Microsoft Word - Shabbat AM Digital Siddur 4.24.docx

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word - Shabbat AM Digital Siddur 4.24.docx"

תמליל

1 ר ה תּ ו א ה ב בּ וֹ ר ה ת ו צ מ ל י ע ק בּ ל מ ר ל י א נ שׁ נ מוֹP כּ נ ל פ ת מ י ח ה ח ז שׁ שׁ נ שׁ מ ה ר ב ר מ שׁ מּ תּ נּ ת ר בּ ק ר ט ה וֹ הּ תּ ה ל ק יּ ים ו מ א ה בּ P ה ו א תּ פ ח תּ הּ נ צ ר י שׁ א ה ל ל וּ י הּ לוּ ה ל ל ה סּ ה ל ל וּ P י ית P ב י ב בּ ק ד שׁ ו ג ב וּ ר ת בּ ת ק ע שׁוֹפ ר ף בּ ת בּ צ ל צ ל י שׁ מ ע זּ ו : ע ר בּ ל לוּהוּ ה ר ב כּ ל לוּהוּ ה מ בּ נּ שׁ מ ה ה הּ י ה לּ ל תּ הּ! ה ל ל וּ י : גּ ד ל וֹ ל נ ב ם נּ י י בּ צ ל צ ל כ ו : ו ע ג ב April Iyar 5781 Shabbat Acharei Mot-Keoshim Daniel Kaye becomes Bar Mitzvah It has been tol to you what is goo an what Aonai requires of you Only to o justice to love mercy an to walk humbly with your Go (Micah 6:8) --- Morning Blessings an Psalms --- Hareini Hareini m'kabel alai et mitzvat haborei: א V'ahavta l'reiacha kamocha עP I hereby take upon myself the sacre charge of my Creator: Love your neighbor as yourself י נ י Moeh Ani Moeh/Moah ani l'fanecha Melech chai v'kayam emunatecha she-hechezarta bi nishmati b'chemlah rabbah וּ נ ת ר י P ל מ ^ י מ ח בּ מוֹד ה /מוֹד ה ר תּ בּ י I offer thanks to You ever-living Sovereign that You have restore my soul to me in mercy: How great is Your trust Elohai N shamah Elohai n'shamah shenatata bi t'horah hi Atah v'ratah Atah y'tzartah Atah n'fachta bi v'atah m'shamrah b'kirbi בּי My Go the soul You have given me is pure You create it You shape it You breathe it into me an You protect it within me א j ה י א ת הּ הּ ה י א ה בּ י בּ י Ashrei Ashrei yoshvei veitecha o y'hal'lucha selah ע וֹ ד Happy are those who well in Your house; they will sing Your praises forever ר י י וֹ שׁ Psalm 150 Halleluyah! Hallelu El b'kosho hal'luhu birkia uzo ק י ע Hal'luhu bigvurotav hal'luhu k'rov gulo בּ י ו Hal'luhu b'teika shofar hal'luhu b'neivel v'chinor בּ נּ וֹ ר : Hal'luhu b'tof umachol hal'luhu b'minim v'ugav וּמ חוֹל ת ר וּ ע ה : t ruah Hal'luhu b'tziltz'lei shama hal'luhu b'tziltz'lei Kol han'shamah t'haleil Yah Hal'lu Yah! כּ ל Halleluyah! Praise Go in Go s sanctuary; praise Go in the sky Go s stronghol Praise Go for mighty acts; praise Go for Go s exceeing greatness Praise Go with blasts of the horn; praise Go with harp an lyre Praise Go with timbrel an ance; praise Go with lute an pipe Praise Go with resouning cymbals; praise Go with lou-clashing cymbals Let all that breathes praise Go Halleluyah! 1

2 ת א א ה ב תּ ו יוּ ו ה N ל ב ב כ ל בּ לּ ה ה א פ שׁ נ כ נ שׁ ר א דּ ב ר ה ע ד ו ע וֹ ל ם ל ל כוּתוֹ מ ב וֹ ד כּ ר וּ % שׁ ם בּ : מ א ד N N מ צ וּ ם ה יּ ו שׁ בּ תּ ל מ ע ן שׁ ק ד ם כ ת א שׁ ו ב ב N : ל ם בּ ד בּ ר ו ב נ יN ל תּ ב ם תּ רוּ ז כּ א ל ר מ א N בּ ב י ת ת ל א וֹ י ד N בּ ית ם נּ נ תּ ר ב דּ ת ל ט ט פ יוּ ו ה ר ע י נ י N : ע י ן בּ ע שׂ ו צ ר מ נ י א ל ה צ מ שׁ ר א א ל כ ם ל ם י ית ם י ה ו י י נ י א לּ ם כּ ד שׁ ה שׁ ח ה מ ו הו ה י א ל ם בּ ר דּ א נ מ כ ה כּ שׂ ה ע וּ בּ ח וּ ל י כ ל א פ ים ג אוּל : ו א מ ר וּ שׁ ל מ י ל שׂ ע ע וֹ ל ם ל קּ ד שׁ בּ ה יּ ם ת פ ו ע ד ח ד י --- Sh ma an its Blessings --- Sh'ma Yisrael Aonai Eloheinu Aonai Echa! Hear O Israel Aonai is our Go Aonai is One! Baruch shem k'vo malchuto l'olam va'e Blesse is Go s glorious majesty forever an ever V'ahavta et Aonai Elohecha b'chol l'vav'cha uv'chol nafsh'cha N וּב כ ל אLהי N uv'chol m'oecha V'hayu ha'varim ha'eileh asher anochi m'tzavcha hayom al l'vavecha V'shinantam l'vanecha v'ibarta י תּ א י ם וּב כ ל bam b'shivt'cha b'veitecha uv'lecht'cha vaerech uv'shochb'cha : N וּ ב ק וּ מ N וּ ב שׁ כ בּ N וּ ב ל כ תּ N uv'kumecha Ukshartam l'ot al yaecha v'hayu l'totafot bein N וּ ק שׁ ר einecha Uchtavtam al m'zuzot beitecha uvisharecha י N וּ ב שׁ מ ז ז וֹ ת וּ כ ת ב תּ ם You shall love Aonai your Go with all your heart with all your soul an with all your might Take to heart these instructions with which I charge you this ay Impress them upon your chilren Recite them when you stay at home an when you are away when you lie own an when you get up Bin them as a sign on your han an let them serve as a symbol on your forehea; inscribe them on the oorposts of your house an on your gates L'maan tizk'ru vaasitem et kol mitzvotai vih'yitem k'oshim l'eloheichem Ani Aonai Eloheichem asher hotzeiti etchem mei'eretz Mitzrayim lih'yot lachem l'elohim ani Aonai Eloheichem L ה י כ ם י ם ץ י ת ם א L ה י כ ם י וֹ ת וֹ ת י ה וֹ צ א ת י י ם Thus you shall remember to observe all My commanments an to be holy to your Go I am Aonai your Go who brought you out of the lan of Egypt to be your Go: I am Aonai your Go L ה א L ה י כ ם Reemption Mi chamocha ba'eilim Aonai! Mi kamocha near bakoesh nora t'hilot oseh feleh! מי מ י כ מ כ ה נ וֹ ר א ת ה t ת Who is like You O Go? Who is like You majestic in holiness awesome in splenor working woners? Shirah chaashah shib'chu g'ulim l'shimcha al s'fat hayam Yacha מ M שׁ ה kulam hou v'himlichu v'amru: Aonai yimloch l'olam va'e ל וֹ Z ה וֹ ד וּ With new song inspire at the shore of the Sea the reeeme sang Your praise In unison they all offere thanks Acknowleging Your Sovereignty they sai: Aonai will reign forever! 2

3 ע ז ר ו ר וּ בּ שּׁ מ ר שׂ ל ה א ר א ס וּ בוּרוֹת גּ ה י שׁוּע מ ו נ א יּ ה מ ח שׁ נ ק דּ שׁ בּ ר: ו א מ ר ה א דּ א ר ה א ד א ח י א נ ר ו ד ל כּ ל כ י י בּ וֹ ר גּ ר א ב ם ה א ו י צ ח ק ת א ב וֹ א ו ל ח א ו ע ל יוֹן ת א ב וֹ ע ק ב י א מּוֹת ו גּ ד וֹ ל ה נ ה ו ק ה גּ א ל ע וֹ ל ם ל ב ק ה בּוֹר ה גּ ה כּ ל ב ל י נ נּוֹר ו ה ר ו ז וֹ כ נ יה ם ח ס שׁ ל מ ע ן רוּ בּ א ה ל ו א מּ ה וֹ ת בּ א ה ב ה ן מ ג ב ר א ס ד ח ם ה ד נ י א הוֹשׁ ל ח ה ר וּ ים ח יּ ל ה כּ מ ר וֹ ם שׁ את דוֹשׁ ק : כּ ב וֹ ד וֹ דּ א ה וּ א ו ח ס ד בּ ה גּ שׁ ם יּ ה מ ח א ו רוֹפ ח יּ ה מ כּ ל ה כּ ל ה מ ח ר בּ י נ י שׁ ל מ וּ נ ת וֹ א מ מ מ כ פ ר ע ה ח יוֹת ל ב כּ כּ ת וּ דוֹשׁ ק ד כּ ב וֹ רוּ בּ כּ ל ה עוֹל ם בּ ד נ ינוּ א דוֹשׁ ק דּ כּ שׁ ם שׁ מּ ק ד י ה מ מ מּ ק וֹ מ וֹ ב א בּ ר ל ע וֹ ל ם ה ו ה י ב נ דּ א ב אוֹת צ ק ר ו כ ל בּ ה ז ל א כ ל ה ז שׁ י מ י י י ע י נ י ל מ ח ל כּ נ וּ מ י ח ד ר ל ל ן ) ת מ ה תּ א י ם ( --- Amiah --- GOD OF OUR ANCESTORS v'imoteinu Baruch Atah Aonai Eloheinu v'elohei avoteinu ינוּ: י נ וּ L י ה א L ה י נ וּ Elohei Avraham Elohei Yitzchak v Elohei Ya'akov Elohei א L י ה L י ה א L י ה א L י ה Sarah Elohei Rivkah Elohei Rachel v'elohei Leah Ha'Eil Lהי א L י ה ר ה א L י ה hagaol hagibor v'hanora Eil elyon gomeil chasaim tovim י ם גּ וֹ מ ל א v'koneh hakol v'zocheir chasei avot v'imahot umeivi g'ulah ד י ט וֹ ב י ם livnei veneihem l'maan shemo b'ahavah מ וֹ ב וּ מ ב י א Melech ozeir umoshia umagen Baruch Atah Aonai magein Avraham v'ezrat Sarah מ עוֹז ר וּמוֹשׁ יע וּמ ג ן ת שׂ ר ה Blesse are You Aonai our Go Go of our fathers an mothers Go of Abraham Go of Isaac an Go of Jacob Go of Sarah Go of Rebecca Go of Rachel an Go of Leah the great mighty an awesome Go transcenent Go who bestows lovingkinness creates all out of love remembers the love of our ancestors an brings reemption to their chilren s chilren for the sake of the Divine Name Sovereign Deliverer Helper an Shiel Blesse are You Aonai Sarah s Helper Abraham s Shiel רב יע י ב וּ מ וֹ ר י ד מ ר בּים סוֹמ נוֹפ ל ים י ם וּ מ ק יּ ם וּמ י דּוֹמ ה לּ ל מ ת (מ ים) ים חוֹל ים וּמ תּ יר מ י וֹ N בּ ית וּמ ח יּ ה וּמ צ מ י ח GOD OF MIGHT Atah gibor l'olam Aonai mechayeih hakol (meitim) Atah rav l hoshia Mashiv haruach umori hagashem M'chalkel chayyim b'chese m'chayeh hakol (meitim) b'rachamim rabim somech noflim v'rofeh cholim umatir asurim um'kayem emunato lishenei afar Mi chamocha ba'al g'vurot? U'mi omeh lach? Melech meimit um'chayeh umatzmiach y'shuah V'neeman Atah l'hachayot hakol (meitim) Baruch Atah Aonai m'chayeih hakol (hameitim) ים) ת (מ ) ת מ ה י ם ( You are forever mighty Aonai; You give life to all (revive the ea) You cause the win to shift an rain to fall You sustain life through love giving life to all (reviving the ea) through great compassion supporting the fallen healing the sick freeing the captive keeping faith with those who sleep in the ust Who is like You Source of mighty acts? Who resembles You a Sovereign who takes an gives life causing eliverance to spring up an faithfully giving life to all (reviving that which is ea)? Blesse are You Aonai who gives life to all (revives the ea) GOD S HOLINESS N'kaesh et shimcha ba'olam k'shem shemakishim oto bishmei marom Kakatuv al ya n'viecha v'kara zeh el zeh v'amar: Kaosh kaosh kaosh Aonai tz'vaot! M'lo chol haaretz k'voo! Air aireinu Aonai aoneinu mah air shimcha b'chol haaretz Baruch k'vo Aonai mim'komo! Echa Hu Eloheinu Hu avinu Hu malkeinu Hu moshieinu v'hu yashmieinu b'rachamav l'einei kol chai Ani Aonai Eloheichem Yimloch Aonai l'olam Elohayich Tziyon l'or vaor Haleluyah! מ י מN ץ י ר י ר נ וּ ץ! ה וּ א א L ה י נ וּ מ וֹ שׁ י ע נ וּ א! L ה י כ ם הּ! ה ל לוּי ישׁ ים אוֹתוֹ י א N א מ ל א י ר שׁ י נ וּ ה וּ א י ו י מ N א L ה ה וּ א צ יּ וֹ ן ה וּ א מ י ע נ וּ L 3

4 ר ל ד וֹ דּ נ ק ד ו ע ד וֹ ר ו שׁ ו יד נ גּ ח ב ה א תּ ד ל גּ צ ח נ מ וּ שׁ י ד שּׁ ת ק ע וֹ ל ם ל ה קּ ד וֹ שׁ שׁ מ ק דּ ר ק רוּ ו שׁ מ ם ל ד ר ת י נ ח וּ מ ר וּ בּ כ ר ז מ ל כ וּ ת ב שׂ נ י י ר בּ י נ מ י שּׁ ה א ו צ בּ מ וּ ו שׂ מּ ח נ ח ו ה נ וּ י נ וּ ח ה א תּ לּ ם כּ י י ק דּ שׁ תּוֹ ו ל ה א ע וּ בּ מ ח קוֹר ו גוּ ע נּ ת דּ טּוּב N מ מ י מ ע שׂ ה ל ת ה שּׁ בּ ר ב ע שׂוֹת ל נ ג ע ת ה שּׁ בּ ע ל ם ל שׂ ה ע ת א ב וֹ ת ו ה י ה ו יּ נּ פ שׁ ו ם י ת ה שּׁ מ א ה צ א מּוֹת ו א ת ה א ר ו מ ב ם ע וֹר בּ ת ר ו ט ה ה בּ א ה ב שׁ מ ק דּ שׁ ק דּ N מ טּוּב בּ א מ ת N ק ד שׁ ת ק בּ ל ח ז ינ ה ו ת ה צ ר וֹ ב ק י י הּ ב שׁ מ ק דּ ל ק נ וּ ח : ה שּׁ בּ ת ע ב דּ N ל בּ נוּ ל ל י נ וּ ע לה ינוּ א ינ ינוּ ע כ ל ל ר ל ר ק ע מּ N בּ N בּ שׁוּב שׁ ה מּ ח ז י ר ה נ ת ע בוֹד ב ד ע ל א ר בּ צ ל צ ל מ ח ם פ לּ ת שׁ ו ח נּ נ וּ ה בּ א ה ב מּ ע L'or vaor nagi golecha Ul'neitzach n'tzachim k'ushatcha N וּ ל נ ח צ י ם N nakish v'shivchacha Eloheinu mipinu lo yamush l'olam va'e י שׁ N א L ה י נ וּ מ פּ י נ וּ ל א Baruch Atah Aonai ha'eil hakaosh Let us sanctify Your Name on earth as it is sanctifie in the heavens above As it is written by Your prophet Holy holy holy is Aonai Tz vaot! Go s presence fills the whole earth Source of strength Sovereign One how majestic is Your presence in all the earth! Blesse is the presence of Go shining fourth from where Go wells Go alone is our Go an our Creator our Ruler an our Helper; an in mercy Go is reveale in the sight of all the living: I am Aonai your Go! Aonai shall reign forever your Go O Zion from generation to generation Hallelujah! To all generations we will eclare Your greatness an for all eternity proclaim Your holiness Your praise O Go shall never epart from our lips Blesse are You Aonai the Holy Go THE HOLINESS OF SHABBAT Yismechu v'malchut'cha shom'rei Shabbat v'korei oneg אי N שׁ וֹ מ ר י שׁ בּ ת Am m'ka'shei shvi'i kulam yisb'u v'yitangu mituvecha ו י שׁ ב י ע י karata V'hashvi'i ratzita bo v'kiashto chemat yamim oto י ם א וֹ ת וֹ וּ ב שּׁ ב י ע י ר צ י ת בּ וֹ zeicher l'maaseih v'reishit א שׁ י ת א ת Those who keep Shabbat by calling it a elight will rejoice in Your realm The people that hallows Shabbat will elight in Your gooness For being please with the Seventh Day You hallowe it as the most precious of ays rawing our attention to the work of Creation V'shamru v'nei Yisrael et HaShabbat la'asot et HaShabbat l'orotam b'rit olam Beini uvein b'nei Yisrael ot hi l'olam אוֹת הוא י ת ע וֹ ל ם ב וּ ב י ן בּ בּ ki sheshet yamim asah Aonai et hashamayim v'et haaretz uvayom hashvi'i shavat vayinafash ץ י ם ביע י שׁ ב ת כּ י שׁ שׁ ת וּב יּוֹם The people of Israel shall keep Shabbat observing Shabbat throughout the ages as a covenant for all time It is a sign for all time between Me an the people of Israel For in six ays Aonai mae heaven נ נ an earth an on the seventh ay Go cease from work an was refreshe vimnuchateinu Eloheinu v'elohei avoteinu v'imoteinu r'tzeih נוּח ת נ וּ י נ וּ ר י נ וּ L י ה א L וּ ה י Kasheinu b'mitzvotecha v'tein chelkeinu b'toratecha sabeinu mituvecha v'samcheinu bishuatecha v'taheir libeinu l'ov'cha תN וּ ע בּ שׂ נ ן בּישׁוּע ת N וֹ ת N נ וּ be emet v'hanchileinu Aonai Eloheinu b'ahavah uv'ratzon וּ ב ר צ וֹ ן שׁ בּ ת א L וּ ה י י ל נ וּ Shabbat koshecha v'yanuchu vah Yisrael m'ka'shei sh'mecha י שׁ מN : ו Baruch Atah Aonai m'kaeish HaShabbat Our Go an Go of our ancestors be please with our rest Sanctify us with Your mitzvot an grant us a share in Your Torah Satisfy us with Your gooness an glaen us with Your salvation Purify our hearts to serve You in truth In Your gracious love Aonai our Go grant us Your holy Shabbat as a heritage May Israel who sanctifies Your Name rest on Shabbat Blesse are You Aonai who sanctifies Shabbat AVODAH R'tzei Aonai Eloheinu b'amcha Yisrael ut'filatam b'ahavah t'kabeil ut'hi l'ratzon tami avoat Yisrael amecha Eil karov l'chol kor'av p'nei el avaecha v'choneinu sh'foch ruchacha aleinu V'techezenah eineinu b'shuv'cha l'tzion b'rachamim Baruch Atah Aonai hamachazir Sh'chinato l'tzion : N פ וֹ ר ר וּ ח N וּ ת ה י צ וֹ ן תּ מ י ד א י ו פּ יּון כ י נ ת וֹ וּב ת י N ים: יּ וֹ ן : 4

5 ת א ב וֹ שׁ י N תּ ה לּ ת קוּדוֹת ה פּ אוֹת נ פ ל ה ר ו צ וּ ת מּ עוֹל ם ל נ ח א אלה י ו לה ינוּ א י י ר וּ בּ ר בּ א וֹ ח יּ ים ו ל בּ כ ה י ם ע שׂ ה שׁ ל וֹ נ וּ ע ם י ד ח ס ם כּ לּ ע ד ו ת בּ א מ פּ נ י N ים ח יּ ו שׁ לוֹם ת ע ם ל ע וֹ ל א מּוֹת ו ר ל ד וֹ סוּר ה מּ נ סּ ד וֹ ר ו ג ן מ יּ י נ וּ ח ע ד ו טוֹבוֹת ו טּוֹב ה יּ י נ וּ ח ע ל ו ם מ ע וֹ ל ר בּ כ ל ו ל ה א שׁ ה טּ ו ב שׁ י ת רוֹמ ם ח יּ ים ה י שׁ וּ ע ת וּ ק ל וּ כ ה כ ר בּ N פּ נ י ע ז ר ו ת ע מ ח שׁ נ ע ל ו ד י מּ נוּ ע ר ע ל כּ נוּ מ ב ק ר ו ם ח ה מ ר ו מ תּ ל ה סּ : ס ל ה : ל ה וֹ ד וֹ ת ע ל ו א ה נ ן ח מּ ע ר ב א וֹ נוּ כ א ה ב ת ו רוֹמ בּ מ ט וֹ ב ו מ ב ר ה ד ח ס N בּ ע י נ י שׁ בּ ת תּ נ מּ וֹ ע ב ר ל ח ס ד ו לוֹם י ע שׂ ה שׁ ת ב ל נ וּ לּ ר ו ה כ מ ח נוּ כּ לּ מּ ע ר ו וּ ע ל י נ ד כּ א ח מ ח שׂ י שּׁ לוֹ ם : בּ וּ ע ל י נ מ א ע ל ו א מ ר וּ ו י ב פ נ י P ל בּ ל ה ג י וֹ ן ו מ ר א ר ל גוֹא ל י ו Fin favor Aonai our Go with Your people Israel an accept their prayer in love May the worship of Your people Israel always be acceptable Go who is near to all who call turn lovingly to Your servants Pour out Your spirit upon us Let our eyes behol Your loving return to Zion Blesse are You Aonai whose Presence returns to Zion HODAAH Moim anachnu lach shaatah hu Aonai Eloheinu v'elohei avoteinu v'imoteinu l'olam va'e Tzur chayeinu magein צ וּ ר נ וּ ל ה תּ א שׁ ה וּ א י נ וּ מ וֹ ד י ם י נ וּ t'hilatecha yisheinu Atah hu l'or vaor Noeh l'cha un'sapeir נ וֹ ד ה לּ N וּ נ ס פּ ר ה וּ א Al chayeinu ham'surim b'yaecha v'al nishmoteinu hap'kuot מ וֹ ת י נ וּ N י ם בּ lach v'al nisecha sheb'chol yom imanu v'al niflotecha י N ל כ בּ שׁ י וֹ ם ל v'tovotecha sheb'chol eit erev vavoker v'tzohorayim ב יN ל כ בּ שׁ יN Hatov ki lo chalu rachamecha v'ham'racheim ki lo tamu כּ י ל א י N ר כּי ל א chasaecha mei'olam kivinu lach י נ וּ ל : י N V'al kulam yitbarach v'yitromam shimcha Malkeinu tami l'olam va'e V'chol hachayim youcha selah viy'hal'lu et יד ו י ה ל ל וּ מN י וֹ ד וּ N ו shimcha be emet Ha'Eil y'shuateinu v'ezrateinu selah ת נ וּ נ וּ שׁ מ N Baruch Atah Aonai hatov shimcha ul'cha na'eh l'hoot מ N וּ ל N We acknowlege with thanks that You are Aonai our Go an the Go of our ancestors forever You are the Rock of our lives an the Shiel of our salvation in every generation Let us thank You an praise You for our lives which are in Your han for our souls which are in Your care for Your miracles that we experience every ay an for Your wonrous ees an favors at every time of ay: evening morning an noon O Goo One whose mercies never en O Compassionate One whose kinness never fails we forever put our hope in You For all these things O Sovereign let Your Name be forever praise an blesse O Go our Reeemer an Helper let all who live affirm You an praise Your Name in truth Blesse are You Aonai Your Name is Gooness an You are worthy of thanksgiving SHALOM Sim Shalom tovah uvrachah chein vachese v'rachamim aleinu י ם ש י ם שׁ ל וֹ ם ט וֹ ב ה וּ ב ר v'al kol Yisrael amecha Bar'cheinu yotzreinu kulanu k'echa יוֹצ ר נוּ N b'or panecha ki v'or panecha natata lanu Aonai Eloheinu Torat א L ה י כּ י chayim v'ahavat chese utz'akah uv'rachah v'rachamim ים וּצ ד ק ה וּב ר תּ וֹר ת v'chayim v'shalom V'tov b'einecha l'vareich et amcha Yisrael N b'chol eit uv'chol shaah bishlomecha ל וֹ מ : N וּב כ ל שׁ ע ה Baruch Atah Aonai ham'vareich et amo Yisrael bashalom Grant peace gooness an blessing grace kinness an mercy to us an to all Your people Israel Bless us our Creator all of us together through the light of Your Presence Truly through the light of Your Presence Aonai our Go You gave us a Torah of life - the love of kinness justice an blessing mercy life an peace May You see fit to bless Your people Israel at all times at every hour with Your peace Praise are You Aonai who blesses Your people Israel with peace Oseh shalom bimromav Hu yaaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei teivel V'imru: Amen ן י ו ה וּ א י וֹ שׁ May the One who brings us peace bring this peace before us unto all of Israel unto all the nations Amen Yih'yu l'ratzon imrei fi v'hegyon libi l'fanecha י Aonai tzuri v'go-ali May the wors of my mouth an the meitations of my heart be acceptable to You my Rock an my Reeemer 5 י וּ צ וֹ ן צוּר י פ י י

6 ר וּ בּ ר בּ 7 בּ ר וּ וֹר ל נ וּ תּ מ ב ר ה ע ד ו ע וֹ ל ם ל ר ב מ ה מ ב ר ה ע מּ ה ת א מ ם ל ע וֹ ל ת ו נ תּ וֹ ר ה ל מ ל מ ע ד ו ם ה ע וֹ ל ם ה ע וֹ ל ע נ ט ד וֹ ר ל ת וֹ כ נ וּ בּ שׁ ר א שׁ ר א ד וֹ ר ו ת נ ד גּ גּ ד נ ק נ שּׁ ת ד צ ח נ יּ י ו ח ץ ע ר דּ שׁ ה ים ח יּ יה כ ר ד ם נ ע י כ N א ל י מּ ח ז יק ל ל ו כ ו נ שׁוּב ה תּ וֹ ר ה ת נ הּ בּ דּ שׁ ח ה כ י ת מ ו שׁ ל וֹ ם מ י א שּׁ ר מ ק ד ם כּ --- Seer Kriat HaTorah: Reaing of the Torah --- Daniel Kaye becomes Bar Mitzvah י ם ק דּ י שׁ ל וּ ל נ צ ח L or vaor nagi golecha ul neitzach n tzachim k ushatcha nakish From generation to generation we will eclare Your greatness an for all eternity proclaim Your holiness Sh'ma Yisrael Aonai Eloheinu Aonai Echa! Hear O Israel Aonai is our Go Aonai is One! Before the Reaing of Torah Reaer: Bar chu et Aonai ham'vorach Congregation: Baruch Aonai ham'vorach l'olam va'e 7 כ וּ Reaer: Baruch Aonai ham'vorach l'olam va'e Baruch Atah Aonai Eloheinu Melech ha'olam asher bachar ר ח בּ אLהינוּ banu mikol haamim v'natan lanu et Torato תּ וֹ ר ת וֹ ן לנוּ י ם מ בּנוּ Baruch Atah Aonai notein hatorah ה נ וֹ ת ן Bless Aonai who is blesse Blesse is Aonai who is blesse now an forever Blesse are You Aonai our Go Sovereign of the universe who has chosen us from among the peoples an given us the Torah Blesse are You Aonai who gives the Torah Torah rea by our Bar Mitzvah Daniel Kaye Leviticus 19:1-18 After the Reaing of Torah Baruch Atah Aonai Eloheinu Melech ha'olam asher natan lanu ן אLהינוּ Torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu עוֹ ל ם ת Baruch Atah Aonai notein hatorah ה נ וֹ ת ן Blesse are You Aonai our Go Sovereign of the universe who has given us a Torah of truth implanting within us eternal life Blesse are You Aonai who gives the Torah Etz Chaim: Tree of Life Etz chaim hi l'machazikim bah v'tom'cheha m'ushar D'racheha archei noam v'chol n'tivoteha shalom י ב ת י ה ים k'keem Hashiveinu Aonai eilecha v'nashuvah Chaeish yameinu י נ וּ It is a tree of life to those who hol fast to it an all of its supporters are happy Its ways are ways of pleasantness an all its paths are peace Return us to You Aonai an we will return; renew our ays as of ol י ב נ וּ היא 6

7 ב נ בּ א מ ת שׂ י ה ע וֹ ל מ ו ע שׂ ה ר ה תּ וֹ שׁ ה זּ ה י י ר ו נ ב ה צ ל מ ר ב ד ב ר ה בּוֹח ת ה א מ ע וֹ ל ם ה ר בּ תּ וֹ ו צ ד ק נּ א מ ר ה ח ר בּ שׁ ר א ב דּוֹ ע ל בּ כ ם ל ע וֹ ל מ ה תּ נּ ת מּ וֹ ע דּ צ ר ד בּ ע בוֹד ה ה ל מ ה דּ וֹ ר וֹ ת ע ל ו ע וֹ ל ם ה ר דּ ב ב ה נּ ה ל ק ד שּׁ מ ה נּ א א ל ה ת א מ מ ו ל אוֹמ ר ה צ ד ק ו א ר פ ו ע ד י י ק דּ שׁ מ י י כּ ל ה ר בּ נ ח א פ בּ שּׁ בּ ת ה נוּ ל ה א י ס ו י תּ מ ח ת ה שּׁ בּ ד ל כ ב וֹ ש י Blessing before the Haftarah Baruch Atah Aonai Eloheinu Melech haolam asher bachar bin'vi'im tovim v'ratzah v'ivreihem hane'emarim be emet Baruch Atah Aonai habocher batorah uv'moshe avo uv'yisrael amo uvinvi'ei ha'emet vatzeek 7 בּ א L וּ ה י נ י א י ם ט וֹ ב י ם י ם י ה ם ה וּ ב מ שׁ ה י א י וּ ב ר וּ ב Blesse are You Aonai our Go Sovereign of the universe who has chosen faithful prophets to speak wors of truth Blesse are You Aonai for the revelation of Torah for Your servant Moses for Your people Israel an for prophets of truth an righteousness Blessing after the Haftarah Baruch Atah Aonai Eloheinu Melech haolam tzur kol ha'olamim tzaik b'chol haorot Ha'Eil hane'eman ha'omeir v'oseh ham'abeir um'kayeim shekol 'varav emet vatzeek Al hatorah v'al ha'avoah v'al han'vi'im v'al yom HaShabbat hazeh shenatata lanu Aonai Eloheinu likushah v'limnuchah l'chavo ul'tif'aret Al hakol Aonai Eloheinu anachnu moim lach um'varchim otach yitbarach shimcha b'fi chol chai tami l'olam va'e Baruch Atah Aonai m'kaeish HaShabbat א L ה י נ וּ י ם י ק וּ מ ק יּ ם שׁ כּ ל ה לּ נ וּ אLהינוּ וּ ל ת ת א L ה י נ וּ ל וּ מ ב ר כ י ם אוֹת צ וּ ר ן י ו י א י ם יוֹם נוּח ה נ וּ מ וֹ ד י ם מN י Blesse are You Aonai our Go Sovereign of the universe Rock of all creation Righteous One of all generations the faithful Go whose wor is ee whose every comman is just an true For the Torah for the privilege of worship for the prophets an for this Shabbat that You Aonai our Go have given us For holiness an rest for honor an glory: we thank an bless you May Your name be blesse for ever by every living being Blesse are You Aonai for the Sabbath an its holiness Siman Tov u Mazal Tov! Siman tov u'mazal tov u'mazal tov v'siman tov! Y'hei lanu ul'chol Yisrael! This is a goo an lucky sign for us an all Israel! י ד שׁ ס י מ ן ט וֹ ב וּמ זּ ל ט וֹ ב וּמ זּ ל ט וֹ ב וּל כ ל ר י מ ן ט וֹ ב R fuah Sh leimah Suzanne Allener Emily Alpern-Fisch Alan Appel Ronni Behar Janice Berlin Marla Borkson Ellen Buckley Paula Krock Cameron Barbara Clevelan Arlene DeLeon Richar DeLeon Timothy Dunar Esther bat Chaim v Chaya Netanel Felber Chelo Fournier Glen Gabriel Gittel bat Sh muel v Bella Carole Greenberg Ewar Greenberg Richar Greenfiel Anrea Hamos Dusty Kaplan Joan Kupferberg Philip Levine Stu Levine Sam Levinson Dan Lutenegger Avital Manor Sophie Meyers Cheryl Mitchell Rebecca Prigal Sahar Qureshi Davi Ransohoff Lois Rosen Eric Rosenberg Rabbi Steve Sager Sarah bat Eliyahu v Rachel Sarah Gole bat Shifrah Isaac Logan Sauners Davi Scheever Mary Schwartz Joan Schwarz Cynthia Seymour Paul Shapiro Harry Silver Kristen Surya Betty Ustun Maria Young Come Healing O gather up the brokenness an bring it to me now The fragrance of those promises you never are to vow The splinters that you carry the cross you left behin Come healing of the boy; come healing of the min An let the heavens hear it the penitential hymn Come healing of the spirit; come healing of the limb Behol the gates of mercy in arbitrary space An none of us eserving the cruelty or the grace O solitue of longing where love has been confine Come healing of the boy; come healing of the min Music an lyrics by Leonar Cohen O see the arkness yieling that tore the light apart Come healing of the reason; come healing of the heart O trouble ust concealing an univie love The heart beneath is teaching to the broken heart above Let the heavens falter let the earth proclaim: Come healing of the altar; come healing of the Name An let the heavens hear it the penitential hymn Come healing of the spirit; come healing of the limb O see the arkness yieling that tore the light apart Come healing of the reason; come healing of the heart

8 א בּ ע ל מ רוּ ו א מ שׁ י ה א ר בּ א ל ע לּ מ דּ א שׁ יה א ם ע שׂ ה שׁ ל וֹ דּ ל גּ ר בּ ה ע לּ ת ק דּ שׁ שׁ י מ א הּ מ ע ל מ א בּ ת ה לּ ל שׁ י ר כ ר ב ל ד כ הּ מ י ת בּ א בּ מ י י ל הּ מ ל כ וּ ת א בּ ע ג ל ח יּ יכוֹן בּ ר ק מ ז א בּ ר בּ ר מ ב א כ ת וּ ו א מ ר ר פּ א הּ מ ע ל ם ל ק ד שׁ א דּ מ ע ל א נ שּׂ א יּ שׁ תּ א ת שׁ ו מ א ל ינוּ ע ח יּ ים ו א יּ א בּ מ א ל ח ת א בּ ע ל ו מ א א מ רוּ ו ע ל ו רוֹמ בּ מ ב ל ת י ב ע שׂ ה שׁ לוֹם י מ א א מ רוּ ו ל י נ וּ ע נ ח מ ת א ו ת ה דּ ר י ע ל ו We Remember a Few of Far Too Many Lives Lost to COVID-19 Katy an Emma Davis 37 hospital nurses an ientical twins Southampton Englan Debera Walker 50 nurse s aie Lima Ohio George Wheeler Roark Jr 94 Doctors Draft veteran of the Korean war Sterling Virginia We Remember Those Lost to Violence in Washington DC Kentrell Devaughn 27 NE DC; Kerry Ooms 29 SE DC Shiva Agnes Hamos mother of James Hamos Shloshim Jane R Abrams Dennis Davis Ewar S Flattau Dorothy Pollack Kirby George Scott Mechal Sobel Lillian Sugarman Yahrzeit Ruth Sonnenblick Appleton Cyril Bachorik Mitch Bernstein Doris Brown Leon Chaajo Patricia Cohn Max Coral Evelyn Donenfel Morris Ena Leon Davi Freeman Sylvia Garrell George Goa Harriet Golman Rabbi Milton Greenwal Ruth Gruenberg Beverly Grusin Fre Hart Reuben Heller Esther Hoffer Ia Russakoff Hoos Eva Jacob Ralph Kartzman Eli Kaye Joshua Kaye Jerome Mark Alvin Meyer Marty Obran Esperanza Pasco Leonar Rosenstein Jane Ryan Lyia Sablosky Thomas Sablosky Morris Gallup Sahr Irwin Satin Ewar Schultz Irwin Schumacher Thelma Sugar Te Wagman Ann Weiner Jonathan Wentworth Rabbi Marjorie Yukin Kaish Yatom Yitgaal v'yitkaash sh'mei raba ר ו B'alma i v'ra chirutei v'yamlich malchuteih b'chayeichon ע וּ ת הּ ו א דּ י יב uv'yomeichon uv'chayei 'chol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv V'imru: Amen ן וּב וּ ב י וֹ מ י כ וֹ ן וּ ב ח יּ י ן Y'hei sh'mei raba m'varach l'alam ul'almei almaya וּל ע ל מ י ר Yitbarach v'yishtabach v'yitpaar v'yitromam v'yitnasei ו רוֹ מ ם ו ו ו ח י שׁ תּ בּ ו v'yit'haar v'yit'aleh v'yit'halal sh'mei 'ku'sha b'rich Hu ו י ה וּ א ו L'eila min kol birchata v'shirata tushb'chata v'nechemata יר מ ן aamiran b'alma V'imru: Amen ן י ר ן Y'hei sh'lama raba min sh'maya v'chayim aleinu v'al kol מן שׁ מ ר Yisrael V'imru: Amen Oseh shalom bimromav Hu yaaseh shalom aleinu v'al kol ן י ו ה וּ א Yisrael v'al kol yoshvei tevel V'imru: Amen ן יוֹשׁ Exalte an hallowe be Go s great name In the worl which Go create accoring to plan May Go s majesty be reveale in the ays of our lifetime An the life of all Israel speeily imminently to which we say Amen Blesse be Go s great name to all eternity Blesse praise honore exalte extolle glorifie aore an laue be the name of the Holy Blesse One beyon all earthly wors an songs of blessing praise an comfort to which we say Amen May there be abunant peace from heaven an life for us an all Israel to which we say Amen May the One who creates harmony on high bring peace to us an to all Israel an to all who well on earth To which we say Amen 8

9 רוּ ו שׁ מ ם ל ד ר ת י נ שׂ נ י י ר בּ י נ מ י שּׁ ה ת ה שּׁ בּ ע שׂוֹת ל ת ה שּׁ בּ ע ל ם ל ה י ה ו שׂ ה ע יּ נּ פ שׁ ו א ת ה א ר ו ם י ת ה שּׁ מ א V shamru V'shamru v'nei Yisrael et HaShabbat la'asot et HaShabbat l'orotam b'rit olam Beini uvein b'nei Yisrael ot hi l'olam אוֹת הוא י ת ע וֹ ל ם ב וּ ב י ן בּ בּ ki sheshet yamim asah Aonai et hashamayim v'et haaretz uvayom hashvi'i shavat vayinafash ץ י ם ביע י שׁ ב ת כּ י שׁ שׁ ת וּב יּוֹם The people of Israel shall keep Shabbat observing Shabbat throughout the ages as a covenant for all time It is a sign for all time between Me an the people of Israel For in six ays Aonai mae heaven an earth an on the seventh ay Go cease from work an was refreshe Shabbat Shalom! 9

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378>

<4D F736F F D20E7E5E1F8FA20F0E9E1E9ED20E5F4FAE2EEE9ED20ECE0E7F820FAE9F7E5EF2E646F6378> ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ערכה: ד"ר אורלי קיים.1.2.3.6.7.8 אבד עליו כלח אָב ד ע ל יו כּ ל ח = ה ת י שּׁ ן מ אוֹד. כּ ל ח = דּ עוֹת שׁוֹנוֹת: כּ ל ל ח אוֹ ר ע נ נּוּת אוֹ ק צ יר אוֹ ז ק נ ה. דוגמה: ה שּׁ ירוֹן שׁ יּ צ א ל אוֹר

קרא עוד

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית

הלכות יסודי התורה, פרק ג 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמבם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית למעשה בראשית 112 פ ר ק ש ל יש י - הקדמה בשני הפרקים הבאים (ג-ד), הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית", שהוא "מדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה" (פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י), כדרך להכיר

קרא עוד

׳

׳ בס"ד לאילן השנה ראש ארבעה ראשי שנים הם... באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים בחמשה עשר בו. (משנה ראש השנה א,א) כל אילנות העולם - ראש השנה שלהם הוא ט ו בשבט, שהכול הולך לפי טבעה של

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

בגרות קיץ תשס'ה doc

בגרות קיץ תשס'ה doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלום: ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד הוראות לנבחן בגרות לבתי ספר על-יסודיים קיץ תשס"ה 2005 904441 א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. ב. מבנה

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם

Taanit Daf 4 The Torah's View on Human Sacrifice תענית ד דעת התורה בקרבנות האדם ויקרא פרק יח (כא) וּמ זּ ר ע ך ל א ת תּ ן ל ה ע ב יר ל מּ ל ך ו ל א ת ח לּ ל א ת שׁ ם א ל ה יך א נ י י ק ו ק: (כב) ו א ת ז כ ר ל א ת שׁ כּ ב מ שׁ כּ ב י א שּׁ ה תּוֹע ב ה ה וא: (כג) וּב כ ל בּ ה מ ה ל א ת תּ ן שׁ כ ב תּ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

asara_betebeth_mora

asara_betebeth_mora רציונל היחידה חורבן בית המקדש הוא אחד האסונות הגדולים שפקדו את העם היהודי, ושלושה ימי צום נקבעו בלוח העברי לזכרו של מאורע זה. עשרה בטבת הוא היחיד מהם החל בשנת הלימודים (השניים האחרים י"ז בתמוז ותשעה באב

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

395 בגרות חורף תשס'ו doc

395 בגרות חורף תשס'ו doc מדינת ישראל משרד החינוך סוג הבחינה: מועד הבחינה: מספר השאלון: בגרות לבתי ספר על-יסודיים. חורף תשס"ו 2006 904441 ספרות עברית וכללית 2 יחידות לימוד א. משך הבחינה: שעתיים ושלושה רבעים. הוראות לנבחן ב. מבנה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 904441 מספר השאלון: לנבחנים אקסטרניים 05 תוכנית הלימודים )לשאלון 05 בלבד( נספח: א. משך הבחינה: שלוש שעות. ספרות עברית וכללית 2 יחידות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

hagim_web.indd

hagim_web.indd במסורת היהודית תקופת העומר, בין פסח לשבועות, היא תקופה של תיקון אישי וחברתי, במהלכה היחיד והעם מתכוננים לקבלת התורה ולהעלאת הביכורים לירושלים. זמן זה מתאים גם להכנת ביכורים סביבתיים וחברתיים. בחג השבועות

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

øîé ðéø äçùîåðàéí 59 úì-àáéá èìôåï

øîé ðéø  äçùîåðàéí 59 úì-àáéá  èìôåï חוֹ[ ת( חוֹ[ חוֹ[ 1 ר מ י ניר הי ה" - ה תּעוּ א אשׁ ר "א ה י ה דה "תּ נוּ ל יהו ה א ל ה יכ ם כּ בוֹד"... (ירמיה יג' 16) "מ י-פ ע ל ו ע שׂ ה" "ק ר א ה דּ רוֹת מ ר אשׁ" "א נ י י הו ה ר אשׁוֹן" "ו א ת-אַח ר נ ים א נ י-הוּא"...

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

cover and 39 (WP)

cover and 39 (WP) THE TREASURE OF HEBREW IDIOMS AND EXPRESSIONS OVER 500 OF THE MOST IMPORTANT HEBREW IDIOMS, ACCUMULATED THROUGHOUT THE GENERATIONS FROM THE BIBLE, TALMUD, MISHNA, MIDRASH AND MODERN HEBREW LITERATURE AND

קרא עוד

N.indd

N.indd פרק יא שמואל א 52 פרק יא 53 שמואל א פרק יא שמואל א 54 פרק יא "יחי המלך!" בפרקים הקודמים (ח, ט, י) קראנו כי לאח ר שהעם דרש מלך - שאוּל מוּנה לתפקיד, בטקס של הקדשה אישית ובהגרלה פומבית. בסיום הפרק הקודם, פרק

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F9FA20EEE8E5FA20EEF1F2E920FAF9F22727E42E646F63> ד( דף מתוך סדרת הספרים לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר פרשת גליון מטות מסעי תשע"ה תהא שנת הגאולה. עת [מותר לצלם לזיכוי הרבים [. מדור גלגלים בתורה מופיע בעמוד ט " ו נים שׁל י נ לים ע מּ ס בכ"ר מ ות אי"ק תיּ

קרא עוד

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם

2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם 2 ו יּ ק ר א ויקרא א: ויקרא א א ו יּ ק ר א א ל מ שׁ ה ו י ד בּ ר י ה ו ה א ל יו מ א ה ל מוֹע ד ל אמ ר: ב דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ו א מ ר תּ א ל ה ם א ד ם כּ י י ק ר יב מ כּ ם ק ר בּ ן ל יה ו ה מ ן ה בּ ה מ ה מ

קרא עוד

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ

SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ SHABBAT SHABBAT PROGRAM PROGRAM May 10 and 11, 2019 / 6 Iyar 5779 Parashat Kedoshim Atsma ut Shabbat א ת שׂ נ א א ת א ח י בּ ל ב ב... ו א ה ב תּ ל ע כּ מוֹ א נ י ה': "You shall not hate your fellow human in

קרא עוד

30b Behukotai It.pages

30b Behukotai It.pages Haftarà di Behukotai rito italiano ascolta l Haftarà: http://www.archivio-torah.it/audio/haftarot/30bbehukotai.mp3 Haftarà di Behukotai Ezechiele capitolo 34 1 E la parola dell Eterno mi fu rivolta, in

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים

ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשעא מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים ישראל מחקרים בלשון לזכרו של ישראל ייבין בעריכת רפאל יצחק (זינגר) ז ר יוסף עופר ירושלים תשע"א מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית בירושלים העניינים תוכן רשימת המשתתפים בכרך וכתובותיהם ע ם הספר תולדות חייו

קרא עוד

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ

על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמ על המתרגם רחמן חיים הינו חבר סגל אקדמי בטכניון. יליד איראן ובשנת 1968 היגר לישראל והתחנך בפנימיה של עליית הנוער אלוני יצחק. בחייו המקצועיים כמהנדס וכמדען - חוקר חי תקופות שונות בארה"ב. ספר שירים זה הוא

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

משלי כח

משלי כח משלי פרק כח ו צ דּ יק ים, כּ כ פ יר י ב ט ח. נ סוּ ו א ין-ר ד ף ר שׁ ע; א וּב אָד ם מ ב ין י ד ע, כּ ן י א ר י. ב בּ פ שׁ ע א ר ץ, ר בּ ים שׂ ר יה ; מ ט ר ס ח ף, ו א ין ל ח ם. ג גּ ב ר-ר שׁ, ו ע שׁ ק דּ לּ ים-- ו שׁ מ

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

SOFFIIIII.pdf

SOFFIIIII.pdf ... ולחתונה הדרכה למציאת זיווג כולל נספח לזיווג שני אבנר קוואס ראש ארגון 'ביתנו החדש' חינוך לחיי משפחה. מהדורה שניה שנת ה'תשע"ג 2012 כל הזכויות שמורות למחבר נא לשמור על קדושת החוברת כתובת המחבר: הרב אבנר

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc)

(Microsoft Word - \372\347\360\345\372 \347\345\371 \347\371.doc) העשרה כללית תחנות חוש - חש / גליה כהן מבוא: יום יום אנו מקבלים מהסביבה גירויים שונים כמו: צבעים, צורות, ריחות, קולות וכו'. כל אלה נקלטים ע"י החושים: הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. המידע שאנו קולטים

קרא עוד

משלי י

משלי י משלי פרק י מ שׁ ל י, שׁ מ ה: א וּב ן כּ ס יל, תּוּג ת א מּו. בּ ן ח כ ם, י שׂ מּ ח-אָב; וּצ ד ק ה, תּ צּ יל מ מּ ו ת. ב א-יו ע ילוּ, או צ רו ת ר שׁ ע; ו ה וּ ת ר שׁ ע ים י ה דּ ף. ג א-י ר ע יב ה', נ פ שׁ צ דּ יק; ו י ד ח רוּצ

קרא עוד

היבטים לשוניים לך-לך סט

היבטים לשוניים לך-לך סט ' סט לשוניים בפרשת לך לך היבטים דקדוקי מילים בפרשת לך-לך ובהפטרה ובראשון של וירא. מילים שו"ו ההיפוך הפכה אותן לעתיד ונקראות מלרע: ו שׂ מ תּ י מילים שנשארו מלעיל למרות ו"ו ההיפוך: ו ה י ית י ו ק ר א ת. ו

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 "אור חדש על ציון תאיר.." עלון לבוגרי ישיבת "בית אורות" מאמרים ליום העצמאות ויום ירושלים התש"ע 2 גיליון מס' שלמה גלר סטודנט במכללת "אריאל" עצמאותנו? את כיצד לחגוג ברצוני לעסוק בדרך חגיגת עצמאותנו מתוך תגובה

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Rubén Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Domingo Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo

September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul Tischri So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo September Oktober Tag d. Deutschen Einheit Ende Sommerzeit September - Oktober 2019 Elul 5779 - Tischri 5780 29 So Erew Rosch Haschana 29 ראשון 30 Mo 40. KW 1. Tag Rosch Haschana 1 שני 1 Di 2. Tag Rosch

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד