29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומ"

תמליל

1 29 תהליכי התקדמות של תלמידים בכיתות המקדמות יבגניה שילשטיין וחוה שליט ליווי של תלמידים עם צרכים מיוחדים והשתתפות בבניית סביבה חינוכית מותאמת, תומכת ומיטיבה לצורך התפתחותם המקיפה הם מהתפקידים החשובים של הפסיכולוג החינוכי. מתוקף התפקיד מתעוררת ההתלבטות מהי הסביבה המיטיבה ביותר עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. הדיון סביב שאלה זו הופך משמעותי עוד יותר כאשר מדובר בתלמידים בעלי קשיים תפקודיים שכיחים )ליקויי למידה, הפרעת קשב, קשיים התנהגותיים ללא הפרעות נפשיות והפרעות תקשורת בתפקוד גבוה(. בישראל הדיון במקרים האלה מתמקד לרוב סביב שני מענים עיקריים - השמתו של הילד בכיתה מקדמת בבית ספר רגיל או שילובו בכיתה רגילה עם מתן עזרה. כיתות מקדמות הן אפשרות ביניים בין חינוך מיוחד לבין שילוב מלא, ומאפשרות סביבה בטוחה ומיטיבה עבור התלמיד המתקשה תוך מתן אפשרות להשארתו בתוך מסגרת חינוכית רגילה. לפסיכולוג החינוכי יש תפקיד מרכזי בהתאמת המסגרת לילד - הוא משתתף בדיונים על הילד בבית הספר, מדריך את הצוות החינוכי ולפעמים את ההורים, וחוות הדעת שלו )כולל המלצותיו( מהווה חלק הכרחי במהלך הדיון בוועדת ההשמה. יחד עם זאת, לרוב לא מתבצע מעקב מקיף, מתמשך ועקבי אחר התהליכים שעוברים ילדים אלו לאחר השמתם בכיתה המקדמת. בעקבות כך אין מידע עד כמה הילדים מתקדמים בכיתה מקדמת מבחינה לימודית, התנהגותית ורגשית. בתנאים אלו, ההמלצות שניתנות על ידי פסיכולוגים חינוכיים מבוססות בעיקר על אינטואיציות מקצועיות של הפסיכולוג. מטרת המאמר היא להציג את שינויים שחלו בתלמידים עם צרכים מיוחדים שזוהו בכניסה לכיתות מקדמות ולאחר כמה שנים. סקירה תאורטית הדעות בנוגע לסביבה החינוכית המתאימה לילד עם צרכים מיוחדים חלוקות בין השמתו של הילד במסגרת של חינוך מיוחד כוללני לבין שילוב מלא במסגרת חינוכית רגילה. הפילוסופיה של שילוב מלא מתבססת על הרעיון כי הילד עם הצרכים המיוחדים הוא שווה זכויות לילד ללא צרכים מיוחדים, ויש לו זכות ללמוד יחד עם בני גילו בתוך מערכת חינוך אחת )1998, Davis.)Keefe & תומכי השילוב המלא טוענים, שהפניית הילדים עם צרכים מיוחדים למסגרות חינוכיות מיוחדות עלולה ליצור תווית סטיגמטית שלילית על הילד, בעוד ששילוב במסגרת חינוכית רגילה מעלה את תחושת הערך העצמי שלו ומאפשר לו לחוות את עצמו כשווה בין שווים Klingner,( Forgan, 1998.)Vaughn, Schumn, Cohen & למידה במסגרת חינוכית רגילה פורשת בפני ילד עם צרכים מיוחדים אפשרויות לשילוב חברתי רחב ומגוון יותר. שילוב מלא מאפשר לו לבטא את תחומי הכוח ותורם לשיפור יחס החברה כלפי ילדים עם צרכים מיוחדים )2008,.)Konza לעומת זאת, שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתה רגילה מעורר התנגדות אצל מורים ותלמידים ועלול להוריד את תחושת הקומפטנטיות אצל מורים נוכח העדר ידע וכלים חינוכיים להתמודדות עם ילדים אלו במסגרת של כיתה רגילה )2008.)Konza, עוד טוענים החוקרים כי השילוב המלא אינו מספק מענה מתאים עבור התלמידים עם הצרכים המיוחדים ואינו מאפשר בניית סביבה בטוחה ומיטיבה עבורם Hegarty,( Scruggs, 2001.)2001; Mastropieri & שילוב של ילדים עם קשיים התנהגותיים עלול לפגוע גם במהלך התקין של השיעורים 2004(.)Hewitt, 1999; Tompkins & Delony ד"ר יבגניה שילשטיין היא פסיכולוגית חינוכית מומחית, עובדת בשפ"ח ירושלים, נציגת יחידת המחקר בשפ"ח ירושלים, ד"ר חוה שליט היא פסיכולוגית חינוכית מומחית, שנים עבדה בשפ"ח ירושלים, כולל גם ביחידת מחקר של שפ"ח ירושלים, כעת מתגוררות בארצות הברית, פסיכואקטואליה

2 30 נוכח פערי העמדות והגישות בתחום זה, מחקרים רבים מנסים להשוות את היעילות של שילוב מלא לעומת השמה במסגרות חינוך מיוחד, ומדווחים על ממצאים לא אחידים ואף סותרים. מחקרים רבים מדווחים שילדים בשילוב מלא מגיעים לתפקוד לימודי גבוה יותר מאשר ילדים שהושמו לכיתות חינוך מיוחד Fuchs,( Fuchs,,.D L.S. & Fernstrom, 1993; Kauffman, J.M., Bantz, J. &,)McCullough, 2002; Waldron, N.L. & McLeskey, 1998 ומחקרים נוספים, לעומת זאת, מעידים על כך שאין הבדל משמעותי בהישגים לימודיים בין הילדים עם הקשיים הלימודיים הנמצאים בשילוב מלא לבין אלו הלומדים בכיתות חינוך מיוחד Hurt,( Brewton, ; (. מחקרים נוספים מצאו שילדים מתקדמים טוב יותר בכיתות חינוך מיוחד בהשוואה לתלמידים בשילוב מלא &( Kain Donahoe, K. & Zigmond, 1990; Hanushek,.)Rivkin; Trembla, 2013 אחד ההסברים להבדלים המשמעותיים בין תוצאות המחקרים השונים מתבסס על טענה שלפיה התקדמותו של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים אינה נובעת מהמסגרת שבה הוא לומד. המחזיקים בטענה זו גורסים כי הגורם המרכזי שבכוחו לנבא את התקדמותו של הילד הוא סביבה חינוכית הכוללת הוראה דיפרנציאלית, פיתוח אסטרטגיות חשיבה וזיכרון, פיתוח מיומנויות חברתיות ומיומנויות של שליטה עצמית, שיתוף פעולה בין גורמים שונים שמטפלים בילד, מעקב קבוע אחרי התקדמות התלמידים ועוד 2014( Mitchell,.)Hoccut, 1996; מאפיינים אלו אינם קיימים באופן בלעדי באחת מסוגי המסגרות וניתנים למימוש הן בכיתות חינוך מיוחד הן בכיתות משלבות. בעשרים השנים האחרונות תפיסת העולם הדוגלת בשילוב והכלה של ילדים עם צרכים מיוחדים תופסת בעולם בכלל ובישראל בפרט עוד ועוד מקום בקרב אנשי חינוך ואנשי בריאות הנפש Margalit,( Al-Yagon, Aram & 2016(. היעד ה- 12 של משרד החינוך בישראל - יעד ההכלה - עוסק בשילוב וקידום של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל תוך הרחבת האפשרויות למתן מענים מגוונים לצרכים שונים. ועדת דורנר שהוקמה לבחינת סוגיית החינוך המיוחד הדגישה את הזכות של כל ילד וילדה, ובהם ילדים עם צרכים מיוחדים, ללמוד במסגרת החינוך הרגיל. עם זאת, הדו"ח האחרון של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע על עלייה של כשבעים אחוזים במספר התלמידים הלומדים בחינוך המיוחד מאז שנת 2005 )וייסבלאי, 2015(. העלייה במספר הפניות לחינוך מיוחד בכלל ולכיתות מקדמות בפרט מחדדת את השאלה לגבי יעילותן של הכיתות המקדמות בקידום תלמידים עם צרכים מיוחדים שונים. העדר מעקב שיטתי אחר התקדמותם של התלמידים בתחומים שונים במהלך לימודיהם בכיתות המקדמות מקשה על הפסיכולוג החינוכי לעבוד באופן מבוסס ראיות. שילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתה רגילה מעורר התנגדות אצל מורים ותלמידים ועלול להוריד את תחושת הקומפטנטיות אצל מורים נוכח העדר ידע וכלים חינוכיים להתמודדות המחקר בשנת נערך אפוא מעקב אחרי התקדמותם של הילדים שלומדים בכיתות מקדמות על ידי יחידת המחקר של שפ"ח ירושלים. אפיוני התלמידים שהשתתפו במעקב לצורך המעקב נבחרו תיקים פסיכולוגיים של תלמידים שלמדו בכיתות ו ו-ט בשנת הלימודים תשע"ב. הבחירה בשכבות גיל אלו נבעה מכך שכל הילדים הלומדים בכיתות המקדמות עוברים ועדה חוזרת לקראת המעבר לחטיבה או לתיכון. לקראת הוועדה נכתב דיווח חינוכי לגבי תפקודו של כל תלמיד, וחלק מהילדים עוברים אבחון פסיכולוגי בנוסף לכך. מכיוון שלכל תלמידי החינוך המיוחד קיים לפחות דו"ח חינוכי אחד ואבחון פסיכולוגי אחד מוועדת ההשמה הראשונה במעבר מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד, ביצוע המעקב בנקודת המעבר בין מסגרות אפשרה השוואה בין תפקודו הנוכחי של התלמיד לבין תפקודו בעבר. כחלק מהמעקב הנוכחי נערך ניתוח של דוחות חינוכיים ופסיכולוגיים של 73 תלמידים )30 תלמידים בכיתות לתלמידים עם לקויי למידה ו- 43 מכיתות לתלמידים עם בעיות רגשיות(. במעקב נכללו נתוניהם של תלמידי כיתות מקדמות מתוך 23 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים בירושלים השייכים למגזר הממלכתי והממלכתי דתי. 42 יולי 2017

3 31 מתוך התלמידים למדו בכיתה ו' ו- 31 מהתלמידים למדו בכיתה ט' בשנת תשע"ב, 45 מתוכם בנים ו- 28 בנות. החינוך המיוחד - תלמידים עם דימוי עצמי תקין, תלמידים עם דימוי עצמי נמוך במקצת ותלמידים עם דימוי עצמי נמוך מאוד. התוצאות שיטת הניתוח המעקב התבצע בשיטת ניתוח תוכן של הטקסטים: שאלון מורה וחוות דעת פסיכולוגית )על סמך אבחון פסיכודיאגנוסטי מלא(. מטרת הניתוח הייתה ליצור פרופילים של המאפיינים של תלמידים בכיתות המקדמות. נבחרה שיטת ניתוח התוכן המאפשרת זיהוי מוטיבים ועיבודיהם לנתונים כמותיים. לכל תלמיד נבדקו שני שאלוני מורה ושתי חוות דעת פסיכולוגיות, שהראשונים בהם נכתבו בכניסה למסגרת חינוך מיוחד והשניים כעבור כמה שנים )בדרך כלל בכיתה ו' או ט' לקראת מעבר מסגרת(. לאחר מיון והגדרה של קריטריונים )יחידות תוכן( על ידי שתי שופטות, נערך קידוד כמותי של כל המסמכים )2 שאלונים ו- 2 חוות דעת פסיכולוגיות המתייחסים לשתי נקודות זמן שונות עבור כל תלמיד( על ידי שני מקדדים בנפרד. השינוי שעברו הילדים במשך לימודיהם בכיתות מקדמות נמדד על סמך ההבדל בין התפקודים השונים של התלמיד בשתי נקודות הזמן השונות וחושב באמצעות.Wilcoxon signed-rank test לצורך הבנה מעמיקה של תהליכים המתרחשים בתחום השילוב החברתי והדימוי העצמי, חולק המדגם לקבוצות בהתאם לרמת התפקוד של התלמיד בכניסתו למסגרת של החינוך המיוחד כדי לבדוק את התקדמותם של התלמידים בתחומים אלו בהשוואה לרמת התפקוד ההתחלתי שלהם בתחום. בתחום של שילוב חברתי זוהו שתי קבוצות )תלמידים עם קשיים חברתיים בהשוואה לתלמידים ללא קשיים חברתיים בכניסתם למסגרת של חינוך מיוחד(. בתחום של דימוי עצמי זוהו שלוש קבוצות בהתאם לרמת התפקוד שלהם בכניסתם למסגרת יחידות תוכן ניתוח תוכן של הדוחות זיהה התייחסות לשלושה תחומי תפקוד עיקריים של התלמידים - תחום לימודי, תחום חברתי ותחום התנהגותי. יחידות התוכן שנמצאו בדוחות החינוכיים והיו קשורות לתפקוד הלימודי הן: השתתפות בשיעורים, עצמאות בלמידה, הרגלי למידה, מוטיבציה ללמוד, תפקוד בתחומי קריאה, הבנת הנקרא, כתיבה, הבעה וחשבון. יחידות התוכן המשותפות לדוחות החינוכיים ומאפיינות את התפקוד החברתי שעלו מהמחקר הן: רמת שילוב חברתי, הבנה חברתית, מוטיבציה חברתית. יחידות התוכן המאפיינות תפקוד התנהגותי הן: קבלת סמכות, שליטה בדחפים תוקפניים )רמת אלימות(, רמת הקשב והריכוז, התמודדות עם תסכול. יש מקום לבחון את הרחבת ההדרכה והייעוץ של הפסיכולוג החינוכי למורים ולצוותים של כיתות מקדמות כדי להרחיב את רפרטואר הכלים של מורים בחינוך המיוחד ניתוח תוכן של הדוחות הפסיכולוגיים זיהה התייחסות לשני תחומים עיקריים: התחום הקוגניטיבי והתחום הרגשי. יחידות התוכן בתחום התפקוד הקוגניטיבי של הילד כפי שהתבטאו במחקר הן: רמת משכל )IQ( מילולית, רמת משכל )IQ( ביצועית, תפקוד שפתי, עיבוד חזותי, תפקודי זיכרון ותפקוד גרפו-מוטורי. יחידות התוכן בתחום התפקוד הרגשי של הילד שזוהו במחקר הן: כוחות האני, מודעות לקשיים של עצמו, דימוי עצמי, רמת חרדה, יכולת לעיבוד רגשות, עיסוק בתכנים משפחתיים )הצפה הקשורה לתכנים משפחתיים בעייתיים, כמו משבר כלכלי, גירושין, מחלה של בני משפחה וכו', כלומר תכנים שאינם מאפשרים לילד להתרכז בלמידה באופן מלא(. פסיכואקטואליה

4 32 בטבלה 1 מוצגים נתונים לגבי שינויים בתפקודם של תלמידים הלומדים בכיתות מקדמות בתחומים השונים. z *** b *** b *** b **b *** b *** b * b *** c b b * b b *** b b b c b *** b ** b c b c b c c * b b ** b טבלה 1. שינויים בתפקודם של תלמידי כיתות מקדמות בתחומים שונים תפקוד לימודי השתתפות בשיעורים עצמאות בלמידה הרגלי למידה קריאה הבנת הנקרא כתיבה הבעה חשבון מוטיבציה לימודית תפקוד התנהגותי קבלת סמכות שליטה בדחפים תוקפניים התמודדות עם תסכול קשב וריכוז תפקוד חברתי שילוב חברתי הבנה חברתית מוטיבציה חברתית תפקוד קוגניטיבי IQ מילולי )שינוי של 10 נקודות לפחות( IQ ביצועי )שינוי של 10 נקודות לפחות( תפקוד שפתי עיבוד חזותי תפקוד גרפו-מוטורי זיכרון תפקוד רגשי כוחות "אני" חיבור לצדדים חלשים של עצמו דימוי עצמי התמודדות עם חרדה יכולת לעיבוד רגשות אפיון של הילד עיסוק בתכנים משפחתיים עליה בתפקוד אין שינוי בתפקוד ירידה בתפקוד Z- קריטריון וילקוקסון, - b שינוי חיובי, - c שינוי שלילי, *- רמת מובהקות , ** - רמת מובהקות , רמת מובהקות - פחות מ יולי 2017

5 33 אפשר לראות בטבלה 1 כי חל שיפור משמעותי ברוב התפקודים הלימודיים: השתתפות בשיעורים, עצמאות בלמידה, הרגלי למידה, וכן בתחומים של קריאה, כתיבה והבנת הנקרא. לצד זה קיימת ירידה משמעותית בתחום החשבון. במדגם זה לא נמצא שיפור מובהק בתפקוד החברתי. בתחום ההתנהגותי ניכר שיפור בתחום של קשב וריכוז. ניכרת נטייה לשינוי חיובי ברמה קרובה לרמה משמעותית )רמת המובהקות < 0.1( בשליטה בדחפים תוקפניים. אין שינוי משמעותי בקבלת הסמכות וביכולת להתמודד עם תסכולים. בתחום הקוגניטיבי ניתן לראות זה, בעוד אצל הילדים שלא נמצא אצלם קושי בתחום זה בכניסה למסגרת של כיתה מקדמת לא נמצא שיפור משמעותי בתחום. ילדים שהיו מאופיינים בדימוי עצמי נמוך מאוד בכניסתם לכיתה המקדמת מראים עלייה משמעותית בתחום זה. לעומת זאת, ילדים עם דימוי עצמי מעט נמוך ועם דימוי עצמי תקין בזמן כניסתם לכיתה המקדמת מראים ירידה משמעותית ברמת הדימוי העצמי במהלך לימודיהם בכיתה מקדמת. Z b 31.8 טבלה 2. שינוי בשילוב חברתי אצל ילדים עם קשיים בשילוב חברתי וללא קשיים בשילוב חברתי בכניסתם למסגרת של כיתה מקדמת עלייה אין שינוי בתפקוד בתפקוד קבוצה ילדים ללא קשיים בשילוב חברתי ירידה בתפקוד b ** ילדים בעלי קשיים קלים או משמעותיים בשילוב חברתי בכניסתם לכיתות מקדמות c *** ילדים עם דימוי עצמי תקין בכניסתם לכיתה מקדמת c ** ילדים עם דימוי עצמי מעט נמוך בכניסתם לכיתה מקדמת b *** ילדים עם דימוי עצמי נמוך מאוד בכניסתם לכיתה מקדמת Z- קריטריון וילקוקסון, - b שינוי חיובי, - c שינוי שלילי, *- רמת מובהקות , ** - רמת מובהקות , רמת מובהקות - פחות מ שיפור בתפקוד השפתי. לצד זה ניכרת ירידה ברמת המשכל )IQ( הביצועית. בתחום הרגשי ניתן לראות ירידה משמעותית ברמת העיסוק בתכנים משפחתיים, נטייה לשינוי חיובי )רמת המובהקות < 0.1( בהתמודדות עם חרדה, ואין שינוי מובהק בדימוי עצמי, בכוחות האגו וביכולת לעיבוד רגשות. תוצאות של התקדמות התלמידים בתחום של השילוב החברתי ובתחום של הדימוי העצמי ביחס לרמת תפקודם בתחומים אלה בכניסתם למסגרת של כיתה מקדמת מוצגים בטבלה 2. מהתוצאות עולה כי הילדים שדווחו כבעלי קושי בתחום החברתי בכניסתם למסגרת של כיתה מקדמת מראים שיפור משמעותי בתחום דיון וסיכום מטרת המחקר הייתה להעריך את שינויים שחלו בתלמידים עם צרכים מיוחדים שזוהו בהשוואה בין דוחות פסיכולוגיים וחינוכיים בכניסה לכיתות מקדמות ובמעבר מסגרת חינוכית לאחר כמה שנים )בין 3 ל- 8 שנים(. התוצאות מצביעות על שינוי בתחום הלימודי. הביטוי בתחום זה הוא בשיפור במיומנויות שפה, קריאה והבנת הנקרא. עם זאת, ניכרת ירידה מדאיגה בתחום החשבון וברמת המשכל הביצועית. מהות ירידה זו מחייבת בירור נוסף במחקרי עתיד. ייתכן כי בכיתות מקדמות הודגש קידום התלמידים בתחום של מקצועות רבי מלל ומיומנויות שפתיות הנדרשות לכך. ברוב המקרים המורים שמלמדים מקצועות רבי מלל הם מורים עם הכשרה פסיכואקטואליה

6 34 בחינוך מיוחד. לעומת זאת, תחום המתמטיקה לא נתפס כבעל עדיפות ראשונה בתוכנית של כיתות מקדמות, ולמורים שמלמדים מתמטיקה בכיתות מקדמות לעתים אין הכשרה מיוחדת בהוראה מתקנת בתחום זה. העדר שינוי משמעותי בתחום החברתי קשור ככל הנראה בעיקר למספר הנמוך של הילדים המופנים לכיתות מקדמות על רקע בעיות חברתיות. לא נמצא לפיכך שיפור משמעותי בתחום זה במדגם, אך בהתייחס לתת קבוצות של קשיים חברתיים נמצא כי הכיתות המקדמות נתנו מענה לילדים עם קשיים חברתיים מובהקים. תוצאות המעקב מצביעות על קשרים בין השינויים בדימוי העצמי של תלמידי הכיתות המקדמות לבין רמת הפגיעה בתחום זה בכניסתם לכיתה מקדמת. ניתן להניח כי הדבר קשור להשוואה בין אישית עם תלמידי הכיתות הרגילות. מחקרים הראו שההשוואה הבין אישית היא מקור משמעותי בבניית תפיסה עצמית )1986.)Marsh, ניתן לשער כי התלמידים שנכנסו לכיתה המקדמת ללא פגיעה קשה בתחום הדימוי העצמי, חוו ירידה בדימוי העצמי לאחר המעבר לכיתה המקדמת כתוצאה מהשוואה בין אישית עם תלמידים מכיתות רגילות. לעומת זאת, תלמידים שהגיעו לכיתה המקדמת עם פגיעה קשה בדימוי העצמי, המעבר לכיתה המקדמת תרם להעלאת הדימוי העצמי שלהם. ניתן לשער על סמך תוצאות אלו כי אפשר להמליץ על כיתה מקדמת במטרה לחזק את הדימוי העצמי של ילדים עם דימוי עצמי פגוע. התוצאות מעוררות עוד צורך לזהות ולגבש דרכי טיפול וליווי רגשי של תלמידים בכיתה מקדמת בדרך שתמנע את הפגיעה בדימוי העצמי. במסגרת המעקב הנוכחי, השינויים שנמצאו בתחום הרגשי-התנהגותי אינם רחבים. השינוי העיקרי שנמצא הוא רגיעה כללית אצל התלמידים, ונראה כי לאחר שנים אחדות בכיתה מקדמת הילדים מרוכזים יותר ומוצפים פחות מנושאים שאינם קשורים ללמידה. עם זאת, יש צורך בהדגשה טיפולית ובהדרכה של הצוותים החינוכיים כדי לתרום לפיתוחם של כוחות ההתמודדות של הילדים, יכולת של עיבוד רגשות שליליים והפנמת גבולות. תוצאות המחקר מדגישות את החשיבות של הפסיכולוג החינוכי בכיתות המקדמות. ייתכן שהכשרת המורים לחינוך מיוחד אינה מאפשרת להם לתת מענה מספק לצרכים הרגשיים של הילדים. יש מקום לבחון את הרחבת ההדרכה והייעוץ של הפסיכולוג החינוכי למורים ולצוותים של כיתות מקדמות כדי להרחיב את רפרטואר הכלים של מורים בחינוך המיוחד. הפסיכולוג חינוכי יכול לסייע לצוותים החינוכיים בעבודתם החשובה להעצים את יכולת הילדים להבין ולווסת רגשות )שכטמן, 2010;.)Mitchell, 2014 ניתן לשער כי התלמידים שנכנסו לכיתה המקדמת ללא פגיעה קשה בתחום הדימוי העצמי, חוו ירידה בדימוי העצמי לאחר המעבר לכיתה המקדמת כתוצאה מהשוואה בין אישית עם תלמידים מכיתות רגילות. לעומת זאת, תלמידים שהגיעו לכיתה המקדמת עם פגיעה קשה בדימוי העצמי, המעבר לכיתה המקדמת תרם להעלאת הדימוי העצמי שלהם מגבלות המעקב הנוכחי וכיוונים אפשריים למחקר בעתיד למחקר הנוכחי, כמו לכל מחקר, יש מגבלות. ראשית, חשוב להדגיש שהמעקב התבסס על דיווחים סובייקטיביים של מורים וניתוח טקסטים של דוחות פסיכולוגיים. במחקרי עתיד יש חשיבות לראיונות עומק ולבדיקות באמצעות שאלונים מובנים. בנוסף, במעקב השתתפו רק תלמידים של כיתות מקדמות ללא השוואתם לקבוצת בני הגיל. לצורך קבלת תמונה רחבה ואובייקטיבית יותר של השינויים שהילדים המתקשים עוברים בכיתה מקדמת חשוב במחקרי עתיד לערוך מחקר ארוך טווח שיכלול שתי הערכות אובייקטיביות של תפקודים קוגניטיביים, לימודיים, חברתיים והתנהגותיים- רגשיים בכניסה של הילד לכיתה מקדמת וחזרה על כך כמה שנים לאחר מכן. מומלץ להשוות את תפקודם של הילדים המתקשים בכיתות מקדמות לתפקודם של ילדים מתקשים שלומדים בכיתות רגילות וגם לתלמידים עם התפתחות תקינה לצורך הבנה מעמיקה יותר של התהליכים שעוברים ילדים הלומדים בכיתות המקדמות. רשימת מקורות - באתר הפ י יולי 2017

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

דוח פיתוח לכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים - כיתות א-ו

דוח פיתוח לכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים  - כיתות א-ו מדינת ישראל משרד החינוך ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך דוח פיתוח לכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים [כיתות א' ו'] תשע"ב, 2012 בעלי התפקידים שליוו את פיתוח כלי ההערכה: ועדת היגוי ד"ר

קרא עוד

Ashalim

Ashalim סוגי מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד החינוך משרד הבריאות הופק במסגרת תכנית מצוף, 2012. כל הזכויות שמורות לאשלים, אין לפרסם מצגת זו ללא אזכור זכויות היוצרים של אשלים. )2009 נתונים )מתוך סקר

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י

עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. י עמוד 1 מתוך 3 שאלון הורים לילד הלומד בבית ספר שאלון זה נועד למילוי הורים לילדים תלמידי בית ספר. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מיועד גם לבנים וגם לבנות. יש למלא את הטפסים בכתב גדול וברור ובעט בלבד. ניתן להיעזר

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \340\345\370 \351\344\345\343\344 \351\354\343\351\355 1.ppt)

(Microsoft PowerPoint - \340\345\370 \351\344\345\343\344 \351\354\343\351\355 1.ppt) קידום אוריינות בגיל הגן השפעו ת של פעילו ת הור ה-ילד: כתיב ה לעומת קר יאת ספר אירי ס ביה"ס ל חינו ך, לוי ן ודורית ארם אוניברסיט ת תל אביב תודו ת: לימור נוחי, סיון שתיל-כרמון, סיגלית אבירם על עבודת ריכוז

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא

מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי אגף א' חינוך ילדים ונוער בסיכון משרד העבודה הרווחה האגף לשרותים חברתיים ואישיים השרות לילד ולנער משרד החינוך הא לכבוד ראשי רשויות מנהלי מחלקות לשירותים חברתיים מנהלי מחלקות חינוך מנהלי מחלקות הנוער מרכזי התכנית הלאומית בישוב א, ג, נ. הנדון: הפעלת מרכז נוער ויש מצ"ב-מודל משולב ביישובכם פועלים מספר שירותים לבני הנוער

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד]

Microsoft PowerPoint המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הרצאה - אי התאמה אישיותית (002) [לקריאה בלבד] אי התאמה אישיותית המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מהות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הנו הרופא המוסמך לנושאים תעבורתיים המכון עוסק בתחומי רפואה ופסיכולוגיה תעבורתית. בתחומים

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

LK.indb

LK.indb 2 יוזמה, הנחייה ועריכה: רוקסנה ניימן צוות חשיבה וכתיבה: תמי אלבוחר, ד ר אוסנת בינשטוק, ד"ר שרה גבעון, חגית גולן, ד ר רלי טהון, דלית לוי, אריאלה ליכטרמן, ד ר חיה לשם, אילנה מרון, ורד סנדק, רותי ספיר, ריקי

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

1 תרומתה של תוכנית "מופ"ת" לדימוי עצמי, שליטה עצמית ויוזמה לצמיחה אישית בקרב תלמידיה ד"ר עפרה שטיין, גב' מירית קסטלמן דו"ח מחקר תקציר מטרת המחקר: לבחו

1 תרומתה של תוכנית מופת לדימוי עצמי, שליטה עצמית ויוזמה לצמיחה אישית בקרב תלמידיה דר עפרה שטיין, גב' מירית קסטלמן דוח מחקר תקציר מטרת המחקר: לבחו תרומתה של תוכנית "מופ"ת" לדימוי עצמי, שליטה עצמית ויוזמה לצמיחה אישית בקרב תלמידיה ד"ר עפרה שטיין, גב' מירית קסטלמן דו"ח מחקר תקציר מטרת המחקר: לבחון את ההישגים של תוכנית מופ"ת ביחס לשלושה מושגים פסיכולוגיים:

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527 kadman11@gmail.com

קרא עוד

בימתדיון דילמות אתיות בהוראה: מודל להתמודדות 1 באמצעות הכנה מנטלית דבורה ורדיגר, ד"ר ג'ודי גולדנברג תלפיות, המכללה האקדמית לחינוך מטרת מאמר זה היא להצ

בימתדיון דילמות אתיות בהוראה: מודל להתמודדות 1 באמצעות הכנה מנטלית דבורה ורדיגר, דר ג'ודי גולדנברג תלפיות, המכללה האקדמית לחינוך מטרת מאמר זה היא להצ בימתדיון דילמות אתיות בהוראה: מודל להתמודדות 1 באמצעות הכנה מנטלית דבורה ורדיגר, ד"ר ג'ודי גולדנברג תלפיות, המכללה האקדמית לחינוך מטרת מאמר זה היא להציע שימוש בתהליך ההכנה המנטלית לא רק למצבי לחץ רגשי

קרא עוד