- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "- 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור הת"

תמליל

1 - 1 - תאריך: 227//72/22 סדר יום לועדת משנה - תב"ע מס. ועדה: שתתקיים בתאריך 25/07/2012 שעה 10:00 על סדר היום: א. דיון עקרוני בתכנית אב איזור התעשייה גבעת שאול מוזמנים 00:11 )נספח ב'( ב. דיון עקרוני אישור הועדה לתכנית פינוי בינוי ברח' הנורית כתובת העיר העתיקה מושבה גרמנית בית חנינה שרפת רמות גבעת שאול נוה יעקב בית חנינה צור באחר פסגת זאב גבל מוקבר צור באחר אום טובה גאולה בית חנינה שייך גראח ראס אל עמוד צור באחר מקור ברוך ראס אל עמוד בית הכרם רוממה זכרון משה בית צפפה פסגת זאב סוג דיון מתן תוקף מתן תוקף מתן תוקף הפקדה הפקדה מתן תוקף מתן תוקף הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה מתן תוקף הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה הפקדה שם תכנית בנין ציבורי ברחבת הכותל בניה חדשה הגדלת זכויות בנייה שינוי יעוד שרפת הרחבות הקמת בניין חדש להרחבות דיור הגדלת זכויות בנייה 2 בניני מגורים תוספת בניה תוספת יחידות דיור בניין מגורים ומסחר שינוי קווי בניין תוספת קומות יעוד למגורים שצ"פ מלון כריסטמס הגדלת זכויות בית מגורים תוספות בחזית תוספת זכויות בניה תוספת יחידות בניין חדש תוספת 2 יח"ד תוספת בנייה שינוי לקווי בנין מבקש הממונה על המקומות הקדושים טי אף ג'י מחמד עבד מוסא משעל יוסף פרלמן יהודה עווידא מחמד ראש אבו סרחאן גמאל גברא יחיאל דמירי חדר מחמוד ת'אמר אבו טייר יוסף תוסייה כהן יוסף חמדאן מוחמד ג'רג'וי מוסא סרחאן פאטמה מתן מפעל תורני לנוער ואחרים האדיה נאדיה רשף יעקב שרג ארמוזה שמעון שפרונג יעקב צבי עליאן מוסה ניסנוב ברוך סמכות אישור ועדה מחוזית ב ו ט ל ועדה מחוזית )נספח ג( ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מקומית ועדה מקומית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מחוזית ועדה מקומית תכנית 22/11 2/ /94 א /10 210/ /91 242/ / 241// 244/ /9 א 114/ / /0/1/ / 91 /א 0//2 ב סדור י / 0 9 2/ / /

2 - 2 - סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון מתן תוקף לתוכנית 7 התנגדויות מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה עמק רפאים 40 -בנין לשימור-ב.חדש+הזזת+פרוק מפורטת ועדה מחוזית מושבה גרמנית חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1///0 מ-חלקה 22 עד-חלקה 22 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן טי אף ג'י טי אף ג'י אהרונסון אמציה

3 תאור תכנית המדובר בתכנית העוסקת בשטח של כ- 615 מ"ר ברחוב עמק רפאים 84. בתחום המגרש קיים בנין חד קומתי בשטח בנוי של 131 מ"ר. מבנה זה הוגדר בתכנית 2484 התקפה כמבנה אופייני, אשר חלות עליו הוראות שונות שענינן שימורו. המבנה ממוקם בעורף המגרש במרחק של כ- 12 מ' מקו הרחוב. התכנית מציעה הסעת החזית הקדמית של המבנה לכיוון הרחוב, וביחס לשאר חלקי הבניין - תיעוד, פירוק והרכבה מחדש. התכנית מציעה לשלב את חלקי המבנה שיפורקו בבנייה החדשה לרבות מעל החזית שתוסע. כן מציעה התכנית קביעת בינוי להקמת בנין מגורים חדש מעל קומה מסחרית הכולל סה"כ 8 יח"ד, 6 קומות מעל 2 קומות חניה תת קרקעית, כאשר הקומה החמישית הינה מובלעת בגג הרעפים. כמו כן מציעה התכנית, תוספת של 1,114 מ"ר לקבלת 1,8,6 מ"ר שטחים מרביים מתוכם 461 מ"ר שטחים עיקריים שהם כ- 156% עיקריים. החלטות קודמות תאריך דיון החלטה רקע: 1. המדובר בתכנית העוסקת בשטח של כ- 615 מ"ר ברחוב עמק רפאים 84. בתחום המגרש קיים בנין חד קומתי בשטח בנוי של 131 מ"ר. מבנה זה הוגדר בתכנית 2484 התקפה כמבנה אופייני, אשר חלות עליו הוראות שונות שענינן שימורו..2 המבנה ממוקם בעורף המגרש במרחק של כ- 12 מ' מקו הרחוב. התכנית מציעה הסעת החזית הקדמית של המבנה לכיוון הרחוב, וביחס לשאר חלקי הבניין - תיעוד, פירוק והרכבה מחדש. התכנית מציעה לשלב את חלקי המבנה שיפורקו בבנייה החדשה לרבות מעל החזית שתוסע. כן מציעה התכנית קביעת בינוי להקמת בנין מגורים חדש מעל קומה מסחרית הכולל סה"כ 8 יח"ד, 6 קומות מעל 2 קומות חניה תת קרקעית, כאשר הקומה החמישית הינה מובלעת בגג הרעפים. כמו כן מציעה התכנית, תוספת של 1,114 מ"ר לקבלת 1,8,6 מ"ר שטחים מרביים מתוכם 461 מ"ר שטחים עיקריים שהם כ- 156% עיקריים..3 במקום חלה תכנית 2484 המאושרת משנת,1,4. עפ"י התכנית המאושרת זכויות הבניה במגרש הינן בהיקף של 86%, כלומר; 348 מ"ר לשטחים עיקריים וגובה של 3 קומות מעל קומת מרתף. עוד קובעת התכנית התקפה כי תיתכן קומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפים במידה ומיצוי זכויות הבניה לא מתאפשר בדרך אחרת..4 ביום ,1 החליטה ועדת המשנה הנקודתית על הפקדת התכנית בתנאים..5 על החלטה זו הוגשה בקשה לקיום דיון חוזר לפי ס' 11 ד לחוק אשר נדחתה ביום על ידי מליאת הוועדה המחוזית אשר סמכה ידיה על ההחלטה בדבר הפקדת התכנית. 5. לתכנית המופקדת הוגשו 8 התנגדויות. ביום דנה ועדת המשנה להתנגדויות בעניינה של התכנית. בתום הדיון החליטה הוועדה לדחות חלק ניכר מההתנגדויות ולאשר את התכנית בתנאים. 8. על החלטת הוועדה הוגש ערר למועצה הארצית לתכנון ולבניה על ידי חברי הוועדה המחוזית. ביום החליטה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית להחזיר את הדיון בתכנית לוועדה המחוזית אשר התבקשה להתייחס למספר שאלות שהועלו על ידי ועדת המשנה לעררים, ואשר עיקרן הצורך בקביעת מדיניות שימור כוללת ברח' עמק רפאים וסביבותיו וההצדקה לאשר את התכנית בטרם גובשה מדיניות השימור הכוללת..8 ביום, הורתה הוועדה המחוזית לוועדה המקומית ולמהנדס העיר ירושלים להעביר התייחסותם לשאלות אשר עלו בהחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. התייחסות זו לא הועברה לוועדה המחוזית אולם בעקבות ההחלטה הובאה התכנית בפני הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים אשר דנה בעניינה והמליצה שלא לאשרה אלא בהתאם לתכנון הכולל המתגבש באזור.,. ועדת המשנה להתנגדויות קיימה ביום,1.,.22 דיון פומבי בעניינה של התכנית 217/172/22

4 - 8 - במסגרתו נשמעו עמדות הצדדים. בתום הדיון החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לשוב ולאשר את התכנית. 11. ביום, דחתה מליאת הוועדה המחוזית בקשה לקיום דיון נוסף בעניינה של התכנית. 11. על החלטת הוועדה המחוזית הוגש ערר נוסף לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. ערר זה נדחה ביום המועצה לשימור אתרים עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים על ההחלטה בדבר אישור התכנית )עת"מ (. בתגובת עיריית ירושלים לעתירה נמסר כי בניגוד לעמדה הקודמת שנמסרה על ידי גורמי העירייה לוועדה המחוזית ולמועצה הארצית, לא ניתן היה להוציא היתר מכח התכנית התקפה המאפשר בינוי בחזית הקדמית של הבניין הקיים. 13. ביום ניתן פסק דין במסגרתו התקבלה העתירה המינהלית. בית המשפט קבע כי בשל העובדה שסוגיית חלופת הבינוי מכוח התכנית התקפה עמדה ביסוד ההחלטות בדבר אישור התכנית ונוכח השינוי המהותי בעמדת העירייה, על הוועדה המחוזית לשוב ולדון בתכנית, לאחר שתקבל את עמדת הוועדה המקומית בסוגיית פרשנותו של ס' 11 )ז( לתכנית 2484, המגביל, לכאורה, את אפשרות הבינוי בחזית הקדמית של המגרש, מכוח התכנית התקפה. 18. נוכח פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים הובאה התכנית בפני הוועדה. מהלך הדיון: יועמ"ש הוועדה הציג בפני הוועדה את הרקע לדיון ובכלל זאת השתלשלות האירועים בעניינה של התכנית ואת פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים. בתום שמיעת הדברים החליטה הוועדה כמפורט להלן. הוחלט: הוועדה מבקשת כי מהנדס העיר ירושלים ויועמ"ש העירייה יעבירו בתוך 31 ימים את עמדתם בנוגע לפרשנות ס' 11 )ז( לתכנית 2484 ובנוגע לשאלה אם ניתן להוציא מכוח תכנית 2484 התקפה, היתר בניה המאפשר בינוי בחזית הקדמית של המגרש ומעבר לבניין הקיים. כן מבקשת הוועדה לקבל את עמדת הוועדה המקומית בעניין. לאחר קבלת העמדות שלעיל תשוב הוועדה ותדון בתכנית בדיון פנימי. רקע: 1. המדובר בתכנית העוסקת בשטח של כ- 615 מ"ר ברחוב עמק רפאים 84. בתחום המגרש קיים בנין חד קומתי בשטח בנוי של 131 מ"ר. מבנה זה הוגדר בתכנית 2484 התקפה כמבנה אופייני, אשר חלות עליו הוראות שונות שענינן שימורו..2 המבנה ממוקם בעורף המגרש במרחק של כ- 12 מ' מקו הרחוב. התכנית מציעה הסעת החזית הקדמית של המבנה לכיוון הרחוב, וביחס לשאר חלקי הבניין - תיעוד, פירוק והרכבה מחדש. התכנית מציעה לשלב את חלקי המבנה שיפורקו בבנייה החדשה לרבות מעל החזית שתוסע. כן מציעה התכנית קביעת בינוי להקמת בנין מגורים חדש מעל קומה מסחרית הכולל סה"כ 8 יח"ד, 6 קומות מעל 2 קומות חניה תת קרקעית, כאשר הקומה החמישית הינה מובלעת בגג הרעפים. כמו כן מציעה התכנית, תוספת של 1,114 מ"ר לקבלת 1,8,6 מ"ר שטחים מרביים מתוכם 461 מ"ר שטחים עיקריים שהם כ- 156% עיקריים..3 במקום חלה תכנית 2484 המאושרת משנת,1,4. עפ"י התכנית המאושרת זכויות הבניה במגרש הינן בהיקף של 86%, כלומר; 348 מ"ר לשטחים עיקריים וגובה של 3 קומות מעל קומת מרתף. עוד קובעת התכנית התקפה כי תיתכן קומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפים במידה ומיצוי זכויות הבניה לא מתאפשר בדרך אחרת..4 ביום ,1 החליטה ועדת המשנה הנקודתית על הפקדת התכנית בתנאים..5 על החלטה זו הוגשה בקשה לקיום דיון חוזר לפי ס' 11 ד לחוק אשר נדחתה ביום על ידי מליאת הוועדה המחוזית אשר סמכה ידיה על ההחלטה בדבר הפקדת התכנית //9

5 לתכנית המופקדת הוגשו 8 התנגדויות. ביום דנה ועדת המשנה להתנגדויות בעניינה של התכנית. בתום הדיון החליטה הוועדה לדחות חלק ניכר מההתנגדויות ולאשר את התכנית בתנאים. 8. על החלטת הוועדה הוגש ערר למועצה הארצית לתכנון ולבניה על ידי חברי הוועדה המחוזית. ביום החליטה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית להחזיר את הדיון בתכנית לוועדה המחוזית אשר התבקשה להתייחס למספר שאלות שהועלו על ידי ועדת המשנה לעררים, ואשר עיקרן הצורך בקביעת מדיניות שימור כוללת ברח' עמק רפאים וסביבותיו וההצדקה לאשר את התכנית בטרם גובשה מדיניות השימור הכוללת. ועדת המשנה לעררים הורתה לוועדה המחוזית ליתן החלטה סופית ביחס לתכנית בתוך 51 ימים..8 ביום, הורתה הוועדה המחוזית לוועדה המקומית ולמהנדס העיר ירושלים להעביר התייחסותם לשאלות אשר עלו בהחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. התייחסות זו לא הועברה לוועדה המחוזית אולם בעקבות ההחלטה הובאה התכנית בפני הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים אשר דנה בעניינה כמפורט להלן.,. ביום, הובאה התכנית בפני הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים. בפני הוועדה הובאה עמדת יחידת השימור לפיה המבנה נשוא התכנית הוא מבנה בעל ערך שימורי הן כפרט והן כמכלול של מבנה המוצב בחצר וכחלק מהמרקם השכונתי. יח' השימור הביעה עמדתה כי יש להימנע מאפשרות של פרוק והרכבה של מבנה לשימור וכי ניתן לשקול שימוש באפשרות זו רק באופן מקומי ובמקרים מיוחדים. כן הובעה בפני הוועדה לשימור מבנים ההמלצה שלא לאשר תכנית חדשה לתוספת בניה שלא במסגרת התכנון הכולל של השכונה. צוין כי מח' התכנון בעיריית ירושלים יזמה תכנית מוטת שימור למושבות, המצויה בהכנה. בתום הדיון שהתקיים בעניינה של התכנית קבעה הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים כי התכנית המבוקשת לא תקודם עד לסיום הכנת תכנית האב לרח' עמק רפאים כאשר תאריך היעד לסיום התכנית הינו לא יאוחר מ עוד נקבע בהחלטה כי במידה ומסיבה כלשהיא הכנת תכנית האב לרח' עמק רפאים לא תסתיים עד תאריך היעד, תקודם התכנית דנן. 11. לאחר קבלת החלטת הוועדה לשימור מבנים הוחלט להביא את התכנית לדיון נוסף בפני ועדת המשנה להתנגדויות וזאת בהתאם להחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. 11. ועדת המשנה להתנגדויות קיימה ביום,1.,.22 דיון פומבי בעניינה של התכנית במסגרתו נשמעו עמדות הצדדים. בעת הדיון הבהיר נציג עיריית ירושלים כי טרם נחתם חוזה עם המתכנן הצפוי לערוך את מסמך המדיניות הכולל אך הובהר שהנושא מצוי בעדיפות גבוהה מבחינת עיריית ירושלים. בתום הדיון החליטה ועדת המשנה להתנגדויות לשוב ולאשר את התכנית. בהחלטתה קבעה הוועדה, כדלקמן: "לאחר בחינת מסמכי התכנית והחלטת ועדת המשנה לעררים ולאחר שמיעת טענות הצדדים החליטה הוועדה לשוב ולאשר את התכנית כמפורט להלן: 1. עמדתה של הוועדה היא כי תכנון כולל עדיף על תכנון נקודתי. הוועדה אף מקבלת את העמדה לפיה במקרים מתאימים יש להקפיא את התכנון הנקודתי עד לגיבושו של תכנון כולל. עם זאת, בנסיבות ענייננו, סבורה הוועדה כי אין הצדקה להקפיא את הליכי אישור התכנית עד לגיבושו של תכנון כולל למושבות בירושלים או לרח' עמק רפאים וזאת ממספר טעמים..2 ראשית, בימים אלה מצויות בהליכי הכנה מס' תכניות כוללות לשכונות שונות בעיר ירושלים. תכניות כוללות אלו מצויות בשלבים שונים של הכנה, והכנתן החלה בהתאם למדיניות משותפת של הוועדה המחוזית ועיריית ירושלים לפיה יש מקום בגיבוש תכנון כולל ועדכני לשכונות השונות של העיר. בנסיבות אלו סבורה הוועדה כי להחלטה המורה על הקפאת התכנון הנקודתי עד להשלמת התכנון הכולל, עלולה להיות השלכות רוחב על העיר כולה ולמצער על שכונות רבות בהן מתהווה

6 - 5 - בימים אלה תכנון כולל ולכך אין מקום. ויודגש, ככל שהתכנון הכולל מתקדם באופן המאפשר לגזור ממנו עקרונות תכנוניים, מתייחסת הוועדה לעקרונות אלו בעת קבלת החלטתה בתכניות נקודתיות המובאות בפניה, אולם אין בעצם קיומו של התכנון הכולל המתהווה כדי להביא להקפאת כלל התכניות הנקודתיות המוגשות בעיר ירושלים בכלל ובשכונות בהן מתהווה תכנון כולל בפרט. שנית, ניסיון השנים האחרונות מלמד כי תכנון כולל נמשך זמן רב. הליכי הכנתן של תכניות שכונתיות בחלק משכונות העיר ירושלים נמשכים כבר שנים לא מעטות ובמקרים רבים השלמתם של הליכי התכנון הכולל אינה נראית באופק. ויובהר, אין כוונתנו להשלמת אישור התכניות הכוללות, אלא להשלמת הליכי הכנת התכניות באופן שניתן יהיה להביאן לדיון ראשוני בפני הוועדה המחוזית ולגזור מהן מדיניות תכנונית. בעת הדיון בתכנית התברר כי אף שכבר חלפה מחצית התקופה שקצבה הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים לשם הכנת תכנית האב לרח' עמק רפאים, הליכי הכנת התכנית נמצאים בראשיתם ולמעשה טרם נחתם הסכם עם מתכנן התכנית. ניסיון הוועדה מלמד כי הסיכוי להשלמת הליכי התכנון בפרק הזמן שנקבע לכך על ידי עיריית ירושלים הוא נמוך מאד, קלוש אפילו. בנסיבות אלו, כאשר במהלך החודשים שחלפו מאז החלטת הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים ליזום תכנון כולל, לא חלה התקדמות של ממש בגיבוש התכנון הכולל, אין לדעת הוועדה מקום להקפיא את הליכי אישורה של התכנית דנן עד לגיבושו של התכנון הכולל. ויודגש, הוועדה לא שוכנעה כי קיים סיכוי סביר שהתכנון הכולל אותו יוזמת עתה עיריית ירושלים יושלם בתוך פרק זמן סביר המצדיק הקפאת הליכי התכנון של התכנית דנן. בהקשר זה יצוין כי מאז החלטת ועדת המשנה לעררים חלפו כעשרה חודשים במהלכם לא חלה התקדמות של ממש בגיבוש התכנון הכולל ברח' עמק רפאים. שלישית, הוועדה שקלה במסגרת החלטתה את השלב התכנוני בו מצויה התכנית דנן ואת ההצדקה להוסיף ולעכבה בשלב תכנוני זה. ויובהר, המדובר בתכנית שהופקדה זה מכבר ושנמצאה על ידי הוועדה כראויה מבחינה תכנונית. כעולה מהחלטת ועדת המשנה לעררים עיריית ירושלים התבקשה כבר לפני כעשרים שנה ליזום תכנון כולל באזור ותכנון, כאמור, טרם גובש. גם היום מצוי התכנון הכולל בשלב ראשוני ביותר וטרם ניתן לדעת מתי הוא יבשיל לכדי מוצר ממשי שניתן לגזור ממנו מדיניות תכנונית. במידה ויימצא בעתיד הקרוב כי התכנון הכולל אמנם מתקדם ומתהווה לכדי מוצר תכנוני ייתכן ותחליט הוועדה לעכב לתקופת מה הפקדתן של תכניות נקודתיות חדשות באזור לשם התאמתן לתכנון הכולל, אולם לעת הזו אין מקום לעכב הליכי אישורה של התכנית דנן. הוועדה סבורה כי השלב הראשוני בו מצוי התכנון הכולל מחד גיסא והשלב המתקדם בו מצויה התכנית הנקודתית דנן מאידך גיסא, משליכים אף הם על ההחלטה שלא לעכב עוד את הליכי קידומה של התכנית הנקודתית. רביעית, הוועדה סבורה כי אישור התכנית דנן אינו צפוי לפגוע בתכנון הכולל המתהווה ברח' עמק רפאים. התכנית דנן נמצאה ראויה מבחינה תכנונית והיא כוללת הוראות שימור מסוימות, גם אם לדעת העוררים והמתנגדים לתכנית, בלתי מספקות. אף שהתכנית תגרום לשינוי נקודתי ברחוב עמק רפאים אין בה כדי לפגוע בצורה ממשית בתכנון הכולל המתהווה ולפיכך אף בשל השפעתה המצומצמת יחסית סברה הוועדה שאין לעכבה. בהקשר זה יודגש כי ככל שתתהווה בעתיד מדיניות תכנונית שתסבור כי הבינוי הראוי באזור הוא מצומצם יותר מהבינוי המאושר בתכנית דנן או שתורה על כללי שימור אחרים, לא תהיה מניעה מאישור תכניות נוספות בהתאם למדיניות החדשה, ולפיכך החשש כי הבינוי המוצע בתכנית דנן הוא שיכתיב את התכנון הכולל אינו מוצדק

7 חמישית, חוק התכנון והבניה הוא שמקנה לבעל עניין בקרקע את הזכות להגיש תכנית נקודתית על קניינו. בנסיבות אלו, בהן התכנון הנקודתי הוא תוצר של הוראות החוק, סבורה הוועדה כי גם אם קיימת עדיפות לתכנון כולל, אין, ככלל, מנוס מהמשך קידומן של תכניות נקודתיות בהתאם לעקרונות התכנון. ויודגש, במקרים המתאימים ניתן להקפיא תכנון נקודתי עד להשלמת התכנון הכולל, אולם בנסיבות ענייננו ומהטעמים המנויים לעיל סברה הוועדה כי אין לכך הצדקה. 8. שישית, התכנון העירוני מבקש לקדם מטרות תכנוניות שונות. בין היתר, סבורה הוועדה כי יש ליתן חשיבות של ממש לסוגיית שימור מבנים ולסוגיית שימורם של מרקמים שונים בעיר. בהחלטותיה השונות נותנת הוועדה משקל לסוגיות אלו. ואולם, בצד הצורך בשימור מבנים ומרקמים שונים בעיר, קיים אינטרס ציבורי חשוב לא פחות והוא האינטרס בפיתוח העיר. הוועדה סבורה כי הקפאת תכנון נקודתי עד להשלמת תכנון כולל, אינה עומדת בקנה אחד עם הצורך בפיתוח העיר ואף בשל כך היא סבורה כי אין מקום להורות על הקפאה גורפת, כאמור, של התכנון הנקודתי. 4. נוכח כלל האמור לעיל החליטה הוועדה כי אין מקום לעכב את הליכי אישורה של התכנית דנן עד להשלמת תכנון כולל לרח' עמק רפאים. לפיכך, חוזרת הוועדה על החלטתה מיום בדבר אישור התכנית." 12. על החלטה זו של ועדת המשנה להתנגדויות הוגשה בקשה לדיון חוזר בהתאם להוראות ס' 11 ד לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1,56. מהלך הדיון: 1. מר אברהם שקד, אחד ממגישי הבקשה לדיון חוזר, פירט את טעמי הבקשה. לדבריו, אף שניתן היה להגביה את הבניין ולהרחיבו בהתאם להוראות התכנית התקפה, הוגשה על ידי בעל הקרקע תכנית שמשנה כליל את השטח וחורגת בצורה משמעותית מהמותר על פי התכנית התקפה. נטען כי התוספת המוצעת היא חריגה ביחס למקובל בשכונה וברחוב ותפגע אף באיכויותיו השימוריות של המבנה. נטען כי התכנית, על אף חשיבותה הרבה, לא נידונה במליאת הוועדה המחוזית )למעט דיון בבקשה לפי ס' 11 ד לעת הפקדת התכנית(. עוד נטען כי החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית מעלה את אותן השאלות שהועלו על ידי המתנגדים לתכנית ומהווה מסמך ביקורת נגד החלטות הוועדה. לדברי מר שקד, החלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית הורתה לוועדה לדון בשאלות מהותיות שנוגעות למדיניות השימור של הוועדה וליחסה אל העיר ההיסטורית. נטען כי מדובר בנושאים עקרוניים וערכיים שהיה ראוי להביאם בפני מליאת הוועדה ולא בפני ועדת המשנה להתנגדויות. נטען כי גם אם ניתן היה לקיים את הדיון בפני ועדת המשנה להתנגדויות, היה ראוי יותר לקיימו בפני מליאת הוועדה. מר שקד ביקש כי נוכח חשיבות הנושאים תורה מליאת הוועדה על ביטול החלטת ועדת המשנה להתנגדויות ועל קיום דיון פומבי חוזר בתכנית בפניה. עוד נטען כי הוועדה נתבקשה על ידי ועדת המשנה לעררים לבחון פעם נוספת אם תגבור זכויות הבניה המוצע בתכנית נחוץ במלואו לשם קיום יעדיה התכנוניים של התכנית. נטען כי הוועדה לא התייחסה לכך בהחלטתה. 2. נציג עיריית ירושלים, מר מאיר תורג'מן, התייחס לטענות וציין כי הליכי התכנון של התכנית נמשכים כבר שנים רבות. נטען כי כלל הסוגיות אליהן התייחס מר שקד כבר נבחנו בוועדה המקומית ובוועדה המחוזית בצורה מעמיקה. נטען כי בשל כך אין מקום לעיכוב נוסף של התכנית..3 בתום דברים אלה עזבו מר שקד ומר תורג'מן את אולם הדיונים ויתר חברי הוועדה קיימו דיון פנימי בבקשה. 8. בעת הדיון ציינה מתכננת מחוז ירושלים את משכם הארוך של הליכי אישורה של התכנית. מתכננת המחוז ציינה כי התכנית תואמת מדיניות עקרונית שגובשה בעבר על ידי לשכת התכנון ביחס לרח' עמק רפאים ואשר מחלקת

8 - 4 - את הרחוב בין חלקו הצפוני שהינו מוטה שימור, ואשר בו הבינוי צפוי להיוותר נמוך, לבין חלקו הדרומי שבו ניתן לאשר בינוי גבוה יותר, כמוצע בתכנית דנן. עוד ציינה מתכננת המחוז כי ועדת המשנה להתנגדויות התייחסה לכלל השאלות שצוינו בהחלטת ועדת המשנה לעררים ואף ביקשה את התייחסות הוועדה המקומית לדברים. משנמצא כי עבודת התכנון הכולל טרם החלה ומשהובהר כי התכנית תואמת מדיניות ראשונית שגובשה ואף משנמצאה התכנית כראויה מבחינה תכנונית, הוחלט כי אין מקום לעכב את אישורה. עוד ציינה מתכננת המחוז כי הליכי תכנון כולל מצויים בשלבים אלה ואחרים בשכונות רבות בעיר וכי אין בקיומם כדי להצדיק הקפאת כלל התכנון הנקודתי. הובהר כי הוועדה מתייחסת למדיניות המתהווה בשכונות השונות אך אין מקום להקפאה גורפת של התכנון בעיר עד להשלמת התכנון הכולל. 6. יועמ"ש הוועדה התייחס לטענה כי היה מקום לקיים את הדיון בפני מליאת הוועדה. הובהר כי בקיום הדיון בפני ועדת המשנה להתנגדויות לא נפל פגם, שכן ההחלטה שהועמדה לביקורת ועדת המשנה לעררים ואשר נפסלה היתה החלטת ועדת המשנה להתנגדויות. צוין כי בנסיבות אלו, בהן הורתה ועדת המשנה לעררים על קיום דיון חוזר במסגרת הליך ההתנגדויות, הוחזרה התכנית בדין לדיון בפני ועדת המשנה להתנגדויות. 5. מר אבי בן צור ציין כי אישור התכנית הנקודתית דנן יהווה תקדים. נטען כי תכניות חדשות יוגשו בהתאם למתווה של התכנית דנן ויקבעו למעשה את התכנון הכולל של הרחוב. במענה לדברים הובהר כי בהחלטת הוועדה צוין כי ככל שתתהווה בעתיד מדיניות תכנונית שתסבור כי הבינוי הראוי באזור הוא מצומצם יותר מהבינוי המאושר בתכנית דנן או שתורה על כללי שימור אחרים, לא תהיה מניעה מאישור תכניות נוספות בהתאם למדיניות החדשה, ולפיכך החשש כי הבינוי המוצע בתכנית דנן הוא שיכתיב את התכנון הכולל אינו מוצדק. 8. בתום הדיון קיימה הוועדה הצבעה בשאלה אם נפל פגם תכנוני או משפטי בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות. בעד קבלת הבקשה לדיון חוזר הצביעו 2 חברים. נגד קבלת הבקשה לדיון חוזר הצביעו 5 חברים. השתתפו בהצבעה: רות יוסף, דלית זילבר, אבי בן צור, עמליה אברמוביץ', ישי טלאור, נרקיס כנפו, טליה שוסברגר, אלי מויאל. הוחלט: לאחר בחינת הבקשה לקיום דיון חוזר החליטה הוועדה כמפורט להלן: 1. הוועדה סבורה כי לא נפל פגם תכנוני או משפטי בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות ובשל כך אין מקום לקיום דיון חוזר בעניינה של התכנית..2 הוועדה דוחה את הטענה כי היה מקום לקיים את ההליך עליו הורתה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית, בפני מליאת הוועדה המחוזית. ועדת המשנה לעררים דנה בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות שניתנה במסגרת הליך ההתנגדויות. ועדת המשנה לעררים הורתה, למעשה, על המשך הליך ההתנגדויות ועל בחינת מספר שאלות תוך שמיעת המתנגדים לתכנית. בנסיבות אלו, בהן ההחלטה שהובאה בפני המועצה הארצית היתה החלטת ועדת המשנה להתנגדויות ובהן הורתה המועצה הארצית, למעשה, על המשך הליך ההתנגדויות, לא היתה מניעה בקיום המשך הדיון בפני ועדת המשנה להתנגדויות. 3. באשר לטענה כי ועדת המשנה להתנגדויות לא נדרשה לכלל השאלות שציינה ועדת המשנה לעררים בהחלטתה, הרי שטענה זו אינה נכונה. ועדת המשנה להתנגדויות ציינה מספר פעמים בהחלטתה כי התכנית נמצאה כראויה מבחינה תכנונית. בכך חיוותה הוועדה את דעתה כי אין מניעה לאישור תוספת זכויות הבניה שהתבקשה בתכנית. 8. הוועדה בחנה את כלל פרטי החלטת ועדת המשנה להתנגדויות והיא סבורה כי המדובר בהחלטה נכונה וראויה. בנסיבות אלו אין הוועדה מוצאת לנכון להתערב בהחלטה או להורות על קיום דיון חוזר בעניינה.

9 -, - רקע:.13 המדובר בתכנית העוסקת בשטח של כ- 615 מ"ר ברחוב עמק רפאים 84. בתחום המגרש קיים בנין חד קומתי בשטח בנוי של 131 מ"ר. מבנה זה הוגדר בתכנית 2484 התקפה כמבנה אופייני, אשר חלות עליו הוראות שונות שענינן שימורו..14 המבנה ממוקם בעורף המגרש במרחק של כ- 12 מ' מקו הרחוב. התכנית מציעה הסעת החזית הקדמית של המבנה לכיוון הרחוב, וביחס לשאר חלקי הבניין - תיעוד, פירוק והרכבה מחדש. התכנית מציעה לשלב את חלקי המבנה שיפורקו בבנייה החדשה לרבות מעל החזית שתוסע..15 כן מציעה התכנית קביעת בינוי להקמת בנין מגורים חדש מעל קומה מסחרית הכולל סה"כ 8 יח"ד, 6 קומות מעל 2 קומות חניה תת קרקעית, כאשר הקומה החמישית הינה מובלעת בגג הרעפים. כמו כן מציעה התכנית, תוספת של 1,114 מ"ר לקבלת 1,8,6 מ"ר שטחים מרביים מתוכם 461 מ"ר שטחים עיקריים שהם כ- 156% עיקריים..16 במקום חלה תכנית 2484 המאושרת משנת,1,4. עפ"י התכנית המאושרת זכויות הבניה במגרש הינן בהיקף של 86%, כלומר; 348 מ"ר לשטחים עיקריים וגובה של 3 קומות מעל קומת מרתף. עוד קובעת התכנית התקפה כי תיתכן קומה רביעית מובלעת בחלל גג הרעפים במידה ומיצוי זכויות הבניה לא מתאפשר בדרך אחרת..17 ביום ,1 החליטה ועדת המשנה הנקודתית על הפקדת התכנית בתנאים..18 על החלטה זו הוגשה בקשה לקיום דיון חוזר לפי ס' 11 ד לחוק אשר נדחתה ביום על ידי מליאת הוועדה המחוזית אשר סמכה ידיה על ההחלטה בדבר הפקדת התכנית.,1. לתכנית המופקדת הוגשו 8 התנגדויות. ביום דנה ועדת המשנה להתנגדויות בעניינה של התכנית. בתום הדיון החליטה הוועדה לדחות חלק ניכר מההתנגדויות ולאשר את התכנית בתנאים. 21. על החלטת הוועדה הוגש ערר למועצה הארצית לתכנון ולבניה על ידי חברי הוועדה המחוזית. ביום החליטה ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית להחזיר את הדיון בתכנית לוועדה המחוזית אשר התבקשה להתייחס למספר שאלות שהועלו על ידי ועדת המשנה לעררים, ואשר עיקרן הצורך בקביעת מדיניות שימור כוללת ברח' עמק רפאים וסביבותיו וההצדקה לאשר את התכנית בטרם גובשה מדיניות השימור הכוללת. ועדת המשנה לעררים הורתה לוועדה המחוזית ליתן החלטה סופית ביחס לתכנית בתוך 51 ימים. 21. ביום, הורתה הוועדה המחוזית לוועדה המקומית ולמהנדס העיר ירושלים להעביר התייחסותם לשאלות אשר עלו בהחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. התייחסות זו לא הועברה לוועדה המחוזית אולם בעקבות ההחלטה הובאה התכנית בפני הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים אשר דנה בעניינה כמפורט להלן. 22. ביום, הובאה התכנית בפני הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים. בפני הוועדה הובאה עמדת יחידת השימור לפיה המבנה נשוא התכנית הוא מבנה בעל ערך שימורי הן כפרט והן כמכלול של מבנה המוצב בחצר וכחלק מהמרקם השכונתי. יח' השימור הביעה עמדתה כי יש להימנע מאפשרות של פרוק והרכבה של מבנה לשימור וכי ניתן לשקול שימוש באפשרות זו רק באופן מקומי ובמקרים מיוחדים. כן הובעה בפני הוועדה לשימור מבנים ההמלצה שלא לאשר תכנית חדשה לתוספת בניה שלא במסגרת התכנון הכולל של השכונה. צוין כי מח' התכנון בעיריית ירושלים יזמה תכנית מוטת שימור למושבות, המצויה בהכנה. בתום הדיון שהתקיים בעניינה של התכנית קבעה הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים כי התכנית המבוקשת לא תקודם עד לסיום הכנת תכנית האב לרח' עמק רפאים כאשר תאריך היעד לסיום התכנית הינו לא יאוחר מ עוד נקבע בהחלטה כי במידה ומסיבה כלשהיא הכנת תכנית האב לרח' עמק רפאים לא תסתיים עד תאריך היעד, תקודם התכנית דנן. 227/972//9

10 לאחר קבלת החלטת הוועדה לשימור מבנים הוחלט להביא את התכנית לדיון נוסף בפני ועדת המשנה להתנגדויות וזאת בהתאם להחלטת ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית. מהלך הדיון: 1. בפתח הדיון הובהרה לצדדים מסגרת הדיון. הובהר כי הדיון יתמקד בסוגיות שהועלו על ידי ועדת המשנה לעררים וכי הצדדים מתבקשים למקד טענותיהם בסוגיות אלו..2 מר אברהם שקד, נציג החברה להגנת הטבע המתנגדת לתכנית, ביקש כי יינתן למתנגדים זמן נוסף להגיב לתגובה הכתובה שהוגשה על ידי ב"כ יזמי התכנית ימים ספורים לפני מועד הדיון בתכנית. במענה לשאלת הוועדה, הסכים ב"כ מגישי התכנית כי הוועדה תתעלם מהמסמך שהוגש על ידו ותתבסס בהחלטתה על הטיעונים בעל-פה בלבד. בהקשר זה יצוין כי המסמך שהוגש על ידי נציג יזמי התכנית לא הועבר לעיון חברי הוועדה טרם הדיון. נוכח האמור לעיל, התייתרה בקשתו של מר שקד..3 גב' אסנת ורטמן, נציגת החברה להגנת הטבע, פירטה טענותיה ביחס לתכנית. נטען כי במהלך השנים האחרונות גוברת התופעה בה תכניות נקודתיות גורמות לפריצה של תכניות מתאר כוללות. לדבריה, תופעה זו גורמת לפגיעה במרקם הבנוי של שכונות שלמות. עוד נטען כי תכנית המתאר לירושלים מקנה חשיבות רבה לסוגיית השימור ודורשת כי תכניות יתייחסו בצורה נאותה לסוגיה זו. בנוסף, צוין כי הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים הורתה על הכנת תכנית שימור כוללת לאזור המושבות עד לחודש פברואר 2111, וזאת בכדי שתימנע הפגיעה בשכונות ההיסטוריות החשובות בעיר. גב' ורטמן הוסיפה וציינה כי עמדת החברה להגנת הטבע היא שיש להקפיא קידומן של תכניות נקודתיות בעיר בכלל ובאזור המושבה הגרמנית בפרט, עד להשלמת התכנון הכולל. בנוסף נטען כי הבינוי המוצע בתכנית הינו מוגזם מבחינת נפח הבינוי, גובה הבינוי, קווי הבניין והתכסית. לשאלת הוועדה השיבה גב' ורטמן כי אף האפשרות להוצאת היתר מכוח התכנית התקפה אינה מצדיקה את אישור התכנית דנן וזאת נוכח עמדתה כי לא ניתן יהיה להוציא היתר, כאמור. 8. מר אבי בן צור, אשר היה בין העוררים למועצה הארצית, טען כי לא ראוי לקדם את התכנית עד להשלמת התכנון הכולל באזור וכי יש להקפיא, בשלב זה, את הליכי אישורה. נטען כי נפח הבינוי המוגזם המבוקש בתכנית הוא המצדיק הקפאתה עד להשלמת התכנון הכולל וכי לו היה מדובר בתכנית צנועה ייתכן ולא היתה מניעה לאשרה. 6. עו"ד יעל שיינין, ב"כ המועצה לשימור אתרים, טענה כי יש להשהות למספר חודשים אישורן של תכניות נקודתיות חריגות וזאת בהתחשב בתכנון הכולל המתהווה. צוין כי אין מדובר בתכנית נקודתית פשוטה אלא בתכנית החורגת באופן משמעותי מהמצב הקיים באזור. 5. נציג המינהל הקהילתי טען כי החריגה הקיצונית של התכנית מהמצב הקיים היא שמצדיקה את הקפאת הדיון בה עד להשלמת התכנון הכולל. נטען כי יש להמתין מספר חודשים להשלמת תכנון כולל זה. 8. מר אמנון ארבל, נציג עיריית ירושלים, פירט בפני הוועדה את החלטת הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים. עוד ציין כי תכנית המתאר החדשה לירושלים המצויה לקראת הפקדה קבעה תנאים לאישור תכניות נקודתיות עד להכנת תכניות כוללות. צוין כי נדרשת עמידה בפרמטרים מסוימים אך אין הוראה בדבר הקפאת התכנון עד להכנת התכניות הכוללות. עוד נמסר כי עיריית ירושלים החלה בהליכי תכנון מוטה שימור למושבות בירושלים, בהתאם ללוחות זמנים ושלבי ביצוע שנקבעו. צוין כי הכנת מסמך המדיניות לרח' עמק רפאים צפויה להיות מושלמת עד לחודש פברואר 2111, וכי בנסיבות אלו ראוי להקפיא את המשך הדיון בתכנית עד להשלמת התכנון הכולל. צוין כי טרם נחתם הסכם עם המתכנן הצפוי לערוך את מסמך המדיניות אך הובהר שהנושא מצוי בעדיפות גבוהה מבחינת עיריית ירושלים. 4. עו"ד אבי פורטן, ב"כ יזמי התכנית, התייחס לטענות. לדבריו, בהתאם

11 להוראות הפסיקה לא ניתן לעכב תכנון נקודתי לתקופה בלתי מוגבלת לשם הכנת תכנית כוללת. צוין כי פסיקה זו נכונה ביחס לפרויקטים עצומים בגודלם בעוד שענייננו בתוספת 811 מ"ר בלבד. נטען כי תוספת הבינוי המבוקשת בתכנית היא מצומצמת וככזו אין היא מקום להקפיאה עד לגיבוש התכנון הכולל. בנוסף נטען כי התכנית נידונה בפני מוסדות התכנון כבר שנים ארוכות וכי אין מקום להמשיך ולעכבה. עוד נטען כי הבינוי המוצע בתכנית תואם את הבינוי המוצע בתכנית שאושרה לאחרונה ביחס למבנה הצמוד למבנה נשוא התכנית דנן. עוד נטען כי קביעה לפיה יעוכב תכנון נקודתי עד לגיבוש תכנון כולל היא בעלת השלכות רוחב עצומות על כלל חלקי העיר ירושלים. אדר' התכנית טען כי בלשכת התכנון בוצעה בעבר חשיבה כוללת המתייחסת לתכנון הרצוי ברח' עמק רפאים וכי התכנית דנן תואמת חשיבה כוללת זו.,. בתום הדיון קיימה הוועדה דיון פנימי בעניינה של התכנית במסגרתו הופסקה ההקלטה לשם התייעצות בין חברי הוועדה. בתום הדיון החליטה הוועדה כמפורט להלן. הוחלט: לאחר בחינת מסמכי התכנית והחלטת ועדת המשנה לעררים ולאחר שמיעת טענות הצדדים החליטה הוועדה לשוב ולאשר את התכנית כמפורט להלן:,. עמדתה של הוועדה היא כי תכנון כולל עדיף על תכנון נקודתי. הוועדה אף מקבלת את העמדה לפיה במקרים מתאימים יש להקפיא את התכנון הנקודתי עד לגיבושו של תכנון כולל. עם זאת, בנסיבות ענייננו, סבורה הוועדה כי אין הצדקה להקפיא את הליכי אישור התכנית עד לגיבושו של תכנון כולל למושבות בירושלים או לרח' עמק רפאים וזאת ממספר טעמים..10 ראשית, בימים אלה מצויות בהליכי הכנה מס' תכניות כוללות לשכונות שונות בעיר ירושלים. תכניות כוללות אלו מצויות בשלבים שונים של הכנה, והכנתן החלה בהתאם למדיניות משותפת של הוועדה המחוזית ועיריית ירושלים לפיה יש מקום בגיבוש תכנון כולל ועדכני לשכונות השונות של העיר. בנסיבות אלו סבורה הוועדה כי להחלטה המורה על הקפאת התכנון הנקודתי עד להשלמת התכנון הכולל, עלולה להיות השלכות רוחב על העיר כולה ולמצער על שכונות רבות בהן מתהווה בימים אלה תכנון כולל ולכך אין מקום. ויודגש, ככל שהתכנון הכולל מתקדם באופן המאפשר לגזור ממנו עקרונות תכנוניים, מתייחסת הוועדה לעקרונות אלו בעת קבלת החלטתה בתכניות נקודתיות המובאות בפניה, אולם אין בעצם קיומו של התכנון הכולל המתהווה כדי להביא להקפאת כלל התכניות הנקודתיות המוגשות בעיר ירושלים בכלל ובשכונות בהן מתהווה תכנון כולל בפרט. 11. שנית, ניסיון השנים האחרונות מלמד כי תכנון כולל נמשך זמן רב. הליכי הכנתן של תכניות שכונתיות בחלק משכונות העיר ירושלים נמשכים כבר שנים לא מעטות ובמקרים רבים השלמתם של הליכי התכנון הכולל אינה נראית באופק. ויובהר, אין כוונתנו להשלמת אישור התכניות הכוללות, אלא להשלמת הליכי הכנת התכניות באופן שניתן יהיה להביאן לדיון ראשוני בפני הוועדה המחוזית ולגזור מהן מדיניות תכנונית. בעת הדיון בתכנית התברר כי אף שכבר חלפה מחצית התקופה שקצבה הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים לשם הכנת תכנית האב לרח' עמק רפאים, הליכי הכנת התכנית נמצאים בראשיתם ולמעשה טרם נחתם הסכם עם מתכנן התכנית. ניסיון הוועדה מלמד כי הסיכוי להשלמת הליכי התכנון בפרק הזמן שנקבע לכך על ידי עיריית ירושלים הוא נמוך מאד, קלוש אפילו. בנסיבות אלו, כאשר במהלך החודשים שחלפו מאז החלטת הוועדה לשימור מבנים בעיריית ירושלים ליזום תכנון כולל, לא חלה התקדמות של ממש בגיבוש התכנון הכולל, אין לדעת הוועדה מקום להקפיא את הליכי אישורה של התכנית דנן עד לגיבושו של התכנון הכולל. ויודגש, הוועדה לא שוכנעה כי קיים סיכוי סביר שהתכנון הכולל אותו יוזמת עתה עיריית ירושלים יושלם בתוך פרק זמן סביר המצדיק הקפאת הליכי התכנון של התכנית דנן. בהקשר זה יצוין כי מאז החלטת ועדת המשנה לעררים חלפו כעשרה חודשים במהלכם לא חלה התקדמות של ממש בגיבוש התכנון הכולל ברח' עמק רפאים.

12 שלישית, הוועדה שקלה במסגרת החלטתה את השלב התכנוני בו מצויה התכנית דנן ואת ההצדקה להוסיף ולעכבה בשלב תכנוני זה. ויובהר, המדובר בתכנית שהופקדה זה מכבר ושנמצאה על ידי הוועדה כראויה מבחינה תכנונית. כעולה מהחלטת ועדת המשנה לעררים עיריית ירושלים התבקשה כבר לפני כעשרים שנה ליזום תכנון כולל באזור ותכנון, כאמור, טרם גובש. גם היום מצוי התכנון הכולל בשלב ראשוני ביותר וטרם ניתן לדעת מתי הוא יבשיל לכדי מוצר ממשי שניתן לגזור ממנו מדיניות תכנונית. במידה ויימצא בעתיד הקרוב כי התכנון הכולל אמנם מתקדם ומתהווה לכדי מוצר תכנוני ייתכן ותחליט הוועדה לעכב לתקופת מה הפקדתן של תכניות נקודתיות חדשות באזור לשם התאמתן לתכנון הכולל, אולם לעת הזו אין מקום לעכב הליכי אישורה של התכנית דנן. הוועדה סבורה כי השלב הראשוני בו מצוי התכנון הכולל מחד גיסא והשלב המתקדם בו מצויה התכנית הנקודתית דנן מאידך גיסא, משליכים אף הם על ההחלטה שלא לעכב עוד את הליכי קידומה של התכנית הנקודתית. 13. רביעית, הוועדה סבורה כי אישור התכנית דנן אינו צפוי לפגוע בתכנון הכולל המתהווה ברח' עמק רפאים. התכנית דנן נמצאה ראויה מבחינה תכנונית והיא כוללת הוראות שימור מסוימות, גם אם לדעת העוררים והמתנגדים לתכנית, בלתי מספקות. אף שהתכנית תגרום לשינוי נקודתי ברחוב עמק רפאים אין בה כדי לפגוע בצורה ממשית בתכנון הכולל המתהווה ולפיכך אף בשל השפעתה המצומצמת יחסית סברה הוועדה שאין לעכבה. בהקשר זה יודגש כי ככל שתתהווה בעתיד מדיניות תכנונית שתסבור כי הבינוי הראוי באזור הוא מצומצם יותר מהבינוי המאושר בתכנית דנן או שתורה על כללי שימור אחרים, לא תהיה מניעה מאישור תכניות נוספות בהתאם למדיניות החדשה, ולפיכך החשש כי הבינוי המוצע בתכנית דנן הוא שיכתיב את התכנון הכולל אינו מוצדק. 18. חמישית, חוק התכנון והבניה הוא שמקנה לבעל עניין בקרקע את הזכות להגיש תכנית נקודתית על קניינו. בנסיבות אלו, בהן התכנון הנקודתי הוא תוצר של הוראות החוק, סבורה הוועדה כי גם אם קיימת עדיפות לתכנון כולל, אין, ככלל, מנוס מהמשך קידומן של תכניות נקודתיות בהתאם לעקרונות התכנון. ויודגש, במקרים המתאימים ניתן להקפיא תכנון נקודתי עד להשלמת התכנון הכולל, אולם בנסיבות ענייננו ומהטעמים המנויים לעיל סברה הוועדה כי אין לכך הצדקה. 16. שישית, התכנון העירוני מבקש לקדם מטרות תכנוניות שונות. בין היתר, סבורה הוועדה כי יש ליתן חשיבות של ממש לסוגיית שימור מבנים ולסוגיית שימורם של מרקמים שונים בעיר. בהחלטותיה השונות נותנת הוועדה משקל לסוגיות אלו. ואולם, בצד הצורך בשימור מבנים ומרקמים שונים בעיר, קיים אינטרס ציבורי חשוב לא פחות והוא האינטרס בפיתוח העיר. הוועדה סבורה כי הקפאת תכנון נקודתי עד להשלמת תכנון כולל, אינה עומדת בקנה אחד עם הצורך בפיתוח העיר ואף בשל כך היא סבורה כי אין מקום להורות על הקפאה גורפת, כאמור, של התכנון הנקודתי. 15. נוכח כלל האמור לעיל החליטה הוועדה כי אין מקום לעכב את הליכי אישורה של התכנית דנן עד להשלמת תכנון כולל לרח' עמק רפאים. לפיכך, חוזרת הוועדה על החלטתה מיום בדבר אישור התכנית. רקע: 1. המדובר בתכנית בשטח של כ- 615 מ"ר ברחוב עמק רפאים.84 בתחום המגרש קיים בנין חד קומתי בשטח בנוי של 131 מ"ר. מבנה זה הוגדר בתכנית 2484 התקפה כמבנה אופייני, אשר חלות עליו הוראות שונות שענינן שימורו. 2. המבנה ממוקם בעורף המגרש במרחק של כ- 12 מ' מקו הרחוב. התכנית מציעה הסעת החזית הקדמית של המבנה לכיוון הרחוב, וביחס לשאר חלקי הבניין - תיעוד, פירוק והרכבה מחדש. התכנית מציעה לשלב את חלקי המבנה שיפורקו בבנייה החדשה לרבות מעל החזית שתוסע. 3. כן מציעה התכנית קביעת בינוי להקמת בנין מגורים חדש מעל קומה מסחרית הכולל סה"כ 8 יח"ד, 6 קומות מעל 2 קומות חניה תת קרקעית, כאשר הקומה החמישית הינה מובלעת בגג הרעפים. /272272///

13 כמו כן מציעה התכנית, תוספת של 1,114 מ"ר לקבלת 1,8,6 מ"ר שטחים מרביים מתוכם 461 מ"ר שטחים עיקריים שהם כ- %156 עיקריים. 6. במקום חלה תכנית 2484 המאושרת משנת.,1,4 עפ"י התכנית המאושרת זכויות הבניה במגרש הינן בהיקף של,%86 כלומר; 348 מ"ר לשטחים עיקריים וגובה של 3 קומות מעל קומת התכנית התקפה כי תיתכן קומה הרעפים במידה ומיצוי זכויות הבניה לא מתאפשר בדרך אחרת. 5. התכנית נדונה בישיבת המשנה של הועדה המחוזית בתאריך ,1 והוחלט על הפקדתה בתנאים כדלקמן: 1. יצוין כי 3 ימים לפני קיום הישיבה הוגש תיק קדם תיעוד. התיק ייבדק ע"י לשכת התכנון ובמידת הצורך ככל שכתוצאה מבחינת התיק יחולו שינויים מהותיים בתכנית תוחזר התכנית לדיון בועדה. 2. הועדה מנחה את מגיש התכנית לצרף לעורכי התכנית אדריכל שימור. 3. הוראות תכנית יכללו הנחיות מחמירות לנושא שימור, לרבות ערבויות לביצוע ושלביות ביצוע, חובת תיעוד וכדומה. 8. חזית מבנה - הסעת חזית במקום פירוק והרכבה. יתרת החזיתות יפורקו ויורכבו בחזית המבנה בהתאם לנספח הבינוי. 6. גובה קומת הקרקע תהיה בהתאם לקיים,גובה כל קומה נוספת לא תעלה על 3.21 מ' וגובה אבסולוטי של המבנה לא יעלה על 51.,1 ויקבע בהוראות התכנית כסטייה ניכרת. העמקת הנסיגה בקומה ה- 3 וה- 8 תהיה בהתאם לנספח הבינוי ובתאום עם לשכת התכנון. 5. תוספת הקומות הוראות התכנית יכללו הנחיות לעיצוב ובינוי של הבינוי החדש, חזיתות ופתחים של התוספת יהיו בדומה למבנה הקיים. 8. שלביות ביצוע תוגדר תכנית עבודה אשר תבטיח את השלמת ביצוע השימור במלואו, קודם לקבלת היתרים להמשך הבינוי. 4. יוצע מלווה לפיקוח על ביצוע התכנית, על חשבון היזם ובאחריות מועצה לשימור אתרים/עירית ירושלים.,. הנחיות לענין המסחר בקומת הקרקע:? בקומת המסחר יתאפשר שימוש של בית קפה ו/או מסעדה ללא הגבלה כלשהיא.? במידה וקומת המסחר תשמש לחנויות, שטח החנות לא יעלה על 41 מ"ר, ללא אפשרות לאיחודן.? לא יתאפשר מסחר שהינו עתיר פריקה וטעינה..11 ישלחו הודעות אישיות בחלקות 13 12, 11, בגוש היזם יחויב לחלק את המכתבים בתיבת ולהגיש תצהיר, חתום ומאומת על ידי עורך דין, לפיו היא חילק בתיבות הבתים בכתובות שנקבעו בהחלטת הועדה, את ההודעות כנדרש..11 תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון." 8. על ההחלטה להפקיד את התכנית הוגשה בקשה לדיון חוזר עפ"י סעיף 11 ד' ע"י 3 מחברי הוועדה. ביום החליטה מליאת הוועדה המחוזית לדחות את הבקשה לדיון חוזר. של גופים ציבוריים ושל תושבי השכונה, כמפורט להלן: התנגדות מס' - 1 המועצה לשימור מבנים ואתרים. התנגדות מס' 2 החברה להגנת הטבע. התנגדות מס' 3 המינהל הקהילתי )מגובה בתצהירים של 23 מתושבי השכונה(. ארבע התנגדויות נוספות של תושבי השכונה. עיקרי ההתנגדויות: 1. הסעת החזית ופירוקה מהמבנה המקורי, תוך הדבקת חלק ממנה בבנין חדש שמימדיו וצורתו הסופית שונים בתכלית מהמבנה המקורי, אינה מכבדת את הקיים ואינה משמרת את אופי הבניין. 2. הוראות השימור המוצעות בתכנית אינן מהוות שימור של ממש והתכנית מבטלת את אופי הבנין המקורי ללא שימור פנים המבנה. 3. מדובר בבנין אופייני שקסמו נובע מקנה המידה, הפרופורציות והיחס בין החזית לגג הרעפים ויחס בין הבנוי לשטח הפנוי במגרש. המבנה מהווה נכס תרבותי לשכונה ולנוף העירוני.

14 התכנית סותרת את עקרונות התכנית המאושרת הנותנת מענה תכנוני טוב הן לשימור והן לגבי ניצול זכויות בניה מוקנות, שאינן בנויות בפועל. 8. העתקת המבנה לחזית הרחוב מבטלת את החצר הירוקה המהווה חלק ממהותו ואופיו של הרחוב. 6. המדובר בחריגה מהתפיסה התכנונית לשכונה, בין היתר, ביחס לתכסית קווי בנין גובה ואופי גג הרעפים. 5. יש להתנגד לתהליך של קידום מספר תכניות לבנינים אופייניים אשר משנות אותם באופן מהותי. קידום התכנית יהווה פגיעה ברוח ובאופי השכונה מבלי שנקבעה מדיניות כוללת בנדון, נושא שהיה ראוי לקבל בעניינו את התייחסות מליאת הועדה המחוזית. מליאת הוועדה צריכה להתייחס לסוגיית בנינים ו\או מרקמים לשימור ולקבוע עמדה עקרונית בנושא פירוק והרכבה. 8. המבנה ממוקם בחלק הדרום מערבי של רחוב עמק רפאים בסמוך לקבוצת בתים המרכיבה את המושבה היוונית. מיקומו של הבניין מגדיל את חשיבותו בשל ניצפותו ובשל הקשר שהוא מייצר ביחס למפלס הרחוב. 4. הגבהת גובה הבניין מעל למקובל ברחוב תגרום לפגיעה במאזן הגבהים ברחוב ולשינוי החזית הקיימת וכן להרס אופיו ההיסטורי של האזור.,. בהתנגדות שהוגשה על ידי מתנגד המתגורר בסמוך לבניין, נטען כי אין להעתיק את הבניין לחזית הרחוב, שכן העתקה זו תגרום לפגיעה בנוף הנצפה מבית המתנגד מעמק רפאים 61, להיזק אור עבודות הבניה יגרמו לפגיעה רעש, לאבק ולהרס הגינה והגדר של המתנגד. מהלך הדיון: 1. בדיון הושמעו טענות המתנגדים, כמפורט לעיל, והתייחסות מגיש התכנית ונציגיו. 2. במוקד התייחסות עורך התכנית, עמדה הטענה לפיה בהתאם לתכנית המאושרת ניתן יהיה להוציא היתר בניה באופן הפוגע בבניין האופייני, וכי התכנית המוצעת מהווה שיפור לעניין זה. נטען, כי התכנית המוצעת מאפשרת איזון ראוי בין צרכי השימור למימוש הזכויות. עורך התכנית הציג בפני הוועדה חלופה תכנונית הכוללת מיצוי זכויות הבניה הקיימות לפי התכנית המאושרת בתחום המגרש, שעיקרה הינו יצירת בינוי בחזית המבנה תוך הסתרת המבנה האופייני מעיני הציבור. 3. ב"כ מגיש התכנית נשאל בעת הדיון כיצד משפיעות המגבלות הקבועות בתכנית 2484 המאושרת, והנוגעות לבינויים של בתים אופייניים על מימוש מלוא זכויות הבנייה המוקנות במצב הקיים, והשיב כי לטעמו התכנית המאושרת לא ביקשה לפגוע בזכויות הבניה, והמגבלות נוגעות אך ורק לשאלה כיצד יינתנו אותן זכויות. 8. נציג הוועדה המקומית מסר כי הוועדה המקומית ממליצה על אישור התכנית. 6. יצוין, כי בעת הדיון ביקשה הוועדה ליתן לצדדים אפשרות להתייחס לחוות דעתו של יועץ השימור של הוועדה, אולם מגישי התכנית ביקשו כי הוועדה תימנע מכך, שכן חוות הדעת לא הוצגה להם טרם הדיון. על אף האמור, בחנה הוועדה את חוות הדעת בעת הדיון הפנימי בתכנית ונתנה לה משקל לעת קבלת ההחלטה. 5. בתום שמיעת הצדדים הופסקה ההקלטה לצורך קיום התייעצות, ולשם הבטחת התייעצות בדיון חופשי ופתוח בין חברי הוועדה. הוחלט: מדובר בבנין קיים בשטח בנוי של כ- 131 מ"ר. תכנית 2484 המאושרת הגדירה בניין זה כבניין אופייני, עליו חלות הוראות שונות שעניינן שימורו. על פי המצב הקיים קיימות בתחום המגרש זכויות מוקנות של כ- 348 מ"ר, כלומר תוספת של כ- 261 מ"ר על הקיים בפועל. התכנית דנן

15 מציעה תוספת זכויות מעבר למאושר תוך יצירת מבנה השומר על החזית תוספת בינוי חדש, אשר מורכב המקורי ליצירת שש יחידות דיור חדשות ואיכותיות וקומה מסחרית. יצוין, כי התכנית ממוקמת לאורך ציר מסחר ופעילות ראשי המתפקד כמרכז פעילות הן ברמת השכונה והן ברמה העירונית. לאור העובדה שבתחום המגרש קיימות זכויות מוקנות אשר טרם מומשו, ולאחר שהוצגה בפני הוועדה חלופת בינוי למיצוי הזכויות הקיימות תוך הסתרת המבנה הקיים וללא כל תרומה ציבורית כגון נצפות, השתכנעה הועדה כי התכנית הקובעת הוראות בדבר הסעת חזית הבנין והרכבת חלקים אחרים שלו בקדמת הרחוב לצורך שילובו בציר העירוני, מהווה פתרון תכנוני ראוי. יצוין, כי בטרם קבלת החלטתה זו בחנה הוועדה אף את חוות דעתו של יועץ השימור של הוועדה אשר התנגד לתכנית המוצעת. עם זאת, מהשיקולים אשר פורטו לעיל ואשר יפורטו להלן, סברה הוועדה כי יש מקום לאשר את התכנית על אף האמור בחוות דעתו של יועץ השימור. התייחסות להתנגדויות: 1. באשר לטענה כי הסעת החזית כמוצע בתכנית אינה משמרת את אופי הבניין- עורך התכנית הציג את ההליך הטכני של שימור והסעת החזית בשלמותה לכיוון חזית עמק רפאים. הוועדה השתכנעה כי ההליך המוצע יאפשר את שימור חזית הבניין בשלמותה, תוך שילוב אבני החזיתות הצדדיות והאחורית במבנה החדש בצידי הבנין ובקומה ב'. הוועדה השתכנעה כי הפתרון המוצע יאפשר את ניצפות הבניין מרח' עמק רפאים וכי יש בו יתרון על חלופות בינוי אחרות כמצוין לעיל. 2. באשר לטענה כי הוראות השימור המוצעות בתכנית אינן מהוות שימור של ממש וכי נדרש שימור המבנה כולו ובכלל זאת פנים המבנה, החליטה הוועדה לדחות את הטענה. מדובר בבנין אופייני והוראות התכנית כוללות הוראות שימור בעניינו. כמצוין לעיל איזנה הוועדה בין שיקולים רלוונטיים לנושא ובחנה את החלופה שהוצגה בדיון למימוש הזכויות המוקנות בטרם החליטה לאשר את פתרון השימור שהוצע בתכנית. יצוין, כי המתנגדים לא הציגו חלופה אחרת לניצול הזכויות הקיימות באופן שישמר את ערכי המבנה והחצר. 3. הוועדה סבורה כי התכנון המוצע מאפשר פתרון תכנוני הכולל שימור מסוים והמבחין בין הבינוי החדש לבינוי הישן, תוך יצירת בינוי עדכני לאורך רחוב ראשי בעל חשיבות שכונתית ועירונית. 8. באשר לטענה בדבר הפגיעה בחצר שבקדמת המבנה, הרי שממילא אין בהוראות תכנית 2484 המאושרת מנגנון המאפשר מניעת בינוי בחזית המבנה הקיים. על כן, נקודת מוצא הינה כי גם בלא אישור התכנית דנן תיפגע החצר, וכי התכנית דנן ממזערת את הנזק שכן היא מאפשרת את שימור חזית המבנה באופן שיבטיח נצפותה. 6. באשר לטענה כי התכנית לשכונה, בכל הנוגע לתכסית, קווי בניין, גובה ואופי גג הרעפים, החליטה הוועדה לדחות את ההתנגדות. בחלקות הצפון מערביות הנושקות לרחוב עמק רפאים, שכיח קו בנין 1 בפרט במבנים בהם קומת הקרקע מיועדת למסחר. עם זאת, מחליטה הוועדה להורות על ביטול המרפסות הזיזיות בחזית הצפון מערבית על מנת שיישמר המרחק הקיים בין הבניינים, וההתנגדות מתקבלת בעניין זה. 5. הועדה מוצאת שמספר הקומות המוצע ראוי בנסיבות העניין. מדובר בחזית עם נסיגות לכיוון רחוב עמק רפאים, באופן שתוספת של קומה אחת הינה ראויה ואף משתלבת עם עקרונות

16 לציפוף מגורים במרקמים בנויים קיימים. יש לציין בהקשר זה שמבנים קיימים לאורך הרחוב בסביבת תכנית זו חורגים במימדיהם מקנה המידה של המבנים האופיינים. על אף האמור לעיל, מחליטה הוועדה לקבל את ההתנגדות באופן חלקי ולקבוע מגבלות מסוימות על גובה המבנה, כפי שיפורט להלן. 8. באשר להתנגדות מר ראובינוף המתגורר בסמוך לבניין מושא התכנית, סבורה הוועדה כי בהתחשב בכך שתוספת הבינוי הינה מכיוון צפון מזרח למתנגד, הפגיעה באור ושמש הינה מזערית. כמו כן, ממילא כפי שפורט לעיל, מאפשרת תכנית 2484 המאושרת, בינוי נוסף בחלקה, ולפיכך נראה כי הפגיעה הנגרמת למתנגד כתוצאה מהתכנית דנן אינה משמעותית. באשר לחשש מהפרעה בזמן תקופת הבניה, ייקבע בהוראות התכנית כי תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם מח' איכה"ס לענין מניעת רעש ומטרדי אבק בתקופת הבניה. 4. לפיכך, מחליטה לתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים: 1. יבוטלו המרפסות הזיזיות בחזית הצפון מערבית. 2. נספח הבינוי יתוקן כך שגובה כל קומה חדשה לא יעלה על 3.21 מ', גובה הבינוי המירבי יונמך בהתאם. 3. קביעת סטיה ניכרת לענין גובה הבנין בהוראות התכנית. 8. יוסף סעיף להוראות התכנית בדבר הסעת החזית במקום פירוקה. יתרת החזיתות יפורקו ויורכבו בחזית המבנה בהתאם לנספח הבינוי. 6. ביצוע ופיקוח על ביצוע התכנית ילווה באדריכל שימור על חשבון מגישי הבקשה להיתר. אדריכל השימור יונחה מקצועית על ידי יחידת השימור בעיריית ירושלים. תנאי למתן היתר בניה יהיה הפקדת ערבות בנקאית להבטחת ביצוע הנחיות השימור, להנחת דעת מהנדס העיר ירושלים. 5. תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום חזיתות המבנה וגג הרעפים בתיאום עם מהנדס העיר. 8. תנאי למתן היתר בניה יהיה הגשת נספח פיתוח השטח שיכלול פיתוח חצר הבנין, סימון נטיעות ופתרון אשפה, בתיאום עם מהנדס העיר. בניה יהיה תיאום עם מח' איכה"ס לענין מניעת רעש ומטרדי אבק בתקופת הבניה.,. תנאי לטופס 8 יהיה אישור מהנדס העיר והמועצה לשימור אתרים על השלמת ביצוע השימור..11 תיקונים טכניים בתיאום לשכת התכנון..11 היה ולא ימולאו התנאים לאישור התכנית, לרבות הגשת כל העותקים הנדרשים בתוך 1, ימים תהא החלטה זו בדבר אישור התכנית, בטלה, ויראו אותה כאילו התקבלה החלטה לדחיית התכנית, וזאת מבלי שיינקט הליך נוסף כלשהו, הכל בהתאם ובכפוף להחלטה העקרונית של הועדה המחוזית בנושא מיום יובהר, כי יו"ר הוועדה רשאית להאריך את המועד המצוין בסעיף זה. לדחות את ההתנגדויות ולהמליץ בפני הועדה המחוזית על מתן תוקף לתכנית המופקדת כפי שהיא. רקע 1. תחום תכנית 11,45 הוא מגרש ברחוב עמק רפאים.84 במגרש קיים מבנה חד קומתי שהוגדר בתכנית התקפה כמבנה אופייני. זכויות הבנייה על פי התכנית התקפה הן: 348 מ"ר שטחים עיקריים. המבנה הקיים אינו ממצה חלק ניכר מזכויות אלה. 2172/72/// 217/272///

17 תכנית 11,45 התכנית נדונה בישיבת ועדת המשנה הנקודתית בתאריך ,1 והוחלט להפקידה בתנאים. התכנית מציעה העתקת המבנה הקיים לחזית עמק רפאים באמצעות הסעת החזית, ופירוק והרכבה של חלקים אחרים במבנה ותוספת 8 קומות וקומות מרתף להקמת מבנה ביעוד מגורים ומסחר בקומת הקרקע. 3. בעקבות החלטה זו הוגשה בקשה לקיום דיון חוזר לפי סעיף 11 ד' לחוק על ידי חברי הועדה: רחל וילקנסקי, ניר ברקת ויעל המרמן. עיקרי טענותיהם:? מדובר במבנה קיים בעל ערך שימורי ואדריכלי במרקם שכונתי ייחודי. המבנה המוצע בתכנית, כפי שהוחלט להפקידה, שונה בתכלית במימדיו ובאופיו מהמבנה הקיים. שינוי מהותי של הבניינים המוגדרים כאופייניים יפגע בשימור אופייה של המושבה הגרמנית.? הדיון בתכנית נערך מבלי לקבוע מדיניות כוללת בהתייחס לתכניות המציעות תוספת זכויות על מבנים לשימור והעתקת מבנים לשימור.? חשיבות נושא השימור מחייבת התייחסות מליאה הועדה המחוזית לכל תכנית הכוללת מרקמים או מתחמים לשימור. מהלך הדיון הוצגו עמדת מגישי הבקשה לקיום דיון חוזר והחלטת ועדת המשנה הנקודתית. התקיימה הצבעה בסוגיה אם נפל פגם תכנוני בהחלטת ועדת המשנה ויש לקיים דיון חוזר בתכנית: בעד ההצעה לקיים דיון חוזר 5 חברי ועדה נגד ההצעה לקיים דיון חוזר 5 חברי ועדה יו"ר הועדה הפעילה את סמכותה לקול כפול ולפיכך נדחתה הבקשה לקיים דיון חוזר הוחלט 1. הועדה סבורה שלא נפל בהחלטת ועדת המשנה פגם תכנוני או משפטי המצדיק דיון חוזר להפקדה. 2. ועדת המשנה פירטה בהחלטתה נימוקיה למתן האפשרות של הסעת פירוק והרכבת המבנה לחזית הרחוב ותוספת זכויות: )א( מימוש הזכויות התקפות ישנה ממילא את הבניין הקיים באופן שהינו נחות תכנונית מהמוצע בתכנית, )ב( בנייה חדשה בחזית המבנה הקיים תהווה חיץ בינו לבין רחוב עמק רפאים, )ג( הבנייה בעורף המגרש אינה ממאפייני המקום, )ד( ברחוב עמק רפאים יש לאזן בין צורכי השימור לבין השאיפה לשמור על חיות הרחוב כאזור פעילות אינטנסיבית המשלב מגורים ופעילות מסחרית. 3. יצוין שמיקום המגרש הינו בחלקו הדרומי של רחוב עמק רפאים, באזור בו קיימים מבנים בנפחי בנייה גדולים. 8. נושא השימור הוא ערכי תרבותי, ובין אנשי המקצוע קיימות דעות ואסכולות שונות בדבר מה ראוי לשמר וכיצד. ככלל, סבורה הועדה שפירוק והרכבה של מבנים לשימור אינם האופציה המועדפת, וכי יש לשמר מבנים במקומם. יחד עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו תוך התייחסות ספיציפית. 6. לאור כל האמור לעיל מחליטה הוועדה לאשרר את ההחלטה בנוגע לתוכנית 11,45 ולדחות את הבקשה לדיון חוזר לפי סעיף 11 ד'". 1// רקע:

18 התכנית עניינה פירוק והרכבה חלקית של בנין קיים ברחוב עמק רפאים מספר 84 במושבה היוונית. הבניין הקיים הוא בנין אופייני בתכנית תקפה מספר.2484 הבניין הינו חד קומתי בעל איכויות אדריכליות ייחודיות. התכנית מציעה פירוק המבנה והרכבה חלקית שלו תוך שינוי בקווי הבניין ותוספת 8 קומות וחפירת 2 קומות תת קרקעיות עבור חניה ומחסנים, סך כל התוספות המוצעות הנם 853 מ"ר שטחים עיקריים מ"ר שטחי שירות, בסה"כ תוספת של 8 יחידות. על פי התכנית התקפה למגרש זכויות בניה של 348 מ"ר שטחים עיקריים. סה"כ הזכויות במגרש על פי התכנית המוצעת 18,6 מ"ר שטחים מרביים ומתוכם 461 מ"ר שטחים עיקריים. סה"כ %156 זכויות לשטחים עיקריים. הוחלט: התכנית עניינה תוספת על בנין, ייחודי ביופיו, בעל ערכים אסטטיים וחזותיים. על פי התכנית המאושרת קיימות זכויות בלתי ממומשות. התכנית מציעה הזזת המבנה לחזית הרחוב: הועדה סבורה כי ניתן לאשר הזזה זו מהסיבה כי באופן כזה הבניין ייחשף לכלל הציבור וכן כי מימוש הזכויות הקימות בתכנית המאושרת עלול להתבצע בקדמת המגרש, באופן שהמבנה יחסם כלפי הרחוב. בנוסף, הבניה בעורף המגרש אינה ממאפייני רחוב עמק רפאים. ככלל, הועדה סבורה, כי יש מקום לאזן בין צרכי השימור ברחוב עמק רפאים מצד אחד ומהצד השני החייאת הרחוב כאזור בעל פעילות אינטנסיבית המשלבת מגורים ופעילות מסחרית. הועדה, לאחר ששמעה הסברים מפי יזמי ומתכנני התכנית, מחליטה להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. יצויין כי 3 ימים לפני קיום הישיבה הוגש תיק קדם תיעוד. התיק יבדק ע"י לשכת התכנון ובמידת הצורך ככל שכתוצאה מבחינת התיק יחולו שינויים מהותיים בתכנית תוחזר התכנית לדיון בועדה. 2. הועדה מנחה את מגיש התכנית לצרף לעורכי התכנית אדריכל שימור. 3. הוראות תכנית יכללו הנחיות מחמירות לנושא שימור, לרבות ערבויות לביצוע ושלביות ביצוע, חובת תיעוד וכדומה. 8. חזית מבנה - הסעת חזית במקום פירוק והרכבה. יתרת החזיתות יפורקו ויורכבו בחזית המבנה בהתאם לנספח הבינוי. 6. גובה קומת הקרקע תהיה בהתאם לקיים,גובה כל קומה נוספת לא תעלה על 3.21 מ' וגובה אבסולוטי של המבנה לא יעלה על 51.,1 ויקבע בהוראות התכנית כסטייה ניכרת. העמקת הנסיגה בקומה ה- 3 וה- 8 תהיה בהתאם לנספח הבינוי ובתאום עם לשכת התכנון. 5. תוספת הקומות הוראות התכנית יכללו הנחיות לעיצוב ובינוי של הבינוי החדש, חזיתות ופתחים של התוספת יהיו בדומה למבנה הקיים. 8. שלביות ביצוע תוגדר תכנית עבודה אשר תבטיח את השלמת ביצוע השימור במלואו, קודם לקבלת היתרים להמשך הבינוי. 4. יוצע מלווה לפיקוח על ביצוע התכנית, על חשבון היזם ובאחריות מועצה לשימור אתרים/עירית ירושלים.,. הנחיות לענין המסחר בקומת הקרקע:? בקומת המסחר יתאפשר שימוש של בית קפה ו/או מסעדה ללא הגבלה כלשהיא.? במידה וקומת המסחר תשמש לחנויות, שטח החנות לא יעלה על 41 מ"ר, ללא אפשרות לאיחודן.? לא יתאפשר מסחר שהינו עתיר פריקה וטעינה.

19 - 1, -.11 ישלחו הודעות אישיות בחלקות 13 12, 11, בגוש היזם יחויב לחלק את המכתבים בתיבת ולהגיש תצהיר, חתום ומאומת על ידי עורך דין, לפיו היא חילק בתיבות הבתים בכתובות שנקבעו בהחלטת הועדה, את ההודעות כנדרש..11 תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון. לאשרר החלטת הועדה המקומית מיום למעט סעיף 1 שתוקן ויהיה כדלהלן: 1. קווי הבניין יהיו בהתאם לתוכנית שהוגשה מאחר והובהר כי מבחניה אדריכלית וקונסטרוקטיבית לא ניתן לחבר בין הבניין החדש לישן ולכן קו בניין כלפי רחוב יונתן יהיה 6.2 מטר וכלפי חלקה מטר. לאשר את התוכנית להפקדה ולהמליץ על כך בפני הועדה המחוזית בתנאים הבאים: 1. יש לתקן את קוי בניין לפי הפרוט להלן: קו בניין כלפי רחוב יונתן 3 מטר. קו בניין כלפי חלקה 8 12 מטר. 2. יש לבטל את המרפסות הזיזיות החורגות מקוי הבניין. 3. יש להראות בנספח הבינוי את אופי חישוב השטחים ולהוסיף טבלה עם פירוט שטחי כל דירה, לפי קיים, מוצע, עיקרי ושרות. 8. יש להוסיף לנספח הבינוי תוכנית פיתוח שטח מפורטת, כולל פרטי בניין, גדרות, שבילים, גינון, נטיעת עצים בוגרים וכו'. 6. יש להראות עצים לעקירה/שמירה בתאום ואישור מחלקת גננות ופינות נו בתשריט ובנספחי. 5. יש להשאיר רצועת ירק של 2.1 מטר לאורך הרמפה אל החניה. 8. יש לקבל מחלקת מדידות ולעגנן במסמכי התוכנית. 4. יש להביא נסח להוכחת בעלויות.,. יש לסמן בחתכים ובחזיתות את המבנים השכנים, כולל גבהים אבסולוטיים..11 יש לערות את התוכנית בתאום עם המחלקה לבקרת תוכניות ממוחשבות ובהתאם לנוהל מבא"ת..11 יש להגיש כתב שיפוי לעירית ירושלים למקרה של תביעת פיצויים נגדה..12 יש לשלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות 11 11, ו- 12 בגוש יש לצרף לתוכנית "תיק תיעוד" - בהתאם להנחיות הועדה לשימור..18 יש לתאם עם המח' לאיכות הסביבה את השילוט למסחר בקומת הכניסה, ואם היעוד יהיה למסעדות/בתי קפה יש לתאם את הצבת הארובות והמזגנים בחזית האחורית עם המח' לאיכות הסביבה. הערה: לידיעתך אם עקב אישור התוכנית יעלה שווי הנכס, תחול עליך חובת תשלום היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית בחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1,56. מידע מפורט בנושא ניתן לקרוא באתר האינטרנט של עיריית ירושלים קישור רישוי ופיקוח המחלקה להיטל השבחה. 127/072//1 127//72//1 המלצת האגף רקע חדש לתכנית 1. המדובר בתכנית העוסקת בשטח של כ- 615 מ"ר ברחוב עמק רפאים 84. בתחום המגרש קיים בנין חד קומתי בשטח בנוי של 131 מ"ר. מבנה זה הוגדר בתכנית 2484 התקפה כמבנה אופייני, אשר חלות עליו הוראות שונות שעניינן שימורו. 2. המבנה ממוקם בעורף המגרש במרחק של כ- 12 מ' מקו הרחוב. התכנית מציעה הסעת החזית הקדמית של המבנה לכיוון הרחוב, וביחס לשאר חלקי הבניין - תיעוד, פירוק והרכבה מחדש.

20 וקרופיש היינבב השדחה תוברל לעמ תיזחה תינכתה העיצמ בלשל תא יקלח הנבמה.עסותש ןכ העיצמ תינכתה תעיבק יוניב תמקהל ןינב םירוגמ שדח לעמ המוק תירחסמ ללוכה כ"הס 8,ד"חי 6 תומוק לעמ 2 תומוק הינח תת,תיעקרק רשאכ המוקה תישימחה הניה תעלבומ גגב.םיפערה ומכ ןכ העיצמ,תינכתה 1,114 לש תפסות ר"מ תלבקל 1,8,6 םיחטש ר"מ םייברמ םכותמ 461 םיחטש ר"מ םהש םיירקיע 156% -כ.םיירקיע.3 םוקמב הלח תינכת 2484 תרשואמה תנשמ.1,4, י"פע תינכתה תרשואמה תויוכז הינבה שרגמב ןניה,86% לש ףקיהב ;רמולכ 348 ר"מ םיחטשל םיירקיע לש הבוגו 3 תומוק לעמ תמוק.ףתרמ דוע תעבוק תינכתה הפקתה יכ ןכתית המוק תיעיבר תעלבומ ללחב גג םיפערה הדימב יוצימו תויוכז הינבה אל רשפאתמ ךרדב.תרחא 4. םויב 31/4/2115 הנד הדעווה תימוקמה תינכתב הצילמהו הדעוול תיזוחמה לע.התדקפה 4. םויב 1, הטילחה תדעו הנשמה לש תיתדוקנה הדעווה תיזוחמה לע תדקפה תינכתה.םיאנתב 5. לע הטלחה וז השגוה השקב םויקל ןויד רזוח יפל ד11 'ס קוחל רשא התחדנ םויב לע ידי תאילמ הדעווה רשא תיזוחמה הכמס הידי לע הטלחהה רבדב תדקפה.תינכתה 6. תינכתה הדקפוה ךיראתב.21/6/ תינכתל תדקפומה ושגוה 8.תויודגנתה 7. םויב 16/11/2118 הנד הדעווה תימוקמה תויודגנתהב התחדו תא.םלוכ 8. םויב הנד תדעו הנשמה לש תויודגנתהל הדעווה תיזוחמה לש הניינעב.תינכתה םותב ןוידה הטילחה הדעווה תוחדל קלח רכינ תויודגנתההמ רשאלו תא תינכתה.םיאנתב 7. לע תטלחה הדעווה שגוה ררע הצעומל תיצראה ןונכתל הינבלו לע ידי ירבח הדעווה.תיזוחמה םויב הטילחה תדעו הנשמה לש םיררעל הצעומה תיצראה ריזחהל תא ןוידה תינכתב הדעוול תיזוחמה רשא השקבתה סחייתהל ולעוהש תולאש רפסמל לע ידי תדעו הנשמה,םיררעל רשאו ןרקיע ךרוצה תעיבקב רומיש תוינידמ תללוכ 'חרב קמע םיאפר ויתוביבסו הקדצההו רשאל תא תינכתה םרטב השבוג תוינידמ רומישה.תללוכה תדעו הנשמה םיררעל התרוה הדעוול תיזוחמה ןתל הטלחה תיפוס סחיב תינכתל ךותב 51.םימי.4 םויב , התרוה הדעווה תיזוחמה הדעוול תימוקמה סדנהמלו ריעה םילשורי ריבעהל םתוסחייתה תולאשל רשא ולע תטלחהב תדעו הנשמה לש םיררעל הצעומה.תיצראה תוסחייתה וז אל הרבעוה הדעוול תיזוחמה םלוא תובקעב הטלחהה האבוה תינכתה ינפב הדעווה רומישל םינבמ תייריעב םילשורי רשא הנד הניינעב טרופמכ.ןלהל., םויב , האבוה תינכתה ינפב הדעווה רומישל םינבמ תייריעב.םילשורי ינפב הדעווה האבוה תדמע תדיחי רומישה היפל הנבמה אושנ תינכתה אוה הנבמ לעב ירומיש ךרע ןה טרפכ ןהו לש לולכמכ הנבמ בצומה רצחב קלחכו םקרמהמ.יתנוכשה 'חי רומישה העיבה התדמע יכ שי ענמיהל לש תורשפאמ קורפ לש הבכרהו הנבמ רומישל יכו ןתינ שומיש לוקשל תורשפאב וז קר ןפואב ימוקמ םירקמבו.םידחוימ ןכ העבוה ינפב הדעווה רומישל םינבמ אלש הצלמהה רשאל תינכת השדח תפסותל אלש הינב תרגסמב ןונכתה לש ללוכה.הנוכשה ןיוצ יכ 'חמ ןונכתה תייריעב םילשורי המזי תינכת רומיש תטומ,תובשומל היוצמה.הנכהב םותב םייקתהש ןוידה לש הניינעב תינכתה העבק הדעווה רומישל םינבמ תייריעב םילשורי יכ תינכתה תשקובמה אל םדוקת דע םויסל תנכה תינכת באה 'חרל קמע םיאפר רשאכ ךיראת דעיה םויסל תינכתה וניה אל רחואי מ דוע עבקנ הטלחהב יכ הדימב הביסמו איהשלכ תנכה תינכת באה 'חרל קמע םיאפר אל םייתסת דע ךיראת,דעיה םדוקת תינכתה.ןנד 10. רחאל תלבק תטלחה הדעווה רומישל םינבמ טלחוה תא איבהל תינכתה ןוידל ףסונ ינפב תדעו הנשמה לש תויודגנתהל הדעווה תיזוחמה תאזו םאתהב תטלחהל תדעו הנשמה לש םיררעל הצעומה.תיצראה.11 תדעו הנשמה לש תויודגנתהל הדעווה תיזוחמה המייק םויב 22.,.1, ןויד יבמופ לש הניינעב תינכתה ותרגסמב ועמשנ תודמע.םידדצה תעב ןוידה ריהבה גיצנ תייריע םילשורי יכ םרט םתחנ הזוח םע ןנכתמה יופצה ךורעל תא ךמסמ תוינידמה ללוכה ךא אשונהש רהבוה יוצמ תופידעב ההובג תניחבמ תייריע,םילשורי תדמע תייריע הגצוהש םילשורי ןוידב איה יכ ןוכנ בלשב הז איפקהל תא ןוידה תינכתב דע תמלשהל ןונכתה.ללוכה.12 םותב ןוידה הטילחה תדעו הנשמה תויודגנתהל בושל רשאלו תא.תינכתה התטלחהב העבק,הדעווה :ןמקלדכ רחאל" תניחב יכמסמ תינכתה תטלחהו תדעו הנשמה םיררעל תעימש רחאלו תונעט םידדצה הטילחה הדעווה בושל תא רשאלו תינכתה טרופמכ :ןלהל

21 ללוכ ףידע לע ןונכת.יתדוקנ הדעווה ףא תלבקמ 1. התדמע לש הדעווה איה יכ ןונכת תא הדמעה היפל םירקמב םימיאתמ שי איפקהל תא ןונכתה יתדוקנה דע לש ושוביגל ןונכת.ללוכ םע,תאז תוביסנב,ונניינע הרובס הדעווה יכ ןיא הקדצה איפקהל תא יכילה רושיא תינכתה דע לש ושוביגל ןונכת ללוכ תובשומל םילשוריב וא 'חרל קמע םיאפר תאזו רפסממ.םימעט.2,תישאר םימיב הלא תויוצמ יכילהב הנכה 'סמ תוינכת תוללוכ תונוכשל תונוש ריעב.םילשורי תוינכת תוללוכ ולא תויוצמ םיבלשב םינוש לש,הנכה ןתנכהו הלחה םאתהב תוינידמל תפתושמ לש הדעווה תיזוחמה תייריעו םילשורי היפל שי םוקמ שוביגב ןונכת ללוכ ינכדעו תונוכשל תונושה לש.ריעה תוביסנב ולא הרובס הדעווה יכ הטלחהל הרומה לע תאפקה ןונכתה יתדוקנה דע תמלשהל ןונכתה,ללוכה הלולע תויהל תוכלשה בחור לע ריעה הלוכ רעצמלו תונוכש לע תובר ןהב הווהתמ םימיב הלא ןונכת ללוכ ךכלו ןיא.םוקמ,שגדויו לככ ןונכתהש ללוכה םדקתמ ןפואב רשפאמה רוזגל ונממ תונורקע,םיינונכת תסחייתמ הדעווה תונורקעל ולא תעב תלבק התטלחה תוינכתב תויתדוקנ תואבומה,הינפב םלוא ןיא םצעב ומויק לש ןונכתה ללוכה הווהתמה ידכ איבהל תאפקהל ללכ תוינכתה תויתדוקנה תושגומה ריעב םילשורי ללכב תונוכשבו ןהב הווהתמ ןונכת ללוכ.טרפב.3,תינש ןויסינ םינשה תונורחאה דמלמ יכ ןונכת ללוכ ךשמנ ןמז.בר יכילה ןתנכה לש תוינכת תויתנוכש קלחב תונוכשמ ריעה םילשורי םיכשמנ רבכ םינש אל תוטעמ םירקמבו םיבר לש םתמלשה יכילה ןונכתה ללוכה הניא תיארנ.קפואב,רהבויו ןיא ונתנווכ תמלשהל רושיא תוינכתה,תוללוכה אלא תמלשהל יכילה תנכה תוינכתה ןפואב ןתינש היהי ןאיבהל ןוידל ינושאר ינפב הדעווה תיזוחמה רוזגלו ןהמ תוינידמ.תינונכת תעב ןוידה תינכתב ררבתה יכ ףא רבכש הפלח תיצחמ הפוקתה הבצקש הדעווה רומישל םינבמ תייריעב םילשורי םשל תנכה תינכת באה 'חרל קמע,םיאפר יכילה תנכה תינכתה םיאצמנ םתישארב השעמלו םרט םתחנ םכסה םע ןנכתמ.תינכתה ןויסינ הדעווה דמלמ יכ יוכיסה תמלשהל יכילה ןונכתה קרפב עבקנש ןמזה ךכל לע ידי תייריע םילשורי אוה ךומנ,דאמ שולק.וליפא תוביסנב,ולא רשאכ ךלהמב ופלחש םישדוחה זאמ תטלחה הדעווה רומישל םינבמ תייריעב םילשורי םוזיל ןונכת,ללוכ אל הלח תומדקתה לש שממ שוביגב ןונכתה,ללוכה ןיא תעדל הדעווה םוקמ איפקהל תא יכילה הרושיא לש תינכתה ןנד דע ושוביגל לש ןונכתה.ללוכה,שגדויו הדעווה אל הענכוש יכ םייק יוכיס ריבס ןונכתהש ללוכה ותוא תמזוי התע תייריע םילשורי םלשוי ךותב קרפ ןמז ריבס קידצמה תאפקה יכילה ןונכתה לש תינכתה.ןנד רשקהב הז ןיוצי יכ זאמ תטלחה תדעו הנשמה םיררעל ופלח הרשעכ םישדוח םכלהמב אל הלח לש תומדקתה שממ שוביגב ןונכתה ללוכה 'חרב קמע.םיאפר.8,תישילש הדעווה הלקש תרגסמב התטלחה תא בלשה ינונכתה וב היוצמ תינכתה ןנד תאו הקדצהה ףיסוהל הבכעלו בלשב ינונכת.הז,רהבויו רבודמה תינכתב הדקפוהש הז רבכמ האצמנשו לע ידי הדעווה היוארכ הניחבמ.תינונכת הלועכ תטלחהמ תדעו הנשמה םיררעל תייריע םילשורי השקבתה רבכ ינפל הנש םירשעכ םוזיל ןונכת ללוכ רוזאב,ןונכתו,רומאכ םרט.שבוג םג םויה יוצמ ןונכתה ללוכה בלשב ינושאר רתויב םרטו ןתינ תעדל יתמ אוה לישבי ידכל רצומ ישממ ןתינש רוזגל ונממ תוינידמ.תינונכת הדימב אצמייו דיתעב בורקה יכ ןונכתה ללוכה םנמא םדקתמ הווהתמו ידכל רצומ ינונכת ןכתיי טילחתו הדעווה בכעל תפוקתל המ ןתדקפה לש תוינכת תויתדוקנ תושדח רוזאב םשל ןתמאתה ןונכתל,ללוכה םלוא תעל וזה ןיא םוקמ בכעל יכילה הרושיא לש תינכתה.ןנד הדעווה הרובס יכ בלשה ינושארה וב יוצמ ןונכתה ללוכה דחמ אסיג בלשהו םדקתמה וב היוצמ תינכתה תיתדוקנה ןנד ךדיאמ,אסיג םיכילשמ ףא םה לע הטלחהה אלש בכעל דוע תא יכילה המודיק לש תינכתה.תיתדוקנה.6,תיעיבר הדעווה הרובס יכ רושיא תינכתה ןנד וניא יופצ עוגפל ןונכתב ללוכה הווהתמה 'חרב קמע.םיאפר תינכתה ןנד האצמנ היואר הניחבמ תינונכת איהו תללוכ תוארוה רומיש,תומיוסמ םג םא תעדל םיררועה םידגנתמהו,תינכתל יתלב.תוקפסמ ףא תינכתהש םורגת יונישל יתדוקנ בוחרב קמע םיאפר ןיא הב ידכ עוגפל הרוצב תישממ ןונכתב ללוכה הווהתמה ךכיפלו ףא לשב התעפשה תמצמוצמה תיסחי הרבס ןיאש הדעווה.הבכעל רשקהב הז שגדוי יכ לככ הווהתתש דיתעב תוינידמ תינונכת רובסתש יכ יוניבה יוארה רוזאב אוה םצמוצמ רתוי יוניבהמ רשואמה תינכתב ןנד וא הרותש לע יללכ רומיש,םירחא אל היהת העינמ רושיאמ תוינכת תופסונ םאתהב תוינידמל,השדחה ךכיפלו ששחה יכ יוניבה עצומה תינכתב ןנד ביתכיש אוה תא ןונכתה ללוכה וניא.קדצומ

22 הנקמש לעבל ןיינע עקרקב תא תוכזה שיגהל 5.,תישימח קוח ןונכתה הינבהו אוה תינכת תיתדוקנ לע.וניינק תוביסנב,ולא ןהב ןונכתה יתדוקנה אוה לש רצות תוארוה,קוחה הרובס הדעווה יכ םג םא תמייק תופידע ןונכתל,ללוכ,ןיא,ללככ סונמ ךשמהמ לש ןמודיק תוינכת תויתדוקנ םאתהב תונורקעל.ןונכתה,שגדויו םירקמב םימיאתמה ןתינ איפקהל ןונכת יתדוקנ דע תמלשהל ןונכתה,ללוכה םלוא תוביסנב ונניינע םימעטהמו םייונמה ליעל הרבס הדעווה יכ ןיא ךכל.הקדצה.8,תישיש ןונכתה ינוריעה שקבמ םדקל תורטמ תוינונכת.תונוש ןיב,רתיה הרובס הדעווה יכ שי ןתיל תובישח לש שממ תייגוסל רומיש םינבמ תייגוסלו םרומיש לש םימקרמ םינוש.ריעב היתוטלחהב תונושה תנתונ הדעווה לקשמ תויגוסל.ולא,םלואו דצב ךרוצה רומישב םינבמ םימקרמו םינוש,ריעב םייק סרטניא ירוביצ בושח אל תוחפ אוהו סרטניאה חותיפב.ריעה הדעווה הרובס יכ תאפקה ןונכת יתדוקנ דע תמלשהל ןונכת,ללוכ הניא תדמוע הנקב דחא םע ךרוצה חותיפב ריעה ףאו לשב ךכ איה הרובס יכ ןיא םוקמ תורוהל לע האפקה,תפרוג לש,רומאכ ןונכתה.יתדוקנה.4 חכונ ללכ רומאה ליעל הטילחה הדעווה יכ ןיא םוקמ בכעל תא יכילה לש הרושיא תינכתה ןנד דע תמלשהל ןונכת ללוכ 'חרל קמע.םיאפר,ךכיפל תרזוח הדעווה לע התטלחה םוימ רבדב רושיא ".תינכתה.12 לע הטלחה לש וז תדעו הנשמה תויודגנתהל השגוה השקב ןוידל רזוח םאתהב תוארוהל 'ס ד11 קוחל ןונכתה,הינבהו ה"כשתה.1,56 םותב ןוידה הטילחה תאילמ הדעווה יכ ןיא םוקמ ןודל השקבב ןוידל רזוח הרשיאו תא תטלחה תדעוו.הנשמה.13 לע תטלחה הדעווה תיזוחמה שגוה ררע ףסונ תדעוול הנשמה לש םיררעל הצעומה.תיצראה ררע הז החדנ םויב ןיוצי יכ דוע ררעה יולת ינשה דמועו, הלבקתה םויב 23/3/2111 הטלחה לש תפסונ תדעוו רומישה.תינוריעה הטלחהב וז העבק הדעווה יכ תינכתה תעצומה הניא תמאות תא לש ויפוא בוחר קמע םיאפר, הווהמו העיגפ הרומח המקרב תירוטסיהה,םוקמב דוע העבק יכ שי עונמל תונויסינ שיגהל תוינכת תויתדוקנ תודגונמה תשיפתל ןונכתה תייריעב -.םילשורי הדמע וז אל הנודנ הדעווב.תימוקמה.16 הצעומה רומישל םירתא הרתע תיבל טפשמה םיניינעל םיילהנמ לע הטלחהה רושיא רבדב תינכתה מ"תע(.) תבוגתב תייריע םילשורי הריתעל רסמנ יכ דוגינב הדמעל הרסמנש תמדוקה לע ידי ימרוג הייריעה הדעוול תיזוחמה הצעומלו,תיצראה אל ןתינ היה איצוהל רתיה חכמ תינכתה הפקתה רשפאמה יוניב תיזחב לש תימדקה ןיינבה -םייקה הדמע וז אל הנודנ הדעווב תימוקמה..18 םויב ןתינ קספ ןיד ותרגסמב הלבקתה הריתעה.תילהנימה תיב טפשמה עבק יכ לשב תייגוסש הדבועה תפולח יוניבה חוכמ תינכתה הפקתה הדמע דוסיב תוטלחהה רבדב רושיא תינכתה חכונו יונישה יתוהמה תדמעב,הייריעה לע הדעווה תיזוחמה בושל ןודלו,תינכתב רחאל לבקתש תא תדמע הדעווה תימוקמה תייגוסב לש ותונשרפ 'ס )ז(11 תינכתל,2484,ליבגמה,הרואכל תא תורשפא יוניבה תיזחב לש תימדקה,שרגמה חוכמ תינכתה.הפקתה.14 לע תטלחה תיב טפשמה םםיניינעל םילהנמ שגוה ררע תיבל טפשמה ןוילעה ותבשב תיבכ טפשמ םירוערעל םיניינעב.םיילהנימ 19. ןוידה םייקתה ךיראתב 15/8/2112 ותרגסמב טילחה תיב טפשמה תתל לש ףקות קספ ןיד ובש רדסהל תינכתה רזחות ןוידל הדעווב תיזוחמה רחאל תלבק תוסחייתה הדעווה תימוקמה ןיינעל תונשרפה הנוכנה הלאשל םע ןתינ איצוהל רתיה הינב תיזחב ןיינבה חוכמ 2484 תינכת.תרשואמה תיב טפשמה טילחה םג תא בייחל תייריע םילשורי רכשב לש החרט םילקש תאזו חכונ" לש התולהנתה הבישמה התלעהש 8 בלשב רחואמ רתויב היגוס השדח ( ןיינעל תונשרפ ףיעס (11 )ז ןוקתל תינכת.2484

23 מצורפים המסמכים הבאים: 2. פסק הדין האחרון של בית המשפט העליון 2. תקנון של תכנית תשובת עיריית ירושלים לבית המשפט העליון. 4. חוות הדעת שהוגשה לדיון בבית המשפט לעניינים מנהלים. התכנית משובצת לדיון לקבלת החלטה בוועדה המחוזית בתאריך 31/8/211. התכנית מובאת לדיון בוועדה המקומית לקבלת החלטה בעניין פרשנות לסעיף 01 לתכנית המאושרת, והאם פרשנות זאת משנה את התייחסות הוועדה המקומית לתכנית שהוחלט לאשר על ידיי הוועדה המחוזית.

24 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון מתן תוקף לתוכנית 7 התנגדויות מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה שינוי יעוד 7 הגדלת זכויות בנייה מפורטת ועדה מחוזית בית חנינה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/1/9 מ-חלקה 12/0 עד-חלקה 12/0 שגיאה!שגיאה!שגיאה! בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן מחמד עבד מוסא מחמד עבד מוסא טויל בשיר

25 תאור תכנית התכנית עוסקת בשטח של 288 מ"ר, ממערב מכביש מס' 1 בבית חנינא. התכנית מלמדות על קיומו של בניין בן 2-8 קומות שהינו בשלבי בניה. התכנית מציעה הגדלת זכויות בנייה מ- 05% ב- 2 קומות לכ- 145% )שטח עיקרי( ב- 4 0 קומות מעל קומת חנייה לצורך הקמת בניין מגורים חדש של 9 יח"ד 12 יח"ד לדונם. )124% מירבי(. התכנית מציעה את הגדלת שטחי הבניה המרביים ל- 1,808 מ"ר מהם 1,521 מ"ר שטח עיקרי ו- 882 מ"ר שטחי שירות. החלטות קודמות תאריך דיון החלטה רקע: התכנית עוסקת בשטח של 433 מ"ר, ממערב מכביש מס' 1 בבית חנינא. תשריט התכנית מתייחס למגרש ריק אולם תמונות המצויות בתיק התכנית מלמדות על קיומו של בניין בן 2-3 קומות שהינו בשלבי בניה. התכנית מציעה הגדלת זכויות בנייה מ- 61% ב- 2 קומות לכ- 181% )שטח עיקרי( ב- 8 6 קומות מעל קומת חנייה לצורך הקמת בניין מגורים חדש של, יח"ד 12 יח"ד לדונם. )148% מירבי(. התכנית מציעה את הגדלת שטחי הבניה המרביים ל- 1,363 מ"ר מהם 1,121 מ"ר שטח עיקרי ו- 332 מ"ר שטחי שירות. במסמכי התכנית מוצעים 5 מקומות חנייה תקניים בלבד. כמו כן, התכנית אינה מציעה הפרשות לצרכי ציבור למעט 4, מ"ר לדרך, בהתאם לתכנית התקפה. גבול החלקה נמצא במרחק של כ 51 מטר מציר דרך 51. כ- 31 מטר מצידי הדרך. הוחלט : לאחר בחינת מסמכי התכנית, מסמכי הפרוגראמה המלמדים על צרכי הציבור בשכונה ומדיניותה העדכנית של הוועדה, מחליטה הוועדה להפקיד את התכנית בתנאים, כדלקמן:.1 תותר הגדלת זכויות בנייה עד כ- 151% בנייה שטח מירבי מעל הקרקע ב- 8 קומות כולל קומת חנייה. המדובר בתוספת 2 קומות מעל הבינוי הקיים והמאושר בהתאם למדיניות הוועדה להגדלת זכויות הבנייה בשטח זה הכל בכפוף להצגת פתרון חנייה בהתאם לתקן..2 קו בניין קדמי לא יפחת מ- 5 מטר. שאר קווי בניין לא יפחתו מ- 8 מטר, למעט באופן נקודתי בלבד, ובתיאום לשכת התכנון. 3. להוראות התכנית יתווסף סעיף סטייה ניכרת לעניין מס' יח"ד, קווי בניין, מס' קומות ושטחי בנייה מירביים. 8. תנאי להפקדת התכנית יהא תאום פתרון חנייה עם תושי"ה מאחר ופתרון החניה אינו מקובל. 5. תכסית הבנייה מעל הקרקע לא תעלה על. 55%.6 הוועדה בחנה את דרישות סע'ף בתמ"א 5.ב'/ 5 בעניין נושא העברת מי נגר לשצ"פ סמוך ומצאה כי העברת מי הנגר לשצ"פ או למתקני החדרה אינה ישימה ולפיכך קובעת כי לתכנית יתווספו הנחיות להחדרת מי נגר על פי סעיף בתמ"א וקובעת כי היקף התכסית הפנויה להחדרה לא ייפחת מ- 25%..7 תאום נספח הבינוי המתוקן עם מח' התכנון שבעיריית ירושלים..8 ייקבעו בהוראות התכנית הוראות בדבר נטיעת עצים בוגרים בתאום עם מח' שפ"ע כתנאי להיתר בנייה..9 יש להציג מרחק מציר דרך 06 )כביש מס' 2 צפון( בהתאם לתכנית מאושרת משלוח הודעות אישיות כמפורט להלן: א. ימסרו הודעות על ידי חלוקת הודעות לתיבות המכתבים בבניינים בחלקות מצרניות 226,260 גוש היזם יחויב לחלק את המכתבים בתיבות ולהגיש תצהיר, חתום ומאומת על ידי עורך דין, לפיו הוא חילק בתיבות הבתים בכתובות שנקבעו בהחלטת הועדה, את ההודעות כנדרש. /47/272//9

26 רשימת מתנגדים שם מתנגד רשיד סרנדח ג'מאל ב. ישלחו הודעות אישיות לבעלי הזכויות בנכס, ולבעלי זכויות בחלקות מצרניות 07 שבגוש בדואר רשום. ההודעה תשלח בהתאם לרשימה שתומצא ליזם על ידי העירייה..11 היזם יתן כתב שיפוי לפיו הוא מתחייב לשפות את הועדה המקומית בגין כל תביעה לפיצויים לפי סעיף 791 לחוק התכנון והבניה, שתוגש בגין ו/או בקשר לתכנית זו..12 עריכת מסמכי התכנית מן היסוד ותיקונים טכניים בתאום לשכת התכנון. המלצת האגף רקע להתנגדויות: מדובר על תוכנית בשכונת בית חנינה התוכנית המופקדת חלה על שטח של כ 011 מ"ר.מערב מכביש מס' 2 בבית חנינא. התכנית הציעה הגדלת זכויות בנייה מ-%/ 1 ב- 2 קומות לכ-%/ 24 )שטח עיקרי( ב- 4 1 קומות מעל קומת חנייה לצורך הקמת בניין מגורים חדש של 9 יח"ד 22 יח"ד לדונם. )204% מירבי(. התכנית הציעה את הגדלת שטחי הבניה המרביים ל מ"ר מהם 25/22 מ"ר שטח עיקרי ו- 112 מ"ר שטחי שירות. בדיון בועדה המחוזית בתאריך: 9//4-2-2 אושרו הגדלת זכויות הבנייה עד כ- %/21 בנייה שטח מירבי מעל הקרקע ב- 4 קומות כולל קומת חנייה. המדובר בתוספת 2 קומות מעל הבינוי הקיים והמאושר בהתאם למדיניות הוועדה להגדלת זכויות הבנייה בשטח זה הכל בכפוף להצגת פתרון חנייה בהתאם לתקן. קו בניין הקדמי לא יפחת מ- 1 מטר. שאר קווי בניין לא יפחתו מ- 4 מטר 5 למעט באופן נקודתי בלבד 5 ובתיאום לשכת התכנון. התוכנית הופקדה בתאריך 21/8/2112 וסיימה את תקופת ההפקדה בתאריך /22 לתוכנית הוגשה התנגדות עצמית 2 פירוט ההתנגדויות: התנגדות מספר 2 עו"ד ספדי אחמי בשם גמאל רשיד סרנדח. עיקרי ההתנגדויות: 2. מטרת התב"ע תוספת 2 קומות מעל מבנה קיים ע"פ המדיניות הקיימת באזור. 2. המבנה הקיים הוקם ע"פ היתר בנייה קומת חנייה ו- 2 קומות מגורים מעל. 1. בניגוד למדיניות לא אושרו לתוכנית זו 2 קומות ולא ברור לנו מדוע ועל כך אנו מלינים. המלצת מהנדס העיר להמליץ לוועדה המחוזית לדחות את ההתנגדויות על פי הפירוט הבא: 2. לדחות את ההתנגדויות לעניין תוספת אחוזי הבנייה ומס' הקומות משום שמדיניות הועדה ברורה בנדון: בתוכניות המבקשות להוסיף קומות על בניינים קיימים- ניתן יהיה לאשר תוספת של עד 2 קומות מעבר לקיים 5 עד סה"כ 1 קומות על פי תוכנית המתאר ובתנאים הבאים: א. אחוזי הבנייה יהיו עד 011 אחוז מירבי מעל לקרקע. ב. יש לתת פתרון חניה במגרש על פי תקן החניה. ג. יש לשמור על קווי בניין על פי המדיניות. 2. בתוכניות שהוגשו הציג האדריכל אחוזי בנייה של עד %/20 כנאמר לעייל חורג מהמדיניות כפועל יוצא ביטוי לאחוזי הבנייה הללו רואים בתוספת הקומות וזו הסיבה לדחיית הקומה הנוספת. 1. לדחות את יתר ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית.

27 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית א שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה שינוי יעוד שרפת מפורטת ועדה מחוזית שרפת חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן משעל יוסף משעל יוסף שובל נירה

28 תאור תכנית התכנית חלה בשכונה: שרפת, בגבעה המערבית גוש לא מוסדר: 31,18, יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 8 מיוחד על פי תכנית שטח התוכנית: 834 מ"ר. בחלקה קיים בניין בן קומה המחובר למבנה בסגנון בניה מסורתית באבן. כמו כן לבניין קיר משותף לבניין שכן. תכנית 128,8 נגנזה מחוסר טיפול כעת אדריכל שונה בתכנית. מהות התכנית: הכשרת הבניה החדשה הקיימת ותוספת 2 קומות חדשות סה"כ 3 קומות. הגדלת היח"ד מ- 1 ל- 6. מטרות התוכנית: שינוי יעוד ממגורים 8 מיוחד למגורים ב''. 1. שינוי יעוד מדרך למגורים בחזית מזרחית. 2. קביעת הוראות בינוי לבנייה חדשה סה"כ 3 קומות מגורים 3. הגדלת מס'' היח"ד מ- 1 ל קביעת הוראות בגין עצים לעקירה והעתקה. 6. הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל מתוכם מ"ר שטחים עיקריים ו 84 שטחי שירות. 5. למגרש המוצע למגורים בגודל : 834 מ"ר סה"כ שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם: מ"ר ו- 188 אחוזי בניה כוללים. מתוכם עבור שטח עיקרי למגורים מ"ר, עבור שטחי שרות 84 מ"ר. תכנית האב לבית צפפה/שרפת נמצאת בשלבי הכנה, לפי המלצת מתכנן התכנית בחלקה זו ההמלצה היא לבינוי של עד 3 קומות, 1%, בניה כוללים. התקבלו חוות דעת של המחלקות הבאות: המחלקה לבקרת תכניות ממחושבות. 1. טרם התקבלו חוות הדעת של המחלקות הבאות: תושי"ה 1. נגישות 2. תברואה.3 כבאות 8. שימור.5 שפ"ע.6 חוות דעת גורמים תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכלית מיכל כרמלי - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר א להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: שרפת גוש: ללא גושים וחלקות יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 4 מיוחד על פי תכנית מספר: 4112 מהות התכנית: הוספת אגף צפוני וכן תוספת 2 קומות חדשות לשם הוספת 0 יח"ד חדשות סה"כ מוצע בניין בן 8 קומות ו- 6 יח"ד התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות

29 - 2, - ב. הערות כלליות: תשומת לבך לכך כי ישנה חתימת מוכתר אחד על תשריט הוכחת בעלות ולא חתימה של שני מוכתרים כמקובל. יש לקבל חווד אגף תושיה בין היתר לנושאים הבאים: מספר מקומות חניה נדרש 5 תקניות מקומות החניה ודרכי הגישה אל החניה ומהחניה. התכנית מבקשת להגדיל את אחוזי הבניה ואת מספר יחידות הדיור. יש לדרוש התייחסות המחלקה למדיניות התכנון לצורך בהפרשות לצרכי ציבור ו 7 או מטלה ציבורית שהיא. יש לקבל חווד שפ"ע )אחזקה(. יש לקבל חווד המחלקה למיפוי ומודדים. יש לקבל חווד המחלקה לשימור. במצב המוצע סומנו עצים לעקירה ולשימור. יש לדרוש חווד שפ"ע לעניין סימון העצים. על האדריכל להמציא את מסמכי התכנית ביחד עם כל הדרישות על פי "תקציר הנחיות למתכנן להגשת תכנית שמירה ועקירת עצים ונספח עצים לשינוי תב"ע להגשה לאגף שפ"ע )על פי הנחיות ד"ר רקפת הדר-גבאי משפ"ע(". יש לצרף טבלת חישוב שטחים על מנת לאמת את השטחים המבוקשים והמצויינים בתקנון התכנית ובנספח הבינוי. יש לבדוק התאמת התכנית לתכנית האב של בית צפפה הנמצאת בשלבי הכנה. ג. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי העניין:.1.1 יש לתקן שם התכנית ל- "תוספת 2 קומות ואגף צפוני לשם הוספת יח"ד חדשות, שרפת, ירושלים"..1.2 יש לציין בטבלת גושים וחלקות בתכנית "שטח ללא גושים וחלקות". תרשים סביבה קרובה ותרשים התמצאות כללית: 2.1. יש לתקן כותרת תרשים מקום ל"תרשים התמצאות כללית" ולתקן את קנ"מ ל- /2:221. תשריט "מצב מאושר":.3.1 יש להוסיף מספרי מגרשים בהתאם לתכנית החלה בשטח 5 תכנית מספר יש להשמיט מהמקרא הגדרה "גבול חלקה". תשריט "מצב מוצע": יש לסמן להריסה את המחסן בחלק הדרומי מזרחי של התכנית. יש להשמיט מהמקרא הגדרה "גבול חלקה". יש להשמיט מהמקרא הגדרה "גבול גוש". יש להוסיף למקרא הגדרה "גבול תא שטח". יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. ד. הערות לנספח הבינוי: תכנית פיתוח השטח תוצג בנפרד מתכנית קומת הקרקע. יש להוסיף לה מספר תא שטח ועצים לשימור 7 עקירה. תכנית קומת קרקע: מאחר וכל הבינוי קיים כבר בפועל יש לסמן הקירות החיצוניים של יח"ד מספר 2 עם מילוי 5 כפי שנעשה ליח"ד מספר 2. בחתכים ובחזיתות ניתן לראות כי בקומה א של האגף הדרומי מסומן מקטע להריסה. יש להשמיט הסימון. חתך א-א: יש להתאים בין סימון התוספות בחתך לבין סימונם בתכנית קומת קרקע. חזית דרומית: החזית הדרומית מציגה פתח יציאה אל הגג אולם על פי תכנית קומת הגג הפתח פונה לחזית הצפונית. יש ליצור התאמה בין השניים. חזית מזרחית: יש להתאים בין סימון התוספות בחזית לבין סימונם בתכנית קומת הקרקע )בחלק של האגף הדרומי(

30 חזית צפונית: במפלס הגג לא סומן פתח יציאה אל הגג בעוד שבתכנית קומת הגג מוצגת דלת. יש להתאים בין השניים. יש לתקן נספח הבינוי ולהציג ממ"ד או חדר מחוזק לכל יח"ד. יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין ה. הערות לתקנון:.1 כותרת: יש לתקן שם התכנית ל- "תוספת 2 קומות ואגף צפוני לשם הוספת יח"ד חדשות 5 שרפת 5 ירושלים".2 יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא: סעיף גושים וחלקות בתכנית: יש לציין "אין גושים וחלקות" בתחום התכנית". סעיף 0.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: יש לציין גם תאריכים עבריים. סעיף 1.0 מטרת התכנית: "הוספת אגף צפוני לבניין קיים ושתי קומות חדשות". סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לציין את מהות התכנית: קביעת בינוי לתוספת אגף צפוני, לשם הוספת יח"ד חדשה, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח; קביעת בינוי לתוספת 2 קומות חדשות לשם הוספת 8 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. יש לתקן את הסעיפים הבאים: פסקה רביעית: הגדלת מספר הקומות מ- 2 קומות ל- 3 קומות. פסקה תשיעית: יש להוסיף אחרי המילה "קביעת" את המילים "הוראות בגין". יש להשמיט את הסעיף הבא: פיסקה עשירית. סעיף 1.0 מגורים: הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. "תותר תוספת אגף צפוני בקומת קרקע, לשם הוספת 1 יח"ד חדשה, בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מספר 1( ובהתאם לקיים בשטח"; "תותר תוספת 2 קומות, לשם הוספת 8 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי)נספח מספר 1(". עיצוב אדריכלי: יש להוסיף אחרי "מרובעת ומסותתת", "מאותו סוג גוון סיתות וכיחול אבן הבניין הקיים". כמו כן תשומת לבך לכך כי סעיף זה מצויין פעמיים. תכנית לצרכי רישום: יש להשמיט הסעיף. תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף: "לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר אישור תכנית לצורכי רישום" יש להחליף/ להשלים/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"( להעביר מפרק 5; חניה )להשלים(; תנאים למתן היתר בנייה )להשלים(; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט - להוסיף; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף - 6 להוסיף; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה - להוסיף; העתקת מתקנים משותפים אל קומת הגג - להוסיף; סטייה ניכרת )להוסיף הוראה גם לעניין מספר קומות( להעביר מפרק 5; הוראות בנושא חשמל - להוסיף; חפירה - להוסיף; עצים לשימור/עקירה הסעיף ינוסח לאחר קבלת חווד שפ"ע ועל בסיס הנוסח הסטנדרטי; מתקני תקשורת - להוסיף. סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא:

31 "כמסומן בנספח הבינוי". גובה מבנה: יש לתקן ולציין במקום סעיף 1 הוראות נוספות: יש להעביר סעיף "פסולת בניין" לפרק יש להעביר סעיף "רשות העתיקות" לפרק יש להעביר סעיף "קולטי שמש על הגג" לפרק יש להעביר סעיף "סטייה ניכרת" לפרק המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: לצמצם את הבינוי ל- 95% בניה כוללים, ו- 8 קומות. בחתכים גובה הבינוי גבוה 1. מכך. לסמן להריסה חזית הבינוי בצד מזרח עד לגבול 8 מ' מהקו הכחול של החלקה. 2. להציג מס' חניות ליח' הדיור המוצעות ולקבל אישור אגף תושי"ה לכך. 3. לקבל חוו"ד מח' שימור לעניין המבנה בבניה המסורתית בחלקה והנחיות לבינוי 8. המשולב עימו. לקבל חוו"ד מח' שפ"ע לעניין העצים בחלקה. 6. להשלים חוו"ד החסרות: מח' נגישות, תברואה, כבאות. 5. להשלים חתימת מוכתר שני על מסמכי בעלות כמקובל. 8. הטמעת ההערות הטכניות של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 4. לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 198 לחוק התכנון והבנייה.,. לשלוח הודעות אישיות לבעלים בחלקה ובחלקות המצרניות. 11.

32 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה הרחבות והכשרות עבירות בניה רח' הרואה 29 מפורטת ועדה מקומית רמות חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1//2/ מ-חלקה 9 עד-חלקה 9 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן בן חיים יצחק זום אדריכלים זום

33 תאור תכנית תכנית חלה בשכונה: רמות, רחוב: הרואה,1. גוש: 31818, חלקה:,. יעוד השטח המאושר הינו: "אזור מגורים מיוחד", על פי תכניות מספר: 8, , ואזור "מגורים כללי", על פי תכנית שיכון ציבורי מספר 6/28/11. שטח התוכנית: 3511 מ"ר התוכנית מקודמת בסמכות הועדה המקומית, התוכנית נערכה ע"י המחלקה לבקרת תוכניות ממוחשבות. מהות התכנית: התכנית מבקשת הרחבות דיור עד 121 מ"ר לכל יח"ד מורחבת, עבור יח"ד בבניין קיים בן חמש קומות מעל קומת מקלטים ובו 65 יח"ד. מטרות התוכנית: שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים ג''. 1. קביעת בינוי עבור הרחבת יחידות קיימות 2. קביעת קווי בניין חדשים 3. הגדלת שטחי הבניה למגורים ע"פ הפרוט בהמשך. 8. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה. 6. קביעת הוראות בגין מבנים ומדרגות להריסה 5. קביעת הוראות בגין עצים לשימור ועקירה. 8. שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם 54,8.58 עבור שטח עיקרי ו- 511.,8 מ"ר עבור שטחי שירות. סה"כ מוצעים בתוכנית מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 218 אחוזי בניה. סה"כ מספר יחידות הדיור בתכנית הוא 65 גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא : מ"ר עיקרי לדירה. התקבלו חוות הדעת מאת: א. מחלקת מידע. ב. שפ"ע ג. בקרת תוכניות. חוות דעת גורמים תאריך מאת: עדנה עמדי המחלקה למידע תכנוני-מיפוי ומדידות מאשרת מפת המדידה הנושאת חתימתי מיום י' סיון תשע"א 01 יוני 1100 סימוכין: התוכנית בנדון נבדקה ע"י פקיד היערות ירושלים ולהלן חוות דעתנו: חוו"ד לשימור ועקירת עצים בלבד, אינה מהווה תחליף לחוות דעת אגף שפ"ע: יש להוסיף לתקנון הוראות אלו ולסמן העצים בהתאם בתשריט : התנגדות לסימון עץ אורן מס' 3 לעקירה, יש לסמנו לשימור ולבצע חלופה תכנונית. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הפקדת ערבות במחלקת גננות כפי שייקבע לעת היתר הבנייה עבור: שימור העצים; הכל באחריות היזם ובהתאם לאמור להלן בסעיפים. 3-1 באחריות היזם להוציא רישיונות העתקה ועקירה לעצים כחוק במחלקת גננות. סקר ונספח העצים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית. סימון בתשריט- עצים לשימור: 11 עצים לשימור: מס' 0 1, )צד דרום(. מס' 3 )אורן( צד דרום-מערב. מס' 1,1,1,2,2,2,01,00,01,03,01 )שונים( צד מערב וצפון. מס' 01 02, צד צפון. מס' 10,13,11 )אילנתה, שסק, זית( במרכז ובצד מזרח.

34 הוראות שימור: חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או עבודה ייעשו במרחק העולה על 3 מ' מהיקף גזעי העצים. 1. סימון בתשריט- עצים לעקירה: 1 עצים: מס' 02 )אשחר( מס' 11 02, )עצי צפצפה( מס' 11 )ליגוסטרום( בעלי ערך בנוני, בתחום בנייה. פיצוי נופי באחריות היזם בתמורה לעצים הנעקרים יכלול: א. נטיעת 1 עצים חלופיים גודל 2, גובה 1.1 מ', בפיקוח אגרונום/גנן מקצועי שיאושר ע"י מחלקת גננות. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס אכלוס. בברכה ד"ר רקפת הדר-גבאי בוטנאית ורכזת תכנון צמחייה אגף שפ"ע תאריך 12/18/2111 מאת: רחל מזרחי אגף לשיפור פני העיר אין לנו התנגדות לתוכנית המוצעת. יש להחזיר את מצב המדרכות והכבישים לקדמותם לאחר הבניה. תאריך מאת: יעל בדיחי בקרת תכניות ממוחשבות א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: רמות, רחוב: הרואה 19. גוש: 85818, חלקה: 9. יעוד השטח המאושר הינו: "אזור מגורים מיוחד", על פי תכניות מספר: , ואזור "מגורים כללי", על פי תכנית שיכון ציבורי מספר ב. מהות התכנית: התכנית מבקשת הרחבות דיור עד 125 מ"ר לכל יח"ד מורחבת, עבור יח"ד בבניין קיים בן חמש קומות מעל קומת מקלטים ובו 06 יח"ד. התכנית עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. ג. הערות כלליות: 2. מאחר ומדובר בתכנית בסמכות הועדה המקומית 5 על פי סעיף 12 א א) 22 ( לחוק התכנון והבנייה יש לבחון את חישוב השטחים לכל דירה בנפרד ולוודא כי שטח כל דירה אינו עולה על /22 מ"ר..2 בנוסף 5 יש לבחון את חישוב השטחים המצורף לתכנית 5 על מנת שניתן יהיה לאמת את הנתונים הכמותיים המפורטים בהוראות התכנית..3 בחו"ד שפ"ע עצים נדרש לשמר עץ בחלקה הדרום מערבי של החלקה. התכנית המוצעת מציעה לעקור אותו ומציעה עליו תוספת בנייה. יש ליישב את הסתירה ולהחליט מה קובע חו"ד שפ"ע עצים או הבינוי המוצע..4 בשטח חלקה 59 נשואת התכנית 5 חלות תכניות להרחבות דיור 5221/ שאפשרו תוספות דיור בחזיתות ותוספת בניה על הגג. יש לוודא שנספח הבינוי של התכנית המוצעת 5 מראה בצורה מדויקת את תוספות הבנייה שאושרו בעבר וממשיכות להתקיים 5 ואת תוספות הבנייה המבוקשות בתכנית המוצעת 5 מעבר למה שאושר בעבר. יש לסמן בהתאם את קווי הבניין לסוגיהם על גבי התשריט..5 התכנית מציעה הרחבות דיור מעבר להרחבות שאושרו בעבר. עם זאת 5 התכנית אינה מציגה תוספת של ממ"ד 5 מעבר למקלטים הקיימים בקומת המרתף 5 ליח"ד הקיימות בבניין. יש לקבל אישור מאגף הג"א לפתרון המיגון הקיים..6 יש לתת את הדעת לתוספות הבנייה המוצעות בבניין 5 מעבר למה שאושר בעבר ולצורה המתקבלת של הבניין ושל יח"ד המורחבות 5 כתוצאה מהתוספות המבוקשות..7 יש לתת את הדעת לקווי הבניין המבוקשים בצד המערבי והצפוני של החלקה הנושקים לגבול החלקה 5 ולקווי הבניין המבוקשים בצד הדרום מזרחי של החלקה 5 אשר הנם במרחק של 2 מ' מגבול החלקה.

35 נקבע כי תוספות הבנייה יבוצעו בשלבים בתכנית 4922 החלה בשטח התכנית 5.8 מלמטה למעלה 5 ללא דילוג על קומה. בתכנית 221/4 נקבע כי תוספת הבנייה על הגג תבוצע לכל כניסה. התכנית המוצעת קובעת כי תוספות הבנייה בחזיתות הבניין תיבנינה בעמודות שלמות 5 בהינף אחד כל אחת. יש לבחון האם שלביות ביצוע זו מקובלת 5 או האם יש לאמץ את שלביות הביצוע שנקבעה בתכניות התקפות. בכל מקרה 5 יש לתקן את תקנון התכנית כך שתהיה אבחנה בין שלביות הביצוע בחזיתות 5 לבין הקומה העליונה. יש להשוות בין נספח הבינוי המצורף לתכנית 5 לבין היתר בניה תקף 7 נספח בינוי של.9 התכנית המאושרת ולוודא שכל הבינוי המוצג כקיים בנספח התכנית החדשה 5 מאושר סטטוטורית. באם לא 5 יש לדרוש הכשרתו במסגרת התכנית 5 ולסמנו בקו מקוטע בצבע אדום כהכשרת עברת בניה או לחילופין לסמנו להריסה. יש לדרוש כתב שיפוי..10 יש לדרוש הוכחת בעלות בקרקע מעודכנת ולוודא שבעלי העניין המצוינים בתקנון ובתשריט.11 הם בעלי הזכויות במקרקעין. יש לתקן מסמכי התכנית כמפורט להלן: ד. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי העניין: יש להחתים את מגישי התכנית, המתכנן ובעלי העניין בקרקע )לפחות 05%( על התשריט. יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות מעודכנים.1.2 ולהוסיף את "מדינת ישראל" לרשימת הבעלים. יש לוודא שתכנית המדידה מעודכנת לשנה האחרונה ולהוסיף חתימת מודד ידנית.1.3 ב"הצהרת המודד" בתחתית השובל. תשריט "מצב מאושר": יש לתקן כמפורט להלן:.2 בגוש 85818, שטח התכנית יש לתקן את צביעת יעוד הקרקע בשטח חלקה המוצעת, באופן שכל החלקה תהיה צבועה בצבע "אזור מגורים מיוחד", כמאושר בתכניות , החלות בשטח. יש לסמן בתחום חלקה 2 בגוש "שטח לאיחוד וחלוקה חדשה", בקווים.2.2 אלכסוניים שחורים, בהתאם למאושר בתכנית יש להוסיף לכותרת תחתונה: "מצב מאושר לפי תכניות" את תכנית מס' שטח לאיחוד וחלוקה חדשה; קו בניין יש לעדכן המקרא כלהלן: יש להוסיף:.2.4 לתוספת בנייה על הגג. תשריט "מצב מוצע": יש לתקן כמפורט להלן:.3 יש לוודא שתכנית המדידה מעודכנת לשנה האחרונה ולהוסיף חתימת מודד ידנית..3.1 יש לתקן את סימון העצים לשימור ולעקירה על גבי התשריט 5 בהתאם לחו"ד אגף.3.2 שפ"ע עצים. יש לוודא שסימון קווי הבניין תואם לבינוי המוצע בנספח הבינוי..3.3 יש לציין מידות לקווי הבניין מגבול החלקה 7 תא השטח..3.4 יש לתת את הדעת לקווי הבניין המבוקשים בצד המערבי והצפוני של החלקה.3.5 הנושקים לגבול החלקה 5 ולקווי הבניין המבוקשים בצד הדרום מזרחי של החלקה 5 אשר הנם במרחק של 2 מ' מגבול החלקה. יש לסמן להריסה את כל האלמנטים הקיימים בתחום קווי הבניין המוצעים בשלמות למשל: המרפסת בצד הדרום מערבי של הבניין. יש לעדכן המקרא כלהלן: יש לתקן: מגורים ג' )הגדרה(; להריסה )הגדרה(..3.7 ה. הערות לנספח הבינוי: יש להראות לציין מספר תא שטח בתכניות 5 חתכים וחזיתות..1 יש להוסיף למקרא: גבול התכנית )קו כחול עבה רצוף( 5 מספר יח"ד..2 יש לתקן את סימון העצים לשימור ולעקירה על גבי תכנית הפיתוח 5 בהתאם לחו"ד אגף.3 שפ"ע עצים. בשטח חלקה 59 נשואת התכנית 5 חלות תכניות להרחבות דיור 5221/ שאפשרו.4 תוספות דיור בחזיתות ותוספת בניה על הגג. יש לוודא שנספח הבינוי של התכנית המוצעת 5 מראה בצורה מדויקת את תוספות הבנייה שאושרו בעבר וממשיכות להתקיים 5 ואת תוספות הבנייה המבוקשות בתכנית המוצעת 5 מעבר למה שאושר בעבר. יש לסמן בהתאם את קווי הבניין לסוגיהם על גבי התשריט.

36 להרחבות שאושרו בעבר. עם זאת 5 התכנית התכנית מציעה הרחבות דיור מעבר.5 אינה מציגה תוספת של ממ"ד 5 מעבר למקלטים הקיימים בקומת המרתף 5 ליח"ד הקיימות בבניין. יש לקבל אישור מאגף הג"א לפתרון המיגון הקיים. יש להשלים את סימון האלמנטים המיועדים להריסה בתחום קווי הבניין המוצעים. ראו.6 הערה בנושא בפרק ההערות לתשריט "מצב מוצע". אין למספר את המקלטים באותו אופן שממוספרות יח"ד מאחר והמקלטים הם ציבוריים ולא.7 מוצמדים ליח"ד מסוימת. יש לתת את הדעת לקווי הבניין המבוקשים בצד המערבי והצפוני של החלקה הנושקים.8 לגבול החלקה 5 ולקווי הבניין המבוקשים בצד הדרום מזרחי של החלקה 5 אשר הנם במרחק של 2 מ' מגבול החלקה. יש לוודא התאמה מושלמת בין תכניות 5 חתכים וחזיתות..9 לא ברור מהי תוספת הבנייה המוצעת בקומת המרתף במפלס 1/.5-2 המסומנת בחתך א-.10 א. במקומות בהם הייתה מאושרת מרפסת על פי תכנית 4922 וכעת מבוקשת תוספת של.11 חדר 5 יש לציין במלל: "הסבת שטחי מרפסות מאושרות משטחי שירות לשטחים עיקריים לחדרים" 5 בכל התכניות 5 חתכים וחזיתות. יש להשלים בחתך ב-ב 5 למשל. מאחר ומדובר בתכנית בסמכות הועדה המקומית 5 על פי סעיף 12 א א) 22 ( לחוק התכנון.12 והבנייה יש לבחון את חישוב השטחים לכל דירה בנפרד. יש לצרף את אופן חישוב השטחים לנספח הבינוי 5 לרבות טבלת שטחים מסכמת על פי.13 חלוקה לשטחים עיקריים ושטחי שרות 5 מאושרים 7 מוצעים 5 מעל 7 מתחת לפני הקרקע. יש להחתים את עורך הנספח על גבי הנספח..14 הערות לתקנון: דברי ההסבר לתכנית: יש לציין בדברי ההסבר כי מדובר בהרחבות דיור עד /22 מ"ר.1 ליח"ד. יש להשמיט ציון התכנית המאושרת בחלקות הסמוכות 5 בפרט שישנן תכניות נוספות. יש לציין גם את תכנית החלה גם היא בשטח. יש לתקן את סעיפי התקנון כמפורט להלן: סיווג התכנית: יש להשמיט ב"לפי סעיף בחוק" את סעיף קטן - 0. יש להוסיף גם את סעיף קטן מסמכי התכנית: יש לתקן את הנתונים בטבלה כמפורט להלן: מספר עמודים: יש לתקן את מספר העמודים בהוראות התכנית ל- 14. קנה מידה: יש להוסיף לנספח הבינוי ק"מ 1:261. חישוב שטחים: יש לצרף את חישוב השטחים לנספח הבינוי ולהשמיטו מהרשימה מגיש התכנית: יש לוודא שלמגיש התכנית יש עניין בקרקע. בן חיים יצחק מאיר אינו ו. מופיע ברשימת בעלי העניין בקרקע בעלי עניין בקרקע: יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות מעודכנים ולהוסיף את "מדינת ישראל" לרשימת הבעלים. 2.2 מטרת התכנית: יש להוסיף: "רח' הראה 19, רמות, ירושלים." 2.2 עיקרי הוראות התכנית: יש להוסיף סעיף במהות התכנית: קביעת הסבת שטח מרפסות מאושרות לשטח עיקרי לחדרים, תוך הסבתם משטחי שירות לשטחים עיקריים" יש להפריד את סעיף הגדלת שטחי הבנייה, בפסקה הראשונה, מממהות התכנית ולהפכו לסעיף נפרד הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: ו. סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף לעניין מספר הקומות. ז. עיצוב אדריכלי: יש להפנות גם לסעיף ט. הוראות כלליות לגבי פרטי בניין" בהוראות תכנית 8,22. ח. תנאים למתן היתר בנייה: יש להוסיף סעיף: "כחלק בלתי נפרד מביצוע הבנייה, יוחזר מצב הכבישים והמדרכות מסביב לשטח התכנית לקדמותו, על ידי ועל חשבון מגישי הבקשה להיתר בנייה." יא. עצים לשימור / העתקה / עקירה: יש לתקן את תת הסעיף מס' 6: יש לתקן בהתחלה: "תנאי למתן היתר )שגיאת הקלדה(. יש להפנות בסוף לסעיפים 1-8 לעיל ( ולא סעיף 2 להלן(. טז. רשות העתיקות: יש להשמיט את הסעיף מאחר ומדובר בבניין קיים.

37 יש להוסיף סעיף במהות התכנית: התרת הסבת שטח מרפסות מאושרות לשטח עיקרי לחדרים, תוך הסבתם משטחי שירות לשטחים עיקריים". יש להוסיף סעיף: "החדרת מי נגר ונקז לתת הקרקע" מנוסח תקנון מבא"ת יולי,211. יש להוסיף סעיף: "כל יתר ההוראות שנקבעו בתכניות 11588, 8,22, שלא שונו במפורש בתכנית זו, תכנית 13234, ממשיכות לחול ללא שינוי." 5 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן כמפורט להלן: תכסית: יש להוסיף את העמודה לטבלה ולהשלים את הנתון. צפיפות יח"ד לדונם נטו: יש להוסיף את העמודה לטבלה ולהשלים את הנתון. גובה מבנה במטר: יש להשמיט ציון הגובה ולציין: "כמפורט בנספח מס' 1." 7.2 שלבי ביצוע: בתכנית 8,22 החלה בשטח התכנית, נקבע כי תוספות הבנייה יבוצעו בשלבים מלמטה למעלה, ללא דילוג על קומה. בתכנית נקבע כי תוספת הבנייה על הגג תבוצע לכל כניסה. התכנית המוצעת קובעת כי תוספות הבנייה בחזיתות הבניין תיבנינה בעמודות שלמות, בהינף אחד כל אחת. יש לבחון האם שלביות ביצוע זו מקובלת, או האם יש לאמץ את שלביות הביצוע שנקבעה בתכניות התקפות. בכל מקרה, יש לתקן את תקנון התכנית כך שתהיה אבחנה בין שלביות הביצוע בחזיתות, לבין הקומה העליונה. 8 חתימות: יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות מעודכנים ולהוסיף את "מדינת ישראל" לרשימת הבעלים. יש להחתים את מגישי התכנית, המתכנן ובעלי הקרקע )להחתים לפחות 61% מהבעלים( ולהשלים את התאריך. המלצת האגף מאחר והתוכנית היא בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 52 )א( א לחוק התכנון והבניה ממליצים לוועדה המקומית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: 1. כל הבינוי המוצע יהיה במרחק 3 מטרים לכל הפחות מגבול החלקה בהתאם למדיניות השמירה על קווי בניין כך שהתוספות המערביות יבוטלו, בהמשך לנאמר: לא מדובר בביטול התוספות של תב"ע קיימת ומאושרת שלא בוצעה או שאושרה כמרפסת, יש לבצע שינוי זה בתאום מח' תכנון. 2. הקפדה על מרחק של 5 מ' בין 2 תוספות בבניין אחד. 3. הצגת הוכחת בעלות בקרקע מעודכנת ולוודא שבעלי העניין המצוינים בתקנון ובתשריט הם בעלי הזכויות במקרקעין..4 יש להציג תוספת של ממ"ד, מעבר למקלטים הקיימים בקומת המרתף, ליח"ד הקיימות בבניין. לאור העובדה שגם תוספות העבר שאושרו ולא בוצעו לא הציעו זאת, מדובר בשטח נרחב של בינוי שאין כל הצדקה לא לבנות ממ"ד תקני, יש לקבל אישור מאגף הג"א לפתרון המיגון הקיים. 6. יש להטמיע הוראות מחלקת שפ"ע במסמכי התכנית. בחו"ד עצים נדרש לשמר עץ בחלקה הדרום מערבי של החלקה. התכנית המוצעת מציעה לעקור אותו ומציעה עליו תוספת בנייה. יש ליישב את הסתירה ולהחליט מה קובע חו"ד שפ"ע עצים או הבינוי המוצע בתאום חוזר עם מחלקת שפ"ע ונציג מח' תכנון. 5. בתכנית 4922 החלה בשטח התכנית, נקבע כי תוספות הבנייה יבוצעו בשלבים מלמטה למעלה, ללא דילוג על קומה. בתכנית נקבע כי תוספת הבנייה על הגג תבוצע לכל כניסה. בתכנית זו ייקבע כי תוספות הבנייה בחזיתות הבניין תיבנינה בעמודות שלמות, בהינף אחד כל אחת. 8. שלבי הביצוע יהיו בהינף אחד עבור כל הבניין..8 סימון להריסה את הסככות היושבות על קו בניין 1 בגבול הדרומי של התוכנית,. סימון עלייה מחדר המדרגות אל הגג לכל שימוש טכני אפשרי עתידי. 11. הועדה המקומית תהיה ראשית לקבוע במסגרת היתר הבנייה מטלות לעניין שיפוץ חזיתות הבניין וטיפול במרחב הציבורי הפרטי במידת הצורך, בין היתר לעניין הסרת צינורות מקירות הבניינים, הסרת אנטנות, טיפול בגדרות, טיפול במזגנים וכדומה וציפוי הבניין באבן ככל שידרש.

38 חישוב שטחים מפורט. 12. התיחסות והטמעת חוות הדעת של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 18. החלטה זו תהיה בטלה בתום שבעה חודשים מיום שנמסרה למגיש התוכנית ע"פ סעיף 45 ד 'לחוק התוה"ב אם לא ימולאו התנאים הקבועים בה.14 לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. 16. כתנאי להפקדה יש להציג חתימתם של 61% לפחות מבעלי הנכסים בחלקה על התכנית המעודכנת על פי התנאים הר"מ. 15. לעת ההפקדה יש לשלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות במקרקעין בחלקות המצרניות

39 - 3, - סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון מתן תוקף לתוכנית 7 התנגדויות מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה שינוי קווי בניין עבור הקמת בניין חדש מפורטת ועדה מקומית גבעת שאול חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/212 מ-חלקה 2/0 עד-חלקה 2/0 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן פרלמן יהודה פרלמן יהודה יזרעאלי דן

40 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת גבעת שאול, רחוב בן ציון גול. גוש חלקה. 114 שטח התוכנית 283 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה היא תוכנית מספר 1851 שאושרה בשנת,1,5 הקובעת את ייעוד החלקה לאזור מגורים 2. החלקה ריקה. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים 2 למגורים א. 1. קביעת בינוי ל בניין חדש הכולל קומת חנייה ו 8 קומות מגורים. 2. קביעת מספר יחידות הדיור ל 8 יח"ד. 3. התוכנית לא מציעה שינוי בשטחי הבנייה המאושרים. 8. שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם,25 מ"ר עבור שטח עיקרי ועוד 1,6 מ"ר עבור שטחי שרות. סה"כ מוצעים בתוכנית 858 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים כ 1,1 אחוזי בנייה. שטחים אלה אינם כוללים את קומת הכניסה שהיא קומת חניה. סה"כ מספר יחידות הדיור בתוכנית הוא 8. גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא 56 מ"ר עיקרי לדירה. התוכנית מקודמת כתוכנית בסמכות הוועדה המקומית לשינויי קווי בניין בלבד ללא שינוי בזכויות הבניה. התוכנית נערכה עלי דיי המחלקה לבקרת תוכניות ממוחשבות. התקבלו חוות דעת של המחלקות הבאות : א. תושי"ה ב. מידע תכנוני. החלטות קודמות תאריך דיון החלטה מכיוון שהתכנית היא בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 52 א.א. לחוק התכנון והבנייה, מחליטים לקבל חלקית את ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית המתוקנת עפ"י הפירוט הבא: 1. לקבל את טענת השר לעניין שמירה על 3 מ' מרחק מגבול מגרש ואת ההתנגדויות לעניין פגיעה באפשרות למימוש זכויות הבנייה עקב שינוי קו בניין למרחק 1 מגבול מגרש מערבי. יש לשנות את מיקום הבניין על המגרש כך שיתרחק 3 מ' מגבול החלקה המערבי, באופן שלא יפגע באפשרות העתידית של הבניין השכן לבצע הרחבה לכיוון מזרח. הבניין יוסט לכיוון מזרח בתאום עם מחלקת התכנון, כך שישמור על קו בניין 3 מטר לכיוון מערב, 2 מטר לכיוון דרום ויותר קו בניין אפס לכיוון צפון ומזרח. הוועדה סבורה שאין בשינוי זה כדי לפגוע בבניינים מסביב. 2. לקבל חלקית את ההתנגדויות לעניין גובה הבניין- עפ"י מדיניות תכנית המתאר החדשה באזור זה ניתן לבנות עד 5 קומות, יחד עם זאת על מנת להנמיך את גובה הבניין תבוטל הקומה הטכנית ותוצג במקומה עלייה לגג ע"י סולם. מעקה הגג יהיה בגובה המינימלי ע"פ התקן. בנוסף תונמך קומת החנייה לגובה 2.2 מ'. 3. לקבל חלקית את ההתנגדות לעניין פגיעה בפרטיות, חסימת אור ואוויר וצפיפות בין הבניינים. שינוי מיקום הבניין על המגרש )כאמור בסעיף 1( יקטין את הפגיעה בפרטיות, חסימת אור ואוויר ואת תחושת הצפיפות בין הבניינים. 8. לקבל חלקית את ההתנגדות לעניין כריתת עצים בניגוד לחוק, הועדה רואה בחומרה כריתת עצים שלא נעשית ע"י הגורמים המוסמכים וללא האישורים לכך. מבלי להיכנס לנושא עקירת העצים שאינו רלוונטי לדיון כעת, התכנית תציע נטיעה של עצים בוגרים בתחום החלקה בתאום עם אגף שפ"ע כתנאי למתן היתר בנייה. 6. לקבל את ההתנגדות לעניין מטרדי רעש ולכלוך בזמן הבנייה. תנאי למתן 2/7/172/22

41 רשימת מתנגדים שם מתנגד שפירא יעקב פלסר מיכל ווייס אליעזר ובילא ראובני בנימין וחוה לוי יוסף ורוזלין יערי שלומי ואורית ארבץ שושנה פרידמן שלום לב ארי אהוד ורטהיימר אהרון לנדאו רחל שריר חוה ויקסלבוים יחזקאל היתר בנייה יהיה תיאום עם המחלקה לאיכות הסביבה לעניין מניעת מפגעים בתקופת הבנייה. 5. לדחות את ההתנגדות לעצם הבנייה המוצעת מכיוון שהחלקה נקבעה בייעוד למגורים עפ"י התכנית המאושרת 1851 ולכן ניתן לבנות בה בית מגורים עד 3 קומות. כאמור בסעיף 2 לעיל, התוספת המבוקשת תואמת את המדיניות לאזור זה על פי תכנית המתאר החדשה המהווה מדיניות תכנון. 8. לדחות את ההתנגדות גם לעניין ביטול השטח הירוק וזאת מכיוון שכאמור החלקה מיועדת למגורים על פי תכנית מאושרת. 4. לדחות את הטענה שהתכנית אינה בסמכות הועדה המקומית. התכנית אינה חורגת מן המאושר בתכנית 1851 ואינה מציעה תוספת שטחים מעבר למאושר, התכנית נבדקה גם על ידיי שר הפנים על פי סעיף 114 לחוק התכנון והבנייה.,. לדחות את ההתנגדות לעניין עומס התנועה והחנייה ברחוב, מדובר על תכנית המציעה מספר מצומצם ביותר של יחידות דיור שאין להם כל השפעה על היקף התנועה ברחוב. בנוסף התכנית מספקת פתרון חנייה בתחום קומת העמודים המפולשת בתחום החלקה, התכנון נעשה בהתאם לתקן על פ"י תכנית 6155 ב' ונתקבל אישור לעניין זה ממחלקת תושי"ה. מפאת גודל החלקה הקטן מאד, אין אפשרות להנמכת מפלס החנייה ויצירת רמפה. 11. לדחות את ההתנגדות לעניין יצירת תקדים לחריגות עקב אישור תכנית זו. כפי הרשום לעיל, התכנית הינה ראויה מבחינה תכנונית ועומדת בקווי מדיניות תכנית המתאר החדשה. 11. לדחות את ההתנגדויות לעניין חריגות בנייה עתידיות. הועדה אינה יכולה להתייחס לחריגות עתידיות או לעבירות עתידיות, למעט קביעת הוראות בדבר סטייה ניכרת. במידה ויבוצעו בעתיד חריגות מהמאושר בהיתרים, יוכלו המתנגדים לפנות למחלקת פיקוח על הבנייה. 12. לדחות את ההתנגדות בנוגע לירידת ערך הדירות. כפי שפורט לעיל, התכנית מקובלת מבחינה תכנונית והנושא מוסדר בסעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה וככל שלמתנגדים תהא עילה לכך, הם יוכלו להגיש תביעת פיצויים. 13. לדחות את יתר ההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית. 18. לדחות את הטענה שמניע התכנית אינו תכנוני אלא רווחי בלבד. מבחינה תכנונית מדיניות תכנית המתאר מאפשרת ציפוף והוספת יח"ד במרקם הבנוי. כל עוד היזם פועל במסגרת התכנונית ובהתאם לחוקי התכנון והבנייה, יש באפשרותו להגיש תכנית אשר תשביח את ערך הקרקע שבבעלותו, והועדה לא רואה בכך פסול. 16. לדחות את הטענה שלא נמסרו הודעות אישיות. יזם התכנית התחייב וחתם על תצהיר לפיו נתלה שלט ונמסרו הודעות אישיות לכל בעלי העניין הרלוונטיים לתכנית. 15. לדחות את יתר ההתנגדויות ולאשר את התוכנית.

42 פראנק אהרון שחר תהילה גרינבאום אוה יעקבי אברהם רם טהרני תהילה בן דוד משה ואורה לרנר הורוביץ שרי המלצת האגף רקע למתן תוקף: התוכנית ממוקמת בשכונת גבעת שאול רחוב בן ציון גוש חלקה 114 שטח התוכנית 283 מ"ר התכנית הינה עבור בניין חדש בן 5 קומות ו- 6 יחידות דיור התכנית הופקדה בתאריך בתאריך התכנית נקבעה כטעונה אישור שר משום שהתכנית לא שמרה על קווי בניין של 3 מטרים מגבול מגרש בהתאם למדיניות השמירה על קווי בניין. בתאריך עלתה התכנית לדיון בהתנגדויות בוועדה המקומית. התקבלה טענת השר הנוגעת לקווי הבניין והצע להסיט את הבניין המוצע כך שיתרחק 3 מ' מגבול החלקה המערבי, באופן שלא יפגע באפשרות העתידית של הבניין השכן לבצע הרחבה לכיוון מזרח. הבניין יוסט לכיוון מזרח בתאום עם מחלקת התכנון, כך שישמור על קו בניין 3 מטר לכיוון מערב, 2 מטר לכיוון דרום ויותר קו בניין אפס לכיוון צפון ומזרח. יתר ההתנגדויות נדחו או התקבלו חלקית. בתאריך 11.,.21 עלתה התכנית לדיון בוועדת הערר כאשר הנושאים המרכזיים שעלו הם הבניה המוצעת על קו אפס ומספר הקומות החורג ממדיניות התכנון לשכונה. הוחלט כי יש להחזיר את התכנית המתוקנת לדיון בוועדה המקומית לאחר שתשלח לעיון העוררים על מנת שיוכלו למסור תגובתם תוך 18 יום. התכנית נשלחה לעוררים בתאריך וכעת עולה התכנית המתוקנת לדיון. המלצת מהנדס העיר : מכיוון שהתוכנית הינה בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 52 )א(, א לחוק התכנון והבניה מחליטים לתת תוקף לתכנית המתוקנת המוגשת לוועדה

43 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון מתן תוקף לתוכנית 7 התנגדויות מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה קביעת בינוי להרחבות דיור מפורטת ועדה מחוזית נוה יעקב חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/149 מ-חלקה 21 עד-חלקה 21 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן דוד בלצקי

44 תאור תכנית התכנית ממוקמת בשכונת נווה יעקב רחוב ניימן 6. גוש 3158,, חלקה.23 שטח התכנית: 885 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה היא תוכנית מספר ייעוד החלקה אזור מגורים. 1 בחלקה קיימים 2 בנינים בני 3 קומות, 5 יח"ד בבניין. התוכנית מבקשת הרחבות בבניין דרומי בלבד לכל הדיירים,ותוספת קומה להרחבות יח"ד בקומה ג''. גודל דירה מוצע בממוצע כ- 181 מ"ר. במערכת עיריית ירושלים אין רישומים על עבירות בניה. היתר בניה מס'' 1/512.2,. מטרות התוכנית: יעוד הקרקע מאזור מגורים 2 ל- ב''. 1. קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס 4.64 להרחבות 2 יח"ד במפלס קביעת בינוי לסה"כ שטחי בניה, 1138 מ"ר מתוכם 1131 מ"ר עיקרי ו- 8 מ"ר שרות %,13 3. בניה כוללים. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 8. הזזת קיר תמך בחזית המערבית של החלקה. 6. החלטות קודמות תאריך דיון החלטה רקע מדובר בתכנית הנמצאת בשכונת נווה יעקב, רחוב ניימן 6. גוש,3158, חלקה 23. שטח התכנית: 885 מ"ר. התכנית המאושרת החלה בחלקה היא תכנית מספר בחלקה קיימים 2 בניינים בני 3 קומות, 5 יח"ד בבניין. התכנית מבקשת הרחבות בבניין דרומי בלבד לכל הדיירים, ותוספת קומה להרחבות יח"ד בקומה ג'. גודל דירה מוצע בממוצע כ- 181 מ"ר. התכנית מציעה: 1. שינוי יעוד מאזור מגורים 2 לאזור מגורים ב'. 2. קביעת בינוי לתוספת קומה במפלס להרחבות 2 יח"ד במפלס קביעת בינוי לסה"כ שטחי בניה, 1138 מ"ר מתוכם 1131 מ"ר עיקרי ו- 8 מ"ר שטחי שירות, %,13 בנייה כוללים. 8. קביעת הוראות בגין עצים לשימור. 6. הזזת קיר תמך בחזית המערבית של החלקה. הוחלט להפקיד את התכנית בהתאם להחלטת הועדה המקומית ובתנאים הבאים: 1. תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון. 2. יוסף להוראות התכנית סעיף בדבר הוראות תמ"א/ 38 ותמ"א/ 34. להמליץ לועדה המחוזית, להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. יש לקבל חוו"ד קונסטרוקטור לעניין החפירה בחזית מערבית וקירות התמך המוצעים בנספח הבינוי.. 2 להזיז קיר תמך מוצע בחזית מערבית לקיר התמך הקיים.. 8 להטמיע הערות המחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות. 4. להטמיע את חוו"ד מחלקת שפ"ע. 0. לקבל את חתימת מחלקת מיפוי ומדידה למדידה המוצעת. 6. שלבי הביצוע בסעיף 8.1 בתקנון סותרים אחד את השני, שלבי הביצוע יקבעו /2/ /2/

45 בהינף אחד לכל חזית ועמודה, הוראה זו תהיה מחיבת וסטייה ממנה תהיה סטייה ניכרת. 8. יש לקבל הסכמה של מעל 05 אחוז מבעלי הדירות בבניין לתכנית המתוקנת. 2. יש לשלוח הודעות אישיות לחלקות מס' 28,22,21 ולכל בעלי הזכויות בחלקה.. 9 יש לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 198 לחוק התכנון והבנייה. הערה: לידיעתך אם עקב אישור התוכנית יעלה שווי הנכס תחול עליך חובת תשלום היטל השבחה בהתאם להוראות התוספת השלישית בחוק התכנון והבניה תשכ"ה מידע מפורט בנושא ניתן לקרוא באתר האינטרנט של עירית ירושלים קישור רישוי ופיקוח - המחלקה להיטל השבחה. רשימת מתנגדים שם מתנגד אמתי אברהם יצחק ומלכה המלצת האגף רקע להתנגדויות: מדובר על תוכנית בשכונת נווה יעקב רחוב ניימן 6. גוש,3158, חלקה 23. התוכנית המופקדת חלה על שטח של כ 885 מ"ר. התכנית המאושרת החלה בחלקה היא תכנית מספר בחלקה קיימים 2 בניינים בני 3 קומות, 5 יח"ד בבניין. התכנית מבקשת הרחבות בבניין דרומי בלבד לכל הדיירים, ותוספת קומה להרחבות יח"ד בקומה ג'. גודל דירה מוצע בממוצע כ- 181 מ"ר. התוכנית הופקדה בתאריך 18/8/2112 וסיימה את תקופת ההפקדה בתאריך 5/2112/,1 לתוכנית הוגשה התנגדות 1 פירוט ההתנגדויות: התנגדות מספר 1 עו"ד דבורה מילר בשם אברהם ומלכה אמתי שכנים בבניין הנדון דירה 8 בקומה א' של המבנה עצמו. עיקרי ההתנגדויות: 1. התנגדות לבנייה מצד מערב, ההרחבה המוצעת תבנה על שטח גינה המוצמד בחוזה ובמנהל מקרקעי ישראל. 2. ההרחבה בצד מזרח מינימלית מידי ואיננה משמעותית בגלל עניין קוי בניין של 8 מ' מגבול מגרש, והיה ולא אבנה הרחבה זו תצור הצללה והחשכה לדירתי המלצת מהנדס העיר להמליץ לוועדה המחוזית לדחות את ההתנגדויות על פי הפירוט הבא: 1. לדחות את ההתנגדויות לעניין שטח גינה המוצמד לכאורה בחוזה ובטאבו, לאחר בחינת מסמכי התוכנית ועיון חוזר בנסח הטאבו לא מצויינת כל הצמדת גינה לשטח הדירה של אברהם ומלכה אמתי, המתנגדים. לדחות את ההתנגדויות לעניין ההרחבה בצד המזרחי,אנו רואים שהרחבה זו הינה משמעותית ואיכותית המשפרת את איכות חייהם של כלל דיירי הבניין המבקשים את ההרחבה ואיננה מינימלית ביסודה כדברי המתנגד. לדחות את שאר ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית..2.8

46 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה הגדלת זכויות בנייה מפורטת ועדה מחוזית בית חנינה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/122 מ-חלקה 12// עד-חלקה 12// בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן מסעוד עבדאללה עווידא מחמד ראש אבו גנאם מחמד

47 תאור תכנית התכנית חלה בשכונה: בית חנינה גוש: 31512, חלקה: 181 עפ"י תכנית מאושרת: 5581 יעוד השטח המאושר הינו: "אזור מגורים 1 מיוחד", "מעבר ציבורי עם זיקת הנאה לחלקות מצרניות" שטח התוכנית:,158 מ"ר. מהות התכנית: במסגרת התכנית מבקשים תוספת קומות ויחידות דיור ל- 2 בניינים.בניין מזרחי בן שלוש קומות מעל קומת חנייה מבקשים תוספת 2 קומות, לשם יצירת 2 יח"ד חדשות,סה"כ בבניין 11 יחידות דיור. בניין מערבי בן שלוש קומות מעל קומת חניה מבקשים קומה נוספת, לשם יצירת 8 יח"ד חדשות,סה"כ בבניין 4 יחידות דיור. קומת החנייה הינה על קרקעית בניגוד למדיניות הועדה מטרות התוכנית: שינוי יעוד מ"אזור מגורים 1 מיוחד", "מעבר ציבורי עם זיקת הנאה לחלקות מצרניות" לאזור 1. מגורים ב'' וזיקת הנאה. קביעת הוראות בינוי לבנייה חדשה. 2. קביעת קווי בניין חדשים. 3. קביעת הוראות בגין עצים לעקירה והעתקה. 8. למגרש המיועד למגורים בגודל :,158 מ"ר שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם: 1882 מ"ר עבור שטח עיקרי ועוד: 455 מ"ר עבור שטחי שרות. סה"כ מוצעים בתוכנית: 2534 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 151 אחוזי בנייה. בתוכניות המבקשות להוסיף קומות על בניינים קיימים- ניתן לאשר תוספת של עד 2 קומות מעבר לקיים, עד סה"כ 5 קומות על פי תוכנית המתאר ובתנאים הבאים: אחוזי הבנייה יהיו עד 151 אחוז מירבי מעל לקרקע. א. יש לתת פתרון חניה במגרש על פי תקן החניה. ב. יש לשמור על קווי בניין על פי המדיניות. ג. טרם התקבלו חוות דעת של : א.מחלקת תושי"ה. ב. מיפוי ומדידות. ג. אגף שפ"ע. חוות דעת גורמים תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכל דורון חזן - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: בית חנינה גוש: 1/122 חלקה: //2 יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 2 מיוחד על פי תכנית מספר: 11/2 מהות התכנית: בניין א': תוספת 2 קומות ו- 4 יח"ד פיצול יח"ד בקומה שניה לשתי יח"ד סה"כ מוצע בניין בן 0 קומות למגורים מעל קומת חניה ו- 15 יח"ד בניין ב': תוספת קומה ו- 2 יח"ד פיצול יח"ד בקומה שניה לשתי יח"ד סה"כ מוצע בניין בן 4 קומות למגורים מעל קומת חניה ו- 2 יח"ד התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות

48 ב. הערות כלליות: יש לדרוש התייחסות המחלקה למדיניות התכנון לצורך בהפרשות לצרכי ציבור ו 7 או מטלה ציבורית שהיא. יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים 5 אגף תושי"ה 5 אגף שפ"ע )אחזקה( ומחלקת מדיניות התכנון. מתוך האורטופוטו שבמערכת המידע הגיאוגרפית של העירייה ניתן ללמוד כי בשטח התכנית קיימים עצים. עצים אלו לא סומנו בתכנית המדידה. יש לתקן מפת המדידה בהתאם. לאור האמור לעיל יש לדרוש חווד שפ"ע לעניין סימון העצים. על האדריכל להמציא את מסמכי התכנית ביחד עם כל הדרישות על פי "תקציר הנחיות למתכנן להגשת תכנית שמירה ועקירת עצים ונספח עצים לשינוי תב"ע להגשה לאגף שפ"ע )על פי הנחיות ד"ר רקפת הדר-גבאי משפ"ע(". בהמשך לאמור לעיל בדבר עדכון מפת המדידה בשל אי סימון העצים 5 יש לעדכן את כל מפת המדידה מאחר והיא נערכה בשנת 9//2. יש לחלק את שטח התכנית לשני תאי שטח. תא שטח אחד יכלול את שני הבניינים מהחלק הצפוני ועד הגדר הדרומית )שמתחת לשטח עם זיקת ההנאה( ותא שטח שני יהיה מהגדר שמדרום לשטח עם זיקת ההנאה ודרומה. בהמשך לאמור לעיל 5 תא השטח השני )הדרומי( ייעודו יהיה "יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת". יש להוסיף שכבה איחוד וחלוקה. את השטח של תא שטח מספר 2 יש לרשום על שם הבעלים של חלקה מספר 2/1 שבגוש 1/122. בהמשך לאמור לעיל 5 מאחר והתכנית היא תכנית עם הוראות איחוד וחלוקה על כל הבעלים לחתום על התכנית 5 אחרת התכנית תוגדר כתכנית ללא הסכמת כל הבעלים ולהכין גם טבלת איזון. יש לצרף נספח חישוב שטחים ולאמת השטחים המבוקשים בנספח הבינוי ובתקנון התכנית. מדוע לא צורפו לתיק תמונות של הבניינים? ג. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי העניין:.1.1 יש לתקן שם התכנית ל- "תוספת קומות ויח"ד בשני בניינים, בית חנינה, ירושלים"..1.2 יש לציין את שמות כל הבעלים שבנסח הטאבו..1.3 בהמשך לאמור לעיל, מאחר והתכנית היא תכנית עם הוראות איחוד וחלוקה על כל הבעלים לחתום על התכנית, אחרת התכנית תוגדר כתכנית ללא הסכמת כל הבעלים ולהכין גם טבלת איזון. תרשימים: יש להשמיט תרשים תכנית מאשרת מס' 11/2. יש לתקן התרשימים ולהוסיף נקודות ציון מרכזיות 5 לצורך התמצאות. תשריט "מצב מאושר":.3.1 אזור מגורים 2 מיוחד יסומן גם עם קווים שחורים באלכסון. יש לתקן הן המפה והן המקרא בחלק הצפוני של חלקה מספר 2/1 שבגוש /1/1 יש להוסיף יעוד מעבר ציבורי עם זכות מעבר לרכב..3.3 יש להשמיט סימון קו בניין. יש לתקן הן המפה והן המקרא. יש לסמן באופן ברור גבול גוש ובאופן שכזה שיופיע בכל שטח הקומפילציה בו הוא נמצא. יש לסמן גבולות חלקות באופן ברור ומדוייק בכל שטח הקומפילציה. יש לציין לציין מספרי חלקות בכל שטח הקומפילציה. יש להשמיט הרוזטה. יש לתקן הן המפה והן המקרא. יש לתקן המקרא ולהוסיף הגדרה - " מעבר ציבורי עם זכות מעבר לרכב." יש לתקן המקרא ולהוסיף הגדרה - "בניין קיים"

49 - 8, - המקובל. יש לסדר המקרא בהתאם לסדר.3.10 תשריט "מצב מוצע":.4 יש לחלק את שטח התכנית לשני תאי שטח. תא שטח אחד יכלול את שני הבניינים מהחלק.4.1 הצפוני ועד הגדר הדרומית )שמתחת לשטח עם זיקת ההנאה( ותא שטח שני יהיה מהגדר שמדרום לשטח עם זיקת ההנאה ודרומה. בהמשך לאמור לעיל 5 תא השטח השני )הדרומי( ייעודו יהיה "יעוד על פי תכנית מאושרת.4.2 אחרת". יש להוסיף שכבה איחוד וחלוקה. את השטח של תא שטח מספר 2 יש לרשום על שם.4.3 הבעלים של חלקה מספר 2/1 שבגוש 1/122. יש לסמן באופן ברור גבול גוש ובאופן שכזה שיופיע בכל השטח המוצג..4.4 יש לסמן גבולות חלקות באופן ברור ומדוייק בכל השטח המוצג..4.5 יש לציין מספרי חלקות בכל השטח המוצג..4.6 יש להשמיט הרוזטה. יש לתקן הן המפה והן המקרא..4.7 יש לתקן המקרא ולהוסיף הגדרה "יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת"..4.8 יש לתקן המקרא ולהוסיף הגדרה "בניין קיים" יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. הערות לנספח הבינוי: ד. מספור יח"ד יעשה לכל בניין בנפרד וללא קשר למספור בבניין האחר..1 בניין מספר 2 ובניין מספר 2 קומה ב יש לתחם באדום את תכנית הקומה..2 בניין מספר 2 חזית מערבית - יש להתאים בין מספר הפתחים המוצגים בחזית לבין מספרם.3 בתכנית הקומה. בניין מספר 2 חזית מזרחית - יש להתאים בין מספר הפתחים המוצגים בחזית לבין מספרם.4 בתכנית הקומה. חזית צפונית יש להחליף בין החלקות המצרניות )המזרחית אמורה להיות מערבית וההפך(..5 בניין מספר 2 חזית מערבית )D-D( יש להחליף בין החלקות המצרניות..6 יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין..7 הערות לתקנון: ה. יש לתקן שם התכנית - "תוספת קומות ויח"ד בשני בניינים 5 בית חנינה 5 ירושלים"..1 יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא:.2 סעיף 2.2 שם התכנית ומספר התכנית: יש לתקן את שם התכנית ל- "תוספת קומות ויח"ד בשני בניינים, בית חנינה, ירושלים". סעיף 0.1 שטח התכנית: יש לצין את שטח התכנית. סעיף 0.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית מספר 1120 יש לתקן סוג יחס ל"כפיפות 7 שינוי" והערה ליחס ל" תכנית זו משנה את תכנית מס' 11/2 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 11/2. יש לציין גם תאריכים עבריים. סעיף 1.0 מטרת התכנית: קביעת הוראות לתוספת בנייה בשני בניינים קיימים. סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן את הסעיפים הבאים: סעיף 1: קביעת בינוי לתוספות בניה כמפורט להלן: בניין מספר 1 קביעת בינוי לתוספת 2 קומות על גג הבניין הקיים, לשם הוספת 8 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי; קביעת הוראות לפיצול יח"ד הקיימת בקומה ב', לשם יצירת שתי יחידות דיור, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. בניין מספר 2 קביעת בינוי לתוספת קומה על גג הבניין הקיים, לשם הוספת 2 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי; קביעת הוראות לפיצול יח"ד הקיימת בקומה ב', לשם יצירת שתי יחידות דיור, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. סעיף 1: הגדלת מספר יח"ד מ- 11 יח"ד ל- 14 יח"ד כמפורט להלן: בניין מספר 0: הגדלת מספר יח"ד מ- 6 יח"ד ל- 11 יח"ד;

50 בניין מספר 1: הגדלת מספר יח"ד מ- 6 יח"ד ל- 4 יח"ד. סעיף 2: יש להוסיף לריישא קביעת הוראות בינוי ו...". יש להוסיף את הסעיפים הבא מנוסח תקנון סטנדרטי: קביעת הוראות בגין עצים/לשימור/העתקה ינוסח לאחר ובכפוף לחווד שפ"ע. קביעת הוראות בגין זיקת הנאה. קביעת הוראות בגין חלוקה. יש להשמיט את הסעיפים הבאים: סעיף 11 פיצול יח"ד. סעיף 1.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: שטחי בנייה עיקריים: יש לציין את השטחים שאושרו בתכנית מספר יש לתקן בהתאם את הפרמטר "שינוי למצב המאושר". סעיף 1.0 מגורים: הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. "תותרנה תוספות בניה כמפורט להלן: בניין מספר 0: תותר תוספת 2 קומות על גג הבניין הקיים, לשם הוספת 8 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מספר 1(; תותר פיצול יח"ד הקיימת בקומה ב' לשתי יח"ד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מספר 1( בניין מספר 1: תותר תוספת קומה הבניין הקיים, לשם הוספת 2 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מספר 1(; תותר פיצול יח"ד הקיימת בקומה ב' לשתי יח"ד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מספר 1(". עיצוב אדריכלי: יש להוסיף אחרי "מרובעת ומסותתת", "מאותו סוג גוון סיתות וכיחול אבן הבניין הקיים". כן יש להשמיט את הספקה האחרונה. תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף: ולציין כי תנאי להיתר בניה או תעודת גמר כלשהיא יהא מילוי אחר הוראות בסעיפים: חניה, רישום הערת אזהרה בספרי המקרקעין, העתקת מתקנים על הגג, עצים לשימור/העתקה )בכפוף לחווד שפ"ע(, הריסה, חשמל ושטח עם זיקת הנאה. סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף לעניין מספר הקומות. היטל השבחה: יש להעביר את הסעיף לפרק 5. יש להחליף/ להשלים/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; זיקת הנאה להוסיף; פסולת בניין - להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"; תנאים למתן היתר בנייה )להשלים(; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט - להוסיף; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף - 6 להוסיף; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה - להוסיף; העתקת מתקנים משותפים אל קומת הגג - להוסיף; קולטי שמש על הגג - להשלים; הוראות בנושא חשמל - להוסיף; עצים לשימור/העתקה/ - להוסיף לאחר ובכפוף לחווד שפ"ע; מתקני תקשורת - להוסיף. יש להשמיט הסעיף הבא: סעיף א )הוראות בינוי(. סעיף יעוד על פי תכנית מאושרת אחרת יש להוסיף סעיף זה ולהכפיף לו את ההוראות שבתכנית מספר 5581 לגבי אזור מגורים 1 מיוחד. סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא:

51 בנפרד עבור כל בניין יש לעשות כן )למשל, את הנתונים אותם ניתן להפריד ולציין מספר יח"ד, מספר קומות, שטחי בנייה(, בנתונים שניתן יש לסכום את הנתונים )למשל, שטחי בניה, צפיפות יח"ד לדונם, תכסית(. תשומת לבך לכך כי הטבלה כפי שמוצעת היום מכילה נתונים לא מדוייקים למשל בגובה בניין כל בניין גובה שונה. גובה בניין: יש לציין במקום "כמסומן בנספח הבינוי". סעיף 1 הוראות נוספות: יש להעביר סעיף "היטל השבחה" מפרק יש להוסיף את הסעיף הבא מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: חלוקה ורישום. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: 1.אחוזי 1. הבנייה ייקבעו ל: 151% בנייה מרביים,5 קומות, תכסית 86% משטח המגרש המיועד למגורים, התכסית התת קרקעית לא תעלה על 41 אחוז. 2. הטמעת חוות דעת תושי"ה, אשור גישה אל החניה מהדרך המאושרת. ומספר מקומות החניה לאור העובדה של הגדלת מס' יחידות הדיור. 3. הטמעת חוות דעת שפ"ע, והשלמת חוות דעת שנדרשו מהמחלקות העירוניות הבאות: המח' למיפוי ומודדים, נכסים, מכבי אש,נגישות, תברואה. 8. הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע במסגרת היתר הבנייה מטלות לעניין שיפוץ חזיתות הבניין וטיפול במרחב הציבורי הפרטי במידת הצורך, בין היתר לעניין הסרת צינורות מקירות הבניינים, הסרת אנטנות, טיפול בגדרות, טיפול במזגנים וכדומה וציפוי הבניין באבן ככל שיידרש. 6. לצרף לתכנית נספח חישובי שטחים מפורט וערוך עפ"י תקנות תכנון ובנייה התשנ"ב 2,,1, יש לוודא כי כל שטחי המרפסות וקומת המחסנים מונו בשטחי הבנייה המרביים. 5. לתקן את התכנית תוך התייחסות לחוות הדעת של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 8. להוסיף להוראות התכנית סעיף בדבר סטייה ניכרת לעניין קווי בניין, מספר יחידות דיור, מס' קומות. 4. להוסיף להוראות התוכנית סעיף בדבר הכנת תצ"ר כתנאי למתן היתרי בניה.,. לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. 11. לשלוח הודעות אישיות לבעלים של הבניינים בחלקות המצרניות.

52 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה 2 בניני מגורים בצור באהר מפורטת ועדה מחוזית צור באחר חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן אבו סרחאן גמאל אבו סרחאן גמאל טוקאן סחר

53 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בצור באהר גוש: ללא גושים וחלקות. שטח התכנית: 2281 מ"ר. התכנית המאושרת החלה בחלקה הינה תכנית מספר 2312 א שאושרה בשנת החלקה לאזור מגורים 6 מיוחד, מעבר ציבורי להולכי רגל ודרך. השטח ריק מבנייה.,,,1 הקובעת את ייעוד מהות התכנית: הקמת שני בנייני מגורים: בניין מספר 1 )ת"ש 1(: בניין בן 5 קומות ו- 4 יח"ד. בניין מספר 2 )ת"ש 2(: בניין בן 3 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ו- 2 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת ו- 8 יח"ד. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים 6 מיוחד, מעבר ציבורי להולכי רגל ודרך לאזור מגורים ב'', שביל 1. ודרך. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשני הבניינים החדשים. 2. קביעת קווי בניין מרבים חדשים לשני המבנים. 3. קביעת מס'' הקומות בכל בניין ל 8 קומות מעל קומת מרתף. 8. קביעת מס'' יח"ד ל 12 יח"ד.: 4 יח"ד בבניין 1 ו 8 יח"ד בבניין קביעת גובה הבניין עד 1,.28 מ''. 5. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ מ"ר, מתוכם מ"ר שטחים עיקריים 8. ו 3,.52, מ"ר שטחי שירות.. שטח המגרש למגורים 1585 מ"ר. סה"כ שטחי הבנייה עיקרי ושירות מעל למפלס הכניסה הם מ"ר שהם 131% בנייה. סה"כ יהיו ב 2 הבניינים 12 יח"ד. לא התקבלו חוו"ד. על פי המדיניות שגובשה על ידיי אגף מהנדס העיר ולשכת התכנון המחוזית על סמך עקרונות תכנית המתאר החדשה, ניתן להציע במגרש זה בניינים עד 8 קומות ועד 141% בנייה. התכנית בסמכות הוועדה המחוזית תאריך: אל: אדריכלית נעה עטרה שבדרון- מחלקת תכנון עיר מאת: המחלקה לבקרת תכניות שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: צור בהאר גוש: ללא גושים וחלקות יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 1 מיוחד 5 מעבר ציבורי להולכי רגל ודרך על פי תכנית מספר: 21/2 א מהות התכנית: הקמת שני בנייני מגורים בניין מספר : 1 בניין בן 5 קומות ו- 4 יח"ד

54 בניין מספר 2: בניין בן 3 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ו- 2 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובעת ו- 8 יח"ד התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות ב. הערות כלליות: נכון לתאריך שלעיל לא נמצאה חוות דעת אגף תושיה בתיק התכנית או במערכת המידע העירונית. לא ברור כיצד תכנית המציעה שני בניינים חדשים מובאת לדיון בועדה המקומית ללא חוות דעת שכזו. יש לדרוש כתנאי לקידום התכנית חוות דעת תושיה תוך התייחסותם 5 בין היתר 5 לנושאים הבאים: דרכי גישה 5 מיקום החניות 5 תקניות החניות ומספר מקומות החניה הנדרש )יש לצרף טבלת מאזן חניה( בכל אחד מהבניינים המוצעים. יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים 5 אגף שפ"ע ומחלקת מדיניות התכנון. ג. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי העניין:.1.1 יש להוסיף לשם התכנית בסוף "ירושלים"..1.2 יש לציין בטבלת גושים וחלקות בתכנית "שטח ללא גושים וחלקות". תשריט "מצב מאושר":.2.1 ממערב לתכנית שבנדון חלה תכנית מספר התכנית כוללת יעוד למגורים מגורים א וכן רצועה מהדרך. יש להוסיף גבול תכנית 5 לתקן היעוד 5 להוסיף סימון עבור קו בניין 5 להוסיף סימון עבור מבנה להריסה ולסמן תאי שטח וגבולותיהם..2.2 אזור מגורים 1 מיוחד יסומן גם עם קווים שחורים באלכסון. יש לתקן הן המפה והן המקרא..2.3 יש לתקן המקרא כלהלן: להוסיף הגדרה "מספר תכנית מאושרת"; להוסיף הגדרה "גבול תכנית מאושרת"; להוסיף הגדרה "מגורים א'"; להוסיף הגדרה "מבנה להריסה"; להוסיף הגדרה "גבול תא שטח"; להוסיף הגדרה מספר תא שטח"; להוסיף הגדרה "קו בניין"; להשמיט הגדרה "מספר חלקה מאושר"; להשמיט הגדרה "גבול חלקה"; להשמיט רוזטה; יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל..2.4 יש לציין בכותרת המצב המאושר את מספרי התכניות המוצגות בקומפילציה. תשריט "מצב מוצע":.3.1 יש לתקן המקרא כלהלן: להשמיט סימון רוזטה לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. ד. הערות לנספח הבינוי: יש לציין שימושים בכל החללים. מספור יחידות הדיור יעשה עבר כל בניין בנפרד. יש להעביר חתך נוסף בבניין מספר 2- מצפון לדרום. יש להציג חזית מערבית של בניין מספר 2. יש להציג חזית מזרחית של בניין מספר 2. תכנית קומת הגג לא תואמת החזית המזרחית. יש ליצור התאמה בינהן. יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין. יש להראות את הבניינים הקיימים 5 הגובלים בשטח נשוא התכנית 5 בחתכים ובחזיתות. ה. הערות לנספח חישוב שטחים: יש לאמת את שטחי הבנייה המבוקשים אל מול נספח חישוב השטחים. יש לוודא כי השטחים חושבו בהתאם לתקנות חישוב השטחים. ו. הערות לתקנון: יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא:

55 סעיף 0.0 שם התכנית ומספר התכנית: יש לתקן את שם התכנית ולהוסיף בסוף "ירושלים". סעיף נתונים כלליים: יש לציין נקודה מרכזית בתוך תחום התכנית. סעיף גושים וחלקות בתכנית: יש לציין "אין גושים וחלקות" בתחום התכנית". סעיף 0.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: יש לציין גם תאריכים עבריים. סעיף 0.2 מסמכי התכנית: יש לתקן את הנתונים בטבלה באופן הבא: יש לתקן את תחולת נספח הבינוי: ל- "מנחה כשחלק מהנתונים מחייבים". כן יש להשמיט את ההערה עם הכוכבית שמתחת לטבלה. סעיף 1.0 מטרת התכנית: הקמת שני בנייני מגורים חדשים ו- 12 יח"ד. סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש להוסיף את מהות התכנית: "קביעת הוראות בינוי להקמת שני בנייני מגורים כמפורט להלן: בניין מספר 0: הקמת בניין מגורים חדש בין 5 קומות ו- 4 יח"ד כמפורט בנספח הבינוי. בניין מספר 1: הקמת בניין מגורים חדש בין 3 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת ו- 2 קומות מתחת למפלס הכניסה הקובע ו- 8 יח"ד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. יש לתקן את הסעיפים הבאים: פסקה ראשונה: שינוי היעוד הוא מאזור מגורים 6 מיוחד למגורים ב' וממעבר ציבורי להולכי רגל לשביל. פסקה שניה: יש להוסיף לריישא "וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח". פסקה שלישית: קביעת מספר יח"ד ל- 12 יח"ד )4 יח"ד בבניין מספר 1 ו- 8 יח"ד בניין מספר.)2 פסקה רביעית: הגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות מעל מרתף ל: בבניין מספר 0 5 קומות; בבניין מספר 1 3 קומות מעל מפלס ה ו- 2 קומות מתחת למפלס ה יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון סטנדרטי: קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה. סעיף 1.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: שטחי בנייה מאושרים: יש לתקן שטחי הבניה שהם 61% מהשטח שיועד למגורים. יש לתקן את הפרמטר הנגזר מנתון זה. מספר יח"ד מאושר: יש לציין במקום "לא הוגדר". יש לתקן בהתאם את הפרמטר הנגזר מנתון זה. סעיף 1.0 מגורים: הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. ראי הערה לסעיף 2.2 לעיל. תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף : "לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר אישור תכנית לצורכי רישום" תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף : ולציין כי תנאי להיתר בניה או תעודת גמר כלשהיא יהא מילוי אחר הוראות בסעיפים: חניה, רישום הערת אזהרה בספרי המקרקעין, חשמל ודרכים. חניה: יש להוסיף סעיף: תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנון מפורט של החניון לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית, או מי מטעמו". היטל השבחה: יש להעביר את הסעיף לפרק 5. יש להשלים/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד - להוסיף; עיצוב אדריכלי - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"(; חניה - להשלים; תנאים למתן היתר בנייה להשלים ולהעביר לפרק 5;

56 בתשריט - להוסיף; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף - 6 להוסיף; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה - להוסיף; מתקני תקשורת - להוסיף. סעיף ( 1.1 דרכים( וסעיף 1.3 )שביל( הסעיפים יאוחדו לפרק אחד "דרכים". סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא: צפיפות יח"ד לדונם: יש לציין ערך רק בשורת סה"כ. תכסית: יש לציין ערך רק בשורת סה"כ. גובה מבנה: יש לציין במקום "כמסומן בנספח הבינוי". סעיף 1 הוראות נוספות: יש להעביר סעיף "היטל השבחה" מפרק יש להעביר סעיף "תנאים למתן היתר בניה " מפרק ולהשלימו. יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: רשות העתיקות; הוראות בנושא חשמל להוסיף. סעיף 2.0 שלבי ביצוע: יש לשקול לציין כי יחד עם המצויין בסעיף זה תתאפשר בניה בכל בניין ללא תלות בבניין האחר. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: בשל המחסור החמור בצרכי ציבור באזור תידרש הפרשה לצרכי ציבור של 811 מ"ר בחלק הצפון מזרחי של ת"ש 1 בצמוד לדרך ולשביל שפיתוחו מוצע במסגרת התכנית. יוותר מגרש של כ 611 מ"ר בו ייבנה בניין מגורים חדש בן 8 קומות מעל חנייה תת"ק. תנאי למתן היתר בניה יהיה הגשת תכנית לפיתוח השטח הציבורי הפתוח והשביל לאגף שפ"ע, תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה השלמת ביצוע הפיתוח של השצ"פ והשביל לשביעות רצון האגף. בת"ש 2 מוצע בניין מעל מילוי גדול ולא ראוי היוצר קיר תמך מסיבי ובאופן שאינו מתייחס לטופוגרפיה. להנמיך את כל הבניין והפיתוח מסביבו כך שיתחבר באופן ראוי לטופוגרפיה ושאינו מצריך מילויים כה גדולים. לשנות את כל נספח הבינוי בהתאם לאמור לעיל בתאום עם מחלקת תכנון העיר. בשני הבניינים לסמן קווי הבניין כקונטור כללי במרחק 3 מ' מגבול המגרש. בתכנית המתוקנת יש לתכנן את קומת החנייה כך שכל החניות יהיו בקומה תת"ק בתאום עם מחלקת תושי"ה. בתכנית הפיתוח לא מוצגת כניסה לבניין מס' 2 ממפלס הדרך. יש להציג כניסה נגישה להולכי רגל ממפלס הדרך 542 בת"ש 111, לשני הבניינים בתאום עם מחלקת נגישות. מספור הדירות יהיה בנפרד לכל בניין. לכלול ממ"דים במסגרת נספח הבינוי המתוקן. להשלים חוות דעת של המחלקות: מיפוי ומדידות, נכסים, תברואה, נגישות והמחלקה לשירותי כבאות ולעגן הוראתם בכל מסמכי התכנית. להתייחס להערות הטכניות ולחוו"ד של המחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות ולהטמיע אותן במסמכי התכנית. להוסיף להוראות התוכנית סעיף בדבר הכנת תצ"ר כתנאי למתן היתרי בניה. להוסיף את הסעיפים הבאים בתנאים למתן היתר בנייה בשטח: א. הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע במסגרת היתר הבנייה מטלות לעניין שיפוץ חזיתות הבניין וטיפול במרחב הציבורי הפרטי במידת הצורך, בין היתר לעניין הסרת צינורות מקירות הבניינים, הסרת אנטנות, טיפול בגדרות, טיפול במזגנים וכדומה וציפוי הבניין באבן ככל שיידרש. ב. לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר אישור תכנית לצורכי רישום. למסור כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. משלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות המצרניות לתחום התכנית ,

57 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוספת בניה ברח' תג'ר פסגת זאב מפורטת ועדה מחוזית פסגת זאב חלקות נחתכות בשלמותן גוש 1/19/ מ-חלקה 411 עד-חלקה 411 חלקות נחתכות בחלקן שגיאה!שגיאה! בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן גברא יחיאל גברא יחיאל בוטבול אבירם

58 תאור תכנית התכנית חלה בשכונה: פסגת זאב גוש: 316,1, חלקה: 836. עפ"י תכנית מאושרת: 8651 /במ. יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 6 מיוחד על פי תכנית מספר: במ/ 8651 שטח התוכנית: 6,1 מ"ר. קיים היתר בנייה מס'' מהות התכנית: בשטח התכנית קיימת יח"ד אחת התכנית מבקשת הרחבת קומת קרקע תחתונה; הקטנת גובה גג הרעפים; מילוי חללים בקומת מרתף. מטרות התוכנית: שינוי יעוד ממגורים 6 מיוחד לאזור מגורים א''. 1. קביעת הוראות בינוי לתוספת בנייה חדשה. 2. קביעת קווי בניין חדשים. 3. קביעת שלבי ביצוע לתוספות הבנייה. 8. קביעת הוראות וקביעת תנאים להיתר בנייה. 6. למגרש המיועד למגורים בגודל : 6,1 מ"ר שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם: 46.,25 מ"ר עבור שטח עיקרי ועוד: 8,.41 מ"ר עבור שטחי שרות. סה"כ מוצעים בתוכנית: 56.,31 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים כ- 66 אחוזי בנייה. התקבלו חוות דעת של : א. המחלקה למידע תכנוני האזור מוגדר בתוכנית המתאר כאזור ללא ציפוף-תוספת יחידות דיור, אך ניתן לבצע הרחבות דיור עד כ- 61 אחוז מסך השטח המאושר. חוות דעת גורמים תאריך מאת: עדנה עמדי המחלקה למידע תכנוני-מיפוי ומדידות מאשרת מפת המדידה הנושאת חתימתי מיום תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכל דורון חזן - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר.2563 להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: פסגת זאב רחוב: תג'ר 21 גוש: /1/19 חלקה: 411 יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 1 מיוחד על פי תכנית מספר: במ מהות התכנית: בשטח התכנית קיימת יח"ד אחת התכנית מבקשת שינויים כלהלן: 21. הרחבת קומת קרקע תחתונה; 8. הקטנת גובה גג הרעפים;. מילוי חללים בקומת מרתף. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות ב. הערות כלליות: 2. יש לתקן מפת המדידה כך שתציג מדידה מלאה בתחום התכנית ובמרחק של /2 מטר ממנה. מתוך בחינת תצלום האוויר הנמצא במערכת הגיאוגרפית של העיירה ניתן לראות כי לא בוצעה מדידה מלאה בשטחים הללו.

59 - 6, - לתכנית 5 לבין היתר בניה תקף ולוודא שכל יש להשוות בין נספח הבינוי המצורף הבינוי המוצג כקיים בנספח התכנית החדשה 5 מאושר סטטוטורית. באם לא 5 יש לדרוש הכשרתו במסגרת התכנית 5 ולסמנו בקו מקוטע בצבע אדום כהכשרת עברת בניה או לחילופין לסמנו להריסה. יש לדרוש כתב שיפוי. ג. הערות לתשריט: תשריט "מצב מאושר":.1.1 יש לציין מספר מגרש גם בשטח הציבורי הפתוח יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. תשריט "מצב מוצע": יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. ד. הערות לנספח הבינוי: יש להוסיף תכנית העמדה הכוללת פירוט לגבי תכסית קיימת 7 מוצעת )גדרות 5 שערים 5 נקודות תשתית 5 גינון ונטיעות 5 ריצוף שבילים 5 דרכים וכדומה( 5 חניה 5 פרטי קדסטר )גושים וחלוקת 7 תאי שטח( וכן את כל התוספות הנראות ממבט על מתוחמות בצבע אדום. תכנית גגות: יש לציין במלל כי מדובר בפירוק הגג ובניית גג חדש נמוך יותר. חזית מערבית וחזית מזרחית: יש להציג את גובה הבניינים בחלקות הגובלות. חתך א-א: יש להתאים בין החתך לבין תכנית קומת מרתף באשר לסימון החלקים לחפירה. חתך א-א: יש להתאים בין סימון הפתחים בחתך לבין סימון הפתחים בתכנית קומת קרקע תחתונה. ה. הערות לנספח חישוב שטחים: יש לאמת את שטחי הבנייה המבוקשים אל מול נספח חישוב השטחים. יש לוודא כי השטחים חושבו בהתאם לתקנות חישוב השטחים. ו. הערות לתקנון: יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא: סעיף 0.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: יש לציין גם תאריכים עבריים. סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן את הסעיפים הבאים: להוסיף הסעיפים הבאים: קביעת בינוי לפירוק גג הבניין הקיים ובניית גג חדש במקומו בגובה נמוך יותר, בהתאם למפורט בנספח הבינוי; קביעת הוראה בדבר מילוי חללים בתכנית קומת מרתף מפלס..., בהתאם למפורט בנספח הבינוי. סעיף 1.0 מגורים: הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. ראי הערה לסעיף תנאים למתן היתר בנייה: יש להשלים סעיף ב. מנוסח תקנון מבא"ת יולי,211. יש להוסיף בסוף "ביצוע כל האמור לעיל יהא ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם". יש להוסיף בסוף סעיף ג. "ביצוע כל האמור לעיל יהא על חשבון מגישי התכנית". סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף לעניין מספר הקומות. היטל השבחה: יש להעביר את הסעיף לפרק 5. יש להחליף/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"(; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט - להוסיף; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף - 6 להוסיף; הוראות בנושא חשמל - להוסיף;

60 חפירה - להוסיף; מתקני תקשורת - להוסיף. סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא: גובה מבנה: יש לתקן ולציין כמסומן בנספח הבינוי. סעיף 1 הוראות נוספות: יש להעביר סעיף "היטל השבחה" מפרק המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: 1. סך השטח המוצע לא יעלה על 61 אחוז מהשטח המאושר וקיים בפועל. 2. הוספת תכנית העמדה הכוללת פירוט לגבי תכסית קיימת/מוצעת )גדרות, שערים, נקודות תשתית, גינון ונטיעות, ריצוף שבילים, דרכים וכדומה(, חניה, פרטי קדסטר )גושים וחלוקת/תאי שטח( וכן את כל התוספות הנראות ממבט על מתוחמות בצבע אדום. 3. תקון מפת המדידה כך שתציג מדידה מלאה בתחום התכנית ובמרחק של 11 מטר ממנה. מתוך בחינת תצלום האוויר הנמצא במערכת הגיאוגרפית של העיירה ניתן לראות כי לא בוצעה מדידה מלאה בשטחים הללו. 8. ]הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע במסגרת היתר הבנייה מטלות לעניין שיפוץ חזיתות הבניין וטיפול במרחב הציבורי הפרטי במידת הצורך, בין היתר לעניין הסרת צינורות מקירות הבניינים, הסרת אנטנות, טיפול בגדרות, טיפול במזגנים וכדומה וציפוי הבניין באבן ככל שיידרש. 6. לצרף לתכנית נספח חישובי שטחים מפורט וערוך עפ"י תקנות תכנון ובנייה התשנ"ב 2,,1, יש לוודא כי כל שטחי המרפסות וקומת המחסנים מונו בשטחי הבנייה המרביים. 5. לתקן את התכנית תוך התייחסות לחוות הדעת של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 8. להוסיף להוראות התכנית סעיף בדבר סטייה ניכרת לעניין קווי בניין, מספר יחידות דיור, מס' קומות ושטח בנייה והריסת הבנייה המסומנת להריסה. 4. להוסיף להוראות התוכנית סעיף בדבר הכנת תצ"ר כתנאי למתן היתרי בניה.,. לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. 11. לשלוח הודעות אישיות לבעלים של הבניינים בחלקות המצרניות.

61 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוספת יחידות דיור גבל מוקאבר מפורטת ועדה מחוזית גבל מוקבר חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן דמירי חדר דמירי חדר

62 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בג''בל אל מוכבר גוש: ללא גושים וחלקות. שטח התכנית: 688 מ"ר. התכנית המאושרת החלה בחלקה הינה תכנית מספר 25,1 שאושרה בשנת,1,4 הקובעת את ייעוד החלקה לאזור מגורים מיוחד. בשטח יש מבנה שחלקו קיים ככל הנראה מלפני שנת 58''. סה"כ המבנה- 2 קומות מעל קומת מחסנים חלקית. מהות התכנית: הכשרת תוספות הבנייה בכל הקומות הקיימות ותוספת של קומה נוספת ליצירת 2 יח"ד נוספות. הסדרת רמפת כניסה לחנייה על גג הקומה הנוספת. סה"כ יהיו בבניין 3 קומות מעל קומת מחסנים ו 6 יח"ד התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים מיוחד, לאזור מגורים ב''. 1. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. 2. קביעת בינוי ל 6 יח"ד ב 3 קומות מגורים מעל קומת מרתף. 3. הגדלת שטחי הבנייה המרביים וקביעתם ל 813 מ"ר, מתוכם 684 מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שירות. קביעת תנאים להוצאת היתר בנייה. 6. קביעת הוראות לגבי עצים לשימור ולהעתקה. 5. שטח המגרש למגורים 688 מ"ר. סה"כ שטחי הבנייה עיקרי ושירות מעל למפלס הכניסה הם 525 מ"ר שהם 118% בנייה. לא התקבלו חוו"ד. על פי המדיניות שגובשה על ידיי אגף מהנדס העיר ולשכת התכנון המחוזית על סמך עקרונות תכנית המתאר החדשה, ניתן להציע במגרש זה בניינים עד 8 קומות ועד 151% בנייה. התכנית בסמכות הוועדה המחוזית. נערך דיון בוועדה המחוזית בתאריך בטרם עמדה התכנית בתנאי הסף וזאת מכיוון שקווי הבניין שהוצעו היו קטנים מ 3 מ'' והבינוי שהוצע לא התאים למדיניות. הוחלט לקדם את התכנית אך לצמצם את הבינוי ולעמוד במגבלת שמירה על 3 מ'' מרחק מגבולות המגרש. האדר'' טען בדיון שרמפת הגישה והחנייה על הגג חיונית מכיוון שבבניין מתגורר ילד נכה ואין אפשרות לנגישות אחרת לבניין. החלטות קודמות תאריך דיון החלטה רקע התוכנית עוסקת במגרש בשטח של כ דונם הממוקם בשכונת ג'בל מוכבר. התוכנית מבקשת להכשיר את המבנה הקיים וכן להוסיף קומת חניה, קומת מרתף וקומה עליונה. סה"כ אחוזי הבניה המוצעים 165%. התוכנית מובאת בהליך של נו גו כיוון שקווי הבניין המוצעים קטנים מ 8 מטר ובכך סותרים את מדיניות הועדה. עיקרי מטרות התוכנית : שינוי יעוד מאזור מגורים 0 מיוחד למגורים ב. 2/7/472/22

63 הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל 285 מ"ר מתוכם 698 מ"ר עיקרי ו 188 מ"ר שירות. קביעת בינוי לתוספת 4 קומות קיימות מעל הבניין הקיים לשם תוספת 15 יח"ד חדשות קביעת מס' יח"ד ל- 6. קביעת הוראות בינוי ופיתוח. קביעת קווי בניין מרביים. מהלך הדיון אד' דוידסון, עורך התוכנית הציג את עיקרי התוכנית. נטען כי על מנת לשמור קווי בניין של 8 מטר,בהתאם למדיניות הועדה, יהיה צורך בהריסת חלק מהבינוי הקיים. הוסבר כי מטרה נוספת של התוכנית היא מתן פיתרון גישה לרכב באמצעות רמפה, דבר הכרחי מאחר ובבניין מתגורר ילד נכה. החלטה א. התוכנית תועבר לבדיקת תנאי סף. ב. יש לשמור על 8 הועדה.מטר מגבולות המגרש וזאת בהתאם למדיניות חוות דעת גורמים כ"א טבת תשע"ב 01 ינואר 1101 התוכנית בנדון נבדקה ע"י פקיד היערות ירושלים ולהלן חוות דעתנו: חוו"ד לשימור ועקירת עצים בלבד, אינה מהווה תחליף לחוות דעת אגף: 0. סקר ונספח העצים המסומנים על פי סעיף 3 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית לתב"ע. יש להוסיף לתקנון הוראות אלו ולסמן העצים בהתאם בתשריט : 1. באחריות היזם להוציא רישיונות העתקה ועקירה לעצים כחוק במחלקת גננות..3 סימון בתשריט- עצים להעתקה: 1 עצי פרי צעירים : מס' 0 1, בתחום גישה בחלק הדרומי. תזמון ההעתקות, סוגי ההעתקות וקביעת הטיפולים בעצים לפני העתקה, על פי מפרטים גנניים מקובלים ולפי קביעת האגרונום. העצים המועתקים יטופלו ותוחזקו על ידי היזם. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס אכלוס. בברכה ד"ר רקפת הדר-גבאי בוטנאית ורכזת תכנון צמחייה אגף שפ"ע תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכלית נעה עטרה שבדרון - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: ג'בל מוקאבר גוש: ללא גושים וחלקות יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים מיוחד על פי תכנית מספר: 2192 מהות התכנית: הרחבת יח"ד קיימת בקומת הקרקע תוספת 2 קומות )אחת קיימת בפועל, לשם הוספת 4 יח"ד תוספת קומת חניה פתוחה על גג הבניין תוספת קומת מרתף )קיימת בפועל( סה"כ מוצע בניין בן 8 קומות מעל קומת מרתף, קומת חניה על גג הבניין ו- 0 יח"ד התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות ב. הערות כלליות: 2. תשומת לבך לכך כי גבול התכנית בחלק המערבי שלה אינו זהה לגבול התכנית במפה של הצהרת המוכתרים וישנם חלקים הכלולים בשטח התכנית שאינם נכללים בתשריט הצהרת המוכתרים. יש להמציא אישור על יתרת השטח או להקטין את גבול התכנית בהתאם.

64 יש לצרף נספח חישוב שטחים ולאמת את השטחים המבוקשים. יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים 5 אגף תושי"ה )בין היתר לעניין הרמפה המוצעת 5 מספר מקומות החניה ותקניות החניות( ואגף שפ"ע )אחזקה(. ג. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי העניין:.1.1 יש להוסיף לשם התכנית בסוף "ירושלים"..1.2 יש לציין בטבלת גושים וחלקות בתכנית "שטח ללא גושים וחלקות". תרשים סביבה קרובה ותרשים התמצאות כללית: יש לתקן התרשימים ולסמן רק את גבול התכנית ולא את שטח התכנית. תשריט "מצב מאושר":.3.1 יש לתקן המקרא ולציין רק הגדרה אחת עבור שטח ציבורי פתוח יש להשמיט המלל "כביש 9 מ לפי תכנית מס..." יש להשמיט סימון רוזטה. יש לתקן הן המפה והן המקרא. יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. תשריט "מצב מוצע": יש לסמן קווי בניין גם לרמפה ובודאי לחלק הקרוב לבניין והמוצע לבנותו בגשר. יש לסמן העצים להעתקה. יש לעדכן הן המפה והן המקרא. יש לסמן להריסה את הסככה הנמצאת בחלק המערבי דרומי. ד. הערות לנספח הבינוי: יש להוסיף תכנית העמדה נפרדת הכולתת פירוט לגבי תכסית קיימת 7 מוצעת )גדרות 5 שערים 5 נקודות תשתית 5 גינון ונטיעות 5 ריצוף שבילים 5 דרכים וכדומה( 5 חניה קיימת 7 מוצעת 5 אלמנטים להריסה 5 עצים להעתקה 5 תאי שטח וכן את כל התוספות הנראות ממבט על מתוחמות בצבע אדום. אלמנטים שסומנו להריסה בתשריט מצב מוצע יסומנו להריסה גם בנספח. תכנית קומת קרקע: יש לתקן התיחום באדום כך שיהייה בדיוק על קונטור הבניין. חתך א-א: יש להתאים בין הסימונים בחתך לבין הסימונים בתכנית קומת המרתף. חתך א-א: יש להתאים בין הסימונים בחתך לבין הסימונים בתכנית קומת הקרקע. חתך ב-ב: יש להתאים בין הסימונים בחתך לבין הסימונים בתכנית קומת המרתף. חתך ב-ב: יש להתאים בין הסימונים בחתך לבין הסימונים בתכנית קומת הקרקע. חתך ב-ב: יש לתחם באדום את המרפסת שבקומה ב'. חזית מזרחית: יש לתחם באדום את המרפסת המוצגת בקומה ב'. חזית צפונית: יש להתאים בין סימון הפתחים בחזית לבין סימונם בתכנית קומה ב'. חזית דרומית: יש להתאים בין סימון הפתחים בחזית לבין סימונם בתכנית קומה ב'..12 חזיתות וחתכים: יש לוודא בכל אחד מהחזיתות והחתכים שגבול התכנית סומן במקום הנכון..13 יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין..14 טבלת שטחים: השטחים המאושרים על פי התכנית החלה בשטח, תכנית מספר 25,1 הם 26% מהשטח נטו, ולא כפי שנרשם בטעות. ה. הערות לתקנון: סעיף 2.2 שם התכנית ומספר התכנית: יש לתקן את שם התכנית ולהוסיף בסוף "ירושלים". סעיף גושים וחלקות בתכנית: יש לציין "אין גושים וחלקות" בתחום התכנית". סעיף 0.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית מספר 2190: יש לתקן סוג יחס ל"כפיפות 7 שינוי" והערה ליחס ל" תכנית זו משנה את תכנית מס' 2192 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' יש לציין גם תאריכים עבריים. סעיף 0.2 הגדרות בתכנית: יש להשמיט את המונחים והגדרתם.

65 סעיף 1.0 מטרת התכנית: קביעת הוראות לתוספת בניה והכשרת בנייה קיימת. סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן את הסעיפים הבאים: סעיף 3: "קביעת הוראות בינוי לחפירת קומת מרתף, לשם יצירת מחסנים, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח"; "קביעת הוראות בינוי לתוספת בניה בקומת קרקע, לשם הרחבת יח"ד הקיימת בה, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח"; "קביעת הוראות בינוי לתוספת 2 קומות, לשם הוספת 8 יח"ד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח"; "קביעת הוראות בגין תוספת חניה על גג הבניין, בהתאם למפורט בנספח הבינוי"; סעיף 1: יש להשמיט את המילה "לשימור". על פי חווד שפ"ע אין עצים לשימור". יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון סטנדרטי: הגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות ל- 2 קומות מעל הכניסה הקובעת ו- 2 קומות מתחת לכניסה הקובעת )אחת למחסנים(. קביעת מספר יח"ד ל- 6 יח"ד. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. סעיף 1.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: שטחים עיקריים מאושרים: על פי תכנית 25,1 מאושרים 26%. יש לתקן בהתאם את כל הפרמטרים הנגזרים מנתון זה. מספר יח"ד מאושר: יש לציין במקום "לא הוגדר". כן יש לתקן את הפרמטר שינוי למצב המאושר ל- "-". סעיף 3.0 טבלת שטחים: יש להוסיף בטבלת תאי שטח כפופים הוראה בדבר הריסה. סעיף 1.0 מגורים: שימושים: יש להשמיט סעיף ב חניה הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. ראי הערה לסעיף עיצוב אדריכלי: יש להוסיף אחרי "מרובעת ומסותתת", "מאותו סוג גוון סיתות וכיחול אבן הבניין הקיים". תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף: "לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר אישור תכנית לצורכי רישום" תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף: ולציין כי תנאי להיתר בניה או תעודת גמר כלשהיא יהא מילוי אחר הוראות בסעיפים: חניה, רישום הערת אזהרה בספרי המקרקעין, העתקת מתקנים על הגג, עצים להעתקה, הריסה וחשמל. חניה: יש להוסיף סעיף: תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנון מפורט של החניון לרבות תכנון הרמפה, מערך החניה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית, או מי מטעמו". היטל השבחה: יש להעביר את הסעיף לפרק 5. יש להחליף/ להשלים/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"(; תנאים למתן היתר בנייה - להשלים; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט - להוסיף; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף - 6 להוסיף; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה - להוסיף; העתקת מתקנים משותפים אל קומת הגג - להוסיף;

66 קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; סטייה ניכרת )לעניין קווי בניין, מספר מבנה להריסה - להוסיף; הוראות בנושא חשמל - להוסיף; חפירה - להוסיף; עצים להעתקה יש להחליף בהוראות הבאות: 1. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מספר 1 בצבע כתום מיועדים להעתקה ויועתקו על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, לאחר קבלת אישור האגף לשיפור פני העיר. באחריות מגישי הבקה להיתר להוציא היתר להעתקת העצים כחוק במחלקת הגגנות שבאגף שיפור פני העיר. ההוראות לעניין ביצוע העתקה, סוג העתקה וקביעת הטיפולים בעצים לפני ההעתקה, ייקבעו על ידי מחלקת הגננות, על פי מפרטים גנניים מקובלים ולפי קביעת אגרונום, כתנאי למתן היתר בניה. הטיפול בעצים המועתקים ותחזוקתם יהא על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם. 2. לא יינתן טופס 4 ו 7 או תעודת גמר כלשהיא אלא לאחר ביצוע בדיקה של העצים, בשטח התכנית, חיוניותם וחיבורם למערכת השקיה, על ידי נציג מחלקת הגננות וקבלת אישור לנ"ל.. 8 תנאי למתן היתר בניה בשטח הוא הפקדת ערבות במחלקת גננות על ידי מגישה הבקשה להיתר, לשם הבטחת ביצוע המפורט לעיל. מתקני תקשורת - להוסיף. יש להשמיט הסעיפים הבאים: סעיף ט )גמישות(. סעיף י"ג )חלוקה ורישום(. סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא: יש להשמיט רובריקה: מספר בניין. מספר קומות: מספר הקומות מעל הכניסה הקובעת הוא- 2 ומספר הקומות מתחת לכניסה הקובעת הוא 2. יש לתקן בהתאם. גובה מבנה: יש לציין במקום "כמסומן בנספח הבינוי". סעיף 1 הוראות נוספות: יש להעביר סעיף "היטל השבחה" מפרק המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. במטרה להנגיש את הבניין עבור הדייר הנכה, ניתן לאשר את החנייה על הגג ואת רמפת הגישה אליה באישור תושי"ה. 2. לתקן את נספח הבינוי ולהציע נגישות מלאה לדירת הנכה. לא ייתכן שמבקשים רמפה וחנייה על הגג ולא מוצעת מעלית בבניין..3 הקורות המשורטטות במפלס 5.11 הן טעות בשרטוט ויש לתקנן. 8. הממ"דים חייבים להיות בעמודה שלמה בכל הקומות. לתקן את התכניות בתאום עם מחלקת התכנון. בנוסף, הממ"ד המוצע בדירה 6 יכול להיות רק חדר מחוזק. יש לשנות את הכיתוב ולהתייחס לכך בתכנון..5 גבול התכנית בחלק המערבי שלה אינו זהה לגבול התכנית במפה של תצהיר הבעלויות. להביא תצהיר על בעלות התואמת את הקו הכחול של התכנית..6 להשלים חוות דעת של המחלקות: מיפוי ומדידות, תברואה, נגישות והמחלקה לשירותי כבאות ולעגן הוראתם בכל מסמכי התכנית..7 להתייחס להערות הטכניות ולחוו"ד של המחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות ולהטמיע אותן במסמכי התכנית..8 להוסיף להוראות התוכנית סעיף בדבר הכנת תצ"ר כתנאי למתן היתרי בניה..9 להוסיף את הסעיפים הבאים בתנאים למתן היתר בנייה בשטח: א. הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע במסגרת היתר הבנייה מטלות לעניין שיפוץ חזיתות הבניין וטיפול במרחב הציבורי הפרטי במידת הצורך, בין היתר לעניין הסרת צינורות מקירות הבניינים, הסרת אנטנות, טיפול בגדרות, טיפול במזגנים וכדומה וציפוי הבניין באבן ככל שיידרש. ב. לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר אישור תכנית לצורכי רישום..10 למסור כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה..11 משלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות המצרניות לתחום התכנית.

67 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה בניין מגורים ומסחר צור באחר מפורטת ועדה מחוזית צור באחר חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן מחמוד ת'אמר מחמוד ת'אמר אבו גנאם מחמד

68 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בצור באהר גוש: ללא גושים וחלקות. שטח התכנית:,,15 מ"ר. התכנית המאושרת החלה בחלקה הינה תכנית מספר 2312 א שאושרה בשנת החלקה לאזור מגורים 6 מיוחד ודרך. רב השטח ריק מבנייה למעט מבנה קטן המיועד להריסה במסגרת התכנית.,,,1 הקובעת את ייעוד מהות התכנית: הריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש בן 3 קומות למגורים מעל קומת מסחר ושתי קומות תת"ק לחנייה. תוספת 8 יח"ד ל 4 מאושרות??? סה"כ מוצעות 12 יח"ד. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים 6 מיוחד ודרך לאזור מגורים ב'' ודרך. 1. קביעת הוראות בינוי ופיתוח לבניין חדש בן 8 קומות מעל 2 קומות חנייה תת"ק ליצירת יח"ד ומסחר. קביעת קווי בניין מרבים חדשים. 3. קביעת השימושים למגורים ומסחר. 8. קביעת הוראות לחזית מסחרית. 6. קביעת מס'' יח"ד ל 12 יח"ד. 5. קביעת שטחי הבנייה המרביים לסה"כ 8126 מ"ר, מתוכם,2.,168 מ"ר שטחים עיקריים 8. למגורים, מ"ר שטח עיקרי למסחר ו מ"ר שטחי שירות. קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. 4. קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה.,. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית. 11. שטח המגרש למגורים 1641 מ"ר. סה"כ שטחי הבנייה עיקרי ושירות מעל למפלס הכניסה הם 28,6.83 מ"ר שהם 164% בנייה. סה"כ יהיו בבניין 12 יח"ד. התקבלו חוו"ד מהמחלקות הבאות: אגף לשיפור פני העיר 16/2111/,1 אגף תושי"ה 11/12/2111 בקרת תכניות ממוחשבות 16/18/2112 על פי המדיניות שגובשה על ידיי אגף מהנדס העיר ולשכת התכנון המחוזית על סמך עקרונות תכנית המתאר החדשה, ניתן להציע במגרש זה בניינים עד 8 קומות ועד 141% בנייה. התכנית בסמכות הוועדה המחוזית חוות דעת גורמים תאריך 11/12/11 מאת: אירנה דוידוב אגף תושי"ה אין התנגדות לתכנית בתנאים הבאים: 1. שטח שמיועד לדרך יעבור על שם העירייה. 2. תנאי להיתר בניה הוא הגשת תכנית חניה מפורטת בתוך המגרש על פי התקן התקף ועל פי מידות תקניות.. 8 ראה נספח בינוי חתום, עם התיקונים בכחול: הרחבת רמפת כניסה( מנחה בלבד מבחינת החניה.

69 - 5, - תאריך 16/16/2111 מאת: רחל מזרחי אגף לשיפור פני העיר התוכנית בנדון נבדקה ע"י פקיד היערות ירושלים ולהלן חוות דעתנו: התנגדות לעקירת עץ אורן הגדול מס' 0, יש לשמרו. חוו"ד לשימור ועקירת עצים בלבד, אינה מהווה תחליף לחוות דעת אגף שפ"ע. יש להוסיף לתקנון הוראות אלו ולסמן העצים בהתאם בתשריט : תנאי למתן היתר בנייה יהיה הפקדת ערבות במחלקת גננות כפי שייקבע לעת 0. היתר הבנייה עבור: שימור העצים; הכל באחריות היזם ובהתאם לאמור להלן בסעיפים. 3-1 באחריות היזם להוציא רישיונות העתקה ועקירה לעצים כחוק במחלקת גננות..2 סקר ונספח העצים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית. סימון בתשריט- עצים לשימור:.3 מ' מהיקף גזעי 3 0 אורן גדול )מס' 0( לשימור בצד צפון. הוראות שימור: חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או עבודה ייעשו במרחק העולה על העצים. סימון בתשריט- עצים להעתקה: עצי פרי : שקדים, זיתים בכל חלקי המגרש. תזמון ההעתקות, סוגי ההעתקות וקביעת הטיפולים בעצים לפני העתקה, על פי מפרטים גנניים מקובלים ולפי קביעת אגרונום/גנן מקצועי שיאושרו ע"י אגף שפ"ע. העצים המועתקים יטופלו ותוחזקו על ידי היזם. סימון בתשריט- עצים לעקירה: 1. 0 תאנה )מס' 2( צד צפון. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס אכלוס. בברכה ד"ר רקפת הדר-גבאי בוטנאית ורכזת תכנון צמחייה אגף שפ"ע תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכלית נעה עטרה שבדרון - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: צור בהאר גוש: ללא גושים וחלקות יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 1 מיוחד ודרך על פי תכנית מספר: 21/2 א מהות התכנית: הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש במקומו בן 8 קומות למגורים וקומה נוספת - קומת מסחר מעל שתי קומות חניה ו- 12 יחידות דיור התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות ב. הערות כלליות: יש לוודא כי תהייה הפרדה מלאה בין החניה המיועדת למסחר לבין החנייה המיועדת למגורים. חווד תושיה מיום 2.2/22./2 מציינת כי אדריכלי התכנית התבקשו לבצע שינויים ברמפת הכניסה לחניון בהתאם לסימון שלהם על גבי נספח. בתיק התכנית לא נמצא נספח זה ולכן לא ניתן לבדוק האם בקשת תושיה הוטמעה במלואה במסמכי התכנית. יש לדרוש כי בשלב מתן היתר הבניה יחוייבו מגישי הבקשה להיתר לתאם התכנית עם יחידת הנגישות העירונית. התכנית מבקשת להגדיל את אחוזי הבניה ואת מספר יחידות הדיור מבלי לתת מענה לצורכי ציבור בשטחה. יש לדרוש התייחסות המחלקה למדיניות התכנון לסוגיה זו

70 יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים 5 אגף שפ"ע )אחזקה( והמחלקה לאיכות הסביבה )לעניין עירוב השימושים(. ג. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי העניין:.1.1 יש לתקן שם התכנית ל- "הריסת הבניין הקיים ובניית בניין מגורים חדש במקומו עם חזית מסחרית, צור בהאר, ירושלים"..1.2 יש לציין בטבלת גושים וחלקות בתכנית "שטח ללא גושים וחלקות". תשריט "מצב מאושר":.2.1 שטח לדרך ו 7 או טיפול נופי יצבע בצבעים ירוק וחול )ולא בירוק אדום(. יש לתקן הן המפה והן המקרא. אזור מגורים 1 מיוחד יסומן גם עם קווים שחורים באלכסון. יש לתקן הן המפה והן המקרא. יש להשמיט סימון הרוזטה. יש לתקן הן המפה והן המקרא. יש לעדכן מפת המדידה לשנה האחרונה. תשריט "מצב מוצע": יש להשמיט סימון רוזטה. יש לעדכן הן המפה והן המקרא. יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. יש לעדכן מפת המדידה לשנה האחרונה. ד. הערות לנספח הבינוי: יש לוודא כי תהייה הפרדה מלאה בין החניה המיועדת למסחר לבין החנייה המיועדת למגורים. חזית צפונית: יש להתאים בין גודל הפתחים כפי שהם מוצגים בחזית הצפונית לבין הצגתם בתכנית קומת הקרקע. תכנית קומה ראשונה: ביח"ד מספר 2 מוצגות מרפסות בחזית המזרחית והצפונית. יש לסמנן גרפית כמרפסות 5 בהתאם לסימון של שאר המרפסות בקומה זו. תכניות קומות החניות: תשומת לבך לכך כי החניות מוספרו במספור חוזר )שתי חניות קיבלו אתו מספר חניה(. יש לתקן. יש להציג בתכנית קומה נפרדת את קומת הגלריה. לא ברור עבור מי מיועדים המחסנים שבקומות החניה. באם מדובר במחסנים עבור שטחי המסחר אזי יש לחשבם כשטח עיקרי. יש לציין במלל האם המחסנים מיועדים למסחר או למגורים. יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין. ה. הערות לנספח חישוב שטחים: שטחי מחסנים עבור מסחר )במידה ואכן מוצעים מחסנים עבור המסחר( יחושבו כשטח עיקרי )ראי הערה לנספח הבינוי(. שטח תכנית קומת חניה 2- אינו זהה למסומן בתכנית הקומה. יש לאמת את שטחי הבנייה המבוקשים אל מול נספח חישוב השטחים. יש לוודא כי השטחים חושבו בהתאם לתקנות חישוב השטחים. ו. הערות לתקנון: יש לתקן שם התכנית ל- "הריסת הבניין הקיים ובניית בניין מגורים חדש במקומו עם חזית מסחרית 5 צור בהאר 5 ירושלים". יש לתקן דברי ההסבר: מספר הקומות המאושר בתכנית מספר 21/2 א הוא 1 קומות מעל קומת מרתף ולא כפי שצויין בטעות. יש להשמיט את הפסקה בדבר שינויים ביעודי הקרקע. יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא:

71 סעיף 2.2 שם התכנית ומספר התכנית: יש לתקן את שם התכנית ל- "הריסת הבניין הקיים ובניית בניין מגורים חדש במקומו עם חזית מסחרית, צור בהאר, ירושלים". סעיף גושים וחלקות בתכנית: יש לציין "אין גושים וחלקות" בתחום התכנית". סעיף 1.0 מטרת התכנית: "הריסת הבניין הקיים ובניית בניין מגורים חדש במקומו עם חזית מסחרית". סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן את הסעיפים הבאים: קביעת הוראות להריסת הבניין הקיים וקביעת בינוי להקמת בניין חדש במקומו בן קומה אחת למסחר ו- 3 קומות למגורים מעל שתי קומות תת קרקעיות לחניה, לשם יצירת 12 יח"ד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי. יש להוסיף את הסעיפים הבא מנוסח תקנון סטנדרטי: הגדלת מספר הקומות מ- 3 קומות מעל קומת מרתף ל- 8 קומות מעל שתי קומות חניה. סעיף 1.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: מספר יח"ד מאושר: יש לציין במקום "לא הוגדר". יש לתקן בהתאם את הפרמטר "שינוי למצב המאושר" הנגזר מנתון זה. סעיף 1.0 מגורים: שימושים: יש להוסיף שימוש: מסחר הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. "תותר הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש במקומו בן קומה אחת למסחר ו- 3 קומות למגורים מעל שתי קומות תת קרקעיות לחניה, לשם יצירת 12 יח"ד, בהתאם למפורט בנספח הבינוי )נספח מספר 1(. חניה: יש להוסיף סעיף: תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנון מפורט של החניון לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית, או מי מטעמו". סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף לעניין מספר הקומות. היטל השבחה: יש להעביר את הסעיף לפרק 5. יש להחליף/ להשלים/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"(; תנאים למתן היתר בנייה להחליף ולהעביר לפרק 5; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה - להשלים; הוראות בנושא חשמל - להוסיף; עצים לשימור/העתקה/עקירה להעביר לפרק 5; סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא: יש להוסיף שורה מסכמת ובמקומות בהם ניתן יש לסכום השטחים. מתוך הטבלה עולה כי כל שטחי המחסנים הם שטחים שחושבו כשטח עיקרי. במידה וישנם מחסנים שנועדו למסחר יש לחשבם כשטח עיקרי. גובה מבנה: יש לציין במקום "כמסומן בנספח הבינוי". סעיף 1 הוראות נוספות: יש להשמיט סעיף חלוקה ורישום..1 יש להעביר סעיף "היטל השבחה" מפרק יש להעביר סעיף תנאים למתן היתר בנייה מפרק יש להבעיר סעיף עצים לעקירה, שימור ולהעתקה מפרק ולנסחו כמפורט להלן:.4 העץ המסומן בתשריט ובנספח מספר 2 בצבע אדום מיועד לשימור 5 ואסורה עקירתו ו 7 או פגיעה בו. כל חפירה ו 7 או שנוי במפלס ו 7 או עבודה כלשהיא אחרת בשטח ייעשו במרחק העולה על 1 מ' מהיקף גזע העץ המיועד לשימור. העץ המסומן בתשריט ובנספח מספר 2 בצבע צהוב מיועד לעקירה ויעקר על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם 5 לאחר קבלת אישור האגף לשיפור פני העיר.

72 באחריות מגישי הבקשה להיתר להוציא היתר לעקירת העץ כחוק במחלקת הגננות שבאגף שיפור פני העיר. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מספר 2 בצבע כתום מיועדים להעתקה ויועתקו על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם 5 לאחר קבלת אישור האגף לשיפור פני העיר. באחריות מגישי הבקשה להיתר להוציא היתר להעתקת העצים כחוק במחלקת הגננות שבאגף שיפור פני העיר. ההוראות לעניין ביצוע העתקה 5 סוג העתקה וקביעת הטיפולים בעצים לפני ההעתקה 5 ייקבעו על ידי מחלקת הגננות 5 על פי מפרטים גנניים מקובלים ולפי קביעת אגרונום 5 כתנאי למתן היתר בניה. הטיפול בעצים המועתקים ותחזוקתם יהא על ידי מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם. לא יינתן טופס 4 ו 7 או תעודת גמר כלשהיא אלא לאחר ביצוע בדיקה של העצים 5 בשטח התכנית 5 חיוניותם וחיבורם למערכת השקיה 5 על ידי נציג מחלקת הגננות וקבלת אישור לנ"ל. תנאי למתן היתר בניה בשטח הוא הפקדת ערבות במחלקת גננות על ידי מגישה הבקשה להיתר, לשם הבטחת ביצוע המפורט לעיל. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. להכין תיק תיעוד ראשוני למבנה בפינה הדר'- מע' של המגרש ע"פ הנחיות מחלקת שימור ולקבל חוות דעת שימור כתנאי להפקדה. 2. בשל המחסור החמור של שטחים לצרכי ציבור באזור יש לכלול הקצאה של 31% לשטח ציבורי פתוח בחזית הצפון- מז' של המגרש )כ 611 מ"ר( בתנאים למתן היתר לכלול את הסעיפים הבאים: א. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנית פיתוח המציגה את השטח הציבורי הפתוח לשביעות רצון אגף שפ"ע ב. תנאי למתן טופס 8 השלמת הפיתוח לשביעות רצון האגף.. 3. לתקן את נספח הבינוי לאור האמור לעיל. 8. התכסית תשמור על 86% מקסימום מעל הקרקע ומקסימום 41% מתחת לקרקע. 6. אחוזי הבנייה יגזרו משטח המגרש נטו. 5. תבוטל קומת הגלריה המוצעת במפלס 3.88 והבניין יהיה בן 8 קומות בכל חתך. 8. ניתן להגיע עם קומת המסחר לקו 1 בחזית הדרומית תת"ק. 4. מספר מקומות החנייה יותאם לפי התקן למסחר ומגורים. תהייה הפרדה בין החניה המיועדת למסחר לבין החנייה המיועדת למגורים. להשלים את התאום עפ"י חווד תושי"ה מיום שציינה כי אדריכלי התכנית התבקשו לבצע שינויים ברמפת הכניסה לחניון בהתאם לסימון שלהם על גבי נספח. בתיק התכנית לא נמצא נספח זה ולכן לא ניתן לבדוק האם בקשת תושי"ה הוטמעה במלואה במסמכי התכנית. כתנאי למתן היתר הבניה יחויבו מגישי הבקשה להיתר לתאם התכנית עם יחידת הנגישות העירונית. יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים, תברואה, נגישות וכיבוי אש והמחלקה לאיכות הסביבה )לעניין עירוב השימושים(, שימור. להתייחס להערות הטכניות ולחוו"ד של המחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות ולהטמיע אותן במסמכי התכנית. להוסיף להוראות התוכנית סעיף בדבר הכנת תצ"ר כתנאי למתן היתרי בניה. להוסיף את הסעיפים הבאים בתנאים למתן היתר בנייה בשטח: א. הועדה המקומית תהיה רשאית לקבוע במסגרת היתר הבנייה מטלות לעניין שיפוץ חזיתות הבניין וטיפול במרחב הציבורי הפרטי במידת הצורך, בין היתר לעניין הסרת צינורות מקירות הבניינים, הסרת אנטנות, טיפול בגדרות, טיפול במזגנים וכדומה וציפוי הבניין באבן ככל שיידרש. ב. לא יינתן היתר בניה בשטח התכנית אלא לאחר אישור תכנית לצורכי רישום. למסור כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. משלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות המצרניות לתחום התכנית

73 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה שינוי קווי בניין אום טובה מפורטת ועדה מחוזית אום טובה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן אבו טייר יוסף אבו טייר יוסף אבו גנאם מחמד

74 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת אום טובה. שטח התוכנית כ מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה הינה תוכנית מספר 2312 א שאושרה בשנת,,,1 הקובעות את ייעוד החלקה לאזור מגורים 6 בשטח המגרש קיים בניין בן 3 קומות הכולל 3 יח"ד, חורג מהיתר שניתן בתיק רישוי 2111/148. עיקרי מטרות התוכנית: שינוי יעוד ממגורים 6 לאזור מגורים ב''''. 1. קביעת בינוי להכשרת תוספות בניה בבניין מס'''' 1 ותוספת קומה מעל הבניין הקיים. והקמת בניין 2. חדש בן 8 קומת מעל קומת חנייה. שטחים מרביים מתוכם 11,2 שטחים עיקריים ו- הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל מ"ר מ"ר שטחי שירות. הקצאת שטח לצורכי ציבור בקומת הקרקע בבניין מס'''' 2 בגודל של 182 מ"ר. 8. הגדלת מס'''' יח"ד מ- 3 ל הגדלת מס'''' הקומות מ'''' 2 ל- 8 קומות. 5. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 8. קביעת שלבי בצוע ותנאים למתן היתר בנייה בשטח. 4. סה"כ מוצעים בתוכנית 0302 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 010% בנייה. סה"כ מספר יחידות הדיור בתוכנית הוא 2.גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא 011 מ"ר עיקרי לדירה. חוות דעת: טרם נתקבלו חו"ד של אגף תושי"ה, תברואה,שפ"ע עצים, כיבוי אש. עבירות בנייה: בהתאם לדברי ההסבר קיימת חריגה מהיתר אשר ניתן ובשטח של כ- 182 מ"ר. תכנתי מתאר 1111 על פי מדיניות ניתן בחלקות מגודל זה שקיימת עליהם בנייה לאשר תוספת 2 קומות על הבינוי הקיים ולאפשר בניה של 8 קומות באחוזי בנייה של 151% שטחים מרביים. ובתנא שהבנייה המוצעת אינה חורגת מגובה הבנייה המותר בשכונה, ובקווי בנייה סבירים ולא פחות משלוש מטר מגבול המגרש. חוות דעת גורמים תאריך מאת: תמר כרמון בקרת תכניות ממוחשבות א. תיאור התכנית: התכנית חלה בשכונה: אום טובה. גוש:,,318. יעוד השטח הינו: אזור מגורים 6 מיוחד ע"פ תכנית 2312 א'. מהות התכנית: התכנית מבקשת לקבוע את הבינוי הבא בשטח: בבניין מס' : 0 הרחבות יחידות דיור קיימות בשלוש הקומות הראשונות ותוספת קומה עליונה לשם תוספת יחידת דיור חדשה. בבניין מס' 1: קביעת בינוי לבניית בניין חדש בן 1 קומות מעל קומת חניה לשם יצירת 3 יח"ד חדשות ושימוש ציבורי בקומת הקרקע )כך לפחות מוגדר בנספח הבינוי, אין לכך כל התייחסות בתקנון התכנית, שימי לב כי התכנון זהה לתכנון יח"ד חדשה(. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. ב. הערות כלליות: ע"פ נספח הבינוי בקומת הקרקע של בניין 2 מתוכנן יעוד ציבורי. לא מצוין בשום מקום במסמכי התכנית מה יהא השימוש המדויק? את מי ישרת? מי יתחזק שימוש זה?, יש לתת לכך את הדעת. החניה המוצעת בשטח לשני הבניינים תינתן בבניין מס' 2, יש לכתוב הערת אזהרה לטובת הדיירים בבניין מס' 1 לעניין השימוש בחניה. התכנית אינה מציגה ממ"ד בבניין מס' 1 אלא חדר מחוזק, האם מספק לדעתך? באם לא הרי שיש לדרוש תכנון ממ"ד בבניין זה.

75 ד. ה יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למדיניות התכנון, אגף תושי"ה, מחלקת נגישות, שפ"ע )לעניין העצים(, כיבוי אש, האגף למבני ציבור, רשות העתיקות, מחלקת מיפוי ומדידות ואגף תברואה. יש לבדוק מיהם הבעלים בשטח התכנית כולה ולציין את שמות כולם במסמכי התכנית. יש לדרוש כתב שיפוי. ג. הערות לתשריט:.1 תשריט "מצב מאושר": יש לציין בכותרת את מספר התכנית המאושרת על פיה מוצג התשריט ) 2312 א'(. 1. תשריט "מצב מוצע": יש לסמן גדר להריסה, הגדר המפרידה בין הגישה לדרך המאושרת לבניין מס' 1. יש לאחד את שני קווי הבניין לקו בניין אחד ולהתאימו לבינוי המוצע בנספח הבינוי. הערות לנספח הבינוי: יש להוסיף ל תכנית פיתוח השטח את סימון העצים לשימור והעצים להעתקה )כמובן לאחר תיאום מול מחלקת הגננות(. יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין. יש לצרף חישובי שטחים מפורטים, שים לב כי לתכנית זו לא צורף נספח חישובי שטחים. לאחר שיצורפו חישובי השטחים ניתן יהיה לבדוק האם חישובי השטחים המפורטים בתקנון תואמים את נספח הבינוי. הערות לתקנון: x לקורדינטת ה y להחליף בין קורדינטת ה יש יש לתקן את הנתונים המופיעים בסעיף 1.5 יחס בין התכניות לבין תכניות מאושרות קודמות ע"פ המפורט להלן: מספר תכנית מאושרת א' סוג יחס כפיפות/ שנוי כפיפות/ שנוי הערה ליחס תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 02 )לרבות השינויים לה( ממשיכות לחול. תכנית זו משנה את תכנית מס' 2.62 א' בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 2.62 א' ממשיכות לחול. מספר ילקוט פרסומים י.פ. 087 י.פ. בסעיף 6 יש לציין כי גובה הבניה יהא ע"פ המפורט בנספח הבינוי. שים לב כי התקנון מאפשר בהערה לסעיף הגובה בטבלה המופיעה בסעיף 6 הוספת מעקה תקני וחדר יציאה אל הגג, האם מקובל עליך?. יש להגדיר בצורה מדויקת את כל הבינוי המוצע בשטח בסעיפים , ו יש לתקן את סעיף ו' ע"פ הניסוח הבא: חניה:.1 מקומות החניה הנדרשים ע"פ התקן יבוצעו בתחום תא שטח מס' 1 בלבד. 2. החניה תהיה על פי התקן התקף בעת מתן היתרי בניה אך לא פחות מהמוצע במסמכי התכנית. 8. תנאי למתן היתר בניה יהיה - הגשת תכנון מפורט של החניון לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, מערך הפריקה והטעינה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית, או מי מטעמו. יש להוסיף את הסעיפים הנ"ל לתקנון: יש להוסיף סעיף הנוגע לעניין עצים לשימור ועצים להעתקה ע"פ הנחיות מחלקת הגננות שינתנו. שילוט לא יבוצע שילוט על קירות חיצוניים בבניין אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שילוט, התש"מ.1925 חפירה: תותר הפעלת מגרסה בתחום התכנית באישור הרשות הסביבתית המוסמכת. תאריך שנה עברית:י' תמוז התשי"ט שנה לועזית: שנה לועזית

76 קולטי שמש על הגג א. בגגות שטוחים יוצבו קולטים לדודי שמש כחלק אינטגרלי מתכנון הגג או המעקה. ב. הפתרון התכנוני טעון אישור מהנדס העיר. הוראות בנושא חשמל א. תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו 7 או חדר מיתוג. ב. לא תותר הקמת שנאי על עמוד בשטח התכנית. ג. שנאי ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבנין בתאום עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית. מתקני תקשורת מתקני התקשורת בבנין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות( התש"ל 1985 ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית. עבודות עפר תנאי למתן היתר בנייה יהא הצגת פתרונות לטיפול בחומרי חפירה. גדר להריסה: הגדר המסומנת בצבע צהוב בתשריט ובנספח מס' 1, מיועדת להריסה ותיהרס כתנאי להוצאת היתר בניה או חפירה ראשון בתחום התכנית ע"י מגישי הבקשה להיתר ועל חשבונם, או לפני העברת השטח ע"ש העירייה, במועד המוקדם שבניהם. יש להוסיף נספח הליכים סטטוטוריים. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: זכויות בנייה יקבעו ל- 151% שטחים מרבים, וזאת בהתאם למדיניות הגדלת זכויות בנייה 1. בשכונה ועקרונות של תכנית המתאר ובכפוף לפתרון חניה עפ"י התקן התקף. לשמור על קו בניין של 3 מטר בחזית דרומית מערבית ולסמן את המרפסות הפולשות מעבר 2. לך להריסה. בקומת הקרקע של בניין 2 נושא התכנית מוצעת הקצאה לצרכי ציבור עבור גן ילדים או 3. לשימוש קהילתי/ ולרווחה/ ולתרבות יש להצמיד להפרשה זו עם חצר בשטח של כ- 161 מ"ר. להוסיף להוראות התכנית סעיף בדבר ההפרשה המוצעת לצורכי הציבור, שטחי הבנייה של השטחים הציבוריים לא יבואו על חשבון שטחי הבניה למגורים. תנאי למתן היתר בניה תיאום השטח הציבורי עם האגף למבני ציבור, תנאי לטופס 8 השלמת 8. ביצוע השטח הציבורי לשביעת רצון אגף מבני ציבור והעברת השטח הציבורי ע"ש עיריית ירושלים. לתאם את התכנית עם אגף תושי"ה בגין הפכת החנייה לחנייה תת קרקעית בתכסית 6. משטח המגרש ותוספת מקומות חנייה עבור ההקצאה של השטח 41% מקסימאלית של הציבורי. גובה הבניין לא יעלה על 8 קומות בכל חתך מעל קמת חניה תת קרקעית. 5. לתקן מפלס ה בבניין מס' 2 ל ולא כפי שמופיע בתכנית הפיתוח. 8. תאום עם שרותי כבאות. תברואה, נכסים, ניגשות, ושפ"ע ולעגן את כל הראותם בכל מסמכי 4. התכנית. להוסיף לתכנית תכנית פריסת גדרות תוך התייחסות למפלסים הרשומים ע"ג תכנית המדידה,,. לתקן את המפלסים בתכנית הפיתוח ובחתכים ובחזיתות. 11. להוסיף להוראות התכנית תנאי למתן טופס 8 נטיעת עצים בוגרים בתאום עם אגף שפ"ע. 11. סטייה מההוראות הנוגעות לקווי בניין, מס' קומות, מס' יח"ד וגובה, והריסה יהיו סטייה ניכרת. 12. לתקן את התכנית תוך התיחסות לחוות הדעת של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 13. למסור כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. 18. משלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות המצרניות.

77 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוספת קומות ויח"ד למבנה לשימור-ישעיהו 22 גאולה מפורטת ועדה מחוזית גאולה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1//11 1//11 מ-חלקה 1/24 1/94 עד-חלקה 1/24 1/94 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן תוסייה כהן יוסף

78 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת גאולה רח'' ישעיהו 12. גוש חלקה 18 וחלק מחלקה 8,. שטח התוכנית 1,53 מ"ר. תכנית מתאר 52 החלה על האזור משנת,1,6 קובעת את ייעוד החלקה לאזור מגורים. 3 בחלקה מבנה לשימור המשמש בקומת הקרקע למסחר ובקומה השנייה למגורים ואולפנה. התכנית מבקשת תוספת 8 קומות מגורים מעל שתי הקומות הקיימות לשימור. בנוסף מציעה הפרשת שטח עבור שפ"פ, זיקת הנאה ומוסדות ציבור. 88 יח"ד נוספות לקיים. התקבלה פנייה מלשכת התכנון להעלות את התכנית לדיון עקרוני וזאת בשל החלטתם כי התכנית תובא לדחייה עוד בטרם הושלמה בדיקת תנאי הסף. התכנית מציעה תוספת 8 קומות על בניין לשימור, גובה ונפח בנייה חריגים וסותרים מדיניות תכנון בעיר ההיסטורית. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים 3 למסחר ומגורים מיוחד, שפ"פ ומוסדות ציבור. 1. קביעת בינוי לתוספת 88 יח"ד. 2. הגדלת מספר הקומות משתיים לשש קומות מעל הקרקע. 3. הגדלת שטחי בנייה למגורים מ- 64, מ"ר עיקרי ל מ"ר עיקרי. 8. הגדלת שטחים למוסדות ציבור מ- 116 מ"ר ל- 261 מ"ר. 6. קביעת בינוי לתוספת של 1111 מ"ר לשטחי מסחר. 5. שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם כדלקמן: מסחר ומגורים מיוחד: מגורים: 8244 מ"ר עבור שטח עיקרי ועוד 1282 מ"ר עבור שטחי שרות. סה"כ מוצעים בתוכנית 6631 מ"ר. מסחר: 1111 מ"ר עבור שטחים עיקריים ןעןד 311 מ"ר עבור שטחי שירות. סה"כ מוצעים בתכנית 1811 מ"ר. נתונים אלה מהווים 631% בנייה. מבנים ומוסדות ציבור: 261 מ"ר עבור שטח עיקרי ועוד 61 מ"ר עבור שטחי שירות. מהווים 311% בנייה. עברות בנייה: לא מופיעות עבירות בנייה במערכת. קיימות עבירות בנייה. חוות דעת: התקבלו חוו"ד מהמחלקות הבאות: אגף תושי"ה. א. טרם התקבלו חוות דעת של המחלקות הבאות : מחלקת מידע תכנוני. א. אגף שפ"ע- עצים ב. המחלקה לשרותי הכבאות. ג. מחלקה לתכנון מבני ציבור. ד. מחלקת שימור. ה. המחלקה למדיניות תכנון. ו. חוות דעת גורמים תאריך 12/15/2111 מאת: אירנה דוידוב אגף תושי"ה מתנגדת לתכנית ללא מתן פתרון לחניה.

79 - 8, - תאריך 13/18/2112 מאת: מרגלית שימור אתר בכרטסת 2873 רקע הסטורי הבניין המדובר השוכן ברחוב ישעיהו 12 וידוע בכינויו בית בליליוס ניבנה בשנות ה 21 של המאה הקודמת ועל חורבות בית העם ששכן במגרש, הבניין ניבנה כבית מסחרי משולב מגורים מכספי עיזבונה של סימה בליליוס מהודו שהייתה אישה רבת נכסים והשאירה רכושה להקדש הספרדי בירושלים. הבית ניבנה בסגנון של בתי מסחר חנויות ומעליהם קומות המגורים ובסגנון בניה ושלאסי' נוקשה לבית הייתה אמורה להתווסף קומה שלישית גם היא ביעוד מגורים. מהות הבקשה: התוכנית שלפנינו מציעה תוספת של 8 קומות מגורים על גבי הבניין הקיים. כשמבנה אדיסון הסמוך מהווה השראה לגודלו של המבנה החדש. רקע תכנוני: בהדמיות הבניין מוצעות 5 קומות חדשות כך שישנה סתירה בין המוצג בנספח למוצג בהדמיות. התוכנית החדשה אינה מציעה פתרונות חניה,ואולם בעייתה העיקרית הינה המסה הגדולה שיוצר מבנה חדש זה על 5 קומותיו ובסביבה בו הוא מוצע. מבנה זה אמור להיות המאזן בין מבנה אדיסון לשכונה המצרנית. לצורך נושא מבחן התוכנית פרויקט קולנוע אדיסון לשעבר אמור להיות החריג ולא המנחה למרקם שכונת זיכרון משה המאופיינת בבניה מרקמית של עד 3-8 קומות. התוכנית תוקנה כך שהבניין הונמך לתוספת 8 קומות המלצות מחלקת שימור: לאשר את התוכנית להפקדה ולהמליץ על כך בפני הוועדה המקומית בתנאים הבאים: 2. יש לבטל את קומת הגג החלקית כך שהבניין יוגבה בשלוש קומות בלבד 5 גובה כל קומה יהיה כ- 1 מטרים כולל עובי רצפות. 2. הפנסטרציה שתעיד כאילו הבניין בן 2 קומות נוספות מקובלת ואולם יש לתקן את הפרופורציות של החזית בתאום יחידת השימור.3 גובה הבניין החדש לא יעלה על 20 מטרים.4 יש להסיג את הבניין המוגבה כלפי הבניין המצרני מדרום לפחות 1 מטרים בקומות החדשות ומאחור בחלק הצמוד ישארו צמודים..5 יש להראות תוכנית הכוללת חזיתות וחתכים לבניין ההקדש עצמו.6 יש לתקן תכניות הקומות ולהראות כיצד מתווספות הקומות שבהם ממקים ומעליות מעל הקומות הקיימות..7 יש לסמן באדום כל תוספות הבניה ולהבדילן מהקיים..8 יש לצרף פרטי בניה מחייבים כולל הפרדה בין חדש לקיים והכל בתאום יחידת השימור.9 יש להוסיף תנאי בדבר אדריכל שימור מלווה לפרויקט.10 יש להציג סכמה הנדסית לחיזוק המבנה ולאישור מחלקת השימור..11 יש להראות שטח לחדירת מי נגר וגינון של לפחות %/1 תכסית.12 יש להכניס תנאי בתקנון שחזיתות הבניין הקיים ישופצו ויהיו בעלי חזות עם עיצוב אחיד לעת הוצאת היתר ובתאום יחידת השימור ואדריכל העיר.13 יש להכניס תנאי בדבר ניקוי החזיתות הקיימות למסמכי התוכנית.14 יש לתקן את כל מסמכי התוכנית בהתאם להנ"ל החלטת ועדת שימור: לקבל את המלצות מחלקת השימור: לאשר את התוכנית להפקדה ולהמליץ על כך בפני הוועדה המקומית בתנאים הבאים: יש לבטל את קומת הגג החלקית הגלריה 5 כך שהבניין יוגבה בשלוש קומות בלבד 5 גובה כל קומה יהיה כ- 1 מטרים כולל עובי רצפות. החילון שתעיד כאילו הבניין בן 2 קומות נוספות מקובלת ואולם יש לתקן את הפרופורציות של החזית בתאום יחידת השימור גובה הבניין החדש לא יעלה על 20 מטרים

80 יש להסיג את הבניין המוגבה כלפי הבניין המצרני מדרום לפחות 1 מטרים בקומות החדשות ומאחור בחלק הצמוד ישארו צמודים. יש להראות תוכנית הכוללת חזיתות וחתכים לבניין ההקדש עצמו )הבניין הנוסף שבהקדש( יש לתקן תכניות הקומות ולהראות כיצד מתווספות הקומות שבהם ממקים ומעליות מעל הקומות הקיימות. יש לסמן באדום כל תוספות הבניה ולהבדילן מהקיים. יש לצרף פרטי בניה מחייבים כולל הפרדה בין חדש לקיים והכל בתאום יחידת השימור יש להוסיף תנאי בדבר אדריכל שימור מלווה לפרויקט יש להציג סכמה הנדסית לחיזוק המבנה ולאישור מחלקת השימור. יש להראות שטח לחדירת מי נגר וגינון של לפחות %/1 תכסית יש להכניס תנאי בתקנון שחזיתות הבניין הקיים ישופצו ויהיו בעלי חזות עם עיצוב אחיד לעת הוצאת היתר ובתאום יחידת השימור ואדריכל העיר תנאי למתן היתר בניה: סידור וניקוי חזית הבניין ההסטורי יש להכניס תנאי בדבר ניקוי החזיתות הקיימות למסמכי התוכנית יש לתקן את כל מסמכי התוכנית בהתאם להנ"ל המלצת האגף ממליצים להעביר את התכנית למסלול של בדיקת תנאי סף מהסיבות הבאות: מבנה אדיסון הסמוך אינו אמור להוות השראה לתכנון אך עם זאת, בהתייחסות לנושא גובה ומדיניות תכנון, ניתן למצוא פתרון ראוי ע"י ביטול 2 קומות כך שתתווספנה שתיים על השתיים הקיימות. בכל מקרה לא ראוי לדחות את התכנית על הסף כיוון שהבינוי המוצע אינו קיים וניתן לתת הנחיות למתכננים בהתאם למדיניות ולקדם לדיון.

81 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה קביעת יעוד למגורים שצ"פ מפורטת ועדה מחוזית בית חנינה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/124 1/124 מ-חלקה 1/12 1/11 עד-חלקה 1/12 1/11 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן חמדאן מוחמד חמדאן מוחמד דודסון שמואל

82 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת בית חנינה גוש חלקה 38 חלקי חלקות: 33,31,36,35 שטח התוכנית 8621 מ"ר. השטח הינו שטח ללא תכנון בשטח זה כבר הוגשה תכנית 115,5 בחלקה. 38 בשנת 2118 הוחלט להעביר את תכנית 115,5 לדיון עקרוני ובתנאי כי תוגש 2 סטים נוספים זהה לסט המתוקן חלקית שהתקבל ביום מאחר ולא התקבל השלמות הסתיימה הטיפול בתכנית. מהות התוכנית: קביעת ייעוד למגורים לצורך הסדרה והוספת קומות מעל בניין קיים ללא היתר בנייה בחלקה 38 ולצורך הוספת בנייני מגורים ושצ"פ בשטח ללא תכנון מפורט בין דרך ראשית 51 לפי תכנית 3888 ולבין קניון הפסגה לפי תכניות 33,4, במ/ 8824, ו- 8,85 המאושרות. התקבל מכתב מלשכת התכנון המחוזית המבקש לדון בתוכנית במסלול סף וזאת מכיוון שהתוכנית סותרת את המדיניות. NOטרם GO השלמת תנאי מטרות התוכנית: 1. שינוי יעוד מאזור ללא תכנון לאזור מגורים ב'' ושצ"פ. 2. קביעת קווי בניין חדשים 3. הגדלת אחוזי בנייה ושטחי בנייה. 8. קביעת הוראות בינוי ופיתוח התוכנית הובאה לדיון עקרוני בוועדה המחוזית עם המלצה לדחייתה, עוד בטרם הושלמה בדיקת תנאי הסף, בתוך 11 יום הקבועים בחוק לקבלת חוו"ד הועדה המקומית לתכנית. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית לקבל את התוכנית למתן תנאי סף מהנימוקים הבאים: 1. אין הצדקה תכנונית לא לקדם תכנית נקודתית תוך התעלמות מהעובדה ששטח זה הינו בגדר אי בודד ללא תכנון במרחב שלם מתוכנן. 2. למעט מבנה אחד יחיד הקיים בשטח התוכנית המוצעת לא קיימת כל בנייה אחרת על שטח התוכנית, התוכנית מתייחסת לגישה דרך כביש קיים בחלקו אך מאושר סטטוטורית לכל אורכו כך שבקידום התוכנית ניתן יהיה להסדיר את כלל מערך הדרכים והגישה למתחם.

83 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה מלון כריסטמס - מע"ר מזרח מפורטת ועדה מחוזית שייך גראח חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/12/ 1/12/ מ-חלקה עד-חלקה בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן אלשריף סלים ג'רג'וי מוסא פיקר טמיר

84 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת המושבה האמריקאית, בין רחוב אבו טאלב לרחוב צלאח א דין גוש חלקה 14,38,36 שטח התוכנית 1441 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקות,253 משנת 1,48 המייעדת אזור זה לאזור מסחרי. בחלקות קיים מבנה בן 2 קומות על קו אפס בחזית הרחובות קומת הקרקע מסחרית והקומה הראשונה משמשת לחדרי אירוח. בחלקה 36 קיים מבנה אחורי קומה אחת וחלל כפול המשמש כחדר אוכל. על גג המבנה קיימים מספר מבנים בעלי גג רעפים בני קומה סה"כ 31 חדרי אירוח המבנה מסומן לשימור. מספר 8151 בכרטסת השימור מטרות התוכנית: שינוי יעוד הקרקע מאזור מסחרי למסחר ותיירות. 1. קביעת בינוי עבור תוספת 2 קומות מלאות וקומה חלקית נוספת בחלקה קביעת בינוי עבור 6, חדרי אירוח חדשים 3. הגדלת שטחי הבניה למלונאות ל מ"ר. 8. שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם 6,82 עבור שטח עיקרי ו- 613 מ"ר עבור שטחי שירות. סה"כ מוצעים 5886 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 383 אחוזי בניה. סה"כ מספר יחידות האירוח 126 גודל יחידות אירוח ממוצע 83 מ"ר התקבלו חוות הדעת מאת: שפע תושיה נגישות בקרת תכניות ממוחשבות טרם התקבלו חוות הדעת מאת: כבאות איכות סביבה תברואה ארכאולוג שפע עצים על פי מדיניות תכנית המתאר החדשה לירושלים הנמצאת לקראת הפקדה ומהווה את מדיניות התכנון לעיר ניתן להציע בינוי בגובה 5 קומות עד שתאושר תכנית כוללת לאזור חוות דעת גורמים תאריך 16/15/2111 מאת: יעל להב המחלקה לנגישות תנאי להיתר בנייה יהיה השלמת סידורי נגישות חסרים בקומות הקיימות במבנה, וזאת בהתאם להוראות החוק שחלות על בניין ציבורי חדש במועד מתן ההיתר. תאריך 31/15/2111 מאת: אירנה דוידוב אגף תושי"ה מאחר ומלון נמצא בשטח שהוגדר מע''ר מזרח, אין התנגדות לתוספת חדרי מלון ללא מתן פתרון לחניה.

85 תאריך 18/18/2111 מאת: צבי בראון שירותי כבאות אין התנגדות לתכנית רצ"ב נספח בינוי תאריך 18/14/2111 מאת: רחל מזרחי אגף לשיפור פני העיר התוכנית בנדון נבדקה ע"י פקיד היערות ירושלים ולהלן חוות דעתנו: חוו"ד לשימור ועקירת עצים בלבד, אינה מהווה תחליף לחוות דעת אגף שפ"ע: יש להוסיף לתקנון הוראות אלו ולסמן העצים בהתאם בתשריט : תנאי למתן היתר בנייה יהיה הפקדת ערבות במחלקת גננות כפי שייקבע לעת 0. הכל באחריות היזם ובהתאם לאמור להלן היתר הבנייה עבור: שימור העצים; בסעיף 3. סקר ונספח העצים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית. 1. סימון בתשריט- עצים לשימור:.3 2 עצים : 3 אורן )מס' 0,1,3( צד מזרח. 3 זית )מס' 1,1,1 (צד מערב. 3 דקל )מס' 2,2,2( צד מערב. מ' מהיקף גזעי 3 הוראות שימור: חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או עבודה ייעשו במרחק העולה על העצים. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס אכלוס. בברכה ד"ר רקפת הדר-גבאי בוטנאית ורכזת תכנון צמחייה אגף שפ"ע תאריך מאת: תמר כרמון בקרת תכניות ממוחשבות א. תיאור התכנית: התכנית חלה בשכונה: המושבה האמריקאית בין הרחובות צאלח א דין ורחוב אבו טאלב. המקום הידוע כ"מלון כריסמס". גוש: חלקות:.36,38,14 יעוד השטח הינו: אזור מסחרי ע"פ תכנית,253. מהות התכנית: התכנית מבקשת לקבוע בינוי לשלוש קומות חדשות מעל בניין קיים לשם תוספת חדרי אירוח למלון קיים. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. ב. הערות כלליות: יש לבדוק התאמה לתכנית מע"ר מזרח. התכנית אינה מציגה ממ"ד, יש לדעתי לדרוש תכנון ממ"ד כחלק ממטלות התכנית. הבניין הקיים ותוספות הבנייה המוצעות עליו "יושבים" על שלוש חלקות לפיכך יש לקבוע תכנית זו כתכנית הכוללת הוראות לאיחוד חלקות על כל המשתמע מכך: הוספת נספח איחוד וחלוקה, הוספת סעיפים רלוונטיים לתקנון במקביל יש לבחון האם פעולה זו )איחוד וחלוקה( תהא בהסכמה או שלא. יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למדיניות התכנון, המחלקה לאיכות הסביבה, חברת חשמל, כיבוי אש, מחלקת מיפוי ומדידות, אגף תברואה והשמאי העירוני )לנושא האיחוד והחלוקה(. יש לבדוק מיהם הבעלים בשטח התכנית כולה ולציין את שמות כולם במסמכי התכנית. יש לדרוש כתב שיפוי. ג. הערות לתשריט:.1 תשריט "מצב מוצע": יש להוסיף טבלת איחוד ולקבוע בכותרת התשריט כי מדובר בתכנית הכוללת הוראות לאיחוד בהסכמה / שלא בהסכמה ( ע"פ מה שיוחלט(.

86 יש לסמן את כל השטח כשטח הכולל הוראות לאיחוד ולהוסיף הנחיה מתאימה במקרא מצב מוצע. יש לסמן את פרטי הקדסטר הכוללים: גבולות חלקות ומספריהן. לא ברור מדוע נקבעה חלוקה לשלושה תאי שטח יש לקבוע תא שטח אחד לכל שטח התכנית. יש לקבוע את יעוד השטח כיעוד מלונאות )אכסון מלונאי( ולסמן בו גם חזית מסחרית, צביעת השטח תשתנה בהתאם וכך גם יתוקן המקרא. מדוע לא סומנו קווי בניין מוצעים בתשריט התכנית?. ד. הערות לנספח הבינוי: יש לסמן בתכנית הפיתוח עצים לשימור. יש להציג את תכנית חלל גג הרעפים. ה. הערות לתקנון: יש לתקן את הנתונים המופיעים בסעיף 1.5 יחס בין התכניות לבין תכניות מאושרות קודמות ע"פ המפורט להלן: תאריך מספר ילקוט סוג יחס הערה ליחס מספר תכנית פרסומים מאושרת כפיפות/ שנוי תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית י.פ כפיפות/ שנוי מס' 02 )לרבות השינויים לה( ממשיכות לחול. תכנית זו משנה את תכנית מס' 20.3 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 20.3 ממשיכות לחול. י.פ. שנה עברית:י' תמוז התשי"ט שנה לועזית: שנה לועזית בסעיף 6 יש לציין כי גובה הבניה יהא ע"פ המפורט בנספח הבינוי. שים לב כי סעיף 8.1 לא פירט את שלבי הביצוע, מדוע? יש לדעתי לדרוש את ביצוע הבניה בהינף אחד. מדוע נקבע בסעיף 1.8 כי נספח חישוב השטחים הינו נספח מנחה? יש לדעתי לדרוש כי נספח זה יהא נספח מחייב. יש להשלים את סעיף 3.1 ולציין הכפפה גם לשטח הכולל הוראות לחלוקה מחדש. יש לשנות את ניסוח סעיף י"ד ע"פ הניסוח המצורף: עצים לשימור: 1. העצים המסומנים בתשריט ובנספח מספר 1 בצבע אדום מיועדים לשימור, ואסורה עקירתם ו 7 או פגיעה בהם. כל חפירה ו 7 או שנוי במפלס ו 7 או עבודה כלשהי אחרת בשטח ייעשו במרחק העולה על 8 מ' מהיקף גזעי העצים המיועדים לשימור. 2 לא יינתן טופס 4 ו 7 או תעודת גמר כלשהי אלא לאחר ביצוע בדיקה של העצים, בשטח התכנית, חיוניותם וחיבורם למערכת השקיה, על ידי נציג מחלקת הגננות וקבלת אישור לנ"ל. תנאי למתן היתר בניה בשטח הוא הפקדת ערבות במחלקת גננות על ידי מגישה הבקשה להיתר, לשם הבטחת ביצוע המפורט להלן. יש להוסיף את הסעיפים הנ"ל לתקנון: הפקעות לצרכי ציבור השטחים המיועדים לצרכי ציבור, יופקעו על ידי הוועדה המקומית וירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1960 ובכפוף לכל דין. חלוקה ורישום א. התכנית כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי פרק ג' לחוק התכנון והבנייה.

87 ב. ג. ד החלוקה ובתחום שבתשריט השטחים לטבלת בהתאם תהיה החלוקה ב. החדשה המסומן בתשריט בקווים אלכסוניים שחורים בכיוון מצפון מערב לדרום מזרח ובהתאם לנספח איחוד וחלוקה המצורף. מיד עם אישורה של תכנית זו, תוכן ע"י מגישי התכנית 7 מגישי הבקשה להיתר ועל ג. חשבונם תכנית לצרכי רישום )תצ"ר( שתוגש בתוך שלושה חודשים מיום אישור תכנית זו, לא הוגשה תכנית כאמור בסעיף ג' לעיל, רשאית הוועדה המקומית לגבות הוצאת הכנת לאישור הוועדה המקומית. התצ"ר והוצאות הרישום ממגישי הבקשה להיתר, כתנאי למתן היתר בניה ראשון בשטח. השטחים המיועדים בתכנית זו לצרכי הציבור וכלולים בחלוקה החדשה, יועברו לבעלות ה. הרשות המקומית עפ"י החלוקה החדשה שנקבעה בתכנית זו, ללא תמורה, כשהם פנויים מכל מבנה, גדר וחפץ. הוראות בנושא חשמל תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים א. ו 7 או חדר מיתוג. לא תותר הקמת שנאי על עמוד בשטח התכנית. שנאי ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבנין בתאום עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית. מתקני תקשורת מתקני התקשורת בבנין יותקנו בהתאם להוראות חלק י' בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאי ואגרות( התש"ל 1985 ובהתאם להנחיות מהנדס הוועדה המקומית. הצבת מתקני גז: לא יותקן מתקן לאגירת גז, בגבול מגרש, או בסמוך לו, הגובל עם השטח למבנים ומוסדות ציבור. המרחק מגבול המגרש לא יקטן מהקבוע בחוק או בכל דין לגבי המרחק המינימאלי הנדרש שבין המיתקן למוסד ציבורי ולפי ההוראה המחמירה ביותר בעניין. יש להוסיף נספח הליכים סטטוטוריים. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: 1. מסמכי התכנית אינם תואמים זה את זה. התכנית מציעה קומה אחרונה חלקית אך החתכים והחזיתות מציעים קומה אחרונה מלאה. בנוסף החתכים מציעים קומה רביעית מלאה שכלל אינה קיימת בתכנית מובלעת בגג רעפים. ניתן להציע עד 8 קומות חדשות מלאות בתיאום מחלקת תכנון.מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם ויתאמו זה את זה. 2. המבנה המקורי לשימור לא כלל גג רעפים ואין סיבה להציע גג רעפים מעל הבינוי המוצע..3 לא תותר בניה בחצר המבנה..4 יש להציע מרחב מוגן קומתי לכל קומה חדשה..5 במידה והמעליות אינן קיימות במבנה יש לסמנן כבניה חדשה בקומות הקיימות.6 הבניה המוצעת בקומה האחרונה נסוגה כ- 2 מטרים מהבניה הקיימת וכ-חצי מטר מהקומה שמתחתיה יש לסמן את קווי הבניין החדשים במבט..7 הטמעת הערות מחלקת שפע בתכנית והכנת סקר עצים כתנאי למתן תוקף..8 הטמעת ההערות הטכניות מאת המחלקה לבקרת תכניות..9 תנאי למתן היתר בניה הנגשת הבניין בהתאם לחוק ולחוות דעת מאת מחלקת נגישות..10 תנאי להפקדת התכנית השלמת חוות הדעת מאת מחלקות :כבאות,איכות הסביבה, תברואה..11 בניין זה הינו לשימור ואף נמצא בכרטסת השימור יש להכין תיק תיעוד בתיאום מחלקת מחלקת שימור ולקבל את חוות דעתם לתכנית כתנאי להפקדתה. 12. לשלוח הודעות אישיות לחלקות 19,12,11 בגוש ולחלקה 88 בגוש לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 198 לחוק התכנון והבנייה

88 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה שינוי יעוד והגדלת זכויות במגרש מפורטת ועדה מחוזית ראס אל עמוד חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 2990/ מ-חלקה 12// עד-חלקה 12// בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן סרחאן פאטמה סרחאן פאטמה דודסון שמואל

89 - 4, - תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת ראס אלעמוד גוש: 48,,2 חלקה 111 שטח התוכנית כ- 122 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה הינה תוכנית מספר 2843 א שאושרה בשנת 1,44 הקובעות את ייעוד החלקה לאזור מגורים 5 סלעים ומערות לשימור וחצר לשימור. בשטח קיימת בנייה אשר מיועדת להריסה בתכנית זו. עיקרי מטרות התוכנית: 1. שינוי יעוד מאזור מגורים 5 מיוחד, חצר לשימור סלעים ומערות לשימור לאזור מגורים ג''. 2. קביעת בינוי להקמת 2 בנייני מגורים בני 8 קומות מעל קומת חנייה לשם יצירת 4 יח"ד חדשות. 3. הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל מ"ר שטחים מרביים מתוכם 424 מ"ר שטחים עיקריים ו- 85, מ"ר שטחי שירות. 8. קביעת מס'' הקומות המרבי ל- 8 קומות מעל קומת חניה ומחסנים. 6. קביעת מס'' יח"ד ל- 4 יח"ד. 5. קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 8. קביעת הוראות בגין מבנה קיים להריסה. 4. קביעת שלבי בצוע ותנאים למתן היתר בנייה בשטח. סה"כ מוצעים בתוכנית 0131 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 021% בנייה. סה"כ מספר יחידות הדיור בתוכנית הוא 2.גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא 011 מ"ר עיקרי לדירה. חוות דעת: טרם נתקבלו חוות דעת של נכסים, תושי"ה, כיבוי אש, שפ"ע עצים נגישות ותבראה. עבירות בנייה: לא אותרה עבירות בנייה במערכת יעודי הקרקע. תכנית מתאר 1111 התכנית נופלת במתחם לשימור וטרם הוכנה תכנית כללית למתחם. במתחם לשימור ניתן לאשר תכנית מפורטת בטרם אישור תכנית כללית. 6 חוות דעת גורמים תאריך מאת: יעל בדיחי בקרת תכניות ממוחשבות א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: ראס אלעמוד. גוש: 29928, חלקה: 155. יעוד השטח המאושר הינו: "אזור מגורים לשימור", על פי תכנית מספר: 2828 א'. ב. מהות התכנית: מיוחד", "חצר לשימור" ו"סלעים ומערות בברכה 5 המחלקה לבקרת תכניות העתקים: מר עופר גרידינגר מנהל אגף תכנון עיר מר אמי ארבל סגן מנהל האגף והממונה על תכנון עיר מר חן פרנקל ראש צוות 5 הוועדה המחוזית גב' סיגי בארי הוועדה המחוזית מר זיו אדר הוועדה המחוזית התכנית מבקשת להרוס מבנה קיים ולהקים במקומו שני בניינים בני 4 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית משותפת, ליצירת 2 יח"ד חדשות. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. ג. הערות כלליות: 2. לא ברור כיצד נקבעו גבולות התכנית. גבולות התכנית אינם תואמים לגושים וחלקות הקיימים בשטח 5 או לתצ"ר "כשרה לרישום".

90 אשר אינה כשרה לרישום וגבולותיה -,1-7/0//1 לידיעה: בשטח התכנית קיימת תצ"ר אינם כגבולות חלקה //2 בגוש /2990. יש לדרוש תצ"ר "כשרה לרישום" 5 שתהיה תואמת לגבולות התכנית המוצעת 5 כתנאי לקידומה. בהמשך לנאמר לעיל 5 ממזרח לשטח התכנית ישנה תצ"ר 12/7/1 "כשרה לרישום". יש לקבוע את הגבול המזרחי של התכנית המוצעת 5 בהתאם לגבולות של התצ"ר הנ"ל. יש לקבל אישור מאגף תושי"ה לחניה המוצעת בתכנית: תקן החניה 5 תכנון החניה והגישה אל החניה מהדרך המאושרת הסמוכה לשטח התכנית. הכניסה אל החניה והרמפה היורדת אל החניה המקורה במפלס /2.1- נראית בעייתית מבחינת הרוחב והגיאומטריה שלה. יש לקבל אישור מאגף תושי"ה 5 כאמור. יש לקבל מאגף תושי"ה את תכנון ה"דרך המאושרת" בחלק המערבי של התכנית )אם ישנו( ולהטמיע אותו בתכנית קומת הקרקע והפיתוח. יש לוודא שתוואי הדרך ומפלסי הדרך המתוכננים מתאימים לתכנון המוצע. יש להוסיף טבלת מאזן חניה המפרטת את הדרישה לחניה בהתאם לדרישות התקן ואת מספר מקומות החניה המוצעים בתכנית. בשטח התכנית מאושרים בהתאם לתכנית 2/01 א' "סלעים ומערות לשימור" ו"חצר לשימור". התכנית המוצעת מבקשת לשנות את יעוד הקרקע ל"מגורים ג'". על פי המסמכים הקיימים בתיק והמצוין בדברי ההסבר לתכנית 5 המערות נהרסו בהוראת המחלקה למבנים מסוכנים 5 בעיריית ירושלים 5 על פי הודעה שניתנה בשנת 2//2. יש לקבל אישור מרשות העתיקות 5 כפי שנדרש בעבר 5 לתכנית המוצעת ולמצב בשטח כתוצאה מהריסת המערות והסלעים שסומנו לשימור. התכנית מציעה הקמת מחסנים בשני הבניינים. גובה המחסנים אינו בהתאם לתקנות ואין התאמה בין התכנון בחתכים ובחזיתות לבין תכניות הקומה. כמו כן 5 בחזית הצפונית 5 בבניין א' 5 מוצג מילוי ליד השטח המוצע כמחסנים 5 על פי חתך ב-ב והתכניות. לא ברור מה מסומן בחתך. על פי סעיף 2./ "שלבי ביצוע" בהוראות התכנית 5 נקבע כי כל בניין יוקם בנפרד 5 בהינף אחד. מאחר ושני הבניינים "יושבים" על קומת חניה תת קרקעית משותפת 5 יש לדרוש שהחניה והבניינים ייבנו כולם בהינף אחד. יש להשלים חוות דעת שנדרשו מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים 5 אגף תושי"ה 5 אגף שפ"ע 5 מחלקת מדיניות התכנון 5 המחלקה לשירותי כבאות 5 מחלקת הנגישות. יש לדרוש כתב שיפוי. יש לדרוש חישוב שטחים לתכנית זו 5 על מנת שניתן יהיה לאמת את הנתונים הכמותיים המפורטים בהוראות התכנית. יש לתקן מסמכי התכנית כמפורט להלן: ד. הערות לתשריט:.1 כותרות ופירוט בעלי העניין: יש להוסיף לשם התכנית בסוף "ירושלים"..1.1 יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות..1.2 תשריט "מצב מאושר": יש לתקן כמפורט להלן: ראו הערה לעניין גבולות התכנית בפרק ההערות הכלליות. יש לציין את מספר הגוש ואת מספר החלקה, נשואת שטח התכנית, ומספרי חלקות מסביב לה, על גבי רקע תכנית המדידה. יש להציג את התכסית ברקע תכנית המדידה, לרבות קווי גובה, מפלסים ומדרגות, בצבע שחור. אין להציג מספרי חלקות ארעיות, אם אינן מבוססות על תצ"ר מאושרת ורשומה. יש לתקן את צביעת היעודים ולהשלים את הסימולים בהתאם לתכנית 2828 א' בשטח התכנית ובסביבותיה. יש לתקן את צביעת "אזור מגורים 6 מיוחד" לקווים אופקיים שחורים על רקע צבע חול. יש לתקן את צביעת "חצר לשימור" לפסים אלכסוניים ורודים על רקע היעוד "אזור מגורים 6 מיוחד". יש לתקן את צביעת

91 ו ,1 - "אזור מגורים לשימור ושיקום מיוחד" לקווים אלכסוניים שחורים על רקע חול. יש לתקן את צביע ה"מעבר ציבורי להולכי רגל" לקווים אלכסוניים שחורים על רקע ירוק. יש לציין את מספרי המגרשים כמאושר. יש להעלות על גבי ה"מצב המאושר" את תכנית 2828 ג' החלה מדרום לשטח התכנית. יש לסמן את גבולותיה ולציין את מספרה. יש לתקן צביעה של "שטח לבנייני ציבור" לחום תחום בקו חום כהה ולציין את מספר המגרש, כמאושר. יש להוסיף כותרת תחתונה: "מצב מאושר לפי תכניות: 2828 א', 2828 ג'". יש לעדכן המקרא כלהלן: יש להוסיף: גבול גוש; מספר גוש; גבול חלקה; מספר חלקה; מספר מגרש. יש לתקן: אזור מגורים 1 מיוחד )צביעה(; שטח לבנייני ציבור )צביעה(; חצר לשימור )צביעה(; אזור מגורים לשימור ושיקום מיוחד )הגדרה וצביעה(; מעבר ציבורי להולכי רגל )צביעה(. תשריט "מצב מוצע": יש לתקן כמפורט להלן: ראו הערה לעניין גבולות התכנית בפרק ההערות הכלליות. יש לציין את מספר הגוש ואת מספר החלקה, נשואת שטח התכנית, ומספרי חלקות מסביב לה, על גבי רקע תכנית המדידה. יש להציג את התכסית ברקע תכנית המדידה, לרבות קווי גובה, מפלסים ומדרגות, בצבע שחור. אין להציג מספרי חלקות ארעיות, אם אינן מבוססות על תצ"ר מאושרת ורשומה. סימון קווי הבניין על גבי התשריט אינו ברור. קווי הבניין השונים עולים אחד על השני. יש לתקן את סימון קווי הבניין ולוודא שמסומנים בהתאם לבינוי המוצע בנספח הבינוי. יש לעדכן המקרא כלהלן: יש להוסיף: גבול גוש; מספר גוש; גבול חלקה; מספר חלקה. יש לתקן: מספר תא שטח )לציין מספר(. ה. הערות לנספח הבינוי:.1 יש להוסיף לשם התכנית בסוף: "ירושלים". ראו הערה לעניין גבולות התכנית בפרק ההערות הכלליות. יש לציין מספר חלקה ומספר תא שטח בתכניות 5 חתכים וחזיתות. יש לקבל אישור מאגף תושי"ה לחניה המוצעת בתכנית: תקן החניה 5 תכנון החניה והגישה אל החניה מהדרך המאושרת הסמוכה לשטח התכנית. הכניסה אל החניה והרמפה היורדת אל החניה המקורה במפלס /2.1- נראית בעייתית מבחינת הרוחב והגיאומטריה שלה. יש לקבל אישור מאגף תושי"ה 5 כאמור. יש לקבל מאגף תושי"ה את תכנון ה"דרך המאושרת" בחלק המערבי של התכנית ולהטמיע אותו בתכנית קומת הקרקע והפיתוח. יש לוודא שתוואי הדרך ומפלסי הדרך המתוכננים מתאימים לתכנון המוצע. יש להוסיף טבלת מאזן חניה המפרטת את הדרישה לחניה עבור השימושים השונים בהתאם לדרישות התקן ואת מספר מקומות החניה המוצעים בתכנית. התכנית מציעה הקמת מחסנים בשני הבניינים. גובה המחסנים אינו בהתאם לתקנות ואין התאמה בין התכנון בחתכים ובחזיתות לבין תכניות הקומה. כמו כן 5 בחזית הצפונית 5 בבניין א' 5 מוצג מילוי ליד השטח המוצע כמחסנים 5 על פי חתך ב-ב והתכניות. לא ברור מה מסומן בחתך. יש לציין את חומרי הבנייה בחזיתות הבניין. יש לוודא התאמה מושלמת בין תכניות 5 חתכים וחזיתות. יש להראות אופן חישוב שטחים ולצרף טבלת שטחים מסכמת על פי חלוקה לשטחים עיקריים ושטחי שרות 5 מאושרים 7 מוצעים 5 מעל 7 מתחת לפני הקרקע. יש להשמיט טבלת "שטחים מאושרים" על פי היתר 7 תב"ע מנספח הבינוי. הערות לתקנון:.1 דברי ההסבר לתכנית: יש לתקן בדברי ההסבר את הבינוי המבוקש במסגרת התכנית לשני בניינים בני ארבע קומות מעל קומת חניה תת קרקעית משותפת. יש לתקן את סעיפי התקנון כמפורט להלן:

92 -,2-2.2 שם התכנית ומספר התכנית: יש להוסיף לשם התכנית בסוף: "ירושלים" תיאור מקום: יש לתקן ל: "ירושלים, שכונה: ראס אלעמוד". 2.0 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית המתאר לירושלים מס' 11: יש לתקן "סוג יחס" ל: "כפיפות/ שינוי" ו"הערה ליחס" ל: "תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' 52 )לרבות השינויים לה( ממשיכות לחול." תכנית 1223 א': יש להוסיף את התכנית לרשימת התכניות המאושרות. יש לציין ב"סוג יחס": "שינוי". מספר ילקוט הפרסומים 3862, תאריך תכנית 1011 ב': יש יש לתקן את פרטי התכנית: י.פ 5162, תאריך תכנית 1111 א': יש לתקן את מספר ילקוט הפרסומים ל - י.פ יש להוסיף גם תאריכים עבריים. 2.7 מסמכי התכנית: יש לתקן את הנתונים בטבלה כמפורט להלן: סוג המסמך: יש להוסיף לנספח הבינוי: "נספח מס' 1". תאריך עריכת המסמך: יש לעדכן את תאריך עריכת כל המסמכים בעלי עניין בקרקע: יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות. 2.2 מטרת התכנית: יש להוסיף בסוף: "מעל קומת חניה תת קרקעית משותפת, ראס אלעמוד, ירושלים". 2.2 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן כמפורט להלן:. 2 יש להוסיף בסוף: "מעל קומת חניה תת קרקעית משותפת, בהתאם לנספח הבינוי." 3. יש להשמיט את הסעיף לעניין קומות החניה התת קרקעיות. יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון סטנדרטי: "הגדלת מספר הקומות מקומה אחת מעל קומת מסד, ל- 8 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית." "ביטול "זיקת הנאה לטובת הציבור" בתוואי "סלעים ומערות לשימור", על פי תכנית 2843 א'." "ביטול "חצר לשימור", על פי תכנית 2843 א'."..2 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: מספר יח"ד: יש להוסיף את הכותרת בשורה המתאימה. יש להשמיט ציון יח"ד מאושרות ובמקום יבוא: "לא מצוין בתכנית". יש להשמיט מס' יח"ד ב"שינוי למצב המאושר". יש לתקן את ההערה מתחת לטבלה: "בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 6- זכויות והוראות בנייה גובר האמור בטבלה 6" שימושים: ב. יש להשמיט שימוש עבור "חניה" הוראות: יש לתקן כמפורט להלן: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. "תותר הקמת שני בנייני מגורים בני ארבע קומות מעל קומת חניה תת קרקעית משותפת, לשם יצירת 8 יח"ד בכל בניין. בהתאם לנספח הבינוי )נספח מס' 1(." ג.פסולת בניין: יש להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה" מנוסח תקנון מבא"ת יולי.211, ד.תנאים למתן היתר בנייה: יש להוסיף בסוף סעיף ג. "ביצוע כל האמור לעיל יהא על חשבון מגישי התכנית". ה.חניה: יש להחליף בסעיף "חניה" מנוסח תקנון מבא"ת מיולי,211 כמפורט להלן: "מקומות החניה הנדרשים ע"פ התקן יבוצעו בתחום תא שטח מס' 1 בלבד. החניה תהיה על פי התקן התקף בעת מתן היתרי בניה אך לא פחות מהמוצע במסמכי התכנית. תנאי למתן היתר בניה יהיה - הגשת תכנון מפורט של החניון העליון 7 התת- קרקעי לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, מערך הפריקה והטעינה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית, או מי מטעמו." ו.בניין / גדר להריסה: יש להוסיף בסוף: "ועל חשבונם". יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד(; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט;

93 -,3 - זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף 6; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה )בכל בניין בנפרד(; הוראות בנושא חשמל; מתקני תקשורת; 5 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן כמפורט להלן: אחוזי בנייה כוללים: יש לציין אחוזי בנייה עבור כל תא השטח ולא עבור כל בניין בנפרד. יש להשאיר רק את הסה"כ המצוין 255%. תכסית: כמפורט לעיל. יש לציין רק את הסה"כ עבור כל תא השטח. צפיפות יח"ד לדונם: כמפורט לעיל. יש לציין רק את הסה"כ עבור כל תא השטח. גובה מבנה במטר: יש להשמיט ציון הגובה ולציין: "כמפורט בנספח מס' 1." יש להשלים את ההערה מתחת לטבלה כמפורט להלן: "...)חישוב שטחים בתכניות ובהיתרים( התשנ"ב, 2,,1 לרבות שטחי החנייה ושטחי מרחבים מוגנים בהתאם לדרישות התקן." הערה מתחת לטבלה לעניין מעקה הגג: יש להשמיט את ציון גובה הגג. 0 הוראות נוספות: יש להעביר סעיף "היטל השבחה" מפרק שלבי ביצוע: יש לתקן את כותרת הסעיף. בסעיף זה נקבע כי כל בניין יוקם בנפרד, בהינף אחד. מאחר ושני הבניינים "יושבים" על קומת חניה תת קרקעית משותפת, יש לדרוש שהחניה והבניינים ייבנו כולם בהינף אחד. 8 חתימות: יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות. יש להשמיט פרטים ב"יזם בפועל". המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: 1. תותר הגדלת זכויות בנייה ל- 151% שטחים מרבים, ובכפוף לאספקת פתרון חנייה עפ"י התקן התקף, כל מסמכי התכנית יתקנו בהתאם לכך. 2. גובה הבניין יקבע ל- 8 קומות כולל קומת חנייה תת קרקעית בלבד תוך מאמץ לשמור על התאמתה לסביבה הקרובה, קנה המידה ואופי הבינוי באזור. 3. לצרף למסמכי התכנית מסמך המציג את התאמת הבינוי המבוקש בתכנית לסביבה הקרובה, ולמרקם הבינוי המאפיין את האזור. 8. לצרף לתכנית מסמך המציג את חתך הרחוב, ופריסת חזיתות מפינת רחוב אחת לשנייה, שתסמן בין היתר את המבנים הקיימים והבנייה המוצעת. 6. בחזית המזרחית לשמור על קו בנייה של 8 מטר מגבול החלקה ולהימנע מקירות תומכים בגובה שעולה מעל 3 מטר. 5. לתאם את התכנית עם רשות העתיקות ורשות הגנים והטבע ולעגן הוראתם בכל מסמכי התכנית. 8. בקומת הקרקע של בניין ב נושא התכנית יופרש 126 מ"ר לצרכי ציבור עבור גן ילדים או לשימוש קהילתי/ ולרווחה/ ולתרבות עם חצר צמודה בשטח של כ- 161 מ"ר. שטחי הבנייה של השטחים הציבוריים לא יבואו על חשבון שטחי הבניה למגורים. 4. תנאי למתן היתר בניה תיאום השטח הציבורי עם האגף למבני ציבור, תנאי לטופס 8 השלמת ביצוע השטח הציבורי לשביעת רצון אגף מבני ציבור והעברת השטח הציבורי ע"ש עיריית ירושלים.,. להוסיף לתכנית תכנית פריסת גדרות תוך התייחסות למפלסים הרשומים ע"ג תכנית המדידה, לתקן את המפלסים בתכנית הפיתוח ובחתכים ובחזיתות ולהוסיף מידות בתכנית הקומות. 11. לצרף לתכנית נספח חישובי שטחים מפורט וערוך עפ"י תקנות תכנון ובנייה התשנ"ב 2,, תאום עם שרותי כבאות, תברואה, נכסים, ניגשות, תושי"ה ושפ"ע ולעגן את כל הוראתם בכל מסמכי התכנית. 12. להוסיף להוראות התכנית תנאי למתן טופס 8 נטיעת עצים בוגרים בתאום עם אגף שפ"ע. 13. סטייה מההוראות הנוגעות לקווי בניין, מס' קומות, מס' יח"ד וגובה, והריסה יהיו סטייה ניכרת. 18. למסור כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. 16. לשלוח הודעות אישיות לבעלי החלקות 111,111,,,,115,113,118 בגוש 48,,2.

94 -,8 - סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה בית מגורים ובית ספר פרטי בשכונת צור באהר מפורטת ועדה מחוזית צור באחר חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן נירה שובל

95 -,6 - תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת צור בהאר. גוש לא מוסדר חלקה 1. שטח התוכנית: 1864 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה היא תכנית מספר משנת 2559 הקובעת את ייעוד החלקה למגורים 2 מיוחד דרך ומבני ציבור. התכנית מציעה הכשרת 2 קומות מעל בניין וקומה מתחת וכן הגבהת מפלס לחניה. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מאזור מגורים 2 מיוחד למגורים ב' ובית ספר. הגדלת מס' היחד מ- 4 ל- 2. הגדלת מס' הקומות מ- 2 ל- 4 בתא שטח 8. קביעת שטחים ל מ"ר מרבי מהם מ"ר שטחים עיקריים ו שטחי שירות הועדה המחוזית החליטה להביא לדיון עקרוני עם המלצה לדחיית התוכנית בטרם הושלמה בדיקת תנאי הסף, מהנימוקים הבאים:.1 לעניין היקף עבירות הבניה, יותר מאלף חמש מאות מטר. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להעביר לתנאי סף את התכנית מהנימוקים הבאים: לא נראה כי היקף עברות הבניה כפי שמצויין במכתב של לשכת התכנון הוא תואם לבינוי. נראה כי אין בעיה לאשר את הקומה האטומה מתחת לבניין המגורים. יש להתאים את אחוזי הבנייה עד ל- 151% בלבד

96 -,5 - סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון מתן תוקף לתוכנית 7 התנגדויות מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית 1119 א שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוכנית להכשרת חריגה ותוספות בחזית מפורטת ועדה מחוזית מקור ברוך חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1///1 מ-חלקה 20 עד-חלקה 20 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן מתן מפעל תורני לנוער ואחרים מתן מפעל תורני לנוער ואחרים זיידמן מיקי

97 -,8 - תאור תכנית התוכנית נידונה בועדה המקומית בתאריך שהחליטה לדחות את התוכנית. המתכנן הביא חומר נוסף וממנו עולה כי חלק ניכר מהתוספות בקומת המרתף לא בוצעו וכי התוכנית משנת 2112 הוסיפה רק קומות כך שתוכנית זו באה להשלים את ההרחבה לדירות שלא קיבלו כול תוספת בתוכנית הקודמת המתכנן הוסיף מסמך המסביר מה נעשה ומה מבקשים כתוספות כמו כן מסתבר מבחינת החתכים החדשים כי בית המלון המצרני בנה עד קו 1 כלפי הבניין המבקש כך שגם החלל אותו מבקשים בקו 1 כלפי המלון הינו חלל תת-קרקעי ומצרני לחלל המרתף של המלון בעקבות ההבהרות שלעיל ממליצים בפני הוועדה לדון מחדש בתוכנית ולאשרה בתנאים הבאים: מכיוון שהתוכנית היא תוכנית בסמכות הועדה המקומית על פי סעיף 52 א, א 12 לחוק התכנון והבניה ממליצים על הפקדת התוכנית בתנאים הבאים:. 1 יש לבטל הפרגולה המוצעת בקו 1 לכיוון מזרח וזאת מכיוון שלא ניתן לאשר בינוי בקו אפס, כמו כן אין צורך לבקש בתוכנית פרגולה, הנושא מוסדר בתקנות בעניין זה הגוברות ממילא על תוכנית, ניתן לבקש פרגולה בהתאם לתקנות בהליך של היתר בניה.. 2 יש לדאוג לאוורור על פי התקנות של כל השטחים המיועדים להרחבת דירות בקומת המרתף וזאת באמצעות חצרות אנגליות או פתיחת פתחים בהתאם לתקנות ובתאום עם מחלקת התכנון.. 3 קוו הבניין לחזית האחורית ישמור על מרחק של 3 מטרים מגבול המגרש לצרף לתוכנית טבלת חישוב שטחים מפורטת על פי יחידות הדיור השונות וזאת על מנת להבהיר שהדירות אינם עולות על 121 מ"ר מרבי לכל דירה, במידה ועל פי חישוב השטחים השטח עולה על 121 מ"ר יש לצמצמו כך שלא יעבור את ה 121 מטר וזאת בתאום עם מחלקת התכנון.. 5 יש לבדוק את האפשרות להכללה של דירה 8 בתוכנית ולתת לה הרחבה בהתאם להרחבה של דירה 8 שמתחתיה.. 6 לסמן באופן ברור את גבול החלקה בנספח הבינוי בתוכנית הפיתוח.. 7 לסמן בנספח הבינוי את המיקום של החתכים הכלולים בתוכנית.. 8 להתאים את קווי הבניין המופיעים בתשריט לתוספות המסומנות בנספח הבינוי.. 9 יוגש כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים 10.ישלחו הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות מצרניות : 1,1.,28.2 ו 24 - החלטות קודמות תאריך דיון החלטה לדחות את התכנית המוצעת ולהמליץ על כך בפני הועדה המחוזית מהנימוקים הבאים: 1. התכנית במקום אושרה בשנת 2112 בלבד. 2. ההרחבות פוגעות בקוי הבניין של המבנה ומתייחסות רק לחלק מהדירות. 3. התוספות פוגעות במראה הבניין וחזותו. 8. החפירות מתחת לבניין ההיסטורי נעשו ללא היתר בניה ועל כן הן נעשו שלא לפי הנחיות תקן 812. //7/272//0

98 -,4 - המלצת האגף רקע למתן תוקף: התוכנית ממוקמת בשכונת מקור ברוך רחוב רשי 118 גוש חלקה 24 שטח התוכנית 584 מ"ר התכנית הינה עבור הרחבת יחידות דיור אשר לא קיבלו הרחבה בתכנית ההרחבות הקודמת התכנית הופקדה בתאריך לא הוגשו התנגדויות לתכנית. בתאריך התכנית נקבעה כטעונה אישור שר משום שהתכנית לכאורה הציעה הרחבה עבור יחידה אחת ללא תכנון כולל. בתאריך 6.12 תוקנה התכנית בהתאם לדרישות השר ונמצאה תואמת למדיניות התכנון המלצת מהנדס העיר : מכיוון שהתוכנית הינה בסמכות הועדה המקומית עפ"י סעיף 52 )א(, א לחוק התכנון והבניה מחליטים לתת תוקף לתכנית

99 -,, - סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה יצירת מסגרת תכנונית לתוספת זכויות בניה למגרש בשכונת ראס אלעמוד מפורטת ועדה מחוזית ראס אל עמוד חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש מ-חלקה 1/4/ 1/11 1/21 עד-חלקה 1/4/ 1/11 1/2/ בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן האדיה נאדיה האדיה נאדיה יונס חאזם

100 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת ראס אל-עמוד שטח התוכנית כ מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה הינה תוכנית מספר 2544 שאושרה בשנת 4,,1 הקובעות את ייעוד החלקה למגורים 6 ומגורים 5 ודרך כפרית. בחלקה קיימים שני בניינים בנין צפוני בן קומה אחת ובניין דרומי בן שתי קומות אשר נופלים בתוואי דרך מאושרת. התכנית מציעה הריסת הבנייה הקיימת והקמת בניין חדש בן 8 קומות מעל ק. חניה תת קרקעית. עיקרי מטרות התוכנית: 1. שינוי יעוד מאזור מגורים 6 ו'' אזור מגורים 5 לאזור מגורים ב''. 2. תוספת קומה מעל בנין ב'' והפכת קומת מסד ליחידת דיור. 3. ניוד זכויות בנייה בתא שטח 2 לתא שטח הגדלת שטחי הבניה וקביעתם ל מ"ר שטחים מרביים מתוכם שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שירות. 6. הגדלת מס'' יח"ד מ- 2 ל הגדלת מס'' הקומות מ- 2 ל קביעת קווי בניין לבניה, כאמור. 4. קביעת הוראות בגין מבנה וגג רעפים להריסה.,. קביעת שלבי בצוע ותנאים למתן היתר בנייה בשטח. סה"כ מוצעים בתוכנית 0011 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 031% בנייה. סה"כ מספר יחידות הדיור בתוכנית הוא 2.גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא 011 מ"ר עיקרי לדירה. חוות דעת: נתקבלו חוות דעת של תברואה, נכסי עירייה, אגף תושי"ה, שפ"ע, נגישות. מדניות ותכנית מתאר 1111 על פי מדיניות שגובשה על ידיי אגף מהנדס העיר ולשכת התכנון המחוזית ניתן בחלקות מגודל זה לאשר אחוזי בנייה של 141%-151% שטחים מרביים. ובתנא שהבינוי המוצע אינו חורג מגובה הבנייה המותר בשכונה ובקווי בניין של 3 מ'' מגבול החלקה. חוות דעת גורמים תאריך 13/11/2111 מאת: אירנה דוידוב אגף תושי"ה אין התנגדות לתכנית בתנאים הבאים: שטח שמיועד לדרך יעבור על שם העירייה..1 תנאי להיתר בניה הוא הגשת תכנית חניה מפורטת בתוך המגרש על פי התקן התקף ועל פי מידות תקניות..2 תנאי להיתר בניה הוא הגשה ואישור תכנית מפורטת לפיתוח הדרך לאורך המגרש בגבולות.3 שיקבעו ע''י אגף תושי''ה. ביצוע דרך זמנית בתוואי דרך סטטוטורית ע''י ועל חשבון היזמים..4 ראה נספח תנועה חתום, מנחה בלבד מבחינת החניה..5 תאריך 12/2111/,2 מאת: יעל להב המחלקה לנגישות אין התנגדות לתוכנית המוצעת. תאריך 14/11/2112 מאת: צפורה כהן האגף לתברואה יש לתכנן מתקן אשפה בנפח 1555 ליטר בתוך שטח המגרש. מיקום וגודל המתקן יקבע בשלב קבלת ההיתר.

101 תאריך 22/11/2112 מאת: דבי חן מחלקת נכסי העיריה אין לנו התנגדות להמשך הליך אישור התכנית. יש לעגן במסמכי התכנית טבלת איחוד 7 חלוקה ולרשום את הדרך על שם העיריה. יש לעגן בתקנון התכנית סעיף הפקעה. תאריך מאת: יעל בדיחי בקרת תכניות ממוחשבות א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: ראס אל עמוד. גוש:,29922 חלק מחלקות:.45,88,28,26 יעוד השטח המאושר הינו: "אזור מגורים 0 מיוחד", "אזור מגורים 6 מיוחד", ו"דרך כפרית", על פי תכנית מספר: ב. מהות התכנית: התכנית מבקשת להרוס שני בניינים הקיימים בעבירת בנייה, בין היתר על חלק מ"דרך כפרית מאושרת", ולהקים בניין אחד חדש, בן ארבע קומות מעל קומת חניה תת קרקעית, לשם יצירת שמונה יח"ד חדשות. התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. ג. הערות כלליות: 2. לא ברור מדוע נקבעו גבולות התכנית כשם שנקבעו. הגבולות אינם נשענים על גבולות חלקות 5 או על אלמנטים קיימים בשטח כגון גדרות קיימות. ראו לדוגמה את הגבול הדרומי והדרום מערבי של התכנית. כמו כן 5 לא נמצאה כל תצ"ר שהוגשה בשטח התכנית 5 המגדירה את גבולות הבעלות של מגישי התכנית..2 שטח התכנית חל על חלקי חלקות שונים 5 נכון יותר להרחיב את גבולות התכנית באופן שתכלול חלקות בשלמות 5 וכך ניתן יהיה לדרוש איחוד וחלוקה מחדש של השטח 5 בהתאם לתכנון הגיוני. אולי אף ניתן יהיה לדרוש הפרשות לצרכי ציבור משמעותיים ואפקטיביים. למשל: הפרשות מחלקה 521 תכנון מחודש בתחום התכנית המוצע תוך הפרשת שטחים בחלקה המערבי. התכנית קובעת שלושה תאי שטח. שני תאי שטח ביעוד "מגורים ב'" ותא שטח ביעוד "דרך מאושרת". תא שטח מס' 52 נקבע כ"מגורים ב'" 5 אך לא נקבעו קווי בניין או זכויות בנייה. מוצע שלא להגדיר שטח זה כשטח המיועד לבנייה כלל ולדרוש הפרשתו לשצ"פ לטובת הציבור ופיתוחו על ידי היזם. אם לא 5 יש להגדירו ביעוד "מגורים א'" 5 בהתאם לזכויות הבנייה המאושרות ב"אזור מגורים 1 מיוחד" על פי תכנית יש לבחון האם ניתן גם להפריש שטח לטובת הציבור 5 בחלק הצפוני של תא שטח מס' 2. יש לשנות את יעוד הקרקע של תא שטח מס' 1 ל"דרך משולבת" 5 במקום "דרך מאושרת" 5 מאחר והוא מהווה המשך ל"דרך הכפרית" מצפון ומדרום לו 5 בהתאם לתכנית הגישה המוטורית לבניין המוצע בתכנית "נשענת" על "דרך כפרית" מאושרת על פי תכנית מצפון מערב לבניין המוצע. בתחום ה"דרך הכפרית" קיימים מספר בניינים שלא יאפשרו את ביצועה 5 אלא אם יהרסו ויפונו 5 לרבות בניין קיים הנמצא בצומת הכניסה ל"דרך הכפרית" והחוסם את הגישה אליה. לדעתנו 5 יש לבחון האם גבול התכנית נכון 5 והאם יש צורך להרחיב את גבול התכנית באופן שתציע דרך מוטורית חלופית 5 ישימה וברת ביצוע 5 לשטח התכנית ולאזור ולבניינים הקיימים בו. על פי הקיים בסביבות התכנית 5 לא ניתן יהיה להגיע אל החניה התת קרקעית המוצעת בשטח התכנית 5 עד לביצוע הדרכים המאושרות על פי תכנית יש להראות דרך גישה זמנית 5 בתוואי הדרך המאושרת 5 שתאפשר גישה אל החניה עד לביצוע הדרכים הנ"ל 5 בהתאם לחו"ד אגף תושי"ה. לא ברור כיצד ניתן להרוס חלק מהמבנה הקיים בפינה הצפון מזרחית של התכנית 5 בתא שטח מס' 2. התכנית אינה מראה את פתרון המיגון המוצע ליח"ד המוצעות בבניין. יש להראות פתרון מיגון ליח"ד המוצעות בתכנית..10 יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים.

102 יש לדרוש חוות דעת של רשות העתיקות יש להשלים חוות דעת שנדרשו מהמחלקות העירוניות הבאות: אגף שפ"ע עצים. יש לדרוש כתב שיפוי. יש לדרוש הוכחת בעלות בקרקע ולוודא שבעלי העניין המצוינים בתקנון ובתשריט הם בעלי הזכויות במקרקעין. יש לבחון את חישוב השטחים המצורף לתכנית 5 על מנת שניתן יהיה לאמת את הנתונים הכמותיים המפורטים בהוראות התכנית. יש לתקן מסמכי התכנית כמפורט להלן: ד. הערות לתשריט:.1 כותרות ופירוט בעלי העניין: יש להוסיף לשם התכנית בסוף "ירושלים"..1.1 יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות..1.2 יש לעדכן את תכנית המדידה לשנה האחרונה ולהוסיף חתימת מודד בתחתית.1.3 השובל ב"הצהרת המודד" על פי נוסח מבא"ת מיולי תרשים סביבה קרובה ותרשים התמצאות כללית:.2 אינו ברור. יש להציגו תוך ציון 1:1205 תרשים התמצאות כללית בק"מ 2.1. קואורדינטות, נקודות ציון נוספות, ופירוט גושים וחלקות. תשריט "מצב מאושר": יש לתקן כמפורט להלן: יש לציין בכותרת התשריט "מצב מאושר": "נספח מס' 2". יש לעדכן את מפת המדידה לשנה האחרונה ולהוסיף חתימת מודד ידנית. ראו הערות לעניין גבולות התכנית 5 בפרק ההערות הכלליות. יש לתקן את רוחב הדרכים )דרך מאושרת, דרך כפרית( על פי תכנית כרגע הן אינן משורטטות ברוחב הנכון. יש לתקן את מספרי ה"דרך הכפרית" בהתאם למאושר בתכנית יש לציין את מספרי המגרשים בשטחים המיועדים לבנייני ציבור ובמעברים הציבוריים להולכי רגל, בהתאם למאושר בתכנית יש להוסיף כותרת תחתונה: "מצב מאושר לפי תכנית: 2662." יש לעדכן המקרא כלהלן: יש להוסיף: מספר מגרש. יש לתקן: דרך קיימת או מאושרת )הגדרה(; שטח לבית קברות )הגדרה(. תשריט "מצב מוצע": יש לתקן כמפורט להלן: יש לעדכן את מפת המדידה לשנה האחרונה ולהוסיף חתימת מודד ידנית. ראו הערות לעניין גבולות התכנית 5 בפרק ההערות הכלליות. יש להציג את התכסית ברקע תכנית המדידה באופן ברור בו ניתן יהיה לראות את הנתונים. יש לשנות את יעוד הקרקע של תא שטח מס' 1 ל: "דרך משולבת" 5 במקום "דרך מאושרת" 5 מאחר והוא מהווה המשך ל"דרך הכפרית" מצפון ומדרום לו 5 בהתאם לתכנית יש להשמיט את ציון הרוזטה בתחום השביל. אם מחליטים לשנות את יעוד הקרקע בתא שטח מס' 2 לשצ"פ 5 יש לתקן את יעוד הקרקע בתשריט "מצב מוצע" בהתאם 5 ולהוסיף סימול במקרא. אם לא 5 יש לקבוע את יעוד הקרקע "מגורים א'" 5 בהתאם לזכויות הבנייה המאושרות ב"אזור מגורים 1 מיוחד" בתכנית לא ברור כיצד ניתן להרוס חלק מהמבנה הקיים בפינה הצפון מזרחית של התכנית 5 בתא שטח מס' 2. יש לסמן על גבי התשריט "קו בניין תחתי" בקונטור החניה התת קרקעית המוצעת. יש לעדכן המקרא כלהלן: יש לתקן: להריסה )הגדרה(. יש להוסיף: דרך משולבת; קו בניין תחתי; שצ"פ או מגורים א' )ראו הערה לעיל(. יש להשמיט: דרך מאושרת. ה. הערות לנספח הבינוי:.1 יש להוסיף לשם התכנית בסוף "ירושלים".

103 יש להשמיט בכותרת הנספח: "נספח מנחה" 5 מאחר וחלק מהנתונים בנספח הבינוי מחייבים..3 התכניות בנספח הבינוי אינן מוצגות בקנה מידה. יש להציג את כל התכניות בקנה מידה. יש לתקן גם את ק"מ של תכנית פיתוח השטח. ניתן להציג את התכניות בק"מ //2:2. יש לציין את ק"מ הנכון בכותרת הנספח ולתקן בכותרות של כל התכניות..4 יש לציין את גבולות ומספרי הגושים והחלקות בשטח התכנית ובסביבותיה 5 בתכנית פיתוח השטח..5 יש לציין ולהראות גבול ומספר תא שטח בתכניות 5 חתכים וחזיתות..6 אין לסמן בנספח הבינוי "קווי בניין". יש להשמיט סימול מהמקרא. יש לתחם את כל הבינוי המוצע בתכנית בקו אדום רצוף 5 בכל התכניות 5 חתכים וחזיתות..7 יש לציין מידות לחניה המוצעת בקומת החניה התת קרקעית 5 וכן לרמפה המובילה אל החניה..8 התכנית אינה מראה את פתרון המיגון המוצע ליח"ד המוצעות בבניין. יש להראות פתרון מיגון ליח"ד המוצעות בתכנית..9 יש להראות את הבניינים הקיימים 5 הגובלים בשטח נשוא התכנית 5 בחתכים ובחזיתות..10 יש לציין קו קרקע טבעי בחתכים ובחזיתות..11 יש לוודא התאמה מושלמת בין תכניות 5 חתכים וחזיתות..12 יש לצרף את אופן חישוב השטחים לנספח הבינוי 5 לרבות 5 טבלת שטחים מסכמת על פי חלוקה לשטחים עיקריים ושטחי שרות 5 מאושרים 7 מוצעים 5 מעל 7 מתחת לפני הקרקע..1 הערות לתקנון: יש לתקן את סעיפי התקנון כמפורט להלן: 2.2 שם התכנית ומספר התכנית: יש להוסיף לשם התכנית בסוף: "ירושלים". 2.5 סיווג התכנית: יש להוסיף ב"לפי סעיף בחוק" - "לא רלוונטי" תיאור מקום: יש להוסיף: "ירושלים". 2.0 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית 1111: יש לתקן את מספר ילקוט הפרסומים ל- 83,3 ואת התאריך ל- 5, תכנית 1111 א': יש להוסיף את התכנית לרשימת התכניות המאושרות )י.פ. 8488, תאריך.) מסמכי התכנית: יש לתקן את הנתונים בטבלה כמפורט להלן: סוג המסמך: יש לציין לנספח "בינוי ופיתוח": "נספח מס' 1". יש לציין ל"מצב מאושר": "נספח מס' 2". תחולה: יש לציין עבור "הוראות התכנית" ו"תדפיס מצב מוצע": "מחייב". מספר עמודים / גיליון: יש לציין את מספר העמודים ב"הוראות התכנית" יש לציין מספר גיליונות לנספח "בינוי ופיתוח" ו"מצב מאושר". תאריך עריכת המסמך: אין התאמה בין התאריך המצוין לבין התאריך המופיע ב"הוראות התכנית" ובנספח ה"בינוי והפיתוח". יש לוודא התאמת התאריכים. עורך המסמך: יש להשלים עבור "הוראות התכנית" ו"תדפיס תשריט מצב מוצע". גורם מאשר: יש להשלים עבור כל המסמכים: "וועדה מחוזית" בעלי עניין בקרקע: יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות. 2.3 הגדרות בתכנית: יש להשלים את הטבלה מנוסח תקנון מבא"ת מיולי מטרת התכנית: יש להוסיף כתובת. 2.2 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן כמפורט להלן. יש להוסיף את מהות התכנית: "קביעת בינוי להקמת בניין למגורים בן 8 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית, לשם יצירת 4 יח"ד חדשות. בהתאם לנספח הבינוי." 2.יש לבדוק אם לשנות את יעוד תא שטח מס' 2 ליעוד ציבורי כגון שצ"פ, כפי שביקשנו. אם לא, יש לשנות את יעודו ל"מגורים א'", בהתאם לאחוזי הבנייה המאושרים ב"אזור מגורים 6 מיוחד", על פי תכנית יש להשמיט את הסעיף לעניין העברת הזכויות מתא שטח מס' 2 לתא שטח מס' יש לתקן את שטחי הבנייה המוצעים בתכנית באופן שיכללו גם את שטחי החניה התת קרקעית המוצעת. יש לתקן את סה"כ השטחים ל מ"ר, מתוכם

104 מ"ר שטחים עיקריים ו מ"ר שטחי שירות. יש לוודא התאמה לחישוב השטחים ולטבלה בסעיף נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: יש להשמיט מספר יח"ד ב"מצב המאושר" וב"שינוי למצב המאושר", מאחר ולא פורטו בתכנית שטחי בנייה ב"מצב המאושר": יש להשמיט את השטחים המפורטים ובמקומם לציין 286 מ"ר. יש לתקן בהתאם את השטחים ב"שינוי למצב המאושר". הערות: יש לציין כי שטחי הבנייה המאושרים הם בהתאם למאושר בתכנית טבלת שטחים: יש לתקן את היעוד בתא שטח מס' 3 ל"דרך משולבת". יש להוסיף יעוד על פי היעוד שייקבע בתא שטח מס' 2 )שצ"פ או "מגורים א'(. יש להוסיף הערה מתחת לטבלה: "על אף האמור בסעיף 1.8 במקרה של סתירה בין היעוד או הסימון של תאי השטח בתשריט לבין המפורט בטבלה זו יגבר התשריט על הוראות טבלה זו". 2.. טבלת שטחים: יש לתקן את היעוד ב"מצב המוצע" ל"דרך משולבת" במקום "דרך מאושרת". יש להוסיף יעוד ל"מצב המוצע" על פי היעוד שייקבע בתא שטח מס' 2 )שצ"פ או "מגורים א'( שימושים: יש לציין את השימושים ביעוד "מגורים ב'": "מגורים" הוראות: יש להוסיף סעיפים כמפורט להלן: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. "תותר הקמת בניין למגורים בן 8 קומות מעל קומת חניה תת קרקעית, לשם יצירת 4 יח"ד חדשות. בהתאם לנספח הבינוי )נספח בניין 1(." עיצוב אדריכלי: יש להעביר את הסעיף מפרק 5. חניה: יש להעביר את הסעיף מפרק 5 ולכלול סעיף: "תנאי למתן היתר בנייה יהיה הגשת תכנון מפורט של החניון לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו לאישור מהנדס הוועדה המקומית, או מי מטעמו". סטייה ניכרת: יש להעביר את הסעיף מפרק 5 ולהוסיף תת סעיף לעניין מספר הקומות. קולטי שמש על הגג: )לעניין גגות שטוחים( יש להעביר את הסעיף מפרק 5 ולתקן כמפורט שם. תנאים למתן היתר בנייה: יש להעביר את הסעיף מפרק 5 ולתקן כמפורט שם. מבנים להריסה: יש להפנות לסעיף זה בפרק 5. יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד(; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף 6; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה; סטייה ניכרת )לעניין קווי בניין, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד(; תנאים למתן היתר בנייה )להשלים(; רשות העתיקות; החדרת מי נגר ונקז לתת הקרקע; הוראות בנושא חשמל; מתקני תקשורת; 5.2 שם יעוד: יש להוסיף פרק ליעוד שייקבע בתא שטח מס' 2 )שצ"פ או "מגורים א'"(. ראו הערה בנושא בפרק ההערות הכלליות שימושים: יש לקבוע את השימושים בהתאם ליעוד שייקבע )שצ"פ או "מגורים א'"( הוראות: יש להוסיף סעיפים בהתאם ליעוד שייקבע: אם ייקבע יעוד "מגורים א'" יש להפנות למאושר ב"אזור מגורים 6 מיוחד" על פי תכנית דרכים: יש להחליף בסעיף "דרכים" מנוסח תקנון מבא"ת מיולי 2663 כמפורט להלן: יש לציין כי ההוראות ב"דרך המשולבת" יהיו על פי המאושר ב"דרך כפרית" בתכנית.2554

105 יש להפנות לסעיף "מבנים להריסה" ו"הפקעות לצרכי ציבור" בפרק 5. 5 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן כמפורט להלן: סה"כ שטחי בנייה: יש לתקן את סה"כ שטחי הבנייה המוצעים בתכנית באופן שיכללו גם את שטחי החניה התת קרקעית המוצעת. יש לתקן את סה"כ השטחים ל מ"ר. יש לוודא התאמה לחישוב השטחים לשטחים המפורטים בסעיף 2.2. יש לתקן בהתאם את אחוזי הבנייה הכוללים ל- 186%. צפיפות יח"ד לדונם: יש להוסיף את העמודה והנתון לטבלה. גובה מבנה במטר: יש להשמיט ציון הגובה ולציין: "כמפורט בנספח מס' 1." מספר קומות מתחת לכניסה הקובעת: יש להוסיף את העמודה לטבלה ולציין 1. יש להוסיף הערה מתחת לטבלה מנוסח תקנון מבא"ת מיולי 1112: "שטחי הבנייה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו ומחושבים בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )חישוב שטחים בתכניות ובהיתרים( התשנ"ב, 1,,2 לרבות שטחי החנייה ושטחי מרחבים מוגנים בהתאם לדרישות התקן." הערות מתחת לטבלה: יש להשמיט את כל ההערות מתחת לטבלה. במיוחד ההערות לעניין שטחי החניה אשר אינם נכללים במניין השטחים. שטחי החניה נכללים בשטחי הבנייה הכוללים בתכנית. 0 הוראות נוספות: יש לתקן כמפורט להלן. יש להוסיף סעיף "הפקעות לצרכי ציבור" מנוסח תקנון מבא"ת מיולי, פינויים: יש להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה" מנוסח תקנון מבא"ת מיולי.211, 1.2 קולטי שמש על הגג: יש להעביר את הסעיף לפרק ולהוסיף בסוף הסעיף: "הפתרון התכנוני טעון אישור מהנדס העיר." 1.2 תנאים למתן היתר בנייה: יש להעביר את הסעיף לפרק יש להשלים תת סעיף 2. מנוסח תקנון מבא"ת יולי,211. יש להוסיף בסוף "ביצוע כל האמור לעיל יהא ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם". יש להוסיף בסוף סעיף 3. "ביצוע כל האמור לעיל יהא על חשבון מגישי התכנית". 1.2 מבנים להריסה: יש לציין כי המבנים המיועדים להריסה יהרסו על ידי מגישי הבקשה להיתר / בעלי הזכויות ועל חשבונם וכתנאי להוצאת היתר בנייה או חפירה ראשון בתא שטח מס' 1, או לפני העברת השטח ע"ש העירייה, במועד המוקדם בינהם היטל השבחה: הסעיף מופיע פעמיים. יש להשמיט את הסעיף הכפול. 7.2 שלבי ביצוע: יש לציין כי הבנייה תבוצע בהינף אחד, לא תותר בנייה בשלבים. 7.2 מימוש התכנית: יש להגדיר זמן סביר למימוש התכנית, ולהשמיט את שלבי הביצוע המפורטים בסעיף זה. 8 חתימות: יש להשוות את רשימת בעלי העניין בקרקע מול מסמכי הוכחת בעלות. 26 נספח תאי שטח: יש לתקן את יעודי הקרקע המוצעים בתאי השטח בתכנית. ראו הערות בנושא בפרק ההערות הכלליות. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: 1. זכויות בנייה יקבעו ל- 141% שטחים מרבים, וזאת בהתאם למדיניות הגדלת זכויות בנייה בשכונה ועקרונות של תכנית המתאר. 2. תכסית בניה על קרקעית 86% ולבניה תת קרקעית 41% משטח המגרש. 3. גובה הבניין לא יעלה על 8 קומות בכל חתך מעל קמת חניה תת קרקעית. 8. חלק מקומת הקרקע של בניין נשוא התכנית יופרש לצרכי ציבור עבור גן ילדים או לשימוש קהילתי/ ולרווחה/ ולתרבות בשטח של 126 מ"ר עם חצר צמודה בשטח של 161 מ"ר.שטחי הבנייה של השטחים הציבוריים לא יבואו על חשבון שטחי הבניה למגורים. 6. תנאי למתן היתר בניה תיאום השטח הציבורי עם האגף למבני ציבור, תנאי לטופס 8 השלמת ביצוע השטח הציבורי לשביעת רצון אגף מבני ציבור והעברת השטח הציבורי ע"ש עיריית ירושלים. 5. התכנית תתואם מחדש עם אגף תושי"ה בגין תוספת מקומות חנייה עבור ההקצאה של השטח הציבורי.

106 חוות הדעת של אגף תושי"ה, תברואה, נכסים, תאום עם שרותי כבאות. לעגן את כל ניגשות, ושפ"ע בכל מסמכי התכנית.. 8 להוסיף לתכנית תכנית פריסת גדרות תוך התייחסות למפלסים הרשומים ע"ג תכנית המדידה, 4. לתקן את המפלסים בתכנית הפיתוח ובחתכים ובחזיתות ולהוסיף מידות בתכנית הקומות. להוסיף להוראות התכנית תנאי למתן טופס 8 נטיעת עצים בוגרים בתאום עם אגף שפ"ע.,. סטייה מההוראות הנוגעות לקווי בניין, מס' קומות, מס' יח"ד וגובה, יהיו סטייה ניכרת לתקן את התכנית תוך התיחסות לחוות הדעת של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 12. למסור כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה. 13. משלוח הודעות אישיות לבעלי הזכויות בחלקות המצרניות.

107 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוספת יחידות לבית מגורים 5 רחוב החלוץ /2 מפורטת ועדה מחוזית בית הכרם חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/249 מ-חלקה 41 עד-חלקה 41 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן רשף יעקב שרג

108 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת בית הכרם, רחוב החלוץ 18 גוש,3118 חלקה 85 שטח התוכנית 1386 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה 8523 משנת 8,,1 המייעדת אזור זה למגורים מיוחד ודרך. החלקה פינתית בין רחוב כרמון לרחוב החלוץ בחלקה קיים מבנה מגורים בן 8 קומות וגג רעפים סה"כ 12 יחידות דיור מטרות התוכנית: שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים מיוחד למגורים ב'' 1. קביעת בינוי עבור תוספת קומה 2. קביעת בינוי עבור 2 יחידות חדשות 3. הגדלת שטחי הבניה למגורים ל מ"ר. 8. שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם 1212 עבור שטח עיקרי ו- 142 מ"ר עבור שטחי שירות. סה"כ מוצעים 1346 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 125 אחוזי בניה. סה"כ מספר יחידות הדיור בחלקה הוא 18 גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא,, מ"ר עיקרי לדירה התקבלו חוות הדעת מאת: שפע תושיה מידע תכנוני דרכים שירותי כבאות תברואה על פי מדיניות תכנית המתאר לשכונה הנמצאת לקראת הפקדה ומהווה את מדיניות התכנון לשכונה ניתן באזור זה להגיע עד 131 אחוזי בניה ב- 3 קומות וקומה נוספת מובלת בגג רעפים. חוות דעת גורמים תאריך 25/13/2112 מאת: צבי בראון שירותי כבאות אין התנגדות לתכנית אין לנו התנגדות לתוכנית המוצעת. יש להחזיר את מצב השטח לקדמותו לאחר הבניה. יש לשלוח סקר ונספח עצים ע"פ הנחיות פקיד היערות. מנהל אגף שפ"ע דוד אמסלם חתימה תפקיד שם בודק התוכנית תאריך 22/18/2112 מאת: רחל מזרחי אגף לשיפור פני העיר התוכנית בנדון נבדקה ע"י פקיד היערות ירושלים ולהלן חוות דעתנו: חוו"ד לשימור ועקירת עצים בלבד, אינה מהווה תחליף לחוות דעת אגף שפ"ע:

109 - 11, - המסומנים על פי סעיף 1 יוטמעו במסמכי סקר ונספח העצים. 0 התכנית לתב"ע. יש להוסיף לתקנון הוראות אלו ולסמן העצים בהתאם בתשריט : 1. תנאי למתן היתר בנייה יהיה הפקדת ערבות במחלקת גננות כפי שייקבע לעת היתר הבנייה עבור: שימור העצים, הכל באחריות היזם ובהתאם לאמור להלן בסעיף 1..3 תנאי לאישור התוכנית למתן היתר בנייה יהיה ביצוע העבודות בליווי ופיקוח אגרונום מקצועי שיאושר על ידי מחלקת הגננות ויבטיח: שמירת מרחק מהעצים לשימור בעת עבודות; הכל בהתאם לאמור להלן בסעיף 1..4 סימון בתשריט- עצים לשימור: 2 עצים : 1 אורן )מס'.)3, 0 1 חרוב )מס'.)2,1 0 אילנתה )מס'.)1 1 ברוש )מס' 1(. 1, 2, 2, אם קיימים עוד עצים בשטח שלא נמדדו גם הם לשימור. הוראות שימור: חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או עבודה ייעשו במרחק העולה על 3 מ' מהיקף גזעי העצים. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס אכלוס. בברכה ד"ר רקפת הדר-גבאי בוטנאית ורכזת תכנון צמחייה אגף שפ"ע תאריך 6/15/12 מאת: אירנה דוידוב אגף תושי"ה אין התנגדות לתכנית. חניה תוקשר בתוך המגרש עפ''י התקן התקף. ראה נספח בינוי חתום, מנחה מבחינת החניה. תאריך 16/15/2112 מאת: עדנה עמדי המחלקה למידע תכנוני-מיפוי ומדידות מאשרת מפת המדידה הנושאת חתימתי מיום המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית לדחות את התכנית מהנימוקים הבאים: התכנית מציעה תוספת קומה כך שמספר הקומות בבנין יעמוד על חמש. מדיניות התכנון כאמור לעיל מאשרת 8 קומות בלבד באזור זה..1 תוספת הקומה המוצעת מגיעה לגובה של כמעט 2 קומות.גובה הקומה המוצעת גבוה מיתר הדירות בבניין ועומד על 8.65 מטר נטו. ובחלק הצפוני של המבנה מגיע עד 0.45 מטר גובה קומה נטו.

110 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה בניין חדש רח' אהליאב רוממה מפורטת ועדה מחוזית רוממה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/211 מ-חלקה 2/ עד-חלקה 2/ בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן ארמוזה שמעון ארמוזה שמעון יצחק פנט הנדסאי אדוארד איימס

111 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת רוממה, רח' אהליאב 16. שטח התוכנית: 1198 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה היא תכנית מספר 2268 משנת 1920 הקובעת את ייעוד החלקה אזור מלאכה זעירה. התכנית מציעה הריסת הקיים במקום, סוכנות רכב פיג'ו והקמת בניין מגורים חדש בן 8 קומות מעל 2 קומות תת קרקעיות לחניה. התכנית מציה 25% הפרשות לצרכי ציבור. בתכנית האב לשכונת רוממה אזור זה מיועד למגורים והינף אחוזי הבניה העיקריים יעמוד על 245% שטח עיקרי למגרש למגורים של 5.2 דונם עד דונם. מטרות התוכנית: שינוי יעוד מתעשיה למגורים ג' ושצ"פ. בניין חדש בן 8 קומות ו- 26 יח"ד. קביעת שטחים ל מרבי מהם מ"ר שטחים עיקריים ו שטחי שירות הועדה המחוזית החליטה להביא לדיון עקרוני עם המלצה לדחיית התוכנית בטרם הושלמה בדיקת תנאי הסף, מהנימוקים הבאים:.1 התכנית שבנדון סותרת את מדיניות התכנון של הועדה המחוזית, תכנית עבור בניין חדש ברחוב אהליאב. התכנית מבקשת לחרוג מעבר לאחוזי בינוי המותרים על פי המדיניות של תכנית האב לשכונה. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להעביר את התכנית למעמד תנאי סף מהנימוקים הבאים: מדובר בתכנית המציעה שינוי מתעשיה למגורים, בתכנית האב לשכונת רוממה. אחוזי הבינוי המוצעים לשטח עיקרי מעל הקרקע הינם 216% בעוד תכנית האב מקצה 281% ראוי כי התכנית תובא לתנאי סף. כמו כן עניין הפרשות הציבור המוצעות יבחנו מול המחלקות הרלוונטיות כאשר התכנית תעבור את שלב תנאי הסף..1.2

112 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוספת 2 יח"ד והגבהת הבניין ל- 4 קומות שינוי למפורטת ועדה מחוזית זכרון משה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1//11 מ-חלקה 1/11 עד-חלקה 1/11 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן ברזל צבי שפרונג יעקב צבי

113 תאור תכנית התוכנית ממוקמת בשכונת זכרון משה, רחוב חפץ חיים 18 גוש חלקה 56 שטח התוכנית 368 מ"ר. התוכנית המאושרת החלה בחלקה 2488 לכל השכונה משנת 1,43 המייעדת אזור זה למגורים מיוחד. בחלקה קיים מבנה מגורים מלבני בן 2 קומות גג רעפים ללא שימוש ובור מים תת קרקעי. סה"כ 5 יחידות דיור חלקה זו הינה לשימור. אתר מספר 2481 בכרטסת השימור מטרות התוכנית: שינוי יעוד הקרקע מאזור מגורים מיוחד למגורים ג'' 1. קביעת בינוי עבור 2 קומות חדשות האחרונה מובלעת בגג רעפים 2. קביעת בינוי עבור 2 יחידות חדשות 3. קביעת הרחבות עבור חלק מהיחידות הקיימות 8. הגדלת שטחי הבניה למגורים ל- 5,8 מ"ר. 6. שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם 5,8 עבור שטח עיקרי ו- 64 מ"ר עבור שטחי שירות. סה"כ מוצעים 866 מ"ר שטחים מעל לקרקע המהווים 213 אחוזי בניה. סה"כ מספר יחידות הדיור בחלקה הוא 4 גודל דירה ממוצע בתוכנית הוא 48 מ"ר עיקרי לדירה התקבלו חוות הדעת מאת: מידע תכנוני בקרת תכניות שימור נגישות טרם התקבלו חוות הדעת מאת : תברואה על פי מדיניות התכנון לשכונה זכרון משה ברחובות הקטנים כגון חפץ חיים ניתן להציע עד 3 קומות. חוות דעת גורמים תאריך 13/16/2112 מאת: טלי כהן אנדרסון המחלקה לנגישות יש להוסיף הערה בתקנון: תוספת מעלית חיצונית או רמפה לנגישות לא ייחשבו לסטייה ניכרת מהתוכנית. תאריך 11/16/2112 מאת: עדנה עמדי המחלקה למידע תכנוני-מיפוי ומדידות מאשרת מפת המדידה הנושאת חתימתי מיום תאריך 23/16/2112 מאת: מרגלית שימור אתר בכרטסת 2876 רקע הסטורי: הבניין המדובר נמצא בשכונת זיכרון משה שנוסדה בשנת 1,16 ע"י קבוצת משכילים ציוניים והיא אחת מ 6 שכונות שהוקמו בתרומתו של משה מונטפיורי.הבית המבוקש הוא אחד מבתיה הראשונים של השכונה וכבר שנת 1,14 מופיע בצילומי אויר גרמניים. המדובר בבניין שהיה חד קומת ונוספה לו קומה נוספת בשנות ה- 61.

114 הבניין המקורי נאה ובעל פרטי אבן ומסגרות אופייניים לתחילת המאה העשרים,הקומה השנייה פשוטה ביותר ובנוייה באבן טובזה. רקע תכנוני: במקום תקפה תוכנית 2488 תוכנית שימור שהוכנה ע"י עיריית ירושלים והציעה שימוש בעליות הגג למגורים,41^% בניה ב 2 שתי קומות, שטח התוכנית 368 מ"ר שטח בנוי בפועל 812 מ"ר מעל האחוזים המאושרים התכנית המוצעת: התוכנית שלפנינו מציעה תוספת קומה שלישית מלאה וקומה רביעית מובלעת בחלל הגג,מכיוון שהבניין הינו חלק מבניה צמודת קיר אך בגלל התנאים השטח לא ניתן לממש את קו ה 1 צידי הרי מבקשים גמלונים ישרים. התוכנית מציעה להריסה חלקים שניבנו ללא היתר אך אינם בבעלות המבקשים בתוכנית מציעים 812 מ"ר שטחים עקריים כ 211% בניה אזור מגורים ג לפי מתאר החדשה. אין פגיעה בבניין ההיסטורי פרט להוספה עליו.המבנים שבחזית הרחוב ומאחורי הגדר ניבנו בהיתר ואילו שאין ברשותם היתר יסומנו להריסה המלצות וחוות דעת: ממליצים על אישור התוכנית ולהמליץ על כך בפני הוועדה המקומית בתנאים הבאים: 2. יש להנמיך הבניין כך שתהיה תוספת קומה שלישית בלבד ומעליה גג 4 שיפועי וכמו הקיים היום 2. יש להציג סכמת חיזוק הבניין ללא פגיעה במעטפתו החיצונית 5 ומכיוון שמדובר בבניין מאוכלס שיחייב חיזוק הרי תנאי זה חיוני להבנת מראהו העתידי. התוכנית לא תעבור להפקדה עד אישור הפרט בידי יחידת השימור 1. יש לתאם פרט הפרדה בין ישן לחדש 4. יש להוסיף תנאי כי לעת הוצאת היתר תתואם התוכנית מול יחידת השימור. 1. לאחר קבלת סכמת החיזוק תחליט יחידת השימור האם ימונה לפרוייקט אדריכל שימור מלווה החלטת ועדת שימור מס' 012: ממליצים על אישור התוכנית ולהמליץ על כך בפני הוועדה המקומית בתנאים הבאים: מאושרת תוספת קומה שלישית ומעליה גג 4 שיפועי וכמו הקיים היום יש להציג סכמת חיזוק הבניין ללא פגיעה במעטפתו החיצונית 5 ומכיוון שמדובר בבניין מאוכלס שיחייב חיזוק הרי תנאי זה חיוני להבנת מראהו העתידי. התוכנית לא תעבור להפקדה עד אישור הפרט בידי יחידת השימור יש לתאם פרט הפרדה בין ישן לחדש יש להוסיף תנאי כי לעת הוצאת היתר תתואם התוכנית מול יחידת השימור. לאחר קבלת סכמת החיזוק תחליט יחידת השימור האם ימונה לפרוייקט אדריכל שימור מלווה יוכנס סעיף בתקנון התכנית: "לא תותר הריסה של חלקים היסטוריים של הבניין הקיים(. יש להעביר את התכנית לקבלת חוו"ד של צוות רשימת השימור הסוקר את שכונת זכרון משה 5 במידה וההמלצות שלהם ישתנו התכנית תובא לדיון נוסף בועדת שימור תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכלית שרון שלוסברג דינור - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: זכרון משה רחוב: חפץ חיים 18 גוש: חלקה: 60 יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים מיוחד על פי תכנית מספר: 2284 ב. מהות התכנית: תוספת קומה וקומה נוספת מובלעת בחלל גג הרעפים לשם הוספת 2 יח"ד תוספת בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות. ג. הערות כלליות: 2. תשומת לבך לכך כי חווד מחלקת השימור מבקשת לבטל את הקומה המובלעת בחלל גג הרעפים ולהנמיך את גובה רום הגג.

115 הגיאוגרפית של העירייה ניתן ללמוד כי בשטח מתוך האורטופוטו שבמערכת המידע.2 התכנית קיים עץ. עץ זה לא סומן בתכנית המדידה. יש לתקן מפת המדידה בהתאם. לאור האמור לעיל יש לדרוש חווד שפ"ע לעניין סימון העץ. על האדריכל להמציא את מסמכי.3 התכנית ביחד עם כל הדרישות על פי "תקציר הנחיות למתכנן להגשת תכנית שמירה ועקירת עצים ונספח עצים לשינוי תב"ע להגשה לאגף שפ"ע )על פי הנחיות ד"ר רקפת הדר- גבאי משפ"ע(". יש לדרוש חוות דעת מהמחלקות העירוניות הבאות: המחלקה למיפוי ומודדים 5 אגף תושי"ה 5.4 אגף שפ"ע )אחזקה(. יש להשוות בין נספח הבינוי המצורף לתכנית 5 לבין היתר בניה תקף ולוודא שכל הבינוי.5 המוצג כקיים בנספח התכנית החדשה 5 מאושר סטטוטורית. באם לא 5 יש לדרוש הכשרתו במסגרת התכנית 5 ולסמנו בקו מקוטע בצבע אדום כהכשרת עברת בניה או לחילופין לסמנו להריסה. ד. הערות לתשריט: כותרות ופירוט בעלי עניין:.1 תשומת לבך לכך כי ישנה חתימה המופיעה פעמים פעם עבור החוכר עצמו ופעם.1.1 עבור בן זוגו של החוכר 5 אולם לא נמצאה בתיק אסמכתא משפטית להקניית זכויות שכאלו. לפיכך 5 יש להמציא אישור כנ"ל 5 למשל מעו"ד 5 או לחלופין לא לחתום האחד בשם השני. תשריט "מצב מוצע": יש לתקן כמפורט להלן:.2 יש לתקן מפת המדידה 5 ראי הערה כללית לעיל..2.1 ראי העה לעיל לעניין חווד שפע באשר לסימון העצים..2.2 ה. נספח מצב מאושר: יש לתקן כמפורט להלן: יש לתקן מפת המדידה 5 ראי הערה כללית לעיל..1 אזור מגורים מיוחד עבור כל אחת מהתבעות יסומן באותו סימון צבע חול וצבע צהוב.2 לסרוגין ובאלכסון. יש לתקן בהתאם הן המפה והן המקרא. חזית לשימור תסומן בקו אדום רציף. יש לתקן הן המפה והן המקרא..3 יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל..4 ו. הערות לנספח הבינוי: יש לתקן מפת המדידה 5 ראי הערה כללית לעיל..1 תכנית קומת מרתף: לא ברור מדוע סומן בור המים כהכשרת עברת בניה. האם אינו קיים.2 מקדמת דנא? יש לבטל התיחום באדום. חתך 2-2: יש להתאים בין סימון התוספות בחתך לבין סימונם בתכנית קומה א'..3 חתך 2-2: יש להתאים בין סימון התוספות בחתך לבין סימונם בתכנית קומה א'..4 על נספח הבינוי להציג ממד 7 חדר מחוזק..5 יש לציין את חומרי הבנייה בחזיתות הבניין..6 ז. הערות לנספח חישוב שטחים: יש לאמת את שטחי הבנייה המבוקשים אל מול נספח חישוב השטחים..1 יש לוודא כי השטחים חושבו בהתאם לתקנות חישוב השטחים..2 ח. הערות לתקנון: יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא:.1 סעיף נתונים כלליים: יש לציין נקודה מרכזית בתוך הקו הכחול. סעיף בעלי עניין בקרקע: יש לוודא התאמה מלאה בין שמות הבעלים המצויינים בסעיף זה לבין שמות הבעלים המצויינים בנסח הטאבו. סעיף 0.2 מסמכי התכנית: יש לתקן את הנתונים בטבלה באופן הבא: גורם מאשר: יש לציין הגורם המאשר. תיאור מסמך: יש למלא הנתונים. סוג מסמך בינוי: יש לציין כי מסמך זה נכלל בהוראות התכנית. סעיף 1.0 מטרת התכנית: תוספת קומה חדשה וקומה מובלעת בחלל גג הרעפים. סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן את הסעיפים הבאים: סעיף 1: "קביעת בינוי לתוספת בניה בקומה א, לשם הרחבת יח"ד הקיימות בה, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח"; "קביעת בינוי לתוספת קומה חדשה וקומה נוספת מובלעת בחלל גג הרעפים, לשם הוספת 2 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי"; קביעת

116 הוראות לפתיחת חללים בחזית הדרומית של הבניין בקומת הקרקע, בהתאם למפורט בנספח הבינו". יש להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון סטנדרטי: קביעת הוראות בינוי. עצים יתווסף וינוסח בכפוף לחווד שפ"ע. סעיף 1.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית: שטחים עיקריים מאושרים: יש לאמת את השטחים המצויינים כי הם מאושרים על פי היתר אל מול ההיתר עצמו. סעיף 3.0 טבלת שטחים: בהתאם לחווד שפ"ע יתכן ויש להוסיף הוראה כפופה בדבר עצים. סעיף 1.0 מגורים: הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: סעיף בינוי. יש לתקן הסעיף בהתאם להערותי לסעיף 2.2 סעיף קטן 2. עיצוב אדריכלי: יש להוסיף אחרי "מרובעת ומסותתת", "מאותו סוג גוון סיתות וכיחול אבן הבניין הקיים". תנאים למתן היתר בנייה: יש לציין בנוסף כי תנאי למתן היתר בניה יהא תיאום התכנית עם ולשביעות רצון מחלקת השימור. סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף: כי גם מספר הקומות היא הוראה מחייבת. סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף: תוספת רמפה לנגישות לא תחשב לסטייה ניכרת מהתכנית. סטייה ניכרת: יש להוסיף סעיף: תוספת מעלית חיצונית לא תחשב לסטייה ניכרת מהתכנית יש להחליף/ להשלים/ להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"(; תנאים למתן היתר בנייה )להשלים(; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף 6- להשלים; קולטי שמש על הגג - להשלים; הוראות בנושא חשמל - להוסיף; עצים לשימור/העתקה/עקירה יש לקבל חווד ובכפוף לחווד יש לבדוק האם לכלול סעיף זה. במידה ויש לכלול הסעיף הוא ינוסח בהתאם לנוסח הסטנדרטי; מתקני תקשורת - להוסיף. סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא: גובה בנייה: יש לציין במקום "כמסומן בתשריט". סעיף 2.0 שלבי ביצוע: האם מקובלת עליך שלביות ביצוע זו שאינה בהינף אחד עבור כל הבניין? המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים: תבוטל הקומה האחרונה. הקומה המוצעת תהיה בעלת גג רעפים ללא שימוש כפי שקיים בבניין כיום. כל מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם. יבטלו המרפסות המוצעות בצמוד לקו אפס צפוני בהתאם למדיניות השמירה על קווי בניין. להטמיע הערה מאת מחלקת נגישות בהוראות התכנית. תנאי להפקדה השלמת חוות דעת מאת מחלקת תברואה לקבל הסכמה של מעל 56 אחוז מבעלי הדירות בבניין לתוכנית המתוקנת. לשלוח הודעות אישיות לחלקות,05-00,55-50 בגוש לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 022 לחוק התכנון והבנייה

117 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית 2912 א שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה תוספת בנייה בית צפפה מפורטת ועדה מחוזית בית צפפה חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש 1/2// מ-חלקה 2 עד-חלקה 2 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן עליאן מוסה עליאן מוסה

118 תאור תכנית התכנית חלה בשכונה: בית צפפה, אזור א- דהרה צפון הכפר גוש: 31288, חלקה: 2 יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 6 ודרך על פי תכנית שטח התוכנית: 1145 מ"ר. בחלקה 2 בניינים מחוברים בגובה 2 קומות. 2 יח"ד. מהות התכנית: הוספת 2 קומות מעל הבניינים הקיימים ותוספת 6 יח"ד סה"כ 8 יח"ד. הסדרת מקומות חניה לדירות בחלקה. הפיכת שטח שירות לחניה במפלס קומת הקרקע המאושרת בהיתר לשטח עיקרי. הסדרת מסחר בחלקה. מטרות התוכנית: שינוי יעוד ממגורים 6 למגורים ב''. 1. קביעת הוראות בינוי לבנייה חדשה בבניין א'' תוספת 2 קומות, בבניין ב'' הפיכת חניה ליח"ד 2. והוספת 2 קומות הגדלת מס'' היח"ד מ- 2 ל קביעת הוראות בגין עצים לעקירה והעתקה. 8. הגדלת שטחי הבניה וקביעתם בבניין א'' ל- 884 מ"ר מתוכם 813 מ"ר שטחים עיקריים ו שטחי שירות. בבניין ב'' 521 מ"ר מתוכם 618 מ"ר שטח עיקרי ו-,18 מ"ר שירות. קביעת הוראות בגין חזית מסחרית. 5. למגרש המוצע למגורים מסחר בגודל : 68, מ"ר סה"כ שטחי הבניה המוצעים בתוכנית הם:, 113 מ"ר ו- 183 אחוזי בניה כוללים. תכנית האב לבית צפפה/שרפת נמצאת בשלבי הכנה, לפי המלצת מתכנן התכנית בחלקה זו ההמלצה היא לבינוי של עד 4 קומות, ויותר מ- 281% בניה כוללים חזית מסחרית. התקבלו חוות דעת של המחלקות הבאות: המחלקה לבקרת תכניות ממחושבות..1 תושי"ה.2 שפ"ע.3 טרם התקבלו חוות הדעת של המחלקות הבאות: נגישות.1 תברואה 2. כבאות 3. חוות דעת גורמים תאריך מאת: חניתה קמיש בקרת תכניות ממוחשבות אל: אדריכלית מיכל כרמלי כהן - מחלקת תכנון עיר שלום רב, הנדון: חוות דעת לתכנית מספר 7307 א להלן חוות הדעת של המחלקה לבקרת תכניות לתכנית שבנדון: א. מיקום התכנית ומצב סטטוטורי מאושר: התכנית חלה בשכונה: בית צפפה גוש: //1/2 חלקה: 2 יעוד השטח המאושר הינו: אזור מגורים 1 ודרך על פי תכנית מספר: 1111 מהות התכנית: בניין א: תוספת 2 קומות על גג הבניין הקיים לשם הוספת 2 יח"ד חדשות והמרת שטחי שרות לשטח עיקרי בניין ב: תוספת קומה )קיימת בפועל( מתחת לקומה המאושרת וכן תוספת 2 קומות מעל הקומה המאושרת, לשם הוספת 8 יח"ד )אחת קיימת בפועל( התכנית לא עברה עריכה במחלקה לבקרת תכניות

119 - 11, - ב. הערות כלליות: אין לסמן להריסה שטחים הנמצאים מחוץ לקו הכחול של התכנית. לפיכך 5 יש להגדיל הקו הכחול של התכנית. יש לתקן בהתאם את שטח התכנית וגבול התכנית בכל מסמכי התכנית. כמו כן יש לבדוק מי הבעלים בשטחים שאותם מצרפים לשטח התכנית ולציינם במסמכי התכנית. בחווד תושיה מיום /22 התבקשו אדריכלי התכנית לשנות את נספח הבינוי בהתאם להערות שניתנו על גבי נספח עם חתימתם. מאחר ונספח זה לא נמצא בתיק התכנית לא ברור אם אכן הוטמעו דרישותיהם. התכנית מבקשת להגדיל את אחוזי הבניה ואת מספר יחידות הדיור. יש לדרוש התייחסות המחלקה למדיניות התכנון לצורך בהפרשות לצרכי ציבור ו 7 או מטלה ציבורית שהיא. יש לדרוש חוות דעת המחלקה למיפוי ומודדים וחוות דעת שפ"ע )אחזקה(. תכנית המדידה וכן תשריט מצב מוצע מציגים עצים )חלקם סומנו לשימור וחלקם להעתקה(. יש לדרוש חווד שפ"ע כיצד לסמן העצים. על האדריכל להמציא את מסמכי התכנית ביחד עם כל הדרישות על פי "תקציר הנחיות למתכנן להגשת תכנית שמירה ועקירת עצים ונספח עצים לשינוי תב"ע להגשה לאגף שפ"ע )על פי הנחיות ד"ר רקפת הדר-גבאי משפ"ע(". יש להשוות בין נספח הבינוי המצורף לתכנית 5 לבין היתר בניה תקף ולוודא שכל הבינוי המוצג כקיים בנספח התכנית החדשה 5 מאושר סטטוטורית. באם לא 5 יש לדרוש הכשרתו במסגרת התכנית 5 ולסמנו בקו מקוטע בצבע אדום כהכשרת עברת בניה או לחילופין לסמנו להריסה. יש לדרוש כתב שיפוי. ג. הערות לתשריט: תרשים סביבה קרובה ותרשים התמצאות כללית: 1.1. יש לוודא שקנה המידה המצויין הוא קנה המידה המוצג. תשריט "מצב מאושר":.2.1 יש להשמיט סימון רוזטה יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. יש לסמן באופן ברור גבולות חלקות 5 בכל שטח הקומפילציה. יש לסמן את כל גבולות הגושים שבשטח הקומפילציה. יש לציין מספרי גושים בכל שטח הקומפילציה. יש לתקן חלקה מספר 2 שבגוש //1/2 להוסיף סימון לקו בניין בהתאם לתכנית המאושרות 5 תכנית מספר יש לתקן חלקה מספר 1 שבגוש //1/2 ברובו של השטח חלה תכנית מספר / 9 //א אשר קבעה את היעוד למגורים למגורים א. יש לתקן היעוד 5 להוסיף קווי בניין 5 להוסיף מספרי תאי שטח 5 חזית מסחרית ואלמנטים להריסה. יש לעדכן בהתאם גם המקרא. בחלק האחר חלה תכנית מספר תשריט "מצב מוצע": אין לסמן מחוץ לקו הכחול אלמנטים להריסה. יש להוסיף למקרא הגדרה "מספר גוש". יש לסדר המקרא בהתאם לסדר המקובל. ד. הערות לנספח הבינוי: יש לתקן תכנית פיתוח השטח ולסמן את העצים המיועדים לשימור ולהעתקה. מספור יח"ד יעשה עבור כל בניין בנפרד. יש לציין שימושים בכל החללים. יש לתקן תכנית קומת מסד בניין א': התכנית מציגה חדר אמבטיה בתוך שטח המיועד לחנות. יש להשמיט חדר זה. תכנית קומת מסד בניין א': לא ברור האם השטחים שאושרו בהיתר הם שטחים למחסנים או לחנויות והאם חלקים אושרו כמחסנים ואחרים כחנויות

120 תשומת לבך לכך כי בבניין א' קומת מסד גובה הקומה קטן יותר כפי שהוא מסומן בנספח הבינוי לעומת הסימון בהיתר הבנייה. יש לתקן תכנית קומת קרקע בניין ב': יש לציין במלל "הפיכת שטח שרות לשטח עיקרי". יש לתקן תכנית קומה א בניין ב': המרפסת הדרומית כפי שמסומנת בנספח אינה תואמת למרפסת שסומנה בהיתר הבנייה. יש לתקן תכנית קומה ג' ולתחם באדום את גג בניין א'. יש לתקן תכנית קומת גג ולתחם באדום את גג בניין ב'. חזית מזרחית: יש להתאים הפתחים של בניין ב' למוצג בתכנית הקומה. חתך א-א בניין ב': יש להתאים בין התוספות המוצגות בתכנית קומה א' לבין המוצג בחתך. על התכנית להציע ממד 7 חדר מחוזק. תשומת לבך לכך כי אין התאמה בין נספח הבינוי לבין היתר הבניה שצורף לתיק באשר לאורך הקומה המאושרת של בניין א קומת מסד )בהיתר אורך הקומה קצר יותר(. לפיכך יש לסמן השטחים העודפים בנספח הבינוי ביחס להיתר בניה 5 כהכשרת עברת בניה. תשומת לבך לכך כי אין התאמה בין תכנית המדידה ותכניות הקומה לבין החזית הדרומית והמערבית של בניין ב' כפי שבאה לידי ביטוי בתמונות שצורפו לתיק. יש לתקן תכנית קומת הגג ולהציג את חדרי היציאה אל הגג..17 יש לציין חומרי בניה בחזיתות הבניין..18 חווד תושיה מיום /22 התבקשו אדריכלי התכנית לשנות את נספח הבינוי בהתאם להערות שניתנו על גבי נספח עם חתימתם. מאחר ונספח זה לא נמצא בתיק התכנית לא ברור אם אכן הוטמעו דרישותיהם. ה. הערות לנספח חישוב שטחים: יש לאמת את שטחי הבנייה המבוקשים אל מול נספח חישוב השטחים. יש לוודא כי השטחים חושבו בהתאם לתקנות חישוב השטחים. ו. הערות לתקנון: יש לתקן את סעיפי התקנון באופן הבא: סעיף 0.1 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות: תכנית מספר 1111 יש לתקן סוג יחס ל"כפיפות 7 שינוי" והערה ליחס ל" תכנית זו משנה את תכנית מס' 1111 בנושאים המפורטים בתכנית זו. כל יתר ההוראות שנקבעו בתכנית מס' יש לציין גם תאריכים עבריים. סעיף 1.1 עיקרי הוראות התכנית: יש לתקן את הסעיפים הבאים: סעיף :1 בניין א': קביעת בינוי לתוספת 2 קומות על גג הבניין הקיים לשם הוספת 2 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי; קביעת בינוי לתוספת בניה בחלק המערבי של הבניין וכן המרת שטחי שרות לשטח עיקרי, לשם... בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח". בניין ב': קביעת בינוי לתוספת 2 קומות על גג הבניין הקיים, לשם הוספת 2 יח"ד חדשות, בהתאם למפורט בנספח הבינוי; קביעת בינוי לתוספת קומת קרקע, לשם הוספת יח"ד חדשה, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח; קביעת בינוי לשינוי גודל ומיקום המרפסת, בהתאם למפורט בנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. סעיף 3: יש לציין את השטחים העיקריים, שטחי השרות וסה"כ השטחים ללא פרוט כמה מתוכם למסחר. סעיף 1: הגדלת מספר יח"ד מ- 2 יח"ד ל- 8 יח"ד. סעיף 1: הגדלת מספר הקומות מ- 2 קומות ל- 8 קומות בכל אחד משני הבניינים. סעיף 2: יש להוסיף כי נקבעות גם הוראות בינוי. סעיף 1.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית:

121 בין הרשום בסעיף זה לרשום בסעיפים 2.2 ו- 6. שטחים עיקריים מבוקשים: אין התאמה יש לציין בהערה למספר יח"ד כי מספר יח"ד הוא על פי היתר. יש לציין את מספר ההיתר. סעיף 1.0 מגורים: הוראות: יש לתקן את הסעיפים הבאים: יש לפרט את הבינוי המבוקש על פי התיחום בקו אדום בנספח הבינוי. ראי הערה לסעיף עיצוב אדריכלי: יש להוסיף אחרי "מרובעת ומסותתת", "מאותו סוג גוון סיתות וכיחול אבן הבניין הקיים". תנאים למתן היתר בנייה: יש להשלים סעיף ב. מנוסח תקנון מבא"ת יולי,211. יש להוסיף בסוף "ביצוע כל האמור לעיל יהא ע"י מגישי התכנית ועל חשבונם". יש להוסיף בסוף סעיף ג. "ביצוע כל האמור לעיל יהא על חשבון מגישי התכנית". תנאים למתן היתר בניה: יש להוסיף סעיף: ולציין כי תנאי להיתר בניה או תעודת גמר כלשהיא יהא מילוי אחר הוראות בסעיפים: חניה, רישום הערת אזהרה בספרי המקרקעין, העתקת מתקנים על הגג, עצים לשימור/העתקה, הריסה, חשמל. יש להחליף/להוסיף את הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי 1112: נספח הבינוי מנחה למעט...)קווי בניין, שטחי בנייה, מספר קומות, גובה הבנייה, מספר יח"ד( - להוסיף; פסולת בניין )להחליף בסעיף "גריסת פסולת בניין ופינויה"(; בנייה בתחום קווי הבניין המסומנים בתשריט - להוסיף; זכויות הבניה והוראות הבינוי כמפורט בסעיף - 6 להוסיף; מספר יח"ד ורישום הערת אזהרה - להוסיף; סטייה ניכרת )להוסיף הוראה לעניין מספר הקומות(; עצים לשימור/העתקה הסעיף ינוסח לאחר קבלת חווד שפ"ע ועל בסיס הנוסח הסטנדרטי; סעיף 1 טבלת זכויות והוראות בנייה: יש לתקן באופן הבא: שטחי בנייה עיקריים: יש לציין בהערה כמה מתוך השטחים הם שטחים עבור המסחר. גובה מבנה: יש לציין במקום: "כמסומן בנספח הבינוי". סעיף 1 הוראות נוספות: יש להשמיט סעיף 5.2 )הוראות רישום(. יש להוסיף הסעיפים הבאים מנוסח תקנון מבא"ת יולי,211: מבנה להריסה; הוראות בנושא חשמל; רשות העתיקות; הפקות לצרכי ציבור; מתקני תקשורת. סעיף 2.0 שלבי ביצוע: יש לשקול להוסיף כי הבנייה בכל אחד מהבניינים תהא ללא תלות בבנייה בבניין האחר. תאריך 21/15/2111 מאת: אירנה דוידוב אגף תושי"ה אין התנגדות לתכנית בתנאים הבאים: שטח שמיועד לדרך יעבור על שם העירייה..1 תנאי להיתר בניה הוא הגשת תכנית חניה מפורטת בתוך המגרש על פי התקן התקף ועל פי מידות תקניות..2 ראה תכנית חניה חתומה, מנחה בלבד..3 יש לעדכן נספח בינוי בהתאם לתכנית חניה חתומה..4 תאריך 16/18/2112 מאת: רחל מזרחי אגף לשיפור פני העיר התוכנית בנדון נבדקה ע"י פקיד היערות ירושלים ולהלן חוות דעתנו: חוו"ד לשימור ועקירת עצים בלבד, אינה מהווה תחליף לחוות דעת אגף שפ"ע: 0. סקר ונספח העצים המסומנים על פי סעיפים 3 1 יוטמעו במסמכי התכנית לתב"ע. יש להוסיף לתקנון הוראות אלו ולסמן העצים בהתאם בתשריט : 1. באחריות היזם להוציא רישיונות העתקה ועקירה לעצים כחוק במחלקת גננות..3 סימון בתשריט- עצים לשימור: 3 עצים לשימור: 1 שסק )מס' (, 1,3 0 עץ תאנה )מס' 1 (בצד צפון.

122 3 מ' עבודה ייעשו במרחק העולה על הוראות שימור: חפירה ו/או שינוי מפלס ו/או מהיקף גזעי העצים. סימון בתשריט- עצים להעתקה: 1. 0 עץ דקל )מס' 1( צד מזרח. תזמון ההעתקות, סוגי ההעתקות וקביעת הטיפולים בעצים לפני העתקה, על פי מפרטים גנניים מקובלים ולפי קביעת האגרונום. העצים המועתקים יטופלו ותוחזקו על ידי היזם. סימון בתשריט- עצים לעקירה: 0 עץ ברוש, קטן יחסית )מס' 0( צד דרום. נציג מחלקת גננות יבדוק העצים, חיוניותם וחיבורם למערכת השקייה כתנאי לטופס אכלוס. המלצת האגף להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית בתנאים הבאים: יש לתכנן הפתחים אשר בתווך הבנינים, בקומות המוצעות, במרחק של מינימום 5 מ'. 1. לא תותר הסבת קומת החניה למגורים. 2. לא יותר תכנון גרם מדרגות חיצוני ומעבר לקווי בניין מקובלים השומרים על 3 מ' מגבול 3. החלקה. יש לתכנן גרמי מדרגות בתוך המבנים ולא כאגף חיצוני. יש להטמיע הערות אגף תושיה. 8. תנאי להיתר בניה הינו הריסת כל המסומן להריסה במסמכי התכנית. 6. יש לתקן במסמכי התכנית ולהטמיע הנחיות שפ"ע לעניין העצים בחלקה. 5. להשלים חוו"ד החסרות: מח' נגישות, תברואה, כבאות. 8. הטמעת ההערות הטכניות של המחלקה לביקורת תוכניות ממוחשבות. 4. לקבל כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים על פי סעיף 1,8 לחוק התכנון והבנייה.,. 11. לשלוח הודעות אישיות לבעלים בחלקה ובחלקות המצרניות.

123 סדר יום לועדה מתאריך 25/07/2012 סוג דיון הפקדה מספר ועדה /2/2272 מספר תכנית 0120 ב שם תכנית סוג תכנית סמכות שכונה שינוי לקווי בנין ללא שינוי לזכויות בניה המאושרות בתכנית 1111 ב מפורטת ועדה מקומית פסגת זאב חלקות נחתכות בשלמותן חלקות נחתכות בחלקן גוש מ-חלקה 1 1/112 שגיאה!שגיאה! עד-חלקה 1 בעלי ענין בעל הקרקע מגיש התכנית המתכנן ולפתוח בע"מ נידר חברה לבנין ניסנוב ברוך אימס אדוארד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד רמי מנוח שעור 4 התכניה: הליכי הכנת תכנית בניין עיר; ב) מי רשאי ליזום הכנת תכנית? תכנית מתאר ארצית - סעיף 51: המועצה הארצית תפרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד

- 1 - סדר יום לרשות רישוי 13: /88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א - בניה חד 1 סדר יום לרשות רישוי 13:30 2017/88 18/06/2017 מספר ועדה שהתקיים בתאריך שעת דיון: על סדר היום: שוטף סודר אזור רישוי איזור רישוי 9 צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות צוות א בניה חדשה ומלונאות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מ

סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשעה ה אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויור ועדת שימור מ סדר יום ועדת שימור מס' 02 במועצה מספר 51 )ועדה 561( שתתקיים ביום ג', ד' ניסן, תשע"ה ה-.42.3.402 אל חברי ועדה: מר ניר ברקת, ראש העיר ויו"ר ועדת שימור מר תמיר ניר, חבר ומ"מ יו"ר ועדת השימור מר קובי כחלון,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המק

פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר בתאריך: 03/07/2013 כה תמוז תשעג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע ד נכחו: - יור הוועדה המק פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2013107 בתאריך: 03/07/2013 כ"ה תמוז תשע"ג שעה 12:00 תאריך : 13/10/2013 ת. עברי:ט' חשון, תשע "ד נכחו: - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - מהנדסת העיר ויקי ברנגל

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015

1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יור הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015 1 20/7/2015 לכ' גב' עדנה רודריג, יו"ר הוועד המקומי קיסריה הנדון: התייחסות לטיוטת תכנית המתאר של קיסריה שהוצגה בישיבת וועדת ההיגוי בתאריך 21 ביוני 2015. 1. רקע מסמך זה נערך במענה לפניית הוועד המקומי בקיסריה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC מס' דף : 1 משרד מהנדס העיר-ועדה המקומית לתכנון ולבניה "חיפה" תאריך: 24/06/2014 כ"ו סיון תשע"ד פרוטוקול ישיבת ועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: 11 ביום שני תאריך 02/06/14 ד' סיון, תשע "ד מס' דף : 2

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 51-0000 כ"ב שבט תשע"ה 50:00-00:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 86 תל-אביב - יפו, קומה 45

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC

Microsoft Word - MERGEBLB007.DOC TBPIRUT0 0001 א/ כ/ כ/ כ/ א/ כ/ מס' דף : 1 26/01/2015 25 תכנית מפורטת: חפ/ 1332 סדר יום לועדת משנה של הועדה המקומית ישיבה מספר: שם: "קסטרא" תוספת שימושים וזכויות בניה בעלי עניין : חב' חוצות היוצר חיפה

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה

נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 30/08/2015 טו באלול תשעה שעה 17:00 - יור הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה נכחו: פרוטוקול ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 2015007 בתאריך : 30/08/2015 ט"ו באלול תשע"ה שעה 17:00 - יו"ר הועדה המקומית שלום בן-משה חברים: - חבר ועדה רזיאל אחרק - חבר ועדה סיגל שיינמן יצאה לאחר התחלת הדיון

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ועדה מחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב 19/12/2011 1 ש מדינת ישראל משרד הפנים הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב ועדת משנה ב' להתנגדויות ישיבה מס' 1097 תאריך הישיבה : מיום שני,כ"ג כסלו תשע"ב, 19/12/2011

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל

מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל מדריך לרישוי בנייה הערה: האמור במסמך זה הינו בגדר מדריך כללי לשירות הציבור ואין בו משום חוות דעת תכנונית או משפטית וכל מקרה ייבחן לגופו של עניין. ככל שנפלה טעות במדריך זה, אין בכך משום יצירת מחויבות טל"ח.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc מדינת ישראל משרד הפנים ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב פרוטוקול לישיבה מספר 2009329 תאריך הישיבה: יום חמישי, כ"ט אייר תשעא, 02/06/2011 מקום הישיבה: דרך מנחם בגין 116 תל אביב, בית קלקא. 1 ערר על החלטת ועדה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc א/ א/ ירושלים, 5.5.2010 סימוכין: 7-31.0 מאיה דירות פאר בע"מ ע"י עו"ד עמירם גיצלטר השמאי מאיר פרץ merepp@walla.com המבקשת בענין : הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה השמאי אברהם כץ akatz@actcom.net.il המשיבה

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

בית משפט השלום בבאר שבע ת"א מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש

בית משפט השלום בבאר שבע תא מנהל מקרקעי ישראל נ' אבו אלקיעאן איברהים פרהוד ואח' תיק חיצוני: מספר תיק חיצוני 1 בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקש בפני כבוד השופט יעקב דנינו המבקשים מוסא חוסיין קואעין ואח' ע"י ב"כ עוה"ד חסן ג'בארין ואח' נגד המשיבה: מדינת ישראל הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום 0 0 החלטה מונחת בפניי "בקשה דחופה למתן צו ארעי במעמד

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

הנושא: <shem_nose>

הנושא: <shem_nose> מינהל הנדסה אגף תכנון העיר ועדת המשנה לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו פרוטוקול מספר 16-0011 י"ב ניסן תשע"ו 13:00-09:00 באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 69 תל-אביב - יפו, קומה 12

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word ד 1 ג 1 מינהל הנדסה אגף תכנון ובנין ערים ועדת המשנה לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי תל-אביב יפו סדר יום מס' 08-0028 מיום כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום רביעי ה - בשעה 09:00

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת.

בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. בהרי ברחובות ההולנדית חוויית מגורים מושלמת. בשכונה מושלמת. חברת הבוטיק בהרי בונה את צמד הבניינים האחרון ברחובות ההולנדית. זוהי ההזדמנות האחרונה לרכוש דירה חדשה בשכונה המבוקשת ביותר ברחובות וזאת ההזדמנות

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Untitled.pages

Untitled.pages עתמ (מרכז) 2445-11-13 עוזי מלכוב נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 2445-11-13 מלכוב נ' הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ואח'

קרא עוד

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים:

עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: עתמ בבית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעניין: עתירה כנגד תמ"ל 1003 )תכנית לקידום מתחמים מועדפים גן יבנה מערב( העותרים: 1..2.3.4 המצאת כתבי בית דין בפקס - נגד- 1. משרד האוצר - הוועדה

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

אל:

אל: חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 הוראות התכנית תכמ 2015-711 שם תכנית: תכנית מתאר מקומית כוללנית מבשרת ציון מחוז: ירושלים מרחב תכנון מקומי: הראל סוג תכנית: תכנית כוללנית אישורים הפקדה מתן תוקף עמוד 1 מתוך

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד