אשר מצויים חומרי גלם וספקים מהותיים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים חומרי גלם לייצור המשקאות הלא אלכוהוליים חומרי הגלם העיקריים המשמשים בתהליך ייצור המשקאות הלא אלכוהוליים השונים הינם: תמציות לייצור משקאות פפסי הנרכשות מפפסיקו; תמציות לייצור משקאות XL הנרכשות מ XL ; רכזים לייצור משקאות קלים הנרכשים מצד שלישי; לתת לייצור משקאות המאלט, אשר נרכש מספקים בחו"ל, ו CO2 למשקאות הקלים המוגזים הנרכש מספק בארץ. חומרי האריזה למשקאות השונים הם: מבחנות לייצור בקבוקי פלסטיק המיוצרים על ידי פריפורם )חברה אשר 50% ממניותיה הן בבעלות החברה האם( ופחיות, הנרכשות על ידי החברה מספק בחו"ל. החברה רוכשת את חומרי הגלם והאריזה העיקריים בהתאם לתוכנית העבודה השנתית אשר מתעדכנת בהתאם לביצועים בפועל. לפרטים בדבר הסכם לאספקת פרופורמות ופקקים על ידי פריפורם והארכתו, ראו דיווח מיום )אסמכתא מספר: ( וכן תקנה 22 ב' בחלק ד' לדוח תקופתי זה תלות בספקי חומרי הגלם לפרטים ראו סעיף לדוח תקופתי א 25

31 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד הסכם זכיון עם פפסיקו החברה מייצרת, משווקת, מוכרת ומפיצה בישראל באופן בלעדי משקאות קלים מוגזים תחת המותגים "פפסי", "פפסי מקס", "סבן אפ" ו"מירנדה". ביום 13 באפריל 2015, חידשה לתקופה של חמש שנים מיום "ההסכם"(. החברה את ההתקשרות עם פפסיקו 1 בינואר )להלן בס"ק זה: ההסכם מחליף ומבטל את ההסכמים וההסכמות הקודמות בין הצדדים, לרבות בקשר לאופציית הרכישה אשר פורטה בסעיף לדוח תקופתי לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום )אסמכתא מספר (. לחברה תלות בפפסיקו כספקית התמציות למשקאות פפסי ובעלת הזכויות במותגי פפסי. במקרה של ביטול ההתקשרות על ידי פפסיקו תיגרם לחברה פגיעה מהותית בהכנסות. לפרטים בדבר רכישות מפפסיקו ראה סעיף להלן מים מינרליים מתוצרת סן בנדטו החברה משווקת, מוכרת ומפיצה על בסיס בלעדי בשטחי מדינת ישראל והרשות הפלשתינאית, מים מינרלים באריזות שונות, תחת המותג סן בנדטו, על פי הסכם מחודש מאי 2000 עם סן בנדטו. לפירוט בדבר ההסכם, ראו סעיף לדוח תקופתי הסכם XL ביום 2 בספטמבר 2009 נחתם בין החברה לחברת אקסאל הסכם שעניינו שיווק, מכירה והפצה בלעדיים במדינת ישראל של משקאות האנרגיה המשווקים תחת המותג,"XL" על ידי החברה והענקת זכות שימוש בלעדית במדינת ישראל לחברה בסימני המסחר של חברת אקס אל. לפירוט בדבר ההסכם, ראו סעיף לדוח תקופתי לאחר מועד הדוח, ביום נחתם בין החברה ובין XL הסכם, לפיו הוארכה תקופת ההסכם בעשר שנים נוספות החל משנת כמו א 26

32 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד כן, הורחבה תחולת הטריטוריה )כהגדרתה בהסכם(, כך שתחול גם על קפריסין. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום )אסמכתא מספר (. לחברה תלות ב XL כספקית התמציות למשקאות וכבעלת המותג.XL במקרה של ביטול ההתקשרות על ידי,XL עלולה להיגרם לחברה פגיעה מהותית בהכנסות. לפרטים בדבר רכישות מ XL, ראה סעיף להלן הסכם שיווק והפצה סן פלגרינו בחודש ספטמבר 2012, נחתם הסכם בין סן פלגרינו ובין ישראל ווין, לפיו מונתה ישראל ווין כמפיצה בלעדית בשטח ישראל של מים מינרליים )מוגזים ולא מוגזים( מתוצרתה של סןפלגרינו. לפרטים בדבר ההסכם, ראו סעיף לדוח תקופתי ביום 17 ביולי, נחתם הסכם שיווק והפצה חדש בין הקבוצה לסן פלגרינו, אשר תנאיו דומים להסכם שתנאי מפורטים בסעיף האמור הסכם Nestea ביום 23 בספטמבר, התקשרה החברה עם,San Pellegrino S.p.a בהסכם לשיווק והפצת משקאות תה קר תחת המותג 'Nestea' )להלן: "המוצרים" ו"ההסכם", בהתאמה(. בהתאם להסכם, מפיצה החברה ומשווקת, באופן בלעדי את המוצרים לתקופה של שנה רכישות מספקים עיקריים בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים להלן פירוט שיעור הרכישות מכל אחד מהספקים העיקריים של החברה בתחום המשקאות הלא אלכוהוליים ביחס לכלל רכישות החברה בתקופות המפורטות: % 6.4% 5.3% פפסיקו 4.3% 4.0% 4.2% XL א 27

33 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד מידע נוסף ברמת התאגיד 14. לקוחות כללי לפרטים ראו סעיף 14.1 לדוח תקופתי 2015 וסעיף 17.4 להלן לקוחות השוק החם לפרטים ראו סעיף 14.2 לדוח תקופתי להלן פרטים בדבר רכישותיהן של רשתות השיווק הגדולות מהחברה )כולל כל תתי הרשתות שבבעלות כל אחת מן הרשתות(: היקף רכישות רשתות השיווק הגדולות מהחברה 129 )במיליוני ש"ח( 12% 11% שיעור רכישות רשתות השיווק הגדולות מסך רכישות 10% לקוחות החברה לפרטים בקשר לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע ד ו' ביאור ראו לדוחות הכספיים, חלק ג' לדוח תקופתי זה. לפרטים בדבר בקשה להסדר נושים שהגיש אחד מלקוחותיה של החברה, שהינו רשת מזון גדולה, ראו דיווח מיידי מיום )אסמכתא מספר ( ודוח הדירקטוריון חלק ב' לדוח תקופתי זה לקוחות השוק הקר לפרטים ראו סעיף 14.3 לדוח תקופתי ייצוא לפרטים ראו סעיף 14.4 לדוח תקופתי א 28

34 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד התפלגות המכירות לפי סוגי לקוחות להלן פירוט הדוח: התפלגות מכירות החברה לפי קבוצות הלקוחות בשלוש השנים שקדמו למועד במיליוני ש"ח סך מכירות שיעור רכישות מסך הכנסות החברה % 62% 63% השוק החם % 32% 33% השוק הקר % 6% 4% חו"ל 1,081 1,137 1, % 100% 100% סך הכל 15. שיווק, קידום מכירות ופרסום מערך השיווק לפירוט בדבר מערך השיווק של החברה, ראו סעיף 15.1 לדוח תקופתי פרסום ושיווק לפרטים ראו סעיף 15.2 לדוח תקופתי להלן פירוט בדבר סך הוצאות החברה בגין פרסום ושיווק מותגיה: סך הוצאות החברה בגין פרסום ושיווק מותגיה )במיליוני ש"ח( סך ההוצאות ששולם על ידי ספקי החברה )מתוך סך ההוצאות 17 הכולל לעיל( )במיליוני ש"ח( חלקם של ספקיה של החברה בעלויות הפרסום והשיווק נקבעים בהסכמים עם ספקי החברה או במסגרת מו"מ המתנהל מעת לעת בין החברה ובין אותם ספקים, בהתחשב בין היתר, במפת התחרות בשוק וביעדי המכר הקבועים ביחס למותגים שירות לקוחות לחברה מרכז שירות צרכנים טלפוני שמספרו א 29

35 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 16. צבר הזמנות לפרטים ראו סעיף 16 לדוח תקופתי מכירות והפצה כללי לפרטים ראו סעיף 17.1 לדוח תקופתי מערך המכירות וההפצה העצמי לפרטים ראו סעיף 17.2 לדוח תקופתי לאחר מועד הדוח, החלה החברה בהקמת יחידת משנה, בשטח יקבי ברקן בחולדה, להפצת מוצריה לאזור השפלה הקמת המרכז הלוגיסטי של החברה בנתניה לפרטים ראו סעיף 17.3 לדוח תקופתי מערך המפיצים לפירוט בדבר מערך המפיצים של החברה בשטחי הרשות הפלשתינית, ירושלים המזרחית ובאזורים מצומצמים בישראל, ראו סעיף 17.4 לדוח תקופתי להלן פירוט בדבר מכירות טמפו משקאות למפיצים: % 6.8% שיעור מכירות טמפו משקאות למפיצים 3.5% מסך המכירות החל משנת הדוח, החברה משרתת את לקוחות אזור ההפצה, באמצעות מערך ההפצה העצמי של החברה, למעט פעילות באמצעות מפיץ עיקרי אחד. להלן פירוט בדבר מכירות החברה באמצעות המפיצים האמורים: מספר המפיצים העיקריים היקף המכירות )במיליוני ש"ח( 6.6% 5.5% שיעור המכירות למפיצים האמורים מסך המכירות הכולל 2.5% א 30

36 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד מושפעות מעונתיות: בחודשי הקיץ ובחגי תשרי וחג הפסח מבוצעות מכירות החברה 18. עונתיות מכירות מוגברות. בטבלה שלהלן מובאים נתונים בדבר מכירות החברה לפי רבעונים: 2015 שיעור מהמכירות ב שיעור מהמכירות ב 25% 282,889 23% 282,355 רבעון 1 24% 274,479 26% 326,688 רבעון 2 28% 321,513 30% 371,907 רבעון 3 23% 258,176 21% 259,612 רבעון 4 100% 1,137, % 1,240,562 סה"כ 19. כושר ייצור להלן פירוט בדבר כושר הייצור של מפעל החברה בנתניה: % 69% 46% 69% שיעור ניצול כושר הייצור של המפעל לייצור בירות ומשקאות מאלט 9 שיעור ניצול כושר הייצור של המפעל לייצור משקאות לא אלכוהוליים )למעט מאלט( לפרטים נוספים ראו סעיף 19 לדוח תקופתי 2015 וסעיפים לעיל ו 20.3 להלן. 20. רכוש קבוע ומתקנים כללי במפעל החברה שבנתניה מיוצרים מוצרי הבירה והמשקאות הלא אלכוהוליים השונים. במפעל ברקן בחולדה מיוצרים מוצרי היין והמשקאות החריפים מייצור עצמי. להלן פרטים בדבר השקעת החברה ברכוש קבוע: היקף ההשקעה ברכוש קבוע )במיליוני ש"ח( 69 כושר הייצור נמדד לפי מספר שעות העבודה בפועל המבוצעות במפעל החברה, ביחס למספר שעות העבודה המירביות האפשריות במפעל החברה. 9 א 31

37 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד מפעל החברה ומשרדי ההנהלה בנתניה לפירוט בדבר מפעל החברה באזור תעשייה בנתניה, ראו סעיף 20.2 לדוח תקופתי קווי מילוי לפירוט בדבר כאמור קווי המילוי במפעל החברה בנתניה, ראו סעיף 20.3 לדוח תקופתי מבשלת הבירה בשטח מפעל החברה בנתניה מצויה לבשל בירה היינקן. מבשלת בירה, אשר מאז השלמת בנייתה החלה החברה מרכזי הפצה לפירוט בדבר מרכזי ההפצה של החברה, ראו סעיף 20.5 לדוח תקופתי נכון לתקופת הדוח, החברה מפעילה בבאר שבע ובירושלים יחידות "לווין" בלבד, והחלה בהקמת יחידת "לווין" בחולדה. 21. הון אנושי מורשי חתימה עצמאיים לפרטים ראו תקנה 26 א בחלק ד' לדוח תקופתי זה. א 32

38 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד להלן תיאור המבנה הארגוני של החברה, נכון למועד דוח זה: א 33

39 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד העובדים המועסקים להלן מספר עובדי החברה* לתאריכים המפורטים בטבלה. הפרוט ניתן לימים 31 ביולי ו 31 בדצמבר הואיל ואלו משקפים את תקופת השיא )קיץ( לעומת תקופת השפל )חורף(, בהתאמה, של המכירות והיצור, ובהתאמה, של כח האדם המועסק על ידי החברה עובדי ייצור עובדי הפצה ומכירות ** עובדי הנהלה ושיווק עובדי ברקן 1, 038 1,023 1,102 1,073 סה"כ עובדים הנתונים הינם חישוב של מספר המשרות המלאות של העובדים המועסקים בחברה. הגידול במספר עובדי החברה בתפקידי המכירות וההפצה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובע מקליטת עובדי נני והגידול בהיקף הפעילות. לפרטים נוספים אודות רכישת נני, ראו סעיף לעיל. * ** לרוב המוחלט של עובדי החברה )במערכי המכירות, ייצור, הנהלה ולוגיסטיקה( אין שיוך מובהק לאיזה מתחומי הפעילות של החברה, כהגדרתם בדוח זה, ורוב היחידות משרתות את כל תחומי פעילות החברה עובדי חברות כח אדם החברה מעסיקה עובדי חברות כח אדם במספר המהווה כ 4% בממוצע ממצבת כח האדם שלה. בשל העונתיות, המאפיינת את עבודתה של החברה, מספר העובדים המועסקים באמצעות חברות כח אדם גבוה משמעותית בחודשי הקיץ לעומת חודשי החורף. בנוסף, בשל השפעת העונתיות על פעילות ברקן משתנה מספר עובדיה בהתאם לעונות השנה. תגבור עובדים על ידי ברקן מבוצע הן על ידי גיוס עצמי של עובדים זמניים והן באמצעות קבלני משנה עמם מתקשרת ברקן מעת לעת אימונים והדרכה לפירוט בדבר אימונים והדרכה המבוצעים על ידי החברה, ראו סעיף 21.5 לדוח תקופתי תוכניות תגמול לעובדים לפירוט בדבר תוכניות תגמול לעובדים, ראו סעיף 21.6 לדוח תקופתי הטבות וטיבם של הסכמי העסקה לפירוט בדבר הטבות וטיבם של הסכמי העסקה, ראו סעיף 21.7 לדוח תקופתי א 34

40 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד הפרשות, הפקדות וביטוחי מנהלים נכון ליום 31 בדצמבר, ביצעה החברה את מלוא ההפרשות והעתודות הנדרשות לפיצויי פיטורים ולזכויות סוציאליות נוספות של עובדיה מתן הלוואות לעובדים החברה מעניקה מעת לעת לעובדיה הלוואות שונות נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירה נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בטמפו משקאות מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים. לפירוט בדבר תגמול נושאי משרה ראו תקנה 21 בחלק ד' לדוח התקופתי. לפרטים בדבר מדיניות התגמול לנושאי המשרה וכן למספר עובדי הנהלה בכירים והדירקטורים בחברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום )אסמכתא מספר ) לפירוט בדבר הסכמי ההתקשרות של נושאי המשרה האמורים, ראו תקנה 22 בחלק ד' לדוח תקופתי זה. 22. הון חוזר מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם לפירוט בדבר מדיניות החזקת מלאי חומרי הגלם, ראו סעיף 22.1 לדוח תקופתי מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים לפירוט בדבר מדיניות ניהול מלאי המשקאות של החברה, ראו סעיף 22.2 לדוח תקופתי מלאי בתקופות השיא לפירוט ראו סעיף 22.3 לדוח תקופתי מדיניות החזרת סחורות ומתן אחריות למוצרים לפירוט בדבר מדיניות החזרת סחורות ומתן אחריות למוצרים, ראו סעיף 22.4 לדוח תקופתי.2013 לחברה ביטוח להלן. כנגד נזק שעלול להיגרם כתוצאה מצריכה של מוצריה, לפרטים ראו סעיף 30 א 35

41 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 23. מדיניות אשראי אשראי ספקים לפירוט ראו סעיף 23.1 לדוח תקופתי אשראי לקוחות לפירוט ראו סעיף 23.2 לדוח תקופתי להלן פרטים בדבר ההוצאה של החברה בגין ההפרשה לחובות מסופקים, בפועל: ,050 הוצאה בגין הפרשה לחובות מסופקים )ב( 168 להלן פרטים בדבר היקפי האשראי הממוצע, החברה בכל אחת משלוש השנים שקדמו למועד הדוח: ללקוחות ומספקים, וממוצע ימי אשראי של היקף אשראי ממוצע במיליוני ש"ח ממוצע ימי אשראי לקוחות ספקים השקעות בחברות מוחזקות 8 לפרטים בדבר השקעות החברה בחברות מוחזקות, ראו ביאור לדוחות הכספיים, חלק ג'.24.1 לדוח תקופתי זה מדיניות ההשקעות של החברה לפרטים בדבר מדיניות ההשקעות של החברה, ראו סעיף 24.2 לדוח תקופתי א 36

42 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 25. מימון מקורות אשראי, שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית להלן פרוט מקורות האשראי, שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות שהיו בתוקף ליום 31 בדצמבר : סה"כ אשראי )במיליוני ש"ח( הלוואות ואשראי לזמן קצר מבנקים הלוואות ואשראי בשקלים לא צמודים)*( טמפו ללא ברקן ברקן ריבית אפקטיבית ריבית ממוצעת 1.4% 4.8% 4.3% 1.4% 4.8% 4.3% הלוואות ואשראי לזמן ארוך הלוואות מבנקים בשקלים לא צמודים אגרות חוב בשקלים לא צמודים להלן פרוט מקורות האשראי, שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות שהיו בתוקף ליום 31 בדצמבר 2015: סה"כ אשראי )במיליוני ש"ח( הלוואות ואשראי לזמן קצר מבנקים הלוואות ואשראי בשקלים לא צמודים)*( טמפו ללא ברקן ברקן ריבית אפקטיבית ריבית ממוצעת 1.2% 4.9% 4.4% 1.2% 4.9% 4.4% הלוואות ואשראי לזמן ארוך הלוואות מבנקים בשקלים לא צמודים אגרות חוב בשקלים לא צמודים א 37

43 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד להלן פרוט מקורות האשראי, שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות שהיו בתוקף ליום 31 בדצמבר 2014: סה"כ אשראי )במיליוני ש"ח( טמפו ללא ברקן ברקן ריבית אפקטיבית ריבית ממוצעת 1.9% 1.5% הלוואות ואשראי לזמן קצר מבנקים הלוואות ואשראי בשקלים לא 197 צמודים)*( 5.1% 4.5% 5.1% 4.5% הלוואות ואשראי לזמן ארוך הלוואות מבנקים בשקלים לא צמודים 112 אגרות חוב בשקלים 184 לא צמודים )*( לחברות הקבוצה הלוואות לזמן קצר מבנקים, נושאות ריבית בשיעורים שבין הפריים בניכוי 0.5% לבין הפריים בניכוי 0.05%. שנתית משתנה הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( ביום 22 בספטמבר 2014 הנפיקה החברה בבורסה, אגרות חוב )סדרה ב'( בסכום של כ 112 מיליוני ש"ח, אשר יתרתן נכון ליום 31 בדצמבר הינה כ 89 מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב, שטר הנאמנות והוראות פידיון מוקדם, ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום )אסמכתא מספר (, ביאור 15 לדוחות הכספיים חלק ג' בדוח תקופתי זה וסעיף 14 בדוח הדירקטוריון חלק ב' בדוח תקופתי זה הסכם עם תאגיד בנקאי להעמדת הלוואה לזמן ארוך ביום 25 ביוני 2013 התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם להעמדת הלוואה לזמן ארוך בסכום של 50 מיליון ש"ח, חלף אשראי לזמן קצר שהועמד לחברה בעבר וזאת לצורך הפעילות העסקית השוטפת של החברה. להבטחת פרעונה של הלוואה זו, התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות. לפרטים נוספים ראו ביאור 14 ב' לדוחות הכספיים חלק ג' בדוח תקופתי זה וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום )אסמכתא מספר (. א 38

44 25.2. מגבלות על התאגיד בקבלת אשראי טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד לפרטים בדבר התחייבויות שונות של החברה וברקן כלפי הבנקים ראו סעיף 25.4 להלן מסגרות האשראי של התאגיד ותנאיהן ויתרת האשראי שנוצלה לתאריך הדוח החברה )לרבות ברקן( מממנת את פעילותה, בין היתר, באמצעות אשראים לזמן קצר ולזמן ארוך מהמערכת הבנקאית. מסגרות האשראי העומדות לרשות החברה משתנות מעת לעת בהתאם לצרכי החברה ולסיכומים עם הבנקים. העמדת האשראי הינה בתנאים מסוימים, )בין השאר חלק ממסגרות האשראי הינן כנגד בטוחות אשר יופקדו בבנק וכנגד מתן ערבויות הדדיות בין חברות הקבוצה( ונתונות לשיקול דעתם של הבנקים. לחברה מסגרות אשראי כוללות, על פי הסכמות בכתב או בעל פה עם ארבעה תאגידים בנקאיים, שהסתכמו בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים בסך של כ 668 מליון ש"ח. מסגרת האשראי המנוצלת בפועל נכון ליום 28 במרס 2017 הינה כ 284 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכמות האמורות, ניתן שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה לטובת התאגידים הבנקאיים, להבטחת האשראי לטווח קצר והאשראי לטווח ארוך שהועמד לחברה. למיטב ידיעת החברה, התאגידים הבנקאיים התקשרו ביניהם בהסכם לחלוקה יחסית כפי חלקם )פאריפאסו( בשעבוד השוטף. תנאי מסגרת האשראי מסגרת אשראי בכתב מסגרת אשראי שהועמדו בפועל ללא עיגון במסמכי מסגרת אשראי סה"כ )*( בתוקף עד סוף חודש מרס אשראי לזמן קצר )במיליוני ש"ח( )*(71 אשראי לזמן ארוך )במיליוני ש"ח( )**( 80 סה"כ )במיליוני ש"ח( )**( מסגרות האשראי בכתב לזמן ארוך, כוללות הלוואות לזמן ארוך בשקלים שאינם צמודים ובריבית קבועה, שהועמדו מבנקים כלהלן: סכום הלוואה מקורי )במיליוני ש"ח( תאריך תשלום קרן אחרון 30/06/ תדירות תשלום קרן שנתי יתרת הלוואה למועד אישור הדוחות הכספיים )קרן( )במיליוני ש"ח( 11 5/12/ חצי שנתי 6 12/02/ שנתי 6 14/12/ חצי שנתי 7 27/12/ חצי שנתי 8 26/06/2023 )*( 50 חצי שנתי 33 24/08/2017 )**(25 שנתי 3 7/09/2018 )**(10 רבעוני )*( לפרטים בדבר הלוואה זו בלבד, ראו סעיף לעיל. )**( מתייחס לברקן. 6 א 39

45 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד התחייבויות החברה לבנקים בקשר עם התחייבויות ברקן נכון למועד הדוח לברקן מסגרות אשראי כוללות אשר הינן בעיקרן מסגרות שהועמדו בפועל ללא עיגון במסמכי מסגרת אשראי, הכפופות לשיקול דעת הבנק, בסכום כולל של עד כ 225 מיליוני ש"ח. מסגרת האשראי המנוצלת על ידי ברקן, נכון ליום 28 במרס 2017, מסתכמת בכ 145 מיליוני ש"ח. לענין ערבויות אותן העמידה החברה להבטחת התחייבויות ברקן לתאגידים בנקאיים, ראו ביאור 8 לדוחות הכספיים של החברה בחלק ג' לדוח תקופתי זה שעבודים לפרטים אודות השעבודים המהותיים הרובצים על נכסי ביאור 28 ג' לדוחות הכספיים של החברה, חלק ג' לדוח זה. החברה, נכון למועד דו"ח זה, ראו דירוג בחודש דצמבר 2015 העלתה חברת מידרוג, את דירוג החברה מדירוג A2 לדירוג A1 באופק דירוג יציב לאג"ח )סדרה א'( שהנפיקה החברה בחודש מרס 2010 )לפרטים ראו ביאור 15 לדוחות הכספיים חלק ג' לדוח תקופתי זה( וכן לאג"ח )סידרה ב'( שהונפקו כאמור ביום 22 בספטמבר 2014 )לפרטים ראו להלן בסעיף 25.7( ודיווח מיידי מיום )אסמכתא מספר ( תשקיף ודוח הצעת מדף כאמור בסעיף לדוח התקופתי לשנת 2015, ביום הנפיקה החברה לציבור 111,902,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם, וזאת על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה, מכח תשקיף המדף מיום )אסמכתא מספר ( ביום 29 באוגוסט פרסמה החברה תשקיף מדף, לאחר שהתקבל אישור עקרוני מהבורסה, היתר מרשות ניירות ערך ואישור דירקטוריון החברה, לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 29 באוגוסט )אסמכתא מספר (. א 40

46 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 26. מיסוי לתיאור משטר המס החל על החברה ראו ביאור 24 לחלק ג' לדוח זה. לתיאור ההתדנויות בין החברה ושלטונות המכס ומס קניה, ראו ביאור 28 א' לדוחות הכספיים, חלק ג' לדוח תקופתי זה. 27. איכות הסביבה 27 תהליכי הייצור של החברה הינם בעלי השפעות על הסביבה. לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי רגולציה סביבתית בשנים האחרונות ישנו גידול משמעותי בהיקף החקיקה הסביבתית החלה בישראל וכן בהיקף הפיקוח והאכיפה של חקיקה זו. לפירוט ראו סעיף 27.1 לדוח תקופתי שפכים במפעל החברה בנתניה מוזרמים שפכים מקווי הייצור למתקן שנועד לטיפול מקדים בשפכים הממוקם מחוץ למפעל ומופעל על ידי חברה חיצונית. החברה התקשרה עם חברה העוסקת בתחום הטיפול בשפכים ומצויה בהליך שידרוג מתקן הטיפול המקדים. לפרטים נוספים ראו סעיף 27.2 לדוח תקופתי ביום נחתם הסכם פשרה בין החברה לבין מי נתניה המסדיר הסרת עיקול שהוטל על ידי מי נתניה, תאגיד המים המוסמך על פי כללי השפכים של תאגידי המים באזור בו פועל מפעל החברה, והנוגע לחיובים ודיגומים של מי נתניה שבוצעו החל משנת 2012 ועד ליוני חוק אוויר נקי והיתר פליטה לאוויר לפרטים ראו סעיף 27.3 לדוח תקופתי לאור עיכובים, שאינם תלוים בחברה, בהנחת הקו לחלוקת גז שאמור לספק גז טבעי למפעל החברה בנתניה, שלחה החברה מכתבים בחודשים יוני 16 וינואר 17 למשרד להגנת הסביבה בבקשה להאריך את מועדים שנקבעו בהיתר הפליטה הנוגעים, בין היתר, למועד ההסבה לגז הטבעי, עד לחודש מאי 2018 ולדיגום ארובות. טרם התקבל מענה המשרד למכתבים אלו רישוי אינטגרטיבי לפרטים ראו סעיף 27.4 לדוח תקופתי החברה קיבלה לידיה טיוטת תנאים נוספים מטעם המשרד להגנת הסביבה לרישיון העסק של מפעל הייצור בנתניה. ביום א 41 העבירה החברה למשרד להגנת הסביבה את התייחסותה המקצועית והערותיה לטיוטת התנאים הנוספים. בעקבות הערות אלו, ביום התקבלה טיוטת תנאים נוספים מעודכנת מהמשרד להגנת הסביבה. החברה בוחנת טיוטה זו, ובהתאם לבחינה כאמור תשקול מתן הערות נוספות. לפרטים נוספים בנוגע לרישיון העסק של מפעל הייצור בנתניה ראו סעיף 28.6.

47 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד חוק הגנת הסביבה PRTR לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי 27.5 החברה הגישה את הדיווחים השנתיים לשנים , ו 2015, לפי חוק העברת הפליטות ופועלת להגשת דוח שנתי כאמור לשנת, באמצעות חברת ייעוץ סביבתי המתמחה בנושא, במועד כנדרש היתר רעלים לפירוט ראו סעיף 27.6 לדוח תקופתי קרינה לפירוט ראו סעיף 27.7 לדוח תקופתי חוק פיקדון על מיכלי משקה, התשנ"ט 1999 )להלן: "חוק הפיקדון"( לפירוט אודות חוק הפיקדון ראה ביאור 27 י' לדוחות הכספיים בחלק ג' לדוח תקופתי זה חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א 2011 )להלן: "חוק האריזות"( לפירוט אודות חוק האריזות ראה ביאור 27 י"א לדוחות הכספיים בחלק ג' לדוח תקופתי זה ריח בחודש ינואר 2017, התקבל בחברה דיווח מעיריית נתניה בדבר מפגעי ריח שלכאורה מקורם במפעל הייצור והחברה בוחנת דיווח זה. במפעל החברה הותקנה מערכת למניעת פליטות אשר נמצאת נכון למועד הדוח בשלבי הרצה. החברה פועלת להשלמת הרצת המערכת השקעות החברה באיכות הסביבה היקף השקעות החברה באיכות הסביבה, בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח, הינו כדלקמן: היקף השקעות החברה באיכות הסביבה )במיליוני ש"ח( 0.7 להערכת החברה, הסכום הכולל של עלויות סביבתיות שהחברה נשאה בהן בשנים הרלוונטיות הושקע רובו ככולו במניעה עתידית ובהפחתת ההשפעות של פעילות אתרי החברה על הסביבה. בנוסף, השקיעה החברה תשומות רבות בפרויקט בית הבישול אשר פעילותו תביא להקטנת הנזקים הפוטנציאליים לאיכות הסביבה. בשנת הדוח הוקמה והוטמעה מערכת ניהול סביבתי ובוצעו השקעות בפיתוח מערכת למניעת מטרדי ריח במבשלת הבירה. לפרטים בדבר מבשלת הבירה ראו סעיף 20.4 לעיל. א 42

48 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע בנושא איכות הסביבה, כדי לממש את מדיניותה בדבר צמצום והפחתה של השפעות שליליות אפשריות של פעילותה, תוך מציאה ויישום פתרונות כלכליים להתמודדות עם הרחבת הרגולציה הסביבתית החלה עליה. הערכות וציפיות החברה בדבר השקעות צפויות באיכות הסביבה הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והינו תחזית והערכה בלבד של החברה שהתממשותן אינה ודאית והמבוססות על הערכות החברה נכון למועד הדו"ח ועל מידע הקיים בחברה נכון למועד הדו"ח. ייתכן שהתחזיות וההערכות של החברה כאמור לעיל לא תתממשנה, כולן או חלקן, או תתממשנה באופן שונה מההערכות והתחזיות הנוכחיות בשל גורמים שונים, לרבות בשל גורמי הסיכון להם חשופה החברה המתוארים בסעיף 33 להלן. א מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד פעילות החברה כפופה, בין היתר, לרישיונות, צווים והיתרים הבאים: ביטול הכרזת מונופול בשוק הבירה לפירוט ראו סעיף 28.1 לדוח תקופתי חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב 2012 לפרטים בדבר חוק זה ראו סעיף 11.2 לעיל חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע ד 2014 לפירוט בדבר חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014 ביאור 27 ו' לדוחות הכספיים, חלק ג' לדוח תקופתי זה רישיון יצרן לפירוט ראו סעיף 28.5 לדוח תקופתי רישיונות עסק למפעל החברה ולסניפי ההפצה של החברה באילת, במגדל העמק )להלן: "חוק המזון"( ראו ולסניף המשנה בירושלים קיים רשיון עסק. נכון למועד הדוח, שוקדת החברה על השגת רשיון עסק לסניף המשנה של החברה בבאר שבע. לברקן רישיון עסק זמני תקף להפעלה של היקב, המפעל והמחסן בחולדה. נכון למועד זה שוקדת ברקן על השגת רישיון עסק קבוע ליקב ברקן וזאת, בין היתר באמצעות פתרון לבעיה חיצונית שהיתה קיימת בעבר, אשר היתה נעוצה בהיעדר מערכת מתאימה לטיפול בשפכים. להערכת החברה, לא צפויות לברקן עלויות מהותיות כתוצאה מיישום הפתרון. הערכת החברה המפורטת לעיל הינה עתיד פני צופה מידע כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוססת, בין היתר, על הערכותיה של החברה והיכרותה עם הנושא האמור לרבות הגורמים האחראים לטיפול במערכת השופכין. השפעות התאמת מערכת השופכין כאמור על החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה המפורטות לעיל, בין היתר, בשל התנהלות של הרשויות אשר אין באפשרות החברה לצפותן מראש.

49 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד בחוק רישוי עסקים נקבעו סנקציות פליליות כלפי אדם ו/או תאגיד שעסק ללא רישיון בעסק טעון רישיון וכן סנקציות כלכליות של הטלת קנסות. כמו כן, רשאי בית המשפט לצוות על הפסקת העיסוק בעסק תקני ייצור לפירוט ראו סעיף 28.7 לדוח תקופתי רישיון ייצור משקאות משכרים לפירוט ראו סעיף 28.8 לדוח תקופתי מגבלות מכירה ופרסום של מוצרי אלכוהול לפירוט בדבר מגבלות מכירה של משקאות אלכוהוליים החל משעה 23:00 והקניית סמכויות אכיפה ופיקוח לשוטרים ופקחים, וכן לפירוט בדבר מגבלות על פרסום משקאות אלכוהוליים ראו סעיף 11.2 לדוח זה כשרות לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי בקרת איכות לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי רישיונות ייבוא לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי רישיונות ייצוא לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי פיקדון על מיכלי משקה לפרטים בדבר חובותיה של החברה בהתאם לחוק הפקדון, ראו ביאור 27 י' לדוחות הכספיים של החברה בחלק ג' לדוח תקופתי זה. א 44

50 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד חוק האריזות לפרטים בדבר חובותיה של החברה בהתאם לחוק האריזות, ראו הכספיים של החברה בחלק ג' לדוח תקופתי זה. ביאור 27 י"א לדוחות 29. הסכמים מהותיים להלן רשימת ההסכמים המהותיים שנחתמו על ידי החברה בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח וכל הסכם מהותי המחייב עדיין את החברה, למעט הסכמים במהלך העסקים הרגיל: הסכם זיכיון היינקן לפרטים ראו סעיף לעיל. הסכם ביקבוק עם פפסיקו לפרטים ראו סעיף לעיל. הסכם XL לפרטים ראו סעיף לעיל. הסכם הפצת מותגי פרנו לפרטים ראו סעיף לעיל. התקשרויות ברקן עם כורמים לפרטים ראו סעיף לעיל. הסכם בין ברקן לבין שטוק כמפורט בסעיף לעיל. הסכם שכירות מגדל העמק לפרטים ראו סעיף 20.5 לעיל א 45

51 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 30. ביטוח לחברה מערך ביטוחים רחב הכולל פוליסות שונות בחלקן משותפות עם ברקן ובחלקן נפרדות כדלקמן: הפוליסות לביטוח רכוש ונזק תוצאתיאש מורחב )פוליסות נפרדות( לפירוט ראו סעיפים ו לדוח תקופתי הפוליסות לביטוח חבות המעבידים )פוליסות נפרדות( גבול האחריות המכוסה עומד על 40 מיליוני לתובע ולמקרה ובסך הכל לתקופה )שנה וחצי(. במידה שבמהלך 12 החודשים מתקופת הביטוח, גבול האחריות לתקופה ימוצה במלואו, אזי בששת החודשים האחרונים של תקופת הביטוח, גבול האחריות לתקופה יוחזר לקדמותו בשיעור של 50% מגבול האחריות לתקופה פעם אחת הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי )משותפת לחברה ולברקן( גבול האחריות המכוסה עומד על 80 מיליוני ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופה )שנה וחצי(. במידה שבמהלך 12 החודשים הראשונים, גבול האחריות לתקופה ימוצה במלואו, אזי בששת החודשים האחרונים של תקופת הביטוח, גבול האחריות לתקופה יוחזר לקדמותו בשיעור של 50% מגבול האחריות לתקופה פעם אחת הפוליסה לביטוח חבות המוצר )משותפת לחברה ולברקן( גבול אחריות בסיסי בגובה של 16 מיליוני ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופה )שנה וחצי(, ביחס לכל המשקאות בין אלה המיוצרים ע"י החברה ובין המיובאים ו/או משווקים על ידה. הכיסוי חל בכל העולם וכולל הרחבה RECALL בסכום של מיליון ש"ח לארוע ובסה"כ לתקופת הביטוח גבול אחריות בגובה 20 מיליוני ש"ח למקרה ובסה"כ לתקופה )שנה וחצי(, ביחס למשקה המיובא ע"י החברה על בסיס ההתחייבות כלפי היצרן בחו"ל. הוצא במידה שבמהלך 12 החודשים הראשונים, גבולות האחריות לתקופה ימוצו במלואם, אזי בששת החודשים האחרונים של תקופת הביטוח, גבולות האחריות לתקופה יוחזר לקדמותם בשיעור של 50% מגבול האחריות לתקופה פעם אחת לפירוט נוסף ראו סעיף 30.4 לדוח תקופתי הליכים משפטיים לפרטים בדבר הליכים משפטיים נוספים ראו ביאור 28 א' לדוחותיה הכספיים של החברה חלק ג' לדוח זה. א 46

52 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 32. יעדים ואסטרטגיה עסקית כללי האסטרטגיה של החברה ויעדיה בטווח הקצר והארוך נבחנים מעת לעת ומעודכנים על ידי הנהלת החברה בהתאם להתפתחויות בשווקים ובסביבה הכלכלית בהם פועלת החברה. האסטרטגיה של החברה הינה לפעול כ" Company "Total Beverages ולהציע ללקוחותיה מגוון משקאות, עשיר ואיכותי ככל שניתן, תוך שיפור מתמיד של רמת השירות שמספקת החברה ללקוחותיה Service"."Total Beverages, Total כחלק מאסטרטגיה של החברה, הרחיבה החברה במשך השנים את סל המוצרים המוצעים על ידה, הן באמצעות התקשרות בהסכמים עם בעלי מותגים בינלאומיים )בשנים עברו משפחת מותגי,Pepsico, Heineken, San Benedetto ורבים אחרים ובשנים האחרונות מותגי Pernod Ricard, Vodka Beluga, Perrier ואחרים(, והן באמצעות רכישת חברות הפועלות בתחום המשקאות ובכלל זה, בין היתר: יקבי ברקן בע"מ )באמצעותה פעילה החברה בתחום היין(, אדיר סחר בע"מ )המייבאת ומשווקת משקאות קלים( ונני בע"מ )המייבאת ומשווקת מוצרי קפה ותה(. במסגרת מימוש האסטרטגיה של החברה היא פועלת בערוצים השונים ובכלל זה, בערוצי השיווק והמיתוג ובביצוע השקעות לטווח ארוך. זאת, בעיקר בקטגוריות מוצרים בהן החברה רואה מנועי צמיחה של החברה הבירה והיין. קטגוריות אלו מהוות את מנועי הצמיחה של החברה, הן בארץ והן בחו"ל. לפיכך, החברה רואה חשיבות רבה במיקוד אסטרטגי ביחס למנועי הצמיחה כאמור, הן ברמת פיתוח המוצר והן באסטרטגיית השיווק של מוצרי הבירה והיין. כחלק מיישום אסטרטגיה זו השקיעה החברה בנטיעת כרמים לענבי יין וכן בהקמת מבשלה חדשה בישראל. אסטרטגית השיווק של החברה בקשר למוצרי הבירה והיין מתמקדת בהרחבת קו המוצרים ובהתחדשות בהתאם לצרכי הלקוחות. בתחום מוצרי הבירה פותח המוצר "גולדסטאר "Unfiltered וכן המוצר " Slow Goldstar."Brew כן, השקיעה החברה ומשקיעה בפיתוח ו/או בייבוא סל מגוון של מוצרי בירה ובכלל זה, בין היתר, בירות לאגר כהות, בירות מיוחדות, בירות בטווחי מחירים שונים, פרימיום, "Mainstream" ובירות זולות. א 47

53 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד בקטגורית מוצרי היין ממקדת החברה את האסטרטגיה השיווקית שלה בייצור סדרות מגוונות הן מבחינת מיתוג וסוג היין, הן מבחינת טווחי המחירים והם בבחינת התאמת קווי מוצרים ללקוחות, בלי מאפיינים ספציפיים, דוגמת אולמות אירועים וכיו"ב. לשם יישום יעד אסטרטגי זה משקיעה החברה מאמצי שיווק ניכרים במותגי הבירה, היין, והמשקאות החריפים המיוצרים והמיובאים על ידה. בנוסף יוצרת החברה התקשרויות אסטרטגיות עם לקוחות תדמיתיים בשוק הקר, כמו גם עם חנויות יין, אשר להם עשויה להיות תרומה מן הבחינה השיווקית למותגי הבירה, היין והמשקאות החריפים הנמכרים על ידי החברה ומוצעים למכירה על ידי אותם לקוחות. החברה קבעה לעצמה יעד אסטרטגי לקיים ולפתח פורטפוליו עשיר של מוצרי משקאות ממותגים, הנותן מענה לטווח נרחב של דרישות וצרכי לקוחות החברה. זאת, תוך כדי שמירה על מובילות בתחום המשקאות האלכוהוליים ומוצרים משלימים והישענות על הידע והניסיון של החברה בניהול מותגים ועל פורטפוליו החברה, העשיר במותגים מובילים ישראלים ובינלאומיים שירות מצויין ללקוחותיה הקמעונאיים של החברה יעד אסטרטגי נוסף של החברה הינו שכלול מערך המכירות וההפצה באופן שייעל ויוזיל את עלויות המכירה וההפצה של החברה תוך שיפור מתמיד של רמת השירות שמספקת החברה ללקוחותיה בשווקי המכירה השונים ובהתאמה לצרכיו השונים של כל אחד מהסגמנטים. כחלק ממאמצי החברה בתחום זה, מושקעים על ידי החברה משאבים בהדרכה ובשיפור מתמיד של רמת המקצועיות של אנשי המכירות של החברה. כמו כן, החברה מעמידה כיום לרשות חלק ניכר מלקוחותיה מוקד טלפוני אשר מעניק שירות מהיר ויעיל במגוון נושאים. סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד. מידע זה הינו בלתי וודאי, והוא מבוסס על האינפורמציה הקיימת בידי החברה נכון למועד הדוח, ועל הערכות של הנהלת החברה או כוונות שלה נכון למועד הדוח. הכוונות והאסטרטגיה של החברה, כמפורט לעיל, משקפות את מדיניותה נכון למועד הדוח ומבוססות על הערכות נוכחיות של תחומי פעילותה ומצב החברה ועשויות להשתנות, כולן או חלקן, מעת לעת. אין כל וודאות בדבר התממשות כוונות או אסטרטגיה זו של החברה. במסגרת הגורמים הפוטנציאליים לשינויים כאמור נכללים, בין היתר: האטה כללית במשק, כניסה בלתי צפויה של מתחרות נוספות לתחום הפעילות, ופעילותן של מתחרות קיימות להחרפת התחרות. א 48

54 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד 33. דיון בגורמי סיכון גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה של החברה הם: סיכוני מקרו: מצב בטחוני לפירוט בדבר השלכותיו האפשריות של המצב הבטחוני על ראו סעיף 33.1 לדוח תקופתי תוצאותיה העסקיות של החברה, מצב כלכלי לפירוט ראו סעיף 33.2 לדוח תקופתי לפרטים בדבר חוק המזון, ראו סעיף 28.4 לעיל שינוי ריבית ושינויים בשערי מטבעות לפירוט בדבר השלכות שינוי ריבית ושינויים בשערי המטבעות על פעילותה העסקית של החברה, ראו סעיף 33.3 לדוח תקופתי שינויים במחירי חומרי הגלם לפירוט בדבר השלכות שינויים במחירי חומרי הגלם על פעילותה העסקית של החברה, ראו סעיף 33.4 לדוח תקופתי אשראי ללקוחות לפירוט ראו סעיף 33.5 לדוח תקופתי גורמים חיצוניים לפירוט ראו סעיף 33.6 לדוח תקופתי א 49

55 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד סיכונים ענפיים: תחרות השוק בו פועלת החברה הנו שוק תחרותי ביותר ובו מתחרים חזקים, הן יצרנים מקומיים והן יבואנים. בתחום המשקאות האלכוהוליים לחברה מתחרה עיקרית בייצור בירות מבשלות בירה ישראל, שבשליטת החברה המרכזית. בתחום המשקאות הקלים לחברה שתי מתחרות משמעותיות החברה המרכזית ויפאורה. כמו כן מתחרה החברה בכל תחומי פעילותה ביבואנים וביצרנים קטנים יותר. לפרטים נוספים בדבר מאפייני התחרות של החברה ראו סעיפים 12.9, 11.9, ו 13.9 לעיל. כניסת מתחרה משמעותי נוסף בכל אחד מתחומי פעילותה של החברה עשויה להשפיע על תוצאותיה העסקיות של החברה. בנוסף, מתמודדת החברה עם תחרות בייבוא מקביל לישראל של מוצרי היינקן, XL ופרנו ריקארד על ידי יבואנים שאינם קשורים במישרין ליצרני משקאות אלה התפתחויות רגולטוריות לפירוט ראו סעיף 33.8 לדוח תקופתי לפירוט בדבר חוק המזון ראו סעיף 28.4 לעיל פגם באיכות המוצרים לפירוט ראו סעיף 33.9 לדוח תקופתי כשרות לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי סיכונים ייחודים לטמפו משקאות: תלות במפיצים עצמאיים לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי תלות בספקים לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי תלות במיתוג ומוניטין לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי תלות ברשתות השיווק לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי לפרטים בדבר חוק המזון ראו סעיף 28.4 לעיל. א 50

56 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת פרק א' תיאור עסקי התאגיד התקשרויות עם כורמים לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי נזקי טבע לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי פעולה ללא רשיון עסק ויצרן לפירוט ראו סעיף לדוח תקופתי להלן הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה: מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה סיכוני מקרו + מצב בטחוני + מצב כלכלי + שינויי ריבית ושערי מטבעות + שינויים במחירי חומרי הגלם + אשראי ללקוחות + גורמים חיצוניים סיכונים ענפיים + תחרות + התפתחויות רגולטוריות + פגם באיכות המוצרים + כשרות סיכונים יחודיים לחברה + תלות במפיצים עצמאיים + תלות בספקים + תלות במיתוג + תלות ברשתות השיווק + התקשרויות עם כורמים + נזקי טבע + פעולה ללא רשיון עסק ויצרן א 51

57 חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

58 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון טמפו משקאות בע"מ דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר דירקטוריון טמפו משקאות בע"מ מתכבד להגיש את סקירת הדירקטוריון לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, כשהיא ערוכה על פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו 1. תיאור תמציתי של עסקי החברה 1.1. כללי החברה הוקמה במסגרת שינוי מבני שביצעה טמפו תעשיות בירה בע"מ ואשר עיקרו פיצול של פעילות טמפו תעשיות בתחום המשקאות לחברה, והקצאה לתאגיד היינקן הבינלאומי של 40% מהונה המונפק של החברה. החברה מייצרת, מייבאת, משווקת, ומפיצה משקאות שונים ללקוחותיה ברחבי ישראל תוך התמקדות בשלושה תחומי פעילות האחד הינו תחום המשקאות האלכוהוליים, הכולל בירות, משקאות אלכוהוליים מוכנים לשתייה ומוצרי פרנו ריקארד, השני הינו תחום המשקאות הלא אלכוהוליים הכולל משקאות מוגזים, מיצים, מים מבוקבקים, משקאות אנרגיה ומשקאות מאלט והשלישי הינו תחום פעילות ברקן, באמצעות חברת יקבי ברקן בע"מ, העוסקת בעיקר בייצור, ייבוא, שיווק והפצה של יינות ומשקאות חריפים אופן עריכת הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים המצ"ב, שהינם דוחות ליום 31 בדצמבר, ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ועל פי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.)"IFRS"( הדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים בש"ח שהינו מטבע הפעילות של הקבוצה. לפרטים נוספים ראו ביאורים 2 ו 3 לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר בדבר בסיס עריכת הדוחות הכספיים עיקרי המדיניות החשבונאית עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח לפרטים בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ראו חלק א' לדוח תקופתי זה. ב 1

59 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון 1.4. דיבידנד לענין דיבידנדים שחולקו או הוכרזו, ראו סעיף 8 לחלק א' לדוח תקופתי זה. 2. המצב הכספי להלן תמצית נתוני המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר ו 2015 )ב(: 31 בדצמבר בדצמבר גידול )קיטון( אחוזים ,322 1,139,837 1,175,159 סה"כ מאזן , , ,878 הון עצמי )33.64( )7.85( )0.36( )11,846( 22,820 2,382 15,212 )2,492( )1,893( 11,718 7,415 35, ,238 20, ,012 31, ,073 15,658 23, ,058 22, ,224 29, ,180 27,376 7,415 מזומנים ושווי מזומנים לקוחות חייבים אחרים מלאי )לרבות מלאי לזמן ארוך( הלוואות וחייבים לזמן ארוך, לרבות נגזרים רכוש קבוע נכסים בלתי מוחשיים השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני )11.64( )0.91( )27.14( )16.74( )15.15( )19,426( 31,591 3,476 )222( )21,961( 1,364 )22,754( )5,809( 166, , ,452 24,300 80,917 3, ,945 38, , , ,928 24,078 58,956 4, ,191 32,527 אשראי לזמן קצר מבנקים ספקים זכאים אחרים חלויות שוטפות של אגרות חוב התחייבויות לזמן ארוך לתאגידים בנקאיים התחייבויות אחרות לזמן ארוך, לרבות נגזרים אגרות חוב מיסים נדחים ההון העצמי ליום 31 בדצמבר גדל לעומת ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2015 ב 71,320, הגידול נובע בעיקרו מהרווח הכולל של החברה ובניכוי הדיבידנד שחולק. 22,820 הלקוחות ליום 31 בדצמבר גדלו ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 הגידול נובע בעיקרו מגידול במחזור הפעילות של החברה. ב. 2, החייבים ויתרות חובה ליום 31 בדצמבר גדלו ביחס ליום 31. הגידול נובע בעיקרו מגידול בהוצאות מראש. בדצמבר ב יתרת המלאי ליום 31 בדצמבר גדלה ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 ב 15,212. הגידול נובע בעיקרו מהגידול בהיקף הפעילות של החברה. ב 2

60 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון הלוואות וחייבים לזמן ארוך קטנו ביום 31 בדצמבר ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 בסך 2,492. הרכוש הקבוע ליום 31 בדצמבר קטן ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 ב 1,893. הקיטון נובע בעיקרו מהפחת שנזקף בגין הרכוש הקבוע מעבר להשקעות. לפרטים נוספים בדבר ישום למפרע לפיו, החלה החברה למדוד את הכרמים בהתאם להוראות,IAS16 חלף מדידה לפי שווי הוגן בהתאם ל IAS41, ראה ביאור 2 ו' לדוחות הכספיים, חלק ג' בדוח תקופתי זה. הנכסים הבלתי מוחשיים גדלו ביום 31 בדצמבר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ב 11,718. הגידול נובע בעיקרו מהשקעה בזכויות הפצה של מוצרי אדיר אשר קוזז מההפחתה השוטפת של נכסים אלה. השקעות בחברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ליום 31 בדצמבר בסך 7,415, מהוות את השקעת החברה באדיר ובנני. התחייבויות החברה לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים קטנו ליום 31 בדצמבר ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 בכ 41 מיליוני ש"ח. הקיטון נובע בעיקרו מתזרימי המזומנים של החברה שנבעו מפעולותיה השוטפות אשר קוזזו מהשקעות ברכוש קבוע, בזכויות הפצה ובחלוקת דיבידנד. 31, יתרת הספקים ליום 31 בדצמבר ביחס ליום גדלה בדצמבר ב אלפי ש"ח. הגידול נובע בעיקרו מהגידול בהיקף הפעילות של החברה. יתרת הזכאים ויתרות זכות של החברה ליום 31 בדצמבר גדלו ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 ב 3,476. הגידול מוסבר בעיקרו בגידול בהתחייבויות בשל שכר ומשכורת אשר קוזז מקיטון במוסדות ממשלתיים ובזכאים אחרים והוצאות לשלם. התחייבויות החברה בגין אגרות חוב ליום 31 בדצמבר קטנו ביחס ליום 31 בדצמבר 2015 בכ 23 מיליוני ש"ח. הקיטון נובע מפרעונן השוטף של אגרות החוב, סדרות א' וב'. ב 3

61 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון 3. תוצאות הפעולות להלן תמצית דוחות רווח והפסד לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר ו 2015: לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר גידול )קיטון( אחוזים ,505 1,137,057 הכנסות ממכירות, נטו 1,240, , , ,932 עלות המכירות , , ,630 רווח גולמי ,600 )278,656( הוצאות מכירה ושיווק )297,256( ,492 )70,119( הוצאות הנהלה וכלליות )76,611( ,690 )1,725( הוצאות אחרות, נטו )3,415( , ,581 רווח מפעולות רגילות 137, )2,252( (15,196) הוצאות מימון, נטו (12,944) חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני , , ,519 רווח לפני מיסים על ההכנסה 2.98 (882) (29,629) מיסים על ההכנסה (28,747) ,016 77,756 רווח נקי לתקופה 95,772 בשנת הסתכמו מכירות החברה ב 1,240,562 לעומת 1,137,057 בשנת 2015, גידול של 103,505 המהווה גידול של כ 9%. המכירות של מגזר המשקאות הלא האלכוהוליים הסתכמו בשנת ב 598,738 לעומת 493,663 בשנת גידול של 105,075 ש"ח, המהווים גידול של כ 21%. הגידול מוסבר בעיקרו מהפצת מוצרי אדיר, מוצרי הקפה והתה ומוצרי החברה האחרים. המכירות של מגזר המשקאות האלכוהוליים, הסתכמו בשנת ב 474,357 לעומת 465,605 בשנת גידול של 8,752, המהווים גידול של כ 2%. סך ההכנסות הנובעות לחברה ממוצרי הבירה מהווה כ 63% מסך הכנסות תחום פעילות המשקאות האלכוהוליים בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר. ב 4

62 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון המכירות של מגזר ברקן, הסתכמו בשנת ב 167,467 לעומת 177,789 ש"ח בשנת קיטון של 10,322, המהווים קיטון של כ 6%. אלפי הרווח הגולמי של החברה בשנים ו 2015, הסתכם בכ 515 ש"ח, בהתאמה, שהינם כ 42% מההכנסות. מיליוני ש"ח ו 473 מיליוני הוצאות המכירה והשיווק של החברה בשנת הסתכמו בכ 297 מיליוני ש"ח המהווים כ 24% מהמחזור. בשנת 2015 הסתכמו הוצאות המכירה ושיווק בכ 279 מיליוני ש"ח המהווים כ 24.5% מהמחזור. תוצאות מגזר המשקאות הלא אלכוהוליים בשנת היו רווח של 59,276 לעומת רווח של 38,258 בשנת גידול של 21,018, המהווה גידול של כ 55%. הגידול נובע בעיקרו מהגידול במחזור המכירות של מגזר זה. תוצאות מגזר המשקאות האלכוהוליים בשנת היו רווח של 119,231 לעומת רווח של 115,873 בשנת גידול של 3,358 המהווה גידול של כ 3%. יצויין, כי תחום המשקאות האלכוהוליים מאופיין בשיעור רווחיות תפעולית גבוה משיעור הרווחיות התפעולית של החברה במאוחד. שיעור הרווחיות התפעולית האמור נובע בעיקרו ממוצרי הבירה. הסיבות לכך הינן, בין היתר, מעבר לייצור עצמי של בירה במבשלת הבירה של החברה וחוזקם של מותגי הבירה. תוצאות מגזר ברקן בשנת היו רווח של 39,103 לעומת רווח של 40,530 אלפי ש"ח בשנת 2015, קיטון של 1,427 המהווה קיטון של כ 4%. הוצאות הנהלה וכלליות של החברה בשנים ו 2015, הסתכמו בכ 77 מיליוני ש"ח וכ 70 מיליוני ש"ח, בהתאמה. הוצאות הנהלה וכלליות מהוות כ 6% מהמכירות. הרווח מפעולות רגילות של החברה בשנת, הסתכם בכ 137 מיליוני ש"ח ביחס ל 123 מיליון ש"ח בשנת הוצאות המיסים בשנת מהווים כ 23% מהרווח לפני מיסים על ההכנסה, לעומת כ 28% בשנת הקיטון בשיעור המס האפקטיבי כאמור, נובע מירידת שיעור מס החברות החל משנת מ 26.5% ל 25%, ומירידה נוספת בשנים 2017 ו 2018 ל 24% ו 23%, בהתאמה. כתוצאה מהירידה בשיעורי המס כאמור, חושבו המיסים הנדחים בהתאם לשיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. השפעת חישוב המיסים הנדחים כאמור, מתבטאת בהכנסת מיסים נדחים בסך כ 3,500. בשנת החברה סיימה ברווח של כ 96 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ 78 מיליוני ש"ח ב 5 בשנת 2015.

63 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון להלן תמצית דוחות רווח והפסד לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2015 ו 2014: לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר גידול )קיטון( אחוזים ,046 1,081,011 הכנסות ממכירות, נטו 1,137, , , ,976 עלות המכירות , , ,081 רווח גולמי )2.61( )7,461( )286,117( הוצאות מכירה ושיווק )278,656( ,904 )63,215( הוצאות הנהלה וכלליות )70,119( )50.78( )1,780( )3,505( הוצאות אחרות, נטו )1,725( ,215 97,366 רווח מפעולות רגילות 122,581 )8.47( )1,406( (16,602) הוצאות מימון, נטו (15,196) ,621 80, ,385 רווח לפני מיסים על ההכנסה ,125 (22,504) מיסים על ההכנסה (29,629) ,496 58,260 רווח נקי לתקופה 77,756 בחודש ינואר 2015 נכנס לתוקפו חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014 )להלן:"חוק המזון"(. כתוצאה מכניסתו לתוקף של חוק זה נכללו עלויות מסויימות בסך כ 16 מיליון ש"ח כהנחות, ואילו בשנים קודמות עלויות דומות נכללו כהוצאות מכירה ושיווק. בשנת 2015 הסתכמו מכירות החברה ב 1,137,057 לעומת 1,081,011 בשנת 2014, גידול של 56,046 המהווה גידול של כ 5%. יצויין כי, בניטרול השפעת חוק המזון גדלו הכנסות החברה בכ 7%. המכירות של מגזר המשקאות האלכוהוליים, הסתכמו בשנת 2015 ב 465,605 לעומת 418,948 בשנת גידול של 46,657, המהווים גידול של כ 11%. סך ההכנסות הנובעות לחברה ממוצרי הבירה מהווה כ 65% מסך הכנסות תחום פעילות המשקאות האלכוהוליים בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ב 6

64 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון המכירות של מגזר ברקן, הסתכמו בשנת 2015 ב 177,789 לעומת 168,444 ש"ח בשנת גידול של 9,345, המהווים גידול של כ 6%. אלפי המכירות של מגזר המשקאות הלא האלכוהוליים הסתכמו בשנת 2015 ב 493,663 לעומת 493,619 בשנת הרווח הגולמי של החברה בשנים 2015 ו 2014, הסתכם בכ 473 ש"ח, בהתאמה, שהינם כ 42% מההכנסות. מיליוני ש"ח ו 450 מיליוני הוצאות המכירה והשיווק של החברה בשנים 2015 הסתכמו בכ 279 מיליוני ש"ח המהווים כ 24.5% מהמחזור, ובניטרול השפעות חוק המזון כ 25.5% מהמחזור. בשנת 2014 הסתכמו הוצאות המכירה ושיווק בכ 286 מיליוני ש"ח המהווים כ 26.5% מהמחזור. תוצאות מגזר המשקאות הלא אלכוהוליים בשנת 2015 היו רווח של 38,258 לעומת רווח של 29,843 בשנת גידול של 8,415, המהווה גידול של כ 28%. תוצאות מגזר המשקאות האלכוהוליים בשנת 2015 היו רווח של 115,873 לעומת רווח של 101,663 בשנת גידול של 14,210 המהווה גידול של כ 14%. יצויין, כי תחום המשקאות האלכוהוליים מאופיין בשיעור רווחיות תפעולית גבוה משיעור הרווחיות התפעולית של החברה במאוחד. שיעור הרווחיות התפעולית האמור נובע בעיקרו ממוצרי הבירה. הסיבות לכך הינן, בין היתר, מעבר לייצור עצמי של בירה במבשלת הבירה של החברה וחוזקם של מותגי הבירה. תוצאות מגזר ברקן בשנת 2015 היו רווח של 40,530 לעומת רווח של 35,616 אלפי ש"ח בשנת 2014, גידול של 4,914 המהווה גידול של כ 14%. הוצאות הנהלה וכלליות של החברה בשנים 2015 ו 2014, הסתכמו בכ 70 מיליוני ש"ח וכ 63 מיליוני ש"ח, בהתאמה. הוצאות הנהלה וכלליות מהוות כ 6% מהמכירות. בשנת 2015, אחד מלקוחותיה של החברה רשת מגה קמעונאות בע"מ )להלן "מגה"( הגיש בקשה להסדר נושים לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, שאושר בחודש יולי חובה של מגה לחברה מבוטח במלואו בביטוח אשראי, למעט מרכיב של השתתפות עצמית אשר אינו מהותי. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 1 ביולי 2015 )אסמכתא מספר ) הרווח מפעולות רגילות של החברה בשנת מיליון ש"ח בשנת , הסתכם בכ 123 מיליוני ש"ח ביחס ל 97 ב 7

65 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון בשנת 2015 החברה סיימה ברווח של כ 78 מיליוני ש"ח לעומת רווח של כ 58 מיליוני ש"ח בשנת נזילות תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת בשנת הסתכם בכ מיליון ש"ח לעומת כ מיליון ש"ח בשנת בנוסף, תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת לפני השינוי בנכסים והתחייבויות הסתכם בשנת בכ מיליון ש"ח לעומת כ מיליון ש"ח בשנת תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה בשנת הסתכם בכ מיליון ש"ח לעומת כ 64.1 מיליון ש"ח בשנת תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בשנת הסתכם בכ מיליון ש"ח לעומת כ מיליון ש"ח בשנת לפרטים אודות מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 31 בדצמבר, ראה דיווח החברה מיום 30 במרס 2017 )מס' אסמכתא: (. ליום 31 בדצמבר, לחברה גרעון בהון החוזר בדוחות הסולו בלבד, בסכום של כ 9 מיליוני ש"ח. דירקטוריון החברה מעריך, כי על אף הגרעון בהון החוזר בדוחות הסולו אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בתאגיד, בהתחשב באמור להלן: לחברה רווחיות מתמשכת הרווח התפעולי של החברה במאוחד בשנת הסתכם בכ 137 מיליוני ש"ח, וכ 68 מיליון ש"ח בדוחות הסולו וה EBITDA בכ 226 מיליוני ש"ח ו 110 מיליוני ש"ח, בהתאמה. הרווח התפעולי של החברה במאוחד בשנת 2015 הסתכם בכ 123 מיליוני ש"ח, וכ 50 מיליון ש"ח בדוחות הסולו וה EBITDA בכ 220 מיליוני ש"ח ו 98 מיליוני ש"ח, בהתאמה לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בשנים ו הן במאוחד והן בסולו. נכון ליום אישור הדוחות הכספיים, החברה אינה מנצלת את כל מסגרות האשראי שהוקצו לה על ידי תאגידים בנקאיים. התחייבויות החברה לבנקים הינן, בין היתר, בהלוואות לזמן קצר. החברה בחרה בדרך מימון זו משיקולי עלות, ולהערכתה היא אינה צפויה להידרש לפרעונן בתקופה הקרובה. ב 8

66 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון הערכה זו, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, והיא כוללת, בין היתר, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לארועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה תלויה אך ורק בחברה, אלא בגורמים נוספים )כגון שינויים בכלכלה העולמית ו/או המקומית, שינויים בנכונות מוסדות פיננסיים להעמיד אשראים ובמצב הביקושים בשווקים(. ההערכה מבוססת, בין היתר, על האינפורמציה הקיימת בחברה, וכן על תחזיות עתידיות, ציפיות והערכות של החברה לגבי תוצאות הפעילות שלה ומצב השווקים בהם היא פועלת אשר אין כל וודאות שיתקיימו בפועל. התממשות ההערכה בפועל עשויה להיות שונה מההערכה המפורטת לעיל אם יחולו שינויים בגורמים שהובאו בחשבון בהערכה זו או באלו מהם, או בשל התממשותם של גורמי סיכון שאינם בשליטת החברה. 5. מקורות מימון החברה מממנת את פעילותה בעיקר באשראים בנקאיים לזמן קצר ולזמן ארוך. ביום 22 בספטמבר 2014, הנפיקה החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב אגרות חוב )סדרה ב'( בסכום של כ 112 מיליוני ש"ח )111 מיליוני ש"ח לאחר הוצאות הנפקה(. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22 בספטמבר 2014 )אסמכתא מספר (, סעיף 8 להלן ובאור 15 לדוחות הכספיים חלק ג' בדוחות תקופתי זה. ביום 25 ביוני 2013, הועמדה לחברה הלוואה לזמן ארוך מבנק בסכום של 50 מיליון ש"ח. ההלוואה ניתנה חלף אשראי לזמן קצר שהועמד לחברה מבנק זה בעבר. ההלוואה אינה צמודה, נושאת ריבית שנתית בשיעור של 4.85% ותעמוד לפרעון לשיעורין עד לשנת 2023 )מח"מ 5.25(. החברה התחייבה לעמוד באמות מידה פיננסיים, כפי שיחושבו בהתאם לדוחותיה הכספיים. נכון למועד הדוחות הכספיים עומדת החברה באמות המידה הפיננסיים. לפרטים נוספים ראה באור 14 ב' לדוחות הכספיים בחלק ג' ודיווח החברה מיום 26 ביוני 2013 )אסמכתא מספר: (. ביום 10 במרס 2010 הנפיקה החברה אגרות חוב לציבור בסכום של 120 מיליון ש"ח ע.נ. )117 מיליון ש"ח לאחר הוצאות הנפקה(, אשר נפרעות בעשרה תשלומים שווים ביום 28 בפברואר בשנים ביום 28 בפברואר 2017 פרעה החברה את התשלום השביעי על חשבון אגרות החוב, בסך 12 מיליון ש"ח. ב 9

67 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון 6. עונתיות הקבוצה עוסקת ביצור ושיווק של מוצרי בירה, משקאות אלכוהוליים מוכנים לשתייה,)RTD( יינות, משקאות חריפים ומשקאות לא אלכוהוליים. בענף המשקאות קיימת עונתיות הנובעת בעיקר מצמצום רכישת משקאות לא אלכוהוליים ומשקאות אלכוהוליים בעונת החורף. העונתיות משפיעה על צריכת מוצרי החברה באופן בו קיימת תנודתיות בהיקף ההכנסות ממכירת מוצרים על פני השנה. עיקר מכירות החברה מתבצעות בעונה החמה, הכוללת את שני הרבעונים אפריל יוני ויולי ספטמבר. היבטי ממשל תאגידי 7. תרומות החברה נוהגת לתרום כספים ומוצרים מתוצרתה לגורמים שונים, בהתאם להחלטות המתקבלות בחברה. בשנת נתרם על ידי החברה סך של כ 6, דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בישיבתו מיום 28 במרס 2012 החליט דירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 92 לחוק החברות, כפי שתוקן במסגרת תיקון 17 לחוק החברות האמור, כי המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון החברה, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 בחוק החברות, יעמוד על שניים וזאת בהתחשב בין השאר בסוג החברה, גודלה היקף פעילותה ומורכבות פעילותה. למועד אישור הדוחות הכספיים מכהנים בדירקטוריון החברה שישה דירקטורים אשר לדעת החברה הנם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית כנדרש, דהיינו ה"ה: ז'ק בר, דוד גרנות, אלינה פרנקל רונן, Roland Jacques Pirmez,Didier Leleu ומשה טאקו. לפרטים נוספים בדבר כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע של הדירקטורים האמורים, שבהסתמך עליהם רואה בהם החבר כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו תקנה 26 לחלק ד' לדוח זה. 9. גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים כהגדרתה בסעיף 219 )ה( לחוק החברות. ב 10

68 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון 10. מבקר פנימי א. פרטי המבקר הפנימי: 1. שם המבקר: דניאל שפירא. 2. תאריך תחילת כהונתו בחברה: 29 בנובמבר למיטב ידיעת החברה, המבקר עומד בכל התנאים שפורטו בהוראות סעיף 146 )ב( לחוק החברות ובהוראות הרלוונטיות בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב למיטב ידיעת החברה, המבקר אינו מחזיק בניירות ערך של החברה. 5. אין למבקר קשרים עסקיים עם החברה או עם גוף קשור אליה. 6. המבקר בחברה מעניק שירותי בקורת פנים לחברה על פי תנאי הסכם ניהול, אינו בעל עניין בחברה ואינו ממלא תפקיד נוסף בחברה. 7. למיטב ידיעת החברה, המבקר אינו משמש בתפקיד מחוץ לתאגיד היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי. ב. ג. ד. ה. ו. ז. דרך המינוי: המבקר מונה לתפקידו באישור דירקטוריון החברה מיום 29 בנובמבר 2012, ולאחר המלצת ועדת הביקורת, וזאת בהתחשב בהשכלתו כרואה חשבון, וניסיונו רב השנים בתחום. זהות הממונה על המבקר הפנימי יו"ר הדירקטוריון. תוכנית העבודה: תוכנית העבודה של המבקר, הוכנה בהתבסס על סקר סיכונים שנערך עבור החברה על ידי יועציה חיצוניים ואושרה על ידי ועדת הבקורת של החברה. התכנית הינה רב שנתית וממנה נגזרת תכנית שנתית. המבקר הפנימי רשאי להעלות בפני יו"ר הדירקטוריון וחברי ועדת הבקורת נושאים נוספים לביקורת. היקף העסקה בהתאם להסכם שירותי ניהול ובהתחשב בתכנית העבודה. עריכת הביקורת: עבודת הביקורת הפנימית, מתבצעת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, על פי חוק הביקורת הפנימית, ופרסומים והנחיות של אגוד המבקרים הפנימיים. גישה למידע: למבקר ניתנת גישה חופשית לכל מערכות המידע, והוא רשאי לדרוש ולקבל כל מסמך הקשור לעבודתו. המבקר ידווח בדוחותיו על המצאת כל המידע והמסמכים הדרושים לו. ב 11

69 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון ח. ט. י. דין וחשבון המבקר הפנימי: דוחות המבקר מוגשים לועדת הבקורת בכתב בהתאם לתכנית עבודת המבקר הפנימי. בשנת, הוגשו שלושה דוחות אשר נידונו בועדת הביקורת בימים 28 במרס, 21 בנובמבר ו 29 בנובמבר. הערכת הדירקטוריון את עבודת המבקר הפנימי: לדעת הדירקטוריון, תכנית הביקורת הפנימית מיישמת ומגשימה את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. תגמול: 1. המבקר הפנימי מתוגמל בהתאם להסכם ניהול, באופן שיהיה סביר ולא צפויה להיות לו השפעה על הפעלת שקול דעתו המקצועי של המבקר. 2. לא ניתנו למבקר הפנימי ניירות ערך של החברה כחלק מתנאי העסקתו. 11. רואה החשבון המבקר של החברה לחברה שני רואי חשבון מבקרים משותפים סומך חייקין רואי חשבון ומועלם גלזר ענבר חוניו ושות'. להלן פרוט שכר הטרחה ששולם לרואי החשבון השעות שהושקעו בעבודתם: שנת סומך חייקין מועלם גלזר ענבר חוניו ושות' שירותי ביקורת שכר טרחה כמות השעות 252 2, ,790 בשנים 2015 ו שירותים אחרים שכר טרחה כמות השעות וכמות שנת 2015 סומך חייקין מועלם גלזר ענבר חוניו ושות' שירותי ביקורת שכר כמות טרחה השעות 230 2, ,820 שירותים אחרים שכר כמות טרחה השעות ב 12

70 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון 12. הליך אישור הדוחות הכספיים הנהלת החברה ערכה והכינה את הדוחות הכספיים, ורואי החשבון המבקרים, ביקרו את הדוחות הכספיים. האורגן בחברה האחראי על אישור הדוחות הכספיים הינו הדירקטוריון, המונה נכון למועד הדיווח 8 חברים: ה"ה ז'ק בר )יו"ר(, רינה בר, אמיר בורנשטיין, Didier,Roland Jacques Pirmez,Leleu משה טאקו, דוד גרנות )דח"צ( ואלינה פרנקלרונן )דח"צ(. ועדת הביקורת של החברה משמשת לענין בחינת הדוחות הכספיים כועדה לבחינת הדוחות הכספיים ומורכבת משלושה חברים: יו"ר דוד גרנות )דירקטור חיצוני(, אלינה פרנקלרונן )דירקטור חיצוני( ומשה טאקו )דירקטור(. הדירקטורים החיצוניים דוד גרנות ואלינה פרנקל רונן נתנו עובר למינויים הצהרה לפי תקנה 3 לתקנות המומחיות לפירוט כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע של חברי הועדה, שבהסתמך עליהם החברה רואה אותם כבעלי היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים. אישור הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן: )1( ישיבה של הועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה; ודיון בסוגיות הדיווח המהותיות, לשם גיבוש המלצותיה לדירקטוריון בעניין הליך אישור הדוחות הכספיים; ו) 2 ( ישיבה של הדירקטוריון לדיון בדוחות הכספיים ואישורם. בישיבת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים מיום 27 במרס 2017 השתתפו, חברי הועדה מר דוד גרנות, גב' אלינה פרנקלרונן ומר משה טאקו. כמו כן, נכחו בישיבת הוועדה יו"ר הדירקטוריון מר ז'ק בר, מבקר הפנים ורואי החשבון המבקרים של החברה, לאחר שנקבע על ידי יו"ר הוועדה כי נוכחותם של בעלי התפקידים דלעיל דרושה לשם הצגת הנושא וקיום הדיון בסוגיות העולות במסגרתו. במסגרת ישיבתה, בחנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בין היתר, את ההערכות והאומדנים שנעשו בקשר עם הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, את שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר, את המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה ואת אפקטיביות הבקרות הפנימיות על הדיווח הכספי ועל הגילוי. כן ניתנה התייחסותם של רואי החשבון המבקרים לנושאים שהוצגו. המלצות הועדה לבחינת הדוחות הכספיים הועברו לחברי הדירקטוריון ביום 27 במרס בישיבת הדירקטוריון מיום 30 במרס 2017, דן הדירקטוריון בהמלצות הועדה ואישר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר. להערכת הדירקטוריון, המלצות הועדה הועברו לחברי הדירקטוריון זמן סביר לפני ישיבת הדירקטוריון האמורה לאור היקף ומורכבות ההמלצות, ובנסיבות העניין. בישיבת הדירקטוריון האמורה השתתפו חברי הדירקטוריון הבאים: ז'ק בר )יו"ר(, אמיר בורנשטיין )סגן יו"ר(, דוד גרנות )דח"צ(, אלינה פרנקלרונן )דח"צ( ומשה טאקו. ב 13

71 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון לאחר אישור הדו"חות הכספיים על ידי חברי הדירקטוריון, הוסמכו ה"ה ז'ק בר המכהן כיו"ר הדירקטוריון ומנהלה הכללי של החברה, אמיר בורנשטיין המכהן כסגן יו"ר החברה ואייל טרגרמן סמנכ"ל הכספים, לחתום על הדו"חות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר. 13. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן המוזכרים בדוחות הכספיים לפרטים ראו ביאור 31 בחלק ג' לדוח זה. 14. גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב להלן פרטים אודות סדרות החוב שהנפיקה החברה: סדרה: מועד הנפקה: שווי נקוב במועד ההנפקה: שווי נקוב למועד הדוח: סכום הריבית שנצברה: סדרה מהותית: שווי כפי שנכלל בדוחות הכספיים: שווי בורסאי: סוג הריבית: בסיס הצמדה: שיעור הריבית השנתית: מועדי תשלום קרן: מועדי תשלום ריבית: נאמן: דירוג: פדיון מוקדם: סדרה א' 10 במרס ,000,000 ש"ח 48,000,000 ש"ח 888 כן 48,479 51,998 ריבית קבועה אין 5.55%, ראה להלן 28 בפברואר 10( תשלומים( 28 בפברואר ו 31 באוגוסט בכל אחת מהשנים הרמטיק נאמנות )1975( בע"מ אצל דן אבנון ו/או מרב עופר אורן הירקון 113, תל אביב A1 על ידי מידרוג בע"מ ראה דיווח החברה מיום 23 בדצמבר 2015 אסמכתא: אין סדרה ב' 22 בספטמבר ,902,000 ש"ח 89,522,000 ש"ח כן 88,790 92,315 ריבית קבועה אין 3.20%, ראה להלן 31 בדצמבר 10( תשלומים( 30 ביוני ו 31 בדצמבר בכל אחת מהשנים משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ אצל עו"ד רו"ח רמי קצב דרך מנחם בגין 48, תל אביב A1 על ידי מידרוג בע"מ ראה דיווח החברה מיום 23 בדצמבר 2015 אסמכתא: ראה להלן ב 14

72 טמפו משקאות בע"מ דוח תקופתי לשנת חלק ב' דוח הדירקטוריון פרטים נוספים אודות סדרות אגרות החוב: סדרה א' אם יעודכן הדירוג, כך שהדירוג החדש שיקבע יהיה נמוך מ A, יוגדל שיעור הריבית השנתית המשולמת בגין התקופה החל מיום הורדת הדירוג בחצי אחוז מעל שיעור הריבית כאמור לעיל. באם לאחר מכן, יועלה שיעור הדירוג ל A או שיעור גבוה ממנו, יופחת שיעור הריבית השנתית, בגין התקופה המשולמת החל מיום עליית הדירוג בחצי אחוז לשיעור הרבית המקורית. עד למועד אישור הדוחות הכספיים עמדה החברה בכל תנאי שטר הנאמנות, ולא התקיימו כל תנאים המקיימים עילה לפרעונן המיידי של אגרת החוב. סדרה ב' לפרטים אודות מגבלה על חלוקת דיבידנדים, מנגנון התאמה בריבית וזכות להעמדה לפרעון מיידי, ראה באור 15 לדוחות הכספיים. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם בכל עת, בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות. הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: )1( שווי שוק של יתרת אגרות החוב )סדרה ב'( שבמחזור, אשר ייקבע עלפי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב )סדרה ב'( בשלושים ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; )2( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב )סדרה ב'( העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; או )3( יתרת תזרים המזומנים של איגרות החוב )סדרה ב'( העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת אגרות החוב הממשלתיות )שאינן צמודות(, בתוספת ריבית בשיעור של 1.3% בחישוב שנתי. היוון איגרות החוב )סדרה ב'( העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל במועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב. עד למועד אישור הדוחות הכספיים עמדה החברה בכל תנאי שטר הנאמנות, ולא התקיימו כל תנאים המקיימים עילה לתוספת בריבית או לפרעונן המיידי של אגרת החוב. בשמנו ובשם חברנו במועצת המנהלים, הרינו להביע תודתנו לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם לקידום החברה והתפתחותה. ז'ק בר יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל אמיר בורנשטיין סגן יו"ר הדירקטוריון תאריך: 30 במרס ב 15

73 חלק ג' דוחות כספיים

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח")

מעיינות עדן בעמ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה (הדוח) מעיינות עדן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 חלק א' תיאור עסקי הקבוצה ("הדוח") תוכן עניינים טעון עדכון פרק 1: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה...4 פעילות הקבוצה ותיאור התפתחות עסקיה...4 תחומי פעילות...9 השקעות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2013

שטראוס גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2013 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2013 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גליה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5F6F6E9ED20ECE3E5E7E5FA >

<4D F736F F D20E7E5F6F6E9ED20ECE3E5E7E5FA > שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2012 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גדי

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

שטראוס גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 דירקטוריון מנכ"ל עופרה שטראוס, יו"ר עדי שטראוס ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ פרופ' אריה עובדיה מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גליה

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

קטלוג פסח 2016

קטלוג פסח 2016 קטלוג פסח 2016 חברת שקד חברת שקד הינה חברה משפחתית אשר עוסקת שנים רבות בייבוא, שיווק והפצת יינות מאזורים שונים בארץ ובעולם. בשנים האחרונות התרחב סל המוצרים עם מותגי אלכוהול איכותיים מרחבי העולם. פעילותה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ֳ§ֳ¥ֳ¶ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ£ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷

ֳ§ֳ¥ֳ¶ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ£ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷ - ֳ¡ֳ²ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ÷ שטראוס גרופ בע"מ דוח תקופתי לשנת 2009 דירקטוריון מנכ"ל עפרה שטראוס, יו"ר ד"ר מיכאל אנגל רונית חיימוביץ רן מדין דוד מושביץ ד"ר אריה עובדיה מיכאל שטראוס מאיר שני פרופ' דפנה שוורץ דליה לב עקיבא מוזס גדי לסין

קרא עוד

Microsoft Word - כספי 2011.doc

Microsoft Word - כספי 2011.doc גרנית הכרמל השקעות בע "ממ 2011 דוח תקופתי לשנת ת ו כ ן הע נ י נ י ם פרק א' תיאור עסקי התאגיד פרק ב' דוח הדירקטוריון על ענייני התאגיד פרק ג' דוחות כספייםמאוחדים מידע כספי נפרד של החברה פרק ד' פרטים נוספים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "להעיר את הדוב" ניהול מותג בעידן החדש מעשה ברב... 2 מגמת הסטגנציה /ירידה קלה בשוק נמשכת 2016 מכר כלל המגזרים, ינואר-מאי 2016 בהשוואה לינואר-מאי 2015 שינוי מדד מחירים -1.5% 252- מיליון שינוי מכר כספי שינוי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Successful Marketing Strategies

Successful Marketing Strategies קורס עקרונות השיווק דר' קובי מורבינסקי המחרה Pricing 1 מטרות השיעור הבנה מהו מחיר, מה הוא מייצג,והבנת תהליך התמחור אסטרטגיות תמחור עיקריות למוצרים קיימים וחדשים גורמים פנימיים וחיצוניים נוספים המשפיעים

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Microsoft Word - ברנע-06-סופי.doc

Microsoft Word - ברנע-06-סופי.doc דוח תקופתי לשנת 2006 דוח תקופתי לשנת 2006 הפרקים: א ב ג תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד דוחות כספיים ד פרטים נוספים על התאגיד דוח תקופתי לשנת 2006 תוכן העניינים ע מ ו ד פרק א': תיאור

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד