file:///C:/Users/Katy/AppData/Local/Temp/tmpC184_ti.html?ts=636

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "file:///C:/Users/Katy/AppData/Local/Temp/tmpC184_ti.html?ts=636"

תמליל

1 קודות. apple משרד המשפטים רשם המתווכים במקרקעין גירסה 1 מועד קיץ הוראות לappleבחן: 1. משךהבחיappleה-שעהוחצי. 2. חומר עזר מותר בשימוש: א. דיappleי מתווכים במקרקעין חוקים ותקappleות הappleיתן בבחיappleהע"י רשמת המתווכיםויש להחזירו בסיום הבחיappleה. ב. מילון או מילוappleית אלקטרוappleית. 3. אין לקפל, להדק במכוappleת הידוק או לחורר את "דף התשובות לappleבחן". 4. ציון עובר בכל שאלה עליך לבחור את התשובה הטובה והappleכוappleה ביותר בהתאם לחומר הבחיappleה ולסמappleה ב"דף תשובות לappleבחן" על-ידי סימון X במקום המתאים. 6. סימון שתי תשובות יגרום לפסילת התשובה. 7. בדף התשובות יש להשתמש בעט כחול/שחור בלבד. עליך לסמן ב- Xאת המקום המתאים לתשובה שבחרת. אם ברצוappleך לשappleות תשובה שכבר סימappleת, עליך למחוק את התשובה על-ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול/שחור, ולסמן ב- עליךXאת התשובה החדשה. אם שיappleיתאת דעתך, למלאשוב אתהריבוע בעט כחול/שחור ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרת. בהצלחה! 1/9

2 2/9

3 3/9 אסף היappleו דייר מוגן בדירה בדמי מפתח בתל אביב משappleת 1955, בדירה. מה יהיה חלקו בדמי המפתח? וכעת החליט למכור את זכויותיו.1 66% 66.67% 60% 75% ליאון הוא דייר מוגן בappleכס המשמש אותו כמספרה לפי חוזה השכירות. לימים הוא פappleה לבעל הבית מappleחם וביקש להשתמש במושכר כבית קפה. מappleחם הבעלים סירב לבקשת ליאון, ללא כל סיבה סבירה..2 על ליאון לפappleות לבית משפט השלום ולבקש לשappleות את מטרת המושכר. על ליאון לפappleות לבית הדין לשכירות בבקשה לשappleות את מטרת המושכר. על ליאון לפappleות למפקח על המקרקעין ולבקש לשappleות את מטרת המושכר. ליאון יכול לפappleות ישירות לעירייה לקבלת רישיון עסק ולשיappleוי ממספרה לבית קפה. משappleת 1985 מתגורר פappleחס בבית פרטי, אליו קיימת גישה ראשית בחזית וגישה אחורית דרך שביל העובר בגיappleתו של שכappleו צבי ומקצר את דרכו של פappleחס הביתה. פappleחס קיבל את הסכמתו בעל פה של.3 ימיםביקשצבימפappleחסלאלעבור יותר בשבילהאחורי. לפappleימספרצבילמעברמאזשהואמתגוררבבית. צבי צודק, כי זכותו למappleוע מפappleחס לעבור בשטחו. דרישת פappleחס היappleה למעשה להחזיק בשביל האחורי ולכן צבי יכול למappleוע ממappleו להשתמש בשביל האחורי. זכותו של פappleחס להשתמש בשביל הגישה האחורי העובר בשטחו של צבי והוא זכאי לדרוש לרשום את הappleאתו בשביל האחורי. מכיוון שההסכמה לשימושו של פappleחס בשביל האחורי לא appleיתappleה בכתב, רשאי צבי להפסיק את השימוש של פappleחס בשביל האחורי. יעקב ורחל (בappleי זוג) הםבעליחappleותבתלאביבהמappleוהלת עלידם במשותף. לימים, מאס יעקב בעבודתו בחappleות והחליט למכור את חלקו לאחר. הוא הציע לרחל בכתב לרכוש את חלקו בסכום של 500,000 ש"ח. רחל סירבה, בטעappleה שזה סכום גבוה עבורה. לאחר 5 חודשים הציע יעקב לשמעון לרכוש את חלקו בסכום זהה לזה שהציע לרחל..4 זכותו של יעקב למכור את חלקו לשמעון בעקבות סירובה של רחל. אסור ליעקב למכור את חלקו כל זמן שרחל היא בת זוגו. אסור ליעקב למכור את חלקו, אלא אם עברו 4 חודשים מיום הסירוב של רחל. יעקב איappleו רשאי למכור את חלקו, אלא רק לאחר שיציע שוב לרחל לרכוש את חלקו והיא תסרב.

4 4/9 באסיפת דיירים בבית משותף בן 4 קומות ובו 8 דירות, הוחלט על התקappleת מעלית ברוב של 6 דירות.דיירי קומת הקרקע התappleגדו,בטעappleה כי המעלית איappleה שימושית עבורם. בעלי.5 החלטה שהתקבלה ברוב של שappleי שלישים מבעלי הדירות בבית המשותף להקמת מעלית מחייבת את כל בעלי הדירות בבappleיין להשתתף בהוצאות התקappleת המעלית. שהתקבלה ברוב של שappleי שלישים מבעלי הדירות איappleה מחייבת את דירות הקרקע בתשלום והאחזקה של המעלית. ההתקappleההחלטה בעלי הדירות בקומת הקרקע פטורים מהוצאות להתקappleת המעלית, אך חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה כיתר בעלי הדירות. רק בעלי הדירות שהחליטו על התקappleת המעלית ישאו בהוצאות התקappleתה ורק הם יהיו חייבים בהוצאות החזקתה והפעלתה. 6. תא 2461/07 דרור בראון ואח' apple 'יפה סידרון ואח'היappleה תביעה כספית,בגין הפרת הסכם להזמappleת עיקריות.שירותיתיווךבבלעדיות.ביתהמשפטדחהאתהתביעהלתשלוםדמיתיווךבשלשתיטעappleות מההיושתיהטעappleותעל פיהןביהמ"שדחהאתהתביעה? המתווך לא ביצע ולא פירט את פעולות השיווק בהתקשרות להזמappleת שירותי תיווך בבלעדיות וכן המתווך לא היה הגורם היעיל בעיסקה. המתווך לא החתים את הappleתבעת על הסכם בלעדיות כקבוע בחוק, לכן המתווך פעל בחוסר תום לב. למתווך לא היה רישיון תיווך במקרקעין בתוקף בתקופת ביצוע ההסכם למכירת הדירה, וכן המתווך פעל בחוסר תום לב. המתווך לא היה הגורם היעיל בעיסקה, וכן המתווך פעל בחוסר תום לב. בביתמשותף בן 10 דירות הוחלט על ידי בעלי 5 דירות, המהווים בעלים של 62.5% משטח הדירות בבappleיין,לבצע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה הרחבת אחת הדירות עפ"י תוכappleית חיזוק..7 ההחלטה תקיappleה, מאחר שקיים רוב של בעלי דירות המחזיקים יותר מ- 60% משטחי הדירות בבappleיין. ההחלטה איappleה תקיappleה, מאחר שיש צורך ברוב של 60% מבעלי הדירות בבappleיין. ההחלטה תקיappleה, מאחר שמספיק שמחצית מבעלי הדירות קיבלו החלטה על ביצוע עבודות ברכוש המשותף. ההחלטה איappleה תקיappleה, מאחר שאישור עבודה ברכוש משותף במטרה להרחיב דירה היappleה בסמכות המפקח על המקרקעין. בשappleת 2014 העappleיקה הוועדה המקומית לתכappleון ובappleייה היתר ל"חברה העירוappleית להתחדשות" לבappleות מגדל מגורים חדש בראשל"צ. בשappleת 2017 השלימה החברה, בשעה טובה, את בappleייתו של המגדל והתחילה באיכלוסו. החברה טרםסיימה את כל עבודות הפיתוח והגיappleון בחצרים סביב המגדל. כמו כן,הוועדההמקומיתלא חתמה על "טופס 4 "לבappleיין..8 מאחר שהבappleייה הושלמה והדירות מוכappleות למגורים, אין כל מappleיעה להתחיל באיכלוסן. הוועדה המקומית העappleיקה היתר לבappleייתו של מגדל המגורים, לפיכך אין כל מappleיעה להתחיל באיכלוסן של הדירות. כל עוד לא חתמה הוועדה המקומית על "טופס 4" לא appleיתן לאכלס את הדירות בבappleיין. כל עוד לא סיימה החברה את כל עבודות הפיתוח והגיappleון בחצרים סביב הבappleיין, לא appleיתן להתחיל באיכלוסו.

5 תמי,. 5/9 צאלה מכרה את דירת מגוריה לאלכסappleדר. העיסקה הושלמה, פרט לרישומה בפappleקסי המקרקעין על שם אלכסappleדר. אלכסappleדר מכר את הדירה שרכש לחברה קבלappleית בע"מ; בעיסקה זו שולמה התמורה במלואה והיא לא הסתיימה ברישום. החברה הקבלappleית לא רשמה הערת אזהרה לטובתה, ללא הצדקה. חלפו שappleים רבות. אלכסappleדר מכר את הדירה בשappleית ליהודה, אשר השלים את העיסקה בתמורה, פעל בתום לב ורשם מיד הערת אזהרה לטובתו.החברה הקבלappleית תובעת אכיפת ההסכם עם אלכסappleדר ורישום הדירה על שמה. אלכסappleדר ויהודה מתappleגדים לכך, תוך שיהודה מבקש כי ההסכם עימו ייאכף. בappleסיבות העappleיין ועל פי פסק דין שלמה גappleץ appleגד בריטיש קולappleיאל חברה בע"מ ואחרים, איזה מהמשפטים הבאים הוא הappleכון ביותר?.9 החברה הקבלappleית הכשילה את יהודה כאשר appleמappleעה מלרשום הערת אזהרה לטובתה במשך תקופה ארוכה, לכן לא תעמוד לה הזכות לאכיפת הסכם המכר עם אלכסappleדר וזכותו של יהודה גוברת. החברה הקבלappleית היא הרוכשת הראשוappleה בזמן אשר השלימה את העיסקה בתמורה, לפיכך זכותה לאכיפת הסכם המכר, על אף שלא רשמה הערת אזהרה לטובתה, גוברת על זכותו של יהודה, הרוכש השappleי בזמן. אלכסappleדר לא רשאי היה למכור את הדירה כל עוד זו לא appleרשמה על שמו בפappleקסי המקרקעין, לפיכך הן החברה הקבלappleית והן יהודה לא זכאים לתבוע את אכיפת ההסכם עימם. אלכסappleדר פעל בחוסר תום לב כאשר מכר פעמיים את אותה הדירה, לכן עיסקת המכר ביappleו לבין צאלה בטלה ויש להחזיר את המצב לקדמותו ולרשום את הזכויות בדירה על שמה של צאלה. בעלת זכויות החכירה בדירת מגוריה, שילמה למיappleהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) דמי היוון עבור כל תקופת החכירה. כעת ברצוappleה להעביר את מלוא זכויותיה בדירה לצד ג'. מיappleהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) מתappleה את העברת הזכויות לצד ג'בתשלום דמי הסכמה. 10 תמי מחויבת בתשלום, שכן דמי הסכמה היappleם דרישת תשלום אשר דורש מיappleהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) מחוכר, כתappleאי למתן הסכמתו להעברת זכויות החכירה בappleכס לצד ג'. תמי לא יכולה לממש את זכויותיה בדירה, מאחר שחוכר appleכס מאת מיappleהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) איappleו רשאי כלל להעביר את זכויותיו בappleכס לצד ג'. תמי פטורה מהתשלום, שכן ההיוון פוטר את חוכר הappleכס מאת מיappleהל מקרקעי ישראל (רשות מקרקעי ישראל) מתשלום דמי הסכמה. תמי רשאית להשכיר את הappleכס לתקופה קצובה אך לא להעביר את מלוא זכויות החכירה שלה בappleכס לצד ג'. דמי תיווך בגין רכישת דירה. בית המשפט דחה את התביעה לתשלום דמי תיווך בשל שתי טעappleות תא"מ.בפס"ד ב.פ הappleשיא סוכappleויות appleדלן בע"מ 'apple בקרמן ואח', appleדוappleה תביעה לתשלום עיקריות שהופappleו כappleגד המתווך. מההיושתיהטעappleותעל פיהןביהמ"שדחהאתהתביעה? 11 המתווך לא פעל בappleאמappleות ובהגיappleות לטובת לקוחו. בהזמappleת שירותי התיווך היו פרטים חסרים. המתווך לא פירט את פעולות השיווק "בהזמappleת שירותי תיווך" כחוק. המתווך לא היה הגורם היעיל בעיסקה. המתווך לא חתם ולא החתים את הappleתבע על הסכם בלעדיות לפי החוק. המתווך פעל בחוסר תום לב. למתווך לא היה רישיון תיווך במקרקעין בתוקף בתקופת ביצוע ההסכם למכירת הדירה. המתווך פעל בחוסר תום לב.

6 6/9 בין פעולה שיתוף 12 ע. appleייappleה של התובעappleה הכספית בפס"ד ת"א 35922/07 מרדכי עוז apple הוא' משה עזרא מתווכים,בקשר למכירת דירה וחלוקת דמי התיווך שהתקבלו ממכירתה. מה הייתה עמדת ביהמ"ש לעappleיין הסכם שיתוף הפעולה בין מתווכים? בהתאם לappleוהג, הסכמי שיתוף פעולה appleעשים בכתב, ולכן אין זה סביר שמתווך יסכים לשתף פעולה עם מתווך אחר מבלי שappleחתם הסכם על כך. בשיתוף פעולה בין משרדי תיווך appleפרדים, אין הכרח כי ההסכמים ייעשו בכתב, אלא רק בעיסקאות מסחריות. על פי חוק, הסכמי שיתוף פעולה בין מתווכים לבין עצמם ייערכו בכתב. קיימים הסכמי שיתוף פעולה בין מתווכים במקרקעין בכתב, אך אין בכך כדי לסתור את העובדה שהסכמים כאלה appleעשים גם בעל פה. דוד. רכש דירה מחברת הבappleייה "יד ברמה". להפתעתו גילה כי בחוזה המכר מחיר הדירה הוצמד למדד המחירים לצרכן המתפרסם מידי חודש. בappleסיבות המתוארות,איזה מהמשפטים הבאים הוא הappleכון ביותר? 13 חברת הבappleייה רשאית להצמיד את מחיר הדירה למדד המחירים לצרכן המתפרסם מידי חודש. חברת הבappleייה רשאית להצמיד את מחיר הדירה רק למדד תשומות הבappleייה המתפרסם מידי חודש. חברת הבappleייה רשאית להצמיד את מחיר הדירה למדד המחירים לצרכן רק באישור הממוappleה על שוק ההון. חברת הבappleייה חייבת לאפשר לרוכש לבחור לאיזה מדד להצמיד את מחיר הדירה. משודרג ומפואר להשכרה בפרויקט למשך 26 שappleים תמורת 1.5 מיליון ש"ח. לטעappleת הקבלן, מאחר מעוappleיין.אברהם לשכור משרד ברמת גן מחברת "הבוappleים המעולים". הקבלן הציע לאברהם משרד שמדובר בשכירת משרד ולא ברכישה וכדי לחסוך ולהימappleע מהוצאות מיותרות, הוא איappleו צריך לתת ערבות או בטוחה תמורת התשלום. 14 הקבלן חייב לתת בטוחה לכסף שאברהם ישלם לו. אין צורך בהעמדת בטוחה תמורת התשלום, מאחר שמדובר בשכירות. כאשר רוכשים מקבלן משרד או שוכרים לתקופה של יותר מ- 10 שappleים על הקבלן לתת בטוחה או ערבות בappleקאית. אסור לקבלן להשכיר את המשרד לתקופה העולה על 10 שappleים ולכן העיסקה איappleה חוקית. 15.יוגב, קבלן מאיזור השרון, חתם על חוזה פיתוח עם רשות מקרקעי ישראל בו התחייב לבappleות בתוך ארבע שappleים בappleיין מגורים בן 7 קומות ו- 28 דירות בהרצליה. בשל עיכובים שוappleים לא הצליח יוגב להשלים במועד את בappleיית הבappleיין. רשות מקרקעי ישראל פappleתה אל יוגב בדרישה לבטל את החוזה שappleחתם בין הצדדים. בappleיית הבappleיין כבר כמעט הושלמה לחלוטין, לפיכך רשות מקרקעי ישראל איappleה זכאית לבטל את החוזה שappleחתם בין הצדדים. ליוגב זכות חכירה בקרקע עליה הקים את בappleיין המגורים, לפיכך רשות מקרקעי ישראל איappleה זכאית לבטל את החוזה שappleחתם בין הצדדים. יוגב לא השלים את בappleיית הבappleיין במועד שappleקבע, לפיכך לרשות מקרקעי ישראל הזכות לבטל את החוזה שappleחתם בין הצדדים. הקרקע שייכת לרשות מקרקעי ישראל, לפיכך לה הזכות, בכל מקרה, לבטל את החוזה שappleחתם בין הצדדים תוך מתן פיצוי הולם לקבלן.

7 רמי בן ה-. 7/9 16 עדה. רכשה דירת מגורים בבית משותף וגילתה כי הדירה איappleה מחוברת לדוד שמש. היא פappleתה לחברת "אור השמש", הזמיappleה דוד שמש ואף קיבלה היתר כדין להתקappleתו במקום סביר על גג הבית המשותף, אשר שטחו מספיק לכל דודי השמש בבappleיין. בעלי הדירות האחרים בבית המשותף מתappleגדים להתקappleה האמורה,הגם ששטח הגג איappleו משמש אותם למטרה מיוחדת אחרת. בעל דירה, אשר קיבל היתר להתקappleת דוד שמש ומילא אחר תappleאיו, רשאי להתקין, בappleסיבות האמורות, דוד שמש על גג הבית המשותף, ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. גם אם appleיתן היתר להתקappleת דוד שמש ובעל הדירה מילא אחר כל תappleאיו - התקappleת דוד שמש על גג הבית המשותף מחייבת, בappleסיבות האמורות, הסכמה מראש ובכתב של כל בעלי הדירות בבית המשותף. בעל דירה, אשר קיבל היתר להתקappleת דוד שמש ומילא אחר תappleאיו, רשאי להתקין, בappleסיבות האמורות, דוד שמש על גג הבית המשותף, ובלבד שכל בעלי הדירות בבappleיין אישרו לו להתappleתק ממערכת החימום המרכזית. גם אם appleיתן היתר להתקappleת דוד שמש ובעל הדירה מילא אחר כל תappleאיו - התקappleת דוד שמש על גג הבית המשותף מחייבת, בappleסיבות האמורות, הסכמה מראש ובכתב של 80% מבעלי הדירות בבית המשותף. בבappleיין החליטו לתקappleו ולשקמו; 8 מבעלי הדירות בבappleיין מתappleגדים למהלך שיקום הבappleיין והדירות באשדוד,.בית משותף בן 8 קומות ו- 32 דירות ששטחן זהה, appleהרס בחלקו משריפה. 24 בעלי דירות ומסרבים לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, הגם שאין אפשרות מעשית לשקם את הבית המשותף לגבי חלק מהדירות בלבד. 17 בעלי הדירות המתappleגדים איappleם מחויבים לשאת בהוצאות, שכן ההחלטה על שיקום הבappleיין לא התקבלה פה אחד על ידי כל בעלי הדירות בבית המשותף. בעלי הדירות המתappleגדים איappleם מחויבים לשאת בהוצאות, שכן יש לשקם את הבappleיין במסגרת תמ"א 38 ולדרוש מהיזם לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בבappleייה. החלטה של שלושה רבעים מבעלי הדירות, במקרה זה, לשקם את הבappleיין והדירות, מחייבת את כל בעלי הדירות, וappleיתן להגיש תביעה appleגד המתappleגדים למפקח על המקרקעין. בו בית משותף שappleהרס, כולו או מקצתו, אפילו מיעוט מהדיירים החליט להקימו מחדש או יישא כל בעל דירה בהוצאות הכרוכות בכך לגבי דירתו וישתתף, לפי חלקו, בהוצאות הכרוכות לתקappleו,במקרה ברכוש המשותף. 19, אזרח ותושב ארה"ב בעל היתר כדין לעבודה בישראל ורישיון לתיווך בארה"ב, הגיש ביום בקשה לקבלת רישיון תיווך במקרקעין, וזאת לאחר שעמד בהצלחה בבחיappleה לקבלת רישיון תיווך במקרקעין בישראל. הגם שמצבו הכלכלי של רמי איתן והוא חסרכל עבר פלילי, החליט רשם המתווכים,בהתבסס על הappleתוappleים האמורים,לדחות את בקשתו של רמי ולא העappleיק לו רישיון. 18 החלטת רשם המתווכים appleכוappleה רמי איappleו אזרח או תושב של מדיappleת ישראל, לכן הוא לא רשאי לקבל רישיון של מתווך במקרקעין. החלטת רשם המתווכים appleכוappleה לרמי טרם מלאו 21 שappleים, לכן הוא לא רשאי לקבל רישיון של מתווך במקרקעין. החלטת רשם המתווכים שגויה רמי עומד בתappleאים הבסיסיים לקבלת רישיון של מתווך במקרקעין. החלטת רשם המתווכים שגויה מאחר שרמי הוא תושב חוץ המחזיק ברישיון לתיווך בארה"ב, הוא רשאי לקבל רישיון של מתווך מקרקעין בישראל, ללא צורך בבחיappleת הרישוי בישראל.

8 יורם,. ציגות הבית המשותףapple ציגות הבית המשותףapple ציגות הבית המשותףapple ציגות הבית המשותףapple מהו "הסכם משבצת"?. כרת חוזה בלעדיות ביappleו לבין אילן. apple 8/9 19 אילן,. בעלים של דירת מגורים, חתם לשחר, מתווך מקרקעין במקצועו, על הזמappleת שירותי תיווך והתחייבות לבלעדיות;שחר המתווך לא חתם מצידו על טופס ההזמappleה ועל ההתחייבות לבלעדיות, אך עשה מספר פעולות שיווק. אילן מכר את דירת המגורים ללא ידיעת שחר ומסרב לשלם דמי תיווך. שחר הגיש תביעה כספית כappleגד אילן לתשלום דמי התיווך. תביעתו של שחר תידחה - העובדה ששחר המתווך לא חתם על הסכם הבלעדיות מביאה למסקappleה שלא תביעתו של שחר תידחה אילן מכר את דירת המגורים שלא באמצעות שחר, לפיכך שחר לא זכאי לדמי תיווך. תביעתו של שחר תתקבל הסכם בלעדיות יכול להיכרת בין הצדדים גם בעל-פה. תביעתו של שחר תתקבל על טופס הזמappleת שירותי תיווך ועל התחייבות לבלעדיות יש צורך בחתימת מזמין שירותי התיווך בלבד. יערית,. שזהעתה סיימהאת לימודיה בסמיappleר לגappleappleות, פappleתה לדודי, מתווך במקרקעין, וביקשה ממappleו למצוא עבורה appleכסבותוכל לפתוח גן ילדים. דודי הציע ליערית לרכוש appleכס בבappleיין משותף במרכז תל- אביב, שהוא דירת מגורים עם יציאה לחצר. לטעappleתו, הappleכס מתאים בדיוק למטרותיה של יערית, שכן בהפסקות היא תוכל לעשות שימוש בלעדי בחצר הבappleיין להappleאת ילדי הגן. 20 אין כל מappleיעה שיערית תעשה שימוש בלעדי בחצר הבappleיין, אך עליה לקבל הסכמה בכתב מרוב בעלי הדירות לפתיחת גן ילדים בבית המשותף. על יערית לבדוק אם תוכappleית המיתאר (תב"ע) במקום מאפשרת פתיחת גן ילדים, אם יש לappleכס היתר לשימוש חורג לשמש כגן ילדים ואם החצר צמודה לappleכס. לא appleיתן לפתוח גן ילדים בדירת מגורים בבית משותף. אין כל מappleיעה שיערית תרכוש את הappleכס, תפתח בו גן ילדים ותעשה שימוש בלעדי בחצר, ובלבד שהגן יפעל עד השעה בעלי דירה בבית משותף, המתappleייד באמצעות כיסא גלגלים, פappleה לappleציגות הבית וביקש להתקין תאורת חירום בשביל הגישה ובכappleיסה לבית המשותף. הappleציגותappleעappleתה מיד לבקשתו, הזמיappleה התקappleת תאורת חירום מחברת "אור השחר". יורם פרע את מלוא החשבון. בעלי הדירות בבappleיין זועמים על הappleציגות וטועappleים כי פעלה בהיעדר סמכות עת התקיappleה את התאורה האמורה ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבappleיין. 21 פעלה בסמכות, מאחר שמדובר בפעולה שעappleייappleה התאמה שאיappleה טעוappleה הסכמה והיא בוצעה על חשבוappleו של יורם. פעלה בסמכות, מאחר שמותר לappleציגות לבצע כל פעולה אשר לפי ראות עיappleיה משפרת את איכות החיים בבית המשותף. פעלה בהיעדר סמכות, מאחר שמדובר בפעולה שעappleייappleה התאמה אשר טעוappleה הסכמה של רוב בעלי הדירות בבית המשותף. פעלה בהיעדר סמכות, מאחר שמדובר בפעולה שעappleייappleה התאמה אשר טעוappleה הסכמה של בעלי הדירות שבבעלותם שישים אחוזים מן הדירות בבappleיין. 22 הסכם חכירה בין אגודה שיתופית (לרוב מושב או קיבוץ) לבין רשות מקרקעי ישראל. הסכם הקצאת " appleחלות" למגורים ולחקלאות, אשר appleחתם בין אגודה שיתופית לבין חברי האגודה. הסכם הקצאת "משקי עזר" למלאכה ולעיבוד חקלאי מצומצם, אשר appleחתם בין אגודה שיתופית לבין חברי האגודה. הסכם המאשר הרחבות והיתרים לשימוש שוappleה מהייעוד של הקרקע במושבים ובקיבוצים.

9 איזה מהמשפטים הבאים הוא הappleכון ביותר?. פגע כתוצאה מהפרת חוזה רשאיapple איזה מהמשפטים הבאים איappleו. יתן להצמידapple חוזהappleפגע כתוצאה מהפרת איappleו רשאי לתבוע אכיפת איappleוappleפגע כתוצאה מהפרת חוזה 9/9 23 קיבוץ. "עין להבים", שהוא אגודה שיתופית, חוכר מזה עשרות שappleים קרקע למגורים ולחקלאות מרשות מקרקעי ישראל. אפרים, חבר "עין להבים", מתגורר ומעבד את משקו החקלאי בקיבוץ מזה 30 שappleה. כאשר מלאולאפרים 75 שappleיםהואהחליטלהפסיקאתחברותובקיבוץ "עיןלהבים", לעבור להתגורר בבאר שבע,להשכיר את ביתו בקיבוץ ולהמשיך לעבד את המשק החקלאי הצמוד אליו. אפרים מתגורר ומעבד את משקו החקלאי בקיבוץ מזה 30 שappleה, לפיכך יש לו זכות קappleייappleית בקרקע, המאפשרת לו להשכיר את ביתו בקיבוץ ולהמשיך לעבד את המשק החקלאי. אפרים הפסיק את חברותו בקיבוץ, לפיכך הוא איבד את זכותו כ"בר רשות" ואין באפשרותו להשכיר את ביתו בקיבוץ ולהמשיך לעבד את המשק החקלאי. אפרים יכול להמשיך ולעבד את משקו החקלאי, אך אין באפשרותו להשכיר את ביתו בקיבוץ. אפרים יכול להשכיר את ביתו בקיבוץ, אך אין באפשרותו להמשיך ולעבד את המשק החקלאי. 24 appleדרש להוכיח appleזק כאשר הוא תובע פיצוי מוסכם. ובappleוסף פיצויים. חובת הקטappleת הappleזק איappleה חלה על appleפגע כתוצאה מהפרת חוזה. לתבוע את אכיפת החוזה, בappleוסף לביטולו. appleכון? 25 לדירת מגורים חלק מחדר המדרגות בבית משותף, וזאת בקבלת הסכמת רוב הדיירים. הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירת מגורים בבית משותף הוא מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושappleי שלישים מהרכוש המשותף. התחייבות לעשות עיסקה במקרקעין טעוappleה מסמך בכתב. הורשה על פי צוואה איappleה appleחשבת לעיסקה במקרקעין.

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו

תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשעט פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשעטשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו תאריך: 05/02/2019 ת. עברי: ל' בשבט תשע"ט פרוטוקול רשות רישוי מס' 20190005 בתאריך :05/02/2019 ל' בשבט תשע"טשעה 12:30 appleכחו: חברים: רון מוסקוביץ - יו"ר הועדה - יו"ר הועדה אדר' appleעה אוירבך - אבן - מהappleדסת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

IFRS 3

IFRS 3 תקן דיווח כספי ביappleלאומי 3 צירופי עסקים International Financial Reporting Standard 3 Business Combinations גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נ2-שירותי נקיון למקוואות

נ2-שירותי נקיון למקוואות בס"ד המועצה הדתית אשדוד מכרז פומבי מס' 2018/_ לאספקת שירותי appleיקיון למקוואותבעיר אשדוד כסלו תשע"ט/ appleובמבר 2018 1 מסמך א' המועצה הדתית אשדוד מכרז מס' 4/2018 הזמappleה להציע הצעות המועצה הדתית אשדוד

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: -

appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' בתאריך :22/08/2016 יחבאב תשעושעה 18:00 - יורועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - appleכחו: פרוטוקול ועדת המשappleה לתכappleון ובappleיה מס' 2016007 בתאריך :22/08/2016 י"חבאב תשע"ושעה 18:00 - יו"רועדתהמשappleה רוappleןפלוט חברים: - חברה אקסappleובסופיה - חבר עודהחביב - חבר ברוןסמיון

קרא עוד

IAS 36

IAS 36 36 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי ירידת ערך appleכסים International Accounting Standard 36 Impairment of Assets גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31

קרא עוד

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז

Microsoft Word - חוזה התקשרות לזוכה במכרז חוזה מועצה דתית פרדס חappleה כרכור (להלן : "המועצה") בין : מצד אחד: מצד שappleי: ) להלן : " הקבלן") לבין :,43 הואיל: והמועצה מעוappleייappleת בביצוע עבודות שיפוץ למקווה appleשים ברחוב חappleה כרכור (להלן:

קרא עוד

IAS 10

IAS 10 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 10 אירועים לאחר תקופת הדיווח International Accounting Standard 10 Events after the Reporting period גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים,

קרא עוד

IAS 40

IAS 40 תקן חשבוappleאות ביappleלאומי 40 appleדל"ן להשקעה International Accounting Standard 40 Investment Property גרסה זו כוללת תיקוappleים הappleובעים מתקappleי דיווח כספי ביappleלאומיים, אשר פורסמו עד 31 במאי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תקן סופי

תקן סופי 2018 תקן חשבוappleאות מספר 35 מעודכן מדיappleיות חשבוappleאית, שיappleויים באומדappleים חשבוappleאיים וטעויות אוגוסט 2018 1 רח' גרוזappleברג 14, ת"א 65811, טל. Tel,97235109977 14 Gruzenberg st., Tel-Aviv

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ

appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשעו שעה 14:30 - יורוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכ appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מקומית מס' 2016009 בתאריך : 10/08/2016 ו' באב תשע"ו שעה 14:30 - יו"רוועדתרישוי רוappleןפלוט חברים: - ס.ראשהעיר גדלקיןאלכסappleדר - מהappleדסתהוועדה סבטלappleהגרמן - היועצתהמשפטית

קרא עוד

פרק כה (1) - גד 69

פרק כה (1) - גד 69 כה. תוכן עappleייappleים כללי חשבוappleאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים appleוסחמשולבשלגילוידעתמספר 69 עמוד 1499 (1) (2) דוחות כספיים של מוסדותלהשכלהגבוהה תקןחשבוappleאותמספר 9 (מעודכן 2016 ) 1563 ) 1569

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

קובץ החלטות רשות רישוי מקומית מס' בתאריך :10/08/2016 ו' באב תשע"ושעה 14:30 תאריך: 16/08/2016 ת. עברי: י"ב באב תשע"ו אישור פרוטוקולים: אושר פרו

קובץ החלטות רשות רישוי מקומית מס' בתאריך :10/08/2016 ו' באב תשעושעה 14:30 תאריך: 16/08/2016 ת. עברי: יב באב תשעו אישור פרוטוקולים: אושר פרו קובץ החלטות רשות רישוי מקומית מס' 2016009 בתאריך :10/08/2016 ו' באב תשע"ושעה 14:30 תאריך: 16/08/2016 ת עברי: י"ב באב תשע"ו אישור פרוטוקולים: אושר פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2016008 מיום 10/07/2016

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word עקרוappleות שומה לטבלאות הקצאה ואיזון לתכappleית רצ/מק/ 1/1000/1 חלקות של חדשה לחלוקה 228,227 בגוש 3946 מתחם ב' "תכappleית האלף" ראשוןלציון הוכן עבור: הועדה המקומית ראשוןלציון על ידי : יובל ואוהד דappleוס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - 02_0001_ docx

Microsoft Word - 02_0001_ docx תקappleות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת appleכות לappleפגעי עבודה) תשט"ז 1F1956-0 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112 (ג), 120 (ב), 118, 317 146, 122, ו- 400 לחוק הביטוח הלאומי [ appleוסח משולב], התשapple "ה- 1995

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת אחוזת בית - רעננה ומרכז מסחרי פארק מול רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 בגוש 7650( הערכה ליום 31.12.2015 -2-31 במרץ 2016 מספרנו:

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשעט - יורועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' 20190003 בתאריך :13/01/2019 ז' בשבט תשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל: סמאח זועבי - בודקת בקשות להיתר תאריך: 15/01/2019

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx

Microsoft Word - ?????? ????? ?????? ???? ????? 4 ??????.docx הוראות הרכבה והפעלה עבור OUTCOOK Dreamer מתקן צלייה בגז - 4 מבערים EN (Europe) האיורים איappleם בקappleה מידה. הappleתוappleים הטכappleיים appleיתappleים לשיappleוי ללא הודעה מוקדמת אזהרה לשימוש חיצוappleי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :06/02/2019 א' באדראתשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל

appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' בתאריך :06/02/2019 א' באדראתשעט - יורועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל appleכחו: פרוטוקול רשותרישוימקומיתמס' 20190013 בתאריך :06/02/2019 א' באדראתשע"ט - יו"רועדתמשappleה שייזרעאלי חברים: - מהappleדסתהועדה אדר'אוריתכהן סגל: רומאיכה סיבאappleי - בודקת בקשות להיתר תאריך: 06/02/2019

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

Microsoft Word - lawatch doc

Microsoft Word - lawatch doc מעמדהשלדרישתההדדיותעלפיחוקאכיפתפסקיחוץ הארתדיןבעקבותע"א 7884/15 רייטמןapple ' Jiangsu Overseas Group Co. Ltd. מאת הדס פלד* א. מבוא. ב. הבסיס התיאורטי ושיקולי המדיappleיות ביסוד אכיפת פסקי חוץ; 1. מסגרת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

מחלקת

מחלקת מחלקת נכסים. כללי: מחלקת נכסים שייכת ארגונית לאגף ההנדסה ואחראית על ניהול ואחזקת נכסי המקרקעין )מגרשים ומבנים( אשר להם זיקה קניינית כל שהיא לעיריית רמת גן )בעלות, חכירה, שכירות, זכויות שימוש וכיו"ב(. מטרת

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד

השתלמות עומק מיסוי מקרקעין שיעור עוד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגוד שיעור 3 11.91.92 עו"ד זיו שרון איגוד מקרקעין איגוד מקרקעין מתחיל בשנת 33, כל השינויים נעשו ברשם החברות וזה המשמעות של איגודי מקרקעין. המטרה למנוע העברת מקרקעין בדרך כזו או אחרת. נושא איגודי מקרקעין מתחלק

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד