סטטיסטיקה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "סטטיסטיקה"

תמליל

1 0 פתרונות ספר המאגר לשאלון: 08. פרק משוואות, גרפים של ישרים ופרבולות. פרק. שינוי נושא בנוסחה פרק. בעיות מילוליות פרק. קריאת גרפים ובניית גרפים פרק.0 גאומטריה אנליטית פרק. סדרות פרק סטטיסטיקה והסתברות כולל פתרונות מלאים מסודר לפי המאגר של משרד החינוך פרק טריגונומטריה כתב וערך : יוסי דהן 0

2 שאלה מספר. לפניכם רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:, 8, 7,, 8, 8,,,,, 7, 7,,, 8, 0 )א(. סדרו את הציונים בטבלת שכיחויות. )ב(. מהו חציון הציונים? נמקו. )ג(. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. )ד(. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים. )ה(. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו גבוה מ-? 7 n 9 8. חציון )א(. סדרו את הציונים בטבלת שכיחויות ציון שכיחות )ב(. מהו חציון הציונים? נמקו. 7 חציון 8. )ג(. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. )ד(. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים. )ה(. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. מהי ההסתברות שציונו גבוה מ-? 7 תלמידים קיבלו ציון גבוה מ 7 לכן השכיחות היחסית לכיתה היא תשובות סופית. )א( )ג(.7 )ד( )ב(. p )ה(

3 שאלה מספר. בטבלה שלפניכם מתוארת התפלגות הציונים של תלמידים בכיתה מסוימת ציון מספר התלמידים. 0 % השכיחות היחסית של התלמידים שקיבלו ציון היא )א(. חשבו את מספר התלמידים בכיתה. )ב(. חשבו את מספר התלמידים שקיבלו ציון 7. )ג(. מהו הציון השכיח? נמקו. )ד(. מהו חציון הציונים? נמקו. )ה(. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. )ו(. מהי השכיחות היחסית )באחוזים( של התלמידים שקיבלו ציון? (. חשב את מספר התלמידים בכיתה. תלמידים אחוז 0% 00% 0 7 (. חשב את מספר התלמידים שקיבלו ציון. 7 )ג(. מהו הציון השכיח? נמקו. הציון השכיח הוא 7 מפני שיש אותו להכי הרבה תלמידים n חציון חציון 7 )ד(. מהו חציון הציונים? נמקו. )ה(. חשב את ממוצע הציונים בכיתה ציון 7 מספר תלמידים )ו(. מהי השכיחות היחסית )באחוזים( של התלמידים שקיבלו ציון? השכיחות היחסית )באחוזים( היא: % תשובה סופית : )א( )ב( )ה( )ד( )ג( 7 )ו(

4 ו) ז) ו) ז) שאלה מספר. לפניכם דיאגרמת מקלות המתארת את התפלגות הציונים בתנ"ך בכיתה מסוימת. (. כמה תלמידים בכיתה? (. מהו ממוצע הציונים בתנ"ך בכיתה? (. מהו חציון הציונים? נמקו. (. מהו הציון השכיח? נמקו. בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה. (. מהי ההסתברות שציונו נמוך מהממוצע? (. האם ההסתברות שציונו גבוה מ- שווה להסתברות שציונו נמוך מ-? נמקו. (. מהי ההסתברות שציונו בין ל- )כולל(? תלמידים בכיתה. פתרון : כמה תלמידים בכיתה? מהו ציון הממוצע? ציון 7 שכיחות n חציון חציון 8 (. מהו חציון מספר הילדים במשפחה? נמקו. מהו הציון השכיח? נמקו. הציון השכיח הוא מפני שיש אותו להכי הרבה )7( תלמידים ). בוחרים באקראי תלמיד אחד מהכיתה מהי ההסתברות שציונו נמוך מהממוצע? תלמידים קיבלו ציון נמוך מהממוצע לכן ההסתברות : p (. האם ההסתברות שציונו גבוה מ- 9 שווה להסתברות שציונו נמוך מ-? נמקו. ל - תלמידים יש ציון גבוה מ מתוך תלמידים לכן ההסתברות היא p ל - תלמיד יש ציון נמוך מ מתוך תלמידים לכן השכיחות היחסית היא p לפי התוצאות הם לא שווים (. מהי ההסתברות שציונו בין ל- 9 )כולל(? 0 p ל 0 תלמידים יש ציון בין ל מתוך תלמידים לכן ההסתברות תשובה סופית: )א( )ב( )ה( )ד( 9 )ג( 8 )ו( לא, כי )ז( 7.9 0

5 ו) שאלה מספר. בטבלה שלפניכם מתוארת ההתפלגות של מספר הילדים במשפחה ביישוב מסוים. 8 מספר הילדים במשפחה מספר המשפחות (. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב. (. חשבו את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב. (. מהו חציון מספר הילדים במשפחה? נמקו. (. מהו המספר השכיח של ילדים במשפחה? נמקו. (. בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב. מהי ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש או ילדים או ילדים? (. מהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש יותר מ- ילדים? פתרון : סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות מספר הילדים במשפחה ביישוב חשבו (. את מספר הילדים הממוצע למשפחה ביישוב 0 מספר הילדים במשפחה 8 מספר המשפחות מהו חציון מספר הילדים במשפחה? נמק. n 7. חציון חציון מהו המספר השכיח של הילדים במשפחה? נמק. המספר השכיח של הילדים הוא מפני שיש אותו להכי הרבה המשפחות 0 p (. בוחרים באקראי משפחה אחת מהיישוב. מהי ההסתברות שבמשפחה שנבחרה יש או ילדים או ילדים? ל - 0 משפחות יש או ילדים מתוך המשפחות לכן השכיחות היחסית היא 8 )ו(. מהי השכיחות היחסית של המשפחות שבהן יש יותר מ- ילדים? ל - 8 משפחות יש יותר מ - ילדים מתוך המשפחות לכן השכיחות היחסית היא )ו(% תשובה סופית : )א( ראה דיאגרמה.8 )ב( )ד( )ג( )ה( 0.

6 שאלה מספר 0. בבחירות לעירייה התמודדו שש רשימות. תוצאות הבחירה מתוארות בדיאגרמת העיגול שלפניכם. הרשימות מסומנות באותיות: א, ב, ג, ד, ה, ו. (. איזה אחוז מן הקולות קיבלה רשימה ה? (. האם לגוש הרשימות ג, ד ו- ה יש רוב בעירייה? נמקו. (. רשימות ב ו- ד הקימו גוש. מצאו רשימה מבין הרשימות האחרות, שאם היא תצטרף לגוש זה היא תיתן לו רוב בעירייה )רשמו את כל האפשרויות(. (. רשימות א ו- ב הקימו גוש. בוחרים באקראי מצביע אחד מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מהי ההסתברות שהוא הצביע עבור הגוש של הרשימות א ו- ב? איזה אחוז מן הקולות קיבלה רשימה ה? 00% (% 0% % 0% %) % פתרון : האם לגוש הרשימות ג, ד ו-ה יש רוב בעירייה? נמקו. 0% % % % צריך % כדי לקבל רוב. הגוש מורכב מ % לכן אין רוב (. רשימות ב ו- ד הקימו גוש. מצאו רשימה מבין הרשימות האחרות, שאם היא תצטרף לגוש זה היא תיתן לו רוב בעירייה )רשמו את כל האפשרויות(. % % % רשימות ב' ו ה' : % 0% % % % % )( צרוף רשימה א' : )( צרוף רשימה ו' : האפשרויות הם : (. רשימות א ו- ב הקימו גוש. בוחרים באקראי מצביע אחד מאוכלוסיית המצביעים לעירייה. מהי ההסתברות שהוא הצביע עבור הגוש של הרשימות א ו- ב? p 00 רשימות א' ו- ב' הם: 0% לכן ההסתברות היא % % )א( % )ב( לא, כי סה"כ הקולות שקיבלו קטן מ- 0% )ג( רשימה א או רשימה ו )ד( 0. תשובה סופית:

7 שאלה מספר. במדינה מסוימת נערך מפקד אוכלוסין. התפלגות התושבים לחמשת המחוזות של המדינה מתוארת בדיאגרמת העיגול שלפניכם. המחוזות מסומנים בדיאגרמה באותיות: א, ב, ג, ד, ה. (. במחוז א ובמחוז ג יש אותו מספר תושבים. איזה אחוז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות א ו- ג? (. בוחרים באקראי אדם במדינה. מהי ההסתברות שהוא שייך למחוז א, או למחוז ב, או למחוז ג? (. במחוז ב יש. מיליון תושבים. כמה תושבים יש במדינה? פתרון : (. במחוז א ובמחוז ג יש אותו מספר תושבים. איזה אחוז מן התושבים נמצא בכל אחד מהמחוזות א ו- ג? 00 (0% % %) 0 0% (. בוחרים באקראי אדם במדינה. מהי ההסתברות שהוא שייך למחוז א, או למחוז ב, או למחוז ג? p 00 רשימות א' ו ב' ו ג' הם : 0% לכן ההסתברות היא % 0% % (. במחוז ב יש.0 מיליון תושבים. כמה תושבים יש במדינה?. 00 תושבים. אחוז % 00% מיליון 00 תשובה סופית: (. %

8 7 שאלה מספר 7. במסיבת פורים במפעל מסוים נמכרו 00 כרטיסי הגרלה. הפרסים שחולקו בהגרלה היו: מכונית, מחשבים, 0 חופשות סוף שבוע, שעוני קיר. (. מהי ההסתברות לזכות במכונית? (. מהי ההסתברות לזכות בשעון קיר? (. מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו? (. מהי ההסתברות לא לזכות כלל בפרס? פתרון : סה"כ האפשרויות הם מספר הכרטיסים = 00 P 00 מהי ההסתברות לזכות במכונית? כמות המכוניות = לכן ההסתברות לזכייה היא P 00 מהי ההסתברות לזכות שעון קיר? כמות החופשות בחו"ל = לכן ההסתברות לזכייה היא P 0 00 )ג(. מהי ההסתברות לזכות בפרס כלשהו? כמות הפרסים 0= 0 לכן ההסתברות לזכייה היא 0 P 00 )ד(. מהי ההסתברות לא לזכות בפרס כלל? כמות הלא זוכים = לכן ההסתברות לא לזכות היא 0 p 00 תשובה סופית : א. ב. ג. p ד p 00 0 p 00 7

9 ו) 8 שאלה מספר 8. זורקים שתי קוביות משחק רגילות. )א( )ב( )ג( )ד( )ה( )ו( מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? 7 מהי ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה גדול מ? מהי ההסתברות שבדיוק קובייה אחת תראה? מהי ההסתברות שלכול היותר קובייה אחת תראה? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : נבנה טבלה דו - ממדית של האפשרויות (. מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? האפשרות לסכום היא ( :( לכן ההסתברות (. מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה? 7 האפשרויות לסכום 7 הם : ):():():():():():( לכן ההסתברות : : : : : : p p (. מהי ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? האפשרויות לאותו מספר הם ( :():():():():():( לכן ההסתברות (. מהי ההסתברות שסכום המספרים שיראו שתי הקוביות יהיה גדול מ 9? האפשרויות לסכום גדול מ 9 הם ):():():():():(): ( p לכן ההסתברות 8 (. מהי ההסתברות שבדיוק קובייה אחת תראה? האפשרויות שרק קובייה אחת תראה הם: ):():():():():():():():():(): ( לכן ההסתברות p 0 (. מהי ההסתברות שלכול היותר קובייה אחת תראה? האפשרויות שקובייה אחת תראה את המספרים,,,,, הם כל האפשרויות מלבד האפשרות ):( p לכן ההסתברות תשובה סופית: )א( )ב( )ג( )ד( )ה( )ו( 0 8 8

10 שאלה מספר 9. גיל ומתן משחקים בסביבון חנוכה, שעליו מסומנות האותיות נ, ג, ה, פ. בכל תור מסובב השחקן את הסביבון פעמיים. גיל מנצח: אם באחד מהסיבובים הסביבון נופל על נ ובסיבוב האחר הוא נופל על ג. מתן מנצח: אם בשני הסיבובים הסביבון נופל על פ. האם לשני השחקנים יש אותו סיכוי לנצח? הסבר. נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות גיל מנצח אם באחד מהסיבובים הסביבון מראה נ ובסיבוב האחר הוא מראה ה. p משמעות )נ: ג( )ג: נ( נ פ:נ ה:נ ג:נ נ:נ ג פ:ג ה:ג ג:ג נ:ג ה פ:ה ה:ה ג:ה נ:ה פ פ:פ ה:פ ג:פ נ:פ פ ה ג נ 8 מתן מנצח אם בשני הסיבובים הסביבון מראה ג. p משמעות )פ: פ( האם לשני השחקנים יש אותו סיכוי לנצח? הסבר. לא. לגיל סיכוי לנצח ולמתן סיכוי לנצח, 8 תשובה סופית : לא, כי ההסתברות שהסביבון ייפול על נ, ג, או על ג, נ, היא ושייפול על פ,פ, היא.

11 0 שאלה מספר. זורקים שני מטבעות. לכל מטבע צד אחד עם תמונה וצד אחר עם מספר. ש ח (. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו אותו צד? (. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו צדדים שונים? (. מהי ההסתברות שלפחות אחד מהמטבעות יראה תמונה? (. מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהמטבעות יראה תמונה? נבנה טבלה של האפשרויות של שני מטבעות: (. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו אותו צד? משמעות )תמונה, תמונה( )מספר, מספר( p לכן ההסתברות : (. מהי ההסתברות ששני המטבעות יראו צדדים שונים? משמעות )תמונה, מספר( )מספר, תמונה( p לכן ההסתברות : (. מהי ההסתברות שלפחות אחד מהמטבעות יראה תמונה? משמעות )תמונה, מספר( )מספר, תמונה( )תמונה, תמונה( לכן ההסתברות : p (. מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהמטבעות יראה תמונה? משמעות )תמונה, מספר( )מספר, תמונה( p לכן ההסתברות : תשובה סופית: )א( )ב( )ג( )ד( 0

12 שאלה מספר. נתונות שתי רולטות, א ו- ב. רולטה א מחולקת לשלוש גזרות שוות, ועליהן רשומים המספרים, ו-. רולטה ב מחולקת לארבע גזרות: גזרה אחת היא עיגול, ועליה רשום המספר. גזרה שנייה היא עיגול, ועליה רשום המספר. שתי הגזרות האחרות הן עיגול כל אחת, על אחת מהן רשום 8 מספר ועל השנייה רשום מספר )ראו סרטוט(. מסובבים כל רולטה פעם אחת. (. מהי ההסתברות ששתי הרולטות ייעצרו על אותו מספר? (. מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מהמספר שעליו תיעצר רולטה ב? (. מהי ההסתברות שסכום המספרים שעליהם ייעצרו שתי הרולטות יהיה? (. מהי ההסתברות שגם רולטה א וגם רולטה ב ייעצרו על מספר קטן מ-? (. מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מ-, ורולטה ב תיעצר על מספר קטן מ-? פתרון (. מהי ההסתברות ששתי הרולטות ייעצרו על אותו מספר? האפשרויות הם : ),(),(),( לכן ההסתברות: p 7 (. מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מהמספר שעליו תיעצר רולטה ב? האפשרויות הם : ),(),(),( p לכן ההסתברות: (. מהי ההסתברות שסכום המספרים שעליהם ייעצרו שתי הרולטות יהיה 0? p האפשרויות הם : ),(),(),( לכן ההסתברות: (. מהי ההסתברות שגם רולטה א וגם רולטה ב ייעצרו על מספר קטן מ-? p האפשרויות הם : ),(),(),(),( לכן ההסתברות: (. מהי ההסתברות שרולטה א תיעצר על מספר גדול מ-, ורולטה ב תיעצר על מספר קטן מ-? האפשרויות הם : ),( לכן ההסתברות: p תשובה סופית: )א( 7 )ב( )ג( )ד( )ה(

13 שאלה מספר. בכד יש כדורים צהובים, כדורים שחורים, ו- כדורים ירוקים. מוציאים באקראי כדור אחד, מחזירים אותו לכד ושוב מוציאים באקראי כדור אחד. (. מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? (. מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע? (. מהי ההסתברות שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור? (. מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא ירוק ואחד הוא שחור? (. מהי ההסתברות שבדיוק אחד משני הכדורים שהוצאו הוא שחור? נבנה טבלה המתארת את כל האפשרויות 9 00 (. מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצא כדור צהוב? משמעות )צהוב, צהוב( p (. מהי ההסתברות שבשתי הפעמים הוצאו כדורים באותו צבע? משמעות )צהוב, צהוב()שחור, שחור()ירוק, ירוק( 9 p (. מהי ההסתברות שתחילה הוצא כדור ירוק ואחריו כדור שחור? משמעות )ירוק, שחור( p (. מהי ההסתברות שאחד משני הכדורים שהוצאו הוא ירוק והשני הוא שחור? משמעות )ירוק, שחור( או ( שחור, ירוק( p (. מהי ההסתברות שבדיוק אחד משני הכדורים שהוצאו הוא שחור? משמעות )צהוב, שחור( או )שחור, צהוב( או) שחור, ירוק(או )ירוק, שחור( p 8 תשובה סופית: )א( )ב( )ג( )ד( ( ה(

14 שאלה מספר. במשחק דומינו יש 8 אבנים שונות. על כל אחת מהאבנים רשומים שניים מבין המספרים.,,,,,, 0 אבני הדומינו נראות כך: בוחרים באקראי אבן אחת מבין 8 אבני הדומינו. מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני המספרים?, מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שווים )"דאבל"(? מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שסכומם הוא? 7 מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם היא? מהי ההסתברות שאחד המספרים הרשומים על האבן שבוחרים יהיה המספר? פתרון : סה"כ האפשרויות הם מספר האבנים = 8 (. מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני המספרים?, על אבן אחת רשום, לכן P 8 (. מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני המספרים שווים )"דאבל"(? האבנים שעליהם רשומים שני מספרים שווים הם: (0,0)(,)(,)(,)(,)(,)(,) P לכן 7 8 P 8 (,)(,)(,) (. מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שסכומם הוא 7? האבנים שעליהם רשומים שני מספרים שסכומם 7 הם: לכן (. מהי ההסתברות שעל האבן שבוחרים יהיו רשומים שני מספרים שמכפלתם היא? האבנים שעליהם רשומים שני מספרים שמכפלתם הם: (,)(,) לכן P P 8 (. מהי ההסתברות שאחד המספרים הרשומים על האבן שבוחרים יהיה המספר? האבנים שעליהם רשום אחד המספרים הם : (,)(,)(,)(,)(,)(0,) לכן הערה ) ), לא מתקבל בתשובה. 8 p 8 p )ה( 8 תשובה סופית: )א( )ב( )ד( p 8 p )ג( 7 8 p 8

15 שאלה מספר. על הפאות של קובייה רשומים שלושה מספרים: המספר רשום על שלוש פאות, המספר רשום על שתי פאות והמספר רשום על פאה אחת. מטילים את הקובייה פעם אחת. )א( )ב( )ג( )ד( מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי? מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ-? מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי הקטן מ-? מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי שאיננו קטן מ-? נבנה קובייה עם האפשרויות פתרון : (. מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי? P משמעות מספר (. מה ההסתברות לקבלת מספר הקטן מ-? משמעות מספר ומספר P? (. מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי הקטן מ- P משמעות מספר (. מה ההסתברות לקבלת מספר זוגי שאיננו קטן מ-? P 0 משמעות לא קיים המצב הזה לכן 0 תשובה סופית : )ג( )ב( )א( )ד( 0

16 שאלה מספר 0. גד רשם את שתי אותיות שמו, ג, ד, על שני צדדיו של מטבע, כך שעל כל צד רשומה אות אחת. גד מטיל את המטבע פעמיים. מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בסדר הנכון? מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוך? מה ההסתברות שהמטבע ייפול פעמיים על אותה אות? מה ההסתברות שהמטבע ייפול על שתי אותיות שונות בזו אחר זו? נבנה טבלה של האפשרויות של שני מטבעות: (. מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בסדר הנכון? משמעות )ג, ד( p לכן ההסתברות : (. מה ההסתברות שהמטבע ייפול על אותיות שמו של גד בדיוק בסדר ההפוך? משמעות )ד, ג( p לכן ההסתברות : (. מה ההסתברות שהמטבע ייפול פעמיים על אותה אות? משמעות )ד, ד(, )ג, ג( p לכן ההסתברות : (. מה ההסתברות שהמטבע ייפול על שתי אותיות שונות בזו אחר זו? משמעות )ג, ד(, )ד, ג( p לכן ההסתברות : תשובה סופית: )א( )ב( )ג( )ד(

17 שאלה מספר. זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את סכום המספרים הרשומים על הקוביות. (. אלו מספרים יכולים להתקבל כסכום? רשום את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל-. (. מהו הסיכוי לקבל סכום? פרטו את חישוביכם. (. מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? (. מהו סיכוי זה? (. נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות ונבצע את פעולת הסכום: )א(. אלו מספרים יכולים להתקבל כסכום? המספרים שיכולים להתקבל כסכום הם: )(,)(,)0(,)(,)8(,)7(,)(,)(,)(,)(,)( (. רשום את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל- 0. האפשרויות לקבלת סכום הם: ),( ),( ),( ),( p (. מהו הסיכוי לקבל סכום? פרטו את חישוביכם. האפשרויות הם :), ( ), ( לכן ההסתברות (. מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? סכום של 7 מופיע הכי הרבה פעמים p (. מהו סיכוי זה? הסיכוי הוא : p תשובה סופית )א( )(,)(,)(,)(,)(,)7(,)8(,)(,)0(,)(,)( )ב( ( ), ( ), ( ), (, ) )ג( ( p, ) ( ), ד( סכום של 7 ה(

18 7 שאלה מספר 7. זורקים שתי קוביות משחק רגילות בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את הפרש המספרים הרשומים על הקוביות )המספר הגדול פחות הקטן או השווה(. אלו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? רשום את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל-. מהו הסיכוי לקבל הפרש? 0 פרטו את חישוביכם. מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה? נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות ונבצע את פעולת ההפרש: )א(. אלו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? המספרים שיכולים להתקבל כהפרש הם: )(,)(,)(,)(,)(,)0( (. רשום את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל-. (,), (,), (,), (,) האפשרויות הם: (,), (,), (,), (,) (. מהו הסיכוי לקבל הפרש? פרטו את חישוביכם. ( :)(: )(:)(: )(:)(:) p מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? הפרש של 0 p (. מהו סיכוי זה? הסיכוי הוא : (,), (,), (,), (,) (,), (,), (,), (,) p 0 p תשובה סופית : 0,,,,, (:)(: )(:)(: )(:)(: ) )דאבל( 7

19 קובייה צהובה 8 שאלה מספר 8. זורקים שתי קוביות משחק, צהובה ואדומה בעת ובעונה אחת. בכל הטלה בודקים את הפרש המספרים בין המספר על הקובייה הצהובה למספר על הקובייה האדומה )צהובה פחות אדומה(. אלו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? רשום את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל- )(. מהו הסיכוי לקבל הפרש )-)? מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה? נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות ונבצע את פעולת ההפרש: קובייה אדומה (. אלו מספרים יכולים להתקבל כהפרש? המספרים שיכולים להתקבל כהפרש הם:, )(,)(,)(,)(,)(,)0(, )-(,)-(,)-(,)-(,)-( (. רשום את כל האפשרויות לקבלת הפרש השווה ל-. (,), (,), (,), (,) (. מהו הסיכוי לקבל הפרש )-)? ( : )( :)(: ) p מהו הפרש המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? הפרש של 0 מופיע פעמים הוא : (. מהו סיכוי זה? הסיכוי )ההסתברות( p, )(,)(,)(,)(,)(,)0(, )-(,)-(,)-(,)-(,)-( (,), (,), (,), (,) 0 ( : )( :)(: ) p תשובה סופית : 8

20 שאלה מספר 9. ארבעה מספרים שונים רשומים על ארבע פאות של סביבון. המספרים הם:.,,, מסובבים שני סביבונים כאלה בעת ובעונה אחת. לאחר נפילתם, בודקים את סכום המספרים הרשומים על שני הסביבונים. אילו מספרים יכולים להתקבל כסכום? רשמו את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל-. מהו הסיכוי לקבל סכום השווה ל-? נמקו. מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? מהו סיכוי זה? נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות (. אלו מספרים יכולים להתקבל כסכום? האפשרויות הם: )(,)(,)(,)(,)(,)7(,)8( (. רשום את כל האפשרויות לקבלת סכום השווה ל-. האפשרויות הם: ):( ):( ):( (. מהו הסיכוי לקבל סכום 9? נמק. 0 לא קיימת אפשרות כזו לכן p (. מהו סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר? סכום המספרים שהסיכוי לקבלתו הוא הגבוה ביותר הוא סכום מופיע פעמים. p (. מהו סיכוי זה? האפשרויות הם) : ( ):( ):( ):( לכן ההסתברות היא תשובה סופית : p 0 )ב( (,),(,),(,) )ד( )ג( )ה( )א( 8,,,,, 7,

21 0 שאלה מספר 0. בכיתה יש תלמידים. כאשר מדדו את הגובה של כל התלמידים נמצא כי: הגובה הממוצע של הבנים היה 0 ס"מ. הגובה הממוצע של הבנות היה 0 ס"מ. )א(. ידוע כי היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה זו הוא וכמה בנות יש בכיתה? )ב(. מהו הגובה הממוצע של כל תלמידי הכיתה? :. כמה בנים פתרון : )א( ידוע כי היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכתה זו הוא :. כמה בנים וכמה בנות יש בכיתה? בנים בנות 0 7 בנים ו 0 בנות )ב(. מה הגובה הממוצע של כל תלמידי הכתה? גובה 0 שכיחות תשובה סופית: )א( בנים, 0 בנות )ב(. ס"מ. 0

22 שאלה מספר. בחשבון החשמל שקיבלה משפחת איתן בחודש יוני 00, הופיעו שתי דיאגרמות. דיאגרמה א: מתארת את צריכת החשמל של משפחת איתן בקילוואט לשעה )קוט"ש( בכל אחד מהחודשים שקדמו לחודש יוני בשנת 00 )ינואר 00 עד מאי 00(. דיאגרמה ב : מתארת את הצריכה החודשית הממוצעת בקוט"ש של משפחת איתן, בכל אחת מעונות השנה בשלוש השנים הקודמות )00, 00, ו- 00(. עונת החורף : חודשים דצמבר, ינואר, ופברואר. עונת האביב : חודשים מרץ, אפריל, ומאי. עונת הקיץ : חודשים יוני, יולי, ואוגוסט. עונת הסתיו : חודשים ספטמבר, אוקטובר, ונובמבר. דיאגרמה א' דיאגרמה ב' (. מה הייתה סך הכול צריכת החשמל של משפחת איתן בשנת 00? (. מה הייתה צריכת החשמל החודשית הממוצעת בשנת 00? (. מה הייתה הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן באביב 00? (. קבעו אם הצריכה החודשית הממוצעת שחישבתם בסעיף ג גדולה או קטנה מהצריכה החודשית הממוצעת באביב 00, וחשבו בכמה קילוואט לשעה היא גדולה או קטנה. (. חשבו את הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן בחודשי האביב בארבע השנים מ- 00 עד 00. פתרון : (. מה הייתה סך הכול צריכת החשמל הכוללת של משפחת איתן בשנת? חורף = 00, אביב = 00 קיץ = 00, סתיו = 700 נרכז את הצריכה הכוללת בשנת בכל עונה חודשים. (. מה הייתה צריכת החשמל החודשית הממוצעת בשנת? נרכז את הצריכה הכוללת בשנת 00 חורף = 00, אביב = 00 קיץ = 00, סתיו = בכל עונה חודשים. 00 (. מה הייתה הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן באביב? 0 נרכז את הצריכה הכוללת באביב בשנת. 00 מרץ = 00. מאי = אפריל= (. קבעו אם הצריכה החודשית הממוצעת שחישבתם בסעיף ג גדולה או קטנה מהצריכה החודשית הממוצעת באביב, וחשבו בכמה קילוואט לשעה היא גדולה או קטנה. באביב 00 הצריכה הייתה 00 והצריכה באביב 00 הייתה 000 לכן הצריכה קטנה יותר ב 00 (. חשבו את הצריכה החודשית הממוצעת של משפחת איתן בחדשי האביב בארבע השנים עד.0 נרכז את הצריכה ב - עונות האביב : באביב = 00 00, באביב = , באביב =00 00, באביב = תשובות : )א(,800 קוט"ש )ב(,00 קוט"ש )ג(,000 קוט"ש )ד( קטנה ב- 00 קוט"ש )ה(,000 קוט"ש

23 שאלה מספר. בכיתה מסוימת נמדד יום אחד הגובה של כל התלמידים הנוכחים בכיתה. נמצא כי הגובה הממוצע של הבנים הוא 0 ס"מ, והגובה הממוצע של הבנות הוא 0 ס"מ. באותו יום היו חסרים שני תלמידים. כאשר הם הגיעו לכיתה למחרת, מדדו את גובהם, וממוצע הגבהים של הבנים וממוצע הגבהים של הבנות חושבו מחדש. במפתיע, הגובה הממוצע של הבנות לא השתנה, וגם הגובה הממוצע של הבנים לא השתנה )לעומת הממוצעים שחושבו יום קודם(. )א(. נתון שאחד מהתלמידים שהיו חסרים היא בת, והשני הוא בן. יובל אמר שגובהו של הבן הוא 0 ס"מ. האם יובל צודק? הסבירו. )ב(. אם שני התלמידים שהיו חסרים הם בנים, וגובהו של אחד מהם הוא ס"מ. מה גובהו של התלמיד השני? נמקו. שימו לב: אין קשר בין סעיף א לבין סעיף ב. פתרון : )א(. נתון שאחד מהתלמידים שהיו חסרים היא בת, והשני הוא בן. יובל אמר שגובהו של הבן הוא ס"מ? האם יובל צודק? נמק היות והממוצע לא השתנה לאחר תוספת התלמידים לכן הגבהים של הבן ושל הבת צריכים להיות כגובה הממוצע לכן יובל צודק. )ב(. אם שני התלמידים שהיו חסרים הם בנים, וגובהו של אחד מהם הוא ס"מ. מה גובהו של התלמיד השני? נמקו. 0 0 גובה תלמיד אחד הוא שזה ס"מ יותר מהממוצע )0( לכן הגובה של התלמיד השני צריך להיות ס"מ שזה ס"מ פחות מהממוצע )0( גובה התלמיד השני הוא : תשובה סופית: )א( כן. )ב( ס"מ.

24 שאלה מספר. הגרפים שלפניכם מציגים מידע על הייצוא ממדינת הדלנד. שם המטבע במדינה זו הוא הד. ז % ט 7% מ פ 9% סה"כ יצוא שנתי מהדלנד בשנים 000 )במליוני הדים ) התפלגות היצוא מהדלנד בשנת מ צ כ נה % ש % ה % צמ % מ צ ם % ם (. מה היה סך כול הייצוא )במיליוני הדים( ממדינת הדלנד בשנת 8? (. מה היה הייצוא של מיץ פירות )במיליוני הדים( מהדלנד בשנת 000? (. בכמה אחוזים גדלו הכנסותיה של הדלנד מייצוא, משנת לשנת 000? (. איזה חלק מכל היצוא ממדינת הדלנד בשנת 000 היו מוצרי הטקסטיל )הכותנה והצמר(? פתרון : (. מה היה סך כול הייצוא )במיליוני הדים( ממדינת הדלנד בשנת 998? לפי הגרף היצוא בשנת 8 הוא 7. מיליון הד. מה היה הייצוא של מיץ פירות )במיליוני הדים( מהדלנד בשנת? מיץ הפרות % בשנת 000 שהיצוא הכולל היה. מוצרים אחוז 9% 00% (. בכמה אחוזים גדלו הכנסותיה של הדלנד מייצוא, משנת 999 לשנת? היצוא בשנת היה 7. ובשנת 000 היצוא היה. הגדול היה.7 כדי לחשב נשתמש בריבוע קסם. מוצרים אחוז % 00% (. איזה חלק מכל היצוא ממדינת הדלנד בשנת היו מוצרי הטקסטיל )הכותנה והצמר(? מוצרי הכותנה % והצמר % יחד הם : % סה"כ % % מ = = שזה גידול ב.% תשובה סופית :

25 ו) ו) שאלה מספר. לפניך מתוארים שלושה מאורעות. בהטלת זוג קוביות הוגנות, סכום המספרים המתקבלים הוא 7. I בהטלת זוג קוביות הוגנות, שני המספרים המתקבלים זהים זה לזה. II בהטלת זוג קוביות הוגנות, מכפלת המספרים המתקבלים קטנה מ- 00. III שהסיכויים שלהם להתרחש שווים. קבעו האם יש שניים מבין המאורעות III, II, I (. הסברו את תשובותיכם. שאין כל סיכוי שיתרחש. הסברו. קבעו האם יש מאורע מבין המאורעות III, II, I (. שיתרחש בוודאות. אם כן ציינו את המאורע, קבעו האם יש מאורע מבין המאורעות III, II, I (. והסברו. שתי קוביות הוגנות, הוא ודאי. ציינו מאורע אחר שהסיכוי שיתרחש עם הטלת (. ציינו מאורע אחר שאין כל סיכוי שהוא יתרחש עם הטלת שתי קוביות הוגנות. (. ציינו שני מאורעות אחרים השונים זה מזה, שהסיכויים שלהם להתרחש שווים, (. בהטלת שתי קוביות הוגנות נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : מאורע I מאורע II זהים זה לזה דאבל p מאורע III מכפלה קטנה מ- 00 p סכום 7 p (. קבע האם יש שניים מבין המאורעות שהסיכויים להתרחשותם שווים. הסבר את תשובתך. p כן, מאורע I ו - מאורע II קבע האם יש מאורע שאין כל סיכוי להתרחשותו. אם כן, מיהו. הסבר. לא שלושת המאורעות קיים סיכוי שיתרחשו. קבע האם יש מאורע שהתרחשותו ודאית. אם כן ציין את המאורע, והסבר את בחירתך. p כן, מאורע III תאר מאורע אחר הקשור בזריקת שתי קוביות הוגנות, שהתרחשותו ודאית. נעזר בתשובה ג' ונבחר תשובה דומה מכפלת המספרים המתקבלים קטנה מ- תאר מאורע אחר הקשור בזריקת שתי קוביות הוגנות, שאין כל סיכוי להתרחשותו. סכום הקוביות קטן מ או סכום גדול מ (. תאר שני מאורעות אחרים השונים זה מזה הקשורים בזריקת שתי קוביות הוגנות, ואשר הסיכויים להתרחשותם שווים. נעזר בתשובה א' ונבחר תשובה דומה יראו אותו מספר ו - סכום גדול מ III לא )ג( כן. מאורע )ב( p(i) תשובה סופית : )א( p(ii) ). לדוגמא: מכפלת המספרים המתקבלים קטנה מ- (. לדוגמא: סכום הקוביות קטן מ או סכום גדול מ )ו(. לדוגמא: יראו אותו מספר ו - סכום גדול מ

26 שאלה מספר 0. נועה ומיכל משחקות עם שעוני המספרים המצוירים למטה. חוקי המשחק הם: - כל אחת בתורה מסובבת במהירות את המחוג של השעון שלה, כך שמקום עצירתו אקראי. )אם המחוג נעצר על הקו, מסובבים את המחוג מחדש.( אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא חיובית, נועה אם מכפלת המספרים, שמראים המחוגים של שני השעונים, היא שלילית, מיכל מנצחת. מנצחת השעון של נועה השעון של מיכל האם לשתיהן אותו סיכוי לנצח במשחק? נמקו. פתרון נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות ונבצע את פעולת המכפלה: התוצאות : פעמים תוצאת המכפלה שלילית ו פעמים תוצאת המכפלה חיובית לכן המשחק הוגן ולשתיהן סיכויים שווים תשובה סופית : לשתיהן סיכויים שווים. שאלה מספר. בוטלה השאלה

27 שאלה מספר 7. לפניכם דיאגרמות המתארות שכיחות של ציונים מ- עד 0 בארבע קבוצות: (. רשמו את הציון של השכיח/שכיחים בכל אחת מהקבוצות. (. מהו מספר הנבדקים בכל אחת מהקבוצות? (. מהו החציון בכל קבוצה? (. מהו ממוצע הציונים בקבוצה א, ומהו ממוצע הציונים בקבוצה ב? (. רשמו את הציון של השכיח/שכיחים בכל אחת מהקבוצות. ניתן לזהות את השכיח לפי גובה העמודה. בקבוצה א : הציונים ו, בקבוצה ב' הציון : 0, בקבוצה ג: כל ציונים, בקבוצה ד: הציון (. מהו מספר הנבדקים בכל אחת מהקבוצות? n בקבוצה א' : 0 n בקבוצה ב' : n בקבוצה ג' : 0 n 0 9 בקבוצה ד' : 0 7 (. מהו החציון בכל קבוצה? n 0. חציון בקבוצה א' :. חציון n 8 7 חציון בקבוצה ב' : 7 8 חציון n 0. חציון בקבוצה ג' : חציון n 0. חציון בקבוצה ד' : חציון (. מהו ממוצע הציונים בקבוצה א, ומהו ממוצע הציונים בקבוצה ב? קבוצה א' : קבוצה ב' : בקבוצה ב הציון השכיח הוא 0. תשובה סופית : )א( בקבוצה א יש שני ציונים שכיחים: ו-. בקבוצה ד השכיח הוא. בקבוצה ג השכיחות של כל הציונים זהה. )ד( א-., ב- 7. )ג( א-., ב- 7, ג-, ד- )ב( א- 0, ב-, ג- 0, ד- 0

28 7 שאלה מספר 8. במבחן ארצי התקבלו התוצאות הבאות: 0% מהתלמידים נכשלו במבחן )קיבלו פחות מ- (. 0% עברו את המבחן בציון שנע בין ל % עברו את המבחן בציון שנע בין 7 ל-.80 0% עברו את המבחן בציון שנע בין 8 ל-.0 0% קיבלו ציון מעל ל- 0. (. לפניכם עיגול המחולק ל- 0 חלקים שווים. היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את חמש הקבוצות בדיאגראמה. רשמו בכל חלק מה הוא מייצג. (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי, מתוך רשימת הנבחנים, שם של תלמיד שעבר את המבחן בציון שמעל 70? (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי, מתוך רשימת הנבחנים, שם של תלמיד שנכשל בבחינה )קיבל ציון פחות מ- (? (. הסבירו מדוע הממוצע אינו יכול להיות. (. לפניכם עיגול המחולק ל- חלקים שווים. היעזרו בחלוקה הזו וייצגו את חמש הקבוצות בדיאגראמה. רשמו בכל חלק מה הוא מייצג. כול חלק מייצג 0% נתאים את האחוזים לנתונים (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי, מתוך רשימת הנבחנים, שם של תלמיד שעבר את המבחן בציון שמעל? 7 0 0% מהתלמידים קיבלו ציון מעל לציון 70 לכן ההסתברות p 00 (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי, מתוך רשימת הנבחנים, שם של תלמיד שנכשל בבחינה )קיבל ציון פחות מ- 00(? 0% מהתלמידים קיבלו ציון מתחת לציון - לכן ההסתברות p 0 00 (. הסבירו מדוע הממוצע אינו יכול להיות 90. 0% מהתלמידים נמצאים מתחת לציון 0 לכן לא יכול להיות ציון ממוצע של תשובה סופית : )ב( 0. )ג( 0. שאלה מספר 9. בוטלה השאלה 7

29 8 שאלה מספר. בבית ספר "הראל" נערכים ארבעה מבחנים במהלך השנה. כדי לקבל תעודת הוקרה, על התלמיד לקבל ציון ממוצע של 70 לפחות. (. יוסי קיבל 0 במבחן הראשון. ה ציעו שתי אפשרויות לציונים בשלושת המבחנים הבאים כדי שהממוצע של יוסי יהיה 7 או יותר. (. לכל אחת משתי האפשרויות שהצעתם בסעיף א מצאו את החציון ואת השכיח. (. משה נעדר במבחן הראשון, ונאמר לו כי ציונו במבחן זה ייחשב ל- 0. האם הוא יוכל להגיע לממוצע של 7? הסבירו. (. שלושת הציונים הראשונים של גיל הם: 80. 7, 0, מה הציון במבחן האחרון אם הממוצע שלו הוא? 78 (. 0 סה"כ 0 7 ציון 0 0 שכיחות 0 00 אפשרות א' אפשרות ב' (. לכל אחת משתי האפשרויות שהצעתם בסעיף א מצאו את החציון ואת השכיח. אפשרות ב' השכיח = 0 החציון = 87. אפשרות א' השכיח = 00 החציון = 80 (. משה נעדר במבחן הראשון, ונאמר לו כי ציונו במבחן זה ייחשב ל-. האם הוא יוכל להגיע לממוצע של 70? הסבירו. 0 7 סה"כ 0 00 ציון 0 כן, אם יקבל בשלושת המבחנים 00 שכיחות (. שלושת הציונים הראשונים של גיל הם: 8. 7,, מה הציון במבחן האחרון אם הממוצע שלו הוא? סה"כ ציון שכיחות 00 תשובה סופית: )א( למשל:,00,00 ו- 0,0 :0 ו- 8 )ג( כן, אם יקבל 00 בכל שלושת המבחנים )ד( 00. 8

30 שאלה מספר. )א(, ממוצע הגבהים של ילדים הוא. מטר. מה יהיה הממוצע אחרי שדני שגובהו.8, עזב את הקבוצה? )ב(. ממוצע הגבהים של ילדים הוא. מטר. יוסי הצטרף לקבוצה, והממוצע נשאר. מטר. מה גובהו של יוסי? )ג(. ממוצע הגבהים של שני ילדים הוא.7 מטר. גדי הצטרף, וכעת הממוצע של שלושת הילדים הוא. מטר. מה גובהו של גדי? )א( ממוצע הגבהים על ילדים הוא. מטר. מה יהיה הממוצע אחרי שדני שגובהו,.8 עזב את הקבוצה?.8. סה"כ גובה.8 שכיחות. )ב( ממוצע הגבהים של ילדים הוא.0 מטר. יוסי הצטרף לקבוצה, והממוצע נשאר.0 מטר, מה גובהו של יוסי? גובהו של יוסי הוא. מטר בגלל שהממוצע לא השתנה )ג( ממוצע הגבהים של שני ילדים הוא.7 מטר. גדי הצטרף, וכעת הממוצע של שלושת הילדים הוא. מטר, מה גובהו של גדי? תשובה סופית : )א(. )ב(. )ג(.

31 0 שאלה מספר. )א(. הגיל הממוצע של נשים הוא 0 שנה. לשלוש הנשים הצטרפה דנה שגילה. מה ממוצע הגילים של ארבע הנשים? )ב(. הגיל הממוצע של אנשים הוא 0 שנה. לאחר ששני אנשים חדשים הצטרפו לקבוצה גדל הגיל הממוצע ל- שנה. ה ציעו שתי אפשרויות לגילים של שני המצטרפים. )ג(. ידוע כי בקבוצה של אנשים - אחד הוא בן ואחר בן. רשמו גילים אפשריים של שאר אנשי הקבוצה, כך שהממוצע יהיה. )א(. הגיל הממוצע של נשים הוא שנה. לשלוש הנשים הצטרפה דנה שגילה. מה ממוצע הגילים של ארבע הנשים? )ב(. הגיל הממוצע של אנשים הוא שנה. לאחר ששני אנשים חדשים הצטרפו לקבוצה גדל הגיל הממוצע ל- שנה. ה ציעו שתי אפשרויות לגילים של שני המצטרפים )ג(. ידוע כי בקבוצה של אנשים - אחד הוא בן ואחר בן. רשמו גילים אפשריים של שאר אנשי הקבוצה, כך שהממוצע יהיה תשובה סופית: )א( )ב( למשל:, או, )ג( למשל:, או.,7 0

32 שאלה מספר. בכיתה יא לומדים 0 תלמידים, ובכיתה יא לומדים תלמידים. בגלל מיעוט התלמידים הוחלט לאחד את שתי הכיתות. )א(. ממוצע הציונים באנגלית בכיתה יא היה 7 ובכיתה יא היה 8. מה הממוצע של הציונים באנגלית בכיתה המאוחדת? )ב(. ממוצע הציונים בספרות בכיתה יא היה 0, ובכיתה יא היה 70. מה הממוצע של הציונים בספרות בכיתה המאוחדת? )ג(. ממוצע הציונים במתמטיקה בכיתה יא היה 78. הממוצע של הציונים בכיתה המאוחדת היה 7. מה היה הממוצע בכיתה יא? )א(. ממוצע הציונים באנגלית בכיתה יא היה 7 ובכיתה יא היה 8. מה הממוצע של הציונים באנגלית בכיתה המאוחדת? יא יא סה"כ ציון שכיחות )ב(. ממוצע הציונים בספרות בכיתה יא היה 9, ובכיתה יא היה 7. מה הממוצע של הציונים בספרות בכיתה המאוחדת? יא יא סה"כ ציון שכיחות )ג(. ממוצע הציונים במתמטיקה בכיתה יא היה 78. הממוצע של הציונים בכיתה המאוחדת היה 70. מה היה הממוצע בכיתה יא? יא יא סה"כ ציון שכיחות תשובה סופית: )א( 7 )ב( 8. )ג( 70. שאלה מספר.. בוטלה השאלה

33 שאלה מספר 0. המורה רונית קבעה שהציון השנתי במתמטיקה יחושב כך: / מממוצע ציוני המבחנים במשך השנה, ועוד / מציון המבחן המסכם. (. הציונים של רועי במבחנים במתמטיקה שהתקיימו במשך השנה הם: 00. 0, 7, 8, 7, ציונו של רועי במבחן המסכם הוא. מה הציון השנתי של רועי? (. ממוצע הציונים של יעל במשך השנה הוא. היא מעוניינת לקבל ציון שנתי של 7 לפחות. מה צריך להיות הציון של יעל במבחן המסכם כדי שהציון השנתי שלה יהיה? 7 (. הציונים של עמוס במשך השנה הם: 0.,, 0, 70, מה הציון השנתי הגבוה ביותר שיוכל לקבל? (. הציונים של רועי במבחנים במתמטיקה שהתקיימו במשך השנה הם:. 9, 70, 8, 7, ציונו של רועי במבחן המסכם הוא 9. מה הציון השנתי של רועי? ממוצע הציון השנתי ממוצע המבחנים (. ממוצע הציונים של יעל במשך השנה הוא. היא מעוניינת לקבל ציון שנתי של 70 לפחות. מה צריך להיות הציון של יעל במבחן המסכם כדי שהציון השנתי שלה יהיה? (. הציונים של עמוס במשך השנה הם: 9. 00, 90, 0, 7, מה הציון השנתי הגבוה ביותר שיוכל לקבל? ממוצע המבחנים תשובה סופית: )א( 88 )ב( )ג( 8..

34 שאלה מספר. לפניכם טבלה המתארת את מספר העולים לארץ בחודשיים הראשונים של שנת 00, לפי יבשת מוצאם. (. השלימו את הטבלה. (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי הוא עולה מאמריקה? (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי מוצאו אינו באירופה? (. השלימו את הטבלה. (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי הוא עולה מאמריקה? 7.7 p - 7.7% עולים מאמריקה לכן ההסתברות היא : 00 - (. מה ההסתברות לבחור באופן אקראי שם מרשימת העולים בחודשים הנ"ל, ולמצוא כי מוצאו אינו באירופה? 00% אינם מאירופה -.0% עולים מאירופה לכן.0%.9% לכן ההסתברות היא :.9 p תשובה סופית: )א( ראה טבלה )ב( )ג(.0 שאלה מספר 7.. בוטלה השאלה

35 שאלה מספר 8. בטבלה הבאה מוצגת התפלגות מספר הילדים במשפחה באחד הקיבוצים. 8? מספר הילדים במשפחה השכיחות - מספר המשפחות (. השכיחות היחסית של המשפחות שיש להן ילדים היא 0%. כמה משפחות בקיבוץ? (. כמה משפחות עם ילדים יש בקיבוץ? (. כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה? (. מה החציון? )א( השכיחות היחסית של המשפחות שיש להן ילדים היא %. כמה משפחות בקיבוץ? 0 משפחות בקיבוץ משפחות 0 אחוז 0% 00% 0 8 כמה משפחות עם ילדים יש בקיבוץ? משפחות עם ילדים (. כמה ילדים בממוצע יש בכל משפחה? מספר הילדים במשפחה השכיחות - מספר המשפחות (. מה החציון? n חציון 0. חציון 0 תשובה סופית : )א( )ב( 7 )ג(. )ד(

36 שאלה מספר 9. לפניכם טבלה המתארת את מספרי התלמידים בכל שכבה בבית הספר "איילים". הכיתה מספר תלמידים בשכבה אחוז מתלמידי ביה"ס כיתות ז 8 כיתות ח 0 כיתות ט כיתות י כיתות יא כיתות יב 0 (. מה ממוצע התלמידים בשכבה? (. השלימו את השורה "אחוז מתלמידי ביה"ס" )יש לעגל עד ספרה אחת אחרי הנקודה(. (. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה יא או בכיתה יב? (. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לא לומד בכיתה יב? (. מה ממוצע התלמידים בשכבה? n סה"כ תלמידים בבית הספר : בבית הספר כיתות לכן הממוצע :. (. השלימו את השורה "אחוז מתלמידי ביה"ס" )יש לעגל עד ספרה אחת אחרי הנקודה(. (. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לומד בכיתה יא או בכיתה יב? p 7 בכיתות יא ו יב לומדים יחד 7 תלמידים לכן ההסתברות היא : אפשרות נוספת : בכיתות יא ו יב יש.7% לכן ההסתברות היא :.7 p 00 (. בוחרים באקראי תלמיד מבית הספר. מה ההסתברות שהוא לא לומד בכיתה יב? p תלמידים לא לומדים בכיתה יב לכן ההסתברות היא : ) - 7 = ( תשובה סופית : )א( )ב( ראה טבלה )ג( 0.7 )ד( 0.07.%

37 שאלה מספר. בארץ "מוץ" יש רק חברת טלפונים אחת "חברת קשר". המנויים טוענים כי הם מחייגים מספר רב של פעמים ולא נענים. החברה טוענת שחוסר התקשורת שבאחריותה מהווה רק % מכלל החיוגים. לפניכם הנתונים שמציגה החברה: (. על פי הנתונים של "חברת קשר", מהי ההסתברות שבחיוג כלשהו ניתן יהיה לשוחח עם הנמען? (. בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש כל חיוג ולרשום את התגובה. לפניכם טבלה המסכמת את הנתונים שנאספו. השלימו את הטבלה. אחוז מכלל החיוגים מספר החיוגים של סוג תגובה משפחת כהן 0 קשר תקין 00 אין תשובה הקו מקולקל תפוס סה"כ (. האם נתוני החברה מתאימים לנתוני משפחת כהן? הסבירו. (. על פי הנתונים של "חברת קשר", מהי ההסתברות שבחיוג כלשהו ניתן יהיה לשוחח עם הנמען? p 00 בדיאגרמת עיגול מופיע שהתקיימה שיחה ב % לכן ההסתברות היא: (. בני משפחת כהן החליטו לספור במשך חודש כל חיוג ולרשום את התגובה. לפניכם טבלה המסכמת את הנתונים שנאספו. השלימו את הטבלה. (. האם נתוני החברה מתאימים לנתוני משפחת כהן? הסבירו. ניתן לראות שהנתונים של משפחת כהן לא מתאימים לנתונים שהחברה פרסמה. תשובה סופית: )א( )ב( ראה טבלה )ג( לא 0.

38 7 שאלה מספר. תלמיד קיבל את ארבעת הציונים הבאים 0. 80, 70, 0, הציון החמישי יקבע את הממוצע שלו. (. אם הממוצע הוא 70, מה הציון שקיבל במבחן החמישי? מהו חציון הציונים במקרה זה? (. מה הממוצע הגדול ביותר והקטן ביותר שהוא יכול לקבל? (. אם הממוצע הוא 7, מה הציון שקיבל במבחן החמישי? מהו חציון הציונים במקרה זה? החציון = (. מה הממוצע הגדול ביותר והקטן ביותר שהוא יכול לקבל? )( הממוצע הגדול ביותר כאשר התלמיד יקבל במבחן החמישי )( הממוצע הקטן ביותר כאשר התלמיד יקבל במבחן החמישי תשובה סופית: )א( 0 החציון.70 )ב( גדול, 80 קטן 0 7

39 8 שאלה מספר. )לא היו ציונים מעל 00(. במבחן שכבתי השתתפו 0 תלמידים. החציון היה 00 )( )א(. מהו השכיח? הסבירו. )ב(. מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי? )ג(. מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי? )( במבחן שכבתי אחר השתתפו 00 תלמידים. החציון היה 00 )לא היו ציונים מעל 00(. )א(. מהו השכיח? הסבירו. )ב(. מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי? )ג(. מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי? )לא היו ציונים מעל (. במבחן שכבתי השתתפו תלמידים. החציון היה )( )א(. מהו השכיח? הסבירו. היות והחציון מתוך 0 תלמידים שווה ל- 00 וזה מספר אי זוגי של תלמידים, לכן יש לפחות 0 תלמידים מתוך 0 תלמידים עם ציון 00 לכן השכיח הוא 00. )ב(. מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי? הממוצע הגבוה ביותר האפשרי הוא כאשר 0 תלמידים מהחציון ומעלה קיבלו את הציון. 00 ו - 00 התלמידים שנמצאים מתחת לחציון קיבלו גם ציון. 00 ואז כל הכיתה קיבלו את הציון 00 ולכן הממוצע הוא )ג(. מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי? הממוצע הנמוך ביותר האפשרי הוא כאשר 0 תלמידים מהחציון ומעלה קיבלו את הציון ו - 00 התלמידים שנמצאים מתחת לחציון קיבלו את ציון. 0 לכן הממוצע הוא: )( במבחן שכבתי אחר השתתפו תלמידים. החציון היה )לא היו ציונים מעל (. )א(. מהו השכיח? הסבירו. היות והחציון מתוך 00 שווה ל- 00 וזה מספר זוגי של תלמידים, לכן הציון של התלמיד ה 0 הוא 00 והציון של התלמיד ה גם 00 כדי שהחציון יהיה 00 מכאן שיש 0 תלמידים לפחות עם הציון 00. לכן השכיח הוא 00 )ב(. מהו הממוצע הגבוה ביותר האפשרי? הממוצע הגבוה ביותר האפשרי הוא כאשר 0 תלמידים מהחציון ומעלה קיבלו את הציון. 00 ו - התלמידים שנמצאים מתחת לחציון קיבלו גם ציון. 00 ואז כל הכיתה קיבלו את הציון 00 ולכן הממוצע הוא )ג(. מהו הממוצע הנמוך ביותר האפשרי? הממוצע הגבוה ביותר האפשרי הוא כאשר 0 תלמידים מהחציון ומעלה קיבלו את הציון ו - התלמידים שנמצאים מתחת לחציון קיבלו את הציון. 0 לכן הממוצע הוא: תשובה סופית : )א( 00 )ב( 00 )ג( 0. )ד( 00 )ה( 00 )ו( 0. 8

40 שאלה מספר במבחן בגיאוגרפיה התקבלו הציונים הבאים )באחוזים(:.00,,,,0,0,0,8,8,8,8,80,7,7,7,,,0,, )א(. חשבו את הממוצע ואת החציון. )ב(. הציון של דני גבוה מהממוצע ונמוך מהחציון, מה יכול להיות הציון של דני? )ג(. לכל אחד משמונת הציונים הנמוכים ביותר הוסיפו נקודות. חשבו את הציון הממוצע החדש. )ד(. האם החציון של רשימת הציונים החדשה שונה מהחציון שחישבתם בסעיף א? נמקו..00,,,,0,0,0,8,8,8,8,80,7,7,7,,,0,, )א(. חשבו את הממוצע ואת החציון סה"כ ציון שכיחות החציון הוא הממוצע בין הציון של התלמיד ה 0 שקיבל 8 לתלמיד ה שקיבל ציון 8 לכן החציון הוא: - 8 )ב(. הציון של דני גבוה מהממוצע ונמוך מהחציון, מה יכול להיות הציון של דני? הציון של דני הוא 80 מפני שהציון גבוה מהממוצע = 78 ונמוך מהחציון שהוא 8 )ג(. לכל אחד משמונת הציונים הנמוכים ביותר הוסיפו 0 נקודות. חשבו את הציון הממוצע החדש )ד(. האם החציון של רשימת הציונים החדשה שונה מהחציון שחישבתם בסעיף א? נמקו. החציון לא משתנה לאחר תוספת הציונים היות שהתלמידים מספר 0 ומספר הציון שלהם לא השתנה לכן ציון החציון לא השתנה. תשובה סופית : )א( הממוצע 78 והחציון 8 )ב( 80 )ג( 80. )ד( החציון לא שונה.

41 0 שאלה מספר א. רשמו ציונים שהנמוך בהם 0 והגבוה 8, כך שהממוצע יהיה 7. ב. רשמו ציונים שהנמוך בהם 0 והגבוה 8, כך שהממוצע יהיה 80. ג. האם ניתן לקבל ממוצע של 0 בעבור רשימה של ציונים, בה הציון הנמוך ביותר הוא 0 והגבוה 8? הסבירו. ד. מה הממוצע הגבוה ביותר שניתן לקבל מרשימה של ציונים, בה הציון הנמוך ביותר הוא 0 והגבוה 8? הסבירו. א. רשמו 0 ציונים שהנמוך בהם 0 והגבוה 98, כך שהממוצע יהיה ב. רשמו 0 ציונים שהנמוך בהם 0 והגבוה 98, כך שהממוצע יהיה ג. האם ניתן לקבל ממוצע של 9 בעבור רשימה של 0 ציונים, בה הציון הנמוך ביותר הוא 0 והגבוה 98? הסבירו לא ניתן לקבל ממוצע של 0 היות ושלושת המספרים הנותרים צריכים להיות בציון עד 8 שהוא הגבוה ביותר ואנו חישוב וקיבלנו את הציון ד. מה הממוצע הגבוה ביותר שניתן לקבל מרשימה של 0 ציונים, בה הציון הנמוך ביותר הוא 0 והגבוה 98? הסבירו. נציב בשלושת המבחנים את הציון הגבוה ביותר שהוא 8 ונחשב את הממוצע תשובה סופית: שאלה מספר 0 )ג( לא )ד( 88. בוטלה השאלה 0

42 שאלה מספר במבחן משווה באנגלית בכיתות י התקבלו הציונים הבאים: - תלמידים קיבלו. - 0 תלמידים קיבלו.0-8 תלמידים קיבלו.70 - תלמידים קיבלו.7-0 תלמידים קיבלו.80 - תלמידים קיבלו.0 - תלמידים קיבלו. (. סרטטו דיאגרמת מקלות לייצוג הנתונים. (. מה ממוצע הציונים? (. מה השכיח? (. מה החציון? (. ציון עובר הוא ציון 70 ומעלה. האם רוב התלמידים עברו את המבחן? איזה מדד מראה זאת? פתרון : (. סרטטו דיאגרמת מקלות לייצוג הנתונים. (. מה ממוצע הציונים? () (0 0) (70 8) (7 ) (80 0) (90 ) (9 ) ( ) 8. (. מה השכיח? ניתן לראות את השכיח בציון 0 שהוא הגדול מכולם. (. מה החציון? n חציון. 0 0 חציון 0 ציון עובר הוא ציון 7 ומעלה. האם רוב התלמידים עברו את המבחן? איזה מדד מראה זאת? לא, החציון מראה את מצב מחצית הכיתה והוא הציון 0 תשובה סופית : )א( ראה דיאגרמה )ב( )ג( 0 )ד( 0 )ה( לא, החציון מראה זאת. 8.

43 שאלה מספר 7. תריסריון )דוד קאדר( הוא גוף משוכלל בו פאות, שהן משוכללים חופפים: )א( על הפאות רשומים המספרים מ עד. מטילים את התריסריון פעם אחת. )( מה ההסתברות לקבל מספר זוגי? )( מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב? )( מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב 7? )ב( רן וגד משחקים לפי הכלל הבא : מטילים את התריסריון, רן מנצח אם המספר המתקבל מתחלק ב-, וגד מנצח אם המספר מתחלק ב, האם המשחק הוגן? הסבירו. )ג( רשמו על הפריסה של התריסריון מספרים, כך שההסתברות לקבל תהיה ( / מותר לרשום אותו מספר יותר מפעם אחת( הראו את חישוב ההסתברות. ) רשמו על הפריסה של התריסריון מספרים, כך שההסתברות לקבל זוגי תהיה / )מותר לרשום אותו מספר יותר מפעם אחת( הראו את חישוב ההסתברות. נרשום את כל האפשרויות: )א ( מה ההסתברות לקבל מספר זוגי? האפשרויות הם : )()0()8()()()( לכן: p ( מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב 0? p האפשרויות הם : )()0( לכן: )א ( מה ההסתברות לקבל מספר המתחלק ב 7? האפשרויות הם : )7( לכן: p )ב( רן וגד משחקים לפי הכלל הבא : מטילים את התריסריון, רן מנצח אם המספר המתקבל מתחלק ב-, וגד מנצח אם המספר מתחלק ב, האם המשחק הוגן? הסבירו. p האפשרויות של רון )מתחלק ב - ) )()8()( לכן האפשרויות של גד )מתחלק ב ( )()()()( לכן p המשחק לא הוגן. p תשובה סופית: )א ( זוגי p )ב( מתחלק ב )א ( מתחלק ב p p, מתחלק ב )א ( מתחלק ב 7 p אינו הוגן.

44 שאלה מספר 8. בוטלה השאלה שאלה מספר 9. על פאות של קוביית משחק רשומים המספרים הבאים: )א( מטילים קובייה זו פעם אחת, מה ההסתברות שיתקבל המספר? )ב( מטילים קובייה זו פעמיים, מה ההסתברות שבשתי הפעמים יתקבל המספר? )ג( תכננו קובייה, כך שההסתברות לקבל מספר תהיה /. )א( מטילים קובייה זו פעם אחת, מה ההסתברות שיתקבל המספר? p - בקובייה אחת מופיע המספר לכן ההסתברות היא )ב( מטילים קובייה זו פעמיים, מה ההסתברות שבשתי הפעמים יתקבל המספר? p - הטלה ראשונה ההסתברות שנקבל היא - הטלה השנייה ההסתברות שנקבל היא p כדי שיתקבל המספר בשתי הפעמים נבצע כפל הסתברויות : p 9 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : הערה : אפשר לבנות טבלה דו מיימדית כאפשרות נוספת )ג( תכננו קובייה, כך שההסתברות לקבל מספר תהיה /. על מנת שההסתברות תהיה / המספר חייב להופיע על חצי מ פאות הקובייה לדוגמא: - p 9 p )ב( תשובה סופית: )א( )ג( על מנת שההסתברות תהיה / המספר חייב להופיע על חצי מ פאות הקובייה

45 שאלה מספר 0 בית ספר "על הגובה", העוסק בהכנה למבחנים פסיכומטריים, פרסם את הטבלה הבאה. למדו בביה"ס "על הגובה" לא למדו בביה"ס "על הגובה" קיבלו ציון פחות מ- במבחן 80 תלמידים 0 תלמידים קיבלו ציון של ומעלה 0 תלמידים 0 תלמידים ענו על הסעיפים הבאים על-פי הטבלה שלמעלה. כמה תלמידים נבחנו בסך הכול בבחינה הפסיכומטרית? )א( בחרו באקראי תלמיד הנבחן בבחינה הפסיכומטרית. מה ההסתברות שהתלמיד לא למד בביה"ס הזה וקיבל ציון של 00 ומעלה? )ב( מה ההסתברות שהתלמיד למד בביה"ס הזה, וקיבל ציון של פחות מ- 00? )ג( מה ההסתברות שהתלמיד למד בביה"ס הזה, וקיבל ציון של 00 ומעלה? )ד( מה ההסתברות שהתלמיד קיבל ציון של 00 ומעלה? )ה( כמה תלמידים נבחנו בסך הכול בבחינה הפסיכומטרית? )א( S סה"כ תלמידים שנבחנו הם: 0 p 980 מה ההסתברות שהתלמיד לא למד בביה"ס הזה וקיבל ציון של ומעלה? - 0 תלמידים לא למדו בביה"ס הזה וקיבלו ציון של 00 ומעלה לכן ההסתברות )ב( )ג( מה ההסתברות שהתלמיד למד בביה"ס הזה, וקיבל ציון של פחות מ-? 80 תלמידים למדו בביה"ס הזה, וקיבל ציון של פחות מ- 00 לכן ההסתברות 80 p p 980 מה ההסתברות שהתלמיד למד בביה"ס הזה, וקיבל ציון של ומעלה? 0 התלמידים למדו בביה"ס הזה, וקיבלו ציון של 00 ומעלה לכן ההסתברות )ד( )ה( מה ההסתברות שהתלמיד קיבל ציון של ומעלה? 70 תלמידים קיבלו ציון של 00 ומעלה לכן ההסתברות 70 p 980 תשובה סופית )א( 80 )ב( 0/980 )ג( 80/980 )ד( 0/980 )ה( 70/80

46 שאלה מספר 0 באי נידח בלב האוקיאנוס מחסנים את התושבים המעוניינים נגד מחלה מקומית. בסוף השנה בדקו מי חלה ומי לא חלה. לפניכם טבלה המתארת את התוצאות. חלו במחלה מקומית לא חלו במחלה מקומית חוסנו 0 0 לא חוסנו 0 00 )א( כמה תושבים באי? בחרו באקראי אדם מהאי. )( מה ההסתברות שהוא חלה במחלה מקומית? )( מה ההסתברות שהוא חוסן בשנה זו נגד מחלה מקומית? )ב( מרשימת התושבים שקיבלו חיסון בוחרים שם של אדם. מה ההסתברות שהוא חלה במחלה? )א( כמה תושבים באי? S 0 0 סה"כ תושבים באי p 90 ( מה ההסתברות שהוא חלה במחלה מקומית? 00 תושבים חלו במחלה מקומית לכן ההסתברות : 00 p 90 ( מה ההסתברות שהוא חוסן בשנה זו נגד מחלה מקומית? 00 תושבים חוסנו בשנה זו נגד מחלה מקומית לכן ההסתברות : )ב( מרשימת התושבים שקיבלו חיסון בוחרים שם של אדם. מה ההסתברות שהוא חלה במחלה? 0 p 90 0 תושבים שקיבלו חיסון שחלו במחלה לכן ההסתברות : 0/00 ) 00/90 ) 00/90 ) 0 תשובה סופית : )א(

47 שאלה מספר 0 מטילים שתי קוביות משחק עליהן רשומים המספרים,,,,, ומחשבים את מכפלת המספרים. )א( השלימו את טבלת התוצאות.. יעל ואפרת משחקות בהטלת הקוביות. (. אם המכפלה של המספרים זוגית, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. האם המשחק הוגן? נמקו. (. אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אינה מתחלקת ב-, אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה? (. אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה? )א( נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות ונבצע את פעולת המכפלה: (. אם המכפלה של המספרים זוגית, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. האם המשחק הוגן? נמקו. - הסתברות למספר זוגי, p 7 - ההסתברות למספר אי זוגי, p 9 )ג(. אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אינה מתחלקת ב-, אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה?, p יעל זוכה בנקודה - ההסתברות למכפלה המתחלקת ב- היא: ההסתברות למכפלה שאינה מתחלקת ב היא: המשחק אינו הוגן p אפרת זוכה בנקודה אם המכפלה של המספרים מתחלקת ב-, יעל זוכה בנקודה. אם המכפלה אי-זוגית אפרת זוכה בנקודה. מה ההסתברות של כל אחת מהן לזכות בנקודה?, p יעל זוכה בנקודה - ההסתברות המכפלה של המספרים מתחלקת ב- היא ההסתברות המכפלה אי-זוגית היא p 9 אפרת זוכה בנקודה תשובה סופית: )א( ראה טבלה )ב( ישנן 7 תוצאות זוגיות ו- תוצאות אי-זוגיות. לכן, ההסתברות למספר זוגי היא 7/ )שלושה רבעים(, וההסתברות למספר אי-זוגי היא 9/ )רבע(. המשחק אינו הוגן. )ג( ההסתברות לקבל מכפלה שמתחלקת ב- היא 0/, ההסתברות לקבל מכפלה שאינה מתחלקת ב- היא /. )ד( ההסתברות לקבל מכפלה שמתחלקת ב- היא /, ההסתברות לקבל מכפלה אי-זוגית היא /.

48 7 שאלה מספר 0 מטילים שתי קוביות משחק עליהן רשומים המספרים.,,,,, מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? (. מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו מספר אי-זוגי? (. מה ההסתברות שלפחות על אחת הקוביות יופיע מספר זוגי? (. מה ההסתברות שעל אחת הקוביות יופיע מספר זוגי ועל האחרת אי-זוגי? (. (. מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו אותו מספר? האפשרויות לאותו מספר הם ):():(): ( ):():():( p לכן ההסתברות (. מה ההסתברות ששתי הקוביות יראו מספר אי-זוגי? האפשרויות ששתי הקוביות יראו מספר אי-זוגי הם ):( ):( ): ( ):( ):( ):( ):( ):( ): ( p 9 לכן ההסתברות (. מה ההסתברות שלפחות על אחת הקוביות יופיע מספר זוגי? 9 המשמעות אפשרות אחת : מספר אחד זוגי או שני מספרים זוגי אפשרות שנייה : כל האפשרויות מלבד שתי הקוביות יראו אי זוגי 7 p לכן ההסתברות מה ההסתברות שעל אחת הקוביות יופיע מספר זוגי ועל האחרת אי-זוגי? האפשרויות ששתי הקוביות יראו מספר זוגי ועל האחרת אי-זוגי הם: ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( ):( לכן ההסתברות p 8 p 8 p 9 7 p 9 p תשובה סופית: )א( )ב( )ג( )ד( 7

49 8 שאלה מספר 0 מטילים שתי קוביות משחק עליהן רשומים המספרים,,,,,, ומחשבים את סכום המספרים. השלימו את טבלת התוצאות. מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה? מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה גדול מ-? 0 מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה זוגי? )א( נבנה טבלה דו ממדית של האפשרויות ונבצע את פעולת הסכום: מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה? האפשרויות לקבלת סכום הם: ),( לכן ההסתברות p (. מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה גדול מ-? האפשרויות לקבלת סכום מ 0 הם ו : והם נוצרים בטבלה מ -: ),( ),( ),( לכן ההסתברות p מה ההסתברות שסכום המספרים יהיה זוגי? האפשרויות לקבלת סכום זוגי הם,,,8,0, והם נוצרים בחצי מהטבלה 8 אפשרויות לכן ההסתברות p 8 תשובה סופית: )א( ראה טבלה )ב( )ג( / )ד( / שאלה מספר 00 בוטלה השאלה 8

50 שאלה מספר 0 הדיאגרמה מתארת את התפלגות הקולות בבחירות להנהגת מפלגת מסוימת. (. כמה אנשים הצביעו בסך הכול בבחירות? (. כמה אחוזים מכלל המצביעים הצביעו בעבור אביהו? (. אם נפגוש באקראי את אחד המצביעים, מה ההסתברות שהוא הצביע עבור פיצי? (. ברגע האחרון התגלתה עוד קלפי ובה 0 קולות נוספים. לאחר חישוב הקולות הנוספים, הסתבר כי התשובה לסעיף ג לא השתנתה. כמה קולות מתוך הקלפי הנוספת קיבלה פיצי? (. כמה אנשים הצביעו בסך הכול בבחירות? n ( 0,000) (,000) (8,000) (7,000) 70,000 סה"כ אנשים שהצביעו בבחירות הם : (. כמה אחוזים מכלל המצביעים הצביעו בעבור אביהו? % הצביעו עבור אביהו 0% (. אם נפגוש באקראי את אחד המצביעים, מה ההסתברות שהוא הצביע עבור פיצי? 0000 p ,000 הצביעו עבור פיצי לכן ההסתברות היא: (. ברגע האחרון התגלתה עוד קלפי ובה קולות נוספים. לאחר חישוב הקולות הנוספים, הסתבר כי התשובה לסעיף ג לא השתנתה. כמה קולות מתוך הקלפי הנוספת קיבלה פיצי? בגלל שהיחס בהסתברות לא השתנה ניתן לחשב זאת כך : תשובה סופית: )א( )ב( )ג( /7 )ד( 0 0% 70000

51 0 שאלה מספר 07 בשק יש כדורים בשלושה צבעים: שחור, אדום וירוק. ההסתברות להוציא כדור שחור היא / וההסתברות להוציא כדור אדום היא /0. (. מה ההסתברות להוציא כדור ירוק? (. תנו דוגמה של מספר כדורים מכל צבע, כך שההסתברויות תהיינה כנתון לעיל. (. יואב מוציא באקראי כדור מהשק, מחזיר אותו ומוציא באקראי כדור נוסף. מה ההסתברות שיואב יוציא כדור אדום בשתי הפעמים? (. רחל מוציאה באקראי כדור מהשק, מחזירה אותו ומוציאה באקראי כדור נוסף. מה ההסתברות שרחל תוציא כדור אחד אדום וכדור אחד שאיננו אדום? (. מה ההסתברות להוציא כדור ירוק? 0 0 שחור p אדום p ירוק p סה"כ בשק p (. תנו דוגמה של מספר כדורים מכל צבע, כך שההסתברויות תהיינה כנתון לעיל. 0 0 שחור p אדום p ירוק p 0 ירוק 0 אדום 0 שחור 0 סה"כ בשק p סה"כ 0 כדורים (. יואב מוציא באקראי כדור מהשק, מחזיר אותו ומוציא באקראי כדור נוסף. מה ההסתברות שיואב יוציא כדור אדום בשתי הפעמים? 9 הסתברות של אדום, אדום משמעות p (. רחל מוציאה באקראי כדור מהשק, מחזירה אותו ומוציאה באקראי כדור נוסף. מה ההסתברות שרחל תוציא כדור אחד אדום וכדור אחד שאיננו אדום? ההסתברות שרחל תוציא כדור אחד אדום וכדור אחד שאיננו אדום משמעות )אדום שחור( p )אדום, ירוק( p )שחור אדום( p )ירוק אדום( p 0 0 p תשובה סופית: )א( 0 9 )ג( 00 )ב( אדומים, ירוקים ו- שחורים )ד( 0 0

52 שאלה מספר 08 בשק יש כדורים בשלושה צבעים: אדום, כחול וצהוב. כמה כדורים מכל צבע אפשר לשים בשק, כך שההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /? (. רשמו שתי אפשרויות שונות. ההסתברות להוציא כדור כחול היא /, וההסתברות להוציא כדור אדום היא /. (. מה ההסתברות להוציא כדור צהוב? כמה כדורים מכל צבע אפשר לשים בשק, כך שההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /, (. ולהוציא כדור אדום תהיה /? רשמו אפשרות אחת. ידוע כי ההסתברויות הן כמו בסעיף ג. בשק 0 כדורים צהובים. כמה כדורים כחולים (. וכמה כדורים אדומים יש? האם ייתכן שבשק יהיו כדורים צהובים וההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /, (. וההסתברות להוציא כדור אדום תהיה /? הסבירו. כמה כדורים מכל צבע אפשר לשים בשק, כך שההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /? (. רשמו שתי אפשרויות שונות. צהוב כחול אדום סה"כ בשק p p צהוב כחול אדום סה"כ 0 כדורם אפשרות אחת מתוך 0 0 צהוב כחול מתוך 8 אדום סה"כ כדורים אפשרות שנייה ההסתברות להוציא כדור כחול היא /, וההסתברות להוציא כדור אדום היא /. (. מה ההסתברות להוציא כדור צהוב? צהוב כחול אדום סה"כ בשק p p p p (. כמה כדורים מכל צבע אפשר לשים בשק, כך שההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /, ולהוציא כדור אדום תהיה /? רשמו אפשרות אחת. צהוב כחול אדום סה"כ בשק p p p p סה"כ 8 כדורים צהוב כחול מתוך 8 אדום ידוע כי ההסתברויות הן כמו בסעיף ג. בשק כדורים צהובים. כמה כדורים כחולים וכמה כדורים אדומים יש? צהוב כחול p אדום p סה"כ בשק p p 0 צהוב מתוך 0 כחול אדום סה"כ 0 כדורים האם ייתכן שבשק יהיו כדורים צהובים וההסתברות להוציא כדור כחול תהיה /, (. וההסתברות להוציא כדור אדום תהיה /? הסבירו. צהוב כחול אדום סה"כ בשק p p p p סה"כ כדורים אדום לא מתחלק ב- כחול לא מתחלק ב- צהוב מתוך אפשרות אחת: כדורים כחולים, אדומים, וכדור צהוב אחד. )א( תשובה סופית : )ג( כדורים כחולים, אפשרות שנייה: כדורים כחולים, 0 צהובים ו- 8 אדומים. )ב( / כחולים ו- אדומים. )ד( כדורים אדומים ו- צהובים. )ה( לא ייתכן:

801-2

801-2 . סטטיסטיקה והסתברות לפניכם רשימה של ציונים שהתקבלו בכיתה מסוימת:,,,,,,,,,,,,,,, 0 סדרו את הציונים בטבלת שכיחויות. מהו חציון הציונים? נמקו. חשבו את ממוצע הציונים בכיתה. סרטטו דיאגרמת מקלות של התפלגות הציונים.

קרא עוד

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י

עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם י עבודת קיץ לקראת כיתה ט' - מצויינות מתמטיקה העבודה כוללת שאלות מכל הנושאים שנלמדו במהלך השנה. את חלק מהשאלות כבר פגשתם, וזו הזדמנות עבורכם לוודא שאתם יודעים כיצד לפתור אותן. את העבודה יש להגיש במהלך השבוע

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

התפלגות נורמלית מחודש

התפלגות נורמלית מחודש התפלגות נורמלית בקובץ זה מופיעות שאלות בנושא התפלגות נורמלית שמחליפות את שאלות המאגר ותוספותיו, הקיימות עד כה שאלות אלה יכולות להיפתר מבלי להמיר את ערכי המשתנה לציוני תקן, ומבלי להשתמש בטבלת ההתפלגות הנורמלית

קרא עוד

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר

סז 002 נואר 07 מועד חורף פתרונות עפר הציר האופקי מציג את מספר פעימות המונה הציר האנכי מציג את המחיר שגובה חברת הטלפונים (שקלים) ב. א. יש למצוא מהו המחיר ל- 00 פעימות המונה הראשונות בחודש. הנקודה המסומנת בגרף, בעיגול, מראה כי עבור 00 פעימות

קרא עוד

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י'

אשכול: מדעים וחברה לכיתה י' אשכול מדעים וחברה כיתה י' אשכול זה מהווה אשכול כניסה לתכנית של החטיבה העליונה. בהתאם לכך, הדגש המושם בו הוא שימור של הידע הרלוונטי מחטיבת הביניים. באשכול זה נלמדים התכנים המתמטיים בהקשרים של תופעות מתחומי

קרא עוד

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק

במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים (3 יח ל שאלון 182/183) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MY.GEVA.CO.IL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליק במתמטיקה בגרויות + פתרונות וידאו מלאים ( יח ל שאלון 8/8) וידאו מלאים לכל השאלות בחוברת ב- MYGEVACOIL פתרונות הבחינות הראשונות במתנה! שתי אפליקציית MYGEVA חדש! אותי מאחור חפשו לשנת 08-09 עדכני הקדמה מורים

קרא עוד

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C

1 בגרות עח יולי 18 מועד קיץ ב שאלון x b 2 2 y x 6x שיעור ה- א x לכן, של קדקוד הפרבולה, ו-, מתקבל על ידי הנוסחה a. C(3, 9) ובהתאם, y. (3, 9) 2 C 8 מועד קיץ ב שאלון 58 x b y x x שיעור ה- א x לכן של קדקוד הפרבולה ו- מתקבל על ידי הנוסחה a C( 9) ובהתאם y ( 9) C 9 C הם x C ( ) תשובה: שיעורי קדקוד הפרבולה B A y x x ב הישר y 5 חותך את הפרבולה בנקודות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי,

בגרות עז יולי 17 מועד קיץ ב שאלון ,000 א. ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב-. 25% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, ,000 א ניתוח הנתונים מחירה של ספה הוא שקלים, והיא התייקרה ב- 5% כאשר המחיר מתייקר ב- המחיר החדש הוא פי, 5% לכן, המחיר החדש הוא: 5,000 00 5 5 00 שקלים ממחירו הקודם 0005 תשובה: מחיר הספה לאחר ההתייקרות הוא

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים כיתה

שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים   כיתה שם כיף עם ג'ף מאגר פעילויות חלק א' חוברת של פעילויות מתמטיות: העשרה, העמקה, משחקים ואתגרים www.kefwithjeff.org כיתה Happy New Year 8 0 80 80 0 8 8 8 8 8 08 8 0 0 בכל שורה ובכל טור יש את המספרים עד כולל.

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

mivhanim 002 horef 2012

mivhanim 002 horef 2012 מבחן מספר 1 (שאלון 00 חורף תשע"ב) בשאלון זה שש שאלות. תשובה מלאה לשאלה מזכה ב- 5 נקודות. מותר לך לענות, באופן מלא או חלקי, על מספר שאלות כרצונך, אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על. 100 אלגברה (x+ 5)

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc

Microsoft Word - עבודת פסח לכיתה י 5 יחל.doc עבודת פסח במתמטיקה לכיתה י' (5 יחידות) תרגילים שבעבודה על החומר שנלמד בכיתה ומיועדים לחזרה יש לעשות לא פחות מ- תרגילים מכל פרק אלגברה פתור את מערכת המשוואות הבאות: y x 1 y y 1 x y m x 1 x עבור אילו ערכים

קרא עוד

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א

Microsoft Word פרק 16 - פתרון משוואות רמה א 0.0. דף עבודה פתרון משוואות ושאלות מילוליות נתונות שתי משוואות שקולות. 8 60 הסבירו מדוע המשוואות שקולות. 6) 4( שקולה למשוואות אלו? האם המשוואה 8 מצאו שתי משוואות נוספות השקולות למשוואות בסעיף. () משוואות.

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה -

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה - פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה יחס פרופורציה וקנה מידה נוסחאות הכפל המקוצר ופירוק לגורמים פתרון משוואות, אי שוויונות ומערכת משוואות ממעלה ראשונה שאלות מילוליות משוואות ריבועיות שברים

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה

פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה פשוט חשבון כיתה ו - ספר שני שם תלמיד: שם מורה: דואר אלקטרוני תלמיד: דואר אלקטרוני מורה: תאריך הגשה: ציון: דפי עבודה מקוונים - כיתה ו', ספר שני, יחידה 2. פתרו את השאלות, לחוד או בזוגות. תעדו את דרך הפתרון.

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332

<4D F736F F D20EBE9FAE420E7202D20E0E7E5E6E9ED202D20E3F4E920F1E9EBE5ED20ECFAECEEE9E3E9ED D20F8EEE420E0202D20E8E5F4F120382D332 דף עבודה אחוזים באילו מהאיורים הבאים החלק הצבוע מהווה אותו אחוז מהם? מהו גודלו החלק ואיזה אחוז הוא מהווה מהם? (1) (ה) התבוappleappleו באיור משמאל. רשמו איזה חלק מהווה החלק הצבוע בשבר פשוט ובכתיב אחוזים.

קרא עוד

Microsoft Word - teachmodel1.doc

Microsoft Word - teachmodel1.doc דגמי הוראה תכנון שיעור נושא השיעור: אסטרטגיות לחישוב נפח תיבה כיתה: ד נושא בתכנית הלימודים: נפח תיבה (עמוד 92) מיומנויות מתכנית הלימודים: פיתוח ראייה מרחבית - קשרים בין מודל דו-ממדי למודל תלת-ממדי והתנסות

קרא עוד

HaredimZ2.indb

HaredimZ2.indb יחידה :31חופפים משולשים נחפוף משולשים ונוכיח תכונות של אלכסוני משולשים שווה שוקיים ואלכסוני המלבן. שיעור.1חופפים במשולש שווה שוקיים נחקור ונוכיח תכונות של משולש שווה שוקיים נתון משולש שווה שוקיים שבו.

קרא עוד

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ

שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימ שאלון להערכה עצמית במתמטיקה לקראת לימודי שנה א מדוע להתכונן לשנה א מסלולי לימוד רבים באוניברסיטה (מדעי המחשב, הנדסה, פיזיקה וכמובן מתמטיקה) דורשים לימודי מתמטיקה בשנה א. אין מבחני כניסה לקורסים אלו, אולם

קרא עוד

פסגות ע"ש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דוא"ל:

פסגות עש ברוך ונגר בית ספר על יסודי מקיף ומכללה עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי  שכונה מערבית, רח' הפסגה 17 כרמיאל דואל: עבודת קיץ לבוגרי כיתה ז' קבוצת מיצוי " סדר פעולות חשבון עם מספרים מכוונים )1( כמובן יש להראות את דרך פתרון. תרגיל 0 1 : ( 3) 1 ( ) פתרו. שימו לב לסדר פעולות החשבון. תשובה 1 )( )3( )4( )5( )6( )7( )8( 30

קרא עוד

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc

Microsoft Word - òéúåï îúîèé÷ä 1.doc ילדים יקרים בשעה טובה יוצא לדרך עיתון מתמטיקה בית ספרי. זהו רעיון חדש בבית ספרנו אותו הגו צוות מתמטיקה והוא מוקדש במיוחד לכם ולהנאתכם. מקווה אני כי תמצאו בו עניין ותהינו ממנו במהלך חופשת החנוכה. להתראות

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של

א. מערכות צירים א. 1. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים 10. פונקציות מגלים ולומדים במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של א. מערכות צירים א.. מערכת צירים - זוגות סדורים ושיעורים מגלים לומדים. פונקציות במערכת הרחובות ברובע מנהטן בניו-יורק יש שני סוגים של רחובות: שדרות בכיוון מאונך ויותר מ- רחובות בכיוון מאוזן. ראו דוגמה. לרחובות

קרא עוד

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר

יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר x תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. y יואב ש רטט כך: y תומר אמר: אי-אפשר יחידה 8: שיקוף, הרחבה וכיווץ של פרבולות שיעור 1. שיקוף בציר תלמידים התבקשו לשרטט פרבולה שכל הערכים שלה שליליים. יואב ש רטט כך: תומר אמר: אי-אפשר זיו ש רטט כך: מי צודק? נשקף בציר את הגרף של, = ונלמד את

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ

טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נ טיפים להצלחה במהלך הבחינה 1. בתחילת הבחינה קראו היטב את כל השאלות וסמנו לעצמכם את השאלות המועדפות על ידכם. קראו כל שאלה לפחות פעמיים, כדי שלא תחמיצו נתון כלשהו.. אין צורך לענות על השאלות לפי סדר הופעתן.

קרא עוד

Microsoft Word - 14

Microsoft Word - 14 9-5-27-4 - פתרון מבחן מס' 4 (ספר לימוד שאלון 3586) קמ"ש $ y קמ"ש % ppleסמן ב- קמ"ש את מהירות המכוppleית וב- y קמ"ש את מהירות המשאית () $ y 4 המשאית הגיעה ל- B לאחר המפגש עם המכוppleית כלומר ppleקבל את

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63>

<4D F736F F D20F4F8F720E7F9E9E1E420EBEEE5FAE9FA203120E9E5ECE E646F63> הסברים לפרק כמותי : :úåðåëðä úåáåùúä 0 9 8 7 6 5 5 0 9 8 7 6 5. התשובה הנכונה היא: (). עלינו לקבוע איזה מהביטויים שבתשובות אינו זוגי. משום שהשאלה עוסקת בתכונת הזוגיות, ננסה ללמוד מהנתון על זוגיותם של x

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

עמק יזרעאל נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים תשס"ח - תשע"ב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצ"ב רשותי רב-שנתי תשס"ח-

עמק יזרעאל נתוני המיצב של הרשות המקומית בטווח השנים תשסח - תשעב דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רב-שנתי עמק יזרעאל, דוח מיצב רשותי רב-שנתי תשסח- עמק נתוני המיצ"ב של הרשות המקומית בטווח השנים דיווח תוצאות מבחני ההישגים בסולם רבשנתי 1 http://rama.education.gov.il פתח דבר הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה( פועלת להטמעת תרבות של "מדידה בשירות

קרא עוד

Microsoft Word - 38

Microsoft Word - 38 08.05.6-80 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר מבחנים שאלון 0580) t (v 75) (א) מהירות ההתקרבות של שני הרוכבים היא לכן הזמן שעבר מיציאת הרוכבים ועד הפגישה: קמ"ש, שעות 60 v 75 לפי הנתון בשאלה, נרכיב את המשוואות: 60

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית

מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית מתמטיקה לכיתה ט פונקציה ריבועית צוות המתמטיקה במטח: ראש תחום מתמטיקה: ד"ר שרה הרשקוביץ מנהלת צוות פיתוח מתמטיקה לבית הספר העל יסודי: ד"ר בבה שטרנברג צוות הפיתוח: רגינה אובודנקו, ד"ר אלכס אוליצין, אסנת

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה

תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 סמ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 סמ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בסמ?.1 8 נתונה תרגול מרובעים- מקבילית נתונה מקבילית בעלת היקף בגודל 33 ס"מ, כמו כן אחת מצלעות המקבילית שווה ל- 8 ס"מ. מהו גודלה של שאר צלעות המקבילית בס"מ?.1 8 נתונה מקבילית שצלעותיה שוות ל- 3 ס"מ ול- 7 ס"מ. מהו הטווח

קרא עוד

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה:

בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך , מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יחל נספח: א. משך הבחינה: בגרות סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"ח, 2018 מועד הבחינה: משרד החינוך 657 036003, מספר השאלון: נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל 5 יח"ל נספח: א. משך הבחינה: שעתיים. ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: פיזיקה קרינה וחומר

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ðñôç 005 î

ðñôç 005 î ו - משופר נספח לשאלון 005 9005 תוכן עניינים: עמ' סדרות תוספת לאי-שיוויונים ממעלה שניה יישומים 40 (כולל יישום במשפט ויאטה לעומת הנספח הקודם, השאלות הבאות הוחלפו : עמ ' שאלה עמ ' שאלה עמ ' שאלה 6,7,8,9 0,

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

אנליזה מתקדמת

אנליזה מתקדמת א) א) ג) -- אוניברסיטת בן- מדור בחינות מס' גוריון בנגב תאריך הבחינה: 7/0/00 שם המרצים: פונף, בסר, טקצ'נקו, ליידרמן חדו"א א בחינה ב: 0--00 מס' הקורס: מתמטיקה,מדעי המחשב, הנדסת תכנה מיועד לתלמידי: א' מועד:

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra

תרגול מס' 7 – חזרה על MST ואלגוריתם Dijkstra תרגול מס' 10 תכנון ליניארי תכנון לינארי הינו כלי שימושי במדעי המחשב. בקורס ראינו כיצד ניתן להציג בעיות שונות במסגרת תכנון לינארי. בנוסף, ראינו שימושים לדואליות של תוכניות לינאריות, אשר מקשרת בין בעיות

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה

תכנון אלגוריתמים, אביב 1021, תרגול מס' 4 תכנון דינאמי תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (16.1.(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה תכנון דינאמי בתרגול זה נדון בבעיית הכפלת סדרת מטריצות (6..(CLR ראשית נראה דוגמא: דוגמא: תהינה ארבע מטריצות:. A, A, A, A נסמן את גודל המטריצות בסדרה ע"י סדרת גדלים כאשר, p 5 5 p היא בגודל A {,,,5,}, P כלומר

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot tnua 3 pitronot.doc ק( בעיות מילוליות - בעיות תנועה.7 פתרון: א. נסמן : קמ"ש קמ"ש מהירותו של הולך הרגל. מהירותו של רוכב האופניים. משך זמן הליכתו של הולך הרגל מקיבוץ א' לקיבוץ ב'. משך זמן רכיבתו של רוכב האופניים מקיבוץ א' לקיבוץ

קרא עוד

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3>

<4D F736F F D20E9ECE3E420E0E7FA20E5EEE8F8E9E420E0E7FA20E9F6E0E520E1E2F9ED20ECE8E9E5EC20F0E7EEE3> ילדה אחת ומטריה אחת יצאו בגשם לטיול נחמד... פעילות במועדון בנושא חורף, המבוססת על השיר של דתיה בן דור - מילים ולחן. הפעילות מיועדת לילדים צעירים. את השיר והלחן אפשר למצוא באתר שירונט: http://www.shiron.net

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשע"ט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים

מבנים בדידים וקומבינטוריקה סמסטר אביב תשעט מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s, הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול(, קיים מספרי רמזי תרגול 11 הגדרה: (t R = R(s הוא המספר הטבעי הקטן ביותר כך שבכל צביעה של צלעות הגרף וכחול( קיים תת-גרף שלם K s שצבוע בכחול או שקיים תת-גרף שלם K t שצבוע באדום. הגדרה שקולה: עבור גרף עם לפחות (t

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ

לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' (.Ⅰ -28- לדרך... מה נלמד? תרגילים חיבור מספרים מכוונים נלמד את כללי החיבור של מספרים מכוונים. )תשובות לתרגילים בפרק זה-בעמ' 107-105(.Ⅰ 5 656 הסבר נדב יצא מביתו )נקודה (, צעד 5 ק"מ לכיוון מזרח, והגיע למסעדה

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0

תכנון אלגוריתמים עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 02: , בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 003 מתרגל אחראי: אורי 0 22 עבודת בית 4: תכנון אלגוריתמים תאריך הגשה: 2: 622, בצהריים,תא מספר 66 בקומת כניסה של בניין 3 מתרגל אחראי: אורי הוראות כלליות: כל עוד לא נאמר אחרת, כאשר הנכם מתבקשים לתאר אלגוריתם יש לספק את הבאות: תיאור

קרא עוד