גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 2012 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ו"

תמליל

1 גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"ב 0 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאות באווירודינמיקה ומנועי מטוס ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה' )להנדסאי מכונות( הוראות לנבחן א. משך הבחינה: ארבע שעות. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה שלושה פרקים: ב. אווירודינמיקה פרק ראשון: מנועי מטוסים והנעה רקטית פרק שני: חומרים תעופתיים ותחזוקת מטוסים פרק שלישי: עליך לענות על חמש שאלות, לפי בחירתך. לכל שאלה 0 נקודות; סה"כ 00 נקודות. ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון וכל חומר עזר כתוב בכתב יד או מודפס על נייר. ד. הוראות מיוחדות:. בטרם תתחיל לענות על השאלות, קרא בעיון את כל השאלון וודא שההנחיות בדף השער מובנות לך היטב.. ענה על השאלות על פי הסדר הנראה לך. 3. ענה על מספר השאלות הנדרש בשאלון. המעריך יקרא ויעריך את מספר התשובות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבתן במחברתך, ולא יתייחס לתשובות הנוספות. 4. בכל שאלה ניתנו הנתונים לפתרונה. אם לדעתך חסר נתון, השלם אותו על פי שיקול דעתך ופתור בעזרתו את השאלה. רשום את הנתון שבחרת בתשובה. 5. בתשובה לשאלה חישובית, עליך להציג את שלבי הפתרון באופן מפורט ולהסבירם בקצרה. קבלת מ רב הנקודות מותנית במילוי דרישה זו. בשאלון זה 3 עמודים ו 7 עמודי נספחים. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות הן לנבחנות והן לנבחנים. בהצלחה!

2 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל השאלות ענה על חמש מבין השאלות 8 )לכל שאלה 0 נקודות(. פרק ראשון: אווירודינמיקה שאלה משקלו של מטוס מטען, כולל מכלי דלק מלאים, הוא. W = 3,488 kn באיור א' לשאלה זו מתוארת מעטפת הטיסה של המטוס. הנקודות A ו B מצוינות על מעטפת הטיסה כמתואר באיור. גובה, [m] 4,000 3,500,000 0,000 8,000 6,500 A B 4,000, מספר מאך, M איור א' לשאלה המשך בעמוד 3

3 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל באיור ב' לשאלה זו מתואר מקדם העילוי של המטוס כפונקציה של מספר מאך של הטיסה, בטיסה ישרה ואופקית בגובה. 6,500 m מקדם העילוי, C L מספר מאך, M איור ב' לשאלה המשך בעמוד 4

4 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל באיור ג' לשאלה זו מתוארת פולרת הגרר של המטוס. מקדם הגרר, C D איור ג' לשאלה מקדם העילוי, C L א.. ציין מהם הגורמים הקובעים את תקרת הטיסה של מטוס.. הסתמך על הגרפים שבאיורים א', ב' ו ג', ומצא את תקרת הטיסה של המטוס. ב. הסתמך על הגרפים שבאיורים א' ג' ומצא את ערכו של מספר המאך של הטיסה בנקודה A ובנקודה. B הסתמך על הגרפים שבאיורים א' ג', ומצא את מקדם העילוי של המטוס בנקודה A. ג. ובנקודה. B. הסבר מדוע מקדם העילוי בנקודה A שונה ממקדם העילוי בנקודה. B ד.. חשב את דחף המטוס בנקודה A ובנקודה. B. הסבר מדוע הדחף שהתקבל בנקודה A שונה מהדחף שהתקבל בנקודה. B ה. רשום את הנוסחה המתארת את פולרת הגרר של המטוס. ו. חשב את הדחף המזערי )המינימלי( של המנועים, הדרוש לטיסה ישרה ואופקית במשקל הנתון. המשך בעמוד 5

5 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל שאלה מטוס בוכנה בעל כנף קבועה מבצע לולאה אנכית ברדיוס קבוע של. 8 m המטוס טס במהירות קבועה של 75 m בכל נקודה בלולאה. sec הנח תנאי אטמוספרה סטנדרטית בגובה פני הים. m. g = 0 תאוצת הכובד היא sec א. מהי ספרת העומס בטיסה אופקית וישרה במהירות קבועה? ב. חשב את ספרת העומס המתקבלת מהכוח הצנטריפוגלי כתוצאה מהתנועה המעגלית של המטוס. ג. חשב את ספרת העומס הכוללת בתחתית הלולאה. ד. חשב את ספרת העומס הכוללת בנקודה הגבוהה ביותר של הלולאה. ה. חשב את ספרת העומס באמצע הלולאה, בין הנקודה הנמוכה ביותר לבין הנקודה הגבוהה ביותר של הלולאה. המשך בעמוד 6

6 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל שאלה 3 באיור א' לשאלה זו נתונים שני גרפים. גרף : I מתאר את השתנות מקדם העילוי,, C L של פרופיל כנף כפונקציה של מספר המאך של הטיסה. גרף : II מתאר את השתנות מקדם הגרר,, C D של פרופיל כנף כפונקציה של מספר המאך של הטיסה. זווית ההתקפה של הכנף קבועה. א. הסבר מדוע מקדם העילוי,, C L המתואר בגרף I ק ט ן בין הנקודות A ו B ומדוע הוא ג ד ל בין הנקודות B ו C. ב.. הסבר מדוע מקדם הגרר,, C D המתואר בגרף II ג ד ל בתחום העבר קולי.. כיצד נקראת התוספת למקדם הגרר בתחום העבר קולי? מקדם העילוי, C L A B C מספר מאך, M גרף I איור א' לשאלה 3 המשך בעמוד 7

7 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל מקדם הגרר, C D תחום על קולי תחום עבר קולי תחום תת קולי מספר מאך, M גרף : II מקדם העילוי C D כתלות במספר מאך, M איור א' לשאלה 3 )המשך( ג. באיור ב' לשאלה זו מתוארים שני פרופילי כנף: פרופיל I ופרופיל. II פרופיל II פרופיל I איור ב' לשאלה 3 איזה פרופיל, מבין שני הפרופילים, מתאים למטוס על קולי? נמק את תשובתך. ד. במהלך תכנונו של מטוס קרב חדש בעל כנף דלתא, הוחלט להתקין לפני הכנף קנארד מתכוונן שישמש כהגה גובה, ולא להתקין הגה גובה ומייצב גובה בזנב. כיצד תשפיע החלטה זו על מיקום הנקודה הנייטרלית של המטוס, ועל מיקום מרכז הכובד שלו? המשך בעמוד 8

8 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל שאלה 4 באיור לשאלה זו נתון מבט על של מטוס. 5% mac כנף 5% mac זנב m b ht 0.6 m m 0% mac 6 m +% mac כיוון טיסה איור לשאלה 4 המשך בעמוד 9

9 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל נתונים: C כנף L α = 0. מקדם העילוי של כנף המטוס: deg C זנב L α = 0. מקדם העילוי של זנב המטוס: deg א. חשב את מוטת הזנב האופקי,, b ht הדרושה כדי שנפח הזנב האופקי יהיה. 0.8 ב. קבע באמצעות חישוב את מיקום הנקודה הנייטרלית והבע אותו ביחידות של אחוזי מיתר אווירודינמי ממוצע של הכנף. הזנח את תרומת הגוף ואת השפעת הכנף על הזנב. ג. קבע באמצעות חישוב היכן יש למקם את מרכז הכובד של המטוס ביחידות של אחוזי מיתר אווירודינמי ממוצע של הכנף, כדי שתתקבל יציבות סטטית של. 5% ד. סרטט גרף איכותי של מקדם המומנט של המטוס כפונקציה של זווית ההתקפה. המשך בעמוד 0

10 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל פרק שני: מנועי מטוסים והנעה רקטית שאלה 5 מנוע טורבו סילון חד צירי נבדק בגובה פני הים במצב סטטי ובתנאי אטמוספרה סטנדרטית. באיור לשאלה זו נתון קטע של אופיין המדחס המתאר מהירות סיבוב מתוקנת וקבועה שלו. על הקטע מצוינת נקודת הפעולה של המדחס. P03 P0 יחס לחצי המדחס, נקודת הפעולה N N θ θ ( ) = DESIGN ספיקה מתוקנת ma θ δ kg s המשך בעמוד איור לשאלה 5 נתונים: T 04 =,360 K טמפרטורת העצירה בכניסה לטורבינה: = 0.86 c η הנצילות האדיאבטית של המדחס: = 0.88 t η הנצילות האדיאבטית של הטורבינה: = 0.99 b η נצילות השריפה: J c, 005 kg K קיבול החום הסגולי של הגזים בלחץ קבוע: =.4 היחס בין קיבולי החום הסגולי: q R J חום השריפה של הדלק: = kg fuel

11 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל הנחות: תכונות הגז קבועות. הפסדי הלחץ בכונס ובנחיר זניחים. השאלות שלהלן מתייחסות לנקודת הפעולה של המדחס המסומנת באיור. א. חשב את טמפרטורת העצירה ביציאה מן המדחס,. T 03 ב. חשב את ההספק הדרוש להנעת המדחס,. P C ג. חשב את ספיקת הדלק,. m f ד. מתאימים את תנאי הבדיקה לגובה,, H = 4 km שבו הטמפרטורה היא, T a = 6.5 K והלחץ הוא. a = bar חשב את ספיקת הדלק החדשה,, m f באותה נקודת פעולה של המדחס המסומנת באיור. המשך בעמוד

12 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל שאלה 6 מנוע רקטי הודף מוצק פועל בגובה אשר לחץ הסביבה בו הוא, a = 0.5 atm כאשר הלחץ השורר בתא השריפה הוא. c = 68 atm נחיר המנוע מתואם ללחץ הסביבה, כלומר. e = a התקיפה הסגולית של המנוע בתנאים אלה היא. I s = 65 s נתונים נוספים: mm. r. c sec = קצב בעירת ההודף: כאשר, mm r sec קצב הבעירה: [atm] c לחץ הבעירה: שטח הבעירה של ההודף הוא קבוע: A b = 0.46 m kg ρ = m צפיפות ההודף:, תכונות תוצרי הבעירה של החומר ההודף: המשקל המולקולרי: = 6 M יחס קיבולי החום הסגוליים: =. חשב את הגדלים שלהלן: קצב הבעירה של ההודף המוצק,. r. הספיקה המסית של תוצרי הבעירה של החומר ההודף,. m. דחף המנוע,. F.3 0 מקדם הדחף,. c F.4 קוטר צוואר הנחיר,. d t.5 קוטר חתך היציאה מהנחיר,. d e 6. המהירות האופיינית של החומר ההודף, c. 7. הטמפרטורה בתא השריפה,. T c.8 המשך בעמוד 3

13 אווירודינמיקה ומנועי מטוס ה', אביב תשע"ב, סמל פרק שלישי: חומרים תעופתיים ותחזוקת מטוסים שאלה 7 תאר את המבנה של חומר מרוכב.. א. ציין ארבע סיבות לשימוש בחומרים מרוכבים בתעשיית המטוסים.. ציין ארבע תכונות של חומרים מרוכבים המכילים סיבי פחמן. ב. ציין חמש תכונות של סיבי זכוכית. ג. ציין חמש תכונות של חומרים קרמיים. ד. שאלה 8 א. הסבר מהו "פלסטיק" וציין שלוש תכונות אופייניות לפלסטיק. ב. באיורים א' וב' לשאלה זו מתוארים באופן סכמתי שני מבנים אופייניים של פלסטיק. איור א' לשאלה 8 איור ב' לשאלה 8. איזה מבנה אופייני של פלסטיק מתואר בכל אחד מן האיורים?. הסבר מהו ההבדל העיקרי בין שני המבנים. ג. במבנה של דוד שמש משתמשים בשכבת פוליאוריתן יצוקה. קבע לאיזו קבוצת חומרים שייך פוליאוריתן ומהי מטרת השימוש בחומר זה במערכות חימום. בהצלחה! זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל. אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

14 נספח א': נוסחאות באווירודינמיקה ומנועי מטוס )6 עמודים( לשאלונים 7093, 70933, אביב תשע"ב לנוחותך, תמצא בנספח זה חלק מהנוסחאות הדרושות לפתרון השאלות. תרמודינמיקה הגדרת משתנים לחץ הגז P נפח הגז V מסת הגז m המסה המולקולרית של הגז M קבועים ויחסי המרה בין יחידות I HP = 736 Watt lb = kg l bar = 0 5 N/m = 0 5 Pa l BTU = 5 cal l cal = 4.87 J T [K] = T [ C] + 73 קבוע הגזים האוניברסלי J R0 = kmol K J c = kg K J cv = kg K kg M = kmol J R = 87 kg K ΔT שינוי הטמפרטורה c v חום סגולי בנפח קבוע Q סך כול החום המסופק למערכת סך כול העבודה המופקת W מהמערכת q in החום המושקע, ליחידת מסה q out החום הנפלט, ליחידת מסה ρ = m V צפיפות או מסה סגולית קבועי האוויר R קבוע הגז = R M המשך בעמוד

15 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב - - משוואת המצב של הגזים האידאליים PV = mrt או P = ρrt שינוי האנרגיה הפנימית בגז אידאלי ΔU = m c v ΔT חום סגולי בלחץ קבוע c = c v + R = c cv היחס בין ערכי החום הסגולי PV n = const בתהליך פוליטרופי = 0 n בתהליך איזובארי = n בתהליך איזותרמי n = בתהליך אדיאבטי ± = n בתהליך איזוכורי עבודה המופקת ממערכת העוברת ממצב למצב P V P V n n W = P V ln V n = V ΔU = Q W החוק הראשון של התרמודינמיקה במערכת w = q in q out עבודה המופקת במחזור, ליחידת מסה η = w q in נצילות מחזור אווירודינמיקה ומנועי מטוס שטח חתך A שטח חתך של נחיר חנוק *A מהירות זרימה v מהירות מושרית v i שטח הד סקה של הרוטור במסוק A עילוי )דחף( הרוטור T המשך בעמוד 3 c mac מיתר אווירודינמי ממוצע

16 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב c r מיתר שורש הכנף c t מיתר קצה הכנף P לחץ סטטי P 0 לחץ עצירה Ø זווית הנטייה זווית המסלול b מוטת הכנף e מקדם יעילות הכנף c מיתר כנף ממוצע U a מהירות האוויר בכניסה למנוע U e מהירות גזי הפליטה ביציאה מהמנוע α זווית התקפה α OL זווית התקפה שאין בה עילוי שיפוע קו העילוי של פרופיל כנף )כנף אינסופית( C lα שיפוע קו העילוי של כנף סופית C Lα שטח כנף S S th שטח זנב אופקי S tv שטח זנב אנכי V th נפח זנב אופקי V tv נפח זנב אנכי V v מהירות אנכית η נצילות מדחף מהירות ניתוק מהקרקע V LO תאוצת הכובד g F כוח דחף W משקל μ מקדם חיכוך של המטוס D גרר l דרך l t אורך זרוע הזנב n ספרת עומס המשך בעמוד 4

17 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב Ek = mv אנרגיה קינטית אנרגיה פוטנציאלית כובדית E = mgh עבודה Work = F l חוק הרציפות ρav = const חוק ברנולי לזרימה אופקית const. P + ρ v = a = R T מהירות הקול מספר מאך M = v a שטח הכנף S = bc AR b = S מנת הממדים C Lα = C α + C α / π AR ( ), עבור > 3 )AR rad שיפוע קו העילוי לכנף סופית )ביחידות מקדם העילוי ) 0L C L = C Lα (α α L = ρ v SC L כוח העילוי K = π AR e קבוע הגרר המושרה CD = CD + KCL מקדם הגרר עבור כנף סופית 0 V th = S th S t נפח הזנב האופקי c mac StV t VtV נפח הזנב האנכי = S b Ω = g v המשך בעמוד 5 שיעור פנייה בטיסה אופקית n T n = = max ספרת עומס בפנייה אופקית cos Ø W C CD L

18 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב V V R = = g tg Ø g n W Rmin = ρgs C L n W V = ρ S C L max רדיוס פנייה אופקית רדיוס מינימלי בפנייה אופקית מהירות פנייה D = ρ v SC D כוח הגרר L ε = = D CL CD * ε max = C * CL D היעילות האווירודינמית היעילות האווירודינמית המרבית * CL = CD / K מקדם העילוי כאשר היעילות מרבית 0 * CD = CD מקדם הגרר כאשר היעילות מרבית 0 T sin max ( max ) = W CL C D max CL זווית נסיקה מרבית מקדם עילוי כאשר ההספק הנדרש לטיסה CD = 3 0 הוא מינימלי )מנוע בוכנה( K W V = ρ S CL + CD VLO X = F D g µ W W c c cmac cr c r t = + t 3 cr + ct F v Power = η מהירות גלישה אורך ריצת קרקע בהמראה מיתר אווירודינמי ממוצע לכנף טרפזית הספק נדרש מהמנוע המשך בעמוד 6

19 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב Ptotal = Plevel flight + הספק נדרש לטיסה ישרה ואופקית הספק נדרש לטיסה W VZ η הספק נדרש לטיפוס V crit = T d מהירות קריטית בדחף אסימטרי ρ S v.t. C Lmax v.t. v.t. T דחף המנוע d מרחק ציר הדחף ממרכז הכובד v.t. l המרחק בין הכוח השקול של העילוי על הזנב האנכי לבין מרכז הכובד v.t. S שטח הזנב האנכי Lmaxv.t. C מקדם העילוי המרבי של הזנב האנכי )בהטיית הגה( המהירות המינימלית שבה ניתן לאזן את הכוחות הרוחביים בכלי טיס כאשר V crit הדחף אינו סימטרי נוסחאות כנף סובבת )מסוקים( ρ צפיפות האוויר m = ρav ספיקת המסה d T עומס הד סקה = A T Vi = ρ A מהירות מושרית בריחוף i T r = m V הדחף הנדרש מהרוטור בריחוף P n = T r V i ההספק הנדרש מהרוטור בריחוף Power = m g V v הספק בגלישה )באוטורוטציה( V Vc = c Vi מהירות נסיקה מנורמלת המשך בעמוד 7

20 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב σ = + + Vc V c ( ) T Vc + σ Vi P = η היחס בין המהירות המושרית בנסיקה ובין המהירות המושרית בריחוף הספק נדרש מהמנוע בנסיקה a T.O. = T D η( W L) m VT. O. ST. O. = at. O. תאוצה ממוצעת בהמראה אורך המסלול של ריצת המראה המראה T.O. a תאוצה ממוצעת בהמראה T.O. S אורך ריצת ההמראה מקדם חיכוך בין גלגלי המטוס ובין המסלול η מהירות הניתוק מן הקרקע T.O. V דחף T כוח גרר D כוח עילוי L משקל W מסה m מנועי סילון טמפרטורת העצירה )הטמפרטורה הטוטלית( T 0 טמפרטורה סטטית T טמפרטורת הסביבה T a טמפרטורת העצירה )הטוטלית( של הזרימה החופשית T 0a לחץ סטטי בחתך היציאה מנחיר הפליטה P e לחץ הסביבה P a המשך בעמוד 8

21 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב P 0a לחץ העצירה )הטוטלי( של הזרימה החופשית C קיבול חום בלחץ קבוע c יחס קיבולי החום הסגוליים במדחס t יחס קיבולי החום הסגוליים בטורבינה f יחס קיבולי החום הסגוליים במניפה n יחס קיבולי החום הסגוליים בנחיר d יחס קיבולי החום הסגוליים בכונס ספיקת אוויר m a ספיקת האוויר דרך המדחס m c ספיקת הגז דרך הטורבינה m t A e שטח היציאה של נחיר הפליטה U מהירות M מספר מאך של הטיסה η m נצילות מכנית דלק f יחס אוויר q R חום הבעירה ליחידת מסה של הדלק P x ההספק לצרכנים T0 T U = + = + M C T P0 = + M P 0 = T T זרימה איזנטרופית המשך בעמוד 9

22 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב m = ρ U A m A = P 0 M RT M ( ) ספיקה מסית דרך חתך A T 0 T = + P 0 P = + m A * = P 0 RT 0 + ( ) + כאשר = M )מספר מאך( F G = m a ( + f) דחף גולמי Thrust) U e + ( P e P a ) A e (Gross גרר מגח Drag) F R = m a U a (Ram F N = F G F R = m a + f f = m f m a ( ) U e U a + ( P e P a ) A e דחף נטו Thrust) (Net דלק יחס אוויר TSFC = m f F N P δ t = t [ ] θ t = T t K 88.5 m a θ t δ t [ Pa] תצרוכת דלק סגולית ספיקת אוויר מתוקנת דרך המנוע η = המשך בעמוד 0 F N U a m a + m f ( ) U e נצילות הנעה m a U a

23 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב η F N U a m a U e Ua ( ) כאשר m f << m a U a U η e U + a Ue Ue U f a ( + ) η th f qr וכאשר גם P e = P a נצילות תרמית U η e Ua th f qr כאשר >>f η 0 = η η th = F N U a m f q R Ua U η0 η e th U + a Ue נצילות כללית כאשר f<< וכן P e = P a m f סביבה a צוואר הנחיר 8 יציאה e המשך בעמוד

24 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב - - T0a = T a + M ; =. 4 טמפרטורת עצירה )טוטלית( של הזרימה החופשית P0a = P a + M ; =. 4 לחץ עצירה )טוטלי( של הזרימה החופשית RR ηc = P P a = 0 0 T0 P03 P 0 T03 T0 יחס מגח Recovery) (Ram נצילות המדחס ηc = c P03 c ln P 0 T03 ln T 0 T03 03 T0 = c P c ηc P0 נצילות פוליטרופית של המדחס ηt = T04 T05 t P t T P 04 נצילות הטורבינה ηt = T04 ln T 05 t P04 t ln P 05 נצילות פוליטרופית של הטורבינה המשך בעמוד

25 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב - - f = T04 T03 ηb qr T04 Cb T03 T03 דלק בתא השריפה יחס אוויר מאזן הספק בין הטורבינה והמדחס כאשר P x מבטא את ההספק לצרכנים η m m t C t ( T 04 T 05 ) = P x + η c m c C C ( T 03 T 0 ) Ue C T07 T7 = מהירות יציאה מהנחיר ) ( מהירות יציאה מנחיר מתכנס חנוק Ue = RT7 מאמץ צנטריפוגלי מרבי בשורש הלהב ( ) U σ = ρ t ξ hub ti U t מהירות קצה הלהב טבור ζ יחס רדיוסים קצה ρ צפיפות חומר הלהב המשך בעמוד 3

26 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב במנוע טורבו מניפה בעל נחירים נפרדים נחיר מניפה 0 5 נחיר זרימה חמה תא שריפה מניפה טורבינת לחץ נמוך טורבינת לחץ גבוה מדחס לחץ גבוה U e = m ah ( + f) U eh + m ac U ec m ah + f ( ) + m ac מהירות יציאה ממוצעת מהנחיר H זרימה חמה, C זרימה קרה η 0 = + m ac m ah r f = P 0.5 P 0 ( U e U a ) U a f q R f T0 5 T0. = + rf nf f f f f a U8 = f R T0 5 η. f 08 נצילות כללית יחס לחצי העצירה במניפה טמפרטורת העצירה אחרי המניפה מהירות הזרימה ביציאה מנחיר המניפה המשך בעמוד 4

27 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב ( + f) C PT (T 04 T 05 ) = C PC (T 03 T 0 ) + BPR C f (T 0.5 T 0 ) מאזן הספקים בין הטורבינה, המדחס והמניפה BPR m ac = m ah U = n RT 9 05 n 9 05 n n BPR יחס עקיפה מהירות הזרימה החמה ביציאה מהנחיר הנעה רקטית ספיקת ההודף m 9.8 m s תאוצת הכובד על פני כדור הארץ g o מהירות גזי הפליטה ביציאה מהנחיר u e הלחץ הסטטי בחתך היציאה מהנחיר e לחץ הסביבה a הלחץ בתא השריפה c שטח החתך ביציאה מהנחיר A e שטח החתך בצוואר הנחיר A t קבוע הגזים האוניברסלי R 0 משקל מולקולרי ממוצע של גזי הבעירה M קצב הבעירה של ההודף r קבוע קצב הבעירה של ההודף a חזקת קצב הבעירה של ההודף n שטח הבעירה של ההודף A b צפיפות ההודף r e טמפרטורת תא השרפה T c המשך בעמוד 5

28 6 דומעב ךשמה - 5 -,סוטמ יעונמו הקימנידוריוואל 'א חפסנ ב"עשת ביבא,7093,70933 למס I F m g s o = תילוגס הפיקת TSFC = m F תילוגס קלד תכורצת F m u A e e a e = + ( ) עונמה ףחד u F m I g u A m eq s o e e a e = = = + תיטנלוויווקא תוריהמ u R M T e c e c = 0 הטילפה תוריהמ Γ = + + עובק c = F A F c t e c e a = + Γ A A c e t ףחדה םדקמ c F e c 0 = Γ םאותמ ריחנל ףחדה םדקמ

29 נספח א' לאווירודינמיקה ומנועי מטוס, סמל 7093, 70933, אביב תשע"ב Ae At Γ = e 0 cf c יחס שטחי חתך c At c* = m מהירות אופיינית של ההודף c* = R 0 M T c Γ n r = a c קצב בעירה של הודף מוצק m = ρ A r = ρ A a ספיקת תוצרי שריפת ההודף b b c n c a A b n c = * ρ At לחץ תא השריפה בהצלחה!

30 נספח ב': טבלת אטמוספרה סטנדרטית לשאלון 7093, 70933, אביב תשע"ב מהירות הקול a m sec לחץ האוויר P = [ Pa] צמיגות צפיפות האוויר האוויר ρ µ kg kg m sec טמפרטורת האוויר T [ C] גובה מעל פני הים h [km] N m m

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעא, 2011 סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"א, 2011 סמל השאלון: 853101 נספחים: א. נוסחאון למערכות תעופה ב. טבלת אטמוספרה סטנדרטית א. משך הבחינה: שעתיים וחצי. מערכות

קרא עוד

book.indb

book.indb גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תש"ע, 2010 מועד הבחינה: משרד החינוך 710003 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. מפה פסיכרומטרית ב. נוסחאות בתרמודינמיקה ג. הדיאגרמה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין

שיעור ראשון כיצד המטוס טס כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין כיצד המטוס טס? כיצד זה יתכן, שמטוס, גוף הכבד מהאוויר, יכול להתרומם מהקרקע, לרחף, ולטוס למרות כוח-המשיכה, שמופעל עליו? לא אין זה קסם, מאחורי "פלא זה" עומד הסבר מדעי, והנה הוא לפניך: הדינמיקה של טיסת המטוס.

קרא עוד

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc

Microsoft Word - InternalCombustionEngine1.doc מנוע בעירה פנימית מונחים בסיסים גלאוב גיל / גיא ניר א) החוק הראשון והשני של התרמודינמיקה : ( החוק הראשון של התרמודינמיקה : החוק מקשר בין שלושה מושגים: אנרגיה כוללת (E), עבודה (W) וחום (Q). חוק זה דומה

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

חלק א' – הקדמה

חלק א' – הקדמה ספרות עזר: סירס-זימנסקי/פיסיקה תיכונית, קול וחום, פרקים ו- ; 3 חשמל ומגנטיות א', 5.8 Resnick & Halliday /Physics, part I,.4 Sears & Zemansky /Univesity Physics, 15.1, 16.6, 17.10, 8.8-8.9.1..3 מבוא מצבי

קרא עוד

Book.indb

Book.indb בגרות לבתי ספר על יסודיים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשס"ה, 2005 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 845202 סמל השאלון: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות

קרא עוד

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשס"ה

אלקטרוניקה ומשבים ה-תשסה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ה, 5 מועד הבחינה: משרד החינוך 755 סמל השאלון: נוסחאון בתורת הרשת א. נספחים: לכיתה י"ד נוסחאון באלקטרוניקה ספרתית ב. לכיתה י"ד אלקטרוניקה

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו

. m most לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg]; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשו . m mot לכל אורך השאלה, במקרה של כוח חיכוך: = 0.01 [kg; μ א. נתון: = 0.1 k f k = μ k N = μ k mg a = μ k g תור ראשון: לאחר שג'וני גלגל את הגולה הראשונה שלו ל (3 (,2, צ'אק מכוון לעברה ופוגע. חישוב המרחק

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה 2 ההנחיות בש גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשע"א, מועד הבחינה: משרד החינוך 793 סמל השאלון: נספחים: א. נספח לשאלה ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ

. [1,3] ו = 0 f(3) f(1) = עמוד 1 מתוך 6 דר' ז. אולחא מס' הקורס 9711 חדו''א הנ מכונות 1 f ( x) = ( x 1)( x 2)( x 3) c= f c = c (1,3), c תשובות I 1) פונ . [,] ו 0 f() f() עמוד מתוך 6 ז. אולחא מס' הקורס 97 חדו''א הנ מכונות f ( ) ( )( )( ) f (,), תשובות I ) פונ' לכן קיים פתרון רציפה וגזירה בקטע כך ש 0 ) (? f ( ) +, ± ± 0.58 (, ),.58,.4 יש n פעמים להשתמש

קרא עוד

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע

הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: 1( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: 2( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפוע הקדמה, חוק ראשון ושלישי שאלות: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על גוף במקרה הבא: ( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגוף במקרה הבא: 3( חשב את שקול הכוחות הפועל על הגף במקרה הבא: באיור הבא נתונים הכוחות מצא את גודלו

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \362\341\345\343\344 \345\347\345\355.ppt) עבודה וחום כימיה פיסיקלית - 6967 שעור מס' 4 עבודה וחום (Atkns 7-54 (קריאה מלווה מומלצת : ע"י ע.עבודה חום ע"י ע 2.אינטראקציות 4 דני פורת ד"ר el: 02-6586948 e-mal: orath@chem.ch.huj.ac.l Oce: Los Angeles

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y

! 1! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) xyy = 1 x y xy 2 = 2xy 2 מצא את הפתרו' הכללי: x y y = 3 א) y ג) ב) ד) y tan x = y (1 ( x+ y !! משוואות מסדר ראשו! (הפרדת משתני*, הומוגנית, לינארית) tan ( a a z 0 a z s ds dt (רמז: cos d d ז) d ( ) d ( ) ח) ) מצא את הפתרונות המקיימי :. () 0 ( ). (). () 0 d ( ) d ( ) π. sin ln ) tan cos d cos d

קרא עוד

דברי פתיחה

דברי פתיחה מדינת ישראל משרד התשתיות הלאומיות מדריך למשקיע במפעל קוגנרציה נערך בנובמבר 1993 ע"י: אנוש - מערכות פרויקטים וניהול זיאד נאסר - מהנדס יועץ יאני - הנדסת חשמל אדי בית הזבדי - עריכה חדשה (ממוחשבת מאי 1998,

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

Book.indb

Book.indb גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ו, 006 מועד הבחינה: משרד החינוך, התרבות והספורט 750005 סמל השאלון: א. משך הבחינה: ארבע שעות. נספחים: א. נוסחאון בתורת הרשת בשאלון זה 8 עמודים

קרא עוד

Microsoft Word - sol9

Microsoft Word - sol9 תרמודינאמיקה פתרון תרגיל מספר 9 Pl Pl + l 5( g) 3( g) ( g) 1. נתחיל בתאור ההליך בכלי: initial.341 eq..341 ξ ξ ξ ttal.341+ ξ y ξ.341 ξ ξ ξ.341+ ξ.341+ ξ.341+ ξ מכאן שקבוע שיווי משקל הינו: ξ P ξ P ( )( )

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר

מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יחל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה 2 אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות.

הפקולטה למדעי הטבע המחלקה לפיזיקה קורס : פיזיקה 1 דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. דינמיקה של מסה נקודתית: יש לנתח את התנועה של המערכת המתוארת בתרשים. המסות של הגלגלת ושל החוט זניחות. החוט בילתי מתיח. נתונות מסות, של הגופים. השולחן חלק. מצא את התאוצות הגופים. ) a 4 a ( בין העגלה M לבין

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

5-PhysicsFormula.indd

5-PhysicsFormula.indd מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לכל בחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות 3 קרינה וחומר 5 פעילויות מעבדה 6 נתונים עמוד קבועים בסיסיים 6 פירוש

קרא עוד

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון

משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון אינטגרל מסוים i שאינו תלוי בחלוקה ] [ ובחירה m. S f סכום אינטגרלי + f + K i lim S כאשר i 0. I f I הגדרה אם קיים נקרא אינטגרל מסוים ומסומן הצבה.[ רציפות ב- ] אז הוא f g g g כאשר f g g כאשר udv uv vdu g

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מומנט התמדה

מומנט התמדה מומנט התמדה מילות מפתח: גוף קשיח, מומנט התמד,)nertia( מומנט כוח,)Torque( מטוטלת פיסיקלית, מטוטלת פיתול הציוד הדרוש:, דיסקת אלומיניום תלויה על תייל, גלילים פליז תלויים על תייל, - גלילי פליז עם הברגה, משקלות

קרא עוד

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות

מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignment 2 solution - Finding Roots of Nonlinear Equations y cos(x) שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y x 3 1 ושל ממש פתרונות מבוא לאנליזה נומרית na191 Assignmnt 2 solution - Finding Roots of Nonlinar Equations y cos() שאלה 1 היכן נחתכים הגרפים של? y 3 1 ושל ממש פתרונות בעזרת שיטת החצייה ובעזרת Rgula Falsi )אין צורך לפתור אנליטית(

קרא עוד

1

1 מנוע אוטו מעבדת תרמודינמיקה שנה ג' סמסטר א 10/09/1 מעבדות הוראה - 1 - פרק בטיחות- מעבדת תרמודינמיקה- מנוע אוטו המעבדות הן שטח תפעולי המשופע בעצמים חמים וזרמי חשמל גבוהים. מותר לסטודנטים לעבוד במעבדה רק

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי

מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יחל. פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטרי מקומות גיאומטריים השתלמות קיץ - 015 הקדמה: נושא המקומות הגיאומטריים הינו מרכזי בתכנית הלימוד ל- 5 יח"ל פרק זה מאגד בתוכו את כל המרכיבים של הגיאומטריה האנליטית: ישר, מעגל, אליפסה ופרבולה בראיה מוכללת נושא

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - דף עליון.doc

Microsoft Word - דף עליון.doc קרנוי טכנולוגיות בע"מ www.carnoy.co.il אודות החברה חברת DONGGUAN CARNOY ENERGY-CONSERVATION SICENCE CO.,LTD מסין מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתקדמות לחיסכון באנרגיה. טכנולוגיית החברה מבוססת על

קרא עוד

, פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשע"ח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי

, פתרון מוצע לבחינת מהט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418(, 90828, מועד: קיץ תשעח, שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: דר אמונה אבו יונס, גב' קלאודי פתרון מוצע לבחינת מה"ט - כימיה כללית ואורגנית )שאלון 92418( 90828 מועד: קיץ תשע"ח שהתקיימה בתאריך: 11/7/18 בעריכת: ד"ר אמונה אבו יונס גב' קלאודיה אלזהולץ ד"ר מרגריטה ריטנברג ד"ר אדית ולדר- המכללה הטכנולוגית

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 6967 האנרגיה הפנימית פנימית: אנרגיה הכוללת של המערכת האנרגיה תמיד ניתן למדוד את האנרגיה הפנימית של לא המערכת U=q+W U=U final -U initial 4 דני פורת ד"ר Tel: -6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל מועד הבחינה: אביב תשס"ט, 2009 משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון במערכות תקשורת

סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל מועד הבחינה: אביב תשסט, 2009 משרד החינוך סמל השאלון: נספחים: א. נוסחאון במערכות תקשורת סוג הבחינה: גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים מדינת ישראל מועד הבחינה: אביב תשס"ט, 2009 משרד החינוך סמל השאלון: 711913 נספחים: א. נוסחאון במערכות תקשורת ב' ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 טבלה מחזורית היסטוריה בשנת 1882 הוענק פרס החברה המלכותית של לונדון לשני הכימאים, יוליוס פון מאייר ודימיטרי מנדלייב, על גילוי החוק המחזורי )עד היום יש חילוקי דעות מי מהם היה הראשון לגלותו (. מנדלייב ופון

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \344\370\366\340\ \372\370\356\345\353\351\356\351\344.ppt) תרמוכימיה כימיה פיסיקלית - 69167 דני פורת ד"ר Tel: 02-6586948 e-mail: porath@chem.ch.huji.ac.il Office: Los Angeles 027 Course book: Physical Chemistry P. Atkins & J. de Paula (7 th ed) Course site: http://chem.ch.huji.ac.il/surface-asscher/elad/daniclass.html

קרא עוד

בחינה מספר 1

בחינה מספר 1 תוכן העניינים בחינה מספר 1 4 אלגברה: 4 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: בחינה מספר 6 אלגברה: 6 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 7 בחינה מספר 3 8 אלגברה: 8 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: 9 בחינה מספר 41 אלגברה: 01 חשבון

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1

חשבון אינפיניטסימלי מתקדם 1 חשבון אינפיניטסימלי מתקדם הסיכומים של דינה מבוסס על הרצאות ותרגולים מאת: פרופ' רז קופרמן מר אורי שפירא ירושלים 007 תוכן עניינים מרחבים מטריים 3 נספח א' נספח ב' הגדרות ודוגמאות 3 קבוצות מיוחדות במרחב מטרי

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc)

(Microsoft Word - \372\344\354\351\353\351 \344\364\370\343\344 1.doc) תהליכי הפרדה הרצאה 1 1.11.006 לב ליבו של כל תהליך ביוטכנולוגי הוא הביוריאקטור. לשלב זה יש מספר תהליכים מקדימים: עיקור. הכנת חומרי גלם ומילוי הריאקטור הכנת מזרע. תהליכים אילו נקראים תהליכי מעלה הנהר ustream.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc

Microsoft Word - tutorial Dynamic Programming _Jun_-05.doc הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים (3447) סמסטר חורף 006/007 הפקולטה למדעי המחשב תכנון דינאמי תרגיל תת מחרוזת משותפת ארוכה ביותר תת-מחרוזת z k שקיימת סדרה עולה ממש,... z = z של מחרוזת נתונה x m,...,,

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E D20F9E9E5E5E920EEF9F7EC20EBE9EEE92E707074> שיווי משקל כימי כימיה פיסיקלית - 6967 שיווי משקל כימי שבו דינמי כימיות נעות לכוון שיווי משקל ריאקציות אין למגיבים ולתוצרים נטייה לשינוי נוסף בממוצע מסוימים ריכוז המגיבים זניח ביחס לריכוז במקרים כך כל מטרה

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20E4F8F6E0E420312D20F9E5E5E920EEF9F7EC20E5E2E6E9ED20E0E9E3E9E0ECE9E9ED> 2 1 כימיה פיסיקלית 69167-2004 סיל בוס קור ס 1. תרמודינמיקה א- תכונות הגזים ב- החוק הראשון של התרמודינמיקה: מושגים ומנגנונים ג- החוק השני והשלישי: מושגים ומנגנונים ד- דיאגרמת פזות ה- שיווי משקל כימי 2.

קרא עוד

Untitled

Untitled 2 אגודת הסטודנטים, בן-גוריון 3 פתרון מבחן מועד ב', חדו"א 2 להנדסת חשמל, סמסטר ב', תשע"ו שאלה : א הטור המגדיר את fx הוא טור טלסקופי. הסכומים החלקיים של טור זה הם S n x n k kxe kx k xe k x nxe nx x fx lim

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

פונקציה מסדר ראשון; הגדרת קו ישר: - הצגה ע"י ביטוי אלגברי וגרפי

פונקציה מסדר ראשון;  הגדרת קו ישר: - הצגה עי ביטוי אלגברי וגרפי המרכז לחינוך מדעי תל אביב-יפו פתח דבר ספר זה שלפניכם, "מתמטיקה לפיזיקאים" הוא פרי יוזמה של חברי צוות חמד"ע, המתמודדים כל שנה עם הצורך בהתאמת הידע המתמטי של תלמידי הפיזיקה לדרישות הלימודים. תודתי העמוקה

קרא עוד