ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat"

תמליל

1 ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

2 Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song. Sing unto God and we ll all sing along, all the earth, a new song, unto God.

3 Mah yafeh ha-yom, Sha-bat shalom., מ ה יּ פ ה ה יּו ם. שׁ בּ ת שׁ לו ם How lovely is this day of Shabbat peace.

4 L'chah dodi likrat kalah, p'nei Shabbat n'kab'lah., דוֹדי ל ק ראת כּלּ ה ל כ ה. פּ נ י שׁ בּ ת נ ק בּ ל ה. Beloved, come to meet the bride; beloved come to greet Shabbat. Shamor v'zachor b'dibur echad, hishmianu El ham'yuchad, Adonai echad ush'mo echad, l'shem ul'tiferet v'lit'hilah., שׁ מוֹר ו ז כוֹר בּ דבּוּר א ח ד, יענוּ א ל ה מּי ח ד ה ש מ, וּשׁמוֹ א ח ד י י א ח ד. ל שׁ ם וּל ת פ א רת ו ל ת ה לּ ה Keep and remember : a single command the Only God caused us to hear; the Eternal is One, God's Name is One; glory and praise are God's.

5 L'chah dodi likrat kalah, p'nei Shabbat n'kab'lah., דוֹדי ל ק ראת כּלּ ה ל כ ה. פּ נ י שׁ בּ ת נ ק בּ ל ה. Beloved, come to meet the bride; beloved come to greet Shabbat. Hitor'ri, hitor'ri, ki va oreich, kumi ori, uri uri, shir daberi, k'vod Adonai alayich niglah., עוֹר רי עוֹר רי ה ת ה ת, וּמי א וֹרי ק כּ י ב א, ע וּרי ע וּרי שׁיר דּ בּ רי. כּ בוֹד Awake, awake, your light has come! Arise, shine, awake and sing: the Eternal's glory dawns upon you.

6 L'chah dodi likrat kalah, p'nei Shabbat n'kab'lah., דוֹדי ל ק ראת כּלּ ה ל כ ה. פּ נ י שׁ בּ ת נ ק בּ ל ה. Beloved, come to meet the bride; beloved come to greet Shabbat. Bo-i v'shalom ateret ba'lah, gam b'simchah uv'tzoholah, toch emunei am s'gulah, bo-i chalah, bo-i chalah., בּ וֹא י ב שׁ לוֹם ע ט רת בּ ע ל הּ, גּ ם בּ שׂ מח ה וּב צ הל ה, א מוּנ י ע ם ס גלּ ה. בּ וֹא י כלּ ה, בּ וֹא י כלּ ה Enter in peace, O crown of your husband; enter in gladness, enter in joy. Come to the people that keeps its faith. Enter, O bride! Enter, O bride!

7 As these Shabbat candles give light to all who behold them, so may we, by our lives, give light to all who behold us. As their brightness reminds us of the generations of Israel who have kindled light, so may we, in our own day, be among those who kindle light.

8 א תּ ה י י Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech Haolam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu l'hadlik neir shel Shabbat. בּ, ה ע ול ם, א שׁ ר ק דּשׁ נוּ בּ מצ ו ת יו ו צ וּ נוּ ל ה דל יק נ ר. שׁ ל שׁ בּ ת Blessed are You, Adonai our God, Sovereign of the universe, who hallows us with mitzvot, commanding us to kindle the light of Shabbat.

9 And there was evening and there was morning, the sixth day. The Heaven and the Earth were finished, and all their array. On the seventh day God finished the work that God had been doing, and God ceased on the seventh day from all the work that God had done. And God blessed the seventh day and declared it holy, because on it God ceased from all the work of creation that God had done.

10 Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, borei p'ri hagafen.,. בּוֹרא פּ רי ה גּפ ן Praise to You, Adonai our God, Sovereign of the universe, Creator of the fruit of the vine.

11 Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech haolam, asher kid'shanu b'mitzvotav v'ratzah vanu, v'shabbat kodsho b'ahavah uv'ratzon hinchilanu, zikaron l'maaseih v'reishit. Ki hu yom t'chilah l'mikra-ei kodesh, zeicher litziat Mitzrayim., א שׁ ר ק דּ שׁנוּ בּ מצ ו ת יו ו שׁ בּ ת ק דשׁוֹ, ו רצ ה בנוּ בּ אַה ב ה וּב רצוֹן ה נ חי לנוּ. אשׁית ז כּ רוֹן ל מ ע שׂ ה ב ר כּ י הוּא יוֹם תּ חלּ ה, ל מ ק רא י ק דשׁ, זכ ר ל יצ יאַת מצ רי ם

12 Ki vanu vacharta v'otanu kidashta, mikol haamim. כּ י בנוּ ב ח רתּ אוֹתנוּ ק דּ שׁתּ ו, מכּ ל ה ע מּים V'Shabbat kodsh'cha b'ahavah uv'ratzon hinchaltanu. Baruch atah, Adonai, m'kadeish HaShabbat. בּ אַה ב ה וּב רצוֹן. ה נ ח ל תּנוּ,. מק דּשׁ ה שּׁ בּ ת

13 How can I sing of mountains and hills, when it is God who planted them? How can I sing of seas and deserts, when it is God who created them? And how can I sing of earth and it fullness, when it is God who bade them be? I shall sing to the One who fashioned all and is beyond all it is to God I shall sing!

14 Yitgadal v'yitkadash sh'meih raba b'alma di vra chiruteih, v'yamlich malchuteih b'chayeichon uv'yomeichon uv'chayei d'chol beit Yisrael, baagala uviz'man kariv, v'imru: Amen.. י ת גּ דּל ו י ת ק דּשׁ שׁמ הּ רבּ א, בּ ע ל מ א דּי ב רא כ רעוּת הּ מ ל כוּת הּ בּ ח יּ יכו ן וּב יו מ יכו ן, וּב ח יּ י דכ ל בּ ית י שׂ רא ל, בּ ע גל א וּב ז מ ן ק ריב. ו א מרוּ אָמ ן

15 Y'hei sh'meih raba m'varach l'alam ul'almei almaya. י ה א. ל ע ל ם וּל ע ל מ י ע ל מ יּ א Yitbarach v'yishtabach v'yitpaar v'yitromam v'yitnasei, v'yit'hadar v'yitaleh v'yit'halal sh'meih d'kudsha b'rich hu, ו י ת פּ אַר ו י ת רו מ ם ו י ת נ שּׂ א ו י ת ה דּר ו י ת ע לּ ה ו י ת ה לּ ל, שׁמ הּ

16 l'eila min kol birchata v'shirata, tushb'chata, v'nechemata, daamiran b'alma, v'imru: Amen. ל עלּ א מן כּ ל בּ רכ ת א ו שׁ ירת א, תּ שׁבּ ח ת א ו נח מ ת א, דּא מ ירן בּ ע ל מ א. ו א מרוּ אָמ ן Blessed, praised, honored, exalted, extolled, glorified, adored, and lauded be the name of the Holy Blessed One, beyond all earthly words and songs of blessing, praise, and comfort. To which we say: Amen.

17 Bar'chu et Adonai ham'vorach!! בּ רכוּ א ת י י Baruch Adonai ham'vorach l'olam va-ed!! ל ע ול ם ו ע ד Praise Adonai to whom praise is due! Praised be Adonai to whom praise is due, now and forever!

18 Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, creator of day and night. You roll light away from darkness and darkness from light. Blessed are you Adonai, who brings on evening.. ה מּ ע ריב ע רב ים, Baruch atah, Adonai, hamaariv aravim.

19 Ahavat olam beit Yisrael amcha ahavta, Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limad'ta. Al kein, Adonai Eloheinu, b'shochbeinu uv'kumeinu nasiach b'chukecha, v'nismach b'divrei Torat'cha uv'mitzvotecha l'olam va-ed. אַה ב ת עוֹל ם בּ ית י שׁ רא ל,, וּמצ וֹת תּוֹרה, וּמ שׁפּ טים ח קּים. אוֹתנוּ ל מ דתּ, ע ל כּ ן י י קוּמנוּ בּ שׁ כ בנוּ וּב, נ שׂיח ו נ שׂמ ח בּ דב רי. ל עוֹל ם וע ד

20 Ki hem chayeinu v'orech yameinu, u'vahem neh'geh yomam valaila. V'ahavt'cha al tasir mimenu l'olamim. Baruch Atah, Adonai, ohev amo Yisrael. כּ י ה ם ח יּינוּ, י מינו וּב ה ם נ ה גּ ה. יוֹמ ם ו ל יל ה אַל תּ ס יר. מ מּנּוּ ל עוֹל מים, א תּ ה י י. אוֹה ב ע מּוֹ י שׂ רא ל Praise to You, Adonai, who offers love to Your people Israel by teaching us Torah.

21 ! י י א ח ד, י י, שׁמ ע י שׂ רא ל. Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch shem k'vod malchuto l'olam va-ed. Hear O Israel, Adonai is our God, Adonai is One! Blessed is God's glorious majesty forever and ever.

22 V ahavta et Adonai Elohecha, b chol l vavcha, uv chol nafsh cha, uv chol m odecha. V hayu had varim ha-eileh, asher anochi m tzav cha hayom, al l vavecha. ו אָה ב תּ א ת, י י, בּ כ ל,. ו ה יוּ ה דּב רים, ה אלּ ה א שׁ ר אָנ כ י,. ע ל

23 V shinantam l vanecha,, v dibarta bam, b shivt cha b veitecha, uv lecht cha vaderech, uv shochb cha, uv kumecha. Uk shartam l ot al yadecha, v hayu l totafot bein einecha. Uch tavtam al m zuzot beitecha uvish arecha., ו דבּ רתּ בּ ם,,,. וּקשׁ רתּ ם ל אוֹת ו ה יוּ,. וּכ ת ב תּ ם ע ל מז זוֹת.

24 L maan tizk ru vaasitem et kol mitzvotai, vih yitem k doshim l Eloheichem. Ani Adonai Eloheichem, asher hotzeiti et-chem mei-eretz Mitzrayim, lih yot lachem l Elohim. Ani Adonai Eloheichem. ל מע ן תּ ז כּ רוּ וע שׂית ם, א ת כּ ל מצ ו ת י ו ה י ית ם קד שׁים., אנ י י י הוֹצאת י א ת כ ם א שׁ ר, מ א רץ מצ רי ם. ל ה יוֹת לכ ם. אנ י י י

25 Wherever we live, it is probably Egypt. There is, there really is, a better place, a promised land. And there is, there really is, a promised time. And there is no way to get from here to there, from now to then, except by joining hands together and marching and sometimes stumbling through the wilderness, watching this time not for signs and wonders, but for an opportunity to act.

26 Mi chamochah ba-eilim, Adonai! Mi kamochah nedar bakodesh, nora t'hilot, oseih fele! מי כ מ כ ה, בּ א ל ם י י, מי כּ מ כ ה נ א דּר בּ קּ דשׁ. עשׂ ה פל א, נוֹרא ת ה לּ ת Who is like You, Adonai, among the gods that are worshipped? Who is like You, majestic in holiness, awesome in splendor, working wonders?

27 Malchut cha ra-u vanecha, bokei-a yam lifnei Moshe umiryam, Zeh Eli anu v amru: Adonai yimloch l olam va-ed!, ראוּ בּוֹקע י ם ל פ נ י, וּמ רי ם מ שׁ ה : אָמרוּ ז ה א ל י ע נוּ ו. ל עוֹל ם ו ע ד י י Your children witnessed Your sovereignty, the sea splitting before Moses and Miriam. This is our God! they cried. Adonai will reign forever and ever!

28 V ne-emar: ke fadah Adonai et Yaakov, ug alo miyad chazak mimenu. : ו נא מ ר, כּ י פ דה י י א ת יע ק ב. וּג אָלוֹ מיּ ד ח ז ק מ מּנּוּ Baruch atah, Adonai, gaal Yisrael : גּ אַל י שׂ רא ל Thus it is said, Adonai redeemed Jacob, from a hand stronger than his own. Praised are you, Adonai for redeeming Israel.

29 Baruch atah, atah Adonai Ha-poreis sukkat shalom, Shalom aleinu v al kol amo Yisrael V al Yerushalayim, v al kol amo V al Yerushalayim shalom. א תּ ה י י,, ה פּו רשׂ סכּ ת שׁ לו ם שׁ לו ם ע לינוּ ו ע ל כּ ל ע מּ ו י שׂ רא ל ו ע ל כּ ל ע מּ ו, ו ע ל י רוּשׁ לי ם. ו ע ל י רוּשׁ לי ם שׁ לו ם Blessed are You, Adonai, who spreads peace on us, on all Your people, and on Jerusalem.

30 י שׂ מחוּ. שׁו מ רי שׁ בּ ת ו קו רי ע נ ג, ע ם מק דּשׁ י שׁב יע י Yismechu v malechutecha Shomrei Shabbat v korei oneg. Am m kadshei shvi i, kulam yisb u v yitangu mituvecha. V hashvi-i ratzita bo v kidashto, Chemdat yamim oto karata, zecher l maaseh v reishit.., ו ה שּׁב יע י רצ ית בּ ו ו ק דּ שׁתּ ו, ח מ דּת י מים או תוּ ק ראת. אשׁית זכ ר ל מ ע שׂ ה ב ר Those who keep Shabbat by calling it a delight will rejoice in Your realm. The people that hallow Shabbat will delight in Your goodness. For, being pleased with the Seventh Day, You hallowed it as the most precious of days, drawing our attention to the work of Creation.

31 Adonai, s fatai tiftach, ufi yagid t hilatecha. א דנ י שׂפ ת י תּ פ תּ ח. Adonai, open up my lips, that my mouth may declare Your praise.

32 , בוֹתינוּ ו אמּוֹת ינוּ א א תּ ה י י, שׂ רה, יע ק ב, י צ ח ק, אַב רה ם. ל אָה רח ל, רב ק ה Baruch atah Adonai Eloheinu v Elohei avoteinu v imoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak v Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivkah, Elohei Rachel v Elohei Lei-ah. Blessed are you Adonai our God and God of our ancestors, God of Abraham, God of Isaac and God of Jacob, God of Sarah, God of Rebecca, God of Rachel and God of Leah.

33 גּוֹמ ל ח ס דים, א ל ע ל יוֹן, נּוֹרא ה א ל ה גּ דוֹל ה גּ בּוֹר ו ה וּמ ב יא, ו זוֹכ ר ח ס די אָבוֹת ו אמ הוֹת, ו ק נ ה ה כּ ל, טוֹב ים. ל מע ן שׁמוֹ בּ אַה ב ה, גּ אלּ ה ל ב נ י ב נ יה ם Ha-El hagadol hagibor v hanora, El elyon, gomeil chasadim tovim, v koneih hakol, v zocheir chasdei avot v imahot, umeivi g ulah liv nei v neihem l maan sh mo b ahavah. Great, mighty and awesome God, God transcendent, who bestows loving kindness, creates everything, remembers the love of our fathers and mothers, and brings redemption to their children s children, all out of love, according to Your will.

34 . וּמוֹשׁיע וּמ ג ן עוֹז ר. מ ג ן אַב רה ם ו ע ז רת שׂ רה, א תּ ה י י Melech ozeir u moshia u magen. Baruch atah Adonai, magein Avraham v ezrat Sarah. Blessed are You, Adonai, Abraham s shield and Sarah s help.

35 In a world where the weak were tormented by oppressors, our Torah taught us to love the poor and the stranger. A heritage of justice has come down to us. Where the sword was sovereign, we were commanded to seek peace and pursue it. A heritage of peace has come down to us. All this now is ours. Ours the teaching, ours the task, to make the heritage live. For it is our life, and the length of our days.. מח יּ ה ה כּ ל, Baruch atah, Adonai, m chayei hakol.

36 Days pass and the years vanish, and we walk sightless among miracles. God, fill our eyes with seeing and our minds with knowing; let there be moments when Your Presence, like lightning, illumines the darkness in which we walk. Help us to see, wherever we gaze, that the bush burns unconsumed. And we, clay touched by God, will reach out for holiness, and exclaim in wonder: How filled with awe is this place, and we did not know it! Blessed is the Eternal One, the Holy God!! ה א ל ה קּ דוֹשׁ, Baruch atah, Adonai, Ha-El hakadosh!

37 Everpresent One, may we, Your people Israel, be worthy in our deeds and our prayer. Wherever we live, wherever we seek You in this land, in the land of Israel, in all lands You are our God, whom alone we serve in reverence.. בּ י ראָה נ עב ד, א תּ ה י י Baruch atah, Adonai, sh-ot cha l vad cha b yirah naavod.

38 God of goodness, we give thanks for the gift of life, wonder beyond words; for the awareness of soul, our light within; for the world around us, so filled with beauty; for the richness of the earth, which day by day sustains us; for all these and more, we offer thanks.. נ א ה ל הוֹדוֹת ה טּוֹב, א תּ ה י י Baruch atah, Adonai, hatov shimcha ul cha na-eh l hodot.

39 Sha-lom rav al Yis-ra-el am-cha ta-sim l o-lam, ki a-ta hu me-lech a-don l chol ha-sha-lom. Sha-lom rav al Yis-ra-el am-cha ta-sim l o-lam,, תּ שׂים ל עוֹל ם כּ י. ל כ ל ה שּׁ לוֹם שׁ לוֹם, תּ שׂים ל עוֹל ם O Sovereign Lord of peace, let Israel Your people know enduring peace, for it is good in Your sight continually to bless Israel with Your peace. Praised be the Lord, who blesses the people Israel with peace.

40 V tov b ei-ne-cha l va-reich et am-cha Yis-ra-el b chol eit u v chol sha ah bish-lo-me-cha. Sha-lom rav al Yis-ra-el am-cha ta-sim l o-lam, Ba-ruch a-ta A-do-nai, ham-va-reich et a-mo Yis-ra-el ba-sha-lom. בּ כ ל ע ת וּב כ ל שׁ ע ה. שׁ לוֹם, תּ שׂים ל עוֹל ם, א תּ ה י י. א ת ע מּוֹ י שׂ רא ל בּ שּׁ לוֹם O Sovereign Lord of peace, let Israel Your people know enduring peace, for it is good in Your sight continually to bless Israel with Your peace. Praised be the Lord, who blesses the people Israel with peace.

41

42 Y hiyu l ratzon imrei fi V hegyon libi l fanecha, Adonai tzuri v goali י ה יוּ ל רצו ן א מר י פ י, ו ה ג יו ן. צוּרי ו ג וא ל י י י May the words (may the words) Of my mouth (of my mouth) And the meditations of my heart Be kind, (be kind) be true, (be true) May they be acceptable to You, (to You) O my Rock, (my Rock) and my Redeemer.

43 Mi shebeirach avoteinu M kor ha-bracha l imoteinu May the Source of strength, Who blessed the ones before us, Help us find the courage To make our lives a blessing, And let us say, Amen. א בוֹת ינוּ מי מקוֹר ה בּ רכ ה ל א מוֹת ינוּ

44

45 Mi shebeirach imoteinu M kor ha-bracha la avoteinu Bless those in need of healing With r'fua sh'leima, The renewal of body, The renewal of spirit, And let us say, Amen. א מוֹת ינוּ מקוֹר ה בּ רכ ה לא בוֹת ינוּ

46 D var Torah

47 Temple Life, and the Lives of Our Families

48 Aleinu l shabei-ach laadon hakol, lateit g dulah l yotzeir b reishit, shelo asanu k goyei haaratzot, v lo samanu k mishpachot haadama; ע ל ינוּ ל שׁ בּ ח ל ת ת, לא דוֹן ה כּ ל, אשׁית גּ ד לּ ה ל יוֹצ ר בּ ר שׁ לּ א ע שׂ נוּ כּ גוֹי י שׂ מ נוּ, ה א רצוֹת ; כּ מ שׁפּ חוֹת ה א דמ ה

49 Shelo sam chelkeinu kahem, v goraleinu k chol hamonam Vaanachnu kor im umishtachavim umodim, ו ג רל נוּ, שׁ לּ א שׂ ם ח ל ק נוּ כּ ה ם. כּ כ ל ה מוֹנ ם כּוֹרע ים ו אנ חנוּ וּמוֹדים וּמ שׁתּ ח ו ים lifnei Melech, Mal chei hamlachim HaKadosh Baruch Hu., מ ל כ י ה מּל כ ים. הוּא ה קּ דוֹשׁ

50 May we gain wisdom in our lives, overflowing like a river with understanding. Loved each of us, for the peace we bring to others. May our deeds exceed our speech, and may we never lift up our hand but to conquer fear and doubt and despair. Rise up like the sun, O God, over all humanity. Cause light to go forth over all the lands between the seas, and light up the universe with the joy of wholeness, of freedom and of peace.

51 V ne-emar, v hayah Adonai l Melech al kol haaretz. Bayom hahu yih yeh Adonai echad ush mo echad. ו ה י ה י י : ו נא מ ר ; אָרץ ע ל כּ ל ה בּ יּוֹם ה הוּא י ה י ה י י. וּשׁמוֹ א ח ד א ח ד Thus is has been said, Adonai will be Sovereign over all the earth. On that day, Adonai will be one, and God s Name will be one.

52 Our thoughts turn to those who have departed this earth: our own loved ones, those whom our friends and neighbors have lost, the martyrs of our people whose graves are unmarked, and those of every race and nation whose lives have been a blessing to humanity. As we remember them, we meditate on the meaning of love and loss, of life and death.

53

54 Yitgadal v yitkadash sh mei raba. B alma di v ra chirutei, י ת גּ דּל ו י ת ק דּשׁ שׁמ הּ רבּ א בּ ע ל מ א דּי ב רא כ רעוּת הּ v yamlich malchutei, b chayeichon uv yomeichon uv chayei d chol beit Yisrael, baagala uviz man kariv. V im ru: Amen. בּ ח יּ יכוֹן וּב יוֹמ יכוֹן וּב ח יּ י דכ ל בּ ית י שׂ רא ל בּ ע גּל ה וּב ז מ ן ק ריב. ו א מרוּ אָמ ן

55 Y hei sh mei raba י ה א שׁמ הּ רבּ א m varach l alam ul almei almaya. Yitbarach v yishtabach v yitpaar v yitromam v yitnasei v yit hadar v yitaleh v yit halal sh mei d Kud sha B rich Hu,. וּל ע ל מ י ע למ יּ א ו י שׁתּ בּ ח ו י תפּ אַר ו י ת רוֹמ ם ו י ת נ שּׂ א ו י ת ה דּר ו י ת ע לּ ה ו י ת ה לּ ל שׁמ הּ דּק דשׁ א, הוּא

56 l eila min kol birchata v shirata, tushb chata v nechemata, daamiran b alma. V imru: Amen. Y hei sh lama raba min sh maya, v chayim aleinu v al kol Yisrael. V imru: Amen. ל ע לּ א מן כּ ל בּ רכ ת א ו שׁ ירת א תּ שׁבּ ח ת א ו נח מ ת דּא מ ירן. בּ ע ל מ א ו א מרוּ אָמ ן י ה א שׁל מ א רבּ א ן שׁמ יּ א מ ו ח יּ ים ע ל ינוּ, ו ע ל כּ ל י שׂ רא ל. ו א מרוּ אָמ ן

57 Oseh shalom bimromav, Hu yaaseh shalom aleinu, v al kol Yisrael. V imru: Amen, ע שׂ ה שׁ לוֹם בּ מרוֹמ יו הוּא יע שׂ ה שׁ לוֹם ע ל ינוּ, ו ע ל כּ ל י שׂ רא ל. ו א מרוּ אָמ ן May the Source of peace send peace to all who mourn, and comfort all who are bereaved

58 Mah yafeh ha-yom, Sha-bat shalom., מ ה יּ פ ה ה יּו ם. שׁ בּ ת שׁ לו ם How lovely is this day of Shabbat peace.

59 ! שׁ בּ ת שׁ לו ם Shabbat Shalom!

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ א נ י ה': "You shall not hate your fellow human in

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

Maagalim

Maagalim 153 הקול הכפול בפרשת העקדה פרשת עקדת יצחק (בראשית כ"ב, א יט) היא אחת הפרשות המגרות ביותר בתורה, ויסוד מוסד בתפיסת עולמנו. פרשה זו תופסת מקום מרכזי באמונתנו, תדיר מופיעה בתפילותינו מרכזי באופן ונוכחת השנה,

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה

תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראיה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצל בהוצאה תדפיס התפילות מתוך גואל ישראל פרקי אורות ליום העצמאות ויום ירושלים מבית מדרשו של מרן הראי"ה קוק עם סידור התפילה מיסודו של הרב משה צבי נריה זצ"ל בהוצאה מורחבת על-ידי ישיבת ההסדר רמת-גן ביוזמתו ובהדרכתו

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays

... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays ... Keshet Ba bayit קשת בבית ערכת פעילויות... חגי תשרי ת Activity Kit שע ט Tishrei Holidays קשת בבית ערכת פעילות בנושא חגי תשרי 2018 חגי תשרי הורים יקרים, חודש תשרי טומן בחובו המון התחלות חדשות, וכולל

קרא עוד