האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא"

תמליל

1 האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ ע בג,יתפרצ ש א,לטנזור,י.לאישבש םירבחה םיצעויה םינודאה,ח,קזיא,א,אדיורב,מ,ןייטשנלו,מ,שלזיימ י.רוצנמ ידבוע,ש הימדקאה טהב םינודאהו נ יתרפא,מו.ןדמ :צנתה ה מ םינודאה,יאמשןב,א,יקסרימ,ד,ח,יעלק,ח,ןדס,ח,ויבר.ריש :םויה רדס.א תוכרב תועדוהו.ב ר ןורכיז םירבד ח לק הבי.ג ןויד רו י היגוכיספ.א םייח ןב :)ר וי( שקבמ רוסמל העדוהה :האבה םימיב 22 דע 26 לירפאב םייקתי ץראב סוניכ ימוריב,םירקוח םיגיפ םינשלבו יאשונב.בשחמה הבי תדחוימ היהת הימדקאב םויב 24 ;לירפאב חתפא הת םירבדב םייללכ הימדקאה הנעמתו הב שו תצרה ןימה :ירוטסיהה האצרה ןיביי תנקתה דייבתכ,בשחמב הירשוב תביתכ םיכרע בשחמב ו ןיימ תויעב.ןונגסה רקחב סוניכה םייקתי החראהה יתבב.םייפשב ירבח הימדקאה םינמזומ אובל סוניכל הביל תיבב.הימדקאה יפל תשקב ינגראמ סוניכה היהי ןויד ןימ ןושל.דיי לכ תצרהה הנעמת.תילגנאב ונח םכל רמוח העדוה סוניכה תמחמ םימוציעה.ראודב ויבר,לצנתה א לכוי אובל םויח.הביל ונרבח יעלק,לצנתה ו םיחלוש ילוחיא.המ האופר.ב הביב ח לק אבוה ןוידל רוו דגא,,תומינ תמישרב י,ליטסקטה ריעהו,אדיורב יובירהש ליגרה המינ.םימינ יפל ותרעה הנקית הדעווה,ה ףוריצה ו תרמ דגא. םימינ יל םינ ;םימינ המינ ן תומינ

2 :זמיח ןב הלאשה זה רדסב.םויה גהל רוערע.הדעו יובירה סיממ.םייק קפס יוביר. תומינ ןוקיתב, בו ןוקית,ותל הבה,עבקנ ןורכיזש םירבדה ח לק הבימ.רשמ.ג ונינפל תמישר םי,היגוכיספב ורתונש.ןוידל המישרה י היגוכיספה הנודינ הבורב דעווב,חונימה םיו,הלא ש םיאיבמ וישכע ןוידל םה,האילמה רוו,םי םניאש היגוכיספה םוחתב,אקווד םושמו,םיבשוח יאדכש האילמהש רשאת םת טילחתש רבד רחא.םניינעב םי הלא טילחה.חונימה דעו ןושארה exploration.תוקחתה המישרב היה תירוקמה.רחא וניחד,ות לבקתנו.תוקחתה היגוכיספב לח רקיעב,דליה שכ אב עדוותהל לא םלועה,ינוציחה ו השוע הלועפ א עדומב התו.תילכת ויה תועצה. שוג תוקחתה.רש ינשה rejected child.הורדמ דלי ו דלי,דדובתמ שרופה,הרבחה ו אקווד,ונוצרמ םימעפלו.ונוצרב םיב שומישב יללכ רבוד,to reject ו טלחוה רמאיי.תרחא םישקבמ רש דלי,החדומ ופה ו.החדה העיבק בייחת םוגרת ות ופ to reject שומישב,יללכ םשש וניינע הקחרה לוכמ.לוכו :רוצנמ יוצר ןודל ינשב םירבדה.דחי ךיא תושעל?הדרפה ילו לבקנ ש,רחא בוט יללכה שומישל ו.ל :קזיא וננד החדה ב הדעווב ל שומישב.יללכ :רוצנמ רשק ןיב.םירבדה :אדיורב העצה ה העיפומ םיב?,ה פ העצה םיעיצמ ז העצה םוקמב.תרחא יתש תונעטה.תוקדוצ,חרכה םוגרתש ירבע דחא ל תילגנאה שמ ינשב,םימוחתה היגוכיספב ו,יללכה שומישב,תסנכב.תופסאב םש ישוקה לודגה, ש ונל החד ינשב :םינבומ )א( םיחוד,זל )ב( םיחוד לוכמ.לוכו ו ישוק ןיינבב.ליעפה,ןכתיי תעיבקש החד ןיינבב לק החדה ו ןיינבב ליעפה הקיפסמ תרהבהל.לדבהה דצמ רחא,ןוכנ גשומהש החדומ בורק דמ,הייחדל הליספל,העצה ש תיחדומ. תיחדנ ןודנשכל ב,יללכה אוצמל אצומ רחא םוקמב, החדה.תועצה ו ה, לוספל לטבל תוחדל ןניא תובוט, יאו םש ןה תוכי תויהל.וקמב

3 :לאיטבש המ אהת הרוצה תטשפומה החדומ? תוחד)ו(מ,אמשו םוקמב לכ ה קחדה שמתשנ המב ש תוטשפב :תורוקמב, שורפ. תורפ.היחךה :טחב העצה,כ ילו.הב :וב ששחה והמ גשומה? יוחד יוחד דלי וחדש.ות ךא םימעפל א וניא החוד.ות ומצע רגוסמ,דב,ויתומא וניאו רבחתמ םע.םידלי,רבדה שוריפ והמש החד.ות :ךבר יפל רבסהה יפלו הבושתה ן החדה דליה,החדומ רחאמ ש שרופ,הרבחהמ החדמש ימ.ות ו? החדה :ןדמ יאדכ רמ,הרבסהה ירבדב ש החדהש ימ,ות םשלו השורד. ש םוקמ קוחמל ופה ;המישרה ופה אב קידצהל הרוצה. החדומ ו יוחד :ןייטשגלו בשוח ש ופב. החדה בצמה תיבב רסוחו תמושת בלה דצמ םירוהה םירצוי דליב השגרהה ש,החדומ ירה ש.םיחדמ עודמו שמתשנ הרוצב ל דייב חוור גשומה החדמ ןייז יבגל ימ וחדש ות דגנכ ונוצר םושמ אצמנש וב.פ :קזיא תועמשמה ריבעהל הנוהכמ....תועשהל :אדיורב תוחדהל ןיינע הייחד.זב החדמ קלסמ,תוריהמב ו היחדה ןבומב הייחד תוחטבהב.תוקיר ךא זחאינ הדרפהב תיסינטסיא א?ל תילגנאב,rejected ו ששח ינפמ בוברע ראשב הינבומ.ה תרישב ימי םייניבה :םיארוק שפנ היבורקמ,הדובא הימו ישנאמ. היוחד עיצמ בותכל, יוחד ו. החדומ :רוצנמ היגוכיספב הנחבהב תדחוימ ןיב דלי יוחד ןיבל דלי,החדומ לבקל. יוחד ו,עבקיי אהי,רורב יכ לכ רומאה היגוכיספב יוחד ןווכתמ בצמל רדגומ.

4 :לטנזור הצור עיצהל ןיינב יפ םוקמב.ליעפה יתייה לבקמ גשומה, החדומ םרב תרוצ ופה הורךה תצק.העיתרמ דומלתב!,יוחיד ןושלבו םימכח ףא שומישה.,הורדמ ןיינב יפ םנמא.םייק ינמוד היגוכיספבש יוחד ךרע ינפב :ומצע םייומ.םייוחד ינניא הש חוטב יוחיד הסופת ל רחא.היגוכיספב יתעדל קדצ.ךבר ופה תוחדהל קפס ש תוכז,םויק היגוכיספב.וב ןתינ יל ידכ קידצהל.פוהה :יאמריא הצור רבדל דגנ. יוחד שמשמ םיתעל תובורק תועמשמב הייחד,זב שורדה.היגוכיספב תמועל הרוצה ז החדומ החודמ תשמשמ והשמל,דחוימ ןכל.הפידע יוצר שמתשהל יוחך ב ש.תויועמשמ בר :ךבר רמא,אדיורב תילגנאבש ששח רמ.rejected,בשוח ש.קומינ הברה תורוצ,תילגנאב ןניאש תוכי שמשל,תירבעב ו ופ תירבעב ש.תילגנאב א עיצמ סינכנ ל רטש. יוחד :קזיא,בשוח ש ריאשהל, החדומ ו, החדה ב יכ לו רצוויהל לובלב ללגב ופ םייקש,היגוכיספב וניאו םייק ןיינעל.רחא ףידע ייניעב החדומ. החודמ :םייח ןב,קומינה שרוש ןווג רחא,ליעפהב,יפ,לק וניא דמוע ינפב.תיצמה המ א אצמנ םוקמב,דחא לוכי אצמיהל םוקמב.רחא םימעפו תובר אצמנ הנוש שומיש טויפב ויניינבב.ארקמה, היעבה שרושה בוט.םיאתמו,תינש יוצר קחרתהל שומישהמ ליגרה ימויםויה. יוחד יחינמ ןושלה וחינה. החדומ יה.העיבק םירפוס םיררושמו םיקחשמ תויוב.תונוש םינכומ לבקל שרושה,החד הארנ יל הש הליגרה תוחפ, החדומ. םנפומ ( :לאיטבש ).שרפומ שרפומ יה.הליגר,הלאשה םיצור שרוש.רחא יל,המדנ ש רש תעצה הדעווה ילב,םיקומינ יתעד םניא.םיספות :ךבר.הורךה ופה העצהב :ם«חןב. החדומ :ןבר אקווד תריצי ופ שדח ליעפהב החדומ תררועמ,הלאשה יאכ הפ היעב תיגוכיספ.תטשפומ הפ היצאוטיס,דלי שרופה א.ונוצרמ דבוכ לקשמה ינועיט היה םושמ ש.תילגנאב ןושל הרישע תילגנא תששוח סימעהל םיסנאוינ,םיפסונ יאו תירבעב םיעיצמ רוציל םיניינב ללגב םיסנאוינ םיררועמש תויעב ןניאש.תומייק האבוה,המגוד היוחד ש תדמוע :ןחבמב ישנאמ הימו. היוחד עיצמ א רוציל ןיינב.שדח ררועמ,היעב יאכ יה הטשפה.תיגוכיספ העבצה תעצה דעב הדעווה החדומ 14 הדגנ 5 הדעווה תעצה דל< החדומ.הלבקתנ 140 הימדזלאהע וושדד תירבעה וגומ תויוכזב םירצוי

5 :סחב אבה : manipulation ןודי ;היגוכיספב תלועפ,דליה רקיעב,םיידיב שכ אב תוקחתהל.םלועה ועצוה תועצה :תונוש לופיט,םיידיב קוסיע.םיידיב,צמ תוינוגברהש םוגרתה,בויחל ו אוצמל ו שוםייתש ידכ ןייצל.גשומה הדעווה האב עיצהל, היהתש הפי לכל,םימוחתה ןוגכ תויצלופינמ,תויפסכ א העפותל הרושקה.היגוכיספב רשאכ דליה אב תוקחתהל םלועה ששממ,וידיב םיתעלו.וילגרב ןכ םישקבמ רתל :ה.ןודי,םיעדוי ש ישוק הרוצב תיקודקד. לוכה א ןיינמ האב?ן ונה ןוויכ רבכש ונרא הרוצה, ינךי ריבסהל ן ונה החוקלכ התמ.הרוצ :ךבר ה ירבע היצלופינמ ל א?היגוכיספב םוגרת ל היצלופינמ ראשב.תועוצקמה תועצהה ונניינעב :ויה לופיט,םיידיב קוסיע,םיידיב שומ.םיידיב ל תיזעה היצלופינמ המכ תרוה הרדגה תונועטה,תונוש ידכ שפחל יוטיב.ירבע, היצלופינמ,הסרובב ילכב,תרושקתה הלומעתב אובי ןוידל תמישרב ה שומישב,יללכ ו המכ.תועצה,תויזע ש ןהל שומיש םימוחתב,םידחא וביש המישרב.םירבסה םע הלאשה, העיגה ןיינמ תה ל.ן ונ טהב,תרמ ש העיגה ה, ינךי ו וניא רוקמ.ישממ הנווכה ל דליהש ששממ ומצע ו םירחאה.םיידיב תו ן ונ.םוקמ ןודי ושוריפ ש תושעל והשמ,דיב דוגינב השענש רישכמב.הנוכמב :שלזיימ יל העצה המיאתמ תלבקתמ תעדה, היצלופינמ ל דגנ ןודי ןכומ ת.תודקיראב סוריס.ןושלה בטומ רמ ששמל דיב תועמשמב.תיגוכיספה ילו רתומ :שדחל,ששוממ.ללוממ לקשמ :קזיא הדעווב םיל שומישב יללכ ונד,ויינעב התייהו,העצה ילש יאדכ :הריכזהל,דויךי.דיךיל וננחבה ןיב ססכתל ןיינעל תויצלופינמ םיקסעב הסרובבו העונת ןיבל,םיידיב ענענל.םיידיב :ךבר רבסהב :בותכ דליה תלועפ רקיעב,םיידיב ו אקווד.םיידיב,רומאכ לוכי תושעל הלועפ.םיילגרב םשה ןודי םיידי םוגרת ה.תילגנאב :ךבר ועיגה ל ךותמ.תילגנאה :רקיעה תוקחתהה ידי.שומ,הלאשה יוצר שמתשהל ב.שומ ( סופת )!דמ.היגוכיספב דליה ששממ םיידיב.םיילגרבו ויה תועצה שומשמ הידהו לומג. הדה ודי ןימב יל הקיסומה תעונת םיידיה חצנמ.הידה

6 היה ער הרוצב, ןודי יכ ו יגוכיספ קהבומ.ומצעל,רתוי הנתינ תושר עיצהל תועצה,תופסונ יתייה :עיצמ,שוג ששגל. ריק ששגמ ידכ אוצמל וכרד.הלפאב שוג םיאתמ 011ל ^ ק 10^ :לאיטבש שגדה, ןודי ב יפל,העצהה,הארנ ש רז.רתוימו ףא ן ונה,תמויסכ ףא תיארנ.הרז םישקבמ רומשל ב ןודינה תרוצ דוסיה די בטומ ותונבל ש יפכ.דוסיב םוקמ שוג ל ו שומ ל ש םניינע. ירהו תועצה תודחא היצלופינמ ל,תונךי,תדי,תוידי בו רבדה ומצע )ראותה( יאדי.ןדי ףאו יפ גשומש לח וניא םיידיה.דבלב :ם«ח ןב אצומ המכ םימגפ.עצומה ב,תישאר םיתעל,תובורק רשאכ ןב,תיזעב םיאור חרכה תתל ל.תירבעב גהונה תילגנאב אהיש רוסא עירכמ,תירבעב א ןיינעה עירכי.ומצעכ הרומח,תינש רתוי תפסותה תה ;ן ונ םירצוי םיטנמלא,םייקודקד א ויה.תירבעב ן ונה תפסותה.לוספל,תי עודמ רגנ, די העש דליהש שמתשמ,דיב א?םיילגרב ה י י קפס לוד ג,הב יאדו הארנ ש,יל תושעל שרוש שדח.ן די המ ן ונה הניינע?ל וני תוחדל. ןודי שרושה דעב.ששג םדא,שפחמ.ששגמ ששג םיאתי. ה ששגמ דע הש.הלגמ םיאתמ רתוי.שמשמ :וב בטומ רוחבל ב תקתונמ שרושה.די ירה רחא וריבעי ה תויצלופינמל.תורחא רמאנ, שומ הנכס רובעיש.םירחאה םישומישל תורמל,ז הניחבמ תיטרית יניא,בשוח ש לוספ תב,ן ונ יה הריזג. רשאכ יתש תוית תוישרוש ו,תפסות םיסחייתמ תו תפסונה יאכ התייה.תישרוש :אדמרב םידקא.רחמה הרכל ףידע קמעתהל בושחלו םי.םפוגל השעמל המ חרב ונתדובע ונניא םילוכי טלמיהל תונושלמ.תורז,ש ןוויכו עיבא הלאשמ תיללכ עגונב תומישרל.םי ירה לבקנש טנלאוויווקאה,תילגנאב א תינמרגב.תיתפרצבו עודיכ קדצבו הפיפח תילימ ןיב,תונושלה םימעפלו ה לבקמ הארשה ו אקווד תילגנאמ ש המיאתמ ןושלל תירבעה.רתוי יתנוויכ יבלב תעדל אישנה יונישב.ןיינב יתשקיב איבהל ןימ,ןשושןבא יצמו ש לידבמ ןיב שוג שופיח םירבד ידי שומ ןיבל השג עיבמה העיגנ,הלק.לק שומ עיצמ אופא ןיינב לק,ששג.השג :יאמריא ןוסא רמ ןודיי,ףכס ו יכ יניא דיסח דחוימ ה. ןודיי יתייה רשאמ התב הדימ דוידי. שוגשג שוג ל תרוה.תורחא יתייה סינכמ ה שומשמ תלבוקמה גנלסב.ילארה םוקמב ןושאר :עיצמ,ןודיי רחאו : דוידי.שוגשג

7 הא שבטי: במקורות יש מושג: ידיים עסקניות, מתעסק ; האם אין ו יפים ניין זהי הא, מנצור: הבינותי מדברי הא, ברחיים, שה מציע מונח בן שתי מלים. אפשר להציע: פעות בידיים. הגב, בהט: הצעה זו לא הוצעה כאן, משום שכבר נדחתה בוועד המינוח. הא, בן חייס: לא נצביע בעד ו נגד על כל מלה, א נעמיד להצבעה את ההצעות השונות ונראה, איזה מונח יזכה למספר הגד ביותר של קות. הא אבן שושן: כיוון ש הצעות רבות ושונות, יננו יודעים מה הייתה כוונתם המדויקת של חברי הוועדה למונחי הפסיכוגיה, האם לא יהיה מן הנכון להעביר יהם את כל ההצעות, דונו בהן י יביאו למליאה הצעה אחרתי עהאחדמיה דדשוו העברית מוגן בזכויות יוצרים הא, איזק: המונח גשגוש זוהי הצעה היכה להיות יפה גם למניפציה כללית. הא, איתן: במונחים מושג וב מאוד. לח גשגוש יש העבודה זה הידיים. של מכוונת לא לפעה הצבעה בהצבעת בעד ו נגד הצביעו: המונח משה נתקבל. הא, איזק: והפועל מושש, בבניין קל. 143

8 : אבה.potential םיעיצמ חכב.ינחכ חוכב ;רש.תמייק ו צמנ,תיללכה ןושלב שוריפ,רבדה ש הבוט.היגוכיספב תמישרב םי היגוכיספב התועמשמ הנוש השומישמ ןושלב.תיללכה ונקדב ינחוכ ש צמו,ןימב התרוצו. ינחור המ ער ב ן חוכב :שלזיימ עצוה םשה םעפ לוכי :גשומל.לאיצנטופ :יאמריא השעמל ה ינורכ הרצונ.הליחת ושפיח הנוכתל :ורמאו,תונחוכ םשו ראות רמנ :מ.ינחכ לי ו,הנוכת אטבל בטומ היהת תמויסהש :תו.תונחוכ :ןוסמרבא.תוכי ונניא םיצור לוספל. חכב :ךבר תויהל, ינחוכב. תונחוכב :םייח וב יצמ יירקב תורפסב תינשלבה השדחה גשומה competence עבומ תירבעב.תלכי ןורכ,ופב ו,תלוכי ש םיעצבמ.הת לכ קפס הש חוכב ופב תלבוקמ דמ,ןושלב ו לכ םעט האיצוהל.שומישהמ ןימב :יתמשר,תוינחכ.תונחכ תורפסב השדחה.תונחכ חכ אב,ינורכ חור.ינחור יניא האור םוש ב העיגפ.ןושלב :ןייטשגלו עיצמ.ייחכ :אדיורב ףרטצמ תעדל.ןשושןבא הצור גדהל הדוקנ. לבח ישנאש היגוכיספה םניא. ו ןיינע יאש טלמיהל ונממ היגוכיספב ו היפוסיפב ידי תריצי שרוש השדח הייטנ. לכי חוכב שרשומ תשרומב תוברתה,תיפוריאה יממו היפוסיפב ונ ימיב,םייניבה תמב ןויגיה הרומבו םיכובנ.םירקיעה רפסבו יא קתנל ז היצנטופ מ ימורה סימאניד ו.ינוויה ןוויכ ש ונל, חוכב א ינחוכ לצא( תוינחוכ ו,ובלא ברה,ק נר קוק,)ןיקצלקו רש.ז,ינמוד קדצש.יאמריא שורדה היגוכיספל רקיעב,potentiality ו,דבלב ו ךרד בגא אבוה םש,potential ות םש ראות ש תועוצקמב.םירחא שורד םוגרת ל potentialities.דליה ו הש לבקתתש היהת החונ.יובירב תוינחוכ ב ישוק תרוצב,יובירה. תויא ב הביסמ ףידעמ, תונחוכ יובירהש.תוינחכ :אדיורב רוסא רתו םש.ראותה ךא וניא דחוימ.היגוכיספל 144 הימדחאהע וושדד תירבעה ןגומ תויוכזב םירצוי

9 על מדובר כוחניות. במקורות יש כוחנות. כוחני, מציעה הוועדה בן חיים: הא, אבל אפשר שות גם אפשר לומר בריבוי סוגי רוחניות. המופשט. יש הצורה רוחניות. ריבוי כוחנויות. הצבעה בעד המונח החני 14 המונח כהני נתקבל. הא בו חיים: המספר הגד של קות המונחים האחרים שהוצעו. שקיבל המונח כוחני פוטר אותנו מהצבעה על 8 8 הצבעה בהצבעה שנייה הצביעו 7 9 המונח כחניות נתקבל. הא, איתו: אני מבקש מוועדת הדקדוק לקבוע את הריבוי של כוחניות. הא, בו חיים: שה זו תובא לפני הוועדה ות דקדוק מוות. גב, בהט: המונח הבא ה sturm und Drang הסער והפרץ. בוועד הון הוחלט על המונח ה. כיוון שהיו מספר הצעות אחרות, שתי את אנ הספרות, ונתברר, שהמונח הסער והפרץ מקובל. הא, ברוידא: בלי ה א הידיעה. הא, אבן שושן: אינני מציע נות. בצורה עברית מקורית זוי נזכרתי בפסוק בישעיהו: נפץ רם. מדוע לא ניאחז הא, בן חיים: הא, רנטל: מצאנו ביטוי שגור בספרות. התרגום, מבחינת מובנו, אינו בסדר. 1 פךץ, אינו.Drang אבל זה מקובל. הא, אורבך: מבחינת הדיוק אתה צודק, שזה לא תרגום מדויק. אך כאן אין בעיה של תרגום. יש בעיה של שאילה. המשכילים שהכניסו את המושג לקחו זאת מלר. הם תרגמו את המושג בצורה כזו. זכות זו קיימת להם ד.

10 רעסה ץרפהו.לבקתנ אבה ןכש rationalization כ.יללכ :זמיח ןב רשאכ יתדגנתה העצהל, ןודי יבה ןובשחב תודגנתהה. ןכש ל,הלאשה םיניינועמ ףיסוהל טנמלא ץונ תפסותה ו ית תורוצב. רקחתל,יתעדל בטומ עיבהל ז ב.תירבע םיעדוי ש. ןוכשמ רוקמב ךפהש פנ תויהל השו שרוש.םירוציע ןכש ופו י יתנלכש םיעיצמ תלמ.ןכש ה ןכש המצעכ תדמוע.ןוידל הלבקתנ דעווב,ןושלה ו םיעיצמ התונשל כ.יללכ יב היגוכיספה rationalization ןיינע.רחא תורוצה ןונגנמ :הנגהה ןתמ קודיצ א עדומב,ןויכל ןוגכ דליהש רמ לביקש ילי ןויצ תמחמ הרומה נש.וילא העפות רקנ rationalization.זעלב תירבעב םיצור דחייל תרחא ןיינעל :.הקדצט :ךבר.לכש וכופיה הנשנ :תיזעה םילוכי תתל םש רחא,תירבעב ש הנוש ה ןכש.תיללכה ןושלבש :ןוסמרבא ינניא הצור רבדל םצע הביתה, הקדצט ת לדה הנוכנ, תלבוקמ יסופדב דומלתה יבתכבו.דיה יניא לוכי םיכסהל.שוריפל המהב הקידצמ.התשעש רבסהה םינתונש ל דגונמ.ןיינעל רבסהה וניא לבקתמ,תעדה.תורוקמה דגנ רבסהב קוחמל ה א. עדומב.העפותה יה :לטנזור דגנתמ ל הניחבמ.תינושל הקדצט שוביש יסופדב.דומלתה ה הלש ;תיסרפה ו א,אצט csrak!ש ירב םיסינכמ ש!תשבושמ יה הדוקנ. הדוקנ היינש ףא הרוצה תירבעה.רדסב ןכיה ם םיאצומ הרוצ,כ, תוקדצטה תה תמדקהב?ת יט יפא פתהב הרוצ (כ :ם«ח ןב פתהב ת יטה האב ירחא.)י דצה םירצוי שרוש עבורמ שבושמ. קדצט שממ םורדנונוק,)conundrum( הרוצ ש םוש הל.תועמשמ :ןשוש ובא ינימב :יתמשר,הלובחת ;הנאות תצנתה השעמ,ער.תוקדטצה יבה תוטטיצ,ןומעמ,רנרב,ןוספיל.ירניבא השדחה תורפסב הלבקתנ. הקדצט יא ה התייה תששמ תורוקמב תועמשמב,תרחא ו השומישב תורפסב,הסרתסנ יל היה םוקמ הנעטל.הטימשהלו בצמה.ןכ,ןומע,ירניבא ישנא ןונגס,ןושלב ושמתשה,הב םתו םירחאה בש.םהירחא,יתעדל לכ הקדצט א לבקל התועמשמ הריהנ.תורוקמב הרוגש הברה וננושלב מויה.תימוי

11 :לטנזור א וניא שמתשמ.הב לוכי איבהל דוע.תוטטיצ עודמ זחאינ,ןהב דוחייב שכ םיצור תתל יגוכיספ שדח?וננושלב ב העיגפ תורוקמב ו.ןושלב :יאמריא הדעווה :תועצה יתש העיצה היגוכיספה יל / תונצרת,הצךתה,ץרת :היינש העצהו,קודצט. הןלךצט חונימה דעו רחב ב.הקדצט חרכומ,רמ,ףכש ש שמשמה ןפב,יללכ לוכי שמשל.הפ ו דחוימ.ונימב הצור,ןייצל ןוידבש יב היגוכיספה ונחכונ,תעדל לכ ןושלב ונתנ םיגוכיספה תועמשמ תדחוימ.םהמ,יתעדל לכ הביס דחיינש תודחוימ תירבעב ל תונושלבש תורחא םידחיימ ןהל ו( םושמ יוקיח,)תילגנאה ש,ןכ ירה ךרטצנש רוציל ןושל תדחוימ ש,היגוכיספל תמייק םוקמב.רחא עיצמ חקינש, ןכש רבכש רש עיפוהו,ונינימב ןיב ש בוט ןיב וניאש,בוט ריאשנו ות הארוהב, גוהנכ תונושלב.תורחא לכונ תושעל ןימ יגוכיספ הנוש היהיש,דחוימ.הליגרה תירבעה ןושלה :ךבר םיכסמ,תרמאש ילש יאדכ שפחל.תרחא יתייה לסופ הקדצט םימעטהמ.ועמשוהש תמגוד תורחא,ל תניחבמ,הרוצה, םיטסל ש,שבושמ לוכהו םיבתוכ ; לוכה םישמתשמ ראוד ב ןיינעל.poste יניא,עדוי תיב ראוד תורוקמבש,והמ.poste ךא םישמתשמ,ב ךניאו לסופ.ז ראוד,רשכ הקדצט.הרשכ שמיש ובלא,המגוד ןונגע רשכ שמשל המגוד. הקדצט ל הלא ונק ןהל התיבש.ןושלב ה גשומ דחוימ ן םייק,ףכש רוצינ גשומ?רחא ינניא עגופ ךרעב, הקדצט ןיינעל יל.ב :אדיורב סנאוינ ותדי,האיגשב ךרבל ;האיגשה ירהו האיגש תב קתו הקדצט ו העיפומ םינימב ו לבקל.ז רשא היצאזילאנויצר ל,ףכש ירה הפי גשומל,טשפומה ןבומב, /ץורית דחוימ ןושלל.תילגנאה יא תונקל הכישמב ריבעהלו ז.תירבעל,רובס ש.דירפהל ו םיגוכיספה םיבשוח הקדצט ש תשמשמ,ןיינעה.אחינ :קזיא ופה י קדצטל :אדיורב.ב :לאיטבש,םנמא יפכ ריעהש,לטנזור הבית תשבושמ.ונדיב,םרב רבכ ריעה,ךבר הביתש תלבוקמ ת ש תורוקמב,ונדיבש היוצמ ףא וירופיסב,ןונגע עדויו, ש םימכח םידרפס םישמתשמ הב םירבדב בתכבש.רובידבו, ישוקה ש םיאצומ וננושלב ת יט ת לדו תוכומס.ל האור ימצע בייח רמ המכ,ויינעב ןכש יתייה עיצמה ה דעווב.חונימה ה יתעד,ללכ אצמייש ימ הצריש רערעל ה.זה יתרכז.תורוקמה יליבשב התייה ז.תלבוקמ תרעה יאמריא.תספות ןיינע. היצאזילאנויצר דליה שפחמ םיצורית קידצהל.תונויכ 147 הימדחאהע וושדד תירבעה ןגומ תויוכזב םירצוי

12 שפחמ.תקדצט וה* יוביר.הפי תצק.ינוריא הארנ,יל ויאש יתשב רתל תיזע.ו* השעמל,גשומה עצומש, הקדצט.ןכש םדא ץרפתמ ךותמ חורבצמ,דחוימ רחאו טרחתמ לדתשמו כשל ותוצרפתה םידמועה םירבדב.לכשה ינפב ינפ רמא םירבד ךותמ,זגור רחאו טרחתמ ליחתמו.ןלכשל.הנווכה ל :ןוסמרבא יתנייע ונימב ןשוש ןבא יתיארו.איבהש תמגודה יפא ןהמ הרומ.הקדצה.הלובחת,הנאות,הלתמא :ןוסמרבא ךא.הקדצה יפא םוקמ.דחא :וב,בשוח ש שמתשהל ב,דחא,ףכש יכ ות,דליה ןעוטה הרומהש לישכמ.ות הצור אוצמל הביס.תינויגה הארנ,יל ןכש ש עיבמ.ז ות,דלי ש הביס תילכש קידצהל עודמ כנ,םידומילב אב אצומו.הביס יתייה,חמש עבקנ קידצמ ה הקדצט רתי.הדימה םילו סינכהל ןרוצ שדח תב.ת יט ימ המ,עדוי הרקי ותו,ןרוצ ליחתישכ.לגלגתהל עיצמ לבקל העצהה,יאמריא רשו.ןכש :םייח ןב הארנ םילגנאהש,יל וקיחרה םינמרגהו תכל לכ, רשאכ וחקל.ratio םדא הצור תושעל,רבד לבקתמה.לכשה יא התייה יל השגרה הבוט עיבצהל דעב,ףכש יתייה קפתסנש רמ.ב ה הקדצט.תמייק,ןוכנ וריכזהש תושבושמ,םיטסל,רל רודזורפ לדבה ןיב הלא ןיבל. הקדצט, אב ימ דמ ארמג סינכהו ה,שומישל ו,ןעוט א שומישב יפל.רוקמה ןונגע ןווכתה ל.אקווד דצל יקודקדה הרכל אוצמל.רבסה חקינ, ש תשמשמ ותב,ןבומ ו ש םיעדוי?תשבושמ וחקל הת ןבומב.תובחת היצזילאנויצר הל תועמשמ. דליה הצור ש,רמ לבקתמ.כש י היעבה ש עיבצהל.ןכש דעב חקינ :הדעווה תעצה להצךתה :ס«ח ןב הקדצט תמייק יפכ ש םע.שובישה םיאב :םיפיסומו םישוע,שרוש הנממ.ופ קודצת ב תב ו ית.היעב :יתפרצ, קודצת הצרתה תונייצמ הלועפ תנווכמ,לכשה הצורה ץרתל.קידצהל הלועפה ש שקבמ ראתל הת תנווכמ ידי,לכשה א דליהש ןימאמ קומינב ינויגהה ש.ןתונ הפי אופא ה הקדצט ש יאכ קודיצ ו.קודיצ 148 הימדחאהע וושדד תירבעה ןגומ תויוכזב םירצוי

13 :םייח ןב ה רבדמ דגנ. קודצת ינפל העבצהה קודצת יי,רמ ש דגנתמ לקשמל.לועפת ונל.פת ןיינב עובקל םצעה םשל, קודצת,חתפב,םוגרת םות ילו רחא רזגיי םשמ ופ עבורמ. קדצתל. ךורדת ל םדק.ךירדת :ךבד רשאב ויוכיסל,אישנה רמאש הקדצט ש יאכ שדחתמה םויה תורוד םיבר ודמל ודמילו,ז םהבו םישנא,םילודג א ועדי ש.היגומיטא ךניא ערוג.םייקה שומישה ו שוביש המודב םירבדל.םירחא :םייח ןב המ יתרמא הש סחיימ.יל :ךבר לאיטבש,רמא םלצאש ורמא, הקדצט וניבהו ןבומב. :ם«ח ןב תורוקמב םיברה ושבישש.ןת,הליגר ש םיאצומ הת.תורפסב, רל לבוקמה ךשמב.תורוד שוריפה. תובחת שובישה,עבוק א,ןבומה ןבומהו. הלובחת יאו דליה וניא שקבמ,תובחת א.קודיצ הניחבמ תיניינע.הארנ ויה םיגוכיספה םישמתשמ,ב ;אחינ םיאב.שדחל ו הדיחיה ה.תשבושמה :לטנזור שקבא רחל רמו הרוצב תללוכ,תינורקעו ש המוד שוביש,שובישל ו המוד תושרתשהה שוביש תושרתשהל.שוביש וחק המגודל תרוצ,םיטסיל השרתשנש םוקמב הרוצה תירוקמה סיטסיל הרכזוהש., םיטסיל םיבר תמויסב תירבע הרשכ החרזאתנ הכפהו ךשמב זה ןיעמל הבית ;הלש שממ תרוצ,םייוג הבתכנש תמוקמב םיבר םוקמב.ירוקמה סייג ףא םתבש יפ תומוקמ שוביש תניחבמ ןיינעה חסונה ירוטסיהה לכמ םוקמ שובישב כ םושמ פ!ינושל המ ש ןכ הביתב אקדצט הרוגשש יפב.רוביצה יה תדממ.תשבושמ םינדמל םדצבו ףא ירפוס ושבתשה לאר.הב הצור ףיסוהל קומינ רחא ו רמ ז הרוצב,תללוכ יניאו עגופ ב.אב ה.הרז תירבע.יליבשב היונב יפל קודקדה,ירבעה יפל ןושלה,תירבעה יפל,תרוסמה תשבושמ לוכמ לוכו יפל.היגומיטאה,הדוסיב א.הרז התייה יא הבוט הרוצה תניחבמ,ה ןבומהו.אחינ ם םיחק והשמ,שבושמ ילאנויצריתלב,ירמגל םישועו מ.השדח תירבע ליבשב חיצנהל תויועט םירפוס םיסיפדמו ורחב הימדקאה ןושלל.תירבעה םדובכ םישנא םימכח םידממו ומוקמב. םהמ ויה םיידומלת,םיפנ םה ויה יב.תונושל ונתבוח רוקעל ה תשבושמה.ירבעה ןימה

14 הצבעה עדמיה דדשוו העברית בהצבעה בעד ונגד הצביעו 7 8 מוגו בזכויות יוצרים 8 8 הא, בן ח»ם: מאחר שהקות שקים ין הכרעה, נצביע בעד ונגד שכלון. הא, מלמד: אני מציע הצבעה חמרת על ה התרצה, או שהיושב ראש יכריע בקו. הא, בן חייס: אנו דנים על מונח קונטי. כל ים נפלו בהצבעה. מלה אחת שלא נפלה בהצבעה, כי הקות בעד ונגד ה היו שקים, היא התךצה. ייתכן שבהצבעה חמרת תיפ ההכרעה. הגב בהט: הוועדה ידעה על קיומו של המונח שכלון. הא' אורבן: מי שמציע התרצה, מציע פועל התריץ. הא' ברוידא: לא ייתכן, אמרו גם הילד מבקש תירוצים וגם הילד מבקש התרצות. יוכל להבדיל בין הדברים? מי אורבן: הא' אני מציע הצבעה חמרת על כל המונחים בהצבעה חמרת הצביעו בעד שכלון במובן זה 7 נגד בעד התךצה נגד המונח התרצה נתקבל 150

15 selfconscious ףתושמ ינשל םיניינע םינוש m מ.תילגנאב תועדומ תימצע רש.ןושלה דעווב ינשה.ךובנ ו ןווכמ תשגרהל,םדא וניאש ררחושמ הבשחמה,םשורה הש ו השוע,ותל הבשחמו תמרוג גרהל,תוניב לובלב אצויכו.הלאב ל העיצה הדעווה ךיבנ.תוכיבנ העצה הלספנ דעווב.חונימה צמ ץוחנל שדחל לקשמ שדח ל. ישנא היגוכיספה,ורמא הש ךובנ הקוחר,ןיינעה טלחוה זאו ךוב{ ו תוכובנ הלספנו. תוכיבנ :ס«ח ןב ה הדעווה יל,היגוכיספה התצרש דירפהל גשומה יללכה,תילגנאב הנתנ התעד תוניבהש האצות תועדומ תימצע םדאה ש ןתוחפ עדומ ש.תוחפ םינתונ האצות המ,הרקש רח ש תועדומ תימצע.ל םירבדמשכ,םדא ש תועדומ,תימצע םינווכתמ,רמ ש ריכמ,ומצע ש ןוחטיב.ימצע ךרדב ללכ םינווכתמ רבדל :יבויח ריכמ ךרעב ומצע עדויו.ומוקמ תועמשמ תמלוה.יגוכיספה ךובנ ה,רגוסמ,לבלובמ ובמ הנושו במ תועדומ.תימצע :ם«ח ןב ףאו יפ ןכ םילגנאה םישמתשמ התב. ןכ.תינמרגב תילגנאב הת תשמשמ ינשב.םינבומ לכב תופשה תורחאה תשמשמ, התרומתש תירבעה ה.ךובנ דעו חונימה,םיכסה ש רוציל השדח תירבע.תילגנאה תובקעב :שלזיימ ךובנ תוכייש גשומל, ונבומש םדא גרה םיבשוחש וי ש וב,רתי תוגר דימתש ששוח אמש והשמ,וב,ושובלב א ירכ עיצמ. תוניח,ןיח :קזיא :בותכ 8e1fconscious(ness( תועךומ.תימצע :תויהל עךומ,ומצעל תועדומ.ומצעל :אדיורב תועדומ. תימצע לקשמ תוריש, ימצע תועךומ םישועש ןפב,ימצע ידיב,ומצע א יה תועדומ.ומצע :יפלו תועדומ, ומצע לבוקמ תורפסב,תירבעה תבהא. ומצע תועדומ ומצע םתס תועדומ םדאה,ותו,ויתושגר.וישעמ םלו ןבומה ינשה ש ל selfconscious תילגנאב ו( )הב ובצמ ישפנה ינלוחה םדא ההותה רתוי ידמ ומצע ו והארמ יניעב.םירחא הכובמה הברהמ ןהש,תויו האצות בצמה תועדומ.ומצע לוכי :תויהל,ךובנ,יבתמ,ההות,לבלובמ,להבנ רקיעבו,םוסח.לובכ הרדגהה תקייודמה רתויב בצמל ישפנ, הריאשמה חתפ לכל תויוה,יתרכזהש,ישפוח.ישפוחיא 151 הימדחאהע וושדד תירבעה וגומ תויוכזב םירצוי

16 :יאמריא תמישרב י,היגוכיספה םיב א בוה,ןוידל יכ א רערע,םהי םייק ה םע ףוריצ ומצע, ימצע.ןיינעה יפל הפש,רובס םיאתמ רתוי תועדומ. ומצע יתעדל ןקתל ז.הנה המישרב רשא ירה,ינשה ל תילגנאבש הת תשמשמ יתשב תרוה תונוש.ירמגל הנווכה םד,יבתמה א גרמה הכובמ.לובלבו ךובנ םיאתמ.ל יה האצות ( :אדמרב.)תצותה םעט ןקתל,א תועדומ. תימצע ךא םעט תונשל ינשה ךובנ ו.וריאשהל יניא,עדוי םושמ המ םיחכוותמ. ךובנ יא התייה הדעווה העיצמ תשדוחמ ש הרשכ הניחבמ,תיקודקד.אחינ ישנא היגוכיספה םימיכסמ ל תירבעה העודיה.ךובנ םה םיאצומ הב.םעט םה םישנא יב שוח.ינושל םה םילבקמ ה ךובנ חכוותנ חיכונו,םהל הש תמלוה?םהיכרוצ :אדיורב.ןושלה בצמ ישפנ ובש םדא.אצמנ םה םיקפתסמ ב,ךובנ ונל המ.חכוותהל :ם«ח ןב העצה דעו :חונימה.ךובנ יתעמש :תועצה,ןיח ישפוח.םוסח,)ישפוחיא( 7 4 דעב ישפוח 1 3 העבצה ךובנ.לבקתנ :ם«ח ןב התעו תלאש םשה :טשפומה ךובנ,תוכובנ ןוכנ.תונוכנ םשה היהי.תוכובנ.המכסה ה התחדנש, לוכסת,הימדקאב ףאו יפ ןכ התנק הל התיבש ברקב.רוביצה התע ונעצה לקשמ.תונוש ןתיא,רמ ש התייה הלוכי תויהל הבוט רתוי יא היה הליחתכלמ םצע םש,לוכסת התייהש הלוכי רזגיהל ןירמב.שרושה הארנ הדעו דעוו,חונימה יאש ריזחהל לגלגה.הרוחא ונתמחלמ ל חפמ הלכסת.ונת היהת התראפת,הימדקאה ש רחת הב התעצהמ.תמדוקה :ם«ח ןב ןיינעה קיתע.ןימוי דעווב ןושלה יתדגנתה תודגנתה תצרמנ, לוכסת ל רשאכ חפמ.,,שפנ דעו ןושלה עבק, שפנחפמ דעו ןושלה בתכ ירפס דומיל,היגוכיספב ו לוכי עונמל ןיעמ,רוקחת,דוקפת םיגוכיספה.לוכסת 152 הימדחאהע וושדד תירבעה וגומ תויוכזב םירצוי

17 .םהב םבור םניא םינייטצמ הלכשהב.תירבעב םיבר םהמ ב.ל וחמ,ונמחלנ ו.ונחלצה :ךבר שפנ חפמ ומוקמב.דמוע דעב לוכסת םימימ.המימי בגא יתמש,בל זבש ןורחאה םישגופ רתוי רתויו תורפסב תיעדמה ןיינעל ה.ףןלכס יניא,עדוי יאדכ לכב ז ףוכ. לכס ן1 הלט.הפי היוצמ.השדחה תורפסב :םייח ןב םודק.חפמ :יאמריא שפנחפמ.עודי ה חפמ הרש ידי הימדקאה הארוהב דחא יגוסמ תובאשמ.ריו יתרבע ה לקשמב לועפת ב.ןשושרבא ינמודמכ ש המכ תורשע.הלאכ הרוצה תעבונ.םיגוכיספה תורובמ :םייח ןב יה תורוב.רוביצה :יאמריא תשמשמה לכב יגוח,רוביצה םיגוחב וכנחתנש יכרב.תירבעה לוכסת לקשמה מ תריזג םידלות,םיבר מל.לכסתמ,לכסתל וכרטצי לכ םעפ שמתשהל חפמ ב ימ היהש, חפמ איבהל ידיל חפמ עירפי ייחב,םוי סוי ןושלב תיעוצקמה.ןכתיי ןכל,רובס ןכסש.בוט יתלחתה רבדל לקשמ,לועפת רשאכ עצוה. קודצת םעפ הרא הימדקאה ןוגכ, רחאמ רבכש התייה תלבוקמ אבצב קךת (,רומזת.)ןומזת ונל,פת רזגנה ר שרושה.שלושמה המכ םיפ םיעבורמ םיליחתמה,ו תב םה יכ םירג.םצע תומשמ לוגרת ; ליגרת רומזת ; תרומזת ןומזת, ןימזת עצוהש הנושארב הדעווב םעטמ תוריש.רודישה,ןיבמ יאש דוע דגנתהל. לוכסת ל עיצמ הימדק דקנל םשה ה חתפב.לוכסת :םייח ןב ןתיא :עיצמ.לוכסת סרוג ופ. יתלכסת רבדמ םצע םש.דבלב :וב,העד יכ םייק ןיינב פת.הרחתת :תירבעב היהי ןוסא רוצינ חרוצ גוסמ רח,השעמ ירחא ונרזגש תומש םיפו. ליגרת מ תרומזת מ ונרצי.רמזת.לוכסת עיצמ דגנתמ. לופסת ל ונלביק לוכסת ךותמ.חרכה וישכע ףיסונ אטח עשפ שורדנו רמ.יי לוכסת :לאיטבש דחא םיקומינה תלבקל העצה, רבכש הצופנ רובידב.רוביצבו השקו רוקעל. עוטנ,ייתובר םישדחתמ םישדח םירקבל םיו.להקה תעד פ עאו ש תעד הימדקאה.ןהמ החונ עיצמ כ ןיינעל יוצמה רבד

18 במקורות: חות דעת, חלוש דעת. סכ, כמו: שכ, נדוד. ם בכל זאת יש עניין דווקא בחידוש, מציע אני: עדמיה דדשוו בעד חותדעת הצבעה המונח תסכ נתקבל. העברית מוגו בזכויות הגב, בהט: יאה מתבקשת ההתפתחותית והפרק על האיות. שני את לאשר הפרקים: על הפרק הפסיכוגיה יוצרים הא, איזק: הגב, בהט: האם היו ה לנגד עיני חברי יאה? כן. הא אירמאי: נדמה לי, שאין ההודעה למליאה כלת את כל הנויים שנתקבלו בוועד המינוח. אם אני צודק, אבקש שלאת הסיכום יובאו כל הנויים שהוחלט עליהם בוועד המינוח. הא, בן ח» 0 : אני מבקש שלא לדון בזה היום. הרמה חקה לחברים היום היבה. החברים אינם יכים להתכנס בזמן הוב. אין כב את אישור המילון. לפני 154

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו הביה םיימה םיעבש תחאו )אער( םויב כ ראב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנר השמ,רזא עשוהי,וב בקעי,הלילוטךב םהרבא,לט השמ רשא רב,)ר וי( בקעי,סוז םירפא,ןזח

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

אה ץ ב ר : ינא,בשוח העצההש אל עובקל הלמ תירבע שי עיבצהל.הילע יתעצה םיחינמש. היצזילאיצפס 162 תובישי האילמה הבישיה םישימחה הנומשו םויב,יעיברה ה כ וילסכב

אה ץ ב ר : ינא,בשוח העצההש אל עובקל הלמ תירבע שי עיבצהל.הילע יתעצה םיחינמש. היצזילאיצפס 162 תובישי האילמה הבישיה םישימחה הנומשו םויב,יעיברה ה כ וילסכב ץ ב ר,בשוח ש הלמ תירבע עיבצהל.הי יתעצה םיחינמש. היצזילאיצפס 62 תובי יה םימחה הנומשו םויב,יעיברה ה כ וילסכב,ד כשת תועשב 5 דע 7 צ החא תיבב םיוריב םיחכונה יבכ.ז נ ר ויה[ ]. רדס.א ךשמה ןוידה יחנומב להנמה ירוביצה.ב

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע  ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת  * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע" "הלכשהה.(ת

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע הלכשהה.(ת 82 ז ת בתכ ריצ תידי די ץ ררסיפררפ רבח תרפסל תירבע טיסרבינאביב רינב קרי ררפס : ןרחא ןדיע" "ש תגנא : תירבעב " : ןסלדנמ בכב "תרסמ רפס שדח יקבאמב" "ררמת םיניע שב תירבע דמע עיפל ברקב תדבע ירקחמ םימסרפתמ יבתכב

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

מדריך - יחידה 4 - מוגהה

מדריך - יחידה 4 -  מוגהה זה לקבל לתת! בחיים לתרום חתימה על "כרטיס אָדי" מבטיחה לכל אדם שאם ימות חלילה ויה יה אפשר לתרום את איבריו תהיה משפחתו מודעת לרצונו לעזור לאחרים בדרך זו. אולם חשוב לדעת שאפשר לתרום איברים לא רק לאחר המוות,

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר

בקעי אליקסוב ןיא ץלטגמ רוטיא הליחתכל זביק ץב.א תורוקמ ןידה.1 תויגוס ארמגה.א ןיא!ילטבמ רוסיא הליחתכל.ב רבע ולטיבו.2 תוסד םינושאר.ב רוסיא לוטיבה - אתייר בקעי יקס ץלטגמ רוטיא זביקץב תורוקמ ה.1 תויגוס ארמגה!ילטבמ רבע טיבו.2 תוסד םינושאר ה אתיירד.1 אתיירדמ.2 מ םוכיס הכלהו השסמל ארבס ב.ג ב סהימ הריתס ב.ד בוי הריתסה ;א ב רוקמ םהימ ךלהמ היגוסה תועד םינושארה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד