מצגת של PowerPoint

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת של PowerPoint"

תמליל

1 מובילים את מהפכת השכירות בישראל מצגת שוק ההון מרס

2 הצהרת אחריות המצגת נערכת לשם תמצית ונוחות בלבד. המצגת אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור. על כן, קוראי המצגת מופנים לאמור בדיווחי החברה על פי דין, לרבות לאמור בדוח הכספי לרבעון הראשון לשנת 2021 שפורסם ביום 23 במאי, 2021 )מס' אסמכתא: (, הדוח הכספי לרבעון השני לשנת 2021 )מס' אסמכתא: (, הדוח הכספי לרבעון השלישי לשנת 2021 )מס' אסמכתא: ( ובדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 16 במרץ 2022 )מס' אסמכתא: (. במצגת זו כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח מידע כאמור, כולל בין היתר, כוונות, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטתה של החברה, ובכללם היקף שווים של נכסי החברה, ההכנסות הצפויות של החברה וה- NOI,הגידול הצפוי בשוי הוגן של נדל"ן להשקעה, רווחי השערוך הצפויים, המועדים הצפויים לקבלת הדירות או השלמת בנייתן וכן לאכלוס הדירות שנרכשו על ידי החברה וכן הערכות החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה ובהתאם לכך התקדמות בהכרה ברווח היזמי בפרוייקטים שנרכשו על ידי החברה מדירה להשכיר אשר החברה מקימה בשותפות עם קבוצת מנרב )להלן: "השותפות"( בחולון, ירושלים, ראשל"צ ובאר יעקב )להלן: "הפרויקטים של דירה להשכיר"(. מידע צופה פני עתיד זה, מבוסס על הערכות הנהלת החברה המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו, ובכלל זה, על שמאויות ואומדני שמאויות המצויים בידי החברה, על הערכות ביחס לתחומי פעילותה של החברה וכן על נתונים ופרסומים אשר נמסרו ו/או פורסמו על ידי גופים וישויות שונות, אשר לא נבחנו על ידי החברה באופן עצמאי. כמו כן, מבוסס מידע זה על הוראות הסכמי החברה עם צדדים שלישיים ועל ההנחה כי אלו יעמדו בהוראות הסכמים אלו וכן על הערכות החברה בקשר לפרויקטים של דירה להשכיר הנסמכות, בעיקר, על התמורה בגין מרכיב הקרקע והוצאות פיתוח וכן על הערכות המבוססות על אומדן השקעות עתידיות של השותפות בקשר לפרויקטים של דירה להשכיר שנערכו בסיוע גורמים מקצועיים ומנרב. בנוסף יצוין כי, מידע צופה פני עתיד זה, מטבעו, הינו בלתי וודאי וכפוף לסיכוני אי-התממשות, בין היתר עקב גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ומגורמים חיצוניים המשפיעיםעל פעילות החברה ובכלל זה משבר הקורונה. לפרטים ראו בגורמי הסיכון בדוח התקופתי לשנת לפיכך קוראי מצגת זו מוזהרים בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מהמידע צופה פני עתיד המובא במצגת זו. החברה אינה מחויבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור, על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר פרסום מצגת זו. 2 מגוריט 2022 זכויות שמורות

3 הממשלה מחליטה לקדם שוק שכירות ממוסד הטבות מס באפריל 2016 הוסדרה פעילותן של קרנות להשקעה במקרקעין למגורים על-ידי תיקון לפקודת מס הכנסה )תיקון מס' 222( הטבות מס ייעודיות מס רכישה בשיעור 0.5% פטור ממע"מ הקרן פטורה ממס חברות למשקיע פרטי - מס דיבידנד בשיעור 20% קרנות וגופים מוסדיים פטורים הקרן פטורה ממס שבח בהחזקת הדירות לטווח ארוך חובת חלוקה של 90% לפחות מההכנסה החייבת בקרן הטבות מימון התאגדות כחברה ציבורית מאפשרת גישה למקורות הון וחוב בשוק ההון אפשרות מינוף של עד 80% בהשקעה במגורים מכרזי החברה הממשלתית "דירה להשכיר" הקמת חברת דירה להשכיר במטרה לקדם מכרזים לייזום פרויקטים להשכרה של דירות לטווח ארוך אשר חלקן יושכרו במחיר מפוקח )על פי רוב לתקופה של 20 שנה(. מגוריט 2022 זכויות שמורות 3

4 מגוריט "מרימה את הכפפה" וקמה כחלוצה בשוק השכירות פתרון מגורים לטווח ארוך מחירים ידועים מראש דירות ובניינים בסטנדרט גבוה התמחות וניסיון ניהול מקצועי אלטרנטיבה ראויה לשיפור באיכות החיים מגוריט 2022 זכויות שמורות 4

5 מקורות הרווח של מגוריט מגוריט 2022 זכויות שמורות 5

6 מהלכים מרכזיים עד היום - כ 1.5 מיליארד כ- דירות בפריסה ארצית* מכרזי דירה להשכיר פרויקטים בשוק החופשי גיוס הון גיוס חוב באג"ח ציבורי כ- 1 מיליארד ,760 * בכפוף לאישור תבע בפרויקט אחד במסגרת דירה להשכיר, להשלמת רכישת 18 יח"ד נוספות בפרויקט שד' ירושלים ביפו ולהשלמת שיפוץ פרויקט הלל. מגוריט 2022 זכויות שמורות 6

7 הפריסה והנוכחות באזורי הביקוש גוש דן בת- םי, חולון, פ"ת, רמת-גן, רמת השרון, הרצליה 298 יחידות 424 תל אביב יפו יחידות בקעת אונו גבעת שמואל, יהוד, גני תקווה, קרית אונו ירושלים שפלה רמלה, ראשון לציון, באר יעקב דרום, צפון הנגב אשדוד, אשקלון יחידות יחידות יחידות יחידות מגוריט 2022 זכויות שמורות 7

8 קצב קבלת הדירות )מועדים צפויים( 1,760 1, * בכפוף לאישור תבע בפרויקט אחד במסגרת דירה להשכיר, להשלמת רכישת 18 יח"ד נוספות בפרויקט שד' ירושלים ביפו ולהשלמת שיפוץ פרויקט הלל. מגוריט 2021 זכויות שמורות 8

9 גידול צפוי בהכנסות NOI/ מפרויקטים קיימים במיליוני ש"ח הכנסות NOI * בכפוף לאישור תבע בפרויקט אחד במסגרת דירה להשכיר, להשלמת רכישת 18 יח"ד נוספות בפרויקט שד' ירושלים ביפו ולהשלמת שיפוץ פרויקט הלל. מגוריט 2022 זכויות שמורות 9

10 גידול צפוי בשווי הוגן נדל"ן להשקעה במיליארד ש"ח * בכפוף לאישור תבע בפרויקט אחד במסגרת דירה להשכיר, להשלמת רכישת 18 יח"ד נוספות בפרויקט שד' ירושלים ביפו ולהשלמת שיפוץ פרויקט הלל. ** לא כולל שינויים בשווי הוגן כתוצאה משינוי במחירי הדיור בתקופה ובכלל זה שינויים בשווי ההוגן של הדירות שנרכשו ו/או נבנות ו/או יירכשו או ייבנו בעתיד על ידי החברה בתקופה המוצגת. מגוריט 2022 זכויות שמורות 10

11 רווחי שערוך צפויים במיליוני מבוסס על צבר הנכסים הקיים וללא השפעת רכישת נכסים נוספים בתקופה 1,400 1,298 1,200 1, סה "כ במצטבר אומדן רווחי שערוך לכלל נכסי החברה בהנחת עליית מחירים שנתית של 5% אומדן רווחי שערוך על פי שמאויות ידועות לחברה ליום * בכפוף לאישור תבע בפרויקט אחד במסגרת דירה להשכיר, להשלמת רכישת 18 יח"ד נוספות בפרויקט שד' ירושלים ביפו ולהשלמת שיפוץ פרויקט הלל. לא כולל שינויים בשווי הוגן בפרויקטים בדרום תל אביב ובקהילת לודג' 62-64, אשר החברה טרם ערכה שמאות עדכנית בגינם. יובהר כי המידע הכלול בשקף זה כולל מידע צופה פני עתיד, לפרטים נוספים ראו שקף מס' 2. מגוריט 2022 זכויות שמורות 11

12 תמצית נתוני הפרויקטים במכרזי דירה להשכיר )אלפי ש"ח( חולון ירושלים ראשון לציון באר יעקב פרויקט דירה להשכיר להקמת 51* דירות בשכונת תל גיבורים פרויקט דירה להשכיר להקמת 99* דירות בשכונת מלחה פרויקט דירה להשכיר להקמת 78* דירות בשכונת קדמת ראשון פרויקט דירה להשכיר להקמת 279* דירות ושטח מסחרי במתחם י"ב 2025 Q Q מועד סיום צפוי: Q מועד סיום צפוי: מועד סיום צפוי: מועד סיום צפוי: Q עלות השקעה כוללת צפויה: כ- 87,900 עלות השקעה כוללת צפויה: כ- 161,000 עלות השקעה כוללת צפויה: כ- 140,590 עלות השקעה כוללת צפויה: כ- 434,000 עלות רכישת קרקע כולל פיתוח *** עלות רכישת קרקע כולל פיתוח *** עלות רכישת קרקע כולל פיתוח *** עלות רכישת קרקע כולל פיתוח *** כ- 88,260 כ- 40,252 כ- 39,242 כ- 21,623 25% מהדירות בשכר דירה מפוקח 100% מהדירות בשכר דירה מפוקח 25% מהדירות בשכר דירה מפוקח 50% מהדירות בשכר דירה מפוקח לפרטים נוספים ראו שקופית 31 להלן. * החברה מחזיקה ב- 60% בכל פרויקט ובידיה אופציה לרכוש את יתרת הבעלות בפרויקטים לאחר סיום שלב הבניה, הנתונים בשקף זה מוצגים בהנחת 100% החזקה. ** *** במסגרת המכרז נקבע כי הקרקע תיועד להקמת פרויקט להשכרה לתקופה של בין 15 ל- 20 שנה כאשר חלק מהדירות תושכרנה במחיר מפוקח. 12 מגוריט 2022 זכויות שמורות

13 תנאי אגרות חוב עיקריים סדרה ע.נ מועד פרעון צמוד מדד שעבוד ראשון על דירות באזורי ביקוש ריבית נקובה נסחר לפי אמות מידה הערות -4.42% 1% V V 30/06/ ,724,000 אג"ח סדרה א' הון עצמי > 200 מיל' הון למאזן 30%> בולט, תשלום ריבית חצי שנתי -0.64% 0.3% V V 31/03/ ,853,000 אג"ח סדרה 1' הון עצמי > 235 מיל' הון למאזן 30%> בולט, תשלום ריבית חצי שנתי, אג"ח להמרה -0.96% 0.1% V V 31/12/2025 אג"ח סדרה ב') 1 ( 516,310,000 הון עצמי > 440 מיל' הון למאזן 30%> בולט, תשלום ריבית חצי שנתי, האג"ח כוללת ריבית תוספתית הנגזרת מעליית מחירי הנכסים המשועבדים 0.29% 0.3% V V 30/09/ ,319,000 אג"ח סדרה ג' הון עצמי > 550 מיל' הון למאזן 22.5%> בולט, תשלום ריבית חצי שנתי )1( באגרות חוב סדרה ב' קיימת תוספת ריבית הנגזרת משווי הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי סדרה זו מגוריט 2022 זכויות שמורות 13

14 שוק הנדל"ן בישראל - מאפיינים צפיפות אוכלוסין עלייה בתוחלת החיים שיעור ילודה גבוה פוטנציאל עליית מחירים כתוצאה מעודף הביקוש על ההיצע מגוריט 2022 זכויות שמורות 14

15 ישראל היא בין המדינות הצפופות ביותר בהשוואה ל- OECD צפיפות אוכלוסין מדינות ה- OECD )נפשות לקמ"ר( 3 אוסטרליה 15 נורבגיה 23 צ'ילה 25 שוודיה 66 מקסיקו 73 אירלנד 108 אוסטריה 110 טורקיה 112 פורטוגל 200 איטליה 219 שוויץ 238 גרמניה 426 ישראל 518 הולנד 4 איסלנד 4 קנדה 31 אסטוניה 36 ארה"ב 83 יוון 95 ספרד 123 צרפת 146 דנמרק 278 בריטניה 345 יפן 531 קוריאה הדרומית 19 ניו זילנד 18 פינלנד מגוריט 2022 זכויות שמורות 15

16 גידול דרמטי בתוחלת החיים תוחלת חיים גברים ונשים בישראל כלל האוכלוסיות ישראל נמצאת במקום ה- 9 מתוך 184 מדינות בעולם! גברים נשים מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוריט 2022 זכויות שמורות 16

17 שיעורי ילודה גבוהים מחריפים את סוגיית הצפיפות שיעורי הילודה בישראל )החריגים בהשוואה ל- (OECD עלולים להחריף את סוגיית הצפיפות בקרב אוכלוסייה יהודית השיעור אף יותר גבוה ועומד על מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוריט 2022 זכויות שמורות 17

18 שוק השכירות למגורים בישראל בישראל שיעור בעלות על דירה יחידה כ- 66.5% נמוך ביחס לממוצע ה- OECD רומניה סלובקיה ליטא בולגריה נורבגיה פולין לטביה מאלטה צ'כיה ספרד פורטוגל יוון פינלנד איטליה לוקסמבורג בלגיה EU שבדיה ישראל הולנד צרפת אנגליה דנמרק אוסטריה גרמניה במהלך 28 השנים הקרובות אוכלוסיית ישראל צפויה לגדול בכ- 61% כ, -2% בשנה שיעור השוכרים גדל באופן יציב לאורך עשורים ומהווה בין 25% לכ- 30% מהשוק 24% % % מיל' 10 מיל' 15 מיל' מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוריט 2022 זכויות שמורות 18

19 צרכי הדיור העתידיים בישראל צרכי הדיור בישראל )אלפי יח"ד לשנה( * היעד לצרכי דיור עתידיים בישראל , התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה, בשקלול העדכון לתוכנית אשר פורסם בדוח המעקב אשר פורסם ביום מגוריט 2022 זכויות שמורות 19

20 הפער בין היעד הממשלתי* לכמות הדירות שבנייתן הסתיימה לבין המציאות בשטח יעד ממשלתי 45,000 יח"ד )לפי יעד של 60,000 יח"ד בשנה( יעד ממשלתי 260,000** יח"ד )לפי יעד של 52,000 יח"ד בשנה( 2021 Q3 יח"ד שבנייתן הסתיימה - 33,480 יח"ד שבנייתן הסתיימה - 250,258 חוסר של 11,520 יח"ד חוסר מצטבר של 9,742 יח"ד חוסר מצטבר של 21,262 יח"ד מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה * היעד לצרכי דיור עתידיים בישראל , התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה, בשקלול העדכון לתוכנית אשר פורסם בדוח המעקב אשר פורסם ביום מגוריט 2022 זכויות שמורות 20

21 והמצב לא צפוי להשתפר לאור הירידה בהתחלות הבניה דירות שהחלה בנייתן, לפי רבע שנה מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוריט 2022 זכויות שמורות 21

22 והמצב לא צפוי להשתפר לאור הירידה בהתחלות הבניה דירות שהחלה בנייתן משנת 2016 ועד Q 56,650 55,616 55,302 55,018 54,311 40,921 )קצב של 54,560 בשנה( החל משנת 2021 היעד הממשלתי עומד על 60 אלף דירות חדשות בשנה ונראה כי הפער רק הולך ומתרחב... מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגוריט 2022 זכויות שמורות 22

23 ככל והמצב ימשיך כמות הדירות שנותרות על המדף הולכת ומדלדלת חודשי היצע שנותרו בידי קבלנים מקור הלמ"ס מגוריט 2022 זכויות שמורות 23

24 והירידה החדה בשיווק קרקעות ע"י הממשלה 70,000 הקצאת מתחמי קרקע ליחידות דיור 62,795 60,000 50,000 46,313 43,122 40,000 35,936 38,857 30,000 29,788 28,631 30,776 26,311 20,000 15,206 10, מקור פרסומים שונים של רשות מקרקעי ישראל מגוריט 2022 זכויות שמורות 24

25 התפתחות מדד מחירי הדירות והיצע הדירות למשק בית מקור: נייר מדיניות מחודש אוקטובר 2020 אשר נערך ע"י פרופ' צבי אקשטיין וד"ר סרגיי סומקין ממכון אהרן למדיניות כלכלית מהמרכז הבינתחומי הרצליה מגוריט 2022 זכויות שמורות 25

26 נתונים מאקרו כלכליים עיקריים שינוי מחירי הדירות השנתי הממוצע, ב- 20 שנה שהסתיימו בשנת % 2.8% 4.3% 3.9% 3.8% 4.1% 3.5% 4.4% 3.6% 3.4% 3% 3.2% 3.3% 3.1% 3.2% 3.2% 3.2% 3.7% מקור: בין השנים 1984 ועד לשנת עיבוד לנתוני הלמ"ס מחירים ממוצעים של דירות, החל משנת 2018 עיבוד לנתוני הלמ"ס מדד מחירי הדיור מגוריט 2022 זכויות שמורות 26

27 תודה! מגדל ששון חוגי, קומה 10, אבא הלל סילבר 12, רמת גן

28 ריכוז פרויקטים מגוריט 2022 זכויות שמורות 28

29 נכסים מניבים עיר הפרויקט מס' יח"ד מועד קבלת החזקה בנכס שיעור חוזי שכירות חתומים למועד המצגת עלות ההשקעה הכוללת )באלפי ש"ח( אומדן השווי לפי שומה אחרונה )באלפי ש"ח( אומדן השווי לפי שומה אחרונה ללא הגבלה )אלפי ש"ח( הפרש בין אומדן השווי ללא הגבלה לעלות ההשקעה הכוללת )אלפי ש"ח ו-%( 29, ,870 97,040 73, % מרס ת"א פרויקט "מידטאון" כ- 33% 26, , , , % מרס רמלה פרויקט "אלקטרה מול הנוף" כ- 20.1% 23, , , , % מרס גבעת שמואל פרויקט "מגדלי שיר" כ- 19.2% אוג' )23 יח"ד( 20,661 90,330 90,330 69, % 31 רמת גן פרויקט "מרום נגבה" אוק' )6 יח"ד( כ- 29.7% אפר' )2 יח"ד( 17,031 67,700 67,700 50, % מרס ) יח"ד( 20 הרצליה פרויקט "הרצליה הילס" כ- 34% ינואר ) יח"ד( 26, , , , % ספטמבר פתח תקווה פרויקט "הפרדס" כ- 20.6% 32, , , , % יוני ירושלים פרויקט "ארנונה" כ- 22.4% 5,098 52,300 52,300 47, % דצמבר גני תקווה פרויקט "גני תקווה" כ- 10.8% 16,463 84,200 84,200 67, % דצמבר בת ים פרויטק "אפטאון" כ- 24.3% 9, , ,370 99, % דצמבר רמת השרון פרויקט "רמות השרון" כ- 9.8% 3,280 44,850 44,850 41, % דצמבר בני ברק פרויקט "בני ברק" כ- 8% 9,940 70,470 70,470 60, % מרס יהוד פרויקט "יוניק לייף" כ- 13.5% 15,191 80,810 80,810 65,619 אפריל ירושלים פרויקט "בית וגן" בשיווק כ- 23.2% 5,900 64,000 64,000 58, % אפריל ת"א פרויקט "הדר יוסף" כ- 10.2% 8,150 68,450 68,450 60,300 *Q4-Q ירושלים פרויקט "רמות 360" בשיווק כ- 13.5% 249,926 1,470,725 1,464,795 1,220, סה"כ * עד ליום 31 לדצמבר 2021 קיבלה החברה 25 יח"ד מתוך 27 יח"ד מגוריט 2022 זכויות שמורות 29

30 נכסים צפויים עיר הפרויקט מס' יח"ד סטטוס מועד קבלת החזקה בנכס - צפוי עלות ההשקעה הצפויה )באלפי ש"ח(* אומדן השווי לפי שומה אחרונה )באלפי ש"ח( אומדן השווי לפי שומה אחרונה ללא הגבלה )אלפי ש"ח( הפרש בין אומדן השווי ללא הגבלה לעלות ההשקעה הכוללת )אלפי ש"ח ו-%( 19, , ,400 88,350 Q אשקלון פרויקט " דמרי בברנע" בשלבי בניה כ- 21.6% 26,680 90,180 80,800 63,500 Q הרצליה פרויקט "הרצליה הירוקה" בשלבי בניה כ- 42% 17.3% 15, , ,800 91,100 Q אשדוד פרויקט "גני טל" בשלבי בניה 4,740 61,240 61,240 56,500 Q קריית אונו פרויקט "אונו פריים" בשלבי בניה כ- 8.4% 6,477 85,200 85,200 78,723 Q ***33 ירושלים פרויקט "הלל" בשלבי שיפוץ כ- 8.2% 14, , ,000 95,800 Q ת"א פרויקט "נאות אפקה" בשלבי בניה כ- 14.8% 33, , , ,264 Q ת"א פרויקט "שדרות ירושלים" בשלבי בניה כ- 13% - - **40,000 **40,000 40,000 Q בת ים פרויקט וולקאם בת ים בשלבי בניה 52, , , ,885 Q ירושלים פרויקט "מחנה יהודה" בשלבי בניה כ- 27.7% 19, , , ,500 Q ת"א פרויקט " נווה שרת" בשלבי בניה כ- 15.1% 26, , , ,700 Q ת"א פרויקט "אפר האוס" בשלבי בניה כ- 7.5% **48,500 **55,300 **48,500 **55,300 48,500 55,300 Q Q ת"א ת"א פרויקט "קמינסקה" פרויקט קהילת לודג' בשלבי בניה בשלבי בניה 219,358 1,768,480 1,746,970 1,549, סה"כ * יצוין כי יצוין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. ** טרם נערכה שומה *** במהלך שנת 2021 התקבלה החלטת ועדה לאשר את תכנון החברה לשפץ את הנכס ולפצל את יח"ד הדיור מ- 33 ל- 65 יח"ד. מגוריט 2022 זכויות שמורות 30

31 נכסים צפויים פרויקטים של דירה להשכיר בהקמה עיר פרויקט כמות דירות מועד סיום בניה צפוי עלות רכישה כוללת צפויה )אלפי ש"ח(* אומדן השווי במועד סיום הבניה )אלפי ש"ח(* אומדן שווי שוק ללא מגבלה )אלפי ש"ח(* Q חולון תל גיבורים כ- 87,900 כ- 112,190 כ- 112,190 Q ירושלים** מלחה כ- 167,788 כ- 230,431 כ- 241,980 Q באר יעקב יב' מתחם כ- 434,646 כ- 630,336 כ- 630,336 Q ראשון לציון קדמת ראשון כ- 135,635 כ- 180,682 כ- 180, סה"כ כ- 825,969 כ- 1,153,639 כ- 1,165,188 * החברה מחזיקה ב- 60% בכל פרויקט ובידיה אופציה לרכוש את יתרת הבעלות בפרויקטים לאחר סיום שלב הבניה, הנתונים בשקף זה מוצגים בהנחת 100% החזקה. עוד יצויין כי הערכת החברה בדבר עלות ההשקעה הכוללת הצפויה, כוללת מידע צופה פני עתיד שאינו בשליטת החברה, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד זה אשר כוללת הערכות וכוונות של החברה. ** מבוסס על אומדן שווי לבניית -99 יח"ד. מגוריט 2022 זכויות שמורות 31

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publ

January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) (Matomy) is pleased to announce the publ January 1, 2019 Updated Key Features for a Proposed Plan Matomy Media Group Ltd. (LSE: MTMY, TASE: MTMY.TA) ("Matomy") is pleased to announce the publication of a presentation with updated key features

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"מ

קבוצת חג'ג' יזום נדלן בעמ קבוצת חג'ג' מצגת הנפקה יזום נדל"ן בע"מ אג"ח ד' פברואר 2013 מטרת מצגת זו היא להציג את החברה על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות

קרא עוד

השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן ע

השפעת אגח צמודי מחירי נדלן על שוק הדיור בישראל: 1 נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדלן ע השפעת אג"ח צמודי מחירי נדל"ן על שוק הדיור בישראל: נייר עמדה פרופ' בעז רונן דר' צבי ליבר גב' שני עזריה מרץ 50 אנו מודים למכון אלרוב לחקר הנדל"ן עבור התמיכה הכספית במחקר. . רקע. מדינת ישראל מעונינת בירידה

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ

רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספ רפורמות וכשלים בשוק הדיור צבי אקשטיין ותמיר קוגוט* 2017 / נייר מדיניות 2017.01 יוני * פרופ' צבי אקשטיין הוא ראש מכון אהרן למדיניות כלכלית ודיקן בית ספר טיומקין לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה,.zeckstein@idc.ac.il

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

א- 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ

א- 1 מנרב אחזקות בעמ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפ א 1 מנרב אחזקות בע"מ דוח תקופתי ליום 13 בדצמבר 1031 תיאור עסקי התאגיד דוח הדירקטוריון דוחות כספיים פרטים נוספים על התאגיד דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית א 2 מבוא פרק 3 כללי 1 בפרק זה מובא להלן תאור עסקי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE

LICENSE AGREEMENT FOR PANASONIC MOBILE SOFTPHONE אחד מההסכמים הבאים יהיה תכף תלוי במקום המגורים של המשתמש. התייחס ואשר את ההסכם המתאים. )1( הסכם רישיון משתמש עבור המשתמשים הנמצאים בכל מקום מלבד מבמדינות המצוינות ב )2( "הסכם רישיון משתמש יישומון טלפון

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דוח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יישום החלטת ממשלה מספר 1827: "ארנונה על מבנה מגורים שאינו

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד

תמונת מצב חברתית 2013 שלמה סבירסקי אתי קונור-אטיאס אריאן אופיר י נ ו א ר

תמונת מצב חברתית 2013 שלמה סבירסקי אתי קונור-אטיאס אריאן אופיר י נ ו א ר תמונת מצב חברתית 2013 שלמה סבירסקי אתי קונור-אטיאס אריאן אופיר י נ ו א ר 2 0 1 4 2 מרכז אדוה תמונת מצב חברתית 2013 ת.ד. 36529, תל אביב 61364 טלפון: 03-5608871 פקס: 03-5602205 www.adva.org advainfo@bezeqint.net

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

מצגת חברה דוחות Q1/2015

מצגת חברה דוחות Q1/2015 מצגת חברה דוחות Q1/2015 מידע צופה פני עתיד מצגת זו הוכנה על ידי מישורים חברה לפיתוח בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים פורמאליים שפרסמה החברה לציבור

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F >

<4D F736F F F696E74202D20E0ECE5EF20E2ECE6F8202D20F1F7E8E5F820E4F4E9F0F0F1E9ED202D20E0E9ECFA20F1F4E8EEE1F > ס קטור הפיננס י ם והז דמנו יות ה ש ק עה בא ג"ח גלזר, אלון לידר שוקי הון ספטמבר 2008 1 סקטור הבנקים נתחיל בחדשות הטובות: לא קיים חשש ליציבות הבנקים הישראליים. הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בלתי מרוסן -

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

Microsoft Word - ex3_sol.doc

Microsoft Word - ex3_sol.doc אוניברסיטת תלאביב בית הספר לכלכלה ד"ר ערן ישיב סמסטר א' תשס"ז אינטגרציה כלכלית ופיננסית פתרון תרגיל 3 האיחוד המוניטרי האירופי והיורו שאלה 1 קראו את המאמרים מה,New York Times מה International Herald Tribune

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד