LL.B,D.M.D. שמאי מקרקעין, - שמאי מכריע דר' גד נתן - משפטן שרון גל דרור-שמאית מקרקעין אורן גרנית-שמאי מקרקעין תאריך: 19 ינואר, 2017 מינוי מס':

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "LL.B,D.M.D. שמאי מקרקעין, - שמאי מכריע דר' גד נתן - משפטן שרון גל דרור-שמאית מקרקעין אורן גרנית-שמאי מקרקעין תאריך: 19 ינואר, 2017 מינוי מס':"

תמליל

1 תאריך: 19 ינואר, 2017 מינוי מס': מספרנו: לכב' המבקש: מר יעקב חלבי, ע''י מר עו''ד צפריר יעקב, שמאי מקרקעין דוא''ל: מר דוד רום, שמאי מקרקעין דוא''ל: לכב' המשיבה: ו' מקומית תל אביב - יפו, ע''י מר רמי סוויצקי, שמאי מקרקעין דוא"ל: rami@363.co.il שומה מכרעת גוש 6623 חלקה 231 רח' כיסופים 32 תל אביב-יפו 1. המינוי ומטרת השומה בהתאם לסעיף 14 )ב( 1 לתוספת השלישית לחוק התו''ב, מוניתי בתאריך ע"י מועצת שמאי המקרקעין לדון בגובה היטל ההשבחה בנכס שבנדון בגין אישור תכניות בנין עיר מס' 1680, ע/ 1, 3408 ו- ג' 1. המימוש נעשה בדרך של מכר לשם הכנת חוות דעתי בצעתי את הפעולות הבאות: קיימתי דיון ביום 19/3/2017 ופרוטוקול הדיון נשלח לצדדים. ערכתי ביקור בנכס וסביבתו ביום ללא נוכחות הצדדים. נמסרו לידי המסמכים הבאים: חוות דעת שמאי המבקש מתאריך שומת המשיבה מתאריך תגובת המשיבה מיום מסמכים נוספים כגון: תוספת להסכם מיום , הסכם שיתוף מיום , נסח והיתר )1 )2 )3 )4 בניה. 1

2 2. מועדים הקובעים תכנית 1680 מ ע' ג' 1 המועד הקובע פרטי המקרקעין גוש חלקה שטח חלקה רשום- 739 מ"ר שטח בנוי - כ- 145 מ"ר + כ- 20 מ"ר מרפסת + כ- 39 מ"ר מרתף )עפ"י תכנית היתר הבניה(. 174 מ"ר שטח דירה רשום - הבעלות בחלקה - פרטית כתובת - רח' כיסופים 32, תל אביב-יפו 4. תאור הנכס והסביבה 4.1. הסביבה רח' כיסופים נמצא בשכונת רביבים בצפון מזרח העיר תל-אביב. הסביבה מאופיינת בבניה צמודת קרקע לצד מבנים משותפים בני 2 קומות הנכס הנכס נשוא השומה מהווה מגרש ועליו בית מגורים הכולל קומת מרתף בשטח של כ- 39 מ"ר, קומת קרקע בשטח של כ- 145 מ"ר ומרפסת בשטח של כ 17 מ"ר. 2

3 5. המצב התכנוני R/232 מצב קודם תכנית מס' התכנית פורסמה למתן תוקף בתאריך התכנית מחלקת את החלקות ומסווגת את החלקה לאזור מגורים א' 2. זכויות הבניה בהיקף 2 קומות 22% בקומה ובסה"כ 44% תכנית מס' 379 התכנית פורסמה למתן תוקף בתאריך התכנית קבעה צפיפות של 6 יח"ד לדונם נטו. החלקה הנדונה ששטחה 739 מ"ר אפשרה בניה של עד 4 יח"ד. מצב חדש תכנית מס' התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך התכנית מאפשרת בניית קומת עמודים מפולשת בגובה של 2.3 מ' לחניה. בכך משנה את תכנית המתאר מס' "ל", שטחים מעבר לירקון תכנית מס' 1680 התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך התכנית מתירה הקמת חדר יציאה לגג בשטח של 23 מ"ר ברוטו מכל דירה בקומה עליונה תכנית מס' מ' התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך בתכנית בה אחוזי בניה של קומה, בבנין מגורים, הינם עד 38% ועד בכלל, יוספו 7% לאחוזי בניה של קומה המותרים לפי התכנית. 3

4 תכנית מס' ע' - מרתפים התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך הותרה הקמת קומת מרתף אחת בגודל קומה טיפוסית לשימושי חניה, מקלט, מתקנים תברואתיים, אולם משחקים וכד'. לא יורשו מגורים במרתף. גובה המרתף 2.2 מ' תכנית מס' ג' התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך התכנית התירה הקמת חדרי יציאה לגג מהקומות העליונות בשטח של 23 מ"ר. בנוסף, התכנית מאפשרת הקמת פרגולות בשטח שלא יעלה על שליש משטח הגג תכנית מס' ע' 1 - מרתפים התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך תותר הקמת 2 קומות מרתף בתכסית של עד 80% משטח המגרש. ביחידות מגורים צמודות קרקע רשאית הוועדה להתיר חיבור והצמדה של חלקי המרתף העליון לדירות שבקומת הקרקע שמעליו ובלבד ששטח המרתף המוצמד לא יעלה על שטח הדירה אליה הוא מוצמד. במרתף זה יותרו גם משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימוש דיירי היחידה שמעליו. גובה קומת המרתף העליונה והקומה שמתחתיה נטו לא יהיה גדול מ- 4 מ'. גובה כל אחת מקומות המרתף התחתונות נטו לא יהיה גדול מ- 3.5 מ'. השימושים המותרים בקומות המרתף הינם: שטחי שירות כללים, שטחים נלווים למגורים בתים עם דירות צמודות קרקע )מחסנים דירתיים, משרדים, חדרי משחקים וכד'(, שטחים נלווים לכל סוגי המבנים. שטח מחסנים דירתיים הינו 12 מ"ר לכל יח"ד. בצמודי קרקע, מס' קומות מרתף 1 קווי בניין: בשטח תכסית קומת הקרקע. יותר משרדים לבעלי מקצוע חופשי לשימושי דיירי הבית עם כניסה נפרדת. 4

5 תכנית מס' 3408 התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך עפ"י הוראות התכנית הנכס הנדון נכלל בתחום איזור מגורים א' 2 לגביה נקבע כי מותרת הקמת מבנה בן 2 קומות, זכויות הבניה בקומה הינן בשיעור 29%, סה"כ 58% תכנית מתאר מס' ג' 1 התכנית פורסמה למתן תוקף בי.פ בתאריך מטרת התכנית לעדכן את הוראות תכנית מתאר מקומית ג', בין היתר, ע"י: הגדלת שטח חדר היציאה לגג עד ל- 40 מ"ר לדירה. הגדלת תכסית הבניה על הגג לשיעור מרבי של 65% משטחו, כולל שטח חדר המדרגות וחדרים טכניים, בתנאי של בניה בו זמנית של כל השטחים האפשריים לבניה על הגג. בבניה בו זמנית תבוטל מגבלת השטח לחדר יציאה לגג ובלבד שתכסית הבנייה הכוללת על הגג לא תעלה על 65% משטחו. בבניה חדשה בו זמנית ניתן לאחד את חדרי היציאה ליח''ד נפרדת בתנאי שטח מינימלי כולל שטחי שרות של 80 מ''ר. 6. רישוי בתיק הבנין של הנכס נמצאו ההיתרים הבאים: היתר מס' 565, ניתן בתאריך למטרת: בנין בית בן קומה אחת המכיל: דירה בת חדר וח"ש. סה"כ שטח בנוי: מ"ר. היתר מס' 542, ניתן בתאריך למטרת: הוספת חדר ומרפסת בקומה א' ומחסן מתחת למרפסת, סה"כ שטח בנוי 61 מ"ר. היתר מס' 1/35, ניתן בתאריך למטרת: הריסת בנין קיים לשם הקמת בנין חדש. היתר מס' 1/34, ניתן בתאריך למטרת: בנין חדש למגורים בן 2 קומות מעל קומת עמודים מפולשת המכיל בקומת עמודים מקלט מחסן וחדר מדרגות ו- 2 מקומות חניה על שטח פתוח. בקומה א' דירה בת 5 חדרים וחדרי שרות, בקומה ב' דירה בת חדר, חדרי שרות ומרפסת גג. לבנין חדר מדרגות משותף ובגבולות המגרש גדר. סה"כ השטחים בהיתר: מרתף מ"ר, קומת כניסה מ"ר + מרפסות מ"ר, קומה א' מ"ר. 5

6 7. הזכויות במקרקעין 7.1. נסח - עפ"י העתק רישום מפנקס בתים משותפים בלשכת רישום מקרקעין תל אביב-יפו מס' מתאריך רשומות הזכויות בחלקה 231 בגוש 6623 ע"ש: חלבי יעקב מתאריך , מכר ללא תמורה על 1/2 חלקים מהנכס. קרסו חיים מתאריך , מכר ללא תמורה על 1/4 חלקים בנכס. קרסו חיים מתאריך , ירושה על 1/4 חלקים בנכס. הערות: בתאריך נרשמה הערה על מנוי כונס נכסים )תיק בימ"ש השלום ת"א מיום ( על כל הבעלים הסכם שיתוף בתאריך נחתם הסכם בין רחל קרסו לבין יעקב חלבי ובו הוסכמו בית היתר, הדברים הבאים: א. ב. רחל ויעקב עם הבעלים המשותף של דירה בנויה על המגרש הידועה כגוש 6623 חלקה 231. שני הצדדים הגיעו למסקנה כי יש להרוס את הדירה הבנויה על המגרש הנ"ל ולבנות במקומה בנין בן שתי קומות, קומה ראשונה תהיה בבעלות רחל ואילו הדירה בקומה השניה תהיה בבעלות יעקב. ג. ד. ההוצאות שיוצאו לפיתוח וכן לבנית החלקים המשותפים בבנין יחולקו בין שני הצדדים בחלקים שווים. הצדדים מסכימים כי המקלט, מבנה עזר, חדר המדרגות והגג העליון של קומה השניה יהיו רכוש משותף. ה. גבולות חלקה של רחל במגרש פונה לצפון מערב דרום. מצפון: אורך של 9 מ' במערב: עד לגבול עם המגרשים הסמוכים חלקות 232 ו בדרום: הגבול המשותף עם חלקה 670 באורך של מ'. במזרח: הגבול המשותף עם יעקב תוספת להסכם השיתוף בתאריך נחתמה תוספת להסכם בין רחל קרסו לבין יעקב חלבי ובו הוסכמו בית היתר, הדברים הבאים: א. בניית הדירה של רחל עפ"י ההסכם מיום הושלמה. 6

7 ב. ג. ד. ה. יעקב חזר בו לעת עתה מכוונתו לבנות את דירתו בקומה א' על פי ההסכם הנ"ל. רחל מוסרת בזה את מפתח הכניסה לגג ליעקב ביום חתימת הסכם זה. לרחל ולמשפחתה תאסר הכניסה ו/או השימוש בגג הבנין שהוא כאמור בבעלות יעקב. יעקב יהיה רשאי בבוא העת לבנות את דירתו על הגג הנ"ל שבקומה א' לאחר שיקבל רשיון מתאים מוועדת בנין ערים פס"ד בימ"ש השלום בתל אביב יפו )תא )תא( ( )להלן- "פסק הדין"( בתאריך ניתן פס"ד לתביעה שהוגשה ע"י חיים קרסו לנתבע יעקב ובו נקבעו בית היתר, הדברים הבאים: א. פירוק השיתוף של כל הזכויות במקרקעין, 1 יעשה בדרך של מכירה לכל המרבה במחיר והתמורה תחולק בין שני הצדדים בחלקים שווים. ב. סעיפים 55, 51, לפסק הדין: "משכך והיות שהבית הוא של התובע לבדו הרי שככל שתינתנה הטבות מס בגינו יש לזקוף אותן לזכותו בלבד... לצורך חישוב שיעור המס לתשלום, המבנה הינו בבעלות התובע בלבד." 7.5. פסיקתא בהתאם לפסק הדין שניתן ביום נקבע בסעיף 8. לפסיקתא כדלקמן: "הנני מורה לשלטונות מיסוי מקרקעין והיטל השבחה כי לצורך חישובי המיסים וההיטלים, המבנה הינו בבעלות התובע והוא זה שזכאי לכל הפטורים וההנחות הקבועות בדין. בנוגע להיטל השבחה יחושב ההיטל באופן נפרד לשני הצדדים, כך שהתובע מוכר את הבית והמחצית החלקה ואילו הנתבע מוכר את מחצית החלקה בלבד. כל אחד מהצדדים זכאי לנצל רק מחצית מכלל זכויות הבניה שניתן לנצל בנוגע לחלקה".)ההדגשה אינה במקור. ג.נ.( 7.6. הסכם מכר הנכס שבנדון נמכר ע"י כונס נכסים ב הידועים כחלקה 231 בגוש 6623 ומצויים ברח' כיסופים 32 בתל אביב. 7

8 8. עקרונות ושיקולים בהערכה. בבואי להעריך את ההשבחה הנובעת מהתכניות שלעיל הבאתי בין היתר את העקרונות והשיקולים הבאים: הבאתי החשבון את מיקום הנכס. הבאתי בחשבון המצב התכנוני החל על הנכס. הבאתי בחשבון את השימוש היעיל והטוב ו/או הבינוי הקיים בנכס בכל תאריך קובע. הבאתי בחשבון תכנית משביחות: מס' 1680, מס' מ', מס' ע' 1, מס' 3408 ותכנית מס' ג' 1. הבאתי בחשבון המצב המשפטי כאמור לעיל. הבאתי בחשבון כי הנכס אינו רשום כבית משותף ואינו יכול להירשם ככזה. הבאתי בחשבון עסקאות לתאריך הקובע, בהתאמות הנדרשות. הבאתי בחשבון שומות הצדדים וטענותיהם שומות הצדדים טיעוניהם והכרעה 9.1. מבוא בטרם אדון בהשבחה של כל תכנית ותכנית בנפרד, הועלתה דרישה ע"י אחד מבעלי הזכויות, לחלוקת היטל השבחה עפ"י הסכם השיתוף שנחתם בין בעלי הזכויות בחלקה. כאמור בפסק הדין, בין בעלי הזכויות נחתם הסכם המסדיר את חלקו של כל אחד מהם במבנה שנבנה בחלקה, אולם הסכם זה לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין ולא ניתן היה לרשום בית משותף במגרש כפי שנקבע בפסק הדין. פסק הדין ברור, ונאמר בו מפי בית המשפט העליון : 2 "חלוקה בעין", פשוטה כמשמעה, היא חלוקת המקרקעין בין השותפים באופן שכל אחד מהם זוכה בבעלות עצמאית ונפרדת להבדילה מבעלות משותפת על חלק מסוים מתוכם. מקרקעין ניתנים לחלוקה בעין, אם ניתן לפצלם למספר חלקים שכל אחד מהם מסוגל לשמש נושא נפרד לבעלות." לאור זאת נפסק, הן בפסק הדין והן בפסיקתא, כי הזכויות בכל החלקה הן משותפות: " כל אחד מהצדדים זכאי לנצל רק מחצית מכלל זכויות הבניה שניתן לנצל בנוגע לחלקה" וכן: "והיות שהבית הוא של התובע 2 ע"א 587/78 רוטשילד נ' פרנק, פ"ד לג )3( 33 )1979(. 8

9 לבדו הרי שככל שתינתנה הטבות מס בגינו יש לזקוף אותן לזכותו בלבד... לצורך חישוב שיעור המס לתשלום, המבנה הינו בבעלות התובע בלבד." פסיקות אלה מבהירות את המצב לאשורו: היטל ההשבחה ישולם ע''י שני הצדדים בחלקים שווים, וככל שתחול הטבה ו/או פטור מהיטל השבחה בגין מי מהתכניות, עקב קיומו של המבנה, יש לזקוף אותה לזכות בעליו, דהיינו למר קסטרו. פסיקה זו עולה באופן עקרוני, בקנה אחד עם הוראת החוק לחלוקת ההיטל עפ"י חלקו היחסי של כל בעל זכות עפ"י הרשום בנסח. יובהר כי בכל תאריך קובע, יובא בחשבון הבנוי על הנכס, ו/או המימוש בפועל, ו/או השימוש היעיל והטוב צורת הבינוי הבית בנוי בחלקו על עמודים, ובחלקו, בחזית הינו צמוד קרקע. השאלה הינה האם הבניין שניתן לבנות, או זה שנבנה, הינו צמוד קרקע או בניין ע''ע. יש להכריע בעניין זה עתה הואיל ורוב התכניות במצב החדש הינן תכניות המושפעות מצורת הבינוי. במקרה זה, שמאי המבקש טוען לבניה על עמודים- סעיף 10.1 לשומתו, ואילו שמאי הועדה טוען לבנין צמ''ק. כל שמאי חישב את זכויות הבניה וההשבחה לפי צורת הבינוי לה טען. הכרעה. פני הקרקע של הנכס ובסביבתו הקרובה הם בשיפוע חזק לכוון דרום. שיפוע זה מחייב, בניה ע''ע, ולמצער בעורף המבנה, וחצר שתשמש לחניה. החצר תהיה תחת מפלס הרחוב. בחזיתו ניתן לבנות את המבנה כצמ''ק לרבות מרתף. לאור היתרי הבניה, הן אלו לנכס והן בחלקות שכנות אני קובע כי הבניין הינו בניין על עמודים, על המשתמע מכך. הסיבות לכך הן הוראות ההיתרים המילוליים, לרבות זה של הנכס: "בניין חדש מעל קומה מפולשת ו/או ע''ע" ואחוזי הבניה המנוצלים עד 3 29% )ר' להלן( בחלקה 230, לפי היתר משנת תכנית מס' 232/R + תכנית מס' מ'. 9

10 9.3. השבחה בגין תכניות תכנית 1680: מהות ההשבחה תוספת חדרי גג בשטח 23 מ"ר ליח"ד מהות שווי מ"ר מבונה המועד הקובע שמאי ועדה = x $ ש"ח שמאי מבקש 7.8 ש''ח חדר יציאה אחד בשטח של כ- 19 מ''ר 4 מושעא 0.7, תועלת 0.7 והפסד מרפסת 19( מ''ר X 0.7 X מ''ר( 18.85= 7.8X ש"ח = = 2 חד' 23 x מ"ר 7.8 x תחשיב היטל ההשבחה 50% שמאי המבקש טוען כי במועד הקובע ניתן לנצל רק חדר גג אחד וזאת בהתבסס על ההסכם בן הצדדים. כמו כן התועלת מחדר על הגג שולית לרבות הזכויות במושעא. שמאי המשיבה קבע כי במועד אישור התכנית השימוש היעיל והטוב בקרקע היה בנית מבנה בן שתי קומות 2 יח''ד לכל קומה, כך שיבנו 2 חדרי יציאה לגג. בחלקות הדומות הסמוכות נוצלו לבנית 4 יח"ד. במועד הקובע לא היתה כל מניעה פיזית או תכנונית לבית 2 חדרי יציאה לגג. הכרעה: כאמור תכנית 1680 הוסיפה זכויות בניה להקמת חדרי גג בשטח של 23 מ"ר לכל יח"ד בקומה העליונה. בעת אישור התכנית בשנת 1981 על המגרש עמד בית חד קומתי משנות ה- 60 של המאה הקודמת. השימוש היעיל והטוב היה מימוש זכויות בדרך של הריסת המבנה החד-קומתי, וניצול מלוא זכויות הבניה. חיזוק לטענתי זו הם היתרי בניה למגרשים סמוכים, חלקות 230 ו- 232, אשר על פיהם ניתן ללמוד כי בשנות ה- 70 וה- 80 של המאה הקודמת, היתרי הבניה שניתנו היו למבנים בני 2 קומות מעל קומת עמודים מפולשת, שתי יח''ד לקומה וחדרי יציאה לגג. בתאריך ניתנו היתרי בניה בחלקה, להריסת המבנה הקיים והקמת בית מגורים חדש: "...בקומה א' דירה בת 5 חדרים...בקומה ב' דירה בת חדר...".השטח המבוקש בקומה א' מ''ר ובקומה ב' מ''ר. ההיתר לפיו נבנה המבנה הקיים, אינו תואם את השימוש היעיל והטוב, בניה של 4 יח"ד, בשתי קומות, בתוספת 2 חדרי יציאה בהיקף של 44% משטח החלקה. 4 בנכוי גרם מדרגות. 10

11 היתר הבניה שניתן בחלקה הנדונה, ניתן למטרת הקמת בית משותף מעל קומת עמודים, אולם משקף טעמים אישיים מבחינת גודל הדירות, צפיפות הדיור, חלוקת הזכויות וכד' אשר אינם משקפים את השימוש היעיל והטוב על החלקה. מכאן שיש לחשב שני חדרי יציאה לגג. שטח הבניה המבקש טוען לחדר יציאה בשטח של 19 מ''ר, לאחר ניכוי גרם מדרגות. לא ניתן לקבל את טענתו הואיל ושטח חדר היציאה הינו 23 מ''ר ברוטו לרבות גרם המדרגות. סעיף 13 ב לתכנית אומר: "שטח חדר יציאה לגג כולל מדרגות פנימיות לא יעלה על 23 מ''ר ברוטו". ערכי שווי לפי חוברת מקרקעין וערכם, שווי קל''ח בתאריך הקובע היה כ בהתחשב בכך שטח חדר הינו 25 מ''ר, שווי מ''ר יהיה. 4.4 מקדמי שווי שמאי המבקש מפעיל מקדמי שווי שתוצאתם לא ניתן לקבל דעתו. לדעתי יש להביא בחשבון מקדם שווי לחדר יציאה של 90%, ומרפסת גג בהתאם, ) * 0.9(. לטעמי, שווי למ"ר של חדר יציאה לגג ללא כניסה נפרדת, אלא דרך גרם מדרגות פנימי, נחות משווי מ''ר במפלס הדירה. לכן אני קובע מקדם של 90%. מקדם השווי למרפסת הגג יותאם בהתאם למקדם זה, זאת ועוד שהגישה למרפסת היא דרך החדר, שמהווה, בדרך כלל, חדר שינה. הועלתה טענה ע''י שמאי המבקשים לדחיה ארוכה, בגין "מצב משפטי הסבוך, בין בעלי החלקה, וקושי במימוש הזכויות", ולעניין זה שני גיסים, הנמצאים במערכת יחסים עכורה. איני מקבל טענה זו, מכמה היבטים: 1. מקדם השיתוף הינו מקדם אובייקטיבי שבא לתאר ריבוי של דעות בקבלת החלטות בחבר בני אדם. אין להביא בחשבון יחסים סובייקטיביים כאלו ואחרים. 2. בעת אישור התכנית שני בעלי הזכויות הנוכחיים, הנישומים, עדיין לא היו בעלים שותפים בנכס, אלא הבעלות בנכס נחלקה בין האחים, מר חלבי וגב' קרסו בחלקים שווים. הואיל וכך מקדם השיתוף יהיה

12 תחשיב ההשבחה מצב קודם תכנית מס' 232/R מקדם שווי שטח מ''ר 22% מ''ר 22% סיכום ביניים 0.85 מקדם מושעא שטח אקו' מצב קודם מצב חדש תכנית 232/R מס' + תכנית מס' 1680 מקדם שווי שטח מ''ר 22% מ''ר 22% מ''ר 23 מ''ר מ''ר סיכום ביניים 0.85 מקדם מושעא שטח אקו' מצב חדש שטח להשבחה שווי מ''ר למבונה השבחה מס' יח"ד קומת קרקע קומה א' מס' יח"ד קומת קרקע קומה א' 2 חדרי יציאה מרפסת גג שטח אקוו' 163 מ''ר אקוו' 163 מ''ר אקוו' 325 מ''ר אקוו' 276 מ''ר אקוו' שטח אקוו' 163 מ''ר אקוו' 163 מ''ר אקוו' 41 מ''ר אקוו' 21 מ''ר אקוו' 388 מ''ר אקוו' 330 מ''ר אקוו' 54 מ''ר אקוו' 4.4 ש''ח 236 ש''ח תכנית מס' מ': מהות ההשבחה תוספת 7% לאחוזי הבניה של קומה המועד הקובע הכרעה - תכנית מס' "מ"' הינה תולדה של הסדרת נוהג ולפיו הוספו שטחי מרפסות שלא ע''פ תכנית ב''ע. לאחר בג''ץ "קצאן " 5 הוכנה התכנית שהטמיעה נוהג זה באמצעות הוספת אחוזי בניה על המותר בתכניות הראשיות, באופן יחסי לשטחי הקומות. התכנית חלה על כל בניה של בית מגורים, בן שתי דירות ומעלה, הבנוי ע''ע. מאחר ותוכנית זו באה להסדיר נוהג קיים, עיריית תל אביב אינה גובה היטל השבחה בגינה, ולכן באופן "טכני" שטחי הבניה יצטרפו לזכויות הבניה במצב הקודם. שמאי הועדה חישב את ההשבחה מכלל התכנית בהתייחס לבינוי של בניין צמ''ק ולא בניין ע''ע. שמאי הבעלים טענו לבניין על עמודים, לפי מסמכי ההיתר ומסמכים רשמיים של הועדה המקומית. הואיל וקבעתי בסעיף 9.2 כי המבנה הינו על קומת עמודים, נוספים לחלקה זכויות של 7% לקומה בהתאם לסעיף 8 שבה, דהיינו 29% לקומה בגץ 640/78 בוריס קצאן את יוסף הרשטיג, חברה לבנין ולהנדסה בע"מ נ' יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון עיר נתניה, נבו

13 תכנית מס' ע: מהות ההשבחה תוספת מרתפים בהיקף קומת הקרקע בגובה 2.2 מ'. ניתן לבנות מחסנים בשטח של 6 מ''ר ליח''ד. המועד הקובע שמאי המשיבה התכנית אושרה זמן קצר לאחר הקמת הבנין. לבנין בעורפו קומה מפולשת שיועדה לחניה ולמקלט. במועד אישור התכנית היה הבנין חדש ובמצב פיזי טוב. בשל המצב הטופוגרפי, נבנתה לאור האמור, במועד הקובע לא היתה כדאיות בהריסת הבנין לצורך מימוש תכנית זו ועל כן במקרה זה לא יחול חיוב בהיטל בגין תכנית ע'. הכרעה אני מקבל את טיעוני שמאי המשיבה ומסכים שהתכנית אינה משביחה במועד הקובע תכנית מס' ג: מהות ההשבחה חדרי גג בשטח 23 מ"ר. המועד הקובע שמאי המשיבה התכנית אינה מוסיפה זכויות בניה ועל כן לא תחויב בהיטל. הכרעה אני מקבל את טיעוני שמאי המשיבה, תכנית ג' אינה מוסיפה זכויות ביחס לתכנית מס' 1680 ולפיכך אינה מהווה תכנית משביחה תכנית מס' ע' 1 : מהות ההשבחה הגדלת שטח מרתפים וקביעת הוראות שונות לגבי בניה רוויה מהות שווי מ"ר מבונה גורמים משביחים וצמ''ק. המועד הקובע שמאי ועדה 6,000 ההשבחה נובעת מאפשרות הצמדת קומת מרתף לדירות בקומת הקרקע. שטח המרתף 163 מ''ר. שמאי מבקש 5,360 ההשבחה נובעת רק מהאפשרות לשימוש כמשרד לבעלי מקצוע חפשיים ובגין הגבהתו ל 4 מ'. יש להפעיל מקדם למושעא ולדחיית המימוש. שטח המרתף 163 מ''ר. שמאי המשיבה הביא בחשבון כי השימוש היעיל והטוב יהיה בנית 2 דירות גן עם מרתף צמוד וכן שתי דירות עם גג צמוד. 13

14 לצורך מימוש יש להרוס את הבנין הקיים ולבנות בנין חדש, הביא בחשבון דחיה של כשנה וחצי. שטח המרתף לחישוב זכויות 163 מ"ר. שמאי מבקשים במועד הקובע המבנה הקיים תורם לשווי המקרקעין ואין כדאיות כלכלית בהריסתו לצורך ניצול זכויות הבנייה הנוספות במרתף. ההשבחה מתכנית זו נובעת מכך שנתאפשרה הרחבת שימושים והוגבה שטח המרתף, מקדם מקדם לדחיה ומושעא 0.7. שטח המרתף לחישוב זכויות 163 מ"ר. הכרעה כאמור לעיל, השימוש היעיל והטוב וצורת הבינוי הינה בינוי של שתי קומות מעל קומת עמודים מפולשת, התואם את היתר הבניה בנכס. לכן אינני מקבל את קונספט הבניה שקבעו שני השמאים של מרתף בשטח של 163 מ''ר המתאים לבנייה צמ''ק, ומכאן שאיני מקבל גם את תחשיביהם. פני השטח מכתיבים שטח מרתף מוגבל בחזית המבנה. שטחו בעת קבלת ההיתר כ 40 מ''ר. אני מניח שהבינוי בבניה חדשה, לרבות שטח המרתף,יהיה דומה, כאשר החניה תהיה בקומת העמודים. הואיל וניתן לבנות לפי התכנית מחסנים בשטח של 12 מ''ר ליח''ד, לעומת 6 מ''ר לפי תכנית מס' "ע", ההשבחה תחושב בגין הגדלת שטחי המחסנים. ערכי שווי לאחר שבדקתי עסקאות בסביבה אני מקבל את השווי שנקט שמאי המשיבה. דחיה למימוש מבדיקת עסקאות במועד הקובע עולה כי שווי מ''ר בנוי בדירות בשטח של כ- 145 מ''ר כ- 12,500 מ''ר. כאמור שווי מ''ר למבונה כ-. 6,000 מתחשיבי עולה כי במועד הקובע קיימת אדישות בין הותרת הבניין על כנו, ובין הריסה ובניה מחדש. הואיל ובמועד הקובע שרר מיתון בשוק הנדלן, והנכס היה במושעא אביא דחיה של 0.85 למימוש כדחיה כוללת. 14

15 תחשיב ההשבחה שטח מקדם שווי שטח אקו' 9.6 מ''ר אקוו' 19.2 מ''ר אקוו' 9.6 מ''ר אקוו' 8 מ''ר אקוו' 6,000 ש''ח 48,000 ש''ח מ''ר 48 מ''ר מהות מחסנים מצב קודם מחסנים מצב חדש הפרש מקדם למושעא שטח אקו' להשבחה שווי מ''ר אקו' השבחה תכנית מס' 3408: מהות ההשבחה הגדלת זכויות מ- 22% לקומה עד ל- 29% לקומה המועד הקובע שמאי המשיבה קבע השבחה לאור העובדה כי נוספו 7% לקומה לנכס. שמאי המבקש טוען שהואיל והבניין הינו על עמודים, תכנית מס' מ' חלה, והיא אשר הוסיפה זכויות אלה. הואיל וקבעתי קודם לכן, סעיף 9.2, כי הבניין הינו על עמודים, אני מקבל אפריורי את טיעוני שמאי המבקש, כי תכנית מס' מ' הוסיפה 7%. אני קובע כי במקרה זה תכנית מס' 3408 אינה משביחה תכנית ג' 1 : מהות ההשבחה הרחבת זכויות הבניה על הגג עד 65%. המועד הקובע שטחי הבניה: שמאי המבקש- מתייחס למצב הקיים וטוען כי תוספת השטח הינה כ מ''ר. יש לנקוט בדחיה ארוכה עקב המצב המשפטי הסבוך, ומה עוד הזכויות הן משותפות. שווי מ''ר אקו'. 6,900 ההשבחה הפרשי השווי בין שתי התכניות מס' "ג" ותכנית זו. שמאי המשיבה- מתייחס למגרש כריק וקבע כי ניתן לבנות שני חדרים בשטח של 128 מ''ר + 76 מ''ר מרפסת גג. שווי מ''ר למבונה. 7,500 ההשבחה תהיה ההפרש בין שטחי תכנית מס' "ג" לבין שטחי תכנית זו. הכרעה: בשלב זה השימוש היעיל והטוב הינו הריסת המבנה, ולכן אני דוחה את טענות שמאי המבקש. 15

16 סעיף לתקנון התכנית מאפשר בעת בניית בניין חדש, צירוף שטח חדרי היציאה ליח''ד נפרדת ובלבד ששטחה לא יפחת מ- 80 מ''ר לרבות שטחי שרות. לכן ההשבחה תחושב בגין אפשרות בניה של יח''ד נפרדת בשטח של 65% משטח הגג, אל מול 23 מ''ר לדירה לפי תכנית מס' 1680 ו/או תכנית מס' ג'. לציין שאני רואה לנכון להפחית משטח הבניה את שטח חדר מדרגות וחדרים טכניים. בכך אני מקבל את דרך חישוב ההשבחה של שמאי המשיבה. ערכי קרקע בחילוץ מעסקאות שדווחו באתר מס שבח, לדירות בבניה רוויה שנבנו בשנת 2007 ובשטח שבין 110 מ''ר מ''ר התקבל שווי של כ- 7,500 מ''ר מבונה. אני מקבל את שווי אותו קבע שמאי המשיבה של 7,500 למועד הקובע. מקדמי שווי לדעתי יש לתת מקדמי שוליות בנפרד לכל אחד ממרכיבי השווי בשני המצבים הקודם והחדש. כמו כן, יש להביא בחשבון את אינטנסיביות השימוש של חדר היציאה לגג. במצב הקודם יחושבו שני חדרי יציאה לגג בשטח כולל של 46 מ''ר עם מרפסת גג של כ- 109 מ''ר. כפי שטענתי לגבי תכנית מס' 1680, לטעמי, שווי למ"ר של חדר יציאה לגג ללא כניסה נפרדת, אלא דרך גרם מדרגות פנימי, נחות משווי מ''ר במפלס הדירה. לכן אני קובע מקדם של 90%. מקדם השווי למרפסת הגג יותאם בהתאם למקדם זה, זאת ועוד שהגישה למרפסת היא דרך החדר, שמהווה, בדרך כלל, חדר שינה. במצב החדש שטח הדירה במקדם 1 ומרפסת הגג במקדם 0.2. הואיל וקיימת שותפות מקדם השווי יהיה 0.85 בשני המצבים. 16

17 תחשיב ההשבחה זכויות מהות 29% שטח קומה בהפחתת חדר מדרגות ומעלית 65% דירת גג שטח מרפסת זכויות מהות 29% שטח קומה 23 מ''ר 2 חדרי יציאה שטח מרפסת מצב חדש שטח 214 מ''ר 194 מ''ר 126 מ''ר 88 מ''ר מצב קודם שטח 214 מ''ר 46 מ''ר 168 מ''ר מקדם שווי שטח אקו' מקדם שווי שטח אקו' שטח אקו' 126 מ''ר אקוו' 18 מ''ר אקוו' 144 מ''ר אקוו' שטח אקו' 41 מ''ר אקוו' 30 מ''ר אקוו' 72 מ''ר אקוו' שטח זמין מקם מושעא שטח להשבחה שווי מ''ר השבחה 72 מ''ר אקוו' מ''ר אקוו' 7,500 ש''ח 460,000 ש''ח 17

18 10. השומה לאור השיקולים והעקרונות, שהובאו לעיל, הגעתי לכלל דעה כי ההשבחה שחלה במקרקעין שבנדון בגין אישור תכניות הינה כלהלן: תכנית מס' תאריך קובע השבחה היטל מ לא חלה השבחה ,000 48,000 ע לא חלה השבחה , ,000 ג על הנישום שלעיל, מר חלבי, תחול מחצית ההשבחה מכל תכנית ותכנית עובר להיטל. ולראיה באתי על החתום, דר' גד נתן 18

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3

(Microsoft Word - indows-1255_B_8On65ecg5Pnp8OXp6e0g5O7l9vLp7SDh5Ono7CDk+eHn5CDh7vHi+Pog_=\344\370\364\345\370\356\344 \341\372\353\360\345\357 \345\3 המחלקה לפיקוח תקציבי ניתוח השפעות השינויים בהיטל השבחה בהצעת חוק התכנון והבנייה, התש"ע- 2010 מוגש לוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה ושל ועדת הכלכלה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה התש"ע- 2010 כתיבה:

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב

אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדלן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שב אהוד המאירי ושות' כלכלנים ושמאי מקרקעין הערכות שווי, מדידות, יעוץ בנושאי תכנון ובניה ומיסוי נדל"ן: איחוד וחלוקה, הפקעות, ירידת ערך, היטלי השבחה, מס שבח, ארנונה, אגרות בניה והיטלי פיתוח אהוד המאירי, שמאי

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

<

< פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי ישיבה מספר: 6002 ביום רביעי תאריך 6/0/0 ט"ו חשון, תשע "ו מס' דף: תאריך: /BB/Bx כ"ז חשון תשע"ו השתתפו: חברים : מר יגאל שמעון אדר' סרג'יו וולינסקי מוזמנים : אדר' יואב רוביסה גב'

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

פסק-דין בתיק ע"א 6340/08

פסק-דין בתיק עא  6340/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א /043686 בפני: המערערת: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה כבוד השופט ס' ג'ובראן כבוד השופט י' דנציגר וילאר נכסים )5985( בע"מ ד ג נ המשיב: מנהל מיסוי מקרקעין

קרא עוד

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח

אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי ישפרו פלאנט באר שבע אוגוסט 2016 רח אברהם כץ מהנדס בנין, שמאי מקרקעין ומודד מוסמך שמאות מקרקעין הנדסה יעוץ וניהול נכסים שומת מקרקעין מקיפה מרכז מסחרי "ישפרו פלאנט" באר שבע אוגוסט 2016 רח' אבן גבירול 192, תלאביב 62032, טל. 035441412, פקס.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה

ארנונה כללית לשנת 2017 טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנג , החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית ה טיוטא בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג - 1992, החליטה ביום 21/06/16 מועצת עיריית הרצליה להטיל בתחומי עיריית הרצליה בשנת 2017 את הארנונות המפורטות להלן. פרק

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECF8E9F9E5E920E5E1F0E9E45FECE0FAF820E4E4F0E3F1E92E646F6378> המדריך לרישוי ובנייה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חוף אשקלון מועצה אזורית חוף אשקלון באר גנים-בית שקמה-ברכיה-בת הדר-גברעם-גיאה-הודיה-זיקים- חלץ, יד מרדכי-כוכב מיכאל- כפר סילבר-כרמיה- מבקיעים- משען-ניצנים-ניצן-ניצן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל

חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימל חוות דעת של מומחה שומת מקרקעין מקיפה נכס השקעה בשלבי הקמה מרכז לוגיסטי שדרות הרכס, פארק טכנולוגי, מודיעין עדינה גרינברג דברת אולפינר רונן כץ מיקי הימלפרב גנאדי רפופורט גל אלש יניר צוריאל שי עמיר שרית אלוני

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc)

(Microsoft Word - \356\361\356\352 \356\361\353\ doc) מתחם תלפיות תכנית אב היזם: עיריית ירושלים הרשות לפיתוח ירושלים תכנון: י. מולכו אדריכלים בע"מ ניהול פרויקט: עמגר בע"מ תחבורה: אמאב תחבורה בע"מ יועץ סביבתי: אלון טופצ' קי, אגוטי איכות סביבה 21 באוקטובר 2013

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348

שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת אחוזת בית - רעננה ומרכז מסחרי פארק מול רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 שומת מקרקעין מקיפה פרויקט משולב בית דיור לאוכלוסייה המבוגרת "אחוזת בית - רעננה" ומרכז מסחרי "פארק מול" רח' אחוזה 269 פינת דרך ירושלים, רעננה )חלקה 348 בגוש 7650( הערכה ליום 31.12.2015 -2-31 במרץ 2016 מספרנו:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9FAECEEE5FA20E1EEE9F1E5E920EEF7F8F7F2E9EF2DEEF4E2F F325F2E646F6378>

<4D F736F F D20E4F9FAECEEE5FA20E1EEE9F1E5E920EEF7F8F7F2E9EF2DEEF4E2F F325F2E646F6378> ב( ב( ג( ג( 21.5.14 השתלמות במיסוי מקרקעין סיכום הרצאה מס' 10 ד"ר חיים גבאי ועו"ד רון רוטשילד חלק א': עבירות ועונשין בדיני המס / ד"ר חיים גבאי: הליך פלילי יכול להיפתח בשתי דרכים: האחת, בפן האזרחי כשבמהלך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc אינג' חיים גלנצר, שמאי מקרקעין, מהנדס בנין. M.Sc ) Eng. Chaim Glencer, Real Estate Appraiser, Civil Engineer מוסמך במינהל עסקים M.B.A.) Master in Business Administration Shaked Yogev Real Estate Appraiser

קרא עוד

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים

קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים קרקע לדירה בטאבו גילה הירוקה ההזדמנות שלכם בירושלים גילה הירוקה! השקעה שכדאי לבנות עליה. עתודות הקרקע בארץ ובירושלים בפרט, הולכות ומתמעטות. נותרו מעט מאוד קרקעות פנויות שעליהן ניתן לתכנן ולבנות דירות בבניה

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן

הכנסת מרכז המחקר והמידע הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן הקצאת המכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים להקמת מתקני הייצור מוגש לוועדת הפנים והגנת הסביבה כתיבה: דר' יניב רונן אישור: שרון סופר, ראש צוות בכירה כ"ז בשבט תשע"ב 2 בפברואר 212, קריית בן-גוריון,

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א. ר. בפני כב' השופט בנימין יזרעאלי ' ב' ' ב' (קטין) ' ב' (קטין) נגד ט. תובעים נתבעים י' ב' פסק דין 0 מבוא:.... עניינו של פסק דין זה בשתי תביעות שנדונו בפניי בעניינם של הצדדים: הראשונה, תביעה למזונות אישה

קרא עוד

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת

תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כג אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 07/02/2013 כז שבט תשעג שעה 08:15 - יור ועדת תאריך : 05/03/2013 ת. עברי:כ"ג אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מספר 201302 בתאריך: 07/02/2013 כ"ז שבט תשע"ג שעה 08:15 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים : - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד