כתב העת ילקוט למחשבה סוציאליסטית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כתב העת ילקוט למחשבה סוציאליסטית"

תמליל

1

2

3 י תיטסילאיצוס הבשחמל ןיקנבט די 1989 ביבא ט משת ןויס 14 סמ,"אב םידבועה לש תיללכה תורדתסהה ךוניחלו תוברתל זכרמה לעפא תמר ראוד :ןיקנבס די , : 1 פל 0 ל ז בינמ רשא :דסיימה ןומרכ ןד :ךרוע ףסאיבא תימולש :הכירע,רמוש יניפ,ןחוכ ןר :הליעפ תכרעמ רוא ילינ,סקו ידג ח ש 5. דדוב ןוילג ריחמ ח ש 15. ) לג 4) הנשל המיתח ח ש 25. (,לג 8) םייתנשל המיתח ביבא לת, לט,זפ תוא :הקפה :תצעיימ תכרעמ הרש, מהרבא ילא,לוכשא בקעי ןורהא,םולב הסיל,רוא ילינ,רוטקפסלא,רשא ןב רהוז פורפ,הרומ ןב ןיטרמ,ענרב םהרבא,רוד לומ,לג ינו ג,ןושרג קחצי,סקוו ידג,ימ!לד ארזע,ן ד םימחר,ןורוד לואר,רבואט יבצ,ןמגילז ם ח,קז בקע היחא,רהזי רוא,יאדוה יגח,םואבלט ט,ןחוכ ןר,רועסי םהרבא פורפ, קחצי םורפ,ןורמ לנטס,קסיל השמ פורפ,ןתנ ןנער,רלמ ןועמש,תילגרמ הנקלא קומ,ליעפ ריאמ ר ד,דבוע בקעי פורפ םחנמ פורפ,ןזור ארויג,רוצ באז,רוצ רטסוש,רמוש יניפ,ררוש ןורוד,רנזור הדוהי

4 ןוילגה חתפב 3 הקיטילופ 5 הביטנרטלא שי 1$1_1\/ * * - וימאראפ ופלודול 9 לכל םדוק קדצה 1157* * * - טסיווקטלאה רטיפ ו 2 תוחיתפ 1757* $* * - האורומ רייפ הרבחו הלכלכ 16!רפתשה םרט ילכלכה םכבצמ ךא,םיאקירמא יל רצ 1 *07 א 0 - ןירמה טרבור 20 י המ םשל תורחת 0 א* 11 _ א 0 - סור ןימ גנב 28 ךוניחו תוינויווש א ע/ 1\7 $*$7 *א - ץנרפ ןוש 30 ןוכדע :1988 בוחה רבשמ * א \ 1 \ג - דוו א טרבור הירואית 36 יטייבוסה םזילאיצוסה יתוויע 1_ א 10 א 0 - הנרו לאינד 40 םזילאיצוסה לש ותוינידמב שדוחמ ןויע 88 *א 1$ - ןמרייוש.א.ו 45 םילעופה תעונתמ הדחפ א 0 0 $ 1_1_$0 1* 7 - גיבירג הגלה 50 םישדח םינמז לע תושדח תובשחמ 1757* $* * - טדנרב יליו תוברת 51 חמש םישוע??11 050?אי/ - ןאקמ םהארג ^ ^ ^^^ ש ש ^ /^ ^ ^ש / ^^^ ^ םירפס 54 סדגמ ףוסוליפ א.י/. 0? 8001<5 - ריישפמה טראויטס קדצה רחא שופיחב 7!_05 - וינוטנא טרבור 6 ו

5 ןוילגה חתפב ןוטלשב םיטסילאיצוס :אוהו "טוקלי ל יזכרמ אשונ ונל שי םעפה מ תומישר ונאבה.ןוטלשב םיטסילאיצוס לאנויצנרטניאה ן ואטב) 500(31131 ^ 31 ז 8 דרפס,תפרצל םיסחייתמה,(יטסילאיצוסה תשולש ןיב םילודג םילדבה דצב.הידוושו שולש.םיפתושמ םירבד םג ןהל שי תוצראה בכרה תא תונשל תוסנמ ןניא ןוטלשה תוגלפמ הכרדב תחא לכ.רוצייה יעצמא לע תולעבה םזילאיצוס" התונכל'ןתינש תוינידמ תעצבמ תוסנמ ןה :תורחא םילמבו,"עציהה דצ לש.יטרפה רוטקסה לש תויחוורה תמר לע רומשל קשמה לש המצועב אוה ךכל רבסהה לש תולבגמב וא ימלועה יטסילטיפקה םיעדומ לכה.םידדובה םיימואלה םיקשמה השחרתהש יפכ,ןוהה תחירב לש תורשפאל הגלפמהשכ םינומשה תונש תליחתב תפרצב תינכות העציב ןוטלשב תיטסילאיצוסה ןהל ףתושמה תמועל,ךא.ידמל הבחר המאלה ןהיניב שי רוצייה יעצמא לש המאלהה ןיינעב,תינאיסנייקה תוינידמל רושקה לכב םילדבה תא ריבגהל ןויסנ ןיא דרפסבו תפרצב רשאכ הלטבא לש תויעב רותפל ידכ םישוקיבה יאליע ץמאמ םישוע םידוושה וליאו,תינומה ;הבורמ החלצהבו,האלמ הקוסעת לע רומשל 2% כ לש רועישב איה הידזושב הלטבאה תמר.דבלב,יטנאוולר ףא יתעדלו,ןיינעמ,הרקמ לכב תויטסילאיצוס תטלפמ תודדומתמ ךיא ןוחבל,םינומשה תונש ףוסב ןוטלשה רגתא םע רבכ שי םויה.היצקאיר לש רושע רחאל תויטסילאיצוסה תוגלפמה םג ילואש םינמיס ןכ םג "וצלא"" הילגנאבו הינמרגב,ןאפיב אלה דיתעב ןוטלשה רגתא םע דדומתהל םיטסילאיצוסהש ןכת" ילואו,קוחר תוצעומה תירבב ןוטלשל ולעי םיטרקומדה?לארשיב ילואו תובוחה רבשמ,דח חרואב,ונתשה םינומשה תונש ךשמב יטסילטיפקה םלועה ןיב םייסנניפה םיסחיה ליחתה ישילשה םלועה :ישילשה םלועהו םיקשמל םירידא ףסכ ימ 1 כס םירזהל ןרקו תיביר ימולשת,ונייהד םיחתופמה ת 1 שדחח תואוולהה ימוכסמ רתוי םילודג 25 כב תמכתסמ וז וטנ ןוה תרבעה.ולביקש אשונ אוה חז ןיינע.הנשל רלוד דאילימ הלולכה ! ח 16/\6 \^/ מ המישרל יכ,רתויב בכרומ אשונהש,ן יצנ.וז תרבוחב איהש,תירבה ת 1 צראל א 1 ה בוחהמ לודג קלח וטנ בוח לעב תויהל הכפה,ןמזב וב,המצע דראילימ 500 מ רתוי םויכ םלועב לודגה.רלוד תילאירה םייחה תמר.ינכט אשונ הז ןיא הדרי,םיינעה לש דחוימב,ישילשה םלועב ךרוצהמ האצותכ םינומשה תונשב דואמ הז בושח אש 1 נ לע ףסונ רמוח.תובוחה םלשל.ת 1 אבה תורבוחב איבנ?המ םשל תורחת לע תצקמב הכורא המישר הז ןוילגב ונללכ ץילמהל שקבמ ינא.קושה תכרעמו תורחתה המ ןיא.םיארוקה תא עיגרהלו וז המישר לע לוכי דחא לכש ךכ הבותכ המישרה.דחפל קרס ירוביד הברה,אסיג ר זיאמ.הניבהל אוהו,לארשיב "וליפא",הז אשונב םיעמשנ.ומצעל ררבל בייח טסילאיצוס לכש אשונ תא םיראתמ םיאקיטילופו םינלכלכש דועב סחייתהש,תימס םדא לש םיחנומב תואיצמה וז המישרש יל הארנ, 18 ה האמה תואיצמל, 20 ה האמה תואיצמל רתוי הנמאנ 3

6 לסאי דנרטרב,^6\*/ ץ<כז 1 < ^ 6 \/ו 6 \^/ 0( 5>!800 ה ןמ דנרטרב לש היפרגויב לע המישר םיאיבמ ונא תומד אוהש,האמה יקנעמ דחא.לסאר היגוסב תלפטמ המישרה.תניינעמו המישרמ,קפס ל ןיא.דדובה לאוטקלטניאה ןופצמ לש לש חרזא לכל הבשחמל רמוח ךכב שיש.תאכדמ הנידמ תפוניט המישר ונמגרת,ונלש "טוקלי" לש 12 ןוילגב םייתניב דחאתהש) הילגנאמ וע 6 \^/ $00 ו 61 ץ מ לעו לווסקאמ לע (1\1 >^/ 51316$ זזו 3 ח ה םע,הארנ.תרושקתה יעצמאב ןוה ילעב תעפשה ןיבהו המישרה תא ארק לווסקאמ ותואש הבוגתב.ודיקפת תא אלמל וילע דציכ הנממ םיזוחא תורשע המכש) "בירעמ ב העידי לע ןיעידומה ח וד לע (!תולעבב םה ונממ,ף שא םע דבלמ רבדל מ םע ןיאש ילארשיה!תפוניט לודג לוקבו יבמופב ביגה אוה ילעב ןיינעמש ידיחיה רבדהש,חכוה םייתניב הדבוע.חוורה הנותחתה הרושה וז ןוה "טסופ םלזור ג" תא הנק לדחמ ןוה לעבש ריחמ שממ!רלוד ןוילימ 18 ורובע םלישו ברעתי אלש חיטבה הנוקה,םנמא!האיצמ אל ךיא ונל הארה לווסקאמ ךא,תוינידמב."הזה םלועה ב רגנג תא הארנו םיברעתמ ןורקע עובקל תכלוה לארשי תנידמש הארנ תוכז לש תינויווש הקולח :שדח יטרקומד.ל וחמ םידוהי ןוה ילעב!יב ץראב רובידה רוכמל הנכומ רמז הנח םגש םתארק,בגא?"רבד מ 24% וניעט רטפ לש המישר ונספדה הנורחאה תרבוחב לאמשה לש רומוהה רסוח ץולג בותכ היה.ם 10 6^1 ע ר 3 ^ מ החוקל זאמ תיפוסוליפה הקיתטסאה תנעוט תאז :הב איה אלה,טנאק לש "תשילשה תרוקיבה" ןיעמ ץ ברוה בקעי."הרוהטה הנובתה תרוקיב הפ לעב וריעה םירחאו,ונל בתכ שרוחה חוכ תרוקיב איה "תישילשה תרוקיבה ש הסננו ךכ לע םיריעמל םידומ ונחנא.טפשמה תרבוח התואב,דועו.אבהל רתוי דיפקהל ינקירמאה רחובה לש ותומד" המישרהש בתכנ ב עיפוה "שדחה 0 ז 1 < ד 1 זזו < 86 \/ו 6 \^ העיפוה המישרה.תועט וז םג ץ<כז 1 < 86 \/ו 6 \^/ 0* 5>8001 ב,טלחהב,םה ןיא ךא,קרוי וינמ םהינש םנמא.החילסה םיארוקה םעו.רבדה ותוא :אבה בצכמה תא ונלביק :םיינישה יאפורל ןיינעמה תעה בתכ תא לבקל רשפא םאה" אפור לצא "יתילי}" וחוא,םיאיצומ םתאש יאפור לכמ םישקבמ ונחנא."?,לש םיינישה ונממ תחקל "טוקלי ה יארוק ןיבמ םיינישה.המגוד!ומרכ ןד 4

7 הקיטילופ הביטנרטלא שי 1 _ט 0}0101 ק 3 ז 3 חר 10 וימאראפ ופלודול תיטסילאיצוסה םילעופה תגלפמ לע ופיקשהב ןעוט,הלשממב הנויסנ לעו,<ק 50 ) תידרפסה תא עצבל לגוסמ לאמשהש וימאראפ ופלודול אוה.תוירדילוסה ךרדב ילכלכ םוקישל ותינכות רומשל החילצה ותגלפמ דציכ ריבסמו ףיסומ.םישקה םינמזה ףא לע רחובה תכימת לע םזילאיצוסה לש ותיילע ידרפסה תונש רבשמש הדבועב בשחתה,םייטסיסכרמ םיחנומב,םרג 70 ה 1 הגיסנל אלו חוורה רועישב הדיריל תוגלפמהש תופצל היה ןתינ,הכירצה תמרב ןמזב ןחוכמ הנדבאת תויטרקומד לאיצוסה תא וססיב ןה,לכה ירחא.תוריחבה תכרעמ רשא,( 6)1 ץח 65 ) סנייק לע תילכלכה ןתוינידמ םייוניש ידי לע הכירצה תא דדועל שי יכ סרג דודיעו םייתרבחה םיבאשמה תקולחב ןיאש רבשמ חכונ,התע.תוירוביצה תואצוהה יכ חינהל היה ריבס,םיינאיסנייק םיטנמלא וב.יפלקב הלפמ היופצ םימרז דקופה רבשמל רבסהה והזש ןכתי םלוא.הפוריא ןופצב םינוש םייטסילאיצוס םזילאיצוסה לש ותיילע לא ריבסמ אוה ןיא תלחתהו 70 ה תונש ףוסב הפוריא םורדב תא אוצמל ןתינ יכ םירובסה שי. 80 ה תונש תכימת תא רערע רבשמהש הדבועב רבסהה לנויצנרטניאה ןואטב, /ט( 3 וז$ ךותמ ,יטסילאיצוסה םאיזלגיא ולבאפ ןוכמ תא להנמ וימאראפ ופלודול.דירדמב של הנח :םוגרת תא וביכרהש תוגלפמה ןתואב אקווד רוביצה.יטילופה ןנויבצל סחייתהל ילבמ,תולשממה הרקמבו)ינרמש ןוטלש תונש רחאלש הרק ךכ גוסה ןמ - לגוטרופו דרפס,ןווי לש המרגו הלאמש תלטוטמה התטנ (ירוטטקידה.תויטסילאיצוס תולשממ לש ןתריחבל ראשיהל ק 50 החילצה ןכ םא,דציכ תוכזל החילצה דציכ,תאזמ הרתי?הלשממב המשייש רחאל,תויפלקב רתוי ףאו 40% ב םוחתב "שדחמ תולגתסה ה תוינידמ תא?תוריחבל ומדקש םינשה עבראב ילכלכה םישרמה גושגשה ךכל םרת יכ חינהל רשפא :הלכלכה םוחתב הנורחאה הנשב לחש ידכל היצלפניאה תדירי,5.2% לש החימצ ךא.הדובע תומוקמ 450,ססס כ תריציו,4.7% םג הגלפמל םינומא םירחובה ורמש השעמל קרו,תילכלכ הניחבמ רתויב תושק םינשב,ו 987 ףוסב,הרהנמה הצקב רואה הארנשכ התוא ושינעה תוילאפיצינומה תוריחבב המ תדימב יכ הרומ להקה תעד רקס).תוימונוטואהו לש אישה תכימתל הכימתה הרזח םויכ.(ו 986 תוריחב רוביצ לש ותוגהנתה יכ חינהל ינויגה ותונדשח תא ןיידע תפקשמ ידרפסה םירחובה תונש םיעברא רחאל ןימיה יפלכ הקומעה ןוחצנ תא הריבסמ םג וז הדבוע.הרוטטקיד,ו 982 ב תונושארה תוריחבב םיטסילאיצוסה דוחיא תלשממ תא דקפש רבשמה רחאל.ןכל םדוק הנש <ט 00 ) יטרקומדה זכרמה תוגלפמ תחלצה תא סחייל שי,דבעידב,יטרקומד לשממל רבעמה תפוקתב זכרמה יתלבה ינפב ויתוששחלו רוביצה לש םזילאירל יעבט ךא,רבעמה תונש ופלחישכל.עדונ.ודמעמ תא ססבי ילאמשה בורהש רבעמה תפוקת הקפיס וז הפקשהל םאתהב תרזעב רבשמה לע רבגתהל תוהש וי 30 ל 5

8 הקיטילופ תוגלפמהמ הנושב.הלאמש הטונה בורה החילצה,הפוריא ןופצב תויטסילאיצוסה לש ינושארה םלהה תא עונמל ק 50 הדיריו תרבו גו תכלוה הלטבא םע תודדומתה.הכירצב תשרוממ רטפיהל ליכשה םרט ידרפסה ןימיה וא,תינרמש תיתרבח תוינידמ לשחל,רבעה התיה התישארמ.הנימא תוגיהנמ דימעהל תועצמאב,הרושק (/\קן תיממעה תירבה רשו םדוקה הגיהנמ,הגארפ לאונאמ ןוהה לש םיסרטניאל,וקנארפ תלשממב זכרמה גהנומ הדימ התואב.יתרוסמה ןימילו ופלודא ידי לע ( 003 )יטרקומד לאיצוסה לש תינמואלה ותגלפממ רבעשל,זראוס.יטרקומד לשממל רבעמה לכירדאו וקנארפ ןיבל ורבע ןיב ןרמתל זראוס הסנמ םויכ לנויצנרטניאה לא ותגלפמ לש תורשקתה ךרד ץמיא רבכמ אל רשא,ילרבילה זכרמה ןוויכל הטונה תימדתו תיטסילופופ תוהז תריציב ישוק םייקש רבתסמ.הלאמשו וניאו לצופמ ינמיה ףגאה יכ,תאזכש תיטילופ םזילאיצוסל הביטנרטלא עיצהל לגוסמ.ידרפסה רשאכ :רצונש בצמל ףסונ רבסה שיש אלא איה,ו 982 ב הלשממה תא הביכרה ק 50 לש ילכלכה הנויסנמ דומלל הליכשה האצותכ.תפרצב תיטסילאיצוסה הלשממה םיינאיסנייק םידעצ טוקנלמ הענמנ ךכמ עבנ אל רשא רבשמ ובע דדומתהל םתרטמש.םיינאיסנייק תודוסימ תוינידמה תולבגמב הרבה תינאיסנ קה לש בלש דרפסב היה אל,תפרצל דוגינב,"שדחמ תולגתסה ה תוינידמ.תילכלכ החימצ,"ענצה תוינידמ" תפרצב הל וארקש יפכו הלא םיעצמא הטקנב.תישארבמ הגהנוה,םירחובה הב ולתש תויפיצה תא ק 50 הרפה תוריחבה עצמ לע תוססובמ ויה רשאו הדובע תומוקמ 800,ססס כ ףיסוהל חיטבהש תרוקב תורמלו,תאז םע דחי.םיפסונ םע ומיכסה םירחובה תיברמ,היציזופואה תיתואיצמ הניא תילכלכ תוטשפתהש החנהה הברהב הלע ירוביצה ןוערגה רשאכ,ו 982 ב.תאצויה עסס תלשממ לש היתוכרעה לע ךשמהלו ק 80 תגלפמ לש התמצועל תוביסה ןומאה יאב תוצוענ,הב םירחובה תכימת םזילאירב ןכ ומכו,וגוליפבו ידרפסה ןימיב ינפב םוסחמ םשש,לאמשה תלכלכב שיש תא רקבל םוקמ םנמוא היה.ןימימ תרוקבה,םזגומה ירוביצה הביצקת ללגב הלשממה החוורה תוינכות תא ומצמצ אל יכ לע,רמולכ ךא.הילגנאב ר צאת בגה תמגודכ תיתרבחה התיה אל הז גוסמ תרוקבש חינהל ריבס.םיבר םירחוב תענכשמ לאמשה לש ינידמה םוקאווה ינוציקה ןמ תרוקבל הנותנ תויהל הלוכי התיה ק 30 הטונ התוינידמ יכ הנעטב,ילאמשה ףגאה תדגונמ שדחמ תולגתסה השו,הנימי לע תלבוקמ התיה רשא,תינאיסנייקה תרוסמל.הינשה םלועה תמחלמ ימי זאמ לאמשה ביצקתב םיהדמה ןוערגה,תאזמ הרתי תועקשה לש יוסיכה ףקיהש ושוריפ,ירוביצה,הלטבא ימד ןוגכ) םהינימל החוורה יביצקתב תועקשהה םוחתב וא (תואלמיג ימולשת םינשב דרי,(ךוניחו תואירב ןוגכ) תוילאיצוסה ץראב תאז ריבסהל רתויב השק.תונורחאה ירחא הברהב תרגפמ החוורה הבש,דרפסכ.תפרצ ןוגכ,תורחא תויפוריא תוצרא לש ינרמשה היפוא לע תרוקבה,ןכ יפ לע ףא שדחמ תולגתסה לש תילכלכה היגטרטסאה םושל הליבוה אל,החוור תנידמ חותיפ יא וא הגלפמה.ינוציקה לאמשב הכימתב הילע הפתושו (ק 0 ) תידרפסה תיטסינומוקה אל,(10) דחואמה לאמשה,היצילאוקב תצחומה םתלפממ ששואתהל וחילצה וליכשה אל רשא הלא לכ,תאזמ הרתי.ו 982 ב,הלשממה לש תילכלכה התוינידמ תא ןיבהל ימסקמ רחא יבש תכלל אלו ענמיהל ופידעה ללכ וז העפותב לזלזל ןיא.םיילכלכ אווש 6

9 הקיטילופ תא תרערעמ תוענמיהה ידממב הילעה.רקיעו איבהל היושע ףאו היטרקומדה תוישוא.הלשממב טלחומה יטסיליצוסה בורה ןדבואל תמגמ תורמל :הלהבל םוקמ ןיא ךא הכומנ ןיידע איה הילעב תאצמנה תוענמיהה.תורחא תויפוריא תויטרקומדב לבוקמה ןמ לש התריציו שדחמ בוליש תיביסרגורפ הביטנרטלא דחוימב טלב רשא, 1987 ב ילכלכה גושגשה בורקה חווטב לעופ,הקוסעתה םוחתב רקיעב,תיטסילאיצוסה הלשממה תבוטל תוחפ המרב יכ םא,תכשמנ המגמהש םושמ ב םג,המישרמ רפסמב לודיג םשרנ,ילסקודרפ ןפואב הדירי תמחמ אל,תאז.ו 967 ב םילטבומה םתווקת ללגב אלא,הדובעה תומוקמ רפסמב אוצמל הדובעה ישקבמ לש תרבוגו תכלוהה תוכשלב םימשרנה,םירקמה בורב.הקוסעת אלא,ורטופ התע הזש םילעופ םניא הדובעה התע יכ םינימאמהו ודבע אל םלועמש הלאכ.יוכיס םהל שי הניחבמ םיליעפה םיבשותה זוחא הבש הנידמב רתיב לבוקמה ןמ הברהב ךומנ אוה תילכלכ.סלזנוג הפיליפ 7

10 הקיטילופ םישדוחב רצוויהל יושע,הפוריא תוצרא ברקב ןוגכ,םימיוסמ םירוטקסב ץחל םיאבה תוכשלב םימשרנה רפסמ םא ןיב.רעונו םישנ רמשית,ביצי ראשיי םא ןיבו הלעי הדובעה הילעמ האצותכ הרצונ רשא תיללכה הריוואה.תויתרבחה תויפיצהו ןוחטבה תשוחתב תיצחמב ילכלכה דוקפיתל הבר תובישח שי אב אוהש תויה,יחכונה לשממה תפוקת ןכא "שדחמ תולגתסה ה תוינידמש ןיגפהל חיכומ אוה.תויוצרה תואצותל הליבוה הננגמ תודמעב רצבתהל בייח וניא לאמשהש ילכלכ םוקיש תוינכות עצבל ותלוכיב שיו תינכות יכ חיכומ אוה,ןכ ומכ.ומצע תוחוכב תירזכאה םתויכונא תא לכסל הלוכי תאזכש ילכלכה הדיתע תא ןכשמל םיאבה הלא לש ףא ךכבו,הישעתה סרה ידי לע המואה לש םירצויו יתרבחה קדצה יא תא םיריבגמ.תותוחנ תוצובק לש םיילוש תודמעמ וב שי,ידרפסה ןויסנה חילצי ךא םא,רוציקב ואינל הביטנרטלא תמייק יכ תוארהל ידכ.ר צאת 'בגה לש םזיטברסנוק 2000 ה תונש רגתא תארקל יכ םינימאמ םניא םידרפסה םיטסילאיצוסה םג,רבשמה לע ורבגתיש רחאל םת םדיקפת.לאמשה לש ךרדב תאז ושעי םא ינתשמ לש םיהדמה רופישב בשחתהב חתפל יוכיסה ררועתמ,הלכלכ ורקאמה ראשב תלבוקמה המרב החוור תנידמ דרפסב תפוקתב םג,ןכאו.הפוריא תוצרא רופישב םיצמאמ ועקשוה "שדחמ תולגתסה ה :אמגודל,החוורהו םיירוביצה םיתורישה,ךוניחב תועקשה,תואירב חוטיב,תואלמיג הלכלכה םא. וכו הדובע תומוקמ תריצי לכב םדקתהל היהי רשפא,גשגשתו ךישמת אל ידכ תוריהז הצוחנ ךא.ל נה םימוחתה,הרקמ לכב.ןהב דומעל השקש תויפיצ ררועל תנמ לע הנש םירשע דע רשעל דרפס הקוקז.יפוריאה עצוממל עיגהל וניא תינויוושהו תיתפכיאה הרבחה ןויער תינכות" םשב רקחמ לע הססבתהב.םיימשב יתרבח םגד טטרשל ק 30 תפאוש " 2000 ה.הבוטל ונילע האבה האמל םיאתמה תיטרקומד הטילשו תיתרבח תוירדילוס זכרמב ודמעי תובושחה תוילכלכה תוטלחהב םיארנ םיפסונ םירגתאש אלא,עצומה םגדה םוחתב םישודיחל םיארוק וללה.קפואב,תרגובה הרבחב רעונה ףותיש,םינימה ןויווש יבאשמב םוגפת אל רשא תילכלכ החימצ וניא םולש הב רשא הרבח תריציו,עבטה.ידדה סרהב םויא לע ססובמ תפקתשמ םינימה ןויוושל רותחל הפיאשה קינעהל ק 30 ה לש 3 ו ה סרגנוקה תטלחהב םיפוגה לכב 25% לש ילמינימ גוציי םישנל לכב תלבוקמה,תאז גוציי תמר.םייתגלפמה לשממ םייק ןהבש הפוריא ןופצ תוצרא לש םסעכ תא הילע הררוע,יטרקומד לאיצוס שפוחה יכ ונעטש,דרפסב םיינרמש םיגוח,ןכ םא,וז התיה דרפסב.ךכ לשב עגפנ ישיאה םיינידמ םידה תלעבו תועמשמ תבר תטלחה.ינוניבה חווטל תכל יקיחרמ םיבר םיצמאמ ק 50 העיקשמ,תיללכ ומכ תוצובק ינפב הירעש תא חותפל התוסנב ולעי דוע לכ.תויטסינימפו םיגולוקא תופקשהה םע דחא הנקב םהיתושירד המגמה תמייק,הגלפמה לש תויסיסבה.הלק המישמ תאז ןיא.העצמב םתוא לילכהל םיגולוקא ידי לע תוגצומה תועיבתה ןמ תובר תוידיימ תושירד ןה םולשה ירחושו.ינידמ םזילאירב קובדל ךרוצה ןמ תומלעתמה םיפוצ םניא רשא הלא לכ רובע,תאז םע דחי ןויגהב םיחטוב רשאו,תידיימ הספילקופא ךרד ק 50 העיצמ,רבד לש ופוסב חצני רשא םייפוטוא תומולח ומשגתי התועצמאבש רוסחמהו םירבשמה ףא לע.תואיצמב הרתיו אל,םיישונא םיבאשמב ידימתה יטסילאיצוס דיתעל הנוזח לע הגלפמה.הל רבעמו הפוריאב,דרפסב 8

11 הקיטילופ לכל םדוק קדצה ק 616 ח 1 1 ונ 11 <ך\/ 151 טסיווקטלאה רטיפ תבייח תיטרקומד לאיצוס הגלפמ ל :תולאש יתש המצע תא לואשל ן תוינידמה היתורטמ םאה,תישאר םאה,תינשו,תילכלכה תואיצמב תונגועמ תחא.םעה לע תולבוקמ ןכא הלא תומגמ,לאמשה תוגלפמ לש תויתרוסמה תויעבה םרוגה,ןנוזחמ תורוונוסמ ןהש הדבועה איה ךכמ האצותכ.תואיצמה לש היצזילאידיאל יניעב תואיצמה תופקתשה ןיב רעפ רעפנ.בחרה םירחובה רוביצ לש וז ןיבו הגלפמה.תויעב רפסמ ררועתהל תויושע הז בצמב םירחובה רוביצו אסיג דחמ הגלפמה יגיצנ ףא לע,תונוש תופשב ורבדי אסיג ךדיאמ םירחובהש ריבס תידמעמ הניחבמש הדבועה.תיטסילאיצוסה תוינידמב םיכמות םצעב תוגלפמה ןיב םילדבה וצוצי ךכ לע ףסונ םידוגיאה תעונת ןיבל תויטסילאיצוסה תודונתש תיניצר הנכס תפקשנו,םייעוצקמה תא,רבד לש ופוסב,ועבקי להקה תעדב ןה תוגלפמהש םשורה לבקתי זאו,תוינידמה ןוחטב תורסחו ןתשיגב תויטסינוטרופוא.ןהיכרעל סחיב תידוושה אמגודה 3 ^ק ל הרזח היציזופואב םינש שש רחאל התינכות תא םשייל הליחתהו 1982 ב ןוטלשל תוינידמ הללכ וז תינכות."הידוושל דיתעה" לנויצנרטניאה ןואטב,301: ךותמ.1,2.1988,יטסילאיצוסה ןועובשרד לש וכרוע אוה טסיווקטלאה רטיפ (5^9) תידוושה תיטרקומד לאיצוסה הגלפמה 1 ק<כ 1 ו 1 ו 6>1 ח של הנח :םוגרת ןוגראו הכומנ היצלפניא,האלמ הקוסעת לש הסוסיבל רבעמ.תימואלה הלכלכה לש שדחמ ינויחה רבד - הקזח הנידמכ הידווש לש םישישקל דעסו תואירב,ךוניח ןתוריש םויקל תא ףוקתל הרטמה התיה - םידלילו השלממה תפוקתב.יביטלוקפסה םזילטיפקה בוחה הלע,תיטסילאיצוס אלה,תמדוקה תונורק דראילימ 90 ל 005(^1 לש ימואלה הלשממהו,(רלוד דראילמ 45.5 ךרעב) תוידווש.יטרפה ןוהה תעפשה סירת הנותנ התיה לע יתועמשמ ןפואב רבדה םייא קוחר חווטב ודמע קרפה לעו,החוורה תנידמ לש התמצוע תואצוהב םיצוציקו המאלהה לוטיב תוינידמ" התנוכ הארבהה תינכות.הלשממה תונידמ לש ןנויסנ רואל."ישילשה ליבשה הידווש לש התולתב בשחתהבו תורחא ססבל ןיאש ונל היה הארנ,םלועה תלכלכב הבחרה תוינידמ לע הארבהה תינכות תא םימוחתב תומרופר ונעצה ךכ םושמ.דבלב ןתוא םשייל חילצנ יכ ונעדיש,דואמ םילבגומ לע תילכלכה תוליעפה תא ונמצמצ דבב דבו תויתטישב ורבעוה ןכ ומכ.תוחיפ ידי.ידיינ אלד יסכנל יביטלוקפס ןוהמ םיעצמא וללה םידעצה.םייתיישעת םילעפמ ןוגכ הלטבאב הדיריל,תילכלכ החימצל וליבוה.הלשממה לש יסנניפה בצמב רופישלו,רתיה ןיב,העבנ הארבהה תינכות תחלצה םייעוצקמה םידוגיאהו הגלפמהש הדבועהמ שיש היגטרטסאל רשאב םיעד ימימת ויה םיכסהל םינכומ ויה םידוגיאה.טוקנל הקוסעת חיטבהל תנמ לע רכשב תולבגהל םיתורישה לש םמויק ךשמה,םהירבחל האלמ.םרכש לש ילאירה וכרע תרימשו םייתרבחה הלועפ ףותישב היולת התיה החלצהה,ןכא ןיבל תיטסילאיצוסה הגלפמה ןיב קודה.םייעוצקמה םידוגיאה תעונת ובינה יטסילאיצוס לשממ לש םינש שש ולע הישעתב תועקשהה :םידבכנ םיגשיה 9

12 הקיטילופ.ןוחצינה רחאל ןוסלרק 2% מ תוחפל הדרי הלטבאה,ךרעב 60% ב עוצממל העיגה ןהבש הפוריא תונידמ תמועל) ךרעב תיצחמב הדרי היצלפניאה,(11% לש ו 2 ל דרי ןוערגה, 5% ל העיגהו,התיהש הממ חוורה (רלוד דראילמ 2 כ) תונורק דראילמ 1982 ל 1976 ןיב 8.6% ב דרי רשא - ישממה דבלב וז אל,דעסה תוינידמו, 5% ב הלע - תודוה,הקזחתה ףא אלא השלחנ אלש.תומרופר רפסמל ברקב םג הבר הכרעהל ומרג הלא םיאצממ םיימואל ןיב םינלכלכו,תיטילופה היציזופואה םהש המל בלה תמושת תא םעפ אל םינפמ."תידוושה אמגודה" םיארוק :תיגטרטסא החלצהל חתפמה תויוצעייתהו חיש וד הבשחמב הכורכה תילכלכ היגטרטסא אלל לאיצוס תוגלפמ ןיא,םיקימעמ ןונכתו.בצמה לע טלתשהל תולגוסמ תויטרקומד תצרחנה תילכלכה התוינידמ,הידוושל רשאב.התונימאל עירכמ םרוג התיה 5 ^ק ה לש לש התלוכיב םג תינתומ התיה התחלצה ידכ ךות תיממע הכימת לע רומשל הגלפמה הפוקתב ויגיצנל רחובה ןיב ךשמתמ גולאיד.תוריחבה ןיבש ידמ,ענצ רטשמ ץמאל ךרוצל תועדומה תריצי בושח ןכ לע.םילקה םירבדה ןמ הניא,םעפ ןכ ומכו,םידוגיאהו הגלפמה ירבחש דחוימב ךרדה תא ואצמי,םירחא םייממע םינוגרא בלשב םתוינידמ תא חתנלו חיש וד להנל תועצהה לכש בושח.רשפאש לככ םדקומ תנבומ היהת תוינידמהשו בטיה ונבולי שח רוביצה רשאכ.םשוית םרטב לכל הרורבו וילע ןגהל רתוי ןכומ אוה,ךילהתב תוברועמ.םיישק וררועתישכל ילאיצוסה תוגלפמה לע,תאז םע דחי ענמיהל,ןוטלשבש הלא רקיעבו,תויטרקומד לש ומויק ךשמה.ווק סוטטסה חפב לופילמ וניא ןיידע ךילהתה יכ חיכומ יתרבח קדצ יא עיקשהל תובייח תוגלפמה ןכלו,םלשומ.יוניש לוחי ןכאש חיטבהלו םיצמאמ,תעל תעמ שדחמ קדביהל תבייח תוינידמ לכ תניחבמ ןהו תישעמה הניחבה ןמ ןה לש הנכס תמייק,ןכ אל םאש.תואצותה וס

13 הקיטילופ יפכ,תושיגר רסוח לשו תינידמ תונבאתה תויטסילאיצוס תוגלפמב םעפ אל הרקש.תוכשוממ תופוקת ןוטלשב ויהש וססבתה הידוושב תוריחבה תכרעמל תונכהה םיבחרנ םינויד וכרענ.ל נה תויחנהה לע לע ןכ ומכו, רתוי תינויווש הידווש",תודוא וסחייתה. לכל םדוק קדצה" אשונה םיברו,תידוושה הרבחה לש היתונורסחל שי יכ ושח היליעפו הגלפמה ירבח ןיבמ תויעבה ןורתפב רתוי םיבר םיצמאמ עיקשהל יא,היגולוקא יניינע תוללוכ ולא.תוברה רוטקסב היטרקוריבה,ירוזאה ןוזיאה להנימב םילעופ תופתוש רדעיה,ירוביצה םיכלוהו םיכראתמה םירותה,יתיישעתה רתוי הבוט תוכיאב ךרוצהו,האופרה יתורישל.ךוניח לש תרגסמב םיצלמומה םירופישהו םייונישה ןפואב םיסחייתמ, רתוי תינויווש הידווש",קפס אלל.תילכלכה היגטרטסאל רישי תויהל תובייח תויתביבסו תויתרבח תומרופר תואיצמה לש הנוכנ הכרעה לע תוססובמ.תילכלכה דיתעה תארקל המידק זאמ 5 ^ק ה הצמיא,דיתעה לא הפיקשהב םימוחת ינשב יוניש לש תוינידמ 1982 האלמ הקוסעתל עיגהל הקבאמב :םיירקיע תא טיעמהל יביסנטניא ץמאמ ידכ ךות) החימצה תרדחהבו (יתביבסה םוהיזה ץוחמש םיירפכה םירוזאל םג תילכלכה תפדעה ידכ ךות.תולודגה םירעל תא ונחרכה,תושדחה תויגולונכטה תויעבל תועדומ רתוי תולגל םיניישעתה.תמיוסמ החלצהב ונחכונ רבכו,תויגולוקא ןוויכב םיצמאמב דימתהל שי,תאז םע דחי,יתיישעתה יבולה לע רבגתהל תנמ לע הז םידוגיאה לש םתויינעתה הבושח הכ ןכ לעו.יתביבסה אשונב םייעוצקמה תיטסילאיצוסה הגלפמה יכ בושח,ןכ ומכ םע הלועפה ףותישבו גולאידב דימתת הטישל ונומכ תדגנתמה,תיגולוקאה העונתה ילעב לוצינ,תלוזה לוצינ לע תססובמה םע תושגנתה לכ.הביבסה לוצינו םייחה היעב תווהל הלולע תיגולוקאה העונתה לש ושוריפ ןיא.ונתגלפמל הרומח תינויער.היתושירד לכ ירחא ןמא רמול ונילע יכ רבד וניתוינכותב אשונה תא לולכל שי םנמוא רוסא,תאז םע דחי ךא,האלמ הקוסעתל םיגשיה ןעמל וז ונתרטמ תא ןכסל.םייגולוקא םידמועה םיבושחה םירגתאה דחאש ןכתי חוכב שומישה תא לסחל הטלחהה וז ונינפב תקפסאמ 40% כ רשאכ,2010 תנש דע יניערג.יניערג חוכ תרזעב תרצוימ הידוושב למשחה הידוושב םע לאשמב הלבקתה הטלחהה יא ב יניערגה רוכב ןוסאה תובקעב ו 980 ב.ו 979 ב תירבה תוצראב ליימה תשולש תורושק ירוזאה חותיפב ןוזיא רתיל תוינכותה הידווש" לש ןוזחה.תויתביבסה וניתועיבתב תויונמדזה רוזיפל םידעצהו "היחו הקורי רבכ,הנידמה יבחרב הקוסעת לש תווש םיבר םיפסכ ועקשוה.םיכלוהו םימשגתמ תמקהב,תימוקמ הרובחת תיתשת תריציב תוירוזא תואטיסרבינואו םייגולונכט םיזכרמ ועקשוה ןכ ומכ.יביטרטסינימדא רוזיבבו ץוחמ םיטקיורפב תולודגה תורבחה יחוור.תולודגה םירעה םוחתל תירוזא תיתשת הרצונ יכ רבד לש ושוריפ לע םירבשמ דיתעב עונמל לכות רשא השדח תוינידמ.םילשוכ םילעפמב הכימת ידי,הליבס הכימת לע תססובמ הניא וז תירוזא תויונמוימו תומזוי לש ןתחימצ לע אלא ועדי רשא תולשוכ תוליהק ןתואב תושדח.ריבכמל םירבשמ רבעב םע ןוזח בלשל ונילע דיתעה תוינכותב.תולכלכה תואיצמה לש הנוכנ הכרעה,םיבלשב ךילהת אלא הניא תיתרבח המרופר,דימת וניניע דגנל תויהל ךירצ ןוזחה יכ םאו יקיחרמ תוחפ םהש םידעצ לוספל ונל לא ירבח לש םתובהלתה תא רומשל ידכ.תכל תובייח תויטילופה היתופיאש,הגלפמה.ןוטלשב התנוהכ תפוקתל רבעמ תכל קיחרהל חינזהל רשפאש רבד לש ושורפ ןיא ךא תונמיהמב הדירי ןכש,חווט תורצק תורטמ.תוריחב תעב הכימתה ןדבואל ליבות 11

14 הקיטילופ תוחיתפ ק! 6 זד 61 ץ/ 131 נח 0 ץ האורומ רייפ ןארטיו נ האוסנרפ לש ונוחצנ תובקעב הרזח,1988 יאמב תפרצ תואישנל תוריחבב ראקור לשימ.ןוטלשל תיטסילאיצוסה ותגלפמ תכאלמל שגינ דימו הלשממה שאר הנמתנ תיבל תוריחבבש אלא.הלשממה תבכרה הגלפמל יכ,ררבתה ינויב םיקקוחמה תיבב טלחומ בור ןיא תיטסילאיצוסה תופידעב לועפל שדחה לשממה לעו,םירחבנה.ינידמה וסיסב תבחרהל הנושאר,הז םוחתב ותגלפמ תוינידמ לע ופיקשהב,האורומ רייפ,ןושארה הגלפמה ריכזמ חתנמ.תפרצב םיכבוסמה תוחוכה יסחי תא חרכהב תמרוג תוריחב תכרעמ ל אופיא עודמ.ינידמה ףונב עוזעזל,תישאר?תפרצב הנוש בצמה היהי אישנל ןארטימ לש שדחמ ותריחב תימיטיגלה ותדמע תא תקזחמ הקילבופרה,הגספה ישגפמ ינש.ותמצוע תא הריבגמו וטנורוטב תושעותמה תונידמה לש הז הליחת,רבונאהב הפוריא תצעומ לש הז ךכ רחאו תמיב לע תפרצ לש הדיקפת בר המ וחיכוה.םלועה תמושת תא הנפהש ןארטימ הז היה וטנורוטב בוחל תושעותמה תונידמה עבש לש בלה הז היה.ישילשה םלועה תונידמ לש ינסרהה הבוגת הנושארל עיצה רשא ןארטימ תונידמה דצמ תצרחנו תיתועמשמ לנויצנרטניאה ןואטב >\(ז 31 ז 5 רותמ ,יטסילאיצוסה םינשב תפרצ תלשממ שאר היה האורומ רייפ.תיטסילאיצוסה הגלפמה!םעטמ של הנח :םוגרת תלא םג יכ לילעב חכוה זאמ.תושעותמה ולספ ילכלכה םזילרבילה ןורקע םשב רשא ץבורה בוחה ןמ קלח לטבל העצה לכ הליחת תא התע וניש,רתויב תוינעה תונידמה לע.םתעד,ליעי לשממ שגרומ םינפה תיזחב,תינש יוטיבל אב רבדה.יטרקסידו הלועפ ףתשמ לש תואמצעה תוינכותב ןדה םכסהב.טקשה סוניקואבש השדחה הינודילאק רופישל המגמ שי,תאז תמועל,טנמלרפב תוירחאל עדומה,בורה ןיב הדובעה יסחי ונא הנממ,היציזופואה ןיבל,וילע תלטומה םוחתב הדיקפת תא אלמל ליכשת יכ םיפצמ.םירגתאהו תועצהה רבשמו לשממב שדח ןונגס יתפרצה ןימיב ונרכהש בצמל תטלחומ הריתס תמייק תויפלקב שנענ ןימיה.ופלחש םייתנשב לשממה לש ולרוג ץרחנ תאז תובקעבו ימינפ רבשמב התע ןותנ ןימיה.םדוקה ותוא אוה ןיאו,תויתועמשמ תויגוס רפסמב ךכ םושמו,רבעב ונעדיש יטילונומה ףוגה תוינידמה ויתויופקתשה ןיב ןיחבהל ונילע אבש יפכ,םזילרביל הרטלואה.תונושה,תמדוקה ןימיה תלשממב םיוסמ ףגאב יוטיבל.תיתפרצה תרוסמל דגונמ היה קאריש לש ותיילע תא תוארל ונל לא םזינגיירה" לש החלצהכ,ו 986 ב ןוטלשל םידגנתמ םיתפרצה לש םבור בור."יתפרצה םנוחטבב עוגפל היושעש העצה לכל םהלש םומינימה רכשב,ילאיצוסה דעב ועיבצה םיבר.תומדוקה םהיתויוכזבו יגשיה לע רומשל עדיי יכ ועדיש ינפמ ןארטימ וזיאב הרורב הנומת שי םיתפרצל.רבעה 12

15 הקיטילופ המוהמה ףא לע.תויחל םיפידעמ םה הרבח,ילכלכה םזילרבילה ןויער ביבס הללוחתהש םהו,םתוא ומריש םימיכסמ םיתפרצה ןיא,יתרבחה קדצה יכרעל םינמאנ םיראשנ.ירוביצה סרטניאהו תוירדילוסה טלש ןארטימ לש תמדוקה ותלשממ תפוקתב.ןימיה תייגולואידיאב ינוציקה םזילרבילה רשא הלא לש םהישרפמב זא הבשנ חורה תולוקו,תירזכאה םויקה תמחלמב ולגד םויה םיעמשנה,יתרבח םזילרבילב םילגודה יופצ,ןכ םא,המו.לילכ זא וקתשוה,המרב ידיתעב ונל היטעב ולוכ ןימיל תמאה עגר עיגי קפס אלל לע.תימואלה תיזחה םע םיסחיה תכרעמ לש,תמייק םיצימאו םידדוב לש םהיתוזרכה ףא ןיב תירבה.תומיעמ ענמיהל המגמ,התע תעל ייסראמב תימואלה תיזחה ןיבל םינרמשה םנמוא.ונממ םלעתהל רוסאש םידקת הרצי ךא,לכו לכמ ןויערה תא קאריש החד רבעב תירב לש המויק םע םילשמ אוה התע םימכסהה לש םמויקל שחכתמו תימואל,ונחורל םניא הז גוסמ םינורמת.םיימוקמה תימואלה תיזחה דגנ קבאיהל ךישמנ ונאו רשא היציזופואה ירבח לכל עידצנו,רבעבכ ירסומ יתלבה להונה ןמו תועיבצה ןמ וגייתסי.הזה רשאב תוקפס אלמ ומצע ןימיה,ןכא תקולחמ היופצ קפס ילבו,ולש ותוינידמל יכ,רובס ינא תאז םע.תכשוממ תימינפ לע ובהי תא ןימיה םישי רבד לש ופוסב ןיא יכו,רבעב קבד םהבש תונורקעה םתוא ויתודמעב תכל קיחרמ יונישל תופצל.תויתרוסמה הרעש המחלמ בישהל םויכ ונילע לקי ןוטלש יכ השוחנ חצמב םיאבנמה ונידגנתמל רחאל ושעש יפכ) םימי רצק היהי לאמשה תוכמס תא רערעל םתוסנב 1982 תוריחב ששב הנתשה ינידמה עקרה.(הלשממה ןימיה תולשממ יכ הארנו,תונורחאה םינשה טבמב.דמעמ תוקיזחמ ןניא רשא הלא ןה שיח ףלח קאריש לש ולשממ יכ,המדנ רוחאל.דבלב םייתנש - רהמ הקילבופרה לש היצוטיטסנוקל םאתהב,לושמל תוכמסה הלשממל תנתינ,תישימחה ןיב תירב קר.ומשל יואר בור אצמנב ןיא םא,ןכ לע,היושע תיטסינומוקה הגלפמל ןימיה ןיא.ראקור לשימ לש ותלשממ תא ןכסל ונלגרוהש תורמל,תעדה לע לבקתמ רבדה,םיטסינומוקה ינורמתל ןורחאה רושעב םימעפלו היולג תוניועב םימעפל םיבינמה ןייצל םיחמש ונא התא תעל.תרשופ הדהאב לאמשה לש בור רצונ טנמלרפבש בר קופיסב תואישנב תוכזל סויבאפ ןרולל רשפאמה.תימואלה הפיסאה ונאו םימי ךיראהל,ןכ לע,היושע ונתלשממ קוניל ונילע ךא.חילצהלו לושמל םילגוסמ המישמה עוציבל הגלפמה לש החוכמ וניא םזילאיצוסה",ןארטימ ירבדכ.הרידאה ןבומה ינידמ השעמ קרו,ךילהת אוה,הרטמ םורתי הב םיכמותלו הגלפמה ירבחל.ךילהתה תורצוויהל.ולוכ יתפרצה םעה לש ואישנ אוה ןארטימ םייללכה םיסרטניאל תוירחאב תאשל וילע לכב וב ונתכימתב םידחואמ ונאו הנידמה לש הגלפמה לש ןושארה הריכזמכ.תע הגלפמהש ךכל יארחא ינא,תיטסילאיצוסה.לאמשה ברקב הישרוש לע רומשל דיפקת רותפל שי,םיסרטניא ידוגינ ורצווייש הדימב אישנל תטלחומ תונמאנ ךות תויעבה תא ךומתל ונילע.הלשממה שארלו הקילבופרה םודיקל םורתל ךכבו ךרדו הרוצ לכב םהב.םזילאיצוסה תרוסמהו "תוחיתפ" תיטסילאיצוסה ינמי ןמס ונל שמשל הכירצ, תוחיתפ" םג ןכלו,הרבחב םויה םישחרתמה םיכילהתב הכפהמה זאמ.תיטסילאיצוסה ונתפקשהב תא קובחל םזילאיצוסה חילצה תיתיישעתה עדי דימתש תויה,הלוכ תיתרבחה העונתה החותפה השיגה לש התובישח תא ךירעהל םישדח םיצצה םיניינעלו תויעבל הפיקמהו.םירקבל תשרשומה.ונתגלפמכ הגלפמ,םירבדה עבטמ 13

16 הקיטילופ הירבחש,םיירפכב ןהו םיינוריעה םירוזאב ןה תא ןה,םייתרבחה תודמעמה לכ תא םיגציימ תועוצקמה תא ןהו םילעופה דמעמ ןורקעב קובדל עדת,םיילהנימהו םיישפוחה תורחאמ רתוי המרתש הגלפמה וז.תוחיתפה רשא תינויערה םלועה תפקשה תרשעהל,"תיחרזאה הרבחה" אורקל גוהנש הממ החמצ םיישעמ םיניינע לש בחרנ םוחת הפיקמה םע גולאידב רבודמ םא ןיב.םיפוחדו וא,תיגולוקאה העונתה םע םיסחיב,םירצונה ומרת הלא לכ,םייחה תוכיאל הגאדב תא תוביכרמה תובורמה תובכשל תודלותב ךרד ינבא תוגציימהו םזילאיצוסה.םהינימל תוריחבב היתונוחצנבו ונתגלפמ ינויגהה דוסיה אופיא איה "תוחיתפ" תא ןובשחב תחקל שי,רבעב ומכ.ונתשיגבש םירצונ םניא םישדח תונויער יכ הדבועה אל.דבלב תיטילופה הבשחמה םוחתב דימת םילשהל תויושע תורחא יוטיב תורוצ םעפ התורצוויהב הנורחאל תאז וניאר.ונישעמ תא תועונת לשו,תינעזג יטנאה העונתה לש,ישילשה םלועב תוירדילוסהו חותיפה םניא רשא הלא ןעמל םיטרצנוק ןוגראבו הניא הקיטילופה,ןכא.ונלש ונתרבחב םילולכ תוחיתפ תולגל הילע ךא,לכה תא הפיקמ ילוא דיתעב רשא םיניינעלו תושדחה תוגאדל.םלועה תומיב לע יזכרמ םוקמ וספתי העצוה אול םיחמש ונייהש העצה היציזופואל.היציזופואב ונתויהב ונל דיתעה רגתאו שדוחמ ןרעמ.תיטילופה וז א ייה "תוחיתפ ל ףסונ יוטיב וא אוש תורמוי לע בוסיי חוכיווה יכ רוסא לש םזילרולפה.םיבזוכ םיכילהת לע תוחיתפל התונוכנב ףקתשהל ךירצ הלשממה תודסומל אלו םיטרפל תינפומה תינידמ יריסא ונאו, תובוגתל וניכז רבכ.םינוגראלו תוצובקהו םישיאה ןיבמ םיבר ךא,הדות ומרגש תונקסמ וקיסה תויתגלפמה,ףתתשהלמ ןהירבח תעינמל וא םתורטפתהל.הלא םימיב לכה לע תלבוקמ םג "תוחיתפ" ןדיעב.קוחר אלה רבעב היה ןכ אל תמייקש םשורה רצונ תישימחה הקילבופרה טילשהל ךרוצ זא היה.העובק תינידמ הטיש לולשלו בורה לש יטולוסבאה וחוכ תא גוהנכ,ישפוח יוטיבל התוכז תא היציזופואהמ הפוקת התיה וז,ןכא.תורחא תויטרקומדב השעמל וללה יכ םא,םיינוקרד םיקוח לש ונא םויכ.היצוטיטסנוקב םילולכ םניא רוחאל לגלגה תא ריזחהל םיצילממ ךילהתמ קלח אלא הניא תעצומה "תוחיתפ הו תא רקבל היציזופואה לש התוכזב ריכמה.לשממה בורה ןיב הנוש תדובע תקולח ושוריפ ןיא וניתונורקעל דגונמ הז ןיא םגו,היציזופואל םיעיצמ ונא לכה ךסב.דימתמו זאמ 14

17 הקיטילופ בלשה ןמ םדקתהל ונחלצה אל ךכ םושמו הרתי.תוריחבה תכרעמ ינפל ונדמע ובש ןויערל תדמצנ איה ףא היציזופואה,תאזמ רשא תולוקב תוכזלו בושל הנויסנב תוחיתפה,אופיא,הנובתה ןמ הז היהי.תויפלקב הדביא אשונב ןודת תיטסילאיצוסה הגלפמה םא.התמשגה יכרדבו "תוחיתפ דו בור הווהמ הניא תיטסילאיצוסה הגלפמה שדח ךרעמ אורבל הילע ךכ םושמו,הנידמב ךישמהל הנוצרב םא,תינידמ הנבהל עיגהלו תושעל ענמנה ןמ,יתעדל.ןוטלשב קיזחהלו תודלות.םיטסינומוקה תופתתשה אלל תאז יתש ןיב הבריקה אלול םינוש ויה לאמשה היהשכ יתססיה אל םלועמ ןכלו,תוגלפמה דמעומ תבוטל ונלשמ דמעומ לע רתוול חרכה.יפלקב רתוי בוט יוכיס לעב טסינומוק םהיגיצנ תא לולכל שי םיטסינומוקה לע ףסונ,היצילאוקב םירחאה םיינידמה תוחוכה לש דחי.םיגולוקאהו םיילאמשה םילקידרה ןוגכ,תינויער תוריהב לע רומשל שי,תאז םע הלשממל ףרטצהל םיניינועמה םידיחיו תודמע לש סיסב לע תאז תושעל םיבייח.תורורב שדחמ ךירעהל ךרטצנ דיתעבש ענמנה ןמ אל יכ חיטבהל לכויש ןוגרא ןיא ירהו.בצמה תא לש הרקמב.רחא ביתנב דועצל ץלאיי אל קוחרה חווטב איבהל רבדה יושע היצילאוק דחא הנקב ולעי ירמגל אל םא רשא,תודמעל,לכה ירחא.ןמע ובשייתי תוחפל,ונלש םע םיפתתשמ תורחא תויפוריא תויטרקומדב תורז הכ ןניא םהיתועידש םילרבילה וליפא הנעטה!ונעגה םרט ךכלש אלא.ונתפקשהל ךפהמ תרבוע תיטסילאיצוסה הגלפמהש שיו ססבתהל המ לע הל ןיא,ינידמ.הקיתשהל תלטומה תוירחאהו לחה ינויערה קבאמה וקה לע רומשלו דיפקהל ונילע.הבר ונילע םלועמ.םייתרוסמה הגלפמה יכרע לעו תויפיצ הגלפמ הררוע אל הנידמה תודלותב,ולא תויפיצל םיעדומ תויהל ונילע.תובר הכ התלוכיב םג היולת הגלפמה תוהז ןכש."חתפיהל" 1988 תפרצב תואישנל תוריחבה תואצות ןושאר בוביס תולוק םיזוחאב (םינוילימב) (םיטסילאיצוס) ןארטימ (ןימי) קאריש (ןימי) ראב (ינוציקןימי) ןפ הל (םיטסינומוק) ןו ג הל ינש בוביס ןארטימ קאריש

18 הרבחו הלכלכ םכבצמ ןא,םיאקירמא ל רצ!רפתשה םרט ילכלכה חרחח ןירמח טרבור ירפסב םיאבומה םיכמסמ יפ ל ^ ^ תוצראלש השדחה התלכלכ ןורחאה (.קרוי וינ)יסיסבה ךירדמה - תירבה ^ 80 ה תונשב יאקירמאה םעה הסנתה ו 988 םה :האמה לש תולודגה "תוחיתמ דו תחאב תמאהש העש,םהילע רפש םבצמ יכ וענכוש המאתהה יא תטלוב,ןכא.תילכתב הנוש!תואיצמל השוחתה ןיבש שולש תורתתסמ תירוביצה ןיעה ןמ קחרה תוצראב הלכלכה ייחב תורומח תודבוע :םויה תירבה ףאו תמדקתמ הניא תיאקירמאה הלכלכה.ו.תכלוהו הגוסנ איה אלא,םוקמב תכרוד הניא םישנאה.ךכל עדומ וניא,ובורב,םעה.2 רערעתמ ילכלכה םבצמ דציכ םישח םניא.ךלוהו ובלב אצמי רשא,אישנה אל ףא,םדא ןיא.3,תילכלכה תמאה תא םעל תולגל ץמואה תא תא עונמל ןתינ דציכ עיצי רשא וא םדא ןיא.תיטרפהו תימואלה תורדרדתהה תישממ תילכלכ החימצל תועצה עיצי רשא.דיתעב םיאקירמאה תא םויה ולאשו ורזח וליא,(ו 98 <תב ןגייר לש תי עוטרה ותלאש תמגוד) םתיברמ ויה "?רפתשה לכלכה םכבצמ םאה" םיעדומ,קפס אלל.הלילשב בישהל םיצלאנ רושקה יאקירמא ילכלכ תע בתכ, ח 96 ךותמ.1988 רבוטקוארבמספס. נאיסנ ק ססופה םרזל.רפוסו ילכלכ ץעוי אוה בתוכה ןרוג תירונ :םוגרת לש התסנכה יכ הביאכמה הדבועל םה התיהשמ 1987 ב הכומנ תעצוממ החפשמ ומאתוהש ףא לע) תורוכשמה יכו ו 973 ב ורעש!ו 962 ב ויהשמ תוכומנ (היצלפניאל ויהשמ םיכומנ תרוכשמהו הסנכהה :םכשפנב!הנש ינפל הדוקנ התואב - רתויב תישיאה הניחבה ןמ וז הרצענ - טרפה ייחב הלכלכה תעגונ הב הנידמה לש ילכלכה הבצמ.יתבר הקירחב הניחבמ גוסנ יאקירמאה םעהו ךלוהו רדרדתמ - רתויב תורומח ןה ולא יתונעט.תילכלכ?יתדבועה ןסוסיב והמ,הלאשה תלאשנו לע הדובעל ופלחש םייתנשה תא יתשדקה קדוב ינא ובש,תיאקירמאה הלכלכל ךירדמ לכמו םימוחתה לכב תילכלכה תואיצמה תא תודבוע וססס כ יתינמש רחאל.תויווזה,תילכלכ הישע ימוחת 26 ב תויסיסב תילכלכה תוליעפה ימוחתב יתשמתשה חול" רוציל תנמ לע רתויב םייתועמשמה םלוע,תיאקירמאה הלכלכה רובע "תואצות.יאקירמאה לעופהו יאקירמאה םיקסעה :םירומח םיאצממ לע הרומ "תואצותה חול" 45 ו קזוח תודוקנ 9 שי הקירמא תלכלכל.תויסיסב הפרות תודוקנ 9 שי תירבה תוצראב םיקסעה םלועל.תויסיסב הפרות תודוקנ ו 9 ו קזוח תודוקנ ו 3 ו קזוח תודוקנ 4 שי יאקירמאה לעופל.תויסיסב הפרות תודוקנ לע הברהב הלוע הפרותה תודוקנ רפסמ,ןכא הנומתה וז םנמואה ךא,קזוחה תודוקנ רפסמ בושחל םאובב םיאקירמאה יניעב תרייטצמה לאשמב.אל ללכו ללכ?םצרא תלכלכ לע םהש םתיברמ ונע,רבכמ אל ךרענ רשא ו 6

19 הרבחו הלכלכ ביצי ו "ידמל ריפש"ילכלכה בצמה יכ םישח."יסיסב ןפואב ןיב המאתהה יאל תוביסה,ןכ םא,המ?תמייקה תואיצמל תיללכה השוחתה תשולש" יכ הדבועב הצוענ ןהמ תחא תילכלכה תוליעפה ינתשמ ןיבמ "םילודגה :תונורחאה םינשה שמחב תויפיצב הפי ודמע הדרי ןכו,הדרי היצלפניאה,התלע החימצה ילכלכה בצמהש חינהל דיבס ןאכמו.הלטבאה תלבגומ הדימב ךא,ביציו תמא.בוט יכב ףשחית רוקחל קימעת םא,ןכש.דבלב תיעונלוק תומד ירבדכ.הגיאדמה תואיצמה ןולשכ אלא וניא ןאכ ונל שיש המ",העודי לש ותפוקתב םג,ןכאו ".היצקינומוקב ץורח הכפהמה ןדיע בו לודגה רוטקינומוקה" יאקירמאה רוביצה ןמ םימילעמ "תיתרושקתה תימואלה הלכלכה בצמ לע יסיסב עדימ.טרפה ייח לע התעפשהו עיגה יכ הדעו םע לבק זירכהל ינוצרב ןכ לע תא גיצהלו הקיתשה רשקמ לודחל עגרה תא ץמאל ןמזה עיגה.ןהש יפכ תודבועה סחייתהלו רכמוש פ א לש תענכשמה ותצע םה םישנאה וליאכ" הב לועפלו הלכלכל םעה ירק - םישנאה יכ רבתסמ."םיבושחה ןמ קלח תויהלו בושל םיבייח - יאקירמאה.תילכלכה האוושמה?לעופב ןתועמשמ המ ךא,תונברדכ םילמ ילכלכ עצמ גיצהל תואישנל דמעומ לכויה?"םישנאל תובישח שי"יכ השיפתה לע יונבה דעצה.תיבויח איה הבושתה יכ ןימאמ ינא תודוהלו ריכהל היהי ינויחהו ןושארה הלכלכ ימוחת השולשב הביאכמה תואיצמב,תוסנכהה :םישנאה ייחל תורישי םיעגונה.םיסמהו תורוכשמה טרפה לש ורשועו ויתוסנכה ודרי יכ הלגנ םיאקירמאה ללכ תא קודבל ונאובב החפשמ לש תעצוממה התסנכה הדמע 1985 ב תוחפ רמולכ,רלוד 27,735 לש םוכס לע.רלוד 29,169 לע הדמעשכ,ו 973 ב התיהשמ ןתסנכהש תוריעצה תוחפשמה רקיעב ועגפנ. 22% ב וז הפוקתב הדרי,הכומנה הסנכהה ילעבל וא םיינעל רשאו האצוהה ףא לע.תועזעזמ שממ ןה תודבועה םישדקומה םירלוד ידראילמ לש הרידאה תילכלכה החימצה ףא לעו ינועב המחולל ב ינועה רועיש עיגה,םינורחאה םירושעב ףסונ.ו 967 ב היהש יפכ שממ, 13.6% ל 1986 םיאצממה תליחת) 1959 זאמ,ךכ לע הלא לש םרפסמ דרי אל (םייטסיטטסה,ןוילימ 24 ל תחתמ ינועה וקל תחתמ םייחה. 11% דנ הטמל דרי אל ינועה רועישו ילעבו םיינעהש הדבועה דחוימב הגיאדמ תונהיל ללכ וכז אל תוכומנה תוסנכהה רושעה לש תילכלכה החימצה תוריפמ לש םתסנכה התלע ןיב.ןורחאה 199 ב היסולכואב םיכומנה םירושעה תעברא יתב לש םתסנכה התלע ןמזה ותואב.רלוד 4,418 ב םינוילעה םירושעה תעברא ןיבמ בא.רלוד 10,339 ב ןוילעה רושעה לשו,רלוד איש הקירמאב גשוה 1986 בש רבתסמ תישימחה :הסנכהב ןויווש יא לש קפקופמ התכז תירבה תוצראב באה יתב ןיבמ הנוילעה העשב,תימואלה הסנכההמ % ב % קר הלביק הנותחתה תישימחהש תמר תא תדדומה הקיטסיטטסה,םוכיסלו לש ותוירירבש תא תפשוח,יטרפה שוכרה ב רשאכ,תירבה תוצראב המודמה רשועה 9 כ ירק) םיאקירמאה ןיבמ 11% ל,1984 שילשלו,ללכ שוכר היה אל (בא יתב ןוילימ מ תוחפ ויוושש שוכר היה באה יתב לכמ וכישמה ןאכמו!ךכ לע אנ ובשח.רלוד 10,000 ןבל בא תיב לש וכרע יכ הדבועה תא טולקל תיב לש הז לע רשע םינש יפ הלוע יסופיט החפשממ הנומש יפו,יסופיט רוחש בא ינוילמ ינזואב,קפס אלל.ינפסיה האצומש אלא וניא "הקירמא לש הרשוע",םיאקירמא בובנ גשומ בור לש תישיאה םתסנכה תמרש תויה,תרוכשמה הבוגב הרקיעב היולת םיאקירמאה רכשה.הז םוחתב םג המוד בצמהש רבתסמ לש ירלודה ךרעב דדמנש יפכ) ילאירה יעובשה תוחפ רמולכ,רלוד 169 לע ו 987 ב דמע (1977.(רלוד 172) 1962 לש רכשהמ 17

20 הרבחו הלכלכ האוושהב יכ הנעטה תעמשנ,אסיג ךדיאמ וז הפוקתב םישנה תוחפל וכז םירבגל םנמואו.ןהיתורוכשמב תויתועמשמ תואלעהב םישנל םירבג ןיב רעפהו הלע ילאירה ןרכש אל טעמכ 1975 זאמש אלא.םצמטצהו ךלה הרשמב תודבועה םישנו,ילאירה ןרכש הלע םיעבר השולשכ קר תוחיוורמ ןיידע האלמ הילפאל אמגוד וז ןיאה.םהיתימע לע םרכשמ?ונלש רכשה תכרעמב תעוושמה ולע םיסמה דע הדירי רמולכ, 80 ה תונשב 2.3% לו,דס.הנש םישולשב תיצחמ ידכ לכב הדמתהב הלע עצוממה הלטבאה בצק * םלועה תמחלמ רחאלש םירושעה ןמ דחא ה תונשב, 50 ה 4.8% תונשב 4.5% :הינשה. 80 ה תונשב 7.7% ו, 70 ה תונשב,60 6.2% ףדועה ןמ רדרדתה יקסע ירחסמה ןזאמה * לש עצוממ ןוערגל 60 ה תונשב יתועמשמה ךישמהו, 70 ה תונשב רלוד דראילמ 16 רלוד דראילמ 94 לש ןוערג ידכ דע רדרדתהל. 80 ה תונשב וכלה תורוכשמהו תוילאירה תוסנכההש העש תורמל.הדמתהב םיסמה ולע,ומצמטצהו תיברמ ןיא,הז אשונב םיברה םינוידה ולע המכ דע םיכירעמו םיניבמ םישנאה.םיקיעמ םה המכ דעו םיסמה שמח תא םיללוכה,1966 זאמ םירושעה ינשב לע תובר רבוד ןהבש ןגייר לשממ לש םינשה םיילארדפה םיסמה ולע,םיסמה לטנ םוצמצ םיסמהו הנידמה יסמו, 600% ב טעמכ רחאל םג. 700% מ רתויב ולע םיימוקמה לטנ יכ רבתסמ,היצלפניאל םאתוה םוכסהש.השעמל לפכוה םיסמה עצוממה יאקירמאהש,ןכ םא,המית ןיא ישילשה דעו ראוניב דחאהמ דובעל ץלאנ םיסמב וקלח תא םלשל תנמ לע יאמב.םהינימל ררבתי,וללה תומגמה שולש תא דחאנ םא וליאכ םויה םישחה םישנאה םיבר הכ עודמ,אלפ ןיא.תילכלכ הניחבמ םתוא וטחס םיריעצה תוגוזה ןיבמ םיבר םא,אופיא ונל",םרמואב סעכו לוכסת תשוחת םיעיבמ עורג ונבצמ תאז םע דחיו תורוכשמ יתש שי תרוכשמ קר התיה םהל רשא,ונירוה לש הזמ ".תחא ילכלכה בצמה ןמ תעבונ טרפה לש וז הטיחס לכוי דציכ יכו.הדמתהב רדרדתמו ךלוהה :חטשבש תודבועה חכונ םדקתהל טרפה לש עצומממ דרי תילכלכה החימצה בצק * ה תונשב 2.8% ל, 60 הו 50 ה תונשב 4.0% ףוחד רגתא תומגמה תא רוצעל שי קוחר אלה דיתעב לש םיינויחה םימוחתב וללה תוילילשה ףאו,רחסהו הלטבאה,תילכלכה החימצה דבאת,ןכ אל םאש.ןנוויכ תא תונשל תירבה תוצרא לש תילכלכה התוגיהנמ םייח תמרל הווקת לכ םלעית המעו תותימצל.רתוי ההובג שי :לכל םויה רורב ילכלכה רגתאה,ןכ לע המואה לש םיילכלכה םיכילהתה תא םדקל בושח הז ילכלכ השעמ.דחאכ טרפה לשו ןהו שוב גרו גל ןה רגתאה ןמ וב שיו םלוכל.סיקאקודל אלא תונורתפה תאיצמב קר אל תופיחד שי תודבועב הדונש רחאל ןיבנ תאז.הישעב םג גושגשל הכז אל יאקירמאה םעה םא :ןוחכפב,רתויב תכשוממה םולשה תפוקת ירחא יביסאמ ןפואב וניוול ןהבש םינש עבש ירחאו,ונמצע ונלש דיתעה ןמ ףאו םירז תורוקממ שקבתנ תע הברהב עורג היהי ונבצמש ירה רושעב רבטצהש םוצעה בוחה תא ריזחהל."בוטב שיגרהל" םירומא ונייה ובש,ןורחאה ךא,ךבוסמו רידא רגתא ונינפל יכ הדומ ינא רמול אמזוג וז ןיא.םדקהב ולומ בצייתהל שי םינשה תעבראב וטקנייש תולועפהש תנשב ונדמעמ תא עובקל תויושע תובורקה םוקמב תירבה תוצרא דומעת םאה

21 הרבחו הלכלכ?ילכלכ גושגשל תא אצמת אמש וא,תילכלכ הניחבמ ןושארה?התוחנ הדמעב המצע.ךיתובושתל םיפצמ ונא,שוב רמ םימתבו תמאב םיאקירמאה וכזי םנמואה.ןוטגנישווב גג ירסוחמל ןוזמ תקולח 19

22 הרבחו הלכלכ ב הראב ישפוח קושל ןונכת ןיב ןוזיא?המ םשל תורחת 86 חן 3 חר 1 ח 8055 סח ןימ גנב לש התונוילע תוכזב חיכש ןועי ^ ילכלכ ןוגרא לש קושה תכרעמ 1 1 ישודג םילוכרמה ןיב האוושהה אוה םיקירה םיפדמה ןיבו,ברעמב בוט לכ ןוויכ.תויטסינומוקה תונידמבש תויונחב ןיינעה,ןיררוע הילע ןיאש תואיצמ יהוזש.ךכ לכ טושפ וניא רבדה םלוא ;רורב הארנ.יתורחתה קושה לש תילכלכה הירואיתב עפש תופקשמ ןניא הרוחס תושודג תויונח תוגיצמ ןהש הרוחסה יפדוע,אוה ךופהנ ;יוצר אלממ וניא קושה יכ תוער רשבמ ןמיס םה.שוקיבל עציהה ןיב ןזאל - ודועי תא ותעד תא חיזהל םנמא םייושע םיאלמ םיפדמ ותימאל ךא,יטסילטיפק לוכרמב הנוקה לש םינתונש לנויצרה תא םירתוס םה רבד לש.קוש תלכלכל םינלכלכה תילכלכה הירואיתה האבנמ,לכה תולככ,המ?לוכרמה יפדמ ןיינעב "ישפוחה קושה" לש,םירכומ.דוסי תונורקע המכב רכזהל יואר שוכרל םישקבמ,יתורחת קושב םילעופה תויהל תורומאש תורוחס לש תמיוסמ תומכ ידכ ןרובע ריחמ עובקלו,הריכמל תועצומ הרוצב השענ הז רבד.יברימ חוורב תוכזל תעצהו ריחמ תעיבק ידי לע רתויב הבוטה תולעל הווש ריחמה הבש המרב תומכ הז ריחמב.תופסונ הרוחס תומכ לש התשיכר קוידב הווש עציהה,"קוש חוורימ" לש שומיש ושע דחי םג רכומהו הנוקהו,שוקיבל תורחתה" לדומ.םהיבאשמב ילמיטפוא עציה ןיב גוויז,אופיא,בינמ "תמלשומה.1988 לירפא םראוכ, 01 ר 8116 ח 96 תעה בתכ ריתמ.ב הרא,ןוטגנישווב ילכלכ ץעוי אוה סור ןימיגנב דלפ םומע :םוגרת,תילמיטפוא םיבאשמ תאצקהו שוקיבל.תחא הנועבו תעב םישענ םירבדה ינשככ לש רתוי תמכחותמ הסריגב ךישמנ התע םידמוע וליפא,רכומה.הירואית התוא רקח לש רתויב םיבוטה םילכה ותושרל שארמ תעדל לגוסמ ונניא,ינרדומ םיקווש הריתי.ןותנ ריחמב רוכמל לכוי קוידב המכ וילעש ךכ,רידת םינתשמ קושה יאנת,וזמ םא,ולש היגטרטסאה תא תופיצרב תונשל םילחה םייונישל םאתהב'לועפל שקבנ ונא רכומה בייח ןכ לע.קושה חוורימ ריחמב,ויקסע ךלהמל תדמתמ בל תמושת שידקהל לודג יאלמ תיינק וא םיריחמ תאלעה ךות ןנכתש יפכמ תובוט תוריכמה םא רתוי םא תושיכרה םוצמצ וא םיריחמ תדרוהו.תויפיצל תחתמ לא תודרוי תוריכמה,הז טלחומ יתורחת לדומב קוש לכב םיאנתה ןוויכ,ןוזיאה תדוקנ ביבס דימת םידדונתמ הניה קושה ענ הביבס רשא הביציה הדוקנהש הרוצב שוקיבהו עציהה םימאתומ הבש וז לע הלעי שוקיבה יכ תופצל שי,תמלשומ לע עציהה הלעי הב תופיכת התואב עציהה יפ לע לעפש לוכרמב,ךכ םושמ.שוקיבה לש בר רפסמ תע לכב אצמיי הז לדומ לע יוארכ ךרעוה אל םהל שוקיבהש םירצומ.םיפדמב ורסחי הלא םירצומו,הלהנהה ידי הלכלכה תיירואית יפל,אסיג ךדיאמ לקנב ענמהל רשפא,יזכרמ חרואב תננכותמה שומישל ןנכותמ רוצייה רשאכ.ולאכ תויעבמ ןיסח תויהל ןוזמה עציה בייח,חוורל אלו םיעוזעזה ידי לע תיפכנה תוברעתהה ינפמ קפס ןיא.יטסילטיפקה קושה לש תודונתהו יננכתמ לש םיירקיעה םידעיה דחא יכ ןוזמ תקפסא תויהל בייח םינמוימה הלכלכה.היסולכואל הרידס ןיא תוטישה יתשמ תחאב ףאש,איה היעבה 20

23 הרבחו הלכלכ לש םייוכינל םימוד םייתימאה םילוכרמה ךא,הרצקב ןאכ ומכוס רשא - תוירואיתה?עודמ הלאשה תלאשנ.תנגוה הרוצב יתעדל קלא לש ורפסב אוצמל ןתינ תובושתל זמר ירשפאה םזילאיצוסה תלכלכ הבונ ( 160 א 6/\10,!?ו 6 00 ח 0 חו 105 0( ינדמיל הז אלפנ רפס, !31!500 חו) לע ךכמ רתוי ףאו םזילאיצוסה לע תובר.םזילטיפקה תולכלכב עציהב ינורכה רוסחמל תוביסה טוריפב הבונ ידי לע תוראותמ,תוננכותמה אשונ הז אלש רחאמ - ונתרטמל.בר ופאש םיננכתמה יכ,ןייצל יד - ונתקידב עיגת ותרגסמבש,ילכלכ ןוזיאל עיגהל םלשומ גוויז ידי לע םומיסכמל דע תוליעיה תעדלמ םיקוחר םיננכתמה.שוקיבו עציה ןיב קושה תא אבנל יתורחת ןרציל השק ;לכה תא אבנל השק רמוחו לק,לשמל,םינגוטל ןתינ אלש רחאמ.םלש קשמ לש ויכלהמ יתלב חרואב ןנשי,רבד לכ שארמ תופצל תחאו,שוקיבל עציה ןיב תומאתה יא ענמנ.םיקיר םילוכרמ יפדמ םה תואצותה םיפדמ דילומ ןונכתהש ךכל הביסה,עמשמ לע ךמתסמ אוהש וז אקווד הנניא םיקיר הדימב םג םא,לח ללכה ותוא ;היוגש תיזחת השועש יגטרטסא ןונכת יבגל,רתוי הנטק ךכב אוה ןיינעה.יטסילטיפק לעפמ םיבאשמ תאצקהב,םיפאוש םיננכתמהש עציהה םימאתומ וב,יטרואיתה םומיטפואל תוירואיתה.תמלשומ הרוצב שוקיבהו ןב םזילטיפקה לש תויטננימודה תוילכלכה םומיטפוא ותוא תא תושדקמ וננמז קר ןה,ןלהל ררבתיש יפכ.םלוא,תואצקהב םינונגנמה ;םייתפש סמ ול תומלשמ תיטסילטיפקה הלכלכה לש םייתימאה עציהה וב,ןוזיא רסות לש בצמל םיפחוד תא סחייל אופיא ןתינ.שוקיבה לע הלוע הלכלכה לש תטלובה התונוילע הלכלכ ינפ לע תחתופמה תיטסילטיפקה,םיליגר הכירצ ירצומ תקפסאב תננכותמ תרותש המ תא עצבל םיננכתמה לש םנויסנל םתבוחש תרמוא תיטסילטיפקה הלכלכה לעופב םישוע םיטסילטיפקהש ךכלו,עצבל.ןיטולחל הנוש המ רבד ןיבו עציהה ןיב ןוזיאב הרושכ ונניא המ םיננכתמה ןה םירתוח וילאש שוקיבה םייתורחתה םיקוושה ןהו םייזכרמה הצוענ היעבה רבד לש ותיצמתב?ןיטולחל םומיטפואה תאטחה לע תויצקנסהש ךכב עורג רוסחמהשו,תוירטמיס ןניא שקובמה תוליעפה.םיפדוע לש םמויקמ רתוי הברה עיגהל ידכ תובר תומושת תבייחמ תילכלכה,תוינוכמ ןרצי יבגל ;תוקופת לש ןטק רפסמל םיטעמ םיתצמ תקזחה לש תולעה,לשמל תקזחה לע שנועה ןמ םייתעבש ההובג ידמ יפוסה ןכרצה לש ובצמ.ידמ םיבר םיתצמ אל םלועבש תופועה לכ ;הברהב הנוש ונניא אל םא הקירפפב ףוע רצייל והשימל ורזעי.הקירפפ היהת הלכלכ תלעפהל תילמיטפואה הדוקנהש ןאכמ אלא,יתורחתה ןוזיאה תדוקנ הנניא הנוכנ ענמהל ידכ תאזו,ףדועל רתוי בורקה םוקמ תיברעמה הלכלכה תונוילע.םירוסחמה בורמ םילוכרמה יפדמב תמקתשמ וזש יפכ,תמלשומ תורחת לש האצות הנניא,םיאלמה רתוי בוט עוציב השעמל תפקשמ אלא תורחת לש תועורגה תואצותה תעינמב ירגנוהה ןלכלכה תא וטטצב,הבונ.תמלשומ תא םכסמ,(^ח 05 ו< 0 זח 31 )יאנרוק שוני היהיש רבדה ינויח המכ דע ושיגדהב אשונה."תונקל לק" היהיש ידכ - רוכמל השק עציה ףדוע :חתפמה ונתלכלכ יכ,תובר םיכרדב חכוויהל רשפא תחא המגוד.ףדוע לש דימתמ בצמב תלעופ ישוקה.ליעל ןיוצש רוכמל ישוק ה אוה ךכל בייח תינקירמאה הלכלכל ינייפואה רוכמל ולו,ישעמ עדי ול שיש ימ לכל רורב תויהל ןיב סחיה לש הירטמיסאה.םיקסעב ירעזימ םיגציימ םהינש רשאכ ףא,הנוקל רכומ תוארל יד :הרורב הניה,םילודג תודסומ שיא תושיכר ןכוס דחשמ תופיכת וזיאב דמלל ידכ םישידקמ ןמז המכו,תוריכמ?תוקסע רוגסל דציכ םיניינק המ אוה דימתמ ףדוע,תילכלכה הירואיתב לש ןטק רפסמ ןהלש תוישעתב ול םיפצמש 21

24 הרבחו הלכלכ הישעת - ןילופוגילוא םיגשומה.םירחתמ - םינרצי לש דבלב ןטק רפסמ הבש לכ לש וירצומ הבש,תיטסילופונומ תורחתו ידכ וחתופ - המ תדימב םינוש ןרצי לכב.ולא תוישעת תולעופ דציכ ריבסהל בוט בצמב םמצע םיאצומ םינרציה,הרקמ ןמ רתוי הובג ריחמב םירכומ םה רשאכ רתוי האצותה.תמלשומה תורחתה ןמ בייחתמה ריחמ ןיב רתויב לודג םיחוור רעפ איה תא לידגהל רשפא.רוצייה תולע ןיבל הריכמה וא רתוי הלודג תומכ תריכסידי לע םיחוורה.חוורה רעפ תלדגה ידי לע ףסכ תאצוה הבש,תמלשומה תורחתל דוגינב ךרדב יחוור דעצ הנניא תוריכמה תלדגה םשל ץמאמ הדילומ תמלשומ אל תורחת,ללכ (םיריחמ תדרוה טעמל) םיעצמאה לכב רוכמל הנה.ישונאה האצמהה רשוכ איצמהל לוכיש דוע לכ תופועל תמוסרפ האר אל שיא,ןכ יכ םלוא.םינרצי לש בר רפסמ ידיב ףנעה היה יתועמשמ חתנ וידרפ קנרפ ומצעל שכרשמ עסמב חותפל ול היה יאדכ,קושה ןמ.תופוע רתוי רוכמל ידכ תמוסרפ אל ךא - םיקוושה לכב תמייק תורחת,תמלשומ תורחתב.גוסה ותואמ תורחת ןתינ יכ דע,ידמל םינטק תוכיאב םילדבהה םינרציה לש םהירצומ תא הזב הז ףילחהל הנושארבו שארב תורחתמ תומריפה :םינושה לש וא ןילופוגילוא לש יאנתב.ריחמה לע לש ףתושמה םניינע,תיטסילופונומ תורחת חוורה ילוש לע רומשל אוה םינרציה תדרוהמ וענמיי םה ןכ לע.םיפתושמה תועצמאב תורחתל םצרמ תא ונפיו םיריחמ דחוש,רצומה רופיש,תוריש,בוציע,םוסרפ.םיריחמב םירושק םניאש םירחא םינונגנמו הניא םיריחמ תורחת יכ רבדה שוריפ ןיא םלוא,האלמ אל תורחת לש תרגסמב תמייק הרוצב תלעופ הנניאו ירקמ ןפואב תצרופ איה היצזימיטפואל איבהל ידכ,הקלחו הפוצר ולא תויוצרפתה.םיבאשמה תאצקהב ינוציח עוזעזמ האצותכ ללכ ךרדב תושחרתמ ול םידע ונייהש תולבגהה לוטיב ןוגכ) הרחתמ תסינכ וא (הפועתה ףנעב הנורחאב העפות) םיריחמה תמחלמב.קושל שדח ירפסמ תטלוב הרוצב תרדענ ךא,לכל העודיה ודרי,ךכ תובקעב הללוחתהש (הלכלכה "יתורחת ןוזיא" לש הדוקנל קר אל םיריחמה תומריפהשכ,הל תחתמ הברה אלא וא קושה ןמ קלח ןמצעל שובכל תוצמאתמ םירוסחמה.ןהידיבש קוש חלפ לע ןגהל תיטרדנטסה הלכלכה תרות הפוצ םתואש םניא והשכיא ידמ םיכומנ םיריחממ האצותכ איה קבאמה תרטמש רחאמ ;םלועל םירצונ והומכ רוצייה םוצמצש ירה,קוש חלפ.ןולשכב האדוהכ תבייחמ האלמ אל תורחת,תוליגר תוביסנב ןיב רעפה תלדגהל םיצמאמ הנושארו שארב תחא איה תויולע תתחפה.ריחמל תולעה םיעיצמ קושה יסחי ךא,ןכ תושעל םיכרדה,טסילופוגילואה יבגל.תורחא םיכרד םג בורל לוכי הלה.קוש חוכ םיפקשמ םיחוורה קוש חלפ תסיפת ידי לע ותויחוור תא לידגהל תמועל,תיטסילופונומ תורחתב.רתוי לודג תונושה תא הבר הדימב ףקשמ חוורה,תאז ינולפ לש וירצומ ןיב (המודמה וא תיתימאה) "סדצרמ" תינוכמ.וירחתמ לש םירצומה ןיבל תונקנ םש,הינמרגב רלוד 13,000 ב תרכמנה הלוכי,ןהיעוציב תוכזב "סדצרמ" תוינוכמ לדבהה פש,ב הראב רלוד 35,000 ב רכמהל תא הלעמ תורחא תוינוכמ ןיבל הניב תוכיאב םיאיצומ ךכ םושמ.םינומ תרשע הכרע רידאהל ידכ םוסרפ לע םימוצע םימוכס רוציל וא (םירגרובמהה לדוג) םינטק םילדבה טנגרטדה) ןכרצה לש וחומב םישדח םילדבה.(רתוי ןיבלמה הרושק הניאש תורחתה לש תויטננימודה לכ יניעב ער עגפכ הבשחנ םיריחמב רתויב םייבקעה םיניגמה ןמ ץוח,םינלכלכה הניאש תורחת םלוא.ווק סוטטסה לע ינלכלכ דיקפת האלממ םיריחמב הרושק ליאוה.בושחל גוהנש הממ רתוי יבויחו בושח לש דסומ דוסי הניה םינכרצה לש םתונמאנו םירחתמ,האלמ אל תורחת יאנתב תויחוורה,תונמיהמ,רתוי םיבוט םיעוציב לע םינרציה תורשפא,ףוליח יקלח תונימז,םינוקית תוריש תא ריבגיש רחא רבד לכו,דויצה תא רפשל שוריפ,רצקה חווטב,םהירצומ תושימש ידכ וידחי םילעופ םהיקפסו םינרציהש רבדה הרוצב להנתי רוצייה ךילהתש ךכל םורגל ומיחרו וליחדב דדומתהל םוקמב,הקלח

25 הרבחו הלכלכ תגשומ ךוראה חווטב.יתורחת קושב רתוי לודג לומג ןתמ ידי לע תינכט תומדקתה.םירצומ לש היצאיצנרפיד רובע קושה ילכלכ ידי לע תילעומה הליגרה הנעטה,איה םיקוושה לש םתוליעי יא רבדב ישפוחה םהלש ןוזיאה תמר לעמ םיריחמ תאלעה יכ.רוציי יבאשמ תאצקהב תוליעי יאל הכילומ הנוכמה ךרדב - ןיפיקעב לעופ הז ןונגנמ."היינש הגרדמ טקפא כ הקיטמתמה ןושלב קר םינוש ויהי םיריחמה םאש,רבדה שוריפ ןדבוא היהי,תמלשומה תורחתה יכרעמ טעמ תויטס הנלדגתשמ ךא,ירעזימ תוליעי לודגל תוליעיה ןדבוא לולע,םיריחמה ילוש םהבש םיקווש,ךכמ האצותכ,תוריהמב לש קושה חוכ ידי לע םיפסומה םיריחמה ריחממ תיסחי ןטק קלח םיווהמ םינרציה הילאש הירוגטק - תורוחסה לש ללוכה - תוינקירמאה תוישעתה בור תוכייתשמ הלעת קושה תשלוח לש הרישיה העפשהה תוליעיה רסוח לש הפיקעה העפשהה לע.םיבאשמ תאצקהב אל תורחת לש תועפשהה לכ אלש קפס ןיא יוטיבהש יאדוול בורק.תויבויח ןניה האלמ םניאש םיקוושב רוכמל ףחדל רתויב טלובה היזיוולטב ןתינה םוסרפה אוה,םימלשומ םרב.ןולשכל שארמ םינודנה,הכירצ ירצומל ילב הז הערל שומיש המ תדימב עונמל ןתינ ידי לע קשמה הנבמ תא דוסיה ןמ תונשל גוהנכ,היזיוולטה ירודיש לש ירוביצ ןומימ אל תורוצ עונמל שי.הפוריאב תובר תונידמב לע (דחוש ןוגכ) תורחת לש תורחא תואירב ןתינ יללכ חרואב.תיתכלממ תוברעתה ידי םיקוושה תא תסוולו תונבל שי יכ,רמול תוחוכה תא לעתל ידכ תננכותמ הרוצב.םייבויח םיקיפאל םייתורחתה תואיצמ לומ לאידיא תורחתו ןילופולוגילוא יכ,דוס הז ןיא הבש הליגרה הביבסה םה תיטסילופונומ רשקהב םלוא.לודגה ינקירמאה דיגאתה לעופ העפותל רבדה בשחנ,התוללכב הלכלכה לש לש תיגולואידיאה התנומא תא.תילמרונ אל תואיצמבו לאידיאכ תורחתב הנידמה הרורבה הרוצב תוארל ןתינ,דחי םג תיוושכע.םילטראקה דגנ וקקוחש םיקוחב רתויב יכ,החנהה תחנומ הלא םיקוח לש םדוסיב לע היהת תיתימא םיריחמ תורחת לש הדי "םייתורחת יטנא םיגהנ" רדעיהב הנוילעה תרטמו,ךכ רבדה ןיא,ןבומכ,לעופב םימיוסמ תורחת תריצי התיה אל ופכאנש םיקוחה תורחת לש בצמל תוברקתה אלא,תמלשומ םה םירעושמה היתונורתי בורש,תמלשומ תילכלכה תורחתה ןויער םלוא.הגשה ינב ןיב קותינהש,ונתוברתב קזח הכ אוה תואיצמה ןיבו תילטראק יטנא היגולואידיא החתמנ םהבש תומוקמב.וכרצ יד ךרעוה אל השענ אל,םילטראקה דגנ קוחה לע תרוקיב םוצמצבש תונורתיה לע העבצה ידי לע רבדה המ יכ,ןועיטה תאלעה ידי לע אלא,תורחתה הרוצ השעמל אוה ןילופונומב הארנש.תורחת לש תיווסומ יכ,םינייצמ ליעל וגצוהש םינועיטה םלוא יכו,תילכלכ היטס הניה תמלשומ תורחת םניה תיטסילופונומ תורחתו ןילופוגילוא תחא.קוש תלכלכ לש תויעבטה תורוצה תא עובקל איה וז הרעשה ןוחבל םיכרדה םיגוס ידי לע םיטלשנה הלכלכה ימוחת םינוירטירקה דחא.םינוגרא לש םינוש ינולפ לעפמ לוכי םאה :הז אוה םיטושפה תמלשומ תורחת?וירחתמ תומשב בוקנל,קושב םיבר םיפתתשמ לש םמויק השוריפ גאדומ תויהל ךרטצי אל םרוג םושש ןפואב המריפ םא.רחא םרוג לכ לש ויתולועפמ 5 מ רתוי אל לש ןמשב בוקנל הלוכי תמיוסמ יזא,תורישי הב תורחתמה תומריפ וס וא ןהש הממ תדרטומ איהש חינהל רתומ האבינש הרוצב גהנתי אל קושהו,תושוע.תמלשומה תורחתה תיירואית השק,תינקירמאה הלכלכה תא םירקוס םא םיתורישל וא םירצומל קוש לע בושחל דואמ תורחת לש יסאלקה לדומל ברקתמה לע טלשנ הלכלכה לש יראה קלח.תמלשומ םירצומ בורל םירציימה,םילודג םידיגאת ידי קר םירחתמהן םסרופמ ירחסמ םש ילעב ריינו םיטנגרטד,תוינוכמ.תוטעמ תומריפב לש תיסאלקה הרוצה יהוז.ךכל תואמגוד םה הטעומ םיניפאמ תלעב,האלמ אל תורחת

26 הרבחו הלכלכ םימעפל שי,(קלד וא הדלפ ןוגכ) םירצומב ידכ קיפסמ קוש חוכ תוטעמ תולודג תומריפל.ןילופוגילוא רוציל תומריפ ןנשי קשמה לש רחא לודג קלחב םלוא,םיוסמ רצומ תורציימה רתוי תובר ןפואב,תיפרגואיג הניחבמ םילצופמ םיקוושה.דיחי הנוקל תונימזה תויורשפאה תא ליבגמה קר םייטנוולר םה םירחתמה יכ,ןייצל בושח וינב.םירלודה םתוא לע םירחתמ םה סא.םינותע רכממל םיבר םינכוד,לשמל,קרוי לבגומ קוש לע הרחתמ םהמ דחא לכ םלוא םירחתממ דרטומ תויהל ךירצ וניאו,דואמ הרקמב.תורחא תונוכשב וא םירחא םירוזאב קושב הליעי הרוצב הרחתמ דחא לכ הז.ןטק יטסילופוגילוא יכרוע) םילבגומ תוחפ םניה םירחא םיקווש רתוי םיניינעתמ םינוקה םלוא,(םיכסומ,ןיד תוקסוע ךכו,וריחמב רשאמ רצומה תוכיאב ריעזב תיטסילופונומ תורחתב הלא תומריפ.ןיפנא לש לודג רפסמ םייק םיטעמ םיפנעב קר אוה תואלקח - תויפילח תורוחס ינרצי יכ,ררבתה הנש 50 ינפל.םהבש בושחה תואצות הבינמ תואלקחב תמלשומ תורחת ידי לע זאמ האכוד איהו,תולבסנ יתלב םירחא םיפנע המכב.תיתלשממ הלועפ יסכנב ךוות) םיבר םירחתמ םנשי םהבש תורחת המצמוצ,(המגודל,ידיינ אלד תואמגודה.תיטרפ הלועפ ידי לע םיריחמה תמלשומ תורחת לש תודיחיה תוישממה תולועש תינרדומה תינקירמאה הלכלכב בוחה תורגאו תוינמה קוש ןניה ונתעדב םידיחיה םירבדה ;םיידיתעה תורוחסה יקושו םייתוכאלמ םיכרע םה םש םירחסנש תורוחסה תלכלכמ הדיפקב םידרפומה םיתורישה יקוש יכ בל םשוי) תוילאירה ךוויתו תואקנב,חוטיב ןוגכ םייסנניפה םייסופיט םיילופוגילוא םיקווש םניה,תוינמב.(ידמל היוצר הניא תומלשה תמלשומ תורחת יכ,הנקסמה ןמ סונמ ןיא םירזגמב םילבסנ יתלב םיישק תמרוג ןמ רקעיהל תבייחו,קשמה לש םיינרציה ידכ,תצבצבמ איה ובש םוקמ לכב שרושה.תכרעמה לש התלועפ ךשמה תא חיטבהל םיריחמ תורחת םעפל םעפמ תצרופ רשאכ,םיזכרוממ םיקוושב ףא,תונושה היתורוצ לע תונב ןניא תואצותה יכ הרהמ דע ררבתמ םיריחמב הרושק הניאש תורחתהו,אמייק הפוקתב טלוב הז רבד.הנכ לא ףוסבל הבש :םיריחמ תורחת לש תוריז יתשב רקיעב וז ינשב.האופרה יתורשו הפועתה תורבח לש תוילילשה תואצותה,הלא םימוחת העיגפ ןללכבו - תישפוח םיריחמ תורחת יאופר לופיט ןתמ יאו תוסיטה תוחיטבב יכ רורבו,לכ ןיעל התע תוטלוב - יחרכה.תוסיו לש יהשלכ הרוצ ובוחב ןמוט דיתעה םיילאירה םיקוושב רצה תורחתה חווט ריחמ תעצהל ןויסנ לכ לע ומתוח תא עיבטמ.לשמל הלשממל ץועיי יזוחל יתורחת היבגלש הדובעה התיה םימייוסמ םירקמב ;רתויב תויעוצקמ ריחמ תועצה ושקבתנ,יתרגש ןיינע הז היה םירחא םירקמב.עובק חרואב וב תוקסוע תומריפ תורשעש,םרב.יצרא ףקיהב זרכמה אצוה םירקמה לכב שי יכ דימת ררבתה תרחא וא וז הביסמ םירחתמ השיש רתויה לכלו השולש וא םיינש.םייניצר תמייק םהבש םיקווש ןיב ןיחבהל תפסונ ךרד םהב תורחתהש הלא ןיבו תמלשומ תורחת םיחוורה יפואו םוכסה יפל איה,דבלב תיקלח םיחוורה,תמלשומ תורחתב.םהב וקפוהש הירואיתב חוור חנומל ההז הז גשומ ןיאו) ןוהה לע םימזיה תא םיצפמ (תילכלכה לעו רוציי ימרוג ץבקל םרשוכ לע ועיקשהש התויחוור ללכ ךרדב.םינוכיס לוטיל םתונוכנ עקשומה ןוהה ףקיה תא תפקשמ הישעת לש תומריפה לש ןלרוג רשאכ,ןוכיסה תדימ תאו.ןהילהנמ תונמוימלו הרקמל םאתהב הנתשמ הז לדומל םיסחייתמה םייריפמא םירקחמ יא תויצי ורפסב ורות רטסל ידיב ומכוס.( וטח 0 \/\/, 06 ח 6 ז 311 ח 9 ןויווש םיחוורה יכ םאש,הארמ ורות 1 ח 691 ו 1;31 ץ) לע הברהב םילוע תינקירמאה הלכלכב ןיא םלועל,עקשומה ןוהה לע קושה תאושת םהב ןיא ללכ ךרדבו,ןוכיסה לע םיצפמ םה 24

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C

םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא , לירפא  AUD 1.50% NZD 1.75% EUR 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% USD 0.75% C םיילכלכ םינותנ ןמוי 28, 2017 לירפא - 2017 23, לירפא www.dailyfx.com research@dailyfx.com 1.50% NZD 1.75% 0.00% CAD 0.50% GBP 0.25% 0.75% CHF -0.75% -0.10% ךיראת עבטמ עוריא GMT EDT יפצ םדוק ש רפא- 22 First

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה " נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב ם"ואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש ם"ואה תלאשל ל

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב םואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש םואה תלאשל ל רזעי רבט התמדרת נרלתמשמה " נ הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב רבמבונ 947 םיימוי רח םוסרפ תונקסמ תו הריקחה תדחוימה תשל טא50ע ( הבישיב תיעובשה ישאר תוקלחמה דמב ץוחה ידנקה ריכזה שאר הקלחמה תיטילופה הנושארה ירג

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מצגת חברה 2017 יולי עדימ טרופמה תגצמב וז רשקב םע רואית תופורתה תוחתופמה לע ידי,הצובקה,ןהיתונורתיו תוברל תוכרעה תלהנה הרבחה רשקב םע,ןתמאתה ןתרידח יקוושל תופורתה ןכו תוחול םינמזה יבגל,ןחותיפ וניה רדגב עדימ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי )( ונוכ ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב יסחי היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה דחוימ יפוא רבכ םדוק תמקהל תנידמ ומייקתה םירשק תגהנה בושייה ירבעה ל י ממה ימשאהה םהו וכשמנ ברע תמחלמ תואמצעה םנשי םירקוח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי ןתנ גשומ תוה ומצעכ התיצמת הפקשהה תינויצה ותועמשמ תינושארה תלג ידו ה תינוביר ץראב השיגה חתיפש דוד ןב ןוירוג ןויסנ קינעהל דמימ ףסונ שודיחל תוה תידו דע ףסכנ א תונורקע תכרעמכ תוגהנתה תיטילופ הרשקהב תו היגולידיא

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

תורומת ווכיתה םיה הרימ לש רחסב םינשב דוד לבקעל.א אובמ הפוקתב ליבש תישאר האמה 13-ה ןיבל עצמא האמה 14-ה ךרעל וללוחתה תורומת תובחרנ תועירכמו רח

תורומת ווכיתה םיה הרימ לש רחסב םינשב דוד לבקעל.א אובמ הפוקתב ליבש תישאר האמה 13-ה ןיבל עצמא האמה 14-ה ךרעל וללוחתה תורומת תובחרנ תועירכמו רח ווכיתה הרימ םינשב 135081200 דוד לבקעל א אובמ הפוקתב ליבש תישאר יבל עצמא 14ה ךרעל וללוחתה תובחרנ תועירכמו ינוכית ללכב ו רוחשה ו םפרוע יתשביה טרפב ףוסב הרבעש גיצה םלהליו דייה הנומת תללוכ תויוחתפתהה ראב יפרגיג

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רקל תונ * א אמ ב המגידרפ תוגוסנה ינפמ דבלב פ הריסמב ן 2 ןוכ יקלח בוצק המה א ןידכ רסח 4 ורותיו לוטיב לוטיב תח ו 6 תויזוח 7 תגשה ה א ןידכ 8 תיקוח 9 יא תלבק תעדוה ליח ג המגידרפ 2 תופכ ה ל ףויז המיתח 2 רסוח

קרא עוד

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ מעמדן ורגנותן של נשים עובדות עירוני בשנות עשרים ושלושים ביישוב * דבור ברנשטיין ש מעסיק אותנו יא לאפשר לנו לנשים עובדות כמעט לחצי ציבור פועלים מאורגן שתתפות פעיל ביצירת חברת עובדים חופשית באו ובמעט מפעלים

קרא עוד

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ 2013

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החברה המנהלת מרץ 2013 החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ תוכו ענוונום עמ' 3 31 במרץ דוח דירקטוריון ליום 23 31 במרץ דוחות כספיים ביניים ליום 2 החברה המנהלת

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

לבוי תעפוהל רקבה 'קשמ 'בלחהו 1952 תכרעמ 'קשמ רקבה 'בלחהו הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב תאז לש ןויצ 50 הנש תעפוהל תר

לבוי תעפוהל רקבה 'קשמ 'בלחהו 1952 תכרעמ 'קשמ רקבה 'בלחהו הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב תאז לש ןויצ 50 הנש תעפוהל תר לבוי תעפוהל 1952 תכרעמ הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב ז ןויצ 50 הנש תעפוהל תרבוחה הנושארה ןמ ירה רוכזנש תמורת יכרוע ןטבה תצורמב לבוי םינשה ופלחש :זאמ בקעי ןומצע 1111 10.52(

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

שמואל נחושתן כסוי ראש האשה ל ע נ סבי ראשי פרקי א. מקור הרין 1. המקור מפרי סוטה. ר נפי אביגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז ת.נ.צ.ב.ה. 2. שיטת רש י במקור

שמואל נחושתן כסוי ראש האשה ל ע נ סבי ראשי פרקי א. מקור הרין 1. המקור מפרי סוטה. ר נפי אביגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז ת.נ.צ.ב.ה. 2. שיטת רש י במקור שמו נחושתן כסו ראש האשה ל ע נ סב ראש פרק א מקור הרן 1 המקור מפר סוטה ר נפ אבגרור בן שלמה תשב א ה מרחשון ט ז תנצבה 2 שטת רש במקור הרן אופ ב הרן 1 דן דאו או דן דרבנן א אופ הרן ע פ המקור מפר ב שטת רש ג שטת

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"מ ריזמנ'פקידשומהכפרסבא ע"מ ש.ריזמ בע"מ נ'פקידשומהכפרסבא בפני כבוד השופט אחיק סטולר המערערי 1.שלמהריזמ.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עמ ריזמנ'פקידשומהכפרסבא עמ ש.ריזמ בעמ נ'פקידשומהכפרסבא בפני כבוד השופט אחיק סטולר המערערי 1.שלמהריזמ. בפני כבוד השופט אחיק סטולר המערערי 1.שלמהריזמ. 2 ש.ריזמבע"מ באמצעות עוה"ד ירו מהולל, נעה לב גולדשטיי ואד קדש נגד המשיב פקיד שומה כפר סבא באמצעות פרקליטות מחוז ת"א אזרחי פסק די בפניי שני ערעורי מס שהדיו

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

כלכלת בעלי מניות או כלכלת קהלים - דיני חברות במבט השוואתי וגלובלי

כלכלת בעלי מניות או כלכלת קהלים - דיני חברות במבט השוואתי וגלובלי תלכלכ תוינמ תלכלכ םילהק יניד טבמב יוושה ילבולגו הידידי 'צ ןרטש * א המדקה ב לדומה יפוריאינמרגה 1 הינמרג 2 דוחיאה יפוריאה (EU) 3 תפרצ ג לדומה ינפיה ד הנומתה תיללכה ןיב תלכלכ תוינמ תלכלכל םילהק ה ץק הירוטסיהה?

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב

,,,,, (,,,,,,,.,,,,,,,, (,,,,.,,,(, ( (, י,,, יונישה ויומידב לש רנטסק תורעכ יונישל היומידב לש האושה םעיחי ץיו הילד רפוע ןד רואל 33 1 ןוידה ךרענ תרגסמב ונשה וומדב תורעכ ונשל הומדב ח ץו הלד רפוע ןד רו 33 ןודה ךרענ תרגסמב זכרמה רקחל תודלות רשץרא הבושו ד קחצ ןב בצ הטסרבנואהו תרבעה םור ראב בבשת 992 5 3 ונשה וומדב רש ח ץרו א קספ ןדה תב זוחמה םורב וב כלמ דלוונרג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

שולמית אליאש רלרה רה 1 ק 1 ק 11 eaehatg* ~* i 1 רתכמת ),, שק 11 1 " ארץ-ישראל,,,,,,,,, מבוא בבוקרו של ה- 23 בכפטמבר ולרה דה, (Eamon de Valera),

שולמית אליאש רלרה רה 1 ק 1 ק 11 eaehatg* ~* i 1 רתכמת ),, שק 11 1 ארץ-ישראל,,,,,,,,, מבוא בבוקרו של ה- 23 בכפטמבר ולרה דה, (Eamon de Valera), שולמית יאש רלרה רה ק ק eaehatg* * i רתכמת ) שק &a @ ארץישר מב בבוקרו של ה 23 בכפטמבר ולרה דה (Eamon de Valera) בוועדה הת של עצרת חבר הלאומים בזנווה י התקיף אמו ראש ממשלת אירלנדנ וראש משלחתה העצרת בנאום

קרא עוד