<

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<"

תמליל

1 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ולבניה - דימונה תאריך: /8142/4028 י' ניסן תשע"ו פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית ישיבה מספר: 584 ביום שני תאריך / כ"ה אדר ב, תשע "ו - השתתפו : חברים : מר בני ביטון אבי היקלי סגל : יעל סיסו וקנין בת חן קנדלקר שירן טובול ספיר יו"ר הועדה וראש העיר מהנדס העיר ס.מנהלת מח' רישוי ובניה בודקת תוכניות בועדה לתו "ב בודקת תוכניות לועדה לתו "ב בודקת תוכניות לועדה לתו "ב - - נ ע ד ר ו : סגל : חבושה סמיטל מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

2 2 מס' דף : סעיף פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר: 17/ בתאריך: /2/42/48 בקשה 028/22/5 028/ /2251 תיק בניין 028/ גוש /1/ חלקה 01 0 רשימת הבקשות מגרש 02/ 5/ //2 פרטי המבקש שנבל עומרי ונטע פטחוב ויאצ'סלב אסולין משה נגאוקר אושרית ואיתן אגא אליהו שמעון גופמן בלה תאגיד המים מעיינות הדרום בוטקוב יורי ועקנין שמעון לכמן לבנת שושן רפאל ואסתר וקנין דורון גולן מני ליבוביץ טובה בר רונן לנקרי ארמונד ומרי נחמני שלמה הזיזה מיכה יפעת וכפיר דהן חיזקיאייב פינחס אפטקר גילה אלגריסי חנניה ודורית הרוש אפרת ואוזי ורסולקר נירה ובן ציון. פרץ תום קלנטרוב סבטלנה לנדו ציפורה לנדו ציפורה מוזס קובי ניזרי קרן ואשר פלדברג פיני ורעות תאריך: /8142/4028 עמ שכונה / שכ' לדוגמא 7 שכ' ממשית / שכ' הר נוף 5 שכ' לדוגמא 1 שכ' נוה חורש 1 שכ' חכמי ישראל 82 שכ' נוה דוד 88 שכ' נוה חורש 80 שכ' ממשית 86 שכ' נוה חורש /8 שכ' ממשית 87 שכ' נוה חורש /8 שכ' ממשית 85 שכ' חכמי ישראל 81 שכ' נוה חורש 81 שכ' נוה אביב 08 שכ' נוה חורש 00 שכ' חכמי ישראל 06 שכ' הר נוף 07 שכ' חכמי ישראל /0 שכ' לדוגמא 05 שכ' נוה חורש 01 שכ' שבעת המינים 01 שכ' נוה חורש 68 שכ' חכמי ישראל 60 שכ' ממשית /6 שכ' הערבה 67 שכ' הערבה /6 שכ' הגבעה 65 שכ' לדוגמא 61 שכ' הר נוף 057 0/248 / /0 02/ I0/1 882 //5 08/48 8/ /61 // I865 //0 6/ / 012 / / 0/ / / 8/0 87 // / / / / / 6170/ / 6170/ 6170/ /202 1/ /26/ 028/ / /2/8 028/2/ /2/ /2/7 028/2// 028/2/ / 1/870 1/27/ 028/2/1 028/2/1 1588/ 028/ / /1 028/ / /221/ 028/ / / / / / /282/ 028/ / / / /288/ 028/ /288/ 028/ / / /280/ 028/ /280/ 028/ / / /286/ 028/28// / 7 / / 87 8/ / 07 0/

3 BAKPIRUT מס' דף : 028/206 סעיף: 1 שנבל עומרי ונטע טובול ספיר כתובת הבניין: משעול נבטים / דימונה מספר בקשה: 028/22/5 תיק בניין: 17/ בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: /02 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית מחסן וסככות בחזית קדמית ואחורית )לגיטימציה(, בשכ' לדוגמא, משעול נבטים / מגרש /02. - יש להראות בחזית קדמית את החלון הקיים במחסן. - תיקון חישוב שטחים. - תיקון מהות הבקשה. - עפ"י דו"ח פיקוח קיים חלון שלא מופיע בתכניות וכן סטיות במידות, יש להתאים את התכנית למצב הקיים בשטח.

4 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 2 מספר בקשה: פטחוב ויאצ'סלב ספיר טובול כתובת הבניין: קרני חיטין 11 דימונה 028/2256 תיק בניין: /17 בתאריך: גוש וחלקה: /61/1 0 מגרש: /5 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית מחסן, הריסת מחסן קיים והחלפת גג בחזית אחורית, בשכ' ממשית, רח' קרני חיטין 88 מגרש /5. - עפ"י דו"ח פיקוח גודל הפתחים המוצג בתכנית שונה מהקיים בשטח, יש לתקן עפ"י הקיים בשטח. - עפ"י דוח הפיקוח קיימת קורת עץ ועמוד עץ בחזית קדמית יש לסמנם להריסה. - יש לציין מפלס 2.22 ברצפת המחסן. - יש לציין את גובה דלת המחסן. - יש להגיש הסכמת שכנים לבניית מחסן. - יש להגיש התחייבות לביצוע טיח והכנה לצבע על גבי המחסן בצד הפונה לכיוון השכן. - יש להראות את הגג שאושר בתכנית קודמת להריסה. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה.

5 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 3 אסולין משה טובול ספיר כתובת הבניין: הר כפיר 4 דימונה מספר בקשה: 028/2251 תיק בניין: /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: 2 // תכנית: 6/ מ ה ו ת ה ב ק ש ה: תכנית שינויים להיתר מס' )שינוי מקומת מרתף לקומה תחתונה( בשכ' הר נוף, רח' הר כפיר 7 מגרש 2//. - תיקון מהות הבקשה. - תיקון מס' הבקשה. - תיקון טבלת ההקלות. - יש למחוק את השורה המיותרת מחישוב השטחים. - פירסום בעתונות

6 BAKPIRUT מס' דף : 028/202 סעיף: 5 מספר בקשה: 028/2271 /17 נגאוקר אושרית ואיתן קנדלקר שירן כתובת הבניין: משעול הרעות דימונה בתאריך: מגרש: 057 / גוש וחלקה: תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת סגירת מבואה בחזית קדמית )לגיטימציה(, תוספת בניה בחזית אחורית, בניית ממ"ד בחזית אחורית ושינויים פנימיים. שכ' לדוגמא, רח' משעול הרעות /86884 מגרש. 057 תיק בניין: ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.; - בהתאם לתקנון התוכנית החלה במקום יש להעתיק את דלת הכניסה של המבואה 8.6 מ' מגבול המגרש. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות במנה קיים. - הגשת אישור קונסטרוקטור כי תוספת הבניה עומדת בת"י 86/ רעידות אדמה.

7 BAKPIRUT מס' דף : 1/275 סעיף: 4 אגא אליהו שמעון טובול ספיר כתובת הבניין: אקליפטוס 45 דימונה מספר בקשה: 028/2216 תיק בניין: /17 בתאריך: מגרש: 0/ גוש וחלקה: / במ 24 / תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת תופסת חדר בחזית אחורית, פרגולה בחזית קדמית ושינויי פתחים )לגיטימציה(, בשכ' נווה חורש, רח' אקליפטוס 75 מגרש I 0/2 - תיקון מהות הבקשה - יש לתקן את סימון הפרגולה בתרשים המגרש - יש לציין מידות U.K ו- O.K לפתחים המוצעים - יש לתקן מפלס בתכנית הגג בממ "ד - יש לתקן מפלסים בחזית קדמית וצידית - תיקון חתך א -א - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - עפ"י דו"ח פיקוח קיימת קונסטרוקציה לחניה, יש לסמנה להריסה בכל חלקי התכנית. - לא יינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב להריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה.

8 BAKPIRUT מס' דף : 028/26/ סעיף:/ גופמן בלה טובול ספיר כתובת הבניין: יוסף קארו 544 דימונה מספר בקשה: /028/221 גוש וחלקה: מגרש: 58 / מ ה ו ת ה ב ק ש ה: סגירת מסתור כביסה )לגיטימציה(, בשכ' חכמי ישראל, רח' יוסף קארו 47/ מגרש 58/ תיק בניין: 17/ בתאריך: - תיקון שטח המדרגות )7.18 מ"ר )

9 BAKPIRUT מס' דף : 028/265 סעיף: 5 תאגיד המים מעיינות הדרום קנדלקר שירן כתובת הבניין: הצנחנים דימונה גוש וחלקה: מ ה ו ת ה ב ק ש ה: קו מים שכ ' נווה דוד, רח' הצנחנים. מספר בקשה: 028/2217 תיק בניין: 17/ בתאריך: - בכפוף להשלמת תנאים והערות סגן מהנדס העיר מר' אבי דהן : - בסיום העבודות יש להחזיר את הריצוף לקדמותו. - אישורי חפירה מחברת חשמל, בזק והוט. - יש לפעול לבטיחות התושבים אין להשאיר בורות פתוחים בשטח ללא גידור. - יש לתאם סיור בשטח לפני תחילת העבודה מול סגן מהנדס העיר - אבי דהן.

10 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 8 בוטקוב יורי יעל סיסו כתובת הבניין: חרצית 15 דימונה מספר בקשה: 028/2215 תיק בניין: 17/ בתאריך: מגרש: גוש וחלקה: / תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת תוספת בניה בקומה א' חזית קדמית והגבהת חומה בין שכנים בשכ' נווה חורש, רח' חרצית 85 מגרש. A815 - תיקון מהות הבקשה. - יש להגיש הסכמת שכנים להגבהת חומות בחזית צידית. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. ת- שלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

11 BAKPIRUT מס' דף : 028/261 סעיף: 9 ועקנין שמעון יעל סיסו כתובת הבניין: שד' ירושלים 1/42 דימונה מספר בקשה: 028/2211 תיק בניין: /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: 7222 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית תוספות בחזית אחורית, פרגולות בחזיתות קדמית ואחורית וחומות, בשכ' ממשית, רח' שד' ירושלים 8/40 מגרש יש להנמיך את גובה החומות המוצעות לגובה מקס' 8.72 מ'. - יש להגיש חישובים סטטיים הכוללים עומס עתידי לתוספת בקומה א'. ע- "פ דו"ח פיקוח קיימים בשטח אלמנטים המיועדים להריסה יש לצבוע אותם בהתאם ע"ג התוכנית. - יש לציין מידת קו מרחק מקצה המבנה המוצע ועד לגבול המגרש. - יש לציין מידת קו מרחק הפרגולה המוצעת ועד לגבול המגרש. - תיקון מהות הבקשה. - תיקון חישוב שטחים. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - יש להגיש הסכמת שכנים לבניית תוספת וחומה בקיר משותף והתחייבות לביצוע טייח ומוכנות לצבע בצד הפונה לכיוון השכן. - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה.

12 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 14 לכמן לבנת טובול ספיר כתובת הבניין: סחלבן החורש 41 דימונה מספר בקשה: 028/2820 גוש וחלקה: /88 מגרש: 8/0 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: הרחבת סלון בחזית קדמית, מחסן מפלסטיק בחזית, הריסת מחסן קיים והרחבת חניה )לגיטימציה(, בשכ' נווה חורש, רח' סחלבן החורש 78 מגרש. A8/0 תיק בניין: 17/ בתאריך: - יש להראות קו מידה מקצה התוספת לגבול המגרש. - תיקון חישוב שטחים - יש לציין מפלס בתכנית המחסן. - יש לציין את סוג המחסן. - יש לציין U.K ו- O.K לפתח המוצע. - עפ"י דו"ח פיקוח מידות החניה בשטח שונות מהמוצע בתכנית, יש לתקן בכל חלקי התכנית. - עפ"י דו"ח פיקוח קיימת סככת פלסטיק עם קונסטרוקציה מעץ יש לסמנה להריסה בכל חלקי התכנית. - עפ"י דו"ח פיקוח גודל החלון בחדר ההורים שונה מהקיים בשטח, יש לתקן בכל חלקי התכנית. - לא יינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב להריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה.

13 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 11 שושן רפאל ואסתר קנדלקר שירן כתובת הבניין: בית שערים / דימונה גוש וחלקה: מגרש: /02 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: תוספת בניה וסגירת דלת בחזית דרומית. שכ' ממשית, רח' בית שערים / מגרש /02. מספר בקשה: 028/2826 תיק בניין: 17/ בתאריך: - יש לסמן בצבעים מוסכמים את סגירת הדלת בחזית דרומית בתוכנית ובחזית. - יש למחוק מטופס 8 מספר גוש לא מוסדר. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה.

14 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 12 וקנין דורון קנדלקר שירן כתובת הבניין: קטלב 33 דימונה מספר בקשה: 028/2827 תיק בניין: /17 בתאריך: מגרש: I0/1 0/7 גוש וחלקה: תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת בניית פרגולה במרפסת קומה א' בחזית קדמית, פרגולה בקומת קרקע בחזית קדמית וחניה בחזית קדמית )לגיטימציה(. שכ' נווה חורש, רח' קטלב 66 מגרש. I0/1 - יש לציין בחישוב שטחים את צמצום הפרגולה בחזית קדמית. - יש להשלים מפלסים לפרגולות ולחניה המוצעים בכל חלקי התוכנית. - תיקון חזיתות. - יש לציין בטופס 8 את מספר המגרש )I0/1 (. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה.

15 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/8 סעיף: 13 גולן מני יעל סיסו כתובת הבניין: קרני חיטין 24 דימונה מגרש: גוש וחלקה: 61/ תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת תוספת בניה בחזית אחורית ומחסן, בשכ' ממשית, רח' קרני חיטין 07 מגרש. 882 מספר בקשה: /028/282 תיק בניין: 17/ בתאריך: ע- "פ דו"ח פיקוח קיימת אי התאמה בין פתחי המבנה הקיימים בשטח לפתחי המבנה - יש לתקן את התוכנית בנושא קיר ההדף בממ"ד המוצע ע"פ הנחיות הג"א. - יש להגיש הסכמת שכנים לנושא בניית תוספת ומחסן בקיר חומה משותף כולל התחייבות לביצוע טייח ומוכנות לצבע בצד הפונה לכיון השכן. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה.

16 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/0 סעיף: 15 מספר בקשה: ליבוביץ טובה קנדלקר שירן כתובת הבניין: אלחריזי 443 דימונה מגרש: 5 // 81 גוש וחלקה: / במ 74 / תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת סגירת מסתור כביסה )לגיטימציה(. שכ' חכמי ישראל, רח' אלחריזי 746 מגרש 5//. 028/2821 תיק בניין: /17 בתאריך: - יש לתקן בכל חלקי התוכנית את הקומה בה מבוצעת סגירת מסתור הכביסה. - יש להשלים בטופס 8 את מספר המגרש 5//. - תיקון מהות הבקשה.

17 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 14 בר רונן וקנין בת חן כתובת הבניין: טופח 35 דימונה מגרש: 08/ גוש וחלקה: / במ 24 / , תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת בניית פרגולה מעץ בחזית קידמית וגגון בחזית אחורית )לגיטימציה (. בשכ ' נווה חורש, רח' טופח 65 מגרש /08. מספר בקשה: 028/2821 תיק בניין: 17/ בתאריך: - יש לציין קווי בניין בתרשים המגרש. - תיקון מהות הבקשה... - יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים )פרגולה גגון וחיפוי אבן (.

18 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/6 סעיף:/ 1 לנקרי ארמונד ומרי קנדלקר שירן כתובת הבניין: שושן צחור 8 דימונה מספר בקשה: 028/2882 מגרש: 8/740 /1 גוש וחלקה: /26/ תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת בנית חניה מקורה וגגון בחזית קדמית )לגיטימציה(. שכ' נווה אביב, רח' שושן צחור 1 מגרש. 8/740 תיק בניין: 17/ בתאריך: - עפ"י דו"ח הפיקוח קיים גרם מדרגות חיצוניות לירידה למרתף, יש להציע את המדרגות ופתיחת בדלת ע"ג התוכנית המוצעת בכל חלקי התוכנית. - יש לתקן מספר גוש בטופס. 8 - יש להשלים מספר חלקה )/1 (. - יש לציין בטופס 8 את התוכנית החלה על המקום. - יש להשלים פרט לגגון הרעפים בחזית קדמית. - יש לציין מפלסים לגגון מוצע בכל חלקי התוכנית. - עפ"י דו"ח הפיקוח קיימת חניה נוספת אשר מיועדת להריסה, יש לסמן להריסה ע "ג התוכנית המוצעת. ע- "פי דו"ח פיקוח קיימת חניה הגדולה מהחניה המוצעת יש להראות את צמצום החניה ע"ג התוכנית. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה.

19 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 15 נחמני שלמה טובול ספיר כתובת הבניין: כליל החורש 35 דימונה מספר בקשה: 028/2880 תיק בניין: /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: תכנית: 407 במ 24 / מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית תוספת בחזית אחורית בקומת קרקע, חניה והרחבת מחסן, בשכ' נווה חורש, רח' כליל החורש /6 מגרש. I825 - תיקון מס' מגרש וחלקה. - תיקון מס' התכנית החלה על המקום. - תיקון מהות הבקשה - יש לציין מפלס בתכנית החניה והמחסן. - יש לציין מידות בתכנית גג החניה. - יש לציין את סוג המחסן - אין להגיש תכניות בכתב יד. - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - עפ"י דו"ח פיקוח קיימים גגונים לכביסה ומטבחון בחצר, יש לסמנם להריסה ע"ג התכנית. - לא יינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב להריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. - עפ"י דו"ח פיקוח מידות החניה והמחסן בשטח שונות מהקיים בתכנית, יש לתקן בכל חלקי התכנית. - יש לצמצם בפועל את החניה למידות /* מ 7 "ר. - יש להגיש התחייבות לביצוע טיח והכנה לצבע בצד הפונה לכיוון השכן. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב

20 20 מס' דף : - קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד - הגשת 0 עותקים באופן ממוחשב )דיסק( בקובץ FDP )יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים ) וקובץ. G.W.D

21 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/7 סעיף: 18 מספר בקשה: הזיזה מיכה טובול ספיר כתובת הבניין: יוסף קארו 2418 דימונה גוש וחלקה: מ ה ו ת ה ב ק ש ה: סגירת מסתור כביסה )לגיטימציה(, בשכ' חכמי ישראל, רח' יוסף קארו 0481 מגרש /028/288 תיק בניין: /17./52 בתאריך: - יש לתקן את שם המשפחה של בעל הבקשה.

22 BAKPIRUT מס' דף : 028/2// סעיף: 19 מספר בקשה: יפעת וכפיר דהן קנדלקר שירן כתובת הבניין: הר כפיר 3 דימונה גוש וחלקה: מגרש: 61 / תכנית: 6/ מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית בית מגורים, שכ' הר נוף, רח' הר כפיר 6 מגרש 61/. 028/2887 תיק בניין: /17 בתאריך: - יש לתכנן את חדר המכונות כך שיהיה מוטמן בקרקע ופתח הגישה לחדר יהיה פתח עילי. - יש לבטל בתוכנית המוצעת את חדר המכונות בקו בניין צידי יש לסמן קווי בנין בתוכנית קומת קרקע ובתוכנית מרתף מנקודות קיצון במבנה ובפרגולות לגבול מגרש. - תיקון חישוב שטחים. - יש לסמן על גבי פריסת החומות גובה קרקע מוצעת, קיימת, וגובה קרקע שכן בהתאם לתוכנית משרד השיכון. - יש לתכנן את גובה החומות בין שכנים כך שמהקרקע הגבוהה גובה החומה יהיה 8.72 מטרים. - יש לציין גבהים אבסולטיים קיימים עפ"י תוכנית המדידה ומוצעים בהתאם לתוכנית משרד השיכון במקומות הרלוונטים. - יש להגיש התחייבות וחישובים סטטים לתכנון יסוד לחומה בגובה הפרשי הגבהים מ'. - יש לסמן על גבי תוכנית הפיתוח את שני החניות המוצעות בהתאם לתוכנית משרד השיכון. - יש להגיש התחייבות לביצוע דוד שוכב בגג המבנה. - יש לתכנן חצר משק ולסמן את מיקומה על גבי תוכנית הפיתוח כולל מידות אורך רוחב וגובה )8.12 מ'( אין למקם את חצר המשק בצד הגובל עם שביל או דרך ציבורית. - יש לציין ע"ג התוכנית את מיקום צינורות האויר לחדרי השירותים. - יש להשלים פרט חומת קיר תומך עפ"י פרט מאושר. - התוכנית תכלול את הפרטים: פרט 6, פרט ח' עפ"י נתוני המגרש, ק- 8 וש- ע 6 " פי חוברת תגמירים מאושרים. - תיקון חזיתות וחתכים. - יש לציין מידות קורות ועמודי הפרגולה. - יש לציין מידות.u.k ו-.o.k לפתחים המוצעים.

23 23 מס' דף : - יש למחוק מטופס 8 מספר גוש וחלקה לא מוסדרים. - יש למחוק בקומת מרתף הגדרת חללים וסימון ריהוט. - יש להגיש נספח חניה המתוכנן עפ"י פרט חניה מאושר וכולל תכנית, תכנית גג, חזיתות וחתכים. - הגשת אישור יועץ בטיחות לבריכת שחיה - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - בדיקת חיטוי קווי מים - מורשה משרד הבריאות. - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין 4 עורך הבקשה 4 מהנדס אחראי 4 בעל הבקשה - ע"ג התוכנית - רשיון עורך הבקשה 4 מהנדס אחראי - הגשת דו"ח יועץ קרקע - הגשת 0 דו"חות מודד מוסמך: 8. דו"ח לאחר יציקת רצפה במפלס ( 2.2 התאמה בין מצב בניה קיים נתונים ע"פ תוכנית מאושרת. 0. דו"ח סיום בניה כולל חישוב שטח המבנים במגרש. - בדיקת גז ראדון. - תיאום עם חברת "בזק" לאישור הנחת תשתיות, גב' אסתי פוליצר 272/55711/ מייל - חוות דעת שרותי כבאות

24 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/5 סעיף: 24 חיזקיאייב פינחס טובול ספיר כתובת הבניין: אבן עזרא 843 דימונה גוש וחלקה: מגרש: 0 // מ ה ו ת ה ב ק ש ה: סגירת מסתור כביסה )לגיטימציה(, בשכ' חכמי ישראל, רח' אבן עזרא 146 מגרש 0//. מספר בקשה: /028/288 תיק בניין: 17/ בתאריך: - יש לתת הגדרות לחללים בבית. - יש לציין את מספר המגרש.

25 BAKPIRUT מס' דף : / סעיף: 21 אפטקר גילה טובול ספיר סוג בקשה: בקשה לעבודה מצומצמת כתובת הבניין: מרחבים דימונה מגרש: גוש וחלקה: תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת בניית פרגולה מעץ בחזית קדמית )לגיטיציה(, בשכ' לדוגמא, רח' מרחבים מגרש. 050 מספר בקשה: 028/2881 תיק בניין: 17/ בתאריך: - עפ"י דו"ח פיקוח מידות הפרגולה המוצעות שונות מהקיים בשטח, יש לתקן בכל חלקי התכנית.

26 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 22 אלגריסי חנניה ודורית מור יוסף אורה וקנין בת חן טובול ספיר כתובת הבניין: סחלבן החורש 3/ דימונה מספר בקשה: 028/2802 תיק בניין: 1/870 /17 בתאריך: תכנית: 407 במ 24 / מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית תוספת בקומת קרקע בחזית קדמית, בניית תוספת בקומה א' בחזית אחורית, חניה מקורה, מחסן ומחסן להריסה )לגיטימציה(, בשכ' נוה חורש, רח' סחלבן החורש 6/ מגרש. A871 - יש להגיש הסכמת שכנים לנושא שיפוע גג המחסן המוצע לכיוון השכן. - יש לתקן את מספר התכנית החלה על המקום. - עפ"י דו"ח הפיקוח מידות החניה והמחסן המוצעים שונים מהקיים בשטח, יש לתקן בכל חלקי התכנית. - יש להראות את הגגון המוצע בתרשים המגרש. - יש לציין את מידות הגגון. - תיקון חישוב שטחים. - יש לציין מפלס בתכנית המחסן והחניה.

27 BAKPIRUT מס' דף : 1/27/ סעיף: 23 הרוש אפרת ואוזי וקנין בת חן כתובת הבניין: התאנה /3 דימונה מספר בקשה: 028/2800 תיק בניין: /17 בתאריך: מגרש: 812 /0 גוש וחלקה: / / תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת סגירת מבואת כניסה, הגבהה גג הרעפים, הצבת פרגולת עץ בחזית צידית, שינויים בפתחי המבנה והקטנת מחסן בנויי )לגטימציה( בשכ' שבעת המינים, רח' התאנה /6, מגרש יש לבטל את פתח החלון המוצע בחזית צידית. - עפ"י דוח הפיקוח מידות המחסן אינם תואמות למצוע בתוכנית יש לתקנם. - עפ"י דוח הפיקוח בליטת גג הרעפים בחזית צידית ואחורית בולט 2/.2 מ' ולא 2.62 מ' יש לתקן. - יש להגיש תוכנית מדידה מקורית. - יש להגיש פרטי פרגולה. - יש להגיש פרט התחברות גג רעפים לגג המבנה השכן. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. ח- ישובים סטטיים + הצהרת מהנדס

28 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/1 סעיף: 25 ורסולקר נירה ובן ציון. קנדלקר שירן כתובת הבניין: דולב 18 דימונה מספר בקשה: /028/280 תיק בניין: /17 בתאריך: מגרש: I865 8/0 גוש וחלקה: / תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת הרחבת סלון בחזית אחורית, סככת רעפים בחזית קדמית בקומת קרקע, מרפסת לא מקורה בחזית אחורית בקומה א', הריסת סככת רעפים בקומה א', בניית מחסן בחזית אחורית וחניה מקורה בחזית קדמית )לגיטימציה(, שכ' נווה חורש, רח' דולב 81 מגרש. I865 - יש להשלים מספר חלקה )8/0 (. - יש להשלים מספר מגרש )I865 (. - תיקון מהות הבקשה. - תיקון חישוב שטחים. - יש להשלים מרזב לניקוז גג החניה לכיוון שכן. - יש להשלים קו מידה פנימי לחניה בחתך מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה.

29 BAKPIRUT מס' דף : 028/2/1 סעיף: 24 מספר בקשה: פרץ תום וארשולקאר אלי וקנין בת חן כתובת הבניין: יהודה הלוי 2444 דימונה מגרש: 0 // 87 גוש וחלקה: / / תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת סגירת מסתור כביסה )לגיטימציה(, בשכ' חכמי ישראל, רח' יהודה הלוי 0747, מגרש 028/2807 תיק בניין: /17.//0 בתאריך: - תיקון מהות הבקשה. - אין לרשום בכתב יד בבקשה. - יש לצבוע את השינוי בקיר חזית המבנה בצבע מוסכם. - תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים.

30 BAKPIRUT מס' דף : סעיף:/ 2 מספר בקשה: קלנטרוב סבטלנה טובול ספיר כתובת הבניין: תל אפק 4 דימונה 028/280/ תיק בניין: 1588/ /17 בתאריך: מגרש: 6/6 // גוש וחלקה: תכנית: ה ב ק ש ה: מ ה ו ת הריסת מחסן קיים ובניית מחסן חדש בחזית אחורית, חניה מקורה, הריסת פרגולה בחזית קדמית, הריסת גג איסכורית בחזית אחורית, בניית פרגולות בחזית קדמית ואחורית החלפת הגג ושינויים פנימיים. בשכ' ממשית, רח' תל אפק 7 מגרש. 6/6 - הגרמושקה שהוגשה חתוכה, יש להגיש את התכנית כראוי. - תיקון חישוב שטחים - יש להראות את סימון חתך א -א - יש להראות את המרזב המתוכנן בחניה בכל חלקי הנספח. - יש להראות את כיוון ניקוז גג המחסן. - יש לתקן את מפלס הגג בחתך 8-8 של המחסן. - לא יינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב להריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. - עפ"י דו"ח הפיקוח מידות המחסן הקיים בשטח שונה מהמוצע בתכנית, יש לתקן בכל חלקי התכנית. - עפ"י דו"ח הפיקוח מידת המרחק המצויינת בין הבית למחסן שונה מהקיים בשטח, יש לתקן. - עפ"י דו"ח קיימת קונסטרוקציית אלומיניום המקורה בבד מעל בחזית אחורית, יש להראות בתכנית ולסמן להריסה. - יש לצרף פרטי פרגולה לפרגולה המוצעת מסוג פלדה.

31 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 25 מספר בקשה: לנדו ציפורה טובול ספיר כתובת הבניין: שד' הנשיא 5/45 דימונה 028/2805 תיק בניין: 028/272 /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: 616 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: שימוש בגג השכן מקומת קרקע לטובת למרפסת והרחבת הדירה ע"י הקטנת דירה מס' 46//, בשכ' הערבה, שד' הנשיא /4// מגרש תיקון חישוב שטחים - יש להגיש התחייבות להחזרת המצב לקדמותו כאשר הדירות יימכרו לשני בעלים שונים. - יש להגיש הסכמת השכן מלמטה לשימוש הגג שבבעלותו. - תיקון חזית אחורית

32 BAKPIRUT מס' דף : 028/278 סעיף: 28 לנדו ציפורה טובול ספיר כתובת הבניין: שד' הנשיא 5/43 דימונה מספר בקשה: 028/2801 תיק בניין: /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: 616 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: הקטנה הדירה ע"י העברת שטחים לדירה מס' /4// )לגיטימציה(, בשכ' הערבה, שד' הנשיא 46// מגרש תיקון חישוב שטחים - תיקון חתך א -א - יש להגיש התחייבת להחזרת המצב לקדמותו כאשר הדירת יימכרו לשני בעלים שונים.

33 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 29 מוזס קובי יעל סיסו כתובת הבניין: השיא 2 דימונה מספר בקשה: 028/2210 תיק בניין: /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: 620 תכנית: 407 מק מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית תוספת לבית המגורים בחזית קדמית, פרגולה בחזית קדמית, שינוי מפלסים בגג המבנה ושינוי בפתחי המבנה )לגיטימציה(, בשכ' הגבעה, רח' השיא 0 מגרש תיקון מהות הבקשה. - עפ"י דו"ח הפיקוח קיימת דלת בחזית צידית בשונה מהתוכנית המאושרת, יש להציע את פתיחת הדלת בכל חלקי התוכנית. - יש לצמצם את הפרגולה המוצעת לתוך הגבולות המותרים ע"פ החוק )2%/ מקו בניין (. - לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה.

34 BAKPIRUT מס' דף : סעיף: 34 מספר בקשה: ניזרי קרן ואשר טובול ספיר כתובת הבניין: מרחבים דימונה 028/286/ /17 בתאריך: גוש וחלקה: 1/ מגרש: /07 מ ה ו ת ה ב ק ש ה: תוספת בניה בחזית קדמית ואחורית, בניית ממ"ד בחזית אחורית, הריסת מחסן וסככה, בשכ' לדוגמא, רח' מרחבים מגרש /07. תיק בניין: ה ח ל ט ו ת : - עפ"י דו"ח הפיקוח קיימת דלת נוספת בחזית קדמית יש לסמנה לסגירה ע"ג התוכנית. - יש לציין מספרי גוש, חלקה ומגרש. - תיקון מהות הבקשה - יש להגיש מכתב התחייבות לסגירת פתח בחומה בחזית אחורית בגמר עבודות הבנייה וכי בגמר העבודות יבוצע תיאום עם הפיקוח לבדיקת הסגירה כנדרש. - יש לציין מידות O.K ו- U.K לפתחים המוצעים. - יש לציין מפלס תחתון לגג התוספת בחזית הקדמית. - יש לציין באזור הרלוונטי בגג "חלל " - יש להתאים את המידות בתכנית למידות המאושרות בתכנית המאושרת. - תיקון חישוב שטחים - עפ"י דו"ח פיקוח קיימת סככת סנטף בחזית קדמית שלא מופיעה בתכנית, יש לסמנה בכל חלקי התכנית. - יש להתאים את התכנית למצב הקיים בשטח. - בהתאם לתקנון יש להעתיק את דלת הכניסה של המבואה 8.6 מ' מגבול המגרש. - הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ "ב - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה.

35 35 מס' דף : - קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד - הגשת 0 עותקים באופן ממוחשב )דיסק( בקובץ FDP )יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים ) וקובץ. G.W.D

36 BAKPIRUT00031 ע) 36 מס' דף : סעיף: 31 פלדברג פיני ורעות וקנין בת חן כתובת הבניין: הר כנען 3 דימונה מספר בקשה: //028/28 תיק בניין: 02802/1 /17 בתאריך: גוש וחלקה: מגרש: 012 תכנית: 6/ מ ה ו ת ה ב ק ש ה: בניית בית מגורים וביטול בקשה מס': / מישיבת ועדה מס': 605 מיום , בשכ' הר נוף, רח' הר כנען 6 מגרש יש לתקן את מפלס הכניסה ל 7/.88/ מ' במקום 88.72/ מ' "י הוספת מדרגה בפיתוח בכניסה ) - תיקון גוש וחלקה )לא בהסדר (. - תיקון בעל הזכות בנכס. - תיקון שטח בנייה כולל. - יש להחתים על גביי התוכנית את משרד השיכון על שינוי מיקום שער הכניסה למגרש. - יש לציין מפלס גובה הפרגולה. - יש לציין מידות אורך ורוחב הפרגולה. - תיקון חישוב שטחים. - תיקון חישוב שטח הפרגולה. - יש לתקן את הטופוגרפיה עפ"י תוכנית המדידה של חומה //0/0-0 ולתכנן בהתאם את הגבהים. - יש לחפות את חומה 0/0-//0 בחיפוי אבן עפ"י פרט מאושר. - תיקון פריסת חומות. - התוכנית תכלול את הפרטי תגמירים ע"פ החוברת: פרט 6, פרט מסגרת חניה, ק- 8 וש יש לתקן את מידת המרחק של קורת החניה לגבול מגרש ל 8.6 מ'. - יש לתת מידות רוחב לחצר משק. - יש לציין מיקום צינורות אוויר בחדרי השירותים. - תיקון מידת הגובה של חצר המשק ל 8.1 מ'. - יש להראות את שיפועי הניקוז בתוכנית הפיתוח, ולתכנן פתרונות ניקוז. - תיקון חזיתות וחתכים.

37 37 מס' דף : - הגשת אישור יועץ בטיחות לבריכת שחיה - הסכם מכון מורשה לבדיקת בטונים, אינסטלציה ותגמירים פנימיים בממ"ד )חוזק שליפה, עובי כיסוי מעל הרשת, עובי התגמיר (. - בדיקת חיטוי קווי מים - מורשה משרד הבריאות. - מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. - חוות דעת שרותי כבאות - רשיון עורך הבקשה 4 מהנדס אחראי - הגשת דו"ח יועץ קרקע - הגשת 0 דו"חות מודד מוסמך: 8. דו"ח לאחר יציקת רצפה במפלס ( 2.2 התאמה בין מצב בניה קיים נתונים ע"פ תוכנית מאושרת. 0. דו"ח סיום בניה כולל חישוב שטח המבנים במגרש. - תיאום עם חברת "בזק" לאישור הנחת תשתיות, גב' אסתי אינג' היקלי אבי - מהנדס הועדה והעיר מר בני ביטון - יו"ר הועדה וראש העיר חבושה סמיטל - מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/

1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה רמת נגב תאריך: 20/07/2011 יח תמוז תשעא פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: ביום א' תאריך 03/ 1 מס' דף : ועדה מקומית לתכנון ובניה "רמת נגב" תאריך: 20/07/2011 י"ח תמוז תשע"א פרוטוקול ישיבת ועדת משנה - רמת נגב ישיבה מספר: 201104 ביום א' תאריך 03/07/11 א' תמוז, תשע"א בשעה 17:00 השתתפו : חברים : ריפמן

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!(, יתכנו שינויים והתאמות

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)

תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשעז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' בתאריך :25/05/2017 כטבאייר תשעזשעה 13:30 - יורועדתהמשנה אביעזר (אביק) תאריך: 29/06/2017 ת. עברי: ה' בתמוז תשע"ז נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מס' 201705 בתאריך :25/05/2017 כ"טבאייר תשע"זשעה 13:30 - יו"רועדתהמשנה אביעזר (אביק)ריכב חברים: - ממלאמקוםיו"רועדתהמשנה יוסףשוספי - חבר

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131>

<4D F736F F D20E8E5F4F1E920E3F8E9F9E5FA20ECE8E5F4F EBECECE920EEE9E5ED D312D3131> טופס 1 בעל היתר בנייה אחראי לעריכת הביקורת באתר הבניה מס' תיק: שים לב לפי סעיף 16.00 1 חלק ט"ז לתוספת הבנייה תקנות תכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל 1970). עליך להקפיד במילוי התנאים הבאים: 1.

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: G,G* מס' חדרים: 6 חדרים. קומה: 2-6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 3.02.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי "מחיר למשתכן" שם האתר: מתחם A, ראש העין דירה מדגם: F מס' חדרים: 5 חדרים. קומה: -6 בניין מס: 7,8,9 מגרש מס': 60 עמוס לוזון בע"מ ודניה סיבוס בע"מ תאריך עדכון: 30.0.8 פרק א. פרטי זיהוי תוכן עניינים הדירה

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו

חוק התכנון והבניה, התשכה הוראות התכנית תכנית מס' חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישו חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965 הוראות התכנית תכנית מס' 306-0220723 חזות טבעון מחוז מרחב תכנון מקומי סוג תכנית חיפה קרית טבעון תכנית מתאר מקומית אישורים דברי הסבר לתכנית מטרת התכנית לתת הנחיות לפיתוח

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי

מינהל בינוי ותשתית / המחלקה לתיאם הביצוע ההנדסי עמוד 1 מתוך 8 אישור לכבוד: איגודן - פרויקטים 2018-3237 18/06/2018 שם פרויקט העתקת קו T במחלף קק"ל - 8102 מספר תיאום תאריך הנפקה רחוב עיקרי נתיבי אילון צפון )8882( תוקף האישור 60/11//186 בכפוף לאישור בזק.

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PK (2

PK (2 מס' דף: 1 עירית בני ברק, הועדה המקומית לתכנון ובניה תאריך: 20/07/2014 כ"ב תמוז תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה ישיבה מספר: 2014019 ביום שני תאריך 16/06/14 י"ח סיון, תשע "ד - ראש העיר - מ"מ רה"ע ויו"ר ועדת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא ת"ז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו

סימוכין תאריך - 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין - אבי רופא תז: כתובת הנכס - רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקו סימוכין 161 תאריך 11 בינואר, 6116 חוות דעת הנדסית לליקוי בניה המזמין אבי רופא ת"ז: 31535315. כתובת הנכס רחוב הזמר העברי 97 הרצליה. תאריך הביקורת.51..51.51 מבצע הבדיקה אדר' ניר גורוביץ' וידר אני נותן חוות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

sample report

sample report 52067.094 18 ינואר 2007 לכבוד: משפחת שי רח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא מספרנו: תאריך הדפסה: ח ו ו ת ד ע ת מ ו מ ח ה הנדון: בית ברח' בקעת הירח 11 א', כפר סבא. כללי הבית הנבדק הינו מבנה דו משפחתי שבו שלוש

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון

מפרט מדידות - עיריית הוד השרון מפרט מדידות - עיריית הוד השרון נספח ז' א. דרישות למפה טופוגרפית / מצבית. ככלל יש למדוד ולערוך את המפה על פי הנחיית מנהל המרכז למיפוי ישראל שמספרה 9-4102 כמפורט להלן : הגדרות 1. הנחיות לעצים בוגרים חוק

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

nevo.co.il

nevo.co.il הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בני שמעון הנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון והבנייה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר( התשע"ד 2014 הוועדה המקומית בני שמעון אישרה בישיבתה מתאריך 4.9.2016 את התנאים הבאים, כפי שנקבע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint תוכן עניינים מידול מידע בניין BIM קונספט כללי 1 2 שלב תכנון פרויקט 3 ניהול ביצוע במהלך הבנייה 4 תיעוד וניתוח במהלך ולאחר הבנייה 5 אודותינו העתיד כבר כאן... כל מי שמבין כבר יודע: לא בונים בניין בלי BIM

קרא עוד