Stylistic-literary aspects in M. Shoham's drama "Tsor and Jerusalem" / היבטים סגנוניים-ספרותיים במחזה "צור וירושלים" למתתיהו שוהם

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Stylistic-literary aspects in M. Shoham's drama "Tsor and Jerusalem" / היבטים סגנוניים-ספרותיים במחזה "צור וירושלים" למתתיהו שוהם"

תמליל

1 םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס מיינונגס םיטביה םהוש והיתתמל ןיפלוו לייא תוזחמ העברא ןיבמ ישילשה אוה,(1933) ג"צרת תנשב בתכנש,םילשוריו ררצ הזחמה.יקסנולש םהרבא ידיב דבוע אוה 1958 בו,םהוש והיתתמ בתכש 'םייארקמ' םישמשמה ארקמה ןושלמ םייתורפס םיינונגם םיעצמא רחא תוקחתה איה רמאמה תרטמ,ונייהד וללה םייתורפס םיינונגםה םיעצמאב שומישה ןפוא קדביי ןכ.ותריציב םהוש תא תוריח ומצעל לטונ אוה אמש וא,ארקמה ןושל דבורב שומישה לע דיפקמ םהוש םאה םיינונגסה םיעצמאב שומישל םאה ןוחבל ןויסינ השעיי,ףסונב.תושדח םיכרד.ותנבה לעו יתורפסה טסקטה הנבמ לע תוכלשה שי םינושה םייתורפס ןכ.הפיקמ הקידב הכרענ ויבגלש,םהושל םילשוריו דוצ הזחמה אוה קדבנה סופרוקה,זנצלב,וחירי :םהוש והיתתמ תאמ םירחאה תוזחמה תשולש יבגל תיארקא הקידב הכרענ.ךל השצת אל לורב יהולאו הניינעש,ירדק לש ותטיש איה,הז רמאמ לש וסיסבב שמשל הרחבנש רקחמה תטיש תינושאר תיתומשרתה הקידבב רשא םיינונגס םיעצמא :רמולכ,'הרואכל םיינונגס םילגוס',העיריה רצוק לשב,לבגומ סופרוקהו ליאוה.םיינונגס םילגוס שמשל םייושע םהש הארנ םיעצמאה םאה,תיעמשמ דח הרוצב עובקל ןתינ אל,םהוש לש ויתוזחמ ןיבמ דחא הזחמל הקידבב קפתסהל שי,ךכיפל.ואל וא םיינונגס םילגוס םיווהמ םייתורפס םיינונגסה תרשפאמה,הרחבנש תיביטקייבוסה רקחמה תטיש לש הנורתי ךכבו,תינושאר תיתומשרתה הקידבב ךרוצ שי,םיינונגס םילגוס ןכא םה הלאש תואדווב עובקל תנמ לע.תאז תושעל ךורעל ןתינ,ףסונב.הז רמאמ תרגסמב השעית אל רשא,םהוש לש ויתוזחמ ללכ לש תפקמ.םירחא םירפוס לש םהיתוריציל האוושה גוחב pn) 2000 )ךמסומ ראותה תלבק םשל רוביחה ךותמ ודבועש םירחבנ םיקרפ לע ססובמ רמאמה *.(2000,ןיפלוו)ול הנותנ יתדותו,רושיבא קחצי 'פורפ תכרדהב,הפיח תטיסרבינואב תירבעה ןושלל :לורב יהולא ;םילשוריו רוצל יקסנולש לש ודוביע :יולש :םילשוריו רוצ הזחמה :י"וצ :םירוציק.ךל השעת אל לורב יהולא

2 ןיפלוד לייא 138 ןונגסו ןושל ןיב הנחבהה הנודנ ובש,ינויע אובמ ללוכ רמאמה לש ןושארה וקלח תריקס אבות וכשמהב.ןהמ תועבונה רקחמה תוטישו 'ןונגס' חנומל תונוש תורדגה תונחבנו לש ונונגסו ונושל רקחמו,ללכב םיירבע םירפוס לש םנונגסו םנושל תודוא לע רקחמה רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביהב קסוע רמאמה לש ינשה וקלח.טרפב,םהוש :ארקמה ןושלל םינייפואה םייתורפס סיינונגס םיעצמא השולש וב םינודנו,וביידשוריר.םילימ ידמצו תלובקת,םיקוספ יקלחב שומיש אובמ.א םיירבע םירפוס תודוא לע וקחמל הקיזב סירפוס לש זכנונגסל טנושל ץג (Riffater) רטפיר לקיימ תמגודכ,ונונגסל רפוס לש ונושל ןיב הרורב הנחבה םיניחבמה שי הטושפ המישמ תדמוע ןושלה רקוח ינפבש דועב,וירבדל.וזכ הנחבהב ךרוצה לע דמועה לש הייחד אלל,(רפוסה :ונייהד) עדימה רסומ לש 'רובידה ינייפאמ' ללכ ףוסיא לש תיסחי םיאשונה םינייפאמה תא קרו ךא רוחבל ןונגסה רקוח לע הבוחש ירה,םהמ דחא אל ףא ץיל ירפ'ג לש םתרדגה יפ לע,תאז תמועל '.רפוסה לש רתויב תועדומה ויתונווכ תא םמיע ןיא 2.םייתורפס םיטסקט לש םנושל ןויפיאכ ןונגסה ראותמ (Short), טרוש לקיימו (Leech).ונונגס רואיתל רפוס לש ונושל רואית ןיב תשרופמ הנחבה וז הרדגהב לש ונושל רואית ןיב ןיחבהל שי,םיירבע םירפוס לש םנושל רקחב םיקסועה םירקוח תעדל יגוס השולשב ןיחבמ ןהכ לארשי.הזל הז םיהז םיינשה ןיאו ליאוה,ונונגס רואית ןיבל רפוס ןוזינו ןושלב יקבה רפוס והז.יוצמה רפוסה אוה דחאה :םתביתכ ןונגס תניחבמ םירפוס.ונושלב דיפקמו תינושל הזעהב ןכתסמ וניא הז רפוס.וינפל םינכומו םיחנומה ןושלה ירמוחמ,םיינחור םינכתו הארשה לוטנ רפוס והז.ישיא יתלב ןונגס לעב רפוס אוה ינשה רפוסה הז גוסמ םירפוס לש םהיתונונגס.לד ןכות לע הפחמה הפיטעכ םיינושל םיעצמאב שמתשמה גוסהמ רפוסה לע עיבצמ ןהכ,םתמועל.הזל הז םימוד םה ךכיפלו,רכיה ינמיס םילוטנ אוהו,בחרנ ינושל עדי לעב אוה הז גוסמ רפוסה.ישיאה ןונגסה לעב רפוסה אוהו,ישילשה קנגס לש וביט תא קודבל יואר,ךכיפל.וביל ישחרו ותפקשה יפ לע ןושלה ירמוח תא בצעמ םירפוסה לש םתביתכ ןפוא תקידב)רפוס לש ונושל ןיב הנחבהה תעלבומ הלא וירבדב 3.הז םיינושלה םינייפאמה תקידב) רפוס לש ונונגס ןיבל (םינושארה םיגוסה ינשל םיכייתשמה,Riffater 1959 :ואר :12,Leech Sc Short :ם"שת,ןהכ 3

3 139 םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה,ףיסומ ןהכ.(ישיא ןונגס לעב רפוס :ישילשה גוסל ךייתשמה רפוסה לש ותביתכ תא םידחיימה לש ונושל רואית,ירדק יבצ םחנמ ירבדל 4.קהבומ ישיא ןונגסב תוכזל איה רפוסה תילכתש לש ונונגס רואיתב,תאז תמועל.בותכה טסקטה יביכרמ ללכב,ותוללכב טסקטב קסוע רפוס 5.ותוא םינייפאמה םיינונגסה םילגוסה :רמוא הווה,ןותנה טסקטבש דחוימל היינפ הנשי רפוס לש ןונגסה רקח לע ןמושייו ןהמ תועבוצה רקחמה תוטיש /ןונגס' חנומל תורדגה םיירגע םירפוס ולגתה ןונגסה רקחב 6.'יאקיטסיליטס' ןונגסה רקוחו,'הקיטסיליטס' יורק ןונגסה רקח תאז.'ןונגס' חנומל עגונב תונוש תורדגה הרצקב וגצוי ןלהל.הז חנומ תרדגהב םיישק 7.וללה תורדגהה ןמ תועבונה רקחמה תוטיש תגצה ךות השעיי ןונגס רידגה (Hockett) טקוה זיסנרפ סלר'צ :תופולח ךותמ הריחבכ יתורפסה ןונגסה המודב 8.ינושלה םנבמב םילדבנ םלוא,עדימה ותוא ךרעב םירסומה םיעבמ ןיב הריחבכ המכ ךותמ הריחב אוה ןונגס,םירקוח המכל תפתושמה הרדגה יפ לע,טקוה לש ותרדגהל םצעש,עמתשמ וז הרדגהמ 9.הפשה לש יאלמב תומייק רשא,תופולח המכ ךותמ,תויורשפא.תינונגס הריחב איה,ול ליבקמ יעצמא ינפ לע םיוסמ ינושל יעצמאב שומישה תפדעה הלעמ תויורשפא ךותמ הריחבכ יתורפסה ןונגסה תרדגהש,ךכ לע ועיבצה םינוש םירקוח ןוסינב יפ לע.רקחמב תאז םשייל ןתינ םא קפס ןכ לעו,תונוש תויעב תררועמו תובר תולאש תונוש םילימ ץב הריחבב רבודמ םאש םושמ,וז הרדגהב תויתייעב הנשי (Gray), יירג,הלאה םילימה ןיב שממ לש ינוש ןיא יזא,רשקה ותואב תועיפומה,תועמשמה התוא תולעב לש תויועמשמב ינוש םייק םא ינש דצמו.ןונגסב םייתוהמ םילדבה לע רבדל השקו רהב הניד 10.ןונגסב אלו תועמשמב ינוש אוה הריחבה בקע רצונה ינושהש ירה,םילימה לש ותלוכיב שיש ןוויכמ?רפוסה רחב תופולח וליא ךותמ עדנ דציכ,הלאשה תא הלעמ תוריציב הנוש היהת תונושה תופולחה ןיבמ ולש הריחבהש ירה,םינוש תונונגס חפטל רפוס תעלבומ 'הריחב' חנומה תטיקנבש,ךכב אוה םיישקה דחא,רחש ןב הניר תעדל ".תונוש :םש 4 והש ףיעסב,ךשמהב ואר םיינונגסה םילגוסה לע.1 :ג''משת,ירדק 5 Leech <fc Short, 1981: 13 ; Crystal, 1985: נושה רקחמה תוטישבו 'ןונגס' חנומה תרדגהב םיישקב הבחרהב הנד הרמאמב רהב 7 יה רבחמ ןכמ רחאלו,'ןונגס' חנומב יללכ ןפואב תונדה תונוש תושיג תוגצומ הז ירקחמב.םיירבע םירפוס לש ןונגסה :1958,Hockett Short, 198,Enkvist, 1964: 12 ; Gray, 1969: ; Leech 8c : :ואר :1969 Gray.47 :ה"משת,רהב 11

4 ןיפלוו לייא 140 הזכש שומיש לכ אלש חינהל שי םלוא,םיינושלה םיעצמאב עדומ שומיש לש תועמשמ יתלב הריחבל תעדומ הריחב ןיב ןיחבהל ןתינ אלו,עדומ שומיש אוה רבודה השועש 12.תעדומ םוחתב הבחרהב ורמאמב ןד סוינבאת ןאי :יתורפסה ןונגסה רקחב תויתומכ רקחמ תוטיש םשל חונ תויתומכ רקחמ תוטישב שומישה,ותעדל 13 /תיתומכ הקיטסיליטס' הנוכמה,הז לופיטל החונל הכפוהש אוה ןושלה הנבמש,ןייצמ סוינבאת.רפוס לש ונונגס רואית תועיפומהו תולקב יוהיזלו בושיחל תונתינה תודיחימ הדנב ןושלהו ליאוה תאז,יטסיטטס םירבדה ןכותב יוטיב ידיל אב וניאש,ןוימד םייק תינושל תכרעמ ךותב.תוביצי תויוחיכשב 14.םתוחיכש תדימב ףא אלא,דבלב יתומכה רקחמה תוחתפתהל םרת םיבשחמב םדקתמה שומישהש,הירבדב תנייצמ רהב הקיטסיליטס'ה םהבש םירקחמ תריקס 15.'יבושחמ ןונגס' התנוכ וז השיגו,ןונגס לש לצא העיפומ,תונוש תופשב םירפוס לש םנונגס ןויפיא תרטמל השמיש 'תיטסיטטסה 16.ירדק ןמור ןד 17,יקסבו'זראקומו רליב תובקעב :תיטאופה היצקנופה יפ לע יתורפסה ןונגסה היצקנופה,תישישה היצקנופה.רובידה תלועפל תורושקה תויצקנופ ששב ןוסבוקאי בל תמושת דוקימל האיבמ וז היצקנופ.המצעל תילכתכ רדשב תודקמתה הניינע,תיטאופה 18.תויצקנופה שש ןיבמ תיטננימודה היצקנופה איהו,ומצע ינושלה עבמב תיברמ עבמב בלה תמושת דוקימב אוה תיטאופה היצקנופה לש הניינעו ליאוה,רחש ןב ירבדל תרדגהל ונליבומ רבדהש ירה,םייטמוטואה ןושלה ישומישמ הטוס איה ךכ םשלו,ינושלה המרונמ הייטסכ רדגומ יתורפסה ןונגסה,וז הפקשה יפ לע.תילנויצקנופ הניחבמ ןונגסה םישגינשכ ןובשחב ןתחקל שיש תויעב תררועמ וז הרדגהש,תנייצמ רחש ןב 19.תינושל שומיש,רבד לש ותימאל,הניה המרונהמ הייטסהש,איה תחא היעב.ינונגס חותינל ןמזה ךשמב םישענ הלאכ םיעצמאש אלא,שודיח לש טקפא םירצויה םיינושל םיעצמאב הייטס לע רבודמ רשאכש,איה תפסונ היעב.םהמ םג תוטסל ךרוצ ררועתמ זאו,םייתרגש.13 :אן"שת,רחש ןב 12.ט"כשת,סוינבאת ,םש :ה"משת,רהב :ואר :א"משת,ירדק 16,6-5 :1977,הקייטאמ באלסידאל ירבדב ואר,גארפ לש תינשלבה הלוכסאה לע םינמנ וללה םירקוחה 17 הדבועה לשבש,איה יסורה םזילמרופה םרז לש אצומה תדוקנ,רהב ירבדל.םרקחמ תא םכסמה ידיל האב וז השיג.הכותמ אובל תוכירצ היתודוא לע תוכרעהה,ומצע ינפב םוחת איה תורפסהש.46 :ה"משת,רהב :ואר.רדשב תולולכה תונושה תויצקנופה יבגל ןוסבוקאי לש הירואיתב יוטיב.144 :ו"משת,ןוסבוקאי :אן"שת,רחש ןב 19

5 141 םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה אלא,תיתורפסה ןושלה ידי לע תורפומה תועובק תומרונ תכרעמל םינווכתמ ןיא המרונמ הנשי םהמ דחא לכב.תוברתב םינוש םירשקה ךותב ןושלה תלועפ תא תוארל ףידע 20.יונישל ןה םג תונתינה תומיוסמ תומרונ לש תורסמתה רבעומה עדימל תפסונה השגדה אוה ןונגס,רטפיר יפ לע :רפוס לש ונונגס עבוקכ ארוקה שומיש השוע רפוסה רשאכ.תירוקמה תועמשמה יוניש ילב,ינושלה הנבמה תועצמאב דועב.ולש ןונגסה תודיחי םישענ םה,רדגומ טקפא תריצי םשל הבותכה הפשהמ תודוסיב ןונגסה רקוח,רפוסה לש ותביתכב תועיפומה תוינושלה תורוגיפה ללכ תא ףסוא ןשלבה,רפוסה לש רתויב תועדומה תונווכה תא תועיבמה תוינושלה תורוגיפה תא קרו ךא ףסוא לש תרחבנה הרטמה אוה ארוקהש םושמ.ונונגס תכרעה םשל שמשי ינושל אטמ טופישו רכתמה ינושל אטמה טופישה תא ארוקה תועצמאב גישהל רטפיר עיצמ,עדומב,רפוסה הל שי ךא,הנתשמו תיביטקייבוס תויהל היושע (ארוקה :רמולכ)ןעמנה תוגהנתה.ליעל עייתסהל ןתינ ןונגסה רקחב,ןכ םא.טסקטב תאצמנה,הנתשמ יתלב,תיביטקייבוא הביס ויתובוגת חותינ תועצמאב תאזו,ארוקב שומיש השעיי וז הרטמל (informants). םיעידומב 21.טסקטל רטפיר לש ויתונויסינ ףא לע,התעדל.וזה השיגה לש יתוהמ ןורסיח לע העיבצה רהב תרשפאמ איה ןיא רבד לש ותימאלש ירה,ןונגסה רקחל תיביטקייבוא רקחמ ךרד עיצהל רקוחש,רטפיר לש ותעצהמ עמתשמ,השעמל.הדוסיב תיביטקייבוס איהו,תויביטקייבוא,םיארוקה לש תויביטקייבוס תובוגת לע ססבתי רשא,ןוילע ארוקכ שמשי ןונגסה 22.וזמ וז תונוש הנייהת םהיתובוגתש םיינונגס םילגוס תעיבקב ךרוצה תא ודילוה,הז אשונל תוברה תושיגהו,ןונגסה אשונב רקחמה תוחתפתה 'םיינונגס םילגוס' חנומה לש ותריציל איבה רבדה.רפוס לש ונונגס ןויפיאל שמשיש יעצמא טסיווקנא קירא סליינ ירבדב העיפומ 'םיינונגס םילגוס' חנומה תרדגה Markers). (Stylistic םירשקה תצובקב םיעיפומה,םיינושל םיטירפ םה 'םיינונגס םילגוס' היפלו (Enkvist), רשא םיטירפש דועב,טסקט ילובכ םיינושל םיטירפ םה הלא :רמוא הווה,דבלב תמדסמ איה תינונגס הריחבש,ףיסומ אוה ךכ לע 23.תינונגס הניחבמ םיילרטיינ םה,ןונגס ילגוס םניא תא תרקוח ןונגסה תרות,טרושו ץיל ירבדל 24.םיינונגס םילגוס לש רשקהה לובכ שומישה 44.,םש 20 Riffater, 1959: :ה"משת,רהב :'םיטנמרופניאה תשיג' רהב לש הרמאמב התנוכ וז השיג 22 Enkvist, 1964: ,םש 24

6 ןיפלוו לייא 142 :רמולכ.הפשה תועצמאב גשומ אוהש ןפואה ןיבל רפוסה לש,תונמאה גשיהה ןיבש רשקה לשב.תולגתמ ןה םהבש םיינושלה םינייפאמה ןיבו טסקטה תויועמשמ ןיב רשקה רקחנ םימיוסמה ןונגסה ינייפאמל םירע תויהל שי,ינושלה טביההו יתורפסה טביהה ףוריצ םילגוס ארקיהל םייושע הלאכ םיטקש ןונגס ינייפאמ.רתוי הריהז הריקחל םיארוקה 25.םיינונגס,ינושל טירפכ ינונגסה לגוסה תא רידגמ,טסיווקנא לש ותרדגהב ועייתסהב 26,ירדק הנוכת,ןמטכורפ היאמ ירבדל וליאו,(בורל וא) דבלב תמיוסמ םירשקה תצובקב עיפומה 27.ינונגס לגוס תארקנ,ונונגס תניחבמ םיוסמ טסקט תנייצמה שומיש תללוכה,תוינונגס תועפות יוהיזל םיבלש המכ תלעב רקחמ תטיש עיצמ ירדק ידיב הבתכנש תיתורפס הריצי לש הנונגס ןחביי,וז הטיש יפ לע.'םיינונגס םילגוס' חנומב תיביטקייבוס המרונל (תיביטיאוטניא האוושה) הרואכל האוושה תועצמאב םיוסמ רפוס רקוח עיצי וז תיביטקייבוס הקידב תועצמאב.ןונגסה רקוח לש ינושלה ושוחב תמייקה וז :רמוא הווה.'הרואכל םיינונגס םילגוס' םתוא הנכמ ירדק רשא,םיינונגס םילגוס ןונגסה 28.םיינונגס םילגוס םהש רשפאש םיינונגס םיעצמא,דבלב םיינושאר ןונגס ילגוסל העצה תועצמאב האוושה ךרעית,תמיוסמה הריציב 'הרואכל' םיינונגסה םילגוסה יוהיז רחאל םילגוסה םאה,עובקל רשפאת וז האוושה 29.רפוסה תוריצי ראש לש תפקמ הקידב לש ונונגס ללכ תא םינייפאמה םיינונגס םילגוס,לעופב,םיווהמ ןכא 'הרואכל' םיינונגסה.הפוקת התוא ינב םידחא םירפוס ןיב האוושה איה תפסונ תירשפא האוושה 30.רפוסה םיירבע םירפוס לש םנונגסו םנושל יבגל םירקחמה תריקס םינשב יכ םא,ותישארב אצמנ השדחה תעב םיירבע םירפוס לש םנונגסו םנושל רקח תויבקע ןיאש הדבועל תעדה תא תתל שי.הז םוחתב רקחמב תוחתפתה תרכינ תונורחאה,םיירבע םירפוס לש םנושלב קסוע םירקחמהמ קלח.םיירבע םירפוסל עגונה רקחמב לע םיססבתמ םניא ךא,רפוס לש ונונגסב םינד םיבר םירקחמ.םנונגסב קסוע םקלחו יבגל רקחמה בצמ תא איבהל ןתינ ךכל היארכ.ןונגסה תרות העיצמש רקחמה תוטיש םירקחמה םלוא,ונונגסו ונושל יבגל םיבר םירמאמ ובתכנ :קילאיב לש ונונגסו ונושל Leech Sc Short, 1981: :א"משת,ירדק :ן''שת,ןמטכורפ :א"משת,ירדק 28 :טסיווקנא ירבדב ועייתסהב,19,םש,הוושמ רואית תויהל בייח רפוס לש ונונגס רואיתש,ןייצמ ירדק :ה"משת,רהב :ואר ןכו,Enkvist, 1964: 28.תחא תיתורפס הריצי תקידבמ תועבונה תוירקמ תואצות תויהל תויושע הלאש תורשפאה ללשית ךכ 30

7 143 םהוש והיתתמל סילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה רקחמה תוטיש יפ לע קילאיב לש ונונגס תקידב םהב ןיאו,םינש תורשע ינפל ובתכנ וללה 31.ןונגסה תרות העיצמש בקעי תא ןייצא םהיניב.ןונגע י"ש לש ונונגסו ונושל רקחל ושדקוה םיטעמ אל םירקחמ,ןונגע לש ונונגסב ןדש ירדק תאו 32,תיריבחת הניחבמ ןונגע לש ונושל תא קדבש,רוצנמ לש הרמאמ רכזוי םהיניב.הז אשונב םירמאמ ובתכנ ןכ ומכ 33.תיתומכה הטישב שומיש ךות םנושל רקחמ 34.'הימי ימדב' הריציב ארקמה ןושלב שומישה יכרדב קסוע רשא,ואדנל לחר ומסריפש םירמאמ רקיעב ללוכו,ופקיהב רתוי םצמוצמ םירחא םיירבע םירפוס לש םנונגסו,םיררושמו םירפוס המכ לש םנונגסב םינדה םירמאמ רפסמ המסרפ ןמטכורפ.םינוש םירקוח תרדגה לע הכמתסה איה םהבש םירמאמ המסרפ רחש ןב 37.ךז ןתנו 36 ןוראב 35,ןיסנג :ןוגכ םרויו יאתבש בקעי לש םהיתוריצי ורקחנ.תוינושל תומרונמ הייטסכ יתורפסה ןונגסה ינושל וקב הנד ץיברוה ירימ וליאו 39,ןיסנגו לגופ םירפוסה תונושלב הנד רומ הלילג 38.קוינק תייגוסב הנדו 4 ',שוטר לש וישידחתב הירמאמב תקסוע תרפא לכימ 40.זזה לש וירופיסב קסועה םירמאמ ץבוק הנורחאל רואל אצי ןכ ומכ 42.הלימל (authorship) תורבחמ סוחיי 43.התכירעב ונושלו שוטר תרישב לע,הירבדל 44.לגופ דוד לש הזורפה ןושל רואיתב תקסוע תרצמוטמו הרוצת הרפסב רומ.'תועמשמ הרוצת לדומ' הנוכמה לדומב שמתשמ לגופ,תושדחה ויתורוצת תא רוציל תנמ אוה הז לדומב הרוצת תוללכיהל יאנתה.רדגומה הדעי יפ לע תנחבנ השדח הרוצת לכ ןהיתשלו,ןושלב הל הליבקמו תמייק הרוצל ףרטצהל השדחה הרוצתה לע (א :ןלהלכ :אשונב םירמאמ המכ ובתכש,אריפש אשוז תאו ןייטשנרוב ףסוי דוד תא ריכזא םירקוחה ןיב 31.םירחא םיבר םירקוח דועו,ז''ישת,ד"ישת :אריפש :דועו,ח"צרת,ו"צרת,ןייטשנרוב הדותמ יפל תינונגס הקידב וז ןיאו,ריבחתה םוחתל תמצמטצמ הקידבהש ןייצל שי.1968,רוצנמ 32.ןונגסה תרותל םאתהב תמיוסמ.א''משת,ירדק ,ואדנל 34.ו"משת,ןמטכורפ 35.אב"נשת,ן"שת,ןמטכורפ 36.בב"נשת,ןמטכורפ 37.גן"שת,בן"שת,רחש ןב 38.בד"נשת,רומ 39,'ינונגס לגוס' הרמאמב הנודנש העפותה תא הנכמ איה ןיאש,ךכ לע הריעמ ץיברוה.ט"נשת,ץיברוה 40,דבלב ומצע רפוסה לש םיינושל םינייפאמ ןויצל ךושל וק' חנומה תא תטקונ איה.'ינושל וק' אלא הלודג הכאלמ איה התעדלש הנחבה,םירחא לש םתביתכ ןיבל ותביתכ ןיב הנחבהל הנווכ אלל.35-34,םש!תיתייעבו.ג''סשת,בא"סשת,אא"סשת,תרפא 41.סופדב,אא''סשת,תרפא 42.ג"סשת,תרפא 43.אד"נשת,רומ 44

8 ןיפלוו לייא 144 תריצי איה השדחה הרוצתב שומישה תרטמ (ב!תפתושמ תיללכ תועמשמ תויהל הכירצ 45.תורוצה יתשל תפתושמה תועמשמל רבעמש תועמשמ סנונגס תא הקדב,הלש רוטקודה תדובעב,רהב.םירקחמ ובתכנ םידליה תורפס יבגל ףא תוריציל האוושה ךות,(ןוזניסומ לאגיו זומת ןימינב,םחש ןתנ) םידלי ירפוס השולש לש איה שומיש הב השענש רקחמה תטיש.רגובמ להקל ודעויש,וללה םירפוסה לש תורחא לש ונונגסלו ונושלל עגונב לשמל,אשונב םירמאמ ובתכנ ןכ ומכ 46.תיטסיטטס תיתומכ 47.אלרוב לש ונונגס ןניינעש ןליא רב תטיסרבינואב רמג תודובע שולש ובתכנ ןורחאה רושעב לש ונונגסב הנד ואלב הפי 48.ינולא םיסנ לש ונונגסב תקסוע ןמגרא הילט לש התדובע.רפוס 50.ןוראב הרובד לש הנונגס קדבנ םרמע הימ לש התדובעבו 49,דגמ קרהא ותריציו שיאה םהוש והיתתמ כ.1893 תנשב השרווב דלונ (ץיבקאילופ השמ והיתתמ םדוקה ומשב) םהוש והיתתמ ילשוריו רוצ :ויתוזחממ םיינשש ףא לע,םולע רפוס םהוש לש ותויה רבד תא ןייצ לועה תמחלמל ךומס רטפנ םהוש 51.םיארוקל םינימז,ךל השעת אל לורב יהולא שיר ןדבואל האיבה ףא,וירכמו ויבורק בור לש םתומל האיבהש,האושהו,היינשה.ויתודלות 'םייארקמ' תוזחמ םתונכל ןתינש,תוזחמ העברא בתכ םהוש.תנווגמ םהוש לש ותריצי םעלב ;(ד"פרת) וחירי ":(ארקמהמ םיאשונ לע םתוססבתהו תיארקמה םנושל לשב) בתכ ןכ ומכ.(ז"צרת)ךל השעת אל לורב יהולא ;(ג"צרת)םילשוריו רוצ :(ט"פרת-ח"פרת),הלאל ףסונב.'שידג'ו 'לארשי pא','םידשכ רואי,'םדק' :תולודג תומאופ עברא םהוש.תוסמ ןכו םייריל םיריש םהוש בתכ 15.,םש 45.ב"משת,רהב 46.א"נשת,יליזרב :ג"נשת,ן"שת,דלוצרוש 47.ב"נשת,ןמגרא 48.ד"נשת,ואלב 49.ט"נשת,םרמע 50 ואר,ותריציו שיאה לע.ויתודוא עדימ טוקילב הבר הדובע תעקשה ךות םהוש לש ויבתכ תא סניכ ןהכ ימע רקיעב,ה''כשת,ןהכ איהש יפכ הלילעל דמצנ םהוש ןיאו ליאוה,םייארקמ םיאשונ לע םיססבתמ תוזחמהש,ליעל רמאנ 52.ותפקשה יפ לע הזחמה תא רצויו הנממ באוש אלא,ארקמב

9 145 םהוש והיתתמל םיילזס חיו רוצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה םהוש לש ונונגסו ונושל,ףסונב.הפנעה ונושל רואיתל יד וב ןיאו,רתויב לד םהוש לש ונונגסו ונושל יבגל רקחמה לע תורפס ירקוח לש םרקחמ תרגסמב הצבוש םהוש לש ונושלל תוסחייתההש,ןייצל יואר.תירבעה ןושלה םוחתמ רקוח ידיב השענש,ףיקמ רקחמ אצמנב ןיאו,ויתוריצי תודוא לש ךרוצה לע וירבדב דמע ןהכ ".ויבתכ ףסואב םהוש לש ונושלל םלש קרפ שידקה ןהכ תוקחתהל ליבות רשא,תקדקודמ הקידב רשפאיש ןונגנמב עייתסהל םהוש לש ונושל רקוח םא יכ,דבלב ויתוזחממ בכרומ וניא וירבדב ראותש סופרוקה 54.םיינושלה וישומיש רחא לש וירבדב ןיא,םלוא.םיירילה וירישו תולודגה תומאופה ללוכ,םהוש לש ויתוריצי ללכמ תייוולב תוינושל תועפות לש דבלב רוכמא אלא,םהוש לש ונושל תייגוסב קימעמ ןויד ןהכ םירבדהש יפ לע ףאו' :הז קרפ םימתוחה,ומצע ןהכ לש וירבד םיווהמ ךכל היאר.תואמגוד אנת" תניחב אוה ןאכ בתכנש המ לכש,השגרהה ןמ ןירוח ןב הלאה םירוטה בתוכ ןיא,וכרא 55."'אנת"ה ןמ הבורמ "רייש"הש רשפאו,"ריישו ררצ םהוש לש והזחמ ןיב שומש ןונמא רפוסה לש ורמאמב הכרענש האוושהה ןמ םוחתה.םהוש לש ונושל לע דומלל ןתינ,הז הזחמל יקסנולש לש ודוביע ןיבל םילשוריו,םהוש תא םישמשמה םייאכרא םייוטיבו םילימ :םילימה רצוא אוה ןודנש ןושארה ינושלה םירכומו םישדח םייוטיבבו םילימב (םירקמה לכב אלו)ודוביעב םתוא ףילחה יקסנולשש קרו ךא הנווכה ןיאו,בכרומ אוה הזחמב םיטפשמה ריבחת.ריבחתה אוה ףסונ םוחת.רתוי ןאכ םג.תולבוקמ אל תויריבחת תורוצב שומישל םג אלא,םיבכרומ םיטפשמב שומישל,דוביעב םלרוגו הזחמב םייתורפסה םיעצמאה םינודנ ףוסבל.םיבר םינוקית יקסנולש ןקית תמגודכ,םהוש לש ותביתכל תוינייפואה תוינונגס םיכרד ןכו,תורופאטמו םידמיד קגכ 56.לבוקמ אל ןיינבב םילעפב שומיש וחירי הזחמה אוה,תודחמ השולש לצ דקש ןושרג לש ורפסב ונודנש תוזחמה ןמ דחא תויעב :ןוגכ,הז הזחמב םילועה םינוש םיאשומב ףקיה בחר ןויד תרגסמב.םהוש תאמ 'המרונה' ןמ הייטס' ףיעסה קסוע,דועו תויומדה ןויפיא,הזחמה הנבמ,יארקמה רמוחה 57.ץדנה הזחמה תא םינייפאמה םינוש םיינונגס םיעצמאב 'ינורטאית אה ןונגסהו תינושלה :ה"כשת,ןהכ ,םש 54.םש,םש 55.ג"לשת,שומש 56.טלק-טפ : 1968,דקש 57

10 ןיפלוו לייא םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה ב ןושלל םיינייפואהו הזחמב םיעיפומה םייתורפם םיינונגס םיעצמא השולש ונודיי ןלהל תוליבקמה ואבוי,ךרוצה תדימב.םילימ ידמצו תלובקת,םיקוספ יקלחב שומיש :ארקמה ןתינ וללה םיינונגסה םיעצמאב שומישה תקידב תועצמאב 59.יקסנולש םהרבא לש ודוביעמ ןכו,םייוניש הב ולחש וא,איהש יפכ תיארקמה ןושלב שמתשה םהוש םאה,ןוחבל היהי.ותנבהו יתורפסה טסקטה הנבמ לע תוכלשה ךכל שי םאה תוארל 40 םיקוספ יקלחג שומיש.1 וא 6,'יצובישה ןונגסה :ך"נתל הקיז םהלש הביתכ תונונגס יגוס ינש ןיב ןיחבמ ןורימ ןד יפוריצב שומישה אוה יצובישה ןונגסה תא ןייפאמה.'ישפוח'ה ןונגסה תמועל 'יספיספ'ה תוצבושמ הלא תודיחי.תועובקו תורמגומ תוינושל תודיחי תרוצב,ץ'גתה ןמ רקיעב,םילימ ןמ באוש,תאז תמועל,ישפוחה ןונגסה.ןתואמצע תא ודבאיו וכתויש אלב וז דצל וז רוביח השענ וז הרוצב.םתנוכתמכ רצויו םהל םינייפואה ףוריצה ינפוא תא וללה םיפוריצה הנשי םהוש לש ונונגסלו ונושלל םיעגונה םירקחמב ".ך"נתה ןושל לא וננמז ןושל לש לש ונושלש,ןייצמ ילאונפ והיעשי לאומש.םיקוספ יקלחב ושומיש ןפואל תיללכ תוסחייתה,ןדס בד יפ לע וליאו ".ך"נתה ירפסב היפוריצ תמגוד םיאצומ ןיאש ןושל איה םהוש,ןהכ ירבדל 64.תיתונמא המרעה םילשוריו רוצ הזחמב םהוש לש ןושלה ישומישב תעלבומ,ארקמה ןמ תוצילמ אל :קודו.תיארקמ ןושל םשיבלהו הווהה לש םייח יפוג לטנ םהוש ףא בתכש,ןמשירפ לש ותביתכ ןויפיאב הבחרהב הנד ןגכ הרופצ 65.'תיארקמ ןושל אלא המוקמ וא,התועמשמ,הנורזג,הלימה לש התרוצ :תונוש תוניחבמ תדדובה הלימב ק ינושלה רקחמה 58 רקחמה.(ג"סשת-ב"סשת ןיפלוו :ירמאמ ואר,םהוש לש ויתוזחמב םילימ ישודיח יבגל) טפשמב,םיפוריצ,םילימ ידמצ :ןוגכ,תחא הלימל רבעמש המב קיד וניינע (םיינונגס םיעצמא) ינונגסה הביתכ ךרד רואיתל 'ןונגס' חנומב שומישה ץבל,'ןונגס' חנומל וז הרדגה קב ץחבהל שי.תוזארפ.הקיטסיליטסה תרות יפ לע תאזו,םיוסמ רפוס תדחיימה 1958.,יקסנולש 59 םג רבודמ םיתעל ךא,םיוסמ ןפואב תורשוקמה םילימ יתש :רמולכ,םילימ יפוריצב רבודמ בורל 60 הנווכב 'םיקוספ יקלח ץוביש' יורק וניא הז ףיעס.תוזארפ ןה הלאו,םילימ רפסמ ילעב םיקוספ יקלחב.םיקוספ יקלחב שומיש השענ ןהבש םיכרדה תחא קר איה,ןלהל טרופמכ,חבישו ליאוה,הליחת :1976,סיגפ האר,ץובישב בר שומיש השענ םייניבה ימיב דוע 61,םש,'הצילמ' ךרעב ןכו, :ה''כשת,ירניבא םג האר ץובישה לע :ט''לשת,ןורימ :,ילאונפ :ג''כשת,קס :ה''כשת,קכ 65

11 147 םהוש והיתתמל םילועורי ו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה ירה 66,בגשנ יצוביש יארקמ ןונגס אוה ופאמ לש ונונגסש דועב.'תיארקמ' ןושלב אוה ןושל םע ארקמה ןושל לש היח הזתניס איהש ןושל,תישפוח תיארקמ ןושל חתיפ ןמשירפש ןמשירפ לש ותריצי,הירבדל 67.םיקוספ יקלח ץובישמ תררחושמו,השדחה תורפסה םרזל םיפרטצמ וירופיס,דחא דצמ :לופכ שרוש ול שיש,יארקמ ואינה רנא'זל תכייתשמ ןתינו,תירבעה תורפסה ךותמ עבונ הזה רנא'זה,ינש דצמו,יפוריא ללכ יארקמ ואינ העפשה ןמשירפל רבדמב ירופיסל 68.ופאמ לש ינרדומה וכישממ לאכ ןמשירפל סחייתהל.לארשי חאב דחוימב,תירבעה תורפסה לש התוחתפתה לע הלודג תיטמתו תינונגס,ןהכ בקעי לש םייארקמה ויתוזחמ :םינוש םינוויכל םיכילומ וז העפשה לש היתובקע השעמ'ו 'לחר' תמגודכ םירופיס,זזה םייחל םימד ןתח,םהוש לש םייארקמה ויתוזחמ 69.דועו,ןויצ ןב 'ש תאמ 'הריזנה המכ ואבוה ליבקמב.תוזארפו םילימ יפוריצ :םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחתמ םיאצממה יגוס ינשל וקלוח םילימה יפוריצ.יקסנולש לש ודוביעב ועיפוהש יפכ וללה תואמגודה ןמ (ב,ארקמב םהש יפכ םילימ יפוריצב שומיש :רמולכ,םילימ יפוריצ לש םיצוביש (א :הנשמ ףוריצה תמועל יוניש ןהב לחש םילימ יפוריצ :רמולכ 'םישדוחמ' םילימ יפוריצ תריחב.ךשמהב רבסומכ,תימינפ הקולח אלל,תחא הצובקב וללכנ תוזארפה.ארקמבש שומישהש הארנ רשא תוזארפ וא םיפוריצ וללכנ תיביטקייבוס הריחב התיה םיאצממה הזחמהמ םיאצממה תגצה תובקעב.השדחה תירבעב ץופנ וניאו,ארקמה ןושלל ינייפוא םהב יארקמ ואינה םרזל םהוש לש ונונגס תא ךיישל ןתינ םאה ןוחבל ןויסינ השעיי,םילשרדיו ררצ.תינונגס תינושל הניחבמ 'םישדוחמ' םילימ יפוריצו םילימ יפוריצ לש םיצוגיש םיצובישה הליחת םיאבומ,גוס לכב.ןלהל טרופמכ םינוש םיגוסל םיקלחתמ םילימה יפוריצ 'םישדוחמה' םילימה יפוריצ האוושה םשל םיאבומ ןכמ רחאל דימו,םילימה יפוריצ לש.גוס ותואל םיכייתשמה ףרטצמה םילשממו לעופמ םיבכרומה םיפוריצ לש םצוביש אוה םיצובישה יגוסמ דחא.(רישי אשומ) סחי תלימ אלל וילא.ארקמב יאדיחי ףוריצ אוה הז ףוריצ.הכולמ םייק :'הכולמ השע'.1.(7,אכי י ' א''מ)'לארשיt לע ו הכולמv השעמ -ו- התע' תרדגהכ : ,ןגכ 67 רימ לש ותרדגה ןגכ ,םש 69

12 בקמה טפשמב דוביעב ןיפלוו לייא 148.(טנ,י"וצ)'הכולמ השעא התע' :'הכולמ השעי ףוריצה םוקמב 'ךלמ' לעופה ונשי דוביעב.(34,'ולש)'."יכלמב ינארי םעה לכו'.עבק :'טפשמ ןתנ'.2.(6,ול בויא)'ןתי םיינע טפשמו'.(טצ,י"וצ)'איבנה,טפשמ ןת'.לעופב חתופ ףוריצה הזחמב וליאו,לעופל םדוק םילשמה ארקמב :םילימה רדס לש ףוליח ונשי,ארקמב רשאמ הנוש םילימה רדס,יוויצכ עיפומ ףוריצה טסקטבש הדבועה לשבש ןכתיי.רתוי חמנ רוביד תריצי םשל לע ףלחוה יארקמה ףוריצב עיפומה םילשמה 'םישדוחמה' םילימה יפוריצב,תאז תמועל.רחא םילשמב םהוש ידי.'המחלמב חתפי :םתועמשמב םיהז,יברק רסא' ו 'בךק ךרע' :ןלהל תואמגודב םיפוריצה,םהל םימוד םיפוריצ ארקמב םנשי,תאז תמועל ךא,ארקמב םיאצמנ םניא םיפוריצה ינש.ןלהלדכ,לעופל ףרטצמה םילשמב םהמ םילדבנה 'ברק ךרע'.3 ךרעיו 70 'המחלמ ךרע' :וז תועמשמ תעבהל םימוד םיפוריצ ינש םיעיפומ ארקמב :א לאומש רפסב זי קרפב ההז רשקהב םיעיפומ ףא וללה םיפוריצה.'הכרעמ.םימעפ הרשע םיתש ארקמב עיפומ הז ףוריצ :'המחלמ ךרעי.(2,זי א"ש)'םיתשלפ תארקל המחלמ וכרעמ'.ארקמב יאדיחי ףוריצ אוה הז ףוריצ :'הכרעמ ךרע'.(21,זי א"ש)'הכרעמ םיתשלפו לארשי ךרעתו' :םילשמכ 'ברקי הלימב שומיש השענ הזחמב.(ח,י"וצ)'ברק ךרע? רובג ךלמכ דצה ינפב דוע' עיפומ הזחמבו,'המחלמ רסא' ףוריצב שומיש םיימעפ ונשי ארקמב :יברק רסא'.4 :םיימעפ יברק רסא' ףוריצה ימ י א"מ) IV - המחלמהI T ר 0 איT,כ * 14). \ ת בךק ימל' (א ך ח ןתת ימ םע' א תחא םעפ דוע הללפ' (ב ןויד וניינעש ורמאמב ואלב עשוהי 70 1,ואלב :ך.ר.ע

13 149 םהוש והיתתמל םילוערדר רוצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה :האבה המגודה הנשירחזירו הזחמב,ןכ ומכ.(430,וחירי)'דלא ברק התא םהלא םע ךא' ינש תלעב איהש השגדה,יתורפסה טסקטב תמדסמ השגדה ןאכ רצוי םהושש,ינרובס תואמגודה לכב ףוריצה לש ומוקימ תועצמאב תגשומ היולגה השגדהה.יומסו דלג :םידבר םילוכי היומסה השגדהה תא.טפשמה ףוסב (ןחירי הזחמהמ המגודב ןכו קדנה הזחמב) אוהש ףוריצ םהינפלש םתעתפהל םילגמה,ארקמה ןושלב םיאיקבה םיארוק קר תוהזל.ול םימוד םיפוריצ אלא,ארקמב םייק אוה ןיא ךא,יארקמ הרואכל םילימ םהש,םירחא םימילשמכ םימילשמה ופלחוה התע דע ומגדוהש םילימה יפוריצב ףוריצה תועמשמ הרמשנ,רבד לש ותימאל,ךכ.(ןתועמשמב דואמ תובורק וא) תופדרנ הלימב ףלחוה םילשמה ןהבש תואמגוד רפסמ ואבוי ןלהל,תאז תמועל.האולמב טעמכ ךכ.ארקמה עיפומה םילשמל תרכינ הדימב הבורק וא ההז תועמשמ תלעב הניאש,תרחא יטנמס ןוויג גשוה ךא,(ההז לעופב שומישה לשב) ףוריצה לש תיסיסבה תועמשמה הרמשנ ויכרצ תא שמשמ הז יטנמס ץויג.הגוש תועמשמ לעב,רחא םילשמ רבוח לעופלש ךכב,השדחה תירבעה קשלב תמייקה תמדסמ תועמשמ עיבהל שקבמה,םהוש לש םייתורפסה.אסיג ךדיאמ,ארקמה ןושלל הבריקה לע רומשל ץיסינ ךות,אסיג דחמ עיפומ םהבש םיפוריצ המכ ואצמנ ארקמב.טלקמה תא הדימב עבק :יטלקמ ןפמ'.5.'טלקמ ןפמ' ףוריצה שמשמ הזחמב.'םידומע ןכתי :לשמל,'ןכתי לעופה.(4,הע םילהת)'הידומע יתנפת יכנא'.(נק,י"וצ)'יל יתנפת טעמ טלקמ קר אלהו',ךכ.'קיפה' לעופה םהבש םיפוריצ המכ םנשי ארקמב.ןורתפ גישה :'ןורתפ קיפה'.6.'ןורתפ קיפה' ףוריצה ונשי הזחמב.'ןונח קיפה' וא,'הנובת קיפה',לשמל.(13,ג ילשמ)'הנובת קיפי םדאו'.(2,בי ילשמ) "המ ץצר קיפ; בוט'.(מק,י"וצ)'טק ןורתפ קיפהלו תודיחב תוגהל ךרצי חלצי םא' העובק סחי תלימ לעב לעופמ םיבכרומה םיפוריצ לש םצוביש אוה םיצוביש לש רחא גוס.ןכמ רחאל םילשמ ךירצמה :יתירבב דמעי.7 T I מ)'תמבב םעה לכ דמעמ' תירבב םכאיבנ יכ,ןימאת םנמאה' הזחמבש דועב,ףוריצה תא חתופ לעופה ארקמב ףוריצה תליחתל ב,וחירי הזחמב םג םייק הז ףוריצ ע? ונמע תי טב אוה ונל םא' יטפשמ לע בזכי.8 בויא)'בזכא יטפשמ לע'

14 ןיפלוו לייא 150.(אע,י"וצ)'םילא טפשמ לע דוע בזכא אל ךא' ירה,םילשמב חתופ ףוריצה ארקמבש דועב,הז הרקמבש אלא,הנוש םילימה רדס.ותליחתל לעופה םדקוה הזחמבש םשל םישמשמו,םיירקמ םניא ףוריצה יביכרמ רדסב םהוש ךרעש םיפוליחהש הארנ,'תירבב' הלימה תא שיגדהל הצר םהושש הארנ 7 המגודב.ףוריצה יביכרממ דחא תשגדה תמועל.תפסונ סחי תלימ העיפומ לעופה ןיבל הניבו,ףוריצה תליחתב תמקוממ איה ןכלו תעבומה המצע הלועפה תא שיגדהל םהושל היה בושחש הארנ 8 רפסמ המגודב תאז לע') ךשמהב אבה לעופה לש םילשמל שי וזמ התוחפ תובישחו,'בזכא' לעופה תועצמאב.('טפשמ ףוריצב םילשמה םהבש,'םישדוחמ' םילימ יפוריצ םנשי,וללה םיפוריצה תמועל.רחא םילשמב הזחמב ףלחוה,סחיה תלימל דומצב אבה,יארקמה.הכר ןושלב שרד,לאש :' לע שקבי.10.(7,ז רתסא)'ושפנ לע שקבל דמע ןמהו ' (המ,י"וצ) ך"ח לע ינממ שקבל...י.הוויק,הפיצ :' ל רבש'.11.(166,טיק םילהת)' 'ה ךתעושיל יתךבש'.(כק,י"וצ)'יתאב ללהל יל ךיקורמת יכ,םילתלתל יתלגלג דוע רבשתה' :לעופב םוקמב םצע םשב שומיש תועצמאב תוכימס תריצי הנשי דוביעב.(73,'ולש)'...יתלגלגל םילתלתה תוקת דועה' םהוש לש שומישה םכחותמ המכ דע,ונדמלל היושע וללה תואמגודה יתש ןיב האוושה טפשמה לש רשקהה 9 'סמ המגודב.יתורפסה טסקטה תיינב םשל םישדוחמה םיפוריצב םילימ לש ףוליח אוה 'םייח'ל 'שפנ' םילימה ןיב ףוליחהו,ההז ארקמבו הזחמב טסקטב םדא לע רבודמ ארקמב.הנוש רשקהה 10 'סמ המגודב,תאז תמועל.ןתועמשמב תובורקה רחא רשקהב 'רבשת' לעופב שומיש ונשי הזחמב תאז תמועל.םיהולאמ העושיל לחיימה םאה תויניצב רקיחא לאוש,םיקורמת ול האיבה ענמת עודמ תעדל תנמ לע רשאכ,ןיטולחל לשב וללה םירבדה לע הרוש 'תיארקמה חור'ה,םלוא.םילתלתל רבשית ולש תלוגלוגה.ףוריצה לש תיסיסבה תועמשמה תא עיבמה לעופב שומישה יבגל ארקמב תועיפומה הלאמ תונוש סחי תולימב שמתשמ םהוש םהבש םירקמ םנשי.םיוסמ לעופ.דרמ :' ב רשןלתה'.11 הזחמב.'רשקתה' לעופה רחאל 'לא' וא 'לע' סחיה תולימב שומיש השענ ארקמב.יב' סחיה תלימב אוה שומישה.(25,דכ ב"הד)'והגרהיו...וידבע וילע ירשןלתה'.(14,ט ב" מ)'םרוי לא... אוהי רשקתה'.(זט,י"וצ)'םראב שיא רשקתה אל'

15 151 םהוש והיתתמל םילשורמ ררצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה ארקמה ןושל ןיב טסקטב בותכה לש םיוסמ ןוזיאל איבמ סחיה תלימ לש הז ףוליח,ארקמב םהש יפכ ףוריצה יביכרמב שמתשמ םהוש,דחאה דצה ןמ.השדחה תירבעה ןושלל דצה ןמ,םלוא.חיכש וניא וז תועמשמב השדחה תירבעב וב שומישהש,'רשקתה' לעופבו םיארוקה תא ברקמ 'ב' סחיה תילימב ארקמב תועיפומה סחיה תולימ לש ףוליחה,רחאה תועמשמב השדחה תירבעב שמשמה חיכשה לעופל זומיר ךכב שיש ינפמ,השדחה תירבעל םצע םש לבקמ אוה ףאש,'דרמ' לעופל איה הנווכה.םיארוקה לש םתעדותב םייקה,וז.'ב' סחיה תילימב שומיש תועצמאב םילשמכ יריבחת דיקפתב שמשמה,םש םהבש םיפוריצ לש םצוביש אוה םיצוביש לש ףסונ גוס.אושנ שמשמה לעופו,אשונ לש.'ראת לובג'.12.(11,וט עשוהי)'התרכש לובגה ראתו'.(חע,י"וצ)'הבר ןודיצ ינפ לא םכלובג ראתל םש' תמגפנ ךכב.קרופ ףוריצהו,ךמוס תשמשמ 'לובג' הלימה הבש,תוכימס הרצונ דוביעב.יקסנולש לש ודוביעב ארקמה ןושלל הזחמה לש הקיזה.(45,'ולש)'הבר ןודיצ ינפ לא לובגה הצקב'.יבל דבא'.13.(9,ד הימרי)'םירשה בלו ךלמה בל דבאיי'.(ח,י"וצ)'דבא ובל...' םהוש ףילחה םהבש,'םישדוחמ' םילימ יפוריצ םנשי,ליעל ואבוהש םיפוריצה תמועל.רחא םשב יארקמה ףוריצב אשונ דיקפתב עיפומה םשה תא :לשמל ךכ,רחא ףוג קלחב ופילחה םהושו,ףוג קלח אוה אשונהש שי.'סידי ולפש'.14 ז ן t יע ולפש' ףוריצה ונשי ארקמב לפשת םיהבג יניעו' פש אל זא םג,הה' מיש השענ דוביעב עתךנ אל זא םג לבא'.'שמש התפר'.15 V V IT,'םויה הפר' ףוריצה עיפומ ארקמב רעל םויה הפר אנ הנה' דירש ינפ לע שמשת תופךב' ש תעב ירהש,בר וניא םיפוריצה ןיב לדבהה לש םיצובישב םהוש לש שומישה ןפוא סיג ךדיאמ,םינושה םהיגוסל,'םישדוחמה' ה םרזל םהוש לש

16 ןיפלוו לייא 152 תוזארפ יקלח תוזארפב קוסעי הז ףיעס.םילימ יתשמ םיבכרומה םילימ יפוריצ ונודנ הכ דע ינשל םילימה יפוריצ וקלוח התע דע.רתויו םילימ שולשמ םיבכרומה,ארקמהמ םיקוספ הקולח אלל הנמגדות ןה תוזארפה יבגל.'םישדוחמ' םיפוריצו םיפוריצ יצוביש :םיגוס עבוקה וק חותמל היה השקו,םייוניש ולח תוזארפהמ לודג קלחב.וללה םיגוסה ינשל תדרפנ,םהוש ידיב התנושש הזארפכ בשחית םירקמ וליאבו,חביש בשחית הזארפה םירקמ וליאב.ליעל רכחהש 'ישפוחה ןונגסה' ךרד לע שומיש הב השענש הזארפ :רמולכ תמועל םילימה רדס הב ףלחוה :ילמינימ יונישב הזארפ ץוביש עיפומ האבה המגודב.ארקמב הזארפה :'הפל הפ לענה תיב אלמנ'.1 " V V " ו לעבה תיב אלמףי הפל הפ לעבה תיבו' עוה הזחמב לעופה סקטה לש רשקהה תקידב יפ לע מייש אוה לעבה תיבש הדבועה ה םישנאה תא תראתמו,לעבל ל הפ לעבה ב ולח ןלהלש תואמגודב :' ח 3 ביואה תא רגס'.2 וליאו,ינולפ ידיל רגסומ ביואה ארקמב.רגסומה םדאהו ריגסמה םדאה ןיב ףילחמ םהוש םייתורפסה ויכרצ,םיפוריצל עגונב,ליעל רבכ וניארש יפכ.ביואה ידיל רגסומ ינולפ הזחמב.ארקמב העיפומ איהש יפכ,הזארפה לש תקיודמה התועמשמב יוניש םיביתכמ םהוש לש.(8,וכ א"ש)'ך חב ךבייא תא... רגס'.(הפ,י"וצ)'יותבלוא ידיב דוע ורגסל סנתה' 'ריגסה' לעופב ףלחוה לעיפ ןיינבב 'רגיס' לעופה.םיניינב ףוליחב שומיש שי דוביעב :הזארפה ףוס ץצוק ןכ ומכ.תועמשמ התוא לעב ליעפה ןיינבב.(50,'ולש)'?וריגסהל ינב,דוע הסנתה' :רגסומה םדאהו ריגסמה םדאה תפלחהב ןכ םג,וז הזארפ העיפומ וחירי הזחמב.(482,רחירי)'... ךתוא ךיביוא דיב יתךגס אל יכ...' :'םיצךפתמ ובר םויה'.3.(10,הכ א"ש)'וינדא ינפמ שיא םיצךפתמה םידבע ובר םויה' עורז התפר יכ (לבזיא)...םויכ הב ובר (עשילא) תומ ןב (לבזיא)?טפשנה ימ (עשילא)' גרה םיצךפתמ שיא ףלא םישלש...תודגוב הפ רגדלו תעמשמ קרפל םימכחתמה ובה ןוטלש.(ט-ח,י"וצ)'יבא לעבתא רוצ יפוח יעלס לע

17 153 םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפם םיינונגם םיטביה טסקטה הנבמ לע הכלשה שי ךכלו,םידרפנ םיטפשמ ינשל הזחמב הלצופ תאזה הזארפה יקלחו,הזחמה תליחתב שממ עיפומה,תויומד ןיב גולאיד ונינפלש ינפמ תאז.יתורפסה.תרחאה ירבדל תחא תומד ירבד ןיב,ויקלח ןיב רשקמ טוח םישמשמ הזארפה :ןוגכ,הזחמב םימעפ רפסמ שומיש ןהב השענש תוזארפ ןנשי :'םא + לאה םש + יח / יחי.4 תואמגוד איבמ רזא השמ.ארקמב העובשל החסונ איה 'םא + לאה םש + יחי הזארפה רחאל האבה,'םא' הלימה.ןהינימל העובש תואחסונב בחר ןויד תרגסמב וז החסונל תובר 71.תילילש התוכ תעבהל תשמשמ,העובשה תחסונ.(6,טי א"מש)'תמוי םא 'ה יח לואש עבשיו'.(15,במ תישארב)' הזמ ואצת םא ה!ףפ יח ונחבת תאזב' :הזחמב םימעפ שולש העיפומ וז החסונ.(גנ,י"וצ)'...והושפתי ידודג םא ןענכ יהולא לכ יח :יתעבשז (א.(חמק,י''וצ)'ךל ונחקא יאורק ןחלשמ,בשי ונמע םא,למה יח,יכ' (ב.(ע,י''וצ)'לאערזיב ונכתשה רשא םיהלאה לכו םילגעה יח' (ג.'םא' יאנתה תלימ אלל,תרצוקמ החסונב שומיש שי הנורחאה המגודב :לק יונישב וז הזארפב שומיש השענ דוביעב.(41,'ולש)'םילאהו םילגעה לע יח',ךל השצת אל לתב יהולא הזחמב,לשמל ךכ.םירחא תוזחמב םג העיפומ וז הזארפ :הלאה תואמגודה יתש ואצמנ.(דע,לדוב יהולא)'...ץדב אל םא,העךפ יח יכ' (ד.(טפ,לתב יהולא)'ינודא םע יתבש ימי ויה שפנ ךראל אל יפ,יהלא יח' (ה 72.'יכ' תילימב 'םא' יאנתה תלימ הרמוה הז הרקמב :'ינ תאז ץא'.5.תיבויח התארוה ךא,הלילש ןושלב תחתופ איה.םימעפ עברא הזחמב העיפומ וז הזארפ.(ח,י"וצ)'... דבא ובל יפ תאז ץא' (א :'םא' הלימה תפסוה ידי לע הזארפב ןוויג רצונו,דוביעב הנוש תינבתה הנבמ.(1,'ולש)'ובל וילע דבא םא יפ תאז ןיא'.(מ,י"וצ)'...והילא וכפ אלמ יפ תאז ןיא' (ב.(ו"ס,י"וצ)'לתהת יב יפ תאז ץא' (ג.(וס,י"וצ)'רתס רבד םש רגדי יפ תאז ןיא' (ד :ארקמב תויוצמה תוזארפ יתש בריע םהושש הארנ.תמייק הניא וז תינבת ארקמב :א"משת,רזא :ואר 71.םש,םש.תיבויח הנווכ רואיתל תשמשמ,העובשה תחסונ רחאל האבה,ייכ' תילימה 72

18 ןיפלוו לייא 154 :יםא יתלפ תאז ןיא' (א :ארקמב תחא םעפ העיפומ וז הזארפ.(14 ז םיטפוש)'ןועדג ברח םא יתלב תאז ןיא' :'םא יפ הז ןיא' (ב :ארקמב םיימעפ העיפומ וז הזארפ.(17 חכ תישארב)'טיהלא תיב םא יפ הז ןיא'.(2 ב הימחנ)'בל ער םא יפ הז ןיא' תלובקת.2 החיכש תינונגס העפות איהש,'תועלצה תלובקת' חנומה לש רוציק הווהמ 'תלובקת' חנומה (זורח) תיריש הדיחי לכ' :ךכ תרדגומ תלובקתה,רושיבא קחצי יפ לע.תיארקמה הרישב תינרוצ הניחבמ םג בור יפ לעו,תינכות הניחבמ הזל הז םיליבקמ היתועלצ וא הירביאש 73.'תיריבחת דוביעב םיליבקמה םיטפשמהו הזחמב ואצמנש תולובקת לש תואמגוד ואבוי ןלהל,םימיוסמ םינוויג םנשי םלוא,תופדרנ תולובקת ןה ואצמנש תולובקתה לכ.יקסנולש.םימאות םירפסמב םינמוסמ םיליבקמה םירביאה.ןלהל טרופמכ תססובמה תלובקת איה תפדרנ תלובקת.'האלמ תפדרנ תלובקת' הנוכמה תלובקת הנשי קר אל יוטיב ידיל האב הקיזה.תועלצ יתש ןיב בורל,זורח תועלצ ןיב תפדרנ הלבקה לע רדגות 'האלמ תפדרנ תלובקת' 74.תיריבחת תינרוצ הניחבמ םג אלא,תופדרנה תנוכתב עלצב ליבקמ רביא,ישממ ןפואב,עיפומ תמיוסמ עלצב רביא לכ דגנכ הבש תלובקתכ.תרחאה הלמ ילא' ם 0 ןק ךיפמ לעבהו שת,רושיבא :ואר 73 המגוד :ן"שת-ט"משת,רושיבא ואר 74 ו,םילימ שולש תועלצה יתשמ תחא לכב הבש.תיריבחת תינרוצ הניחבמ המאתה סג הנשי ת // יחקל רטמכ ףרעי

19 בנ בהלמ ילא' נב בל תרסה' 155 םהוש והיתתמל םיליטוריו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה םילימ יתש הנושארה עלצב 2 רביאב.םיליבקמ םירביא השולש תלעב תפדרנ תלובקת וז םירקמב אצמנ ךכו,היינשה עלצב 2 רביאב תחא הלימ דגנכ,תוכימס לש הנבמב תואבה.ארקמב םיבר ('לעבה שא') היינשה עלצב אשונה יוניש לשב תאז.הנוש טפשמה הנבמ דוביעב םילשמה הנושארה עלצב.לעופ לכל יאשומ םילשמ ףסונ,ןכ ומכ.םאתהב אושנה תמאתהו רובח אשומ יוניככ היינשה עלצב וליאו,('יילא' סחיה תלימ) תדרפנ הלימכ עיפומ ףסונה.('ינתמסק') לעופל יפיב לעבה שאו תינש ינרובס,רשקהה יפ לע ןיב הכלמ,םילאה ןיב אל' רחב ךב ירוענ םסק ךיפמ םהינש ןיב האוושההו,והילאו צב תאז דגנכו,םיהולא רכזומ.ותריחב איה בל ריסה' םכלמב םידבעו ולש תלעב תפדרנ תלובקת וז ףא תמועל,היינשה הנבמ לש רומיש ונשי דוביעב צב לעופה (ב ינש ףוגל םילעפב.תופדרנה תרמשנ ךכו,'אינקה' ה םילשמה 1 2 3

20 ש) תפדרנ תלובקת ה (ורוע) לילה רקבו ןיפלוו לייא תיס(ק םי זבעו ב איה תפדרנה תלובקתהש שי מ הנושארה עלצב תועיפומה שה עלצה לא המידק 'םיכשמנ' תארקנ וז העפות.ישממ חרואב ניע תא ליצהל' ,.(וע,י"וצ),המך 77 (אוה)ונליבההלו (טפשמה אשונ) ןהב תישילשהש,תולבקה עברא,תפדרנ תלובקת איהש,וז תלובקתב.היינשה עלצל המידק תכשמנ הרקיעש,תלובקתה הנבמ תא לצנמ םהושש,ונדמלל היושע טסקטב תוננובתהש,ינרובס,בש לכונ,ךתלוז' :תרבודה תומדה ירבד תשגדה םשל,תועלצה יתשב ןויערה ותוא לע הרזח,םש)'המד ונליבההלו,לכני אוה וניניע תא ליצהל יכ,יער,וארת םרטה...םש זא תייה אל יכ תלובקתה תרצויש הרזחב שמתשמ םהושו,לכונ רקיחא תא הנכמ,םישימחה רש,יזע.(םש.רקיחא לש תולכונה תדימ תא שיגדהל ידכ :תלובקתה הלטוב ךכבו,תלובקתה לש היינשה עלצה הטמשוה,דוביעב.(44,'ולש)'...ונכילוהל ללוש לכנתה יכ...' ר 1 ע םירהצ ברחב'.4 T I I T V סמ תלובקתל תואמגוד יתש ואבוי ןלהל 75 ט"משת,דושיבא ואר עצפל יתגרה שיא יכ ז ףיעסב תלובקת לכב 77

21 ת איה תלובקתהש שי ב) תמאב םא'.5 אובב (תמאב) םא םיליבקמ ימ ידמצ םהוש והיתתמל מיילועוריו רוצ הזחמב םייתורפס םיינונגס םיטביה :םיידוגינ םיביכרמ תווהמה תויוכימס הב שיש,התוללכב תפדרנ תלובקת יהוז הנשמ תולבקה יתשל קלחל ןתינ וללה תויוכימסה תא.'לילה ריקב' // 'םירהצ ברחב'.'ליל' // 'םירהצ' ;'ריק' T TI // י I ברח' :תוידוגינ איבה רבדהו,היינשה עלצב אשונה ףלחוה,דוביעב תו הנפכ תאיל \ י ' רוקבו T- «- T םירהצ T VI ברחב It TI הריע TIT דפצ' רנ םיליבקמ םירביאל ףסונב ןתמועלו,(תימדק הכשמה) תרצונ ךכ 78.(תירוחא עוריר רוצ הזחמב תלעב תפדרנ תלובקת וז ק הכשמהו קתה הנבמ רבשנ,דוביעב הז י י י - I T עלסלT - ז I I V I י םנמא TIT- * I V T V -vi םא' I וז :ךכ רדגומ 'םילימ ידמצ' חנומה וחפל תידדה הקיזב םיאב םהיביכרמ ימה תוגוז לע.תוימש תופש יתשמ ו רוזחל םהילעו,תועובקה משת,ר ושיבא :ואר םייוג) דימשהל יכ א לש ורקחמ :ואר 79 :קמדקה

22 ןיפלוו לייא 158 דומיצ יכרד שולש ואצמנ הזחמב 80.םילימה ידמצ לש דומיצ יכרד רשע ןייצמ רושיבא :םידמצ לש.רוביחה 'ו בורל,רוביח תילימ ידי לע רשוקמ םילימ דמצ :רשוקמ יוחיא (א.םהיניב תיגולופרומ הציצח אלל,הז דיל הז םיאצמנ דמצה יביכרמ :רשוקמ אל רחיא (ב העיפומ תחא הלימ.תלובקתה לש ןיינבה ינבא תא םיווהמ םילימה ידמצ :תלובקת (ג.תפסונ עלצב העיפומ דמצב היינשה הלימהו,תחא עלצב םילימ ידמצ :רמולכ,הזחמב ואצמנש 'םינשנו םירזוח' םילימ ידמצל תואמגוד ןלהל.תורחא תוימש תופשלו ארקמל םיפתושמ םקלח.ארקמב םיימעפ תוחפל םיעיפומה :רוביחה 'ו תרזעב רשוקמ דחיאב םידמוצמה םידמצ םנשי :יברא / ) ררוצ וא ( רצ'.1.(חנ,י"וצ) '...ינא בראו רצי האב תאזה השגדהה.יתורפסה טסקטב רמאנה לש הלופכ השגדה םהוש רצי ןאכש הארנ דיקפתב ףוגה יוניכו,טפשמה תא חתופ ינמשה אושנה ויפלש םילימה רדסב יוטיב ידיל דמצב םהוש שמתשמ,דחא םצע םשב שומיש םוקמב,תאזמ הרתי.טפשמה ףוסב אב אשונ.השגדהה תמצעומ ךכו,תופדרנ םילימ :םילימה דמצ לטוב ךכבו,'רצ' הלימה הטמשוה,דוביעב.(33,'ולש)'ינא ביוא'.תובר םימעפ דמצה עיפומ ארקמב.תיתירגואלו תירבעל ףתושמ הז דמצ :תלובקת אוה דחא דומיצ יעצמא.(10,דע םילהת)'חצנל ךמש ביוא ץאני,רצ ףרחי םיהלא יתמ דע' :רשוקמ יוחיאב דמצה דצמ ןכ ומכ.(12,ד הכיא)'םילשורי ירעשב בדאו רצ אגי יכ' :תלובקתב דמצה עיפומ תיתירגואב 8 '.'?תוברע בכורל ררוצ המא,לעבל עיפוה ביוא המא' :'תפומ / תואי.2.(דסק,י"וצ)'הוצ תפומכו תואנ' :ןוגכ,רשוקמ יוחיאב ארקמב םימעפ עברא עיפומ דמצה.(3,כ היעשי)'םירצמ לע תפומו תוא' ,.רישיבא 80 תופשב םיעיפומה םידמצ ונדצ ישאכ, :1984,רושיבא ;3 :ג''שת,וטוסאק דוד השמ :ואר 81.האבומה לש םוגרתה אבוה,תורחא תעמש

23 159 םהוש והיתתמל םילוטוריג רוצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה :רשוקמ אל דחיאב םידמוצמה םידמצ םנשי :יחא / ער'.3.(וכק,י"וצ)'ולובג גיסהש חא ע ו,אולס רובגה תעומש ותאב' :םילימה דמצ לטוב ךכבו,דוביעב הטמשוה 'ערי הלימה.(77,'ולש)'... םירוביגב ויחא,אולס תעומש ותעיגה...' 82.תידכאו תיתירגוא,תירבע :תוימש תופש שולשל ףתושמ הז דמצ :תונוש דומיצ יכרד שולשב ארקמב עיפומ דמצה :תלובקתב איה תחא דומיצ ךרד.(29,ל בויא)'הנעי תונבל ערו םינתל יתייה חא' :רשוקמ רחיא איה תפסונ ךרד.(8,בכק םילהת)'אנ הרבדא יערו יחא ןעמל' :רשוקמ אל יוחיא ןכו.(14,הל םילהת)'יל חאב ערפי.'יערל יחאל' :רשוקמ אל יוחיאב דחא בתכמב םיימעפ עיפומ תיתירגואב.'םולהי קשנב והער (תא) ער ויחא (תא) חאי :רשוקמ אל ףוריצכ עיפומ תידכאב :רשוקמ יוחיאב ךא,'םעלב' הזחמב םג אצמנ הז דמצ.(538,םעלב)'אוה היה ךירוענ ימיב ערו חא' :'בגוי / םרונ'.4.(דכ,י"וצ)'קזח ךפשי ויבגוי,וימךונ לכ לע אלו' :רשוקמ דחיא תרוצב עיפומ הז דמצ דוביעב אלו' לע לכ T וימרוב I T ' לכו X.(11,'ולש) ריבגוי ארקמב תאז תמועל מךלל... ריאשה' מךבל... ריאשה' ב םהוש לש ותריחב,יתעדל דצמה דומיצה יכרד שולש ה ךרד לע ךרד לע אב אוה שקיב םהושש הארנ.רשוקמ הציצח אלל הז דצל הז ומ םידמצהש שי :,רישיבא :ואר 82

24 ןיפלוו לייא בחסי םירוחב יבשמ' לותב וחיקלמ בוטמו בחסיt 1 K ד ו t ן v!",ו םירוחבה I v v TT -ז יבשמ' ו ו t 8,'ולש) שולש תלעב תפדרנ תלובקת וז ובקתש (7) ברה םירביאה רפסמ ךכ לע דמלמ חתפב 'ל רוציעה תוכימסב רבודמ ץאו,םייאמצע הל הכירצ התיה 'תויחל' הלימה.('ףרט תויחל' הז םיליבקמ םהש קר אל םינושארה םירביאה ינשש,אוה תאזה תלובקתה תא דחיימה :ארקמב םינשנו םירזוח םילימ ידמצ םיווהמ םהש אלא,הזל ~ I.'הלותב' / V 'רוחב' X! T 2. 'חוקלמ' /- ן 'יבזע' 1. בזע' םילימה דמצ ' :רשוקמ יוחיא לובקתב מ רובגמ חקיה' קי רובג יבזע םג כימסכ ןכו שאר תא אש' וחב' םילימה דמצ :רשוקמ דחיא.(22,אנ הימרי)'הלותבו רוחב ךב יתצפנו' :תלובקתב ןכו.(4,גכ היעשי)'תולותב יתממור םירוחב יתלדג אלו' : 185, 187, 257,,רישיבא 30; 1977:,רישיבא :יאר :,רושיבא :ואר 84 תוקלממ'* :לשמל,תוכימסב יונב היהי םג היינשה עלצב ליבקמה רביאהש םיפצמ ונייה הזכ הרקמב 85.'תולותב

25 161 םהוש והיתתמל םילוטוריר רוצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה וללה םייתורפס םיינונגסה םיעצמאב שומישל שי דציכ,יתעדל,בטיה השיחממ וז המגוד.יתורפסה טסקטה תנבהל עגונב תערכמ העפשה תלובקתהו םילימה ידמצ.טפשמה תא הרושכ ץבהל םיארוקל עייסל ידכ וב שי םילימה ידמצב שומישה יוהיז,בושחל םייושע,וללה םידמצה תא םיהזמ םניאו,ארקמה ןושלב םיאיקב םניאש םיארוק הנבמ לש וז הנבה יפל :רמוא הווה 85.תוכימס לש הנבמב תואב 'םירוחב יבשמ' םילימהש ידמצב שומישה תנבה,םלוא.ףרט בחסי םעה םירוחב לש יבשמש,איה תועמשמה,טפשמה הליבומ,ינש דצמ,(תוימדק תוכשמה תלעב תפדרנ) תלובקתה הנבמו,דחא דצמ םילימה.תולותב םירחי חוקלממו,ףרט רותב םירוחב תויחל בחסי םעה יבשמ :האבה תועמשמל.ףרטכ םישמשמ םמצע תולותבהו םירוחבה :ונייהד לאכ הנושארה עלצב 2 ו 1 רביאל תוסחייתהה לשב,תלובקתה הנבמ לטוב,דוביעב 'חוקלמ' הלימה וליאו,דוע תמייק הניא 'הלותב' // 'רוחב' הלבקהה הז ןפואב.תוכימס הגש ךכבו,וללה םילימה ידמצ לש םמויקל ותעד תא ןתנ אל יקסנולשש הארנ.הטמשוה.תלובקתה הנבמ תא רבש ףאו,יתורפסה טסקטה תא ותנבהב םמיס.ג הוש תא ושמישש,ארקמה ןושלמ םייתורפס םיינונגס םיעצמא השולש ונודנ הז רמאמב םילגוס' םהב תוארל ןתינש ינרובס,ליעל וגצוהש םיאצממה יפ לעו,ובילש חיו ררצ הזחמב 86.'הרואכל םיינונגס שומישה.םיקוספ יקלחב שומיש אוה וללה םייתורפס מיינונגסה םיעצמאהמ דחא מח שמשמ,ארקמה תמועל םידניש ןהב ולחש תוזארפבו םישדוחמה םיפוריצב השענש ועל,םלוא.'יארקמ ואינ'ה רנא'זל םהוש לש יתורפסה טסקטה תא ךיישל ןתינש ךכל ומיש חיכומש יפכ,ארקמה ןמ םיקוספ יקלח ץבשמ וניא םהושש עובקל ןיא,תאז ארל,ןכ םא,ןתינ.םייתוהמ םייוניש ןהב ולח אלש תוזארפב ןכו םיפוריצה יצובישב ומישב הברמ אוה :יכרע וד,ברועמ שומיש םיקוספה יקלחב םהוש לש הז ושומישב ע רשא.ותביתכב םיצוביש בולישמ ענמנ וניא תאז םע דחי ךא,'תישפוח' תיארקמ ןושלב הפיקמ הקידב ךורעל שי,השעמל הכלה,םיינונגס םילגוס ןכא םה הלא םאה עובקל תנמ לע 86 תושעיהל רבדה לע.תיארקמ ןושלב םיבתוכה םירחא םירפוס ןושלל תוושהל ןכו,םהוש תוריצי.תרחא תרגסמב לשמל,םירחא םירפוס לצא וללה םיינונגסה םיעצמאב המוד שומיש ךרדל תואמגוד ןנשי,םנמא שומישה לע בתכנ ןכ ומכ :1980,ואדנל :ןומעל הימי ימדב הריציב םישדוחמ םיפוריצ הזחמ :ליבקמ ונניאש סופרוקל בל םישל שיש אלא,ט"צרת,רצלמ :קילאיב לש וירישב תלובקתב.םיריש דגנכ

26 ןיפלוו לייא 162 לע רתוי דוע ינטרפ ןפואב ונתוא דמלמ םיקוספה יקלחב יכרע ודה שומישהש ינרובס,ןכ ךותב םינוש םינווגב תימינפ הנחבהל םוקמ שיש יל הארנ.םהוש לש יתורפסה טסקטה גוויס ארקמה ןושל :םיביכרמ ינש הליכמ םהוש לשו ןמשירפ לש םנושל.יארקמ ואינה רנא'זה תורפסה ןושלל לטובמ אל לקשמ שי ןמשירפ לש ותביתכב,םלוא.השדחה תורפסה ןושלו.השדחה תירבעה ןושל םע הזתניס תרצויה,תישפוח תיארקמ ןושל איה ונושלו,השדחה,תאז תמועל.םיקוספ יקלח לש םיצובישמ תררחושמ ותביתכש,ךכב רטיב ידיל אב רבדה,רתוי יטננימוד יארקמה ביכרמה,'הרוהט' תיארקמ ןושל הניא איה ףאש,םהוש לש ונושלב לע רתוומ אוה ןיאש ךכב,ליעל רכחהש,םיקוספה יקלחב יכרע ודה שומישב רכינ רבדהו.םישדוחמ תוזארפו םיפוריצ תריצי דצל םיקוספ יקלח לש ץוביש,תופדרנ תולובקת ןה ואצמנש תולובקתה לכ.תלובקתה אוה ףסונ יתורפס ינונגס יעצמא יעצמא,תלובקתב שומישה םצעל תובישח שי.ליעל טרופש יפכ,םינוויג ואצמנ יכ םא שומישלש וניארו,השדחה תירבעה תפוקתמ הזחמב,תיארקמה הרישה תא ןייפאמה ינונגס.ותנבהב עויסב ףאו יתורפסה טסקטה תיינבב דיקפת שי הז יעצמאב שיגדמ םילימ ידמצב שומישה.םילימ ידמצ :ןודנש ישילשה יתורפס ינונגסה יעצמאה ךרד יפ לע ודמוצ םילימה ידמצ בורל.ארקמה יזרב םהוש לש ותטילש תא תאש רתיב וזמ הנושה דומיצ ךרדב ודמוצ םה הבש,תחא המגוד םג האצמנ ךא,ארקמב םדומיצ תשגדה ןוגכ,יתורפסה טסקטה הנבמ לע תוכלשה שי הז יעצמאב שומישל ףא.ארקמבש ידמצ לש םדהד םימדסמ םירקמבש וניאר,ןכ ומכ.םילימה ידמצ תועצמאב תודמדה ירבד.יתורפסה טסקטה לש הנוכנ הנבה םשל רתויב יחרכה אוה םילימה קשל תא 'טשפל' תנמ לע תאח,ודוביעב םידעש ךרע,םיטעמ אל םירקמב,יקסנולש םילימה יפוריצ תפלחהב דטיב ידיל ואב וללה םייונישה.רתוי הריהב התושעלו הזחמה,טעמב אלו,המגפנ ךכב.םילימ ידמצ לוטיבב ןכו תלובקתה הנבמ לוטיבב,םירחא םיפוריצב,ןכ לע רתי.הפפורתה ארקמה ןושלל הזחמה לש ותקית,םהוש לש הרישעה תיטויפה ותפש לש היוגש הנבהל איבה םילימה ידמצ תעפותלו תלובקתה הנבמל בל תמושת רסוחש שי.םהוש לש הזמ ןיטולחל הנוש שוריפלו יתורפסה טסקטה תורוקמ והיתתמ,םהוש :ה"כשת ןהכ ךותב,רחירי :ד"פרת :ה"כשת ןהכ ךותב,םעלב :ט"פרת ח"פרת.ביבא לת,ריבד,םילשוריו רוצ :ג"צרת.השרו,לביטש ףסוי םהרבא תאצוה,ךל השעת אל ליחב יהלא :ז"צרת

27 163 םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה םהרבא,יקסנולש.ביבא לת,המיבה,(יקסנולש 'א ידי לע לגוס טסקטה) םהש 'מ תאמ םילשוריו רוצ : 1958 היפרגוילביב קחצי,ירניבא.ביבא לת,לאערזי,ןושלה t :ה"כשת קחצי,רושיבא,הטיסרבינואה,'ןומדקה חרזמה לש תוימשה תופשב םהיליבקמו ארקמב םילמה ידמצ' : :22..םילשורי,רפס תיירק,תיארקמה הצילמב םיפדרנה תויוכימס : 1977 החותפה הטיסרבינואה,3 הדיחי,ב,ארקמל אובמ,'תיארקמה הרישה' :ן"שת-ט"משת, :ביבא השמ,רזא.הפיח,רפסה תניפ,הגשמבו ארקמב תובייחתה תונושל :א"משת לכימ,תרפא (גירדור) הרוא ךותב,'שוטר ןתנוי ישידחתו יאנולימה ינענכ ינענכ דגנ ינענכ' :אא"סשת,התארוהבו תירבצה ןושלב םירקחמ.רלשיפ ןויצ ןב רפס,(םיכרוע) רינ לאפרו דלוצרוש. הדוהי ןבא,סכר :א,היתויחאו תירבצה,'יאבצ חונימו שוטר ןתנוי ישירחת' :בא"סשת תרפא ךותב,'שוטר ישידחתב ןתמגדהו תויחומה םילמה תלאש לע שדח ינפכ ןשיי :ג"סשת :הפיח,הפיח תטיסרבינוא,תירבעה ןושלל גוחה,ונושלו שוטר תריש,(תכרוע) לכימ יצרמל רשצ מינשה ימלוצה סרגמקה ירבד,'םיינולימ םישודיח תורבחמל הדימ ינק' :סופדב.ד הביטח,תודהיה הילט,ןמגרא,ךמסומ ראותה תלבק םשל רוביח,ינולא םיסנל ךושניה ירופיסב םירתא ןונגס ינייפאמ :ב"נשת.ןג תמר,ןליא רב תטיסרבינוא

28 ןיפלוו לייא 164 הניד,רהב,רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח,ונרודב םידליה תורפס לש הנוגגסל םיווק :ב"משת.םילשורי,תירבעה הטיסרבינואה תירבצ תונשלב,'(הרדגהה תובישחו ןונגס תרדגהב תויעב) רקוחה אוה ןונגסה' :ה"משת :,תיש"פח ףסוי דוד,ןייטשנרוב :א,תסנכ,'רופצה לא' תורוקמל' :ו"צרת :ב,םיסרטנוק,'יתבושתב' קילאיב יריש תורוקמל' :ח"צרת עשוהי,ואלב,(ךרוע) ואלב עשוהי ךותב,'יארקמה םילימה רצואל תויברע תוליבקמ לש ןרוריבל' : :םילשורי,סנגאמ ל"י ש"ע םירפס תאצוה,תירבצ תונשלבב זנינויצ הפי,ואלב םשל רוביח,'הצרה חורהו ונבו ןנייה' דגמ ןורהא לש ותריצי יפ לצ םידחא ןונגס ילגרמ :ד"נשת.ןג תמר,ןליא רב תטיסרבינוא,ךמסומ ראותה תלבק הניר,רחש ןב,10-9 תודיחי,תרופיסה לש הקיטאופה,תורפמה ןושלו ןונגסה,ןושלה :תרופיסה ןונגמ :אן"שת.ביבא לת,החותפה הטיסרבינואה לש םנונגס לע ותעפשה ינמיסו רבד ףוסו םירבד ןורבו םינמורה ןונגס יאתבש בקעי' :בן"שת :30-28,תירבצ תונשלב,'םירחא םירפוס תונש לש תילארשיה תרופיסב תוינונגס תומגמ לעו,קוינק םרויל ותב ןאמורה ןושל לע' :גן"שת :4,תירבצו ןושל,'םינומשה הדימא,יליזרב,ןויצל ףסאמ :!יתמאב,'םידליל אלרוב דדוע לש ותריציב םיינושל םינייפאמ המכ לע' :א"נשת :5-4,םידלי תורפסב רקחמו הארוה ירימ,קבדוה :28,ןושל תקלח,'"ב קפס א קפס" :זזה םייח ירופיסב קפס תונושל' :ט"נשת

29 165 םהוש והיתתמל םילוע חיר רגצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה לייא,ןיפלוד ראותה תלבק םשל רוביח,'םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב ארקמה ןושל דבור' : 2000.הפיח תטיסרבינוא,ךמסומ :ג-ב,היתויחאו תירבצה,'םהוש והיתתמ לש ויתוזחמב םילימ ישודיח' :ג"סשת ב"סשת ןמור,ןוסבוקאי,תונשלב,הקיטוימס,(םיכרוע) 'ג ירוטו 'א רהז ןבא ךותב,'הקיטאופו תונשלב' :ו"משת :ביבא לת,דחואמה ץוביקה,הקיטאופ הרופצ,ןגכ.ביבא לת,ריבד,רבדמב :ןמשירפ דוד : :7,תורפסב רקחמל םיפד,'ןמשירפ דודל רבדמב ירופיס רופיסה השעמ' :א"נשת לארשי,ןהכ.םילשורי,תורפסל תורבחמ,םיבתכ.םהוש והיתתמ :ה"כשת לארשי,ןהכ :(4-3) אנ,םינואמ,'הביתכ תנפואו הביתכ ינפוא' :ם"שת בד,ואדנל.ביבא לת,דקע,ןונגצ י"ש ירופיסב תועמשמל ןונגסמ :ח"משת לחר,ואדנל :16,תיש"פח תירבצ תונשלב,ךונגע י"של הימי ימדב לש יארקמה ןונגסה לע' : 1980 באלסידאל,הקייטאמ.12-1 :25,תורפסה,'גארפ תלוכסא לש הקיטוימסה' :1977 הלילג,רומ ראב,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא,לנופ רודלש הוורפה ןושלב ןויצ :תוצמשמו הרוצת :אד"נשת.עבש :( 1 'ד) 11,תודהיה יצדמל ימלוצה סרגנוקה ירבד,'ןיסנגו לגופ :םירפוס תונושל' :בד"נשת

30 ןיפלוו לייא 166 ןד,ןורימ.םילשורי,קילאיב דסומ,תמאל ןרוח ןיב :ט"לשת בקעי,רוצנמ.ביבא לת,ריבד,ןונגצ י"וע לש ונושלב םינויצ :1968 בד,ןדס.ביבא לת,ריבד,ןובשחל ןיד ןיב :ג"בשת.ביבא לת,דבוע םע,א ךרכ,םינשי םג םישדח :ז"משת הימ,םרמע תלבק םשל רוביח,ךוראב הרובדל,"תונטק","ןושארה םויה" םירופיסב ןונגס ילגוס' :ט"נשת.ןג תמר,ןליא רב תטיסרבינוא,ךמסומ ראותה ןד,סיגפ.םילשורי,רתכ,הילטיאו דרפס :תירבצה לוחה תרישב תרוסמו שודיח : 1976 והיעשי לאומש,ילאונפ.ביבא לת,םירפוסה תדוגא,הטושפכ תורפס :1963 היאמ,ןמטכורפ ןורימ ךותב,ךיסנג תוריציב םוקמו ןמז לש םיינונגס םינגראמכ םיילאיברודא םיפוריצ' :ו"משת :ביבא לת,תורוצתו םירקחמ :ןיסנג ןסינ ירוא,(םיכרוע)'ד רואלו 'ד.הדוהי ןבא,סכר,תורפס לש הנושל :ן"שת אקסולג ךותב,'ןוראב הרובד לש הירופיסב היציזופארסקא ינבמו טפשמב רדס ייוניש' :אב"נשת :ןג תמר,תוברתו הרבח חופיטל הדוגאה,לאיטבש רפס,(םיכרוע)'צ רסיקו 'י,תירבצ תונשלב,ךז ןתנ לש ותרישב ןונגס ינויע :'עדוי ינניא קויד רתיל.עדוי ינניא' :בב"נשת 35-33: דוד השמ,וטוסאק 10 :די, :גי ץיברת,'תינענכ תורפסו תיארקמ תורפס' :ג"שת-ב''שת יבצ םחנמ,ירדק.ןג תמר,ןליא רב תטיסרבינוא,ןונגס בר ןונגצ י"ש :א"משת :ג תוהו,'וננמז ןב רפוס לש ונושל רואית תארקל תונושאר תוחנה' :ג"משת

31 167 םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ הזחמב םייתורפס סיינונגס םיטביה הרוא,דליצרוש :30-28,תירבצ תונשלב,'אלרוב דדוע לש ונונגסב םינויע' :ן"שת,ןויצל ףסאמ : 1.יתמאב,'תורפסו ןושל ינויע :אלרוב דדוע תריציב םילודגו םינטק' :ג"נשת :7-6 םידלי תורפסב רקחמו הארוה ןונמא,שומש :( 2 )ד תורפסה,'יקסנולש םהרבא לש ודוביעב םהוש והיתתמל םילשוריו רוצ' :ג"לשת אשוז,אריפש 35-3 :י-ו תורבוח,גי תיוג,'קילאיב תרישב תיכ"נתה היצאיצוסאה' :ד"ישת -97 :ו-ג תורבוח,וט תיוג,'"ידבל"בש תיכ"נתה היצאיצוסאה תורוקמל' :ז"ישת ןושרג,דקש.םילשורי,לארשי חאל תידוהיה תונכוסה,תויזחמ השולש לצ :ח"כשת ןאי,םוינבאת :(4-3) א תורפסה,'הקיטסיליטסב תויתומכ תודותמ' :ט"כשת Avishur, Yitshak 1984: Stylistic Studies of Word-Pairs in Biblical and Ancient Semitic Literatures, Butzon 8l bercher, Kevelaer. Crystal, David 1985: A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, Oxford. Enkvist, Nils Erik 1964: 'On Defining Style5, in Spencer J. (ed.), Linguistics and Style, Oxford University Press, London: Gray, Bennison 1969: Style: The Problem and Its Solution, Mouton, The Hague. Hockett, Charles Francis. 1958: A Course in Modem Linguistics, Macmillan, New York.

32 ןיפלוו לייא 168 Leech Geoffrey N. ä Short Michael H. 1981: Style in Fiction, Longman, London. Riffater, Michael 1959: 'Criteria for Style Analysis', Word, 15:

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור " מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם " א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא

דיק הציפוד ב ליוסף בן תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א. 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף בן תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא דיק הציפוד ב ליוסף ב תנחום יהודית דישור מחביה הירושלמי חצ 9 מוד 9 ם א 40 ף %9 בו תנחום ה 9 יוש %מ 9 המשורר יוסף ב תנחום הירושלמי נולד בשנת מקרא % 262 רך; אביו היה מדקדק ופרש חשוב 1 מלבד פרט זה החשוב מעט

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע" "הלכשהה.(ת

182 השמ יאלפ ז ה ו ת / בתכ תע 1 ה ריציל תידוהי השמ,יאלפ דילי,ץראה ררסיפררפ רבח תורפסל תירבע הטיסרבינוא-הבישיב רינב.קרוי ררפס : ןורחאה ןדיע הלכשהה.(ת 82 ז ת בתכ ריצ תידי די ץ ררסיפררפ רבח תרפסל תירבע טיסרבינאביב רינב קרי ררפס : ןרחא ןדיע" "ש תגנא : תירבעב " : ןסלדנמ בכב "תרסמ רפס שדח יקבאמב" "ררמת םיניע שב תירבע דמע עיפל ברקב תדבע ירקחמ םימסרפתמ יבתכב

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו

הבישיה םייתאמה םיעבש תחאו )אער( םויב כ רדאב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנרוא השמ,רזא עשו הביה םיימה םיעבש תחאו )אער( םויב כ ראב ב ג סשתה 24( סראמב )2003 העשב 15:00, תיבב הימקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה ירא,רנבא יזוע,ןנר השמ,רזא עשוהי,וב בקעי,הלילוטךב םהרבא,לט השמ רשא רב,)ר וי( בקעי,סוז םירפא,ןזח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מצגת חברה 2017 יולי עדימ טרופמה תגצמב וז רשקב םע רואית תופורתה תוחתופמה לע ידי,הצובקה,ןהיתונורתיו תוברל תוכרעה תלהנה הרבחה רשקב םע,ןתמאתה ןתרידח יקוושל תופורתה ןכו תוחול םינמזה יבגל,ןחותיפ וניה רדגב עדימ

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

8 רוד ח"שת ןיב תורדר' 'ץראב -,ותוהז וסחי תודהיל םיברעלו תורדגהו 'רדד'ה לבוי רורד ןד,ץיבורוה תלכת קבאו : רוד ח"סת - ןקויד ימעע,,רתכ םילשורי 1993, 150 '

8 רוד חשת ןיב תורדר' 'ץראב -,ותוהז וסחי תודהיל םיברעלו תורדגהו 'רדד'ה לבוי רורד ןד,ץיבורוה תלכת קבאו : רוד חסת - ןקויד ימעע,,רתכ םילשורי 1993, 150 ' 8 תורדר ותו וסחי תודהיל םירעלו תורדגהו רדדה לוי רורד תת קו חסת קויד יע רתכ םיורי 1993 150 תעפוה ויתונורכיז יתלה םירומג חונמה רוספורפ היגולויצוסל עדמלו הטיסרינ ונו דוד מ םידסיימה ומסרופ שו תוריקס תוטלו

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Movian - Bug #516

Movian - Bug #516 Movian - Bug #516 Hebrew subtitles appears reversed left to right instead right to left 05/18/2011 04:27 AM - joni C Status: Accepted Start date: 05/19/2011 Priority: Low Due date: Assignee: Andreas Smas

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני

פתרון מוצע לבחינת מהט מכניקה טכנית 93117,90117 מועד א' תשעט, חודש שנה : אביב, 2019 שאלה 1 מנוף ABCD מחובר בנקודה A לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך ני פתרון מוצע לבחינת מה"ט מכניקה טכנית 97,97 מועד א' תשע"ט, חודש שנה : אביב, 9 שאלה מנוף D מחובר בנקודה לסמך נייח, ובנקודה E נתמך בסמך נייד. בנקודה מופעל על המנוף כוח [] =P בכיוון המתואר. במצב זה המנוף נמצא

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ששודגא דוציי - ןיב זנכשא דרפסל תילג םקור-ןזח הרש ןמתפצ, ןיב זנכשא דרפסל - תודלותל רופיסה ידוהיה םייניבה-ימיב, םילשורי ג"נשת, תאצוה סנגאמ, הטיסרבינואה

ששודגא דוציי - ןיב זנכשא דרפסל תילג םקור-ןזח הרש ןמתפצ, ןיב זנכשא דרפסל - תודלותל רופיסה ידוהיה םייניבה-ימיב, םילשורי גנשת, תאצוה סנגאמ, הטיסרבינואה ששודגא דוציי זנכשא דל תילג םקורזח הרש זנכשא דל תודלותל ידוהיה םייניהימי םיורי ג"נשת צוה סנגאמ הטיסרינה תירעה 244 םידומע השה תי תדמועה וידל ה הרש זנכשא דל תודלותל ידוהיה םייניה ימי יפ תגצה םירדה ורוקמ רורי

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

"האביר בן דמות היגון" וח. נ. ביאליק (לכ"א בתמוז)

האביר בן דמות היגון וח. נ. ביאליק (לכא בתמוז) רבוחל.ם 282 של ךל הוצי ויכאלמ יכ ריבסה ףאו,םילהת ירבדה ורמאנ ילע אל לש ץמוק דבלמ ידיב שי תוליפת לש המיענל רבע משג קד...םיעלותל יל אנו ומצע ירבדמ להבנ אוה.םילודישו...ןלצל-אנמחר,תובצעה...םייח 'ר,קוספ...םייח

קרא עוד

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות)

עבודת קיץ לתלמידים כיתה ט' העולים לכיתה י (רמה 4-5 יחידות) עבודת קיץ לתלמידי כיתה ט' העולים לכיתה י )רמה - יחידות( את העבודה יש להגיש למורה למתמטיקה תחילת שנה הבאה. בשבועיים הראשונים של שנת הלימודים יתקיים מבחן לפי העבודה. התייחסות רצינית להכנת העבודה היא תנאי

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו

י ק ר הי ה ה' וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מבוא 2. משכן שילה המשכן 3. לקיחת הארון ו י ק ר הי ה ה' "וד בר בי מי ם?!ובל ה ה ם א ד ר איו חזון נפר ץ" ו א בי חי ה לוי (שנדא פרקיםב-ז)/ ראשי פרלזים: ו.מב 2. משכן שילה שכן 3. לקיחת הארון ו. מב חולל 4. בעניין שיבת הארון 5. מנפילה לישועה 6. סום

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

Tsa נק " - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר מערכת נחלות השבטים

Tsa נק - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר מערכת נחלות השבטים Tsa נק - w7r ברגע לצידון~ רבה על גבולות גאוגרפיים ועל גבולות הידע בחקר רכת נחלות השבטים ח א נ ג ע דיה 6 נימיה ייסובסקי ונדב נאמן מבוא הדיונים בנחלות שבטי ישר כפי שהן מוצגות בספר יהושע ימיהם כימי מחקר המקרא

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד