קארל מרקס ופרידריך אנגלס - המניפסט הקומוניסטי 1927

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "קארל מרקס ופרידריך אנגלס - המניפסט הקומוניסטי 1927"

תמליל

1 !י, 4 ן!וןו^צ 4 ^וי ידון.ש למ י^נמה ןז^ן *מ "^!י םידפ ןו :ןסןמב * י*ג $1 בלחר -*%. 1.*ו

2

3 ילזרב באז םש לע םירפס תאצוה.הרבחה יעדמב הירפס.םלעא ךירךירפו םכך 3 לרק יטסינומוקה טספינמה.. ן :.םגרתמה תאמ תויפרגויב תומישרו תורעה ףורצב.יעלןל.ד םגרת.הינש הרודהמ.ז פרת,ביבא לת.ו רפס

4 ר ע/ יטסינומוקה טספינמה" בתכנ זאמ הנש םינומש ואלמ הלא םיטיב האיצומ,ןמזה תוקוצמ תאפמ,הכורא הקספהירחא הוקת ךותמ - הלש תיששה תרבוחה תאילזרב תאצוה.רתוי הירופ הדובעל בושת םהב ;םימיל באזתומלםינש שמח תואלמ םויל תאצומ תאז םירפם תאצוה תמייק ומש רכזלש י ל ז ר ב ודרקהיגפל רפסמ תועובש התעפוהל רשא,תאזה תרבוחה להקבןויע תאירק האירקהוהבר החמש חונמה חמש. תודחא" ןינבל הרובחבוירבח םלוא ;להקה לאונתאצוה התע האב שדח רפסב אל ב פרת תנשבתירבעב עיפוהש /יטסינומוקה טספינמה,,,תודחא םינש הז קושהןמ לזא,"הדובעה תודחא" תאציהב רעונה הנחמבו םילעופה רובצבול םישרודוםילאוש שיו.וביבסזכרתמה דעוזאמ םיבצמהו םיאנתהייונש לכ תורמל".תואמל תורודהמב אצוהזאמ חוטבהו בוטה גיהנמה :תעכ םג טספינמה חנה - יקסטוק לרק רמאי התע תושונאה הרומ םג :הזבו ;ודמעמ רורחשלוכרדבןוירטילורפל רשא רתויב תלדתשמה,תרוקב אוהןועט ירוטסיה טנמוקוד רותב טספינמה,.".דלוכ יכ, /תושדח תועידי םהמ בואשלוםניבהל,ונשיתנש םירבדה תא םג גישהל םינשה תורשעב ריהזמ הכןפואב םנוקי רשא,ירוטסיה טנמוקודוהומכןיא םא# :דועו."םירקמהו תודבועה לכי ע דימת שדוחיורושיא רשא,תואבה /לטיפקה,ל אל הז םש סחיל שי - תיטרקומיד לאיצוס הרות, לע רבדנ.*המונצו הקד תרבוחוהזיכ םא, יטסינומוקה טםםינמה,ל אלא םג.היגולונימרטבוןונגסב םיבר םינוקתו םייונשוסנכוה תאז הרודהמב.תירוטסיה הניחבמ םיאטבמו םינינע המכ תוריבסמה תודחא תורעהופסונ ןיב לידבהןעמל (בונאזאיר לשורואביפ לעופרוצ תורעההןמ קלח> :םנמיסב םינושארהוראשנ - םגרתמה תורעהןיבו םלגנאלשויתורעה.דומע לכל םידחוימ,םירפסמבונמוס םינורחאהו,בכוכה.סכרמ לשמ רפס םושןיידע תירבעב ןיא *יטסינומוקה טספינמה" דבלמ.סכרמ לש *ארמג הוז לטיפקה, תעפוהל הנש 60 הנאלמת הזה שדוחה,ן רמה םוקי תינידמה התלכלכ תא הניבהו היחתמהונצראביכ,ןימאנ.תירבעב הז דומלת דומללונל רשפאי רשא.ביבא לת,מ עב "תודחא,יביטרפואוק סופד %

5 .א.ספרמ לרק םונירה לעש רנירטב 1818 יאמל ישמחב דלונ סכרמ לרק החפשמה םשב - סחיה ילודנו םינבר תחפשמ ןב ךירניה ויבאל.הירננואמ תסחוימ החפשמ תב,גרובשרפ הטיירנה ומאלו,יכדרמ לש תואידיאב םנו םיירבע הלכשה ירפסב וירוענב ןימחנ ךירניה םיליכשמה יריעצמ הברה לע ללכב זא ועיפשהש,רטלוו ןיד ךרוע היה אוה.םכרמל ותחפשמ םש תא הנשו,הינמרגב תא הצחלש,היסורפ תושרל רבע םונירה לבחשכ םנו,םסרופמ הנהנ - ןואילופנ תאמ ולבקש םהיתויוכז תא הלטבו םידוהיה.הלשממה לש םיטפשמה ץעויל םנ היהו תויוכזה לכמ ךירניה.ותחפשמ לכ םע דחי ותד תא ךירניה רימה 1824 תנשב.המכחו הרוחל וכנחל וילע דקש ויבא.שש ןב זא לרקו -אצוי היהש,ןל?טםו נילדול ןורב ודמל היסנמיגב דוע ודמלב תא.םטננרס תאו ריפסכש,יטנד,רמוה תא,םברמ תיבב םנכנו רידת ול ושמש םהו,ותומ םוי דע םבהאו הפ לעב זא עדי הלא.ןובב הטיסרבינואה תא רקב 1835 תנשב.וב וחור רועפב,עונרמ.םיטפשמה תרות דמל ויבא תשירד י פע ףפותסהל ידכ,ןילרבבש הטיסרבינואל םנכנ 1836 רבוטקואב ילודג תא םירבחל לרק זא ול הנק.חונמה לנה תמכח לצב יפורפו עדונ הילביב רקבמ,ראואב ונורב חא,לנה לש וידימלת םסרופמה ףוסוליפה חא,ןילרבו ןובבש תוטיסרוינואב רוס.םיחטש דוד תורצנה רקוח תאו ךבראיופ גיודול הז.גניסל לש וירונמ-רצחב רג ןילרבב ותויהל ןושארה ןמזב םוי דע ודועמ םבהאש,הריש ירבדל ברקתהל וילע עיפשה אוה.םינונה בר וייח ןכותל רוקמ ושמש הבר הדמבשו,ותומ יניא םישדקומ םיכרכ השולש בתכו םיריש תביתכל זא רסמתה חא חתפל הצרו ררושמ לש םינמיס ומצעב האר אוה.ותשא תא אוהה ןמזב םגרת.המרד םג בותכל ליחתה.הז ונורשכ -הב ןנוח רשא הדחה תרוקבה חור לבא.םוטיצט תאו םוידיווא רסוח תא האר בתפש המ לכבו,ומצע וילע לכ תישאר הטלש החנ הרישה חור.ול תפומל ויה רשא םילחנה יריש יפלכ וכרע לש יטרפה ודידי,הניה לש וירישמ טעמ אל.ךכ רחא םנ וילע טרגילירפ לש וירישמ הברה.וחור תונה יפ לע ובתכנ,םברמ,הלק אל הלחממ ומוק ירחא,םעפ ותויהב.ויפמ שממ ובתכנ םינמורה תוליחתו ויתומרד,ויריש לכ חא ףרש - ילוכנלימ בצמב.אושל לבא,המלש החונמ ושפנל הזב תתל ותוצרב,ולש הבושח ךרד ושפחב תוקפס אלמ.םכרמל זא ויה םישק םימי תיטרקומידה תונגרובה ןמ רבעמה ימי הלא ויה.םדאה תלאשל.ותבשחמ התרה רשא תוילאיצוסה לא תילקידר ןנוכתי יכ ונממ שרדו ינויצולווירה ונב דיתעל דחפ ויבא יפורפ זא היהש,ורבחו ובר ראואב ונורב םנ.רוסיפורפ תויהל ויחיש ידכ ןובב יטרפ טנצוד היהיש,ךכל והלדש,ןובב רוס הז םלוא.ןחבמל רובחה תנכהב והצירמה ךכ םשלו,דחי ודבעיו םידומלב דימת קוסע היה יכ,םכרמ לש וחור חרומל היה היצקאירה הרבנ םיתניב.הזה רובחה תנכהל הנפנ אלו,תוריקחו הוק אל סכרמו,תיתלשממה חוברתה תקלחמב דוהיב,הינמרגב ןחבמל רובחה יפל דוחיב,ןילרבב ריד ראותה תא לבקל הננבש הטיסרוינואב תוניחבב דמע 1841 תנשב.ולש יסרוקיפאה דחי תויחל ותוקת לבא.היפוסוליפל ר*ד ראותה תא לבק םשו םיתניב יכ,הבזכנ ןוב תטיסרוינואב.הארוהה לע ראואב םע

6 7 6.תוילקידרה ויתועד ללנב ואסכמ ראואב םנ קחרוה ראואבו םברמ ומלח הטיסרוינואה ידימלת םתויהב דוע דאה ידומל תא ורמג ירחא ףבית םנמאו.ילקידר ןותע איצוהל ץבוקב בתכ הנושארה םעפה.תואנותעל םברמ הנפ הטיסרוינ ץוחב איצוה,*םיינמרגה הנשה ירפס" ל*ומ,הנח דלונראש דחוימ י ידרה לכ ופתתשה ובשו,הינמרגב הרוזנצה רמוח ינפמ,ץראל.הניח ךירניהו ךבראיופ,ראואב,הגח {ןונב,םילק לכל טלקמ,*ינירה ןותע ב דובעל םנכנ ךכ רחא ףכית גורה,רנריטש םב?},םה השמ,ראואב ןא ודבע ובש,חמ ילעב ןורשכב ףכית ול שכר אוה.םלוכבש ריעצה היה םברמ.דועו םברמ היה 1842 רבוטקואבו - תואנותע,ד תולוגס לכ תא אלפנ המחלמב ליחתה אוה.הזה 'ימויה ןותעה לש ישארה ךרועל הינמרג לכ תא וררוע םיישארה וירמאמ.תונותעה שפוחל תצרמנ תורהזא ירחא.היבחרמב םסרפתנ שדחה יאנוחעה בכוכהו.1843 תנשב הלשממה םעטמ ןותעה רנסנ - תודחא תיטסילאיצוסה העונתה תא הירוב לע דומלל זא הצר סכרמ תאצוהב דובעל זירפל עסנ 1843 ץיקבו,ןומיס ןסו.דחופ לש תרבחל ףכית וסינכה הלה.הנח דלונרא םע דחי הנשה ירפס,ןינוקב לאכימ,הניה ךירניה ז זירפב רשא םילקידרה םיגוהה ףכית ויה ןודורפו.דניה ;עדונה טסיפוטואה,הבקו ןורחש *םייתפרצ םיינמרג הנש חפס" ינשבו ;םייטרפה ושפנ ידידיל,ועיפוה אל רתוי.םלננאו ןינוקב,הניה םנ ופתתשה - ועיפוהש בילה הנח.םיכרועה ןיבש תועד יקולח תאפמ םנו ףםכ רסוחמ שרופמה יטסילאיצוסה םרטב חא חאש לוכי אל ילקידר ילר.םהמ שרפו םברמ ךרועה לש דוחיבו םירפוסה לש דע חאכ וער,םלגנא ךירדירפל םינפ לא םינפ עדותה זא החפשמה" םרפס תא רואל דחי ואיצוה 1845 תנשבו,ותומ םוי.תיטסילאירטמה הרותה ןנמ,לגה תרות תרוקב,*השודקה *םטרןרוש" ילקידר ינמרג ןותע זא עיפוהל ליחתה זירפב לכב טשפתה ןותעה.זירפב רשא הינמרנ ילוג לש םתופתתשהב.ןינוקבו םברמ לש תחלצומהו הפירחה תרוקבל תודוה הינמרג תא,הינמרג תשקב י*פע,וזינ םירטסינימה שאר רנס 1846 תנשב.תפרצמ וירפוס לכ תא הלגהו ןותעה ררושמל עדותה םשו,היגלבבש לסירבל וכלה םלננאו םברמ.טר^ילירפ יטסילאיצוסה םלננא םע דחי.דואמ ליעפ םברמ היה לסירבב ותויה תונשב אוהה ןמזב.הב היחה חורה היה אוהש.םילעופ תדונא םש דסי,נ נ י ל ט י נ םסרופמה *יטסינומוקה טיח ל םג עדותה םשמ,ןומים ןסו,דירופ י*פע הינמרגב תיטסינומוק העונת גיהנמ זא בתכ.החצרש ינותעב םנו הילפטסובש םינותעב ףתתשה תוילאיצוסה דננו הקירמאב םיטסינומוקה דננ םירמאמ חורוש ירחא ףכית.ןחג לרק לש ותגהנה תחתש תינמרגה *תיתמאה" 1846 תנשב *ינן?.ך לש היפוסוליפה ןורחש לש ורפס עיפוה המ,1847 תליחתב ולש *היפוסוליפה ינ# תא ודננ םברמ איצוה תונמאל ביגש יוטב,הז רפס.םלוע דע הלאה םידידיה ןיב דרפש.הברה יפ םברמ םש תא לחנה,חוכו,ד לשו הבק לש םימייקה םינשה לע תוינומוק ןימ דוע ףסונ תושדחה תועדהו (זא רבכ וססג ןומיס ןסו החוש תועונת) גנילטיו תויטסילאיצוסה,תויטרקומחה תודוגאה ברקב תוכלהמ וליחתה ויה רשא,הפוריאבש תונושה םילעופה תודוגאו תויטסינומוקהו תלכשהל הדוגאה",דתיה הזכרמו *םיקדוצה תודנאתה ב תוזכורמ תישפחה הילגנאב יולגב הדבע הז םש תחתש,ןודנולב *םילעופה,ינודנולה זכרמה חוכ אב,ל ו מ וילא אב הנש התוא ביבאב,רתוי יפל העונתה לב תא שדחמ ונגראי םה יכ,םלגנאמו ונממ שקבו.םה םהיתועד דוסי לעו םחור תינכת הנודנ,ןודנולב 1847 ץיקב,רתיהש,תודגאתהה תיסנכב

7 9 8.הב חבונ היה אל,ימשר ןפואב ןמזוה אלש,םברמ.תודגאתהה,םברמ דידי,ףלוו םנ היה.זירפ ריצ רותב הב ףתתשה םלננא דגנ הדבכ המחלמ ירחא.םברמ לש וחוכ יאב הנמאב ויה םהו הרבחה תא ןגראל טלחוה.חצנל םהידיב הלע גנילטיו ישנא ;םברמ לש ויתועד תודוסי לע 'םיטסינומוקה תודגאתה",םשב רורב ןפואב םהלש תינכתה תא רבחל םלגנאו סברמל רסמנ ןעיצהלו ("יטסינומוקה טספינמה" תא בותכל?תרמוא תאז) 1847 רבמצד רבמ 3 ונב ;בורקב דעותש הינש היסנכ ינפל רושאל טספינמה תא,סכרמ םג ףתתשה הבש,הינשה היסנפה הלבק,לסירבל ןודנולמ רבע זכרמה.תודגאתהה לש תימשרה תינכתל.םלננאו םברמ ידי לע יעצמא יתלב ןפואב להוניש ידכ וקה טספינמה" סופדב עיפוה זירפב הכפהמה ץורפ ימיב ראורבפ ףוס,ןמז ותואב.ותעב רבד הז היה ןכא.*יטסינומ תלשממ לש התשירדל תיגלבה הלשממה ףוס ףוס העמשנ,1848 תא שרגל קספה ילב תודחא םינש הז הנממ השרדש,היסורפ תינכפהמה הלשממה ותנימזה דובכ בורבו ץפחב.הצראמ םברמ.םינש שולש ינפל שרוג הנממ,וז ץראל ןוצרב בש אוהו-זירפבש להנ םברמ.זירפל רבע "םיטסינומוקה תודנאתה" זכרמ.הינמרגב םילעופה ךותב הכפהמלו תוממוקתהל בתכב הלומעת עוסנל היה וירבח לעש,ינמרג יטסינומוק בולק זירפב ןנרא. העונתבש רואש" שמשלו םילעופה יזכרמב טשפתהלו הינמרגל ויה היתואצותו ןילרבב םג תוממוקתה הצרפ הנש התוא סרמב.תונותעה שפוח םנ םכיתבו,הלשממה דצמ םינוש םירותו.םלננא םנ רבע ותאו הדובעה זכרמ חא המש ריבעה םברמ םלגנאו,הינולוקב בשיתדו ותדלומ םונירה זוחמל בש-רחא אובל הדיחיה ךרדה תיטרקומידה הגלפמב םירבחל ויה.ומע דננידרפ םנ רבח היה הילאש - םילעופה םע יעצמא יתלב עגמב.הינמרגב םילעופה תעונת יבא,לסל ןנרוא רותב,"שדחה ינירה ןותעה" תאצוה השדחתה ינויב.םברמ לרקל הרסמנ תישארה הכירעה.תיטרקומידה הגלפמה לש םינוחבו םילעופה להקב עיפשהו לבקתנ,דואמ חילצה ןותעה 'ינירה ןותעה" לרוג לש הלילחה הרזח ןאכ םלוא.םיילקידרה ךמת םכרמש ירחא.ול הקיצמ הליחתה הלשממה.1843 תנשב -תילרבילה הכפהמה תלשממ דננ תפרצבש םילעופה תמחלמב ילעב הלא,הינמרגבש םיילרבילה םינוחה תא םג ודננ ררוע הרזח םפסכ תא תוינמה ילעב ולבק ףוסל.ןותעה לש תוינמה םברמ.יטסינומוקה םילעופה גוח לע לפנ ולוכ ןותעה לועו,היטישכת תא הרכמ ול הנמאנה ותשאו ונוה לכ תא וב עיקשה םירפוס רכש םלשל ידכ,תיבב םימעפל ררשש בערה חורמל הרבגתה ךכ רחא.ןותעה םש תא ללחל אלו תועיבקבו ואולמב םילעופה תא ררועלו םחלהל ריבגה ןותעהו הינמרגב היצקאירה ףיס.ודגנ הלשממה הכרעש םיטפשמ הברה ףא לע-תויממוק ויכרוע תא השרגו 1849 יאמב ןותעה תא הלשממה הרגמ ףוס.ץראה ןמ חרכומ היהו,ערב םילעופה בצמ חא אצמ םש.זירפל אצי םברמ.ותומ םוי דע ותויה םוקמ,ןודנולל דודנל תורדתסה ךותב תועדה תוגלפתה זא הליחתה ןודנולב לדתשה םכרמו,תיתפרצה הכפהמה תואצות ירחא,םילעופה הלומעתל ולוכ רסמתהל טילחה.תורדתסהה תודחא תא םייקל.המחלמה תיזח תא הפ תושעלו םילעופה ברקב ותדובע תא ץרמב דבע התמגוד ןיאש תילכלכ הקוצמ ךוחמ.הילגנאב םיטסיטר צה ינותעב םירמאמ הברה בתכ.תיתרבחה תלכשהל הדוגאה" בולקב עובק ןפואב הצרה ךשמב חומל המרגש,וז בער תקוצמ ימיב.תימואל הלכלכב םילעופה ט!נ חוך ול םק,השק דבכ תלחמ ול האיבהו וידלימ םידחא רותב םברמ תא םינכה וליפננול ודידי תרזעבש,טרגילירפ דצמ

8 11 10 ול.דתיה זאמ,"ןויבירט קרויוינ ל ןודנולמ עובק יעובש בתכ.עובשל רלוד 5 לש העובק הסנכה תוחפל זכרמ" לש טפשמל הנגהה רמוח תא םברמ ןיכה אוהה ןמזב.תיעדמה ותדובעל ולוכ רסמתה ןכ ירחאו הינולוקב "תודגאתהה תא,"הינולוקב םיטסינומוקה טפשמ לע םייולג ה תא בתכ,"חרזמה תלאשל","הטרפנוב יאול לש רשע הנומשה רמוירב ה.*לטיפק ל תובר תומישר םשר ;"הינמרגב דגנ תכפהמו הכפהמ" הדונא ב הדובעל בוש םנכנ,ןודנולל רנסל אוב םע,1867 תנשב תרוקבל" רפסה תא בכרמ איצוה 1859 תנשב. םילעופה תלכשהל םד" יטסינומוקה ןותעב םירמאמ םג בתכו,"תינידמה הלכלכה תמחלמ םע רשקב תינידמ הדובע םג זא דבע סכרמ."קלופ ףירחה ורפס תא בתכו הינמרג תוקוחב קרמב םחלנ,הילטיא הנהו,תיעדמה ותדובעל בוש שרפ 1881 תנשב. טיופ ןודא."ןויבירט קרויוינ ל ולש תובתכה הלטב םואתפ.החתפתה הילגנאב תוינוינוידילטה.םילעופ תעונת המק םיתמב לסל חילצה הינמרגב.תפרצב תינכפהמה חורה םג הרוענ לכב ןינעתה םברמ.היולג םילעופ תורדתסה הדסונו ותלומעתב הדימתמה ותדובע תאפמ,םהב ףתתשה אל לעופב לבא,הלא.1863 תנשב דוע אצוהל בשח ןושארה וקלח תאש, לטיפקה תנכהב ןותעב ףתתשהו תיתרבח הדובעל ןוצרה וב רבג איהה הנשב ןיב םילעופ תירב דמיל ןויערה תא הגהו "טרקומיד לאיצוס ה.תימואל.תימואל ןיבה םילעופה תירב ןודנולב הדסונ 1864 רבמטפסב הגיהנמל היה אוהו התינכתו התקוח,הירקיע תא דבע םכרמ,הויני זב 1866 תנשב,חירבה לש הנושארה היסנכב םלוא.ימשרה,סופדל א ךרכ "לטיפק ה תנכהב קומע ותויה ינפמ,ףתתשה אל חירבה לש תישארה הצעומה.םלוע רואל אצי 1867 תנשבש לכ להנמו ישארה הריכזמ היה סכרמו ןודנולב המוקמ העבק.חימואל ןיבה הדובעה תוידימת תוגירטניא.תירבה ימי םג םכרמל ויה םישק םימי ודרמ תילגנאה חוינוינוידירטה דצמ םייכונא תונוצרו ןינוקב דצמ השוטנ המחלמה.דתיה 1872 תנשב גאהבש היסנכב.(*ובל תא לכב.םיטסיסכרמה וחצנ םירורמ םיחוכו ירחא.ןינוקבו סכרמ ןיב.קרויוינל תירבה זכרמ תא ריבעהל םלננאו סכרמ ועיצה תאז תיעדמה ותדובעל בושל םכרמל רשפא הזו הלבקתנ העצהה."לטיפקה" לש ישילשהו ינשה םיכרכה תא ןיכהלו בכוש היה.טעמכ תועיבקב הלוח היה ותומ םוי דעו זאמ,תוינידמהו םילעופה םלועב השענה לכב ןינעתה,הטמב הברה תמחמ ועטנב "דרוהו ץעי ןמזל ןמזמ.ףתתשה אל לעופב לבא םילעופה תויורדתסה לכ יגיהנמ וילא ואב דבסלרקל ותלחמ ינוע לש תורצ בורמ.הארוהו הצע לוטיל הפוריא תשביבש וילע ותמ םיתניב) תומה ירקמ תרשרשו קסופ יתלב ילוח,דימתמ 1883 ףרוחב.םמות דע ויתוחוכ וששת (הריכבה ותבו ותשא םנ וידידי תחמשלו,םידחא תועובש האירה תקלדב הלח.ילטיפק ה חא רומגל דוע ול הלעי יכ ןימאהו,ול בטוה הברה,ותדובע אסכ לע ותבשב םואתפ תמ םידחא תועובש ירחא םלוא רשא ןימלעה תיבב רבקנו,1883 תנש םדמל רשע העבראה םויב.ןודנול,טגיהב יולגב אטב םעפ אלו.תונמדוה לכב ברקל לדתשה ןוינוידירטה תא <.*.היצרפואוקה תעונתל בויחה בר וסחי תא םנ

9 13.ב.םלגנא ךירדירפ ךירדירפ ויבאל 1820 רבמוונ ח*כב דלונ םלננא ךירדירפ לבחב רשא ןקר 5 ב ןפנ רמצ הוטמל תשורח תיב לעב,םלננא הרשע עבשה ותנשב.יתד ךונח לבק ותיבב.הינמרגבש םונירה תיב תכשלב הנש דבעו דלפרבלאב היסנמינה לספס תא בזע תיבב רחסמב םלתשה ןכ ירחא םיתנשו,ויבא לש תשורחה,ינונגס ןורשכ רבב וב רכינ םהה םימיב.ן$ר?ב לתנ חולשמ,תיתפרצ,תילגנאב םיבר םיבתכמ ךרע ז תופש תעידיל דוחיב,הברה םיריש זא בתכ.תידנלוהו תיקלטיא,תיזגוטרופ,תידרפס סיפדה םייתורפסה וירוכב תישאר.םיימוקמ םינותעב וספדנש תמיתחב "רפוו קמעמ םיבתכמ" םשב ולש ףרנלט ב בוק צוג לרק.דלוסוא ךירדירפ ושי ייח" םיורטש דוד לש ורפס וב רדוע ח י ןב ותויהב לגה תרות תא םיורטש תרזעב דמל 1839 תנשבו תדב תוקפס זירפמ םיבתבמ המ הברה זא עפשוה ינידמה ןבומב.הירוב לע דימת וריכזמ אוה ןהה םינשהמ ויבתכבו,הנרב גיודול לש תועיסנ ירחא.*טפשמלו שפוחל ן ימאה םחולה"!םשב הצרעהב ןילרבב אבצב הנש דבע - הילטיאו הירציוש,הילגנא,הידנלוהב יפוסוליפ רפס איצוה 1842 תנשב.הטיסרוינואה תא םנ רקב םשו בתכ איהה הנשב. תיהולאה תולגתההו גגילז?" לע ומש םולעב.םברמ לש ינירה ןוחע ב םנ תיבב דובעל הילגנאל עסנ אבצה תדובע תא ורמג ירחא הינולוקל רס ךרדב.רטסשנמב םלגנא ןמרא לש הוטמה םברמ םע טעמכ דחא ןמזב.םכרמל הלק תועדנתה עדותחו וב החתפ הילננאב ותיוה.(*תויממוקה ןויערל םלננא םג עינה תא דומלל ותורשפאו הישעתה םלועב ואצמהל תודוה,וז הרכה םייחב םג קלח ףכית חקל.םינושה היבצמו הדובעה יאנת םיטסיטר צה לש *ינופצה בכוכ ב בותכל ליחתהו םיינידמה יתש תא דחאל חרט אוה.ןנוא טרבור לש רסומה םלוע בו.ולאה תועונתה חיתרות הנבהב ןיוזמ.הילגנא תא םלננא בזע 1844 טסוגואב ןאכ.זירפ ךרד התיבה עסנו,םיישעמ תונויסנ הברהבו הבר התרכנ הפ לע הפ תוחיש ירחאו,םברמ חא םעפ דוע שגפ.םתומ םוי דע תמייק,רתיהש,תודידיה תירב םהיניב תויטרפה,םלננא לש וייח תודלות לכ תורושק ךליאו ןאכמ ירחא,אופיא רשפא.ןדירפהל ןיאו םברמ לש ולאב,תויחרבחכ.םהב ךיראהל יוארש תומוקמ הברהב רצקל,םברמ לע תומושרה לש ויריכמו ותרובח ינב לבלו ןינוקבל םג עדותה הפ. םייתפרצ םיינמרנה הנשה-ירפסב ו םטרורופ ב בתכ.םברמ בתכו תינירה תילאיצוסה תונותעב ףתתשה הינמרגל ובושב ותוא םסרפש, הילגנאב דבועה דמעמה בצמ" ןורפס תא אוה ונה רשא,ןויערה תמשגהב םנ זא קסע.יטסילאיצוס רפוסב (תיתפרצו תילגנאמ םימוגרת) תיטסילאיצוס הירפס דמיל,םברמו ינמ.לסירבב בשיש סכרמל ךלה 1845 ביבאב.ודיב הלע אלו תופתושמ ויה םהיתולועפ לכו םברמ לש ודי ךותמ ודי הזז אל זא.וז תא וז תואלממו היגולואידיאה" רפס בתכ הילגנאל םברמ םע ןאכמ ועסנב ירקיע" םשב תרבוח םוסדב המסרפתנו ונובזעב האצמנ ותומ ירחא <* המוד ןיידע הרומג אלו םוסרפל תנכומ אל,דחיה יכ םאש *יתוינומוקה."יטסינומוקה *גספינמ ל היתודוסי לכב איה

10 15 14 םינש המכ קר םסרפתנש,דועו ראוב,רנריטש דננ תינמרגה.ןיטשנרב דראוד^ לש *תויטסילאיצוסה תודועת ב ותומ ירחא ץיפהו הרבחה עדמ ילודג ראשו הבק.,ןלבל עדותה,זירפל עסנ.ולש תוינומוקה ןויער תא םהיניב םיסקמ םשור השע ןודנולב הנושארה תימואל ןיבה היסנכב.םכרמ תועד הנלבקתתש עיפשהו,םיפסאנה לע זוחמב הכפהמה תא ןיכה שב הינמרגב ותבש ימיב תרותב לתנ ןעדי היה - אבצב הנש ותויה ךותמ) םונירה חרב ןכ ירחא.(השעמלו הכלהל המחלמה תוינידמבו תויאבצה לש ויויר ה תא ואיצוה 1850 תנשבו סכרמ םע דחי הינמרגמ."שדחה ינירה ןותעה רטסשנמל םלגנא בש תישעמ תלוכי יאו יללכ רוסחמ ךותמ דע) הנש םירשעכ רחסמב עוקש היה ךכו,ויבא יקסעב דובעל םילעופה תירב ןודנולב הדסונש העשב,1864 תנשב.(1869 ילוי םיירחסמה ויעסמל תכלל ץולא היה,הנושארה תימואל ןיבה רחסמב ותוקסעתה ול התיה יכ םא.הב ףתתשהל לוכי אלו וישעמ לכ יכ,סכרמ לשב הז ןברק איבה וחור תרומלו ארזל ותאצוה תאו *לטיפק ב ותדובע תא םכרמל רשפאל םינווכמ ויה םימעפ קר סכרמ םע הארתה ןמז ותוא לכ ךשמב.סופדב ובתכ _ 1 וי םוי.דימתמ םיבתכמ רשק םהיניב היה לבא,תודחא ירבח םע וירשק םג וקספ אל.רבד לכב וצעיתהו הזל הז תעשב.דבלב תיפסכ החיה אל םכרמב ותכימתו הגלפמה וילא.א לש םייטרפה ויבתכמ תא סכרמ חלש םירק תמחלמ.א בתכ לודג ינקירמא ןוקיסכלבו - ן ןויבירט קרויוינ ל רשי םהילע םותח סכרמ םשש,תויאבצה עוצקמב םירמאמ תרוש לש וטע ירפ תמאב איה דננ תכפהמו הכפהמ" תרבוחה םגו הלומעת םשל *קלופ םד תא 1859 תנשב.מ איצוהשכ.םלגנא ןותעה תאצוה תא לכלכ םנו תוכורא םירמאמ חורוש.א םש בתכ אבצה תלאש" תרבוח איצוה 1864 תנשב.םידחא םישדח ופסכב תיתפרצה המחלמה ןמזב.*תינמרגה םילעופה תגלפמו תיסורפה.תילגנאה תונותעב םייאבצו םיינידמ םירמאמ םג בתכ תינמרג.םכרמ תיבל ךומס,ןודנולב ותריד תא עבק 1870 רבוטקואב קר קוסע היה.מ.או.מ ןיב הדובעה תקולח האב וישכע םייתרבחה םינינעה לכ תלהנה וילע לבק.או תיעדמה ותדובעב ותדובע.תפרצו הילטיאל ןומואל ןיבה ריכזמל היה.םיפטושה ןינוקבב תינשקעו תצרמנ המחלמ הלוכ התיה תישארה הצעומב *טלבסקלופ בו "םטרורופ ב םירמאמ הברה בתכ.היסרהמ ראשו תעונת לש הברה היצנדנופסרוקה ותקיסעה ונמז בור.הינמרגבש דגנ הפירח תרוקב בתכ 1872 תנשב.תימואל ןיבה םילעופה דגנ הברה בתכ 1873 תנשב.*תורידה תלאש ב םיטסינודורפה דוחיב,עבטה יעדמב רפס רובחב םנ זא קסע.ותעונתו ןינוקב.*ינמרגה םירחבנה תיבב להוכה לע" בתכ 1876 תנשב.הימיחב דמולמה םגיהנמכו *תולכיהה יטםילאיצוס ב הברה זא םחלנ םילעופה תעונתל דוחיב ולא ויתונש שידקה ללכב.גניריד תנשב הרבעשכו,הברה םש ועיפשה םיברה ויבתכמ.הינמרגב הלא ואב - ןיטשנרכו לבב ידיל *טרקומיד לאיצוס ה תכירע 1880.םלגנאו םכרמ םע הפ לא הפ ץעיתהל ןודנולל חרכומ.םישק םידיקפת ינפל.א תא דימעה סכרמ לרק תומ היה חרכומ.סופדל לטיפק ה לש דיה בתכ תא ןיכהל היה םירשקה לע רומשל,םילעופה תעונתב םנ.מ לש ומוקמ אלמל.ץראו ץרא לכ לש םיינידמה םינינעב הישותו הצע תורוהלו העברא ךשמבו בכשמל לפנו ערכ הזה דבכהו ברה לועה תחת לש ינשה קלחה תא ןיכה 1885 תנשב.ביתכהל קר לוכי םישדח רומ וידידי ומגרת רשא) ילגנאה םוגרתה תאו םופדל *לטיפקה" הבר הדמתהב קוסעל ךישמה.ןושארה קלחה לש (גניליו^ו תוינש תורודהמ תאצוהבו *לטיפק ה לש ישילשה קלחה תנכהב

11 16 רוסאו םיניעה תלחמב תודחא םינש הלח.א.םינשי םירפס לש.ק ויה,.מ לש ודי בתכ יארוק,וירזוע.בותכלו אורקל ול היה תא ךיראהו הברה עירפה הז רבד.ןיטשנרב דראודאו יקסטוק םינומשה תונשב םלועה תומחלמ ימיב.*לטיפק ה תנכה ןמז םיינשב.םייאבצו םיינידמ םירמאמ ןמזל ןמזמ םנ בתכ םיעשתהו תינימורה הפשה תא הדיקשב דמל,הלעמו הנש םיעבש ןב,ןהה תוצרא תא רקב 1893 תנשב.וז ץראב השענה לכב ןינעתהו םירפוסה רכש.תוינע תוגלפמ תכימתל רזפ ופסכ תא.הפוריא.תירטסואה הגלפמל שדקומ היה תוינכת דוע ול ויה זאו - השונא הלחמ הלח 1895 תנשב ויתוינכת לכ תא.מ יבתכ תאצוה סע רשקב תובושח הדובע תא קורזל היה ןורחאה ונוצר.טסוגואל ישמחה םויב חומה דפק לרק תב הרונואילא ואלמ הז ונוצר תא.םיה ינפ לע ותיוג רפא רנסל ךירדירפו ןיטשנרב' דראודא,גניליוא.רד הלעב,םברמ.שישיה םנרתמה.תומדןכ ה.א םימיבש-תימואל ןיב םילעופ תודנאתה,*םיטסינומוקה תדוגא" הליטה-רתסב קר,ןבומכ,םייקתהל הל היה רשפא םהה ךורעל הטמ םימותחה לע,1847 רבמוונב ןודנולב התיהש,היסנכב אב ךכו.םוסרפ םשל,השעמלו הכלהל תטרופמ הנלפמ תינכת ינפל םיטעומ תועובש בתכב דדנש רחא,הז טספינמ םלועל - תינמי וגב עיפוה הליחתב.הספדה םשל ןודנולל ראורבפ תכפהמ הרשע םיתשב הקירמאבו הילגנאב,הינמרנבוז הפשב ספדנו 1850 תנשב הנושארב עיפוה תילגנאב.תוחפל תונוש תורודהמ 1871 תנשבו,ןלרפקמ הניליה תאמ םגרותמ,*ןקילבופיר דר ב ןודנולב הנושארב - תיתפרצב.הקירמאב םינוש םימוגרת,תוחפל,השולשב "טסילאיצוס ל ב בושו,1848 ילוי תכפהמינפל ךומס,זירפב ךומס,ןודנולב - תינלופב.שדח םוגרתםיניכמ.קרויוינבש.םיששה תונשב,הויני זב - תיסורב.תינמרגב הנושארהותעפוהל.ותעפוהירחא ףכיתןכ י רכ םגרות תינדל -תונורחאה םינשה ה כב םירבדה יסחי דואמונתשניכ םא תאז לבבוראשנ הז טספינמב םיחתופמה םייללכה םירקיעה ןקתל שי םיטרפ.םפקיהו םלדנ לכל המלשה םחמאבוישכע םנ טספינמה ראבמ,הלא םירקיע לש השעמל םתמשנה.םשו הפ ןמזותואבש םיבצמב היולת םוקמ לכבוןמז לכב אהת,ומצע

12 19.ב.ידיחי םותחלירעצלינא חרכומוז הרודהמל המדקהה תא ול ביח הקירמאו הפוריאב םילעופה דמעמש,שיאה הז - םברמ תומה רצחב ירקןכושוהנה רחא אוהש לכלמ תורתי תודות ותומירחאמ.ןושארה בשעה רבבן יציורבק לעו,טגי,דב רשא לש םיאולמ וא דובע לע רבדל םוקמ םושןיאשיאדובויאדוב םעפ דוע הז םוקמב עובקלינא האור רתוי ןרחנל.טספינמה.ןמקל רשא תא שוריפב התאצותו תילכלכה תונרציהש,טספינמה לכב רבועה דוסיה ןויער - העודי תירוטסיה הפוקת לש תיתרבחה תופעתסהה :תיחרכהה הפוקתה לש םייתוברתהו םיינידמה הימי-ירבדל דוסי םישמשמ ינומדקה ףתושמהןינקה לטוב תעמ) הזל םאתהבשן איהה,תודמעמ תומחלמ ימי ירבד :הירוטסיהה לכ.רתיה (תועקרקל,םיטלושוםיטלשנ,םילצנמו םילצונמ תודמעמןיב תומחלמ המחלמ העינהןכאש ;תיתרבחה תוחתפתהה לש תונוש תונרדב ורפה) אכודמהו לצונמה דמעמהידיבןיאש,הגרדמלושכעוז (תונגרובה) אכדמהו לצנמה דמעמהידימ ררחתשהל (ןוירטיל םלוע דעו התעמ הרבחה לכ תא העש התואב ררחשלילבמ ךא ךייש הזהידוסיהןויערה,תודמעמ תמחלממו רבדמ,לוצנמ.*ודבל םכרמל קרו,יתעדיפרש ילננאה םוגרתל יתמדקהב ינא רמוא.דזהןויערה הא * ןיורכ הרותש,המדקה התואל סיסבה הירוטסיהה ערמב תויהל איהותדועת דוע םינש הברה טאל טאלונינשונלונלגס עבטה עדמב,דל סיפב.דחיה דמעטה בצמ",חיכומ וז ךרדבידיחיינאיתכלה חמכ דע.1846 ינפל 18 ".*"ל "י" " = * ""> 1 ז י י * התדו ישי הק ה. הי וי ' י י יי " לש המוצעה הוהת ההה -ההא,ההע 'י י " י" ק יה חומדק הו תשורתאה סינשה ה ככ * ""י" םיישעמה תשיי ה ה י ל ל * "'" "**' -ורמהשכ." הימה ה ימיקה * י יי """ 0 "'"" * םי יי ינש הימה ןימלשה!םיב הפישצרה ע ק'ו ה 1 י'י הנומוקה " יק 1 יי " י יי " ' *" *' ההקל לי י םילעוטה ר עמ ץצ.י" "" ='" _,די ויהויוע ל ה ינהלי ציהש ימ ה לממה- פיף.הא ייב תישצרה הצעומה לש המידו" צי יצ "ימיה " "ל - '""י.חתוי הז!העי יציבמ םשש,יתימוצלריבה סילעי ה ת רב חיוקל תיטמילציצומה הירטמה היוקבש.הלצמ! ' 1 ו לע תורעהה ק-י ".ש יע קי העינמ "די >. צ,( י קיט) יי""" היציזיטיצה-תיני ל סיט י ומיקה ם שונ האז ל,הי ינק " - י י י י" "' י -ושסדיה הי ט יהי יימנל ה! שנ הימה בצמהש ינטמ,יב.םלועה ןמ םש חור זנה זטנלטמה בור תא האיצוה הי ונל יאיי ינא ץצ יי " "יי" " *" םי "טסיהב לוצ עי י" "יהי"" "יייה 0 יי"" 0 האצוהה הנה יעי - < ' ד ל העשה הקיטמת צלי,םיצ - ל "" יי,1872 ;ינויב 24 ;ןודנול.סלגנא ךירדירפ.םברמ ירק

13 21 20 ושכע אקוד ץוחנ לבא ;םימעפ המכ רבכ תאז יתעבה ינא.ופוג טספינמה ינפל בותכ אהי הזש.1883 ינויב 28 ןודנול.נ.םילגנא.פ השדח הרודהמב ךרוצ רכינ הז ינפלש םירבדה ובתכנ זאמ.טספינמה לש הויני זב עיפוה * ץילוסז הרייו תאמ תיסורל ינש םוגרת.ינאו סכרמ ונבתכ הזל המדקהה תא ;1882 תנשב :םשב הויני זב ןמז ותואב ןכ ומכ עיפוה תינלופל שדח םוגרת.2 יטסינומוקה טספינמה לאיצוסה הירפס ב תינדל, שדח םוגרת עיפוה הז ירחא םברמ תא 1845 ביבאב בוש יתשגפ רשאכ םלוא.ילש הילגנאב דבועה י;א רשאכ טעמכ םירורב הכ םירבדב ינסל והעיצהו ודבעל רמנ לסירבב.הפ ויתכרע לע ותואלפתה עיבמ ומוגרת לש הינשה הרודהמל יתמדקהב בונחילפ.1 שיו.בונחילפ לש,ולש םוגרתה תא 7 ילוםז 1 ירייול םחימ אוהש לע םלגנא םוגרתה תנש,1881 תנשבש,הדבועב הרוקמ םלגנא לש ותועט יכ בושחל םסרפתנ) היבתכממ דחאבו םברמ םע םיבותכב ץילוסז הרייו הדמע,אוהה,םלגנא םברמ ןויכראב םברמ לש הבושחה תוחסונ 4 םע דחי שדהמ דמועה שדחה םוגרתל המדקה בותכל ותוא תשקבמ איה ("א דרכ.תיסורב עיפוהל טספדמ" :הארקנ םינושארה םימוגרתבו ןושארה הרוקמב וז תרבוח.2 םלגנאש םשה רתוי םייקתנ םימיה תוברב."תיטסינומוקה הגלפמה לש.הפ ריכזמ תומוקמ ;ירמגל םלש וניאש לבח.1865,ןגהנפוק,"תיטרקומיד וטמשוה,םגרתמל הארנכ םינבומ ויה אלש,ךרע ילעב םידחא רתוי דוע םירעצמה,תויחטש לש םינמיס שי םשו הפו,ירמגל ידיב היה - הרתי תוריהזו הגאד תצקבש,םוגרתה יפמ ונתוארב.םלש רבד ונל תתל םגרתמה,"טםילאיצוס ל ב תיתפרצל!שדח םוגרת עיפוה 1886 תנשב.זא דע ועיפוהש םימוגרתה לכ לע הלוע הז םוגרת.זירפ םדוק,תידרפסל םוגרתב םג טספינמה עיפוה איהה הנשב תדחוימ תרבוחב ךכ רחאו דירדמב "הטסילאיצוס לא" ןותעב.תיטסינומוקה הגלפמה טספינמ :םשב טספינמה םונרת עצוה 1887 תנשב.דז זוירוק םג הפ ריכזא סיפדהל זיעה אל הלה.אטשוקב רואל איצומ ינפל תינמראב בטומש,םגרתמל עיצהו וילע אשנ םברמ םש רשא,רפס החד םגרתמה ;רבחמ רוחב רפסה לע ומש תא ארקי אוהש.ותעצה תא הרמב םינוכנ םניאש,םינושה םיינקירמאה םימוגרתהש ירחא עיפוה הילגנאב םנ תובר םימעפ ואצוה,הרתי וא התוחפ ינפלש,רומ לאומש ידידי לש ידוסי םוגרת 1888 תנשב.ףוס ףוס וקה הגלפמה טספינמ :אוה םשה.ונינש ידי לע הגוה וספרה וזל םג יתרבעה איהה האצוההמ תורחא תודעה.תיטסינומ.ונינפלש לבקתנ - ועיפוה עגרב.ולש ויתודלות ויה טספינמל איצוסה גיהנמה,גרסל לואפ הלעבו םברמ לרק תב חרואל ידיכ השענ 1.עודיה יטפיל

14 23 לכל םהלש הדיחי,ד הפורתה לש הדי-רצוק לכ תא םיטהולל חא תידוסי הגשה גישהל םהיתוחומ תאוחקפו לבתה תוער דמעמ.םכרמ תעד הקדצו.םילעופה רורחש לש םייתמאה םיאנתה ירמגל הנוש היה,ןומואל ץיבה לטובשכ,1874 תנשב םילעופה תוינמורה תוצראב תויכודורפה.ורסוה תנש,1884 תנשבש הזמ תוינוינוידירטה ףאו.רבכוססג הינמרגב תדחוימה תוילסלהו טאל הברקתנ,דואמ דואמ תינרמש אוההןמזב,דחיהש,תילגנאה ידיסנכה שארב בשויה המשב רמא 1887 תנשבש,הדוקנל דע טאל םידחפ דוע הליטמ הניא הפוריא תשביבש תוילאיצוסה" ןי!נוםב איהה הנשב רבב.דתיה הפוריא תשביב תוילאיצוסה לבא."ונילע טספינמה תודלות.טעמכ טספינמב הרוסמה הרותהי פע קר םילעופה תעונת לש היתודלות תא העודי,דדמב אופיא תופקשק קפס לכילב אוה טספינמה תעכ.ךליאו 1848 תנשמש השדחה תורפסה לכ לש רתויב תימואלךיבהו רתויב הצופנה הריציה םילע,םינוילימ,דבר,ד לש תפתושמה תינכתה,תיטסילאיצוסה.הינרופילק דעו היריביסןמש תוצראה לכב טספינמה *וארקלונלכי אל-עיפוה רשאכ,תאז לכבו י יימינש 1847 תנשבוארקנ םיטסילאיצוס.יטסילאיצוסה :דוהיב,תונושה *תויטסיפוטואה תוטישהידדצמ :דחא דצמ.םישנא ונתבתה םהינשש,תפרצב םיטסיריירופהו הילגנאב םי טסיטואה :ינש דצמ *תולכו תוכלוהה,דבלב תותכ אלאויה אלו רבכזא תופורתה לכ תרזעב םיחרוטה,םייתרבח לילא יאפורינימ לכ,יתרבחה בצמה עור תא לטבליא^יט תדובעינימ לבבו םלועבש.ישילש קרשןלהל האר! 22 רפסמה יטעמ תיעדמה תוילאיצוסהיצולחידי לע תובהלתהב.(יא המדקהב םירכזנה םימוגרתהודיעי רשאכ) םהה םימיב םע הליחתהש,היצקאירה תאפמ המבה לעמ דרי *ףכית םלוא םעטמ םרח וילעזרכוה ףוסלו,1848 ינויבזירפב םילעופה תלפמ התוקתתשה םע.1882 רבמוונב הינולוקב םיטסינומוקה טפשמ םנ עקש ראורבפ תכפהמ םע הליחתהש םילעופה תעונת לש.הישנה סוהתב טספינמה תא המחלמל הפוריאב םילעופה דמעמ בוש קזחתה רשאכ הדיקפת.תימואל ץבה םילעופה תירב ה יצונ - טילשה דמעמה יאבצ ףונל הקירמאו הפוריאבש םילעופה לכ תא דחאל היה אצומ-תדוקנ שמשל אופיאולכי אל טספינמבש םירקיעה.דחא ינפב תלד לענת אלש,תינכת הל התיה השורד -דילעפמל,םייגלבה,םייתפרצה םיטסינודורפהינפב,םיילגנאה םינוינוידירמה וז תינכת. םיינמרגה םיילסלהינפב,םיידרפסהו םייקלטיאה ןימקב םגש,הבר המכחב םכרמ םשר ןומואל ןיבה תקוחל דוסי לשיפוסהןוחצנל הדיחיהו תחאה הבורעה תא.הבודוהוירבחו תילכשההותוחתפתהב ךא םברמ האר טספינמב רשא םירקיעה הלועפ ףותמ תיחרכה האצותכ אובתש,םילעופה דמעמ לש המחלמה לש היתודומחו היתוערואמ.םיידדה םיחוכוו תדחואמ וררבש חרכההןמ תולפמה :ןכ לע רתיו תוחלצהה,ןוהב דסע הזכ יותבו סכרפ לוסודיזכלתכ רימתונינשלןדומצעכ למל תכל וקיחרה אלש,וידיטלחס הלאכןבןיאש המ.טסשינמח םיסב לעןבומכ לכ תאוקלחויחלשממ טידרקכ תוינרצי תוו^ע רבדכותשירד םוחתמ.תימצעהידרועהינמאנלו חלשםםה תרזעינמאנל םילעומה דמעמ

15 24 םישנא :םירקמה ינשב -.חורבו שוכרב אוהש לכ עוגפל ילבמ לש םתכימתל רתוי םישרודהו םילעופה תעונתל ץוחמ םידמועה עדוי היהש,םילעופה קלח ותוא םלוא."םיליכשמ ה תודמעמה היהו אדירג תוינידמ תוכופהת לש ןדי-רצוק תא ןויסנה ךותמ זא ארוק היה הזה קלחה,הדוסיב הרבחה תרוצ יונש שרוד,דבלב תירציו תיחטש תוינומוק :וז.דתיה.יטסינומוק ומצעל,ה;ד הקזח,דתיה,לבא.רסוב תוינומוק -,תצק תימלג םימעפל תפרצב :תיפוטואה תוינומוקה לש תוטיש יתש תור?גל ידכ יצוס". 2 גנילטיו לש וז תא - הינמרגבו הבק לש 1 "תירקיא ה תא תעונת - "תוינומוק",תינגרוב העונת :הניצ 1847 תנשב "תוילא -תב תוחפל השביה תונידמב -,דתיה תוילאיצוסה.םילעופ ונתעד התיה זא רבכו תויהו..שממ ךפיהה - תוינומוקה,תולכיה םילעופה לעפמ תויהל חרכומ םילעופה רורחש, יכ,תטלחומ ינשמ הזיאב :אוהש לכ קפסל ףא םוקמ היה אל םמצע תונשל ונתבשחמב הלע אל ךליאו זאמ םג.רוחבל תומשה.ומש תא,ונל ונענ םידיחי קר-!"ודחאתה,תוצראה לכ ילעופ" הנושארה הכפהמה ברעב,הלעמו הנש 42 ינפל וז האירק ונארקב 1864 תנשב,םלוא.םה םהיתושירדב םילעופה ועיפוה הבש,תפרצב 25 תירבב תיברעמה הפוריא תוצרא בורמ םילעופהורחאתה יחומצעןומואל.הכרבל הנו ך יבה רכז חימואל ןיבה םילעופה לכילעופ לש תיחצנה תירבה לבא.םינש עשת קר םנמא ןיאו.זאמ לודנ החוכו היח הדוע - ודי לע הרצונש תוצראה תאיבתכב,םויהיכ.הזה םויה םצעמ רתוי בוט דע הזל,םהיתונחמ תא הקירמאו הפוריאב םילעופה םידקופ,ולאה תורושה לגד תחת הנושארה םעפב םויהוסיוג רשא המחלמה תוחוכ תא ליגר הדובע םוייקוחןפואב רשאל :תחא הבורק הרטמבו דחא תנשב תימואל ןיבה הדיעוב הזרכוהש השירד,תועש הנומשןב זירפב תימואל ןיבה םילעופ ד-תיסנכב םעפ בושו הו יני זב 1866 לשםהיניע תא חקפי הזה םויה לש הזחמהו ;1889 תנשב השעמלש,החוכנ תוארל תוצראה לכבש תוזוחאה ינודאו םינשוכרה.תוצראה לכילעופ תמאב םויה םידחואמ דחייתא תאז הארו םברמ לשויניעמ רפע הלגיימ!ויניע םצעב.סלגנא.פ.1890 יאמלןושארב ןודנול ןותע ךרועו יתפרצ לרביל,< ) - 1:16 ח :,"הירקיאל העיסנ" ספרופמה ורפס איצוה רילופופ הל רתויב יפרקומיד בוועי 1848 ץקמ ודפי רשא םישנא תואמ וביבס זכרו ;השדח היפוטוא רואת.הז םשב שדח הינומרהל תובורע, ירקיעה ורפסבש,< ) ינמרג טיח 2.ולש תיכראנא תיטסינומוקה הירואיתה תא חתפמ אוה "שפוחלו

16 27 יםםינומוקה טספינטח.תייטסלנומוקה הגלפמה לש טספינמ.חוינומוקה לש.דערה חורה - הפוריאב תררוש הער חור השודק הפונת תמחלמ םשלודגאתה הנשיה הפוריא תוחוכ לכ םילקידר,*וליגו *ךינרטמ,רצהו!רויפיפאה.וזה הערה חורה לע.םיינמרג םירטושו םייתפרצ וארק אל םיטילפה הידגנתמ רשאהיציזופוא תנלפמיא,היציזופוא תגלפמיא?תיטסינומוקאיהשווב תואירק הירחא םיינויצקאירהו רתוי םימדקתמה הידגנתמ יפלכ הסירתה אל רשא?חוינומוק לשןולקה ות תא רתוי :םיתשוז הדבועמ םידקלונא םיאצמנ רותב תויפוריאה תומצעמה לכ תאמ רבכ תרכומ תוינומוקה.חוכ תקבדמ הלחמ ב תויממוקה תאןייצולש רזוחבש,יעישתה םויט.1.תיתרבח לש הילהנטו היראוימ דחא,םהה םיטיב הירטסואב הלשממה שאר.2 םרב, :בתוכ אוה תוינוטוקו תוילאיעוטל םתיב רשא, השודקה תירבה לש - תישונאה הרבחה לע םימיא ךלהל ידכ הב שיש רתויב הלודגה הנכמה.יהלש רוטנה סרהה תנכס,חאו איהירה ברקתהוילקידר ילרביל היהוירוענב ;איהה הנשביתפרא רטסינימ 8 הרבחה תקולח שויתועד תא םסרפ ב חא םלוא.םברמ לשויתועדל. הרבחל רבקו תוישונאל הדירי איה תודמעמל לכ ינפל יולג םיטסינומוקה ועידויש,העשה העינה רבכ,היתומגמ תא,היתודועת תא,התפקשה יכרד תא ולוכ םלועה תעד יולגב תויממוקה לש הערה חורה לע הדגאה דננ ואציו.הפונ הגלפמה לש םינושה םימעה ינב םיטסינומוק ןודנולב ופסאתה הז םשל,תיתפרצה,תילגנאה תופשב עיפומה,הזה טספינמה תא וכרעו.תינדהו תימלפה,תיקלטיאה,תינמרנה.א.םירטילורפו םיינגרוב לש ןהיתודלות ןה - * הכ דעש הרבח לכ לש היתודלות.תודמעמ תומחלמ ךצה ןמוא,דבעושמו ןורב,ייבילפו קירטפ,דבעו ןירוח ןב,הזל הז דוננב דימת ודמע,םיצחלנו םיצחול :רוצקב,ורזועו ר.דתיה םרמ 1847 תנשב.בתכבש תודלותה!קויד רתיל,תרמוא תאז *.רתיהש תיתרבחה תורדתסהה,הרבהה לש םימודקה-תירוטסיה דוע העודי תא ןזיוהטסכה הלג םיתניב.הרוסמהו הבותכה הירוטסיהה לכל תמדוק דוסיה.דתיה תפתושמ עקרקש חיכוה רריומ ;היסורב תועקרקב ןינקה-תופתוש ךשמב ;סינמרגה יטבש לכ תירוטסיהה םתוחתפתהב ולדוג וילעש,יתרבחה תינומדקה התרוצ ויה תופתושמ תועקרקב תוירפכ תולהקש דוע הלגתנ ןמזה לש תימינפה תורדתסהה התלגתנ ףוסל.הידנלריא דעו ודוהמ הרבחה לש ןגרומ הלגש ירחא תיסופטה התרוצב המודקה תיטסינומוקה הרבחה םוקמה תאו המודקה החפשמה לש יתמאה העבט תא תיעדמה ותדזבעב הליחתה ולטב תומודקה הלהקה תורוצ ולאש רחא.טבשה ךותב הספתש.ז לז םידגנתמ םנ ףוסלו םידחוימ תודמעמל הרבחה לש תוגלפתהה

17 םלננא םברמ 28,יולגב םעפו רתסב םעפ,תקסופ יתלב המחלמ םלועמולהנ הרבחה לשינכפהמ הרוצ יונשב םעפ לכב הרמגנש המחלמ.םימחלנה תודמעמהינש לש תפתושמ ה;ל:ןבוא הלוכ לכבונא םיאצומ םדאה ינב תודלות לש תומדוקה תופוקתב התדיד,םינוש תודמעמל הרבחה לש הרומג תודרפתה :טעמכ םוקמ,םיקירטפונא םיאור הקיתעה אמורב.הרבחה תודמע לש תנוונמ,םיכצ ינמוא,םילפנ,םילדואיפ - םיניבה ימיב ;םידבע,םייבילפ לכב טעמכ תונוש תוגרדה - הלא לע ףסונו,םידבעושמ,םירזוע.הלאה תודמעמה דחא הרבחה לש הנברוחמ הלדגש,הווהה תינגרובה הרבחה םוקמב הרצי קר איה.תודמעמה דוננ תא הלטב אל,תילדואיפה המחלמ תורוצ,םישדח הציחל יאנת,םישדח תודמעמ - םינשיה.תושדח התשעש הזב,חאז לכב,תנייטצמ,תונגרובה חפוקת,ונתפוקת רתויו רתוי תגלפתמ הלוכ הרבחה.םיטושפל תודמעמה ידוגנ תא םידמועה םילודג תודמעמינשל,םילודג םיררוצ תונחמינשל.םירטילורפו םינגרוב והער לומ שיא,םינפ לא םינפ,הכרעמב לש םיתבה ילעב"ואצי םיניבה ימיבשםידבעושמהןמ תודוסיה וחתפתה הלאה םיתבה ילעב" ברקמ ;תונושארה םירעה.תונגרובה לש םינושארה שדחו בחרנ רכורצי הקירפאל םימי ךרדו הקירמאייולג תובשיתהה,הניחו תיחרזמהודוהב קושה "ךהתמ,ד תונגרובל ןיפילחה יעצמא לש םתוברתה,תובשומה םע רחסמה,הקירמאב,רחסמה לש האלפנ הילעידילואיבה ללכב תורוחסה לשו 29 יטסינומוקה םסטינסה דוסיהלש הריהמ תוחתפתה - הז ידי לעו,הישעתהו טישה.תסרהנו תכלוהה תילדואיפה הרבחבינכפהמה קיפממ היה אל הב דעשיבצהואילדואיפה תונרציה ןפוא האבומוקמב.םישדחה םיקושהיולג םע לדגש,ךרוצהיפל רתוי,יתישעתה םיניבה דמעמידי לעוקחדנ םיבצהינמוא. 1 הכאלמה תקולח האב המוקמבו םינוש םיבצןיב הדובעה תקולח הלטב.ופונ הכאלמ תיב לכב הדובעה.תורוחסל השירדה םתאו,רתויו רתוי וברתנ םיקושה םלוא ואיבהוינכומהו רוטיקהואבזא.דוע הקיפסה אל הכאלמה םנ הישעתה האב הכאלמה םוקמב.תיתישעתה תונרציב 8 הכפהמ םיעשעתועיפוהיתישעתה םיניבה דמעמ םוקמב,הווהה הלודגה תונגרובה,םימלש הישעת תואבצ לש םהידקפמ,םירנוילימ.הווהה יולג םעןכוהש,םלועה קוש תא הננוכ הלודגה הישעתה יכרד רובחו טישה,רחסמה תא איבה םלועה קוש.הקירמא לע בוש העיפשהוז תוחתפתה.המוצע תוחתפתהידיל השביה טישה,רחסמה,הישעתהובחרתהש.דדמב הבו.הישעתה תבחרה,היסכנ תא התברה,תונגרובה םנ החתפתה - לזרבה תוליסמו תונרדב!דנרד התואל םש ןאכ תשמשמ תרוטקאפונאט *הכאלט ה.1 הטוריא תונידמב הכאלמה חפוקת.תיתישעתה תונשוכרה לש תוחתפתהה הנושארה תיצחמה ףוס דעז טה האמה לש הינשה תיצחמהמ רקיעב תינמנ.ת יה האמה לש םוידןרנ לש תונושארה היוטה תונממב הליחתהש הישעתה תכפהמ.2 תונשב הניראה תנוכמ לולכש םע המלשנו הילגנאב (1766) םירקראו< 1764 ).ט יה האמל םישולשה

18 30 םלגגא םברמ דע,םיניפה ימימ השוריב וראשנש,תודמעמה לכ חא הקחד.הנותחתה הטוידל לש הדלות איה המצע הווהה תונגרובה יכ,אופיא,םיאור ונא תונרציה ינפאב תוכופהת תרוש לש,ךורא תוחתפתה ךילהח החול תונגרובה לש ולא תוחתפתה תוגרלמ תחא לכ תא.רובחהו תחת אכודמ דמעמ,דתיה םינפל :המיאתמ תינידמ תומדקתה ימצע ןוטלש םע תניוזמ תודחאתה ךכ רחאו,םילדואיפה ןוטלש,ישילש דמעמ-םש,היולת יתלב תינוריע הילהק-הפ,*הנומוקב השמש,הכאלמה תפוקתב,ךכ רחא.היכראנומה לש,םמ םלשמ וא תידמעמה היכראנומב םיליצאה דגנכש חוכ תונגרובה תולודגה חויכראנומל ירקיעה םיפכה,דתיה ךכ רחאו,חטלחמה הל השבכ םלועה קושו הלודגה הישעתה וננוכתהש תעמו,ללכב ינידמה לשממה חא שדחה םיטנמלרפ,ד רטשמב ףוס ףוס תא להנמה,דעו אלא וניא הזה ןמזב הנידמ,ד ןוטלש.דיחיה.ולוכ ינגרובה דמעמה לכ לש םיפתושמה םיקסעה.דואמ בושח ינכפהמ דיקפת הירוטסיהב האלמ תונגרובה םיסחיה לכ תא הסרה,ןוטלשל העינהש םוקמב,תונגרובה ילגא תא הקתנ תורזכאב 0 ייליךיא,ד םיילכראירטפ,ד-םיילדואיפ.ד אלו,םייעבטה וינודאב םדאה חא ורשקש,םינוונמה תוילדואיפה,םוריעה םלטניאה דבלמ םדאל םדא ןיב רשק םוש הריאשה /םהלש תינוריעה הדעל תפרצו הילטיאב םירעה יבשות וארק ךכ * תא םילדואיפה םהינודא תאמ חוכב איצוהל וא תונקל וחילצהש רחא.ימצעה םנוטלשל תונושארה םהיתויוכז /םיחרזא,םינהוכ,םיליצא)תודמעמה חוכ יאב ידי-לע לבגומ דיחיי ןוטלש.1 יטסינומוקה טספינמה 31 רופככ םירק םימב העיבטה איה.שגרה ילדח "םינמוזמ/ד דבלמ,חיארי תושנרתה לש שודקה טטרה תא םייכונא תונובשח לש תא הכפה איה.יתיב לעב בל ןורבש לשו תירובג תובהלתה לש תושיוכר רפסמ ןיא תויורח םוקמבו,ןיפילח ךרעל םדאה דובכ.ןופצמה לדח דחאה רחסמה שפוח חא העבק תומיוקמו קדצב תויתד תויזוליא לש הוסמ הסוכמה לוצנ םוקמב.דחא רובדב יתלבהו טושפה,השובה לדח,יולגה לוצנה תא העבק - תוינידמו.יעצמא -ישעמ לכ לעמ השודקה הטעמ תא הריסה תונגרובה,אפורה תא.ינקדצ טטרב הכ דע וטיבה םהילעש,םידבכנה םדאה -עדמה שיא תאו רדושמה תא,רמוכה תא,ןיד עדויה תא.הידיכשל התשע החפשמה יסחי לעמ ינינאה ךודה הוסמ תא הערק תונגרובה.םיטושפ ןוממ יסחיל םתעבקו דשא,ירזכאה חוכה יוטב אצמ המכ דע,התלג תונגרובה המיאתמה ותמלשה תא,םיניבה ימיב היצקאירה תא הכ אילפה עינהל לוכי המכ דע,החיכוה איה ןכא.רתויב תינלצעה הלטבב ירמנל םינוש,םיאלפ ישעמ הרצי איה.שונא תלועפ לש החוכ ;םייטונה םירזנמהו אמורב םימה תורונצמ,םירצמ חודימריפמ.בלצה יעסמו םימעה תודידנמ ירמגל תורחא םיכרד התשע -ירישכמ תא רידח ךפה ילבמ םייקתהל הלוכי הניא תונגרובה םיסחיה לכ חא - אליממו,תונרציה יסחי תא - אליממו,תונרציה - יונש ילב םינשיה תונרצי,ד ינפא תראשה :ךפהלו.םייתרבחה.םימדוקה הישעתה ידמעמ לכ לש ןושארה םויקה יאנח.דתיה

19 33 יטסינומוק,ר ונפפינסה ח; א 3 - תידימתה הדונתהוןוחטבה יא,םייתרבחה םיסחיה םיניסחה םיסחיה לכ.היתורבחמ תינגרובה הפוקתה תנייטצמ םהל תובורקה תופקשההו תורעשהה םע - הדולח רבכולעהש םרט דוע םינשיתמ םישדחהו,םילטבתמ רוד רודמ תודבכנהו לכ,לבהב הלוע עובקוןתיא לכ.תומצעו רוע םורקלוקיפסי םיניעב טיבהל ףוס ףוס םיצלאנםדאה ינבו,ללהתמ - שודק.םיידדהה םהיסחיו םהייח תדימע לע תוחכפ ףחוד - התרצותל טלקמב,בחרתמו דימת ךלוהה,ךרוצה,םוקמ לכב קקל איה החרכומ.לבת יוצק לכל תונגרובה תא.י םוקמ לבב םירשק רשקל,םוקמ לכב םישרש תוכהל תיטילופומסוק הרוצ תונגרובה הרצ םלועה קוש תא הלצנב םרעצל,הטימשה איה!תוצראה לכ לש חונכרצלו תונרציל הישעחה לשימואלה סיסבה תא,םירנויצקאירה לש לודגה תוברחנווברחנ תומודקה תוימואלה תוישעתה.הילגרל תחתמ תלאש איהןתריציש,תושדח תוישעתינפמ תוחדנןה.םוי םוי תא קר אל תודבעמה תוישעתינפמ!תוברתהימע לכל םייח םיימלגה םירמה,ד תא םג אלא,םייצראה םיימלגה םירמחה התואב קר אל תטלקנןתרצותשו,רתויב םיקוחרה תומוקמהמ,םינשיה םיכרצה םוקמב.םלועה ימלח לכב םנ! זוי-ז* םקופסש,םישדח םיכרצ םיעיפומ,םתקפס תיצראה תרצותהש םוקמב.רתויב םיקוחרה םימילקאו תונידמ לש תרצותל קוקז לכו םוקמ לכ לש המודקה תולדבתההו תימצעה הקפסהה לש תידדצ לכ תידדה הקיז,ידדצ לכ אשמו ענמ עיפומ - םואל יל.תינחורה תרצותהירה - תירמחה תרצותהירקבו.םימעה תוידדצ דחה.ףתושמןינקל םייהנ - םידיחיםימע לש חורה ןמו,תירשפא *תלב רתויו רתוי תישענ תימואלה תומצמטצההו תורפס הוהתמ - תוברה תוימוקמהו תוימואלה תויתפסה.תחא םלוע תרזעבו תונרציה ירישכמ לכ לש הריהמה הבטהל תודוה לא תונגרובה תכשומ - םיכרדה רובחב לובג ןיאל תולקמה םיריחמה.רתויב םיארפה תא םנו,םימעה לכ תא תוברתה התרזעבש,הדבכה הירליטראה םנה םה היתורוחס לש םילןה -תאנש תא תחצנמו דוסיהדעןיס תומוח לכ תפרהמ איה םימעה לכ תא החירכמ איה.םירברבה לש ףרועה תשק םירזה םנוצרבןיא םא-,ינגרובה חונרציה ןפוא תא םמצעל לגסל.א.ז,תוברת *הנוכמה תא םלצא גיהנהל םתחירכמ איה!דודב,דל -המלצב םלוע הל תרצוי איה :דחא רובדב.םיננרובל תויהל.איה התומדכ,תויקנע םירע הרצי,ריעל רפכה תא העינכה תונגרובה,!רפכה תמועל ריעב םיבשותה רפסמ תא הבורמ הרמב התברה % ירע לוע היםולכואה הלדג ם יה האמה לש הנושארה תיצחמה ךשמב.1 השולשיס הינשה תיצחמבו.עצוממןפואביצחו םילפכ תולודגה הפוריא.ךרעביצחו

20 34 םלגנא םכרמ ייה לש םחיטוידהמ תושונאה לש ןונה קלח הליצה וז ךרדבו יצחו חוירברבה תוצראה חא הקיקזה ךכ-ריעל רפככו.רפכה תא,םינגרובה יממעל םירכאה יממע תא,תויחוברתל תוירברבה.ברעמל חרזמה יעצמא לש תוררופתהה תא רתויו רתוי תלטבמ תונגרובה,היסולכואה תא הפפצ איה.היסולכואה לשו םיסכנה לש,תונרציה.רפטמ םידיב המיש םיסכנה חאו תונרציה יעצמא תא הזכר. יתלב תויכרפיא,ינידמה זוכרה אב הזמ תיחרכה האצותכ תונוטלש,םיקוח,םינינע תולעב,טעמכ ךא תודגואמ,תויולת.דחא ןוטלש לעב,דחא םעל ויהו ופפטצנ- םינוש םכמ יפירעתו.דחא םכמ םוחתו דחא ימואל ידמעמ ןינע,תחא הקוח ידמעמה -הנוטלש ינש תאמל בורק ךשמב,ריצי תונגרובה םג םימדוקה תורודה לכמ רתוי םירידאו םיבר הריצי תוחוכ הישעתב הימיחה שומש,ינבומה תאצמה,עבטה תוחוכ שובכ.דחי יקלח תארפה,ףרגלטה,לזרבה תליסמ,רוטיקה חינא תואלקחבו םימלש םימע ץובצב,תוינא טישל תורהנ תרשכה,םימלש לבת,תומבל הלכי תומדוקה האמה חונשמ וזיא-,המדאה ךותמכ?תיתרבחה הדובעה קיחב םימנו םינופס ולאכ הריצי תוחוכש הלדנתנ םדוסי לעש,רובחהו תונרציה יעצמא זאופיא וניאר תונרציה יעצמא ועיגהשכ.תילדואיפה הרבחב ורצונ,תונגרובה תונרציה יאנת וקספ - העודי תוחחפחה תנרדל הלאה רובחהו תואלקחה לש ילדואיפה ןוגראה,תילדואיפה הרבחבש ןיפילחהו םאתהמ וקספ -,םיילדואיפה ןינקה יסחי ז דהא רובדב,הכאלמהו תונרציה תא ובכע ךכ.רבכ וחתפתהש הריציה תוחוכל דוע יטסינומוקה טספינמה 35.וצפונו םצפנל היה חרכהה ןמ.םילבכל וכפהנ.המדקל תחת תיתרבחה היצוטיטסנוקה םע תישפחה תורחתהה האב םמוקמב לש ינידמהו ילכלכה ןוטלשה םע,הל המיאתמה תינידמהו.ינגרובה דמעמה תונרציה יאנת.הזל המוד סצורפ ושכע הוהתמ וניניעל תינגרובה הרבחה :םיינגרובה ןינקה יסחי,םיינגרובה רובחהו,םיריבכ הכ רובחו תונרצי יעצמא.המסקב התלגנו רשא,הווהה םל&ד ומצע אוהש,תוחורב דוע טלוש וניאש,ףשכמ ותואל המוד םניא רחסמהו הישעתה ימי'ירבדש,םינשב תורשע הז.ץראה ןמ -יאנת דננ םיווהה הריציה תוחוכ לש תוממוקתהה ימי ירבד אלא םויקל יחרכה יאנת םנהש,!ינקה יסחי דגנ,םיווהה תונרציה רוזחמ לכבש,רחסמב םירבשמה תא ריכזהל יד.הנוטלשו תונגרובה לכ לש המויק םצעל ששח םויא רתיב דימת םה םיררועמ םהלש.לודג קלח,ליגרכ,סרהנ רחסמה ירבשמב.תינגרובה הרבחה םירבשמב.םימייקה הריציה תוחוכ לש םג אלא,תרצות לש קר אל יניעב דואמ תרזומ תיארנ רתיהש,תיתרבח הפגמ תצרפתמ תאצמנ הרבחה.הי ןיתי תרצות לש הפגמ,םימדוקה תורודה -תקוצמ וליאכ,הל המדנ ;העשל תוירברב לש בצמב בוש םואתפ וליאכ,םייחה יעצמא לכ תא הנממ ולטנ הילכ תמחלמ וא בער הל שיש ינפמ?המ ינפמו.לילכ רחסמהו הישעתה ודחכנ -תוחוכ.ידמ רתוי-רחסמו הישעת,םייח יעצמא,היצזיליויצ -יסחי לש םמודקל דוע םישמשמ םניא התושרב םיאצמנה הריציה םיסחיל םאתהב ידמ םיריבכל ויהנ םה :ךפהל ;םיינגרובה ןינקה רוצעמה לע ורבגי ךא רשאכו.םהידי לע םירצענ ךא םהו,הלא

21 םלעא - סכרמ 37 יטסינומוקה טסטינמה םנ הנממ רס ךכ ךותמו ןוירטילורפה תדובע לש ימצעה יפואה 'י" י" *יי יי " 'י ב ',ייל " י.י *" ^ תא ל,כי,י " לש חיכומה,,ילכב יבמ י^, לי י יי י לי, י,",,, מ נ ^דל * י - -. י. ' לש ל יחכ ר,ל*"" '*'י 0 ' י יי' "' " י ' ןמ י י * " לי* ", ^ ^ ^ י ^ י *!יה הב.ילשה "יש י לנ יי* ל """ל ל תא., דבלב וז אל תונגרובה לבא - ןימ ושמתשיש,םישנאה תא תרצי ףא אלא ^ חתפ"" 1 מירטילורםה תא,םיווהה םילעופה תמ שוכרה.א,תונגרוב,ד תחתפתמש ^ ^ לכ קר םייהה,םיווהה םילעופה דמעמ,ןוירטילורפד םנ " "יי " ףד יי" ל םיאצומה,.יילל י יול י ^ל ל םילעופ,ד ל,י ל ד ישס סיילחו י א ר סס-םר ל יווז ס,, יישה"ייונדנ לכו תורחתהה לש הרומתד לכ מ ח י היו ל", =מה. י 1 פ י ""ל"" *" "ימ, -ק",", * נ ןכרודיקפתו הנוכמל לפט קר השענ אוה.דבועל הכישמ,ד חוכ.הלקנ לעודמ^ל רשפאש,רתויבינןנ דח,רתויב טושפ די ענמ,םייחה יברצ תקפסהידכ דע ךכ םושמ םצמטצמ דבועה רכש לש הריחמו.ועזנ לש היברו הירפלוותלכלכל טלחהב םייחרבהה.התונרצי תואצוהל,דוש,*הדובעה לש םג אליממו,הרוחס לכ.רכשה םנ אופיא דרוי רתוי המיענ יאו הטושפ הדובעהש,דדמב - הדובע,ד חקולחוינכומ,ד לש תוברתהה תרמב?ןכ לע רתי ןה,הדובעה םוי תכראה תאפמןה,הדובעה תומכ םנ הברתמ ןהו,עודיןמז ךשמב רתוי הלודג הדובע תומכ תשירד תאפמ.יוכו הנובמ,ד ןררמ תשח,ך תאפמ ןמואה לש טועפה הכאלמ,ד תיב תא הכפה הווהה הישעת,ד ינומה.יתישעתהןשוכרה לש לודנה תשורח,ד תיבלילכראירטפה לש רוציה השעמ חא תקרטסה,הדובעה הקולח, :הככ תאזראבמ לסלו רכל תוינכיס םנ בורלו,דואמ תוטושפ תולועט לש בר רסממל םיוסמן פח,דוחלולאה םיקרטה חולועפמ תחא לכל םילעומ תרהיטו,הנובת תורדענו הישעתה,)ןומהב תונרציילב ללכ תירשטא התיה אלוז.רדובס תקולח תהתטתמו הנורחאה וז לש התאצות אופיא הנה איהו,<טםםינטהןושלב הלודגה תדטתט תוברחהו.תומדקתהיריל בוש האיבטוזח הדובע,ד חקולהו.הירי לע... ןוטהב תונרציל טלחהב םדקוטיאנת איהןכו,המצע הדובע,ד תקולחב.<17 ע.ילזרב תאצוה /םילעופ לש המרגורפ,,) תארקנ ןאכש,וז,דינולוניטרטב תורזה לע םירמוע םברמ ישרפמ.8 חוכ תא הרוחסכ עבקו ריכה ךכ רחאש העשב,הרוחס הדובעה איה דיחיה הז ושוכר תאו,דובעל לעופה לש וחוכ,הדובעה " "י ה".," < ""י" "< לל;ל ;.ולש הדובע,ד ןתונל רכוט

22 םלעא םכרס 38, 1 ייחכ.םילדו ומכ סיגנרואמתשורזוהדויב ךגחב םיפופצ,םילעופ.רמלש.דיכרארייה תחנשה חחח םתוא םידימעמ םיטושפ,דישעת דמעמה ידבע קר אל םנה םה.םיניצק ינגסוםיניצק לש לכבו םוי-לכב םגד םה - םינגרובה הלשממהידבע,ינגרובה ינגרובה לש - לכ ינפלו,חיגשמה לש,הנוכמה לש םידבע ^,רחוי-חינונפק איהוז תוצירע.ומצע תשורח, ו תיב לעב!דיחיה תא תולגל ה^רמ א*,דש,דדמב - רחוי תררממו רחוירדליחכמ *יינר י הלש הרטמה.(ירמ תאצוהו תוזירז תוחפ תשרוד ריה תכאלמש הרמב הב תדובע תקחדנןכ -,הווהה הישעתה תחתפתמש.דדמב :וניה יא לדהוןימהילדבה.םידליהו םישנה "דמעינפמ םירבגה םימייק.םילעופה דמעמל סחיב תיתרבח תובישח לב רוע םהל םיליגו םנימיפל םינוש םיריחמב םילועה,הדובע-ירישכמ קר יכע תא לבקמ אוהו ןתשרחה ידי לע לעופה לוצנ רמננ לעב!תונגרובהיקלח ראשוילע םילפנתמ - םינמוזמבותדובע.רכו םובץן הולמה,ינטחה,תיבה.םיריעזה םינ;שעת.ר,רתע רעש םיריעזה םיניבה-ידמעמ ילא לכ םירבאהו הכאלמה ילעב תיברבדני^ה,סידיוסה דפמ-םקלחב.ןוירטילורפה תורוש ךו ל ^ תורמעמה םייבןיאו הלודג הישעת ליהגידכובןיא טועפה םשוכרש 1 ר 2 ש ינפמ - םקלחבו,םילתנה םיבוכרה תורחתהינפב דומעל הזכןפואב.םישדחה תונרצי, ו-ינפ* תמועל לטב םתויחמומ.בושיבש תודמעמה לכ ךותמןוירטילורפה םיינחמ יזבםיגוםו{גח *גסמימנה 39 תטנרמב ותמחלמ תטוש תותחפתהייינרד דבוע ןוירטילורפה.ומויק םע הליחתמ -תיב ילעופ - ק רחא,תודיחיב םילעופה םימחלנ הליחתב,דחא םוקמבש הדובע ףנע ילעופ-ךכ רתא,דחא תשורח תא םינוקמ םה ןיא.יעצמא יתלב ןפואכ םלצנמה דדובה יננרובב התוא םה םינוכמ - םייננרובה תונרציה יאנת יפלכ קר םתמחלמ תואבומה תורותסה תא םיבירחמ ;ספט תטרציה יעצמא םלכ,חטובמה תא םיסרוה,תויצראב תורחתמו ץרא התואל ץוחמ הדמעה תא בוש גישהל םיפאוש -,יתשורח,ד יתבב הרעב םיחלגמ.םיניבה-ימיב לעופה לש הרחבנה ץר*ה לכ ינפ לע רזופמ קמה םילעופה םיוהמ וז הנררב הניא םילעופה לש תינומה תורבחתה תורחתהה לשב דרופמו לש,דתודחאתה תאצות אלא םה םתורחאתה תאצות ןיידע הלסיו - איה הצולא תוינידמה היתורטמ תנשה םשלש תונמובה יתעונת ידיל חי ילי יי לכ תא *,בהל - התע תעל דוע -יביואב אלא םה םהיביואב אל םילעופה אופיא םימחלנ וו הנרדב םיננדובב תוזוחאה-ילעבכ תי לח קה היכראנומה יר;שב,םהיביוא תזכורמ תיריטםיהה העונתה לכ.םיננרובה יריעזבו םי ישעת-אל "ישארב תיני י יסרוה םירבש" י "" " "לס יי"""" "יי > "'י _ רול לטנ, סיפי סיאדולח חפונה הייננאב םםו ס ההיה. ה האסה הקספנש הפי ",היניי י" םיבטה נראס חא ןיסהב יביר""*.יייב ",רשפ וחסוה ןבאש יר אי ס סרי ל קיח םירחבנה יב קק יפ יי א קי ןס ייה בל סינריאה. הסירל סיסב.ישסשיהינסטב האיב הפינ י סייפי.< ודחא, י ייי" ץבוקב,טיב ת.י םיני"."ירבעב

23 41 יממינומוקה טספינמה 40 םלגנא םכרמ - וז ךרדב גשוי רשא ןוחצנ לכ?תונגרובה ידיב הז ןפואב.תונגרובל קחצנ אוה קר אל ןוירטילורפה הברתמ הישעתה תוחתפתה.םע םלוא ושינרמ אוהו לךנ וחוכ,םילחנ םינומהב ףפטצמ אוה ;רפסמב םיועזשמו םיכלוה ןוירטילורפה לש םייחה יבצמו םינינעה.רתוי ילדבה תא רתויו רתוי שטשטמ ינכומה יכ ןעי,רתויו רתוי טעמכ הושו הכומנ הגרדמל הדובעה רכש חא דירומו הדובעה המצע תונגרובה ברקב הברו תכלוהה תורחתהה.םוקמ לכב לעופה רבש תא רידת םיפפורמ הנממ םיעבונה רחםמה ירבשמו דימת תמדקתמהו תקסופ יתלבה ינבומה תחבשה ;רתויו רתוי לש וייח תדמע ןוחטב תא רתויו רתוי התיחפמ הרתי תוריהמב םידיחי םינגרוב ןיבו םידיחי םילעופ ןיבש םיכוסכסה ;לעופה.תודמעמ ינש ןיב םיבוסכם לש יפוא רתויו רתוי םילבקמ תוחוכב עובקל ידכ,םינגרובה דננ דגאתהל זא םיליחתמ םילעופה תודוגא םנ םה םידסימ.םהלש הדובעה רכש תא םידחואמ תלבקמ תומוקמל.המחלמ תעל םמויק תא חיטבהל ידכ,י תוידימת.*תוממוקתה לש הרוצ המחלמה טספינמב רשא םילעופה תעונת לש התוחתפתה ירואח בורבכ.1 תודוגאה תוחתפתה.הילגנא תא רקיעב םהיניע דגנל םירבחמה ווש ןאכ םנ ןכ חלשממ התאר 1799 תנשבש דע,ח יה האמה ףוסב דוע הלחה הז גוסמ חורמל.תיעוצקמ םילעופ תודחאתה לכ רסואה קוח תקיקחב ךרוצ הילגנא יפל תועובק תודוגאב רתויו רתוי ודגאתה תוידימתה תופידרהו רוסאה תודחאה חוכבש דע,ךרוצה תעשב התרבחל תחא ועימו וכמתש,תועוצקמה תודלוח" יפל) תודחאתהה דגנ קוח ה לומב תא 1824 תנשב וגישה וזה <.בן.םל "תוינוינוידירמה האמה תישארבש םינוינוידירטה תודלותב ולאה תודבועה ןה תובר.2 תישממה האצותה.העשל ךא לבא,םילעופה םיחצנמ םיקרפל םילעופה תודכלתה אלא,יעצמא יתלבהןוחצנה הניא םתמחלמ לש רובחה יעצמא םיעיסמוז תודכלתהל.תטשפתמו דימת תכלוהה ןיב רשקה תא םירשפאמהו הלחנה הישעתהידי לע םירצמה תומחלמה תאזכרלידכב הז רשקויבו.םינוש תומוקממ םילעופה תודמעמ תמחלמל,ןלוכל דחאיפואש,ןהיתומוקמל תופרה,*תינידמ המחלמ איה תודמעמ תמחלמ לכ םלוא.תחא 3 תימואל ויה תולקלקעה םהיכרד םע םיניבה ימי יחרואלש,תודחאתהה תאו הזהןמזב םילעופה םיממ,הרודס םשל םינש תואמ תושורד.תוטעומ םינש ךשמב לזרבה תליסמ תרזעב הגלפמכ םנ הזבו,5 דמעמ רוחב םילעופה לש הזןוגרא יא ללגבש,1812 תנשב הגיראה עוצקמבש המצעה התיבשהמ לחה,ט יה םתדובעמ תחא תבבותב# םילעופהי ע םיעצומה הדובעהיריחמ תעיבק םיווטה לש תמסרופמה התיבשל דעו,הנידמה הילגנא לכבש לעופ ףלא 40.ל נה רתיהה תרוקבו תורומח תופידרידיל האיבהש,1837 תנשביוגזלגב תנגרואמהןחיוה תליחתמ םינוינוידירטה.תיתנידמ,תיצרא :וניח.1 לע התמיא חא רתויו רתוי הליטהוז הדבועו,תיצרא הרוצב םנונגראתה.םהיכמותו הדובעהינתונ ינידמ יפוא הל העש תיצרא,תימואל הדוגאה תויה רבד םצע.2 תומגמוטלבתהוליאכ - הלוכ הנידמה חטשב תנגרואמ הלועפ לכבו -דירטה תעונת רתויו רתוי הברקתה 1837 רבשמירחא דוהיב.תוינכפהמ תיטסילאיצוסהו הבושחה תינידמה הגלפמה,םיטסיטר צה תעונתל םינוינוי.תחאלויהו,םהה הילגנאבש הדיחיה האמה תישארמ הוע םיינגרובה הלכלבה ימכח םגוקלח םנמא.3 לבא.םילעופ םה םהמ דחאש,םיקלח השולשל תישונאה הרבחה תא טייח

24 43 יטסינומוקה טשפינמה םיליצאה קלח םינפל רבע רשאכ.ודיב דיתעהש דמעמל ז דוחיבו,ןוירטילורפל תונגרובה קלח התע רובענןכ תונגרובל לש תיתרות הנבהלוממורתהש םיננרובה ינולואידיא לש קלח תירוטסיהה העונתה לכ קר תונגרובה דגנושכע םידמועה תודמעמה לכ ךותמ םינונתמ תודמעמה ראש.תמאבינכפהמ דמעמ אוהןוירטילורפה ןוירטילורפה.הלודגה הישעתה תוחתפתה םע םלועהןמ םירבועו.אוה הלש הדיליןכא רכאה,ןמואה,ריעזה רחוסה,ריעזה ן;שעתה :םיניבה ידמעמ רותב םה םמויקתא חיטבהלידכב,חונגרובב םימחלנ םלוכ,דוע אלו.םינרמש אלא םינכפהמ אופיא םהןיא.םיניבה ידמעמ םיהה לגלג חא בבוסל םה םיצור }םיינויצקאיר םנ םהש אלא ינפמ קר הזירהזאיכ םה םיינכפהמ םאו.תינרוחא הירוט ;ןוירטילורפה תורוש ךותל רובעל םהילעיכ }דלונה תא םתואר ינינעלע אלא,הווהה ינינע לע םיניגמ םהןיאירהזאיכ ידכב,םה םתדמע תא םה םיבזוע ירהזאיכ ;םהלש דיתעה.ןוירטילתפה לשותדמע לע בציתהל תונותחתה תורדשה לשיויספה בקרה הז,םילעופה ףוםםםא תירטילורפ הכפהמילגרל םשו הפ עלקנ הנשיה הרבחה לש רתוי אוה לולעוייח בצמ לכיפל םלוא,העונתה ךותל.1 םיינויצקאיר םילולעת םשל רכמהל חורדהפה" ישעמ ךוחמ,רחא םוקמב םברמ חיכומ.דז רבד תותמא 1 תכפהמ חא רנטלינחןואילופנ חילצה החוכב רשא, רבמצדבירישעה יריכש,םירעופףוםפסא רש םירתם-תורדתם.ד תאז.דתיההשעמר.1848.תינויצקאירה תונגרובה םלננא סכרמ 42 םילעופה ברקבש תורחתהה עלסל עגר לכב ץפנתהל לולע-תינידמ אוה.ןסחתמו קזחתמ,רבגתמ,דימת שדחתמ אוה םלוא.םמצע ךב םשלו,םיקוח תרוצב םידחא םילעופ ינינעב ריכהל חירכמ לע קוחב היה ךכ.תונגרובה ברקבש םידורפה תא לצנמ אוה.הילגנאב תועש 10 לש הדובע םוי םיכרדב דימת םימדקמ הנשיה הרבחה ךותבשםיכוסכסה תאצמנ תונגרובה.ןוירטילורפה לשותוחתפתה ךלהמ תא תונוש ךכ רחא ;היטרקוטסיראה דגנ תישארב,דימתמ המחלמ בצמב םידגנתמ םהינינעש,הפונ תונגרובה ךותבש םיקלחה םתוא דגנ.ץוח תוצרא לכבש תונגרובה דגנ-דימתו,הישעתה תומדקתהל תרזעל אורקל הצולא המצע תא איה האור ולאה תומחלמה לבב תונגרובה.תינידמה העונתה ךותל הזכ ןפואבותכשומו ןוירטילורפה :וניה,איה התלכשה תודוסו תאןוירטילורפהידיל אופיא תרסומ.המצע הדגנןל!ה תא םידרוי,ליעלוניאר רשאכ,הישעתה תמדק תאפמ םנ הנהו -וא,ןוירטילורפה ךותל םיטילשה תודמעמה לש םימלש םיקלח םיסינכמ םה םג.םהלש םויקה יאנת לע תפחרמ הנכס תוחפל.הלכשה תודוסי הברהןוירטילורפה ךותל תדוקנל רתוי תברקתמ תודמעמה תמחלמשןמזב,ףוסל,טילשה דמעמה ךותב תוררופתהה ךילהת לבקמ הלש הערכהה קלחש דע,טלובו ףירח הכיפוא,הנשיה הרבחה לכ ךותב,ינכפהמה דמעמל חפתסמו ונמיה קלתסמ,טילשה דמעמה לשןטק תימצע הרכה לעב,ומצעינפב דמעמ רוחבונונרא לע רקיעב רבודמהןאב.רמעמ רותב ול דחוימירוממיה דועיו ול םידחוימ דמעמ יכרצ לש

25 םלננא - סכרמ 44 יאנתב דוע םימייק םניא הנשיה הרבחה לש םייחה יאנת י השאל ויסחי ;ןינק רםוחמ את ןוירטילורפה.ןוירטילורפה לש וייח הדובעה ;םיינגרובה החפשמה יםחימ םרקיעמ םינוש םידליו תפרצבכ הילגנאב שוכרל הווהה דובעשה,הווהה תיתישעתה,רסומה,םיקוחה.ימואל יפוא לכ ונממ ולטנ הינמרנבכ הקירמאבו םהיתחתמש,םיינגרוב םימודק םיטפשמ אלא וליבשב םניא תדה.םיינגרוב םיסרטניא הברה םינופצ םילדתשמ ויה,ןוטלשל ועיגהשכ םימדוקה תודמעמה לכ לכ לע םיליטמ ויהש,הז ידי לע-תאז םתדמע תא םמצעל חיטבהל םילובי םירטילורפה.םתורשעתהל םישורדה םיאנתה תא הרבחה ןפוא חא ולטבי רשאכ קר םייתרבחה הריציה תוחוכ חא שובכל.הב דע םייקה השיכרה ןפוא לכ תא םנ הז םעו םמצע םהלש השיכרה תא םודהל קר םהילע.םהלשמ םולכ חיטבהל םירטילורפל ןיא.התע דעש םייטרפה תוחטבההו תונוחטבה לכ.םיטועמ ינינעב םיטועמ לש תועונת ויה הכ דעש תועונתה לב םוצעה בורה לש תימצע העונת איה - תירטילורפה העונתה הנתחתה הרדשה,ןוירטילורפה ידיב ןיא.םוצעה בורה לש וינינעב- ץצופתיש ילבמ,ותמוק ףוקזל,םמורתהל.הווהה הרבחה לש תימשרה הרבחה ןנה ןה ושכעש,תורדשה הנבמ לכ ןוירטילורפה תמחלמ - התרוצב םלוא,הנכתב אל יכ םא ילורפהש,ןבומכ,יחרכה 1 תאנואל זלכ תישאר איה תוננרובב.וצראבש תונגרובל םדוק לכוי ץרא לכבש ןוירט,תיצרא :וניה,הנידסה לש ילאירוטירטה ןבוסב איה הנוכה ןאכ םג.1.ה:ידמ התוא תולובגב 45 יטסינומוקה טתטינטח ילורפה תוחתפתה לש תויללכה תוגדל,ד תאונראתו תויה הרבחב רתוי תוחפ הנופסה,םיחרזאה תמחלמ חאונבקע ןוירט ורפהו היולנ הכפהמב איה תצרפתמ םשש הדוקנל דע,הווהה.הקזח דיב חוננרובה חסירה ךותמונוטלש חא דסימןוירטיל,רבכוניאר רשאב,הססבתה החע דעש הרבח תרוצ לכ ידכ םלוא.םיאכודמהו םיאכדמה תודמעמהןיבש דוגנה לע,הלאכ םיאנתבוחיטבהל חרכההןמ אוהש דמעמ הזיא אכדל הלעתה דבעושמה.ולש תודבעה ייח תא לכלכל תוחפל לכויש ינגרובל ינוריעה היה ןכו תינוריעה הנומוקה רבחל דובעשה ימיב,הזהןמזב לעופה.ילדואיפה טלחהה ןוטלש לשולוע תחת דרויו אוה ךלוה - הישעתה תמדק םע םמורתי רשא תחת,ךפהל רהממינועוינעמ לעופה.אוהודמעמ לש םויקה יאנתמ הטמל ןיאיכ,לילעב אופיא הקומ.רשועמו היסולכואמ חתפתהל הרבחה לש טילשה דמעמה דוע תויהל הרשכומ תונגרובה רטשמ תא עבוקקוחכ הדמעמ לש םויקה יאנת תא ליטהלו חיטבהל תרשכומ הניא יכןעי,טולשל תרשכומ איהןיא.הרבחה איה הצולאןעי,םתודבע תולובגב ףא הידבוע לש םמויק תא םנוזל החרכומ איהש,הלפש הגרדמל דע לופיל םהל תתל דוע םייקתהל הרבחל הל רשפא יא.םהמ הנוזינ תויהל תחת םויקל םיאתמוניא תונגרובה םויק.א.ז,תונגרובהןוטלש תחת.הרבחה ז אוה - ונוטלשלוינגרובה דמעמה םויקלירקיעהיאנתה םויקה יאנת.ויוברו שוכרה חותפ,םיטרפידיב רשועה תריבצ קר הלוכ תדסוימ רהשה תדובע.רכש תדובע-אוה שוכרה לש

26 י 47 יטסינומוקה טספינמה םה םידקוש,תונגרובלןוירטילורפהןיבש המחלמה ךרדב רשא.הללכב העונתה לכ לש הינינע לע דימת ףחודהו ח 2 טה קלחה השעמל :אופיא םנה םיטסינומוקה הכלהל ;תוצראה לכבש םילעופה תוגלפמ לש המידק דימת היתואצותו הכלהמ,היאנת תרכהב םילעופה ראש לע םה םילוע.תירטלורפה העונתה לש תויללכה לכ לשוז איה םיטסינומוקה לש רתויבדדבורקה הדועתה ןוטלשה תסירה,דמעמל םילעופה ןוגרא 5 םילעופה תוגלפמ ראש.ןוירטילורפה ידי לע ינידמה חוכה שובכ,ינגרובה ןפוא םושב םידסוימ םניא םיטסינומוקה לש הכלהה יללכ וא הז םלוע ןקתמ הלגוא איצמהש,םירקיע לע,תואידיא לע.רחא תמחלמ לש םייתדבועה םיאנתליללכיוטב קר םנה םה.וניניעל תחתפתמה תירוטסיה העונת לש,תמייקה תודמעמה.תוינומוקל דחוימןמיס וניא - התע דעשןינקה יסחי לוטב,תידימת תירוטסיה הרומתב םייולת דימת ויהןינקה יסחי לכ.ידימתירוטסיהיונשב ילדואיפהןינקה תא הלטב,המגודל,תיתפרצה הכפהמה.ינגרובהןינקה תבוטל לוטב אלא,תוינומוקה תאןייצמ ללכבןינקה לוטב אל.ינגרובהןינקה ןורחאהיוטבהוהנה הזהןמזבינגרובה טרפה ןינק םלוא ידוגנ לע םידסוימה,תרצותה תשיכרו תוניציה ינפא לש םלשהו.והערידי לע דחאה לוצנ לעו תודמעמה םלננא סכרמ 46 האשונש,הישעתה תמדק.םמצע םהיניב םילעופה תורחתה לע םוקמב האיבמ,תונגרובה איהתודגנתהה לדחוןוצרה לדח ינכפהמה םדוחא תא תורחתההידי לע םילעופה תונלפתה אופיא טמשנ הלודגה הישעתה תוחתפתה םע "הדוגאה תועצמאב תונגרובה תרצנמוילעש,ומצע דוסיותוא ףא הילגר תחתמ.איה הינ ובק תא לכ םדוק תרצנמ איה.תרצותה תא תשכורו.אובל םיחרכומ דחאכ םהינש - ןוירטילורפה ןוחצנו הנוילכ.ב.םיטסינומוקו םירטילורפ?םירטילורפל םיטסינומוקהןיבש םיסחיה ללכב םהמ םילעופ תוגלפמ דגנכ,תדחוימ הגלפמ םיטסינומוקהןיא.!תורחא ןוירטילורפה לכ לש הלאמ םילדבומ םינינע םוש םהלןיא.ולוכ תרוצורוצ; םהיפ לעש,םידחוימ םירקיע םיזירכמ םהןיא.תירטילורפה העונתה,הזב קר םילעופה תוגלפמ ראשמ םילדבומ םיטסינומוקה םילעמ םינושה םהימואלל םירטילורפה תומחלמבש,תישאר םניאשוןוירטילורפה לכל םיפתושמה םינינעה לע םינינמו םה,תונושה תוחתפתהה תונךלבש,הזב תינשו,תומואלב םייולת ראש לשןהיתורטסל תודגנתמה תודחוימ תורטמ תלעב?וניח.1 וינינע םהירה םהלש םינינעהןכש שרפמו ךלוה אוהו ;םילעופה תינלפס.*ולוכןוירטילורפה לכ לש"

27 טסינומוקה סמ&ינמה 49 םלגנא סכרמ 48 םתרות תא לולכלי םיטסינומוקל םהל רשפא הזןבומב.יטרפהןינקה לוטב?הז דחא אטבמב תא דיחכהל םיצורונאש,תונעטב,םיטסינומוקה,ונילעואב,ןינקה תא :אוהויפכ עיניבוומצעב םדאהול שכר רשאןינקה תושרבותדימעוותלועפ,םדאה שפוח לכ לש דוסי והנהש.ומצע יריעז לש ןינקה לע םאה.ומצעבו,םיפכ עיניבו,שכרנשןינק?םירבדמ םתא,ינגרובהןינקל םךקזש,םירכאהוםינגרובה ותלטבמוותלטב הישעתה תוחתפתה.ולטבלונל ךרוצןיא -.םויו םוי לכב?הווההינגרובה טרפה ןינק לע םתא םירבדמילוא וא?ןינק ול הנקמ,ירטילורפה תדובע,רכשה תדובע םאה לבא תא לצנמהןינקה תא.א.ז,שוכרה תא תרצוי איה.אלןפוא םושב,השדח רכש תדובעורצ;ב קר תוברתהל לוכיהו רכשה תדובע דוננה דוסי לע םייקתמ התעותרוצבןינקה.שדחמ לצנלידכ.וירבע ינשל הזה דוננה תא אנ רוקחנ.רבשה תדובעוןוההןיבש הדמע קר אל תונרציב םופ$ :תרמוא תאז - ןשוכר תויה תפתושמ הדובעירפ אוה שוכרה.תיתרבח םנ אלא,אדירג תישיא,םירבח הברה לש תפתושמ הלועפב קר העונת ידיל ואיבהל רשפאו.הרבחהיקלח לכ לש תפתושמ הדובעב קר - הנורחא הרושב.יתרבח אלא,ישיא חוכ אל,אופיא,אוה שוכרה ירבח לכל ךיישה,יתרבחןינקל שוכרה,אופיא,היהישכ יפואה קר הנתשמ.יתרבחל ךפהנ יטרפןינקש רמוא הז ןיא,הרבחה.ידמעמהויפא חא דיספמ אוה.ןמקה לשיתרבחה.רכשה תדובעל רובענ טועמה ןמ טועמהוהנה רכשה תדובע לשינוניבה ריחמה,םייחה יעצמא לשםוכסה :תרמוא תאז,הדובעה רכשלש המ.לעופ רותב לעופה לשוייח תא לכלכלידכ םייחרכהה קרול קיפסמ - ותדובעב,אופיא,ול שכור ריבשה לעופהש ןפוא םושב םיצור ונא ןיא.בולעהומויק תכשמהידכ,רצ םחל ידכ איהש,הדובעהיריצי לשוזה תיטרפה השיכרה חא לטבל חנר םוש הריאשמ הניאשו תיעצמא יתלבהותלכלכל תיחרכה קר לטבלוננוצר.םירחא חדובע לע הטילש ידכוב שיש,יקנ תויחל לעופל תרשפאמה,וזה השיכרה לשינצבקהיפואה תא ינינעל שורד אוה דוע לכ קרו שוכרה תא לידגהלידכ ךא.טילשה דמעמה תוברהליעצמא קר איה היחה הדובעה תינגרובה הרבחב הרובצה הדובעה - תיטסינומוקה הרבחב.הרובגה הדובעה תא לשוייח ךלהמ תא םדקלו רישעהל,ביחרהליעצמא קר איה.לעופה הרבחב ;דיתעב רבעה,אופיא,טלוש תינגרובה הרבחב והירהןוהה תינגרובה הרבחב.רבעב דיתעה - תיטסינומוקה.תוישיא לדחו תוימצע רסח אוה השועה טרפהש העשב,ישיאו ימצע!שפוחהו תוישיאה לוטב :תונגרובה תארוק הז בצמ לוטבלו שפוחהו תוימצעה,תוישיאה לוטבל תמאב איה הנובה.קדצבו.תונגרובה לש :אוה *שפוח" לשושורפ םיווהה םיינגרובה חונרציה יאנתב.ישפחה רכממו חקמה,ישפחה רחסמה

28 יפסינוסוקה פםפדם.ד םלעא סכרמ ישפחה רחסמה סנ לשבתי רחסמה לטבתה םע לבא תוהובג ירבד ראש לככ,ישפחה רחסמה לע תופיה תוצילמה תמועל קר דוסי ללכב ןהל שי,שפוחה לע ונלש תונגרובה לש לבא,םיניבה ימי לש דבעושמה חרזאה תמועל,תופכה רחסמה תונרציה-יאנת לשו רחסמה לש יטסינומוקה לושבה תמועל אל.המצע תונגרובה לשו םיינגרובה 1 ירבחב לבא.םרפהךינק תא לשבל וננוצרל םתא םיממותשמ עשת ליבשב רבכ לטובמ טרפה ןינק ירה - םכלש הווהה םייק וניאש,ךכל תודוה אקוד אוה םייק ז הירבח לש תוירישע םיצור ונאש ונילע,אופיא,םתא םינעוט.הרבחה לש */16 ליבשב בורל ןינק לכ רסוח ן אוה ומויקל יחרכה יאנתש,ןינק לטבל.הרבחה לש םוצעה תא לטבל םיצור ונאש,ונילע םינעוט םתא :דחא רובדב.םיצור ונחנא הזב םנמא.םתא םבנינק ןעגמל,שוכרל ךפהיל לכות אל הדובעהש ענרה ותואמ ותואמ.א.ן,ןילופונומ רב יתרבח חוכל :רוצקב,עקרק יחךךל ותואמ ינגרוב ןינקל דוע תויהל לכוי אל יטרפה ןינקהש עגרה.שיאה םג לטבי,םתא םירמוא,עגרה,ינגרובה תא קר םתא םיניבמ "שיא ב יכ,אופיא,םידומ םחא.לט^י,ןכ םנמא,הזה שיאהו.ינגרובה םינינקה לעב תא םיריצי ומצעל שוכרל והשימ תא העירפמ תזינומוקה ןיא -וז השיכר י ע תויהל תורשפאה תא תללוש קר איה.םייתרבח.םירחא תדובעל ןודא הלועפ לכ קספת טרפהךינק לומב םע יכ,ונילע ונעט.םלועב תיללכ תולצע ררתשתו רבכ הז לטבהל הכירצ תינגרובה הרבחה.דתיה - ןכ םא הלאו,םישכור םניא הב םידבועה.דלא יכ,תולצע ךותמ םצעב םניא הלאה תוששחה לכ.םידבוע םניא - הב םישכורה תדובע אהת אל שוכרה לשבי םאש :םירבדה תרוח אלא.רתוי תמייק רכש -ומוקה תונרציהו השיכרה ינפא דגנ תונןוכמה תונעשה לכ.דדינשידו השיכרה יפלכ םג ונפה - םיירמחה םיריציה לש םיישסינ יניעב אוה ידמעמה ןינקה לוטבש ומכ.םיינחורה םיריציה לש הלכשהה לוטב ויניעב אוה ךכ-המצע תונרציה לוטב :ינגרובה.ללכב הלכשהה לוטב :תידמעמה לש םיצעה בודל איה,לבוק אוה הלוטב לעש,הלכשהה.ה$וכמ תויהל ידכ דע תוחתפתה :קר הרבחה ינגרובה ןינקה לוטב תא םככירעהב ונתא וחכותת לא לבא תונויערה.יוכו טפשמה,הלכשהה,שפוחה לע םתא םכיתוגשה יפל ומכ,םיינגרובה ןינקהו תונרציה יאנת תדלות םנה םמצע םכלש,קוח רותב עבקנש םכלש דמעמה ןוצר אלא וניא םכטפשמש.םכדמעמ לש םיירמחה םויקה יאנת ךותמ עבקנ ונכתש ןוצר ןינקהו תונרציה יאנת יכ,םימדמ םתאש ייכונאה ןוימדה תרבועו תפלוחה,תירוטסיה העפוה אלא םניא תמאבש / םכלש עבטה לש םייחצנ םיקוח םה / המצע תונרציה תוחתפתה םע.רבכ ולטבש םיטילשה תודמעמה לכ םנ ומד הז ןוימד,הניבהו - ילדואיפה ןיכקלו ינומדקה ןינקל סחיב םיניבמ םתאש המ.ינגרובה ןיצקל סחיב ןיבהל םיצור םכניא

29 םלגנא םכרמ 52.דנוכל המיח ואלמתי' דתויב םילקידרה ףא!החפשמה לוטב.םיטסינומוקה לש וזה הזבנה,שוכרה -?תינגרובה,הווהה החפשמה לש הסיסב והמ ;תונגרובה ליבשב קר איה תמייק תללכושמ הרוצב. טרפה הנרה םירטילורפה לש החפשמה רסוח ז-הל שי םיאולמ םג םלוא,ןבומכ,לטבת תינגרובה החפשמה.היולגה תונזהו םחרכ לעב.שוכרה לוטב םע ומל^י םהינשו -,הלא היאולמ לוטב םע םידליה לוצנל ןיק םישל םיצור ונאש,ונילע םתא םינעוטו.םידומ ונחנא הז אטחב?םהירוה ידי-לע םירקיה םיסחיה תא םילטבמ ונחנא,םתא םירמוא,םלוא.יתרבחב יתיבה ךונתה חא ונפילחהב,רתויב םיאנתה יפל?הרבחה ידי לע עבקנ םכלש ךונתה םנ ןיא יכו התוברעתה יפ לע,םכינב תא םיכנחמ םתא םהבש םייתרבחה רפסה תיב תועצמאב,הרבחה לש תיעצמא יתלבה וא תיעצמאה.ךונחה לע הרבחה תעפשה חא םיאיצממ םיטסינומוקה ןיא?דכו םוחתמ ךינחה תא םיאיצומ קר םה,היפא תא םינשמ קר םה.םיטילשה תודמעמה לש םתעפשה םיסחיה לע,ךונחה לעו החפשמה לע תויננרובה תוצילמה ה~ז נב ידב רתויו רתוי תוליחבמ,םינבו תובא ןיבש םיישפנה תאפמ םיקתינו םיכלוה םירטילורפה לש החפשמה ירשק לכש הדובע ירישכמו רחסמ-ירבדל םיכפהנ םהינבו,הלודגה הישעחה.םיטושצ -םישנה תופתוש תא גיהנהל םיצור םיטסינומוקה םתא םלוא,ונדגנ תונגרובה לכ דחא לוק תחווצ יטסינומוקה טסםינמה 50,אוה עמוש.אדירג תונרצי רישכמ קר ותשאב האורינגרובה,ןבומכ,לוכיוניאו - ףתושמןפואבולצוני תונרציה ירישכמש "רשאלו םהל דחא לרונש אלא,תרחא רעשל םישל םנמא אוה הנובה רקיעש,ותעד לע ללכ הלועןיא.אדירנ תונרצי ירישכמ רותב םישנה תדמעל ץק וניננרוב לש המרה תירסומה הדרחב קיחצמןיא,ךדיאו ןיא תמאב.םיטסינומוקה לש,לוכיבכ,תימשרה םישנה תופתושל התיה תמייק ;םישנה תופחוש תאגיהנהל םיטסינומוקל ךרוצ.דימת טעמכ םישנה תואצמנ םתושרבש,הזב םיקפתסמונלש םינגרובהןיא םהו-,תימשרה תונזה דבלמ-םהלש םירטילורפה לש תונבהו.ידדהןפואב תויקוחה םהישנב םרמעתהבירקיע גונעת םיאצומ -לבל.תואושנ םישנ תופתוש הדבועב איה תינגרובה תושיאה -תיוסכ וז םוקמבש,םיטסינומוקה לעןועטל היה רשפא רתויה.בלה תיולג,תימשר םישנ-תופתוש גיהנהל םה םיצור - תועיבצה םלעת םיווהה תונרציה יאנת לוטב םעיכ,וילאמ,בגא,ןבומ.תימשר-יתלבהו תימשרה תונזה זוניה,םישנה תופתוש ;םתאצות םג תא לטבל םה םיצוריכ,םיטסינומוקה לע דוע םינעוט.חומואלה תא,תדלומה.םהלןיאש המ םהמ לוטיל רשפא יא.תדלומ םילעופלןיא ןוטלשה תא לכ תישאר ול שובכל ףאושןוירטילורפהו תויה,םלוא ומצע תא רוצלו,ימואל דמעמ תלעמל םמורתהל,ינידמה אלןפוא םושביכ םא,ימואל אוהש חרכההןמירה - םואלכ.תונגרובה לש הנבומב

30 םלננא םברמ י&םינומוקה ונספינמ. 54 םימלענו רבכ םיכלוה םימעה ידוננו תוימואלה תויולדבתהה קושל,רחסמה שפוחל,תונגרובה תוחתפתהל תודוה רתויו רתיי םויקה יאנתו תיתישעתה תונרציה לש תומדהןויושל,םלועה.הל םימיאתמה לש תדחואמ הלועפ.רתוי דוע ם ןיחכנןוירטילורפה ןוטלש רורחשל םינושארה םיאנתה דחא איה,תוחפל תוברתה תוצרא.ןוירטילורפה םנ לטבי - והערידי לע דיחיה לוצנ לטביש הרמב הב.והנשמידי לע דחא םואל לוצנ תאנש םנדחכת ומצע םואלב תודמעמה ידוננ דחכ!דב.םואלל םואל וליפ,תיתד תואר תודוקנמ תוינומוקה לע םינעוטש תונעטה תאןהילע ביחרהל תויאדכןניא - ללכב תיגולואידיאו תיפוס.רובדה תונתשהביכ,גישהלידב הקומע תוננובתהב ךרוצ שייבו תונחשמ,תיתרבחהותיוה,םייתרבחהויסחי,םדאה לשוייח יאנת?ותעדות לכ ;דחא רובדב,ויתוגשהוויתופקשה,ויתורעשה םג תינחורה הריציהש,ונל םיחיכומ תונויערה-ימי-ירבדןיאיכו דימת םיטילשויה הפוקת לכב?חירמחה םע דחי התרוצ הנשמ.טילשה דמעמה לש תונויערה קר קר הזב.הרבחה לכ תא םיכפהמה,תונויער לע םירבדמ ווהתה המצע הקיתעה הרבחה ךותבש,הדבועה תא םיאטבמ םייחה יאנת םע דעצב דעציכ,השדחה הרבחה לש תודוסיה.םינשיה תונויערה םנ םידספנו םיכלוה םינשיה תוקיתעה תיתדה וחצינ - ליפנל ןשיה םלועה טמ רשאב תחת 18 -ה האמב םיירצנה תינויערה וערכהשכ.תירצ ה ידי לע תומלו םייחל תילדואיפה הרבחה זא הקבאנ - הלכשהה תונויעי ןופצמה שפוח לש תונויערה.אוהה ןמזב תינכפהמה תונגרובה םע ערמה הרשב תישפחה תורחתהה ןוטלשל יוטב קר ושמש תדהו,םייפוסוליפ,םיירסומ,םייתד תונויער - ורמאי -,םלוא תוחתפתהה ימי ךשמב םנמא ונתשה - יכו םייטפשמ,םייניי טפשמה,תוינידמה,היפוסוליפה,רסומה,תדה לבא.תידו י.וזה הרומתב דמעמ דימת וקיזחה תוושה,רכו קדצ,שפוח ;ןוגכ,תויחצנ תותמא דוע ןנשי" * > "ל זיייימיקה לי* יי "" ל* ^.י י זי "י> > "ל 0 "י * ", ",""""י ולד ל י *י" "י"" " י " יי"."הכ דעש תירוטסיהה?וז הנעט לש התעד ףוס והמ -ידוננב םתדוסי - התע דעש הרבחה לכ לש הימי ירבד,תונוש תופוקתב תונוש תורוצ ולבקש,תודמעמ תפתושמ תחא הרביע -רימת ולבקש הרוצי הרוצ לבב לבא והנשמ ידי לע הרבחה לש דחא קלח לוצנ ;ורבעש תורודה תורמל,תורודה לב לש תיתרבחה העדותהש,אופיא המית ןיא תופתושמ תורוצב תאי לבב התלגתה,םינונה-י ^י םילדבהה לב,דוננ לש המלשה םתדחכה םע קר רשא,העדות תיריצב,תועיר.,ת םנ הנמלעת לילכ-תודמעמה רתויב תילקידר ךרדב הקיספמ תיטסינומוקה הכפהמה

31 םלננא םברמ ^ תרתוס התוחתפתה ךרדבש,אלפןיא ;םילבוקמהןינקה יסחי תא.םילבוקמה תונויערה תא רתויב ילקידרןפואב איה.תויממוקה דגנ תונגרובה לש היתונעטל יד רבכ רמא: לבא זאוה םילעופה תכפהמבןושארה דעצהיכ,ליעל רבבוניאר.היטרקומידה תגשה,טילש דמעמ תלעמלןוירטילורפה תמרה אעמק אעמק איצוהלינידמהונוטלשב שמתשיןוירטילורפה תונרציה ירישכמ לכ תאזכרל,תונגרובהידימ שוכרה לכ תא דמעמ רותבןגרואמהןוירטילורפהידיב.א.ז,הנידמהידיב.תונרציה תוחוכןומה תא תירשפאה תוריהמב תוברהלו,טילש תיצירע העיגפ ךותמ קר תווהתהל,ןבומכ,הז לוכי הליחתב,םיארנה םיעצמאב ;םיינגרובה תונרציה יאנתבוןינקה טפשמב לבא,םיביצי-יחלבלו םיקיפסמ יתלבל,תילכלכ הניחבמ,אופיא םייחרכה םהו םהילאמ םיבחרתמו םילךנ םה העונתה ךלהמ םע.תונרציה ןפוא לכ תכיפהליעצמא רותב.םהיתוצראל םינוש,ןבומכ,ויהי הלא םיעצמא שמתשהל תאז לכב היהי רשפא רתויב תויויסרגורפה תוצראב ז הלא םיעצמאב!ללכ ךרדב ירחא םידחא תועובשקר :וניה.ןילרבב 1848 תכפהמ קורפב.1 הנלפסה לש הלועפה תינכת לע םלננאוםכרטומתח,טספינםה תעפוה הב שי ;תישאר.ןאכ הבותכהוזמ הברהב הנוש איהו,הינמרנב תיטסינומוקה םיפיעסה ראשו ;ללכ ןאב םירכזנ םניאש םינושארה םהו םיפיעס הסכ שי םנו,ירסנל אוה רחא חופנה םלוא,ונינפלש םיפיעסל רתוי תוחפ םימוד םייונש,<הלשםםהם היסנכה לש תטלחומ הדרפה לעןונכנ תובושה תופסוה םירוסה םגו (.,.תלבגה.םש בוחכ השוריה תוכז לוטב םוקמב םיירקיע הזמ ןושארה קוספה קר םש בוחכ םידליה לעןורחאה ףיעסבו םיטלוב.<ןאכונינפלש טסינומוקה טסטינסה יכרצל עקר ה יחור תאצוהויעקרקהןינקה תעקפה.א.הנידמה ;לודניויסרנורפ םמ.ב ו השוריה טפשמ לוטב.נ ;םידרומהו םירגהמה לכ לש םהיסכנ תמרחה.ד,ימואל קנבידי לע הלשממהידיביארשאהזוכר.ה ;ןילופונומ תוכזו ימואלןוה לעב ;הלשממהידיב טרופסנרטהינינעזוכר.ו תונרצי ירישכמותשורח יתב לשםרפסמיובר.ז ;תפתושמ תינכתיפ לעןתחבשהו תועקרקה תארפה ;םיימואל דוהיב,הישעת תוליחןונרא ;הוש תיללכ הדובע תבוח.ח ;המדא תדיבעל הגרדהב לטבל תולדתשה ;הישעתהו תואלקחה דוחא.ט ;רפכהו ריעהןיב לדבהה חא תדובע לוטב ;הנידמהןובשח לע םידליה לכ ךונח.י םע ךונחה דוחא ;הווהה התרוצב תשורח יתבב םידליה.רכו תירמחה תונרציה לכ זכרתתו תודמעמה ילדבה תוחתפתהה ךשמבומלעי רשאכ,-תאירובצהןוטלשה דבאי תודחואמ תודיחיידיב תונרציה חא.דוןודינב םפרט.דנש,ןושארהןומואל ןיבהימיב,ןסוירחא.2 אלא םייקה רטשמה לש תודוסיה דחא הניא השוריה תוכז יפ,ריבסהוותעד םימייקה השוריה יקוח םהילאמולטיי ןבומכו ;ונממ תיטפשמ תופקתשהו האצות וירחא רורני רטשמה יונש.רובצה ןינק תויהל תונרציהירישכמוכפ$:ש העשב.השוריה תובויונשוילאמ

32 59 םלגנא סכרמ יטסינומוקה טספינמה 58 ןוטלשה אוה יתמאה ונבומב ינידמה ןוטלשה.ינידמה ויפא,ןוידטילורפהשכ.רחא דמעמ ייוכד םשל דחא דמעמ רש ןגרואמה ידי לע םמורתמ,דמעמכ חרכהב דחאתמ,תונגרובב ותמחלמב אוה לטבמ טילש דמעמ רותבו,טילש דמעמ תלעמל הכפהמ דחי אוה לטבמ זא יכ - םינשיה תונרציה יאנת תא הקזח דיב,ללכב תודמעמה תא,תודמעמה דוננ לש םויקה יאנת תא םג םתא.דמעמ רותב אוה ונוטלש תא םג הזבו - חוננו היתודמעמ םע הנשיה תינגרובה הרבחה םוקמב לש תישפחה תוחתפתהה ;הבש,הרבח עיפות תודמעמה.ולוכ ללכה לש תישפחה תוחתפתהל יאנתה איה דיחי לכ.ג.תיטסינומוקו תיטסילאיצוס תורפס.תינויצקאירה תוילאיצוסה.1.תילדואיפה תוילאיצוסה (א יפ-לע.דדועל.דתיה תילגנאהו תיתפרצה היטרקוטסיראה.הווהה תינגרובה הרבחה דגנ רתסלפ בותכל תירוטסיהה התדימע תילגנאה המרופירה תעונתבו 1830 תנשב תיתפרצה ילוי תכפהמב המחלמ לע.הילע יונשה "הלוע ה ידי לע םעפ דוע החצונ קר הליבשב הראשנ.רתוי רבדל היה רשפא יא תיניצר תינידמ רתוי םוקמ היה אל תורפסב םג לבא.תיתורפסה המחלמה החרכוה - הדהא ררועל ידכ. 1 היצרוטסרה תומימ תונשיה תוצילמל א ןוילופנ תלפמ ירחא םינוברובה תחפשמל תפרצ-תרפע תרזחה ןמז.1 ( ). תא ךורעלו איה הינינעמ,לוכיבכ,ןיע םילעהל היטרקוטסיראה םילעופה דמעמ לש גינעב קר תונגרובה דננ הלש המשאהה בתכ הטילש לע הצאנ יריש רישל חור תחנ הל התשע איה.לצונמה.ואובי יכ ןוסאל תואובנ ונזאב שוחללו שדחה -היצח,תיטסילדואיפה תוילאיצוסה םלועל האב הזכ ןפואב תמיא היצח,רבעה דה - היצח,רתסלפ בתכ היצח,הניק ריש רמה הטפשמב תונגרובה לש הבלל תעלוק - םימעפל,דיתעה סופתל טלחומה הנורשכ יאב תכחוגמ - דימתו,ץצופמהו ןונשהו.השדחה הירוטסיהה ךלהמ תא סנכ היטרקוטסיראה הפנפנ ירטילורפה תונצבקה לימרת תא ליחתמ היה ךא םלוא,םעה תא הביבס קיעזהל ידכ,הידיב םתוחה תא הבנ לע ףכית ריכמ היה - הירחא תכלל םעה.עורפ קוחצ לש תולוק ילוקב ול חרוב היהו ןשיה ילדואיפה וכרע 2 "הריעצה הילננא ו םייתפרצה!םיטסימיטינלהמ קלח.בוט רתויה דצ לע הזה הזחמה תא יסיבו,הנושארה הכפהמה ירחאש םינשב תפרצב ינכולמה םרוה םש <1 אסכ לע תוארל וצרש,הריעצה םינוברובה תחפשמ ןב,םיליפ יאול טולש,קוחה ינמאנ :וניה-םיטםימ'טינל הריכבה םינוברובה תהפשטמ רצנ הכולמה.הריכבה קוה תונשוכרל ודגנתהש,היטרקוטסיראה יריעצ לש גוח היה הז <2.הבחר היטרקומיד םע יטרקוטסירא רטשמ לע ומלחו תירחסמהו תיתישעתה טנמלרפב םנש םימיב,ותוריעצב דליפםנוקיב ילאערזיד רייש היה הז גוחל םצעל דגנתה יכ םא,םיטמיטר צה תעונתל ונטמ הדהא העדונ וירפסב םנו ףוסוליפה לילרק םמות םנ.וז תיטסילאיצוס הנלפמ לש תיטילופה תינכתה חא הארש,תינחורה תוילאיצוסה לש םידומעה רה* היה םסרופמה ילגנאה

33 םלעא םכרט 0! יטסינומוקה מספינמה 60 ול.דתיה םהלש לוצנה ןפואש,םיחיכומ םילדואיפה רשאכ םהיכ,תאז קר םה םיחכוש - ינגרובה לוצנלשמ תרחא הרוצ םהשכ.םלועב רבכ םניאש,ירמגל םירחא םיפצמו םיאנתבולצנ הווההןוירטילורפה םייק היה אל םנוטלש תחתש,םיארמ לש תיחרכה הדלות.דתיה הווהה תונגרובה אקודיכ,םה םיחכוש.יתרבחה םרטשמ לשינויצקאירהיפואה תא ריתסהל םה םיטעמל הכ,בגא תחתש,הזב אוה תונגרובה דננ םתמשאה רקיעש דע םתרקב.ןשיה הרבחה רדס לכ חא סורהיש,דמעמ לדנ הנוטלש םלועל האיבהש לע רתוי הנןוכמ תונגרובה לע םתנעט.ללכבןוירטילורפה רבד םצע לע רשאמינכפהמןוירטילורפ לכב ךכ םושמ םה םיפתתשמ תישעמה תינידמה הדובעב םהל חונ םיליגרה םייחבו,םילעופה דמעמ דננ חרוכהיעצמא רימהלו בהזהיסגא תא רוגאל תוחפונמה םהיתוצילמ לכ תורמל.להובו םיקלמ,םישבכ-חזנ לש רחסמב תונמאנו הבהא,רובב ןכ םילדואיפה םע דיב די דימתוכלה םירמכהשומכו.תיטסילדואיפה םע תירמכה תוילאיצוסה.(ייטסילאיצום עבצב תירצנה תוריזנה חא חושמלמ לקןיא םינושארהםימחולה דחא.דיהו הדובעה רטשמב השדחה הרבהה הודוסי,"םירובג תדובעו םירובג" ולש רפסה עודי תירבעבג.הנוטלשבו תונגדובב.<לביפש תאצוה 1854), 1772, 1-31 דן 6 ח 315 )ידיימליתפרצה רמוכהןלשמל 1. םילעופ דידיו בהלנ פרקומיד תויהל ךפה 1830 ילוי תכפהמ תעפשה ךותמש םע הימסילאיצוס תיתרבח הכפהמב ךרוצה תא דחאל לדתשהוירפסב.יתמא.המודקה תורצנהןיעמ,תדה תודוסי לע,תושיאה לע,טרפהןינק לע תורצנה םג השגר אליכו דסח ישעמל הלא םוקמב תורצנה הפיטה אליכו?הלשממה?היסנכלו תושירפ ייחל,תוימשגה ןוילכלוםיפוגסל,תוקחדלו םפא ןורח לע רמוכהז: םב,שדוקה ימ איה תירצנה תוילאיצוסה.םינגרובה לש,הריעז תינגרובה תוילאיצוסה (ב לעסרהנש דיחיה דמעמה הניא תילדואיפה היטרקוטסיראה ונןונ הווהה תינגרובה הרבחה ךותבוייח יאנתשו תונגרובהידי םיניבה ימימ ריעזה רכאהו ריעזה תיבה לעב.םלועהןמורבעו רחסמהןהבש תוצראב.הווהה תונגרובה לש היצולחויה תא תעכ דוע הזה דמעמה ךישממ טעמ םיחתופמ הישעתהו.השדחה תונגרובה דיל בולעהומויק התוהתה הווהה היצזיליויצה החתפתהןהבש,תוצראב ןיבוןוירטילורפהןיבי תפרפרמה,השדח הריעז תיננרוב הרדש לש םיאולמ קלח רותב התרוצ תא דימת חשדחמהו תונגרובה תודימתב וירבח םיעלקנ תורחתהה ףקותב םלוא.תינגרובה הרבחה םעש,רבכ םיאור םמצע םה םנו ;ןוירטילורפה תורוש ךותל לילכודס?י םהש,העשה תברקתמ הלודגה הישעתה תוחתפתה רחסמב םמוקמ חאו,השדחה הרבחה לשימצע קלח רותב.םירמושו םיחיגשמוספתי תואלקחבו הכאלמבו יצחמ רתוי םירכאה םינומ םש םוקמ,תפרצומכ תוצראב "ורפה לעוניגהש םירפוסש,היהיעבט,םעה לכ לש רפסמה רטשמה לע םירקבב,םהלוקלומש תגנגרובה דגנןוירטיל

34 י&סינומוקזד ונסםד&ה 63.תחאכ תיטסיפוטואו תינויצקאיר איה םירקמהינשב.ץצופתהל ילכראירטפ קשמו הכאלמה תשורחב םינמואלשםיכיצ.ןורחאה הרבד םה.תינדחפ תונ;כבב הז םרז עקשןב ירחאשותוחתפתהב.*תיתמא הוא תינמרגה תוילאיצוסה (נ האבש,תפרצבש תיטסינומוקהו תיטסילאיצוסה תורפסה יתורפסהיוטבה איהשו הטילש תונגרוב לש ץחלה תחת םלועל הז ךא הפש,ןמזב הינמרגל הסנכוה - וז לש הנוטלשב המחלמל.תוילדואיפ,ד לשיטלחהה הנוטלשב התמחלמ תא תונגרובה הליחתה ןובאיתב וזחאנ חור יןניו םיפוסוליפ יאצח,םיינמרג םיפוסוליפ םויקה יאנת הינמרגלוסנכה אל דחי התאיכ,וחכשו וז תורפסב יעצמא יתלבישעמ ךרע לכ דבא םיינמרגה םיאנתב.םייתפיצה איה.דבלביתורפסיפוא קר הל היהו תיתפרצה תורפסל תוהמה תמשנה רבד לע תלעות תלדח תונרקחב עיפוהל החרכוה תא ח יה האמבש םיינמרגהםיפוסוליפהוארןכו.תישונאה הניב ה לש תושירדכ קר הנושארה תיתפרצה הכפהמה תושירד תיתפרצה תינכפהמה תונגרובה לש ןוצרה ייולנו ללכב תישעמה אוהשומבןוצרה לש,ףורצהןוצרה לש םיקוחכ םהיניעב ויה.תמאב ישונאהןוצרה לש,תויהל ךירצ תא םיאתהל,דחיהםיינמרגה םירפוסה לש םתדובע לכ וא,ןשיהיפוסוליפה םנופצמל םישדחה םייתפרצה תונויערה תדוקנמםייתפרצה תונויערה תא םמצעל לגסל :רתוי-ןוכנ.ןה תיפוסוליפה םתפקשה םלגנא םכרמ 62 תאו,הריעז תירכאהוהר יעז תינגרובה,דדמהדו&א תא,ינגרובה ךכו.הריעז תונגרוב לשטבמ תדוקנמוספת םילעופ,דדוגלפמ שאר אוה 2 ידנומםים.הריעז תיננרובה תוילאיצוסה התוהחה.הילגנאל םג אלא תפרצל קר אלוזה תורפסה םידוגנה תא רתויב הקהבומ תופירחב ההת? וזה תוילאיצוסה םייופיה לעמ הוסמה תאהריסה.םיווהה תונרצי,ד יאנתבש ןרתסלןיאש תוחכוהב החיכוה איה.הלכלכ,ר ימכח לש םייעובצה תא,הדובע,ד חקולח לשוינכומה לש תוסרהמה תועפשהה תא תא,םירבשמה תא,תרצותה ףדוע תא,עקרקהו שוכרהזוכר ינגנ תא.םירבאהוםינגרובהיריעזלשיחרכהה םנוילכ םמח קעוצה קדצה יא תא,תונרציב היכראנאה חא,ןוירטילורפה,םעל םעןיבש תיתישעתה םרהה תמחלמ תא,רשועה תקולחבש לש,םיקיתע החפשמ יסחי לש,םיקיתע םיגהנמ לש םלוטב תא.תוקיתע תויומואל ואגוז תוילאיצוס תאז לבב הצוריבויחה הנכתיפ לע - םתאו,םינשיה רובחהו תונרציהיעצמא תא בושםיקהל וא,הנשיההרבחה תאוםינשיהןינקה יסחי תאםנ ךותב םיווהה רובחהו תונרציהיעצמא תא הקזחב בוש לובכל וחרכוהש,םדי לעוצצופתנש,םינשיהןינקה יסחי לש תרגסמה םכח רוחב עודי או,ד.< ) יתפרצןוירוטסיהו הלכלכ םכח.2 ליעל האר) םהה םיסיב תוילאיצוסגשומהיפל םלוא,ינגרוב הלכלכ הלכלכה חרוקבב.תינויצקאירה תוילאיצוסה חוכ אבכןאכ גצומ אוה <28 ע הרבחהש ;תיערטה תוילאיצוסה לש תודוסיה דחא תא.ם אטב תינגרובה.ךרעה ףדוע לע :וניה,ןוירטילורפהןובשח לע היח הווהה

35 יטסינומיןאו טפטינטה 65 התומימת חאז לכב הנממ הלטינ -,תונידמבו םיקושב םהילע.טאל טאל תינדקנה םילדואיפב,תיסורפה :וניה,תינמרגהתונגרובה תמחלמ התשענ - תילרבילה העונתה ;דחא רובדב,תיטלחהה תוכלהבו.רתוי תיניצר תאגיצהל רשוכ חעש הל האצמ תיתמא ה תילאיצוסה תא חיטהל,תינידמה העונתה דגנ תויטסילאיצוסה תושירדה יפלכ,םירחבנה חלשממיפלכ,תוילרבילה יפלכ תיתרסמה הללקה טפשמה תא,ינגרובה תונוחעה שפוח תא טואשל,תינגרובה תורחתהה וקיפי אל יכ,םעהינומהל ףיטהלו,ינגרובהןויושהו שפוחה תא,ינגרובה רתוי איה הבורקיכווזה תינגרובה העונתהמ תלעותםוש יאנתש,העש התואב.דחכו? תינמרגה תוילאיצוסה.םדספהל ושמש,הלש חור-רסח דה קר איהש,תיתפרצה תרוקבל םדקומ םעו םימיאתמ םיירמח םויק יאנת םע הווהה תינגרובה הרבחה ךךוצ דוע היה הינמרגבש,םימדקומ םיאנת -,המיאתמ תינידמ הקוח.םשבכל,םירמכה ;ןתעיסו תוינמרגה תויטלחהה תולשממל השמש איה דגניוצר לילחד ; - םיטרקורויבהו םירקנויה,תונפלואה יכר.םימיא תרשבמה תונגרובה םיבלגמה תופילצ ירחא הקותמ תרפרפוזה תוילאיצוסה השמש תא "תולכתמ" ולאה תולשממהויה םהב,םירמה םיבורה ירודכו.םיינמרגה םילעופה תויוממוקתה תולשממהידיבןו 1 הזןפואב *תיתמא ה תוילאיצוסה תויהב םינינע לע יעצמא יחלב ןפואב םנ הניגה תינמרגה תונגרובה דגנ םלגנא - םכרס 64 םדאש ךרד,דחואב - הלאה תונויערה תא םמצעלולגסו.םוגרתה תועצמאב,ללכב הרז הפשול לנסמ ויה םהבש,םיבתכה לע סומלוקוריבעה םירמכהש,עודי םמתכו,םינומדקה םילילאה חומי לש תויפלקה תוריציה תומושר ךפהלוגהנ םיינמרגה םירפוסה.םעט ירסח םיירצנ םישודק ישעמ תוער תאובתכיתפרצה רוקמה תחת.תיתפרצהןילוחה תורפסב לע תיתפרצה תרוקבה תחתז המגודל.םהלש תיפוסוליפה חורה תרוקבה תחת ;*תישונאה תוהמה תרסה".םהובתכ םיפסכהינינע לשןוטלשה לוטב" זפהובתכ תונגרובה תלשממ לע תיתפרצה.*טשפמה ללכה *וארק תויפוסוליפ תוזרפב םייתפרצה םירקחמה תרמה חא תוילאיצוסה עדמ",*תיתמא תוילאיצוס,*השעמה לש היפוסוליפ".המודכו *תוילאיצוסה לשיפוסוליפ םומב",*ינמרגה,אופיא,לטינ תיתפרצה תיטםינומוק תיטסילאיצוסה תורפסהמ אטבלוז תורפס הלדח םינמרגהידיבו תויהו.טלחהב החוכ לב יכ,הרכהינמרגה אלמ והנשמב דחאה דמעמה תמחלמ חא רבדל םוקמביכ,*תיתפרצה תוידדצ דח ל לעמ םמורתה אוה םוקמבו,תמאה ךרוצ םשב אוה רבדמ - םייתמאה םיכרצה םשב,תישונאה תוהמה לש הינינע םשב אוה רבדמ - ןוי וטילורפהינינע ללכבו,דמעמ םושל ךיישוניאש,םדאה לש,ללכב םדאה לש היזהה לש לפרעה ימשב קרומוקמש,תואיצמה םלועל אל.תיפוסוליפה תיב יליגרת הלא תא הלבקש,וזה תינמרגה תוילאיצוסה הזירכהו תיניצרו חיניגח הכ הרוצב היתוחוב ידמ םידבכה רפסה

36 םלננא סכרמ תונגרובה.תינמרגה תויחיב לעבה לש,דינינע לע,םיינויצקאיר תורוצבואמ הלגתמהוו יה האמהמ השוריב הדבעש,הריעזה רטשמה לשיתמאהיתרבחה דוסיה הנה,ןמזלןמזמ תושדח.הינמרגב םייקה ינמרגה בצמה לשומויק אוה הריעזה תונגרובה לש המויק הילע ליטמ תונגרובה לשיתישעתהוינידמהןוטלשה.הווהה :ינש דצמו,ןוהה תוזכרתה תאפמ :דחא דצמ יאדוןוילב תמיא תיתמא ה תוילאיצוסה.ינכפהמןוירטילורפ לשותעפוה תאפמ הלחמכ הצופנ איה.דחאיחמב םיבובזינש תכמכ הל התארנ.חקןלו? הצילמ יחרפ םקורמ,םיינרקח שיבכע ירוקיושע,גראה הטעמ ובש,הזה דבכה גראה -,הבהא תויוור תועמד הקש!?,םיינויזה תוימרגה תויחצנה תותמאה תא םיינמרגה םיטסילאיצוסהוטעה.הלא םינומה ברקב םתרוחס לע םיצפוק הןר,ל,םהלש תודחאה תא רתויו רתוי תינמרגה תוילאיצוסה הריכה - איה הדצמ.וז תויתיב לעבל תוהובג רבדמ הפל תויהל :הדיקפת ;חרקה לעו ילמרונה םעה לעכינמרגה םעה לע הזירכה איה איה התווע הלא לש הלןנ לכל.ילמרונה שיאה לעכינמרגה הרוצ תלבקמ איהויפ לעש,הלענו רתפנ יטסילאיצוסןבומ הזיא יתלב חרואב.דתאצב,ףו 0 ל דע תיבקע,דתיה איה.אקוד הכופה התוממור לע העידוהו,םגהינסרהה תוינומוקה םרז דגניעצמא םיטעמ דבלמ.תודמעמ,ד תומחלמ לכל לעמ תיתגלסמ יתלבה םיבתכ רותב הינמרגב ץופנה לכ ךייש - ללכהמ םיאצוי חאמ יטםינומוקה טספינמה 67 תלדלדמהו תמהוזמה תורפסה גוחל םייטסינומוק וא םייטסילאיצוס.*וזה.תינגרובהוא תינרמשה תוילאיצוסה.2 ידכיתרבחה בצמה עור תא לקהל ץפח תוננרובהמ קלח.תינגרובה הרבחה לש המויק תא חיטבהל דסח ישנא,םיפורטנליפ,הלכלכ ימכח :םיכייש הז קלחל ילעב רעציניגמ,הקדצ יזסעמ,םידבועה ידמעמ לש םבצמיביטימ םינימה לכמ םינקת,ןורכשב המחלמל תורבחידסימ,םייח.תומלש תוטישל םנ הפעתסהוזה תינגרובה תוילאיצוסה.םינוגה הלטנו הזזו לרה םרזה לב תא תתנ? 1848 תנשבש הכפהמה תאוש * לש םלקה םופטחוישארה חובה.תוילאינזוסב דוע קוסעל ץפח לכויניהנטס.ף י רג לרק רמ אוה הז םרז םירבדטה שאר רותכ רקיעב< ( ןורג םש תא ריכזמ םלגנא.1 דע םלוא.1848 תכפהמ דע םייק היהש,דז םרז,"תיתמאה. תוילאינזופה לש ריעהל שי- תיפוסוליפה תוילאיצוסה תרוקבב קסוע הז עטקש המכ םידוהיהונל עודיה,< םה השמ אוהוז תוילאיצוס לש היסא יב ויה םמצע םלננאוםברמ.תילאיצוסהותינחורה תונויצהיבאכ םנ.חלצומ יתלבןפואבובר תא הקחמה,םה לשודימלתבןירנ תא םיאור הז קרפבש רתויב הפירחה תאזה תרוקבה חא הנפמ אוה ךבינפמילואו ויה םמצע םהיכ,תאז לבבוהודבכ-ולורננתהיכ םאש,םהל אלו,ןירנל,ותעפשה תחת עודיןמו םלננא היה דוהיב.וב םירושקו םיבורקהוירבח בותכל ליחתהו םלננאו םברמט םינשב לודנ היה םה> תאו ריכזמומצע אוהו.<םהל םדזק ונאןכ.תודחא םימעפ הילא בשו תיטסילאיצוסה הדובעה תא בזע םה,ולש הברה הלומעתה תדובעב לסל לשוינמאנינושארןיבותוא םיאור.ןושארהןוטואלה ןיבב ףתתשהןכו

37 יטסינומוקה טסטינסה <נ 9 תגהנה תאהילע תוליקמוהנוטלשתאצוהחא תונגרובל.הנידמה התויהב ךא תינגרובה תוילאיצוסה העינמםיאתמה היטבל.דבלב תוצילמ לש תומדל תבוטל -!הנגהי םכמ ;דבועה דמעמה תבוטל -!ישפח רחסמ,דבועה דמעמה תבוטל רסאמהדויב ;דבועה דמעמה תוילאיצוסה לש,תיניצרהותנוכב דיחיה,ןורחאה הרבדוהז ללכב אופיא הלולכ תינגרובה תוילאיצוסה לש התוהמ.תינגרובה.דבועה דמעמה תבוטל - אוהינגרובינגרובהש,הז תיטסיפוטוא חיתרקבה תוילאיצוסה.3.ח ו י נ ו מ ו ק ה ו תוכפהמה לכב האטבש,תורפסה לעןאכ םירבדמונאןיא.(רכו ףב 3 יבתכ)ןוירטילורפה תושירד תא תונורחאה תולודגה תא רשיןפואב םישגהלןוירטילורפה לש םינושארה תונויסנה רטשמה תסירה תעב - תיללכ תוזגרתה תעשבולש דמעמה ינינע יתלבה תומדהינפמ,חילצהל םהל היה רשפא יא - ילדואיפה םיירמחה םיאנתה רסוחמוומצעןוירטילורפה לש תחתופמ תורפסה.םה תינגרובה הפוקתה תדלות ךא םפוג םהש,ורורחשל,ולאה תויניצרהןוירטילורפה תועונת תא החולש,תינכפהמה תוריזנל הפיטמ איה.תינויצקאיר :הנכתיפל איהש חרכהב.םגןורשלו תיללכ חישעח לעןנהל ירב,ליוחמ תוסנכומה תורוחס לע בר םכמ תעיבק.1.ץראה םרגנ* םכרט 68.ףודתפל רשא *ינןן,ך לש היפוסוליפל תא חקנ המגודל הרבחה לש םייחה יאנתב םיצור םייטסילאיצוסה םינגרובה.חרכהב םהב תוכורכה תונכסהותומחלמהילב,הווהה.הלש םיסרהמהו םיינכפהמה תודוסיה ילב תמייקה הרבחב םה םיצור תא,ןבומכ,האור תונגרובה.ןוירטילורפהילב תוננרובב םיצור םה תינגרובה תוילאיצוסה.רחבומה םלועל הט לש איהובש םלועה הארקב.המלשוא תיאצח הטישל הזה םיענהןוימדה תא תחתפמ םילשוריירעשב ךכי*ע םנכהלו התטיש תא םשגלןוירטילורפל אלא,תמייקה הרבחב ראשייכ םצעב איה תשרוד-השדחה.היתודוא הביאה תונוימד תא בוזעיש לש,רתוי תישעמ םלואתוחפ תיתטיש,תרחא הרוצ לכמ םילעופה דמעמ תא קיחרהל תחרוט וזה תוילאיצוסה אלא,רחאוא הזינידמיונשאלש,החיכוהב תינכפהמ העונת תויהל לוכי,םיילכלכה םיסחיה,םיירמחה םייחה יאנתיונשןכר תוילאיצוסןיא םיירמחה םייחה יאנתיונשב,לבא.תלעותלול ירשפאה,םיינגרובה תונרציה יאנת לוטבלןפוא םושב תנוכתמוז תומשגתמה,תויויטרטמינימדא תובט,ךל אלא,תינכפהמ ךרדב קר סחיב םולכ אופיא תונשמןניאש,הלאה תונרציה יאנת םיסב לע ןה תותיחפמ בוט רתויה דצ לעש אלא,רכשהדרדובעלןוהה תינגרוב אי,דןודורפ תדמע יכ היפוסוליפהינע" ורפסב חיכוה סכרמ.1 םלוא.רתוי תילאידיא התושעלו תונגרובהינפ תא קר תונשל וצפחב,הריעז לוע םויקב חרכה שייכ,ןודורפ םג בשח 1848 תכפהמירחאש,איה הדבוע דגנתהו,חמצעחושרב תדמועה,םילעופה לש תידמעמ תורדתסה.תינידמה המחלמב תיעצמא יתלב תופתתשהלו תותיבשל קר

38 71 םלגנא - םברמ יטסינומוקה טספינמה 70 לש תוטישה,תטאב תויטסינומוקהו תויטסילאיצוסה תוטישה יתלבההנושארה הפוקתבועיפוה,יוכוןווא,הירופ,ןומיס ןס ונרבד הילעש,תונגרובלןוירטילורפהןיב המחלמה לש תחתופמ.( םירטילורפו םינגרוב, האר) ליעל תא םנו תודמעמה דוגנ תא םנמא םיאורוז הטישיאיצממ םהןיא םלוא.הפונ הטילשה הרבחב םיסרהמה תודוסיה תלועפ העונת םוש,תירוטסיה תימצע הלועפ םושןוירטילורפב םיאור.ול תדחוימ תינידמ םע דעצב דעצ תדעוצתודמעמה דוננ תוחתפתהו תויה םיירמחה םיאנתה תא אוצמל םהל השק הישעתה תוחתפתה םיקוח,יתרבח עדמ אוצמלןכל םילדתשמוןוירטילורפה רורחשל.הלאה םיאנתה תא רוצילידכ,םייתרבח האצמהה תלועפ אובל החרכומ תיתרבח הלועפ םוקמב םיינויזזו םיאנת - םיירוטסיה רורחש יאנת םוקמב,םהלש תישיאה הרבחה ןוגרא - דמעמלןוירטילורפה לשיגרד,דןוגרא םוקמב הלומעתה לע,םתעדל,ודמעי דיתעב םלועה ימי ירבד.םןלמיודק.םהלש תויתרבחה תוינכתה לש השעמל המשגההו לע רקיעב םיניגמ םה םהיתוינכתביכ,םנמא םה םיריכמ קר.רתויב לבוסה דמעמהותויהב דבועה דמעמה לשוינינע םליבשב םייק - רתויבלבוסה דמעמ רוחב,וז הניחבמ.ןוירטילורפה םבצמ םגו תודמעמה חמחלמ לש תחתופמ יתלבה הרוצה דוגנמ הלעמל םידמוע םמצע תאוארש,ךכלומרג םמצע םהלש ירבח לכ לש םבצמ תא ביטיהל םה םיצור.אוהה תודמעמה רידח םינופ םהןכל.רתוי בוט םבצמש הלא לש ףא,הרבחה "* טילשה דמעמל - דוחיבז הברדא,לדבהילב הרבחה לכל תינכתכ הריכהלידכ םתטיש תאןיבהל קר םתעדל,ךירצ.רתויב בוטה הרבחה רדס לש רתויב הבוטה 5 תינכפהמזדוחיבו,תינידמ הלועפ לכ ךכ םושמ םיחוד םה לש המגודה חוכבו,םולשה ךרדב םתרטמ תאגישהל םה םיצור שובכל םה םירמוא,ןבומכ םיחילצמ םניאש,םיטועפ תונויסנ.שדחהיתרבחהןוילגנוואל ךדד ןוירטילורפהש,ןמזב אב הדיתעה הרבחה לשינויזהה רואתה תינויזה הסיפתןיידע םפותאוהשכ,דואמ חתופמ יתלב אוה תאלמ,הנושאר הפיחד ךותמ אב אוה!ומצעותדימע תאירמגל.הללכב הרבחה תרוציונשל,תורעשהו םירוהרה תודוסי םנ שי םייטסינומוקהו םייטסילאיצוסה םיבתכל םלוא םה.תמייקה הרבחהיסיסב לכ תאםיפקות םה.תרוקב לש םהיתועד.םילעופה תלכשהל ךרעה בר רמוח ךכ ךוחמוקיפסה ןיב דוגנה תא לטבל *ןוגכ,הדיתעה הרבחה תודוא תויבויחה,רכשה תדובע תאו טרפהןינק תא,החפשמה תא,רפכל ריעה תונרציה תלהנמל הלשממה תא ךופהל,יתרבחןויושזירכהל,חודמעמה דוגנ תא לטבל קר תונוכתמ תועדהולא לכ דבלב ןושארהובצמב קר םהל עודי היהשו חתפתהל ליחתה הז ךאש עי,םילעופה רובצמ.דבורמ הבחול העדונ ללכבש,הבקל סחיב <1 םילשורי, הקירמאב דמילולוע היפוטואה תמשגה ד עולשזורכבש ץיצל הדוגא ל םגןכותבו,תונוש םילעופ-תויורדתסה הברהל אקוד הנפ השדח.*סימסינומוקה תודגאתהל" זכרמ,דועמששוז,ןודנולבש *םילעופה תלכשהל

39 73 םרמא םברמ יטסינומוקה טססינמח 72 ןכ םושמ דוע שיןמצעולא תועדל.הרוצה-רסחו רורב יחלבה.ירמגל,טסיפוטואיפוא תוינומוקהו תיטסיפוטוא תיחרקבה תוילאיצוסה לשןכרע תמחלמש הדמב הב.תירוטסיהה תוחתפתהל ךופה סחיב אוה ךלוה התומד חא רתויו רתוי תעבוקו תחתפתמ תודמעמה תיתיזחה תוממורתההוזמיתרות קודצ לכוישעמ ךרע לכ לטינו יללוחמויה םג םאז ןכלו.הב תינויזהה המחלמה תאזמ,הילע םידסימ םהידימלת הנה-תוניחב המכמ םיינכפהמוזה הטישה,ם,דיבר תופקשה לע ףקותב םידמוע םה.תוינויצקאיר תותכ רידת םילדתשמ ךכ םושמ.ןוירטילורפה לש תירוטסיהה תומדקתהה תורמל ןיידע.םידוננה תא רשילו חודמעמה תמחלמ חא שטשטל דימת םה }תויתרבחה םהיתויפוטוא תא םישגהלןויסנ לע דימת םה םימלוח - (*הנטק.דירקיאוא תיב יבשומ,םידדוב םירטסנלפ הליא דוסי לכ תאםיקהלידכבו ;השדחה םילשורי לשהריעז הרודהמ.ףסכה יליאו םינגרובה ידסחל שורדל םה םיחרכומ-הלא ריוא לדגמ וא םיינויצקאירהםיטסילאיצוסהגוסל םה םידרוי חחא תחא תונדפקב קר םהמ םילדבומו,ליעל םיראותמה םיינרמשה םעדמ לש םיאלפה תעפשהב תיאנק לבה תנומאב,רתוי תיתטיש.יתרבחה לש תינידמ העונת לכ דגנ תורירמב םה םיאצוי ךכ םושמ *תורבחה תאןווא ארוק (ןחאה םינסב תובשומ) חיב יבשומ םשב \* ועצוהש םייתרבחה תונומראה םש היה םיר$>םנלם.ולש תויטסינומוקה תסומל םייטסינומוקה הירדס חאש,תיפוטואה היזהה ץרא הארקנ,דירקיא.הירוס תאמ.ה 5 ק רייצ הנומא יא ךותמ קר םלועל אובל,םתעדל,הלוכיש,םילעופ.םהלש שדחהןוילגנוואב תרגע םיטסיריירופהו םיטסיטר צה דגנ הילגנאב םימחלנ םיטסינוואה.םינקזיה דגנ-תפרצב.ד.תונושה היציוופואה תונלפמל טיטסינומוקה םחי םיטסינומוקה םחיוילאמןבומינשה קרפב רומאהיפל םיטטיטר צל,אופיא,םסחיו ;רבכ תומייקה םילעופה תונלפמל.תינופצה הקירמאב תואלקחה ינקסלו הילגנאב לש םייעצמא תלבה םינינעהו תורטמה םשל םימחלנ םה לע םנ הווהה העונתה ךותב םידקוש םה םלוא,םילעופה דמעמ םילאיצוסה הנלפמל םיטסינומוקה םיחפסנ תפרצב.העונתה דיתע רתנילבמ,תילקידרהו תינרמשה תונגרובה דגנ תיטרקומיד תיט ןמ תועבונה,תויזוליאו תוצילמל תרוקבב םחיתהל תוכזה לע.תינכפהמה תרוסמה וז הגלפמש שחכילבמ,םילקידרב םה םיכמות הירציושב םיטסילאיצוסמ - הקלחב,הזל הז םידגנתמ תודוסימ הבכרומ.םיילקידר םינגרובמ - הקלחבויתפרצהןבומב םיטרקומיד ורדיש.תיטרקומיר תיטסילאינחמ :המנזעל הארקש תפרצב הגלפמה * הגוש אופיא.רתיה איה ;יתורפסה - ןלביאולוינידמה החוכ אב היהןלור.ונימיבש תינמרגה היטרקוט;ד~לאיצוםהםיונש תילבת

40 ווו *! יטסינומוקה טספינמה 75 ",*ל, י קל יק ל """ י".תוצראה לכבש תויטרקומידה תוגלפמה םהיתועד תא ריתסהל םהל הפרחל םיאור םיטסינומוקה גישהל אהי רשפא םתרטמ תאש,יולמ םיעידומ םה.םהיתונובו תרתי.הב דעש הרבחה רדם לכ לש תיכב הםירה ידי-לע קר,יא םירטילתפל.תיטסינומוק הכפהמ ינפמ םיטילשה תודמעמה םהינפל דמועו ןכומ אלמ םלוע.םהילבכ תלוז הב דיספהל המ.וב תוכזל!ודחאתה תוצראה לכ ילעופ םלגנא סכרמ 74 האורה,הגלפמב םיטסינומוקה םיכמותםינלופה ברקב הגלפמה איה.ימואלה רורחשליחרכהיאנת תיאלקח הכפהמב.1846 תנשב תיאקרקה תוממוקתהה תא הררועש -תונגרובה םע דחי תיטסינומוקה הגלפמה תמחלנ הינמרגב,תיטלחהה היכראנומה דגנ תינכפהמ הלועפ השועוזש העשב.הריעזה תונגרובהוילדואיפה עקדקה ךינק דגנ םילעופה תוחומב לשחלמ עגרל ףא תקסופ איהןיא םלוא תונגרובהןיבש הביאה דוגנ לע רשפאה לככ הרורב הרכה תא ףכית לצנלולכוי םיינמרגהםילעופהשידכ,ןוירטילורפהו ותא םאיבה תונגרובהןוטלשש םיינידמהו םייתרבחה םיאנתה המחלמה תא ליחתהלידכ ;תונגרובה דגנ בושחןדכ חרכהב םיינויצקאירה תודמעמהןברוחירחא ףכית המצע תונגרובב.הינמרגב,הינמרגל תירקיעה םבל תמושת תא םישידקמ םיטסינומוקה הכפהמשינפמו,תינגרוב הכפהמינפל תעכ תדמוע איהשינפמ תיפוריאה היצזיליויצה לש רתוי םייתומדקתה םיאנתב עצובתוז ן יה האמב הילגנאב רשאמ,רתוי הברה חתופמןוירטילורפבו ללכב אופיא הלוכי הינמרגב תינגרובה הכפהמה.ח יה האמב תפרצבו.תירטילורפ הכפהמינפלש תיעצמא יתלב המדקה קר שמשל העונת לכב םוקמ לכב םיכמות םיטסינומוקה :דחא רובדב םימייקה םיינידמהו םייתרבחה םיאנתה דגנ תנווכמה,תינכפהמ העונתה לש תירקיעה הלאשכ םימירמ םה תועונתהולא לכב תחתופמ הרוצ הלבק םא לדבהילב,יטרפהןינקה תלאש תא.רתוי וא תוחפ _

41 .תוחמש יתלבו תושדוחמ םילמ 1-11 חרק 601 ק ח 31 י םילעופה ףוספסא לנויצנרמניא ןומואל ןיב 6061 ח 1 ו 6 ן[ 11 (:[ו 61 ר דיהוןס םיימסמנפ (םיינויגה מ ע,ה*$ למ) י <תי)םיינויו, :10 ורן ך&ס תשורח-תיב לעב ן$ועי ו,םלועל רבדה תאבהו הריציה תלועפ <ר#י> רוצל ק ( ^0 11 ח 9 (תונרציה ירפ,תרצות :ומכ) םקודורפ " ריצל ק 11001>(000111,הריציה השעמ םזע תונרצי \ 61 כ 6061,הגירא תיב.דראמ הקינאכימ -" ד$ומ ק : תר$ימ,די ^ ,םיסה חרובע) הרו&קאסונאמ הכאלמ <הרובע חרוסקאס /\ח 1 ו 0 ח 961,"ריסה",והותמ לש ץירעמ,העדב דדצמ <,..ינמאמ ךמאנ 3 ק כ 1 ג 0960,רממיליפ ן$רן 2 זפסילמיפק - ןזעוכר םומזי&ולוסבא םלחסהךומלש (הנוש תויה דמוע לעופ הנזק למ ;ןיבק,ןינב מ ע,םינינש) ןיזןש יונשמ לידכהל : ) , ן ו םלוע ה עוזעז תיתלשממ תינידמ הרומת > הכופהה רמשמה רוענ תידוסי חיחדבח הכפהמ אלו םייקה *םיריציל ללוכ םש,תונרציה ירפ <ריצקודורם> תרצות (האצות,הדלות,האובת :ומכ> המרנו רס תינכת זס ],הישעת לעב ןלועעת רוממרופיר -

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ת כ נ י ת א ב ניהול פרויקט אדריכלות אדריכלות נוף תנועה וכבישים פרוגרמה ליטל ידין מינץ מלמד אדריכלים ענת שדה אמאב תחבורה זאב ברקאי 01 עיר רובע שכונה מתחם א': שלב המצב הקיים ואבחונו שלב ב': מסקנות חיזוק

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

תרגול 1

תרגול 1 תרגול rcsin d rcsin t d שאלה חשב את האינטגרלים המסוימים הבאים: sin cos d rcsin d sin cos d א ב ג פתרון שאלה סעיף א נציב dt sin d t cos עבור נקבל t cos cos עבור נקבל sin cos d tdt סעיף ב נפתור תחילה בעזרת

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

א"ודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t)

אודח ב2 גרבימ הרש 1 רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא 13 בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא L יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע (x(t) א"ודח ב גרבימ הרש רפסמ האצרה סקוטס טפשמו בחרמב םיווק םילרגטניא בחרמב ינש גוסמ יוק לרגטניא יהי :ידי לע ירטמרפ ןפואב ראותמה בחרמב קלח םוקע ttt t r רשאכ ttt :עטקב תופיצר תורזגנ תולעב [ab]. יהי F תופיצר תורזגנ

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

אגרות צפון

אגרות צפון ספר אגרות צפון י ל s הועתק והוכנס לאינטרנט WWW he bre wb ooks org ע י חיים תשס ט תשעה עשר מכתבים דבר על היהדות הלא המה הי ט מכתבים שזבו לשם עולם בקראות ישר בארצות אשכנז חברם בלשון אשכנז שמשון הרב הגאון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

פיק"א - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לשלטונות ופיק" א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי

פיקא - ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובת-שבע שטרן עוד בשנות המנדט יק א לשלטונות ופיק א. נותר לא אחת בלבול במושגים 'האדמיניסטרציה של הבארון ', 'פקי פיק"א ארגונה ומטרותיה יעקב גולדשטיין ובתשבע שטרן עוד בשנות המנדט יק" א לטונות ופיק" א נותר לא אחת בלבול במושגים האדמיניסטרציה הבארון פקידות הבארון מנהיגים הבריטיים נטו ועסקנים לראות בתנועה ברשויות הציונית

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת

סינתיזה ישראלית של הומאניזם ודת חוכ-תושישתפ האבה תורצבתה,חוכה תושישת ךותמ,דאב רשא,תווצמו הרותב וז תורצבתהש רבדב תובישח שיש ןכתיי ךמוס אוה ןיא,וילעבל עדומ השענ ישפנ דוסיש העשב יכ,תווצמה ירמושל תעדומ היהת,תודהיב תוירקיעה תווצמה תרימש תא

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

שידורי נשים - תחנת הרדיו "קול ברמה" שימוע בפני הרשות השנייה

שידורי נשים - תחנת הרדיו קול ברמה שימוע בפני הרשות השנייה החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני, תשע"ב- 2012 חיים ישר, עו"ד 1 מהן מטרות החוק? הסדרים לטיפול סביבתי בציוד חשמלי לקבוע ואלקטרוני; לעודד שימוש חשמלי בציוד חוזר ואלקטרוני; הפסולת כמות את שנוצרת חשמלי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3

הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארהב לישראל – מבחן וודקוק-גונסון 3 ראמ "ה הצצה להליך התאמה של מבחן כושר קוגניטיבי מארה"ב לישראל לחץ כדי לערוך סגנון כותרת של תבנית בסיס מבחן "וודקוק-ג'ונסון 3" ראמ "ה עינת נוטע קורן, ראמ "ה שם שמי, מטח הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה

קרא עוד

המעבר לכיתה א'

המעבר לכיתה א' מנהלת ביה"ס: גאולה ציטרינוביץ מנהלת החט"צ : יהודית בן משהנוימן רכזת חט"צ - יהודית בן משה גננת מרינה גלזברג סייעת פדגוגית מישל הלל מחנכת א' דבי כהן גננת יהודית בן משה סייעת פדגוגית עינת שבתאי מחנכת א' מאיה

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

מיסים בקטנה

מיסים בקטנה לולסמ הז דעוימ בשותל ףטוע הזע 0-7 מ"ק תעוצרמ הזע םהילא ופיסוה תורדש תא רוזאו הישעתה לש ימורדה.ןולקשא יוציפה היהי יפל קזנה ילכלכה םרגנש ונייהד הדירי םירוזחמב רכש םולשת םידבועל ורצונש תואצוהו בקע.המיחלה

קרא עוד

הבדווים

הבדווים אצומ טבש טבשה ןוגרא יטילופיתרבח,ירוטסיה ןיעמ הנידמ" ריעזב, ץפנא הליכמה בור :הינממס,תוגיהנמ הירוטירט,) הריד ה( תכרעמ,תיטופיש גוציי יפלכ ץוח.המודכו יטבש ועיגה ץראל לארשי המכב םילג ךרל.הירוטסיהה ילג הרידחה

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

Amruta Translations

Amruta Translations Jai Shri Mataji Nirmala Devi! Translations - Hebrew 2019-0808 "הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות,1982-0709 09/07/82,(הילגנא) םהגנימירב."הנידעה תודבעה :לובלב",תירוביצ תינכות אל התא.לואשל הצור התא המ

קרא עוד

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה

2013 אגפי לשנת תקציב הכנסות הכנסות הכנסות ביצוע תקציב תקציב האגפים ====== ========== ========== ========== ============= הוצאות תקציב ה אגפי לשנת ביצוע = === == ביצוע עמוד === === 2 26 53 70 87 92 114 120 124 137 142 144 159 572,070,480 32,423,611 31,291,152 167,242,544 22,130,049 3,260,174 44,824,969 54,046,754 19,809,295 17,600,183 20,048,472

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016

Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 Riverwalk Plaza, West Virginia, USA Century Shopping Center, Chicago, USA Aviv Park in Pancevo, Serbia מצגת לשוק ההון ספטמבר 2016 2 תגצמה היושע לולכל עדימ הפוצ ינפ דיתע ותרדגהכ קוחב תוריינ,ךרע ח"כשתה.1968

קרא עוד

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת

פרשות בויקרא רבה שמקוריותן מפוקפקת פרשותבויקרארבהשמקוריותןמפוקפקת יוסף הייגימן Author(s): Source: Tarbiz / כרך שלושים ושבע, חוברת רביעית (תמוז תשכ ח,(תרביץ, pp. 339-354 Published by: Mandel Institute for Jewish Studies / " Stable URL: http://www.jstor.org/stable/70024733.

קרא עוד

פונקציות ביקוש ותכונותיהן

פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן התחרותי פונקציות ביקוש ותכונותיהן בעיית הצרכן המגבלות קו התקציב המטרות מקסום ההנאה תועלת דרך הפעולה קניית הסל העדיף ביותר בין כל הסלים האפשריים בהינתן מגבלת התקציב נתונים הכנסה ומחירי המוצרים

קרא עוד

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע " מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י" ע ב "

תיב םילשוריב יחחמה טסשמה י - ותי טפשמ-תיבכ םיילהנש םיניינעל תע מ -20 * 29 ט נ ' תנידמ לארשי ינפב 'בכ טפישה השמ ןהכה דעוי םירתועה םלאס 'האו י ע ב ת םר חחה סשה ת פשת םהש םע 0 תד ארש פ פשה הש הה דע םרתעה םאס הא ע ע ד דע גס דג השה ת רש ארש גפה ע ד ע ם רצע תפ ח םר חרזא( החה תשק םרתעה תתשה השה הרהש הקח הסה רש םדעה םתא םרתעה שק הר חשח התגת תשק תחד םרתה

קרא עוד

. ". " ( ( ' ) ( [ ) ( [ " " [ ( ( ' " " " " (. [ (... (. " :. ) (: : [ ". ' ' : ] [. ' :.. " ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. " [ :. :. :. [ " :. [

. . ( ( ' ) ( [ ) ( [  [ ( ( '   (. [ (... (. :. ) (: : [ . ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. [ :. :. :. [ :. [ .. " ' ) ( ) ( '..... :. ) (: :. ' ' : ] [. ' :.. ) (. :. :. :. ) ( :. :.. ) :(:. :. :. :. :. " :. :. :. ' :.[] :. :. :. :. :. : '.. ) :(:. :. :.. :. :.. :. :. :. :. :. :. :. ) (. :. ' :. ) (. :. : ' '

קרא עוד

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא

האמה חבישיה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט לשתה 4( לירפאב,)1979 העשב שולש צ החא תיבב הימדקאה.םילשוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא האמה חביה )מ ק(זמעבראו םויב,יעיבר ד ןסינב ט תה 4( לירפאב,)1979 העשב שו צ החא תיבב הימדקאה.םיוריב :םיחכונה םירבחה םינודאה 'א,ןשושרבא,ש,ןוטמרבא א א,ךבר,ע,ןתיא ש,יאמריא י,וב ד,םייחןב,א,ןיקלה צ ע,דמלמ,ש,רצלמ

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

אנשי הלימבו | חיים חזן

אנשי הלימבו | חיים חזן חיים חזן הלימבו אנשי מח על הבניית עולם מן של זקנים חזן חיים הלימבו אנשי מן של עולם הבניית על מח זקנים תרגום מאנגלית: איילת סקסטין n a p H 93 אשל האגודה לתכנון ולניתוח שירותים למען קן בי שו גוסדה u, ג

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר

1 ועד מרכזי מיום פרוטוקול ביום מישיבה שהתקיימה כ ב בסיון התשע ו - בבית הפרקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הלשכה. המר 1 ועד מרכזי מיום 2862016 פרוטוקול ביום 2862016 מיבה שהתקיימה כ "ב בסיון התשע " ו - בבית רקליט בתל אבי ב יפו השתתפו: אפרים נרה ראש - הכה רכזי : חברי הועד אורי קינן, משה טייב, יצחק נטוביץ, יוסף חכם, מוחמד

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב ד"יה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב

וינ עשוהי ירולה המלשל יולה תניחבל םימרוגה תרמהל תדה ברקב םידוהי דרפסב האמב דיה לאכלמ רצלג רשאכ העיגה וילא העידיה לע תורצנתה ורומ המלש יולה סוגרובמ. ב וינ עשוהי ירה המל תניחבל םימרוגה ברקב האמב ד"יה לאכלמ רצלג כ העיגה וילא העידיה תורצנתה ורומ המ סוגרובמ בתכ אפורה עשוהי יקרה ותרגיא תמסרופמה הבו ש ב תרמה לב תוישוקו תובקונ יבגל טרפב ותבושתמ המ ל ותרמה ארקנ

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת *

אביעזר – פירוש לתורה * אתר דעת * 1 עזר אבי פירוש אבי עזר מאת ר' מאת ר' שלמה הכהן מליסא, שו"ב בק"ק פוזנן, תקס"ב 1802. פירוש זה הוא פירוש על פירושו של אבן עזרא. נדפס בשנת פירוש זה אינו מן המשובחים בפירושים, וביקורת עליו ניתן לקרוא בקישור

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E

<4D F736F F D20E4EEF0E9F2E9ED20E5E4EEF7E5F8E5FA20ECE4FAF4FAE7E5FA20EEF9F0FAE520E4F1E1E9E1FAE9FA20F9EC20E02EE320E2E5F8E3E5EF2C20E5E המניעים והמקורות להתפתחות משנתו הסביבתית של א.ד גורדון ומיקומה בקשת האתיקות הסביבתיות במאה התשע-עשרה וראת המאה העשרים עבודת גמר בהיסטוריה מגיש: ערן שוורצפוקס, 315368977 מנחה: ד"ר עשה אבלמן, 038348710 יבת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF0E4E220E0F9EBF0E620E4EEE5E1E4F7> מדריך למנהג אשכנז המובהק [מהדורה ניסיונית לא מושלמת] בני ברק תשע"ד 2 3 לזכרה הנערץ וילוי נשמת אמי מורתי היקרה בנשים מרת חוה פולק-המבורגר ע"ה בת הרב דוד אנסבאכער זצ"ל בן הגה"צ המקובל מוהר"ר שלמה אנסבאכער

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי

םכסה םידקפמ םיימוקמ - )ןדרי-לארשי( ונולשכ לש ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב לש יסחי לארשי םע היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה םע. דחוימ יפוא ןדרי )( ונוכ ץורע תורבדיה רישי דוד לט אובמ הירוטסיהב יסחי היתונכש תויברעה ואשנ םיסחיה דחוימ יפוא רבכ םדוק תמקהל תנידמ ומייקתה םירשק תגהנה בושייה ירבעה ל י ממה ימשאהה םהו וכשמנ ברע תמחלמ תואמצעה םנשי םירקוח

קרא עוד

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1

T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 T H E I M P O R T A N C E O F F R E E W I L L I N O U R T I M E פחד יצחק אגרות וכתבים אות מג Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 1 Foundation Sources: Parshas Bereishis Page 2 Foundation Sources:

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

 ג ד ז 120, גו' 34, טלא 2015 ח מח! י י הו ז ל: לה כאה א ט כ א מ ל ה א כ ל ה ז ג ז א ו ח ך ט ל מ ם ל מ ז ח ג א ז א ב א ל ה ה ב ט ל ל ך ז ה ב ז ט מ, ל מ ו מ ם ג ם א ל ז ה מ. למ גב וכל זא גגך גכלב // ה ם-ל

קרא עוד

" שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז

 שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למען קהילות ישראל במזרח כמשת /מובמרמילררר במלאות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט ' בחשוון תקמה 24( באוקטובר באב ט ז " שתדלנוהו המדלנות זל משה מונטלמלורל למע קהילות ישר במזרח כמשת /מובמרמילררר במות מאתיים שנה להולדתו 28 ( ט בחשוו תקמ"ה 24( באוקטובר באב ט " ז תרמ "ה 1885 ביולי ) 1784 קחרממ האמ םדהאמ םוניש קחצי לצב השמ

קרא עוד

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב

ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב ERC Proof of Concept שלב אחרי שלב למי מיועדת התוכנית התכנית פתוחה בפני חוקרים שזכו במענק ERC ו: נמצאים בתהליך מענק ה-,ERC או שהסתיימה לפני פחות מ -12 חודשים ממועד פרסומו של הקול הקורא אליו נגשים החוקרים.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד

ספר נכתאב יצירה אלמבאדי[ עם פירוש הגאיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם באר והכין יוסף בכה ר דוד קאסח יוצא לאור פעם ראשונה על ידי הועד ספר נכב יצ מבדי[ עם פירוש הגיז רבנו סעדיה ב ד יוסף סיומי ז ל מקור וחרגוס תרגם בר כין יוסף בכה ר דוד קסח יוצ ור פעם רשונה על ידי הועד להוצת ספרי רס ג בשתוף עם קרן יהודה ליב פשטיין שתו חנה ממחה כויות בל

קרא עוד

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה

Aperçu de la réception de la première Haskalah à la fin de l'époque des Lumières Juives / ראשי פרקים להתקבלותה של ההשכלה המוקדמת בשלהי תקופת ההשכלה תמדקומה הלכשהה לש התולבקתהל םיקרפ ישאר הלכשהה תפוקת יהלשב תירבעה הלכשהה תורפיס תודלות רקחב םירגתאמהו םיניינעמה םיאשונה דחא תינמרגה הלכשהה לש 'התולבקתה' אוה - הכ דע ונודינ אלש - התוחתפתהו היסורל ןכו היצילגלו

קרא עוד

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה

Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלה Starburst Mandala Circular Vest לסרוג יחד וסט מטר של כוכבים מנדלה עגולה חוט: אפשרות 1: וסט בלי שרוולים 2 חבילות Caron Cakes )תנו להם לעשות את הקסם שלהם בשינויי הצבע(. וסט עם שרוולים אפשרות 2: חוט ( Vanna

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

פסק דין אמרז - שצפ

פסק דין אמרז - שצפ ןלסא" קי'צרוטקרט" ביב לתב םולשה טפש תיב - ופי א"ת 36703-07 סנפלסט בע"מ נ' אלוניאל בע"מ ואח' תעבותה הנתבעות סנפלסט בע"מ ע "ר וש א ד"ה עו ן רדלק ב עי ד"ה ע "ב י 1. אלוניאל בע"מ נ ג ד ע "ו לח ד "הוע גרב ילב

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב

רחס ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי- ו879( ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטלשל תיעה ינאמ' לארשי- ץראב ן ונייפאתה העפשהב ץוחה םרוגכ תורומתל יפנעב קשמה יברעה ץראב לארשי ו879( 1914 ) * סיריא ןומגא אובמ םירושעה םינורחאה 7וטל תיעה ינאמ לארשי ץראב ן ונייפאתה העפשהב תיברעמ תרבוג תכלוהו ימוחתב םייחה םינושה עקרב ךילהתל הז וד התעיקש

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד