יעקב כהן

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "יעקב כהן"

תמליל

1 חכ ןוילג םינזאמ היתודג לע קרמ 'תידוהיה האלמהריבגה ךכ הל הניכמ ילוא הקיתע םייסור םיסחוימ לג ןחב זא תלאוש הדיחי איהנבל «הדשכ».דשא-םירומחה םינמזה ףקותב תדרויה ה היתועורז «אתוטמב»?תעדב ונממ הענמ תויחאו םיחא רשא לוק םגו 'ידמ רתוי תצק דגבש 'זולנה המעט ףקותב איהו הכלמ הדילו ןטבמ המש וצי לכ תיסיסע תושרה טעמכ לצלצמה '«הדליטמ» םשל והתחפק 'ימינפ טעמכ חרכהב הב כי קר אל הלמשה ישמ םיירא-יתלבה הימסקב המיהדמה התוינוציח יבגל יונככ דוצי תע 'המוהה ילדגמכ פלש תופיעה עגנ רבכ רמ סנבור תאובב וזיאכ 'סנ?ור לש וישנמ הפוזש חה הלעבל הנמאנ יסנכתמ ויה הנילקרטב הלשממה-ירבחו םייממע רמה תולערתה סוכמ זא טשוקמה התיכשמ-רדח מ קר רודה-תוליכשממ שא 'הבהאה ריחמ תא ותימה םהבש םימיב ל גואדל וברה 'בונמור לקרטה הז ךותב םהייחל ח"י תנש עדוי וניאש 'הז הלעבל 'הלעבל םינומא תרמוש איהו ב האנקה תא אלו תיתחפשמה תונמאנה תא אל - תחאכ תוגשממ ריבעהל םילוכיש - הז םדא-ןבל תיחטש החונמו ש הניאש 'התוא המכו המכ תחא לע םישנב הבבוש-יכה תא ילהב הליכשמהו הפוזשה 'הפוקזה 'הרישעה 'איה רקיע לכ 'ול הנמאנ - תיתפרצה הכפהמה רוד תוליכשממ תחאכ שיו השמ תדו לרוגה ףקותב הל דעוימה לש ויפאו וייח תבהוא איה ילג 'לפא 'ךר הרעשו העמק ינורג הרובד להקבו םינשב החישה דוס תא תעדויו השפנ תא הדצ 'ידוהיה קידאורטל רשא 'ןונגסה תופירח דק לש ףונה תונומתב תטשקמ איה הירדח תוריק תא ונימיב םייסורה םיליצאה ירייש לצא לבוקמכ - יקסב!ג 1 בו ופמוק ףכב םימוש,תונמאה המעטו ישדשה החוד-ךלה מטלאו יקסבויל'צנויק 'ןיבדלרג תונומתל דשא 'המזיהו הואתה י 'יביטקניטסניאה ינוציחה זובב ידוהי רבד לכ לא תסחיתמה דמולה.דתיה - םהימיב גרוברטפו הסידוא ינילרקטב לבוקמ אורט ןוזחב ידוהיה ןורטאיתה םלואב הלכתסהשכ שפנה דוסי תפשל תומגרותמ,ד ויתולילעו יסירפה קידאורט יל ויא רומחו עיתפמ ןוחצנ הוחצנ ילדגמו םכילע 'יפויו טנמרפמט :וז.רשאל ונתינ תוניוצמ תולוגס הברה חפק איהו 'םייח-יבצמו םישנא-בלל הניבו ינילקרט לכש כרת תא הכסכס 'הלבלב 'חורה-טוטמטו לבהב הלא לכ רכש תבוהא וא 'ותשא תויהל,דחכב היה הלצאנה םתוינויח םייחב םימייק תונוחצנ חצנמו םילעפ-בר רבג לש ושגליפ ןואמ הברה המוקה-עצוממו יל.יב 1 'יה הלעבל הנמאנ הראשנ ש םילוז תונטק-תונובשחו תויצניבמוק לש תוינכתב העיקשה ג םויק לע הרמנכ המחלנ הדיגאפוירפב המויק לעו קנבב המ תעבונה תיסחיה הבוטה טעמ ןעמל קרו ךא הז לכו מו) תונוש תומיזממ תומיזמ הלבח איה ימשרה יתרבחה ב בשי תע הלעב תא ליצה ןעמל (?ןוכנה ןרחש םוהת דע שממ המותי המלע וזיא הל הפסא תבלו 'יקדיטובה םירוסאה (אובי דוע) ןהכ ב!?עי ר בזו לק ףסוי ר"ד יפורט תאמ אוה :תחא הלוגס לעב ררושמ אוה ןהכ בקעי םלועה רצונ וימיב קר וליאכ שדחמ לכה תא ליחתמ לש תוקומעו תולודג םיניע החורל חקופ אוהו - 'םייחה ווהתנו רשו - 'םייחהו םלועה תרכה ידיל הנושארה םעפב אבש 'דלי אוה ןושאר ררושמ וליאכ ספותו האור אוהש המ לע ןושאר ללכ ררושמ היה אל וינפלו - םלועב ררושמ םושמ עפשומ ןהכ בקעי ןיאש 'תרמוא תאז ןיאו לש תובקע םהב שיש 'ריכי 'ויריש תא ןויעב ארקיש ימ רחא ידר? ד א ד נ ו ק דע ה נ י י ה מ תינמרגה הרישב הקומע העידי םיירבעה םיררושמה לש העפשה ףא םהב שיו!ריאמ דנ א נ שי ןכ-יפ-לע-ףאו יקסבוחינרשטו קילאיב דעו ל"כיממ אלא 'תוירוקמ אל הרומג «תוינושאר» ןהכ בקעי לש ותרישב 'רמולכ 'אוה ירוקמ הז םשל יואר ררושמ לכ ירהש תוינושאר םיררושמה לש םהיניעל ועיפוה רבכש 'תועפוהה תא ריבעמ 'וימדוק םיררושמה ושיגרה רבכש 'תושגרהה תאו 'ול ומדקש לכה תא ןהכ בקעי ןכ אל וחור לש תדחוימה המםיךפה ךדד ןושאר» וליאכ :ךכ רמול רשפא םא 'תוינושאר םיניעב האור אוה «דלונ םדא דואתה 'הרואכל ותיעצמאב 'דעיה ךותב אצמנ אוה.דנה םואתפ לבא םיררושמה ראש לש םרואתל אוה המוד רעיה לש שי םואתפ :ררושמה לש הרזומ השגדה רואתה ךותל תסנכנ לע םיכלהמה םייחה לא סחי םוש 'ררושמל 'ול ןיאש 'שגרה ול :המדאה ינפ םימשה תחת לבת ריכא לב 'םייחה ןיב הלחנו יל קלח ןיאו שוינא-ינבב םא אל 'בא אל.(«דעי-בלב») םיררושמ יפלא התוא וארש 'המח-תעיקש האור אוה הנה הוספח אלש ומכ 'דחוימ ןפואב התוא ספות אוה םלואו!וינפל םהש המ תורמל םה םישדח ןאכ םירויצה ףא וינפל םירדושמה ראש ורייצש 'המח-תעיקש לש םירויצה ראשל ךכ-לכ םימוד המ לכ תא ושפנמ קליס וליאכ ונרדושמש יגפמ 'םירדושמה ןמ רתוי םלואו םיררושמה ראש לש םהירישב םהילע ארקש תוערפה-ימיל ךומס ויתבתכ :«שאמ לצומ דוא» אוה יחכונה רמאמה ךומפ) תויפלתב יתיב דדשגשכו,ט"פדת בא היכ - זייב ועריאש,לארשי-ץראב ןומה םע דתיב,חורל ורזפתנו וערקנ,זיש,בא טייל רוא,תבש-יאצומב (םילשוריל ןגה-יחיש ןיב יתאצמ אל.הז רמאמ לש ויתונוילג םג,םינוש די-יבתכו םירפס,יחכונה רמאמה תא יתפרצ םהיפ-לעו :ונממ םיטעומ םיעטק אלא יתיב ביבסש.באכהו רעצה לדוג ינפמ יחכב ןיא תמדוקה הרוצב שדחמ ותוא בותכלש

2 םינזאמ חכ ןוילג גרהה האילפמ םירויצה :וז המח ינדא-ד_י ילע יזא יהתו יוג-ידב לכבו יחמ 'יבבלב 'ןמשכ יב הלזנ 'הממ-ז הכפתשה 'ויפטש אלמב ימד רצע ולאכ : : ד -ד : לכ ולאכ : -ד - - ד ; :המשנל המשנ ןיבש םוהתה תא ףשחו-ראשנ 'תוקחרתהל םרגש הרתונ קר 'הפירחו הרמ הלמ הפה טלמ שי זא ד :" דד ד v - " ד ד הרבע שוח ןיכסכקר וניתורסומ-ישו? לע כמ וז שה-שא וז קוחציתב - ד הדרפה : - I י - ד":- עיגהבו - -: ש יבל לא.(«הירכנ») הרמא איל םואמו הברה הרמא דד-:- - דד מה בכוש הנה לש ליגר עבט ינג לשו קרי ח אוה םלואו א ררושמ לכ לכב יח אוה» פו יח םוקיה וכלי םטאל : - T " : T S * T V V םע - : T - תוארמ : T I כ.(«היבחרמב») לכ - םולחכ גומנו סמנ לכה תראשנ שממה לכ 'תואיצמה לכ 'עבטה 'תואיצמ-טסקמ 'םידוהה לש «היאמ» קר וניאש המ 'הז תמועלו שממ לש ןוימד שפנה - תואיצמ וניאש המ 'ישממ ספתנ-יתלבה טשפהב היוהה 'םוקיה לש איה איה 'היחה איה איה 'הלש יתמאה שיהו שממהו תואיצמה 'ידי תוכשונ 'תוכשונ קשיח-תבושמב!ידוה סומסיאיתנאפ 'הרואכל 'והז!הנובער-ףךט האיבל ךשנכ ךרד רבוע הז סומסיאיתנאפ םלואו חוטבו זילע טבמ עדויי ינא ז - ד - - :* ידוהיה סומסיאיתונומה לש המסירפה T : : מש ינפל ףסכ-דשיא לש קוחצו עי לש תוירויצה יכ נמב הלוד 'קמעו ךז 'ףספ-לויק םע םצעב תטשפומ -ינכאכ םיצצונ 'םירז םידבלו סקמה לכ םעו הבש מו תישיפח שפנ יבהל יקוקז קסד-תילאי-ו איה \ ה ינפב לק עגר הציצה רשא מש 'רישה הנוילע ומל קחצתו /CS ךותמ c\ /v ך םוי רחאל םבהאתו תרדהנ באכ ע התע הדקרמ רישו קוחצב ח-תעיקש»)יפוריאה \ מ םיאלפנ רתויה.(«םייודיו») יזמר-יזמרו םינויג טהולה ןמגראה ןמל 'םישאו דב ןיעה תא םיביהרמו ונינפל יצ-ריש והז םהלש דואתה רמול רשפא םא 'תירשב 'תינואת 'תילאיר הבהא יהוז 'הז םע '«הירכנ» '«תולגהיתב» '«רקובה-תכלמ» '«הרענ עדוי ינא» ךכ *םה םלוכ הלא הבהא-יריש - 'דועו 'דועו '«םייודיוו» '«תיליל» לשו הבהא-לש-םידוסי לש 'תיצראו תימימש הבהא לש וזכ תבוכרת - תיודתמה הדמחה תרעס לשו םיקוחר םיעוגעג לש 'םירשב-תבהא הבוהאהו בהואה וברקתנ הנה תקחרמ חורה ךא 'ברקמ רשבה 'עצפה לבא?םיתשו תחא אל התנשנו הרזחש 'תוקחרתה רחא.דבהאה-יריש לכ טעמכ םה ךכו יריש לע םילוע םניא םה ולש לבא 1 םירחא םיררושמ לש הבהאה םה םירחא :םהמ םינוש םה לש 'תוילאירו הקיטנאמור לש הגיזמב תדחוימ איהש 'וז הגיזמ-'רשבו חור ןהכ בקעיל השא לע בתכ ןהכ בקעיכ ימו רישבש הלא ןיעמ םיאלפומ בהז-ירוט הכלמ-השא ראת םהבש 'ולש «םייודיו» :-?דחא ףוגב תדרומ-השאו ךלומ ןנאש רובדב-דאוצ עדויי ינא 'תוצימאו תויאג םיפתכ יתשו ןיבמ תוינטק םינינ? לש קוחצ-תב 'חרפ-יתפש שוח-לכ תוללוש 'הלא םיתפש : T - -! T 'ןסיסעב 'תושוטלו טאלב תורהונ 'הלא םינינפו םתוימוהת ד : תועיבמ דשבה-תודמח ידה -? חור ןאכ המו רשב ןאכ המ ידי-לע ןאכ הלעתנ רשבה אל םולכו חורה-תולעמ תא ןאכ?«תדרומהו תישפחה שפנ>>ה במכ תולכתסה-רישעו סנ בורלש ופוסבש '«ההכ לודג חרפ» ',דשאה תומד םג איה ךכו היה תוילאירה ןאכ םידחאתמ דועו '«תלכתה-תעש» רישה דו תואיצמ 'תידוהה-תינמרגהינא ורונכבש תירקיע תרחא המינל סחיב םג רבדה ךכו ןהכ בקעי לש וידיש בורב תיתדה המ ינ הל ןוכתמ תונוגברו םרשע ףא המואה תמאב םה ויהלא :יתד סותפ קר שי קילאיבב שי הבהאה ףא ךכ עבטכו ירבע-ינווי ןטסיאיתנאפ אוה יקסבוחינרשט הלש רסומהו הבוהאהש דע 'תויריוא לאל ידיל שממ םיפוסיכ שי ןהכ בקעיל «םיהלא ןיאב» יח ר ו א י נ ש

3 חכ ןוילג םינזאמ 10 שדחמו רצוי ה לבא '«חצנה» ןהכ בקעי ןאכ האה שי המ 'הרואכל.(«תיכוכז לש םלוע») ש 'םיל ה ת שמה דעו ירכזא בא -? תוהלאה :םלועמ רמאנ רןש '«רתתסמ גנעתהל יאדכ עובשל תרתע המ ד ד : - ד -- - ד ראפ לכ המ TTT "TS* T T T המה םיללצ!? םה םיוק של אמצ ינאו ל באת ינאו ףאוש ינאו.(«'ה-ינפ») תתימ יכו? תומי םא ךכב המו - «יחו םדאה ינארי אל» ןיאב לפת-ייח לע ךרעו רועיש ןיאל הלענ הניא הניכש-יוליג : -? טיהלא :ראה יל ךרוא לכ עגר 'הה!ינדא!רעבל היהאו לפא וב תלפצכ.(טש) וב אצויכו '«ךמלוע יתעדי אל 'טיהלא» :רישה םג אוה ךכו - ונררושמ ראש לש םייהלאה םיפוסיכה ןמ ךכ-לכ הנוש הז לכ העיבתהו - לצאנבש לצאנ רותב «חצנה» םימעה-יררושמ לש ףאו «חצנ*ה תא דירוהל 'םדו רשבל םירימטבש רימט דוס תולגל תיטויפ הגיזמ איה הנושמ המכ!רוכעה םלועה לא םימורמ-יזנגמ 'תודחאתה אלא 'ןאכ שי הרתי תוירוקמ אלו -!תזעונ איה המכו וז ןושאר וליאכ ותריש תא דש ונררושמ :«תוינושאר» ןוכנ רתוי לש דוסה ינפ לעמ ףיעצה תא תולגל 'חצנה תא שקבל היה יפלא ודש הז אשונ לעש 'ללכ ול תפכיא אל וליאכ היוהה ףא םינמזה לכבו תונושלה לכבו תומואה לכב וינפל םיררושמ שדחמ לכה תא ליחתמ אוה ןאכ תומה-תדיח ףא ךכ תוהלאה-תשקבכו רתוי 'הטובח הברע 'ןשונ-ןשי אשונ ךל שי םולכ 'הרואכל אלו וב םחליו וילע לובקיש 'םויכ ררושמה אוה ימ?תומה ןמ תומל ארוק אוה-!הז ררושמ אוה ןהכ בקעי-?קוחצל היהי תמחלמ הז «בי^>ב םחלנו הז םשב ראותמ ןיוצמ רישב «יביוא» אל וליאכו תומה לע ולש הנלבוקב היה ןושאר וליאכ הפונת -!ללכ בויא ול םדק ינימ לכ הז םלועב תואדל לוכי םלועב ןושאר אוהש ימו שמשה תיכוכז ולוכ םלועה ךפה הנהו - ונוימדב םינושמ תוארמ םה םימה 'תיכוכז-יצע םה םיצעה '«תדמוע תיכוכז לש ןיע*כ איה וליאכ םיארנ םה הלולצה םתופקתשהבש '«םיקד תיכוכז-ימ» :ומרז םינפל?ונניא ולאכ םלועה דמועו ונלוע םיקי דמוע ךיא 'עדונ אל וידעצש '«דיחי דוח לצ» דעוצ תיכוכז לש הז םלוע ךותבו תלוז 'ץחמת אלו באכ אל וינפב ןיאו 'לוק םוש םיעימשמ םניא דבלב ןואפק אוה ינא היהש ימ הז םדא-לצו -נ ד ד v v דד " : ילאיר וא ילאיר ןוימד םלועב שי םולכ :ומצע םלועב 11 ולאכ העבה-יכרד ול אצומו הלאכ םיאשונ לע דש ררושמ יתרמאש ומכ 'אוה :ןכ לע רזמ ןקיטנאמור קפס םוש אלב אוה הארו הנושארל תולודגה ויניע תא חקפש 'דלי-ררושמ 'הלעמל לע רמוא ןהכ בקעי 'םנמאו שדח ולוכ - אוה הנהו 'םלועה תא םלוע לש ורימז - ינאו 'םלועה הנה 5 םלוע («ףשנ-יתמב ילע») '«ריהב םלע ירישמ» םשב םיריש לש המלש הצובק בתוכו לכו הנושארל לכה תא תואור םיניע לעב לודג דלי :דמולכ הזרפהב 'ותבזכאב םגו ותנומאב םג יטנאמור והירה «ריהב םלע» ערה-תדמ לע המזגהב ומכ בוטה-תדמ לע הקיטנאמורל ינוציק דגנתמ 'וננוהמתל 'אוה ןהכ בקעי םלואו 'אוה השלוח םהב האורו ךורו קוניפל דגנתמ 'גונעהו ךרה 'אוה םיפוסיכה לעב 'אוה תונוימדו תומולחל דגנתמ 'ץיקהב םלוחה תמייק הנומא ןיא התלוזש 'תיתדה הקיטנאמורל דגנתמ 'םייתדה תלעב המשנ - תיראלופ המשנ ול שיש ךותמ םא 'ימצעה ועבטב תימינפ תוקבאתה ךותמ וא - תודגנתמ תווצק יתש ןהכ בקעי 'היהתש הבס וזיאמ אהי - 'הז עבטל דוגינ רותב דחא אוה '«ריהבה םלעעה ןהכ בקעי 'םלוחהו ךרה ררושמה י נ ר ש ט מ רתוי הכה תא ץירעמ אוה ונתורפסבש חכה-יצירעממ רתויו 'ובש ךורה לכ תורמל המצעו זוע ולוכש 'י ק סבו ה תירזכא העירקב 'תינוציקה ותלילשב שי םוצע חכש 'ר ו א י נ ש מ המירעה תמאה תא םיריתסמה םיכסמה לכ תא ערוק אוהש 'וז דסוממו «ןוילעה םדאמה לעב 'השטינ ךירדידפש 'עודי לוכיבכ '«םידבעה-דסומ» אלמו בוטו ךר םדא היה '«םינודאה תוירסומייאל ףיטה תירסומה ותנוכת םע תומצעתה ךותמ קר דלי-תמותו ךור בור ךותמ ךכ ןהכ-בקעי ףא 'רשפא עתרנ וניאו בוטה-דציה לע ערה-דצןה תא זיגרהל אוה ץמאתמ ומצע תא חירכמ «םלוע לש ורימז» שאו םד ינפמ ףא וירוחאל «םינוירבמה ןמ דחאל - «ריהבה םלע» 'ןדוכמ לייחל ךפהיל ינפמ ונררושמ אוה ארןתמ איה תנבומ רבד לש ותבסו 'שפנה-תשלוח ינפמ תיתולגה תידוהיה המשנה לש תופיפרה התאצות רותב האב איה ידהש 'ףוגה-תשלוחמ הברה הארונ איהש תאו םירהה תא ךכ-לכ ץירעמ אוה ןכ-לע תחאכ וז לש התבסו םירדהנ רתויה וירישמ לודג קלחש 'היציולה לש םיעלסה הרעסה תאו הפוסה תא ךכ-לכ אוה בהוא ןכילע םהל שדקומ :תולוק-ילוקב זירכמ אוה ןכילע וירישב ןראתל הברמו 'חודה הדירמל ארוק? עקות תורחה-ןךקב 'םמוקתמ שגךילעב ימ עבות ולילוק רשא ימ הצקז דעו הצקה ןמו :תך?וע םייחיתקעז

4 11 םינזאמ חכ ןוילג תב ונצק ת ונל ררושמונת לכש 'הז אוה הרקמ אל גירהה-ריעב»סע») לעב 'רחואמה.(«רעסה :םדקומה ולוכ םלועה לכ - תונתשהל ךירצ לכה קילאיב לש אל הדירמ אלב םירי??אלב םלועל אובת אל ןיב איה - תוריחה אובת ריפכ תויהמ אלבו תוריהה-תעיבת ל :«םייה-תקעז» ךותמ ףאושהאב הדירמה םלואו וניא המשב תוממוקתה לארשי םע 'יאדו מ ותוא קפסל לוכי ןשיה םלועה ןיא הנגה-טדובושש 'זעו יח שגר ךותמ תולפנתה-פד לבא ה אוה ןברוחו סרה 'גרה הנגה-םד ינפמ אדיתמ וניא הז איה ןקיטנאמור יכ הוצמ-תמחלמ ה-תוכז «רדס»* ינפמתא 'תוינוטונומה ינפמ רתוי הברה םעואדיחמםדא םימיתחמ «ןויסנ» םירשע «אירבה ןויגה» ינפל «לקשמה-יווש» ינפמב '«מיחקפ>הו נ י ש י ק ב םינוניבה לש סומםודס תכפהמ הז 'תפותה-תוצרפתה ןיא ויניעב הבוט - («םיעדרפצה-ריש») םינורחאה םימדה באבו םיליגרה םייחהו עובקה עבטה לש תויינויגדחהו היסורבטקשה ןמ 'הדומעו ו"סרת ןושחרמב ילפו «םלוע לש ורימז» לש 'הז «ריהב דירשםלע» לש ובלב («חור-רצוקב») לארשימ ראשנ היה מל 'םהש 'דימתמהו קצומה 'םייקהו עובקה דימת ללוחתמ רעס 'זלה 'הוצמ-תמחלמל םידיה תא תינדרמ המשנ לש החור יפל םניא 'םיינוטונומ-מיינוגדח 'אופיא ד : - ונמע ברקב אוה וללה לאה-יכודב םירדושמה ןמ דחא אוה ןהכ בקעיו ןהכ בקעיש 'רבדה אלפל אל ןכבו וז ה םע 'תופידרה םע המילשהש 'תולגה וז :דליש לש הקומעה ותרמא תא ןיבהל וירישב ונתוא דמיל אטבתמה הכב שי «םייחה לש בושח רתויה סכנה םניא םייחה» לש status quo םע 'תימלוע תדלומ דמ-תיבה תודהיה ןמ בהלתמ וניא ןהכ בקעי אוה יקסבוחינרשטכ הב םחלנ וניאו ד קר האנש אלו הילא הבהא ול ןיא האלה לגה-בויח תא :םלצה תא קודאה ידוהיכ הב תלילשל םלשו אלמ יוטיב ררושמ ןתנ יפירח םיזורחב ןהכ בקעי יוטיב הל דבע תקנא אנשא האנש-תילקת ' גחת ריעת יב דיאל-קוחצ - םימחר אל קושנןו יב ריעבו םינועפצ-תמקו יכב 'תורודל יכב 'תולגה-יכע לוק םע הנאי?בל-יעות םע ךבו-המ י ע םג יכ 'ש נ ע קד אל תולגה.(«תולגה-תב») *טפשמ אטחל - «ילילפ ןוועעל תולגה תא בשחש 'ררושמו.רתסנ אלש 'וז «הרמ תולג» םע המילשהש 'המואה לש תומ תא אוה בבחמ וחרכ-לעב-'מינש-יפלא ךשמב תולגה-ילבכ תא קתנל עתרנ וניא אוה אבכוכ-רב תא ץירעמו «םינוירב*ה ץראה תא ואיבהש 'םינוירבה ידי-לע ךופשה םדה ינפמ וירוחאל איבה אלש 'אבכוכ-רב ידי-לע ךופשה םדה ינפמו 'ןברוח ידיל 'םנח 'הרואכל 'ךופשה םדה ףא רורחש ידיל ץראהו םעה תא חימצמו ימואלה עקרקה תא ןשלמ 'תודיח םשל ךפשנ אוה םא םד המואל הדמתהו םויק לש חכ םינתונש 'הרובג לש תונורכז יבג לע םיתורח ויה םנחל אל היחת לש םודא לט אוה הזכ הבשומב םירבעה םירמושה ובשי ובש 'ףירצה לש לתוכה :ןהכ בקעי לש וללה םיזורחה ינש 'הנש הרשע-עבש ינפל הרצח הלפנ הדוהי שאו םדב ד : ד : t י"ד ד : דוהי שיאוIt ד : ד : t םדבו.(«םינוידב») תרייצמ הקיתעה תודהיה ףא תודהיה ךרדמ היטנ וז ןיאו (ג ו ג מ ו ג ו ג) תומחלמ םע רשקב ךא חישמה-תאיב תא המצעל םירמואש '«םחנ» תליפתו ףסוי ןב חישמ לש ותוגדהה םעו תמייתסמ '«םילשורי-הנוב» תליפת םע רשקב החנמל באב-העשתב :וז האלפנ הרמאב התונבל דיתע התא שאבו התצה שאב 'יה 'התא יפ ד:- יt ד- ": ד- "ד ד- רתוי הברה - סנואמ הגירהו ןוצרב תוגרהה - םימד-קרק ידי-לע ינפמ» תונרתוו תונרשפ ידי-לע אטבתמה הכב ש.ישמ תוידסומ המוא םא «הכומנ חור» ךותמ תונפגסו תוקפאתהו «םולש-יכרד 'ןמצע ינפב תוילכת רותב אל םא וליפאו - 'תוריחבו םייחב הצור 'םילענ םיירסומ םילאידיא לש תאשונה דיתעב תויהל ידכ ךא אלא 'תרחא רשפא-יא םאו - 'המויק לע ןגהל 'לכ םדוק 'הכירצ איה אלו היאנוש ידימ הל ץקה אובי - אל םא שאו םדב וליפא הז ידוסי ןויער - םלועל תידסומה-תינחורה התדועת תא אלמת םהבש תוליפכה - ןאכמ ןהכ בקעי לש םיימואלה וירישב םולג תב הלותב לש ךוירכ הכד הריש 'הנוילע הקיטנאמור דחא דצמ 'םד תפטפטמ הדיש - ינש דצמו 'דלי-תעמדכ הכזו הדשע-שש תלעב וז תוליפכ החרכ-לעב וב תינקנ תוריחהש/'םד 'תידב-פד ינש דצמ תינוציק תוישקו דחא דצמ ינוציק ךור :איה תווצק השקו ךד אוה :רומאכ 'אוה תיראלופ המשנ לעב ןהכ בקעי יב רשוע לכ ירהש רתויב איה הרישע ^תיראלופ המשנ לכו דחאכ תווצקו תוריתסו םידוגינמ אב ישפנ» * # 'ןהכ בקעי תריש לש תחא הלעמ ןייצל דוע יל ראשנ תוילאקיסומה דוחיבו 'הלש ה ד ו צ ה-י פ י ו ינושלה יונה ןיא «םלוע לש ורימז» תמאב אוה ונררושמ הז דצמ הבש הניא ןכ-יפ-לע-ףאו - ןהכ בקעי לש ונושלכ הנידעו הכר ןושל - «תמ אוה» רישב 'לשמל) הקידוטיר םימעפל הב שי תיצילמ אל 'העבהה לש הקירוטיד יהוז לבא '(לצרה לש ותריטפ לע קומע םיתרחנ םניא 'רשפא 'םייטויפה וייוטיב תינושל הצילמ ךל ןיאו ישממ םיכרו ןמשמ םיקלח םה לבא 'שפנב ךכ-לכ יררושמ ןהב ושמתשהש 'תוינוגברה תורוצה ןמ תיטויפ הרוצ תמלוה תחא לכו ז ןהכ בקעי לש ותרישב ואצמת אלשו הפוריא ירבע זורח ןיא - הלא לכ לעו טלחהב ול תנגוהו ןכותה תא יקסבוחינדשט וליפא ןהכ בקעי לש הזמ ילאקיסומ רתוי 'לשמל 'ידה םעונ-ילילצבו תוילאקיסומב ומע תורחתהל לוכי וניא םה ךכו -!שממ הקיסומ וז ירה :«הלילב תוהוגנמ» רישה «םימה לע» '«םיער םירוהרה» '«םיקמעממ» '«רעי-חרפ» םירישה םילודג םיריש דועו '(«היציוולה» תצובקמ) «תוניעמה-דישעו םוקמ סופתל ויריש םייואר דבלב ךכ ינפמ קר תורשעל םינטקו

5 חכ ןוילג םינזאמ 12 חרזמהילתוכעב העשב םגש אצמנ הדיחי 'תחא הרטמל םינותנו תחא הדוקנב ונא 'הפיה תא םיאור ונא תונמאב בגשנה תא םיאור ונאש ןהכ בקעי רצ? מ ונה? םיירבע (ןמאה לש) הינומרהה תא םיספות.*םהבש ישפנה.טיפרת בא לש 'םימדה-ימי רתא,םילשורי הבחרו הלודגה 'רצויה לש תינכתה תא סופתל לקנב םילוכי 'ולש הדיחיה הרטמה תא גישהל םילוכי ונא ןיא ז,דדמ ילבל ן-וזסלדנמ : : v : העמv דחי לבא 'ונתוא םיהדמ עבטבש בגשנה ןכלו וניניעמ המלענה (ותדלוהל הבש םיתאמ תאלמל) האנה לש 'הכרועמ איה ןאכ השגרהה ם מ וירמ אוה הז םע תאמ רבוחל פ תוממורתההו תוממותשהה דחפ לשו תוממותשה לש 'האנה-יאו םיממורתמ ונא ןהידי-לע הפיה לא ןאכ םג ונתוא תוברקמ וליאכ (ףוס) תינומרה 'הפי 'הנוילע תולכתסה לש םלועל םיסנכנו לפשה ןמ IV הפיה לא עבטבש בגשנה תא ןוזסלדנמ ברקמ וז ךרדב לש הבשחמבו תדבו דסומה-תרותב דוסיכ איה הינומרהה וינפמ החדש ירחאו 'תרחא ךרדל ןאכ הטנ אוהש שי לבא ולש יפויה-תרותב תודוסיה-דוסי איהש ןכש לכמו 'ןוזסלדנמ ' 1 בויד יתפרצה לש ותעד תא «תושגרהה רבד-לע םיבתכמעב קוחה - דחא קוח קר רקיעב תעדוי ןוזסלדנמ לש יפויה-תדות תכשומ הקזח הלועפ לכ ןכלו 'הלועפל הואתמ םדאה שפנ יכ םינושה םיקלחהש 'הז אוה יפויה לש דוסה יוברב תודחאה לש רבד-לע ולש «היךויספר>>ב הטונ אוה 'האנה הל תמרוגו התוא תודחאל ויהו המלש הגיזמ םיגזמתמ ינוימד וא ישממ רוצי לש התוא לבקל תושגרהה תויהל הז םע דחיו ויקלחב םלש תויהל הזה רוציה לע תחא יפויה-תרות לא סינכהל ןוזסלדנמ ינפל תרחא ךרד דועו לש ודוסי םיענ םשור ונשפנב השוע אוה זא ותודחאב םלש ירעש תא וינפל חתופ אוה תונמחרה ךרד - בגשנה תא ולש 'ומצעל ןוזמ אצומ ונלש ןוימדה יכ 'אוה הזה םיענה םשורה 'הידגרטה דובג ינפל רקיעב חתופ אוה הלאה םירעשה תא םימחרה איה תודחאהו 'םידדצהו םיקלחה יוברב 'הסיפתלו תוררועתהל םוקמ ינפ-לעש הז הדובג-השעממ ונל שיש האנהה ונבל תא שיערמה אוהש אצמנו 'הלאה םידדצהו םיקלחה לכ תא סופתל וילע הליקמה וליפא 'רובגה תא םימחרמ ונא הוצמ תאנה ןיעמ איה המיבה הז תומיענבו תולקב התוא לעופו 'ועבטב שיש 'ותלועפ תא לעופ םימחרמ ונאש ומכ 'ךכ ידי-לע דבוא אוה םא.'עשופ אוהש העשב הז יפל ןוזסלדנמ לש ורואב יפל םיענהו הפיה םשורה דוסי םימחרמ ונאש ןכש לכמו 'םודרגל ותוא םילעמש עשופה תא םג ונשפנ לע ותלועפש הזל 'בגשנל יפויה תכלממב םוקמ ןיא ןוזסלדנמ ףיסומ הזה םימחרה דוסיל וקדצב דבואה קידצה תא 'ותוא סופתל םילוכי ונא תולקב אלו 'הלק הנניא וננוימד לעו תרובג 'שפנה תרובג אקוד ואל הרובגהו 'הרובגה דוסי תא םג.דדמב םינותנה 'םיבר םיקלח לש תיתודחא הגיזמ ונניא אוהו םיכשומ 'ונתוא םינהמ הרובג ישעמ ל כ ומצע לע רבגתמה םדא יקלחמ דחאש 'הזב 'ךפהל 'אוה ודוסי אלא 'הנוכנו הקיודמ רובגה לא ונתוא םיברקמו ונבל תא ןוזסלדנמ אצמ לקנב אל ןכאו לובגהו.דדמה תא רבוע היוהה ןוזסלדנמ ןיבו גניסל ןיב 'עודיכ 'תקולחמ התיה וז הדוקנב המכב ולש יפויה תכלממ לא בגשנה תא סינכהל רעשה תא יעבט םלוא 'שפנה תרובג שרדש 'םחולה גניסלל רבדה יעבט וינפל חתפנש דע 'קופדל הסינ םירעש המכבו תכלל הסינ םיכרד ץפח אצמש 'ןקיטיתסאה 'לכתסמו ןנובתמה ןוזסלדנמל םג אוה הזה רעשה הרובג לכ ותטישל ןוזסלדנמ ךלה ןאכ םג הרובג ישעמ לבב תשגרה.דתיה הקומע המכ דע הארמה רבד ךל ןיא תודחא 'תחא הדוקנב תוחכה זוכר איה תומלש לכו 'תומלש איה תונמאבו היוהבש בגשנה הז רבד ומכ ןיזסלדנמ לש הינומרהה הפיה שגר 'הינומרהה שגר תא ונב תררועמה וז 'יוברב דימת ותוא איבה 'ולקשמ-יוושמ ותוא איצוה 'ותוא םיהדה וליאכ v םעפ לכבו םימעפ המכ וז הלאשל בשו רזוח אוה הכובמ ידיל ברקל הצור אוהש שי תרחא ךרדבו רחא ןפואב הילא בש אוה דוסי הקיתעה הרדגהה יפל :וז ךרדב יפויה לא בגשנה תא תירויצה תונמאב 'עבטה ישעמ יוקח םא 'יוקחה אוה תונמאה וסינש ומכ 'תירישהו תירמזה תונמאב 'תושגר יוקח וא 'תיטסלפהו רויצה תונמא יבגל ןינע רתוי הב שיש הרדגהה תא ביחרהל ףיסומו הרדגהה תא רתוי דוע ביחרמ ןוזסלדנמ הנהו לוסיפהו 'ונתוא הנהמ דבלב תונמאה אל הקחמה תא יוקחה דוסי לע העיפשמ איה םג ותכאלמב ןמאה לש תומלשה ןמאה םג אלא רויצב הנטק הנניאש דבלב הז אל וז תומלשו 'הבוטמ ונילע 'רתוי הלודג דוע ןאכ איהש אלא 'הפיה רויצב רשאמ בגשנה םאו הפיה רויצ לע ומכ בגשנה רויצ לע םיגנעתמ ונא ןכלו הפיה לש דוסה '»וברב תודחאה קוח 'הינומרהה קוח :רמול אצמת אצומ הז תא םג?בגשנה לש וז תונמאב אוה ןכיה תונמאב ירפב ונתוא הנהמה ןמאה ןמאה לש וז תונמאב ןוזסלדנמ,«םינובו םירצוי» :ךותמ «ריבדמ-תאצוה לש ;ונוישרב חוקל הז שדח רמאמ * םילשורי,ר נ ז ו ל ק ףסוי ר"ד רוסיפורפ תאמ,ינש רפס,ישילש ךרכ מה -.םיטעומ םימי דועב םירפסה-קושב יוצמ אהי רפסה.«ריבד» תאצוה םיזכרתמ ושפנ תותכ לכש שיא 'םלשה שיאה אוה ותונמא ונא ןיא עבטב עבטבש בגשנה ונניא תונמאבש בגשנה םוקמ לכמו דימת הלוכ אופיא תרזוח ןוזסלדנמ לש יפויה-תרות 'יפויה-תדותב ןאכש 'וחור לש תימינפה הדוקנה וז 'הינומרהה לא הנממ רוצילו הביחרהלו החתפל ודיב הלע 'רתויב הילא הבורקה עוצקמ םושב ןוזסלדנמ ידיב הלע אלש המ ןכאו המלש הטיש ןיעמ ןוזסלדנמ היה אל ןאכ יפויה לש הז עוצקמב ודיב הלע היה אלא 'דבלב םירחא לש תונויער ריבסמו ראבמ 'רדסמ ןמא לש ותנוכתב םיבר םיקד םיוק קר אל הלגמו שדחמ םג טעמכש אלא 'ןוזסלדנמ הלג הפיה תונמאה לש התנובתבו יפויה ישילש 'ומצעל לדבנו דחוימ םלועכ יפויה םלוע תא הלג ןאכ ןוצרה םלועו לכשה םלוע 'םיעודיהו םיעובקה תומלוע ינשל היה אלא 'הנשי היפוסוליפ תפוקת םייסמ קר ןוזסלדנמ היה אל ללוס ןיעכ ןאכ היה אוה השדח היפוסוליפ תפוקת ליחתמ ןיעמ ורפסב קר אל טנק ימימ הליחתהש וז 'השדחה היפוסוליפל ךרד ןוצר 'לכש לש הרדגה אוצמל שי '«ןעדנוטשנעגראמ>>ב 'ןורחאה ףאו 'השדחה היפוסוליפב םיאצומ ונאש וזל המודב השגרהו היפוסוליפב הליגרה וזל םש הבורק יפויה-תשגדה לש הרדגהה בורלש 'היפוסוליפה תודלות יבתוכ םג םינייצמש רבד - וז השדח

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת  * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע  מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה

ןרהא : ןילטייצ ןיב ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה.א תומ,ארפה לש ןרה,א,ןילטייצ תובלשמה ןנותנ תודוסי,םיירופיס םייטאמארד,םייררגילאר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה ןברוח הלואגל תבזכא המוקתה תומארפה ןרהא תובמה ןנותנ תודוסי םיירופיס םייטאמארד םייררגיר ןהירה דחא תרנריסנה םיבושחה םוחתב הרישה תירבעה דדומתהל תריעב דוסיה ייח המואה ונררדכ העבקנ הבורב לודגה םיסופדב םיקהבומ

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים

ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי-הביניים דרורי, רינה 1991. "ההקשר הסמוי מן העין: על תוצרים ספרותיים של מפגש תלת-תרבותי בימי הבינים". פעמים רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח, 46 47, עמ' 9 28. ןיעה ןמ יומסה רשקהה םייניבה ימיב יתוברת תלת שגפמ לש םייתורפס

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע  ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

"האביר בן דמות היגון" וח. נ. ביאליק (לכ"א בתמוז)

האביר בן דמות היגון וח. נ. ביאליק (לכא בתמוז) רבוחל.ם 282 של ךל הוצי ויכאלמ יכ ריבסה ףאו,םילהת ירבדה ורמאנ ילע אל לש ץמוק דבלמ ידיב שי תוליפת לש המיענל רבע משג קד...םיעלותל יל אנו ומצע ירבדמ להבנ אוה.םילודישו...ןלצל-אנמחר,תובצעה...םייח 'ר,קוספ...םייח

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן התפתחות ש מיעתית ו אנטומיה ש ל האוזן מרצה: אלנה רזניק אפרכסת, אוזן ח יצ ו נ ית: עור תוף, אוזן תי כ ונה: תעלת שמע חיצו ני תת. חלל מלא אוו יר המכיל בת וכ ו שלוש עצמות שמ עע. חצוצרה אוסטיכי וס (צינור) ע ע"שש

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיה"ק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובב"א

בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדשים המוח שנת עיהק ירולשים חמשת אלפים שבע מאות תובבא בעזהיI1 ת קול דממה דקה מסרים מעולם הנשמות דעת תווה על התקשוות החדשה עם פגועי אוסף מסוים נוקבים חדם וח שנת ע"ק ירוים חמשת פים שבע מאות תב"א העולם לבךיאת ושם 4 תי י ריבד תרביחה םימיאתמ ריבלד ינביר ץפחה,םייח

קרא עוד

ר9ש ירוטסיה לש וטעמ 'ר הידעמ הרוצנמ הדוהי יבהצר תיצחמה היינשה לש האמה ט"יה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב לש.ןמית םתסינכ לש םיכרותה הנידמל ה

ר9ש ירוטסיה לש וטעמ 'ר הידעמ הרוצנמ הדוהי יבהצר תיצחמה היינשה לש האמה טיה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב לש.ןמית םתסינכ לש םיכרותה הנידמל ה ר9ש ירוטסיה וטעמ הידעמ יבהצר תיצחמה היינשה האמה ט"יה התיה תחא תופוקתה תורעוסה רתויב היתודלותב ית םתסינכ םיכרותה הנידמל המרג םיעוזעזל םישק תקולחמ םינדמו תרמצב וטה ביבס אסכ הכולמה אכמ הסיסתו היכרנאו ברקב

קרא עוד

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 משחקי כדור טרחנים וטרדנים ציוד: כדור יד. מבנה: שתי קבוצות פנים אל פנים, המרחק ביניהן 2 מ', מאחורי כל קבוצה 10 מ' גבול המקלט. (המגרש מסומן בקווים בולטים) לקבוצה אחת השם; "טרחנים" ולשניה; "טרדנים". מהלך

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

"ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ

ה ןייטייצ לע יובג ינש.תומלוע ריתמ) רעס תרנויסר יס (.פייח הי תר,,, םיי '11 e בוז יתבושר- יבובוי תיגהנה :היא IC ( הנייהת... ךיתפש תרררגט יתשב םינירה-ינ ןטצ לע ג נש תמלע תמ) עס תנס ס (פח ת ם '11 e ז תש תגנ : IC ( נת ךתפש תגט תש םננא תקד ז ז דP ש) 'ח( ( נש תתכ ''IIנז תת ת ןנ 0 ע (ג חפש גפכ כ דח 'IIC פנ ת 'תnםש a (ד נ פש גJ ךמצע כ א נ ת נ א ןח ( 'ם חi ס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

22 מרץ 2016 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב סעיף 11 להלן דיווח לפ

22 מרץ 2016 יב אדר ב תשעו סימוכין: דיווח לשנת 2015 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשעב סעיף 11 להלן דיווח לפ מרץ 06 י"ב אדר ב תשע"ו סימוכין: 060 דיווח לשנת 05 לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב- 0 סעיף להלן דיווח לפי סעיף לתקנות המים ( מניעת זיהום מים( ( מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בס"ד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א'

בסד באר ב פניני באר בשדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' פניני שדה פרשת נשא פרקי אבות פרק א' כל הזכויות שמורות למכון 'שדה' הוצאה לאור של שיעורים, מאמרים וביאורים בתורת רבי נחמן מברסלב ותלמידיו לחומר נוסף ניתן לבקר באתר www.mota.breslev.org להארות והערות עידו

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ

שם המספר תרגיל שלושה ושבעה, שבעים ושלושה עשים ושתיים, ראשון חמש, שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה, ארבעים וארבע שניים, שלושה, מ שם המספר תרגיל 321 1. שלושה ושבעה שבעים ושלושה עשים ושתיים ראשון חמש שלושים ושתיים שמונים ותשעה ארבעים וחמישה ארבעים וארבע.4.5 שניים שלושה מיליון מאתיים חמישה.6 אחת אלף שבע מאות וחמישים חמישה חדרים וחצי

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על

הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם לכל (תהילים קי א- ב ) ספר דרושים נחמדיס על הועתק והוכנס לאינטרנט w w w. h e b r e w b 0 0 ] < ;8. o r g ע י חיים תשע ה גדולים ה מעשי ד ר ו ש י חפציהם ל (תהילים קי א ב ) ספר דרושים נחמדיס על התורה ומגילות ונ ך מהגאון המהר ס טיף ז צרק ל עם הערות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד