בחינה בכלכלה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בחינה בכלכלה"

תמליל

1 גירסה 01 מבחן בכלכלה מועד 05/2018 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' הת"ז לפניכם המבחן בכלכלה המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה לפני שתתחילו לפתור את הבחינה עליכם לסמן את מספר הגירסה על דף התשובות!! השאלות והתשובות במבחן נוסחו בצורה בהירה ולא תהיה אפשרות לשאול שאלות במהלך הבחינ יודגש, כי נבחן אשר יימצא כי פגע במשמעת יטופל בחומרה ויהיה חשוף, בין היתר, לעונש של פסילת בחינתו ומניעה מלגשת לבחינות רשות ניירות ערך בעתי שימו לב! במבחן שאלות "סגורות". בכל שאלה מוצעות מספר אפשריות תשוב עליכם לבחור לכל שאלה את התשובה הנכונה ביותר ולסמנה ב- X במקום המתאים בדף התשובות. הציון במבחן נקבע אך ורק על פי הסימונים בדף התשובות. עגלו תשובתכם בהתאם למידת הדיוק בהן מופיעות התשובות האפשריות. את התשובות עליכם לסמן בעט שחור או כחול. ניתן לבטל סימון תשובה על ידי מילוי כל המשבצת בעט. אין להכניס לאולם הבחינה חומרי לימו במהלך הבחינה חל איסור מוחלט לתקשר בדרך כלשהי עם נבחנים אחרים ועם גורמים מחוץ לחדר הבחינ אין להשאיר בידיכם כל מכשיר המחובר לרשת האינטרנט. עמוד 1

2 במהלך הבחינה חל איסור על החזקת אמצעי תקשורת (לרבות טלפון נייד ושעון חכם), במצב פעיל או כבוי. בהצלחה! הנחיות למבחן: אם לא נאמר במפורש אחרת )בשאלה או בתשובה( הניחו כי : עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין. עקומת ההיצע עולה משמאל לימין. גמישות הביקוש נמדדת בערכה המוחלט. המשק הוא סגור, אלא אם נאמר במפורש, או נובע מהנחות השאלה, שהוא פתוח. במשק מתקיימים תנאי התחרות המשוכללת. עקומה גמישה לחלוטין היא מקבילה לציר ה- X. עקומה בלתי גמישה לחלוטין )קשיחה לחלוטין( היא ניצבת )אנכית( לציר ה- X. הביקוש לצריכה פרטית תלוי בהכנסה הפנויה בלב הביקוש להשקעה נקייה תלוי בשער הריבית בלב הביקוש לכסף תלוי ברמת התוצר הלאומי ובשער הריבית. הממשלה אינה משלמת תשלומי העבר הפירמות מחלקות את כל רווחיהן. Yd מסמל הכנסה פנוי עירוי חיצוני חיובי הוא גידול בבסיס המוניטארי, כלומר גידול ברזרבות הבנקים + מזומן שבידי הציבור. עירוי חיצוני שלילי הוא הקטנה בבסיס המוניטארי. עירוי פנימי חיובי הוא הקטנה בכמות המזומן שבידי הציבור. עירוי פנימי שלילי הוא גידול בכמות המזומן שבידי הציבור. עמוד 2

3 הניחו משק סגור שיכול לייצר שני מוצרים; חיטה ומכוניות. המשק מצוי תמיד על עקומת התמורה שלו וידועים לגביו הנתונים הבאים: אם המשק ייצר מכוניות בלבד, כמות המכוניות המקסימלית שהמשק יוכל לייצר היא 5,000. אם המשק ייצר חיטה בלבד, כמות החיטה המקסימלית שהמשק יוכל לייצר היא 10,000 טון. כאשר המשק מייצר 2,000 מכוניות, סך כול ההוצאות האלטרנטיביות לייצור מכוניות עומד על 1,500 טון חיטה וכאשר המשק מייצר 4,000 מכוניות, סך כול ההוצאות האלטרנטיביות לייצור מכוניות עומד על 5,500 טון חיט.1 על סמך נתונים המשק? אלה, איזו מהמסקנות הבאות ניתן להסיק ביחס לעקומת התמורה של יתכן שעקומת התמורה של המשק היא קו ישר )ליניארית(. ההוצאות האלטרנטיביות השוליות לייצור מכוניות עולות ככל שגדל ייצור המכוניות ולפיכך בהכרח עקומת התמורה של המשק היא קמור ההוצאות האלטרנטיביות הממוצעות לייצור מכוניות עולות ככל שגדל ייצור המכוניות, ולא ניתן לדעת מה קורה להוצאות האלטרנטיביות השוליות לייצור מכוניות. יתכן שעקומת התמורה של המשק היא קעור יתכן שכאשר המשק מייצר 2,500 מכוניות, סך כול ההוצאות האלטרנטיביות לייצור מכוניות יהיה נמוך מ- 1,500 טון חיט במשק מסוים ניתן לייצר טלפונים סלולאריים וידוע כי עקומת ההיצע של טלפונים אלה מבוטאת על ידי הנוסחה הבאה: P = Q )כאשר Q מסמל כמות מוצעת של טלפונים סלולאריים ו- P מסמל את מחיר טלפון סלולארי(..2 בהסתמך על נתונים אלה, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? יתכן שעקומת ההיצע של טלפונים סלולאריים תהיה מקבילה לציר ה- X. המשמעות של המספר 2 בנוסחה היא ההוצאה הקבועה )כלומר הוצאה הקיימת גם אם אין מייצרים כלל(. אם תחול עלייה בשכר העבודה של הפועלים בענף זה, עקומת ההיצע של טלפונים סלולאריים לא תשתנ במחיר שווה ל- 2 )או נמוך ממנו( הכמות המוצעת של טלפונים סלולאריים תהיה 0. לא יתכן שעקומת ההיצע המוצגת עולה משמאל לימין. עמוד 3

4 3. איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? אם ידוע כי המשק נמצא על גבי עקומת התמורה שלו, הגדלה בייצור מוצר אחד מחייבת צמצום בייצורו של מוצר אחר. אם ידוע כי המשק נמצא על גבי עקומת התמורה שלו, לא יתכן שקיימים במשק גורמי ייצור שאינם מועסקים. אם ידוע כי כל גורמי הייצור מועסקים, המשק בהכרח מצוי על גבי עקומת התמורה שלו. במשק קיימים כמה סוגים של גורמי ייצור. אם ידוע כי חל גידול בכמות אחד מגורמי הייצור, בהכרח עקומת התמורה של המשק תנוע כלפי חוץ )ימינה ולמעלה(. אם ידוע כי המשק יכול לייצר את המוצרים X ו -Y והוא נמצא על גבי עקומת התמורה שלו, ניתן להסיק מכך כי ההוצאות השוליות האלטרנטיביות לייצור X הן מינימליות. במשק מייצרים מעילי עור וקיים גם יבוא של המוצר. הניחו כי יש רק סוג אחד של מעילי עור וכי המשק הוא קטן בשוק מעילי העור. לנוכח קובלנות היצרנים המקומיים על תחרות מצד הייבוא החליטה הממשלה להטיל מכס בסך 200 ש"ח על כל מעיל עור מיוב.4 בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? אילו במקום להטיל מכס הייתה הממשלה נותנת סובסידיה בסך 200 ש"ח לכל מעיל עור המיוצר במשק, הייתה מושגת אותה התוצאה מנקודת ראותם של כל הגורמים במשק - היצרנים, הצרכנים היבואנים והממשל אם ימשיך להתקיים יבוא מעילי עור גם לאחר הטלת המכס, הכמות הנצרכת של מעילי עור תישאר כפי שהייתה לפני הטלת המכס. הכמות המיוצרת במשק תגדל בדיוק באותו גודל בו יצטמצם הייבו אם ימשיך להתקיים יבוא מעילי עור גם לאחר הטלת המכס, הרי כל מעילי העור, כולל אלה המיוצרים במשק, יתייקרו ב- 200 ש"ח למעיל. היצרנים המקומיים של מעילי עור יעדיפו הטלת מכס של 200 ש"ח למעיל עור מיובא, על סובסידיה בסך 200 ש"ח למעיל עור המיוצר במשק. הצרכנים אדישים בין שתי השיטות. אם ימשיך להתקיים יבוא מעילי עור גם לאחר הטלת המכס, הרי סובסידיה בסך 200 ש"ח למעיל עור המיוצר במשק תביא לצמצום גדול יותר בייבוא של מעילי עור בהשוואה לצמצום שיקרה אם יוטל מכס בסך 200 ש"ח למעיל עור מיוב עמוד 4

5 לנוכח שנות הבצורת הרבות החליטה הממשלה כי המשק חייב לצמצם את השימוש במים ולשם כך יהיה עליה להעלות את מחיר המים. החקלאים במיוחד התמרמרו על ההחלטה להעלות את מחירי המים ותבעו פיצוי מצד הממשלה על הפגיעה החמורה הצפויה ברווחיהם. הועלו בפני הממשלה שתי הצעות לפיצוי החקלאים:.5 I לתת לחקלאים מענק בגובה עליית המחיר של כל מטר קוב מים כפול כמות המים שהחקלאי צרך לפני העלאת המחיר. II לתת לחקלאים מענק בגובה עליית המחיר של כל מטר קוב מים כפול כמות המים שהחקלאי צורך לאחר העלאת המחיר. הניחו כי הממשלה מעוניינת בהקטנת השימוש במים וגם בכך שהוצאותיה על פיצוי החקלאים תהיינה מינימליות. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? אם תתקבל הצעה II המענק שמקבלים החקלאים תלוי בצריכת המים לאחר עליית המחיר ולפיכך יהיה כדאי להם אפילו להגדיל את הכמות הנצרכת של מים בהשוואה למצב הראשוני. עלותה של הצעה II לממשלה היא בהכרח קטנה מעלותה של הצעה I, משום שלאחר העלייה במחירי המים תהיה הכמות הנצרכת של מים על ידי החקלאים קטנה משהייתה קודם לכן. לפי הצעה II החקלאים מפוצים על עליית מחיר המים ולכן מבחינתם מחיר המים כלל לא על והם ישתמשו באותה כמות מים שצרכו לפני עליית המחיר. לפיכך עלות שתי ההצעות לממשלה היא זהה ושתיהן לא ישפיעו כלל על צמצום השימוש במים על ידי החקלאים. עלותן של שתי ההצעות לממשלה היא זהה ושתיהן יגרמו לצמצום זהה בשימוש במים. עלותן של שתי ההצעות לממשלה היא זהה, אולם לפי הצעה II לא יצמצמו החקלאים את השימוש במים ואילו לפי הצעה I המענק הוא סכום קבוע ואינו תלוי בצריכת המים שלהם. לפיכך, עליית מחיר המים תביא לצמצום השימוש במים. יחד עם הפיצוי הניתן לחקלאים, יתכן אפילו שרווחיהם יעלו בהשוואה למצב הראשוני. 6. מוצר X מיוצר במשק סגור בתנאי תחרות משוכללת. המוצר משווק בשוק המקומי בלב עתה פותחה טכניקה חדשה, יעילה יותר מהקיימת, לייצור X, וכל היצרנים בענף החליטו לעבור להשתמש בטכניקה זו. מה צפוי שיקרה בענף X, בזמן הקצר, כתוצאה מהשינוי שקרה? מחיר X יירד ופידיון היצרנים בענף X יגדל אך ורק אם גמישות הביקוש המקומי ל- X, בתחום הרלבנטי, היא גדולה מ- 1 בערכה המחלט. מחיר X יירד ופידיון היצרנים בענף X יגדל אך ורק אם גמישות הביקוש המקומי ל- X, בתחום הרלבנטי, היא קטנה מ- 1 בערכה המחלט. יתכן שמספר יצרנים יחליטו לעזוב את ענף X בשל השינוי ולכן יתכן שמחיר X יעל השינוי שקרה יביא לעליית הביקוש ל- X ולפיכך מחירו יעל מחיר X יירד ואם יירד הפידיון של היצרנים בענף, בהכרח יירדו גם רווחי היצרנים. עמוד 5

6 בטבלה הבאה מתואר הקשר בין מספר העובדים לבין רמת התפוקה של פירמה הפועלת בשוק בתנאי תחרות משוכללת )הנתונים מתייחסים לתקופה של חודש ימים(: מספר העובדים תפוקת הפירמה הניחו כי לפירמה אין הוצאות קבועות..7 מחיר המוצר הוא 110 ש"ח. ידוע כי לייצור כל יחידת מוצר דרושה בנוסף לתשומת העבודה גם חומר גלם בכמות קבוע עלות חומר הגלם הדרוש לייצור כל יחידת מוצר היא 10 ש"ח. שכר העבודה החודשי לפועל עומד על 6,900 ש"ח. הפירמה תייצר את התפוקה האופטימלית, כלומר זו שבה מגיעים רווחי הפירמה למקסימום. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? מאחר שקיים תחום בו התפוקה השולית של הפועלים עולה, לא ניתן לקבוע מה תהיה התפוקה האופטימלית של הפירמ הפידיון של הפירמה יעמוד על 60,500 ש"ח ורווחיה יעמדו על 19,100 ש"ח. הפידיון של הפירמה יעמוד על 56,100 ש"ח ורווחיה יעמדו על 16,500 ש"ח. אם שכר העבודה החודשי יירד ל- 5,000 ש"ח, הפירמה תגדיל את הכמות המיוצרת, פידיונה יעמוד על 60,500 ש"ח ורווחיה יעמדו על 25,000 ש"ח. אם שכר העבודה החודשי יעלה ל- 7,900 ש"ח, הפירמה לא תשנה את הכמות האופטימלית שהיא תייצר וזו תישאר 510 יחידות. במשק מייצרים מיץ תפוזים באמצעות סחיטת תפוזים. הכמות המיוצרת של המיץ משמשת לצריכה מקומית וגם ליצוא במחיר העולמי. הניחו כי המשק הוא משק קטן בשוק מיץ התפוזים. בעקבות גשמי הברכה שירדו השנה גדל יבול התפוזים במשק, וכתוצאה מכך חלה ירידה במחירם..8 מה צפוי שיקרה, כתוצאה מכך, בשוק מיץ התפוזים? מחיר מיץ התפוזים יירד וכתוצאה מכך תגדל הכמות הנצרכת בשוק המקומי. מחיר מיץ התפוזים יעלה וכתוצאה מכך תקטן הכמות הנצרכת בשוק המקומי. תחול עלייה בכמות המיוצרת של מיץ תפוזים ועלייה גדולה ממנה בכמות המיוצאת של מיץ תפוזים. תחול עלייה בגודל זהה בכמות המיוצרת ובכמות המיוצאת של מיץ תפוזים. תחול עלייה בכמות המיוצרת של מיץ תפוזים ועלייה קטנה ממנה בכמות המיוצאת של מיץ תפוזים. עמוד 6

7 לאחרונה התגברה התופעה של גניבות המבוצעות על ידי לקוחות במרכולים. מנהל אחד המרכולים החליט לבצע פעולות למניעת גניבות. האפשרויות הבאות בחשבון הן העסקת משגיחים וגם התקנת מצלמות )דמי השכירות היומיים של מצלמות כוללים גם את עלות ההתקנה(. כלכלן המרכול ביצע את התחשיב לגבי גובה הנזק היומי שיימנע והגיע לנתונים הבאים: ערך הנזק היומי שיימנע ערך הנזק היומי שיימנע בש"ח מספר בש"ח עם מצלמות ללא מצלמות המשגיחים.9 0 2,000 2,300 2,500 2, ,000 1,600 2,000 2,200 העסקת משגיח היא 240 ש"ח ליום ידוע כי עלות בנסיבות המתוארות, מה כדאי למנהל המרכול לעשות? בשום מקרה לא כדאי למנהל המרכול לשכור מצלמות. הכדאיות של שכירת המצלמות תלויה בדמי השכירות שלהן, אך ניתן לומר כי לאור הנתונים שהובאו כאן, אם יוחלט לשכור מצלמות יועסקו לכל היותר 2 משגיחים, ואם יוחלט שלא לשכור מצלמות, יועסקו לכל היותר 3 משגיחים. בכל מקרה כדאי לשכור מצלמות משום שגודל הנזק הכספי אותו ניתן למנוע הוא גבוה יותר כאשר מותקנות מצלמות. אם דמי השכירות היומיים של המצלמות עומדים על 550 ש"ח, כדאי להתקין מצלמות ולהעסיק 3 משגיחים. אם דמי השכירות היומיים של המצלמות עומדים על 400 ש"ח, כדאי להתקין מצלמות ולהעסיק 4 משגיחים. עמוד 7

8 10. במשק ההר עקומת התמורה ליניארית והוא יכול לייצר שני מוצרים; פלדה ותפוחי עץ. אם ייצר פלדה בלבד תהיה הכמות המקסימלית של פלדה 100,000 טון ואם ייצר תפוחי עץ בלבד תהיה הכמות המקסימלית 300,000 טון. גם עקומת התמורה של משק השפלה ליניארית ואף הוא יכול לייצר שני מוצרים; פלדה ותפוחי עץ. אם משק השפלה ייצר פלדה בלבד, תהיה הכמות המקסימלית של פלדה 20,000 טון ואם ייצר תפוחי עץ בלבד, תהיה הכמות המקסימלית של תפוחי עץ 40,000 טון. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? למשק ההר יש יתרון מוחלט בייצור שני המוצרים ויתרון יחסי בייצור תפוחי עץ. למשק ההר יש יתרון מוחלט בייצור שני המוצרים ויתרון יחסי בייצור פלד למשק השפלה יש חיסרון מוחלט בייצור שני המוצרים ויתרון יחסי בייצור פלד למשק השפלה יש חיסרון מוחלט בייצור שני המוצרים ויתרון יחסי בייצור תפוחי עץ. למשק השפלה יש יתרון יחסי בייצור פלד לא ניתן לקבוע על פי הנתונים שהובאו לאיזה משק יש יתרון מוחלט בייצור מוצר כלשהו. 11. במשק פתוח ידועות פונקציות הביקוש הבאות: C צריכה פרטית C= Yd I השקעה מקומית נקייה I=50 G צריכה ציבורית G=200 X יצוא X=150 - IM יבוא IM=50 הנתונים במיליוני ש"ח. ידוע כי במשק קיים מס הכנסה בשיעור של 25% מההכנסה הלאומית )0.25Y =T( ידוע כי התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה עומד על 1,500 מיליון ש"ח. בהתבסס על נתונים אלה, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר? ברמת התוצר הלאומי בה מצוי המשק יהיה בתקציב הממשלה עודף בסך מיליון ש"ח. ברמת התוצר הלאומי בה מצוי המשק יהיה בתקציב הממשלה עודף בסך 175 מיליון ש"ח. ברמת התוצר הלאומי בה מצוי המשק יהיה גודלה של ההשקעה הנקייה של המשק 50 מיליון ש"ח. ברמת התוצר הלאומי בה מצוי המשק יהיה גודלה של הצריכה הפרטית 300,1 מיליון ש"ח. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב- 50 מיליון ש"ח - לא תשתנה רמת התוצר הלאומי בה יימצא המשק. עמוד 8

9 12. המשק הישראלי הוא משק פתוח שמתקיימות בו תנועות הון בינלאומיות חופשיות. לאחרונה מתח שר האוצר ביקורת על מדיניות הריבית של בנק ישראל. לטענת השר, העובדה שהריבית נשמרת כבר זמן רב ברמה כל כך נמוכה גורמת לכך שמחירי הדירות אינם יורדים. מהי הסיבה העיקרית לכך היא שבנק ישראל אינו ממהר להעלות את שער הריבית? הבנק חושש שעלייה בשער הריבית תגרום לעלייה במחיר הדולר ולהתפתחות אינפלצי הבנק חושש שעלייה בשער הריבית תגדיל את תשלומי הריבית שהמשק הישראלי משלם לבנקים זרים. הבנק חושש שעלייה בשער הריבית תגרום לירידה במחיר הדולר ולפגיעה ביצוא של המשק. הבנק חושש שעלייה בשער הריבית תגרום לכך שאנשים יעדיפו לבצע עיסקאות במזומן ולעידוד להעלמת הכנסות. הבנק חושש שהעלייה בשער הריבית תגרום לעלייה בהוצאות הייצור של היצרנים במשק והדבר יפגע ביציבות המחירים המתקיימת בשנים האחרונות. 13. משק סגור נמצא בשנת 2018 בשיווי משקל בתעסוקה מלאה וידוע כי קיים בו ביקוש להשקעה נקייה בבניינים וציו ידוע כי השקעה המבוצעת בשנת 2018 מגדילה את התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה בשנת הניחו כי בשנת 2020 יישארו כל פונקציות הביקוש המצרפי באותה רמה בה היו בשנת מה מהבאים צפוי שיקרה במשק בשנת 2020? מאחר שלא נתון אם הביקור להשקעה נקייה בשנת 2018 אכן התממש, לא ברור מה יקרה לתוצר של תעסוקה מלאה בשנת התוצר של תעסוקה מלאה בשנת 2020 יגדל בוודאות ואם לא תנקוט הממשלה במדיניות להגדלת הביקוש המצרפי, תיווצר במשק אבטל התוצר של תעסוקה מלאה בשנת 2020 אכן יגדל, אולם אין צורך במדיניות להגדלת הביקוש המצרפי משום שהגידול בהכנסה של המשפחות יגרום לגידול בצריכה הפרטית. בשנת 2020 עלולים להתפתח לחצים אינפלציוניים ולכן צריכה הממשלה לנקוט במדיניות מרסנת להקטנת הביקוש המצרפי. התוצר של תעסוקה מלאה בשנת 2020 יגדל וכתוצאה מכך יעלה שער הריבית והדבר עלול להביא לירידה בביקוש המצרפי, ולכן די יהיה בכך שהבנק המרכזי יפעיל מדיניות שתמנע את העלייה בשער הריבית, כדי להבטיח שהמשק יהיה גם בשנת 2020 בשיווי משקל בתעסוקה מלא עמוד 9

10 14. להלן רשימה של העיסקאות הבינלאומיות שבוצעו במשק בשנת 2017: הממשלה חתמה על חוזה עם מספנה גרמנית לאספקת צוללות. היקף העיסקה 10 מיליארד דולר. הצוללות תסופקנה בשנת תיירים מחו"ל הוציאו בישראל 3.5 מיליארד דולר למימון שהייתם ורכישת מזכרות. קונצרן בינלאומי השקיע 4 מיליארד דולר בהקמת מפעל בישראל. הקונצרן העביר לישראל ציוד בערך של 2 מיליארד דולר ומזומן בסך 2 מיליארד דולר. הסיוע האמריקאי לישראל עמד על 3 מיליארד דולר - הסיוע שימש למימון יבוא של מטוסי קרב אמריקאים בערך של 2.5 מיליארד דולר ושאר הסכום הועבר במזומן. ישראלים רכשו באמצעות האינטרנט מוצרים סיניים בערך של 5 מיליארד דולר. התשלומים בוצעו באופן מיידי. בנקים ישראלים שילמו לבנקים בחו"ל 1.5 מיליארד דולר, מתוכם 0.5 מיליארד דולר ע"ח ריבית ו- 1 מיליארד ע"ח פירעון חו בהנחה שלא בוצעו במשק עיסקאות אחרות בשנת 2017, ניתן לומר כי במאזן התשלומים של ישראל בשנת 2017: - היה גירעון בחשבון הסחורות והשירותים בסך 16.5 מיליארד דולר. היה גירעון בחשבון הסחורות והשירותים בסך 6 מיליארד דולר וגירעון בחשבון השוטף בסך 3 מיליארד דולר. היה גירעון בחשבון הסחורות והשירותים בסך 7.5 מיליון דולר ויתרות מטבע חוץ של המשק ירדו ב- 0.5 מיליאר היה גירעון בחשבון הסחורות והשירותים בסך 2.5 מיליארד דולר. היה גירעון בחשבון השוטף בסך 0.5 מיליארד דולר. 3.5 מיליארד דולר ויתרות מטבע חוץ של המשק ירדו ב- עמוד 10

11 משק סגור מצוי בשיווי משקל באבטלה וידוע כי פער התוצר הוא 500 מיליון ש"ח. ידוע כי הנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה שווה ל- 0.8 והנטייה השולית להשקיע מתוך ההכנסה הלאומית שווה ל הצריכה הציבורית היא קבועה ואינה תלויה ברמת התוצר וגם המיסים אינם תלויים ברמת התוצר. הניחו ששער הריבית במשק הוא קבוע..15 על סמך נתונים אלה, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר? אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב- 500 מיליון ש"ח ותממן את ההוצאה הנוספת על ידי הטלת מס קבוע בסך 500 מיליון ש"ח על משקי הבית, יגיע המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה ללא לחצים אינפלציוניים. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב- 500 מיליון ש"ח ותממן את ההוצאה הנוספת על ידי הטלת מס קבוע בסך 450 מיליון ש"ח על משקי הבית, יגיע המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה ללא לחצים אינפלציוניים. ברמת התוצר של תעסוקה מלאה קיים במשק פער דפלציוני בגובה 62.5 מיליון ש"ח. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב- 500 מיליון ש"ח ותממן את ההוצאה הנוספת על ידי הטלת מס קבוע בסך מיליון ש"ח על משקי הבית, יגיע המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה ללא לחצים אינפלציוניים. אם הממשלה תגדיל את הצריכה הציבורית ב- 500 מיליון ש"ח ותממן את ההוצאה הנוספת על ידי הטלת מס קבוע בסך מיליון על משקי הבית, יגיע המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה ללא לחצים אינפלציוניים..16 משק סגור מצוי בשיווי משקל בתעסוקה מלא הניחו כי כל הביקושים )כולל הביקוש לכסף( אינם תלויים ברמת התוצר. רק הביקוש לצריכה פרטית תלוי בגובה ההכנסה הפנוי הממשלה החליטה כי החל מהשנה הנוכחית כל הפרטים המקבלים ממנה תשלומי העברה )מענקי אבטלה וקיצבאות למיניהן( יידרשו לבצע עבודות לטובת הציבור - עזרה לקשישים,שיעורים פרטיים לתלמידים, ניקוי מוסדות ציבור. התשלום שיקבלו תמורת עבודתם ישולם על ידי הממשלה ויהיה שווה לגודל המענקים שקיבלו קודם לכן ואין להחלטה כל השפעה על החבות במס. התשלומים הללו, כמו המענקים, יהיו פטורים ממס. מה תהיה ההשפעה של שינוי זה על נתוני החשבונאות הלאומית? לא יחול כל שינוי בתוצר הלאומי ובאף אחד ממרכיביו - צריכה פרטית, צריכה ציבורית והשקעה נקיי הצריכה הציבורית והתוצר הלאומי יגדלו בסכום השווה לתשלומי ההעברה שבוטלו, והחיסכון האישי והממשלתי לא ישתנו. החיסכון הממשלתי יקטן והחיסכון האישי יגדל בסכום זהה, והחיסכון של המשק יישאר ללא שינוי. הצריכה הציבורית תגדל בגודל תשלומי ההעברה שבוטלו והתוצר הלאומי יגדל בגודל הזה כפול מכפיל ההכנסה הלאומית. התוצר הלאומי יגדל וכתוצאה מכך יגדל גם החיסכון של המשק. עמוד 11

12 17. במשק פתוח ידועים הנתונים הבאים: 5,600 5,000 1, , ,000 הכנסה פנויה שכר ומשכורת רנטה ריבית רווחים שלא חולקו דיבידנד מיסים ישירים על משקי הבית עודף יבוא גירעון בתקציב הממשלה צריכה פרטית הממשלה לא גבתה מיסי אך שילמה תשלומי העברה למשקי הבית. לאור נתונים אלה, איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר? התוצר הלאומי הנקי היה 6,700. התוצר הלאומי הנקי היה 7,000 והצריכה הציבורית הייתה 2,300. ההשקעה המקומית בבניינים, ציוד ומלאי הייתה 1,500 והצריכה הציבורית הייתה 2,000. תשלומי ההעברה ששילמה הממשלה עמדו על 200. החיסכון של המשק עמד על 1,500. במשק מערכת בנקים השומרת תמיד על יחס רזרבה של 20%. הציבור רוצה להחזיק בידיו מזומן ביחס של 1:2 לפיקדונות עו"ש שלו )1 ש"ח מזומן על כל 2 ש"ח עו"ש(. ידוע כי בסיס הכסף עומד על 140,000 ש"ח. בחודשים האחרונים פירסם הבנק המרכזי הוראות המגבילות את השימוש במזומן וכתוצאה מכך הקטין הציבור את כמות המזומן שהוא מעוניין להחזיק בידיו. עתה הוא רוצה להחזיק ביחס של 1:5 בין מזומן לבין פיקדונות עו"ש )1 ש"ח מזומן על כל 5 ש"ח עו"ש(..18 מה צפוי שיקרה במערכת המוניטארית כתוצאה מהשינוי הזה? כמות אמצעי התשלום תגדל ב- 150,000 ש"ח. כמות אמצעי התשלום תקטן ב- 150,000 ש"ח. אם הבנק המרכזי מעוניין שלמרות השינוי שחל לא יתרחש כל שינוי בכמות אמצעי התשלום, עליו לבצע עירוי חיצוני חיובי בסך 40,000 ש"ח. אם הבנק המרכזי מעוניין שלמרות השינוי שחל לא יתרחש כל שינוי בכמות אמצעי התשלום, עליו לבצע עירוי חיצוני שלילי בסך 40,000 ש"ח. אם הבנק המרכזי מעוניין שלמרות השינוי שחל לא יתרחש כל שינוי בכמות אמצעי התשלום, עליו לבצע עירוי חיצוני שלילי בסכום קטן מ- 40,000 ש"ח, מאחר שבמקביל קורה גם עירוי פנימי חיובי בסך 20,000 ש"ח. עמוד 12

13 19. איזה מהתנאים הבאים צריך להתקיים כדי שמשק יימצא ברמת תוצר לאומי נקי של שיווי משקל? החיסכון המתוכנן של המשק שווה להשקעה הנקייה המתוכננת של המשק. המשק הוא משק סגור. תקציב הממשלה מאוזן. החיסכון למעשה של המשק שווה להשקעה הנקייה למעשה של המשק. ברמת התוצר הלאומי הנקי של תעסוקה מלאה מתקיים שסך כול הביקוש המצרפי של המשק שווה לתוצר הלאומי הנקי. משק סגור מצוי בשיווי משקל בתעסוקה מלא הממשלה מעוניינת להגדיל את הצריכה הציבורית והיא שוקלת שתי דרכי מימון של תוספת ההוצאות: I להגדיל את המיסים על משקי הבית בסכום התוספת לצריכה הציבורית..20 II למכור בבורסה איגרות חוב ממשלתיות בסכום התוספת לצריכה הציבורית. בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר? שתי דרכי המימון ישפיעו באותו אופן על הצריכה הפרטית ועל ההשקעה המקומית במשק. על פי שתי דרכי המימון תתרחש במשק עליית מחירים בשיעור זהה וגם בשער הריבית תהיה עלייה זה על פי שתי דרכי המימון לא תתרחש במשק כל עליית מחירים וגם שער הריבית לא יעל אם מטרת הממשלה לפגוע מעט ככל האפשר בהשקעה המקומית, היא תעדיף לנקוט בדרך.II אם מטרת הממשלה לפגוע מעט ככל האפשר בהשקעה המקומית, היא תעדיף לנקוט בדרך.I עמוד 13

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

Untitled

Untitled מבחן בכלכלה מועד 11/2017 שם פרטי: שם משפחה: מס' ת"ז/דרכון: מס' נבחן: מופיע על דף התשובות מתחת למס' ת"ז גירסה VERSION לפניכם מונח המבחן בכלכלה, המועבר במסגרת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

macro-ex

macro-ex תרגילים לקורס: מבוא לכלכלה מאקרו תשע"ב שנה"ל תשע"ב אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה המחלקה לכלכלה 14211021-01-02 - קרו מאאאא- לכלכלה מבוא מרצים: דר' סאלם אבו-זאיד, דר' בנימין ברדוגו,

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע

כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע כלכלה בדרך הקלה ספר תרגול בתורת המחירים א' סטודנטים יקרים לפניכם ספר תרגילים בקורס יישומים מיקרו. הספר הוא חלק מפרויקט חדשני וראשון מסוגו בארץ במקצוע זה, המועבר ברשת האינטרנט.On-line הקורס באתר כולל פתרונות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה תאוריות ויישומים כלכלה במיקרו סמסטר א' דצמבר 006 4/0/06 מרצה : יוסי טובול - חדר שלו: חדר מס', בניין 7 tubul@mail.biu.ac.il שעות קבלה לפי תיאום מראש, לא בימי רביעי וחמישי מתרגלת: מיכל וובר הרצאות לקחת מהאתר

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ

מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפ מיליוני דולרי שולחן עגול: מדיניות מסחר בין לאומי ושערי חליפין מאמר רקע הקדמה מדיניות המסחר של מדינת ישראל עומדת בלב הדיון הציבורי אודות יוקר המחיה והפערים החברתיים, עקב השפעתה המידית על מחירי מוצרי הצריכה

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc

Microsoft Word - אלגברה מעורב 2.doc תרגול אלגברה? ( ), (6 ) 6 9 נתון:. מהו ערכו של. () () () (). למה שווה? a ai. נתון: a + 9 + 6a () () 7 () () אף תשובה אינה נכונה?. ( ) ( + ) ( ) ( + ) ( + ) ( + ) ( + )( ) () () () (). נתון: + 0 z z z iz

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

MeitavIsraelWeekly

MeitavIsraelWeekly 13.09.2012 השוק המקומי רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי השוק מאמין ביציבות של הריבית מאקרו פרוטוקול דיוני הריבית ככל הנראה, ריבית בנק ישראל לא תשתנה, עד אשר יגבש בנק ישראל עמדה בעניין שוק הדיור, גרעון הממשלה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8>

<4D F736F F D20FAEEF6E9FA20EEF2E5E3EBF0FA20F1E3F8E EEEEE5F0F4FA20E1E7F1F8> קסם ממונפת בחסר (PR) S&P 500 פי 3 חודשי (6Da) מס' ני"ע: 1129808 (סדרה 53) שתשואתן מושפעת (בהופכי, פי 3) משינויים במדד S&P 500 ובשער הדולר ארה"ב כללי כללי: המידע נכון לתאריך: 10.5.2016 חברה : קסם תעודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63>

<4D F736F F D20F4F2E5ECE5FA20EEE5EEF6E0E5FA20312E646F63> 1 תרגול פעולות מומצאות ( ( $ מה מהתשובות לא יכולה להיות תוצאה של הפעולה ) ( $ 1 הוגדרה פעולה חדשה $ + 1 1 + 10 + () () מה תוצאת הפעולה ) ( @ @ 10 = הוגדרה הפעולה החדשה 10 1 () 10 () 10 $ 19 $ 17 a) ( $

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ

1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכ 1547 7/5/18 : : מספר החלטה תאריך בניה למגורים באגודות ובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי, מושב שיתופי, קיבוץ או אגודה שיתופית חקלאית בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ראל, התש"ך 1960 החליטה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 יבוא יצוא ומה שביניהם קורס ליזמים ובעלי עסקים מט"י באר שבע מפגש מסכם רכז הקורס: שפריר גודל אוקטובר 2012 כיצד משפיעות עלינו "מהפכות האינטרנט" אצל השכנים? כיצד משפיע עלינו המשבר הכלכלי העולמי? שעורי צמיחה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם

שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: שם שימו לב! יש לענות על כל השאלות בתוך טופס הבחינה, מחברות טיוטא הולכות לגריסה. על השאלות יש לענות במקום המיועד אחרי כל שאלה. תאריך הבחינה: 26.01.2018 שם המרצים: דר' אלה שגב, דר' יובל ביתן שם הקורס: מבוא

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 9 באוקטובר 2018 ל בתשרי ה'תשע"ט סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.0% בספטמבר מינוס 0.1% בספטמבר 0.2% באוקטובר 0.2% באוקטובר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.0% 1.1%

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף

א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש בגרות סט יולי 09 מועד קיץ ב שאלון CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף א. נציג את השרטוט המתאים ונסביר בהמשך: שטח המשולש גדול פי משטח המשולש 3 CAE, CEB כאשר לשני המשולשים גובה משותף, E בהתאמה. לכן, הנקודה BE.3: לצלעות AE מחלקת את ו- AB ביחס של ע"פ נוסחת חלוקת קטע ביחס נתון

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

תאריך הבחינה 30

תאריך הבחינה   30 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מדור בחינות 9//8 תאריך הבחינה : ד"ר ס. סמית, דר' דבורה שמות המורים : פרץ, פרופ' גריגורי דרפל מבחן ב: חדו"א ג' --9 מס' הקורס: מיועד לתלמידי: ביולוגיה, כימיה וגאולוגיה ב מועד: א

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד