1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ"

תמליל

1 דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פקסמיליה: כתובת הדואר האלקטרוני: תאריך המאזן: תאריך הדוח:

2 2 אפריקה ישראל נכסים בע"מ חלק א' תיאור עסקי החברה

3 3 תיאור עסקי החברה תוכן עניינים נושא עמוד חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה.. תחומי הפעילות העיקריים של החברה.2. השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה.3. דיבידנדים חלק שני מידע אחר מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה.5. שינויים בפילוח תחומי הפעילות.6. סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה חלק שלישי תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות תחום הנכסים המניבים בישראל.8. תחום פיתוח המקרקעין והנכסים המניבים באירופה חלק רביעי מידע נוסף ברמת החברה והקבוצה נכסים לא מוחשיים.0. הון אנושי.. הון חוזר.2. מימון.3. מיסוי.4. איכות סביבה.5. מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה.6. הסכמים מהותיים.7. הליכים משפטיים.8. מידע כספי לגבי מגזרים גיאוגרפיים.9. יעדים ואסטרטגיה עסקית.20. צפי להתפתחות בשנה הקרובה.2. דיון בגורמי סיכון.22.

4 4 חלק א תיאור עסקי החברה את חלק זה של הדוח התקופתי בנושא תיאור עסקי החברה, יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים של דוח תקופתי זה, לרבות הביאורים לדוחות הכספיים. חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה החברה התאגדה בישראל, ביום 2..97, כחברה פרטית לפי פקודת החברות תחת השם פרק לתעשיות עתירות מדע בע"מ. ביום שינתה החברה את שמה לקריית ויצמן פרק המדע בע"מ, וביום שינתה את שמה לשמה הנוכחי..... בחודש ספטמבר 2004 הפכה החברה לציבורית וניירות ערך שלה נרשמו לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(. החברה הינה חברה בת של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ )להלן: "אפריקה השקעות"(, שהינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, בשליטתו של מר לב לבייב וחברות בשליטתו. לתאריך דוח תקופתי זה מחזיקה אפריקה השקעות בכ 56% מהון המניות המניות המונפק והנפרע של החברה. לפרטים בדבר הסדר חוב מוצע בין אפריקה השקעות, מחזיקי אגרות החוב וכן חברות בשליטתו של מר מוטי בן משה, הכוללת הצעה מטעמה של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ לרכישת מלוא אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה, ראו סעיף..5 להלן. החברה פועלת, בעצמה ובאמצעות חברות הקבוצה, בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של מבנים לתעשייה, משרדים ומסחר בישראל ובאירופה, וכן בפיתוח מקרקעין למגורים באירופה. לתאריך דוח תקופתי זה, פועלת החברה הן בישראל והן באירופה. בבעלות החברה מבני משרדים, תעשיה, מסחר ודיור להשכרה, והיא אף מפתחת פרויקטים נוספים בתחומים אלו. לתאריך דוח תקופתי זה, מקיימת החברה את פעילותה בישראל, רומניה, צ'כיה, סרביה, פולין, בולגריה, לטביה והונגריה. למיטב ידיעת החברה, בעלת השליטה בחברה, אפריקה השקעות וכן מר לב לבייב )שהינו לתאריך הדוח בעל השליטה באפריקה השקעות(, פועלים ומשקיעים בארץ ובחו"ל, במישרין או בעקיפין )לרבות באמצעות תאגידים בבעלות אפריקה השקעות ו/או בבעלותו של מר לבייב(, בין היתר, גם בתחומי פעילות בהן פועלת ו/או משקיעה קבוצת החברה ו/או בתחומי פעילות המשיקים לחלק מתחומי פעילותה של החברה, דהיינו בתחום הנדל"ן, בארץ ובחו"ל. לתאריך דוח תקופתי זה, לא נחתם בין החברה לבין מר לבייב ו/או לבין אפריקה השקעות הסכם או הסדר, אשר יש בו כדי להגביל את תחומי פעילותם או השקעותיהם של אפריקה השקעות ו/או של מר לבייב, כאמור לעיל כפי שנמסר לחברה, לתאריך דוח תקופתי זה, לאפריקה השקעות וחברות בשליטתה )להלן: "קבוצת אפריקה השקעות"( אין פעילות בתחומי הנדל"ן המניב במדינות פעילותה של קבוצת החברה, בארץ או בחו"ל )למעט מספר נכסים מסחריים בישראל בהיקף לא מהותי, המצויים באופן היסטורי בבעלותה של אפריקה השקעות ו/או נכסים מסחריים שבבעלות אפריקה ישראל מגורים בע"מ )להלן: "אפריקה מגורים"(, המפותחים במסגרת פרויקטים למגורים שלה ואשר בכוונתה של אפריקה מגורים למוכרם,

5 5 וגם זאת בהיקפים לא מהותיים(, וכן למעט פרויקט דירות מגורים להשכרה בקרקע בהרצליה אותו מפתחת החברה יחד עם אפריקה מגורים במסגרת מכרז שפרסמה מדינת ישראל )להלן: "פרויקט המגורים להשכרה", ולמעט פרויקט דירות מגורים להשכרה בקרקע בשוהם אותו מפתחת החברה יחד עם אפריקה מגורים במסגרת מכרז שפרסמה מדינת ישראל. כמו כן, אפריקה מגורים, עוסקת בתחום הנדל"ן למגורים בישראל בלבד, מדינה בה החברה אינה עוסקת בנדל"ן למגורים, למעט כאמור במסגרת פרויקטי המגורים להשכרה. למר לבייב )לרבות באמצעות אשכול של חברות פרטיות בשליטתו( )להלן: "קבוצת לבייב"( שהינו לתאריך הדוח בעל השליטה באפריקה השקעות, פעילות עסקית חובקת עולם בתחומים שונים ובהיקפים נרחבים. ואולם, כפי שנמסר לחברה, ככלל, לקבוצת לבייב אין פעילות עסקית ממוסדת בתחום הנדל"ן המניב במדינות פעילותה של החברה או בישראל ואף לא בתחום הנדל"ן למגורים במדינות פעילותה של החברה בתחומים הנזכרים לעיל, בהתאמה. פעילותה של קבוצת לבייב בתחומי הנדל"ן המניב והנדל"ן למגורים במדינות פעילותה של קבוצת החברה, מתאפיינת בביצוע עסקאות על בסיס מזדמן, כאשר הנכסים המדוברים הינם בדרך כלל בעלי מאפיינים שונים ממאפייני הנכסים בהן עוסקת קבוצת החברה בדרך כלל )כגון, קומות משרדים בודדות בבנין משרדים לשם השכרה, קרקע באזור פריפריה בייעוד למגורים וכד'(. זאת ועוד, לתאריך הדוח אין לקבוצת לבייב נכסי נדל"ן מניב או נדל"ן למגורים בסמיכות גיאוגרפית לנכסי נדל"ן דומים של קבוצת החברה. למען הזהירות יצוין, כי למר לבייב פעילות בתחום הנדל"ן המניב ובתחום הנדל"ן למגורים ברוסיה באמצעות חברת,AFI DEVELOPMENT PLC אשר נרכשה מאפריקה השקעות במהלך שנת 206. עוד יצוין, כי שווי הנכסים כאמור שבבעלותה של קבוצת לבייב במדינות פעילותה של החברה, והיקף הכנסותיה מהם אינם מהותיים בהשוואה לשווי נכסיה של קבוצת החברה והיקף הכנסותיה...5 הסדר חוב באפריקה השקעות לתאריך הדוח, מתנהלים הליכים לאישורו של הסדר חוב בין אפריקה השקעות לבין מחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות, על בסיס הצעותיהן של חברת אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ, לרכישת אפריקה השקעות, של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ לרכישת מלוא אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברה, ושל דור אלון אנרגיה בישראל )988( בע"מ לרכישת אחזקותיה של אפריקה השקעות בחברות המפעיל )להלן: "הסדר החוב"(. שלוש החברות המציעות הינן בשליטתו של מר מוטי בן משה. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, הסדר החוב אושר על ידי אסיפות הנושים ובעלי המניות של אפריקה השקעות והוא כפוף, בין היתר, לקבלת אישורו של בית המשפט המחוזי. בכפוף להשלמתו של הסדר החוב, השליטה בחברה תשתנה, הן במישרין והן בעקיפין. יצוין, כי בחלק מההסכמים בהם התקשרו חברות קבוצת החברה לקבלת אשראי )לרבות שטרי הנאמנות בהם התקשרה החברה עם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרות ה' ח'( של החברה(, נכללת הוראה המקנה לגוף המממן זכות להעמיד לפירעון מיידי את האשראי אשר העמיד במקרה של שינוי שליטה בחברה. ליום , הסתכם סך האשראי אשר הועמד לקבוצת החברה )מאוחד( על ידי גופים פיננסים ומחזיקי אגרות החוב, לכ 4,475 מיליוני ש"ח )להלן: "האשראי"(, מתוכו סך של כ,990 מיליוני ש"ח, אשר הועמד על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה, והיתרה אשראי מגופים פיננסים, חלקם תאגידים

6 6 בנקאיים זרים. עוד יצוין, כי מתוך סך האשראי אשר הועמד על ידי גופים פיננסים, ביחס לאשראים בהיקף של כ,060 אלפי ש"ח נקבע, כי שינוי שליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, מעניק לגוף המממן זכות להעמיד את יתרת האשראי כלפיו לפירעון מיידי. בנוסף, בחלק מהסכמי האשראי נכללת עילה של "כשל צולב" default),(cross באופן שעלול לגרום ל"שרשור" של הסיכון המתואר לעיל גם להסכמי אשראי שאינם כוללים עילה להעמדה לפירעון מיידי בשל שינוי שליטה. כאמור לעיל, אירוע שינוי שליטה בחברה, ככל שיתרחש, עלול לגרום להעמדת האשראי המפורט לעיל לפירעון מיידי, ואולם החלטה כאמור כפופה לשיקול דעתם של הגופים הפיננסים ומחזיקי אגרות החוב. בשים לב לכך, בכוונת החברה לפעול במידת הצורך לכינוס אסיפות מחזיקי אגרות החוב של החברה וכן לפנות לגופים המממנים הרלוונטים, וזאת לשם קבלת הסכמתם של גורמים אלה להימנע מהעמדתו של האשראי לפירעון מיידי בשל שינוי השליטה הצפוי בעקבות השלמתו של ההסדר ו/או לתיקון מסמכי האשראי והתאמתם לשינוי השליטה הצפוי כאמור. בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את התייחסותם של הגופים הפיננסים ומחזיקי אגרות החוב לבעל השליטה החדש )ככל ויהיה(. משכך, לתאריך הדוח אין ביכולת החברה להעריך את הסיכוי להתממשותו של סיכון זה. עוד יצוין, כי בחלק מההסכמים בהם התקשרו חברות קבוצת החברה )כגון הסכמי זכיינות/,B.O.T דיור להשכרה( נכללות הוראות שונות במקרה של שינוי שליטה בחברה, ועל כן בכוונת החברה לפנות במידת הצורך לגופים עמם התקשרו החברות...6 תחומי הפעילות של החברה לחברה שני תחומי פעילות עיקרים המדווחים בדוחותיה הכספים של החברה ליום , כמפורט להלן: תחום הנכסים המניבים בישראל; תחום פיתוח המקרקעין למגורים והנכסים המניבים באירופה. להלן תרשים המתאר את פעילות החברה בישראל 2 ובחו"ל, לתאריך דוח תקופתי זה למידע מפורט על אחזקות החברה בחברות מאוחדות וכלולות ראו ביאור 7 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום יצוין, כי תחום זה מוצג בדוחותיה הכספיים של החברה בפילוח לפי מדינות. מובהר בזאת, כי השמות המופיעים בתרשים שלהלן, הינם שמות הפרויקטים המוחזקים )ולא שמות החברות המחזיקות בהם(. כמו כן, התרשים להלן אינו כולל את חברות הניהול וחברות המחזיקות פרוייקטים לא פעילים. 2

7 7 אפריקה ישראל נכסים בע"מ נכסים מניבים בישראל קרית ויצמן נס ציונה 00% )מוחזק על ידי החברה ואפשר בע"מ( מגדלי קונקורד 63% )מוחזק על ידי החברה( פיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים באירופה אפריקה ישראל נכסים בינלאומיים )2002( בע"מ 00% AFI Europe NV 00% מגדל היובל 49% )מוחזק על ידי מחצית היובל בע"מ( דיור להשכרה גליל ים 50% )מוחזק על ידי החברה( סרביה גרמניה צ'כיה רומניה פולין לטביה הונגריה בולגריה Malina Tulip Malina Gardens EOOD00% Club Aliga ProMot Hungaria Kft. 50% Trebu Home SIA AFI Investments 00% Osiedle Europejskie Novo Maar sp z. o.o. 00% AFI Palace Ploiesti Veroskip Trading Srl 00% AFIKarlin AFI Karlin s.r.o 00% Margalit sbmg sknutgdnurg & Co. KG 00% Airport City Belgrade Airport city doo 53.7% Vitosha Tulip Vitosha Gardens EOOD 00% Nepliget Szepliget Kft Akar Lak Kft 00% AFI Park Krakow AFI Project sp.zo.o 00% AFI Palace Cotroceni Aodkoueun eakr oc 98.4% Tulipa Modranska Rokle ansnaa ootkaugra Rokle s.r.o 00% a Harel sknutgdnurg sbmg & Co. KG 00% Central Garden Dired Capital S AFI Project developers 4.87% סיטי סנטר חיפה 45% )מוחזק על ידי מחצבות חיפה בע"מ( Lagera Tulip AFI Lagera Tulip Eood 00% Plovdiv Logistic Park Plovdiv Logistics Centre AD 75% Business Park Varna Business Park Varna AD 00% Zlota 83 AFI Zlota 83 Sp. Zo.o 00% Sapiezynska AFI Project 2 Sp. Zo.o 00% AFI Park ROI Management Srl 00% Pipera and Butimanu Star Estate Srl 00% AFI City Romania Premier Solutions & Team Srl 00% AFI Tech Park Tulip Management Srl 00% Magurele Plaza Arad Imobiliar Srl 00% Classic 7 Business Park I Classic 7 s.r.o 00% Classic 7 Business Park II Classic Park Group 00% AFI City Tulipa City s.r.o 00% Classic 7 Business Park III Classic Park III 00% Broadway Palace MICC Prague s.r.o 00% Margalit nurg sbmg sknutgd & Co. KG 00% Skyline Belgrade Orchid Group d.o.o 00% West Port d.o.o 53.7% רג"מ 00% )מוחזק על ידי נצר נשרים בע"מ ) בית אפריקה ישראל יהוד 40% )מוחזק על ידי החברה( מגרש 7, שרונה בדרום הקריה 50% )מוחזק על ידי החברה( חניון הברזל בתל אביב 00% )מוחזק על ידי החברה( משרד המשפטיםירושלים 00% )מוחזק על ידי חברת בת אפי נכסים זכיינות ירושלים 203 בע"מ( AFI Arad Europe Logistics Srl 00% AFI Vokovice AFI Vokovice s.r.o 00% קריית ממשלה מחוזית ירושלים 00% )מוחזק על ידי החברה( AFI Park 2 AFI Park 2 Srl 00% Tulipa Trebesin Tulipa Trebesin s.r.o 00% AFI Park 3 AFI Park Bulding 3 Srl 00% AFI Park AFI Park Offises 4+5 Srl 00% AFI Brasov AFI Palace Brasov Srl 00%

8 8.2 תחומי הפעילות העיקריים של החברה כאמור לעיל, לחברה שני תחומי פעילות. להלן יובא בתמצית תיאור כללי של תחומי פעילות אלה:.2. נכסים מניבים בישראל בתחום פעילות זה החברה עוסקת בייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול של מבנים בישראל, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר. פיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים באירופה בתחום פעילות זה החברה פועלת, במרכז ובמזרח אירופה, בשני אפיקי פעילות, כדלקמן: פיתוח מקרקעין למגורים: ייזום של פרויקטים המיועדים למגורים, באירופה, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, הקמת המבנים )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה( ומכירת היחידות; נכסים מניבים: ייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול של מבנים )בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים, מסחר ומגורים(, באירופה. פעילותה של החברה במרכז ובמזרח אירופה כאמור מבוצעת באמצעות AFI Europe N.V וחברות בשליטתה )להלן: "אפי אירופה"(..3 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה הון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך דוח תקופתי זה, הינו 28,494,034 ש"ח מחולק ל 28,494,034 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות ש"ח ע.נ. כ"א. בשנתיים שקדמו לתאריך דוח תקופתי זה לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה, למעט מימוש כתבי אופציה ל 6,28 מניות על ידי נושאי משרה בחברה. דיבידנדים בשנים 206 ו 207 לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה יצוין, כי על רקע ההליכים להסדר החוב בחברת האם של החברה, אפריקה השקעות, מתעוררת אפשרות להיווצרותה של עילה להעמדה לפירעון מיידי של חלק לא מבוטל מהאשראים בקבוצת החברה, וזאת בשל שינוי שליטה אפשרי בחברה, בין במישרין )בחברה( ובין בעקיפין )בשל שינוי שליטה באפריקה השקעות(. מטבע הדברים, מימוש רוחבי של עילה זו עלול להשליך באופן מהותי לרעה על מצב הנזילות של החברה. לאור האמור לעיל, החל משנת 206, ולאור אי הבהירות באשר להשלמתו הסופית של הסדר החוב, שמקשה על האפשרות להעריך את סיכויי התממשותו של סיכון זה, הגיע דירקטוריון החברה לכלל מסקנה, כי בנקודת הזמן הנוכחית, חרף היקפן הניכר של היתרות הנזילות שבידי החברה, מידת הזהירות מצדדת בהימנעות מקבלת החלטה על חלוקת דיבידנדים. בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום לחברה יתרת עודפים חיובית בסך של כ,8 מיליוני ש"ח. לפרטים בדבר התחייבות חברות הקבוצה לשמור על יחסים פיננסיים, ראו סעיף.3. )ד( להלן. לפרטים בדבר התניות פיננסיות החלות על החברה, וכן בקשר עם חלוקת דיבידנד, כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרות ה' ח'( ראו סעיפים לדוח הדירקטוריון

9 9 לתאריך דוח תקופתי זה אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד. בשנתיים שקדמו לתאריך דוח תקופתי זה, לא הקצתה החברה מניות הטבה

10 0 חלק שני מידע אחר פרק זה כולל, בין היתר, מידע ונתונים הלקוחים ממקורות שונים, כפי שמצאה החברה לנכון וכמפורט בגוף הפרק, לפי העניין )להלן: "המקורות"(. המקורות כאמור היוו גורם זמין לאיסוף המידע והנתונים הנכללים בתיאורים הרלוונטיים. להערכת הנהלת החברה, הגם שהיא לא ביצעה בדיקות עצמאיות לאימות הנתונים, המקורות כאמור מהווים מקורות סבירים לאיסוף המידע הרלוונטי לפי העניין..5 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 207, ראו פירוט עד לפרטים בדבר מידע כספי המתייחס למגזרי פעילותה של החברה בשנים 205 בביאור 34 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום להלן מידע על מגזרי פעילותה של החברה, לתקופה של שנה שהסתיימה ביום , ולשנים שהסתיימו ביום וביום : לתקופה של שנה שהסתיימה ביום )אלפי ש"ח(:.5.2 הכנסות משכ"ד הכנסות ממגורים סה"כ הכנסות משכ"ד ומגורים עלויות הפעלת ואחזקת נכסים עלויות בגין עסקות בניה ומקרקעין ישראל )אלפי ש"ח( 73,880 73,880 3,545 מרכז ומזרח אירופה )אלפי ש"ח( 275,587 85,690 46,277 )2,5( 29,37 סה"כ )אלפי ש"ח( 349,467 85, ,57,034 29,37 30,7 26,626 3,545 סה"כ עלויות הפעלת ואחזקת נכסים, עסקאות בניה ומקרקעין 404, ,65 70,335 רווח תפעולי משכ"ד ומגורים 7,769 6,222,547 נכסי נדל'ן ומקרקעין )במיליוני ש"ח( )*( כולל הכנסות משכ"ד ועלות הפעלת ואחזקת נכסים מפעילות מופסקת בגרמניה בסך של כ 4,367 אלפי ש"ח וכ 4,077 אלפי ש"ח, בהתאמה. לתקופה של שנה שהסתיימה ביום )אלפי ש"ח(: הכנסות משכ"ד )*( הכנסות ממגורים סה"כ הכנסות משכ"ד ומגורים עלויות הפעלת ואחזקת נכסים )*( עלויות בגין עסקות בניה ומקרקעין ישראל )אלפי ש"ח( 66,065 66,065 2,82 מרכז ומזרח אירופה )אלפי ש"ח( 266,854 45,73 32,567 ),866( 34,774 סה"כ )אלפי ש"ח( 332,99 45,73 378, ,774 35,729 32,908 2,82 סה"כ עלויות הפעלת ואחזקת נכסים, עסקאות בניה ומקרקעין 342, ,659 63,244 רווח תפעולי משכ"ד ומגורים 6,65 4,774,39 נכסי נדל'ן ומקרקעין )במיליוני ש"ח( )*( לא כולל הכנסות משכ"ד ועלות הפעלת ואחזקת נכסים מפעילות מופסקת בגין הנכסים בגרמניה בסך של כ 26,33 אלפי ש"ח וכ 2,3 אלפי ש"ח, בהתאמה.

11 לתקופה של שנה שהסתיימה ביום )אלפי ש"ח(: הכנסות משכ"ד )*( הכנסות ממגורים סה"כ הכנסות משכ"ד ומגורים עלויות הפעלת ואחזקת נכסים )*( עלויות בגין עסקות בניה ומקרקעין ישראל )אלפי ש"ח( 89,064 89,064 7, מרכז ומזרח אירופה )אלפי ש"ח( 277,387 33,337 30,724 2,228 28,866 סה"כ )אלפי ש"ח( 366,45 33, ,788 9,339 28,866 48,205 4,094 7, סה"כ עלויות הפעלת ואחזקת נכסים, עסקאות בניה ומקרקעין 35, ,630 8,953 רווח תפעולי משכ"ד ומגורים 6,804 5,44,390 נכסי נדל'ן ומקרקעין )במיליוני ש"ח( )*( כולל הכנסות משכ"ד ועלות הפעלת ואחזקת נכסים מפעילות מופסקת בגין הנכסים בגרמניה בסך של כ 3,656 אלפי ש"ח וכ 8,585 אלפי ש"ח, בהתאמה..6 שינויים בפילוח תחומי הפעילות בשנת 207 לא חלו שינויים בפילוח תחומי הפעילות של החברה..7 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה האמור בסעיף זה להלן מבוסס על מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה אשר להם, או צפויה להיות להם, השפעה על תוצאותיה העסקיות של החברה. לפיכך, כל התייחסות המופיעה בסעיף זה להלן, באשר להערכת החברה את ההתפתחויות הצפויות בעתיד והשפעתן על קבוצת החברה, הינה בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר איננו בשליטת החברה ואשר איננו ודאי..7. השפעות משקיות וענפיות החברה חשופה לשינויים במצב שוק הנדל"ן המניב בארץ ובתחום הנדל"ן בכללותו במדינות בהן היא פועלת. לתאריך דוח תקופתי זה, עיקר פעילותה של החברה בחו"ל הינו במזרח ובמרכז אירופה..7.2 מצב המשק הישראלי על פי סקירה כלכלית של משרד האוצר, כלכלת ישראל המשיכה לצמוח בשנת 207 בקצב הקרוב לכ 2.9%. זאת, בהמשך לצמיחה בשיעור אף גבוה יותר שנרשמה בשנת 206 )אך זו הושפעה מגורמים חד פעמיים, שגרעו מקצב הצמיחה בשנת 207(. הצמיחה הקיפה את כל רכיבי התוצר, כאשר לראשונה מזה שנתיים יצוא הסחורות שב להתרחב. התפתחות זו נתמכה בשיפור משמעותי שחל בכלכלה הגלובלית בשנה החולפת, ובעיקר לאור האצת הקצב של הסחר העולמי. יצוא השירותים, המשקף במידה רבה את הפעילות של ענפי ההיטק, מהווה מנוע צמיחה מרכזי בשנים האחרונות ומשקלו הגיע לכ 44% מסך היצוא של ישראל, בעוד שבתחילת העשור נתון זה עמד על כ 33%. המשך ההתרחבות בצריכה הפרטית משקפת את העלייה בסטנדרט הצריכה, בדגש על אוכלוסיות בעלות רמות הכנסה נמוכות יותר, ומונע מהשיפור המתמשך בשוק העבודה, זמינות אשראי זול, והורדות מסים על תצרוכת. במקביל, אופטימיות הצרכנים לגבי עתידם תורמת לגידול בצריכה, בעיקר לנוכח העובדה ששוק העבודה נמצא קרוב לתעסוקה מלאה. בתוך כך, בשנת 207 נמשכה הירידה בשיעור האבטלה לצד ירידה מסוימת בשיעור ההשתתפות.

12 2 להלן מספר פרמטרים כלכליים בקשר למשק בישראל : 205,63 2.6% 0.6% (0.6%) 5.3% 0.8% 35.7 A ,220 4%.9% (0.5%) 4.8% % 37.2 A , %.% 0.2% 4.3% 0.9% 40.3 A תוצר מקומי גולמי )במיליארדי ש"ח( שיעור צמיחה בתמ"ג )ביחס לשנה קודמת( שיעור צמיחה בתוצר לנפש שיעור אינפלציה שיעור האבטלה שינוי בחוב/תל"ג תל"ג לנפש )$( 2 דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר 3 )סוף תקופה( שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )סוף תקופה( 4 המצב הכלכלי במדינות פעילות החברה באירופה ומצב שוק הנדל"ן במדינות הפעילות העיקריות של החברה כללי להלן מידע לגבי מדינות הפעילות העיקריות של קבוצת החברה באירופה: 5 א. צ'כיה בשנת 207 הכלכלה בצ'כיה צמחה בקצב מהיר. הצמיחה המהירה נבעה מצמיחה בכלכלה האירופית אשר גרמה לגידול ביצוא ובייצור המקומי בצ'כיה. התחזקות הצריכה הפרטית כתוצאה משיעור אבטלה נמוך וגידול בשכר תרמו גם הם להתחזקות הכלכלה הצ'כית. המגבלה העיקרית להמשך הצמיחה בצ'כיה היא שוק העבודה אשר קרוב למיצוי ועלול לגרום למחסור בעובדים. התחזית לשנים 208 ו 209 הינה המשך הצמיחה הנובעת מדרישה מוגברת ליצוא, מהתחזקות הצריכה הפרטית, וכן משיעורי ריבית נמוכים אשר גורמים להגדלת ההשקעות. שיעור האבטלה הנמוך והתחזקות הצריכה הפרטית צפויים ללחוץ על האינפלציה בצ'כיה לשיעור של מעל ל 2% בשנת ,38 5.3% 0.3% 5% 40% )AA) , % 0.7% 4% 36.8% )AA) , % 2.3% 2.8% 34.5% )AA) צ'כיה תוצר מקומי גולמי נומינלי )מיליארדי דולר ארה"ב( תוצר לנפש )במונחי PPP בדולר ארה"ב( שיעור צמיחה בתמ"ג הריאלי )ביחס לשנה קודמת( שיעור אינפלציה )ממוצע לתקופה( שיעור אבטלה גרעון תקציבי )אחוז מהתמ"ג( דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )סוף תקופה( הנתונים נלקחו מדוחות שפורסמו באתרי האינטרנט של בנק ישראל ושל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים נלקחו מאתר חברת הדירוג.S&P שערים יציגים מתוך אתר בנק ישראל. שערים יציגים מתוך אתר בנק ישראל. הנתונים נלקחו מדוחות ה OECD

13 3 ב. רומניה בשנת 207 הכלכלה הרומנית צמחה בקצב מהיר של כ 7% ובכך הייתה למדינה הצומחת ביותר בשנת 207 בין מדינות ה CEE. מנוע הצמיחה העיקרי של הכלכלה הרומנית הוא הצריכה הפרטית וכן היצוא של שירותים, קרי הכלכלה הרומנית עוברת מכלכלה של יצור תעשייתי לכלכלת יצוא שירותים.)IT&C( בשנת 207 נקטה הממשלה הרומנית במדיניות של הרחבה פיסקלית אשר עודדה את המשך הגידול בצריכה הפרטית. אחד המחסומים להמשך הצמיחה ברומניה הוא בעיית התשתית התחבורתית הנחותה במדינה. שיפור תשתית התחבורה במדינה יכולה להביא לניצול טוב יותר של כוח העבודה ולהגברת הצמיחה.בשנים 206 ו 207 גדלה הצריכה הפרטית ברומניה גם כתוצאה מהפחתת שיעור המע"מ, כיום שיעור המע"מ הממוצע ברומניה מסתכם בכ 4%, הנמוך ביותר במדינות ה CEE. שיעור האבטלה ברומניה המשיך במגמת הירידה בשנת 207 והסתכם בכ 5.3% לעומת כ 5.9% בשנת 206 וכ 6.8% בשנת , % ) 0.6%( 6.8% 39.4% (AA) , % ).6%( 5.9% 39.% (AA) ,99 5.5%. 5.3% 38.9% (AA) רומניה תוצר מקומי גולמי נומינלי )מיליארדי דולר ארה"ב( תוצר לנפש )במונחי PPP בדולר ארה"ב( שיעור צמיחה בתמ"ג ריאלי )ביחס לשנה קודמת( שיעור אינפלציה שנתי שיעור אבטלה גרעון תקציבי )אחוז מהתמ"ג( דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )ממוצע ) 2 ג. סרביה האינדיקטורים הכלכליים לשנת 207 מצביעים על צמיחה נמוכה יחסית בשנת 207. הלשכה הסטטיסטית הסרבית ציינה כי מדובר על גידול של כ.9% בכלכלה הסרבית בשנת 207 לעומת גידול של כ 2.8% בשנת 206. מקורה של עיקר הצמיחה בסרביה היא בצריכה הפרטית ובהשקעות פרטיות. בדצמבר 207 הממשלה אישרה את תקציב 208, כאשר התקציב החדש כולל גידול בהוצאות והשקעות הממשלה. לאחר פרסום התקציב הועלה דירוג החוב של סרביה ע"י Fitch ו S&P מתוך צפייה לשיפור כלכלי כתוצאה מהתקציב החדש. בשנת 207 שיעור האינפלציה במדינה הגיע לשיעור של כ 3.4% לעומת שיעור של.% בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 207 שיעור האבטלה עמד על כ 6% לעומת 5.9% בתקופה המקבילה אשתקד , %.4% 8.2% 76% (BBB) ,42 2.8%.% 5.9% 74.% (BBB) ,64 3.0% 3.4% 6% 70.9% BBB סרביה תוצר מקומי גולמי נומינלי )מיליארדי דולר ארה"ב( תוצר לנפש )במונחי PPP בדולר ארה"ב( שיעור צמיחה בתמ"ג ריאלי )ביחס לשנה קודמת( שיעור אינפלציה )ממוצע לתקופה( שיעור אבטלה גרעון תקציבי )אחוז מהתמ"ג( דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )סוף תקופה( הנתונים נלקחו מדוחות של חברת.Colliers הנתונים נלקחו מדוחות של חברת.CBRE 2

14 4 ד. פולין הכלכלה הפולנית צמחה בקצב מואץ של כ 4% במהלך שנת 207. עיקר הצמיחה היא תוצאה של צריכה גבוהה, ולמעשה עסקינן בצריכה הגבוהה ביותר מאז שנת שוק העבודה בפולין מצטמצם, שיעור האבטלה נמוך ביותר והסתכם בשנת 207 בכ 4.8%, הדרישה לעובדים הגיעה לשיאה בשנת 207 ובתחום הייצור התחיל להיווצר מחסור בעובדים. האינפלציה עלתה בשנת 207 כתוצאה מהתייקרות מחירי המזון, אנרגיה ועליית הצריכה הפרטית. בשנת 207 גדלה ההוצאה הממשלתית וההשקעה שחלקה נבע מקרנות של האיחוד האירופי ,63 7.5% 3.9% )0.9%( 5.% BBB , % 2.6% )0.6%( 54.4% BBB ,25 4.8% 3.8%.9% 54.2% BBB פולין תוצר מקומי גולמי נומינלי )מיליארדי דולר ארה"ב( תוצר לנפש )במונחי PPP בדולר ארה"ב( שיעור אבטלה שיעור צמיחה בתמ"ג ריאלי )ביחס לשנה קודמת( שיעור אינפלציה )ממוצע לתקופה( גרעון תקציבי )אחוז מהתמ"ג( דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )סוף תקופה( 2 ה. בולגריה בשנת 207 הצמיחה בכלכלה הבולגרית נשארה גבוהה, והגידול בתוצר המקומי הגולמי הריאלי הסתכם בכ 3.6%, כתוצאה מצריכה פרטית ומהשקעות. הצריכה הפרטית צמחה בשנת 207 כתוצאה מגידול בשכר בשוק הפרטי והממשלתי וההשקעות גדלו כתוצאה מגידול בהשקעות הממשלה אשר נתמכו באיחוד האירופי. הגידול בתוצר הבולגרי צפוי להמשיך לגדול בקצב מואץ גם בשנים 208 ו 209 כאשר מנוע הצמיחה העיקרי הוא הגידול בצריכה הפרטית. הקרנות של האיחוד האירופי ימשיכו להזרים השקעות לבולגריה גם בשנת 208 ובכך לגרום להמשך הצמיחה במדינה. האינפלציה שהייתה שלילית בשלוש השנים האחרונות, הפכה לחיובית בשנת 207 בעיקר כתוצאה מעלייה במחירי האנרגיה והסחורות. האינפלציה צפויה להמשיך לגדול לכ.4% ו.8% בשנים 208 ו 209 בהתאמה, בעיקר כתוצאה מעליית מחירי האנרגיה הצפוייה בשנים אלו. הגידול בצריכה הפרטית והביקוש הגדל לעבודה צפויים גם הם להשפיע על האינפלציה בשנים 208 ו , % (.%) 9.2% 25.6% BB , % ).3%( 7.7% 27.8% BB , %.% 6.6% 24.6% (BBB) בולגריה תוצר מקומי גולמי נומינלי )מיליארדי דולר ארה"ב( תוצר לנפש )במונחי PPP בדולר ארה"ב( שיעור צמיחה בתמ"ג הריאלי )ביחס לשנה קודמת( שיעור אינפלציה שיעור האבטלה גרעון תקציבי )אחוז מהתמ"ג( תשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך דרוג חוב ממשלתי לטווח ארוך שע"ח מטבע מקומי ביחס לאירו )סוף תקופה( הנתונים נלקחו מדוחות ה OECD, ודוחות של חברת.Colliers הנתונים נלקחו מדוחות של ה.OECD 2

15 ל שינויים בחקיקה ובתקינה חשבונאית לפירוט ביחס לתקנים חשבונאים חדשים ראו ביאור 3 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום תנודות בשערי מטבע זר הדוחות הכספיים של החברות מקבוצת החברה בחו"ל נערכים במטבעות זרים. לגבי שיעור השינוי בשערי החליפין של המטבעות הזרים ולגבי השפעת השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, ראו ביאור. לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום שינוי במדד המחירים לצרכן לגבי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ראו ביאור 2 ל. לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בארץ השפעה על הוצאות המימון של החברה )בגין אשראי שצמוד למדד המחירים לצרכן(, וכן על ההכנסות מדמי שכירות הצמודים ברובם, למדד המחירים לצרכן.

16 6 חלק שלישי תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות החברה פעילה בתחום הנדל"ן המניב מאז היווסדה בשנת 97. לקבוצת החברה מבנים המשמשים לתעשייה, למסחר ולמשרדים בארץ ובחו"ל. בנוסף, לקבוצת החברה נכסים בבניה, קרקעות וזכויות בניה שטרם נוצלו. להלן מובא תיאור מפורט של עסקי החברה. התיאור מובא בנפרד לגבי כל אחד מתחומי הפעילות של החברה )נכסים מניבים בישראל, פיתוח מקרקעין למגורים ונכסים מניבים באירופה(. תיאור כאמור שנוגע לפעילות החברה בכללותה יובא בחלק הרביעי שלהלן. המידע בפרק זה מתואר ברמת הקבוצה, ולכן בכל מקום בו כתוב "החברה" הכוונה גם לחברה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה..8 תחום הנכסים המניבים בישראל בתחום פעילות זה החברה מתמקדת בייזום, הקמה )לרבות על דרך של שיפוץ ו/או השבחה(, השכרה ותפעול של מבנים בישראל, בעיקר בייעוד לתעשייה, משרדים ומסחר. בגדר האמור, לחברה נכסי מקרקעין בישראל המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין, וכן החזקות בחברות המחזיקות בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, נכסי מקרקעין, ועוסקות כאמור בייזום, הקמה, השכרה ותפעול של נכסי מקרקעין. 2 מידע כללי על תחום הפעילות מבנה ענף הנדל"ן המניב בישראל והשינויים שחלו בו ענף הנדל"ן המניב בישראל כולל את תחום הייזום, התכנון, ההקמה, השיווק, ההשכרה והתפעול של נכסים בישראל המיועדים להשכרה, בעיקר בייעוד לתעשייה, מסחר, משרדים, חניונים, אחסנה ולוגיסטיקה. לפרטים בדבר שינויים שחלו במצב המשק הישראלי ובהתאם, במצב שוק הנדל"ן המניב בישראל, ראו סעיף.7.2 לעיל מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף הנדל"ן המניב בישראל לפרטים בדבר מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על ענף הנדל"ן המניב בישראל ראו סעיף.8.8 להלן מצב המשק הישראלי ומצב שוק הנדל"ן המניב בישראל מנתוני סקירה של אינטר ישראל למחצית השנייה של שנת 207 בשוק המשרדים באיזורי תעסוקה, עולה כי ישנה יציבות במחיר הממוצע של דמי השכירות, שנותרו על כ 67 ש"ח למ"ר )בנטרול הרצליה, ממוצע הדמ"ש באזורי התעסוקה עלה לרמה של כ 64 ש"ח למ"ר(. באזור התעסוקה נס ציונה רחובות נרשמה עלייה חדה של כ 6% בדמי השכירות לרמה ממוצעת של כ 67 ש"ח למ"ר, לעומת כ 63 ש"ח למ"ר בחציון הקודם של שנת 207. בחציון הקודם נרשם שיעור העלייה החד ביותר בדמי השכירות בפתח תקווה )כ 7% ( ובחציון הנוכחי, ממשיכים ומטפסים דמי השכירות הממוצעים בה עד כדי 75 ש"ח למ"ר )עלייה של כ % (. בסה"כ נרשמה עלייה של כ 2% בממוצע, בדמי השכירות בפ"ת בשנתיים זכויות הקבוצה בנכסים )בין שנרשמו ובין שטרם נרשמו( הינן זכויות בעלות ו/או זכויות חכירה ו/או זכויות קנייניות או חוזיות או אחרות, לפי העניין. סעיף זה כולל מידע שהינו צופה פני עתיד ומבוסס על הערכות החברה את מצב השוק והגורמים המשפיעים עליו, וזאת, בין היתר, בהתבסס על ניתוחים כלכליים ובחינת השינויים בענף הנדל"ן בשנים עברו. 2

17 7 האחרונות. בשאר האזורים נרשמה יציבות בדמי השכירות, ללא שינויים משמעותיים. מנתוני מחלקת המחקר של אינטר ישראל עולה כי במע"ר תל אביב צפויים להתווסף בשנים כ 800 אלף מ"ר משרדים, אשר צפויים להיות גבוהים מהביקוש (UpTake) העומד על כ 0 אלף מ"ר בשנה. יש לציין כי במחצית השנייה של שנת 207 ה UpTake עמד על נתון שיא של כ 320 אלף מ"ר לעומת כ 88 אלף מ"ר במחצית הראשונה של שנת 207, נתוני התנהגות השוכרים בשנים האחרונות מלמדים כי עודפי השטחים יבואו לידי ביטוי בשיעורי התפוסה נמוכים יותר במבנים קיימים, בעיקר מדרג.Class C&B לפרטים נוספים בדבר שינויים שחלו במצב המשק הישראלי ראו סעיף.7.2 לעיל. גורמי הצלחה קריטיים בענף הנדל"ן המניב א. ב. )( )2(.8..4 כללי להערכת הנהלת החברה, הגורמים הקריטיים בענף הנדל"ן המניב הינם: ידע וניסיון באיתור וניצול הזדמנויות עסקיות, באיתור נכסים, בתכנון, בבניה, בשיווק ובתפעול הנכסים; מיקום הנכסים ודרכי הגישה אליהם; ואיתנות פיננסית. להלן יפורטו הגורמים העיקריים המשפיעים, להערכת הנהלת החברה, על הביקוש ושיעור התפוסה של מבני משרדים בישראל וכן הגורמים העיקריים המשפיעים על הצלחתם של מרכזי מסחר, כדלקמן: מבני משרדים מיקום הנכס; דרכי גישה לתחבורה )לרבות תחבורה ציבורית(; חניה בבניין בו ממוקם הנכס או חניונים בסביבה; גיל הבניין בו ממוקם הנכס; צורתו החיצונית והפנימית של הנכס; גובה דמי השכירות; גובה דמי האחזקה; גובה המיסוי העירוני; שירותים אזוריים; סביבה עסקית )כולל מידת התחרות באזור לסוג מבנה( וכיו"ב. מרכזי מסחר דמי שכירות; דמי אחזקה; מיקום הנכס; קרבה לקהל היעד; דרכי גישה לתחבורה )לרבות תחבורה ציבורית(; נגישות לכבישים ראשיים; אפשרויות חניה; חלוקת שטחים יעילה בתוך המרכזים המסחריים; היצע המרכזים המסחריים באזור; זמינות המרכז המסחרי )שעות פתיחה וימי פתיחה(; מיצוב המרכז המסחרי והתאמתו לקהל היעד אליו הוא פונה; תמהיל מגוון של חנויות, קיום מוקדי בידור ופנאי במרכז המסחרי כמוקדי משיכה ללקוחות. מחסומי כניסה ויציאה בתחום פעילות זה לא קיימים חסמי כניסה ויציאה פורמאליים. עם זאת, נוכח אופיו המיוחד של תחום פעילות זה יש צורך באיתנות פיננסית ובנגישות למקורות מימון. היציאה מהתחום אינה גמישה לאור העובדה, כי מימוש השקעות יכול לארוך זמן ממושך מאחר ויכולת מימוש הנכסים הינה, בין השאר, פועל יוצא של מיקום הנכסים, מצבם הפיזי ומצב השוק מבנה התחרות בענף הנדל"ן המניב להערכת הנהלת החברה, ענף הנדל"ן המניב הוא ענף תחרותי המתאפיין בריבוי שחקנים. בסמוך למרבית נכסי החברה בישראל קיימים נכסים דומים המתחרים בנכסי הקבוצה האזורים הגיאוגרפיים וסוגי הנכסים המניבים בהם מתבצעת הפעילות בתחום החברה בחרה להציג את אזורי הפעילות כשני אזורים עיקריים, האחד "תל אביב והסביבה" הכולל את נכסי החברה בערים הבאות: מגדל משרדים בתל אביב, מגדל משרדים בבני ברק, פארק למדע בנס ציונה, דיור להשכרה בהרצליה ובניין משרדים ביהוד והשני "אחר" הכולל נכס מסחרי בחיפה.

18 מדיניות מימוש נכסים החברה בוחנת הזדמנויות עסקיות למימוש נכסים על בסיס שיעור הרווחיות ותזרים. במסגרת מימוש הנכסים של החברה, היא מכרה בשנים האחרונות את חלקה בפארק רחובות, את חלקה במעונות הסטודנטים בהר הצופים, את זכויותיה בפארק לתעשייה עתירת ידע במגדל העמק, את חלקה במרכז המסחרי פנורמה חיפה, את אחזוקותיה בבית פסגות ובקרקע יכין בפתח תקווה וכן בפרויקט גלובל פארק בלוד..8.2 מוצרים ושירותים מוצרי החברה בישראל. בתחום פעילות זה הינם בעיקר שטחי משרדים, תעשייה ומסחר המיועדים להשכרה.8.2. לחברה נכסי מקרקעין המוחזקים ומפותחים על ידה במישרין, וכן החזקות בחברות המחזיקות ועוסקות בעצמן ו/או באמצעות חברות בת, בפיתוח ותפעול של נכסי מקרקעין. ההסכמים לרכישת הקרקעות )בין אם קרקעות בנויות ובין אם לאו( המיועדות, כולן או חלקן, להשכרה, כוללים על פי רוב את התנאים המהותיים )כולם או חלקם(, כדלקמן: הקבוצה משלמת את תמורת הממכר )בכפוף לתנאים מתלים, אם נקבעו(, באחת או יותר מהדרכים הבאות )לרבות שילוב בין הדרכים(: עסקת מזומן התמורה הינה בהתאם למחיר הנקוב בהסכם ו/או על פי המנגנון לקביעת המחיר הקבוע בהסכם. עסקת קומבינציה המתווה השגור בעסקאות קומבינציה הינו רכישת חלק בלתי מסוים מהמקרקעין בתמורה למתן שירותי בניה בפרויקט הרלוונטי, על ידי הקבוצה א. )( )2( במקרים בהם יש לקבוצה שותפים במקרקעין )בין מכוח רכישה משותפת של המקרקעין ובין מכוח רכישה של חלק מהזכויות במקרקעין( פועלת הקבוצה, בדרך כלל, במסגרת עסקה משותפת או חברה משותפת, וזאת לצורך הסדרת מערכת היחסים בין הצדדים, לרבות: ניהול העסקה באמצעות מנהלת ו/או ועדת היגוי המורכבת מנציגי הצדדים, ואשר ההחלטות מתקבלות בהתאם למנגנון שנקבע )בדרך כלל פהאחד(; בה. הוראות בדבר איסור או הגבלת אפשרות המחאת ו/או העברת ו/או שיעבוד הזכויות על ידי הצדדים ו/או מתן זכות סירוב ראשונה; הוראות בדבר אחריות הצדדים למימון הפרויקט וסנקציות בגין הפרתן וכו'; הוראות בדבר בחירת הקבלן המבצע, או כל קבלן ו/או צד שלישי המעורב בהליכי התכנון והביצוע של הפרויקט; הוראות בדבר הטלת מטלות על אחד השותפים או בדבר מתן שירותים של אחד השותפים לטובת הפרויקט, ולעיתים הוראות בדבר תשלום דמי ניהול בגין שירותים אלה; הוראות בדבר העמדת בטוחות מצד השותפים לטובת בנק או מוסד מממן לצורך מימון הפרויקט משעבדת לעיתים הקבוצה את חלקה בפרויקט הרלוונטי לגורם המממן, ובכלל זאת את זכותה לקבלת דמי שכירות ויתר תקבולי הפרויקט וזכויות הקבוצה אל מול מוכר הפרויקט האמור, ולעיתים מתקשרת הקבוצה בהסכמי ליווי בנקאיים.

19 9 במקרים של אי עמידה ביעדים, רשאי הבנק להתערב בניהול הפרויקט עד כדי תפיסתו בפועל ו/או העמדת האשראי לפירעון מיידי. סך ההון העצמי הנדרש במסגרת הסכמי ליווי כאמור נע על פי רוב בשיעורים של כ 20% עד כ 40% מסך העלויות הצפויות של הפרויקט. לעיתים ניתנים בטחונות נוספים להבטחת עמידה ביעדי התקציב ויעדים נוספים. עם השלמת הפרויקט מוחלפת, בדרך כלל, מסגרת האשראי בהלוואה לזמן ארוך )5 עד 5 שנים(. בהסכמי ליווי בחו"ל, בדרך כלל, האשראי ניתן ללא זכות חזרה ללווה )"נון ריקורס"( )לפרטים בקשר עם פעילות הנכסים המניבים בחו"ל, ראו סעיף.9.3 להלן(. ב. תמהיל שוכרים על מנת לשמור על תמהיל נכון של השטחים המושכרים, נוהגת הקבוצה, בין השאר, להתקשר בהסכמי שכירות עם שוכרים המהווים "עוגנים" ו "מושכי קהל" בשטחים המסחריים כגון מרכולים ורשתות אופנה גדולות. דמי השכירות הנגבים משוכרי חנויות ה"עוגנים" כאמור נמוכים לרוב מדמי השכירות הנגבים מיתר שוכרי החנויות )כלומר אלו שאינם "עוגנים"(, ותקופות השכירות של חנויות ה"עוגנים" הינן, בדרך כלל, ארוכות יותר. בנוסף, הקבוצה בונה חלק מהנכסים המניבים שבבעלותה בשיטת B.O.T. )Build Operate Transfer( ו/או P.F.I..)Private Finance Initiative( בשיטות אלו היזם )שהינו גוף פרטי( מקבל ממזמין הפרויקט )בד"כ המדינה או גופים מעין ציבוריים(, זיכיון להפעלת הנכס וכן את הזכות לגבות תשלום בגין הפעלת אותו נכס לתקופה מוגבלת, בתמורה לבניית הנכס על ידי בעל הזיכיון והחזרתו לבעלות המזמין ו/או מי מטעמו, בתום תקופת ההקמה, התפעול והתחזוקה, כאשר הפרויקט ממומן לרוב בחלקו על ידי מימון בנקאי בשיטת.Limited Recourse ההוראות המופיעות לרוב בהסכמים ביחס לפרויקטים מהסוג הנ"ל, ברוב המקרים נוגעות לעניינים כדלקמן: )א( מהות הזיכיון ומתן הבלעדיות לבעל הזיכיון להפעלת הפרויקט; )ב( תקופת הזיכיון והוראות בדבר הארכת תקופת הזיכיון, ככל שישנה אפשרות להארכה; )ג( אופן הקמת הפרויקט על חשבונו ובאחריותו של בעל הזיכיון; )ד( התחייבויות וזכויות בעל הזיכיון; )ה( התחייבויות וזכויות המזמין, לרבות התחייבות לרף הכנסה מינימאלי לבעל הזיכיון; )ו( אופן הפעלת הפרויקט; )ז( הוראות בדבר כיסוי ביטוחי של בעל הזיכיון; )ח( הוראות בדבר אופן סיום חוזה הזיכיון בגין הפרה של בעל הזיכיון. הקבוצה הפעילה ומפעילה, במתכונת פעילות זו, מספר פרויקטים כדלקמן: א. מכרז להקמת חניון הברזל החברה זכתה במכרז לתכנון, הקמה, הפעלה ומסירה בשיטת DBOT של חניון ציבורי תת קרקעי בן ארבעה )4( מפלסים, אשר יכלול כחמש מאות וארבעים )540( מקומות חניה ברחוב הברזל בתל אביב יפו )להלן: "החניון"( במקרקעין אשר בבעלות עיריית תל אביב יפו )להלן: "המזמינה"(, וכן לביצוע עבודות גינון, פיתוח רחבות ושבילים, תאורה, מים והשקייה, ניקוז וריהוט גן בשטחי עבודות הפיתוח, בהתאם למפורט הנכלל במסמכי המכרז. ביום , במהלך ביצוע עבודות ההקמה של החניון, המבוצעות על ידי דניה סיבוס, קרסו חלקים מהחניון וכתוצאה מכך נהרגו 6 אנשים ונפצעו 8 אנשים. בשל כך, נעצרו עבודות ההקמה בחניון וזאת עד להשלמת הבדיקות על ידי הגופים המוסמכים ורשויות האכיפה. לאור זאת ובשים לב להיקף הנזק למבנה, לא יעלה בידי החברה להפעיל את החניון במועד שנקבע לכך. יצוין, כי קריסת החניות מהווה עילה לביטולו של הסכם הזיכיון )אשר לתאריך הדוח לא בוטל(. המזמינה קיבלה החלטה עקרונית להקים מחדש את החניון ורואה בחיוב את ביצועו מחדש על ידי החברה ודניה סיבוס.

20 20 לאחר משא ומתן על תנאיה של תוספת להסכם הזיכיון, ביום , נמסר לחברה עותק חתום של תוספת להסכם לתכנון, הקמה והפעלה של החניון מיום שנחתם עם המזמינה )להלן בס"ק זה: "התוספת", ו "ההסכם", לפי העניין(, בתוקף מיום , לפיה יחודשו העבודות להקמתו מחדש של החניון )להלן: "העבודות"(. במסגרת התוספת נקבעו הוראות, בין היתר, הנוגעות לאחריות החברה על הבאת אתר העבודות למצב בטוח להמשך ביצוע העבודות; לוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות; הוצאת היתר בניה וביצוע תכנון מפורט; המשך ביצוע עבודות ההקמה ותשלום פיצוי בגין נזקים והוצאות שנגרמו לעירייה בקשר עם האירוע. בסמוך לאחר זכייתה של החברה במכרז, נחתמה בין החברה לבין דניה סיבוס מערכת הסכמית לפיה דניה סיבוס אחראית כלפי החברה בגין כל התחייבויותיה של החברה כלפי המזמין בקשר עם תכנון והקמת החניון ומסירתו על פי הסכם ההקמה, הכל בתנאי "גב אל גב". כמו כן נקבע, כי דניה סיבוס אחראית לכל נזק לגוף ו/או לרכוש ולכל הפסד או הוצאה שיגרמו למזמין, לחברה ו/או למי מטעמם ו/או לדניה סיבוס ו/או לעובדיה ו/או לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מביצוע עבודות ההקמה והיא התחייבה לשפות את החברה בגין נזק ו/או חיוב כספי ו/או הפסד או הוצאה כאמור. בגדר המערכת ההסכמית כאמור, דניה סיבוס התחייבה גם כלפי החברה )להלן: "כתב ההתחייבות"(, כי תהיה חייבת בכל התחייבויות החברה על פי הסכם ההקמה והתוספת לו, הכל בתנאי "גב אל גב". בגדר כך הוסכם, כי דניה סיבוס תישא בעלויות ההקמה של החניון וזאת עד להשבתו למצבו קודם לאירוע, כאשר תקבולים בגין עבודות ההקמה להשבתו של החניון למצבו הקודם ו/או בגין הוצאות שהוציאה דניה סיבוס בקשר עם האירוע אשר יתקבלו בידי הבנק המממן מאת המבטח עמו התקשרה דניה סיבוס בקשר עם הפרויקט להקמתו של החניון, יועברו לדניה סיבוס לצורך ביצוע המשך העבודות. עוד סוכם, כי בגין העבודות אשר דניה סיבוס תבצע בחניון מעבר להשבתו של החניון למצבו קודם לאירוע, תהא דניה סיבוס זכאית ליתרת התמורה המקורית על פי הסכם הקבלנות, המסתכמת לכ 7 מיליון ש"ח. ככל ועלות העבודות תעלה על הסכום האמור, תישא דניה סיבוס, בעצמה, בעלות הנוספת כאמור. יצוין כי עד ליום התקבלו כ 6.8 מיליון ש"ח מחברת הביטוח, מתוכם 4 מיליון ש"ח הועברו ישירות על ידי חברת הביטוח לדניה סיבוס וסך של כ 57.8 מיליון ש"ח הועברו לחשבון החברה בהתאם להסכם המימון מחודש מאי 204 בו התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בישראל. במהלך רבעון רביעי 207 נחתם כתב סילוק עם חברת הביטוח על פיו, התביעה בגין נזקי הרכוש לפרוייקט סולקה בסך כולל של 6.8 מיליון ש"ח. בשים לב לכך שפרטי האירוע טרם התבהרו, יצוין להסרת ספק, כי אין בהוראות כתב ההתחייבות כדי לגרוע מטענותיו או זכויותיו של מי מהצדדים על פי הסכם הקבלנות, לרבות בקשר עם האירוע. יצוין, כי בחודש מאי 204 התקשרה החברה בהסכם מימון עם תאגיד בנקאי בישראל )להלן: "הבנק"( לקבלת מימון להקמת החניון הציבורי והחברה קיבלה אישור עקרוני מהבנק להסדרת הסכם המימון להקמה מחדש של החניון ובהתאם החברה צפויה לחתום על הסדרת המימון להקמה מחדש של החניון )עבור מסגרת ההקמה סכום של כ 57.3 מיליון ש"ח, אשראי נוסף בסך של כ 3.6 מיליון ש"ח עם השלמת הבנייה וכן של 8 מיליון ש"ח בגין ערבות בנקאית(. יצויין כי לתאריך הדוח חברת דניה סיבוס פועלת לקבלת היתר בניה להקמה מחדש של חניון הברזל. לפרטים נוספים בקשר עם הפרויקט האמור ראו ביאור 8 ב' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום

21 2 ב. מכרזי דיור להשכרה )( לפרטים בדבר זכייתן של החברה יחד עם אפריקה מגורים במכרז אשר פורסם על ידי מדינת ישראל, החשב הכללי במשרד האוצר ביחד עם משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל )ביחד, להלן: "מזמין המכרז"(, לרכישת קרקע בהרצליה להקמת דירות מגורים להשכרה למשך תקופה של 20 שנה, ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים, הנכלל בדוח התקופתי. )2( לפרטים בדבר זכייתן של החברה יחד עם אפריקה מגורים במכרז אשר פורסם על ידי דירה להשכיר ורשות מקרקעי ישראל, להתקשרות בחוזה חכירה של מקרקעין בשוהם )ללא מחיר מינימום( להקמת דירות מגורים להשכרה למשך תקופה של 20 שנה, ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח תקופתי זה. )3( לפרטים בדבר התקשרותן של החברה יחד עם אפריקה מגורים בהסכם לשם הגשת הצעה במכרז להתקשרות בחוזה חכירה של מקרקעין בבאר יעקב להקמת דירות מגורים להשכרה להשכרה למשך תקופה של 20 שנה ושטחי מסחר, ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח תקופתי זה. )4( לפרטים בדבר מכרזי דיור להשכרה נוספים במסגרתם התקשרו החברה ואפריקה מגורים בהסכמים להגשת הצעות משותפות שלא זכו, ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים, הנכלל בדוח תקופתי זה. ג. מכרז להקמת קרית התקשוב לפרטים בדבר התקשרותן של החברה באמצעות חברת פרויקט, בהסכם קבלנות עם מיזם משותף של דניה סיבוס חברה ושיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה של שיכון ובינוי בע"מ, בה מחזיקים כל אחד מהצדדים ב 50% מהזכויות וההתחייבויות )להלן בסעיף זה: "המיזם המשותף"( בהסכם לשם הגשת ההצעה שהגיש המיזם המשותף ביום במכרז שפרסמה מדינת ישראל משרד הביטחון באמצעות מנהל המעבר דרומה למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של קריית התקשוב הטכנולוגית בבאר שבע, ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח תקופתי זה. ביום , נמסרה למיזם המשותף הודעה מוועדת המכרזים, לפיה וועדת המכרזים בחרה בהצעת המיזם המשותף כהצעה אחת מבין שתי ההצעות הטובות ביותר העולות לשלב המכרז השני. ד. מכרזים להקמת מבני משרדים בירושלים )( לפרטים בדבר זכייתה של החברה במכרז של מדינת ישראל למימון )חלקי(, תכנון, הקמה ותחזוקה של מבנה משרדים וכן מבנים ומתקנים נוספים במתחם מבנה המשרדים ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח תקופתי זה. )2( לפרטים בדבר זכייתה של החברה במכרז של מדינת ישראל למימון חלקי, תכנון, הקמה ותחזוקה של מבנה משרדים ממשלתי ושטחי מסחר בקריה המחוזית בירושלים ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח תקופתי זה. ה. ו. ז. מכרז להקמת כביש 6 לפרטים בדבר הצעה שהגישה החברה במסגרת מכרז שפרסמה מדינת ישראל באמצעות הועדה הבינמשרדית הכוללת את משרד האוצר, משרד התחבורה, נתיבי ישראל, עיריית ירושלים וחברת ענבל למימון, תכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של כביש 6, ראו תקנה 22)( לפרק הפרטים הנוספים הנכלל בדוח תקופתי זה. יצויין, כי לתאריך דוח תקופתי זה החברה מצויה בהליכים במסגרת הליכי מיון למכרזי B.O.T שונים.

22 א) להלן מידע בדבר הנכסים המניבים של הקבוצה בישראל: מובהר בזה, כי המידע בטבלאות בסעיף זה להלן המתייחס לעצם הקמת הפרויקטים שטרם הוחל בבנייתם, תוכניות שטרם אושרו, העלות הנוספת המשוערת לפרויקט, ומועד ההשלמה המתוכנן מהווה מידע צופה פני עתיד. הנתונים בטבלאות מבוססים בין היתר, על ההנחות כדלקמן: )א( הקבוצה תקבל החלטה לעשות שימוש בזכויות בניה שטרם נוצלו; )ב( בהתאם לציפיות הקבוצה, כל בעלי הזכויות הנוספים במקרקעין יצטרפו לפרויקט המתוכנן; )ג( התוכניות ו/או הבקשות שהגישה ו/או תגיש הקבוצה יאושרו ויקבלו תוקף, מבלי שיחול שינוי מהותי בשטחים שניתן יהיה לבנות במקרקעין, בתמהיל השטחים ו/או בתכנון, לעומת הכמות, התמהיל והתכנון שצפתה הקבוצה; )ד( לא יחולו שינויים מהותיים באגרות, בהיטלים ו/או במסים החלים על צדדים לעסקאות מקרקעין; )ה( עלויות הבניה וכן יתר עלויות המכר יהיו בהתאם להערכות הקבוצה. מובהר, כי במקרה בו יחול שינוי מהותי באחד או יותר מהגורמים דלעיל, עשוי לחול שינוי מהותי בשטחים הניתנים לבניה והשכרה ו/או בעלויות ו/או במועדים שהקבוצה צופה. א. להלן תמצית תוצאות הפעילות של נדל"ן להשקעה בישראל )מצרפי(: )( להלן תמצית תוצאות הפעילות )באלפי ש"ח(: פרמטר סך ההכנסות מהפעילות רווחים משערוך רווחי הפעילות מאוחד NOI מנכסים זהים NOI מנכסים זהים )( סה"כ NOI מאוחד סה"כ NOI ,948 8,885 36,99 8,034 8, באלפי ש "ח 05,52 9,533 2,258 96,84 96,84 0,725 0, ,838 39,70 48,250 02,063 02,063 08,540 08,540 * יצוין, כי הנתונים המאוחדים כוללים את בנכסים המוחזקים בשליטה משותפת. לפרטים בדבר פרמטרים כלכליים באזור הפעילות ראו סעיף.7.2 לעיל. להלן פילוח שטחי הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל, לפי אזורים ושימושים ליום וליום )במ"ר(: )2( ) ליום אזור ת"א והסביבה שימושים משרדים ותעשייה 23,078 23,078 2,69 2,69 25,696 25,696 90% 90% מגורים להשכרה 0,944 0,944 0,944 0,944 8% 8% מסחר 2,265 2,265 2,265 2,265 2% 2% סה"כ 34,022 34,022 4,884 4,884 38,906 38,906 00% 00% אחוז מסך השטחים 96% 96% 4% 4% 00% 00% אחר סה"כ אחוז מסך השטחים

23 ב) א) ב) 23 ) ליום אזור ת"א והסביבה אחר סה"כ אחוז מסך השטחים שימושים משרדים ותעשייה 8,333 8,333 2,69 2,69 20,952 20,952 90% 90% מגורים להשכרה 0,944 0,944 0,944 0,944 8% 8% מסחר 2,265 2,265 2,265 2,265 2% 2% סה"כ 29,277 29,277 4,884 4,884 34,6 34,6 00% 00% אחוז מסך השטחים 96% 96% 4% 4% 00% 00% להלן פילוח שווי הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל, לפי אזורים ושימושים, ליום וליום : )3( ) ליום אזור ת"א והסביבה באלפי ש"ח אחר באלפי ש"ח סה"כ באלפי ש"ח אחוז מסך שווי הנכסים שימושים משרדים ותעשייה,386,050,386,050 9,950 9,950,396,000,396,000 87% 87% מגורים להשכרה 92,500 92,500 92,500 92,500 2% 2% מסחר 23,26 23,26 23,26 23,26 % % סה"כ אלפי ש"ח,578,550,578,550 33,65 33,65,6,75,6,75 00% 00% אחוז מסך שווי הנכסים 98% 98% 2% 2% 00% 00% ) ליום אזור ת"א והסביבה באלפי ש"ח אחר באלפי ש"ח סה"כ באלפי ש"ח אחוז מסך שווי הנכסים שימושים משרדים ותעשייה,337,386,337,386 9,666 9,666,347,052,347,052 87% 87% מגורים להשכרה 86,600 86,600 86,600 86,600 2% 2% מסחר 22,554 22,554 22,554 22,554 % % סה"כ אלפי ש"ח,523,986,523,986 32,220 32,220,556,206,556,206 00% 00% אחוז מסך שווי הנכסים 98% 98% 2% 2% 00% 00%

24 א) ב) ג) 24,205 הנובע מהנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל, לפי אזורים ושימושים לשנים להלן פילוח NOI 206 ו :207 )4( ) שנת 207 אזור ת"א והסביבה באלפי ש"ח אחר באלפי ש"ח סה"כ באלפי ש"ח אחוז מסך ה NOI של הנכסים שימושים משרדים ותעשייה 99,889 99, ,54 00,54 93% 93% מגורים להשכרה 6,477 6,477 6,477 6,477 6% 6% מסחר,522,522,522,522 % % סה"כ אלפי ש"ח 06,366 06,366 2,74 2,74 08,540 08,540 00% 00% אחוז מסך NOI של הנכסים 98% 98% 2% 2% 00% 00% ) שנת 206 אזור ת"א והסביבה באלפי ש"ח אחר באלפי ש"ח סה"כ באלפי ש"ח אחוז מסך ה NOI של הנכסים שימושים משרדים ותעשייה 99,44 99, ,074 00,074 98% 98% מגורים להשכרה % 0% מסחר,477,477,477,477 % % סה"כ אלפי ש"ח 99,65 99,65 2,0 2,0 0,725 0,725 00% 00% אחוז מסך NOI של הנכסים 98% 98% 2% 2% 00% 00% ) שנת 205 אזור שימושים משרדים ותעשייה מסחר סה"כ )אלפי ש"ח( אחוז מסך ION של הנכסים 98% 98% 2% 2% 00% 00% 6,072 6,072,962,962 8,034 8,034 00% 00%,373,373,373,373 % % 6,072 6, ,66 6,66 99% 99% ת"א והסביבה )באלפי ש"ח( אחר )באלפי ש"ח( סה"כ ש"ח ) )באלפי אחוז מסך ה ION של הנכסים

25 א) ב) ג) 25 להלן פילוח רווחי )הפסדי( שערוך הנובעים בקשר עם הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל לפי אזורים ושימושים, לשנים , ו 207: )5( ) שנת 207 אזור ת"א והסביבה באלפי ש"ח אחר באלפי ש"ח סה"כ באלפי ש"ח אחוז מסך רווחי השערוך שימושים משרדים ותעשייה 27,34 27,34 27,34 27,34 69% 69% מגורים להשכרה,766,766,766,766 30% 30% מסחר % 2% סה"כ אלפי ש"ח 39,07 39, ,70 39,70 00% 00% אחוז מסך רווחי השערוך 98% 98% 2% 2% 00% 00% ) שנת 206 אזור ת"א והסביבה באלפי ש"ח אחר באלפי ש"ח סה"כ באלפי ש"ח אחוז מסך רווחי השערוך שנת 205 שימושים משרדים ותעשייה )3,25( )3,25( )3,25( )3,25( )68%( )68%( מגורים להשכרה 3,93 3,93 3,93 3,93 60% 60% מסחר,555,555,555,555 8% 8% סה"כ אלפי ש"ח 7,978 7,978,555,555 9,533 9,533 00% 00% אחוז מסך רווחי השערוך 92% 92% 8% 8% 00% 00% ) אזור שימושים משרדים ותעשייה מסחר סה"כ )אלפי ש"ח( אחוז מסך רווחי השערוך 03% 03% (3%) (3%) 00% 00% 9,439 9,439 (554) (554) 8,885 8,885 00% 00% (554) (554) (554) (554) (3%) (3%) 9,439 9,439 9,439 9,439 03% 03% ת"א והסביבה )באלפי ש"ח( אחר )באלפי ש"ח( סה"כ ש"ח ) )באלפי אחוז מסך רווחי השערוך

26 26 )6( להלן פילוח דמי שכירות ממוצעים בש"ח לחודש למ"ר, לפי אזורים ושימושים: שימושים אזורים ת"א והסביבה טווח ת"א והסביבה)*( אחר טווח אחר)*( משרדים ותעשייה מגורים להשכרה לשנה שנסתיימה ביום מסחר )*( יצוין, כי הטווח הרחב במחירי השכירות נובע, בין היתר,מהמיקום, מטיב הנכס המושכר ומרמת הגמר של הנכסים השונים הנכללים בטבלה )7( פילוח דמי שכירות ממוצעים בש"ח לחודש לגבי חוזים שנחתמו בתקופה: מסחר שימושים אזורים ת"א והסביבה טווח ת"א והסביבה)*( אחר טווח אחר )*( משרדים ותעשייה מגורים להשכרה לשנה שנסתיימה ביום )8( להלן פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימושים: לשנת משרדים ותעשייה מסחר לשנת ליום לשנת מגורים להשכרה באחוזים % ליום לשנת לשנת לשנת ליום )9( שימושים אזורים ת"א והסביבה אחר להלן פילוח מספר הנכסים המניבים של הקבוצה בישראל, לפי אזורים ושימושים: מסחר מגורים להשכרה משרדים ותעשייה שימושים ליום אזורים 4 4 ת"א והסביבה אחר 4 4 סה"כ להלן פילוח שיעורי תשואה ממוצעים בפועל הנובעים מהנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל )לפי שווי )0( בסוף השנה(, לפי אזורים ושימו % שימושים אזורים ת"א והסביבה אחר משרדים ותעשייה מגורים להשכרה לשנה שנסתיימה ביום מסחר % 0.% 3.6% % 6.5% % 6.6% * הכנסות דיור להשכרה בשנת 206 משקפות שבוע אחד של שכירות בלבד.

27 27 )( להלן הכנסות צפויות בגין הנדל"ן המניב של הקבוצה בישראל, בגין חוזי שכירות חתומים: תקופות אופציות שוכרים הכנסות מרכיבים קבועים מספר חוזים בהנחת אי מימוש נשוא שטח ההסכמים המסתיימים תקופות אופציות שוכרים בהנחת מימוש הכנסות מרכיבים קבועים מספר חוזים נשוא שטח ההסכמים המסתיימים )באלפי מ"ר ) מסתיימים )באלפי ש"ח( )באלפי תקופת ההכרה )באלפי ש"ח( מסתיימים מ"ר ) בהכנסה רבעון שנת 0 26, , , ,43 רבעון 2 שנת רבעון 3 שנת 5 25, , , ,428 רבעון 4 שנת , ,66 שנת , ,264 שנת , ,7 שנת , ,850 שנת 2022 ואילך , ,733 סה"כ )2( להלן פירוט בדבר הנכסים המניבים בהקמה של הקבוצה בישראל, באזור תל אביב והסביבה: ת"א והסביבה פארק המדע קרית ויצמן נס ציונה)*( פרמטרים מספר נכסים בהקמה בתום התקופה סה"כ שטחים בהקמה )מתוכנן( בתום התקופה )באלפי מ"ר( סה"כ עלויות שהושקעו בתקופה השוטפת )באלפי ש"ח()*( הסכום בו מוצגים הנכסים בדוחות בתום התקופה )מאוחד( )באלפי ש"ח( תקציב ההקמה בתקופה העוקבת )אומדן( )באלפי ש"ח( סה"כ יתרת תקציב ההקמה המשוער להשלמת עבודות ההקמה )מאוחד( )אלפי ש"ח( שיעור מהשטח הנבנה לגביו נחתמו חוזי שכירות הכנסה שנתית צפויה מפרויקטים שיושלמו בתקופה העוקבת ושנחתמו בהם חוזים לגבי 50% או יותר מהשטח )( )אומדן( )באלפי ש"ח( שנה שנסתיימה ביום ,746 5,430 26,565 48,300 3,40 30,397 35,69 35,69 7% )*( הנתונים מוצגים לפי )60%( בבבעלות ועלות הקמת הפרוייקט.

28 א) ב) המיועדות לפיתוח נכסים מניבים 28 להלן נתונים מצרפיים אודות הקרקעות באיזור ת"א והסביבה בישראל, המצויות בבעלות/ בחכירה של החברה: )3( סה"כ 480,50 04, רג"מ 00% 69,000 74, קרקע פארק המדע, נס ציונה 00% 29,256 29, שם הנכס אחוז אחזקה הסכום בו מוצגת הקרקע בדוחות הכספיים בתום התקופה )מאוחד( )אלפי ש"ח( סה"כ שטח הקרקע בתום התקופה )אלפי מ"ר( תעשיה עתירת ידע ומשרדים סה"כ, זכויות בניה תעשיה בקרקעות, לפי תוכניות מלאכה מאושרות, לפי שימושים אחסנה )באלפי מ"ר( משרדים ומסחר )4( ) שם הנכס להלן מידע בדבר רכישות ומכירות של נכסים מניבים על ידי הקבוצה בישראל, החל מיום..205: מכירת נכסים תאריך מכירה מדינה שם החברה המחזיקה אחוז אחזקה תמורה ממימוש )מאוחד( )אלפי ש"ח( שיעור בעלות שנמכר )באחוזים( שטח שנמכר )מאוחד( )באלפי מ"ר( NOI של הנכס שנמכר )מאוחד( )אלפי ש"ח( רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכס/מניות )מאוחד( )מאוחד( )אלפי ש"ח( פסגות ישראל החברה 50 85, ,735 גלובל פארק לוד ישראל אפשר בע"מ 00 95, ,50 יכין ישראל אפשר בע"מ 00 86, )493( (85) ) רכישת נכסים שם הנכס תאריך הרכישה מדינה אחוז אחזקה עלות הנכס )מאוחד( )אלפי ש"ח( NOI של הנכס שנרכש )מאוחד( )אלפי ש"ח( שטח שנרכש )מאוחד( )באלפי מ"ר( קומות מרכנתיל )מגדל היובל( ישראל שרונה )מגרש ) ישראל בניין 5 קריית ויצמן ישראל קרקע לחניון בשרונה ישראל 50% 2, חניות 00% 0,200 2, % 306, % 65,650 4, על פי החלטת ממשלת ישראל מיום אושרה תוכנית תשתית לאומית )תתל/ 45 א'( מתחמי תחזוקה ותפעול לרכבת ישראל לוד ורג"מ, החלה על מרבית מקרקעי החברה באתר רג"מ ומייעדת אותם למסילה מוצעת ומגבלות בניה ופיתוח עם הנחיות מיוחדות. לאחר כניסת התוכנית לתוקף, תקום לחברה הזכות לתבוע פיצויים בגין ירידת ערך מקרקעיה, ועם ביצועה בפועל של הפקעת המקרקעין, אף פיצויי הפקעה.

29 29 ב. להלן מידע בדבר הנדל"ן להשקעה המהותי של קבוצת החברה בישראל )אלפי ש"ח(: התקופה הרלוונטית ערך בספרים בסוף התקופה )מאוחד( ת"א אזור והסביבה 55, מטבע ש"ח הפעילות משרדים שימוש עיקרי 494, פארק המדע קרית וייצמן, נס עלות ציונה)*( מקורית 28,372 חלק 00% החברה 485, ,20 שטח )מ"ר( )*( הנתונים מוצגים לפי )60%( בבעלות על פארק המדע קרית ויצמן בנס ציונה. שווי הוגן בסוף התקופה הכנסות משכירות בתקופה )( NOI בפועל בתקופה )( שיעור התשואה שיעור התשואה המותאם רווחי שערוך )מאוחד( שיעור תפוסה ליום 3.2 דמי שכירות ממוצעים למ"ר מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו גישת היוון ההכנסות הנחות נוספות בבסיס ההערכה שיעור ההיוון 7.75% 8.25% שיעור ההיוון 7.25% 8.75% שיעור ההיוון 7.25% 8.75% גישת היוון ההכנסות גישת היוון ההכנסות % 96% 89% 2,270 )5,32( )8,985( 7.5% 7.3% 7.3% 7.5% 7.3% 7.3% 38,88 36,322 48,688 39,96 37,402 5,970 55, , ,720 זיהוי מעריך השווי אולפינר דברת, שותפה במשרד שמאי מקרקעין גרינברג אולפינר ושות'. שמאית מקרקעין משנת 992. פארק המדע קרית ויצמן, נס ציונה יחס שווי החוב לנכס )LTV( * שיעור תשואה על העלות )ב%( 8% 7% 24% התקופה הרלוונטית )*( בחודש נובמבר 207 ההלוואה המיוחסת לנכס נפרעה ע"י החברה.

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015

אי אס אר אר קפיטל בעמ )החברה( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 דו"ח תיאור עסקי התאגיד דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נספח א' דיווח ייעודי לטובת מחזיקי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שביל

משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב גב' מאיה כץ ממ וסגנית רהע בנושא: עוד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יור הועדה שביל 21.11.17 משתתפים: סיכום ישיבה ועדת איכות הסביבה שהתקיימה ב- 15.11.17 גב' מאיה כץ מ"מ וסגנית רה"ע בנושא: עו"ד תום סטרוגו חבר מועצת העיר,יו"ר הועדה שבילי אופניים בעיר. גב' אביבה מלכה מנהלת מחלקת כבישים גב'

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד