מצגת לשוק ההון - שנת במרץ, 2018

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מצגת לשוק ההון - שנת במרץ, 2018"

תמליל

1 מצגת לשוק ההון - שנת במרץ, 2018

2 אודות גב- םי חברת גב-ים לקרקעות 51.7% מהון המניות( בע מ היא חברה בת של נכסים ובניין מקבוצת IDB )המחזיקה כ- חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת א. נכללת במדד ת א 90. דירוג AA/stable )מעלות( Aa3 )מדרוג( שווי החברה כ- 3.4 מיליארד ש ח )נכון ליום 22/3/2018) שווי נדל"ן להשקעה: כ מיליארד אג ח )85% לא משועבד( 2

3 פריסה ומגוון נכסים מניבים שטח כולל להשכרה 892,000 מ"ר 183,000 מ"ר בשלבי הקמה )חלק החברה - 132,660 מ"ר( 445 לקוחות תפוסה 99% עפולה טירת כרמל פארק מתם קיסריה חיפה ראש העין הרצליה תל אביב חולון מודיעין רחובות נס ציונה באר יעקב יבנה לוד ירושלים באר שבע פארקי היי-טק ותעשייה ערים 3

4 שווי נכסים מניבים שווי נכסים מניבים: 5,528 מיליוני ש"ח )עלייה של 5.7% משנת 2016( היי-טק ומשרדים לוגיסטיקה ותעשייה מסחר 4,022 "ח מיליוני ש 1,089 מיליוני ש "ח 417 מיליוני ש "ח 7% 20% 73% 4 51,000 מ"ר 33 מיליוני ש שטח- 229,000 מ"ר )*( 87 מיליוני ש"ח -N.O.I 593,000 מ"ר )*( 310 מיליוני ש -N.O.I "ח שטח- שטח- -N.O.I "ח )*( לא כולל 19,000 מ"ר )חלק החברה( המוחזקים ע"י חברה בבעלות משותפת.

5 עתודות קרקע פארק מתם קיסריה חולון 27,000 מ"ר רחובות באר שבע 47,000 מ"ר 262,000 מ"ר 18,000 מ"ר 114,000 מ"ר עתודות קרקע זמינות להקמה של 468,000 )שטחים עיקריים( בשווי של כ- 288 מיליון ש"ח מ"ר 5

6 הלקוחות שלנו: מגוון רחב ואיכותי 6

7 שווי נדל"ן מתוכו כ- 85% בלתי משועבד הון עצמי המיוחס לבעלי מניות הון למאזן כולל זכויות שאינן מקנות שליטה תמצית נתונים כספיים כ מיליארד ש"ח כ מיליארד ש"ח נכון ל כ- 38.6% כ- 430 כ- 401 NOI EBITDA מיליון ש"ח מיליון ש"ח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת כ- 351 מיליון ש"ח כ מיליארד ש"ח חוב פיננסי נטו כ- 45.4% יחס חוב פיננסי נטו ל CAP כולל זכויות שאינן מקנות שליטה FFO כ- 187 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות דירוג אג"ח AA/stable )מעלות( Aa3 רווח נקי לבעלי המניות כ- 355 מיליון ש "ח מח"מ חוזי שכירות צבר הזמנות )מדרוג( כ- 4.3 כ- 1.9 שנים מיליארד ש"ח 7

8 תמצית נתונים כספיים במיליוני ש"ח שינוי 6% 6% 5% 7% )12%( 10% )3%( 28% 12% הכנסות משכירות NOI Same properties NOI EBITDA הכנסות מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הוצאות מימון נטו FFO המיוחס לבעלי המניות רווח נקי המיוחס לבעלי המניות רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בנטרול השפעת השינוי בשיעורי המס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת 8

9 תמצית נתונים כספיים במיליוני ש"ח ,346 אמצעים נזילים 3,442 3,911 חוב פיננסי, ברוטו 2,634 2,565 חוב פיננסי, נטו 5,858 שווי הוגן נדל ן להשקעה ובהקמה 6,379 )כולל נכסים המוחזקים למכירה( מיסים נדחים 1,965 2,347 הון עצמי )ללא מיעוט( 7,003 8,015 סך המאזן % 45.4% יחס חוב פיננסי נטו ל- CAP )כולל זכויות שאינן מקנות שליטה( לפי חברת הדירוג "מעלות"

10 נכסים מניבים ושיעורי תפוסה שטחים )מ"ר( שיעורי תפוסה 749,000 95% 743,000 96% 758, ,000 95% 96% 859, ,000 97% 97% 877, ,000 99% 98% 19%

11 הכנסות משכירות במיליוני ש"ח % חידושי חוזים/ חוזים חדשים: במהלך 2017 נחתמו 156 חוזים עבור כ- 185,000 מ"ר, בהיקף של כ- 90 מיליון בשנה, המגלמים עלייה ריאלית של 3% )בחידושי החוזים(

12 E B I T D A במיליוני ש "ח %

13 שווי נדל "ן להשקעה במיליוני ש "ח לא משועבד 4,057 4,423 4,457 4,930 57% 5,156 5,497 5,858 6,379 86% 84% 84% 83% 82% 83% 86% 85%

14 חוב פיננסי נטו, הכנסות ורמת מינוף 445 הכנסה משכירות מיליוני ש"ח % מינוף חוב פיננסי נטו מיליוני ש"ח 45.3% 1, % 1, % 1, % 51.2% 2,325 2, % 49.9% 2,346 2, % 2,

15 יחס כיסוי ריבית EBITDA( לתשלומי ריבית(

16 יחס חוב נטו ל- EBITDA

17 FFO לבעלי המניות )מיליוני ( %

18 IBM פארק מתם מתם מזרח - שלב א' )הדמיה( 21,000 מ"ר מרכז הקונגרסים 30 דונם, 60,000 מ"ר זכויות בנייה מתם- םי )הדמיה( 12,000 מ"ר שטח בנוי: 256,000 מ"ר כ- 161 אלף מ"ר עילי כ- 95 אלף מ"ר חניונים הכנסה שנתית מייצגת: כ- 133 מיליון ש"ח תפוסה: מתם-ים בבנייה: כ- 12 אלף מ"ר עתודות בנייה: כ- 195 אלף מ"ר נוספים חלק החברה: 50.1% )בשיתוף החברה הכלכלית לחיפה( כ- 100% 18

19 הרצליה שטח בנוי: כ- 254,000 מ ר כ- 137,000 מ ר עילי כ- 117,000 מ ר חניונים הכנסה שנתית מייצגת: כ- 160 מיליון ש"ח תפוסה: כ- 100% פארק גב- םי הרצליה צפון גב- םי O 2 קמפוס APPLE מרכז גב-ים הרצליה 19

20 פארק גב-ים נגב קמפוס חיל התקשוב שטח בנוי: 2 בניינים בשטח כולל של 33,000 מ ר בניין 3 הושלם )ינואר ( כ- 15,000 מ ר עתודות בנייה: כ- 148,000 מ ר נוספים )ברוטו( תפוסה: 95% חלק החברה: 73.25% )בשיתוף אונ' בן-גוריון ועיריית ב"ש( 20

21 נכסים בתכנון, הקמה ושיווק 6 פרויקטים בתכנון, הקמה וביצוע, בהיקף של 183,000 מ"ר 132,660 מ"ר( מתוכם: 2 37,000 מ"ר )חלק החברה - פרויקטים הושלמו, בהיקף של )חלק החברה - 37,000 מ"ר, כולל בניין 3 בגב- םי נגב, שהושלם בינואר.) פרויקטים בתכנון, הקמה ושיווק, בהיקף של 146,000 מ"ר )חלק החברה - 95,660 מ"ר(. 21

22 נכסים בתכנון, הקמה ושיווק הכנסות * הפרויקט עילי חניה סה"כ חלק החברה )בדוח כספי מאוחד( מועד סיום משוער עלויות משוער שטח )מ"ר( מיליוני, חלק החברה 4 39 Q4/ ,000 22,000 22,000 1 מבנה חניה מתם - שלב ג' Q1/ ,000 15,000-15,000 2 גב-ים נגב - בניין ,000 37,000 22,000 סה"כ פרויקטים שהושלמו 15, Q4/ ,500 85,000 32,000 53,000 ** - TOHA שלב א' )חלק החברה - 50%( Q3/ ,000 12,000-12,000 4 מתם- םי Q1/ ,000 21,000 6,000 5 מתם מזרח - שלב א' 15, Q4/ ,160 28,000 13,000 15,000 גב-ים רחובות - בניין 4 )חלק החברה - 72%( , ,000 51,000 סה"כ פרויקטים בשלבי הקמה 95, , ,000 73, ,000 סה"כ 22 לאחר השלמה ואכלוס הפרויקטים, סך השטחים להשכרה בחברה יהיו 1,003,000 מ"ר )החל מרבעון (. )כולל חנייה( וההכנסות משכירות - כ מיליון ש ח בשנה * לאחר אכלוס מלא. ** 57,000 מ"ר לשיווק

23 הושלם: פארק מתם - מבנה חנייה שלב ג' כ- 22,000 אלף מ ר עילי כ- 800 מקומות חנייה )סה"כ כולל המבנה החנייה כ- 2,100 מקומות חנייה בשטח של כ- 56,000 מ"ר( 23

24 הושלם: פארק גב- םי - בניין 3 נגב שטח בנוי: כ- 15,000 מ ר 24

25 הושלם: פארק גב- םי - בניין 3 נגב 25

26 נכסים בהקמה: TOHA שטח בנוי: כ- 85,000 מ ר כ- 53,000 מ ר עילי כ- 32,000 מ ר חניון מועד סיום: רבעון 2018,4 כ- 80% משטח המבנה במו"מ קידום תב"ע בסמכות ועדה מקומית למבנה העילי השני בפרויקט. תוספת זכויות של כ- 130 אלף מ"ר עילי )ברוטו( ב- 70 קומות ותוספת של כ- 2,000 מקומות חניה. * חלק החברה - 50% 26

27 נכסים בהקמה: TOHA צילום, מרץ

28 נכסים בהקמה: פארק גב-ים רחובות - בניין 4 שטח בנוי: כ- 28,000 מ ר כ- 15,000 מ ר עילי כ- 13,000 מ ר חניונים תת קרקעיים מועד סיום : רבעון 2018,4 * חלק החברה - 72% 28

29 נכסים בהקמה: פארק גב-ים רחובות פארק גב-ים רחובות כ) -28,000 מ"ר( 28,000 מ"ר - בניין 4 צילום, פברואר 2018 זכויות בנייה נוספות - כ- 30,000 מ"ר עיקרי )חלק החברה - כ- 22,000 מ"ר( זכויות בנייה נוספות - כ- 35,000 מ"ר עיקרי )חלק החברה - כ- 25,000 מ"ר( 29

30 נכסים בהקמה: פארק מתם - מתם- םי שטח בנוי: כ- 12,000 מ ר עילי מועד סיום: רבעון 2018,3 הסכם שכירות: אמזון עבור המבנה בשלמותו 30

31 צילום, מרץ 2018 נכסים בהקמה: פארק מתם - מתם- םי 31

32 נכסים בתכנון ורישוי: מגדלי מתם מזרח שלב א' שטח בנוי: כ- 15,000 מ ר עילי כ- 6,000 מ"ר חניונים מועד סיום: רבעון 2020,1 32

33 מידע צופה פני עתיד מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד )מידע צופה פני עתיד(. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה נוגעים למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת החברה, באזורי פעילותה, ולעובדות ולנתונים מאקרו כלכליים, הכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו. התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר אינם ניתנים להערכה מראש ובאופיים אינם בשליטת החברה. 33

34