הסכם קיבוצי 2008

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכם קיבוצי 2008"

תמליל

1 ןליא-רב תטיסרבינוא םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה :ןיבל :ןיב (ללוכ) דעו 1008 םינשל הבוצק הפוקתל יצוביק םכסה וניה הז םכסה :ןמקלדב םידדצה ןיב הנתוהו םכסוה ךכיפל בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ןליא-רב תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא הפיח תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא ביבא-לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא לארשיל יגולונכט ןוכמ,ןוינכטב הארוהה לגס ןוגרא תירכעה הטיסרבינואב םירקוחו םירומ ןוגרא - ח"ומ לגסה ינוגרא לש םאתמה םורופה" ידי לע םיגצוימה לארשיב ההובג הלכשהל תודסומב רטוזה ימדקאה לגסה ינוגרא בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא הפיח תטיסרבינוא ביבא-לת תטיסרכינוא לארשיל יגולונכט ןוכמ,ןוינכטה :("ה"רו":ןלהל) תואטיסרבינואה ישאר דעו ידי לע םיגצוימה לארשיב ההובג הלכשהל תודסומה םויב םתחנו ךרענש דחוימ יצוביק םכסה םכסהה לש ופקות תפוקת.ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ ול םיחפסנהו הז םכסהל אובמה 4 ;הז ןתמו אשמ ךלהמב םהיניב וגשוהש תומכסהה תא ןגעל םישקבמ םידדצהו : ליאוהו ;חז םכסהב טרופמכ םאתמה םורופה ידי-לע םינוגראה לכו,דסומ לכ יבגל לגסה ינוגראמ דחא לכ ידי-לע םיגצוימה לגסה ירבח לש הקסעה יאנת רבדב ןתמו אשמ םהיניב ולהינ םידדצהו : ליאוה ("ןוגרא" : ןלהל וידיחימ דחא לכ),ינש דצמ,("םאתמה םורופה":ןלהל) "תואטיסרבינואב רטוזה ימדקאה ("דסומ" : ןלהל וידיחימ דחא לכ),דחא דצמ

2 חסונב) הרהצה לע,יונימה תלבק ינפל,תוגייתסה אלל םותחי ץוחה ןמ הרומ ןכו הארוה תימע - ה"נשת,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח יפל םסרפתמ עצוממה רכשהש יפכ,הרהצהה ןתמ דעומב עודיה ןורחאה קשמב עצוממה רכשה - 175% ל הוושה םוכסב 12 לש הלפכמה "תיברימה לש הינפל דסומה הנעי,ולש דבוע לכמ יטנוולר עדימ לכ לבקל דסומ לש ותוכמסמ עורגל ילבמ."הסנכה" רבדב הרהצהמו רומאכ הרהצה ןתממ רוטפ היהי דסומה ותואב האלמ הרשמב דסומ ותואב ילהנימ לגס רבחו ריכב ימדקא לגס רבח.רומאכ "הסנכה" רבדב הרהצהמ רוטפ היהי הארוה תימע תרדגהב (4) - ו (3),(2) םיפיעסב םירכזנה םירקמב האלמ הרשמב קסעומ אוהש הרהצה לע תוגייתסה אלל םותחיש ץוחה ןמ הרומ ןכו הארוה תימע תרדגהל (5) - ו (1) םיפיעסב ועבקנש םיאנתהמ ימ ויבגל םימייקתמש הרהצה לע תוגייתסה אלל םותחיש ץוחה ןמ הרומ.ליעל הארוה תימע תרדגהב התרדגהכ "הסנכה" רבדב (דסומה ידי-לע עבקיש 5; ה"נשת,[בלושמ חסונ] ימואלה חוטיבה קוח יפל םסרפתמ עצוממה רכשהש יפכ,הרהצהה ןתמ דעומב עודיה ןורחאה קשמב עצוממה רכשה - 100% ל הוושה םוכסב 12 לש הלפכמה לע הלוע הניא "ותסנכה"ש הרהצה לע םתחש רנויסנפ טעמל,רנויסנפ (6) ;הכרדה וא הארוה תובוח ללוכ וניא ותרשמ רקיעש,ילהנימ דבועכ האלמ הרשמב דסומ ותואב קסעומה ילהנמ לגס דבוע (5) ;האלמ הרשמב דסומ ותואב ע"מק לולסמב םירקוח (4) ;תישעמ הרשכה תרגסמבו תיעוצקמ תונמוימ יחטשב,רזע תועוצקמבו תואנדסב םירומ,תוניכמ ירומ,תופשו ןושל ירומ ןוגכ םידיקפתב תורטוזה תוגרדב ליבקמה לולסמב האלמ הרשמל דע דסומ ותואב קסעומש ימ (3) ;האלמ הרשמל דע הארוה רזועכ וא רוטקוד ךירדמכ וא ךירדמכ וא טנטסיסאכ דסומ ותואב יונימל יאכזש ימ (2) ;(ב"ויכו םיוולנ,םיחרוא תוברל) ריכב לגסל םילולסמה לכב ריכב ימדקא לגסכ לארשיב ההובג הלכשהל םירכומ תודסומב האלמ הרשמב קסעומש ימ (1) :ןלהלש םיאנתהמ רתוי וא דחאל הנועש ימ לכ,טעמל ךא ןלהל טרופמכ,"הטנכה" רבדב ותרהצהל םאתהב,ןלהל התרדגהכ "תיברימה תיתנשה הסנכהה" לע הלוע הניא,("הסנכה" הז ףיעסב ןלהל) היסנפ ןרקמ וא דיבעממ הבציקמ וא/ו די חלשממ וא/ו קסעמ וא/ו (העיסנ תואצוהב דיבעמה תופתתשה ללוכ אל) ריכשכ,לארשיב ההובג הלכשהל והשלכ דסוממ תימדקא הרשממ אלש,הדובעמ תיתנשה ותסנכהש,םיימדקא הכרדהו לוגרת,הארוה ידיקפתב דבועכ ותורישב קיסעהל שקבמ דסומש ימ לכ "תויחנה" הסנכהה" תיתנשה "הארוה תימע" :ןלהלש הלבטל ילאמשה רוטבש תוארוהה ולוחיו תועמשמה היהת האבה הלבטבש ינמיה רוטב הרדגהל,תרחא רמאנ אל םא,הז םכסהב תורדגה.הארוה תימעכ ותקסעה ךרוצל תאזו הארוה תימע תרדגהל הנועש ימ לע ןכו ץוחה ןמ םירומ,רטוז ימדקא לגס לע דסומ לכב לוחי הז םכסה םכסהה תלוחת

3 תויושרה תעיבק יפל תוולנה תולטמה לכ עוציבו םיילאטנורפ לוגרת וא/ו הארוה לש תויעובש תועש.ןונקתה יפל היהי רטסמסה ךלהמב הדובעה יסחי םויס.םהשלכ םיוולנ םיאנת וא רכשל יאכז הארוהה תימע היהי אל,וזכ היהתש לככ,רומאכ הקספהה תפוקת יבגל,קפס רסה ןעמל.ל"נה תופוקתה יתש ןיב הקספה התייה םא םג,הפוצרכ ל"נה םירטסמסה ינשב ותקסעה בשחית,(ותליחתמ) תבקועה הנשה לש 'א רטסמסבו תמיוסמ הנש לש 'ב רטסמסב דסומ ותואב קסעוי הארוה תימעש הרקמב.םישדוח רשע םינש תב היהת הקסעהה תפוקת 'ב רטסמסו 'א רטסמס לש יונימב.םישדוח השיש תב היהת הקסעהה תפוקת,('ב וא 'א רטסמס) דחא רטסמס לש יונימב.דסומה לש תוימדקאה 10 לע אופיא דומעת האלמ הרשמ.(תועש 2 היהי תינדיחי הכרדה וא הדבעמ תעש לש הלקשמו תועש 2.75 היהי הארוה תעש לכ לש הלקשמ) עובשב תועש 27.5 תב היהת הארוה תימע לש האלמ הרשמ.האלמ הרשמ לע הלוע רומאכ לארשיב ההובג הלכשהל םינוש תודסומ רפסמב הארוה תימעכ רבטצמה ותקסעה ףקיה םא םג,הז םכסה תוארוה יפל הארוה תימע לש הקסעה יאנתב,הדובעל לבקתיש לככו םא,דסומב קסעוי,לארשיב ההובג הלכשהל םינוש תודסומ רפסמב הרשמ תויקלחב הארוה תימעכ קסעומ רשא הארוה תימע.(" ןונקתה"" :הז קרפב ןלהל) "א" חפסנכ ןמוסמו ב"'צמ הז לולסמל םכסומה ןונקתה.ץוחה ןמ הרומ לש הקסעה יאנתב הארוהה תימע תא קיסעהל דסומה יאשר דסומ ותואב האלמ הרשמ לע הלועה הקסעהב.דסומ ותואב האלמ הרשמל דע תאזו הז קרפב םיטרופמה הקסעהה יאנתל הז םכסה לש ופקות תפוקתבו (10.08) ט"סשת ל"הנשמ לחה,ותדובע עוציבל הרומתב יאכז היהי,וז הרדגהל הנוע אוה דוע לכו הארוה תימע תרדגהל הנועש ימ "הארוה תימע" לש הקסעה יאנת לולסמ.ב,א,1 תוגרדב ץוחה ןמ הרומל דסומה ידי-לע הנמתהש ימ ןמ.ת"תו ידי-לע תמסרפתמש רטוז ימדקא לגסל רכשה תואלבטמ תחא יפל דסומהמ ורכש תא לבקמו רטוזה ימדקאה לגסה תוגרדמ תחאל הנמתהש,ריכב ימדקא לגס ונניאש,ראותל תימדקא הארוהב הרזע וא ראותל תימדקא הארוהב דסומה ידי-לע קסעומש ימ לכ ימדקא א"משת,תויטרפה תנגה קוח תוארוהל ףופכב ןוגראל דסומה ידי-לע ורסמי (תומשו "הסנכהה" טוריפ אלל) הקידבה תואצות.(ב''ויכו 106 ספוט,סמה תויושרל םיחוויד לש קתוע :ןוגכ הב שרדנכ תואתכמסא ףוריצ ללוכ) דסומה ידי-לע עבקייש חסונב "הסנכה" לע טרופמ חוויד ץוחה ןמ םירוממ שקבל ןוגראה :תרוכשמ.4 :תקסעהה תפוקת םירומ" "ץוחה לגס" "רטוז

4 תומלתשה ןרקל ןלהל םיטרופמה םירועישב םייוכינו תושרפה הארוה תימע לכ ןיגב עצבי דסומה יתימע לע םילטומה וז הגרדב הארוה םירישכמ הארוהב ונויסינ םידיקפתה עוציבל ותוא דסומה תטלחה יפלש וא יעוצקמה ונויסינ וז הגרדב הארוה הארוה רזוע רכש תלבט ימ וא ןושאר ראות לעב '1 הארוה תימע םידיקפתה עוציבל ותוא יתימע לע םילטומה וא יעוצקמה ונויסינ םירישכמ הארוהב ונויסינ 'א טנטסיסא רכש תלבט ימ וא ינש ראות לעב 'א הארוה תימע דסומה תטלחה יפלש יתימע לע םילטומה וז הגרדב הארוה םירישכמ הארוהב ונויסינ םידיקפתה עוציבל ותוא דסומה תטלחה יפלש וא יעוצקמה ונויסינ ת"תו רכש תלבט הלכשה הגרד ריד ךירדמ רכש תלבט ימ וא ר"ד ראות לעב 'ב הארוה תימע.רייד -ךירדמ-טנטסיסא לולסמב לבוקמכ היהת,רכשב קתוו ךרוצל,הארוה יתימע לש קתווה בושיחה תטיש :ןלהלכ טוריפ יפל ת"תו ידי-לע ועבקנש רכשה תואלבט יפ-לע היהי הארוה יתימע לש תרוכשמה ףירעת :תומלתשה ןרק הארוה תימעכ ותקסעה תליחת םוימש הפוקתה יבגל תאזו,הארוהה תימע תריחב יפל היהת התוהזש.ןידה תוארוה יפל תרשואמה ןרק היהת ןרקה.הארוהה תימע לע הלחה רכשה תלבטב המוכסכ היהת הז ףיעס ןיינעל "תרוכשמ".הארוהה תימע לש ותיינפמ םוי 30 מ רחואי אלו,איהש הביס לכמ,ותקסעה םויס םותב,ןרקב ותוכזל ורבצנ רשא םיפסכה רורחשל בתכמ,הארוה תימע תשקבל ריבעהל בייחתמ דסומה.והשלכ הרשמ ףקיהב תינתומ הניא ןרקל תופרטצהל הארוהה תימע לש ותוכז.ןרקל רבעויו הארוהה תימע לש ותרוכשממ דסומה ידי-לע הכוני אוהו ל"נה תרוכשמהמ 2.5% היהי הארוהה תימע לש וקלח.תרוכשמהמ 7.5% לש רועישב היהי ןרקל דסומה לש ישדוחה םולשתה.ןוגראהו דסומה תריחב יפ-לע,ןרקל דסומה ידי-לע םייוכינהו תושרפהה ועצובי,דסומב ותקסעה תליחתמ םוי 30 ךות רחב הב ןרקה תוהז לע הארוהה תימע עידוה אל,ליעל 7 ףיעסב רומאה ףא לע.ןרקל תופרטצה םשל,דסומה תשקבל,ךמסמ לכ לע םותחיו הלועפ לכ עצבי הארוהה תימע.("ץרקה" :ןלהל) דסומב

5 ..הז אשונב הבחרהה וצ תוארוהל םאתהב דסומה ויבגל גהני זאו ותקסעה תליחת רחאל שדוחמ רחואי אל,הז םכסהל 'ג חפסנכ ב"צמה חסונב םותח..ליעל ו 8.4 םיפיעסב םיעובקה םירועישב ג"כשת,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפ ייוציפ םוקמב דסומה ימולשת ואובי הארוהה תימע ידי-לע וז תוכז לעפותש הרקמבו ה"סשת,(למג תופוק) םייסנניפ.הארוהה תימע לע הלחה רכשה תלבטב המוכסכ תרוכשמה היהת הז ףיעס ןיינעל "תרוכשמ".והשלכ הרשמ ףקיהב תינתומ הניא ליעל טרופמה רדסהל הארוהה תימע לש ותוכז ג"כשת,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפה ייוציפמ 28% םוקמב ואובי ליעל רומאכ היסטנפה ןרקל דסומה ימולשת.תרוכשמהמ 23% לש רועישב םירוטיפ ייוציפ ןיגב ףסונ םולשת תרחא למג תפוקל וא היסנפה ןרקל םלשל יאשר היהי דסומה ג"כשת,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפה ייוציפמ 72% םוקמב ואובי ליעל רומאכ היסנפה ןרקל דסומה ימולשת.היסנפה ןרקל ורבעויו הארוהה תימע לש ותרוכשממ דסומה ידי-לע וכוניש - 5.5% ו םייוציפ ןיגב דסומה ןובשח לע 6% -ו םילומגת ןיגב דסומה ןובשח לע 6% לש רועישב תרוכשמהמ הנייהת היסנפה ןרקל תוישדוחה תושרפהה.ןוגראהו דסומה תריחב יפ-לע,היסנפה ןרקל דסומה ידי-לע םייוכינהו תושרפהה ועצובי,דסומב ותקסעה תליחתמ םוי 30 ךות רחב הב היסנפה ןרק תוהז לע הארוהה תימע עידוה אל,ליעל 8 ףיעסב רומאה ףא לע 3.היסנפה ןרקל תופרטצה םשל,דסומה תשקבל שרדנה ךמסמ לכ לע םותחיו הלועפ לכ עצבי הארוהה תימע הארוה תימעכ ותקסעה תליחת םוימש הפוקתה יבגל תאזו הארוהה תימע תריחב יפל היהת התוהזש ("היסנפ ןרק :ןלהל) הפיקמ היסנפ ןרקל םייוכינו תושרפה הארוה תימע ןיגב עצבי דסומה ה"סשת,(למג תופוק) םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 20 ףיעס יפל הארוהה תימע לש הריחבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא.ותקסעה תליחת רחאל שדוחמ רחואי אל,הז םכסהל עדמ ירשק ביצקת.הארבה תבוצק ןיינעב רצואב הדובע ימכסהו רכשה לע הנוממה ירזוח יפ-לע הארבה ימדל יאכז היהי הארוה תימע 1 םיתוריש לע חוקיפה קוחל 20 ףיעס יפל הארוהה תימע לש הריחבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא 9.ןידה תוארוה יפל תרשואמה ןרק היהת היסנפה ןרק.8 ב חפסנכ ב"צמה חסונב םותח ךמסמ דסומל ריבעי,תומלתשה ןרק רדסהב ןיינועמ וניאש הארוה תימ ע הארבה ימד ךמסמ דסומל ריבעי,ליעל טרופמכ היסנפ ןרק רדסהב ןיינועמ וניאש הארוה תימע,ליעל רומאה ףא לע.0 :היסנפ ןרק

6 ל ל יי 7.5% לש רועישב (10.08) ט"סשת ל"הנשמ לחה הארוה ירזוע יבגל ת"תו לש רכשה תואלבטב םילולכה רכשה יפירעת ומסרופיו ת"תו ידי-לע ונכדועי הז הרשמ ףקיה יבגל.(תועש 2 חיהי הדבעמב הכרדה תעש לש הלקשמו - האלמ הרשמל הארוה תועש - 8 תועש 2.75 היהי הארוה תעש לש הלקשמ) תויעובש תועש 22 לש האלמ הרשמ 1 :ןלהלש תויורשפאה יתשמ דבלב תחא יפל דסומ לכב וקסעוי הארוה ירזוע 1 :תרוכשמו יעובש הקסעה ףקיה.דסומה ילהונ יפל היהי רטסמסה ךלהמב הדובעה יסחי םויס 4.םהשלכ םיוולנ םיאנת וא רכשל יאכז הארוהה רזוע היהי אל,וזכ היהתש לככ,רומאכ הקספהה תפוקת יבגל,קפס רסה ןעמל.ל"נה תופוקתה יתש ןיב הקספה התייה םא םג,הפוצרכ ל"נה םירטסמסה ינשב ותקסעה בשחית,(ותליחתמ) תבקועה הנשה לש 'א רטסמסבו תמיוסמ הנש לש 'ב רטסמסב דסומ ותואב קסעוי הארוהה רזועש הרקמב 3.םישדוח רשע םינש תב היהת הקסעהה תפוקת 'ב רטסמסו 'א רטסמס לש יוימב 2.םישדוח השיש תב היהת הקסעהה תפוקת,('ב וא 'א רטסמס) דחא רטסמס לש יוימב 41 :הקסעהה תפוקת.ןלהל - 23 ו 22 םיפיעסב םיטרופמה םירקמה טעמל,הארוה רזועכ קסעוי,הטיסרבינואה ילהנב וא ימדקאה ןונקתב םירדגומה הארוה ירזוע ידיקפתל םאתהב הארוהב הרזעב וא הארוהב וקיסעהל טילחי דסומהש,ישילש ראותל דמול וניאש דסומב דימלת לכ,ללככ הארוה ירזוע.ל"נה הבחרהה וצ יפל קיסעמה קלח תא ללוכ וניא ץוחה ןמ םירומ לש רכשהש םכסומ.ץוחה ןמ הרומל רסמית ךכ לע העדוהו 1008 םוימ לחה לארשיב םידיבעמהו םידבועה לכ לע הלוחתב םויב םתחנש קשמב ףיקמ ינויסנפ חוטיבל יללכה יצוביקה םכסהה תוארוה תא ביחרה רשא הבחרהה וצ תוארוה ולוחי ץוחה ןמ םירומה לע םירומ ץוחה ןמ.(ותרשמ תויקלחל ףופכב הנש לכל ןותבש ישדוח ינש יפל) ןותבש ישדוח 4 לע הלוע הניאש הריבצ תוכז ול הנקתש,דסומ ותואב רומאכ הארוה תימעכ ותקסעה תפוקת,ריכב ימדקא לגס רבחכ ןותבשל ותואכז ךרוצל קר,ןובשחב אבות,דסומ ותואב ריכב ימדקא לגס לולסמב הרשמל הנמתי רשא,'ב הארוה תימע ןותבש.הנשל הנשמ רבעות אל,היהת םא,ביצקת תרתי.דסומה ידי-לע עבקיש יפכ רומאכ תופתתשהל יאכז היהי ל"נה םינוירטירקל הנועה הארוה תימע,ךכל ףופכב.ביצקתה תרקתל דע הז םכסהל 'ד חפסנב םיטרופמה םיבייחמ םינוירטירק יפ-לע היהת ל"וחבו ץראב עדמ ירשקו םיסנכב הארוה יתימע תופתתשה יכרוצל לינה ביצקתהמ םימוכס תאצקה.דסומב םיקסעומה הארוה יתימע לש תומלשה תורשמה רפסמב לפכומ 81,250 לש םוכס הנש ידמ בצקתי דסומ לכ.5.4

7 .ליעל 3 'עסב רומאכ,הז םכסה לח םהיבגלש ימ יבגל "גיצי םידבוע ןוגרא",(םיקסעומ ודי-לע םיגצוימה םידבועה וב) יטנוולרה דסומה יבגל,הווהמ אוה יכ ריהצמ ןוגרא לכ.העיגפ אלל,ליעל 1.ליגר דומיל רכש - 100% מ רתוי אלו םידומיל תנש התואב (םירחא םימרוג לש תופתתשה רחאל) הז ףיעס תוארוה וילע ולח אלול לעופב ביוחמ היה אוה וב ליגרה דומילה רכשמ 2 -ב תעצוממה תיתנשה ותרשמ זוחא תלפכמ רועישב הארוה רזועכ קסעומו דמול אוה וב דסומב דומיל רכשמ רוטפל יאכז היהי,ןושאר ראותל טנדוטס וניהש הארוה רזוע טעמל,הארוה רזועע.דסומ לכב םילחה םיאנתל םאתהב תילקש תומלתשה ןרקל (ותרוכשממ יוכינ לש ךרדב) הארוהה רזוע ןובשח לע 2.5% לש רועישב םייוכינו דסומה ןובשח לע 7.5% לש רועישב תושרפה לש רדסהל יאכז היהי הארוה רזוע 7 2.5% - מ תחפי אל הרועישש,תיקלח הרשמב הארוהה רזוע תא קיסעהל דסומה לש ותוכמסמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא,קפס רסה ןעמל 6.האלמ הרשמל תויעובש תועש ףיעסב רומאה יפל וקסעוי הארוה ירזועכ םיקסעומה ןושאר ראות ידימלת,15 ףיעסב ליעל רומאה תורמל.5.ליעל תוטרופמה הקסעהה תויורשפאמ דבלב תחא ינש ראות ידימלתל סחיב וגהנוי דסומ לכב.4.08 םוימש הפוקתה יבגל היהת ותלוחת קפס רסה ןעמלו ןלהל 6 ףיעס םג לוחי,ןיינעה יפל,ליעל - 15 ו 15 םיפיעסב םירכזנה רכשה ינוכדעל ףסוגב 0% לש רועישב (10.08) ט"סשת ל"הנשמ לחה הארוה ירזוע יבגל תייתו לש רכשה תואלבטב םילולכה רכשה יפירעת ומסרופיו ת"תו ידי-לע ונכדועי הז הרשמ ףקיה יבגל.(תועש 2.91 היהי הדבעמב הכרדה תעש לש הלקשמו - האלמ הרשמל הארוה תועש - 8 תועש 4 היהי הארוה תעש לש הלקשמ) תויעובש תועש 32 לש האלמ הרשמ תויללכ תוארוה.ימוקמה רושימב םירדגומ הרשמ םומינימו ל"כשמ רוטפ תעיבק.דסומל ץוחמ ותקוסעתל רשק אללו תואכז םשל הרשמ םומינימ אלל,קסעומ אוה וב הרשמה זוחא יפ-לע,(ב"צויכו ב"מקק,תומלתשה ןרק,היסנפ) הז הקסעה לולסמב םילבוקמה םיוולנה םיאנתה לכל יאכז היהיו,האלמ הרשמל תועש 22 לש הרשמ בושיח יפל,הדבעמב הכרדה תועש 11 וא האלמ הרשמל הארוה תועש 8 לש הרשמ תרדגהל םאתהב םיהז םיאנתב וא ךירדמ-טנטסיסא לולסמב קסעוי,ישילש ראותל רישיה לולסמב דימלת ללוכ,הארוה תולטמב ותורישב וקיסעהל שקבמ דסומהש דסומב ישילש ראותל דימלת "םיכירדמו םיטנטסיסא" ףיעסב רומאה לוחי אלו םייקה דומיל רכשמ רוטפה רדסה לוחי תירבעה הטיסרבינואב הארוה ירזוע לע דומיל רכשמ רוטפ

8 .9.0 םידיקפתב םיגוהנ רשא,הקסעהה יאנתמ ןיינעו רבד לכב םתקסעה יאנת ולפי אל,ץוחה ןמ םירומ תוברל רטוז דיבעמה ןובשח-לע,6% + 6% םייוציפו םילומגת) רטוזה ימדקאה לגסה ירבח לכל האלמ היסנפל תושרפה.ןוגראה םע תוצעוויהב השעת,רומאכ,םילולסמ תחיתפ.הז םכסהב םיליבקמ ימדקא לגס ירבח לש תולטמ םיעצבמה םידבועל הארוהב הרזעלו הארוהל םישדח הקסעה ילולסמ וחתפי םא.תוליבקמה תוגרדב ץוחה ןמ םירומהו ןיא.ןוגראה םע םואיתב דסומ לכב ומייקתיש םימכסהה יפ לע,(דבועה ןובשח לע 5.5% לש רועישב םילומגתו.ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םא אלא,הז םכסה תוארוהמ הארוה ידי לע עמתשמב וא שרופמב ולטוב וא ונוש ןכ םא אלא,םדמעממ תונשל ילבמו רומאכ וגהנש יפכ םכסהה תפוקתב םהיניב םיפקת תויהל ופיסוי,הז םכסה תמיתח ברע םהיניב לעופב וגהנשו גהונב וא/ו בתכבש תורחא תויובייחתהב וא/ו םייצוביק םירדסהב וא/ו םייצוביק םימכסהב ןוגראל דסומ ןיב ועבקנש תוינתו םיאנת.ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םא אלא,הז םכסה לש ופקות ךשמב ןוגרא לכ תועיבת לכ לש טלחומו אלמ יוצימ הווהמ הז םכסה.וב םירדסומה םיאשונב הז םכסה לש ופקות ךשמב יתיישעת טקש לע ורמשי םידדצה.הז םכסה לע המיתחה םע םילטב,הז םכסהב ורדסוהש םיאשונל םיעגונה וא/ו ועדוה וא וזרכוהש םייצוביקה הדובעה יכוסכס לכ.ליעל 16 ףיעס יפל דומיל רכשמ רוטפה רועישל ההז היהי רוטפה רועיש רשאכ,החטבא ימדמ רוטפל םיאכז ויהי הארוה ירזוע.םתקסעה תפוקת יבגלו םתרשמ ףקיהל רשק אלל,החטבא ימדמ םירוטפ ויהי,הארוה ירזוע טעמל,רטוז ימדקא לגס ירבחכ םיקסעומה דסומב םיטנדוטס מ רומאה לוחי הארוה יתימע יבגל.ת"תו תויחנהל םאתהב,2008 ראוניל תיביטקאורטר,2008 ראוניל - 18 ה ךיראתמ ריכב ימדקאה לגסה םכסהל םאתהב ןכדועי,ץוחה ןמ םירומה לש תוברל,רטוזה ימדקאה לגסה לש רכשה.ץיק יסרוקב תפסונ הדובע דעב הרומת תללוכ הניא 'ב רטסמס רובעב הז םכסה יפל העיגמה הרומתה.ןוגראל דסומ ןיב תרחא םכסוי םהב םירקמב טעמל,דסומב םיטנדוטסל וא רטוז ימדקא לגס לש יונימ ילעבל הארוה תולטמ עוציבל תובדנתה רשפאי אל דסומה.ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םהב םירקמב טעמל,ץוחה ןמ םירומו רטוז ימדקא לגס ירבח םוקמב תימדקא הארוהב הרזעב תועש יפל רכשב םידבוע וקסעוי אל.(הרצק הפוקתב תולטמ וא תומלשה וא םוקמ יולימ) רטסמס יקלחל הקסעהב וא/ו ןוגראל דסומה ןיב תרחא םכסוי םהב םירקמב טעמל,ץוחה ןמ םירומו רטוז ימדקא לגס ירבח םוקמב הארוה התואל תוולנה תולטמבו תימדקא הארוהב תועש יפל רכשב םידבוע וקסעוי אל 963- ג"כשת,םירוטיפ ייוציפ קוחל 14 ףיעס יפל םירוטיפ ייוציפמ 72% םוקמב ואובי הז ףיעס יפל דסומה ימולשת ה"סשת,(למג תופוק) םייסנניפ םיתוריש לע חוקיפה קוחל 20 ףיעס יפל רטוזה ימדקאה לגסה רבח לש הריחבה תוכזמ עורגל ידכ ליעל רומאב הארוהה יתימע לע םג ולוחי רטוז ימדקא לגסמ רבח ימד תייבג יבגל דסומב םיגהונה םירדסהה וא םימכסהה

9 : םותחה לע םידדצה ואב היארלו.ת"'תו ידי-לע ונומימו ורושיא 2.םהינש ידי-לע םתחייש 1 :רחאל קר ןוגראו דסומ לכ יבגל ףקותל סנכיי הז םכסה.6.הארוהה ףקיהב םימוצמצל וא םירוטיפל הליע הווהי אל ומצעשכל הז םכסה.5.הז םכסה םושיי רחא בקעמל ןוגראלו דסומל ףתושמ בקעמ תווצ םקוי דסומ לכב.4.בתכב המכסה השוריפ ליעל םיפיעסהמ דחא לכב "המכסה".הז םכסה תוארוהמ תוברל,רדסה וא םכסה לכב הארוה לכ תונשל,תידדה המכסהב,םיאשר ויהי ןוגראו דסומ לכ - ביבא לת תטיסרבינואב רטוזה ימדקאק ביבא לת תטיסרבינוא 2 / בינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא םגנ ןוירוג ןב תטיסרבינוא 2. / 6 מ"ומה תווצ ר" <" ו"רו רי'ןי הפיח תטיסרבינואב רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא תירבעה הטיסרבינואב מ 00 /חו,םירומ ןוגרא - ח"ומ ש םאתמה םורופה ר"וי רכשה תדעו ר"וי לארשיל יגולונכט ןוכמ,ןוינכטב הארוהה לגס ןוגרא ןליא רב תטיס כמלע 63 רטוזה ימדקאה לגסה ןוגרא

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ 2013

החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החברה המנהלת מרץ 2013 החברה המנהלת של מינהל קרו השתלמןת לפקידים עןבדי המינהל ןהשירןתים בע//מ דוח רבעוני של החבר"ה המנהלת מרץ תוכו ענוונום עמ' 3 31 במרץ דוח דירקטוריון ליום 23 31 במרץ דוחות כספיים ביניים ליום 2 החברה המנהלת

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מצגת חברה 2017 יולי עדימ טרופמה תגצמב וז רשקב םע רואית תופורתה תוחתופמה לע ידי,הצובקה,ןהיתונורתיו תוברל תוכרעה תלהנה הרבחה רשקב םע,ןתמאתה ןתרידח יקוושל תופורתה ןכו תוחול םינמזה יבגל,ןחותיפ וניה רדגב עדימ

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

MergedFile

MergedFile 9:,38 ד"ר יואב קרנר מודלים של רגרסיה ליניארית 364--6 8 סמסטר: א' מועד: א' משך המבחן 3 שעות, יש לענות על כל השאלות מחשבון תאריך הבחינה: שם המרצה: שם הקורס: מספר הקורס: שנה: משך הבחינה: חומר עזר: שאלה )45

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות

פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ושג ני י זוווניוגז נרושוווגג ו5רי רוי תרודהמ רורפ 007 כות םיניינעה דומע ומ ג םיגיר םייל ד שוכרה 4 יפ ישי דצ תויר םידיעמ ה םינת םייל 5 ווונ * ו הדועמ כ ורומת טרפמ לוה להל( המישרה ו משש וקנ טרפמ לנה ול לרה

קרא עוד

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות רקל תונ * א אמ ב המגידרפ תוגוסנה ינפמ דבלב פ הריסמב ן 2 ןוכ יקלח בוצק המה א ןידכ רסח 4 ורותיו לוטיב לוטיב תח ו 6 תויזוח 7 תגשה ה א ןידכ 8 תיקוח 9 יא תלבק תעדוה ליח ג המגידרפ 2 תופכ ה ל ףויז המיתח 2 רסוח

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

מדריך לסגל האקדמי הבכיר

מדריך לסגל האקדמי הבכיר מדריך לסגל האקדמי הבכיר עורכות: שרון פז, מנהלת פרויקטים, לשכת סגן הנשיא למחקר ופיתוח אורלי אבישר, מנהלת מדור הסגל האקדמי עריכה לשונית: טרנסנט, שירותי תרגום ופתרונות שפה עיצוב והבאה לדפוס: מיכל סמו קובץ,

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה

הצעה לביטוח EXTRA לבתי מלאכה הצעה לביטוח extra לבתי לתשומת לב המציע/ה/המועמד/ת לביטוח*: מכה אין להצעת הביטוח תוקף עד אשר נתקבלה ושרה בכתב על המבטח. אנא הקפד על מילוי פרטים מדויק. אי דיוק בפרטים עלול להיחשב כאי ולהקטין את תגמולי הביטוח,

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה " נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב ם"ואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש ם"ואה תלאשל ל

רזעילא רבואט התמדרת נרלתדעמשמה נ לש, הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב םואה, רבמבונ םיימוי רחאל םוסרפ תונקסמ תדעו הריקחה תדחוימה לש םואה תלאשל ל רזעי רבט התמדרת נרלתמשמה " נ הרנק תלבקל תטלחה הקולחה תרצעב רבמבונ 947 םיימוי רח םוסרפ תונקסמ תו הריקחה תדחוימה תשל טא50ע ( הבישיב תיעובשה ישאר תוקלחמה דמב ץוחה ידנקה ריכזה שאר הקלחמה תיטילופה הנושארה ירג

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעל

לכבוד מרחייםביבס משמ יור 14 מרץ, 2017 זאדר,תשעז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהחמפוניםאליךעל לכבוד מרחייםביבס מש"מ יו"ר 14 מרץ, 2017 "זאדר,תשע"ז ט גבוה סוציואקונומי מעמד בעלות המקומיות הרשויות של מצבן קידום הנדון: שלום, חיים אנוהח"מפוניםאליךעלמנתלרתוםאותךלסייעלנולקדםבאופןמשמעותיאת מצבןהכלכלישלהרשויותשבנדון.

קרא עוד

בג"צ 02/

בגצ 02/ תיבב ןויה טפשמה םיוריב ותבשב תיבכ טפשמ הובג סדצל ץ גב 577/1.1 ז ת,השור ג. דקומה ל טרפה הדוסימ הטול ).ר.ע(רגרבצלז תועצמאב ד וע לאכימ דרפס /ו ילימא רפש /ו ימו הירכז /ו רשיבא בל /ו למרכ ץנרמופ /ו רדא יקסביירג

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ע"מ ריזמנ'פקידשומהכפרסבא ע"מ ש.ריזמ בע"מ נ'פקידשומהכפרסבא בפני כבוד השופט אחיק סטולר המערערי 1.שלמהריזמ.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד עמ ריזמנ'פקידשומהכפרסבא עמ ש.ריזמ בעמ נ'פקידשומהכפרסבא בפני כבוד השופט אחיק סטולר המערערי 1.שלמהריזמ. בפני כבוד השופט אחיק סטולר המערערי 1.שלמהריזמ. 2 ש.ריזמבע"מ באמצעות עוה"ד ירו מהולל, נעה לב גולדשטיי ואד קדש נגד המשיב פקיד שומה כפר סבא באמצעות פרקליטות מחוז ת"א אזרחי פסק די בפניי שני ערעורי מס שהדיו

קרא עוד

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

חוק הירושה, תשכה-1965 י,, )* פ תדפיס מתוך wwwhalachotcoil רשו מות החוקים ספר 10 446 ח' באדר ר) תשבעה בפברר 1965 עפוד 63 חוק הירושה, ה"כשת 1965 44 ת ה ו כ ן ןושאר תויל, 6463 ינש 6564 ישי 6965 תר ה 65 'ב ףקות ה 66 'ג ה 68 יעיבר

קרא עוד

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב

ק. ש! בעלי מקצועות חופשיים משכילים בערי ארץ- ישראל בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופשיים בארץ -ישראל. י מהם לרבים כפי משכילים, ב ק ש בעלי מקצועות חופים משכילים בערי ארץ- ישר בתקופה הביזאנטית יד ימך מאמר זה עניינו בעלי מקצועות חופים בארץ -ישר י מהם לרבים כפי משכילים בוד סופיסטיים ועורכי-דין בחברה הנוכרית שנראה השכלה של משותף רקע

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ

The Privilege against Self-Incrimination — a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית — האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמ The Privilege against Self-Incrimination a Landmark in the fight for Progress? / החסיון מפני הפללה עצמית האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה? Author(s): עמנואל גרוס and Emanuel Gross Source: Bar-Ilan

קרא עוד

הקודש ' התהוות המוסד 'פקידי ואמרכלי דערי באמסטרדם מכמן יוסף קהל פרנסי של יחסם האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד "רות מארץ-ישראל בספרות הכספים הסכמה על למען

הקודש ' התהוות המוסד 'פקידי ואמרכלי דערי באמסטרדם מכמן יוסף קהל פרנסי של יחסם האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד רות מארץ-ישראל בספרות הכספים הסכמה על למען הקודש התהוות המוסד פקידי ואמרכלי דערי באמסטרדם מכמן יוסף קהל פרנסי של יחסם האשכנזים באמסטרדם לבעיות השד "רות מארץישר בספרות הכספים הסכמה על לן כללית הפקידים היישוב כי והאמרכלים בשנת ודי תקס"ט באמסטרדם

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי

הסיפתה תיתכלממה לש ןוירוג-ןב ןתנ יאני גשומ תויתכלממה, ומצעלשכ, אוה התיצמת לש הפקשהה תינויצה. ותועמשמ תינושארה איה תלואג םעה ידוהיה התרגסמב לש הנידמ תי ןתנ גשומ תוה ומצעכ התיצמת הפקשהה תינויצה ותועמשמ תינושארה תלג ידו ה תינוביר ץראב השיגה חתיפש דוד ןב ןוירוג ןויסנ קינעהל דמימ ףסונ שודיחל תוה תידו דע ףסכנ א תונורקע תכרעמכ תוגהנתה תיטילופ הרשקהב תו היגולידיא

קרא עוד

תיק ראש העין 1. ראש העין תל אפק מבצר אנטיפטרוס 2. ראש העין מגדל צדק 3. ראש העין בריכת הנופרים ומקורות הירקון 4. טבלת חלוקת אחריות קבוצתית

תיק ראש העין 1. ראש העין תל אפק מבצר אנטיפטרוס 2. ראש העין מגדל צדק 3. ראש העין בריכת הנופרים ומקורות הירקון 4. טבלת חלוקת אחריות קבוצתית תיק ראש העין 1. ראש העין תל אפק מבצר אנטיפטרוס 2. ראש העין מגדל צדק 3. ראש העין בריכת הנופרים ומקורות הירקון 4. טבלת חלוקת אחריות קבוצתית מסלול א' תל אפק מבצר אנטיפטרוס הגן הלאומי אפק הוא פארק גדול שהוקם

קרא עוד

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי )( ונוכ ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב יסחי היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה דחוימ יפוא רבכ םדוק תמקהל תנידמ ומייקתה םירשק תגהנה בושייה ירבעה ל י ממה ימשאהה םהו וכשמנ ברע תמחלמ תואמצעה םנשי םירקוח

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E0F4E5E8F8E5F4F1E5FA20E6EBE5FA20F9E1F6E9E3E420E7E5E1E420E9F0E5E0F BECF7F8E9E0E420E1ECE1E

<4D F736F F F696E74202D20E0F4E5E8F8E5F4F1E5FA20E6EBE5FA20F9E1F6E9E3E420E7E5E1E420E9F0E5E0F BECF7F8E9E0E420E1ECE1E זכות שבצידה חובה אפוטרופסות ציפיסולומון דרמר, עו"ד האפוטרופוס הכלליוהכונסהרשמי ינואר 2014 האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי תאגידשהוקםעלפיחוקהאפוטרופוסהכללי ( 1978 תפקידיו : האפוטרופוסהכללי הכונסהרשמי הרשםלעניניירושה

קרא עוד

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ

מעמדן והתארגנותן של נשים עובדות העירוני בשנות העשרים והשלושים ביישוב * דבורה ברנשטיין 'השאלה המעסיקה אותנו היא : לאפשר לנו, לנשים העובדות, כמעט לחצי צ מעמדן ורגנותן של נשים עובדות עירוני בשנות עשרים ושלושים ביישוב * דבור ברנשטיין ש מעסיק אותנו יא לאפשר לנו לנשים עובדות כמעט לחצי ציבור פועלים מאורגן שתתפות פעיל ביצירת חברת עובדים חופשית באו ובמעט מפעלים

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E3F0E9E6F6E9E420E7E3F92E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E3F0E9E6F6E9E420E7E3F92E646F63> מחקרי פלורסהיימר המכון ללימודים עירוניים ואזוריים האוניברסיטה העברית בירושלים "ירדניזציה" של ההשכלה הגבוהה בקרב הערבים בישראל ח'אלד עראר וקוסאי חאג' יחיא ירושלים, יוני 2011 1 FLOERSHEIMER STUDIES The Institute

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

ץליא - זכרמ טרופסה םיכנל ("קביפסד ףתתשמ הרעצב לש תחפשמ סקשר אישנל עידצמו,זכרמה וידסייממ,וימיקממו שידקהש תא וייח םתחוורל םתחלצהו לש םידלי םירגובמו םע ת

ץליא - זכרמ טרופסה םיכנל (קביפסד ףתתשמ הרעצב לש תחפשמ סקשר אישנל עידצמו,זכרמה וידסייממ,וימיקממו שידקהש תא וייח םתחוורל םתחלצהו לש םידלי םירגובמו םע ת ץליא - זכרמ טרופסה םיכנל ("קביפסד ףתתשמ הרעצב לש תחפשמ סקשר אישנל עידצמו,זכרמה וידסייממ,וימיקממו שידקהש תא וייח םתחוורל םתחלצהו לש םידלי םירגובמו םע תויוכנ השמ!סקשר ל ךלהש ומלועל היוולה םייקתת,םויה םוי,

קרא עוד

פוליסה לביטוח דירה ותכולתה

פוליסה לביטוח דירה ותכולתה הפניקס הית שלי פוליסה ליטוח ירה ותכולתה י תיה - הסילופ הרי התלוכתו ת/חטומ!ה/כנ ךנה ת/שקתמ ורקל הסילופ וז תמושת.ל תצמ טרפ שרוה,ןוקית שי ת ריזחהל הסילופה ה-ןכוס ייל םקה!ירשפה הסילופ וז יה וח :ןי סקינפה הרח

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

קפיצים

קפיצים קפיצים ק פ י צ י ם Springs קפיצים הם חלקים גמישים העשויים חומרים בעלי מודול אלסטיות גבוה, בדרך כלל, אשר עקב הפעלת כוחות חיצוניים )או מומנטים חיצוניים( מקבלים עיוויים גמישים גדולים, מסוגלים לצבור אנרגיה

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל

הצמיחה וההתגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית בארץ-ישראל, איתמר אבן-זהר משתתמים בדיון קולת ישראל : שביט יעקב לוין מיכאל הדיון התקיים בירושל צמיח ותגבשות תרבות של עברית מקומית וילידית 1948 1882 בארץישר איתמר אבןזר משתתמים בדיון קולת ישר שביט יעקב לוין מיכ דיון תקיים בירושלים בבב בכסליו תשם 12 12 1979 חיתפירבד רשי תלוק תמוקת תידוי שדח רשי ץראכ

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן

התפתחות שמיעתית ואנטומיה של האוזן התפתחות ש מיעתית ו אנטומיה ש ל האוזן מרצה: אלנה רזניק אפרכסת, אוזן ח יצ ו נ ית: עור תוף, אוזן תי כ ונה: תעלת שמע חיצו ני תת. חלל מלא אוו יר המכיל בת וכ ו שלוש עצמות שמ עע. חצוצרה אוסטיכי וס (צינור) ע ע"שש

קרא עוד

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו

YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדו YLA Crochet Along פרויקט לסרוג יחד YLA חלק 6 בחלק 6 של לסרוג יחד זה נהפוך את שני העיגולים האחרונים לריבועים ונחבר את ארבעת הריבועים יחד לריבוע אחד גדול. השמיכה מקבלת צורה! מקרא עין שרשרת עין שטוחה חצי

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

תחום

תחום 1 02/10/2015 שפרעם 2015 לשנת לימודים תוכנית מכיל בהמשך וג' ב' תקשוב לימודים תוכנית גם מקצוע: א' תקשוב - מעבדה מס'יח"ל: 2 + כיתהי'תקשובאו-במועדהגשהלבגרותפנימית שםהמורה: כראל חיים מקצוע תקשובא' אוכלוס יית

קרא עוד

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc

מכתב עורך הדין ניר צבי.doc דובכל לא"ר צ ר ס מ סב"כ ד"ה תירש שתע"א 3.10.10 9970547 ןימי ב תיב-לא דקפמ תבי ח סקפב: -02 תויו זב עו פל ילבמ א.נ., ןודנה: םילייח תל סנ ש ית ב וגהנתה - תוכוס גח ב עמ עוריא (י"י שת ד) ישר םשב, אר ןמקלדכ:

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו

קרפ וושאר טסרת החיתפ קרפל וושאר קרפ הז קלוחמ השלשל : (א השעמ העיקתה היאנתו ; (ב וביט לש רפושה ויתונוכתו ; (ג תעשב העיקת םוריח. (א השעמ העיקתה :היאנתו קרפ וו טסרת החיתפ קרפל וו קרפ קלוחמ ה (א מ העיקתה היאנתו (ב יט ויתונוכתו (ג תעשב העיקת םוריח (א מ העיקתה היאנתו קרפה חתופ תעצהב ה עומ תרדגהו יאמ ןימ ןכיהו םיעקות דבלב ןכיהו תורצוצחב רחא ןד םיב םינוש םילחה

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc

Microsoft Word - Slides-TOC-gen-cost.doc תורת האילוצים - ניהול לפי אילוצים תורת האילוצים היא גישה ניהולית כללית הישימה לכל ארגון. לגישה שלשה עקרונות מרכזיים: לארגון יש מטרה מוגדרת ומוסכמת הארגון השלם הוא יותר מסך חלקיו יכולתו של הארגון השלם להשיג

קרא עוד

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים

מבדק מס' 1 - חומרים: תכונות, שימושים, שינויים בחומר, היבטים טכנולוגיים משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה שם התלמיד/ה: כיתה: משימת הערכה מספר 1- כיתה ד נושאים: מערכות ותהליכים ביצורים חיים ומערכות אקולוגיות )בעלי חיים( הנחיות: קראו היטב את השאלות.

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

לבוי תעפוהל רקבה 'קשמ 'בלחהו 1952 תכרעמ 'קשמ רקבה 'בלחהו הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב תאז לש ןויצ 50 הנש תעפוהל תר

לבוי תעפוהל רקבה 'קשמ 'בלחהו 1952 תכרעמ 'קשמ רקבה 'בלחהו הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב תאז לש ןויצ 50 הנש תעפוהל תר לבוי תעפוהל 1952 תכרעמ הנושארה,ןימימ :(לאמשל םחנמ,בגש בקעי,ןומצע םירפא.דגאראמש תונמדזהב ז ןויצ 50 הנש תעפוהל תרבוחה הנושארה ןמ ירה רוכזנש תמורת יכרוע ןטבה תצורמב לבוי םינשה ופלחש :זאמ בקעי ןומצע 1111 10.52(

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד