תמצית דוחות כספיים

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תמצית דוחות כספיים"

תמליל

1 תמצית דוחות כספיים

2 B

3 תוכן העניינים דוח הדירקטוריון סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

4 ביום 0 באוגוסט 005 החליט הדירקטוריון של יובנק בע"מ לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של הבנק וחברות מאוחדות שלו ליום 3 ביוני 005. הדוחות הכספיים ערוכים על פי הנחיות המפקח על הבנקים ובהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 33 "דיווח כספי לתקופות ביניים". ההתפתחויות הכלכליות העיקריות בחציון הראשון של שנת 05 התפתחויות הכלכליות העיקריות בישראל התפתחויות ריאליות על פי האומדן האחרון, שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן "הלמ"ס"( במהלך חודש יולי 005, ברבעון הראשון של השנה צמח המשק ב 0.% במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 5.5% ברבעון האחרון של שנת 003 ועלייה של.0% ברבעון השלישי. בשנת 003 כולה צמח המשק ב 0.0%, לאחר עלייה של 3.0% בשנת 003. נתוני האינדיקטורים הכלכליים לרבעון הראשון של 005 מצביעים על המשך צמיחה מתונה במשק, בעיקר על רקע חולשה בסקטור העסקי. שיעור הגידול בתוצר העסקי ברבעון הראשון של השנה עמד על 0.5% לעומת 0.% בכל שנת 003 ו.5% ברבעון הרביעי של 003. ברבעון הראשון של 005 נרשמה יציבות בשיעור הצמיחה בהוצאה לצריכה הפרטית שעלתה ב.7% במונחים שנתיים, לאחר עלייה של 0.0% ברבעון האחרון של שנת 003 ולעומת 0.0% ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאה לצריכה הפרטית לנפש עלתה ב 5.7%. ההוצאה לצריכה הציבורית עלתה ב.7% בלבד לעומת עליה של.% ברבעון האחרון של שנת 003. נתוני הצריכה הפרטית אומנם במגמת צמיחה, אולם לא מדובר בשיפור ממשי בפעילות הכלכלית במשק ברבעון הנוכחי, אלא המשך ישיר לעלייה בפעילות היבוא שהושפעה בין היתר מהתיסוף המתמשך של השקל מול המטבעות האחרים. המדד המשולב של בנק ישראל עלה בממוצע ב.7% ברבעון השני של 005, לעומת.3% ברבעון המקביל אשתקד. חטיבת המחקר של בנק ישראל הורידה בחודש יוני 005 את תחזית צמיחת התוצר של ישראל לשנת 005 ל 3.%, לעומת 3.0% בתחזית הקודמת מחודש מרץ. העדכון הינו על רקע הצמיחה המאכזבת בתוצר ברבעון הראשון של השנה. תחזית הצמיחה לשנת 005 עודכנה ל 3.% לעומת 3.5% בתחזית ממרץ. תקציב המדינה במחצית הראשונה של 005 הסתכם הגירעון הממשלתי ב 3.3 מיליארד ש"ח לעומת גירעון של 3. מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשנים עשר החודשים האחרונים )יולי 003 יוני 005( הסתכם הגירעון בתקציב המדינה ב 00.5 מיליארד ש"ח שהם 0.5% מהתמ"ג. בחודשים ינואר יוני 005 פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק המאפשר לממשלה להוציא 000 מתקציב שנת 003 בכל חודש. מתחילת השנה עלו הוצאות משרדי הממשלה ב 5.% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כאשר בצד הכנסות המדינה חלה עלייה נומינלית של 5.5%. מדד המחירים לצרכן ירד מתחילת השנה ב.0%. עיקר הירידה נרשמה בסעיפי אחזקת דירה 3.3%, תחבורה ותקשורת 0.% והלבשה והנהלה 0.5%. מנגד חלה עלייה בעיקר בסעיפי ירקות ופירות 0.3% וחינוך, תרבות ובידור 0.3%. בשנים עשר החודשים האחרונים יוני 005 לעומת יוני 003 ירד המדד ב.3% והושפע בעיקר מירידה במחירי האנרגיה. חטיבת המחקר של בנק ישראל מעריכה שהאינפלציה בשנת 005 תעמוד על.0% ובשנת 005 תעמוד על 0.%.

5 שוק הדיור התמתנות בעליית מחירי הדירות על פי אומדן מדד מחירי הדירות של הלמ"ס, מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים אפרילמאי 005, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ אפריל 005, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב.3%. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, עלו המחירים ב 3.0%. ברבעון הראשון של השנה הוחל בבנייתן של כ 00,37 דירות חדשות )נמוך בכ 0.% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד( והסתיימה בנייתן של כ 00,3 דירות )כ 05.5% יותר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד(. בחודשים ינואר מאי השנה חל גידול בביקוש לדירות ונמכרו כ 03,533 דירות חדשות, גבוה בכ 5.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. על רקע כוונת האוצר להעלות את מס הרכישה לדירות להשקעה בתחילת חודש יולי, נטל הציבור ביוני 005 משכנתאות בהיקף של כ מיליארד ש"ח המהווה עלייה של 50% לעומת יוני 003 ועלייה של 00% לעומת מאי 005. שוק העבודה נתוני האבטלה לחודש מאי 005 ממשיכים להיות חיוביים, כאשר חלה ירידה בשיעור האבטלה )גילאי 05 ומעלה( לרמה של 5.%, לעומת 5.0% בחודש מרס 005 ו 5.5% בדצמבר 003. השיפור נראה גם בגילאי העבודה העיקריים )גילאי 05 53( בהם שיעור האבטלה בחודש מאי 005 עמד על 3.3%, לעומת 3.5% בחודש מרס 005 ו 5.0% בדצמבר 003. מספר המועסקים שעבדו בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ממשיך להיות יציב ועומד על.0%. שער החליפין ברבעון השני של השנה שער החליפין של הדולר ירד בשיעור של 5.3% על רקע החלטת בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי, בשילוב עם דברי הנגידה כי פחתה ההסתברות לצעדים מרחיבים לא קונבנציונאליים. שער החליפין של האירו נחלש וירד בשיעור של 0.3% במהלך הרבעון השני וזאת בהמשך לירידה של 7.5% ברבעון הראשון של השנה. הירידה בשער החליפין של האירו הושפעה בעיקר מהמשבר ביוון. במהלך המחצית הראשונה של השנה רכש בנק ישראל כ 3.5 מיליארד דולר )מזה כ 0.5 מיליארד דולר רכישות שנועדו לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין(. בחודש דצמבר הודיע בנק ישראל שבמסגרת התוכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין, ירכוש הבנק 3.0 מיליארד דולר בשנת 005. שיעור השינוי מחצית ראשונה מחצית ראשונה 0 05 )0.%( )3.0%( )0.0%( )0.%( שער החליפין ליום דולר אירו רבית בנק ישראל בחודש פברואר 005 החליטה הוועדה המוניטרית של בנק ישראל על הפחתת שיעור הרבית לחודש מרץ ב.05 נקודות האחוז לשפל היסטורי של.0%. ההחלטה הינה על רקע התגברות קצב הייסוף בשקל והשפעותיו האפשריות על הפעילות במשק והאינפלציה ונועדה, בין היתר, להחזיר את האינפלציה אל תוך מרכז תחום היעד. בדברי הנגידה בחודש יוני על החלטה להותיר את הריבית לחודש יולי 005 ללא שינוי ברמה של.0%, נראה שפחתה ההסתברות לכך שנידרש לשימוש בכלים נוספים בתקופה הקרובה. 3 תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

6 הסביבה הגלובלית תחזית הצמיחה הגלובלית החזויה של קרן המטבע הבינלאומית לשנת 005 עודכנה כלפי מטה ועומדת על 3.3%, לעומת הערכה מחודש אפריל של 3.5%. התחזית לשנת 005 נותרה ללא שינוי ועומדת על 3.0%. באשר לארה"ב, קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה לשנת 005 ל 0.5%, לעומת 3.0% בתחזית הקודמת. בחודש יוני פירסם הפד תחזית צמיחה מעודכנת ל 005 בה עידכן את התחזית ל 0.0% עד 0.% לעומת 0.3% עד 0.% בתחזית הקודמת מחודש מרץ. בשנים 005 ו 00 הפד לא צופה צמיחה גבוהה יותר. בנאומה החצי שנתי בפני הקונגרס אמרה יו"ר הפד שבמבט קדימה התחזיות מצביעות על שיפור נוסף בשוק העבודה האמריקני ובכלכלה באופן כללי הצפי הוא להתחזקות הכלכלה בהמשך השנה, מה שיציב את הבנק המרכזי בעמדה נוחה להעלות ריבית בשנת 005. באירופה, על רקע משבר כלכלי חריף ביוון השייכת לגוש האירו, הסכימה יוון לנקוט בשורה של צעדים בתמורה לקבלת סיוע נוסף של כ 53.5 מליארד אירו. היוונים הסכימו לעלות את גיל הפרישה לפנסיה ל 5 ולהפריט מספר חברות ממשלתיות. הכסף שתקבל יוון יאפשר לה להחזיר חובות לקרן המטבע הבינלאומית ולבנק המרכזי של אירופה. יחד עם זה, אין הדבר מהווה סוף פסוק. תחזית הצמיחה של קרן המטבע הבינלאומית לגוש האירו לשנת 005 עומדת על 0.5%, ללא שינוי לעומת התחזית הקודמת. שוקי ההון במחצית הראשונה של השנה עלה מדד ת"א 0 בכ 0% ומדד ת"א 05 עלה בכ 00.5%. מדד האג"ח הקונצרני הצמוד )תל בונד( עלה בשיעור של.33% במחצית הראשונה ומדד האג"ח הממשלתי הכולל עלה בכ.33%. נמשך הגידול במחזורי המסחר שעלו במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ 07.3% )מניות והמירים(, ובשיעור של כ 00.3% )אגרות חוב(, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מדד ת"א 05 מדד ת"א 0 מדד אג"ח כללי שיעור השינוי ב% מחצית ראשונה מחצית ראשונה % 00.55% 5.3% 0.3% 3.00%.53% מחזורי מסחר יומיים ממוצעים ב מחצית ראשונה מחצית ראשונה ,0 3,30 בשוק ההון גיוסי בסך המקומי )מניות ואג"ח( של ירידה כ 0.0% במחצית הראשונה של השנה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ירידה בעיקר בגיוס אג"ח ממשלתי. מניות והמירים אג"ח ממשלתי אג"ח קונצרני )כולל מוסדי( סה"כ היקף גיוסי ההון ב מחצית ראשונה 05 3,550 0,503 30,00 55,750 מחצית ראשונה 0 5,053 07,7 07,00 53,003 שיעור השינוי )37.3%( )00.7%( 03.% )0.0%( בארה"ב מדד ה S&P500 עלה בכ.0% במחצית הראשונה של השנה. באירופה עלה מדד היורוסטוק 5 בכ 00.3%. מדד המדינות המתפתחות )מדד ה EMMSCI ( עלה בכ 0.%.

7 רווח ורווחיות הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של שנת 005 הסתכם ב 7.3, לעומת 03.0 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 57.7%. הירידה נובעת בעיקרה מהפרשה לפיצויי פרישה מוגדלים שבוצעה ברבעון השני בשנת 005 בסך 05. )0. לאחר מס(, בעקבות מיזוג הבנק לבנק הבינלאומי )למידע נוסף ראה פרק התפתחויות נוספות(. הרווח הנקי בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ללא הפרשה לפיצויי פרישה מוגדלים היה מסתכם ב ברבעון השני של שנת 005 הסתכם הרווח הנקי בסך.3, לעומת 00.3 ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 7.5%. הירידה נובעת בעיקרה מהפרשה לפיצויי פרישה מוגדלים שבוצעה ברבעון השני בסך 05. )0. מיליוני ש"ח לאחר מס(, בעקבות מיזוג הבנק לבנק הבינלאומי )למידע נוסף ראה פרק התפתחויות נוספות(. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 005 ללא ההפרשה לפיצויי פרישה מוגדלים היה מסתכם ב 0.3. הרווח לפני מיסים הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 03.5 לעומת 37.0 בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 50.7%. הירידה נובעת בעיקרה מירידה של 3.3% בהכנסות ריבית, נטו )03.7 (, ועליה של 03.% בהוצאות התפעוליות והאחרות )00.7 (, אשר קוזזה על ידי עליה של 3.% בהכנסות שאינן מריבית )3. (. פרוט ההשפעות הנ"ל מופיע בניתוח הכנסות והוצאות בהמשך. ההפרשה למיסים על הרווח הסתכמה בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 5.5 והיוותה 3.7% מהרווח ברוטו, לעומת הפרשה בסך 05.7, אשר היוותה 3.% מהרווח ברוטו, בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח הנקי להון, בחישוב שנתי, בהתבסס על ששת החודשים הראשונים של השנה, הגיעה ל 3.%, לעומת תשואה של 00.% בתקופה המקבילה אשתקד. תשואת הרווח הנקי להון בחישוב שנתי, בהתבסס על ששת החודשים הראשונים של השנה, ללא ההפרשה לפיצויי פרישה מוגדלים, כאמור לעיל, היתה 0.3%. תשואת הרווח לפני מיסים להון, בחישוב שנתי כנ"ל, הגיעה ל 5.3% לעומת תשואה של 00.7% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי למניה הגיע בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ל 3. ש"ח לעומת.3 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות והוצאות הכנסות ריבית, נטו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 הסתכמו ב 00.0 לעומת 3. בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 3.3%. הירידה נובעת בעיקרה מירידה בהכנסות מפקדונות בבנק ישראל, בעיקר בשל ירידה בריבית בנק ישראל ומירידה בהכנסות ריבית בגין פעילות הבנק באגרות חוב, בשל ירידה בהיקפים. הירידה בהכנסות קוזזה בחלקה על ידי ירידה בהוצאות הריבית על פקדונות הציבור בעיקר בשל ירידה בריבית בנק ישראל. 5 5 תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

8 ההפרשה להפסדי אשראי הסתכמה בששת החודשים הראשונים של שנת 005 בהוצאה בסך.0, לעומת הכנסה של 0.3 בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסה בתקופה המקבילה אשתקד נובעת מקיטון בהפרשה פרטנית, בעיקר עקב גביית חובות שנמחקו בעבר. ההכנסות שאינן מריבית הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 75. לעומת 70. מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 3.%. הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 00.3 לעומת 07.5 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 5.5%. הירידה נובעת בעיקרה מירידה במימוש רווחים נטו בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראליים ומירידה ברווח מפעילות הבנק באגרות חוב למסחר. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי עליה ברווח ממכירת מניות זמינות למכירה. בחציון הראשון של שנת 005 ובחציון המקביל אשתקד, לא נרשמה הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב. העמלות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 5.5 לעומת 0.7 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 5.3%, הנובעת בעיקרה מגידול בהכנסות מפעילות שוק ההון על תחומיו השונים במגזרי הבנקאות העסקית והבנקאות הפרטית ומגידול בהכנסות הבנק מפעילות חדר עסקאות מט"ח. ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 03.0 לעומת 70.3 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 03.%. הוצאות השכר והנלוות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של 005 ב 50.7, לעומת 37. בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 3.%. העליה בהוצאות השכר נובעת בעיקרה מהפרשה לפיצויי פרישה מוגדלים בסך 05. )0. לאחר מס(, בעקבות מיזוג הבנק לבנק הבינלאומי )למידע נוסף ראה פרק התפתחויות נוספות( ומעדכון השכר לעובדי הבנק. העליה קוזזה בחלקה על ידי ירידה בעלויות כח האדם בבנק וירידה עקב מיזוג יובנק ניהול נכסים בע"מ ב הוצאות אחזקה ופחת בניינים וציוד הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 00.3, לעומת 00.0 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 00.%. הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב.0 לעומת 0. בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 0.%. ההוצאות האחרות הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת 005 ב 37.0 לעומת 3.0 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 3.%. העליה נובעת בעיקרה מירידה חד פעמית בהוצאות מחשב שהיתה בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הכיסוי של ההוצאות התפעוליות על ידי הכנסות שאינן מריבית עמד בששת החודשים הראשונים של שנת 005 על 0.0% לעומת 77.0% בתקופה המקבילה אשתקד. 6 6

9 התפתחויות בסעיפי המאזן המאזן ליום 3 ביוני 005 הסתכם ב 00,7.0 לעומת 0,077. ביום 30 בדצמבר 003, עליה של.5% ולעומת 7,33.5 ביום 3 ביוני 003, עליה של 00.5%. מזומנים ופקדונות בבנקים ליום 3 ביוני 005 הסתכמו בסך 5,073. לעומת 5,500.3 ביום 30 בדצמבר 003, ירידה של 5.0% ולעומת 5,355.0 ביום 3 ביוני 003, ירידה של 3.0%. ההשקעה בניירות ערך ליום 3 ביוני 005 הסתכמה בסך 0,03.3 לעומת 0,053.0 ביום 30 בדצמבר 003, עליה של 30.% ולעומת 0,07.0 ביום 3 ביוני 003, עליה של 55.%. מתוך ההשקעה בניירות ערך: סך של 0,50.5 הינו באגרות חוב ממשלתיות לסוגיהן; סך של 55.5 הינו באגרות חוב של מוסדות פיננסים זרים המפוזרות על פני 5 מנפיקים; סך של 50.5 הינו באגרות חוב של מוסדות פיננסים בישראל ; סך של 30.5 הינו באגרות חוב של חברות בבעלות מדינת ישראל; סך של הינו באגרות חוב קונצרניות המפוזרות על פני 35 מנפיקים. להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ומניות זמינות למכירה, מתחת לעלותן המותאמת, אשר הוכרו ישירות בהון ולא נזקפו לרווח והפסד ליום )ב(: משך הירידה שיעור הירידה עד 0 חודשים 0 חודשים חודשים מעל חודשים סך הכל ).( )0.( ).( עד 03.0% )0.5( )0.5( עד 05.3% להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ומניות זמינות למכירה, מתחת לעלותן המותאמת, אשר הוכרו ישירות בהון ולא נזקפו לרווח והפסד ליום )ב(: משך הירידה שיעור הירידה עד 0 חודשים 0 חודשים חודשים מעל חודשים סך הכל ).7( ).7( עד 05.5% 0 סכום נמוך מ תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

10 להלן מידע בדבר משך ושיעור הירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ומניות זמינות למכירה, מתחת לעלותן המותאמת, אשר הוכרו ישירות בהון ולא נזקפו לרווח והפסד ליום )ב(: שיעור הירידה משך הירידה עד 0 חודשים 0 חודשים חודשים מעל חודשים סך הכל )5.( )3.5( )0.0( עד 0.% ).( ).( עד 03.% הירידה בשווי ההוגן של אגרות החוב ומניות לעיל כוללת ליום : 5 ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב ממשלתיות. כל הירידה בשווי הינה עד 0% ולתקופה של עד 03.7 חודשים. 3.0 ירידה בשוויין ההוגן של אגרות חוב קונצרניות. סך של.3 הינה בין 3%0% והיתרה הינה עד 0%. סך של 3.5 הינה לתקופה של 57 חודשים והיתרה עד 5 חודשים. קרן ההון השלילית של הבנק גדלה מ.7 ב ל 0. נכון ליום הנתונים הנ"ל הינם ללא השפעת קרן ההון החיובית וללא השפעת המס. קרן ההון הכוללת ליום הינה שלילית בסך. מיליוני ש"ח, לאחר ההשפעות הנ"ל )ראה ביאור 00(. קרן ההון הכוללת ליום הינה חיובית בסך.0 וקרן ההון הכוללת ליום הינה חיובית בסך 5.3. )ראה ביאור 0 ניירות ערך ודוח על השינויים בהון(. בבחינת הצורך לביצוע הפרשה לירידת ערך, בהתאם למדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים קריטיים ובבחינת השינויים המהותיים אצל מנפיקי אגרות החוב האמורים, מעריכה הנהלת הבנק כי אין צורך בביצוע הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני בגין ירידות שווי אלו, בדוחות הכספיים ליום 3 ביוני 005. בחינת ירידת הערך נעשתה בהתאם למפורט בפרק מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים בדוח הדירקטוריון ובהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום ראה פרק הדן בירידת ערך נכסים במדיניות החשבונאית בנושאים קריטיים. האשראי לציבור, נטו ליום 3 ביוני 005 הסתכם בסך 0,005.5 לעומת 0,000.7 ביום 30 בדצמבר 003, עליה של 00.0% ובהשוואה לסך האשראי ביום 3 ביוני 003, אשר הסתכם ב 0,53.0, עליה של 30.0%. היתרה הממוצעת של האשראי לציבור בששת החודשים הראשונים של שנת 005 עמדה על 0,00.3, לעומת יתרה ממוצעת של 0,5.0 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 7.%.

11 פקדונות הציבור ליום 3 ביוני 005 הסתכמו בסך 7,55.7 לעומת 7,5.0 ביום 30 בדצמבר 003, עליה של.0% ולעומת 0,003. ביום 3 ביוני 003, עליה של 00.7%. היתרה הממוצעת של פקדונות הציבור בששת החודשים הראשונים של שנת 005 עמדה על 0,70.5, לעומת יתרה ממוצעת של,50.5 בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 0.%. פקדונות מבנקים ליום 3 ביוני 005 הסתכמו בסך 00.0 לעומת ביום 30 בדצמבר 003, ירידה של 33.0% ולעומת 3.3 ביום 3 ביוני 003, עליה של 00.7%. התנועה בסעיף זה נובעת בעיקרה מפעילות בינבנקאית יומית. ההון של הבנק ליום 3 ביוני 005 הסתכם בסך 350. לעומת בסוף שנת 003, ולעומת 330. ביום 3 ביוני 003. הגידול לעומת סוף שנת 003 נובע מהרווח הנקי לחציון הראשון של 005 בסך 7.3 מיליון ש"ח מגידול בהתאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים בסך.5, מקיטון בקרן ההון החיובית בגין ניירות ערך זמינים למכירה בסך של 00.7 ובניכוי מס בסך 3.0. יחס ההון לסה"כ המאזן ליום 3 ביוני 005 הגיע ל 3.0% לעומת 3.3% בסוף שנת 003, ולעומת 3.% ביום 3 ביוני.003 יחס ההון הכולל, ליום 00 ביוני 05, המחושב בהתאם להוראת השעה בדבר "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" )באזל )III הגיע ל 0.5% בהשוואה ל 00.5% בסוף שנת 003 ו 07.5% ביום 3 ביוני 003. יחס הון רובד 0 לרכיבי סיכון הגיע ל 05.% ליום 3 ביוני 005 בהשוואה ל 05.% בסוף שנת 003 ו 05.3% ביום 3 ביוני 003. ב 0 בינואר 003, נתקבל מכתב מבנק ישראל בנושא הליך הסקירה הפיקוחי, אשר קבע כי יחס ההון הכולל המינימלי יהיה בשיעור של 05% ואילו יחס הון רובד 0 לרכיבי סיכון המינימלי יהיה בשיעור של 0%. ב 00 בדצמבר 003, קבע דירקטוריון הבנק יעדי הון בהתאם למכתב בנק ישראל כאמור לעיל. 9 9 תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

12 מגזרי פעילות להלן תיאור קצר של מגזרי הפעילות של הבנק: מגזר הבנקאות הפרטית כולל את כל הלקוחות הפרטיים בבנק ועסקיהם. מדובר הן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת הבנקאות הפרטית והן בלקוחות פרטיים המשויכים לחטיבת שוק ההון, אשר עיקר פעילותם הינו בניירות ערך. בנוסף, כולל המגזר את פעילות החברה לניהול נכסים פיננסיים, אשר מוזגה עם מודוס סלקטיב ניהול וייעוץ השקעות בע"מ ביום למידע נוסף, ראה פרק התפתחויות נוספות. כמו כן, כולל המגזר את לקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנויות הפרטיות ואחרות. מגזר הבנקאות העסקית כולל את כל הלקוחות המוסדיים אשר עיקר עיסוקם הינו בתחום הפיננסי, כגון: קבוצות העוסקות בתחומי ביטוח, פנסיה וגמל, קרנות נאמנות, חברות ניהול תיקים, וכו'. לקוחות אלו משויכים לחטיבת שוק ההון. בנוסף, כולל המגזר את לקוחות החברה לנאמנות של הבנק, בתחום שירותי הנאמנות לקרנות נאמנות. המגזר הפיננסי מגזר זה מאגד בתוכו את פעילות חדר עסקאות מט"ח, פעילות הנוסטרו ואת מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות של הבנק. להלן הרווח הנקי )ההפסד( של מגזרי הפעילות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד: סכומים מדווחים לששה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני 0 05 )0.0( ).0( 03.0 )5.0( בנקאות פרטית בנקאות עסקית המגזר הפיננסי סכומים שלא הוקצו והתאמות רווח נקי 0 הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי חשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. 0

13 מגזר הבנקאות הפרטית ההפסד של מגזר הבנקאות הפרטית הסתכם בסך 5.3 לעומת הפסד בסך 0.0 בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההפסד בגין סניפים בצמיחה, ובקיזוז תוצאות פעילותה השוטפת של יובנק ניהול נכסים פיננסיים בע"מ שהתמזגה ב 0 באפריל 003, היה מגזר זה רושם הפסד של 0.0 בששת החודשים הראשונים של שנת 005, לעומת רווח של 3.5 בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהפסד נובע בעיקרו מהפרשה לפיצויים מוגדלים בעקבות מיזוג הבנק לבנק הבינלאומי )לפרטים, ראה פרק התפתחויות נוספות(, מירידה ברווח מפעילות מימון בגין לקוחות המגזר בעיקר עקב ירידת ריבית בנק ישראל וירידה בהכנסות מהפסדי אשראי, עקב גביית חובות שהופרשו בעבר בתקופה המקבילה אשתקד, אשר קוזזה בחלקה על ידי עליה בעמלות מפעילות שוק ההון של לקוחות המגזר וקיטון בהוצאות שיוחסו למגזר. נכון ליום מפעיל הבנק שבעה סניפים מתוכם חמישה סניפים בצמיחה. מגזר הבנקאות העסקית הרווח הנקי של מגזר הבנקאות העסקית הסתכם ב 0.3 מיליון ש"ח לעומת 03.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 3.0%. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מהפרשה לפיצויים מוגדלים, כמפורט לעיל, מירידה ברווח מפעולות מימון בגין לקוחות המגזר )בעיקר עקב ירידת ריבית בנק ישראל(, המקוזזת בחלקה על ידי עליה בהכנסות מעמלות מפעילות שוק ההון על תחומיו השונים. המגזר הפיננסי הרווח הנקי במגזר הפיננסי הסתכם ב 5.7 מיליון ש"ח לעומת 0.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של.33.3% הירידה נובעת בעיקרה מהפרשה לפיצויים מוגדלים, כמפורט לעיל, מירידה במימוש רווחים נטו בתיק הזמין למכירה של ניירות ערך ישראליים וירידה ברווח מפעילות הבנק באגרות חוב למסחר. ירידה זו קוזזה בחלקה על ידי עליה ברווח ממכירת מניות זמינות למכירה. בחציון הראשון של שנת 005 ובחציון המקביל אשתקד, לא נרשמה הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני באגרות חוב. על פי הנחיות המפקח על הבנקים, נדרש הבנק לפצל בדוח הדירקטוריון לגבי כל מגזר את הפעילויות הבאות: בנקאות ופיננסים, כרטיסי אשראי, שוק ההון, משכנתאות, בניה ונדל"ן. לבנק אין פעילות מהותית בתחומי כרטיסי האשראי, משכנתאות, בניה ונדל"ן. תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

14 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות הפרטית )ב(: סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני 05 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי. )0.(. 0. )5.5( ).( 0.5 ).( ).(.0 ).(. 0. )5.0(..5. )0.(. )0.(.0 0. ).5( הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הוצאות בגין הפסדי אשראי הפסד סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני 0 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי 00.0 ).5( 07.5 )0.7( ).3( 5. )0.( 03.7 )0.5( 03.0 )0.3( 30.0 ).7( )0.0( ).3( 03. )0.0( 00.7 ).7( ).7( הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הכנסות בגין הפסדי אשראי הפסד הוצג מחדש בעקבות יישום לראשונה של כללי חשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. סכום נמוך מ.0 מיליון ש"ח. 0 0

15 להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר הבנקאות העסקית )ב(: סכומים מדווחים סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני 05 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי.5 )0.( )0.(.5 ).( 5. )0.( )0.( 5.0 ).( הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הכנסות בגין הפסדי אשראי רווח נקי )הפסד( סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לששה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני 0 סך הכל שוק ההון בנקאות ופיננסים לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 00 ביוני הכנסות ריבית, נטו: מחיצוניים בינמגזרי 00.0 ).0( ).0( ).0( ).0( הכנסות שאינן מריבית: מחיצוניים בינמגזרי סך הכנסות הכנסות בגין הפסדי אשראי רווח נקי 3 3 תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

16 מדיניות ניהול הסיכונים. כללי א. פעילותו של הבנק מלווה בחשיפה לסיכונים, כשהמהותיים מביניהם הינם: סיכוני אשראי, סיכוני שוק ונזילות, סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים. סיכונים אלה מנוהלים על ידי נושאי משרה בכירים ממונים ובאחריותם. בגין סיכוני אשראי, סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים קיימת דרישה רגולטורית להלימות הון במסגרת הוראות נדבך 0 של ועדת באזל.III בגין יתר הסיכונים אליהם חשוף הבנק, מבצע הבנק הקצאת הון במסגרת תהליך הערכת הנאותות ההונית המבוצע במסגרת יישום הוראות נדבך 0 של ועדת באזל III תהליך ה Internal Capital Adequacy) ICAAP.)Assessment Process ב. מדיניות ניהול הסיכונים של הבנק מוודאת כי השגת היעדים האסטרטגיים והעסקיים שנקבעו והגדלת תוחלת הרווח, תוך טיפוח התמחויות בבנק, ניצול היתרונות היחסיים של הבנק, יעשו תוך שמירה על רמות הסיכון שאושרו ועל קיומם של מנגנוני ניהול, בקרה, ביקורת ודיווח נאותים. ג. המפקח על הבנקים קבע בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר הנחיות הקשורות בנושא ניהול סיכונים. הוראות אלה קובעות, בין היתר, עקרונות יסוד לניהול סיכונים ובקרתם ובכלל זה: מעורבות נאותה והבנה של דירקטוריון והנהלת הבנק בניהול הסיכונים, קביעת תיאבון סיכון ומדיניות סיכון, הקמת פונקציית ניהול סיכונים בלתי תלויה, קבלת דיווחים תקופתיים על ההתפתחויות בחשיפה לסיכונים, וקיומם של מנגנוני פיקוח ובקרה ההולמים את פרופיל הסיכון של הבנק. ד. תפיסת הסיכון הכוללת של הבנק עולה בקנה אחד עם המסגרת שנקבעה על ידי המפקח על הבנקים ועל העקרונות המנחים של ועדת באזל, מושתתת על העיקרון כי לכל פעילות בנקאית הטומנת בחובה סיכון יוגדרו ויאופיינו: מדיניות ותיאבון סיכון, מגבלות לתחימת והגדרת היקף החשיפה, מעגלי בקרה וביקורת, מערך דיווח, ומנגנון לכימות הרווח, מדידתו ודיווח עליו על פי אמות מידה מקובלות. ה. ניהול הסיכונים ובקרתם מתבצעים באמצעות תשתית נאותה של מנגנוני שליטה, פיקוח, בקרה וביקורת ומיושמים באמצעות שלושה קווי הגנה: קו הגנה ראשון של האחראים על יצירת הסיכון וניהול הסיכון, קו הגנה שני של יחידות הבקרה הבלתי תלויות המבצעות בקרה לאחר, אך בסמוך, לנטילת הסיכון יחידות אלה כפופות למנהל הסיכונים הראשי וקו הגנה שלישי של מערך הביקורת הפנימית. ו. האחראים על ניהול הסיכונים בבנק הם: מר מיכאל נבות הינו מנהל הסיכונים הראשי של הבנק. ביום סיים מר יעקב גרטן, סמנכ"ל מנהל חטיבת המטה ומנהל הסיכונים הראשי, את העסקתו ביובנק וזאת לאחר תקופת כהונה בת שמונה שנים. ביום אישר דירקטוריון הבנק את מינויו של מר מיכאל נבות כחבר הנהלה וכמנהל הסיכונים הראשי במקומו של מר יעקב גרטן. תוקף המינוי מיום החל מיום שימש מר מיכאל נבות, מנהל מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות, כממלא מקום והאחראי על פעילות החטיבה הפיננסית בכפיפות ישירה למנכ"ל הבנק וכמנהל סיכוני השוק והנזילות של הבנק. עם מינויו של מר מיכאל נבות כמנהל הסיכונים הראשי של הבנק החל מיום , הוא חדל לכהן בתפקידו זה. ביום מונה מר ניר נגד כמנהל מחלקת ניהול נכסים והתחייבויות והינו משמש כמנהל סיכוני שוק ונזילות של הבנק. עד למינויו זה היה מנכ"ל הבנק אחראי על פעילות החטיבה הפיננסית וכיהן כמנהל סיכוני שוק ונזילות של הבנק. גברת מיכל טילו, מנהלת מחלקת רגולציה ותהליכים, הינה מנהלת הסיכונים התפעוליים וסיכוני ציות והלבנת הון ומימון טרור של הבנק.

17 ז. ח. ט. גברת רונית עוזיאל, מנהלת חטיבת האשראי, הינה מנהלת סיכוני האשראי והסליקה של הבנק. מר אביגדור אבני, מנהל חטיבת הבנקאות הפרטית, משמש כמנהל סיכון המוניטין. מר אבי בסון, סמנכ"ל, מנהל חטיבת שוק ההון, הינו מנהל סיכון תחרות ואסטרטגיה. עו"ד איה אשתר, היועצת המשפטית של הבנק, הינה מנהלת הסיכונים המשפטיים של הבנק. הסיכונים הנוספים כגון: חקיקה ורגולציה אליהם חשוף הבנק, מנוהלים ומפוקחים אף הם כחלק מהניהול העסקי הכולל, על ידי כל חברי ההנהלה בתחומים הנתונים לאחריותם. מידי רבעון נערך מסמך סיכונים על ידי מחלקת ניהול סיכונים, שהינה בלתי תלויה ביחידות נוטלות הסיכון. המסמך מוצג ונדון על ידי הנהלת הבנק, הוועדה לניהול סיכונים ודירקטוריון הבנק. מסמך הסיכונים בוחן את כלל הסיכונים, שאליהם חשוף הבנק במסגרת פעולותיו, תוך פירוט הממצאים ברמת הסיכון הספציפי וכן את תוצאות תרחישי הקיצון שבוצעו. במסמך מוצגת סקירת מנהל הסיכונים הראשי על מצב ניהול הסיכונים בבנק ועל אפקטיביות הבקרות. כמו כן, נסקרות בו ההתפתחויות בסביבה העסקית ובשווקים הפיננסיים, עמידה בתיאבון הסיכון ביחס לסיכונים השונים והערכות דרגות הסיכון וכן טיפול החטיבה בתהליכים מרכזיים בסוגי הסיכונים השונים ופעולות מיוחדות, שננקטו על ידי החטיבה ברבעון הרלוונטי. ממשל תאגידי ומעורבות ההנהלה והדירקטוריון במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 30 בנושא עבודת הדירקטוריון ובמסגרת הוראה 30 בנושא ניהול סיכונים אומצו, בין היתר, עקרונות באזל בתחום הממשל התאגידי וניהול הסיכונים. במהלך חודש מאי 003 אישר דירקטוריון הבנק, מסמך תשתית בעניין עקרונות הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים בבנק על פי הוראת ניהול בנקאי תקין 30, עקרונות באזל,II הוראת ניהול בנקאי תקין 30 והנחיות בנק ישראל האחרות. המסמך מגדיר מתכונת פעולה של ממשל תאגידי אפקטיבי התומך בפעולת הדירקטוריון וההנהלה, ומאפשר להם לקבוע את אסטרטגיית הבנק ויעדיו, לגבש תיאבון לסיכון, לנהל את עסקיו השוטפים של הבנק, ולהגן על אינטרסים של המפקידים, בעלי המניות ונוטלי סיכון אחרים. המסמך משמש מצע מחייב עבור הבנק בכל הנוגע לתפיסת הממשל התאגידי ולמתכונת ניהול הסיכונים. המסמך מיושם באמצעות נוהל הדירקטוריון וההנהלה, מסמכי המדיניות הרלוונטיים והמעגלים המרכזיים המרכיבים את מארג הממשל התאגידי בבנק ובראשם הדירקטוריון וההנהלה. השליטה, הפיקוח והבקרה על נאותות ניהול הסיכונים בבנק נעשים, בין היתר, על ידי הדירקטוריון, ועדות מטעמו וועדות הנהלה בתחומי הסיכון השונים, כמפורט להלן: א. דירקטוריון הבנק מתווה את האסטרטגיה התאגידית העסקית של הבנק. ב. דירקטוריון הבנק מתווה אחת לשנה את מדיניות החשיפה הכוללת לסיכונים השונים באמצעות דיון ואישור מסמכי מדיניות ניהול הסיכונים השונים של הבנק. מסמכים אלו קובעים, בין היתר, את תיאבון הסיכון הכולל, מסגרות הסיכון ותקרות החשיפה המותרות בתחומי הפעילות ובמגזרים השונים, וכן מציבים סטנדרטים לניהול, מדידה, בקרה ודיווח על החשיפה לסיכונים השונים. במסגרת זאת, מתאים הדירקטוריון את מדיניות החשיפה לסיכונים השונים, לשינויים ולתמורות בשווקים הפיננסיים ולסביבת הפעילות של הבנק. ג. במסגרת ישיבות הדירקטוריון מתבצעים מעקב ובקרה אחר ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים, בחשיפות השוק והנזילות העיקריות ובחינת נאותות המגבלות והעמידה בהן. ד. ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים הוועדה הינה ועדת דירקטוריון ייעודית לתחומי הסיכונים בבנק ואופן ניהולם המתכנסת לפחות מידי רבעון. הוועדה מקיימת דיונים ראשוניים במרבית הנושאים הקשורים לתחום ניהול הסיכונים תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו 5 5

18 ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. בבנק, בטרם מובאים נושאים שונים בתחום לדיון והחלטה במליאת הדירקטוריון. הוועדה מבצעת מעקב ובקרה אחר התפתחויות בחשיפה לסיכונים השונים ואחר עמידת הבנק, במגבלות החשיפה שנקבעו. הוועדה עוקבת אחר ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם ואחר סביבתו העסקית של הבנק ומקיימת דיון לגבי ההשלכות על רמות החשיפה והמגבלות הרצויות. כמו כן, הוועדה מקיימת מעקב ובקרה אחר נאותות מערך ניהול הסיכונים, לרבות מערך בקרת הסיכונים. דירקטוריון הבנק מאשר פעילויות חדשות ומוצרים חדשים מהותיים העשויים ליצור חשיפות חדשות, תוך בחינת הסיכון שהפעילות יוצרת וכן את יכולת הבנק לנהל, למדוד ולבצע בקרה בלתי תלויה על סיכוני הפעילות. מדי שבוע מתכנסת ועדת ניהול נכסים והתחייבויות בראשות המנכ"ל ובהשתתפות חברי ההנהלה הרלוונטים, הדנה בהתפתחויות בתיקי הנוסטרו בשקלים ובמט"ח ובהתפתחויות בשווקים הפיננסיים וכן דנה בסיכוני השוק והנזילות בבנק. בדיון משתתפים גם גורמי הניהול והבקרה הרלוונטיים מהבנק. אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה, בוועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים ובדירקטוריון במסמך הסיכונים הכולל של הבנק, במסגרתו מדווחות חשיפות הבנק לסיכונים פיננסיים, סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים, סיכונים משפטיים ואחרים וכן עמידת הבנק במגבלות שקבע הדירקטוריון. בדוח מודגשים, בין השאר, מגמות כלכליות, מגמות בסוגי הסיכון השונים, טיפול פונקציית ניהול הסיכונים בתהליכים מרכזיים, בסוגי הסיכונים השונים ופעולות מיוחדות שננקטו על ידי הפונקציה ברבעון הרלוונטי. לפחות שש פעמים בשנה מתכנסת ועדת הביקורת של הדירקטוריון. ועדת הביקורת מפקחת על פעילות הביקורת הפנימית של הבנק, לרבות המלצה לדירקטוריון לגבי תכנית העבודה של הביקורת הפנימית. הוועדה מבצעת מעקב אחר יישום תכנית העבודה של הביקורת הפנימית ודנה בדוחות ביקורת ובדיווחים אחרים של המבקר הפנימי. הוועדה מפקחת על עבודת רואה החשבון המבקר ודנה בדוחות ביקורת של רואה החשבון המבקר ושל גופים רגולטורים. כמו כן, הוועדה, בשבתה גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, דנה בדוחות הכספיים ובליקויים במערכי הדיווח החשבונאיים ומגישה את המלצותיה בנדון לדירקטוריון. אחת לשבוע מתכנסת ועדת אשראי בראשות המנכ"ל ובהשתתפות ה CRO )מנהל הסיכונים הראשי( ו או נציגי מחלקת ניהול סיכונים. פורום לניהול סיכונים תפעוליים מתכנס לפחות אחת לרבעון ומקיים מעקב שוטף על מצב החשיפה לסיכונים תפעוליים, בין היתר, בהתבסס על ממצאי סקרי הסיכונים השונים, וכן על הפעולות הננקטות על ידי היחידות השונות למזעור חשיפות אלה. הפורום משמש גם כפורום בנושא מניעת סיכוני מעילות והונאות. היחידה לניהול סיכונים ופיקוח על חברות בנות בחברה האם אחראית, בין היתר, על יישומה והטמעתה של מדיניות קבוצתית כוללת לניהול הסיכונים התואמת את מטרות ויעדי הקבוצה ולביצוע פיקוח ומעקב שוטפים על חברות הבנות הבנקאיות. כמו כן היחידה מספקת לבנק שירותי בקרה בתחום סיכוני שוק ונזילות. אחת לרבעון מתכנס פורום פיקוח ובקרה על חברות מוחזקות בבנק בראשות מנכ"ל הבנק, בו משתתפים גם ה,CRO החשבונאית הראשית, חבר ההנהלה האחראי על החברות המוחזקות מטעם הבנק וכן המנכ"לים של החברות המוחזקות. מטרת הפורום היא לקבל ולנתח את המידע הנדרש כדי לקיים מעקב שוטף ברמת הבנק, פיקוח ובקרה על עסקי החברות המוחזקות ועל היקף הסיכונים. אחת לחודש מתכנס פורום מנהלי סיכונים ובו משתתפים המנכ"ל, ה CRO ומנהלי הסיכונים המהותיים ודן בשינויים והמגמות המתבטאים ברישומי דוח ה COREP לעניין נכסי סיכון נדבך 0 לבאזל.III אחת לרבעון דן פורום זה בהתפתחות החשיפות בסיכונים השונים, עדכונים רגולטורים ועוד. 6 6

19 יד. טו. טז. יז. יח. יחידת יישום הוראות באזל בחברת האם הכפופה למנהל הסיכונים הראשי של חברת האם, אחראית, בין היתר, על יישום והטמעה של הוראות ועדת באזל כחלק מקידום ושיפור מערך ניהול הסיכונים הכולל של הקבוצה ובכללה של הבנק. הטמעת הוראות באזל ועריכת מסמך ICAAP מתבצעים על ידי מחלקת ניהול סיכונים של הבנק. היחידה האנליטית לתיקוף, יישום וחקר מודלים בחברת האם, הכפופה למנהל הסיכונים הראשי של חברת האם, אחראית על יישום הוראות בנק ישראל בנושא תיקוף המודלים של הקבוצה ועל חקירת מודלים. פורום אכיפה פנימית מתכנס אחת לרבעון ומקיים מעקב שוטף על מצב הטיפול בפערים שהוגדרו במסמך המסגרת ודן בסוגיות, אירועים ועדכונים שונים שעלו בדיונים בפורומים קבוצתיים או דגשים שהוצפו על ידי רשות ניירות ערך. מערך הביקורת הפנימית של הבנק, במסגרת תכנית העבודה הרב שנתית, מעריך במסגרת הביקורות המבוצעות על ידו בסניפים וביחידות המטה, את תהליך ניהול הסיכונים בבנק, את יישום המדיניות ואת ביצוען בפועל של החלטות הדירקטוריון בהיבטי ניהול הסיכונים השונים. בנוסף, מעריך את מידת ההתאמה ואת אפקטיביות ואיכותם של תהליכי הבקרה הנהוגים בבנק. כמו כן, מבצע את הסקירה הבלתי תלויה על תהליך ה ICAAP השנתי המתקיים בבנק, במטרה לאתגר את התהליך ולבחון את מהימנות ושלמות הנתונים המוצגים בו והתאמתו לדרישות הפיקוח על הבנקים. הנהלת הבנק, בתאום עם הקבוצה, ממשיכה לשכלל ולשפר את כלי המדידה, הפיקוח, הבקרה והדיווח הדרושים לה לשם קבלת תמונת מצב עדכנית ובזמן אמת, על חשיפות הבנק לסיכונים השונים.. החשיפה והניהול של סיכוני שוק )סיכונים פיננסיים( א כללי סיכון השוק )סיכון פיננסי( הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק כתוצאה משינויים במחירים, בשערים ובמרווחים בשווקים הפיננסיים בהם הוא פועל, והמשפיעים על ערך נכסי הבנק או התחייבויותיו: שיעורי הריבית, שערי חליפין, אינפלציה, מחירי ניירות ערך, התנודתיות של פרמטרים אלה ושינויים במדדים כלכליים אחרים. לבנק מדיניות מפורטת לניהול סיכונים פיננסיים המאושרת מדי שנה על ידי ההנהלה והדירקטוריון. מסמך המדיניות מתווה ומפרט, בין היתר: תיאבון כולל לסיכונים פיננסיים ותיאבון לסיכון בחתך הסיכון הבודד, עקרונות לפעילות ומגבלות ברמת המכשירים השונים והדסקים השונים בחטיבה הפיננסית. כחלק ממסמך מדיניות הסיכונים הפיננסיים נוסף מסמך מדיניות הנגזרים. מסמך זה מציג את המכשירים והשווקים בהם הבנק פועל ומבטא את תפיסת תיאבון הסיכון וניהול הסיכון בבנק, בכל הנוגע לפעילות בנגזרים פיננסיים. על הפעילות בנגזרים הושתו מגבלות על היקף הפעילות ועל החשיפה להפסד חשבונאי הנגזר מפעילות זו. אחת לרבעון מתקיים דיון בהנהלה, בוועדה לניהול סיכונים ובדירקטוריון במסמך הסיכונים לכלל הסיכונים של הבנק, במסגרתו מדווחות חשיפות הבנק לסיכונים בהשוואה למגבלות שנקבעו. כמו כן, נבחנים גם שינויים נדרשים בהתאם לשינויים בפעילויות הבנק ו או שינויים בסביבת הבנק או בשווקים הפיננסיים. ב. דרישות ההון בגין סיכוני שוק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים במסגרת יישום הוראות באזל III בחר הבנק, בתיאום עם הקבוצה, ליישם את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. הלימות ההון הרגולטורית מחושבת על סיכוני ריבית, סיכוני אופציות, סיכוני מניות והסיכון הספציפי בתחומי המסחר בלבד ועל סיכוני מטבע על כלל הפעילות בבנק. בנוסף, במסגרת נדבך 0 מוקצה הון נוסף בגין סיכוני שוק. 7 7 תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

20 להלן דרישות ההון בגין סיכוני שוק בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים: סיכון סיכון ספציפי כללי סה"כ סיכון סיכון ספציפי כללי סה"כ 0..0 סיכון סיכון ספציפי כללי סה"כ דרישת ההון בגין: סיכון ריבית סיכון מניות סיכוני מטבע חוץ סיכוני אופציות מט"ח סך הכל דרישת הון בגין סיכוני שוק סכום נמוך מ.0. מוצג לפי דרישות הון בשיעור 0%. 0 0 המתודולוגיה לאמידת החשיפה לסיכוני השוק ג. הבנק עושה שימוש במספר כלים ומודלים מקובלים לצורך ניהול החשיפה לסיכוני השוק באמצעים, הכוללים גם את הערך בסיכון ה VAR וגם הפעלת תרחישי קיצון,Stress Test כמפורט להלן: הערך בסיכון )ה )VAR )הערך הנתון לסיכון(, מודד את תוחלת ההפסד המקסימאלית בשווי ההוגן של הבנק )נכסים ה VAR והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים נגזרים(, במהלך אופק השקעה נתון )0 ימי עסקים(, בהינתן רמת מובהקות מסוימת )77%( ובהתקיים תנאי שוק נורמאליים. מתבסס על שיטת ה.Variance CoVariance בנוסף, מריץ הבנק ה VAR השוטף המחושב בבנק מודלים נוספים בעת הצורך לרבות סימולציה היסטורית. נתוני ה VAR מחושבים בבנק בתדירות יומית על הנכסים וההתחייבויות הפיננסים של הבנק )התיק הבנקאי משתלבת כחלק אינטגראלי בעבודתה של המחלקה לניהול סיכונים VAR והתיק הסחיר(. מערכת ה המעדכנת את החטיבה הפיננסית על החשיפות. במחלקה לניהול סיכונים מבוצע תהליך בחינה בדיעבד Testing( )Back בלתי תלוי, על פי קריטריונים שהוגדרו בוועדת באזל במטרה לבחון את תקפות ה VAR ברמת כל מגזר פעילות ורמת סך הפעילות. כלי ניהול ובקרת חשיפות ריבית כגון: מח"מ, שווי הוגן, מבחני רגישות לשינויים בעקום הריבית ותרחישי קיצון. כלי ניהול ובקרת סיכוני אופציות בחדר עסקאות מט"ח כגון: מטריצת VolSpot המציגה את החשיפה כתוצאה משינוי של שער חליפין ותנודתיות בתרחישים שונים. בנוסף נעשה שימוש ב RHO הבוחן את השינוי בשווי הפוזיציה במקרה של תזוזה של 0% בעקום הריבית. מבחני רגישות: החשיפה לסיכון מבוטאת במונחי הפגיעה המקסימאלית בשווי ההוגן, כתוצאה מתזוזה מקבילה של עקום הריבית. תרחישי קיצון Tests(.)Stress מידי שבוע נבחנת החשיפה לסיכון במגוון תרחישים של תזוזה לא מקבילה בשיעורי הריבית )סיכון עקום(.

21 התאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע כי סך החשיפה לסיכוני שוק כפי שמוצאת את ביטוייה בערך בסיכון )ערך ה )VAR לא תעלה על 3.3% מההון ועד 05 מיליון ש"ח, לפי אופק של 0 ימים בשיטה הפרמטרית. ליום 3 ביוני 005 עמד ערך ה VAR של הבנק על 0. מיליון ש"ח בהשוואה ל 3.0 מיליון ש"ח ביום 30 בדצמבר 003. הגידול בערך ה VAR נובע מעליה בחשיפה לריבית השיקלית ומעליה בסטיות התקן בשוק. במהלך הרבעון השני של שנת 005 עמד הבנק במגבלת ה VAR הכוללת. תרחישי קיצון תרחישי קיצון לבחינת גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן: דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן של הבנק בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום התממשות סיכונים פיננסיים. מגבלה זו נקבעה לעד 05% מהונו של הבנק. תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית והשפעת התממשות תרחישי קיצון על יחס ההון לרכיבי סיכון: כחלק מהיערכותו ליישום הוראות נדבך 0 של ועדת באזל III מיישם הבנק מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית תחת תרחישי קיצון. המתווה כולל תרחישים בתחום סיכוני השוק, הנזילות והאשראי )לרבות בתחום תיק ניירות הערך בשקלים ובמט"ח( ותרחישים המשלבים התממשות של כמה סיכונים בו זמנית. התרחישים שמפעיל הבנק כוללים תרחישים מסוג ניתוחי רגישות, תרחישים היסטוריים, תרחישים היפותטיים ותרחישים מאקרוכלכליים. התשתית התרחישית מורכבת מתרחישים הוליסטים גלובליים, מתרחישים הוליסטים מקומיים ותרחיש "הפוך". תוצאות תרחישי הקיצון והשפעותיהן על בסיס ההון ויחס ההון מוצגות במסמך הסיכונים, הנדון אחת לרבעון, בהנהלה, בוועדה לניהול סיכונים ובדירקטוריון. בנוסף, מיושמים בבנק כלים לניהול חשיפות הריבית הכוללים מודלים שונים המיושמים בבנק ואשר תוצאותיהם נסקרות על בסיס יומי, כגון: מח"מ, שווי הוגן ומבחני רגישות לשינויים בעקום הריבית. ד. חשיפת בסיס כללי סיכון הבסיס הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק שעלול להתרחש כתוצאה משינויים בלתי צפויים במדד המחירים לצרכן, או בשערי החליפין, עקב ההפרש בין שווי הנכסים לבין שווי ההתחייבויות )כולל השפעת עסקאות עתידיות ואופציות גלומות(. חשיפת הבסיס נמדדת ומנוהלת בכל אחד ממגזרי ההצמדה השונים: המגזר הצמוד למדד המחירים לצרכן, המגזר במטבע חוץ ובשקלים צמודים למטבע חוץ. על פי כללי החשבונאות, ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, כך שההשקעה של ההון במגזר שאינו המגזר השקלי )מגזר המדד ומגזר המט"ח וצמוד המט"ח( מוגדרת כחשיפת בסיס. ניהול החשיפה ניהול סיכוני הבסיס והשקעת ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים נעשה בהתבסס על הערכות ותחזיות שוטפות לגבי התפתחויות צפויות בשווקי הכספים וההון. תמהיל ההשקעה של ההון הפנוי במגזרי ההצמדה השונים מנוהל באופן שוטף בכפוף למגבלות המוצגות לעיל, ועל בסיס התחזיות לגבי משתני השוק הרלוונטיים, תוך ניצול פערי המחירים בין עלות המקורות ותשואת השימושים במגזרי ההצמדה השונים וכדאיותן של פוזיציות "יתר" או "חסר" בכל מגזר פעילות. במסגרת ניהול מאזני ההצמדה נעזר הבנק, בין השאר, במכשירים פיננסיים נגזרים, כאמצעי לנטרול החשיפה לסיכונים בבסיס ובריבית. תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו 9 9

22 התיאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע מגבלות לגבי הפוזיציות המותרות )עודף או חוסר( של נכסים על התחייבויות וחשיפת ההון בכל מגזר. עודף הנכסים על ההתחייבויות הסתכם כדלהלן: המגבלה המאושרת המקסימלית הון פנוי בדצמבר 0 )מבוקר( ביוני ביוני סוג ההצמדה לא צמוד מדד המחירים לצרכן מטבע חוץ או בהצמדה לו פריטים לא כספיים סה"כ הון ההון הפנוי ליום הוא )ליום (. הוצג מחדש לאור יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים, ראה גם באור 0. ד'. 0 0 רגישות ההון לשינויים בשער החליפין הבנק פועל בשוקי המטבע באמצעות עסקאות ספוט, פורוורד ובאמצעות אופציות הן עבור עצמו והן עבור לקוחותיו. הבנק פועל במטבעות הסחירים בעולם וסך החשיפה המטבעית נטו של הבנק נמוכה. להלן תיאור רגישות הון הבנק לשינויים תיאורטיים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים )ב(: 0 בדצמבר 0 דולר אירו כל המטבעות 00 ביוני 0 דולר אירו 00 ביוני 05 אחוז שינוי בשער דולר אירו החליפין כל המטבעות ליש"ט כל המטבעות )0.0( )0.0( ).5( ).7(.5.7 )0.5( )3.0( ).0( ).3(.0.3 ).3( ).(.3. ).0( )0.5( )0.( )0.( )0.0( )0.5( ).( )0.(. 0. ירידה של 5% ירידה של 0% עליה של 5% עליה של 0% הערות: תרחיש עליה ירידה פירושו בהתאמה התחזקות היחלשות המטבע הנדון כנגד שקל. 0. לשינוים בשערי החליפין של שאר המטבעות שלא פורטו בנפרד יש השפעה זניחה על רווחי הבנק. 0. הנתונים משקפים את השפעת השינויים בשערי החליפין לאחר השפעת המס. 3. סכום נמוך מ דרישות ההון בגין סיכוני בסיס במסגרת יישום הוראות באזל III מיישם הבנק את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. במסגרת זאת, נדרש הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכוני בסיס הנגזרים מסיכוני בסיס במט"ח בלבד. הבנק מבצע הקצאת הון משלימה בגין סיכוני בסיס הנגזרים מחשיפה לסיכוני בסיס במגזר המדד )סיכוני אינפלציה( במסגרת יישום הוראות נדבך 0 של באזל.III במהלך הרבעון השני של שנת 005, עמד הבנק בכל מגבלות חשיפת הבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון.

23 ה. חשיפה לשינויים בריבית כללי סיכון הריבית הוא סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון הבנק העלול להיווצר בגין הפער בין מועדי הפירעון או מועדי שינוי הריבית בין הנכסים וההתחייבויות למיניהם בכל אחד ממגזרי הפעילות. הסיכונים בריבית, לכלל התיק, הינם הסיכונים הדומיננטיים להם חשוף הבנק בכל הקשור להשפעה על השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות ועל הרווח. הבנק מיישם מדיניות לניהול סיכון הריבית על פי הוראות נב"ת 333 בנושא ניהול סיכון ריבית. ניהול החשיפה ניהול החשיפה לסיכונים בריבית נעשה, תוך התאמת משך החיים הממוצע של המקורות והשימושים, ותוך צמצום החשיפה לשחיקת השווי ההוגן, כתוצאה משינויים בלתי צפויים בשערי הריבית. החשיפה העיקרית לסיכוני ריבית בבנק מיוחסת לפעילות המימון במגזר השקלי הלא צמוד ונובעת ממאפייני ההשקעה הנגזרים מטווח השימושים והמקורות ומפעילות הנוסטרו של הבנק במגזר זה. התיאבון לסיכון דירקטוריון הבנק קבע מגבלות על החשיפה הכוללת לסיכוני הריבית באמצעות תחימת החשיפה המקסימאלית לשחיקת השווי ההוגן של ההון עם שינוי מקביל של 0% בעקום הריבית במגזר הצמוד למדד, במגזר השקלי ובמגזר המט"ח. על פי המגבלות, החשיפה המקסימאלית המותרת לשחיקת השווי ההוגן של ההון העצמי הינה בשיעור של 5.5% במגזר השקלי הלא צמוד, בשיעור של 0.5% במגזר צמוד המדד ובשיעור של 0.5% במגזר המט"ח. נקבעה מגבלה נוספת של חשיפה מקסימאלית לסיכון ריבית בכל המגזרים יחד עד %. בנוסף לקביעת מגבלות על תיאבון הסיכון הכולל לחשיפה לסיכוני ריבית ברמת חשיפת השווי ההוגן, קבע דירקטוריון הבנק מגבלות פרטניות ברמת חדרי העסקאות והיחידות העסקיות השונות היוצרות סיכוני ריבית, על היקף חשיפת הריבית. תרחישי קיצון דירקטוריון הבנק קבע מגבלה על גובה השחיקה המקסימאלי בשווי ההוגן בגין הפעלתם של מספר תרחישי קיצון בתחום החשיפה לסיכוני שוק לרבות סיכוני ריבית. מגבלה זו נקבעה לעד 05% מההון. בנוסף, מיישם הבנק מתווה תרחישי קיצון לבחינת הנאותות ההונית. במסגרת זאת, בוחן הבנק מתווה של תרחישי קיצון גם בתחום סיכוני ריבית )וכן תרחישים המשלבים התממשות סיכוני ריבית עם כמה סיכונים אחרים בו זמנית(. במסגרת זאת, נבחנת השפעת התממשות הסיכון על בסיס ההון, יחס ההון לרכיבי סיכון, וכן יכולת הבנק לגייס הון. תוצאות התרחישים ומשמעותם מדווחות אחת לרבעון להנהלה, לועדה לניהול סיכונים ולדירקטוריון. החשיפה בפועל ליום הדוח סיכון הרבית נמדד ומנוהל על בסיס הנחות שונות באשר לזמני הפרעון של הנכסים וההתחייבויות. בחשבונות עו"ש מט"י ומט"ח שאינם נושאים ריבית קיימות יתרות זכות בסכום יציב לאורך זמן. לצורך מדידת חשיפת הריבית, מדיניות הבנק היא להתייחס לחלק מיתרות עו"ש אלה כהתחייבות לשנה. תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו

24 להלן תיאור רגישות הון הבנק לשינויים במקביל בעקומי הריבית השינוי עליה מקבילה של 0% בעקום הריבית: התיאורטי בשווי הכלכלי כתוצאה מתרחיש של 0 בדצמבר 0 % השינוי בהון %המגבלה בפועל 00 ביוני 0 % השינוי בהון בפועל %המגבלה %המגבלה 00 ביוני 05 % השינוי בהון בפועל *.50 * מט"י לא צמוד מט"י צמוד מדד מט"ח וצמוד מט"ח * המגבלות שונו ביום סיכון ריבית בתיק הבנקאי: להלן השפעת עליה )ירידה( בשיעור הריבית על התיק הבנקאי של הבנק )באחוזים מהשווי ההוגן(: 0 בדצמבר 0 עליה של % ירידה של % 00 ביוני 0 ירידה של % עליה של % ירידה של % 00 ביוני 05 עליה של % )0.0( ).03( ).70( ).00( ).33( 0.5 ).7( )0.33(.0 ).00( ).50( ).0( )5.5( ).0( ).( )0.0( )0.0( עקום שקלי עקום צמוד ריבית דולר ריבית אירו ריבית מט"ח )כל המטבעות( הנחות היסוד: 0. התיק הבנקאי כולל את כל הנכסים וההתחייבות של הבנק, במאזן הבנק, כולל מכשירים פיננסיים נגזרים, למעט ניירות ערך בתיק למסחר. 0. החישוב נעשה ללא התחשבות בפירעונות המוקדמים של ההלוואות הפקדונות )על סמך ניסיון העבר הפירעונות המוקדמים אינם מהותיים(. 3. סיכון הריבית נבחן בתדירות שוטפת. דרישות ההון בגין סיכוני ריבית במסגרת יישום הוראות נדבך 0 של באזל III מיישם הבנק את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. במסגרת זאת, נדרש הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכוני ריבית בתחומי המסחר בלבד. הבנק מבצע הקצאת הון משלימה בגין סיכוני הריבית בתיק הבנקאי במסגרת יישום הוראות נדבך 0 של באזל III בהתאם למתודולוגיה שמרנית.

25 ניתוח רגישות להשפעת החשיפה לשינויים בריבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים להלן מידע על נכסים והתחייבויות החשופים לשינויים בריבית על פי שווים ההוגן, כולל ניתוח רגישות לגבי השפעת שינויים תיאורטיים בשיעור הריבית על שוויים ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק, למעט פריטים לא כספיים, על פי כללים חשבונאיים: להלן פרטים על השפעת השינויים בריבית על השווי ההוגן של עודף הנכסים במגזר: השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים )לפני השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי ריבית( ב:.0 00 ביוני 05 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 0,.,0. ),0.5( ),0.0( ).( )0.0( )05.5( )50.0( 5.,50.0 0,.0 ),5.( ),50.( )005.( )5.( 00.,0.,.0 )5,0.( )0,.5( נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 0 התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 00 ביוני 0 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו ליש"ט אחר סך הכל 7,05.7 5,300.5 )0,55.0( )5,303.( )075.( )503.7( )53.( )53.0( )033.7( )575.( ,0.3 )0,33.0( )0,70.3( )300.5( )3.( ,007. 0,5. )3,50.0( )3,003.0( נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 0 התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 0 בדצמבר 0 מטבע ישראלי לא צמוד צמוד למדד מטבע חוץ דולר אירו אחר סך הכל 7,05.0 0,033.7 )7,30.0( )0,035.0( ,53.5 )303.0( )73.0( )355.3( )753.3( ).0( 0,07. 3,05.0 )3,00.0( )0,505.3( )037.3( )00.( 300.0, ,005.0 )3,707.3( )3,335.7( נכסים פיננסיים 3 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים 0 התחייבות פיננסיות 3 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו כולל מכשירים פיננסיים מורכבים. לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. סכומים לקבל )לשלם( בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים, כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן המוצג בביאור 0. 3

26 השפעת שינויים תיאורטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של הבנק למעט פריטים לא כספיים, ב:.0 סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל 00 ביוני 05 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע חוץ מטבע ישראלי השפעות מקזזות אחר אירו דולר צמוד למדד לא צמוד ).0( ).0(. )0.( ).( השינוי בשיעורי הריבית גידול מיידי מקביל של אחוז אחד גידול מיידי מקביל של.0 אחוז קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל 00 ביוני 0 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע חוץ מטבע ישראלי השפעות מקזזות אחר ליש"ט אירו דולר צמוד למדד לא צמוד )0.0( ).3( 3.3 )0.( )0.( השינוי בשיעורי הריבית גידול מיידי מקביל של אחוז אחד גידול מיידי מקביל של.0 אחוז קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד סך הכל שינוי בשווי הוגן באחוזים ב סך הכל סך הכל 0 בדצמבר 0 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית מטבע חוץ מטבע ישראלי השפעות מקזזות אחר אירו דולר צמוד למדד לא צמוד )3.( ).3( 3.5 )00.7( )0.3( )0.( ).0( השינוי בשיעורי הריבית גידול מיידי מקביל של אחוז אחד גידול מיידי מקביל של.0 אחוז קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה. סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסיים )למעט פריטים לא כספיים( בהנחה שחל השינוי שצוין בכל שיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ראה ביאור 0. סכום נמוך מ

27 ו. סיכוני אופציות כללי סיכוני אופציות הם הסיכון להפסד הנובע משינויים בפרמטרים המשפיעים על שוויין של האופציות, לרבות סטיית התקן. התיאבון לסיכון חדר העסקאות במט"ח של הבנק סוחר במגוון של מוצרים פיננסיים ובכלל זה באופציות. בנוסף על המגבלות שנקבעו על היקף החשיפה בבסיס ובריבית, ועל רקע רגישות השווי הכלכלי של האופציות לשינויים בבסיס, בריבית ובפרט לשינויים בתנודתיות נכסי הבסיס קבע הדירקטוריון מגבלות נוספות על פעילות חדר העסקאות באופציות. דירקטוריון הבנק קבע מגבלות ביחס לפעילות המותרת באופציות הן במונחי נפח, והן במונחי הפסד מקסימלי בתרחישים. התרחישים מתייחסים לשינויים סימולטניים בשער החליפין ובתנודתיות של נכסי הבסיס. כמו כן, נקבעו על ידי הדירקטוריון מגבלות על השינויים המקסימליים בערכו של תיק האופציות במונחים של מדדי רגישות.)GREEKS( ניהול החשיפה כלי ניהול החשיפה לסיכוני אופציות כוללים מערכת יעודית לנושא הכוללת, בין היתר, מטריצת רגישויות VolSpot המציגה את החשיפה, כתוצאה מהיווצרות שילוב של תרחישים שונים של תנודות בשער החליפין ובתנודתיות. בנוסף, נעשה שימוש בתרחיש חשיפה לסיכון עקום ריבית )תרחיש )RHO הבוחן את השינוי בשווי הפוזיציה במקרה של תזוזה של 0% בעקום הריבית. דרישות ההון בגין סיכוני אופציות במסגרת יישום הוראות באזל III בחרה הקבוצה ליישם את הגישה הסטנדרטית בגין החשיפה לסיכוני שוק. במסגרת זאת, נדרש הבנק להלימות ההון הרגולטורית בגין סיכוני אופציות בתחומי הפעילות למסחר בלבד. הבנק מבצע הקצאת הון משלימה בגין סיכוני האופציות, ככל שקיימות בתיק הבנקאי במסגרת יישום הוראות נדבך 0 של באזל.III במהלך הרבעון השני של שנת 005 עמד הבנק בכל מגבלות סיכוני האופציות שאושרו על ידי הדירקטוריון. ז. פיקוח ובקרה על ניהול החשיפה לסיכוני השוק הבנק מקיים מערך נאות של מנגנוני שליטה, ניהול, פיקוח, בקרה בלתי תלויה וביקורת על תהליך ניהול סיכוני השוק. התפיסה הניהולית והבקרתית של הבנק היא של זיהוי, כימות ואמידה שוטפים של החשיפה לסיכוני שוק ובקרת עמידה במגבלות שנקבעו. ניהול החשיפה לסיכוני השוק נבחן ומבוקר באופן שוטף במסגרת בחינת כלל הסיכונים על ידי ועדות ופורומים ייעודיים ברמת הדירקטוריון, ההנהלה )כמפורט לעיל בפרק חשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם כללי( וכן על ידי דרגי הביניים, שהמרכזיים שבהם הינם: ועדה המתכנסת אחת לרבעון ודנה בירידת ערך וצורך בהפרשות לירידת ערך בתיק הנוסטרו. מערך הביניים Office( )Middle היחידה משולבת במחלקת ניהול סיכונים הכפופה למנהל הסיכונים הראשי ומתמחה בביצוע בקרות על הפעילות בחדרי העסקאות שבחטיבה הפיננסית של הבנק. היחידה מאתרת את הסיכונים השונים סמוך להיווצרותם, ככל הניתן, ומפתחת בקרות ונוהלי עבודה לצמצום חשיפת הבנק. במסגרת פעילותה בודקת היחידה את העמידה במגבלות שנקבעו על ידי ההנהלה והדירקטוריון לגבי הפוזיציות השונות ברמה יום יומית. תמצית דוחות כספיים יובנק בע"מ וחברות מאוחדות שלו 5 5

28 שרותי בקרת ניהול סיכוני שוק ונזילות מתקבלים מחברת האם מהחטיבה לניהול סיכונים מחלקת בקרת שוק סיכוני שוק ונזילות. המחלקה אחראית על בקרת סיכוני השוק והנזילות בבנק ופועלת מכוח הוראת ניהול בנקאי תקין 337 "ניהול סיכונים" והוראת ניהול סיכון נזילות 330. במסגרת פעילותה מבקרת ובוחנת היחידה לבקרת סיכוני שוק ונזילות את טיב הכלים המשמשים למדידת הסיכון, בוחנת את המגבלות שנקבעו ואת התאמתן לחשיפות הבנק ומדווחת מיידית על חריגות ממגבלות אלו, אם היו. פורום CRO בתחום סיכוני שוק ונזילות בראשותו של מנהל תחום ניהול סיכוני שוק ונזילות שבחברה האם, מתכנס אחת לרבעון. במסגרתו נבנות שיטות ומתודולוגיות לקידום אפקטיביות הבקרה על סיכוני שוק ונזילות בקבוצה ובבנק. פורום ניהול סיכונים קבוצתי בראשות ראש החטיבה לניהול סיכונים בחברת האם עוסק בדרכים ואפשרויות לקידום ניהול סיכונים על בסיס קבוצתי. פורום תרחישי קיצון מתכנס אחת לשנה ובוחן אפקטיביות תרחישים קיימים ותרחישים נדרשים. הביקורת הפנימית הביקורת הפנימית של הבנק מבוצעת על ידי מערך הביקורת הפנימית של חברת האם המשלבת בתוכניות העבודה השנתיות שלה ביקורות בנושא ניהול הסיכונים השונים בבנק. ח. דיווח על החשיפות לסיכוני שוק ההנהלה, הוועדה לניהול סיכונים ודירקטוריון הבנק מקבלים מגוון דיווחים על החשיפה לסיכוני שוק, ובחתכים שונים על ידי גורמי הניהול, הפיקוח והבקרה. בנוסף, החשיפות לסיכוני השוק בהשוואה למסגרות וגבולות הפעילות שנקבעו על ידי הדירקטוריון, מרוכזות במסמך הסיכונים הרבעוני, כנדרש בהוראה לניהול בנקאי תקין 30. המסמך נדון אחת לרבעון בהנהלה, בוועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים ובדירקטוריון. ניהול סיכוני נזילות 0. כללי א. סיכון הנזילות הינו סיכון קיים או עתידי שהבנק יתקשה לספק את צרכי נזילותו במצבי ביקוש והיצע חריגים לרבות התחייבויות בלתי צפויות, משיכות בלתי צפויות מפיקדונות הציבור, ביקוש בלתי צפוי לאשראי ואי וודאות לגבי זמינות המקורות. בספטמבר 00 הוציאה ועדת באזל, ה BIS, הנחייה מעודכנת Practice( )Sound שעוסקת בתחום ניהול סיכון הנזילות. ההנחיה נכתבה בעקבות לקחי המשבר הפיננסי, וכוללת שורת הנחיות חדשות לניהול הנזילות, ובהן: הצורך יותר נרחב שימוש בהם הסיכון במדידת עקרונות שורת בטחון, כרית בהחזקת הצורך הנזילות, סיכון בתמחור בתרחישי קיצון, ניהול נזילות תוך יומי, תוכניות מגירה ועוד. ממקבץ מסמכים לחיזוק שפרסמה בדצמבר 00 כחלק באזל עדכון של המסמך פרסמה ועדת 003 בינואר עמידות המערכת הבנקאית )באזל 3(, שעוסק בשני מדדים חדשים לאמידה כמותית של סיכון הנזילות יחס הנזילות המזערי,)LCR( ויחס המימון היציב,)NSFR( וכלים פיקוחיים נוספים לניטור הסיכון. בחודש ינואר 003 פרסם בנק ישראל עדכון להוראות ניהול סיכון הנזילות )הוראה 330(, שעיקרו הרחבה ועדכון של מתכונת המעקב והדיווח אחר סיכון הנזילות במערכת הבנקאית. בחודש ספטמבר 003 פרסם בנק ישראל הוראה חדשה "יחס כיסוי הנזילות" )הוראה 000( המאמצת את המלצות ועדת באזל 3. הוראת ניהול בנקאי תקין 330 תמשיך להתקיים במקביל להוראה 000, כאשר נדרש למלא אחר הדרישות האיכותיות 6 6 והכמותיות שבה עד תום תקופת המעבר, ותעודכן לאחר תום תקופת המעבר.

רווח ורווחיות

רווח ורווחיות תוכן העניינים 97 סקירת ההנהלה הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית סקירת רואי החשבון המבקרים 5 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 0 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים

קרא עוד

דוח דירקטוריון

דוח דירקטוריון תוכן העניינים 4 88 סקירת ההנהלה 06 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 09 סקירת רואי החשבון המבקרים 0 תמצית דוחות כספיים ביום 6 בנובמבר 200 החליט הדירקטוריון של לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc

Microsoft Word - דוח דירקטוריון doc תוכן העניינים 4 דוח הדירקטוריון 36 סקירת ההנהלה 43 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאית הראשית 47 סקירת רואי החשבון המבקרים 48 תמצית דוחות כספיים דוח הדירקטוריון ביום 3 באוגוסט 2008 החליט הדירקטוריון של לאשר

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2014 דין וחשבון שנתי בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ דין וחשבון שנתי ת ו כ ן ה ע נ י י נ י ם עמוד 6 1. דוח הדירקטוריון המוגש לאסיפה הכללית של בעלי המניות 131 2. סקירת ההנהלה 152 3. הצהרת המנהל הכללי 153 4. הצהרת

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

חברת כרטיסי אשראי

חברת כרטיסי אשראי תוכן העניינים 0 85 0 דוח דירקטוריון סקירת הנהלה דוחות כספיים דוח דירקטוריון 0 5 9 0 0 0 0 8 8 9 8 8 8 80 80 8 8 תאור עסקי החברה התפתחות ההכנסות וההוצאות התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות מיסוי מצב האמצעים

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה

28 בדצמבר 2017 סקירה שבועית שוק ההון 21/12/ /12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה 28 בדצמבר 2017 21/12/2017-28/12/2017 סקירה שבועית שוק עיקרי ההמלצות בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על המשך שיפור, תוך עליה איטית בסביבת האינפלציה הגלובלית. מגמות אלו, בשילוב סביבת ריבית שעודנה נמוכה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E7E3E9F8F7E8E5F8E9E5EFE9E5F0E E646F63> דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 (ים) יוני 2010 ב 3 דוח הדירקטוריון לששת החודשים שנסתיימו ביום 0 1 כללי: ("החברה") פועלת בתחום האינטרנט, ובתחום הבלוגטיוי ("BlogTv") בחו"ל. בתחום שירותי התוכן הסלולארי צירופי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

254 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ

254 בנק מזרחי טפחות בעמ והחברות המאוחדות שלו באור - 18 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )1( - המאוחד ליום 31 בדצמבר 2008 סכומים מ 24 בנק מזרחי טפחות בע"מ והחברות המאוחדות שלו באור 8 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות לפרעון )( המאוחד ליום בדצמבר תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים עם דרישה ועד חודש מחודש ועד שלשה חודשים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - פורום מיסים - מטבע חוץ PPT [Compatibility Mode] פורום מיסוי בעידן IFRS השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 חברי הצוות: שדמי, אהוד לוריא, צבי פרידמן, ליאת (מציגים: גיל/אודי וצבי) רהב יהושוע הזנפרץ, מנחם תקינה רלוונטית בישראל המוסד לתקינה

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378>

<4D F736F F D20E1E6EF202D20E3E5E720E3E9F8F7E8E5F8E9E5EF202D20E9E5F0E E646F6378> . בע"מ זקוק לנפט יבתי תמצית דוחות כספיים ת וחדים ביניים מאו ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום 30 ביוני 2011 (בלתי מבוקרים) . תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב

Microsoft PowerPoint - חידושים והתפתחויות - לאחר עיצוב www.pwc.co.il חידושים והתפתחויות ביישום ה- IFRS והיערכות לקראת פרסום דוחות כספיים שנתיים 2014 פרץ, רו"ח, שותף וראש המחלקה המקצועית, משה יעל ג'רסי, רו"ח, שותפה, המחלקה המקצועית, 2 בדצמבר 2014 תוכן העניינים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft Word - sug-oz-total.doc

Microsoft Word - sug-oz-total.doc (1) 2/3/05 שיעור 1 ניתוח דוחות כספיים כשבאים לנתח דוח כספי של חברה, ראשית צריך לראות את מי הניתוח הזה מעניין (משקיעים, נושים, רשויות פיקוח, ספקים, לקוחות, מתחרים, עובדים וכו'). כל אחד מעניינת אותו הזווית

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד

IFRS 3 תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני ד תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים, אשר פורסמו עד 13 במאי 6134 ומועד תחילתם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד