Namco Realty Ltd. דוח תקופתי לשנת 2021

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Namco Realty Ltd. דוח תקופתי לשנת 2021"

תמליל

1 Namco Realty Ltd. דוח תקופתי לשנת 2021

2 Namco Realty Ltd. נמקו ריאלטי לטד. )"החברה"( דוח תקופתי ליום 31 בדצמבר 2021 חלק א' תיאור עסקי החברה ליום 31 בדצמבר ; 2021 חלק ב' דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד; חלק ג' דו"חות כספיים מאוחדים, מידע כספי נפרד של התאגיד ליום 31 בדצמבר ; 2021 חלק ד' דוח פרטים נוספים על התאגיד; חלק ה' דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית. א 1

3 פרק א תיאור החברה תוכן העניינים ופעילותה חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של התאגיד פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה א 5 תחום הפעילות של החברה... א 16 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ממועד ייסודו... א. 27 חלוקת דיבידנדים... א חלק שני מידע אחר מידע כספי לגבי תחום הפעילות של התאגיד... א 30 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד... א חלק שלישי תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות תחום נדל"ן להשקעה... א 41 מידע כללי על תחום הפעילות...א 41 פילוחים ברמת תחום פעילות הנדל"ן המניב מצרף...א 55 פעילות התאגיד בתחום הנדל"ן המניב פילוחים ברמת תחום הפעילות... א 57 שוכרים עיקריים... א 67 רכישת ומכירת נכסים )לרבות מכירת חלקות(... א 74 נכסים מהותיים... א 77 נכסים מהותיים מאוד... א 83 התאמות הנדרשות ברמת התאגיד... א 84 שיווק... א 85 תחרות... א חלק רביעי עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו הון אנושי... א 87 הון חוזר... א 90 רכוש קבוע ומקרקעין... א 90 מימון ואשראי... א 91 ביטוח... א 99 מיסוי...א 100 הסכמים מהותיים...א 103 מתן הלוואות לצדדים שלישיים...א 104 יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה...א 108 הליכים משפטיים...א 109 דיון בגורמי סיכון...א א 2

4 חלק ראשון תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד הגדרות לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה: הגדרה מונח. Namco Realty Ltd "החברה" "בעל השליטה" או "נמדר" Realty" "Namco או "חברת ההחזקה" מר יגאל נמדר,Namco Realty LLC תאגיד אשר התאגד על פי חוקי מדינת ניו יורק ומוחזק במלואו )100%( על ידי החברה. שם מסחרי המאגד חברות בשליטת מר יגאל נמדר ובני משפחתו )במישרין ו/או בעקיפין באמצעות תאגידים בשליטתם(, לרבות ביחד עם שותפים. Group" "Namdar או "הקבוצה" "חברת הניהול" "תשקיף ההנפקה" "תשקיף המדף 2019" "אגרות החוב )סדרה א'(" "אגרות החוב )סדרה ב'(" "שטר הנאמנות )סדרה א'(" "שטר הנאמנות )סדרה ב'(" "שטרי הנאמנות ",Namdar Realty Group LLC תאגיד אמריקאי בשליטת בעל השליטה )בשרשור סופי(, אשר הזכויות בו אינן מוחזקות על ידי החברה. נושא תאריך 30 בנובמבר 2016 כפי שתוקן ביום 4 בדצמבר 2016 והודעה משלימה לו מיום 6 בדצמבר 2016, על פיו גייסה החברה מהציבור אגרות חוב )סדרה א'( )מספר אסמכתא: ( תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 28 בנובמבר 2019 )מספר אסמכתא: 2019.) אגרות חוב )סדרה א'(, אשר אינן המירות למניות החברה, אשר הוצעו לראשונה לציבור במסגרת תשקיף ההנפקה. אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, אשר אינן המירות למניות, אשר הוצעו )מספר 2019 בספטמבר 9 לראשונה לציבור במסגרת דוח הצעת מדף מיום אסמכתא: ) שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה שנחתם בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, נושא תאריך 30 בנובמבר שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( של החברה שנחתם בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה, ביום 3 בספטמבר.2019 שטר הנאמנות )סדרה א'( ושטר הנאמנות )סדרה ב'( של החברה. "חברת נכס" "LLC" " TIC" "נכסי " TIC תאגיד אמריקאי ייעודי )SPE( לרוב מסוג LLC או מסוג שותפות מוגבלת ( Limited,)Partnership המחזיק בזכויות הבעלות בנכס.,Limited Liability Company תצורת התאגדות מקובלת בארה"ב. Tenants in common החזקה משותפת, בחלק בלתי מסוים במקרקעין, כאשר לכל שותף זכות בעלות בכל חלק וחלק מהמקרקעין )חלק יחסי(, בהתאם לשיעור החזקותיו, בדומה להחזקה במושע בישראל. נכסים המוחזקים על ידי החברה, ובעלי זכויות נוספים )באמצעות חברות )LLC במתכונת של,TIC בשונה מנכסים המוחזקים במלואם על ידי חברת נכס. א 3

5 מונח "שוכר עוגן" " 1031 Exchange" "מועד הדוח" "מועד חתימת הדוח " "דולר" "חוק ניירות ערך" "חוק החברות" הגדרה רשת קמעונאית גדולה או שוכר אחר המהווה מוקד משיכה מרכזי של מבקרים ומוגדרים כ" Tenant "Anchor בהתאם להסכמי השכירות בנכס מסוים. שחלוף נכסים סעיף 1031 בחוק המיסוי הפדרלי בארה"ב המאפשר דחייה של תשלום מס בגין רווחים ממכירת נכס, במקרה של רכישת נכס בתמורת המכירה. כמו כן, סעיף 1031 מאפשר לבצע את ההליך במתכונת הפוכה, במסגרתה מתבצעת רכישה של הנכס טרם ביצוע המכירה. 31 בדצמבר במרץ 2022 דולר ארה"ב חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968 חוק החברות, התשנ"ט 1999 א 4

6 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה כללי החברה הינה חברת אגרות חוב כמשמעות המונח בחוק החברות, בבעלות וניהול מר יגאל נמדר, הפעיל בתחום הנדל"ן למעלה מעשרים שנה. החברה עוסקת בעיקר ברכישה, החזקה ותפעול של קניונים ומרכזים מסחריים Centers( )Shopping בפיזור רחב ברחבי ארה"ב. בבסיס האסטרטגיה העסקית של החברה, החברה פועלת לאיתור ורכישה של מרכזים מסחריים בעסקאות הזדמנותיות וכן להעלאת שעורי הרווחיות של אותם מרכזים מסחריים, בין היתר בזכות הניסיון הניהולי והמומחיות שנצברה על ידי בעל השליטה לאורך השנים. כמו כן, פועלת החברה למכירה של חלקות )Outparcels( בנכסיה השונים באופן שמייצר תזרימי הכנסה משמעותיים לחברה מידי שנה. לאורך השנים הפכה הקבוצה לאחת הקבוצות הגדולות בתחומה בארה"ב. כחלק מהרחבה וגיוון של אפיקי ההשקעה של החברה, כפי שמפורט בהרחבה בסעיף להלן ובהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה כמפורט בסעיף להלן, החברה רכשה בשנה החולפת נכסי נדל"ן למגורים בארה"ב בהיקף שאינו מהותי לחברה נכון למועד הדוח וכן נכס משרדים הממוקם במהנטן ניו יורק. פורטפוליו הנכסים של החברה מנוהל באמצעות חברת הניהול, תוך ניצול ההתמחות של חברת הניהול בניהול נכסים מסחריים ולצורך השבחת נכסי החברה והורדת הוצאות תפעול. נכון ליום פרסום הדוח, החברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה )לבד ויחד עם בעלי זכויות נוספים( מחזיקה בפורטפוליו מגוון של נכסי נדל"ן בעיקר למטרות מסחר ברחבי ארה"ב, הכולל כ 91 נכסים הממוקמים ב 30 מדינות בארה"ב, נכסי החברה משמשים ברובם כמרכזים מסחריים ומקצתם לקמעונאות, למשרדים ומגורים ברחבי ארה"ב בעיקר במזרח ארה"ב.)EastCoast( החברה ושתי סדרות האג"ח שלה )סדרה א' ו ב( מדורגות בדירוג ilaa של "מעלות."S&P התפתחויות בעסקי החברה בשנה החולפת ועד למועד פרסום הדוח א. ב. הרחבות של אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ב'( של החברה ביום 28 בינואר 2021, השלימה החברה הרחבה של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה בהיקף של 140,000,000 ש"ח ע.נ. )בתמורה כספית של 144,354,000 ש"ח( בדרך של הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים באופן שלא מהווה הצעה לציבור. לפרטים נוספים ראו בדוח ההקצאה הפרטית אשר פרסמה החברה ביום 26 בינואר ביום 9 במאי 2021 השלימה החברה הרחבה נוספת של אגרות החוב )סדרה א'( של החברה בהיקף של 85,000,000 ש"ח ע.נ., בדרך של הצעה לציבור. התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב )סדרה א'( כאמור הינה 89,250,000 ש"ח. לפרטים נוספים ראו בדוח הצעת המדף וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף אשר פרסמה החברה ביום 6 במאי מס' אסמכתא: , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. מס' אסמכתא: ו , בהתאמה, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה. א 5 1 2

7 ל, ג. ביום 21 באוקטובר 2021 השלימה החברה הרחבה של אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה בהיקף של 347,062,000 ש"ח ע.נ., בדרך של הצעה לציבור. התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב )סדרה ב'( כאמור עמדה על 348,103,186 ש"ח. לפרטים נוספים ראו בדוח הצעת המדף וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף אשר פרסמה החברה ביום 21 באוקטובר רכישת נכסים חדשים א. ב. ג. ד. רכישת מרכזים מסחריים במהלך שנת 2021 ועד למועד חתימת הדוח רכשה החברה באמצעות חברות מוחזקות שלה 2 מרכזים מסחריים, בתמורה כוללת של כ 15 מיליון דולר. חלק החברה ברכישות אלה מסתכם בסך של כ 13.7 מיליון דולר. רכישת נכסי מגורים כאמור לעיל, כחלק מהרחבה וגיוון של אפיקי ההשקעה של החברה, החברה רכשה בשנה החולפת נכסי נדל"ן למגורים בארה"ב בהיקף שאינו מהותי לחברה נכון למועד הדוח. בתוך כך, נכון למועד הדוח, החברה הינה צד להסכמים מותנים לרכישת נכסים בהיקף כולל של כ מיליון דולר, המורכבים מנכסי מגורים או נכסים מעורבים של מסחר ומגורים בעיקר בעיר ניו יורק. מובהר כי אין כל ודאות כי העסקאות האמורות תושלמנה. השלמת הרכישות האמורות מותנית בין היתר, כמקובל בעסקאות מסוג זה, בהשלמת הליך בדיקת נאותות על ידי החברה והפקת ביטוח title לחברה. רכישת נכס משרדים במנהטן, ניו יורק ביום 2 בספטמבר 2021 השלימה החברה )באמצעות חברה מוחזקת( עסקה לרכישת בניין משרדים בן 25 קומות, באזור Chelsea שבמנהטן ניו יורק, בתמורה כוללת של כ 107 מיליון דולר )חלק החברה כ 90.5 מיליון דולר(. העסקה מומנה באמצעות הלוואה בכירה והלוואת Mezzanine בנכס בסך של כ 85 מיליון דולר. לפרטים ראו סעיף להלן. כמו כן, במהלך שנת 2021 קיבלה החברה בעלות ב 2 נכסים אשר החברה רכשה בקשר עימם הלוואות בכירות )Notes( המובטחות בשעבוד ראשון על הנכסים האמורים. הרכישות האמורות, שהינן רכישות הזדמנותיות ברובן, נרשמות כחלק מתנופת הצמיחה של החברה אשר הגדילה את פורטפוליו הנכסים שלה בשנים האחרונות מ 35 נכסים במועד ההנפקה הראשונה של אגרות החוב )סדרה א'(, ל 48 נכסים בסוף שנת , בסוף שנת בסוף שנת 2019, ל 81 בסוף שנת 2020, ל 91 בסוף שנת נכון לסמוך למועד פרסום הדוח פורטפוליו הנכסים של החברה כולל 89 נכסים. בתוך כך צמח ה NOI השנתי של החברה בשנים האחרונות מכ 51,007 אלפי דולר במועד ההנפקה הראשונה של אגרות החוב )סדרה א'(, לכ 91,107 אלפי דולר בשנת 2017, לכ 100,869 אלפי דולר בשנת 2018, לכ 127,965 אלפי דולר בשנת 2019, לכ 169,992 אלפי דולר בשנת 2020 ולכ 170,915 אלפי דולר בשנת באותן תקופות, למעט ביחס לשנת 2020, צמח ה FFO של החברה מכ 36,554 אלפי דולר במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב )סדרה א'(, לכ 67,429 אלפי דולר מס' אסמכתא: ו , בהתאמה, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה על דרך ההפניה. א 6 3

8 בשנת 2017; לכ 74,517 אלפי דולר לסוף שנת 2018; לכ 91,034 אלפי דולר בשנת בשנת 2020, עקב השפעות משבר הקורונה, נרשם קיטון מסוים ב FFO אשר עמד על כ 84,238 אלפי דולר ואילו בשנת 2021 חודשה מגמת הצמיחה כאשר ה FFO עמד על כ 116,303 אלפי דולר )לפרטים ראו סעיף להלן(. לפרטים אודות הנכסים שנרכשו במהלך שנת 2021 ועד למועד חתימת הדוח, ראו בסעיפים ו להלן. מכירת חלקות ונכסים במהלך שנת 2021 ועד למועד חתימת הדוח, נרשם גידול בפעילות החברה למכירת חלקות כאשר השלימה החברה, במהלך העסקים הרגיל של פעילותה, מכירתן של 45 חלקות וחלקים מנכסים ב 21 נכסים שונים בפורטפוליו החברה, בסכום מצטבר של כ 86 מיליון דולר. זאת בהשוואה ל 11 חלקות בתמורה כוללת של כ 21.4 מיליון דולר בשנת 2020 ובהשוואה ל 22 חלקות בתמורה כוללת של כ 57.5 מיליון דולר בשנת לפרטים ראו סעיף פרט לכך ביצעה החברה מכירה של נכס )במלואו( בסכום של כ 16.3 מיליון דולר )חלק החברה כ 9 מיליון דולר(. לפרטים בדבר מכירת נכסים ראו בסעיף להלן. רכישת ניירות ערך סחירים של חברות נדל"ן וקרנות REIT זרות יוזכר כי בשנת 2020, רכשה החברה ניירות ערך סחירים של מספר תאגידים זרים הנסחרים בבורסות בארצות הברית ואשר פועלים בתחום הנדל"ן, בסכום כולל של כ 47.3 מיליון דולר )להלן: "ניירות הערך הסחירים"(.כמו כן, במהלך תקופת הדיווח נמכרו ניירות ערך בתמורה לסך של כ 8.6 מיליון דולר. החברה רשמה רווח משערוך ניירות ערך בסך של כ 47.7 מיליון דולר והכנסות מריבית ודיבידנדים בגין ניירות הערך הסחירים בסך של כ 6.1 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ובסמוך למועד פרסום הדוח, שווי ניירות הערך הסחירים עמד על כ 134 מיליון דולר וכ 154 מיליון דולר, בהתאמה. לפרטים אודות השפעות של נגיף הקורונה הפוקד את העולם מראשית שנת 2020 על פעילות החברה, ראו בסעיף להלן. פרטים אודות Namdar Group ובעל השליטה Namdar Group הינה קבוצת נדל"ן אמריקאית, בשליטה ובבעלות של מר יגאל נמדר, איש עסקים יהודי אמריקאי, אשר מקום מושבה ב,Great Neck לונג איילנד )ניו יורק(. הקבוצה עוסקת בתחום הנדל"ן להשקעה, תוך התמקדות בנדל"ן מניב מסחרי Estate(,)Commercial Real במסגרתו הקבוצה רוכשת, מחזיקה ומתפעלת מגוון רחב של נכסים מסחריים, בדגשעל קניונים ומרכזים מסחריים Centers) (Shopping ברחבי ארה"ב וכן משקיעה, בהיקף מצומצם, בנכסימשרדים ומגורים. נמדר צבר את הונו הראשוני בראשית שנות התשעים במסגרת פעילות עסקית בתחום התכשיטים, והחל לעסוק בהשקעות בתחום הנדל"ן באופן אינטנסיבי ומקיף החל משנת נמדר ו Group Namdar הינם בעלי ניסיון נרחב בכל ההיבטים של נדל"ן מסחרי בארה"ב. נמדר מוביל ומנהל באופן אישי את ענייני הקבוצה ויחד עם צוות עובדים רחב מלווה את עסקאות הנדל"ן של הקבוצה, החל משלב הרכישה, המימון וההשבחה הראשונית של הנכס וכלה בשלב התאמת הנכס לשוכרים, מיתוג הנכס וניהולו היום יומי. לקבוצה מערכת יחסים איתנה עם מלווים רבים בארה"ב לרבות שלוחה של בנק ישראלי המממן חלק נכבד מפעילות הקבוצה בארה"ב. א

9 לקבוצה ולנמדר ניסיון ייחודי בביצוע עסקאות רכישה במחירים הזדמנותיים בתחום הפעילות שלה. לפרטים ראו בסעיף להלן. Namdar פועלת ממטה ההנהלה בניו יורק )לונג איילנד(. כמו כן ל Namdar Group Group משרדים אזוריים במספר אזורים ברחבי ארה"ב לצורך תפעול נכסיה. לפרטים אודות שירותי ניהול ומטה ושירותי ניהול נכסים המוענקים לחברה על ידי חברה בבעלות מלאה של בעל השליטה ושירותי שיווק המוענקים על ידי צד קשור שהינו שותף עסקי של בעל השליטה, ראו בתקנה 21 ותקנה 22 לפרק ד' פרטים נוספים אודות התאגיד המצ"ב לדוח תקופתי זה. יצוין כי נמדר מחזיק גם מחוץ לחברה בנכסים נוספים מסוג דומה לאלה המוחזקים על ידי החברה ואשר לא הועברו לחברה במסגרת ההנפקה לראשונה של אגרות החוב )סדרה א'(. שנת ההתאגדות וצורת ההתאגדות החברה הוקמה ונתאגדה ביום 4 בפברואר 2016 כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות Act, 2004.BVI Business Companies ממועד הקמתה ועד למועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב )סדרה א'(, לחברה לא הייתה כל פעילות. רקע להקמת החברה וגיוס החוב בישראל החברה הוקמה לצורך גיוס חוב מהציבור בישראל, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה לניירות ערך בתלאביב בע"מ )להלן: "הבורסה"( להשקעה בנדל"ן מניב בדגש על מרכזים מסחריים בארה"ב. במהלך חודש דצמבר 2016, השלימה החברה הצעה לראשונה של אגרות חוב )סדרה א'( לציבור מכוח התשקיף להשלמה, על פיו גייסה החברה 451,166,000 ש"ח ע. נ אגרות חוב )סדרה א'(, שאינן המירות למניות החברה. ביום 9 בספטמבר 2019, השלימה החברה הנפקה נוספת לציבור של 393,878,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה ב'(, שאינן המירות למניות, מכוח דוח הצעת המדף מיום 8 בספטמבר לפרטים אודות אגרות החוב של החברה ראו בחלק החמישי בפרק ב' דוח הדירקטוריון המצ"ב לדוח תקופתי זה. תחולת הדין הישראלי, הוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות בהתאם לסעיף 39 א)א( לחוק ניירות ערך )להלן: "סעיף 39 א"(, הוראות חוק החברות ותקנות לפי חוק ניירות ערך, חלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ואשר הציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית )חלק ב'( לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות )לא המירות( של החברה הוצעו לציבור בישראל על פי תשקיף ההנפקה, ונרשמו למסחר בבורסה, בהתאם לדין הישראלי, חלות כאמור לעיל, על החברה הוראות סעיף 39 א וכפועל יוצא חלות עליה הוראות שונות של חוק החברות כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך וההוראות הללו חלות בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים. התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה לפרטים אודות התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה ראו בתקנה 22 לפרק ד' בדבר פרטים נוספים המצורף לדוח זה להלן כפי שתוקן ביום 9 בספטמבר 2019, מספרי אסמכתא: הפרטים אודותם מובאים בדוח זה על דרך ההפניה. א ו , בהתאמה, אשר 4

10 הבנות קיימות עם שותפים עסקיים לפרטים אודות הבנות קיימות עם עתידיים, ראו בסעיף להלן. שותפים עסקיים ביחס לרכישות קניונים תרשים מבנה החזקות החברה נכון למועד חתימת הדוח ]ראו בעמודים הבאים[ א 9

11 10 א

12 11 א

13 12 א

14 13 א

15 14 א

16 15 א

17 תחום הפעילות של החברה נכון למועד חתימת הדוח, החברה פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה, תוך התמקדות בנדל"ן מניב מסחרי Estate(.)Commercial Real תחום הפעילות כולל רכישה, השבחה, מכירה חלקית של חלקות,)Parcels( ניהול ותפעול של נכסים מסחריים )להלן: "תחום הפעילות"(. כמו כן, החברה מחזיקה במספר נכסי נדל"ן להשקעה לשימוש מגורים, ב 80% מהזכויות ברשת בתי קולנוע,Goodrich Quality Theaters בניירות ערך סחירים וכן בזכויות בהלוואות )Note( המובטח בנדל"ן מניב. החברה פועלת בתחום הפעילות באמצעות חברות מאוחדות 5 המחזיקות במישרין או בעקיפין )באמצעות חברות LLC נוספות( במלוא זכויות הבעלות בנכסי נדל"ן המיועדים למסחר בארה"ב )הן "חברות הנכס"( וכן באמצעות חברות מאוחדות )100%(, המחזיקות יחד עם שותפים עסקיים של הקבוצה, בחלק בלתי מסוים ( 6 )TIC בנדל"ן המשמש למסחר כאמור. לפרטים אודות הסכמי התפעול של חברות הנכס המוחזקות יחד עם שותפים וכן הסכמים בין בעלי הזכויות בנכסים המוחזקים ב,TIC ראו סעיפים ו , בהתאמה. יצוין כי החברה שולטת בנכסי ה TIC ולכן הנתונים בדוחות הכספיים מתייחסים לכלל נכסי החברה במאוחד )כולל חלקם של השותפים העסקיים( כולל אלו המוחזקים בדרך של.TIC לפרטים אודות הבנות קיימות עם שותפים עסקיים ביחס לרכישות קניונים עתידיים, ראו בסעיף להלן אזורי הפעילות לחברה פריסה גיאוגרפית נרחבת בתחום פעילותה. נכון למועד הדוח, נכסיה של החברה פזורים על פני 29 מדינות בארה"ב, במזרח ובמערב התיכון של ארה"ב. בשל הפיזור הגיאוגרפי הנרחב כאמור, החברה מפלחת את נכסיה ל 5 אזורים עיקריים, כאשר יתרת הנכסים מתוארים תחת קטגוריה "אחר". יצוין כי עקב רכישות ומכירות שבוצעו במהלך השנים האחרונות, השתנה תמהיל נכסי החברה כך שנכון לדוח תקופתי זה, האזורים העיקריים שלפיהם מוצגים נתוני המצרף של החברה, הינם: ניו יורק, קליפורניה, פנסילבניה, טקסס ואילינוי ויתרת הנכסים בפורטופליו החברה מתוארים תחת קטגוריה "אחר". בהתאם לאמור לעיל, הנתונים המצרפיים של החברה המוצגים בפרק זה להלן, הוצגו לשנים , ו 2019 בהתאם לחלוקה העדכנית המתוארת לעיל, הגם שבשנת 2019 חלוקת האזורים הייתה שונה חברות מאוחדות )100%( וחברות בהן קיימים שותפים. Tenants in common בדומה להחזקה במושע בישראל, כאשר לכל שותף חלק בלתי מסוים בכל חלק בנכס, בהתאם לשיעור החזקותיו. 5 6 א 16

18 להלן פרטים אודות נכסי הנדל"ן של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 ונכון למועד הדוח להלן פרטים אודות נכסי החברה, ללא חלוקה לאזורים )לפי 100%, באלפי דולר אלא אם צוין אחרת(: FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( שם הנכס מדינה מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי מסחר שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה דצמבר 2015 יולי 2015 דצמבר 2015 אוקטובר 2014 ספטמבר 2014 ינואר 2016 אוקטובר 2015 ספטמבר 2014 דצמבר 2014 ספטמבר 2013 נובמבר 2013 יוני 2014 ינואר 2013 פברואר 2014 שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 63% 80% 58% 72% 87% 36% 62% 87% 50% 28% 72% 0% 22% 51% 18% 29% 19/12/ /02/ /01/ ,560 4,639 12,041 46,420 26,000 41,700 6,900 24,000 2, , , , , , , , % 47.50% 47.50% 47.50% מסחר מסחר מסחר נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 35% 31% 01/09/ /02/2024 8,309 4,506 14,600 8,900 17,900 1,015 ) 7( 252 1, , , ,579 95% 90% 47.50% v NW Arkansas Mall ארקנסו Uniontown Mall פנסילבניה Citadel Mall קולורדו College Square Mall איווה Nittany Centre פנסילבניה מסחר מסחר מסחר מסחר נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 40% 27% 42% 23% 67% 01/10/ /07/ /09/ /11/ /12/2022 7,219 4,821 5,317 3,725 6,400 18, ,600 16,250 9,600 27,275 18, ) 466( ) 73( ) 1,234( ) 148( ) 228( 279 ) 1,212( , , , ,725 8, ,469 95% 95% 98% 45% 8 90% 45% v v Towanda Strip Mall פנסילבניה Voorhees Center ניו ג'רזי North Hanover Centre פנסילבניה West Palm Beach Strip Mall פלורידה מסחר Jacksonville Shopping Strip פלורידה מסחר מסחר מסחר Chambersburg Mall פנסילבניה John Gold ניו יורק Phillipsburg Mall ניו ג 'רזי מסחר מסחר נכון נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 717,847 45% Regency Shopping Mall 10 פלורידה # א 17 לאחר הארכה בת 12 חודשים. ביום 28 באפריל 2021 השלימה החברה רכישת 5% מזכויותיו של שותף של החברה בנכס כך שלאחר השלמת הרכישה כאמור מחזיקה החברה בכ 95% מהזכויות בנכס )יתרת הזכויות בנכסים נותרה מוחזקת על ידי השותף(. לפרטים ראו סעיף א' להלן. לאחר הארכה )חלף 01/12/2020(. יצוין כי החברה מנהלת מו"מ עם המלווה לצורך הארכת מועד ההלוואה. במהלך תקופת הדוח הסתיימה התקופה להשלמת מכירת הנכס Regency Mall והסכם המכירה בוטל. יוזכר כי החברה התקשרה בהסכם למכירת הנכס במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 בתמורה לסך של כ 15 מיליון דולר

19 FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( שם הנכס מדינה מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי מסחר ומגורים שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה יוני 2014 דצמבר 2009 מרץ 2007 אוקטובר 2009 ינואר 2016 ינואר 2014 דצמבר 2008 מאי 2013 מרץ 2015 יולי 2015 מרץ 2015 מאי 2012 מרץ 2015 מאי 2016 יולי 2016 יולי 2016 שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 78% 64% 100% 77% 27% 100% 100% 61% 74% 30% 0% 30% 48% 87% 38% 69% 67% 76% 63% 63% 12 01/12/ /03/ /05/ /04/ /12/2024 6,551 8,013 5,694 4,474 4,126 9,500 12,000 7,500 7,100 6,600 1,700 ) 123( ) 418( 391 ) 14( ) 65( ) 221( 626 ) 12( 6,960 47, ,308 23, ,554 92, % 100% 100% 100% 100% 90% West 46 th ניו יורק Centereach Commons ניו יורק מסחר מסחר משרדים מסחר מסחר מסחר נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 38% 50% 47% 13 07/04/ /03/ /10/2025 3,466 2,298 2,281 9,200 4,600 4,840 2, ,000 3, ,789 13, % 90% 97% 97% מסחר מסחר מסחר ההלוואה אשר רבצה על הנכס נפרעה במלואה במהלך הרבעון השני של שנת % 54% 60% 03/12/ /04/ /12/2025 1,396 3,100 1,396 2,340 5,700 28,000 14, , ,527 28, , ,402 97% 100% 70% 90% v Alameda Shopping Center אוקלהומה Broadville Building ניו יורק Dixie Village Shopping Strip קרוליינה הצפונית Malone Plaza ניו יורק Park Hillside ניו יורק Broom 302 ניו יורק River Street Strip Mall אוהיו Webster Plaza Strip Mall מסצ'וסטס West Mansfield Shopping Strip אוהיו Coram 112 ניו יורק מסחר מסחר Islandia ניו יורק משרדים מסחר מסחר נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 86% 19/07/ ,934 16,190 6, , , ,983 90% מסחר 47.50% נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. Severance Town Center אוהיו Lakes Mall מישיגן Northfield Mall אילנוי # ביום 28 באפריל 2021 השלימה החברה רכישת 5% מזכויותיו של שותף של החברה בנכס כך שלאחר השלמת הרכישה כאמור מחזיקה החברה בכ 95% מהזכויות בנכס )יתרת הזכויות בנכסים נותרה מוחזקת על ידי השותף(. לפרטים ראו סעיף א' להלן. לאחר הארכה )חלף 01/12/2020(. יצוין כי החברה מנהלת מו"מ עם המלווה לצורך הארכת מועד ההלוואה. לאחר הארכה. לאחר הארכה. לאחר הארכה בת 6 חודשים א 18

20 FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( שם הנכס מדינה מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי מסחר שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה דצמבר 2016 פברואר 2017 פברואר 2017 ינואר 2017 ינואר 2017 ינואר 2017 פברואר 2017 פברואר 2017 יוני 2017 אוגוסט 2017 דצמבר 2017 דצמבר 2017 דצמבר 2017 מרץ 2018 מרץ 2018 מרץ 2018 אוגוסט 2018 אוקטובר 2018 שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 86% 48% 96% 31% 89% 85% 40% 56% 70% 72% 67% 28% 78% 95% 74% 69% 86% 45% 35% 34% 23% 75% 14% 30% 60% 30% 63% 64% 67% 47% 44% 39% 40% 73% 59% 05/12/ /06/ /06/ /04/ /03/ /11/ /01/ /04/ /07/ /05/ /12/2027 4/1/2028 & 8/14/ /12/ /09/2033 & 01/10/ /08/ /05/ /06/ /10/2028 9,576 9,426 5,330 7,200 5,331 5,952 4,718 3,022 3,342 21,866 11,343 8,999 3,728 6,073 12,888 17,985 12,543 8,978 21,200 26,600 15,900 30,990 7,100 41,700 15,620 5,000 11,000 34,600 17,600 13,400 7,900 13,800 33,200 44,500 17,300 15,100 2,775 1, ,839 ) 546( 2,994 1,945 ) 214( 859 2, ,550 3,013 1, ,497 2,210 1,272 3,338 ) 225( 3,675 2,598 ) 30( 1,117 3,069 1,193 1, ,473 2,307 4,196 2,500 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , % 70% 70% 70% 70% 70% 47.50% 90% 95% 70% 90% 55% 90% 55% 55% 70% 70% 90% מסחר מסחר v Westland Mall מישיגן River Oaks Mall אילינוי Gulf View Square Mall פלורידה Crossroads Mall West Virginia וירג'ינה מסחר מסחר מסחר v Crossroads Mall (Waterloo Iowa) איווה Beaver Valley Mall פנסילבניה Newburgh Mall ניו יורק מסחר Landings אילינוי מסחר מסחר מסחר מסחר מסחר מסחר מסחר v v Conestoga נברסקה Logan Valley Mall פנסילבניה Fallen Timbers אוהיו Cache Valley Mall יוטה Tuscola Outlet אילינוי Heritage Mall אורגון Wenatchee Valley Mall וושינגטון מסחר מסחר מסחר מסחר v Chapel Hills קולרדו Wiregrass Commons Mall אלבמה Conway Towne Center ארקנסו # לאחר הארכה. יצוין כי החברה מנהלת מו"מ עם המלווה לצורך הארכת מועד ההלוואה. יצוין כי הלוואה זו חולשת על שני נכסים Mall River Oaks ו Mall. Gulf Vier Square לאחר הארכה. יצוין כי החברה מנהלת מו"מ עם המלווה לצורך הארכת מועד ההלוואה. יצוין כי הלוואה זו חולשת על שני נכסים Mall River Oaks ו Mall.Gulf Vier Square א 19

21 FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( שם הנכס מדינה מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי מסחר שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה נובמבר 2018 נובמבר 2018 נובמבר 2018 אוקטובר 2018 דצמבר 2018 דצמבר 2018 ינואר 2019 פברואר 2019 פברואר 2019 יולי 2019 יולי 2019 יולי 2019 אוגוסט 2019 אוגוסט 2019 ספטמבר 2019 שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 96% 58% 100% 72% 100% 36% 93% 45% 59% 64% 95% 81% 76% 73% 63% 13% 54% 34% 53% 62% 01/11/ /02/ /11/ /05/ /11/ /03/ ,820 1,288 14,406 4,151 14,016 5,608 18,810 9,700 26,800 12,300 26,500 9,000 19,900 2, ) 613( 488 ) 480( 3, , ) 115( 817 ) 316( 384, , ,153 72, ,788 79, ,079 70% 90% 90% 90% 55% 90% 55% משרדים מסחר Jackson Crossing מישיגן Springfield אילינוי Southtown Plaza ניו יורק Pullman Park אילינוי מסחר מסחר מסחר מסחר נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 41% 39% 21% 22% 48% 49% 34% 54% 10/04/ /08/ /03/ /10/ /05/ /08/ /09/ /09/ ,770 7,509 3,246 8,108 7,151 25,249 11,557 6,530 69,600 19,500 15,300 37,000 14,900 51,600 34,000 12,200 5,472 1,017 1,439 3, ,974 4, ,188 1,255 1,838 3,869 1,341 5,433 4,901 1, , , , , , ,749 1,052, ,077 55% 90% 70% 55% 90% 70% 55% 90% v v Sunrise Mall קליפורניה Jackson West מישיגן Enfield Square Mall קוניטיקט Acadiana Mall לואיזיאנה מסחר Centerpointe אילינוי מסחר מסחר מסחר v v Bangor Mall מיין Ford City אילינוי Bay Park ויסקונסין מסחר מסחר v Sierra Vista Mall קליפורניה Hamilton Mall ניו ג 'רזי מסחר מסחר Medwick Marketplace אוהיו # % 52% 86% 21% יולי 2019 יולי 2019 יולי 2019 אוגוסט % 56% 32% 56% 01/02/ /11/ /11/ /02/2045 6,972 6,276 6,963 4,653 18,600 11,200 21,600 8,340 1, ,021 ) 217( 1, , , , , ,705 90% 90% 90% 90% 18 Hooksett Village Shops ניו המפשייר מסחר מסחר מסחר מסחר Fairview Heights אילינוי Stonecrest Marketplace ג 'ורג'יה Stratford אילנוי נכון לסמוך למועד פרסום הדוח, החברה מחזיקה בחלקה במלואו, למעט חלקה האמורה. )parcel( אחת בנכס בשם,Nouria Energy לאחר שביום 21 בינואר 2022, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, נמכר הנכס 18 א 20

22 FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( שם הנכס מדינה מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 83% 69% 96% 75% 86% 96% 62% 58% 73% 80% 62% 49% 62% 59% 48% 5% נובמבר 2019 דצמבר 2019 דצמבר 2019 ינואר 2020 ינואר % 33% 48% 33% 48% 39% 20/03/ /04/ /03/ /01/ /05/ /01/2025 9,680 10,810 12,602 24,572 17,977 15,678 27,150 32,300 26,400 73,370 37,100 40,400 1,363 3,131 4,216 7,439 5,389 1,632 1,836 3,847 4,826 7,968 6,323 2, , , , , , ,452 90% 70% 70% 70% 70% 95% Fountain Place Shopping Center ווסט ורג 'יניה מסחר מסחר מסחר v Central Mall (Fort Smith) אריזונה Genesee Mall מישיגן South Park Mall טקסס מסחר מסחר מסחר מסחר ינואר % ינואר % 01/03/ /06/2035 & 21/12/2045 7,998 14,025 22,000 38,960 2,312 2,490 2,807 3, , ,667 55% מסחר 55% מסחר אפריל 2020 אפריל 2020 מאי 2020 יוני % 44% 29% 13% 05/02/ /08/ /09/ /07/2025 3,207 14,430 7,875 5,909 7,850 32,800 26,800 44, ,389 1,241 4, ,080 1,548 4, , , , ,848 95% 98.75% 97.75% 95% v Westgate Mall טקסס Concord Mall דלוואר Eastdale Mall אלבמה West Valley Mall קליפורניה 19 Belknap Mall ניו המפשיר Mesilla Valley Mall ניומקסיקו מסחר Meriden Realty קונטיקט מסחר מסחר מסחר יוני 2020 אוגוסט 2020 )#( אפריל 2021 אפריל 2021 אפריל 2021 מאי ,750 15, ,349 1,145 1, , ,393 55% מסחר 95% מסחר 62% 01/01/2036 & 15/06/2026 6,661 נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 62% 60% 10/12/ /11/2023 6,551 4,811 18,200 10,570 7,990 2, ) 115( 2, ,936 17,500 11,925 90% 70% 85% v v Berkshire Mall פנסילבניה Hickory Point Mall אלינוי Country Club Mall מרילנד Brown Deer ויסקונסין 191 East מנהטן, ניו יורק מגורים 128 East 86t ברונק ס, ניו יורק מגורים # החברה רכשה את הנכס האמור מבעל השליטה בחברה בתמורה השווה למחיר הרכישה ששילם האחרון על הנכס ללא רווח back(.)back to לפרטים ראו להלן בתקנה 22 לפרק ד'. 19 א 21

23 FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( שם הנכס מדינה מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה יוני 2021 יוני 2021 יוני 2021 ספטמבר 2021 נובמבר 2021 נובמבר 2021 דצמבר 2021 דצמבר 2021 שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 21 72% 47% 59% 80% 22 0% 0% 24 0% 53% 53% 56% 78% 83% 01/07/ /07/ /01/ /09/ /01/2023 4,498 3,966 15,300 83,829 5,157 8,500 7,470 27, ,000 6,205 13,175 3, ) 70( ) 14( ,900 2,000 )*( 1, , ,098 20,900 31, ,000 9,755 39, East 183 St מנהטן, ניו יורק מגורים 85% 30 East 14th Street מנהטן, ניו יורק מגורים 30% 9th Ave מנהטן ניו יורק מעורב מסחר ומגורים 85% th Ave מנהטן, ניו יורק משרדים 85% 117 West 57th Street מנהטן, ניו יורק מעורב של מסחר ומגורים 85% 2651 Broadway מנהטן, ניו יורק מגורים נכון למועד הדוח הנכס אינו משועבד לטובת גורם מממן כלשהו. 90% 77% 10/01/ /01/2024 3,054 5,365 7,000 10,000 4,000 85% Namdar Bedford LLC מנהטן, ניו יורק מגורים מגורים 80% 107 North 6th Street 23 ברוקלין, ניו יורק # % 0% ינואר 2022 ינואר , , ,000 55% 57% 27 מסחר Gallery at South Dekalb ג 'ורג'יה 26 Fordham Hills ברונק ס, ניו יורק תעשייה נובע בעיקר מהכנסות ריבית על הלוואה שניתנה. במועד רכישתו הנכס אוכלס במספר שוכרים בודדים. במהלך תקופת הדוח היו בנכס שוכרים בודדים. הנכס מוצג במסגרת השקעות המטופול בשיטת השווי המאזני. נכון למועד הדוח הנכס אינו מושכר ונמצא בשיפוצים. משקף את עלות הרכישה לחודש ינואר נכון למועד הדיווח שילמה החברה מקדמה בסך של כ 020 מיליון דולר המוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים כפקדון מוגבל וזאת עד לקבלת החזקה על הנכס. בחודש ינואר, לאחר תקופת הדוח הושלמה העסקה, והשקעה האמורה תתווסף לחשבון ההשקעה בחברות כלולות של החברה. כפי שנמסר לחברה ממוכר הנכס, הנכס מצוי בהליך של שינוי הייעוד המותר בנכס )Rezoning( לשימוש מעורב של מגורים ומשרדים. שינוי הייעוד כפוף, בין היתר, לקבלת אישורים רגולטוריים ואין כל ודאות שאלו אכן יתקבלו. לאחר קבלת האישורים )אם וככל( וטרם תחיל עבודות שיפוץ בנכס לצורך השלמת שינוי הייעוד כאמור, בכוונת החברה לבחון אפשרות של מכירת הנכס א 22

24 ה, # שם הנכס מדינה חלק החברה בדמי ניהול 28 החדשים סה"כ מכירת חלקות במהלך שנת הדיווח לפרטים ראו בטבלה להלן שימוש עיקרי שיעור החזקה בנכס שטח כולל )SF( FFO לשנה שנסתיימה ביום )*( 16,364 NOI לשנה שנסתיימה ביום )*( 16,364 שווי הוגן בהתאם להערכת שווי ליום יתרת חוב בגין הנכס ליום מועד פירעון סופי של ההלוואה LTV )יחס החוב אל מול שווי הנכס( מועד רכישה שיעור תפוסה ליום 31 בדצמבר % 41% 781,534 1,889, , ,991 32,077,538 )*( חישוב ה NOI וה FFO לנכסים שנרכשו במהלך החציון הראשון של שנת 2021 הינו בגילום שנתי. NOI ו FFO לחברות שנרכשו בחציון השני של שנת 2021 או לאחר תאריך הדוחות הכספיים הינו בהתאם להערכת הנהלת החברה, על בסיס הסכמי שכירות חתומים. כמו כן, חישוב ה FFO אינו כולל הפרשה לחובות מסופקים בסך של כ 6.5 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל משבר הקורונה הפוקד את העולם מראשית שנת 2020, לפרטים ראו בביאור 1.ג לדוחות הכספיים. לעניין הנכס th Ave יצוין כי להערכת החברה, עם השכרת מרבית השטחים הפנויים בנכס מחדש, יוכל הנכס להפיק NOI שנתי של כ 8,250 אלפי דולר. המידע לעיל בדבר הערכת החברה ל NOI צפוי לאחר השכרת מרבית השטחים הפנויים בנכס, הינו מידע צופה כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. המידע האמור, מבוסס בין היתר על הערכות החברה ויועציה לפוטנציאל השכרת השטחים הפנויים בנכס ולמצב שוק השכירות בסביבת הנכס. המידע האמור עשוי שלא להתקיים או להתקיים באופן חלקי ככל שיחול שינוי לרעה במצב השוק בו נמצא הנכס, בין היתר עקב המשך התפתחות נגיף הקורונה או עקב התממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.15 לפרק א' לדוח התקופתי. )**( )#( חלק החברה בתזרים השיורי )לאחר תשלומי ריבית וקרן לחוב הבכיר וחלק המיעוט( מהנכסים הינו בסך של כ 75 מיליון דולר )לא כולל הפרשה לחובות מסופקים הנובעת בעיקר בשל משבר הקורונה הפוקד את העולם מראשית שנת 2021(. בשנת 2021 חלק החברה בתזרים הנקי ממכירת חלקות הינו כ 25.9 מיליון דולר )חלק החברה נטו בתזרים(. הליכי מימוש של Notes בשנת 2021 החברה החזיקה בהלוואות בכירות )Notes( המובטחות בשעבוד ראשון על הנכסים האלו ולמעשה נכנסה בנעלי המלווים הבכירים באותן ההלוואות. deed in lieu of ( בחודש אפריל 2021, הגיעה החברה להסכמה עם הלווה וקיבלה את הבעלות בנכס בהליך של העברת זכויות חלף פתיחת הליך מימוש הבטוחה :Country Club Mall 1..)foreclosure לעניין נכס זה, מועד הרכישה הינו מועד מימוש הבטוחה. יצוין כי ה Note נרכש במהלך חודש דצמבר St. 548: East 183 בחודש יוני 2021 רכשה החברה את הנכס ובמסגרת עסקת הרכישה, שילם הלווה ב Note סך של כ 5,220 אלפי דולר כהחזר ההלוואה )מתוכם סך של 1,075 אלפי דולר נובע מריבית פיגורים בגין ההלוואה(. יצוין כי ה Note נרכש במהלך חודש ינואר בחודש יוני רכשה החברה, בתמורה לסך של כ 6.5 מיליון דולר, הלוואה בכירה המובטחת בשעבוד ראשון )Note( על הנכס ,.W 46 th בניין מגורים הממוקם במנהטן, ניו יורק, ולמעשה נכנסה בנעלי המלווה הבכיר בנכס. בסמוך למועד הרכישה, השלימה החברה מכירת ה Note לצד ג' בתמורה לסך של כ 7.5 מיליון דולר. כתוצאה מהמכירה החברה רשמה רווח של כ 1 מיליון דולר בתקופת הדיווח. לפרטים אודות רכישת רשת בתי הקולנוע לסך של כ 12 מיליון דולר ראו סעיף ב. להלן. Goodrich Quality Theaters כוללת עשרים ושניים )22( בתי קולנוע הפזורים על פני חמש מדינות בארה"ב, בתמורה כהגדרת מונח זה בסעיף לעיל. החברה אינה פועלת להשכרת מספר נכסים המיועדים למכירה )חלקם בחוזים למכירה וחלקם במשא ומתן( וזאת כחלק מאסטרטגיית ה Redevelopment להלן. כמתואר בסעיף א 23

25 שם הנכס המשועבד מדינה להלן פרטים אודות הלוואות )Note( שנרכשו על ידי החברה )*(, ללא חלוקה לאזורים )לפי 100%, באלפי דולר אלא אם צוין אחרת(: 540 Jackson Ave ברונקס, ניו יורק 501 Lexington מנהטן, ניו יורק שימוש עיקרי של הנכס המשועבד מגורים מלון שיעור החזקה בהלוואה 85% שווי בספרים ליום 31 בדצמבר ,834 הכנסות מריבית לשנה שנסתיימה ביום מועד פירעון סופי של ההלוואה מועד רכישת ההלוואה יוני 2021 ספטמבר 2021 דצמבר ,550 95% 651 West 169 th מנהטן, ניו יורק מגורים בעירוב שימושים למסחר 3,859 85% הערות בכירות כי החברה רכשה הלוואות יובהר )Notes( המובטחות בשעבוד ראשון על ולמעשה נכנסה בנעלי האמורים הנכסים בהלוואות. נכון למועד הבכירים המלווים הדוח, החברה אינה מחזיקה בנכסים אלו ואינה זכאית לתזרים הנובע מהם. נכון למועד הסמוך לפרסום הדוח הלווים נמצאים בהפרה והתשלומים בגין ה Notes )קרן וריבית( אינם מתבצעים בפועל. בכוונת החברה לפעול למימוש ה Notes בהתאם לאסטרטגיה העסקית שלה. לעניין ה Note בגין הנכס 540 Jackson Ave ובגין הנכס 651, West 169 th יצוין כי השקעות אלו מטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני. לעניין ה Note בגין הנכס 501, Lexington יצוין כי זכויות החברה ב Note משועבדות להבטחת הלוואה מיום 1 בנובמבר 2021 שנטל המלווה ב Note בסך של כ 23 מיליון דולר. לפרטים ראו סעיף להלן. # א 24

26 מכירת חלקות שבוצעו במהלך שנת 2021 ועד למועד חתימת הדוח : 30 שיעור תשואה 5.77% 7.98% 5.75% 5.90% 9.31% 7.71% 7.71% 6.45% 6.16% 2.09% 11.71% 7.85% 6.11% 8.39% 6.61% 8.01% 10.57% 10.10% 3.47% 9.17% NOI שנוצר מהחלקה )בדולר( 479, , , ,645 חלקה פנויה קרקע 132, , , ,966 90,000 קרקע 87, ,805 92, , ,191 56, , , , , , ,000 שם הנכס סה"כ לשנת 2019 סה"כ לשנת 2020 Sunrise Berkshire Enfield Enfield Nittany Heritage Nittany Wenatchee Hamilton Hamilton Ford City Enfield Webster Plaza North Hanover West Palm Chapel Hills Bangor WV Crossroads Hickory Point West Valley West Valley West Valley West Valley Enfield שם החלקה שנמכרה US Bank Plaza Azteca, Longhorn Steakhouse, and Red Lobster Target Wendy's Macy's (Vacant) Land Rural King Olive Garden Longhorn Steakhouse Olive Garden Wendy's Sale of vacant land parcel Sale of Family Dollar, Webster Smiles, and 6 vacant suites Rural King condemnation of small part of the parking lot Jiffy Lube Hannaford Rural King Red Lobster Buffalo Wild Wings Red Robin Best Buy World Market (Cost Plus) Fairfield/Hampton Inn Figaros תמורת המכירה )בדולר( 57,495 21,410 8,300,000 6,462,548 8,891,304 1,977,017 3,500, ,000 1,425,000 1,883,806 1,641,194 2,650,636 1,460,000 1,000,000 4,200,000 1,425,000 1,105,000 1,183,210 2,000,000 1,600, ,000 1,715,127 1,442,027 5,743,041 3,800,000 1,090,905 מועד המכירה 15/01/ /02/ /02/ /02/ /03/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/ /05/ /05/ /06/ /06/ /06/ /07/ /07/ /07/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2021 # הנתונים המוצגים בטבלה זו אינם כוללים את מכירתו של הנכס Cressona Mall שנמכר במלואו במהלך חודש נובמבר לפרטים ראו בסעיף להלן. 30 א 25

27 שיעור תשואה 8.47% 9.14% 7.25% 10.58% 11.54% 7.75% 6.30% 6.81% 7.67% 12.8% NOI שנוצר מהחלקה )בדולר( 39, , , , , , , , , , , , , , ,500 26, ,917 5,153, ,000 שם הנכס שם החלקה שנמכרה Subway Petals Bard Optical AT&T Uno Pizzeria & Grill Johnny Carino's US Armed Forces National Vision (America s Best) American Wireless/AT&T (Prime Communications fka Spring Communications) Corvallis Clinic Morford Insurance (Country Financial) SELCO Community Credit Union Jessie Carlson (State Farm) Huntington Bank Buffalo Wild Wings TMobile and TowerCo/Cingular Site#OK10942 Friendly's Sears מועד המכירה 27/08/ /08/ /08/ /08/ /10/ /10/ /11/ /12/ /12/2021 תמורת המכירה )בדולר( 1,431, , ,359 3,629,256 1,313,000 1,632, ,000 2,200,000 8,000,000 86,284,715 3,111,111 Hickory Point Bangor Heritage Heritage Beaver Valley Hamilton Alameda Enfield South Park סה"כ לשנת 2021 מכירות בשנת 2022 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי # נכון למועד פרסום הדוח, החברה התקשרה בחוזים נוספים למכירת חלקות בתמורה כוללת של כ 94 מיליון דולר שטרם הושלמו נכון למועד פרסום הדוח. א 26

28 1.3. השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו ממועד ייסודו אופן ההשקעה/ההקצאה הנפקת מניות במועד הקמת החברה הנפקת מניות לנמדר במועד העברת הזכויות להלן פרטים אודות השקעות בהון החברה והקצאות ניירות ערך שבוצעו על ידי החברה החל מיום 1 בינואר 2014 ועד בסמוך למועד פרסום הדוח: זהות המשקיע/הניצע יגאל נמדר יגאל נמדר שינוי בהון הרשום באופן שנוצרו שני סוגי מניות: )*( המרה ואיחוד של 5,100 המניות הרגילות ל 10 יגאל נמדר מניות סוג A הקצאת מניות חדשות סוג B העברת מניות סוג B מיגאל נמדר לתאגיד שבשליטתו )#( יגאל נמדר מועד ההשקעה/ההקצאה כמות ניירות הערך שהוקצו 100 התמורה שהתקבלה )באלפי דולר( סוג ניירות הערך שהוקצו מניות רגילות, ללא ע.נ. מניות רגילות, ללא ע.נ. 5, מניות סוג )**( A מניות סוג )***( B Namco Family Holding, LLC מניות סוג B 990 )*( )**( )***( )#( לפרטים אודות התיקון לתקנון החברה שבמסגרתו נערך השינוי המתואר להון הרשום של החברה ראו להלן בתקנה 28 לפרק ד' דוח פרטים נוספים. לפרטים אודות אישור מוסדות החברה להמרה ואיחוד של 5,100 המניות הרגילות ל 10 מניות סוג A, הקצאת מניות סוג B ליגאל נמדר והעברת מניות סוג B מיגאל נמדר לתאגיד שבשליטתו, ראו להלן בתקנה 22 לפרק ד' דוח פרטים נוספים. מניות סוג A תקננה למחזיקים בהן את אותן הזכויות שהיו קיימות למניות הרגילות של החברה עד כה )קרי זכות הצבעה באסיפת בעלי המניות של החברה(; הזכות לקבלת דיבידנדים, פרי פסו עם בעלי מניות סוג B; והזכות לקבל עודפי פירוק של החברה, פרי פסו עם בעלי מניות סוג B. מניות סוג B תקננה למחזיקים בהן זכויות כלכליות בלבד, ללא כל זכות הצבעה )קרי הזכות לקבלת דיבידנדים, פרי פסו עם בעלי מניות סוג A; והזכות לקבל עודפי פירוק של החברה, פרי פסו עם בעלי מניות סוג. A יצוין כי מבעל השליטה נמסר לחברה כי בכוונתו להעביר את הזכויות הכלכליות שלו בתאגיד האמור לנאמנות לטובת בני משפחתו )מבלי להעביר כלל את זכויות ההצבעה בתאגיד האמור(. ביום 22 במרץ 2020, אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית לאגרות החוב סדרה ב' של החברה בסכום כולל של עד 60 מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה בתזרים המזומנים של החברה ולמצב הנזילות שלה. תכנית הרכישה כאמור עמדה בתוקף עד ליום 21 במרץ יצוין כי החברה לא רכשה אגרות חוב במהלך התקופה שנקבעה לביצוע תכנית הרכישה העצמית האמורה. לפרטים ראו בדיווח מיידי של החברה מיום 22 במרץ 2020, מס' אסמכתא: , אשר הפרטים על פיו מובאים בדוח זה על דרך ההפניה. יצוין כי בד בבד עם אישור ופרסום תכנית הרכישה העצמית כאמור, פרסמה החברה באופן חד פעמי, דיווח מקדים על נתונים כספיים מאוחדים )לא מבוקרים( ליום 31 בדצמבר 2019, לפרטים ראו בדיווח החברה מיום 22 במרץ 2020, מס' אסמכתא: , אשר הפרטים על פיו מובאים בדוח זה על דרך ההפניה א 27

29 חלוקת דיבידנדים נכון למועד הדוח החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד )*( )**( במסגרת שטרי הנאמנות של אגרות החוב נקבעו מגבלות ביחס לחלוקת דיבידנד. החברה התחייבה כי היא לא תבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: אגרות החוב אגרות החוב שטר נאמנות )סדרה ב'( )סדרה א'( מגבלת החלוקה השיעור שלהלן מתוך הרווחים על יעלה לא החלוקה סכום א. 50% 50% לחלוקה )כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות )סדרה א'( ובשטר הנאמנות )סדרה ב'(, לפי העניין( )*( : ההון העצמי המאוחד של החברה )**(, לא כולל זכויות מיעוט, על פי ב. 250 מיליון דולר 185 מיליון דולר דוחותיה הכספיים של החברה שפורסמו טרם מועד ההחלטה על החלוקה, בניכוי החלוקה, לא יפחת מ : 65% 65% יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל CAP נטו )**( אינו עולה על: ג. לא מתקיימת עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב )סדרה א' וב', לפי העניין(; ד. במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10 )ב() 14 ( ה. לתקנות הדוחות, כפי שיהיו במועד הבדיקה הרלוונטי ; ביחס לשטר הנאמנות )סדרה ב'( בלבד: החברה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.3 לשטר ו. הנאמנות על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה, אשר פורסמו עובר למועד החלוקה וכן החברה אינה מפרה אילו מהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(. לעניין שטר הנאמנות )סדרה א'(, "הרווחים לחלוקה": רווחים מצטברים אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( מיום 1 באוקטובר 2016 )להלן בס"ק זה: "הדוחות הכספיים"(, לרבות רווחי/הפסדי שערוך נטו שמומשו לאחר ה 1 באוקטובר 2016, ובלבד שלא הוכרו בדוחות הכספיים בגין התקופה שעד 30 בספטמבר 2016, בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו שטרם מומשו, הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה. יובהר כי: )א( במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין( לרווחים הניתנים לחלוקה סכומים בגובה רווחי/הפסדי שערוך החל מיום 1 באוקטובר 2016 בגין אותו נכס; )ב( כל סכום אותו הייתה החברה רשאית לחלק ולא חילקה, ברבעון מסוים לפי סעיף לשטר הנאמנות )סדרה א'(, יצטבר לרבעונים הבאים. לעניין שטר הנאמנות )סדרה ב'(, "הרווחים הניתנים לחלוקה": הרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים, אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה )הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( החל מיום 1 באוקטובר 2016, בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו שטרם מומשו הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסי החברה ביחס לשווים ההוגן ליום 30 בספטמבר 2016 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מבניהם (להלן בס"ק זה: "רווחי/הפסדי שערוך"( ובניכוי סכום של 55 מיליון דולר. יובהר כי במקרה של מכירת נכס )מימוש( ששוערך, יתווספו/יופחתו )לפי העניין( רווחי/הפסדי שערוך בגין אותו נכס; )ב( הרווחים הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים. למונחים "הון העצמי המאוחד של החברה", "חוב הפיננסי נטו מתואם" ו" CAP נטו" תהא המשמעות שניתנה להם בסעיפים 6.4 לשטר הנאמנות )סדרה א'( ובסעיף 6.3 לשטר הנאמנות )סדרה ב'(, לפי העניין בשנתיים שקדמו למועד הדוח, החברה לא חילקה דיבידנדים, למעט כמפורט להלן: ביום 19 במאי 2020 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 6 מיליון דולר. לפרטים ראו דיווח מיידי מיום 19 במאי 2020 )מס' אסמכתא: (, שהאמור בו מובא על דרך ההפניה. א 28

30 ביום 31 באוגוסט 2020 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 4,000 אלפי דולר. לפרטים ראו בדיווח מיידי מיום 1 בספטמבר 2020 )מס' אסמכתא: (, שהאמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. ביום 11 במאי 2021 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של כ 2,436 אלפי דולר. כאמור בסעיף 10.2 לדוח הצעת המדף המוזכר בסעיף ב' לעיל, החברה עשתה שימוש בחלק מתמורת הרחבת סדרה א' נשוא דוח הצעת המדף האמור לצורך ביצוע החלוקה. לפרטים אודות חלוקת הדיבידנד, ראו דיווח מיידי מיום 12 במאי 2021 )מס' אסמכתא: (, אשר האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה. היתרה הניתנת לחלוקה על ידי החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021 הינה 896,277 אלפי דולר. לפרטים אודות מגבלות חלוקה החלות על החברה מכוח שטרי הנאמנות של החברה, ראו בסעיף לעיל. יצוין כי בתאגידים המוחזקים על ידי החברה אין מגבלות על חלוקת דיבידנדים (Distributions) לחברה, בין מכוח הסכמי החברות המוחזקות של החברה עם שותפי החברה השונים ובין מכוח הסכמי ההלוואה הקיימים בקשר עם הנכסים השונים של החברה, ובכלל זה על פי הוראות הדין החל על אותן חברות מוחזקות. לדיני החלוקה החלים על החברה ראו סעיף לתשקיף ההנפקה א 29

31 חלק שני מידע אחר 1.5. מידע כספי לגבי תחום הפעילות של התאגיד 2020 להלן נתונים כספיים לשנים 2019, המאוחדים של החברה: ו 2021, על בסיס הדוחות הכספיים סה"כ הכנסות סה"כ עלות ההכנסות רווח גולמי שיעור הרווח הגולמי רווח לשנה רווח לשנה המיוחס לתאגיד רווח לשנה המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה סך הנכסים בדוח על המצב הכספי סך ההתחייבויות בדוח על המצב הכספי רווח )הפסד( מהתאמת שווי נדל"ן להשקעה ורווח הון ממימושו, נטו שנת 2021 שנת 2020 שנת ,158 )באלפי דולר( 218,618 90, ,965 59% 190, ,707 52,189 1,533, , , , , ,446 60% 214, ,575 55,508 1,820, , , , ,750 58% 371, ,486 86,673 2,457,709 1,215, ,276 לפרטים אודות השינויים שחלו בנתונים במהלך שנת 2021 לעומת התקופה אשתקד ראו בסעיף 2 לפרק ב' בדבר דוח הדירקטוריון המצ"ב לדוח תקופתי זה. א 30

32 1.6. סביבה כל כלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה תחום הפעילות של החברה מושפע מגורמים מאקרו כלכליים שונים. להלן פירוט אודות הגורמים החיצוניים העיקריים אשר נכון ליום 31 בדצמבר 2021 ולמועד פרסום הדוח יש להם, או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחותה : 31 ארה"ב כללי החל מחודש פברואר 2020, מתמודד העולם עם משבר בריאותי חסר תקדים בעקבות מגפת הקורונה.)Covid19( משבר זה מתאפיין גם במשבר כלכלי אשר פקד את כלכלות העולם לאור המאפיין הייחודי של המגפה והוא הצורך בריחוק חברתי, אשר הוביל להגבלות כבדות משקל בעולם המסחר, הפנאי, התעופה והתיירות, אשר להם השפעה ישירה על הביצועים הכלכליים של מדינות העולם המפותחות. בתוך כך, במהלך שנת 2021, עם השלמת פיתוחם של מספר חיסונים לנגיף הקורונה על ידי חברות תרופות שונות, המדינות המפותחות בעולם, ובהן ארצות הברית, פעלו ופועלות לרכישה מוגברת של חיסונים לנגיף הקורונה וחיסון המוני של האוכלוסייה וזאת בד בבד עם פתיחת הכלכלה וחזרה לשגרה טרום המגפה. כי על אף שבמהלך שנת 2021 וכן בראשית שנת 2022 נרשמו ברחבי העולם התפרצויות של זני קורנה חדשים )דוגמת זן הדלתא וזן האמוניקרון(, המגמה הרווחת במרבית מדינות העולם ובכלל זה ארצות הברית, הייתה לשמור על כלכלת משק פתוחה תוך הגבלת מגבלות ריחוק חברתיות נקודתיות לפרקי זמן מוגבלים. מגמה זו הובילה בחלק ניכר מהמדינות המפותחות, ובהן ארצות הברית, לשיעורי צמיחה גבוהים. כך למשל, בארצות הברית נרשם שיעור צמיחה של 6.9% במונחים שנתיים במהלך הרבעון הרביעי לשנת סקירה מאקרו כללית של ארה"ב כלכלת ארה"ב, מהכלכלות הגדולות והמפותחות בעולם, מהווה כ 15.86% מהתוצר העולמי, ועל אף שאוכלוסייתה מהווה כ 4.22% מאוכלוסיית העולם, הכנסתה מהווה מעל לכ 20% מההכנסה העולמית הכוללת. 35 שנת 2021 בכלכלת ארצות הברית התאפיינה כשנת התאוששות ממשבר הקורנה של שנת 2020 ובה נרשמו שיעורי צמיחה גבוהים )6.9% במונחים שנתיים במהלך הרבעון הרביעי לשנת ) וירידה חדה בשיעור האבטלה )משיעור של כ 6.2% בראשית שנת 2021 לשיעור של כ 3.9% בסוף שנת 2021( 37. בד בבד עם התאוששות המדדים הכלכליים הנתונים שיובאו להלן הינם מידע פומבי שפורסם לציבור, ועל כן החברה לא פנתה למקורות המידע הרלוונטיים לצורך קבלת הסכמה להכללת המידע האמור. הנתונים אודות שיעור הצמיחה לקוחים מאתר האינטרנט שכתובתו: growth#:~:text=considering%20full%202021%2c%20the%20economy%20advanced%205.7%25%2c%20the, %20percent%20in%20the%20second%20quarter%20of% הנתונים אודות שיעור התמ"ג של ארה"ב נלקחו מ (GDP) United States Share of global gross domestic product 2025 Statista הנתונים אודות גודל האוכלוסיה של ארה"ב נלקחו מאתר רשות מפקד האוכלוסין הפדראלית, בכתובת: Population Clock (census.gov) הנתונים אודות הכנסתה של ארה"ב ביחס לשאר העולם נלקחו מאתר משרד נציב הסחר של ארצות הברית ( of Office. שכתובתו:,)the United States Trade Representative הנתונים אודות שיעור הצמיחה לקוחים מאתר האינטרנט שכתובתו: growth#:~:text=considering%20full%202021%2c%20the%20economy%20advanced%205.7%25%2c%20the, %20percent%20in%20the%20second%20quarter%20of% הנתונים אודות שיעור האבטלה לקוחים מאתר האינטרנט שכתובתו states/unemploymentrate?user=tradingeconomics א 31

33 כאמור וקיומה של סביבת ריבית נמוכה בשיעור אפקטיבי של, 38 0% נרשמו במהלך שנת 2021 בארצות הברית שיעורי אינפלציה גבוהים של כ 7% לשנה אשר באים לידי ביטוי, בין היתר, בעליית מחירי האנרגיה, מוצרים ושירותים. 39 בתוך כך, על רקע שיעורי האינפלציה הגבוהים כאמור, בחודש דצמבר 2021, הודיע הבנק הפדרלי בארה"ב על כוונתו לבצע שלוש העלאות של שיעור הריבית הפדרלית במהלך שנת 2022, אשר במידה ויתבצעו, יביאו בהתאמה לעלייה בשיעורי הריבית במשק האמריקאי. 40 לטבלה המרכזת את הנתונים המאקרוכלכליים שיפורטו בהמשך ראו סעיף 0 להלן. שיעור האבטלה בארה"ב בעשור האחרון ועד תחילתו של משבר הקורונה, נהנתה ארה"ב ממגמה מתמשכת של ירידה בשיעור האבטלה כך שבסוף שנת 2019, טרום משבר הקורונה, עמד שיעור האבטלה בארה"ב על כ 3.6%. במהלך שנת 2020, על רקע משבר הקורונה וההגבלות על פעילות המשק, עלה באופן משמעותי שיעור האבטלה בארה"ב ועמד בשיאו על כ 14.7% בחודש אפריל בשנת 2021, על רקע מגמת היציאה ממשבר הקורונה והתאוששות הכלכלה כאמור לעיל, עמד שיעור האבטלה בארה"ב בסוף שנת 2021 על כ 3.9%, שיעור הגבוה במעט )0.3%( משיעור האבטלה אשר נרשם בחודש דצמבר 2019 טרום פרוץ משבר הקורונה ובכך מהווה חזרה למגמה אשר אפיינה את שוק העבודה בארצות הברית טרום משבר הקורונה אשר נהנה ממגמה מתמשכת של ירידה באבטלה בעשור שלאחר 41 פרוץ המשבר הכלכלי ב תרשים 1 שיעור האבטלה בארה"ב בעשרים השנים האחרונות החוב הממשלתי: בשנים 2018 ו 2019 עמד הגירעון על כ 3.8% וכ 4.6% מהתמ"ג בארה"ב, בהתאמה. על רקע משבר הקורונה והוצאתן לפועל של תכניות פדרליות לתמיכה במשק עלה הגירעון הממשלתי בשנת 2020 לכ 14.85% מהתמ"ג. בתוך כך, עם מגמת היציאה ממשבר הקורונה והתאוששות הכלכלה כאמור לעיל, בשנת 2021 נרשם צמצום בהיקף הגירעון הממשלתי, אשר היווה כ 10.82% מהתמ"ג ועל פי הערכות הבנק,Trading שכתובתו: Economics הנתונים אודות שיעור הריבית השנתית של הבנק הפדרלי נלקחו מאתר. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתר להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור. הנתונים אודות שיעור האינפלציה לקוחים מאתר האינטרנט שכתובתו: תחזית הבנק הפדרלי: הנתונים אודות שיעור האבטלה בארה"ב נלקחו מאתר הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה של ארצות הברית ( Bureau. בכתובת:,)of Labor Statistics א 32

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102

אביב ארלון בעמ דוח תקופתי לשנת 4102 אביב ארלון בע"מ דוח תקופתי לשנת 4102 ב) דו"ח תקופתי לשנת 4102 תוכן העניינים תיאור עסקי החברה דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוחות כספיים ליום 10 בדצמבר 4102 פרטים נוספים על החברה שאלון ממשל תאגידי

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132

אדמה פתרונות לחקלאות בעמ ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 ADAMA Agricultural Solutions Ltd. דוח רבעוני ליום 13 במרץ 4132 חלק א' דוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד חלק ב' דוחות כספיים בלתי מבוקרים

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015

אי אס אר אר קפיטל בעמ )החברה( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 אי אס אר אר קפיטל בע"מ )"החברה"( דוח תקופתי לשנת 2015 דו"ח תיאור עסקי התאגיד דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נספח א' דיווח ייעודי לטובת מחזיקי

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

PubTmp

PubTmp ... 3 נובמבר, 2013 אנליסט אשראי ראשי: אליס קדם, 753979(03) alice_kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: גיל אברהמי, 7539719(03), gil_avrahami@standardandpoors.com תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

נורסטאר החזקות אינק

נורסטאר החזקות אינק ... 23 יוני, 2024 gil.avrahami@standardandpoors.com אנליסט אשראי ראשי: גיל אברהמי, 972-3-7539719 alice.kedem@standardandpoors.com אנליסט אשראי משני: אליס קדם, 972-3-7539739 תוכן עניינים... שיקולים עיקריים

קרא עוד

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער

הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ניע: )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הראל סל MSCI שווקים מתעוררים (4Da( )PR) מספר ני"ע: 9952311 )סדרה עב'( תעודות אשר תשואתן מושפעת משינויים במדד במדד MSCI EMERGING MARKETS ומשינויים בשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון ליום 59.5.2.91 חברה:

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור

מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדור מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה Retail Parks בגרמניה יזם ה Condo המוביל בדיסלדורף נובמבר 2015 הבהרה משפטית מטרת מצגת זו היא להציג את

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ

1 דוח תקופתי לשנת 2017 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בעמ )להלן: החברה( מספר חברה ברשם החברות: כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: פ דוח תקופתי לשנת 207 שם החברה: אפריקה ישראל נכסים בע"מ )להלן: "החברה"( מספר חברה ברשם החברות: 5056088 כתובת: דרך החורש 4, יהוד טלפון: 035393586 פקסמיליה: 035393523 כתובת הדואר האלקטרוני: infopro@africaisrael.com

קרא עוד

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203

<4D F736F F D202D2DF7E1E5F6FA20E1E6F720EEE3E5E5E7FA20F2EC20FAE5F6E0E5FA20EBF1F4E9E5FA20ECF8E1F2E5EF20E4F8E0F9E5EF20F9EC20F9F0FA203 04 מאי 2010 קבוצת בזק מדווחת על התוצאות לרבעון הראשון של 2010 הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה ברבעון הראשון ב 5.6% ל- 642 מיליון שקל ה- EBITDA גדל ב- 4% לעומת הרבעון המקביל, ועמד על 1.22 מיליארד שקל

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315

Microsoft Word - 1-דוח דירקטוריון 0315 31 במרס 2015 תמצית דוחות כספיים ליום 1 תוכן עניינים דוח הדירקטוריון לאסיפה הכללית של בעלי המניות עמוד 3 7 11 21 23 28 28 29 66 70 70 70 71 75 75 76 77 78 95 97 הפעילות הכלכלית רווח ורווחיות מיגזרי הפעילות

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 30.6.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 80 סקירת ההנהלה 97 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 99 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20ECE0E5EEE920F7E0F8E E382E ECECE020F6E4E5E1E9ED2E646F63> לאומי קארד בע"מ והחברות המאוחדות שלה דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2010 דוחות כספיים ביניים ליום 30 ביוני 2010 תוכן העניינים עמוד דוח הדירקטוריון 7 8 10 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 23 28 34 נתונים כלליים

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה

דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים חלק ג' חלק ד' חלק ה דוחות כספיים ביניים ליום 13 במרס, 5132 בלתי מבוקרים 33 21 חלק א' חלק ב' דוח הדירקטוריון דוחות כספייים ביניים מאוחדים 13 43 23 חלק ג' חלק ד' חלק ה' נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים המיוחסים

קרא עוד

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc

Microsoft Word - דוח עסקה סופי doc אופנה בע"מ תאריך: 30.10.2008 הנדון: דוח עסקה מתוקן בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001, בדבר עסקת מיזוג שמשמעותה הפיכת החברה לחברה פרטית, והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

רכבת ישראל בע"מ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038

רכבת ישראל בעמ דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוחות כספיים תמציתיים ביניים ליום 13 במרס 1038 דוח הדירקטוריון למצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 13 במרץ ג) ב) א) דירקטוריון חברת )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

קרא עוד

ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל

ה תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מל ה" תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות, באופן המתואר בתשקיף, בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך זמן העשוי להיות קצר

קרא עוד

סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס:

סאני תקשורת סלולרית בעמ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בעמ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: , פקס: סאני תקשורת סלולרית בע"מ )לשעבר: סקיילקס קורפוריישן בע"מ( דוח רבעוני ליום 31 במרץ 2018 רח' הרכבת 8, פתח תקווה, 49277, טל: 039057701, פקס: 039314422 ת ו כ ן ע נ י י נ י ם דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

נייר חדרה בע"מ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי

נייר חדרה בעמ עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיי עדכון פרק א' )תיאור עסקי התאגיד( למידע שהובא בדוח התקופתי של החברה ליום 31.3.13 לפי תקנה 93 א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1391 )להלן: "תקנות הדוחות"(, להלן יובא פירוט השינויים או

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

גילוי דעת 51 - מהדורה doc

גילוי דעת 51 - מהדורה doc גילוי דעת 51 דין וחשבון על תזרימי המזומנים (**)(*) (להחלפת גילוי דעת 13) 1. מבוא ומטרות גילוי דעת זה קובע, שבמקום דוח על השינויים במצב הכספי ייכלל בדוחות הכספיים דוח על תזרימי המזומנים. שני הדוחות שונים

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת חברה דוחות Q1/2015

מצגת חברה דוחות Q1/2015 מצגת חברה דוחות Q1/2015 מידע צופה פני עתיד מצגת זו הוכנה על ידי מישורים חברה לפיתוח בע"מ )"החברה"( כמצגת כללית אודות החברה. מצגת זו אינה מיועדת להחליף את הצורך לעיין בדיווחים פורמאליים שפרסמה החברה לציבור

קרא עוד

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ

קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמ קיל מתחם מגורים שנרכש בשנת 2016 מודל עסקי מאוזן, תזרים יציב, צמיחה שחקן איכות בתחום המגורים להשכרה בין עשרת השחקנים הגדולים בתחום ה- Retail Parks בגרמניה יזם ה- Condo המוביל בדיסלדורף רוסטוק Park Hanse

קרא עוד

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP (

תעריף עמלות מסחר מניות מינימום לעסקה עמלת ביצוע מטבע המסחר AUD (%) AUD CAD (shares) CAD CHF (%) CHF EUR (%) EUR GBP ( תעריף עמלות מסחר מניות AUD (%) 0.2 12 AUD CAD (shares) 0.015 3 CAD CHF (%) 0.15 7.5 CHF (%) 0.15 7.5 (%) 0.15 7.5 ILS (%) 0.1 15 ILS (%) 0.15 40 CNH (%) 0.2 45 CNH (%) 0.15 200 MXN (%) 0.15 120 MXN SEK

קרא עוד

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc

Microsoft Word - 7E8F16E2.doc צ'ק קאפ טיוטה מס' 1 2 לציבור (טיוטה מס' 4 3 לרשות ני"ע ולבורסה) 18 24 בנובמבר 2010 טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך עלפי טיוטת התשקיף. ייתכנו

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

1

1 תקן חשבונאות בינלאומי 32 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ International Accounting Standard 32 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates גרסה זו כוללת תיקונים הנובעים מתקני דיווח כספי בינלאומיים,

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו

דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בעמ וחברות מאוחדות שלו דוח שנתי דין וחשבון לשנת 2016 בנק ירושלים בע"מ וחברות מאוחדות שלו עיצוב: סטודיו 'שחר שושנה' מקבוצת 'סקורפיו 88' נדפס בדפוס העיר העתיקה, ירושלים. דוח שנתי לשנת 2016 תוכן עניינים 5 13 84 87 95 233 285 303

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

דוח תקופתי לשנת 2009 פרק א' - תיאור עסקי התאגיד פרק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה פרק ג' - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2009 פרק ד' - פרטים

דוח תקופתי לשנת 2009 פרק א' - תיאור עסקי התאגיד פרק ב' - דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה פרק ג' - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2009 פרק ד' - פרטים דוח תקופתי לשנת 2009 פרק א' תיאור עסקי התאגיד פרק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה פרק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2009 פרק ד' פרטים נוספים על התאגיד דוח כספי מצורף: HFZFD PROPERTIES L.P. פרק

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה

Microsoft Word - חווד פלאזה סנטרס אפריל 2014 חתומה בנין רוגובין תדהר רחוב מנחם בגין 11 רמת גן 52681 טלפון 03-5665006 פקס 074-7144150 info@bakertilly.co.il www.bakertilly.co.il חוות דעת כלכלית פלאזה סנטרס סלע קולקר בייקר טילי פיננסים Baker Tilly הינו שמה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הערכות שווי סוגיות נבחרות האיגוד הישראלי לכלכלנים עסקיים רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי מרץ 2016 רחוב קרמניצקי 14 תל אביב I 6789912 טלפון: I 03-561-7801 פקס: 03-5617765 הערכות שווי סוגיות

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2)

(Microsoft Word - \356\362\341\370\345\372 \356\340\345\347\ V2) מוצרי מעברות בע"מ וחברות מאוחדות שלה דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר תוכן העניינים עמוד 2 3 45 דוח רואי החשבון המבקרים בקרה פנימית על דיווח כספי דוח רואי החשבון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015

אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 אורבנקורפ אינק. הנפקת אג ח מדורגות A3 יציב נובמבר 2015 הבהרה משפטית המצגת אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים. מצגת זו אינה הצעת ניירות

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד