Lightstone Enterprises Limited לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד )"החברה"( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 א. דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד 31 ב. דו"חות כ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Lightstone Enterprises Limited לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד )"החברה"( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 א. דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד 31 ב. דו"חות כ"

תמליל

1 לייטסטון אנטרפרייזס לימיטד )"החברה"( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 א. דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד 31 ב. דו"חות כספיים מאוחדים ביניים ומידע כספי נפרד של התאגיד ליום במרץ 2018 ג. דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

2 )"החברה"( דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח דירקטוריון של החברה לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום 31 במרץ, 2018 )להלן: "התקופה המדווחת" או תקופת הדוח"(. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970 )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"(. הסקירה הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני התאגיד בתקופה המדווחת. הדוח נערך בהנחה שבפני קוראו מצוי דוח הדירקטוריון על 1 ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2017 אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017, ואשר מובא בדוח זה בדרך של הפנייה )להלן:"הדוח התקופתי"(. פרק א' הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד החברה וסביבתה העסקית החברה התאגדה ביום 26 באוגוסט 2014 כחברה פרטית המוגבלת במניות על פי חוק החברות העסקיות Act, 2004.BVI Business Companies נכון ליום 31 בדצמבר 2017 ולמועד הדוח, החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, הכולל בין היתר, רכישה, השבחה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב למגורים ומרכזים מסחריים בארה"ב לרבות מרכזים מסחריים פתוחים.)"outlets"( לפרטים נוספים אודות תחום הפעילות של החברה ואודות הסביבה הכללית בה פועלת החברה והשפעתה על פעילות החברה ראו בסעיף 1.7 בפרק א' לדוח התקופתי דוח תיאור עסקי התאגיד. נכון למועד הדוח, מחזיקה החברה באמצעות תאגידים אמריקאיים, לרבות חברות מיליון ר"ר של מבנים 2.1 יחידות דיור למגורים וכן למעלה מ כלולות, כ 11,800 מסחריים בארה"ב. נכון למועד הדוח, החברה גייסה מהציבור 933,093,000 ש"ח ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה א'( הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדרה א'( ראו חלק ד' לדוח דירקטוריון זה להלן אירועים בתקופת הדוח ולאחריה ביום 26 במרץ 2018 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2.5 מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 27 במרץ 2018, מס' אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. לפרטים נוספים אודות אירועים בתקופת הדוח ולאחריו ראה באורים 5 ו 6 לדוחות הכספיים המאוחדים ביניים של החברה ליום 31 במרץ 2018 המצורפים לדוח זה פורסם ביום 26 במרץ 2018 )מס' אסמכתא: (. 1 1

3 סעיף נכסים שוטפים נכסים לא שוטפים : סה"כ נכסים התחייבויות שוטפות התחייבויות לא שוטפות סה"כ הון סה"כ התחייבויות והון המצב הכספי ליום 31 במרץ 2018 ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה: יתרה ליום )באלפי דולר( ,934 1,933,859 2,030, ,846 1,002, ,375 2,030, ,095 1,478,474 1,662, , , ,592 1,662, ,842 1,949,420 2,056, ,161 1,001, ,860 2,056,262 הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים הקיטון בנכסים השוטפים יחסית לרבעון המקביל אשתקד נובע מקיטון במזומנים ששימשו לרכישת נכסי נדל"ן נוספים ומקיטון בהוצאות מראש ונכסים אחרים )יתרת הרבעון המקביל אשתקד כללה פקדונות לרכישת נכסים בשנת 2017(. העלייה בנכסים השוטפים יחסית ליום 31 דצמבר, 2017 קשורה לעלייה במזומנים ומזומנים המוגבלים, כתוצאה מקבלת כספים של משקיעי.EB5 הגידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד מתייחס לשערוך לשווי הוגן של נכסים ולרכישת נכסים לאחר הרבעון הראשון של שנת,2017 כגון Mobile, Chicago porfolios, Spicetree.Apartments העלייה בנכסים השלא שוטפים יחסית ליום 31 בדצמבר, 2017 מתייחסת לתוספות שבוצעו לנדל"ן להשקעה בפיתוח במהלך הרבעון של כ 25 מיליון, אשר קוזזו בירידת ערך של נכס נדל"ן להשקעה אחד Marsh( )White בסך של כ 9 מיליון. הירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד מתייחסת למיחזור הלוואות שהפכו לחוב שאינו שוטף בקיזוז חלק מאיגרות החוב שסווגו להתחייבות שוטפת. הגידול יחיסית ליום 31 בדצמבר, 2017 מתייחס לעלייה בזכאים ולדיבידנד לשלם. הגידול לעומת הרבעון המקביל אשתקד מתייחס להלוואות שנלקחו בגין נכסים שנרכשו במהלך 2017 ומימון מחדש של חוב קיים שהיה מסווג כהתחייבות שוטפת בשנה הקודמת. הגידול בהון ביחס לתקופות הקודמות מתייחס בעיקר לרווח הנקי במהלך התקופה, סיווג מחדש מחוב לזכויות שאינן מקנות שליטה של משקיעי EB5 שאושרו בקשר עם הנכס בבנייה.130 William ליום 31 במרץ 2018 ההון העצמי מהווה כ 44% מהיקף הנכסים של החברה, לעומת כ 45% ליום 31 בדצמבר יחס החוב ל CAP )הון עצמי בתוספת חוב פיננסי( ליום 31 במרץ 2018 הינו כ.56% להערכת הנהלת החברה מדובר בשיעור סביר )ככל שיחס זה נמוך יותר הדבר מצביע על חוסן פיננסי גבוה יותר( ביחס למקובל בחברות נדל"ן מניב, כולל ביחס לחברות שאגרות החוב שלהן מדורגות בדירוגים גבוהים מאוד. 3.2 ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים: סעיף לשלושה החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים אלפי דולר 121,863 (55,535) (3,683) 120,411 21,102 27,122 (13,506) (626) (851) 2,310 37,508 (18,032) (997) (8,999) 2,301 הכנסות דמי ת מ שכירו הוצאות תפעול נכסים הוצאות הנהלה וכלליות עליית / ירידת ערך נדל"ן להשקעה חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות הגידול בהכנסות יחסית לרבעון המקביל אשתקד נובע מהכנסות נוספות מהנכסים & Mobile Spicetree ו Chicago הגידול בהוצאות התפעול של הנכסים קשור ישירות לנכסים החדשים שנרכשו במהלך שנת הוצאות ההנהלה וכלליות נותרו יציבות על פני שנה. יתרת התקופה השוטפת קשורה בעיקר לשיערוך של,White Marsh אשר החברה נכנסה להסכם במטרה למוכרו בתום רבעון חלקה של החברה ברווחים מחברות כלולות נותר יציב על פני שנה 2

4 סעיף לשלושה החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים אלפי דולר (45,348) (13,883) (13,944) (13,378) (10,347) הוצאות מימון והכנסות אחרות הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער רווח )הפסד( נקי הוצאות המימון נותרו עקביות משנה לשנה, עם זאת, חלה עלייה של 2.4 מיליון דולר בהכנסות אחרות, וזאת בשל העובדה שבשנה הקודמת היתה לחברה הוצאה חד פעמית בגין מחיקת חברה כלולה. מתייחס לתנודתיות בש"ח לעומת דולר. ראה לעיל (25,996) 132,814 3,564 4,998 ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה: סעיף לשלושה החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים אלפי דולר 75,289 5,466 (46,439) (2,311) 20,726 תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת תזרים מזומנים לפעולות השקעה הגידול בתקופה השוטפת קשור לשינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליות זכאים ויתרות זכות והוצאות מראש ונכסים אחרים. השינוי לעומת השנה הקודמת נובע בעיקר מכך שבשנה הקודמת השקיעה החברה כ 40 מיליון דולר ב,Cove at Tiburon חברה כלולה. ההפרש מהשנה הקודמת מתייחס לעיתוי תשלום הדיבידנד ולעובדה שפחות תשלומי קרן בוצעו על חוב שטרם נפרע. (354,367) 158,997 (20,996) 6,965 תזרים מזומנים מפעילות מימון )FFO) FUNDS FROM OPERATIONS לפי גישת ההנהלה להלן מפורטות תוצאות ה F.F.O. )שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות אופי חד פעמי )לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות( ובתוספת חלק החברה בהפחתות(, שהינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב. יודגש כי מדד ה F.F.O.: )א( )ב( )ג( )ד( אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים; אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם; אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי; אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של החברה. החברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה, ה F.F.O משקף באופן נאות פן נוסף של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן מניב אחרות

5 להלן נתוני ה.F.F.O של החברה )כולל חלק יחסי ב F.F.O. של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת(: אלפי דולר ארה"ב לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר F.F.O 28,515 3,435 10,608 ככלל נתוני ה F.F.O האמירו ב 6 מיליוני דולר בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2018, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עלייה זו קשורה בעיקר לשינויים בשער החליפין אשר קוזזה על ידי שינוי שערוך ברבעון הנוכחי של White.Marsh להלן מידע אודות Income) NOI (Net Operating )רווח מהשכרת נכסים והפעלתם(: להערכת הנהלת החברה, נתון ה NOI הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס Rate"( )"Cap מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס )מעבר לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר מכירה למ"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'(. בנוסף משמש נתון ה NOI למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר מסך ה NOI מקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים.)Capex( יש להדגיש כי ה NOI : )א( )ב( )ג( )ד( לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים; לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה לבצע חלוקת כספים; אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה. אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של החברה. להלן נתוני ה NOI של החברה )כולל חלק יחסי ב NOI של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת(: 3.4 אלפי דולר ארה"ב לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר NOI 82,304 16,616 23,789 העלייה בנתוני ה NOI לתקופה של שלושה חודשים, שהסתיימה ביום 31 במרץ 2017, לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה מעלייה ב NOI מתיקי Norfolk בנוסף, הן ל.Spicetree שנרכשו לאחרונה, יחד עם הנכס Chicgo&Mobile והן ל,Cove חברות כלולות, היה NOI חיובי במשולב בסך של כ 1.6 מיליוני דולר בתקופה הנוכחית לעומת הפסד תפעולי נקי בסך כ 0.1 מיליון דולר בתקופה שעברה. 4

6 פרק ב' היבטי ממשל תאגידי דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית ודירקטורים בלתי תלויים לפרטים בדבר שמות הדירקטורים, שמות דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ושמות הדירקטורים הבלתי התלוים ותפקידם בחברה, ראו בתקנה 26 בפרק ד "פרטים נוספים אודות התאגיד" בדוח התקופתי. יובהר כי בתקופת הדוח לא דווח על שינוי במצבת הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ובמצבת הדירקטורים הבלתי תלויים. המבקר הפנימי של החברה לפרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד )בהתאם לתקנה 10 )ב() 11 ( והתוספת הרביעית לתקנות בתקנה 10 )ב() 14 ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים( ראו בדוח התקופתי. ביום 26 במרץ 2017, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, את תכנית הביקורת הפנימית של מבקר הפנים לשנת 2017 )להלן: "תכנית הביקורת"(. תכנית הביקורת הינה תכנית שנתית הנגזרת מתכנית רב שנתית, כפי שהוצגה ואושרה על פי החלטת וועדת הביקורת. יצוין כי תכנית הביקורת תוכננה, על ידי מבקר הפנים של החברה, באופן ספציפי וייחודי עבור לחברה על פי צרכיה ותוך התחשבות בסיכונים הייחודים של החברה ותחום פעילותה

7 פרק ג' גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה אגרות חוב )סדרה א'( לפרטים בדבר אגרות חוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה ראה דוח הדירקטורין שצורף לדוח השנתי. כמפורט בסעיף 1.6 לעיל, ביום 5 באוגוסט 2015, השלימה החברה הקצאה פרטית של 120,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( למשקיעים מסווגים בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה א'(. יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'( לאחר הרחבת הסדרה כאמור הינה 598,086,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'(. כמו כן, ביום 7 באוגוסט הקצתה החברה מכוח תשקיף המדף ודוח הצעת המדף )כהגדרתם לעיל( 335,007,000 ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( נוספות, כך שלאחר השלמת הרחבת הסדרה סך אגרות חוב )סדרה א'( שבמחזור הסתכמו לסך של 933,093,000 ש"ח ע.נ.. ביום 31 בינואר 2018, אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה את תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות של אגרות החוב מיום 26 בנובמבר 2014 )להלן: "תיקון מס' 2"(, במסגרתו לפיו נקבעה כי בתקופת שינוי )כהגדרתה להלן( תתווספנה שתי אמות מידה פיננסיות חדשות ותבוטלנה אמות המידה בדבר יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל EBITDA במהלך תקופת השינוי. במסגרת תיקון מס' 2 תעניק החברה למחזיקי אגרות החוב, במשך תקופת השינוי בלבד, פיצוי בריבית שנתית )תוספת של 0.7%( וכן תשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב בשעבוד ראשון קרקע הממקומת ב Coachella, קליפורניה )להלן: "הקרקע המשועבדת"(. לעניין זה, "תקופת השינוי", התקופה שהחלה ממועד השלמת רישום השעבודים על הקרקע המשועבדת )15 במרץ 2018( ועד ליום 31 במרץ יובהר כי בתום תקופת השינוי )קרי החל מיום 1 באפריל 2020( תשאנה אגרות החוב )סדרה א'( את שיעור הריבית המקורי עובר לתיקון מס' 2. לפרטים נוספים דוח מיידי בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( מיום 25 בינואר 2018 וכן דוח מיידי מיום 18 במרץ לפרטים אודות הקרקע המשועבדת ראו סעיף 7 להלן. עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות למיטב ידיעת החברה, נכון ליום 31 במרץ 2018 ולמועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות מיום 26 בנובמבר 2014 )שטר הנאמנות אג"ח סדרה א'( המצורף כנספח לפרק 2 בתשקיף 2014, בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה )להלן: "שטר הנאמנות" ו "התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות"(. להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות, בהם, כאמור לעיל, עומדת החברה נכון ליום 31 במרץ 2018 ולמועד הדוח: החברה לא שעבדה את רכושה, כולו או מקצתו בשעבודים ספציפיים )לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים( בהתאם להתחייבותה בסעיף לשטר הנאמנות; החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות החוב אותן הנפיקה החברה בהתאם להתחייבותה בסעיף לשטר הנאמנות; החברה לא נטלה חוב פיננסי כלשהו ב LLC LSG Enterprises בהתאם להתחייבותה בסעיף לשטר הנאמנות; החברה לא רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף כלשהו לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות. החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות; החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4 לשטר הנאמנות;

8 6.6 החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 1.2 בפרק א לעיל, לא השתנה. החברה עומדת במגבלת הדיבידנד שנטלה כאמור בסעיף 5.6 לשטר הנאמנות. לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.7 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(. החברה עומדת בהתחייבויות השווי הבטוחתי המינימאלי של הנכס המשועבד כאמור בסעיף 7.4 בנספח 6.1 לשטר הנאמנות. אמות מידה פיננסיות להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות )למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות(: התחייבות פיננסית ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מ 350 מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד למדד(; יחס ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך המאזן לא יפחת מ 30% 2 יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל 3 EBITDA מתואם לא יעלה על 16. על אף האמור לעיל, בתקופת השינוי בלבד, יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDA מתואם לא יעלה על יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP 4 נטו לא יעלה על שיעור של 75% אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 במרץ 2018 הון עצמי נומינאלי מאוחד )לא כולל זכויות מיעוט( = 856,828 אלפי דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( = 895,860 אלפי דולר סך המאזן = 2,056,262 אלפי דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית חוב פיננסי נטו מתואם = 1,234,804 אלפי דולר דולר אלפי 98,083 מתואם = EBITDA דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית 246,061 חוב פיננסי נטו מתואם = אלפי דולר CAP נטו = 2,130,664 אלפי דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית הערות סעיף 6.4)1( לשטר הנאמנות סעיף 6.4)2( לשטר הנאמנות סעיף 6.4)3( לשטר סעיף 6.4)4( לשטר הנאמנות היקף הפרויקטים לפיתוח של החברה 5 במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת( לא יעלה על 30% מסך המאזן 6 המתואם של החברה היקף הפרויקטים לפיתוח = 246,061 אלפי דולר סך המאזן המתואם = 2,056,262 אלפי דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית סעיף 6.4)5( לשטר הנאמנות "חוב פיננסי נטו מתואם" סך החוב הפיננסי כפי שמופיע בדוחות הכספיים של החברה בניכוי מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר )לא משועבדים, אלא אם הם משועבדים להבטחת התחייבות פיננסית( בתוספת איחוד יחסי של החוב הפיננסי נטו בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת. EBITDA" מתואם" רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות כולל הכנסות ריבית בגין הלוואות המיוחסות לנדל"ן להשקעה בנטרול רווחי )הפסדי( שערוך נדל"ן להשקעה ובתוספת איחוד יחסי של רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות בנטרול רווחי )הפסדי( שערוך נדל"ן להשקעה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת. CAP" נטו" חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך בדוח על המצב הכספי. "היקף פרויקטים לפיתוח של החברה" בס"ק זה משמעם עלות ההשקעה )במובחן משווי הוגן( של החברה בפרויקטים שהבנייה שלהם החלה נכון למועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים, ואשר טרם התקבל בגינם אישור אכלוס זמני (TCO.)Temporary Certificate of Occupancy "המאזן המתואם" בס"ק זה משמעו סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק החברה בחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת

9 התחייבות פיננסית בתקופת השינוי בלבד ה NOI המתואם 7 מנכסים מניבים של החברה לא יפחת מ 50 מיליון דולר 8 שיעור המבנים המניבים למגורים Family( )Multi במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת( לא יפחת מ 50% מסך נכסי הנדל"ן הנכללים במאזן המתואם של החברה )הכולל את חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת( )להלן: "שיעור המבנים המניבים למגורים לסך נכסי החברה"(. יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל EBITDA מתואם לא יעלה על 15. על אף האמור לעיל, בתקופת השינוי בלבד, לא תידרש החברה לעמוד באמת המידה הפיננסית זו. ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( יפחת מ 400 מיליון דולר; עמידה במגבלת הדיבידנד )ראה פירוט בסעיף 1.4 לחלק א' לדוח התקופתי דוח תיאור עסקי התאגיד( אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 במרץ 2018 מניבים= מנכסים המתואם NOI 102,133 אלפי דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית שיעור המבנים המניבים למגורים לסך נכסי החברה = 65% המידה באמת עומדת החברה הפיננסית חוב פיננסי נטו מתואם = 1,234,804 אלפי דולר דולר אלפי 98,083 מתואם = EBITDA דולר החברה עומדת באמת המידה הפיננסית הון עצמי נומינאלי מאוחד )לא כולל זכויות מיעוט( = 856,828 אלפי דולר המידה באמת עומדת החברה הפיננסית סך הרווחים הניתנים לחלוקה על ידי החברה, בהתאם למגבלת הדיבידנד הנ"ל, הינם 12,195 אלפי דולר. החברה לא ביצעה חלוקה החורגת ממגבלת הדיבידנד. הערות סעיף 6.4)6( לשטר הנאמנות סעיף 6.4)7( לשטר הנאמנות סעיף 5.4.א. לשטר הנאמנות אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפרעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית סעיף 5.4.ב. לשטר הנאמנות אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפרעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית סעיף 5.6 לשטר הנאמנות נכון ליום 31 במרץ 2018, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל. נכון ליום 31 במרץ 2018 ולמועד פרסום הדוח, למיטב ידיעת החברה, החברה לא הפרה התחייבויות שנקבעו בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי. NOI" מתואם מנכסים מניבים" בס"ק זה משמעו הכנסות החברה במאוחד מדמי שכירות בניכוי עלות השכרת הנכסים, לא כולל הכנסות החברה ממכירת יחידות דיור, בנטרול הוצאות בגין חכירה ככל שנכללו בעלות השכרת הנכסים )כולל חלק החברה ב NOI של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת(. ה NOI המתואם מנכסים מניבים יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים. יובהר כי ברכישת נכס מניב אחד או יותר במהלך התקופה, יחושב ה NOI המתואם של הנכס או הנכסים בהתאם להיקף ה NOI מיום הרכישה ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי בגילום שנתי. יובהר כי 'המבנים המניבים למגורים' יכללו לעניין סעיף קטן זה מבני מגורים מניבים בהקמה וקרקעות המיועדות להקמת מבני מגורים מניבים. לעניין סעיף קטן זה 'סך נכסי הנדל"ן של החברה הנכללים במאזן המתואם' לא יכללו את הסכומים הכלולים במאזן כאמור בגין הנכס.William

10 ד) ד) גילוי רבעוני בדבר נכסים אשר נכללו בדוח התקופתי האחרון והוגדרו כ"נכסים מהותיים מאוד" ואודות הקרקע המשועבדת Twin Cities Premium Outlets נכס מהותי מאוד רבעון ראשון שנה שנסתיימה רבעון ראשון ביום נתונים לפי 100% )חלק החברה בנכס: 61.75%(.7 214,500 14,662 14,119 8, % 6.84% 6.58% ,000 3,476 13,903 (184) 97.50% 1.70% 6.78% ,521 3,465 13,860 (60) 94.64% 1.62% 6.46% שווי הנכס )אלפי דולר ארה"ב( NOI )אלפי דולר ארה"ב( NOI מתואם )אלפי דולר ארה"ב( רווחי )הפסדי( שערוך, נטו בתקופה )אלפי דולר ארה"ב( שיעור תפוסה ממוצע )%( שיעור תשואה בפועל )%( שיעור תשואה מתואם )%( דמי שכירות ממוצעים ל SF )לחודש( ולר ארה"ב( Carrol Garden Phase I נכס מהותי מאוד שנה שנסתיימה רבעון ראשון רבעון ראשון ביום נתונים לפי 100% )חלק החברה בנכס: 100%( , , ,154 שווי הנכס )אלפי דולר ארה"ב( 8,627 1,567 2,664 NOI )אלפי דולר ארה"ב( )1( 12,084 13,014 10,680 NOI מתואם )אלפי דולר ארה"ב( 19,954 (666) 517 רווחי )הפסדי( שערוך, נטו בתקופה )אלפי דולר ארה"ב( 73.78% 57.05% 88.00% שיעור תפוסה ממוצע )%( 3% 0.59% 0.94% שיעור תשואה בפועל )%( 4% 4.94% 3.75% שיעור תשואה מתואם )%( 375 1,933 3,115 דמי שכירות ממוצעים ליחידה )לחודש( ולר ארה"ב( שיעור ה NOI המתואם הינו בהתאם להנחת הנהלת החברה כי ייצוב הנכס עד לשיעור אכלוס של 97% צפוי )1( להתבצע עד ליולי נתונים לפי 100% )חלק החברה בנכס: 100%( שנה שנסתיימה ביום , ,299 Coachella קרקע משועבדת רבעון ראשון רבעון ראשון ,180 44, (1) (9) שווי הוגן בסוף התקופה )באלפי דולרים( שווי הוגן, לאקר )באלפי דולרים( רווחי או הפסדי שערוך )באלפי דולרים( גילוי בדבר "סימני אזהרה" בתאגיד נכון למועד הדוח לא מתקיימים בחברה אף אחד מסימני האזהרה המנויים בתקנות דוחות תקופתיים ומיידים..8 9

11 מצבת התחייבויות התאגיד החברה מפרסמת במקביל לדוח זה דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון ת דיוויד ליכנטשטיין יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל מיטשל הוכברג דירקטור ונשיא ניו יורק, 29 במאי

12 ב 3 פרק ב דוחות כספיים ביניים מאוחדים ומידע כספי נפרד של התאגיד ליום 1 מרץ 2018

13 דוחות כספיים מאוחדים ביניים ליום 31 במרס 2018 בלתי מבוקרים באלפי דולר תוכן העניינים עמוד 2 סקירת דוחות כספיים ביניים מאוחדים 3 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 4 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 5 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 6 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 712 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

14 קוסט פורר גבאי את קסירר דרך מנחם בגין 144 א', תלאביב טל פקס ey.com דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של מבוא סקרנו את המידע הכספי המצורף של )להלן החברה( הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 31 במרס 2018 ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 34. בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תלאביב, 29 במאי, 2018 קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון 2

15 ליום 31 בדצמבר 2017 מבוקר 1,752, ,557 13,295 5,000 ליום 31 במרס בלתי מבוקר 1,311,490 1,768, , ,157 13,674 11,962 5,000 דוחות מאוחדים על המצב הכספי באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת נכסים לא שוטפים נדל"ן להשקעה השקעה בחברות כלולות מזומנים מוגבלים בשימוש נכסים אחרים 1,933,859 74,822 12,328 6,861 2, ,478, ,612 12,862 16,691 2, ,949,420 81,516 16,571 5,618 3, נכסים שוטפים מזומנים ושווי מזומנים מזומנים מוגבלים בשימוש הוצאות מראש ונכסים אחרים שוכרים חייבים אחרים 96, , ,842 2,030,793 1,662,569 2,056,262 סה"כ נכסים 125, , , , , ,177 הון הון המיוחס לבעלי מניות החברה הון מניות ופרמיה על מניות יתרת רווח 854,406 21, ,375 16, ,828 39,032 סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 876, , ,860 סה"כ הון 773, , , , , ,202 התחייבויות התחייבויות לא שוטפות הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים אגרות חוב 1,002,572 83,894 37,982 22,448 7, , ,137 21,180 6,458 1,001,241 84,488 37,412 27,425 7,336 2,500 התחייבויות שוטפות הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים אגרות חוב ספקים, זכאים ויתרות זכות פקדונות משוכרים דיבידנד לשלם 151, , ,161 1,154, ,977 1,160,402 סה"כ התחייבויות 2,030,793 1,662,569 2,056,262 סה"כ הון והתחייבויות הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. תאריך אישור הדוחות הכספיים: 29 במאי, William Ellis Principal Accounting Officer Dong Alex Choi Principal Financial Officer David Lichtenstein Chairman of the Board and Chief Executive Officer 3

16 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת ל 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס בלתי מבוקר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 מבוקר 121,863 )55,535( 27,122 )13,506( 37,508 )18,032( הכנסות משכירות ושירותים אחרים הוצאות תפעול נכסים 66,328 13,616 19,476 רווח גולמי )3,683( 120,411 )626( )851( )997( )8,999( הוצאות הנהלה וכלליות עליית )ירידת( ערך נדל"ן להשקעה, נטו 183,056 12,139 9,480 רווח תפעולי 21,102 )1,358( 464 )44,454( )25,996( 2,310 )2,032( 125 )11,976( )13,944( 2, )11,060( 3,564 חלק החברה ברווחי חברות כלולות הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות מימון הוצאות מימון רווחים )הפסדים( מהפרשי שער 132,814 )13,378( 4,998 רווח נקי )הפסד( 132,814 )13,378( 4,998 סה"כ רווח )הפסד( כולל 129,811 3,003 )13,720( 342 4, רווח נקי )הפסד( ורווח )הפסד( כולל מיוחס ל: בעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה 132,814 )13,378( 4,998 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 4

17 דוחות מאוחדים על השינויים בהון באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת הון מניות ופרמיה על מניות יתרת רווח סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון 750,936 16, , , ,651 יתרה ליום 1 בינואר 2017 )מבוקר( 132,814 )10,000( 4,403 )1,778( 3,003 4,403 )1,778( 129,811 )10,000( 129,811 )10,000( סה"כ רווח כולל דיבידנדים השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, נטו חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 876,375 21, , ,755 יתרה ליום 31 בדצמבר 2017 )מבוקר( 125,651 4,998 )2,500( 17,220 )233( 76 17,220 )233( 4,922 )2,500( 4,922 )2,500( סה"כ רווח כולל דיבידנדים השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, נטו חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 895,860 39, , ,177 יתרה ליום 31 במרס 2018 )בלתי מבוקר( 125,651 הון מניות ופרמיה על מניות יתרת רווח סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה זכויות שאינן מקנות שליטה סה"כ הון 750,936 16, , , ,651 יתרה ליום 1 בינואר 2017 )מבוקר( )13,378( )2,500( 150 )616( )616( )13,720( )2,500( )13,720( )2,500( סה"כ רווח )הפסד( כולל דיבידנדים השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 734,592 16, , ,724 יתרה ליום 31 במרס 2017 )בלתי מבוקר( 125,651 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 5

18 4,998 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת רווח )הפסד( נקי לשנה שהסתיימה ל 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר ביום 31 במרס מבוקר בלתי מבוקר 132,814 )13,378( התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: )120,411( )21,102( 2,210 43,990 25, )2,310( 2,210 11,851 13,944 8,999 )2,301( 10,666 )3,564( ירידת )עליית( ערך נדל"ן להשקעה, נטו חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו ירידת ערך השקעה בחברה כלולה הוצאות מימון, נטו הפסדים )רווחים( מהפרשי שער )69,317( 26,546 13,800 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 198 4,978 )794( 191 )3,166( )5,978( )214( 1,005 )3( ירידה )עלייה( בשוכרים ירידה )עלייה( בהוצאות מראש ונכסים אחרים ירידה בזכאים ויתרות זכות והתחייבויות שנצברו 4,382 )8,953( 788 7,410 1,251 1,140 דיבידנדים שהתקבלו מחברות כלולות 75,289 5,466 20,726 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת )338,339( 20,720 )40,598( 3, ,175 )5,000( )485( )11,240( 90 )40,065( ,873 )18,926( )748( 1, )3,025( תזרימי מזומנים מפעילות השקעה תוספות לנדל"ן להשקעה, נטו תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות חלוקות שהתקבלו מחברות כלולות ריבית שהתקבלה שינוי במזומנים מוגבלים בשימוש, נטו השקעה בנכסים פיננסיים השקעה בנגזרים פיננסיים )354,367( )46,439( )20,996( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה )10,000( 400 )1,778( 428,378 )206,643( )51,360( )2,500( 150 )616( 60,888 )51,051( )9,182( )233( 19,695 )1,700( )10,797( תזרימי מזומנים מפעילות מימון דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה קבלת הלוואות ממוסדות פיננסים ואחרים פרעון הלוואות למוסדות פיננסיים ואחרים ריבית ששולמה 158,997 )2,311( 6,965 מזומנים נטו שנבעו )ששימשו לפעילות( מפעילות מימון 16 9 )1( הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים )120,065( 194,887 )43,275( 194,887 6,694 74,822 עלייה )ירידה(, נטו במזומנים ושווי מזומנים יתרת מזומנים לתחילת התקופה 74, ,612 81,516 יתרת מזומנים לסוף התקופה 3, ,600 6,422 17,220 2,500 7,076 EB5 פעילויות שאינן במזומן סיווג מחדש של מקדמות ממשקיעים בתוכנית מקנות שליטה, נטו השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה דיבידנד שהוכרז וטרם שולם השקעה בנדל"ן להשקעה לבעלי זכויות שאינן הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים. 6

19 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת באור :1 כללי דוחות כספיים ביניים בלתי מבוקרים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 31 במרס 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן תמצית דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן דוחות כספיים שנתיים(. באור :2 א. עיקרי המדיניות החשבונאית מתכונת העריכה של דוחות כספיים ביניים מאוחדים הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכים בהתאם לכללים חשבונאיים מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 34 "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת דוחות כספיים אלה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים, למעט האמור להלן: עקביים לאלה אשר יושמו ב. הכנסות מחוזים עם לקוחות בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 31 בדצמבר, 2017 בגין ההכרה בהכנסה ראה סעיף יג' בביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים. כמפורט בבאור 3 ג' לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות )להלן "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה המדיניות החשבונאית כדלקמן: שמיושמת החל מיום בינואר, בגין הכרה בהכנסה הינה הכרה בהכנסה בהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(. הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות יזרמו לחברה, וכן ההכנסה והעלויות, אם רלוונטי, ניתנות למדידה מהימנה. בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות,החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה.החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח.במקרים אלה,החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן,מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי. 7

20 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת באור :2 ג. עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( מכשירים פיננסיים כמפורט בבאור 3 ג' לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים בדבר יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 9 מכשירים פיננסיים )להלן "התקן"(, החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע עם הקלות וללא הצגה מחדש של מספרי השוואה. בדבר המדיניות החשבונאית שיושמה עד ליום 31 בדצמבר, 2017 בגין ההכרה בהכנסה ראה סעיף יח' בביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים המדיניות החשבונאית 1 כדלקמן: שמיושמת החל מיום בינואר, בגין מכשירים פיננסיים הינה נכסים פיננסים נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. נכסים פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. ירידת ערך נכסים פיננסים החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. גריעת נכסים פיננסים החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר מהנכס הפיננסי. פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים התחייבויות פיננסיות במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל ההתחייבויות הפיננסיות לפי שיטת העלות המופחתת. גריעת התחייבויות פיננסיות החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות שונים מהותית מהתנאים הקיימים. כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת, השינוי מטופל כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד. 8

21 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת במקרה בו השינוי אינו מהותי, החברה נדרשת לעדכן את סכום ההתחייבות, קרי להוון את תזרימי המזומנים החדשים בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרשים ייזקפו לרווח או הפסד. בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים. באור :2 ד. עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( יישום לראשונה של תקני דיווח כספי חדשים ותיקונים לתקני חשבונאות קיימים יישום לראשונה של IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות.1 בחודש מאי 2014 פרסם ה IASB את IFRS 15 הכנסות מחוזים עם לקוחות )להלן: "התקן החדש"(, המחליף את IAS 18 הכנסות, IAS 11 חוזי הקמה ואת IFRIC 13 תכניות נאמנות לקוחות, IFRIC 15 הסכמים להקמת מבנים, IFRIC 18 העברות של נכסים מלקוחות ו 31 SIC הכנסות עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. ליישום התקן החדש אין השפעה מהותית על דוחות כספיים אלה. 2. יישום לראשונה של IFRS 9 מכשירים פיננסים בחודש יולי 2014 פרסם ה IASB את הנוסח המלא והסופי של IFRS 9 מכשירים פיננסים, המחליף את IAS 39 מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה. ליישום התקן החדש אין השפעה מהותית על דוחות כספיים אלה. 3. יישום לראשונה של תיקונים ל IAS 40 נדל"ן להשקעה העברות של נדל"ן להשקעה בחודש דצמבר 2016 פרסם ה IASB תיקונים ל 40 IAS נדל"ן להשקעה )להלן: "התיקונים"(. התיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות IAS 40 לגבי העברות מנדל"ן להשקעה או לנדל"ן להשקעה. עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי העברות נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה סגורה. כמו כן, התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, לא מספקת ראיה לשינוי בשימוש. ליישום התיקונים לא הייתה השפעה מהותית על החברה. באור :3 מידע על מגזרי פעילות כאמור בבאור 4 לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים, החברה בוחנת את התוצאות העסקיות לפי מגזרי הפעילות הבאים: נדל"ן להשקעה למגורים רכישה ופיתוח של נכסי נדל"ן הכוללים בעיקר מקבצי דיור או בניינים רב משפחתיים )multifamily( לשם הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך הונית, או שניהם. כמו כן, רכישת נדל"ן, זכויות אוויר rights( )air וזכויות בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות פיתוח של נכסים כאמור. נדל"ן מסחרי רכישה ופיתוח של נדל"ן להשקעה הכוללים בעיקר מרכזי קניות מסחריים )למשל, קניונים, מרכזי חנויות פתוחים,)outlet( מרכזי קניות קהילתיים וכדומה( לשם הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך הונית, או שניהם. כמו כן, רכישה של נדל"ן, זכויות אוויר ( air )rights וזכויות בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות פיתוח של נכסים כאמור. 9

22 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת קרקעות המוחזקות למטרת עליית ערך כוללות חלקות ו/או מגרשים של קרקע שנרכשים ומוחזקים למטרת עליית ערך לטווח ארוך. 10

23 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת באור :3 מידע על מגזרי פעילות )המשך( ל 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2018 קרקעות מוחזקות סה"כ בלתי מיוחס לעליית ערך מסחרי מגורים בלתי מבוקר 37,508 )18,032( 420 3,524 )1,771( 33,564 )16,261( הכנסות משכירות אחרים הוצאות תפעול נכסים ושירותים 19,476 )997( )8,999( 420 )702( )55( 1,753 )5( )9,461( 17,303 )290( 517 רווח גולמי הוצאות הנהלה וכלליות עליית )ירידת( ערך נדל"ן נטו להשקעה, 9,480 2, )11,060( 3,564 )282( )227( 121 )2,022( 3,564 )55( )7,713( 2,200 )2( 272 )799( 17, )8,239( רווח )הפסד( תפעולי חלק החברה ברווחי חברות כלולות הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות מימון הוצאות מימון רווחים מהפרשי שער 4,998 1,154 )55( )6,042( 9,941 רווח )הפסד( לתקופה ל 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2017 קרקעות מוחזקות סה"כ בלתי מיוחס לעליית ערך מסחרי מגורים בלתי מבוקר 27,122 )13,506( 241 3,379 )1,536( 23,502 )11,970( הכנסות משכירות אחרים הוצאות תפעול נכסים ושירותים 13,616 )626( )851( 241 )457( )2( )148( 1,843 )7( )36( 11,532 )160( )667( רווח גולמי הוצאות הנהלה וכלליות ירידת ערך נדל"ן להשקעה, נטו 12,139 2,310 )2,032( 125 )11,976( )13,944( )216( )2,516( 124 )2,871( )13,944( )150( )122( 1,800 2, )907( 10, )8,076( רווח )הפסד( תפעולי חלק החברה ברווחי חברות כלולות הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות מימון הוצאות מימון הפסדים מהפרשי שער )13,378( )19,423( )272( 2,973 3,344 רווח )הפסד( לתקופה 11

24 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת באור 3: מידע על מגזרי פעילות )המשך( מגורים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 קרקעות מוחזקות בלתי לעליית מיוחס ערך מסחרי מבוקר סה"כ 121,863 )55,535( 2,445 13,839 )5,529( 105,579 )50,006( הכנסות משכירות אחרים הוצאות תפעול נכסים ושירותים 66,328 )3,683( 120,411 2,445 )2,348( )4( 9,181 8,310 )2( 1,851 55,573 )1,329( 109,379 רווח גולמי הוצאות הנהלה וכלליות עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו 183,056 21,102 )1,358( 464 )44,454( )25,996( 97 )2,317( 418 )11,823( )25,996( 9,177 )316( 10,159 21, )3,769( 163,623 )81( )28,546( רווח תפעולי חלק החברה ברווחי )הפסדי( חברות כלולות הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות מימון הוצאות מימון הפסדים מהפרשי שער 132,814 )39,621( 8,861 28, ,478 רווח )הפסד( לתקופה ליום 31 בדצמבר ,867, ,557 68,248 94,171 2, , ,852 1,544,983 60,666 נכסי המגזר ללא השקעה בחברות כלולות השקעה בחברות כלולות 2,030,793 68,248 96, ,686 1,605,649 סה"כ נכסי המגזר 1,154, , , ,636 התחייבויות המגזר 354,486 2,469 2, ,478 השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

25 באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים באלפי דולר ארה"ב, למעט אם מצוין אחרת באור 4: מכשירים פיננסיים ההפרש בין השווי ההוגן של הלוואות לא שוטפות ממוסדות פיננסיים ואחרים לערכן הפנקסני ליום 31 במרס 2018 אינו שונה מהותית מההפרש בין השווי ההוגן לערכן הפנקסני כפי שהוצג בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ליום 31 בדצמבר השווי ההוגן של אגרות חוב לשלם ליום 31 במרס 2018 עומד על סך של כ מיליון דולר )1,004.4 מיליון ש"ח(. גרעון בהון החוזר ליום 31 במרס 2018, לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 52.3 מיליון דולר. הגרעון מתייחס בעיקר להלוואות ששימשו למימון השקעות לזמן ארוך אשר מועד פרעונן יחול בשנה הבאה בסך של כ 41.7 מיליון דולר וכמו כן הלוואת EB5 בסך של כ 42.8 מיליון דולר אשר מסווגת כהתחייבות שוטפת. ההנהלה צופה שהלוואות שמועד פרעונן בתוך 12 החודשים הקרובים ימוחזרו או תקופתן תוארך לפני מועד פרעונן. בנוסף, החברה צופה כי כל הבקשות לקבלת אשרה של משקיעי EB5 יאושרו וכתוצאה מכך התחייבות זו תסווג לזכויות שאינן מקנות שליטה. המזומן שינבע מפעילות צפוי לכסות את יתרת הגרעון בהון החוזר ולממן פעילויות אחרות. ציפיות ההנהלה לגבי יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה במועד מתבססות על השילוב של נסיון עבר, דיונים שוטפים עם מלווים ויחס נמוך מהמקובל בענף בין סכום ההלוואה לשווי הנכסים. באור :5 אירועים מהותיים א. ביום 31 בינואר 2018, קיבלה החברה את אישור אסיפת בעלי אגרות החוב לתיקון של שטר הנאמנות. בקשר עם התיקון כאמור, שונו מספר אמות מידה פיננסיות ועלה שיעור הריבית על אגרות חוב סדרה א' מ 6.05% ל 6.75% במהלך תקופת השינוי המסתיימת ביום 31 במרס בנוסף, בקשר עם התיקון כאמור, הסכימה החברה לשעבד את זכויותיה בנכס,Coachella/Los Lomas קרקע המוחזקת למטרת עליית ערך )66 מיליון דולר נכון ליום 31 במרס 2018( לטובת מחזיקי אגרות החוב סדרה א'. ביום 15 במרס 2018, שעבדה החברה את זכויותיה בנכס Coachella/Los Lomas ועל כן תקופת התיקון נכנסה לתוקף. להלן פרטי אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר שונו: בתקופת השינוי בלבד, שיעור החוב הפיננסי נטו המתואם ל EBITDA יעלה על המתואם לא.1 ה NOI המתואם מנכסים מניבים של החברה לא יפחת מ 50 מיליון דולר. שיעור המבנים המניבים למגורים family( )multi במאוחד לא יפחת מ 50% הנדל"ן הכלולים במאזן המתואם של החברה. מסך נכסי.2.3 נכון ליום 31 במרס, 2018 החברה עומדת בכל אמות המידה. ב. ביום 26 במרס 2018, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2.5 מיליון דולר. החלוקה התבצעה ביום 16 באפריל 2018 והיא כלולה בדיבידנד לשלם בדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 31 במרס באור :6 אירועים לאחר תקופת הדיווח ביום 29 במאי 2018, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2.5 מיליון דולר. F:\W2000\w2000\ \M\18\3Lightstone.docx 13

26 הצגת נתונים כספיים נפרדים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה ליום 31 במרס 2018 בלתי מבוקרים תוכן העניינים עמוד דוח מיוחד לפי תקנה 38 ד' נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה מידע נוסף

27 דוח מיוחד לפי תקנה 38 ד' נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים לחברה להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום 31 במרס 2018 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן הדוחות הכספיים המאוחדים(, המוצגים בהתאם לתקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל "חברות מוחזקות" כמוגדר בבאור 1 לדוחות הכספיים המאוחדים. 2

28 קוסט פורר גבאי את קסירר דרך מנחם בגין 144 א', תלאביב טל פקס ey.com לכבוד בעלי המניות של חברת א.ג.נ., דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970 מבוא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970 של )להלן החברה( ליום 31 במרס 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. היקף הסקירה ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. מסקנה בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 38 ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל תלאביב, 29 במאי, 2018 קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון 3

29 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה באלפי דולר ארה"ב נכסים לא שוטפים ליום 31 במרס בלתי מבוקר ליום 31 בדצמבר 2017 מבוקר 1,053,753 11,230 5, ,124 8,178 1,052,570 11,119 5,000 השקעות בחברות מוחזקות מזומנים מוגבלים בשימוש נכסים אחרים 1,069, ,302 1,068,689 נכסים שוטפים 50,844 1, ,457 1,828 9,306 57,562 2, מזומנים ושווי מזומנים חייבים ויתרות חובה הוצאות מראש ונכסים אחרים 53, ,591 60,196 1,123, ,893 1,128,885 סה"כ נכסים הון הון וקרנות המיוחסים לבעלי מניות החברה 854, , ,828 סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה 854, , ,828 סה"כ הון התחייבויות לא שוטפות 229, , ,202 אגרות חוב התחייבויות שוטפות 37,982 1,766 5,891 37,412 5,943 2,500 אגרות חוב זכאים ויתרות זכות דיבידנד לשלם 39,748 5,891 45, , , ,057 סה"כ התחייבויות 1,123, ,893 1,128,885 סה"כ הון והתחייבויות המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ביניים ומהמידע הכספי הנפרד. תאריך אישור הדוחות הכספיים: 29 במאי, William Ellis Principal Accounting Officer Dong Alex Choi Principal Financial Officer David Lichtenstein Chairman of the Board and Chief Executive Officer 4

30 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה באלפי דולר ארה"ב ל 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס בלתי מבוקר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 מבוקר 173,623 )2,368( 5,718 )456( 4,175 )666( חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו הוצאות הנהלה וכלליות 171,255 5,262 3,509 רווח תפעולי )4,043( 418 )11,823( )25,996( )2,291( 124 )2,871( )13,944( )250( 121 )2,022( 3,564 הוצאות אחרות, נטו הכנסות מימון הוצאות מימון רווחים )הפסדים( מהפרשי שער 129,811 )13,720( 4,922 רווח )הפסד( לתקופה 129,811 )13,720( 4,922 סה"כ רווח כולל )הפסד( לתקופה המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ביניים ומהמידע הכספי הנפרד. 5

31 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה באלפי דולר ארה"ב תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת ל 3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס בלתי מבוקר לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 מבוקר 129,811 )13,720( 4,922 רווח )הפסד( לתקופה התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת: )173,623( 2,210 11,405 25,996 )5,718( 2,210 2,747 13,944 )4,175( 1,901 )3,564( חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות ירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת הוצאות מימון, נטו הפסדים )רווחים( מהפרשי שער )134,012( 13,183 )5,838( שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות: )5,911( )43( )3,990( )23( )298( 99 עלייה בהוצאות מראש ונכסים אחרים עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות )5,954( )4,013( )199( 30,295 3,473 5,389 דיבידנדים שהתקבלו מחברות מוחזקות 20,140 )1,077( 4,274 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה )321,101( 216, )2,662( )5,000( )485( )53,362( 124 )5,107( 7, )4( השקעות בחברות מוחזקות חלוקות שהתקבלו מחברות מוחזקות ריבית שהתקבלה שינוי במזומנים מוגבלים בשימוש, נטו השקעה בנכסים אחרים השקעה בנגזרים פיננסיים )112,393( )53,238( 2,445 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה תזרימי מזומנים מפעילות מימון )10,000( )15,182( )2,500( דיבידנדים ששולמו ריבית ששולמה )25,182( )2,500( מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 16 9 )1( הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים )117,419( )56,806( 6,718 עלייה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים 168, ,263 50,844 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 50, ,457 57,562 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה פעילות שאינה במזומן 2,500 דיבידנד שהוכרז וטרם שולם המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ביניים ומהמידע הכספי הנפרד. 6

32 מידע נוסף באלפי דולר ארה"ב באור :1 בסיס העריכה דוחות כספיים ביניים בלתי מבוקרים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 31 במרס 2018 ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך )להלן תמצית דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן דוחות כספיים שנתיים מאוחדים(. באור :2 מידע נוסף א. ביום 31 בינואר 2018, קיבלה החברה את אישור אסיפת בעלי אגרות החוב לתיקון של שטר הנאמנות. בקשר עם התיקון כאמור, שונו מספר אמות מידה פיננסיות ועלה שיעור הריבית על אגרות חוב סדרה א' מ 6.05% ל 6.75% במהלך תקופת השינוי המסתיימת ביום 31 במרס בנוסף, בקשר עם התיקון כאמור, הסכימה החברה לשעבד את זכויותיה בנכס,Coachella/Los Lomas קרקע המוחזקת למטרת עליית ערך )66 מיליון דולר נכון ליום 31 במרס 2018( לטובת מחזיקי אגרות החוב סדרה א'. ביום 15 במרס 2018, שעבדה החברה את זכויותיה בנכס Coachella/Los Lomas ועל כן תקופת התיקון נכנסה לתוקף. להלן פרטי אמות המידה הפיננסיות העיקריות אשר שונו: בתקופת השינוי בלבד, שיעור החוב הפיננסי נטו המתואם ל EBITDA יעלה על המתואם לא.1 ה NOI המתואם מנכסים מניבים של החברה לא יפחת מ 50 מיליון דולר. שיעור המבנים המניבים למגורים family( )multi במאוחד לא יפחת מ 50% מסך נכסי הנדל"ן הכלולים במאזן המתואם של החברה..2.3 ב. ביום 26 במרס 2018, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2.5 מיליון דולר. החלוקה התבצעה ביום 16 באפריל 2018 והיא כלולה בדיבידנד לשלם בדוח על המצב הכספי ליום 31 במרס באור :3 אירועים לאחר תקופת הדיווח ביום 29 במאי 2018, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 2.5 מיליון דולר. F:\W2000\w2000\ \M\18\3LightstoneSOLO.docx 7

33 1 פרק ג דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי: א. דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 38 ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 1970 )להלן "התקנות"( ב. הצהרת יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל לפי תקנה 38 ג)ד() 1 ( לתקנות ג. הצהרת נושאי המשרה הבכירים בתחום הכספים לפי תקנה 38 ג)ד() 2 ( לתקנות

34 2 דוח רבעוניבדבר אפקטיביותהבקרה הפנימיתעל הדיווח הכספי ועל הגילוילפי תקנה 38 ג)א( ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של )"החברה"(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד. לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:.1.2 דיוויד ליכטנשטיין, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל; ווילאם גרארד אליס, Principal Accounting Officer ו דונג קיל צ'וי, Principal Financial Officer )להלן: "נושאי המשרה הבכירים ביותר בתחום הכספים"(; בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד אשר תוכננו בידי המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד ואשר נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי. בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. בדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח התקופתי לתקופה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017 )להלן הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון(, העריכו הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 31 בדצמבר 2017 היא אפקטיבית. עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון. למועד הדוח, בהתבסס על הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.

35 א. ב. א. ב. ג. הצהרת יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל לפי תקנה 38 ג)ד() 1 ( לתקנות הח"מ, דיוויד ליכטנשטיין, המכהן יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל, מצהיר בזה כי: בחנתי את הדוח הרבעוני של )"החברה"( לרבעון הראשון של שנת 2018 )"הדוחות"(; לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית, ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי; אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון )רבעוני או תקופתי, לפי העניין( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. דיוויד ליכטנשטיין, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל תאריך: 29 במאי 2018

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1E7E9F0E420E2EEE5F8202B20F4FAF8E5EF> 1 המכינה בחשבונאות הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים סמסטר א' תשע"ג - מבחן ביניים - מרצים: מתרגל: אבי דגן, אודי לבקוביץ משה רדמן מועד הבחינה: משך הבחינה: מס' עמודים: יום שישי 21.12.2012 שלוש שעות 10 שעה 08:30

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011

ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 ממשלת ישראל דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2010 )בלתי מבוקרים( אפריל 2011 Ministry of Finance משרד האוצר כ"ד בניסן תשע"א 28 באפריל 2011 החשב הכללי ACCOUNTANT GENERAL STATE OF ISRAEL לכבוד, משתמשי הדוחות

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.05 B תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.06.05 יובנק בע"מ וחברות מאוחדות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx

Microsoft Word - ????? ????? ????? ?????? - ?????? 2013.docx ניתוח דוחות כספיים 1. מבוא מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של הישות, אשר יהא שימושי למגוון רחב של משתמשים בקבלת החלטות כלכליות. אולם, דוחות כספיים אינם

קרא עוד

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc

Microsoft Word - PTNR Post 3Q11 .doc 23 בנובמבר 2011 צחי אברהם אנליסט טלפון 03 5652510 מייל tsahiav@clal-fin.co.il פרטנר רבעון שלישי במורד ההר שום דבר לא ידוע, לא שנה לא שבוע דו"ח מדמם של פרטנר, עם ירידה של 17% ב- (27% EBITDA בנטרול סמייל)

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015

אי אס אר אר קפיטל בעמ )החברה( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 דו"ח תיאור עסקי התאגיד דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נספח א' דיווח ייעודי לטובת מחזיקי

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרג

המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשעט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רוח מתרג המרכז הבינתחומי הרצליה בית הספר למנהל עסקים תיאוריה חשבונאית תשע"ט סמסטר א' - - מועד א' פתרון 28/01/2019 משך הבחינה: 4 שעות מרצה: שלומי שוב, רו"ח מתרגל: מתן חגי, רו"ח עוזרת הוראה: גל אקריש הוראות נוספות:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח

עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: השותפות( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתח עדכון לתיאור עסקי השותפות בדוח התקופתי לשנת 2017 1 של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 1. סעיף 1.1 לדוח התקופתי פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה א. ב. לעניין הודעת השותפות וקבוצת דלק בע"מ

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד