1 בס"ד חוה"מ פסח תשפ" ב אחיקם קשת דקדוק בפרטי פרטיהם של הדינים במהלך הדורות לכבוד הרב , מועדים לשמחה, בשיחתנו בערב פסח העלית את הדיון על העיסוק

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "1 בס"ד חוה"מ פסח תשפ" ב אחיקם קשת דקדוק בפרטי פרטיהם של הדינים במהלך הדורות לכבוד הרב , מועדים לשמחה, בשיחתנו בערב פסח העלית את הדיון על העיסוק"

תמליל

1 1 בס"ד חוה"מ פסח תשפ" ב אחיקם קשת דקדוק בפרטי פרטיהם של הדינים במהלך הדורות לכבוד הרב , מועדים לשמחה, בשיחתנו בערב פסח העלית את הדיון על העיסוק בפרטי פרטיהם של הדינים, למשל בניקיונות חמץ, בהכנות לטבילת נשים, בדיונים האם החרוסת צריכה להיות נוזלית או סמיכה, בגדרים המדויקים של חציצה בהגעלת כלים, ובכלל. בשאלה שעיסוק יתר בהם מרחיק אותנו משמחת החג ושמחת הטבילה, גורם לזלזול בנו מצד אלו שאינם שומרים מצוות, ואוסיף ומסתבר שהתכוונת גם לזה השאלה האם זהו רצון ה' וזוהי מטרתן של המצוות. בגלל שהמחשבות שלי בנושא ארוכות ומפורטות, אני מעדיף לכתוב אותן מאשר בשיחה בעל פה שקשה לגעת בה בכל הנקודות. ואני יודע מראש שלא בטוח שהדברים יתיישבו על דעתך, אבל אולי יעזרו במשהו. אחלק לכמה נושאים. יש כאן בעצם שתי שאלות מרכזיות: א. האם היה דקדוק דומה בפרטי ההלכה גם בעבר, ואם לא מה נשתנה. ב. הפגיעה שנוצרת מהדקדוק הזה פגיעה בשמחה, במטרות המצווה העיקריות וכו'. אבל יש עוד כמה נקודות נוספות. א. עם-ארצות בענייני ההלכה שגורמת לחומרות כשאין להם מקור אמיתי זהו חלק שולי מתוך הנושא הרחב שהעלית, ודווקא בגלל זה אתחיל בו. יש מקרים שמדובר פשוט בעם-ארצות. הניקיונות לחמץ יצאו מכלל פרופורציה, והם לא מתקשרים למפורש בהלכה. מפורש במשנה תחילת פסחים "אור לי"ד בודקים את החמץ". המשנה והגמרא לא דנות על ניקיונות קודם לכן. בסוגיית "הבודק צריך שיבטל" )פסחים ו:( מפורש שפירורים לא חשיבי, ואין צורך אפילו לבטל אותם בפירוש. בראשונים מוזכר לטאטא את הבית ביום י"ג, וזה מוזכר בשו"ע. מפורש במשנה ברורה שגם הטאטוא הזה לא מנקה לחלוטין, ויתכן שיישאר חמץ באיזו גומא. בזמן המשנה ברורה הבתים כבר נראו די דומים לימינו, א"א לומר שאצלם לא היו בגדים וחפצים. ובכל זאת זה מספיק )והרב נבנצל מוסיף שאחרי הטאטוא הזה הבדיקה בליל י"ד כבר יכולה להיות ברפרוף(.

2 2 ומה יעשה מי שרוצה להחמיר יותר? תבוא עליו ברכה. אבל בתנאי שהוא יודע שזו רק חומרא. העבירה הראשונה שנעשתה בעולם, קרתה בגלל שחווה עירבה בין הציווי המקורי של הקב"ה )לא לאכול מהעץ( עם ההוספה האנושית )לא לגעת בעץ(, בלי להבחין ביניהם. מי שמבחין מהו החיוב ההלכתי ומהי ההחמרה, לא יבוא לצעוק על בני הבית, לא יפגע בלשום בית, לא יפגע בחינוך הילדים, לא יכה את הילד שהלך מהשולחן לשירותים לפני פסח ושכח לעבור "בדיקת פירורים" אצל האבא )מעשה שהיה(, לא יגמור את הכוחות של האישה, ולא ישכח שיש גם מצווה לשמח את אשתו ברגל בבגדים חדשים. אלא מה, שכנראה כל זה לא מתיישב על ליבן של הנשים )וגם חלק מהגברים(. כנראה גם הרבנים חוששים לפעמים שזה יהיה בגדר "קולא שאין הציבור יכול לעמוד בה" ולכן מעדיפים שלא לומר דבר שלא נשמע )אולי גם לנשותיהם(. כשאמרתי את זה למישהי, היא אמרה לי שזה נכון, לא צריך לנקות כ"כ הרבה, לכן, לדבריה, מה שהיא לא מספיקה לנקות בכל הבית עד א' ניסן, היא מוותרת. מא' ניסן והלאה היא מנקה רק את המטבח... גם בענייני חציצה, השו"ע קצח א פוסק )למיטב הבנתי( שגם בבשר, מדאורייתא רק רובו ומקפיד עליו חוצץ. כך שבשביל להגיע לאיסור כרת צריך ממש ממש "להשתדל" שתהיה חציצה, למשל להיכנס לחבית צבע. נכון שמקפידים כמובן גם על דיני דרבנן, אבל כבר אין מה לחשוש לכרת... אבל בהחלט הנקודה הזו מתייחסת למיעוט המקרים בלבד. יש הרבה מקרים שפוסקי ההלכה עצמם דנים בפרטים ופרטי פרטים. ב. ההתייחסות לחילול השם בעיני אלו שאינם שומרי מצוות הערה אגבית, ושוב דווקא בגלל זה אזכיר אותה בהתחלה. לדעתי אין מה להתייחס לחילול השם ע"פ מה שנראה בדעתם של אלו שאינם שומרי מצוות )כשדעתם בעניין נובעת מחוסר חיובם לתורה ומצוות, כמובן(. שאל"כ אין לדבר סוף: יש חילונים שמוזר להם להקפיד על דקדוק המילים בקריאת שמע. יש כאלה שמוזר להם בכלל שצריך להתפלל שמונה עשרה ברכות שלוש פעמים ביום. יש כאלה שמוזר להם למה בכלל צריך להתפלל. או למה בכלל צריך מצוות, העיקר להיות יהודי בלב. יש כאלה שמוזר להם מה הערך בעקרונות הצניעות. יש כאלה שמוזר להם מה הערך בנישואין. מה הערך בלהוליד ילדים. מה הערך בעם ישראל או בשמירה מהתבוללות. מה ערך החיים וכו' וכו'. ולדעתם הרבה פעמים מדובר בפרימיטיביות והם מזלזלים במעשינו ודעתנו. עיקרון החשש מחילול השם הוא ממה שנראה כעבירה ע"פ כללי ההלכה והמוסר של התורה. ועכשיו לעצם העניין.

3 3 ג. האם יש ערך לפרטים עוד לפני שניכנס לפרטים של הפרטים, נדון רק בכלליות. ההלכה היהודית )כולל התורה שבכתב( נותנת משקל גדול מאוד לקיום המעשי, לפעמים יותר מאשר להפנמת הרעיון שבטעם המצווה. התורה לא מסתפקת בזכירה רעיונית של יציאת מצריים, אלא מצווה עלינו הרבה מצוות מעשיות לצורך כך. כך גם לגבי זכירת הבריאה )שבת(. התורה לא מסתפקת באהבת ה', אלא יש צורך בקרבנות, משכן וכו'. דוגמה בולטת היא תפילה. חז"ל פסקו שהכוונה מעכבת רק בברכה ראשונה. במילים אחרות, חז"ל ידעו שלא כולם יכוונו בכל הי"ח ברכות. איזה ערך יש לתפילה בלי כוונה? הרי כל המטרה של התפילה היא הבקשה מה', השבח לה', הקירבה לה', ומה הערך בלי כוונה? אנחנו רואים שיש ערך עצום לקיום המעשה, גם כשהוא לכאורה ללא המישור הרעיוני )כנ"ל לגבי קריאת שמע, שמעכב בה רק פסוק ראשון(. הרבה יותר חמור אם אמרת בטעות "ותן טל ומטר" בקיץ, מאשר אם לא כיוונת בי"ז ברכות! אם אנחנו מבינים את החשיבות שהתורה מייחסת לקיום המעשה, אנחנו יכולים גם להבין, עקרונית, את החשיבות של פרטי המעשים. ד. האם היה דקדוק דומה בפרטי ההלכות גם בעבר אם אנחנו מדברים על תקופת התנ"ך, אנחנו באמת ממש לא יודעים. פשוט אין לנו שום תיעוד בעניינים האלו, לא לחיוב ולא לשלילה. האם כבר אז היו ל"ט אבות מלאכה? ואם לא, איך החליטו מה מותר ומה אסור בשבת? אינני להוכיח לכאן או לכאן. יכול התקופה שבה מתחיל לנו תיעוד היא תקופת חז"ל, המשנה ואחריה הגמרא. במשנה כמובן הכל מאוד מקוצר, אז א"א להסיק ממנה עד כמה היו ידועים להם בעל פה תולדותיהם ופרטיהם של כל אבות המלאכות למשל. בגמרא כבר יותר מפורט. ובתקופה הזו אנו מוצאים בהחלט, גם בבבלי וגם בירושלמי, דקדוק בפרטי ההלכות. בירושלמי )שבת פ"ז ה"ב( כתוב שהיו שמצאו שש תולדות לכל אב, והיו שמצאו ל"ט תולדות לכל אב. גם אם נסביר שזו גוזמא, בוודאי מדובר על מספר גבוה מאוד של תולדות סה"כ. רק לזכור את השמות של שש תולדות לכל אב, זה כבר מאות פרטים, עוד בלי להיכנס לפרטיה של כל תולדה כזו. מצאנו במשנה )והסבר בגמרא( על הצורך לדקדק בקריאת אותיותיה של קריאת שמע. כלומר לא מדובר על דיבור רגיל וזורם כמו שאנשים מדברים בינם לבין עצמם. דקדוקים רבים בהלכות טריפות איזה גודל הנקב, האם הוא מפולש, איפה הוא וכו' וכו'. דקדוקים רבים בכתיבת סת"ם מבחינה מעשית ברור שע"פ המפורש כבר בגמרא, זה מאוד לא פשוט לכתוב תפילין שלא יחסיר אות, שכל אות תהיה מוקפת גוויל, לדקדק בקוצו של יו"ד, שלושה תגים

4 4 על שעטנז גץ, וכל אחת מארבע הפרשיות אמורה להיכנס בתא נפרד בתפילין, שכמובן הגודל שלהם לא יכול להיות גדול מידי. גדרים דקים בזמנו של בין השמשות )גם בירושלמי קצת(, שכמובן יש מהם נפק"מ עצומות מתי זמן תפילה ומתי נכנסת שבת. ברור שלפני שבת כשהיתה שאלה אם מותר עוד לעשות מלאכה )וכנראה גם בזמנם היו לחוצים לפני שבת כשסתם קדירות רותחות...(, היה צריך להסתכל ולראות בדיוק אם הכסיף התחתון ולא העליון וכו' )שמפורש בגמרא )שבת לה.( שגם להם זה לא היה פשוט(, ואם בין השמשות זה שלושה רבעי מיל או שני שלישי מיל, שבעצם מדובר על הפרש של כדקה וחצי. דיני טומאה וטהרה, גם ע"פ המפורש במשנה, היו מייגעים. ולא רק בגלל שאנחנו לא רגילים בהם, אלא הדין )משנה חגיגה פ"ב מ"ה( שבגדי אוכלי תרומה מדרס לקודש וכו', שזה ממש גורם לריחוק בין בני אדם שונים, גם כשכולם מקפידים במצוות )ולא דיברנו על עמי הארצות(. ורק לדמיין שאתה צריך לזכור בבית שהכלי ההוא ראשון לטומאה והמאכל ההוא שני לטומאה וכו' וכו'. גם הפירוט שלהם בענייני שיעורים מדגיש את פרטי הפרטים: כאשר רצו לדייק בהגדרת מידתו של שיעור כזית, האריכו ופירטו "לא קטן ולא גדול אלא בינוני, וזהו אגורי וכו' אברוטי וכו' סמרוסי" )ברכות לט.(. כאשר רצו להגדיר את גודלו של גוש אדמה, האריכו ופירטו "כפיקה גדולה של סקאין, שהוא כחותם המרצופין, וישנו בצד העליון של מגופת החבית הלחמית )בכורות כב.(. גם בענייני היום-יום אנחנו רואים שחז"ל חיו באופן מדקדק מאוד. כשהגמרא )ע"ז כ( מספרת שרבן גמליאל בירך על שראה אישה נאה, היא מקשה איך יכול להיות שהוא ראה אותה בכלל, ובסוף עונה שזה היה בקרן זווית. כלומר הוא הלך והיא הופיעה מולו מהסיבוב. הגמרא לא מקבלת את זה שהיא היתה מוכרת במכולת והוא הסתכל עליה לרגע כדי לשלם לה, או שהיא באה אליו לשאול אותו איך מגיעים לאיזה כתובת. האפשרויות האלה לא היו מקובלות בעיני האמוראים. רק קרן זווית. ובאותו עניין, הגמרא אומרת שתלמיד חכם שהולך לקדש אישה צריך לקחת איתו עם הארץ כדי שלא יחליפו לו את האישה )ב"ב קסח(. רואים שהם דקדקו מאוד בענייני צניעות. לא זו אף זו, שנראה שחז"ל גם ראו ערך בפרטים רבים. כשקבעו שתפילה מורכבת מי"ח ברכות, הרי היה אפשר לומר שהתפילה היא "ריבונו של עולם תודה על הכל ואני מבקש ממך שהכל יהיה רק טוב". אבל חזל ראו ערך בפירוט הזה של הברכות. כשחילקו ברכות שונות לפרי העץ פרי האדמה וכו' וכו', ברור שהיה אפשר לתקן שעל כל דבר נברך שהכל, ובכל זאת ראו ערך בפירוט ברכות שונות, שכמובן גורר אחריו צורך בגדרי הלכה מפורטים )לגבולות ביניהם וכד', כדלקמן(. אז נכון שמאז תקופת חז"ל מצאנו עוד הרבה פרטי פרטים שבחז"ל לא היו מפורשים )ולפעמים גם מפורש שלא היו(, אבל אנחנו יכולים להוכיח בהחלט שכבר לחז"ל היה ברור שאין "פסול גורף" בריבוי פרטים כאלה, לפחות בהלכות מסוימות, גם כשהפרטים מייגעים. ה. האם היו בתקופת חז"ל הרבה יותר פרטים ממה שמפורש בהם נראה שהסברה מכריחה שגם בזמנם בפועל היו הרבה יותר פרטים ממה שמפורש בחז"ל.

5 5 ברגע שחז"ל קבעו שיש לברך על מאכל, ע"פ גדרים מסוימים, ומאידך שאסור לברך ברכה לבטלה, ברור שהתעוררו בעיות שמצריכות שאלות הלכתיות: האם המאכל הזה נחשב טפל, האם יש בו כשיעור, האם זו נחשבת אכילה של הנאה. ברגע שקבעו שיש ברכה שונה לפירות האדמה ולפירות העץ, ולכתחילה צריך לברך את הברכה המתאימה, ברור שחייבים לדון על מקרי הביניים, ולתת הגדרות מדויקות ופרטניות מהי הגדרת פרי העץ ומהי הגדרת פרי האדמה. ומה קורה כשהמאכל מורכב משניהם יחד. ברגע שיש חובה לענות אמן, ועוד יותר לענות אמן יהא שמיה רבא )מפורש בגמרא(, ומאידך יש איסור להפסיק בין הפרקים של ברכות קריאת שמע, ועוד יותר באמצע הפרק )מפורש במשנה( מתעוררות שאלות האם מותר לענות אמן או איש"ר במקרים הללו. ברגע שיש מצוות מזוזה, וצריך לברך על קביעתה, ברור שיש לדון על מקרים רבים האם הפתח מחייב מזוזה. בדיוק כמו מקרים רבים בפתחים שונים ומשונים שנמצאים היום. בוודאי שאותם מקרים היו גם אז, והיה צריך להחליט אם קובעים מזוזה, ואם מברכים עליה. כך גם לגבי אחת המצוות הקדומות ביותר מצוות מילה. המצווה היא למול את העורלה, אבל מובן מאליו שמתעוררות שאלות לגבי הגדרת העורלה, ומה הדין כשלא כולה הוסרה. השאלות האלה נידונו בגמרא, אבל ברור שהם היו גם בתקופת יהושע בן נון, בוודאי כשמלו בעזרת אבני צור. יתרה מכך, אפילו דינים שכליים, שהיינו דנים אותם גם לולא ניתנה תורה, נצרכים לפרטים מוגדרים. האיסור לדבר לשון הרע ברור, וגם זה שבמקרים מסוימים יש מצווה לדבר לשון הרע גם זה ברור. מסקנה מתבקשת היא שצריך גדרים מדויקים לתנאים מתי הדבר מותר ומתי הדבר אסור. לא מעשי שכל אדם יקבע לעצמו על כל מקרה מתי מדובר באיסור חמור ומתי במצווה גדולה. דוגמא נוספת היא מצוות השבת אבידה. בתורה מדובר בפסוקים בודדים, וגם לולא ניתנה תורה היינו מבינים בהבנה המוסרית שצריך להחזיר אבידה. אבל ברור שצריך שיגדירו לנו תנאים מדויקים יותר, מתי "הרי אלו שלא" מתי "חייב להכריז" ומתי "לא יגע בהן". לא יעלה על הדעת שאדם ימצא שק עם שטרות כסף, ויכריע בעצמו בשאלה האם מספר השטרות או הדרך שבה הם אגודים היא סימן או לא. מזה הגענו לפרק שלם במשנה וגם בגמרא )פ"ב של ב"מ(. נכון שבירושלמי הרבה יותר קצר )במיוחד מסכתות ב"ק ב"מ ב"ב(, אבל ברור שגם בארץ ישראל היו גדרים הרבה יותר מפורטים. פשוט אי אפשר בלעדיהם. אז מה הם עשו עם כל אותם פרטים שלא מפורשים בגמרא? שלוש אפשרויות: א. או שפרטים רבים היו ברורים להם מסברא, ורק לנו מסיבות שונות אינם ברורים ואנו צריכים לדון בהם בשביל להסיקם. ב. או שהיתה להם מסורת על פרטים שונים, ולא ראו צורך לכלול את כולם בגמרא מחמת הצורך בקיצור ובהתמקדות בפרטים המעשיים יותר.

6 6 ג. או שהיו עושים שאלת חכם והיה משיב ע"פ סברתו. ברור שאדם פשוט שלא בקיא בהלכה ובדרכי פסיקתה לא היה יכול להכריע לבד בשאלות כאלה, בדיוק כמו שבכל תחום אדם שלא מבין לא יכול להכריע. אנשים מבינים בקלות שלא שואלים אדם ברחוב בענייני רפואה, אבל אנשים נוטים לפעמים לחשוב שענייני הלכה הם בסך הכל היגיון ישר שכל אדם יכול להכריע בו. אבל זה ממש לא כך. לצורך פסיקת הלכה יש צורך גם בידיעת פרטים רבים בנידון, וגם בעקרונות הלכתיים שלא ידועים לאדם מן השורה איזה משקל נותנים למקורות מול סברות, איזה משקל נותנים למקורות שונים מתקופות שונות וכו'. ו. האם יש סיבה עקרונית לריבוי פרטים מדור לדור יש סברה עקרונית, שככל שהדורות מתקדמים אנשים מעדיפים להגדיר את חיובי ההלכה בצורה ברורה יותר. אתן לכך דוגמה מעולם המשפט. מסתבר שבעולם המשפט הקמאי, היה מגיע העבריין או שני הניצים אל ראש השבט, והוא היה מחליט מסברתו הישרה האם האדם אשם ומה עונשו וכו'. ככל שעברו הדורות, אנשים הבינו שיהיה מדויק יותר וישר יותר לקבוע אמות מידה קבועות. ככל שעברו הדורות והתרבו התקדימים, נעשה צורך בפירוט רב יותר. נניח שהיום היה רק חוק כללי שאסור לאדם להזיק לשכן, והיינו משאירים את ההכרעה לשופט. כל שופט היה מכריע אחרת, ואנשים היו מרגישים שנעשה להם עוול. איך יכול להיות שהשופט בחיפה פסק אחרת באותו מקרה. ורק בגלל שאני בתל אביב הפסדתי. אז נוצר צורך בעוד ועוד פירוט. אם ניקח רק את החוקים הקיימים והתקדימים על הוצאת מרפסת, נקבל כנראה כמה וכמה כרכים גדושים )נכון שעדיין נותר מרחב שיקול דעת לשופט, אבל השיטה הזו משתדלת ומצליחה לצמצם את המרחב הזה(. זה לא נוח, אבל כנראה התועלת בשיטה הזו מרובה על הנזק. כך גם בעולם ההלכה. היינו יכולים להישאר עם הכלל "ואהבת לרעך כמוך" ולבוא לכל שאלה לרב שיפסוק. אבל יותר נוח לנו שיש ספר שמפרט לנו מתי לשון הרע לתועלת מותרת ומתי אסורה. נכון שריבוי הספרים מייגע, אבל התועלת כנראה מרובה על הנזק. ז. ריבוי הפרטים פוגע בזרימת חיים מעניין לעניין באותו עניין, אני צריך להתייחס למושג "זרימת החיים", ולטענה שריבוי פרטים הלכתיים פוגע בזרימה הזו )אני יודע שלא הזכרת את המושג הנ"ל בשיחתנו הנ"ל, אבל זה בהחלט קשור(. יש שקוראים לזה בכינוי "תורת חיים", בהבנה המסוימת הנ"ל )לא ההבנה המקורית כמובן(. אני מקווה שאני לא חריף מידי, אבל אני לא מקבל את ההבנה שעומדת מאחורי המושג הזה. הסיבה פשוטה מאוד: כל מצווה, עשה או לא תעשה, דאורייתא או דרבנן או מנהג, בעיקרו סותר את "זרימת החיים":

7 7 לקום לתפילה כשעייפים סותר את זרימת החיים. לקבל מנה כשרעבים ואז מתעוררת שאלה הלכתית וצריך לעצור ולבדוק בספרים או להתקשר לרב סותר את זרימת החיים. לסרב לשכן הגוי שמציע לך לשתות יין סותר את זרימת החיים. לעצור באמצע סעודת שבת ולשאול את עצמך אם מותר להוציא את העצם מהעוף סותר את זרימת החיים. לגדל ילדים ולחנך אותם סותר את זרימת החיים. להסתדר עם רצונות שונים של האישה סותר את זרימת החיים. ואין לדבר סוף. אלא מה? שהתרגלנו שלקום בבוקר לתפילה נעשה אצלינו פשוט )בכל זאת, לא אצל כולנו(. ללכת לתפילת שבת למשך שעתיים נראה לנו טבעי. לעצור באמצע העבודה בגלל שנכנסת שבת נראה לנו מובן. אם נזרום רק עם זרימת החיים, בלי לעצור את הזרימה הזו לצורך מצוות, אנחנו פשוט נהיה חיות )לא אמרתי "גויים" כי גם הם עוצרים את זרימת החיים לצורכי החוקים שלהם(. ואדם )בניגוד לחיות( לעמל יולד. העמל מעצם מהותו סותר את זרימת החיים. אז אנחנו מודעים לכך שקיום המצוות סותר את זרימת החיים, ואנחנו חיים עם זה בשלום ובטבעיות, פשוט כי המצוות האלה חשובות. אלא שמסיבות חינוכיות שונות לא מספיק הדגישו לנו שלברור עצם מהעוף חשוב לא פחות מלשמוע קריאת התורה בבית הכנסת. פה הנקודה שמקשה עלינו, ואת הנקודה הזו אנחנו צריכים לתקן. וחשוב להוסיף שגם בירושלמי יש כמובן הלכות שסותרות מאוד את זרימת החיים )האמת שכמובן גם בתורה שבכתב(. אין יותר בולטת מסוגיית "היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי" )הוריות פ"ב ה"ה(. ח. אז מה עם השמחה? אז לדעתי הצורך והערך בריבוי פרטים הלכתיים ברור. ועכשיו לשאלה כיצד זה לא יפגע בשמחה. כאן אני חוזר לעיקרון שניסיתי לומר קצת בשיחתנו, אבל אסביר יותר. אני חושב שכבני אנוש אנחנו מתקשים להבין את החוויות וההרגשות של אנשים בעלי תרבויות שונות משלנו. אדם אחד לא מצליח להבין איך אדם אחר נהנה משיעור בקבלה וחסידות, האחר לא מבין איך זה חי בלי "חוויות קדושה" )כנראה הוא יקרא לזה בכינוי אחר(, זה לא מבין איך ההוא מקשיב בעיניים עצומות לרב שלו ולא מפעיל את השכל, ההוא לא מבין איך זה חי בלי שיש לו רבי שיענה לו אם צריך לעבור דירה או לא... ויש מי שלא מבין למה בכלל אנשים מתחתנים, למה אוהבים תינוקות, איך יש אישה שלא רוצה קריירה אלא נהנית לגדל ילדים, ואיך ההם גרים בקיבוץ, איך אפשר לחיות בקוטב הצפוני, מה פתאום ההוא נהנה מלצאת לטבע ולאלתר מקום לישון...

8 8 דיבר איתי אדם שאינו שומר מצוות והוא היה משוכנע שאני ממש מפסיד שאני "לא יכול" לעשות שיחת זום בליל הסדר ו"להרים כוסית" עם כל המשפחה... והיה לי תלמיד לשעבר )בעצם גם ב"לשעבר" הוא לא היה תלמיד...( שפגש אותי פעם ברחוב ושאל אותי "הרב איך זה במרכז הרב? באמת לומדים כל היום בלי לשתות סמים בכלל?" אבל אנחנו יודעים שתרבויות שונות כן נהנות מאוד מדברים שלאנשים שמחוץ לחינוך ולחברה ההיא פשוט לא מובנים. אולי אותי אישית הקב"ה זיכה ביתרון בנקודה הזו, פשוט בגלל שגדלתי גם בליבה של שכונה חסידית, גם בבית ספר ובישיבה בסגנון ליטאי, וגם במרכז הרב. חייתי מבפנים )לא רק מקרוב, אלא מבפנים( את ההרגשה שכל התורה כולה בנויה על זה שאתה לא מפעיל את השכל אלא רק מקשיב לגדולי הדור, את החוויות והזכות העצומה של לתפוס תפוחים שהרבי זורק בשמחת תורה, שיחות מוסריות בסגנון בעלי המוסר הליטאיים, וגם את אלה שעברו למשך חודש עם כל המשפחה לחיות באוהל בכפר דרום ולהתקלח בצינור השקייה, כדי למנוע את ההתנתקות. וכל אלה ממש הרגישו חוויה שמחה וסיפוק בדברים הנעלים ביותר )לשיטתם( שהם עסקו בהם, אפילו שהם לא היו קלים בכלל. אז אולי צריך לדון על החילוק בין "שמחה" ל"סיפוק", אבל כמו שיש מי שיש לו סיפוק עצום כשהוא סיים פרק בגמרא, ויש מי שיש לו סיפוק עצום בפעילות הצבאית שלו, וכל אחד מהם לפעמים ממש לא מבין מה השני עושה איך הוא נהנה מדבר כ"כ מייגע שבכלל א"א להנות ממנו. שניהם מתקשים להבין שהשורש של הסיפוק והשמחה הרוחנית נובע מהערך שאתה נותן לדבר שאתה עושה. והקושי רק מוסיף להרגשת הסיפוק בסוף הדרך, וגם תוך כדי הדרך. ובאותו עניין סוגיה שחשובה בפני עצמה לא-פחות: יש מקומות שבהם בחורים לא מבינים למה ללמוד גמרא, וחלקם גם אומרים שהם ממש לא אוהבים את זה )יש גם ניסוחים פחות מכבדים(. עשרות שנים שהמחנכים שואלים את עצמם למה זה קורה ואיך אפשר לתקן את זה. עלו גם כל מיני רעיונות ללמוד יותר משנה במקום גמרא, להקל את העומס וכו'. לדעתי השאלה הזו מיותרת לגמרי, כי התשובה עליה כל כך פשוטה. מה חשבתם? שמה שקשה בגמרא זה הארמית? הרי אותם תלמידים לומדים אנגלית. מה שקשה בגמרא זה הריכוז המחשבתי? הרי אותם תלמידים לומדים מתמטיקה פיזיקה ומחשבים. מה שקשה בגמרא זה שהיא לא רלוונטית )חלילה(? הרי אותם תלמידים לומדים היסטוריה. מה שקשה בגמרא זה שהלימוד מצריך מאמץ ארוך? הרי אותם תלמידים עושים אח"כ טירונות. אז מה באמת קשה להם בלימוד גמרא? פשוט, הם לא חונכו )במשפחות שלהם ובחברה שלהם( שיש בזה ערך. ללמוד גמרא, כמו כל לימוד, תובע ממך מאמץ, וכשאדם מתאמץ בלי להבין את הערך זה פשוט קשה לו מידי. מי שגדל על כך שבאנו לעולם בשביל לעשות את רצון ה', ורצון ה' מתגלה ע"י התורה, וכוונת התורה מתגלה ע"י הפלפול בגמרא גם כשקשה לו הוא נהנה. תלמיד ששואל "בשביל מה בכלל ללמוד גמרא", כנראה לא תספק אותו שום תשובה. וחשוב לשים לב. בני האדם נוטים להתייחס למוסר הטבעי שלהם ולשכל הישר שלהם כאמת מוחלטת. אבל זה ממש לא כך. הרבה מהעקרונות הנ"ל הם תלויי חינוך וחברה :

9 9 האם עונש מוות הוא מוסרי? האם עבדות היא מוסרית? האם מוסרי להוציא הודאה בעינויים? האם בכלל מוסרי לתת תנאים גרועים לאסירים? האם להחמיר בענישה באופן קיצוני כדי להרתיע? האם מוסרי להרחיב את הענישה למקרים שבהם אין ודאות מוחלטת שזהו העבריין, רק כדי למגר את הפשיעה? האם מוסרי להרוג אדם אחד כדי להציל כמה אחרים? איך בתקופות שונות אנשים חכמים ומוסריים נתנו לשאלות הללו )או לחלקן( במדינות שונות אנשים חכמים ומוסריים נותנים לשאלות הללו תשובות שונות? תשובות שונות? איך טבעי שקשה לנו כבני אדם להודות בזה, אבל גם עקרונות של שכל ישר נתונים להשפעה של חינוך וחברה. אם כך, נראה שבידינו לשנות את הגישה ולהבין את החשיבות והצורך של פרטי הפרטים של ההלכה, וכשנפנים באמת את חשיבותם, נראה בהם קושי שיש לו ערך, וממילא מביא לסיפוק ולשמחה. בדיוק כמו אלה שחונכו כך )חזונאישניקים וכד'( שממש מתמלאים סיפוק כשהם מצאו את הדרך לקיים את המצווה עם כל החומרות. אני זוכר בחור ישיבה צעיר )באמת תלמיד חכם וירא שמיים, ואגב הוא היה אומר הלל ביום העצמאות( שהסביר לי שכיוון שיש פוסקים שצריך לכרוע במשך כל המודים דרבנן, ויש כאלה שפוסקים שרק בהתחלה )כדעה המקובלת(, ויש כאלה שפוסקים שבהתחלה ובסוף אז הוא כורע לגמרי בהתחלה ובסוף, ובאמצע הוא רק כורע מעט אבל באופן שיוצא ידי חובת כריעה, וכך הוא יוצא ידי חובת כל הפוסקים. מובן לכולנו שלא מדובר על דין דאורייתא, ואין שום חובה להתאמץ לצאת ידי חובת כל השיטות בזה. אבל אחרי הכל, האם אנחנו יכולים להבין את הסיפוק שהיה לו, שהוא הצליח לקיים עוד מצווה על פרטיה ודקדוקיה לכל השיטות? שהוא מתקרב עוד טיפה למטרה שלשמה באנו לעולם לקיים את רצון ה' עד כמה שניתן? האם אנחנו יכולים להבין שזה לא פגע בשמחת החיים שלו? ואוסיף עוד נקודה. יש אנשים שבטבעם מחפשים את הקולות. יש אנשים שבטבעם מחפשים את החומרות. אלה ואלה יכולים להגזים לפעמים, וגם לטעות, כלשון הירושלמי )ברכות פ"ד ה"ב( "שלא נאסור את המותר ולא נתיר את האסור ". אבל אין כאן סימטריה. ממה נובעת השאיפה להקל? ממה נובעת השאיפה להחמיר )ואני מתכוון לאלו שכוונתם לשם שמיים(? הנטייה להקל אמנם מותרת כמובן, והיא מובנת וטבעית, אבל היא נובעת מהמשיכה לעולם הזה, וכלשון המסילת ישרים )פרק ו( "כי עפריות החומריות גס", לעומת זאת השאיפה להחמיר נובעת מהרצון להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, לעשות את רצונו גם כשלא חייבים בכך )ונחזור שוב למסילת ישרים כאדם שממלא את רצון אביו, שמשתדל לעשות יותר ממה שהתבקש בפירוש(. אם נשים לב לזה, נוכל להבין יותר את השמחה הרוחנית והסיפוק בקיום פרטי הפרטים. בברכת התורה אחיקם קשת

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות תורת אמך ביאורי סוגיות והדרכה לימודית ביאורי תפילה ברכת השלום נכתב בסייעתא דשמיא על ידי אליהו מאיר ליפשיץ ב"ר חיים שמאי ז"ל ישיבת ברכת משה, מעלה אדומים כל הזכויות שמורות למחבר 1 תורת אמך, ביאורי תפילה

קרא עוד

Microsoft Word - ladyx.doc

Microsoft Word - ladyx.doc ליידי וטרמפ בבוקר חג המולד ג'ים נתן לאישתו יקירה מתנה מיוחדת, גור כלבים קוקר ספניאל. "הו, כמה היא נהדרת. ממש ליידי יפהפייה" קראה יקירה. וכך ליידי קיבלה את שמה. כשליידי הייתה בת שישה חדשים יקירה נתנה לה

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש

בה גבולות היחידה: במדבר י', כח-לו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, ויהי בנסוע הארון כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לש ב"ה גבולות היחידה: במדבר י', כ"ח-ל"ו נושא היחידה: בקשת משה מיתרו, "ויהי בנסוע הארון" כותב: מוריה שטרן מספר שיעורים: 1 הסבר כללי: פסוקים אלו מתחלקים לשני חלקים: בקשת משה מיתרו, והפרשייה בתוך ה- נ' ההפוכה.

קרא עוד

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא

כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא כובע קסמים מאת לאה גולדברג איורים: רינת הופר עיצוב: אבנר גלילי הוצאת ספרית פועלים 2005 על הספר כובע הקסמים הוא התגשמות חלומה של ילדה: חפץ מופלא שימלא את משאלות ליבה. בעזרת כובע הקסמים הדמיוני, מגשימה הילדה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Microsoft Word - kot.doc

Microsoft Word - kot.doc החתול והשועלה לאיכר אחד היה חתול. חתול יפה אבל פראי, שעשה לו צרות רבות. חבל היה לאיכר להיפרד מהחתול, אך לא הייתה ברירה. אחרי התעלול האחרון שם אותו בשק ויצא אתו ליער. שם שחרר את החתול. יהיה מה שיהיה. אם

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מועצה מקומית אפרת

מועצה מקומית אפרת פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין לאישור תקציב 2016 יום שני, ח' בשבט, ה'תשע"ו, 18 בינואר 2016 נוכחים: עודד רביבי יהודה שוויגר מנחם שפיץ מיכאל דהן דובי שפלר אבי חדידה אורית סמואלס דורון כהן נעמה טל - ראש

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

: : : " [ [' ] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' ( ) " " : ' ' " ( ) " ' " ". ' ( ).. [ :. :. " :. " :. [ " ) :(.. :. :. :. :. :.

: : : [ [' ] : : [  ( [ ( ' : : '  ' ( (  : ' ' ( ' ( )  : ' ' ( ) ' . ' ( ).. [ :. :. :. :. [ ) :(.. :. :. :. :. :. : : : " [ ['] : : [ " " " ( [ ( ' : : ' " " ' " ( " ( " " : ' ' ( ' () " " : ' ' " () " ' " ". ' ().. [ :. :. " :. " :. [ ") :(.. :. :. :. :. :. :. :. :. :. : '. () : [. [] : ". " [ :. :. :. [ ", :. :

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל

שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל שיעורי מחנך בנושא ארגון זמן לקראת בגרויות מובא להלן רצף של פעילויות שדורשות כ 3 שיעורים, כמובן אפשר לבחור מתוכן מושיבים את התלמידים בשני מעגלים: מעגל פנימי ומעגל חיצוני. כך שכל תלמיד יושב מול תלמיד אחר.

קרא עוד

קיצור שולחן ערוך סימן קכח

קיצור שולחן ערוך סימן קכח הלכה יומית הלכות שבת ומועד הלכות ברכות ונטילת ידיים עיון ת פילה - ביאור תפילת שמונה עשר ה מושגים ביהד ות - בנושא תפילה ובית כנסת "נמשלה התורה למים מה מים יורדים טיפין טיפין עד שנעשים נחלים כך האדם לומד

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ

כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כ כיבוד אב ואם ר' בועז ויינר, ר' דורון נודלמן ראשי פרקים: פסוקי התורה הקשורים למצוות כלפי ההורים. חומרת המצווה. הזכרת שם אביו. סתירת והכרעת דברי אביו. כפייה על מצוות כיבוד אב ואם. תלמוד-תורה מול כיבוד אב

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

. " : ] [ :. " (. ( " [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. " : [. (

. : ] [ :. (. ( [ : : : : [ : : [. [ [ [ : ' ( ) ( ( ) [ : ( ' ( ( ( ( [ [ : [ :' : : [ [. ( ) [ ( ( : '. : :. :. [ ( ) :. :. :. :. :. : [. ( . : ] [ :.. : : : : : :. : ' ) ) : ' : :' : : [ [. ) [ : '. : :. :. [ ) :. :. :. :. :. : [. [ :. :. : [. :. :. :. : [. :. : [. :. :. ) ( :. : [ : [. [ ' :. : '. :. ' : [. : '. :. :. [. ) (. [ :. :. [ :.

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

נשים ותלמוד תורה - האסור והמותר

נשים ותלמוד תורה - האסור והמותר נשים ותלמוד תורה מו"ר הרב דב ליאור ראשי פרקים: 1. יסודות הלכה זו 2. עיקר ההקפדה לימוד גמרא בעיון 3. הליכה בדרך הסלולה על פי חז"ל 4. הדברים שאשה חייבת בלימודם 5. סיכום יסודות הלכה זו 1 מקור הסוגיה של לימוד

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

שיעור 1

שיעור 1 שיעור קצב גדילת פונקציות אנחנו בודקים את היעילות האסימפטותית של האלגוריתם, כיצד גדל זמן הריצה כאשר גודל הקלט גדל ללא גבול. בדר"כ אלגוריתמים עם "סיבוכיות" ריצה טובה יותר יהיו יעילים יותר מלבד לקלטים קצרים

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

sefer wednesday.indd

sefer wednesday.indd הקדוּשה של בית מה זה בית? בית זה קביעות. שם אני חי. זה המקום שלי. זה לא רק המקום הפיזי שלי. אם יש לי בית באמת, זה אומר שגם מבחינה רוחנית יש לי מקום מיוחד בו אני חי. וכאן אומר האיז'ביצר תורה נפלאה, חשובה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד